Page 1

Rozmowa tyg., s. 122

Jestem za in vitro, aborcją i... nie boję się proboszcza

9 listopada 2012 NR 45 (1175/XXIII) INDEKS 366773

ISSN 1234-1363

CENA 2,90 zł (w tym 5% VAT)

Aktualności, s. 10 Ak

Piłka siatkowa, s. 28

M Morsy i foczki znowu w wodzie – zapraszają iC Ciebie, i Ciebie...

Krispol sprowadził siatkarzy z Kalisza na ziemię. Jest dobrze

redakcja: 61 437 49 50, biuro ogłoszeń: 61 436 52 70

Weekendowy dyżur reporterów:

Sąd jest bezradny Lokatorzy bloku tonsilowskiego przy Konopnickiej 25/27 nie mogą wykupić mieszkań. Tak orzekł w środę sąd. Przegrani zapowiadają apelację. Filip Biernat

W 2001 r. ówczesny prezes Tonsilu Henryk Judkowiak zakomunikowa mieszkacom bloku, e budynek ma obcion hipotek (by przypisany do jednej z zakadowych dziaek, bdcej zabezpieczeniem kredytu banku Polska Kasa Oszczdnoci) i spóka nie moe sprzeda lokatorom mieszka, które zajmuj. By to czas, gdy wchodzia w ycie Ustawa o zbyciu mieszka przedsibiorstw pastwowych i niektórych spóek handlowych z udziaem Skarbu Pastwa. Ruszya wtedy fala wykupu mieszka zakadowych. Mieszkacy bloku przy ul. Konopnickiej 25/27 mogli jednak tylko si

501 677 731 lub 501 677 838 CHCESZ ZGŁOSIĆ JAKIEŚ ZDARZENIE? DZWOŃ!

Pomniki, tablice pamiątkowe – kogo jeszcze powinniśmy w ten sposób uczcić? Temat tyg., s. 2, 13 Policjantów będzie mniej? To się jeszcze okaże Aktualności, s. 7 Dała mu w ucho i trafił do szpitala Zdarzenia, s. 5

 – To jest karygodne, że nie możecie państwo nabyć tych mieszkań – mówił sędzia Tomasz Ignatowicz przyglda, jak inni pracownicy Tonsilu wykupuj lokale za grosze. Poszkodowani lokatorzy swoich praw mogli dochodzi dopiero od 2005 r., gdy wesza w ycie Ustawa o zmianie niektórych ustaw dotyczcych wykupu nieruchomoci. Cztery lata temu mieszkacy zoyli zbiorowy pozew przeciwko likwidatorowi Tonsilu SA. By cie szansy, e mog co wywalczy w sdzie. Lokatorzy feralnego bloku chcieli przyznania uprawnie do nabycia lokali mieszkalnych i prawa pierwokupu, w myl artykuu 4 i 5 ustawy o nabywaniu mieszka zakadowych.

Wyrok zapad w rod 7 listopada. Niestety, sd oddali wszystkie roszczenia mieszkaców bloku przy ul. Konopnickiej. – Sd nie jest omnipotentny. Nie móg sprawi, e jedn decyzj wszystkie bdy zostan cofnite. Sd ocenia tylko, czy istnieje prawo pierwokupu i nabycia mieszka w rozumieniu artykuu 4 i 5 ustawy o nabywaniu mieszka, i nie znalaz ku temu przesanek – uzasadnia wyrok sdzia Tomasz Ignatowicz. – Gównym problemem, którym zajmowa si sd, byo to, czy Skarb Pastwa mia przymiot podmiotu dominujcego w rozumieniu ustawy

Fot. FIB

od 7 lutego 2001 do dnia poprzedzajcego zmian Ustawy o nabywaniu nieruchomoci (18 wrzenia 2005 r. – przyp. red.). Nie chodzio tu o potoczne znaczenie podmiotu dominujcego, ale stosowne do Ustawy o obrocie papierami wartociowymi. Sd w tym wzgldzie przeprowadzi bardzo wiele czynnoci z urzdu, bo ten fakt przesdza o dochodzeniu praw z artykuu 4 i 5 – zauway sdzia. Sd powoa biegego ksigowego, który stwierdzi, e Skarb Pastwa w tym czasie nie by podmiotem dominujcym, i na tym opar swoj decyzj.

>>

Mieszkańcy Spławia wyszli na drogę – protestują przeciwko zaniedbaniom Kołaczkowo, s. 17 www.wrzesnia.info.pl

dok. na s. 6 Reklama

Kontrola zakończona, wyniki nie są alarmujące z delegatur w Koninie. Na szczcie przeprowadzone kontrole nie wykazay skaenia rodowiska. Posadzka w budynku neutralizatorni wyoona jest pytkami chemoodpornymi, tworzc szczelne podoe. Nie stwierdzono ladów wydostawania si niebezpiecznych substancji do rodowiska – napisano w opracowanym przez urzdników raporcie. Ponadto w czasie kontroli ustalono, e w budynku po byej neutralizatorni znajduj si 200-litrowe beczki zawierajce osady pogalwaniczne oraz beczki z substancjami ropopochodnymi. Zalegaj tam równie substancje uywane najprawdopodobniej w galwanizerni.

Inspektorzy ochrony środowiska zakończyli działania kontrolne na terenie budynku po byłej tonsilowskiej neutralizatorni. Caa sprawa miaa swój pocztek w poowie roku. Wówczas to jeden z czytelników poinformowa nas, e na terenach byego zakadu Tonsil znajduj si przeróne niezabezpieczone odpady chemiczne. Co wicej, niektóre z nich zaczy si wydostawa z pojemników. Zwrócilimy si do wrzesiskiego ratusza z prob o podjcie interwencji. Urzdnicy przekazali spraw Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony rodowiska w Poznaniu

 W pobranych próbkach ścieków stwierdzono obecność metali ciężkich Fot. KUL

>>

dok. na s. 6


9 listopada 2012

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

2 Temat tygodnia Lokalne znaki pamięci SONDA

Waldemar Śliwczyński

Moim zdaniem

Katarzyna Szczepańska, bezrobotna: – Myślę, şe w naszym mieście jest wystarczająca ilość pomników. Nie ma chyba potrzeby stawiać nowych. Trzeba dbać o te, które istnieją, bo pomnik to wyraz pamięci. Nasze miejsca pamięci są zadbane. Szczególnie pomnik Dzieci Wrzesińskich, który jest moim zdaniem jednym z ciekawszych zabytków Wrześni.

zdaniem uĹźytkownikĂłw www.wrzesnia.info.pl zaloguj siÄ™: Najlepszym rodzajem patriotyzmu

jest wyrabianie PKB. Za duşo tego świętowania, za mało pracy. rqa: Szkoda, şe przy okazji budowy pomnika JPII (przeciwko któremu nic nie mam), tego przy farze, nikt nie pomyślał o budowie najazdów dla wózków inwalidzkich lub tych dla dzieci. Moşe zamiast stawiać pomniki czy inne monumenty, po prostu polepszyć byt wrześnian?! Małolata: Niestety nie widzę sensu w nazywaniu rond imionami świętych... i budowie kolejnych. Jakby przejazd przez miasto był mało zakręcony... zaloguj się: Nie uszanowaliśmy pomników naszych poprzedników, nasze wnuki nie uszanują tych, które stawiamy obecnie. Taka niestety smutna prawda. Nie mamy szacunku do historii, tylko pomniki stawiamy ze względów politycznych. Nasi wnukowie rozbiorą papieşa i postawią nowego idola. I wcale nie będę miał do nich o to pretensji.

Krystyna Zientara, emerytka: – Mamy zdecydowanie za mało pomników w naszym mieście. Przydałoby się miejsce pamięci poświęcone ofiarom Oświęcimia, bo wrześnianie teş tam ginęli. Pomników powinno być duşo w kaşdym mieście. Musimy czcić historię, nie moşemy zapomnieć o własnych korzeniach, bo bez nich by nas nie było. Magdalena Stachowiak, gospodyni domowa: – Dla mnie nie jest waşne, czy pomników jest duşo, czy mało – waşne, şeby był wokół nich porządek, şeby miasto było czyste. Postawienie nowego pomnika wiąşe się z wydatkami. Moşe lepiej te pieniądze przeznaczyć na coś poşytecznego?

Najładniejszy wrzesiński pomnik: pomnik Marii Konopnickiej

Jerzy Szczepaniak, maszynista kolejowy: – Akurat w sam raz mamy pomników – ani nie za duşo, ani nie za mało. Gdyby jednak chciano upamiętnić jakiegoś wybitnego człowieka związanego z naszym regionem, to nie miałbym nic przeciwko nowemu. Pomniki to symbol naszej pamięci. W dzisiejszych zdominowanych przez materializm czasach pamięć jest waşna. Nie moşna zapominać o sprawach duchowych, historii.

opinie internautĂłw na www.wrzesnia.info.pl

L

ubi pomniki. Tak po prostu. Wszystkie. I stare i nowe. I te umieszczone w przestrzeni publicznej, i na terenie prywatnym. Pomnikami s groby i grobowce na cmentarzach, a take krzye, krzyyki i kapliczki przydrone. Zawsze gdy mijam np. pamitkowy kamie z krzyem przy torach kolejowych w Chociczce, powicony Feliksowi Poniskiemu, który zgin w czasie pierwszej wojny wiatowej, moje myli i uczucia szybuj w róne strony. Dlaczego zgin? Czemu tak modo? Co osignby w yciu, gdyby nie wojna? Wola blondynki czy szatynki, rosó czy pomidorow? Kazali mu i na wojn czy sam si zgosi? I tak dalej, i tak dalej... I smutek mnie ogarnia, i zaduma nad wiatem, i zapaka si chce, e tyle za, tyle gupoty. Znaczy si: pomnik swoj rol spenia. Lubi te czyta napisy na grobach. „Bye, gdzie my jestemy, jeste, gdzie my bdziemy� – jakie to mdre i pikne zarazem... Pomniki to pami, to przystanek w pogoni codziennoci. „Memento mori�, czyli pamitaj o mierci. Czy pamitamy? Patrzc na to, jak yjemy, to chyba nie – pdzimy jak idioci, gonimy za bzdurami. A ycie ucieka.

W tym tygodniu wrzesińskich przechodniów pytaliśmy o pomniki w naszym mieście. Czy przypadkiem nie jest ich za duşo? A moşe potrzebujemy nowego monumentu? I czy w ogóle współcześnie warto tworzyć pomniki i miejsca ku pamięci?

pomnik Jana Pawła II

17%

49%

17% 17%

pomnik Dzieci Wrzesińskich ławeczka Bronki Śmidowiczówny

Satyryczny komentarz tygodnia: no właśnie – dlaczego?

jedno pytanie – jedna odpowiedź

Jak budować pomniki? Filip Biernat: Jakie, pana zdaniem, okoliczności muszą zaistnieć, aby powstał pomnik? Kto moşe podjąć decyzję o tym, şe monument powstanie lub nie – czy moşe temu podołać jedna osoba? Waldemar Grześkowiak, wiceburmistrz Wrześni: – Są dwie drogi. Pierwsza to społeczna. Tutaj potrzebna jest szeroka akceptacja dla postaci, która ma zostać upamiętniona, oraz osoba, która jest zdeterminowana, şeby ideę pomnika pociągnąć. Ktoś musi wędrować szlakiem pieniądza, a jest to szlak niewdzięczny. Nie da się przerzucić pomysłu na innych, choć im więcej ludzi zwoła się wokół inicjatywy, tym lepiej. Jest równieş bardzo skuteczna ścieşka urzędowa, realizowana ze środków publicznych. Tutaj szeroka akceptacja bywa zastąpiona czasem decyzją polityczną.

Gutowo Małe, ul. Powidzka 9 (przy torach kolejowych), tel./fax 61 437-64-56

%045"8:0000 693-631-996

Roz-1039a

tUBSDJDBPCS[ZOBOB t8Ć–(*&-,".*&//: #36/"5/: t&,0(304;&,QPMTLJD[FTLJ t.*"ÂŒ

INSTALACJE GAZOWE BRC, LOVATO, STAG $XWR]DVWćSF]H ul. Mostowa 6

63 2768-462, 604-992-402

'RMD]GGRNOLHQWDEH]SÄ­DWQ\

TARTAK NEKLA

 0217$Ä“t6(5:,6

Tarcica obrzynana i nieobrzynana

AUTO-GAZ-PYZDRY

EKO-GAZ

61 436-46-84 604-710-781 pn-sob 8.00-19.00 niedziela 9.00-13.00

wykonuje wi by dachowe wg zamĂłwie. boazerie podbiciowe impregnacja cinieniowa drewno kominkowe

Deska tarasowa (dwustronnie ryflowana) Nekla ul. Dworcowa 33 Sa-501

SKĹ AD DREWNA I WĘGLA

tel. 61 4386-046, fax 61 4386-076

605-338-906, 605-550-379

Usl-522

tel. 61-437-77-77 tel. 61-436-77-77 kom. 508-200-477

GAZ VDPRFKRGRZ\FK LQVWDODFMLJD]RZ\FK KDNĂ‘Z

e-mail: rainet@rainet.com.pl

www.rainet.com.pl

*$=)$67:U]HzQLD .RzFLXV]NL Sa-412e

1$-7$ÄŽ6=( 7$.6Ă?:.,

Usl-530

Reklama

Infolinia: 607 920 777 603 057 939, 781 004 777


9 listopada 2012

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

3

Aktualności Fotopromowanie

„Korea� z Bierzglinka powiększy strefę z Wałbrzycha

Kolekcja Wrzesiska, projekt od trzech lat realizowany na zamówienie burmistrza Tomasza Kaunego z inicjatywy Waldemara liwczyskiego, spenia jedno ze swoich zaoe, promujc Wrzeni w Polsce i za granic. Kolekcja 2011 autorstwa Andrzeja Jerzego Lecha jest obecnie wystawiana w Galerii Pustej w Centrum Kultury Katowice. Wernisa odby si we wtorek 6 listopada. Organizatorem wystawy jest Jakub Byrczek, zaoyciel Galerii Pustej. Sam autor niestety nie móg dotrze, poniewa jako mieszkaniec New Jersey zmaga si obecnie ze skutkami tajfunu Sandy. Z kolei ju jutro (10 listopada) w paryskiej Galerie Françoise Paviot zostanie otwarta wystawa pt. „Small is Beautiful Part II�. Pojawi si w niej A. J. Lech w listopadzie 2011 roku zdjcie Bogdana Konopki wykona- we Wrześni juş wiedział, şe jego ne w ramach Kolekcji. Na ekspozycj Kolekcja zajdzie wysoko Fot. R. Lipigórski

Wrzesiska podstrefa Wabrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK zostanie powikszona o kolejne 35 ha. Do strefy zostanie wczona tzw. korea, któr gmina Wrzenia kupia w sierpniu. Ju w przyszym tygodniu uchwa w tej sprawie zajmie si rada miejska. Decyzja rady pozwoli przycign kolejnych inwestorów do Wrzeni. Obecnie gmina ma mao terenów inwestycyjnych. – Mamy w kilku miejscach kawaki, cznie moe z 7-8 ha – mówi burmistrz Tomasz Kauny. – Swoj drog, uwaam, e grunty znajdujce si w zasobach Agencji Nieruchomoci Rolnych powinny trafi do zasobów gmin, bo te potrafi je zagospodarowa. Warto przypomnie przypadek koszar porosyjskich, których teren trafi w rce gminy Wrzenia w roku 1992. W cigu zaledwie kilku lat te-

skada si zestaw 50 fotografii w pomniejszonych odbitkach (30x40 cm). Zdjcie Konopki zostanie pokazane obok obrazĂłw takich twĂłrcĂłw, jak: Henri Cartier-Bresson, czy RenĂŠ Magritte czy Man Ray. Przypomnijmy, e zdjcia wszystkich dotychczasowych wykonawcĂłw Kolekcji (B. Konopki, A. J. Lecha oraz Mariusza Foreckiego) pokazywane byy niedawno w Poznaniu, w ramach Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjedaki Moja Wielkopolska 2012. Dziki mecenatowi urzdu miasta Kolekcja bdzie kontynuowana. Kolejnym wykonawc ma by Nicolas Grospierre, Szwajcar mieszkajcy w Polsce, laureat Zotego Lwa na 11. Biennale Architektury w Wenecji za najlepszy pawilon narodowy, a take zdobywca Paszportu Polityki. DAI

ren zosta wczony w ycie miasta. Trudno sobie dzi wyobrazi Wrzeni bez kina Trójka, bez szkoy zawodowej na Koszarowej, bez basenu i wielu, wielu innych obiektów mieszkaniowych i usugowych, a nawet przemysowych, które powstay i dziaaj na terenie dawnych koszar – dodaje wodarz. Przypomnijmy, e gmina kupia t dziak bardzo tanio, po 5 z za m2. – Dla naszego budetu znaczenie ma fakt, e teren zakupiony za tak nisk cen mamy zamiar zbywa po kilkadziesit zotych za metr kwadratowy, corocznie zasilajc wpywy do kasy miasta. Wiedzc, e dziaka ma 35 ha, a hektar ma 10 tys. m2, atwo policzy, o jakich pienidzach mówimy... – koczy burmistrz. Zgod na wczenie „korei� do strefy musiay wyrazi wadze INVEST-PARKU. TOM

Reklama

GAZ DOM-GAZ

Kre-318

pn.-sob. 7.00-19.00 nd. 8.00-14.00

Roz-863

61 436-27-33, 436-29-49

:U]HĹ’QLDXO5\QHN WHO795-591-967 (61) 436-70-51

  , MVĂ?T[\PCLFQYCĂŁUKĂľRT\[WN%JTQDTGIQ YDNCU\CMCEJQDQM\GICTOKUVT\C

\QUVCĂŁRT\GPKGUKQP[

FQ2WPMVW-CUQYGIQY5WRGTUCOKG RT\[WN%JTQDTGIQ RQPRV

YY


9 listopada 2012

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Miał zbyt słabe alibi To bya niezapomniana noc sylwestrowa. Kilka minut po godz. 2.00 z domu przy ul. Fromborskiej wyszo mode maestwo. Bawio si u rodziny. Samochodem z podwórza wyjechaa 30-letnia kobieta. Pozostawia go czciowo na chodniku i pobiega po dokumenty, których zapomniaa. Gdy wrócia, jej m Marcin by kopany przez kilku mczyzn – popiesznie wezwaa wic dwóch wspóuczestników imprezy. Jednak oni take zostali dotkliwie pobici. Dopiero gdy kto rzuci: „Jedzie policja”, napastnicy si rozpierzchli. – Staem na schodach, widziaem grupk modych ludzi. Zaczli wykrzykiwa: „Ku..., samochód stoi! Nie mona przej!” – relacjonowa zajcie Marcin. Jako e silnik by uruchomiony, podszed do auta bliej. Tylko po to, by go nie uszkodzili. W tym momencie bez powodu zosta uderzony w twarz. Gdy upad, sprawcy zaczli go kopa. Zamali mu nos i rozcili warg. Jeszcze powaniejszych obrae dozna jego wujek: mia trzy zamane ebra i od-

bit nerk. – Podszedem do nich, bo chciaem zaagodzi spraw. Nie miaem zamiaru si bi – tumaczy pó niej. Gdy widzia, e wymiana zda nie ma sensu, zdj okulary i pozostawi pod drzewem. Szkoda mu ich byo, kosztoway 800 z. Najmniej ucierpia szwagier Marcina. Jeden z napastników kopn go w mostek. W konsekwencji upad przy pocie i skuli si. Wacicielka posesji, w której odbywaa si rodzinna impreza, znaa jednego sprawc. Wiedziaa, e mieszka blisko i ma ksyw „Kaziu”. – Twarz mia pen nienawici, tak zawzit – opisaa go z kolei jej matka. Dobrze widziaa zajcie. Syszc krzyki, wysza zobaczy, co si stao. „Kaziu” usysza zarzut pobicia trzech mczyzn (w przeszoci by karany za wamania do samochodów i kradziee). Nie przyzna si do winy. Utrzymywa, e noc sylwestrow spdzi u znajomego w Swarzdzu. Poda kilku wiadków. Zgodnie utrzymywali, e z upojnej nocy wrócili po godz. 4.00. Szczegóów nie pamitali, bo nie mogli. Na imprezie wódka laa si strumieniami. Mska cz wlaa w siebie po litrze. – ona miaa si, e nie moglimy usta na nogach – opowiada jeden z wrzenian.

Bezpieczny długi weekend Wyjtkowo spokojnie przebiega akcja „Znicz 2012” na drogach powiatu wrzesiskiego. Co najwaniejsze, obyo si bez wypadków i poszkodowanych. Ogólnokrajowa akcja trwaa od 1 do 4 listopada. Miejscowi stróe prawa odnotowali w jej trakcie tylko trzy, na szczcie niegro ne, zdarzenia drogowe. Wszystkie we Wrzeni. Chwila gapiostwa drogo kosztowaa 18-letniego mieszkaca gminy prowadzcego opla cors. Nie zauway hamujcego volkswagena passata i uderzy w jego ty. Miao to miejsce 1 listopada o godz. 20.20 przy ul. Chopina. Sprawca kolizji – bo tak zostaa zakwalifikowana stuczka – otrzyma mandat wypisany na 300 z.

W ten sam sposób mundurowi potraktowali kobiet siedzc za kierownic peugeota partnera. Podczas cofania przy ul. Witkowskiej uderzya w peugeota 307. Nie spowodowaa wikszych strat – uszkodzia tylko lusterko. Tymczasem trzy dni pó niej przy ul. Kolejowej zosta zatrzymany 18-latek. Usiad za kierownic samochodu, mimo e by nietrze wy. Badanie wykazao 0,18 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu. – To by wyjtkowo bezpieczny dugi weekend – tak rzecznik policji Krzysztof Szczeniak podsumowuje akcj „Znicz”. Przypomina jednoczenie, e podczas zeszorocznej w wypadkach zginy dwie osoby. TOS

Bardzo wysoka nagroda za pomoc w schwytaniu zuchwałych złodziei i odzyskaniu sporej sumy pieniędzy

D

ziesięć tysięcy złotych czeka na tego, kto pomoże znaleźć sprawców kradzieży, do której doszło 1 listopada w Chwałszycach (gmina Nekla). Pieniądze skradziono z domu jednorodzinnego. Do włamania doszło najprawdopodobniej pomiędzy godziną 12.30 a 13.00. – Po dwunastej wyjechaliśmy z mężem na cmentarz do Targowej Górki. Ze względu na fatalną pogodę wróciliśmy wcześniej, po trzynastej, i już było po sprawie... – relacjonuje poszkodowana mieszkanka Chwałszyc. Złodzieje dostali się do domu przez okno. Wybili szybę. Pieniądze ukradli z sypialni. Były one schowane pod materacem. Najprawdopodobniej sprawcy poruszali się dwoma samochodami – jasnobłę-

kitnym audi A2 oraz czarnym seatem leonem. Rejestracje obu aut rozpoczynały się od liter PO. – Nasz dom najpewniej był obserwowany – uważa okradziona. – Po wszystkim zaczęliśmy kojarzyć pewne fakty, m.in. to, że te auta ostatnio często jeździły po wsi. Ponadto jeden z tych samochodów mąż zauważył przy cmentarzu. Dodajmy, że podobne samochody widzieli też sąsiedzi poszkodowanych. Ktokolwiek może pomóc w ustaleniu dodatkowych informacji lub udzielić innej pomocy w schwytaniu sprawców, proszony jest o kontakt z policją. Dzwonić można pod nr 997 lub 61 437 52 00. Nagrodę za informacje wyznaczyli sami poszkodowani. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa we Wrześni. TOM

Z ustale policji wynikao, e wród sprawców pobicia móg by take kolega „Kazika” z tej samej ulicy. Ich wizerunki widniay na tablicy pogldowej, która zostaa okazana wszystkim uczestnikom krwawego zajcia. Dwóch z nich wskazao obydwu mczyzn, ale pozostaych czterech ju tylko jednego – „Kazika”. Mao prawdopodobnym, a wrcz nierealnym jest, aby wszystkie te osoby pomyliy si w ten sam sposób, zgodnie wskazujc oskaronego jako jednego z napastników biorcych udzia w pobiciu – napisze pó niej w uzasadnieniu wyroku sdzia Marcin Przybylski. Koniec koców, na awie oskaronych zasiad tylko „Kazik”. Nie przyzna si do zarzucanego mu czynu i odmówi skadania wyjanie. Co ciekawe, dopiero w trakcie pierwszej rozprawy postanowi skorzysta z usug adwokata. – Przemylaem ca t sytuacj. Uznaem, e sam nie dam sobie rady – wyjani. Pozostali wiadkowie podtrzymali zoone wczeniej zeznania. Nie mieli wtpliwoci, e oskarony nalea do prowodyrów bójki. Wyrok zapad 17 pa dziernika. Sd uzna „Kazika” winnym zarzucanych mu czynów i skaza na 1 rok pozbawienia wolnoci w zawiesze-

Wyjaśnienia oskarżonego nie zasługują na uwzględnienie – uzasadnił wyrok sędzia Marcin Przybylski

Powiatowy rzecznik konsumentów Elbieta Staszak-Maecka ostrzega przed podpisywaniem umów „w biegu”. Jak mówi – cigle nie brakuje osób, które atwo daj si oszuka. Kiedy si ju zreflektuj, pod czym zoyli parafk, na pomoc jest ju zwyczajnie za pó no. – Wiele osób podpisuje choby umowy z firm Telekomunikacja Dzie Dobry. S przekonani, e podpisuj j z Telekomunikacj Polsk, której klientem s od wielu lat – mówi StaszakMaecka. – W bd wprowadzaj ich przedstawiciele handlowi, którzy do nich dzwoni. Po trzech dniach przyjeda kurier z umow do podpisania i poszkodowany jest ju klientem innej firmy telekomunikacyjnej.

Oznacza to, e klient o zmianie operatora dowiaduje si dopiero wtedy, gdy przychodzi rachunek. – Niestety nie mog im ju w aden sposób pomóc – ubolewa Elbieta Staszak-Maecka. – Jeli odstpi bowiem od umowy, bd musieli zapaci kilkusetzotow kar. Dla ludzi starszych, którzy najczciej daj si oszuka, jest to niemaa kwota. Powiatowy rzecznik konsumentów przypomina, e kada umowa zawarta na tzw. odlego moe by wypowiedziana bez adnych konsekwencji w cigu dziesiciu dni. – Czytajmy, czytajmy i jeszcze raz czytajmy to, co otrzymujemy do podpisu. A kurier niech czeka – konkluduje pani rzecznik. KUL

Lekceważą znak i wpadają w ręce strażników

dzy w kominie byo powodem wezwania straaków do Nadarzyc. I to z dwóch jednostek – z Wrzeni i Gozdowa. Ugasili j za pomoc piasku. Ju po usuniciu zagroenia komin przeczycili wyciorem. Dziao si to 2 listopada, krótko przed pónoc.

ju zagraaa uytkownikom drogi krajowej nr 15. Rozcigaa si na odcinku 5 kilometrów – od Czelucina a do Sokoowa. Do jej usunicia straacy z Wrzeni i Marzenina zuyli 100 kg sorbentu. Co ciekawe, 20-kilogramowy worek rodka chemicznego kosztuje 100 z. Koszt akcji przeprowadzonej 5 listopada okoo godz. 19.00 jest wic atwy do oszacowania.

niu na 3 lata próby. Poza tym zobowiza go do wypaty zadouczynienia Marcinowi (1500 z) i jego wujkowi (3000 z) oraz do pokrycia kosztów postpowania (330 z). Sdzia Przybylski nie uwzgldni tym samym wersji wydarze przedstawionej przez oskaronego i wiadków, których wskaza. – Swymi wyjanieniami realizowa przyjt lini obrony, która zmierzaa do oczyszczenia go w caoci z zarzutów. wiadkowie chcieli wesprze oskaronego i zapewni mu alibi – uzna sdzia, nie kwestionujc jednak, e sylwestrow noc spdzili oni wspólnie. Musieli z niej jednak wróci wczeniej ni utrzymywali. Wyrok nie jest prawomocny. Tomasz Szternel

Naiwnych nie brakuje

„ Zapalenie si sa-

„ Gigantyczna plama ole-

„ Cztery godziny pó -

niej doszo do niegro nej kolizji przy ul. Szkolnej we Wrzeni. Renault 19 uderzy w ty peugeota 307. Jako e z obu samochodów wycieka olej i pyny eksploatacyjne, wezwani zostali straacy. Usunli nieczystoci i doprowadzili drog do stanu uytecznoci. TOS

Kronika policyjna

Wydaje się, że człowiek nie może być w tym samym czasie w dwóch różnych miejscach. Tymczasem...

Straż Pożarna

4 Zdarzenia

„ Z pól uprawnych w Chwaszycach znikny kable sejsmiczne i akumulator – midzy 27 a 29 pa dziernika. Geofizyka Toru, która jest wacicielem urzdze, oszacowaa straty na kilkanacie tysicy zotych. „ Trzej sprawcy, wyko-

rzystujc nieobecno domowników, weszli do domu w Radomicach i ukradli 500 z. Najprawdopodobniej ta sama grupa zawitaa do Sobiesierni, gdzie chwil pó niej w analogiczny sposób z jednego z mieszka znikno ponad 3 tys. z. Zodzieje poruszali si ciemnym samochodem na obcych numerach rejestracyjnych.

„ Kto wymontowa

dwie tablice rejestracyjne od rovera pozostawionego na niestrzeonym parkingu przy ul. Kociuszki (1 listopada).

„ Cztery dni pó niej

z klatki w bloku przy ul. Kutrzeby skradziono rower górski wart 500 z.

„ Take 5 listopada

miao miejsce wamanie do mieszkania przy ul. Piastów. upem zodzieja pady pienidze i biuteria.

Wielu kierowców, wyjeżdżając z płatnego parkingu przy ratuszu, nie stosuje się do znaku nakazu jazdy w prawo. Niektórzy są na tyle bezczelni, że łamią przepisy na oczach municypalnych. Nie uchodzi im to na sucho – na ogół otrzymują mandaty w wysokości 200 zł. Radzimy więc stosować się do przepisów albo mieć oczy dookoła głowy. KUL

„ Tymczasem na stacj Orlen podjechao volvo. Kierowca zatankowa olej napdowy i odjecha, nie uiszczajc rachunku. TOS


9 listopada 2012

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

5

Zdarzenia

Szóstoklasistka z szóstoklasistą stanęli na przerwie w szranki Do bójki między uczniem a uczennicą doszło na terenie jednej z wrzesińskich szkół podstawowych. Po wszystkim nie obyło się bez wizyty w szpitalu. Do incydentu doszo 30 pa dziernika, w przerwie midzy lekcjami, na szkolnym korytarzu. Jak to zwykle bywa, zaczo si niewinnie –

od popchnicia przez dwunastoletniego Michaa* koleanki z klasy Dagmary*. Dziewczyna postanowia zareagowa i kopna koleg. Dalej wszystko potoczyo si byskawicznie. Chopak zapa dziewczyn za szyj i zacz j szarpa. Koleanka w zamian uderzya go otwart doni w twarz, w okolice ucha. Rozpocza si lekcja. Nikt z „bohaterów� nie poskary si nauczycielowi. Ten jednak zauway,

e Micha ma silne zaczerwienienie w okolicach ucha. Skierowa 12-latka do szkolnej pielgniarki. – Powiedzia, e boli go ucho. Pocztkowo nie wspomnia nic, e z kim si pobi. Zrobi to dopiero pó niej – relacjonuje pielgniarka. – Przyoyam mu lód i daam rodek przeciwbólowy. Poleciam mu te wróci do klasy i kazaam o wszystkim powiadomi rodziców – koczy. Ból ucha nasili si w nocy. By

na tyle mocny, e rodzice postanowili pojecha z chopcem do poznaskiego Szpitala Dziecicego im. Krysiewicza w Poznaniu. Do szkoy dotara wiadomo, e chopiec niedosyszy i wymaga interwencji lekarskiej. Dodajmy, e wedug pocztkowej relacji ucznia, to on zosta zaatakowany przez koleank. Jego wersji nie potwierdzili jednak gówni wiadkowie zdarzenia. – Dziew-

czyna prawdopodobnie, uderzajc chopca, wtoczya mu powietrze do ucha, i std problem – mówi dyrektor placówki. Spraw zaj si szkolny pedagog. Policji o zdarzeniu nie poinformowano. Nie byo potrzeby. 6 listopada okazao si, e stan chopca si poprawi. aden z rodziców nie wniós skargi do dyrekcji szkoy. KUL * wszystkie imiona uyte w tekcie zostay celowo zmienione

Reklama

5(67$85$&-$‡%$5

Andrzejki 30.11.2012 o godz. 19.00  

   

  ! "#$$"" %& '$$"" %!(& $ )#'*+)", )*)'

Przyjmujemy rezerwacje

na Sylwestra 61-4365-427 511-530-161 www.hotel-wrzesnia.pl www.restauracja-kassandra.pl

Kre-324

Gas-344

  

WHO 

10.00 - 23.00 ORYGINALNA KUCHNIA ORIENTALNA

Gas-314

zaprasza na

Gas-356

XO']LHFL:U]HVLĽVNLFK rezerwacje, dowóz


9 listopada 2012

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

6 Aktualności

Rekordzista zrobił aż 194 błędy Marek Szopa obronił tytuł mistrza ortografii podczas jubileuszowej, dziesiątej edycji wrzesińskiego dyktanda. Nowy-stary mistrz popeni tylko dwa bdy ortograficzne i pi interpunkcyjnych. – le napisa „witego mikoaja”. Tu powinno by maymi literami – informuje polonistka Hanna Surendra, czonek jury. – W ubiegym roku napisa tekst bezbdnie, by to pierwszy taki przypadek w historii naszego dyktanda – wspomina. Przypomnijmy, e 39-letni Marek Szopa z Gorzowa Wielkopolskiego z zawodu jest germanist. Na swo-

im koncie ma tytu Mistrza Ortografii Polskiej, który zdoby podczas Ogólnopolskiego Dyktanda w Katowicach w 2001 r. – Bior udzia z powodzeniem w wielu lokalnych dyktandach, takich jak to wrzesiskie. W tym roku byo to moje szóste albo siódme – mówi M. Szopa, który w nagrod za zwycistwo otrzyma midzy innymi zote pióro ufundowane przez burmistrza Tomasza Kaunego. Wicemistrzem wrzesiskiej ortografii zosta referendarz sdowy ukasz Szempliski z Ostromecka (powiat bydgoski). Trzecie miejsce przypado rolnikowi Stanisawowi Gajosowi, który przyjecha do Wrzeni ze Strzelna (powiat mogileski). Pierwszy popeni cztery, a drugi Marek Szopa, mistrz wrzesińskiej ortografii 2011 i 2012 Fot. KUL sze bdów orograficznych.

Nie wszystkim jednak poszo równie dobrze – rekordzista popeni ich a 194. Duo, zwaywszy na fakt, e wszystkich wyrazów w dyktandzie byo 496. W sumie 82 uczestników klasówki popenio 5008 bdów, co daje redni 61 na gow. – Najwiksze problemy uczestnicy dyktanda mieli z pisowni nazw miejscowoci. Spore trudnoci byy te z poprawnym napisaniem takich wyrazów, jak „ótobrzeki”, „rzemliki” i „olaboga” – wylicza H. Surendra. – Bez wtpienia tegoroczne jubileuszowe dyktando byo najtrudniejsze sporód wszystkich dotychczasowych – stwierdza. Wrzesisk klasówk pisao do tej pory 488 osób. Tekst do tej jubileuszowej przygotowa Sebastian Su-

rendra. Nad przebiegiem konkursu niezmiennie od dziesiciu lat czuwa za jury w skadzie: Kazimierz Chochó, Iwona Sokolska, Renata Bianek i wspomniana H. Surendra. Dodajmy, e pomysodawczyni zabawy, któr od lat organizuj Stowarzyszenie Twórczoci Teatralnej AKT i Samorzdowa Szkoa Podstawowa nr 6 we Wrzeni, jest bya wicedyrektor tej szkoy Maria Piotrowska. – Pozazdrociam Katowicom, w których odbywao si od wielu lat dyktando. Chciaam, eby Wrzenia te spróbowaa powalczy z bdami w jzyku polskim, które sprawiaj nam tyle problemów. Ciesz si, e pomys, który zrodzi si tak dawno, jest nadal kontynuowany. ukasz Róaski

Reklama

Bezradny sąd <<

dok. ze s. 1

O co chodzi? W 1996 r. koncern Tohoku Pioneer Corporation naby 40 proc. udziaów w Tonsilu SA. Skarb Pastwa mia wtedy 28 proc. Japoczycy chcieli zainwestowa w spóce 15 mln dolarów. Z tych ambitnych planów nic jednak nie wyszo. – Azjaci pokócili si z zarzdem Tonsilu i zwizkami zawodowymi. Pioneer wyszed z Tonsilu w maju 2001. Niestety w okresie, który bada sd (2001-2005), nie uporzdkowano spraw zwizanych z akcjonariatem, poniewa Skarb Pastwa nie wykazywa chci przejcia akcji Japoczyków. – Istotnie, po wycofaniu si Pioneera Skarb Pastwa móg mie pozycj dominujc, ale nie ma ku temu przesanek, aby to stwierdzi. Akcje Japoczyków nie zostay umorzone, nie zosta obniony kapita zakadowy. Ponadto pan Dariusz Zamiar, byy likwidator Tonsilu SA, w pismach do prokuratury i sdu bdnie wskaza, e do listopada 2011 r. tak pozycj dominujc Skarb Pastwa

24

mieszka nie mona wykupi w bloku przy Konopnickiej 25/27

posiada. Nie znalazo to potwierdzenia w innych informacjach i dokumentach, które sd pozyska z Ministerstwa Skarbu – wyjania sdzia. Mieszkacy bloku przy Konopnickiej zapowiadaj apelacj. – Moim zdaniem interpretacja sdu nie jest zgodna z duchem ustawy. Sd nie uwzgldni stosunków midzy akcjonariuszami. Musieli jako uzgadnia midzy sob np. skad zarzdu – wyjania Janusz Kazimierczak, przedstawiciel mieszkaców. – Bdziemy walczy do koca. Komornik wstrzyma egzekucj dugu tylko na czas trwania rozprawy. Ale jak wejdzie komornik, to z nami koniec... – dodaje. FIB

Kontrola skończona, wyniki na szczęście nie są alarmujące <<

dok. ze s. 1

W trakcie kontroli – z uwagi na fakt, e w obiekcie dokonywana bya neutralizacja cieków przemysowych – pobrano dwie próby cieków. Analiza wykazaa obecno w nich metali cikich. Stwierdzono, e cieki nie przedostaj si do gruntów. Opracowany raport zawiera konkluzj, e do utylizacji odpadów (jest tam ich blisko sto ton) i cieków zgromadzonych na hali byej neutralizatorni zosta zobowizany waciciel terenu. Terminu nie wyznaczono. – Prawdopodobnie bd musia uprztn je na swój koszt. Potem bd domaga si zwrotu od osób,

które do tego doprowadziy – poinformowa nas kilka dni temu wspówaciciel terenu Ryszard Jaboski. „Kukucze jajo” przedsibiorcy podrzuci bowiem likwidator Tonsilu. Dodajmy, e materiay i substancje o których mowa, zostay przywiezione do budynku przy Daszyskiego przez firm Gibowski z siedzib w Przyborkach. Jej waciciel naby od Skarbu Pastwa nieruchomo na byym POM-ie, któr zarzdza Tonsil. Likwidator na miejsce skadowania znajdujcych si tam surowców wskaza wanie budynek neutralizatora przy ul. Daszyskiego. Surowce zostay tam przewiezione w lipcu 2010. KUL


9 listopada 2012

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

7

AktualnoĹ&#x203A;ci

Zbyt duĹźo posterunkĂłw Komendant gĹ&#x201A;Ăłwny policji zapowiada likwidacjÄ&#x2122; 30 proc. posterunkĂłw. Na ktĂłry padnie w powiecie wrzesiĹ&#x201E;skim? Pierwszy o takiej moliwoci dwa tygodnie temu poinformowa na spotkaniu z mieszkacami Wrzeni pose Prawa i Sprawiedliwoci Adam Hofman. Stwierdzi, e temat by omawiany na posiedzeniu komisji administracji i spraw wewntrznych. Temat podj na sesji powiatu radny PiS-u Przemysaw Hirschfeld. Zapyta o stanowisko w tej sprawie komendanta powiatowego policji we Wrzeni Jarosawa Gruszczyskiego. Ten przyzna, e o temacie wie z... mediĂłw. Po czym od razu zastrzeg, e on nie ma na to najmniejszego wpywu. â&#x20AC;&#x201C; O tym zdecyduje Ko-

menda GĂłwna Policji albo minister spraw wewntrznych. Komendant wojewĂłdzki poleci nam dokona analizy funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych poszczegĂłlnych komend. W naszym przypadku to s cztery posterunki policji. W mojej analizie wykazaem bardzo istotne elementy â&#x20AC;&#x201C; powiedzia radnym. Pierwszy element to to, e wszystkie posterunki gminne s po kapitalnym remoncie. Prace zostay sfinansowane przez poszczegĂłlne gminy i czciowo starostwo. â&#x20AC;&#x201C; Z mojej strony byoby nietaktem, gdybym teraz powiedzia, e tych posterunkĂłw nie chc â&#x20AC;&#x201C; rzek komendant. â&#x20AC;&#x201C; Drugi element w mojej ocenie to funkcjonowanie posterunkĂłw w powiecie wrzesiskim. Jest to rozwizane optymalnie: kada gmina ma swoj jednostk policyjn, policjanci bardzo dobrze znaj specyfik poszczegĂłlnych gmin, i to dobrze u nas funkcjonuje. Wykazaem, e nie ma potrzeby dokonywania zmian w zakresie struktury Komendy Powiatowej Policji we Wrzeni. Dodam jeszcze raz, e ostanie sowo w tej sprawie jest po stronie ministra i komendanta gĂłwnego â&#x20AC;&#x201C; zastrzeg J. Gruszczyski. Prawda jest jednak troch inna: â&#x20AC;&#x201C; Chciabym potwierdzi, e decy-

WykrywalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; w poszczegĂłlnych gminach powiatu wrzesiĹ&#x201E;skiego [%] ĹşrĂłdĹ&#x201A;o: Komenda Powiatowa Policji we WrzeĹ&#x203A;ni

90,2

88,2 85,4 85

100

98,1

96,4

I-IX 2011

I-IX 2012

85,1 82,8 77

KoĹ&#x201A;aczkowo

MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw

Nekla

Pyzdry

zja o reorganizacji struktur policji jest decyzj komendantĂłw policji, ktĂłrzy bezporednio s odpowiedzialni za bezpieczestwo na swoim obszarze. Nie jest to decyzja MSW â&#x20AC;&#x201C; stwierdzi 11 pa dziernika na posiedzeniu komisji Micha

78,7

WrzeĹ&#x203A;nia

79,3

OGĂ&#x201C;LNA

Deskur, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewntrznych. â&#x20AC;&#x201C; Chciabym te doda, e reorganizacja ma na celu dostosowanie struktur do potrzeb spoeczestwa i postpu technicznego. Zgodnie z najnowszymi badaniami, ktĂłre zo-

stay wykonane przez policj, spoeczestwo oczekuje od policji raczej szybkiej reakcji na zdarzenia i wikszej liczby patroli, a nie budynkĂłw, ktĂłre bd otwarte tylko czciowo, ktĂłre s zamknite w nocy. Bo tak jak wielokrotnie mĂłwilimy, sam budynek bezpieczestwa nie tworzy â&#x20AC;&#x201C; zaznaczy. W podobnym tonie wypowiada si komendant gĂłwny policji nadinsp. Marek Dziaoszyski: â&#x20AC;&#x201C; PowtĂłrz, e nie obiekty policyjne, nie budynki posterunkĂłw tworz poczucie bezpieczestwa, natomiast realni, ywi, mobilni policjanci, ktĂłrzy s w stanie szybko reagowa na wezwanie. Przypomnijmy, e w powiecie wrzesiskim kada gmina ma swĂłj posterunek. W Miosawiu pracuje 7 funkcjonariuszy (w tym jest jeden wakat), w Pyzdrach 6, w Koaczkowie i Nekli po 5 (po jednym wakacie). W ssiedniej rodzie Wielkopolskiej nie ma w ogĂłle posterunkĂłw. Jest rewir dzielnicowych w Nowym Miecie, ktĂłry obejmuje te gmin Krzykosy. Do Zaniemyla i Dominowa dojedaj dzielnicowi ze rody. W powiecie supeckim jeden posterunek obejmuje swoim zasigiem dwie gminy. Czy podobnie bdzie u nas? Czas pokae. Tomasz Maecki

MEBLE AS ATRAKCYJNE CENY I PROMOCJE Zapraszamy

:U]HÄłQLDXO.DOLVND

Czynne:SQSWVRE

*'%   '   +

  , Zainteresowane wynajmem osoby zapraszam do kontaktu 696-025-414

270-624<;,/19#0+#1)â15<'ß, MV�T[\PCLFQYCãUKþRT\[WN%JTQDTGIQ YDNCU\CMCEJQDQM\GICTOKUVT\C

\QUVCĂŁRT\GPKGUKQP[ FQ2WPMVW-CUQYGIQY5WRGTUCOKG RT\[WN%JTQDTGIQ RQPRV

Usl-541

YY

Operator Logistyczny XS Sp. z o.o. 

     

    

          ! " ! " >   ! " # $  %  & ' ( >    ! " # $    ' >    !  ) $  %  & ' ( >    !  ) $    ' 

"  # $,QIROLQLDÂŹ XS Sp. z o.o., %&'()) *+,+- &/#4-  4 5-  4 !*+6 4 

+ +6 4 

+

Roz-1340

Kre-325

Salon Meblowy

0H

Reklama


9 listopada 2012

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Dostali fundusze na ronda Dwa nowe ronda powstaną na terenie Wrześni. Inwestycje będą realizowane w ramach tzw. schetynówek. W sumie na inwestycje drogowe samorzdy otrzymaj 603 tys. z rzdowego dofinansowania – z tego 356 tys. trafi do ratusza, a 247 tys. do starostwa powiatowego. Gmina otrzymane rodki przeznaczy na przebudow skrzyowania ulicy Harcerskiej i Opieszyn. Powstanie tam rondo. – Obecnie na tym skrzyowaniu widoczne s utrudnienia w ruchu pojazdów w godzinach szczytowych, co zwiksza prawdopodobiestwo wystpienia kolizji. Wykonanie w tym miejscu ronda wpynie wic na uspokojenie ruchu – stwierdza Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego w ratuszu To nie koniec. Na 350-metrowym odcinku ul. Opieszyn drogowcy poo now nawierzchni asfaltow. Wymienione zostan te chodniki (w sumie 275 metrów) i owietlenie. Urzdnicy w planach maj równie przebudow kanalizacji deszczowej. Chc take lepiej zagospodarowa tereny zielone przy ul. Harcerskiej. Zapewniaj, e w planach nie ma adnej wycinki drzew. Wkad

ROZBUDOWA SZPITALA

+ 743 – 254

od rozpoczęcia [dni]

po terminie [dni]

„ W czwartek, 15 li-

stopada, o godz. 18.00, w Bulvarze24 w ramach Literackich Spotka Niecodziennych goci bdzie Joanna Szczepkowska, aktorka i felietonistka. Wstp wolny – po uprzedniej telefonicznej rezerwacji miejsc (61 640 08 28). GBA

„ W sobot 17 listopada

o 17.00 w WOK-u odbdzie si Jesienny Koncert Wrzesiskiej Orkiestry Dtej. Wstp wolny. JOG

„ W sobot przypada 332. rocznica konsekracji wrzesiskiej fary. Jubileuszowa msza zostanie odprawiona w niedziel o 11.30. JOG „ W poniedziaek rozpo-

 Robert Stachowicz podkreśla, że skrzyżowanie o ruchu okrężnym usprawni ruch na ul. Opieszyn i Harcerskiej

za 8

miesi cy ma rozpocz si przebudowa dwóch wrzesiskich skrzyowa na ronda

wasny gminy do inwestycji ma wynie ponad 831 tys. z. – Termin rozpoczcia prac to czerwiec przyszego roku – dodaje R. Stachowicz. W tym samym czasie maj ruszy roboty przy kolejnym rondzie, które pojawi si na skrzyowaniu przy

Żeby głębiej odetchnąć TOB3CIT – to skrótowa nazwa akcji, która obecnie przeprowadzana jest w powiecie wrzesiskim. Ogólny cel: oczyszczenie i odwieenie miast i wsi. Gówny wróg: dym tytoniowy. W rol agentów specjalnych koordynujcych akcj wcielili si pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Projekt „Odwieamy nasze miasta. Tobacco Free Cities” realizowany jest w caej Polsce od 1 pa dziernika. Zasig akcji jest globalny – inspiracj byy dziaania podjte przez burmistrza Nowego Jorku. O co chodzi? W skrócie: o wszystkie inicjatywy majce na celu ograniczenie palenia papierosów w przestrzeni publicznej. Do projektu mog przycza si urzdy, zakady pracy czy instytucje publiczne. Wrzesiski sanepid rozpocz od oznaczenia stref bezdymnych oraz akcji edukacyjnych. Pod koniec pa dziernika przeprowadzono szkolenia wród pracowników dwóch firm: Zelka w Psarach Maych oraz Dekspol we Wrzeni. – Podczas spotka pracownicy firm zostali zapoznani ze skutkami czynnego i biernego palenia tytoniu oraz korzyciami z rzucenia palenia – informuje Anna W clewska z PSSE.

Co słychać

8 Aktualności

kociele pw. w. Ducha. Inwestorem bdzie starostwo powiatowe. Koszt prac oszacowano na ponad 824 tys. z, z czego 577 tys. bdzie pochodzi z dotacji, jak gmina przekae powiatowi. Pozostaa kwota to rodki z tzw. schetynówek. – Do tego skrzyowania dochodzi droga powiatowa, czyli ulica Kociuszki, i w zwizku z tym skrzyowanie to jest w zarzdzie powiatu – wyjania na sesji 17 wrzenia burmistrz Tomasz Kauny. – Poniewa to my jestemy w 99 proc. zainteresowani przebudow tego skrzyowania, chcemy to zrobi za nasze pienidze – uzasadnia. – Planowana jest tam przebudowa nawierzchni 189-metrowego odcinka jezdni, chodników oraz kanalizacji

Fot. KUL

deszczowej. Ponadto w planach jest budowa na ul. 3 Maja zatoki postojowej o szerokoci 2,5 metra i dugoci 66 metrów – koczy R. Stachowicz. Dodajmy, e pienidze w ramach „schetynówek”, czyli Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, otrzyma równie gmina Nekla. Konkretnie 750 tys. z. Wkad wasny gminy ma wynie 1,75 mln z. Pienidze te zostan przeznaczone na przebudow ulicy Chopina w Nekli. W sumie w caym województwie wielkopolskim o rodki zabiegao 117 samorzdów, jednak do oceny merytorycznej dopuszczono tylko 108. czna suma dotacji w województwie na rok 2013 wyniesie 82 mln 77 tys. z. ukasz Róaski

Gabrysia i Ada zachęcają do zbierania nakrętek!

„ Na naszej stronie in-

ternetowej (wrzesnia. info.pl; zakadka Kultura) mone obejrze wideoklip do piosenki „Le na wznak” zespou Next. Zdjcia do niego krcone byy m.in. we wrzesiskiej restauracji Bulvar24. Wideoklip by realizowany dla dwóch kanaów telewizyjnych: Polo TV i Tele 5. KUL

„ W najbliszy wtorek (13 listopada) pose Tadeusz Tomaszewski bdzie peni dyur poselski w Pyzdrach (urzd gminy, godz. 8.00–9.00), w Koaczkowie (GOK, 9.30–10.30), w Miosawiu (urzd gminy, 11.00– 12.00), we Wrzeni (ul. 3 Maja, 12.30–13.45) i w Nekli (urzd gminy, 14.00–15.00). KUL

Za palenie papierosów w miejscu publicznym można zapłacić nawet 500 złotych grzywny

– Uczestnikom spotka przekazano materiay informacyjno-edukacyjne, a zakadom pracy tabliczki ze znakiem zakazu palenia tytoniu i poradniki, jak tworzy miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego. Ogóem w spotkaniach uczestniczyy 32 osoby – podsumowuje. Drugim etapem projektu byo wyposaenie przystanków komunikacyjnych w znaki zakazu palenia. – Staralimy si oznakowa wszystkie przystanki w powiecie. Pomagali nam stranicy miejscy. Przyklejalimy znaki na supach, wiatach, gdzie tylko byo miejsce – mówi A. Wclewska. I przypomina o karach, które gro za nieprzestrzeganie zakazu palenia na przystankach i w innych miejscach publicznych. Palaczowi, który zamie przepisy, grozi grzywna w wysokoci 500 z. O wiele wicej, bo 2 tys. z, moe zapaci waciciel lub zarzdca obiektu publicznego za brak znaku zakazu palenia. JOG

czynaj si Mistrzostwa wiata Modych Cukierników w São Paulo (Brazylia). We mie w nich udzia Mariusz Górecki, ucze Zespou Szkó Zawodowych nr 2 we Wrzeni, który cukiernicze szlify zdobywa pod okiem Przemysawa Kuczory. Trzymamy kciuki i yczymy sodkiego zwycistwa. JOG

„ We wrzesiskim sdzie

Mija rok od momentu, kiedy rozpoczęliśmy naszą wielką akcję zbierania plastikowych nakrętek dla chorych dzieci. W tym czasie włączyło się w nią już kilkanaście tysięcy indywidualnych darczyńców oraz kilkadziesiąt instytucji, organizacji i firm. Razem pomogliśmy już Mikołajowi Draheimowi w zdobyciu wózka inwalidzkiego, śp. Martynce Sierakowskiej w uzyskaniu aparatu wspomagającego oddychanie i Emilce Góreckiej w opłaceniu turnusu rehabilitacyjnego. Obecnie zbieramy nakrętki z przeznaczeniem dla 7-letniego Marka Idczaka z Przyborek, zmagającego się z toksoplazmozą. Nakrętki można przynosić do redakcji „Wiadomości Wrzesińskich” mieszczącej się przy ul. Fromborskiej 18 oraz do biura ogłoszeń „WW” przy ul. Jana Pawła II 14. Ci, którzy mieliby ich około 100 kg, mogą bezpośrednio skontaktować się z firmą San-Plast, która skupuje nakrętki i przekazuje fundusze na odpowiednie konta (tel. 509 302 638). Doskonałym przykładem konsekwentnego zbierania nakrętek są siostry Gabrysia i Ada (na zdjęciu), które pojawiają się w naszej redakcji regularnie z pełnymi torbami. Przywożą nakrętki z przedszkola, gdzie pracuje ich mama, ale także te zebrane przez siebie. Gratulujemy, dziękujemy i – w imieniu Marka – prosimy o więcej. DAI

zapad wyrok w sprawie karnej przeciwko jednemu z radnych gminnych. Za tydzie napiszemy wicej na ten temat. Jeli wyrok si uprawomocni, radny straci mandat. W

„ Jak SMS-owo doniós

nam fotograf Andrzej Jerzy Lech, w New Jersey – gdzie mieszka – po huraganie Sandy nadal nie ma prdu. W

„ Wczoraj w jednej

z podwrzesiskich wsi powiesi si dwudziestoparoletni mczyzna. AW


9 listopada 2012

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

9

Aktualności Artykuł sponsorowany

Droga usłana kursami Czy kurs obsługi hotelarskiej może dawać pewność siebie? Czy każdy może robić piruety wózkiem widłowym? Czy na naukę rzeczywiście nigdy nie jest późno? „Tak, tak i po trzykroć tak!” – odpowiadają specjaliści, którzy wspólnie przywracają ludzi do zawodowego życia. Piotr Domalski, dowiadczony instruktor z Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrzeni, 30 lat temu raczej unika robienia dodatkowych kursów. Gdyby dzisiaj spotka tamtego modego i nieco beztroskiego czowieka, miaby z nim do pogadania. – Dzisiaj brabym wszystkie kursy zawodowe w ciemno, bez wzgldu na to, czy byyby mi akurat potrzebne, czy nie. Nigdy nie wiadomo, czy dana umiejtno i tak zwany papier przydadz si w yciu. Najczciej okazuje si, e jednak si przydaj. Tym bardziej e wikszo kursów obowizuje doywotnio – stwierdza pan Piotr, który jest jednym z kilkunastu instruktorów prowadzcych bezpatne kursy w ramach projektu „Integracji spoecznej i zawodowej klientów Orodka Pomocy Spoecznej we Wrzeni”. Projekt zainicjowany pi lat temu przez dyrektork OPS-u Ann Prusak i kierowniczk sekcji pomocy rodowiskowej Krystyn Spychalsk z ludzi, którzy potrzebuj finansowej pomocy gminy, czyni tych, którzy sami jej udzielaj poprzez pacenie podatków. Osobom tkwicym w dziurze „bezrobocia” nie wsypuje si jedzenia na przetrwanie, tylko podaje narzdzia i materiay potrzebne do zmontowania drabiny.

Projekt OPS-u, dziki finansowaniu z Unii Europejskiej, wyciga uczestników szczebelek po szczebelku, zapewniajc róne rodzaje wsparcia. Najbardziej przydatne i praktyczne s kursy zawodowe realizowane wanie przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrzeni. Uczestnicy projektu najpierw wybierani s przez rejonowych pracowników socjalnych, docierajcych do kadej wioski i kadego domu w gminie. Po zgodzie na udzia wszystkie osoby przechodz przez kilka stopni tzw. aktywizacji. Jest czas na specjalistyczne badania pod ktem powrotu na rynek pracy, nie pomija si zaj z zakresu higieny i profilaktyki zdrowotnej, s okazje do rónego rodzaju terapii. Jeszcze przed wyborem odpowiedniego kursu zawodowego uczestnicy dostaj podpowied w postaci warsztatów i konsultacji z doradcami zawodowymi. Efektem tych zaj jest diagnozowanie i sporzdzanie indywidualnych ocen przydatnoci zawodowej. Czyli jasny sygna pt.: „To ci si przyda!”. Uczestnicy mog potem przebiera w ofertach – maj do wyboru m.in. kursy obsugi wózków widowych, organizacji imprez gastronomicznych, kurs sprzedawcy z obsug kas i terminali, nauk stylizacji paznokci, opieki nad osob zalen, kurs robót wykoczeniowych w budownictwie, obsugi komputera i internetu czy kurs na wykwalifikowan pomoc domow. Niektóre kursy od razu i jednoznacznie kojarz si z mczyznami, a inne – z kobietami. Jednak wspo-

 Najlepsze hotele świata wcale nie są niedostępne dla uczestniczek kursu hotelarskiego. W dzisiejszych czasach wszystko jest możliwe

mniany ju P. Domalski, przekonuje, e wcale nie ma na to reguy. – Niby wiemy, e mczy ni jed lepiej od kobiet, ale w kursach na obsug wózka widowego to nie zawsze si sprawdza. Generalnie lepiej radz sobie osoby, które posiadaj ju prawo jazdy lub takie, które je dziy w przeszoci, choby na cignikach. Wszyscy jednak mog si tego nauczy, jeli tylko chc. Zajmuj si tym od kilkunastu lat i nigdy jeszcze nie miaem przypadku, eby kto nie zdoby uprawnie – zapewnia. Cay kurs trwa 67 godzin, skada si na to 48 godzin teorii, 14 godzin jazdy i 4 godziny praktycznej nauki wymiany butli gazowej. Kurs na wózek zawsze czony jest z nauk wymiany butli, poniewa bez tych uprawnie nie mona zgodnie z przepisami uzupeni paliwa, gdy w wózku skoczy si gaz. Nie ma wtpliwoci, e darmowe kursy to nie lada gratka dla uczest-

Fot. D

ników projektu OPS-u – tym bardziej e nie musz si oni ogranicza tylko do jednego kursu. Alina Tabaka, nauczycielka, która w ramach projektu prowadzi kursy obsugi hotelarskiej, organizacji imprez gastronomicznych i wykwalifikowanej pomocy domowej, chce, jak to dobra gospodyni, upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. – W kursie obsugi hotelarskiej, poza wszystkimi praktycznymi umiejtnociami, uczymy take kultury zachowania. W hotelu zawsze najwaniejszy jest go i kady pracownik musi posiada umiejtno stosownego powitania, kulturalnej rozmowy i niewymuszonego umiechu. Nauka takich zachowa moe pozytywnie wpywa równie na psychik i samoocen uczestników. Kiedy ju pokona si trem i przeamie barier syszenia siebie, to moe przeoy si na umiejtno lepszej autoprezentacji – wyjania pani Alina.

Nawet kurs na wykwalifikowan pomoc domow ma w zaoeniach podwójne dziaanie. – Chocia kada gospodyni domowa jest wykwalifikowan pomoc domow, to jednak pewne rzeczy w domu robione s pospiesznie, bez zachowania odpowiednich zasad, np. przygotowywanie posików. Chcemy uczestników przygotowa do profesjonalnego zajmowania si tym, co gospodynie domowe robi na co dzie. Takie umiejtnoci z powodzeniem mona wykorzystywa we wasnym domu, ale take w ewentualnej pracy, na przykad na rynku gastronomicznym – mówi A. Tabaka, dodajc, e zapotrzebowanie na rynku jest spore. – Organizuje si coraz wicej okazjonalnych przyj poza domem, w specjalnej oprawie. Trzeba przyzna, e czsto zakady gastronomiczne nie maj penej obsady i potrzebuj dodatkowej pomocy. To luka, któr doskonale mog wypeni osoby po tych kursach. W cigu piciu lat realizacji projektu blisko 200 osób zyskao nowe kwalifikacje zawodowe. Osoby zainteresowane udziaem w przyszorocznej edycji mog uzyska informacj u kadego rejonowego pracownika socjalnego. Program „Integracji spoecznej i zawodowej klientów Orodka Pomocy Spoecznej we Wrzeni” wspófinansowany jest ze rodków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaania 7.1. Poddziaania 7.1.1.

Cieszmy się z wolności i weźmy udział w uroczystościach

Wzrosty pod siatką

W niedziel przypada Narodowe wito Niepodlegoci. Jak co roku we Wrzeni odbd si uroczystoci patriotyczne, które rozpoczn si msz wit w intencji ojczyzny. Naboestwo zostanie odprawione w kociele farnym o 11.30. Po mszy wrzenianie przemaszeruj pod pomnik 68. Puku Piechoty, gdzie zo okolicznociowe wizanki kwiatów. Bracia kurkowi uczcz wolno i pami polegych salutem armatnim. Dalsza cz uroczystoci odbdzie si we Wrzesiskim Orodka Kultury, gdzie o 13.30 rozpocznie si okolicznociowe spotkanie. Na pocztku planowane jest wrczenie nagród tegorocznym laureatom wrzesiskiego dyktanda ortograficznego, potem referat okolicznociowy wygosi historyk Sawomir Szuba. Program artystyczny przygotowuje modzie z LO im. H. Sienkiewicza. Uroczystoci organizuj: Wrzesiskie Towarzystwo Kulturalne, Urzd Miasta i Gminy Wrzenia, Unia Wrzenian oraz Kurkowe Bractwo Strzeleckie. W niepodlegociowych uroczystociach tradycyjnie wezm udzia harcerze, suby mundurowe oraz

Do zapowiadanego w tym roku bojkotu wrzesiskich kortów tenisowych nie doszo. Jedne z najduej dziaajcych lokalnych obiektów sportowych zamykaj kolejny sezon z obiecujcymi wynikami. Gro by bojkotu kortów przy ul. witokrzyskiej pojawiy si w maju tego roku po zmianie cennika, która zaokrglaa czas wynajmu tylko do penych godzin. Cho niektórzy „pótoragodzinni” uytkownicy zapowiadali nawet okupacj obiektów, to do pierwszego protestu od czasu ich dziaania (czyli od 1932 roku) nie doszo. A grajcych nie zabrako. Korty administrowane przez Wrzesiskie Obiekty SportowoRekreacyjne byy czynne od maja do koca pa dziernika. Czy da si obliczy, przez ile godzin byy w tym czasie wynajmowane? – Jeeli przyj urednion cen godziny wynajmu, to razem uytkowano je przez okoo 22 384 godziny – wylicza skrupulatnie Zbigniew Fret, dyrektor WOSR. – Nie wliczajc godzin turniejowych, co przy czterech kortach daje kolejnych 600 godzin na kady kort – dodaje dyrektor.

Doceniam wrześnian, którzy przychodzą na uroczystości patriotyczne – mówi B. Święciochowski

Wrzesiska Orkiestra Dta. Organizatorzy zapraszaj poczty sztandarowe szkó, instytucji i stowarzysze, ale te wszystkich obywateli naszego miasta. – Z frekwencj na uroczystociach patriotycznych bywa rónie – przyznaje Bolesaw wi ciochowski, prezes WTK. – Zawsze przychodzi duo delegacji, i to cieszy organizatorów. Najcenniejsza jest jednak obecno osób, które bior udzia w obchodach cakiem prywatnie – podkrela. Organizatorzy przypominaj, aby w wito Niepodlegoci wywiesi biao-czerwone flagi przy naszych domach i zakadach pracy. JOG

 W tym roku na kortach jest już pozamiatane. Nowy sezon w maju Jeli przeoymy to na ilo uytkowników, wychodzi nam, e z kortów korzystao okoo 100 staych graczy i dwa razy tyle okazjonalnych. Osobn i równie liczn grup stanowiy dzieci z prywatnych szkóek tenisowych. A w jakim okresie korty miay najwiksze oboenie?

– Najlepszymi miesicami, m.in. ze wzgldu na pogod, tradycyjnie okazay si maj, czerwiec i lipiec – wymienia Zbigniew Fret. – Chocia trzeba przyzna, e przychody wskazuj na do równomierne oboenie – dorzuca. A skoro mowa o przychodach, to ile w tym roku zarobiy wrzesiskie korty? – W caym sezonie zanotowalimy wpywy rzdu 33 570 z. Warto doda, e jest to w stosunku do roku 2011 wzrost o prawie 50 proc. – zauwaa dyrektor WOSR. Dobrych wyników obiektów z ul. witokrzyskiej nie osabia nawet konkurencja, czyli korty otwarte w minionym roku w Czeszewie (Gospodarstwo Agroturystyczne „U Kazia”) i w tym roku – w Chociczy Maej (Ignasiak Sport). A wic, skoro s chtni, moe warto w nich zainwestowa? Czy WOSR ma w planach inwestycje na kortach? – Mamy wstpne sygnay, e przydatna byaby cianka tenisowa. Jeli pojawi si takie moliwoci budetowe, to bdziemy rozwaa wród innych koniecznoci równie i ciank – mówi Z. Fret. DAI


9 listopada 2012

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

10 Aktualności

Lekka kąpiel przedzimowa W cieplarnianych warunkach wrzesińskie morsy rozpoczęły nowy kąpielowy sezon. W niedzielę ponad dwudziestu zimnolubnych musiało się zadowolić wodą o temperaturze 6 stopni Celsjusza. To ju trzeci rok morsowania w wykonaniu wrzenian. Nieformalny klub morsów Klima Wrzenia rozpocz kolejny sezon 4 listopada w gospodarstwie agroturystycznym Espania w Stroszkach (gmina Nekla), prowadzonym przez Leszka Kosowskiego. Wikszo z 22 uczestników inauguracji miaa ju dowiadczenie w tej nietypowej formie rekreacji. Pi osób zamoczyo si pierwszy raz. I nie po raz ostatni – jak stwierdzili po fakcie: – Spodobao mi si, na pewno to powtórz – przyzna Artur Orzechowski z Wrzeni. Wszystko musiao zacz si od porzdnej rozgrzewki. Gdy ich organizmy byy ju gotowe na kontakt z zimn wod, morsy (oraz dwie foczki) po prostu wbiegy szerokim szpalerem do sztucznego jeziora.

 W morsowaniu chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę. Uczestnikami zimnych kąpieli mogą być dojrzali panowie...

... i młode panie

Wszyscy w specjalnych wodnych butach, rkawiczkach i czapkach. Woda miaa 6°C, temperatura powietrza bya o cztery stopnie wysza. Idealne warunki do morsowania panuj przy mro nej pogodzie, gdy woda jest cieplejsza od powietrza. Po trzech minutach grupa wyskoczya na przebiek, by po chwili wróci do wody. W ten sposób kpiel zostaa wykonana trzykrotnie.

Spotkanie zakoczyo si wspólnym grzaniem przy ognisku. Nie zabrako toastu z szampana oraz pieczonych kiebasek. Kolejne niedzielne wyjazdy do Stroszek maj odbywa si co tydzie. Wrzesiski klub nieustajco zaprasza nowych, dnych wrae i zabawy uczestników. Wicej zdj na www.wrzesnia.info.pl (zakadka Gmina Wrzenia). DAI

– Czekalimy na to cay rok i w kocu si doczekalimy – stwierdzi po ostatnim moczeniu Wojciech Rakowski, zaoyciel i nieformalny prezes wrzesiskiego klubu morsów. – Jak wida, to nie bya chwilowa fanaberia, spotykamy si ju trzeci rok z rzdu. Od tego czasu wszyscy jestemy bardziej weseli i zdrowsi – przekonywa o pozytywnych skutkach morsowania.

ony niektór ych uczestników w trakcie ich kpieli grzay si przy ognisku, wymieniajc uwagi na temat mowskich pasji. W rozmowach tych wyrozumiao mieszaa si z niedowierzaniem i podziwem. – Woyam tylko rk do wody i ju miaam dosy. Nie wiem, jak oni tak mog – zastanawiaa si jedna z pa, pokazujc palcem na poow swojej doni.

Fot. DAI

Polska pod lupą: Wybuch, którego nie było – czyli kiedy pójdziemy na barykady Rzd Tuska mtnie informuje o wynikach ledztwa w sprawie katastrofy lotniczej w Smolesku. I budz si demony. Gdy „Rzepa” opublikowaa tekst autorstwa Cezarego Gmyza goszcy, e na wraku tupolewa wykryto lady trotylu i gliceryny, Polacy zostali sami z szalejcym Jarosawem Kaczyskim. Prezes od brzasku grzmia o straszliwej zbrodni, zamordowaniu prezydenta Rzeczpospolitej oraz 95 innych wanych polityków i – cho pachniao zamachem stanu, a przynajmniej wyjciem ludu smoleskiego na ulice – nikt w propagowaniu oczywistych bredni mu nie przeszkodzi. Pukownik Ireneusz Szelg, szef Wojskowej Prokuratury Okrgowej w Warszawie, w telewizorze pojawi si dopiero popoudniem, ale tylko po to, by owiadczy, e na fragmentach samolotu materiaów wybuchowych nie ma, ale nie mona wykluczy, e s. A przecie zamiast mtnego przekazu móg poda kilka bezspornych faktów. Trotyl nie wybuch Nie wiadomo, dlaczego nawet sowem nie wspomnia o badaniach wykonanych przez Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii. A to wanie podlega mu prokuratura ju w maju 2010 zlecia Instytutowi przygotowanie opinii w sprawie obecnoci na szcztkach tupolewa oraz odziey ofiar bojowych rodków trujcych, materiaów wybuchowych i substancji promieniotwórczych. Ekspertyza bya gotowa miesic pó niej. „Biegli stwierdzili, e w próbkach szcztków zebranych na miejscu katastrofy nie stwierdzono obecnoci bojowych rodków trujcych oraz produktów ich rozkadu powyej granicy ich wykrywalno-

ci. Nie stwierdzili take obecnoci materiaów wybuchowych takich jak: dinitrotoluenu, nitroglikolu, nitrogliceryny, tri nitrotoluenu (trotylu – przyp. R.G.), heksogenu, oktogenu oraz pentrytu. W nastpstwie przeprowadzonych bada i pomiarów biegli podali, i próbki dostarczone do bada nie stanowi dodatkowego róda celowo wprowadzonych substancji promieniotwórczych emitujcych promienie alfa, beta, gamma, czy promieniowanie neutronowe” – czytamy w niej. Awarii brak Prokurator nie pisn te, e urzdzenia monitorujce parametry lotu tupolewa do momentu zderzenia si samolotu z brzoz „nie zarejestroway stanów awaryjnych systemów i niesprawnoci przyrzdów”. Dopiero po uderzeniu w drzewo lewym skrzydem, o godzinie 8:40:59,375, a wic kilka sekund przed tragicznym kocem, doszo do rozszczelnienia wszystkich instalacji hydraulicznych i przerwane zostay przewody zasilajce mechanizm sterowania lewej lotki. To jedyne zarejestrowane awarie. Zderzenie z brzoz dla osobników zdrowych na umyle jest faktem niepodwaalnym, wskazuj na nie lady zarówno na urwanym kawaku skrzyda, który zosta przy brzozie, kikucie, który polecia z samolotem, jak i na samym drzewie. Zatem jeli doszo do wybuchu, Ruscy musieliby co do tysicznej czci sekundy zsynchronizowa odpalenie adunku z momentem uderzenia w drzewo – co jest niewykonalne nawet dla agentów KGB. Detonacji nie sycha Prokurator nie powiedzia równie, e wybuchu nie tylko nie zare-

jestroway urzdzenia monitorujce parametry lotu, ale take to nagrywajce. Detonacji zwyczajnie na nagraniu nie sycha, nie ma o niej mowy w adnym z trzech stenogramów. Ten przygotowany przez MAK mona pomin, bo wiadomo, e kacap po dokonaniu zamachu staje si guchy jak pie brzozy, ale nagra suchay take Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Gównej Policji oraz Instytut Ekspertyz Sdowych im. prof. dr. Jana Sehna w Krakowie. A odczyt wykonany przez ten ostatni zosta uznany przez lud smoleski za „wiarygodny i obnaajcy straszn prawd”. Niepokorny redaktor Cezary Gmyz jeszcze przed upublicznieniem tego stenogramu ogosi na amach „Rzepy”, e generaa Basika, dowódcy si powietrznych i czowieka oddanego Lechowi Kaczyskiemu, nie byo w kabinie pilotów, bo „z ekspertyzy krakowskich naukowców wynika, i sowa uprzednio przypisywane generaowi w rzeczywistoci wypowiada drugi pilot”. A jak Basika nie byo, to nie byo te presji na zaodze. Pan redaktor zaznaczy przy tym, e potwierdzi t informacj w dwóch niezalenych ródach, „które miay dostp do ekspertyzy Instytutu Sehna”. Nie wiadomo, czy róda Gmyza czytay ekspertyz na trze wo. W kadym razie gdy zapis rozmów ujrza wiato dzienne, okazao si, e wszystkie znaki na niebie wskazuj, i Basik jednak by w kokpicie. I nie by tam jedynym gociem, bo najprawdopodobniej w kabinie przebywa równie genera Tadeusz Buk, ówczesny dowódca wojsk ldowych. Rycerz ze skaz

Genera Basik bezkarnie przedstawiany jest przez prawoskrtne

media i polityków Prawa i Sprawiedliwoci jako oficer bez skazy, wymagajcy i twardo trzymajcy si procedur lotniczych, ale jednoczenie przyjazny wobec podwadnych. Tymczasem to wanie on, jako dowódca si powietrznych, odpowiedzialny by za wdroenie programu naprawczego po katastrofie CASY. Przypomnijmy, e w styczniu 2008 zgino 28 osób, a przyczyn byo zlekcewaenie przez pilotów procedur dotyczcych minimów widzialnoci przy podchodzeniu do ldowania. W zwizku z tym jednym z gównych zalece powypadkowych byo powoanie specjalnego zespou do weryfikacji uprawnie pogodowych personelu latajcego. W 2010, tu przed katastrof w Smolesku, genera zameldowa ministrowi obrony, e wszystkie zalecenia powypadkowe zostay zrealizowane. Kama. Bo cho zespó weryfikujcy istotnie powsta, to nie zrobi nic. I kapitan Protasiuk, dowódca tupolewa, 10 kwietnia 2010 podchodzi do ldowania w Smolesku bez uprawnie. Nie mieli ich równie drugi pilot oraz nawigator. To byli onierze z elitarnego specpuku, z czego mona wnosi, e brak stosownych papierów za rzdów Basika by w siach powietrznych norm. A nie chodzi tu o czczy formalizm: uzyskanie uprawnie polega bowiem na wykonaniu ldowania w warunkach tosamych z minimami pogodowymi, czyli na udowodnieniu, e potrafi si posadzi maszyn w trudnych warunkach. róda niezalene Tego wszystkiego nie powiedzia prokurator Szelg, nie miaukn o tym Tusk, rzecznik rzdu Gra ani aden z polityków Platformy i sprzy-

mierzonego z ni podobno PSL. W rezultacie szalecza narracja zwolenników teorii zamachowej znalaza si na wierzchu. Kaczor po niejasnym wystpieniu prokuratora stwierdzi, e z niczego si wycofuje, bo PiS ma swoje róda potwierdzajce informacje o ladach po materiaach wybuchowych na tupolewie. Redaktor Gmyz te si nie wycofa: Moi informatorzy to ludzie o najwyszej wiarygodnoci, róda od siebie niezalene, i zawsze bd ich chroni – stwierdzi. Nastpnie w „Rzepie” opublikowa tekst pt. „Prawda za pó roku”: W rzeczywistoci szef warszawskie prokuratury nie tyle wykluczy obecno na wraku trotylu i gliceryny, ile stwierdzi, e mogy si one tam znajdowa, ale nikt tego jeszcze nie zbada – napisa. Przy czym – dodajmy – oczywist nieprawd jest, e nikt nie zbada wraku, bo badania musiay przecie wykona niezalene i wiarygodne

róda Gmyza. W przeciwnym wypadku nie mogyby go poinformowa, e na samolocie s lady materiaów wybuchowych. No, chyba e informatorami pana redaktora s Jarosaw Kaczyski, Antoni Macierewicz i Anna Fotyga. Wtedy wszystko jasne bez bada.

arty si skoczyy. Publikacja Gmyza i jej skutki wskazuj bowiem, e brak wyrazistej polityki informacyjnej w sprawie katastrofy moe doprowadzi do wojny domowej lub z Rosj – bo prezes Kaczyski pokaza, e tylko czeka na waciwy moment, by stan na barykadzie i poprowadzi do boju swych wyznawców. A wtedy o zamachu na prezydenta Kaczyskiego, najwikszego z rodu Sowian, bd uczy w szkoach. Nie tylko specjalnych. Robert Gorzelany


9 listopada 2012

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

11

Kultura Taneczne harce na wrzesiĹ&#x201E;skim rynku

Zjednoczeni harcerze i uczestnicy zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; zumby w sobotnie poĹ&#x201A;udnie 3 listopada rozĹ&#x203A;wietlili ulicznÄ&#x2026; szarzyznÄ&#x2122; WrzeĹ&#x203A;ni. Akcja byĹ&#x201A;a promowana juĹź od kilkunastu dni na Facebooku. ZapowiedĹş tanecznego ďŹ&#x201A;ash moba stawiaĹ&#x201A;a za cel m.in. walkÄ&#x2122; z jesiennÄ&#x2026; depresjÄ&#x2026;. UczestnikĂłw nie zabrakĹ&#x201A;o â&#x20AC;&#x201C; w zbiorowym taĹ&#x201E;cu wziÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; udziaĹ&#x201A; tĹ&#x201A;um, ktĂłry zapeĹ&#x201A;niĹ&#x201A; niemal poĹ&#x201A;owÄ&#x2122; pĹ&#x201A;yty wrzesiĹ&#x201E;skiego rynku. Jeszcze wiÄ&#x2122;cej osĂłb przyglÄ&#x2026;daĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; tej spontanicznej akcji. Jej organizatorami byli Karolina Okuniewska, komendant wrzesiĹ&#x201E;skiego hufca ZHP Wrzos, Krystian KÄ&#x2122;dziora, zastÄ&#x2122;pca komendanta hufca, oraz Karolina Molenda, instruktorka zumby, ktĂłra przygotowaĹ&#x201A;a ukĹ&#x201A;ad taneczny do paru aktualnych hitĂłw. WiÄ&#x2122;cej zdjÄ&#x2122;Ä&#x2021; wraz z relacjÄ&#x2026; wideo na www.wrzesnia.info.pl/gmina wrzesnia. DAI

KsiÄ&#x2026;Ĺźka w radiu

ChĂłrzyĹ&#x203A;ci poszukiwani

Jak wiadomo, ksiki mona nie tylko czyta, ale take sucha. Wanie na tak atwiejsz form przyswajania literatury zaapa si w Radiu Merkury â&#x20AC;&#x17E;Bkartâ&#x20AC;? Rafaa Szamburskiego. Fragmenty najnowszej publikacji Wydawnictwa Kropka mona byo usysze na antenie poznaskiej rozgoni w cigu mijajcego tygodnia (od 5 do 9 listopada). â&#x20AC;&#x17E;Bkartâ&#x20AC;? pojawia si w radiu dwa razy dziennie â&#x20AC;&#x201C; o godzinie 13:30 oraz 17:30. Interpretacji opowieci tytuowego syna sowieckiego onierza i zakonnicy podj si Wiesaw Zanowicz, aktor Teatru Polskiego w Poznaniu, ktĂłry wspĂłpracowa rĂłwnie z teatrami w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie. Zwyczajowo audycji towarzyszy konkurs, w ktĂłrym nagrodami byy oczywicie egzemplarze â&#x20AC;&#x17E;Bkartaâ&#x20AC;?.

Osoby, ktĂłre lubi piewa i chciayby aktywnie uczestniczy w yciu kulturalnym naszego miasta â&#x20AC;&#x201C; to idealni kandydaci na chĂłrzystĂłw Cameraty. Wrzesiski chĂłr zaprasza wszystkich, ktĂłrzy lubi muzyk na prĂłby, ktĂłre odbywaj si w kady wtorek w WOK-u, o godz.18.00. Jeli nawet nie posiadasz daru sowiczego gosu, ale lubisz piewa â&#x20AC;&#x201C; to zaproszenie skierowane jest wanie do ciebie. Jeli nie jeste jeszcze pewien swojej decyzji â&#x20AC;&#x201C; mimo wszystko przyjd, posuchaj, poznaj tych, ktĂłrzy tworz Camerat. Zosta czonkiem wielkiej chĂłralnej rodziny! â&#x20AC;&#x201C; pisze Danuta Torzewska, prezes chĂłru w apelu Cameraty do wrzenian. Dodatkowe informacje mona uzyska pod numerem telefonu 530 617 217 albo na stronie www. chor-camerata.strefa.pl. JOG

R. Szamburski: â&#x20AC;&#x201C; Suchanie interpretacji swojej prozy to bardzo pouczaj ce dowiadczenie

Suchacze musieli si tu wykaza wiedz o Wydawnictwie Kropka. â&#x20AC;&#x201C; Ciesz, si, e poznaska rozgonia zauwaya i docenia wrzesisk ksik â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi R. Szamburski, ktĂłry znalaz si dziki temu w doborowym towarzystwie. Poprzednimi Tytuami tygodnia Merkurego byy bowiem ksiki m.in. Rogera Mooreâ&#x20AC;&#x2122;a, Jo Nesbo czy Nicka Hornbyâ&#x20AC;&#x2122;ego. Damian Idzikowski

5MN

Reklama

9T\GÄ&#x2021;PKCWN-QÄ&#x2021;EKWU\MK) RQPUQD PKGF\ 32/Ä&#x2014;':,&$ 6232&.$

.$:$1(6&$)( &5(0(

13,]â

200g

16,]â

(pt.-czw. 09.11.-15.11.)

V]W

(pt.-czw. 09.11.-15.11.)

52*$/ 1$Ĺ&#x2018;:,Ä&#x2014;7(*20$5&,1$

14,]â (pt.-sob. 09.11.-10.11.)

.*

.*


9 listopada 2012

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

12 Rozmowa tygodnia

Nie boję się proboszcza Dlaczego rodzice nie mogą podjąć decyzji, gdy po badaniach prenatalnych okaże się, że dziecko urodzi się z jakimiś wadami? – pyta posłanka Poślednia

Krystyna Poślednia, wrzesińska posłanka Platformy Obywatelskiej, jest za in vitro i europejską Ukrainą. Dopuszcza aborcję i się... nie boi.

Rozmawia Tomasz Małecki

Przyczynkiem do tej rozmowy jest pose Adam Hofman z PiS-u, który – jak nam przyzna w kuluarach – nie zna pani pose, ale na spotkaniu z mieszkacami Wrzeni dwa tygodnie temu zaatakowa Krystyn Poledni , która, jego zdaniem, gosowaa za likwidacj s du we Wrzeni, poczty, a w przyszoci posterunków policji. Szkoda, e pose Hofman, który mówi, e wie, co si dzieje we Wrzeni, mnie nie zna. Jeeli mieszkacy powiatu mnie znaj, to wiedz o tym, e jestem za racjonalizacj pewnych rozwiza i sposobu organizacji zarzdzania odpowiednimi obszarami. Przypominam sobie czas, kiedy musielimy dokona reformy owiaty i zmian obwodów szkolnych we Wrzeni. Wizaa si z tym likwidacja maych szkó, ale w efekcie, mamy teraz najlepsze wyniki z egzaminów w Wielkopolsce. Jeeli Pastwo dochodzi do wniosku, e trzeba zreformowa pewne obszary (w tym sdy), po to by sprawniej funkcjonoway, to na pewno chc zrozumie, po co i dlaczego, aby zgodzi si z pewnymi rozwizaniami. Co do sdów, akurat kilkakrotnie spotykaam si ministrem Jarosawem Gowinem i przekonywaam go, e sd we Wrzeni, a w zasadzie prezesura sdu we Wrzeni, nie powinna by likwidowana. Niestety, redzki sd mia jednego sdziego wicej i std taka decyzja – ministra, nie sejmu! Czyli Krystyna Polednia nie gosowaa za likwidacj s dów? Nie, bo to byo wprowadzone rozporzdzeniem ministra. Sprawa nie jest zamknita, cho raczej w 2013 prezes bdzie w rodzie, a wydziay pozostan we Wrzeni. Nasi mieszkacy nie bd wic mieli do sdu dalej, on pozostanie tu gdzie jest (6 listopada klub PO opowiedzia si przeciwko reformie Gowina i skierowa obywatelski projekt ustawy przeciwko likwidacji sdów do drugiego czytania w sejmie – przyp. red.). Zaostrzenie ustawy aborcyjnej i in vitro to sprawy wiatopogl dowe, które dziel klub PO. Jak pani gosowaa w sprawie aborcji? Na pewno Platforma potrafi i umie dyskutowa o wszystkich problemach, które s poruszane i istotne dla pastwa. PO akurat w tym zakresie pozwala posom na wyraanie wasnych pogldów. Przypomn, e byy dwie propozycje zmian. Pierwsza Ruchu Palikota, która w zasadzie legalizowaa cakowit aborcj, oraz druga – Solidarnej Polski, która chciaa kara kobiety za badanie prenatalne i zastanawianie si, co dalej z ich pocztym dzieckiem. Dodam, e te badania pozwalaj na wykrycie wad podu i ewentualn operacj, aby urodzi zdrowie dziecko. Ja gosowaam za odrzuceniem obu projektów – i tego liberalizujcego,

 – Sprawa likwidacji prezesury wrzesińskiego sądu nie jest przesądzona – uważa K. Poślednia Fot. TOM i zaostrzajcego ustaw. Uwaam, e dotychczasowe rozwizanie jest odpowiednie. To by wielki kompromis pomidzy wszelkimi ugrupowaniami politycznymi, które wtedy znajdoway si sejmie, oraz Kocioem katolickim. Moje gosowanie byo podyktowane wanie tym, e obecna ustawa odwouje si do sumienia rodziców. Myl, e to jest uczciwsze dla rodziców, ni narzucanie bardzo restrykcyjnych zasad przez parlament. Jednak projekt Solidarnej Polski wanie gosami posów PO przeszed do drugiego czytania. Pawe Wroski z „Gazety Wyborczej” pisa po tym, e posowie PO bardziej boj si proboszczów ni wasnych wyborców. Nie boimy si ani proboszczów, ani wyborców, jednych i drugich szanujemy. Pamitam dyskusj z pocztku lat 90. Ustawa o planowaniu rodziny z 1996 r., jak na tamte czasy, bya bardzo restrykcyjna, a teraz si broni. Naley obecnie skupi si na egzekucji obowizujcego prawa, poniewa mamy przypadek, kiedy odmówiono wykonania zabiegu aborcji modej dziewczynie, która zasza w ci wskutek gwatu. Ostatecznie dokonaa zabiegu i odwoaa si do trybunau w Strasburgu, a pastwo polskie ma wypaci odszkodowanie. Co z in

vitro? Dzisiaj w „Gazecie Wyborczej” czytamy, e w sejmiku województwa wielkopolskiego lewica chce, aby samorz d województwa wielkopolskiego, w którym pani zasiadaa przez dwie kadencje, paci za zabiegi in vitro. Platforma jest przeciwko... Na pewno nie jest to zadanie samorzdu województwa – lepsze s rozwizania ogólnokrajowe. Jest konsensus PO co do in vitro, przygotowywane s zapisy ustawy. Myl, e w najbliszym czasie wejd do sejmu. Powoalimy podzespó, który ma wypracowa kompromis pomidzy pomysami Magorzaty Kidawy-Boskiej i ministra Gowina. Cho wczeniej minister zdrowia i premier ogosili, e zostanie wprowadzony pilotaowy program, który rozpocznie dofinansowanie do zabiegów in vitro. Tyle e to bdzie rozporzdzenie ministra zdrowia, nie ustawa. Wic jeeli sejmik odrzuci pomys lewicy, to tylko z tego tytuu, e uzna, e nie jest to zadanie samorzdu województwa. Nie s to zadania samorzdów niszego stopnia, cho, jak wiemy, rada miasta w Czstochowie podja decyzj o dofinansowaniu podobnych zabiegów. Wrócia pani kilka dni temu z Ukrainy, gdzie bya pani czonkiem misji obserwacyjnej.

To ju kolejne wybory, które maj zdecydowa o przyszoci tego pastwa. Czy Ukraina b dzie bardziej europejska, czy wpadnie na dobre w orbit wpywów rosyjskich? Byam czonkiem specjalnej komisji parlamentu polskiego, która skadaa si z 40 posów i 10 senatorów. Spotkalimy si z Centraln Komisj Wyborcz oraz przedstawicielami trzech gównych komitetów wyborczych: Batkiwszczyny Julii Tymoszenko, Udaru Witalija Kliczki oraz rzdzcej Partii Regionów prezydenta Wiktora Janukowycza. Dowiedzielimy si, e wybory zostay przeprowadzone wczeniej. Co to znaczy? Po pierwsze, zmieniono ordynacj wyborcz. I tak, w poowie gosowao si na listy partyjne, a pozostae 50 proc. mandatów obsadzane jest w jednomandatowych okrgach. Na listach partyjnych gosowao si tylko na parti, lista krajowa bya zgoszona do komisji centralnej. Wane byy te jednomandatowe okrgi. Tam zrobio si wielkie zamieszanie, gdy nagle wystartowao mnóstwo kandydatów tzw. niezalenych, najczciej z takimi samymi nazwiskami jak kandydaci opozycji. Sugerowano nam wprost, e ci tzw. niezaleni przejd potem do Partii Regionów. Druga rzecz to kampania wyborcza. Tu by nierównomierny dostp do mediów publicznych. Nie okrelono ram finansowych kampanii. Ponadto caa administracja pastwowa zostaa wczona do kampanii partii rzdzcej, czyli Partii Regionów, co w ogóle u nas jest nie do pomylenia. W Kijowie i okolicach, które odwiedziam, nie byo w ogóle wida plakatów wyborczych. Mieszkacy nie mogli si im przyjrze i przez to mie faktycznej moliwoci wyboru. Te rzeczy si rozegray przed gosowaniem. Tam, gdzie bylimy, gdzie moglimy obserwowa samo gosowanie, zastrzee nie mielimy. Ja odwiedziam dziewi lokali wyborczych i tam przebiegao ono prawidowo. Miaem okazj obserwowa z bliska wybory na Ukaranie, podczas Pomaraczowej Rewolucji. Wtedy ludzie byli peni nadziei. Teraz mam wraenie, e rewolucja zjada swój ogon. Wróc jeszcze na chwil do gosowania. Jest tam taki dziwny przepis, e do osoby, która zachoruje w dniu wyborów, komisja jedzie z urn do domu. A zdarzay si obwody, gdzie nagle zachorowao 10 proc. wyborców. Mona zapyta: dlaczego? Czy istnieje wtedy wiksza szansa manipulacji podczas jazdy urn? Liczenie gosów w lokalu, którym byam od 20.00 do 3.00, odbyo si prawidowo. Ale dzisiaj dostajemy informacje, e wiceprzewodniczca centralnej komisji wyborczej, czyli rzdowego ciaa, mówi, e nastpuje faszowanie wyborów. To moe mie miejsce w jednomandatowych okrgach, a tam moe decydowa nawet jeden gos. Tu faszerstwa mog by dokonane przy transporcie gosów do komisji centralnej, gdzie nie ma ju obserwatorów. Wracajc do pytania. Rozmawialimy ze zwykymi obywatelami i mam wraenie, e oni s w czci zdezorientowani, ale chc wybra jak najlepiej. Jednak jeli przyjrzymy si wynikom wyborów na partie, to okazuje si, e opozycja, w sumie bez partii komunistycznej, wygrywa. Czyli gdzie ta myl proeuropejska jest.


9 listopada 2012

Wiadomości Wrzesińskie

Temat tygodnia

www.wrze www.wrzesnia.info.pl sn stronę redaguje:

Filip Biernat tel. 61 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

13

Bohaterzy czekają na pamięć Kto jest godzien pomnika, a kto „tylko” tablicy? Odpowiedź na to pytanie znają historycy i regionaliści. Miejsc pamici narodowej we Wrzeni jest sporo. To 13 pomników, do których trzeba doda 22 tablice upamitniajce osoby i wydarzenia historyczne. W gminach ociennych takich miejsc take nie brakuje (7 pomników w Koaczkowie, 3 w Pyzdrach, w Nekli -2, w Miosawiu 2 . Bohaterów wyniesionych na cokoy pomnikowe bdzie przybywa. Statystyki historyczne wskazuj, e najczciej z inicjatyw wychodzi tzw. czynnik spoeczny. Budow pomnika katyskiego na cmentarzu parafialnym we Wrzeni zainicjowa lekarz, p. Jerzy Wojtaszek, pomnik synagogi przy ratuszu – Czesaw Pardela. Odnowienie grobowca generaa Kazimierza Grudzielskiego w Gorazdowie to z kolei inicjatywa prezesa WTK Bolesawa wi ciochowskiego. Instalacja zegara na wiey kocioa farnego bya pomysem Mariana Rogoziskiego. Przykadów z terenu te jest sporo. Wiele dla pamici o Oldrach w gminie Nekla zrobi Jerzy Osypiuk. W zu-

penie maych wioskach te si dzieje – np. w Krzywej Górze miejscowy sotys Mariusz Kozielski doprowadzi do powstania obelisku porucznika Jerzego Handkego. Nowe inicjatywy pomnikowe pojawiaj si co jaki czas. Jednym bliej do realizacji, inne to dopiero koncepcje i lu ne propozycje. Duchy przeszoci oywaj zwaszcza w Muzeum Regionalnym we Wrzeni. Istnieje projekt uhonorowania ksidza Kazimierza Kinastowskiego, proboszcza wrzesiskiej fary w latach 19341960. Chc go zrealizowa dyrektor muzeum Sebastian Mazurkiewicz oraz Sawomir Szuba. Obaj s historykami. – W muzeum posiadamy marmurow tablic honorujc tego duchownego. Chcielibymy, aby nie bya schowana w magazynie, ale widniaa w honorowym miejscu. Mylelimy umieci j w kociele farnym, ale na nasze pismo wysane do kurii metropolitalnej w 2007 r. nie otrzymalimy do dzi odpowiedzi. Spróbujemy ponownie, moe tym razem si uda – wyjania S. Mazurkiewicz. Waldemar Grzekowiak, wiceburmistrz Wrzeni i budowniczy wielu wrzesiskich pomników, te ma swoich „kandydatów na pomnik”. To onierze Legii Ochotniczej Wrzesi-

skiej, którzy walczyli z bolszewikami w 1920 roku. Bolesaw wiciochowski, historyk i regionalista, równie uhonorowaby ksidza Kinastowskiego – ale te prymasa Polski arcybiskupa Floriana Stablewskiego, który w latach 1873-1892 by proboszczem wrzesiskiej fary. – Myl, e przy okazji wita Niepodlegoci warto zauway ojców niepodlegoci. Mam na myli Romana Dmowskiego (Pisudski, Paderewski i Daszy ski s ju odpowiednio uhonorowani – przyp. red.), który gównie z powodów politycznych nie by doceniany. Uwaam, e naley te uhonorowa generaa Józefa Hallera, który odwiedzi nasze miasto. We Wrzeni dziaao take prne koo hallerczyków – przypomina B. wiciochowski. – Jest problem z przestrzeni w naszym miecie. Pomników tak wielkich postaci nie mona lokalizowa w polednich miejscach. Niestety, brakuje miejsca w centrum, i to jest do powany problem, z którym przyjdzie si nam zmierzy – zauwaa. Sprawy pomnikowe dziej si te na bieco. Wrzenianie mieli problem z czczeniem pamici kosynierów, którzy polegli w bitwie pod Sokoowem w 1848. Gówne

 Pomnik Dzieci Wrzesińskich – dyżurne miejsce do składania wiązanek kwiatów uroczystoci – organizowane przez Uni Wrzenian i WTK – odbyway si zawsze 2 maja pod kopcem, gdzie pochowanych jest 130 powstaców. Ale mieszkacy Sokoowa – z inicjatywy Grzegorza Ka mierczaka, przewodniczcego rady powiatu – nie zapominali te o kosynierach, których pogrzebano w mogile na terenie gospodarstwa Agropolu. Hod skadano im zazwyczaj jesieni. Tymczasem Agropol zosta

Pomnik to dialog z widzem Rozmowa z Szymonem Paciorkowskim – radnym, pasjonatem i propagatorem wrzesińskich pomników i zabytków. Czy twoim zdaniem pomniki we Wrzeni s dobrze eksponowane? Czy gmina dba o to tak jak powinna? Mamy problem przede wszystkim ze skal porównawcz, bo pod wzgldem ekspozycji i zadbania pomników trzeba by si porówna z innymi miastami polskimi o podobnej wielkoci. We my pomniki w cisym centrum, najbardziej widoczne dla przyjedajcego. Te nowe, czyli: pomnik Jana Pawa II, tablica w miejscu po synagodze, aweczka Bronki midowiczówny, s w wietnej kondycji. Wyjtkiem jest tu pomnik przy ul. ks. Laskowskiego, który powsta na podstawie zdjcia p. Ireneusza Zjedaki. Tu byy i s problemy z dewastacj. Starsze pomniki: 68 Puku Piechoty, Marii Konopnickiej, Dzieci Wrzesiskich, wypadaj nie le, cho pewnym problemem jest sfatygowanie materiau, co wida chyba najlepiej na pomniku Dzieci Wrzesiskich. Ale pod wzgldem estetyki trzeba zwróci uwag na trzy sprawy. Po pierwsze, pomniki kocielne: figurze w. Stanisawa, jak i grupie ukrzyowania midzy ul. Szkoln a Jana Pawa II oraz studzience przy kaplicy na Lipówce przydaoby si odrestaurowanie. Po drugie, pomniki i tablice upamitniajce drug wojn wiatow. Jest ich sporo, czsto w do

zapomnianych miejscach, czsto z nie najlepszego materiau. Chodzi choby o may pomnik na dawnym cmentarzu ewangelickim przy ul. Kociuszki, pomnik przy drodze dbiskiej przy cmentarzu komunalnym. Na razie nie jest z nimi le, ale w przyszoci trzeba zaj si renowacj. Po trzecie, pomniki na cmentarzach, szczególnie przy ul. Gnie nieskiej. Rozsypuje si najstarszy zachowany grobowiec, ta neogotycka kaplica rodziny Winewskich, w rónym stanie s przedwojenne nagrobki onierzy 68 pp. Odrbna kwestia to groby uczestników strajku Dzieci Wrzesiskich. Pisalicie kiedy o ich stanie. Moe umieci jakie jednolite tabliczki identyfikacyjne na takich grobach? W Poznaniu udao si to z mogiami powstaców wielkopolskich. W wiadomoci spoecznej istniej we Wrzeni dwa pomniki: Dzieci Wrzesiskich i 68 Puku Piechoty – przy nich odbywa si wi kszo uroczystoci patriotycznych. Czy masz jaki pomys na „wykorzystanie” pozostaych wrzesiskich pomników, np. Marii Konopnickiej, Bronki midowiczówny, Jana Pawa II? Najwaniejszy jest dobry pomys. Mam wraenie, e zupenie inaczej mylano w PRL-u, dlatego te wrzesiskie pomniki z tego okresu czsto stoj samotnie, przypominajc o sobie przy okazji wydania przewodnika po okolicy czy jakiej uroczystoci i skadania kwiatów. Nowoczesny pomnik ma by „fajny” kadego dnia. We Wrzeni w zamierzeniu ju aweczka Bronki miaa by innym spojrzeniem na rol pomnika: nie tylko upamitnienie postaci, ale te dia-

log z widzem, stworzenie miejsca, do którego chce si przyj, w którym chce si posiedzie, zrobi sobie zdjcie, spdzi mio czas. Moim zdaniem przynajmniej w czci si to udao. Zamiast stawiania kamiennego monumentu, który zawsze bdzie tylko sta, trzeba si zastanowi, czy nie lepiej wykona np. fontann czyjego imienia z tablic pamitkow, postawi zegar soneczny, ma tablic albo gaz na zadbanym skwerze. Sama tablica pamitkowa te powinna by, moim zdaniem, atrakcyjna wizualnie, przedstawia informacj w interesujcy sposób. Pomnik warto wic potraktowa jako inwestycj – niech zwróci si w postaci stworzenia miejsca przyjemnego, przycigajcego mieszkaców i turystów. Inaczej ludziom si nie spodoba i zapytaj: „Po co nam jeszcze jedna tablica? Nie ma waniejszych spraw?”. Pomniki odgrywaj spor rol w promowaniu miast polskich – jak choby wrocawskie krasnale. Trzeba mie pomys na oywianie istniejcych ju pomników, np. poprzez lekcje edukacyjne dla uczniów. Ale przede wszystkim tworzenie przyjaznego otoczenia wokó pomników z przysowiowymi ju aweczkami. Przykad z Poznania, z krytykowan fontann na placu Wolnoci, któr odsonito w wakacje... i teraz najwyra niej si przyja, pewnie bardziej ni Zamek Przemysa i rze ba Golema w Alejach Marcinkowskiego. Czy twoim zdaniem lokalni bohaterowie PRL-u: Józef Cichowlas, Bogumi Paul, zasuguj na cokoy i pomniki albo choby na tablice pami tkowe?

sprywatyzowany i gmina Wrzenia przestaa mie wpyw na to, co dzieje si z mogi – dlatego przyspieszono decyzj o ujednoliceniu geograficznym miejsca pamici Wiosny Ludów. W ubiegym tygodniu informowalimy o tym, e zwoki kosynierów zostan ekshumowane (prace archeologiczne maj rozpocz si w listopadzie) i przeniesione do kopca. Potem odbdzie si uroczysty pogrzeb kosynierów.

Prywatne memento

 Szymon Paciorkowski uważa,

że pomniki trzeba traktować jako inwestycję w przyszłość

 Krzyż przy drodze wojewódzkiej nr 442 w Nowej Wsi Królewskiej – jeden z dowodów tragedii na naszych drogach

Po rónych postulatach i gosach wida, e jest ju w gminie potrzeba upamitnienia ludzi bardziej nam wspóczesnych, takich, którzy s jeszcze obecni w pamici yjcych. Choby jednak w wypowiedziach internetowych wida niech do odgórnych akcji upamitniania wychodzcych od wadz pastwowych czy samorzdowych. Lepszym pomysem wydaj si te, u których podstaw ley inicjatywa lokalnej spoecznoci czy grupy pasjonatów – jak choby nowa inicjatywa upamitnienia Tadeusza Hernesa w Borzykowie. I nie widz adnych przeszkód, by kto wystpi z propozycjami uhonorowania osób dziaajcych po 1945 r. i zasuonych dla naszego regionu.

S przy kadej drodze. Mae, skromne prywatne miejsca pamici. Krzye, które dokumentuj codzienn tragedi. Jest ich kilkanacie w caym powiecie wrzesiskim. Problem w tym, e najczciej stawiane s niezgodnie z prawem, bo bez zgody zarzdców dróg. – Jest to problem, ale nie mam serca usuwa tych krzyy. Najczciej nie ma z tym problemu, bo s stawiane w granicy pasa drogowego. Gorzej z tymi, które s bliej jezdni. Dekoncentruj kierowców, ale niektórzy twierdz, e s przestrog – mówi Marek Jakowiak, kierownik Rejonu Dróg w Koninie. – To nie jest problem polskich dróg. Krzye stawia si w caej Europie i nikt ich nie ciga – dodaje.


9 listopada 2012

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

16 MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw

www.w www.wrzesnia.info.pl wrze stronÄ&#x2122; redaguje:

Ĺ ukasz RóşaĹ&#x201E;ski

Co sĹ&#x201A;ychaÄ&#x2021;

tel. 530 425 105 l.rozanski@wrzesnia.info.pl

Wiceburmistrz BĹ&#x201A;aĹźej Pera zasĹ&#x201A;abĹ&#x201A; podczas wtorkowej sesji rady miejskiej. Obrady zakoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; wielkÄ&#x2026; awanturÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; nerwy puĹ&#x203A;ciĹ&#x201A;y zarĂłwno radnym koalicji, jak i tym z opozycji. Sesja zostaa zwoana m.in. w zwizku z koniecznoci uchwalenia nowych, wyszych stawek podatkowych. Maj one obowizywa od 1 stycznia 2013. Jak atwo si domyli, jednomylnoci nie byo. Przeciwko czteroprocentowym podwykom â&#x20AC;&#x201C; zaproponowanym przez skarbnika Henryka Przykot â&#x20AC;&#x201C; gosowaa opozycja. Wczeniej zarzucia wadzy, e wysokie podatki, ktĂłre maj ata dziury w przyszorocznym budecie, s kar dla mieszkacĂłw za bdy urzdnikĂłw. â&#x20AC;&#x201C; To nie spoeczestwo jest winne umniejszeniu nam dofinansowania (903 tys. z â&#x20AC;&#x201C; przyp. red.) na kanalizacj sanitarn â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi lider opozycji Romuald Barszcz, ktĂłry na komisji poprzedzajcej sesj proponowa, by stawki wzrosy o wska nik przyszorocznej inflacji, czyli o 2,7 proc. W sukurs przyszed mu nawet radny koalicji rzdzcej Antoni Maecki. â&#x20AC;&#x201C; Gosowaem zgodnie z wasnym sumieniem. Koledzy zapewne bd le na mnie patrze, ale trudno â&#x20AC;&#x201C; odpowiedzia zapytany 29 pa dziernika, dlaczego popiera projekty opozycji. Wniosek R. Barszcza nie zyska aprobaty wikszoci, a i A. Maecki na sesji 6 listopada koniec kocĂłw podniĂłs rk za czteroprocentow podwyk. Nie potrafi sensownie wyjani tej nagej zmiany zdania. â&#x20AC;&#x201C; Podwyk o stopie inflacji zgosia â&#x20AC;&#x17E;lewicaâ&#x20AC;?, a ja przecie do niej nie nale â&#x20AC;&#x201C; przypomnia sobie.

I tak, na przykad, od nowego roku za metr mieszkania zapacimy 0,63 z. Podatek od gruntĂłw zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej wyniesie 0,67 z za 1 m2. Dotychczas stawki te wynosiy kolejno 0,61 i 0,64 grosze. Z 15,38 do 16 z wzrĂłs natomiast podatek od budynkĂłw, w ktĂłrych prowadzona jest dziaalno gospodarcza. Za zajcie 1 m2 stanowiska na targowisku w miecie trzeba bdzie zapaci 3,28 z, a na wsi 2,74 z. W gĂłr poszyboway rĂłwnie opaty za miejsce na miosawskim cmentarzu komunalnym. Za podwĂłjne miejsce grzebalne zapacimy 190 z, a za potrĂłjne 283 z. Za postawienie nagrobka na mogile podwĂłjnej zapacimy 524 z, na potrĂłjnej 786 z. Przyjcie uchwa o stawkach podatku od nieruchomoci czy opaty targowej przyszo radnym atwo. Samorzdowcy ostro rozdyskutowali si natomiast podczas decydowania o wysokoci podatku rolnego. Przypomnijmy, e H. Przykota na komisji zaproponowa przegosowanie stawki 55 z (prezes GUS-u ustali redni cen skupu kwintala yta na kwot 75,86 z). â&#x20AC;&#x201C; Czy pan ma rolnikĂłw za woĂłw? â&#x20AC;&#x201C; grzmia wiceprzewodniczcy rady Roman witek, nomen omen rolnik wielkoobszarowy. Po zakulisowych rozmowach ustalono, e podatek rolny wzronie z 40 do 42 z. Tak te decyzj przegosowano na sesji. Nie obyo si bez nerwĂłw. Hubert Gruszczyski zaproponowa bowiem przegosowanie stawki 45 z. Argumentowa, e rednia powiatu to 46 z. Wynik gosowania okaza si remisowy (7:7). Propozycja nie zostaa przyjta. T z komisji przyjto stosunkiem gosĂłw 7:6. Koalicja, ktĂłra bya kompletnie zasko-

Wandale popisali siÄ&#x2122; skrajnÄ&#x2026; gĹ&#x201A;upotÄ&#x2026; na stadionie Sparty Orzechowo Policja szuka wandali, ktĂłrzy w Ĺ&#x203A;rodowy wieczĂłr (31 paĹşdziernika) dokonali zniszczeĹ&#x201E; na orzechowskim stadionie. Straty oszacowano na 1500 zĹ&#x201A;. Wandale zniszczyli m.in. cztery przÄ&#x2122;sĹ&#x201A;a ogrodzenia oraz banery reklamowe. Na murawie stadionu zostawili zaĹ&#x203A; potĹ&#x201A;uczone szkĹ&#x201A;o.

â&#x20AC;&#x201C; To przypominaĹ&#x201A;o istne pobojowisko. Nie wiem, jak moĹźna byÄ&#x2021; tak bezmyĹ&#x203A;lnym i niszczyÄ&#x2021; co popadnie â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi Krzysztof Nowak, prezes Sparty Orzechowo. Wszystkie zniszczenia zostaĹ&#x201A;y juĹź naprawione. Stadion doprowadzili do Ĺ&#x201A;adu wspĂłlnymi siĹ&#x201A;ami zawodnicy i kibice.

Awans kombatanta do stopnia porucznika

Sobczak do Barszcza: â&#x20AC;&#x201C; Pan to jest yciowym nieudacznikiem od strony gospodarczej

Barszcz do Sobczaka: â&#x20AC;&#x201C; A pan kim jest? Kim? Wielkim kombinatorem! I nikim wi cej

czona rozwojem sytuacji, wygraa tylko dlatego, e od gosowania wstrzyma si Hubert Kubiak. Hanna Spychaa i Alicja Zabiszak szy rami w rami z opozycj. Przewodniczcy rady Jarosaw Sobczak zarzdzi pitnacie minut przerwy. Podczas niej zasab wiceburmistrz Baej Pera. Pomocy medycznej udzielia mu radna-lekarz H. Spychaa. Wodarz zosta natychmiast przewieziony na badania do orodka Hikomed â&#x20AC;&#x201C; mia za wysokie cinienie. Na sal sesyjn ju nie wrĂłci. Rajcy przeciwnie â&#x20AC;&#x201C; i niemal od razu skoczyli sobie do garde. Lont podpali R. witek, ktĂłry nazwa obrady â&#x20AC;&#x17E;habâ&#x20AC;?. â&#x20AC;&#x201C; O may wos i bymy nie ustalili podatku rolnego na do przyzwoitym poziomie. To jest wstyd i haba â&#x20AC;&#x201C; stwierdzi wiceprzewodniczcy. â&#x20AC;&#x201C; Powinnimy wyway pewne sprawy, a nie znca si nad rolnikami. Od myszy po cesarza, wszyscy yj z gospodarza. Dziwi si, e ta grupa spoeczna nie ma u was adnego szacunku â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi pod adresem kolegĂłw i koleanek, ktĂłrzy domagali si 45-zotowej stawki podatku rolnego. â&#x20AC;&#x201C; Obawiam si, e ktĂłry z was wystpi z uchwa, e raz w roku mona odstrzeli jakiego rolnika â&#x20AC;&#x201C; wypali. Rajca zaatakowa rĂłwnie rodowisko nauczycielskie. Stwierdzi,

e belfrowie nie wychowuj uczniĂłw w duchu patriotycznym i nie ucz ich szacunku dla drugiego czowieka. Szybko wycofa si z tych pogldĂłw. â&#x20AC;&#x201C; Nieopatrznie si wyraziem. Uwaam, e zawĂłd nauczyciela jest bardzo wany, ale powiedzmy, e mĂłwiem generalnie o osobach gosujcych za wyszym podatkiem rolnym (w tym gronie byo dwoje nauczycieli â&#x20AC;&#x201C; przyp. red.). To nie koniec. Do ofensywy przeszed J. Sobczak, ktĂłry nazwa R. Barszcza â&#x20AC;&#x17E;yciowym nieudacznikiem od strony gospodarczejâ&#x20AC;?. Zarzuci mu rĂłwnie, e â&#x20AC;&#x17E;podsyca do kĂłtniâ&#x20AC;? oraz e nie zarobi dla budetu gminy ani jednej zotĂłwki. Lider opozycji nie pozosta duny i nazwa przewodniczcego â&#x20AC;&#x17E;wielkim kombinatoremâ&#x20AC;?, ktĂłry swoj dziaalno polityczn ogranicza do zdobywania stokĂłw w radach nadzorczych. Podczas sesji niejednokrotnie z ust niektĂłrych rajcĂłw paday te wulgaryzmy â&#x20AC;&#x201C; a wszystko na oczach choby sotysĂłw gminy, ktĂłrzy zawsze licznie uczestnicz w comiesicznych spotkaniach sesyjnych. â&#x20AC;&#x201C; Wstyd, wstyd, wstyd â&#x20AC;&#x201C; mĂłwili, opuszczajc sale. Sowa â&#x20AC;&#x17E;przepraszamâ&#x20AC;? za sprowadzenie sesji rady miejskiej do poziomu rynsztoka nikt nie uy. Przykre, ale prawdziwe.

Â&#x201E; Osoby zainteresowane wziciem udziau w Miosawskiej Lidze Halowej proszone s o przyjcie 15 listopada na spotkanie organizacyjne (godz. 20.00, szkoa w Bugaju). Â&#x201E; Trwaj zapisy na bez-

patne badania mammograficzne, ktĂłre odbd si 29 listopada w Miosawiu. Skorzysta z nich mog kobiety w wieku od 50 do 69 lat. Rejestracja pod nr. 61 855 75 28.

Â&#x201E; W niedziel 4 listopada

na terenie jednej z posesji w Orzechowie zastrzeli si 21-letni mieszkaniec.

Â&#x201E; Z niezamieszkaego

budynku w Skotnikach skradziono telewizor i pilark. Straty: 1500 z.

Reklama

Nowo otwarty

Gabinet Weterynaryjny

OHNZHWĂĄXNDV]3U]\E\OVNL 12:2Ĺ&#x2018;Ăź1$6,(1,(Ĺ­(/2:( &KOHERZR0LâRVâDZ tel. tel. dom Inseminacja tel. 

Zaduszki zorganizowane po raz Ăłsmy byĹ&#x201A;y dla widzĂłw okazjÄ&#x2026; do chwili zadumy i refleksji nad Ĺ&#x203A;mierciÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Poetyckie Zaduszkiâ&#x20AC;? zatytuĹ&#x201A;owane â&#x20AC;&#x17E;Kiedy patrzysz na grĂłb...â&#x20AC;? odbyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; 29 paĹşdziernika w miĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awskim koĹ&#x203A;ciĂłĹ&#x201A;ku poewangelickim. Spektakl sĹ&#x201A;ownomuzyczny oparty na tekstach maĹ&#x201A;o znanych artystĂłw przygotowaĹ&#x201A;a mĹ&#x201A;odzieĹź z teatru Farcik, ktĂłra recytowaĹ&#x201A;a teksty. CaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci dopeĹ&#x201A;niĹ&#x201A;a muzyka w wykonaniu ks. Krzysztofa Brzykcego, byĹ&#x201A;ego wikariusza z paraďŹ i Ĺ&#x203A;w. Jakuba ApostoĹ&#x201A;a w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, oraz Piotra Derbicha i kleryka Marcina Grzelaka. â&#x20AC;&#x201C; Spektakle tego typu sÄ&#x2026; trafnym dziaĹ&#x201A;aniem dydaktycznym, gdyĹź czÄ&#x2122;sto wielu uczniĂłw, przede wszystkim biernych obserwatorĂłw, po raz pierwszy siÄ&#x2122;ga po poezjÄ&#x2122;. MĹ&#x201A;odzieĹź czuje siÄ&#x2122; gospodarzem imprezy i promuje swojÄ&#x2026; szkoĹ&#x201A;Ä&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; podsumowujÄ&#x2026; jego organizatorki Justyna TrawiĹ&#x201E;ska i Monika Broniarczyk.

INFORMATOR GMINNY

Przychodnia Lekarza Rodzinnego LEK-MED :U]HĹ&#x2019;QLDXO)URPERUVND

7 *8 :+);+&):&+ przyjmuje u nas w ramach umowy z NFZ PANI DOKTOR EMILIA MACIEJEWSKA-OLEJNICZAK  

! "

#$!"

Reklama

Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak awansowaĹ&#x201A; Franciszka Husemana ze Skotnik (na zdjÄ&#x2122;ciu z lewej) na stopieĹ&#x201E; porucznika. NominacjÄ&#x2122; 26 paĹşdziernika otrzymaĹ&#x201A; z rÄ&#x2026;k majora Zbigniewa Nizgorskiego z Wojskowej Komendy UzupeĹ&#x201A;nieĹ&#x201E; w Koninie. W uroczystoĹ&#x203A;ci wziÄ&#x2122;li udziaĹ&#x201A; m.in. czĹ&#x201A;onkowie ZwiÄ&#x2026;zku KombatantĂłw RP i ByĹ&#x201A;ych WiÄ&#x2122;ĹşniĂłw Politycznych: CzesĹ&#x201A;aw Szymkowski, Leon Dzierla i StanisĹ&#x201A;aw KupĹ&#x203A;.

chowo Krzysztofa Nowaka (tel. 603 132 039) s do nabycia bilety na Bal Sportowca â&#x20AC;&#x201C; cena 170 z od pary. Zabawa odbdzie si U Leny w Czeszewie 24 listopada. Pod tym samym numerem telefonu mona zamawia pyt wideo z nagraniem ostatniego meczu derbowego Sparta â&#x20AC;&#x201C; Orlik. Zapisy trwaj do 13 listopada.

Rol-272

Podatki pĂłjdÄ&#x2026; w gĂłrÄ&#x2122;

Â&#x201E; U prezesa Sparty Orze-

UrzÄ&#x2026;d Miasta i Gminy

61 438 20 22

Policja

61 437 53 40

OSP MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw

61 438 28 88

Pogotowie Energetyczne

61 438 21 44

Poczta

61 438 23 45

OĹ&#x203A;rodek Zdrowia

61 438 30 05

OĹ&#x203A;rodek Kultury

61 438 27 79

OĹ&#x203A;r. Pomocy SpoĹ&#x201A;ecznej

61 438 30 96 61 438 37 58

Bank SpĂłĹ&#x201A;dzielczy

61 438 20 31

Por. lekarza rodzinnego

61 437 12 52

Naprawa pralek i lodĂłwek

61 438 36 01

Gabinet weterynaryjny

607 944 690

ANTENY TV-SAT

61 437 14 93

Punkt przyjmowania ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; do â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?: MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, ul. PoznaĹ&#x201E;ska 10,â&#x20AC;&#x17E;Rolmarkâ&#x20AC;?, w godz. 8.00-16.00, tel. 61 438 25 16


Wiadomości Wrzesińskie

Kołaczkowo

www.wrzes www.wrzesnia.info.pl sn

Filip Biernat tel. 61 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

Mali podnoszą głowy Remont drogi gminnej w Spławiu ma znaleźć się w budżecie na rok 2013. To efekt protestu mieszkańców. 30 pa dziernika mieszkacy Spawia wyszli na ulice. Protestowali przeciwko opieszaoci wadz gminnych, które latami zwlekaj z remontem 200-metrowego odcinka drogi gminnej, która wiedzie ku wirowniom. Dziury, chlastajce boto i haas to codzienno wacicieli posesji, którzy mieszkaj przy felernej drodze. Najbardziej cierpi Stanisaw Szewczyk, który musia w krótkim czasie dwukrotnie malowa elewacj swojego domu. Boto, które zalega na drodze, jest rozpryskiwane przez przejedajce samochody wprost na mury domu. – Najpierw ciany myem, ale po kolejnym ochlapaniu ju nie dawao to rezultatu. Przemalowaem wic cay dom z biaego na zielony. Na pocie powiesiem foli, aby znów nie zniszczono mi elewacji, ale obawiam si, e niewiele to pomoe – mówi Szewczyk. Inicjatork protestu bya sotys Wioleta Dzienniak, która wielokrotnie pisemnie i na sesjach upominaa si o remont drogi. Bezskutecznie. Pierwsze pismo w tej sprawie wysaa 16 marca 2011 r. Gmina odpowie-

siedzeniu komisji uznali, e Rafa Pera wniós zasadn skarg na dyrektora Gimnazjum w Koaczkowie. Ostatecznie rada rozstrzygnie t spraw na sesji 19 listopada.

„ Przedsibiorca z Bo-

„ Rada gminy prawdo-

podobnie podwyszy wszystkie lokalne podatki. Te od nieruchomoci i rodków transportu wzrosn o 2 proc. Podatek rolny – o 11 proc., z 45 do 50 z.

„ Rada rodziców Ze-

spou Szkolno-Przedszkolnego organizuje 17 listopada zabaw taneczn w wietlicy wiejskiej w Borzykowie (start o godz. 19.00). Bilet mona naby w cenie 160 z od pary. Do taca bdzie przygrywa zespó Orbis. Informacje pod nr. tel.: 665 498 429, 664 608 599, 695 159 885, 669 700 030.

 Mieszkańcy Spławia solidarnie walczą o swoje. Stąd manifestacja w sprawie remontu gminnej drogi

60

tys. z – to przybliony koszt remontu drogi w Spawiu

dziaa, e nie ma rodków w budecie na ten cel. Do sprawy pani sotys wrócia w tym roku. 23 maja wysaa kolejne pismo, na które do tej pory nikt nie odpowiedzia. Kolejne – 3 pa dziernika – wysali dwaj waciciele posesji mieszkajcy przy dziurawej drodze: Stanisaw Szewczyk i Józef Kierzek.

Kilka godzin pó niej, o godz. 16.00, w wietlicy wiejskiej w Bieganowie odbd si patriotyczne piewanki pod hasem: „Id tam, gdzie piew”. Nie zabraknie te dobrego taca. W programie przewidziano wystp wrzesiskiego chóru Camerata, którego dyrygentem jest Domicela Cierpiszewska. Swoje umiejtnoci wokalne i taneczne pokae Zespó Pieni i Taca „Ziemia Wrzesiska” oraz pary taca towarzyskiego pod kierownictwem artystycznym Ryszarda Zjedaki. Opraw muzyczn zapewni Grzegorz Adamski. Podczas koncertów przewidziana jest degustacja rogali marciskich. Patronem medialnym imprezy s „Wiadomoci Wrzesiskie”.

Gmina chce jeszcze w listopadzie wydzierżawić grunty nauczycielskie 27 listopada odbędą się trzy przetargi na dzierżawę byłych gruntów nauczycielskich. To cztery działki orne, położone w Gorazdowie (1 ha), Sokolnikach (1,7 ha), Szamarzewie (0,48 ha) i Zielińcu (0,25 ha). Wcześniej nieruchomości te były w dyspozycji nauczycieli, jednak wróciły do puli urzędu gminy, który z kolei posta-

„ Radni na wspólnym po-

rzykowa Kazimierz Podlewski zapowiada oddanie sprawy do sdu, jeeli urzd nie zgodzi si na rozbudow jego zakadu stolarsko-tapicerskiego. Do sprawy wrócimy ju wkrótce.

Śpiewanki patriotyczne wito Niepodlegoci w tym roku bdziemy obchodzi w Bieganowie. Tego dnia odbd si dwie róne imprezy. O godz. 11.30 rozpocznie si uroczysto patriotyczna w kociele w Bieganowie, któr organizuje Urzd Gminy w Koaczkowie. Msz wit odprawi miejscowy proboszcz ks. Mariusz Winiewski. Potem program artystyczny przedstawi uczniowie bieganowskiej podstawówki. – Imprez organizujemy od siedmiu lat, co roku w innej miejscowoci. Przypomn tylko, e inicjatorami czczenia wita Niepodlegoci byli ksidz Mariusz Winiewski, Zbyszek Królikowski i moja skromna osoba – mówi wójt Wojciech Majchrzak.

17

stronę redaguje:

Co słychać

9 listopada 2012

nowił wydzierżawić je za cenę komercyjną na wolnym rynku. Urzędnicy twierdzą, że dzierżawa gruntów jest korzystniejsza niż sprzedaż działek. – W tym roku gmina spodziewa się, że z tytułu dzierżaw wpłynie do budżetu gminy około 60 tys. zł – mówi Dariusz Stawski, urzędnik odpowiedzialny za gminne nieruchomości.

– W dwóch wsiach w gminie, w Koaczkowie i Borzykowie, robi si prawie wszystko, a w tych mniejszych – prawie nic. A gmina dobrze zarabia na Spawiu; w ostatnich latach sprzedaa tutaj dwie drogi.

aden z mieszkaców nie zalega z podatkami. W zamian nic nie otrzymujemy – mówi W. Dzienniak. Podczas manifestacji nie pojawi si aden z przedstawicieli wadz, cho zaproszony by zarówno wójt Wojciech Majchrzak, jak i przewodniczcy rady Jerzy Wo. – Informowaem pani sotys, e nie bdzie mnie na spotkaniu, poniewa w tym samym czasie miaem pogrzeb. Jestem zdziwiony, poniewa rada soecka zostaa poinformowana, e remont tej drogi znalaz si w projekcie

budetu gminy na rok 2013. Inwestycja ta zostaa zaakceptowana przez komisj budetow. Teraz wszystko zaley od radnych, bo to oni zdecyduj, czy remont znajdzie si w przyszorocznym budecie – mówi wójt.

„ Opata za mieTo, e wójt umieci drog w przyszorocznym budecie, waciwie nic nie oznacza. Interesy wójta i grupek radnych s czsto bardzo ze sob sprzeczne. Rada w kadej chwili moe wprowadzi zmiany do budetu. Mieszka cy zdaj sobie z tego spraw, dlatego postanowili gono walczy o swoje. Filip Biernat

ci ma by naliczana od kadej osoby zamieszkujcej dan posesj – i ma wynosi 9 z za mieci segregowane i 12 z za niesegregowane. Ostateczne decyzje zapadn na sesji 19 listopada.

Reklama

Podsumowanie sezonu strzeleckiego LOK

INFORMATOR GMINNY

W niedzielę na strzelnicy w Borzykowie podsumowano sezon strzelecki w gminie Kołaczkowo. W zawodach wzięły udział 33 osoby. Pierwsze miejsce zajął Paweł Barbuziński, drugie Robert Woźniak, trzecie Mariusz Tomczak. Wśród kobiet najcelniej strzelała: Wiktoria Walkowiak, druga Daria Kozielska, trzecie Renata Woźniak. LOK zorganizował w tym roku 4 imprezy, podczas których strzelano z kbks-u. Oprócz tego na strzelnicy odbyły się treningi, szczególnie młodzieży przed zawodami w sportach obronnych. – Najbardziej aktywną osobą po tych kilku miesiącach od rekatywacji LOK-u był pan Marian Leśny z Borzykowa. Taki ktoś jest dla nas niezwykle cenny, ponieważ mieszka w Borzykowie, nieopodal strzelnicy. Ostatnio w naszych strukturach zaczął się udzielać również pan Tomasz Tomczak z Kołaczkowa. Pod koniec roku zweryfikujemy naszą dotychczasową działalność i wciągniemy go do pracy w zarządzie – powiedział nam Michał Stefański, prezes LOK-u. Wygląda na to, że LOK otrzyma również pieniądze z budżetu gminy (2000 zł) na kurs dla osoby, która będzie przewoziła sportową broń strzelecką. Potrzebne jest na to stosowane pozwolenie. Do tej pory nasi działacze musieli korzystać z usług kolegów z innych gmin, ale każdorazowo trzeba było za to płacić.

Urząd Gminy

61 438 53 24

Policja

61 438 50 77

Poczta

61 438 53 28

Biblioteka

61 438 53 13

Ośrodek Zdrowia

61 438 50 80

Gminny Ośrodek Kultury

61 438 50 78 61 438 52 46

CPN

61 438 51 84

Gaz

61 438 53 85

Bank Spółdzielczy

61 438 53 14

OPS

61 438 51 12

ZGKiM

61 438 56 50

Oczyszczalnia

61 438 55 75

Sklep elektroniczny i serwis

600 097 438

Ośr. Wspom. Dziecka i Rodziny

61 438 53 47

Punkt apteczny „Na zdrowie”, Borzykowo 61 438 50 40 Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Kołaczkowo, ul. Wrzesińska 32 (Sklep Wielobranżowy – Pawilon)


WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

18 Pyzdry

www.w www.wrzesnia.info.pl wrz stronÄ&#x2122; redaguje:

Tomasz Szternel tel. 61 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

Skarpa juĹź stabilna MieszkaĹ&#x201E;cy DĹ&#x201A;uska mogÄ&#x2026; spaÄ&#x2021; spokojnie, bo dziÄ&#x2122;ki nietypowej i kosztownej inwestycji ich posesje nie runÄ&#x2026; do Warty.

ma si do piwnicy budynku we Wrbczynku. Nie wiadomo, kiedy konkretnie â&#x20AC;&#x201C; najprawdopodobniej midzy 27 pa dziernika a 4 listopada. Jego upem pady podgrzewacz do wody, butla gazowa i narzdzia o cznej wartoci okoo 2 tys. z.

Â&#x201E; Brak miejsc parkingowych w Pyzdrach spowodowa, e we Wszystkich witych samochody parkoway wzdu drogi. Korek by od skrzyowania a do Duska. Â&#x201E; Warta Pyzdry przegra-

a 0:2 ze Spart Barogi i spada na 4. miejsce w tabeli.

Â&#x201E; Podczas sesji, ktĂłra odbya si 8 listopada, radni ustalili stawki podatkĂłw na przyszy rok. SzczegĂły za tydzie.

Â&#x201E; Spotkanie organi-

 Pochylone drzewa najlepiej ilustrujÄ&#x2026; skalÄ&#x2122; zagroĹźenia. CzÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; z nich musiaĹ&#x201A;a zostaÄ&#x2021; wykarczowana ostrĂłg, czyli konstrukcji regulacyjnych, ktĂłrych zadaniem jest zapobieganie osadzania si piasku na dnie, tworzeniu zamulisk i wypyce. Przedsiwzicie warte nieco ponad 915 tys. z ruszyo prawie dwa miesice temu i powoli dobiega koca. â&#x20AC;&#x201C; NajogĂłlniej rzecz biorc, chodzi o zabezpieczenie i umocnienie skarpy â&#x20AC;&#x201C; tumaczy Magdalena muda, p.o. zastpcy dyrektora Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dokadny zakres robĂłt jest zrozumiay tylko dla dobrze zorientowanych. W ich zakres wchodziy m.in. budowy opaski i materaca faszynadowego, a take wykonanie wrzynki w brzeg skarpy i narzutu z cikich kamieni.

Jeszcze parÄ&#x2122; lat wstecz do gĂłry rosĹ&#x201A;y topole. DziĹ&#x203A; wszystkie zjechaĹ&#x201A;y w dĂłĹ&#x201A; â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi soĹ&#x201A;tys DĹ&#x201A;uska Roman Witczak

â&#x20AC;&#x201C; Nie wszystko wida, bo znaczna cz robĂłt bya prowadzona pod wod. A to dlatego, e miaa na celu wyregulowanie rzeki â&#x20AC;&#x201C; dodaje M. muda. Inwestycja zostanie ukoczona za okoo dwa tygodnie.

Nyszler wraca!

Urzd miejski ogosi przetarg na zakup energii elektrycznej. Dziki niemu troch zaoszczdzi â&#x20AC;&#x201C; a przynajmniej chciaby... Uwolnienie rynku energetycznego nastpio kilka lat temu. Dla gmin oznaczao to konieczno ogaszania przetargĂłw. â&#x20AC;&#x201C; Na pocztku si obawialimy, bo samo przygotowanie specyfikacji wymagao duo si i czasu. A gwarancji poczynienia oszczdnoci nie mielimy. Liczylimy si z tym, e bd one niewielkie bd adne â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi sekretarz gminy Przemysaw D bski. Wszystkie dotychczasowe przetargi wygrywaa firma Energa ObrĂłt SA

Z dwĂłch kandydatĂłw na kapelmistrza orkiestry dtej zaskakuje tylko jeden â&#x20AC;&#x201C; Adam Nyszler. Termin przyjmowania zgosze upyn 5 listopada. Do tego czasu ofert przesaa tylko jedna osoba â&#x20AC;&#x201C; Miosz Buchowski z Poznania. Jak ustalilimy, studiowa on na Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie trbki mgr. Marka Galubiskiego. W 2007 roku ukoczy wydzia Dyrygentury ChĂłralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kocielnej w klasie dyrygentury prof. dr. hab. Antoniego Grochowalskiego. Jest take zaoycielem i czonkiem poznaskiego kwintetu dtego blaszanego Massiv Brass. Na co dzie prowadzi Agencj Muzyczn Mi-Art. Duo bardziej zaskakujca wydaje si by kandydatura A. Nyszlera. Cho wpyna 6 listopada, to musiaa zosta uwzgldniona â&#x20AC;&#x201C; decyduje bowiem data stempla na znaczku pocztowym. Skonfliktowany z wadzami gminy kapelmistrz nie widzi w swoim postpowaniu niczego zego. â&#x20AC;&#x201C; Skoro zosta ogoszony konkurs to nie mogem si nie zgosi â&#x20AC;&#x201C; ucina. Z naszych ustale wynika, e kandydaci speniaj warunki okrelone

z Gdaska. Z t rĂłnic, e cena zaproponowana przez ni w pierwszym przetargu bya duo nisza od powszechnie obowizujcej. Take dwa lata temu przedoya stawk, do ktĂłrej nie zbliy si aden z piciu innych oferentĂłw. Termin skadania ofert upywa 12 listopada. Wygrana firma bdzie dostarczaa prd do gminnych budynkĂłw przez dwa lata, poczwszy od 1 stycznia 2013. Szacunkowe zapotrzebowanie zostao okrelone na 589 kWh. â&#x20AC;&#x201C; Mam nadziej, e do przetargu stanie duo firm, bo to przeoy si na jak najnisz cen â&#x20AC;&#x201C; kwituje P. Dbski.

Pyzdrzanie uczczÄ&#x2026; Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;to Odzyskania NiepodlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci w koĹ&#x203A;ciele farnym â&#x20AC;&#x201C; tak w telegraďŹ cznym skrĂłcie przedstawia siÄ&#x2122; program skromnej uroczystoĹ&#x203A;ci zaplanowanej na 11 listopada. Jak usĹ&#x201A;yszeliĹ&#x203A;my w Centrum Kultury, Sportu i Promocji, obchody narodowego Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;ta co roku odbywaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; wedĹ&#x201A;ug utartego schematu. StÄ&#x2026;d ta zmiana, niekoniecznie na staĹ&#x201A;e.

â&#x20AC;&#x201C; Osoby, ktĂłre odeszy, b d miay moliwo rozwijania muzycznej pasji â&#x20AC;&#x201C; zapewnia Sylwia Mazurczak

zacyjne przedstawicieli druyn chccych wzi udzia w halowej lidze pikarskiej odbdzie si 9 listopada. Pocztek o 18.00 w sali widowiskowo-sportowej. Reklama

-./012340.506 1RQP[PQYGKWÄ&#x201C;[YCPG <OKCPCQRQPPC\KOQYG \ĂŁMQORNGV

56#%,#-10641.+21,#<&°9 2[\FT[WN/QUVQYC 

Sa-500

szoci pochylone w jej kierunku lub powalone â&#x20AC;&#x201C; czytamy w dokumencie. Jego przygotowanie poprzedziy dwie wizje w terenie. Wykazay one, e wpyw na obsuwanie si skarpy maj nie tylko powodzie i wybijajce rĂłda, ale take wody drenaowe odprowadzane do Warty z ssiednich posesji. Dopiero w tym roku RZGW zabezpieczy pienidze na realizacj inwestycji. Pochodziy one z rezerwy celowej budetu pastwa, a dokadniej, z puli przeznaczonej na usuwanie skutkĂłw powodzi sprzed dwĂłch lat. To umoliwio rozpisanie przetargu. Stany do niego tylko dwa przedsibiorstwa â&#x20AC;&#x201C; wygra Hydrobud z Gorzowa Wielkopolskiego. Ten sam, ktĂłry rok wczeniej wybudowa na pyzdrskim odcinku rzeki pi

Kto dostarczy prÄ&#x2026;d do gminnych budynkĂłw? WkrĂłtce odpowiedĹş

Obchody 94. rocznicy odzyskania niepodlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; miaĹ&#x201A;y formuĹ&#x201A;Ä&#x2122; innÄ&#x2026; niĹź dotychczasowa. Msza Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;ta zostanie poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czona z wystÄ&#x2122;pem dzieci ze szkoĹ&#x201A;y podstawowej (poczÄ&#x2026;tek o godz. 10.30), a po niej nastÄ&#x2026;pi zĹ&#x201A;oĹźenie kwiatĂłw pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej i OďŹ ar KatyĹ&#x201E;skich (okoĹ&#x201A;o 11.45)

Â&#x201E; Nieznany sprawca wa-Najstarsi duszczanie nie maj wtpliwoci: stroma skarpa osuwa si od kilkudziesiciu lat, ale jej konstrukcj najbardziej naruszyy powodzie z 1980 i 2010 roku. Niestety, dora ne prĂłby jej umocnienia przez pracownikĂłw Zakadu Gospodarki Komunalnej nie przyniosy podanego efektu. â&#x20AC;&#x201C; Nie mogy, bo wozili co tylko mona â&#x20AC;&#x201C; wspomina sotys Roman Witczak. â&#x20AC;&#x201C; A tu potrzeba byo fachowcĂłw, ktĂłrzy zrobiliby to raz, a porzdnie. Sytuacja najbardziej zagroonych mieszkacĂłw staa si dramatyczna, gdy do podmywajcej ziemi rzeki doszy rĂłda na skarpie. Wybijajce jedno po drugim, jeszcze bardziej osabiy jej konstrukcj i zaczy zagraa budynkom. â&#x20AC;&#x201C; Pamitam, jak jeszcze par lat temu do gĂłry rosy topole. Dzi wszystkie zjechay w dĂł â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi wodarz wsi. Apele duszczan o podjcie krokĂłw zmierzajcych do poprawy sytuacji przez lata nie przynosiy efektu. Na przeszkodzie stay wysokie koszty inwestycji. Preludium do jej zrealizowania stanowi dopiero raport opracowany w zeszym roku na zlecenie Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Potwierdzi on niestabilno wysokiej na kilkanacie metrĂłw skarpy poronitej krzewami i drzewami, gĂłwnie olch i wierzb. Te bezporednio przylegajce do brzegu koryta rzeki s w wik-

Co sĹ&#x201A;ychaÄ&#x2021;

9 listopada 2012

INFORMATOR GMINNY Centrum Kultury, Sportu i Promocji 63 276 82 07 Miejsko-Gminny OĹ&#x203A;r. Pom. SpoĹ&#x201A;. â&#x20AC;&#x201C; Ĺ&#x203A;wiadczenia rodzinne 63 276 81 70 â&#x20AC;&#x201C; opieka 63 276 81 75

w ogoszeniu. Czy jednak obaj zostan dopuszczeni do rozmĂłw kwalifikacyjnych? Tego Sylwia Ka mierska, dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji, nie chciaa ju potwierdzi. Powiedziaa nam tylko, e wyboru naley spodziewa si ju w pitek. Wci nie wiadomo, ilu muzykĂłw z poprzedniego skadu pozostanie w orkiestrze. Rozmowy na ten temat ma prowadzi ju nowy kapelmistrz. To wanie on bdzie odpowiada za nowy nabĂłr czonkĂłw. â&#x20AC;&#x201C; Osoby, ktĂłre wczeniej gray w orkiestrze, a ktĂłre z pewnych powodĂłw odeszy, bd miay moliwo dalszego rozwijania muzycznej pasji â&#x20AC;&#x201C; zapewnia S. Ka mierska.

Muzeum Regionalne

63 276 81 07

Ochotnicza StraĹź PoĹźarna

63 276 81 98

Posterunek Policji

61 437 53 60

Przedszkole

63 276 83 27

UrzÄ&#x2026;d Miasta i Gminy

63 276 83 33 (-34)

SzkoĹ&#x201A;a Podstawowa

63 213 51 48

Por. Psycholog.-Pedagogiczna

63 276 72 51

Pyzdry â&#x20AC;&#x201C; noclegi, DĹ&#x201A;usk 72

502 541 943

UsĹ&#x201A;ugi pogrzebowe

606 964 795

Tanie ubezpieczenia MTU, Liberty, Axa. Maria Popielarska 604 654 435 Gros KapitaĹ&#x201A; â&#x20AC;&#x201C; poĹźyczki gotĂłwkowe w 48h â&#x20AC;&#x201C; w domu klienta 509 454 773 Punkt przyjmowania ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; do â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?: Pyzdry, ul. Szybska (Kwiaciarnia â&#x20AC;&#x201C; Ruch), tel. 698 105 343


9 listopada 2012

Wiadomości Wrzesińskie

www.wr www.wrzesnia.info.pl ze

Nekla

Tomasz Małecki

Co słychać

tel. 501 677 838 t.malecki@wrzesnia.info.pl

Śmiecie nasze drogie W połowie przyszłego roku szykuje się rewolucja śmieciowa. Teraz jest nijak – czyli teoretycznie kady waciciel posesji powinien mie kube na mieci. W gminie Nekla mieci wywo dwie firmy: wrzesiskie Przedsibiorstwo Usug Komunalnych oraz Iglespol. Ceny w zasadzie s podobne. PUK kasuje 36,30 z za 240-litrowy pojemnik, za 120-litrowy opata miesiczna wynosi 21,70 z. Iglespol bierze odpowiednio 33 i 21 z, dodatkowo za darmo daje worki na segregacj odpadów. W Nekli mieci s wywoone dwa razy w miesicu, na wsiach tylko raz. Tyle teoria. Z posiadaniem koszy nie jest jednak najgorzej. Jak przyznaje Grayna Sodkiewicz, podisnspektor ds. ochrony rodowiska, z informacji przekazanych przez firmy odbierajce mieci wynika, e umowy na wywóz nieczystoci staych ma podpisane okoo 90 proc. wacicieli posesji. Od lipca przyszego roku umowy bdzie miao podpisane 100 proc. – W ramach nowego systemu mieci wytworzone przez mieszkaców staj si wasnoci gminy, która ma zapewni im ich odbiór. Obecnie to kada osoba fizyczna jest wacicielem mieci i sprzedaje je wyspecjalizowanej firmie. W przyszym roku gmina bdzie zobowizana

19

stronę redaguje:

uruchomi system, który bdzie odbiera odpady komunalne od mieszkaców, w tym odpady posegregowane oraz tzw. odpady BIO (trawa, licie – przyp. red.) – wyjania burmistrz Karol Balicki. – Gmina bdzie odpowiedzialna za utrzymanie tzw. gratowiska, gdzie mieszkacy bd mogli „za darmo” – oczywicie ogó za to zapaci – przywie np. opony, kanapy itd. – dodaje. W przyszym roku kada rodzina bdzie musiaa podpisa umow z gmin na wywóz mieci. A kto je bdzie wywozi? Okae si po przetargu. Wtedy zostanie wybrany jeden operator na ca gmin. Najwaniejsza zmiana to jednak wysoko patnoci. Bdzie ona zaleaa od liczby mieszkaców posesji – a ta wpynie take na wielko kuba. I tak, za posegregowane mieci opata ma wynosi 9 z brutto od mieszkaca. Za nieposegregowane koszt wzronie o 3 z od osoby. – Ustalone stawki s wynikiem kompromisu wszystkich radnych, kada komisja podaa zrónicowane wartoci. To oczywicie moe si zmieni. Wszystko rozstrzygnie si po przetargu. Chciabym podkreli, e nie mamy zamiaru zarabia na opatach mieciowych. Bo to ma by opata, a nie podatek (!) – mówi Balicki. – Jeeli okae si, e proponowane stawki s za due, to je obniymy, ale tego bdziemy mogli dokona dopiero na pocztku 2014 roku – dodaje. W kolejnej uchwale rada ustali wielko kuba dla rodziny oraz czstotliwo wywozu odpadów. Jak podkrela burmistrz, bdzie to równe dla caej gminy. – Nie moe by tak jak dotychczas, e w Nekli bdzie to dwa razy w miesicu, a na wsiach tylko raz.

Gmina zafundowała badania dla ponad setki dzieci

Wysokość opłat za wywóz śmieci w zakładach pracy odpady

litrów

niesegregowane

30 zł

120

45 zł

40 zł

240

60 zł

90 zł

1100

120 zł

400 zł

>1100

600 zł

spó zoony m.in. z amerykaskich i japoskich naukowców przeprowadzi badania dotyczce jakoci ycia i obcienia szeroko pojtymi czynnikami stresogennymi osób starszych w gminie Nekla.

„ Jutro o godzinie 10.00 w kawiarence szachowej przy hali widowiskowo-sportowej rozpocznie si Gminny Turniej Szachowy. Zapisy rozpoczn si pó godziny przed zawodami. Uczestnikami mog by tylko zawodnicy mieszkajcy w gminie Nekla.

odpady

segregowane

„ Midzynarodowy ze-

„ W niedziel na ryn-

ku w Nekli odbd si uroczystoci z okazji 94. rocznicy odzyskania niepodlegoci. Pocztek przy pamitkowym obelisku o godzinie 11.00. Wczeniej w kociele pw. w. Andrzeja Apostoa zostanie odprawiona msza w. w intencji ojczyzny. Pocztek o 10.15.

„ Do burmistrza nadal

nie dotaro oficjalne pismo Naczelnego Sdu Administracyjnego w sprawie byego (przyszego?) dyrektora szkoy w Zasutowie Rafaa Trzciskiego. Dlatego na razie placówk kieruje Piotr Michalak. Jak dugo? Reklama

Opaty bd egzekwowane podobnie jak podatki lokalne. Kady „waciciel” nowego kosza bdzie musia zoy deklaracj w magistracie. – Fakt, e niektórzy nie bd paci, jest oczywisty; przecie mamy mieszkaców, którzy nie pac podatków,

a komornik nie moe wyegzekwowa od nich danych nalenoci. Dodajmy, e mieci w caoci bd trafia do Barda, a stamtd – ju posortowane – do Lulkowa koo Gniezna. Nekielskie wysypisko zostanie zamknite w tym miesicu.

Król jest tylko jeden. Myśliwy z Zamojszczyzny

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 438 60 11

Policja

61 438 60 77

Straż Pożarna

61 438 60 88

Poczta

61 438 64 40

Urząd pocztowy Targowa Górka 61 438 66 28 Przych. Lek. Rodzin. „AMICOR”

Fundacja Rolanda McDonalda przeprowadziła we wtorek i środę w Nekli badania profilaktyczne USG dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. – Zainteresowanie było ogromne. Przebadano 117 dzieci – informuje Anna Mantorska, inspektor ds. Promocji Gminy, Kultury, Ochrony Zdrowia i Pożytku Publicznego, pomysłodawczyni akcji. – Badania prowadziły dwie młode lekarki z Wrocławia, Marta Tułodziecka i Katarzyna Mutor. Miały niezwykle ciepłe podeście do dzieci, dzięki czemu badania przebiegały sprawnie – dodaje. U kilku dzieci stwierdzono nieprawidłowości; dokładny raport fundacja przyśle za kilka tygodni. – Dostały zalecenie konsultacji u specjalisty lub obserwacji przez 3-4 miesiące i ponowne wykonanie badania – stwierdza Mantorska. Fundacja Rolanda McDonalda zapewniła darmowy ambulans. Urząd Miasta i Gminy musiał zapłacić za lekarzy, którzy przeprowadzili badania. Urzędnicy przeprowadzili też promocję akcji oraz zapisy. Całkowity koszt akcji to 7839 zł. Dodajmy, że przy wykonywaniu opisów badań pomagały cztery wolontariuszki: Milena Nijak, Monika Szafraniak, Angela Tonder i Małgorzata Zielonka. Z kolei Anna Mantorska przez dwa dni społecznie pracowała w recepcji ambulansu. – Myślimy o kolejnych badaniach profilaktycznych dla dzieci w przyszłym roku. W innym zakresie, oczywiście – kończy urzędniczka.

Piotr Wojciechowski (na zdjęciu, klęczy) został królem polowania hubertowskiego, które odbyło się w niedzielę w Milkarowie i Maderze koło Targowej Górki. Strzelił dzika. Wicekrólem został Henryk Kucza, który... także strzelił dzika. Tyle że mniejszego. Nowy król to świeża krew w Kole Łowieckim nr 70 „Lis” w Nekli. To było jego pierwsze zbiorowe polowanie, przed którym złożył ślubowanie. To jednak nie koniec uroczystości z udziałem Wojciechowskiego. Tradycją łowiecką jest, że młody myśliwy, zwany nemrodem (od starotestamentowego myśliwego), gdy po raz pierwszy strzeli grubego zwierza (dzika lub jelenia), przechodzi specjalny chrzest. Najstarszy stażem myśliwy smaruje twarz nemroda krwią z zabitego zwierza. Myśliwy przysięga na św. Huberta, patrona polujących, że będzie postępował etycznie. Po chrzcie, także zgodnie z tradycją, łowczy koła Mariusz Kucza wymierzył młodemu myśliwemu kilka razów pasem. – Jestem bardzo zadowolony – powiedział nam po polowaniu Piotr Wojciechowski. – Pochodzę z Zamojszczyzny, tradycje łowieckie mam we krwi – zaznaczył nowy król polowania. Poluje jego ojciec oraz dziadek, myśliwym był też jego pradziadek. A skąd myśliwy z Zamojszczyzny znalazł się w nekielskim kole? Okazuje się, że jego teściem jest Bogdan Tonder, który od kilkudziesięciu już lat poluje w Kole Łowieckim „Lis”. Niedzielne polowanie zakończyło się wspólną biesiadą przy ognisku.

61 438 60 92

Ośrodek Kultury

61 438 60 60

Oczyszczalnia ścieków

61 438 65 75

Gabinet weterynaryjny

61 438 60 29 600 293 824

Biblioteka Publiczna

61 438 64 30

Bank Spółdzielczy

61 438 60 20

Polski Komitet Pomocy Społ.

61 438 60 11

Przedszkole

61 438 60 95

Szkoła Podstawowa

61 438 60 70

Szkoła Targowa Górka

61 438 66 86

Zesp. Szkół w Zasutowie

61 437 29 21 fax 61 437 25 06

Autohol i przewóz osób

503 509 001 61 436 33 70

Prawo jazdy

61 438 62 35 603 718 734

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Nekla, ul. Chopina 60 (sklep drogeryjno-chemiczny)


Wiadomości Wrzesińskie

20 Gmina Września

www.wrz www.wrzesnia.info.pl zes stronę redaguje:

Łukasz Różański tel. 530 425 105 l.rozanski@wrzesnia.info.pl

Pierwsza łopata wbita Rozpoczęła się budowa długo oczekiwanego boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie. Jeśli pogoda dopisze, inwestycja zakończy się za kilka dni. Dyrektor Zbigniew Przytarski podkrela, e speni ona oczekiwania wszystkich uczniów i nauczycieli. – Zyskamy boisko o nawierzchni sztucznej poliuretanowej do piki rcznej, siatkówki oraz minikoszykówki – wylicza. – Dotychczas modzi pikarze mieli do swojej dyspozycji boisko z trawy. Po opadach deszczu nie mona byo z niego korzysta, bo pojawiao si boto. Boisko do koszykówki byo za z asfaltu, wic uczniowie byli naraeni na przeróne kontuzje. To nowe bdzie bezpieczne. W sumie cay kompleks bdzie mia wymiary 22 x 44 m (968 m2) i zostanie ogrodzony siatk o wysokoci czterech metrów (za bramkami bdzie siatka szeciometrowa). Koszt inwestycji, któr finansuje Urzd Miasta i Gminy we Wrzeni, zamknie si w kwocie 286 tys. z. Dodajmy, e 190 tys. z tej kwoty

udao si pozyska z Lokalnej Grupy Dziaania „Z Nami Warto”. Prace budowlane prowadzi firma Kaszub z Leszna, która w niedalekiej przeszoci budowaa midzy innymi boisko Orlik na terenie gimnazjum przy ul. Kosynierów we Wrzeni. – Do peni szczcia bdzie nam brakowa jeszcze tylko sali sportowej – koczy Z. Przytarski. Przypomnijmy, e boiska wielofunkcyjne, zwane potocznie „miniorlikami”, w ubiegym roku oddano do uytku w Marzeninie i Grzybowie. Gminni urzdnicy chcieliby, aby podobne w najbliszym czasie powstay przy szkoach w Otocznej i Chwalibogowie. – Wnioski o dofinansowanie zoono w ramach dziaania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekty znalazy si na zatwierdzonej licie rankingowej operacji, ale ze wzgldu na niewystarczajce rodki finansowe Urzd Marszakowski w Poznaniu poinformowa, e projekty bd oczekiwa na dostpno rodków w danym naborze. Termin realizacji uzaleniony jest pojawienia si pienidzy – informuje Izabela Koczorowska z referatu inwestycyjnego Urzdu Miasta i Gminy we Wrzeni.

Co słychać

9 listopada 2012

„ Odpust parafialny

ku czci witego Marcina odbdzie si w Kaczanowie w niedziel. Suma o godz. 12.00.

„ Nowy sotys Sokoowa Robert Kozubiski poszed z duchem czasu i przyjmuje mejlowe wnioski od mieszkaców. Mona do niego pisa na adres: soltyssokolowo@op.pl. „ W ostatnim dniu pa -

dziernika w Chociczy Maej policjanci zatrzymali 27-letniego mieszkaca powiatu wrzesiskiego, który by poszukiwany listem goczym.

„ Przydaby si porzd-

ny remont chodnika przy drodze powiatowej, który prowadzi do szkoy w Chwalibogowie. Teraz mona sobie na nim bez trudu wybi zby. Tak twierdz mieszkacy.

„ Dzie Seniora odb-

dzie si w sobot 10 listopada w wietlicy w Bierzglinku. Pocztek o 16.00.

„ Parafianie z Barda

i Chwalibogowa bardzo chwal nowego proboszcza ks. Stanisawa Trzepkowskiego. – Gosi pikne kazania – mówi.

 – W połowie listopada powinniśmy już mieć nowe boisko – mówi Z. Przytarski

„ W niedziel

Bilety czekają Kilka soectw na terenie gminy organizuje zabaw andrzejkow. Najtaszy bilet kosztuje 80 zotych (od pary), a najdroszy 170 z. Najwczeniej, bo 23 listopada, zabawa andrzejkowa odbdzie si na sali w Psarach Maych. Cena biletu: 120 z. Rezerwacje przyjmowane s pod numerem telefonu 603 430 095. Pozostae zabawy zaplanowano na 24 listopada. Na sali w Sobiesierniach bdzie si mona pobawi za 80, a w Psarach Polskich za 120 z. W pierwszym przypadku rezerwacja biletów prowadzona jest pod numerem telefonu 607 798 990, w drugim – 515 929 438.

– Mamy jeszcze tylko pitnacie biletów, wic nie warto zwleka na ostatni chwil – radzi Sabina Liberkowska, sotys Psar Polskich. W sumie na sali bawi si ma 65 par. Niewiele wejciówek zostao równie na zabaw w Somowie. Na parkiecie ma plsa ponad 50 par. Za jeden bilet trzeba zapaci 170 z. – Tradycyjnie bdzie u nas winiobicie, tak e bdzie smacznie. Dobr atmosfer te zagwarantujemy – zapewnia sotys Henryk Kóska. Po bilety naley dzwoni pod 509 477 839. Wstp na bal organizowany w Sdziwojewie kosztuje 120 z. Telefon: 783 696 427.

z Sokoowa wyruszy ostatni ju w tym roku rajd rowerowy organizowany przez rad soeck. Peleton wystartuje o godz. 10.00 sprzed Matteo.

Ochotnicy z gminy Września pojechali za Odrę

Reklama

Grupa strażaków ochotników przez kilka dni gościła w partnerskim mieście Garbsen. Druhowie spotkali się tam m.in. z komendantem gminnym straży Dieterem Gohnsem. Mieli również okazję podziwiać wyposażenie niemieckich strażaków. Jednym z punktów wizyty było też zwiedzanie jednostki zawodowej straży w Hanowerze.

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

Akcja „pomost” jeszcze nie ruszy Waciciele pomostów wybudowanych nad zalewem Lipówka mog na razie spa spokojnie. Czonkowie wrzesiskiego koa wdkarskiego (akwen dzierawi PZW Pozna) nie podjli jeszcze adnych kroków zmierzajcych do ich usunicia.

Kierowcy mają powody do zadowolenia

– Prawdopodobnie dziaania rozpoczniemy na wiosn. Policzymy pomosty, naniesiemy je na mapki i spraw przekaemy urzdnikom z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – zapowiada Jacek Mosi ny, prezes PZW Wrzenia.

Nasz wkład ma wynieść 25-30 proc. Koszt zakupu auta to wydatek rzędu 100 tys. zł – informuje Wiesław Zieliński, który monitoruje sprawy OSP. – Być może jednostka otrzyma nowy wóz w 2013 r. – kończy. Dodajmy, że OSP Marzenin do swojej dyspozycji ma dwa wozy bojowe marki star. Pierwszy liczy 24, a drugi 33 lata.

61 640 44 44

Straż Miejska

61 640  41 01

Powiatowy Zarząd Dróg

61 436 42 16

ARiMR Biuro Powiatowe

61 437 61 92

Ośrodek Doradztwa Rolniczego 61 436 07 88 Powiatowy Inspektorat Weterynarii 061 436 19 38

Marzenińscy druhowie muszą się jeszcze uzbroić w cierpliwość Nadal nie wiadomo, kiedy do jednostki OSP Marzenin trafi nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. Ratusz czeka na decyzję z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży i Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. – Otrzymaliśmy informację że OSP Marzenin jest na liście rezerwowej.

61 640 40 40

Starostwo Powiatowe

Drogowcy wylali dywanik asfaltowy na polnym odcinku drogi od Gutowa Wielkiego do krajówki (nr 92). Łączna długość odcinka to 1400 metrów. Przebudowa tzw. napoleonki kosztowała Urząd Miasta i Gminy we Wrześni 530 tys. zł (środki w całości pochodziły z budżetu gminy). Wszystkie prace wykonała firma Pol-Dróg z Piły.

KRUS

61 436 44 95

ZUS

61 437 43 00

ZS w Otocznej

61 438 71 32

ZS w Marzeninie

61 438 80 86

ZS w Nowym Folwarku

61 438 85 54

ZSS w Grzybowie

61 436 28 40

SSP w Kaczanowie

61 438 92 47

SSP w Chwalibogowie

61 438 12 93

Przedszkole w Gutowie Małym

61 438 83 51

Gros Kapitał – pożyczki gotówkowe w 48h – w domu klienta 509 454 773 Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Września, ul. Jana Pawła II 14


9 listopada 2012

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

Historiezyw róşnym wieku 21 k c a t S

ALMANACH RODZINNY Celem moim jest uzyskanie moĹźliwie trwaĹ&#x201A;ych wiÄ&#x2122;zĂłw rodzinnych miÄ&#x2122;dzy krewnymi, poprzez umieszczenie ich w drzewie genealogicznym oraz w zbiorze rodzinnych biograďŹ i. NajsilniejszÄ&#x2026; bowiem wiÄ&#x2122;ziÄ&#x2026; zbratania jest Ĺ&#x203A;wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wspĂłlnej krwi. Spis rodu obejmuje okoĹ&#x201A;o tysiÄ&#x2026;ca osĂłb â&#x20AC;&#x201C; tak zaczyna siÄ&#x2122; almanach rodzinny autorstwa HENRYKA KAISERA, wydany nakĹ&#x201A;adem wĹ&#x201A;asnym w Krakowie (1992). SzczegĂłowa prezentacja jest niemoliwa ze wzgldu na rozmiary opracowania oraz ywotno rodziny, ale wiele wtkĂłw mona zautonomizowa i by moe kiedy do nich wrĂłcimy. Odlege pocztki rodu sigaj Supi Wielkiej k. rody Wlkp., ale okres pĂł niejszy zogniskowa go w Murzynowie Kocielnym, lecym o rzut beretem od Paczyna. Liczne odgazienia sigaj jednak rĂłwnie Zajezierza (obecnie Skotnik) Biechowa oraz Wrzeni, a po Saginaw w stanie Michigan. Protoplaci nosili nazwisko HAREMZA, ale ju w epoce napoleoskiej, kiedy zaczto uywa mian urzdowych, pojawia si forma HAREMSCY, zmodyfikowana przez lini paczysk do wariantu HAREMBSCY. Istnieje te legenda rodowa, odpowiednik herbowej, wedug ktĂłrej kilkuletni zaoyciel familii zosta znaleziony podczas odsieczy wiedeskiej 1683 przy zwokach matki, ktĂłra bya Polk, ale wynikajca z tego wielka uroda staa si przyczyn jej nieszczcia, gdy Turcy potraktowali j jako brank i przeznaczyli do haremu. Nie wiadomo do koca, jak naprawd byo, chocia Turcy ogromnie cenili polskie pikno narodowe, ale w genezie bardziej frapujca bya chyba dramatyczna egzotyka, a nie erotyka, troch bezimienna, bo czy mona okreli zdobyczn naonic w haremie mianem nowa twarz? Jestemy wic ju po amerykasku odmiani i moemy przej do rzeczy. W Murzynowie pierwszy pojawi si MIKO AJ (ur. 1820). Z jego siedmiorga dzieci poowa wyemigrowaa do USA, a sched po nim obj JAN (18561937), ktĂłry przebi ojca, gdy wraz ze sw on MARI DUSZCZAK dopuci na wiat trzynacioro dzieci, co zreszt wcale nie byo rekordem rodzinnym. Jedn z jego cĂłrek bya JOANNA, ktĂłra urodzia si w Murzynowie

Z teki StaĹ&#x201E;czyka W latach 1762-1768 w SĹ&#x201A;upi Wielkiej mieszkali bracia: BĹ AĹťEJ, SZYMON, WOJCIECH i ANTONI HAREMZA â&#x20AC;&#x201C; HAREMBSCY. LiterÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;bâ&#x20AC;? opuĹ&#x203A;ciĹ&#x201A; syn tego pierwszego â&#x20AC;&#x201C; FRANCISZEK. Jego syn MIKOĹ AJ pozostaĹ&#x201A; przy formie HAREMSKI (linia murzynowska), natomiast mĹ&#x201A;odszy syn TOMASZ wĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyĹ&#x201A; ponownie literÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;bâ&#x20AC;? i zapoczÄ&#x2026;tkowaĹ&#x201A; liniÄ&#x2122; paĹ&#x201A;czyĹ&#x201E;skÄ&#x2026;. MiejscowoĹ&#x203A;ci te byĹ&#x201A;y oddalone od siebie o niespeĹ&#x201A;na 3 km, chociaĹź biegĹ&#x201A;a miÄ&#x2122;dzy nimi granica powiatu wrzesiĹ&#x201E;skiego i Ĺ&#x203A;redzkiego. Prawdziwym dziedzicem w PaĹ&#x201A;czynie byĹ&#x201A; dopiero syn TOMASZA â&#x20AC;&#x201C; JĂ&#x201C;ZEF, ojciec WINCENTEGO.

 Joanna Haremska

 Jan Kaiser

 Wincenty Harembski

 Henryk Kaiser

15 kwietnia 1895. Autor opracowania pisze, e uczestniczya w strajku dzieci wrzesiskich i bya karana chost, ale by moe chodzi tutaj o hasow nazw caego szkolnego ruchu protestu. Tutaj wyjdziemy nieco poza genealogi, mimo e moglibymy przytoczy kilka anegdot, ale wypada zmieni tonacj, gdy to wanie JOANNA bya pĂł niej on oficera ktĂłrego nazwisko umieszczone jest na wrzesiskim Pomniku Katyskim. Najpierw jednak ukoczya 2-letni Szko Gospodarstwa Domowego i WyrobĂłw Cukierniczych, prowadzon przez siostry wincentki w Szpitalu Przemienienia Paskiego w Poznaniu. W wieku 20 lat wysza za m za JANA KAISERA, urzdnika, legionist i zapiekego pisudczyka spod Obornik. Rodzina zamieszkiwaa w Poznaniu, ale w 1928 maestwo rozpado si z powodu gwatownego charakteru ma. JOANNA opiekowaa si dwojgiem dzieci oraz prowadzia sklep z kapeluszami damskimi. W krĂłtkim czasie JOANNA, ktĂłra bya kobiet nader atrakcyjn, zawara drugi zwizek maeski. Jej mem zosta daleki kuzyn WINCENTY HAREMBSKI, urodzony 15 kwietnia 1890 w Paczynie pow. Wrzenia w bogatej rodzinie rolniczej â&#x20AC;&#x201C; JĂ&#x201C;ZEFA i FRANCISZKI DOPIERA Y. Bya to jedy-

na ga , ktĂłra w nazwisku zachowaa rĂłdwyrazowe â&#x20AC;&#x17E;bâ&#x20AC;? Nawiasem mĂłwic w Paczynie nie tylko ziemia bya nadzwyczaj podna, gdy JĂ&#x201C;ZEF i FRANCISZKA dochowali si dziewitnaciorga potomstwa. Penego yciorysu WINCENTEGO nie udao si odtworzy. Co wiadomo? Z rozproszonych przekazĂłw wynika, e ukoczy Gimnazjum Augusty Wiktorii w Poznaniu i jako ucze nalea do tajnego Towarzystwa Tomasza Zana, gdzie jego przeoonym by STANIS AW ROBISKI (1889-1945), pĂł niejszy czonek Rady Ludowej Miasta Poznania, powstaniec wielkopolski oraz zaoyciel Rady Przemysowo-Handlowej. By jednym z gĂłwnych organizatorĂłw Pewuki (Powszechnej Wystawy Krajowej 1929). Zgin w obozie koncentracyjnym w Mauthausen. WINCENTY wspĂłpracowa i przyja ni si rĂłwnie z SEWERYNEM CHMIELEWSKIM (1889-1979) z KĂłrnika i prowadzi z nim akcje owiatowe w rodowisku robotniczym. Z gimnazjum zosta relegowany, co byo represj za udzia rodzestwa w strajkach szkolnych 1907. Matur jednak uzyska, gdy inaczej nie mĂłgby rozpocz studiĂłw medycznych w Uniwersytecie Jagielloskim. PĂł niej by suchaczem uniwersytetĂłw w Wiedniu, Heidelbergu, Fryburgu

Bryzgowijskim i Monachium. W tym okresie by aktywnym dziaaczem polskiej Grupy Narodowej, organizacji, do ktĂłrej naleeli polscy studenci na terenie rdzennych Niemiec. Po uzyskaniu dyplomu suy w armii pruskiej, a pĂł niej walczy w powstaniu wielkopolskim. JOANN zna od dziecka, gdy mieszkali i wychowywali si niedaleko siebie. Bya wtedy rozwĂłdk, ale miaa ju pewne dowiadczenia z lekarzami, gdy podczas nauki u wincentek podkochiwa si w niej, ale bez naleytej determinacji albo bez wzajemnoci znany chirurg CZES AW MEISSNER (1879-1950), sekretarz Naczelnej Rady Ludowej i pose, czoowy polityk wielkopolskiej endecji. WINCENTY przeniĂłs si do Poznania po krĂłtkiej praktyce internistycznej w Odolanowie i prowadzi ycie na bardzo wysokiej stopie. Zajmowa 6-pokojowe mieszkanie w rĂłdmieciu Poznania i nie stroni od dziaalnoci spoeczno-politycznej. By aktywnym czonkiem Stronnictwa Narodowego i z jego ramienia w 1930 zosta wybrany posem na sejm. W jego awach zasiada do 1935 jako czonek 12-osobowego Klubu Narodowego. Odbywa rĂłwnie przeszkolenia wojskowe i zosta awansowany do stopnia por. rezerwy. W sierpniu 1939 WINCENTY zosta zmobilizowany i otrzyma przydzia do 7 Szpitala Okrgu Pozna. Pod koniec kampanii wrzeniowej cay lazaret znalaz si w Brzeciu n. Bugiem i zgodnie z rozkazem Naczelnego Wodza obsuga nie stawiaa oporu agresorom sowieckim. WINCENTY znalaz si w obozie w Starobielsku z numerem 3586 i wiosn 1940 zosta zamordowany w Charkowie. Spokoju nie zamierzali mu da rĂłwnie hitlerowcy, ktĂłrzy ju we wrzeniu 1939 chcieli go aresztowa i przyszli do jego poznaskiego mieszkania. Nie odpucili te pierwszemu mowi JOANNY i ojcu jej dzieci â&#x20AC;&#x201C; JANOWI KAISEROWI. Za caoksztat dziaalnoci patriotycznej zosta aresztowany w Midzychodzie i by wiziony w Skwierzynie. Po cikim ledztwie zosta rozstrzelany w Poznaniu w ostatnich dniach stycznia 1940. Spokoju nie zaznaa te JOANNA. Wraz z cĂłrk IREN i synem HENRYKIEM zostaa wysiedlona do Krakowa. Wtedy przyday si umiejtnoci cukiernicze, gdy utrzymywaa si z wypiekĂłw, co praktykowaa jeszcze przez pewien czas po wyzwoleniu. Do Poznania ju nie wrĂłcia, gdy dom i mieszkanie zostay spalone, wic zamieszkaa u cĂłrki w Warszawie. Jeszcze w 1964 przebywaa przez duszy czas w USA, gdzie utorowaa emigracyjny szlak dla cĂłrki i syna. PĂł niej wrĂłcia do Warszawy i wychowywaa dwie cĂłrki IRENY â&#x20AC;&#x201C; ANIT i KRYSTYN. Jednak ostatnia dekada ycia znaczona ju bya powanymi chorobami. Po wylewie krwi do mĂłzgu zostaa przewieziona do Krakowa, ale by to ju waciwie okres hospicyjny, chocia bya otoczona opiek rodzinn. Zmara 30 grudnia 1980 w wieku 85 lat.


9 listopada 2012

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

22 Oświata Wrzesińskie gimnazja nie są najlepsze Niż demograficzny zmusza szkoły do walki o ucznia. Najpotężniejszym orężem w tym boju jest skuteczne nauczanie. Od siedmiu lat dyrekcje szkó, ale te rodzice dostali do rk narzdzie pomiarowe o tajemniczo brzmicej nazwie „edukacyjna warto dodana”. Mog nim zmierzy skuteczno pracy nauczycieli. O ile zawiadujcy szkoami s dobrze zorientowani w znaczeniu EWD i jego niepodwaalnego obiektywizmu, to rodzice ju zdecydowanie mniej. Placówki owiatowe nie zawsze s zainteresowane w prezentowaniu ocen swojej pracy – gównie wówczas, gdy nie osigaj znaczcych wyników. Od kilku lat staramy si wyrczy szkoy w tym zadaniu. Czytelnicy „WW” mog ledzi postpy interesujcych ich gimnazjów, wczytujc si w przedstawione obok wykresy. Prosimy si nie przeraa. Wykresy na tej stronie nie obrazuj waha... spóek giedowych. Wektory wyznaczaj tendencje efektów pracy z uczniami. Pocztek wektora to lata 2006-2008. Grot wyznacza pozycj z lat 2010-2012. Na osi rzdnych (pionowa) wyraana jest skuteczno pracy nauczycieli danej szkoy.

Nekielska gmina lokalnym mistrzem O tym, czym jest edukacyjna warto dodana, piszemy powyej. W tym miejscu skoncentrujemy si na odczytaniu jej wyników w poszczególnych gminach. Najlepiej owiata gimnazjalna ma si w gminie nekielskiej. Wszystkie trzy tamtejsze szkoy legitymuj si ponadprzecitn prac z uczniami – i nie ma wikszego znaczenia, czy pracuj z bardziej, czy mniej uzdolnionym dzieckiem. Burmistrz Karol Balicki ma uzasadnione powody do dumy. – To na pewno zasuga bardzo dobrej kadry pedagogicznej. Ponad poowa naszych nauczycieli to pedagodzy dyplomowani. Naley równie podkreli, e nasi uczniowie w gimnazjum to bardzo rozumna modzie! Lecz o tych zaletach pewnie wicej mogliby powiedzie poszczególni dyrektorzy szkó. Warty podkrelenia jest równie fakt, e ilo naszych szkó w gminie jest optymalna. To bardzo wane pod wzgldem organizacyjnym i finansowym – przekonuje wodarz gminy. Zmian tendencji wyra nie wida w Pyzdrach. Dobrze to wiadczy o przyjtym planie naprawczym. Tamtejsze gimnazjum wyra nie prze ku górze, cho wyniki w czci humanistycznej nie s jeszcze zadowalajce. Wysoko gowy nie moe podnosi Koaczkowo. Tendencje s wyra nie spadkowe. O ile w czci matematyczno-przyrodniczej nauczyciele potrafi mobilizowa uczniów, to ju nie z takim skutkiem, jak kilka lat temu. W czci humanistycznej wyniki wygldaj tragicznie, w dodatku wida wyra ny regres w stosunku do egzaminu po szkole podstawowej. Dwie szkoy miosawskiej gminy s na dwóch rónych biegunach. Orzechowskie gimnazjum mona nazwa szko sukcesu – a na pewno jest ni na obszarze przedmiotów humanistycznych. To miosawskie plasuje si w gronie najsabszych. Tendencje spadkowe s wyra ne. AW

Im warto wysza, tym dziecko zrobio wikszy postp w cigu trzech lat edukacji w gimnazjum. Na osi odcitych (pozioma) pokazany jest wynik egzaminu gimnazjalnego. Wszystko w stosunku do redniej krajowej, któr wyraa punkt przecicia si osi. W czci humanistycznej nasze gimnazja plasuj si kiepsko w stosunku do redniej krajowej. Tylko przy ul. Kosynierów uczniowie zdaj ponadprzecitnie egzaminy, ale zaledwie w Nowym Folwarku robi znaczne postpy. Niestety, du zmian tendencji na niekorzy zanotowano w Marzeninie.

W czci matematyczno-przyrodniczej przoduje take Gimnazjum nr 1, gdzie i dobrze zdaje si egzaminy i nauczyciele potrafili wykrzesa sporo z uczniów. Dobrze pracuje si te z gimnazjalistami w Otocznej i Nowym Folwarku. Zastanawiajcy jest gwatowny spadek wyników w Gimnazjum nr 2. Dyrektor Stefan Tomczak zauway ten trend ju rok temu. Zapowiada wówczas: – Dokonalimy szczegóowej analizy i wdroylimy dziaania dydaktyczne i motywujce, majce na celu efektywniejsze przygotowanie uczniów do egzaminu.

Niestety, na efekty tej pracy trzeba bdzie poczeka. W cigu roku wyniki jeszcze bardziej poszyboway w dó. Halina Kotyk, dyrektor Gimnazjum nr 1, zauwaa rónic midzy wynikiem EWD czci humanistycznej a matematyczno-przyrodniczej. Wedug dyrektor wpyw na to ma wiele rónych czynników. Jednym z powodów sabszych wyników w tym pierwszym obszarze s sami uczniowie, którzy przychodz do szkoy przy Kosynierów z mniejszymi zasobami wiedzy i umiejtnoci z przedmiotów humanistycznych ni byo to jeszcze niedawno. AW


9 listopada 2012

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

23

Oświata

„Dziękuję” im wystarczy Wolontariat nie jest przeżytkiem. Można z niego wynieść wiele korzyści, niekoniecznie finansowych. Marcin W sik z wyksztacenia jest prawnikiem, ale nie pracuje w tym zawodzie. Od znajomej, która odbywaa sta w stowarzyszeniu Pro Bono Familiae, usysza o poszukiwaniu ekspertów z rónych dziedzin. Mieliby oni uczestniczy w comiesicznych dyurach. Po krótkim namyle, bodaje godzinnym, da odpowied . Pozytywn. – Uznaem, e cel jest szczytny – tumaczy. W biurze stowarzyszenia przy ul. Staszica pojawia si od kwietnia tego roku. Jest jednym najbardziej obleganych ekspertów. Z jego porad korzystaj wszyscy chtni. Przychodz z rónymi problemami. Gros z nich dotyczy niekorzystnych umów, które podpisali, a take prawa rodzinnego: zasad udzielania rozwodu i kwestii opieki nad dziemi. – Kade zagadnienie traktuj jak wyzwanie. Czsto wymaga ono gbszego zastanowienia, dlatego zazwyczaj je zapisuj i umawiam si na kolejny dyur – wyjania.

Z nowego dla siebie dowiadczenia M. Wsik wynosi wiele korzyci. Pomaga innym, a poza tym rozwija samego siebie. To tym waniejsze, e chce otworzy kancelari prawn. Jeszcze nie teraz – ale za rok, kto wie? Justyna Nowaczyk jest w innej sytuacji, bo pracuje jako dietetyk i w ramach Dyuru Eksperta udziela porad z tej samej brany. Wspóprac ze stowarzyszeniem nawizaa latem tego roku. Widziaa plakaty na miecie i zaoferowaa swoje usugi. Ot tak, po prostu. Zdecydowana wikszo jej pacjentów ma problemy z nadwag. Ale nie wszyscy. – Przyszed kiedy mczyzna. Tumaczy, e nie wchodzi w ubrania i e chce przyty. Odradziam mu to, bo wspóczynnik masy ciaa mia prawidowy – wspomina. 1,5-godzinne dyury nie koliduj jej z prac zawodow. Wychodzi z zaoenia, e wszystko mona pogodzi, jeli si tego chce. To tylko kwestia chci i znalezienia czasu. – Dla mnie liczy si satysfakcja, e mog komu pomóc – kwituje. Dyur Eksperta jest tylko jednym z programów realizowanych przez Pro Bono Familiae. W jego ramach porad udzielaj take: logopeda, doradca finansowy, psycholog i pe-

Utalentowani stypendyści dostali kasę z balu

dagog. Oczywicie bezpatnie – jak na wolontariuszy przystao. Na tej samej zasadzie odbywaj si Korepetycje za Grosik. S kierowane dla dzieci czonków stowarzyszenia - uczniów szkó podstawowych i gimnazjów. – eby zosta czonkiem rodzice musz opaci skadk czonkowsk w wysokoci 12 z rocznie. To wszystko – podkrela Klaudia Wojciechowska, pracownik biura stowarzyszenia. W razie zainteresowania korepetycjami rodzice musz wypeni kart zgoszeniow. Wymieniaj w niej przedmioty, z którymi nie radz sobie ich dzieci. Do wyboru maj jzyk polski, angielski, niemiecki i matematyk. Z tej formy pomocy korzysta 12 maluchów. Z kolei korepetytorów jest 4. To emerytowani, ale i pracujcy nauczyciele. Tylko anglista pracuje w zupenie innym zawodzie. – S ludzie, na których zawsze moemy liczy. Pomagaj z wasnej, nieprzymuszonej woli – podkrela czonek zarzdu stowarzyszenia Monika lachetka – i zaprasza innych do podjcia wspópracy. W ramach wolontariatu, czyli za darmo. Wynagrodzeniem jest umiech bd sowo: „dzikuj”. Tomasz Szternel

 M. Ślachetka zaprasza wolontariuszy do współpracy

Fot. Tomasz Szternel

Szkoła na słońce W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Kaliskiej we Wrześni dobiega końca jeden z największych remontów od czasu wybudowania kompleksu w latach 70. XX w.

Na sesji rady powiatu 30 października starosta Dionizy Jaśniewicz wręczył stypendia Talent. Przypomnijmy, że środki na nie pochodzą z corocznego balu karnawałowego. Wcześniej dochód ten przeznaczany był na zakup sprzętu do szpitala. W tym roku formuła została zmieniona. Roczne stypendia wręczono trzem absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, którzy kontynuują naukę. Wybrano ich po konsultacjach z dyrektorami placówek. – To wyróżnienie, ta nagroda, ma stać się przyczynkiem do tego, aby na starcie dla tych szczególnie wyróżniających się uczniów pomóc im w realizacji zamierzeń i planów – argumentował starosta wrzesiński. 3 tys. zł dostała Ewa Kruszyńska – absolwentka technikum budowlanego w Zespole Szkół Politechnicznych, która, jak dowiedzieliśmy się z laudacji, z dużym powodzeniem brała udział w 24. Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, a także dwukrotnie w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, w której w roku 2012 uzyskała tytuł laureata. Jest również finalistką konkursu „Jestem, więc myślę” – na najlepszy plan rozwoju zawodowego. W roku 2010 zajęła pierwsze miejsce w rejonowych zawodach pierwszej pomocy. Z sukcesami uczestniczyła we wszystkich edycjach konkursu Supermatematyk, powiatowej lidze mistrzów matematyki, oraz Kangurze. Obecnie studiuje budownictwo na Politechnice Gdańskiej, na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. 2,5 tys. zł – takie stypendium odebrał Szymon Fornalik, technik weterynarii. Jako uczeń uzyskiwał bardzo dobre wyniki, był laureatem wielu konkursów, w tym 36. edycji Centralnej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w bloku „Produkcja zwierzęca”. Obecnie jest studentem zootechniki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Stypendium w tej samej wysokości dostała też Paulina Rogalińska (na zdjęciu), absolwentka Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, która zdała egzamin zawodowy w zawodzie fryzjer. „Aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły, chętnie udzielała pomocy innym, uzyskiwała bardzo dobre wyniki w nauce, zdobywała czołowe miejsca w regionalnych, krajowych i międzynarodowych konkursach fryzjerskich, w tym pierwsze miejsce w Pierwszym Ogólnopolskim Konkursie Młody Fryzjer, drugie miejsce w Otwartych Mistrzostwach Polski w Poznaniu oraz pierwsze w Międzynarodowym Konkursie we Frankfurcie. Obecnie jest uczennicą liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. TOM

Inwestycja starostwa powiatowego w ZSTiO objta hasem „termomodernizacja” trwaa niespena dwa lata i zostaa podzielona na dwa etapy. Pierwszy, zrealizowany w 2011, obejmowa docieplenie budynku gównego (oznaczonego literk A), internatu oraz sali gimnastycznej wraz z cznikiem. Prace zakoczone ju w tym roku to: nowa elewacja budynku dydaktycznego (B), docieplenie dachu internatu oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku A i B wraz z sal gimnastyczn i cznikiem. – Obecnie trwaj jeszcze prace w zakresie budowy instalacji ciepej wody uytkowej wraz z zasilaniem solarnym dla budynków ZSTiO – mówi Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziau Inwestycji i Mienia Powiatu w Starostwie Powiatowym. Dopieszczana jeszcze instalacja solarna to najbardziej widoczny i efektowny element inwestycji. Kolektory na dachu budynku B zostay poczone specjaln instalacj z wzem solarnym usytuowanym w pomieszczeniu byej kotowni internatu. Cao bdzie suy do podgrzewania wody uytkowej w szkole. Teraz im czciej bdzie wiecio soce, tym lepiej dla ZSTiO. W najbardziej sonecznych dniach

 Kolektory słoneczne będą służyć do ogrzewania wody użytkowej. Im większe natężenie nasłonecznienia, tym szybciej woda zostanie podgrzana

moc pojedynczego kolektora siga ok. 1000 W/m2. W skali roku z 1 m 2 paskiego kolektora rednio mona uzyska do 585 kWh energii. – Zastosowana technologia solarna przyczyni si do redukcji zuycia energii uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego, a wic do redukcji kosztów ogrzewania, a take do znacznego ograniczenia emisji CO2 do atmosfery – zauwaa A. Wolska-Wróblewska. Cakowity koszt inwestycji, obejmujcej te remonty w dwóch innych wrzesiskich placówkach – Domu Pomocy Spoecznej i Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej – zgodnie z harmonogramem wyniós 4 mln 845 tys z. Wikszo tej kwoty pochodzia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Fot. DAI

W. Wawrzyniak: – Trwaj ce jeszcze prace w adnym stopniu nie przeszkadzaj w zaj ciach szkolnych

– Mona powiedzie, e dziki tej kompleksowej inwestycji nasza szkoa zostaa jedn z najbardziej ekologicznych lokalnych placówek owiatowych – stwierdza Wodzimierz Wawrzyniak, dyrektor ZSTiO. Przewidywany termin ostatecznego zakoczenia remontu w szkole wyznaczono na 18 listopada. DAI


9 listopada 2012

Wiadomości Wrzesińskie

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998 Policja 997 Straż Miejska 986 – pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 7.00-15.00 Pogotowie energetyczne 991 Pogotowie ciepłownicze 993 Pogotowie wod.-kan. 994, 61 436 05 47 Informacja PKP 22 19 436 Informacja PKS 61 437 00 66 Całodobowy policyjny „telefon zaufania” 61 437 52 97 Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień, Witkowska 3, 61 436 21 46 Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”: prawnik przyjmuje w 1. i 3. środę miesiąca w godz.15.00-17.00, psycholog w 2. i 4. czwartek miesiąca w godz.17.45-19.45, telefon zaufania: w godz. 10.00-22.00 – 606 903 528 i 61 437 78 42 w godz.16.00-20.00. Specjalistyczny Punkt Wsparcia Rodzin i Przeciwdziałania Przemocy Września, ul. Słowackiego 39; przyjęcia w czwartki 15.00-18.00 (sekretariat OPS); 61 437 40 29 Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 61 640 39 40 Powiatowy rzecznik konsumentów – Starostwo Powiatowe we Wrześni, pon.-pt. w godz. 9.00-14.00, 61 640 44 16

„ Internauta: – Ja odnonie targowiska miejskiego. Jest otwie-

rane w czwartki o 6.00, co skutkuje blokad na rondzie. Przez kwadrans nie idzie nim przejecha, bo w kóko jed straganiarze – busami i samochodami z przyczepkami. A kady jedzie do pracy i si pieszy. Czy nie mona by otworzy targowiska pó godziny wczeniej, eby ruch si wczeniej rozadowa?

„ Ryszard Pietrowicz, prezes Przedsibiorstwa Usug Ko-

munalnych we Wrzeni: – Nasz pracownik jest na targowisku o godz. 5.30, natomiast handlowcy przyjedaj o równych godzinach. I to nie jest zalene od nas.

„ Internauta: – Mam ma uwag do waciciela sklepu Matteo w Nekli. Bardzo czsto robi tam drobne zakupy (przed i po pracy) i generalnie jestem z niego zadowolony. Denerwuje mnie tylko jedna rzecz, mianowicie czste kolejki przy kasach. Fajnie, e sklep ma obrót, ale sam pracuj w duym markecie, gdzie przykada si du wag do obsugi klienta. Tymczasem tutaj albo jedna kasjerka jest przy kasie, a dwie inne wykadaj towar, albo te dwie s przy kasie, a jedna wykada towar, co nie wpywa na rozadowanie kolejki. Dla przykadu, w moim markecie, gdy tylko przy kasie robi si toczno, natychmiast uruchamiane s dwie inne kasy, tak by klienci nie czekali zbyt dugo. eby bya jasno: nie chodzi mi o to, eby kasy stay puste i czekay na klienta. Mam nadziej, e niedugo zauwa zmiany... „ Dariusz Jurewicz, waciciel sklepu: – Mamy tak zasad, e

jeli na kasie jest tylko jedna osoba, to wciska przycisk, którym przywouje dziewczyny z zaplecza (mog np. zajmowa si rozadunkiem towaru w magazynie). Kolejki mog te wynika z do duego obrotu. Tak czy owak mam wiadomo, e do takich sytuacji nie powinno dochodzi. To pierwszy taki sygna, ale na pewno go sprawdz. TOS

Biblioteka Pedagogiczna, Wojska Polskiego 2a, 61 436 13 33, czynne od pon. do pt. w godz. 10.00-17.00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września 61 436 25 96

Czytelników

Mamusiu, tatusiu, już jestem! Antonina Sporakowska córka Mileny i Rafała z Gniezna

Bartosz Tomczak syn Justyny i Andrzeja z Wilcznej

Urodzona: 29 października Waga: 3400 g Wzrost: 55 cm

Urodzony: 29 października Waga: 3420 g Wzrost: 54 cm

Dominik Bilski syn Judyty i Sławomira z Wrześni

Filip Wyderkiewicz syn Joanny i Dariusza z Sokołowa

Urodzony: 1 listopada Waga: 3690 g Wzrost: 56 cm

Urodzony: 1 listopada Waga: 3740 g Wzrost: 55 cm

Szymon Dębicki syn Malwiny i Tomasza z Bierzglinka

Daria Wiśniewska córka Marii i Karola z Mierzewa

Urodzony: 4 listopada Waga: 3560 g Wzrost: 56 cm

Urodzona: 5 listopada Waga: 3100 g Wzrost: 56 cm

Kompleksowe usługi pogrzebowe 24h, ul. Legii Wrzesińskiej 16, Września, 61 436 11 60, kom. 603 868 607

Iga Rogacka córka Roksany i Dawida ze Strzałkowa

Barbara Tasarz córka Agnieszki i Mariusza z Zielińca

Kompleksowe usługi pogrzebowe PUK 24h, ul. Miłosławska 5, 61 437 92 00, 61 436 28 78, 508 088 383

Urodzona: 5 listopada Waga: 3450 g Wzrost: 59 cm

Urodzona: 6 listopada Waga: 2720 g Wzrost: 52 cm

Sylwester Kwiecień syn Klaudii i Adama z Nekli

Jakub Popielarski syn Anety i Wojciecha z Zapowiedni

Urodzony: 6 listopada Waga: 3580 g Wzrost: 56 cm

Urodzony: 6 listopada Waga: 3360 g Wzrost: 55 cm

Czytelnia 61 437 96 45 Wielkopolska Informacja Gospodarcza 61 426 50 50, 94 34 – 24h Schronisko dla psów 500 191 039 Halo TAXI 61 436 33 33, 61 640 33 33, 601 808 921 TAXI Harcerska 61 437 77 77, 508 200 477 TAXI, 24h ESKA, 721 121 121 TAXI PKP 61 437 92 22 TAXI PKP #2 889 999 130 TAXI ZET 61 436 55 55 Taxi DARIO (1-8 osób) 602 221 436 USŁUGI TRANSPORTOWE 889 998 888 Pizzeria Soprano Chrobrego 15, 61 640 21 01 Pizzeria Margeritta 61 437 00 60 KURCZAK Z ROŻNA (przy Biedronce) czynne codziennie 9.00–21.00 Serwis komputerowy 695 926 796 AUTOPOGOTOWIE KLUCZOWE 61 436 79 11, 603 400 250

Kwiaciarnia „Kaprys” przy szpitalu zaprasza – pn-sob. 8.00-18.00, nd. 9.30-17.30; 61 437 62 97 Kwiaciarnia „Kaprys Plus” zaprasza – pn-sob. 8.00-21.00, nd. 9.30-17.30 i PRACOWNIA FLORYSTYKI ŚLUBNEJ, ul. Kościuszki 70 a, tel. 61 436 71 51

APTEKI DYŻURUJĄCE 9.11 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 61-43-60-205 10.11 VERBENA, ul. Kosynierów 23 tel. 61-43-65-293 11.11 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 61-43-60-205 12.11 PRIMA, ul. Paderewskiego 52 tel. 61-43-65-284 13.11 AMIKA, ul. Piastów 16 tel. 61-640-19-30 14.11 STYLOWA, ul. Sienkiewicza 7 tel. 509-593-503 15.11 UTIS, ul. Słowackiego 4a tel. 61-43-54-033

Reklama

Edu-372

Pizzeria Capri PIZZA NA TELEFON, 61 640 20 71

PORADY

INFORMATOR MIEJSKI

Teczka interwencji z wrzesnia.info.pl

24 Strona

www.wrzesnia.info.pl

Z PORADNIKA ANITY SZAFCZYK PERFEKCYJNEJ PANI DOMU Kilka pomysłów na codzienny recycling: * Stare ubrania – ścierki * Opakowanie po cynamonie/wanilii – zapachowa saszetka do ubrań * Małe szklane słoiczki po oliwkach – pojemnik na tonik do twarzy lub dla smakowych sosów do kawy * Średnie słoiki – pojemniki do przechowywania przypraw, orzechów itp. * Duże słoiki – pojemniki do przechowywania kasz, płatków itp. * Długie słoiki od kawy lub duże/średnie butelki – wazon do kwiatów * Pudła od butów – pudła do przechowywania ubrań, pamiątek, szalików * Opakowania prezentów – opakowania do kolejnych prezentów * Stare czasopisma – wianki i kolaże * Małe opakowania po kosmetykach – opakowania podróżne na kosmetyki * Tasiemki z opakowań słodyczy, starych ubrań – zabawka dla kota, dekoracja mieszkania, prezentów Jak pozbyć się brzydkiego zapachu w szafie? 1. Jeśli szafa jest nowa, przetrzyj ją wewnątrz wodą z dodatkiem dwóch łyżek octu na litr, a gdy wyschnie, spryskaj odświeżaczem o przyjemnym zapachu lub olejkiem lawendowym, który odstraszy mole. 2. Jeśli chcesz pozbyć się zapachu pleśni, przetrzyj wnętrze szafy wodą z dodatkiem octu, po czym wstaw do środka jeden lub kilka pojemników z lekko zmiażdżonymi goździkami. 3. Jeśli zapach pleśni jest wyjątkowo uporczywy, wstaw do szafy gorące mleko, zamknij drzwi i poczekaj, aż wystygnie. Powtarzaj całą operację, dopóki zapach całkiem nie zniknie. 4. Jeśli natomiast chcesz się pozbyć zapachu naftaliny, wstaw do szafy roztwór spirytusu i soku cytrynowego, wymieszanych w równych proporcjach. 5. Nigdy nie odwieszaj ubrań do szafy zaraz po rozebraniu się, lecz odczekaj kilka godzin, dzięki temu zdążą z nich wyparować zapachy papierosów, potu czy perfum. 6. Do perfumowania szafy możesz użyć specjalnych pojemniczków z kwiatami, które trzyma się w szafie i otwiera w razie potrzeby. Pachnące płatki układaj warstwami i przesypuj miałką solą, a na koniec zalej łyżką spirytusu. Jak usunąć sierść z tapicerki? Ubierz gumowe rękawiczki. Przesuwając nimi po tapicerce, „wyczesz” zgromadzoną na niej sierść. Napełnij butelkę z atomizerem 3 miarkami wody i 1 miarką płynu do płukania tkanin. Spryskaj tą miksturą tapicerkę i pozostaw tak na 2-3 godziny. Następnie zamontuj w odkurzaczu końcówkę do czyszczenia tapicerek i odkurz sierść. Kup specjalną rolkę z taśmą do zbierania sierści z ubrań i tapicerki. Wyczyść nią tapicerowane meble. Spróbuj usunąć sierść za pomocą taśmy pakunkowej. Naklejaj ją po kawałku na tapicerkę i zbieraj w ten sposób przyklejającą się do niej sierść.

Czekam na Wasze pytania, na które chętnie odpowiem. Zapraszam na perfekcyjnego bloga: http://perfekcyjnapanidomu-polskaedycja1.blogspot.com oraz na facebookową stronę Perfekcyjna Pani Domu-polska edycja.


9 listopada 2012

Wiadomości Wrzesińskie

Sport

www.wrzesnia.info.pl

PIŁK A NOŻNA

Pożegnanie z jesienią Sezon piłkarski na boiskach IV-ligowych dobiega końca. Na pożegnanie jesieni we Wrześni zmierzą się imienniczki.

Victoria Września

Victoria Ostrzeszów

ry oczka i wyszed na czoo ligowej tabeli. T pozycj zawdzicza równie sabszej grze innych zespoów z czuba. Ostrzeszów na wasnym boisku nie dozna jeszcze poraki, ale na wyje dzie jest zespoem do pokonania. W siedmiu rozegranych spotkaniach na obcym terenie ostrzeszowianie zdobyli 13 punktów – strzelili 12 bramek, tracc sze. Zdecydowanie lepiej spisuj si na wasnym terenie – i Victoria Wrzenia moe ten fakt wykorzysta. Na korzy gospodarzy przemawia

te lepsza dyspozycja pod wodz trenera Adama Topolskiego na wasnym boisku. W ostatnich dwóch spotkaniach wrzenianie równie zdobyli cztery punkty (zwycistwo u siebie z Olimpi Koo 2:1 i remis z LKS lesin 3:3), i w tych porównaniach zespoy s na pozycji remisowej. W ostatnim spotkaniu form strzeleck bysn Maciej Lisiecki, zdobywca dwóch bramek. Dodajmy, e w potyczce ze lesinem wszed dopiero z awki rezerwowej. Miejmy nadziej, e nasz napastnik okae si take katem ostrzeszowian. JH

Już niebawem Piłkarska Gala Victorii Powoli zblia si koniec roku i okres karnawaowy coraz bliej. O zabawie nie zapomina równie zarzd Victorii Wrzenia, który ju dzisiaj serdecznie zaprasza na VII Pikarsk Gal. Zorganizowana zostanie ona 2 lutego 2013 w Country Clubie. Jak co roku, odbdzie si równie plebiscyt na najlepszego zawodnika klubu. Do taca podczas balu przygrywa bdzie zespó Sommer Dance. Szczegóowe informacje przekaemy pastwu w nastpnych wydaniach naszej strony.

MECZ IV LIGI – stadion przy ul. Kosynierów sobota, 10 listopada, godz. 14.00 Rywalem biao-zielonych bdzie Victoria Ostrzeszów. Najbliszy przeciwnik podopiecznych Adama Topolskiego to obecny lider grupy poudniowej IV ligi. Spotkanie bdzie okazj do rewanu za porak w Ostrzeszowie na inauguracj sezonu 2012/2013. W tamtym spotkaniu na awce trenerskiej zasiada Aleksander Stachowiak i 5:0 dla gospodarzy byo ogromnym wstrzsem dla niego i jego podopiecznych. Obecnie trener Topolski i jego „armia” na wasnym boisku jest niepokonana, dlatego wszyscy wierz w trzy punkty. Lider w ostatnich dwóch spotkaniach zgromadzi czte-

25

Zapraszamy na stadion

 Maciej Lisiecki

Junior starszy – liga wielkopolska 17 listopada, godz. 13.30 Victoria – Lider Swarzdz Junior modszy – liga wielkopolska 11 listopada, godz. 11.00 Victoria/Olimp – Lech II Pozna

Na finiszu doprowadzili do remisu Zgodnie z oczekiwaniami, znajdujcy si ostatnio w wysokiej formie LKS lesin okaza si dla Victorii wymagajcym przeciwnikiem. Wrzenianie przegrywali ju 0:3, a zdoali doprowadzi do remisu w doliczonym czasie gry. Przebieg spotkania pokaza, e prawdziwym utrapieniem dla wrzenian okaza si – wskazywany w artykule zapowiadajcym mecz – ukasz Kujawa. Gracz lesina strzeli dwa gole i zaliczy asyst. Od pocztku gr prowadzia Victoria, ale to pierwsza konkretna akcja gospodarzy, przeprowadzona w 19. min, daa im prowadzenie. Pika dorodkowana z lewej strony boiska w pole karne pada upem napastnika lesina, który strzaem gow pokona Tobiasza Nowickiego. Potem znów przez dugi czas na boisku dziao si niewiele. Wrzenianom do przerwy nie udao si odda nawet godnego odnotowania strzau

na bramk przeciwnika. W 44. min kolejny prosty bd w ustawieniu obroców Victorii przyniós miejscowym drug bramk. Po przerwie z powodu urazu stopy na boisku nie pojawi si ju Mateusz Go dziaszek, a w 60. min po kontuzji pleców plac gry opuci Pawe Zieliski. Na drug poow pikarze Victorii wyszli z nastawieniem na odrabianie strat, ale pocztek im si zupenie nie uda. W 61. min pierwszego gola dla Victorii móg zdoby Maciej Matuszak, który, wychodzc do pozycji sam na sam, za mocno wypuci sobie pik i pada ona upem bramkarza. Podobnie jak przed przerw, pierwsza klarowna akcja miejscowych – a byo to dopiero w 74. min – od razu przyniosa im podwyszenie na 3:0. W 78. min, po podaniu Mateusza Bigosiskiego z wasnej poowy, Maciej Lisiecki ubieg bramkarza lesina, kierujc obok niego pik

do pustej bramki. W odpowiedzi gospodarze wypracowali sobie sytuacj sam na sam z wrzesiskim bramkarzem, ale tym razem T. Nowicki wygra pojedynek. Po chwili, po dorodkowaniu z rzutu ronego, pik gow z bliska uderzy David Topolski – ale gracz lesina zdoa wybi futbolówk z linii bramkowej. Po nastpnej akcji lesina w podobnej sytuacji z linii bramkowej Victorii pik wybi Bartosz Pawlaczyk. W 87. min Matuszak, bdcy z pik w polu karnym, zosta sfaulowany, a arbiter bez wahania przyzna Victorii rzut karny. Jedenastk na bramk pewnie zamieni Bartosz Nowicki. Kiedy sdzia oznajmi, e dolicza tylko jedn minut, wrzenianie byli bardzo oburzeni. Los jednak chcia, e w ostatnich sekundach, po bardzo ostrym dorodkowaniu Kamila Buczka, Lisiecki trafi do siatki lesina, strzaem gow po dugim rogu. RC Po faulu na Macieju Matuszaku arbiter podyktował w 87. min rzut karny dla Fot. archiwum LKS lesin – Victoria 3:3 (2:0) Victorii. To był zwrotny moment w meczu

SPONSORZY VICTORII


9 listopada 2012

Wiadomości Wrzesińskie

26 Sport

www.wrzesnia.info.pl

P I Ł K A S I AT K O WA

Ograć armię Sobieskiego Sobieski to solidna firma. Dwa razy z rzędu siatkarze z Żagania awansowali do czwórki najlepszych zespołów II ligi. Mimo to wrześnianie liczą na bezproblemowe zwycięstwo. Statystyki s za Krispolem. Ludzie Krzysztofa Wójcika mierzyli si z Sobieskim 12 razy na przestrzeni dwóch lat. A 10 razy wygrywali, w tym siedem pojedynków 3:0. We Wrzeni nasi siatkarze nie stracili z przeciwnikiem nawet jednego seta. Sobotni rywale, co pokazaa chociaby ubiegoroczna runda play-off, powanie traktuj II lig, ale jednak priorytetem s dla nich Mistrzostwa Wojska Polskiego w Pice Siatkowej. Sobieski jest bowiem klubem wojskowym, a przeoeni w wyso-

Krispol Września

Sobieski Żagań

MECZ II LIGI – hala ul. Sowackiego sobota, 10 listopada, godz. 18.00

kich oficerskich rangach wymagaj przede wszystkim sukcesów na „militarnym” parkiecie. Trudno cokolwiek powiedzie o formie naszych rywali w tegorocznym sezonie. Sobieski rozegra dopiero dwa mecze. W ostatnim rozbi w py GTPS Gorzów Wlkp., z którym my stracilimy jednego seta. W caym meczu straci tylko 48 piek. Trener Adrian Milczarek prawdopodobnie desygnuje do meczu z Krispolem nastpujc siódemk: wierzewski i lski (rodkowi), Maciej

Baugarten i Lis (przyjmujcy), Sajdak (atakujcy), Janusz (rozgrywajcy), Micha Baugarten (libero). Jedyn now twarz w tym gronie jest Maciej Baugarten. Trener Wójcik w meczu z MKS Kalisz konsekwentnie gra siódemk siatkarzy. Jedyne zmiany (podwójne) miay miejsce w kocówkach setów, a ich celem byo podwyszenie bloku. adne niepokojce wieci z obozu Krispolu nie dochodz, dlatego w wyjciowym skadzie nie powinno Blok w meczu z MKS Kalisz był silną bronią Krispolu. Jak będzie w sobotę? doj do jakichkolwiek zmian.

Klub Kibica wizytówką Wrześni Do Kalisza na mecz z miejscowym Miejskim Klubem Sportowym pojechao ponad 40 fanów Krispolu. 26 z nich to czonkowie Klubu Kibica Krispolu. Moe i nie s to liczby zwalajce z nóg, ale jak na wrzesiskie realia – wicej ni przyzwoite. Grupa modych ludzi ubranych w pomaraczowe koszulki po raz kolejny wywara spore wraenie na miejscowych kibicach. – S wietni – komentowaa postaw zorganizowanej wrzesiskiej grupy para starszych fanów MKS-u. – W Kaliszu na meczach mskiej siatkówki nigdy nie byo widowiska. Jego namiastk mamy tylko jak Krispol tutaj przyjeda. Ci modzi ludzie s wizytówk Wrzeni. Kultura dopingu i jego oprawa – to jest to. Prosz napisa, e jestemy pod wraeniem.

Mio byo usysze takie sowa z ust gospodarzy. Take miejscowy spiker podzikowa wrzenianom za stworzenie atmosfery. Tradycyjnie do swoich fanów po meczu podeszli siatkarze Krispolu. Klub Kibica to nie jedynie pe brzydka; dziewczyny stanowi spor cz grupy. Czy to one agodz obyczaje? Nie o pe w tym wszystkim chodzi. Kultura dopingu ma bardziej zwizek z dyscyplin. Siatkówka ju dawno potrafia wyzwoli si z szowinizmu, charakterystycznego dla fanów innych sportów. Klub Kibica zapewnia naszemu miastu spor promocj. Modzi ludzie udowadniaj, e sport ma te t lepsz stron – bez agresji i wulgaryzmów. Maciej Grzekowiak i spó- Pomarańczowa grupa fanów Krispolu dała lekcję teatralnej kaliskiej widowni. Nasi kibice bawili się świetnie, co potrafił docenić także spiker zawodów ka id w dobrym kierunku. SPONSORZY

Cenne nagrody w SMS-owym konkursie Ju tydzie temu zapowiadalimy, e tegoroczna edycja Konkursu Typerów bdzie miaa now, szybsz formu. Wykorzystujc do wytypowania wyniku SMS-y (koszt 1 z + VAT), bdzie mona okreli zwycizców ju minut po zakoczeniu meczu. Jak gosowa? Naley pod numer 7148 wysa SMS o treci np.: „Ww.3:0” (jeeli typujemy zwycistwo Krispolu w trzech setach) lub „Ww.2:3” (poraka w piciu setach). Dzisiaj przedstawiamy gówne punkty regulaminu konkursu. Jego pen wersj mona odnale na portalu www.wrzesnia.info.pl. Dwoma zwycizcami zostan uczestnicy konkursu, którzy jako 10. i jako 40. trafnie wytypuj wynik meczu. Aby kibic wzi udzia w konkursie, jego SMS musi zosta wysany od 8.00 w pitek (9.10) do gwizdka sdziego rozpoczynajcego drugi set pojedynku Krispol – Sobieski. Nagrod bdziemy wrcza zaraz po meczu. Jeeli na sali nie bdzie laureata z telefonem (dowód wysania SMS-a), to nagrod bdzie móg odebra w innym terminie. Sponsorem najbliszego konkursu bdzie Piwiarnia Warka.

7148 wysyaj c SMS pod ten numer telefonu, mona wygra nagrody w Konkursie Typerów


9 listopada 2012

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Sport W połowie szczęśliwi

W W W.W R ZE SN IA . IN FO. PL /SP O R T

Nasze zespoły chcą zakończyć sezon w dobrych nastrojach

Zwycięstwo, porażkę i trzy remisy zanotowało pięć zespołów naszego powiatu. Kibice spodziewali się skuteczniejszej gry swoich pupili. O remisowych meczach Victorii i Warty piszemy w innym miejscu. Poniej relacjonujemy wysiek naszych trzech pozostaych druyn. Z tego grona najbardziej zadowolona jest Sparta. Orzechowianie zainkasowali komplet punktów, ale do czoówki klasy A cigle im daleko. Remis Pomienia kae raczej odoy na przyszo plany awansu do IV ligi. O swój A-klasowy byt musi zacz martwi si Orlik. Miosawianie ponieli kolejn porak, cho tym razem z czoow druyn ligi. Pomie – Tulisia Tuliszków 1:1 Sprawiedliwy remis. Tak w skrócie mona by podsumowa przebieg spotkania. Wród neklan, którzy rzadko gubi punkty na wasnym boisku, wynik ten wzbudzi duy niedosyt. Pierwsza poowa pena bya okazji strzeleckich dla obu druyn. Bramka dla gospodarzy pada dopiero w 45. min. Pewnym egzekutorem rzutu karnego okaza si Jakub Cierpiszewski. Gocie szybko wyrównali po przerwie. W 51. min mocno zaskoczony Mateusz Kapturski skapitulowa wobec uderzenia z rzutu wolnego, oddanego z dalszej odlegoci. Pomie po stracie gola przej inicjatyw, jednak nie potrafi zamieni okazji strzeleckich na gole. Cierpiszewski w kocówce trafi do siatki, ale wczeniej faulowa bramkarza.

 Piłkarze Płomienia jeszcze gonią piłkę, ale o pogoni za czołówką powoli zapominają. Po niedzielnym remisie powiększył się dystans do lidera

Sparta – Na cz Babiak 3:0 Zgodnie z oczekiwaniami pikarze Sparty zdobyli komplet punktów. Przy lepszej skutecznoci orzechowian wynik móg by jeszcze bardziej okazay. Mecz zacz si od zdecydowanej przewagi Sparty, która w cigu pierwszych 30 minut zepchna goci do gbokiej obrony. Efektem by tylko jeden gol. W 26. min. celnym trafieniem pod poprzeczk z ponad 20 metrów popisa si Marcin Mikiewicz. W 70. min pik odbit przez bramkarza Babiaka po strzale Mateusza Kaczaki dobi z bliska Robert Staszak. Ten sam zawodnik w 78. min zdoby gola w identycznych okolicznociach. Tym razem bramkarz goci sparowa pik uderzon przez Marka Olejniczaka. Sparta w tej czci gry nie wykorzystaa rzutu karnego.

27

Fot. RC

GKS Osiek Wielki – Orlik 4:0 Orlik przegra kolejny mecz i jego sytuacja w tabeli staje si coraz trudniejsza. Podczas pojedynku z GKSem miosawianie ponad godzin bezbramkowo remisowali. Do Osieka Wielkiego Orlik pojecha w optymalnym skadzie. Pocztek meczu nalea do miosawian, po których byo wida, e podeszli do pojedynku bardzo zmotywowani. Dobrze wyglday zwaszcza akcje oskrzydlajce Orlika, po których piki dorodkowane w pole karne wielokrotnie sprawiay sporo trudnoci defensorom i bramkarzowi gospodarzy. Gro nie na bramk Osieka udao si uderzy Maciejowi Szymorkowi, Maciejowi Grajkowi i Tomaszowi Graczykowi. Niestety, inicjatyw w kocu przejli gospodarze. Pierwszego gola GKS zdoby w 31. min, a po przerwie dooy jeszcze trzy. RC

W meczach koczcych pierwsz rund spotka kada z powiatowych druyn bdzie chciaa zdoby komplet punktów. Zespoy klasy okrgowej rozegraj jeszcze dodatkowo jedn kolejk z wiosny. W niedzielnym meczu z ZKS-em Zagórów faworytem bdzie Pomie, mimo e neklanie w dwóch ostatnich kolejkach przegrali i zremisowali. Gospodarzom spotkania nie wiedzie si w tej rundzie. Mona nawet stwierdzi, e zdecydowanie zawodz: z dorobkiem 12 punktów plasuj si na trzecim miejscu od koca tabeli. ZKS ostatnie dwa swoje mecze przegra, a dwa wczeniejsze zremisowa. Wasne boisko nie bdzie równie atutem zagórowian, bo z 8 rozegranych spotka przegrali u siebie a 4. Pomimo nieco sabszej ostatnio awki rezerwowych, Pomie gra cay czas na niezym, równym poziomie, i to bdzie jego niewtpliwym atutem. Sparta pojedzie po kolejny komplet punktów do Malanowa, chocia przeciwnik wcale nie bdzie nalea do atwych. Grom plasuje si w tabeli o jedno miejsce wyej ni Sparta-Sklejka, a wynik spotkania bdzie mia istotne znaczenie w utrzymaniu

kontaktu z grup czoowych druyn ligi. Przegrany zostanie mocno w tyle. Wyglda na to, e orzechowianom w ostatnim czasie udao si nieco ustabilizowa skad,

co od razu p rz y n i o so lepsze wyniki. Mecz nie ma chyba fawor yta, a o wyniku zadecyduje dyspozycja dnia. Równie w niedziel Orlik podejmie drugi skad Kleczewa, wystpujcy pod nazw Sokó II Budzisaw. Oba zespoy dzieli pi miejsc w tabeli, ale Sokó ma ponad dwa razy wicej punktów na swoim koncie. Dotychczasowe mecze rozegrane w Miosawiu pokazay, e wasne boisko nie jest dla Orlika tak naprawd atutem. Wiele bdzie zaleao od tego, czy modym pikarzom Orlika uda si na równym poziomie rozegra cae 90 minut. Dotychczasowe dowiadczenia dowodz, e kilkuminutowe przestoje, jakie miosawianom zdarzaj si czsto, powoduj, e wynik jest ju trudny do odrobienia. Sokó II wygra ostatnie spotkanie, ale jednak przegra sze wczeniejszych, co wiele mówi o jego sabej formie. Orlik natomiast ostatni swój punkt zdoby prawie miesic temu. RC

Wyniki – sport w skrócie • Więcej na www.wrzesnia.info.pl/sport • Wyniki – sport w skrócie • Więcej na www.wrzesnia.info.pl/sport PIŁKA SIATKOWA II liga mężczyzn – IV kolejka MKS Kalisz – Krispol Września 0:3 (22:25, 21:25, 16:25) Morze Szczecin – Orzeł Międzyrzecz 3:0 (25:18, 25:21, 25:19) Sobieski Żagań – GTPS Gorzów Wlkp. 3:0 (25:11, 25:22, 25:15) Olimpia Sulęcin – AZS UZ Zielona Góra 3:1 (22:25, 28:26, 25:18, 25:22) LO MS Świnoujście – pauza 1. STS Olimpia Sulęcin 2. Krispol Września 3. KU AZS UZ Zielona Góra 4. MKS Kalisz 5. Sobieski-Arena Żagań 6. Morze Bałtyk Szczecin 7. GTPS Gorzów Wielkopolski 8. Orzeł Międzyrzecz 9. LO MS Świnoujście

3 3 4 4 2 3 4 3 2

V kolejka, 10 listopada LO MS Świnoujście – MKS Kalisz Krispol Września – Sobieski Żagań GTPS Gorzów Wlkp. – Morze Szczecin Orzeł Międzyrzecz – Olimpia Sulęcin AZS UZ Zielona Góra – pauza

9 9 9 6 3 3 3 0 0

9:1 9:1 10:5 6:6 4:3 4:6 4:9 0:9 0:6

PIŁKA NOŻNA IV liga – XV kolejka LKS Ślesin – Victoria Września Obra 1912 Kościan – Biały Orzeł Koźmin Olimpia Koło – Płomyk Jarota II Jarocin Grom Wolsztyn – GKS Krzemieniewo CKS Sparta Konin – KS Opatówek Dąbroczanka Pępowo – Włókniarz Kalisz Centra Ostrów Wielkopolski – SKP Słupca Victoria Ostrzeszów – LKS Gołuchów 1. Victoria Ostrzeszów 2. SKP Słupca 3. Centra Ostrów Wlkp. 4. Włókniarz 1925 Kalisz 5. Dąbroczanka Pępowo 6. Płomyk Jarocin 7. Obra 1912 Kościan 8. Victoria Września 9. Grom Wolsztyn 10. Olimpia Koło 11. LKS Ślesin 12. GKS Krzemieniewo 13. LKS Gołuchów 14. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 15. KS Opatówek 16. CKS Sparta Konin

15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15

31 29 28 28 27 25 25 24 22 18 16 16 15 12 10 10

3:3 0:0 1:2 6:2 0:3 2:0 0:2 3:2 33-17 33-19 28-12 21-17 23-11 35-20 20-12 30-26 29-23 16-24 21-32 23-36 19-34 16-31 20-33 12-32

XVI kolejka, 10 listopada 14:00 Victoria Września – Victoria Ostrzeszów Klasa okręgowa – XIV kolejka Płomień Nekla – Tulisia Tuliszków Polanin Strzałkowo – Zjednoczeni Rychwał Hetman Orchowo – Górnik Kłodawa ZKS Zagórów – Polonia Golina Wicher Dobra – Kasztelania Brudzew Warta Krzymów – Znicz Władysławów Warta Dobrów – Polonus Kazimierz Biskupi 1. Kasztelania Brudzew 2. Hetman Orchowo 3. Warta Krzymów 4. Płomień Nekla 5. GKS Sompolno 6. Tulisia Tuliszków 7. Polonus Kazimierz Biskupi 8. Znicz Władysławów 9. Górnik Kłodawa 10. Zjednoczeni Rychwał 11. Warta Eremita Dobrów 12. Wicher Dobra 13. Polanin Strzałkowo 14. ZKS Zagórów 15. Polonia Golina 16. Błękitni Helenów

14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14

36 29 28 25 23 21 20 18 18 17 16 13 12 12 11 11

1:1 2:6 5:0 1:2 1:8 4:1 0:1

46-13 34-13 30-12 29-28 24-18 21-21 21-27 27-33 13-19 17-15 19-16 22-37 21-28 19-37 17-30 16-29

Redakcja: 62-300 Września, ul. Fromborska 18, tel. 61 437 49 50, fax 61 436 72 85; http://www.wrzesnia.info.pl, redakcja@wrzesnia.info.pl. Redaguje zespół: Waldemar Śliwczyński (redaktor naczelny), Jolanta Śliwczyńska (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Małecki (z-ca redaktora naczelnego), Marek Urbaniak (sekretarz redakcji), Filip Biernat, Joanna Goździewicz, Damian Idzikowski, Łukasz Różański, Tomasz Szternel, Dorota Tomaszewska, Marzena Zbierska. Współpracują: Roman Nowaczyk; Sport: Leszek Nowacki, Robert Czerniak. Skład komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Marek Urbaniak, Anna Jakubek, Krzysztof Liberkowski, Artur Korpik Katarzyna Pawłowska. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Biuro ogłoszeń: Maria Kosińska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska. 62-300 Września, ul. Jana Pawła II 14, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl; Marika Wojtela, ul. Chrobrego 15, tel. 61 640 24 25. Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy, 62-300 Września, Szczecińska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, Piła, ul. Krzywa 35. Kolportaż: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja „WW” zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz nadawania tytuów listom. Tekstów i materiaów niezamówionych nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Redakcja „WW” nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone. nakład: 10 400

XV kolejka, 11 listopada 13:00 ZKS Zagórów – Płomień Nekla Klasa A – XIV kolejka Sparta Orzechowo – Nałęcz Babiak GKS Osiek Wielki – Orlik Miłosław Wilki Wilczyn – Czarni Ostrowite Warta Kramsk – GKS Lisewo Błękitni Mąkolno – Teleszyna Przykona Orzeł Grzegorzew – Grom Malanów Strażak Licheń Stary – ZKS II Zagórów Sokół II Kleczew – Orzeł Kawęczyn 1. Błękitni Mąkolno 2. Wilki Wilczyn 3. GKS Osiek Wielki 4. GKS Lisewo 5. Orzeł Grzegorzew 6. Grom Malanów 7. Sparta Orzechowo 8. Sokół II Kleczew 9. Orzeł Kawęczyn 10. Strażak Licheń Stary 11. Czarni Ostrowite 12. ZKS II Zagórów 13. Orlik Miłosław 14. Nałęcz Babiak 15. Teleszyna Przykona 16. Warta Kramsk

14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 13

37 33 29 28 27 23 22 20 19 17 16 14 9 8 8 7

XV kolejka, 11 listopada 13:00 Orlik Miłosław – Sokół II Kleczew 13:00 Grom Malanów – Sparta Orzechowo Klasa B – XI kolejka Warta Pyzdry – Sparta Barłogi GKS Olszówka – Warta Rumin Kasztelania II Brudzew – Mirek Adamów LZS Karszew – Orion Skulsk Górnik Wierzbinek – Czarni Brzeźno Fanclub Dąbroszyn – Baszta Przedecz 1. Górnik Wierzbinek 2. Baszta Przedecz 3. Warta Pyzdry

3:0 4:0 3:1 4:3 4:0 3:3 2:2 2:0 50-8 55-21 28-13 39-20 53-25 27-28 31-26 32-31 22-26 24-29 25-34 29-50 21-37 21-38 23-55 19-58

0:2 0:2 0:2 6:3 4:0 2:5

10 27 49-14 10 24 30-15 10 22 35-14

4. Warta Rumin 5. Czarni Brzeźno 6. Sparta Barłogi 7. SRW Łuczywno 8. Fanclub Dąbroszyn 9. Kasztelania II Brudzew 10. LZS Karszew 11. GKS Olszówka 12. Mirek Adamów 13. Orion Skulsk

10 10 11 10 10 10 10 10 10 11

22 19 19 13 12 10 10 7 6 3

25-14 39-17 29-14 19-28 22-32 13-28 21-52 15-22 15-38 12-36

XII kolejka, 11 listopada 13:00 Orion Skulsk – Warta Pyzdry PIŁKA SIATKOWA III liga A kobiet – V kolejka, 3 listopada Orkan Września – SKF KS Poznań 2:3 (25:22, 12:25, 18:25, 25:17, 14:16) UKŻPS Kościan – Sparta Złotów 3:1 (18:25, 25:20, 25:18, 25:13) UKS ZSMS FKS Poznań – PTPS Piła 0:3 (22:25, 27:29, 25:27) MKS MOS Turek – pauza 1. UKŻPS Kościan 2. PTPS Piła 3. Sparta Złotów 4. UKS ZSMS FKS Poznań 5. MKS MOS Turek 6. SKF KS Poznań 7. Orkan Września

5 12 4 11 4 6 4 5 4 5 5 5 4 1

12:6 12:2 7:7 7:8 8:10 9:13 3:12

VI kolejka, 17 listopada PTPS Piła – Orkan Wrześni LEKKOATLETYKA Zaproszenie na treningi Trenerzy LUKS Orkan Września zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w treningach lekkoatletycznych. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek (od 15.00) i sobotę (od 10.00) w sali sportowej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ulicy Kaliskiej. Szczególnie mile widziani będą uczniowie szkół podstawowych i pierwszych klas gimnazjów.


PiĹ&#x201A;ka noĹźna, s. 25

Victoria w kwadrans odwrĂłciĹ&#x201A;a losy meczu

PiĹ&#x201A;ka noĹźna, s. 27

PiĹ&#x201A;ka siatkowa, s. 26

Raz na wozie, raz pod wozem â&#x20AC;&#x201C; czyli... graĹ&#x201A;y powiatowe druĹźyny

Krispol zagra z Sobieskim pod obstrzaĹ&#x201A;em... SMS-Ăłw

Nie stawili oporu

MĹ&#x201A;ode tygrysy walczyĹ&#x201A;y w mistrzostwach

GĹ&#x201A;adko i bez straty seta Krispol ograĹ&#x201A; kaliszan w ich piÄ&#x2122;knej hali.

Dziewicioro zawodnikĂłw wrzesiskiego oddziau klubu Tiger Team wystartowao pod koniec pa dziernika w MidzywojewĂłdzkich Mistrzostwach ModzikĂłw Strefy A w Taekwondo. Na matach w KĂłrniku rywalizowao 150 zawodnikĂłw z wojewĂłdztw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodnio-pomorskiego i pomorskiego. W konkurencjach sprawnociowych srebrny medal zdobya Barbara Jankowiak. Ta sama zawodniczka wywalczya brz w walkach. Na trzecim stopniu podium stan take Remigiusz Sybilski, ktĂłry w decydujcej o medalu walce pokona swojego klubowego koleg Szymona Pluskot . Srebro przypado rĂłwnie Sebastianowi Toniskiemu, dla ktĂłrego ten wynik jest najwikszym osigniciem w krĂłtkiej jeszcze karierze. W mistrzostwach, cho z mniejszym powodzeniem, wystpili te: Szymon Kajdan, Maksymilian Przynoga, Jacek Roszyk, Hubert Majewski i Amadeusz Labrzycki. LEN

77

minut trwa mecz w Kaliszu. Tak krĂłtko Krispol nigdy nie gra w miecie nad Prosn

Leszek Nowacki

W sobotni wieczĂłr wrzenianie zazdrocili gospodarzom funkcjonalnego obiektu, a kaliszanie gociom siatkarzy i kibicĂłw. Krispol przy nieustajcym dopingu swoich fanĂłw upokorzy miejscowy MKS. Od adnych paru lat mecze w Kaliszu byy prawdziw golgot dla Krispolu. Najczciej pada wynik 3:2, a o zwycistwie jednej czy drugiej druyny decydoway niuanse. Tym razem byo inaczej. Trener Krzysztof WĂłjcik od pocztku sezonu konsekwentnie stawia Marcina Iglewskiego na przyjciu. Tym razem nie musia wycofywa si ze swojego ruchu. Nie dlatego, e na ataku Patryk Wojtysiak zagra szczegĂłlnie dobrze â&#x20AC;&#x201C; ale gĂłwnie z tego powodu, e mecz ukada si po myli wrzesiskiego szkoleniowca. W pocztkowej fazie pierwszego seta obie druyny gray pika za pik. Krispol na dwupunktowe prowadzenie wyszed przy stanie 10:8. Gdy Jakub Kazimierski zaserwowa asa na 17:13, stao si jasne, e pierwsza partia padnie upem goci. Zagrywka, ktĂłra w poprzednich meczach bya siln broni kaliszan, tym razem cakowicie zawodzia. Serwowane piki najczciej ldoway w siatce lub na aucie. Ostatni punkt atakiem blok-aut zdoby Micha Pani czyk. W drugiej odsonie gospodarze z wikszym zbem walczyli na parkiecie. Serwisem zacz trafia Jakub Rohnka, co pozwolio miejsco-

wym wyj na prowadzenie 12:9. Krispol wyrĂłwna ju przy 13:13, a po bloku Tomasza Narowskiego, wietnych obronach pola przez Mateusza Iglewskiego i dwĂłch udanych kontrach wyszed szybko na prowadzenie 21:18. Wrzenianie odrzucili rywali od siatki zagrywk, a to wystarczyo, by blokowa czytelne ataki przeciwnika. Dwie ostatnie piki w secie zdoby identycznym atakiem z szĂłstej strefy starszy z Iglewskich. Trzeci set by ju tylko rzezi niewinitek. Kaliszanie nie byli w stanie sprosta naszym siatkarzom, nie wierzyli ju w zwycistwo, popeniali wiele prostych bdĂłw, co przeoyo si na miern zdobycz punktow. Przedostatni pik w meczu z przesunitej krĂłtkiej zdoby Kazimierski. Przywileju zakoczenia pojedynku dostpi Marcin Iglewski. Tak jak na finiszu seta drugiego, skutecznie zaatakowa z drugiej linii. â&#x20AC;&#x201C; Przyjechalimy tutaj mocno skoncentrowani â&#x20AC;&#x201C; zapewnia po meczu trener WĂłjcik. â&#x20AC;&#x201C; Kalisz jest mocnym zespoem. Nie jedna druyna straci tu komplet punktĂłw. Mecz zagralimy konsekwentnie zagrywk, byo te duo blokĂłw. Liga dopiero si zaczyna i trudno powiedzie, kto bdzie silny. Na ten moment wydaje si, e bdzie si liczy pi zespoĂłw. â&#x20AC;&#x201C; Nie wiem, czy pozycja przyjmujcego to ju tak na stae. Trener przed meczem wyznacza mi miejsce, ja wychodz i gram. Troch dziwnie mi si gra, gdy dostaj mniej piek

Warta pogrÄ&#x2026;Ĺźa siÄ&#x2122; w kryzysie Skuteczny atak ze skrzydĹ&#x201A;a Tomasza Mazowskiego. AkcjÄ&#x2122; kolegi asekuruje pod siatkÄ&#x2026; Mateusz Iglewski

do ataku, jednak trzeba si przyzwyczai. W ubiegym roku sdziowie pomogli Kaliszowi. W tym meczu gwizdanie byo na waciwym poziomie â&#x20AC;&#x201C; komentowa na gorco Marcin Iglewski. Tradycyjnie wietnie zaprezentowali si fani Krispolu. Gony doping, powiewajce flagi i kultura kibico-

Fot. LEN

wania zrobia wraenie na gospodarzach. O tym aspekcie pojedynku piszemy szerzej na klubowej stronie. Krispol: Iglewski, Skrok, Kazimierski, Narowski, Mazowski, Wojtysiak i Mateusz Iglewski (libero) oraz Kempiski i Paniczyk. MKS Kalisz â&#x20AC;&#x201C; Krispol 0:3 (22:25, 21:25, 16:25)

Gow muru nie przebijesz. Udowodnili to pikarze Warty Pyzdry, ktĂłrzy doznali pierwszej poraki na swoim boisku. Ich pogromc okazaa si Sparta Barogi. Mimo e od pierwszego gwizdka arbitra gospodarze nieznacznie przewaali, to gocie strzelili gola. W 38. min, po skutecznie egzekwowanym rzucie ronym, pik skierowa do bramki Dawid Michalak. Obraz gry w drugiej poowie si nie zmieni. Zaangaowani w atak pyzdrzanie zapomnieli o obronie. W 83. min skarci ich Krystian B czkiewicz. Warta â&#x20AC;&#x201C; Sparta Barogi 0:2 (0:1)

Reklama

11 kg

 

 

61 436 16 55 794 989 112

Roz-447

DowĂłz pon.-sob.


sRGODWFRW\G]LHĂ?ZNDÂ&#x203A;G\PGRPX sQDNÂ?DGEOLVNRHJ]HPSODU]\

9 listopada 2012 NR 45 (1175/XXIII) INDEKS 366773

:'.6äRPRZR]DSUDV]DQD

bezpĹ&#x201A;atny dodatek â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?

biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: 61 436 52 70

NOWE OSIEDLE

SPECJALISTA

od hipotek i kredytĂłw

t]äSDUD 3HäQDNRQVXPSFMD *UD]HVSĂ&#x2018;ä(XUR%DQG

ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska

UWAGA! DopĹ&#x201A;aty do kredytĂłw *DV

tel. 500-063-120

Gas-350

Kre-320

tylko do 31.12.2012 r.JeĹ&#x203A;li masz ochotÄ&#x2122; poczuÄ&#x2021; gorÄ&#x2026;czkÄ&#x2122;

ISSN 2080-4008

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 / 436-52-70 www.wrzesnia.info.pl

Andrzejkowej Nocy

zaprasza na

OĹ&#x203A;rodek Szkolenia KierowcĂłw

wieczorki

taneczne w niepowtarzalnym klimacie wspaniaĹ&#x201A;ej zabawy 23.11.2012, 24.11.2012, 30.11.2012, 01.12.2012

Zapraszamy do rezerwacji tel. 61 43 65 242, 519 138 323 ul. Rynek 24, WrzeĹ&#x203A;nia

UFM

Gas-339

HSB"QMBV[tDFOB[Â&#x2019;QBSB

serdecznie zaprasza na

DOJAZD PO KURSANTA tel. 601-85-98-98

Atrakcyjne mieszkania 1, 2 i 3 pokojowe ZakoĹ&#x201E;czenie I Etapu budowy - czerwiec 2012

UWAGA - rozpoczÄ&#x2122;ta sprzedaĹź mieszkaĹ&#x201E; w budynkach II, III i IV etapu

1S[ZKEČ&#x2021;t8ZCJFS[t;BNJFT[LBK

OKAZJA ! 2 lokale uĹźytkowe w nowym budynku przy ul. Fromborskiej Bd-380

kat. A, A1, B

24.11.2012 r.

Edu-333

NAUKA JAZDY


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

,QIRUPDFMHL]DSLV\ :U]HyQLDXO3DGHUHZVNLHJR

WHOZZZFMRPHULWXPHX

Â&#x201E; Praca sezonowa na skĂłrowni, 605-456-906 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia w zawodzie rzeĹşnik-wÄ&#x2122;dliniarz, 61-4385-852, 601-556-103 Â&#x201E; Ĺ&#x161;lusarz - (rencista) posiadajÄ&#x2026;cy sprzÄ&#x2122;t spawalniczy oraz zaplecze gospodarcze podejmie drobne prace, 699-348-099 Â&#x201E; Z ORIFLAME jako konsultantka: dorobisz, zarobisz. WyĹ&#x203A;lij SMS na numer 603-959-031 z imieniem i nazwiskiem. Oddzwonimy. Â&#x201E; ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; dzieckiem we WrzeĹ&#x203A;ni, 600-422-065 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; doĹ&#x203A;wiadczonego stolarza, hydraulika, budowlaĹ&#x201E;ca, 600-354-337 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; hydraulika lub montera wentylacji z prawem jazdy, 509-659-807 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat. CE, kraj, 501-618-163

    

      

          

     

! "  ! " "  #$%%&'()%$*#    + +  ,!-.   * /+

NAUKA Â&#x201E; CHEMIA - korepetycje, 785-532-825 Â&#x201E; Korepetycje z matematyki, 661-831-624 Â&#x201E; Matematyka, 603-784-118 Â&#x201E; Matematyka, fizyka - gimnazjum, testy, 605-180-664 Â&#x201E; Prace maturalne, licencjackie, 661-242-557

Â&#x201E; AUTOSKUP - zakupimy kaĹźde auto za gotĂłwke! 888-751-461 Â&#x201E; Corsa 99 r., 5d, 888-170-144 Â&#x201E; Ford mondeo kombi, 2001 rok, TDDI, 609-886-598 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; dostawcze auto! Stan oraz marka obojÄ&#x2122;tna! 500-656-104 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kaĹźde auto za gotĂłwkÄ&#x2122;, dojazd do klienta 511-335-102 Â&#x201E; KUPUJEMY AUTA do zĹ&#x201A;omowania. GotĂłwka i dokumenty od rÄ&#x2122;ki, 601-757-165, 512-313-353 Â&#x201E; Mazda premacy 2,0 DITD, 2000 r. butelkowa zieleĹ&#x201E;, 502-974-584 Â&#x201E; Mercedes A160 CDI 2001 r. chevrolet rezzo 2005 r. (chevrolet do opĹ&#x201A;at 10.500 zĹ&#x201A;) 725-331-700 Â&#x201E; Naprawa szyb samochodowych, 604-809-133 Â&#x201E; Opel astra, 1,7 TDI isuzu, 95 r., 603-775-238 Â&#x201E; Opel vectra kombi, 1,6, 98 r., 603-775-238

GAZ

AKUMULATORY

NOWE I UĹťYWANE Z GWARANCJÄ&#x201E;, TERMOIZOLOWANE, zĹ&#x201A;om akumulatorowy odliczamy od ceny zakupu, WrzeĹ&#x203A;nia, Orkana 8, 61-4361-019; 724-074-025

Â&#x201E; Sprzedam pilnie renault scenic 1,9, 135 KM, livt, 665-010-717 Â&#x201E; Sprzedam renault clio 1,5 DCI, 5 drzwi, 2005 r. 604-351-456 Â&#x201E; Sprzedam renualt scenic, 2002 r., 1,9 DTI, 669-967-679 Â&#x201E; Sprzedam seiciento 2000 r +gaz 662-907-296 Â&#x201E; Sprzedam VW passat sedan, 1,9 TDI, 130 KM, 2004 r. 602-431-446 Â&#x201E; Tapicerstwo samochodowe, podsuďŹ tki, kierownice, siedzenia do ciÄ&#x2026;gnikĂłw i motocykli, naprawa wymiana tapicerki,naprawa odnawianie skĂłry meblowej i samochodowej, 501-027-680; www.tapicerstwosamochodowe.com,pl Â&#x201E; WyprzedaĹź opon zimowych i letnich, 605-311-712 Â&#x201E; Sprzedam koĹ&#x201A;a zimowe od VW 175x70x13, 722-043-777

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w Gutowie MaĹ&#x201A;ym tel 609-102-079 Â&#x201E; Centrum, sprzedam kamienicÄ&#x2122; dochodowÄ&#x2026;, mieszkania, sklepy, hotel, biura, 608-346-567 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia 3-pokojowe, nieumeblowane, 75 mkw, ul. WrocĹ&#x201A;awska, 800 zĹ&#x201A; + opĹ&#x201A;aty, 606-381-783 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal na biuro, siedzibÄ&#x2122; ďŹ rmy. UrzÄ&#x2026;dzony, klimatyzowany, pow. 97mkw. WrzeĹ&#x203A;nia ul. Kutrzeby. tel. 512-789-123 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia Ĺ&#x201A;adny lokal z wc, na biuro lub sklep we WrzeĹ&#x203A;ni przy ul. MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awskiej, 35 mkw, 1.000 zĹ&#x201A; netto. 501-677-718 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 37 mkw, 665-886-250 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 50 mkw, Kutrzeby, niski czynsz, umeblowane, 519-502-505 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie w peĹ&#x201A;ni wyposaĹźone, 501-466-597 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie w peĹ&#x201A;ni wyposaĹźone, 604-959-753 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia obiekt na biuro lub dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gospodarczÄ&#x2026; przy ul. Platanowej w Bierzglinku 602-613-057 Do Â&#x201E; wynajÄ&#x2122;cia od listopada kawalerka, PoznaĹ&#x201E; Polanka, 721-046-992, 691-727-311 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pokĂłj, 694-391-407 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pomieszczenia ok 94 m kw na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, parter, parking, DĹ&#x201A;ugosza, 507-033-432 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlana w Bierzglinku, 1050 mkw, w sÄ&#x2026;siedztwie gaz, prÄ&#x2026;d, woda, wymiary dziaĹ&#x201A;ki 21x50 m, czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowo ogrodzona, plan zagospodarowania przestrzennego, 608-689-207 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlana we WrzeĹ&#x203A;ni ze wszystkimi mediami 532-549-762 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane 750 mkw kaĹźda, Nowy Folwark, 504-044-600 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane Szczytniki Duchowne (obrzeĹźa Gniezna, las, jezioro, sÄ&#x2026;siedztwo osiedla), 1000 m kw i wiÄ&#x2122;cej, 55zĹ&#x201A;/mkw 660-352-181 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane, Gutowo MaĹ&#x201A;e, 888-155-250 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki w Siedleczku sprzedam, 721-866-661 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; grunt rolny lub gospodarstwo tel. 600-280-509 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kawalerkÄ&#x2122; za gotĂłwkÄ&#x2122; 788-038-579 KupiÄ&#x2122; stodoĹ&#x201A;Ä&#x2122; lub halÄ&#x2122; magazynowÄ&#x2026; w okoÂ&#x201E; licach WrzeĹ&#x203A;ni 788-444-500 Â&#x201E; Lokal do wynajÄ&#x2122;cia 40 mkw na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, 667-108-054 Â&#x201E; Mieszkanie do wynajÄ&#x2122;cia 608-849-287 Â&#x201E; Na obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane, uzbrojone 608-346-567 Â&#x201E; Nekla, sprzedam, 2-pokojowe mieszkanie, bezczynszowe, 502-710-366

6371)865 .9 4$2

MontaÂż INSTALACJI SAMOCHODOWYCH

-641:81 ; 04<173

Mechanika samochodowa

5, $ 9=

WrzeĹ&#x201C;nia, KosynierĂłw 69 61 4366-978, 508-186-037, 609-581-513

Galeria Polonia =äRPRZDQLH Nowa SRMD]GĂ&#x2018;Z lokale VNXS]äRPX 

Auto na gaz - PROMOCJA CENOWA

montaĹź, serwis, raty auto zastÄ&#x2122;pcze

Dom Gaz sp. z o.o. WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Gen. Sikorskiego 38 61 436-27-33, 436-29-49

 

            ! "  #$%!#$ & $$$

Bierzglinek, ul. Ĺ&#x161;wierkowa 4 tel. 61 438-90-04 kom. 604-852-264

Â&#x201E; Sprzedam dom wolnostojÄ&#x2026;cy w Przyborkach dzwoniÄ&#x2021; po 18.00. 609-903-606 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 1250mkw w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, wszystkie media 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1800 mkw we Wszemborzu (woda, prÄ&#x2026;d,) 509-036-462, 618126-805 po 18.00 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 950 mkw, Psary Polskie blisko drogi prowadzÄ&#x2026;cej w kierunku Czerniejewa. Na dziaĹ&#x201A;ce przyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cze energetyczne i wodociÄ&#x2026;gowe, tel. 511-509-279 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; ogrodowÄ&#x2026;, na Starych Ogrodach, 603-112-385 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; z rozpoczÄ&#x2122;tÄ&#x2026; budowÄ&#x2026; we WrzeĹ&#x203A;ni, 695-455-469 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122;, centrum, 600-354-337 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane na nowym osiedlu w Osowie. Cena 35 zĹ&#x201A;/mkw 604-528-485 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki Psary MaĹ&#x201A;e, 721-686-033 Â&#x201E; Sprzedam kamienicÄ&#x2122; dochodowÄ&#x2026; w centrum MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adny dom TANIO 600-354-337 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 501-355-983 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 65 mkw w atrakcyjnym miejscu, 796-339-385 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 68 mkw, WrzeĹ&#x203A;nia, 501-092-749 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w bloku ok. Ĺ&#x161;rody Wlkp. 664-965-985 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, pow. ca 49 mkw na poddaszu Kostrzyn Wlkp., ul. PĂłĹ&#x201A;wiejska 3A/F mieszkanie wykoĹ&#x201E;czone, gotowe do umeblowania, Ĺ&#x201A;azienka kompletna, tel. 604-442-450, 600-333-060 Sprzedam mieszkanie w Witkowie 43,5 mkw, Â&#x201E; po remoncie, 691-775-995, 607-347-399 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w zabudowie szeregowej, bezczynszowe, ok. Ĺ&#x161;rody Wlkp. do remontu, 664-965-985 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie, Kutrzeby, 3 pokoje, 61 mkw, duĹźy balkon, 691-737-853 Â&#x201E; Sprzedam tylnÄ&#x2026; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; dziaĹ&#x201A;ki z budynkiem gospodarczym lub wynajmÄ&#x2122;, 604-633-760 Â&#x201E; Staw - nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zab. (na hurtowniÄ&#x2122;, zajazd, oĹ&#x203A;r. szkol. itp. przy drodze P-Ĺ&#x201E; - W-a)  502-105-454   Â&#x201E; WydzierĹźawiÄ&#x2122; caĹ&#x201A;e pierwsze piÄ&#x2122;tro w Centrum Handlowym Kadena. TANIO. tel. 601-727-372

ROLNICZE

$)$>$! $ # #+

Â&#x201E; OKAZJA. Pilnie sprzedam mieszkanie 4 pokojowe we WrzeĹ&#x203A;ni, BARDZO TANIO, 799-061-246 Â&#x201E; Okazyjnie dom Psary MaĹ&#x201A;e, 604-337-043 Â&#x201E; Posiadam do wydzierĹźawienia mieszkanie w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, wszystkie media, 602-658-516 Â&#x201E; Posiadam do wydzierĹźawienia pomieszczenia 50-100 mkw na parterze w Centrum Handlowym KADENA TANIO Tel. 601-727-372 Â&#x201E; Posiadam do wydzierĹźawienia pomieszczenia na sklep lub restauracjÄ&#x2122; 280 mkw w centrum MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia, 602-658-516 Â&#x201E; Posiadam do wydzierĹźawienia pomieszczenie po byĹ&#x201A;ym zakĹ&#x201A;adzie kosmetycznym (Kadena) 601-727-372 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; do wynajÄ&#x2122;cia domu na wsi, moĹźe byÄ&#x2021; do remontu 726-838-362 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; domu do wynajÄ&#x2122;cia z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; późniejszego wykupienia, 781-155-410 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; maĹ&#x201A;ego mieszkanie do wynajÄ&#x2122;cia, 693-097-506 Â&#x201E; Sprzedam dom w Bierzglinku, 500-368-876

Â&#x201E; Bramy inwentarskie i garaĹźowe, ocieplane, 696-665-140 Â&#x201E; CzÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci uĹź ywane, kombajn neptun, 604-413-673  

Sa-484

 

MOTORYZACYJNE Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; KAĹťDY SAMOCHĂ&#x201C;D, MAĹ Y, Ĺ&#x161;REDNI,DUĹťY, ZAREJESTROWANY, SPROWADZONY, MOĹťE BYÄ&#x2020; NIESPRAWNY, UMOWA DO WYREJESTROWANIA, 508-085-191 Â&#x201E; SKUP SAMOCHODĂ&#x201C;W CAĹ YCH I USZKODZONYCH, PĹ ATNE GOTĂ&#x201C;WKÄ&#x201E;, UMOWA + ZWROT UBEZPIECZENIA, TEL 51-253-21-54 Audi A4, 2001 r., 509-202-626 Â&#x201E; Â&#x201E; Auto-skup, skupujemy wszystkie auta do 10 tys. zĹ&#x201A;, najlepsze ceny, wszystkie formalnoĹ&#x203A;ci na miejscu, 888-861-469

Edu-502

 z dynamicznym

 

Pra-1741

Â&#x201E; Zwrot podatku z pracy, rodzinne - Niemcy, Anglia, Irlandia, Holandia, Dania, Norwegia, Europa 71-385-20-18, 601-75-97-97

Kontakt: ' (& )  "(790-457-620 "(601-444-881 "( 601-751-160

73:50?0 , @ A67 46:01; #," @ A67

?53; ',' @ A67 !"#$%&'()&"*+,($! .&* ,!')/,'+,/-

 

 

QDNXUV\ MĂ&#x2020;]\NDQLHPLHFNLHJRLDQJLHOVNLHJR sSRPRFGRPRZDsSLHOĂ&#x2020;JQLDUVWZR sSUDFRZQLNEXGRZODQ\

Sa-398

Â&#x201E; Poszukujemy osĂłb do umawiania konsultacji medycznych, tel. 797-626-955, 797-626-961

]DSUDV]DZ\MHÂ&#x203A;G]DMÂ&#x2022;F\FKGRSUDF\ GR1LHPLHFL:LHONLHM%U\WDQLL

Sa-310

Â&#x201E; Avon 0 zĹ&#x201A;, 504-126-369 Â&#x201E; AVON, zostaĹ&#x201E; konsultantkÄ&#x2026;, 501-108-618 Â&#x201E; FIRMA TRANSPORTOWA PRZYJMIE KIEROWCĂ&#x201C;W KAT.C+E. PRACA W RUCHU MIÄ&#x2DC;DZYNARODOWYM NA AUTOTRANSPORTERACH(PRZEWĂ&#x201C;Z SAMOCHODĂ&#x201C;W), 605-557-744 Â&#x201E; Krawcowa potrzebna do tapicerni, 602-769-722

Â&#x201E; PEUGEOT 406 SEDAN 2,0 DIESEL 2000 ROK KLIMATRONIK BOGATE WYPOSAĹťENIE SPROWADZONY Z NIEMIEC 6900 ZĹ TEL 500-614-490 Â&#x201E; Renault megane 2001 1,6 16V peĹ&#x201A;na elektryka, automat, przebieg 142 tys. 782-207-102 Â&#x201E; Renault megane, 2003 r., 663-768-539 Â&#x201E; Siena 98 r., 604-103-417 Â&#x201E; SKUP SAMOCHODĂ&#x201C;W OSOBOWYCH I BUSĂ&#x201C;W, STAN OBOJETNY, MOGÄ&#x201E; BYÄ&#x2020; BEZ OC I PRZEGLÄ&#x201E;DU, UMOWA DO WYREJESTROWANIA, TEL 888-353-184 Â&#x201E; SKUPUJEMY WSZYSTKIE SAMOCHODY, OSOBOWE I BUSY,STAN I ROCZNIK OBOJÄ&#x2DC;TNY, UMOWA + ZWROT UBEZPIECZENIA, TEL 508-085-181 Â&#x201E; Sprzedam astra 2001 r., 728-204-309 Â&#x201E; Sprzedam citroen xsara kombi, 98 r., TD, bogate wyposaĹźenie, 508-088-389 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at punto 2005 r. salonowy 1,2 benzyna, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam fiata cinquecento 900, 94 rok, 515-482-996 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ esta, 2000 r., stan techniczny bdb, cena do uzgodnienia, 660-494-151 Â&#x201E; Sprzedam ford focus kombi, 2001 r., 600-969-805 Â&#x201E; Sprzedam ford focus, 2000 r., 669-207-715 Â&#x201E; Sprzedam koĹ&#x201A;a zimowe do opel omega, 600-857-251 Â&#x201E; Sprzedam koĹ&#x201A;a zimowe do renault scenic 16â&#x20AC;? 505-216-374 Â&#x201E; Sprzedam mazda 323, 96 r., 665-166-437 Â&#x201E; Sprzedam mazda 323F, 1,6, 2001 r., 791-829-111 Â&#x201E; Sprzedam opel astra 1,6, 16V, 94 r., stan bdb 884-800-726 Sa-498

PRACA

7$1,(

Edu-542

https://www.facebook.com/KropkaWydawnictwo

www.wrzesnia.info.pl

KREDYTY decyzja w 10 min     

 ! "#$% $602-323-126

Kre-296

9 listopada 2012

Roz-988

2


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; SKUP TUCZNIKĂ&#x201C;W, MACIOR, KNURĂ&#x201C;W I BYDĹ A, 604-472-331 Â&#x201E; SKUP TUCZNIKĂ&#x201C;W, MACIOR, KNURĂ&#x201C;W I BYDĹ A, 608ď&#x161;ş505ď&#x161;ş716 Â&#x201E; SKUP ZIEMNIAKA JADALNEGO SPRZEDAĹť ZIEMNIAKA PASZOWEO KONTAKT, 603742419

Â&#x201E; Centrum Numizmatyczne WrzeĹ&#x203A;nia, SKUP - SPRZEDAĹť - zĹ&#x201A;oto - srebro - monety banknoty - telefony kom. - pĹ&#x201A;yty winylowe, ks. Laskowskiego 3, 511-616-666

32Ä&#x201C;<&=.$ &+:,/Âą:.$ 

Â&#x201E; DREWNO opaĹ&#x201A;owe dĹ&#x201A;ugie lub pociÄ&#x2122;te, suche, 696-633-417 Â&#x201E; Drewno opaĹ&#x201A;owe i kominkowe, 785-171-735 Â&#x201E; Fotel rozkĹ&#x201A;adany - wysuwany podnóşek (skĂłra) 250 zĹ&#x201A;, 601-184-452 Â&#x201E; Gitary, keyboardy i inne instrumenty ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 7, WrzeĹ&#x203A;nia Â&#x201E; JAK NIE U NAS TO NIGDZIE!!! KREDYTY DLA FIRM (OD 1 DNIA) I ROLNIKĂ&#x201C;W NA PODSTAWIE OĹ&#x161;WIADCZENIA O DOCHODZIE! DO 500 TYS. ZĹ BEZ ZABEZPIECZEĹ&#x192;! W OFERCIE RĂ&#x201C;WNIEĹť KREDYTY GOTĂ&#x201C;WKOWE I KONSOLIDACYJNE (do 90 dni opóźnieĹ&#x201E; spĹ&#x201A;aty), tel. 788-655-299, 798-975-384, WNIOSKI ON-LINE www.kredyt-partner. com.pl

Â&#x201E; Sprzedam piec co 667-248-631 Â&#x201E; Sprzedam piec elektryczno- gazowy 792-230-460 Â&#x201E; Sprzedam trzy nowe piece akumulacyjne 4,5 KW, TANIO, 508-157-711 Â&#x201E; SprzedaĹź drewna kominkowego 502-454-087 Â&#x201E; SprzedaĹź palet od 1,50 zĹ&#x201A;, 724-140-338 Â&#x201E; Szybka gotĂłwka z komornikiem, bez BIK, 664-401-622 Â&#x201E; Szycie koĹ&#x201A;der z pierza, 609-903-606 Â&#x201E; WYPRZEDAĹť wĂłzkĂłw uĹźywanych i akcesoriĂłw dzieciÄ&#x2122;cych, 660-783-144

Â&#x201E; Komis odzieĹźowy, KoĹ&#x203A;cielna 4. Zaprasza Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kolumny tonsilowskie 663-365-391 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; rusztowanie â&#x20AC;&#x153;kilnâ&#x20AC;? oraz elektronarzÄ&#x2122;dzia, 781-155-410 Â&#x201E; MEBLE STYLOWE NOWE www.livetime.pl; 600-354-337

USĹ UGI

Â&#x201E; MEBLE TAPICEROWANE - PRODUCENT. DuĹźy wybĂłr, wzory klasyczne i nowoczesne. MEBLE POKOJOWE I KUCHENNE. ObĹ&#x201A;aczkowo 47, Sklep ďŹ rmowy: MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 11, www.mebleoblaczkowo. pl, 603-641-081

Â&#x201E; Schody dÄ&#x2122;bowe z demontaĹźu, 662-927-637 Â&#x201E; SkĹ&#x201A;ad OpaĹ&#x201A;u poleca: ekogroszek- 580 zĹ&#x201A;/t, kostkÄ&#x2122; 680 zĹ&#x201A;/t, orzech 650 zĹ&#x201A;/t i miaĹ&#x201A; 550 zĹ&#x201A;/t z czeskich kopalni oraz niemiecki brykiet miaĹ&#x201A;owy Rekord 780 zĹ&#x201A;/t. Towar workowany, 667-198-465; 881-237-783

12.30-13.45 â&#x20AC;&#x201C; Filia Biura Poselskiego we WrzeĹ&#x203A;ni, ul. 3 Maja 14.00-15.00 â&#x20AC;&#x201C; UrzÄ&#x2026;d Miasta i Gminy w Nekli, ul. Dworcowa

  ,

Zapraszamy na bezpĹ&#x201A;atne porady prawne â&#x20AC;&#x201C; po umĂłwieniu telefonicznym 603 267 976.

trzody chlewnej,

     tuc!"#$%&'(

 !)$%&'( !#$$%&'(

MIAĹ

=# >?@AABC 

!$CA0!$@E

SZAFY DLA CIEBIE szafy; kuchnie - 800 zĹ&#x201A;/mb. zabudowy wnÄ&#x2122;k - 850 zĹ&#x201A;/mb.

POLECA przewĂłdkowe nasiona

Wszystko na wymiar Terminy â&#x20AC;&#x201C; 7 dni

8 * 8  Me-064

660 517 289

PROFESJONALNIE

>-?>@B

POPROWADZĂ&#x160; KSIĂ&#x160;GOWOĹ&#x2019;Ă&#x2020;

DGB=H/-IBHJ

ZUS â&#x20AC;&#x201C; przekaz elektroniczny WypeÂłniamy deklaracje Intersat

$     $#   

723-238-152

Rozliczenie VAT rolnikĂłw Zwrot VAT-u za artykuÂły budowlane 0605-296-347, 061 428-25-18

ODBIERAMY DOKUMENTY U KLIENTA

tel. 61-4388-829 509-365-337

USĹ UGI tLPQBSLPÂ&#x2019;BEPXBSLÇ&#x152; tXZXSPULB)%4

*OOB

* / /C

  #<    =5:

%&'()**+,$ - / 0 12 / / / 0  0// 0 %3456 7839:;<& 

WEXEL Roz-787

tel. 61 436-61-05 Rol-275

AGROFLORA

#$&  '()*"! tel. +',/4,5/757

Dobra jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, niska cena

F.H.U. TRADEX Adam Sobczak tel. 603-742-419, 609-448-718

Â&#x201E; DJ wesela, zabawy 608-234-863 Â&#x201E; Docieplenia budynkĂłw, 664-551-519 Â&#x201E; Docieplenia budynkĂłw, 664-551-519 Â&#x201E; Docieplenia dachĂłw, 695-129-238 Â&#x201E; Domofony, alarmy, kamery. Monitoring sklepĂłw, posesji, firm, montaĹź - serwis, 509-490-402

Biuro Rachunkowe SZAFRAN A. Szafraniak

9.30-10.30 â&#x20AC;&#x201C; GOK KoĹ&#x201A;aczkowo, Pl. Reymonta 11.00-12.00 â&#x20AC;&#x201C; UrzÄ&#x2026;d Gminy w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, ul. WrzesiĹ&#x201E;ska

Â&#x201E; Budowy, remonty, ocieplanie, pĹ&#x201A;ytki, 502-614-021 Â&#x201E; Cyklinowanie bezpyĹ&#x201A;owe, 602-682-792 Â&#x201E; CYKLINOWANIE, 607ď&#x161;ş922ď&#x161;ş490 Â&#x201E; Dekarstwo, 784-418-262 Â&#x201E; Dekorowanie koĹ&#x203A;cioĹ&#x201A;Ăłw i sal na Ĺ&#x203A;luby, wesela.., WypoĹźyczanie dekoracji na I komunie, 668-419-772

877

Â&#x201E; AAA PodnoĹ&#x203A;niki koszowe od 16 do 22m - wynajem od 60 zĹ&#x201A;/godz. 502-974-584 Â&#x201E; AAAA Transport, przeprowadzki, 668-429-138

8.00-9.00 â&#x20AC;&#x201C; UrzÄ&#x2026;d Miasta i Gminy Pyzdry, ul. Taczanowskiego

Â&#x201E; Budownictwo ogĂłlne, remonty, ocieplenia, peĹ&#x201A;na wykoĹ&#x201E;czeniĂłwka, 61-4365-379, 506-912-109

Â&#x201E; Dj - imperezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, 602-677-753 Â&#x201E; DJ - muzyka - imprezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, WESELA, tel. 600-097-438 www.johnyshop.pl Â&#x201E; DJ - zabawy, wesela, 788-362-646

Â&#x201E; AA, DJ - wesela, poprawiny, 18-tki, imprezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, imprezy plenerowe, 696-424-963

13 listopada â&#x20AC;&#x201C; dyĹźury:

Â&#x201E; Autoryzowany przedstawiciel automatyki do bram ďŹ rmy FAAC (serwis) Centrum Handlowe KADENA tel. 601-727-372 Â&#x201E; Blacharstwo-dekarstwo, 604-246-375 Budowa domĂłw oraz innych obiektĂłw pod Â&#x201E; klucz, 515-338-037 Â&#x201E; Budowa domĂłw, ocieplanie, remonty, 722-362-621

Â&#x201E; Dj â&#x20AC;&#x153;Szafa Graâ&#x20AC;?, 696-608-810

Â&#x201E; A-Z Remonty, Ĺ&#x201A;azienki, pokoje oraz naprawy elektryczne, hydrauliczne, 725-464-410

Filia Biura Poselskiego PosĹ&#x201A;a na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego we WrzeĹ&#x203A;ni, ul. 3 Maja 4, pon.-pt. 8.00-16.00

Â&#x201E; AUTA DO Ĺ&#x161;LUBU, 696-021-567

 0120311

45 64 47 4 

Â&#x201E; Okna drewniane nowe wys-116x178 - 3 szt; sterownik z wentylatorem do pieca na paliwa staĹ&#x201A;e, 692-883-972 Â&#x201E; PoĹźyczki bez BIK, 666-065-530 Â&#x201E; PoĹźyczki, 509-454-737 Â&#x201E; Pralki, wirĂłwki, lodĂłwki, zamraĹźarki, wyparzarka, rowery, mikrofale krajalnicze, Ĺźyrandole, urzÄ&#x2026;dzenia sportowe, telewizory, wieĹźe, stoĹ&#x201A;y, Ĺ&#x201A;awy, dywany, chodniki, okapy, materace, Ĺ&#x201A;óşka polowe, koĹ&#x201A;dry, foteliki samochodowe i biurkowe, walizki, klatki, zlewy, wĂłzki, monitory, stoliki TRV, Ĺ&#x201A;yĹźworolki, Ĺ&#x201A;yĹźwy, buty i narty, odkurzacze, rozdrabniacze gaĹ&#x201A;Ä&#x2122;zi, masaĹźery, kuchenki elektryczne, piecyki ogrzewcze, choinki, sanki, 61-427-43-41, 788-56-12-22

 

 C D

Â&#x201E; ANTYKI - SKUP, 609-880-956 Â&#x201E; Budy dla psĂłw, 660-783-144

Ro RolRol-266

Â&#x201E; Sprzedam 4 t. Ĺźyta, 505-577-342 Â&#x201E; Sprzedam agregat uprawowy 2,10 m, pĹ&#x201A;ug 3-skibowy, 662-268-621 Â&#x201E; Sprzedam buraki pastewne moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; transportu, 696-919-559 Â&#x201E; Sprzedam byczki, jaĹ&#x201A;Ăłwki miÄ&#x2122;sne i mieszaĹ&#x201E;ce 880-416-970 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik ZETOR 7211, 87 r., 723-129-510 Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta rasy miÄ&#x2122;snej waga od 100300 kg, byczki i jaĹ&#x201A;Ăłweczki. 608-368-694 Â&#x201E; Sprzedam dwie jaĹ&#x201A;Ăłweczki AN, 61-4388-715 Â&#x201E; Sprzedam groch na paszÄ&#x2122;, 505-243-851 po 14.00 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; wysokocielnÄ&#x2026;, 723-356-103 Â&#x201E; Sprzedam kojce porodowe, przegrody stanowiskowe dla loch; pĹ&#x201A;ug forschnit b125, siewnik poznaniak II, 660-157-843 Â&#x201E; Sprzedam kuce, klacze róşnej maĹ&#x203A;ci + ogierki, 604-485-774 Â&#x201E; Sprzedam marchew paszowÄ&#x2026; 602-516-458 Â&#x201E; Sprzedam mĹ&#x201A;ode kurki odchowane, 609-042-928 Â&#x201E; Sprzedam obornik na dziaĹ&#x201A;ki i gÄ&#x2122;sie pierze 61/435-04-84 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug 3-skibowy i kultywator 2,7m 505-216-374 Â&#x201E; Sprzedam prasy rolujÄ&#x2026;ce, kosiarki, zgrabiarki, ciÄ&#x2026;gniki uĹźywane i wiele innych, StarkĂłwiec PiÄ&#x2026;tkowski, Agro-Terreco, 515-185-700 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; i budÄ&#x2122;; 604-709-692 Â&#x201E; Sprzedam sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; z jÄ&#x2122;czmienia i pszenĹźyta, 604485-774, 61-4376-109 Â&#x201E; Sprzedam ziemiÄ&#x2122; uprawnÄ&#x2026; 1,24 ha, 782-828-099 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; dozorcÄ&#x2122; z okolic Nekli, 61-4372821

$ *)'#)##

Â&#x201E; AAAA UsĹ&#x201A;ugi transportowe, autolaweta, 668-429-138 Â&#x201E; Abc - NAPRAWA PRALEK U KLIENTA, 669-213-669 Â&#x201E; ABCGroup Biuro Rachunkowe, 61-852-58-45 Angielskikorepetycje, 661-263-378 Â&#x201E; Â&#x201E; ANTENY - INSTALACJE: NAZIEMNE, DVB -T, SATELITARNE - MONTAĹť, NAPRAWA, 504-658-004 Â&#x201E; Architekt, 508-251-924, www.idea-design.pl Â&#x201E; Atrakcyjne zabudowy wnÄ&#x2122;kowe, szafy, kuchnie, drzwi przesuwne, skĹ&#x201A;adane, terminy 7 dni, 660-517-289

Roz-859

Â&#x201E; Skup sĹ&#x201A;omy i siana, tel. 694-884-399

RĂ&#x201C;ĹťNE Â&#x201E; Ale szybka gotĂłwka - nawet 5000 zĹ&#x201A;! Proste zasady, bez zbÄ&#x2122;dnych formalnoĹ&#x203A;ci. Provident: 600-400-295. 7 dni w tygodniu 7:00-21.00

 

Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a, Biernacki, Golina, pĹ&#x201A;atnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gotĂłwkÄ&#x2026;, tel. 665-368-541

 CD$

4CEF >C$

Â&#x201E; Skup antykĂłw z likwidacji mieszkaĹ&#x201E;: srebra, zegary, zegarki, monety, militaria, ordery, widokĂłwki, dokumenty, ksiÄ&#x2026;Ĺźki, 694-834-800, 61-4245-037 Â&#x201E; Sprawy spadkowe, majÄ&#x2026;tkowe, ZUS, wywĹ&#x201A;aszczenie, sÄ&#x2026;dowe, urzÄ&#x2122;dowe, inne Kancelaria WrzeĹ&#x203A;nia, 61/843-93-35 Â&#x201E; SPRAWY SPADKOWE, ZUS, INNE WRZEĹ&#x161;NIA, 61-843-93-35 Â&#x201E; Sprzedam butlÄ&#x2122; /11 kg/ na propan-butan. 614-354-020 Â&#x201E; Sprzedam drewno opaĹ&#x201A;owe i stemple budowlane, tel. 693-110-643 Â&#x201E; Sprzedam marchew jadalnÄ&#x2026; 0,25zĹ&#x201A;/kg (luz) iloĹ&#x203A;ci tonowe 603-774-376 Â&#x201E; Sprzedam nagrobek lastrico, 606-631-423 Â&#x201E; Sprzedam orzechy, 605-389-405

3

<$@!

Â&#x201E; SKUP BYDĹ A, 512ď&#x161;ş314ď&#x161;ş050

Â&#x201E; Oddam gruz (stare â&#x20AC;&#x153;Mâ&#x20AC;? i pustaki) 663-15-22-07 Â&#x201E; Oddam gruz i szlakÄ&#x2122; www.livetime.pl Â&#x201E; Oddam kotki w dobre rÄ&#x2122;ce, 889-724-095 Â&#x201E; Oddam kotki, 530-054-716

1?56, 64;, /0, 19.7;, 41-?070.;, <66<.7;, 2.B50?0

www.wrzesnia.info.pl

>'T((

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ciÄ&#x2026;gniczek ogrodniczy, 660-692-817 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ciÄ&#x2026;gnik rolniczy Ursus C328, C330, C360, 4011, C355, T25, MTZ, 694-229-446 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ciÄ&#x2026;gniki poznaniaka i inne maszyny, 726-447-303 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; jaĹ&#x201A;Ăłwki, byczki od 100-200 kg, 888-782-264 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kaĹźdy ciÄ&#x2026;gnik massey ferguson, 660-692-817 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kaĹźdy ciÄ&#x2026;gnik rolniczy poniĹźej ceny gieĹ&#x201A;dowej, 694-229-446 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; URSUS C330, C360, MTZ I PRZYCZEPY, SIEWNIK POZNANIAK, 601-729-483 Â&#x201E; ProsiÄ&#x2122;ta 725-464-340 Â&#x201E; PrzeksztaĹ&#x201A;camy grunty rolne na dziaĹ&#x201A;ki budowlane, 693-477-744

PODARUJÄ&#x2DC;

Roz-1222c

Â&#x201E; Korekcja i Terapia SchorzeĹ&#x201E; Racic - Ĺťaczyk www.korekcjaracic-zaczyk.com 603-494-874

  

9 listopada 2012

  

 

   

    

   


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; Hydraulik, 666-543-570 Â&#x201E; INSTALACJE wod-kan-co-gaz - uprawnienia TANIO 669-567-081 Â&#x201E; KIEROWNIK BUDOWY, adaptacje projektĂłw 609-118-583 Â&#x201E; Kompleksowe ukĹ&#x201A;adanie kostki brukowej 606297-689, www.kozbruk.eu.interia.p Â&#x201E; Koparko-Ĺ&#x201A;adowarka rozbiĂłrki, prace ziemne. WywĂłz gruzu, 606-297-689 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, 692-498-838 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, 693-245-895 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;yta GK, ocieplenia, pĹ&#x201A;ytki, kompleksowe wykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz, 667-108-054

Usl-198

SERWIS RTV A. Kubiak t

Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;yta GK, panele, TANIO, solidnie 607-856-441 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, szybko, solidnie, 665-293-923 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie. Tanio, fachowo, 695-731-374 Â&#x201E; Malowanie, tapetowanie, panele, konkurencyjne ceny 693-645-863 Â&#x201E; MEBLE TAPICEROWANE - PRODUCENT. DuĹźy wybĂłr, wzory klasyczne i nowoczesne. MEBLE POKOJOWE I KUCHENNE.ObĹ&#x201A;aczkowo 47, Sklep ďŹ rmowy: MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 11, www.mebleoblaczkowo.pl, 603-641-081

Â&#x201E; Remonty za grosze www.glaz-bud.like.pl 795-259-572 Â&#x201E; RozbiĂłrki, wywĂłz gruzu, 662-600-089

 ,  =), 

+)#')

Â&#x201E; SCHODY - szafy wnÄ&#x2122;kowe, PROMOCJA 665-825-859 Â&#x201E; SprzÄ&#x2026;tanie domu, mieszkania, biura, mycie okien i pranie dywanĂłw i tapicerki, czyszczenie podĹ&#x201A;Ăłg i konserwacja 601-682-320 Â&#x201E; Szafy, kuchnie na wymiar, 660-517-289 Â&#x201E; Szalowanie schodĂłw, 785-979-391 Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie, ukĹ&#x201A;adanie pĹ&#x201A;ytek, pĹ&#x201A;yta GK, 788-038-579 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne 605-556-379 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, 692-943-120 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, badanie termowizyjne, 602-530-035 Â&#x201E; Tynki maszynowo - gipsowe tel. 692-498-838 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej - Werbud - tel. 693-342-688 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, granitu, kamienia polnego, 502-565-201 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie pozbruku i kamienia, schody, grile 665-03-71-71 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi koparko-Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; JCB 3CX, 503-750-516 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi transportowe przeprowadzki, 691-571-778 Â&#x201E; VideoďŹ lmowanie, fotograďŹ a, przegrywanie kaset, 601-262-268 Â&#x201E; ZAKĹ ADANIE PĹ Y TEK, WYKOĹ&#x192;CZENIA TEL.783ď&#x161;ş123ď&#x161;ş202 Â&#x201E; ZEFIRO - profesjonalny duet muzyczny, 502-423-869

Â&#x201E; MontaĹź instalacji elektrycznych w mieszkaniach i domach jednorodzinnych, 782-093-747

Â&#x201E; ZESPĂ&#x201C;Ĺ BELCANTO, 500-029-180

Â&#x201E; Ocieplanie budynkĂłw i inne prace wykoĹ&#x201E;czeniowe, 693-221-410

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny â&#x20AC;&#x153;SZAFA GRAâ&#x20AC;?, 696-608-810

Â&#x201E; Ocieplenia, malowanie, szpachlowanie, podbitka, docieplanie budynkĂłw, 509-273-322 Â&#x201E; PĹ&#x201A;oty, bramy, ogrodzenia, 500-766-150 PĹ&#x201A;ytki, nida, szpachlowanie, malowanie, tapeÂ&#x201E; towanie, 510-073-384 Â&#x201E; Podnoszenie i remonty nagrobkĂłw, 606-631-423 Â&#x201E; Posadzki betonowe-maszynowo, wykonywane w domach, blokach, biurach itp., 606-128-033

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny - saksofon, akordeon 606-244-789

KARCHER czyszczenie dywanĂłw i tapicerki

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; SONET 511-439-992 Â&#x201E; ZwiozÄ&#x2122; 8 osĂłb, 787-453-482 Â&#x201E; Zwrot VAT za materiaĹ&#x201A;y budowlane, 796-496-441 Â&#x201E; Ĺťwir, podsypka, czarna ziemia, 606-297-689

MATRYMONIALNE Â&#x201E; â&#x20AC;?Nikt z nas nie ma tego, co mamy razem, a Ĺźeby wszystko mieÄ&#x2021; potrzebujemy siebie nawzajemâ&#x20AC;?. Biuro Matrymonialne RusaĹ&#x201A;ka zaprasza! Tel. 662-400-165, www.biurorusalka.xt.pl Â&#x201E; SzeĹ&#x203A;Ä&#x2021;dziesiÄ&#x2122;ciolatek pozna sympatycznÄ&#x2026;, szczupĹ&#x201A;a, niepalÄ&#x2026;cÄ&#x2026; WrzeĹ&#x203A;niankÄ&#x2122; tel. 797-393-745

ZWIERZÄ&#x2DC;TA Â&#x201E; Posokowce bawarskie rodowodowe, 502-668-298 Â&#x201E; Sprzedam berneĹ&#x201E;skie psy pasterskie, 785-249-035 Â&#x201E; Sprzedam goĹ&#x201A;Ä&#x2122;bie pawiki i zakonniki, 880-575-695 Â&#x201E; SzczeniÄ&#x2122;ta beagle, 667-342-532 Â&#x201E; Ĺ&#x161;liczne sznaucery miniaturowe, kolor pieprz i sĂłl, 512-192-197

<= >D >G>

 z dynamicznym

 

LEKARSKIE

Â&#x201E; Naprawa komputerĂłw u klienta w domu, konfiguracja audio oraz tv sat, niskie ceny 721-525-230 Â&#x201E; SERWIS KOMPUTEROWY Z DOJAZDEM, LAPTOPY NOWE UĹťYWANE AKCESORIA, NAWIGACJE, LASKOWSKIEGO 5, 695-926-796 TANIO. Naprawa komputerĂłw w domu klienÂ&#x201E; ta, 794-343-799

TOWARZYSKIE

     0         -12      ! "

 ! " "  #$%%)3$24)%56#    +,+77!-.+77

  * /+

NAUKA Â&#x201E; CHEMIA korepetycje, przygotowanie do matury, 889-364-019 Â&#x201E; J. angielski, 796-497-167

'$3

PRANIE DYWANĂ&#x201C;W I TAPICERKI

508 067 342 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia ul. Warszawska 33 www.karcher-wrzesnia.pl

Zapisy w sekretariacie lub telefonicznie

 $ " %&

Â&#x201E; Accent 99, 608-729-873 Â&#x201E; Audi A3, 1,6, 5 drzwi, 2001 r. 793-783-763 Â&#x201E; Audi A4, 1,9 TDI, 2000 r. 793-783-763 Â&#x201E; Audi A4,po wszystkich opĹ&#x201A;atach celnych. gotowy do rejestracji, stan bdb, 666-709-269 Â&#x201E; CC 98, 61-4384-570 Â&#x201E; Citroen C5 exclusive 2005 r. D 2,0 136KM bezwypadkowy, 793-334-224 Â&#x201E; Fiat 126 p, 97r., do maĹ&#x201A;ego remontu 700 zĹ&#x201A;, 508-799-215 Â&#x201E; Fiat cinquecento 700+gaz na gwarancji, 1994, stan b. dobry, 509-598-946 Â&#x201E; Ford ďŹ esta 2007, 607-340-838 Â&#x201E; Ford focus c-max 2006 r. 1,6 TDI zarejestrowany, 25000 zĹ&#x201A; 601-092-699 Â&#x201E; Honda civic 2000 r. gaz, 665-234-829 Â&#x201E; Honda jazz 1,4, 2002 r. 793-783-763 Â&#x201E; Lanos 98 r. gaz, 507-183-128 Â&#x201E; Mercedes A, 98 r., 694-709-268 Â&#x201E; Nissan note 2006 r., 1,5 DCI niebieski metalik, 883-179-141 Â&#x201E; Opel astra 1,6 2000 r. 663-887-904 Â&#x201E; Opel astra 1997, 1,4, 785-980-325

Polerowane lakieru

Kre-129a

Kosmetyka tel. 788-599-707

JRWĂ?ZNRZH

Zomowanie pojazdĂłw

! " #

 $ %&'(

 

 

/  $ /  $ /#0 $ /-  $ /  oraz na  1"

 

SRÂ&#x203A;\F]NL  !"#

 #$%%&''#%*&''

 . .

samochodowego

Skup zomu

-./-0-12 34 5632,65 * 1768976

0:4;2 1-<61-<2:7= ./2>4<5612 34 6>-17,?*(

:4,:/0?*( ,-3/4@712 -A6>;4897

61 4366 232, 609 538 301

 ,-0 -./25-B,70 07C 1-<61-<2:D * *25D<:4*65 -<140E6/6=

<-,765 ,7F :4/6.6<2956= ./2561,765 ,7F :4/6.6<2956=

Edu-539

! =DH ! > I= 

ATIZ

$ +)#"*)

  

MOTORYZACYJNE

serwisant   #

KSERO

!=D, !> !>H >

<=9>?%@C<D' $

H%J K M H / / / H / J J K1 H / // 

 - #  " "KOMPUTEROWE

+747'++7;

 "'%&(')*%'$')+*,'''+

  

Â&#x201E; Badania USG Doppler tÄ&#x2122;tnic i ĹźyĹ&#x201A; specjalista chorĂłb naczyĹ&#x201E; lek.med. Piotr Trojanowski ul. JabĹ&#x201A;oniowa 23, Gniezno. Tel. 604-859-605 Cena badania wraz z poradÄ&#x2026; lekarskÄ&#x2026; 60 zĹ&#x201A;.

9J$@@

Grzegorz Jankowski 

" - # " "

 

Â&#x201E; Atrakcyjne dziewczyny 782-501-581, 886-516-221 Â&#x201E; Mateusz 723-593-999 Â&#x201E; Pan dla starszych paĹ&#x201E;, 888-861-368 Â&#x201E; PATI, 725-592-906

Inn-486c

Usl-404

?6:8. -;?1-:85J:; #)""')"#

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, 608-234-863

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14

tLBOBQBPE[Â&#x2019; tOBSPČ&#x2C6;OJLPE[Â&#x2019;tQVGB[Â&#x2019; tGPUFM[Â&#x2019;tEZXBO [Â&#x2019;N2

tel. 698-417-556

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; EďŹ&#x20AC;ect - music 606-121-357

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny TOP - STARS, 608-336-894

Â&#x201E; DoĹ&#x203A;wiadczony kierowca kat. B, BE, C, CE, D, DE, szuka pracy dorywczej, 607-062-064 Â&#x201E; Kierowca kat. B podejmie pracÄ&#x2122; w godzinach nocnych lub rannych, 693-074-171 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; wspĂłlnika 691-494-594 Â&#x201E; POTRZEBNA OPIEKUNKA DO DZIECKA, 608-641-213 Â&#x201E; Pracownika do pracy wykoĹ&#x201E;czeniowej, 517-281-003 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do ociepleĹ&#x201E; 606-340-643 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy operatora dĹşwigu 61-4361588 KosĹ&#x201A;om Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy w Holandii samodzielnego mĹ&#x201A;odego tynkarza (tynki gipsowe wew.) dzwoniÄ&#x2021; w sobotÄ&#x2122; i niedzielÄ&#x2122; po 15.00, +31-659-236-849 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; C+E, karta kierowcy do przyuczenia, transport miÄ&#x2122;dzynarodowy, 604-183-094 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; murarzy, tel. 724-684-591 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; na staĹź w zawodzie blacharz lub mechanik samochodowy 661-145-386 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; piekarzy i cukiernikĂłw- Nowe Miasto nad WartÄ&#x2026;, 663-208-031 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; dozorcÄ&#x2122; z okolic Nekli, 61-4372821 ZatrudniÄ&#x2122; fryzjerkÄ&#x2122;, 502-321-081 Â&#x201E; Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; mechanika samochodowego z doĹ&#x203A;wiadczeniem 695-889-387 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; pracownika budowlanego i murarza, 504-039-626 po 18.00 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; sprzedawcÄ&#x2122; - sklep Ostrowo Szlacheckie, tel. 503-053-728 po godz. 18.00

Edu-546

Â&#x201E; Gipsowanie, malowanie, pĹ&#x201A;ytki, 724-207-445 Â&#x201E; Hydraulik, 601-536-890 Â&#x201E; Hydraulik, 603-868-597

Â&#x201E; PrzyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cza wody, kanalizacji, 666-543-570

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny PRYZMAT, 726-345-980

8! 9

 :  

PRACA

Sa-502

Â&#x201E; GARAĹťE BLASZANE, RĂ&#x201C;ĹťNE ROZMIARY OD 1500 ZĹ , TANIE PĹ OTY I OGRODZENIA, BRAMY GARAĹťOWE, RATY, 62-733-88-30, 607-680-103

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny Ligretta, 886-220-155, 502-050-563

E<=9>?%@C<G

Â&#x201E; DUET MUZYCZNY, videofilmowanie, 788-362-646 Â&#x201E; Elektroinstalacje, 608-234-863 ELEKTRYK, 662-627-856 Â&#x201E;

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny deKert (duet), 667-579020, www.de-kert.pl

Sa-287

Â&#x201E; Duet muzyczny 695-476-712 Â&#x201E; Duet Muzyczny na kaĹźdÄ&#x2026; imprezÄ&#x2122;. 782-871320, strona internetowa: www.solo1.com.pl

Â&#x201E; Posadzki maszynowe, 697-428-561 Â&#x201E; Pranie dywanĂłw, tapicerki samochodowej, fotele, pufy, wypoczynki (dojazd do klienta). Faktura VAT, 664-702-651 Â&#x201E; Projekt i wykonanie ogrodzeĹ&#x201E;. Firma Cztery Pory Roku, 601-72-73-72 Â&#x201E; Projektowanie i zakĹ&#x201A;adanie kostki brukowej i granitowej Firma Cztery Pory Roku 601-727-372 Â&#x201E; Projektowanie i zakĹ&#x201A;adanie ogrodĂłw Firma Cztery Pory Roku. 601-727-372

Pra-1718

USĹ UGI

www.wrzesnia.info.pl

Edu-505

9 listopada 2012

'$01

4

3*76 .76/*06 A6:956 GRATIS!!! ./253B 7 ./6:4,-5 07C 0-1= 0   1 6

,  G1 4 < H

"GB-[' +T)\];:;]:^( *+I ( +&&++

AutozĹ&#x201A;omowanie

609-181-833 693-836-683


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

9 listopada 2012

www.wrzesnia.info.pl

5

fotografia.net.pl sklep internetowy

tel. 61 4377-228

694-667-625

?3<51 P -<. 6Q P /;56B.4

61/ 436-63-41, 602-757-779

$ #)++)' $R$ >

Kredyty

hipoteczne www.locum.systempartnerski.pl

 

     

    ! "# $  %&  ' (" 

 "'

Roz-1021

)""* +,-./01+ 0 * ( , 23* ( 3 4343

5 "* , 6& "* ( " * ( 374748

Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; kawalerkÄ&#x2122; we WrzeĹ&#x203A;ni, 700 zĹ&#x201A; + koszt eksploatacji, kaucja 1500 zĹ&#x201A;, 600-045-174 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; lokale na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; w pawilonie Gromady 609-896-349 Â&#x201E; â&#x20AC;&#x153;Rodzina na swoimâ&#x20AC;? - ostatnia szansa! Dom w zabudowie bliĹşniaczej we WrzeĹ&#x203A;ni; Dom na wsi, gmina KoĹ&#x201A;aczkowo, 135.000 BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci 505-234-909

ROLNICZE Â&#x201E; Bizon RECORD 94 r., + stĂłĹ&#x201A;, szarpacz pĹ&#x201A;ocki, 609-035-140 Â&#x201E; GĹ&#x201A;Ä&#x2122;boszowanie, orka, rozwoĹźenie obornika transport, 601-924-307 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; owies, pĹ&#x201A;atnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gotĂłwkÄ&#x2026; lub przelewem 793-334-224 Â&#x201E; Kurki odchowane sprzedam 506-494-770 MF Â&#x201E; 3085, 94, 604-965-553 Â&#x201E; Multi-Farma oferuje w sprzedaĹźy Ĺ&#x203A;rutÄ&#x2122; sojowÄ&#x2026;, Ĺ&#x203A;rutÄ&#x2122; rzepakowÄ&#x2026;, otrÄ&#x2122;by pszenne tel. 607-620-603 Nawozy azotowe i wieloskĹ&#x201A;adnikowe, tel. Â&#x201E; 607-620-603

) & 

 N&/// /P 4/ / 

 8  4   _< _  4  _+

Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane, 669-682-805 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki mieszkalno-usĹ&#x201A;ugowe, 601-842-461 Â&#x201E; SPRZEDAM DZIAĹ KI NA MONTE CASSINO 750 mkw www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; Sprzedam kamienice przy Witkowskiej, Warszawskiej, Fabrycznej Locum 602-75-77-79 Â&#x201E; Sprzedam lub wynajmÄ&#x2122; budynek na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, 782-407-711 Â&#x201E; SPRZEDAM MIESZKANIE (4 POKOJE) NA CHROBREGO PO REMONCIE www.niedzwiedzki. com/pano/37/ 669-111-071 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 55 mkw, 1piÄ&#x2122;tro, Labrys, 661-743-477 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, centrum, 165.000, 784-587-788 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 3 - pokojowe ul. 17 Dywizji Piechoty 691-115-712 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe SĹ&#x201A;owackiego Locum 61-4366-341 Â&#x201E; SPRZEDAM MIESZKANIE 49 mkw, WrzeĹ&#x203A;nia, www.szafraniak.com 604-959-753 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 59,10 mkw, 3 piÄ&#x2122;tro, lub zamieniÄ&#x2122; na mniejsze, 506-221-832 Â&#x201E; SPRZEDAM MIESZKANIE 60 mkw, ZAMIANA, www.szafraniak.com 604-959-753 Â&#x201E; SPRZEDAM NOWY DOM i DZIAĹ KÄ&#x2DC; nad j. powidzkim, www.szafraniak.com 604-959-753 Â&#x201E; Sprzedam tanio pĂłĹ&#x201A; bliĹşniaka ok. KiliĹ&#x201E;skiego, alpi-plus 501-355-506 Â&#x201E; Sprzedam, wynajmÄ&#x2122; lokal uĹźytkowy, 54 mkw, ul. PiastĂłw 7, 508-553-232 Â&#x201E; Sprzedam: dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 3020 mkw, mieszkanie 45 mkw z garaĹźem i ogrĂłdkiem, okolice WrzeĹ&#x203A;ni i ogrĂłdek dziaĹ&#x201A;kowy ul. Gorzowska, 660-816-373 SZEREGOWIEC NA FROMBORSKIEJ 250.000 zĹ&#x201A; Â&#x201E; (OGRZEWANIE GAZOWE) www.niedzwiedzki. com 669-111-071 Â&#x201E; SZYBKO I SKUTECZNIE SPRZEDAMY TWOJÄ&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;Ä&#x2020; www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; Trzypokojowe 64 mkw centrum na uczciwych zasadach do wynajÄ&#x2122;cia 505-451-891

KSERO

& - /C"@ACC@ J J; 1J Q4/ / /0J!S

D[C t" [Â&#x2019; t" [Â&#x2019;

Â&#x201E; Skup macior i knurĂłw, 785-960-412 Â&#x201E; Sprzedam C360, zarejestrowany, 661-452-067 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik C 355; pĹ&#x201A;ug 3-skibowy; migomat; 661-308-833 Â&#x201E; Sprzedam cielaka jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; 513-436-207 Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta jaĹ&#x201A;Ăłwki, 511-307-016 Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta miÄ&#x2122;sne 61-427-33-31 Â&#x201E; Sprzedam cielnÄ&#x2026; jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122;, 667-248-561 Â&#x201E; Sprzedam cielne jaĹ&#x201A;Ăłwki, Pyzdry ul. Dworcowa 5 Â&#x201E; Sprzedam glebogryzarkÄ&#x2122;, 691-645-321 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; wysokocielnÄ&#x2026;, 607-991-389 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; wysokocielnÄ&#x2026;, 782-431-338 Â&#x201E; Sprzedam kaczogÄ&#x2122;si, 782-980-200 Â&#x201E; Sprzedam kolumnÄ&#x2122; do C-360, 795-148-106 Â&#x201E; Sprzedam krĂłliki, 692-988-509 Â&#x201E; Sprzedam kury rosoĹ&#x201A;owe 887-343-620 Â&#x201E; Sprzedam mieszankÄ&#x2122; zboĹźowÄ&#x2026; 605-387-189 Â&#x201E; Sprzedam opony 16,9/14x34, 82,5x15 i rotacyjnÄ&#x2026; prasÄ&#x2122; zwijajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; 120x120 siatka i sznurek, 511-586-622 Sprzedam owies, 661-285-025 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug kverneland 4-skibowy, zabezpieczenie resor, tel. 721-051-350 Â&#x201E; Sprzedam prasÄ&#x2122; Z 224, 783-999-074 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 61-4387-701; 792-331-221 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 61-4351-025 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 61-4384-512, po 16.00 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 63-2207-343 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 721-552-569 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 727-521-363 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 782-431-338 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; 3,5 t, 603-318-854 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; 3,5t, opryskiwacz 400l, Ĺ&#x203A;rutownik walcowy, betoniarkÄ&#x2122; 250, Ĺ&#x203A;rutownik bijakowy, Kaczanowo ul. Rolna 4 Â&#x201E; Sprzedam rozdrabniacz do ziemniakĂłw jemioĹ&#x201A;, tel. 691-189-497 Â&#x201E; Sprzedam rozrzutnik 2-osiowy, 607-889-550 Â&#x201E; Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy rosyjski, tel. 600-625-180 Â&#x201E; Sprzedam rozrzutnik obornika 2-osiowy, 692-301-009 Â&#x201E; Sprzedam rozsiewacz nawozu 700l, kombajn bolko, pĹ&#x201A;ug 4-skibowy, rozrzutnik, 604-610-774 Â&#x201E; Sprzedam rozsiewacz nawozu amazone 600 l, 2-talerzowy, wywrotnicÄ&#x2122; do skrzyniopalet, sadzarkÄ&#x2122; do ziemniakĂłw 4-rzÄ&#x2122;dowÄ&#x2026;, opryskiwacz 600 l, 12 m szeroki, 692-671-060 Â&#x201E; Sprzedam siano w balotach i drzewo olcha, 782-716-301 Â&#x201E; Sprzedam siano w balotach, 600-528-420 po 14.00 Â&#x201E; Sprzedam siano w balotach, 798-991-897 Â&#x201E; Sprzedam siano w belach 120x120, 606-341-218 Â&#x201E; Sprzedam siewnik amazone D7 superS, stan bdb, 604-136-344 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x203A;rutownik bijakowy 7,5 kW, 1000 zĹ&#x201A;, 666-388-165 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x203A;rutownik bijakowy, 784-756-399 Sprzedam ursus 1002 turbo, 1980 rok, stan Â&#x201E; dobry, nie wymaga Ĺźadnego wkĹ&#x201A;adu, tel. 781-589-171 Â&#x201E; Sprzedam zetor 7045, stan dobry, 604-136-344 Â&#x201E; Sprzedam zetor 9145, 88 r.; przetrzÄ&#x2026;saczo-zgrabiarkÄ&#x2122; czterogwiazdowa, 663-365-906 Rol-221

6<6-64; 1 /-<MN<6:;O

1,(58&+202°&,

Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane po 730 mkw z pozwoleniami, tanio, 785-960-412

Â&#x201E; Opylacz do burakĂłw, dmuchawa nowa polska, Ĺ&#x201A;adowacz NUIN 100, bÄ&#x2026;k do nawozu - nowy; talerzĂłwkÄ&#x2122;, zawieszane wÄ&#x2122;Ĺźe gumowo-pĹ&#x201A;Ăłcienne ďŹ 90, od 4m, 696-981-924 Â&#x201E; OtrÄ&#x2122;by pszenne i Ĺźytnie, tel. 603-603-949 Â&#x201E; Siewniki amazone 2,5m, pĹ&#x201A;ug obrotowy 4-skibowy, brona aktywna 3m 608-751-315 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a, macior, knurĂłw, 24 h, 788-345-706

K> 6/07 $ ' "*)#') *)'*)+#

<EFL r !" !.*%("%+% r$%&+,($!9.*

DANPOL ZDZIECHOWA

LPMPSt" [Â&#x2019; t" [Â&#x2019; Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. (61) 640-01-01

Maciory 4,20 + VAT Knury 3,20 + VAT oraz Tuczniki OdbiĂłr z gospodarstwa PĹ&#x201A;atnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gotĂłwkÄ&#x2026; lub szybki przelew

608 439 125, 609 218 648

Rol-244

Sa-475

Gutowo Wielkie 8

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 45 mkw we WrzeĹ&#x203A;ni, 535-784-765, 61-4365-226 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 48 mkw, czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowo uemblowane, 1000zĹ&#x201A; + opĹ&#x201A;aty, 726-118-140 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie do remontu 602-408-739 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie, 789-101-633 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia nowe kawalerki we WrzeĹ&#x203A;ni, 662-642-889 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pomieszczenie ok 100 mkw, 693-645-835 Â&#x201E; Dom sprzedam lub zamieniÄ&#x2122; na mieszkanie z dopĹ&#x201A;atÄ&#x2026; 605-552-808 Â&#x201E; Dom w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, atrakcyjna lokalizacja, nowa cena, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci, 505-234-909 Â&#x201E; DOM W PYZDRACH - SUROWY STAN www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane Psary MaĹ&#x201A;e, 603-337-048 Â&#x201E; DZIAĹ KI BUDOWLANE W PRZYBORKACH GAZ!! 669-111-071 www.niedzwiedzki.com/ pano/22/ Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki rekreacyjne, budowlane w Ostrowie, Wylatkowie, OstrĂłwku, Psarach Polskich BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci 505-234-909 Â&#x201E; GaraĹź do wynajÄ&#x2122;cia, 602-289-606 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; MIESZKANIE ZA GOTĂ&#x201C;WKÄ&#x2DC; 501-773-255 Â&#x201E; Mieszkania, lokale uĹźytkowe do wynajÄ&#x2122;cia róşne powierzchnie, Locum 61-4366-341 Â&#x201E; Mieszkanie 3 pokojowe, 69 mkw, 2 piÄ&#x2122;tro, sprzedam, Labrys, 661-743-477 Â&#x201E; Mieszkanie 3-pokojowe do wynajÄ&#x2122;cia, 604-781-495 Â&#x201E; MIESZKANIE NA KUTRZEBY 3420 zĹ&#x201A;/mkw Z WYPOSAĹťENIEM KUCHNI!! 669-111-071 www. niedzwiedzki.com/pano/43/ Â&#x201E; Mieszkanie sprzedam 50 mkw, 3 pokoje, Labrys, 661-743-477 Â&#x201E; Na sprzedaĹź duĹźy dom jednorodzinny, stan surowy zamkniÄ&#x2122;ty, wysoki standard, Os. SokoĹ&#x201A;owskie, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci 505-234-909 Â&#x201E; Na sprzedaĹź dziaĹ&#x201A;ka budowlana w okolicy MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia, 2600 mkw, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci 505-234-909 Â&#x201E; Na sprzedaĹź mieszkanie dwupokojowe w Borzykowie BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci, 505-234-909 Â&#x201E; Na sprzedaĹź mieszkanie dwupokojowe w Borzykowie BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci, 505-234-909 Â&#x201E; NOWE OFERTY!! 1, 2, 3 i 4 - POKOJOWE MIESZKANIA DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA www.niedzwiedzki. com 669-111-071 Â&#x201E; OBNIĹťKA CENY! Na sprzedaĹź dziaĹ&#x201A;ka pod dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gospodarczÄ&#x2026; przy trasie na PoznaĹ&#x201E;, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci 505-234-909 Â&#x201E; OKAZJA! NOWA NIĹťSZA CENA! Dom do wykoĹ&#x201E;czenia 168/798 mkw, okolice WrzeĹ&#x203A;ni, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci 505-234-909 Â&#x201E; OKAZJA! NOWA NIĹťSZA CENA! Dom w OleĹ&#x203A;nicy, koĹ&#x201A;o ZagĂłrowa 145/700, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci 505-234-909 Â&#x201E; OKAZJA! NOWA NIĹťSZA CENA! Na sprzedaĹź dom jednorodzinny: 200/1250 mkw, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci 505-234-909 Â&#x201E; Okazja, sprzedam dom 180/400, Labrys, 661-743-477

Â&#x201E; Sprzedam 10 h w tym 5,5 h stawy, pod budownictwo 7,70 zĹ&#x201A;/mkw, 692-653-577 Â&#x201E; Sprzedam dom 110/390, Labrys, 661-743-477 Â&#x201E; Sprzedam dom 240/2500, atrakcyjna cena, Labrys, 661-743-477 Â&#x201E; SPRZEDAM DOM rekreacyjny w Anastazewie, www.szafraniak.com 604-959-753 Â&#x201E; SPRZEDAM DOM w stanie surowym zamkniÄ&#x2122;tym, www.szafraniak.com 604-959-753 Â&#x201E; Sprzedam dom z budynkami gospodarczymi (obrzeĹźa WrzeĹ&#x203A;ni) dziaĹ&#x201A;ka 1500 mkw, 604-633-760 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 5600 mkw Kaczanowo ul. Rolna 4 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 400 mkw ogrodzona, prÄ&#x2026;d, woda w dziaĹ&#x201A;ce, Orzechowo, 17000 zĹ&#x201A;, 601-954-953 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 609-327-151 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane os. SokoĹ&#x201A;owskie, 693-390-495

ww-204

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia eleganckie 2-pokojowe Kutrzeny, Locum 608-608-314 Â&#x201E; Alpi-plus luksusowy szeregowiec, 2012, 549.000. Tanio! 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus poszukuje dla klienta domu do 350.000 we WrzeĹ&#x203A;ni lub okolicy, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda Ĺ&#x203A;licznÄ&#x2026; kawalerkÄ&#x2122; z meblami i wyposaĹźeniem, parter, KiliĹ&#x201E;skiego, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus tani dom ok. Czerniejewa, ostatnia szansa kredyt Rodzina na swoim, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus.gratka.pl Ĺ&#x201A;adne domy! Â&#x201E; Atrakcyjne mieszkanie 2-pokojowe, Locum 61-4366-341 Â&#x201E; ATRAKCYJNE OFERTY NA www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia 3 pokoje umeblowane + AGD 700 zĹ&#x201A; + opĹ&#x201A;aty 668-474-773 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia dom w zabudowie szeregowej, 168 mkw, WrzeĹ&#x203A;nia, 3000 zĹ&#x201A;, 726-118-140 Â&#x201E; DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA GABINETY MEDYCZNE www. szafraniak.com 604-959-753 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia garaĹź na KoĹ&#x203A;ciuszki 668-474-773 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 75 mkw, ul. Fabryczna, 724-354-463 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal usĹ&#x201A;ugowy, 25 mkw, centrum, 505-234-909 BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci Â&#x201E; DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA LOKALE NA BIURA www.szafraniak.com 604-959-753 Â&#x201E; DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA MIESZKANIA www.szafraniak. com 604-959-753 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2 pokojowe, 667-172-722

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2-pokojowe, wysoki standard przy ul. ZamysĹ&#x201A;owskiego, 1000 zĹ&#x201A; + koszt eksploatacji, kaucja 1500 zĹ&#x201A;, 600-045-174

'$02

6D

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

SRÂąUHGQLFWZRÂ&#x2021;Z\FHQ\Â&#x2021;SRPRFSUDZQD WrzeĹ&#x203A;nia, Rynek 4

MaWiD

t[BÇ´XJBED[FOJBtTQS[FEBČ&#x2C6;D[Ç&#x2014;Ç´DJ tUSBOTQPSU(3"5*4 tQS[ZKNVKFNZ357"(% tTLVQ[Â&#x2019;PNVNFUBMJÂ&#x201E; Sprzedam peugeot 307, 2002 r. citroen berlingo, 1,6 HDI, 2007 r. 603-268-385 Â&#x201E; Sprzedam polonez caro plus 97 r., 1000zĹ&#x201A;, 609-389-471 Â&#x201E; Sprzedam polonez caro z silnikiem diesla 1,9, 94 rok, hak, tel. 661-809-331 Â&#x201E; Sprzedam quada smineray w dobrym stanie, w okazyjnej cenie, 662-048-332, po 17.00 Â&#x201E; Sprzedam seat ibiza 1,9 SDI, 99 r., 691-068-289 Â&#x201E; Sprzedam seta leon TDI, 2001 r. 10.900 zĹ&#x201A;, 785-149-994 Â&#x201E; Sprzedam skoda felicja, 1,9 D, 97 rok + 4 koĹ&#x201A;a z oponami zimowymi, cena 1.800 zĹ&#x201A; do uzgodnienia, tel. 669-031-905 Â&#x201E; Sprzedam thalia 1,5 DCI, 2002 r. 504-102-661 Â&#x201E; Sprzedam uszkodzone VW passat 2007 rok, 603-228-837 Â&#x201E; Sprzedam VW polo, 1,4 TDI, 2002, 601-924-307 Â&#x201E; Sprzedam zimowe opony kleber 175/70/13, stan idealny, 501-288-297 Â&#x201E; Tanio sprzedam lawetÄ&#x2122; 608-751-315

Roz-1065j

F.H.U

2321<]LPRZHIHOJLDOXPLQLRZH ZLHOHURG]DMĂ&#x2018;ZEU\NLHWĂ&#x2018;Z NRPLQNRZ\FKKXUWRZHFHQ\

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2-pokojowe, 692-398-002

5/ $!!

ZĹ&#x201A;omowanie pojazdĂłw

Â&#x201E; Sprzedam opony zimowe z felgami do corsy B, 165/70 R 13 KLEBER 888-879-423 Â&#x201E; Sprzedam passat B5 1,8 benzyna, sedan, 1997, 667-805-795 Â&#x201E; Sprzedam passat variant, kombi, 1,9 TDI, 2000 r. czarny, bogate wyposaĹźenie, 330.00 km, 501-288-297 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 1,4 hdi, 2005 r, biaĹ&#x201A;y, 3 drzwi, tel. 503-144-979 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 307, 1,6 HDI, 2004 r. 514-535-350

7$1,(

Â&#x201E; Opel astra I, 99, sedan, benzyna+gaz, 695-296-055 Â&#x201E; Opel astra, 2,0 DTL, 99 rok, 5 drzwi, zarejestrowany, 7.800 do uzgodnienia, 607-145-351 Â&#x201E; Punto 1,3D, 2010 r., 28.500 zĹ&#x201A;, volvo V 40, 1,9D, 2002 r., 12.900zĹ&#x201A;, 532-404-645 Â&#x201E; Renault clio 2010 r., 1,5 DCI, biaĹ&#x201A;y; suzuki swift sport 2010 r., 1,6 benzyna czerwony metalik, ford galaxy 2004 r., 1,9 TDI, 519-193-791 Â&#x201E; Renault clio 94 r., 5 drzwi, wspomaganie, 1700 zĹ&#x201A;., 691-028-278 Â&#x201E; Renault kangoo, 1,5 DCI, 2002 rok, lub zamieniÄ&#x2122;, tel. 698-277-513 Â&#x201E; Renault scenic 2000 r. 1,6 benz. 722-075-560 Renault traďŹ c 2007 r., 6 osobowy, przeszklony, Â&#x201E; 604-633-760 Â&#x201E; Skoda fabia II, 1,6 TDI, 2011, salon Polska, 61-4377-695 Â&#x201E; SKUP MOTOCYKLI I QUADĂ&#x201C;W; WSZYSTKIE MARKI I ROCZNIKI; MOGÄ&#x201E; BYÄ&#x2020; USZKODZONE; NIESPRAWNE ; PĹ ATNE GOTĂ&#x201C;WKÄ&#x201E;; DOJAZD DO KLIENTA ; UMOWA DO WYREJESTROWANIA; 508-085-181 Â&#x201E; Sprzedam 4 koĹ&#x201A;a zimowe 195x65x15 do peugeota lub citroena, 695-516-479 Â&#x201E; Sprzedam audi A4, 698-567-052 Â&#x201E; Sprzedam BMW 316 compact, 94 r., zarejestrowany, 2700, 514-370-158 Â&#x201E; Sprzedam BMW 320D, E 90, 2006 rok, sprowadzony, opĹ&#x201A;acony. tel. 666-871-193 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2122;ĹźarĂłwkÄ&#x2122; KIA 99 r., 602-661-641 Â&#x201E; Sprzedam citroen berlingo van, 97 rok, 1,9 D, 694-792-777 Â&#x201E; Sprzedam citroen C 3 exclusive 1,6 HDI, 92KM, 2010 r., panorama szyba, bogate wyposaĹźenie, 30.800zĹ&#x201A;, 509-127-861 Â&#x201E; Sprzedam citroen C3, 1,4 benzyna, automat, 2007 rok, sprowadzony, opĹ&#x201A;acony. tel. 666-871-193 Â&#x201E; Sprzedam czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci do starych motorĂłw, 4382-555 Â&#x201E; Sprzedam fiat CC 97 rok, cena 1500 zĹ&#x201A;, 609-908-101 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at stilo, 2002r., biaĹ&#x201A;y, diesel, przeb. 202 tys. km, 501-638-730 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ ata punto evo, 1,2 benzyna, 2010 rok, sprowadzony, opĹ&#x201A;acony, tel. 695-658-843 Â&#x201E; Sprzedam ford ďŹ esta 98 r., wspomaganie, klimatyzacja, 692-551-704 Â&#x201E; Sprzedam ford ďŹ esta 99 r., 1,8 diesel, srebrny, 607-798-524 Â&#x201E; Sprzedam ford focus, 1,8 TDDI, 2001 rok, kombi, srebrny metalik, 506-221-832 Â&#x201E; Sprzedam fotele z boczkami do mercedesa E 96 r. 608-358-729 Â&#x201E; Sprzedam KAVASAKI ER 6F; 2007 r., 9.000zĹ&#x201A;, 726-118-140 Â&#x201E; Sprzedam lub zamieniÄ&#x2122; mazdÄ&#x2122; demio 1,3 B 2002 r. 509-056-478 Â&#x201E; Sprzedam lub zamieniÄ&#x2122; na terenowy ďŹ at multipla 2003, 1,9 JTD, 10900 zĹ&#x201A;, 600-366-080 Â&#x201E; Sprzedam lublina 3 izoterma rok pr.- 1999, stan BDB, 604-954-597 Â&#x201E; Sprzedam mercedes 1999, alufelgi, klimatyzacja, nawigacja, el. szyby, el. fotele, szyberdach, wspomaganie kierownicy, stan b. dobry, 784-687-979 Â&#x201E; Sprzedam motocykl jawa 2012, Okazja! stan idealny, 662-048-332 po 17.00 Â&#x201E; Sprzedam okazyjnie scenic 1,9 DCI, 2002, 61-4382-531 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra B, 1996 r. 782-511-207 Â&#x201E; Sprzedam opony zimowe 13â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, 697-283-885 po 14.00 Â&#x201E; Sprzedam opony zimowe 145, R. 13C - 4 szt., 185, R. 14C - 2 szt. 506-034-519 Â&#x201E; Sprzedam opony zimowe uĹźywane 185x70x14, tel. 605-027-539 po 17


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

MEBLE NA WYMIAR

wymiany dekoderĂłw

Â&#x201E; SprzedaĹź sprzÄ&#x2122;tu z Holandii: meble, zegary, rowery, grzejniki elektryczne, komody, lampy, Dondajewskiego 10, 662-163-624 Â&#x201E; Tanio sprzedam kanapÄ&#x2122; 1-osobowÄ&#x2026; 694-088-673 Â&#x201E; ZabiorÄ&#x2122; w okolice Koblenz - 13 listopada, 502-190-484

USĹ UGI Â&#x201E; A Dj - imprezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, jubileusze, 609-944-743 Â&#x201E; AAA TRANSPORT towarowy busem, przeprowadzki, kompleksowo, 781-609-342 Â&#x201E; Budowa domĂłw jednorodzinnych - ciesielstwo, dekarstwo, 660-446-092 Â&#x201E; Budowa domĂłw, wiÄ&#x2122;Ĺşby dachowe, tynki, pĹ&#x201A;ytki, klinkier, 691-496-894 Â&#x201E; FotograďŹ a Ĺ&#x203A;lubna ZA DARMO - 723-343-607 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, ocieplanie budynkĂłw 606-340-643 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, adaptacja poddaszy, 694-414-839 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, zakĹ&#x201A;adanie karton-gips, 507-381-828 Â&#x201E; MONTAĹť INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, TEL. 518-965-964

Usl-271

pralki, lodĂłwki, zmywarki 61 4383-601, 601-736-232

Dla nowych klientĂłw atrakcyjne promocje 

K0 U/ DAVI-SAT MULTIMEDIA J%/] @ Q4/5 / S

NAJNIĹťSZE CENY!!! MAĹ E I DUĹťE ILOĹ&#x161;CI!!!

Roz-570

$@$ $EE0AA$ "$

PIASEK

64Â&#x160;6(*,01"3,0Â&#x160;"%08"3,Ć&#x2020; 53"/41035%0UPO

- osiany (pĹ&#x201A;ukany - sortowany), - ostry - na betony, - podsypka, - kamyszek (róşnej granulacji), - czarna ziemia.

tel. 783 015 995

tel. 662-600-089  Ă&#x2026;6DPRSRPRF&KĂŁRSVNDÂľ

tprojekty budowlane HPUPXF PSB[JOEZXJEVBMOF tÇ´XJBEFDUXBFOFSHF UZD[OFCVEZOLĂ&#x2DC;X tQS[FHMÇ&#x152;EZCVEZOLĂ&#x2DC;X tOBE[PSZ tJOOFVTÂ&#x2019;VHJ

/  I J K

 $Iq-DIG$ORZECH $@/q-"HI$EKOGROSZEK $,BG?B BB$KOKS $v/[IBHD~/"H[

- 8  4   7  

 *+I  :) %:'Â&#x20AC;(%'&\'^($%%(';;)'\); +4 + 

 # *  

+++

v 4 :*%;T'T::'\)^

/GDNGPCY[OKCT sOGDNGMWEJGPPG sU\CH[YPĂľMQYGICTFGTQD[ sU[RKCNPKG sOGDNGDKWTQYG sOGDNGĂŁC\KGPMQYG

2TQLGMVRQOKCTY[EGPC FQYĂ?\OQPVCÄ&#x201C;)4#6+5 sYYYOC[TQDRN

BIURO RACHUNKOWE Certyfikat MF 42033/10

)01GJ5LM A Z Q S1!* %1!* -+!* 60 Q -+!  &(" Q ( " " Q "" V V

( 4 48X &4'("(

domĂłw, biur, hal  

693-097-487

!>D  S =(  C=D =$ +$ /1?

PrzewĂłz osĂłb â&#x20AC;&#x201C; BUSEM DO NIEMIEC, HOLANDII, BELGII â&#x20AC;&#x201C; dowĂłz na miejsce â&#x20AC;&#x201C; TV w samochodzie â&#x20AC;&#x201C; licencja, peÂłne ubezpieczenie â&#x20AC;&#x201C; moÂżliwoĹ&#x201C;ĂŚ zabrania wiĂŞkszego bagaÂżu

Pogotowie Kanalizacyjne Przepychanie i czyszczenie kanalizacji. Czyszczenie drenaĹźu oczyszczalni biologicznych

ZWIERZÄ&#x2DC;TA

63/241-72-24, 600-503-953 w Niemczech: 0049-1794-395-584 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytki, malowanie szpachlowanie, tapetowanie, suďŹ ty podwieszane, adaptacja poddaszy, 507-530-846 Â&#x201E; PRZEWĂ&#x201C;Z RZECZY, TRANSPORT, PRZEPROWADZKI; DROBNE I STAĹ E ZLECENIA; WYNAJEM BUSĂ&#x201C;W; 798-283-772 Â&#x201E; Remontowo - budowlane, 661-383-264 Â&#x201E; Schody z drewna, 785-120-222

56<6/6 <69.? 3 ?90.576

ul. Fabryczna 39/4 QS[ZQÂ&#x2019;BUOZNQBSLJOHV 

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 670 98 89 Usl-172

693-119-600

Â&#x201E; Oddam 6 tygodniowe kotki WrzeĹ&#x203A;nia, 692-293-691 Â&#x201E; Oddam labradora w dobre rÄ&#x2122;ce 602-408-739 Â&#x201E; SKUPUJEMY WSZYSTKIE POJAZDY, MASZYNY, URZÄ&#x201E;DZENIA; SAMOCHODY; MOTORY; PĹ ATNE GOTĂ&#x201C;WKÄ&#x201E;; ZADZWOĹ&#x192; TO SIÄ&#x2DC; DOGADAMY; 798-283-772 Â&#x201E; Sprzedam 2,5 rocznÄ&#x2026; klacz rasy SP, 604-236-253 Â&#x201E; Sprzedam czarnego labradora 691-116-628 Â&#x201E; Yorki, 667-394-529

TOWARZYSKIE Â&#x201E; Ĺ ukasz dla paĹ&#x201E; dyskretnie, 726-657-734 Â&#x201E; MAJKA, 605-663-687 Â&#x201E; MONIKA, 881-374-391

 

Â&#x201E; SkĹ&#x201A;ad OpaĹ&#x201A;u WIKTOR poleca: ekogroszek, kostkÄ&#x2122;, orzech i miaĹ&#x201A; z polskich i czeskich kopalni oraz niemiecki brykiet miaĹ&#x201A;owy Rekord 604-260-429 Â&#x201E; SprzÄ&#x2026;tanie domĂłw, biur, obiektĂłw, www.kompleksowesprzatanie.pl, 796-543-150 Â&#x201E; Sprzedam komplet wypoczynkowy - kanapa, 2 fotele, 2 pufy, bordowy, 607-073-861 Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie, pĹ&#x201A;ytki, wszystkie wykoĹ&#x201E;czenia, 508-916-944

 

   WUKO i spirale elektro-mechaniczne Kamery TV do rur od Ă&#x2DC;50 mm

tel. 602-227-666/24 godz. www.firma-chochlik.pl

Â&#x201E; Tynki cementowo-wapienne, ocieplanie, 660-446-092 Â&#x201E; Tynki maszynowe - Perfekt, 502-339-283 Â&#x201E; Tynki maszynowe, tradycyjne i gipsowe. BodBud, tel. 609-675-281

Â&#x201E; Schody, usĹ&#x201A;ugi stolarskie, zakĹ&#x201A;adanie paneli 504-220-525

 

  malowanie natryskowe docieplanie budynkĂłw 

 

6 =$*%"C?()D <"*"$!*""%,'C?!,()'"*

+)"')++

LUKAND s. c.

Edu-536

Me-136

/  4 #J

,()</%</)"=!D = =  = !D = S $ >,/?<$-2@A2@@0B701BBA

  , !"# %$-5E,&,@0 $ %&'$ ()! '

 !D

Roz-1342

4   + 7 +JI  '-  () +I54*\%)5 * q'-  * () +I54*^;)5 + H 4 '  &\ +I54*\T)5

tQPHPUPXJFLBOBMJ[BDZKOF D[ZT[D[FOJFLBOBMJ[BDKJ rinstalacje wodno-kanalizacyjne C.O. i gaz rprzydomowe oczyszczalnie Ĺ&#x203A;ciekĂłw rbaterie sĹ&#x201A;oneczne rrekuperacja ciepĹ&#x201A;a rszamba betonowe

Usl-369a

ĹťWIR

 < 

G@/qvIB :+^)) 8x @/GDB-

5RT\ĂľV#)&

NAPRAWA AGD

 8& +

KAMIENIARSTWO

:+*.(*";=$ +$ /T 1E= ?D, $ ?E "

= < ? -!> +,()$ :I + :.(*)!,?*6+-+-B-11@-11;

fotografia.net.pl sklep internetowy

/  

Â&#x201E; SPRZEDAĹť sprzÄ&#x2122;tu do Ä&#x2021;wiczeĹ&#x201E;: orbitreki, rowerki, bieĹźnie i inne, Bierzglinek Bukowa 50, 61-4389-000

www.meblegoldmar.pl

8VO

Uwaga abonenci

Â&#x201E; Sprzedam tapczan dzieciÄ&#x2122;cy KubuĹ&#x203A;, zielony 792-122-051 Â&#x201E; Sprzedam TV 20â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, 28â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, 32â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, rowery: gĂłrski i damkÄ&#x2122;, 888-258-067 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek 2-funkcyjny babyactive, 668-573-287 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek 2-funkcyjny i nosideĹ&#x201A;ko, 4384-508 Â&#x201E; Sprzedam wyposaĹźenie salonu fryzjerskiego, 604-239-460 Â&#x201E; Sprzedam zamraĹźarkÄ&#x2122; skrzyniowÄ&#x2026; 180 l, 602-319-209

696-488-906

71/6;-?0.21 0 /.-.95.21 < S " != $

Usl-403d

5/ $!!

Â&#x201E; Bardzo tanio sprzedam wĂłzek i dzieciÄ&#x2122;cÄ&#x2026; huĹ&#x203A;tawkÄ&#x2122; oraz sukniÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;lubnÄ&#x2026; 609-896-349 Â&#x201E; BLACHODACHĂ&#x201C;WKA 22,50 zĹ&#x201A;/mkw BRUTTO, BLACHA TRAPEZOWA KOLOR 20,00 zĹ&#x201A;/mkw BRUTTO, BLACHA TRAPEZOWA OCYNK 18,50 zĹ&#x201A;/mkw BRUTTO, 667-150-864 Â&#x201E; Drewno opaĹ&#x201A;owe i kominkowe 605-663-690 Â&#x201E; Drewno opaĹ&#x201A;owe i kominkowe 787-934-809 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; butle gazowe 11 kg. 506-034-519 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; skrzynki plastikowe 5 kg casi, 2.000 szt., 607-633-431 Â&#x201E; PoĹźyczki 666-060-761 Â&#x201E; Pralki i zmywarki z zachodu, 880-832-358 Â&#x201E; Sprzedam betoniarkÄ&#x2122; 250 l, stan bdb, 500-219-145 Â&#x201E; Sprzedam drewno kominkowe, 698-637-648 Â&#x201E; Sprzedam drewno opaĹ&#x201A;owe workowane, 7 zĹ&#x201A;. worek, 435-10-08 Â&#x201E; Sprzedam drzewo opaĹ&#x201A;owe kominkowe, 889-798-336 Â&#x201E; Sprzedam kompresor 3-tĹ&#x201A;okowy 504-757-176 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;óşeczka z funkcjÄ&#x2026; bujania 200 zĹ&#x201A;, spacerĂłwkÄ&#x2122; dla dziewczynki 70 zĹ&#x201A;, 889-083-341 Â&#x201E; Sprzedam meble, 794-640-809 Â&#x201E; Sprzedam nagrzewnicÄ&#x2122; olejowÄ&#x2026;, 504-960-679 Â&#x201E; Sprzedam nowe 4 drewniane, wyĹ&#x203A;cieĹ&#x201A;ane krzesĹ&#x201A;a, 200 zĹ&#x201A;, 784-587-788 Â&#x201E; Sprzedam piec CO 669-250-391 Â&#x201E; Sprzedam poroĹźe jelenia 889-083-341 Â&#x201E; Sprzedam szlakÄ&#x2122; do utwardzania drĂłg, placĂłw, tel. 721-051-350

56

.8567$Ă˝&$

Usl-545

RĂ&#x201C;ĹťNE

od 9.00-16.30

www.wrzesnia.info.pl

Usl-401

PODARUJÄ&#x2DC; Â&#x201E; Oddam kotki 2-miesiÄ&#x2122;czne, 724-140-350 Â&#x201E; Oddam sukniÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;lubnÄ&#x2026; 40-42, 180 cm, 667-200588 po 18.00

ul. Chrobrego (zieleniak)          do rozmiaru

rmeble kuchenne rszafy z drzwiami suwanymi rmeble Ĺ&#x201A;azienkowe rmeble biurowe rsypialniane POMIAR rindywidualne aranĹźacje *8:$&/" GRATIS!

Roz-1166

0( < PRETTY

ROLNICZE Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne, 61-4385-191 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki odpady, 698-567-052 Â&#x201E; Wycierka z transportem, 601-924-307

Me-078a

9 listopada 2012

Skl-704a

6


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

7

Gas-354

9 listopada 2012

G>Dq/["qG[>ID-/"H~GÂ&#x2026;[

Kredyty

 8 4 # ' 7  #

Kochanym Rodzicom  

!"#

d%RQLHZ\VWDUF]\W\ONRSRNRFKDĂ&#x201A; WU]HEDMHV]F]HZ]LÂ&#x2022;Ă&#x201A;WHPLÂ?RyĂ&#x201A;ZUĂ&#x2020;FH LSU]HQLHyĂ&#x201A;MÂ&#x2022;SU]H]FDÂ?HÂ&#x203A;\FLHr

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awska 19, tel.: sklep 61 640-42-88, serwis 61 640-42-84 602-613-057 e-mail: sklep@komputer-wrzesnia.com.pl www.komputer-wrzesnia.pl Kom-036

KREDYTY SAMOCHODOWE do 20.000  

 ! +   

PrzedsiÄ&#x2122;biorstwo Handlowo-UsĹ&#x201A;ugowe

KREDYTY HIPOTECZNE

 

 

qÂ&#x2026;[="IB~Â&#x192;GÂ&#x2C6;B/,  

  

"USBLDZKOFDFOZLPNQVUFSĂ&#x2DC;X MBQUPQĂ&#x2DC;X BLDFTPSJĂ&#x2DC;X JNBUFSJBÂ&#x2019;Ă&#x2DC;X BLTQMPBUBDZKOZDI

qÂ&#x2026;[="IB~Â&#x192;GÂ&#x2C6;B/,vH"vBI - FUNDUSZ EURO qÂ&#x2026;[="IBvH"vBI ~Â&#x192;Gq-Â&#x2030;vÂ&#x2C6;B"[="[=Â&#x160;    

$q4  $v  $v  #  $Â&#x192; $Â&#x192;   $H    4 

Kos-087

GDGÂ&#x2039;-"H >vH"BH="HBG OC I AC >vH"BH="HBG,GÂ&#x152;DIqH* GÂ&#x2026;[=BHq/G"@/>qH

 

 

vH"?GDH~q/G~"Dq* vH"/qB"B

P  P I L  P   

FRYZJER FR

! "#$?  H+

DAMSKO - MÄ&#x2DC;SKI DA

$++;'44I*"

$*5''*;+7*

Biuro Podróşy i UbezpieczeĹ&#x201E;

     

GROMADA WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Opieszyn 8 (obok Biedronki) tel. (61) 436-16-42, kom. 609-896-349

SUPER CENA!!!

 *+~  &Â&#x20AC;

+%:'Â&#x20AC;(\'%(':)

WYJAZD Z WRZEĹ&#x161;NI

r rytuaĹ&#x201A;y ryt pielÄ&#x2122;gnacyjne dla wĹ&#x201A;osĂłw r sauna sau do regeneracji wĹ&#x201A;osĂłw r nowoczesne no strzyĹźenia i uczesania dla wĹ&#x201A;osĂłw r botox bo

KOSMETYKA KO rpedicure medyczny rmakijaĹź permanentny rpielÄ&#x2122;gnacja twarzy i ciaĹ&#x201A;a rzabiegi upiÄ&#x2122;kszajÄ&#x2026;ce rendemologia r fale radiowe

BERLIN

 +%)T'((^')\\  Â&#x201E; ' + +  ' +

4  4 7 J 0I L     M(K '   #()J   

I  ( M    L > 

 *L  -$  : $*L = J//]^ KJK /- /] A/ ] C/& J MJ J ///K10 / 0 /  / / //-

 KK AE /J ?J 2// 0 ] J/ 0//2// = J//]^ /2/ / /  /0- 0 / 

K / / 1 *U JJ J//] / /2 ^  ; 1J& 

   #  

 J / 

0 2  ^ K_ K  

 / /U & 

 /-/ @ *- K1 - - /  / J 2  -J 2  /  

)JN NO JO ) O#) )K#

8 grudnia 2012 150 zĹ&#x201A;

JuĹź wkrĂłtce nowa oferta weekendĂłw na 2013 Bieszczady, Kazimierz-Lublin, Mazury, ElblÄ&#x2026;g-TrĂłjmiasto, Szczecin-MiÄ&#x2122;dzyzdroje, Warszawa, Zakopane, Ustka, Niechorze

MEDYCYNA ESTETYCZNA E rbotox r kwas hialuronowy r mezoterapia igĹ&#x201A;owa rporady dermatologiczne r kuracje kwasami rkuracje przeciw przebarwieniom r laseroterapia rRADIESSE: - modelowanie konturu twarzy - modelowanie obwisĹ&#x201A;ego podbrĂłdka - wygĹ&#x201A;adzanie bruzd nosowo-wargowych - wygĹ&#x201A;adzanie dĹ&#x201A;oni - wypeĹ&#x201A;nianie linii â&#x20AC;&#x17E;Marionetkiâ&#x20AC;?

WYCIECZKI I WCZASY ZAGRANICZNE SYLWESTER 2012/2013 JUĹť OD 250 zĹ&#x201A; RABATY I PROMOCJE NA 2013 ROK t#*-&5:"650,"308& t#*-&5:-05/*$;& t,"35:&630 UBEZPIECZENIA â&#x20AC;&#x201C; OC, AC, DOM, MIESZKANIE, FIRMA, PODRĂ&#x201C;Ĺť, ĹťYCIE o'*3.%08:#036

PERFUMERIA Roz-1341

Roz-1339

Bd-378a

Kiermasz BoĹźonarodzeniowy

@ -# Â -  = Â&#x201A; *+I  :)

M 2 U/K/2J ^ J /] / ; 1t"MBSNZt4JFDJLPNQVUFSPXF t.POJUPSJOHJt4FSXJTTQS[Ç&#x2014;UV*5

rkosmetyki pielÄ&#x2122;gnacyjne r upiÄ&#x2122;kszajÄ&#x2026;ce rperfumy r Ĺ&#x203A;rodki do farbowania i stylizacji

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Rynek 22, tel. 61 436-06-87, 505-82-44-92

www.salonelegancja.pl

Usl-542

DAVI-SAT MULTIMEDIA +I  T!3 / "

+%:'%T':))'^^*%;;'Â&#x20AC;)\':Â&#x20AC;%


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach / 1/ Q4 <=CC!0/ @" _ S

 

*)83&;3=3M|5=3&}3=*'&%*

    

PODINSPEKTOR + 

 ! "#$

> ,  @ +~  :)*%&'(() 

Punkty   

& - / ~/ / - }  /U:do dnia 19.11.2012 r.

? KJK1 /JK1

 21  

 /  /  J 

 Punktu  #+ , !-

J /// /

KONSTRUKTOR

 

Opis stanowiska: H/K/  0/ /  0 / 1/ / / 1 //-  H/ / //  2//-

H/ K / /K /JK H -// /JK  K/ /J 0  J 1 

ne Przedszkole Niepubliczne

ModuĹ&#x201A;y pomiÄ&#x2122;dzy

ogĹ&#x201A;oszenia drobne przyjmowane sÄ&#x2026; do Ĺ&#x203A;rody

do godz. 17:00

PozostaĹ&#x201A;e i ogĹ&#x201A;oszenia drobne do czwartku do godz. 13:30

ul. KiliĹ&#x201E;skiego 9, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia

Wymagania: H//     Q/ 2/ 2 J J / -//J JJ~J/ S H K//]^JJ -/ / //-/ 34!4$U/ &/ / H/UK//K] / /  Oferujemy: H -/ // //  U K H 1  / KK1K U  H/2 /]^/ /KJ // -/ / //  U K  // 

SEMINARIUM DLA RODZICĂ&#x201C;W W 15 listopada 2012 r., w godz. 16.00 do 18.15 ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICĂ&#x201C;W I INNYCH ZAINTERESOWANYCH, do wziÄ&#x2122;cia udziaĹ&#x201A;u w seminarium, ktĂłre odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; w sali WrzesiĹ&#x201E;skiego OĹ&#x203A;rodka Kultury RODZIC SINE QUA NON - prowadzÄ&#x2026;cy: Arkadiusz Hornik Podczas przerwy kawowej odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; degustacja ciasteczek upieczonych przez naszych przedszkolakĂłw.

MISIOWY KLUB PRZEDSZKOLAKA W kaĹźdy wtorek w godz. od 15.30 do 17.30 ZAPRASZAMY dzieci z rocznikĂłw 2010 i 2011 do udziaĹ&#x201A;u w zajÄ&#x2122;ciach adaptacyjnych organizowanych w ramach Misiowego Klubu Przedszkolaka.

. *L 3 K/ ^$ ~ [$

TANI OPAÂŁ Brykiet z trocin

413;&%"Ç&#x192;#3:,*&5601"Â&#x160;08&(0

KLUB TWĂ&#x201C;RCZEJ MAMY

 

-! , $ / $ RG ' ")") $ ' "))''

.71506506

Propozycja warsztatĂłw i wspĂłlnych spotkaĹ&#x201E; dla mam przedszkolakĂłw i nie tylko przedszkolakĂłw. Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na 14 listopada 2012 r., - Ĺ&#x203A;roda w godz. 18.00 do 19.30 - Dynia hokkaido w naszej kuchni - gotujemy razem z MarzenÄ&#x2026; z dyni, spotkanie z producentem, degustacja potraw, rozmowy o kuchni, warzywach i innych ciekawych sprawach.

<1 3:.57 s+%'"*D?* s',+)F'=&,! s s&$?("* 2 s&,(=s() s&!,!) !,((+/+# s * s*,-!(/ !*C

Chcesz wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A; zapisz siÄ&#x2122; WiÄ&#x2122;cej informacji w sekretariacie przedszkola lub pod nr tel 61 436-28-49 lub 608-344-677 oraz na naszej stronie www.misuszatekwrzesnia.pl

504 190 333

rEPQJFDĂ&#x201C;X$0rEPLPNJOLĂ&#x201C;X LBTCSZLJFU!XQQM rEPQJFDĂ&#x201C;XLBĂłPXZDI rJEFBMOZEPQPEHS[FXBOJBXPEZXQJFDBDIDP

Bd-369

do godz. 12:00

â&#x20AC;&#x17E;MiĹ&#x203A; Uszatekâ&#x20AC;?

Edu-541

!"# $  %

na str. redakcyjne przyjmowane sÄ&#x2026; do Ĺ&#x203A;rody

%/M 

MJ > ) =

Usl-332

Pra-1753

%#&'#!( ) *

Reklamy

Pra-1747

9 listopada 2012

$=!)! $ >$! $=!

Roz-368a

8


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70 Skl-749a

9 listopada 2012

Sklep â&#x20AC;&#x17E;MC â&#x20AC;?

www.wrzesnia.info.pl

9

Cukiernia Sowa

H G/D+qÂ?=BHÂ&#x192;q B BI " /Â?= Iq=H IB BÂ&#x2026;G,[*q~q,

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Warszawska 11 www.sowa-cukiernia.com.pl

  obuwie domowe: damskie, % (

 %

zaprasza

na pyszne rogale z biaĹ&#x201A;ym makiem Gas-349

ponad 500 wzorĂłw Zapraszamy na zakupy pn.-pt. 930-1730 sob. 930-1330 *+(, :

Oto najlepszy sklep jest na Ĺ&#x203A;wiecie. Kupuj u siebie: w Twoim Markecie!

ten w o Tylk kendr. ! we9e-10.11.2012 *0

3

79

Dania gotowe Kuchnia Staropolska 700g

1

66

MÄ&#x2026;ka tortowa 1kg

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. PiastĂłw 16

Godziny otwarcia: poniedziaĹ&#x201A;ek - sobota 6 -21, niedziela 10 - 18. Zapraszamy

2

99

NapĂłj Costa 2l

1

49*

Rogal Marcina 1 szt.

Oferta handlowa waĹźna 09.11 â&#x20AC;&#x201C; 15.11.2012r. lub do wyczerpania zapasĂłw. Promocja dotyczy sklepu we WrzeĹ&#x203A;ni, ul. PiastĂłw 16


10

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

9 listopada 2012

www.wrzesnia.info.pl

HYDRAULIK Wrzenia ul. Przemysowa 1 tel./fax (61)4364846

0,/"t%3;8*t8*53:/:;1$8

Sklep Instalacyjny

8S[FÇ´OJB VM1JBTUĂ&#x2DC;X UFM XXXTVQFSUIFSNQM FNBJMTVQFS!TVQFSUIFSNQM

Bd-308

Roz-707C

Technika grzewcza i sanitarna Doradztwo â&#x20AC;&#x201C; sprzeda koty olejowe, gazowe instalacje z miedzi i tworzyw sztucznych grzejniki aluminiowe, pytowe, azienkowe wodomierze mieszkaniowe O zbiorniki na olej W wkady kominowe ze stali szlachetnej ST W kanalizacja sanitarna NA O armatura wodocigowa YK ceramika sanitarna W przydomowe oczyszczalnie ciekĂłw kinety kanalizacyjne

SPRZEDA HURTOWA I DETALICZNA

Oferujemy korzystne warunki wspĂłpracy oraz atrakcyjne ceny Zapraszamy pon. pt. 7.00-16.00, sob. 7.00-13.00

rokna r drzwi rrolety etty rparapety r moskitiery r bramy garaĹźowe

SKLEP - ul. Malborska 15, WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 436 02 80

RYNNY Bd-280b

GiÄ&#x2122;cie blach na wymiar  

Bd-313a

BiaĹ&#x201A;Ä&#x2122;Ĺźyce 55, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 604-417-553 tim11@poczta.onet.pl

t1$7t0$:/, t$:/,5:5"/

ROLETY

zewnĂŞtrzne, wewnĂŞtrzne

ALUZJE

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 11

poziome pionowe

tel. (61) 435-08-21

Siatki na owady

malgorzataborowczak@wp.pl

Z.U.H. ul. Ciszaka 35

SALON MEBLOWY ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 82 A, Borzykowo tel. 532 333 862 K6;?6 1?0.5 0 /0 <:A 0 693405034

E-SKLEP: www.meblepodlewski.pl

2UCT[/CĂŁGWN$WFQYNCPC 9T\GÄ&#x2021;PKC

VGN HCZ GOCKNPQYDWFRTKO@PQYDWFRTKORN

0CU\CQHGTVC

attrak atrakcyjne kcyjjne ceny ce krĂłtkie terminy

sQMPCKFT\YK28%DG\QĂŁQYKQY[U[UVGO(QTKU sQMPCFT\YKQTC\HCUCF[CNWOKPKQYGYU[UVGOCEJ2QP\KQ#NWRTQH sTQNGV[\GYPĂľVT\PGU[UVGO#NWRTQH$GENGXGT sTQNGV[YGYPĂľVT\PGOCVGTKCĂŁQYGHKPG\LC sRCTCRGV[YGYPĂľVT\PG\MQPINQOGTCVWOFHREXFTGYPC RQUVHQTOKPIW sRCTCRGV[\GYPĂľVT\PG\CNWOKPKWOUVCNK sDTCO[ICTCÄ&#x201C;QYGUGIOGPVQYGWEJ[NPG sOQUMKVKGT[ sQMPCKPYGPVCTUMKG $F

t,3;&4Â&#x152;"PE[Â&#x2019; t450Â&#x152;:PE[Â&#x2019; t,"/"1:PE[Â&#x2019; CENY NAJNIĹťSZE W POWIECIE !!!

Me-160

tel. 61 43-65-497; 510-272-212

r0,/" r%3;8* r30-&5: r#3".:


www.wrzesnia.info.pl

11 Me-162

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Bd-355

9 listopada 2012

SALON MEBLOWY

*+I  ::

WEEKEND BEZ VAT ; :Â&#x20AC;  &):& Szanowni Klienci S & 5#V\ )"( 0  5 "

: ;899<

%(&^%\')Â&#x20AC;;

    , ! "# # # $ % & '* + & % ' & $  $

 % %+ +  $ & & " " ] \ &-5-#" 6 # & 7& + 89& ! '

POĹťYCZKI â&#x20AC;&#x17E;30-stkiâ&#x20AC;?

> Niebankowe > Bez BIK-u >   >     >    u 532-545-835  

Daiglob Piechocka Sp.j.

Kre-328Skl-661

Bd-398

5 # < ) S5) 0 

 ""  V "] X

43

H.715H-71<; H91:?0 <141:B6

+++  5, $  "" , $ #'* ' '

$! D$!

 >"O


12

9 listopada 2012

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70 v @ ,  

4 B 4  4  8  _  _@ ,   ,  Lc

   I  1  (

 

   #f(

 ( #KO(

   %  

.4Ef KKNfN   0+ /  *L 3 777 7`

 %  +    4  // K 

   // -/ J -///   -/ ) > /  / // J JJ J/  J -///  -/  /< 1 †'B BAA5> K K > / J E-J AAA0  /< 1†B@B5> K K > / J C C  J  J JJ J/  J -///   -/0  JK /   // K 

  

 / K0 

/-/ Q/  ‡;7PS 4

 !CBC KJK 

2 7 '%  %  #      % > !7 % "  /  

  / ~JON(  VâRZQLHMHGHQW\VLĉFG]LHZLĘýVHWF]WHUG]LHŒFLVLHGHP]âRW\FK  J / C 0 / ,  Lc

   I  1 (  

   MN(

 ( )N)(   %  

.4Ef JOMfJ   0+ /  *L 3 777 7`

 %  +   

4

 /  J//]^  J/ 10 K /  K MJ  ) > /  '+5E! @CC C " C C/ J J/ QJ/  /  / K//

S 7 '%  %  #     #

  % > !7 % "  /  

  / ~#)) ( VâRZQLHGZDG]LHŒFLDWU]\W\VLĉFHV]HŒýVHWV]HŒýG]LHVLĉW]âRW\FK

4// 1- K -J / / /C!ˆ/‰3} J / C 0 / # ,  Lc

   I  1 (

 

   N)f(

 ()K J(   %  

.4Ef JOMfJ   0+ /  *L 3 777 7`

 %  +    D // K

  // -/J -///  -/) > / / // J J J J/  J -///   -/  / < 1 †'B BAA5> K K > / J E-J AAA0  /< 1†B@B5> K K > / J C C  J  J JJ J/  J -///  -/0 JK/  // K

  ] 1 0 ]  J/  / KK//

K J

 J J- ;-/   KJ -J ~ -J / 5''' $ 0CC"0   7'' $ 0!0   / M$ 0 A 7 '%  %  #     0 % > !7 % "  /  

  / ~) ( VâRZQLHV]HŒýG]LHVLĉWW\VLĘF\]âRW\FK

4/ ] / 1- K -J/  / / / /C!ˆ/‰3} J / 0 O ,  Lc

   I  1 (  

   NJf(

 ( M(

   %  

.4Ef JOMfJ   0+ /  *L 3 777 7`

 %  +    Dla p // K

  // -/J -///  -/) > / / // J J J J/  J -///   -/  / < 1 †'B BAA5> K K > / J E-J AAA0  /< 1†B@B5> K K > / J C C  J  J JJ J/  J -///  -/0 JK/  // K

  J/  / KK//

K J

 J J- 7 '%  %  #    #  % > !7 % "  /  

  / ~)O (  VâRZQLHMHGHQW\VLĉFV]HŒýVHWF]WHUG]LHŒFL]âRW\FK  J / C 0 / K ,  Lc

   I  1 (

 

   NJf(

 ( K(

   %  

.4Ef JOMfJ   0+ /  *L 3 777 7`

 %  +    Dl // K

  // -/J -///  -/) > / / // J J J J/  J -///   -/  / < 1 †'B BAA5> K K > / J E-J AAA0  /< 1†B@B5> K K > / J C C  J  J JJ J/  J -///  -/0 JK/  // K

  J/  / KK//

K J

 J J- 7 '%  %  #    OK  % > !7 % "  /  

  / ~@ 0 /Q / ~ 1 ^ /S J / @ 0 / Dodatkowe informacje: J 1 / -J/1 J//]^K   J /K //] //< J) > / ~7M& ] *B> / !!A" CCC C C CA J  < J) K -/

~/ 

 A $@ 0 /: 1A $ / ‡ J: 

 P     7 1 / -J/ K /2 / K -/ K/ /J  J / / /J/2/]  J  -J0 J/ : 2/ J-/ /JJ0 -/ J/ 2 J  -J/ / K// K J /  J  -J0  - -0 /  / /   J 0K2  / / -J J /  J/ / K< / -J0  -J -K10 J   _ K 2! /  -J * //] /1 JK1J  -J0 2/1  /2 / ^ K 2ˆ /  K0 /1- -/ 

 1 / J//]  /  - /-  _ K 2/  J/ / 1K /]^= J//] / /  J/ -/  J/ -  K ; - // /  -  2K 0 U/JK1/ U/ ] K//- /  -J & - / U/K /  //  J//] / J  -J /2 J ^ < 

 ) > / Q/K!MS5U'UJJ0*/+// 05/  #] 0!"!ECE J!"C C %/ K -/ / 

 - -/ J 1 C AAE/-// J//]  Q4 < C  /J0 = C0 / @  S / / 1  5 >     ] C  //J J /  - / //  J//] Q4 <=C E0 / C " _ S M<5>'&}5;)>'=6 ;M')='9&%'%'9'; > / 0 " /C C

www.wrzesnia.info.pl

v>/,B-D/",BG-DGB@,B[/"HBG C$! ] 0J5J / 0 QS  0U‚QS  $ ~  ƒ  

4    4 4 4  4 4  8  

4

 K1/ „!"„JJ  C  AAE„/„-// J//] QK/ 4 <„ C C „0/ „@ SMJ > „) ] / / JK /- / / CA / C C -/  !    - J /- /  2 J//] 0 / /2/K  ]  J /-/ 

  !EEB / /  0 !"„ 0 J/ K J -// /„ /  J2/ K E0@ „ 20 K „  K7*?B ! BC/ /K &1 5K//  ] 7/ // /  -J1 U//$ v>/,B-D/",BG-DGB@,B[/"HBG C$! ] 0J5J / 0 QS  0U‚QS  $ ~  ƒ  

4  4  4  8 _  4 J 

 „"EB@//  0 E„0    K7*?B CB/ /K &15K//  ]  

 „ @@B /„ /  0 @@„ 0

   K7*?B C@"BA/ /K  &1 5K//  ]  / 

   1 1  ;-/  J  K/ -/ J

-///   -/ …9=}5<>„ ''…  ] /KJK1-// /- /J ~? 10 10& /1 „&

0  /-/J 15> K K ] =†'B!"BC E C"-J C EQ4 < /K // -/=!"/ E"@ C@C "S

  „"EB@ „„@@B  /1/ J/ J J-/ 1

 J/ 1  / 1 //

1Q<B>S J  

 /„"EB@ „@@B/J/ /- J K0 / J 

 

   / //- 0 /1J/ / J/ 2//  J2/] -J/ 9    ) ( ] ^ #_]`-<

*   ( ] . '%  % M #]  7 - /

   

 < J >  )  ] J„5J / K„QJ S0 „ „ J J

 J  -J K   J / / / K -/ K~ H/ /J  J H/ /J/2/]  JJ/  // 0 // / //  /  /] / / :  J / U

 

„ // HJ-/0 -/  ] K 2  1   -J0 J ] -/ KJ0 //  // 0 / / /2/] / JK1 / / :  J /  / K//-

K / K1/// /] K/-K1 / /KJ J  J//] /K1J -/ 2/ - K //]^  -J //K- 2/ J/  K-/ 2/ //  $ /  /] / / $ J

/-/  J- -/ 2/  J /K //] 0  /O #] Q   

 ///  ]/  JJ < J > „) ] S2//^ // < J >  ) „ @„ A"„ C„ „ E„ „ !E  J    /   J//]

 J -  -J / /   J /  K1J / „   / / J -J */ 0 - - „ „  /    1 /  J/ / K0 J  K1-/  %   '  I  ]   I  


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

- - 

www.wrzesnia.info.pl

Usl-544

9 listopada 2012

5'4&'%<0+'<#24#5<#

F.H.

784 603 502 â&#x20AC;&#x201C; instruktor jazdy konnej 601 871 590 â&#x20AC;&#x201C; kontakt

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Szkolna 11, tel./fax 61 436 20 90 Bd-349a

Zew-476

$$!

9.00-17.00, sobota 9.00-13.00

' L  ,

Me-151

 I Szymon !"# $ !"# $

Zapraszamy Pastwa serdecznie na

IMPREZ ANDRZEJKOW

W CENIE BILETU: kolacja I - 2,5 porcji/osob + dodatki

Sobota, 24.11.2012 r., godz. 20.00 Cena 220 z od pary

zimny bufet - 1,5 porcji/osob

Do taca najwiksze przeboje lat 80 i 90 grane przez DJ-a! Rezerwacja miejsc: tel. 510 066 698, 607 072 525

kolacja II - zupa do wyboru napoje 2l/par wĂłdka 0,5l/par

bd 2 lu 01

7+$::92 o1 2d

01

1.2

2.1

9

od

cja mo Pro

7,$%892

 

:

6.1

1.2

7%*$*892

ow

ycz e

rpa

nia

zap

asĂł

w

Bd-397a

Pensjonat â&#x20AC;&#x17E;Na Skraju Lasuâ&#x20AC;? Nowy Folwark Wrzenia, ul. Mostowa 1 tel. 061 438 80 08 www.nowyfolwark.pl

deser, kawa

13


14

9 listopada 2012

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

$WTOKUVT\/KCUVCK)OKP[0GMNC KPHQTOWLG Ä&#x201C;GPCVCDNKE[QIĂŁQU\GĂ˝7T\ĂľFW/KCUVCK)OKP[ Y0GMNKWN&YQTEQYCFPKCT \QUVCĂŁ\COKGU\E\QP[Y[MC\PKGTWEJQOQÄ&#x2021;EK RT\G\PCE\QPGLFQ\COKCP[ YTCOCEJTQ\NKE\GPKC\CQFU\MQFQYCPKG

      

Ĺ&#x203A;p. Teodora Andrzejczaka           

    !""#!$ % &&$'   

   

Wszystkim, ktĂłrzy byli z nami w najtrudniejszych chwilach

   #

Ĺ&#x203A;p. Janusza Krysztofiaka $ () 

 *   % + *   + # * -              #            

       

Ĺ&#x203A;p. Janusza Krysztofiaka % # " &  

Wszystkim, ktĂłrzy uczestniczyli w ostatniej drodze  # $ % 

Zbigniewa Nowaka            & 

    '    

www.wrzesnia.info.pl

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA ul. Dworcowa 10; 62-330 Nekla 4 

4 4  4  84  

  * 8 4 . I '%  Lc  I  '%' .  ( ,(  (

 h 1.  )#f $    (  (#M , zapisana w :* .4Ef KNJfM / /K 

 % 1- 0&1J5K// -/ ] = J//]^K J/ }0 /

/ K 

 /KK K/ -///   -/0  /J 1=Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2030;''BC"!BC 5> K K) = CE ] C ;-/   /K/ J/  / 1K//

1 9   L  j OK ( ^ #_ `-< *  h K ( 4

  

/ /J K -J . '%  %  #   #   

 < J >  ) = J4 // 0C$!! =00/KB/UKB *  +   h   J  1 J02  ^//< J> ) = $M&%/ *=KM J NK

J   #N $// / ] K 02 J   J K/ / JJ/-

/ -J C* / K -/ K~/ /J  J0/ /J/2/] 0J-// J

%K/ -/5KJ&1/ -/ J// K J /  J 0 - - /  / /   J//] J  J0-/UJ /  J/ 7/ / J / -J J / / / ! /~/ / J -J0  J -J0J 2 J -J0 / J -J  - 0 /J -/ / /U %/ / 1 J/ / K/// J  /]  J//] /   J   2 / / MJ  >  ) = - /  / / / /- / /-/ -J -/ !"JJ  C AAE/-// J//]  Q4 < C  C0 / C ! S 7 - /  / /

-/   5/ / 1 5>   AC  //J J /   -J / //   J//] QK 4 < C  = C E / C "S & - / U/K /2 J ^ < 

 >  )  =  QS !E!$A! $7/K 7 *->-h 4/ / K J//] / / //Â&#x2030;3} / C!Â&#x2C6;

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla 4 

4 4  4  84  

  * 8 4 . I '%  Lc  I  '%' .  ( ,(  (

 h 1.  )#fJ $    (  (O# , zapisana w :* .4Ef KNJfM/ /K 

 % 1- 0&1J5K// -/ ] = J//]^K J/ Teren, na k /

/ K 

 /K K K/  -///   -/0  /J 1=Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2030;''BC"!BC 5> K K) = CE ] C ;-/   /K/ J/  / 1K//

1 9   L  j K ( ^ #_ `-< *  h K ( 4

  

/ /J K -J . '%  %  #    

 < J> ) = J4 // 0C$!! =00/KB/UKB *  +   h   J  1 J02  ^//< J> ) = $M&%/ *=KM J NK

J   #N $// / ] K 02 J   J K/ / JJ/-

/ -J C* / K -/ K~/ /J  J0/ /J/2/] 0J-// J

%K/ -/5KJ&1/ -/ J// K

Ani Surdyk       OJCA

Zbigniewa Nowaka     ! " 

 J /  J 0 - - /  / /   J//] J  J0-/UJ /  J/ 7/ / J / -J J / / / ! /~/ / J -J0  J -J0J 2 J -J0 / J -J  - 0 /J -/ / /U %/ / 1 J/ / K/// J  /]  J//] /   J   2 / / MJ  >  ) = - /  / / / /- / /-/ -J -/ !"JJ  C AAE/-// J//]  Q4 < C  C0 / C ! S 7 - /  / /

-/   5/ / 1 5>   AC  //J J /   -J / //   J//] QK 4 < C  = C E / C "S & - / U/K /2 J ^ < 

 >  )  =  QS !E!$A! $7/K 7 *->-h 4/ / K J//] / / //Â&#x2030;3} / C!Â&#x2C6;


9 listopada 2012

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

15


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70 + ) specjalista urolog

"  "

*+)+ ,=)/*?

lek. dent. Piotr Wiszniewski przyjmuje w Ĺ&#x203A;rody 15.00-21.00 WrzeĹ&#x203A;nia, Plac Ĺ&#x161;w. StanisĹ&#x201A;awa 1 (wejĹ&#x203A;cie obok Veritasu w podwĂłrze)

tel. 602-830-899

Lek. med. JOANNA MICHALSKA

SPECJALISTA NEUROLOG

. "%! #+'+'D'#+ ' % + E

WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Ciszaka 26 wtorek i czwartek 17.00 â&#x20AC;&#x201C; 18.00 rejestracja telefoniczna 61 436-51-64, 602-664-925

REJESTRACJA TELEFONICZNA: 61 868-94-29, kom. 600-107-840

i prywatnie

lek. dent. Nina Tupaj-Grzelak tel. 792-944-752

KARDIOCHIRURGICZNY

.5 1?;51912

Dr n.med. Piotr Buczkowski

<DD 2 9

Asystent Kliniki Kardiochirurgii w Poznaniu ul. DÂługa 1/2

.GM#NC<KGNC\PC

â&#x20AC;˘ Ocena badaĂą: koronarografii i echo-serca â&#x20AC;˘ Kwalifikacja do zabiegĂłw operacyjnych (by-passy, operacje zastawek serca) â&#x20AC;˘ Opieka pooperacyjna

Lek-339

345406+(6

-! , - $ "

lek. stom. Hanna Banaszak

wt., czw. 1500-20$$* tel. 61-4360-856

F! #G (!!G H!% )

PrzyjĂŞcia: kaÂżda III sobota miesišca od godz. 10:00 do 12:00 Hipokrates, WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Wojska Polskiego 13 Rejestracja: codziennie 18:00-20:00 tel. O601-793-838

4GLGUVTCELC VGNY

GABINET STOMATOLOGICZNY + / 7  pon. 1500-1800, sob. 1000-1400, tel. 665-802-040 (9+'(9:9;<'=><?@<<=9A9CD@E

F :FGIJ$

GABINET STOMATOLOGICZNY lek. stom. ogĂłlnej

FIZJOTERAPEUTA mgr Aleksandra Koska

PAWEÂŁ KRUPKA

Katarzyna CzĂŞstochowska

WRZEĹ&#x2019;NIA ul. LAZUROWA 2 tel. 61 436-35-66,

spec. ginekolog po onik WrzeĹ&#x201C;nia ul. KiliĂąskiego 4

@  , 8Â&#x192; 4 Przychodnia Lekarza Rodzinnego â&#x20AC;&#x17E;MEDINETâ&#x20AC;? A * & #9 Gabinet czynny: wt 13.00-18.00, ]0 C $E

Os. LipĂłwka

wtorki i czwartki od 16.00

pn, wt, czw, pt 1500â&#x20AC;&#x201C;1900

Rejestracja tel. 602 177 154 i 4360 102

Gabinet lekarski

Gabinet Leczenia Nerwic

I  / 

  

Waldemar KieÂłczewski

Lek-384

SPECJALISTA ORTOPEDA

dr n. med. Maciej Krajewski

lekarz psychiatra WrzeĹ&#x201C;nia, Sienkiewicza 12

Przychodnia Lekarza Rodzinnego

 8 - Â&#x2022; _=,

â&#x20AC;&#x17E;MEDINETâ&#x20AC;? A * & #9 Rejestracja tel: 501 830 072

PORADNIA

-7146719120:56

DIETETYCZNA

,()H+,'! I+-7D,-7+-6@-11@B-11

Dieta System

*E

+,!)I9E+!?(D*<'()/ %(.**%$-21092@@

POĹ OĹťNICTWO I GINEKOLOGIA spec. W. Kwiatkowski

USG: poĹ&#x201A;oĹźnicze, przezpochwowe i piersi

Lek-221

PrzyjÄ&#x2122;cia: wtorki, czwartki 15.00-17.00

Lek-383

<17.7;?6

5KK~@ "! EC

  &Niebo dla podniebienia P  + P   '

'  

  

P  I ) 

P   % K ! '    

^ O   "

P 

tUFSBQJBJOEZXJEVBMOBtNBTBČ&#x2C6; tĂś[ZLPUFSBQJBt,JOFTJPMPHZ5BQJOH mgr fizjoterapii Emilia KoĹ&#x201A;odziejczyk tel. 508Â 680 084 Na terenie WrzeĹ&#x203A;ni dojazd do pacjenta GRATIS

Lek-382

pt. 15.00-16.00 Opieszyn 10 - pt. 9.30-13.00

K@<%9L=O@<L8P8@QLTUQV= :8O9TWX=VU=?@<X<X>VLO=&%=X@9

 1 #( *L 

504 600 913

HU

/ // / / -/ /]-/ J H KJ//- 0 // H //- -0

DEPILACJA LASEROWA NAJSKUTECZNIEJSZY SYSTEM TRWAĹ EGO USUWANIA ZBÄ&#x2DC;DNEGO OWĹ OSIENIA

LASER DIODOWY MEDIO STAR

%ÂŻ/(.5ÂŚ*2683$ ,2'.5ÂŚ*26832:(

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;!!! LASER VARILITE

6.87(&=1( /(&=(1,(

ZAMYKANIE NACZYĹ&#x192; NA TWARZY I KOĹ&#x192;CZYNACH DOLNYCH, USUWANIE PRZEBARWIEĹ&#x192;, FOTOODMĹ ADZANIE

lek.med. $UWXU%U]\FKF\ tel. 601 77 24 23 www.nastawianiekregoslupa.pl

Informacja, rejestracja: AMIKA, ul. PiastĂłw 16, tel. 61-4379-999

Lek-229a

USG â&#x20AC;&#x201C; sonda brzuszna i pochwowa

#$!E

POONICTWO â&#x20AC;&#x201C; GINEKOLOGIA

ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 3, WrzeĹ&#x203A;nia 606-312-327

przyjmuje pn.-pt. (z wyjÄ&#x2026;tkiem Ĺ&#x203A;rody) 16.30-22.00

Prywatny Gabinet Konsultacyjny

 !"#$%#&%'()*++ '###,-#$"$-(/,//(0,// 1$1(),//(2,//

/E, $ "' #')#)*

chirurg stomatolog tel. 601-696-800

przyjmuje pn. 9.00-15.00, sob. 11.00-17.00 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Prusa 5, tel. 61-4377-987

GABINET STOMATOLOGICZNY

Gabinet Lekarski

lek. dent. Irena PanieĹ&#x201E;ska-Tupaj

$-2@903309

Specjalista otolaryngolog

- neurologia dzieciĂŞca - neurologia dorosÂłych

GABINET STOMATOLOGICZNY

 9GB

Lek. Gerard WilczyĂąski

)!*+ ,+-.%,+ ,&./# Opieki Zdrowotnej â&#x20AC;&#x17E;SPECIMEDâ&#x20AC;?

012344' !5., 64%506730289274$517

 

GABINET LEKARSKI

Poradnia Medycyny Pracy

       

    

        !!"#$!!% "!!"#&'!

.;<=>*?@> A@ABAC@>

PeĹ&#x201A;en zakres usĹ&#x201A;ug: nowoczesne, precyzyjne leczenie kanaĹ&#x201A;owe przy uĹźyciu mikroskopu KAPS oraz wypeĹ&#x201A;nianie kanaĹ&#x201A;Ăłw metodÄ&#x2026; termicznÄ&#x2026;, leczenie dorosĹ&#x201A;ych i dzieci; protetyka: korony, mosty, protezy ruchome; piaskowanie zÄ&#x2122;bĂłw; leczenie chorĂłb przyzÄ&#x2122;bia; chirurgia, implanty, wĹ&#x201A;asne RTG cyfrowe www.denthal.pl

tel. 61 4363-533

Lek-341a

przyjmuje pn., wt. 15.00-21.00, czw. 9.00-15.00, w soboty po uzgodnieniu

171 15:B6

Gabinet czynny: pn., Ĺ&#x203A;r., czw. w godz. 900-1700 wt., pt. w godz. 800-1600

*I

lek. dent. Halina Olejniczak-Wiszniewska

Lek-225e

DENTHAL Gabinet Stomatologiczny

Leczenie zachowawcze i operacyjne  $ A 

 & +  &% & A#B"D#

Lek-227c

<  =  1 >

?- 9 ":,%*):+):

Oferujemy: BEZBOLESNE ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE r bezpĹ&#x201A;atne przeglÄ&#x2026;dy i porady r leczenie zachowawcze w miĹ&#x201A;ej atmosferze r stomatologia estetyczna r wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw w 30 min. r protetyka r chirurgia (resekcje, zatrzymane Ăłsemki) r *.1-"/5: r0350%0/$+" BQBSBUZTUBÂ?F

5 "* ( " 

_ 0S.%1`., 21 2 Rejestracja telefoniczna nr 61/4365740 lub 604 759 490 V 3 47

Lek-319

;"%  

GABINET STOMATOLOGICZNY, ul. HARCERSKA 10 Lek. stom. Ewa Thomas- Zaremba

Lek-243a

dr Piotr Wiszniewski

botoks korekcja zmarszczek mezoterapia modelowanie ust ;  lipoliza

www.wrzesnia.info.pl

Lek-249e

Prywatny Gabinet Urologiczny

Gabinet MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

Lek-378

9 listopada 2012

Lek-304

Kos-078

16


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

9 listopada 2012

Gabinet Lekarski

www.wrzesnia.info.pl

17

PRACOWNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ tech. dent. Lidia Kumecka

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fromborska 27

lek. med. Henryk GĂłrniak

ul. Culica 2d/26

Lek-268a

Specjalista pediatra chirurg dzieciÄ&#x2122;cy PrzyjÄ&#x2122;cia codziennie po uzgodnieniu telefonicznym. 61 4362 989, 603 561 420

tel. 61 4366-328, 608-590-821 czynna: pn. 16.00-18.30 Ĺ&#x203A;roda, piÄ&#x2026;tek, sobota 9.00-12.00 czw. 10.00-14.00, 16.00-18.30

   ' ' Lc    '  I  ' I  ( '  '   +     ' !"

PROTEZY EXPRESOWE NAPRAWY PROTEZ, SZYNY DO WYBIELANIA ZÄ&#x2DC;BĂ&#x201C;W

 

Lek-380

~/G>I,H~+~G>DG,BIq?GH-IG    

/"HÂ?BG*>Â&#x192;+G~H/H-IBH@qT)G q+'="+;':&Â&#x2DC;:%':\*q/HH-D/G=BDHÂ&#x192;HÂ&#x2C6;qB="H

:> I 4=D 

Lek-357

%:Â&#x20AC;(%()&Â&#x20AC; NZOZ Wrzenia, ul. Sdowa 6, tel. 61 436-78-32, www.primadent-wrzesnia.eu Rejestracja od pon. do pt. w godz. 8.00-18.00

PORADNIE SPECJALISTYCZNE â&#x20AC;&#x201C; BEZPÂŁATNE

%\[PPGRQPRV UQD %$-*J*C'"@1&G27,(D* *EE

$-21329A129

Poradnia neurologiczna Poradnia logopedyczna Poradnia stomatologiczna

=$35$6=$0<

czynna wt., r., czw. czynna od pon. do pt. czynna od pon. do pt.

PORADNIE PRYWATNE

Poradnia psychiatryczna Poradnia psychologiczna Choroby tarczycy dr med. E. Schneider,

wtorek wtorek wtorek

14.00-18.00 14.00-18.00 12.00-18.00

STOMATOLOGIA â&#x20AC;˘ Poradnia Stomatologii OgĂłlnej â&#x20AC;˘ Poradnia Ortodontyczna â&#x20AC;˘ Poradnia Paradontologiczna Leczenie zachowawcze, stomatologia estetyczna, leczenie kana+owe Chirurgia Stomatologiczna: zabiegi w znieczuleniu miejscowym, Protetyka: - protezy zĂŞbowe caÂłkowite, natychmiastowe, protezy szkieletowe, - korony i mosty porcelanowe, protezy bezklamrowe, licĂłwki bezporednie

 Ortodoncja: aparaty ortodontyczne ruchome i staÂłe, Rentgen zĂŞbĂłw

www.primadent.p.s.pl

Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne

PROTETYKA

HIPOKRATES

EXPRES

ul. WaryĹ&#x201E;skiego 6c, WrzeĹ&#x203A;nia

NAPRAWA I WYKONYWANIE PROTEZ ZĂ&#x160;BOWYCH

Zabiegi w powiÄ&#x2122;kszeniu! PeĹ&#x201A;en zakres Ĺ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E;

WARSZAWSKA 24 (naprzeciw szpitala)

profilaktyka, wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw stomatologia estetyczna chirurgia implantologia specjalistyczne leczenie kanaĹ&#x201A;owe pod mikroskopem protetyka schorzenia przyzÄ&#x2122;bia ortodoncja â&#x20AC;&#x201C; aparaty staĹ&#x201A;e wszystkie rodzaje RTG stomatologicznych â&#x20AC;&#x201C; bez skierowaĹ&#x201E;.

, LARYNGOLOG lekarz specjalista

Danuta Kowalska

GABINET PRYWATNY WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Dšbrowskiego 8/1 wtorki i czwartki 16.00-17.00 rejestracja w dniu przyj"cia po 15.00 tel. 61 436 11 95 Umowa z NFZ â&#x20AC;&#x201C; w NZOZ MED+reh WrzeDnia, ul. Sowackiego 42 we wtorki i Drody od 9.00-12.00 tel. 61 436 61 19

GABINET STOMATOLOGICZNY

VITADENT

 

Lek-300

Lek-278

Zaprasza od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku 9.00-21.00 Rejestracja 61-436-72-48, 507-117-063

tel. 61 4360-365, 506-585-086lek. dent. Anita Orchowska-Cebularz od pn. do pt. 1700-2000 tel. 696 779 712 lek. dent. Marcin Cebularz pn./wt./pt. 1000-1400 00-1400 tel. 698 673 118    ! ('[D[';C?!\]^\_#JJ^ Lek-315a

PrywatnyGabinet

Laryngologiczny Dr med. Ĺ ukasz Borucki Diagnostyka i leczenie operacyjne. Leczenie chrapania i bezdechu sennego

www.orl-centrum.pl tel. 61 437 05 87
Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

!"#$%' Zapraszamy do grupy tanecznej

Roz-872

DELTA

Edu-538

4 

%   

12 listopada br. godz. 18.00 -  Â&#x2122; 4 q  I *+I  &:

% + ' 

EKOGROSZEK POLSKI, CZESKI

WÄ&#x2DC;GIEL

!%&'* +&2 59';"<5 &%=2 >? 9!&2 @>$BD?F$B?H

OGĹ OSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

Komornik SÄ&#x2026;dowy przy SÄ&#x2026;dzie Rejonowym we WrzeĹ&#x203A;ni Mariusz Celmer (tel. 61-4374-930) ogĹ&#x201A;asza, Ĺźe 12.12.2012 r. o godz. 09.50 w budynku SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni majÄ&#x2026;cego siedzibÄ&#x2122; przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 10 w sali nr 14, odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; pierwsza licytacja nieruchomoĹ&#x203A;ci

Komornik SÄ&#x2026;dowy przy SÄ&#x2026;dzie Rejonowym we WrzeĹ&#x203A;ni Mariusz Celmer (tel. 61-4374-930) ogĹ&#x201A;asza, Ĺźe 12.12.2012 r. o godz. 09.40 w budynku SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni majÄ&#x2026;cego siedzibÄ&#x2122; przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 10 w sali nr 14 odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; pierwsza licytacja nieruchomoĹ&#x203A;ci

dla ktĂłrej WydziaĹ&#x201A; ksiÄ&#x2026;g Wieczystych SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni prowadzi ksiÄ&#x2122;gÄ&#x2122; wieczystÄ&#x2026; nr KW 32270 [NKW:PO1F/00032270/0].

KREDYTĂ&#x201C;W HIPOTECZNYCH

Kre-310

NAJLEPSZE OFERTY!

9146 D I>

!CD != L t '$ t H)%& t# "G@R!>XB t)%&

-?3< N176 0 -.6676?:;B5. /635?0 <1Q;:.?

naleĹźÄ&#x2026;cej do: Leszek Kosowski stanowiÄ&#x2026;cej: dziaĹ&#x201A;ka nr 162/3- na terenie dziaĹ&#x201A;ki znajduje siÄ&#x2122; staw, przeznaczona pod usĹ&#x201A;ugi rekreacyjno-turystyczne z dopuszczalnÄ&#x2026; funkcjÄ&#x2026; mieszkaniowÄ&#x2026; o pow. 1,7108 ha poĹ&#x201A;oĹźonej: 62-330 Nekla, Stroszki dla ktĂłrej WydziaĹ&#x201A; KsiÄ&#x2026;g Wieczystych SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni prowadzi ksiÄ&#x2122;gÄ&#x2122; wieczystÄ&#x2026; nr KW 30100 [NKW:PO1F/00030100/4].

Suma oszacowania wynosi 1.076,00 zĹ&#x201A;, zaĹ&#x203A; cena wywoĹ&#x201A;ania jest rĂłwna 3/4 sumy oszacowania i wynosi 807,00 zĹ&#x201A;.

Suma oszacowania wynosi 812.000,00 zĹ&#x201A;, zaĹ&#x203A; cena wywoĹ&#x201A;ania jest rĂłwna 3/4 sumy oszacowania i wynosi 609.000,00 zĹ&#x201A;.

Licytant przystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cy do przetargu zobowiÄ&#x2026;zany jest zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; rÄ&#x2122;kojmiÄ&#x2122; w wysokoĹ&#x203A;ci 1/10 sumy oszacowania, tj. 107,60 zĹ&#x201A;. WpĹ&#x201A;acona na konto komornika PKO BP S.A I O. Centrum w GnieĹşnie 23 1020 4115 0000 9602 0004 0204 najpóźniej na dzieĹ&#x201E; przed wyznaczonym terminem licytacji.

Licytant przystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cy do przetargu zobowiÄ&#x2026;zany jest zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; rÄ&#x2122;kojmiÄ&#x2122; w wysokoĹ&#x203A;ci 1/10 sumy oszacowania, tj. 81.200,00 zĹ&#x201A; wpĹ&#x201A;acona na konto komornika PKO BP S.A I O. Centrum w GnieĹşnie 23 1020 4115 0000 9602 0004 0204 najpóźniej na dzieĹ&#x201E; przed wyznaczonym terminem licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogÄ&#x2026; uczestniczyÄ&#x2021; osoby, ktĂłre mogÄ&#x2026; nabyÄ&#x2021; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tylko za zezwoleniem organu paĹ&#x201E;stwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiĹ&#x201A;y oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

CENTRUM

,BD[BOPXP VM,BMJTLB UFM LPN 

OGĹ OSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

poĹ&#x201A;oĹźonej: 62-330 Nekla, Stroszki

tel. 61 436-64-19

t#SBNZEXVTLS[ZEÂ&#x2019;PXF t#SBNZQS[FTVXOF t'VSULJ t"VUPNBUZLB tJJOOFTJBULJ[HS[FXBOF t%SVUZ QSŢUZDJĹ&#x2022;HOJPOF

$

stanowiÄ&#x2026;cej: nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; znajduje siÄ&#x2122; pod wodÄ&#x2026;, bezpoĹ&#x203A;redniego dostÄ&#x2122;pu do drogi publicznej o pow. 3,3554

Szosa Witkowska 13a 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia

,(D*7%$-)"@1G2 YD%!$[$!\ $-212192A

t130%6,$+" t53"/41035 t.0/5"Ĺ&#x2018;

  

  

   !"#

naleĹźÄ&#x2026;cej do: Leszek Kosowski

KAMIENNY, BRUNATNY, MIAĹ , DREWNO OPAĹ OWE, BRYKIET RECORD Z WÄ&#x2DC;GLA BRUNATNEGO, KOKS

WrzeĹ&#x203A;nia, Kutrzeby 8 UFMt

OGRODZENIA PANELOWE Z DRUTU Ă&#x2DC;5

Oferujemy w atrakcyjnych cenach:

I grupa â&#x20AC;&#x201C; dzieci w wieku 7-10 lat 77 j  I w wieku 11-15 lat 777 j  L

 O %

7  K J$NNJ$OO# ' )$O#)$KJ

www.stal-pol.pl Â "  Â&#x2122; Â&#x201A;

www.wrzesnia.info.pl

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogÄ&#x2026; uczestniczyÄ&#x2021; osoby, ktĂłre mogÄ&#x2026; nabyÄ&#x2021; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tylko za zezwoleniem organu paĹ&#x201E;stwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiĹ&#x201A;y oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

NieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; moĹźna oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; w dniu 27.11.20112 r. od godz. 10.30 do godz. 11.00 Komornik SÄ&#x2026;dowy

NieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; moĹźna oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; w dniu 27.11.2012 r. od godz. 10.30 do godz. 11.00 Komornik SÄ&#x2026;dowy

OGĹ OSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

OGĹ OSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

Komornik SÄ&#x2026;dowy przy SÄ&#x2026;dzie Rejonowym we WrzeĹ&#x203A;ni Mariusz Celmer (tel. 61-4374-930) ogĹ&#x201A;asza, Ĺźe 12.12.2012 r. o godz. 10.00 w budynku SÄ&#x2026;du rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni majÄ&#x2026;cego siedzibÄ&#x2122; przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 10 w sali nr 14, odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; pierwsza licytacja nieruchomoĹ&#x203A;ci

Komornik SÄ&#x2026;dowy przy SÄ&#x2026;dzie Rejonowym we WrzeĹ&#x203A;ni Mariusz Celmer (tel. 61-4374-930) ogĹ&#x201A;asza, Ĺźe 12.12.2012 r. o godz. 10.15 w budynku SÄ&#x2026;du rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni majÄ&#x2026;cego siedzibÄ&#x2122; przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 10 w sali nr 14, odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; pierwsza licytacja nieruchomoĹ&#x203A;ci naleĹźÄ&#x2026;cej do Leszek Kosowski stanowiÄ&#x2026;cej: nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowo zajÄ&#x2122;ta pod zbiornik wodny obejmujÄ&#x2026;cy takĹźe dziaĹ&#x201A;ki nr 161/21, 161/19 oraz 164/4, o pow. 5.8923 ha, dziaĹ&#x201A;ka zagospodarowana, urzÄ&#x2026;dzona plaĹźa i pole namiotowe, na zbiorniku wodnym znajduje siÄ&#x2122; wyspa, na ktĂłrej trwa budowa domu jednorodzinnego w 56% poĹ&#x201A;oĹźonej: 62-330 Nekla, Stroszki dla ktĂłrej WydziaĹ&#x201A; KsiÄ&#x2026;g Wieczystych SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni prowadzi ksiÄ&#x2122;gÄ&#x2122; wieczystÄ&#x2026; nr KW [NKW:PO1F/00030655/9].

naleĹźÄ&#x2026;cej do: Leszek Kosowski stanowiÄ&#x2026;cej: dziaĹ&#x201A;ki 161/21 oraz 164/4 â&#x20AC;&#x201C; w 90% znajdujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; pod wodÄ&#x2026;, na dziaĹ&#x201A;ce 164/4 znajduje siÄ&#x2122; plan miejscowy pod zabudowÄ&#x2122; obiektu hotelowego lub gastronomicznego - wielkoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci okreĹ&#x203A;lono na 4000 m², na pozostaĹ&#x201A;ej powierzchni dziaĹ&#x201A;ki znajduje siÄ&#x2122; wielokulturowe stanowisko archeologiczne poĹ&#x201A;oĹźonej: 62-330 Nekla, Stroszki dla ktĂłrej WydziaĹ&#x201A; KsiÄ&#x2026;g Wieczystych SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni prowadzi ksiÄ&#x2122;gÄ&#x2122; wieczystÄ&#x2026; nr KW 26426 [NKW:PO1F/00026426/4]. Suma oszacowania wynosi 288.075,00 zĹ&#x201A;, zaĹ&#x203A; cena wywoĹ&#x201A;ania jest rĂłwna 3/4 sumy oszacowania i wynosi 216.056,25 zĹ&#x201A;. Licytant przystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cy do przetargu zobowiÄ&#x2026;zany jest zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; rÄ&#x2122;kojmiÄ&#x2122; w wysokoĹ&#x203A;ci 1/10 sumy oszacowania, tj. 28.807,50 zĹ&#x201A; wpĹ&#x201A;acona na konto komornika PKO BP S.A I O. Centrum w GnieĹşnie 23 1020 4115 0000 9602 0004 0204 najpóźniej na dzieĹ&#x201E; przed wyznaczonym terminem licytacji. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogÄ&#x2026; uczestniczyÄ&#x2021; osoby, ktĂłre mogÄ&#x2026; nabyÄ&#x2021; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tylko za zezwoleniem organu paĹ&#x201E;stwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiĹ&#x201A;y oraz inne osoby wymienione w tym artykule. NieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; moĹźna oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; w dniu 27.11.2012 r. od godz. 10.30 do godz. 11.00 Komornik SÄ&#x2026;dowy

Roz-937

9 listopada 2012

$>>JJ'

18

Suma oszacowania wynosi 2.736.120,00 zĹ&#x201A;, zaĹ&#x203A; cena wywoĹ&#x201A;ania jest rĂłwna 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2.052.090,00 zĹ&#x201A;. Licytant przystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cy do przetargu zobowiÄ&#x2026;zany jest zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; rÄ&#x2122;kojmiÄ&#x2122; w wysokoĹ&#x203A;ci 1/10 sumy oszacowania, tj. 273.612,00 zĹ&#x201A; wpĹ&#x201A;acona na konto komornika PKO BP S.A I O. Centrum w GnieĹşnie 23 1020 4115 0000 9602 0004 0204 najpóźniej na dzieĹ&#x201E; przed wyznaczonym terminem licytacji. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogÄ&#x2026; uczestniczyÄ&#x2021; osoby, ktĂłre mogÄ&#x2026; nabyÄ&#x2021; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tylko za zezwoleniem organu paĹ&#x201E;stwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiĹ&#x201A;y oraz inne osoby wymienione w tym artykule. NieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; moĹźna oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; w dniu 27.11.2012 r. od godz. 10.30 do godz. 11.00 Komornik SÄ&#x2026;dowy


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

PRODUCENT OKIEN I DRZWI "#$%& '( )  * %&* +!

5 ( ! :;< (( =< :;( (= <=

www.wrzesnia.info.pl

19 Bd-353g

9 listopada 2012

*  * I   *  I *  x

326(=212:$:<35=('$Ă&#x161;UROHWHNPDWHULDĂŁRZ\FK

Regionalny dystrybutor ďŹ rmy DIAMOND i GALMET

8*&-,"130.0$+" /"(3;&+/*,* *,05Â&#x160;:$0

3"5:r53"/41035r8:,0/"84580

 9: ; 9<</ =" >; :; <9

LPUÂ?ZČ&#x192;FMJXOFJTUBMPXFrLPUÂ?Z[QPEBKOJLJFNrLPUÂ?ZHB[PXF HS[FKOJLJ CPJMFSZ QPNQZ T[BNCBrQS[ZEPNPXFPD[ZT[D[BMOJFÇŻDJFLĂ&#x201C;Xr[FTUBXZTPMBSOFrLBCJOZJXBOOZ

OGĹ OSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

tNBUFSJBÂ&#x2019;ZCVEPXMBOF tDIFNJBCVEPXMBOB tNBUFSJBÂ&#x2019;ZJOTUBMBDZKOF tGBSCZ tOBS[Ç&#x2014;E[JB tPQBÂ&#x2019; tQBT[F

Meble Kuchenne na wymiar

ul. Warszawska 27a

tel. 61

640-18-83

AGD do zabudowy

czynne pn-pt 10.00-17.00; sob. 10.00-14.00

Ferma Drobiu Zielniczki

ZAPRASZAMY pn.-pt. 7.00-16.00 sob. 7.00-13.00

/ /+/

kupi:

Nekla, ul. Wiosny LudĂłw 2

61-43-86-130, 697-660-094

  _ _ 61 285 0164, 605 333 044 Rol-277

tE[JBÂ&#x2019;LJOS PSB[TUBOPXJĹ&#x2022;XFXOŢUS[OĹ&#x2022; ESPHŢEPKB[EPXĹ&#x2022;Â&#x2019;Ĺ&#x2022;D[Ĺ&#x2022;DĹ&#x2022;QP[PTUBÂ&#x2019;FE[JBÂ&#x2019;LJ[ESPHĹ&#x2022;QVCMJD[OĹ&#x2022; Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czna pow. to 864 m² - PO1F/00011572/4 tE[JBÂ&#x2019;LJOSPSB[oOBJDIQPXJFS[DIOJ[OBKEVKĹ&#x2022;TJŢ TUBXZ ESPHJXFXOŢUS[OFPSB[QBTZPDISPOOFQPEMJOJBNJ FOFSHFUZD[OZNJ QĂ&#x2DC;Â&#x2019;OPDOBD[ŢŞĹ&#x2014;E[JBÂ&#x2019;LJQP[PTUBKFXPMOB o pow. 9,8296 ha â&#x20AC;&#x201C; PO1F/00031825/9 tE[JBÂ&#x2019;LBOS o pow. 150 m² â&#x20AC;&#x201C; PO1F/00013735/9 poĹ&#x201A;oĹźonej: /FLMB (JFSÂ&#x2019;BUPXP dla ktĂłrej WydziaĹ&#x201A; KsiÄ&#x2026;g Wieczystych SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni prowadzi ksiÄ&#x2122;gÄ&#x2122; wieczystÄ&#x2026; nr PO1F/00011572/4 z PO1F/00031825/9 I PO1F/00013735/9 Suma oszacowania wynosi 625.123,00 zĹ&#x201A;, zaĹ&#x203A; cena wywoĹ&#x201A;ania jest rĂłwna 3/4 sumy oszacowania i wynosi 468.842,25 zĹ&#x201A;. Licytant przystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cy do przetargu zobowiÄ&#x2026;zany jest zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; rÄ&#x2122;kojmiÄ&#x2122; w wysokoĹ&#x203A;ci 1/10 sumy oszacowania, tj. 62.512,30 zĹ&#x201A; wpĹ&#x201A;aconÄ&#x2026; na konto komornika PKO BP S.A I O. Centrum w GnieĹşnie 23 1020 4115 0000 9602 0004 0204 najpóźniej na dzieĹ&#x201E; przed wyznaczonym terminem licytacji. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogÄ&#x2026; uczestniczyÄ&#x2021; osoby, ktĂłre mogÄ&#x2026; nabyÄ&#x2021; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tylko za zezwoleniem organu paĹ&#x201E;stwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiĹ&#x201A;y oraz inne osoby wymienione w tym artykule. NieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; moĹźna oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; w dniu 27.11.2012 r. od godz. 10.30 do godz. 11.00 Komornik SÄ&#x2026;dowy

DRAGON Bd-346

Komornik SÄ&#x2026;dowy przy SÄ&#x2026;dzie Rejonowym we WrzeĹ&#x203A;ni Mariusz Celmer (tel. 61-4374-930) ogĹ&#x201A;asza, Ĺźe 12.12.2012 r. o godz. 9.45 w budynku SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni majÄ&#x2026;cego siedzibÄ&#x2122; przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 10 w sali nr 14, odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; pierwsza licytacja nieruchomoĹ&#x203A;ci naleĹźÄ&#x2026;cej do: Leszek Kosowski stanowiÄ&#x2026;cej:

Rol-274

+# / 7 

Bd-347

):%3"6-*,"r,05Â&#x160;:$0rÂ&#x160;";*&/,*

%& '(

) * ) *+ ) ,,./ Fermy Drobiu Mizgier

Redaguje zespĂłĹ&#x201A;: Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski (redaktor naczelny), Maria KosiĹ&#x201E;ska (z-ca redaktora naczelnego). Biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: Maria KosiĹ&#x201E;ska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl, http://www.wrzesnia.info.pl SkĹ&#x201A;ad komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Anna Jakubek. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;scy, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, SzczeciĹ&#x201E;ska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, PiĹ&#x201A;a, ul. Krzywa 35. KolportaĹź: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930.

MIEJSCE DOSTAW: ,  v  *H @_

Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstĂłw oraz nadawania tytuĂłw listom. TekstĂłw i materiaĂłw niezamĂłwionych nie zwracamy. AnonimĂłw nie drukujemy. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone.

%(0%1 0213 405671

tel. 61-285-16-16


20

9 listopada 2012

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

Numer 1175  

Wiadomosci Wrzesinskie