Wroclife Wydanie specjalne SUMMER

Page 6

KARIERA I BIZNES

Oprogramowanie nie jest przedmiotem

Software Is Not an Object

O komunikacji w zespołach, problemach z przestarzałym kodem i wyzwaniach programisty opowiada w wywiadzie dla „Wroclife” ekspert języka Ruby, Hiroshi Shibata, CPO (Chief Productivity Officer) @ GMO Pepabo, Inc.

Pains in team communication and the legacy code today – we asked Hiroshi Shibata, Ruby expert and CPO (Chief Productivity Officer) @ GMO Pepabo, Inc. to answer a few questions concerning problems unique for the IT branch.

ROZMAWIA MAŁGORZATA BURNECKA

INTERVIEW MAŁGORZATA BURNECKA

czytaj na portalu wroclife.pl

Hiroshi Shibata na co dzień jest członkiem głównego zespołu języka programowania Ruby, administratorem strony ruby-lang. org i obsługuje opracowywanie systemu języka Ruby. Jest również głównym inżynierem w GMO Pepabo, Inc. Najbardziej interesuje go wydajność. Wierzy, że rozrywka ma wartość biznesową. Zajmuje się rozwiązywaniem problemów związanych z przestarzałym kodem (ang. legacy code), powoli przeprowadzanymi testami i konfliktami komunikacyjnymi w zespołach. Był prelegentem Code Europe, jednej z najwiekszych konferencji programistycznych w Polsce, która odbyła się we wrocławskiej Hali Stulecia 23 maja 2017.

read on wroclife.pl

Hiroshi Shibata is a member of the Ruby language core team. He is an administrator of ruby-lang.org and supports the development of Ruby language. He is also Chief Engineer in GMO Pepabo, Inc. His greatest interest is “Productivity”. He believes, there’s business value in fun. His main concerns are how to solve pains like legacy code, slow tests and communication conflicts in team members. He was one of the speakers of Code Europe, one of the biggest IT conferences in Poland, that took place on 23rd of May in Wroclaw, Hala Stulecia. FOT. H. SHIBATA

Hiroshi, zwróciłam uwagę na dwa zagadnienia, które są w kręgu Twoich zainteresowań: przestarzały kod i konflikty komunikacyjne między członkami zespołu. Zaczynając od tego drugiego – jesteś liderem i współliderem wielu dużych projektów. Jakie są trzy główne problemy komunikacyjne, które obserwujesz?

Hiroshi, I focused mainly on two points in your bio: legacy code and communication conflicts between team members. Starting with the latter one – you are the leader or co-leader in many huge projects. What are the 3 main pains in communication that you recognize?

Czy istnieją problemy komunikacyjne, które dotykają tylko zespoły IT?

Are there problems in communication that you diagnose as unique for the IT teams?

Po pierwsze, konflikty między oddziałami, w tym back office. Po drugie, różnice w opiniach i priorytetach product ownerów i kierownictwa. I po trzecie, niepotrzebne spory o styl kodowania, środowisko programowania, takie jak edytor, wybór języka, itd.

Tak. Informatyk musi stworzyć oprogramowanie, które wejdzie na rynek. Ale oprogramowanie to nie przedmiot materialny. Musimy ciężko pracować nad tym, aby to zrozumieć.

Co znaczy dziś przestarzały kod? Liczysz to w godzinach, miesiącach czy latach? Jak szybko się to zmienia?

Michael Feathers powiedział „przestarzały kod to, krótko mówiąc, kod bez testów” w „Working Effectively with Legacy Code”. Uważam tę definicję częściowo za słuszną. Myślę, że kod napisany wczoraj jest już kodem przestarzałym. W związku z tym, że trendy w przemyśle oprogramowania wiążą się z wymaganiami rynkowymi, środowiska informatyczne, w tym cloud mobile/frontend, zmieniają się bardzo szybko. Powinniśmy być na bieżąco ze zmianami, aby zadowolić klienta.

6

Firstly, discussions across departments including a back office. Secondly, discrepancies in opinion and priority order with product owners/ executives. And thirdly, bikeshed about coding style, development environment like the editor, language selection, etc.

Yes. The IT industry need to build „software” to ship to market. But „software” is not an object in the real world. We have to work very hard to understand that there is no object.

What does „legacy code” mean today – how old is it today: counting in months, years or decades? And how fast is it changing?

Michael Feathers said „legacy code so concisely as, code without tests” in „Working Effectively with Legacy Code”. I partly agreed this definition. I think code written in yesterday is already „legacy code.” Because of software industry trends like market requirements, computing environments included cloud mobile/frontend changes very quickly. We should learn it changes every day for customer satisfaction.

wroclife.pl Summer 2017 FOT. MICHAŁ SAWICZ


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.