Page 1

Söï Troãi Daäy cuûa Khí Ñoát Löïa Choïn Nhieân Lieäu Moû cuûa Hoâm Nay

> Söû duïng kho naêng löôïng khí neùn taïi California > Caûi tieán taøi saûn haït nhaân, töø Hoa Kyø ñeán Nhaät Baûn > Ñoåi môùi thuûy ñieän taïi Brazil


Noäi Dung Trang 12

Nhaø xuaát baûn WorleyParsons Level 12, 333 Collins Street Melbourne VIC 3000 UÙc Chaâu

Söï Troãi Daäy cuûa Khí Ñoát: Löïa choïn nhieân lieäu moû cuûa hoâm nay

Toång Bieân Taäp

Tröõ löôïng khí ñoát môùi cöïc lôùn ñang ñöôïc phaùt hieän taïi nhieàu khu vöïc khaép ñòa caàu, khieán cho khí ñoát trôû neân nhieàu hôn vaø reû hôn.

Trevor Riegelman Phoái Trí Vieân, Global Power Tieáp Thò vaø Nghieân Cöùu

Nhaø saûn xuaát WorleyParsons Global Power Marketing and Research

Thoâng Tin Lieân Laïc www.worleyparsons.com poweron@worleyparsons.com

Trang 8 Töông Lai An Toaøn Hôn: Caûi tieán taøi saûn haït nhaân cuûa chuùng ta Nuclear Improve coù taàm quan troïng ngaøy caøng cao ñoái vôùi caùc nhaø maùy hoaït ñoäng ñaõ cuõ treân khaép theá giôùi. Soá 2 Thaùng Gieâng 2013

Trang 10 Ñoåi Môùi Thuûy Ñieän: Thaønh coâng veà thuûy ñieän CNEC WorleyParsons tieáp tuïc cung caáp caùc giaûi phaùp ñoåi môùi, ñoaït giaûi veà Thuûy Ñieän. Nhaø maùy Thuûy Ñieän Foz do Chapecoùù laø moät thí duï noåi baät.

Trong soá naøy coøn coù: Trang 4

Giaûi Thöôûng veà Ñieän

Nhöõng hôïp ñoàng môùi

Trang 18 AÊn Möøng Thaønh Coâng: Ñaït ñöôïc tính beàn vöõng veà moâi tröôøng taïi Singapore

Trang 5 Vaên Hoùa cuûa Chuùng Toâi: Cung caáp giaûi phaùp thay theá beàn An Toaøn &ø Traùch Nhieäm vöõng veà kinh teá vaø moâi tröôøng

Nhoùm kyû nieäm 10 naêm treân coâng tröôøng maø khoâng coù Trang 20 Ñoåi Môùi Daãn Ñaàu thöông tích naøo. Lodi Energy Center laø nhaø maùy ñieän ñaàu tieân coù chu kyø keát hôïp Trang 6 Löu Tröõ Naêng Löôïng “khôûi ñaàu nhanh” taïi Baéc Myõ.

Khí Neùn

Taêng giaù trò cuûa taøi nguyeân gioù

Trang 22 Tin Vaên Phoøng Tin töùc töø caùc vaên phoøng cuûa chuùng toâi treân khaép theá giôùi


Thoâng Ñieäp cuûa Chris Ashton “Quaûn lyù haønh trình nghieâm ngaët laø moät khía caïnh coù theå aûnh höôûng ngay laäp töùc ñeánvaênhoùaantoaøn ñöôøng boä. Chuùng toâi mong nhaân vieân cuûa mình laøm theo moät soá quy ñònh an toaøn quan troïng naèm trong vieäc hoaïch ñònh quaûn lyù haønh trình". - Stuart Bradie, Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh Hoaït Ñoäng Nhoùm

Soá phaùt haønh kyø naøy cuûa PowerOn baøn thaûo veà nhieàu loaïi chuû ñeà thuù vò thieát yeáu ñoái vôùi vieäc kinh doanh cuûa chuùng ta. Moät chuû ñeà quan troïng nhö theá laø vaán ñeà an toaøn, cuõng nhö vaên hoùa cuûng coá moâi tröôøng an toaøn, duø laø ôû choã laøm hay trong ñôøi soáng caù nhaân cuûa chuùng ta. WorleyParsons ñaët vaên hoùa an toaøn leân haøng ñaàu trong kinh doanh thoâng qua thöïc hieän neàn taûng OneWayTM. Baèng caùch ñoù, WorleyParsons hoaøn toaøn hoã trôï cam keát ñaït ñöôïc keát quaû Khoâng Nguy Haïi (Zero Harm) trong moïi maët hoaït ñoäng. Chuùng toâi tin töôûng chaéc chaén raèng an toaøn laø haønh trình baét ñaàu baèng cam keát caù nhaân giöõ cho nhaân löïc vaø nôi laøm vieäc ñöôïc an toaøn, duø ñoù laø coâng tröôøng xaây döïng, vaên phoøng, hay khi ñi laïi töø nhaø ñeán nôi laøm vieäc. Ñoái vôùi vieäc ñi laïi, khía caïnh quan troïng cuûa haønh vi an toaøn ñaùng chuù yù hôn, laø laùi xe an toaøn. Theo Ban Giao Thoâng vaø An Toaøn Xa Loä Quoác Gia (National Highway Traffic Safety Administration), coù 32.367 ngöôøi cheát vì ñuïng xe taïi Hoa Kyø trong naêm 2011 vaø khoaûng 2,22 trieäu ngöôøi bò thöông. Nhaän thaáy moái nguy haïi lieân quan ñeán laùi xe vaø ñeå ñöa haønh trình höôùng ñeán Khoâng Nguy Haïi, WorleyParsons ñaõ ñöa ra Hoaïch Ñònh An Toaøn Ñöôøng Boä goàm naêm yeáu toá chaùnh. Nhöõng yeáu toá naøy laø: 1. Tieâu chuaån vaø chæ daãn môùi veà phöông tieän vaø laùi xe 2. Chaùnh Saùch Ñi Laïi phaûn aùnh kyø voïng 3. Giôùi thieäu veà heä thoáng theo doõi treân xe ñoái vôùi caùc loaïi xe cuûa haõng 4. Chöông trình huaán luyeän laùi xe 5. Khôûi ñaàu moät loaït chöông trình ñeå chuyeån ñoåi phöông phaùp cuûa chuùng ta sang quaûn lyù haønh trình Chuaån bò saün saøng nhöõng hoaïch ñònh vaø huaán luyeän naøy cho nhaân vieân treân toaøn caàu laø yeáu toá quan troïng trong haønh trình höôùng ñeán Khoâng Nguy Haïi cuûa WorleyParsons, vaø laø chöùng cöù veà cam keát raèng moãi chuùng ta ñi laïi an toaøn moãi ngaøy. Khi quyù vò baét ñaàu hoaïch ñònh haønh trình, haõy töï hoûi mình coù theå laøm gì khaùc ñeå ñeán ñieåm ñeán an toaøn. Laàn tôùi quyù vò haõy hoûi nhaân vieân WorleyParsons veà Hoaïch Ñònh An Toaøn Ñöôøng Boä, töøng ngöôøi trong chuùng toâi seõ raát haân haïnh chia seû nhöõng gì chuùng toâi ñang thöïc hieän ñeå taïo khaùc bieät trong laõnh vöïc an toaøn ñöôøng boä. .

Chris Ashton

Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh

Section name Power Magazine

3


Giaûi Thöôûng veà Ñieän:

Ghi nhanh veà nhöõng hôïp ñoàng môùi veà ñieän cuûa WorleyParsons treân khaép theá giôùi Giai ñoaïn tieáp theo cuûa döï aùn Caùp Ngaàm Bieån Qatar Petroleum Halul

Heä Thoáng Ñieän Hoã Trôï Traïm Phuï Sydney Yard Caùc hoaït ñoäng cuûa WorleyParsons ñaõ ñöôïc Railcorp trao hôïp ñoàng cung caáp taát caû caùc thieát keá chi tieát, duyeät xeùt caùc yeáu toá moâi tröôøng, cung caáp hoã trôï xaây caát, thöû nghieäm ñoái chöùng, vaø thöïc hieän giaùm ñònh cho caùc traïm phuï Sydney Yard môùi.

UÙc Chaâu

Thaéng lôïi coù tính chieán löôïc to lôùn naøy cuûa Power Networks tieáp tuïc cho thaáy nhu caàu ñoái vôùi khaû naêng heä thoáng ñieän daãn ñaàuthòtröôøngngoaøinhöõngtieäníchcuûaheäthoángtruyeànthoáng. Thaéng lôïi naøy boå sung vaøo nhöõng thaønh coâng phi tieän ích khaùc maø caùc nhoùm heä thoáng ñieän khaép UÙc Chaâu ñaõ giaønh ñöôïc trong nhöõng naêm gaàn ñaây, ña daïng hoùa thaønh coâng cô sôû khaùch haøng thuoäc khaép caùc ngaønh ngheà ñeå baûo ñaûm tính beàn vöõng vaø taêng tröôûng thò phaàn cuûa chuùng ta vaø taêng cöôøng hoã trôï cho caùc khaùch haøng cuûa WorleyParsons.

Kuwait

Nhaø Maùy Chu Kyø Keát Hôïp Tích Hôïp Naêng Löôïng Maët Trôøi taïi Kuwait

Gaàn ñaây WorleyParsons ñaõ ñöôïc trao hôïp ñoàng Toyota Toshu giai ñoaïn 2. Laømoätphaàncuûahôïpñoàngnaøy,chuùng toâi ñang hoã trôï moät nhaø maùy chu kyø keát hôïp tích hôïp naêng löôïng maët trôøi (ISCC) taïi Kuwait. Ñaây laø döï aùn ISCC coù coâng suaát khoaûng 280 MW. Coâng suaát chính xaùc seõ thay ñoåi döïa theo thieát keá sau cuøng. Phaïm vi hôïp ñoàng bao goàm khai trieån tính naêng kyõ thuaät hoaït ñoäng toái thieåu vaø tính naêng O&M/LTSA, ñaùnh giaù goùi thaàu ñaõ noäp döïa theo RFP, vaø hoã trôï kyõ thuaät trong suoát thôøi gian thöông löôïng hôïp ñoàng.

Thaéng Hôïp Ñoàng cho Giai Ñoaïn 3 cuûa Ñöôøng Haàm Caùp Truyeàn Ñoâng-Taây Singapore WorleyParsons taïi Singapore ñaõ thaéng moät hôïp ñoàng lôùn cho Giai Ñoaïn 3 tuyeán Ñoâng Taây cuûa döï aùn Ñöôøng Haàm Caùp Truyeàn cuûa Singapore Power. Ñöôøng haàm caùp truyeàn Ñoâng-Taây vaø Baéc-Nam seõ chöùa ñöôøng caùp 400 kV vaø 230 kV. Sau khi hoaøn taát, nhöõng ñöôøng haàm naøy seõ cung caáp giaûi phaùp daøi haïn cho vieäc naâng caáp vaø ñoåi môùi cô sôû haï taàng löôùi caùp ñieän ñang dieãn ra taïi Singapore.

Singapore

Thaéng lôïi naøy phaûn aùnh khaû naêng phuïc vuï khaùch haøng cuûa WorleyParsons trong suoát toaøn boä chu trình cuûa döï aùn.Chuùngtoâiñaõhoaøntaátnghieâncöùukhaûthi,thieátkeákhaùi nieäm,khaûosaùtñaát,ñaáuthaàuvaølaømhoàsô,vaøñaùnhgiaùgoùi thaàu cho döï aùn naøy, vaø seõ tieáp tuïc ñaùp öùng thôøi bieåu vaø mong ñôïi cuûa khaùch haøng.

4 | Soá 2 | PowerOn

U.A.E.

theo cuûa döï aùn.

Sau khi hoaøn taát thaønh coâng FEED cho döï aùn Caùp Ngaàm Bieån Qatar Petroleum Halulmarine Cable, WorleyParsons ñaõ ñöôïc kyù hôïp ñoàng cho giai ñoaïn tieáp

Thaéng lôïi quan troïng naøy taùi khaúng ñònh quyeát taâm cuûa WorleyParsons trong vieäc thöïc hieän döï aùn ñaùp öùng vöôït quaù mong ñôïi cuûa khaùch haøng. Vieäc thöïc hieän döï aùn FEED ñuùng haïn, naèm trong ngaân quyõ vaø theo thôøi haïn gaáp ruùt ñaõ baûo ñaûm raèng WorleyParsons, vôùi tö caùch laø moät ñoái taùc kyõ thuaät ñöôïc öa chuoäng, coù theå thöïc hieän döï aùn cuûa khaùch haøng theo ñuùng tieán ñoä Dòch vuï kyõ thuaät chi tieát seõ do WorleyParsons taïi Qatar thöïc hieän, vaø ñöôïc Singapore, Melbourne, vaø Mumbai hoã trôï.

HoaKyøø

Trôû thaønh Nhaø Cung Caáp ñöôïc Löïa Choïn cuûa Traïm Haït Nhaân Palo Verde WorleyParsons ñaõ trôû thaønh Nhaø Cung Caáp Kyõ Thuaät ñöôïc Löïa Choïn cuûa APS cho Traïm Phaùt Haït Nhaân Palo Verde cuûa hoï.

APS choïn WorleyParsons döïa theo chuyeân moân ña daïng vaø kinh nghieäm kyõ thuaät haït nhaân cuûa chuùng toâi. Vôùi hôn 50 naêm kinh nghieäm kyõ thuaät xuaát saéc trong ngaønh haït nhaân, chuùng toâi coù naêng löïc hoã trôï nhu caàu taêng cao vôùi khaû naêng ñaùp öùng nhanh choùng. Cam keát daøi haïn cuûa chuùng toâi ñoái vôùi APS seõ giuùp caûi tieán hieäu quaû kinh teá vaø thôøi bieåu maø vaãn thieát laäp ñöôïc muïc tieâu song phöông cuøng coù lôïi cho caû hai haõng.

Peru

Cung caáp dòch vuï Kyõ Sö cho Chuû Ñaàu Tö trong döï aùn Nhaø Maùy Thuûy Ñieän (HPP) Chaglla

WorleyParsons ñaõ kyù thoûa thuaän vôùi Odebrecht Energy ñeå trôû thaønh Kyõ Sö cho Chuû Ñaàu Tö trong quaù trình xaây caát HPP Chaglla, taïi Peru. Ñaây seõ laø hôïp ñoàng ñaàu tieân kyù vôùi Odebrecht, moät trong nhöõng haõng chuyeân nghieäp quan troïng nhaát trong laõnh vöïc naøy taïi Brazil. Phaïm vi dòch vuï cuûa chuùng toâi bao goàm giaùm saùt kyõ thuaät coâng chaùnh vaø thieát keá cô ñieän cho caùc coâng trình daân duïng, saûn xuaát thieát bò taïi Brazil, vaø chöùng nhaän taøi lieäu veà laõnh vöïc daân duïng vaø cô ñieän. Ñöôïc xaây döïng treân Soâng Huallaga, nhaø maùy thuûy ñieän naøy seõ coù coâng suaát laép ñaët laø 406 MW. Khi hoaøn thaønh, ñaây seõ laø nhaø maùy thuûy ñieän lôùn thöù ba taïi Peru, taêng nguoàn naêng löôïng coù theå taùi taïo cuûa quoác gia naøy töø vieäc phaùt ñieän.


Vaên Hoùa An toaøn “Chuùng toâi ñang tích cöïc taùi cuûng coá sinh löïc cho heä thoáng quaûn lyù vaø thu huùt nhaân löïc, caùc nhaø thaàu, vaø caùc nhaø cung caáp cuûa chuùng toâi vaøo nhöõng döï tính vaø chöông trình maø chuùng toâi phaûi ñaït möùc khoâng nguy haïi”.

— Paul Cook, Giaùm Ñoác Nhoùm Söùc Khoûe, An Toaøn vaø Moâi Tröôøng

Vaên Hoùa Traùch nhieäm “Chuùng toâi cam keát laøm heát söùc mình ñeå ñem laïi söï caân baèng toát nhaátgiöõakyõthuaätñòaphöôngvaø thoâng leä toát nhaát treân toaøn caàu cho caùc khaùch haøng, ñoàng thôøi ñaåy maïnh taêng tröôûng vaø phaùt trieåncuûacaùccoängñoàngôûnhöõng nôi chuùng toâi hoaït ñoäng”.

— Tieán só Paul Hardisty, Giaùm Ñoác Toaøn Caàu veà Beàn Vöõng vaø EcoNomicsTM

Nhöõng thaønh töïu xuaát saéc veà an toaøn chính laø caùch chuùng toâi phaùt huy giaù trò coát loõi veà Khoâng Nguy Haïi cuûa mình:

Caùc vaên phoøng cuûa chuùng toâi seõ hoã trôï nhöõng chöông trình vaø saùng kieán phuø hôïp vôùi nôi ñoù vaø trong söï gaén keát vôùi khaùch haøng.

Ñeå ghi nhaän chöông trình HSE cuûa WorleyParsons, Hoäi Phoøng Ngöøa Tai Naïn Hoaøng Gia (Royal Society for the Prevention of Accidents, RoSPA) – ñaõ trao Giaûi Baïc veà Söùc Khoûe vaø An Toaøn Ngheà Nghieäp 2012 cho Döï AÙn Cung Caáp Khí Ñoát cho Traïm Ñieän Black Point. Ra ñôøi töø naêm 1956, giaûi thöôûngcuûaRoSPAlaøgiaûithöôûngquoácteálôùnnhaátvaølaâuñôøi nhaát taïi Vöông Quoác Anh. Döï AÙn Cung Caáp Khí Ñoát cho Traïm Ñieän Black Point laø döï aùn EPCM ñeå xaây döïng traïm nhaän khí ñoát môùi töø ñöôøng oáng ngaàm döôùi bieån, oáng goùp nhieân lieäu khí ñoát cho traïm ñieän, traïm troän khí ñeå troän khí töø nhöõng nguoàn khaùc nhau, vaø heä thoángquaûnlyùphaåmchaátnhieânlieäuñaàutieâncuûaloaïinaøycho tuabin khí ñoát chu kyø keát hôïp ñôn truïc GE Frame 9FA. Caùc nhaân vieân töø vaên phoøng Singapore ñaõ ñöôïc huy ñoäng ñeán Hoàng Koâng ñeå hoã trôï quaûn lyù xaây döïng sau khi hoaøn taát giai ñoaïn thieát keá ban ñaàu. Döï aùn baét ñaàu vaøo thaùng 11, 2010 vaø döï kieán hoaøn taát vaøo thaùng 4, 2013. Cô caáu Giaûi Thöôûng RoSPA ghi nhaän cam keát phoøng ngöøa tai naïn vaø söùc khoûe keùm vaø môû roäng cho caùc doanh nghieäp vaø toå chöùc thuoäc moïi loaïi hình vaø quy moâ treân khaép Vöông Quoác Anh vaø haûi ngoaïi. Giaûi thöôûng naøy khoâng chæ xem xeùt hoà sô tai naïn maø coøn bao quaùt toaøn boä heä thoáng quaûn lyù söùc khoûe vaø an toaøn cuûa nhöõng haõng ghi danh, bao goàm caùc thoâng leä quan troïng nhö khaû naêng laõnh ñaïo maïnh meõ vaø nhaân löïc tham gia ñaày ñuû. David Rawlins, quaûn lyù giaûi thöôûng taïi RoSPA, noùi, “Chöông trình Giaûi Thöôûng RoSPA trao taëng söï ghi nhaän xöùng ñaùng cho haõng thaéng cuoäc vaø khuyeán khích caùc toå chöùc khaùc naâng cao tieâu chuaån phoøng ngöøa tai naïn vaø söùc khoûe keùm. Chuùng toâi chuùc möøng thaønh coâng cuûa Döï AÙn Cung Caáp Khí Ñoát cuûa Traïm Ñieän Black Point cuûa WorleyParsons, vaø khuyeán khích quyù vò vaø taát caû nhöõng haõng giaønh giaûi khaùc tieáp tuïc heát loøng vì an toaøn vaø söùc khoûe, moät giaûi phaùp ñöôïc coâng nhaän laø raát toát cho coâng nhaân vaø neàn taûng cuûa haõng”.

Trong möôøi saùu naêm lieân tieáp, vaên phoøng WorleyParsons Group Inc., Reading, Pennsylvania (PA) ñaõ toå chöùc voøng thi ñaáu goân (coân caàu) lôùn Tournament For Life (T4L) taïi Caâu Laïc Boä Hersey Country vaøo ngaøy 22 thaùng 8 cho caùc khaùch haøng, ñaïi lyù, vaø nhaø thaàu ñeå gaây quyõ vaø taêng nhaän thöùc veà cuoäc chieán choáng ung thö cuûa American Cancer Society. Naêm nay söï kieän naøy ñaõ huy ñoäng ñöôïc 160.000 USD, naâng toång soá tieàn hieán taëng trong 16 naêm leân gaàn 1,9 trieäu USD cho muïc ñích naøy. Söï kieän do 79 nhaân vieân cuûa WorleyParsons töï nguyeän daønh raát nhieàu thôøi gian vaø noã löïc ñeå thöïc hieän. Voøng thi ñaáu bao goàmñaáu“beáloå”,“voøngloaïi”,ñaáugiaùthaàmlaëngcaùcloaïihaøng hoùa do nhieàu doanh nghieäp vaø nhaø uûng hoä taïi ñòa phöông hieán taëng, vaø keát thuùc vôùi böõa aên toái vaø trao giaûi. 200 tay goân tham gia vaøo moät ngaøy ñaày naéng aám, möa raøo vaø caàu voøng, nhöõng daáu hieäu veà hy voïng töôi saùng, moät bieåu töôïng thích hôïp nhaát cho ngaøy hoâm ñoù. “UÛy ban vaø caùc thieän nguyeän vieân cuûa WorleyParsons vaø T4L tieáp tuïc toûa saùng vôùi maøn thi ñaáu noåi baät cuûa hoï taïi Tournament For Life thöôøng nieân laàn thöù 16”, Susan Christine, Quaûn Lyù caùc Söï Kieän Ñaëc Bieät, Phaân Ban Trung Ñoâng, American Cancer Society noùi. “Caùch ñaây nhieàu naêm, haõng vaø nhaân vieân cuûa quyù vò ñeà ra muïc tieâu quaù cao … ñeán noãi khoâng ai ñaït coù theå ñeán gaàn möùc xuaát saéc maø quyù vò ñaõ ñaït ñöôïc. Ngay caû trong thôøi buoåi kinh teá khoù khaên, quyù vò ñaõ vöôït leân phía tröôùc nhö nhöõng ngöôøi daãn ñaàu vaø ñaõ toå chöùc ñöôïc moät söï kieän raát ñaëc bieät maø moïi ngöôøi ñeàu muoán tham gia töø naêm naøy sang naêm khaùc”, baø cho bieát theâm. Tröôùc ñoù ñaõ dieãn ra Hoäi Chôï Thöông Maïi T4L goàm caùc nhaø cung caáp, nhaø thaàu vaø caùc ñaïi lyù trong ngaønh taïi caùc vaên phoøng cuûa WorleyParsons ôû Reading, PA. Hoäi Chôï ñaõ coù söï tham gia cuûa haøng traêm nhaân vieân, taïo cô hoäi cho caùc ñaïi lyù gaëp gôõ nhöõng kyõ sö cuûa WorleyParsons, vaø nhaân vieân cuûa WorleyParsons coù dòp gaëp gôõ, baøn thaûo veà nhöõng vaät lieäu, thieátbòvaødòchvuïmôùinhaáttrongngaønhvôùicaùcnhaøsaûnxuaát vaø cung caáp.

PowerOn | Soá 2 | 5


Löu Tröõ Khí: Taêng giaù trò cuûa nguoàn naêng löôïng coù theå taùi cheá

6 Maïng Löôùi Xanh PowerOn


Löu Tröõ Naêng Löôïng Khí Neùn – khaû thi veà thöông maïi vaø haáp daãn veà kinh teá Böôùc Keá Tieáp trong Phaùt Trieån Naêng Löôïng Taùi Cheá

cho Chuû Ñaàu Tö trong hai trong soá nhöõng döï aùn naøy. Döï aùn ñaàu tieân, nhaø maùy CAES gaàn Watkins Glen, NY, ñöôïc daãn daét töø vaên phoøng Reading, PA cho Ñieän vaø Khí Ñoát Tieåu Bang New York. Muïc tieâu laø trieån khai thieát keá nhaø maùy CAES hieän ñaïi, ít toán keùm vôùi heä thoáng kieåm soaùt Maïng Löôùi Ñieän Thoâng Minh tieân tieán ñeå caûi thieän ñoä tin caäy cuûa maïng löôùi, keát hôïp vôùi gioù vaø naêng löôïng taùi cheá giaùn ñoaïn khaùc. Döï aùn thöù hai laø döï aùn vaän haønh CAES 300 MW taïi California, do vaên phoøng Sacramento daãn daét, cho Haõng Ñieän Khí Ñoát Thaùi Bình Döông (Pacific Gas & Electric Company). Döï aùn naøy raát ñoäc ñaùo, vôùi ñeà xuaát söû duïng boàn chöùa khí ñoát töï nhieân ruùt roãng heát ñeå laøm nôi löu tröõ.

Con ngöôøi nguyeân thuûy ñaõ bieát raèng bí quyeát ñeå soáng soùt naèm ôû khaû naêng döï tröõ thöùc aên qua muøa ñoâng. Caùc neàn Nhoùm Sacramento, do Bill Pietrucha daãn ñaàu, ñaõ giaûi quyeát vaên minh coå xöa ñaõ hieåu raèng vieäc xaây caát nhöõng cô sôû lôùn nhöõng thaùch thöùc cuûa döï aùn California baèng caùch aùp duïng tröõ nöôùc uoáng giuùp cho caùc thaønh phoá phaùt trieån thaønh phöông phaùp ña laõnh vöïc. Mike Tietze, tröôùc ñaây laø Quaûn Lyù nhöõng ñoâ thò khoång loà. Ñoái vôùi baát cöù xaõ hoäi naøo muoán Vaên Phoøng cho maûng Moâi Tröôøng &Cô ñaït hieäu quaû vaø phaùt trieån hôn thì vieäc Sôû Haï Taàng, laø Tröôûng Nhoùm nghieân tröõ haøng hoùa thieát yeáu ñeå soáng soùt cöùu ñòa chaát boàn chöùa. “Chuùng toâi töï laø caùch thöùc ñaùng ao öôùc. Chuùng toâi haøo ñöôïc söû duïng khaû naêng veà ñòa tieáp tuïc hoaït ñoäng trong moät theá giôùi chaát ngaàm cuûa chuùng toâi vaøo vieäc löïa maø ñieän—voán raát caàn thieát cho neàn choïn boàn chöùa ñaùp öùng nhöõng thaùch vaên minh hieän ñaïi—phaùt baèng gigawatt thöùc ñaëc thuø veà kyõ thuaät nhaèm khai vaø ñöôïc tieâu thuï töùc thôøi, daãn ñeán trieån döï aùn CAES veà boàn chöùa ngaàm voâ soá thaùch thöùc trong vieäc ñieàu phoái xoáp”. Coâng vieäc döôùi lôùp maët ñaát vaø truyeàn taûi, hieän ñang laø vaán ñeà naøy bao goàm phaân tích chi tieát veà moät then choát cho cô sôû haï taàng ñaõ cuõ cuûa Nhoùm Sacramento CAES, do Bill Pietrucha laõnh soá caùnh ñoàng troáng taïi caùc Tænh Khí chuùng ta. ñaïo, chính laø caàu noái giöõa chuyeân moân veà Ñoát cuûa Sacramento vaø Thung Luõng San Tröõ naêng löôïng laø vieäc laøm ñuùng ñaén, ñòa chaát vaø hydrocacbon vôùi naêng löôïng taùi Joaquin ñeå xaùc ñònh ñoä thích hôïp cuûa vaø duø coù moät quaù trình lòch söû haïn cheá cheá ñeå döï aùn thaønh coâng vaø beàn vöõng. ñòa ñieåm vaø caùc ñaëc ñieåm thöïc hieän. veà quy moâ tieän ích, thì coâng ngheä cuõng Caùc hoaïch ñònh ñang ñöôïc thöïc hieän ñeå ñaõ phaùt trieån ñuû ñeå vieäc ñoù trôû neân khaû thi veà thöông maïi khoan gieáng laáy maãu vaø kieåm tra ñeå loïc tìm nhöõng thoâng soá vaø haáp daãn veà kinh teá so vôùi chi phí xaây döïng cô sôû haï taàng laøm kieåu maãu giaû ñònh. Do nhöõng ñoøi hoûi veà boàn chöùa tröõ môùi. Nhoùm Taùi Cheá Sacramento, do Quaûn Lyù Döï AÙn laø Bill khí phaàn lôùn laø do nhaø maùy hoaït ñoäng ñeà ra, nhoùm döôùi maët Pietrucha daãn daét, ñaõ taäp trung vaøo vieäc tröõ naêng löôïng keå töø ñaát phoái hôïp chaët cheõ vôùi nhoùm treân maët ñaát trong laõnh naêm 2010 vaø khuyeán khích khaùch haøng caân nhaéc vieäc keát hôïp vöïc Ñieän, do Annette Zimmerman laõnh ñaïo. Nhoùm treân maët ñaát löu tröõ vaøo chieán löôïc naêng löôïng taùi cheá cuûa mình. “Ngay caû chòu traùch nhieäm choïn löïa coâng ngheä, chuaån bò thieát keá vaø ôû nhöõng coâng suaát nhoû hôn, thì vieäc löu tröõ naêng löôïng vaãn öôùc tính chi phí cuûa nhaø maùy treân maët ñaát. Caû hai nhoùm ñieàu ñem laïi söï linh hoaït vaø ñoä tin caäy, laø nhöõng ñieàu maø nhöõng phoái cô sôû thöû nghieäm thí ñieåm cuûa döï aùn, baét chöôùc caùch döï aùn taùi cheá nhö gioù vaø PV coøn thieáu khi so saùnh vôùi caùc bôm vaø ruùt khí neùn döôùi maët ñaát ñeå thieát laäp tieâu chuaån chi löïa choïn khaùc nhö nhieân lieäu moû”, Annette Zimmerman, tröôûng tieát caàn thieát cho phaân tích sau cuøng veà boàn chöùa vaø thieát keá nhoùm Döï AÙn Löu Tröõ Naêng Löôïng Khí Neùn PG&E (CAES) noùi. Tính nhaø maùy. Nhoùm cuõng coù söï tham gia cuûa caùc chuyeân gia trong linh hoaït giuùp cho naêng löôïng taùi cheá trôû neân haáp daãn hôn laõnh vöïc Hydrocarbon, do Steve Henzell cuûa vaên phoøng Melbourne ñoái vôùi caùc nhaø phaùt trieån muoán ñöa theâm doøng lôïi töùc vaøo daãn daét. Steve coù moät lí lòch ñaëc bieät, khôûi nghieäp trong laõnh thò tröôøng dòch vuï tính giaù theo thôøi gian trong ngaøy vaø dòch vuï vöïc kyõ thuaät daàu moû vaø hieän ñang laøm coâng vieäc treân maët phuï trôï. ñaát cho caùc döï aùn löu tröõ khí ñoát vaø nhöõng döï aùn hydrocacbon Thí duï, khi xaây caát nhaø maùy CAES cuøng vôùi noâng traïi gioù, thì khaùc. Kieán thöùc toång hôïp cuûa oâng veà caáu taïo beà maët vaø coù theå söû duïng ñieän do gioù phaùt vaøo ban ñeâm giaù reû cho caùc heä döôùi maët ñaát cuûa vieäc löu tröõ khí ñoát töï nhieân ñem laïi nhöõng thoáng neùn ñieän bôm khí vaøo boàn döï tröõ. Trong nhöõng giôø cao thoâng tin quan troïng veà heä thoáng thaâu gom hoá khoan, löu tröõ ñieåm maéc tieàn vaøo ban ngaøy, khí löu tröõ seõ ñöôïc duøng ñeå phaùt döôùi maët ñaát, vaø cheá bieán khí ñoát/khí. ñieän. Ñieàu naøy mang laïi giaù trò toát hôn cho haõng chuû khi maø hoï coù theåmôûroänghieäusuaátcuûanhaømaùyvaøonhöõnggiôøkhoângcoùgioù Taêng Tieàm Löïc Kinh Teá thoåi.Treânthòtröôøngphuøhôïp,haõngchuûcuõngcoùtheåsöûduïngnhaø Trong luùc coâng ngheä CAES ñang raát höùa heïn thì öùng duïng cuûa maùy CAES ñeå baùn dòch vuï ñieàu quaûn, ñieàu maø nhaø maùy PV vaø noù coøn tuøy vaøo ñòa chaát cuûa boàn chöùa löu tröõ ñòa phöông vaø khoâng theå aùp duïng ôû moïi nôi. Ngoaøi ra, ñoù khoâng phaûi laø giaûi gioù khoâng theå laøm ñöôïc. phaùp öu vieät cho taát caû caùc öùng duïng löu tröõ naêng löôïng. Nhöõng Caùc Nhaø Maùy CAES trong Laõnh Vöïc naøy kyõ thuaät löu tröõ naêng löôïng theo thang tieän ích khaùc bao goàm Hai nhaø maùy loaïi naøy hieän ñang hoaït ñoäng—moät taïi McIntosh, löu tröõ bôm vaøo vaø löu tröõ aéc quy. Ñaëc bieät, löu tröõ baèng aéc quy Alabama vaø nhaø maùy coøn laïi ôû Huntsdorf, Ñöùc—vaø nhieàu nhaø tieáp tuïc coù söï suït giaûm chi phí vaø ñang trôû thaønh löïa choïn coâng maùy nöõa ñang ñöôïc phaùt trieån do nhöõng nhaø ñaàu tö ñaõ thaáy ñöôïc ngheä cho caùc öùng duïng hoã trôï PV, caùc döï aùn trì hoaõn truyeàn giaù trò cuûa chuùng. Boä Naêng Löôïng Hoa Kyø, theo Ñaïo Luaät Phuïc taûi, vaø nhöõng döï aùn khaùc coù coâng suaát nhoû hôn. Gaàn ñaây, vaên Hoài vaø Taùi Ñaàu Tö cuûa Myõ, ñaõ trao 620 trieäu USD cho nhöõng döï phoøng Melbourne, cuøng phoái hôïp vôùi SKM MMA ñaõ hoaøn taát cuoäc aùn taïi Hoa Kyø coù caùc heä thoáng Maïng Löôùi Ñieän Thoâng Minh hieän nghieân cöùu cho chaùnh quyeàn Nam UÙc Chaâu nhaèm ñaùnh giaù khaû ñaïi, vaø coù kho löu tröõ naêng löôïng trong chöông trình nhö laø moät naêng löu tröõ naêng löôïng ñeå cuûng coá vieäc taïo theâm gioù bao goàm phaàn cuûa chieán löôïc toång quaùt ñeå ñaït ñoä tin caäy cuûa maïng löôùi caùc thaønh phaàn löu tröõ quy moâ lôùn vaø löu tröõ baèng aéc quy. Nguoàn ñieän caûi tieán. WorleyParsons hieän ñang cung caáp dòch vuï Kyõ Sö nhaân taøi ña ngaønh vaø laøm vieäc taïi nhieàu ñòa ñieåm treân toaøn caàu PowerOn | Soá 2 | 7


Nuclear Improve hieän chieám öu Strategic Teaming and Resource Sharing (STARS) - moät hoäisôûthuûycuïcphaùtñieänñöôïcthaønhlaäpñeåcuûngcoánoã theá trong hoaït ñoäng kinh doanhhieäp löïc gia haïn giaáy pheùp cho nhöõng traïm rieâng cuûa mình. Taïi AÂu Chaâu, haõng chuùng toâi ñaõ tham gia vaøo moät soá chöông haït nhaân toaøn caàu trình naâng caáp haït nhaân lôùn nhaát lieân quan ñeán caùc thoâng leä veà vaän haønh vaø baûo döôõng (O&M) toát nhaát. WorleyParsons cuûa WorleyParsons. baét ñaàu hoaït ñoäng taïi Bun-ga-ry vaøo ñaàu thaäp nieân 90 Nuclear Improve laø gì? Nuclear Improve laø maûng kinh doanh coát loõi cuûa WorleyParsons trong caùc nhaø maùy ñieän haït nhaân ñang hoaït ñoäng. Dòch vuï Improve cuûa chuùng toâi taäp trung thöïc hieän vieäc naâng caáp chaùnh vaø caùc döï aùn baûo döôõng, quaûn lyù doanh muïc ñaàu tö döï aùn, vaø dòch vuï hoã trôï. Chuùng toâi tham gia vaøo Nuclear Improve ngay töø nhöõng nhaø maùy haït nhaân phaùt ñieän theá heä ñaàu tieân. Sau tai naïn haït nhaân Fukushima-Daiichi, chuùng toâi taêng cöôøng tham gia vaøo nhöõng nhaø maùy hoaït ñoäng ñaõ cuõ taïi AÂu Chaâu, Lieân Bang Xoâ Vieát Cuõ, Hoa Kyø, Canada, vaø Myõ La Tinh. Ngaøy nay, Nuclear Improve chieám 50% lôïi töùc haït nhaân cuûa WorleyParsons vaø ñöôïc coi laø thaønh phaàn chieán löôïc ñeå phaùt trieån kinh doanh haït nhaân cuûa haõng.

Naêng Löïc Coát Loõi cuûa chuùng toâi laø gì? Kinh doanh Nuclear Improve cuûa WorleyParsons ñöôïc quaûn lyù töø ba traïm haït nhaân chaùnh - Canada, Hoa Kyø vaø AÂu Chaâu. Taïi Canada, vieäc kinh doanh haït nhaân cuûa chuùng toâi taäp trung duy nhaát vaøo Nuclear Improve, WorleyParsons ñaõ trieån khai thieát keá kyõ thuaät thaønh coâng vaø thöïc hieän döï aùn trong nhieàu döï aùn cho Bruce Power keå töø 2002. Nhöõng döï aùn naøy bao goàm dòch vuï EPC cho döï aùn Nhaø Maùy Nöôùc Khöû Khoaùng Bruce B; thieát keá hoà sô cho döï aùn söûa ñoåi maùy bieán theá Bruce A Ñôn Vò 1 & 2; vaø coâng vieäc thieát keá chi tieát cho döï aùn Cô Sôû Xöû Lyù Nöôùc Thaûi Xaây Döïng Tuabin Taùi Khôûi Ñoäng Bruce A. Gaàn ñaây hôn, WorleyParsons ñaõ tham gia vaøo dòch vuï hoã trôï ñeå giuùp cho nhoùm taân trang cuûa Ontario Power Generation giaûi quyeát, hoaïch ñònh, leân hôïp ñoàng, vaø giaùm saùt chöông trình taân trang Darlington NPP trò giaù haøng tæ Myõ kim.

baèng Nghieân Cöùu Khaû Thi veà Hoaït Ñoäng Loø Phaûn ÖÙng cho Kozloduy NPP Ñôn Vò 3 & 4. Chuùng toâi ñaõ taïo laäp söï hieän dieän cuûa mình moät caùch vöõng chaéc taïi quoác gia naøy vôùi vieäc quaûn lyù döï aùn vaø hoã trôï kyõ thuaät cho döï aùn quy moâ lôùn ñeå hieän ñaïi hoùa vaø naâng caáp thieát keá cuûa Xoâ Vieát cho Kozloduy NPP Ñôn Vò 5 vaø 6. Nhöõng naâng caáp naøy ñaõ ñem laïi söï caûi tieán veà an toaøn, thieát bò luoân saün saøng vaø ñaït ñoä tin caäy, keùo daøi tuoåi thoï kyõ thuaät, vaø naâng cao naêng suaát. Vieäc naâng caáp cuõng giuùp caùc ñôn vò ñieàu chænh cho phuø hôïp vôùi möùc naêng suaát thieát laäp, ñaùp öùng ñöôïc nhöõng ñoøi hoûi hieän haønh trong ngaønh.

Taïi Slovenia, WorleyParsons ñaõ thöïc hieän caùc ñaùnh giaù vaø phaân tích, xaùc ñònh nhöõng söûa ñoåi trong heä thoáng vaø thieát bò vaøkhaitrieån kyõthuaätchitieátvaøgoùisöûañoåithieátkeá caànthieát ñeå taêng coâng suaát nhaø maùy leân 6,3% vaø ñeå thay theá nhöõng thieát bò taïo hôi nöôùc cho Krsko NPP. Caùc kyõ sö cuûa chuùng toâi cuõngthieátkeátoøanhaøñanaêngmôùiñeåcaátgiöõcaùcthieátbòtaïo hôi nöôùc cuõ, bao goàm thöïc hieän caùc tính toaùn daân duïng/caáu truùc caàn thieát, phoùng xaï, vaø hoã trôï ñòa chaán. Laøm vieäc cho döï aùn naâng coâng suaát ñieän taïi Thuïy Ñieån, WorleyParsons ñöôïc giao nhieäm vuï ñaùnh giaù heä thoáng thoâng thöôøngvaøtaùiñaùnhgiaùphaåmchaátcaùcboäphaäncuûaheäthoáng ñeågiöõvöõngtìnhtraïngnaângcaápmôùivaønaângcoângsuaátñieän, coù theå bao goàm thay theá caùc boä phaän, vaø caäp nhaät caùc taøi lieäu thieát keá nhaø maùy.

Ñieåm chaùnh yeáu cuûa thaønh coâng ñoái vôùi khaùch haøng Improve cuûa chuùng toâi trong laõnh vöïc haït nhaân luoân laø khaû naêng duy trì moái quan heä khaùch haøng daøi laâu vôùi muïc tieâu cuoái cuøng laø gìn giöõ taøi saûn cuûa hoï vaø caûi tieán hieäu quaû kinh doanh. Döïa vaøo söï tham gia lieân tuïc cuûa mình, WorleyParsons ñaõ khai trieån nhieàu loaïi coâng cuï, heä thoáng vaø khuoân maãu taïi choã veà kyõ thuaät vaø coá vaán; cuõng nhö caùc kieåu kinh doanh; ñem Taïi Hoa Kyø, Nuclear Improve cuõng laø moät phaàn noåi troäi trong laïi caùch thöùc chia seû ruûi ro-lôïi ích cho nhöõng nhieäm vuï vaø kinh doanh haït nhaân cuûa chuùng toâi. Chuùng toâi phoái hôïp vôùi chöông trình cuøng loaïi. Hôn nöõa, söû duïng kieán thöùc tích luõy moät soá nhaø maùy ñieän haït nhaân nhö Engineer of Record, bao töøvoâsoáhôïpñoàngdaøihaïn,chuùngtoâiñaõxaâydöïngvaênhoùavaø goàm Three Mile Island, Ñôn Vò 1 (Exelon); Crystal River, Ñôn moät boä coâng cuï, heä thoáng ñaëc bieät vaø nhöõng phöông phaùp Vò 3 (Progress Energy); vaø V.C. Summer (South Carolina thöïc hieän keát hôïp thöïc haønh toát nhaát trong laõnh vöïc haït nhaân, Electric & Gas); vaø ñang cung caáp hoã trôï nhaø maùy hoaït töø ñoù taïo döïng neàn taûng tuyeät vôøi ñeå huaán luyeän nhaân vieân ñoäng daøi haïn cho Susquehanna Steam vaø Electric Station cuûa chuùng toâi trong vieäc höôùng daãn nhöõng ñôn vò môùi tham (Pennsylvania Power &Light). Chuùng toâi coù lòch söû laâu ñôøi gia vaøo ngaønh haït nhaân. veà khai trieån moái quan heä toát ñeïp vôùi Tennessee Valley Authority (TVA) baèng caùch cung caáp thieát keá ñoäc laäp vaø nhaát Nuclear Improve Haäu Fukushima quaùn, caáp pheùp, xeùt choïn thieát bò, hoã trôï mua saém, hoã trôï söûa Bieán coá Fukushima vaøo thaùng 3, 2011 khieán cho ngaønh haït ñoåi/xaây caát, vaø dòch vuï Baûo Ñaûm Chaát Löôïng cho caùc nhaø nhaânphaûiñoáimaëtvôùinhöõngthaùchthöùcmôùi.Moätmaët,bieán maùy haït nhaân Browns Ferry, Sequoyah, vaø Watts Bar. Naêng coá naøy lieân quan ñeán söï caàn thieát phaûi laäp ra phöông phaùp löïc dòch vuï Improve cuûa chuùng toâi ñaõ taïo ra söï khaùc bieät khi môùiveàcaùchquaûnlyùvaøtieápngoaïivôùicoângchuùng.Maëtkhaùc, trôû thaønh moät trong hai Ñôn Vò Kyõ Thuaät ñöôïc Löïa Choïn cho ngaønh gaëp khoù khaên khi phaûi ñaùp öùng nhanh choùng ñoøi hoûi caû Traïm Phaùt Haït Nhaân Palo Verde (Arizona Public Service), caûitieánkyõthuaätthíchhôïpñeågiaûiquyeátkhaûnaêngcuûanhöõng vaø Nhaø Maùy Ñieän Diablo Canyon (Pacific Gas & Electric). nhaø maùy hoaït ñoäng cuõ nhaèm ñoái phoù vôùi giôùi haïn cuûa thieát Chuù troïng vaøo dòch vuï lieân tuïc, ñaùng tin caäy cuûa caùc nhaø maùy keácaênbaûnvaønhöõngsöïvieäcnghieâmtroïng/ñaëcbieätlieânquan ñeán maát ñieän toaøn boä, giaûm phaåm chaát nhieân lieäu haït nhaân, haït nhaân Hoa Kyø, WorleyParsons cuõng cung caáp dòch vuï gia haïn giaáy pheùp vaø quaûn lyù tuoåi thoï nhaø maùy cho toå chöùc vaø löôïng phoùng xaï lôùn thaûi vaøo moâi tröôøng.

8 | Soá 2 | PowerOn


Töông Lai An Toaøn Hôn:

Caûi tieán taøi saûn haït nhaân cuûa chuùng ta

WorleyParsons ñaõ theo saùt caû hai laõnh vöïc naøy, cung caáp dòch vuï hoã trôï vaø coá vaán theo yù khaùch haøng cho caùc khaùch haøngcuûachuùngtoâiñeåthöïchieänöùngphoùhaäuFukushimaphuø hôïp nhaát vôùi nhu caàu cuûa hoï. Caùc chuyeân gia haøng ñaàu cuûa WorleyParsons ñoùng vai troø tích cöïc trong vieäc lieân tuïc ñaùnh giaù quoác teá veà bieán coá Fukushima vaø nhöõng baøi hoïc coù ñöôïc khi tham gia vaøo nhieäm vuï, hoäi thaûo, vaø nhoùm laøm vieäc quoác teá cuûa IAEA. Xeùt ñeán taàm quan troïng cuûa caùc hoaït ñoäng haäu Fukushima ñoái vôùi töông lai cuûa ngaønh, WorleyParsons ñaõ thieátlaäplöïclöôïngñaëcnhieämñeålieântuïctaùiñaùnhgiaùantoaøn caùc nhaø maùy ñieän haït nhaân hieän taïi. Ngoaøi ra, WorleyParsons ñaõ khai trieån chöông trình rieâng cho nhöõng ngöôøi tham gia chaùnh ñeå hoã trôï chöông trình naâng caáp an toaøn seõ phaûn aùnh caùc tieâu chí veà giôùi haïn an toaøn taêng cöôøng. Baøi hoïc haäu Fukushima ñaõ ruùt ra, cuõng nhö thöïc haønh môùi nhaát veà taùi ñaùnh giaù an toaøn, hieän ñang ñöôïc aùp duïng trong khai trieån vaø duyeät xeùt caùc thieát keá nhaø maùy ñieän haït nhaân treân taát caû caùc döï aùn taïi caùc quoác gia taïi AÂu Chaâu, Phi Chaâu, Trung Ñoâng, vaø caùc nöôùc thuoäc Lieân Bang Xoâ Vieát Cuõ nôi maø WorleyParsons laø haõng tham gia daãn ñaàu. Moät thí duï veà kinh doanh Nuclear Improve thaønh coâng môùi nhaát cuûa chuùng toâi ôû AÂu Chaâu laø vieäc hoaøn taát ñaùnh giaù

phöông phaùp Thöû Nghieäm Khaû Naêng Chòu Ñöïng EU cho Kozloduy NPP (Bun-ga-ry), cuõng nhö öùng duïng môû roäng cuûa phöông phaùp naøy ñeå ñaùnh giaù thieát keá Theá Heä III daønh cho xaây caát treân nhöõng döï aùn xaây döïng môùi Belene NPP (Bun-ga-ry), Akkuyu NPP (Thoå Nhó Kyø), vaø Baltic NPP (Nga). WorleyParsons cuõng ñaõ ñöôïc Exelon vaø PPL ôû Hoa Kyøchæñònhthöïchieänthieátkeákhaùinieämveàheäthoángthoâng khí ngaên chaën cho taùm ñôn vò haït nhaân, moät trong nhöõng ñôn haøng cuûa NRC sau nhöõng bieán coá taïi Nhaø Maùy Haït Nhaân Fukushima taïi Nhaät Baûn vaøo thaùng 3, 2011.

Muoán bieát theâm thoâng tin, xin lieân laïc:

Djurica Tankosic

Giaùm Ñoác Toaøn Caàu, Ñieän Haït Nhaân +44 (208) 326-5094 djurica.tankosic@WorleyParsons.com

PowerOn | Soá 2 | 9


CNEC WorleyParsons hieän ñang laøm vieäc treân moät soá döï aùn: • • • •

Nghieân cöùu Khaû Thi cho HPP Marabaù vaø Tapajoùs Thieát Keá Chi Tieát cho HPP Ferreira Gomes Kyõ Sö cho Chuû Ñaàu Tö trong döï aùn HPP Chaglla Nghieân Cöùu Moâi Tröôøng cho HPP Belo Monte (Coâng Suaát Laép Ñaët laø 11.233 MW)

Ñoåi Môùi Thuûy Ñieän: Mang ñeán thaønh coâng trong thuûy ñieän

Toång quan CNEC WorleyParsons laø ñôn vò xuaát saéc trong laõnh vöïc Thuûy Ñieän. Coù maët taïi thò tröôøng Brazil keå töø naêm 1959, chuùng toâi ñaõ tham gia vaøo caùc giai ñoaïn khaùc nhau cuûa hôn 40 nhaø maùy thuûy ñieän, vôùi coâng suaát keát hôïp laø 70 GW.

Vò Trí Chieán Löôïc Brazillaøquoácgiañöùngñaàutheágiôùiveàphaùttrieånthuûyñieän,vôùi treân 90% saûn löôïng ñieän laø töø thuûy ñieän, vaø coù theå töï haøo veàù nhöõng nhaø maùy thuûy ñieän lôùn nhaát theá giôùi thöôøng ñöôïc xaây döïng trong caùc ñieàu kieän moâi tröôøng khoù khaên. Vôùi Trung Taâm Thuûy Ñieän ñaët taïi Saõo Paulo, Brazil, WorleyParsons ñang ôû vò trí raát thuaän lôïi ñeå ñaùp öùng toaøn caàu vaø hieän ñang laøm vieäc treân nhöõng döï aùn ña daïng taïi Brazil, töø lôùn ñeán nhoû, vaø töø khi môùi baét ñaàu xaây döïng cho ñeán khi ñöa vaøo hoaït ñoäng. Phi Chaâu laø muïc tieâu tieáp theo cuûa WorleyParsons, nôi coù tieàm naêng ñaùng keå ñang thu huùt söï chuù yù cuûa nhieàu chaùnh phuû, ngaân haøng, vaø nhaø ñaàu tö.

Nhaø Maùy Ñieän Thuûy Ñieän Foz do Chapecoù HPPFozdoChapecoùlaømoätdöïaùnñoåimôùivôùiùthieátkeáaántöôïng: •

Ñaäp Rockfill coù loõi at-phan daøi 548 m, cao 47 m, vaø theå tích 1.800.000 m³

Dieän tích xaû nöôùc laø 53.000 km²

Khu vöïc ngaäp nöôùc (toái ña) laø 84,4 km²

Coät nöôùc thieát keá cao 49,8 m

Löu löôïng toái ña cuûa tuabin laø 1,596 m³/giaây

Ñaäp traøn roäng 1519 m coù coång quay cao 20,6 m cho Löu Löôïng Thieát Keá Ñaäp Traøn (QMP) laø 62.190 m³/giaây.

Ngoaøi ra, heä thoáng phaùt coøn coù oáng coáng vaø boàn chöùa trung gian, coång daãn nöôùc troïng löïc, cöûa coáng roäng 4x10 m vaø daøi 27 m, nhaø maùy ñieän vôùi boán tuabin Francis truïc ñöùng (4x217 MW) vaø toång coâng suaát laép ñaët laø 855 MW.

PP Foz do Chapecoù, coù coâng suaát laép ñaët laø 855 MW taïi Soâng Chapecoù (Brazil) cung caáp nguoàn naêng löôïng thaân thieän vôùi moâi tröôøng.

Giaûi Phaùp Ñoåi Môùi cho Nhöõng Khoù Khaên Chính Döï AÙn Foz do Chapecoù coù thôøi gian thöïc hieän raát gaáp ruùt. Ñieåm maáuchoátcuûadöïaùnlaønhucaàuxaâycaátñaäpchaùnhtrongmuøakhoâ vöøa qua trong khoaûng thôøi gian 5 thaùng (töø thaùng 12 ñeán thaùng 4), chæ tröôùc khi khôûi ñoäng nhaø maùy. Muøa khoâ taïi Mieàn Nam Brazil thöôøng coù nhieàu ngaøy möa xen keõ, do ñoù ñaäp ñaù coù loõi ñaát seùt neùn tieâu chuaån laø khoâng khaû thi trong thôøi gian ngaén nhö vaäy.

Taêng Hieäu Quaû trong Giai Ñoaïn Thieát Keá

Ñaäpneànñaùvôùigiaûiphaùpñaátseùtöôùt,nôiùneànñaátseùtñöôïcneùn vôùi löôïng nöôùc cao hôn ñaõ ñöôïc nghieân cöùu, tuy nhieân giaûi phaùp naøy khoâng baûo ñaûm coù theå thöïc hieän ñöôïc, do ñieàu kieän khí haäu khaéc nghieät cuûa ñòa phöông.

Toái öu hoùa thieát keá cô baûn daãn ñeán giaûm ñöôïc moät khoang coång, giaûm moät thieát bò chuyeån ñoäng/vaän chuyeån; caùc nghieân cöùu veà moâ hình thuûy löïc giuùp giaûm ñöôïc chieàu daøi cuûa thaùc nöôùcñaäptraøn,cuõngnhöcaáutruùcdaãncuûañaäptraøn.Nhöõngtoái öu hoùa naøy tieát kieäm chi phí vaät lieäu cuûa döï aùn, giaûm thôøi gian xaây caát, vaø caûi tieán hieäu quaû chung.

Ñeå giaûi quyeát khoù khaên naøy, chuùng toâi ñaõ ñeà nghò duøng loõi atphan laø giaûi phaùp ñaàu tieân söû duïng taïi Brazil. Giaûi phaùp ñoåi môùi naøy ñaõõ giuùp chuùng toâi xaây caát ñaäp trong thôøi gian kyû luïc baèng caùch cho pheùp xaây caát lieân tuïc, ngay caû trong nhöõng ñieàu kieän thôøi tieát baát lôïi. Giaûi phaùp thöïc hieän loõi at-phan ñaõ ñoaït Giaûi Thöôûng Döï AÙn Quoác Teá Quan Troïng cuûa ICOLD 2011.

10 | Soá 2 | PowerOn


HPP Foz do Chapecoù: Nhoùm kyõ sö cuûa chuùng toâi taïi coâng tröôøng Tieán só Ciro Humes, Tröôûng Nhoùm Kyõ Thuaät Ñòa Chaát: Toâi töï haøo ñöôïc daãn daét nhoùm thieát keá cuûa Ñaäp Neàn Ñaù Loõi At-phan ñaàu tieân taïi Brazil. Giaûi phaùp naøy laø yeáu toá quan troïng ñeå ñaùp öùng vôùi moät lòch trình eo heïp trong ñieàu kieän khí haäu khoù khaên. Thieát keá vaø naêng suaát cuûa Ñaäp Foz do Chapecoù do UÛy Ban Quoác Teá veà Ñaäp Lôùn ñaùnh giaù, vaø ñoaït giaûi Döï AÙn Quoác Teá Xuaát Saéc trong Hoäi Nghò Chuyeân Ñeà Quoác Teá Laàn 2 veà Caùc Ñaäp Neàn Ñaù (2011).

Vincenzo Mauro, Kyõ Sö Döï AÙn: HPP Foz do Chapeco laø moät coâng trình phöùc taïp do ñaëc ñieåm cuûa löu vöïc gaây ra bôûi löu löôïng nöôùc soâng raát cao trong quaù trình xaây caát vaø vaän haønh. Ñieàu naøy daãn ñeán nhöõng khoù khaên maø chuùng toâi phaûi ñoái maët ñeå ñaït ñöôïc giaûi phaùp kyõ thuaät vaø kinh teá toát nhaát, bao goàm vieäc ñoåi höôùng soâng an toaøn vaø xaây caát nhanh.

Darwin Torelli, Quaûn Lyù Döï AÙn: HPP Foz Chapecoù do Lieân Doanh giöõa CNEC WorleyParsons (Kyõ Thuaät), Alstom (Cung Caáp Thieát Bò), vaø Camargo Correa (Xaây Caát vaø Döïng Cô Ñieän) thöïc hieän. Ba haõng naøy thöïc hieän EPC, ñöôïc quaûn lyù trong moät quy hoaïch toång theå duy nhaát, giuùp sôùm ñöa nhaø maùy vaøo hoaït ñoäng. Toâi töï haøo tham gia laøm quaûn lyù döï aùn cho CNEC WorleyParsons.

Nhöõng Thaønh Coâng Khaùc Gaàn Ñaây Trong 5 naêm qua, CNEC WorleyParsons ñaõ xaây döïng ñoàng thôøi Thieát Keá Chi Tieát cho boán nhaø maùy thuûy ñieän: •

HPP Serra do Facaõo HPP: RCC vaø Ñaäp Ña Hôïp (Composite) vôùi nhaø maùy ñieän coâng suaát 213 MW

HPP Salto Pilaõo: Ñaäp beâ toâng vôùi nhaø maùy ñieän coâng suaát 182 MW

HPP Estreito: Ñaäp neàn ñaù vôùi loõi ñaát seùt vaø nhaø maùy ñieän coâng suaát 1.080 MW

HPP Foz do Chapecoù: Ñaäp neàn ñaù loõi at-phan vôùi nhaø maùy ñieän coâng suaát 855 MW

Chuùng toâi ñaõ thöïc hieän nhöõng döï aùn ñaày thaùch thöùc naøy gaàn nhö cuøng moät luùc. Caùc döï aùn naøy mang ñeán nhöõng thöû thaùch to lôùn cho haõng, nhöng baèng nhöõng noã löïc vaø hôïp taùc heát loøng, chuùng toâi ñaõ thaønh coâng vaø chöùng toû ñöôïc naêng löïc cuûa ñoäi nguõ thieát keá.

Nhoùm Kyõ Thuaät Ñòa Chaát giaùm saùt vieäc ñaøo hoà laáy nöôùc, giuùp ñaûm baûo lòch trình, baát keå ñieàu kieän thôøi tieát baát lôïi.

PowerOn | Soá 2 | 11


Thieát bò tuabin khí - löïa choïn xuaát saéc ñeå taêng toái ña lôïi nhuaän ñaàu tö trong khi vaãn giaûm thieåu taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng. Söï Troãi Daäy cuûa Khí Ñoát - Löïa Choïn Nhieân Lieäu Moû cuûa Hoâm Nay Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, ngöôøi ta noùi nhieàu veà khí ñoát töï nhieân nhö laø moät löïa choïn nhieân lieäu öa thích cuûa nhieàu nôi treân theá giôùi. Nhöõng moû khí ñoát môùi vôùi tröõ löôïng cöïc lôùn ñaõ ñöôïc phaùt hieän taïi nhieàu khu vöïc, laøm taêng tröõ löôïng khí ñoát toaøn caàu hieän nay. Ñieàu naøy laøm cho khí ñoát thieân nhieân nhieân trôû thaønh nguoàn nhieân lieäu ñöôïc löïa choïn. Coù nhieàu lyù do ñeå khí ñoát trôû thaønh nguoàn nhieân lieäu môùi ñaùng chuù yùù nhaát (caùch ñaây chöa ñeán 10 naêm than ñaù vaãn giöõ vò trí ñoäc toân), caùc lyù do naøy bao goàm: • Chi phí nguoàn nhieân lieäu thaáp • Giaù nhieân lieäu oån ñònh • Luoân coù saün • Xaây caát nhanh, chi phí thaáp • Laø loaïi nhieân lieäu moû saïch nhaát Tuy nhieân vôùi taát caû nhöõng ñieàu treân ñaây goäp laïi, thì xu höôùng chung ñoái vôùi vieäc söû duïng khí ñoát töï nhieân ñang bò chaäm laïi trong nhieàu tröôøng hôïp, do nhöõng lo ngaïi töø phía caùc chaùnh phuû hay trong vaán ñeà quaûn lyù haønh chaùnh. Nhieàu khu vöïc vaãn coøn ñang thöïc hieän nhöõng thay ñoåi veà quy ñònh khí thaûi, taïo söï khoâng roõ raøng lieân quan ñeán caùc vaán ñeà nhö phí khí thaûi, xöû phaït, vaø/ hoaëccaùcsöûañoåibaétbuoäcñeåñaùpöùngnhöõngñoøihoûimôùinaøy.Söï khoâng roõ raøng trong quaûn lyù nhaø nöôùc seõ daãn ñeán vieäc ban haønh môùi hay thay ñoåi chaùnh saùch moâi tröôøng.

ÖÙng Duïng cuûa Tuabin Khí Coù raát nhieàu caáu hình tuabin khí khaùc nhau cho caùc nhaø maùy ñieän. Moät soá caáu hình ñöôïcsöû duïng thöôøng xuyeân laø: • Chu Trình Ñôn Giaûn hay Chu Trình Môû - Tuabin Khí (GTG) phaùt ñieän (khoâng thu hoài nhieät thaát thoaùt) • Chu Trình Ñôn Giaûn vôùi HRSG - Tuabin Khí phaùt ñieän keøm thu hoài nhieät thaát thoaùt baèng caùch söû duïng Maùy Phaùt Hôi Thu Hoài Nhieät (HRSG) ñeå taïo hôi nöôùc xöû lyù (ñoâi khi boá trí naøy coøn goïi laø phaùt ñieän hoãn hôïp ñôn giaûn) • Chu Trình Hoãn Hôïp - Tuabin Khí phaùt ñieän coù thu hoài nhieät thaát thoaùt vaø taïo ra hôi nöôùc cho tuabin hôi nöôùc ngöng tuï • Ñoàng Phaùt vôùi Chu Trình Hoãn Hôïp - Tuabin Khí phaùt ñieän coù thu hoài nhieät thaát thoaùt ñeåø taïo hôi nöôùc cho tuabin hôi nöôùc (STG). Hôi nöôùc ñöôïc cung caáp tröïc tieáp töø HRSG hay do tuabin hôi huùt ra. • Boá trí moät - moät - Moät GTG/HRSG vaø moät STG vôùi boá trí truïc ñôn hay ña truïc • Boá trí hai - moät - Hai GTG/HRSG vaø moät STG thoâng thöôøng döôùi daïng ña truïc • Boá trí ba - moät - Ba GTG/HRSG vaø moät STG thoâng thöôøng döôùi daïng ña truïc Nhöõng boá trí khaùc nhau naøy coù theå toái öu hoùa vieäc phoái hôïp phaùt ñieän ñeå thích hôïp vôùi baát cöù ñoøi hoûi heä thoáng naøo. Keát quaû cho ra laø raát toát khi xem xeùt keát hôïp caùc yeáu toá thôøi gian ñaùp öùng nhanh vaø giaûm khí thaûi. Hình 1 cho thaáy ñöôøng cong traéc ñoà taûi thoâng thöôøng. Traéc ñoà naøy laø thí duï minh hoïa cho nhöõng lôïi theá cuûa nhaø maùy tuabin khí chu trình keát hôïp. Nhöõng nhaø maùy naøy coù chi phí ñieänthaáp,khôûiñoängnhanhchoùngñeåöùngphoùvôùithayñoåitaûi,vaø raát ñaùng tin caäy vôùi traéc cacbon vaãn khaù ít. 12 | Soá 2 | PowerOn

Khí ñoát:

Nguoàn naêng löôïng thoáng trò môùi


Hoaït Ñoäng Toaøn Caàu: Chuaån bò cho nhaø maùy khí ñoát trong töông lai

Boái caûnh Moät daáu hieäu raát tích cöïc laø ñang dieãn ra nhieàu hoaït ñoäng ñaùng keå trong caùc giai ñoaïn Xaùc Ñònh, Ñaùnh Giaù, vaø AÁn Ñònh cuûa thöïc hieän döï aùn. Hieän taïi, WorleyParsons ñang thöïc hieän moät soá nghieân cöùu khaû thi vaø nghieân cöùu ñaùnh giaù treân khaép toaøn caàu. Caùc coâng vieäc tieàn-FEED vaø FEED (Thieát Keá Kyõ Thuaät Toång Theå) ñang ñöôïc baét ñaàu vôùi hy voïng raèng caùc döï aùn xaây döïng coù thieát keá lôùn seõ ñöôïc tieán haønh nhanh choùng. Döôùi ñaây laø caùc thí duï veà coâng vieäc maø Nhoùm WorleyParsons ñang thöïc hieän:

Döï AÙn / Ñòa Ñieåm:

Quy Moâ Cô Sôû

Ñaùnh Giaù Ñoàng Phaùt taïi Canada

Phaùt Ñieän coâng suaát 200 MW / 1,5 trieäu caân Anh hôi nöôùc moät giôø

Nhaø Maùy Chu Trình Hoãn Hôïp / Hoa Kyø

Chu Trình Hoãn Hôïp coâng suaát 500 MW vôùi phaùt ñieän hoãn hôïp

Ñaùnh Giaù Nhaø Maùy Chu Trình Hoãn Hôïp / Mozambique

Ñaùnh giaù caùc nhaø maùy chu kyø keát hôïp töø 850 MW ñeán 2.500 MW

Ñaùnh Giaù Nhaø Maùy Chu Trình Hoãn Hôïp / Malaysia

Nhaø Maùy Chu Trình Hoãn Hôïp coâng suaát 1.100 MW

Ñaùnh Giaù Ñoàng Phaùt taïi AÛ 850 MW / 1,35 trieäu caân Raäp Xeâ UÙt Anh hôi nöôùc moät giôø

Nhaø Maùy Tuabin Nhieät Lagoon Creek, TVA

Ñaùnh Giaù Ñoàng Phaùt taïi Kuwait

500 MW / 3.9 trieäu caân Anh hôi nöôùc moät giôø

Nghieân cöùu tieàn-FEED Nhaø Maùy Chu Trình Hoãn Hôïp/ Hoa Kyø

Chu Trình Hoãn Hôïp 1x1 coâng suaát 300 MW

Ngoaøi nhöõng thí duï neâu treân, coøn coù moät soá döï aùn chuyeån ñoåi nhieân lieäu ñang treân ñaø tieán trieån. Moät trong soá ñoù laø döï aùn Anclote cho Duke Energy taïi Florida, trong ñoù khí töï nhieân ñöôïc ñöa vaøo caùc loø hôi ñoát daàu hieän coù. Ñaây laø moät keátquaûkhaùccoùñöôïctöølôïitheágiaùthaápvaøtínhchaátoånñònh cuûa khí töï nhieân, vôùi lôïi ích coäng theâm laø khí ñoát ñöôïc xem laø nhieân lieäu moû saïch. Caùc döï aùn tuabin khí cuõng ñang xem xeùt ñeán lôïi ích naøy. PowerOn | Soá 2 | 13


Traéc Ñoà Taûi Haøng Ngaøy Quy Ñònh veà Taûi

Caùc Ñoøi Hoûi veà Saûn Phaåm: ■ Chi Phí Ñieän veà Saûn Xuaát Thaáp ■ Thôøi Gian Khôûi Ñoäng Ngaén 20,000 $ 7,894 ■ Möùc Tin Caäy Môû Maù y Cao 18,000 $ ■ Caùch ÖÙng Xöû Taû 6,835 i Boä Phaän Cao 16,000

Saûn Xuaát Ñieän

Taûi Trung Haïn: Phaàn lôùn CCPP

$ 6,050 $ Thay theá caùc Ñôn Vò14,000 Taûi Cô 5,335 $Taùi cheá$:5,975 5,578 5,099 $5,348Baûn$5,595 vì Phaûi Ñaùp ÖÙng Traùch Nhieäm $ 4,755 12,000 Naïp, Phaûi Döï Phoøng khi Thieáu $ 4,692 Gioù / AÙnh Saùng Maët Trôøi 10,000 $

$ $

$

0

2

4

$

2,060

6

8

$ 3,076 BAN 2,438

10

3,565

3,167

12

$

Taûi Cô Baûn: 8,000 Nöôùc Cung Caáp cho Thuûy Ñieän Haït 6,000 Nhaân, Than Ñaù vaø Nhaø Maùy Hôi Nöôùc

3,860

NGAØY 14

16

18

20

22

4,000

24

2,000

665 974 978 1,003 $ $ $ 12-POM-TR01

0

Maùy Ñun Hôi Thoâng Thöôøng Biomass

Chaát Raén Pheá Thaûi trong Ñoâ Thaønh

Hình 1, Döõ Lieäu cuûa Siemens: Nhaø maùy chu trình hoãn hôïp (CCP) tuabin khí coù chi phí thaáp, khôûi ñoäng nhanh, vaø ñaùng tin caäy trong khi möùc traéc cacbon thaáp.

CT Hieän Ñaïi (SC) CT Thoâng thöôøng (SC) NGCC Thoâng thöôøng NGCC Hieän Ñaïi NGCC Hieän Ñaïi vôùi CCS Gioù Treân Bô Thuûy Ñieän PC Hieän Ñaïi IGCC Biomass (Maët Phoàng) Nhieät töø Naêng Löôïng Maët Trôøi Quang Ñieän Lôùn PC Hieän Ñaïi vôùi CCS Haït Nhaân IGSS vôùi CCS Naêng Löôïng Ñòa Nhieät Boàn Toàn Tröõ Khí Bôm Gioù Treân Bô Quang Ñieän Nho Phoøng Nhieân lieäu

$

Taûi Toát Nhaát: Boàn Toàn Tröõ Khí Bôm SCPP / Phaùt Sinh Naêng Löôïng cho Maùy Bay/ v.v...

Caûi tieán thieát keá tuabin khí seõ tieáp tuïc cung caáp naêng suaát vaø khí thaûi toát hôn. Hieän taïi, phaàn lôùn caùc quy ñònh veà moâi tröôøng ñeàu thuaän lôïi cho nhaø maùy phaùt ñieän chu trình hoãn hôïp. Chi phí laép ñaët caùc cô sôû phaùt ñieän duøng tuabin khí vaãn thuoäc dieän thaáp nhaát nhö trong Hình 2:

Chi Phí Voán Qua Ñeâm naêm 2010

Ñoàng Phaùt Ñoàng Phaùt, coøn goïi laø Nhieät vaø Ñieän Keát Hôïp (CHP), laø saûn xuaát ra nhieät vaø naêng löôïng cô hoïc ñoàng thôøi töø moät nguoàn hay nhaø maùy. ÖÙng duïng phoå bieán nhaát laø nhöõng nhaø maùy naøy phaùt ra ñieän vaø hôi nöôùc; tuy nhieân, naêng löôïng nhieät vaø naêng löôïng cô hoïc coù theå coù nhieàu daïng. Sau ñaây laø moät soá thí duï veà nhöõng daïng khaùc naøy: Naêng löôïng nhieät • Hôi nöôùc • Nöôùc noùng • Nöôùc laïnh • Khí noùng

Ñoàngphaùtcoùnhieàuteângoïikhaùcduøthuaätngöõchæcoùnghóalaø phaùtñieänñoàngthôøi.Döôùiñaâylaømoätsoáthuaätngöõkhaùcduøng phoå bieán trong kinh doanh: • Tri-Generation laø moät taäp hôïp cuûa caùc daïng treân, trong ñoù naêng löôïng nhieät hay naêng löôïng cô hoïc ñöôïc cung caáp döôùi nhieàu daïng. Thí duï, cung caáp hôi nöôùc vaø nöôùc noùng. • Söôûi aám khu vöïc laø moät thuaät ngöõ quen thuoäc duøng trong AÂu Chaâu, ôû ñoù hôi nöôùc vaø ñoâi khi ñieän ñöôïc cung caáp cho caû khu vöïc töø moät nhaø maùy duy nhaát. •

Nhaø maùy Nhieät laø moät heä thoáng phaùt ñieän hoãn hôïp, naêng löôïng nhieät taïo ra mang ñeán lôïi töùc chaùnh cho nhaø maùy.

Nhaø maùy Ñieän laø moät heä thoáng phaùt ñieän hoãn hôïp, saûn löôïng ñieän mang ñeán lôïi töùc chaùnh cho nhaø maùy.

Chi Phí Voán Qua Ñeâm US $1.000 / kw CT Hieän Ñaïi (SC) CT Thoâng thöôøng (SC) NGCC Thoâng thöôøng NGCC Hieän Ñaïi NGCC Hieän Ñaïi vôùi CCS Gioù Treân Bôø Thuûy Ñieän PC Hieän Ñaïi IGCC Biomass (Maët Phoàng) Nhieät töø Naêng Löôïng Maët Trôøi Quang Ñieän Lôùn PC Hieän Ñaïi vôùi CCS Haït Nhaân IGSS vôùi CCS Naêng Löôïng Ñòa Nhieät Boàn Toàn Tröõ Khí Bôm Gioù Treân Bôø Quang Ñieän Nhoû Phoøng Nhieân lieäu Maùy Ñun Hôi Thoâng Thöôøng Biomass Chaát Raén Pheá Thaûi trong Ñoâ Thaønh

0

1

3

4

5

6

7

8

9

10

7.050

8.800

12.000

$

665

$

974

$

978

$

1.003

$

2.060

$

2.438

$

3.076

$

3.167

$

3.565

$

3.860

$

4.692

$

4.755

$

5.099

$

5.335

$

5.348

$

5.578

$

5.595

$

5.975

$

6.050

$

6.835

$

7.894

$

8.232

20.000

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0 12-POM-TR02

2

(LHV) Toác ñoä söôûi/kwh

Hình 2: Döïa theo döõ lieäu EIA: Chi phí nhieân lieäu giuùp cho caùc CCP trôû thaønh moät trong nhöõng nhaø maùy saûn xuaát ñieän chi phí thaáp nhaát.

Vôùi taát caû nhöõng lyù do naøy, nhöõng cô sôû phaùt ñieän duøng tuabin khí cung caáp cho khaùch haøng caùc löïa choïn toái öu ñeå toái ña hoùa tyû leä hoaøn voán ñaàu tö, cuõng nhö giaûm thieåu khí thaûi vaøo moâi tröôøng.

14 | Soá 2 | PowerOn

Naêng löôïng cô hoïc • Phoå bieán nhaát laø chaïy cho maùy phaùt ñieän • Chaïy cho thieát bò quay (nhö quaït, maùy neùn khí, vaø maùy bôm)

WorleyParsons ñaõ cung caáp dòch vuï cho nhöõng khaùch haøng trong laõnh vöïc Ñoàng Phaùt trong nhieàu naêm. Thí duï, haõng tieàn nhieäm cuûa WorleyParsons (Gilbert/Commonwealth) laø ñoái taùc lieân doanh trong döï aùn EPC taïi trung taâm Hartford, Connecticut cung caáp 60 MW ñieän vaø hôi nöôùc khu nhieät cho vuøng trung taâm cuûa Hartford. Döï AÙn Cung Caáp Naêng Löôïng Cho Khu Vöïc Toøa Nhaø Quoác Hoäi (Capitol District Energy Project) laø döï aùn xaây döïng moät heä thoáng ñoàng phaùt chu trình hoãn hôïp tuabin khí. WorleyParsons thöïc hieän dòch vuï thieát keá vaø mua saém thieát bò trong khi ñoái taùc lieân doanh cuûa chuùng toâi thöïc hieän haïng muïc xaây caát. Heä thoáng ñaõ ñöôïc ñöa vaøo hoaït ñoäng caùch ñaây gaàn 25 naêm. Ñoàng phaùt khoâng phaûi laø laõnh vöïc môùi meû ñoái vôùi WorleyParsons.

Caùc thuaän lôïi vaø caùc yeáu toá khuyeán khích öùng duïng Ñieän Ñoàng Phaùt thay theá cho Loø Noài Hôi Ñoát Baèng Than hieän taïi Dophaùtñieänvaøtaïohôinöôùcñoàngthôøi,caùcheäthoángñieänñoàng phaùt voán höõu hieäu hôn baát cöù heä thoáng phaùt ñieän naøo khaùc. Möùc aùp suaát ñieån hình cuûa hôi taïo ra töø heä thoáng ñieän ñoàng phaùt laø 150 PSIG. Hình 3 so saùnh giöõa giaù trò hieän taïi ñoái vôùi toång chi phí naêng löôïng cho heä thoáng ñieän ñoàng phaùt vaø noài hôi ñoát baèng than so vôùi chuyeån sang duøng noài ñoát baèng khí. Vôùi nhöõng quy ñònh gaàn ñaây veà khí thaûi, noài hôi ñoát baèng than ñaù khoâng coøn laø löïa choïn hôïp lyù ñeå taïo hôi nöõa. WorleyParsons ñaõ ñaùnh giaù hai tröôøng hôïp khaùc nhau, ñöôïc neâu döôùi ñaây: • Thay theá noài hôi baèng heä thoáng ñieän ñoàng phaùt chu trình hoãn hôïp tuabin khí • Chuyeån nguoàn nhieân lieäu töø than ñaù sang khí ñoát Nhö ñaõ thaáy trong Hình 3, ñieän ñoàng phaùt mang ñeán nhöõng lôïi ích kinh teá ñaùng keå. Chi phí dao ñoäng khoaûng 40% ñeán 70% so vôùi caùc löïa choïn khaùc.


Giaù Trò Hieän Taïi x $1000 300.000 250.000

Giaù Trò Hieän Taïi cuûa Chi Phí Naêng Löôïng (20-40MW, 150 psig Hôi) Phaùt Ñieän Hoãn Hôïp

Söû Duïng Maùy Ñoát Than

Gaëp Gôõ Chuyeân Gia: Andy Donaldson

Chuyeån Nhieân Lieäu sang Maùy Ñun Khí Môùi

Giaùm Ñoác Toaøn Caàu veà Khu Vöïc Phuï: Tuabin Khí

200.000

andy.donaldson@worleyparsons.com

150.000

Ñieän ñoàng phaùt laø gì vaø taïi sao laïi phoå bieán?

100.000

Ñieän ñoàng phaùt laø heä thoáng saûn sinh ra ñieän vaø naêng löôïng nhieät höõu ích ñoàng thôøi. Thoâng thöôøng, hôi nöôùc ñöôïc taïo ra ôû aùp suaát töø 100 ñeán 600 psig. Trong tröôøng hôïp thoâng thöôøng vôùi muïc tieâu laø phaùt ñieän thì seõ söû duïng aùp suaát noài hôi cao hôn nhieàu trong khoaûng töø 1800 ñeán 2400 psig. Cöù moãi 3 Btu cung caáp cho noài hôi thì coù khoaûng 1 Btu xuaát hieän taïi truïc tuabin nhö laø hoaït ñoäng höõu ích, döôùi hình thöùc hoaït ñoäng hay phaùt ñieän, vaø 2 Btu bò thaát thoaùt ôû bình ngöng tuï.

50.000 0

12-POM-TR03

Löïa choïn 1 Chæ HRSG maø thoâi

Löïa choïn 2 Trôû laïi Pr STG

Löïa choïn 3 EXT / STG ngöng tuï

Hình 3: Ñieän ñoàng phaùt mang laïi giaù trò kinh teá cao vôùi chi phí naêng löôïng thaáp.

Lôïi ích ñaùng keå khaùc laø giaûm traéc cacbon. Giaûm khí thaûi Carbon Dioxide nhö trong Hình 4 ñoái vôùi ba boá trí ñieän ñoàng phaùt khaùc nhau.

Loaïi Phaùt Ñieän Tieän Ích - Ít Hieäu Quaû Nhaát 3 Btu Nhieân lieäu

Löïa Choïn 1 — tuabin khí ñoát vôùi Maùy Phaùt Hôi Thu Hoài Nhieät (HRSG), phaùt ñieän (töø tuabin khí ñoát), vaø cung caáp hôi nöôùc (töø khí thoaùt töø tuabin khí) cho heä thoáng. Löïa choïn naøy giaûm ñöôïc khí CO2 nhieàu nhaát vì quy moâ phaùt ñieän phuø hôïp vôùi löôïng nhieät thaát thoaùt (töø khí thaûi cuûa tuabin khí ñoát) caàn thieát ñeå taïo nhu caàu hôi nöôùc cho heä thoáng. Hình 4 cho thaáy möùc giaûm khí CO2 coù theå ñaït ñöôïc.

12-POM-TR04

Löïa Choïn 2 — tuabin Cogen CO Haøng naêm2 Giaûm so vôùi Than Ñaù khí vôùi HRSG vaø (20-40MW, 150 psig Hôi) Taán / Naêm tuabin aùp suaát ngöôïc, 100.000 90.000 80.000 phaùt ñieän (töø tuabin 70.000 60.000 khí vaø tuabin hôi aùp 50.000 40.000 suaát ngöôïc) vaø cung 30.000 20.000 caáp hôi nöôùc (töø khí 10.000 0 thaûi cuûa tuabin aùp Löïa choïn 1 Löïa choïn 2 Löïa choïn 3 suaát ngöôïc) cho heä Chæ HRSG Trôû laïi EXT / STG maø thoâi Pr STG ngöng tuï thoáng. Löïa Choïn 2 Hình 4: Caùc löïa choïn vôùi möùc ñoä giaûm khí thaûi saûn sinh nhieàu ñieän CO2 ñeå ñaùp öùng caùc quy ñònh veà moâi tröôøng. hôn do ñieàu kieän noài hôi cao hôn ñeå cung caáp hôi cho tuabin aùp suaát ngöôïc ñeå khí thaûi cuûa tuabin naøy ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu hôi nöôùc cuûa cô sôû. Do ñieàu kieän hôi nöôùc cao hôn, ñoøi hoûi nhieân lieäu seõ lôùn hôn ñoái vôùi löïa choïn 2 vaø do ñoù giaûm khí CO2 ít hôn löïa choïn 1. Löïa Choïn 3 — tuabin khí vôùi HRSG vaø tuabin ngöng tuï, phaùt ñieän (töø tuabin khí vaø tuabin hôi aùp suaát ngöôïc) vaø cung caáp hôi nöôùc (töø khí thaûi cuûa tuabin khí) cho heä thoáng. Löïa Choïn 3 saûn sinh ñieän nhieàu nhaát do ñieàu kieän noài hôi vaø löu löôïng cao hôn ñeå cung caáp hôi nöôùc cho tuabin hôi ngöng tuï. Khaû naêng huùt hôi töø tuabin hôi ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu hôi nöôùc cuûa heä thoáng. Do ñoøi hoûi veà hôi nöôùc cao hôn ñoái vôùi boá trí tuabin ngöng tuï neân ñoøi hoûi nhieân lieäu seõ lôùn hôn ñoái vôùi löïa choïn 3 vaø do ñoù giaûm khí CO2 ít hôn caû hai löïa löïa choïn 1 vaø 2. Toùm laïi, ñieän ñoàng phaùt la øgiaûi phaùp coù hieäu quaû raát kinh teá cuõng nhö giaûm ñaùng keå nhöõng lo ngaïi veà moâi tröôøng. Tuy nhieân, thieát keá cuûa heä thoáng ñieän ñoáng phaùt raát phöùc taïp, vaø nhieàu yeáu toá caàn ñöôïc xem xeùt ñeå toái öu hoùa thieát keá heä thoáng cho phuø hôïp vôùi giaûi phaùp toái öu. Do ñoù, caùc nghieân cöùu vaø ñaùnh giaù tröôùc seõ raát quan troïng ñeå löïa choïn neàn taûng thieát keá heä thoáng ñieän ñoàng phaùt.

3 Btu Nhieân lieäu

Tuabin Hôi

Noài hôi

1 Btu Ñieän

33%

=

Höõ u uhieä u Nhaát Loaïi Phaùt Ñieän Tieän Ích - Ít Hieä Quaû 2 Btu THAÁT THOAÙT NAÊNG Tuabin LÖÔÏNG

Noài hôi

Hôi

33% Ñieän

1 Btu Ñieän

33%

=

Höõu hieäu

Lôïi ích chính cuûa ñieän ñoàng 2 Btu phaùt laø gì?

33% Ñieän

THAÁT Lôïi ích cuûa ñieän ñoàng phaùt THOAÙTlaø hôi nöôùc taïo ra trong noài hôi vaø NAÊNG cöù moãi 3 Btu do noài hôi cung thì coù 1 Btu laø hoaït ñoäng höõu LÖÔÏNcaáp G Kyõ Ngheä t Ñieä n Hoã n Hôï - Hieä u Quaû Toái Öutrong hieäu treân truïc, nhöng 2 Btu Phaù coøn laïi, thay vìpbò thaát thoaùt bình ngöng tuï thì ñöôïc duøng cho muïc ñích taïo nhieät ôû aùp suaát 1 3 Keát quaû cuûa boá yeâu caàu. trí naøy coù hieäu cao veà kinh teá. Tuabin Btu quaû raát% Btu Noài

Nhieân lieäu

3 Btu Nhieân lieäu 3 Btu Nhieân lieäu

hôi

Hôi

Ñieän

=

83

u Quaû hieäuToái Öu Kyõ Ngheä Phaùt Ñieän Hoãn Hôïp - Höõ Hieäu

Noài hôi

½ Btu THAÁT THOAÙT NAÊiNPhaù G Loaï t Tuabin LÖÔÏ NG

Hôi

Tuabin ½ Btu Hôi

Noài hôi

Phaùt Ñieän Hoãn Hôïp

THAÁT THOAÙT NAÊNG 2LÖÔÏ BtuNG THAÁT THOAÙT NG Keát ChuNAÊKyø LÖÔÏNG

1 Btu Naêng Löôïng

33% Ñieän + 50% Naêng Löôïng

Ñieän Tieä n1ÍchÍch - Ít HieäHöõ u Quaû u Ích Nhaát HöõuBtu % = Ñieän 1 Btu1 ÑieäNaê n ng Btu Löôïng Höõu Ích

83 Höõu hieäu = 33% 33% Ñieän +

50% Naêng Löôïng Höõ uHöõhieä u u Ích

33% Ñieän

Hôïp Tuabin Khí - Hieäu Quaû Toái Öu

Taïi sao khaùch haøng choïn ñieän ñoàng phaùt hôn laø tuabin ½ 3 Tuabin khí truyeàn Btu Btu thoáng? Tuabin Hôi = 83% Ñieän Nhieân Khí

Ñieän ñoàng lieäu phaùt duøng tuabin khí vaø maùy phaùt hôi thu hoài nhieät Höõ u hieäuhôïp thích (HRSG) laø haáp daãn trong nhöõng tröôøng Phaùgiaûi t Ñieänphaùp Hoãn Hôïraát p Chu Kyø ½ BtuKeát Hôïp Tuabin 1 Khí - Hieäu Quaû Toái Öu 50% Ñieän + 1 THAÁT Btu Naêngtöông hôïp. Tuabin khí töï noù naêng suaát nhieät ñoái thaáp nhöng THOAÙ T BtuKyõcoù Ngheä Phaùt Ñieän Hoãn u Quaû i Öu LöôïHôï ng p - Hieä 33% NaêngToá Löôï ng NAÊNG Ñieän 3 chu trình Höõu ½ Íchthöïc hieän Höõuñöôïc Ích naêng suaát raát cao, voán coù theå baèng LÖÔÏ N G Tuabin Btu Btu Tuabin % Hôi = Nhieân 1 Ñieän(HRSG) seõ phuïc hoài caùch theâm phaùt hôi thu hoài nhieät 3 lieäu maùyKhí Tuabin Btu Btu Noài Hôi = Höõ%u hieäu Ñieän nhieät töø Nhieâ n khí thoaùt ra. lieäu

hôi

1

½ Btu THAÁT

1 Btu Naêng

83 83

12-COGEN-AD01

50% Ñieän +

Höõ uphaùt hieä uñieän THOAÙT Btu ng Coù theå söû duïngÑieä keát hôïp tuabin khí vaø HRSG ñeå 33% Naêng Löôï ng vaø ½ Btu 1Löôï NAÊNG n 33% ÑieäHöõ n +u Ích Höõn ugÍch THAÁ T NG LÖÔÏ Naê taïo hôi söû duïng moät chuTHOAÙ trình. Noùi Btu veà naêng löôïng trong T 50% Naêng Löôïng ñaàu Löôïng NAÊNG Höõu Ích 25% sang Höõchuyeån u Ích NG thöôøng vaøo nhieân lieäu thì tuabinLÖÔÏkhí khoaûng ñieän. Töø nhieät khí thaûi coøn laïi, coù theå thu hoài khoaûng 60% ñaàu vaøo naêng löôïng trong nhieân lieäu ôû HRSG. Coù theå thieát keá HRSG ñeå taïo ra nhieàu loaïi aùp suaát hôi khaùc theo ñoøi hoûi cuûa muïc ñích taïo ra. 12-COGEN-AD01

Phaùt Ñieän Hoãn Hôïp Chu Kyø Keát Hôïp Tuabin Khí - Hieäu Quaû Toái Öu 3 Btu Nhieân lieäu

Tuabin Khí

1 Btu Ñieän

Tuabin Hôi

½ Btu Ñieän

½ Btu THAÁT THOAÙT NAÊNG LÖÔÏNG

1 Btu Naêng Löôïng Höõu Ích

=

83%

Höõu hieäu 50% Ñieän + 33% Naêng Löôïng Höõu Ích 12-COGEN-AD01

PowerOn | Soá 2 | 15


Trung Taâm Naêng Löôïng Ñoàng Phaùt UCLA WorleyParsons khôûi ñaàu döï aùn vaøo naêm 1991 vôùi thieát keá nhaø maùy laøm maùt khu vöïc vôùi chu trình hoãn hôïp LM1600 2 treân 1. Nhaø maùy cung caáp nöôùc laïnh cho toaøn boä khuoân vieân UCLA beân caïnh vieäc cung caáp ñieän. WorleyParsons thöïc hieän vieäc thieát keá, mua saém, quaûn lyù xaây caát vaø khôûi ñoäng nhaø maùy. Sau khi baét ñaàu hoaït ñoäng thöông maïi vaøo naêm 1993, WorleyParsons trôû thaønh nhaø thaàu vaän haønh vaø baûo döôõng (OM) cho nhaø maùy. Chuùng toâi saép böôùc sang naêm thöù 20 laøm nhaø thaàu O&M taïi UCLA. Trung Taâm Naêng Löôïng Ñoàng Phaùt UCLA goàm coù hai tuabin khí GE LM1600 chaïy baèng khí töï nhieân vaø khí baõi raùc keát hôïp, hai Maùy Phaùt Hôi Thu Hoài Nhieät cuûa Rentek, tuabin hôi nöôùc, vaø boä laøm laïnh huùt hôi nöôùc, taïo coâng suaát ñieän keát hôïp laø 43 MW. Nhaø maùy cung caáp ñieän, hôi nöôùc, vaø nöôùc laøm laïnh cho toaøn khuoân vieân UCLA vaø bao goàm hoaït ñoäng cuûa heä thoáng boàn chöùa naêng löôïng nhieät. WorleyParsons cung caáp vaän haønh vaø baûo döôõng ñaày ñuû cho heä thoáng. Caùc hoaït ñoäng haøng ngaøy veà vaän haønh vaø baûo döôõng nhaø maùy UCLA maø WorleyParsons thöïc hieän bao goàm:

Baûo Döôõng Phoøng Ngöøa WorleyParsons laäp keá hoaïch Baûo Döôõng Phoøng Ngöøa taïi choã döïa theo caùc ñoøi hoûi OEM cuûa UCLA. Keá hoaïch naøy cho pheùp ngöôøi vaän haønh deã daøng nhaän bieát tình traïng thieát bò (chaúng haïn nhö tình traïng “gaén baûng”, caàn baûo döôõng) vaø giao coâng vieäc baûo döôõng cho ngöôøi vaän haønh phuø hôïp döïa theo thoâng tin naøy. Hoaïch ñònh bao goàm coâng vieäc töø baûo döôõng theo thôøi bieåu vaø khoâng theo thôøi bieåu, ñeán tieâu thuï phuï tuøng döï phoøng vaø ngöøng hoaït ñoäng löôøng tröôùc.

Ñaïi Tu Ñôn Giaûn Nhaân vieân taïi choã cuûa WorleyParsons ñaõ quaûn lyù ñaïi tu theo höôùng daãn cuûa WP. WorleyParsons cung caáp caùc phuï kieän ngoaïi tröø caùc thieát bò duøng trong luùc thöïc hieän vieäc ñaïi tu. Trong quaù trình ñaïi tu, caùc boä phaän cuûa heä thoáng seõ ñöôïc kieåm tra ñeå coi coù bò quaù nhieät vaø seõ xem xeùt caùc ñaáu noái cuûa heä thoáng coi coù khít hay khoâng.

WorleyParsons cung caáp dòch vuï vaän haønh vaø baûo döôõng cho UCLA, bao goàm ngöng hoaït ñoäng theo döï kieán ñeå giaûm aûnh höôûng xuoáng möùc thaáp nhaát.

16 | Soá 2 | PowerOn


20 Naêm:

Naêng löôïng ñoàng phaùt hieäu quaû taïi UCLA Ñaïi tu theo thôøi bieåu, xaây caát nhaø maùy, vaø naâng caáp seõ giuùp nhaø maùy vaän haønh toát trong nhöõng tình huoáng cao ñieåm.

Thay Theá Boä Phaän WorleyParsons tuyeån duïng nhöõng kyõ thuaät vieân veà Duïng Cuï vaø Ñieàu Khieån, Ñieän, vaø Baûo Döôõng Cô Khí ñeå giaùm saùt baûo döôõng taïi UCLA. Trong tröôøng hôïp hö hoûng thieát bò hay hö vónh vieãn thì nhöõng kyõ thuaät vieân naøy seõ ñaùnh giaù nhöõng thay theá caàn thieát. Thoâng thöôøng seõ thay theá boä phaän khi baûo döôõng phoøng ngöøa vaø hieäu chænh khoâng söûa ñöôïc hö hoûng taïi nhaø maùy.

Baûo Döôõng Thöôøng Xuyeân Caùc hoaït ñoäng baûo döôõng seõ ñöôïc WorleyParsons ghi nhaän vôùi ñaày ñuû thôøi gian ñeå chuaån bò ngöng hoaït ñoäng thieát bò töông öùng. Ñieàu naøy raát quan troïng ñoái vôùi caùc thieát bò chính: nhöõng thieát bò coù hoaït ñoäng taïo ra nöôùc, hôi nöôùc, cô hoïc hay ñieän trong nhaø maùy. Baûo döôõng thöôøng xuyeân ñöôïc leân thôøi bieåu vaø do WorleyParsons thöïc hieän, vaø bao goàm caùc hoaït ñoäng baûo döôõng phoøng ngöøa vaø hieäu chænh.

Kieåm Tra vaø Caên Chænh WorleyParsons coù ban nhaân vieân taïi choã veà chuyeân vieân vaän haønh nhaø maùy seõ quyeát ñònh tình traïng nhaø maùy thoâng qua vieäc quan saùt, vaø kieåm tra caùc thieát bò. Kieåm tra heä thoáng xaùc ñònh tình traïng, nhöõng gì khaùc nhau, vaø nhu caàu thay theá hay ñònh chuaån, roài sau ñoù ghi nhaän keát quaû. Nhaân vieân seõ söû duïng chöông trình ñònh chuaån thieát bò ñeå ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa heä thoáng so vôùi tieâu chuaån kyõ thuaät.

Ñaïi Tu Theo Thôøi Bieåu Tröôùc khi ñaïi tu, moät baùo caùo chi tieát veà thieát bò vaø caùc heä thoáng chaùnh ñöôïc thu thaäp. Ngöøng hoaït ñoäng do ñaïi tu seõ ñöôïc ñaùnh giaù ñeå bieát thôøi gian vaø luùc saün saøng ñeå baûo ñaûm giaûm thieåu aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy. Seõ laäp caùc baùo caùo ñaïi tu vaø baûo döôõng chaùnh cho thieát bò chaùnh ñeå baùo cho ngöôøi vaän haønh vaø kyõ thuaät vieân nhaø maùy veà taùnh chaát, phaïm vi, vaø quaù trình ñaïi tu nhaø maùy.

Xaây Caát vaø Naâng Caáp Nhaø Maùy WorleyParsons thöïc hieän dòch vuï kyõ thuaät cho nhaø maùy. Nhöõng dòch vuï naøy bao goàm thay theá Nhaø Maùy Laøm Laïnh Veä Tinh, keùo daøi tuoåi thoï, vaø naâng caáp HRSG vaø naâng caáp ñieän. Tieâu chuaån thieát keá döï aùn hieän taïi ñöôïc ñaùnh giaù ñeå xem coù neân naâng caáp tröôùc khi xaây caát hoaëc naâng caáp hay khoâng. Sau khi ñaùnh giaù thì Ñaïi Dieän Mua Saém Quaûn lyù Vaät Lieäu seõ giaùm saùt taát caû quaù trình mua saém thieát bò vaø phaân phoái taøi chaùnh ñeå naâng caáp nhaø maùy.

PowerOn PowerOn ||Soá Soá 2 2 || 17 17


AÊn Möøng Thaønh Coâng: Ñaït ñöôïc tính beàn vöõng veà moâi tröôøng taïi Singapore Boái Caûnh

Thaùch Thöùc

Ñaûo Jurong laø trung taâm cuûa Traïm Hoùa Chaát &Naêng Löôïng Singapore. Ñaûo naøy ñöôïc hôïp nhaát töø baûy ñaûo nhoû taïo thaønh moätphöùchôïpcoùnhieàuhaõngnaênglöôïngvaøhoùachaáthaøngñaàu treân theá giôùi. Ngaøy nay, coù hôn 95 haõng toaøn caàu ñaët taïi Ñaûo Jurong. Ñaûo Jurong thu huùt ñaàu tö taøi saûn coá ñònh tích luõy hôn 30 tæ ñoâ la Singapore vaø thaâu duïng khoaûng 8.000 ngöôøi cho ñeán nay. Sau khi hoaøn taát vieäc thu hoài ñaát, Ñaûo Jurong seõ coù toång dieän tích ñaát laø 3.200 hecta - gaáp ba dieän tích ñaát ban ñaàu.

Khai trieån khu phöùc hôïp mang ñeán loaït caùc dòch vuï tieän ích ñeå phuïc vuï cho nhöõng ngaønh coâng ngheä ñaët taïi Ñaûo Jurong.

Giaûi Phaùp Khai trieån khu phöùc hôïp coù nhieàu nhaø maùy ñieän ñoàng phaùt ña nhieân lieäu ñeå cung caáp ñaày ñuû caùc dòch vuï tieän ích cho khaùch haøng.

Lôïi Ích Thieát keá tuaân theo caùc quy ñònh vaø giöõ gìn moâi tröôøng. Toaøn boä hoaït ñoäng thöông maïi döï kieán seõ dieãn ra vaøo 2015.

18 | Soá 2 | PowerOn


Khu Phöùc Hôïp Ña Tieän Ích Tembusu Khu Phöùc Hôïp Ña Tieän Ích Tembusu (TMUC) seõ laø nhaø maùy ñieän chaïy baèng hôi ñoát biomass vaø than ñaù ñaàu tieân taïi Singapore söû duïng kyõ thuaät ñeäm hoùa loûng tuaàn hoaøn (CFB) ñeå phaùt ñieän vaø taïo hôi nöôùc trong phaùt ñieän hoãn hôïp. Nhöõng nhaø maùy khaùc bao goàm nhaø maùy thanh loïc nöôùc thaûi, kho löu tröõ coù ñeâ chaén vaø phuû kín ñeå nhaän than ñaù vaø khi ñoát biomass, noài hôi döï phoøng, vaø nhaø maùy khöû muoái theo caùch thaám loïc chuyeån ñoåi töø nöôùc bieån (SWRO). Khoaûng 80% nhieân lieäu cuûa TMUC laø than ñaù ít löu huyønh chôû töø Kalimantan, Indonesia. Haït traùi coï vaø raùc thaûi caây taïo neân thaønh phaàn khí ñoát biomass. TMUC seõ cung caáp hôi nöôùc, nöôùc khöû khoaùng, nöôùc coâng nghieäp cao caáp vaø ñieän cho caùc haõng hoùa daàu vaø coâng nghieäp khaùc ñaët taïi khu vöïc Tembusu area cuûa Ñaûo Jurong. Nöôùc thaûi coâng nghieäp cuõng seõ ñöôïc thanh loïc taïi nhaø maùy. TMUC do TP Utilities Pte Ltd (TPU), moät chi nhaùnh cuûa Huaneng Power International, Inc. khai trieån vôùi chi phí hôn moät tæ Myõ kim. TMUC seõ ñöôïc khai trieån theo ba giai ñoaïn. Giai Ñoaïn 1 cuûa döï aùn baét ñaàu vaän haønh vaøo thaùng 10, vaø coù hai noài hôi döï phoøngchaïybaèngkhíñoát/daàucaëncoângsuaát200taánmoätgiôøvaø noài hôi hoaït ñoäng baèng ñeäm hoùa loûng tuaàn hoaøn (CFB) coâng suaát 450 taán moät giôø. Giai Ñoaïn 2a cuûa döï aùn, döï kieán hoaøn taát vaøo nöûa naêm ñaàu cuûa 2014, goàm moät noài hôi CFB khaùc coù coâng suaát 450 taán moät giôø, moät nhaø maùy hôi nöôùc coâng suaát 200 taán moät giôø vaø moät maùy phaùt tuabin coâng suaát 32,5 MW. Giai Ñoaïn 2b sau cuøng seõ coù theâm noài hôn CFB coâng suaát 450 taán moät giôø vaø maùy phaùt tuabin khaùc coâng suaát 32,5 MW. TMUC cung caáp nöôùc khöû khoaùng vaø nöôùc coâng nghieäp cao caáp cho khaùch haøng ñaàu tieân cuûa TPU vaøo ngaøy 1 thaùng 7, 2012. Ñaây laø ñieåm moác ñaàu tieân ñaït ñöôïc vôùi hôn 5 trieäu giôø khoâng coù thöông tích gaây maát thôøi gian.

Caùc saûn phaåm tieän tích ñöôïc cung caáp cho khaùch haøng duøng heä thoáng ñaët oáng ñöôïc thieát keá ñaëc bieät. Thoåi hôi nöôùc vaø laøm saïch heä thoáng ñaët oáng ñeå phuïc vuï cho nhöõng khaùch haøng ñaàu tieân cuõng ñaõ ñöôïc hoaøn taát. Coâng vieäc xaây caát caùc tieän ích khaùc cung caáp cho nhöõng khaùch haøng khaùc cuûa TPU vaãn ñang dieãn ra.

Ñieåm moác ñaàu tieân ñaït “ ñöôïc vôùi hôn 5 trieäu giôø vaø khoâng coù thöông tích gaây maát thôøi gian .

Sau khi hoaøn taát, TMUC seõ phaùt ñöôïc 160 MW (thöïc) ñieän vaø cung caáp khoaûng 1.000 taán hôi nöôùc moät giôø. Nhaø maùy cung caáp giaûi phaùp thay theá coù lôïi veà kinh teá vaø beàn vöõng veà moâi tröôøng cho vieäc phaùt ñieän taäp trung vaø naâng cao an toaøn naêng löôïng cuûa Singapore baèng caùch tieáp tuïc ña daïng hoùa söï keát hôïp naêng löôïng cuûa nôi ñaây. WorleyParsons ñaõ ñöôïc TPU thueâ töø 2007 ñeå thöïc hieän vieäc nghieân cöùu Select vaø caùc dòch vuï kyõ thuaät ban ñaàu cho döï aùn naøy. Ñoái vôùi giai ñoaïn thöïc hieän döï aùn thì WorleyParsons ñöôïc choïn laøm Kyõ Sö cuûa Chuû Ñaàu Tö vaø nhaø cung caáp dòch vuï EPCM. TPU neâu roõ raèng caùc dòch vuï cuûa WorleyParsons phaûi ñöôïc thöïc hieän theo moät phöông phaùp thoáng nhaát veà cung caáp coá vaán vaø hoã trôï vöõng chaéc caùc ñoøi hoûi kyõ thuaät, thoûa thuaän hôïp ñoàng,leânthôøibieåu,vaøheäthoángkieåmsoaùthoàsôñeåñaùpöùngkyø voïng cuûa khaùch haøng trong vieäc thöïc hieän döï aùn ñuùng haïn vaø khoâng vöôït quaù ngaân quyõ. Söï tham gia cuûa WorleyParsons vaøo döï aùn naøy phaûn aùnh söï phoái hôïp laøm vieäc aên yù giöõa nhoùm Ñieän taïi Singapore vaø TPU/ Tuas Power. Nhoùm ñaõ cuøng laøm vieäc trong taát caû caùc döï aùn do Tuas Power trieån khai keå töø khi thaønh laäp nhoùm vaøo 1995.

Vôùi moät phöông phaùp thoáng nhaát, WorleyParsons ñaõ thieát keá vaø thöïc hieän vieäc xeáp oáng cho TMUC. Khaû naêngthöïchieändöïaùncuûachuùngtoâi töø khaâu thieát keá ñeán thöïc thi ñeàu baûoñaûmñaùpöùngthôøibieåuvaøöôùc tính chi phí.

PowerOn | Soá 2 | 19


Ñoåi Môùi Daãn Ñaàu: Nhaø maùy ñieän chu trình hoãn hôïp "khôûi ñoäng nhanh" ñaàu tieân cuûa Hoa Kyø Nhu Caàu laø gì? Ñaïo luaät gaàn ñaây ôû California ñaõ gia taêng nhöõng ñoøi hoûi ñoái vôùi caùc muïc tieâu naêng löôïng taùi cheá baèng caùch ban haønh tieâu chuaån doanh muïc ñaàu tö taùi cheá söûa ñoåi. Tieâu chuaån naøy yeâu caàu raèng 33% cuûa taát caû caùc thöông vuï baùn leû ñieän phaûi töø nhöõng nguoàn naêng löôïng taùi cheá tröôùc 2020. Trung Taâm Naêng Löôïng Lodi ñöôïc caáp pheùp vaø chöùng nhaän trôû thaønh nhaø maùy ñieän chu trình hoãn hôïp “khôûi ñoäng nhanh" ñaàu tieân taïi Baéc Myõ (ñaàu tieân cuûa loaïi naøy). Caùc nhaø maùy khôûi ñoäng nhanh coù moät soá lôïi ích, bao goàm: •

Giaûm ñaùng keå chi phí nhieân lieäu

Khí thaûi khi khôûi ñoäng thaáp hôn raát nhieàu

Ña daïng phuø hôïp vôùi ñoái taùc höõu hieäu coù nguoàn naêng löôïng taùi cheá giaùn ñoaïn

Giaûi phaùp beàn vöõng veà moâi tröôøng naøy seõ laø chuaån möïc cho caùc nhaø maùy trong töông lai muoán ñaùp öùng nhöõng quy ñònh môùi. 20 Power On Chia Seû Kieán Thöùc

Töø Thieát Keá ñeán Hoaøn Taát, Hoã Trôï Trong Suoát Töøng Giai Ñoaïn WorleyParsons ñaõ tham gia gaàn nhö taát caû caùc khía caïnh cuûa vieäc thöïc hieän Döï AÙn Lodi (ngoaïi tröø vaän haønh) trong gaàn 4 naêm qua. Trung Taâm baét ñaàu baèng nghieân cöùu FEED ñeå xaùc ñònh löôïng Megawatt toái ña maø nhaø maùy coù theå thöïc hieän. Sau khi hoaøn taát nghieân cöùu, nhieäm vuï cuûa chuùng toâi taäp trung vaøo noã löïc Caáp Pheùp Döï AÙn NCPA Lodi. Chuùng toâi phoái hôïp toaøn dieän vôùi UÛy Ban Naêng Löôïng California ñeå xin caùc loaïi giaáy pheùp caàn thieát. Döïa vaøo phaåm chaát cuûa nghieân cöùu khaû thi vaø noã löïc xin chöùng nhaän, caùc dòch vuï cuûa WorleyParsons ñöôïc keùo daøi ñeå laøm roõ Hôïp Ñoàng Thieát Bò Ñaûo Ñieän (Power Island Equipment Contract). Thoâng qua vieäc thöïc hieän dòch vuï Kyõ Sö cho Chuû Ñaàu Tö, WorleyParsons sau ñoù ñöôïc trao hôïp ñoàng Thieát Keá Chi Tieát. Khi ñoù khaùch haøng vaãn thueâ WorleyParsons cung caáp Dòch Vuï Quaûn Lyù Xaây Caát.


Ñöôïc Taïp Chí POWER choïn laø Nhaø Maùy Haøng Ñaàu cuûa naêm, Trung Taâm Naêng Löôïng Lodi laø nhaø maùy ñieän chu kyø keát hôïp “khôûi ñaàu nhanh” ñaàu tieân taïi Baéc Myõ. Noã löïc khoâng ngöøng cuûa chuùng toâi trong quaù trình thöïc hieän döï aùn baûo ñaûm hoaøn taát döï aùn ñuùng haïn, khoâng vöôït quaù chi phí, vaø ñaùp öùng caùc quy ñònh trong töông lai.

Saùng Kieán Hôïp Taùc Trong suoát giai ñoaïn thöïc hieän, NCPA tìm kieám ñoái taùc ñòa phöông coù chuyeân moân veà cung caáp ñieän. WorleyParsons ñaõ taïo ra söï khaùc bieät chính baèng caùch cöû ra moät ñoái taùc ñòa phöông thoâng qua vaên phoøng cuûa chuùng toâi taïi Folsom, California. Nhoùm Folsom coù theå tham gia hôïp taùcgaànmoätphaàntötrongquaûnlyùdöïaùnvôùikhaùchhaøngcuûa chuùng toâi. Ñeå ñaùp öùng nhu caàu cung caáp ñieän, vaên phoøng Reading, Pennsylvania ñaõ hoã trôï theo caùch cuûa moät trung taâm cung caáp ñieän ñaúng caáp theá giôùi. Caùc vaên phoøng cuûa Folsom vaø Reading ñaõ phoái hôïp cuøng nhau ñeå cung caáp hoã trôï taïi ñòa phöông vôùi trình ñoä chuyeân moân toaøncaàumaøkhaùch haøng caàn ñeå thöïc hieän döï aùnthaønh coâng.

Keát Noái Caùc Vaên Phoøng: Scott Bolles Scott Bolles laø moät trong nhöõng ngöôøi coù aûnh höôûng lôùn nhaát trong döï aùn. Tuy vò trí chaùnh thöùc cuûa Scott laø Kyõ Sö Cô Khí Chính, oâng laïi laøm vieäc vôùi tö caùch laø quaûn lyù kyõ thuaät, ngöôøi coù vai troø laøm caàu noái cho caùc vaên phoøng cuûa Folsom vaø Reading. Noã löïc cuûa oâng baûo ñaûm raèng hai vaên phoøng hôïp taùc laøm vieäc cuøng nhau nhö moät nhoùm cuûa WorleyParsons ñaõ giuùp cung caáp dòch vuï xuaát saéc cho khaùch haøng.

Muoán bieát theâm thoâng tin, xin lieân laïc:

Marc Pelletier

Giaùm Ñoác Kyõ Thuaät +1 623 792 6561 marc.pelletier@worleyparsons.com hay vaên phoøng WorleyParsons taïi ñòa phöông.

PowerOn | Soá 2 | 21


Tin Vaên Phoøng: Lieân Doanh Cegertec WorleyParsons Môùi Ñöa Theâm Trung Taâm Naêng Löïc Chính taïi Quebec Haõng Lieân Doanh laø söï keát hôïp giöõa chuyeân moân vaø söï hieän dieän cuûa Cegertec taïi tænh thuoäc Quebec, Canada vôùi heä thoáng vaø kinh nghieäm Lieân Doanh môùi ñang ñöùng ôû vò trí haøng ñaàu trong vieäc thöïc quoác teá veà caùc döï aùn chaùnh cuûa hieän caùc döï aùn lôùn taïi Quebec. WorleyParsons. Lieân Doanh môùi ñang ñöùng ôû vò trí haøng ñaàu trong vieäc thöïc hieän caùc döï aùn lôùn taïi Quebec. Lieân Doanh coù kinh nghieäm ñaùng keå trong khu vöïc phuï cuûa heä thoáng, ñaëc bieät laø veà traïm phuï ñieän theá vöøa vaø cao, caùc nghieân cöùu heä thoáng, phaân phoái coâng nghieäp, vaø truyeàn taûi. Lieân Doanh cuõng giuùp WorleyParsons coù naêng löïc veà thuûy ñieän nhoû. Ñaây laø ñieàu raát quan troïng taïi Canada, vì hôn 50% phaùt ñieän taïi ñaây ñeàu töø nöôùc.

Caùc tin töùc toùm löôïc töø nhöõng vaên phoøngcuûachuùngtoâitreânkhaéptheágiôùi WorleyParsons Trung Quoác kyù Bieân Baûn Ghi Nhôù Quoác Teá vôùi CAMCE

WorleyParsons thieát laäp moái quan heä chaët cheõ vôùi Nhaø Thaàu EPC Trung Quoác haøng ñaàu laø CAMCE, vaø ñieàu naøy ñöôïc cuûng coá theâm thoâng qua vieäc kyù Bieân Baûn Ghi Baûn MOU naøy phaûn aùnh söï taäp Nhôù (MOU) vaøo ngaøy 7 thaùng 9, trung maïnh meõ vaøo vieäc phaùt trieån 2012 taïi Baéc Kinh. MOU xaùc ñònh moái quan heä thaønh coâng, tích cöïc nhöõng hoaït ñoäng quoác teá vaø ñeà ra vôùi khaùch haøng cuûa chuùng ta. caùc nguyeân taéc hôïp taùc. Do MOU khoâng coù quy ñònh ñoäc quyeàn, noù cuõng cho pheùp caû hai haõng coù söï linh hoaït caàn thieát ñeå phaùt trieån hoaït ñoäng kinh doanh töông öùng cuûa chuùng ta moät caùch ñoäc laäp khi thaêm doø nhöõng cô hoäi treân thò tröôøng.

MOU do Toång Giaùm Ñoác khu vöïc Trung Quoác cuûa WorleyParsons laø Karl Qiu, kyù döôùi söï chöùng kieán cuûa John “Söï keát hôïp naøy môû roäng caùnh cöûa cho nhöõng khaû naêng môùi, Grill, Andrew Wood, Dave Maslin, vaø Jules Zhong. Ngöôùi kyù teân mang ñeán nhöõng cô hoäi cuõng nhö thaùch thöùc cho nhaân vieân phía beân CAMCE laø Wang Yuhang, vôùi söï tham döï cuûa Baø Luo (Chuû Tòch, Toång Giaùm Ñoác). vaø khaùch haøng cuûa chuùng ta”, Harvey, Kyõ sö M.B.A. noùi.

WorleyParsons Trình Baøy vaø Gaëp Gôõ Khaùch Haøng taïi Nhaø Maùy Thuûy Ñieän Phi Chaâu Maria Tereza F. R. Campos, Giaùm Quaûn Ñieän Löïc; vaø Gabriel dos Santos Cruz Rocha, Quaûn Lyù Döï AÙn taïi CNEC WorleyParsons ñaõ coù baøi trình baøy taïi hoäi nghò Thuûy Ñieän Phi Chaâu. Caùc dieãn Caùc chuyeân gia baøn thaûo veà giaûbaønthaûoveànhöõngdöïaùnphaùttrieån nhöõnggiaûiphaùpthuûyñieänñoåi thuûy ñieän vaø caùc giaûi phaùp taøi chaùnh môùi vôùi khaùch haøng ñoåi môùi cuûa hoï: • “Chöông Trình Chaùnh cho Nghieân Cöùu Tröõ Löôïng Thuûy Ñieän Brazil” cho thaáy caùch söû duïng caùc phöông phaùp xaùc ñònh cuûa Brazil veà Tieàm Naêng Thuûy Ñieän cuûa Löu Vöïc Soâng taïi Phi Chaâu ñeå xaùc ñònh giaûi phaùp kyõ thuaät vaø kinh teá toát nhaát, xeùt ñeán nhöõng haïn cheá veà xaõ hoäi vaø moâi tröôøng, ñeå cung caáp giaûi phaùp laâu daøi. • “Lòch Söû Thaønh Coâng cuûa vieäc Xaây Caát Nhaø Maùy Thuûy Ñieän Foz do Chapecoù” cho thaáy thieát keá ban ñaàu vaø nhöõng söûa ñoåikeátieápñöôïcchaápnhaännhötheánaøoñeåtieátkieämveàthôøi gian vaø chi phí, cuõng nhö giaûm ruûi ro xaây caát vaø aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng. Caû hai taøi lieäu ñeàu nhaän ñöôïc söï quan taâm raát lôùn. Caùc chuyeân gia thuûy ñieän cuûa chuùng toâi ñaõ nhaän ñöôïc nhieàu caâu hoûi khaùc nhau veà kyõ thuaät thuûy ñieän toaøn dieän vaø khaû naêng thieát keá cuûa WorleyParsons. Tham gia vaøo söï kieän naøy laø moät phaàn trong saùng kieán cuûa WorleyParsons nhaèm ñöa naêng löïc chuyeânmoânveàthuûyñieäncuûachuùngtoâiñeánvôùicaùckhaùchhaøng Phi Chaâu. Saùng kieán bao goàm khai trieån chöông trình vôùi nhöõng ngöôøi quan taâm veà thuûy ñieän, nhö boä tröôûng naêng löôïng, caùc haõng ñieän, vaø caùc haõng xaây caát, cuõng nhö tham gia vaøo caùc hoäi nghò veà ñieän trong khu vöïc.

22 | Soá 2 | PowerOn

“Moät thaønh phaàn trong chieán löôïc cuûa China Power laø hôïp taùc vôùi nhaø thaàu EPC Trung Quoác treân toaøn caàu, vaø baûn MOU naøy phaûn aùnh söï taäp trung maïnh meõ cuûa chuùng toâi ñeå khai trieån baûn ghi nhôù naøy moät caùch thaønh coâng. Chuùng toâi raát mong söï hôïp taùc naøy tieáp tuïc phaùt trieån thaønh moái quan heä tích cöïc”.

WorleyParsons vaø Murray & Roberts kyù Thoûa Thuaän Lieân Doanh Improve WorleyParsons ñaõ kyù Thoûa Thuaän Lieân Doanh vôùi Murray & Roberts vôùimuïctieâuphaùttrieånhônnöõahoaït ñoäng kinh doanh Improve ñang lôùn maïnh cuûa chuùng ta taïi Nam Phi. Xaùc nhaän giaù trò Improve hoã trôï nhu caàu cuûa khaùch haøng chuùng ta trong laõnh vöïc Voán Beàn Vöõng, Keát Hôïp Nhaø Maùy vaø Vaän Haønh & Baûo Haønh.

Murray & Roberts laø toå chöùc xaây caát lôùn nhaát Nam Phi vôùi hôn 30.000 nhaân vieân trong khu vöïc. Baèng vieäc kyù keát Thoûa Thuaän naøy, caû hai haõng taùi khaúng ñònh cam keát cuûa mình ñoái vôùi HSE neâu roõ, “HSE phaûi laø neàn taûng taïo döïng thaønh coâng kinh doanh cuûa chuùng ta”. Henry Laas, Tröôûng Nhoùm Ñieàu Haønh, Murray & Roberts cho bieát: Murray & Roberts vaø WorleyParsons cuøng taïo döïng söï tham gia maïnh meõ taïi thò tröôøng Nam Phi, taäp trung vaøo caûi tieán nhaø maùy ñieän hieän taïi vaø caùc hoaït ñoäng cho Eskom”. Söï keát hôïp giöõa hoaït ñoäng kinh doanh Power Improve cuûa WorleyParsons voán ñaõ ñöôïc taïo döïng taïi nôi ñaây, vôùi caùc moái quan heä khaùch haøng chaët cheõ vaø kinh nghieäm trieån khai döï aùn cuûa Murray & Roberts, seõ ñaéc duïng cuøng vôùi kieán thöùc cuûa nguoàn nhaân coâng vaø moái quan heä ngaønh ngheà taïi ñòa phöông ñeå laøm cho Lieân Doanh phaùt trieån trong töông lai.


Nhöõng Boå Nhieäm Gaàn Ñaây John Rohde Phoù Chuû Tòch kieâm Giaùm Ñoác Ñieän Khu Vöïc, Hoa Kyø & Caribbea John Rohde tham gia vaøo WorleyParsons vôùi tö caùch laø Phoù Chuû Tòch, Giaùm Ñoác CSG — USAC Power. OÂng ñeán vôùi haõng cuûa chuùng ta töø GDF SUEZ Energy North America, Inc., taïi ñaây oâng töøng laø Phoù Chuû Tòch, Phaùt Trieån Kinh Doanh chòu traùch nhieäm caû veà phaùt trieån nhieät vaø taùi cheá, vaø saùt nhaäp vaø hoaït ñoäng thu mua taïi Hoa Kyø. John coù baèng cöû nhaân Kyõ Thuaät Cô Khí töø Ñaïi Hoïc Tieåu Bang Ohio vaø baèng Thaïc Só Quaûn Trò Kinh Doanh töø Ñaïi Hoïc Houston, vôùi hôn 20 naêm kinh nghieäm veà ngaønh ñieän ôû thò tröôøng noäi ñòa vaø quoác teá. OÂng coù nhieàu naêm laøm vieäc cho nhöõng nhaø saûn xuaát thieát bò lôùn, Westinghouse vaø Mitsubishi, nôi oâng giöõ vai troø laøm vieäc vôùi nhöõng haõng thieát keá ñieän chaùnh, bao goàm WorleyParsons. John coù raát nhieàu kieán thöùc vaø kinh nghieäm veà ngaønh ñieän Hoa Kyø vôùi hieåu bieát saâu roäng veà caùch caùc khaùchhaøngcoitroïngtaøisaûnvaøtaùcñoängñeántaøichaùnhcuûa hoï. John soáng taïi Houston vaø seõ laøm vieäc taïi vaên phoøng Bellaire.

Joachim Meister Giaùm Ñoác Ñieän Khu Vöïc, Myõ Latinh Laøm vieäc taïi Santiago, Chile, Joachim chòu traùch nhieäm phaùt trieån vaø thöïc hieän chieán löôïc cho kinh doanh Ñieän taïi Myõ Latinh. Vôùi nhöõng kinh nghieäm quoác teá veà ngaønh phaùt ñieän, Joachim giöõ vai troø quaûn lyù caáp cao ôû caû AÂu Chaâu vaø Trung Quoác vôùi nhaø saûn xuaát thieát bò chaùnh laø Alstom. OÂng gia nhaäp WorleyParsons vaøo 2008 vaø chòu traùch nhieäm cho kinh doanh Ñieän taïi Melbourne, UÙc Chaâu. Joachim coù caû baèng MBA vaø Cöû Nhaân veà Kyõ Thuaät Cô Khí, vaø aùp duïng nhöõng kinh nghieäm phong phuù cuûa mình vaøo vieäc kinh doanh ñieän, baogoàmnhieânlieäumoû,phaùtñieäntaùicheá,vaømaïnglöôùiñieän.

Astrogildo Fraguglia Quental Phoù Chuû Tòch Ñieän, CNEC WorleyParsons Astrogildo toát nghieäp Kyõ Sö Coâng Chaùnh töø Escola Politeùcnica (USP) vaøo 1978. OÂng laøm vieäc taïi THEMAG Engenharia Ltda., moät haõng veà laõnh vöïc coá vaán, vaø sau naøy laø Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh cuûa PROPLAN Engenharia Ltda. OÂng cuõng laø Tröôûng Ban cuûa Vuøng Haï Bang Maranhaõo, chòu traùch nhieäm thöïc hieän moïi coâng trình xaây döïng vaø giaùm saùt giao thoâng Coâng Coäng cuûa Thaønh Phoá trong tieåu bang. Cöông vò maø oâng naém giöõ trong 16 naêm vöøa qua laø Tröôûng Phoøng Taøi Chaùnh cuûa ELETRONORTE vaø Tröôûng Ban vaø quan heä Nhaø Ñaàu Tö cuûa ELETROBRAÙS. ELETROBRAÙS, moät haõng chöùng khoaùn voán coâng khai do Chaùnh Phuû Lieân Bang kieåm soaùt, goàm caùc haõng phaùt ñieän, truyeàn taûi, vaø phaân phoái ñieän. OÂng gia nhaäp CNEC vaøo 2011, nôi oâng giöõ chöùc Phoù Chuû Tòch Ñieän.

Mike Arthur Giaùm Ñoác Toaøn Caàu veà Ñieän cuûa Improve Mike coù hôn 20 naêm kinh nghieäm veà nhöõng laõnh vöïc khaùc nhau cuûa ngaønh ñieän. Trong phaàn lôùn söï nghieäp cuûa mình, oâng laøm vieäc vôùi caùc toå chöùc khaùch haøng vaø tham gia vaøo xaây caát nhaø maùy than ñaù, thieát keá nhaø maùy, quaûn lyù doanh muïc ñaàu tö, hoaïch ñònh vaø laäp thôøi bieåu naêng löôïng, vaø hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy. OÂng gia nhaäp vaøo WorleyParsons trong naêm 2007 vaø tröôùc ñaây laøm Giaùm Ñoác CSG cho Khu Vöïc Canada, taïi ñaây oâng ñoùng vaøi troø lôùn trong ña daïng hoùa Power CSG vaøo laõnh vöïc Nuclear Improve taïi Canada. Mike seõ tieáp tuïc phaùt trieån Power Improve trôû thaønh laõnh vöïc kinh doanh chaùnh cho Power CSG vaø bao quaùt toaøn boä coâng ngheä ñieän — than ñaù, khí ñoát, haït nhaân, nöôùc, vaø taùi cheá. Mike coù baèng Kyõ Thuaät Cô Khí cuûa Tröôøng Ñaïi Hoïc Saskatchewan.

PowerOn | Soá 2 | 23


Hoa Kyø vaø Caribbe John Rohde Giaùm Ñoác Ñieän

Email: john.rohde@worleyparsons.com

Myõ Latinh Joachim Meister Giaùm Ñoác Ñieän

Email: joachim.meister@WorleyParsons.com

Canada Dave Parsons Giaùm Ñoác Ñieän

Email: david.parsons@worleyparsons.com

AÂu Chaâu vaø Caän Sahara Phi Chaâu Lynn Rubow Giaùm Ñoác Ñieän

Email: lynn.rubow@worleyparsons.com

Trung Ñoâng, Baéc Phi, vaø AÁn Ñoä Krish Iyer Giaùm Ñoác Ñieän

Email: krishnaswamy.iyer@worleyparsons.com

UÙc Chaâu vaø New Zealand Steve Harris Giaùm Ñoác Ñieän

Email: steve.harris@worleyparsons.com

Vaên Phoøng Ñòa Phöông Muoán lieân laïc vôùi PowerOn xin gôûi email ñeán Traïm Toaøn Caàu

poweron@worleyparsons.com

Soá 2, thaùng Gieâng, 2013 24

Power Magazine section name

http://www.worleyparsons.com/csg/power

PowerOn, Soá 2  

öï Troãi Daäy cuûa Khí Ñoát Löïa Choïn Nhieân Lieäu Moû cuûa Hoâm Nay

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you