Nacistické kořeny ‚bruselské eu‘ v češtině!

Page 1

Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki, Matthias Rath i August Kowalczyk

© 2010 Dr. Rath Health Foundation

NACISTICKÉ KOŘENY ‘BRUSELSKÉ EU’


© 2010 Zdravotní nadace Dr. Ratha


Zapomětlivým je souzeno si minulost zopakovat. George Santayana


Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki, Matthias Rath a August Kowalczyk

NACISTICKÉ KOŘENY ‘BRUSELSKÉ EU’ Zdravotní nadace Dr. Ratha

Co jste už vždycky chtěli vědět o ‘bruselské EU’ -

Ale nikdo se neodvážil vám o tom říci!


ISBN 978-90-76332-61-1 1. vydání © 2010 Zdravotní nadace Dr. Ratha Vydala Zdravotní nadace Dr. Ratha Distribuce: Dr. Rath Education Services B.V. Postbus 656 NL-6400 AR Heerlen Tel.: 0031-457-111 222 Fax: 0031-457-111 229 E-Mail: info@rath-eduserv.com Internet: www.rath-eduserv.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být převedena jakoukoliv formou nebo jakýmkoliv prostředkem online, offline, elektronicky nebo mechanicky, včetně fotokopie, zvukového záznamu či jakýmkoliv informačním ukládacím nebo vyhledávacím systémem bez písemného svolení autorů.


Obsah Předmluva Augusta Kowalczyka

5

Úvod

9

Kapitola 1

15

Souhrnné důkazy

Kapitola 2

77

Walter Hallstein: Prominentní Nacistický advokát – a klíčový strůjce ‘bruselské EU’

Kapitola 3

161

”Kartel velkého prostoru“ a jeho organizační výstavba

Kapitola 4

173

‘bruselská EU’ dnes: co petrochemický a farmaceutický kartel a jeho političtí satrapové nechtějí, abyste věděli

Kapitola 5

205

Vláda bruselské EU by ukončila staletí svobody a nezávislosti ve Velké Británii

Kapitola 6

219

Předávka života

Kapitola 7

261

Kdo je kdo v “bruselské EU”

Dodatek Klíčové internetové stránky pro dodatečnou informaci

279


4


Foreword by August Kowalczyk

Předmluva August Kowalczyk

Přátelství lze navázat dvěma způsoby. Šťastný je ten, kdo se spřátelí s PRAVDOU. Šťastný proto, že nad vírou, nadějí a láskou se nachází ještě jedna OPRÁVNĚNÁ hodnotová kategorie – a tou je PRAVDA. Ta lidem nezřídka připadá jako směs naivity a hlouposti – ale pro nás se stává hnací silou našeho ‚nového‘ myšlení a nutnosti jednat. Ve vesmíru lidskosti se pak objeví někdo či někteří, kteří si tuhle souvislosti uvědomují. Ve skutečnosti si to skutečně uvědomují, anebo tak jen dělají. Jsou-li naše životy a naše světy naplněny historií, historií psané našimi životy, naší existencí, pak existuje možnost, že snadno poznáme ty, kteří o tom jen mluví. Jednak snadno rozpoznáme hlasy, které jsme zaslechli teprve nedávno, hlasy těch, kteří se PRAVDĚ zpronevěřili. Kteří lhali, podváděli a vykládali po svém. Někdy jsou to hlasy samotných vrahů, někdy jen těch, kteří dávali jen rozkazy – zabíjejte! A po úspěšném maskování zločinu vzpínají ruce k nebi a volají – „nezabiješ!“ A někdy zpoza opony, za níž je nápis ‚Evropská komise‘, se objevují tváře, které znám osobně, ne ale jmenovitě.

5


Předmluva August Kowalczyk

August Kowalczyk Koncentrační tábor Osvětim, vězeň číslo 6804

Je to lavice obžalovaných a odsouzených v procesech s válečnými zločinci v Norimberku. Jsou to ředitelé, právní poradci a inženýři ze stavby poblíž koncentračního tábora Osvětim – pobočky chemičky IG Farben Osvětim. Ti všichni byli očitými svědky smrti a agonie umírajících, a přesto odvrátili svůj zrak k dalekému obzoru. Slyšeli pronikavé výkřiky sadistických kápů, jejich klení a mlácení, končící nezřídka fatálně; podivné je, že k zoufalému volání o pomoc a smilování byli hluší. V pohodě bilancovali korporační výsledky a hlídali si své zisky. Jejich jedinou starostí bylo, aby továrna na zlo a zhoubu plnila plán.

14. června 2003 – v den 63. výročí prvního transportu Poláků, tetovaných čísly 31 – 728, do koncentračního tábora v Osvětimi, v Hágu, hlavním městě Holandska, jsem zaslechl prostá a hluboce pravdivá slova právě kvůli jejich jednoduchosti a historické nezpochybnitelnosti. Tato slova pronesl Dr. Matthias Rath, ředitel stejnojmenné zdravotní nadace. Na tomto shromáždění v Haagu se sešli lidé z celého světa, aby se stali živoucím svědectvím jeho slov. Toto shromáždění skončilo stížností, podanou u Mezinárodního trestního soudu v Haagu. Tato stížnost, jako každá jiná, obsahovala nejen mnoho argumentů, ale i poučení. Pak se zdálo, že opona, zahalující PRAVDU, spadla; nebo že snad ještě nespadla, ale jen poodhalila skutečnosti o penězích, kartelech, farmaceutickém průmyslu a o mém osobním dlužníkovi, IG Farben. Dodnes jsem nedostal ani haléř odškodnění za otrockou práci od dubna 1941 do května 1942 při stavbě chemičky IG Farben Osvětim, na které mám nárok.

6


Předmluva August Kowalczyk

Struktury, které jsou zpravidla pravým opakem svobody, se opět zastávají viníků, ne obětí. Podpořil jsem stížnost u Mezinárodního soudního tribunálu v Haagu a podepsal ji svým jménem - August Kowalczyk, bývalý vězeň číslo 6804 nacistického koncentračního tábora v Osvětimi. Od roku 2003 naše společná úsilí vyústila v program‚ Evropa pro lid a Evropa s lidem‘, který tvoří základ lidového projektu ‚Evropské ústavy‘. Tato kniha je líčením toho, jak se pravda s realitou, jejím chápáním a především její znalostí a vírou v ní – navzájem hledají.

IG Osvětim byla stoprocentní pobočka kartelu IG Farben (BAYER, BASF, HOECHST). Byl to největší průmyslový podnik 2. světové války, postavený za účelem výroby syntetického benzinu a pryže pro německou armádu, Wehrmacht, jejímž cílem bylo podmanit si Evropu jménem petrochemického a farmaceutického Kartelu.

A jak z osobních zkušeností, dokonce i těch nejsubjektivnějších, pomocí ‚předávky vzpomínky a zdraví‘ můžeme dosáhnout sociální otevřenosti, podniknout politické kroky a upustit od rétoriky, zpravidla politické rétoriky, a rozvinout se jménem PRAVDY. Jen tak lze v PRAVDĚ najít přítele. August Kowalczyk August Kowakczyk shrnul své zkušenosti z Osvětimi v knize ‚Refrén zpoza ostnatého drátu‘.

7

Tento 24 km čtverečních kilometrů velký průmyslový komplex stavěli k otrocké práci odsouzení zajatci koncentračního tábora Osvětim. August Kowalczyk byl jedním z nich. Je očitým svědkem Evropy pod brutálním jhem Kartelu a opatrovníkem vzpomínky.


8


Úvod

Úvod V této knize se čtenáři dozví o skutečnostech, jež nejeden z nich bude – z pochopitelných důvodů - zpočátku možná odmítat. Bude namítat, že kdyby zde dokumentované a tak dalekosáhlé historické informace byly pravdivé, určitě by se už o nich někde doslechl. Toho jsme si jako autoři byli pochopitelně vědomi. Proto také zastáváme názor, že by součástí naší odpovědné práce by mělo být čtenáře nejen povzbudit, aby si tuto knihu přečetl, ale aby také četl a studoval zdroje dokumentů, uvedené pod textem na každé stránce. Téměř tři čtvrtě století se svět dovídal, že 2. světovou válku způsobil jakýsi psychopat Adolf Hitler s družinou rasisticky motivovaných úletářů, nacistů. Ve skutečnosti ale byla 2. světová válka dobyvačnou válkou, vedenou v režii chemického, petrochemického a farmaceutického Kartelu s cílem kontrolovat multibilionové globální trhy v nově vznikajících oblastech patentovaných chemických výrobků. Oficiální dokumenty amerického Kongresu a tribunálu pro válečné zločiny v Norimberku jednoznačně dokazují, že 2. světová válka byla nejen připravována, ale z logistického a technického hlediska umožněna tehdy největším a nechvalně známým Kartelem, německou společností IG Farben, jehož dceřinými společnostmi byly firmy Bayer, BASF, Hoechst a další chemičky. Souhrnná obžaloba v Norimberku dokazuje, že bez IG Farben by ke 2. světové válce ani nemohlo dojít. Stejně tak se v naší knize dovíte, že 1. světová válka, druhá největší tragédie 20. století, byla v podstatě prvním pokusem o dobytí světa protagonisty těchto korporačních zájmů. Kromě toho,

9


Úvod

poté, co tyto vojenské pokusy o podmanění Evropy a světa selhaly, petrochemický a farmaceutický Kartel investoval do třetího pokusu: dobýt Evropu ekonomicky a politicky s pomocí bruselské EU. Proto ani nepřekvapuje, že nábor klíčových architektů pro bruselské EU probíhal v líhních těchto technokratů, kteří měli návrh plánu pro uspořádání Evropy po ukončení 2. světové války pod kontrolou koalice nacistů a Kartelu už hotový. V této knize se čtenář zároveň doví, kdo jsou satrapové Kartelu, kteří se po válce převlékli z vojenských uniforem do elegantních šedých obleků. Nejznámější z nich je Walter Hallstein, první prezident tzv. Komise EU. Odpověď na otázku, proč jste nejspíš ještě neslyšeli o těchto otřesných skutečnostech je nabíledni: po roce 1945 Kartel investoval stovky miliard dolarů s jediným cílem: přepsat dějiny a zahladit stopy své zločinecké minulosti. Tato nesmírně nákladná kamufláž korporačního původu obou světových válek byla první podmínkou třetího pokusu Kartelu o dobytí a kontrolu Evropy – tentokrát pod vlajkou ‚bruselské EU‘. Kartel očividně doufal, že se mu podaří upevnit svou kontrolu Evropy přes bruselskou EU, aniž by jeho temné kořeny vyšly vůbec někdy najevo. Tento plán nicméně selhal. Zveřejnění naší knihy a odkazy na desetitisíce autentických dokumentů v ní zmiňovaných znamená, že experimentu bruselské EU odzvonilo. Žádný demokrat, žádná organizace nebo strana si po tomto odhalení už nemohou dovolit podpořit třetí pokus o dobytí Evropy. Tato kniha je i jedinečnou příležitostí pro politiky a politické strany, které bruselské EU sedli na vějičku a podporovali ji, aniž by si uvědomovali její skutečný původ nebo účel. K těm bohužel patří i 27 hlav států, které podepsaly Lisabonskou smlouvu, přičemž většina z nich si neuvědomovala, že tím zároveň podepsala ‘Zmocňovací zákon’, jímž Kartelu a jeho satrapům spadla kontrola nad Evropou do klína.

10


Úvod

Tito politikové a politické strany mají nyní jedinečnou historickou šanci provést zásadní obrat a veřejně podporu modelu Evropy, vybudovaném na desetiletích lži a klamu, odvolat. Pro obyvatele Velké Británie je odhalení historických kořenů bruselské EU zcela mimořádně hořkou pilulkou. Poté, co Anglie už dvakrát předtím za 1. a 2. světové války sehrála ústřední roli při záchraně Evropy před záborem Kartelu a jeho politických satrapů, je teď konfrontována s alternativou, že nesmírné lidské oběti jejich krajanů přijdou vniveč. Tím, že se podrobí Lisabonské smlouvě a bruselské EU, by se životy šedesáti milionů dnes žijících Britů, stejně jako bezpočet ještě nenarozených, ocitly v gravitačním poli těch samých zájmů, které se pokoušely dobýt a uchvátit kontrolu nad Spojeným královstvím už dvakrát předtím. Proto bychom vás, čtenáře této knihy, rádi poprosili, abyste pomohli šířit tyto důležité informace dál – ve vaší rodině, mezi přáteli, kolegy a ve vaší obci. Stejně tak bychom vás rádi poprosili, abyste seznámili a konfrontovali své politické zástupce jak na místní, tak regionální, národní a nadnárodní úrovni s informacemi v této knize obsažené. Tím své politiky přimějete k volbě: buď budou před pravdou strkat hlavu do písku a tím bezhlavě podporovat zábor Evropy diktátem korporačních zájmů, anebo jednat ve prospěch demokracie, zdraví a životně důležitých zájmů milionů lidí. Volba, kterou vaši politici ve svém postoji k bruselské EU učiní, bude tím nejdůležitějším rozhodnutím jejich politické dráhy.

11


Úvod

‘Lisabonský zmocňovací zákon’ – Platforma pro pokus o převzetí mocí v Evropě petrochemickým a farmaceutickým Kartelem

12


13


Za účelem studia „dalších informací“ uvedených v této knize v červených závorkách v poznámkách pod čarou, vložte prosím referenční číslo dotyčné informace do vyhledávacího políčka vlevo na následující internetové stránce http://www.reject-theeu.co.uk/nazi-roots/introduction/index.html a klikněte ‘Go’.


Kapitola 1

Souhrn důkazů


Kapitola 1

Z demokracie se stává diktatura Jak je Evropská unie kontrolována korporačními zájmy Bruselská EU se před světem snaží vypadat jako vzorný příklad demokracie 21. století. Ve skutečnosti nic není pravdě vzdálenější. Ve skutečné demokracii veškerá moc spočívá v rukách lidu. Princip ‘dělby moci’ mezi tři mocenské složky – výkonnou, zákonodárnou a soudní – zaručuje kontrolu a rovnováhu před případným zneužitím. Tento princip byl univerzálně akceptován poté, co lidstvo za něj bojovalo tisíce let.

SKUTEČNÁ DEMOCRACIE Ve skutečné demokracii spočívá veškerá moc v rukách lidu.

Výkonná moc • Prezident • Vláda

Legislativní moc Kontrola a rovnováha

• Parlament

hlasování

hlasování

Lid

16


Souhrn důkazů

Bruselská EU tento fundamentální princip dělby moci naopak postrádá. Navíc, evropské národy nemají ani kontrolu moci výkonné, ani kontrolu moci legislativní. Oč hůř, jimi zvolený Evropský parlament nemá žádné prostředky, jak tyto mocenské složky účinně kontrolovat. Za účelem maskování této nemohoucnosti, byl do ‚Lisabonské smlouvy‘ integrován článek 225 - fungující jako „fíkový list‘. Ten poskytuje parlamentu EU možnost požadovat na Komisi, aby mu předkládala návrhy legislativy. Ty Komise může ovšem jednoduše odmítnout (viz: http://europa.eu/lisbon_treaty/index_en.htm). Skutečností, že bruselská EU operuje bez ohledu na základní principy demokracie, je naplňována skutková podstata diktatury. Moc lidu, za normálních okolností rozhodující o vládě, se přesunula do sféry korporačních zájmů.

DIKTATURA ´BRUSELSKÉ EU` Korporační zájmy • ropného a farmaceutického Kartelu

Vymkne-li se moc z rukou lidu, z demokracie se stává diktatura

Kontrolují moc výkonnou

Rovina exekutivy a legislativy • Komise EU • Jmenovaný president

BEZ VOLEB

Parlament EU

Komise kontroluje legislativní procesy

• nemá právo na nezávislou tvorbu zákonů

Volby

Lid

Na rozdíl od skutečné demokracie, v EU se moc vymkla kontrole lidu. Další informace: GB1BD122

17


Kapitola 1

Jak se petrochemický a farmaceutický Kartel pokouší kontrolovat Evropu Bruselská EU se před světem tváří jako parlamentní demokracie, v níž evropský parlament hraje rozhodující úlohu. Nicméně, rozhodnutí exekutivy a veškeré legislativní aktivity vykonává Komise EU a její přebujelý personál, čítající 54 000 úředníků. Z kanceláří centrály Komise EU – tzv. Berlaymontovy budovy – a dalších lokalitách, tato placená armáda kariérních byrokratů vytváří evropské zákony na objednávku korporací.

Komise EU: 54,000 zaměstnanců

Zaměstnanci Komise operují bez jakékoli demokratické kontroly a implementují evropské zákony na objednávku korporací.

Na rozdíl od toho parlament EU, čítající 754 poslanců, se skládá z politiků 27 národů, kteří nemají žádnou moc kontrolovat tuto armádu byrokratů. Parlament EU nefunguje o nic líp než výkladní skříň, jejímž účelem není nic jiného, než evropským národům okázale předvádět bruselskou EU jako ‚vzornou parlamentní demokracii‘.

18


Souhrn důkazů

PETROCHEMICKÝ A FARMACEUTICKÝ KARTEL

dává pokyny

KOMISI EU

Komise EU se svým obrovským byrokratickým aparátem je jak výkonným, tak rozhodujícím legislativním orgánem bruselské EU.

ta dává pokyny

EU byrokracii: • Přes 42,000 nevolených byrokratů a další personál je zaměstnán přímo Komisí EU.

V Evropské Unii nemůže být žádný zákon navržen nebo schválen bez souhlasu Komise EU, jmenované na objednávku korporačních zájmů.

• Přes 12,000 “neplánovaných” míst“.

Parlament EU: 754 poslanců

= Celkem 54,000 úředníků!

přehlasuje volí

Zvolení poslanci parlamentu EU nemají právo na nezávislé zákonodárství!

500 milionů Evropanů Další informace: GB1CE843

19


Kapitola 1

Satrapové petrochemického a farmaceutického Kartelu Na předchozích stránkách jsme zdůraznili skutečnost, že moc, rozhodující o vládě v Evropě, se vymkla kontrole lidu a ocitla se v zájmové sféře korporací, konkrétně petrochemického a farmaceutického Kartelu. Charakteristika Kartelu je definována především jeho soustředěným zájmem o multibilionové investiční trhy s chemickými, petrochemickými a farmaceutickými výrobky. Tento Kartel je s odstupem největší korporační investiční skupinou na světě. V průběhu 20. století se stal nejen dominantní ekonomickou silou, ale hlavně umístil své politické satrapy ve vládách vyspělých průmyslových zemí světa. Vedoucími reprezentanty finančních kruhů toho Kartelu jsou: • Rockefellerova skupina, reprezentující petrochemické a farmaceutické zájmy ve Spojených státech. Tato skupina je ze všech zájmových finančních skupin tou největší. Vznikla z monopolní korporace Standard Oil v 19. století, a dnes kontroluje tucty chemických, petrochemických a farmaceutických nadnárodních korporací na celém světě. Jedním z jejích nejprominentnějších velvyslanců posledních desetiletí je Henry Kissinger. • Německo a Francie, vedoucí exportní národy chemických a farmaceutických výrobků v Evropě. Kořeny této skupiny sahají do pozdního 19. století a tvoří ji firmy Bayer, BASF a Hoechst, později sloučené v neblaze proslulém Kartelu IG Farben. Jejich následné společnosti v současné době jsou dnes vedoucími investičními skupinami v Evropě, které sehrály prvořadou úlohu při výstavbě bruselské EU. Jak bylo svého času široce kolportováno hromadnými sdělovacími prostředky, několik dní před svým jmenováním byl současný prezident Rompuy pozván k „nástupnímu pohovoru“ skupinou Bilderberg, elitním kruhem zastupujícím zájmy amerických a evropských korporací pod kontrolou Davida Rockefellera a za předsednictví bývalého komisaře EU a lobbyisty farmaceutického průmyslu, Etienna Davignona.

20


Souhrn důkazů

A jak vybrali prezidenta Evropy

Angela Merkelová

Nicolas Sarkozy

David Rockefeller

Německo: • Největší světový vývozce chemikálií • Jeden z předních vývozců léčiv

Francie: • Jeden z předních vývozců léčiv • Jeden z předních obchodníků s ropou

Rockefellerova skupina: • Největší skupina investorů na světě • Klíčové investice: chemikálie, ropa, léčiva

19. listopadu 2009: EU President Rompuy pózuje před kamerami s jedním z mužů, který mu dopomohl k moci.

BEZ EB VOL

‘Bilderbergové Finanční a političtí satrapové chemického, ropného a farmaceutického Kartelu, včetně: • Henry Kissingera, někdejšího tajemníka fondu bratří Rockefellerových • Etienne Davignon, bývalý komisař a člen představenstva výrobce léčiv Gilead

Evropané neměli právo hlasovat! Další informace: GB1ST321

21


Kapitola 1

Konec demokracie a návrat do středověku Pro nevěřící Tomáše možná nebude na škodu, když si na tomto místě zopakujeme proces volby prvního prezidenta a ministra zahraničí bruselské EU: 1. Evropské národy byly vyloučeny z rozhodovacího procesu. 2. Noví evropští “monarchové” byli vybráni kruhem elitních zástupců korporačních zájmů. 3. Slavnostní výběr probíhal v luxusním aristokratickém prostředí na zámku Vall Duchesse na předměstí Bruselu. 4. Francouzský prezident Sarkozy (Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa), potomek nízké maďarské šlechty, se přitom činil v roli slavnostního ‘obřadníka’. 5. Catherine Ashtonová byla ‘korunována’ a stala se novou královnou. 6. ‚Královská koruna’ spočinula na hlavě i dalšího hodnostáře, jehož jméno prozrazuje šlechtický původ, Hermana van Rompuye. Ten povládne jako dočasný ‘monarcha’, dokud výše zmíněný šlechtic poté, co např. vypukne nějaká mezinárodní krize, nezasedne na královský trůn sám. Ve skutečnosti, systém vlády EU vrhá veškeré výdobytky demokracie evropské civilizace o tisíc let zpátky, čímž se celý evropský kontinent opět ocitá v nejhlubším středověku, kdy autokratičtí monarchové vládli Evropě bez jakékoli demokratické kontroly.

22


Souhrn důkazů

´Palác ‚Vall Duchesse’ na předměstí Bruselu, kde 12. listopadu 2009 probíhalo slavnostní jmenování prezidenta Evropské unie

Samotná Evropská unie se snaží před světem vypadat jako modelový případ demokracie 21. století. Nicméně korunovační slavnost bruselské EU by měla přesvědčit i toho nejskeptičtějšího čtenáře, že její konstrukce je všechno možné, jen žádná demokracie.

Další informace: GB1MT165

23


Kapitola 1

Kolo staletého boje lidstva za demokracii se točí zpátky Zrození demokracie Magna Charta

1776 Prohlášení nezávislosti v USA

1789 Francouzská revoluce

1791 Polská ústava

24


Souhrn důkazů

Zemřely miliony lidí za boj o demokracii v 1. a 2. světové válce zbytečně? Bombardování Londýna

Povstání ve varšavském ghettu

Zničení Rotterdamu

Přes 100 milionů obětí ve dvou světových válkách: hřbitov padlých vojáků v Normandii

25


Kapitola 1

Vzdaly se evropské národy staletí demokracie dobrovolně? Pro petrochemický a farmaceutický Kartel je ‘bruselská EU’ pouze operační základnou, z níž hodlá za použití své politické, ekonomické a - bude-li zapotřebí - i vojenské síly dobýt svět. S tímto cílem na vědomí se Kartel momentálně snaží vyvézt nedemokratický útvar ‚bruselské EU‘ do dalších regionů světa. Např. Africká unie byla vytvořena přesně podle modelu ‚bruselské EU‘ včetně ‚Africké (AU) Komise‘! Političtí satrapové Kartelu teatrálně předvádějí ‚bruselskou EU‘ jako modelový případ demokracie a míru v 21. století. Už na základě jejich globální kampaně by národy celého světa mohly získat dojem, že ‚bruselská EU‘ byla schválena evropskými národy v demokratických volbách a že její politické orgány jsou odrazem jejich vůle. Nic nemůže být pravdě vzdálenější. Skutečná fakta vrhají charakteristické světlo na fundamentálně nedemokratickou povahu ‚bruselské EU‘ – což by mělo být dostatečným varováním pro celý svět: • Jedinou zemí, v níž lid měl možnost volit o ‚Lisabonské smlouvě‘ – zmocňovacím zákonu ‚bruselské EU‘ – bylo Irsko, jehož obyvatelstvo činí méně než 1% (!) celkové populace Evropy. Ale i toto hlasování bylo pouhou šarádou demokracie: v červnu 2008 irský lid odmítl konstrukci ‚bruselské EU‘ jasným a hlasitým ‚Ne‘. Jenže političtí satrapové Kartelu v ‚bruselské EU‘ se rozhodli toto hlasování ignorovat. Podplatili irskou vládu, aby nechala hlasovat v druhém referendu, v němž si vynutili v hlasování ‚Ano‘ tím, že satrapové Kartelu investovali závratné sumy do politického systému v Dublinu. • Víc než 99% evropské populace – víc než 500 milionů lidí – bylo upřeno právo demokraticky volit o podpisu ‘Lisabonské smlouvy‘ v lidovém referendu.

26


Souhrn důkazů

Satrapové Kartelu připravili lid o jeho demokratická práva! Hlasování o ‘Lisabonské smlouvě’ bylo povoleno Hlasování nebylo povoleno Nečlenské země ‘bruselské EU’

500 milionům Evropanů bylo upřeno demokratické právo hlasovat o ‚zmocňovacím zákonu bruselské EU‘ Toto porušení veškerých zásad demokracie Kartelem není náhodné. Průzkum veřejného mínění napříč Evropou naznačoval, že drtivá většina voličů konstrukci ‘bruselské EU’ odmítá. Klamná povaha ‘bruselské EU’ je nejlépe charakterizovaná skutečností, že zatímco je Kartelem oslavována jako vzorný příklad demokracie, v povědomí lidu panuje obava, že bude připraven o demokratická práva. Další informace: GB1SC834

27


Kapitola 1

Strategické cíle Kartelu Na předchozích stránkách jsme shrnuli, podle jakých plánů petrochemický a farmaceutický Kartel vytvářel bruselskou EU. Je zřejmé, že tento odvážný manévr nebyl náhodný, ale že se zakládal na hlubokých ekonomických motivech. Na této stránce vám vysvětlíme všechna proč ‘bruselské EU’. Finanční skupiny, stojící za petrochemickým a farmaceutickým Kartelem, mají zájem kontrolovat obrovské globální trhy, jež ovlivňují doslova a do písmene všechny stránky lidského života. Nejlepším příkladem jsou oblasti potravin, zdravotnictví a energie. V průběhu minulého století petrochemický a farmaceutický Kartel expandoval své trhy v těchto třech oblastech na multibilionový dolarový investiční obchod. Výstavba těchto obrovských globálních trhů se zakládala na dvou strategických nástrojích: zaprvé, na použití patentů jako nástroje monopolizace trhů. Za druhé, na dezinformaci veřejnosti s cílem udržovat lid ve stavu naprostého analfabetizmu ohledně alternativních možností. Výsledkem toho bylo, že každý v industrializovaných regionech světa dnes platí zhruba třetinu svého čistého příjmu jako „daň“ Kartelu. Počátkem 21. století je Kartel konfrontován s fundamentálně novou výzvou: všechny jeho klíčové trhy – petrochemický, farmaceutický, zemědělský a geneticky manipulované produkty – začínají být ohrožovány novými technologiemi, které jsou nebezpečím, jež nakonec odstraní existující monopolizované globální trhy, zakládající se na jejich patentech. V této situaci finanční zájmy, skrývající se za Kartelem, jsou si velmi dobře vědomy toho, že multibilionový dolarový obchod nemůže v demokracii přežít. Proto je nedemokratická konstrukce bruselské EU strategickým krokem směrem k nastolení globální totality, operující v zájmu korporací. Začátkem 21. století se lidstvo nachází na rozcestí. Musí se rozhodnout, zda hodlá dopustit, aby zájmy petrochemického a farmaceutického Kartelu i nadále dominovaly naše životy tím, že nám budou vnucovat vesměs zastaralé technologie – anebo, zda jsme připraveni se osvobodit od tohoto jha tím, že využijeme nových, nezávislých a únosných technologií, jako jsou obnovitelné zdroje energie, přírodní a vědecky založené ekologické a organické zemědělství.

28


Souhrn důkazů

Globální multibilionové dolarové trhy petrochemického a farmaceutického Kartelu průměrný procentuální podíl výdajů na osobu

Potraviny1

15%

Zdravotní péče2

10% Energie3 10%

Globální trhy Kartelu

Mechanizmy globální kontroly Kartelu

Ekologické technologie, které národy celého světa učiní na Kartelu nezávislé

• GMOs4 • Zdravotní • Chemikálie v analfabetizmus Organické zemědělství potraviny • Umělé přídavky • Patenty do potravin Syntetické farmaceutické přípravky

Ropa, plyn, syntetická paliva a další petrochechemické výrobky

• Zdravotní negramotnost • Patenty

Terapie na základě vědeckých poznatků přírodního léčitelství

Obnovitelné • Vědecký energie analfabetizmus • voda (vodík) • Patenty • solární • vítr • jiné

1 Průměr.% čistého příjmu na potraviny a nealkoholické nápoje. Zdroj: Eurostat 2 Průměr.% čistého příjmu na zdraví plus daně související se zdravím. Zdroj: Eurostat 3 Průměr.% čistého příjmu na pohonné hmoty pro dopravu, užitkového zboží atd. Zdroj: Eurostat 4 zkr. Geneticky manipulované organizmy

Strategické cíle Kartelu: • Proměnit životy a fyzickou podstatu miliard obyvatel naší planety v tržiště jejich patentovaných produktů. • Převést jejich multibilionové dolarové zisky ze starých technologií minulých staletí – včetně jejich ekologicky pochybených petrochemických a toxických farmaceutických produktů – do 21. století. Další informace: GB1BD733

29


Kapitola 1

Dnešní Evropa – zítřejší svět Dva měsíce před nabytím platnosti Lisabonské smlouvy, političtí satrapové petrochemického a farmaceutického Kartelu nenechali nikoho na pochybách o svých globálních ambicích. 7. října 2009 anglický deník Daily Telegraph zveřejnil článek s názvem EU chystá plány, jak samu sebe nastolit jako ‚světovou velmoc‘. Pakliže Kartel prosadí svou, bruselská EU se stane pouhým odrazovým můstkem k upevnění ekonomického a politického uchvácení moci ve světě. Podle článku v Daily Telegraphu první velvyslanectví této nedemokratické konstrukce byla plánována pro strategické lokality, jako jsou New York (sídlo OSN), Adis Abeba (sídlo Africké unie), a Kábul (oblast zájmu vzhledem k pokračující válce v Afghánistánu) – ještě než Lisabonská smlouva vstoupila v platnost. Jenže už dlouho před návrhem Lisabonské smlouvy se Kartel pokoušel exportovat politickou konstrukci bruselské EU jako model, jehož cílem bylo rozšířit oblast svého vlivu na všechny kontinenty. • Africká unie. Architekti Africké unie (AU) se netajili skutečností, že AU byla modelována podle Evropské unie – s prakticky identickými strukturami včetně tak zvané ‚Komise AU‘. Stálým sídlem této komise je Adis Abeba v Etiopii – zřejmě plánovaná jako ‚africký Brusel‘. • ASEAN. Roku 2009, lídři východoasijských zemí oznámili, že položili základy k bloku ve stylu EU, který bude zahrnovat polovinu světové populace. Jejich plány byly ozvěnou těch, které nastínil australský premiér Kevin Rudd již roku 2008.

30


Souhrn důkazů

PETROCHEMICKÝ A FARMACEUTICKÝ KARTEL Patentované chemikálie, petrochemické a farmaceutické výrobky UN/

NEW YORK

BRUSELSKÁ EU

CAFTA

ASEAN

MERCOSUR, UNASUR

AFRICKÁ UNIE

Ze svého nového ústředního výboru v Bruselu se petrochemický a farmaceutický Kartel nyní pokouší převzít kontrolu nad celým světem Další informace: GB1TW421

31


Kapitola 1

Prosazování patentů na léčiva jako klíčová složka globální ekonomické kontroly V historii se světové války vždycky vedly pomocí zbraní a bomb, s cílem dobýt a kontrolovat ostatní země. Na rozdíl ode dneška, kdy se klíčovými nástroji k dosažení globální kontroly stávají ekonomické a právní nástroje, používané jako prostředky k dobytí nejen vlád a ekonomik, ale I společností a národů. Klíčovými ekonomickými nástroji ‚bruselské EU‘ jsou patenty: především patenty na chemikálie, farmaceutické výrobky, geneticky manipulovanou sadbu a další výrobky vyspělých technologií. Nejlukrativnější patenty ze všech jsou patenty na farmaceutické produkty. Roku 2008 např. dosáhl celkový globální prodej farmaceutických výrobků 773 milionů dolarů – suma, přesahující kombinovaný hrubý domácí produkt (HDP) stovky nejchudších zemí světa. Dá rozum, že když se bude vybírat první ministr zahraničních věcí EU, Kartel si vybere někoho, kdo má v dané oblasti už nějaké zkušenosti. Catherine Ashtonová, ve své předchozí funkci eurokomisařka pro obchod, hrála ústřední úlohu v opakované konfiskaci farmaceutických výrobků v evropských přístavech, které pocházely z Indie a byly určeny pro spotřebitele v afrických a latinskoamerických zemích. Jediný důvod konfiskace: léčiva byla vyrobena indickými společnostmi, specializovanými na výrobu generik, tj. léčiv, na které se už nevztahují patenty. Tato generika – mimochodem jediná, které si chudé rozvojové země mohou dopřát – ohrožují zisky, generované patentovanými léčivy a vyráběné evropskými farmaceutickými koncerny.

1

Indický deník Economic Times, 6 září 2009.

32


Souhrn důkazů

PETROCHEMICKÝ A FARMACEUTICKÝ KARTEL Patentované chemikálie, petrochemické a farmaceutické výrobky Nátlakové uplatňování globálních patentů jako základny globálního investičního obchodu s farmaceutickými výrobky.

BRUSELSKÁ EU Patentované chemikálie

GMO potraviny

Léčiva

Catherine Ashtonová byla jmenována jako eurokomisařka pro obchod roku 2008. V tomto úřadě jednou z jejích hlavních funkcí bylo dohlížet na mezinárodní trh a prosadit uplatněním patentů na léčiva globální ekonomickou a politickou kontrolu – zajišťujíc tak závislost rozvojových zemí na patentovaných farmaceutických produktech evropských exportérů. Její nedávné jmenování ministryní zahraničí EU a viceprezidentkou Komise jí umožní plnit tuto úlohu s ještě razantnějším dopadem na svět. Další informace: GB1PT937

33


Kapitola 1

Patenty – klíčové nástroje pro kontrolu světa Význam patentů při strategickém plánování bruselské EU na kontrolu světa si zasluhuje zvláštní pozornost. Všeobecně řečeno, patenty jsou: • právní dokumenty – vydávané příslušnou vládní agenturou v té které zemi – jimiž je definováno autorské/vlastnické právo výrobku nebo technologie výroby; • ekonomické nástroje – na kontrolu národních a mezinárodních trhů; • politické nástroje – pomocí nichž jsou v kritických sektorech zdravotnictví patenty na farmaceutické výrobky používány zároveň jako strategické nástroje kontroly celých zemí. Obzvlášť zhoubná stránka patentů vyjde najevo, když se jich použije při vzniku globálních korporací a Kartelů bez jakékoli národní či mezinárodní legislativní kontroly. Velké multinárodní společnosti se nepotřebují formálně sjednocovat, aby mohly kontrolovat trh kvůli jednomu produktu napříč kontinentem nebo na celém světě. Stačí jim, když rozšíří své územní patentové nároky. Patenty umožňují nadnárodním společnostem kontrolovat kompletní sektory společnosti napříč kontinenty, aniž by podléhaly omezením, jimiž jsou například státní hranice. V některých zemích jsou zisky dosahující miliard dolarů převáděny do nadnárodních společností, aniž by vůbec byla možná veřejná identifikace, kdo z těchto korporačních zisků těží. Účinek patentů na zdraví člověka je obzvlášť zhoubný tam, kde se nadnárodní koncerny pokoušejí monopolizovat to, co je považováno za myslitelně nejkritičtější oblast v jakékoli společnosti. Výsledkem je, že lidstvu byl po celá desetiletí znemožňován přístup k nepatentovatelným léčivům, která jsou účinnější, bezpečnější a z finančního hlediska dostupnější – léčivům, sloužícím v boji s nejběžnějšími nemocemi. Za účelem koordinace svých globálních nároků, tyto nadnárodní korporace zřídily „ústřední kancelář Kartelu‘: bruselskou EU. 34


Souhrn důkazů

PETROCHEMICKÝ A FARMACEUTICKÝ KARTEL Patentované chemické, petrochemické a farmaceutické výrobky

PATENTY

Patenty jsou klíčové nástroje, jimiž je ovládán svět!

Bruselská EU se pokouší rozšířit svou patentovací strategii na další kontinenty, což by jí umožnilo ovládnout celý svět. Další informace: GB1PC887

35


Kapitola 1

Kdo z bruselské EU nejvíc těží? Letmý pohled na graf na další stránce by měl každému čtenáři postačit, aby si uvědomil, kdo z politické konstrukce bruselské EU nejvíc těží. Od samého počátku byla bruselská EU budována ekonomickými satrapy petrochemického a farmaceutického Kartelu. Ilustrace nahoře na stránce tuto skutečnost jasně dokládá. Znázorňuje poměrné příspěvky daňového poplatníka za každou z 27 členských států bruselské EU v roce 2006. Zvážíme-li skutečnost, že většina menších členských států vstoupila do bruselské EU teprve nedávno, celkové ‚investice‘ zakládajících států po dobu půlky století vypadají ve srovnání s platbami ‚nováčků‘ obrovsky. Graf pod tím znázorňuje relativní počet patentů, podaných ročně od každého z 27 členských států EU. O největší počet patentů zažádaly tyto země: Německo, Francie, Itálie a Holandsko. Celkový počet patentů, podaných těmito zeměmi, převyšuje 70% všech patentů podaných v celé EU – tzn. víc než dvojnásobek patentů podaných dvaceti třemi zeměmi EU dohromady. Není náhodou, že: • Německo, Francie, Itálie a Nizozemí jsou čtyři z šesti zakládajících států bruselské EU. • šest zakládajících zemí – společně s Velkou Británií, dalším předním exportérem farmaceutických výrobků, mají hlasovací většinu jak v ‚Evropské radě‘, tak v ‚Evropském parlamentu‘. Po podpisu Lisabonské smlouvy jsou ‚investoři‘ v bruselské EU připraveni shrábnout ‚zisk‘ ze svých investic. 1

Zdroj EUROSTAT 2005.

36


Souhrn důkazů

Výprodej Evropy za patenty Procentuální podíl celkového financování EU r. 2005

D

FIN

GB S F

PL

B

IRL

LV

EST

DK

NL

CZ SK

I

H

E

P GR

M

Procentuální podíl žádostí o patenty podaný v EU roku 2005

CY

D

FIN S NL LV

DK GB IRL

F

B

PL

CH CZ A

FL I

SK H

SLO

RO

MC BG P

E GR

TR

CY

Zde vidíme pozoruhodnou shodu mezi postavením států přispívajících do pokladny bruselské EU a počtem přihlášených patentů těch samých členských států. Jelikož patenty platí pro celou Evropu, tato grafika znázorňuje, které národy kontrolují trhy s vyspělými technologiemi – a tím i život – v Evropě. Další informace: GB1KB632

37


Kapitola 1

Hlavní strůjce bruselské EU Otázka, která musí být naléhavě zodpovězena, je: jak mohli strůjci bruselské EU vybudovat tak nedemokratický útvar zevnitř demokratických evropských zemí – a hlavně, kdo byli tito pánové? Ve skutečnosti byl klíčovým architektem bruselské EU Walter Hallstein (1901-1982), prominentní advokát už v nacistickém Německu. V červnu roku 1938 se tento právník např. zúčastnil mezistátních jednání mezi nacistickým Německem a fašistickou Itálií s cílem učinit z jejich agresivních ideologií základnu pro budoucí Evropu. V lednu 1939, jen několik měsíců poté, co 2. světovou válku vyvolala zlověstná koalice IG Farben (největší petrochemický a farmaceutický Kartel doby) s nacisty, se Hallstein blýskl historickým projevem, v němž dopodrobna nastínil právní strukturu Evropy pod kontrolou koalice nacistů s IG Farben. Roku 1941 se Hallstein stal děkanem Právní a ekonomické fakulty Univerzity ve Frankfurtu n. Mohanem. To nebylo náhodou, protože v tomto městě se zároveň nacházelo ústředí koncernu IG Farben. O několik let později, během tribunálu s válečnými zločinci v Norimberku, vyšlo najevo, že právě v centrále IG Farben bylo ekonomické dobytí Evropy plánováno a implementováno – pomocí patentů, které byly klíčovými právními nástroji ekonomické kontroly. Roku 1950, poté, co Hallstein spojence obelhal ohledně své nacistické minulosti, se stal poradcem západoněmeckého kancléře Adenauera a hlavním koordinátorem zahraniční politiky západoněmecké vlády. Výsledkem jeho předchozích rozsáhlých zkušeností při plánování Evropy pod vládou Kartelu a nacistů bylo, že se nakonec stal klíčovým architektem bruselské EU. 25. března 1957 byl Hallstein jedním z dvanácti signatářů Římských smluv – zakládajícího dokumentu bruselské EU. Roku 1958 byl jmenován prvním prezidentem Komise EU – funkce, kterou zastával po dobu celého následujícího desetiletí.

38


Souhrn důkazů

Walter Hallstein 1936 - 1945 Hallstein byl členem neblaze proslulé asociace nacistických “Ochránců zákona,” organizace, jež vznikla, jen aby se stala právním pilířem Evropy pod kontrolou koalice Kartelu s nacisty.

Oficiální odznak s hákovým křížem nacistické Asociace ‚ochránců zákona‘

1941 - 1945 Hallstein byl profesorem práva a ekonomie ve Frankfurtu n. Mohanem, kde se nacházelo i ústředí největšího chemického Kartelu na světě a hlavního finančního zdroje nacistů, IG Farben.

Centrála Kartelu IG Farben ve Frankfurtu nad Mohanem

1950 - 1957 Hallstein byl politickým mozkem jednání, jejichž vyvrcholením byly ‘Římské smlouvy‘. 25. března, 1957, Hallstein byl jedním z dvanácti signatářů těchto smluv, jež se staly zakládacím dokumentem ‘bruselské EU’. Nová bruselská centrála Petrochemického a farmaceutického Kartelu

1958 -1967 Hallstein byl jmenován prvním prezidentem tzv. ‘Komise EU’. Vybudoval bruselskou EU a vládl Evropě po dobu deseti let z obrovské budovy a s pomocí tisíců nezvolených byrokratů – v žoldu Kartelu.

Další informace: GB1WH799

39


Kapitola 1

Karteloví strůjci bruselské EU

Vedoucí tým právníků

1 Evropské sdružení uhlí a oceli (ESUO)

Hallstein

2 Západoevropská unie (ZEU)

Hallstein

3 Evropské hospodářské Společenství (EHS)

Hallstein

4 Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM)

Hallstein

Dnešní bruselská EU je vybudovaná na sérii předchozích organizací, z nichž postupně vznikal soudobý útvar. První cyklus organizací byl dokončen r. 1950 a zahrnoval Evropské sdružení uhlí a oceli (ESUO), též nazývané Evropská montánní unie (EMU) roku 1951, Evropské obranné společenství (EOS) (projekt, který byl odmítnutý francouzským parlamentem r. 1954), Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro jadernou energii (EAEC resp. EURATOM) r. 1957. Všechny tyto organizace mají několik klíčových složek společných:

40


Souhrn důkazů

Konstrukční smlouvy ‘bruselské EU’ 1951 1952

1954 1955

1957 1958

1992 1993

Paříž

Paříž

Řím

Maastricht

2007 2009

Lisabon

Evropské Společenství (ES) (Ekonomická, vnitřní a zahraniční politika)

1

Evropské sdružení uhlí a oceli (ESUO)

3

Evropské hospodářské Společenství (EHS)

Policie PJCC

2

Evropská unie (‘bruselská EU’)

Zahraniční politika CFSP

EDC

4 EURATOM Komise EU Prezident:

Hallstein (1958–67)

1. Jejich hnacím agregátem byl německý petrochemický a farmaceutický Kartel – po porážce koalice nacistů s IG Farben r. 1945 – usiluje o organizaci svého dalšího pokusu o dobytí Evropy. 2. Jednotlivá znění smlouvy byla připravována právními satrapy petrochemického a farmaceutického Kartelu, především Walterem Hallsteinem, s cílem zajistit diktátorskou strukturu, potřebnou pro realizaci toho dobyvačného plánu. 3. Pět dalších evropských zemí: Francie, Itálie a země Beneluxu se staly obětí vábničky a přidaly se k tomuto ‘Společenství’, slibující jim klamnou vizi míru, bezpečnosti a hospodářské prosperity. Další informace: GB1CA582

41


Kapitola 1

‘Sicilská šestka’ – Rozhodující přípravné setkání pro ‘Evropské hospodářské společenství’ se konalo 1. - 3. června 1955 v Messině na Sicílii. Účastníci tohoto setkání vešli do povědomí veřejnosti jako ‘Sicilská šestka’. Gaetano Martino, MD, Itálie. Hostitel konference. Formální právní vzdělání: žádné. Před 2. svět. válkou a během ní: člen Mussoliniho fašistického hnutí. Po 2. světové válce kariéra jako člen ‘Sicilské šestky’. Antoine Pinay, Francie. Formální právní vzdělání: žádné. Za 2. světové války: člen ‘Národního výboru režimu Vichy’ – francouzské loutkové vlády, nastolené koalicí nacistů s Kartelem v okupované Francii. Joseph Bech, Belgie. Vzdělání: právní fakulta Povolání: roku 1914, kdy získal atestaci jako advokát, se stal poslancem pravicově orientované strany. Během své kariéry zastával různé politické funkce. Willem Beyen, Nizozemsko. Vzdělání: právní fakulta Povolání: obchodní ředitel (Phillips, Unilever), bankéř, různé politické funkce.

Paul-Henri Spaak, Lucembursko. Vzdělání: právní fakulta Povolání: několik let soukromé právní praxe. Od r. 1925 v různých politických funkcích.

42


Souhrn důkazů

a profesor práva nacistického Kartelu Vlevo: Hallstein podepisuje ‘Římské smlouvy‘ Dole: Jeho podpis ‘otce zakladatele‘

Nedostatečná právní praxe těchto pěti ‘otců zakladatelů’ ‚bruselské EU‘ je dokonalým protikladem kvalifikace šestého člena, Waltera Hallsteina. V době podpisu ‚Římských smluv‘ měl Hallstein třicetiletou zkušenost v oblasti vzdělání, výuky a výzkumu na německých právních fakultách a ústavech se specializací na srovnávací mezinárodní právo a ekonomiku: • Studium na právní fakultě universit v Bonnu a Mnichově, promoce na doktora práv berlínské univerzity. • Elitní studium ‘srovnávacího mezinárodního práva’ v ‘Ústavu císaře Viléma’ v Berlíně, financovaném Kartelem IG Farben.‘ • Téměř 20 let děkanem právní a ekonomické fakulty na universitách v Rostocku a Frankfurtu n. Mohanem. Pohled na doklady z Hallsteinova životopisu svědčí o tom, kdo opravdu tahal za nitky při tvorbě právní základny ‚bruselské EU’.

43


Kapitola 1

Hallstein a projekt ‘Spálené země’ Ptáte se, jak se mohl Hallstein se svou temnou minulostí prominentního protagonisty koalice nacistů s Kartelem stát hlavním architektem ‚bruselské EU‘ a prvním prezidentem Komise EU? Odpověď na tuto otázku je překvapivě jednoduchá: za prvé, Hallstein lhal vysokému spojeneckému komisaři v poválečném Německu o svém členství v různých nacistických organizacích. Za druhé si musel být jist, že jeho četné publikace a prezentace, jimiž jako křižák Kartelu podporoval dobytí Evropy koalicí nacistů a Kartelu, budou včas likvidovány. Na následující stránce je otištěn výtisk z Německé národní knihovny, přičemž při vyhledávání bylo použito hesla ‚Walter Hallstein‘. Tato největší internetová knihovna v Německu poskytuje seznam následujících informace o jeho publikační činnosti: • před rokem 1933 (tj. rok uchvácení moci koalicí nacistů s Kartelem v Německu) najdeme jednu jedinou publikaci. • Po roce 1945 a porážce koalice nacistů s Kartelem najdeme víc než 100 Hallsteinových knih a publikací. • Udivující je, že v letech 1933 a 1945, vládě teroru koalice nacistů a Kartelu, najdeme opět jen jednu jedinou Hallsteinovu publikaci. Tento absurdně krátký výčet jedné publikace za 12 (!) let si zasluhuje vysvětlení: v této době byl Hallstein děkanem právní fakulty na dvou velkých německých univerzitách. Jediné vysvětlení této skutečnosti je, že Hallstein se svými komplici z Kartelu se postarali o to, aby žádný z jeho projevů, ani žádná jeho publikace ve prospěch koalice nacistů a Kartelu nepřežila. Tato politika ‚spálené země‘ byla podmínkou Hallsteinova poválečného politického vzestupu a kariéry otce zakladatele ‚bruselské EU‘. Abychom na otázku, „Kdo je to ve skutečnosti Hallstein?“, mohli dát všem v Evropě, kteří si ji teď kladou, opravdu vyčerpávající odpověď, rozhodli jsme se tomuto ‚fenoménu‘ věnovat celou následující kapitolu.

44


Souhrn důkazů

Nacistický režim 1933-1945

Výtisk z internetové vyhledávací služby Německé národní knihovny, výsledek hledaného hesla ‚Walter Hallstein‘ byl nadmíru skrovný: jediný dokument za 12 let Hallsteinových aktivit ve funkci propagátora aliance nacistů s Kartelem při dobytí světa.

Další informace: GB1WH733

45


Kapitola 1

Odborník Kartelu na patenty - C.F. Ophüls… Hallstein nebyl ve své úloze jako hlavní strůjce ‘bruselské EU’ očividně sám. Obklopil se právnickým týmem technokratů, kteří už měli jako satrapové a nástroje nacistické koalice s Kartelem až do roku 1945 nemalé zkušenosti. Jelikož klíčové nástroje Kartelu k zabezpečení budoucí kontroly Evropy byly patenty, nepřekvapuje, že pravou rukou Hallsteina se stal odborník na patentové právo. Za nacistického režimu byl Carl Friedrich Ophüls předním expertem důležitého Patentového soudu ve Frankfurtu n. Mohanem, městě, v němž měl koncern IG Farben své hlavní sídlo. V této roli Ophüls byl důvěrně obeznámen se všemi patentovými rozepřemi ohledně toho, jakým způsobem Kartel IG Farben plenil a likvidoval chemický průmysl v dobytých zemích. Tato skutečnost mu samozřejmě propůjčila nezbytnou kvalifikaci pro další pokus Kartelu o dobytí Evropy. Z denacifikačního dotazníku spojeneckých sil z roku 1946 vyplývá, že Ophüls byl členem nacistické strany NSDAP, číslo členského průkazu 2 399061 (viz dokument A). Jeho nacistickou minulost bezpečnostní kancelář spojeneckých sil roku 1947 charakterizovala takto: „Zjistili jsme, že tento jedinec nebyl za války vládou shledán za hodného zaměstnání vyjma obyčejné dělnické práce“ (viz dokument B). Nicméně podle Hallsteinova úsudku, Ophülsova kvalifikace byla přesně pravým opakem ‚obyčejné dělnické práce‘. Společně s Gerhardem Schidermairem, členem nechvalně známého Schidermairova klanu nacistických advokátů – u Hallsteina to Ophuels během jednoho roku (1949) dotáhl na ‚doktora‘ a ‚profesora‘ právnické fakulty na univerzitě ve Frankfurtu n. Mohanem. O rok později v roce 1950 byl Ophüls jmenován ‚velvyslancem v Bruselu‘, kde se stal Hallsteinovou pravou rukou při výstavbě ‚bruselské EU‘.

46


Souhrn důkazů

se stává Hallsteinovým ‘mužem v Bruselu’

A

B

Další informace: GB1CO266

47


Kapitola 1

‘Politicky spolehlivý’ nacista Kartelu se stává…

17. prosince 1941 ústředí Nacistické strany ve Frankfurtu n. M. oficiálním dopisem, adresovaným rektorovi frankfurtské univerzity, atestuje, že dotyčný je „politicky spolehlivý“ (politisch zuverläßig). Pouhých 16 let později tento oddaný stoupenec koalice nacistů s Kartelem podepisuje ‚Statuty evropského soudního dvora‘ jako jeho hlavní architekt. My, národy Evropy, máme uznat, že založení Evropského soudního dvora - nejvyššího legislativního orgánu dnešní ‚bruselské EU‘ – byl vypracován a legalizován satrapy koalice nacistů a Kartelu, včetně zapsaných a aktivních členů nacistické strany NSDAP. Půl století byl Kartel s to, krýt děsivou šarádu svých politických satrapů. Teď, kdy pravda konečně vychází najevo, demokratické legitimitě ‚bruselské EU’ zvoní hrana. Žádná demokratická organizace, žádný volič už nemohou ignorovat tuhle kapitolu zločinecké minulosti.

48


Souhrn důkazů

zakládajícím otcem Evropského soudního dvora‘ Evropský soudní dvůr - nejvyšší soudní instance v Evropě -

17.4.1957

.... 17. dubna 1957 C.F. Ophuels – číslo průkazu 2 399061, člen NSDAP od 1. května 1933 do roku 1945 (tj. po celou dobu nacistické krutovlády) – se stává klíčovým ‘zakládajícím otcem ‘ nejvyššího evropského soudního orgánu, Evropského soudního dvora. Další informace: GB1PR598

49


Kapitola 1

IG Farben a zločinecká minulost německého chemického Kartelu Co to bylo za zájmy, jimž Hallstein, Ophüls a jejich komplicové v šedých oblecích, sloužili? Kartel IG Farben vznikl roku 1925 sloučením firem Bayer, BASF a Hoechst včetně několika menších německých chemiček. Byla to největší světová firma v tehdy nové oblasti průmyslové výroby barev [německy „Farben“], chemikálií, farmaceutických přípravků, plastů a dalších patentovaných syntetických výrobků. Společnost IG Farben vlastnila několik desítek tisíc patentů a tím pádem byla největším vlastníkem patentů na světě. Jediný krok, který jí chyběl k tomu, aby mohla vznikající obrovské trhy patentovaných syntetických produktů monopolizovat, bylo rozšířit platnost svých patentů do celého světa. Už roku 1904 ředitel firmy Bayer, Carl Duisberg, volal po vytvoření takového Kartelu, čímž pro německý chemický průmysl vytyčil jasný cíl k „ovládnutí světa“. A právě k tomuto cíli směřovaly i chemické společnosti Bayer, BASF a ostatní chemičky svými dodávkami výbušnin a otravných plynů německé císařské armádě za 1. světové války. Ta ale roku 1918 díky společnému úsilí světové společnosti utrpěla porážku, a tak první pokus německého chemického Kartelu o dobytí světa ztroskotal. Kartel to ale zdaleka ještě nevzdal. BAYER, BASF a HOECHST, společnosti, které operovali od roku 1925 jako Kartel IG Farben, financovaly vzestup nacistů, a jak technicky, tak logisticky je připravovaly na další pokus o dosažení nadvlády nad světem, na 2. světovou válku. Roku 1942 byla polovina chemického průmyslu v Evropě pod kontrolou Kartelu IG Farben. Jenže i roku 1945 druhý pokus o dobytí světa selhal. Roku 1948 bylo několik ředitelů IG Farben v procesu s válečnými zločinci v Norimberku odsouzeno za genocidu, zotročování, rabování a celou řadu dalších zločinů proti lidskosti.

50


Souhrn důkazů

Ekonomické hnací agregáty za 1. a 2. světovou válkou BAYER 1914/18

BASF

HOECHST

I. SVĚTOVÁ VÁLKA

První pokus petrochemického a farmaceutického Kartelu o dobytí světa. Roku 1914 kontrolovaly tyto tři společnosti víc než 1000 patentů, s odstupem největší počet patentů kontrolovaný jednou korporací své doby.

1925

VZNIKÁ KARTEL ‘IG FARBEN’ Největší petrochemický a farmaceutický Kartel na světě financuje vzestup nacistů a připravuje je na válku.

1939/45

II. SVĚTOVÁ VÁLKA Druhý pokus petrochemického a farmaceutického Kartelu o dobytí světa ztroskotává

1947/48

Norimberský tribunál s válečnými zločinci Čelní zástupci IG Farben jsou obžalováni a odsouzeni v Norimberku za genocidu, zotročování, plenění Evropy a další zločiny proti lidskosti – včetně výstavby koncentračního tábora v Osvětimi.

Další informace: GB1DF377

51


Kapitola 1

Kartel IG Farben postavil největší vyhlazovací tábor na světě Odměnou za financování vzestupu nacistů a jejich přípravu na 2. světovou válku se po dobytí Evropy dostalo Kartelu IG Farben věru adekvátní odměny. Jako příklad úzké spolupráce mezi IG Farben a nacisty je koncentrační tábor v Osvětimi. Financovaný pomocí úvěru ve výši 1 miliardy říšských marek, poskytnutých bankami Deutsche Bank a Dresdner Bank, vybudoval IG Farben v polském městě Osvětim na tehdejší dobu největší průmyslový komplex na světě. Pobočka IG Osvětim byla postavena s cílem vyrábět umělou pryž, syntetický benzín a další chemikálie pro dobyvačnou válku nacistů a IG Farben v Rusku a Asii. Za účelem výstavby těchto obrovských závodů byl nedaleký koncentrační tábor v Osvětimi rozšířen a stal se tak zpočátku největším otrockým a posléze největším vyhlazovacím táborem na světě. Tyto zločiny a spousta dalších, které Kartel IG Farben spáchal v Osvětimi a jinde, jsou dokumentovány v archivu tribunálu s válečnými zločinci a čelnými zástupci tohoto Kartelu v Norimberku. Nejotřesnější ze všech těchto dokumentů jsou ty, které informují o smrtících experimentech s léčivy – většina z nich byla prováděna pomocí patentovaných přípravků farmaceutických společností BAYER, HOECHST a dalších dceřiných společností IG Farben. Při procesech v Norimberku vyšlo též najevo, že někteří lékaři, kteří tyto smrtící experimenty měli na starosti, včetně Dr. Vettera, byli zároveň placenými zaměstnanci firmy BAYER. Více informací o petrochemickém a farmaceutickém Kartelu a jeho úloze za 2. světové války, v Osvětimi a při jiných válečných zločinech najdete zde:

www.profit-over-life.org Víc než 50,000 autentických dokumentů z procesu s válečnými zločinci Kartelu IG Farben v Norimberku.

52


Souhrn důkazů

BAYER, BASF, HOECHST (Kartel IG Farben) Architekti Osvětimi

IG Osvětim se rozprostírala na rozloze více než 24km2. Byla to 100% pobočka IG Farben (BAYER, BASF, HOECHST).

IG Osvětim byla postavena s pomocí desetitisíců, k otroctví odsouzených vězňů z nedalekého koncentračního tábora v Osvětimi.

Dr. med. Helmuth Vetter, zaměstnanec firmy BAYER, lékař a člen SS v Osvětimi

BAYER a HOECHST zkoušely své patentované farmaceutické přípravky na tisících vězňů, z nichž drtivá většina pokusy nepřežila.

Zaměstnanci firmy BAYER prováděli pokusy pomocí patentovaných přípravků firmy BAYER v koncentračním táboře Osvětim.

V Osvětimi bylo zavražděno 1 až 3 miliony vězňů pomocí Zyklonu B – plynu, vyráběného firmou Degesch, pobočkou koncernů BASF/ IG Farben.

Roku 1948 ředitelé Kartelu IG Farben stanuli v Norimberku před soudem. Ředitel C. Krauch a jiní byli odsouzeni kvůli genocidě, zotročování a jiným zločinům proti lidskosti.

Další informace: GB1AU388

53


Kapitola 1

‘Trikem’, jímž Kartel nastolil ‘bruselskou EU’, zároveň odhalil i svou vlastní zločineckou minulost Více než půl století, petrochemický a farmaceutický Kartel dělal vše možné, aby se svět nedověděl pravdu o jeho skrupulózní minulosti, v níž figuruje jako iniciátor dvou světových válek. Teď už je to víc než šest desetiletí, co satrapové Kartelu: • utratili stovky miliard dolarů za úklid stop, • vybudovali masmediální impéria, jejichž prvořadým cílem je manipulace veřejného mínění, • dosáhli toho, že učebnice dějin byly důsledně přepisovány a globální zprávy cenzurovány, • financovali a vychovali generace politiků – vpravo a vlevo od politického spektra – v tuctech zemí, • umístili ‘hlídače‘ v důležitých akademických oborech včetně vědy, medicíny, dějin, politických a sociálních věd jakož I dalších klíčových oblastech společnosti, jako jsou např. církve, odbory atd., • a nelítostně pronásledovali ty, kteří se opovážili prolomit mlčení. To všechno se odehrálo z jediného důvodu: zahalit zločineckou minulost Kartelu do hávu lži a klamu, dokud se mu nepodaří na třetí pokus dobýt Evropu, doufaje, že toho tentokrát dosáhne s pomocí jí nastolené ‚bruselské EU‘. Největší zločinný zastírací manévr v dějinách – úloha Kartelu za 2. světové války – stála stovky miliard dolarů za posledního půl století. Tuto závratnou částku, pomocí níž se Kartel snaží zastřít svou zločineckou minulost, lze vysvětlit takto: Kartel si je plně vědom toho, že odhalení jeho minulosti by zhatilo jeho plány na další pokus o dobytí a ovládnutí Evropy. Podepsání a ratifikace ‚Zmocňovacího zákona Lisabonské smlouvy‘ spolu s politikou nátlaku, kterou ‚bruselská EU‘ praktikuje na národech Evropy, činí publikaci historických dokumentů a skutečností, v této knize obsažených, nezbytnou a naléhavě aktuální. Šíření těchto informací v Evropě a celém světě pomůže odhalit úlohu Kartelu v zákulisí ‚bruselské EU‘ a zabrání mu, aby se ještě jednou pokusil o dosažení světovlády.

54


Souhrn důkazů

II. světová válka: dobyvačná válka na objednávku petrochemického a farmaceutického Kartelu

Titulní stránka z oficiální zprávy z roku 1945, vydané Kongresem Spojených států amerických po ukončení vyšetřování příčin 2. světové války. Zpráva o rozsahu víc než 100 stran jednoznačně dochází k závěru, že 2. světová válka byla „Dobyvačná válka, vedená na objednávku petrochemického a farmaceutického Kartelu“. Cílem 2. světové války bylo totéž, co bylo cílem světové války první: získat kontrolu nad multimiliardovými dolarovými trhy v nově vznikajících světových trzích v oblasti chemických a petrochemických výrobků a farmaceutických přípravků. Na oficiální archivy americké vlády sedal prach víc než šest desetiletí. Přestože to byly klíčové dokumenty, týkající se nejhorších zločinů v historii lidstva, nebyly zveřejněné ani na webové stránce vlády Spojených států. Nyní si je můžete i Vy stáhnout: www.relay-of-life.org. Další informace: GB1SR299

55


Kapitola 1

Zveřejněno po šesti desetiletích mlčení: dokumenty o válečných zločinech Kartelu Získali jsme přes 50,000 stránek oficiálních archivních záznamů z norimberských procesů s válečnými zločinci z Kartelu IG Farben. Poprvé za více než šest desetiletí byly zveřejněny autentické záznamy (včetně otřesných otištěných exponátů) tohoto procesu s řediteli firem BAYER, BASF, HOECHST a dalšími společnostmi skupiny IG Farben, které jsou teď přístupné všem zájemcům v internetu. Až budete tyto historické archivní záznamy číst, zjistíte, že jste byli systematicky podváděni a klamáni ohledně skutečných příčin 2. světové války, nejhoršího zločinu v dějinách naší planety. Například se z nich dovíte, že: • k 2. světové válce by nikdy nedošlo, nebýt finanční a logistické podpory společností BAYER, BASF, HOECHST a dalších společností skupiny IG Farben, největšího chemického a farmaceutického Kartelu tehdejší doby. • Ve 2. světové válce se nebojovalo z nacionálních nebo rasových důvodů, ale především kvůli Kartelu IG Farben a jeho pokusům dobýt a kontrolovat vznikající multimiliardové trhy s chemickými, petrochemickými a farmaceutickými výrobky v celé Evropě a jinde na světě. • 2. světová válka nebyla výsledkem snažení úchylného psychopata Adolfa Hitlera. Naopak, Hitler a jeho nacističtí pohůnci byli politické a vojenské loutky Kartelu IG Farben. Podle obžaloby tribunálu s nacistickými zločinci v Norimberku byla 2. světová válka výsledkem koordinovaného technologického, logistického, finančního, politického a vojenského úsilí ‚sňatku‘ (citát z obžaloby) –mezi IG Farben a nacisty. • Koncentrační tábor v Osvětimi vůbec nebyl spontánním dílem esesáckých šílenců, ale byl to na objednávku koncernu IG Farben zřízený otrocký pracovní tábor s obrovskou průmyslovou pobočkou koncernu s názvem IG Osvětim, kde se vyráběla syntetická paliva, pohonné látky a umělá pryž pro potřeby válečných výbojů a dobytí východní Evropy, Ruska a Asie. 56


Souhrn důkazů

Proces s válečnými zločinci petrochemického a farmaceutického Kartelu v Norimberku

Titulní stránka z případu č. VI v procesu s válečnými zločinci v Norimberku “Spojené státy Americké proti Carlu Krauchovi a dalším ředitelům IG Farben”, který trval od 27. srpna 1947 do 30. července 1948.

Další informace: GB1NT954

57


Kapitola 1

Demaskování půl století podvodu

Kdyby rozhodující role, kterou Kartelu sehrál v iniciačním procesu 1. a 2. světové války, byla v minulosti odhalena, zmíněné korporační zájmy by nikdy nedostaly šanci zahájit nový pokus o dobytí Evropy a světa. Utajení této zločinecké minulosti už samo o sobě stačilo, aby se stalo podmínkou Kartelu vybudovat ‘bruselskou EU’. Na předchozích stránkách jsme odhalili jednu z hlavních strategií koncernu: podvod a klam. Na další stránce jsou shrnuta základní fakta: zatímco političtí a vojenští satrapové Kartelu byli v Norimberku souzeni, jeho právní a ekonomičtí satrapové byli pověřováni přípravou a implementací třetího pokusu Kartelu o dobytí Evropy a světa.

58


Souhrn důkazů

PETROCHEMICKÝ A FARMACEUTICKÝ KARTEL IG Farben / BAYER / BASF / HOECHST

S A T R A P O V É V uniformách V šedých oblecích Odsouzeni jako hlavní váleční zločinci k dlouholetým trestům odnětí svobody a trestům smrti v procesu s válečnými zločinci v Norimberku.

Pověřeni Kartelem připravit další pokus o dobytí světa pomocí ”brusselské EU”.

Nahoře: Hermann Göring, dole: Joachim von Ribbentrop

Walter Hallstein

‚Bruselská EU‘ provádí přestavbu ‚uniformované ruky“ Kartelu, kterou byla nucena obětovat při posledním nezdařilém pokusu o dobytí světa.

Carl F. Ophüls

Vytvořením „evropské armády“ včetně jaderných zbraní pod kontrolou polytbyra Kartelu, ‚bruselské EU‘

59


Kapitola 1

Třetí pokus petrochemického a farmaceutického Kartelu o dobytí a kontrolu světa Až budete číst tuto knihu, možná, že si pomyslíte, že v ní obsažené zarážející informace nemohou být pravdivé, protože kdyby pravdivé byly, byli byste se o nich dověděli už dřív. Důvod, proč se tak doposud nestalo, resp. proč si těchto skutečností vůbec nejste vědomi, je v podstatě jednoduchý. Jelikož oba předchozí pokusy o dobytí světa – 1. a 2. světová válka - selhaly, satrapové Kartelu si byli plně vědomi toho, že jediný způsob, jak úspěšně realizovat třetí pokus, je, když veškeré stopy jeho účasti v obou předchozích pokusech budou z paměti lidstva kompletně vymazány. Jak jinak si vysvětlit skutečnost, že více než 60.000 stránek z procesů s Kartelem IG Farben v Norimberku bylo před zrakem veřejnosti ukryto v mezinárodních archívech déle než 6 desetiletí? Proč museli autoři této publikace být nápomocni, aby tyto informace mohly být publikovány v internetu na www.profit-over-life.org? Zatímco vojenští a političtí satrapové Kartelu za 2. světové války museli později nést odpovědnost za smrt a škody, jež způsobili, osoby, které jim to všechno financovaly, pokračovaly ve svých nelítostných pokusech, tohoto cíle nakonec dosáhnout. Na cestě k němu jednoduše financovali vzestup celé nové generace politických satrapů v klíčových zemích. Například Helmutu Kohlovi, někdejšímu zaměstnanci firmy BASF, poskytli takovou podporu, až se stal německých kancléřem – post, na kterém setrval 16 let. Během této doby utratil miliardy dolarů daňových poplatníků na financování výstavby ‚bruselské EU‘. Angela Merkelová, jeho politická schovanka, zastává funkci německé kancléřky dodnes. Souběžně ve Francii díky podpoře dědiců architektů Osvětimi zasedl na křeslo francouzského prezidenta další z jejich satrapů, Nicolas Sarkozy. Poté, co vůči ‚bruselské EU‘ národy Francie a Nizozemí roku 2005 zaujaly výmluvně odmítavé stanovisko, tito dva političtí satrapové Kartelu nakonec nátlakem přinutili hlavy zbývajících evropských států k podpisu lisabonského „zmocňovacího zákona‘.

60


Souhrn důkazů

Dědicové strůjců Osvětimi se stali klíčovými strůjci ‘bruselské EU’Nuremberg Nuremberg War Crimes Tribunal Když soud s válečnými zločinci v Norimberku zjistil, že Kartel IG Farben byl hnací průmyslovou silou za 2. světovou válkou, nařídil jeho demontáž v dílčí společnosti, z nichž se Kartel původně skládal.

BAYER

BASF

Fritz Ter Meer Ředitel IG Farben, odsouzený v Norimberku za otrokářství, plenění a další zločiny. Po 2. světové válce ředitel společnosti BAYER v letech 1956-1967.

Carl Wurster Člen představenstva spol. DEGESCH, pobočky IG Farben, která vyráběla Zyklon B pro Osvětim. Po 2. světové válce předseda správní rady společnosti BASF.

Helmut Kohl • Někdejší zaměstnanec BASF, protežován Wursterem • se stal německým kancléřem (1982-1998)

HOECHST AVENTIS SANOFI 2005: s podporou tehdejšího francouzského ministra vnitra Nicolase Sarkozyho, farmaceutický trpaslík Sanofi ’spolknul‘ farmaceutického obra ‘Aventis’.

Angela Merkelová r. 1992 a r. 2009. Helmut Kohl, její mentor, uváděl mladou Merkelovou jako “moje holka.”

Angela Merkel

Nicolas Sarkozy

• Politická vykonavatelka vůle Kartelu • Politický satrapa francouzského Kartelu • Německá kancléřka od roku 2005 • Francouzský prezident od roku 2007 Sarkozy a Merkelová se staly politickými buldozery ‘Lisabonského zmocňovacího zákona‘ a dalšího pokusu petrochemického a farmaceutického Kartelu o dobytí Evropy a s ní i celého světa.

61


Kapitola 1

Svět na pokraji globální diktatury a 3. světové války Dějiny nám ukazují, že existovaly dvě podmínky pro pokus Kartelu o ovládnutí světa: 1. Nastolení diktatury na území, které bylo odrazovým můstkem jeho globálního dobyvačného výboje. Lisabonská smlouva tomu poskytuje právní základnu. 2. Systematické plánování vojenských akcí včetně nové světové války. Vytvoření evropské armády, kombinované s otevřenou hrozbou čelných satrapů Kartelu, že přitom bude použito jaderných zbraní, je nepochybným krokem k tomuto cíli. Proto historická paralela k uchvácení moci petrochemickým a farmaceutickým Kartelem pomocí ‚bruselské EU‘ je převzetí německé vlády zastánci těch samých skupinových zájmů před tři čtvrtě stoletím. Rok 1933 je paralelou roku 2009, kdy petrochemický a farmaceutický Kartel prosadil „Zmocňovací zákon“. Rok 1934 je paralelou roku 2010, kdy diktatura ukáže svou pravou tvář tím, že klíčové oblasti veřejného života podřídí těmto pravidlům. Plán centrálně řízené kontroly evropské ekonomiky, těšící se bezvýhradné Sarkozyho podpoře, je pouhým začátkem. Je zapotřebí, aby ve světle těchto skutečností národy Evropy a světa začaly jednat. Úspěch jejich úsilí bude záviset na tom, zda se podaří splnit následující podmínky: 1. Správný rozbor politické situace. Tato kniha byla napsána právě pro tento účel. 2. Účinné šíření těchto informací národům v celém světě. 3. Organizace lidového hnutí, které má zájem na tom, bránit demokracii a mír v Evropě a na celém světě.

62


Souhrn důkazů

Paralely mezi rokem 1933 a dneškem Zmocňovací zákony Kartelu

1933 Německo

2007/09

Evropa Lisabonská smlouva

Poživatelé a finančníci

Chemický, petrochem. a farmaceutický Kartel

Konečný cíl

Ekonomická a politická nadvláda

Teritoriální tržní nároky

Evropa, potom celý svět

Vedoucí země

Německo

Úskočná taktika s cílem uchvátit moc

Falešné sliby o “právu, pořádku a míru”

Tatáž

Zmocňovací zákon

‚Zmocňovací zákon‘ z dubna 1933

Lisabonská smlouva

Spouštěcí událost

Ekonomická krize koncem 20. let

Současná globální ekonomická krize

Přípravy na diktaturu

Zrušení občanských práv, militarizace

Tentýž

Média kontrolovaná Kartelem

Kontrola veřejného mínění

63

Titíž

Tentýž

Tytéž

Německo, Francie

Tatáž


Kapitola 1

Politici, kteří vehnali evropský 13. prosince 2007 tito evropští politici podepsali lisabonský “Zmocňovací zákon”. Tím vehnali celý evropský kontinent do náruče Kartelu. Stejně jako německý parlament roku 1933, tito politikové vydláždili cestu korporačním zájmům. A stejně jako roku 1933, i oni tomuto uchvácení moci propůjčili zdání legality v pseudodemokratickém hávu.

Klíčoví političtí satrapové Kartelu

Sarkozy Francie

Merkelová Německo

Verhofstadt Belgie

Stanishev Bulharsko

Rasmussen Dánsko

Andrus Estonsko

Vanhannen Finsko

Karamanlis Řecko

Brown Velká Británie

Ahern Irsko

Prodi Itálie

Zatlers Litevsko

64


Souhrn důkazů

kontinent do náruče Kartelu

Adamkus Litevsko

Junkers Lucembursko

Gonzi Malta

Tusk Polsko

Socrates Portugalsko

Basescu Rumunsko

Rumsfeld Slovinsko

Balkenende Gusenbauer Nizozemsko Rakousko

Reinfeldt Švédsko

Zapatero Topolánek Ferenc Španělsko Česká republika Maďarsko

Fico Slovensko

Papadopulos Kypr Zdroj: Wikipedia

65


Kapitola 1

Jak zabránit tomu, aby se dějiny opakovaly Jelikož je zřejmé, že političtí reprezentanti celého evropského kontinentu při ochraně demokracie žalostně selhali, my, národy celého světa, si teď musíme uvědomit svou odpovědnost a začít jednat. K tomu, abychom byli schopni tak učinit, musíme nejprve pochopit vlastní dějiny. Na následující stránce je graficky zobracena zkušenost lidstva za poslední století. Už dvakrát předtím uvrhl petrochemický a farmaceutický Kartel Evropu do propasti války. Výsledkem bylo, že víc než 100 milionů lidí zaplatilo životy za takto svérázný pokus korporačních zájmů o uchvácení globální nadvlády. 20. století se zapíše do dějin jako ‚století smrti a zkázy jménem petrochemického a farmaceutického Kartelu. A nyní, na počátku dvacátého prvního století, jsme konfrontováni se situací, v níž tytéž skupiny s identickými korporačními zájmy podnikají třetí pokus opodmanění a zotročení celého světa. Tento třetí pokus je obzvlášť zhoubný, protože Kartel skrývá své evidentní motivy ke globální kontrole za lstivou a zavádějící propagandou míru. Političtí satrapové Kartelu se nás pokoušejí přesvědčit, že ‚bruselské EU‘ je zapotřebí k tomu, aby se úděsná zkušenost 1. a 2. světové války už nikdy nemohla opakovat. My všichni teď máme na vybranou: buď budeme strkat hlavu do písku a ignorovat tyto dějinné zkušenosti, anebo si uvědomíme svou odpovědnost a začneme jednat, abychom opakování jedné z nejstrašnějších kapitol našich dějin předešli. Je jasné, že jedinou možností je druhá a jediná rozumná alternativa. Prvním krokem k ukončení staletí klamu a podvodu, pomocí něhož byly miliony lidí uměle udržovány ve stavu naprosté negramotnosti ohledně čitelnosti viníků, stojících za největším zločinem v dějinách, je sdílet tuto informaci s co nejvyšším počtem zájemců.

66


Souhrn důkazů

Století smrti a zkázy: Kartel a jeho úsilí o dobytí světa

Chemický, petrochemický a farmaceutický Kartel usiluje o nadvládu nad světem

Političtí vykonavatelé

Následky ignorování včasných varovných signálů

Německý císař Wilhelm II

Hitler a NSDAP

“bruselská EU”

1914 zákon o ‘válečných dluhopisech’

1933 Zmocňovací zákon

Lisabonský zmocňovací zákon

Druhá světová válka

?

1918

1945

Pokus o světovládu ztroskotal

Pokus o světovládu ztroskotal

Teď je to na Vás!

První světová válka

67 67


Kapitola 1

Stíny minulosti jsou dlouhé Pro naše čtenáře, kteří by případně argumentovali tvrzením, že dnešní situaci nelze srovnávat s hrůzami minulosti, bychom rádi, aby zvážili následující skutečnosti. Současného německého ministra obrany, Karla-Theodora zu Guttenberga, vychovával od jeho čtrnácti let otčím, syn Joachima von Ribbentropa. Ten, jak známo, byl Hitlerovým ministrem zahraničních věcí v letech 1933 – 45, který koordinoval vojenskou složku 2. světové války - druhý pokus Kartelu o dobytí světa. Roku 1947 byl Ribbentrop v Norimberku za zločiny proti lidskosti odsouzen k trestu smrti provazem. Člověk by mohl argumentovat, že pouhá rodinná pouta nezbytně nerozhodují o loajálnosti s korporačními zájmy nebo politickými strategiemi. V daném případě mluví fakta nicméně za sebe. Německý ministr obrany Guttenberg je skalní zastánce militarizace Evropy a vytvoření evropské armády. Když na něho byl vykonáván tlak kvůli usmrcení nevinných civilistů v Afghánistánu německými vojáky, Guttenberg před televizními kamerami prohlásil: „Zcela určitě neodstoupím jen proto, že fouká silný vítr. Je to věc mého vychování a proto taky takto jednám“. Tato věta jasně vrhá temné stíny ribbentroppské tradice, ohrožujíc tak opět jednou budoucnost světa. Agresivní způsob, jímž jsou tyto celoevropské militarizační plány Německem a dalšími zeměmi, vyvážejícími farmaceutické výrobky, sledovány a ostatním členským zemím EU vnucovány, nenechají nikoho na pochybách, čí zájmy Guttenberg a ostatní političtí satrapové v tomto případě reprezentují. Je naprosto nezbytné, abychom tento vývoj zastavili. Především zohledníme-li následující skutečnosti: poslední dvě dobyvačné války byly rozpoutány Kartelem před úsvitem jaderného věku. Situace dnes je ovšem fundamentálně odlišná. Arzenál nukleárních zbraní ve Francii a Velké Británii, spolu s politickým rozhodováním v Bruselu, by umožnil Kartelu přímý přístup k těmto zbraním. Jediný okamžik, kdy tomu zabránit, je teď! 68


Souhrn důkazů

Od Ribbentropa ke Guttenbergovi

Joachim von Ribbentrop Hitlerův ministr zahraničí za druhé světové války (nahoře) Roku 1947 byl v Norimberku odsouzen k smrti provazem za válečné zločiny (vlevo)

Carl Theodor zu Guttenberg, německý ministr obrany od roku 2009 • Politický satrapa moderního korporačního Německa – včetně firem BAYER a BASF, následných společností IG Farben. • Zastánce militarizace Evropy a zřízení evropské armády – pod kontrolou ‘bruselské EU’

Stíny minulosti? Další informace: GB1RG532

69


Kapitola 1

„Zapomětlivým je souzeno si minulost zopakovat.” Georg Santayana V této úvodní kapitole knihy jsme vás konfrontovali s historickými skutečnostmi a informacemi, o nichž jste možná ještě nikdy neslyšeli. Jsme si vědomi, že nejedna z těchto šokujících informací bude těžko akceptovatelná. Proto bychom vás rádi požádali, abyste se sami dali do vlastního bádání. Jelikož všechna, zde uváděná fakta se zakládají na pramenech z historických archivů, jsme přesvědčeni, že vše, co jste našli v této knize, se i potvrdí. Až zjistíte, do jaké míry jste byli vy, vaše rodina, vaši kamarádi a vůbec celá generace udržováni ve stavu naprosté negramotnosti ohledně základních historických událostí, možná, že si položíte následující klíčovou otázku: ‘Jak dlouho ještě budeme dopouštět, aby se o budoucnosti našeho kontinentu rozhodovalo v zájmu Kartelu?‘ Na následujících stránkách najdete nápady, co podniknout. Podrobné informace na toto téma, viz poslední kapitolu.

70


Souhrn důkazů

TEHDY Hlavní budova IG Farben ve Frankfurtu, kde se plánovala Osvětim.

byly obětovány miliony životů ... Koncentrační tábor v Osvětimi

za miliardy zisků. IG Osvětim

BAYER

DNES

BASF

HOECHST dnes SANOFI

Mezinárodní petrochemický a farmaceutický Kartel

Opravdu věříte, že v 21. století tyto korporace přestanou riskovat miliony lidských životů, půjde-li o miliardy zisků? Další informace: GB1TA748

71


Kapitola 1

Historická výzva naší doby Abychom dokázali správně posoudit současnou geopolitickou situaci, je zapotřebí si uvědomit podstatný rozdíl mezi dvěma předchozími pokusy Kartelu a jeho současným pokusem o dobytí světa. První a druhá světová válka byly pokusy petrochemického a farmaceutického Kartelu jedné země (Německa) eliminovat konkurenci jiných národních a nadnárodních společností s cílem ovládnout nově vznikající trhy s chemickými, petrochemickými a farmaceutickými výrobky. Oproti tomu dnešní pokus o dobytí světa pomocí ‚bruselské EU‘ probíhá tak razantně z jiných důvodů. V posledních několika desetiletích lidstvo vyvinulo technologie, které vážně ohrožují monopol patentovaných syntetických výrobků. Výrobky, momentálně ohrožující zásadním způsobem ekonomickou moc Kartelu, jsou: • Ropa. Monopol ropy, jako základního dodavatele světové energie, je ohrožen obnovitelnými zdroji energie včetně energie vodní (vodík!), větrné, solární, přílivové, geotermální a dalších. Ať už jsou tyto druhy energie seberůznější, jedno mají všechny společné: osvobozují lidstvo od závislosti na ropě. • Patentovaná léčiva. Monopol patentovaných farmaceutických výrobků (léčiv), jako zásadní odpověď na zdravotní problémy světa, jsou ohroženy metodami přírodního léčitelství, zakládajícími se na vědeckých poznatcích a na účinných, bezpečných a cenově dostupných metodách léčby. • Patentované potraviny (GMO). Pokus monopolizovat a kontrolovat celosvětovou dodávku potravin, založených na geneticky manipulovaném ovoci, zelenině a zvířatech (GMO), je ohrožen rostoucí popularitou a poptávkou po zdravějších zdrojích potravin bez obsahu umělých hnojiv, pesticidů, fungicidů a jiných zdravotně závadných chemikálií. Úbytek na každém z těchto globálních trhů znamená propad zisku v řádu stovek bilionů dolarů. Navíc, za Kartelem stojící zájmové kruhy si uvědomují, že lidé na celém světě jsou rozhodnuti tyto

72


Souhrn důkazů

Organické potraviny

Obnovitelné energie • Voda (Vodík) • Solární • Větrná • Jiné

Přírodní léčítelství na vědeckém základě

nové ‚osvobozující‘ technologie chránit, což Kartelu znemožňuje ochranu patentů v globálních trzích v prostředí demokratické soustavy. V takové situaci jedinou možností Kartelu, jak chránit své ekonomické zájmy, je eskalace mezinárodních krizí a podněcování ozbrojených konfliktů na celém světě. Proto si lidé na celém světě musí uvědomit, že současný pokus petrochemického a farmaceutického Kartelu o nadvládu nad světem není válka jednoho národa proti zbytku světa, jako tomu bylo v případě první a druhé světové války. Bitevní linie dnes probíhá mezi finančními zájmy hrstky korporačních satrapů, a zdravím a životy veškeré světové populace a jejich zatím ještě nenarozených potomků. To je úžasná výzva naší doby. Ale v této historické výzvě se skrývá zároveň jedinečná příležitost.

73


Kapitola 1

Svět pro lid a s lidem Jelikož je zřejmé, že političtí reprezentanti celého evropského kontinentu při ochraně demokracie žalostně selhali, si my, národy světa, musíme uvědomit svou odpovědnost a začít jednat. Čeho je nyní zapotřebí je globální hnutí, které bude obyvatele naší planety dnes a v budoucnosti chránit před tím, aby se opět staly obětí petrochemického a farmaceutického Kartelu. Těžištěm tohoto hnutí bude ochrana zdraví a životů milionů lidí; proto se také bude nazývat ‚Hnutí života‘. Tato kniha poskytuje historický rozbor nezbytnosti a naléhavosti tohoto hnutí. Dějinné lekce, dokumentované v této knize, ukončí desetiletí klamu a lží, které se staly operační základnou vlády petrochemického a farmaceutického Kartelu - až do dnešní doby. Tato kniha ukazuje, že zoufalé úsilí Kartelu o upevnění vlády ‚bruselské EU‘ a rozšíření jejího vlivu do celého světa, není náhoda. Je to důkaz obavy o status quo, o který by Kartel mohl přijít spolu s ekonomickou nadvládou na naší planetě. Alternativní formy energie jsou reálnou hrozbou, že by mohly „tyranii ropy“ ukončit. Stejně tak účinné metody přírodního léčitelství signalizují, že éra závislosti lidstva na patentovaných, toxických chemických léčivech je u konce. Satrapové a zastánci statutu quo si velmi dobře uvědomují, že ve skutečné demokracii jsou jejich ekonomické zájmy neudržitelné. Jediná cesta k udržení multibilionových dolarových trhů s vesměs zastaralými technologiemi je nastolení totalitní formy vlády. Proto agresivní pokusy Kartelu, zmocnit se vlády v Evropě a na celém světě tak, jak jsou dokumentovány v této knize, nelze chápat jako známku síly, nýbrž jako projev zoufalství.

74


Souhrn důkazů

Zrození ‘Hnutí života‘.

Proč Hnutí života uspěje Pochopení tohoto historického rozboru, týkajícího se rostoucí zoufalé situace sil, které vládly světu v minulosti, je podmínkou vzniku nového světa „Pro lid a s lidem“. ‚Hnutí života‘, které se tohoto historického poslání musí ujmout, má dva primární cíle: 1. Zlepšit nové technologie v oblasti energetiky, zdravotnictví a dalších klíčových sektorů společnosti, které odhalí monopolní statut quo na těchto trzích. 2. Kombinovat demokratizaci těchto technologií s podporou demokracie v oblasti politiky na lokální, národní a mezinárodní úrovni. Úsilí “Hnutí života” o dosažení těchto cílů bude tou nejlepší ochranou demokracie, udržení míru a nevyhnutelně i tím nejúčinnějším prostředkem proti dalšímu pokusu Kartelu o dosažení nadvlády nad světem. Více informací o naléhavosti “Hnutí života ”najdete v následující kapitole.

75


Generální plán koalice nacistů s Kartelem - vzor pro ‘bruselskou eU’

Kapitola 2 Walter Hallstein:

Prominentní nacistický advokát – a klíčový strůjce ‘bruselské eU’


Kapitola 2

Walter Hallstein (1901-1982) Walter Hallstein byl prominentní právník angažovaný v právním a správním plánování poválečného uspořádání evropy pod kontrolou nacistů a jejich korporačních spojenců, petrochemického a farmaceutického Kartelu iG Farben. Hallstein reprezentoval novou generaci členů koalice nacistů s Kartelem. Byl vychován učiteli práva, jejichž hlavním cílem bylo sabotovat „Versaillskou smlouvu“, upravující reparační platby, uvalené na německo po prohrané 1. světové válce. Už záhy ve své kariéře se Hallsteinovi dostalo speciálního studia v ‚institutu císaře Viléma‘ v Berlíně. tento soukromý institut byl financován převážně z peněz Kartelu iG Farben a jeho cílem bylo vychovat vědecké a právní kádry za účelem dalšího pokusu Kartelu o dobytí evropy a nadvládu nad ní a nad celým světem. Zatímco vláda nacistů roku 1945 skončila, vláda jejich kompliců, Kartelu iG Farben a jeho následných společností BaYer, BasF, a HOeCHst teprve začínala. strategickou součástí jejich plánu na rozdmýchání dalšího pokusu o získání nadvlády v evropě, umístili - pouhých deset let poté, co jejich poslední pokus ztroskotal – na špici nového ‚politbyra‘ v Bruselu jednoho ze svých: Waltera Hallsteina. tato kapitola dokumentuje, že fundamentálně a veskrze nedemokratická konstrukce dnešní ‚bruselské eU‘ vůbec není dílem náhody. Hallsteina, prominentního nacistického advokáta a odborníka na koncern iG Farben, vybrali zastánci korporačních zájmů jako prvního prezidenta Komise eU se zvláštním úkolem: propůjčit ‚bruselské eU‘podobu modelu, stavěného podle původních plánů koalice nacistů a iG Farben s cílem získat vládu v evropě pomocí ‚Ústředního Kartelového Úřadu‘. Cílem zájmů petrochemického a farmaceutického Kartelu bylo nastolit ‚evropský kartelový úřad‘ [např. ‚bruselskou eU‘] s juntou nevolených byrokratů Kartelu [např. ‚Komisi eU‘], který bude vládnout evropě jménem globálních korporačních zájmů – chemického, petrochemického a farmaceutického Kartelu.

78


Walter Hallstein: Prominentní nacistický advokát – a klíčový strůjce ‘bruselské eU’

Virtuóz přetvářky a klamu

Žádný jedinec současnou strukturu ‚bruselské eU‘a tím pádem ani vizi Kartelu o budoucím uspořádání evropy neovlivnil víc, než Hallstein. skutečnosti o Waltru Hallsteinovi, dokumentované v této knize, ukončí desetiletí uměle navozené negramotnosti evropské populace o skutečné povaze tohoto ‚otce zakladatele‘ ‚bruselské eU‘. tím, že se dozví pravdu o minulosti tohoto muže, evropané a lidé na celém světě budou schopni konečně identifikovat skutečné zájmy a motivy, které se za vytvořením ‚bruselské eU‘ skrývají.

79


Kapitola 2

Klíčový strůjce dnešní ‘bruselské eU’ 25. března 1957 se Hallstein stal jedním z dvanácti ‘otců zakladatelů’– původních signatářů – ‘Římských smluv’, zakládajícího dokumentu ‚bruselské eU‘, jehož byl spoluautorem. 7. ledna 1958 byl Hallstein jmenován politickými satrapy petrochemického a farmaceutického Kartelu prvním prezidentem tzv. ‚evropského hospodářského společenství‘ (eHs) předchůdce ‚bruselské eU‘. roku 1963 byl Hallstein jmenován na dalších 5 let jako prezident ‘Komise eU’. Za účelem upevnění jeho vlády nad evropou, postavil Kartel a jeho političtí satrapové pro Hallsteina – prvního z ‚monarchů‘ moderní evropy - královské sídlo, kolosální budovu ‘Berlaymont’ v centru Bruselu (viz fotografii dole). Víc než 10 dlouhých let, od roku 1958 do r. 1967, velel Hallstein armádě tisíců byrokratů – bez náznaku demokratické kontroly. s pomocí této armády poslušného služebnictva, převážně placeného Kartelem a jeho politickými satrapy, Hallstein modeloval Političtí lídři 27 evropských národů, kteří podepsali ‚lisabonský zmocňovací zákon‘, si bohužel zapomněli dát rozhodující otázky: 1. Kdo byl autorem nedemokratických struktur ‚ bruselské eU‘? 2. Odkud přišel návrh na zřízení ‚bruselské eU‘?

80


Walter Hallstein: Prominentní nacistický advokát - a klíčový strůjce ‘bruselské eU’

‘bruselskou eU‘podle plánů vypracovaných dvě desetiletí předtím jím a jeho komplici pro evropu - pod nadvládou nacistů / iG Farben. O 51 let později, 1. prosince 2009, pomocí tak zvané ‚lisabonské smlouvy‘ byly národům evropy lstivě vnuceny klíčové složky Hallsteinova modelu ‚bruselské eU‘ a tím pádem i stěžejní prvky původního plánu nacistů a Kartelu. tím pádem počátkem 21. století v důsledku flagrantní neznalosti dějin: • 27 hlav států tím, že tak zvanou ‘lisabonskou smlouvu’ podepsalo, schválilo zároveň i‚ Zmocňovací zákon’. • Podobně jako r. 1933 tím obětovali demokracii a otevřeli dveře dokořán nadvládě těch samých korporačních zájmů nad evropou, jimž se nepodařilo dosáhnout tohoto cíle za druhé světové války.

nový plán Kartelu na převzetí kontroly nad evropou byl prostý: vybrat nového ‘krále’, poskytnout mu adekvátní bydlení (‘zámek’) a s ním tisíce služebných, servilních byrokratů, a pak tuhle středověkou aristokratickou idylku lidu vykreslit jako ‚symbol demokracie‘. Jenže teď, kdy byl tenhle podvod v naší knize odhalen, je konec pohádkám.

81


Kapitola 2

Před druhou světovou válkou a během ní byl Hall stein členem oficiálních nacistických organizací

Jako součást nastolení nacistické diktatury a přípravy na druhou světovou válku se koalice nacistů a Kartelu ujala i nastavení všech klíčových sektorů společnosti v souladu s ideologiemi této koalice. Jeden z nejdůležitějších sektorů bylo právnictví, jehož bylo zneužito tak, aby diktatuře propůjčilo zdání legitimity pomocí tzv. ‘fíkového listu’. roku 1933, zakrátko po uchvácení moci nacisty, byl založen BnsDJ [Bund nationalsozialistischer Deutscher Juristen], ‚svaz národně socialistických německých právníků ‘. roku 1936 byl přejmenován na nechvalně známou asociaci ‚Ochránců práva‘,[rechtswahrer]. Ochránce práva neznamenal v nacistickém žargonu nic jiného než systematické oklešťování demokratického systému a jeho postupného vytlačení nacistickým/fašistickým právem diktátu.

82


Walter Hallstein: Prominentní nacistický advokát - a klíčový strůjce ‘bruselské eU’

Hallstein byl členem jak BnsDJ, nechvalně proslulé nacistické organizace „rechtswahrer“, ‚Ochránců práva‘. Členství v této organizaci bylo vyhrazeno pouze jedincům, bezpodmínečně podporujícím nacistický režim a ochotným implementovat nacistickou ideologii při dobyvačných plánech koalice nacistů s Kartelem.

Oficiální odznak nacistické organizace ‘rechtswahrer’ [‘Ochránci práva’] s nacistickým hákovým křížem uprostřed.

Prof. JUDr. Walter Hallstein

Rostock, 30. září 1935 Stephan Str. 15

Panu vládnímu zplnomocněnci univerzity V Rostocku V souvislosti s inaugurační přísahou místopřísežně prohlašuji že jsem v době poválečné [tj. po roce 1918: pozn. autorů] byl členem následujících organizací: během právního čekatelství [Referendar] jsem byl členem Asociace právních čekatelů, jako profesor jsem byl členem Asociace německých Třetí říše. Nyní jsem členem Asociace národně socialistických německých univerzit advokátů [‘Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen’, BNSDJ], Národně socialistické asociace učitelů [‘Nationalsozialistischer Lehrerbund’, NSLB].

83


Kapitola 2

Hallstein – ‘ochránce‘ nacistického práva asociace nacistických ‘ochránců práva’ byla jedním z pilířů nacistické hrůzovlády. Funkce a odpovědnosti členů nacistické asociace ‘ochránců práva’ byly stanoveny v oficiálním“ sborníku svazu národně socialistických ochránců práva’, svazek 5, ročník 1938, jak je zde dokumentováno: Národně socialistická Aliance ochránců práva Národně socialistická Aliance ochránců práva (NSRB) je odpovědná za odbornou organizaci nacistickou] profese německých právníků. Jejím předsedou je ministr Dr. Frank, říšský vedoucí [Právního úřadu říše, tj. líhně nacistických zákonů teroru] NSDAP, Národně socialistické strany práce (tj. oficiální strany nacistů). Pomocí svých hlavních představitelů je NSRB propojena s ústředními orgány Říše orgány strany NSDAP. Tímto je zajištěno, aby politický směr profesních aktivit byl identický s vůli NSDAP [strany nacistů] a tím pádem s vůli vedení [nacistického] státu. Takto má spojení NSRB s NSDAP [nacistické strany] pevné základy.... 1 Frank, nejvýše postavený nacistický advokát, byl odsouzený 17. října 1946 válečným tribunálem v Norimberku k smrti za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.

Hallsteinovo místopřísežné doznání o podpoře nacistické ideologie a jejích cílů značně urychlilo jeho akademickou kariéru. 18, května 1936, pouhých osm měsíců po jeho přísaze věrnosti nacistickémurežimu, byl Hallstein jmenován ‚Děkanem právní a ekonomické fakulty‘ na univerzitě v rostocku v nacistickém německu.

84


Walter Hallstein: Prominentní nacistický advokát - a klíčový strůjce ‘bruselské eU’

Rektor Univerzity v Rostocku V Rostocku,18. května 1936

Na základě zmocnění Říšským ministerstvem školství Vás tímto jmenuji děkanem právní a ekonomické fakulty. Žádám Vás, abyste mě informoval, koho jste jmenoval svým zástupcem.

Heil Hitler! Rektor Panu Prof. Dr. H a l l s t e i n o v i Z d e [v R o s to ck u ]

85


Kapitola 2

Po porážce nacistů roku 1945 utrpěl Hallstein akutní záchvat retrográdní amnézie² Poté, co pokus nacistů/iG Farben o světovládu utrpěl zdrcující porážku, prvořadým cílem lidstva bylo ujistit se, aby odpovědní zločinci byli potrestáni a už nikdy nemohli páchat podobní zločiny proti lidskosti. spojenci se mimo jiné dotazovali nositelů veřejných funkcí – včetně vysokoškolských učitelů – o jejich nacistické minulosti. Dole je kopie faksimile Hallsteinova oficiálního dotazníku z roku 1945 (výňatky).

²ztráty paměti (pozn. překl.)

86


Walter Hallstein: Prominentní nacistický advokát - a klíčový strůjce ‘bruselské eU’

tento dokument s názvem ‘Osobní dotazník pro vysokoškolské učitele” Hallstein vlastnoručně vyplnil. V tomto oficiálním dotazníku Hallstein nestydatě popřel jakoukoliv afinitu s nacistickým režimem, vyjma role nezúčastněného diváka. na rozdíl od veřejných listin, včetně místopřísežného prohlášení o věrnosti nacistickému režimu z roku 1936, Hallstein popřel, že byl vůbec někdy členem nějaké nacistické organizace nebo zastáncem nacistické ideologie. Hallsteinovy blatantní lži ohledně jeho nacistické minulosti, jak dokládají tyto veřejné listiny, naplňují skutkovou podstatu křivopřísežnictví. několik desetiletí mu to očividně procházelo. roku 1957 byl tento nacistický ‚frontový bojovník v oblasti práva‘ [Hallsteinova sebecharakteristika z roku 1939], se stal koordinátorem dalšího pokusu Kartelu o dobytí evropy pomocí Ústředního úřadu Kartelu, ‚bruselské eU‘. Dnes, o půl století později, se báchorka o Hallsteinovi jako ‚otci zakladateli‘ demokratické evropy hroutí jak domeček z karet a s ní i úhelný kámen celé konstrukce ‚bruselské eU‘. Překlad Hallsteinova oficiálního svědectví během výslechu pod přísahou z roku 1945 jako součást spojeneckého ‚denacifikačního programu‘: Jméno: Hallstein Věk: 44 Zaměstnání: právník 2. byl jste po roce 1933 členem: .... d). politické organizace na univerzitě? Ne (Pakliže ano, uveďte prosím veškeré podrobnosti). 12. Měl jste od roku 1933 nějaké veřejné projevy na akademické půdě nebo na veřejnosti (v rozhlase, armádě, nacistických výcvikových institucích)? Ne 13. Přispíval jste někdy podle svého nejlepšího předsvědčení: a) k šíření nacistických nebo podobných ‚rasových‘ idejí (včetně rasové výuky a rasové nenávisti)? Ne b) k šíření fašistických nebo antidemokratických myšlenek? Ne c) k podněcování nenávisti nebo pohrdání spojenými světovými národy? Ne d) šířit myšlenky militarizmu, včetně velkoněmeckých a německoimperialistických idejí? Ne Červeně zvýrazněno autory.

87


Kapitola 2

Hallstein – Oficiální vyjednavatel nacistického státu

V květnu 1938, když moc nacistů v německu byla už pevně konsolidována, se Hitler vydal na oficiální státní návštěvu itálie, druhého fašistického státu evropy. O něco víc než rok předtím, kdy koalice nacistů a Kartelu iniciovala plány pro evropu pod jejich nadvládou. tato oficiální státní návštěva nacistů je začátkem intenzivních příprav na druhou světovou válku v klíčových oblastech – včetně implementace diktátorského 9. května 1938, ‘Duce’ Mussolini vítá Hitlera práva v celé evropě – mezi fašisticna nádraží v Římě. kými vládami německa a itálie. Za tímto účelem byla zřízena komise s názvem „Pracovní skupina německo-italských právních vztahů [‘arbeitsgemeinschaft für deutsch-italienische rechstbeziehungen]. Hlavním cílem této skupiny bylo vytvoření právní základny pro vládu koalice fašistů a iG Farben nad evropou s platností od okamžiku, kdy si německo a itálie vojensky podmaní zbytek evropy. nejdůležitějšími diskutovanými body byla ‚ochrana duševního vlastnictví‘ [rozšíření patentů, především těch z iG Farben do celé evropy] a ochrana ‚rasy‘ [kódované heslo pro upevnění árijské rasy jako vládce světa]. Jen několik týdnů po Hitlerově návštěvě r. 1938 se v Římě konalo první setkání této skupiny fašistických a nacistických právníků. Jeden z delegátů reprezentujících nacistické německo při těchto oficiálních jednáních o tom, jak nacisté s fašisty budou vládnout evropě, byl Walter Hallstein.

88

Od 21.-25. června 1938 Hallstein reprezentoval nacistickou vládu během mezivládních jednání s fašistickou Itálií, v nichž šlo o právní rámec budoucí Evropy poté, co se Evropa ocitne pod kontrolou koalice Kartelu nacistů a IG Farben.


Walter Hallstein: Prominentní nacistický advokát - a klíčový strůjce ‘bruselské eU’

advokáti nacistů/Kartelu plánují budoucnost evropy

Poté, co se tato oficiální jednání konala na jaře 1939 podruhé, byly některé její výsledky zveřejněny:

‘Pracovní skupina německo-italských právních vztahů‘ na svém setkání ve Vídni 6.-11. března 1939 schválila následující principy [teze]: • Oba národy [Völker], jako žijící společenství, musí vyřešit rasovou otázku rassenfrage] v souladu se svou duševní a rasovou povahou [geistig und rassischen eigenart]. na tomto základě národní socializmus a fašizmus si oba nárokují právo na ochranu evropské kultury a její zdokonalení. • Úkolem právního řádu vůdčího státu [Führerstaat] je chránit integritu, zdraví a dědičné zdraví jeho občanů… Úkolem národního socializmu a fašizmu je neustálá podpora rasového uvědomění pomocí důkladné duševní a morální výchovy [geistige und sittliche erziehung]. • nadřazená rasa musí být chráněna především před rasou židovskou [Judentum] tím, že tato bude na věčné časy eliminována ze společnosti národů [Volksgemeinschaft], aby už nikdy nemohla nějakým způsobem ovlivňovat chod života těchto dvou národů [německa a itálie]. • Univerzálním a kosmopolitním plánům na světovládu [Weltherrschaftsplänen] židovské rasy budeme čelit nedvojznačnými principy německého a italského národa na základě rozhodnutí norimberských zákonů ze dne 15. září 1935 [německo] rozhodnutím Fašistického velkého výboru z 6. října 1938 [itálie].

Zvýraznění a vysvětlivky v [hranatých] závorkách jsou dílem autorů.

tak se už v létě roku 1938 stal Walter Hallstein nejen funkcionářem nacistického režimu, jenž se zúčastnil mezinárodních jednání na vysoké úrovni mezi dvěma fašistickými státy německa a itálie. Ve skutečnosti se stal navíc klíčovým právním a politickým stratégem plánů koalice nacistů s Kartelem, jejímž cílem bylo nastolení diktátorského rámce pro evropu pod kontrolou Kartelu.

89


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

Hallstein – architekt nové evropy Řím sehrál v dějinách evropy 20. století zcela mimořádnou úlohu. V červnu roku 1938 toto město hostilo mezinárodní konferenci právních a politických satrapů Kartelu. Pod škraboškou zavádějícího označení ‚Právní pracovní skupina‘ se tito pánové setkali s cílem, položit základní kámen pro rámcové podmínky nastolení diktatury v evropě pod kontrolou Kartelu. Význam této ‚pracovní skupiny‘ vyplývá z vydaných rezolucí, jakož i ze seznamu účastníků. K Hallsteinově skupině technokratů Kartelu se přidali někteří z nejvýše postavených státních úředníků – včetně nacistického ministra Horsta Franka (r. 1947 odsouzeného za válečné zločiny k smrti) – a povzbudivých zdravic, přednesených samotným Hitlerem a Mussolinim. roku 1945 si Kartel uvědomil, že jeho dobyvačné plány na ovládnutí evropy s pomocí jeho nacistickofašistických militaristických loutek žalostně ztroskotaly a ve válce utrpěly porážku. nicméně pro zájmy Kartelu nebyla tato porážka ve skutečnosti o nic horší kalamitou než pouhá škytavka. Během procesů s válečnými zločinci v norimberku vojenské loutky Kartelu byly světu prezentovány jako jediní viníci. na rozdíl od toho byli Hallstein a ostatní právní a političtí experti, hájící zájmy a dobyvačné plány Kartelu, nic netušící veřejnosti záměrně prezentováni jako demokratičtí ‚otcové zakladatelé‘ nové evropy – s hlavním sídlem v Bruselu. Když Hallstein po ukončení ‚Konference dobyvatelů‘ dne 25. června 1938 Řím opouštěl, nemohl tušit, že se do tohoto města za pouhých 19 let vrátí - se stejným posláním. 25. května 1957 totiž přijel podepsat ‚Římské smlouvy‘, které připravoval jako klíčový právní činitel. Vlastnoručním podpisem pod těmito smlouvami Hallstein konečně dovršil své poslání z roku 1938: podmanění evropy pod kontrolou petrochemického a farmaceutického Kartelu, tentokrát pro změnu pod hlavičkou ‚bruselské eU‘. Vraťme se ale opět do roku 1938. Koncem tohoto roku se událo něco, čím se konečný cíl koalice nacistů s Kartelem – totiž ovládnout nejen evropu, ale celý svět – měl ocitnout na dosah ruky.

90


Generální plán koalice nacistů s Kartelem – je kopií pro ‘bruselskou eU’

Pod kontrolou koalice nacistů s Kartelem iG FarBen (BaYer, BasF, HOeCHst) Plány petrochemického a farmaceutického Kartelu z roku 1938 na dobytí a ovládnutí evropy Politické dobyvačné plány

Vojenské dobyvačné plány

Od plánování k drsné realitě Dobytí evropy koalicí nacistů s Kartelem (země okupované bezprostředně po konferenci v Římě)

1941

1940

1941

1940

1941 1939

1940

1941

1938 1940

1938

1941 1940 1941

1936

91


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

na úsvitu jaderného věku Přelom let 1938/39 byl přelomem v dějinách lidstva. nějakou dobu už probíhaly závody ve vědě, především co se týká objasnění struktury atomů a uvolnění obrovské energie, která se v nich skrývala. laboratoře ve Francii, anglii, Usa a německu a dalších zemích už celá léta usilovaly o to, komu se podaří jako prvnímu jadernou energii spoutat a vložit ji do rukou komerčních a vojenských zájmů. 10. prosince 1938 byla italskému fyzikovi enrico Fermimu udělena nobelova cena za fyziku jako uznání jeho průkopnické práce v této nové, kritické, vědecké oblasti. Jen o týden později, 17. prosince 1938, německý chemik Otto Hahn a jeho kolega Fritz strassmann prováděli experimenty v institutu císaře Viléma v Berlíně. tento den objevili, že bombardováním atomů uranu pomocí malých částeček (neutronů) se velký atom uranu štěpí na dva menší atomy, přičemž se uvolní obrovské množství energie. Objevili štěpení jádra uranu. třetí, dlouhá léta na výzkumu v této oblasti se významně podílející, byla fyzička liese Meitnerová, která ten den ale chyběla. Půl roku předtím musela totiž německo opustit a emigrovat do stockholmu, protože její židovský původ neladil s nacistickými zákony „krve a cti“. Hahn a strassmann poslali svůj převratný objev 22. prosince 1938 redakci předního německého vědeckého časopisu ‘naturwissenschaften’ [Přírodní vědy], který ho hned 6. ledna 1939 zveřejnil. V prvních lednových dnech roku 1939 si vědecká obec německu, evropě a na celém světě uvědomila, že svět už nikdy nebude jako dřív. Objev štěpení jádra uranu, uvolnění do té doby neznámého, obrovského množství energie a jeho využití k vojenským účelům, navždy změní tvář Země. a země, která bude kontrolovat jadernou reakci, bude kontrolovat svět.

92


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

8 týdnů, které změnily chod dějin

nahoře: Otto Hahn a liese Meitnerová v laboratoři institutu císaře Viléma (Kaiser-Wilhelm-institut). Vpravo: Vědecká publikace podávající zprávu o jaderné reakci z 6. ledna 1939.

93


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

Celý svět si uvědomil počátek jaderného věku V prvních lednových dnech roku 1939 se vědecký svět dověděl o úsvitu jaderného věku. ale co politikové, zákonodárci, masové sdělovací prostředky a veřejnost všeobecně? Uvědomili si i oni dramatický dopad, který bude mít štěpení jádra uranu na svět? ano, uvědomili. nic neilustruje tuto skutečnost lépe než zpráva o tomto objevu, zveřejněná 30. ledna 1939 v deníku ‘new York times.’ ten den, necelé 4 týdny po první publikaci ve vědeckém časopise, experimentální výsledky Hahnova kolektivu už byly potvrzeny Columbijskou univerzitou v new Yorku a dalšími výzkumnými ústavy. ‘new York times’, noviny, které se určitě v minulosti neproslavily bulvárním nafukováním faktů, objev označily jako „epochální“. Zpráva nenechává nikoho na pochybách o vojenském významu tohoto objevu: „Štěpení atomu uranu na dvě částice, přičemž každá se skládá z obrovské ‚dělové koule‘, nabité nepředstavitelným množstvím energie o síle 100.000.000 elektronvoltů, je největším množstvím energie, jež se člověku doposud podařilo na této planetě uvolnit. Podrobný popis generace dvou neutronů „dělové koule‘ z každého rozštěpeného atomu uranu okamžitě implikoval princip řetězové reakce, což pochopila i většina čtenářů listu new York times. V článku je správně popsáno, že stěžejní kroky tohoto výzkumu provedl Otto Hahn a liese Meitnerová v institutu císaře Viléma v Berlíně. O čem v článku ovšem nepadla ani zmínka, bylo to, že výzkum v tomto soukromém institutu byl z velké části financován Kartelem iG Farben, tím samým korporačním kartelem, který financoval i vzestup nacistů k moci a který aktivně připravoval koalici nacistů s s iG Farben na vojenské dobytí světa. Jenže iG Farben investoval nejen do vývoje klíčových vojenských technologií na cestě k dobytí a ovládnutí světa.

94


Master Plan of the nazi/Cartel Coalition – Blueprint for the ‘Brussels eU’

The New York Times

31. ledna 1939

Výňatky ze zprávy otištěné v new York times 31. ledna 1939

95


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

strategické politické přípravy Kartelu na ovládnutí světa roku 1918 Kartel ztroskotal při prvním pokusu o světovládu – první světové válce – a jeho vojenská loutka, císař Vilém ii, byla přinucena abdikovat. na rozdíl od korporačních zaštiťovatelů první světové války, společností BaYer, BasF a HOeCHst, jejichž zboží – výbušniny a otravné plyny – byly pohonem pro tuto zničující válku. tyto korporační zájmy operující po roce 1925 pod názvem Kartelu ‚iG Farben‘ spojili své síly do dalšího pokusu o podmanění světa. Kartel se proměnil v soukromou akademickou instituci – překvapivě pojmenovanou po odstoupivším císaři Vilémovi – na jejíž akademické půdě se připravovaly kádry pro budoucí dobytí světa. iG Farben nejen že financovala výzkum Otto Hahna v institutu chemie císaře Viléma, ale i vytvoření elity technokratů na fakultě Mezinárodního srovnávacího práva v témže institutu. Za tímto kódovaným názvem Kartel financoval strategický vývoj právního rámce, potřebného k ovládání podmaněného světa. Jedním z jeho technokratů v letech 1927 – 1929 byl Walter Hallstein.

nahoře: institut chemie císaře Viléma v Berlíně, kde bylo objeveno štěpení jádra uranu. Vpravo: ředitel iG Farben Carl Bosch, který se stal prezidentem společnosti císaře Viléma roku 1937. iG Farben financoval instituty chemie a institut mezinárodního práva císaře Viléma – v přípravě dalšího pokusu Kartelu o dobytí světa.

96


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

Výcvik elit pro další pokus o dobytí světa německý chemický Kartel BaYer / BasF/ HOeCHst

Postavený na největším počtu patentů, jímž vůbec kdy nějaká světová korporace disponovala, německý Kartel plánuje dobytí globálních trhů v oblasti chemických, petrochemických a farmaceutických produktů.

1914 - 1918 světová válka

německý císař Vilém a německá armáda jsou ‘pověřeni’ implementací těchto plánů na dobytí světa. společnosti BaYer a BasF vyrábějí výbušniny a chemické zbraně. Plán ztroskotává. Císař musí odstoupit, Kartel ve své činnosti pokračuje.

institut císaře Viléma (iCV)

BaYer, BasF, HOeCHst – po roce 1925 operující pod názvem Kartelu iG Farben – financují tuto instituci jako výcvikovou půdu svých akademických kádrů, připravených na další dva pokusy o dobytí světa.

iCV pro chemii

iCV pro mezi národní právo

Otto Hahn

Walter Hallstein

technologie nukleárních zbraní na dobytí světa

97

světová ‘Říše’

Kartel vládne Evropě a světu pomocí: • Nadnárodního státu • Ústředním úřadem Kartelu • Korporační diktaturou • Hrozbou jaderné války


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’: Budoucí evropa pod kontrolou nacistů a iG Farben 23. ledna 1939 Hallstein ve funkci děkana právní a ekonomické fakulty na univerzitě v německém rostocku měl propagační projev o právní restrukturalizaci evropy. Jeho prezentace, kterou lze charakterizovat nejlépe jako ‚dobyvačný projev‘, byla součástí válečné mobilizace nacistického režimu a jeho korporačních partnerů, petrochemického a farmaceutického kartelu iG Farben. Časování projevu bylo výsostně důležité. Jen pouhých deset měsíců předtím, 12. března 1938, nacisté anektovali rakousko. 10. října 1938, pouhé tři měsíce po Hallsteinově řeči, nacisté obsadili sudety (v Čechách a na Moravě), přičemž vyhrožovali válkou v případě, že jejich územním nárokům nebude vyhověno. na mezinárodní konferenci v Mnichově 29. září 1938 se Hitler před světem dušoval, že připojením sudet k Říši bude jeho územním nárokům učiněno zadost. Jako vždy světu lhal. nejdůležitější na tom je, že úsvit nukleárního věku a monopol, který v této oblasti získali, dodal nacistům odvahu na urychlení celosvětových dobyvačných plánů. Hallsteinův ‚dobyvačný projev‘ nemůže nechat nikoho na pochybách, že o plánech na podmanění evropy – později celého světa – pod plnou kontrolou koalice nacistů s Kartelem iG Farben věděl a že měly jeho plnou podporu. Ve zmiňovaném projevu Hallstein specificky popisuje plánované dobytí evropy Wehrmachtem a podmanění evropy jako „ekonomické události naprosto nevídaného dopadu“. V tomto projevu se samozřejmě zrcadlí dilema, před nímž nacisté stáli v lednu roku 1939 – pouhých sedm měsíců před vypuknutím druhé světové války. Zatímco Hallstein a ostatní nacističtí propagandisté měli za úkol připravit a přesvědčit německou elitu o nutnosti dalekosáhlé celosvětové války, nemohli zatím hovořit o svých válečných plánech na veřejnosti.

98


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

Místo Hallsteinova propagandistického projevu, ‘Mahn-Ohlrichův sklípek’ v rostocku, Doberaner str. 21, je dodnes pamětihodná lokalita.

Představte si, že jste účastníky této tajuplné scenérie před více než 80 roky. Chladný, lednový večer roku 1939, na německý přístav v rostocku na pobřeží Baltického moře padá třeskutý mráz. silnice mizí pod sněhovou a ledovou pokrývkou a město je zahaleno tmou. najednou tichá noc ožívá: jakoby se hlavní ulice města rozhýbala pod okovanými bagančaty pochodujících vojáků v hnědých košilích a hodnostářů nacistického státu, kteří se promísili s místními politiky, univerzitními profesory a studenty, přičemž všichni byli oblečeni ve slavnostním, podtrhávaje tím význam historického okamžiku. nacistická elita má namířeno do jedné z největších sjezdových lokalit ve městě ‚Mahn & Ohlrichova sklípku“, sjezdové hale místního pivovaru. Hlavní projev tohoto večera bude mít osmatřicetiletý profesor rostocké univerzity Walter Hallstein. Jeho řeč, kterou si přečtete na dalších stránkách, změní navždy vaši představu o ‚bruselské eU‘.

99


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

Faksimile původní novinové zprávy o Hallsteinově prezentaci s názvem ‘Velkoněmecká říše jako právní celek’. tato zpráva očitého svědka o události nacistické propagandy byla otištěna následujícího dne 24. ledna 1939 v ‘Dolnoněmeckém věstníku’ [‘niederdeutscher Beobachter’].

skutečnost, že Hallsteinova přednáška nebyla jen součástí univerzitního shromáždění, ale oficiální událostí nacistického státu, podtrhávala přítomnost nacistického ministra státu, Dr. scharfa – Hitlerova zástupce v meklenburské vládě, jehož hlavním městem byl právě rostock, jakož i kompletní, v tomto regionu reprezentovaná elita nacistického státu. Výše zmíněný článek, který vyšel v oficiálním nacistickém deníku ‘niederdeutscher Beobachter’ [‘Dolnoněmecký pozorovatel‘], který vyšel následujícího dne, 24. ledna, dokumentuje Hallsteinovu řeč jako událost státního významu. Překlad tohoto novinového článku je dokumentován na další stránce. Vysvětlivky v závorkách a zvýraznění jsou doplňkem redakce.

100


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

Velké Německo jako právní celek Přednáškový večer Univerzity v Rostocku – slovo má Profesor Hallstein Rostock, 24. ledna výzkumu pozoruhodnou zkušenost v oblasti uplatnění evropVčera večer se konala v “Mahn & ského práva, diskutoval na téma Ohlerichově sklípku“ přednáška. Po- legálního propojení „Východní zvánky rozeslal Prof. Dr. Ruickholdt, marky“ a Sudet [např. anexí Raděkan univerzity. Ve svém zahajova- kouska a značných částí Českoslocím projevu uvítal státního ministra [a venska]. nacistu] Dr. Scharfa, zástupce [nacistické] strany a jejích organizací, We- Hlubokomyslné výroky profesora hrmachtu [nacistické armády], Říšské Dr. Hallsteina byly kvitovány bouřlipracovní služby [nacistických od- vým potleskem. Večer vyvrcholil neborů], města Rostocku, jakož i zá- formálním setkáním účastníků. Kromě stupců obchodního sektoru a studentů. státního ministra se ho zúčastnili velmi vážení hosté, mimo jiné primátor Ruickholdt vyjádřil naději univerzity, města Volgmann [nacista], velitel kaže by tento večer mohl přispět k dů- sáren plukovník Lieb, “Generalarbeitsvěře veřejnosti a jejímu pochopení, a führer” - generální vůdce pracujících navzdory tomu, že je to stará insti- [třetí nevyšší funkce nacistické hierartuce, ohlížející se na dlouhou historii chie v dané oblasti] Schroeder, záa tradici, přesto není všednímu životu stupce krajského vůdce [hejtmana], cizí. Vůdcovo [Hitlerovo] velké uznání Vedoucí krajské organizace [lídr nacisněmeckých univerzit jako podporova- tické krajské správy] Degner, Vrchní telů cenné tradice je zřejmé už na zá- vůdce SA [náčelník SA=zkratka Sturkladě skutečnosti, že během „Kulturní mabteilung, paravojenské bojůvky v konference“ se jejich rektoři zúčast- hnědých košilích] Behnert, vrchní nili Říšského stranického sjezdu roku [nacistický] policejní ředitel Dr. Som1938 v historických róbách, řekl mer, [nacistický] ředitel ministerstva Dr. Bergholter, [nacistické armády Ruickholdt. Wehrmachtu] Warnemuende [rosHlavním řečníkem večera byl nic- tocký kraj], podplukovník von Blefméně Dr. Hallstein, profesor práva, fingh. který získal pomocí srovnávacího

101


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

Hallstein a nacistický ‘newspeak’ V této kapitole budeme používat výrazu ‚koalice nacistů s Kartelem‘ za účelem popisu děsivého ‚sňatku‘, k němuž došlo mezi petrochemickým a farmaceutickým Kartelem iG Farben a jeho nacistickými stoupenci, kteří měli společný cíl: dobýt a ovládnout svět. Výraz ‚koalice‘ a dokonce i výraz ‚sňatek‘ bylo technické výrazivo, používané během procesů s válečnými zločinci v norimberku za účelem charakteristiky vztahu mezi petrochemickým a farmaceutickým Kartelem a nacisty během přípravy a rozpoutání druhé světové války. ‚Dobyvačný projev‘ Waltera Hallsteina z 23. ledna 1939 byl součástí všeobecné mobilizační kampaně nacistů a Kartelu na cestě k druhé světové válce. K tomu, aby agresivní válečné plány nevyšly předčasně najevo a aby prvek překvapení byl zachován, nacisté svou strategii lsti a klamu dovedli k dokonalosti. Walter Hallstein byl jedním z „virtuózů“ strategie maskovaného propagačního tažení nacistů a Kartelu, které vyvrcholilo rozpoutáním druhé světové války. nyní, kdy tyto skutečnosti vycházejí najevo, Hallsteinova řeč se stává klasickým příkladem toho, jak propagandisté nacistů a Kartelu oklamali celý svět ohledně svých skutečných cílů. Hallsteinův „dobyvačný projev“ bude studován generacemi studentů dějin, politiky, práva a jiných oborů. naše publikace tohoto projevu neslouží jen odhalení zájmů, jimž Hallstein coby klíčový strůjce ‚bruselské eU‘ sloužil, nýbrž bude sloužit příštím generacím jako varování a výzva k bdělosti ohledně akcí jejich vlastních politických reprezentantů, aby se nestaly obětí jejich falešných slibů. součástí umně maskované mobilizace na druhou světovou válku, Hallstein a další propagandisté koalice nacistů s Kartelem systematicky předefinovali význam některých slov.

102


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

“tmavý oblek nebo-li [nacistická] uniforma” Dokonce několik týdnů před Hallsteinovým projevem, rektor rostocké univerzity neponechal nikoho na pochybách, že ‚Hallsteinův projev‘ byla oficiální událost, organizovaná univerzitou pro nacistický stát.

O b ě ž n í k č. 1/39 Dovoluji si pány kolegy [všechny profesory a asistenty učitelského sboru univerzity] pozvat na pondělí 23. ledna 1939 ve 20:30 hodin do Mahn & Ohlerichova sklípku v Doberaner Str. 21 na přednášku pana kolegy Hallsteina, který bude hovořit na téma ‚Právní celistvost Velkého Německa‘ a dovoluji si účastníky vyzvat, aby po přednášce společně pobesedovali u piva. Očekávám účast všech kolegů na tomto večeru a byl bych vděčen, kdybyste přišli nejpozději ve 20:30 hod. a uvítali naše hosty [nacistickou elitu]. Přímořské město Rostock, 1. ledna 1939. Rektor - Ruickoldt Tmavý oblek nebo uniforma [předpsaný oblek] Odpověďte - i v případě neúčasti – na přiložené kartě před 1/14/39.

103


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

následující výroky jsou příkladem propagandistické terminologie nacistů a Kartelu používané Hallsteinem, “virtuózem klamu“, během jeho ‘dobyvačného projevu‘. •

‘Velké německo [‘Grossdeutschland’, kód pro evropu pod nadvládou koalice nacistů s Kartelem]. Dokonce i s názvem projevu – ‚Právní celistvost Velkého německa‘ – vytváří Hallstein klamnou představu, že pouze popisuje právní změny v rámci německého území. Pojem ‚Velké německo‘ byl kódovaný výraz nacistů a Kartelu pro ‚celou evropu – a později celý svět – pod jeho nadvládou.

‘Ostmark’ [‘Východní marka, kódovaný výraz nacistů/Kartelu pro „území na východě“, tj. okupované rakousko]. Pro anektované rakousko Hallstein používá výrazu ‚Ostmark‘, Východní marka, jen aby vyvolal dojem, že okupace území rakouského národa nacisty je pouze přirozeným výrazem rozšíření území německé říše směrem na Východ.

‘anschluss’ [‘připojení’, kódované slovo nacistů/Kartelu pro okupaci, podmanění země jakýmikoli prostředky]. Pro připojení rakouska a českých území sudet (v Čechách a na Moravě), vynalezla koalice nacistů s Kartelem výraz ‚anschluss‘ [‚anexe‘] s cílem vyvolat dojem, že anektování těchto území bylo pouze formálním správním aktem ‚připojení‘. Hallstein používá tento termín nacistů/Kartelu hojně během svého projevu, záměrně tak zastíraje plány koalice nacistů s Kartelem na vojenské dobytí a anektování evropy a později celého světa.

‘‘rechtswahrer’ [‘Ochránci práva‘, kódovaný výraz nacistů/Kartelu pro ‚právní úderné jednotky‘, oddané nastolení totalitního světa pod jejich nadvládou]. rok 1936 – tři roky po uchvácení moci nacisty v německu – byl rokem ‚norimberských rasových zákonů‘ a rokem, v němž se Hallstein stal děkanem Právní a hospodářské fakulty na univerzitě v rostocku.

104


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

Prof. Dr. jur. Walter Hallstein

Přímořské město Rostock, 23.ledna 1939 Stephan Str. 15

Vaše Magnificence [‘Magnificence’ byla v té době forma oficiálního oslovení rektora univerzity][Hallstein mluví o sobě v třetí osobě, jako středověký velmož:].Dnes bude badatel hovořit na téma “Právní celistvost Velkoněmecka ”, jehož vědecká práce se jednak soustřeďovala na srovnávací výzkum evropských právních systémů. Na druhé straně je pomocí intenzivní spolupráce s „Akademií německého práva“ [nacistické instituce pro zabezpečení diktátorského nacistického práva nad dobytou Evropou s pomocí barbarských zákonů a dekretů] Třetí říše. Zdá se, že byl [Hallstein stále ještě mluví o sobě v třetí osobě!] povolán učinit prohlášení z pozice právní vědy [tj. v rámci nacistického diktátorského práva] o sloučení nových německých území se ‚starou říší‘’ [Altreich, tj. tehdy existujícím Německem]. Heil Hitler! Vaší Magnificenci upřímně oddaný V tomto oficiálním dopise rektorovi university, se Hallstein sám popisuje jako odborník na ‘evropský právní pořádek’ důvěrně obeznámený s ‘cíly třetí říše’.

105


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

rok 1936 byl i rokem, v němž koalice nacistů s Kartelem zahájila svůj „čtyřletý plán“ přípravy na druhou světovou válku a vojenské dobytí světa. němečtí právníci byli integrální součástí této přípravy. ‚asociace národně socialistických právníků‘ [‘Bund nationalsozialistischer Deutscher Juristen (BnsDJ)’] byl reorganizován v nacistický ‘rechtswahrer Bund (nsrB)’ – oficiální nacistickou organizaci ‘Ochránců práva.’ rozhodnutí organizovat hlavní oblastí právnického povolání v nacistickém německu pod propagandistickou nálepkou ‚Ochránců práva‘ odráží význam, jenž koalice nacistů s Kartelem iG Farben této profesi připisovala. tato ‚speciální bojová jednotka právníků‘ byly neodmyslitelnou součástí upevnění diktatury v německu – a později jejího rozšíření do celé evropy. Označení kompletní právnické profese jako ‚Ochránců práva [nacistů/Kartelu]‘ nacisté vytvořili jeden z nejpůsobivějších příkladů své zavádějící propagandy. tito ‚Ochránci práva [nacistů/Kartelu]‘ pochopitelně ‚nechránili‘ demokratické zákony. naopak, jejich úkolem bylo je systematicky ne-chránit, ničit. tito ‚ochránci práva [nacistů/Kartelu]‘ byli fanatičtí strůjci světa pod nadvládou koalice nacistů s Kartelem iG Farben. Jediné právo, na jehož ochranu přísahali, bylo diktátorské právo na upevnění nadvlády koalice nacistů s Kartelem nad světem v ‚tisícileté říši‘. Walter Hallstein byl členem této nechvalně známé organizace ‚Ochránců práva [nacistického/kartelového]‘. tyto příklady jsou jen krátkým výňatkem z dlouhého seznamu klamných a zavádějících pojmů, používaných Hallsteinem a ostatními propagandisty koalice nacistů s Kartelem během jejich tažení na cestě k nadvládě nad evropou a nad světem.

106


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

Faksimile z Hallsteinova rukopisu jeho propagandistického nacistického projevu, předneseného v rostocku 23. ledna 1939. Kompletní rukopis si lze přečíst na naší internetové stránce.

Další informace: GB2HS241

107


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

tuto metodu propagandy nacistů/Kartelu obracením skutečnosti naruby a používáním zavádějících pojmů k propagačním účelům – dokonalý příklad je Hallsteinův ‚dobyvačný projev‘ - popsal o 15 let později George Orwell jako ‘newspeak’ ve svém románu “1984.” následující překlad Hallsteinova ‚dobyvačného projevu‘ se zakládá na jeho původním rukopise. Zvážíme-li fanatickou povahu Hallsteinova projevu, někteří čtenáři možná budou zpochybňovat jeho autentičnost. Proto jsme zveřejnili jeho plné znění online v původním německém originále. navíc se nám podařilo získat rukopis Hallsteinova projevu; krátký úryvek rukopisu je dokumentovaný na předchozí stránce. Vysvětlivky propagandistické terminologie nacistů/Kartelu, používané Hallsteinem v jeho extremistickém projevu, jsou uvedeny v hranatých závorkách přímo v textu nebo ve vysvětlivkách. některé sekvence Hallsteinova textu, které sloužily pouhému maskování jinak militantní povahy jeho projevu, nebyly zahrnuty v této knize. Mohou být nicméně studovány v původním německém rukopise online. abychom podtrhli relevantnost Hallsteinova nacisticko-kartelového ‚dobyvačného projevu‘ z roku 1939 pro dnešní evropu, používáme v textu červená políčka. ta označují klíčové pasáže projevu, které se pak staly oficiálními stránkami ‚bruselské eU‘ po podpisu ‚lisabonského zmocňovacího zákona‘ roku 2009 – přesně 70 let poté, co ho Hallstein krátce před vypuknutím druhé světové války přednesl. Hallsteinův ‚dobyvačný projev‘ je dokonalým příkladem toho, jak petrochemický a farmaceutický Kartel mění své politické satrapy, ale celá desetiletí pokračuje ve sledování svých dlouhodobých ekonomických a politických cílů.

108


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

Poté, co nacisté byli poraženi a poté, co Hallstein zemřel, tentýž petrochemický a farmaceutický Kartel, odpovědný za dvě světové války v průběhu 20. století, jmenoval nové politické satrapy pro 21. století. tyto politické loutky – původem převážně z ‚exportních říší‘ německa a Francie – jsou rozhodnuty obětovat národy této planety třetímu pokusu Kartelu o dobytí světa.

Většinu těchto dokumentů mohl získat kdokoli, kdo se zajímal o to, dovědět se pravdu o původu ‚bruselské eU‘ a roli samozvaných ‘otců zakladatelů‘. skutečnost, že Hallsteinův ‚dobyvačný projev‘ byl až do zveřejnění této knihy evropské veřejnosti neznámý, je neomluvitelné. toto zásadní opomenutí pro čtenáře naší knihy znamená, že buď vaši političtí lídři selhali, když vás o Hallsteinovi a temných kořenech nacistické aliance a Kartelem iG Farben ‚bruselské eU‘ neinformovali, anebo pakliže to věděli, tak si netroufali vás o těchto skutečnostech zpravit. Po zveřejnění této knihy političtí lídři v evropě se už nebudou moci vykrucovat, že o tom „nevěděli“. teď to bude na vás, čtenářích, abyste konfrontovali své zástupce - na všech úrovních politické reprezentace - s těmito historickými skutečnostmi. Musíme se učit z minulých chyb a předcházet tomu, aby se dějiny opakovaly. a hlavně napomáhat vzniku nové, demokratické evropy.

109


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

“Právní celistvost ‘Velkého německa‘* Zde je text Hallsteinova ‘Dobyvačného projevu‘: “Ochránce [nacistického/Kartelového] práva má tři úkoly:musí právo znát, umět ho uplatňovat a dále ho vyvíjet. nejdůležitější ze všech těchto úkolů je ten třetí, protože všechno, co činíme, podléhá zákonitému [totalitnímu] vývoji.2

1939

“Musíme nejen dbát existujících zákonů, ale především musíme dbát zákonodárství pro budoucnost [Nacistů/Kartelu]. Úkolem našeho zákonodárství je nejen udržet stávající pořádek, ale i vytvořit pořádek lepší [!]3.

“Měl bych vysvětlit, proč je to právě Ochránce [nacistického/kartelového] práva1, který má mimořádné poslání, se tomuto úkolu věnovat. “Vedení [nacistického/kartelového evropského] státu4 má bezpodmínečnou a konečnou moc ve všech rozhodnutích, týkajících se architektury tohoto lidského společenství.5 Dnes se tímto „vedoucím státem s bezpodmínečnou a konečnou mocí ve všech rozhodováních“ stala ‘Komise eU‘. *

‘Velké Německo, je analogií ‘Velké Británie‘ a její kontrole hlavních světadílů pomocí spojeného království (Commonwealth) v době, kdy koalice nacistů s Kartelem iG Farben používala výrazů ‚Velké německo‘ nebo ‚Velkoněmecko‘ k označení nároků na světovládu. Pojem ‘Velké německo‘ se používal jako kód pro evropu a později pro hlavní světadíly pod nadvládou nacistů a Kartelu.

1

‘Rechtswahrer’, ’Ochránci práva‘, tj. v nacistickém žargonu fanatičtí advokáti nacistů a Kartelu, rozhodnutí likvidovat demokratický právní řád a nahradit ho soustavou totalitních zákonů, tvořících základ diktatury nacistů/Kartelu.

2

‘Gesetz des Werdens’, (zákon vývoje), v Hallsteinově velkoněmeckém “newspeaku” popisuje potřebu rozšířit totalitní nacistický/kartelový právní řád na celou evropu a celý svět.

110


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

1957

roku 1957 (nahoře), pouze 18 let po svém ‘dobyvačném projevu‘, Hallstein včlenil tento ‘Vůdčí princip’ do Římských smluv, zakládajícího dokumentu ‚bruselské eU‘. ‘Komise eU – byrokraté designovaní jménem Kartelu – se stali novým diktátorským “Vedením [evropského kartelového] státu s bezpodmínečnou a konečnou mocí ve všem rozhodování ve vztahu k architektuře tohoto [evropského] společenství”! roku 2009 (dole), 27 evropských politických lídrů schválilo ‘lisabonský zmocňovací zákon’, čímž realizovalo Hallsteinovy ‘Dobyvačné plány’ – 70 let po jeho projevu z r.1939 – a učinilo další krok na cestě k třetímu pokusu Kartelu o nadvládu v evropě.

2009 3

‘Eine bessere Ordnung’, ‘lepší pořádek‘: tímto‘ lepším pořádkem‘ má Hallstein na mysli právní základ diktátorské nadvlády režimu nacistů/Kartelu nad evropou a světem.

4

‘Führung des Staates’, ‘Vedení státu’: v nacistické terminologii má vyvolávat ‚Führerprinzip‘,‘vůdčí princip‘, dojem totálního podřízení se cílům koalice nacistů s Kartelem.

111


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

“Potřebuje Vedení [nacistického] Státu [Kartelu] právníky, kteří by naplnili tuto politickou úlohu? Právník jako jedinec si možná přeje, to tak z profesionálního a psychologického hlediska vidět, což je pochopitelné. Právníci jsou všeobecně celý život zaměstnáni úpravou a kontrolou chodu společnosti, pevně svázané tisíci právními předpisy, zabývaje se každodenními starostmi, jako jsou ‚opravy plotů‘ nebo ‚úklid v zákopech‘. “Právníci proto budou pociťovat silné pokušení, odvozené od osvobozujícího činu [nacistického/kartelového] zákonodárství, této veskrze mužné [!] výzvy, charakterizující každý krok do neznáma. Vděčně uvítají příležitost, buď se stát součástí obrovského rozsáhlého plánovacího úsilí [nacistů/Kartelu]7 – anebo jen pečovat o skrovnou (právní) zahrádku, vyhrazenou jejich odborné péči. “nicméně, argumentace pro odpovědnost Ochránce [nacistického/kartelového] práva1 pro tuto úlohu architekta8 se odvozuje od nutnosti a potřeb [árijské] společnosti9. “Vytvoření této nové právní politiky vyžaduje podporu těch právníků, kteří ovládají oblast [nacistického/kartelového] práva, kteří znají [nacistickou/kartelovou] legislativu a pravidla [nacistického/kartelového] zákonodárství, neboť je zřejmé, že člověk musí znát to dobré, aby mohl najít něco lepšího [!]]10. “Jsem nicméně přesvědčen, že oprávnění toho poslání, vytvořit novou [nacistickou/kartelovou] legislativu, musí mít ještě pevnější základy. Domnívám se, že musí vytrysknout z vlastní podstaty řádu, daného [árijskému] lidu11 ochránci [nacistického/kartelového] práva1:

5

‘Volksgemeinschaft’, ’společenství národů‘: rasově motivovaná terminologie, popisující nadřazenost Árijců jako dominantní a jediné rasy ‚hodné‘ názvu ‚společenství národů‘.

6

‘Befreienden rechtsschöpferischen Tat ‘, Osvobozující, právně tvůrčí čin – termín pro vnucení nacistického/kartelového práva dobytým evropským zemím.

7

‘Großartigen Gesamtplanung’, (Grandiózní celkový plán), v nacisticko/kartelové terminologii znamená dobytí a restrukturalizaci evropského kontinentu.

112


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

Ožehavé otázky o Walteru Hallsteinovi:

1946 Procesy s válečnými zločinci v Norimberku. První řada, zleva doprava: Göring (který byl – společně s ředitelem Kartelu IG Farben Krauchem – odpovědný za ‘Ćtyřletý plán’ dobytí Evropy koalicí nacistů s Kartelem), Hess (Hitlerův náměstek), Ribbentrop (Ministr zahraničí koalice nacistů s Kartelem), Keitel (vrchní velitel ‘Wehrmachtu’) a další váleční zločinci. Otázka: jak je možné, že Hallstein proklouzl ‘denacifikačním’ sítem spojenců a proč nebyl souzen v procesu s válečnými zločinci spolu s ostatními právníky nacistů a Kartelu v procesech s válečnými zločinci*? Odpověď: Hallstein spojencům o svých kontaktech s nacistickými organizacemi prostě lhal. svůj ‘dobyvačný projev’ a ostatní usvědčující dokumenty v oficiální zprávě spojencům záměrně zamlčel. spojence přelstil tím, že ze sebe dělal pouhého ‘diváka’, ba dokonce ‘oběť ‘ nacistického režimu.

* Více informací o procesech s válečnými zločinci v norimberku s právníky koalice nacistů s Kartelem (případ č. iii procesů) najdete v internetu: http://www.mazal.org/archive/nmt/03/nMt03-C001.htm

8

‘Mitgestalter’, Hallsteinova výzva na adresu všech zástupců právnické profese, aby pomohli vytvořit evropu, ovládanou nacisty a Kartelem.

9

‘Gemeinschaft’ (společnost), označení jádra árijské společnosti v evropě ovládané nacisty a Kartelem, viz nahoře.

10

Hallstein zřejmě propaguje totalitní režim nacistů/Kartelu jako ‘lepší’ systém ve srovnání s demokracií.

113


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

„Drže se zákona přírody vrozené profesi ‘Ochránce [nacistického/kartelového] práva ‘, musí být nakonec odpovědným architektem [nacistického/kartelového] práva“.12 “Vztah mezi ‘Ochráncem [nacistického/Kartelového] práva ’ a [nacistického/Kartelového] práva dnes se liší od ‘právního pozitivizmu’ pozdního 19. století, který byl převažujícím názorem až do přelomu [20.] století: “Vytvoření nového [nacistického/kartelového] práva je výlučně úkolem [nacistických/kartelových] zákonodárců, přičemž úkol soudce se omezuje na integraci – ‚podřízení‘ – ‚životních okolností‘ ‚životním okolnostem‘ stanovených [nacistickými/kartelovými] zákony. Přesně tento princip – exkluzivní právo na ‘tvorbu nového [kartelového] práva’ – coby monopolu ‘nových [kartelových] zákonodárců‘, Komise eU Hallstein roku 1957 včlenil do ‘Římských smluv‘. roku 2009, 27 evropských politiků podepsalo ‘lisabonskou smlouvu‘ – a tím i klíčové prvky ‘Zmocňovacího zákona’ na cestě k diktátorskému zmocnění zájmů Kartelu nad evropou. svým podpisem tito politikové – ať už vědomě či z nedbalosti – učinili ze staletí evropských demokracií frašku. “Pokouší se osvobodit právo od eventualit a obnažuje právní rámec, jímž jsou právní následky vázány na náhodnou událost. “Všechna odvětví právních aktivit jsou součástí Očisty [!]:13 Vědecká teorie [nacistického/kartelového] práva, jehož výsledky se soustřeďují na právní poradenství v praktickém uplatnění práva a na každodenní úsilí frontových důstojníků [!] [nacistického/kartelového] práva,14 kteří se stali zastánci Uraženého vědomí [!] pro 11

‘Volk’, (lid) v nacistické terminologii znamená výlučně Árijce.

12

tj. nacistických rámcových zákonů podmaňujících evropské národy.

13

‘Läuterungsarbeit’, (doslova „čeření“, myšleny jsou ‚čistky‘: pozn. překlad.), názvosloví, popisující nacistický proces odstranění všech demokratických prvků nového evropského a světového řádu koalice nacistů s Kartelem.

114


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

Hallsteinova interní ‚parta‘ při dobývání evropy pomocí ‘bruselské eU‘

Konrad Adenauer, západoněmecký kancléř (vlevo) a Herman Josef Abs, ředitel Deutsche Bank (Německé banky) a předmět vyšetřování jako válečný zločinec

Hans Globke, ředitel úřadu kancléře v Adenauerově vládě, č. 101 na seznamu ‚nejhledanějších‘ válečných zločinců

Fritz Ter Meer, ředitel firmy BAYER/IG Farben, odsouzený v procesech s válečnými zločinci v Norimberku k trestu odnětí svobody, od roku 1956 zastával znovu post předsedy správní rady společnosti BAYER.

Další informace: GB2WW351

115


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

[nacistické/kartelové] právo, stejně jako soudce, který – pomocí rozsudku – konečně uplatní pokyny [nacistického/kartelového] práva. ‘Všechny tyto prvky vyvíjejí [nacistické/kartelové] právo neustále v úzkostlivém úsilí, jež vyžaduje každodenní vědomí, že si lid [nacistické/kartelové] právo uvědomuje.16 “skutečnou povahu právní konstituce národa11 mohou rozpoznat jen pozorovatelé, kteří zákony jako takové nejen zohledňují, ale kteří zohledňují veškerou živou synergii všech těchto sil dohromady.16a tohoto extenzivně praktikovaného umění‘ musí být použito v případě, je-li na místě Všeobecná reorganizace celého právního systému17, která překračuje možnosti každodenních korektur.“ “Toto tvrzení je o to pravdivější, když kompletní převrat právního systému revolučních [!] rozměrů18 doslova volá po využití všech dostupných zdrojů. roku 1957 Hallstein začlenil strategické právní‚ nástroje‘‚ Kompletní reorganizace právního systému revolučních rozměrů‘ napříč evropou i- do ‚Římských smluv‘, zakládajících dokumentů‚ bruselské eU‘. ’ roku 2009 27 evropských politických lídrů uzákonilo tento‚ kompletní převrat právního systému‘ evropských národů jménem Kartelu podpisem‚ Zmocňovacího lisabonského zákona‘.

14

‘Frontoffiziere des Rechts’, (Frontoví důstojnící práva) výraz, odrážející Hallsteinovo podřízení právní profese potřebám všeobecné válečné mobilizace. Hallstein zavedl tuto vojenskou terminologii do profese právníků sedm měsíců předtím, než koalice nacistů s Kartelem rozpoutala druhou světovou válku.

15

‘Rechtsbewusstsein’, (Právní vědomí) v názvosloví nacistů/Kartelu výraz pro právní řád demokratických národů, který je ‚urážkou‘ vnímání práva Hallsteinem a ostatními fanatickými podporovateli ideologie nacistů/Kartelu.

16

‘Völkisches Rechtsbewusstsein’, (Právní vědomí lidu), v nacistickém názvosloví výraz pro podřízení práva diktátorskému systému nacistů a jejich rasové ideologii nadčlověka (Árijce).’

116


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

Hallsteinův externí ‘tým’ při dobývání evropy pomocí ‘bruselské eU‘ HallsteinOVi liDÉ V nĚMeCKÉM ‚MinisterstVU ZaHraniČÍ‘ Mnoho oficiálních činitelů a velvyslanců ‚ministerstva zahraničí‘ poválečného německa sloužilo na témže ministerstvu už za ribbentropa. Byli to vyznamenaní agenti koalice nacistů s Kartelem a jeho dobyvačných aktivit za druhé světové války.

V průběhu 50. let – zakladatelských let bruselské eU – tito právní a političtí krtci se stali operujícími agenty Kartelu v evropských zemích. Byli pověřeni přípravou plánů na další převzetí Kartelem pomocí ‚bruselské eU’.

HallsteinOVa ‘PraVÁ rUKa‘ V BrUselU Carl F. Ophüls, člen nsDaP v letech 1933 45, číslo členské legitimace 2399061. Během druhé světové války se vyznamenal jako přední německý odborník na

patentové právo, včetně tisíců patentů firmy iG Farben. Po druhé světové válce ho Hallstein jmenoval svou pravou rukou a ‚velvyslancem‘ v Bruselu.

16a

‘Zusammenwirken der Kräfte’, (‘synergie sil’), v nacistickém názvosloví označuje toto slovo pochod ‚usměrnění‘ [‘Gleichschaltung’] ve všech oblastech společnosti pod diktátorským ‚vůdčím principem‘ a za podřízení se ideologii (nacistů/ Kartelu iG Farben) o nadřazenosti a světovládě.

17

‘Generalüberholung ganzer Rechtsgebiete’ (‚Generální sanace kompletních oblastí práva‘), v nacistickém názvosloví termín pro uvalení nacistické legislativy na celé země v okupované evropě.

18

‘Rechtsumwälzung’, (Právní převrat) v terminologii nacistů výraz pro kompletní výměnu demokratických zákonů diktátorskými zákony nacizmu.

117


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

“Dnes vidíme, jak ‘Ochránci [nacistického/kartelového] práva’ ve své celistvosti – celé profese právníků, chcete-li – účastnící se nadlidského úkolu Lidové sanace [!] práva.19 .....

“Je pravda, že žádné právo nezahrnuje kompletní dimenzi života a že každá formulace právních skutečností může být jen pouhým pokusem o vystihnutí typických prvků rozhodnutí. takto, jak už je známo od starověku, logika právníka je nezbytně analogická. „Nejlepší charakteristikou dnešního právního státu bude navždy [!] totální [diktátorská] politika uplatňování [nacistického/kartelového] práva.20 To znamená bezprecedentní revoluci nebývalých rozměrů zastaralého [demokratického] právního systému, až do nejzazších koutů. “Výsledkem této [nacistické/kartelové] obnovy [!]21 bude charakterizace tváře kultury nové éry21a [pod kontrolou nacistů/Kartelu]. roku 1957, Hallstein položil právní základy pro vytvoření této “bezprecedentní revoluce nebývalých rozměrů zastaralého [demokratického] právního systému“ v ‚Římských smlouvách‘, zakládajících smlouvách ‚bruselské eU‘, čímž bylo dosaženo podrobení evropy ‚až do posledních koutů‘ – pod nadvládou Kartelu. roku 2009, podepsáním ‘lisabonského zmocňovacího zákona, 27 evropských politiků uzákonilo tuto “totální politiku [kartelového] práva”, které představuje hrozbu, že se evropské národy na celé generace ocitnou pod nadvládou Kartelu. 19

‘Völkische Rechtserneuerung’, (‘lidová obnova práva’): v nacistickém názvosloví výraz pro převzetí právního systému nacisty.

20

‘Totale Rechtspolitik’, (‘totální právní politika’), nacisté používali slovo ‘totální’ velmi často v souvislosti s odkazem na politický systém ‘totalitního’ státu v německu.

21

‘Erneuerung’, (’obnova’) v nacistickém ‘newspeaku’ to znamenalo implementaci nacistické ideologie ve všech oblastech společnosti.

21a

Nová éra, v nacistické terminologii znamená nastolení světovlády koalice nacistů s Kartelem iG Farben na planetě Země v ‘tisícileté říši’.’

118


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

rok 1951 evropská unie uhlí a oceli: budování diktatury Kartelu krok za krokem pokusu o nadvládu v evropě. Přestože signatářský akt probíhal na území Francie, smlouva byla silně ovlivněna Hallsteinem a jeho týmem právníků a nese výrazné stopy jazyka Kartelu. 18. dubna 1951: podpisem Pařížské smlouvy se Hallstein stává adenauerovým vyslancem ‘Uhlí a oceli’

18. dubna 1951 byl podepsán první ‘předchůdce’’bruselské eU’. na papíře vznikl pomocí této smlouvy společný trh uhlí a oceli ve střední evropě. Ve skutečnosti to byl ale první krůček Kartelu na cestě k dalšímu

Článek 9 (dole) ‚evropské unie uhlí a oceli‘ s veškerou svojí diktátorskou charakteristikou. Vytváří těleso, operující ‚nadnárodně‘ a vysloveně ‚nezávisle‘ na demokraticky zvolených vládách – vesměs charakteristické znaky diktatury.

119


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

“V minulosti to byl proces uvnitř konvenčních hranic. – druh vnitřní záležitosti malého německa. nicméně epochální události22 popisují tento proces v naprosto novém světle. roku 1957, 18 let po Hallsteinově veřejném oznámení plánů koalice nacistů s Kartelem pro poválečné uspořádání evropy pod její kontrolou, tento politický satrapa Kartelu se chopil druhé příležitosti pro „obnovu“ evropy, která by změnila ‚tvář kultury‘ kontinentu.‚Římskou smlouvou‘ Hallstein položil základy ‚bruselské eU‘ pod nadvládou Kartelu. roku 2009, sedm desetiletí po Hallsteinově ‘dobyvačném projevu’. 27 evropských politiků inaugurovalo tuto “novou éru” milionů evropanů pod nadvládou petrochemického a farmaceutického Kartelu podepsáním ‘lisabonského zmocňovacího zákona’.

“Veškeré vnitřní problémy, všechny vnitřní úkoly jsou zastíněny velkým dopadem spojení [ostatních národů s nacistickou Třetí říší]23 budou ohromeny velkolepými podněty, které se právně politickému dílu [nacistů/Kartelu] dostane návratem [!] Rakouska a Sudet do vlasti.24

22

‘Welthistorischen Ereignisse’, ‘Historické události světového významu’, synonym pro uchvácení politické moci v německu koalicí nacistů s Kartelem iG Farben, připojení rakouska, okupace Československa a přípravy na 2. světovou válku.

23

‘Anschluss’, (‘obsazení’) v nacistickém žargonu synonym‚ anexe’.

24

‘Heimkehr der Ostmark und des Sudentenlandes’, nacistická terminologie pro anexi rakouska a sudet, pohraniční tehdejšího Československa.

120


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

Hallstein: klíčový strůjce v pozadí Západoevropského obranného společenství Hallstein byl zároveň klíčovým činitelem při organizaci dalšího ‘husarského kousku’ Kartelu. Pouhých 7 let po ukočení 2. světové války a vojenské porážce nacistického Wehrmachtu, Kartel kul plány na zprovoznění své nové armády – tentokrát pod nálepkou ‘evropského obranného společenství’ (eOs). Hallstein byl klíčovým hráčem smlouvy o eOs, s níž vznikla ‘evropská armáda kontrolovaná nově vzniklou ‘Vysokou autoritou’ a tím pádem i Kartelem. smlouva byla podepsaná 27. května 1952 a ratifikována byla itálií a zeměmi Beneluxu. 30. srpna 1954 francouzský parlament zhatil tento plán tím, že smlouvu eOs neschválil. Důležitým důvodem přitom byla skutečnost, že mezi nejvyššími vojenskými poradci poválečného německa byli vysocí nacističtí důstojníci, včetně generála Hanse speidela (nahoře: s Hitlerem v Paříži r. 1940; vlevo: jmenován jako generál nově založené západoněmecké armády Bundeswehru r. 1955). ‘lisabonskou smlouvou’ z roku 2009 je ‘bruselská eU‘ autorizovaná vytvořit evropskou, Kartelem ovládanou armádu. 55 let poté, co francouzský parlament odmítl takový plán, Kartel konečně dosáhl svého cíle, vytvořit evropskou armádu pod svým velením.

121


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

“Vytvoření Velkoněmecké říše25 [tj. Evropské říše pod kontrolou nacistů/Kartelu] je • a politická skutečnost, ‘Vůdčí čin’ [nacistů/Kartelu] epochálních rozměrů;26 roku 1957, v ‚Římských smluvách‘ Hallstein položil základy ‚bruselské eU‘ a ‚Vytvoření Velkého německa‘ pod kontrolou Kartelu. roku 2009, 27 evropských poliků dokončilo toto ‚Vytvoření evropské Říše‘ podpisem ‚Lisabonského zmocňovacího zákona‘ a obětováním zdraví a životních zájmů milionů lidí finančním zájmům chemického, petrochemického a farmaceutického Kartelu.

• Jeden z oněch [historických] zákonů, měnících krajinu dějin a naplňující odvěkou touhu [árijského] lidu´27 • Ekonomická událost zcela nepředstavitelného dopadu28 roku 1957, se Hallstein stává architektem ‚Římských smluv‘ a tím i ‚Evropského hospodářského společenství‘ (EHS). Jeho ‚dobyvačný projev‘ z roku 1939 nemůže ponechat nikoho na pochybách, že sloužil zájmům téhož Kartelu před 1. světovou válkou i po 2. světové válce. roku 2009 pomocí ‚Lisabonského zmocňovacího zákona‘ 27 evropských politiků činí rozhodnutí ‚naprosto nepředstavitelných ekonomických následků‘ a uvrhne celý evropský kontinent do náruče několika málo nadnárodních korporací – včetně společností BaYer, BasF a HOeCHst (dnes sanOFi) – které už jednou předtím autorizovaly zničení kontinentu ve dvou světových válkách.

25

‘Grossdeutsches Reich’, ‘Velkoněmecká říše’. nacistický výraz pro evropu pod nadvládou nacistů.

26

‘Eine Führertat von weltgeschichtlichem Rang’, ‚Vůdčí čin světodějinného významu‘, Hallsteinova glorifikace Hitlera coby božího agenta dějin.

27

‘Eine alte völkische Sehnsucht erfüllen’, ‘naplnit odvěkou touhu lidu’, Hallsteinův popis bezprostředně hrozícího vojenského dobytí evropy nacisty ve 2. světové válce jako osudového naplnění cílů árijské rasy.

28

‘Wirtschaftliches Geschehnis von kaum noch absehbaren Folgen‘, ‘ekonomická událost zcela nepředstavitelného dopadu’, Hallsteinův odkaz na ekonomické ovládnutí evropy petrochemickým a farmaceutickým Kartelem a dalšími německými nadnárodními koncerny.

122


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

Hallstein – mozek ‘bruselské eU’

Šaráda ‘Římských smluv‘ Od 1. – 3. června 1955 se rozhodující přípravné setkání pro ‚evropské hospodářské společenství‘ konalo v Messině na sicílii za účasti zástupců Francie, itálie, německa a zemí Beneluxu. tři desetiletí právní zkuše-

Gaetano Martino itálie

nosti ve ‚srovnávacím mezinárodním právu a ekonomice‘ a jako oddaný služebník Kartelu, bylo pro Hallsteina nejlepším doporučením, aby se stal mozkem přípravného setkání na ‚Římské smlouvy‘.

antoine Pinay Francie

Joseph Bech Belgie

Paul-Henri spaak lucemburg

Willem Beyen Holandsko 123


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

• událost mimořádného významu z perspektivy ‚zákonitosti dějin‘.29 “Úkolem není jen renovovat ‚zchátralý starý dům‘,30 ale postavit novou budovu pro rozrůstající se rodinu na rozšířeném území [dobytých národů].31 roku 1957, po podepsání ‘Římských smluv’ se Hallstein stává hlavním architektem “nové budovy”, tj. „ústřední kanceláře Kartelu‘ ‘Bruselské EU’ “pro rozrůstající se rodinu”, tj. milionů žijících evropanů včetně budoucích generací “na rozšířeném území”, tj. vice než dvou tuctů evropských národů. roku 2009, ‘Lisabonským zmocňovacím zákonem’ 27 evropských politiků padlo za oběť zavádějící a klamné rétoriky satrapů Kartelu, podle níž jejich národy udělají nejlépe, když své “zchátralé staré [národní] domy“ opustí, protože byly postaveny na demokratických základech a nastěhují se do „nové budovy“ – ‚bruselské EU‘ pod centralizovanou diktaturou petrochemického a farmaceutického Kartelu.

“Otázkou bude: je skutečně nezbytné postavit jen jednu budovu? “tím se ocitáme hned u prvního problému právního pořádku, jež nastanou po územních připojeních: Proč by měl jeden právní řád vytvořit základnu celoevropského Velkého Německa pod nadvládou nacistů/Kartelu?32 . . . 29

‘Ein rechtsgeschichtliches Ereignis von außerordentlicher Bedeutung’, ‚Právně historická událost mimořádného významu‘: Hallsteinův popis vlastní role jako právníka v budoucí evropě pod nadvládou nacistů/Kartelu.

30

‘Das baufällig gewordene alte Haus’, ‚starý dům v havarijním stavu‘: Hallsteinova resp. nacistická/kartelová charakteristika demokratické evropy.

31

‘Auf erweitertem Grunde ein neues Gebäude für die größer gewordene Familie zu errichten’: (‚na rozšířeném území postavit novou budovu pro rozvětvenou rodinu‘; Hallsteinova pozoruhodná charakteristika bezprostředně hrozícího usmrcení šedesáti milionů lidí, devastace evropského kontinentu za druhé světové války a představě evropy pod kontrolou koalice nacistů s Kartelem iG Farben.

32

‘Warum soll ein Recht in Großdeutschland gelten’: (‚Proč by měl ve Velkoněmecku platit jeden právní řád‘); Hallstein si klade rétorickou otázku, jen aby mohl legitimizovat rozšíření německých nacistických zákonů na všechny budoucí, Wehrmachtem okupované země.

124


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

Hallstein – mozek ‘bruselské eU’

Jak vznikal ‘eUratOM’ nejdůležitější vojenský důvod, proč pokusy Kartelu o dobytí evropy za druhé světové války ztroskotaly, je skutečnost, že koalice nacistů s Kartelem iG Farben prohrála závody ve zbrojení (o jadernou bombu), i když svého času vedla ve vývoji klíčových prvků, např. štěpení jádra atomu (nahoře vlevo: Hahn) a raketové technologie (nahoře vpravo: von Braun s nacistickými důstojníky) a vyvinula rakety středního doletu (vpravo: rakety V1 nalezené američany v německu). Založením ‚Komise pro evropskou jadernou energii‘ (eUratOM) jako součásti ‚Římských smluv‘, Kartel tento ‚nedostatek‘ poopravil. Hallsteinovi a jeho pravé ruce Ophülsovi se podařil tento husarský kousek pomocí tzv. ‚Mezivládní konference‘ (vpravo: zasedání 28. ledna 1957 s Hallsteinem uprostřed). s eUratOMeM a podepsáním ‚Římských smluv‘ korporační komplicové někdejší koalice nacistů s Kartelem tak získali přes svoje politbyro, ‚Komisi eU‘ v Bruselu, přímý přístup k jaderným technologiím. r. 1957 byl Kartel připraven podniknout další pokus o dobytí světa.

125


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

“Dnes nemůže být pochyby o nezbytnosti jednotného právního řádu“.33 roku 1957 pomocí ‚Římských smluv¨‘ Hallstein položil základy tohoto ¨Jednotného právního řádu‘ – ‚bruselské eU‘ – s jeho politickou exekutivou, tzv. ‚Komisí eU‘, operující bez jakékoliv demokratické kontroly. roku 2009, tím, že 27 evropských politiků podepsalo ‚lisabonský zmocňovací zákon‘, podepsalo zároveň plán, který vznikl na kreslicím prkně koalice nacistů s Kartelem. Zde dokumentovaný Hallsteinův projev z roku 1939 nemůže nechat nikoho na pochybách a stane se v daném případě svědectvím, po němž nejen čtenář záhy vystřízliví.

„skutečnost, že tento zákon ještě nevstoupil v platnost, je jeden z nedokončených úkolů a selhání Druhé německé říše“.34 K souhlasu dochází nejen na základě hmotných výhod. toto Velké německo [ tj. evropský kontinent] se rostoucí měrou stává jedním jediným ekonomickým celkem.35

33

‘Notwendigkeit der Rechtseinheit’, ‚nezbytnost právní jednoty‘: německé nacistické zákony musí být rozšířeny na všechny dobyté evropské a světové země.

34

Pojem, ‚Druhá Říše’ (‘Zweites reich’) – jako protiklad k nacistické třetí říši (‘Drittes reich’) popisuje epochu vlád německých císařů Viléma i, Fredericka iii a Viléma ii (doba od roku 1871 do roku 1918), která vyvrcholila první světovou válkou, prvním německým pokusem o dobytí evropy a celého světa. Hallstein zastává názor, podle něhož nacisté a jimi zastupované korporační zájmy by měli ve druhé světové válce dokončit to, co začali a čeho nedokázali dosáhnout za první světové války!

35

Jelikož německo už právním celkem bylo, tato věta opět odráží ohavnou povahu Hallsteinova propagandistického projevu. Pojem „Velkoněmecko“ (‘Grossdeutschland’) v nacistickém žargonu znamená ‚celou Evropu – a později celý svět – pod nadvládou nacistů a petrochemického a farmaceutického Kartelu.

126


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

architekti Osvětimi podporují ‘bruselskou eU’

Válečný zločinec je ředitelem firmy BaYer rok 1956 byl rokem, kdy se konala ‘mezivládní konference’ která sloužila přípravě ‘Římských smluv’. tehož roku, Fritz ter Meer, někdejší ředitel firmy BaYer/iG Farben, odsouzený v norimberku k devíti letům odnětí svobody za zotročení evropských obyvatel a rabování evropských společností, byl opět jmenován ředitelem firmy BaYer.

Motivy pro masivní podporu ‘bruselské eU’ firmou BaYer a ostatních společností iG Farben byly zřejmé: jako největší skupina a největší vlastník patentů v oblasti chemických a farmaceutických výrobků na světě, by snadno ovládla evropu pomocí svého ústředního výboru, ‘bruselské eU’. 17 let po Hallsteinově ‘dobyvačném projevu’ ve prospěch Kartelu a 8 let poté, co byl jeho šéf v Kartelu, Fritz ter Meer, odsouzený do vězení za válečné zločiny, duo Hallstein/ter Meer se znovu sjednotilo v novém pokusu Kartelu o dobytí evropy.

127


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

““Proto je zřejmě neakceptovatelné, aby diktátorský právní řád [nacistů/Kartelu], reprezentující krevní oběh tohoto tělesa36, byl rdoušen [!] rozmanitostí [demokratických] právních řádů v jeho různých částech…. roku 1957, ‘Římskými smlouvami’ Hallstein položil základy k ukončení ‘rdousivého účinku’ demokratického právního system v evropě, který překážel plánům Kartelu při dobytí evropy a světa. návrhem diktátorského právního řádu – bez oddělení ústavních složek moci – se Hallstein ujistil, že ‚právní krevní oběh‘ nadvlády Kartelu nad evropou už nebude blokován demokratickou vůlí lidu. roku 2009, ‘lisabonským zmocňovacím zákonem’ 27 evropských politiků odstranilo i ty poslední blokády, překážející ‚krevnímu oběhu‘ Kartelu na cestě k nastolení diktatury v evropě.

“lid11 není tvořen jen společnými hmotnými podmínkami, tj. zděděnými nebo vnějšími faktory. stejně tak není tvořen společným chodem dějin. lid je především tvořen společným přesvědčením a společnými hodnotami. “Proto [nacistické/kartelové] vedení [árijského] státu37, především národně socialistického, se neobejde bez právních nástrojů, aby dokázalo zabezpečit tento společný základ.

36

tj. evropa pod nacistickou nadvládou.

37

‘Völkischer Staat’, ‘‘Völkischer staat’ (‘lidový stát’) Hallsteinův rasistický pojem pro nadřazenost árijského státu.

128


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

Hallstein – mozek ‘bruselské eU’

roku 1957 podpis ‘Římských smluv’

Hallstein dokončil první fázi úkolu z pověření Kartelu: někdejší rytíř křižáckého tažení koalice nacistů s Kartelem proti evropě byl jedním z dvanácti signatářů ‚Římských smluv‘, které se staly právní základnou pro vznik ‚evropského hospodářského společenství‘ a eUratOMu. Podpisem těchto smluv Hallstein (zde společně s německým kancléřem adenauerem) vytvořil startovací plošinu pro další pokus Kartelu o dobytí evropy pomocí politického nátlaku, ekonomické korupce – a e U r atO M u . Plánem Kartelu bylo od samého počátku, vytvořit politickou – a nakonec i vojenskou – základnu pro svou nadvládu nad světem v 21. století.

129


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

“Právo je nejlepším prostředkem výchovy38, který má společnost k dispozici, neboť existuje několik věcí, jejichž autoritativní povaha je hluboce zakořeněna v srdci člověka, jako je např. víra v právo a pravdu [!].39 “Jelikož jsme už zodpověděli otázku toho, “zda” je jednotného právního systému zapotřebí, můžeme se nyní věnovat otázce, “jak” takový systém musí vypadat, což je ještě obtížnější. “Připojení23 [tj. anexe rakouska] je zpočátku proces státního práva [nacistů/Kartelu]. V tomto procesu dochází k integraci území a lidu nově připojeného [anektovaného] státu, čímž vzniká nova národnost [!]. roku 1957 pomocí ‘Římských smluv’ Hallstein položil základy pro další pokus Kartelu o dobytí evropy. Ve svém projevu z roku 1939 Hallstein popsal mechanizmus diktátorské anexe rakouska jménem koalice nacistů a Kartelu. V případě ‚Římských smluv‘ ‚anexe rakouska‘ už nebyla příkladem z historie. Pomocí těchto ‚smluv‘ kompletní převzetí celých společenství už přestává být výjimkou a stává se pravidlem pro všechny evropské národy. evropské národy budou nuceny akceptovat ‚novou národnost‘ – národnost úslužných evropských subjektů‚ jimž povládne Kartel. roku 2009 ‘lisabonským zmocňovacím zákonem’ 27 evropských politiků propůjčilo tuto “novou národnost” stovkám milionů obyvatel – aniž by považovali za nutné se jich (pomocí referenda) zeptat, zda s tím souhlasí.

38

‘Erziehungsmittel‘, ‘výchovné prostředky’: pojem ‘výchova’ má v němčině i podprahový význam ‘disciplína’. Hallsteinův pojem je vybrán záměrně s cílem zastřít disciplinární funkci práva v totalitním nacistickém státu.

39

‘Glaube an Recht und Wahrheit’, ‘víra v právo a pravdu’: Hallsteinova nacistická propaganda opět jednou zavádějícím způsobem zastírá děsivou realitu: právo a pravda jsou prvními obětinami, hozenými na oltář totalitního nacistického režimu.

130


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

Hallstein – mozek ‘bruselské eU’

Volba Bruselu jako sídlo politbyra Kartelu

Po lstivém prosazení ‘Řím- Zlaté hřeby tohoto ‘Bruselských smluv’ dalším úkolem ského konečného řešení’: Kartelu pro Hallsteina bylo, • “Musíme trvat na ‘Bruselu’ tyto smlouvy implementovat z jako na ‘konečném řešení pozice šéfa nové ‚ústřední ohledně lokality” [všimněte kanceláře Kartelu‘. si Hallsteinovy analogie s nacistickou propagandou 30. prosince 1957 – během ohledně ‘konečného řešení dovolené v letovisku alpbach v židovské otázky’] tirolských alpách – napsal • “itálii budeme muset komHallstein třístránkový dopis penzovat [za to, že sídlo neněmeckému kancléři adebude v Římě]. Jak, to se nauerovi. ještě uvidí”. V tomto dopise, který by měl mi• “Objevila se myšlenka sídla mochodem vejít do povědomí eU v Paříži – ta ale padla veřejnosti jako ‘konečné řešení po naší [tj. Hallsteinově] nebruselské otázky‘ – popisuje kompromisní intervenci”. podrobně Kartelem plánovaný ‘koňský handl’ posichrovat si • “Dotyčná funkce [jako hlavy ‘Komise eU’] je na míru střinejvyšší funkci v ‘nové evropě’ žená pro němce [!]”. pro sebe, pro Hallsteina: funkci prvního prezidenta ‘Komise eU’ • “Po 7 letech čekání [na něa tudíž i jako prvního tajemníka meckou hlavu] je nevyšší ústředního výboru Kartelu. čas”. 131


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

“tento proces navíc uvrhne národy a území [dobytých/anektovaných států] pod svrchovanost mateřského [nacistického/kartelového] státu s jeho definovanou legislativní a exekutivní konstitutivní mocí.40 roku 2009 podpisem ‚lisabonského zmocňovacího zákona‘ byly ‚národy a území‘ dvaceti sedmi evropských národů uvrženy pod ‚svrchovanost mateřského státu‘, ‚bruselské eU‘, s jejími „legislativními a exekutivně konstitučními mocemi‘ definovanými Hallsteinem roku 1957 v ‚Římských smlouvách‘ a veřejně vytrubovanými právní nacisticko-kartelovou kamarilou už v jeho projevu z roku 1939.

„V ostatních právních oblastech, připojení23 ponechává stávající právní řád nedotčený. Ve všech spojených [evropských] územích41 bude starý právní řád zachován – samozřejmě s výjimkou případů, kde by se protivil nastolení sjednoceného [evropského] státu…42 . . . . . Ve svém ‚dobyvačném projevu‘ z roku 1939 Hallstein používá tentýž zavádějící jazyk, jímž většina evropských národů byla kompromitována a vlákána politickými satrapy Kartelu v Bruselu a jejich loutkami v jednotlivých evropských zemích do pasti ‚bruselské eU.‘ těmito falešnými sliby, totiž že ‚bruselská eU‘ bude pouze volným sdružením evropských států, sloužícímu hospodářskému růstu, podpoře demokracie a míru, chobotnice ‚bruselské eU‘ spolkla jeden evropský národ za druhým. Miliony lidí napříč evropou nyní zjistí, že jejich rostoucí nedůvěra vůči ‚bruselské eU‘ je oprávněná. V této knize dokumentovaná fakta jim pomohou se osvobodit od ‚bruselské chobotnice‘ a uchránit a zachovat svobodu a demokracii pro další generace.

40

‘Gesetzgebende wie vollziehende Gewalt (die) sich aus dessen Verfassung ergibt’ (‘Z ústavy vyplývající zákonodárná a výkonná moc‘): Hallstein vytváří iluzi nacistické státu jako ústavní demokracie s oddělenou legislativní a výkonnou mocí. i zde je pravý opak pravdou: nacistický ‚Zmocňovací zákon‘ z roku 1933 a následných 6 let systematického budování totalitního právního systému záměrně zrušilo jakoukoli dělbu legislativní a výkonné moci. Hallstein byl jedním ze strůjců totalitního právního

132


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

Hallstein – mozek ‘bruselské eU’

Jmenován šéfem první ‘Komise eU

Pouhých osm let po věru přesvědčivé propagaci sama sebe, přináší Hallsteinův ‚koňský handl‘ první ovoce: 7. ledna 1958 byl jmenován šéfem první ‚Komise evropské Unie‘ v semknutém kruhu šesti ministrů zahraničí. toho dne Hallstein úspěšně splnil druhý, Kartelem mu svěřený úkol: koordinovat jeho další pokus o dobytí evropy z pozice šéfa nově vytvořeného politbyra. řádu. Podtrhává to jen jeho bezohlednou povahu jako propagátora nacizmu, který v tomto projevu zmiňuje zvláštní exekutivní a legislativní moci a dokonce ústavní práva v nacistické ‚mateřské zemi‘ – přestože moc dobře věděl, že žádná neexistují. 41

‘Vereinigte Gebiete’, touto pozoruhodnou terminologií Hallstein popisuje svět pod nacistickou nadvládou jako "sjednocené území" - sjednocené pomocí nacistických tanků a nacistického práva.

133


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

“Pro Velkoněmeckou říši25 společný právní řád není skutečnost, automaticky vyplývající z vytvoření této (budoucí) říše43, nýbrž úkol. “naivní pozorovatel by si v takovém případě mohl myslet, že není nic snazšího, než takový úkol splnit. takový člověk by si mohl pomyslet, že potřebuje pouze jeden předpis [‘Vorschrift’], totiž že všechny zákony staré Říše [nacistického německa] budou uplatnitelné na rakousko [Ostmark] a sudety.44 Daný úkol ale není zase tak lehký… „Je zhola nemožné zavést nad takovým územím soubor psaných [nacistických/kartelových] zákonů. taková strategie by ztroskotala už jen na základě hranic duševních sil 45 lidí, kteří by takové zákony musely uplatňovat.

Po čem Hallstein volá, je složka strategického klamu při sledování cílů Kartelu na cestě dobytí evropy a světa. Hlavní důvod této opatrnosti nejsou ‚hranice duševních sil‘ [všimněte si Hallsteinova arogantního jazyka] právníků v anektovaných územích. skutečné nebezpečí pro úspěch strategie Kartelu spočívá v „osobnosti lidí“ na podmaněných zemích – tj. jejich nechuti, podřídit se diktátu Kartelu. skutečnost, že satrapové ‘bruselské eU’ v 21. století upřeli víc než devadesáti devíti procentům evropanů právo hlasovat o tzv. ‚lisabonské smlouvě‘, mluví za sebe. Ukazuje, že Hallsteinovy obavy ohledně inteligence a demokratické ‚osobnosti lidí‘ jsou dodnes relevantní.

42

‘Soweit sie der Verfassung des Gesamtstaates zuwiderlaufen’, ‚Pokud nebudou v souladu s ústavou celého státu‘: další příklad zavádějící povahy Hallsteinova projevu. tato formulace zahrnuje skutečnost, že právní řád územích neztrácí platnost, za předpokladu, že se neprotiví právnímu řádu nacistického německa. Hallstein věděl, že z demokratických ústav kdekoli na světě nic nezbude v okamžiku, kdy nacisté na ně uvalí totalitní soustavu. V této větě Hallstein také používá jiný pojem, jímž odhaluje nacistické plány na dobytí evropy a plány na nový světový pořádek: ‚Gesamtstaat‘ – Celkový stát – pojem pro ‚sjednocenou evropu’ - dnešní ‚bruselskou eU – a později ‚nový světový pořádek‘ pod nadvládou těch samých zájmů.

134


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

Hallstein – mozek ‘bruselské eU’

‘atomium’ v Bruselu – nárok n globální kontrolu V souladu s událostí této nové politické konstrukce – ‘bruselské eU’ – se v tomto městě konala roku 1958 ‘světová výstava’. symbol této ‚světové výstavy‘ a charakteristický znak Bruselu od té doby – se stala budova atomia. Účel stavby této obrovské zvětšeniny atomu bylo, symbolizovat hrdost lidstva ze „zkrocení“ jaderné energie pro mírové účely - a jako nároku na světovládu.

‘lisabonský zmocňovací zákon’ doslova volá po vytvoření evropské armády – včetně jaderných zbraní – pod kontrolou politbyra Kartelu, ‘Komise eU’. Zákon z roku 2009 propůjčil symbolu atomia očividně nový význam: nárok na globální kontrolu ‚bruselské eU‘. svými současnými plány, postavit novu budovu ‚Komise eU‘ ve tvaru atomia, nenechává Kartel o svých plánech nikoho na pochybách. 43

‘Schaffung dieses Reiches‘, ‘Vytvoření této říše’, tj. vytvoření nacistické říše z celé evropy.

44

Hallstein zde opatrně vynechává všechny ostatní, ještě nedobyté země.

45

‘Grenzen der Geisteskraft‘, ‘hranice duševních sil’, tj. Hallsteinova dvojsmyslná formulace toho, že právníci na okupovaných územích mají – ve srovnání s ‚árijským‘ advokátem, jakým byl on sám, omezené duševní schopnosti. tento závěr v Hallsteinově textu odhaluje jeho podporu fanatické nacistické ideologie (árijského) ‚nadčlověka‘ a ‚podlidí‘ v okupovaných územích.

135


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

“takový pokus by selhal i kvůli komplikovanosti struktury [‘Verwickeltheit des Gefüges’] moderního sociálního řádu.46 Člověk nemůže měnit právní řád jednoduše jako oblek, který už přestal být moderní, protože každá fundamentální změna se dotýká – takřka – osobnosti [‘Persönlichkeit’] člověka. “nyní se dostávám ke konkrétním otázkám přizpůsobení [nacistického/kartelového] práva.47 Je zapotřebí rozlišovat mezi určitými normami, jejichž zavedení nelze odkládat; ty reprezentují jistý okamžitý program [‘sofortprogramm’] uvnitř právního sjednocovacího procesu.48

roku 1957 v Římských smlouvách‘ Hallstein zachoval ‚okamžitý program uvnitř právního sjednocovacího procesu‘ jako bázi ‚bruselské eU‘ především vytvořením tzv. ‚Komise eU‘ jako výkonného orgánu ‚bruselské eU‘. ‘Komise eU‘, tato unikátní konstrukce – bezprecedentní v dějinách demokratický států – byla kopií z rýsovacího prkna koalice nacistů s Kartelem, který plánoval vládu v poválečné evropě pod vedením diktátorské „Ústřední kanceláře Kartelu“. roku 2009 27 evropských politiků – aniž by si vyžádalo stanovisko svých ústavních složek – podepsalo ‚lisabonský zmocňovací zákon‘ a schválilo tím „Okamžitý program uvnitř právního sjednocovacího procesu“ včetně nevolitelného ‚Ústředního kartelového úřadu‘, který si – stejně, jako v dobách feudálních režimů středověku – nárokuje monopol na tvorbu zákonů v evropě bez náznaku demokratické kontroly.

46

‘Moderne soziale Ordnung’, ‚Moderní sociální řád‘: Hallstein neváhá popsat totalitní nacistický režim jako ‚moderní sociální řád‘.

47

‘Rechtsangleichung’, ‚adaptace práva‘: v nacistické hantýrce výraz pro svržení stávajícího právního řádu a nastolení totalitních nacistických zákonů.

48

‘Rechtsvereinheitlichung’, ‚sjednocení práva‘: další nacistický výraz, sloužící jako eufemizmus pro nastolení totalitních nacistických zákonů.

136


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

Hallstein – mozek ‘bruselské eU’

německý kartel získává přístup k jaderné technologii

1.ledna 1959 ‘Komise eU‘ pomocí eUratOMu oficiálně etablovala společný trh pro jaderný materiál‘. tím pouhý rok poté, co Hallstein, vrchní kartelový křižák a nacista, byl jmenován předsedou Ústředního výboru Kartelu, a 14 let po roce 1945, dovršil úkol číslo tři: získat v zájmu německého Kartelu přístup k technologiím na výrobu jaderných zbraní.

137


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

“na druhé straně jsou takové (zákony), které musí být nejprve vytvořeny, protože v oblasti práva neexistují vynálezy, nýbrž jen objevy. tyto zákony musí být vytvořeny za účasti ‚Ochránců [nacistického/kartelového] práva‘ ve východních územích49, jež mohou svým způsobem [!] přispět k očistě [‘läutern’] našeho právního řádu a učinit z něho to pravé [nacistické/kartelové] právo německého národa. „Okamžitý právní program“, neodkladné cíle, jsou ve skutečnosti úvodem zákonů ve staré říši již uplatňovaných.50 „Právní cesta zavedení tohoto [nacistického/kartelového] práva je cesta nařízení.51 Kompetence [vydat tato nařízení] je v rukou státních úředníků [nacistické/kartelové/evropské] říše [říšských ministrů] spolu s [nacistickým] ministrem vnitra.

Hallstein začlenil všechny tyto prvky do ‘Římských smluv’ jako základní principy vlády dnešní ‘bruselské eU’:

49

50

“Ze státních úředníků [evropské kartelové] říše” z Hallsteinova ‘Dobyvačného projevu’ se stali ‘Komisaři eU’, vládnoucí evropě v zastoupení Kartelu bez jakékoli demokratické kontroly.

Z “nařízení” z nacistického/kartelového rýsovacího prkna se vyklubaly dnešní “směrnice eU”. tyto “směrnice eU” společně s tak zvanými “právními úpravami eU” se staly diktátorské výnosy, jejichž pomocí ústřední výbor Kartelu, ‘Komise eU’, rozhoduje o zákonech platných pro 500 milionů evropanů – a to zásadně bez demokratických schvalovacích řízení.

‘‘Ostmarken’, ‘Východní marky’: Hallstein používá v tomto případě množného čísla jednotného tvaru “Ostmark’ (Východní marka), naznačujíc, že po anexi rakouska bude následovat dobytí dalších nových území na Východě; tato Hallsteinova prognóza se měla záhy stát krvavou realitou. ‘Altreich’, ‘stará říše’, tj. nacistické německo.

138


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

Hallstein – mozek ‘bruselské eU’

tradice symbolů

Odměnou za dokončení úkolu zadaného Kartelem během prvních pěti let ve funkci předsedy ústředního výboru, zařídili satrapové Kartelu ‚novému evropskému králi‘ adekvátní bydlení v ‚zámku‘ včetně ‚královského služebnictva‘ - několika tisíc úslužných úředníků. Výstavba Berlaymontovy budovy, která je dodnes centrálou ‚Komise eU‘, započala 51

roku 1963 a stala se milníkem Hallsteinova druhého pětiletého období ve funkci jejího předsedy. Když Hallstein spatřil půdorys svého budoucího zámku, muselo jeho srdce zaplesat nostalgií: tvar půdorysu budovy totiž nápadně připomínal emblém na odznaku, který tolik let hrdě nosil na klopě pouhá dvě desetiletí předtím.

‘Verordnung’, ‘nařízení’ tj. diktátorské uplatňování nacistických zákonů na okupovaných územích. Je zvláštní ironií osudu, že necelá dvě desetiletí poté, co nacistický propagátor Hallstein bude prezentovat tyto nedemokratické mechanizmy jako nástroje kontroly evropy koalice nacistů s Kartelem iG Farben; jako president Komise eU zavedl naprosto tatáž ‘nařízení’ a ‘úpravy zákonů’, coby nástrojů, s jejichž pomocí budou následníci iG Farben moci vládnout evropě pod hlavičkou ‘bruselské eU’. ‘lisabonská smlouva’, která nabyla platnost 1. prosince 2009, proměnila Hallsteinovu klíčovou vizi v realitu.

139


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

“Mezi subjekty rychlého nastavení [nacistického/kartelového] práva lze rozlišovat dvě skupiny: první skupina zahrnuje nařízení, jež se zabývá ústavním právem, pomocí něhož je ustanoven národně socialistický stát a který definuje jeho reálnou podobu. „tato nařízení byla zavedena už v rakousku několik dní po [nacistickém/kartelovém] sjednocovacím zákonu.52

!

„Mezi nimi byly:

-

-

ústavní zákony státu, zakazujících založení nových politických stran [v evropě pod kontrolou nacistů/ Kartelu].53

-

ústavní zákony státu pro zabezpečení jednoty mezi [evropským nacistickým/kartelovým] státem a [nacistickou/kartelovou] stranou říše.54

-

státní ústavní práva pro novou ústavu [evropského nacistického/kartelu] Říše55

-

ústavní zákony státu pro výstavbu [evropské nacistické/kartelové] říše.56

!

některé právní komplexy, spojené s těmito ústavními zákony, včetně říšského občanského zákona [reichsbürgergesetz], dále říšský zákon o vlajkách [reichsflaggengesetz], nařízení o státních výsostných znacích [Hoheitszeichen], zákon o říšské pečeti [reichssiegel] a zákon o národních symbolech [tj. o hákovém kříži].

52

‘Vereinigungsgesetz’, ‚Zákon o sjednocení‘: vynucovací nacistický zákon, který měl anexi rakouska propůjčit zdání legality.

53

‘Staatsgrundgesetze gegen die Neubildung von Parteien’, ‚Ústavní zákony státu proti zakládání nových stran‘: jako jedno z prvních opatření po uchvácení moci v německu nacisté zakázali zakládání nových politických stran; tento zákon považoval Hallstein za tak důležitý, že bylo nutno ho zavést okamžitě po nacistické okupaci jakékoliv země – a to je tentýž člověk, který později zakládal ‚bruselskou eU‘.

140


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

Hallstein – mozek ‘bruselské eU’

tradice prosazování diktatury Kartelu

Od roku 1958 až 1967 jako první prezident ‘Komise eU’ jmenovaný Kartelem

Od roku 1933 až 1945 z pověření koalice nacistů/Kartelu

roku 1939, Hallstein veřejně prosazoval vytvoření nacisticko/kartelové diktatury v evropě – včetně zákazu politických stran a dalších charakteristických znaků totalitního režimu. Za necelá dvě desetiletí se tento křižák korporační diktatury v evropě stává hlavním architektem ‚bruselské eU‘. ’ roku 1957 byl tentýž člověk jmenován Kartelem jako první prezident svého nového ústředního výboru, ‚Komise eU‘. Za účelem oklamání veřejnosti byli vojenští satrapové Kartelu po roce 1945 vyměněni, ale petrochemický a farmaceutický Kartel protlačil své klíčové politické a technokratické hráče na strategické posty a s jejich pomocí pak rozjel nový pokus o dobytí evropy.

54

stěžejní zákon pro nastolení nacistické diktatury v jakékoli zemi

55

‘Neuaufbau’, ‚Znovuvýstavba‘, tj. přestavba demokracie v diktaturu.

56

‘Reichstatthaltergesetz’, ‚ Zákon o říšském protektorovi‘ paragraf 1 tohoto zákona ustanovuje: ‘Říšský protektor je na svém území zástupcem Říšské vlády. Jeho úkolem je dohlížet na dodržování politických nařízení, vydaných Vůdcem a říšským kancléřem (Hitlerem)‘. (‘er hat die aufgabe, für die Bebachtung der vom Führer und reichskanzler aufgestellten richtlinien der Politik zu sorgen‘).

141


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

roku 1957 Hallstein navrhoval tyto “Ústavní zákony státu pro znovuvýstavbu říše [evropské Kartelu] v ‚Římských smlouvách‘. O více než pět desetiletí později 27 politických lídrů v evropě, aniž by svým voličům prozradilo zlovolný historický původ ‚bruselské eU‘, podepsalo ‚lisabonský zmocňovací zákon‘ a tím pádem i ‚ústavní zákon pro výstavbu nové [evropské/kartelové] říše“.

! 57

“Druhá skupina okamžitých zákonů, které se rozšiřují denně, zahrnuje nařízení týkající se výstavby [nacistických/kartelových] státních orgánů, hmotného práva nebo řízení, o nichž národně socialistický zákonodárce57 již rozhodl [povšimněte si rasistického jazyka!] – buď zachováním stávajících [nacistických/kartelových] podmínek, nebo vytvořením nových. “tato nařízení jsou ‘Causa iudicata’ [latinsky ‘schválené zákony’], tzn., že přešly ze stavu státoprávní politiky [‘rechtspolitik’] do stavu stávajícího platného [nacistického/kartelového] řádu [‘geltenden Ordnung‘] “tyto zákony již nevyžadují další diskusi [!]. “nejdůležitějšími [nacistickými/kartelovými] zákony v této kategorii, okamžitě vstoupivšími v platnost [v anektovaném rakousku a dalších anektovaných územích], byly:

!

‘Nationalsozialistische Gesetzgeber’, ‚národně socialistický zákonodárce‘, tj. Hitlerova vláda.

142


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

Hallstein – mozek ‘bruselské eU’

strůjce diktatury Kartelu 21. století

Diktatura

Diktatura

1939

1957

‘Dobyvačný projev’

‘Římské smlouvy’

Corporate Dictatorship

tODaY

Čteme-li výše zmíněné paragrafy, položíme si nejspíš otázku: • Jak je možné, že političtí lídři dvaceti sedmi evropských národů podepsali ‘lisabonský zmocňovací zákon‘ a souhlasili s politickou platformou, jejímž klíčovým architektem byl – podle svědectví veřejných listin – vyslovený zastánce politické a korporační diktatury? • Jak mohu miliony inteligentních lidí napříč celým evropským kontinentem, kontinentem, nárokujícím si označení ‚kolébka demokracie‘, vložit svůj osud do rukou politiků, neschopných či neochotných chránit staleté výdobytky demokracie, za něž bylo obětováno tolik lidských životů?

143


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

!

-

Zákon na ochranu německé krve a německé cti;58

-

Zřízení říšských správních orgánů [evropských nacistických/Kartelových] [reichseigene Verwaltungen‘]; a) Finanční správa [‘Finanzverwaltung‘] jako jedno z prvních opatření; b) Justiční správa [‘Justizverwaltung’]; c) Železniční a poštovní správa [‘eisenbahn- und Postverwaltung’]; d) správa leteckého provozu [‘luftfahrtverwaltung‘];

!

e) Orgány ministerstva propagandy [‘die Behörden des Propaganda Ministeriums’] -

“Vojenské zákony [‘Wehrrecht‘] a říšské zákony o [evropské nacistické/kartelové] pracovní službě59 a zákon o obraně vzdušného prostoru;

58

‘Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes‘, ‚zákon na ochranu německé krve. Hallstein, který se později měl stát zakládajícím otcem ‚bruselské eU‘, propaguje jako absolutní prioritu zavedení norimberských rasových zákonů na okupovaných územích.

59

‘Reichsarbeitsdienst’, ‚Říšská pracovní služba‘: od roku 1935 nacisté zavedli před nástupem branné povinnosti šestiměsíční povinnou ‚přípravnou‘ službu, jejímž cílem byla ideologická a tělesná příprava každého němce na válku.

144


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

Hallstein – mozek ‘bruselské eU’

strůjce diktatury Kartelu 21. století Korporační

Korporační

diktatura

diktatura

1939

1957

Političtí zastánci ‘lisabonského zmocňovacího zákona’ pro nastolení korporační diktatury bruselské eU roku 1957, áriskému rasistovi Walteru Hallsteinovi, skalnímu zastánci vojenského podrobení evropy a nastolení diktatury koalice nacistů s Kartelem, bylo umožněno stát se klíčovým strůjcem a prvním ‚prezidentem‘ evropy. evropané se ale nesměli dovědět, kdo tento klíčový hráč ‚bruselské eU‘ opravdu byl. Po zveřejnění této knihy už žádný politik, který podepsal ‚lisabonský zmocňovací zákon‘, žádná politická strana, sedící v tak zvaném ‚evropském parlamentu‘ – fíkovém listu korporační diktatury ‚bruselské eU‘, už nebude moci tvrdit: „to jsme nevěděli“. existuje jediné východisko: evropští politici a politické strany, které budou pokračovat v podpoře diktátorské konstrukce ‚bruselské eU‘ – navzdory těmto zdrcujícím historickým důkazům – musejí být hlasováním milionů voličů odstraněni z funkcí a nahrazeni zástupci, odhodlanými chránit demokracii.

145


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

-

Z oblasti Administrativního práva [‘Verwaltungsrecht‘]: Říšský zákon o obecním řádu‘ [‘reichsgemeindeordnung‘], Zákon shromažďovací60 jako součást Zákona o státních úřednících61 a jako součást Zákona ve vztahu k zákonu o platech ve státní službě [‘Besoldungsrecht’];

-

Důležité daně;

-

Z oblasti zákonů o úpravě stavovských organizací [‘ständisches recht‘]: Zákony o kulturních komorách [‘Kulturkammergesetzgebung’], Veterinářský zákon [‘tierärzte-Ordnung’];

-

Z oblasti zemědělského práva [‘Bauernrecht‘]: zákon o dědické posloupnosti [‘erbhofgesetz‘], zákon o zásobování potravinami [‘nährstandsgesetz‘], zemědělský tržní řád [‘landwirtschaftliche Marktordnung’];

-

Z oblasti Sociálního práva [‘sozialrecht‘]: Říšský [nacistický/kartelový] pojišťovací řád [‘reichsversicherungs-Ordnung’] a Předpisy o sociálním pojištění [‘fürsorgerechtliche Vorschriften’];

-

Z oblasti Pracovního práva [‘arbeitsrecht‘]: postupné zavedení zákona na úpravu národní pracovní služby [‘Gesetz zur Ordnung der nationalen arbeit’].

60

‘Sammlungsgesetz‘, ‚Zákon shromažďovací‘ z roku 1934 platný už od roku 1934, podle něhož bylo eliminováno právo na jakékoliv nezávislé veřejné shromáždění bez oficiálního souhlasu nacistických orgánů.

61

‘Beamtengesetz’, ‚Zákon o státních úřednících‘: jeden z prvních nacistických zákonů ze 7. dubna 1933, pouhé dva týdny po neblaze proslulém nacistickém ‚Zmocňovacím zákonu‘ (ermächtigungsgesetz) – podle něhož byly vyloučeny ze státní služby všechny osoby židovského původu, všechny osoby, nesouhlasící s nacistickým režimem a „osoby, které nejsou za všech okolností ochotny se bezvýhradně zasadit za národní stát“ (‘Personen, die nicht jederzeit rückhaltlos für den nationalen staat eintreten’.)

146


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

Hallstein – mozek ‘bruselské eU’

strůjce diktatury Kartelu 21. století

Oblast ekonomie

Oblast Sociální

Oblast právní

Oblast policie

Ostatní oblasti

Totální kontrola společností lidí všech evropských národů Už před schválením ‘lisabonského zmocňovacího zákona‘ ‚bruselská eU‘ rozhodovala cca. o 80 procentech všech právních úkonů v členských zemích ‚bruselské eU‘. Monopol na iniciování těchto zákonů má ústřední výbor Kartelu, ‚Komise eU‘ – nikoli ‚evropský parlament‘. toto je zbytek tzv. ‘Římských smluv’, iniciovaných Hallsteinem půl století předtím v žoldu Kartelu. Po ‚lisabonském zmocňovacím zákonu‘ se toto procento posune hodně blízko k číslu 100 – čímž Kartel dosáhne totální kontroly nad evropskými národy, společnostmi a soukromými subjekty. Drtivá většina zákonů, jejichž Hallsteinův výčet z ‚Dobyvačného projevu‘ z roku 1939 najdete na další stránce, bude implementována v celé evropě ‚bruselskou eU‘. Hallsteinův ‚Dobyvačný projev‘ z roku 1939 není jen jedinečný historický, ale i výsostně aktuální dokument: poskytne nejen čtenářům této knihy, ale všem evropanům v dnešní době přesnou prognózu budoucnosti tohoto kontinentu pod vládou ‚bruselské eU‘.

147


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

-

‚Z oblasti zákonů o ekonomice ‘nařízení o nutnosti vytvoření čtyřletého plánu’62 Čtyřletý plán” koalice nacistů s Kartelem byl ‚ústředním ekonomickým plánem‘ nacistické/kartelové diktatury na dobytí evropy.

-

navíc, Zákony o výrobním sektoru ekonomiky [‘gewerblichen Wirtschaft‘], byly součástí centralizované totalitní ekonomické kontroly nacisticko-kartelové diktatury s cílem zabezpečit Kartelu ekonomickou nadvládu v evropě. Pravidla o výrobním sektoru ekonomie“ byla součástí centralizovaného totalitního řízení ekonomiky za nacisticko/kartelové diktatury s cílem zajistit Kartelu ekonomickou nadvládu v evropě.

Kartelové právo [‘Kartellrecht’], zákon o hospodářské reklamě [‘Wirtschafts-Werbung’], zákon o vazbě cen [‘Preisbildung’], především vládní nařízení o pevných cenách [‘Preisstopverordnung’]; -

Z oblasti Občanského práva [‘Zivilprozessrecht‘] zákon o prevenci zneužívání možností výkonné moci ['Verhütung missbräuchlicher ausnutzung von Vollstreckungsmöglichkeiten’];

-

Z oblasti trestního práva, především zákon o vlastizradě a velezradě ['Hoch- und landesverrat’];

62

‘Verordnung zur Durchführung des Vierjahresplans‘, ‚nařízení o realizaci čtyřletého plánu‘: ‚Úřad pro čtyřletý plán‘ byl hlavní agenturou pro koordinaci zločineckých aktivit mezi petrochemickým a farmaceutickým Kartelem iG Farben a nacistickou vládou během příprav na 2. světovou válku. Dva klíčoví hráči zde byli Dr. Carl Krauch, ředitel kartelu iG Farben (BaYer, BasF,HOeCHst a dalších chemických společností) a Hermann Goering. Jak válečný tribunál v norimberku dokumentoval, tento Úřad pro čtyřletý plán splňoval několik klíčových funkcí, mezi nimi:

148


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

‚Čtyřletý plánovací úřad ‘nacistů/iG Farben. Kopie Kartelu pro ‘Komisi eU‘ Hospodářský plánovací úřad nW 7 Kartelu iG Farben v Berlíně

Ústředí Kartelu iG Farben ve Frankfurtu n. Mohanem

Carl Krauch odsouzený k 6 letům odnětí svobody za zotročení, týrání, vraždění a další válečné zločiny.

H. Goering se vyhnul v norimberku výkonu trestu smrti tím, že spáchal sebevraždu.

Čtyřletý plánovací úřad kartelu nacistů/iG Farben – též známý jako „Krauchův úřad“ (podle tribunálu v norimberku) – • Připravoval nacisty technicky a logisticky na 2. světovou válku • Koordinoval plenění dobyté evropy • Jeho ředitelem byl ‘zplnomocněnec‘ koncernu iG Farben Carl Krauch, který měl pod sebou tisíce technokratů • Byl předsedou ‘ekonomické vlády‘ dobyté evropy • stal se modelem Kartelu – a Hallsteina – pro ‚Komisi eU‘ a) Připravit nacistické německo technicky a logisticky na válku; b) Koordinovat obrovskou produkci a dodávat výbušniny a další strategicky důležité materiály Wehrmachtu; c) Koordinovat zpravodajské údaje, shromážděné firmami BaYer, BasF a dalšími pobočkami iG Farben z desítek zemí a využít jich ke strategickému plánování války;

Další informace: GB2FY461

149


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

‘ekonomická vláda’ Kartelu v letech 1936 - 1945: Čtyřletý plánovací úřad „Čtyřletý plánovací úřad“ ekonomická vláda‘ Kartelu pro dobytí evropy, vydával měsíčník s názvem „Čtyřletý plán – časopis národně socialistické hospodářské politiky“ [Der Vierjahresplan, Zeit–schrift für national-sozialistische Wirtschaftspolitik]. První čtyřletý plán začal r. 1936 a jeho cílem byla příprava německa na 2. světovou válku – za technologického a ekonomického doprovodu Kartelu iG Farben.

spousta svazků těchto ‚čtyřletých plánů‘ se dodnes dochovala. nahoře: titulní stránka lednového vydání z roku 1937 s Hitlerem a Goeringem na obálce, vlevo: titulní stránka z války, reflektující dobyvačné ekonomické choutky coby hlavního cíle 2. světové války. rozsáhlá reklamní sekce této publikace nacisticko-kartelové ‚hospodářské vlády‘ se čte jako ‚Who is Who‘ korporačního německa. tyto žurnály jsou mnohem výmluvnějším svědectvím než např. historické příručky o tom, z čího podnětu došlo k rozpoutání 2. světové války. 150


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

‘ekonomická vláda’ kartelu DNES: ‘bruselská eU’

65 let po posledním vydání čísla “Čtyřletého plánu“, hlavním tiskovém orgánu ‚ekonomické vlády‘ koalice nacistů s Kartelem, plánuje Kartel ‚zmrtvýchvstání‘ té samé totalitní konstrukce: pomocí svých dnešních politických satrapů, špičkových představitelů svých vedoucích vývozců, navrhují tyto zájmové skupiny diktátorskou ‚ekonomickou vládu‘ pod kontrolou ‚bruselské eU‘. lidstvo ale nesmí čekat na další katastrofu a na příští ‚norimberský tribunál‘, který by těmto plánům učinil přítrž. Další informace: GB2EG298

151


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

-

“Soukromé právo [‘Privatrecht‘], nové Akciové právo [‘aktienrecht’], Právo směnkové a šekové [‘Wechsel- und scheckrecht’], nařízení o železniční dopravě‘ [‘eisenbahnverkehrsordnung’] a další63;

“K zavedení těchto mimořádně naléhavých zákonů nemohlo dojít jednoduše pomocí holé věty, nařizující jejich platnost v nových [nacisty/Kartelem] okupovaných územích… “Tyto zákony nebyly mimochodem schváleny v Sudetech [součásti dnešní České republiky] stejnou rychlostí (jako v např. v Rakousku), protože na to nebylo dost času64, ale i proto, že [v Bude-li ‘lisabonský zmocňovací zákon’ implementován, Kartel „nepřevezme jen celý stát‘, ale bude ovládat všechny evropské země – včetně jejich ekonomik, společností a životů všech jejich obyvatel a celé generace, které přijdou po nich.

případě Sudet] jsme nemohli převzít [!] celý stát s definovaným právním řádem. . . . „Struktura správní organizace Rakouska a Sudet, která momentálně dostává tvar, bude sloužit jako model pro budoucí správu celé říše.65 Tak to načrtl říšský ministr vnitra Frick před několika dny během projevu ve ‚Správní akademii‘ v Hamburku: -

„Na nižší úrovni (správní struktury v dobytých územích) budou existovat správní celky na úrovni měst a krajů [‘Stadt- und Landkreise’]; kraje jsou směsí správních oblastí státu ['staatliche Verwaltungsbezirke’] a samosprávných celků ['Selbstverwaltungs-Körperschaften’], které budou řízeny zemským radou

d) Koordinace plenění klíčových průmyslových korporací kartelem iG Farben v zemích dobytých nacistickým Wehrmachtem; to vedlo k odsouzení několika vysoce postavených úředníků koncernu iG Farben v procesech s válečnými zločinci v norimberku nejen kvůli genocidě a zotročování, ale i kvůli plenění.

152


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

Halsteinova vize z roku 1939 se dnes stává realitou

Patentováním různých prvků našeho jídelníčku Kartel nejen že hledá způsob, jak vytvořit multibilionový dolarový globální trh. Je zde i výsostně politická komponenta: naprostá závislost milionů lidí na GMO potravinách

učiní z milionů lidí otroky společností, vlastnících výrobní patenty. není náhodou, že BasF – člen zločinného Kartelu iG Farben – kráčí v čele tohoto zlověstného vývoje.

63

skutečnost, že Hallstein zde uvedl tyto zvláštní zákony tak explicitně, není náhoda. tyto – zdánlivě nesouvisející – zákony, jejich úpravy a nařízení, sloužily všechny společnému cíli: vnitřní a vnější mobilizaci na 2. světovou válku.

64

Od anexe rakouska v říjnu 1938 a Hallsteinovy řeči v lednu 1939.

65

‘künftigen Reichsverwaltung‘, ‚budoucí říšská správa‘: bude uplatněna i v jiných zemích, dobytých koalicí nacistů s Kartelem iG Farben a ve zbytku světa.

153


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

[‘Landrat’]; Na střední úrovni (správní struktury) budou existovat celky regionů říše, ‚říšské župy‘ [‘Reichsgaue’], podobná směs správních oblastí státu a samosprávných celků; povedou je říšští guvernéři66 . . . . .

-

!

“Těchto několik příkladů vám zprostředkuje dojem, kolik toho bude zapotřebí učinit po politické germanizaci, jakož i právní germanizaci nových území;67 Před ochráncem německého [nacistického/kartelového] práva stojí ohromné množství příležitostí’. “Ten se jich uchopí s hlubokou vírou v budoucnost našeho lidu [‘(árijského)’] a s vědomím, že je to pro něj ctí, přispět skrovným dílem k výstavbě a dokončení závratného historického úkolu Německa,68 jehož jsme se všichni staly součástí“.

!

implementace ‚lisabonského zmocňovacího zákona‘ z roku 2009 promění vrcholné, závěrečné paragrafy Hallsteinova „Dobyvačného projevu‘ v střízlivou realitu – pro všechny národy evropy a světa.

66

‘Reichsstatthalter’, říšští místodržící byli fanatičtí členové ss, nacističtí vojáci nebo byrokraté, kteří přísahali na to, bezohledně vykonávat povely petrochemického a farmaceutického Kartelu a jeho politických loutek (viz nahoře).

67

‘Po politcké germanizaci následuje i germanizace ‚právní‘, tj. [vojenské] podrobení evropy bude upevněno navěky nastolením nového německého [nacistického/kartelového] právního řádu v celé evropě a na celém světě.

68

‘Grosse geschichtliche Aufgabe Deutschlands’, ‚velký historický úkol německa‘: velká historická mise německého chemického, petrochemického a farmaceutického Kartelu dobýt a ovládnout evropu a svět.

154


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

Halsteinova vize z roku 1939 se dnes stává realitou

Političtí dědici ‘architektů Osvětimi’ stojí v čele příštího pokusu Kartelu o kontrolu a nakonec i vládu nad životy milionů. Merkel (BaYer, BasF) a sarkozy (HOeCHst/t.č. sanOFi) jsou političtí satrapové tří rodných sester Kartelu, přímo odpovědných za dvě světové války.

Odhalení zločinecké minulosti těchto dceřiných společností Kartelu je naléhavě aktuální. Celosvětové šíření informací o naší knize umožní lidstvu dovědět se o důležitých kapitolách dějin a nestat se potřetí obětí pochybných zájmů Kartelu.

155


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

nikdo teď už nemůže tvrdit: “Já to nevěděl!”

Celý život byl Hallstein věrným vykonavatelem závěti Kartelu. Jako zločinec, hnaný pudem z jednoho místa zločinu na druhé, si ani Hallstein ani na chvilku neoddechl na cestě k naplnění zadaného cíle: vehnat evropu do náruče Kartelu. Zatímco Hallstein očividně nemohl otevřeně mluvit o korporačních zájmech, jimž sloužil, psal překvapivě otevřeně o svých záměrech, když osnoval ‚bruselskou eU‘.

V pětisetstránkovém pojednání s názvem ‘evropské společenství‘ [Die europäische Gemeinschaft], které vyšlo roku 1979 už v pátém vydání, se dokonce chlubí ‚původní‘ povahou úhelného kamene svého budovatelského úsilí, ‘Komisí eU‘, coby útvaru ‚bez přímého, srovnatelného precedentu‘ v dějinách.

156


Generální plán koalice nacistů/Kartelu - vzor pro ‘bruselskou eU’

Propagace diktatury Kartelu Ústavní orgány • Komise “Každý právní úkon začíná v Komisi [EU]. “Komise [EU] je nejpůvodnějším prvkem organizace [Evropského] společenství bez jakéhokoliv precedentu v dějinách. “Její funkce je reprezentovat [Eropské] společenství jak dovnitř, tak navenek. … “Komise [EU] je nezávislá na vládách členských států. Členské státy nesmějí udělovat pokyny komisi, která je navíc ani nesmí přijímat … “Komise má monopol na zahajování legislativních návrhů …

Walter Hallstein “evropské společenství” 5. přepracované a rozšířené vydání nakladatelství econ, Düsseldorf, 1979

Je zřejmé, že jen málo politických lídrů, kteří podepsali ‚lisabonský zmocňovací zákon‘, Hallsteinovu knihu skutečně četli a že ještě méně z nich ji bralo vážně. to Kartelu dodalo odvahu k dalším akcím. teď je ale nejvyšší čas, aby se de-

mokratičtí politikové a s nimi miliony voličů zastali základního práva na demokracii. Pakliže nebudeme jednat teď, tuto šanci možná na několik příštích generací už nedostaneme.

157


Hallsteinův ‘Dobyvačný projev’ z r. 1939

sedmdesát let poté, co Hallstein nastínil svou vizi evropy v tomto projevu, nechybí mnoho, aby se tato vize stala realitou. sarkozy, Merkel, Berlusconi a další politikové bezohledně vykonávají pokyny petrochemického a farmaceutického Kartelu. není náhodou, že titíž politikové nutili jiné politické lídry k podpisu zmocňovacího zákona, tzv. ‚lisabonské smlouvy‘, na převzetí evropy Kartelem. Jelikož tito politikové neměli odvahu odolat nátlaku satrapů Kartelu, národy evropy se musí rozhodnout: buď akceptovat diktaturu v evropě, anebo uhájit základní právo na demokracii pro tuto generaci evropanů a všech, kteří přijdou po ní.

158


159


Kapitola 3

‘Velkoprostorový Kartel‘ (‘Das Großraum-Kartell’)

a jeho organizační systém


Kapitola 3

Walter Hallstein nebyl jediným architektem poválečného světa, který byl kontrolován koalicí nacistů a Kartelu. Už roku 1941 provozoval nacistický režim několik oficiálních ‚ústavů‘, jejichž jediným cílem bylo nastavit podmínky budoucího ekonomického a politického světa tak, aby odpovídaly jeho představám světa po vítězství koalice nacistů a Kartelu ve 2. světové válce. Jedním z těchto ‚dobyvačných ústavů‘ byl ‚Ústřední výzkumný ústav pro národní ekonomický pořádek a ekonomiku velkého prostoru‘ se sídlem v Drážďanech. Ředitelem ústavu byl Arno Sölter. Roku 1941 shrnul Sölter plány nacistů a Kartelu pro poválečnou Evropu pod jejich nadvládou v knize: „Velkoprostorový Kartel – nástroj průmyslového tržního pořádku v nové Evropě“. [Původní německý název byl: “Das Großraum-Kartell – Ein Instrument der industriellen Marktordnung in einem neuen Europa”].

Sölterova kniha se stala vzorem pro ‘bruselskou EU’. Paralely jsou zarážející.

162


‘Velkoprostorový Kartel‘ a jeho organizační systém

Nacistický ‘Velkoprostorový Kartel‘ – Vzor pro strukturu a funkci ‘bruselské EU’ ÚVOD Německé slovo “Großraum“ resp. “großer Raum,” znamená doslova ‚velký prostor‘ popř. ‚velkoprostor‘. V létě roku 1941 koalice petrochemického a farmaceutického kartelu I.G. Farben – Bayer, BASF a Hoechst (dnes součást firmy Sanofi-Aventis) a jejich politických a vojenských satrapů, nacistů, okupovala Francii a brutálně dobyla velká území Evropy. Právě v tuto dobu Kartel začal odhalovat své poválečné plány. Poté, co financoval vzestup nacistů a výstavbu vojenské mašinérie (která nacistům poskytovala téměř 100% výbušnin, benzínu, pryže a většinu základních surovin potřebných pro válku), petrochemický a farmaceutický Kartel očekával exorbitantní návratnost investic.

Arno Sölter, ředitel oficiálního nacistického "Ústředního výzkumného ústavu pro národní ekonomický pořádek a velkoprostorovou ekonomiku" a author knihy “Velkoprostorový kartel.” (“Das Großraum-Kartell”)

Tato fakta jsou podrobně uvedena ve zprávě Kongresu Spojených států amerických o I.G. Farben a soudu s válečnými zločinci z této společnosti v Norimberku z roku 1945 (www.cartel-roots-www2.org)

163


Kapitola 3

Kartelu I.G. Farben se investice, o které usiloval, vrátily. Ze zhruba dvaceti zemí, brutálně dobytých nacisty, I.G. Farben připadl v podstatě veškerý chemický, farmaceutický, petrochemický, minerální a další průmysl – vesměs bezplatně. Za každým tankem, který přijel do Belgie, Nizozemska, Francie, Polska, Československa, Dánska, Norska a všech ostatních evropských zemí, kráčeli „muži v šedých oblecích“, korporační zástupci I.G. Farben, s cílem získat pro svou společnost podíl na válečné kořisti. Toto bezohledné plenění kompletních průmyslových odvětví a území se stalo vzorem pro následnou globální loupež – až do dnešního dne: Halliburton, různé petrochemické, farmaceutické a další korporační „investoři“ za Bushova prezidentství si také zajistili svůj podíl za investice během války v Iráku. Ale zpátky k 2. světové válce: v terminologii I.G. Farben pro poválečné uspořádání „velkoprostoru“ zahrnovalo evropské území i Rusko. Tento pojem byl ale formulován záměrně ‚pružně‘, aby se po případném vítězství nad Asií, Amerikou a zbytkem světa mohl do pojmu „velkoprostor“ vejít celý svět. Tyto plány na vojenské a následné ekonomické podmanění světa koalicí nacistů a Kartelu jsou dopodrobna popsány tribunálem s válečnými zločinci - řediteli kartelu I.G. Farben v Norimberku. Kopie více než 40.000 původních dokumentů tohoto historického soudu se šest desetiletí skrývaly před zraky veřejnosti v amerických archivech. Teprve roku 2007 byly zveřejněny v internetu: www.profit-over-life.org. Následující podrobný popis poválečných plánů I.G. Farben vyšel v knize Arno Söltera s názvem: „Velkoprostorový kartel – nástroj průmyslového tržního pořádku v nové Evropě“. [Původní německý název byl: Das Großraum-Kartell – Ein Instrument der industriellen Marktordnung in einem neuen Europa]. Zveřejnění této knihy nebylo dílem jedince. Sölter byl tou dobou ředitelem oficiálního nacistického „Ústředního výzkumného ústavu pro národní ekonomický pořádek a velkoprostorovou ekonomiku“

164


‘Velkoprostorový Kartel‘ a jeho organizační systém

se sídlem v Drážďanech. Tento „ústav“ byl jednou z oficiálních plánovacích úřadů koalice nacistů s kartelem I.G. Farben pro poválečné uspořádání Evropy. Tato kniha je vzorem toho, co se později mělo stát strukturou Evropské unie – těleso kartelových zájmů, nárokujících si „velkoprostor“ jako svůj trh a operujících bez jakékoli demokratické kontroly.

VÝŇATKY ZE SÖLTEROVY KNIHY Z ROKU 1941 NÁZEV KAPITOLY: ‘VELKOPROSTOROVÝ KARTEL‘ “Připomeňme si hierarchii organizace trhu: stát – hospodářská skupina – kartel, který jsme zřídili pro velkoprostor. V této souvislosti ponechme stranou odpovědnost státu v oblasti politiky obchodu a měny uvnitř velkoprostoru. Místo toho pohlédněme podrobněji na problémy hospodářské politiky státu, která vzhledem k principu nevyhnutelně ústí v regulaci trhu v celém velkoprostoru Kartelu. Velkoprostorový kartel má přímo na starosti ekonomická skupina, jejíž funkce regulace trhu bychom rádi sloučili v „Kartelovém úřadě“. “Za tímto účelem stávající oddělení kartelu pro hospodářské skupiny bude muset být rozšířeno za účelem převzetí funkcí tohoto nového úřadu. Nadřazen Kartelovému úřadu bude Ústřední kartelový úřad, který bude na základě jemu vyhrazených kompetencí odpovídat současnému oddělení Říšské průmyslové skupiny (Reichsgruppe Industrie), ale také oddělení kartelu nebo specialistů německého ministerstva hospodářství 1. Dnešní Komise EU je přesná kopie tohoto “Ústředního kartelového úřadu“. Vládne jménem a v zájmu kartelu bez jakékoli demokratické kontroly. 1

Na základě zjednodušení organizace považujeme angažovanost Říšské hospodářské komory za nežádoucí (Reichswirtschaftskammer).

165


Kapitola 3

“Z praktického hlediska, úkoly budou muset být rozděleny, aby nedocházelo k duplikaci práce. Bude dobré pověřit faktickým dohledem kartelového úřadu Ministerstvo hospodářství, kdežto povinnosti Ústředního kartelového úřadu se budou více zabývat otázkami základní organizace trhu, jakožto právními a mezistátními kartelovými otázkami. Za účelem účinné operativnosti, Úřad pro průmysl bude muset být informován o všech případných problémech. Budeme-li následně diskutovat problémy „Ústředního kartelového úřadu“, budeme také diskutovat s tím související obchodní a organizační problémy, např. ty, které nebyly podrobně uvedeny výše zmíněnými úřady. “Z toho samozřejmě vyplývá, že německá metoda kartelového dohledu bude zavedena i v německých částech evropské zájmové sféry. Rozsah a povaha organizace v ostatních zemích bude samozřejmě záviset na míře industrializace. Níže budeme diskutovat o způsobu operací organizací kartelu ve vztahu k podmínkám převažujícím v Německu“.

1. Ústřední kartelový úřad a) Ústřední kartelový úřad je nejvyšší regulační autorita; v souladu s tímto ustanovením i)

je odpovědný za konečná rozhodnutí, týkající se otázek v oblastech odpovědnosti kartelového dohledu;

ii) je odpovědný za udržování úzkých styků s nejvyššími odbornými orgány, např. v hospodářské a obchodní politice, cenové politice a politice komodit atd.; za koordinaci se zmíněnými odbornými orgány a jejich rozhodnutí souvisejícími s rozhodnutími s ohledem na specifickou tématiku a základní pokyny podřízeným institucím;

166


‘Velkoprostorový Kartel‘ a jeho organizační systém

b) Centrální kartelový úřad udržuje styky s příslušnými ústředními národními kartelovými úřady ostatních evropských zemí, a to jak ohledně zpracování s důležitými fundamentálními tématy, týkajíc se rozhodnutí v oblastech odpovědnosti, na nichž se „velkoprostorový Kartel“ nebo jednotlivé národní kartely nedokážou dohodnout. c) V souladu s tím, Ústřední kartelový úřad zastupuje příslušné oddělení stížností, týkajících se rozhodnutí, k nimž dospěly kartelové úřady. Dále stížnosti, týkající se takových záležitostí, jako podniknutých akcí nebo přestupků, jichž se dopustily cizí kartely, by měly být řešeny v Ústředním kartelovém úřadě. d) Kartelové právo, které je momentálně velmi různé a chabě organizované, bude muset být reformováno a pokud možno co nejvíce standardizováno pro celý velkoprostor.

‘Ústřední kartelový úřad’ ‘bruselské EU’: Berlaymontova budova v Bruselu. Ve skutečnosti je tato budova jen jednou z několika tuctů komplexů ‘Komise EU’ v Bruselu. Tyto struktury jsou operačními základnami více než 54,000 nevolených kariérních byrokratů, vládnoucích Evropě jménem Kartelu.

O více než 6 desetiletí později, Komise EU implementuje téměř totožnou kopii tohoto plánu s cílem, nastolit „standardizované kartelové právo“ za účelem ovládnutí životů téměř 500 milionů Evropanů – bez jakékoli demokratické kontroly.

167


Kapitola 3

e) Bude zapotřebí, vytvořit všeobecné zásady regulace trhu pro evropský velkoprostor. Ohledně úprav trhu a kartelu bude zapotřebí vytvořit podobná pravidla, stejně jako v případě hospodářských dekretů, které byly vypracovány resp. na nichž stále ještě pracuje Ministerstvo hospodářství pro účtovací soustavu.

‘Korunovační komnata’ Ústředního kartelového úřadu v bruselské EU. Zasedací místnost ‘Komise EU’ na 13. poschodí bruselského ústředí.

O několik desetiletí později, se z „Kartelových dekretů“ nacistů a I.G. Farben stala „nařízení EU“, která ovládají nejen zdraví a životy Evropanů, ale i vysávají jejich hospodářství

f) Stejně tak v obchodní ekonomice, musí být zavedena spolupráce s neněmeckými zeměmi, aby bylo možno připravit zdravou regulaci trhu (včetně srovnání mezi jednotlivými společnostmi).

g) Bude zapotřebí vytvořit model organizačního plánu pro „Velkoprostorový kartel“ spolu s jasným a jednoduchým modelem srovnatelných článků. K zajištění efektivního kartelového dozoru je nepostradatelné vytvořit vhodně vypracovanou kartelovou smlouvu. Vzhledem k historickému vývoji a nezřídka četným změnám smluvních provizí mnoho kartelových dohod končí naprostou neprůhledností. Proto bude zapotřebí dokončit vhodně formulovanou vzorovou smlouvu, která bude upravovat podrobnosti všech budoucích změn nebo dodatků ke smlouvám.

168


‘Velkoprostorový Kartel‘ a jeho organizační systém

Tato “vzorová smlouva” se stala skutečností v podobě „Lisabonské smlouvy“ – „zmocňovacího zákona“ nabyvšího platnosti roku 2009, který zaručuje téměř diktátorskou moc kartelu „Komise EU“. Z dobrých důvodů a obávaje se, že by ji evropské národy mohly odmítnout, Kartel nepovolil demokratické panevropské referendum o této „vzorové smlouvě“. Stojí za pozornost, že lid Irska, jediné země, které bylo povoleno o smlouvě v červnu 2008 hlasovat,, odpověděl „ústřednímu kartelovému úřadu“ - Komisi EU v Bruselu - jasným a zřetelným „NE“. h) Bude zapotřebí navrhnout vhodně sjednocené klasifikační schéma pro výrobu a distribuci statistiky kartelu. Prodejní statistické údaje musí být vykládány tak, aby byla distribuce kdykoliv přizpůsobitelná potřebám spotřeby. i)

Bude zapotřebí vypracovat centrální kartelový rejstřík včetně nejen něme ckých , a l e i mezinárodních účastníků ve všech oblastech vlivu „Velkoprostorového kartelu“. Rejstřík kartelu musí zahrnovat jak povahu uzavřených smluv, tak podrobnosti zásobování zbožím, obchodní přísliby, výrobní podmínky a podobně. Do jisté míry, rejstřík musí reprezentovat zrcadlový obraz „Velkoprostorového kartelu“ jako celku.

169


Kapitola 3

j)

Ústřední kartelový úřad bude muset zařídit zveřejnění žurnálu s názvem “Das Großraum-Kartell” („Velkoprostorový kartel“), který bude publikovat všechna rozhodnutí nejvyššího orgánu o všech fundamentálních otázkách regulace evropského trhu, nařízení [!] a podobné záležitosti. I tento bod byl přijat bruselskou EU, která vydává „Oficiální žurnál Evropské unie“ jako svůj „právní věstník“. Žádná úprava nebo právní předpis se nesmí stát zákonem, dokud nebyl zveřejněn v tomto časopise. Tučný text a text v závorkách je komentář.

KARIÉRA ARNO SÖLTERA JAKO STRŮJCE ‘BRUSELSKÉ EU’ Lze zazlívat někomu, kdo by se domníval, že Arno Sölter byl jedním z nacistických zločinců, kteří zánikem „Tisícileté říše“ roku 1945 zmizel s povrchu Země? Nicméně tato naivní domněnka by ovšem byla na hony vzdálena pravdě. Ve skutečnosti po službách tohoto nacistického strůjce podmanění Evropy a náhončího kartelu byla v poválečných letech nebývalá poptávka. Roku 1962, 5 let po vzniku Evropského hospodářského společenství, si Sölter udělal jméno jako stratég kartelu v EHS, Evropském hospodářském společenství. Pod názvem “Vertriebsbindungen im gemeinsamen Markt unter wirtschaftlichem und EWG-kartellrechtlichen Aspekt,” (Odbytová práva ve společném trhu z pohledu ekonomických a kartelově právních aspektů EHS) Sölter publikoval své staronové kartelové koncepty ve 4. čísle/roč. 1962 časopisu ”Kartellrundschau” v nakladatelství Carl Heymanns. Pohlédneme-li na bezproblémovou metamorfózu evropského stratéga Třetí říše ve strůjce „bruselské EU“ prizmatem této knihy, nikoho kvazi diktátorská povaha ‚bruselské EU‘ už neudiví. Další informace: GB3A5666

170


‘Velkoprostorový Kartel‘ a jeho organizační systém

171


Kapitola 4 ‘BRUSELSKÁ EU’ DNES:

Co petrochemický a farmaceutický Kartel a jeho političtí satrapové nechtějí, abyste věděli


Kapitola 4

Smlouvy EU: Pokusy petrochemického a farmaceutického Kartelu o konsolidaci politické moci v Evropě V politické aréně jsme svědky toho, že 90. léta 20. a první desetiletí 21. století Kartel kráčí čím dál tím ctižádostivěji směrem ke konsolidaci své politické moci v Evropě a že jeho konečným cílem je vytvoření globálního ústředního výboru s cílem, ubránit se hrozbě přírodního léčitelství a zajistit Kartelu globální monopol pomocí patentovaných léčiv. Základními prvky těchto kroků byl podpis Maastrichtské smlouvy r. 1992, Amsterodamské smlouvy r. 1997, Smlouvy z Nice r. 2001 a Lisabonské smlouvy v prosinci r. 2009. U každé z těchto smluv je třeba poznamenat, že v ani jednom případě drtivá většina Evropanů nedostala absolutně žádnou možnost, odmítnout rozhodnutí své vlády, která podpisem smlouvy zrušila práva a svobodu svých voličů. Samozřejmě, že kdyby byrokracie bruselské EU byla skutečná demokracie, všichni občané EU by dostali jako první právo vyjádřit svou vůli pomocí referenda, čímž by všechny tyto smlouvy s největší pravděpodobností nebyly nikdy podepsány. Maastrichtskou smlouvou: •

došlo k rekonstrukci EU a otevřela se cesta k její politické integraci, čím Kartel získal větší stupeň politické kontroly nad zeměmi EU.

vznikla hospodářská a měnová unie, která Kartelu poskytla vyšší stupeň ekonomické kontroly nad zeměmi EU.

174


Co petrochemický a farmaceutický Kartel a jeho političtí satrapové nechtějí, abyste věděli

byla nastolena společná zahraniční a bezpečnostní politika, která poskytuje Kartelu vyšší stupeň kontroly nad aktivitami zemí EU na mezinárodní politické scéně.

Byla nastolena politika “ochrany spotřebitele”, umožňující Kartelu jí používat jako záminky pro ochranu prosazování svých zájmů. Tzv. ‚směrnice pro potravinové doplňky‘ se toho stala klasickým příkladem, přičemž celoevropská omezení prodeje vitamínů a minerálních doplňků vznikala na základě ‚nezbytnosti zajistit vysoký stupeň ochrany zákazníků. Skutečným důvodem restrikcí byla pochopitelně ochrana multimiliardových zisků z prodeje syntetických patentovaných léčiv, ohrožených použitím nepatentovatelných terapií, např. vitamínů při léčbě kurdějí a onemocnění srdce kvůli nedostatku vitamínů.

Podpis Maastrichtské smlouvy 7. února 1992

Další informace: GB3MT347

175


Kapitola 4

Amsterodamská smlouva: •

Dělala problémy v souvislosti s volným pohybem osob v rámci právního řádu EU. Kvůli tomu bylo zapotřebí, aby byl vytvořen celoevropský informační systém, čímž Kartel získal netušené možnosti, jak se vměšovat do soukromí občanů EU.

Odsouhlasila program na vývoj aktivit Europolu (evropského policejního orgánu), čímž umožnil Kartelu zintenzívnit kontrolu svobody Evropanů i přes hranice státu.

Dále vyvinula všeobecnou bezpečnostní politiku za účelem postupné formulace všeobecné obranné politiky, čímž byly vyvinuty prostředky, s jejichž pomocí může Kartel případně dosáhnout vojenské kontroly na globální úrovni.

Evropští lídři shromáždění k podpisu Amsterodamské smlouvy 2. října 1997.

Další informace: GB3AT833

176


Co petrochemický a farmaceutický Kartel a jeho političtí satrapové nechtějí, abyste věděli

Vliv petrochemického a farmaceutického Kartelu na náplň Amsterodamské smlouvy a systému EU pro odhad rizika. V lednu 2010 akademikové na britských univerzitách v Bathu a Edinburku zveřejnili důkazy o tom, že výrobci petrochemických, farmaceutických, chemických, potravinových a tabákových výrobků se v 90. letech společně angažovali v dlouhodobém ovlivňování za účelem utváření politiky Evropské unie k vlastnímu prospěchu. Podle této studie, publikované ve Veřejné knihovně vědeckého lékařství, o níž jsme na internetové stránce euobserver.com informovali, přední korporace, jako např. Shell, Bayer, Zeneca, SmithKline Beecham, Unilever, Tesco a British American Tobacco rozjely několikaletou lobbyistickou kampaň, jejímž cílem bylo utvářet systém odhadu dopadu svých obchodních zájmů na úkor veřejného zdravotního systému. Forma odhadu dopadu, prosazovaná těmito nadnárodními společnostmi, se nakonec stala schválením Amsterodamské smlouvy součástí EU. Je proto důležité vědět, že Směrnice EU o potravinových doplňcích, uzákoněná r. 2002, využívá odhadování rizika jako prostředku k celoevropskému omezení prodeje vitamínů a minerálních doplňků potravy za účelem ochrany prodeje patentovaných syntetických léčiv farmaceutického průmyslu. Smlouva z Nice: •

Přinesla kvalifikovaný většinový volební systém v Evropské radě, čímž se ještě více omezila schopnost jednotlivých členských zemí EU vzepřít se zájmům Kartelu. Výsledkem této změny bylo, že tři hlavní kartelové země – Německo, Francie a Velká Británie – spolu s Itálií se nyní velmi účinně dělí o moc v Radě.

Další informace: GB3NT972

177


Kapitola 4

Měla za následek, že počet křesel v Evropském parlamentu vzrostl a zaznamenal posunul ve prospěch tří hlavních kartelových zemí – Německa, Francie a Velké Británie – plus Itálie.

Podpis smlouvy z Nice 26. února 2001.

Lisabonská smlouva Lisabonská smlouva, uzákoněná v Evropské unii v prosinci 2009, povznesla pokus Kartelu o konsolidaci své politické moci v Evropě na zcela novou rovinu. Jelikož cílem smlouvy bylo legitimizovat vytvoření EU, smlouva vytváří veskrze nedemokratické základy budoucí Evropy. Coby jasný a nezpochybnitelný krok směrem k implementaci celoevropské diktatury, součástí smlouvy je:

178


Co petrochemický a farmaceutický Kartel a jeho političtí satrapové nechtějí, abyste věděli

Neexistuje rozdělení mocenských složek, čímž je eliminována klíčová a základní složka jakékoliv demokracie.

Žádná možnost pro evropské národy volit demokraticky prezidenta EU. Místo toho je prezident vybírán potajmu evropskou politickou elitou v zájmu korporací.

Neexistuje možnost, aby lidé volili 27člennou ‚Komisi EU‘. Namísto toho tato výkonná úroveň kabinetu evropské vlády je „jmenována“ evropskou politickou elitou v zájmu korporací.

Neexistuje možnost, aby lidé sesadili Evropskou komisi – i když drtivou většinou zastávají názor, že zneužívá své moci a omezuje lidská práva.

Neexistuje možnost, jak zabránit postupující erozi práv a svobod. Lisabonská smlouva, která je formulovaná jako ‚samodoplňková‘, tak umožňuje, aby ‚bruselská EU‘ rozhodovala, jak a kdy se jí zabaží po více moci, kterou si také bez dlouhých cavyků (referenda) udělí.

Nedemokratická historie Lisabonské smlouvy “Konvence o budoucnosti Evropy”, orgán, jemuž předsedal bývalý francouzský prezident Valéry Giscard d'Estaing, původně zahájil práci na tzv. ‚Evropské ústavě‘ v únoru 2002. Návrh textu Ústavy byl předložen EU na summitu v červnu 2003 a schválen byl o rok později, v červnu 2004. Nicméně v květnu 2005 hlasovali Francouzi v lidovém referendu proti této ústavě. O měsíc později je následovali Nizozemci. Ústavu dali tedy na nějakou dobu (na rozmyšlenou) k „ledu“ a chvíli to vypadalo tak, že tam už zůstane.

179


Kapitola 4

V lednu 2007 se předsednictví EU ujalo Německo, resp. jeho kancléřka Angela Merkelová, která prohlásila, že čas na rozmyšlenou skončil. Pouhé dva měsíce později, v březnu byla všemi členskými státy schválena Berlínská deklarace – podle níž měly všechny státy odsouhlasit novou smlouvu EU do parlamentních voleb 2009. Text nové smlouvy, od té doby známý pod názvem ‚Lisabonská smlouva‘, byl zveřejněn 4. června 2007. K nemalému šoku Francouzů a Holanďanů, stejně jako milionů demokratů v Evropě, se ukázalo, že 96% článků nové smlouvy bylo kopií odmítnuté staré ústavy EU. Když se šok postupně měnil v nevoli, dokonce samotný Valéry Giscard d'Estaing, autor původního textu ústavy, byl nucen přiznat, že ‚rozdíl mezi novou smlouvou a starou ústavou byl více méně kosmetické povahy než reálný‘. Navzdory zjevnému podvodu, k němuž zde došlo, podepsalo 13. listopadu 2007 v portugalském Li- Německá kancléřka Ansabonu Lisabonskou smlouvu 27 gela Merkelová byla hlavčlenských států. Jedinou zemí, ním evropským nástrojem ‚zmrtvýchvstání‘ odmítkterá dala přednost nechat demo- nuté ústavy a jejího překraticky rozhodnout o Lisabonské jmenování na Lisabonskou smlouvě v lidovém hlasování, smlouvu. bylo Irsko. Ve všech ostatních 26 členských zemích – včetně Francie a Nizozemska, které předtím téměř totožnou smlouvu v referendu smetly ze stolu – prošla smlouva národními parlamenty bez jakéhokoliv veřejného hlasování.

180


Co petrochemický a farmaceutický Kartel a jeho političtí satrapové nechtějí, abyste věděli

V Portugalsku bylo referendum vyloučeno pod vlivem nátlaku britského premiéra Gordona Browna a francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho. Brown a Sarkozy telefonovali José Sócratesovi, portugalskému premiérovi a naléhali, že veřejných voleb není zapotřebí. Sarkozy sám upřel francouzskému lidi referendum, navzdory tomu, že 58% hlasů v zemi si ho přálo. Britský premiér Gordon Brown a francouzský prezident Nicolas Sarkozy telefonovali José Sócratesovi, portugalskému premiérovi s tím, že referendum o Lisabonské smlouvě nebude nutné.

V červnu 2008 šel irský lid k volebním urnám, aby se zúčastnil referenda o smlouvě výrazným ‚Ne‘, čímž se stal zrcadlovým obrazem francouzského a holandského hlasování z června 2005. Jasným a rozhodným projevem opozice k „bruselské EU“ byla Lisabonská smlouva zamítnuta ve třiatřiceti ze čtyřiceti tří volebních okrsků Irska. Jakákoliv opravdová demokracie by na tomto místě naslouchala hlasu třiapadesáti procent voličů a vyhodila by smlouvu tam, kam patří: na smetiště dějin. Místo toho a navzdory průzkumu mínění voličů, naznačujícího, že téměř tři čtvrtiny irských hlasů bylo proti konání nového kola referenda o smlouvě, „bruselská EU“ ukázala svou pravou tvář tím, že si vymínila nové hlasování a vyrobila ten ‚správný‘ výsledek. Místo aby se ustoupila vůli lidu, jak by učinila jakákoli pravá demokracie, lídři Evropské unie reagovali na irské ‚Ne‘ tím, že Irsku vyhradili čtyřměsíční ultimatum na rozmyšlenou a aby vysvětlilo, jak bylo možné, že získalo veřejnou podporu smlouvy. Především Nicolas Sarkozy trval na tom, že „Irský lid bude muset hlasovat znovu“.

181


Kapitola 4

Potom došlo k následující poli- Irské referendum o Lisabontické intervenci Evropské ko- ské smlouvě, červen 2008 mise; masívní nátlak a lži irským voličům – včetně propagandy, že odmítavé stanovisko k Lisabonské smlouvě bude mít za následek ekonomickou izolaci Irska; korporační intervence od firem jako je např. Ryanair (která utratila půl milionu EUR na kampaň pro ‚Ano‘ smlouvě), Intel (který utratil několik set tisíc), a farmaceutická společnost Pfizer (která otevřeně varovala před ‘úprkem kapitálu’ z Irska v případě hlasování v neprospěch smlouvy) a v neposlední řadě blatantní smetení V irském referendu v červnu směrnic Irska na nestrannost 2 0 0 8 b y l a L i s a b o n s k á médií ze stolu (a tím zajišťujíc, smlouva odmítnuta ve 33 aby komerční rozhlas a televize ze 43 hlasovacích okrsků. Okrsky odmítnuvší smlouvu nedostali vyhrazený stejný vysí- jsou zobrazeny růžovou. lací čas na obou stranách v debatách o smlouvě) mělo za Obrázek poskytla: Wikipedia. následek, že v opakovaném hlasování o smlouvě v říjnu 2009 irský lid hlasoval ‚pro‘. Výsledkem toho bylo, že smlouva prošla do EU a byla uzákoněna 1. prosince 2009.

182


Co petrochemický a farmaceutický Kartel a jeho političtí satrapové nechtějí, abyste věděli

Fakta a fikce o Lisabonské smlouvě Fikce: Lisabonská smlouva nemění základní povahu Evropy. Faktem je: článek 1 dodatků ke smlouvě o Evropské unii a ke smlouvě o vzniku Evropského společenství, které jsou v Lisabonské smlouvě obsaženy, praví, že „Unie nahradí Evropské společenství a bude jeho následníkem“. Dodatkem k tomu se v článku 46 A praví, že „Unie bude mít právní povahu“. Tím je absolutně jasné, že polisabonská unie je naprosto novým právním subjektem a že Evropské společenství, jehož bylo 27 členských států předtím členy, přestalo existovat. Navíc v dodatcích k článku 24 Smlouvy o Evropské unii a zakládající smlouvy o Evropském společenství bruselská EU může nyní podpisovat smlouvy s ostatními zeměmi nebo mezinárodními organizacemi jménem svých členských států ve všech oblastech kompetence. A samozřejmě nezapomínejme, že smlouvou byl vytvořen nový post prezidenta EU (jímž byl jmenován Herman van Rompuy bez jakéhokoliv veřejného hlasování); dále post nového ministra zahraničí EU (jímž

183

Podle Lisabonské smlouvy byl Herman van Rompuy jmenován prezidentem EU, zatímco Catherine Ashtonová instalována jako ministryně zahraničí EU. V obou případech občané EU nedostali sebemenší možnost hlasovat o výše zmíněných jmenováních.


Kapitola 4

byla jmenována Catherine Ashtonová bez jediného hlasu veřejnosti); a diplomatický sbor EU. Ve skutečnosti proto nelze nevidět, že došlo k podstatným změnám „základní povahy“ Evropy. Fikce: Lisabonská smlouva umožňuje národním parlamentům lepší demokratickou kontrolu. Pravda je: v souladu s článkem 7 protokolu o uplatnění zásad subsidiarity a proporcionality smlouva poskytuje národním parlamentů pro všechny účely a případy pouze právo si ztěžovat na všechno, s čím nesouhlasí. Konkrétně to znamená, že dává k dispozici pouhý mechanizmus, pomocí něhož národní parlamenty mohou podávat stížnosti, jsou-li podporovány jednou třetinou národního parlamentu. Nicméně bruselská EU nemá sebemenší povinnost svá rozhodnutí měnit nebo rušit a může jednoduše jakoukoliv takovou stížnost v případě potřeby přehlasovat. Navíc, i kdyby národní parlamenty vznesly námitku k legislativnímu návrhu Komise EU, komise není povinna měnit nebo zrušit jediné své rozhodnutí. V takové situaci může jednoduše přehlasovat stížnost a považovat ji za vyřízenou Evropskou radou a Evropským parlamentem. Ve skutečnosti se zde nejedná o nárůst demokratické kontroly ze strany národních parlamentů, ale o byrokratický trik, v němž je velmi nepravděpodobné, aby někdo mohl ovlivnit diktátorskou povahu bruselské EU pomocí těchto mechanizmů.

184


Co petrochemický a farmaceutický Kartel a jeho političtí satrapové nechtějí, abyste věděli

Fikce: Lisabonská smlouva učiní rozhodovací pochody bruselské EU demokratičtějšími. Pravda je: ze všech klamných tvrzení bruselské EU je toto jedním z nejnestoudnějších. Především na rozdíl od skutečné demokracie, evropský parlament nemá žádnou možnost svobodně iniciovat a uzákonit něco v jakékoliv oblasti, kterou si zvolí nebo kterou podnítí. Jak už padla zmínka, v souladu s Lisabonskou smlouvou vznikly posty prezidenta EU a ministra zahraničí EU, kteří byli mandatorně jmenováni bez veřejného hlasování. Navíc, 27 členů Komise EU, exekutivního orgánu EU, bude samozřejmě i nadále jmenováno bez veřejných voleb. To ale zdaleka není všechno: podle článku 48 dodatků ke smlouvě o Evropské unii a zakládající smlouvě o Evropském společenství, obsažených v Lisabonské smlouvě, je Lisabonská smlouva ‚samododatková‘, což znamená, že do budoucna jí lze novelizovat bez konání mezivládních konferencí nebo konzultací občanů pomocí referenda.

Lisabonskou smlouvu lze novelizovat bez referenda Evropanů.

Uvědomíme-li si tato fakta, vidíme, že že jsou na hony vzdálené „demokratickému“ pojetí exekutivních pochodů bruselské EU. Naopak, mají všechny klasické rysy diktatury.

185


Kapitola 4

Fikce: Lisabonská smlouva je odpovědí na obavy vznášené občany Evropy a zlepší legitimitu funkčnosti bruselské EU. Pravda je: uvědomíme-li si, že obavami naplnění občané Francie a Nizozemska jasně odmítli tzv. ‚Evropskou ústavu“ v národním referendu r. 2005, dále skutečnost, že 96% textu Lisabonské smlouvy je totožných s textem Ústavy, že přes 99% evropských voličů nedostalo šanci o ní hlasovat, dělá to z nároků EU absurdní frašku. VOLBY V EU r. 2009

57 procent oprávněných voličů v Evropě r. 2009 se záměrně voleb nezúčastnilo, zatímco další 4% volilo proti diktatuře EU.

Dále nelze zapomínat, že 57% oprávněných voličů v Evropě v EU volbách v červnu 2009 protestovalo proti bruselské EU tím, že k volbám nešlo a další 4% oprávněných voličů volilo proti diktatuře EU tím, že volilo strany stojící v opozici k EU nebo Lisabonské smlouvě. Jakákoliv zmínka o tom, že Lisabonská smlouva je odpovědí na obavy těchto Evropanů je přinejmenším zavádějící.

186


Co petrochemický a farmaceutický Kartel a jeho političtí satrapové nechtějí, abyste věděli

Fikce: Lisabonskou smlouvou nevzniká evropská armáda. Pravda je: v článku 28A (c) 3, § 1, dodatků ke smlouvě o Evropské unii a zakládající smlouvě o Evropském společenství, obsažené v Lisabonské smlouvě, se praví, že „členské státy dají Unii k dispozici civilní a vojenský potenciál pro implementaci všeobecných bezpečnostních a obranných opatření“. Paragraf 2 militarizuje bruselskou EU ještě víc tím, že se v něm praví: „Členské státy podniknou progresivní kroky na zlepšení svých vojenských schopností“, což jasně naznačuje, Evropská obranná agentura bude začleněna do těchto novelizovaných smluv.

187


Kapitola 4

Co řekli političtí satrapové ‚bruselské EU‘ o Lisabonské smlouvě Srovnání s odmítnutou Evropskou ústavou: “Veřejné mínění bude nutno přimět, aby přijalo – aniž by si to uvědomovalo – návrhy, které se mu ještě neodvažujeme momentálně přímo přestavit… Všechny předchozí návrhy budou v novém textu, ale budou skryté nebo nějakým způsobem zahalené“. Valéry Giscard D'Estaing, bývalý francouzský prezident a předseda Konvence, ve francouzském Le Monde, 14. června 2007, a anglickém Sunday Telegraph, 1. července 2007. “Podstata ústavy je zachována. To je fakt“. Německá kancléřka Angela Merkelová v projevu v Evropském parlamentu 27. června 2007.

“Dobrá věc na tom, nenazývat to Ústavou, je, že nikdo nemůže požadovat v dané souvislosti referendum“. Giuliano Amato, někdejší italský premiér a náměstek předsedy Konvence, kde byl vypracován návrh Evropské ústavy, v projevu v londýnské School of Economics, 21. února 2007.

188


Co petrochemický a farmaceutický Kartel a jeho političtí satrapové nechtějí, abyste věděli

"Podstata dohody z roku 2004 byla znovu nastolena. CO zmizelo, je pojem ‚ústava‘. Dermot Ahern, irský ministr zahraničí, Daily Mail Ireland, 25. června 2007

"Virtuální nesrozumitelnost nahradila jednoduchost coby klíčový přístup k reformě EU. Co se týká nyní navrhovaných změn ústavní smlouvy, většina z nich je prezentační povahy, která nemá žádný praktický účinek. Byly jednoduše navrženy k tomu, aby umožnily jistým lidem ve vládě prodat voličům myšlenku ratifikace parlamentem než pomocí referenda“. Dr Garret FitzGerald, bývalý irský premiér, Irish Times, 30. června 2007 O tom, zda vůbec chtěli, aby jejich občané smlouvu pochopili: "Rozhodli, že dokument by měl být nečitelný. Jeli nečitelný, není ústavní. Tak to bylo vnímáno… představte si, že anglický premiér může jít do dolní sněmovny a říci: „Podívejte, je to absolutně nečitelné, je to typická bruselská smlouva, nic nového, žádná potřeba dělat referendum.‘ Kdyby se vám podařilo pochopit ji na první pohled, pak by snad existoval důvod k referendu, protože by to znamenalo, že je v ní něco nového“. Giuliano Amato, bývalý italský premiér a místopředseda Konvence, kde byl vypracován návrh Evropské ústavy, zaznamenáno Otevřenou Evropou, Centrem pro evropskou reformu, Londýn 12. června 2007.

189


Kapitola 4

"Cílem Ústavní smlouvy byla lepší čitelnost; cílem této smlouvy je nečitelnost; Cílem Ústavy byla jasnost, zatímco cílem této smlouvy je nejasnost. A to se taky povedlo. Karel de Gucht, Belgický ministr zahraničí, Flandreinfo, 23. června 2007

O Irském hlasování ‘Ne’ Smlouvě roku 2008: “Všichni [političtí lídři] vědí moc dobře, že kdyby položili podobnou otázku ve svých volebních obvodech pomocí referenda, odpověď by s největší pravděpodobností zněla v 95% zemí také „Ne“. Charlie McCreevy, Irský komisař EU, Irish Times, 27. června, 2009

O francouzském hlasování ‘Ne’ o Evropské ústavě (s jejímž obsahem je Lisabonská smlouva z 96% totožná) roku 2005: “Francie měla svým „Ne“ před ostatními zeměmi náskok. Stejně tak by to dopadlo ve všech ostatních členských zemích, kdyby se v nich konalo referendum. Existuje propastný rozdíl mezi lidem a vládami… referendum by teď Evropu ohrozilo. Kdybychom nyní uspořádali referendum ve Francii, smlouva by neprošla; stejně tak by to dopadlo v Anglii“. Francouzský prezident Nicolas Sarkozy, v projevu před poslanci Evropského parlamentu, The Economist, 14. listopadu 2007

190


Co petrochemický a farmaceutický Kartel a jeho političtí satrapové nechtějí, abyste věděli

O tom ,jak lze lid zbavit moci a stát svrchovanosti: “.. Nemyslím, že to je dobrý nápad, nahradit tuto pomalou a efektivní metodu, která zbavuje národní státy strachu, zatímco jsou zbavovány moci – pomocí velkých institucionálních skoků. Proto dávám přednost pomalému postupu rozdrobením svrchovanosti kousek po kousku, vyhýbáním se náhlým změnám národních kompetencí ve prospěch federace. To je myslím způsob, jakým budeme muset vytvářet společnou Evropskou politiku…“ Italský premiér Giuliano Amato, než se stal místopředsedou Ústavní konvence EU, interview s Barbarou Spinelli, La Stampa, 13. července 2000

191


Kapitola 4

Petrochemický a farmaceutický Kartel dosazuje Nicolase Sarkozyho k moci ve Francii Nicolas Sarkozy byl dosazen k moci petrochemickým a farmaceutickým Kartelem ve Francii roku 2007. Jako syn maďarského šlechtice jeho vzestup k moci se stal součástí ‚Plánu B“ Kartelu. Když v Bílém domě v USA došlo ke ztrátě moci sil méně příznivě nakloněných zájmům Kartelu než to bylo v případě prezidenta George W. Bushe, což nastalo, když se americkým prezidentem stal v listopadu 2008 Barack Obama, Kartel se potřeboval ujistit, že jiné vlivné vlády tuto ztrátu mohou nahradit. V takové situaci se jaderná mocnost Francie stala první volbou. Sarkozyho vzestup k moci byl strategicky podporován Kartelem. Roku 2004. kdy byl ještě ministrem vnitra, byl Sarkozy hlavním svědkem na svatbě francouzského farmaceutického trpaslíka Sanofi a švýcarskoněmeckého obra v oblasti léčiv Aventis/Hoechst. Společnost Hoechst, nejbohatší „nevěsta“ v tomto vynuceném sňatku z rozumu, byla pochopitelně jednou z korporační trojky (společně s firmou Bayer a BASF), která vynesla Hitlera k moci, a která financovala přípravy na 2. světovou válku včetně výstavby koncentračního tábora v Osvětimi. Tím, že se Hoechst přestěhoval do Francie spolu s veškerým know-how – tj. včetně receptu, jak vytvářet politické satrapy, zmocnit se politické kontroly, nastolovat de facto diktátorské režimy a usilovat tím nakonec i o světovládu. Diverzifikace ekonomické moci a politického know-how z Německa do Francie byla jednou z nejdůmyslnější kamufláží, které jsou - jak už jsme několikrát viděli - strategickým puncem Kartelu.

192


Co petrochemický a farmaceutický Kartel a jeho političtí satrapové nechtějí, abyste věděli

Předvolební boj Sarkozyho byl téměř přímou kopií posledního předvolebního boje v Německu před 2. světovou válkou. Předvolební boj kandidáta Kartelu byl financován francouzskými korporacemi petrochemického, farmaceutického a jaderného průmyslu za doprovodu Kartelem řízené mediální masáže. Skoro stejným způsobem jako ve 30. letech sázel ve svém pochybném předvolebním boji i Sarkozy na xenofobii, nenávist vůči cizincům a imigrantům s cílem otrávit společenskou atmosféru Francie a vehnat ji v roli zachránce do náruče Kartelu. Sarkozy zašel dokonce tak daleko, že tituloval bezprizornou mládež na předměstích Paříže „svoločí“, čímž lil cílevědomě olej do ohně politických nepokojů a prezentoval se sám jako kandidát a spasitel „zákona a pořádku“. Když se dostal k moci v květnu 2006, spolu s německou kancléřkou Angelou Merkelovou se ‚zatrůnil‘ jako nový lídr bruselské EU, a to způsobem nezřídka připomínajícím obřady středověkých velmožů. Jenže Evropa Sarkozymu a jeho korporačním sponzorům nestačila. Za dva roky ve funkci se prohlásil lídrem Středozemního impéria, a zatáhl více než tucet středozemských států do sféry zájmů Kartelu. Spojená středozemní říše nápadně připomíná rozpětí Římské říše v době Julia Césara, jedné z historických postav, o jejíž repliku Sarkozy ve stylu Napoleona zjevně usiluje. Pohlédneme-li na to, co těmto zemím může nabídnout, vyjde najevo zoufalost povahy Sarkozyho operací na prahu 21. století v Evropě, Severní Africe a na Středním východě. Sarkozy – korporační konexe Sarkozyho vzestup k moci ve Francii roku 2006 byl financovaný "korporační Francií." Výčet jeho hlavních sponzorů viz dole. Jenže tahle korporační podpora by k jeho zvolení sama nestačila. Proto jeho předvolební boj byl doprovázen systematickou propagací strachu – podobně, jako v případě Bushově volby prezidentem roku 2004. Ale Sarkozy zašel ještě o krok dál: přidal nenávist vůči imigrantům jako punc předvolebního boje. Sarkozy se ve světě proslavil jako politik, který děti imigrantů žijících na předměstích Paříže veřejně nazval „svoločí“, čímž vydatně nalil oleje do ohně rasové nenávisti. Cílem této

193


Kapitola 4

metody psychologického vedení války proti vlastnímu obyvatelstvu bylo vehnat zastrašené a vyjukané voliče do jeho náručí. Dva pilíře Sarkozyho předvolebního boje – blatantně sloužící zájmům kartelu a zároveň zajišťující kartelu podporu voličů rozdmycháváním jejich strachu, je v podstatě dokonalá kopie předvolebního boje z roku 1933, který byl také financován petrochemickým a farmaceutickým Kartelem. Toho roku německý kartel IG Farben (Bayer, BASF a Hoechst, dnes součást francouzské Sanofi Aventis), vynesla dalšího bezskrupulózního politika k moci, což mělo nakonec devastující dopad na celou planetu. Podrobnosti této podpory ze strany petrochemického a farmaceutického kartelu, skrývající se za vzestupem NSDAP, jsou dokumentovány v archivech tribunálu s válečnými zločinci ze společnosti IG Farben v Norimberku. Historie je pro nás poučením: "Zapomětlivým je souzeno si minulost zopakovat." (George Santayana) Korporační zájmy, které vynesly do sedla moci Nicolase Sarkozyho:

194


Co petrochemický a farmaceutický Kartel a jeho političtí satrapové nechtějí, abyste věděli

V době, kdy celý svět se chystá používat vodík a jiné obnovitelné druhy energie nejen k pohonu automobilů, ale k pokrytí všech stěžejních oblastí závislých na energetice, Sarkozy se zoufale snaží jako správný trhovec prosazovat používání zastaralé jaderné technologie tím, že vhání tucty rozvojových zemí do náručí fatální závislosti na petrochemickém, farmaceutickém a jaderně energetickém kartelu. V očích Kartelu se Sarkozy jeví nepochybně jako ideální náhražka za George W. Bushe v roli vrchního satrapy jeho globálních zájmů.

195


Kapitola 4

Zednářská a mafiánská infiltrace, podvod, korupce, propaganda a eroze občanských práv v bruselské EU Morální hodnoty nebo pochybné styky? Korupce mezi úředníky byl neustálý problém už od samého založení Komise EU. Do jaké míry se krédo komisařů opírá o morální zásady vidíme nejlépe v kontextu událostí z listopadu 2004. Rocco Buttiglione, věřící katolík a osobní přítel tehdejšího papeže, Jana Pavla II, byl jmenován jako jeden z členů Komise EU. Krátce nato byl odvolán kvůli svým pevným katolickým zásadám, které veřejně hájil. Na místo Buttiglioneho byl jmenován Franco Frattini, důvěrný spojenec italského premiéra Silvia Berlusconiho. Podle zprávy v londýnských Times z 10. listopadu 2004 Buttiglione vypálil při svém odchodu varovný výstřel tím, že v průběhu Frattiniho pověřovacího aktu prohlásil: ‚Doufám, že se ho nikdo nezeptá, zda je svobodný zednář‘. Navzdory tomuto otevřenému varování se Frattini stal viceprezidentem Evropské komise, který je – což má obzvlášť ironický nádech – odpovědný za spravedlnost, svobodu a bezpečnost. Ve své funkci v letech 2004 – 2008 Frattini osobně dohlížel na legislativní úpravy, podle nichž byla systematicky oklešťována občanská práva napříč Evropou, což mělo dopad v podstatě na každý sektor života občanů EU.

196

Franco Frattini, místopředseda Evropské komise o d p ov ě d n ý z a s p r a ve d l n o s t , svobodu a bezpečnost v letech 2004- 2008.


Co petrochemický a farmaceutický Kartel a jeho političtí satrapové nechtějí, abyste věděli

Tato epizoda, ať už vypadá sebenevinněji, vrhá výmluvné světlo na morální hodnoty „bruselské EU.“ Zednářská a mafiánská infiltrace v „bruselské EU“. Svobodné zednářství bylo velmi citlivé téma v Itálii od roku 1981, kdy tajná a ilegální pravicová lóže svobodných zednářů známa jako P2 – Propaganda Due – se rozpadla uprostřed veřejného skandálu. Především kvůli odhalení jména tehdejšího italského ministerského předsedy Silvio Berlusconiho, jako jednoho z tisíce jmen na seznamu členů lóže, včetně jmen prominentních novinářů, zpravodajské služby, armády a politiky. Berlusconi, jehož jméno padlo roku 2009 v souvislosti s teroristickými akcemi mafie z úst svědka a policejního informanta, údajně vstoupil do P2 roku 1978.

Licio Gelli, někdejší velmistr lóže P2 (Propaganda Due), ilegální pravicové zednářské lóže s kontakty na nacizmus. Členem lóže P2 byl současný italský premiér Silvio Berlusconi. (Image credit: Wikipedia)

Z historického hlediska není žádným tajemstvím, že P2 pěstovala styky s nacisty a extrémně pravicovými skupinami. Licio Gelli, její bývalý velmistr, byl r. 1998 ve vězení kvůli korupci a podvodu v souvislosti se skandálem kolem Banco Ambrosiano, a deník New York Times ho otevřeně popsal jako „známého fašistu“. Investigativní novinář David A. Yallop ve své knize ‚Jménem Boha: Vyšetřování vraždy Jana Pavla I‘ dokonce r. 1978 vyslovuje obvinění, že Gelli byl zapletený do spiknutí, které vedlo k vraždě papeže Jana Pavla I, jenž setrval na papežském stolci pouhých 33 dnů. Ještě více zneklidňující je podle některých pramenů, mimo jiné novozélandského New Zealand Herald a The Observer ve Velké Británii, domnělé propojení P2 se státním terorizmem. Jiné prameny, např. BBC, tvrdí, že dotyčný měl konexe jak s mafií, tak pravicovými teroristickými skupinami.

197


Kapitola 4

Když Paul van Buitenen, odpadlík, který odhalil podvody a korupci Evropské komise za vlády Jacquese Santera a způsobil tím jeho pád (viz dole), hovořil r. 2000 s BBC, otevřeně mluvil o svém strachu z mafie a mafiánské infiltraci v „bruselské EU“. Podvody a korupce v Evropské komisi a potrestání odpadlíků Roku 1999 kompletní, Jacquesem Santerem vedená Evropská komise, byla nucena kolektivně odstoupit po zveřejnění kompromitující van Buitenenovy zprávy. Jeden z hlavních jejích cílů bylo odhalit francouzskou komisařku Edith Cressonovou, obviněnou ze spáchání celé řady vážných a opakovaných podvodů, padělání smluv, padělání rukopisu jiných osob a defraudace fondů EU za účelem osobního obohacení. Během svého funkčního období si jako komisařka dokonce neodpustila zaměstnat jednoho ze svých dobrých známých, zubaře Rene Berthelota jako odborníka na HIV/Aids, a to navzdory skutečnosti, že dotyčný neměl sebemenší kvalifikaci v daném oboru. Berthelot byl zkrátka diletant; jedinou expertní činnost, kterou se za více než dva roky své činnosti pro paní Cressonovou vykázal, bylo 24 stránek poznámek nevalné či nulové hodnoty. Roku 2006 Evropský soudní dvůr prohlásil, že Cressonová se dopustila hrubého porušení svých povinností ve funkci evropské komisařky. Obvinění, která nakonec způsobila pád komise, vznesl holandský poslanec Evropského parlamentu Paul van Buitenen, který tou dobou pracoval jako auditor v kontrolní jednotce financí Komise. Coby trest za své ‚práskačství‘ se stal předmětem disciplinárního řízení za nedodržování procesních předpisů, jeho plat byl na dobu čtyř měsíců o 50% zkrácen a nakonec byl dotyčný přeložen s výrazně nižší kvalifikací do účetního oddělení, kde směl dohlížet mimo jiné na výdaje za předměty, jako jsou žárovky. Ale ve srovnání s některými dalšími ‚práskači‘ v EU, dopadl van Buitenen ještě dobře. Např. roku 2004 Marta Andreasen, bývalá hlavní účetní Evropské komise, skončila na dlažbě za to, že si dovolila účetnictví v EU označit jako rébus „korupčních fondů a

198


Co petrochemický a farmaceutický Kartel a jeho političtí satrapové nechtějí, abyste věděli

podvodů.“ Navzdory skutečnosti, že její tvrzení bylo jasně doloženo zveřejněnými zprávami auditorů EU, kteří roku 2004 odmítli odepsat celkové ztráty za desetiletý rozpočet plný údajných podvodů – soud pro úředníky EU odmítl žádost o anulování jejího propuštění a trval ve svém 55 stránkovém prohlášení na platnosti veškerých bodů stížnosti Komise vůči ní. Podvody v Evropském parlamentu Galvinova zpráva, pojmenovaná po Robertu Galvinovi, úředníkovi pro interní audit v EU, jehož jméno stálo na titulní stránce, vznikla koncem roku 2006 jako audit nákladů a výdajů na příkladě výdajů více než 160 poslanců Evropského parlamentu. Jeho zpráva obsahovala vážné a opakované anomálie v platbách za sekretářky a servisní služby; prapodivné, nadsazené a velmi nadstandardní hotovostní platby zaměstnancům nebo poskytovatelům servisních služeb; chybné registrace a chyby v daňových prohlášeních; laxní nebo neexistující fakturaci; neprůhledné nebo neregistrované nároky za výdaje. Existence této šokující zprávy se udržovala v tajnosti do února 2008, kdy zprávu o její existenci zveřejnil anglický člen Evropského parlamentu Chris Davis. Ale i potom byl její obsah utajován, a jen vybraná skupina poslanců parlamentu dostala možnost si zprávu přečíst jednotlivě pod dohledem v uzamčené místnosti. Poté, co zpráva prosákla na veřejnost a oni byli obviněni ze spáchání „masivního“ podvodu, poslanci Evropského parlamentu hlasovali, aby ke zveřejnění zprávy nedošlo a aby podvody a machinace v souvislosti s vyúčtováním jejich výdajů vůbec nespatřily světlo světa. Korupce v agentuře EU pro „boj s kriminalitou“. Dokonce ani Eurojust, agentura EU pro tzv. „boj se zločinností“, se nevyhnula korupčnímu skandálu. Například v prosinci 2009 ředitel agentury Jose da Mota odstoupil poté, co byl na 30 dnů suspendován za vykonávání nátlaku na portugalské státní žalobce

199


Kapitola 4

s cílem zabránit vyšetřování korupčního skandálu, do něhož byl namočený i portugalský ministerský předseda Jose Sócrates. Podle zpravodajské agentury UPI, Sócrates byl obviněn z úplatkářství v době, kdy sloužil ve funkci portugalského ministra životního prostředí - odměnou za schválení výstavby projektů na ekologicky chráněném území. Válečná propaganda bruselské EU Na míle vzdálený transparentnosti vůči občanům uhání obrovský propagační stroj EU, provozovaný na účet daňových poplatníků. Podle Maria Rankka, provozujícího švedský think-tank Timbro, např. nevolená Evropská komise financuje mnohem vyšší komunikační rozpočet sponzorovaným rozhlasovým stanicím a internetovým stránkám, než jak je stanoveno v oficiálním rozpočtu ve výši 213 milionů EUR. Uváděné příklady zahrnují evropskou rozhlasovou síť ‚Euranet‘ a YouTube kanál ‚EU Tube‘. Stejně tak vznáší Rankka obvinění, že vysílací stanice Euronews dostává 10.8 milionů EUR ročně z rozpočtu bruselské EU, kdežto o Evropském tiskovém středisku v Bruselu a Maastrichtu, kde jsou vzděláváni budoucí reportéři, se tvrdí, že dostalo roku 2008 grant ve výši pouhého jednoho milionu EUR. Nemůže být proto pochyb o tom, že když podobné organizace dostávají takto vysoké obnosy od politických subjektů, vznikají oprávněné pochyby o jejich objektivitě. To ale není zdaleka všechno, protože podle Rankkových slov bruselská EU poskytuje dotace i organizacím, jako je Centrum pro evropské politické studie, Evropské hnutí, Evropa pro občany a Přátelé Evropy. Uvědomíme-li si, jak proevropské tyto organizace jsou, bylo by rozumné se domnívat, že takové dotace by bylo možné považovat za důkaz toho, co tvrdí bruselská EU, totiž že občanská společnost podporuje její politiku. Propagandistické aktivity bruselské EU směrovaly doposud přímo k občanům ve volebním věku. Do budoucna to ale vypadá tak, že její pozornosti neuniknou už ani děti.

200


Co petrochemický a farmaceutický Kartel a jeho političtí satrapové nechtějí, abyste věděli

Citujíc údajné ‚lži‘ a „nedůvěru“ šířené o bruselské EU, např. někteří poslanci Evropského parlamentu teď požadují, aby se školáci ve všech 27 členských zemích povinně zúčastňovali hodin výuky o Evropské unii. Nicméně nemůže být pochyb o tom, že součástí plánovaných školních osnov budou taková témata, jako jsou např. „otcové zakladatelé“ nebo „jak EU ovlivňuje každodenní život“ a že se žáci naopak zaručeně nebudou dovídat o takových reálných námětech, jak jsou prezentovány v této knize. Podvody bruselské EU ve srovnání s lidskými právy a základními svobodami Bruselská EU investovala spoustu energie, aby vznikala iluze, že chrání lidská práva a základní svobody občanů. Jedním z nejlepších příkladů klamu v této oblasti je její “Sacharovova cena za svobodu myšlenky“. Tato cena vznikla roku 1988 s cílem, „poctít jedince nebo organizace za jejich úsilí v oblasti lidských práv a základních svobod“ a je každoročně udělována Evropským parlamentem na formálním zasedání ve Štrasburku. Nemáme nikterak v úmyslu zlehčovat hrdinství a obětavost některých vynikajících jedinců, kteří byli touto cenou v posledních letech vyznamenáni, nicméně zastáváme názor, že je to od bruselské EU vysloveně neupřímné, udělovat takovou cenu a zároveň budovat policejní stát, monitorující soukromé aktivity svých občanů a podkopávající jejich občanská práva a ignorující fundamentální princip demokracie tím, že upírá svým občanům možnost si vybírat své zástupce na úrovni vládní exekutivy resp. že podniká kroky, aby občanům znemožnil přístup k vědecky ověřeným, životadárným léčitelským přírodním terapiím a informacím o nich.

201


Kapitola 4

Vznik evropského policejního státu Bruselská EU utrácí miliony EUR na vývoj „Orwelovských“ počítačových technologií schopných pročesávat obrazové sekvence CCTV a internet na „nenormální chování“. V rámci pětiletého výzkumného programu, známého jako Projekt Indect, plánuje vývoj počítačových programů s cílem monitorovat a zpracovávat informace z internetových stránek, diskusních fór, serverů, peer-to-peer sítí a dokonce i osobních počítačů. Tento vývoj je jen logickým vyvrcholením stávající situace, v níž Evropští poskytovatelé internetových služeb už dnes v souladu s evropskými zákony mohou schraňovat v paměti svých serverů ‘Bruselská EU’ vydává miliony EUR na vývoj „orwelveškeré podrobnosti o rozesílaných lských“ počítačových techemailech, navštěvovaných webonologií, schopných kontrových stránkách a telefonátech. lovat obrazové sekvence CCTV a pročesávat internet na „neobvyklé chování“.

Stejně tak podniká EU kroky, jimiž usiluje o vytvoření panevropského policejního systému a zavedení celoevropského systému registrace čísel občanských průkazů. Pakliže se tyto plány uskuteční, je jen otázkou času, kdy se autoritářský satelitní dohled, automatizovaný systém kontroly pohraničních přechodů pomocí biometrických čteček a systémů identifikace a profilu rizika se stanou pro 500 milionů Evropanů normou.

202


Co petrochemický a farmaceutický Kartel a jeho političtí satrapové nechtějí, abyste věděli

A co je nehorší, očividně dochází k rozhodnutím ohledně rozšíření tzv. „domácí bezpečnosti“ v EU pomocí firem, které z toho nakonec budou těžit. Podle skupiny Statewatch se sídlem ve Velké Británii, zabývající se monitorováním občanských práv, bylo vypracování 1.4 miliardy EUR nákladného programu European Security Research Programme (ERSP) – Výzkumného programu o bezpečnosti v Evropě – svěřeno korporacím, které z jeho implementace budou nakonec i nejvíc těžit – např. bezpečnostní agentury Thales, Finmeccanica, EADS, Saab a Sagem Défénsé Sécurité.

203


Kapitola 5

800 LET PO MAGNA CHARTĚ:

Vláda bruselské EU by ukončila staletí svobody a nezávislosti ve Velké Británii


Kapitola 5

Osm set let po Magna Chartě:

Vláda bruselské EU by ukončila staletí svobody a nezávislosti ve Velké Británii Zde je právo, které je silnější než král a které si nesmí dovolit porušit ani on. Toto opětné potvrzení nejvyššího práva a jeho zakotvení ve všeobecné chartě je největším poselstvím Magna Charty; to samo o sobě opravňuje respekt, který k ní lidé chovali. Winston Churchill, 1956 Ze všech hrdých historií svobody a nezávislosti v Evropě, které by totalitní vládou bruselské EU skončily, by zcela nepochybně jako nejtragičtější ze všech figurovalo ukončení staleté historie svobody a demokratické vlády ve Velké Británii. Pro lid země, která sehrála už dvakrát v dějinách kritickou úlohu tím, že ve dvou světových válkách pomohla znemožnit petrochemickému a farmaceutickému Kartelu zmocnit se světovlády, znamená vehnat Evropu do náruče sil, které mají na svědomí obě tyto války, v nichž padl víc než milion jeho předků.

Magna Charta, podepsaná v červnu 1215, dala celému světu ústavní práva a je všeobecně považována za nejdůležitější právní dokument v dějinách demokracie. (Otištěno s laskavým svolením Wikipedie)

206


Vláda bruselské EU

Pohlédneme-li zpátky do historie, je stejně pozoruhodné, že Velká Británie přes svou největší zemi – Anglii – dala světu Magna Chartu – chartu, na níž svět pohlíží jako na jeden z nejdůležitějších dokumentů v dějinách demokracie. Poté, co byla podepsaná v Runymede v anglickém hrabství Surrey v červnu 1215, se tato charta stala spolehlivou baštou proti tyranii v Anglii. Tím, že uznávala např. právo habeas corpus – právo zatčené osoby na rozhodnutí nezávislého soudu o oprávněnosti zatčení, což platilo pro všechny včetně vladařů a magistrátních ůředníků. Magna Charta se stala pro svět základem pro vývoj ústavního práva. Nicméně absolutně bez vědomí mnoha britských občanů schválila bruselská EU roku 2002 tzv. „Evropský zatykač“, jímž bylo právo habeas corpus zrušeno. Stejně tak Lisabonská smlouva ruší nejen ochranu proti svévolné a náladové vládě, poskytované Magna Chartou, ale dokonce svrchovanost britského parlamentu – orgánu, který byl vzorem parlamentních systémů na celém světě.

Britský parlament je všude ve světě všeobecně uznáván jako vzor parlamentní demokracie. Nicméně jeho svrchovanost spolu se svrchovaností všech ostatních národních parlamentů v bruselské EU byla podpisem Lisabonské smlouvy zrušena. (Otištěno s laskavým svolením Wikipedie)

207


Kapitola 5

Hrdá historie: Británie už dvakrát uchránila svět před petrochemickým a farmaceutickým Kartelem Vstup Velké Británie do 1. světové války se datuje 4. srpna 1914, kdy tehdejší britský premiér Herbert Asquith vyhlásil válku Německé říši jako odpověď na německou okupaci Belgie. Jeden z mnoha faktorů porážky Německa v 1. světové válce byla klíčová úloha Britského královského námořnictva – tehdy největší námořní síly světa, která je často přehlížená. Ve skutečnosti byla jeho úloha v 1. světové válce tak důležitá, že bez něho by s největší pravděpodobností Velká Británie nemohla ve válce ani pokračovat. Přestože za 1. světové války došlo 31. května 1916 jen k jedné námořní bitvě, pro britské námořnictvo to znamenalo úspěch už tím, že zabránilo německému námořnictvu uniknout z obklíčení v Severním moři. Tím sehrálo rozhodující úlohu, protože umožnilo pokračovat Británii a jejím spojencům v námořním obchodování během války. Společně s pozemním vojskem, které dala Velká Británie k dispozici, se stala jak arzenálem, tak finančníkem aliance a rozhodně odolala dokonce vyhlášení Německa neomezené ponorkové války v únoru 19171. Nemůže být pochyb o tom, že bez tohoto úsilí Velké Británie by 1. světová válka nejspíš dopadla jinak.

Sir Winston Churchill, premiér Spojeného království v letech 1940-1945, 1951-1955.

Velké Británie vstoupila do 2. světové války 3. září 1939 vyhlášením války Německu po přepadu Polska Německem. Hrdě odmítnuvší příměří s Německem, úloha Velké Británie při obraně světa proti druhému pokusu Kartelu o jeho podmanění nebyla o nic důležitější než ta první 25 let předtím. Pod vrchním velitelstvím Winstona Churchila, britský premiér a prokazatelně i nejpozoruhodnější velitel v době válek moderních dějin, Británie pevně čelila Kartelem 1

Británie a 1. světová válka, 1901 – 1918; BBC History.

208


Vláda bruselské EU

financovanému válečnému úsilí a uspěla v boji s Hitlerem za těžko představitelných podmínek na dvou frontách, který skončil porážkou Německa. Nicméně poté, co se Kartel po válce v tichosti konsolidoval, začal potají strojit proti Británii další úklady.

Komplot výboru Spojených států evropských s cílem vlákat Británii do bruselské EU Málo známý výbor, jehož historie zůstala utajena drtivé většině obyvatelstva Velké Británie, Akční výbor Spojených států evropských, byl založen Jeanem Monetem 13. října 19552. Monet, politické honitriko nikdy nikým v demokratických volbách nezvolené, aby zastávalo veřejnou funkci, byl předtím velkým hráčem Montánní unie (ECSC), post, na nějž rezignoval měsíc předtím. Zasedání Akčního výboru začalo v lednu 1956 a probíhalo v soukromí. Historie Akčního výboru Spojených států evropských byla britské veřejnosti z velké části utajena.

Od samého počátku Monnet jasně řekl, o co výboru šlo. V dopise zaslaném politikům a odborářům, podílejícím se na složení výboru, řekl toto:

“Pouhá spolupráce mezi vládami nepostačí. Je nezbytné pro státy delegovat některé své pravomoci na evropské federální instituce mandátované všemi členskými zeměmi jako celku. Zároveň musí být zajištěna úzká asociace Velké Británie s těmito novými výdobytky.“

2

Akční výbor Spojených států evropských: Teze a prohlášení 1955-67. nakl. Chatham House, Londýn, 1969.

209


Kapitola 5

Zkrátka a dobře, konečným cílem výboru, tak, jak byl stanoven při jeho vzniku, bylo dosáhnout pomocí konkrétních úspěchů Spojených evropských států.” V dopise, datovaném 28. září 1968, pak Jean Monnet oznámil, že výbor rozhodl pozvat tři zástupce hlavních politických stran ve Velké Británii, aby se staly plnými členy. Navíc jednoznačně konstatoval, že politické strany a odbory, z nichž se Výbor skládal, byly „rozhodnuté, co nejdříve vydláždit cestu pro vstup Velké Británie do Evropského hospodářského společenství“. Co ale zůstalo obyvatelům Velké Británie utajeno, je, že nejdéle sloužící člen Výkonného výboru dotyčného orgánu byl Kurt Georg Kiesinger, který funkci zastával od ledna r. 1956 do května r. 1965. Kiesinger byl členem nacistické strany NSDAP (číslo průkazu 2633930), který navíc pracoval v oddělení nacistického ministerstva propagandy za 2. světové války3. Později se stal kancléřem NSR, funkci, kterou zastával od r. 1966 do r. 1969.

Jean Monnet, honitriko, které nikdy nebylo zvolené do veřejné funkce v demokratických volbách, zakládalo roku 1955 Akční výbor Spojených států evropských. Všechny tři hlavní politické strany Velké Británie se staly členy tohoto výboru, který sehrál klíčovou roli při vlákání Velké Británie do bruselské EU.

Ostatními váženými členy Výboru byli Ital Aldo Moro, který byl jeho politickým tajemníkem od května 1957 do prosince 1962. Za 2. světové války byl Moro členem Fašistické univerzitní organizace (Gioventù Universitaria Fascista), skupiny sponzorované Mussoliniho Fašistickou stranou. Později se Moro stal italským premiérem. Tuto funkci zastával v letech 1963 – 1968 a 1974 – 1976.

3

New York Times, 10. března 1988.

210


Vláda bruselské EU

The longest serving member of the Action Committee for the United States of Europe’s Executive Committee was the German Kurt Georg Kiesinger. A former member of the Nazi Party, Kiesinger had worked in the Nazi Foreign Ministry's radio propaganda division during WWII. (Otištěno s laskavým svolením Wikipedie)

Navzdory všem zmíněným skutečnostem, lídři všech tří britských stran reagovali překvapivě velmi kladně na Monnetovu výzvu. Premiér Harold Wilson například jménem Labouristické strany napsal: „Cíle Akčního výboru jsou velmi konformní s cíly, které si vytyčila i Labouristické strana“. Dodal, že byl potěšen pozváním Labouristické strany stát se „plnoprávným členem“ Výboru. Wilson nominoval tři členy strany - .George Browna, Waltera Padleye a Michaela Stewarta – aby sloužili jako zástupci strany.

Anthony Barber, předseda Konzervativní strany, odpověděl v podobně kladném duchu, řka, že po konzultaci s kolegy došel k názoru, že je pro něj velkou poctou, může-li pozvání přijmout a že si jeho strana členství velmi váží. Barber též nominoval tři členy své strany – pana Reginalda Maudlinga, místopředsedu strany; Sir Aleca Douglas-Homea, mluvčího oddělení pro zahraniční vztahy, a pana Selwyna Lloyda, někdejšího ministra zahraničí a ministra financí – aby sloužili jako zástupci strany. Ani předseda Liberální strany Jeremy Thorpe se netajil svým nadšením. Prohlásil, že vstupuje do akčního výboru ‚s velkými nadějemi‘. A dodal, že sféra spolupráce musí být ‚rozšířena tak, aby zahrnovala diplomacii a obranu a velké části sociální a kulturní politiky.‘

211


Kapitola 5

Výsledkem 14. zasedání výboru, které se konalo 11. března 1969, bylo, že se ho zúčastnili členové všech tří hlavních politických stran Velké Británie, přičemž všichni byli nominováni ne jako soukromé právní subjekty, ale jako zástupci svých stran. Zasedání se konalo v Londýně a stalo se klíčovým momentem při vlákání Británie do bruselské EU. Zasedání Akčního výboru Spojených států evropských se konala od šedesátých let až do roku 1973, kdy Velká Británie vstoupila do Evropského hospodářského společenství.

Decimování britské měny – první krok na cestě k znehodnocení britské libry Pro tvůrce bruselské EU se preventivním klíčovým krokem k zajištění nemožnosti opustit unii, stalo vytvoření společné měny, EUR. Logika, která se za tím skrývala, byla jednoduchá: znehodnocením a učiněním měny předmětem kontroly Kartelem kontrolované centrální banky snižuje autonomii země na úroveň pouhého člena superstrátu, kontrolovaného korporacemi. Před vznikem EUR, měnová soustava šesti zakládajících členských zemí bruselské EU měla své měny,které se zakládaly na setinové jednotkové soustavě. Zřejmě bylo rozhodnuto, že společná panevropská měna bude používat podobnou setinovou soustavu. V případě britské měny, libry sterlingu, dodnes platné a nejstarší měny na světě – se soustava zakládala do roku 1971 na dvěstěčtyřicetinovém jednotkovém systému. Proto se považovalo za nezbytné ji harmonizovat s decimálním systémem šesti zakládajících zemí dřív,

212

Měna Velké Británie, libra sterlingu – je nejstarší světovou, dodnes používanou měnou.


Vláda bruselské EU

než bude možné přimět Velkou Británii, aby hodila svou měnu přes palubu a přijala za svou jedinou společnou panevropskou měnu EUR, zakládající se na setinové soustavě. Takto se zrodilo něco, co později vešlo do povědomí veřejnosti jako “decimalizace“ britské měny. K oznámení, že Británie se má „decimalizovat“, došlo 1. března 1966 z úst tehdejšího ministra financí Jamese Callaghana, který tento akt popsal jako ‚jedinečné a historické‘ rozhodnutí. Přestože skutečné a plné důvody, které se za změnou skrývaly, se Britové nikdy nedověděli, Callaghan veřejně přiznal, že „velké oblasti“ průmyslu, obchodu a bankovnictví došly k názoru, že to bude ekonomice prospěšné4. Není třeba zdůrazňovat, že Callaghanova převratná argumentace, do jaké míry by britská dvě stě čtyřicetinová soustava mohla být brzdou britské ekonomiky, nakonec vyšuměla do prázdna. Navzdor tomu se na nové decimální měnové soustavě pracovalo i na dále a zavedena byla v zemi 15. února 1971.5

Edward Heath – muž, který Velkou Británii vehnal do náruče bruselské EU Velká Británie vstoupila do EU v lednu 1973 v době, kdy premiérem země byl Edward Heath, muž, který snil dlouho o tom, připoutat svou zemi k Evropské federaci. Ve svém inauguračním projevu jako poslanec dolní sněmovny britského parlamentu 26. června 1950, Heath otevřeně vyzval svou vládu k přijetí Schumanova plánu. Tento plán byl kreací francouzského ministra zahraničí Roberta Schumana, který ho předložil pouhý měsíc předtím, než se Edward Heath stal poslancem Britského parlamentu. Schumanův plán se nakonec stal startovací plošinou pro bruselskou EU.

4 5

Británie se decimalizuje roku 1971. BBC News. Invaze dává Velké Británii novou měnu. BBC News.

213


Kapitola 5

Heath měl dobré kontakty na elitu Kartelu, zúčastňil se setkání tajné skupiny Bilderbergů v roce 1976 6 a měl projev na setkání Rockefellerem vedené Trilaterální komise roku 19807. Když zastával funkci britského premiéra v letech 1970 – 1974, byl zároveň přítelem předsedy a výkonného ředitele farmaceutické společnosti Glaxo Sir Austin Bidea – člověka, jehož britský deník Independent označil jako přímo odpovědného za transformaci firmy Glaxo ze společnosti, známé jako výrobce potravin pro kojence, na jednoho z největších světových výrobců farmaceutických produktů“8 Jistě stojí za zmínku, že Bide v době, kdy podporoval Glaxo během 2. světové války, pracoval v oboru vitaminů a penicilinu a měl na starosti také patenty.9

Edward Heath, britský premiérv letech 1970 1974, měl dobré styky na elitu Kartelu a vehnal Velkou Británii do náruče bruselské EU roku 1973.

Dalším důvěrným Heathovým přítelem byl Eric Roll, později pasovaný na barona Rolla z Ipsdenu, člena Britské horní sněmovny. Roll se také často zúčastňoval setkání Bilderbergů a byl členem velmi vlivného koordinačního výboru této elitní skupiny.10 Jenže Bide a Roll nebyli jedinými Heathovými kontroverzními spojenci. Poté, co francouzský prezident Charles de Gaulle v 60. letech vetoval vstup Velké Británie do bruselské EU, Heath pozval bývalého nacistického advokáta Waltera Hallsteina, tehdy prezidenta Evropské komise, do Checquers, letního sídla britského premiéra, aby se z první ruky dověděl, proč se to se vstupem nepovedlo.11 Tato návštěva byla jedna z několika, jimiž Hallstein svého britského hostitele poctil během jeho funkčního období ve funkci britského 6

The Daily Collegian. 9. září 1976. 7 1980 Plenární zasedání Trilateralní komise. Sir Austin Bide: Průmyslníci, kteří transformovali Glaxo ve světovou mocnost a pak se pohádali s Thatcherovou kvůli British Leyland. The Independent; sobota 24. května 2008. 9 Sir Austin Bide: Po úspěchu v Glaxo se mu nepodařilo udělat totéž s British Leyland. The Guardian. čtvrtek, 5. června 2008.

8

214


Vláda bruselské EU

premiéra. Během desetiletí, v němž k vstupu Británie do EU roku 1973 nakonec došlo, Hallstein a Heath se mnohokrát sešli při různých příležitostech, přičemž úzce spolupracovali.

Bývalý nacistický advokát Walter Hallstein se setkal s britským premiérem Edwar- dem Heathem mnohokrát a spolupracoval s ním. Hallstein Heathovi sliboval, že mu bude asistovat při podpoře členství Velké Británie v bruselské EU.

Jako uznání jejich úzké spolupráce Hallstein dokonce přispěl roku 1973 k německému vydání knihy Andrew Rotha, ‘Edward Heath - Ein Mann für Europa’.12 Podle toho Hallstein používal Heathe s největší pravděpodobností jako barometr pro stanovení politické atmosféry před oficiálními setkáními a jednáními o žádosti Velké Británie o přijetí do EU. Z toho, že sliboval Heathovi asistenci při prosazení britského členství, jasně vychází, že Hallstein byl pevně rozhodnutý prosadit členství Británie v EU bez ohledu na případnou opozici britského lidu. Proto taky Hallstein shrnul Heathovu roli v procesu vržení Británie do náruče bruselské EU okamžitě tím, že řekl: „Úspěch v této bitvě byl do jisté míry i mým úspěchem“.

Heath přišel o post premiéra roku 1974, kdy volby vyhrála Labouristická strana Haralda Wilsona, jehož volební výzva měla za následek, že umožnila britskému lidu rozhodnout v referendu, zda Velká Británie ve Společném trhu s Evropou za daných podmínek zůstane, nebo zda ho zcela opustí. V kampani, předcházející referendu, které se konalo 6. června 1975, obchodník a milionář Alastair McAlpine, který se později stal pokladníkem Heathovy konzervativní strany, jednal jako pokladník 10

Britská horní sněmovna, Registr zájmů Lordů. 11 Heath a Heathova parta. Andrew Roth. nakl. Routledge & Kegan Paul, 1972. str.169.

12

Edward Heath – Muž pro Evropu. Andrew Roth. Německý překlad HeinrichGottwald. nakl. Böhlau, Kolín n. Rýnem 1973.

215


Kapitola 5

kampaně pro stranu nakonec hlasující „pro“. V rozhovoru pro anglický list Independent v červnu 2005, McAlpine připustil, že ‚banky a velké průmyslové společnosti vrazili hodně peněz do strany, hlasující „pro“‘. List Independent také popisoval, jak podle organizátorky kampaně strany, hlasující pro vstup do EU, Caroline de Courcey Ireland, strana „pro“ měla prospěch z fondů Evropské komise, s jejichž pomocí se pak financovala série charterových letů aerolinek British Caledonian, které dopravily téměř 1000 proevropských debatérů k brífinkům špičkových eurokratů. De Courcey Ireland pak prozradila, že tyhle peníze byly „jakýmsi zvláštním přídělem prostředků z fondů komise“.13 Konfrontována s otázkou, týkající se referenda „Myslíte si, že Velká Británie by měla setrvat v Evropském společenství (společném trhu)?“, masivní korporační a finanční podpora proevropské strany z fondů Evropské komise zajistila, že přes 67% voličů nakonec volilo ve prospěch vstupu. Po hlasování Heath připustil, že pro tuto opci pracoval 25 let.”14 Dodnes zůstává hlasování z roku 1975 jediným referendem Britského lidu o Evropě, k němuž vůbec kdy došlo.

13 14

Jak jsme byli vlákáni do Evropy. The Independent. sobota, 4. června 2005. UK bere Evropu do náruče v referendu. BBC News.

216


Vláda bruselské EU

Bude Britský lid bojovat za udržení své svobody a nezávislosti? Schválením Lisabonské smlouvy se prakticky všechno, oč Goering usiloval jménem Kartelu ve funkci vrchního velitele německých vzdušných sil (Luftwaffe) za 2. světové války, se začíná naplňovat. To by ovšem znamenalo, že všechny ztráty na životech a další oběti v této válce, oběti, jejichž cílem bylo předejít dosažení cílů korporační nenasytnosti, které vyústily ve dvě světové války, byly zbytečné, pokud lid Velké Británie nebude ochoten za udržení své nezávislosti a svobody bojovat. Je proto jasné, že i když Británie byla důsledně a vždycky na správné straně v globálních bitvách s petrochemickým a farmaceutickým Kartelem, vše, za co jejich otcové a praotcové v minulosti bojovali, přijde vniveč, budeme-li nyní místo boje nečinně přihlížet, jak bruselská EU dokončuje dílo započaté silami, o nichž jsme se domnívali, že patří minulosti.

217


Kapitola 6

Kdo je kdo v ‘bruselské EU’


KAPITOLA 6

Kdo je kdo v ‘bruselské EU’ V této kapitole si dovolíme zdokumentovat biografické údaje vybraných osob, o nichž v této knize byla nebo ještě bude zmínka. Seznam je více méně libovolným výběrem, přičemž jména jsou seřazena podle abecedy. Výběr osob ovšem není ani náhodný, ani není snahou poukázat na jakousi všeobecnou afinitu s určitou organizací či stranou. Společným jmenovatelem všech je, že sloužili - ať už v minulosti nebo současnosti - jako ekonomičtí satrapové chemického, petrochemického a farmaceutického Kartelu.

220


Kdo je kdo v ‘bruselské EU’

Abs, Hermann Josef (*1901 †1994) Hermann Josef Abs byl jednou z klíčových postav německé ekonomiky od pozdních třicátých až do sedmdesátých let 20. století.

Od roku 1940 byl Abs mimo jiné členem dozorčí rady IG Farben, kde měl na starosti především finanční operace.

Hlavní oblastí jeho činnosti bylo členství ve správní radě největší německé banky „Deutsche Bank“, přičemž těžiště jeho práce bylo, bance zajistit špičkové postavení v okupovaných evropských zemích.

Abs byl také členem dozorčích rad mnoha dalších společností, které se podílely na německé okupaci východní Evropy.

80% veškerých finančních transakcí během existence továrního komplexu, postaveného společností IG Farben v Osvětimi, spravovala Německá banka, přičemž všechny transakce procházely právě Absovýma rukama.

Abs byl roku 1953 vedoucím německé delegace během jednání o „Dohodě o německých zahraničních dluzích“, které skončily poměrně nízkými reparačními platbami poválečného Německa, včetně veškerých budoucích pohledávek ze strany sdružení obětí.

Abs se přímo podílel na vyvlastnění židovských společností v Německu a na okupovaných územích.

221


KAPITOLA 6

Po válce strávil Abs nějakou dobu ve vězení, ale zakrátko byl zpátky ve kšeftě poté, co navázal kontakty s britskými a americkými okupačními silami.

Dřív, než se ujal svého starého místa v Německé bance, byl ředitelem “Kreditanstalt für Wiederaufbau” (Kreditního ústavu pro znovuvýstavbu) a finančním poradcem Konrada Adenauera. Stal se tak aktivní součástí znovuvýstavby německé ekonomiky.

V 60. letech byl Abs členem dozorčí rady třiceti společností a ředitelem dozorčí rady dvaceti společností – bezprecedentní to koncentrace moci.

222


Kdo je kdo v ‘bruselské EU’

Adenauer, Konrad (*1876 †1967) Konrad Adenauer, první poválečný kancléř Německa, využil svého postavení k tomu, aby dopomohl celé řadě nacistických přisluhovačů zpátky do sedla.

Poté, co přišel roku 1933 o post primátora města Kolína n. Rýnem, Adenauer kontaktoval v srpnu 1934 vysoce postavené nacistické politiky a nabídl své služby nacistickému hnutí. Výsledkem bylo, že mu nacistická vláda poskytovala platby.

Při jednáních, která se konala s okupačními mocnostmi roku 1949, se Adenauer snažil zabránit demontáži laboratoří, patřících farmaceutické společnosti Bayer.

V průběhu svého čtrnáctiletého období ve funkci německého kancléře Adenauer dopomohl ke strategicky důležitým postům někdejším nacistickým zločincům ve své vládě. Dalším dopomohl k předčasnému propuštění z vazby a znovuzískání starých předválečných postů ve správních a dozorčích radách.

Další příklad je Hans Globke, jehož Adenauer zaměstnal jako svého poradce pro národní bezpečnost.

Dalším příkladem je Walter Hallstein, jemuž Adenauer pomohl, aby ve funkci klíčového strůjce vybudoval struktury “bruselské EU“ a aby se mohl stát prvním prezidentem tzv. “Evropské Komise“.

223


KAPITOLA 6

Roku 1956 Adenauer založil německou tajnou zpravodajskou službu “Bundesnachrichtendienst“ (BND). Její ředitel, Reinhard Gehlen, a spousta jejích zaměstnanců se rekrutovala z řad bývalých zaměstnanců obávané SS, Sicherheitsdienstu (Hitlerovy tajné služby) a Gestapa.

Další informace: GB5KA364

224


Kdo je kdo v ‘bruselské EU’

Ambros, Otto (*1901 †1990)

Otto Ambros byl členem výkonného výboru IG FARBEN v letech 1938 - 1945. • Ambros dohlížel ve funkci operativního manažera na výběr lokality, plánování a výstavbu továrny s názvem “IG Auschwitz” (IG Osvětim). •

V letech 1940 - 1945, byl Ambros poradcem ředitele ústředního nacistického plánovacího úřadu, tzv. „Úřadu pro plánování čtyřletky“Carl Kraucha, a ředitelem jeho „Výzkumného a vývojového oddělení“.

Ambros byl jmenován do funkce “Wehrwirtschafsführer” (vůdce vojenského průmyslu), odpovědným za prostředky vedení chemické války. Osobně doporučil Hitlerovi použití nervového plynu Sarin a Tabun ve válce.

Ambros např. vyvinul roku 1939 pro společnost IG Farben chemickou zbraň Sarin, po níž roku 1944 následovala další chemická ‚bomba‘ Soman.

Během procesu s válečnými zločinci v Norimberku z firmy IG Farben soud došel k názoru, že Ambros se za druhé světové války dopustil zločinů. Byl usvědčen ze „zotročování“ a odsouzen k osmi rokům odnětí svobody.

Roku 1952 byl předčasně propuštěn z vězení. Hned na to dostal místo jako poradce Konrada Adenauera a různých farmaceutických společností. Další informace: GB5OA882

225


KAPITOLA 6

Augstein, Rudolf (*1923 †2002) Rudolf Augstein, vydavatel týdeníku “Der Spiegel” byl jedním z nejdůležitějších novinářů poválečného Německa. •

Augstein využíval svého vlivu k rozptýlení pozornosti veřejnosti, např. od odpovědnosti nacistů za podpálení Říšského sněmu roku 1933. Báchorka o tom, že sněm podpálil Holanďan Marinus van der Lubbe, který byl obviněn jako jediný pachatel, vyšla v sérii článků ve Spieglu.

Augstein obratně využil zkušeností bývalých členů SS a Gestapa k vytvoření systému “investigativního žurnalizmu“, pomocí něhož po desetiletí ovlivňoval politickou scénu poválečného západního Německa.

Augsteinovo uvěznění roku 1962 po provalení tzv.“Spiegel aféry,” bylo propagačně vytěženo za účelem vytvoření Augsteinovy legendy coby „levičáka“. Proto vůbec nepřekvapuje, že Spiegel byl poté veřejností vnímán jako skalní zastánce svobody tisku.

Augstein také selektivně umístil bývalé vysoce postavené nacistické důstojníky na strategické posty v redakci Spieglu: 

Wilfried van Oven, osobní tiskový referent nacistického ministra propagandy Josefa Goebbelse, se stal korespondentem pro Jižní Afriku –vybraný Rodolfem Augsteinem, který osobně podepsal jeho tiskový průkaz.

226


Kdo je kdo v ‘bruselské EU’

Paul Carell, někdejší důstojník v tiskovém oddělení ministra zahraničí za druhé světové války Joachima von Ribbentroppa, psal pro Augsteinův plátek pravidelné příspěvky.

Georg Wolff, vysoce postavený úředník v říšském Hlavním úřadě pro bezpečnost, byl ve Spieglu zaměstnán už počátkem 50. let, se posléze stal v 60. letech zástupcem šéfredaktora.

Horst Mahnke, další vysoce postavený funkcionář v říšském Hlavním úřadě pro bezpečnost, byl ředitelem zahraničního oddělení Spieglu. Mahnke později psal články i pro Axela Springera.

Karl-Friedrich Grosse, vysoce postavený funkcionář v Ribbentropově ministerstvu zahraničí, se stal ředitelem berlínské kanceláře Spieglu.

Erich Fischer, ředitel oddělení v Goebbelsově ministerstvu, se stal tiskovým manažerem kanceláře Spiegelu v Düsseldorfu.

Rudolf Diels, první náčelník Gestapa, dostal ve Spieglu smlouvu s cílem napsat sérii článků o Gestapu, jeho vlastní tajné státní službě, čímž někdejší hrdlořezové získali přes noc pověst beránků v poválečném Německu. Roku 1933 Diels, tou dobou už šéf Gestapa, osobně řídil výslech Marinuse van Lubbeho po požáru Říšského sněmu.

Další informace: GB5RA733

227


KAPITOLA 6

Bangemann, Martin (*1934) Martin Bangemann, německý politik, byl členem Evropské komise v letech 1989 a 1999. •

Během svého prvního funkčního období v Evropské komisi v letech 1989 – 1995 Bangemann sloužil ve funkci komisaře pro vnitřní trh a průmysl.

Jako komisař se Bangemann v 90. letech zapletl do korupční aféry, v níž byl obviněn z masivního úplatkářství, protože bral vysoké honoráře za veřejné přednášky, přestože právě to bylo komisařům v jeho pozici výslovně zakázáno.

Bangemann byl obviněn mimo jiné i ze zneužívání pravomoci veřejného činitele, protože přiměl řidiče Komise, aby ho jel služební limuzínou vyzvednout do jižní Francie u jeho jachty.

Bangemann byl komisařem EU pro průmysl, informaci a telekomunikační technologie během funkčního období Jacquese Santera. Roku 1999 byl zapleten v korupčním skandálu a byl nucen rezignovat spolu s kompletní Santerovou komisí.

Po rezignaci Santerovy Komise byl Bangemann jen několik týdnů nato jmenován členem správní rady španělské telekomunikační společnosti Telefonica. EU podala trestní oznámení kvůli podezření ze střetu zájmů. Případ byl později odložen poté, co Bangemann souhlasil s tím, že nezačne pro společnost Telefonica pracovat dřív než v roce 2001.

Další informace: GB5MB824

228


Kdo je kdo v ‘bruselské EU’

Bolkestein, Frits (*1933) Frits Bolkestein byl eurokomisařem pro vnitřní trh a služby v letech 1999 a 2004. • Roku 1996 Bolkestein, který byl tou dobou předsedou vládní strany VVD v Holandsku, se pokoušel přesvědčit holandského ministra zdravotnictví Else Borsta, aby zahrnul přípravek na snížení hladiny cholesterolu do refundačního programu nizozemské zdravotní služby. Přípravek z názvem Cozaar tehdy prodávala firma Merck, Sharp & Dome, jejímž ředitelem byl právě Bolkenstein. Podle informací zpravodajského programu Netwerk, bylo o Bolkensteinovi známo, že nutil Borsta ke snížení povinného příplatku za Zocor, dalšího léku skupiny Merck, Sharp & Dome. •

Během svého funkčního období jako eurokomisař pro servisní služby vnitřního trhu, Bolkestein vypracoval návrh “Směrnic služeb na vnitřním trhu”. Podle tzv. „Bolkensteinovy směrnice“ měl být vytvořen jeden jediný vnitřní trh služeb, v podstatě inspirovaný původními plány na vznik společného trhu Velkoněmecké říše, jehož autorem byl prominentní nacistický advokát Walter Hallstein.

Roku 2001 se Bolkestein odmítl zúčastnit protestní akce poté, co poslanci Evropského parlamentu požádali komisi, aby vyšetřila obvinění z tajných bankovních účtů v Clearstreamu, oddělení poskytovatele finančních služeb na Německé burze (Deutsche Börse). O pět let později r. 2006 odpadlík EU Paul van Buitenen – který už předtím roku 1996 odhalil skandál v Santerově Ko-

229


KAPITOLA 6

mise – prohlašoval, že Bolkenstein byl členem konzultačního výboru ruské banky „Menatep“. Tuto banku předtím obvinil Harlem Désir, francouzský poslanec Evropského parlamentu z toho, že má tajné konto u Clearstreamu, čímž vzniká řada otazníků nad předchozím Bolkensteinovým odmítnutím, něco proti Clearstreamu podniknout. •

Bolkestein pracoval pro petrochemickou společnost Royal Dutch Shell od roku 1960 do roku 1975.

Další informace: GB5FB421

230


Kdo je kdo v ‘bruselské EU’

Bosch, Carl (*1874 †1940) Carl Bosch byl předsedou dozorčí rady IG Farben od r. 1931 do své smrti. • Roku 1910 spolu s Fritzem Haberem Bosch vynalezl způsob výroby amoniaku ve velkém za účelem výroby výbušnin. Tím otevřel dokořán dveře extrémně výnosnému monopolu své společnosti BASF, která se později stala součástí neblaze proslulého koncernu IG Farben. •

Roku 1918 byl Bosch ekonomickým konzultantem německé vlády při mírových rozhovorech, které následovaly po 1. světové válce. Oproti původním plánům vítězných mocností, podle nichž měly být všechny výrobny chemického průmyslu v Německu demontovány, se Boschovi podařilo si s vítězi plácnout a demontáži továren zabránit. Výměnou za tak velkorysé gesto získaly spojenecké mocnosti přístup k utajovaným vědomostem o průmyslové výrobě barviv a Haber-Boschově receptu na výrobu amoniaku.

Po vzniku společnosti IG Farben roku 1925, se Bosch stal ředitelem správní rady.

Roku 1931 po smrti Carla Duisberga, se Bosch stává ředitelemdozorčí rady IG Farben. Tuto špičkovou funkci zastával až do své smrti roku 1940.

Roku 1937 byl Bosch jmenován předsedou Společnosti císaře Viléma, střešní organizace všech institutů císaře Viléma a jedním z průkopníků neetického vědeckého výzkumu, který v éře nacizmu probíhal. Společnost byla dotovaná jak z veřejných, tak soukromých prostředků. K soukromým zdrojům patřila společnost IG Farben a Rockefellerova nadace. Další informace: GB5CB992

231


KAPITOLA 6

Daitz, Werner (*1884 †1945) Werner Daitz byl jedním z předních zastánců nacistické teorie “Většího prostoru” v Evropě pod německou nadvládou. •

Werner Daitz studoval technickou chemii a pracoval 10 let ve funkci generálního ředitele firmy“Schön & Spol.“.Tato továrna se později stala součástí koncernu IG Farben.

Roku 1916 Daitz jako první použil pojmu “Evropské hospodářské společenství.” O čtyřicet let později tento pojem převzali jeho následovníci a označili jím jednu z prvních organizací na cestě k Evropské unii.

Zhruba ve stejnou dobu Daitz začal zveřejňovat články a knihy o ekonomických a sociálních tématech s hlavním zaměřením na rozšířený evropský hospodářský trh pod vedením nacistického Německa.

Roku 1931 se stal Daitz členem říšského vedení Hitlerovy nacistické strany, odpovědným za ekonomickou oblast.

Po roce 1933 byl Daitz členem Říšského sněmu za stranu nacistů, NSDAP.

Roku 1933 se Daitz stává ředitelem úřadu pro zvláštní záležitosti a později ředitelem zahraničního obchodu nacistické strany. Úřad zahraničního obchodu byl jednou z hlavních nacistických ideologických myšlenkových líhní a jeho šéfem byl Arnold Rosenberg, jeden z nejplodnějších Hitlerových politických šamanů v oblasti zahraničních styků.

232


Kdo je kdo v ‘bruselské EU’

Roku 1939 zakládá Daitz Společnost pro evropské ekonomické plánování a makroekonomiku, dotovanou nacistickým Úřadem zahraničního obchodu.

Přímou pobočkou Společnosti pro evropské ekonomické plánování a makroekonomiku byl Ústřední výzkumný ústav pro národní ekonomický pořádek a ekonomiku většího prostoru, jejímž ředitelem byl Arno Soelter.

Další informace: GB5WD198

233


KAPITOLA 6

Davignon, Étienne (*1932) Étienne Davignon je bývalý eurokomisař. V současné době je předsedou skupiny Bilderberg a členem představenstva farmaceutické společnosti.

Davignon byl eurokomisařem pro průmyslové trhy, celní unii a průmysl v době Jenkinsovy Komise v letech 1977 – 1981, a v letech 1981 - 1985 byl eurokomisařem pro záležitosti průmyslu a energetiky v době Thornovy Komise.

Davignon je členem Trilaterální komise.

Od roku 1989 do roku 2001 byl Davignon předsedou belgické společnosti Société Générale de Belgique.

Od roku 1990 byl Davignon členem představenstva farmaceutické společnosti Gilead Sciences – té samé společnosti, pro kterou pracoval ve funkci ředitele představenstva i někdejší ministr obrany Spojených států amerických Donald Rumsfeld.

Roku 2005 se Davignon stal předsedou tajnůstkářské skupiny Bilderberg, jejíž zasedání se konají za zavřenými dveřmi bez účasti veřejnosti, a jichž se může zúčastnit jen na pozvání vybraná elita bohatých a mocných ze světa aristokracie, politiky, obchodu, bankovnictví a žurnalistiky.

Další informace: GB5ED424

234


Kdo je kdo v ‘bruselské EU’

Frattini, Franco (*1957) Franco Frattini je současný italský ministr zahraničí a bývalý eurokomisař.

Když byl jmenován členem komise roku 2004, Frattiniho pověst utrpěla hned první šrámy poté, co se vynořily kontroverzní obvinění, že je svobodný zednář.

Roku 2008 Frattini oznámil plán, podle něhož se budou brát otisky prstů a sbírat osobní informace o všech návštěvnících cestujících přes hranice EU. Následujícího roku se jeho plán stává smutnou skutečností: v budoucnu budou muset obsahovat všechny nové cestovní pasy členských zemí EU digitální otisk prstů držitele včetně jeho podobizny. Od roku 2011 budou muset všichni občané zemí, které nejsou členem EU, poskytnou při návštěvě EU své biometrické údaje.

Frattiniho společníci, jako například italský premiér Silvio Berlusconi, museli čelit obviněním, že mají styky se svobodnými zednáři a mafií.

Další informace: GB5FF666

235


KAPITOLA 6

Globke, Hans (*1898 †1973) Hans Globke pracoval na právní úpravě nacistického holocaustu a byl „šedou eminencí“ ve vládě Konrada Adenauera, prvního německého poválečného kancléře. •

Globke studoval práva a politické vědy a poté vstoupil do pruských resp. německých státních služeb.

Roku 1929 se Globke stal správním poradcem pruského ministra vnitra.

Po požáru Říšského sněmu se Globke podílel na vypracování Zmocňovacího zákona a zákona o rozpadu Pruska. Poté byl převeden do německého ministerstva vnitra.

Globke získal pověst experta na rasové otázky. Pracoval na „Druhém nařízení pro realizaci zákona o změně jména a příjmení“ (“Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen“).

Zákony a nařízení, na nichž Globke na Ministerstvu vnitra pracoval, sehrály podstatnou přípravnou úlohu před vznikem norimberským rasovým zákonům.

Roku 1936 byl Globke spoluautorem komentáře k norimberským rasovým zákonům.

Za 2. světové války hrál Globke klíčovou úlohu při transferu nacistických holocaustových zákonů na anektovaná evropská území.

V poválečném Německu se Globke stává „šedou eminencí“ v pozadí vlády prvního poválečného německého kancléře Konrada Adenauera. V této pozici měl obrovskou moc při ztvárnění nového Německa a přípravě plánů pro „bruselskou EU“. Další informace: GB5HG188

236


Kdo je kdo v ‘bruselské EU’

Göring, Hermann (*1893 †1946) Hermann Göring byl jedním z čelných nacistických politiků, který byl mimo jiné i ředitelem Čtyřletého nacistického plánovacího úřadu, v němž hlavní slovo měla IG Farben. •

Göring byl syn prvního říšského komisaře německé kolonie v Jihozápadní Africe (dnes Namibie).

Za 1. světové války, poté, co nejprve bojoval v pozemním vojsku, přešel do německých vzdušných sil a roku 1917 se stal velitelem letky vzdušných sil. Roku 1918 byl jmenován velitelem bojové letky. Koncem 1. světové války měl Goering hodnost kapitána.

Roku 1922 v době, kdy studoval dějiny a ekonomii v Mnichově, se Goering setkal s Hitlerem. Byl jmenován prvním velitelem Sturmabteilung (SA, Úderného oddělení). Roku 1928, se stal za nacistickou NSDAP členem německého parlamentu a ve druhém volebním období byl jeho prezidentem. V tomto postavení Göring sehrál ústřední úlohu při likvidaci německé demokracie a nastolení režimu nacistické krutovlády.

Roku 1933 se Göring stává říšským ministrem letectva, který byl odpovědný za znovuvýstavbu německých vzdušných sil. Za své zásluhy v této oblasti mu Hitler propůjčil tehdy zatím nevyšší vojenskou hodnost Generálního polního maršála – “Generalfeldmarschall”. Roku 1940 musela být pro Göringa vytvořena nová, o stupeň vyšší hodnost – říšského polního maršála, do níž byl dotyčný povýšen na základě zvláštního dekretu.

237


KAPITOLA 6

Roku 1936 byl Göring jmenován do funkce „Zplnomocněného komisaře čtyřletého plánu“, jehož cílem bylo do čtyř let připravit německou armádu na válku. Carl Krauch, který lobboval na stejnou funkci, později jako kompenzaci obdržel klíčovou úlohu v rámci toho plánu. U příležitosti oslav jeho narozenin, vyslovil Göring Hermannu Schmitzovi, řediteli představenstva společnosti IG Farben, výslovný dík za to, že mu dal Kraucha k dispozici.

Ve funkci ředitele „Čtyřletky“ byl Göring odpovědný za vykořisťování ekonomik obsazených území. Skutečnost, že miliony lidí přitom zemřely hladem, Göring považoval za „nevyhnutelnost“.

Přestože byla roku 1940 Göringova „Čtyřletka“ rozšířena, jeho vliv v nacistickém režimu kvůli Hitlerovým výhradám vůči Göringově závislosti na morfiu upadal. Roku 1942 převzalo povinnosti Čtyřletého plánu ministerstvo pro vyzbrojení pod vedením Alberta Speera.

Po ukončení války se Göring ocitl na lavici obžalovaných v norimberském procesu s nejhoršími válečnými zločinci. Roku 1946 byl shledán vinným kvůli účasti na všeobecném plánu a spiknutí za účelem dovršení válečného zločinu, kvůli plánování, iniciování a rozpoutání válečné agrese; kvůli válečným zločinům a zločinům proti lidskosti. Byl odsouzen k trestu smrti na šibenici, ale výkonu trestu unikl spácháním sebevraždy krátce před výkonem trestu.

Další informace: GB5HG322

238


Kdo je kdo v ‘bruselské EU’

zu Guttenberg, Karl-Theodor (*1971) Karl-Theodor zu Guttenberg je současný ministr obrany SRN a potomek německé šlechty.

Jedním z jeho adoptivních předků je Joachim von Ribbentrop, Hitlerův ministr zahraničí, odsouzený k smrti v poválečných Norimberských procesech s válečnými zločinci.

Další informace: GB5KG822

239


KAPITOLA 6

Heath, Edward (*1916 †2005) Edward Heath byl britským premiérem v letech 1970 - 1974. Velká Británie vstoupila do „bruselské EU“ v lednu 1973 během jeho premiérování. • Heath dlouho snil o tom, včlenit svou zemi do Evropské federace. Ve svém inauguračním parlamentním projevu předneseném 26. června 1950, kdy se stal členem Dolní sněmovny britského parlamentu, otevřeně požadoval na vládě přijetí Schumanova plánu. Tento plán je dílem někdejšího francouzského ministra zahraničních věcí Roberta Schumana, které bylo představeno veřejnosti pouhý měsíc před tím, než se Heath stal členem Britského parlamentu, a vedl přímo ke vzniku bruselské EU. • Heath měl dobré kontakty s elitou Kartelu, účastnil se setkání tajné skupiny Bilderbergů roku 1976, a r. 1980 měl projev v Rockefellerem vedené Trilaterální komisi. Byl také přítelem předsedy a výkonného ředitele farmaceutické společnosti Glaxo, Sir Austina Bidea. • Dalším dobrým Heathovým přítelem byl Eric Roll, později pasovaný na barona Rolla z Ipsdenu a člena horní sněmovny Britského parlamentu. Roll byl častým hostem setkání výše zmiňované skupiny Bilderbergů a členem jejího velmi mocného výkonného výboru. • Poté, co francouzský prezident Charles de Gaulle v 60. letech opakovaně vetoval vstup Velké Británie do EU, Heath pozval bývalého špičkového nacistického advokáta Waltera Hallsteina do Chequers, letního sídla britského premiéra. Tato Hallsteinova návštěva byla jednou z celé řady setkání v Chequers během Heathova volebního období ve funkci premiéra. Během celého desetiletí jednání o vstupu Británie do EU se oba za účelem úzké, zákulisní spolupráce setkali ještě mnohokrát. • V předmluvě německého vydání Andrew Rothovy knihy, ‘Edward Heath - Ein Mann für Europa’, (Edward Heath – muž pro Evropu), která vyšla r. 1973, Hallstein shrnul Heathovu úlohu v komplotu, jímž se Velká Británie ocitla v náručí bruselské EU tím, že bez obalu prohlásil: “Úspěch této bitvy byl do určité míry i mým vítězstvím.” Další informace: GB5EH388

240


Kdo je kdo v ‘bruselské EU’

Ilgner, Max (*1899 †1966) Max Ilgner byl členem představenstva IG Farben a v podstatě hlavní spojovací článek mezi nacistickou vládou a IG Farben.

Ilgner se do obchodu s chemickými produkty prakticky narodil: jeho otec totiž pracoval v BASF. Po absolvování pruské důstojnické akademie v Berlíně studoval Ilgner chemii, práva, metalurgii a politickou ekonomii.

Roku 1924 byl Ilgner vrchním, k podpisu autorizovaným prokuristou firmy Cassella, první firmy vyrábějící chemoterapeutika.

Po sloučení společnosti Cassella s koncernem IG Farben, se Ilgner stal ředitelem ústředního finančního oddělení v Berlíně.

V následujících letech Illgner vytvořil důmyslnou soustavu manipulace nacistické vlády, která vešla do povědomí veřejnosti pod názvem “ Ilgnerův systém”. Hlavním úkolem berlínských kancelářích IG Farben “Berlin NW7” (název oddělení politické ekonomie), jemuž řediteloval Illgner, bylo pěstovat kontakty se zástupci vlády. V žargonu moderní politiky to byla bez nadsázky mimo jiné i velmi účinná lobbyistická buňka nacizmu.

Ekonomického oddělení v Illgnerově berlínské kanceláři IG Farben se navíc používalo jako špionážního nástroje v zahraničí. Jeho zpravodajství o situaci venku mělo široké uplatnění v nacistické vládě.

241


KAPITOLA 6

Ilgner byl integrální součástí tzv. kroužku F (“F-Kreis” – „F“ je iniciálou slova „Führer“, vůdce: pozn. překlad.), v němž se scházeli vůdčí osobnosti německého průmyslu. Kroužek se scházel v Illgnerově kanceláři, kde se konaly porady s Josephem Goebbelsem, Hitlerovým ministrem propagandy, ohledně řešení propagace německého průmyslu.

Max Ilgner byl jmenován vůdcem vojenského průmyslu v roce 1938.

Součástí Ilgnerových kompetencí v berlínských kancelářích IG Farben bylo vyvíjet strategie pro nastolení velkoevropského hospodářského prostoru. V tomto ohledu aktivně zastupoval zájmy IG Farben ve funkci místopředsedy Středoevropského obchodního fóra, zájmové skupině německého průmyslu, bank a obchodních partnerů, jehož cílem bylo ovládnout středoevropský trh.

Před německou invazí do Polska Illgner představil německé vládě soupis továren, o něž měla IG Farben zájem. Tato procedura se pak opakovala pokaždé bezprostředně před německou okupací nové země.

Ilgner byl zatčen roku 1945 americkým vojenským soudem a byl odsouzen ke třem rokům odnětí svobody za válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, za plenění a devastaci okupovaných území a konfiskaci továren.

Další informace: GB5MI444

242


Kdo je kdo v ‘bruselské EU’

Kohl, Helmut (*1930) Helmut Kohl je bývalý německý kancléř a lobbyista farmaceutického průmyslu na plný úvazek. • Po 2. světové válce si chemický a farmaceutický průmysl doslova hýčkal politiky v nejvyšších vládních funkcích. Jedním z nich byl právě Helmut Kohl. • Od r.1959 -1969 se Kohl činil především jako lobbyista farmaceutického průmyslu na plný úvazek ve „Svazu německého chemického průmyslu“ (“Verband der Chemischen Industrie”). •

Roku 1969 se Kohl stává ministerským předsedou spolkové země Porýní Falcka, státu se silně vyvinutým a ještě silněji ovlivňovaným farmaceutickým průmyslem.

Roku 1982 se Kohlovi podařilo svrhnout pomocí vyslovení tzv. „konstruktivní nedůvěry“ vládu sociální demokracie a stát se německým kancléřem. Samozřejmě nikoli bez obligátní zákulisní asistence farmaceutického Kartelu. Jako řádném členovi firmy získala BASF v Helmutu Kohlovi konečně někoho, kdo mohl zastupovat její zájmy až na samé špičce mocenské pyramidy.

Kohl projevil zcela mimořádný zájem o sjednocení Evropy. Byl jedním z hlavních strůjců Maastrichtské smlouvy a společné evropské měny EUR. K rozhodnutí, učinit Frankfurt hlavním sídlem Evropské centrální banky, došlo hlavně díky jeho vlivu.

16 dlouhých let zastupoval Helmut Kohl jako kancléř Spolkové republiky Německa globální politické zájmy farmaceutického Kartelu.

Roku 1995, v době, kdy byl Kohl ještě kancléřem, vyšlo najevo, že obchodník se zbraněmi poskytl Kohlově straně CDU sérii nevyjasněných plateb. Skandál se rozrostl v listopadu 1999, kdy státní zastupitelství v německém Augsburku vydalo zatykač na někdejšího pokladníka Kohlovy CDU kvůli daňovém úniku právě v souvislosti s výše zmiňovanými dotacemi lobbyisty zbrojařského průmyslu. Vyšetřovatelé mimo jiné zjistili, že tyto peníze nebyly jedinými, které putovaly do pokladny CDU, nýbrž že strana používala dobře promazaný systém ilegálních zahraničních bankovních účtů. Kohl ovšem před soudem odmítl uvést jména sponzorů. Další informace: GB5HK841

243


KAPITOLA 6

Krauch, Carl (*1887 †1968) Carl Krauch byl ředitelem dozorčí rady IG Farben. •

Carl Krauch studoval chemii a začal pracovat v BASF roku 1912. Stal se manažerem pobočky BASF na výrobu amoniaku v Merseburgu r. 1922.

Roku 1929 se Krauch stává ředitelem nové pobočky IG Farben na vysokotlakou chemii “Hochdruck-Chemie” a roku 1934 se stává členem představenstva firmy IG Farben.

Kromě svého vysokého postu v představenstvu pobočky IG Farben na vysokotlakou chemii se stává i ředitelem “Vermittlungsstelle Wehrmacht”, „Zprostředkovacího orgánu Wehrmachtu“ což byla v podstatě spojka IG Farben s německou armádou.

Roku 1936 se Krauch stává ředitelem Oddělení výzkumu a vývoje v „Čtyřletém plánovacím úřadě“. Tento „čtyřletý“ úřad byl vládní agenturou, vytvořenou za účelem přípravy Německa na válku ve lhůtě čtyř let. Před vznikem této agentury Krauch aktivně lobboval pro oddělení pro válečnou mobilizaci.

Roku 1938 se Krauch stává generálním agentem pro zvláštní úkoly, týkající se chemických výrobků v rámci aktivit Úřadu pro čtyřletý plán. Jeho zvláštním zaměřením bylo široké použití v IG Farben vyráběného otravného plynu v nastávající válce.

Roku 1939 byl Krauch povýšen na ředitele oddělení pro ekonomickou expanzi, která byla součástí čtyřletého plánu.

244


Kdo je kdo v ‘bruselské EU’

Roku 1940 se Krauch stává následníkem Carla Bosche ve funkci předsedy dozorčí rady IG Farben. Přijetím této funkce se ale nic neměnilo na Krauchových předchozích aktivitách v rámci jeho činnosti v Úřadu pro čtyřletý plán.

Roku 1948 byl Krauch v norimberských procesech s válečnými zločinci odsouzen k šesti rokům odnětí svobody za válečné zločiny proti lidskosti, protože se podílel na zotročování a deportaci pracovních sil.

Nicméně už roku 1950 byl propuštěn na svobodu a stal se členem dozorčí rady Chemických závodů Hüls AS, jedné ze společností, které vznikly poválečnou ‚demontáží‘ koncernu IG Farben.

Další informace: GB5CK498

245


KAPITOLA 6

Merkel, Angela (*1954) Angela Merkelová se stala německou kancléřkou roku 2005 a má úzké styky s chemickou lobby. •

Merkelová studovala v letech 1973 – 78 fyziku na univerzitě v Lipsku ve východním Německu, kde získala doktorát za dizertaci v oblasti kvantové chemie. V letech 1978 – 1990 pracovala a studovala v ústředním ústavu fyzické chemie v Akademii věd ve východním Berlíně.

Po znovusjednocení Německa byla Merkelová roku 1990 zvolena jako poslankyně Spolkového sněmu.

Roku 1991 se stala ministryní žen a mládeže v kabinetu Helmuta Kohla. V letech 1994 – 1998 zastávala funkci Ministryně pro životní prostředí a jadernou bezpečnost. Měla velmi přátelský vztah s Helmutem Kohlem a říkalo se jí „Kohlovo děvče“ (“Kohls Mädchen”). Roku 2000 se stala nástupkyní svého mentora ve funkci předsedy strany CDU.

Roku 2005 se Merkelová stal německou kancléřkou. V projevu krátce před zvolením řekla: „Německý lid nebude mít v budoucnosti právo na demokracii a ekonomiku volného trhu“. Bylo zjevné, že Merkelová už za sebou měla masáž Kartelu.

Jeden z jejích osobních poradců je výkonný ředitel firmy BASF Jürgen Hambrecht, který byl za 2. světové války členem Kartelu IG Farben.

Další informace: GB5AM988

246


Kdo je kdo v ‘bruselské EU’

Oettinger, Günther (*1953) Günther Oettinger se stal eurokomisařem pro energii roku 2010. • Roku 1972 Oettinger začal studovat práva a ekonomii na univerzitě v Tübingenu. Od roku 1984 pracoval jako advokát v Ditzingenu. •

Jeho politická kariéra začala roku 1983, kdy se stal předsedou „Mladé unie“ (Junge Union) mládežnické organizace tehdy vládnoucí konzervativní strany CDU ve své domácí zemi Badensku-Württembersku.

Během doby svého předsednictví v Mladé unii se stal spoluzakladatelem „Andského paktu“. Ten se skládal ze skupiny politiků, jejímiž členy byli i hesenský ministerský předseda Roland Koch a Christian Wulff z Dolního Saska, bývalí ministři Matthias Wissmann and Franz-Josef Jung, člen evropského parlamentu Elmar Brok a někdejší prezident Evropského parlamentu Hans-Gerd Pöttering.

Roku 2005 se Oettinger stal ministerským předsedou spolkové země Badenska – Würtemberska. Během svého funkčního období, místo aby ho nazval pravým jménem, pěl ódy na jednoho ze svých předchůdců ve funkci, bývalého nacistického advokáta Hanse Fibingera. Oettinger se ho naopak pokoušel na veřejnosti prodat jako oběť nacizmu.

Navzdory Oettingerově pokusům o revizi Fibingerovy minulosti, Angela Merkelová ho přesto nominovala do funkce německého eurokomisaře, jímž byl nakonec jmenován a ve své funkci eurokomisaře pro energetiku setrvá do roku 2010. Vzhledem k Oettingerově nedostatku zkušenosti v evropské politice a otázkám globální energetiky vyvolala jeho nominace na veřejnosti vlnu pobouření. Další informace: GB5GT422

247


KAPITOLA 6

Ophüls, Carl Friedrich (*1895 †1970) Carl Friedrich Ophüls byl německý advokát.

Studoval ekonomii a práva a po studiu začal r. 1923 pracovat na německém ministerstvu zahraničí.

V letech 1925 - 1931 Ophüls pracoval na německém velvyslanectví v Londýně.

Po uchvácení moci nacisty pracoval jako soudce v oblasti patentovacího práva a jako předseda okresního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem.

Roku 1942 se stal vysokoškolským profesorem na univerzitě ve Frankfurtu.

Po válce se Ophüls stává právním poradcem německé vlády pro otázky evropské integrace. V letech 1955 – 1958 byl německým velvyslancem v Belgii.

Další informace: GB5CO266

248


Kdo je kdo v ‘bruselské EU’

Ortoli, François-Xavier (*1925 †2007) François-Xavier Ortoli byl prezidentem Evropské komise v letech 1973 - 1977 a eurokomisařem v letech 1977 - 1984.

Ortoli se stal francouzským ministrem hospodářství a financí r. 1968. V letech 1969 – 1972 byl ministrem rozvoje průmyslu a vědy.

Ortoli se stal prezidentem Komise EU roku 1973, a sloužil v této funkci do roku 1977. V následující komisi pod vedením Angličana Roy Jenkinse byl eurokomisařem pro ekonomické a finanční záležitosti.

Roku 1983 se Ortoli zúčastnil prvního setkání „Evropského kola průmyslníků“, vlivné zájmové skupiny, jejímiž členy byli mimo jiné vysoce postavení zástupci chemického, petrochemického a farmaceutického průmyslu. Mezi účastníky setkání, jehož se zúčastnil i Ortoli, byli vysoce postavení zástupci petrochemické společnosti Shell, chemické a farmaceutické společnosti Ciba/Geigy a chemičky ICI.

Roku 1984, bezprostředně po jeho posledním funkčním období v Evropské komisi, Ortoli byl jmenován předsedou petrochemické společnosti Total.

Další informace: GB5FO552

249


KAPITOLA 6

Reithinger, Anton (*1898 - ? ) Anton Reithinger byl ředitelem politickoekomického oddělení společnosti IG Farben’s v Berlíně. Jeho oddělení provozovalo špionážní činnost pro nacistickou vládu na území cizích států a jejího zpravodajství vydatně využívaly různé orgány nacistické vlády.

?

Anton Reithinger byl ředitelem „Národohospodářského oddělení“ koncernu IG Farben’s “ (Volkswirtschaftliche Abteilung”) úřadu NW7 v Berlíně.

Reithingerovo oddělení využívala nacistická vláda ke špionážním účelům v cizině. Její citlivé zpravodajství poskytovalo spoustu prostoru k manipulaci zahraničních klientů.

Další informace: GB5AR877

250


Kdo je kdo v ‘bruselské EU’

von Ribbentrop, Joachim (*1893 †1946) Joachim von Ribbentrop byl německým ministrem zahraničí v letech 1938 1945. Jako usvědčený válečný zločinec byl roku 1946 popraven v procesech s válečnými zločinci v Norimberku. •

Poté, co bojoval na německé straně v 1. světové válce, kde to dotáhl na hodnost poručíka, von Ribbentrop se stal zástupcem francouzské firmy obchodující s vínem a likéry. Roku 1920 se oženil s Annou Elisabeth Henkellovou, dcerou Otto Henkella, majetného ředitele společnosti Henkell & Co, vyrábějící šampaňské. Ve 20. letech byla Ribbentropova společnost pro import-export jednou z největších v Německu.

Von Ribbentrop se setkal s Adolfem Hitlerem koncem 20. let a vstoupil do NSDAP roku 1932, přičemž nacistům zprostředkovával styky s dalšími vlivnými osobnostmi.

Po Hitlerově uchvácení moci se von Ribbentrop stal poradcem nacistické strany v oblasti zahraniční politiky. Později se stal říšským ministrem a velvyslaneckým zplnomocněncem a tuto funkci zastával v letech 1935 – 1936. Po dvou letech jako německý velvyslanec v Londýně, se roku 1938 stal německým ministrem zahraničí.

Von Ribbentrop byl hnacím agregátem za vzmáhajícími se protibritskými náladami v Hitlerově vládě. Roku 1939 sehrál klíčovou úlohu v jednáních o německo-sovětském paktu o neútočení.

Po úspěšné okupaci Francie a dalších západoevropských zemí von Ribbentropovo ministerstvo zahraničí převzalo odpovědnost za osud židů žijících v těchto regionech.

251


KAPITOLA 6

Von Ribbentrop se aktivně zapojil do organizovaného vyvražďování židů v těchto regionech a r. 1943 se mu dostalo za zásluhy v této oblasti z rukou samotného Hitlera peněžního daru ve výši 1 milionu říšských marek. •

Von Ribbentrop byl zatčen roku 1945 a shledán vinným během procesů s válečnými zločinci v Norimberku, podle nichž se dopustil válečných zločinů, plánování válečné agrese a zločinů proti lidskosti. Byl odsouzen k trestu smrti na šibenici. Trest byl vykonán v říjnu 1946.

Další informace: GB5JR411

252


Kdo je kdo v ‘bruselské EU’

Sarkozy, Nicolas (*1955) Nicolas Sarkozy je současný francouzský prezident. Úřadu se ujal roku 2007.

Sarkozy studoval soukromé a obchodní právo na pařížské univerzitě Paris X Nanterre. Po studiu pracoval jako advokát, specializovaný na oblast obchodního a rodinného práva. Jedním z jeho klientů byl mimo jiné i Silvio Berlusconi, italský premiér a mediální mogul.

Sarkozyho politická dráha se rozjela roku 1982, kdy se stal primátorem města Neuilly-sur-Seine, jedné z nejbohatších obcí Francie. V této funkci setrval do roku 2002.

V témže roce se Sarkozy stává francouzským ministrem vnitra. V této funkci se mu podařilo zařídit sňatek mezi francouzským farmaceutickým skřítkem Sanofi a švýcarsko-německým obrem Aventis/Hoechst. V letech 2004 – 2005 byl Sarkozy francouzským ministrem financí a poté, v letech 2005 – 2007, zasedl opět na své staré, oblíbené křeslo na ministerstvu vnitra.

Nicméně roku 2006 Sarkozy oznamuje své plány kandidovat na funkci francouzského prezidenta. Během svého rozhodného předvolebního boje ve snaze zastrašit francouzské středové voliče, rozjel difamační kampaň, namířenou proti cizincům a imigrantům. Zašel dokonce tak daleko, že nazval bezprizornou mládež na předměstích Paříže „svoločí“, čímž záměrně nalil do ohně xenofobie a zároveň se francouzskému lidu nezištně nabídl jako zachránce „pořádku a práva“.

Další informace: GB5NS721

253


KAPITOLA 6

Sölter, Arno (*1911 †1987) Arno Sölter byl skalním zastáncem nacistické teorie Velkoněmecké říše.

Sölter byl ředitelem oficiálního nacistického “Ústředního výzkumného ústavu národního ekonomického pořádku a ekonomie velkého prostoru ”.

Roku 1941 Sölter napsal velmi vlivnou knihu s názvem “Kartel velkého prostoru ” (“Das Großraum-Kartell”), v němž popisoval ekonomický plán pro Evropu pod německou nadvládou.

Po 2. světové válce pracoval Sölter v německém Spolkovém průmyslovém svazu “Bundesverband der Deutschen Industrie” (BDI), lobbyistické skupině německého průmyslu.

Další informace: GB5AS335

254


Kdo je kdo v ‘bruselské EU’

Sutherland, Peter (*1946) Peter Sutherland byl eurokomisařem v letech 1985 - 1989 a sloužil v představenstvech celé řady multimiliardových nadnárodních korporací včetně petrochemické společnosti BP (Brittish Petroleum). • Sutherland studoval práva na univerzitě v Dublinu. Roku 1982 se stal vrchním státním zástupcem v Irsku. •

Členem Komise EU se stal roku 1985 ve funkci eurokomisaře pro politiku hospodářské soutěže. Roku 1990, po skončení funkčního období, se stal členem představenstva petrochemické společnosti BP. Roku 1997 byl jmenován ředitelem představenstva téže společnosti.

Roku 1992, v době, kdy byl členem představenstva BP, se stal předsedou výboru, který podával zprávy Evropské komisi o fungování tzv. „Vnitřního trhu“ EU.

Roku 1995 se stal generálním ředitelem Světové obchodní organizace WTO.

Roku 2007, kdy byl předsedou představenstva společnosti BP, se Sutherland stal poradcem prezidenta Komise EU Barrosa pro otázky energetiky a klimatu.

Kromě předsednictví představenstva společnosti BP byl Sutherland i předsedou společnosti Goldman Sachs International. Předtím byl nevýkonným ředitelem Královské Skotské Banky (Royal Bank of Scotland) a členem představenstva nadnárodní strojírenské korporace ABB.

Sutherland je členem výkonného výboru mimořádně vlivné skupiny Bilderberg. Je i předsedou evropské pobočky Rockefellerem financované Trilaterální komise, v níž se soustřeďují elitní vůdci světového obchodu, médií, akademiků, politiků a nevládních organizací Japonska, Evropy a Severní Ameriky. Další informace: GB5PS961

255


KAPITOLA 6

ter Meer, Fritz (*1884 †1967) Fritz ter Meer byl členem představenstva IG Farben a je to usvědčený válečný zločinec.

Ter Meer studoval chemii a práva ve Francii a Německu, potom pracoval v chemičce svého otce Dr. E. ter Meer & Cie. Roku 1925 se tato společnost sloučila s IG Farben.

Ter Meer se stal členem představenstva IG Farben roku 1925 a zůstal jím až do roku 1945. Byl také členem pracovního a technického výboru IG Farben.

Ter Meer složil jako ředitel sekce II v německém ministerstvu války.

Roku 1939 přesvědčil ředitele německé Agentury pro vojenské zbraně, aby používala otravný plyn Tabun, vyráběný v IG Farben.

Od roku 1941 byl ter Meer odpovědný za výstavbu a operace továrny IG Farben v koncentračním táboře Osvětim.

Roku 1943 se ter Meer stal generálním agentem v Itálii, říšským ministrem pro vyzbrojení a válečnou výrobu.

256


Kdo je kdo v ‘bruselské EU’

Ter Meer byl zatčen roku 1945 a byl obžalován v Norimberku v procesech s válečnými zločinci ze společnosti IG Farben resp. odsouzen za válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, plenění a konfiskace továren na okupovaných územích a za účast na zotročování a deportace otrockých pracovních sil. Byl odsouzen k sedmi rokům odnětí svobody, ale roku 1950 byl předčasně propuštěn na svobodu.

Roku 1952 se ter Meer stává předsedou dozorčí rady společnosti Bayer.

Během procesu s Kartelem IG Farben v Norimberku, ter Meerův obhájce specificky vyzdvihl, že koncept totálního evropského hospodářského prostoru formoval veškeré snahy a cíle jeho klienta.

Další informace: GB5FM677

257


KAPITOLA 6

Wurster, Carl (*1900 †1974) Carl Wurster pracoval v IG Farben a společnosti Degesch, kde byl jedním z činitelů, zodpovědných za výrobu otravného a smrtícího plynu Zyklon B.

Wurster studoval chemii a začal pracovat r. 1924 v BASF. Roku 1925 začal pracovat v oddělení anorganické chemie IG Farben.

Roku 1934 se stal Wurster ředitelem oddělení anorganické chemie IG Farben.

Wurster také sloužil v představenstvu společnosti Degesch, dceřiné společnosti IG Farben, kde se vyráběl Zyklon B – otravný plyn používaný v plynových komorách koncentračního tábora v Osvětimi.

Wurster se stal členem představenstva IG Farben roku 1938.

Roku 1952 se stal výkonným ředitelem reformované společnosti BASF.

Další informace: GB5CW892

258


Kdo je kdo v ‘bruselské EU’

259


Kapitola 7

Ĺ tafeta Ĺživota


Kapitola 7

Štafeta života V předchozí kapitole této knihy jsme se se čtenáři podělili o střízlivý rozbor toho, jak se dědicové strůjců Osvětimi už opět pokoušejí získat světovládu. Uvědomíme-li si reálný rozměr podvodu a klamu, který by umožnil, aby tyto zájmy vůbec dostaly šanci se prosadit, měl by si každý čtenář také uvědomit, že jediný způsob, jak tomuto převzetí vlády nad světem zabránit – teď a u všech budoucích generací – je imunizovat se proti lžím a klamům, které tvoří samotnou základnu modu operandi – operačního režimu – těchto zájmů. Ještě důležitější je, že teď, kdy pravda o strůjcích Osvětimi vyšla najevo, považujeme za nezbytné, ukázat cestu do budoucna. Cílem této knihy není nic jiného, než přepsat dějiny 20. století. Z toho vyplývá, že plány pro 21. století si vyžadují revizi, protože v nich musíme zohlednit naše nové chápání minulosti. V této knize dokumentovaný střízlivý rozbor nyní poskytuje jedinečnou možnost utvářet budoucnost, aniž bychom přitom opakovali chyby minulosti. Zvážíme-li obrovský rozměr těchto chyb, budoucí kroky budou vyžadovat jistou odvahu, protože budou mít svou povahou dalekosáhlý a globální dopad. Navíc čas, uvědomit si a nastínit novou cestu do lepšího, budoucího světa, nastal právě teď. Protože nevyvodíme-li z historických lekcí přesné a okamžité důsledky, lidstvo propásne jedinečnou šanci tuto cestu do budoucna revidovat. V této kapitole načrtneme akce, nezbytné pro vytvoření nového, zdravého světa, v němž panuje sociální spravedlnost. Takový svět už dávno není pouhou iluzí. Naopak - lze ho vybudovat teď a hned!

262


Štafeta života

Jak brzy se tento svět stane realitou, záleží na jednom, jediném faktoru: kolik z nás bude připraveno, závazně o dosažení tohoto cíle usilovat. Tato výzva je především pro mladou generaci, protože to bude její svět a její budoucnost, o němž se nyní rozhoduje. Lidstvo se ocitlo na křižovatce. Alternativy nemohou být jasnější. Na jedné straně stojí ekonomické zájmy, těžící z nemocí, bídy a smrti milionů. Na druhé straně existují na světě další miliony lidí, kterým jde především o to, své zdraví a životy chránit. Přeživší oběti koncentračních táborů v Osvětimi si tento rozhodující okamžik v dějinách lidstva uvědomili. Svou výzvu k „štafetové předávce života“, kterou několik přeživších peklo na zemi před několika desetiletími zanechalo, předávají dál jako morální závazek celému dnešnímu lidstvu. ‘Štafetová předávka života‘ není ale jen morálním závazkem, ale i výzvou k akci na záchranu života v nejširším slova smyslu - a tím vytvořením základů pro lepší svět.

263


Kapitola 7

Cíle Lidstvo má nyní možnost vytvořit zdravý, mírumilovný a sociálně spravedlivý svět. Ale tento nový svět nepřijde sám od sebe. Tento svět si budeme muset vytvořit my sami. Tato kniha klade první základní kamínky jednoho z největších hnutí v dějinách lidstva: „Hnutí života“. Účel tohoto hnutí je osvobodit lidstvo od trosek staleté závislosti na petrochemickém a farmaceutickém Kartelu a zachránit život člověka pro všechny budoucí generace. Je důležité, aby každé hnutí mělo jasně definované cíle. Cíle „Hnutí života“ jsou tyto: •

Mluvit a šířit pravdu. Je evidentní, že lid na celém světě byl podveden v tak důležitých otázkách, jako např.: kdo nesl hlavní odpovědnost za nejhorší zločin 20. století – smrt šedesáti milionů lidí za 2. světové války? Pakliže zájmové kruhy, které nám tuto informaci upírali po dobu delší než sedm desetiletí, stále ještě kontrolují veřejné mínění, musíme si položit další neméně důležité otázky: 1. Proč nám lhali? 2. Když nám lhali v tak důležitých otázkách jako těchto, proč bychom jim vůbec měli věřit, když nám něco vyprávějí dnes? Je zřejmé, že pochopení a šíření pravdy o dějinách je předpokladem vytvoření lepšího světa.

Ochrana zdraví a života Nejdůležitějším cílem“Hnutí života” je ochrana zdraví a životů obyvatel této planety – teď a pro všechny budoucí generace – před zneužitím nebo obětováním korporačním zájmům.

264


Štafeta života

Zákaz patentů na zdraví a život Lidstvo muselo projít dvěma světovými válkami, v nichž přišlo o život na sto milionů lidí, aby si uvědomilo, že hlavním důvodem obou válek byl princip patentů. Z toho vyplývá, že absolutně prioritním cílem musí být zákaz patentů na zdraví a život.

Vytvoření nového systému zdravotního zabezpečení V minulém století zastánci zájmů farmaceutického kartelu se pokoušeli o vytvoření monopolu na světové zdraví zakládajícím se na dvou hlavních prvcích: exkluzivitě patentovaných léčiv formou terapií a privatizaci zdravotnictví pod jejich kontrolou. Netřeba zdůrazňovat, že předpokladem nového zdravotního systému je eliminace těchto dvou prvků kontroly. Na rozdíl od stávajícího systému zdravotnictví, zakládajícího se na podpoře a šíření nemocí, léčitelných pomocí patentovaných léčiv, nový systém zdravotní péče se soustředí na prevenci a vykořenění nemocí. Prvním krokem k novému cíli zavedení nového, efektivnějšího systému zdravotnictví je zákaz všech patentů na terapeutická léčiva a ostatní léky. Druhým krokem je zdemokratizovat zdravotnictví, tj. umožnit jeho lidovou kontrolu. To je jediný způsob, jak zaručit, aby výzkum a vzdělání v oblasti zdravotnictví, stejně jako praktické zdravotní služby stály výlučně ve službách lidu a ne v žoldu finančních zájmů farmaceutického průmyslu.

Ochrana života Projekt lidského genomu jako biologického základu života patří nám všem, celému lidstvu. Pokusy o privatizaci genetického kódu s cílem ho měnit, obchodovat s ním a manipulovat ze ziskuchtivost lidské tělo nebo jeho části, by měly být zakázány.

Ochrana zásobování potravinami Genetická informace obsažená ve zvířatech, rostlinách a potravinách, pěstovaných na polích a v zahradách patří všem.

265


Kapitola 7

Manipulace a pozměňování genetického kódu s cílem patentovat a vytvářet tržní monopol, v sobě skrývá nebezpečí, že zásobování potravinami bude kontrolováno a zneužíváno protagonisty korporačních zájmů k politickým účelům. •

Ochrana životního prostředí Předpokladem pevného zdraví a dlouhého života je především čistý vzduch, nezávadná pitná voda a absence toxických chemikálií v životním prostředí. Za poslední století se znečišťování atmosféry pomocí sloučenin uhlíku, pocházejících převážně z petrochemického a energetického průmyslu (uhelné elektrárny), stalo jedním z hlavních ekologických hrozeb. Stejně tak globální oteplování a jeho další následky ohrožují život naší planety. Navíc, konvenční intenzivní zemědělské technologie, vyžadující obrovská kvanta patentovaných toxických pesticidů, herbicidů a syntetických hnojiv, také ohrožují ekologickou rovnováhu a dokonce i život samotný. Ve dvacátém prvním století musí být spalováním uhlí získávaná energie nahrazena vodíkovou energií a jinými obnovitelnými zdroji energie, např. solární, větrnou, přílivovou a jinými energiemi. Lepší ochranu života a životního prostředí si v takovém případě ani nemůžeme přát. Stejně tak musí být nahrazeny intenzivní zemědělské technologie organickým farmářstvím a jinými decentralizovanými přírodními metodami zemědělství.

Ochrana světového míru Zachování míru bylo v dějinách lidstva odvěkým snem. Pakliže dříve byly války více méně regionální povahy, dvacáté století se stalo svědkem dvou bezprecedentních světových válek. Bezchybný rozbor příčin těchto dvou válek je předpokladem prevence případného propuknutí nového globálního konfliktu. Jelikož by v takovémto konfliktu nepochybně došlo k použití zbraní hromadného ničení, tento rozbor bude mít rozhodující dopad na přežití lidstva.

266


Štafeta života

Skutečnosti, dokumentované v této knize, vedou pouze k jednomu závěru: ukončení zásady patentovatelnosti v oblasti zdravotnictví a ochrany života je předpokladem udržení světového míru. Stejně tak ukončením závislosti světové energie na poptávce po ropě zmizí i důvody k invazím do zemí bohatých ropou. Tím pádem, čím dřív se světová poptávka po energii bude pokrývat z decentralizovaných a obnovitelných zdrojů, o to menší pravděpodobnost, že bude docházet k novým válkám. •

Nastolení sociální spravedlnosti Bývalé koloniální mocnosti, které rozdělily svět na bohaté a chudé, byly nahrazeny zeměmi vyvážejícími chemické, farmaceutické a petrochemické výrobky. Globální zájmy „petrochemického a farmaceutického Kartelu“ nejen že upevňují nespravedlnost na naší planetě, ale prohlubují ji den ode dne čím dál víc. Ze všech těchto moderních forem ekonomické závislosti je tou nejohavnější formou „farmaceutický kolonializmus“. Za klamným a zavádějícím argumentem dobročinnosti a boje s epidemiemi, jsou ve všech rozvojových zemích propagovány toxické a smrtelné výrobky, které decimují tamní populaci a eskalují jejich ekonomickou závislost. Stejně tak se rozevírají nůžky mezi bohatými a chudými zeměmi tím, že se v rozvojových zemích propaguje patentovaná, geneticky manipulovaná setba a patentované potraviny pod falešnou záminkou boje s hladem ve světě. Poučení z dějin je víc než výmluvné: pokud lidstvo připustí, aby dědicové architektů největšího vyhlazovacího tábora v dějinách lidstva mohli nerušeně pokračovat v činnosti zdánlivě seriózních šedých eminencí v zákulisí globálního ekonomického pořádku, ke vzniku ekonomické spravedlnosti nikdy nemůže dojít.

267


Kapitola 7

Ukončení investičního obchodování s patentovanými léčivy a potravinami je prvním předpokladem snížení propastného rozdílu mezi průmyslově vyvinutými a rozvojovými zeměmi a nastolení sociální spravedlnosti v celosvětovém měřítku. Moderní, decentralizované technologie v oblasti zdravotnictví, výživy, energetiky a dalších jsou základem ekonomického růstu v rozvojových zemích a snižování závislostí. Navíc ukončení „platby daně“ rozvojových zemí do pokladny petrochemického a farmaceutického Kartelu uvolní obrovské ekonomické zdroje v těchto zemích, které mohou být následně přesměrovány k ukojení svých primárních životních potřeb, jako jsou jídlo, zdravotní péče, vzdělání a zaměstnanost.

My, lid, jsme tvůrci tohoto nového světa V tomto okamžiku dějin, stojíme my, lid, před dvěma možnostmi: zaprvé můžeme připustit, aby korporační zájmy pokračovaly v upevňování a rozšiřování svého monopolu na planetě v klíčových oblastech našeho života. Anebo, my, lid, převezmeme otěže odpovědnosti za svůj osud do svých rukou a vybudujeme nový svět pro sebe a budoucí generace. Přenecháme-li tento svět napospas korporačním zájmům, nepotřebujeme se divit, budou-li nerušeně pokračovat ve svém lukrativním kšeftování s bídou, hladem, zamořováním světa toxickým odpadem, nemocemi a smrtí. Samozřejmě, že k udržení takového světa a ekonomicky z něho těžit, je zapotřebí globální diktatury, která těmto korporačním zájmům umožní systematické oklešťování občanských práv a ignorování vůle lidu. Pakliže se my, lid, rozhodneme převzít odpovědnost za většinu moderních technologií, jako jsou obnovitelné zdroje energie a pří268


Štafeta života

rodní léčitelství, pak vytvoříme přírodní léčitelství, spočívající na vědeckých základech, a tím pádem i zdravý, mírumilovný a sociálně spravedlivý svět. Svobodná výměna informací mezi lidmi a obrovské množství ekonomických zdrojů, které tím vzniknou, umožní lidstvu kvantový skok do světa, v němž bude mít spravedlnost větší váhu než doposud. Volba je nasnadě. Dva aspekty si ale musí každý z nás uvědomit: zaprvé, my, lid, musíme vybudovat tento svět vlastníma rukama, protože přinese nejvíce nám a našim dětem. Zadruhé, musíme tak učinit teď, protože každý den čekání bude znamenat, že zastánci statutu quo se budou pokoušet o upevnění své nadvlády nad naší planetou.

Další kroky Každý čtenář této knihy, každý příjemce jejího poselství, uvědomující si jeho aktuální naléhavost, musí okamžitě začít tento lepší svět budovat. Níže jsou uvedeny některé nejnaléhavější úkoly, s jejichž realizací je zapotřebí začít hned: •

Myslete sami a za sebe! Budete-li přemýšlet o obsahu této knihy a věnovat se vlastnímu výzkumu při jeho ověřování, zjistíte, do jaké míry jste se stávali v minulosti obětí podvodu a klamu, když šlo o to, získat adekvátní informace pro pochopení dějin včetně vaší vlastní země. Především budete muset vyvinout mnohem kritičtější přístup k médiím, protože právě ta slouží výhradně zachování statutu quo a tím i globálnímu ohlupování.

Šiřte informace obsažené v této knize. Tato kniha obsahuje unikátní informace, dokumentaci a rozbor, který nenajdete nikde jinde. Pokusili jsme se doložit co nejvíc z oficiálních zdrojů, včetně materiálu, který byl dlouho

269


Kapitola 7

ukrytý ve vládních a mezinárodních archivech. Doporučujeme vám, abyste si ověřovali všechny v této knize uvedené odkazy online a věnovali se vlastní výzkumné práci. Dále vás prosíme, abyste digitální podobu této knihy dali k dispozici každému z vašich přátel a známých spolu s vaším osobním komentářem a vašimi poznatky. •

Kontaktujte vaše politické zástupce Nepředpokládejte, že si fakta, uvedená v této knize, uvědomují. Protože zatímco někteří z nich byli dosazeni k moci výše zmíněnými zájmy, ostatní se stali, mimochodem stejně jako vy a vůbec my všichni, jejich obětí. Ti poslední si ale zasluhují, aby dokázali, že skutečně reprezentují vaše zájmy. l

l

Pošlete kopii této knihy vašim politickým reprezentantům. Ptejte se vašich politiků, zda si jsou vůbec vědomi historických skutečností v kontextu této knihy. Možná, že budete jejich odpovědí velmi překvapeni.

Podporujte organizované šíření poselství této knihy Nejlepší způsob, jak se ujistit, aby se tato kniha dostala i do nejvzdálenějšího kouta vaší obce, dědiny nebo města, je vytvořit skupinu s ostatními čtenáři, kteří s vámi sdílejí odhodlanost k jednání. Prvním úkolem takové skupiny je, vymyslet způsob, jak tuto knihu šířit a ujistit se, aby si ji každý přečetl. Z výsledku splnění tohoto úkolu se budou odvíjet další aktivity.

270


Štafeta života

Vyhledávejte spolupráci s lidmi stejného smýšlení. Existuje celá řada možností a oblastí, v nichž můžete vyvíjet propagační aktivity. Např.: l l l l l l

Ochrana životního prostředí Alternativní energie Vědecky založené přírodní léčitelství Organické zahradnictví Mikrofinancování projektů a alternativní ekonomie Jakákoliv jiná oblast, v níž lze snížit dopad korporačních zájmů na naší planetu.

Hlasujte peněženkou. Buďte opatrní při výběru, kde a za co budete utrácet, a stejně tak postupujete při výběru svých politiků ve volbách. To, kde a za co utratíte své peníze, skutečně může svět změnit. Například: l

l

l

Nákupem organických produktů hlasujete proti obchodování chemického průmyslu s pesticidy. Nákupem energeticky výkonného vozidla hlasujete proti petrochemickému průmyslu a znečišťování ovzduší. Volbou přírodního léčitelství, zakládajícím se na vědeckých poznatcích, automaticky hlasujete proti kšeftování farmaceutického průmyslu s nemocemi a vůbec proti monopolu ve zdravotnictví.

271


Kapitola 7

Platforma lepšího světa V této knize obsažené skutečnosti a jejich rozbor vytvářejí startovací plošinu, s jejíž pomocí může lidstvo vybudovat nový, lepší svět. Už před dvěma roky více než tucet obětí přeživších holocaust se sešel v Osvětimi s cílem předložit evropským vládám novou ústavu. Ústava s názvem „Pro lid s lidem“ je obrysem nezbytnosti ochrany zájmů lidu před nenasytností korporací. Bohužel tato historická výzva, představená jako “Štafeta života” skupinou občanů s maximální mírou autority na této planetě, byla špičkovými politickými přestaviteli v Evropě bohužel ignorována. Naopak, podpisem lisabonského „Zmocňovacího zákona“ tito krátkozrací politikové dali zelenou procesu, jímž se celý evropský kontinent stává hříčkou v rukou těch samých korporačních zájmů, nesoucích odpovědnost za dvě světové války. V této situaci jsme se my, autoři této knihy, rozhodli zahrnout tuto výzvu do naší knihy a šířit ji jako politickou platformu a předpoklad pro udržení demokracie pro tuto generaci, jakož i všechny generace budoucí. Na následujících stránkách zdokumentujeme historickou výzvu „Štafety života“, jejímž cílem je vytvořit Evropu a tím i celý svět – pro lid a s lidem. Na rozdíl od mnoha národních a regionálních politických platforem, tuto mezinárodní výzvu lze realizovat s pomocí drtivé podpory lidu celého světa, protože v sobě nese imanentní náboj bezpříkladné věrohodnosti a autority: morální váhu přeživších nejhorší zločiny proti lidskosti spolu s adekvátním rozborem příčin dvou světových válek.

272


Štafeta života

ŠTAFETA PAMĚTI – ŠTAFETA ŽIVOTA

VÝZVA PRO EVROPU PRO LID S LIDEM Preambule My, kteří jsme přežili holocaust v německých nacistických koncentračních táborech, ocejchovaní jak otroci vytetovanými čísly, máme pocit, že čas rychle utíká. Svět se stává čím dál tím odolnějším vůči našemu svědectví o hladu a nouzi, o vyčerpávající otrocké práci, o válce a nenávisti a dalších nacistických zločinech. Žili jsme, abychom byli svědky rostoucí realizace nádherné myšlenky nové Evropy. Tato Evropa měla být vybudována na památce minulosti jako fundamentální zásada evropských národů. Nicméně to, čeho jsme svědky nyní, je čím dál tím víc porušením této zásady. V dějinách Evropy byla základní lidská práva na zdraví a život člověka právy nejčastěji porušovanými. Jen v minulém století přišlo o život ve dvou světových válkách na 100 milionů lidí. Ze všech událostí, tvořících obraz Evropy, ční jako symbol agonie a smrti koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim-Březinka. Statisíce mužů a žen z celé Evropy, uvěznění v koncentračních táborech, přišly o život jako zotročené pracovní síly ve jménu korporační chamtivosti.

273


Kapitola 7

Navíc, desetitisíce z nich přišlo o život při pseudovědeckých lékařských pokusech na vězních, s cílem získat patenty na různé léky pro celou řadu farmaceutických dceřiných společností mateřského koncernu IG Farben. Dnes, kdy usilujeme o výstavbu Nové Evropy v době, kdy my, „svědkové doby“, pořád ještě svědčíme o následcích despektu a pohrdání lidským životem a základními potřebami člověka. Naše životy se utvářely v době, kdy lidský život neměl žádnou cenu a kdy otroka bylo zapotřebí jen jako bezplatné pracovní síly. Absolutními vlastníky lidských bytostí nebyli ani tak esesáci, jako roboti mamonu a moci v koncernu IG Farben Osvětim. To je také důvod, proč se cítíme být odpovědni za proces výstavby nové Evropy pro lid a s lidem.

Toto není věc politického názoru. Toto je výzva k paměti. Toto je naše výzva k životu, K rozumnému myšlení, Pro Evropu pro lid a s lidem, Pro štafetu paměti, Pro štafetu života. Už nikdy bychom neměli připustit, aby tato štafeta byla přervána, i kdyby se zpoza opony nové Evropy vynořily podivné masky připomínající tváře architektů IG Farben Osvětim.

274


Štafeta života

ÚSTAVA OBČANŮ EVROPY Nejzákladnějším lidským právem je právo na zdraví a život. Toto právo je nejen ohrožováno vojenskými konflikty, ale i korporačními zájmy a jejich narůstajícími pokusy využívat tělo člověka a znalostí o něm jako exkluzivního vlastnictví a zdroje zisku. PROTO PROHLAŠUJEME NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA ZA NEZCIZITELNÁ PRO KAŽDÉHO EVROPANA: PRÁVO NA ZDRAVÍ Naše zdraví a naše tělesná schránka jsou nejcennějším vlastnictvím člověka. Proto nesmí být zneužívány jako bazar pro patentovaná léčiva nebo jakoukoliv jinou formu komercializace. Šíření nemocí v rámci umělého vyvolávání poptávky po lécích je protiústavní. Jakýkoli zdravotní systém, zakládající se na těchto zásadách a propagující je, by měl být zakázán. PRÁVO NA ŽIVOT Lidský genom jako matice života a biologický základ lidské existence patří celému lidstvu. Pokusy o privatizaci genetického kódu s cílem ho měnit, prodávat a manipulovat tělo člověka, popř. jeho části za účelem korporačního zisku, je protiústavní a proto zakázáno. PRÁVO NA EKOLOGICKY NEZÁVADNÉ, PŘÍRODNÍ POTRAVINY Genetická informace o všech rostlinách a potravinách, rostoucích na polích a loukách po tisíciletí, patří celému lidstvu. Manipulace a pozměňování genetického kódu rostlin, s cílem je patentovat a vytvářet globální monopoly, sebou nese nebezpečí, že zásobování potravinami začne být ovládáno korporačními zájmy. Stejně jako v případě zdraví a života, monopolizace potravin to vede ke kontrole celých národů.

275


Kapitola 7

TAKOVÁ AKTIVITA JE PROTIÚSTAVNÍ Důvod, proč tato základní práva stále ještě nejsou všeobecně akceptována a uplatňována, je princip patentování. Patenty jsou ekonomickými nástroji zvyšování návratnosti investic pro celá průmyslová odvětví včetně těch, která mají bezprostřední dopad na naše zdraví a naše životy. ŽIVOT NESMÍ BÝT PATENTOVÁN K prosazení této zásady a za účelem ochrany zdraví a životů budoucích generací Evropanů, patenty v oblasti zdraví, života a potravin se prohlašují za protiústavní. Apelujeme na OBČANY Evropy, kteří budou číst návrh této ÚSTAVY OBČANŮ EVROPY, aby ji podpořili svými podpisy. MYŠLENKA EVROPY PRO LID A S LIDEM Tato navrhovaná ústava slouží jako matice, definující základní lidská práva napříč Evropou, včetně práva na nezávadné životní prostředí, respektování lidské důstojnosti a ochrany sociálních hodnot. Předáváme tuto výzvu dál všem občanům Evropy. Ti byli skutečnými strážci vzpomínky, která zachovala historii v paměti celých generací a která bude v tomto díle pokračovat jako štafeta vzpomínky a jako štafeta života.

276


Štafeta života

Tento dokument samozřejmě není jen dalším z mnoha patetických provolání za lepší svět. Jasný, srozumitelný rozbor a stručný výčet zásad tento dokument předurčují, stát se úhelným kamenem světa, realizovatelného ještě za našeho života. •

STÁT SE SOUČÁSTÍ ŠTAFETY ŽIVOTA Chcete-li, ať už jako soukromá osoba nebo organizace sehrát aktivnější úlohu v hnutí ‘ŠTAFETA ŽIVOTA’, zkontaktujte nás prosím. Máme zájem o vytvoření sítě individuálních zájemců a organizací, oddaných šíření historické pravdy a ukončení desetiletí globálního klamu. Informace obsažené v této knize s jejími odkazy jsou naší cestovní mapou.

Můžete se na nás obrátit zde: info@dr-rath-foundation.org

277


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.