Page 1

Wintervoordeel ÂŽ

In januari 20% korting op Luxaflex buitenzonwering en rolluiken.

donderdag 16 januari 2014 79e jaargang

Verschijnt elke donderdag in Maassluis, Maasland, Maasdijk. Uitgave van Uitgeverij West Media bv | www.thuisbladen.nl

Actueel nieuws | Gemeentenieuws | Uit en cultuur | Sport

Voorbergzonwering.nl • Wagenstraat 29 Maassluis

Driehoek bij elkaar over inbraken Op verzoek van burgemeester Koos Karssen komt volgende week woensdag de veiligheidsdriehoek (justitie, politie en burgemeester) bij elkaar om te praten over het groot aantal inbraken in Maassluis.

LuxaflexÂŽ

door Chrit Wilshaus

De laatste trends in onze Inspiration Shop

6LQGV EHJLQ GLW MDDU VWDDW GH WHOOHU LQ 0DDVVOXLV DO RS PHHU GDQ YHHUWLJ LQ EUDNHQ]RZHOLQZRQLQJHQDOVLQEH GULMYHQ 2RN ZHUG UHFHQW LQJHEURNHQ LQ KHW $OEHGD&ROOHJH

www.kruijtinterieur.nl Wagenstraat 27 - Maassluis

1RJ GDJHQWRW PHL HUYDDUMDDUQO

%XUJHPHHVWHU.DUVVHQYHUWHOGHGLQV GDJPLGGDJGDWKLMKRRSWGDWHUH[WUD PDDWUHJHOHQ JHQRPHQ NXQQHQ ZRU GHQLQGHVWULMGWHJHQGHLQEUDNHQ=R ]DO KLM YUDJHQ RP H[WUD SROLWLHLQ]HW 9ROJHQVGHHHUVWHEXUJHULVGDWQXJH UHFKWYDDUGLJG 'H IUDFWLHYRRU]LWWHUV YDQ GH SROLWLHNH SDUWLMHQ LQ GH 0DDVVOXLVH JHPHHQWH UDDG ]LMQ GDDURYHU GLQVGDJDYRQG JH LQIRUPHHUG Aanhoudingen +RHZHO HU ZHO DO DDQKRXGLQJHQ ]LMQ YHUULFKW]RXGHSROLWLHQRJQLHWLQKHW YL]LHUKHEEHQRIKHWRPppQEHSDDOGH JURHSJDDW ,Q 0DDVVOXLV LV HHQ DDQWDO EHZRQHUV VSRQWDDQ]HOILQDFWLHJHNRPHQLQGH

BELANGRIJKE MEDEDELING Keukenmaxx is een van de meest toonaangevende keukenbedrijven in Nederland. Een Keukenmaxx keuken kopen is nu wel erg aantrekkelijk. U ontvangt deze week tot 70% korting op alle showroommodellen*. Kijk voor alle scherp geprijsde showroomkeukens op: keukenmaxx.nl/ goedkope-showroomkeukens/. Deze week kunt u ook nog profiteren van de prijzen van 2013 op alle nieuwe keukens. Deze acties zijn alleen deze week geldig. OP=OP. Kom langs of maak een afspraak op www.keukenmaxx.nl. Reeuwijk / Etten-Leur / Barendrecht / Hoofddorp

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

',675,%87,(5,(0 9(59$1*(1YD b

ĹŻÄžĹŹĆšĆŒÄ‚Ç ÄžĹ?ĎŽDÄ‚Ä‚Ć?Ć?ĹŻĆľĹ?Ć?dĞůĞĨŽŽŜĎŹĎ´Ď´ͲĎŹĎŻĎŹĎ°Ď°ϲϹ

Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Technische recherche onderzoekt inbraaksporen. KRRSKHWWLM WHNXQQHQNHUHQ%HZR QHUV PDNHQ GDDUELM RRN JHEUXLN YDQ :KDWV$SS

$IJHORSHQ]RQGDJLVHHQJURHS0DDV VOXL]HUVLQGH0ROHQEXXUWGHVWUDDWRS JHJDDQ %XUJHPHHVWHU .DUVVHQ ]HJW

Verkeersmaatregelen Ruitenburg halve marathon van Maassluis

Koningshoek reikt Disney-prijs uit

'HRUJDQLVDWLHYDQGH5XLWHQEXUJORRS KHHIWLQRYHUOHJPHWGHJHPHHQWHHQ SROLWLHYRRUGHYHLOLJKHLGYDQGHGHHO QHPHUV HHQ DDQWDO YHUNHHUVPDDWUH JHOHQJHQRPHQ8ZRUGWYHU]RFKWGH DDQZLM]LQJHQYDQGHYHUNHHUVUHJHODDU RSWHYROJHQ'H:HVWODQGVHZHJ]DO RS]RQGDJMDQXDULWXVVHQXXU HQ XXU WLMGHOLMN ]LMQ DIJHVORWHQ WXVVHQ URWRQGH 5R]HQODDQ HQ GH 'U $OEHUW 6FKZHLW]HUGUHHI 9DQDI  XXUWRWLVHUWHYHQVJHHQYHUNHHU PRJHOLMN YDQDI GH 0DDVVOXLVHZHJ QDDU5R]HQODDQYLVDYHUVD:DDUQR GLJ]DOGHRUJDQLVDWLHJHFHUWLILFHHUGH YHUNHHUVUHJHODDUVLQ]HWWHQ

Lezing over Weverskade 'H +LVWRULVFKH 9HUHQLJLQJ 0DDVODQG KRXGW RS GRQGHUGDJ MDQXDUL KDDU GHUGH OH]LQJ YDQ KHW VHL]RHQ 'HOH]LQJZRUGWJHKRXGHQGRRU ,QHNH9LQNHQYLQGWSODDWVLQGHœ0DJ QHHW¡+XLVWH9HOGHODDQ0DDVODQG $DQYDQJXXU,QHNH9LQNYDQGH +LVWRULVFKH9HUHQLJLQJ0DDVVOXLVSUH VHQWHHUWGHYHUKDOHQYDQ-DDSYDQGHU 6DURYHUGHEHZRQHUVHQRXGEHZR QHUVYDQGH:HYHUVNDGH Ford Focus

Inkoop • Verkoop • Veiling • Verpanden • Beleggen

Foto: Roger van der Kraan

Shannon uit Maasdijk won een wintersportvakantie ĂŠn een roze reiskoffer. 2S GLQVGDJPLGGDJ MDQXDUL KHHIW ZLQNHOFHQWUXP.RQLQJVKRHNLQ0DDV VOXLVGHZLQQDDUYDQGH'LVQH\WHNHQ ZHGVWULMGEHNHQGJHPDDNW6KDQQRQ MDDU XLW0DDVGLMNLVGHJHOXNNLJH ZLQQDUHV =LM OHYHUGH GH PRRLVWH WH NHQLQJLQHQZRQGDDUPHHHHQZLQ WHUVSRUWYHUEOLMI YRRU YLHU SHUVRQHQ LQ 2RVWHQULMN 'DDUQDDVW NUHHJ ]LM YDQ ZLQNHOLHU -DQ %RRVWHU OHGHUZDUHQ HHQPRRLHUR]HUHLVNRIIHU Koningshoek in Disney-stijl *HGXUHQGH GH IHHVWGDJHQ ZDV ZLQ NHOFHQWUXP .RQLQJVKRHN IHHVWHOLMN

Er is een Ford voor elk transport...

Winkelcentrum Koningshoek t.o. Bibliotheek Uiverlaan 18, Maassluis elke donderdag 10.00-16.30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

GHUJHOLMNH DFWLHV WH EHJULMSHQ PDDU YLQGWRRNGDWHUSURIHVVLRQHHODDQKHW SUREOHHPPRHWZRUGHQJHZHUNW

Keucheniusstraat 17 - Maassluis - Tel. (010) 591 23 44

Foto: PR

YHUVLHUG LQ 'LVQH\VWLMO HQ ZDUHQ HU OHXNH HYHQWV YRRU NLQGHUHQ 0HW GH SULMVXLWUHLNLQJ YDQ GH WHNHQZHGVWULMG VORRW KHW ZLQNHOFHQWUXP GH IHHVWGD JHQ DI ´=RZHO RXGHUV DOV NLQGHUHQ ZDUHQHUJHQWKRXVLDVWRYHUGHNHUVW YHUVLHULQJ HQ GH HYHQWV (U KHEEHQ RRN YHHO NLQGHUHQ PHHJHGDDQ DDQ GHNOHXUZHGVWULMG+HWZDVODVWLJHHQ ZLQQDDU WH NLH]HQ XLW ]RYHHO JRHGH LQ]HQGLQJHQ PDDU XLWHLQGHOLMN YRQ GHQZHGHWHNHQLQJYDQ6KDQQRQGH PRRLVWH¾ DOGXV 6DUDK 9HKPHLMHU %HUJHUVKRSSLQJFHQWUHPDQDJHUYDQ ZLQNHOFHQWUXP.RQLQJVKRHN


2

|

Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

Een veertiendaagse uitgave van gemeente Maassluis

Week 3 Redactie: Communicatie, Stadhuis Postbus 55, 3140 AB Maassluis Tel. 14 010, gemeente@maassluis.nl

Beëdiging medewerkers Regionaal Bureau Leerplicht MVS Op donderdag 9 januari 2014 zijn de leerplichtambtenaren van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) beëdigd door de burgemeesters Karssen, Eenhoorn en Lamers als leerplichtambtenaren van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL). Elke ambtenaar werd beëdigd voor de beide buurgemeenten. Dit betekent dat alle ambtenaren in alle drie de gemeenten mogen werken. Het RBL gaat op 3 februari 2014 van start op haar nieuwe plek in het stadhuis van Maassluis. De vorming van het Regionale Bureau Leerplicht Maassluis, Vlaardingen, Schiedam komt voort uit regionale samenwerking op het gebied van de handhaving van leer/kwalificatieplicht en daarin het tegengaan van voortijdig schoolverlaten. Door de samenwerking in het Regionaal Bureau Leerplicht handelen de leerplichtambtenaren op een en dezelfde manier en kunnen zij in de andere gemeenten werken. Hierdoor wordt efficiënter en effectiever gehandeld en bovendien is er sprake van een betere continuïteit door de vorming van één team leerplichtambtenaren. De uitgangspun-

ten voor het RBL veranderen niet. Dit betekent dat de cliënten (het onderwijs, ouders/verzorgers, leerlingen en maatschappelijke partners) binnen de eigen woongemeente en door de dezelfde leerplichtambtenaren worden geholpen. Het Regionaal Bureau Leerplicht is een voorbeeld van de samenwerking die de drie gemeenten op allerlei beleidsterreinen zoeken. Zo wordt er bijvoorbeeld al samengewerkt op het gebied Werk en Inkomen (Baanbreker), Inkoop, IT en onderwijs (TechNetkring). „

‘Alle hulpverleners, bedankt!’

Workshop voor ondernemers op 17 februari

Maassluis is het nieuwe jaar goed begonnen. Dankzij de inzet van de politie, de brandweer, de ambulancedienst en onze eigen medewerkers kunnen we gelukkig terugkijken op een rustige en plezierige jaarwisseling. Ik wil al deze mensen graag bedanken voor hun geweldige werk! Koos Karssen, burgemeester van Maassluis

„

Ondernemen gaat over: willen, kunnen, durven, delen en vooral doen! En je kunt jezelf altijd verbeteren. Hoe was 2013 voor je en wat wil je in 2014. Op een gestructureerde manier kijken naar de belangrijke aspecten van jouw ondernemen en jouw onderneming. Wat ga in 2014 beter doen zodat je meer resultaat haalt?

De gemeente Maassluis en The Buzinezz Boozt organiseren op 17 februari a.s. van 19.30 tot ongeveer 22.30 uur een workshop over Ondernemen. Aansluitend zal een borrel plaatsvinden. De workshop zal o.a. ingaan op: - bepalen waar je staat in je bedrijf; - erachter komen wat nodig is om je doel te bereiken;

- keuzes maken en inzicht in jezelf en je bedrijf verkrijgen. De workshop wordt gegeven op het Stadhuis aan de Koningshoek 93.050 in Maassluis. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar ondernemen@maassluis.nl. De workshop is voor iedereen toegankelijk en deelname kost € 15,- ex btw per persoon. „

Veranderingen gemeentelijke publicaties in 2014 Per 1 januari 2014 verandert de gemeente Maassluis de publicatiewijze van haar bekendmakingen. In dit bericht vindt u de belangrijkste wijzigingen en brengen wij u op de hoogte van het hoe en waarom. Waarom deze veranderingen? - Per 1 januari 2014 zijn alle gemeenten in Nederland verplicht om algemeen verbindende voorschriften elektronisch bekend te maken; - De gemeente Maassluis wil de kosten van haar publicaties beperken, mede vanwege de extra kosten die zijn ge-

www.maassluis.nl

moeid met de (verplichte) digitalisering. Wat verandert er? - Momenteel worden de bekendmakingen, de gemeentebladen en de verordeningen zowel in de Schakel als digitaal gepubliceerd. - Met ingang van 1 april 2014 zullen de bekendmakingen niet meer in de Schakel verschijnen. Bekendmakingen zijn dan alleen via de gemeentelijke website www.maassluis.nl/ bekendmakingen en via www.overheid.nl te raadplegen.

Hoe werkt Overheid.nl? Overheid.nl geeft u toegang tot alle informatie van de Nederlandse overheid op internet; Via Overheid.nl kunnen inwoners gepubliceerde besluiten vinden en doorzoeken. U kunt zoeken op gemeentenaam, met vrije zoektermen, of op locatie via een kaart van de betreffende gemeente; Via Overheid.nl kunt u zich opgeven voor een attenderingsservice. Als u zich hiervoor aanmeldt, wordt u via email op de hoogte gehouden van bekendmakingen in uw omgeving. „


Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

|

3

KiesZon wint veiling SamenZonneEnergie Zuid-Holland Gemeente Maassluis is afgelopen december samen met 8 andere gemeenten uit Zuid-Holland en het bedrijf iChoosr het project ‘SamenZonneEnergie’ gestart waarin een groepsaankoop voor zonnepanelen wordt georganiseerd. Deze actie biedt burgers de mogelijkheid om een compleet zonnepanelensysteem aan te schaffen tegen een scherpe prijs. Veilig levert scherp aanbod op Inmiddels is de laatste veiling afgesloten met een indrukwekkend scherp bod. Aankomende dagen zal de 5.317 ingeschreven deelnemers een persoonlijk aanbod worden gedaan dat gemiddeld ruim 25 procent lager ligt dan de prijsindicatie die aanvankelijk door SamenZonneEnergie werd gegeven. Deelnemers kunnen tot en met 16 februari beslissen of ze op dit aanbod ingaan.

Iedereen wint De deelnemende gemeenten en de organisatie iChoosr, die samen de groepsaankoop zijn gestart, zijn blij met het verloop van de actie. Ruud Frijstein, projectmanager van SamenZonneEnergie: “Zonne-energie gaat steeds meer leven in de omgeving waar SamenZonneEnergie groepsaankopen organiseert, waardoor er ook buiten de groepsaankoop om, meer panelen worden geïnstalleerd. Het geeft inwoners de mogelijkheid om goed geïnformeerd de stap te maken naar zonne-energie.” Verwacht wordt dat als 25 procent van de inschreven deelnemers het aanbod accepteert, er in het komende half jaar ongeveer 14.000 zonnepanelen in de regio bijkomen. Dit is goed voor een CO2-reductie van 1.790 ton en een jaarlijkse besparing van € 690.000,op de energierekening.

KiesZon Frijstein is enthousiast over KiesZon uit Den Bosch als winnaar van de veiling. “KiesZon is een nieuwe winnaar met een goede reputatie waar we veel vertrouwen in hebben”. Het bedrijf heeft vijf jaar ervaring in de zonnepanelenbranche. KiesZon installeerde, bezit en exploiteert ruim 1,5 MW aan zonnestroom-installaties bij onder andere woningcorporaties, Muziektheater Amsterdam en de Apenheul.

Daarnaast heeft het bedrijf bij ruim 1.500 particulieren zonnepanelensystemen geplaatst. Humana Niet alleen Zuid-Holland profiteert in de actie. Voor ieder huishouden dat een zonnepanelensysteem aanschaft via SamenZonneEnergie, doneert iChoosr €5,- aan stichting Humana. Humana zet zich onder andere in voor

het opleiden van elektriciens in Malawi, zodat zonne-energie gebruikt kan worden in gebieden die geen energievoorziening kennen. Meer informatie Op de website www.SamenZonneEnergie.nl vindt u alle informatie over de groepsaankoop van zonnepanelen. „

Nieuwe stap voor Taal voor het Leven

Paspoort 10 jaar geldig Geen vingerafdrukken meer bij identiteitskaart Vanaf 20 januari 2014 worden er geen vingerafdrukken meer opgenomen bij een Nederlandse identiteitskaart. Bij de aanvraag van een paspoort worden nog maar twee vingerafdrukken opgenomen in plaats van vier. Paspoorten en identiteitskaarten krijgen vanaf 9 maart 2014 voor volwassenen een geldigheidsduur van tien jaar in plaats van vijf jaar. De identiteitskaart en het paspoort voor minderjarigen blijven wel 5 jaar geldig. Wat gaat een paspoort kosten (landelijke prijzen)? Er komt een verschil in de geldigheid en de prijs voor personen jonger of ouder dan 18 jaar, zie onderstaande tabel. „ Huidige prijs Paspoort ID kaart Spoedtarief

Nieuwe prijs (jonger dan 18 jaar) € 50,35 € 51,05 € 41,90 (! 14 jaar) € 28,36 € 31,85 (14 jaar) + € 46,60 + € 47,07

Nieuwe prijs (ouder dan 18 jaar) € 66,96 € 52,95 + € 47,07

Wethouder Pieter Kromdijk heeft onlangs namens de gemeente Maassluis de intentieverklaring Taal voor het Leven ondertekend. Bij de ondertekening waren vertegenwoordigd Marian Klaren (Bibliotheek Maassluis), Debby Visser (Vluchtelingenwerk Maasdelta) en Annie van Ree (Albeda College). Deze intentieverklaring is onderdeel van de Alliantie Taal voor het Leven. Regiogemeenten, maatschappelijke

organisaties en bedrijven uit de regio Rotterdam-Rijnmond proberen zoveel mogelijk mensen naar een hoger taalniveau helpen. In Nederland zijn er anderhalf miljoen laaggeletterden. Deze mensen kunnen vaak onvoldoende meedoen in de maatschappij. Ze kunnen bijvoorbeeld hun (klein) kinderen niet voorlezen, geen offerte opvragen voor een nieuwe keuken of

zelfstandig een OV-chipkaart aanvragen. Taal voor het Leven maakt goede –en nog nieuw te ontwikkelen- opleidingsmaterialen gratis beschikbaar en versterkt het regionale netwerk. Dit alles om dichter in de buurt van de cursist te werken aan een hoger taalniveau zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Vragen aan de gemeente? Maassluis heeft Antwoord© Voor alle vragen aan de gemeente

bel 14 010 www.maassluis.nl

of kijk op www.maassluis.nl

„


4

|

Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

KERKEN MAASSLUIS, MAASLAND, MAASDIJK EN VLAARDINGEN PROTESTANTSE GEMEENTE TE MAASSLUIS Grote Kerk: Zondag 19 januari XXU GV - 6QDWHUVH 9ODDUGLQ JHQ+HLOLJ$YRQGPDDO XXUGV)-YDQ+DUWHQ6FKHYH QLQJHQ'DQN]HJJLQJ+$ ImmanuĂŤlkerk: Zondag 19 januari XXU GV : %DUHQGUHFKW YLH ULQJ:HHNYDQJHEHG Koningshof : XXUJH]DPHQOLMNHGLHQVWLQGH ,PPDQXsONHUN De Vloot: XXUGV:%DUHQGUHFKW DrieMaasHave: Zondag 19 januari

1

2

-HDQHWWH.UXJ

EHGLQGH,PPDQXsONHUN XXUGV*7UHXUQLHW 'HGLHQVWHQZRUGHQJHKRXGHQLQKHW .RPSDV,ELVVWUDDW0DDVVOXLV

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK Zondag 19 januari XXUGV0%RW XXUGV0%RW

LEGER DES HEILS Zondag 19 januari XXU6DPHQNRPVW

NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK 'H$UN5HPEUDQGWODDQ0DDVVOXLV 19 januari XXU GV : %DUHQGUHFKW JH]D PHQOLMNHGLHQVWLQGH,PPDQXHONHUN GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT Zondag 19 januari XXUVWDUW]RQGDJ:HHNYDQJH

3

4

5

6

JEHOVAH’S GETUIGEN MAASSLUIS Zondag 19 januari XXU BAPTISTEN GEMEENTE 0$$66/8,6 Zondag 19 januari XXU9RRUJDQJHU+1LHPHLMHU

7

8

9

10 11

12

13

18

14

19

23

24

32

25 29

45

40

46

51

47

52

55 59

36

43

44

58

35

39

42

50

27

30

38

49

22

26

34

37

17

21

33

41

16

20

28 31

15

56

60

53

48

54

57

61

62

63

64

EVANGELISCHE GEMEENTE MARANATHA *$%UHGHURODDQ WHOZZZHJPDQO Zondag 19 januari XXU JH]DPHQOLMNH GLHQVW LQ GH ,PPDQXHONHUN CHRISTENGEMEENTE MAASSLUIS ‘HET LEVENDE WOORD’ Zondag 19 januari XXUEHJLQWGHGLHQVW R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER DEELGEMEENSCHAP H.H. ANDREAS PETRUS EN PAULUS MAASSLUIS Zaterdag 18 januari XXU + (XFKDULVWLH SDVWRU

%LHVMRW Zondag 19 januari *HHQYLHULQJ3 3NHUNXXURH FXPHQLVFKHYLHULQJ,PPDQXHONHUN PROTESTANTSE KERK MAASDIJK Zondag 19 januari XXU'RRSGLHQVWGV+XJR+D EHNRWWpLQ'H+RHNVWHHQ XXU8LQ'H+RHNVWHHQ XXU GV % 6FKRRQH 3RHOGLMN LQ'H+RHNVWHHQ VERENIGING VRIJZINNIG PROTESTANTEN AFD. MAASDIJK 'H GLHQVWHQ ZRUGHQ JHKRXGHQ LQ RQVJHERXZDDQGH0DDVGLMN]RQ GDJPRUJHQDDQYDQJXXU

HORIZONTAAL: 1 Beroep; 7 Eb; 10 Baskische beweging; 11 Soort gereedschap; 16 Kleur; 18 Muzieknoot; 19 Aluminium (Chem.); 20 Lichte speer; 21 Kunstmatige intelligentie; 22 Ondernemingsraad; 23 Spraakstoornis; 26 Verbonden met internet; 28 Gigantisch; 30 International Publishers’ Association (afk.); 31 Aanleggen; 34 Militair; 37 Titel; 38 Zonnegod; 39 Muzieknoot; 40 Centraal Station; 41 Bedrijfsmiddelen; 43 Kerkelijke kwijtschelding; 44 Openbaar Ministerie; 45 Daar; 46 Kiem; 47 Geliefde van Zeus; 49 Rustig; 52 Teugel; 55 Snijwerktuig; 56 Puntig uiteinde; 58 Germaanse stam; 62 Zitting; 65 Hetzelfde; 66 Plus; 67 Kussenvulling; 70 Rijksuniversiteit; 71 Nota bene; 72 Niet mals; 73 Beroep; 75 Priem; 76 Deugniet; 78 Haastig neerschrijven. VERTICAAL: 1 Opgedirkte vrouw; 2 Jongensnaam; 3 Sporenplantje;; 4 Doelman; 5 Foedraal; 6 Kletskous; 7 Klap; 8 Maand; 9 Delfstof; 12 Koraalbank; 13 Lang, mager persoon; 14 Briefaanhef (afk.); 15 Boom; 17 Hemellichaam; 21 Hard geluid; 24 Behoeftig; 25 Op de zenuwen werken; 26 Rijwiel; 27 Berg op Kreta; 29 Niet van deze wereld; 30 Inwoner van IsraÍl; 32 Raamwerk; 33 Bijkomend; 35 Spinsel; 36 Bedrijvigheid; 44 Vetzucht; 48 Winplaats; 50 Deel van een huis; 51 Slotwoord; 53 Rivier in Frankrijk; 54 Noodsein; 57 Europeaanse vrouw; 59 Gravin van Holland; 60 Rivier in Frankrijk; 61 Buitmaken; 63 Meisjesnaam; 64 Meisjesnaam; 67 Bazige vrouw; 68 Wereldberoemde voetballer; 69 Lentemaat; 73 Toiletartikel; 74 Ivoor. De oplossing van Schakelcryptokronkel 227 luidt: SEPIADRUK

65

66

72

67

68

73

69

70

71

HOR.: 7 Harem; 8 Afgeladen; 11 Panorama; 12 Rakker; 14 Bestek; 15 Armada; 16 Asemen; 19 Panama; 21 Sherpa; 23 Aanval 27 Horror; 29 Uitkomst; 31 Inpeperen; 32 IJstop. VER.: 1 Papavers; 2 Genoot; 3 Afval; 4 Begraafplaats; 5 Aankomen; 6 Geweld; 10 Bakkenbaarden; 18 Margriet; 20 Maanstof; 22 Hoorns; 24 Noorse; 26 Super.

74 75

76

77

78 PEJOVI

4 71 30 15 49 48 40 77 42

belangrijke telefoonnummers Politie – bij nood 112, of anders 0900-8844 Artsen - Voor de weekenddienst kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost Nieuwe Waterweg Noord, tel. 010-2493939 Tandarts - De spoedgevallendienst tandartsen is te bereiken via 0900-8212230. Apotheek Apotheek de Jonge, Lange Boonestraat 20, tel 010-5912234. Geopend maandag t/m vrijdag 08.00 – 18.00 uur Apotheek Maassluis Oost, Mesdaglaan 245-247, tel. 010-5925321. Geopend maandag t/m vrijdag 08.00 – 18.00 uur Rijnmond Apotheek, Schubertlaan 1, tel. 010-5912209. Geopend maandag t/m vrijdag 08.00 – 19.00 uur, zaterdag 10.00 tot 14.00 uur Buiten openingstijden: Apotheek De Poldervaart, Vlietlandplein 2 (Vlietland Ziekenhuis), Schiedam. Tel 010-8938210 Weekenddienst Verloskundigen LIV verloskundigen - Jolanda Kastelein, Sanne Vermaas of Iris Lensveld, tel. 010-5922816 of 06-22245541, b.g.g. 010-8939393 Verloskundigepraktijk Maassluis – Jacqueline van Dalen en Madelon van Uffelen, 0105914380, 06-54937040, b.g.g. 010-8939393

De oplossing van deze Schakelcross ziet u volgende week in de Maassluise Courant

colofon Weekenddienst dierenartsen - Bij spoedgevallen ’s avonds en in het weekend Dierenkliniek Maassluis, tel. 010-5914470 of Dierenkliniek de Polder 010-5921978 Dierenkliniek de Delta, Foppenpolder 1, Maasland. Spoedgevallen buiten kantoortijden tel 010-5920696 Careyn Contact, 24 uur per dag bereikbaar voor spoed, tel. 088-1239988 of e-mail contact@careyn.nl Diabeteslijn, 24 uur per dag bereikbaar, tel. 0334630566 of info@dvn.nl Maatschappelijke Dienstverlening – Buro Algemeen Maatschappelijk Werk Maassluis, Veerstraat 13, Maassluis, tel. 010-5914499. Bereikbaar maandag t/m vrijdag 09.00 tot 10.30 uur. Buiten kantooruren via algemene hulpcentrale, tel. 0104763944 SensooR – dag en nacht bereikbaar, tel. 0104362323 of 0900-0767. Info: www.sensoor.nl

Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.mc@uitgeverijwestmedia.nl. De redactie behoudt zich het recht om redactionele tekst of brieven zonder opgaaf van reden in te korten of niet te plaatsen.

Maassluise Courant is een uitgave van Uitgeverij West Media bv. Dr. Kuyperkade 28 3142 GC Maassluis

Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór dinsdagochtend 12.00 uur via advertentie.mc@uitgeverijwestmedia.nl.

Tel. 010-5912823 Fax 010-5913335

Voor algemene vragen: advertentie.mc@uitgeverijwestmedia.nl.

Verschijning: iedere donderdag in Maassluis, Maasdijk en Maasland

Niet ontvangen? Mail advertentie.mc@uitgeverijwestmedia.nl of bel Broos Verspreiding Maasdijk 0174-514508

Oplage: 21.500 Deadline redactie: Dinsdag 12.00 uur. Deadline advertenties: Dinsdag 12.00 uur.

Uitgeverij West Media bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.


Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

|

5

actueel

VTM Groep

KPN Channel Award nominatie M2M Services KPN zal op 30 januari een Award uitreiken aan de Business Partner die op een innovatieve manier een zo groot mogelijk aantoonbaar voordeel voor de klant heeft weten te behalen. Met trots kunnen we u mededelen dat M2M Services, een onderdeel van de VTM Groep uit Maasdijk, genomineerd is voor deze KPN Channel Award 2014. (pQ YDQ GH FDVHV ZDDU 00 6HUYL FHVHUJWURWVRSLVLVLQJH]RQGHQWHU QRPLQDWLH +HW JDDW RP HHQ LQQRYD WLHYH RSORVVLQJ YRRU DPEXODQFHSHU VRQHHO HQ KDUWFKLUXUJHQ ZDDUELM GH JHYROJHQYDQOHYHQVEHODQJ]LMQ+DQV 2OVWKRRUQYDQ970*URHSJHHIWDDQ ´:DQHHU LHPDQG PHW HHQ KDUWDDQ YDORIEHURHUWHQDDUGHVSRHGHLVHQGH KXOS ZRUGW JHEUDFKW NDQ SDV LQ KHW ]LHNHQKXLV GH HUQVW YDQ GH NODFKW ZRUGHQYDVWJHVWHOG,QGHDPEXODQFH LVGDWQLHWPRJHOLMNZDDUGRRUKHODDV PHQVHQOHYHQVYHUORUHQJDDQ'HRS ORVVLQJ YDQ 00 6HUYLFHV LV RP HHQ GLHQVWGRHQGH KDUWFKLUXUJ LQ KHW ]LH NHQKXLVUHDOWLPHPHHWHODWHQNLMNHQ PHWGHKDUWILOPGLHGRRUGHGHILEULO ODWRULQGHDPEXODQFHZRUGWJHPDDNW HQ]REHSDOHQZDWGHEHVWHEHKDQGH OLQJLVµ

Hartfilm +HWUHDOLVHUHQYDQGLWLGHHYUDDJWRP HHQ EHGULMIV]HNHU FRPPXQLFDWLHSUR WRFRO YDQDI GH GHILEULOODWRU QDDU GH ]LHNHQKXL]HQ HQ KDUWFKLUXUJHQ (HQ RSORVVLQJGLH006HUYLFHVPRJHOLMN KHHIW JHPDDNW 00 6HUYLFHV DGYL VHHUGHHHQPRGHPYRRU]LHQYDQHHQ 00 FRUSRUDWH VLPNDDUW LQ WH ERX ZHQ ELM HONH GHILEULOODWRU 2OVWKRRUQ ´9LD 00 NDQ GH GHILEULOODWRU GLUHFW QDKHWDDQVOXLWHQFRQWDFWPDNHQPHW KHW ]LHNHQKXLV 7HU SOHNNH NLMNW HHQ KDUWFKLUXUJOLYHPHHPHWGHKDUWILOP 'H FKLUXUJ NDQ EHVOXLWHQ RI GH SD WLsQW PRHW ZRUGHQ YHUYRHUG QDDU GH VSRHGHLVHQGHKXOSGHKDUWEHZDNLQJ RI GH KDUWFKLUXUJLH 'LW NDQ PHQVHQ OHYHQVUHGGHQ'RRUGHYHUELQGLQJWH ODWHQORSHQYLDKHW.31QHWZHUNLVGH EHWURXZEDDUKHLGJHJDUDQGHHUGµ Regio’s ,Q GH UHJLR 5LMQPRQG ]LMQ PRPHQ WHHODPEXODQFHVYRRU]LHQYDQHHQ 006HUYLFHVVLPNDDUWLQGHGHILEULO ODWRU´'HKDUWFKLUXUJHQHQDPEXODQ FHEURHGHUV ]LMQ ]HHU SRVLWLHI RYHU GH ZHUNLQJ YDQ KHW V\VWHHP HQ GH EH KDDOGHUHVXOWDWHQ +HW V\VWHHP ZRUGW ELQQHQNRUW XLWJH UROG YRRU QRJ HHQV DPEXODQFHV ELQQHQGH]HUHJLR

MAASSLUIS IN BEELD Foto’s: Roger van der Kraan

Even in bad? ´(HQMDFX]]LµJUDSWHQSDVVDQWHQRSGH1RRUGYOLHWHQKHWOLMNWHULQGHUGDDG YHHORS(HQRQWVSDQQHQPLGGDJMHVKRSSHQLQGHELQQHQVWDGLVRRNKHHO JRHGPRJHOLMNPDDUHHQZDUPEDG]LWHUKHODDVQLHWLQ'H]HZHHN]LMQ GHHHUVWH¶ERRPEDNNHQ·JHSODDWVW]RDOVGHDDQQHPHU]HQRHPW.HQQH OLMNHHQIRUVXLWJHYDOOHQW\SHEORHPEDNZDDUERPHQLQNRPHQWHVWDDQ+HW IRUPDDWLVZHOHYHQZHQQHQ(HUVWPDDUDIZDFKWHQWRWGHERPHQJHSODQW ]LMQHQKHWUHVXOWDDWFRPSOHHWLV'HELQQHQVWDGZRUGWLQQDYROJLQJYDQGH EHVWUDWLQJRSJHVLHUGPHWGULHHQGHUWLJERPHQ

Via M2M kijkt een hartchirurg real-time mee met de hartfilm. 'H YHUZDFKWLQJ LV GDW GH RYHULJH UH JLR·V VSRHGLJ ]XOOHQ YROJHQµ 00 RRN ZHO 0DFKLQH WR 0DFKLQHV JH

QRHPGLVHHQGDWDGLHQVWGLHJHEUXLNW NDQ ZRUGHQ YRRU KHW NRSSHOHQ YDQ PDFKLQHV DSSDUDWHQ YRHUWXLJHQ HQ

Inzamelactie waardepunten afgesloten

Adviesraad Samenlevingszaken bekijkt verkiezingsprogramma’s

'H LQ]DPHODFWLH YDQ 'RXZH (JEHUWV ZDDUGHSXQWHQ GRRU /LRQVFOXE 0DDV VOXLV YRRU GH 9RHGVHOEDQN 0DDV VOXLV LV DIJHVORWHQ 7RW RS KHW ODDWVWH PRPHQW ZHUGHQ SXQWHQ LQJHOHYHUG RSGHODDWVWHGDJMDQXDULQDHHQ RSURHSLQ'H6FKDNHO]HOIVQRJUXLP SXQWHQ'HDFWLHLVHHQJHZHO GLJ VXFFHV JHZRUGHQ (U NRQGHQ DI JHORSHQ ]DWHUGDJ SXQWHQ RS KHW LQ]DPHOSXQW WH 6WRPSZLMN DDQ 'RXZH (JEHUWV ZRUGHQ DIJHOHYHUG GDW LV JRHG YRRU UXLP SDNNHQ NRIILH YRRU GH SODDWVHOLMNH 9RHGVHO EDQN 'H WRWDOH ODQGHOLMNH RSEUHQJVW EHGURHJ PLOMRHQ SXQWHQ GRRU 'RXZH (JEHUWV JRHGJHYRQGHQ YRRU SDNNHQ NRIILH ]LH RRN GH ZHEVLWH ZZZOLRQVKHOSHQQO 'H LQ ]DPHODFWLH ZDV HHQ LGHH YDQ /LRQV FOXE9RRUEXUJHQLVRSYHOHSODDWVHQ LQ KHW ODQG GRRU /LRQVFOXEV JHNRSL HHUG RRN GRRU /LRQVFOXE 0DDVVOXLV 9RRU HONH SXQWHQ OHYHUW 'RXZH (JEHUWVHHQSDNNRIILHGLHGHLQ]DPH OLQJRRNQRJYHUKRRJWPHW,QIH EUXDUL]XOOHQGHSDNNHQNRIILHDDQGH 9RHGVHOEDQNZRUGHQJHOHYHUG 1DPHQV /LRQVFOXE 0DDVVOXLV HQ GH 9RHGVHOEDQNKHHOKDUWHOLMNGDQNDDQ DOOHQGLHGHPRHLWHQDPHQGHZDDU GHSXQWHQLQWHOHYHUHQRIDIWHJHYHQ +HWZDVJHZHOGLJ

Oud Papier Actie De Ark

Op z’n dak in de prak (HQDXWRPRELOLVWEHODQGGHGLQVGDJRS]LMQGDNLQGHEHUPODQJVGHULMNV ZHJ WHU KRRJWH YDQ GH .RUWH %XXUW %UDQGZHHU SROLWLH HQ DPEXODQFH UXNWHQPDVVDDOXLWPDDUGHRSKHWHHUVWHJH]LFKW]ZDUHDDQULMGLQJEOHHN UHODWLHIJRHGDIJHORSHQ'HEUDQGZHHUNRQ]LMQZHJZHHUYHUYROJHQ(HQ ULMEDDQ YDQ GH ULMNVZHJ ZHUG DIJHVORWHQ HQ GH RQGHUVWHERYHQ JHUDDNWH EHVWXXUGHU ZHUG EHKDQGHOG GRRU DPEXODQFHSHUVRQHHO 9HUYROJHQV RQW VWRQGHQ FKDRWLVFKH RPVWDQGLJKHGHQ RPGDW RRN GH RSULW YDQ 0DDVVOXLV QDDU0DDVODQGZHUGDIJHVORWHQHQKHWYHUNHHUDOOHPRJHOLMNHDOWHUQDWLHYHQ ]RFKWRPULFKWLQJ5RWWHUGDPWHNRPHQ

Foto: PR

23$KHHIWKHWMDDUJRHGDIJHVOR WHQ0HWLHWVPHHUGDQYRULJMDDULVHU NJSDSLHUELMHHQYHU]DPHOG (QLHWVPHHUEHWHNHQWGLWMDDUHHQER QXVYDQGHJHPHHQWHYDQFHQWSHU NLOR RYHU GH JHKHOH KRHYHHOKHLG YDQ $OOHJHYHUVHQKHOSHUVEHGDQNW ZDQW ]RQGHU XZ KXOS ]RX KHW QLHW ]LMQJHOXNW=DWHUGDJMDQXDULLVHU YDQXXUHHQFRQWDLQHULQ]D PHOLQJ GDW EHWHNHQW GDW KHW SDSLHU XLWVOXLWHQG GRRU X NDQ ZRUGHQ JH EUDFKW 8 GRHW WRFK RRN ZHHU PHH" 'H FRQWDLQHU VWDDW RS GH SDUNHHU SODDWVDFKWHU'H$UN5HPEUDQGWODDQ :LMUHNHQHQQDWXXUOLMNZHHURSX 3RVW]HJHOVHQNDDUWHQVSDUHQZHRRN (U VWDDW HHQ HPPHU ELM GH FRQWDLQHU ZDDUXGLWLQNXQWGHSRQHUHQ

De Adviesraad Samenlevingszaken vergadert op woensdag 22 januari in het stadhuis van Maassluis. De vergadering begint om 16.00 uur en is openbaar. 'H$GYLHVUDDGEHVSUHHNWGLWNHHURQ GHUPHHUGHYHUNLH]LQJVSURJUDPPD·V YDQ GH GLYHUVH SROLWLHNH SDUWLMHQ ,Q PDDUW ]LMQ HU ZHHU JHPHHQWH UDDGVYHUNLH]LQJHQ 'H $GYLHVUDDG 6DPHQOHYLQJV]DNHQJHHIWJHHQVWHP DGYLHVPDDUEHNLMNWZHONHDDQGDFKWV SXQWHQHQSODQQHQGHSDUWLMHQLQKXQ SURJUDPPD KHEEHQ RSJHQRPHQ RS KHW JHELHG YDQ RQGHU PHHU -HXJG 6RFLDOH =DNHQ HQ :HUNJHOHJHQKHLG HQ GH :HW 0DDWVFKDSSHOLMNH 2QGHU VWHXQLQJ9HUGHUJHHIW1DQQ\6SDQMHU FR|UGLQDWULFHYDQGHYULMZLOOLJHUVYDQ

V\VWHPHQ006HUYLFHVLVRQGHUGHHO YDQ GH 970 *URHS HQ JHYHVWLJG LQ 0DDVGLMN

9OXFKWHOLQJHQZHUN 0DDVVOXLV HHQ SUHVHQWDWLHRYHUKHWZHUNYDQ9OXFK WHOLQJHQZHUN 0DDVVOXLV 'H DJHQGD PHW WRHOLFKWLQJ LV WH YLQGHQ RS GH ZHEVLWHYDQGHJHPHHQWH0DDVVOXLV YLD ZZZPDDVVOXLVQODGYLHVUDDG VDPHQOHYLQJV]DNHQ Inspreken 1LHWOHGHQ YDQ GH $GYLHVUDDG NXQ QHQ ELM DDQYDQJ YDQ GH YHUJDGHULQJ LQVSUHNHQRSGHRQGHUZHUSHQGLHRS GHDJHQGDVWDDQ7LMGHQVGHEHKDQGH OLQJYDQGH]HRQGHUZHUSHQWLMGHQVGH YHUJDGHULQJNXQQHQ]LMQLHWKHWZRRUG YRHUHQ ,QVSUHNHUV NXQQHQ QLHW KHW ZRRUGYRHUHQRYHUSHUVRQHQ(UPDJ XLWVOXLWHQGZRUGHQLQJHVSURNHQRYHU ]DNHQ GLH NXQQHQ ZRUGHQ JHUHNHQG WRWKHWWDDNYHOGYDQGH$GYLHVUDDG

Extra maatregelen nog niet nodig Burgemeester Koos Karssen, landelijk ambassadeur Arbeidsmigranten, denkt niet dat er veel arbeidsmigranten, en dan met name Bulgaren en Hongaren, naar de regio (en naar Maassluis) zullen komen. door Chrit Wilshaus 6LQGV MDQXDUL GLW MDDU KHEEHQ GH JURWHVWHGHQGHUHJHOVPHWEHWUHNNLQJ WRWGHLQVWURRPYDQDUEHLGVPLJUDQWHQ

DDQJHVFKHUSW 0DDU YROJHQV .DUVVHQ ]LMQHUJHHQDDQZLM]LQJHQGDWKHWDDQ WDO IRUV ]DO WRHQHPHQ RI GDW GH GUXN RS GH NOHLQHUH JHPHHQWHQ ]RDOV RS 0DDVVOXLV ]DO WRHQHPHQ +RHZHO HU ZHO VSUDNH LV YDQ HHQ VWLMJHQGH OLMQ .DUVVHQ YHUZDFKW HFKWHU QLHW GDW H[WUD PDDWUHJHOHQ QRGLJ ]XOOHQ ]LMQ ´:H PRHWHQ HHUVW UXVWLJ NLMNHQ ZDW HUJDDWJHEHXUHQPDDULNKHEQLHWKHW LGHHGDWLNPRHWXLWUXNNHQRPKHW]R PDDUHHQVWH]HJJHQµ

NU ELKE ZONDAG OPEN KARWEI De Lier, Leehove 7, van 12.00 - 17.00 uur KARWEI Maassluis, Elektraweg 9, van 13.00 - 17.00 uur Wat je ook bedenkt. Geen punt bij KARWEI

www.karwei.nl


6

|

Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

familieberichten

overleden /L[SHH[Z[LILL[QLPZU\VW =LLS^HZLY[L]LYK\YLU /L[RHHYZQLPZU\VWNLIYHUK .LKVVMKaPQUHSSL]\YLU 6W QHYPNL SLLM[PQK PZ V]LYSLKLU VUaL TVLKLYZJOVVUTVLKLYNYVV[TVLKLYLU V]LYNYVV[TVLKLY

Â˜ÂĄÂ“ÂšÂ‘Â?˜Ž¤¨ŽŽ——“ŽÂ?Â?ÂŽ“£¤’Œ“£ထ“š’ŠŠ¥Ž“‘Žš Â¨ÂŽÂĄÂĽÂ˘ÂœÂŚÂŞÂ?ÂŽœ˜‘Ž¨“š‘ထÂœÂ¨ÂŽÂĄÂ—ÂŽÂ?ŽšÂœÂšÂŻÂŽ—“Ž¨Ž˜œŽÂ?Ž¥ထ ÂŁÂŒÂ’ÂœÂœÂšÂ˜ÂœÂŽÂ?ÂŽÂĄŽšœ˜Š

:LM ZLOOHQ LHGHUHHQ EHGDQNHQ YRRU KHW PHGHOHYHQWLMGHQVGH]LHNWHHQQDKHWRYHUOLMGHQ YDQPLMQOLHYHYURXZHQRQ]H]RUJ]DPHPRHGHU

šŠŠ¥Žš�¥Ž‘¼ဖ¨ŠšŽ¨Ž¥Žš

-RKDQQD%ULMV%RV

á ?á şá š”Œš“á šá‚ á şá‚€

á ‘á šá ¸”ŠšŒŠ¥“á şá ¸á šá ź

Š¤Š¥ŽšÂ?¥Ž‘¼ “ŽÂ?ŠÂ?Â?ÂŽÂĄ ÂœÂœÂŁÂ¤ ŠŠš

>PSOLSTPUH ]HUKLU)VVNHHY[ ]HUKLY:[LS[ ZPUKZ^LK\^L]HU 2YPQU]HUKLU)VVNHHY[ H\N\Z[\Z 

dankbetuiging

† QHU\HYP 2PUKLYLU 2SLPURPUKLYLU (JO[LYRSLPURPUKLYLU

*VYYLZWVUKLU[PLHKYLZ! 4L]Y1)VZOV]LU]HUKLU)VVNHHY[ >P[[LKL>P[OZ[YHH[ 2(4HHZZS\PZ

£¤¢“Â?ÂĄÂœÂšÂ–Â’ÂœÂĄÂŁÂ¤á€–Š¥ŽšÂ?¥Ž‘¼ ŽšÂ?¥“–‹Ž¥¼ÂĄÂœÂšÂ–Â’ÂœÂĄÂŁÂ¤ —£Ž Ž£“¥ŽŽ “šŠ

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en liefde is vredig van ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en opoe

C

0DDVVOXLVMDQXDUL

ÂŽÂŒÂĄÂŽÂ˜ÂŠÂ¤Â“ÂŽÂ’ÂŽÂŽÂ?ÂĽ“š˜“Â?Â?Ž—£Â?Â—ÂŠÂŠÂ¤ÂŁÂ‘ÂŽÂ¨ÂœÂšÂ?ŽšÂœÂ? ÂŞÂœÂŽÂšÂŁÂ?Š‘á šá ˝”ŠšŒŠ¥“¤ŽŒ’“ŽÂ?Š˜န

Omringd door familie, vrienden en kennissen namen wij op 4 december in een dankdienst voor haar leven afscheid van

Wij zijn dankbaar voor al uw blijken van hartelijk meeleven. -LMPDDNWHGHHOXLWYDQRQVJHKHHO XQLHNHQVSRUWLHI 9ROYDQYHUGULHWHQRQJHORRI LVGHVFKDNHOYHUEURNHQ 'HOHJHSODDWVLVHHQIHLW MLMKRRUGHHU]RELM

Ad, Pieter, Nelleke en Bart. Maassluis, januari 2014

1DHHQOHYHQYDQKDUGZHUNHQYROYDQYULHQG VFKDSHQKXPRULVJHKHHORQYHUZDFKWHQYHHO WHYURHJPLMQ]RRQRQ]HEURHU]ZDJHUHQRRP DDQ]LMQODDWVWHULWEHJRQQHQ

‚MDQXDUL

Frans & Mary

:YDQGHQ$NNHU‚ 0YDQGHQ$NNHU3URQN

Ank & Wim

:LOOHPHQ$QQHWWH

Cobi & Rinus

5LDHQ3LHW

+HWLVRQPRJHOLMNLHGHUHHQSHUVRRQOLMNWH EHGDQNHQ9DQGDDUGDWZLMHHQLHGHU ZLOOHQEHGDQNHQPLGGHOVGH]H DGYHUWHQWLH:LM]LMQDOVIDPLOLHZHUNHOLMN RQWURHUGGRRUGHHQRUPHVWHXQGLHZLM KHEEHQJHNUHJHQQDKHWRYHUOLMGHQYDQ RQ]HOLHYHPRHGHUVFKRRQPRHGHURPD HQRYHUJURRWRPD

5LNMH3ROGHUYDDUWYDQ.RPPHU a5LHNa 'HRYHUZHOGLJHQGHEHODQJVWHOOLQJGH OLHYHUHDFWLHVEULHYHQHQNDDUWHQKHEEHQ RQVJRHGJHGDDQRPGH]HPRHLOLMNH SHULRGHGRRUWHNRPHQ %HGDQNWHHQLHGHUGLHRSZHONHZLM]HGDQ RRNPHWRQVKHHIWPHHJHOHHIG

+DQQ\HQ+HUPDQ :LOPDHQ5HQp QHYHQHQQLFKWHQ

Correspondentieadres: J.B.M. van Vugt-Pop Jozef IsraĂŤlslaan 72 3141 KE Maassluis

)DPLOLH3ROGHUYDDUW

&RUUHVSRQGHQWLHDGUHV

De Eucharistieviering is gehouden op woensdag 15 januari in de Sint Barbarakapel op de R.K. begraafplaats aan het Reviusplein te Maassluis. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden.

5LMNHERHU GH:LQWHU8LWYDDUWYHU]RUJLQJ RYY-YDQGHQ$NNHU 3ULQVHV-XOLDQDSODQWVRHQ /(0DDVVOXLV 'H DIVFKHLGVGLHQVW ZRUGW JHKRXGHQ RS GRQGHUGDJ MDQXDUL RP XXU LQ GH DXODYDQGH$OJHPHQH%HJUDDISODDWV:LOOHP GH =ZLMJHUVWUDDW WH 0DDVVOXLV ZDDUQD GH EHJUDIHQLV]DOSODDWVYLQGHQ 1DGHEHJUDIHQLVLVHUJHOHJHQKHLGWRWFRQGR OHUHQHQVDPHQ]LMQLQKHWURXZFHQWUXPYDQ 5LMNHERHU GH:LQWHUQDDVWGHEHJUDDISODDWV

...omdat het leven verder gaat.

0DDVVOXLVMDQXDUL

Dag en nacht bereikbaar Midden Delfland Maassluis Rozenburg en omstreken

www.senz.nu

EHJUDIHQLVYHU]RUJLQJ

'HQ+ROODQGHU

%HJUDIHQLVVHQLQ0DDVVOXLV0DDVODQGHQRPVWUHNHQ :LMYHU]RUJHQDOOHHQEHJUDIHQLVVHQ 'DJHQQDFKWEHUHLNEDDU 

31GHQ+ROODQGHU 7GHQ+ROODQGHU7HO ZZZEHJUDIHQLVYHU]RUJLQJGHQKROODQGHUQO

Uitvaartverzorging

“De Parel� 06-39269623 dag en nacht bereikbaar www.uitvaartverzorgingdeparel.nl

Wanneer het onvermijdelijke zich in uw omgeving voordoet, moet u erop kunnen vertrouwen dat alles wat met het sterfgeval te maken heeft perfect wordt afgehandeld. Voor Maassluis, Maasland, Vlaardingen, Hoek van Holland en omstreken is er de uitvaartverzorging van de heer Arno de Winter. Hij beschikt over een organisatie met ervaren, vakkundige mensen die beseffen dat in droeve omstandigheden alleen persoonlijke wensen tellen.

KUNSTGEBITTEN & REPARATIES

Vergoeding door alle zorgverzekeraars

06 - 5105 2564

In droeve omstandigheden tellen alleen persoonlijke wensen.

Walter

I. Lenti is gespecialiseerd in het maken van gebitsprotheses. Door nauw te overleggen worden vorm, kleur en zetting van de tanden afgestemd op Ăşw wensen.

Marjolein Haalmeijer

“Ieder mens is speciaal en uniek�

06 128 222 22 (dag & nacht) www.regenbooguitvaart.nl

Lange Boonestraat 22 3142 CC Maassluis Tel. 010-5911980 www.lentipraktijk.nl

Als achterom kijken pijn doet en vooruit kijken bang maakt kijk dan wie er naast je loopt...

Ook ontvingen wij veel brieven en kaarten met troostende, liefdevolle woorden en tal van dierbare herinneringen.

DXJXVWXV

†8 januari 2014

Zorgzaam afscheid

Johanna Elisabeth van Noord - de Reus

6MDDN

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

John

'LUN%ULMV 'LN &RULQH

-DFREYDQGHQ$NNHU

ornelia Maria Pop - van Beurden

* 23 juni 1925

,QKHWELM]RQGHUGRNWHU3(+.URPGLMNHQGH PHGHZHUNHUVYDQ&DUH\QYRRUGHJRHGH]RUJLQ GHODDWVWHPDDQGHQYDQKDDUOHYHQ

ÂœÂĄÂ˘ÂŽÂŁÂ?œšÂ?Žš¤“ŽŠÂ?¥Ž£ဓ ÂœÂŚÂŞÂŁÂ—ÂŠÂ‘ÂŽÂĄÂ“Â”á ťá ž á ťá šá źá ş ŠŠ££—Œ“£

+LKPLUZ[]HU>VVYKLU.LILKPZNLOV\KLU VWKPUZKHNQHU\HYPPUKLH\SH]HUKL(SNL TLUL)LNYHHMWSHH[Z>PSSLTKLA^PQNLYZ[YHH[ [L 4HHZZS\PZ (HUZS\P[LUK OLLM[ IPQaL[ [PUNPUOL[MHTPSPLNYHMWSHH[ZNL]VUKLU

Wat was je sterk en arbeidzaam. Steeds heb je voor ons klaar gestaan. Flink was je, je hele leven tot het eind toe moedig gebleven. Flink wil je dat ook wij zullen zijn, maar het afscheid nemen doet zo’n pijn.

a$QQLHa

Dag en Nacht:

010-592 30 78 www.rijkeboerendewinter.nl PRINSES JULIANAPLANTSOEN - MAASSLUIS

BEGRAFENISSEN EN CREMATIES

ijkeboer & de Winter Uitvaartverzorging


Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

|

familieberichten

8LWYDDUWYHU]RUJLQJ 9DQGHU3RO

Voor elk budget een bijzonder afscheid

3HUVRRQOLMNHQ3URIHVVLRQHHO

Een uitvaart voor â‚Ź 2.720,-

'HKHULQQHULQJEOLMIW 

XXUSHUGDJGDJHQSHUZHHN 8LWYDDUWFHQWUXP´:HVWµ +RXWVQLSVWUDDW0DDVVOXLV ZZZXLWYDDUWYHU]RUJLQJYDQGHUSROQO

Bel: 0800 020 05 15 24 uur / 7 dagen per week

XXU NDPHUV

www.basic-uitvaartzorg.nl

familieberichten

Puur en oprecht. Monuta Rijnmond. Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dankbetuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte,verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties.

In onze 24-uurskamer kunt u op elk gewenst moment bij uw dierbare zijn. Monuta Schiedam Burg. H. Gretelaan 377 Telefoon: 010 - 426 76 78

AANLEVEREN VAN FAMILIEBERICHTEN Uiterlijk dinsdag 12.00 uur. E-mail advertentie.mc@uitgeverijwestmedia.nl

Monuta Vlaardingen Verploegh ChassĂŠplein 3 Telefoon: 010 - 434 81 97

TELEFONISCHE INFORMATIE ma-vr 8.30 - 17.00 uur (010) 591 28 23 SCHRIFTELIJK AANLEVEREN Stokdijkkade 10, Naaldwijk, Postbus 44, 2670 AA Naaldwijk. Vermeldt duidelijk de uitgave, plaatsingsdatum, uw naam- en adresgegevens.

Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Geef in uw fax of mail aan onder welk telefoonnummer u overdag telefonisch bereikbaar bent. Uitgeverij West Media is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.

Ook als u niet of elders verzekerd bent. www.monuta.nl

QSAECAJLNKIKPEAGN=JP $AABPQSAHAAJOCA@=?DP==JQSAECAJLNKIKPEAGN=JP2KKNAAJKLAJEJCFQ>EHAQIAAJBAOPER=HAAJ>AQNOKBARAJAIAJP

+JPSANLKLI==G@NQGSANGAJRANOLNAE@EJCSKN@AJCADAAHRANVKNC@@KKN1EPCARANEF3AOP)A@E=

%JBKNIAANJ==N@AQJEAGAIKCAHEFGDA@AJKKGKIQSAECAJGN=JP'+/0!**!10.(QEPPACARAJĂŽ*AAI?KJP=?PKLIAP  

@AGN=JPAJI=GANOR=J@ANACEK 26 SEPTEMBER 2013

)85,($'( 2367220

BQNEA=@A

>A@NEFRAJPANNAEJ

IK@A

REOPN=EPAQN

SEJGAHEANORANAJECEJC

7


8

|

Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

23(1'$*(1 /HQWL]PERRSOHLGLQJHQ Woensdag 29 januari 2014

15.00 - 20.30 uur

Kijk voor alle Open Dagen op www.lentiz.nl

MBO Greenport - Naaldwijk 0%2*UHHQSRUW • Bloem & Design • Watermanagement • Horti Technics & Management • Agrologistiek & Transport • (International) Business & Management • Bloem & Styling • Medewerker Teelt • Logistiek medewerker/chauffeur i.s.m. Albeda College

-RXZ0%2LQGHUHJLR

winkelcentrum KONINGSHOEK Zaterdag 18 januari

Maak kans op een gratis middag shoppen!

17 januari, 20.00 uur presenteren wij het

Verkiezingsprogramma 2014-2018 U bent van harte welkom! de Kuiperij, Ankerstraat 16, Maassluis

Kom zaterdag 18 januari aanstaande tussen 13.00 uur en 14.45 uur naar winkelcentrum Koningshoek. Neem onderstaande bon ingevuld mee en lever deze in bij het inleverpunt op het Blokkerplein. De trekking is om 15.00 uur. U maakt dan kans om deze middag een van de winnaars te worden van een van de vele waardecheques of op de hoofdprijs van 250 euro aan waardecheques. Naam: ..................................................................................... E-mail: ..................................................................................... Ja, ik geef toestemming mijn e-mailadres te gebruiken voor nieuws en aanbiedingen.

Adres: ...................................................................................... Postcode: ...................... Woonplaats: .................................... Voorwaarden: De prijswinnaars moeten tijdens de trekking aanwezig zijn. Deelname aan deze actie: 1 bon per persoon

WWW.KONINGSHOEK.NL

Kennisgeving besluit uniforme saneringen Wet bodembescherming Onderwerp Op grond van artikelen 28 en 39b, van de Wet bodembescherming hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland op 19 december 2013 een melding in het kader van het Besluit uniforme saneringen (BUS) ontvangen voor de locatie Steendijkpolder te Maassluis, kadastraal bekend gemeente Maassluis, sectie A, nummers 4998, 5211 en 4824. Het betreft een sanering in de categorie immobiel (artikel 1.2.a). De saneerder kan zonder tegenbericht binnen vijf weken na ontvangst van de melding aanvangen met de sanering. BUS kent geen procedure voor inspraak, ter visielegging, zienswijze, bezwaar en beroep naar aanleiding van de melding. Inlichtingen: mw. C.J. van der Heijden van de DCMR, telefoon: 010 - 246 83 60. Wbb-code: AA055600365/B95, DMS: 21698921


Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

|

9

bedrijfsnieuws ondernemer in beeld

|

schildersbedrijf marien van eijmeren

‘Mijn opa zat al in de verf’ Marien van Eijmeren is afkomstig uit een echte schildersfamilie. Dat hij een eigen bedrijf in die branche opstartte was dan ook niet verwonderlijk. Sinds 1991 heeft hij zijn eigen onderneming aan de Reigerstraat 28 in Maassluis. Nog altijd kan men daar terecht voor een goed advies over verf, glas en behang. door Sandra Vlielander ,Q HHUVWH LQVWDQWLH ZDV HU DOOHHQ GH ZLQNHO PHW YHUI JODV HQ EHKDQJ ´0DDU HU NZDP VWHHGV PHHU YUDDJ QDDU KHW XLWYRHUHQGH ZHUNµ YHUWHOW 0DULHQ´'DWGHHGLNGDQYRRUQDPH OLMN ]HOI RPGDW LN RRN KHW VFKLOGHUV YDN KHE JHOHHUG 2S HHQ JHJHYHQ PRPHQW QDPHQ ZH YRRU]LFKWLJ PHGHZHUNHU LQ GLHQVW HQ QX KHE EHQ ZH YLHU PDQ YDVW LQ GLHQVW YRRU GH XLWYRHUHQGH ZHUN]DDPKHGHQ ,Q GH ELQQHQGLHQVW LV $QMD DO MDDU YDVW DDQVSUHHNSXQW YRRU DGYLVHULQJ HQYHUNRRS:LMYRHUHQRQGHUKRXGV VFKLOGHUZHUNXLWDDQHQLQRQURHUHQG JRHGYDQSDUWLFXOLHUHQNDQWRUHQEH GULMYHQ HQ 99( LQ WUDGLWLRQHHO VFKLO GHUZHUN HQ PLOLHXYULHQGHOLMN VFKLO GHUZHUN2RNOHYHUHQHQSODDWVHQZH DOKHWJODVZHUNHQZHYRHUHQLQHLJHQ EHKHHUVWRIIHULQJHQ]RQZHULQJXLWµ Familie 'H IDPLOLH 9DQ (LMPHUHQ KHHIW HHQ ODQJH KLVWRULH LQ GH VFKLOGHUVEUDQ FKH ´0LMQ RSD ]DW DO ¶LQ GH YHUI· HQ PLMQ YDGHU KHHIW GDW YRRUWJH]HW ,N ZHUNWHRRNLQ]LMQEHGULMIQHWDOVPLMQ EURHUVµ YHUWHOW 0DULHQ ´0LMQ EURHU

]HWWH KHW EHGULMI LQ 0DDVODQG YRRUW WHUZLMOLNLQ0DDVVOXLVEHJRQ'HDIJH ORSHQMDUHQ]LMQPLMQEURHUVPHWSHQ VLRHQJHJDDQ+HODDVLVKHW]LMQRSYRO JHU QLHW JHOXNW KHW EHGULMI VXFFHVYRO YRRUWWH]HWWHQHQPRHVWKHWRQODQJV IDLOOLVVHPHQWDDQYUDJHQ=RQGHZDQW KHW VFKLOGHUVEHGULMI KDG HHQ KLVWRULH YDQ ELMQD MDDU *HOXNNLJ KHEEHQ ZLM JHHQ SUREOHPHQ HQ NXQQHQ ZH RQ]H NODQWHQ RS GH VHUYLFHJHULFKWH HQSHUVRRQOLMNHPDQLHUEOLMYHQKHOSHQ ]RDOVZHGDWZHQVHQµ Verfmengmachines 9DQ (LMPHUHQ ZHUNW PHW NZDOLWHLWV SURGXFWHQ HQ EHNHQGH PHUNHQ 9HUI YDQ 6LNNHQV HQ :LM]RQRO PDDU RRN )OH[D YRRU ]RZHO GH SURIHVVLRQDO DOV GH GRHKHW]HOYHU ´:H KHEEHQ YHHO NOHXUHQ HQ VRRUWHQ YHUI RS YRRUUDDG LQ GH ZLQNHO 2RN KHEEHQ ZH WZHH K\SHUPRGHUQH YHUIPHQJPDFKLQHV YDQ 6LNNHQV HQ :LM]RQRO ZDDUPHH ZHDOOHNOHXUHQLQGLYHUVHSURGXFWHQ NXQQHQ PHQJHQ ]RDOV KRRJJODQV ]LMGHJODQV PXXUYHUI RI EXLWHQYHUIµ JHHIW 0DULHQ DDQ ´3ULMVWHFKQLVFK GRHQ ZH QLHW RQGHU YRRU HHQ ERXZ PDUNWPDDURQVJURWHSOXVSXQWLVGDW ZHVHUYLFHHQHHQSHUVRRQOLMNFRQWDFW ELHGHQ :H JHYHQ GH NODQW DGYLHV RYHUGHNOHXURIVRRUWYHUIHQNXQQHQ ERYHQGLHQ KHW WRWDDOSDNNHW DDQELH GHQ LQFOXVLHI UDDPGHFRUDWLH ELQ QHQ]RQZHULQJHQVWRIIHULQJRPGH]H ZHUN]DDPKHGHQXLWWHYRHUHQµ Boeken 1HWDOVGHYHUILVHURRNZDWEHKDQJ EHWUHIWUXLPHNHX]H(U]LMQPDDUOLHIVW

Kinderopvang Maassluis gaat over tot ontslag

Marien van Eijmeren: “Ons grote pluspunt is dat we service en persoonlijk contact bieden.” ERHNHQ PHW YRRUEHHOGVWDOHQ LQ KXLV ´'H EHKDQJFROOHFWLHV YHUDQ GHUHQ UHJHOPDWLJ GXV ZH SUREHUHQ DOWLMG GH QLHXZVWH ERHNHQ LQ KXLV WH KHEEHQ2PGHNHX]HZDWPDNNHOLM NHU WH PDNHQ VWDDW LQ GH ZLQNHO HHQ WRXFKVFUHHQZDDURSMHMHYRRUNHXUHQ NXQW DDQJHYHQ %HQ MH RS ]RHN QDDU NLQGHUEHKDQJ PHW EORHPHQ" 'DQ JHHIMHGDWDDQHQNULMJMHXLWDOOHERH

De kinderdagopvang in Maassluis heeft te maken met een afname van het aantal kinderen dat het afgelopen jaar werd opgevangen. Stichting Kinderopvang Maassluis (SKM) moet maatregelen nemen om ook in de toekomst opvang te kunnen blijven bieden. Daarom zijn 10 van de 146 medewerkers boventallig geworden, liet de SMK onlangs aan ouders en medewerkers weten. 'H]H PHGHZHUNHUV NXQQHQ GHHOV KHUSODDWVW ZRUGHQ RS YDFDWXUHV ELQ QHQ 6.0 GLH ZHOLVZDDU NOHLQHUH GDQ ZHO IOH[LEHOHUH FRQWUDFWHQ KHEEHQ 6.0 JDDW RYHU WRW RQWVODJ RPGDW GH ILQDQFLsQ ELQQHQ 6.0 RQGHU GUXN VWDDQ ZDDUGRRU HU PRHW ZRUGHQ LQ JHJUHSHQ RP NOHLQHU PDDU ILQDQFLHHO JH]RQGRRNGHNRPHQGHMDUHQRXGHUV YDQGLHQVWWHNXQQHQ]LMQ6.0KHHIWWH PDNHQPHWHHQVWHYLJHGDOLQJYDQGH YUDDJQDDUNLQGHURSYDQJRSKHWNLQGHU GDJYHUEOLMI'RRUGHEH]XLQLJLQJHQYDQ GHRYHUKHLGRSYHUJRHGLQJDDQRXGHUV HQ KHW YHUDQGHUGH HFRQRPLVFK NOL

Tweede leven ´2Q]H RXGH EHKDQJERHNHQ NULMJHQ WURXZHQV HHQ WZHHGH OHYHQ ELM GH

De Haas richt deel Tweede Maasvlakte in 'H0DDVVOXLVHRQGHUQHPLQJ'H+DDV JDDWGH3ULQVHV0DUJULHWKDYHQRSGH 7ZHHGH0DDVYODNWHLQULFKWHQ'HNR PHQGH PDDQGHQ ZRUGW KHW KDYHQ EHNNHQWHUKRRJWHYDQLQIRUPDWLHFHQ WUXP)XWXUH/DQGGRRU'H+DDV0DDV VOXLVLQJHULFKWDOVVHUYLFHKDYHQ'H]H KDYHQ YRUPW LQ GH QDELMH WRHNRPVW GH XLWYDOVEDVLV YRRU YHUVFKLOOHQGH QDXWLVFKH GLHQVWYHUOHQHUV HQ ELHGW OLJSODDWVHQ YRRU GH ELQQHQYDDUW 'L UHFWHXU*RYHUWGH+DDVLVRSJHWRJHQ

De financiën binnen SKM staan onder druk.

NHQWH]LHQZDWKHWDDQERGLVµZLMVW 0DULHQ´:DWMHQXYHHO]LHW]LMQGHQD WXXUOLMNHNOHXUHQHQYHUJULMVGHWLQWHQ 'H EHWRQORRN HQ GH VWHLJHUKRXWHQ XLWVWUDOLQJEOLMYHQSRSXODLUHQFUHsUHQ ZDUPWHHQVIHHUµ

Foto: PR

PDDWEUHQJHQPLQGHURXGHUVKXQNLQ GHUHQQDDUGHRSYDQJ1DGHUHRUJDQL VDWLHLQ]LHW6.0]LFKJHQRRG]DDNW RPQRJPDDOVPDDWUHJHOHQWHQHPHQ Betaalbaar ´1DHHQMDUHQODQJHJURHLµVFKULMIW0R QLTXH 9UHHEXUJ GLUHFWHXU YDQ 6.0 ´]LMQZHQXRSHHQNULPSHQGHPDUNW 2P WH ]RUJHQ YRRU HHQ JH]RQGH EH GULMIVYRHULQJ PRHWHQ ZH GH SHUVR QHHOVNRVWHQYHUGHULQOLMQEUHQJHQPHW GH YUDDJ QDDU RSYDQJ *HOXNNLJ KHHIW GH RYHUKHLG HHQ GHHO YDQ GH EH]XL QLJLQJHQ WHUXJJHGUDDLG HQ ZRUGW GH NLQGHURSYDQJ EHWHU EHWDDOEDDU YRRU RXGHUV YDQDI MDQXDUL µ 6.0 VSUHHNW GH YHUZDFKWLQJ XLW GDW KLHU GRRU GH YUDDJ QDDU RSYDQJ JURWHU ZRUGWZDDUGRRUKHWWLM]DONHUHQ6.0 LVYHUXLWGHJURRWVWHDDQELHGHULQ0DDV VOXLVHQELHGWPHWUXLPPHGHZHU NHUVRSORFDWLHVYHUVSUHLGRYHU0DDV VOXLVNLQGHURSYDQJDDQZDDURQGHUNLQ GHUGDJYHUEOLMYHQ SHXWHUVSHHO]DOHQ VWDUWJURHSHQ HQEXLWHQVFKRROVH RSYDQJ 

RYHU GH RPYDQJULMNH RSGUDFKW ´:H KHEEHQ RQV WRHJHOHJG RS HHQ ]RUJ YXOGLJH DDQELHGLQJ +RHZHO GH XLW NRPVWRQJHZLVEOLMIWWRWKHWHLQGHYDQ HHQDDQEHVWHGLQJNHNHQZHPHWYHU WURXZHQXLWQDDUGHXLWNRPVWYDQGH SURFHGXUH:LM]LMQ]HHUFRQWHQWGH]H RSGUDFKW XLWHLQGHOLMN XLW WH PRJHQ YRHUHQµ ,Q KHW GHUGH NZDUWDDO YDQ NXQQHQELQQHQYDDUWVFKLSSHUVDO JHEUXLNPDNHQYDQZDFKWSODDWVHQLQ GH3ULQVHV0DUJULHWKDYHQ

Gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst ondernemers Midden-Delfland 'H GULH RQGHUQHPHUVYHUHQLJLQJHQ LQ 0LGGHQ'HOIODQG KHEEHQ LQ KHW DIJHORSHQ MDDU RS EHVWXXUOLMN QLYHDX GH VDPHQZHUNLQJ JHwQWHQVLYHHUG HQ GH 2QGHUQHPHUVIHGHUDWLH 0LGGHQ 'HOIODQG RSJHULFKW 2S GRQGHUGDJ MDQXDUL RUJDQLVHHUGHQ GH 9HUHQLJLQJ 0DDVODQGVH2QGHUQHPHUV0.%0LG GHQ'HOIODQGHQ2QGHUQHPHUVYHUHQL JLQJ 6FKLSOXLGHQ HHQ JH]DPHQOLMNH QLHXZMDDUVELMHHQNRPVW 0DDU OLHIVW RQGHUQHPHUVHQSDUWQHUVHQKHW YROWDOOLJH FROOHJH YDQ EXUJHPHHVWHU HQ ZHWKRXGHUV YDQ 0LGGHQ 'HOIODQG EH]RFKWHQ KHW FHQWUDDO JHOHJHQ 5HV WDXUDQWGH/LFNHEDHUWVKRHYH Werkelijkheid 902 YRRU]LWWHU +DUU\ 9HUERRQ VWRQG LQ]LMQQLHXZMDDUVWRHVSUDDNVWLOELMGH JHEHXUWHQLVVHQ LQ KHW DIJHORSHQ MDDU HQVSUDNRYHUGHFULVLVZDDULQZHQX DOYLMIMDDU]LWWHQ(ULVHHQQLHXZHZHU NHOLMNKHLG RQWVWDDQ ZDDU JURHL QLHW PHHU YDQ]HOIVSUHNHQG LV 6RPPLJH RQGHUQHPHUV NXQQHQ JHOXNNLJ EOLM

YHQGRRUJDDQRSGHZHJGLH]HDOWLMG DO JLQJHQ DQGHUHQ PRHWHQ KHW URHU FRPSOHHW RPJRRLHQ ,QVSULQJHQ RS GH PDUNWRPVWDQGLJKHGHQ LQ SODDWV YDQ KRSHQ GDW GLH RXGH WLMG WHUXJ NRPW Dorpskernen 'H GULH RQGHUQHPHUVYHUHQLJLQJHQ KHEEHQLQGHDIJHORSHQWLHQMDDUYHU VFKLOOHQGH JH]DPHQOLMNH DFWLYLWHLWHQ JHRUJDQLVHHUG RP VDPHQ VWHUNHU WH ]LMQLQRQGHUQHPHQPDDURRNVWHUNHU WHJHQRYHUGHJHPHHQWH 'H GULH RQGHUQHPHUVYHUHQLJLQJHQ ]XOOHQRYHULJHDFWLYLWHLWHQYRRUGHHL JHQ DFKWHUEDQ EOLMYHQ RUJDQLVHUHQ ,Q GH HHUVWH SODDWV ]LMQ H[FXUVLHV HQ EHGULMIVEH]RHNHQ YRRU ]R·Q JURRW JH]HOVFKDS SUDNWLVFK ELMQD QLHW XLWYRHUEDDU 9DQ YHHO OHGHQ ZDV HU ZDDUGHULQJYRRUGHPRJHOLMNKHLGRP WH QHWZHUNHQ PHW RQGHUQHPHUV XLW GHDQGHUHGRUSVNHUQHQPDDUHUEOLMIW RRN EHKRHIWH DDQ PLQGHU JURRWVFKD OLJHELMHHQNRPVWHQ

Foto: Roger van der Kraan

NQXWVHOOHVVHQ RS EDVLVVFKROHQ RI ELM GH FUHDWLHYH RXGHUHQJURHSMHV (Q GHRXGHYHUIJDDWQDDUGHVFRXWLQJRI YHUHQLJLQJHQGLHKHWFOXEKXLVHHQRS NQDSEHXUWJHYHQ :HGUDJHQKHWYHUHQLJLQJVOHYHQHHQ ZDUPKDUWWRHHQGRHQRRNZDWDDQ VSRQVRULQJ ELM ELMYRRUEHHOG GH YRHW EDOHQNRUIEDOµ

DijkTeam op People’s Business 2S HQ MDQXDUL VWDDW KHW 'LMN 7HDP RS 3HRSOH·V %XVLQHVV LQ KHW %HXUV:7& LQ 5RWWHUGDP YDQ WRW XXU 'LW LV HHQ QHWZHUN HYHQWYDQUHJLR5LMQPRQGGDWMDDUOLMNV SODDWVYLQGW7LMGHQVGH]HEHXUVZRUGW LQIRUPDWLH YHUVWUHNW RYHU GH NDYHOV GLHWHNRRS]LMQRSORFDWLH'H'LMNDDQ GH 9ODDUGLQJVHGLMN LQ 0DDVVOXLV 2S GRQGHUGDJMDQXDULWXVVHQHQ XXU ZRUGW LQ KHW ELM]LMQ YDQ GH ZHWKRXGHUV +XXE (LWMHV HQ $UQROG .HLM]HUHHQQHWZHUNERUUHOJHKRXGHQ YRRU RQGHUQHPHUV HQ JHwQWHUHVVHHU GHQELMGHVWDQG (U]LMQDOWZHHNRSHUVYRRUHHQNDYHO RS'H'LMN)LHMD7UDGLQJ%9HQ6WRUH VWXGLRV 2P EHODQJVWHOOHQGH RQGHU QHPHUVPHWUDDGHQGDDGELMWHVWDDQ LVKHW'LMN7HDPLQJHVWHOG(HQDDQWDO VSHFLDOLVWHQ HQ RQGHUQHPHUV XLW GH UHJLR GDW KHOSW ¶YDQ SODQ WRW SDQG· 9RRU PHHU LQIRUPDWLH NLMN RS ZZZ GHGLMNLQIR

Havenbedrijf ondersteunt Evergreen tennis 7HQQLVYHUHQLJLQJ(YHUJUHHQXLW0DDV VOXLV KHHIW HHQ EHGUDJ YDQ Ą RQWYDQJHQ YDQ KHW +DYHQEHGULMI 5RW WHUGDP9RRUGH]HYHQGHPDDOVSRQ VRUW KHW +DYHQEHGULMI GH DFWLYLWHLWHQ YDQ YLMIWLHQ UHJLRQDOH YHUHQLJLQJHQ PHW HHQ EHGUDJ YDQ HXUR =H ]LMQ YRRUJHGUDJHQ YRRU RQGHUVWHX QLQJGRRU+DYHQEHGULMIPHGHZHUNHUV GLH DOV YULMZLOOLJHU ELM GLH RUJDQLVDWLH DFWLHI ]LMQ +HW +DYHQEHGULMI VSUHHNW GDDUPHHGHZDDUGHULQJXLWYRRUPH GHZHUNHUVGLH]LFKLQKXQYULMHWLMGDF WLHILQ]HWWHQYRRUGHVDPHQOHYLQJYDQ GH]HUHJLR8LWHHQKRJHKRHGPHW YRRUGUDFKWHQ]LMQRUJDQLVDWLHVJH WURNNHQ YRRU HHQ GRQDWLH (YHUJUHHQ ZDVHHQYDQKHQ


10

|

Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

Goedkoop verbruik, lange levensduur, gunstige aanschafprijs? Dat wordt dan een Ford van Korpershoek! (010) 5912344

7YV*LU[LU=6- ]LYaVYN[\^ILSHZ[PUN HHUNPM[L 6VRPURVTLU^PQIPQ \[O\PZVT\^WHY[PJ\SPLYLU ILSHZ[PUNHHUNPM[L[L ]LYaVYNLU <R\U[OPLY]VVYLLUHMZWYHHR THRLUTL[1VOU+VSZ[YH VM VM TL[4HYUP_6]LY^H[LY  VM >LNLKVVYU2* 4HHZZS\PZ LTHPS!PUMV'WYVJLU[LUUSVM >>>WYVJLU[LUUS

)VJTXFSLDFOUSBMF .BBTTMVJT

:[\JHKVVY UVKPN& 0R ILU VW aVLR UHHY TLU ZLU KPL O\U ^VUPUN ^PSSLU SH[LU Z[\JH 4UVEJFCFHFMFJEJOH KVYLU ZWHJO[LSW\[ USBJOJOHFOPQMFJEJOH aLU 6VR ]VVY [LNLSLU IHKRHTLY R\U[ \ IPQ TPQ [LYLJO[ (HUIPL #FMWPPSJOGP KPUN ]VVY KL ^PU[LY :WLJPHSL WYPQaLU )LS PG )HZ (ULTHL[ [LS  VM THPS UHHY 63KXOSGLHQVW 'H KHO IHZHULTHL['NTHPSJVT SHQGH KDQGĂş KRXGW RS LHGHUHHGRQGHUGDJYDQ :LQWHUWLMGLVGHWLMGRPX GHPDDQGVSUHHNXXUYDQ WXLQRSRUGHWHEUHQJHQ WRWXXULQKHW +RYHQLHUVEHGULMIMH :LWWH .HUNMH & +X\ 0DDNWYRRUHHQYDVWH JHQVVWUDDW 0DDVVOXLV HHUOLMNHSULMVXWXLQZHHU 2RN YRRU QLHWOHGHQ SUDFKWLJ +HODDVNXQQHQZLMXQLHW 2XGHUZHWVEHWURXZEDDU PHHUYDQGLHQVW]LMQPHW HQDIVSUDDNLVDIVSUDDN KHW LQYXOOHQ YDQ EHODV 9ULMEO,QO7KHR WLQJSDSLHUHQ KLHUYRRU WHO NXQQHQZLMXQDDUDQGHUH /LLYSPQR \^ ]VL[LU SH[LU LQVWDQWLHVYHUZLM]HQ ]LYaVYNLU IPQ KL 7,+0 *<9, PU OL[ KPLUZ[LU 7YV*LU[LU=6- JLU[Y\T +, =30,; TL[ ]LYaVYN[KLHKTPUPZ[YH[PL ZWLJPHHS]VVY\^]LYLUPNPUN YL\TH[PZJOL LU KPHIL ]HU,PNLUHYLU>PQKVLUKP[ [PZJOLHHU[LRLUPUN [LNLULLUYLKLSPQR[HYPLM )LS ]VVY HMZWYHHR :`S]PH =YHHNVTLLU]YPQISPQ]LUKL /VVNLY]VYZ[ VMMLY[L<R\U[OPLY]VVYLLU HMZWYHHRTHRLUTL[1VOU +VSZ[YH[LS VM 4HYUP_6]LY^H[LY >LNLKVVYU 2*4HHHZZS\PZ ,THPSPUMV'WYVJLU[LUUS VM^^^WYVJLU[LUUS 

/\SWUVKPN& )LWLYRPUNaPLR[L]LYa\PT 3VVWIHHUILNLSLPKPUN ;LHTI\PSKPUN ;YHPUPUNLU 7:7SL\U:ULS^LYR[ ^^^WSL\UZULSUS 

%H]HPVFKRRQ RSOHYH UHQ YDQ X ZRQLQJ" %HO +L^LNR^PQ[& GH 3DUWLM 0DUNW +\^[QLPUKLY\NUVKPN& ALSM]LYaLRLYKLY^VYKLU&

)VJTXFSLDFOUSBMF .BBTTMVJT 4UVEJFCFHFMFJEJOH USBJOJOHFOPQMFJEJOH #FMWPPSJOGP PG

Autoairco.nl

2L\aLZK\Y]LUTHRLU& .YLUaLUZ[LSSLU& 7:7SL\U:ULS^LYR[ [LS 

Een Ford van Korpershoek: want wie een beetje kan rekenen weet wel beter!

Wij zijn u graag van dienst

Een Ford van Korpershoek: die heeft ze in alle maten en prijzen.

Y

Restauratie en reparatie van meubelen Y

Autostoelen, booten caravankussens Y

Klassieke en moderne meubelen STOFFEERATELIER ALBERT VAN DER PUTTEN Leemidden 60, De Lier, 06-11163483 www.stofferen.info

:LOWXJRXGRI ]LOYHUYHUNRSHQ" &KULVYDQ:DHVLVQDDVWDQWLTXDLU HQMXZHOLHURRNJHGLSORPHHUGWD[DWHXU 9RRUXZJRXGHQ]LOYHUELHGW&KULVYDQ:DHV RSEDVLVYDQHHQYDNNXQGLJHWD[DWLHHHQ JRHGHSULMV

-XZHOLHU$QWLTXDLU

8ZYHUWURXZHQZDDUG woensdag t/m vrijdag 11.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.30 uur zaterdag 11.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 uur, of op afspraak. Jan Barendselaan 66 2685 BV Poeldijk Telefoon 0174 44 46 35

Bekendmaking

info@chrisvanwaes.nl www.chrisvanwaes.nl

Verkeersbesluiten:

Veranderingen publicaties 2014

- Intrekken gehandicaptenparkeerplaats, Richard Hollaan 187 en aanwijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaats - Intrekken gehandicaptenparkeerplaats, Sparrendal 524

Met ingang van 1 april 2014 zullen de bekendmakingen niet meer in de Schakel verschijnen. Bekendmakingen zijn dan alleen via de gemeentelijke website www.maassluis.nl/bekendmakingen en via www.overheid.nl te raadplegen.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum van vergunningverlening tegen deze vergunning bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welke vergunning u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 55, 3140 AB Maassluis. Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoed is vereist, kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. LET OP! Bij elke vergunningverlening staat de datum vermeld waarop de beschikking is bekend gemaakt.

Via de e-mailservice bekendmakingen van overheid.nl kunt u zich abonneren op bekendmakingen die op uw postcode van toepassing zijn. U ontvangt dan de bekendmakingen wekelijks per e-mail.

Aanvragen om een omgevingsvergunning: Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn binnengekomen. Locatie

Betreft

Soort

Sportlaan t.h.v. Kortebuurt

Plaatsen hekwerk en poort

Bouwen

Wagenstraat Steenen Dijck 121 Keucheniusstraat 13AHeldringstraat 6

Vervangen pinbox Kozijn in zijgevel Aanleggen glasvezelkabel

Bouwen Bouwen Werk of werkzaamheden uitvoeren

Belanghebbenden worden erop gewezen dat deze publicatie NIET betekent dat er vergunning is verleend. Deze publicatie heeft een informatief karakter. Eventuele vergunningverlening en/of voornemens om ontheffing te verlenen, zal te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en eventuele zienswijzen of bezwaren in te dienen.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure): Locatie

(Bouw)plan

Kamerlingh Onnesdreef 11

Uitbouw achtergevel 14-01-2014 Bouwen

Datum

Soort

Kamerlingh Uitbouw achtergevel 14-01-2014 Bouwen Onnesdreef 13 Burgemeesterswijk Oprichten 14-01-2014 Bouwen (Burgemeester stadslandbouwkas Roesthof )

Verleende APV vergunningen:

Evenementen - Kermis, parkeerterrein Uiverlaan winkelcentrum Koningshoek zijde Hoogvliet, 8t/m13-4 van 13.30-23.00 uur (8-1-2014) - Hardloopwedstrijd De Ruitenburg Halve marathon, 19-1 van 13.00-15.30 uur (7-1-2014)

Bekendmaking ontwerpomgevingsvergunning evenementen Olympiahal en Wethouder Smithal Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis maken bekend het voornemen te hebben om op basis van artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3 jo 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruik van de Olympiahal en de Wethouder Smithal te Maassluis voor maximaal 12 eendaagse evenementen per jaar.  In verband hiermee, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.12 van de Wabo, juncto afdeling 3.4 en 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht, liggen de hierna te noemen bescheiden met ingang van 17 januari 2014 gedurende een periode van 6 weken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan de Koningshoek te Maassluis. Tijdens de inzagetermijn kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis, Postbus 55, 3140 AB te Maassluis. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpprojectbesluit in samenhang met de omgevingsvergunning deze betrekking heeft. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen door contact op te nemen met mevrouw A. Hewitt, tel. 010-5931807. Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. Een bezwaarschriftprocedure na het daadwerkelijke besluit is vervolgens niet mogelijk. Wel is dan beroep mogelijk bij de rechtbank te Rotterdam, afdeling bestuursrechtspraak.   Voor meer informatie over deze kennisgeving kunt u contact opnemen met mevrouw A. Hewitt. De ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende stukken zijn tevens vanaf 17 januari 2014 digitaal te raadplegen op onze website, www.maassluis.nl en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl/NL.IMRO.0556.OVSporthallen.on01

Reacties op de bekendmakingen? Gemeente Maassluis, Postbus 55, 3140 AB Maassluis, gemeente@maassluis.nl, telefoon 14 010

/7-,-;+014,-:

Autoairco defect? Afspraak? 0181-472256 Seggelant West 9b, 3237 MJ Vierpolders www.autoairco.nl

16 januari 2014

heeft op korte termijn nog tijd voor binnen- en buitenschilderwerk, stukadoor- en tegelwerk.

GOEDE KWALITEIT EN NIET DUUR

Bel:

06-52326216

>PL OLLM[ LY HMNLSV WLU ^LLR LLU NV\KLU [YV\^YPUN TL[ PUZJYPW [PL NL]VUKLU PU OL[ ^PURLSJLU[Y\T :[LLU KPQRWVSKLY&=HU^LNLKL LTV[PVULSL OLYPUULYPUN KPL OPLYTLL ]LYIVUKLU PZ R\U[ \ KLaL [LNLU ILSVUPUN [LY\NIYLU NLU IPQ KL LPNLUHHY < R\U[ JVU[HJ[ VWUL TLU TL[ [LS U\TTLY! 

$XWRHQ0RWRUULMVFKRRO /5RPERXW WHO ZZZOURPERXWQO

9RRU DO XZ VLHUEHVWUDWLQJ KHU EHVWUDWLQJVFKXWWLQJHQSODDWVHQ RIYHUZLMGHUHQYORQGHUVOHJJHQ EHVFKRHLLQJVZHUN]DDPKHGHQ * YDQ GHU :HO 0DDVGLMN WHO ;,2667!;^LLKLOHUKZ MPL[ZLUKHTLZLUOLYLU -PL[ZLU ]HU HSSL TLYRLU 6VR YLWHYH[PL -PL[ZLU 7YV*LU[LU=6-]LYaVYN[ ]HUHM Ă  ;LS HKTPUPZ[YH[PLLUIVLROV\KPUNLU  4HHZZS\PZ

;L RVVW VM [L O\\Y LLU NHYHNL PU OL[ )LY RLUKHS ,][ /`WV [OLLR ILZJOPRIHHY 0KL]YPLZ'JHP^H`US

:WVLK;LRVVWNL]YHHNK! ;6@6;(ÂťZ/VUKH5PZZHU4HaKH 4P[Z\IPZOPTL[ZJOHKLVMKLMLJ[ NLLUILa^HHY6VRILZ[LS^HNLUZ 6VRHUKLYLTLYRLUTL[VMaVUKLY (72TL[9+>]YPQ^HYPUN<ILS[^PQ RVTLUSHUNZ;LSVM VVRÂťZH]VUKZ

]VVY42))LKYPQ]LULU^PQKVLU KP[[LNLULLUYLKLSPQR[HYPLM =YHHNVTLLU]YPQISPQ]LUKL VMMLY[L <R\U[OPLY]VVYLLUHMZWYHHR THRLUTL[1VOU+VSZ[YH[LS VM4HYUP_6]LY^H[LY >LNLKVVYU 2*4HHZZS\PZ ,THPSPUMV'WYVJLU[LUUSVM >>>WYVJLU[LUUS

50,<>,>052,32YPZ[HSSLU OHUNLYZ NLVKLZ JS\Z[LYZ ZJOPQ]LU (SZVVR VU[ZWHU UPUNZT\aPLR ^PLYVVR LU RHKVÂťZ .LULLZ2YHJO[PN 5VVYK]SPL[  4HHZZS\PZ ;LS >VLUZKHN[TaH[LYKHN]HU \\Y

;,/<<9 NHYHNL,SaLUKHS [LS

9DNPDQ ELHGW ]LFK DDQ YRRU DOOH YRRUNRPHQGH ZHUN]DDPKHGHQ ]RDOV VFKLOGHUHQ EHKDQJHQ HOHFWUDEDGNDPHUVVLHU SOHLVWHUV DDQEUHQJHQ NHXNHQV SODDWVHQ HQ] 7HO

%1..'%6#06'0 )'84##)& 6/('$47#4+ YYYCOPGUV[PNEQNNGEVG QHDGN 


Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

|

11

uit Dansavond in De Vliet 2RN LQ ]DO HU ZHHU LHGHUH H YULMGDJYDQGHPDDQGHHQYULMHGDQV DYRQG SODDWVYLQGHQ ELM 6HQLRUHQZHO ]LMQ 'H HQH PDDQG ELM RQWPRHWLQJV FHQWUXPGH9OLHWHQGHDQGHUHPDDQG ELMRQWPRHWLQJVFHQWUXPGH9ORRW2S YULMGDJ MDQXDUL VWDUWHQ ZH ELM RQW PRHWLQJVFHQWUXPGH9OLHW$UWKXUYDQ 6FKHQGHOVWUDDW WHO $DQYDQJXXU.RVWHQSS LQFONRSMHNRIILHRIWKHHHQOHNNHUH KDSMHV'HYULMHGDQVDYRQGYDQIH EUXDUL]DOLQGH9ORRWSODDWVYLQGHQ

Oecumenische Kring In de Vloot 2SPDDQGDJMDQXDULLVHUZHHUHHQ 9ORRWDYRQGWHKRXGHQLQGHJURWH]DDO YDQ GH 9ORRW 0HYU 0DULDQQH 3DDO YDVW JHEHGVOHLGHU YDQ GH 5. 3DUR FKLHGH*RHGH+HUGHU'HHOJHPHHQ VFKDS$QGUHDV3HWUXVHQ3DXOXV]DO GH PHGLWDWLH YHU]RUJHQ +HW WKHPD YDQGHDYRQGLV*HGRRSWJHOLHIGHQ JH]RQGHQ 0X]LNDOH PHGHZHUNLQJ ZRUGW YHUOHHQG GRRU &KU *HPHQJG .RRU ,PPDQXHO XLW 3RHOGLMN RQGHU OHLGLQJ YDQ -DQ %RJDDUG +HW NRRU ZRUGW RS GH SLDQR EHJHOHLG GRRU PHYU(UQD%ULQNPDQGLHRRNGHVD PHQ]DQJ]DOEHJHOHLGHQ'HWRHJDQJ LVJUDWLV

The Swinging Company zingt musical 7KH 6ZLQJLQJ &RPSDQ\ ]LQJW YULMGDJ MDQXDULGHEHVWHVRQJVXLWEHNHQGH PXVLFDOV LQ 6LQJHOKRI WH 0DDVODQG 6WLFKWLQJ :HO]LMQ 0LGGHQ 'HOIODQG QRGLJW DOOH VHQLRUHQ XLW 0LGGHQ'HOI ODQGKLHUYRRUXLW7KH6ZLQJLQJ&RP SDQ\YHUVFKLMQWLQHHQVPDDNYROOHHQ HLJHQWLMGVH RXWILW 'RRU PHHUGHUH VRQJV XLW ppQ]HOIGH PXVLFDO DFKWHU HONDDU WH ]LQJHQ RQWVWDDW ]R HHQ PL QLPXVLFDO 'H DDQYDQJ LV XXU JURWH]DDOLVRSHQYDQDIXXU'H HQWUHHLVJHKHHOJUDWLV

Reünie Pijletuinenhof 1DUXLPMDDUQHHPW3LMOHWXLQHQKRI DIVFKHLGYDQKHWJHERXZDDQGH9HU GLODDQ WH 1DDOGZLMN 'DDURP ZRUGW HUPDDUWDVYDQWRWXXU HHQ UHQLH JHRUJDQLVHHUG YRRU PH GHZHUNHUV HQ RXGPHGHZHUNHUV (U LV JHOHJHQKHLG KHULQQHULQJHQ RS WH KDOHQHQELMWHSUDWHQRQGHUKHWJHQRW YDQHHQKDSMHHQGUDQNMH RXG 0H GHZHUNHUVNXQQHQ]LFKYRRUIHEUX DUL DDQPHOGHQ YLD ULDYDQGULHO# JPDLOFRPRIYLDIDFHERRN]RHNQDDU 5HQLH 3LMOHWXLQHQKRI ZZZIDFH ERRNFRPHYHQWV" IUHI WV (HQNDDUWMHVWXUHQQDDU3LMOH WXLQHQKRIPHWGDDURSMHDDQPHOGLQJ NDQRRN

Martin Mans in Groote Kerk 2S ]DWHUGDJ IHEUXDUL EHJLQW GH EH NHQGH RUJDQLVW 0DUWLQ 0DQV DDQ HHQ QLHXZHRUJHOVHULH+HWHHUVWHFRQFHUW LV LQ GH *URRWH .HUN LQ 0DDVVOXLV HQ LVWHYHQVHHQKHUGHQNLQJYDQGHZD WHUVQRRGUDPS LQ 0DUWLQ 0DQV VSUHHNW ]LMQ RULJLQHOH LPSURYLVDWLHWD OHQWDDQLQHHQVHULHYDQFRQFHUWHQ HQ SUHVHQWHHUW ]LMQ FG ¶0DUWLQ 0DQV DDQ KHW RUJHO· 2S KHW SURJUDPPD VWDDQ RRN ZHUNHQ YDQ EHURHPGH JURRWPHHVWHUV 0DUWLQ 0DQV LV DOWLMG LQYRRUYHU]RHNQXPPHUV=HNXQQHQ SHUHPDLONHQEDDUZRUGHQJHPDDNW RIELMGHLQJDQJYDQGH*URRWH.HUN +HWFRQFHUWYDQJWXXUDDQLQGH *URRWH.HUNWH0DDVVOXLV'HWRHJDQJ LVĄNLQGHUHQWPMDDUĄ5H VHUYHUHQ YLD ZZZPDUWLQPDQVQO RI RRN LV HU NDDUWYHUNRRS DDQGHNHUN

historisch schetsje

Ziektekosten in 1930 De laatste maanden stonden in het teken van het opnieuw afsluiten van dure ziektekostenpremies. Mogen we wel klagen? Hoe was de gezondheidszorg 80 jaar geleden geregeld? Historische Vereniging Maassluis ging het voor u na en schreef dit in een historisch schetsje. +HW DDQWDO KXLVDUWVHQ LQ YHUJHOLMNLQJ PHW QX ZDV LQ XLWHUVW EHSHUNW 0DDVVOXLV KDG VOHFKWV GULH KXLVDUWVHQ HQ GLH NRQGHQ KHW ZHUN JRHG DDQ %H]RHNHQDDQGHKXLVDUWVZHUGHQWRW KHW XLWHUVWH EHSHUNW HQ EH]RHN DDQ KXLV NZDP ]HHU ZHLQLJ YRRU 2PGDW HU JHHQ YRRU]LHQLQJHQ ZDUHQ PRHVW KXLVDUWVHQKXOS GRRU LHGHUHHQ ]HOI EHWDDOG ZRUGHQ 9RRU GH JHJRHGH EXUJHULMZDVGDWJHHQEH]ZDDUPDDU YRRUGHJHZRQHPDQZHO%HJULMSHOLMN GDWGRRUGLHJURHSPHQVHQ]RYHHOPR JHOLMN YDQ KXLVPLGGHOWMHV JHEUXLN JH PDDNWZHUG+HWEHNHQGVWHKXLVPLG GHO ZDV GH ¶2SUHFKWH +DDUOHPPHU 2OLH·'DWVSXOKLHOSELMDOOH]LHNWHQHQ PDQNHPHQWHQ'HIDEULNDQWKDG]HOIV HHQ¶HLJHQ·YHUNRRSSXQWLQ0DDVVOXLV Levertraan ,QGHJURWHJH]LQQHQZDVPHQHUYDUHQ LQ KHW YDVWVWHOOHQ YDQ GH DDUG YDQ GH ]LHNWH0RHGHUVYDQNLQGHUHQNRQ GHQKDDUILMQGLDJQRVHVWHOOHQELM]LHN WHQ]RDOVJULHSPD]HOHQRIGHERI'H GRNWHUNZDPHUQLHWDDQWHSDV/HYHU WUDDQZDVWURXZHQVHHQSUDFKWPLGGHO RP]LHNWHQWHYRRUNRPHQ %LM HUQVWLJH ]LHNWHQ ZDV GH KXLVDUWV WRFKRQRQWEHHUOLMNHQGDWJDIYRRUGH DUPHJH]LQQHQILQDQFLsOHSUREOHPHQ RQGDQNV GDW GH DUWVHQ PHW GH EHWD

De ‘Oprechte Haarlemmer Olie’ hielp bij alle ziekten en mankementen. OLQJHQ KHHO YHHO JHGXOG KDGGHQ 'LH ILQDQFLsOH]RUJHQZHUGHQGRRUGHDUW VHQ]HHU]HNHURQGHUNHQGHQJUDWLVEH KDQGHOHQRIHHQQRWDYHUJHWHQNZDP YDDN YRRU 0DDU YRRU YHOHQ ZDV GDW WRFKHHQDDQWDVWLQJLQKXQHHUJHYRHO Bus-patiënt ,Q JH]DPHQOLMN RYHUOHJ ]LMQ GH KXLV DUWVHQ WRHQ RYHUJHJDDQ WRW GH ¶EXV SDWLsQWHQYHU]RUJLQJ·(ONHDUWVVWHOGH HHQ ERGH DDQ PHHVWDO HHQ NOHLQH PLGGHQVWDQGHUGLHQDDVW]LMQEHURHS ZDWWLMGRYHUKDG'LHERGHJLQJZH NHOLMNV ODQJV GH SDWLsQWHQ PHW HHQ

Hollandse avond in Showtime Maassluis 1D KHW JURWH VXFFHV YDQ GH +ROODQGVH DYRQGWLMGHQVGH)XULHDGHSUHVHQWHHUW 6KRZWLPH0DDVVOXLVRSYULMGDJMDQX DULZHHUHHQ+ROODQGVHDYRQG'--HUR PHQHHPWSODDWVDFKWHUGHGMERRWK'H +ROODQGVHDYRQGLVHHQHYHQHPHQWGDW YRRUDOJHVFKLNWLVYRRUGHZDWRXGHUHQ RQGHURQVRPHUHHQVOHNNHUWXVVHQXLW WH JDDQ 'H GHXUHQ JDDQ RS YULMGDJ MDQXDUL RP XXU RSHQ MH ZRUGW ZHONRPJHKHWHQLQHHQFRPSOHHWRP JHWRYHUGHGLVFRWKHHNLQKHWWKHPD+RO ODQGVH$YRQG

6KRZWLPH0DDVVOXLVLVHHQQLHXZHGLV FRWKHHNHQEHVWDDWXLWWZHH]DOHQZDDU PHQ]LFKULFKWRSHHQYROZDVVHQHUSX EOLHN 'H PLQLPDOH OHHIWLMG LV MDDU .LMNYRRUPHHULQIRUPDWLHHQGHDJHQGD RSZZZVKRZWLPHPDDVVOXLVQO 7LFNHWV YRRU GH +ROODQGVH DYRQG ]LMQ WH NRRS ELM 6KRZWLPH 0DDVVOXLV PDDU RRN ELM *ULOOKXLV 0DDVVOXLV 6SRUWFDIp 0DDVGLMN HQ )LOPFOXE 'H /LHU .DDUWHQ YRRUGH]HDYRQG]LMQĄHQRRNRQOLQH WHEHVWHOOHQYLDGHZHEVLWHZZZVKRZ WLPHPDDVVOXLVQO

Maassluis All Star Band in de Olympiahal 'H H HGLWLH YDQ GH 0DDVVOXLV $OO 6WDU %DQG ZRUGW QLHW ]RDOV YRRUJDDQGH MD UHQ LQ MDQXDUL JHKRXGHQ PDDU YLQGW SODDWV RS YULMGDJ IHEUXDUL *LWDULVW +DQV +HQGULNV ZDV LQ GHFHPEHU RS WRXUQHH HQ GXV ZDV HU RQYROGRHQGH YRRUEHUHLGLQJVWLMGRPKHWLQGHHHUVWH PDDQGYDQKHWMDDUWHRUJDQLVHUHQ'H EDQGKHHIWHHQLHWVDQGHUHVDPHQVWHO OLQJ JHNUHJHQ PDDU GH VKRZ ZRUGW HUQLHWPLQGHURP'HEDQGZRUGWJH YRUPG GRRU .RRV .DS JLWDDU]DQJ +DQV +HQGULN JLWDDU]DQJ 6MRHUG YG%RRJHUW ]DQJJLWDDU +HOPD)HHO GHUV ]DQJ %DUW3HOOLQNKRI EDVJLWDDU 

HQ -DFTXHV YDQ GHU /HO\ GUXPV 'H VKRZ YLQGW SODDWV LQ GH 2O\PSLDKDO ZDDU JRXZH RXZH URFNHUV YDQ WRHQ HQ QX JHVSHHOG ZRUGHQ 'H PX]LHN YDULHHUW YDQ 4XHHQ WRW 0DUFR %RUVDWR HQDOOHVZDWGDDUWXVVHQYDOW'HXOWLH PH DYRQG GXV DOV MH YDQ 5RFNPX]LHN KRXGW2RNGLWMDDULVHUZHHUHHQVSH FLDO JXHVW 'H NDDUWYHUNRRS LV LQPLG GHOV JHVWDUW 'H WRHJDQJVNDDUWHQ ]LMQ WH YHUNULMJHQ LQ (HWFDIp ´7KH 2OOLHVµ 5R]HQODDQ0DDVVOXLVHQELM-DFTXHV YDQGHU/HO\9HUGLVWUDDW0DDVVOXLV 'H DDQYDQJ LV XXU 'H GHXUHQ JDDQUHHGVRPXXURSHQ

FROOHFWHEXVZDDULQJHKHHOYULMEOLMYHQG HHQ ELMGUDJH ZHUG JHGHSRQHHUG +HW DGYLHVWDULHI ZDV GXEEHOWMH SHU ZHHN$UWVHQERGHKLHOGHQHHQHHQ YRXGLJH DGPLQLVWUDWLH ELM 'H ¶EXV SDWLsQWHQ· RQWYLQJHQ GRRU KXQ GHHO QHPLQJJUDWLVKXOS'HHHUVWH]LHNHQ IRQGVYHU]HNHULQJ 'H DUPVWH LQZR QHUVGLHJHHQJHEUXLNNRQGHQPDNHQ YDQ GH ¶EXVUHJHOLQJ· PRHVWHQ HHQ EHURHSGRHQRSGHWRHQPDOLJHVRFLD OHGLHQVWKHW%XUJHUOLMN$UPEHVWXXU Ziekenhuis 1RJ HUJHU ZDV KHW DOV MH WH PDNHQ

Beeld en tekst: HVM

NUHHJ PHW ]LHNHQKXLVNRVWHQ 9HU ]HNHULQJVPRJHOLMNKHGHQ ZDUHQ HU QLHW GXV ZDV HHQ EHURHS GRHQ RS GH¶$UPHQZHW·QRGLJ,QGLHMDUHQYD ULHHUGHQ GH YHUSOHHJSULM]HQ WXVVHQ GHIHQISHUYHUSOHHJGDJ jHXUR 'HYHUSOHHJSULMVSHUGDJEH GUDDJW PRPHQWHHO WXVVHQ GH HQ HXUR 'LWVWXNMHLVRQWOHHQGDDQKHWERHNMH +LVWRULVFKH 6FKHWVHQ QU %LQQHQ NRUWNXQQHQRRNDOOHRXGHUHERHNMHV GLJLWDDO JHOH]HQ ZRUGHQ RS GH FRO OHFWLHEDQNYDQGH+LVWRULVFKH9HUHQL JLQJZZZKLVWYHUPDDVVOXLVQO

Gratis Matinee concert van Het Wapen van Maassluis en DGS =RQGDJPLGGDJMDQXDULDDQVWDDQGH ZRUGWDOZHHUYRRUKHWHMDDURSULM KHW QLHXZMDDUVFRQFHUW GRRU 'UXP IDQIDUH+HW:DSHQYDQ0DDVVOXLVJH RUJDQLVHHUG 'LW MDDU VSHOHQ ]LM ZHHU VDPHQ PHW VKRZ HQ GUXPIDQIDUH 'H *OD]HQ 6WDG XLW ¶V *UDYHQ]DQGH HQ KHW VKRZWHDP ]DO GH]H NHHU RRN DFWH GH SUHVHQFH JHYHQ 7LMGHQV KHW MXELOHXPFRQFHUW NRPW RRN GH MHXJG XLWJHEUHLGDDQERG'HNLQGHUHQYDQ KHWMHXJGRUNHVWYDQGH6WLFKWLQJ0X VLF)XQ]XOOHQVDPHQPHWKHWRUNHVW HQNHOHQXPPHUVWHQJHKRUHEUHQJHQ HQRRNGHHLJHQOHHUOLQJHQ]XOOHQOD

WHQKRUHQZDDU]HDOWRHLQVWDDW]LMQ +HWVODJZHUN]DORRNZHHUXLWSDNNHQ PHW HHQ SDDU VSHFWDFXODLUH QXP PHUV9DQDIXXU]XOWXPHWHHQ ]HHUJHYDULHHUGSURJUDPPDHHQOHX NH PLGGDJ KHEEHQ *URWH ELM]RQGHU KHLGLVGDWKHWFRQFHUWDOOHMDUHQJUD WLV WRHJDQNHOLMN LV HQ RRN GLW MDDU ]DO GDWKHWJHYDO]LMQ(ULVGXVJHHQHQ NHOHUHGHQRP]RQGDJWKXLVWHEOLMYHQ :LM]LHQXLQGH.RQLQJVKRI+HWFRQ FHUWVWDUWRPXXU 'H]DDOLVRSHQRPXXU 8 EHQW YDQ KDUWH ZHONRP 7RHJDQJ JUDWLV

Masuk Sadja Maassluis 'H OHGHQ YDQ 0DVXN 6DGMD ]LMQ GDQ JHZHQGHQPLVVFKLHQHHQEHHWMHWURWV RP GDW EHHWMH 0DOHLV QRJ WH NHQQHQ RPWHJHQHONDDU¶6HODPDW7DKXQ%D UX· JHOXNNLJ QLHXZMDDU HQ ¶DSD ND EDU· KRHJDDWKHW WH]HJJHQ'LWNDQ RSPDDQGDJMDQXDULQHWDOVVQRH SHQ YDQ OHNNHUQLMHQ GLH PHHJHQR PHQ ]LMQ RI DOGDDU JHPDDNW NOHWVHQ RIOXLVWHUHQQDDUYHUKDOHQJHOH]HQRI EHOHHIGRRNLVHUKHUNHQEDUHPX]LHN (Q DOWLMG HHQ OHHVWDIHO PHW OHHVYRHU DDQZH]LJRIPHHJHEUDFKWRPEYWH

UXLOHQHQGLWNHHUZHHUHHQVHHQYHU ORWLQJ0RFKWMHGXVGLQJHQNZLMWZLO OHQGRRUEYRSUXLPLQJOLHIVWLHWV,Q GLVFKQHHPKHWJHUXVWPHH 'H RSEUHQJVW LV YRRU GH FOXENDV WLMGHQV GH ELMHHQNRPVW NRPW 7XDQ +DQVGHĄRIPHHURSKDOHQRPGH RQNRVWHQ WH EHVWULMGHQ YRRU KXXU HQ GUDQNMHV 'H ELMHHQNRPVW LV RS PDDQGDJPRU JHQMDQXDULYDQWRWXXU]DDO RSHQ XXU :LWWH .HUNMH &RQVW +X\JHQVVWDDW0DDVVOXLV

De Schouwspelers spelen ‘Amateurs’

In de Olympiahal worden gouwe ouwe rockers van toen en nu gespeeld. Foto: Harry Noordhof

2S YULMGDJ MDQXDUL VSHOHQ 'H 6FKRXZVSHOHUVXLW3HUQLVYRRUGHWZHH GHNHHUGHYRRUVWHOOLQJ¶$PDWHXUV·'H HHUVWHXLWYRHULQJZDVRSMDQXDUL'H YRRUVWHOOLQJ JDDW RYHU HHQ DPDWHXUWR QHHOJH]HOVFKDS7RQHHOJURHS=DQGGDW HLQGHOLMNPDJUHSHWHUHQLQGHJURWH]DDO YDQ GH VFKRXZEXUJ 2P KHW QLYHDX RPKRRJ WH EUHQJHQ KHEEHQ ]H YRRU GH]HYRRUVWHOOLQJHHQSURIHVVLRQHOHUH JLVVHXU DDQJHWURNNHQ 'H VIHHU ZRUGW

HFKWHUVWHHGVQHUYHX]HUHULVQRJPDDU ZHLQLJWLMGWRWGHSUHPLqUHGHUHJLVVHXU ZRUGWRQJHGXOGLJHUNRVWXXPV]LMQQRJ QLHW DI HU LV JHHQ GHFRU HQ ZLH GRHW HLJHQOLMNSUHFLHVZDW" ¶$PDWHXUV· LV WH ]LHQ LQ 7KHDWHU .R QLQJVKRIWH0DDVVOXLV0X]LNDOHPHGH ZHUNLQJZRUGWYHUOHHQGGRRU$OHMDQGUR 2UR]FR .DDUWHQ ]LMQ YRRU Ą WH NRRSDDQGHNDVVDYDQKHWWKHDWHURIYLD ZZZWKHDWHUNRQLQJVKRIQO


12

|

Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

7XEVXJ EWI;EXIVXYMRIR1EEWHMNO

Agenda Debat op Dinsdag Dinsdag 21 januari 2014

Commissie 1 (De Buys) 19.00 – 19.45 uur: 1. Raadsinformatiebrief m.b.t. Maassluise Wijkaanpak 19.45 – 20.30 uur: 2. Raadsinformatiebrief m.b.t. verkenning doelgroepen (sociale huur) 20.30 – 22.00uur: 3. Raadsvoorstel tot vaststellen bestemmingsplan Dijkpolder Commissie 2 (De Logger) 19.00-19.45 uur: 1. Raadsvoorstel tot beschikbaar stellen budget t.b.v. baggeren in de binnen- en buitenhaven 19.45 – 20.30 uur: 2. Raadsvoorstel tot vaststellen extra krediet voor extra inzet op handhaving in 2014 20.30-22.00uur: 3. Raadsvoorstel tot vaststellen vorming regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts Raadsvergadering (De Raadzaal) De raadsvergadering vangt aan om 22.15 uur. Op de agenda staan o.a. het actualiteitenhalfuur (22.20 22.50 uur) en enkele hamerstukken. Er staan deze vergadering geen debatstukken op de agenda.

Het Debat op Dinsdag vindt plaats in het stadhuis aan de Koningshoek. Voor het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie via 010-5931985/1831 of griffier@maassluis.nl. De agenda en bijbehorende stukken zijn in te zien op de website www.maassluis.nl > bestuur.

 ( V M I R M I Y [ I [ S R M R K X ] T I ´W

;EXIVSVGLMHII&IXEEPFEVIIIRKI^MRW[SRMRKIRQIX^SRRMKIEGLXIVXYMRZEREJGMVGEºZSR ;EXIVPIPMI

2MIY[SRX[IVT KIWGLEOIPHI ZVMNWXEERHI[SRMRKIRZEREJGMVGEºZSR

;EXIVXLEPME7XEXMKIX[IISRHIVqqROET[SRMRKIRZEREJGMVGEºZSR

;SRIRREEVIMKIR

Uitgaan in

Maassluis

-RWTMVEXMIEZSRH JIFVYEVM

WORKSHOP “Hoe schrijf ik een sollicitatiebrief” € 39,00

   ¯    Y Y V / E R X S S V :E R 1 M I V P S % E V X W H M N O [I K  1 E E W H M N O

SRX[IVTWEQIRQIXSRW Y[MHIEPI[SRMRK

% E R Q I P H I R Z M E H I [I F W M X I

Schrijf je nu in via pleunsnel.nl of bel 06 - 43 999 360

[ [ [ [ E X I V X Y M R I R Q E E W H M N O R P

Uiverlaan 20, Maassluis telefoon 010-5911430

De Passievrucht met o.a. Victor Reinier EĂĂƌĚĞŐĞůŝũŬŶĂŵŝŐĞƐƵĐĐĞƐƌŽŵĂŶǀĂŶ<ĂƌĞů 'ůĂƐƚƌĂǀĂŶ>ŽŽŶǀĞƌƐĐŚĞĞŶĂůĞĞƌĚĞƌĞĞŶ Įůŵ͘EƵŝƐĞƌĚĞƚŽŶĞĞůďĞǁĞƌŬŝŶŐǀĂŶŚĞƚ Vrijdag ĂĂŶŐƌŝũƉĞŶĚĞǀĞƌŚĂĂůŽǀĞƌĞĞŶǀĂĚĞƌĚŝĞ 24 januari ŽŶƚĚĞŬƚĚĂƚnjŝũŶnjŽŽŶŶŝĞƚǀĂŶŚĞŵŬĂŶnjŝũŶ͘ 20.30 uur € 22,50 incl. consumptie

;EXIV XYMRIR1EEWHMNOMWIIRSRX[MOOIPMRKZER

Herman in een Bakje Geitenkwark

Schildersbedrijf Marien van Eijmeren verf-, glas- en behangspeciaalzaak Reigerstraat 28, 3145 CT Maassluis • 010 592 80 49 • info@marienvaneijmeren.nl

In deze functie wordt je, uiteraard meewerkend, het aanspreekpunt van de directie op de diverse projecten die het bedrijf uitvoert. Door jouw brede ervaring ben je in staat om de jongere medewerkers te ondersteunen en verder in het vak te brengen. Voor de klant ben je vraagbaak en de man waarmee ze overleggen. Wij verwachten als basis een gedegen vakopleiding op MBO Niveau ( MSI ) met aanvullende opleidingen binnen speciale vakgebieden. Je hebt brede ervaring binnen de werkgebieden van Zwirs. En natuurlijk ben je een beheerste leidinggever met een scherp oog voor details, die in het verleden altijd ervaren is als een goed collega. Interesse? Mail je CV naar gpa@kabelfoon.nl t.a.v. Dhr. C.J. Grimbergen , schrijven mag natuurlijk ook nog: Grimbergen Personeelsadviezen Voorstraat 15 – 2685 EH te Poeldijk. Voor meer informatie: 06-53929445

Alderliefste – Carte Blanche

Nieuweweg 1 / 3181 LJ Rozenburg / Tel. 0181 212225 BIJ DE VEERPONT

4 keuze 3-gangen menu

ĞƉƵďůŝĞŬƐĨĂǀŽƌŝĞƚĞŶŬŽŵĞŶŚƵŶĨĂŶƐŝŶ DĂĂƐƐůƵŝƐǁĞĞƌƚƌĂŬƚĞƌĞŶŽƉĞĞŶĂǀŽŶĚǀŽů ŚĞĞƌůŝũŬĞ&ƌĂŶƐĞĞŶEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞŵƵnjŝĞŬ͕ ǁĂĂƌďŝũŚƵŶƉŽǁĞƌĐŚĂŶƐŽŶ;ŚĞƚ&ƌĂŶƐĞůŝĞĚ Vrijdag ŝŶĞĞŶ͚ƉŽƉƉŝĞ͛ũĂƐũĞͿǁĞĞƌƌƵŝŵĂĂŶǁĞnjŝŐŝƐ͘ 31 januari KŽŬƚĞƌĞƐĞƌǀĞƌĞŶŝŶĐů͘ƚŚĞĂƚĞƌĚŝŶĞƌ͘ 20.30 uur € 17,50 incl. consumptie

€ 27,50

30 januari a.s.

CAPTAINSDINER 3 gangen € 19,50 • Reserveren gewenst • ’s Maandags gesloten • Tevens à la carte • Terras aan het water

:k[^b]l[^fb]]^ebg`lo^k`nggbg`3<;:(:2,')0+)Eb]GOI

– elektrotechniek –

Café - Restaurant

De Veerheuvel

Zwirs Elektrotechniek in Naaldwijk is een jonge, en groeiende speler op de markt van elektrotechniek. Het bedrijf vindt haar klanten in de utiliteit, industrie en de glastuinbouw. Wie zaken doet met Zwirs , weet dat het goed komt. En dat is precies de filosofie van Zwirs: perfecte, professionele uitvoering van projecten in samenspraak met haar klanten. Zwirs beweegt zich breed binnen de elektrotechniek: van meet- en regeltechniek, via licht- en krachtstroominstallaties naar tuinbouwinstallaties. Met een team professionals wordt er hard gewerkt aan de verdere uitbouw van het bedrijf. Het is druk en daarom wil Zwirs zo spoedig mogelijk in contact komen met de juiste kandidaat voor de functie van:

HOOFD MONTEUR

DE VEERHEUVEL

Donderdag 30 januari 20.30 uur € 17,50 incl. consumptie

(H)eerlijk uit eten!

KWALITEITSMERK VOOR BEDRIJVEN IN DE SCHILDERS-,ONDERHOUDS-, METAAL-CONSERVERINGS- EN GLASBRANCHE

DĞƚnjŽ͛ŶŶĂĂŵŬƵŶũĞǀĂŶĂůůĞƐǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶ͊ ĞŶŽĞŵĞŶŚĞƚnjĞůĨǀŽĐĂĂůĐĂďĂƌĞƚŵĞƚďĂůͲ ůĞŶĞŶŐĞǀŽĞůĞŶďƌĞŶŐĞŶĞĞŶƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ǀŽůĂďƐƵƌĚŝƚĞŝƚĞŶ͕ǀŽŽƌnjŝĞŶǀĂŶŚĞĞůǀĞĞů ĂĐĂƉĞůůĂnjĂŶŐĞŶĂŶĚĞƌĞŵĞŶƐĞůŝũŬĞ ŐĞůƵŝĚĞŶ͘

 - ,0 , )

ǁǁǁ͘ƚŚĞĂƚĞƌŬŽŶŝŶŐƐŚŽĨ͘Ŷů ŽĨǀŝĂĚĞƚŚĞĂƚĞƌŬĂƐƐĂ͛ƐǀĂŶ͗ dŚĞĂƚĞƌ<ŽŶŝŶŐƐŚŽĨ͕hŝǀĞƌůĂĂŶϮϬ͕DĂĂƐƐůƵŝƐ DĂƐƚĞƌƐŽƵŶĚ͕EŽŽƌĚǀůŝĞƚϮϵ͕DĂĂƐƐůƵŝƐ sssDĂĂƐƐůƵŝƐ͕,ĞůĚƌŝŶŐƐƚƌĂĂƚϭϬϭ͕DĂĂƐƐůƵŝƐ

%1..'%6#06'0 )'84##)& 6/('$47#4+ YYYCOPGUV[PNEQNNGEVG QHDGN 


Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

|

13

AUTOBEDRIJF

v.d. Voort B.V. .LD3LFDQWR&RPIRUW3DFN NP 5HQDXOW&OLR9GUV([SUHVVLRQ NP 5HQDXOW7ZLQJR1LJKW 'D\ NP 7R\RWD$\JRGUV NP 2SHO&RUVD%XVLQHVV'UV NP 0HUFHGHV$GUV%OXH(II NP 9:*ROI76,GUV+LJKOLQH NP 3HXJHRW;6 NP 9:3DVVDW7)6L&RPEL NP &LWURHQ&&RPEL%XVLQHVV NP )LDW/RXQJH NP 7R\RWD$XULV9/XQDGUV NP 6HDW$OWHD;/76,%XVLQHVVOLQH NP 0LWVXELVKL&ROW,QYLWH NP 2SHO&RUVD9&RVPR NP 2SHO7LJUD9&DEULR6SRUW NP 1LVVDQ4DVKTDL7HNQD3DFN:' NP 0D]GD NP &LWURHQ&+',/3UHVWLJH NP +\XQGDL0DWUL[Y$FWLYH9HUVLRQ NP )LDW3XQWRGUV$LUFR NP .LD3LFDQWR/; NP 3HXJHRW6: NP 2SHO$VWUD1MR\GUV NP 'DHZRR0DWL] NP 'DHZRR7DFXPD6( NP )LDW6HLFHQWR NP 2SHO$VWUD6WDWLRQZDJRQ9 NP )RUG(VFRUW&DEULR NP 

Het Ambacht 7, Maasland Tel. 010-5911094. Geopend dagelijks van 8.00 tot 17.30 uur. Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur. Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur.

Kijk voor de actuele voorraad op onze site:

www.vandervoortautos.nl

3L\RL\P[QLZPUMLIY\HYP!

MLIY\HYP! :VSKHH[]HU6YHUQL à 'XXUFDòXXULQFOXVLHIYHUYRHUSHUOX[HWRXULQJFDUHQHQWUHHNDDUWYRRUVWHOOLQJHUDQJ

SG Tuinen & Bestratingen Ontwerp

Aanleg

Onderhoud

www.sgtuinenenbestratingen.nl

Tel. 06 - 51326765

info@sgtuinenenbestratingen.nl

Tel. 06 - 55782756

Maassluis

MLIY\HYP! /\PZOV\KIL\YZ(TZ[LYKHT9(0 à 'XXUFDòXXULQFOXVLHIYHUYRHUSHUOX[HWRXULQJFDUHQHQWUHH+XLVKRXGEHXUV $DQPHOGHQ WHOHIRQLVFK LQWHUQHW ZZZQRRWHERRPWRXUVQO 6WZ[HWWSHH[ZLU!VH2VUPUNZOVLR4HHZZS\PZ)\ZZ[H[PVU4HHZSHUK/VS`=SHHYKPUNLU

WINTERBANDEN! Bij ieder Aircovulling nu2e winterband 99,50

'(-21*(

.257,1* 50% KORTING!

$'92&$7(1 352&85(856

1 jaar volledige garantie op vulling.

incl. btw

HOOFDVESTIGING TE VLAARDINGEN CENTRUM Mr. W.C. de Jonge, telefoon 010-2343220, Gespecialiseerd in: Medische zaken, WW, WAO, Bijstand, Wvg en ReĂŻntegratie Mr. K.M van der Boor, telefoon. 010-2343220, Gespecialiseerd in: Belastingzaken

Honderdland 271 - 2676 LV Maasdijk 0174-518459 - www.gieroo.nl Gratis haal- en brengservice. Alle merken, algeheel onderhoud, APK keuringen, auto- en ruitschade en airco service

NEVENVESTIGING TE HOEK VAN HOLLAND Mr. I. CorreljĂŠ, telefoon 0174-383115, Gespecialiseerd in o.m.: Familierecht, Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht, Incassozaken, Huurrecht, Verbintenissenrecht

Vrijdag 17 januari

Ladyâ&#x20AC;&#x2122;s Night aan de Dr. Kuyperkade!!!!

Vanaf 19.00 tot 21.00 uur gaan 9 winkeliers u deze avond verwennen met een ludieke stempelactie.

Kevinâ&#x20AC;&#x2122;s, Maassluis Punt, Roxus & Zo, Zoete Inval, Modehuis Lever, Hortus Flora, De Woonmeester, Lanaâ&#x20AC;&#x2122;s en Lâ&#x20AC;&#x2122;Eau Vive.

&2$&+:25'(1" 2IZLODOVOHLGLQJJHYQGHPQFRDFKHQGEH]LJ]LMQ" 'H$FDGHPLHYRRU&RXQVHOOLQJHQ&RDFKLQJVWDUWLQ IHEUXDULHHQQLHXZHOHVJURHSLQ.LMNGXLQ '+

MDQ,QIRPLGGDJ .LMNZZZFRXQVHOOLQJQORIZZZEOLMPHWMHZHUNQO 3UDNWLMNGRFHQW)UDQN/DQVEHUJHQWHO *UDDJYRRUDIDDQPHOGHQLQIR#EOLMPHWMHZHUNQO

Voor aankoop, verkoop, huur, verhuur, taxaties en beheer van uw onroerendgoed portefeuille

Uw NVM Bedrijfsmakelaar AV MAKELAARS 010-4493300 Speciale actie: bedrijfstaxatie vanaf â&#x201A;Ź 750,-- excl. BTW

AV Makelaars www.avmakelaars.nl

VAN HEMERT HEEFT HET ANTWOORD OP AL UW VRAGEN EN WENSEN OP HET GEBIED VAN: Â&#x201E; Elektrotechnische installaties Â&#x201E; Netwerkbekabeling Â&#x201E; Toegangscontrolesystemen Â&#x201E; Telefooninstallaties

Â&#x201E; Datasystemen Â&#x201E; Netwerkbekabelingssystemen Â&#x201E; Airconditioning Â&#x201E; Inbraakbeveiliging

Postbus 278, 3140 AG Maassluis tel. (010) 591 41 66 fax (010) 592 51 41 e-mail: info@van-hemert.nl www.van-hemert.nl


14

|

Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

Correct Koopjeskelder

T M I U R

Ceintuurbaan 111 Rotterdam 474409B 301436B 498133B 520316B 496508B 452407B 479189B 452397B 479179B

TOT 70%

Ook in de Correct koopjes kelder aan de Ceintuurbaan 111 in Rotterdam is de Winteropruiming in volle gang. Speciale partijen, beurs- of opendoosmodellen en demonstratiemodellen gaan weg voor hele speciale” Ruimt” prijzen. Soms met een klein krasje of een beetje stof maar altijd met een flinke deuk in de prijs en met volledige Correct garantie. Een aantal aanbiedingen hebben wij in deze advertentie voor u op een rijtje gezet. Kom langs en profiteer van het ”Ruimt” voordeel in de Correct koopjes kelder.

KORTING

5X65 WATT DVD RECEIVER

435316B 437312B 437045B 414206B 418047B 298521B

5% =7 VOORDEEL JAMO DMR-70B DVD-RECEIVER • 5x65 Watt versterker • DVD speler • FM tuner met RDS • HDMI aansluiting • Afm. 43x5.2x36 cm.

412573B 412592B 414247B

399.- Art.nr. 397102

414288B 468975B

UIMT PRIJS CORRECT R

99

468991B 492675B 468946B 468967B 469058B 469059B

KELDER OPRUIMING TIPS 482269B 463367B 509143B 495635B 470613B 456721B 456723B 478433B 520095B 437644B 520089B 375022B 484129B 508783B 439119B 453075B 453076B 453068B 453084B 472669B 468726B 412968B 397102B

DVP 708 DVD PORTABLE VIDEOSPELER SCHERM AKAI AHC1600 SOUNDBAR MET DVD-SPELER AKAI AWS-08BK BLUETOOTH SPEAKER AKAI AWS10BK BLUETOOTH SPEAKER MET ACCU AKAI AD66U DVD SPELER MET USB BOSTON A-250 2-WEG 175W LS P.STK BOSTON A-360 3-WEG 200W LS P.STK CAMBRIDGE 651C-S CD-SPELER CAMBRIDGE SL-20 BOOKSHELF LS P.STK CAMBRIDGE S50 CENTRE LS P.STK CAMBRIDGE S70 NATURAL OAK LS P.STK CAMBRIDGE AR-30S SONATA FM/AM RECEIVER DENON DSD500W NETWERKSPEAKER DENON AVR-X500 5.1 X140 WATT RECEIVER DENON AVR-2311B 7.1 X135 WATT RECEIVER ENERGY V5.1 PB 2-WEG 175 WATT LS P.STK ENERGY V5.2C PR CENTER LS P.STK ENERGY V6.2 PR 2.5-WEG 225 WATT LS P.STK ENERGY V-SW10 HG-B 300W SUBWOOFER ACTIEF HARMAN KARDON AVR 760 7X85W RECEIVER HECO METAS XT SUB 251A SUBWOOFER ACTIEF JAMO A-705 VLOERSTAAND LS P.STK JAMO DMR-70B MET RECEIVER MET DVD

99.229.69.95 159.37.95 299.399.699.99.50 139.179.399.399.299.1099.349.699.999.799.2499.699.1099.399.-

466516B

39. 149 52.95 89.95 24.95 149 239 499 69.95 99 129 239 199 199 479 169 379 399 379 999 349 199 99 95

388448B 359882B 359881B 430232B 367980B

KEF Q600C 3 WEG 150 WATT CENTER LS P.STK 595.- 399 KEF KTH FIVE TWO 7 HOOGG. ZWART LS P.STK 499.- 199 KEF KHT1505 200 WATT SUBWOOFER SYSTEEM 1099.- 499 KLIPSCH P-27C 3-WEG 250 WATT CENTER LS P.STK 2999.- 1399 KLIPSCH P-39F LH 3-WEG 400 WATT LS P.STK 7499.- 3499 KLIPSCH S-2 2-WEG 100 WATT LS P.STK 199.- 99 KLIPSCH KS-525-THX 2-WEG 100 WATT LS P.STK 675.- 399 KLIPSCH LA SCALA II 3-WEG 100 WATT LS P.STK 3249.- 1999 KLIPSCH XF-48 ACTIVE VLOERSTAANDE LS P.STK 1249.- 499 KLIPSCH HD THEATER 300 5.1 SYSTEEM 499.- 349 MAGNAT QUANTUM 655 3-WEG LS P.STK 399.- 199 MAGNAT VECTOR 205 2.5-WEG LS P.STK 279.- 199 MAGNAT MC2S SET MET SPEAKERS 799.- 499 MAGNAT MC 1 RECEIVER MET SACD SPELER 999.- 599 MAGNAT OMEGA SUB 250 400 WATT SUBWOOFER 899.- 399 MAGNAT PA 112 2-WEG BASREFLEX LS P.STK 249.- 149 MAGNAT SOUNDFORCE 2300 4-WEG LS P.STK 299.- 159 MARANTZ M-CR603 SET MET LS502 SPEAKERS 899.- 499 MARANTZ SR-5004S 7.1 X100 WATT RECEIVER 699.- 279 MARANTZ SR 5023B 2X80WATT RECEIVER 399.- 199 MARANTZ ST-6003S FM, AM EN RDS TUNER 249.- 149 MARANTZ PM-7004S 2X70 WATT VERSTERKER 699.- 399 NAD C-326 BEE 2X50 WATT GRAFIET VERSTERKER 449.- 349

389647B 522065B 496509B 524877B 514844B 496512B 501100B 452378B 452418B 512048B 452422B 502160B 460369B 376052B 473995B 509495B 484734B 495391B 484739B 376326B 333520B 333594B 457188B 484548B 482225B 508437B 484555B 484557B 463373B 502368B 507045B 284527B 481813B 481810B 234035B 477075B 349976B

0% =5 VOORDEEL

350168B 506955B 463051B 312015B 387767B

ONKYO CS-245BT MINISET MET BLUETOOTH STREAMING EN USB AANSLUITING • CD-speler • USB aansluiting • FM-radio met RDS • 2 weg luidsprekers • In zwart of wit uitgevoerd

299.-

Ook in zwart leverbaar

Art.nr. 496509B zwart 496510B wit

UIMT PRIJS CORRECT R

149

Kom snel langs want op=op! GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 10.00-18.00 uur, vrijdag van 10.00-21.00 uur, zaterdag van 9.00-17.00 uur, zondag van 12.00-17.00 uur

IEDERE ZONDAG OPEN VAN 12.00-17.00 UUR *Prijzen en zetfouten voorbehouden

NAD VISO TWENTY MET SUBWOOFER 899.- 349 NOKIA OORTELEFOON Q-1261 GSM HEADSET 9.95 2 NORDMENDE LCD2400FHDDVBT LCD/DVD 60 CM 199.- 169 ONKYO LS B50 SOUNDBAR MET BLUETOOTH 499.- 399 ONKYO LS-3100B BT STREAMING SOUNDBAR 398.- 249 ONKYO C-7030B CD SPELER 299.- 199 ONKYO C-7070S WOLFSON CD SPELER 679.- 399 ONKYO HT-S9405 THX HOME CINEMA SET 1249.- 699 ONKYO HTS-3505B HOME CINEMA SET 449.- 249 ONKYO UP-A1 IPHONE IPOD DOCK 129.- 29.95 ONKYO D-055B ZWART BOEKENPLANK LS P.STK 149.- 99 ONKYO CS-245BT BLUETOOTH STREAMING SET 299.- 149 ONKYO CS-255 RADIO MET CD-SPELER GROEN 249.- 159 ONKYO CS-255 RADIO MET CD-SPELER ZWART 249.- 159 ONKYO CS-555 SET MET SPEAKERS 449.- 269 ONKYO HTR-558 ZWART RECEIVER DTS 5.1 399.- 199 ONKYO TX-SR309B 5X100 WATT RECEIVER 299.- 129 ONKYO TX-NR709S 7X170 WATT RECEIVER 899.- 349 ONKYO TX-NR929B ZWART RECEIVER DTS 7.1 1749.- 1145 ONKYO TX-NR1009S 9X135 WATT RECEIVER 1499.- 799 ONKYO CR-555DAB RECEIVER MET CD-SPELER 399.- 199 ONKYO HTX-22HD AKT.SUB 2XSATT SET 399.- 149 PANASONIC TX-P46Z11 FULL HD PLASMA 116 CM 3999.- 999 PIONEER STZ-D10Z-R MET 2.1 SYSTEEM 399.- 179 PIONEER VSX-1123-K AIRPLAY RECEIVER DTS 5.1 699.- 549 PIONEER VSX-422-K DTS 5.1 RECEIVER 299.- 169 PIONEER BDP-450 WLAN, 3D BLU-RAY SPELER 349.- 249 PIONEER BDP-150-K 3D BLU-RAY SPELER 199.- 139 ROTEL RCD-1520B WOLFSON CD SPELER 899.- 499 ROTEL RSX-1058 ZILVER RECEIVER DTS 2000.- 699 ROTEL RT-06 DAB AM FM RDS TUNER 600.- 399 ROTEL RKB-650 6X50 WATT VERSTERKER 800.- 399 SALORA 22LED6115CDW LCD/DVD TV COMBI 55CM 269.- 179 SALORA 22LED7005TD LCD/DVD TV 55 CM 249.- 169 SALORA 24LED3315TDW WIT LCD/DVD TV 60 CM 239.- 169 SALORA 24LED7115CDW LCD/DVD TV 60 CM 269.- 199 SALORA 26LED7115CDW WIT LCD/DVD TV 66 CM 329.- 235 95 SALORA DVP-7017 DVD SPELER MET LCD-SCHERM 59.95 39. SALORA DVP9048 DVD SPELER DUAL DISPLAY SET 149.- 119 SALORA TAB8001 8 INCH ANDROID TABLET PC 129.- 99 SHARP EL-2910R BIG DISPLAY REKENMACHINE 89.- 15 SONY KDL40HX850BAE2 FULL HD LED TV 101 CM 1299.- 799 SONY KDL46HX850BAE2 FULL HD LED TV 116 CM 1598.- 1299 SONY SS-LAP 305 MET 4 SATELLIET MET CENTER 399.- 179 TEAC AG-980 10,35 OF 65W RECEIVER STEREO 329.- 199 THOMSON DK-52 MICRO CASSETTE MET TAPE 49.- 19.95 THOMSON CR 61 MW EN FM KLOKRADIO 39.- 9.95 TOSHIBA 32L4333DG 100HZ FHD SMART-TV 82 CM 549.- 319 TOSHIBA 32UL875 ZWART LED TV 82 CM 799.- 449 YAMAHA RX-397B 2X55 WATT RECEIVER 249.- 139 YAMAHA BD-S1900 RS232 1080P BLU-RAY SPELER 579.- 299

Het laatste uurtje op zaterdag is bij Correct een super-uurtje. Op de Ceintuurbaan 111 kunt u van 16.00 tot 17.00 uur iedere zaterdag profiteren van een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt geen telefonische reservering of bestelling mogelijk en op=op. H E T

Z AT E R D A G

SUPER-UURTJE VA N C O R R E C T

2% =6 VOORDEEL DENON DRA-500AE-PS STEREO RECEIVER • 2x75 Watt versterker • RDS FM tuner • iPod ready • In zilverkleur uitgvoerd UIMT PRIJS • Afm. 43.4x14.7x41.4 cm CORRECT R

399.-

*ALLEEN ZATERDAG 18 JANUARI VAN 16.00-17.00 UUR Art.nr. 320232B

149

CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM TEL. 010-4.618.618 WWW.CORRECT.NL


Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

|

15

actueel AWP steunt initiatief heropenen Monstersche Sluis $:3'HOIODQGLVHQWKRXVLDVWRYHUKHW YRRUQHPHQ RP GH KLVWRULVFKH 0RQ VWHUVFKH 6OXLV LQ KHW FHQWUXP YDQ 0DDVVOXLV ZHHU WH RSHQHQ 'H $OJH PHQH :DWHUVFKDSV 3DUWLM 'HOIODQG VWHXQW KHW LQLWLDWLHI YDQ GH 6WLFKWLQJ 0RQVWHUVFKH6OXLVRPKHWRXGHVOXLV MHZHHULQZHUNLQJWHVWHOOHQ'HSOH ]LHUYDDUW ]DO KHOSHQ RP GH OHYHQGLJ KHLG YDQ GH 1RRUGYOLHW WH KHUVWHOOHQ 'H JHPHHQWH 0DDVVOXLV LV HLJHQDDU YDQGH0RQVWHUVFKHVOXLVGXVGLH]DO RRNHHQJURRWGHHOYDQGHNRVWHQYRRU KDDUUHNHQLQJPRHWHQQHPHQ(QRRN GH6WLFKWLQJ0RQVWHUVFKH6OXLV]HOI]DO KDDU VWHHQWMH PRHWHQ ELMGUDJHQ PHW JLIWHQ HQ VSRQVRULQJ 0DDU GH $:3 'HOIODQGVWDDW]HHUZHOZLOOHQGWHJHQ RYHU KHW LGHH GDW RRN 'HOIODQG HHQ ILQDQFLHHOJHEDDUPDDNW,Q]RX GDW HHQ PRRL JHEDDU ]LMQ RPGDW HU HHQ GXEEHO MXELOHXP JHYLHUG ZRUGW 0DDVVOXLV EHVWDDW GDQ MDDU HQ 'HOIODQGEHVWDDWMDDU

Argos Services zoekt vrijwillige chauffeurs *DDW X JUDDJ PHW PHQVHQ RP HQ KHHIW X ZHNHOLMNV HHQ SDDU XXU YULM" 'DQLVYULMZLOOLJHUVZHUNELM$UJRV6HU YLFHV PLVVFKLHQ LHWV YRRU X $UJRV LV SHU GLUHFW RS ]RHN QDDU FKDXIIHXUV YRRUKHWYHUYRHUYDQFOLsQWHQYDQHQ QDDU GH GDJEHVWHGLQJVDFWLYLWHLWHQ ELQQHQ KHW ZHUNJHELHG 0DDVVOXLV 9ODDUGLQJHQ 6FKLHGDP +RRJYOLHW 3RRUWXJDDO 5KRRQ HQ 6SLMNHQLVVH $OV YULMZLOOLJH FKDXIIHXU EHVFKLNW X RYHUHHQJHOGLJULMEHZLMVHQELMYRRU NHXU HLJHQ YHUYRHU 8 EHQW VRFLDDO JHGXOGLJHQKHHIWHHQUXVWLJHHQYHU DQWZRRUGHULMVWLMO$OVYULMZLOOLJHFKDXI IHXU ULMGW X HHQ RI PHHUGHUH YDVWH GDJHQ LQ HHQ DDQJHSDVWH EXV ,Q GH RFKWHQG KDDOW X FOLsQWHQ WKXLV RS HQ EUHQJWXKHQQDDUHHQYDQRQ]HGDJ EHVWHGLQJVDFWLYLWHLWHQ ,Q GH PLGGDJ EUHQJWXKHQZHHUWHUXJQDDUKXLV %HQWXJHwQWHUHVVHHUGLQGH]HYULMZLO OLJHUVYDFDWXUHRIZLOWXPHHULQIRUPD WLH"1HHPGDQFRQWDFWRSPHW$UJRV 6HUYLFHV YLD WHOHIRRQQXPPHU 

Tv-serie over geschiedenis Maassluis In eerste instantie dacht Bas Booister aan een tv-serie van iedere dag vijf minuten, gedurende dit hele jaar. “Maar dat was uiteraard een belachelijk plan en niet haalbaar.” Uiteindelijk wordt De Strijd van Maassluis, over het 400-jarig bestaan van de stad, een zevendelige serie op de WOS van ongeveer vijftien minuten per aflevering. door Chrit Wilshaus $OV SUHVHQWDWRU NRRV %DV YRRU *HUW -DQ YDQ GHU 9HOGHQ ´:DQW ZLH NDQ HUQXPHWPHHUSDVVLHRYHU0DDVVOXLV YHUWHOOHQ GDQ KLM"µ ´7RHQ LN EH]LJ ZDV PHW PLMQ WYSODQµ YHUYROJW %DV ´HQGDDURYHULQJHVSUHNZDVPHWGH +LVWRULVFKH 9HUHQLJLQJ 0DDVVOXLV NZDPLNRSKHWLGHHPHHWHGRHQPHW GH :DWHUZHJ &XOWXXUSULMVµ 2S ]LMQ SODQNUHHJKLMDOVUHDFWLHGDWKHWJRHG ZDVPDDUZHOZDWDPELWLHXV´*HDG YLVHHUG ZHUG RP KHW LQ WH NULPSHQ ]RGDW HU ]HYHQ RQGHUGHOHQ ]RXGHQ RYHUEOLMYHQ'DWSODQPRFKWLNSUHVHQ WHUHQ ELM GH :DWHUZHJ &XOWXXUSULMV QRYHPEHUYRULJMDDU'DWKDGLNWURX ZHQV KHOHPDDO QLHW YHUZDFKW *XXV 3DDOYDVW YDQ )LOPIHVWLYDO 0DDVVOXLV GHHGRRNPHHHQLNYRQGKHP]HNHU HHQNDQVKHEEHUµ Super blij 'HSUHVHQWDWLHGRRU%DVOLHSGRRUDO OHUOHLVRIWZDUHSUREOHPHQHFKWHUKHOH PDDOLQGHVRHS´+HW]DJHUQLHWXLWHQ LNVWRQGPHWPLMQPRQGYROWDQGHQHQ EDDOGHHQRUP'DWLNXLWHLQGHOLMNWRFK GHSULMVYDQHXURNUHHJPDDNWH PLM QDWXXUOLMN VXSHU EOLMµ ´9RRU DSULO PRHWKHWHHUVWHGHHOYDQGHVHULHZDW WHYHQVPLMQDIVWXGHHUSURMHFWYDQPLMQ

Bas Booister rondt met zijn televisie-project direct zijn studie Journalistiek af. VWXGLH-RXUQDOLVWLHNLVNODDU]LMQ,HGHU GHHOJDDWURQGGHYLMIWLHQPLQXWHQGX UHQ +RHZHO LN GH YROJRUGH QRJ QLHW SUHFLHV ZHHW ]LMQ GH RQGHUZHUSHQ ZHODOEHNHQG'H6WULMGYDQ0DDVVOXLV JDDW RYHU RQDIKDQNHOLMNKHLG JHORRI YULMKHLG HQ RRUORJ UXLPWH ZDWHU HQ KHW GDJHOLMNV EURRG 'H VHULH EHJLQW PHW KHW JUDYHQ YDQ GH YOLHWHQ HQ GH VOXL]HQ GH EHODQJULMNVWH UHGHQ ZDDU 0DDVVOXLV ]LMQ RQDIKDQNHOLMNKHLG DDQ WHGDQNHQKHHIWJHKDG

Basisschool de Dijck gaat voor Villa Joep

XLWZHUNLQJ ZRUGW JRHGJHNHXUG YDQ GH :DWHUZHJ &XOWXXUSULMV NULMJW ´'H ILOPZRUGWRRNYHUWRRQGDOVRSHQLQJV ILOP RS KHW )LOPIHVWLYDO 0DDVVOXLV GLW MDDUµ Informatie 0HHULQIRUPDWLHLVWHYLQGHQRS ZZZGHVWULMGYDQPDDVVOXLVQO +HULQQHULQJHQ NXQQHQ JHPDLOG ZRU GHQQDDULQIR#PDDVVOXLVQX

Bingo bij Drumfanfare Het Wapen van Maassluis 'UXPIDQIDUH +HW :DSHQ YDQ 0DDV VOXLVRUJDQLVHHUW]DWHUGDJDDQVWDDQGH MDQXDUL ZHHU HHQ JH]HOOLJH ELQJR DYRQG1HWDOVDOWLMGKHHIW+HW:DSHQ ZHHUWDOYDQPRRLHSULM]HQWHZLQQHQ ZDDURQGHU YHOH JHOGSULM]HQ ,Q GH WRPEROD LV HU GH UXLP JHYXOGH ERRG VFKDSSHQPDQGHQ PHW GDJHOLMNVH

ERRGVFKDSSHQHQYDDNYHHOH[WUDSULM ]HQ9HUJHHWRRNQLHWRQ]HYULMHURQGH ZDDUDOWLMGLHWVOHXNVLQGHSULM]HQSRW ]LW 'H ELQJR ]DO ZRUGHQ JHKRXGHQ LQRQVRQGHUNRPHQLQ+HW0X]LHNJH ERXZ DDQ GH 'U $OEHUW 6FKZHLW]HU GUHHI$DQYDQJYDQGHELQJRLVRP XXU=DDORSHQRPXXU

Gulle Geversdag gelukt Aan het einde van het vorige jaar, op zaterdag 28 december, werd de eerste Maassluise Gulle Geversdag georganiseerd. Deze dag was opgezet als experimenteel initiatief waarbij mensen werden uitgenodigd om geluk met elkaar te delen. Uiteindelijk hebben dertien mensen het aangedurfd om deel uit te maken van dit experiment.

Maasland strijdt mee in Nationale Wedstrijd Tuinaanleg 'HNRPHQGHZHNHQYLQGHQGHYRRU URQGHQ YDQ GH 1DWLRQDOH :HGVWULMG 7XLQDDQOHJSODDWV2SYLHUSODDWVHQLQ KHWODQGQDPHOLMN$OPHOR1LMPHJHQ 0DDVODQG HQ +RXWHQ QHPHQ WHDPV YDQ MRQJH OHHUOLQJKRYHQLHUV KHW WH JHQ HONDDU RS RP HHQ GHHOQDPH SODDWVWHYHURYHUHQYRRUGHQDWLRQDOH ILQDOHWLMGHQV7XLQLGHHLQ'HQ%RVFK 7LMGHQV GH 1DWLRQDOH :HGVWULMG 7XLQDDQOHJ ZRUGHQ GH WDOHQWHQ YDQ OHHUOLQJKRYHQLHUVLQGHOHHIWLMGWRWHQ PHW MDDU RS GH SURHI JHVWHOG %R YHQGLHQ YRUPHQ GH ZHGVWULMGHQ HHQ VWLPXODQVYRRUGHGHHOQHPHUVPHGH OHHUOLQJHQHQVFKRROOHLGHUVRPKRRJ LQWH]HWWHQRSYDNPDQVFKDS$DQGH KDQG YDQ HHQ UHsOH SUDNWLMNRSGUDFKW PRHWHQ GH OHHUOLQJHQ ODWHQ ]LHQ GDW ]H QLHW DOOHHQ HHQ WXLQ NXQQHQ DDQ OHJJHQPDDUGDW]HRRNJRHGNXQQHQ VDPHQZHUNHQHQRPJDDQPHWRQYHU ZDFKWHXLWGDJLQJHQ(HQYDNNXQGLJH MXU\ EHRRUGHHOW GH DDQJHOHJGH WXL QHQ2SYULMGDJMDQXDULHQ]DWHUGDJ IHEUXDULYLQGWGHYRRUURQGHSODDWVLQ 0DDVODQGELMKHW/HQWL]FROOHJH 'HZLQQHQGHWHDPVXLWGH]HYRRUURQ GHQ]XOOHQWLMGHQVGHEHXUV7XLQLGHH GLHSODDWVYLQGWYDQIHEUXDULWRWHQ PHW IHEUXDUL LQ 'HQ %RVFK VWULMGHQRPGHQDWLRQDOHWLWHO

Tentoonstelling ´1DDVW GH WYVHULH NRPW HU RRN HHQ WHQWRRQVWHOOLQJVVHULH LQ 0XVHXP 0DDVVOXLV 'H WHQWRRQVWHOOLQJ JDDW YDQDIPHLGLWMDDUYDQVWDUWLQGH'LMN ]DDOHQORRSWGULHMDDUGRRU,HGHUKDOI MDDU ZRUGW HHQ DQGHU WKHPD YDQ GH 6WULMG YDQ 0DDVVOXLV EHOLFKW 'DDUELM NRPWQLHWDOOHHQGHKLVWRULHDDQERG PDDURRNGHNXQVWµ 'HVHULHKRRSW%DVWHNXQQHQEHNRVWL JHQPHWGHHXURGLHKLMDOVGH

Foto: Roger van der Kraan

2S GHFHPEHU YLHUGH EDVLVVFKRRO GH 'LMFN KHW MDDUOLMNVH NHUVWIHHVW 2RN GLW MDDU ZHUG HU JHNR]HQ YRRU HHQJRHGGRHOGLWMDDU9LOOD-RHS+HW VFKRROSOHLQ ZDV RPJHWRYHUG WRW HHQ ZDDUNHUVWSOHLQZDDUELMGHJOKZHLQ ZDUPH FKRFRODGHPHON HQ PX]LHN QLHW RQWEUDN ¶0HHVWHU· 5XXG ZDV ZHHU YDQ GH SDUWLM PHW HHQ NUDDP SMH YRO PHW NHUVWVSXOOHWMHV HQ 9LOOD -RHSKDGHHQNUDDPWHUEHVFKLNNLQJ ZDDU RXGHUV HHQ PRRLH ROLIDQW NRQ GHQ NRSHQ 'H RSEUHQJVWHQ KLHUXLW NZDPHQLQ]LMQJHKHHOWHQJRHGHDDQ 9LOOD -RHS ,Q GH DYRQG YHUVFKHQHQ GH NLQGHUHQ IHHVWHOLMN JHNOHHG PHW KXQ JHUHFKWMH RS VFKRRO HQ NRQ KHW

NHUVWGLQHULQGHYHUVFKLOOHQGHNODVVHQ EHJLQQHQ 1D KHW NHUVWGLQHU VWRQGHQ GH JURHSHQ NODDU RS KHW SOHLQ RP RXGHUVHQNLQGHUHQWRHWH]LQJHQZDW HHQJH]HOOLJHVDPHQ]DQJZHUG/HHU OLQJHQ RXGHUV HQ OHHUNUDFKWHQ ]RQ JHQJH]DPHQOLMNHHQDDQWDONHUVWOLHG MHV*URHSWRSJHGDDQ2SMDQXDUL KHHIWEDVLVVFKRROGH'LMFNGDQN]LMGLW DOOHV HHQ FKHTXH NXQQHQ RYHUKDQ GLJHQDDQ9LOOD-RHSZDDURSKHWDDQ ]LHQOLMNHEHGUDJYDQHXURNRQ ZRUGHQYHUPHOG/HHUOLQJHQRXGHUV OHHUNUDFKWHQHQQDWXXUOLMNGHVSRQVR UHQEHGDQNWYRRUKHWPRJHOLMNPDNHQ YDQ GLW ILMQH NHUVWIHHVW ZDDUDDQ HHQ PRRLGRHOZHUGJHNRSSHOG

+HWHHUVWHJHOXNYDQGHGDJZDVKHW KHOGHUH HQ ]RQRYHUJRWHQ ZHHU ]HHU JHVFKLNW YRRU HHQ PRRLH ILHWVWRFKW 'H GDDURSYROJHQGH ¶FDGHDXV· ZDUHQ KHHO GLYHUV HQ GDDUGRRU HUJ YHUUDV VHQG=ROLHWHHQYDQGHGHHOQHPHUV ]LHQ GDW ]LM HUJ JHOXNNLJ ZRUGW YDQ KHWVWHPSHOHQYDQNDDUWHQHQKDG]LM YRRU LHGHUHHQ HHQ RULJLQHHO NDDUWMH

JHPDDNW (HQ PRHGHU HQ GRFKWHU YRHUGHQ HHQ ,HUV GDQVMH XLW RS HHQ ZHOKHHOELM]RQGHUHSOHN(HQDQGHUH GHHOQHPHUODVYRRUXLWHHQVSDQQHQG ERHNGDW]LMRQODQJVPRFKWXLWJHYHQ 2RNZHUGHQHUELM]RQGHUHJHGLFKWHQ YRRUJHGUDJHQHQZDUHQHUSURHYHULM HQPHWRDNDDVHQZLMQXLWHHQIDYR ULHWH)UDQVHVWUHHNHQGLYHUVHKDSMHV HQ GUDQNMHV YDQ SURGXFWHQ YDQ HHQ 0DDVVOXLVHPRHVWXLQ $DQKHWHLQGYDQGHGDJZHUGLQLHGHU JHYDOGXLGHOLMNGH*XOOH*HYHUVGDJLV KHOHPDDO JHOXNW HQ ZRUGW ]HNHU YHU YROJG'DWPDDNWHGHLQLWLDWLHIQHPHUV /XFLD YDQ 6WUDDWHQ HQ 6X]DQQH 6WRON RRNZHHUKHHOJHOXNNLJ 9LDGH)DFHERRNSDJLQDYDQ*XOOH*H YHUV0DDVVOXLVNXQWXXZJHOXNRQOLQH GHOHQ

Ritmische gym in de Vliet ,Q MDQXDUL LV LQ RQWPRHWLQJVFHQWUXP GH9OLHWZHHUHHQHQWKRXVLDVWHJURHS GHHOQHPHUV JHVWDUW PHW ULWPLVFKH J\P 'H GHHOQHPHUV YDULsUHQ LQ GH OHHIWLMGYDQWRWMDDU2QGHUGHV NXQGLJH EHJHOHLGLQJ OHUHQ ]LM DOOHUOHL

GDQVHQHQFRPELQDWLHV'HOHVVHQ]LMQ RSYULMGDJYDQWRWXXU.RV WHQEHGUDJHQĄYRRUOHVVHQ LQHHQMDDU9RRUPHHULQIRUPDWLHNXQW XFRQWDFWRSQHPHQPHWRQWPRHWLQJV FHQWUXPGH9OLHWWHO

Een moeder en dochter voerden een Iers dansje uit.

Foto: PR


16

|

Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

Bekendmaking conceptlijst zwemwaterlocaties provincie Zuid-Holland 2014 Conceptlijst Zwemwaterlocaties 2014 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de conceptlijst van zwemwaterlocaties in natuurwater in de provincie Zuid-Holland hebben vastgesteld. Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het voorgaande jaar. De provincie Zuid-Holland wijst voor 2014 de zwemwaterlocaties in natuurwater aan op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Deze locaties liggen zowel langs de kust als in binnenwateren. Tijdens het zwemseizoen (1 mei tot 1 oktober 2014) worden de locaties gecontroleerd op veiligheid en waterkwaliteit. Indien daar aanleiding voor is kan de provincie een zwemverbod of negatief zwemadvies instellen. Zwemmen op locaties die niet op deze lijst voorkomen wordt altijd ontraden. De aangewezen locaties zijn te herkennen aan de provinciale borden en zijn te vinden op de landelijke website www.zwemwater.nl. Inzage U kunt de conceptlijst met zwemwaterlocaties van 21 januari 2014 tot en met 04 maart 2014 downloaden van www.zuid-holland.nl/zwemwater of inzien op werkdagen in het provinciehuis van Zuid-Holland (Zuid-Hollandplein 1, Den Haag). Zienswijze U kunt tot en met 04 maart 2014 schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het conceptbesluit naar voren brengen. De zienswijzen kunt u bij voorkeur schriftelijk indienen bij: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. M.J. van de Luijtgaarden, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van ‘Zienswijze conceptlijst zwemwaterlocaties 2014’. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen en voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de afdeling Water en Groen, mevrouw M.J. van de Luijtgaarden, 070 - 441 6796, mj.vande.luijtgaarden@pzh.nl

DE ACTEER SCHOOL ROTTERDAM OPEN DAGEN 25 JANUARI & 15 MAART

WWW.DEACTEERSCHOOLROTTERDAM.NL

JOUW SPORTSPECIALIST IN:

WINTERSPORT HELMEN VOOR EEN VEILIGE AFDALING! OSBE Proton Soft Black / Proton White Pearl

199.99

Sinner Chicane In diverse kleuren. Van 34,99 NU

24.99

HMR H1

Anon Hawkeye In diverse kleuren. Van 110,00 NU

49.99

Salomon Prophet Custom Air In diverse kleuren.

HIGH PERFORMANCE

149.99

equipment

Dainese Snow Team Jr. In diverse kleuren. Van 39,99 NU

29.99

BEKIJK DE VOLLEDIGE SKI- EN SNOWBOARDHELMEN COLLECTIE OP DAKA.NL *Kijk naar de voorwaarden op daka.nl (#14006) Aanbiedingen geldig t/m 19 januari 2014.

249.99

men

lady men

Giro Bevel

Atomic Mentor Life Fit

In Black, White, Titanium en Green

kids

Van 289,99 NU

Van 79,99 NU

64.99

Daka Superstore - Abr. v. Stolkweg 64 - Rotterdam Voor filiaal informatie & online winkelen...

DAKA.NL

In White, Black, Pearl Lady en Black lady. Van 139,99 NU

89.99

KOOPZONDAG 19 januari 2014 Abr. v. Stolkweg 64 Daka Koopjeshal - Abr. v. Stolkweg 82 Coolsingel 48 - Centrum Alexandrium Megastores

12-17 u 12-17 u 13-17 u 13-17 u


Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

BEST!

ADVERTORIAL

Effectieve neusspray bij verkoudheid, gerust langere tijd te gebruiken* Verstopte neus? Daardoor minder lucht en een benauwd gevoel, vooral ’s nachts? Een neusspray helpt om de neus vrij te maken zodat u weer gemakkelijker kunt ademen. Maar welke kiest u? 43% van de verkouden Nederlanders is langer dan een week verkouden. Advies: kies een neusspray die mild voor het neusslijmvlies is en gerust langere tijd kan worden gebruikt. Ademen door de neus is belangrijker dan u denkt. Een essentiële functie van ons neusslijmvlies is het zuiveren van de ingeademde lucht. De neus reinigt zo’n 10.000 liter ademlucht per dag en zorgt dat er zo min mogelijk stofdeeltjes, bacteriën en virussen binnendringen. Effectief én mild voor de neus A.Vogel Cinuforce neusspray + menthol helpt effectief bij neus-

verkoudheid en een verstopte neus. Het vermindert snel de zwelling van het neusslijmvlies door de bijzondere combinatie van een zoutoplossing met drie krachtige, natuurlijke ingrediënten: eucalyptus, pepermunt en kamille. De plantaardige ingrediënten zijn mild voor de neus.

«

A.Vogel Cinuforce neusspray + menthol houdt de natuurlijke functie van het neusslijmvlies intact en er treedt geen gewenning op. U kan de neusspray, indien nodig, zelfs 30 dagen lang zonder onderbreking gebruiken.

GETEST Kaapse Pracht rood

Rode wijn 1l

Mager rundergehakt

0.75 l

‘Houdt het neusslijmvlies intact en er treedt geen gewenning op’

500 g

januari 2014 mentenbond Bron: Consu

Verkrijgbaar bij supermarkt, drogist en apotheek. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. * Zonder onderbreking geruime tijd tot maximaal 30 dagen gebruiken

17

|

2.89

januari 2014 mentenbond Bron: Consu

maart 2013 mentenbond Bron: Consu

maart 2013 mentenbond Bron: Consu

2.79

3.29

Reinigingsdoekjes

1.39

80 stuks. Bron: Kassa

SALE

70% KORTING

de

Vanaf zaterdag 18-01-2014

Analoog weerstation

Coral sherpa deken Afmetingen: ca. 130x170 cm.

Geschikt voor binnen en buiten.

 RENE

Music of Life.nl presenteert

Ja

ar

15.99

FROGER

Met

liefde

vo or muziek

Sfeervol, klein en intiem concert! DINSDAG 25 FEBRUARI 2014 |

€ 23 | 31 | 38 | 44 | VIP € 69

‘Je hoort bij mij’ Reserveer ook een

3 gangen diner voorafgaand aan het concert in het Le Cirque restaurant van het theater

voor maar € 29,50 Bel 0900 1505

MA. 3 & DI. 4 MAART 2014 | € 27 | 36 | 45 | 54 | VIP € 74 Volg ons op Twitter, like ons op Facebook (Music of Life NL) en win VIP kaarten op de 1e rij !

AFAS CIRCUSTHEATER | SCHEVENINGEN | 20.00 UUR

BEL 0900-1505 of MUSICOFLIFE.NTK.NL (0,45€pm)

TOT

cember 2013

T INCL. PO

13.99

Thermosbeker Vogelpindakaas- Diverse kleuren. pothouder

4.99 Vers & voordelig!

3.99 Vanaf woensdag 15-01-2014

*

Handsinaas4 8 % goe appelen dkoper

2 kg

v an 1.89

0.99

46% Spitskool er

goedkop

Per stuk.

v an 1.09

0.59

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 15-01-2014 t/m dinsdag 21-01-2014.

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl


18

|

Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

AANVULLEND VERZEKERD? 2 BRILLEN ZONDER BIJBETALING

Nieuw bij Specsavers! Heeft u een aanvullende zorgverzekering met een dekking voor brillen? En heeft u uw vergoeding nog niet gebruikt? Dan kunt u altijd twee complete brillen krijgen. Welke brillen u krijgt is afhankelijk van uw verzekering. Kom snel langs of bekijk uw persoonlijke exclusieve aanbieding op www.specsavers.nl

WAS NOU MAAR NAAR SPECSAVERS GEGAAN! Specsavers Vlaardingen Liesveld 19 010 435 9769 Geldt voor alle zorgverzekeraars, o.a. :

Betaalbare klassieke bankstellen vindt u bij Straluma Op de 1e verdieping vindt u op 2500 m2 een prachtige collectie klassieke- en e OP DE 1 ETAGE romantische meubelen én een prachtige collectie klassieke verlichting.

Bankstel Iberia 3+1+1

Uitstekende zitkwaliteit. In vele kleurenleverbaar van 2198,- voor

1998,-

Bankstel 2 1/2+1+1

Stoffen bankstel 3+1+1

Een voorbeeld uit onze prachtige collectie klassieke/kersen meubelen

Robuust, stijlvol stoffen bankstel met leder. Uitstekend zitkwaliteit met interieur. Vanaf

Klassiek bankstel. Uitstekende zitkwaliteit.

Bankstel Queen 3+1+1

5250,-

Robuust, stijlvol bankstel. Geheel leder. Uitstekend zitkwaliteit met interieur

Goed om te weten

OPENINGSTIJDEN

3495,-

Straluma is de grootste verlichtings speciaalzaak van Nederland.

• Gratis bezorgen • Gratis parkeren • Geen vervoer? Geen probleem! Vraag naar onze gratis ophaaldienst

MAANDAG van 11.00 tot 17.30 uur DINSDAG T/M DONDERDAG van 9.00 tot 17.30 uur VRIJDAG van 9.00 tot 21.00 uur ZATERDAG van 9.00 tot 17.00 uur

3498,-

Op de 1e etage vindt u een groot assortiment klassieke verlichting in brons, messing en kristal.

Zeemanstraat 17 • 2991 XR Barendrecht Rotterdam-IJsselmonde (bedrijventerrein Reijerwaard) Tel. 010-292 10 26 Meubelen Tel. 010-292 10 22 Verlichting Ring Rotterdam-Zuid A15 afslag 20 Barendrecht Rotterdam-IJsselmonde

7500 m2 KLASSIEKE EN MODERNE MEUBELEN EN VERLICHTING

BEZOEK ONZE WEBSITE WWW.STRALUMA.NL


Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

|

19

actueel Geuzenpenning voor Hammarberg 0HQVHQUHFKWHQDFWLYLVW7KRPDV+DP PDUEHUJ =ZHGHQ KHHIW GH *HX]HQSHQQLQJYRRUWRHJHNHQG JHNUHJHQ +DPPDUEHUJ VFKUHHI DOV MRXUQDOLVW YHHOYXOGLJ RYHU PHQVHQ UHFKWHQ HQ LV PHQVHQUHFKWHQFRP PLVVDULV JHZHHVW YDQ GH 5DDG YDQ (XURSD YDQ WRW ,Q GLH SH ULRGH KHHIW KLM WDO YDQ ODQGHQ DDQJH VSURNHQ RS VFKHQGLQJHQ YDQ PHQ VHQUHFKWHQ+LMKHHIW]LFKRQGHUPHHU LQJH]HW YRRU GH 5RPD HQ 6LQWL 'DW *XDQWDQDPR %D\ QRJ VWHHGV RSHQ LVQRHPW+DPPDUEHUJGDQRRNHHQ UHJHOUHFKW VFKDQGDDO +HW EHVWXXU YDQ GH 6WLFKWLQJ *HX]HQSHQQLQJ ]DO GH SHQQLQJ XLWUHLNHQ RS PDDUW LQ GH *URWH .HUN YDQ 9ODDUGLQJHQ 'H *HX]HQSHQQLQJZRUGWWRHJHNHQGDOV HHUEHWRRQ DDQ PHQVHQ HQ RUJDQLVD WLHVGLH]LFKLQ]HWWHQYRRUGHPHQVHQ UHFKWHQ HQ GLH ]LFK YHU]HWWHQ WHJHQ GLFWDWXXUGLVFULPLQDWLHHQUDFLVPH

Winterwandeling in de Broekpolder ,QGHZLQWHUKHHUVWHUHHQKHHODSDUWH VIHHU LQ GH %URHNSROGHU 'H EURHN SROGHUJLGVHQZLOOHQXJUDDJPHHUOD WHQ ]LHQ HQ YHUWHOOHQ RYHU GLW JHELHG LQGHZLQWHU2S]RQGDJMDQXDULLV GHHHUVWHZDQGHOLQJZHONHVWDUWRP XXU ELM GH VODJERRP DDQ GH :DWHUVSRUWZHJPHWHUYRRUELMGH 3ROGHUSRRUWWHUKRRJWHYDQGHZDWHU VSRUWYHUHQLJLQJ GH .XON KRHN .ODX WHUZRXG,-]HUWLMGSDG 5RQGXXU EHQWXGDDUZHHUWHUXJ2RNKRQGHQ PRJHQPHHZDQGHOHQPDDUZHODDQ JHOLMQG'HHOQDPHNRVWĄSHUSHU VRRQ8NXQWXDDQPHOGHQYLDEURHN SROGHUJLGVHQ#IHGHUDWLHEURHNSROGHU QO 9RRU PHHU LQIRUPDWLH ]LH RRN GH ZHEVLWH YDQ GH )HGHUDWLH %URHNSRO GHUZZZIHGHUDWLHEURHNSROGHUQO

Fonds zoekt actieve jongeren 6LQGVDQGHUKDOIMDDUNXQQHQMRQJHUHQ HHQDDQYUDDJELMKHW)RQGV6FKLHGDP 9ODDUGLQJHQ HR LQGLHQHQ YRRU KXQ SURMHFW ]RQGHU GDW ]LM HHQ VWLFKWLQJ RI YHUHQLJLQJ PRHWHQ ]LMQ ,Q VWHOWKHW)RQGVZHGHURPHHQEXGJHW EHVFKLNEDDURPGHSODQQHQYDQMRQ JH DFWLHYH DDQYUDJHUV LQ 6FKLHGDP 9ODDUGLQJHQ HQ 0DDVVOXLV WH RQGHU VWHXQHQ=RZHUGHQHURDSURMHFWHQ RSJH]HW RP SHVWHQ WHJHQ WH JDDQ RI RP NLQGHUHQ DDQ KHW VSRUWHQ WH NULM JHQ +HW )RQGV RQWYDQJW JUDDJ QRJ PHHU JRHGH LGHHsQ YDQ MRQJHUHQ GLH]LFKZLOOHQLQ]HWWHQYRRUHHQEH SDDOGHGRHOJURHSRIZLMN'HDDQYUD JHQ NXQQHQ KHW JHKHOH MDDU ZRUGHQ LQJHGLHQG YLD HHQ DDQYUDDJIRUPXOLHU GDWLVWHYLQGHQRSGHZHEVLWHYDQKHW )RQGV$OOHLQIRUPDWLHRYHUKHWMRQJH UHQSURJUDPPD ¶-RXZ LGHH· LV WH YLQ GHQRSZZZIRQGVVYQO

Stoed trapt jubileumjaar af 6WLFKWLQJ2QGHU(HQ'DN 6WRHG YLHUW GLW MDDU KDDU GHUWLJMDULJ EHVWDDQ 'LW MXELOHXP LV RS PDDQGDJ MDQXDUL IHHVWHOLMNLQJHOXLGLQ%XXUWFHQWUXP'H +RRIW]DDN1DWRHVSUDNHQYDQGHEH VWXXUGHUV 0LNH )HXHUEHUJ HQ 5REHUW YDQGHU.URJWV\PEROLVHHUGHQGHPH GHZHUNHUVPHWEHKXOSYDQNOHXUULMNH SDUDSOX·VGHYHUELQGLQJWXVVHQGHGULH VWLFKWLQJHQ ZDDUXLW 6WRHG EHVWDDW =RUJ 'H +RRIW]DDN HQ %XGJHWKXOS +HWMXELOHXPMDDUEHORRIWHHQMDDUYRO YHUDQGHULQJWHZRUGHQ=RLVGHVWLFK WLQJGUXNEH]LJ]LFKDDQWHSDVVHQDDQ GH NRPHQGH YHUDQGHULQJHQ LQ GH ODQJGXULJH]RUJ2RNJDDWEHVWXXUGHU HQPHGHJURQGOHJJHUYDQ6WRHG0LNH )HXHUEHUJ WHJHQ KHW HLQGH YDQ KHW MDDUPHWYHUYURHJGSHQVLRHQ9RRU]R ZHOFOLsQWHQDOVPHGHZHUNHUV]DOPHW SDVVHQGH IHVWLYLWHLWHQ ZRUGHQ VWLOJH VWDDQELMKHWMXELOHXP

Veel onduidelijk over Stroomopwaarts De vorming van participatiebedrijf Stroomopwaarts, waar onder meer Dukdalf in opgaat, roept bij de fracties in de gemeenteraad nog veel vragen op. Ook zijn er nog veel onduidelijkheden. Dat bleek afgelopen dinsdagavond bij de thema-avond over Stroomopwaarts. door Chrit Wilshaus =R YRQG $QQHPLHNH 3X\W 63 GDW HHQ GXLGHOLMNH YLVLH RQWEUHHNW 2RN ZLOGH ]LM ZHWHQ ZDW HU JDDW JHEHX UHQ PHW MRQJHUHQ GLH WXVVHQ GH ZDO HQKHWVFKLSYDOOHQHQJHHQXLWNHULQJ RQWYDQJHQ -XVWLQ 'RHNKL VWHXQ UDDGVOLG ' YURHJ ]LFK DI KRH KHW SDUWLFLSDWLHEHGULMI GHQNW RP WH JDDQ PHW WHJHQVWULMGLJH EHODQJHQ ELM GH DI]RQGHUOLMNHJHPHHQWHV-R$QQYDQ *HHVW VWHXQUDDGVOLG 3YG$ ZLOGH ZHWHQ ZDW GH JHYROJHQ ]LMQ YRRU GH KXLGLJH PHGHZHUNHUV ELM GH VRFLD OH GLHQVWHQ LQ GH GULH :DWHUZHJJH PHHQWHQHQYDQGH'XNGDOI9ROJHQV 3HWHUYDQ9HO]HQ 99' LVKHWEHODQJ ULMN GDW 6WURRPRSZDDUWV QLHW DOOHHQ GH EOLN ULFKWLQJ KHW 5LMQPRQGJHELHG PDDU RRN QDDU KHW :HVWODQG ULFKW DOV KHW JDDW RP PHQVHQ ZHHU DDQ KHWZHUNWHKHOSHQ&RULQH%URQVYHOG &'$ FRQVWDWHHUGH GDW KHW OHYHUHQ YDQ PDDWZHUN HQ WHJHOLMNHUWLMG YRO JHQVHHQYDVWSDWURRQZHUNHQHLJHQ OLMN LQ WHJHQVSUDDN LV PHW HONDDU HQ ZHOHHQVWRWVSDQQLQJHQ]RXNXQQHQ OHLGHQ´*DDWGDWQLHWZULQJHQµYURHJ %URQVYHOG Noodzakelijk 9ROJHQV0DUOpQHGH9HWWHKRRIG6RFL DOH=DNHQLQ0DDVVOXLVLVKHWVDPHQ JDDQ YDQ GH GULH 6:EHGULMYHQ YDQ 0DDVVOXLV 9ODDUGLQJHQ HQ 6FKLHGDP

De mensen die nu in dienst zijn bij de gemeente bij bijvoorbeeld Dukdalf, treden straks in dienst van de gemeenschappelijke Foto: Roger van der Kraan regeling, verzekert Karssen. QRRG]DNHOLMN RPGDW GH EHGULMYHQ DI ]RQGHUOLMN QLHW ]XOOHQ RYHUOHYHQ 9RO JHQVKDDUKHHIWGDWWHPDNHQPHWGH DIQDPHYDQGHLQVWURRP2RNEXGJHW WDLU LV GDW VWUDNV QLHW PHHU KDDOEDDU ´0DDU GRRU VDPHQZHUNLQJ ]LMQ HU PHHUNDQVHQµ :HWKRXGHU 3LHWHU .URPGLMN 6RFLDOH =DNHQ PHHQWGDWKHWEHODQJYDQGH YRUPLQJ YDQ 6WURRPRSZDDUWV GXLGH OLMNLV-RQJHUHQGLHWXVVHQGHZDOHQ KHW VFKLS GUHLJHQ WH YDOOHQ PRHWHQ YROJHQV KHP HHUVW ZRUGHQ ¶JHVLJQD

Sprinter gestrand op spoorbrug

OHHUG·RPHUYHUYROJHQVLHWVPHHYRRU WHNXQQHQGRHQEHWHNHQHQ Risico’s 2YHU GH ILQDQFLsOH JHYROJHQ YDQ GH YRUPLQJ YDQ 6WURRPRSZDDUWV EH VWDDQQRJYHHORQGXLGHOLMNKHGHQ2RN ELM UDDGVOHGHQ 9ROJHQV HHQ SUHVHQ WDWLH ]RXGHQ GH NRVWHQ GULH PLOMRHQ HXURSHUMDDUEHGUDJHQYRRU0DDVVOXLV HQZRUGHQGHRSVWDUWNRVWHQJHUDDPG RS QX PLOMRHQ HXUR 'LUHFWHXU 0LGGHOHQ 5HQp +RIIPDQ JDI WRH GDW

DDQ6WURRPRSZDDUWVGHQRGLJHILQDQ FLsOHULVLFR·V]LWWHQ0DDUQLHWVDPHQ JDDQ PHW 9ODDUGLQJHQ HQ 6FKLHGDP ]RXILQDQFLHHOQLHWYRRUGHOLJHU]LMQ 9ROJHQV EXUJHPHHVWHU .RRV .DUV VHQ ]LMQ ZDW EHWUHIW GH YRUPLQJ YDQ 6WURRPRSZDDUWV GH QRGLJH VWDSSHQ LQGHJRHGHULFKWLQJJH]HW´:LMGHQ NHQ HU ]R XLW WH NXQQHQ NRPHQ 'H PHQVHQ GLH QX LQ GLHQVW ]LMQ YDQ GH JHPHHQWHWUHGHQVWUDNVLQGLHQVWYDQ GH JHPHHQVFKDSSHOLMNH UHJHOLQJ HQ QHPHQKXQUHFKWHQPHHµ

Alzheimer Café Maassluis over aromatherapie 2SGLQVGDJDYRQGMDQXDULDVVWDDW KHW $O]KHLPHU &DIp 0DDVVOXLV LQ KHW WHNHQ YDQ DURPDWKHUDSLH $URPD WKHUDSHXW6RQMD7REpLVWHJDVWHQ]LM YHUWHOW RYHU KHW SRVLWLHYH HIIHFW GDW HVWKHWLVFKH REOLHsQ HQ DURPDJHXU NXQQHQ KHEEHQ RS KHW JHGUDJ YDQ PHQVHQ PHW GHPHQWLH 6RQMD ZHUNW RS YHUVFKLOOHQGH ORFDWLHV YDQ $UJRV =RUJJURHSHQKHHIWKDDUHLJHQDURPD

WKHUDSLHSUDNWLMN +HW $O]KHLPHU &DIp 0DDVVOXLVYLQGWSODDWVLQ=RUJFHQWUXP GH 7ZHHPDVWHU DDQ KHW 9RQGHOSDUN LQ0DDVVOXLV(QWUHHNRIILHHQWKHH ]LMQ JUDWLV HQ QHHP JHUXVW LHPDQG PHH,QORRSYDQDIXXUPHWNRI ILHHQWKHH9DQDIEHJLQWGHSUH VHQWDWLHHQQDGHSDX]HNXQWXYUDJHQ VWHOOHQ 'H DYRQG LV RP RQJHYHHU XXUDIJHORSHQ

Beëdiging leerplichtambtenaren Foto: Cees Kloppenburg

'LQVGDJPLGGDJLVHURSGHVSRRUEUXJ HHQ VSULQWHU YDQ GH 16 JHVWUDQG 'H WUHLQ ZDV RQGHUZHJ QDDU +RHN YDQ +ROODQG WRHQ GH]H YDVW NZDP WH ]LW WHQRSGHEUXJ'HGLHQVWUHJHOLQJZDV

JHUXLPH WLMG RQWUHJHOG HQ SDVVDJLHUV DDQNRPHQGRS0DDVVOXLV&HQWUXPHQ 0DDVVOXLV :HVW ZDUHQ JHQRRG]DDNW GH DIVWDQG WXVVHQ EHLGH VWDWLRQV WH YRHWDIWHOHJJHQ

Prijzen in kerstbomenloterij (U ]LMQ GLW MDDU PDDU OLHIVW DIJH GDQNWH NHUVWERPHQ LQJHOHYHUG RS ZRHQVGDJ MDQXDUL ELM GH LQOHYHU SODDWVHQLQ0DDVVOXLV'DW]LMQER PHQ PHHU GDQ LQ ,HGHUH DIJH GDQNWHNHUVWERRPEUDFKWHXURFHQW HQHHQORWLQGHNHUVWERPHQORWHULMRS 'H SULM]HQ YDQ GH NHUVWERPHQORWHULM ]LMQ GLW MDDU JHYDOOHQ RS GH YROJHQGH ORWQXPPHUV 2UDQMH *URHQ :LW%ODXZ5R]H*HHO Prijsuitreiking 'H SULM]HQ GLH JHZRQQHQ NXQQHQ ZRUGHQ]LMQLQZLOOHNHXULJHYROJRUGH $XGLR VRQLF VWHUHR SRZHUSDFN &'

1LNNR 5DGLR &RQWURO ,QYDGHU UDGLR JUDILVFKH EHVWXXUGH DXWR ,QWHUWR\V FDGHDXERQ YDQ +HW HOHNWURQL VFKH VSHO ´'RROKRIµ (OHNWURQLVFK 'DUWVVSHO ,QWHUWR\V FDGHDXERQ YDQ 'H SULM]HQ ]XOOHQ RS GRQGHUGDJ IHEUXDUL RP XXU GRRU ZHWKRXGHU $*0 .HLM]HU ZRUGHQ XLWJHUHLNW WLMGHQV HHQ IHHVWHOLMNH ELM HHQNRPVWLQKHWVWDGKXLVDDQGH.R QLQJVKRHN 'H SULMVZLQQDDUV ZRUGHQ YHU]RFKW]LFKYyyUYULMGDJMDQXDUL PHW KHW ZLQQHQGH ORW DOV EHZLMV WH PHOGHQELMGHEDOLHYDQKHWLQIRUPD WLHFHQWUXPLQGHKDOYDQKHWVWDGKXLV

2S GRQGHUGDJ MDQXDUL ]LMQ GH OHHU SOLFKWDPEWHQDUHQYDQGHJHPHHQWHQ 0DDVVOXLV 9ODDUGLQJHQ HQ 6FKLHGDP EHsGLJGGRRUGHEXUJHPHHVWHUV.DUV VHQ (HQKRRUQ HQ /DPHUV DOV OHHU SOLFKWDPEWHQDUHQ YDQ KHW 5HJLRQDDO %XUHDX /HHUSOLFKW 5%/ (ONH DPE WHQDDU ZHUG EHsGLJG YRRU GH EHLGH EXXUJHPHHQWHQ'LWEHWHNHQWGDWDOOH DPEWHQDUHQ LQ DOOH GULH GH JHPHHQ WHQPRJHQZHUNHQ+HW5%/JDDWRS IHEUXDULYDQVWDUWRSKDDUQLHXZHSOHN LQKHWVWDGKXLVYDQ0DDVVOXLV 'HYRUPLQJYDQKHW5HJLRQDOH%XUHDX /HHUSOLFKW 0DDVVOXLV 9ODDUGLQJHQ 6FKLHGDP NRPW YRRUW XLW UHJLRQDOH VDPHQZHUNLQJ RS KHW JHELHG YDQ GH KDQGKDYLQJ YDQ OHHUNZDOLILFD WLHSOLFKW HQ GDDULQ KHW WHJHQJDDQ

YDQ YRRUWLMGLJ VFKRROYHUODWHQ 'RRU GH VDPHQZHUNLQJ LQ KHW 5HJLRQDDO %XUHDX /HHUSOLFKW KDQGHOHQ GH OHHU SOLFKWDPEWHQDUHQRSHHQHQGH]HOIGH PDQLHU HQ NXQQHQ ]LM LQ GH DQGHUH JHPHHQWHQ ZHUNHQ +LHUGRRU ZRUGW HIILFLsQWHU HQ HIIHFWLHYHU JHKDQGHOG HQ ERYHQGLHQ LV HU VSUDNH YDQ HHQ EHWHUH FRQWLQXwWHLW GRRU GH YRUPLQJ YDQ ppQ WHDP OHHUSOLFKWDPEWHQDUHQ 'HXLWJDQJVSXQWHQYRRUKHW5%/YHU DQGHUHQ QLHW +HW 5HJLRQDDO %XUHDX /HHUSOLFKWLVHHQYRRUEHHOGYDQGHVD PHQZHUNLQJ GLH GH GULH JHPHHQWHQ RS DOOHUOHL EHOHLGVWHUUHLQHQ ]RHNHQ =R ZRUGW HU ELMYRRUEHHOG DO VDPHQ JHZHUNWRSKHWJHELHG:HUNHQ,QNR PHQ %DDQEUHNHU ,QNRRS,7HQRQ GHUZLMV 7HFK1HWNULQJ 

De leerplichtambtenaren zijn op 9 januari beëdigd.

Foto: PR


20

|

Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

Praktijk voor Kinderfysiotherapie Maasland Sinds 1 januari 2014 kunnen kinderen van 0-18 jaar naar de kinderfysiotherapeut in Maasland! Op de hoek van de Hofsingel (nr. 95), is Praktijk voor Kinderfysiotherapie Maasland gevestigd; onder één dak met Jip Regtop Fysiotherapie. 2S GH GRRUJDDQGH URXWH LQ KHW GRUS LV GH SUDNWLMNYRRURXGHUVYHU]RUJHUVHHQYRXGLJWH EHUHLNHQ2RNZDQQHHUXPHWXZNLQGYDQXLW 0DDVVOXLV0DDVGLMNRI'H/LHUNRPWLVHUYRO GRHQGH SDUNHHUJHOHJHQKHLG ELM GH QDDVWJH OHJHQVSRUWKDO¶'H+RIVWHGH·HQHHQEXVKDOWH YRRUGHGHXU Kinderfysiotherapie .LQGHUI\VLRWKHUDSLHLVKpWVSHFLDOLVPHELQQHQ GHI\VLRWKHUDSLHGDW]LFKULFKWRSKHWYHUEHWH UHQYDQGHPRWRULHNYDQEDE\·VSHXWHUVNOHX WHUVVFKRROJDDQGHNLQGHUHQHQMRQJHUHQ'H RQWZLNNHOLQJ YDQ HHQ NLQG YHUORRSW JHZRRQ OLMNDOVYDQ]HOI:DQQHHUGLWQLHW]RLVHQXZ NLQG GRRU PRWRULVFKH SUREOHPHQ ZRUGW EH OHPPHUGLQ]LMQRIKDDUOHYHQRSJHELHGYDQ YRRUWEHZHJHQ JURHL VSHO VSRUW WDNHQ RS VFKRRO RI ]HOIYHU]RUJLQJ NDQ GH NLQGHUI\VLR WKHUDSHXWXLWNRPVWELHGHQ

Ervaring 0HWUXLPHHUYDULQJLQKHW]LHNHQKXLVGHSUDN WLMNHQKHW=0/.RQGHUZLMVLV5LDQQH0RVWHUG YDQGHU0HLMVYDQDIMDQXDULDOV]HOIVWDQGLJH NLQGHUI\VLRWKHUDSHXW YHUGHU JHJDDQ ,Q KHW ]LHNHQKXLVEHKDQGHOGH]HEDE\·VGLHWHYURHJ JHERUHQ ZDUHQ RI HHQ VOHFKWH VWDUW KDGGHQ NLQGHUHQPHWHHQ]LHNWHRIV\QGURRP2SKHW =0/.RQGHUZLMVZHUNWH]HPHWNLQGHUHQPHW $' + ' DXWLVPH KHUVHQEHVFKDGLJLQJ HQ RI YHUVWDQGHOLMNH EHSHUNLQJ DDQ KHW YHUEHWHUHQ YDQKXQPRWRULVFKHYDDUGLJKHGHQ,QGHSUDN WLMNZRUGHQNLQGHUHQPHWHQ]RQGHUPHGLVFKH SUREOHPDWLHNEHKDQGHOGYDDNLQVDPHQZHU NLQJPHWKHWFRQVXOWDWLHEXUHDXVFKRRORIDQ GHUHGLVFLSOLQHV]RDOVORJRSHGLH Vergoeding 'H PHHVWH NLQGHUI\VLRWKHUDSHXWLVFKH LQGLFD WLHV ZRUGHQ YHUJRHG GRRU XZ EDVLVYHU]HNH ULQJ 'H EHKDQGHOLQJHQ YLQGHQ LQ GH SUDNWLMN SODDWV PDDU RS LQGLFDWLH HQ QD YHUZLM]LQJ ZRUGWRRNDDQKXLVEHKDQGHOG Meer informatie 9RRUXLWJHEUHLGHLQIRUPDWLHRYHUGHZHUNZLM ]H YDQ GH NLQGHUI\VLRWKHUDSHXW JHVFKUHYHQ YRRU]RZHOGHRXGHUVYHU]RUJHUVDOVNLQGHUHQ NXQWXGHZHEVLWHUDDGSOHJHQZZZNLQGHUI\ VLRWKHUDSLHPDDVODQGQO

Foto: Roger van der Kraan

>ĂƐĞƌƚŚĞƌĂƉŝĞ /ŶũĂŶƵĂƌŝƐƚĂƌƚĞŶǁĞďŝũ^ŬŝŶ^ŽůƵƚŝŽŶǁĞĞƌŵĞƚůĂƐĞƌďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶ͘ hŬƵŶƚĚĂŶďŝũŽŶƐƚĞƌĞĐŚƚǀŽŽƌ͗ͻ >ĂƐĞƌŽŶƚŚĂƌŝŶŐĂůǀĂŶĂĨΦϯϱ͕ͲƉĞƌŬĞĞƌ͘ ,ĞĞĨƚƵůĂƐƚǀĂŶŽǀĞƌŵĂƚŝŐĞ͕ŽŶŐĞǁĞŶƐƚĞŚĂĂƌŐƌŽĞŝ͕ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ŽƉĚĞŬŝŶ͕ďŽǀĞŶůŝƉ͕ďĞŶĞŶ͕ŽŬƐĞůƐ͕ďŝŬŝŶŝůŝũŶ͕ƌƵŐŽĨďŽƌƐƚ͍hŬƵŶƚĚŝƚ ŶƵĚĞĨŝŶŝƚŝĞĨĞŶƉƌĂŬƚŝƐĐŚƉŝũŶůŽŽƐůĂƚĞŶǀĞƌǁŝũĚĞƌĞŶŵĞƚŽŶnjĞŐĞĂǀĂŶĐĞĞƌĚĞ ůĂƐĞƌŽŶƚŚĂƌŝŶŐƐŵĞƚŚŽĚĞ͘

A>=@B2=3: 5/@/<B73

ͻ ŽƵƉĞƌŽƐĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐĂůǀĂŶĂĨΦϯϬ͕ͲƉĞƌŬĞĞƌ͘ ,ĞĞĨƚƵůĂƐƚǀĂŶŽƉǀĂůůĞŶĚĞͬƐƚŽƌĞŶĚĞďůŽĞĚǀĂĂƚũĞƐŝŶŚĞƚŐĞůĂĂƚ͘DĞƚ ůĂƐĞƌďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶŬƵŶŶĞŶǁŝũĞĞŶĚĞĨŝŶŝƚŝĞǀĞŽƉůŽƐƐŝŶŐďŝĞĚĞŶ͘EĂϮͬϯ ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶďĞŶƚƵǀĂŶĚĞnjĞƐƚŽƌĞŶĚĞǀĂĂƚũĞƐǀĞƌŚŽůƉĞŶ͘ ͻ <ĂůŬŶĂŐĞůďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ͗ǀĂŶĂĨΦϮϬ͕ͲƉĞƌƚĞĞŶŶĂŐĞů͘ hŬƵŶƚďŝŶŶĞŶϮĄϯďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶǀĂŶĚĞŬĂůŬŶĂŐĞůĂĨnjŝũŶ͘ŽŽƌŵŝĚĚĞůǀĂŶĚĞ ůĂƐĞƌǁŽƌĚƚĚĞŬĂůŬŶĂŐĞůďĂĐƚĞƌŝĞŐĞĚŽŽĚ͘ĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐǀĂŶĚĞŬĂůŬŶĂŐĞůŵĞƚ ĚĞ,ĂƌŵŽŶLJy>ůĂƐĞƌŝƐ&;ŵĞĚŝƐĐŚĞǀĞŝůŝŐŚĞŝĚŝŶƐƚĂŶƚŝĞͿŐŽĞĚŐĞŬĞƵƌĚ͘

\WSbU]SRUSZRbS`

cU

ŝũ^ŬŝŶ^ŽůƵƚŝŽŶǁŽƌĚƚƵƵŝƚƐůƵŝƚĞŶĚďĞŚĂŶĚĞůĚĚŽŽƌĂĨŐĞƐƚƵĚĞĞƌĚĞŚƵŝĚͲ ƚŚĞƌĂƉĞƵƚĞŶ͕ĚŝĞƐƉĞĐŝĂĂůŐĞƐĐŚŽŽůĚnjŝũŶŽŵƚĞǁĞƌŬĞŶŵĞƚĚĞ,ĂƌŵŽŶLJy>ůĂƐĞƌ͘ tŝůƚƵŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŽǀĞƌĚĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐŬƵŶƚƵƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚĐŽŶƚĂĐƚŽƉŶĞŵĞŶ ŵĞƚ^ŬŝŶ^ŽůƵƚŝŽŶ͘

5&

051(5<(9030+>69+,

+HURYPQNQLTHHUKLU

HJO

.9(;0:LLU7LYZVUHS*V

ŝũǀƌĂŐĞŶŽĨŚĞƚŵĂŬĞŶǀĂŶĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬŬƵŶƚƵĂůƚŝũĚƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚ ŽŶƐŽƉŶĞŵĞŶ͘

HS[ H O SIL t ^ QL " KH[ T U S W L b ULT / L [ ^]` a \ NVLKL]VVY S ]]W

   

^ŬŝŶ^ŽůƵƚŝŽŶ tĞƐƚĞŝŶĚĞϵϴ ϯϭϰϲDĂĂƐƐůƵŝƐ ƚĞů͘ϬϭϬͲϱϵϮϱϭϰϳ ǁǁǁ͘ƉƌĂŬƚŝũŬƐŬŝŶƐŽůƵƚŝŽŶ͘Ŷů ŝŶĨŽΛƉƌĂŬƚŝũŬƐŬŝŶƐŽůƵƚŝŽŶ͘Ŷů

  

 4Wb

S\[ ]cS X b a \ ZW\SeS

=YHHNUHHYKLHJ[PL]VVY^HHYKLU

>>>/,(3;*3<)-0;305,53


Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

Voel je goed in 2014 Je goed voelen! Dat is waar het aan de start van een nieuw, fris jaar allemaal om draait. De start van het nieuwe jaar is het moment om goed voor uzelf te zorgen en dat het hele jaar vol te houden.

0DDU OLHIVW YDQ GH 1HGHUODQGHUV KHHIW JRHGH YRRUQHPHQV YRRU KHW QLHXZH MDDU (Q GDDUYDQ GHQNW YLHU RS GH YLMI GDW ]H GH]H ZDDUVFKLMQOLMN RRN YRO NXQQHQ KRXGHQ EOLMNW XLW MDDUOLMNVH *RHGH 9RRUQHPHQV 2QGHU]RHN YDQ KHW ,1* (FRQRPLVFK %XUHDX 9RRU PHHU GDQGHKHOIWJHOGWGDWGHYRRUQHPHQVLQYORHG KHEEHQ RS GH SRUWHPRQQHH 'ULHNZDUW YHU ZDFKW ]HOIV HHQ SRVLWLHI HIIHFW 'H PHHVWH JRHGHYRRUQHPHQVKHEEHQEHWUHNNLQJRSHHQ JH]RQGHUOHYHQVWRSSHQPHWURNHQPHHUEH ZHJHQPLQGHUGULQNHQHQERYHQDOPLQGHU HWHQ2RNSRSXODLU]LMQ¶PLQGHUGUXNPDNHQ· ¶]XLQLJHU OHYHQ· HQ RQGHU YURXZHQ ¶EHWHU YRRUPH]HOIRSNRPHQ·:DWLVXZJRHGHYRRU QHPHQRPXJRHGWHYRHOHQLQ"

Groener 2S QXPPHU YDQ JRHGH YRRUQHPHQV VWDDW QRJ DOWLMG DIYDOOHQ ]RZHO ELM PDQQHQ DOV ELM YURXZHQ 'DDUQDDVW NLH]HQ YURXZHQ YDNHU YRRU ¶PLQGHU GUXN PDNHQ· HQ ¶PLQGHU VQRH SHQ RI VQDFNHQ· GDQ PDQQHQ 2PJHNHHUG NLH]HQ GH PDQQHQ YDNHU YRRU ¶PHHU VSRUWHQ RI EHZHJHQ· HQ ¶]XLQLJHU PHW JHOG RPJDDQ· 2RN PDNHQ 1HGHUODQGV SODQQHQ YRRU HHQ ¶JURHQHU·OHYHQELMYRRUEHHOGGRRU]XLQLJHURP WHJDDQPHWHQHUJLHHQPLQGHUYDDNGHDXWR WHSDNNHQRIMXLVWGRRUKHWNRSHQYDQELRORJL VFKHHQVFKDUUHOSURGXFWHQ Volhouden 2YHULJHQVGHQNWGHMRQJHUHJHQHUDWLH MRQJHU GDQMDDU ELMGHNHX]HYRRUJRHGHYRRUQH PHQVHHUGHUDDQKHWEHODQJYDQ¶]HOIRQWZLN NHOLQJ· GDQ GH RXGHUH JHQHUDWLHV 9RRU GH 1HGHUODQGHUVRXGHUGDQMDDUVWDDW¶JH]RQG KHLG·ERYHQDDQKHWOLMVWMH1HGHUODQGHUVGLHGH ]LMQJHSDVVHHUG]LMQPLQGHUYDDNRYHUWXLJG GDW]HHYHQWXHOHYRRUQHPHQVNXQQHQYROKRX GHQ9DQDOOH1HGHUODQGHUVGHQNWPDDUOLHIVW GDW ]H KXQ YRRUQHPHQ LQ ZDDU VFKLMQOLMN JDDQUHDOLVHUHQ

,HGHUHGRQGHUGDJHQYULMGDJ JHRSHQGYDQWRWXXU

͞/ŶŵŝũŶ<Z,d͟ tĞĞƌďĂĂƌŚĞŝĚƐƚƌĂŝŶŝŶŐ ǀŽŽƌŬŝŶĚĞƌĞŶǀĂŶϳͲϭϮũĂĂƌ ϲďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶǀĂŶϵϬŵŝŶƵƚĞŶ͕ϮŽƵĚĞƌŐĞƐƉƌĞŬŬĞŶ͘ ĞƌƐƚǀŽůŐĞŶĚĞƚƌĂŝŶŝŶŐƐƚĂƌƚϱĨĞďƌƵĂƌŝ͘ ^ƵĐĐĞƐǀŽůůĞƚƌĂŝŶŝŶŐƚĞƌďĞǀŽƌĚĞƌŝŶŐǀĂŶŚĞƚnjĞůĨǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶ͘ hǁnjŽŽŶͬĚŽĐŚƚĞƌŝŶĞŝŐĞŶĞŶƵŶŝĞŬĞ<ƌĂĐŚƚ͊ WƌĂŬƚŝũŬ<ŝŶĚΘ<ƌĂĐŚƚƚĞDĂĂƐƐůƵŝƐ

.RQLQJLQ-XOLDQDZHJD0DDVODQG

ǁǁǁ͘ŬŝŶĚĞŶŬƌĂĐŚƚ͘Ŷů

b€uµ8O½€b

ACTIE ACTIE

Tijdens uw bezoek krijgt u een leuke attentie cadeau*

Gratis ontspannende voetmassage bij alle gezichtsbehandelingen

(geldig t/m eind februari 2014)

Geldig in de maand februari 2014

Ѝb½½b}88²Š‘Yb Uw professionele kapster, ook aan huis.

Hofsingel 45, Maasland bel voor afspraak: 06-34214888 of 010-5901163

OPENINGSTIJDEN: Dinsdag 8.30-17.30 uur Woensdag 8.30-17.30 uur Zaterdag 8.30-17.00 uur

GUINOT GUINOT

PEDICURE PEDICURE

4DIPPOIFJETTQFDJBMJTU 4DIPPOIFJETTQFDJBMJTU

"BOHFTMPUFOCJK1SP7PFU "BOHFTMPUFOCJK1SP7PFU

"OUJ"HFCFIBOEFMJOHFO "OUJ"HFCFIBOEFMJOHFO "DOFTQFDJBMJTBUJF "DOFTQFDJBMJTBUJF #JOEXFFGTFMNBTTBHFFOMZNGFESBJOBHF #JOEXFFGTFMNBTTBHFFOMZNGFESBJOBHF 7PFUSFGMFY[POFNBTTBHF 7PFUSFGMFY[POFNBTTBHF

4UBOEBBSEQFEJDVSFCFIBOEFMJOH 4UBOEBBSEQFEJDVSFCFIBOEFMJOH 4QBQFEJDVSFCFIBOEFMJOH 4QBQFEJDVSFCFIBOEFMJOH %FFMCFIBOEFMJOH %FFMCFIBOEFMJOH

XXXZPVSTLJOOM

Lilian Oelius -JMJBO0FMJVT Commanderij 63 $PNNBOEFSJK 3155 AA Maasland "".BBTMBOE tel.UFMFO 010-5923084 en 06-20734351 JOGP!ZPVSTLJOOM info@4yourskin.nl

|

21


22

|

^Ć&#x2039;ĆľÄ&#x201A;Ć?Ĺ&#x161;ÄŽĆ&#x161;ĹśÄ&#x17E;Ć?Ć?Ć?ĆľĆ&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä?Ć&#x152;ĆľĹ?ĹśÄ&#x17E;Ć&#x152;Ć?

Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

'KsKKZEDE^Í? 'KsKKZEDE^Í? ϲϏ'EKEWZ<d

648$6+ Î&#x2DC; ϲϏ'EKEWZ<d ),71(66 648$6+ *2('(92251(0(16" ^Ć&#x2039;ĆľÄ&#x201A;Ć?Ĺ&#x161;ÄŽĆ&#x161;ĹśÄ&#x17E;Ć?Ć?Ć?ĆľĆ&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä?Ć&#x152;ĆľĹ?ĹśÄ&#x17E;Ć&#x152;Ć?

'KsKKZEDE^Í? 'KsKKZEDE^Í?

6TXDVK Â&#x2021; Ă&#x20AC;WQHVV Â&#x2021; VXSHUEUXLQHUV ^Ć&#x2039;ĆľÄ&#x201A;Ć?Ĺ&#x161;ÄŽĆ&#x161;ĹśÄ&#x17E;Ć?Ć?Ć?ĆľĆ&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä?Ć&#x152;ĆľĹ?ĹśÄ&#x17E;Ć&#x152;Ć?

'KsKKZEDE^Í? 'KsKKZEDE^Í? Î&#x2DC; '$*(121%(3(5.7 ),71(66 ' / > D ϲϏ'EKEWZ<d E SQUASH  ' / > ED & 648$6+ Î&#x2DC; FITNESS ĆľĆ&#x152;Ĺ?Í&#x2DC;Ä&#x161;Ä&#x17E;:ŽŜĹ?Ĺ&#x161;ĹŹÄ&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĎŽĎł

ĆľĆ&#x152;Ĺ?Í&#x2DC;Ä&#x161;Ä&#x17E;:ŽŜĹ?Ĺ&#x161;ĹŹÄ&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĎŽĎł

ϏϭϏͲϹϾώϹϹϴϴ),71(66

ϏϭϏͲϹϾώϹϹϴϴ

De gepatenteerde formule ' / > D om 3keer beter te slapen E

VENTILATIE

GELTEXÂŽ inside scoort uitstekend op de drie pijlers van de SlaapdriehoekÂŽ. SLAAP DRIEHOEK

ĆľĆ&#x152;Ĺ?Í&#x2DC;Ä&#x161;Ä&#x17E;:ŽŜĹ?Ĺ&#x161;ĹŹÄ&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĎŽĎł De revolutionaire

opencelstructuur zorgt voor een maximale ventilatie.

ϏϭϏͲϹϾώϹϹϴϴ

DRUKVERDELING

De unieke samenstelling garandeert een perfecte drukverdeling.

De gepatenteerde technologie ondersteunt het lichaam optimaal dankzij de ongeĂŤvenaarde elasticiteit.

ONDERSTEUNING

Iedereen is anders. Maar iedereen slaapt beter op een matras met GELTEXÂŽ inside. Of je nu klein, groot, dik of dun bent, op je zij of op je rug slaapt... een gezonde slaap begint bij de juiste matras. GELTEXÂŽ inside is een innovatieve, gepatenteerde mix van hoogelastische gel en luchtdoorlatend materiaal. Matrassen met GELTEXÂŽ inside technologie verdelen de druk optimaal, bieden de juiste ergonomische ondersteuning en ventileren uitstekend. Dus drie keer beter slapen door de gepatenteerde formule van GELTEXÂŽ inside. *GELTEXÂŽ inside Tevredenheidsgarantie: omruiling mogelijk binnen 90 dagen na levering. Zie www.ubica.nl

,QGXVWULHZHJ&+0DDVVOXLV7HO)D[

ZZZERXGHVWHLMQZRQHQQO 8%,>*HOWH[$$GYOLJ@LQGG
Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

|

23

Iedereen is welkom bij Piédi Bellisimo Bij Piédi Bellisimo, Salon voor Voetverzorging kan iedereen, man of vrouw, maar ook kinderen, terecht voor Pedicure-, Manicure-, Gelpolish- & Nailart behandelingen en Sugaren. 6XJDUHQLVHHQHHQQDWXXUOLMNHPDQLHUYDQRQW KDUHQZDDUGRRUKHWEHWHULVYRRUGHKXLGHQ PLQGHUSLMQOLMN6XJDUHQZRUGWJHGDDQPHWEH KXOSYDQVXLNHUSDVWD'H]HEHKDQGHOLQJLV]R ZHOYRRUGDPHVDOVYRRUKHUHQ8NXQWDOHHQ FRPSOHWH SHGLFXUHEHKDQGHOLQJ NULMJHQ YDQDI Ą HQ HHQ PDQLFXUHEHKDQGHOLQJ YDQDI Ą$OOHEHKDQGHOLQJHQ]LMQLQFOXVLHI %7: Korting sparen 7LQHNH 6FKOlUPDQQ LV HHQ OHXNH VSRQWDQH SURIHVVLRQHOH NODQWYULHQGHOLMNH YURXZ GLH VHUYLFHHQNZDOLWHLWKRRJLQKHWYDDQGHOKHHIW VWDDQ7LQHNHKHHIWIOH[LEHOHZHUNWLMGHQHQLH GHU NULMJW ELM ELQQHQNRPVW HHQ KHHUOLMN NRSMH NRIILHWKHHRILHWVDQGHUV'DDUQDDVWVSDDUWLH GHUHFOLsQWDXWRPDWLVFKYRRUNRUWLQJRSGHEH KDQGHOLQJHQELMLHGHUHĄGLHDIJHQRPHQ ZRUGWNULMJWGHFOLsQWĄNRUWLQJRSGHYRO JHQGH EHKDQGHOLQJ QDDU NHX]H $OV PHQVHQ VOHFKW WHU EHHQ ]LMQ RI GRRU KHW VOHFKWH ZHHU QLHW NXQQHQ NRPHQ GDQ ZRUGHQ ]H GHVJH ZHQVWRSJHKDDOGHQZHHUWKXLVJHEUDFKW

Diploma’s 2QGDQNVGDWKDDUSUDNWLMNDDUGLJYRO]LWKHHIW ]HDOWLMGQRJZHOHHQSOHNMHYRRUQLHXZHFOL HQWHQ7LQHNHLVLQKHWEH]LWYDQDOOHPRJHOLMNH GLSORPD·V RS KHW JHELHG YDQ YRHWYHU]RUJLQJ ]RZHOPHGLVFKDOVFRVPHWLVFK2RNDOOHGLSOR PD·VHQFHUWLILFDWHQRSKHWJHELHGYDQ0DQL FXUHHQ6XJDUHQKHHIW]HLQEH]LW'LDEHWHVHQ UHXPDSDWLsQWHQNULMJHQHHQIDFWXXUPHHGLH ]H NXQQHQ LQGLHQHQ ELM KXQ ]RUJYHU]HNHUDDU ]RGDW GH EHKDQGHOLQJ JHKHHO RI JHGHHOWHOLMN YHUJRHGNDQZRUGHQ Warme kleuren 'H EHKDQGHOUXLPWH LV VFKRRQ HQ K\JLsQLVFK LQJHULFKWPDDUYRHOWQLHWNRXGHQVWHULHODDQ ZDQWGHVDORQLVPHWZDUPHNOHXUHQLQJHULFKW 7LQHNH LV DDQJHVORWHQ ELM 3URYRHW 3URFHUW KHWNZDOLWHLWVUHJLVWHUYRRUSHGLFXUHV Meer informatie 1HHPHHQNLMNMHRSGHZHEVLWH ZZZSLHGLEHOOLVLPRSUDNWLMNLQIRQO 3LpGL%HOOLVLPR6DORQYRRU9RHWYHU]RUJLQJ 7LQHNH6FKOlUPDQQ =DQGSDG%.0DDVVOXLV DWVWHHQ#NDEHOIRRQQO

*HGLSORPHHUGOLG YDQ3UR9RHW

<ŝŶĚĞƌͲtŝũnjĞƌ

ŝŶĚũĂŶƵĂƌŝďĞŐŝŶƚĚĞŶŝĞƵǁĞƚƌĂŝŶŝŶŐ͗

͞/ŬďĞŶŝŬ ĞŶũŝũďĞŶƚũŝũ͟ sŽŽƌŬŝŶĚĞƌĞŶĂůƐŚĞƚĞǀĞŶŶŝĞƚnjŽ ůĞŬŬĞƌŐĂĂƚ͘ sŽŽƌĂĂŶŵĞůĚŝŶŐŽĨŵĞĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ͗ DĂƌŝĞŬĞǀĂŶĂĂůĞŶϬϲͲϮϱϮϭϬϴϬϲŽĨ ǀŝĂĚĞǁĞďƐŝƚĞǁǁǁ͘ŬŝŶĚĞƌͲǁŝũnjĞƌ͘Ŷů

 &RPSOHHWEHDXW\FRQFHSWPHWKRRJZDDUGLJHSURGXFWHQHQDFWLHYHZHUNVWRIIHQ *HULFKWRSKXLGYHUMRQJLQJHQKXLGYHUEHWHULQJ=LFKWEDUHHQYRHOEDUHMHXJGLJKHLG ¶QDWXXUOLMN·YRRULHGHUHHQ

2RNYRRUGLDEHWLVFKH HQUHXPDWLVFKHYRHWHQ

+pW DGUHV YRRU SHUVRRQOLMNH EHQDGHULQJ HQ DGYLHV YRRU HHQ EUHGH RQGHUVWHXQLQJ YDQ GH JH]RQGKHLG (UYDDU GH PRJHOLMNKHGHQ RP XZ KXLG YDQ ELQQHQXLW HQ EXLWHQDIWHYHU]RUJHQHQWHYHUEHWHUHQ

Petra’s Pedicure .RROPHHVVWUDDW÷1%0DDVVOXLV 7HO

)VK`JVUKP[PVUPUN 5L[[`KL>PSKL A\TIH)VK`:OHWL:[LWZ7PSH[LZ )VK`MVYT4P_HLYVIPJ))) 2VTIPQVUZZWVY[LUPULLUWYL[[PNL LUVUNLK^VUNLUZMLLY :LMELHGHQHHQJHYDULHHUGSURJUDPPDDDQJURHSVOHVVHQ GLHMHRSGHZHEVLWHNXQWYLQGHQwww.nettydewilde.info

 

'LHSWHUHLQLJLQJ‡$FQpEHKDQGHOLQJ‡ 6RIW /LIWLQJ‡$QWLDJLQJ‡0DVVDJH 6\VWHHPYHU]RUJLQJYDQ'H\QLTXH‡9RHGLQJVVXSSOHPHQW-86‡6DND:DWHU /DDWXYULMEOLMYHQGLQIRUPHUHQHQRIPDDNHHQDIVSUDDN:00RRLM6FKRRQKHLGVVDORQ -DQ/X\NHQVWUDDW‡%10DDVVOXLV‡7‡ZZZZPPRRLMQO‡LQIR#ZPPRRLMQO 9LVDJH 9LVDJH

Bereidt uw huid voor op een stralend voorjaar...

GRATIS wimpers of wenkbrauwen verven tijdens een gezichtsbehandeling.

www.schoonheidssalonvisage.nl Geldig t/m eind februari 2014 ,QJULGYDQ.UHYHOHQs(LQWKRYHQGUHHIs9+0DDVVOXLVsWHO


24

|

Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

ALLES MOET WEG! KOM LANGS VOOR NOG MEER AANBIEDINGEN AEG WARMTEPOMPDROGER T75370AH2 • • • •

G!

IMIN OPRU

OP=OP

ING KORT

€549,-

800 Watt magnetron RVS (Roestvrij staal) 17 liter inhoud

VAN €129,95 VOOR OPRUIMPRIJS

G TIN KOR

Bonenmaler Automatische melkopschuimer Espresso in een handomdraai!

VAN €499,- VOOR OPRUIMPRIJS

€349,-

30%

ING KORT

VAN €699,- VOOR OPRUIMPRIJS

HMT72M450

40%

47” (119 cm) Full HD LED TV 100Hz SMART TV met WiFi

• •

BOSCH MAGNETRON • • •

• •

LG LED-TV 47LN5758

VAN €699,- VOOR OPRUIMPRIJS

20%

HD8780/01

!

TOT 40% KORTING

Warmtepompdroger Zeer zuinig (klasse A+) 7 KG vulgewicht Luxe uitvoering

SAECO ESPRESSO APPARAAT

€77,-

15%

ING KORT

€599,-

TOT

40% K

ORTING

G!

IMIN OPRU

MIELE WASAUTOMAAT

TOT

W3164

40% ING

11%

KORT

ALLE S MOE T WEG !

ING KORT

• • •

7 KG vulgewicht 1400 toeren centrifuge Topkwaliteit

VAN €899,- VOOR OPRUIMPRIJS

€799,-

KOM LANGS VOOR NOG MEER AANBIEDINGEN!

Schiedamseweg 40a - Vlaardingen

010-43 43 954

www.electroworld-vogel.nl

DRESDEN STUNT UITVERKOOP

Dat de DRESDEN tot de exclusieve toppers behoort, blijkt wel uit onderstaande specificaties:

De DRESDEN cassette is een multifunctioneel knikarmscherm dat is voorzien van langdurig bewezen techniek en uitblinkt in design, perfecte afwerking en kwaliteit.

* Zwaar uitgevoerd geheel gesloten cassettescherm * uitgevoerd met SOMFY STL-Motor * Perfect sluitmechanisme * Uitsluitend aluminium en RVS onderdelen (geen kunststof) * Slagvaste poedercoating * Cassette in roomwit, grijs of antraciet leverbaar * Effen of streepdoek * Incl. meten en monteren.

In januari wordt de DRESDEN uitverkocht. Dit cassettescherm wordt standaard voorzien van de oerdegelijke SOMFY-motor.

NU van €

1959,-

99,voor €eld9500x250,

rbe (prijsvoo at leverbaar) a m re e d ie

DIT SCHERM WORDT UITSLUITEND BIJ WULLEMS UITVERKOCHT

Frankrijk

Compleet verzorgd

Busvakanties

100% vertrekgarantie

4 dagen v.a.

Vraag nu de GRATIS BROCHURE ZOMER 2014 aan!

139

Voordeelreis Parijs

Bezoek de Eiffeltoren, bekijk de Mona Lisa in het Louvre of ga shoppen op de Champs-Elysées. ! Hotel Kyriad Parisêêê ! Ontbijtbuffet Zie: Kras.nl/39468

4 dagen v.a.

139

Lourdes en Pyreneeën

Bezoek dit indrukwekkende bedevaartsoord samen met de bergwereld van de Pyreneeën. ! Hotel des Pays-Basêêê in Lourdes ! Ontbijtbuffet en 3-gangendiner Zie: Kras.nl/39359

8 dagen v.a.

499

Elzas en Vogezen

WEG 03

Voor genieters in de breedste zin van het woord! Met cultuur, natuur en de beste wijnen. ! Hotel de la Paixêêê in Gérardmer ! Ontbijtbuffet en 3-gangendiner Zie: Kras.nl/39426

Openingstijden: di/ t/m vr. 10.00 tot 17.00 uur, za. 10.00 tot 16.00 uur

8 dagen v.a.

499

Ga naar Kras.nl/busvakantie of bel 0900-9697 15 cpm

Prijzen p.p. o.b.v. 2 pers. excl. res.kosten en Calamiteitenfonds.


Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

|

25

politiek â&#x20AC;&#x2DC;Melding jongerenoverlast is verrassingâ&#x20AC;&#x2122; 'HIUDFWLHYDQGH963KHHIWVFKULIWHOLM NHYUDJHQJHVWHOGDDQKHWFROOHJHYDQ EXUJHPHHVWHUHQZHWKRXGHUVRYHUGH RYHUODVWYDQMRQJHUHQDDQGH5LFKDUG +ROODDQ LQ 0DDVVOXLV QDDU DDQOHLGLQJ YDQ HHQ DUWLNHO LQ KHW $' 'DDURS LV GRRU 0DDVGHOWD 0DDVVOXLV HQ KHW $O EHGD&ROOHJHHHQRYHUOHJJHZHHVWPHW GH EHZRQHUVFRPPLVVLHV GLH LQ KHW FRPSOH[ DFWLHI ]LMQ ´$OOH DDQZH]LJH RUJDQLVDWLHV ZDUHQ YRONRPHQ YHUUDVW GRRUKHWNUDQWHQDUWLNHOHQGHVWUHNNLQJ HUYDQ ,Q KHW RYHUOHJ LV XLWYRHULQJ VWLO JHVWDDQ ELM GH YHUPHHQGH EHGUHLJLQ JHQ HQ LQWLPLGDWLHV GLH ELM JHHQ YDQ GHRUJDQLVDWLHVEHNHQGYRRUNZDPHQµ ODDW KHW FROOHJH LQ KDDU EHDQWZRRU GLQJZHWHQ9HUGHU]HJW]HGDWHHUGHUH NODFKWHQQDRYHUOHJGRRUGHEHWURNNH QHQVQHO]LMQRSJHORVWHQGDWGHJHEUXL NHUVYDQ'H9ORRWKLHULQRRNKXQHLJHQ YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG KHEEHQ JHQR PHQ+HWSODDWVHQYDQFDPHUD·V]RDOV 963YRRUVWHOGHLVHHQXOWLPXPUHPH GLXPDOVHU]HHUHUQVWLJHYHUVWRULQJHQ YDQ GH RSHQEDUH RUGH DDQ GH RUGH ]LMQ +HW LV HHQ YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG YDQGHHLJHQDDUYDQGHJHERXZHQRP GH]HELQQHQWHSODDWVHQ

schrijvende lezers Persoonlijke verzorging niet naar gemeenten 1LHW JHPHHQWHQ PDDU ]RUJYHU]HNH UDDUV ZRUGHQ YDQDI MDQXDUL YHUDQWZRRUGHOLMN YRRU GH SHUVRRQ OLMNH YHU]RUJLQJ 'DW KHHIW VWDDWVVH FUHWDULVYDQ5LMQEHVORWHQ2QGHUSHU VRRQOLMNHYHU]RUJLQJYDOWRQGHUPHHU KXOS ELM DDQNOHGHQ HWHQ GULQNHQ ZDVVHQWRLOHWJHEUXLNHQHHQYRXGLJH YHUSOHHJNXQGLJH KDQGHOLQJHQ $DQ GH ZLMNYHUSOHHJNXQGLJH ZRUGW HHQ EHODQJULMNH URO WRHJHGLFKW 9DQ 5LMQ VWHOWGDWNZHWVEDUHPHQVHQPHWHHQ OLFKDPHOLMNH DDQGRHQLQJ VWUDNV QLHW QDDU WZHH ORNHWWHQ KRHYHQ $OOHHQ KHW GHHO YDQ YHU]RUJLQJ GDW VDPHQ KDQJWPHWEHJHOHLGLQJHQRQGHUVWHX QLQJ ZRUGW QDDU HHQ QLHXZH :02 RYHUJHKHYHOG $OV KHW ZHUN ZRUGW JHRUJDQLVHHUG LQ NOHLQVFKDOLJH ]HOI VWDQGLJH WHDPV GLH YHUSOHJLQJ HQ YHU]RUJLQJ]HOIOHYHUHQZRUGWGH]RUJ EHWHU DIJHVWHPG RS GH ZHQVHQ YDQ FOLsQWHQ +LHUGRRU YHUEHWHUW GH UHG ]DDPKHLG9DQ5LMQLVYDQPHQLQJGDW GLW LV WH ZLMWHQ DDQ GH ZLM]H ZDDURS ZLMNYHUSOHHJNXQGLJHQ HQ YHU]RUJHQ GHQGH]RUJURQGGHFOLsQWRUJDQLVH UHQ QDPHOLMN GRRU NHQQLV HQ NXQGH WHGHOHQHQEHWHUDIWHVWHPPHQ$OV YRRUEHHOG QRHP LN %XXUW]RUJ 0DDV GLMN JHPHHQWH:HVWODQG (HQNOHL QH JURHS YDQ ]HOIVWDQGLJ LQ JURHSV YHUEDQGZHUNHQGHZLMNYHUSOHHJNXQ GLJHQ RSHUHUHQ KLHU LQ HHQ DIJHED NHQGHZLMNHQGHOHQKHWZHUNVDPHQ LQ'HFOLsQWHQ]LHQHONHGDJGHKXQ YHUWURXZGH JH]LFKWHQ HQ ]LMQ ]HHU WHYUHGHQ'HYHUSOHHJNXQGLJHQKHE EHQGHVWUHVVQLHWPHHUYDQGHORJJH GXUHRUJDQLVDWLHHQZHUNHQPHWYHHO SOH]LHU 1X PDDU KRSHQ GDW HU ZHHU QLHW RSQLHXZ YDQ DOOHV HQ QRJ ZDW JDDWYHUDQGHUHQHQGHVWDDWVVHFUHWD ULVELM]LMQVWDQGSXQWEOLMIW 5LHQYDQGHU.QDDS /LGRXGHUHQRUJDQLVDWLHHQ3DWLsQWHQ %HODQJHQ

Verkiezingsdebat sport en cultuur De Culturele Raad Maassluis en de Maassluise Sport- en Recreatieraad slaan de handen ineen voor een gezamenlijk verkiezingsdebat. Wat zijn de beelden over sport en cultuur in Maasluis, wat vinden de verschillende politieke partijen daarvan en wat willen zij de komende jaren realiseren? Dat komt aan de orde tijdens de debatavond op donderdag 6 februari. ,Q DDQORRS QDDU GH JHPHHQWHUDDGV YHUNLH]LQJHQ KHEEHQ GH 0DDVVOXLVH 6SRUWHQ5HFUHDWLHUDDG 065 HQGH &XOWXUHOH 5DDG 0DDVVOXLV &50 KHW LQLWLDWLHI JHQRPHQ RP GH SROLWLHNH SDUWLMHQ LQ 0DDVOXLV DDQ GH WDQG WH YRHOHQ'HWZHHZHUNHQVDPHQYDQ ZHJH GH RYHUHHQNRPVWHQ KHW JDDW RP YULMHWLMGVEHVWHGLQJ GDW JHVWHXQG ZRUGW GRRU GH ORNDOH RYHUKHLG HQ HHQ HVVHQWLHHO RQGHUGHHO LV YDQ HHQ DDQWUHNNHOLMNZRRQZHUNHQOHHINOL PDDW ´9ULMZHO DOOH SROLWLHNH SDUWLMHQ ]XOOHQDFWLHIPHHGRHQDDQKHWGHEDW HQGDDU]LMQZHKHHOEOLMPHHµDOGXV -RKDQGH:DDUGQDPHQVGH065'H 065 ZLO JUDDJ YDQ GH SROLWLHNH SDU WLMHQZHWHQKRH]LMXLWYRHULQJGHQNHQ WH JHYHQ DDQ GH UHFHQW XLWJHEUDFKWH VSRUWQRWD 9DQXLW GH &50 RUJDQLVHUHQ (PPD GH=DQJHUHQ0DUFHOYDQ5DDLMKHWGH EDW ´:LM ]LMQ YRRUDO EHQLHXZG QDDU GHWRHNRPVWYLVLHVYDQGHSDUWLMHQRS KHWJHELHGYDQNXQVWHQFXOWXXUGDDU KHHIW KHW YHOG QDPHOLMN DO MDUHQ EH KRHIWHDDQµ

De overkoepelende sport- en cultuurorganisaties slaan de handen ineen voor een verkiezingsdebat. Aanmelden 2QGHU OHLGLQJ YDQ GH HUYDUHQ JH VSUHNVOHLGHU (HOFR .RROKDDV EHORRIW KHW HHQ LQWHUDFWLHYH HQHUJLHNH HQ EHHOGHQGHDYRQGWHZRUGHQ+HWGH EDWLVRSHQEDDUHQYRRULHGHUHHQWRH JDQNHOLMN

,Q YHUEDQG PHW GH YRRUEHUHLGLQJHQ VWHOOHQ GH 065 HQ &50 KHW ZHO RS SULMVGDWX]LFKYDQWHYRUHQDDQPHOGW DOVXKHWGHEDWZLOWELMZRQHQ'DWNDQ YLDHPDLOQDDUMGHZDDUG#NDEHOIRRQ QO YRRU VSRUW HQ ELM LQIR#FUPPDDV VOXLVQO YRRU FXOWXXU +HW GHEDW RS

Archieffoto: PR

GRQGHUGDJDYRQGIHEUXDULYDQJWRP XXUDDQLQGH%XUJHU]DDOYDQKHW 6WDGKXLVLQ0DDVVOXLV'HWRHJDQJJUD WLV 9RRU PHHU LQIRUPDWLH RYHU GH &50 ]LHZZZFUPPDDVVOXLVQOHQRYHUGH 065ZZZPVUPDDVVOXLVQO

PvdA bezoekt de Vertowijk

CDA lanceert verkiezingsprogramma

'H 3YG$ 0DDVVOXLV JDDW ]DWHUGDJ MDQXDULZHHURSZLMNEH]RHNLQ0DDV VOXLV 7XVVHQ HQ JDDW GH 3YG$ LQ JHVSUHN PHW EHZRQHUV YDQ GH9HUWRZLMNWHEHJLQQHQELMGH/LMQ EDDQ 'H NRPHQGH ZHNHQ EH]RHNW GH 3YG$ RRN DQGHUH ZRRQZLMNHQ

:LOW X RRN GH 3YG$ XLWQRGLJHQ ELM X LQGHZLMNRSEH]RHNWHNRPHQQHHP FRQWDFW RS PHW FDPSDJQHFR|UGLQD WRU 6MRHUG .XLSHU VNXLSHU#PDDV VOXLVQO.LMNYRRUPHHULQIRRSZZZ SYGDPDDVVOXLVQORIEHQDGHUGH3YG$ SHUWZLWWHURS#3YG$0DDVVOXLV

PvdA presenteert verkiezingsprogramma Sterk en Sociaal De PvdA Maassluis presenteerde zaterdag haar verkiezingsprogramma met de titel â&#x20AC;&#x2DC;Sterk en Sociaalâ&#x20AC;&#x2122;. Na een korte toelichting van lijsttrekker Arnold Keijzer overhandigde hij symbolisch het eerste exemplaar van het programma aan de voorzitter van de adviesraad samenlevingszaken, Bart Luttik. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan oud-wethouder voor CDA Izaak van der Knaap. 2SMDQXDULKHHIWKHW&'$KHWYHU NLH]LQJVSURJUDPPD ¶0LGGHQ WXVVHQ GHPHQVHQ·JHODQFHHUG2SGHPRRLH ORFDWLHKHW3URHIORNDDOLQ'H9ORRWJH UXQG GRRU OHHUOLQJHQ YDQ KHW $OEHGD &ROOHJHLVKHWHHUVWHJHGUXNWHH[HP SODDUDDQJHERGHQDDQRXG&'$ZHW KRXGHU,]DDNYDQGHU.QDDS 'H SURJUDPPDFRPPLVVLH KHHIW YHHO JHVSURNHQ PHW PHQVHQ LQ GH VWDG 'H LGHHsQ HQ JHGDFKWHQ YDQ RUJDQL VDWLHVHQYHUHQLJLQJHQ]LMQPHHJHQR PHQ+HW&'$VWDDWPLGGHQWXVVHQGH PHQVHQHQLVWRWHHQHYHQZLFKWLJSUR JUDPPD JHNRPHQ 'LW SURJUDPPD

Foto: PR

ZLOKHW&'$GHNRPHQGHYLHUMDDUUHD OLVHUHQ +HW &'$ YLQGW KHW EHODQJULMN GDWLHGHUHHQPHHGRHWHQPHHWHOW(U PRHWHQ PLQGHU UHJHOV HQ PHHU PR JHOLMNKHGHQ YRRU PHQVHQ NRPHQ HQ PHHU DDQGDFKW YRRU KHW YRRUNRPHQ YDQ SUREOHPHQ &'$ ZLO PHQVHQ VDPHQ EUHQJHQ YLD ZHUN VFKRRO HQ PDDWVFKDSSHOLMNHRUJDQLVDWLHV%LMGLW DOOHV LV KHW EHODQJULMN RP WH UHDOLVH UHQGDWQLHWDOOHVZDWYDQZDDUGHLVLQ JHOGXLWWHGUXNNHQLV 8 NXQW KHW &'$ YHUNLH]LQJVSURJUDP PDGRZQORDGHQRSGHVLWH ZZZFGDPDDVVOXLVQO

'H3YG$SUHVHQWHHUWWUDGLWLRQHHOKDDU YHUNLH]LQJVSURJUDPPD DDQ HHQ RU JDQLVDWLHGLHQHWDOVGH3YG$RSNRPW YRRU GH EHODQJHQ YDQ GH 0DDVVOXLVH EXUJHUV 'H DGYLHVUDDG VDPHQOH YLQJV]DNHQKHHIWQHWDOVGH3YG$HHQ VFKHUSRRJYRRUGHPHHVWNZHWVEDUH PHQVHQLQ0DDVVOXLVHQDGYLVHHUWGH JHPHHQWHUDDG HQ KHW FROOHJH RYHU VRFLDOHNZHVWLHVHQZDVGDDURPYRRU GH 3YG$ HHQ JRHG DGUHV 9RRU]LWWHU /XWWLN YHUWHOGH GH DDQZH]LJHQ MXLVW ZDDURPGHUROYDQGHJHPHHQWHUDDG ]REHODQJULMNLVGRRUGHQLHXZHYHU DQWZRRUGHOLMNKHGHQ YDQ JHPHHQ WHQRSJHELHGYDQ]RUJMHXJG]RUJHQ

ZHUNZRUGHQORNDOHSROLWLHNHNHX]HV VWHHGVEHODQJULMNHU Samenwerking +HWYHU]RHNYDQGH3YG$KDGGHDG YLHVUDDG RYHULJHQV HU ZHO WRH JH EUDFKW RP DOOH SURJUDPPD·V RS WH YUDJHQ'HDGYLHVUDDGLVLPPHUVQHX WUDDOHQDGYLVHHUWGHKHOHJHPHHQWH UDDG]REHQDGUXNWH/XWWLN+LMURHP GH QDPHQV GH DGYLHVUDDG RYHULJHQV ZHOGHLQ]HWYDQZHWKRXGHU.URPGLMN RSKHWWHUUHLQYDQ]RUJHQVRFLDOH]D NHQHQGHJRHGHVDPHQZHUNLQJPHW GHZHWKRXGHU$DQKHWRSVWHOOHQYDQ KHWQLHXZHYHUNLH]LQJVSURJUDPPDLV HHQ XLWJHEUHLG SURFHV YRRUDIJHJDDQ YHHO EHZRQHUV HQ RUJDQLVDWLHV KHE EHQ LGHHsQ HQ ZHQVHQ DDQJHOHYHUG 8LWHLQGHOLMN]LMQDOOHSODQQHQLQZHUN JURHSHQEHVSURNHQHQKHHIWGHHLQG UHGDFWLH KHW SURJUDPPD RSJHVWHOG +HW SURJUDPPD LV WH YLQGHQ RS GH ZHEVLWHYDQGH3YG$0DDVVOXLVZZZ SYGDPDDVVOXLVQO

VVD presenteert verkiezingsprogramma 2SYULMGDJMDQXDULYLQGWLQ'H.XL SHULM $QNHUVWUDDW YDQDI XXU GH HHUVWH OLEHUDOH ERUUHO YDQ SODDWV 7LMGHQV GH]H ELMHHQNRPVW ]DO GRRU 99'OLMVWWUHNNHU +XXE (LWMHV KHW YHUNLH]LQJVSURJUDPPD YRRU GH *H PHHQWHUDDGVYHUNLH]LQJHQ ZRUGHQ JHSUHVHQWHHUG 'LW LV WHYHQV DIWUDS

YDQ GH FDPSDJQH YRRU GH OLEHUD OHQ LQ 0DDVVOXLV %HODQJVWHOOHQGHQ ]LMQ XLWJHQRGLJG 'H 99' 0DDVVOXLV VWDDW YRRU HHQ SRVLWLHYH OHYHQVKRX GLQJHQJDDWXLWYDQGHNUDFKWYDQGH PHQV 0DDVVOXLV PRHW ]HOIVWDQGLJ EOLMYHQ ZDDU PHQVHQ GH UXLPWH NULM JHQ HQ ZDDUELM GH NHX]HYULMKHLG HL

JHQ YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG HQ UHVSHFW FHQWUDDO VWDDQ ,Q KHW YHUNLH]LQJV SURJUDPPD ¶9HUGHU ERXZHQ DDQ 0DDVVOXLV· VWDDW GH 99'DPELWLH EH VFKUHYHQ RS KHW JHELHG YDQ ZRQHQ ZHUNHQ]RUJHQZHO]LMQ.HUQSXQWHQ YRRU GH 99' EOLMYHQ YHLOLJKHLG JRHG ILQDQFLHHOEHOHLGHQODJHODVWHQ

PvdA-lijsttrekker Arnold Keijzer (l.) bood symbolisch het verkiezingsprogramma aan Foto: PR aan Bart Luttik.


26

|

Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

1.-

2.-

2.-

Hutspotgroente

Zak 1 kilo 1.69

e d n Ro jzen 3.- pri

4.-

EXTRA AANBIEDING!

kilo

1.-

OPEN DAGEN ALBEDA COLLEGE 24 EN 25 JANUARI EN 27 MAART 2014

Ronduit de goedkoopste!

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN AANMELDEN OP ONZE WEBSITE:

WWW.ALBEDA.NL/OPENDAGEN

DubbelFrisss

Alle pakken van 1.5 liter 3 pakken 2.91

n 3 pakke

2.Per liter 0.44

Dr. Oetker Ristorante pizza

Alle soorten, met uitzondering van Ristorante Mare 3 stuks 6.57

3 stuks

5.Artikelen vindt u in de diepvries

Acties zijn geldig van woensdag 15 t/m dinsdag 21 januari 2014 Scan deze code om te zien hoe eenvoudig het werkt!

Kijk snel op www.hoogvliet.com Zet- en drukfouten voorbehouden, maximaal 4 keer de aanbieding per klant. Ook online te bestellen op onze websuper www.hoogvliet.com

aanbiedingen geldig do/za.

www.degoudreinet.nl


Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

|

OMDAT WIJ IEDEREEN HET BESTE WENSEN HERHALEN WIJ DE GEHELE MAAND JANUARI NOG EENMAAL

ALLE ACTIES VAN 2013 VOOR ALLE ACTIE-ADVERTENTIES 2013 KIJK OP

WWW.WULLEMS.COM

ROLLUIKEN

Receptioniste / Telefoniste (6 mnd) Administratief Medewerker (9 mnd) Financieel Administratief Medewerker (12 mnd) Commercieel Administratief Medewerker (12 mnd) Medewerker Projectadministratie (12 mnd) Secretaresse (12 mnd) Bezoek BKB / BKC / PDB

✔ ✔ ✔ ✔

Geen specifieke vooropleiding nodig Fabius is een CRKBO erkende opleider 1 ochtend of 1 avond p/w les in meer dan 50 locaties

35% KORTING MET GRATIS SOMFY-MOTOR

onze info-avond

Actie-advertentie 2013 op www.wullems.com

meer dan 90% van onze cursisten beveelt onze opleidingen aan

Bezoek onze infoavond! Zoetermeer: ma. 27 jan. (aanvang: 19.30 uur) Leidsewallen 80 (CKC ) Capelle aan den IJssel: di. 28 jan. (aanvang: 19.30 uur) De Vallei 2 (De Gaarde) Spijkenisse: ma. 27 jan. (aanvang: 19.30 uur) Lenteakker 5 (de Akkers) Dordrecht: di. 28 jan. (aanvang: 19.30 uur) Dudokplein 212 (MFC Het Palet) Vlaardingen: wo. 29 jan. (aanvang: 19.30 uur) Aristide Briandring 90 (Holy)

TOPKWALITEIT

MARKIEZEN MARKIES GEHEEL VAN MERANTI, HARDHOUT OF ALUMINIUM

Vraag nu onze brochure aan! 0800-4464464 (gratis) www.fabiusopleidingen.nl

25% KORTING Voor deze prijs nooit meer een vuren of grenen markies maar TOPKWALITEIT BIJ WULLEMS!

o.a. Rotterdam, Spijkenisse, Vlaardingen, Capelle, Delft, Zoetermeer, Dordrecht

SYB XANDER & zing en de mooiste De Kast & Volumia! liedjes MET ALLE NR.1 HITS!

Actie-advertentie 2013 op www.wullems.com

RENE FROGER Met

liefde

UITVERKOOP

vo or muziek

Spectaculair éénmalig concert MA. 17 FEBRUARI |

€ 21 | 29 | 36 | 42 | VIP € 69

MA. 24 FEBRUARI |

€ 19 | 26 | 32 | 39 | VIP € 64

Sfeervol, klein en intiem concert!

DI. 25 FEBRUARI |

DRESDEN

€ 23 | 31 | 38 | 44 | VIP € 69

CASSETTESCHERM

Speciale VIP kaarten voor de fans ! Deze zijn beperkt verkrijgbaar! Dit zijn de mooiste plaatsen vóór in de zaal incl. koffie/thee met verrassing en consumptie. In de VIP room wordt u live geëntertaind door de bekende pianist Delano Vossen die de mooiste liedjes van de genoemde artiesten voor u speelt. Ook ontvangt u een exclusief cadeau.

Het Dresden cassettescherm behoort tot de kwalitatieve toppers. Zwaar uitgevoerde geheel gesloten cassette voorzien van SOMFY-motor. Leverbaar in roomwit, star grey en antraciet.

AFAS CIRCUSTHEATER | SCHEVENINGEN | 20.00 UUR BEL 0900-1505 ( 0 , 4 5 € p m ) of MUSICOFLIFE.NTK.NL NU van €

1959,-

99,voor € 9 0x250,

beeld 50 (prijsvoor t leverbaar) aa iedere m

1 A RT IK EL

5KO0RT% IN G

BINNEN ZONWERING 35% KORTING

*

RAAMDECORATIE

2 ARTIKELEN

60% KORTING

SALE

Actie-advertentie 2013 op www.wullems.com

Actie-advertentie 2013 op www.wullems.com

*

3 ARTIKELEN OF MEER...

7 0 % KO

WULLEMS VERANDADAK NU COMPLEET GELEVERD INCL. LED-VERLICHTING, POEREN, METEN EN MONTEREN

S

IJ ACTIEPR

€ 1999,-

0x300, beeld 50 (prijsvoor t leverbaar) aa iedere m

Leverbaar vanaf € 899,-

Antraciet of roomwit leverbaar. Dakplaten, helder of opaal. Actie-advertentie 2013 op www.wullems.com

RT IN G *

*ALLEEN OP DE AFGEPRIJSDE ARTIKELEN (OP DE ORIGINELE PRIJS)! UITGEZONDERD ENKELE ARTIKELEN! Den Haag, Vlierboomstraat 423, (070) 368 08 92 • Hellevoetsluis, WC de Struytse Hoek 314, (0181) 32 25 20 Hoogvliet, Binnenban 50, (010) 416 09 98 • Maassluis, WC Koningshoek 92411, (010) 412 11 52 Rotterdam, Kruiskade 67-69, (010) 412 11 52 • Spijkenisse, Nieuwstraat 91, (0181) 62 00 45

www.aubonmarche.nl

Openingstijden: di/ t/m vr. 10.00 tot 17.00 uur, za. 10.00 tot 16.00 uur Dirksland vanaf nu ook gehele week geopend

27


28

|

Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

GRVVLHUQXPPHU DHV00-D-431ERXZHQ ERXZHQ DDQYUDDJGDWXP 209 GDWXPEHVOXLW GRVVLHUQXPPHU GRVVLHUQXPPHU 209 Informatie aangevraagde 209 Ă&#x160;Coolsingel 40EHSHUNWH vergunningen Ă&#x160;Gaffelstraat - kavel 3, PLOLHXYHUJXQQLQJ 2SGLWPRPHQWNXQWXQRJ of kadastraal object DDQYUDDJGDWXP JHHQ]LHQVZLM]HRIEH]ZDDU DHV00-D-431ERXZHQ GRVVLHUQXPPHU LQGLHQHQGLWZRUGWWH]LMQHU GDWXPEHVOXLW 209 WLMGJHSXEOLFHHUG9RRUPHHU GRVVLHUQXPPHU Ă&#x160;Nieuwe Binnenweg  144B Onderdeel van Allround Computer Service Halve Marathon Circuit en Loopserie ZUIDWEST Nederland LQIRUPDWLHRYHUGHYRRUWJDQJ 209 KDQGHOHQLQVWULMGPHW :HHN_ NXQWXRQGHUYHUPHOGLQJ Ă&#x160;â&#x20AC;&#x2DC;s-Gravendijkwal  64 UHJHOVUXLPWHOLMNHRUGHQLQJ YDQKHWGRVVLHUQXPPHU SODDWVHQUHFODPHERXZHQ DDQYUDDJGDWXP FRQWDFWRSQHPHQPHW%XUHDX GDWXPEHVOXLW GRVVLHUQXPPHU 2PJHYLQJVYHUJXQQLQJYLD GRVVLHUQXPPHU 209 (HQRYHU]LFKWYDQGHDDQJHYUDDJGHHQYHUOHHQGH WHOHIRRQRIHPDLO 209 UHJXOLHUHRPJHYLQJVYHUJXQQLQJHQLQGHDIJHORSHQ LQIRRPJHYLQJVYHUJXQQLQJ# Ă&#x160;Nieuwe Binnenweg  61B Verleende URWWHUGDPQO ERXZHQ GDWXPEHVOXLW omgevingsvergunning ZHHNLQGH+DYHQHQ,QGXVWULH&HQWUXPHQ3HUQLV GRVVLHUQXPPHU .LMNYRRUDOOHEHNHQGPDNLQJHQYDQGHJHPHHQWHRRN Ă&#x160;Gaffelstraat - kavel 4, Bezwaar bij verleende reguliere 209 of kadastraal object RSZZZURWWHUGDPQOEHNHQGPDNLQJ omgevingsvergunningen DHV00-D-431ERXZHQ g n i %HODQJKHEEHQGHQNXQQHQ +DYHQHQ,QGXVWULH ZRQLQJ GDWXPEHVOXLW v j i 7RZHU DDQYUDDJGDWXP schr tot 'HHOJHPHHQWH&HQWUXP WHJHQKHWYHUOHHQGHEHVOXLW GRVVLHUQXPPHU n i ­ &HQWUDDO%HYRHJG*H]DJ a N k j GRVVLHUQXPPHU i l ELQQHQ]HVZHNHQQDGDWXP 209 e g 209 Aangevraagde YDQYHU]HQGLQJHUYDQHHQ Aangevraagde Ă&#x160;Gaffelstraat - kavel 2, is mo 0 uur! Ă&#x160;Museumpark 25WLMGHOLMN 0 . omgevingsvergunning JHPRWLYHHUGHQRQGHUWHNHQG omgevingsvergunning of kadastraal object 2 1 SDYLOMRHQ DDQYUDDJGDWXP Ă&#x160;Coolsingel 42UHFODPH EH]ZDDUVFKULIWLQGLHQHQELMKHW Ă&#x160;Nieuwesluisweg 100 DHV00-D-431ERXZHQ GRVVLHUQXPPHU SODDWVHQWURWWHUV FROOHJHYDQ%XUJHPHHVWHUHQ ERXZHQSODDWVHQSRUWRFDELQ ZRQLQJ GDWXPEHVOXLW 209 DDQYUDDJGDWXP :HWKRXGHUV7DYGH$OJHPHQH DDQYUDDJGDWXP GRVVLHUQXPPHU Ă&#x160;Weena-zuid  130OLFKWUHFODPH GRVVLHUQXPPHU %H]ZDDUVFKULIWHQFRPPLVVLH GRVVLHUQXPPHU 209 DDQYUDDJGDWXP 209 3RVWEXV%$WH 209 Ă&#x160;Gaffelstraat - kavel 1, GRVVLHUQXPPHU Ă&#x160;Coolsingel  42UHFODPH 5RWWHUGDP8NXQWLQGLHQXHHQ Ă&#x160;Moezelweg 171YHUDQGHULQJ of kadastraal object 209 SODDWVHQEDQQHU EH]ZDDUVFKULIWELMKHWFROOHJH RSVODJPHWJHYDDUOLMNH DHV00-D-431 GDWXPEHVOXLW Ă&#x160;Karel Doormanstraat  DDQYUDDJGDWXP KHHIWLQJHGLHQGHHQYHU]RHN VWRIIHQ DDQYUDDJGDWXP GRVVLHUQXPPHU 329VDPHQYRHJLQJGULH GRVVLHUQXPPHU RPYRRUORSLJHYRRU]LHQLQJ GRVVLHUQXPPHU 209 De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat nierpatiĂŤnten ZLQNHOXQLWVHQYHUYDQJHQ 209 VFKRUVLQJ LQGLHQHQELM 209 Ă&#x160;Gaffelstraat - kavel 9, Ă&#x160;Coolsingel  5HFKWEDQN5RWWHUGDPVHFWRU of kadastraal object zoals42DQWHQQH Willem in leven blijven enSXLHQ DDQYUDDJGDWXP ook ĂŠcht kunnen blijven leven. We strijden GRVVLHUQXPPHU LQVWDOODWLHYRRUPRELHOH %HVWXXUVUHFKW3RVWEXV Verleende DHV00-D-431 GDWXPEHVOXLW voor meer donoren, maken ons hard voor preventie en werken 209 WHOHFRPPXQLFDWLH %0WH5RWWHUGDP9RRUHHQ omgevingsvergunning GRVVLHUQXPPHU vastberaden aan een draagbare kunstnier. Want dialyseren is geen leven, Ă&#x160;â&#x20AC;&#x2DC;s-Gravendijkwal  28 DDQYUDDJGDWXP GHUJHOLMNYHU]RHNLVJULIILHUHFKW Ă&#x160;Merseyweg 10 209 GRVVLHUQXPPHU YHUVFKXOGLJG8ZRUGWYHU]RFKW PLOLHXQHXWUDOHZLM]LJLQJ Ă&#x160;G affelstraat - kavel 7, maar overleven. We doen dan ERPHQNDSSHQHQ ook alles wat in ons vermogen ligt om het VQRHLHQ DDQYUDDJGDWXP 209 HHQNRSLHYDQKHWEHVOXLWPHHWH GDWXPEHVOXLW of kadastraal object leven van21XLWULW nierpatiĂŤnten te verbeteren. Dat doen we niet alleen. Maar DHV00-D-431 GDWXPEHVOXLW GRVVLHUQXPPHU Ă&#x160;Adrianastraat  ]HQGHQGLWNXQWXDDQYUDJHQELM GRVVLHUQXPPHU 209 samen met patiĂŤnten, onderzoekers, professionals, donateurs, bedrijven, DDQOHJJHQ DDQYUDDJGDWXP %XUHDX2PJHYLQJVYHUJXQQLQJ 209 GRVVLHUQXPPHU Ă&#x160;Chet onradstraat of kadastraal GRVVLHUQXPPHU YLDWHOHIRRQRIHPDLO Ă&#x160;%XQVFKRWHQZHJb 209 vrijwilligers en vele anderen die leven liefhebben. object RTD06-S-5020-G 209 LQIRRPJHYLQJVYHUJXQQLQJ# .&WLMGHOLMNHUHFODPH Ă&#x160;Gaffelstraat - kavel 5, Leven gaat voor, in alles wat we doen. www.nierstichting.nl UHWDLORYHULJERXZZHUN Ă&#x160;Blaak 555UHQRYDWLH%ODDN URWWHUGDPQO GDWXPEHVOXLW of kadastraal object

3PUUFSEBN

#FSJDIU

Leven gaat voor.

OPEN DAGEN ALBEDA COLLEGE

5, 10 km

of halve marathon

19 januari 2014

24 EN 25 JANUARI EN 27 MAART 2014 KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN AANMELDEN OP ONZE WEBSITE:

WWW.ALBEDA.NL/OPENDAGEN Info: Ruud Wessels loopevenementen@avwaterweg.nl www.avwaterweg.nl

Alleen in januari

21

% voordeel

De Hyundai i20 i-Deal > Nu online reserveren zonder verplichting > Belastingvoordeel 2013 > GeĂŻntegreerd navigatiesysteem > Bluetooth carkit > Lichtmetalen velgen > Hoge inruilpremie

Reserveer nu online op vandalen.hyundai.nl GARAGE VAN DALEN B.V. Schiedam Fokkerstraat 481, tel. 010 - 462 2531 Vlaardingen Buys Ballotlaan 4, tel. 010 - 434 870

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,2 - 6 (l/100 km) / 31,3 - 16,7 (km/l); CO2-emissie: 84 - 140 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL. AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN VAN STANDAARD UITVOERING. AANBIEDING GELDT ALLEEN OP UIT VOORRAAD LEVERBARE MODELLEN. ENERGIELABEL IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. ACTIE GELDIG MET DATUM KOOPOVEREENKOMST IN JANUARI 2014. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG IN DE SHOWROOM NAAR DE VOORWAARDEN.


Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

|

29

sport M.S.V.’71 verliest oefenduel 9RRUDIJDDQG DDQ GH 1LHXZMDDUVUH FHSWLH RHIHQGH 069· WHJHQ ]D WHUGDJHNODVVHU9LFWRULD·,QGHH KHOIW ZDV 069·· GH EHWHUH SORHJ PDDUZLVWGHRSJHOHJGHNDQVHQQLHW WHYHU]LOYHUHQ1DGHSDX]HZDUHQGH JDVWHQEHWHUHQGUXNWHKHWEHWHUHVSHO ZHOLQ GRHOSXQWHQXLW%RMDQ6WHID QRYPLVWHQQDPHQVGHWKXLVSORHJQRJ HHQVWUDIVFKRS

Bingoavond bij w.s.v. V.T.M. 2S MDQXDUL LV HU ZHHU HHQ ELQJR DYRQGELMZVY970DDQGH'U$O EHUW6FKZHLW]HUGUHHI'H]HYLQGW SODDWV LQ KHW DORP EHNHQGH EODXZH JHERXZ QDDVW KHW VSRUWFRPSOH[ YDQ 069· 'H NDQWLQH JDDW RP XXU RSHQ HQ GH EDOOHWMHV JDDQ RP RQJHYHHU XXU UROOHQ 'H ELQJR EHVWDDWXLWURQGHVZDDUYDQHUHHQ VXSHUURQGHLVPHWHHQMDFNSRW7LM GHQV GH]H %LQJR ]RUJW 970 ZHHU YRRUHHQKDSMHWXVVHQGRRUHQ]LMQHU DDQ GH EDU WHJHQ ]HHU VFKDSSHOLMNH SULM]HQHHQKDSMHHQHHQGUDQNMHEH VFKLNEDDU 9RRUQDGHUHLQIRUPDWLHNXQWXWHUHFKW ELM 7RQ $QGHUVRQ 7HO =LHRRNRQ]HZHEVLWHZZZZDQGHO FHQWUXPYWPQO

Prijsklaverjassen De Vloot 'HXLWVODJHQYDQKHWSULMVNODYHUMDVVHQ ELM 'H 9ORRW RS GRQGHUGDJ MDQXDUL ]LMQDOVYROJW0HYU%RVPDQ +U 9LMIYLQNHO  +U GHQ %HVWHQ +U:LW]LHU0HYU5RH ORIV  0HYU +DULQJ  +U :HVWGLMN+U8GR0HYU %HQWYHO]HQ  +U 9HUEUXJJH 'H SRHGHO SULMV ZDV YRRU GKU 9HULQJPHLHU 'RQGHUGDJ IH EUXDULLVHUZHHUSULMVNODYHUMDVVHQRP XXU

De Vliet strompelend het nieuwe jaar in $OVYHUSOLFKWRQGHUGHHOYDQGHJRHGH YRRUQHPHQV YRRU ZDV DOOH ELO MDUWHUV YDQ ¶GH 9OLHW· WH YHUVWDDQ JH JHYHQGDWKHWDOOHPDDOLQKHWQLHXZH MDDU EHWHU PRHVW +RJHUH LQGLYLGXHOH VFRUHVHQRYHUZLQQLQJHQ+HODDVZDV GHRSHQLQJVZHGVWULMGYDQLQGH FRPSHWLWLHRSMDQXDULELM$QNHU LQ 'H /LHU QRJ QLHW YHHOEHORYHQG (U ZHUGHQZHOHHQDDQWDOJRHGHSDUWLMHQ DIJHOHYHUG=RZRQ-DFN5LHWGLMNPHW WHJHQYDQ'LUN5REEHPRQG HQ GHHG -UJHQ 6SLHU JRHGH ]DNHQ GRRU-DQ*URRWVFKROWHQHHQSDNYRRU GHEURHNWHJHYHQ1XWWLJZDUHQRRN GH RYHUZLQQLQJHQ YDQ 7RQ 6WHHQKD JHQ HQ %HUWXV 5XLMVEURHN RQGDQNV HHQ VFRUH YDQ RQGHU GH .OHLQ YHUOLHVZDVHUYRRU$OOH9LVVHUHQ0DS 5LMSVPD 'HVDVWUHXV ZDUHQ HFKWHU GH YHU OLHVSDUWLMHQ YDQ +HQN 3DVVFKLHU GLH RQGDQNV]LMQSXQWHQ3DXO*URH QHYHOGUXLPYRRUPRHVWODWHQJDDQHQ -DQ3RVW RRNPHWHHQVFRUHERYHQGH  GLH WHJHQVWDQGHU 0DUFHO /XW WHUPDQ RQPRJHOLMN ELMKRXGHQ NRQ 1HHV /RGGHU ZHUG YHUSXOYHUG GRRU 3LHWYG6WDSHQ$GULH7ROOHQVPRHVW WHJHQVWDQGHU -DDS .HLM]HU HYHQHHQV UXLPYRRUODWHQJDDQ$OPHWDOZHUG ¶'H 9OLHW· PHW HHQ WHJHQ QHGHUODDJQDDUKXLVJHVWXXUG ,HWV EHWHU JLQJ KHW WZHH GDJHQ ODWHU LQ HHQ WKXLVGXHO WHJHQ GH %LOMDUWFOXE ¶(PPD·XLW9ODDUGLQJHQ /LHIVW YDQ GH YULHQGVFKDSSHOLMNH FRQIURQWDWLHV ZHUGHQ GRRU HHQ ¶GH 9OLHW· VSHOHU JHZRQQHQ 'H UXLPH FOXERYHUZLQQLQJ PHW WHJHQ JHHIWZHHUZDWPRHGYRRUWRH NRPVWLJHZHGVWULMGHQ

MVC heren verslaan koplopers Afgelopen zaterdag speelde MVC thuis zeer verdienstelijke wedstrijden. Op vrijdagavond won Heren3 met 4-0 van Move4u en Heren 1 en 2 wisten met 3-2 van de koplopers van hun poule te winnen. Ook Dames 1 moest het met een 5 setter doen en klap op de vuurpijl; het mix C team won de 1e wedstrijd met 3-1 van de jongens van Volley2B. Een goede start van het 2e deel van de competitie. 09&KHUHQPRHVWJHOLMNDDQGHEDN WHJHQ GH NRSORSHU 'H 'ULHVODJ PHW HHQ YHUVFKLO YDQ SXQWHQ PHW +H UHQ(HQRYHUZLQQLQJZDVQRGLJRP ELM WH EOLMYHQ HQ GH H SOHN ]HNHU WH VWHOOHQ 'H H VHW EHJRQ PHWHHQ VR OLGHHQJLQJJHOLMNRS09&ZLVWGH]H VHWWRFKQDDU]LFKWRHWHWUHNNHQ 'H 'ULHVODJ ZDV HHQ EHHWMH YDQ VODJHQOLHSLQGHHVHWPHWHHQHHQ JURWH DFKWHUVWDQG RS =H KHUSDNWHQ ]LFK ZHO PDDU NRQGHQ GH]H VHW RRN QLHW QDDU ]LFK WRH WUHNNHQ  $DQJH]LHQ 09& GH XLWZHGVWULMG PHW KDG YHUORUHQ ZDV KHW UHVXOWDDW QXDOEHWHU'HGHUGHVHWEHJRQYRRU 09&PRHL]DDPHQGH'ULHVODJNZDP VWHHGVEHWHULQKXQVSHO'RRUWHYHHO SHUVRRQOLMNHIRXWHQYDQ09&JLQJGH GHUGHVHWPHWQDDU'ULHVODJ,Q GHYLHUGHVHW]RXKHWGDQWRFKPRHWHQ JDDQ JHEHXUHQ 0DDU QLHWV OXNWH GH SDVVNZDPQLHWJRHGDDQGHVHWXSV ZDUHQ VOHFKW HQ GDDUGRRU NZDP HU JHHQDDQYDOPHHUXLW'H]HYLHUGHVHW JLQJGDQRRNPHWQDDU'ULHVODJ Haalbaar (HQ YLMIGH VHW PRHVW XLWVOXLWVHO JHYHQ 2SHHQRIDQGHUHPDQLHUOHHNKHWZHORI GHPRHL]DDPKHLGYDQ09&DIZDVJH YDOOHQLQGH]HODDWVWHHQEHVOLVVHQGHVHW

MvcH2 speler Fred Voskamp pareert block van De Drieslag. 'HSDVVZHUGQHWMHVJHEUDFKWGHVHWXSV NZDPHQ ZHHU DDQ HQ HU ZHUG DDQJH YDOOHQ]RDOVGH]HZHGVWULMGQRJQLHWZDV ODWHQ]LHQ3XQWQDSXQWZHUGELQQHQJH KDDOGHQ'ULHVODJZHUGOHWWHUOLMNYDQKHW YHOGJHVODJHQ$OV+HUHQKHWQL YHDXGDWGH]HODDWVWHVHWKHHIWJHWRRQG NDQ YDVWKRXGHQ LV HHQ WZHHGH SOHN LQ GHFRPSHWLWLH]HNHUKDDOEDDU Heren 1 09& +HUHQ NUHHJ YRRU GH HHUVWH ZHGVWULMGQDGHNHUVWYDNDQWLHPHWHHQ

HHQ ODVWLJH RSJDYH 'H QRJ RQJHVOD JHQ NRSORSHU 9ROOH\% NZDP QDDU 0DDVVOXLV 09& ZDV JHPRWLYHHUG QD HHQWHOHXUVWHOOHQGHXLWWHJHQGH]H WHJHQVWDQGHU 'H HHUVWH VHW ]HWWH GH WRRQYDQGHZHGVWULMG$DQ09&NDQW ZHUG KDUG JHZHUNW PDDU 9ROOH\% KDG YHUGHGLJHQG YHHO WHUXJ 3XQWHQ JLQJHQ RPHQRP HQ GH 9ROOH\% ZRQGHHHUVWHVHWPHWPLQLPDDOYHU VFKLO 'HWZHHGHVHWEOHHIRRN JHOLMN RSJDDQ PDDU HHQ 0&9GLSMH ZHUGQLHWPHHUJRHGJHPDDNW 

Foto: PR

,QGHGHUGHVHWKHUYRQG09&]LFK]HOI HQZDVGHEHWHUH 'HFUXFLDOH YLHUGHVHWZDVHUJVSDQQHQGHQ09& VORHJRSKHWODDWVWHPRPHQWWRH  'HYLMIGHVHWZDVYHUUDVVHQGJH QRHJ HHQ]LMGLJHU UHVXOWDDW 09& ZDV RQWNHWHQG RQGDQNV GH YHUPRHLG KHLG YDQ ELMQD XXU YROOH\EDO (HQ VQHO RSJHERXZGH YRRUVSURQJ ZHUG QLHW PHHU YHUVSHHOG  PHW GH PRRLH RYHUZLQQLQJ DOV UHVXOWDDW 09&VWDDWQXHYHQGHUGHPHWGHDQ GHUHFRQFXUUHQWHQNRUWHUDFKWHU

Schaakvereniging “Maassluis”

TOG’ers tafeltennissen zich naar ereplaatsen

8LWVODJHQ YDQ GH RS MDQXDUL JH VSHHOGH SDUWLMHQ YRRU GH LQWHUQH FRPSHWLWLH 'LUN %ULMV 0DUFHO %HU JHQ -DQ 3DUUH *HUW 'LMNVWUD +DQV4XDN-HDQ3DXO6FKULNV &RUU\9UHHNHQ'DDQ%XV3LHWGH -RQJ .DUHO 3DUUH 5LHQ GH %RHU 3HWHUYDQ:DDUGHQEXUJ3HWHU 6ZDUW-DQ6SRRU2SPDDQGDJ MDQXDUL LV KHW ZHHU 5$3,'VFKDNHQ 'H]H DYRQG ZRUGHQ HU YLHU SDUWLMHQ JHVSHHOGYDQPLQXWHQSHUSHUVRRQ

Geen winnaars, wel goede wedstrijden en ereplaatsen. Tafeltennisvereniging TOG kan positief terugkijken op de Zuid-Hollandse kampioenschappen in Schiedam. Zaterdag tafeltenniste Luuk Schwencke zich in zijn eigen sterkteklasse naar een vierde plaats. Stefano Timman en Frenk Poldervaart behaalden respectievelijk een vijfde en achtste plaats in hun licentieklasse. Luka Hage werd derde in de troostronde.

SHU SDUWLM %LM KHW ZHGVWULMG VFKDNHQ LVXXUSHUSDUWLMGHJHEUXLNHOLMNH WLMG 0HW 5$3,' LV KHW WRFK HYHQ ZDW VQHOOHU PDDU PDDNW KHW WRFK RRN ERHLHQG:HKRSHQZHHURSHHQJRH GH RSNRPVW 'H MHXJGDIGHOLQJ GRHW RRN JRHGH ]DNHQ $IJHORSHQ PDDQ GDJZHHUVFKDNHUWMHVDDQZH]LJGLH YRORSOHVNULMJHQHQHUQRJSOH]LHULQ KHEEHQRRN:LOWXPHHUZHWHQRYHU GHVFKDDNFOXEJDDWGDQQDDUGHZHE VLWHZZZVYPDDVVOXLVQO

CKC Maassluis nipt winnaar na kraker Afgelopen zaterdag stond alweer de derde streekderby voor CKC Maassluis op het programma: de altijd lastige uitwedstrijd tegen het in eigen huis nog ongeslagen ONDO in ‘s-Gravenzande. Het massaal toegestroomde publiek kreeg een ware thriller voorgeschoteld. 0DDVVOXLVKDGGHRSGUDFKWPHHJHNUH JHQRPVWUDNWHYHUGHGLJHQ0HWGHDO WLMGJHGUHYHQ7MHUN%ORHPYRRURSOXNWH GDWLQGHEHJLQIDVHKHHODDUGLJQD PLQXWHQ,QPLQXWHQWLMGNDQWHOGH GH ZHGVWULMG YROOHGLJ HQ VWRQG HU RS HHQVHHQYRRUVSURQJYRRU21'2 RSKHWVFRUHERUG5XVWVWDQG 1DUXVWSDNWH21'2GHGUDDGZHHURS 1DGLNWLHQPLQXWHQVWRQGKHW(U RQWZDDNWHHHQQLHXZYXXULQGHSORHJ HQGDWYXXUKDGHHQQDDP/HRQ.ORS SHQEXUJ+LMZLVWWZHHPDDONRUWDFKWHU HONDDUWHVFRUHQ1DHHQEHQXWWHVWUDI ZRUS YDQ +HQQH %ORHP ZDV GH DDQ VOXLWLQJ HHQ IHLW   21'2 NRQ

QRJ ZHO ZDW WHUXJ GRHQ PDDU LQ GH VWH PLQXXW VWRQG WRFK GH JHOLMNPD NHURSKHWVFRUHERUG (HQEH ODQJULMNH WUHIIHU YDQ /LVDQQH 0DUV 1D HHQWHJHQWUHIIHUZLVW.ORSSHQEXUJRRN GHELQQHQWHJRRLHQ:HHUKDG 0DUVHHQEHODQJULMNDDQGHHOLQKHWVFR UHYHUORRS GRRU YHUYROJHQV 0DDVVOXLV HLQGHOLMNZHHURSYRRUVSURQJWH]HWWHQ 1DGDW'HQLVH.ORRWZLMNGHYRRUVSURQJ HHQ PLQXXW YRRU WLMG KDG YHUGXEEHOG OHHN GH EXLW ELQQHQ YRRU 0DDVVOXLV 7RFK PRHVWHQ GH EH]RHNHUV QRJ HHQ WHJHQWUHIIHU GXOGHQ ZDDUGRRU KHW WRW GH DOOHUODDWVWH VHFRQGH VSDQQHQG EOHHI 21'2 0DDVVOXLV HLQGLJGH XLW HLQGHOLMNLQ.LMNYRRUKHWYROOH GLJHYHUVODJRSZZZFNFPDDVVOXLVQO Programma 0DDVVOXLV HQ VSHOHQ ZHHU WZHH EHODQJULMNH ZHGVWULMGHQ LQ GH ¶HLJHQ· 2O\PSLDKDO XXU0DDVVOXLV.RUEDWMR XXU0DDVVOXLV.RUEDWMR

%LM GH VHQLRUHQ ZLVWHQ WZHH 72*·HUV GH ILQDOH WH KDOHQ 'LH ILQDOH ZLQQHQ ]DW HU YRRU 0DUWLMQ +HQGULNV )OLFHQ WLH HQ5DMHQGHU6RHNKODO )OLFHQWLH QLHWLQ0DUWLMQGHO·(FOXVHEHUHLNWHGH NZDUWILQDOH HQ KHW QLHXZH 72*GXE EHO-HURHQ+HQGULNV$UWKXU'XNNHUGH

Vierde plaats voor Luuk Schwencke.

KDOYHILQDOH(HQDDQWDO72*·HUVVORWHQ GH WRHUQRRLGDJ WUDGLWLRQHHO DI ELM HHQ9ODDUGLQJVZRNUHVWDXUDQW Clubkampioenschappen 'H FOXENDPSLRHQVFKDSSHQ YDQ 72* ELM GH VHQLRUHQ YLQGHQ SODDWV RS YULM GDJ MDQXDUL LQ GH 2O\PSLDKDO 'H ZHHN HUQD VWDUW GH YRRUMDDUVFRPSH WLWLH(ULVELM72*0DDVVOXLVSOHNYRRU QLHXZH VHQLRU HQ MHXJGOHGHQ YDQDI MDDU -HXJG NRP YULMEOLMYHQG ODQJV RSYULMGDJDYRQGYDQDIXXULQGH 2O\PSLDKDO LQ 0DDVVOXLV 6HQLRUHQ YDQDI XXU LQ GH 2O\PSLDKDO RI GLQVGDJDYRQGHQ LQ GH 3DUNLHW]DDO YDQ WRW XXU =LH RRN ZZZWRJPDDVVOXLVQO RI QHHP FRQ WDFW RS PHW -HURHQ +HQGULNV KHQ GULNV#WRJPDDVVOXLVQO

Foto: archief/ PR


30

|

Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

Morgen:

samen profiteren van de Warme Winter Weken

1 5 % v

oordeel op het Au assortimepin*g nt

Jij een bed, zij een bed Jij een bed, zij een bed Auping zorgt voor een warm gevoel deze winter: nu 15% voordeel op het Auping assortiment. En bij aankoop van een compleet bed geeft Auping kinderen in een SOS kinderdorp in Guatemala een slaapplek om in te dromen. Zoek dus snel de warmte op bij een Auping winkel bij jou in de buurt. * Geldt in de actieperiode van 14 december 2013 t/m 2 februari 2014. Kijk op www.auping.nl/warmewinter voor de actievoorwaarden en de samenwerking met SOS Kinderdorpen.

Escudostraat 9 - Barendrecht T. 010 - 820 09 44 www.aupingplaza-barendrecht.nl

Lucebertstraat 34 - Spijkenisse T. 0181 - 89 53 30 www.aupingplaza-spijkenisse.nl


Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

|

31

We hopen echt naam te maken als dé skispecialist

Outdoor XL klaar voor skivakanties Outdoor XL heeft een groot assortiment ski’s. Op of buiten de piste, eigenaars Kees en Mark Voogd willen elk type skiër kunnen bedienen.

BARENDRECHT - “We zijn zelf fanatieke skiërs. Al van kleins af aan zijn we elk jaar in de sneeuw te vinden. Daarom hebben we altijd de wens gehad om een ski-afdeling te beginnen”, vertelt Mark Voogd. Hij is zelf net terug van een bezoek aan Oostenrijk om naar de laatste ontwikkelingen op skigebied te bekijken en te testen. Met de hele skiafdeling hebben we intensief alle modellen uit onze collectie getest”, zegt Voogd. “We willen graag dat degene die adviseert over de ski’s ook zelf met al onze ski’s eigen ervaring heeft. En komende week testen we alweer de eerste ski’s voor volgend seizoen.” Naast de ski’s van alle grote merken is er bij OutdoorXL veel aandacht voor de pasvorm van skischoenen. “Er wordt wel gezegd dat skiën de enige sport is waarbij mensen pijn in hun schoenen accepteren. Maar dat is onzin. Met de juiste skischoen moet je dat kunnen verhelpen”, stelt Mark

Voogd. “Pijnloos skiën is voor iedereen bereikbaar, als de juiste schoen maar wordt gekozen.” Daarom is het ook mogelijk om schoenen volledig op maat te laten maken, want sommige voeten passen gewoonweg niet in een schoen met een standaard leest. De voet van de klant wordt in de winkel opgemeten en aan de hand daarvan wordt bij Daleboot in Oostenrijk een passende schoen gemaakt. OutdoorXL maakt zelf custom inlegzolen. Ook die kunnen veel drukpunten in schoenen wegnemen. Het afgelopen jaar is er in de media veel aandacht geweest voor de veiligheid van het skiën. De veel besproken ski-airbag is hier ook te koop. “Als je in een lawine terechtkomt is je overlevingskans dan vele malen groter. Het is iets wat ik zelf ook overweeg”, zegt Voogd realistisch. OutdoorXL zorgt ook voor het onderhoud van ski’s. Voor het goed functioneren van ski’s moeten de groeven in het belag van de ski’s goed zijn onderhouden. Daarnaast is het aanbrengen van de juiste wax

Mark Voogd en Jolanda van Lambaart tonen de werking van de ski-airbag op de ski-afdeling. Skiërs dragen de airbag bij zich in een speciale rugzak. foto: Arco van der Lee heel belangrijk. De metalen zijkant van de ski wordt disk-geslepen met een keramische steen. De broers Voogd hopen verder dat de voorspelde kou ook echt komt en doorzet. Want welke wintersport is nu mooier dan het schaatsen door de Nederlandse polder. Dat schaatsliefheb-

bers OutdoorXL inmiddels duidelijk hebben gevonden, was wel te merken aan de schaatsclinic die OutdoorXL op 6 januari organiseerde op de nieuwe 400-meterbaan in Rotterdam. “We hadden meer dan 60 aanmeldingen en hebben na afloop veel enthousiaste mailtjes van deelnemers ge-

kregen.” Nu alleen afwachten of het ook in Nederland

Haglofs dag Zaterdag 18 januari staat OutdoorXL in het kader van het Scandinavische merk Haglofs. Dit Zweedse topmerk (onderdeel van Asics) maakte voor de Nederlandse olympische ploeg de technische kleding. Haglofs koppelt Scandinavisch design aan pure functionaliteit. Die dag is er een specialist van Haglofs aanwezig. Ook zijn er speciale Haglofs-acties.

Ale x an der S l ap en

-10%

-30%

! e l a s -20%

Elektrisch verstelbare

Boxspring

compleet met hoofdbord, matrassen en toppers, 180 x 200 cm, van E 3645,–

nu vanaf

e

1995,–

Bij ons vindt u topmerken zoals: Auping - Avek - Beddinghouse Lattoflex - Loddenkemper - Nolte Norma - Nox - Pullman - Silvana Texeler - Tempur - Vandyck en vele andere

Hartelijk welkom!

--40%

Alexander Slapen • Escudostraat 11 • 2991 XV Barendrecht T. 010 438 41 63 • I. www.slaapwel.nl Volg ons op

echt winter gaat worden. www.outdoorxl.nl

ma 13.00 uur - 17.30 uur • di/wo/do 9.30 uur - 17.30 uur • vr 9.30 uur - 21.00 uur • za 10.00 uur - 17.00 uur • Ingang Auping Plaza Gratis parkeren voor de deur!

-50%


32

30% K

|

Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

SALE ORT

30 RT

ING

%

IN

G

25

50%

K

ING KORT

O

RT

%

IN

G

KOM NAAR DE BEROEMDE BURCHTHUYSSALE 4 0% KO RTING

Stijl en sfeer met deze prachtige

Exclusieve kasten

Bank Bella Vista

Veel mogelijkheden en kleuren Graag geven wij u een passend advies

2,5 zits bank, vele stoffen mogelijk Van 1995,- voor

1750,-

Fauteuil hoog 1298,-

1095,-

50% 2 K 5 O RT % I

2,5 zitsbank Troy

% 0 2 ING T R O K

Duitse topkwaliteit, zuiver rundleder, met interieurvering In vele kleuren mogelijk van 1825,- nu

1395,-

ING KORT

SALE-SETPRIJS TROY 3 en 2,5 zitsbank 3850,-

2990,-

N

showmodel Bente Broodkast

In meerdere lederkleuren verkrijgbaar!

2650,-

1485,Eethoek Camiel Stoel: van 325,- voor Tafel: van 1785,- nu

Fauteuil Basalt

Kwaliteit voor een scherpe SuperSalePrijs Excl. voetenbank 1075,-

1430,-

265,--

showmodel Bente Dressoir Volledig massief 1950,-

850,-

1250,-

showmodel Eethoek Charm Tafel met 4 stoelen Kompleet 2796,-

1495,-

Bank Hester

Gezellige kwaliteitsbank Losse rug- en zitkussens Veel stoffen en leer mogelijk 1595,-

2,5 zitsbank Cambridge

Luxe rundlederen bankstel, afgewerkt met kleuraccenten. Verstelbare zitting Hoge fauteuil Lage fauteuil 2425,1555,1515,1395,1295,-

1895,-

1395,-

O Oorfauteuil Heste er

1195,1195,1

975,-

KIJK JK V VOOR NOG MEER SHOWMODELLEN OP ONZE WEBSITE! 40% KIJ 3 K 0% OR

WOONBOULEVARD

TIN

G

BARENDRECHT

Escudostraat 7 | 2991 XV Barendrecht | 010-456 69 99 www.burchthuys.nl

G


Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

|

33

sport Midweektocht w.s.v VTM :RHQVGDJ  MDQXDUL NXQQHQ GH ZDQGHODDUV RYHUGDJ ZHHU PHHOR SHQ PHW GH ZDQGHOVSRUW YHUHQLJLQJ 970 0DDVVOXLV 'H]H NHHU JDDW GH PLGZHHNWRFKW YDQ GH 970 ULFKWLQJ 2UDQMHGLMN 6WDHOGXLQVHERV 0DDVGLMN 8LWHUOLMNH ELQQHQNRPVW LV RP XXU%LMGHVWDUWNULMJHQGHZDQGHODDUV HHQURXWHEHVFKULMYLQJPHH0HQNDQ NLH]HQXLWDIVWDQGHQQONP 1DWHUXJNRPVWLVKHWOHNNHUELMNRPHQ LQ KHW ZDQGHOFHQWUXP YDQ GH 970 0DDVVOXLV 9RRU GH NRVWHQ EHGUDJHQ HXURYRRUQLHWOHGHQHQHXUR YRRU OHGHQ YDQ GH .1%/2 'H ZDQ GHOWRFKW LV RRN JHVFKLNW YRRU 1RUGLF :DONHUV 9RRU LQIR 5LD +HQGULNVHQ 8NXQWRRNLQIRDDQYUD JHQ YLD GH (PDLO GPVWDIIKRUVW# JPDLOFRP

Vergadering Maassluise Sport en Recreatieraad 9HUJDGHULQJ$OJHPHHQ%HVWXXUPDDQ GDJIHEUXDULDDQYDQJXXU6WDG KXLV0DDVVOXLV02]DDO.DPHU Agenda 2SHQLQJRSHQEDUHYHUJDGHULQJ 0HGHGHOLQJHQ 9DVWVWHOOLQJ YHUVODJ YDQ GH $OJH PHHQ%HVWXXUVYHUJDGHULQJYDQ QRYHPEHU ,QJHNRPHQSRVW 8LWJDDQGHSRVW 9HUJDGHUGDWD 6SRUWQRWDYHUYROJDFWLHV -DDUYHUVODJ 8LWYRHULQJZHUNSODQ 6WDQGYDQ]DNHQZHUNJURHSHQ D7DULHYHQEHOHLG E%UHHGWHVSRUW F6SRUWJDOD 5RQGYUDDJ Inspreken 1LHWOHGHQYDQGH065NXQQHQELMDDQ YDQJYDQGHYHUJDGHULQJLQVSUHNHQRS RQGHUZHUSHQ GLH ]LMQ JHDJHQGHHUG 7LMGHQV GH EHKDQGHOLQJ YDQ GH]H RQ GHUZHUSHQ WLMGHQV GH YHUJDGHULQJ NXQQHQ ]LM QLHW KHW ZRRUG YRHUHQ ,QVSUHNHUV NXQQHQ QLHW KHW ZRRUG YRHUHQ RYHU SHUVRQHQ %LM GH EHKDQ GHOLQJ YDQ EHJURWLQJHQ HQ GH GDDUELM EHKRUHQGH LQYHVWHULQJVSURJUDPPD·V PDJ XLWVOXLWHQG ZRUGHQ LQJHVSURNHQ RYHUGLH]DNHQGLHNXQQHQZRUGHQJH UHNHQGWRWKHWWDDNYHOGYDQGH0DDV VOXLVH6SRUWHQ5HFUHDWLHUDDG Vragenhalfuur 1D RSHQLQJ YDQ GH YHUJDGHULQJ PR JHQ DDQZH]LJH EH]RHNHUV YLD GH YRRU]LWWHU DDQ GH FRPPLVVLH YUDJHQ VWHOOHQ RI RSPHUNLQJHQ PDNHQ RYHU RQGHUZHUSHQGLHWRWKHWWDDNYHOGYDQ GH065EHKRUHQ

Zondag 19 januari: Ruitenburg Halve Komende zondag klinkt aan de Jan Schoutenlaan om 13:00 uur het startschot voor de vierde editie van de Ruitenburg Halve voor de officiële wedstrijd over 21,1 km en de prestatielopen over 5 en 10 km. 1DGHLM]LJNRXGHHGLWLHYDQ]LMQ GH YRRUXLW]LFKWHQ YRRU GLW MDDU DDQ ]LHQOLMN YULHQGHOLMNHU HQ ZRUGW GRRU GHRUJDQLVDWLHYRRU]LFKWLJJHKRRSWRS HHQ HYHQDULQJ YDQ KHW UHFRUG DDQWDO YDQ GHHOQHPHUV GDW MDDU JHOH GHQRSNZDPGDJHQ2PHHQLQGUXN WH NULMJHQ KRHYHHO PHQVHQ GDW ]LMQ ]RXPHQNXQQHQJDDQNLMNHQODQJVGH :HVWODQGVHZHJ ZDQQHHU DOOH ORSHUV NRUWQDGHVWDUWPLQXWHQODQJHHQODQJ JHUHNWOLQWYRUPHQULFKWLQJGH5R]HQ ODDQ+HWH[DFWHSDUFRXUVYDQGHGULH DIVWDQGHQLVWHUXJWHYLQGHQRSZZZ DYZDWHUZHJQO RQGHU ¶$9: (YHQH PHQWHQ· $9:DWHUZHJEHJRQLQPHWKHW RUJDQLVHUHQ YDQ GH KDOYH PDUDWKRQ LQ GH GHUGH ZHHN YDQ MDQXDUL ]RGDW QX DOZHHU GH WZLQWLJVWH HGLWLH RS GH ORRSNDOHQGHUVWDDW Try-out 9RRU KHQ GLH JUDDJ KDGGHQ PHHJH ORSHQ ]DO HU RS ]DWHUGDJPLGGDJ DOV DOWHUQDWLHI HHQ WU\RXW ZRUGHQ DIJH ZHUNWRYHUKHWSDUFRXUVYDQ]RQGDJ 'HVWDUWLVRPXXUHQYDQDI XXU NDQ LQ GH NDQWLQH DDQ GH $OEHUW 6FKZHLW]HUGUHHIZRUGHQRPJHNOHHG 1HW DOV RS GH ZHGVWULMGGDJ NDQ RS GH]H ]DWHUGDJ HHQ NRUWHUH DIVWDQG ZRUGHQ JHORSHQ HQ ]DO RQGHUZHJ

YHU]RUJLQJ DDQZH]LJ ]LMQ 'H 5XLWHQ EXUJ+DOYHLVWHYHQVGHGHUGHYDQGH YLMIORSHQYDQKHW$OOURXQGFRPSXWHU 6HUYLFHFLUFXLWGDWQRJ]DOZRUGHQJH YROJGGRRUGH0LGGHQ'HOIODQG IH EUXDUL HQGH$UFDGHKDOYHPDUDWKRQ PDDUW Vlaardingen $IJHORSHQ]DWHUGDJZHUGLQ9ODDUGLQ JHQ KHW YLMIGH 5XQQLQJ3RLQWFLUFXLW DIJHVORWHQPHWHHQ]ZDUHFURVVRYHU WLHQNP

10 km: *HUDUGGH/DQJH H 5RQYDQ GHQ %HUJ H +HUEHUW 6PLW :HUQKHU YDQ GHU +RHN %HUW 'DDPHQ  5XXG :HVVHOV HQ3HWHU1RRUGDP 5 km: 5RE3ULQV

TTV Groene Oase naar WK touwtrekken

+HW KHHW QX HHQPDDO :LQWHUVWRS PDDU.RQLQJ:LQWHULVHUQLHWDDQWH SDVJHNRPHQ$DQVWDDQGH]DWHUGDJLV GHRQGHUEUHNLQJZHHUYRRUELMHQGDQ KHUYDWWHQGHYRHWEDOOHUVGHFRPSHWL WLH ([FHOVLRU0RQWYDQJW]DWHUGDJRSKHW HLJHQ WHUUHLQ .DWZLMN HQ GDW EHORRIW GXV HHQ KHXVH NUDNHU WH ZRUGHQ ZDQW.DWZLMNPRHWGHJUDGDWLH]LHQWH YRRUNRPHQ([FHOVLRU0ZRQGZHG VWULMG LQ .DWZLMN PHW 9'/ JDDW

9RRUKHWHHUVWLQGHJHVFKLHGHQLVYDQ GH 779 *URHQH 2DVH XLW 0DDVODQG PDJ KHW DOV QDWLRQDDO WHDP QDDU KHW :.LQGRRUWRXZWUHNNHQLQ,HUODQGIH EUXDUL'LWZHUGEHSDDOGWLMGHQV GH ]HHU VSDQQHQGH VHOHFWLHZHGVWULM GHQGLHLQGHFHPEHUZHUGHQJHKRX GHQ 7RXZWUHNWHDPV XLW KHHO 1HGHU ODQGNXQQHQ]LFKRSJHYHQYRRUGH]H VHOHFWLHZHGVWULMGHQ RP LQ YHUVFKLO OHQGHNODVVHQGHVWULMGPHWHONDDUDDQ WHJDDQHQRUDQMHWHPRJHQYHUWHJHQ ZRRUGLJHQ 2QGDQNV GH YHOH JRHGH MDUHQGDW779*URHQH2DVHPHHGRHW ELQQHQGHWRXZWUHNZHUHOGLVKHWSDV GLWMDDUJHOXNWRPHHQSDVVHQGILWHQ FRPSOHHW PL[WHDP QHHU WH ]HWWHQ YRRUGHVHOHFWLHZHGVWULMGHQ+HWPL[ WHDPEHVWDDWXLWGDPHVHQKHUHQ GLHVDPHQQLHW]ZDDUGHUPRJHQZH JHQGDQNJ

RS EH]RHN ELM 7$99 LQ 7HU $DU +HW YHUVFKLORSGHUDQJOLMVWLVVOHFKWVGULH SODDWVHQHQYLHUSXQWHQ9'/NDQELM ZLQVW PRJHOLMN DDQVOXLWLQJ NULMJHQ ELM GHVXEWRS'HHHUVWHZHGVWULMGWHJHQ 7$99ZRQ9'/PHW069·GHU GHRSGHUDQJOLMVWJDDWLQ6FKLHGDP RSEH]RHNELM+HUPHV'96GHQXP PHU YLHU %LM ZLQVW NDQ 069· HHQ JDDWMHVODDQHQGHSRVLWLHYHUVWHYLJHQ 'H HHUVWH ZHGVWULMG WHJHQ GH 6FKLH GDPPHUVZHUGPHWYHUORUHQ

Jong talenten turnwedstrijd in Barendrecht

,Q GH PL[NODVVH PRHVW GH *URHQH 2DVHKHWLQGHVHOHFWLHRSQHPHQWH JHQ KHW )ULHVH 'HLQXP%ULWVXP ,Q GH HHUVWH ZHGVWULMG ZHUG WZHH NHHU JHWURNNHQGDWHLQGLJGHLQJHOLMNVSHO ,Q GH HHUVWH WUHN KDG *URHQH 2DVH GHRYHUPDFKW,QGHODDWVWHHQEHVOLV VHQGH WUHN OLHSHQ GH ]HQXZHQ KRRJ RS HQ GH RQWODGLQJ ZDV JURRW WRHQ GH *URHQH 2DVH QD ZHGHURP HHQ JRHGHVWDUW'HLQXP%ULWVXPRSUROGH 'HYHUHQLJLQJPDJGDDUPHHYRRUKHW HHUVW YRRU 1HGHUODQG XLWNRPHQ RS HHQ :. 2YHULJH WHDPV GLH 1HGHU ODQG YHUWHJHQZRRUGLJHQ ]LMQ 779 /DJHUZHLM 8WUHFKW KHUHQNJ779 0RQQLFNHQGDP 1+ROODQG KHUHQ NJHQ,W+HLGHQVNLS )ULHVODQG KH UHQNJ'H1.WRXZWUHNNHQLVRS IHEUXDULLQVSRUWKDOGH9UHHORRLQ'H /LHU9RRULQIRZZZJURHQHRDVHQO

Handbalvereniging Unitas ’63 +HWDIJHORSHQZHHNHQGZHUGHUZHHU YRORS JHKDQGEDOG 6RPPLJH WHDPV PRHVWHQ]HOIVWZHHNHHUDDQGHEDN

$WOHWLHNYHUHQLJLQJ $9· RUJDQLVHHUW ]RQGDJ MDQXDUL GH 'HOIWVH +RXWORRS9RRUGHMHXJGWRWHQPHW MDDULVHUHHQORRSYDQNPGRRUGH +HUWHQNDPS

Informatie 9RRU YHUGHUH LQIRUPDWLH UDDGSOHHJ ZZZDYQORIEHO*HUDUG$DUWV 3DUNHHUNOHHGHQGRXFKH JHOHJHQKHLG]LMQDDQZH]LJ

Uitslagen: =DWHUGDJMDQXDUL H5XQQLQJ3RLQWFURVV9ODDUGLQJHQ

Winterstop voetbal voorbij

Trimlopen bij AV’40 te Delft

Start 'HVWDUWLVRPXXUHQGHHOQDPH LV JUDWLV 2P XXU VWDUWHQ GH OR SHQ YDQ  HQ NP 'HHOQDPH KLHUDDQ NRVW Ą 'H]H WULPORSHQ ZRUGHQ JHKRXGHQ GRRU GH +HUWHQ NDPSHQGH'HOIWVH+RXW,QVFKULMYHQ NDQWHUSODDWVHYDQDIXXU$9· LVJHOHJHQDDQGH6SRUWULQJWH'HOIW DFKWHUGH6SRUWKDO%UDVVHUVNDGH

:HOLVZDDU EHJRQ SUHFLHV RS WLMG GH ]RQ WH VFKLMQHQ PDDU GH EOXEEHU HQ GHSODVVHQPDDNWHQGHPRHLOLMNKHLGV JUDDGWRWHHQKRJH*HUDUGGH/DQJH EOHHNKHWQLHWWHGHUHQZDQWQHWDOVGH HHUVWH GULH NHHU EOHHN KLM GH VQHOVWH YDQDOOHPDDO3URILFLDW*HUDUG6DPHQ PHWKHW0DDVOXLVH,UDGRFLUFXLWELHGHQ GH]HFURVVHQLQGH%URHNSROGHUZHO NHYRRUORSLJQLHWYDQGHORRSNDOHQGHU ]XOOHQ YHUGZLMQHQ LQ KHW QDMDDU HHQ XLWVWHNHQGDDQERGYRRUGHUHJLRQDOH FURVVORSHU

=DWHUGDJMDQXDUL¶ZDVHHQKHOH VSDQQHQGHGDJYRRUGHMRQJVWHOHGHQ YDQ GH ZHGVWULMGJURHS =LM WXUQGHQ GH]H GDJ YRRU KHW HHUVW HHQ HFKWH ZHGVWULMG0DQRX/DEUHHHQ$P\YDQ 9HHQOLHWHQKXQQLHXZHHQPRHLOLMNH RHIHQLQJHQ ]LHQ ZDDU ]H KDUG YRRU KHEEHQJHWUDLQG$P\KHHIWYROHQHU JLHYLHUPRRLHRHIHQLQJHQODWHQ]LHQ 0DQRX OLHW GULH YORHLHQGH RHIHQLQ JHQ]LHQHQPDDNWHSHURQJHOXNHHQ HLJHQ FUHDWLH ELM GH VSURQJ %HLGHQ PRJHQKHHOWURWV]LMQ5HQVNHGH1LH )OHXU:XUWKHQ0DULW%RW]LMQHHQMDDU

WMH RXGHU HQ OLHWHQ PRHLOLMNHUH RHIH QLQJHQ ]LHQ =H WRRQGHQ DOOH GULH GH NRSURO RS GH EDON 'DW LV KHHO NQDS ZDQW GH EDON LV ppQ PHWHU KRRJ HQ VOHFKWVFPEUHHG'HYORHURHIHQLQJ RQWKRXGHQZDVQRJZHOHHQRSJDYH PDDUGDWNRPWGHYROJHQGHNHHUKH OHPDDO JRHG 'H VSURQJ HQ GH EUXJ NXQQHQ ZH QD GH]H ZHGVWULMG ]HOIV JDDQ XLWEUHLGHQ PHW PRHLOLMNHUH RQ GHUGHOHQ'HYLMIGHPHLVMHV]LMQHHQ HUYDULQJULMNHUHQZLMDOV*90DDVVOXLV ]LMQRQW]HWWHQGEOLMPHWRQ]HNOHLQVWH NDQMHUV

Dames 1 1HWDOVYRULJHZHHNWHJHQ'(6WURIIHQ GHGDPHVHHQWHJHQVWDQGHUPHWYHHO OHQJWH HQ JRHGH DIVWDQGVFKXWWHUV 5RZDKNZDPRSPDDU8QLWDV¶ ZLVWPHWGHMXLVWHLQ]HWRSWHNR PHQ'DWKDGZHOZDWNUDFKWJHNRVW ZDDUGRRUGHWKXLVSORHJLQKHWUHVWDQW YDQ GH HHUVWH KHOIW QRJ NRQ XLWORSHQ QDDU2QGDQNVGH]HIRUVHDFKWHU VWDQG EHJRQ 8QLWDV ¶ RYHUWXLJHQG DDQ GH WZHHGH KHOIW PHW GULH GRHO SXQWHQ RS ULM ZHUG KHW +HODDV KHUVWHOGH 5RZDK ]LFK VQHO 2QGDQNV KDUGZHUNHQPRHVW8QLWDV¶JHQRH JHQQHPHQPHWHHQHLQGVWDQG Meisjes D 9RRU KHW HHUVW LQ WLMGHQ VSHHOGHQ GH PHLGHQ PHW HHQ ELMQD FRPSOHHW WHDP1RRUYDQ(LMNZDVJHEOHVVHHUG PDDU]DWHUZHOELMRSGHZLVVHOEDQN 1DGHQHGHUODDJRS]DWHUGDJQDPHQ

GHPHLGHQRS]RQGDJUHYDQFKH0H GHGDQN]LMJRHGNHHSHUVZHUNYDQ$Q QDEHO 2XW ERHNWHQ GH PHLGHQ WHJHQ 5RGDKXQHHUVWHRYHUZLQQLQJYDQGLW ]DDOVHL]RHQ'HHLQGVWDQGZDV Uitslagen (MHXJG &RQYHQWXV 8QLWDV ' MHXJG &RQYHQWXV 8QLWDV -RQ JHQV & 5RZDK 8QLWDV +HUHQ $ 6DWXUQXV 8QLWDV 'MHXJG 8QLWDV5RGD-RQJHQV&8QLWDV 5RZDK0HLVMHV%',268QLWDV 'DPHV5RZDK8QLWDV Wedstrijdprogramma zondag 19 januari (MHXJG XXU 8QLWDV ¶ +926 'MHXJG XXU 8QLWDV ¶ ',26 0HLVMHV%XXU8QLWDV¶9(/2 +HUHQ$XXU8QLWDV¶+HOODV 'DPHVXXU8QLWDV¶7UHIIHUV 9RRULQIRUPDWLHUDDGSOHHJGHZHEVLWH ZZZXQLWDVQORIEHORIPDLOQDDU$Q QHWWH +DUWPDQ   MHXJG ]DNHQ#XQLWDVQO


34

|

Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

Spectaculaire OP=OP

GROTE PAR INBOUWAP TIJEN PAR TEGEN WAA ATUUR NZINN LAGE PRIJZE IG N!

MAGAZIJN OPRUIMING!! GROTE COLLECTIE KEUKENS TEGEN SCHERPE PRIJZEN opper

€2.995,INCLUSIEF APPARATUUR

T

Luxe eilandkeuken

Keuken wordt geleverd met::

INCLUSIEF APPARATUUR

Nu voor een speciale prijs van

2014

€5.950,INCLUSIEF APPARATUUR

€6.499,-

DEZE KEUKEN MET KUNSTSTOF FRONTEN , GRANIETEN WERKBLAD EN RVS ONDERBOUWSPOELBAK

Royale hoogglans hoekkeuken

€3.995,-

€8.950,-

Keuken wordt geleverd met:

INCLUSIEF APPARATUUR

INCLUSIEF LUXE SIEMENS APPARATUUR

- Werkblad met rvs spoelbak en luxe mengkraan - Koel-/vriescombinatie - Rvs gaskookplaat - Rvs wandschouwkap - Rvs oven - Volledig geïntegreerde afwasautomaat Deze complete keuken vindt u bij ons voor

€3.695,INCLUSIEF APPARATUUR

€3.999,-

IN DIVERSE KLEUREN LEVERBAAR

5 JAAR GARANTIE

GROTE PARTIJEN INBOUWAPPARATUUR IN OF UIT DOOS MET VOLLEDIGE FABRIEKSGARANTIE BEKIJK NU ONS AANBOD OP ONZE SITE WWW.BUDGETPLAN.NL Inbouw combimagnetron

Inbouw oven

Van €373,-

nu voor

OP=OP

€299,00

OP=OP

Van €1.019,-

nu voor

€529,00

Inbouw oven

OP=OP Van €799,-

nu voor

HB84H500 Voorzien van 44 liter inhoud en 15 automatische programma’s

€349,00

OP=OP Van €1.090,-

nu voor

AMW820RVS Luxe combimagnetron voorzien van een grote inhoud, turbo hetelucht en grill met crisp functie

€599,00

OP=OP

Van €1.019,-

EKE6242-OM voorzien van tiptoets bediening en kookwekker

€299,00

nu voor

Inbouw inductiekookplaat

OP=OP Van €889,-

EH645QE11E 60 cm breed voorzien van 17 vermogensstanden en boosterfunctie, nismaat 56x49 cm

€499,00

nu voor

Inbouw koffiemachine

Stoomovens al vanaf €499,00 ZELF GEEN TIJD OM UW APPARATUUR IN TE BOUWEN? ONZE MONTEURS BOUWEN UW APPARATUUR VAKKUNDIG IN!

Volledig geïntegreerde vaatwasser

OP=OP

Van €2.450,-

nu voor

EKV6200.0.E Voorzien van Hoogwaardig keramisch maalwerk en cappuccino functie

€699,00

Compleet gemonteerd* voor €449,00

Van €899,-

voorzien van 5 afwasprogramma’s en orbital sproeisysteem voor een extra schone vaat

OP=OP

Volledig geïntegreerde vaatwasser UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Van €1.059,-

nu voor

volledig geïntegreerde vaatwasser voorzien van uitgestelde starttijd en aquastop

Inbouw koelkast

KRIK2204/A+ voorzien van 212 liter inhoud en deur op deur montage, nis hoogte 122 cm

OP=OP

Van €749,-

nu voor

Compleet gemonteerd* voor €499,00

€399,00 Inbouw koel-/vriescombinatie

€499,00

OP=OP

voorzien van ProClean en bijzonder laag geluidsniveau van 42dB, nishoogte 102 cm

€649,00

ARG727 Voorzien van 181 liter inhoud en sleepdeur montage

€369,00

nu voor

OP=OP

Volledig geïntegreerde vaatwasser (FAV50)

nu voor

Van €639,-

€349,00

nu voor

Afzuigkap

Inbouw koelkast

OP=OP

Keramische kookplaat

Inbouw combimagnetron FK89EL.20X/HA Voorzien van hetelucht en elektronische timer

INCLUSIEF APPARATUUR

- Luxe inbouwoven - Energiezuinige koel-/vriescombinatie - Volledig geïntegreerde vaatwasser - Keramische kookplaat met tiptoets bediening en kookwekker - Design eilandafzuigkap - Luxe eenhendel mengkraan

€5.999,-

T3405 RVS MET 5 JAAR GARANTIE voorzien van hetelucht en mantelkoeling

€5.995,-

OP=OP

Van €979,nu voor

ART 491/A+/2 voorzien van 266 liter inhoud, energie klasse A+

Compleet gemonteerd* voor €599,00

HP90I Voorzien van 1000m3/h afzuigcapaciteit en randafzuiging

OP=OP

Van €1.199,-

€399,00

nu voor

Afzuigkap

HBT6IX Voorzien van metalen vetfilters en halogeen verlichting

OP=OP Van €429,-

nu voor

€199,00

OP=OP

Van €3.090,-

nu voor

Design afzuigkap

KD9980.0BGE Voorzien van 800 m3/h afzuigvermogen en luxe LED verlichting

€649,00

OP=OP

Tevens leverbaar als

eilanduitvoering nu voor

€499,00 €799,00

OP ZONDAG GESLOTEN Tinstraat 10 C t/m F - 2984 AN Ridderkerk - (Industrieterrein Donkersloot zuid) Tel: 0180-442322 Fax 0180-421534 Geopend maandag t/m donderdag van 10.00 - 17.30 uur. Vrijdag van 10.00 - 21.00 uur (koopavond). Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur


Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

Succesvol adverteren in de krant en op internet met Duo’s! Bel : 0900 - 674 38 36 E-mail : telesales@wegenermedia.nl

www.duos.nu Familie & Relatie 198 Mededelingen

SPOTGOEDKOOP

BUITENLAND BELLEN Hoe werkt het:

U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049): 1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft 2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560) 3. U drukt op het hekje (#) U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

Zone 1 Argentiniё - Vast Australiё - Vast Bahrein - Vast Belgiё - Vast Braziliё - Vast Canada - Vast Canada - Mobiel China - Vast China - Mobiel Colombia - Vast Cyprus - Vast Denemarken - Vast Dom. Rep. - Vast Duitsland - Vast Engeland - Vast Frankrijk - Vast Georgiё - Vast Griekenland - Vast

Zone 2 Algerije - Vast Aruba - Vast Belgiё - Mobiel Braziliё - Mobiel Bolivia - Vast Bulgarije - Vast Colombia - Mobiel Costa Rica - Mobiel Curacao - Vast Duitsland - Mobiel Egypte - Vast&Mob Engeland - Mobiel

Zone 3

0900-123 8081 (5 cpm) Hong Kong - Vast Hongarije - Vast Ierland - Vast India - Vast&Mob Israёl - Vast Italiё - Vast Japan - Vast Kroatiё - Vast Luxemburg - Vast Maleisiё - Vast&Mob Marokko - Vast Mexico - Vast Nieuw-Zeeland - Vast Noorwegen - Vast Oostenrijk - Vast Peru - Vast Polen - Vast Portugal - Vast

Roemeniё - Vast Rusland - Vast Singapore - Vast Singapore - Mobiel Sloveniё - Vast Slowakije - Vast Spanje - Vast Taiwan - Vast Thailand - Vast Thailand - Mobiel Trinidad&Toba - Vast Tsjechiё - Vast USA - Vast&Mobiel Venezuela - Vast Vietnam - Vast Zuid-Afrika - Vast Zweden - Vast Zwitserland - Vast

0900-123 8082 (10 cpm) Finland - Vast&Mob Frankrijk - Mobiel Griekenland - Mobiel Hongarije - Mobiel Ierland - Mobiel Indonesiё - Vast Indonesiё - Mobiel Irak - Vast Iran - Vast Israёl - Mobiel Kenia - Mobiel Malawi - Mobiel

Nigeria - Mobiel Oostenrijk - Mobiel Polen - Mobiel Portugal - Mobiel Roemeniё - Mobiel Rusland - Mobiel Spanje - Mobiel Sri Lanka - Vast Tsjechiё - Mobiel Turkije - Vast Vietnam - Mobiel Zweden - Mobiel

0900-123 8083 (25 cpm)

Afghanistan - Vast Filippijnen - Vast Afghanistan - Mobiel Filippijnen - Mobiel Angola - Vast&Mob Ghana - Vast&Mob Argentiniё - Mobiel Irak - Mobiel Armeniё - Vast Iran - Mobiel Aruba - Mobiel Italiё - Mobiel Australiё - Mobiel Kaapverdiё - Vast Bosniё - Vast Kaapverdiё - Mobiel Burundi - Mobiel Kameroen - Mobiel Curacao - Mobiel Kroatiё - Mobiel Dom. Rep. - Mobiel Malawi - Mobiel Dubai - Vast Macedoniё - Vast Ecuador - Vast Namibiё - Mobiel Ecuador - Mobiel Nieuw-Zeeland - Mob

Oekraїne - Vast Oekraїne - Mobiel Pakistan - Vast Pakistan - Mobiel Saudi-Arabiё - Mobiel Serviё - Vast Slowakije - Mobiel Sri Lanka - Mobiel Suriname - Vast Suriname - Mobiel Tunesiё - Vast Turkije - Mobiel Zuid-Afrika - Mobiel Zwitserland - Mobiel

Hoe kan ik starten met besparen? • U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen! • Werkt met alle providers. • De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

KIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NL

PATRICIA 22 jaar. Ik ben een leuke spontane ondeugende meid van 22 jr en zoek een mand die zin heeft in een date. Interesse? Reageer. 0906-10.10.162 box: 574198

ROTTERDAM e.o. Hoi met Els 44 jr en ik heb behoefte naar iets leuks in mijn leven. Ik houd van aanpakken en daarom deze adv. Jij? 0906-10.10.162 box: 959281

Man zoekt vrouw. ONGEBONDEN man zoekt vrouw. Mijn hobby s zijn motor rijden, sauna bezoeken en sporten. Wie heeft er zin om leuke dingen te doen? Bel me 0800-4122 box: 439134

Man zoekt vrouw. SPORTIEVE man 55+. Ik ben een leuke man en ik zoek een hele lieve, warme vrouw om een goede relatie mee op te bouwen. Wie wil?? Bel me 0800-4122 box: 922358

ITALIAANSE. Hoi hoi lieve mannen, ik ben een mooie Italiaanse vrouw die op zoek is naar een hele warme vriendschap, wie weet wat meer. Bel 0906-10.10.162 box: 273823

Man zoekt vrouw. DEN HAAG e.o. Hallo ik ben een kale man van 46 jr en heb groene ogen. Ik zou graag een vrouw willen ontmoeten vanaf 20 jaar. Bel me nu! 0800-4122 box: 279215

MARGOT 48 jaar. Dag mannen ik ben een leuke vrouw van 48, donker haar en blauwe ogen. Ik ben op zoek naar een leuke relatie. Ben je serieus? 090610.10.162 box: 192690

NELL 59 jaar. Ik ben Nell uit omgeving Eindhoven / Tilburg en zoek een vaste relatie. Ben jij een man die nog midden in het leven staat? 0906-10.10.162 box: 271806

Lotte wil AFSPREKEN. Ik ben een lekkere en ondeugende vrouw. Welke leuke man wil met mij afspreken? Ik ben heel diskreet. Bel me maar 0906-10.10.162 box: 679772

MAATJE gezocht. Na het overlijden van mijn man zoek ik een maatje. Ik wil samen met jou leuke dingen doen. Serieuze reacties graag 0906-10.10.162 box: 841877

Met SILVANA. Ik ben 25 jaar en ik heb zin in een leuke man om lekker mee te Zo kunt u reageren kletsen aan de telefoon. Ik op advertenties ben benieuwd wie mij gaat met boxnummer: bellen? 0906-10.10.162 box: ! Bel naar 0906-10.10.162 873215 (45 cpm) en kies in het hoofdmenu een 4. 110 Oproepen ! Toets nu het boxnummer GEZOCHT: dames permain van de advertentie nent/watergolf model met waarop u wilt reageren. wat korter haar, mag niet ge- ! Nu kunt u de advertentie verfd zijn, voor mijn examen beluisteren en eventueel op 28 jan. vervoer wordt gedirect reageren. regeld. Gratis. 06-42477037 ! Liever direct apart met een leuke vrouw? Kies dan in 130 Therapieën & het hoofdmenu een 1. ! Vrouwen bellen gratis Welzijn 0800-4122 Nani, MEDIUM kan alle pro- ! Vragen? Bel onze klantenservice blemen oplos., liefde, zaken, 0900 - 123 22 33 (80cpm) exam. ziekte. T 06- 43125596. Prof. Wahab, medium helpt bij al uw. problemen; liefde, zaken, examen, besch. ! 0687503849 / 010-2291280

135 Relatiebemiddeling

RELATIEBASIS

persoonlijke begeleiding, groot landelijk ledenbestand, intakegesprek bij u thuis, leden 29-89 jaar 088-0542400 (lokaal tarief) www.relatiebasis.nl BER-lid

Onroerend Goed 520 Bedrijfs Onroerend Goed Aanbod Te HUUR: Nieuwe Haven 55/ 57 Schiedam. Opslagruimte van 5.5 X 3 mtr., van 4 X 3 mtr. & van 1 x 2.5 x 2.5 mtr Camera bewaking. ! 0108183004 / Mob. 06-51613235. pvandorp38@gmail.com

329 (Sport) Massages

536 Aanbod Kamers te huur

BAI HE Chinese Massage, mooie salon E 30,- p.u. Vele mas. aanw. ! 06-14938530 A.d. Ruyterweg 22a, R'dam

Te huur (evt. tijdelijk): kamer in centrum VLAARDINGEN voor een ouder persoon. ! 06-83184841

Huis & Tuin 205 Onderhoud & Reparaties Voor al uw klus werk in en om het huis bel de vakman CRISIS prijzen. Tel. 0644925729.

225 Woninginrichting

210 Schilderwerk BEHANGER vr. behang, verf en witwerk enz. Vrijbl. prijsopgave. Ook voor stucwerk. ! 06- 34019465

226 Inboedels

DAMES OPGELET Caravan verkopen?

Spreek gratis jouw advertentie in en kom in contact met leuke mannen. Bel gratis:

0800-4122 www.provincie-dating.nl

Plaats dan een advertentie

Hobby & Sport

Man zoekt vrouw. VROLIJKE Nico 58. Liefde, aandacht en tederheid dat wil ik een 145 Braderieën & Markten vrouw geven. Ik ben blond en heb bruine ogen. Wil jij SNUFFELMARKT zo. 19 Jan. Zon. 19 jan. Kofferbakmarkt R'dam-west. 11 - 15 uur. W.c. HOOGVLIET met mij op stap? Bel 0800- Visserijplein Willy's even. 06-53 75 27 41. deeln. E 11,- inl. 0111-410532 4122 box: 810962

35

VLOOIENMARKT Zon. 9 Feb. * MEGA - VLOOIENMARKT * Leuk Thuiswerk, tot E 2500! & 2 Mrt., Zwijndrecht, Devel- 8 & 9 Mrt. Feijenoordstadion Inpakken snoep, stickeren. (10-16 u.) 200 kr. per dag Info: 0909-400.6000 (90cpm). hal (10-16 u.) 06 - 53777967 !06 - 53777967. DE WITTE MARKT de Vlooienmarkt v. Ned. ± 250 krm. 9-2 VLOOIENMARKT op 't R'damElke zat. 07.00-16.00u. Snel- Heemraadsplein DDD Personeel weg R'dam-Zierikzee, richt. West. Info: ! 06-83036368 / zoekt 's Gravendeel, afsl. Boons- BB-Evenementen.nl weg / Ind. terrein Heinenproductiemedewerkers oord. Entr. E 2,00. 65+E 1,50, Let op ! Kofferbakverkoop 18 jaar of ouder? kraamhr. E 25,- 078-6764752. Zo 19 Jan bij Silverdome, Klaar met school en van der Hagenstraat 20 op zoek naar een baan 26 Jan ROMMELMARKT in Zoetermeer. Pl. v.a. E 10.voor langere periode? de Margriethal Schiedam 9- Beukers ! 06-50583127. Geen zin meer 17uur. MDV 06-41010900. om te leren en klaar Mega SNUFFELMARKT 15 + voor een leuke baan? Vlooienmarkt zo. 26 Jan., 16 16 Feb. Bleiswijk VeilinghalBEL DDD ! Feb. & 30 Mrt. Ridderkerk len Flora Holland. KlappolSph. de Fakkel (13-17 u.) Ca. Bel: 010 - 243 08 98 der 130. Bijna 350 kramen 100 kramen !06-53777967 www.dddpersoneel.nl met mooie oude spullen. vanaerlebv.nl 0492-525483 Zon. 9/2 VLOOIENMARKT Capelle a/d IJssel. Sporthal 2 FEBRUARI de Lijster, Lijstersingel 20. DDD Personeel VLOOIENMARKT Donevents.nl 0294-237320 Sporthal de Schenkel zoekt 's Gravendeel 25 & 26 JANUARI Voormannen Tel: 06-83036368 VLOOIENMARKT IN AHOY (meewerkend) bb-evenementen.nl Kraam E 30,00 - hoek E 35,00 voor het aansturen van Info: BB-EVENEMENTEN.NL Duo's zijn altijd overzichtemedewerkers en zorgen Tel: 06-83036368 voor een soepel productielijk gerubriceerd proces. Ben jij een aanpakker, kun je MEGA KAMPEER & (VOOR)TENTEN SALE NU NO nauwkeurig omgaan met MEER G computersystemen en orders en schuw je zwaar werk niet? Grijp deze kans en bel ons voor het maken van een afspraak voor een mooie baan in de metaalsector! Mogelijkheid vaste baan!

50 VOORTENTEN KEUS! HALVE PRIJS

OPEN MA T/M ZAT 9.30-17.00

KOOPZONDAG 19 JAN Stadionweg 31, 3077 AP Rotterdam 010-4970832 vervat.nl

Auto & Vervoer 667 Te koop gevraagd

Bel: 010 - 243 08 98 www.dddpersoneel.nl

Zaken & Financiën 326 Administratief advies

HUGO vraagt auto's+jeeps+ Uw BOEKHOUDING en bebussen.**RDW Vrijwaring** lastingzaken zijn bij ons in Tel.06-12258443 v. 8u tot22u goede handen. De specialist voor de MKB/ZZP ondernemer. www.partuur.nl 010GEVRAAGD Auto's, RDW 4161039. vrijw. U belt, wij komen! 24 Autosloperij de Zaag vraagt u. per dag ! 06 - 174 388 76. 308 Belasting loop-, sloop- en schade auto’s. Vanaf E100,- Direct DUO's voor alles wat u wilt RDW vrijwaring. Gratis op- (ver)kopen. Kijk in deze krant BETAALBARE hulp voor uw haaldienst. Tel 010-4201897. of op WWW.DUOS.Nu belasting / boekhouding. Tel. 06-26 01 62 27 OCCASIONINKOOP.NL Wij geven een goede prijs voor uw auto, contant geld + RDW vrijw. Gouderakstr. 51, naast Starfit R'dam IJsselmonde. Tel. 010 - 48 22 236.

699 Rijscholen

VERKEERSSCHOOL Beider rijschoolinholland 1e 10 lesBelang sinds 1978. Actie!! 1e sen E 20.- per les. Ook autorijles E 9,95!! daarna E 25,= maat ! 06 - 412 89 733 per les, schakel & automaat! www.beider-belang.nl of tel. delierverkeersopleidingen 06-14472464 Lid Bovag ! 010-4257726/ 06-24690469 R'dam 1e les Duo's doen het. Lees maar.... E 14.50, vervolg E 20 p.les

Werk & Inkomen 790 Opleidingen & Cursussen

Nederlandse Kappersakademie zaterdag 25 januari 2014

Open Dag

10.00 - 15.00 uur.

Erkend diploma, OV-jaarkaart, studiefinanciering, dagof avondopleiding. Kom 25 januari langs om in te schrijven aan de Mariniersweg 149 in Rotterdam. 010-4111315 (1) www.kappersakademie.nl

www.tussencorenkitsch.nl Trappen BEKLEDEN incl. ta- WONINGONTRUIMING zeer pijt v.a. E 150,-. Ook voor vi- vakkundig en goedkoop van Start in januari HORECA opnyl. Tel. 0181 - 40 32 98 A tot Z geregeld 06-46396866 leiding Gastheer/gastvrouw. Reageren op een advertentie met Ook kok, ZWK en N4. HoreNieuwe wasmachines v.a. WONINGONTRUIMING: caacademie.nl brieven onder nummer E 269.-, droger, vaatwasser, Vakkundig en de goedkoopStuur uw brief aan: koelkast, kookplaat. Wij be- ste. www.rebwo.nl of Tel. 780 Personeel zorgen gratis in R'dam en 06-24197514. Wegener Media Aangeboden omgeving! KeukeninbouwRubrieksadvertenties apparatuur m. l. schade tot Postbus 36, 6500 DA Nijmegen Den Uw accountant te duur ? Uw 70% korting. Nwe. en occ. Woningontruiming Vergeet vooral niet in de linkerbovenhoek van de Haan. Opkopen van hele BOEKHOUDING, lonen en gashaarden v/a E 199,met 3 envelop het briefnummer te vermelden! alle belastingzk. mooi tarief. jaar garantie. Onderh. gas- en gedeeltelijke inboe- Sinds '78. Tel. 010-425.47.28 dels. Antiek, porselein, haarden en geisers. BergLEUKE mannen gezocht. Ben MIDDEN NL. Hoi ik ben een kleding. ! 010 - 4125790/ of kijk op www. adkas.org jij een leuke man die nu zin slanke vrouw en ik zoek een seln. 317-319. / 010-2439087. 06-53703110 / KvK111289, heeft in een lekker gesprek? man waarmee ik een goed 720 Huishoudelijk www.denhaan010.nl Ik ben een mooie blonde gesprek kan voeren en 235 Beeld & Geluid Personeel waarmee je kunt lachen. Wie dame en ik heb zin in jou. KTV video rep. LEENING, huishoudelijke 0906-10.10.162 box: 817948 wil? Bel 0906-10.10.162 box: Wolphaertsbocht 81, T. 010- Duo's voor een snel Gezocht 163010 HULP. 3 u. p. 2 weken. G. Jasucces! 4294359. Gratis prijsopgave. cobs Piershil. 0186-692873.

140 Contact

|

785 Personeel Gevraagd Gezocht voor een trailerreparatiebedrijf in Rot. Waalhaven Ervaren TRAILERMONTEUR. Leerling trailer monteur APK 1 keurmeester Sollicitaties tel. 010-4951055 of christina@jiannis.nl Verkopers/POELIERS gevr. fulltime. Regio Rotterdam en Den Haag. Ervaring vereist. Grootverbruik voor de horeca. Goed loon. Bel telnr. !06-33371801 (Ralf Koops) www.hoekwerk.com Duo's doen het. Lees maar....

755 Overig Personeel Gevraagd

HOVENIERS, MACHINISTEN, VOORMANNEN EN GROENVOORZIENERS GEZOCHT! Heb je ervaring in een van deze beroepen? Solliciteer dan bij HERENBOS via: 079-3162401 of www.herenbos.nl

Voor E 55,- vult NvdMolen uw belastingaangifte bij u thuis in. Ondernemers scherp tarief. 06-25252786.

64% VAN DE BOODSCHAPPERS LEEST DÉ WEEKKRANT!

dé Weekkrant is overal welkom


36

|

Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014


Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

|

37

sport VDL ziet terug op geslaagde Feyenoorddag ,Q KHW NDGHU YDQ KHW DPDWHXUSDUW QHUVFKDS WXVVHQ )H\HQRRUG HQ 9'/ ZRUGWKHWLQWXVVHQHHQWUDGLWLHGDWLQ GH ZLQWHUPDDQGHQ GH )H\HQRRUG DFDGHP\ LQ 0DDVVOXLV WH JDVW LV $OV GDQ DOOH WRSMHXJGHOIWDOOHQ YDQ )H\H QRRUG PHW KXQ WHJHQVWDQGHUV RS EH]RHNNRPHQZRUGWHHQPHJDRUJD QLVDWLH YHUHLVW RP DOOHV LQ JRHGH ED QHQ WH OHLGHQ 7LHQWDOOHQ YULMZLOOLJHUV ]LMQGDQRRNQLHWDOOHHQRSGHVSHHO GDJ PDDU RRN LQ GH ZHHN GDDUYRRU YRORSLQWRXZJHZHHVWRPDIJHORSHQ ]DWHUGDJ DOOHV JODGMHV WH ODWHQ YHUOR SHQ 'DW UHVXOWHHUGH LQ JURWH WHYUH GHQKHLG YDQ GH WHFKQLVFKH VWDI YDQ )H\HQRRUGRQGHUOHLGLQJYDQ'DPLHQ +HUWRJ 7HJHQVWDQGHUV YDQ GH )H\HQRRUG WHDPV NZDPHQ YDQ DQGHUH JHUH QRPPHHUGH SURIFOXEV ]RDOV YDQ )& 7ZHQWH 1$& %UHGD )& GHQ %RVFK HQ )RUWXQD 6LWWDUG +HW VSHHOVFKHPD OLHW WRFK RRN ZDW UXLPWH WRH YRRU MHXJGWHDPV YDQ GH YRHWEDOVFKROHQ YDQ 599+ HQ $OSKHQVH %R\V HFKWHU RRNNRQHHQWZHHWDO9'/MHXJGWHDPV ZRUGHQLQJHGHHOG 8LWHUDDUG VWDDQ GRRU SURIFOXEV JHVH OHFWHHUGH MRQJH YRHWEDOOHUV YRORS LQ GH EHODQJVWHOOLQJ YDQ IDPLOLHOHGHQ GLHGDQRRNLQJURWHQJHWDOHDDQZH]LJ ZDUHQ(HQYRRU]LFKWLJHUDPLQJGXLGW HURSGDWPHHUGDQGULHGXL]HQGWRH VFKRXZHUVKHW9'/FRPSOH[KHEEHQ EH]RFKW 'HMRQJHVHOHFWLHYRHWEDOOHUVYDQSURI FOXEVDOV)H\HQRRUGGURPHQYDQHHQ FDUULHUHLQGH.XLSHQPHWDOOHHQHUJLH GLHGHMHXJGHLJHQLV¶JDDQ]HHUGDQ RRN YRRU· 'DW HQWKRXVLDVPH LQ VD PHQKDQJ PHW KXQ WDOHQWHQ ]RUJGHQ YRRUERHLHQGHZHGVWULMGHQPHWWHFK QLVFKHKRRJVWDQGMHVGLHDOOHV]LQVGH PRHLWH YDQ KHW EHNLMNHQ ZDDUG ZD UHQ'HNUDFKWYDQGH)H\HQRRUGDFD GHP\ ZHUG RQGHUVWUHHSW GRRU KHW ZLQQHQYDQDOOHZHGVWULMGHQRSWZHH QDWZ7ZHQWH(ZLVWWHZLQQHQYDQ )H\HQRRUG ( WHUZLMO ]RZDDU 9'/ ) PHW)H\HQRRUG)YHUVORHJ $IVOXLWHQGVSHHOGH9'/WHJHQ)H\H QRRUG$PHWDOVFRDFK5R\0DNDD\ +HW ZHUG ]HNHU JHHQ RQJHOLMNH SDUWLM PDDU QLHWWHPLQ PRHVWHQ GH EODXZ ZLWWHQPHWHHQQHGHUODDJJHQRH JHQ QHPHQ +HW ZHUG HHQ VOXLWVWXN YDQ HHQ YRHWEDOGDJ ZDDU 9'/ YHHO HHUPHHKHHIWLQJHOHJG

Klaverjasclub De Vloot :RHQVGDJMDQXDULNRQHUELMNODYHU MDVFOXE 'H 9ORRW JHVSHHOG ZRUGHQ PHW WDIHOV 'H KRRJVWH VFRUH ZDV GH]HNHHUYRRUPHYUGH*UDXZ SXQWHQ(UZDUHQVSHOHUVGLHPHHU GDQ SXQWHQ ZLVWHQ WH YHU]DPH OHQ 'H XLWVODJ YDQ ZHHN ZDV DOV YROJW0HYUGH*UDXZ+UGH /HO\+UGH%HVWHQ+U YDQGH.DD\0HYU%HHUV 0HYU0RVWHUV0HYU%HQWYHO ]HQ+UGH5LGGHU+U *HHQVH+U9HUEUXJJH 'H SOXVVHUV ZRUGHQ XLWJHQRGLJG RPPHHWHNDDUWHQRSZRHQVGDJPLG GDJRPXXULQ'H9ORRW

Geen stunt Excelsior M tegen Sparta Excelsior M hervat a.s. zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Katwijk. De ploeg van trainer Cesco Agterberg weet wat het te doen staat: scherper en minder naïef beginnen dan afgelopen zaterdag, toen Sparta Rotterdam in twintig minuten het oefenduel met de Tricolores besliste. Uiteindelijk werd het 4-0 voor de topclub uit de Jupiler League, een zege waarop niets viel af te dingen. Uitstekende spits %LQQHQWZLQWLJPLQXWHQOHLGGH6SDUWD PHW QRJ YRRU UXVW NZDP GH RS KHW VFRUHERUG -RKDQ 9RVNDPS WHNHQGH YRRU DOOH 5RWWHUGDPVH WUHI IHUV QD UXVW VFRRUGH DOOHHQ 0LPRXQ 0DKLQRJ'H:HVWODQGHUOLHW]LHQGDW KLM QRJ VWHHGV HHQ XLWVWHNHQGH VSLWV LV PDDU NUHHJ RSYDOOHQG YHHO YULM KHLGELMKHWYROWRRLHQYDQ]LMQKDWWULFN 'DW PRHW ([FHOVLRU 0WUDLQHU &HVFR $JWHUEHUJ ]RUJHQ EDUHQ KRHZHO GH FRDFKGLHQDDIORRSYDQKHWGXHO]LMQ FRQWUDFWPHWHHQMDDUYHUOHQJGHQLHW HHQVRQJHOXNNLJZDVPHWGHZDNHXS FDOO ¶=RDOV YDNHU EHJRQQHQ ZH QLHW DJUHVVLHI JHQRHJµ ]HJW $JWHUEHUJ ¶(HQHOIWDODOV6SDUWDVWUDIWGDWPHWHHQ DI (HQ JRHGH OHV 9ROJHQGH ZHHN NRPW .DWZLMN RS EH]RHN :LM ZLOOHQ GH OLMQ YDQ YRRU GH ZLQWHUVWRS JUDDJ GRRUWUHNNHQQRXGDQNXQMHQLHW]R EHJLQQHQDOVWHJHQ6SDUWD,HGHUHHQLV ZHHUELMGHOHV· Aardig mee +RHZHO 6SDUWD GH YHHO EHWHUH SORHJ ZDVVSHHOGH([FHOVLRU0LQIDVHVDDU GLJPHH]RQGHUGDWKHWYHHONDQVHQ FUHsHUGH ¶+HW QLYHDXYHUVFKLO ZDV GXLGHOLMN WH ]LHQ· YRQG $JWHUEHUJ

A junior Ahmad Mendes Moreira maakte zijn debuut in Exc 1, links oud Excelsior M speler Pieter Langedijk ¶PDDUMHPRHWDOWLMGNLMNHQQDDUMHHL JHQ SORHJ :H EHJRQQHQ QLHW JRHG KHUVWHOGHQ RQV DDUGLJ HQ LN KHE RRN JRHGHGLQJHQJH]LHQ:HKHEEHQQRJ HHQZHHNRPRQVYRRUWHEHUHLGHQRS .DWZLMNHQGDQPRHWHQZHHUVWDDQ· ([FHOVLRU0VSHHOGH]DWHUGDJPHWDOOH EHVFKLNEDUHVSHOHUVXLWGHVHOHFWLH Wisselen +HW JDI $JWHUEHUJ GH PRJHOLMNKHLG WH ZLVVHOHQ ]RGDW YHHO VSHOHUV DDQ

M.S.V.’71 benoemt 6 leden tot lid van verdienste Tijdens de uiterst geslaagde en druk bezochte Nieuwjaarsreceptie werden Ed Witt, Aad Cordia, Wilma Cordia, Steven James, Sjaak van Santvliet en Martin van Zweden als dank voor hun jarenlange trouwe inzet benoemd tot lid van verdienste. (HUGHU GLH PLGGDJ KDG 069· YRRU]LWWHU 3LHWHU +RRJHQUDDG GH QLHXZMDDUVUHFHSWLH JHRSHQG PHW GH JHEUXLNHOLMNHQLHXZMDDUVUHGH'HSUH VHVNHHNHHUVWWHUXJRSKHWDIJHORSHQ VHL]RHQ ZDDULQ KLM RD GH SRVLWLHYH RQWZLNNHOLQJ YDQ GH MHXJGRSOHLGLQJ QRHPGH HQ WHYUHGHQ ZDV RYHU KHW YULMZLOOLJHUVEHOHLG HQ KHW YHUUDVVHQG JRHGHVSHOYDQKHWHHUVWHHOIWDOGLWVHL ]RHQ 2RN PHOGGH GH YRRU]LWWHU GDW ELM069·LQPLGGHOVHHQ&RPPLV VLH1RUPHQHQ:DDUGHQLVLQJHVWHOG 3XQWYDQ]RUJEOLMIWKHWYHUNULMJHQYDQ YROGRHQGH VFKHLGVUHFKWHUV :DW GH WRHNRPVWEHWUHIWJDIYRRU]LWWHU+RRJ HQUDDGDDQGDWZHYRRUHHQEHODQJ ULMNMDDUVWDDQ(HQMDDUZDDULQRSKHW VSRUWFRPSOH[ HLQGHOLMN HHQ NXQVW JUDVYHOG ]DO ZRUGHQ DDQJHOHJG +HW EHVWXXU LV YHUGHU YDQ PHQLQJ GDW GLW

MDDURRNNULWLVFKJHNHNHQPRHWJDDQ ZRUGHQ QDDU GH WULEXQH ´0HW QDPH GH ]LWSODDWVHQ ]LMQ GULQJHQG DDQ YHU YDQJLQJWRHHQLNKRRSGDWGLWJHOLMN WLMGLJ PHW KHW NXQVWJUDVYHOG JHUHDOL VHHUG NDQ ZRUGHQµ DOGXV 0U 3LHWHU +RRJHQUDDG Beste verkopers Grote Club Actie 7RSYHUNRSHUZDV(VSHOHU.HYLQYDQ =DQYOLHWGLHPDDUOLHIVWORWHQDDQ GH PDQYURXZ ZLVW WH EUHQJHQ 'H EHVWHYHUNRSHUVSHUWHDPNUHJHQDOOHQ HHQFDGHDXERQYDQĄHQGHWHDPV YDQ)HQ(PRJHQQDDU.LPHQ.ODX WHUSDUDGLMVGH-XQJOHHQJDDQERZOHQ Contractverlenging Wilco Wapenaar 2RN :LOFR :DSHQDDU RQWNZDP HU QLHW DDQ RP QRJ HYHQ QDDU YRUHQ WH NRPHQ+HWEHVWXXUHQWUDLQHU:LOFR :DSHQDDU]LMQWHYUHGHQRYHUGHKXL GLJH VDPHQZHUNLQJ HQ EHVORWHQ RQ ODQJVRPKHWFRQWUDFWPHWHHQMDDUWH YHUOHQJHQ+HWLQVWHPPHQGHDSSODXV YDQ GH VHOHFWLH EHYHVWLJGH GH MXLVW KHLG YDQ GLW EHVOXLW :LOFR NUHHJ XLW KDQGHQ YDQ 0DUWLQ YDQ =ZHGHQ HHQ NOHLQHDWWHQWLH

KJV Steendijkpolder 0DDQGDJ MDQXDUL ZDV GH EHNHQGPD NLQJYDQGHZLQQDDUYDQGHFRPSHWLWLH 1XPPHU LV JHZRUGHQ &RU 6WUDHWH PDQV 'HKRRJVWHYLMIYDQGHQLHXZHFRPSHWL WLH]LMQ/RHN9LV5HVLYDQ%HHUV  &RU 6WUDHWHPDQV  ,QHNH /HHQVWUD$QV3DDOYDVW 0DDQGDJMDQXDULLVZHHNJHVSHHOG 'HKRRJVWHYLMI]LMQ0DUFHOY+HPHUW .OD]LHQY%HHUV5RQDOG 5XWV)UHHNZLHPHUV,Q HNH/HHQVWD

Zes vrijwilligers werden bedankt en benoemd tot lid van verdienste.

Foto: PR

ERGNZDPHQ6HID.XUW6WHQ:HYHU 5LFKDO /HLWRH HQ /HDQGUR $PDUHOOR RQWEUDNHQ RP GLYHUVH UHGHQHQ 9HU GHUZDUHQQDWXXUOLMNGHDOODQJHUHWLMG JHEOHVVHHUGHQ /HHUGDP $OSWHNLQ HQ 2OLYLHUD)XUWDGRQLHWYDQGHSDUWLM 2YHULJHQVKHEEHQGHODDWVWHWZHHLQ PLGGHOVKXQUHQWUHHRSKHWWUDLQLQJV YHOGJHPDDNW ([FHOVLRU 0 EHUHLGGH ]LFK YRRU RS GH KHUYDWWLQJ YDQ GH 7RSNODVVH PHW HHQ PLQLWULS QDDU %DUFHORQD ZDDU

Foto: Harry Noordhof

KHW JURHSVJHYRHO QRJ YHUGHU ZHUG YHUVWHUNW'DWJHFRPELQHHUGPHWGH VWHUNH HHUVWH KHOIW YDQ KHW VHL]RHQ JHHIW $JWHUEHUJ YHUWURXZHQ ¶2Q]H GRHOVWHOOLQJLVQRJVWHHGVKDQGKDYLQJ LQGH7RSNODVVHHQLNEHQHUYDQRYHU WXLJGGDWZHGDWYRRUHONDDUJDDQNULM JHQ· 'HZHGVWULMGWHJHQ.DWZLMNEHJLQW]R DOVJHZRRQOLMNRPXXU Hoofdsponsor: Euro Products

Jongens F1 en meisjes F2 spelen eerste wedstrijd 2S ]DWHUGDJ MDQXDUL ]LMQ HU ELM GH -RQJVWH -HXJG WZHH QLHXZH WHDPV YDQVWDUWJHJDDQGHMRQJHQV)HQGH PHLVMHV)1DHHQSDDUPDDQGHQLQ GH +RFNH\VFKRRO GH WHFKQLHNHQ JH OHHUGWHKHEEHQZDVKHWWLMGYRRUHHQ ZHGVWULMG

%HVWZHOVSDQQHQGDOOHPDDOPDDUYH OHRXGHUVFRDFKHVWUDLQHUVFR|UGLQD WRUHQ7&ZDUHQDDQZH]LJRPEHLGH WHDPVDDQWHPRHGLJHQ(ULVJHZRQ QHQYHUORUHQHQJHOLMNJHVSHHOG)LMQ DOGH]HHQWKRXVLDVWHNLQGHUHQWH]LHQ KRFNH\HQ

De meisjes F2 speelden zaterdag hun eerste wedstrijd.

Foto: PR

Mahorokan judoka’s scoren goed bij Dutch Open Espoir =DWHUGDJHQ]RQGDJMDQXDULYRQ GHQ LQ KHW JURWH LQGRRUVSRUWFHQWUXP LQ(LQGKRYHQGH0DWVXUX'XWFK2SHQ (VSRLUSODDWV'H]H2SHQ1HGHUODQG VH -XGR NDPSLRHQVFKDSSHQ ZHUGHQ GRRUPDDUOLHIVWGHHOQHPHUVXLW JHKHHO (XURSD EH]RFKW MXGRND·V YDQ0DKRURNDQNZDPHQDDQGHVWDUW ELM GLW HHUVWH NZDOLILFDWLH WRHUQRRL YDQGLWMDDU%LMGHPHLVMHVWRWMDDU ZLVW-HQQLIHU'DGJDUSRULDQHHQIUDDLH EURQ]HQPHGDLOOHWHEHKDOHQ0HWHHQ PRRLH EHHQZRUS ZLVW ]LM LQ GH VWULMG RP KHW EURQV HHQ LSSRQ WH VFRUHQ GLHKDDUHHQSODDWVRSKHWHUHVFKDYRW EUDFKW%LMGHMRQJHQVWRWMDDUNRQ KDDU WZHHOLQJEURHU .HYLQ 'DGJDUSR ULDQ QDWXXUOLMN QLHW DFKWHUEOLMYHQ 1D LQGHKHUNDQVLQJHQPDDUOLHIVWSDU

WLMHQRSULMWHZLQQHQZLVW.HYLQ]LFK RRNWRWHHQEURQ]HQPHGDLOOHWHNQRN NHQ +LM PRFKW ]LMQ YHUGLHQGH PH GDLOOHLQGHNODVVHNJRSKDOHQ%LM GHKHUHQMXQLRUHQ MDDU EHUHLNWH 7RP*RHPDDWGHKDOYHILQDOHVZDDULQ HHQ ILQDOHSODDWV LQ GH JROGHQ VFRUH QLSW DDQ ]LMQ QHXV YRRUELM JLQJ 7RP KHUVWHOGH ]LFK HFKWHU SULPD HQ ZLVW PHW HHQ LSSRQ ]HJH ZHO GH EURQ]HQ PHGDLOOHLQGHNODVVHWRWNLORJUDP YHLOLJWHVWHOOHQ0D[:XUWKHLQGLJGH QRJ RS HHQ YHUGLHQVWHOLMNH H SODDWV ELMGHKHUHQWRWMDDULQGHJURRWVWH JHZLFKWVNODVVH NJ YDQ KHW WRHU QRRLPHWPHHUGDQGHHOQHPHUV 0LNH 'DGJDUSRULDQ MDDU NJ HLQGLJGH RRN RS HHQ H SODDWV QHW EXLWHQGHPHGDLOOHV


38

|

SALE Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

BY MOOI&MORE

1099,-

Mistral 3-zitsbank in verschillende stoffen

1299,-

549,-

729,-

1895,-

vanaf

Bert Plantagie Arsmstoel in 6 kleuren leer verkrijgbaar

349,-

Bert Plantagie Eettafel in eiken

Fauteuil Swing, leverbaar in 25 kleuren leder

Oscar - veel mogelijkheden

1599,-

299,-

1349,-

Jelle 3-zitsbank

1847,-

Grippa in diverse stoffen

709,-

599,899,-

Colori 3-zitsbank in luxe stof

1299,-

1599,EENMALIG!

EENMALIG!

JOKO Kastenwand

3698,- EENMALIG!

2498,-

Vision Dressoir in noten, afgewerkt met rvs design grepen

2730,EENMALIG!

1698,-

Cross eettafel in meerdere uitvoeringen

Fantasy hoekbank in veel leerkleuren leverbaar

2675,-

2295,-

Kom nu kijken naar onze mooie collectie

JOKO

1499,-

Cross eetstoel in veel actuele kleuren

259,-

1299,239,-

kastenwanden nwanden

SAeliLjkEGR-AATISKonTtwIerpE, Tijd onteren bezorgen en m

WOONBOULEVARD BARENDRECHT gratis parkeren

Escudostraat 7, Barendrecht tel. 010 - 420 41 45

H a rt e li jk we lk o m !

ma 13.00-17.30 - di t/m do 9.30-17.30 - vr. 9.30-21.00 - za 10.00 -17.00 uur

www.mooienmore.nl

Mooi&More is dealer van: Leolux, Interstar, Topform, Bert Plantagie, Venier Italiaanse kasten, Presotto enz.


Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

39

|

KIJK OP

ACTION.NL VOOR DE 100 NIEUWSTE ARTIKELEN

WEEKACTIE! WEEKACTIE! DAMES SWEATVEST

DAMES JOGGINGBROEK

4.49

diverse kleuren katoen/elastan maten S-XL

HEREN JOGGINGBROEK

OFFICE ESSENTIALS C6 ENVELOPPEN 114x162 mm 50 stuks

6.49

VAN ZONDAG 12 JANUARI T/M ZATERDAG 18 JANUARI

XXL SLEE

rood of blauw extra stevig met trekkoord 80x40x30 cm 80

6.49

HEREN SWEATER

7.49

365 diverse kleuren katoen/elastan maten S-XL

1.69

Elders 2.99 3.99

0.45

JOHN WEST TONIJN

QUIX ONTVETTER

in water of zonnebloemolie 145 gram

krachtige ontvettende werking voor harde oppervlakken, voor gebruik in badkamer, keuken of huiskamer spray 750 ml

SAU’CEE BELGISCHE MAYONAISE of Amerikaanse fritessaus of originele fritessaus 500 ml

1.09

1.09

NIVEA SHAMPOO

KNUTSEL DOOSJES

color protect, volume sensation of straight & easy

diverse varianten rond, vierkant of hartvormig om zelf te decoreren met verf, papier of glitters

400 ML

1.79

Elders 3.79 4.99

UNI KLEUR KUSSENHOES 100% katoen 40x40 cm

Elders 2.99 3.49

1.59

NATURE DELUXE VOGELZAADMIX 1 kg

0.85

QUIX REINIGER spray 750 ml

0.75

VILEDA VLOERSYSTEEM

- reinigingsysteem voor nat en droog gebruik - is heel absorberend en neemt vuildeeltjes op - ideaal voor hoeken - wasbaar op 60° C

1.05

THERMOPANTY OF LEGGING

P R IJ S D O O R

B R A AK!

meisjes: maten 92-158

S ET/3

0.79

Elders 1.99 2.99

RESERVE OVERTREK

SMART ACCULADER

2.99

voor accu’s laden zonder zorgen 6 of 12 volt, gel of normale accu’s beveiligd tegen kortsluiting en oververhitting met geisoleerde klemmen en aansluitringen

19.95

Elders 34.95 43.95

VOGELVOER PLATEAU diverse kleuren 29 cm

excl. vogelzaadmix

Elders 1.19 1.49

15.95

Elders 27.95 34.95

Elders 2.19 2.99

1.49

2-IN-1 ROK EN TOP structuur meisjes: maten 128-170

dames: maten S-XL

1.99

1.49

dames: maten S-XXXL

1.99

1.79

Elders 12.95 16.95

6.99

MINI ROK

katoen/elastan meisjes: diverse kleuren en prints maten 116-164 dames: diverse uni kleuren maten S-XL DAMES MINIROK met print maten XS-XL

1.99

1.49

Zet- en drukfouten voorbehouden.

HEREN BOXERSHORT

Elders 0.99 1.49

cm

NU 400 WINKELS IN NEDERLAND, BELGIË, FRANKRIJK EN DUITSLAND


40

|

Maassluise Courant donderdag 16 januari 2014

90%20DDVODQG

*HX]HQFROOHJH

.DVWDQMHFROOHJH

9ULMGDJMDQXDUL 18.00 - 21.00 uur

:RHQVGDJIHEUXDUL

'RQGHUGDJIHEUXDUL

15.00 - 17.00 uur en 19.00 - 20.30 uur

19.00 - 21.00 uur

vmbo - Maasland

=DWHUGDJIHEUXDUL 10.00 - 13.00 uur

vmbo - Vlaardingen

vmbo, mavo, havo - Maassluiswww.lentiz.nl

WƌŽĚƵĐƚŝĞůĞŝĚĞƌ sĂŶĚĞƌsĂůŬ^LJƐƚĞŵĞŶs sĂŶĚĞƌsĂůŬ^ŽůĂƌ^LJƐƚĞŵƐs DŽŶƐƚĞƌ KŵƐĐŚƌŝũǀŝŶŐďĞĚƌŝũĨ sĂŶĚĞƌsĂůŬ^LJƐƚĞŵĞŶŝƐĂůƐŝŶĚƐϭϵϲϯĞĞŶǁĞƌĞůĚǁŝũĚďĞŐƌŝƉŽƉŚĞƚŐĞďŝĞĚǀĂŶ ďĞǁĞŐĞŶĚĞƐLJƐƚĞŵĞŶĞŶďĞǀĞƐƚŝŐŝŶŐƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶŝŶĚĞŐůĂƐƚƵŝŶďŽƵǁĞŶŝŶĚƵƐƚƌŝĞ͘ KŶĚĞƌĚĞŶĂĂŵǀĂŶŽŶƐnjƵƐƚĞƌďĞĚƌŝũĨsĂŶĚĞƌsĂůŬ^ŽůĂƌ^LJƐƚĞŵƐŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶĞŶ ƉƌŽĚƵĐĞƌĞŶǁŝũƐŝŶĚƐϮϬϬϳƐŽůĂƌŵŽŶƚĂŐĞƐLJƐƚĞŵĞŶ͘KŶƐƉĞƌƐŽŶĞĞůǁĞƌŬƚǀŽŽƌďĞŝĚĞ ďĞĚƌŝũǀĞŶ͘ sĂŶĚĞƌsĂůŬ^LJƐƚĞŵĞŶĞŶsĂŶĚĞƌsĂůŬ^ŽůĂƌ^LJƐƚĞŵƐǁĞƌŬĞŶŽƉŚĞƚŐĞďŝĞĚǀĂŶ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ͕ƉƌŽĚƵĐƚŝĞĞŶǀĞƌŬŽŽƉĚĂŶŽŽŬŶĂƵǁŵĞƚĞůŬĂĂƌƐĂŵĞŶ͘ sĂŶĚĞƌsĂůŬ^LJƐƚĞŵĞŶďĞƐĐŚŝŬƚŽǀĞƌĞĞŶŵŽĚĞƌŶďĞĚƌŝũĨƐƉĂŶĚŵĞƚĚŝƚŽŵĂĐŚŝŶĞƉĂƌŬ͕ ǀĞĞůĂůďĞƐƚĂĂŶĚƵŝƚƐƉĞĐŝĂĂůŵĂĐŚŝŶĞƐ͘ KŵƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĨƵŶĐƚŝĞ /ŶĚĞnjĞĨƵŶĐƚŝĞĐŽƂƌĚŝŶĞĞƌũĞĚĞŝŶnjĞƚǀĂŶǀĂŬŵĞŶƐĞŶĞŶŵĂĐŚŝŶĞƐnjŽĚĂŶŝŐĚĂƚǁĞƌŬnjĂĂŵͲ ŚĞĚĞŶĞĨĨŝĐŝģŶƚĞŶǀĞŝůŝŐǀĞƌůŽƉĞŶ͘:ĞďĞŶƚĞƌǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬǀŽŽƌĚĂƚŽƌĚĞƌƐŽƉƚŝũĚ ǁŽƌĚĞŶŐĞůĞǀĞƌĚĞŶĚĂƚŽŶƐŚŽŐĞŬǁĂůŝƚĞŝƚƐŶŝǀĞĂƵŐĞǁĂĂƌďŽƌŐĚďůŝũĨƚ͘ ĂĂƌŶĂĂƐƚŝŶŝƚŝĞĞƌũĞǀĞƌďĞƚĞƌƉƌŽĐĞƐƐĞŶĞŶĚĞŶŬƚŵĞĞŽǀĞƌŶŝĞƵǁĞŵĂĐŚŝŶĞƐĞŶůŽŐŝƐƚŝĞŬĞ ƐLJƐƚĞŵĞŶ͘ KŵĚĞnjĞĨƵŶĐƚŝĞŐŽĞĚƚĞŬƵŶŶĞŶǀĞƌǀƵůůĞŶŚĞďũĞǀĞĞůǀƵůĚŝŐĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚĐŽůůĞŐĂ͛ƐǀĂŶĚĞ ĂĨĚĞůŝŶŐĞŶ/ŶŬŽŽƉĞŶsĞƌŬŽŽƉďŝŶŶĞŶŽŶƐďĞĚƌŝũĨ͘ &ƵŶĐƚŝĞĞŝƐĞŶ ĞŬĂŶĚŝĚĂĂƚĚŝĞǁĞnjŽĞŬĞŶŝƐĞĞŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƚĂůĞŶƚĚŝĞnjĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞŶŬůĂŶƚŐĞƌŝĐŚƚǁĞƌŬƚ ĞŶĨůĞdžŝďĞůŝƐ͘ :ĞƐƚĂĂƚĚŝĐŚƚďŝũũĞŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐĞŶŬĂŶnjĞŐŽĞĚĂĂŶƐƚƵƌĞŶĞŶŵŽƚŝǀĞƌĞŶ͘<ŽƌƚŽŵ͕ũĞďĞŶƚ ĞĞŶĞĐŚƚĞƚĞĂŵďƵŝůĚĞƌ͕ŚĞďƚŐĞĞŶϵͲϱŵĞŶƚĂůŝƚĞŝƚĞŶŶĞĞŵƚnjĞůĨŚĞƚŝŶŝƚŝĂƚŝĞĨŽŵƉƌŽĐĞƐƐĞŶ ƚĞǀĞƌďĞƚĞƌĞŶ͘ ĂĂƌŶĂĂƐƚŚĞďũĞǀĞŝůŝŐŚĞŝĚ͕ŬǁĂůŝƚĞŝƚ͕ŽƌĚĞĞŶŶĞƚŚĞŝĚŚŽŽŐŝŶŚĞƚǀĂĂŶĚĞůƐƚĂĂŶ͘:Ğ ďĞŶƚƚĞĐŚŶŝƐĐŚŐĞƐĐŚŽŽůĚĞŶŚĞďƚǁĞƌŬĞƌǀĂƌŝŶŐŝŶĚĞŵĞƚĂĂůďƌĂŶĐŚĞ͘KƉůĞŝĚŝŶŐƐŶŝǀĞĂƵ ŵŝŶŝŵĂĂůDKŵĞƚĂĂů͘ tŝũďŝĞĚĞŶ EĂĞĞŶŐĞĚĞŐĞŶŝŶǁĞƌŬƉĞƌŝŽĚĞnjƵůũĞũĞǀŽůůĞĚŝŐŬƵŶŶĞŶŽŶƚƉůŽŽŝĞŶŝŶĚĞnjĞĨƵŶĐƚŝĞ͘:ĞŬƵŶƚ ƌĞŬĞŶĞŶŽƉĞĞŶƉƌŝŵĂǁĞƌŬƐĨĞĞƌŝŶĞĞŶĚLJŶĂŵŝƐĐŚďĞĚƌŝũĨŵĞƚĞĞŶƵŝƚƐƚĞŬĞŶĚƉĂŬŬĞƚ ƉƌŝŵĂŝƌĞĞŶƐĞĐƵŶĚĂŝƌĞĂƌďĞŝĚƐǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ͘ ZĞĂŐĞƌĞŶŽƉĚĞnjĞĨƵŶĐƚŝĞ <ĂŶĚŝĚĂƚĞŶĚŝĞnjŝĐŚŚĞƌŬĞŶŶĞŶŝŶĚĞnjĞĨƵŶĐƚŝĞǁŽƌĚĞŶƵŝƚŐĞŶŽĚŝŐĚŽŵƐĐŚƌŝĨƚĞůŝũŬƚĞ ƌĞĂŐĞƌĞŶŶĂĂƌsĂŶĚĞƌsĂůŬ^LJƐƚĞŵĞŶ͘s͕͘ƚ͘Ă͘ǀ͘:ŽŚĂŶƌŽŽƐ͕ǁĂƌƚĞŶĚŝũŬϳϯ͕Ϯϲϴϭ>W DŽŶƐƚĞƌŽĨŶĂĂƌũďƌŽŽƐΛǀĂůŬƐLJƐƚĞŵĞŶ͘Ŷů͘ <ŝũŬŽƉǁǁǁ͘ǀĂůŬƐLJƐƚĞŵĞŶ͘ŶůĞŶǁǁǁ͘ǀĂůŬƐŽůĂƌƐLJƐƚĞŵƐ͘Ŷů ǀŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŽǀĞƌŽŶnjĞďĞĚƌŝũǀĞŶ͘

%HNHQGPDNLQJFRQFHSWOLMVW]ZHPZDWHUORFDWLHVSURYLQFLH=XLG+ROODQG &RQFHSWOLMVW=ZHPZDWHUORFDWLHV *HGHSXWHHUGH6WDWHQYDQ=XLG+ROODQGPDNHQEHNHQGGDW]LMGHFRQFHSWOLMVWYDQ ]ZHPZDWHUORFDWLHVLQQDWXXUZDWHULQGHSURYLQFLH=XLG+ROODQGKHEEHQYDVWJHVWHOG(U]LMQ JHHQZLM]LJLQJHQWHQRS]LFKWHYDQKHWYRRUJDDQGHMDDU 'HSURYLQFLH=XLG+ROODQGZLMVWYRRUGH]ZHPZDWHUORFDWLHVLQQDWXXUZDWHUDDQRS JURQGYDQGH:HWK\JLsQHHQYHLOLJKHLGEDGLQULFKWLQJHQHQ]ZHPJHOHJHQKHGHQ'H]H ORFDWLHVOLJJHQ]RZHOODQJVGHNXVWDOVLQELQQHQZDWHUHQ7LMGHQVKHW]ZHPVHL]RHQ PHLWRWRNWREHU ZRUGHQGHORFDWLHVJHFRQWUROHHUGRSYHLOLJKHLGHQZDWHUNZDOLWHLW ,QGLHQGDDUDDQOHLGLQJYRRULVNDQGHSURYLQFLHHHQ]ZHPYHUERGRIQHJDWLHI]ZHPDGYLHV LQVWHOOHQ=ZHPPHQRSORFDWLHVGLHQLHWRSGH]HOLMVWYRRUNRPHQZRUGWDOWLMGRQWUDGHQ'H DDQJHZH]HQORFDWLHV]LMQWHKHUNHQQHQDDQGHSURYLQFLDOHERUGHQHQ]LMQWHYLQGHQRSGH ODQGHOLMNHZHEVLWHZZZ]ZHPZDWHUQO ,Q]DJH 8NXQWGHFRQFHSWOLMVWPHW]ZHPZDWHUORFDWLHVYDQMDQXDULWRWHQPHW PDDUWGRZQORDGHQYDQZZZ]XLGKROODQGQO]ZHPZDWHURILQ]LHQRSZHUNGDJHQLQKHW SURYLQFLHKXLVYDQ=XLG+ROODQG =XLG+ROODQGSOHLQ'HQ+DDJ  =LHQVZLM]H 8NXQWWRWHQPHWPDDUWVFKULIWHOLMNRIPRQGHOLQJXZ]LHQVZLM]HRYHUKHW FRQFHSWEHVOXLWQDDUYRUHQEUHQJHQ'H]LHQVZLM]HQNXQWXELMYRRUNHXUVFKULIWHOLMNLQGLHQHQ ELM*HGHSXWHHUGH6WDWHQYDQ=XLG+ROODQGWDY0-YDQGH/XLMWJDDUGHQ3RVWEXV /3'HQ+DDJRQGHUYHUPHOGLQJYDQµ=LHQVZLM]HFRQFHSWOLMVW]ZHPZDWHUORFDWLHV¶ 9RRUKHWQDDUYRUHQEUHQJHQYDQPRQGHOLQJH]LHQVZLM]HQHQYRRULQOLFKWLQJHQNXQWXFRQWDFW RSQHPHQPHWGHDIGHOLQJ:DWHUHQ*URHQPHYURXZ0-YDQGH/XLMWJDDUGHQ PMYDQGHOXLMWJDDUGHQ#S]KQO 

Mc 2014 01 16