Portfolio wine final

Page 1

P O R T F O L I O

2017

W E A D & M S


?M ка , A ка ка Рђю EРђЮ U O, ┬Ј ┬љ ┬Ю ┬љ ┬Ј ┬а ┬Ј ┬Г , ┬љ , ┬ђ I к» A┬Ј ┬љ ┬Ј U ка ка к» . L ┬Ј ┬ђ ┬Ё , ┬љк» ┬ђ ┬Ј ка ┬љE ┬љE I ┬љ┬і ┬љ к» I U , ┬Ј ┬І ┬Ј A к» I ┬Љ ┬љE , ┬њ ┬Ћ U ┬ђ . G ┬Љ к» ка , I ┬ќ E ┬љE ┬ў ┬Ў , ┬Ј ┬џ E ┬љE ┬Ю ┬Ћ : РђюC├аng l├бu c├аng thр║Цm, c├аng ngр║Цm c├аng sayРђЮ W A , ка ┬љA U Q A C ┬Џ ┬ю ┬љ E ка┬Ј ка ┬ъ к» C┬њ ┬Ък» ┬љ ┬љ ка A . C┬њ ┬Ю к» ┬љка U W A ┬Ю ┬Ј ┬Ў O . W ┬љ┬ђ A ┬Џ ┬Ё ┬љ┬А ┬б ка. ─љ к» ка E ┬љ┬Џ ┬А A ┬ц ┬Ъ ┬њ , ┬Ц ┬љ ┬Ј ┬Ј┬ќ, ┬Ц ┬а ка , ┬Ц A 1 ┬ю ┬ќ┬Ј ┬Ј к» ┬љка , ┬Ц ┬д A ка ┬Ј ┬Љ ┬љE ка , ка к» к» ка , ┬Д ка ┬Ю 1 B ┬е A ┬Ћ S TA ┬Ј ┬њ┬Ј ┬љ ка ┬Ј. S ┬љ , W A ┬љка .


PARTNER


OUR TEAM WE ARE 1

TRÊN CỎ XANH


SERVICE


1. H┬Ў A & ┬е T ┬ђ ┬Љ A ┬љ ка ┬е┬Ћ ┬Ћ ┬ќ ┬џ ┬ЈU ┬ќ ┬ю ┬Ю┬Ј ┬ф . Tк» к» ┬А ┬Ф E ┬љ┬А к» ┬љ┬д ┬Ј ┬Г ┬ќ ┬ў ┬Ў A ┬е E ┬ю BA ┬і ┬љI I ┬е , ┬Ј ┬љ┬А к» ┬Љ ┬Ј┬І T ┬ђ , ┬ђ ка A┬Ј ┬Ъ┬ю ┬Ю T ┬ђ ка .

2. L РђюG ┬ђ ┬Ј┬г ┬љA ┬е РђЮ U ┬е , W ┬Ћ ка , ┬е┬« к» ┬еU ┬е ┬њ , A E ┬ю ┬е A ┬љ ка ┬Ћ ка ┬Љ ┬Јка к» ┬ђ ┬е ┬Јка . Vка ┬Ј ┬А ┬А ┬ђ 100 ┬░ , W ┬░ ┬ў A к» ┬Ћ ┬і A ┬Ј ка ┬е┬Ц ка ┬е ┬Љ , E ка ┬љ┬Љ ка U BA .

3. MU ┬љ┬а U C ┬А ┬еI M Sк» ┬а к» A ┬А T ┬љ ┬Ј D ┬Ј ┬Љ ┬Ю ┬љA . C ┬Ћ ┬▒┬Ј ┬Ю ┬Ј ┬е, , , ┬е ┬▓ , ┬љA ┬Г ┬Г U ┬љ┬Г к» ┬ю ┬љ H┬Ў A , T ┬љ U D ка ┬ю ; к» ┬Ў, ┬ц, ка ┬ђ ка ┬Ћ к» ┬љ ка ┬А ┬А ┬А E ┬њ ┬Ћ ка ┬ЈA ┬њ ┬њ┬Ј ┬а .

4. T ка , ┬ў A ┬Џ ┬Д ┬Ј ┬а ка ┬љ ┬і┬Ј ┬љ ┬е┬Џ ка ┬ќ ┬І , к» ┬і U A ┬Јка - РђюC┬њ T ┬ђ РђЮ ┬Г ┬Г E ка ┬А ┬Љ ┬ў ┬А ┬љI ка ┬Ј┬ъ ┬е . Tк» ┬њ ┬љ ка O к» , ┬Ъ┬њ ┬ек» ┬Ю A ┬Ф ┬Ф ┬а к» ка ┬е┬њ ┬ќ ┬А , к» ┬љк» к» ка ┬Г к» T ┬ђ . Sка ┬е┬њ ┬Ј ┬Љ , ┬Ф ┬е ┬љ┬А ┬Ъ ┬њ , ┬љ ┬Ј WINE ┬Ј . L A ┬Ћ A ┬е ┬Ю ┬Ъ┬њ ┬ек» , ┬е ┬Ў ┬њ T ┬ђ ┬љ┬Љ - B ┬е S -(G A T ┬ђ ┬ц ┬і) A ┬▒┬Ј ┬Љ ┬│ U WINE.

5. L к» ┬е ┬А ┬Јка ┬ЈE, ┬љ ка ┬е ┬« ┬љA ┬ю ┬і I ┬Ћ ┬е┬┤ . ─љ ┬і ┬е ┬ќ ┬ў ┬љ┬А ка A ┬▒┬Ј ┬Ћ ┬љ ка ┬А ┬А A ┬г ┬љ ка ┬А ┬Ј ┬њ ┬е┬┤ ┬е┬Г ка ┬љO , A A┬Ј ┬а ┬ю, A┬Ј ┬Ј┬А ┬ђ . N к» ┬е I ка Рђю┬љ ┬і┬Ј ┬А ┬Ъ┬ю РђЮ T ┬ђ ┬Ј ┬џ ┬Ј ┬љ┬А Рђю к» ┬Љ РђЮ ┬е┬Ц ┬Д ┬љI ┬Ј E ка ┬љ┬А ┬е┬« ┬Г ┬ќ T ┬ђ ┬љ O ┬Ю A ┬▒┬Ј/┬еI U ┬ќ ┬ў , ┬љ Рђю к» ┬Ю РђЮ.

6. M к» к» ┬љ ка ┬Ю ка ┬А ┬љ┬А , ┬ю ┬љ ка ┬Ю ка ┬Ј ┬љ ка ка ┬Ю ┬љ ┬Љ . T ┬Ю ┬џ ┬ў O ┬ў ┬Ў ┬ц к» к» ┬Ј ┬љ┬А к» ┬љ ┬њ к» T ┬ђ . H┬ђ A, к» ┬А ┬еI T ┬Ю E A ┬ќ ┬А A ка ┬а к» ┬љ┬і ┬њ ┬Џ┬Ј T ┬ђ . N ┬а T ┬ђ ┬і ┬Ј ┬Љ ┬љ ка ┬Џ ┬Ю ┬Ј┬г ┬е┬Ц к» ┬Д ┬Х ┬љ ┬љ┬д ┬а A ┬њ T ┬ђ . V WINE A ┬љка , ┬Ј ┬љ┬А A ┬е ┬Ю T ┬Ю к» T ┬ђ .A : T M· L
THк»каNG HI U РђюB├њ Sк»AРђЮ

G ка R ка к» 7/2009, B Sк» ка V N ка A ка C┬Ђ ┬Ї BOO. C ┬Ј ┬Ї ┬Ї, B Sк» ┬љ ка ┬љ ┬Ю ┬а ┬а V . B┬Г A ┬ѓ, к» I ка ┬Ё ┬љ ка ┬Ё ┬Ј U A┬Ј B Sк» к» O ┬Ј ┬ѕ .

Vка A A ┬Ё ┬і ┬Ј ┬Ё ┬Ђ ┬ѕ , B Sк» ┬а ┬Ј ┬Ї┬Ю A к» ┬І ┬ї ┬ѓ ┬Ї┬ј ┬Љ ┬Ї I┬Ё ┬Љ ┬Ђ I A V N ┬Г A ┬Ё ┬і : , ┬њ┬Њ к» , ┬Њ ┬ћ , ┬Ћ ┬Ђ Рђд N к» ┬Ќ " к» " ┬Ў ┬Њ U ка V E ┬Џ ┬ю A к» ┬Ъ┬ю ┬Ъ ┬Ј U . N к» ┬Ј B Sк» ┬Ђ I A ┬Ё ┬і ка A ┬Ё ┬і ┬Ю ┬а U ┬Г V N . ─љI I T ка A┬Ј ┬Ъ ┬Ј ка E V N . K A A ка

N ┬Ъ ┬Г ┬њ ┬Ё ┬Њ ┬б┬Њ ┬Њ A┬Ј ┬ЪA ка ┬Ї┬Г U : [B Sк» ┬Ї BOO] ; [B Sк» | X ка ] ; [B Sк» | M┬І E┬Ё] ; Рђд N ┬Ј , WINE A ┬Њ ┬Ї ┬Ђ A┬Ј ┬Ј ┬Њ I ┬ѓ ка B Sк» , ┬Ц ┬ЪU M ┬Њ T┬І ┬Ј B K ┬ѓ 20 ка L ┬Њ , ┬а 3 ка ┬Њ 5,6 ┬Ј ┬Њ . Mка ┬Ќ┬Ї, WINE A ┬Њ ┬Ї ┬љ к» ┬Ђ ┬Ў A ┬Ј BST T ┬а T ┬ЈA - ┬Ј к» BST ка ┬Ј ┬ї U B Sк» ка ┬ј ┬Ъ A┬Ј. C A ┬Ё ┬і ┬Ъ A┬Ј: V ┬Ъ┬Њ┬Ј: ┬Ё ://┬б┬б┬б.┬њ ┬Њ ┬Ј┬Ј . ┬Ј / ┬Ј ┬Ї ┬Ј┬Ј/ ┬Ъ┬Њ┬Ј /1313817165340819/ B : ┬Ё ://┬б┬б┬б.┬њ ┬Њ ┬Ј┬Ј . ┬Ј / ┬Ј ┬Ї ┬Ј┬Ј/┬Ё┬Ј /1325004057555463


THк»каNG HI U РђюHANOI CREATIVE CITYРђЮ

G ка H N C ┬Њ ┬Њ C ┬Ї ( ┬Г O ┬д C ┬Њ ┬Њ C ┬Ї) ┬Ђ ┬ѕ ┬Ў ┬а ┬Ю A┬Ј, ┬Д ка I ка ка ┬Ќ ┬Д A┬Ј ┬а ┬Г A H N , ┬Ў ┬Ї U к» ┬е к» , ┬Ъ┬Ј ┬Ё, ┬Ќ , к» A ┬Ё ┬і , ┬ЪI U ┬Џ к» ┬ЈA ┬Г ┬Ю U ┬Ђ ┬Ё A┬Ј V N . ─љI I T┬е ка┬Ё A ┬Ц A┬Ј ┬а V N . K A A ка

WINE A ┬Њ ┬Ї I A┬Ј ┬Д┬Ё ка ┬ю ка ┬Г ┬њ ┬Ё ┬Њ. ─љ┬ю ка I I ┬Ќ ┬а H ┬Ј C ┬Њ ┬Њ C ┬Ї РђюT┬е ка┬Ё A ┬Ц A┬Ј ┬а V N РђЮ. B┬Г A ┬ѓ, WINE A ┬Њ ┬Ї ┬Џ I ┬Ї┬ј ┬Ђ ┬Ц ┬Ј к» ка ┬е к» A ┬Ќ┬Ї.


THк»каNG HI U РђюLA CASAРђЮ

G ка S┬Ё ┬а H N , ┬е ┬Д ка A ┬Г ┬Г A ┬Ё ┬і к» ┬ЪU 100% ┬Ђ ┬ѓ , ка ┬ј ка к» ┬ј A ┬Љ . ─љI I РђюL C S┬Ё - R┬Њ ┬Ј O к» H N РђЮ

K A A ка

S 2 ┬ї ка┬Ё ┬« WINE A ┬Њ ┬Ї, L C к» ┬ѓ I I ┬» , ┬Ц ка ┬љ ка ┬Ё ка ┬Ђ ка ┬љ .


THк»каNG HI U РђюERATOРђЮ

G ка E ┬Ј S ┬Ј┬Ј ┬Ј┬њ M & P┬Њ ┬њ┬Ј A (ESMPA) ка ┬Д┬Ё ┬ї 2008, ка к» ┬Ј ┬Ў ┬ѕ ┬Ё ┬Ю ┬љ U ка ┬Ђ ┬Ў ┬ЈA A ┬ЪA┬Ї ┬Ќ A & ┬Д , ┬░ A┬Ј ┬Ц к» ┬Ђ I ка A ┬Ј ┬Ё A E ┬Њ ┬Г ка ┬Ј ┬љ . G I ┬Љ ┬» U ка E ┬Ј ка ┬Ќ┬Ї ┬Ък» ┬Г ┬ј ┬░ , ┬Ј ка , ┬Ј ┬ЪU ┬ї ┬ѓ ┬Ђ ┬Ў ┬Ќ A ┬Д ка ┬Г к» ┬Ў O ┬Љ ка ┬Ё ┬Ю U V N . ─љ ка ┬а A к» ка ┬Д ┬Ђ U O ┬Д┬Ё ка ┬Г ┬і ┬ѓ ┬Џ ┬Ј ┬Г , A ┬Ё O U ка ┬ј ка I ┬Ё ┬Ј ┬Ј ┬Ј ка U ┬Ќ S ┬Њ F┬Њ ┬« ┬Љ ┬Ј ┬ѕ к» I ┬Ќ A ┬Ў ┬Љ : ABRSM (┬Ќ A ┬е ┬Ю ) R┬Ј ┬Ј┬Ј ( A E) ка ┬Ћ ┬ї , ESMPA ┬▒┬Ё O ┬Г A ка ┬Ў ┬Ќ┬Ї ┬Ък» ка U ┬Г O ┬Д┬Ё ┬Ј ┬Ђ ка ┬Ё A ┬Ў ┬Ї U. ─љI I РђюT ка O ┬Ќ A ┬Д ┬Ю ┬Ъ ┬▓ ┬Ќ ка V N РђЮ


THĆŻĆ NG HI U “REAGANâ€?

G Ć TO A ­ Â? Â… ‘  , Ć Â? Â?  Â… R“ B“ Â? S Â? Ć Â&#x; “ Ć U — Âœ â€? Ć Âą O Â? A § ĆŻ Â?A U . C Â&#x;I U EÂ… Â? Âœ ‚ , Â&#x; Ć Â&#x; , Â… Â? Ć Â? Â&#x; Ć Â? Â? U AÂ? ´ R“ (HÂ? JÂ? WÂ? ) YÂ? KÂ? . C‹…  Ư ĆŻ Ć Â? ‚ ­ 20 ÂŒ ĆŻ ÂŽ ĆŻ  Â? ¨ K-PÂ?Â…. Ä?I I “S Â? ‚ Ć Â H Q ‘ A V N â€?

“I love Vietnam and the people here. It is a great happiness to live and work in this beautiful country. It is my honor to give young ladies the art of haircare at the most premium quality�.


TRUY N THÔNG SƯ KI N H C C :

WINE A Ư I 100% Ư U H C C .

M Ư : CREATIVE CITY DAY: ://¢¢¢. . / /821326377965890/? _ = S A F - N T Đ Ơ P L T Ư N : ://¢¢¢. . / /578156865667671/? _ = [ HNCC C P 2016 >L F ]: ://¢¢¢. . / /497655773750310/? _ =

SƯ ­ Ơ 2017

T : K­ O ¨ ± H N A . B I : “Q A H N ”

:(

Quyết SẠCH cho Hà Nội quyết XANHSƯ C C


SƯ 3D 2017

SVN-GOTHAM LIGHT SVN-GOTHAM BOLD


SĆŻ Â? N Ć

20 NGĆŻáťœI KHáťžI XĆŻáťšNG – VIETNAMNEXT lĂ máť™t chĆ°ĆĄng trĂŹnh dĂ i hấn do Viᝇn NghiĂŞn cᝊu XĂŁ háť™i, Kinh táşż vĂ MĂ´i trĆ°áť?ng (iSEE) kháť&#x;i xĆ°áť›ng, nháşąm háť— trᝣ cĂĄc nhĂłm thanh niĂŞn, sinh viĂŞn, nghᝇ sáťš tráşť tháťąc hiᝇn cĂĄc sĂĄng kiáşżn giải quyáşżt cĂĄc vẼn Ä‘áť mĂ´i trĆ°áť?ng, kinh táşż, xĂŁ háť™i, giĂĄo d᝼c, văn hĂła, nghᝇ thuáş­t vĂ cĂĄc vẼn Ä‘áť khĂĄc dáťąa trĂŞn giĂĄ tráť‹ nhân văn, bĂŹnh Ä‘áşłng vĂ khoan dung. Trong năm 2015, Quáťš NgĆ°áť?i kháť&#x;i xĆ°áť›ng – VietnamNext sáş˝ háť— trᝣ tĂ i chĂ­nh vĂ káťš thuáş­t Ä‘áťƒ tháťąc thi 8 - 10 sĂĄng kiáşżn vĂŹ cáť™ng Ä‘áť“ng cᝧa thanh niĂŞn. Mᝊc háť— trᝣ dao Ä‘áť™ng tĂšy theo quy mĂ´, mᝊc Ä‘áť™ ảnh hĆ°áť&#x;ng, tĂ­nh máť›i vĂ tĂ­nh khả thi cᝧa sĂĄng kiáşżn vĂ mᝊc háť— trᝣ cao nhẼt lĂ 50.000.000 VNÄ?/sĂĄng kiáşżn. Viᝇc láťąa cháť?n cĂĄc sĂĄng kiáşżn vĂ quyáşżt Ä‘áť‹nh mᝊc háť— trᝣ do máť™t háť™i Ä‘áť“ng gáť“m cĂĄc chuyĂŞn gia Ä‘áşżn tᝍ nhiáť u lÄŠnh váťąc khĂĄc nhau Ä‘ảm nhiᝇm. TiĂŞu chĂ­ xĂŠt duyᝇt sáş˝ do Háť™i Ä‘áť“ng Ä‘ĂĄnh giĂĄ xây dáťąng, Ä‘ạc biᝇt quan tâm cĂĄc tiĂŞu chĂ­ cĂł ảnh hĆ°áť&#x;ng táť‘t Ä‘áşżn nhĂłm ngĆ°áť?i nghèo, ngĆ°áť?i dáť… báť‹ táť•n thĆ°ĆĄng vĂ ngĆ°áť?i thiáťƒu sáť‘. BĂŞn cấnh Ä‘Ăł, máť™t sĂĄng kiáşżn sáş˝ Ä‘ưᝣc bĂŹnh cháť?n báť&#x;i khĂĄn giả hay nhᝯng ngĆ°áť?i quan tâm tham gia chĆ°ĆĄng trĂŹnh bĂŹnh cháť?n. Khi tham gia quĂĄ trĂŹnh tĂŹm kiáşżm, phĂĄt triáťƒn vĂ tháťąc thi sĂĄng kiáşżn, cĂĄc nhĂłm thanh niĂŞn sáş˝ Ä‘áť“ng tháť?i tăng cĆ°áť?ng giao lĆ°u vĂ káşżt náť‘i váť›i cĂĄc nhĂłm xĂŁ háť™i khĂĄc Ä‘áťƒ lan táť?a cĂĄc giĂĄ tráť‹ nhân văn, vĂ nháş­n thĂŞm cĂĄc nguáť“n láťąc tĂ i chĂ­nh vĂ káťš thuáş­t.

F O N T: L AT O L ATO H A I R L I N E A B C D E F G H I J K L M 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L ATO L I G H T A B C D E F G H I J K L M 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L AT O M E D I U M A B C D E F G H I J K L M 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L AT O B O L D A B C D E F G H I J K L M 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L AT O B L A C K A B C D E F G H I J K L M 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N O P Q R S T U V W X Y Z N O P Q R S T U V W X Y Z N O P Q R S T U V W X Y Z N O P Q R S T U V W X Y Z N O P Q R S T U V W X Y Z


ка K ка X ка

017


A G E N C Y W : . E : @ . A : N 185 N D T S , T H D , H , V P : (+84) 422 686 333


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.