Page 1

1 0 0

c—000... o 0 0

PERIODIEKE UITGAVE VAN HET MARINE ELEKTRONISCH EN OPTISCH BEDRIJF


PERIODIEKE UITGAVE VAN HET MARINE ELEKTRONISCH EN OPTISCH BEDRIJF

10e jaargang nr. 5, oktober 1989

Redactie A.N.C. Koch H. Jansen Mevr. J.M. Ouwerkerk-Dirkse Mevr. S. Vlieland T.A. van Zanten Ing-.--R-.-Kornman

Vormgeving W.J.G. Borst

Foto’ s Fotodienst Wassenaar

Druk en afwerking Het Spektrum Sassenheim tel. 02522—19027

Redactie-adres

~k c2~3 Toestel 2450 MEOB/O Koch Toestel 2386 MEOB/H Jansen Toestel _~8 MEOB/W Mevr. Ouwerkerk Dirkse LtCo~+

Verantwoordelijkheid De redactie behoudt zich het recht voor te beslissen over plaatsing van ingezonden stukken c.q. deze in te korten.

Kopij voor het volgende nummer uiter lijk 20 november 1989 inleveren.

Meer en meer schijnt het leven zich in een ijltempo te voltrekken. Dat gevoel overkomt je als er op het bureau, de oktobermaand is nauwelijks begonnen, al een aankondiging ligt van het Sint Nicolaasfeest in december. Iedereen is daar als de kippen bij en de reclame speelt er al uitgebreid op in. Over reklame gesproken. De slogan “Stap in de wereld die Marine heet” is er een die ons bijblijft. Maar je kunt ook uit die wereld stappen en dat deed in Den Helder het hoofd van het MEOB, KTZ CE) C.A.J. Durang. MEOBTIEK besteedt er aandacht aan. Bij de afdeling Logistiek van het MEOB te Oegstgeest is er een Eerste Meester Chef van de Belgische Zeemacht, de heer Mus. Hij stapte enige tijd gele— in de wereld van het Leidse 3—oktoberf eest en beeldde in de optocht een Engelse ruiter uit. Een onverwacht symbool van het Europa dat ons in 1992 te wachten staat. Aktieve fietsvakanties zijn “in”. Maar om direkt naar de Noordkaap te fiet sen is van ons een beetje te veel ge vraagd. Toch laten wij u even kennis maken met ons redactielid Gerard Mole— ma die een fietstochtje van 8000 kilo meter maakte naar het H.H.N. ofwel het hele hoge Noorden. Als wij wat al te vrijelijk over ons werk praten kan dit voor een ander wel eens een “stukje” van een legpuzzel zijn. Wij vragen uw aandacht voor een beveiligingsthexna onder het motto: “Houd je snavel aan de borreltafel”. Het klinkt een beetje alsof wij zo uit de volière komen. .maar u zult ‘t zeker begrijpen als u het artikeltje leest. Intussen doet de redactie zijn best om u de puzzel te presenteren op de wijze waarop u het gewoon bent... Een virus heeft de presentatie in de MEOBTIEK een beetje verstoord. Onze excuses dat de uitslag in het laatste nummer niet stond weergegeven. Redactie.


IN MEMON AM

Op maandagmorgen 14 augustus j.l. hoorden wij op het bedrijf het droeve bericht dat Gerrit Wesselink bij een zwaar verkeersongeval op zaterdagmiddag 12 augustus j.l. was overleden. Je bent een tijdlang totaal verbijsterd door die mededeling. Daarna is het nog heel moeilijk te beseffen dat een man vol werklust en doorzettingsvermogen zo plotseling is weggenomen en niet meer bij ons is. Zij die Gerrit van nabij kenden weten hoe gedreven en betrokken hij was bij het hem opgedragen werk. Eerst als technisch medewerker in de diverse vuurleiding-installaties, te weten: M44/45, WM-25 en ten slotte het Goalkeeper systeem. Later als assistent-projectleider van diverse deelprojecten, met als laatste het MJO van het GW-fregat. Hij heeft zich doen kennen als iemand die zich grondig voorbereidde op het werkpakket. Een voortdurende betrokkenheid, gepaard gaande met een grote inzet. Ook voor zijn technici voelde hij zich verantwoordelijk op dezelfde manier als voor het werkpakket en hij handelde dienovereenkomstig. Hij verdedigde hun belangen bekwaam, zorgvuldig en vasthoudend. De buitendienst verliest in hem een bijzonder gewaardeerd mede werker. Wij zullen ons Gerrit herinneren als een zeer bekwaam, enthousiast en recht-door-zee collega.


LDEfr Een ingrijpende verandering, die in de laatste periode plaatsvond, was de “wisseling van de wacht” bij de vesti ging Den Helder, waarbij KTZ(E) Th.L.C. Oomen zijn voorganger, KTZ(E) C.A.J. Durang, afloste als HMEOB/H. Het zal de scherpe waarnemer niet zijn ontgaan dat ik van meet af aan een bij zonder goede relatie met KTZ Durang heb onderhouden, die gestoeld was op ons beider streven het MEOB op te stuwen tot een eersteklas onderhoudsbedrijf. Ruim vier jaar lang hebben KTZ Durang en ik in goede harmonie samengewerkt en voor ons beiden is het een periode ge worden waarop we met voldoening terug kijken. Ook vanaf deze plaats aannemend dat hij de MEOBTIEK blijft ontvangen wens ik hem en zijn echtgenote daarom nog maals veel voorspoed voor de komende jaren. -

-

Zo af en toe bekruipt mij het gevoel dat ik u vanaf deze plaats te vaak confronteer met moeilijke problemen waarmee het bedrijf te maken heeft. Daarom wil ik dit keer eens een zaak onder uw aandacht brengen die, zolang ik hier ben, altijd even “smooth” ver loopt en nooit aanleiding geeft tot problemen en wel de wijze waarop onze secties “ontvangst en verzending”, ressorterend onder de bedrijfsbureaus van de produktiebedrijven, opereren. Ik kwam op dit idee naar aanleiding van een op 3 augustus 1989 uitgebracht inspectierapport van de afdeling Ver voer/DMKM. De periodieke inspecties omvatten een beoordeling van het per soneel, de administratie en het onder houd van de voertuigen, terwijl ook een eindoordeel wordt gegeven. In dit geval was de eindkwalificatje “goed” (normen zijn: goed, redelijk, matig en slecht). Hoewel er op detailpunten nog wel wat was aan te merken, viel vooral de po sitieve beoordeling van het personeel op.

Ik citeer uit het rapport: Personeel werkzaam bij transport Motivatie: Het was een plezierige ervaring om goed gemotiveerd en positief ingesteld per soneel in de transportsecties aan te treffen. Beide transportverdelers (lo catie Den Helder en Oegstgeest) zijn uitstekend op de hoogte van het reilen en zeilen van het transport en verzor gen hun administratie op nauwgezette en verzorgde wijze en maken goed gebruik van het MBS-ROMA. Een pluim is hier zeker op zijn plaats”. De pluim die het Hoofd van de afdeling Vervoer, KOLMARNS J.H. Halse ma, onze transportmensen geeft, breng ik gaarne in deze MEOBTIEK onder uw aller aandacht. Enthousiasme werkt aanstekelijk. Ik onderschrijf de waarderende woorden van het Hoofd Vervoer en deel zijn lof voor onze transporteurs. Andere goede zaken ons bedrijf betref f end zijn de opdracht tot herinrichting van de werkplaatsen bij het MEOB te Den Helder (waarover KTZ Durang zich tot het laatste toe zorgen maakte) en de aankoop door de DMKM-organisatie van specifieke testapparatuur voor de ra diowerkpiaats in Den Helder. Deze kost bare testmiddelen (waarde ca. f 5,5 M) werden op advies van de sectie naviga tie en communicatie van het bureau Systemen en Technieken aangekocht voor het onderhoud van de interne en externe communicatie-apparatuur van de M-fre gatten, waarvoor HSA-Huizen de hoofdle verancier is. De nodige cursussen zijn in de opdrachten aan HSA-Huizen, Rohde & Schwarz, Philips- Duitsland en TRT begrepen, waarbij ik onze Helderse technici veel succes wens. DMEOB


AFSCHEID HMEOB/H KTZIE) C.A.J. DUNANG

1

S,

S

Kolonel Durang (links) wenst zijn op volger Kolonel Oomen veel sukses


Op vrijdag 29 september j.l. vond in de kantine van de Helderse vestiging een alle hens plaats, waarbij de functie van Hoofd MEOB Den Helder werd overgedragen. Tegen 13.30 uur was de kantine geheel gevuld met personeels leden van het MEOB/H en een groot aan tal genodigden. Onder de genodigden bevonden zich de heer Antonides, directeur van het MEOB, en zijn echtgenote en een afvaardiging van MEOB/O en SCHELMAG. De redactie van de MEOBTIEK was niet uitgenodigd, hetgeen nogal eens vaker vergeten wordt, doch dankzij de niet aflatende oplettendheid van uw redactie kon aan deze middag toch dit artikel gewijd worden. De heer Van Schooneveld opende klokslag 13.30 uur de bijeenkomst en kon dankzij een snelle actie van onze fotodienst een foto aanbieden met hierop de komende en gaande man. Als eerste spreker krijgt kolonel Durang het woord. Deze probeert eerst zijn speech zonder bril te ontcijferen doch de functie van HMEOB/H heeft na vier jaar en één maand zijn sporen achtergelaten. De heer Durang begint met te concluderen dat de financiële schaarste, zoals deze er bij zijn komst was, helaas niet veel verbeterd is. “Ondanks dit zijn er echter binnen het totale MEOB vele zaken veranderd. Zo hebben we het Zeifbeheer, het proeftuin project is achter de rug en de gekregen bevoegdheden mochten behouden blijven. Onze opdrachtgever, de DMKM, stelt zijn eisen. Tevens stelt onze belangrijkste klant, te weten de vloot, de eis van onze volledige inzet. Naast dit al is een team van medewerkers uit het gehele bedrijf druk bezig voorbereidingen te treffen voor het invoeren van het BBS produktie besturingsdeel. De gegeven procedures zijn binnen ons onderhoudsbedrijf niet 1 op 1 in te brengen. In goed overleg moeten deze problemen opgelost worden. De afslanking is ook niet onopgemerkt aan de Helderse vestiging voorbij gegaan. De bezetting werd tot 325 mannen en vrouwen teruggebracht. De werkplaatsen werden gesaneerd, wat weer gevolgen had voor het personeel. Dankzij de volledige inzet van de werkplaatsen is de lage dip in de produktie beperkt gebleven en daarbij de produktie-betrouwbaarheid verbeterd.

Helaas is de zo dringend benodigde aanpassing van de werkplaatsen hierbij achter gebleven. Steeds komen we weer terug op de relatie tussen Oegstgeest en Den Helder. Door de snelle groei van het MEOB/H wordt de noodzaak steeds groter om deze vestiging niet langer als filiaal te zien. Mede dankzij de zeer strakke binding met de varende vloot wordt ons bedrijf meer en meer een zelfstandige en volwassen partner. Ondanks alles gaat het werk voor de vloot gewoon door. Wij zijn er hier in Den Helder in eerste instantie voor de vloot. Onze inzet voor die vloot moet daarom altijd blijven bestaan, overal ter wereld en onder ale omstandigheden. Het bestaan van het MEOB is slechts gerechtvaardigd dankzij uw inzet voor de varende vloot. Wat zal de toekomst brengen? Het aanbod van MJO zal minder worden. We gaan van 4 JO naar 6 JO. Er worden minder ATW’s ingepland, hoewel dit het afgelopen jaar niet gebleken is. Wat gaat er gebeuren met de bedrijfsomvang, in hoeverre zijn we afhankelijk van het KM-werkpakket? Voor de nieuwbouwprojec ten zullen we in elk geval hoger opgeleid personeel nodig hebben i.v.m. nieuwe technieken. Het totale werkpakket wordt groter, met hierin het werk voor derden. Belangrijk daarbij is onze opleverbetrouwbaarheid. Dan is er vandaag de functieoverdracht. Kolonel Oomen heeft zich de afgelopen weken op een prettig verzorgde wijze laten inlichten door de medewerkers van dit MEOB.” Tot slot van deze toespraak verklaart Kolonel Durang afstand te doen van de functie Hoofd van het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf te Den Helder. Hierna krijgt de zojuist tot Kolonel bevorderde Heer Oomen het woord. “Voordat ik terug kwam naar Den Helder was ik geplaatst bij de Fost in Engeland. Het enige wat daar geldt is dat de systemen moeten werken en blijven werken. Door de Sultan van Oman wordt zo nu en dan een gouden ring uitgereikt aan zijn ambtenaren, die dat jaar een bijzondere prestatie hebben verricht. Bij ons gaat dat iets anders. Hier is alleen een ATW aanwezig, waarvoor binnen 24 uur actie wordt verwacht. Wij moeten hiervoor als KM en als NAVO-partner


alle onderhoud aan elkaar toespelen en uitvoeren. Dat dit werk goed gedaan wordt weet ik wel uit mijn eigen ervaringen. Er staan grote veranderingen op stapel, zeker op technologisch gebied. Het werk moet uitgevoerd gaan worden door hoog opgeleid personeel. Dit opleiden gaat weer ten koste van de capaciteit. Doen we dat niet dan zal het werk uitgevoerd moeten worden door ingehuurd hoogwaardig personeel. De rechtspositionele verhouding tussen werken en Vrije tijd is sterk veranderd en zal nog verder veranderen. Het wel of niet functioneren van de systemen is voor een heel groot deel afhankelijk van de inzet van de mensen. Het menselijk deel hierin is niet uit te sluiten. Alle veranderingen tesamen vragen om meer en beter personeel. Dit alles tesamen met een beperkt budget leidt tot de vraag om betere efficiency. Dit kan onder andere bereikt worden door een deel van het werk te automatiseren. Ondanks alles moeten we wel zien de komende veranderingen de baas te blijven. Dit is afhankelijk van uw inzet. Ook mijn inzet is daarbij nodig. Ik zal er alles aan moeten doen om bij de medewerkers het vertrouwen te winnen. Ik kan dat van u uit gelukkig gesteund zien door een groot enthousiasme.” En dan tot het vorige hoofd MEOB/H. “Beste Cees. Reeds lang geleden hebben wij elkaar ontmoet. Tot voor kort waren onze contacten alleen strikt zakelijk. De laatste weken was dat heel anders. Je laat een fijn bedrijf achter en je hebt zelfs de laatste maanden al wat aan public relations en marketing gedaan middels meerdere berichten in de dagbladen. Ten slotte verklaar ik de functie van Hoofd MEOB/H te aanvaarden.” De directeur van het MEOB, Dhr. Antonides, sprak als volgende de gaande en komende kolonel toe. “Het is helaas niet mogelijk om alles over iedereen te onthouden. Van Kolonel Van Hooven weet ik nog dat hij zich steevast presenteerde als vertegenwoor diger van DMEOB in de vestiging te Den Helder. Nu, na vier jaar, wordt ook deze vertegenwoordiger weer vervangen. De organisatie kennende kan men invullen dat de functie HMEOB/H een moeilijke is. Kolonel Durang kan

hierbij dan ook gecomplimenteerd worden met de uitoefening van deze functie. Hij verzorgde de vele contacten tussen het gehele MEOB en de vloot. Daarnaast heeft de Helderse vestiging een belangrijke bijdrage geleverd voor het inhalen van het ATH-pakket en zeker de vele directe acties naar de vloot. Het feit dat we twee vestigingen hebben, maakt een uniforme besturing moeilijk. Kolonel Durang heeft daarbij veel energie gestoken in een eerlijke verdeling van het werk, zeker het vlootgebonden werk. De eerste doelstelling daarbij is de beschikbaarheid en de inzetbaarheid van de vloot hoog houden. Het Zeifbeheer heeft ons geleerd dat een groot aantal verbeteringen het bedrijf ten goede komen. Ook dit heeft bijgedragen voor onze inzet naar de vloot. Vanmiddag is de laatste officiële aanwezigheid van Kolonel Durang bij het MEOB. Ik mag u hierbij een fraai aandenken aanbieden, zijnde een originele tijdmeter. Ik hoop dat u na vandaag nog vele omwentelingen van deze meter mag genieten. Tegen Kolonel Oomen wil ik nog zeggen dat er hier in Den Helder vele medewerkers naar voren zullen treden om het werk hier te verrichten. Ondanks dat gaat u een moeilijke tijd~ tegemoet. Het Maynard rapport zal een groot aantal wijzigingen teweeg brengen. Het is een uitdaging voor u en ik hoop dat het u en uw partner goed zal gaan in Den Helder.” Aldus Dhr. Antonides.

DMEOB Ir. Antonides reikt kolonel

Durang een “zeewaardige” herinnering aan.


Als volgende spreker kreeg het Hoofd Produktiebedrijf Den Helder, de heer Van Werven het woord. “Voor mij is het de tweede maal dat ik een Hoofd MEOB/H zie vertrekken. En na zo’n lange periode kijk je toch terug op de vergane tijd. Eén van die zaken om terug te kijken was de Hos s problematiek.

Durang een ontwikkeling heeft plaatsgevonden van bijkantoor tot volwassen en vlootgericht bedrijf. De erkenning van de vestiging is er. Als dankbaar gebaar willen we als bedrijf u een cadeau aanbieden, geschikt voor uw hobby hier naast het bedrijf. Bovendien wil het bedrijf u een tastbare herinnering aanbieden

0’

“Dat is weer eens iets anders dan een magnetronoven”, denkt mevrouw Durang

Daarnaast waren er andere problemen betreffende de vloot. Ook was er de opmerking dat de problemen tussen de MEOB vestigingen groter waren dan de problemen tussen de BW en het MEOB. Een opdracht om een deel van die problemen op te lossen kwam in de vorm van een afslanking. Voor de Helderse vestiging werd beslist dat alle vlootgebonden werk hierheen zou komen en tevens dat Den Helder zou worden aangewezen als verantwoordelijke voor de vlootexploitatie Hiermee werd ons bedrijf verheven van “bijkantoor” tot min of meer zelfstandige afdeling. Naast deze verschuivingen bleef onze verplichting om een deel ATH-werk uit te voeren. Het geloof om dit werk te doen uitvoeren moet nog wel groeien. Voor dit jaar is het nog niet gelukt en daarom moet er nu overgewerkt worden. Samenvattend kan ik slechts concluderen dat er tijdens het bestuur van Kolonel

welke vervaardigd is door één van de onbekende talenten binnen dit bedrijf. Het geschenk moet de verbintenis met het bedrijf uitbeelden en daarin de creativiteit en de vakmanschap binnen het bedrijf. Dit anonieme talent uit één van de werkplaatsen heeft op uitstekende wijze dit kunstwerk samengesteld. Dan wil ik nu Mevrouw en Kolonel Durang verzoeken dit geheel te onthullen.” De volgende spreker, het hoofd buitendienst, de heer Mulder richt zijn woorden tot de heer Durang. Om te beginnen vraagt hij zich af of er op een dergelijke middag wel zo formeel gesproken moet worden. Derhalve begint hij het betoog met: “Beste Cees, dit echter niet te verwarren met de alom bekende Majoor Kees. De hoeveelheid militairen binnen het MEOB/H is beperkt, daarom horen zaken als parade commandant en dergelijke er hier niet bij


We mogen wel stellen dat wij een deel gezamenlijke kennis bezitten als Hoofd Buitendienst. Eén van de zaken die opviel en was de betrokkenheid bij de mensen, hetgeen niet altijd en overal aanwezig is binnen het bedrijf. Dit is echter wel zeer belangrijk. Als keerzijde moeten we noemen dat u zich weinig heeft laten zien op de werkplek. Er wordt ook van u verwacht een bijdrage te leveren aan de motivatie van de medewerkers. Tot slot wens ik u en uw gezin een fijne tijd toe. Als aandenken aan de buitei~dienst bied ik u een (door de werkplaatsen gemaakte) ets van het bedrijf aan.” De Heer Eenkhoorn geeft als volgende spreker een opsomming van gebeurtenissen weer, welke voorafgingen aan de toenmalige selectie voor HBD. “Het MEOB zocht om meerdere, uiteenlopende redenen een nieuw HBD. en tevens zochten wij een nieuwe materiaalman voor de golfclub. Eén van de problemen bij die club waren de diverse storingen aan de tractor voor het gras maaien. Een tweede exemplaar om te kannibaliseren was er niet, zoals gebeurt bij andere grijze bedrijven. Ook de belangstelling voor het golf en werd zo af en toe verwisseld voor het werk bij de vloot.

Planten om over te praten en bepraat te worden

De betrokkenheid bij de vloot was echter groot. Het werkpakket van de KN ligt op zee en dus ligt het werkpakket van het MEOB aan het water, was een veel gehoorde kreet Er zullen nog wel enkele reorganisaties komen waarbij belangrijke beslissingen verwacht worden. Het MEOB/H zal daarbij in de frontlinie moeten staan om samen met de andere bedrijven de vloot van dienst te zijn. Met een komende verhuizing in het verschiet mag ik u hierbij een cadeau overhandigen.” De heer De Vries spreekt als voorzitter van de Sport en Ontspannings Vereniging en dankt Kolonel Durang voor de gegeven mogelijkheden voor het goed functioneren van de S.O.V. “Er leeft veel meer bij de mensen dan alleen maar werken van begin tot einde. Hierbij hoort ook een sociaal contact. Dit wordt uitgevoerd middels de diverse clubs. Tot die activiteiten behoren ook het organiseren van de Sinterklaas middag en de gezamenlijke Kerstmaaltijd.” De heer De Vries biedt Kolonel Durang een fraai bloemstuk aan met het verzoek dit aan Mevrouw Durang te overhandigen. De heer Van Schooneveld spreekt vanuit diverse contacten met de heer Durang en somt een aantal overeenkomsten op zoals het roken van zware shag en het drinken van zwarte koffie. “We hebben middels de Uithoek geprobeerd u te interesseren voor cryptogrammen, hetgeen slechts ten dele gelukt is. Reeds bij uw aantreden ontstond de vraag wat we u moesten overhandigen bij het afscheid. Uit opmerkingen was reeds gebleken dat u al in het bezit was van een schildje. Een boormachine of zoiets? Volgens Mevrouw Durang zijn er al een stuk of drie in huis. Een fraaie foto betreffende dit bedrijf?. Daar staat hij meestal zelf op. Onze eigen fotodienst heeft een collage gemaakt van diverse activiteiten van u en het bedrijf. Voor al die foto’s wordt u een fraai boek aangeboden en daarbij een tube lijm voor de doe het zelver.” Tot slot sprak de Kolonel zijn dank uit voor de vele cadeaus. “Dank ook voor de vele lofuitingen. Al deze dank slaat uiteraard terug op u als medewerkers.


Zonder u allen had dit nooit kunnen plaatsvinden. Vandaag is dan het einde als HMEOB/H en tevens het einde van mijn verband bij de KM. Ik heb mij altijd prettig vermaakt bij de marine en ik dank ook hierin mijn echtgenote. Naar aanleiding van een idee van mijn

echtgenote wil ik het MEOB iets aanbieden. “Aan de heer Kool als beheerder van de kantine wordt een fraaie scheepsbel voor in de kantine aangeboden. “Ten slotte wens ik de heer Oomen en alle medewerkers een fijne tijd toe. Het gaat u goed.” H.J.

Kolonel Oomen tijdens zijn maidenspeech als nieuwe HMEOB/H


MEON

MEOB

OEGSTGEEST~ DEN HELDER.~WASSENAAR

~~EIff1 ~L?~1ELLE~

Besturingsmodel MEOB

MLD-pakket werkzaamheden.

De DC acht het van essentieel belang dat de projectgroep, die zich bezig houdt met het zgn. “Besturingsmodel MEOB”, aan enkele chefs van de vestiging Oegstgeest uitleg geeft hoe men zich de plaats van de orderbehandelaar in het geheel voorstelt. De DC vindt dat het snel moet gebeuren aangezien men op 2 oktober a.s. start met de evaluatie van het besturingsmodel. De DC wil voorkomen dat zij nadien nog vragen moet stellen waardoor zij kans loopt het verwijt te krijgen de gang van zaken te traineren. De DC heeft bij herhaling aangedrongen op een onderhoud van de projectgroep met genoemde chefs.

DMEOB heeft er bij de voorzitter van de stuurgroep herinstandhouding Lynx (HIL) op aangedrongen MEOB’ers bij het onderzoek te betrekken. Een dergelijk verzoek is ook uitgegaan naar de DMKN. De voorzitter stuurgroep HIL wil voorlopig eerst zelf de gang van zaken in kaart brengen. DMEOB vindt dat enige snelheid op zijn plaats is. Intussen is een aantal rapporten ontvangen en worden met betrekking tot de inhoud daarvan conclusies verzameld. De DC houdt zich bezig met het hoofdstuk “personeel en mobilisatie”. DMEOB deelt mede, dat alléén het hogere onderhoud voor de Lynx in Oegstgeest plaatsvindt. In tegenstelling tot de Orion waarvan het middelbaar onderhoud ook te Oegstgeest plaatsvindt. De DC stelt dat het Orion onderhoud uitstekend verloopt en dat het evenzo voor de Lynx zou kunnen gelden.

Koffie-automaten. De DC is primair met de plaatsing van koffie-automaten bij het MEOB Oegstgeest akkoord gegaan uit oogpunt van behoud van werkgelegenheid voor het kantinepersoneel. Uitbreiding van het personeel behoort niet tot de mogelijkheden dus betekent de plaatsing van de automaten dat er ruimte ontstaat om in de kantine meer service te bieden, zoals het serveren van maaltijden. Variabele werktijden. De DC is van mening dat het tempo waarmee gewerkt wordt om tot invoering van variabele werktijden te komen niet geweldig is. Op 17 april 1989 is er overleg geweest met het Centrum voor Automatisering Bestuurlijke Informatiesystemen (CABIS). Men heeft toegezegd in september 1989 de ruimte te hebben om na te gaan wat de technische consequenties zijn. In ieder geval zal zo snel mogelijk bekeken worden of men ten aanzien van de invoering van variabele werktijden een separaat systeem wil hebben of een systeem dat aan het nieuwe datacollectiesysteem gekoppeld is.

Bekendmaking bevordering. Bevorderingen worden bekend gemaakt door het afdelingshoofd. Destijds werd dit persoonlijk door de directeur aangezegd. DMEOB geeft te kennen gaarne aanwezig te willen zijn als het om bijzondere bevorderingen gaat. Indien er behoefte bestaat DMEOB na een bevordering even te bezoeken wordt dit op prijs gesteld. Vaartocht. HMEOB/H deelt mede, dat een vaartocht aan boord van een der marineschepen er dit jaar voor het personeel van het MEOB niet meer inzit. Hem is de garantie gegeven dat dit medio volgend jaar mogelijk zal zijn. Vertrek. Op 29 september a.s. zal KTZE C.A.J. Durang afscheid nemen als Hoofd Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf te Den Helder. Tijdens het overleg heeft DMEOB


verklaard hem erkentelijk te zijn voor zijn bijdrage aan de overlegvergade ringen. Een gevoel dat door de DC wordt gedeeld.

JAMES BOND

Beroepsmogelijkhejd. Indien een ongeval, dat binnen het bedrijf heeft plaatsgevonden, door de bevoegde instanties niet als een “bedrijfsongeval” wordt gekenschetst dan moet degene, die het ongeval is overkomen, de mogelijkheid hebben tegen die uitspraak in beroep te gaan. Naar aanleiding van een recent ongeval bij het MEOB Den Helder pleit de DC er voor beroepsmogelijkheid op te doen nemen in MEOB-regeling 3005. DMEOB heeft toegezegd dat dit geconcretiseerd zal worden. Maatschappelijk werk. Naar aanleiding van een brief van DPKM, dat het onbestaanbaar is dat er een maatschappelijk werker in de MEOB-organisatie zit merkt DMEOB op dat de Stuurgroep Zeifbeheer (STUZEB) het bedrijf voorlopig groen licht had gegeven maatschappelijk werk in de eigen organisatie op te nemen. Het is van groot belang dat in een bedrijf met 1000 werknemers een maatschappelijk werker ter plaatse op de hoogte is van de gang van zaken. DMEOB heeft er begrip voor dat er een functierelatie is met een hoger beleidsorgaari waarvan de maatschappelijk werker zijn/haar richtlijnen krijgt. De DC ondersteunt het streven van DMEOB de maatschappelijk werker binnen de eigen organisatie te houden en het optreden niet via een centraal geleid orgaan te laten plaatsvinden. De DC zal dit schriftelijk te kennen geven aan het Hoofd Burger Personeel Koninklijke Marine (HBPKN).

KOFFIE Nu met een automaat alles sneller gaat drinken wij koffie in variaties ten koste van sociale relaties.

Een grote fabriek in het Zuiden des lands... PHILIPS natuurlijk. In de schijnwereld van onze vriend James Bond speelt Philips een grote rol. Neem bijvoorbeeld de laatste film die in vele theaters over het Witte doek rolt... In “Licence to kili” maakt de film— held gebruik van de beste en de mo dernste produkten. Philips partici— peert al geruime tijd in de Bond— verfilmingen. Dus mocht u in het theater 007 in actie zien dan zult u ongetwijfeld de electronica als typisch Philips herkennen. Het wachten is nog op een coöproduk— met de K.M....

WERKRUST WERKLUST -

De arbeidsrust is in Oegstgeest weer voor een groot gedeelte teruggekeerd. Met de aanleg van de wegen, de bouw van een nieuw werkplaatsgebouw en de verhuizingen was het bijna afgelopen jaar niet een van de geinakkelijkste. Men moest wennen aan een nieuwe gang van zaken en zoiets heeft meestal, vaak ondershuids, zijn uitstraling op het werk. De verbouwing van ge— gebouw AB vordert goed en volgend jaar om deze tijd zullen de por— ta—cabins al lang zijn verdwenen. Overigens voelen onze collega’s zich in “Centre Parcs”, naast gebouw AF, best op hun gemak. Niet alleen op het MEOB terrein heb ben zich grote wijzigingen in cie in frastructuur voorgedaan. Ook het ge zicht van de Morsebelpolder is ver anderd. Op 15 december zal de nieuwe gemeentewerf ten zuiden van het MEOB Oegstgeest worden geopend en nog die zelfde maand komt het vrachtwagenbe— drijf van Van der Luyt ,ten Noorden, in actie. Zo ziet het er naar uit dat het jaar 1990 een dynamisch jaar zal worden. De inrichting van het MEOB aan de Haarlemmerstraatweg is dan zover ge vorderd dat men zich over de hele linie beter kan concentreren. En dat zal ongetwijfeld de kwaliteit van het werk nog meer ten goede ko— men.


/

Mag ik u even voorsteil.A.M.L. Mus. Hij kwam uit het zuide . ons en houdt zich op met logis zaken. Een soort werkzaamheid dimogelijk moet maken dat va oorlogsschepen op maximum capac kunnen blijven “draaien”. Ko . uitgerust zijn zoals het behoort. je nu de Koninklijke of de Belg Marine neemt, met logistiek h-.. beide te maken. De heer Mus is zoals wij Hollander .noemen “adjudant” maar de Belgen betitelen het met “Eerste Meester Chef”. En dit laatste klinkt veel mooier. Het verraadt iets van de fantasie van onze zuiderburen. In een stil kantoortje van de afdeling Logistiek te Oegstgeest vroeg ik Mus zijn functie bij het bedrijf aan de Haarlemmerstraatweg even precies te omschrijven. Hij hoefde daar niet lang over na te denken: Eerste Meester Chef Logistiek bij de Belgische Marine, Staf Zeemacht te Brussel. In opdracht van de NATO --

--

.—.

-

.-

1~

-

-

.

-—

.

.—

— •

.

-

1•~

-

-

•_

— •

-

:—

•—

.

-

-

.

-

. •.

.

.—

.

:—

.—..

.—

— —

.

-

.

.—

••

••

— —

1

•—

••.

— •

1••

—.—

——

•~

•—

• .

.—

1~

• p-.g--. ik zonder meer te beweren dat hij is op de Belgische Zeemacht straalt het uit. De opbouw va werkomgeving, een kantoor va afdeling Logistiek MEOB te Oegst.getuigt daarvan. Achter bureaustoel hangt, breeduit, dvan de zeemacht en aan de wand p foto’s van fregatten als “Wielingen” en de “Wande Collega’s van Mus beweren laatstgenoemd schip naar hem g is. Hij is namelijk een v wandelaar en zweert bij de Nij -. Vierdaagse. -

.-

-.

.-

- -

-

-


Brugge “Ik ben geboren en getogen in Brugge”, zegt Mus, die zich een echte Bruggeling voelt. Kortgeleden speelde hij als Belg de rol van een Engelse ruiter in een Hollandse plattelandsstad... Een drie-eenheid te paard. Op 3 oktober viert Leiden het Ontzet van de Spanjaarden. Volgens sommigen was dit in 1574 dermate ingrijpend dat het minstens een Nationale feestdag had moeten worden. Alleen op het gebied van het verorberen van “wortelen en uien”, verenigd in typisch Leidse Hutspot, is het een nationale herdenking. Verder krijgen alleen gemeente-ambtenaren uit omliggende gemeenten een extra vrije dag en zijn de scholen gesloten. Voor rijksambtenaren geldt het niet en dat is pech hebben voor de werknemers bij het MEOB. T6ch is het op 3 oktober wat rustiger op het bedrijf omdat velen er speciaal een verlofdag voor bewaard hebben. Dat de heer Mus daar ook rekening mee bleek te hebben gehouden was op zijn minst een opvallende zaak... Paarden “Ik houd van paarden en mag graag paardrijden. Als Belg in de Buitendienst vertoef ik veel in Nederland en vanwege mijn functie bij Logistiek veel in de omgeving van Oegstgeest. Ik ben lid van de Manege Bakker in Noordwijkerhout. Daar vroeg men mij of ik mee wilde doen aan de Leidse 3 oktober optocht. Nou dat leek me best aardig. Op 3 oktober was ik vroeg uit bed en reeds rond half acht bezig met het wassen en “bijknippen” van het paard. Van de manege uit zijn wij vervolgens naar Leiden vertrokken, naar het verzamelpunt in de Groenoordhallen”. Mus vertelt enthousiast. “Het viel niet mee, want het was nou wel de viering van Leidens Ontzet, maar de weekmarkt ging in die hallen gewoon door. De organisatie verliep goed. Men had voor ons ruimte vrijgelaten”. Een paar apart De ruiters werden in de optocht “Een paar apart” ingedeeld. Men beeldde in de stoet een groep ruiters uit binnen de groep “Oxford en Leiden”. “Het leuke was” zegt Mus, “ dat iedereen dacht dat wij écht Engelsen waren”. Een misverstand dat zich laat verklaren aan de hand van het

programmaboekje waarin de ruiters als Engelsen werden gepresenteerd.” Laat ik je vertellen dat ik als optochtdeelnemer fantastisch genoten heb. Het was een mooie sfeer, zonnig en droog weer... En druk. Ik wil het maar een beetje vergelijken met een “tweede intocht in Nijmegen”, zegt de “ruiter” Mus die hier even als “wandelaar” denkt. “De toeschouwers langs de route gedroegen zich rustig. Het had allemaal een zeer orderlijk verloop. Je moet natuurlijk steeds je paard in de gaten houden. Het mijne, en de andere dieren ook, was best wel een beetje nerveus. Onwennig en op den duur hongerig. Want de ruiters krijgen onderweg regelmatig een borreltje aangeboden maar zo’n paard komt met eten en drinken pas weer aan bod als ie terug is in de manege. .“ .

Traditie Traditioneel hebben de Belgen een opmerkelijk aandeel in de 3 oktober optocht te Leiden. Dat komt omdat het uitbeelden van taferelen ze in het bloed zit en ze doen dit in de Leidse stoet vaak op ongeëvenaarde wijze. Zo zal de Leidenaar zich van de stoet ongetwijfeld het optreden van de monnikenharmonie “Pere Joseph” blijven herinneren. “Die dansende “paters” oogstten veel succes” aldus Mus. Het gesprek gaat verder nog even over de deelname van een groep kaasmakers uit het Belgische dorp Passendale... “Die plaats ligt vlak bij de Zonnebeke en is zeer bekend vanwege de kaas”. Leiden vierde feest en de Eerste Meester Chef Mus toonde zich in de sleutelstad een waar “ritmeester”. “Een ding is jammer. Als deelnemer aan de optocht zelf zie je er maar en heel klein stukje van”. A.K.

De lucht is helderblauw maar vaak vervuild. Kom, laten wij opstappen. De auto staat reeds voor....


GELDERLAND

-

De “Gelderland” behoorde destijds bij de Koninklijke Marine tot de zgn. “A” jagers. De onderzeebootjager werd op 10 maart 1951 op stapel gezet bij de Werf Wilton-Feyenoord te Schiedam. De tewaterlating volgde op 19 september 1953. Het schip voerde het naamsein D811. Binnen het smaldeel 1 en later het smaldeel 5 werden de wereldzeeën verkend. Het schip bood aan vele bemanningen een goed onderkomen. De laatste reis werd gemaakt in 1962 toen met schepen als “De Zeven Provinciën”, “Overij ssel”, “De Bitter”, “De Zeeuw”, “Walrus” en “Zwaardvis” werd geoefend in de Middellands Zee. De “Gelderland” werd uit dienst gesteld op 27 april 1962. Thans vindt men het schip, als enig overgebleven onderzeebootjager van de Koninklijke Marine, afgemeerd op het Marine Etablissement te Amsterdam waar het fungeert als “schoolschip” voor de machinistenopleiding. Heeft men in andere landen, zoals in Engeland, meer oog voor het conserveren van oorlogsschepen uit voorbije tijden, van Nederland kan men niet beweren dat er op dit gebied een traditie bestaat. Het in stand houden van een schip, dat representatief is voor een voorbije periode is een kostbare zaak. Toch gingen in de loop der jaren steeds meer stemmen op om de “Gelderland” niet aan de slopershamer toe te vertrouwen. Bekend is dat de Friese gemeente Harlingen overwogen heeft om de “Gelderland” als museumschip in te richten. Het is er niet van gekomen. Maar... nu schijnt het er naar uit te zien dat het schip behouden blijft. In Amsterdam zal de Stichting “Nautisch Kwartier” zich er over ontfermen. Het schip zal dan voorgoed worden afgemeerd in het Oosterdok in de nabijheid van het VOC-schip “Amsterdam”, de oude “Mercuur” en een mij nenveger bekend onder de naam “Mahu”. Een interessante bijkomstigheid is dat de “Gelderland” ooit de latere minister-president P. de Jong als commandant heeft gekend. De Gelderland mist haar kanonnen. Dit 12-centimeter geschut staat aan boord van onze GW-fregatten. Straks zal men dit gemis opvangen door het voorlopig plaatsen van replica’s uitgevoerd in hout. De GW-fregatten hebben ook niet het eeuwige leven dus in verre toekomst komt het allemaal wel goed.

MU EUMSCHIP Tijdens een oktoberse dag kregen wij bezoek van een tweetal stagiaires uit Den Helder. Samen met een collega wa ren ze naar Oegstgeest gekomen. Eerst werd er uitgebreid vergaderd en daar na was er tijd voor een rondleiding over het bedrijf. Toch wel leuk als je na afloop daarvan te horen krijgt: “Ik heb nooit geweten wat er bij jul lie allemaal gebeurde”. De stagiaires waren onder de indruk maar onze Hel— derse collega nog meer. Kortgeleden wandelden wij in Den Helder nog eens door het bedrijf en waren na afloop ook opgetogen. Het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf kent twee vesti gingen te Oegstgeest en te Den Helder. Op het gebied van elek- en optronica doen ze beide niet voor elkaar onder. Tegenwoordig is het misschien een ou derwets begrip maar vroeger zei men altijd: om tot een goed huwelijk te komen moet je elkaar eerst goed leren kennen. Er is in het Zuiden veel ver anderd en dat geldt evenzo voor het Noorden. Misschien is het daarom goed als wij “informatief” eens wat meer bij elkaar buurten. In eigen bedrijf op excursie gaan. Als je elkaar opbelt en je weet van elkaar w&~r je zit, gebeurt er iets merkwaardigs: de afstand is veel klei ner geworden. Eenvoudig omdat je beter in staat bent je een voorstelling van de gang van zaken te maken. Het werkt prettiger en je hebt minder last van vooroordelen... A.K.

ST. N COLAAS Sint Nicolaas komt op bezoek bij het MEOB. In Oegstgeest wordt hij offici eel ontvangen op woensdag 29 november a.s. in de kantine aan de Haarlemmer— straatweg. Het feest begint te 14.00 uur en de zaal gaat al te 13.15 uur open. Het programma wordt opgeluis— door niemand minder dan Pommetje Hor— 1 epi ep. Het bijzondere aan de Sint is dat hij op twee plaatsen tegelijk kan zijn. Op de 29e november is hij ook bij het MEOB te Den Helder. Twee vesti gingen en é~n Sint, daar schuilt op z’n minst een stukje symboliek in.


Computer Hobby Club

PC-Privé Project in aantocht Het gerucht dat er een tweede PC-Privé Project komt maakt al maanden lang de geïnteresseerden behoorlijk nerveus. Op het moment dat het budget goedgekeurd en voor akkoord getekend wordt, zal er een bekendmaking komen in de Defensiekrant. Tot dan moeten we even geduld hebben en is het afwachten of het wel of niet doorgaat. Op het bedrijf zijn reeds enkele Olivetti M-250 PC’s in gebruik. Dit maakt het wachten alleen maar moeilijker, want zo te zien is het een goede machine. Waarschijnlijk is in het project zo’n AT computer te koop voor hetzelfde bedrag als de XT uit het vorige project. De M-240 blijkt in de praktijk zeer goed te bevallen, zijn opvolger zal daar zeker niet voor onderdoen en belooft alleen maar meer! Computerhobby dure hobby Het is niet echt goedkoop om er een computer op na te houden. De eerste aanschaf is de grootste hap, daarna nog eventuele uitbreidingen en dan heb je het wel gehad. Mooi mis!. Al gauw kom je schijfjes te kort en deze zijn zeker niet goedkoop. Bij een grotere voorraad schijven heb je ook meer opbergbakken nodig, u begrijpt het al, het eindigt nooit. De schijven voor een XT vallen nog wel mee maar voor de AT heb je ook HD (High Density) schijven nodig en deze zijn nog veel duurder. Nu is het niet de bedoeling om u te ontmoedigen, wel om er op te wijzen dat als je goedkoper kunt inkopen je dat zeker moet doen. De computerciub van het MEOB is er niet voor niets en om het lidmaatschap wat rendabeler te maken gaan we centraal inkopen doen. Om een voorbeeld te noemen nemen we een 3,5 inch schijf van het merk “NASHUA” wat veel toegepast wordt. Hier in de omgeving is een bedrag van f 45,normaal voor een doosje van 10 stuks van een merkschijf. In de reclame voor .f 35,- is dan ook mooi meegenomen, maar het kan nog goedkoper. De schijven van het merk “NASHUA” denken we te kunnen leveren voor onqeveer f 28,-!

Hiervoor zullen prijslijsten ver schijnen en is intekening mogelijk bij de Receptie van het Kalibratie Centrum. De voorwaarde is wel dat u lid moet zijn van de Computer Hobby Club om hiervan te kunnen profiteren. Bij afhalen van het bestelde dient contant afgerekend te worden. Computerdag MVKV op 18 september ji. De feestelijke computeravond van 31 mei jl. in onze eigen MEOB kantine werkte blijkbaar aanstekelijk. Op 18 september jl. was bij de Computer Shop op Vliegkamp Valkenburg een feestelijke computerdag georganiseerd. Vanaf 16.00 uur kon de organistatie genieten van een grote opkomst van belangstellenden. De ruimte is daar niet zo groot als bij ons in de kantine en daardoor was het al gauw vol. In het midden van de ruimte zorgden acht stuks Olivetti M-200 voor een professioneel uiterlijk. Langs twee tegenovergestelde wanden stonden verschillende homecomputers opgesteld. Er was informatie over cursussen, Olivetti supplies en algemene zaken. De loterij geeft een spannend tintje aan het geheel omdat de trekking pas eind september zal plaats vinden, per computer! Er waren fraaie prijzen te winnen waaronder een voorzetscherm voor een monitor. Desktop Publishing cursus bij Teleac Wat is Desktop Publishing (DTP), wat moet je ermee? Op deze vragen over een interessante ontwikkeling van tekstver verwerken op de computer krijgt u binnenkort antwoord. Teleac zond reeds op 28 augustus ji. een documentaire uit welke herhaald wordt op 4 december a.s. Op maandag 11 december a.s. start de cursus op televisie en na de eerste twee lessen begint de cursus opnieuw. Het cursusboek kost 1 145,- en is te bestellen bij de boekhandel. Het werken met DTP middels de PC is de laatste tijd razend populair. Teleac geeft hiermee de mogelijkheid om meer over DTP en zijn toepassingen te leren. Wil van Elk.


Misschien hebt u die poster reeds gezien: “Houd je snavel aan de borreltafel”. De poster heeft een bijzonder karakter want het is niet voor u bedoeld, maar voor een vage kennis die u tijdens het gezellig samenzijn bij de afscheidsreceptie van een collega wel wat erg veel vertelde over de prestaties van zijn afdeling. Niet kwaad bedoeld natuurlijk, maar als je zoiets hoort denk je er toch onwillekeurig over na. Om dit soort situaties gaat het hier: Gezellig bij elkaar, enthousiast over het werk en onwillekeurig wordt er dan toch méér verteld dan eigenlijk verantwoord is. In dit soort situaties maken wij kennis met het zgn. “Jezz Well Principe”. Een legpuzzie bestaat uit vele stukjes die op zichzelf niets betekenen. Elk stukje past echter in een ander en de geduldige puzzelaar, die voldoende stukjes in elkaar past, ziet als beloning voor zijn inspanning ten slotte een fraai landschap, een indrukwekkende burcht of bijvoorbeeld de geheimen van een vitaal communicatienetwerk. Laat het gezellig zijn bij de eerstvolgende receptie. Haal herinneringen op, maak nieuwe afspraken en neem een aperitief. Strooi daarbij niet met stukjes van de grote puzzel. Spionage Een kmsterdamse tandarts wordt ervan verdacht acht jaar lang, tussen 1981 en 1989, in ons land te hebben gespioneerd voor de Russische militaire inlichtingendienst (GRU). Hij heeft naast zijn tandartsenpraktijk een internationale handelsfirina. Zijn “boodschappenlijstje” voor de GRU be vatte verzoeken voor de levering van hoogwaardig, militair toepasbaar mate rieel afkomstig van Nederlandse bedrij ven. Hij is op 17 mei jl. aangehouden op de luchthaven Schiphol en op 11 juli jl. in vrijheid gesteld omdat inhechtenis houding in het belang van het onder zoek niet meer vereist was. Het onderzoek wordt nog voortgezet. Het gerechterlijk vooronderzoek kwam op gang na een rapportage van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD).

De BVD observeert voortdurend Russische inlichtingenofficieren. Aldoende kwam zij op de hoogte van de contacten van de tandarts. De “volgers” van de BVD hebben de afgelopen jaren diverse ontmoetingen van de verdachte met zijn Russische contactpersonen waargenomen. Het kan verkeerd gaan. “Zorgeloos op vakantie, wie kijkt daar niet naar uit? Maar wanneer u als bestemming een land hebt gekozen met een zogenaamd verhoogd veiligheids risico, doet u er goed aan behalve de folders van uw reisbureau ook deze brochure aandachtig te lezen”, aldus de openingstekst van een brochure die een dezer dagen op grote schaal binnen de Koninklijke Marine zal worden ver spreid. De aanleiding tot het uitgeven van deze brochure vormt een aanmerke lijke toename van het aantal reizen door het 1(14-personeel naar landen met een verhoogd veiligheidsrisico (voorna melijk zogenaamde Oostbloklanden). Voor administratieve aanwij zingen aangaande reisbeperkingen wordt voor wat betreft burgerpersoneel verwezen naar de mini steriële regeling nr. PB 89/1522/O61DD van 2 maart 1989. Wat met de brochure wordt beoogd is 1(11-personeel er op te wijzen dat aan het maken van dergelijke reizen nog altijd, ondanks de politiek van glasnost en perestroika, risico’s verbonden zijn. Inlichtingenen veiligheidsdiensten hebben hun belangbelangstelling voor het westen in casu reizigers uit het westen niet verloren. Er moet nog altijd een bestaande achterstand op technisch en wetenschappelijk gebied worden ingelopen. Een van de mogelijkheden daartoe is het recruteren van westerse reizigers teneinde deze aan te zetten tot het plegen van spionage- activi teiten. Naast de eerder genoemde verspreiding zal de brochure ter hand worden gesteld aan alle aspirant-reizigers naar eerder genoemde landen.


OORZAKEN VAN ONGEVALLEN Het vaststellen van de oorzaken is een belangrijke preventiemaatregel. Hebt u op vrijdag de dertiende wel eens een zwarte kat ontmoet of ‘s morgens een spin gezien, of met z’n dertienen aan tafel gezeten? En heeft men u bij zo’n gelegenheid er dan ook wel eens op gewezen dat zoiets u beslist ongeluk zou brengen? Wat heeft u toen gedaan, onverschillig uw schouders opgehaald en gezegd dat u niet aan zulke onzin gelooft, maar stilletjes in het noodlot berust omdat daartegen toch niet is te vechten, of bent u direct begonnen met op een stuk ongeschilderd hout te tronunelen om het “af te kloppen”? Hoe of u er toen op hebt gereageerd doet hier natuurlijk niet terzake, maar het blijft een wonderlijk feit, dat een deel van de mensheid een betekenis van onheil brengen hecht aan bepaalde voorvallen. Hoe men ertoe is gekomen om een aantal gebeurtenissen als voortekenen te beschouwen van in de toekomst te verwachten onheil is dikwijls niet meer na te gaan en te verklaren, en wat dat ongeluk allemaal kan omvatten is ook niet erg duidelijk. Het hangt van iemands geaardheid, karakter, opvoeding enz. af hoe hij hierover denkt en ik zal ook beslist niet proberen in deze netelige kwestie een bepaalde opvatting te verdedigen of aan te vallen. Maar als we ons hier beperken tot het gebeuren van bedrijfsongevai~e~ dan durf ik wel te beweren dat uit geen enkele ongevallenstati~~j~~ blijkt, dat er speciaal op vrijdag meer ongevallen met mensen die een zwarte kat hebben ontmoet gebeuren dan op andere werkdagen, of dat het ongevallencijfer op vrijdag de dertiende oploopt. En dat er spinnen zijn die ‘s morgens meer ongevallen op hun geweten hebben dan ‘s middags of ‘s avonds, komt ook in het meest volledige ongevallenov~~~ icht niet duidelijk tot uiting. U zult dan ook waarschijnlijk nog nooit een ongevalsformu~j~~ hebben gelezen waarop als oorzaak van het ongeval stond ingevuld: kwam een zwarte kat tegen, of zag vanmorgen een spin of heeft gisterenavona met z’n dertienen gedineerd. Nog afgezien van het feit,

dat zoiets te gek is om los te lopen, het zou bovendien met het oog op de ongevallenpreve~~~~ nietszeggend zijn en weinig nut hebben. Want hoe voorkomen wij een ontmoeting met een kat of het zien van een spin, en iemand wegsturen van de dis is al evenmin gemakkelijk als gauw ergens een Veertiende man vandaan halen.... Ik houd dus maar op met deze kolderpraat, u kunt er welhaast zeker van zijn dat er geen mens is die zoiets als oorzaak zal noteren. Toch is het uiterst belangrijk de oorzaak van het ontstaan van een ongeval te kennen, maar beslist niet met de bedoeling om een schuldige aan te kunnen wijzen. Onvoorzichtigheid, Onoplettendheid en dergelijke menselijke tekortkomingen zijn nooit of altijd de aanleiding tot een ongeval, het is maar net hoe men het bekijkt. Menselijke tekortkomingen spelen direct een rol bij het ontstaan van een ongeval, maar ze zijn nooit de directe oorzaak. Wanneer men daarna vraagt waaruit die onvoorzichtigheid dan wel bestond, dan komen meestal pas de juiste antwoorden, zoals: Hij greep te ver over de afscherming heen terwijl de machine in beweging was, hij gebruikte een ladder waarvan de boom kapot was, hij droeg geen veilighei~s~~j~ terwijl hij aan het slijpen was, hij sloeg ~ in de wind enz. enz. En met deze specifieke opgave kan men iets gaan ondernemen, men kan bijvoorbeeld die afscherming uit het eerste voorbeeld zodanig verbeteren dat de man niet meer tot bij het knelpunt kan reiken. We moeten de onveilige handelingen of situaties vaststellen; die wijzen op of geven de aan het ongeval voorafgaande toestanden of handelswijzen aan en bepalen de stappen die moeten worden genomen om herhaling te voorkomen. De voornaamste reden voor het Onderzoek en de ongevalsanalyse is het vaststellen van de oorzaken van het ongeval opdat direct corrigerende maatregelen kunnen worden genomen om hetzelfde ongeval niet nog eens te laten gebeuren. En onder bepaalde omstandigheden kan het ook nuttig zijn


om zich te verdiepen in bijkomstige oorzaken als de mentale en de physieke conditie van de persoon die de onveilige handeling verrichtte of de onveilige situatie deed ontstaan. In elk geval is het opgeven van onvoorzichtigheid, onoplettendheid of onachtzaamheid als oorzaak van het ongeval van even weinig nut als het toeschrijven van een ongeval aan spinnen of zwarte katten. Wat wel van groot belang is, is dat een ongeval zo spoedig mogelijk wordt gemeld, zodat men er verzekerd van kan zijn dat de juiste oorzaak van het ongeval nog is te achterhalen. BVA

EEN GOED IDEE IS GOUD WAARD “Er gaat een lampje branden”, of “Hé, dat lijkt me nou een aardig idee”. Wedden dat u beide kreten al eens geslaakt heeft. En misschien was het op zo’n moment de moeite waard. Natuurlijk is het niet zo dat iedere keer als iemand bezig is kreten te slaken het ook betekent dat dit zich naar aanleiding van een plotseling opkomend idee voordoet Maar toch is het de moeite waard om bij het: “Hé, dat lijkt me nou een aardig idee” even stil te staan. Even nader te overwegen waarom die kreet gebruikt werd. Soms geeft het aanleiding tot een adembenemende conclusie dat er wel degelijk iets aan de hand is en er iets te verbeteren valt. Bent u eenmaal tot die overtuiging gekomen haal dan niet uw schouders op maar maak eens gebruik van de “Ideeënbus Defensie”.

Bureau Opleidingen MEOB Oegstgeest, telefoon 2465. En uiteraard ook bij de vestiging Den Helder. Een idee dient wanneer het wordt ingediend, de volgende gegevens van de inzender(s) te bevatten: naam registratienummer huisadres, postcode en woonplaats onderdeel waarbij de inzender werkzaam is rang/schaal functie dienstplichtig/beroepsmilitair/burger giro/bankrekeningnununer • handtekening Een idee moet op bruikbaarheid kunnen worden getoetst en het is daarom van belang om bij de beschrijving aan de onderstaande punten aandacht te schenken: het onderwerp van het idee de bestaande werkwijze met haar nadelen de voorgestelde werkwijze en de te verwachten voordelen • de schatting van de besparingen (in geld en/of uren) • of anderen hulp hebben verleend bij het vinden en/of uitwerken van het idee voeg zo mogelijk schetsen, tekeningen en/of modellen bij er dient naar gestreefd te worden een uitgewerkte OPLOSSING aan te dragen De besluiten van de ideeënbuscommissie kunnen het volgende inhouden: de inzender wordt niet beloond als het idee niet wordt ingevoerd. de inzender ontvangt een aanmoedigingspremie als het idee niet wordt ingevoerd, maar toch een bijdrage heeft geleverd aan het bereiken van een bepaalde verbetering. -

-

de inzender ontvangt een beloning als het idee wordt ingevoerd en het indienen ervan niet volledig tot zijn taak behoort. U ontvangt van de besluitvorm bericht van het secretariaat van de Ideeënbus commissie. Tot zover. Ons leek het een goed idee om er weer eens over te schrijven, en het ideeënvuur niet uit te laten gaan.. -

De “Ideeënbus van Defensie” wil de medewerk(st)ers van Defensie stimuleren na te denken over het functioneren van de organisatie en voorstellen te doen met betrekking tot verbeteringen. Daarmede wordt zowel de doelmatigheid van de organisatie als de betrokkenheid van- het personeel gediend. Elke werknemer in dienst van Defensie kan een idee indienen. Hierbij dient gebruik gemaakt te worden van het daartoe bestemde inzend/beoordelings formulier. Het is te verkrijgen bij het -


B KERTJES.... Iedereen heeft kunnen constateren dat er sinds eind september 1989 koffie-, snack- en frisdrank automaten staan. Dit heeft bij de ambtenaren pas echt de tongen losgekregen. De koffie was te slap, te sterk, te weinig, te waterig, te koud, te veel prut, enz. Natuurlijk zijn sommige van deze opmerkingen waar, maar een feit blijft het, dat koffie nooit zo is als thuis. Wel is geprobeerd in de loop van de tijd de smaak meer naar de zin van de gemiddelde ambtenaar te maken. Er is andere koffie gebruikt, het filtersysteem is veranderd en het wordt goed schoongehouden. Eén ding is niet te veranderen, een normale kop koffie is niet om te toveren tot een soort zwembad met veel koffie, zoals sommigen gewend waren. Wel zijn er 23 verschillende combinaties uit te halen. Het ergste van alles was echter wel, dat de DC er aan had meegewerkt, althans aan het op proef plaatsen van automaten. Om dit te kunnen verklaren moeten wij terug naar de afsiankingsoperatie. Op verzoek van de DC werd niet de gemakkelijkste weg gekozen, namelijk de gehele huishoudelijke dienst en de kantine afstoten en privatiseren. Wel hebben wij als DC afgesproken, dat we in de toekomst zouden moeten kijken hoe we op efficiënte wijze met een kantine moeten omgaan. Met de komst van Wassenaar naar Oegstgeest zou de kantine over 8 mensen kunnen beschikken, dat zou met de nieuwbouw erbij betekenen dat er 5 koffie-lopers nodig zouden zijn en dus slechts 3 mensen in de kantine. Deze 3 mensen in de kantine zijn verantwoordelijk voor zowel de administratie in de kantine, het petitrestaurant en de “gewone” kantine-faciliteiten. In de lunch-pauze worden zij bijgestaan door de mensen van de mensen van de koffieronde. Er zal dan echter nooit ruimte zijn om meer te bieden dan een kroket, uitsmijter of soep, om over verlof van het kantinepersoneel nog maar te zwijgen. Als we over willen gaan naar een kantine met de mogelijkheden van een modern bedrijfsrestaurant (warme maaltijden en een groter eigentijds assortiment) zullen er ter

voorbereiding hiervan meer mensen in de kantine nodig zijn. Meer mensen mogen wij niet aannemen, blijft over mensen te onttrekken aan de koffieronde, dus vervangen door automaten. Ten behoeve van het onderhoud en bijvullen van de automaten zullen 1 ~ 2 mensen bezig zijn. De overige koffielopers kunnen echter in de kantine ingezet worden om te werken aan een breder assortiment, zoals het een modern bedrijfsrestaurant betaamt. Niemand kan in de toekomst kijken, maar op dit moment lijkt het de beste oplossing om het kantinepersoneel hun baan als ambtenaar te laten behouden in een kantine die, qua opzet, draait en werkt op een wijze zoals een cateringbedrijf dat zou doen. Vandaar dat de Dienstcommissie heeft gekozen vâdr werkgelegenheid van het kantinepersoneel en vddr automaten. Namens de DC, F.F.M. de Kleijn

1F E LUSTRUM MAlI E ADO IENST De marinemannen P. Baart, F.M. Storm, C.J. v.d. Waals en B. Kraak waren de eerste radio-telegrafisten bij de Koninklijke Marine. De Dienst der Draadloze Telegraf ie werd in 1904 opgericht en historisch is het radiocontact dat men had met Hr.Ms. “Hertog Hendrik”. Het 50- en 75-jarig bestaan van de Marine Radio Dienst werd in Oegstgeest en Den Helder uitbundig gevierd. Dit jaar gaat het 17e lustrum “in stilte” aan ons voorbij. Wij herinneren er in dit korte bericht slechts aan, in een jaar dat sommige dagbladen ook een bericht brachten, namelijk dat er niet meer officieel onderricht wordt gegeven in het toepassen van het Morse-alfabet. De tijd van de “sleutelaars” is nog niet helemaal voorbij. Maar het wordt wel een uitstervend ras.


Bij inworp van

vier dubbeltjes hoest de koffie—automaat een klein plastic bekertje op. Zo lang de voorraad nog niet is uitgeput gaat dit continu door. Mijn collega’s drinken er kof fie en zelfs chocolademelk uit. Is het bekertje eenmaal leeg, dan wordt het weggeworpen. Niemand die zich er druk over maakt of zegt: “Joh, dat kan je nog wel 10 keer gebruiken...” Even ‘n rekensommetje waarbij wij niet willen overdrijven: Zeg nou eens dat gemiddeld 500 MEOB’ers in Oegstgeest 3 maal per dag een bekertje koffie of chocolademelk uit de automaat halen. Dat is per dag.... 1500 beker tjes. Per werkweek 5 x 1500 = 7500 bekertjes. Afgrond per jaar 390.000 hekertjes. Het zullen er vast meer zijn. Denkt u zich eens in als wij een jaar braaf naar de automaat zijn ge weest betekent het dat je alle Leide naars per kwartaal een gratis plastic bekertje kunt geven. “Ze zijn milieuvriendelijk, want ze breken af”, vertelde een DC—lid ons. Maar de af— valherg houdt daar geen gelijke tred mee... In mijn vensterbank staat een wit aardewerk koffie/thee bekertje. Ooit kocht je zoiets voor 25 cent. Het heeft zijn zilveren jubileum al achter de rug en er zit nog niet één barst in... Stel dat je dâ~rmee naar de automaat gaat... Zo eentje waar een sensor in zit. Juist, ziet u ml hoe enorm eenvoudig het is om in één klap van die weggooi—rommel af te zijn... (ANP—bericht 12 oktober 1989: “De pro vincie Overijssel heeft een trein met afval uit Zuid-Holland teruggestuurd omdat men het niet kan verwerken....”) A.K.

0

BEKENDMAKING MEOB ONDER DE LOEP Er komen bekendmakingen uit die de ene keer opzien baren, en de andere keer zonder commentaar voor GEG (gezien en gelachen) in de “blindegeleidehonden pul” verdwijnen. Soms zijn er onbegrepen stukken bij die vragen opwekken, zoals de bekendmaking over de sluiting van het voetgangerspoortje aan de zuidzijde van het bedrijf. Al die tijd gedacht dat hij open bleef voor grote hordes fietsers en voetgangers vanuit Haaswijk en verder gelegen plaatsen. Nee hoor, blijkt het voor een handje vol mensen te zijn geweest die met de bus kwamen! Ik kan me niet voorstellen dat de in de bekendmaking genoemde fietsers met de bus kwamen, maar toch.... bushalte weg, poort dicht, jammer. Voor de overwerkers geeft het ook al problemen. Zij eten in de kantine, maar moeten wel een aardig eind omlopen om daar te komen. Als zij in de Mechanische werkplaats werken, of in gebouw Ohm dat vlak bij de kantine is, zit er maar één ding op.... eerder weg en hopen dat het mooi weer blijft. De verkeersveiligheid is ook een punt, het f iets-voetgangerspoortje is m.i. een stuk veiliger dan de hoofdingang. Misschien volgt er nog een bekendmaking met de mededeling van een heropening?!

RECORD LANGE ZIN Als er een prijs wordt uitgereikt voor de langste zin, dan wint de bekendmaking “Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel”. Hier komt een zin in voor die meer dan honderd woorden bevat.! Nu ben ik niet kort van stof, maar dat slaat toch werkelijk alles. Dan wordt er ook nog van iedereen verwacht dat ze het snappen, maar dat lijkt mij sterk. Wil van Elk

,;We kunnen ze wel binnenlaten. Ze hebben dat kleine kreng niet bij zich!”


J.

0 ;~.

EEN FIETSTOCHTJE VA /

8000 KILOMETER Gerard Molema is een fietsfanaat. Als hij niet op zijn stoel zit in een van de kantoren van de afdeling Logistiek dan zit hij gewoon op het zadel van zijn tweewieler. Een geliefkoosd ver— voeriniddel voor een ambtelijke sport man die zijn tekort aan beweging wil c oinpenseren. Molema is doorgewinterd en deinst voor ‘n tochtje van een paar honderd kilo meter niet terug. Als het seizoen d~r is zie je hem da gelijks in een race—outfit en het pakje brood in de rugzak het bedrijf frequenteren. Minder sportieve lieden, die de fiets nog niet erkennen als een exponent van de gezonde bewe ging, praten vaak schaxnper over tuin kabouters als ze bontgeklede pedalis ten met de blik op oneindig over het fietspad zien gaan. Ze weten echter niet wat ze missen. Waarom wij over Gerard schrijven? Dat komt omdat hij éven op de fiets naar de Noordkaap is geweest. In 12 weken uit en thuis. In totaal heeft hij 8000 kilometer afgelegd. Als je hem hoort vertellen en je leest zijn dagboek door dan moet hij het bijzonder naar zijn zin hebben gehad.

Als je hem bovendien nog mag geloven dan heeft hij op zekere dag zijn fietstassen met het meest noodzake lijke gevuld en is hij vertrokken. De enige voorbereiding blijkt te heb ben bestaan uit het opsparen van vrije dagen nadat hij de bevoegde MEOB—in stanties op de hoogte had gebracht van zijn voornemen en alle medewerking kreeg. Hoe kom je op de Noordkaap? Een goede vraag. Ik heb van Molema begrepen dat je alsmaar naar het Noorden moet fiet sen. Maar uit zijn verslag blijkt dra dat niet alles even vanzelfsprekend was. Hij werd hier en daar zo ongeveer op— gegeten door de muggen, raakte bijna verdwaald in de bossen, trotseerde regen, wind en kou, hoorde de spaken in zijn achterwiel kraken, reed door een autotunnel met giftige gassen en kwam er achter dat hij zich aan het begin van de tocht op de afstand had verkeken.


Gerard Molerna vertrok zaterdag 3 juni en daarbij werd hij uitgeleide gedaan door wielervrienden en —vriendinnen. Samen fietsten ze naar EDE waar ge— werd gekampeerd. De volgende dag kon Molema alleen verder. • .en via Boekelo ging hij de Duitse grens over. Dagboek. Enkele opmerkelijke details uit Mole ma’s reisverslag: Kilometer 1324: Tussen Falkenberg en Varberg (Zweden) rij ik een picknickplaats op om even een boterham te eten. Na een kwartier komen twee da mes er achter dat ik vlak bij hen zit en omdat ze denken dat ik een zonder— linge zwerver ben, maken ze dat ze snel wegkomen. Zo snel, dat er bijna eentje onder een auto terecht komt. Kilometer 1839: camping in Oslo.

Aangekomen

op

een

Kilometer 2452: Een auto met caravan schiet aan mij voorbij. Deze komt, slippende in de berm, tot stilstand. Het blijkt mijn collega Joop van der Zalm uit de werkplaats ONNI te zijn. Wij spreken af op welke camping wij elkaar zullen treffen. s’Avonds word ik uitgenodigd mee te eten en drinken wij gezellig een glaasje. Kilometer 3142: Ik zit op een lange klim. Hoor wat geschreeuw achter mij. Het blijkt een Engelsman te zijn die behoorlijk hard rijdt. Hij wil een bezoek aan de Lof oten breng en en dan door naar de Noordkaap. We komen een tunnel tegen en ik zeg dat ik even mijn fietsverlichting moet aansteken. “To heil with light” zegt de Engelsman en vliegt de tunnel in. Daarna heb ik hem nooit meer gezien. Verderop sta ik voor de Krakmo—tunnel in de E—6. 5 Kilometer lang en een waarschuwing dat er gas in hangt. Ik kan niet om de tunnel heen dus er toch maar doorheen gevlogen met een snelheid van rond 40 kilometer want de weg daalde af... Kilometer 3364: Hoe is het mogelijk. In Narvik eindigt de Noordelijkste spoorlijn van Europa en het achter— wiel van mijn fiets komt in de rail terecht. Ik probeer de slag er uit uit te halen maar het lukt niet. Ik hobbel naar de camping die twee kilometer verder is.

En zo komt onze fietser terecht in een rijwielzaak waar hij een nieuwe velg kan kopen die hij zelf mag spaken. Kilometer 4024. De laatste tunnel voor de Noordkaap. Deze is gelukkig maar 2800 meter lang. Dat valt dus wel mee. Het landschap is hier erg kaal en er groeit alleen maar wat mos. Ik krijg harde wind tegen en het is behoorlijk koud. Al enkele dagen rijd ik met de handschoenen aan en heb ik een wollen muts op. Bij Kafjord vaar ik over naar Honigvag. Naar de Noordkaap is het nu nog maar 33 kilometer. Het laatste stukje betekent een ware hel voor mij. Regen, sterke tegenwind en heel veel klimmen. Ik doe er twee uur en 15 minuten over en dan zie ik op een kaal stuk rots het eindpunt. Als ik de Kaap op wil moet ik 25 kro nen betalen. Ben je met de auto dan moet je 80 kronen betalen maar daar voor mag je twee dagen op de Noord— kaap blijven om de zon NIET te zien ondergaan. Als ik onder de gedenknaald even be zig ben om mijn fiets te gaan foto graferen komt er een vrouw naar mij toe die vraagt of zij de foto moet maken. Als ze hoort dat ik uit Ne


derland komt begint ze hysterisch om mij heen te springen. Uit voor zorg plaats ik mijn fiets maar tussen sen ons in. (De fiets heeft het over— overleefd zoals deze alle 4407 kilo meters naar de Noordkaap heeft door staan . A1C) De terugreis wordt aanvaard via Fin land waar het niet altijd van een lei en dakje gaat. Het is hier en daar wel eens afzien. Of je in Noordlijke lan den erg eenzaam bent? “Neen”, zegt Ge rard, “ik heb het getimed. De langste tijd dat ik werkelijk niemand tegen kwam was maar... 20 seconden”.

-

j;

BLIK OP NEINDIG Als een “fou pedalant” kun je op een assepad dikke benen krijgen. V66r je uitgewoond bent hoop je dat een af— zink redding brengt. Steeds meer ga je in de beugels van al die kuiten bijters. Intussen blijft het afzien geblazen. Dikke benen en nu ook nog vierkant rijden? Waarom niet even de riem af leggen inplaats van met tandjes min der? Je hoeft toch immers je plaats niet panache te verdedigen? Trouwens er is geen treinloper in de buurt te bekennen. Wordt het slappe koffie of strak doorgaan? Jonge, jonge wat een vals plat vandaag. Daar kun je niet op recupereren. Zat er nog maar snee in. Was er maar iemand die je warm kon zetten. Misschien dat je dan nog een flits kan geven. Als een echte koewachter. Maar je houdt de blik op oneindig als je de bezemwagen ziet. Dân denk je : “Ik zal de pijp uitkioppen, maar ‘m nog niet aan Maarten geven. Is er misschien nog iemand die ook naar de Noordkaap wil??? A.K.

Gerard Molejna is weer veilig achter zijn logistieke bureau aangeland. Vijf kilogram lichter dan voorheen. Of hij van zijn dagboek een echt boek gaat maken weet ik niet. Het is een flegma— tiek verslag geworden bestaande uit vele A—vieren. Je BLIJFT lezen. In ieder geval heeft hij het bewijs geleverd dat je op de fiets overal kan komen. Een puur Hollandse uit de de school van Piet Pelle die tegen een stootje kan. Echte fietsers als Molema willen nu natuurlijk gelijk het merk weten... Doen we niet. A.K. Herfst Als bladeren gaan vallen worden bomen kaal Het salaris is het al veel te lang

HET BETERE IJSWERK Vrijdagmiddag 13 oktober jl. vond

er een belangrijk gebeuren plaats in het kader van de ver— en nieuwbouw van ge bouw AB op het terrein van het MEOB Oegstgeest. De takelwagen van M. Verschoor B.V. uit Sassenheim kwam er aan te pas toen een cabin, inhoudende een verwarmings installatie en een persluchtsysteem, op het dak van AB neergezet moest wor den. Onder toezicht van de heer A. Hofman, afdeling werktuigbouw DGW&T, zorgde de kraan—machinist, Maarten van Tol, ervoor dat het 10½ ton wegende gevaarte op z’n plaats terecht kwam. De installatie, geleverd door de firma Kuypers te Utrecht, is niet inpandig geplaatst vanwege het ontbreken van een technische ruimte.


DE LAATSTE RONDE Uren, Dagen, Maanden, Jaren Bracht hij hier de koffie rond! Wist veel centjes te vergaren, hield ons wakker en gezond. Nu moet hij ons gaan verlaten, wordt vervangen door machien! Houd hem heel goed in de gaten, komt hij weer terug misschien. Beste Willem van der Plasse, en zeg dit ook tegen Rein! straks nog een keer ketels wassen, doet dit jou nu ook geen pijn. Wij spreken hier namens allen, dat jouw mooie koffietank, ons steeds heel goed is bevallen, aanvaard nu dus ons geschenk! Op deze wijze werd op donderdag 28 september voorgoed afscheid genomen van de vertrouwde koffiekar met zijn bestuurder. Het OORL-koor begeleid door “violist� P.J. Aarents bood als aandenken de traditionele koffiefluit aan, hopende dat de heer V.d. Plas al fluitend nog menigmaal aan hen zal denken.

Pc QWERTY heet het spel dat schermen vult tot vingers zijn versleten en het verstand is geworden tot bestand.


ZIE T KOS E OOR lENING OVERHEIDSPERSONEEL Gebleken is, dat de bekendmaking 87/89 niet duidelijk is. Duidelijk is het in ieder geval, dat het over de regeling ziektekostenvoorziening overheids personeel (ZVO-regeling) gaat en de invoering per 1 januari 1989 van de nominale premie ingevolge de ziekenfondswet. De nominale premie is een premie (bedrag) die de verplicht verzekerde ingevolge de ziekenfondswet zelf bijdraagt boven de wettelijk procentuele premieheffing (werknemersaandeel). Waar gaat het nu om. Om voor een vergoeding op grond van de ZVO-regeling in aanmerking te komen is een norm (afgeleid uit de ziekenfondswet) vastgesteld. Welke norm hanteert de ZVO-regeling voor het vaststellen van een tegemoetkoming? De ZVO-regeling gaat ervan uit, dat de ziektekosten die gedurende een bepaald tijdvak voor eigen rekening van de belanghebbende (werknemer) zijn gebleven, worden vergoed, voor zover die kosten een bepaald percentage van het inkomen met een vast bedrag te boven gaan. Welk percentage en welk vast bedrag is dit en wat verstaat de ZVO-regeling onder “inkomen”? De ZVO-regeling is zoveel mogelijk afgestemd op de ziekenfondswet. Zo ook het “ZVO-percentage”; dit is het werknemersaandeel van het premie percentage voor de verplichte ziekenfondsverzekering. Anders gezegd: het is het percentage dat de verplicht verzekerde werknemer betaalt voor zijn ziekenfondsverzekering (1989: 3 , 15%). Het vaste bedrag dat bij het “ZVO-percentage” wordt geteld is gelijk aan de nominale premie ingevolge de ziekenfondswet (1989: volwassene f1. 13,-- per maand en kinderen (maximaal 2) tot 27 jaar f1. 6,50 per maand). Volgens de ZVO-regeling wordt deze norm nu toegepast op “het inkomen” van de belanghebbende, en wel op het bruto-inkomen met uitzondering van eventuele bruto-interimuitkering dat de belanghebbende genoot in het kalenderjaar waarin de eerste maand valt van het gekozen tijdvak van 12 maanden. Ook neveninkomsten moeten worden meegeteld en natuurlijk ook het eventuele inkomen van de

medebelanghebbenden. Als nu het totaal van de premie verhoogd met de andere ziektekosten die overeenkomstig de vergoedingslijst meegeteld mogen worden hoger is dan dit percentage van het inkomen vermeerderd met het vaste bedrag, dan wordt dat meerdere vergoed. Een aanvraag om een tegemoetkoming moet binnen drie maanden na het gekozen tijdvak van 12 aaneengesloten kalendermaanden worden ingediend. Op de mdie ningstermijn worden geen uitzonderingen gemaakt, tenzij tijdig schriftelijk uitstel wordt gevraagd bij de Dienst ZVO. Eventuele nadere inlichtingen bij me vrouw L. Zuijderduijn, afdeling Perso neelszaken/O, toestel 2299 en H. Geer lings afdeling Personeelszaken/H, Toes stel 3269. -

-

HPZ

N DYNAMISCH BEDRIJF Lang gewacht en stil gezwegen, nooit gedacht en tôch gekregen. Een fraai uitgevoerde brochure van het MEOB werd dezer dagen aan alle medewerkers van het bedrijf uitgereikt. Visueel duide lijk en prozaïsch grijpbaar is het een presentatie een dynamisch bedrijf waar dig. Met een “snufje” Marine Radio Dienst daar waar de nummers van de pa gina’s tevens in morsetekens zijn ver taald. Vanaf blz. 10 niet helemaal serieus doorgezet overigens. Er zijn in het verleden meerdere pogingen onderno men om tot een dergelijke uitgave te komen. Vergelijken wij één van de “ontwerp-teksten” die rond 1985 werd aangeboden met die in de huidige bro chure, dan kan men het begrip “dyna misch” volledig omschrijven. Wat is er in enkele jaren veel veranderd. Ontwikkelingen voltrekken zich “on the frontiers of technology” z6 snel dat het uitgeven van een brochure, in de sfeer van de actualiteit, zèlf een riskante zaak blijkt te zijn. De samenstellers zijn er in geslaagd er één te ontwerpen die geruime tijd mee kan. Een compliment waard. A.K.


Puzzel. Uitslag puzzel MEOBTIEK 3

Uitslag

Zonder puntenverlies: C. Haasnoot f 10,—— Met puntenverlies: C. de Graaf f 25,—— puntenverlies: P. Grootjans f 15,—— Met

idem: dhr. G. Wesselius idem: mevr. K. K.ranenburg—Zwaan idem: dhr. J. Jongeleen

puzzel MEOBTIEK 4

Ladder MEOBTIEK 3

Ladder MEOBTIEK 4

1 4 4 5 5 6 8 8 8 8 9 9 12 13 13 14 17 18 18 18 21 22 22 22 23 26 27 29 32 33 36 36 36 37 37 40

1 4 4 5 6 8 8 8 8 8 8 9 9 9 13 14 16 17 18 18 21 22 22 23 25 26 26 26 29 31 32 34 36 36

punt punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten

dhr. G.v.d. Laan (ONNI) dhr. R.v.d. Neut (TKE) mevr. C. Schipper-van Duin dhr. F.L. Wiesenfeld dhr. J. Brouwers (TKE) di-ir. C. de Weerd dhr. T. Borrernan dhr. D. van Schooneveld dhr. J.W. Ruben. (OKLA) dhr. J.W.M.E. van Laarhoven mevr. 1. Varkevisser—Kuyt mevr. J.M. Ruben- Van Noord dhr. P. Guyt (TKE) dhr. A.Bal dhr. J.W. de Groot mevr. B. v. Kempen—Fleur dhr. G. Wesselius dhr. C. de Vries (CON) mevr. C. de Boer mevr. J.A.M. Grootjans mevr. P. van Duyvenbode dhr. C.L. Moraal (BIB) di-ir. J.W. Beij (TKE) mevr. M.v. Voorene—Weymar dhr. P.v.d. Burg (ONNI) dhr. K. Varkevisser mevr. C. v. Duren (MEOB/H) dhr. H.L. Cohen (TKE) dhr. D.J. Beij (ADMIN) dlir. J.J.J. Mullers (LOG) dhr. J. Jongeleen (TKE) dhr. W.J.A. Homburg mevr. M.C.J. Jansen (SEC) mevr. K. Kranenburg—Zwaan mevr. P. Grootjans—Martens dhr. C. de Graaf (BIB)

punt punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten punten

dhr. G.v.d. Laan (ONNI) dhr. C. Haasnoot (TKE) dhr. C. de Graaf (BIB) dhr. J. Brouwers (TKE) dhr. C. de Weerd dhr. T. Borreman dhr. D. van Schoneveld dhr. J.W. Ruben (OKLA) dhr. R.v.d. Neut (TKE) dhr. J.W.M.E. v. Laarhoven dhr. mevr. C.Schipper—v.Duin dhr. F.L. Wiesenfeld mevr. 1. Varkevisser-Kuyt mevr. J. Ruben—Van Noord dhr. A. Bal mevr. B. v. Kempen—Fleur dhr. P. Guyt (TKE) dhr. J.W. de Groot mevr. C. de boer mevr. J.A.M. Grootjans dhr. G. Wesselius dhr. C. de Vries (CON) dhr. J.W. Beij (TKE) dhr. P.v.d. Burg (ONNI) n~vr. P. van Duyvenbode dhr. C.L. Moraal (BIB) di-ir. K. Varkevisser mevr. M.V. Voorene-Weymar dhr. H.L. Cohen (TKE) mevr. C. v. Duren (MEOB/H) dhr. D.J. Beij (ADMIN) dhr. J.J.J..Mullers (LOG) dhr. W.J.A. Homburg mevr. M.C.J. Jansen (SEC)

Puzzels kunnen nog steeds ingeleverd worden bij dhr. J.v.d. Salm. Afdeling ONNI MEOB Oegstgeest. Haarlemmerstraatweg 7. 2343LA Oegstgeest. Inlichtingen: telefoonnummer 01711—52207 • Intern: toestel 2207 Inleveren van de puzzel: v66r 20 november.


SEMI

-

DOORLOPER 1

2

VERTICAAL 1 en 2 achter elkaar geschreven vormen een marine instelling. HORI ZONTAAL Steeds een woord van 7 letters. De laatste letter van het eerste woord is de eerste letter van het tweede woord. 1. Staathuishoudkundige; Element. 2. Vorm; Gevelsteen. 3. Edel dier; Nederige onderworpenhejd. 4. Verandering; Aanklampen. 5. Kostieerlinge; Boomgeslacht.

6. Dame van Koninklijke bloede; Hij die bij een wedstrijd het startsein geeft. 7. Wezenlijke; Bijwoord. 8. College; Gesyncopeerde muziek. 9. (Lat) Voor de plaats; Dier. 10. Wending; Zweedse lyrisch dichter (1880). 11. Prive-arts; Bestuurder. 12. Nodig hebben (in zegswijze); Verstandhouding. 13. Scheepszoetelaarsvaartuig; Nij lreigers. 14. Linie; Opschrift. 15. Myth. eig.(de Alles Schenkende); Schamel bezit. 16. Eed; Vrijheid (frans).


In dienst P. Dijkdrent A.M. Riedel H.S. Breijer J.P. Dam G. Hoogenes P. Guyt C.M. v.d. Lee J. Reyngoudt D.D. Lewerissa J.B. Stam

Huishoudelijke Dienst Algemene Zaken Bureau Automatisering Repro Expeditie Kalibratielab. Traditiekamer Staf Vloot Konstrukties Natuurkundetechniek

01-08-1989 01-08-1989 01-08-1989 12-08-1989 14-08-1989 01-09-1989 01-09-1989 25-09-1989 01-10-1989 01-10—1989

Keuringsdienst Algemene Zaken Personeelszaken Advies Advies Personeelszaken/H Buitendienst/O Produkt iebedrij f/0 Produkt iebedrij f/0 Produktiebedrij fl0

16-08-1989 0 1-09-1989 03-09-1989 01-08-1989 01-10-1989 01-08-1989 01-08-1989 01-08-1989 01-09-1989 08-10-1989

Buitendienst/H

12-08-1989

van naar: van naar: van naar: van naar:

01-09-1989

Ontslag F.L. Wiesenfeld M.C.J. Jansen J. van Beelen G. Verwey A. Vletter C. J. Braber-Brandhoff N.J. Kolenbrander S.K. Ganga A.H.H. Rijpert K. v.d. Burg

VUT Pensioen VUT

VUT

VUT

Overleden G. Wesselink Interne overplaatsing N. Haasnoot A.T. Cooyinans D. Bijkerk Mw. G. v.d. Gugten

Kalibratielab. Kalibratielab. Sectie Inform. Verw. Elektr. ontwikkelingen Sectie Inform. Verw. Sectie Inforin. Verw. Keuringsdienst Logistiek MLD

01-10—1989 01-10-1989 01-08-1989


C.L. Hage

van : Logistiek

01-08-1989

C.N. van Daalen

naar: Materiaalvoorziening van : Werkplaatsen

01-07-1989

W. Verhey

naar: Bur. Elektronica van : HEGY

01-07-1989

P. van Holland

naar: Bur. El./Mechanjca van : Hoofd Optiek

01-07-1989

W.F. Dundas

naar: Bur. Optica van : OTSE

04-08-1989

P.R. Oukes

naar: Groot Optiek van : le Techn.

01-08-1989

C.S. de Wit

naar: Hfd. Ass. van : le Techn.

01-08-1989

W.J. Kirchoff

naar: Hfd. Ass. van : le Techn.

01-08-1989

P.N. Nuyens

naar: Hfd. Ass. van : Hfd. Ass.

01-08-1989

M.G.J. Gleym

naar: Groepslejder van : le Techn.

01-08-1989

S. Elzinga

naar: Hfd. Ass. van : le Techn.

01-08-1989

J. Ansing

naar: Hfd. Ass. van : le Techn.

01-08-1989

J.H. Lubben D.J. van Reek P.W. Jansen M.R. Roshanalie W. van Oosten F.H. Meinema P. van Klaveren H. Romijn L.J. Schoon J.M. MallĂŠe B.F.L. van Abswoude

naar: van : naar: naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar:

Hfd. Ass. Plv. chef le Mw. Techn. Bedrijfsbureau Techn.gr. Optiek Magazijn 2e Techn. in Opl. Oppervi. Beh. Wpl. 2e Techn. in Opi. Oppervi. Beh. Wpl. 2e Techn. in Opi. Magazijn 2e Techn. in Opi. Oppervi. Beh. Wpl. 2e Techn. in Opl. Bedrijfsbureau BB/TS Seniororderbeh. le Techn. ONNI le Techn. OKPM Medewerker groot optiek le Medewerker Wpl. Sonar Rek./Prints

Extra periodiek G.J. van Markus R. van Leeuwen J.J. Tacx

Tekenkamer inst. 2 Kalibratielab. E Mechanische werkplaats

01-07-1989 01-09-1989 01-09-1989 01-09-1989 01-09-1989 01-09-1989 01-09-1989 01-07-1989 01-09-1989 01-02-1989 01-09-1989


Bevorderingen N. Haasnoot W. de Vos J.F. Brandon A.T. Cooymans D. Bijkerk P.M. van Duyvenbode G. v.d. Gugten E.P. Harmsen N. v.d. Plas A.G.M. Schroots M.A.P. Boskamp W.J.N.J. v.d. Hulst P.R. Oukes C.S. de Wit W.J. Kirchoff P.N. Nuyens M.G.J. Gleym 3. Elzinga

3. Ansing T.J. Pourchez J.H. Lubben H. Romijn J.M. Mallée C. du Prie

M.L. Devilée

van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: naar: naar: naar: naar: naar: naar: naar: naar: naar: naar:

schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal

5 6 5 6 7 8 10 11 10 11 3 4 4 5 8 9 9 5 7 6 6 6 7 6

naar: naar: naar: naar: naar: van : naar: van : naar:

schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal

6 6. 8 9 7 5 6 5 6

01-09-1989 01-09-1989 01-04-1989 01-10-1989 01-10-1989 01-10-1989 01-08-1989 15-07-1989 15-07-1989 15-07-1989 01-07-1989 01-07-1987 01-08-1989 01-08-1989 01-08-1989 01-08-1989 01-08-1989 01-08-1989 01-08-1989 01-08-1989 01-08-1989 01-07-1989 01-02-1989 01-08-1989

art. 13 BBRA 1984.

MEOB Oegstgeest/Wassenaar Bedrijfsgezondheidsdienst Rbb tst. 2234 Spreekuren Bedrijfsarts W. Stol na telefonische afspraak. Maandag na 14.00 uur. Donderdagmorgen na 09.00 uur Dagelijks spreekuur Mevr. C.H. Paardekoper, bedrijfsverpleegkundige na telefonische afspraak tussen 09.00 09.30 uur. -

Spreekuren MEOB Den Helder Bedrijfsarts R.E. Weber na telefonische afspraak, 02230-25141. Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag van: 0~.30 uur 09.00 uur en van: 13.30 uur 16.30 uur. Dan kan men klachten uiten en/of afspraken maken voor bezoek. -

afslanking Eén-kwart van de Haagse ambtenaren kan naar huis, stond laatst in de krant. Maar mag men driekwart van hun vrijheid beroven?


1

N

~HI

II’

D

BRU S OND II HEI EN

Op dinsdag 15 augustus 1989 werd de familie Wiesenfeld door DMEOB Ir. L.J. Antonides ontvangen i.v.m. de viering van het 40—jarig axnbtsjubileum van de heer Wiesenfeld en tevens zijn afscheid van het MEOB. De heer Wiesenfeld kwam op 15 augustus 1949 in dienst bij het bedrijf, dat toen nog gevestigd was op de Varkenmarkt in Leiden. Hij werd geplaatst als leerling instrumentmaker bi~j de afdeling Optiek en Controle. Na ongeveer 4 jaar Varkenmarkt werd er verhuisd naar Wassenaar. De laatste 10 jaar was de heer Wiesenfeld werkzaam op de afdeling keuringen en belast met de inspectie van diverse optische instrumenten. Na het nuttigen van een ~kopje koffie en een gebakje werd tot grote verrassing van de jubilaris door DMEOB het Koninklijk besluit en de beoordeling voorgelezen waarna de onderscheiding, eremedaille in zilver, verbonden aan de orde van Oranje Nassau, werd opgespeld. Voor de dames waren .er bloemen van het bedrijf en de heer Koek bood namens de P.V. een plantenbak en een cadeaubon aan.

Op 23 oktober jl. heeft de heer J. Brussé afscheid genomen van het MEOB. Eerder werd hij in de kamer van DMEOB ontvangen waar hij, bij gelegenheid van zijn 40—jarig jubileum,medegedeeld werd dat hij bij Kon. Besluit onder derscheiden was met de Medaille in Goud behorende bij de Orde van Oranje Nassau DeDMEOB, ir. L.J.Antonides speidde hem de versierselen op. De heer j. Bruss~ trad op 1 september 1949 in dienst bij Verificatie Rijks Zee— en Lucht— instrumenten. Klein Optiek.

E Na de ontvangst bij de directeur werd in het Petit Restaurant samen met collega’s en oud-collega’s het glas geheven. De heer De Haas van de keuringsdienst bood namens allen een CD-speler aan, dit tot grote vreugde van de jubilaris. Tot slot werd er op muzikale wijze afscheid genomen in de vorm van een lied van een zeer gewaardeerd collega.

s.V.

In 1986 werd hij chef afd.

RK

AU

Met de verwezenlijking van een nieuwe

meetbaan aan het Haringvliet heeft het MEOB een sterk staaltje geleverd. Op 18 oktober ji. vond de of fici~le overdracht plaats. In een volgend nummer van MEOBTIEK zullen wij aan deze bijzondere gebeurtenis uitge breid aandacht besteden.


UITREIKING BZB

-

MEDAILLES

1

Traditiegetrouw vond bij het MEOB Oegstgeest de uitreiking van de BZB-rnedailles plaats. Burgemeester mr. Sj. H. Scheenstra was er voor naar het Marinebedrijf gekomen. De kleine plechtigheid, die plaatsvond in het petit-restaurant, werd onder meer bij gewoond door DMEOB, ir. L.J. Antonides; de heer C. Verbokkem (HPZ), de heer R.Kornman (HAZ) en de heer R.F.A. van Dun (CTD).

EREME AIILE VOOR

•1

Burgemeester Scheenstra prees de inzet van de onderscheidenen en reikte de medailles (en gespen) uit aan de heren W.J. Nijgh (10 jaar BZB), J. Haar en L.J. Schoon (beiden 25 jaar BZB). De BZB’ers H. Oostwouder en W. de Winter (beiden 10 jaar BZB) alsmede J.D. Mulder (30 jaar BZB) waren helaas niet aanwezig tijdens de bijeenkomst die op 8 september ji. plaatsvond.

J.B. MITTENDORFF Enige tijd geleden vierde de heer J.B. Mittendorf bij het MEOB zijn 40-jarig jubileum. Bij gelegenheid daarvan werd hem door de plv. DMEOB Ir.Beljaars medegedeeld dat hem een Koninklijke onderscheiding te beurt was gevallen. Namelijk de eremedaille in goud beho rende bij de Orde van Oranje Nassau. Tijdens een bijeenkomst in de direktiekamer werden hein de versierselen opge speld door de plv. direkteur. De jubilaris is geboren in het noor delijke Dedemsvaart en hij kwam na zijn dienstplicht te hebben vervuld bij de Verificatie van Rijks Zee— en Lucht vaartinstrumentefl. Daar klom hij op van leerling—instruinentmaker tot chef van de afdeling Groot—Optiek.


MEOBtiek nummer 5 1989  
MEOBtiek nummer 5 1989  

MEOBtiek was het bedrijfsblad van het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf in Oegstgeest.

Advertisement