Page 1

Ct-fÇ~ L

Hf? 1

~kEIF ‘E

PERIODIEKE UITGAVE VAN HET MARINE ELEKTRONISCH EN OPTISCH BEDRIJF

FE~W9Ie)

~


PERIODIEKE UITGAVE VAN HET MARINE ELEKTRONISCH EN OPTISCH BEDRIJF

9e jaargang nr. 1, februari 1989

Redactie A.N.C. Koch W.J. v.d. Akker H. Jansen Mevr. J.M. Ouwerkerk-Dirkse Mevr. S. Vlieland T.A. van Zanten Ing. R. Kornman

Typewerk Mevr. J. v.d. Boon-PeterS

Vormgeving W.J.G. Borst

Foto’

S

Fotodienst Wassenaar

Druk en afwerkiflg Het Spektrum Sassenheim tel. 02522—19027

Redactie-adres Toestel 2450 MEOB/O Koch Toestel 2386 MEOB/H Jansen Toestel 148 MEOB/W Mevr. Ouwerkerk Dirkse

Verantwoordelijkheid De redactie behoudt zich het recht voor te beslissen over plaatsing van ingezonden stukken c.q. deze in te korten.

Kopij voor het volgende nummer uiter lijk 20 maart 1989 inleveren.

VAN DE REDACTIE Deze MEOBTIEK is duidelijk een eerste uitgavine in een nieuw jaar. Wij gelo ven dat het een hoopvol jaar wordt ge zien de ontwikkelingen in ‘n wereld waarin de hang naar vrede duidelijk groeit. Maar waar de waakzaamheid, die vrede moet waarderen, niet uit het oog mag worden verloren. De taak van de Konin klijke marine is duidelijk een vredestaak en moet daar up-to-date aan kunnen voldoen. Het MEOB zet zich daar posi tief voor in. Hoe, dat kunt u lezen in de nieuwjaarsrede die de DMEOB Ir. L.J. Antonides uitsprak tijdens een receptie in de kantine van de Marinebedrijven in Oegstgeest. Niet iedereen kon daarbij aanwezig zijn, zodat wij het gesprokene op de volgende bladzijden van MEOBTIEK integraal weergeven. Een lang verhaal maar neemt u vooral de tijd om het allemaal eens goed door te lezen. Het bevat vele herkenbare zaken. Ook al is het februari, wij blikken even terug op een Wassenaarse kerstmaaltijd die voor het laatst in de Maaldriftse sferen werd gevierd en ge noten. Onze redactrice liet het zich wel smaken. Bekomen is zij er inmiddels ook van, gezien haar literaire bijdrage in samenwerking met de heer Bal. Wij, dat is de redactie, zijn op zoek naar een gedegen puzzelredacteur die nog een flinke voorraad puzzels in portefeuille heeft. De heer Van de Akker, die zich thans over horizontaal en verticaal buigt, gaat ons in april a.s. verlaten. Wij willen in het bij •zonder de heer J. v.d. Zalm bedanken die de puzzels een aantal jaren heeft verzorgd en menigeen er een plezier mee heeft bezorgcL Onze hoofdredacteur is ~an :plai~i om niet eerder “uit te eden” alèer hij een opvol~(st)er heeft. ingewerkt. Dat kan nog wat duren. Mocht u er zin in hebben wacht dan niet lang en belt u hem eens op. Bent u los op de pen en bovendien op de tekstver werker, dan bent u van ganser harte welkom. Rest nog te vermelden dat de redactie van MEOBTIEK kortgeleden op een smake lijke wijze de 50-ste redactievergade ring heeft gevierd. DMEOB vestigde de aandacht op het belang van een goed bedrijfsblad. 1


t Na een moedig en geduldig gedragen lijden is op 62 jarige leeftijd van ons heengegaan

Gerardus Emanuel Detollenaere

/ ,,Mijn oog zal op U rusten”. Leiden, 31 januari 1989 Lijsterstraat 3 Corr.-adres: Bruisdreef 3561 VC UTRECHT

132

Onze collega, de heer G.E. Detollenaere is op 62-jarige leeftijd overleden. Hij was sinds 1961 bij het MEB (later MEOB) werkzaam. Een groot aantal jaren ver richtte hij zijn technische taak in de mechanische werkplaats. Een stille, hardwerkende man die eigenlijk alleen maar vrienden kende. Hij hield van het leven en zijn huis in Leiden was zijn kasteel. Hij vond het heerlijk om er aan te werken. Detollenaere hield ervan om plannen te maken. Toen hij ziek werd ontpopte hij zich als een respectvol man die niet bij de pakken neer ging zitten. In staat vandaag een boom te planten zelfs als morgen alles voorbij zou zijn. Zijn “boom” was het maken van een wereldreis. Het werd er een van zijn geest die wij ons zullen herinne ren als “moedig volhouden”. Detollenaere werd op vrijdag 3 februari jl. in Oegstgeest door broers en zus sen, familieleden en MEOB’ers op het kerkhof van de Willibrordparochie ten grave gedragen.


~YA~ EDEL DUE~LIHO~ Dames en Heren, Bij de jaargrens van 1988/1989 willen we graag nagaan hoe de zaken zich in 1988 hebben ontwikkeld en hoe we denken dat de zaken in 1989 moeten worden voortgezet. De bedrij fsomgeving Van belang daarbij is eerst goede aan dacht te schenken aan onze omgeving. Het is zoals de bevelhebber der zeestrijdkrachten, Vice Adm. C.H.E. Brainich von Brainich Felth, recente lijk in een rede voor de Kon.Ned.Reders Vereniging opmerkte: het maritiem den ken in Nederland is niet meer zo sterk ontwikkeld als een aantal jaren geleden toen de nederlandse koopvaardijschepen nog onder nederlandse vlag voeren en de nederlandse scheepsbouw een sterke po sitie innam op de internationale markt. Daarbij komt dat de langdurig gehan teerde vaste verdeelsleutel voor de de fensie-uitgaven, waarbij de marine op een toerekening van 25% van de middelen kon rekenen, ingaande het jaar 1989 in het nadeel van luchtmacht en marine wordt verlaten. Het is dan ook zeer de vraag of de Ko ninklijke marine voor de komende jaren op groei mag rekenen. Onder die omstandigheden is het van groot belang een goed inzicht in de kosten van de vloot en “alles wat er omheen hangt” te hebben en te komen tot een goede kostenbeheersing. Zolang de exploitatie (materieel en personeel) nog de grootste uitgavenpost vormt, moet de aandacht zich daarop in de eerste plaats richten. Bij de ontwerpen voor de nieuwe schepen werd daarom veel aandacht geschonken aan de “life cycle”-kosten, de totale kosten over de hele levensduur van het schip voor dat schip en zijn bemanning. Door automatisering is men er bij de onderzeeboten van de Walrusklasse en de

M-fregatten in geslaagd tot veel klei nere bemanningen te komen en bij de laatstgenoemde schepen viel bv. voor de kruisvaart de keuze op dieselmotoren i.v.m. de lagere “life cycle”-kosten van de installatie, gerekend over de levensduur van het schip, vergeleken met een gasturbine-inStallatie. Onder de huidige omstandigheden is er voor de marine dus veel aan gelegen de kostenstijgingen zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Dit is dan ook de oorsprong van zeer gedurfde experimen ten, zoals zes-jaarlijks onderhoud en herstel uitsluitend op indicatie. Niet alleen uit zorg voor de werkgele genheid, maar vooral ook uit zorg voor het op peil houden van de kwaliteit van de kostbare SEWACO-systemen slaan wij deze ontwikkelingen uiteraard bij het MEOB met de nodige zorg gade. Wel realiseren we ons echter terdege dat de marinebedrijven, waar zo’n 3500 man werken, een belangrijke kostenpost vormen en wij eraan gehouden zijn door kennis en ervaring en de moed om nieuwe wegen te gaan bewandelen de kosten te minimaliseren en nog beter te gaan be heersen om zodoende een steentje bij te dragen in het botaalbcLar houden van de vloot. Krijgt het MEOB in 1988 een voldoende?

dit

opzicht voor

Het antwoord op die vraag mag ik uiter aard niet geven, omdat het voorbehouden is aan mijn superieuren. Wel ben ik dit aangaande optimistisch gestemd, omdat ondanks verhuizingspe rikelen, het afslanken in 1988 met 38 man en het doorvoeren van een ingrij pende reorganisatie, het ons lukte: het complete werkpakket voor de KM volgens het convenant uit te voeren, waarbij de positieve trend t.a.v. de beschikbaarheid van de SEWACO-syste men zich voortzette, zorg te dragen voor een substantiële -

-

2


-

-

-

toename van de inkomsten afkomstig uit de gerealiseerde groei van het KL-werkpakket, een belangrijke bijdrage te leveren in de door Mc Kinsey becritiseerde logistieke beheersing: * de doorlooptijden in het herstelcircuit van reservedelen werden drastisch teruggebracht, nl. in 1 jaar van gemiddeld 50 naar gemid deld 35 weken, * de in de loop der jaren, door een zekere bureaucratie, opgelopen ach terstanden werden in belangrijke mate gereduceerd. In 1~ jaar werd een extra hoeveelheid ATH’s ver werkt, die een waarde vertegen woordigt van maar liefst 25 Mf 1. nieuwe taken ter hand te nemen, zo als het uitvoeren van computerstra lingsmetingen en het in onderhoud nemen van thermische infrarood syste men, waarover onlangs een interessant artikel verscheen in onze onvolprezen MEOBTIEK, het Zelfbeheer-experiment bij het MEOB met zoveel succes af te sluiten, dat Zelfbeheer/contractmanagement als een aanvaard bestuursconcept in de breedte bij Defensie in de komende jaren zal worden ingevoerd.

Waaraan

zijn deze successen te danken?

Economen zijn tegenwoordig knappe men sen. Met behulp van kosten-baten analyses, studies omtrent de relatie van het jaarlijkse acitiveiten- en budgetplan en geraffineerde kengetalleri is men in staat onze prestaties in min of meer harde cijfers uit te drukken. Uit die cijfers blijkt dat vanaf fe bruari 1987 de bedrijfsinzet een sterke groei vertoont en de fin~nciee1 econo mische resultaten navenant beter wor den. Achter die kille cijfers gaan uiteraard de mensen schuil. Persoonlijk schrijf ik de successen toe aan het positieve psychologische effect van Zeifbeheer, waarbij door het afschaffen van de zgn. gedwongen winkelnering en het specta culaire verruimen van de bevoegdheden wij ons extra verantwoordelijk voelen voor het wel en wee van het bedrijf. Als een enkel voorbeeld waarmee ik niemand tekort wil doen omdat er meer dere te geven zijn zou ik willen noemen de mensen van de instrumentma kerij, die inclusief de werkplaatschef (en ik mag wel zeggen niet de jongste meer) en de direct betrokkenen van de tekenkamer en het bedrijfsbureau, bij -

-

3

de invoering van de nieuwe CNC- draai en freesbanken niet volstonden met een bedieningscursus bij de leverancier maar tevens de door het metaalinstituut TNO gegeven cursus “Procesbeheersing en verspaningstechnologie” volgden en zich verder verdiepten in de bijkomende standaardisatievraagstukken. Menige vrije avond werd aan deze studie opgeofferd en zonder uitzondering werd de TNO-cursus met goed gevolg afgeslo ten. Toen “TNO-Apeldoorn”, zoals het insti tuut in de wandelgangen wordt genoemd, voor het eerst in september 1986 voet over de drempel in de werkplaatsen zette, werd opgemerkt: “Wat een museum. Mensen voor deze banken worden niet meer opgeleid. Een wonder wat men er nog op fabriceert”. Na de uitreiking van de cursuscertifi caten op 22 december 1988 voegde de zelfde woordvoerder van TNO mij toe: “Zo’n groep gemotiveerde en bekwame cursisten heb ik nog nooit gehad”. En daar hebben we de sterke kanten van ons bedrijf ten voete uit: Vakmanschap en Inzet.

Is het dan allemaal koek en ei bij bedrijf?

het

Ik zie de voorzitter van onze (nieuwe) dienstcommissie in gedachten al zijn hoofd schudden. Ik heb onlangs ook goed naar hem geluisterd, toen hij het te genover de staatssecretaris op 26 oktober ji. verwoordde. Hij signaleerde wat het Zeifbeheer betreft moeilijkheden aan de “top” en aan de “voet” van het bedrijf en ik moet u toegeven dat ik zijn visie deel. Wat de moeilijkheden aan de “top” be


treft becritiseerde de voorzitter van de dienstcommissie de te zware koppe ling met “het Haagse”. persoonlijk zou ik dit willen omschrijven als een te gedetailleerde bemoeienis en de neiging tot een te snelle afroming van de re sultaten waardoor de flexibiliteit in het budget één van de sterke punten van Zeifbeheer weer verloren dreigt te gaan~ Een opmerking ter zijde is hier echter op zijn plaats. De genoemde detailbe moeienis neemt niet weg hetgeen ik hier ook met nadruk wil stellen dat de DMKM bij zaken die voor het bedrijf van vitaal belang zijn, zoals de nieuwbouw i.v.m. de opheffing van de Wassenaarse vestiging en de verwerving van testers voor de nieuwe generatie prints, het bedrijf daadwerkelijk en royaal heeft gesteund. Dit terzijde dus. Minstens zo erg is ook de dreiging aan de “voet” van het bedrijf, die eruit bestaat dat het “Zeifbeheer” te weinig door de mensen op de werkplek wordt gedragen. Men merkt wel dat extra inspanningen moeten worden geleverd en afspraken “co~te que coûte” moeten worden nagekomen, maar voelt zich ondanks door het “Zeifbeheer” gewekte verwachtingen nog steeds aan het lijntje gehouden op het gebied van -

-

-

-

-

-

functiewaardering e.d., terwijl men ook wel eens verlost zou willen worden van de complexe (en tussen haakjes peperdure) regelgeving, waarvan ik alleen maar het reisbesluit hoef te noemen. Hier ligt een duidelijke boodschap voor het management. In 1989 moeten we met kracht en inventiviteit ons inzetten om hierin verbetering te brengen. Eén van de grondleggers van “Zelfbe heer”, drs. W.C. Verbaan, merkte on langs in dit verband op dat als “Zelfbeheer~” niet wordt doorvertaald naar de mensen die het eigenlijke werk moeten doen het “gebakken lucht” is. De organisatie-piramide kan om meer klantgericht te leren denken nl. beter op zijn kop worden getekend met de di recteur aan de onderzijde van de pira— mide en de zgn. “werkvloer” aan de bo venzijde en daarboven weer “de markt”, in ons geval de vloot, de MLD, de ma riniers, de MMD, de KL, enz. Die zgn. “werkvloer” bepaalt ons gezicht naar buiten en moet door de leiding goed worden bediend. Hoe beter de buiten dienst, het projectbureau exploitatie en alle andere functionarissen die de dagelijkse contacten met de vloot, de scholen en de walinrichtingen, de MLD enz., enz. onderhouden, op hun wenken worden bediend des te beter wordt de “output” van het bedrijf. 4


Ook merkt Verbaan op dat er in die op zijn kop staande piramide horizontale kleilagen kunnen voorkomen die een goede communicatie in de weg staan en nodig moeten worden doorgeprikt. Ook deze opmerking met betrekking tot het werkoverleg kunnen we ter harte nemen.

-

-

Het bedrijf en zijn afdelingen Maar ik ben vandaag veel te veel op de filosofische toer en ik moet mijn blik nu eerst maar eens op een concretere wijze over de zaken van bedrijf en afdelingen laten gaan. Wat het bedrijf in zijn totaliteit betreft moet ik t.a.v. 1988 memoreren: de overweldigende belangstelling die het MEOB ondervond als gevolg van de behaalde resultaten met “Zeifbe heer”. Onder de hoge gasten mochten we re kenen de staatssecretaris, de secre taris-generaal (SG), de plv. SG, de directeur generaal materiaal, de di recteur generaal economie en finan ciën, de directeuren materieel en/of hun souschef s van de drie krijgs machtdelen en de commandant van het nationaal logistiek commando. de bekrachtiging door DRW, DBW en DMEOB van de samenwerkingsaf spraken door de ondertekening van het schutbiad van het BSMI-handboek, waardoor doublures tussen de bedrij ven worden voorkomen, op 19 september 1988. De BW is “custodian” voor dit handboek. de bekrachtiging op 22 april van de in november 1987 met de dienstcom missie overeengekomen reorganisatie door ondertekening van het rapport hieromtrent door DMEOB en de vzt. DC, alsmede de bereikte overeenstemming over het stappenplan, dat aangeeft hoe de reorganisatie, in de tijd ge zien, wordt uitgevoerd. de voorbereidingen voor de invoering van de zgn. “prodsub”-module van het BBS, waarmee de produktiebesturing en de orderbehandeling krachtig onder steund zullen gaan worden. -

-

-

-

-

-

-

Wat het produktiebedrijf Oegstgeest be treft: -

-

-

Wat de afdeling Advies betreft: -

-

de zgn. “bosdagen”, die geleid hebben tot een aantal veranderingen in de organisatie, die stapsgewijs zullen worden doorgevoerd, de start van een intensief oplei dingsprogramma op post-HBO-niveau en het aantrekken van een aantal jonge medewerkers op IR- en HBO-niveau, 5

het opstellen van een projectgroep voor de inbedrijfstelling van het eerste M-fregat, het kernsysteem en de HSI-opstelling; aan deze pro jectgroep nemen ook medewerkers van het PB-H deel, de oplevering, samen met BW en CAWCS van SEWACO-Vlil aan de commandant van de “Zeeleeuw” op 7 oktr~ber 1988; als belangrijkste MEOB leveringen moeten worden vermeld de PP1FA (pre-amplifier flank-array), de LRS-interface (longe range sonar interface), de telexwis selborden, de bridge control unit en de numerieke indicatoren. De de monstratie van de LRS-interface bij het CAWCS op 15 december jl. maakte bijzonder veel indruk op mij als “ex-scheepsbouwer”, die wel eens wat met akoestiek te maken heeft gehad. een groot aantal andere nieuwbouwprojecten, zoals de vervanging van de sonarsensoren aan boord van Hr.Ms. “Tijgerhaai”, de ontwikkeling en bouw van de C-200 recorders, de automati sering van de meetbaan aan het Ha ringvliet en de voortgaande ontwik keling van de SQR-O1 sonar voor Hr.Ms. “Mercuur”. de werkzaamheden van het bureau lo gistiek die samen hingen met de ingebruikname van de VAS-module en de bijbehorende conversie, de in samenwerking, met de RW en de BW genomen proef met CAD (computer aided design) bij het bureau con structies, de uitbreiding van de technische mo gelijkheden (Ka-band + automatise ring) bij het kalibratiecentrum en de acceptatie van het kalibratiehandboek door DGM.

-

-

-

de overheveling van vlootgebonden elektronika op het gebied van Sonar en EOV naar Den Helder en het her groeperen van een aantal werkplaat sen, de produktie van de nieuwbouw appa ratuur voor de “Zeeleeuw” en van een NBCD-trainer voor de S-fregatten, de rigoreuze aanpak van het ATH-pro bleem, waarbjj succes niet kan uit blijven, het tot tevredenheid van de opdrachtgever uitvoeren van het jaar programma van de KL, de MLD, e.a., de introductie van de nieuwe CNC draai- en freesbanken, en “last-but-not-least”: de verwer


ving van een Fluke en een digitale printtester.

Teradyne

Wat het produktiebedrijf Den Helder be treft: de overheveling van kompas- en printwerkzaamheden naar Oegstgeest en het hergroeperen van een aantal werk plaatsen, de inbedrijfstelling van de appara tuur aan boord van de “Zeeleeuw”, de oplevering na MJO van Hr.Ms. “Tromp waar aan boord zeer ingrij pende wijzigingen plaatsvonden o.a. in verband met de plaatsing van een SATCOM-systeem, alsmede MJO’s van Hr. Ms. “Banckert”, “Jan van Brakel”, “Piete’~ Florisz” “Van Nes” en “To nijn”. het LVO van Hr.Ms. “Tijgerhaai”, het omvangrijke pakket incidenteel onderhoud voor de vloot in walmrichtingen, alsmede andere werkzaam heden cf. convenantaf spraken, het stijgend aantal ATH’s dat werd verwerkt. En dan de ondersteunende afdelingen, waarbij ik uiteraard eveneens onvolle dig moet blijven.

-

-

-

-

-

-

De afdeling kwaliteitszorg: -

-

-

-

-

de voorbereiding voor de herevaluatie AQAP- 1, de aanpassing van de kwaliteitszorg documentatie, de introductie van managementevalua ties, waarbij in het kader van de strategische DGM-conceptie nu ook de kwaliteit van de eigen organisatie op de korrel wordt genomen, het opstellen van een bedrijfskwali teitsplan, de werkzaamheden van de KZ-inspec teurs, die tot 73 corrigerende acties leiden.

De afdeling personeelszaken: -

-

-

-

-

de uitvoering van het herplaatsings beleid, waarbij voor 114 van de 123 herplaatsingskandidaten tot op heden een goede oplossing werd gevonden, het in versnelling brengen van de bcdrij fsformatieonderzoeken, het organiseren van de noodzakelijke opleidingen, het, ik mag wel zeggen op voortref felijke wijze, uitvoeren van de kan tinefunctie in alle vestigingen, het organiseren van de jaarlijkse evenementen voor medewerkers en oud-

medewerkers. Bij de behandeling van de personele zaken moet ik helaas ook vermelden dat in 1988 ons drie dierbare medewerkers ontvielen, te weten Aad Voermans, Nico Wortman en Rien Ouwehand. We dienen hun nagedachtenis in ere te houden en de nabestaanden niet alleen te laten. Ook hoop ik dat we de langdurig en/of ernstig zieke collega’s niet in de steek zullen laten. Dan denk ik aan hen die het bedrijf in 1988 verlieten: maar liefst 81 mede werkers, waaronder enkele legendarische figuren, waarvoor slechts 46 jonge me dewerkers konden worden aangetrokken, waarvan een achttal op tijdelijke ba sis. Aangaande de bedrijfseconomische af de ling wil ik memoreren: de overdracht van het ATS (het adini stratief totaal systeem) in septem ber 1988, het opzetten van het informatieplan, de werkzaamheden aan jaarverslag, begroting en convenant, de inbedrijfstelling van de VAX 6210 met zijn vele groeimogelijkheden, de zorgen die gepaard gingen met de realisatie van de begroting 1988 en de succesvolle afsluiting daarvan. -

-

-

-

De Afdeling Algemene Zaken is ook druk doende geweest. Ik memoreer t.a.v. de infrastructuur: de opening van de gerenomeerde werk plaats COULOMB door DFIB, drs. A. Vervoorn, de medio dec. 1988 verstrekte op dracht aan de bouwkundige I~msterdamse Aannemings Maatschappij voor de reno vatie van gebouw AB, de start van het ontwerpproces op 1 september 1988 voor de nieuwbouw van de oppervlaktebehandelingswerkplaats. De complete overbrenging van “Was 5enaar” komt hiermee weer een belangrijke stap dichterbij. Wat de materiaalverwerving betreft kan ik constateren dat er in 1988 maar liefst 4200 orders werden geplaatst met een totale omzetwaarde van 9 Mf 1. en een gemiddelde doorlooptijd van 4~ week per order. Wat de ARBO-zaken betreft konden in 1988 29 van de 37 actiepunten van het V.G.& W-plan (veiligheids-, gezond heids- en welzijnsplan) worden afge daan. De bureaus secretarie en bibliotheek, alsmede de huishoudelijke dienst in Oegstgeest en in Den Helder vervulden -

-

-

6


op de hun eigen, bescheiden wijze hun onmisbare taken. Met de inwonende diensten ETMAG, MARATRADI en DOEWINED werden goede contacten onderhouden, terwijl het MBK blijk gaf zijn taak op adequate wijze uit te voeren. De personeelsverenigingen ontplooiden wederom vele activiteiten in het Hel derse en het Oegstgeestse, waarvoor ik zeer erkentelijk ben. De toekomst Het MEOB houdt zich bezig met optica, lasertechnologie, micro-elektronika, technische software en fijmnechanica. Combinatie van deze technologieën leidt tot ongekende mogelijkheden en het bedrijf zal op korte tot middellange termijn worden geconfronteerd met geïntegreerde systemen waardoor de complexiteit zal toenemen. Het bedrijf zal daarbij in toenemende mate te maken krijgen met nieuwe componenten, zoals supercomponenten, surf ace mounted de vices (SMD’s), very high speed inte grated circuits (VHSIC’s) en elektro optische integrated circuits. Veel nieuwe kennis zal daarom moeten worden vergaard voor het in bedrijf stellen en storingzoeken in systemen. Repareren of vervangen van kapotte onderdelen uit installaties zal steeds een keuze moeten zijn op grond van een zorgvuldige economische afweging. De verjonging van de vloot gaat door. Illustratief daarvoor zijn de doop van de laatste twee mijnenjagers op 10 de cember 1988, de “Vlaardingen” en de “Willemstad” en de doop van het eerste M-fregat, de “Karel Doorman” op 20 april 1988 door Hr.Ms. Koningin Beatrix, alsmede de aanvang van de proef tochten van de “Zeeleeuw” op 28 oktober 1988. Om de ons gestelde uitdagingen aan te kunnen, mogen we qua kennis niet achterop raken en zullen we onze be drijfsprocessen perfect moeten gaan leren te beheersen. Dat we daarin zullen slagen is mijn wens voor 1989, maar bovendien dat we daarbij zullen opereren als een hechte, collegiale gemeenschap, waarbij het “Zeifbeheer” de “Schwung” in het be drijf zal brengen, die de huidige, dynamische tijd vereist. Ik wens ook u persoonlijk: veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar. DMEOB, 2 januari 1989 7

B.B.E.-tilm voor personeel vertoond Enige tijd geleden berichtte ik u over de door de fotodienst gerealiseerde B B E. film. Om nu ook het personeel de gelegenheid te geven de film te bekijken, organi seerde de heer Toet (Hoofd Fotodienst), 22 december ji. een “kijkdag” voor di verse afdelingen van MEOB/Wassenaar. Daartoe was de kleine kantine omgebouwd tot een mini-bioscoop, waar men in di verse sessies kennis kon nemen van wat de fotodienst zoal presteert. Niet alleen de eerder genoemde B.B.E. film werd vertoond, ook een filmpje over “Basisonderhoud PRTL”, compleet met gesproken commentaar, en een eerste deel betreffende de Nieuwbouw SAR te Oegstgeest. Deze laatste is nog niet voltooid, maar het was aardig te zien hoever een en ander al gevorderd is. Ook ‘s middags werd men in Oegstgeest in de gelegenheid gesteld de zaak te bekijken, zodat met name de directie enig inzicht kon krijgen in het videogebeuren waar de Fotodienst zich intensief mee bezig houdt. Nogmaals, hulde aan de collega’s die deze klus zo voortreffelijk klaarden! .

.

-

HO

Variabele werktijden De invoering van variabele werktijden is een belangrijke zaak die eerder door de Dienstcommissie van harte ter ver wezenlijking werd aanbevolen. Intussen is er enige tijd verstreken. Geprobeerd om een antwoord te vinden op de vraag wat de “variabele” vooruitzichten inhouden. Het één en ander schijnt nog in evenwicht gebracht dienen te worden met bedrijfssystemen. Zie ook het korte verslag van de DC-vergadering in dit blad. Toch blijkt de soep minder heet gegeten te worden dan ze in dit korte verslag wordt opgediend. De gang van zaken is aldus samen te vatten: “De weg ligt er reeds, maar nu de wil nog om ‘m te plaveien”. En waar een wil is, is een weg.


Nieuwjaar S

4 Er bestaat een goede verstandhouding tussen de gemeente OegstgeeSt en de Marine Bedrijven aan de HaarlemlflerStraatWeg. Tijdens een in het OegstgeeSter raadhuis gehouden nieuwjaarsreceptie werd dit door de directeur MEOB, Ir. L. J. AntonideS nog eens bena(hand)drukt tijdens een ontmoeting met burgemeester mr. Sj. H. Scheenstra. Het MEOB is in Oegstgeest de grootste werkgever en als zodanig bestaan er vele kontakten met het gemeentebestuur. (foto De Groot).

Even het oude afgelopen jaar wegslikken

nade nieuwjaars ede van de directeur 8


MFOD

MEOB

OEGSTGEEST~ DEN HELDER_wASSENAAR

h~11I~1L~EEL

~~

Kort verslag van het 16e overleg met de dienstcommissie, gehouden op donderdag 15 december 1988, bij het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf te Den Helder. Orgaanbeschrij vingen Tijdens een korte terugblik op het voorbije jaar heeft de voorzitter overleg te kennen gegeven vaart te willen zetten achter het wegwerken van de achterstand ten aanzien van de orgaanbeschrijvingen en de functie-in formatieformulieren (FIF’s). De DC heeft steun toegezeç%u.

en blijken er moeite mee te hebben dit overleg in te vullen. In Den Helder is behoefte aan scholing. HPZ is van me ning dat men in Oegstgeest eerst erva ring op wil doen. De DC verwijst naar een nota “Werkoverleg” waarin veel informatie over de gang van zaken bin nen dit overleg wordt gegeven. Derhalve een nuttige handleiding.

Buitengewoon verlof Over de mate waarin een chef mag be ‘sussen buitengewoon verlof te verlenen is toegezegd dat dit in de stafverga dering aan de orde wordt gesteld. De besluiten zullen door middel van een bekendmaking onder de aandacht worden gebracht.

In de eerstvolgende P~RBO-vergadering, op 16 maart a.s., zal aan het werkoverleg de nodige aandacht wordt ge schonken en de DC heeft ten aanzien van het onderwerp aan HPZ een zgn. “Plan van aanpak” gevraagd.

Bezwaren procedure Iedereen die bezwaar heeft ingediend tegen zijn/haar inschaling is door de personeelsconsulenten benaderd. De DC heeft de aandacht gevestigd op het feit dat bij het MEOB Den Helder binnen een groep twee werknemers zijn opgewaar deerd, terwijl de overigen exact het zelfde werk doen. HPZ deelt mee dat dit in theorie zo lijkt bij het gegeven voorbeeld, maar het in de praktijk anders ligt. Variabele werktijden Het BBS-team heeft fundamentele bezwa ren tegen invoering van variabele werktijden, omdat het in strijd is met de heersende planningsopvatting. Het BBS wordt vooraf ingesteld voor de startmomenten waarop medewerkers aan de slag gaan. Dit strookt niet met het begrip “va riabele werktijden”. De DC beraadt zich erover. Werkoverleg Het werkoverleg is gestart, maar som migen staan er nog onwennig tegenover 9

Post HTO-opleidingen Er bestaat belangstelling voor Post HTO-opleidingen als “systeem-ontwer pen”. Het is de DC opgevallen dat alleen HTS’ers zijn toegelaten tot de cursus die een landelijk diploma ople vert. Degenen die niet zijn toegelaten zullen binnen het bedrijf dezelfde cursus kunnen volgen. Dit leidt echter niet tot een diploma. De DC betreurt de gang van zaken en stelt dat de Post-HTO ten aanzien van de selectie niet con sequent is. De voorzitter van het overleg zegt toe dat er met betrekking tot de heren van groep 1 en II, die de cursus gevolgd hebben, binnen het be drijf geen enkel onderscheid zal worden gemaakt. Reorganisatievoorstel tekenkamer advies De DC is in grote lijnen accoord gegaan met de nota organisatievoorstel teken kamers advies en zegt inhoudelijk geen bezwaren te hebben. De vragen die men over de Nota heeft gesteld, worden door de DC teruggekoppeld naar de tekenka mers. Dit geldt eveneens voor het voorstel tot integratie van secties Systemen en Normering bij Advies.


Nieuwe dgitale nu testen voor het MEOB 1

Vrij dag 9 december 1988 was een be langrijke dag voor het MEOB. Die dag werd nl. in Den Haag het contract ge tekend tussen de KM en de firma Te radyne betreffende de aankoop voor het MEOB van een nieuw testsysteem voor digitale printkaarten. Hiermee werd een week van koortsachtige activiteiten afgesloten, welke begon toen vrijdagmiddag 2 december DMEOB het bericht uit Den Haag kreeg dat het groene licht voor de aankoop was gege ven. De dagen daarop werd het reeds voorbereide aanschaf dossier aangevuld met de vele noodzakelijke “haagse” pa raf en, nodig om de mondelinge toezeg ging definitief te maken. Daarnaast werden vele telefoontjes en telefaxen uitgewisseld met Teradyne omtrent de juiste technische en financiële forxnu leringen in het contract. De bestelling moest ni. om financieeltechnische redenen plaatsvinden v6dr 16 december. voorbereidingen gestart in 1986 De voorbereidingen voor deze aanschaf werden gestart in 1986 met de instel ling van een tweetal werkgroepen, nl. de “criterialijn” werkgroep welke aan

de hand van een onderzoek naar de test baarheid van de huidige en toekomstige printkaarten bij de KM, de specifica ties voor een nieuwe printtester moest opstellen en de “marktlijn” werkgroep welke de markt moest verkennen betref fende geschikte printtesters voor het MEOB. Aanleiding tot het instellen van deze werkgroepen was de steeds sterker wor dende behoefte aan een nieuwe moderne digitale printtester, daar met de hui dige aanwezige printtesters (met name de GenRad 1792B) een steeds groter wordend deel van het digitale printkaartenbestand van de 1(14 niet meer kan worden getest. Daarbij komt nog dat de service-onder steuning door de fabrikant voor de 1792B binnenkort zal stoppen en dat de IC-library (dit is software met pro gramineer-informatie betreffende op printkaarten toegepaste geïntegreerde schakelingen) door GenRad niet meer wordt aangevuld met gegevens over de hedendaagse IC’s. Nadat beide werkgroepen hun reportages hadden uitgebracht met de aanbeveling op korte termijn een nieuwe geavan ceerde printtester aan te schaffen, is 10


een nieuwe werkgroep ingesteld, welke tot taak kreeg de voorgaande rapporta ges te comprimeren en aan te vullen met informatie omtrent de (on)mogelijkheid tot uitbesteding van de reparatie van printkaarten en met een kosten/baten analyse betreffende de huidige 1792B. Het hieruit voortgekomen managementrapport is in februari 1988 aangeboden aan de DMKM. Korte aanschaffase

progranlrna-ontwikkeling

ge

De configuratie van de nieuwe print tester is getekend op blz.i1 In grote lijnen kan men het systeem in twee de len verdelen, ni. de apparatuur waarmee de printkaarten worden getest en de apparatuur waarmee de programmatuur .

11

i::i

I

El

24~SFLr~WNAL lFsr ~g P,~6Kj-cs9air i~sr rApArrFPwp.4rE

Al vrij snel (april 1988) kwam daarop uit Den Haag de opdracht aan het MEOB om een VTI (Voorstel Tot Inkoop) op te stellen voor een nieuwe printtester. Daarop zijn een zestal fabrikanten uitgenodigd een offerte in te dienen. Begin september waren deze offerten op het MEOB en kon worden begonnen met het toekennen van plussen en minnen aan de vele aspecten van de soms uitvoerige en zeer ingewikkelde offerten; dit werd door een kleine werkgroep gedaan (C.M. Donker, J.H.N. van Huut, G.F. Meyer, G. Nederlof en ondergetekende). Na de eerste selectie bleven drie po tentiële kandidaten over; in de derde week van oktober bezochten twee leden van de werkgroep deze drie firma’s i.n Engeland ter nadere evaluatie van hun testers. Na deze week bleven nog twee firma’s over, waarmee medio november in Engeland de financiële onderhandelingen werden gevoerd. Kort hierna werd de keus bepaald op de Teradyne L293. Daarna brak een korte doch spannende tijd aan met het wachten op de defini tieve goedkeuring uit het “Haagse” voor de aanschaf. Tijdens de aanschaffase zijn er ook intensieve contacten geweest met o.a. HSA en AFCENT (Brunssum), welke beide ook op korte termijn moeten beslissen over de aanschaf van een nieuwe tester. Gezien de omvang van het project (ook financieel) kan de gehele aanschaffase relatief zeer kort worden genoemd, waartoe mede ook de goede samenwerking met de afdeling DMKN/Materieelverwer ving heeft bijgedragen. Testen en scheiden

TERADYNE L 293 PRINT TEST SYSTEEM (MEOR)

DESTA TUIN WIRE ETHER1ET

TESTOMGE VING PROGRAMMEER OMGEVING

SQFTWIRE DECNET # LAVC LA5.~4R V6 LASAR LIBRAR/ES

~‘X Terminal

Mt,opax 3 wilic 1641 Mw Memc.’y 8Â82 6a’Mb d~ RD54 ~4 Alo dsk P(5CW0 Tape Siresmer EMerrjei ø,te,fsce and (~sla

D

2000 VAT Station

f~WAF€ UcOEIjER

El

VAT Station 2000

GRAffiCS~IITER ~00EM

_______

VAT Station 2000

VAXsPa Pion 2cW:

El

COloL, Display 6 Mbytes Merruy 11(64 P54 Alo local dsk

MEcO P989

FACTORY NETWORK

(Deopr and H40001

wordt ontwikkeld om de printkaarten te kunnen testen. Het hart van het systeem wordt gevormd door de L293 zelf; hiervan maakt deel uit een MicroVAX 3 computer, welke het gehele systeem bestuurt en controleert. Ten behoeve van het testen heeft de L293 een operators console en een printer voor de testresultaten; daar naast is een GPX multi-wjndow color terminal aanwezig voor o.a. programma debugging (foutzoeken). Aparte snelle processoren in de L293 verzorgen de testpatronen voor een printkaart. Met de L293 in de huidige configuratje kunnen printkaarten functioneel worden getest met maximaal 264 connectorpins (uitbreic3baar tot 576); ook bestaat de mogelijkheid tot in-circuit testen (d.w.z. de print wordt niet getest als totale functie, maar de afzonderlijke componenten op de print worden getest) met maximaal 528 aansluitingen (uit breidbaar tot 1152). De L293 kan de testen uitvoeren met een maximale da ta pattern rate van 10 MHz (dus 10 mil joen testpatronen per seconde), poten tieel te verhogen tot 80 MHz. De tester dekt hiermee ruimschoots de huidige be

VAT Station 2000


hoefte en is door de uitbreidingsmoge lijkheden zeer toekomstzeker. Het gedeelte voor de ontwikkeling van de testprogramma’s voor te testen printkaarten bestaat uit vier stuks W~XStation 2000 en een Hardware Modelier. Met elk VAxStation kan een tech nicus geheel onafhankelijk van het testgebeuren op de L293 en van zijn collega’s op de andere prograninieersta tions, de testprogramma’s ontwikkelen en daarna een simulatie uitvoeren m.b.t. de kwaliteit (foutdekkingsper

centage) van het programma. De ontwikkeling van een testprogramffla voor een moderne, niet al te complexe printkaart zal ca. 2 â 3 weken duren, oplopend tot enkele maanden voor zeer complexe printkaarten. Met de Hardware Modeller kunnen zeer complexe geïntegreerde schakelingen en ASIC’s (ApplicatiOn Specific IC) worden gesimuleerd, welke (nog) niet in de LASAR IC-bibliotheek zijn opgenomen (zoals de 68030 en de 80386 micropro cessoren).

c

Met de aanschaf van de Teradyne L293 heeft het MEOB één der meest geavan ter wereld ceerde printtestsystemefl verworven. Binnen Defensie en ver daar buiten lo pen wij hiermee voorop en staan wij weer aan de frontlinie van de technolo gische ontwikkelingen.

Reünie, Reünie, Reünie T

Hierdoor zal het MEOB de van haar ver wachte ondersteuning aan de operatio nele eenheden van de KM kunnen blijven leveren en wordt een belangrijk deel van het toekomstige werkpakket van het MEOB zeker gesteld. De tester zal in april 1989 worden afgeleverd. F.H. Cattermolen

Katwijk 13 december 1988

Op 14 april 1989 zal er op het Marine Vliegkainp Valkenburg gehouden van het dienstvak ~iiegtuigmakerE1ektr0monte~. Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met: SGTBDVMEL Klemkerk, B.

een

reünie

worden

VAKTO GOVALK,

Wassenaarseweg 75 2223 LA KATWIJK diensttel.nr. 01718—52262 of 52325 12


BeveiIigin~sthema / Postercampagne Het onderwerp van het eerste kwartaal 1989 is gewijd aan het gebruik van fo tokopieerapparatuur. Het kopieerapparaat wordt wel eens gekscherend “staatsvijand nummer één” genoemd. Geheel ten onrechte overigens: niet het apparaat zelf, maar het ge bruik van het apparaat door de mens is er de oorzaak van dat deze benaming in de wereld is gekomen. Maar al te dikwijls wordt met behulp van fotokopieerapparatuur afschriften van geclassificeerde documenten ver vaardigd, zonder deze ter registratie bij het archief of secretariaat waar het betreffende document in beheer is aan te bieden. Het gevolg is, dat onderzoeken, in ge val van (vermoedelijke) compromittering ernstig bemoeilijkt kunnen worden. -

-

Veelal zullen dergelijke onderzoeken niet eens plaatsvinden, eenvoudigweg ten gevolge van het feit dat compro mittering (bijv. in geval van verlies! dief stal van niet-geregistreerde af schrifte~ van geclassificeerde docu menten) niet wordt vastgesteld of niet wordt gemeld.

In de “signaal-flash” van november 1988 kwam de redactie een foto tegen met twee bekenden. Tweede van rechts is Rijk Gijtenbeek van MTOA en vierde van rechts is de heer Henk Heymans. Deze laatste was werkzaam als militair in de functie van Hoofd Buitendienst. Deze foto is genomen bij de opening van het DLS-gebouw (Departement for Logis tic Support).

Wat dacht u hiervan ??

De schade die in dergelijke gevallen de veiligheid van de Staat (Kon.marine), of zijn bondgenoten, kan worden toege bracht, laat zich raden. Derhalve: laat benodigde kopieën van geclassificeerde documenten vervaardi gen door het betreffende archief of secretariaat, zodat tegelijkertijd een goede registratie mogelijk wordt. Bureau Inlichtingen van de Marinebedrijven te Oegstgeest

Bijgaande foto laat een schutkarper van 21 pond met een lengte van 81 cm zien. Deze is gevangen om ± 06.30 uur met een

zelfbouwhengel. Het aas was een stukje rauwe aardappel en de driltijd een ~ uur. Hij is gevangen op 4 augustus 1988 in het kanaal wat loopt van Schagen naar Kolhorn. De trotse vanger: Roel Kortwijk uit de mechanische werkplaats in Den Helder.


Hartelijk bed kt MEOB.... schrijft de heer J. Willeins namens het team en de leerlingen van de Mytylschool aan de Blauwe Vogelweg in Leiden. De school ontving van de Sint Nicolaascommissie een bedrag van 1.300 gulden, zijnde de opbrengst van de col lecte die binnen het bedrijf is gehou den. Onderstaand enkele briefjes van leerlingen die het officiële schrijven vergezelden.

)y ~-~Uo

(Ç~

~IIemA~L

c~i~2r~ 8-12-&9

(

Lt7 ~i~ri

az~

&i c~oH

Çc~r ~

tie~~ ~~TL’.

QeL’efl ~ d~4 ~ ~pç~f’)

&)Q~

k~n

~~~iz-

~xL~fl ~2- ~-‘,e~

\~2~ÇQ i-~.

c~TU., o~ ‘~peLeri ez pu~ei~. ~ÇQUe~2~’ ~ t~ I~cçen ~~ch~er~ roq UQL coi-~pu~ ~p~$e5 erg, en d~ i4~k or~ ~jçe4-c,,aL kz&i~ L~ hid~n heJ~ ~L rq~ r~q, c~, ~ r~euLxa ~, nee)2~~cc1~q. r~L

Qr≥~!. f~%~’.

~r’ cWÎe~. ~rc~aI?~2r~ uV~- dQ..

UÇ’ )îUen ~uiI~e b~i

bezior~ke,, L~

o~-

~-~Igk i~3oo

c~e

~r-~ j~L~’Q h~bL:Qn ~ “~ ~ete~i6~ ‘.Xu3 c~ki,ch~.

k~reri ‘O~’e ~-~c~dc~en ~e h~ei hcdZ~ nc~cLi’g ~c.r-~ c~ e~ c~ ~ c~i hodde-~, c~i ‘~-~ n~eb ç3oczd ~ L)2 ~ ock heci bL~ dcd 3~4L~ o~ri on~ kebEen ~ fl~_L ~i~i-~ ~ rit QU~ rr1eer-~~ rrc~r ~e ~L1€r~ ;$1~ r~rrGoj~ b≥dc4riL~~eri.

G~oe~j°e~ c’~in

r’T~~\

____~ .~

‘l5’~’AflC A

•S~r’cier en

ID?E,IA

~ c~ ~b~cftt~

.&st~. ffl~qr?r,e~

__.__._..__.__.___~ .

.~.

N-:

~

.~.._.

uoor. I-,eL ‘~j~ , c~.. ~uIj7q.. op~kn~Id ~ ~ ~y £Qv~. rl200TcL __<lauyan .jel~u~°5Te ‘rn~ 0~k0cl~L. (Je ~r7. ar

__ers ~1~Ç..vraQrL.tJ~ ~ be~~ heeL ev~ -

U~iL~.e ~ -

r)C4

L.JQQ.r

_.b~j, I.,gIDL,2l1

ba~n~,

-

er

i.s er

_~,,~cLc~L~S ,~e ns”ea.iue er ~ ~ ~2,qrLQj~k ---..

.

...-

L~Y

iCAP~~ .I)24W

-

.--—

NELI,6RSe

OURQ.fl

In de file? Dan betalen! DEN HELDER In een file staan is nog tot daar aan toe, maar laat de marine de ‘over uren’ dan wel uitbetalen. Ar beiders op het haventerrein moeten soms drie kwartier wachten voordat ze er af kun nen. —

~ ~eid~

E

B~a ~

Cor~e

Dat is ongeveer de teneur van een artikeltje van Henk Jansen in het blad Meobtiek van het MEOB. Hij ergert zich aan de lange wachttijden tij dens spitsuren. De wachttij den wbrden verergerd door het openen van de brug voor scheepvaartverkeer. ,,Kunnen al deze mensen overwerk be taald krijgen of een vergoe ding reis-werktijd? Het zal wel niet. Maar het is toch niet onze schuld dat de afvoerwe gen slecht bereikbaar zijn.” Jansen: ,,Op hoog niveau wordt beslist dat de zuidelijke uitgang afgesloten moet wor den. Ditzelfde hoge niveau treft geen regelingen voor een andere afwikkeling van de verkeersstroom. Zo is er: de brug, marechaussee, het MBK, gemeentepolitiee.d. We wachten wel op wat er gebeu ren gaat.”

14

)


Handen schoon Dit signaal zal u zeer bekend voorko men. De betekenis ervan is dat u mag beginnen met een stukje persoonlijke verzorging, bedoeld om voldoende toonbaar bij “moeders” thuis te komen. Er zijn diverse werkplekken op het MEOB aan te wijzen waar voorgaande zin niet als alleen maar ludiek zal overkomen. Er zijn nog veel meer werkplekken aan te wijzen waar dit stukje persoonlijke verzorging niet veel meer is dan het aantrekken van een jas. In de zomer d~t zelfs soms nog niet eens. Degenen die zo snel klaar zijn en di rect de tocht naar de uitgangspoort (‘s morgens nog ingangspoort geheten) ondernemen, komen een gesloten poort tegen. Immers, 5 minuten na het sig naal “handen schoon” gaat deze poort open en geen seconde eerder. Op het moment van “open de poort” is het aan tal personeelsleden aldaar zo groot geworden dat degenen die bij de trai ningsronden de snelste tijden hebben gemaakt en dus nu vooraan mogen starten (om maar even naar de formule T termi nologie te gaan) een duidelijke voorsprong hebben op degenen die niet zo snel waren. U begrijpt waar dit heen gaat. Een buitenstaander die op zulke tijden langs het MEOB komt, zal een dergelijke gelijkenis met de ren- of marathonsport ook niet kunnen onderdrukken. Niet di rect een verschijnsel waar een bedrijf reclame mee zou kunnen maken. Ook voor het verkeer is een dergelijke piekbe lasting op een paar vierkante meter geen veilige gebeurtenis. De remedie is vanzelfsprekend heel simpel. Niet verzamelen aan de poort, maar zorgen dat bij aankomst de poort reeds open is. In principe zijn hier voor 2 mogelijkheden: 6f de MBK ver zoeken de poort te openen bij het sig naal “handen schoon”, 6f u verzoeken uw werkplek niet eerder te verlaten dan de bekende 5 minuten na “handen schoon”. MEOB-wettelijk is alleen de 2e moge lijkheid correct (MEOB-regeling 1206). In plaats van: “u verzoeken” had er dus mogen staan: “u opdragen”. In de huidige tijd is het echter naar onze mening niet nodig u op een derge lijke wijze trachten te dwingen tot het opheffen van een voor het MEOB be lachelijke en voor het verkeer niet ongevaarlijke situatie. Vandaar graag uw aandacht voor de 2e mogelijkheid. Staf MEOB 15

Psychologisch testen “De traditionele intelligentietest, waarbij het slachtoffer op papier vele (strik- )vragen moet beantwoorden, zijn weinig zinvol voor de selectie van personeel”. Dit vertelt de psycholoog J.J.R. van Minden aan Ivon Deden van Leidse Universiteitsblad “Nare”, editie 29 januari jl. “Van Minden voorspelt dat de in zijn ogen achterhaalde papieren-test over tien jaar verdwenen zijn. Daarvoor ko men tests die wèl voor de functie re levante (belangrijke) vaardigheden moeten meten. De psycholoog suggereert dat de bedrijven die werken met tests, de testbureaus en de Universiteiten rond de tafel moeten schuiven en een fonds moeten instellen voor fundaxnen teel onderzoek ter verbetering van de testmethoden. Tot nu toe wordt er wei nig onderzoek verricht en als er onderzoek wordt gedaan, blijven de re sultaten meestal verborgen”. De psycholoog voorziet de invoering van een rollenspel. “Voor een bedrijf is het interessant om te weten of een aankomend manager kan delegeren, of hij leiding kan geven, medewerkers kan mo tiveren. Met een persoonlijkheidstest kun je manipuleren. Maar als je zo’n kandidaat in een “vergadering” zet, valt hij onmiddellijk door de mand als hij de techniek niet beheerst, geen ideeën heef t”. Wij zijn benieuwd hoe lang het nog zal duren aleer een wervingsadvertentie niet meer vermeldt dat een psycholo gische test tot de procedure behoort maar dat de kandidaat zich aan een “rollenspel” zal moeten onderwerpen. En als wij Van Minden moeten geloven is het goed om zich herhaaldelijk te laten testen want dan wordt men “test-wise” en kan daarmee het IQ behoorlijk worden opgevijzeld zonder intelligenter te worden. Voor wat betreft dit laatste kunnen wij Van Minden gelijk geven omdat het destijds onze ervaring 66k al was. En mochten wij wellicht niet intelligenter geworden zijn dan mis schien wel wijzer... A.K.

4


Kerstbijeenkomst

‘)~

~

,l

‘v

(~‘

~:‘

j~.’

Zaterdag 17 december ji. werd in de kantine van het MEOB Wassenaar de jaarlijkse kerstbijeenkomst gehouden. In 1962 werd het F.B.D. (Fonds voor Bijzondere Doeleinden) opgericht. Het jaar daarna, in 1963, werd de eerste kerstbijeenkomst georganiseerd, voor oud-medewerkers van de toenmalige VRZLI. Dit betekent dat het dit jaar de 25e keer is. Door de fusie VRZLI-MEB, in 1979, had het F.B.D. geen bestaansrecht meer en moest men in mei 1979 tot liquidatie van het fonds overgaan. Wel werd toen afgesproken dat de kerstbijeenkomsten zolang door zouden gaan tot de vestiging Wassenaar overgebracht was naar Oegstgeest. Dit moment is nu bijna aangebroken, en dat betekent dat de kerstbijeenkomst in deze vorm voor het laatst gehouden werd. Terug naar de 17e december. Het was er erg gezellig, onder het ge not van een drankje en een hapje werden er veel oude herinneringen opgehaald. Op een later tijdstip arriveerden Ir.

Antonides, als gastheer, Ir. Haalebos en Ir. Kreeftenberg, beiden als voor malig directeur van de VRZLI. Alras kwamen er sprekers achter de microfoon. De heer Huying en de heer Van Eck, die begrip hadden voor het feit dat dit de laatste keer moest zijn, maar toch probeerden om dit sa menkomen bijvoorbeeld in de vorm van een jaarlijkse reünie te continueren, door zelf een jaarlijkse bijdrage hiervoor te storten. Ir. L.J. Antonides heeft enkele faciliteiten toegezegd. Maar wie van de jonge Vutters, of ge pensioneerden neemt de organisatie op zich? Zoals het spreekwoord zegt “Gezellig heid kent geen tijd”, zo verging het ons ook die middag. Aan het eind van de ~

~

1//t

Haalebos, onze voormalige directeur, met zijn echtgenote. Zij werden met een geweldig applaus ontvangen. Het driemanschap was toen compleet. Ir. L.J.


middag stond er een goed gevulde tafel met een “Koud Buffet” ,verzorgd door de heer Van Delft met zijn mannen, klaar. Alle lof daarvoor en voor de uitstekende verzorging.

)~

/

~

4

-.

-

-~

~;•~

/

i%~Ib~.

~

~~

1 ~

-

Pl

•~

Na een dankwoord van Ir. Haalebos ging iedereen huiswaarts en waren de kerst bijeenkomsten, althans in deze vorm, voorgoed verleden tijd. L.B. en

S.V.


»Kengetal bedrijIsinzet~ -

Om te beoordelen hoe efficiënt het MEOB het werkpakket uitvoert is de ontwik keling van kengetallen noodzakelijk. Een “kengetal” kan worden omschreven als een verhoudingscijfer dat inzicht moet verschaffen over de uitvoering van activiteiten in een bepaalde periode. Dit kengetal kan dan vergeleken worden met kengetallen van de Rijkswerf en de Bewapeningswerkpiaatsen.

c. Theoretische uren: Betreft het maximaal aantal werkuren gedurende de afgelopen 13 perioden! 12 maanden per medewerker uitgaande van een werkweek van 38 uur na 1 augustus 1985 en 40 uur daarvoor. d. Normfactor

-

MJO’s ATW’s ATH’s diensten

-

200:

Betreft een factor die nodig is om het kengetal te kunnen weergeven in eenheden en tientallen i.p.v. tienden en honderden. Tevens wordt hiermee een doel gekwantificeerd namelijk het kengetal moet gelijk zijn dan wel hoger zijn dan 100.

Voor onder meer de volgende werkzaam heden zijn kengetallen geformuleerd: -

=

meerj aarlijksonderhoud aanvr. tot werkopdrachten aanvr. tot herstelopdr.

Doel: Daarnaast is er, vanuit de personeels bezetting en de urenverschrijving, een algemeen kengetal van bedrijfsinzet geformuleerd. Hierop wordt nu nader ingegaan. De definitie en omschrijving van de diverse componenten luidt als volgt:

Door de Staatssecretaris van Defensie is als “Hoofdaandachtspunt van beleid 1987/1988” vastgesteld, de efficiëncyverbetering Defensiebedrijven. Hiervoor moeten indicatoren worden ontworpen

x riormfactor (d) totaal directe uren (a) aantal medewerkers (b) x theor.uren (c) waarover stelselmatig informatie verstrekt moet worden. a. Totaal directe uren: De huidige informatiesystemen kunnen tenminste de personeelsbezetting en de Betreft de som van het aantal diurenbesteding van het directe personeel recte uren van de afgelopen dertien verstrekken. Deze gegevens liggen ten perioden/12 maanden inclusief, grondslag aan het kengetal “bedrijfsin zet”. directe uren indirect personeel overwerk Uit de definitie van de diverse compo militaire uren noemer wordt nenten in teller en exclusief, welke factoren onmiddellijk duidelijk opdrachten eigen bedrijf hoogte-bepalend zijn. krachten directe uren ingehuurde en personeel van andere KM-eenhe een kritische tijdverschrijviflg van den. o.a. de directe uren, zoveel als mo gelijk rechtstreeks gerelateerd aan b. Aantal medewerkers: de eindprodukten en klanten van het MEOB, is van een vitaal belang voor Betreft het gemiddeld aantal mede een hoog niveau van de bedrijfsinzet. werkers gedurende de afgelopen 13 Tevens is dit van belang voor een zo perioden/12 maanden exclusief, juist mogelijke kostenverrekening naar de diverse klanten. niet aanwezig personeel vanwege directe uren voor “opdrachten eigen militaire dienst, langdurig ziek, bedrijf” zijn uitgezonderd. In het verlof buiten bezwaar of detache verleden bleken een groot aantal ring naar elders, uren, welke op eigen bedrijf werden personeel voor nevendiensten. verschreven, toegekend te kunnen deeltijdwerkers tellen mee naar rato worden aan de klanten buiten het van het aantal gecontracteerde uren MEOB. gedeeld door 38 uur. -

-

-

-

-

-

-

18


-

Zie bijlage.

kortom: een zo hoog mogelijk percen tage directe uren voor de klanten te besteden, draagt bij tot een goede bedrijfsinzet. Daarnaast dient opge merkt te worden dat slechts een kri tische vergelijking van scherpe voorcalculatie met de nacalculatie per opdracht inzicht kan verschaffen in de mate van efficiĂŤncy, waarmee middels directe uren het eindprodukt uiteindelijk zal worden voortge bracht.

Duidelijk is dat ten gevolge van een positieve invloed uitgaande van boven genoemde factoren het kengetal een sterke verbetering te zien gaf over de afgelopen twee jaar. Het MEOB zal met kracht moeten proberen deze opwaartse lijn door te trekken in 1989 en met u aller medewerking (dat wil zeggen: zoveel mogelijk van onze tijd werkelijk te besteden aan de opdrachten voor KM, KL en derden) zal dat zeker lukken. HBEB

Hieronder worden voor 1986/1987 en 1988 de reeksen, zowel cijfermatig als gra fisch gepresenteerd.

KENGETAL BEDRIJFStNZET MLOE3 PER PERIODE 88 87 86 85 84 83 J 1bJ

0

z

L~I

82 81 80 79 78 77 76 75 74 862

4

6

8

10

12

872

4

6

8

10

12

882

4

JAAR/PERIODE

KENGETAL BEDRIJFSINZET KEOB KENGETAL PERIODE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 19

1986

1987

1988

77.2 76.9 76.4 76.6 75.3 75.4 74.8 74.9 75.1 75.0 74.9 74.7 74.8

74.1 74.0 74.7 75.6 75.7 75.3 76.1 76.8 77.1 77.7 78.1 78.6 80.6

82.8 83.9 84.7 84.6 85.8 86.9 87.2 87.2 86.7 86.9 87.4 87.8

6

8

10

12


CNC certificaten uitgereikt -

Op 22 december ji. werd in het petitrestaurant een groot aantal CNC certificaten uitgereikt aan de heren instruxnentenmakers/mechaniCi/tekeflaars van het MEOB Oegstgeest en Wassenaar. CNC staat voor een Computer Nunieric Controlled machine ofwel draaibank en om die te bedienen werd door de ge slaagden een cursus gevolgd in de be drijfsschool. De TNO-docenten Sjannaar, Beijerink en Rozier hebben er voor ge zorgd dat iedereen uitstekend werd ingewijd in de geheimen van het vak. De certificaten werden overhandigd door de DMEOB, Ir. L.J. Antonides aan:

4.

~

~

‘~

N.S.H. Uljé

jj H. de Best,

/

C. Flippo

T.G.M. J.E. Slot, K.

~ 11’

C.

du

Prie

Onderwater

de Vos, B. de Visser,

BA. Veen, P.J. Laurier,

A.

de Haas,

M. Flanderhijn, T.A. v.d. Hoek D.C. Havenaar en A.H. de Korte

Na afloop van de uitreiking werd het glas geheven op een voorspoedig gebruik van de nieuwe installatie in gebouw Al. 20


Opvoeden in veiligheid

{. -

—~

Bladerend in een stapel oude veilig heidsbiaden kwam ik onderstaand artikel tegen. Daar het onderwerp m.i. nog steeds actueel is en omdat ik van me ning ben dat veiligheid niet alleen op de tekentafel moet beginnen maar ook tijdens de opvoeding, heb ik de redac tie verzocht het artikel in MEOBTIEK te plaatsen. De gevaren van het verkeer worden ons tegenwoordig zo duidelijk onder ogen gebracht, dat veel ouders een zucht van verlichting slaken als hun kinderen na een schooldag e.d. weer veilig thuis zitten. Als we de krant opslaan kunnen we elke dag weer lezen hoeveel ver keersongevallen er plaatsvinden. Kinderen, die met hun autoped of fiets van het trottoir afscharrelden, die een bal naholden op een drukke verkeersweg of die zomaar erg schrokken van een plotseling naderende auto en het nét verkeerd deden. Er zijn automobilisten die al inhouden als ze kinderen op straat zien spelen. Want, zoals een hunner pleegt te zeggen: Niets onver wachter dan de invallen van een kind”. Dat is een wijs woord. Want kinderen denken en reageren nu eenmaal anders dan een volwassene en we mogen geen lo gische en weloverwogen handelingen van ze verwachten. Het is beter op alles voorbereid te zijn, waar het kinderen betreft en in de meest algemene zin van het woord “maar vast op de rem te gaan staan”, of te wel zélf vooruitdenken, en zelf de kans op ongelukken zoveel mogelijk verkleinen. 21

Ook in het “veilige” thuis, want thuis is het alleen veilig als daar van te voren de gevaren zijn opgeruimd. Laat geen lucifers slingeren op plaat sen, waar graaiende kleutervingers erbij kunnen. Kleuters zijn dol op mooie lichtjes en vooral als ze het “zelf” kunnen doen! Wat weten ze van brandgevaar en het begrip “doodsgevaar” is iets, waar die kleine hersens nog helemaal niet bij kunnen. Een jong kind is als een ontdekkingsreiziger. De we reld is één groot avontuur vol onbe kende zaken, die hij in zijn idee hoogstnoodzakelijk moet onderzoeken. Op zichzelf een nuttige drang, immers al proberend doet hij de ervaringen op, die hem tenslotte van kind tot mens moeten maken. Maar hierbij is het aan ouders en huisgenoten om te zorgen, dat het huis, waarin de kleuter zijn/haar avontuur begint, geen jungle is vol onverwacht en dreigend gevaar. Sluit de grote kraan van het gasfornuis en verwij der bijtijds gevaarlijke, onbescherinde stopcontacten, die liefst nog in de plint zijn aangebracht ook. Laat kinderen nooit alleen bij potten of pannen met kokende vloeistof. Geef het kind geen onveilig speelgoed. Kort om, sta van tevoren stil bij de gevaren van de gewone dagelijkse omgeving, zoals u stil zou staan bij de gevaren van een dreigende ziekte-epidemie. Er zijn moeders die

hun kinderen zorg-


zaam inpakken tegen kouvatten en ze allerlei injecties laten geven die ervoor moeten zorgen dat de kinderen niet ziek worden. Maar als in de keuken het keukenkastje opengaat, staan daar de flessen zoutzuur, bleekwater en ainmonia zomaar voor het grijpen voor een dorstige huxnmel, die zo graag een slokje limonade lust! De keuken biedt vele mogelijkheden, in de keuken loeren vele gevaren; daar kun je je vriendjes laten zien “dat je best durft”. Van de 600.000 ongelukken, die in ons land jaarlijks de kleine kinde ren overkomen, heeft ongeveer de helft plaats binnenshuis, dus meestal vrijwel onder het oog van een oudere of vol wassene. Is het dan teveel gevraagd dat ouders de gevaren onderkennen en reke ning houden met de leeftijd en aard van hun kinderen? Zijn de messen en de keukenschaar niet voor kleine, grijpgrage vingers te be reiken en doet men er niet beter aan een gasaansteker te gebruiken in plaats van de verleidelijke lucifers? Kleine voorwerpen, zoals geidstukken, erwten en bonen, pinda’s e.d. vormen een prachtig speelgoed dat de kinderen meteen of na verloop van tijd toch trachten op te eten of in neus of oren stoppen, met alle nare gevolgen van dien. Leer de kinderen dat ze moeten afblij ven van deuren en schuif laden, of toestellen die kunnen draaien, zoals b.v. de koffiémolen en de mixer. Leer ze ook dat ze niet mogen draaien aan de knoppen van het gaskomfoor of het for nuis of de oven. Er zijn kinderen die op hun ontdek kingsreis allerlei dingen tegenkomen die ouderen hebben laten slingeren en wee het kind dat zich aan deze spullen schramt of prikt en daarbij een keel opzet. Het wordt nog bestraft op de koop toe, “dom” of “stout” gevonden door de volwassene, die er meestal niet bij stilstaat, dat zo’n ongeval is ver oorzaakt door zijn eigen nalatigheid. Het bovenstaande slaat natuurlijk niet op alle ouders. Er zijn ook ouders die de gevaren voor hun kinderen voortdu rend als een levend schrikbeeld voor ogen zweven. En dat is goed. Tenminste, zolang de angst om het kind hen niet te ver voert. Want dan komen we bij het geval van de lO-jarige jongen, die geen lucifer durfde aanstrijken, laat staan de gasvlain aansteken!

Hij was doodsbenauwd voor vuur (voor een heleboel andere dingen trouwens ook), omdat hem voortdurend door een overbezorgde moeder het gevaar in een gruwelijke vorm was ingeprent. Dat lucifers en gasvlanimen ook een nuttige zijde hebben, had ze in haar griezel verhalen “voor alle veiligheid” maar overgeslagen. Zodat de jongen nu een ontviammende lucif er van schrik bran dend op de grond liet vallen, terwijl hij de gaskraan in zijn verwarring veel te lang liet openstaan. “Zie je wel, hoe gevaarlijk het is?” vroeg zijn moeder vol voldoening. “Laat mij het maar doen”. En z’n vader vond hem een sufferd. Maar geen van beiden kwam op het idee, dat het kind, veel vroeger al, had moeten leren een lucifer aan te strijken. Blinde angst leidt beslist niet tot veiligheid. Integendeel, een angstig mens, van welke leeftijd ook, raakt veel sneller in paniek. En nie mand is gevaarlijker voor zichzelf en anderen dan een mens in paniek. Laat staan een kind, het zal uitgerekend doen, wat het nu juist niet moest doen. Veilig leven is niet angstig leven. Het is rustig en weloverwogen door het da gelijks leven gaan, de gevaren kennen er er mee weten om te gaan. Maar dat is niet iedereen aangeboren, het moet ge leerd worden. Liefst zo vroeg mogelijk. Thuis in een werkelijk veilige omge ving, moet het kind leren omgaan met de dingen van het dagelijks leven, 66k met die dingen, die eventuele gevaren in zich bergen. De veiligheid behoort thuis bij de meest elementaire onder delen van onze opvoeding, zoals zinde lijkheid en tafelmanieren. Veiligheid is niet iets, waarin men een kind door schade en schande wijs laat worden. Het gevaar is te groot, dat het kind de tijd van leven eenvoudig niet krijgt om ooii~ wijs te worden! BVA

-~=~-~

22


Onderscheidingen BZB Ruim twee maanden geleden kwam Oegst geests burgemeester, mr. Sj.H. Scheenstra, bij het MEOB aan de Haar lemmerstraatweg op bezoek. In het kader van de Bedrijfs-Zelf-Bescherming vielen er ditmaal een aantal trouwe BZB-ers in de prijzen. “Ik ben hier voor de 9e of de 10e keer”, aldus de burgemeester, 0 —~

..

5

“en dat duidt op zijn minst gezegd op continuïteit. Ondanks het feit dat be zuinigingen worden doorgevoerd zal de BZB onder alle omstandigheden blijven bestaan. In het komende jaar zullen de bedrij fsbeschermingsplannen op Oegst geest worden afgestemd en ik hoop u nog nader te spreken”. De medailles voor tien jaar BZB werden door de burgemeester uitgereikt aan

L/

~ ~

~

Afwezig was de heer A.J.M. Krammer, 10 jaar BZB (Logistiek). De aanwezige BZB’ers kregen voorts een oorkonde uitgereikt. De kleine plech tigheid werd onder meer bijgewoond door DMEOB, Ir. L.J. Antonides en de heren Kornman (HAZ), C.F. Verbokkem (HPZ) en R.F.A. van Dun (Chef Technische Dienst).

2’

~.

~:‘~

\~.

~

)

mevr. G. van der Gugten (10 jaar, Keu ringen), de heren A.J. van Weel (10 jaar, Martradi),.A.N.F. van der Kraan (10 jaar, Doewined), T.R. van Tilburg (10 jaar, Logistiek), A.J. Warmerdam (10 jaar, Doewined), J. v.d. Bent (10 jaar, Normering), J.W. Ruben (jaarteken 15 jaar, Kal.lab), E.P. Spierenburg (15 jaar, Logistiek), A.J. Vink (15 jaar, Orion/Lynx) en J. van Gemert (jaarteken 20 jaar, Kal.lab). 23

4.

1

4,

1


Docentrale werkvoorbereider Bij velen zal bekend zijn dat men bin nen het produktiebedrijf Den Helder reeds enige tijd bezig is met een “PROEF” om de orderbehandelaars te decentraliseren. De nadruk hierbij ligt nog steeds op het houden van een proef, dit ondanks de vele negatieve punten welke bij elkaar geschaapt zijn binnen het MEOB/O. Tot op heden kan wel gezegd worden dat de ervaringen hiermee in Den Helder over het algemeen positief zijn. Voor de orderbehandelaars van de bin nendienst is het knelpunt thans dat er een geschikte werkplek voor hen ge creeërd moet worden. Dit zou in eerste instantie gelijktijdig met de reorga nisatie binnen de werkplaatsen gebeu ren. Dit duurt echter nogal vrij lang en derhalve zijn sommigen nu reeds alternatieven gaan zoeken. Dit had tot gevolg dat enige weken ge leden de sonarwerkplaats werd voorzien van een grote kist. Nadat deze werk ruimte was voorzien van tekst en stoel werd de betreffende orderbehandelaar verzocht plaats te nemen in zijn “nieuwe kantoorruimte”. ,~ ~ ~•

Ii

4

senbord. Helaas ontbreekt de telefoon nog omdat deze door de PTT aangelegd moet worden. Op de foto ziet u de orderbehandelaar van de sonarwerk plaats, de heer J.H. Kramer, zoals u ziet heeft hij het uitstekend naar zijn zin nu hij eindelijk werkzaam is in “ZIJN” werkplaats. H.J.

;,Kijk, kijk het is precies vier~ u~,r; hij zal ook geen secônde langer werken!!!

Radar in De Kooy Op het Marine Vliegkaifip De Kooy bij Den Helder is een radarstation in aanbouw, dat het vluchtinforinatieCentrUln van de Rijksluchtvaartdienst op Schiphol be tere informatie over de positie en de hoogte van diverse luchtvaarttuigen boven de Noordzee zal bieden, dan nu het geval is. Het is een gezamenlijk project van de Rijksluchtvaartdienst en de Koninklijke Marine. Dit lezen wij in “Schipholland” een uitgave van de luchthaven Schiphol van januari ji. De directeur van de Rijksluchtvaartdienst, Dr.Ir. M. Tienstra aegt dat er twee redenen zijn om dit station, dat in het voorjaar 1990 in gebruik komt, op te richten. “De toename van het helicopterverkeer (voornamelijk naar de booreilanden) en het gevoel van onveiligheid bij de vlieger dat moet worden weggenomen”. Samen met Commandeur J.W. Stuurman, sous-chef operatiën en Vlagofficier MLD, sloeg de heer Tienstra de eerste paal voor de project waarvan DOEWINED’ aanwezig zal zijn bij de instdilatie van de Secondary Surveillance Radar en in een later stadium het onderhoud van de installatie zal verzorgen. DOEWINED is een bij het MEOB inwonende dienst. In een volgende editie van de MEOBTIEK hopen wij daar aandacht aan te besteden. Voor degene die nog niet weet wat de afkorting DOEWINED inhoudt: “Dienst 2nderhoud Elektronische Wal-Installa ties Nederland”. Zo simpel is dat.

-

Om het geheel te completeren werd hij voorzien van een beeldscherm en toet-

24


BZB Wassenaar Ook dit jaar was de Chef Kabinet van de gemeente Wassenaar Mr. H.A.N. Versluys, weer bereid gevonden de jaartekens BZB uit te reiken.

Ç~, J&.,~.,ttndeê sax Waaje*oa~t pan

he~ .iartekcn ~oor ‘oor de

te

x* n ~n d~pp~t ~,nbm dabijde ~rijwUI~prtm~d~W wij,r w~np g~doreode daY ~uren de w rpiicht.ngen &s vrijnJ~li~er zijfl oqi ko

.i~1f4ycnscr’J/ra

0

,gil

/9~’ d~ÇeYfll(rO l.98d~ per nnupnd

Dit gebeurde 19 december ji. in de kleine kantine MEOB/W in aanwezigheid van de heren Korninan, Verbokkem en Van Dun, alsmede Ir. Uitterdijk, die DMEOB verving.

is dat het BZB-gebeuren in voorkomende gevallen als een perfect lopende ma chine moet functioneren, omdat mensen levens kunnen afhangen van de inzet van de BZB’ers. Hierna werd overgegaan tot uitreiking van de jaartekens aan de heren W.P. Reijerkerk, 10 jaar, J.W. de Graaf, 20 jaar en C.H. Endert, 30 jaar, vergezeld van woorden van lof voor de betrokkenen in het algemeen en de heer Endert in het bijzonder. Hierna was er nog gelegenheid voor een gezellig samenzijn met collega’s.

,;

‘~

Gezien de op handen zijnde verhuizing naar Oegstgeet, was dit vermoedelijk de laatste keer in Wassenaar.

i•~

HO

1

1’

1

~

)

0

t ~0

1

Na koffie met gebak(*) ging de heer Versluys in zijn openingstoespraak even kort in op het begrip BZB. Hij stelde dat het eigenlijk jammer is dat de BZB voor de mensen die er niet direct mee te maken hebben, iets “schimmigs” is, terwijl het in feite van levensbelang 25

(*) De

redactrice,

fotograaf

en

HAZ

kregen geen gebak, waarschijnlijk omdat de bezuiniging ook hier heeft toegeslagen.


Advies Albeda gevraagd in conhlicten tarielwerkers De bonden in de Bijzondere Commissie Bui gerpersoneel vragen de commissie Albeda om advies in het conflict met de directie burgerpersoneel over de tariefwerkers. Dat bleek vorige week woensdag tijdens een verga dering van de BCBP. De bonden zijn van mening dat er sprake is van onterech te salarisverschillen bij bur gerwerknemers van de bewa peningswerkplaatsen van de

Koninklijke marine. Die werknemers hadden tot eind 1982 een prestatietoeslag, die kon oplopen tot 21 procent van het inkomen. Op 1 janua ri 1983 werd die prestatiebe loning afgeschaft. Voor diegenen die op die datum ‘tariefwerker’ was, werd een

Uit de “Defensiekrant” 26 januari 1989: Bij informatie blijkt

dat de problemen de HTC’s wat al ééns aangekaart is van bij de inspecteur van de krijgsmacht, ook meegenomen wordt.

Praktische aids voor de ambtenaar De rechtspositionele regelingen voor ambtenaren zijn veelomvattend en ge compliceerd. Bovendien zijn er nogal wat verschillen tussen de regelingen voor diverse categorieën ambtenaren (rijksambtenaren, gemeenteambtenaren, etc.) zo lazen wij in een groot lande lijk ochtendblad. En wij zouden geen echte ambtenaren zijn als wij dit ontkenden. Het is altijd al problema tisch geweest in het bos de bomen te vinden. Kortgeleden verscheen er een boek waarin op begrijpelijke en prettig leesbare wijze wordt uiteengezet waar een ambtenaar aan toe is. Het boek telt 200 bladzijden en kost slechts f 22,50. Het werd uitgegeven door CMHA, thans CHMF. Bent u geïnteresseerd, dan kan het bedrijf overgemaakt wordt op post giro 209724 of NCB-bankrekening 23.40.58.064 van de CHMF onder vermel ding “Boek Maarten Top”.

overgangsregeling in het le ven geroepen. Die komt er op neer dat de extra inkomsten met 1 procent per jaar wor den afgebouwd. Tot 1993 hebben de salarisverbeterin gen door bevorderingen geen invloed op de hoogte van die extra uitkering. Een aantal goed functione rende werknemers werd kort voor 1 januari 1983 bevor derd en kwam daarmee, door de overschrijding van de zo geheten schaalbegrenzing, niet meer in aanmerking voor de overgangsregeling. Dat hield in dat ze ondanks hun bevordering minder zouden gaan verdienen dan collega’s, die later zouden worden be vorderd en wel hun afbouwregeling hielden. Daarom be sloot Defensie een garan tietoeslag te geven. De werk nemers die in 1982 eerder werden bevorderd vinden dat ze worden gestraft voor hun betere functioneren des tijds. Defensie, die al in 1982 de problemen onderkende, heeft aangeboden de betrok ken 59 werknemers een gra tificatieregeling te geven, zo dat de onterechte verschillen worden gecorrigeerd. De bonden hebben dat afgewe zen omdat zij constateren dat die gratificaties, in tegenstel ling tot de afbouwregeling niet doorwerken in de pen sioenen. liet voorstel van de bonden om een ontsnap pingsclausule in de afbouwregeling te gebruiken, is door Defensie afgewezen. Die is namelijk bedoeld voor indi viduele gevallen. Een laatste aanbod van het ministerie om alsnog te proberen iets aan het probleem te doen, moest door de bonden wor den afgewezen. Daarvoor kregen ze van de leden geen toestemming.

26


Exit gebouw AB •Oogstgeest Bij het schrijven van deze regels bi vakkeren nog enkele administratieve afdelingen van het MEOB Oegstgeest in de kantoortjes aan de balustrade van gebouw AB. De rest van de hal biedt een imrnens lege aanblik. Driemaal per dag wordt de vele vierkante meters tellende kale werkvloer door de koffiebaas ge frequenteerd en zijn wagen roept asso ciaties op met een kleine oase, maar dan één in een steenwoestijn. Communi catie, EOV, Radio, Radar en MLD deden het gebouw gonzen en trillen van werk lust en werklast. Maar naarmate de ver en nieuwbouw van gebouw “Coulomb” vor derde en getransformeerd werd tot een werkpiaatselijke schoonheidssalon is gebouw AB meer en meer in de steek ge laten. Het wordt nog bevolkt door de laatsten der MEOB-kanen die zich straks, geheel volgens marinetraditie, zullen “op schieten” in blauwe porta-cabins ofwel zich daarin als vroege lentevogels zullen nestelen. Dit alles in afwach ting van de dag die komen gaat: Een nieuw AB mét extra werkvloer en een kantoorgedeelte waar het nooit meer zo warm is als het altijd is geweest. Dat het met de tijdelijke verhuizing vanuit AB ernst is werd door de heer Lindhout duidelijk gemaakt toen hij het bureau van Marjo Pinxt-Donker zonder pardon op de vork nam Korte metten.

, I~~iWi~

~1ll:;:1llI ~

7

...

:~‘~ ~.

~ .~i.

1~iu ,,De prijs? ...Nou ja dat valt te bezlén hè. Hoeveel verstand heeft u eigenlijk van auto ~s?”


Ko

1

Om half negen op 28 januari jl. vroeg de heer Sira even stilte en aandacht voor het openingswoord van DMEOB.

..

.

.-

.—

.

——

.

.—

.

De heer Antonides sprak over de “Overkant van de weg” waar dit jaar grote vernieuwingen en veranderingen aan de orde zijn. Bij al het nieuwe is er ook iets ouds en vertrouwds, ni. deze kantine alhoe wel ook daarvan de dagen geteld zijn. In ieder geval voorspel ik u een boeiende feestavond gezien de diverse arrangeinent door de PV georganisserd, aldus de directeur. Hierna kon het feest beginnen en na het openingsnUnUfler van de Band Casino (één dame en vijf heren) waagde de heer Sira zich met echtgenote, zoals gewoonlijk, als eerste op de dansvloer. Hierna volgden velen en er werd de hele avond met animo gedanst op de muziek van de voortreffelijke band, die algemene mo derne muziek ten gehore bracht, afge wisseld door Harry’s Jazz en Blues Band met Dixiland-muZiek, niet minder goed maar uiteraard een heel ander genre (eveneens bestaande uit één dame en vijf heren w.o. de Orion/Lynx technicus Wytze Jansen).

-

..—.

——

.

-

.

.

.

.. —

——

_._

•••

•_

•_

-

•••

——

~1

•~

•—

•1~

--

-

••

-

•—•_

—•—

.

•• •

•-

—• —

••

--

-

—•

-—

•-

••

1 •-

•_••

——

-

-

-

.

-

••

-

--

•-

•• •

•.

• ••

•—

1-

.•

-

-

•_•

•1

••

-—

• -

•-

-

•-

•-


Opmerkelijke zaak

Post- Seveso richtlijn Op 10 juli 1976 kwam in Seveso, Italië, het uiterst giftige dioxine vrij. Pas na zeventien dagen werden 730 mensen geëvacueerd uit het zwaarst getroffen gebied. Dit gebied werd zone A genoemd en heeft een oppervlakte van 108 hec tare. Zeven dagen later werden ook uit zone B, welke een oppervlakte heeft van

i

)

Zaterdagavondjl. werden tijdens een traditioneel Koninginnebal in de kantine van de Marine Bedrijven aan de Haarlemmerstraatweg de “oranjebloemen” buitengezet. De dansmuziek werd profrssionee! verzorgd door de Brabantse band “Casino” en de (ook internationaal) toonaangevende Harry’s Jazz and Blues Band. Daarin speelt onze meer de Oegsigeestenaar Wytze Jansen hoge noten. Gedurende het bal werd de show gestolen door de zanger Frank Ashton waarvoor iedereen onmiddell,4k”jdt de bof’ ging. Voorts trad de bekende Zangeres Maria Verano voor het voetlicht. De bekende cabaretier Job Schuiring voerde een gevecht met de geluidstechniek en de acoustiek waar hij prompt het slachtoffer van werd. Jammer en zeker niet verdiend. Overigens kan er van een geslaagdfeest worden gesproken waarin volgens een van deelnemers “de vaart zat van een speer”. Hert duurde lol in de zeer late nacht ofwel de zeer vroege ochtend. (foto Loek de Groot).

De “Oegstgeester Courant” wordt redac tioneel al jarenlang door een Leidenaar in elkaar gezet. De opmaak en uitgave van het blad ligt geheel in handen van bekende Rijnsburgers. Maar wat wij te genkwamen in de kolommen doet ons ver moeden dat ze niet alleen de bloemen naar de veiling brengen maar ze soms ook flink buiten zetten Duidelijk is dat de foto van het traditionele Koninginnebal niets te maken heeft met de tekst, Of zo u wilt gaat het ook in omgekeerde volgorde op ...

,jj,

29

-—

270 hectare, alle bewoners (ook huisdieren en vee) geëvacueerd. Er werden 250 gevallen van huidaandoe ningen geregistreerd, terwijl er sterfte voorkwam onder dieren. Naar aanleiding van dit ongeval werd een richtlijn opgesteld door de raad van de Europese gemeenschappen. Deze richtlijn dient ervoor om te voorkomen dat dergelijke ongevallen zich kunnen voordoen, en als ze wel voorkomen het ongeval zo goed mogelijk te bestrijden. In Nederland zijn onge veer 70 bedrijven en inrichtingen die vallen onder deze richtlijn. Een aantal wetten staan borg voor een preventief en repressief beleid. Deze wetten zijn de Veiligheidswet, ARBO-wet, de Hin derwet en de Rampenwet. Niet alles wat de Post-Seveso richtlijn beschrijft, wordt door deze wetten •gedekt. Er is daarom een A.M.v.B. opgesteld, welke heet: Besluit risico’s zware ongeval len. De bedrijven, die onder deze richtlijn vallen, zijn verplicht een arbeidsvei ligheids- en een veiligheidsrapport op te stellen. Ook is men verplicht de om wonenden inzicht te geven over de vei ligheidssituatie. Ook moet men voorlichting geven hoe te handelen nadat een ongeval heeft plaatsgevonden. De richtlijn moet voorkomen dat er ongelukken gebeuren zoals de gasontploffing in Mexico en het ongeluk in Bhopal, India, waarbij ongeveer tweeduizend mensen blind zijn geworden. De volgende stap is de discussie dat bij brand in een chemische fabriek er wel of niet geblust gaat worden. De brand in Sandoz (Zwitserland) heeft deze discussie aangezwengeld. Het blus water kon nl. niet worden opgevangen en liep, zwaar verontreinigd, in de Rijn wat een ontzettende vissterfte te zien gaf. Langzamerhand zien we dat men steeds “milieubewuster” wordt, doch is het niet al te laat? T.A. van Zanten


2.

Computer Hobb~j Club De computers hebben ook op het MEOB een belangrijke plaats ingenomen. Je merkt het dagelijks op de werkplek maar ook in de hobbysfeer. Ook de MEOBTIEK staat er vol mee: een stuk over “Raamafscher ming en beeldschermen”, “Nederlandse computerstralingsploeg”, “computercur sussen” in het artikel over Jan Verkuyl en tot slot een heus artikel van de CHC. De computerhobby moet plezierig zijn en mag een frustraties geven indien er een defect ontstaat aan de hardware. Tot voor kort kon je met dergelijke pro blemen terecht bij Wim Speekman. Jammer genoeg kan dit niet meer, Wim heef t zijn “baantje” als hardwaremana ger opgezegd. Het is voor de club te hopen dat er snel een nieuwe hardwaremanager komt, want getuige de lijst van reparaties in 1988 is dat echt nodig! Wim heeft voor een aantal mensen toch aardig wat problemen opgelost. De meeste hiervan komen van de Commodo re-64 gebruikers. Hiervan zijn er 8 gerepareerd. De uitval betreft voorna melijk NOS IC’s (RON, RAM en PLA). Opvallend is dat de gemiddelde pro bieemloze werking van de C64 ongeveer 3 jaar is! De totale reparatielijst: 8 st. Commo dore-64, 1 st. Commodore CBN8032 met dual diskdrive 8255, 2 st. MSX-1, 1 st. Spectruin+, 1 st. ATARI 600XL, 1 st. ATARI 800XL en een ATARI cassettere corder. Verder 2 st. ATARI 800XL gemodificeerd (256k memory) en diverse EPROMS ge prograinmeerd. Wim, B E D A N K T Modem De clubavond van 28 december 1988 stond geheel in het kader van de communica tie. Niet alleen bij de leden onder ling, maar ook door een demonstratie van een modem. De modem (MT) was aange sloten op de MSX-2 van Ben Wijling. Ben heeft gedurende de hele avond het ge bruik van de modem gedemonstreerd. Het gebruik is eenvoudig en de mogelijkhe den zijn legio, de demonstratie gaf een duidelijk beeld hiervan. Wil je weten hoe zo’n modem werkt dan moet je de laatste woensdag van de maand naar de

kantine komen! Wie weet, koop je hierdoor zelf ook zo’n modem, en als je de telefoonkosten voor lief neemt, kan je er een hoop plezier aan beleven. Een iribouwmodem voor de PC kost, net als die van de MSX, ± f 125,--.

Rommelmarkt De

aangekondigde rommelmarkt is niet echt een succes geworden. Toch zijn er nog enige artikelen van eigenaar ver wisseld, zelfs een modem! Misschien zijn er volgend jaar in de herhaling meer liefhebbers, aanloopproblemen zullen we maar zeggen. Diverse opgestelde computers, MSX-2, Olivetti en Atari, hielden de bezoekers genoeg bezig. Oliebollen, traditioneel voor de laatste computeravond van het jaar, zorgden voor heel wat vette vin gers. De regie en samenstelling waren weer in handen van de heer B. Bouman en de “verzorging”, jawel, mevr. Boetekees! MS-DOS Tot besluit nog enige tips. Start uw PC nog steeds op met de vraag om de “time en date” in te stellen? Maak dan eens een AUTOEXEC.BAT file aan, er hoeft niet eens veel in te staan, b.v. CLS is al voldoende! Voor taan een schoon startscherrn i.p.v. al die vragen. Zet dan wel ~Z (CTRL/Z) direct achter CLS, en niet, zoals in de boeken vermeld staat, op een nieuwe regel want dan krijgt u 2 prompts! Ie dere <ENTER> aanslag in de batchfile wordt als een instructie “nieuwe regel” gezien, DOS vertaalt dit bij uitvoering van de batchf iie keurig en toont even zoveel prompts op het scherm! Voeg in de CONFIG.SYS file toe: COUNTRY 031, en de datum staat voortaan in de volgorde DAG-MAAND-JAAR, b.v. in de directory listing na het commando DIR. Hoe u zo’n file moet aanmaken staat in uw MS-DOS boek, u heeft niet zo’n boek? Kom dan eens naar de computeravond en er is vast wel iemand die dat voor wil doen of wil uitleggen. Daar zijn die avonden voor! (Laatste woensdag van de maand). Wil van Eik 30


Zonder puntenverlies, mevr. M. van Voorene-Weyman f 10,-Met puntenverlies, dhr. D. van Schooneveld .f 25,-Met puntenverlies, dhr. P. Guyt f 15,--

Hoe de puzzelladder werkt kunt u hieronder lezen 1. Iedere ingeleverde puzzel levert 1 punt op. 2. Iedere goede puzzel levert 4 punten op. 3. Iedere keer, dat er een puzzel verschijnt, krijgen de bovenste 2 van de ladder de le c.q. de 2e prijs en verliezen dan hun punten. 4. Iedere keer wordt onder de goede oplossingen geloot voor de 3e prijs. De winnaar hiervan verliest niet zijn punten. 5. Indien er 6 maal achtereen geen puzzel wordt ingeleverd, vervallen de ev. punten. 4 punten Dhr. J. Brouwers Dhr. J.W. Ruben

25 punten Dhr. H.L. Cohen

S punten Mevr. J.M. Ruben-van Noord

28 punten Dhr. C. de Graaf Mevr. M.C.J. Jansen

6 punten Dhr. C. de Weerd

29 punten Dhr. C. Haasnoot

9 punten Dhr. A. Bal Dhr. J.W. de Groot Mevr. 1. Varkevisser-Kuyt Mevr. P. van Duyvenbode Dhr. G. Wesselius

35 punten Dhr. R. v.d. Neut

14 punten Dhr. C. de Vries Mevr. B. van Kempen-Fleur Dhr. C.L. Moraal Mevr. C. de Boer

36 punten Dhr. W.J.A. Homburg Mevr. C. Schipper-van Duin 37 punten Dhr. F.L. Wiesenfeld Mevr. K. Kranenburg-Zwaan Mevr. P. Grootjans-Martens

18 punten Mevr. J.A.M. Grootjans Mevr. M. van Voorene-Weymar 19 punten Dhr. P. v.d. Burg 21 punten Dhr. J.W. Beij. 22 punten Dhr. K. Varkevisser Mevr. C. van Duren 24 punten Dhr. J. Jongeleen Dhr. D.J. Beij Dhr. J.J.J. Mullers 31

Horizontaal 1. 4. 7. 10. 12. 14. 16. 17: 19.

siervogel grof schaakstuk deel v.h. gezicht elite vaarwel papegaai geen enkele zoogdier


20. 22. 23. 24. 26. 27. 28. 29. 31. 33. 36. 39. 40. 41. 43. 45. 47. 49. 50. 52. 53. 55. 56. 57. 59. 61. 63. 64. 66. 68. 69. 70. 71.

Verticaal

noot uitroep

.Püzzt~ meertje vervoersorganisatie haarkrul toiletgerei predikante jongere broer of zuster Enigina onaanzienlijk rond brood gereed boom oppervlaktemaat hoge raad kloosteroverste ettergezwel plaats in België langs laatstleden thuliuxn (scheik.afk.) stuk stof muze van het minnedicht de Verenigde Staten geur grote steenmasse insnijding tijdperk bij eenbehorende schepen insecteneter

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 13. 15. 18. 21. 22. 25. 27. 28. 30. 32. 34. 35. 36. 37. 38. 42. 44. 45. 46.

dun afgesneden stuk enig f lauwhart ig naschrift bos paardekracht onderste deel v.e. gevel meisjesnaalfl woonplaats van vogels tij dseenheid Spaanse ex-koningin voorwerp om iets in te bewaren deel v.h. gebit eikeschors snavel lengtemaat deel v.d. dag ketting zonder eind arinholte gifslang sterke rijzing v.h. zeewater opening bergweide bouwland zwaardwalvis wat geïncasseerd kan worden eerlijk, sportief deel v.d. bijbel model

Vertikaal 47. 48. 49. 51. 54. 55. 56. 58. 60. 62. 65. 67. 68.

droogoven boom juk om hals van trekpaarden vis landbouwwerktuig schildersgerei deelnajnebewij s echtgenoot stevig stuk hout gesloten soort hert volgens oude stijl (Lat.afk.) heilige 32


PZ’e s toestel: 2241

Ii

iv

Indiensttredingen Naam

Afdeling

Datum

D. Bijkerk M.P.F. Gozeling C.M. v.d. Werff R.N. de Vroome M. Wassink M.J. Aarents A. Varkevisser M.C. Zuydwegt D. Hoek

SIV Nav. en Comm. Bed.adm. (verlenging contract) BD/O TS MLD IM/W Rek./Prints Den Helder Or ion/Lynx

01—01-89 09-01-89

Opleidingen Huishoudelijke Dienst Konstrukties Handboeken Logistiek Konstrukties Bibliotheek BD/H BB/H TS Vloot BB BD/H BD/H ONZO BD/H

01—02—89 01-02-89 01-01-89 01-01-89 01-02—89 01-02-89 01-01-89 01-01-89 01—01-89 01-01-89 01-01-89 01-01—89 01-02—89 0 1—02-89 01-02-89

1Mb

31—01-89

01-01-89 08-01-89 01—01-89 01—02-89 01-02-89 13-02—89

Ontslag J. v.d. Berg M.W. Hoek A.P.G. van Rijn W.F. Eytinger J. Spijkerinan A.A.H. Bogaards D. Benning-Kuyt C. Bos B. Preng R.W.J. Stroethoff A. van Duyn P.G. de Klepper P. Schaft B.Th. Dikkes R. Leenaars Overleden G.E. Detollenaere

Interne overplaatsingen/functiemutaties J. Solleveld H. Slootweg J. Cats M.A. Moraal B.J.M. van Velzen D.C. Havenaar T.A. van Zanten 33

naar: Keuringsdienst van : OTSE naar: Secretarie van : BD/0 naar: Systemen van : BB naar: WOAP van : Meetapparatuur naar: ELM van : Tekenkamer W naar: Konstrukties tijdelijke overplaatsing naar BB

01—01-89 01-02—89 15-01-89 09-01-89 01-01-89 01-01-89 09-12-88


R. Aandewiel M. Bley N. de Best P.J. Laurier S.H.J. Krieger F. Heikens G. v.d. Wolde A.J.P. Zwart D.J. Brinksma E. Meijer-Brouwer G. van Zandwijk J. Verhorst A.A. Krijgsman Ir. D. Oudkerk M.T. van Tongeren J. Vlaming P. Schaft C.F. Schattevoet K.M. Varkevisser-Kuyt A. Guyt H.F. Dorrius C.J.J. Boon C. Top P.J. v.d. Burg J.W.H. van Nobelen K. de Kruys W. v.d. Biggelaar C.M.J. v.d. Ploeg G.J. v.d. Laan W.J. v.d. Akker W. Boer B. de Mooy G. Weenink L.J. Schoorl A. van Egmond C.H.J. T~nzer M.A.P. Boskarnp

van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: naar: naar: naar: naar: naar: naar: naar: naar: naar: naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar:

typekainer reg.arch. + telex bodek. repro magazijn Instruinentmakerij Instruinentmakerij Bedrijfsbureau Hfd. ass. groeps leider groepsleider Syst.techn. Hfd. ass. groeps leider Hfd. ass. groepsleider Hfd. ass. groeps leider Tekenkamer Bur. instandhouding Sectie werkplaatsen Bur. instandhouding Degaussing Akoestische metingen BD/H Technische Staf ELO Advies Hfd.techn. Techn.ass. Radarwpl. BD/H BD vuurl.wpl. le techn. deg. le techn. 2e ass. le ass. Kal.lab. cryptowpl. le techn. Fijnm.comp. OKIM ONNI t.a. Nat.instr. t.a. Nat.instr. le t. Nat. instr. h.t. Vl. instr. h.t. Vl.instr. t.a. fijnm.comp. le t. Vl.instr. le t. fijnin.comp 2e t. fijnm. comp 2e t. fijnm. comp le t. OKIM le t. ONNI le t. OKIM le t. ONNI 2e t. OKIM 2e t. ONNI le t. OKIM le t. ONNI 2e t. OKIM 2e t. ONNI

01-12-88 01-01-89 02-09-88 01-01-89 01-01-89 01-01-89 01-01-89 01-01-89 01-01-89 01-01-89 01-01-89 01-01-89 01-01-89 01-01-89 01-01-89 30-12-88 30-12-88 01-01-89 01-01-89 01-03-89 01-05-87 27-01-89 01-05-87 01-05-87 01-05-87 01-05-87 01-05-87 01-05-87 10-06-88 01-05-87 01-05-87 01-05-87 27-01-89 27-01-89 27-01-89 27-01-89 27-01-89 34


L.C. de Mol W. Tams H. Scholten

van : naar: van : naar: van : naar:

projectleider hoofd vuurl.wpl. Rek./Prints Sonarwpl. BD/H

15-01-89 01-02-89 06-01-89

Bevorderingen A.J.P. Snel J. Solleveld T.G. Brouwer D.C. Havenaar J.W.H. van Nobelen R. Snoek N. de Best M. Bley R. Aandewiel W.P.F. Nelisse G. Wijnkoop (3.E. van Gent W. Stavleu C. Wassenaar C.W.P. v.d. Plas W. Boer B. de Mooy D.J. Brinksma A.J.P. Zwart G. v.d. Wolde F. Heikens S.H.J. Krieger C.W. Stijgers L. Kruit H. Kok G. Sira A.L. Toet A.F. van Schuilenburg C.F. Verbokkem K.M. Kuyt H.F. Dorrius C.M.J. v.d. Ploeg L.C. de Mol

schaal 6 schaal 6 schaal 8 extra periodiek schaal 8 extra periodiek schaal 6 schaal 4 schaal 3 schaal 4 schaal 6 schaal 6 schaal 6 schaal 6 schaal 9 schaal 6 schaal 5 schaal 5 schaal 7 schaal 7 schaal 7 schaal 8 schaal 7 schaal 9 schaal 8 artikel 13 schaal 9 artikel 13 schaal 9 schaal 12 schaal 6 schaal 6 schaal 7 schaal 10

01-01-89 01-01-89 01-08-88 01-11-88 01-12-88 01-01-89 01-12-88 01-01-89 01-01-89 01-01-89 01-06-87 01-11-88 01-01-89 01-01-89 01-01-89 01-01-89 01-01-89 01-01-89 01-01-89 01-01-89 01-04-88 01-01-89 01-12-88 01-01-87 01-11-88 01-07-88 01-01-87 01-01-89 01-05—87 01-05-87 15-01-89

Standplaatswij z iging C. du Prie T.A.J. IJzerman

van : naar: van : naar:

Wassenaar Oegstgeest Wassenaar Oegstgeest

01-01-89 01-01-89

1000- ste sleutel De heer M. T~nuneraal, hoofd feitelijk beheer bij de Marine Magazijn Dienst te Oegstgeest, heeft in de nieuwe Oegst geester wijk een eengezinswoning toe gewezen gekregen. Op zich een nuchter gegeven, ware het niet dat het de 1000ste woning bleek te zijn van de wo ningbouwvereniging “Buitenlust”. De vlag ging uit en het gezin Ammeraal kreeg, in tegenwoordigheid van Oegst 35

geests college van B en W, raadsleden en vele genodigden, uit handen van Buitenlust-voorzitter mr. P. Olivier, de 1000-ste huissieutel uitgereikt. Tevens werd in de zijgevel van de wo ning een gedenksteen onthuld. Er werd vervolgens gelegenheid gegeven de 1000ste woning uitputtend te bezichtigen. Opvallend daarbij het fraaie uitzicht op de Marinebedrijven.


Afscheid Cor Bos

4

Bij het MEOB Den Helder schrijven ze de naam COR met hoofdietters als er Bos achter staat. COR Bos dus. Een markant persoon die in december ji. zijn pijp aan Maarten gaf. 33 jaar was hij werk zaain bij het bedrijf, eerst als sterkstroom- en later als gediplomeerd radio-monteur. Hij was onder meer werkzaam in de Radar, 1FF en de 3D. COR zat, volgens zijn dossier, vol met ideeën en zorgde voor een stroom van sterke verhalen hetgeen waarschijnlijk met zijn entree-functie te maken heeft gehad. Uit het dossier kwam een man met hart voor de zaak en een hekel aan klokkijken tevoorschijn. Iemand die als doorgewinterde buitendienstmedewerker letterlijk en figuurlijk weinig ge reedschap uit de mast liet vallen. Cor toonde veel interesse voor de inrich ting van het Marine Museum en dit is in de vergaderzalen van het MEOB duidelijk terug te vinden in een uitstalling van oude, enigermate ruimteverslindende, technische opstellingen. De heer Bos werd toegesproken door HMEOB/H die hem een oorkonde en ge schenkenbon overhandigde en zijn echtgenote een fraai bloemstuk. “Je zult hem maar in huis hebben de gehele dag”, vertrouwde kolonel Durang haar toe, zijn optreden bezegelende met de uitreiking van een wapenschild “Silen tio pro tegens”. Het hoofd van de Buitendienst, luite nant ter zee Mulder, blikte terug op de loopbaan van buitendienstman Bos die zijn sporen bij het bedrijf wél heeft verdiend. “Hij voorzag alle door hem af geregelde potmeters van een sticker met paraaf”, aldus de heer Mulder die een speciaal “herdenkingscertif icaat” met cadeaubon overhandigde. De rij van sprekers werd verder gevormd door de voorzitter van de S.O.V., de heer Dop-

pegieter en de heren Haaksema, Vinke en adj. Van Walsuin namens de onderzee dienst. Tot slot kreeg Cor Bos gele genheid om zijn hart uit te storten. Hij deed dit met de hem kenmerkende uitlating: “Een twistgesprek kun je alleen vermijden door nooit te willen winnen” en de verklaring “zeer vereerd te zijn met de geweldige belangstel ling. Vermeldenswaard is dat de heer Bos in 1972 een idee indiende betreffende het opheffen van valse coderingen. Hij kreeg hiervoor een boekenbon van 5 gulden. Enige tijd later kreeg hij een aanvullende beloning van 50 gulden en in januari 1976 een aanvullend bedrag van 2900 gulden met de opmerking de inzender heeft blijk gegeven van zeer goed technisch inzicht”. ...

RIJNSBURG,

3 JANUARI 1989.

AAN: DIRECTIE EN MEDEWERKERS van het MARINE ELEKTRONISCH EN OPTISCH BEDRIJF. P.H.A. van der TOGT 51 RI US MARINE VLIEGKAMP VALKENBURG.

GEACHTE MEOB ‘ers, 25-jarig Ter gelegenheid van mijn ambtsjubileum ontving ik van directie en medewerkers van het NEOB een prach tige plantenbak. De reden waarom ik, t.g.v. dit jubi leum, geen feestelijkheden wilde orga niseren moet gezocht worden in de wijze waarop de rijksoverheid met haar per soneel omgaat (kortingen, inhoudingen e.d.). Des te meer stel ik de waardering op prijs die ik van collega-ambtenaren ontvang. Met vriendelijke groeten, Peter van der Togt, TSMLD, SIRIUS, MVKV 36


M.H. van Daalen koninklijk onderscheiden

Op de dag dat hij met VUT ging werd de heer M.H. van Daalen Koninklijk onderscheiden met de medaille in goud, behorende bij de Orde van Oranje Nas sau. De heer Ir. C.G. Beljaars, die de honneurs waarnam van DMEOB, las het Koninklijk Besluit voor en spelde de versierselen op. Een prachtig jubileum geschenk voor een zeer trouwe medewer ker van het MEOB met 40 ainbtsjaren. Het Nederlands Radiogenootschap, de PTT, Koninklijke Landmacht en Philips vormden de aanloop tot indienstreding bij het MEB in 1952. De jubilaris kwam terecht in wat men vaak noemt als “de school van de Waal en Rutgerink” ofwel de afdeling SONAR waar een “endless” aantal ontwikkelin gen op dit gebied zorgde voor de nodige activiteit. Zoals eigen-, LWS2O-, kleurenbuis- en sonar-nieuwbouwontwik kelingen. Door de jaren werd daardoor op hoog niveau techniek bedreven. Ir. Beljaars schetste hoe een deel van de activiteiten door Den Helder is overgenomen: “U had als chef van de sonar-werkplaats misschien liever een andere ontwikkeling gezien maar wij 37

denken de beste keuze gemaakt te heb ben”. Organisatorisch en technisch is er veel veranderd. De heer M.H. van Daalen was als chef van de sonarwerkplaats in verband met afslanking en reorganisatie in zijn functie een van de laatsten pure “de tectie-anibtenaren”. Zij zijn er nog wel, maar dan onder een andere noemer. Het veertigjarig ambtsjubileum werd door Van Daalen aangegrepen om met VUT te gaan. De jubilaris verklaarde zich een leu kere overdracht van zijn werkplaats te hadden voorgesteld. Het zij zo, zegt men dan, en Van Daalen blijkt voor de toekomst nog iets méér in gedachten te hebben. Ir. Beljaars bedankte de scheidende functionaris voor alles wat hij met grote nauwgezetheid voor de Koninklijke marine gedaan heeft. De kleine plech tigheid inherent aan het bekendmaken van de Koninklijke onderscheiding en het opspelden van het goud werd voor afgegaan aan de bekende enveloppe met inhoud Het tijdperk van de twee Van Daalens


Co ziet Abrab m

——

4

(

..1

t, binnen het MEOB werd hiermee voor passé verklaard. Wij zullen het voortaan met één moeten doen. Als wij gebouw II binnenstappen om daar een werkplaats te bezoeken, zullen wij een bekende collega en getrouw anibte naar gewoon even missen A.K. I~msterdain, 30 december 1988.

In een mensenleven zijn maar weinig dagen echt markant. 21 december 1988 was voor mij zo’n bijzondere dag. Aan een ieder die er toe heeft bijge dragen om van dit evenement iets heel bijzonders te maken, wil ik graag mijn oprechte en hartelijke dank doen toe komen. M.H. van Daalen

Op woensdag 25 januari ji. was het dan eindelijk zover. Co Smit, HBD/H, werd 50 jaar, hoera, hoera! Al weken van te voren werden wij door hem vergast op verhalen van gewoonten in West-Friesland als je vijftig jaar wordt. Poppen in de tuin, op het dak, of in je huiskamerstoel. Een P~braham voor de man of een Sara voor de vrouw. Daarnaast plaatste hij steeds allerlei subtiele opmerkingen over een speculaas P~braham of een vlees T~braham. Met goed fatsoen kon je dus zijn verjaardag niet vergeten. Om een en ander nog eens te onderstrepen werden de medewerkers voor zijn verjaardag nog voorzien van koek of gebak. Dat deed de deur dicht, er moest iets gebeuren. Wat deed de linkrniegel echter. Op de verjaardag bleef hij thuis. Dat is nog te billijken maar de dag daarop zat hij in Oegstgeest voor een vergadering. Gelukkig kon met behulp van het BBS en een goede overlegsf eer tussen het Be drijfsbureau en de Buitendienst de oorspronkelijke UDA in de planning worden aangepast en gewijzigd in vrij dag de 27e januari. Vraag niet hoeveel hoofdbrekens dat heeft gekost, maar het is uiteindelijk gelukt. En tenslotte die blijde zonnige lach bij het herkennen van de verwachte Abraham in zijn stoel toen hij zijn bureau binnenging. Op bijgaande foto ziet u zijn stralend gelaat.

Co, nogmaals van harte gefeliciteerd en we wensen je nog vele gezonde jaren toe. H. Mulder, HBD 38


“Ja, ik hoop dat als gebouw A wordt afgebroken, de directeur zijn woord ge stand kan doen om de fundatie te laten liggen. Dan kan de personeelsvereniging daar tennisbanen op aanleggen” ver trouwde onze collega Joop van der Berg een aantal jaren geleden toe aan de MEOBTIEK-redactrice Mathé Stierman. Intussen hebben zij beide afscheid ge nomen. Mathé al geruime tijd en Joop kortgeleden toen hij, met 43 ambtelijke dienstjaren in zijn mars, vervroegd uittrad. Gebouw A is gesloopt en de kans op tennisbanen lijkt even groot als die van de aanleg van een zweefvliegveld achter de Oegstgeestse vestiging van het MEOB. Goed begrepen: nihil dus. Intussen le ven wij in het jaar 1989 en praten wij met de kleurrijke MEOB’er die Joop v.d. Berg in de loop der jaren is geworden: Een redelijk zwaar besnorde Rotterdam mer die in de Maasstad aan het einde van de “Gay twenties”, in 1928, het levenslicht zag. Hij vierde er zijn jeugd en het “aap-noot-mies” op een school waar heden ten dage iedereen in Nederland nog verplicht naar toe moet, namelijk de lagere. 39

“In mei 1940 zijn wij, na het bombar dement van Rotterdam, naar het zuiden verhuisd. Maar ik ben in mijn hart altijd een Feyenoorder gebleven. Ook een fan van de eredivisieclub “Feye noord”. Al spelen ze slecht, voor mij blijft het altijd een goeie club”, zegt Joop. In 1944 waren de bevrijders zover opgerukt dat het Zuiden van ons land weer vrij kon ademhalen. En terwijl Trees met haar Canadees op stap ging trad V.d. Berg in dienst bij het Mili tair Gezag te Den Bosch. In 1947, toen het gezag weer in de vorm gegoten was zoals de grote Thorbecke het zich had voorgesteld, werd de stap in de wereld die Marine heet gezet. “Ik ging op een vrachtwagen naar het opkomstcentrum in Voorschoten met de bedoeling om radio radarmonteur te worden. Had eerst nog wel enige hoop op de opleiding in Engeland. Maar daar was kennelijk net een punt achter gezet, dus kwam ik te recht bij de Marine Radio Dienst in Oegstgeest. Daar sliep je op de zolder van het gebouwtje waarin thans de “ziekenboeg” is gevestigd, ofwel de Rbb. Majoor van de Broek zwaaide de scepter. Vroeg hij aan mijn collega Willem


Passchier “waar kom je vandaan”. “Uit Noordwijk Majoor”, antwoordde Willem. “Dan krijg je geen nachtpassagieren” (Permissie om naar huis te gaan). Moet je nagaan, toen hij het aan mij vroeg en ik antwoordde dat ik uit Den Bosch kwam kreeg ik het wél. Er gebeurden meer rare dingen. Wij hebben ook wel eens per ongeluk de vlag ondersteboven gehesen en dat pakte niet zo best uit. Reed er een Schout bij Nacht in z’n auto over de Rijksweg en die had het gezien”. In juni 1947 ging Joop v.d. Berg naar P~msterdam en voltooide bij de TOKM zijn monteursstudie. Dat werd toentertijd serieus aangepakt, volgens gedegen leerinethodes. In 1949 ging hij naar het toenmalig Nederlands-Indië en werd chef van het zendstation Batavia, thans Djarkarta. In 1951 werd het station aan de Indonesische autoriteiten overge dragen en keerde Joop terug naar de lage landen en nog lager tot onder de zeespiegel bij het inmiddels van MRD tot MEB geworden bedrijf aan de Haar lemmerstraatweg. In 1953 verliet hij de militaire dienst en werd burger marineambtenaar. “De personeelsvereniging trok mij, ik trad in 1954 toe tot het bestuur daar van” herinnert V.d. Berg zich. De PV had niet zo lang plezier van hem want hij ging een burger-term maken in Nieuw Guinea en kwam daarbij terecht op het koraal-eiland Biak, samen met de heren Jorissen en Eytinger. Toentertijd was iedere gulden er een en de Oost bete kende een niet te versmaden bijver dienste. “In 1958 was ik weer terug in Oegst geest. Probeerde bij het radarproef station Noordwijk aan Zee te komen. Nu, dat werd het niet. Had met mijn neus voor radar er wel op gehoopt”, bekend Joop. Het was een periode waarin de bevorderingen niet als koekjes over de toonbank vlogen. “Goed, ik bleef dus bij het MEOB totdat ik in 1962 naar Mierika ging waar de kruiser “De Zeven Provinciën” uitgerust werd met de “Terrier-raketten”. Als Jan Wolkers Van der Berg gekend had dan zou hij beslist gedacht hebben: “die kerel blijft terugkomen naar Oegstgeest”. Zo was het ook. Joop werd achtereenvolgens chef van de radarwerkplaats in gebouw AB en kreeg er vanwege de jaarlijkse reorganiatie de radiowerkplaats bij. In 1982 stapte hij over naar de bedrijfsschool en werd

“Hoofd opleidingen”. Linea recta, zon der proeftijd. De “school” heeft Van der Berg gef as cineerd. “Ik heb de talencursussen naar Oegstgeest gehaald, hetgeen in vier jaar tijds een besparing van tonnen opleverde”, zegt hij eenvoudig. Daarna gaan de studiefaciliteiten, dienstop leidingen en de budgetbewaking onder werp van gesprek worden. In 1984 deed gebrek aan personeel zich gevoelen. Er was vraag naar een goede bedrijfsopleiding. “In overleg met MTS leraren hebben wij toen een pakket sa mengesteld. Werden toen ineens over vallen door de afslanking “. Intussen is een groot aantale zaken ge automatiseerd en zijn de studiegegevens van het personeel ingevoerd in het bestand INTERPERS. “Ja”, zegt Joop, “er is verschil tussen destijds de Marine Radiodienst en het huidige MEOB. Het was vroeger meer au toritair, in militaire sfeer. Tegen woordig besteedt men veel tijd aan overleg en draagt men zelf méér ver antwoordelijkheid”. Als voorzitter van de Personeelsvere niging gaat Joop nog even zijn gang tot aan de algemene ledenvergadering in het najaar. Zijn naam prijkt verder in de Scheepsbel als voorzitter van de re dactiecoinmissie. Met het enige verschil dat hij vroeger in de “pen” en heden ten dage in de “tekstverwerker” klimt. Daarnaast is hij lid van de schietclub, bridgeclub en de hobbyclub. “Ik ben een doe-het-zelver en heb als hobby mo delspoorwegbouw” zegt de VUTTER en in een visioen kan men een huis ontwaren waarin de goederentreintjes vice-versa van de keuken naar de huiskamer rijden als het etenstijd is.

S...

40


‘1

Er blijft voor Joop v.d. Berg nog heel wat te doen. Het lijkt er op dat hij het drukker dan ooit zal krijgen Dit verhaal zou best een vervolg kunnen krijgen, want enkele dagen na zijn afscheid kwamen wij hem reeds weer te gen in de bibliotheek van het Oegst geestse gebouw AC. Schrijven kun je namelijk niet laten en de Scheepsbel kun je niet zo maar vérlaten. “That’s all Folks”. A.K.


Jan Spijkerman ende multilunctionale “lantaarn”

W.F. Eytingor met wacbt~eId

1

In de jaren vijftig groeide het MEB uit tot een respectabel bedrijf en velen die er toentertijd in dienst traden gaan thans met pensioen, VUT of wacht geld. Onder de “afzwaaiers” bevond zich kort geleden de heer W.F. Eytinger van het bureau Handboeken. In september 1951 deed de jongeman Eytinger zijn intrede bij de radarwerkpiaats, stapte later over naar de werkplaats Radio II en werd projectvoorbereider bij de elek tronen technische groep. Het avontuur trok hem kennelijk toch ook een beetje want hij maakte een burger-MEB term op het eiland Biak in het verre Nieuw Guinea. Eytinger was beslist een all rounder want in al die jaren voorzag hij zich verder van “labels” als meten en keuren, kwaliteitsbeheer, groepslei der normering, assistent sectie natuur kunde en medewerker handboeken en konstrukties. Het afscheid werd in in tieme kring gevierd. Zowel in de kamer van DMEOB als in het petit-restaurant resp. voor de overhandiging van een enveloppe met inhoud en een aantal vi deobanden. Lovende woorden werden er ook gesproken. Namens de collega’s door het hoofd Handboeken, de heer R.

1

Logistici hebben met apparatuur, onderdelen en toebehoren te maken. Het één dient het ander onberispelijk aan te vullen, zodat de vloot immers kan blijven varen en de vliegtuigen vlie gen De heer J. Spijkerman hoeft men over alles wat met navigatie te maken heeft niets meer te vertellen. Na bijna 38 ambtsjaren koos hij voor het gaan met wachtgeld. Spijkerinan kwam in 1953 bij het bedrijf als leerling schilder en hanteerde tot 1962 uitputtend het assortiment verfkwasten en al wat dies meer zij. Daarna werd hij Logistiek assistent coördinator nautische instrumenten. Om uiteindelijk in Oegstgeest een logistieke verhouding aan te gaan met de bevoorradingsgroep Optiek/Sonar. Na het afscheid bij de ...

1

Ebregt. Daaruit bleek dat Eytinger al vele jaren fervent luistert naar een bekend Engels radiostation. Hij gaat voor zijn naaste collega’s door het leven als mister BBC. Wij wensen hem voor de komende tijd veel BBC, ofwel Bovenste Beste Conditie toe. 42


directeur werd ook in de kantine uit bundig het tijdperk Spijkerinan uitge luid. Onder meer door het hoofd Logis tiek, de heer L.R. Weltak. Deze over handigde namens vele collega’s een “Tuinplanten-encyclopedie”, inclusief een grasmaaier en een diasorteerder. Tuinieren en fotografen gaan goed samen als het op de resultaten van het ene aankomt. De heer G. van Kan, sprak na mens de beheersgroep, een woord van afscheid. “Het moet destijds, toen je schilder was, als man van kleuren niet mee gevallen zijn bij de Marine die alleen Marine-grijs kent”, aldus Van Kan, “maar je bracht kleur in je omge ving door jouw houding en belangstel ling voor het werk van de vakbond en de politiek”. Van Kan overhandigde Spijkerrnan een multifunctionele scheepslantaarn waarin elementen uit voorgaande functies tot leven gewekt zijn. Er stak zelfs een verfkwast uit en kenners herkenden onmiddellijk waarlo-delen van een ver rekijker. De echtgenote werd in de bloemen (en planten) gezet, waarna het tijd was voor de nieuwbakken wachtgelder om de “epiloog” te spreken. Hij deed dit op droog-komieke wijze, daarmee alsnog een verborgen talent blootleggende.

40 -jarig ambtsjubileum L.J. Bal

0

Quo Vadis MEOB Zijn wij er juist aan gewend dat het MEOB zich een hoog gekwalificeerd AQAP-1 bedrijf mag noemen, en wat lezen wij in de Defensiekrant van 26 januari 1989? Dat het Allied Quality Assurance Publications certificaat, spreek uit: AQAP, gaat verdwijnen. Defensie streeft er naar de certificaten op 1 januari 1990 te laten aflopen. “Dit omdat zij meent genoeg bijdrage te hebben gele verd aan bewustwording van kwaliteit bij het Nederlandse bedrijfsleven. Nieuwe aanvragen zijn inmiddels niet meer mogelijk. Tussen nu en 1 oktober 1989 kunnen lopende certificaten nog worden verlengd. Dit kan niet meer na deze datum”. Op het ogenblik vindt er een evaluatie van de AQAP—1 binnen het bedrijf plaats en dit kan voor het MEOB dus betekenen dat een verlenging van het certificaat met 2 jaar mogelijk is bij het voldoen aan de voorwaarden daaraan gesteld. Quo Vadis?? Waarheen zullen de kwali teitswegen na die periode gaan leiden? Volgens de afdeling kwaliteitszorg komt 43

Graag wil ik mede namens mijn echtge note iedereen bedanken die er voor ge zorgd hebben dat mijn 40-jarig ambtsjubileum een feest was, waar wij met plezier op terugkijken. De vele cadeaus, bloemen, telefoontjes en goede wensen hebben ons goed gedaan. L.J. Bal

er een redelijk alternatief voor in de plaats. Het is een utopie er van uit te gaan dat men op een gegeven moment zo veel kwaliteit in huis heeft dat kwa liteitszorg overbodig zou worden Het is zoals het woord het uitdrukt: Kwaliteit is een voortdurende bron van ZORG. A.K.


MEOBtiek nummer 1 1989  

MEOBtiek was het bedrijfsblad van het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf in Oegstgeest.

Advertisement