Page 1


-Glossari -Fonts bibliogrĂ fiques -Video del martinet de paper -Video del martinet de fusta -Reportatge fotogrĂ fic -Llistat d'estris i d'eines -Llistat de materials


Picamenes: El qui era encarregat de triturar la mena recuita per tal de fer-la apta per a carregar el forn, en l'antic procediment de la farga catalana. Oasi: En un desert, illot de conreus i de poblament sedentari, determinat per l'existència d'aigua, provinent sia de capes freàtiques, sia d'un pou, d'una font, d'un uadi o d'un riu. Adoberia: establiment destinat a adobar pells. Blanquer: persona que adoba les pells dels animals després d'haver-ne estat eliminat el pèl o la llana, per a transformar-les en matèries utilitzables per a calçat, vestit, marroquineria, tapisseria o altres aplicacions. Filigrana: Obra feta de fils d'or, d'argent, etc., entrellaçats i units per soldadures imperceptibles. Pedagogia: Art i ciència de l'educació. Farga: Establiment on, per reducció del mineral, es produïa el ferro pel procediment conegut arreu d'Europa per procediment català o de la farga catalana. Nònius: Instrument fet de dos regles graduats l'un dels quals llisca al llarg de l'altre, emprat per a mesurar longituds amb precisió. Martinet: Instrument per a forjar i batre metalls, que consisteix essencialment en una peça grossa mòbil que hom deixa caure sobre el metall col·locat en una enclusa. Farga: Establiment on, per reducció del mineral, es produïa el ferro pel procediment conegut arreu d'Europa com a procediment català o de la farga catalana. Mena: Mineral que és utilitzat com a primera matèria per a extreure'n algun metall. Trompa d'aigua: compressor de gas que usa la força de l'aigua (es trobava a les farges). Mall: Martell gros i feixuc, de mànec llarg, que empren els forjadors, els picapedrers i els mecànics. Enclusa: Part inferior, estàtica, dels martinets de forja moderns.


● ● ● ● ● ● ● ●

dom.cat/35g: per buscar totes les pautes del treball. www.autocadws.com: per fer els plànols (al final els vam fer a mà). www.viquipèdia.org: buscar informació sobre les explicacions del dossier. google imatges: per buscar imatges. http://www.xtec.cat/~jdiez/alquimia/senyors_foc.htm: per buscar imatges i informació. www.enciclopèdia.cat: per buscar les paraules que no enteníem. http://www10.gencat.cat/agaur_web/recursos/La_Farga/Docs/2_1-aspTecnics.htm: per buscar imatges i informació. http://phobos.xtec.cat/wjacquet/moodle/mod/resource/view.php?id=175: (Video) per trobar la informació del procediment de la farga.

● ● ●

http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/a_info.jsp?contingut=lafarga: per buscar informació sobre la farga. windows movie maker: per fer els videos del martinet de paper i de fusta. www.youtube.com: per penjar els videos dels martinets i buscar-ne.


Antiga Farga de Banyoles


● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Broques de 9.5,10.5, 2.5, 1.5 mm Trepant elèctric de sobretaula Serra de vogir de bancada o fixa Serra de marqueteria amb fulla del nº 5 Xerrac Escaire i serjants Raspa Pinzell gruixut/prim Alicates universals i martell de pena Ulleres i guants de protecció Regla graduat d'acer Traçador de circumferències o compàs Peu de rei Cargol de banc Raspa fina rodona


● ● ● ● ● ● ●

Fullola (fusta): per fer les peces. Cola blanca: per enganxar algunes peces. Claus de diverses mides: per ajuntar algunes peces i per fer les palmes. Llistons de diverses mides: per fer algunes peces. Paper d'esmeril (paper de vidre): per allisar els costats d'algues peces. Tauler de conglomerat: per fer la base. Vernís: per envernissar el martinet.


PROJECTE3-B1  

PROJECTE3-B1

PROJECTE3-B1  

PROJECTE3-B1

Advertisement