Page 1

1

βðºÜ ´²¸²ÈÚ²Ü

´ºÜ¼ÆÜ ¥´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ¤

ºñ¨³Ý лÕÇݳϳÛÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ 2008


3 Ðî¸ 891. 981-1 ´³¹³ÉÛ³Ý ¶Ø¸ 84Ð-5 ´ 141

´ 141

´³¹³ÉÛ³Ý Î.È ´»Ý½ÇÝ: ´³Ý³ëï»ÕÍ. ÅáÕáí³Íáõ/ Î.È. ´³¹³ÉÛ³Ý.-ºñ.: лÕÇݳϳÛÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ« 2008.- 184 ¿ç:

Î. ´³¹³ÉÛ³ÝÇ ³é³çÇÝ ÅáÕáí³ÍáõÛáõÙ ï»Õ »Ý ·ï»É Ñ»ÕÇݳÏÇ í³Õ å³ï³Ý»ÏáõÃÛáõÝÇó ÙÇÝ㨠ѳëáõÝ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ¸ñ³ÝóÇó áÙ³Ýù ³ñ¹»Ý ѳëóñ»É »Ý Ù»Í ³ÕÙáõÏ µ³ñÓñ³óÝ»É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç` ³ñͳñÍí³Í ûٳݻñÇ Ï»ÕÍ åáõñÇï³ÝÇëï³Ï³Ý ٻͳٳëÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ù»ñÅí³Í ÉÇÝ»Éáõ å³ï׳éáí: лÕÇݳÏÇ ÏáÕÙÇó ëï»ÕÍí³Í ·ñ»Ã» µáÉáñ Ñ»ñáëÝ»ñÝ ¿É ÇÝùݳϻÝë³·ñ³Ï³Ý »Ý, áñáÝù ãÝ³Û³Í Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ µ³ñ¹áõÛóÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇÝùݳá×áõÃÛ³Ý ß»ßï³ÏÇáõÃÛ³ÝÁ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, áõÝ»Ý Ù»Ï Ù³ù³éáõÙ` »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ: ¶Ø¸ 84Ð-5

2000

ISBN 978-9939-53-071-0

2

¡ ´³¹³ÉÛ³Ý Î.È.« 2008Ã.


5

Ðà¶Æê

в¼²ð æ²ð¸²Ì ²ä²ÎÆܺð

Ðá·Çë ³½³ï ¿, ßÝãáõÙ »Ù ûè, ø³ÛÉáõÙ »Ù ³ÛÝå»ë Ñå³ñï áõ í»Ñ γñÍ»ë ³ñù³ ³ñÍíÇ ÙÇ Ù»Í Ã¨ Æç»É ¿ íñ³ë, áñ ׳Ëñ»Ù ¹»å í»ñ:

г½³ñ ç³ñ¹³Í ³å³ÏÇÝ»ñ àõ µ»ÏáñÝ»ñ Ëßñí³Í, îñáñí³Í »Ý ÷ßñ³ÝùÝ»ñÁ, ²Ûë ï³ñ³ÍùÁ Ëáßï³Ý·í³Í:

ø³ÛÉáõÙ »Ù ѳݷÇëï, ³é³Ýó ßï³å»Éáõ, æ³ÝáõÙ »Ù ¹³éÝ³É Ññ»ßï³Ï, µ³Ûó` ³Ýè, Êáëù»ñ ãáõݻ٠»ë ³ñ¹»Ý ³ë»Éáõ:

Îñ³Ï, µáó»ñ, ɳ÷áÕ É»½áõ, ÌáõË, ·áÉáñßÇ, ³Ý¹áõñ Ñáï»ñ àõ í³Ûݳëáõݪ µ³ñÓñ áõ ½áõñ, î³ù ¹Ç³ÏÝ»ñª É»ß áõ ³Ýï»ñ:

´³Ûó ÇÝÓ ã»Ù ëå³é»É, »ë ¹»é ¿ÉÇ Ï³Ù, ØÇ í»ñçÇÝ ù³ÛÉ ¿É áõݻ٠³Ý»Éáõ, àñå»ë½Ç ßïϻ٠ÇÙ ë˳ÉÝ»ñÝ ³Ýϳ٠àõ ÝáñÇó ù³Ûɻ٪ ³é³Ýó ßï³å»Éáõ:

Ø»é»É³ÛÇÝ ÙÇ ÉéáõÃÛáõÝ àõ Ù»ñÃÁݹٻñà ѳé³ã³ÝùÝ»ñ, è»ùíÇ»ÙÇ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ, Ü»ñµáÕ³Ï³Ý ëÇÙýáÝdzݻñ:

21 ÷»ïñí³ñ 2000 àõ áïÝϳÛë ͳ÷áÕçÛáõÝ»ñ ²Ûë ³Ù»ÝÁ ϳï³ñáÕÇÝ, г½³ñ ³åñ»°ë áõ Ï»óó»Ý»¯ñ ÎÛ³ÝùÁ ¹³Å³Ý ¹³ñÓÝáÕÇÝ:

4

11 ÑáõÝÇë 2000


7

ÆÜøܲØàè²òàôØ

ÜÆÜæ

ºë ÇÝÓ í»ñ³Í»É »Ù ÙÇ ³åáõßÇ, â»Ù ³åñáõÙ ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë »ë Ïáõ½»Ç, ì³ñáõÙ »Ù ÙÇ ÏÛ³Ýùª ³é³Ýó ³ÝáõßÇ, »¨ ³ÝáõßÁ »ë ³ÛÝù³Ý Ïáõ½»Ç:

àõ »ë ùÝ³Í »Ù, Ïáå»ñë µ³ñ³Ï ȏ Çç»É »Ý, ßÕ³ñᯐ ¹»Ùùë, öñ÷áõñÁ ϳåáõÛï, ɳ½áõñ ³Ýѳï³Ï Êáñï³Ï»É ¿ ÇÝÓ, ˻չ»É ¿ ϳÙùë: ²Ýϳ٠³ñ³ñ³Í, 㿱 áñ ùÝ³Í »Ù, Ê³Õ³Õ Ë³ÕáõÙ »Ý ßáÕù»ñÁ å³Ûͳé, ÎáõñÍùë Ù»ñϳó³Í ³é ù»½ å³ñ½³Í »Ù, øá Ù»ç ó÷³Ýó³Í ѳëï³µáõÝ ÙÇ Í³é:

ºë ÇÝÓ ïí»É »Ù ÇÝùݳÙáé³óÙ³Ý, ÆÙ Ñá·áõ ѳٳñ ãáõݻ٠áã ÙÇ å³Ñ ºí ÙdzÛÝ ³ÛÝ Å³Ù, »ñµ ·Çß»ñ ¿ áõß ÐÇßáõÙ »Ù »ë ÇÝÓ, ½·áõÙ »Ù ÙÇ ³Ñ:

6 ÑáÏï»Ùµ»ñ 2000

ºë ³Ûëå»ë ³åñ»É ѳëï³ï ã»Ù ϳñáÕ, ÆÙ ÷áùñÇÏ, áëÏñáï, ÑÇí³Ý¹ Ù³ñÙÝáõÙ ¸³Å³Ý íÑáõÏÝ»ñ ϳÝ, »ë ¿Éª ³ÝϳñáÕ ºí ½·áõÙ »Ù »ë ϳÙùÇ ËáݳñÑáõÙ:

î²ðúðÆܲΠàðàÞàôØ

²ÝÏáõÙ »Ý ³åñáõÙ ÇÙ áõÅ»ñÁ í»Ñ, ÆÝÓ ï³ñ³Ý-µ»ñÇÝ, ͳ˻óÇÝ ¿Å³Ý, Øáõïù»ñë µ³ó »Ý, ù³Ý½Ç ϳ ϳñáï, ºÉù»ñë ó³íáï, Ëáóáï áõ í»ñùáï: ºë ù³ñß »Ù ï³ÉÇë áïù»ñë µ³ñ³Ï, ÐÇÙ³ »ë ãáõݻ٠¨ áã ÙÇ ëå³ëáõÙ, ÈáõÛë»ñÁ ÃáõÛÉ »Ý, »ë ¿É` ³Ý׳ñ³Ï« ø³ÛÉ»°Ù, ³éç¨áõ٠ϳ ÇÝùݳÙáé³óáõÙ:

6

6 ÑáÏï»Ùµ»ñ 2000

Ò»ñ í»ñç³ÉáõÛëÁ ÇÙ ³ñß³ÉáõÛëÝ ¿, ø³Ý½Ç ÇÙ ûñÁ ëÏëíáõÙ ¿ ³ÛÝ Å³Ù, ºñµ »ñÏݳϳٳñáõÙ í³éíáõÙ ¿ Ï»éÙ³Ý, ºí ÇÙ ³ÕáÃùÁ ³é ³ñ¨Á ã¿, àã ¿É ûñÑÝ»ñ·ë ½áí Éáõë³µ³óÝ ¿, Æ٠׳ݳå³ñÑÁ Éáõë³íáñáÕÁ Ññ» ·áõݹÁ ã¿, ܳ ÇÙ ³ãù»ñÇó ³ñóáõÝù µ»ñáÕÁ, ÇÙ Ýí³½ ɳóÝ ¿: ²ëïÕ³½³ñ¹ »ñÏÇÝù` Ó»ñ ѳٳñ ÑÙ³Ûù, Æ٠ѳٳñ ÷³ñáë ·Çß»ñí³ ×³Ù÷Ç, ØÇ³Ï ÷³ñáëÁ ³ÛÝ Ý»Õ Ï³Í³ÝÇ, àñ ï³ÝáõÙ ¿ ³é ݳ, áñ ÙÇ Ñ³ïÇÏÝ ¿ ÑÙ³ÛíáÕÝ»ñÇ: ²ëïÕ³½³ñ¹ »ñÏÇÝù áõ ×Çí³Õ Ù³ñÙÇÝ, ÐÙ³ÛíáÕÇ Ñ³Ù³ñ Ù»Ï ÙdzëÝáõÃÛáõÝ, ö³¯éù ù»½ ÇÙ ÉáõëÇÝ, ÇÙ ÏÇë³ÉáõëÇÝ, ²Ý»Íù ˳í³ñÝ áõ ÙáõÃÁ Éáõë³íáñáÕÇÝ: àõ ÙÃáõÃÛ³Ý Ù»ç »ñÏáõ Ù»ñÏ Ù³ñÙÇÝ, ³óáï ßáõñûñÇ ç»ñÙ Ùdz˳éÝáõÙ, ¼áí ßÝã³éáõÃÛáõݪ µ»ñ³Ý ³é µ»ñ³Ý, ´Çñï Ý»ñó÷³ÝóáõÙª Ù³ñÙÇÝ ³é Ù³ñÙÇÝ, Æ٠ѳé³ã³ÝùÁª ÇÝÓ í»ñóÝ»Éáõ í³Ûñ»ÝáõÃÛáõÝÇó, ºí ÇÙ ë³ñëáõéÁª ÇÝÓ ³Ýó³Í Ýñ³ ë³éÁ ùñïÝùÇó ¸³ñÓ³Í Ù»Õ»¹Ç, ÷áñÓáõÙ »Ý ùÝ³Í ¶Çß»ñí³Ý Ñ³Ý»É Ù»é»ÉáõÃÛáõÝÇó... 6 ÝáÛ»Ùµ»ñ 2000


9

ÆØ ÎÆðøÀ

ÆÜøܲвêî²îàôØ

ÆÙ ÏÇñùÁ ³é ݳ áõÝÇ å³ïÙáõÃÛáõݪ ºñϳñ áõ ³Ýë³ÝÓ, »ñµ»ÙÝ ¹³Å³Ý, Þ³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ÁݹѳïíáÕ ¿ ³ÛÝ, æ»ñÙ í»ñëÏëáõÙáí ëå³ëáճϳÝ, ´³Ûó ³Ù»Ý ϳÛÍÁ ï³ÉÇë ¿ ÙdzÛÝ Üáñ ³å³óáõóáõÙ ³é³ùÇÝáõÃÛ³Ý Üñ³ª áã û ÇÙ, ѻﳹÇٳϳ¯Ý, ¸áõ ¹»é ã·Çï»ë, áñ »ë »Ù ³ÛÝ Ø³ñÙݳóáõÙÁ å³ñÏ»ßï Ù³ùñáõÃÛ³Ý, àí ó³ÝϳÝáõÙ ¿, ¨ ãÇ ïÇñ³ÝáõÙ, àí ÙÇßï ï»ÝãáõÙ ¿ ¨ ãÇ Ñ³·»ÝáõÙª àõݻݳÉáí ÉáÏ Ë»Ýà å³Ï³ëáõÃÛáõÝ, ²Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõݪ ϳÙùÇ áõ Ýñ³: àõ ¹³éÝáõÙ »ë ¹áõ ÑÇß»óÙ³Ý Ã»ñÃÇÏ, ê¨áí ëåÇï³ÏÇÝ ·ñí³Í ÙÇ Ï³Ýáݪ ¶áñß Ù³ñ¹Ï³Ýó ³åñáÕ ÏÛ³Ýùáí ³ÝϳÝáÝ, ¸áõ ×Çßï ÏÛ³Ýùáí í³éíáÕ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï»ñáÝ« º°ë, ... »°ë ¿É ÙÇ Ï»ñáݪ í³Õáõó ÙáËñ³ó³Í, ²åñ³Í, í³Û»É³Í, ÙdzÛÝ³Ï ïùÝ³Í àõ ³Ù»Ý ÇÝãÇó í³Õáõó ËÇëï Ñá·Ý³Í ø³¯ñß ï³Ù Ù³ñÙÇÝëª Ñá·Ý³µ»Ï áõ ù³Í: 7 ÝáÛ»Ùµ»ñ 2000

²½³ï Í˳Éáí` ϵ³ñÓñ³Ý³Ù í»ñ ËÇï Ù³é³ËáõÕÇó, ÆÝùë Ïѳëݻ٠³Ýë³ÑÙ³Ý Ãí³óáÕ »ñÏÝùÇÝ Ï³åáõÛï, àõ áñå»ë ÙññÇϪ å³ÛÃ³Í ë»÷³Ï³Ý ÷ɳï³ÏÝ»ñÇó Ü»ñù¨ Ïó÷»Ù óáõñïÁª áÕáÕí³Í ³ñ¨Ç ÏáõÛïáí: ºí ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï »ë Ïëáõñ³Ùª Ïáñ³Í ÑáõÛëÇ Ã¨»ñÁ ·ï³Í, Îë³í³éݻ٪ ûèª í³Û»É µ³ñÓáõÝùÝ»ñáõÙ ³ëïí³Í³Ñ³ë, ²Ýѳí³ï³ÉÇ ßñç³¹³ñÓÝ»ñáí ¹»ÕݳϳåáõÛï-í³é ³ñ¨Á Ñáï³Í Î÷ßñ»Ù ½³ñÏáí, Ñëϳ è»ñÇë ë¨ í³ñ³·áõÛñ»ñáí: Øáõà µ¨»éÝ»ñÇó Ï÷³Ûɳï³Ï»Ý ûè³µ³ñá ¹»ÕÝáõÃÛáõÝÝ»ñë, ØÇ å³Ñ ³å߳ѳñ Ù³Ñí³Ý ë³ñëáõéáí »ë Ïù³ñ³Ý³Ù Ëáñ³ÝÇ ³é³ç, ´³Ûó ³ÛÝ Å³Ù »ëª ÙáÉáñÛ³Éë, ÏÑÇ߻٠ϳñáïÇ ë¨ ï³Ýç³ÝùÝ»ñë àõ ÏáÏáñ¹Çóë ³½³ï ϳñӳϻ٠½áõ·³íáñáõÃÛ³Ý í³ÛݳëáõÝ Ñ³é³ç: àõ ÙÇÉÇáݳíáñ áëÏ» ÃéãáõÝÝ»ñ ÇÙ Ù»ç Ͻ³ñÃÝ»Ý, سÛÇëÛ³Ý ÅÇñ ÃÇûéÝÇÏÇ å»ë çñ³÷áë»ñÁ »ë Ïó³ïÏáï»Ù, ²ñß³ÉáõÛëÝ»ñÁª ï³Ýç³Í ÇÙ Ñá·ÇÝ, áõ ÉáõëÇÝÁª ¹³éÝ áõ ÙáñÙáùÇã ê³éÁ ׳ÑÇ×Ý»ñÇ ³Ýµ³ëÇñ áõ ½³½ñ»ÉÇ ë¨áí Ïå³ï»Ù: ºñϳÃÛ³ ׳ÝÏÇó ׳ñåÇÏ Ï÷³Ëã»Ù ¹»Ùùáí ³Ñ³ë³ëï« à×Ç°ñ, íñ»°Å, ٳѳµ»ñ ³ï³ÙÝ»ñ¹ ÷³ÛÉ»óñá°õ, ÙÇ°ïù ÇÙ, г·»óݻ٠ͳñ³íë áëÏÛ³ ÁÙå»ÉÇùáí Ýñ³ ùñïÝùÇ, ú°ñÝ ¿« ëÏë»Ù »ñÃëª áñå»ë ÷ùí³Í ÙÇ åÇÕÍ ³é³·³ëï: ²É»Íáõ÷ ëÇñá ³ñµ»óáõóÇã áõ Ùá·³Ï³Ý Áݹ³ñÙ³óáõÙÇó æ³ñ¹áõËáõñ¹ ϳݻ٠áõųëå³é ³ÙáÃÇ Ï³å³ÝùÝ»ñÁ ÉÇñµ, λÉݻ٠áñå»ë Ñëϳ ÙÇ Í»ñ çÇÝ ³å³ÏÛ³ ßßÇó àõ ϳñáï³·ÇÝ Ã³ËÍáï ³ãù»ñáí ¹ñáßÙÝ»ñ ϳݻ٠³ÝͳÝáÃÝ»ñÇÝ:

8

àõ áãÇÝã, ÷áõÛà ã¿, áñ íñ»ÅÇ »ñÃÁ ϳí³ñï»Ù 먳¹»Ù, ¸³éݳÕÇ Ï³ÃÇÉÝ»ñ ¨ ÙáÉ»·Ý³ÝùÇ ³ÝáÕáù ×Çã»ñ, ³éѳí»ï ãùí»°ù, ºí »Ã» ÙÇ ûñ ѳñµ³Í Íáí»ñáõÙ ³Ýóݻ٠çñÇ ï³Ï` ³ñ¹»Ý 먳¹»Ù, ÆÙ Ù³ëÇÝ áã ÙÇ ÉáÕ³óáÕ ï³Ëï³Ï ãÇ ÑÇßÇ »ñµ»ù, ãÇ° ÑÇßÇ »ñµ»ù: 21 ÝáÛ»Ùµ»ñ 2000


11

вβ´Ü²Î²Ü

ÆÜøܲܺðÞÜâàôØ

ºë ëÇñáõÙ »Ù ÇçÝ»É ÷ï»É ׳ÑÇ×Ý»ñÇ Í³ÍÏÇ ï³Ï ½½í»ÉÇ, àõñ ³·é³íÝ»ñÁ µ³ñÇ Ó³ÛÝáí Ó³ÛݳÏóáõÙ »Ý Ññ»ßï³ÏÇݪ àñÙݳù³Ý¹³Ï ßÕóݻñáí ×áñï³·ñí³Í Ù³ñ·³ñ»ÇÝ ÍÇͳջÉÇ, ²Û·³µ³óÁ Ññ³í»ñùÇ µáõÛñÝ ¿ óñáõÙ Ù»ñϳݳÉáõ ×áË Ñ³Ý¹»ëÇÝ: Èáõñà ã³ñù»ñÁ Ëñ³Ë׳ÝùÇó ùßï³Í Çñ»Ýó Éݹ»ñÁ ë¨ ì³Û»ÉáõÙ »Ý ³ñ·³Ý³Ïëª ³ñµ»Ý³Éáí ÙdzÛÝ µáõÛñÇó, àñáß»óÇ »ë Ͻñϻ٠Ýñ³Ýó ³Ûëûñ ³Û¹ ѳ×áõÛùÇó àõ ÏËݹñ»Ù Ññ»ßï³ÏÇÝ ³Ûëûñ å³ñïùáí ï³É ÇÝÓ ÙÇ Ã¨: ØÇ ëïáñáõÃÛ³Ùµ Ïóí³Éí»Ù Ñ³Ù»Õ û¹áõÙ »Õ»éݳµáõÛñª ¶ñ·é»Éáí ³ËáñųÏÁ ó»Ëáï, ³ÝÏáõßï íÑáõÏÝ»ñÇ, àñ ϳÝãáõÙ »Ý ï»Ýã³ÝùÝ»ñÇ ³Õ³Õ³Ïáíª Ëáëï³Ý³Éáí ÙÇ É³í ѳٵáõÛñ, ²¯Ñ, ÇÝã¨Çó», ÷áßٳݻóÇ, ßÝáñÑáõÙ »Ù Ó»½ Ù³ñÙÇÝë ݽáíÛ³ÉÇ: ¸»°, ³ñ³°·, Ïé³å³ßï, ³åÇϳñ ɳ÷áÕ ¹á¹áßÝ»ñ, سßÏ»°ù ϳåï³íáõÝ áëÏáñÝ»ñë åÇñÏ áõ ɳó»ù ³ÝÏ»ÕÍ... ´³Ûó á±ñ ÝáÕϳÉÇÝ ¿ñ ÇÝÓ Ý»Ý·³íáñ»É, áñ ÇÙ ÏÛ³ÝùÇÝ ë»ñ ²å³Ñáí»Éáõ ѳٳñ »ë ãû·ïí»óÇ ÇÙ ÇëÏ ë»÷³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇó ³Ý»ÕÍ: 26 ÝáÛ»Ùµ»ñ 2000

¸³ÉÏáõÃÛ³Ùµ ÇÙ áëÏ»óáÉ Ï³Ý·Ý³Í »Ù Ù»ñÏ, »ñ³½Ïáï, л½áõÃÛ³Ùµ ÙÇ ³Ñ³½¹áõ »ñÏñå³·áõÙ »Ù ·Çß»ñí³Ý ³Ûë ï³ñ÷³ÉÇ, ºñç³ÝÏáõÃÛ³Ýë »ñ·Ý ¿ ¹³, áñ ÑÇßáõÙ »Ù ³ñ¹»Ý ³Õáï, ÊñáËï ÙÇïùë 먳óñ»É »Ý µÇñï ó³í»ñÝ ³Û¹ µ»ñÏñ³ÉÇ: Àëï ¹ñ³ª ëå³éí³Í »Ù, ù³Ý½Ç ˳ճóÇ ¹»ñ»ñë µáÉáñ, ì»Ñ³ßáõù Ïáõéù»ñÇëª ³ñ¹»Ý Ó³ÝÓñ³ó³Í »ë Ïïñáñ»Ù, ²ëïí³ÍÝ»ñÇó ³½³ïí³Íª ·Çß»ñí³ ×³Ù÷³Ý ϵéݻ٠ÙáÉáñ, Ðá·»Ãáí ÅåÇïÇë åÇÕÍ ÃñÃéáóÁ ÉáõëÇÝ ÏÝ»ï»Ù: àõ ÏÇçݻ٠ºñÏÇñ. ÙÇ·áõó» áñå»ë ³ÝÓñ¨ ϳÃݳѳÙ... ØÇ·áõó» Íáñ³Ù áñå»ë ÙßáõßÝ»ñ áéݳóáÕ µùÇ... гí³Ý³Ï³Ý ¿« ³ÛÝï»Õ ¿É Ùݳ٪ ³Ýß³ñÅ áõ ³ÝϳÙ, ´³Ûó ³Ù»Ý ¹»åùáõÙ Ïáõݻݳ٠ѳÙÁ ùá ½áí ùñïÝùÇ: ƱëÏ Ï»ñå³ñ³Ýùë, DZëÏ ¿áõÃÛáõÝë, ѳ峱 Ù³ñÙÇÝëª ²Ý³å³ïÝ»ñÇó, ųݷáï ¹³ñ»ñÇó ¹ñáßÙÝ»ñ ³é³Í: öáßáï »ÕÛ³Ùáí ëÝí³Í, ·áõñ·áõñí³Í ³Û¹ ³éݳϳÝÇÝ Æ±Ýã ϳñ¨áñ ¿, û ³ÕÇ ÍáíáõÙ á±õÙ ¿ Ëáñï³ÏáõÙ: àõ, Ëáßï³Ý·í»Éáí, Ïëáõ½í»Ù ¹»åÇ Ñ³ï³Ï¹ ÛáõÕáï, ¸³ï³ñÏáõÃÛáõÝÇó »ë Ïß³Ýóñ·»Ù ѳ½³ñ ³ñ¨Ý»ñ, ´³í³ñ³ñí³ÍÇ ÉÇñµ ÙáÉ»·ÝáõÃÛ³Ùµ ³Û¹ Íáí¹ ÛáõÕáïª ò³Ù³ù»óÝ»Éáí ÏÃáÕݻ٠ÙdzÛÝ ³ÕÇ µÛáõñ»ÕÝ»ñ: àõ ÇÙ ÍÇͳÕÇ Ý»Ý· ³Õ³Õ³ÏÇ Ñëϳ ϳóÇÝáí ößñ³ÝùÝ»ñ ϳݻ٠³Û¹ µÛáõñ»ÕÝ»ñ¹ Ñ»Ýó ÍáíÇ ³÷ÇÝ, ºí ùá Ù³½»ñÇ ËÇï óíáõïÝ»ñáõÙ ÑáñÇÝ³Í »ñ·Ç óÇÝÇÏ å³ñ»ñáí ößñ³ÝùÝ»ñ¹ Ù³ñ¹Ï³Ýó ³ÝËݳ ÏÁÝͳۻÙ, ÃáÕ áõï»Ý ѳóáí:

10

ØÇ·áõó» ÙÇ ûñ ù»½ ÝáñÇó ϻݳñ³ñ çáõñ »ë å³ñ·¨»Ù, ÂáÕ Ñáë»Ý ÏñÏÇÝ ï³ù ³éí³ÏÝ»ñ¹ ËáÕáí³ÏÇë Ù»ç, àõ ѳí³ù»Éáí ³Õ³Ñ³Ù çñÇ ³Ñé»ÉÇ å³ß³ñ` γñáïáí ³Ý·áõà ùá ó³Ù³ù»Éáõ í³ÛݳëáõÝÝ»ñÁ »ë Ïí³Û»É»Ù: 26 ÝáÛ»Ùµ»ñ 2000 ¨ 12 ÑáõÝÇë 2001


13

βܲâàôÂÚàôÜ... àôÄºÔ ºì ÂàôÚÈ Ê»Ýà áõ ë³ÝÓ³ñÓ³Ï í³ÛñÇ Ï³Ý³ãÇ ËÇï ³é³ïáõÃÛáõÝ, àñ ë³ñë³÷»ÉÇ ³Ñé»ÉÇ Ñ»éíáõÙ ÙdzÓáõÉíáõÙ ¿ Éáõñà ÑáñǽáÝÇÝ, ºí »ëª ·áñßáõÃÛáõÝ ³Ûë ³Ù»ÝÇ Ù»ç, µ³Ûó` ѽáñáõÃÛáõÝ, àñ ÇÝÓ »Ù »ÝóñÏáõÙ í»ñ¨áõÙ ·³Ùí³Í ·³Ý·áõñ ³Ùå»ñÇÝ: ø³ñ»ñÇÝ, ÑáÕÇÝ, çñÇ ß³é³ãÇÝ Ï³ñ·³¹ñáõÙ »Ù Ù»é³Í ÉéáõÃÛáõÝ, àõ Ñ»ïá óùáõÝ ÇÝùë »Ù ÍÝÏáõÙ ù³ñÇÝ ³Ñ³·ÇÝ, سñ¹áõ ëï»ÕÍ³Í ³é³çÇÝ ³ÕáÃùÝ »Ù »ë Éáõé ÙïÙïáõÙ, ²Õ»ñëáõÙ ï»ëÝ»É ·³Ñ³íÇÅáõÙÁ çñ» ųÝÛ³ÏÇ: àõ Ñ»ÍÏÉïáõÙ ¿ »ñÏÇÝùÁ ³Ñ»Õ ÙéÝãÛáõÝÝ»ñáí, Ødz˳éÝíáõÙ ÇÙ ·áñßáõÃÛ³ÝÁª Íí³ñ»Éáí å³ñÏáõÙ í½Çë »ñ³ÏÇ, ÈÇóù³íáñí»Éáí Ñ»· ÇÙ Ù³ñÙÝÇ Ï»Õï³çñ»ñáí` êÏëáõÙ ¿ »ñÃÁª µ³ñ³Ï, Ýí³½, Éáõé áõ ³Ý¹³¹ñáõÙ:

2001

²Õù³ï »Ù ÝáñÇó, áõÕÕ»Ù ÍÝÏÝ»ñë Ñá·Ý³µ»Ï ÏÛ³ÝùÇó« Îáå»ñë ÷³Ï»Ù, ·Ý³Ù Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý Ù³ùáõñ ·»ï³ÏÇó ³ñͳà ѳí³ù»Ù, ²ÝÓñ¨Ç µ³ñ³Ï Ó»éù»ñÁ µéÝ³Í Ùïݻ٠ͳé»ñÇ ï³×³ñÁ ϳݳã, ¸³éݳ٠»Õ»·ÝÇ µáÕµáç ³Ý׳ݳã: ê³Õ³ñÃÇÝ Ã³é³Í û¹áõ٠ó÷³é³Í óùáõÝ ï³·Ý³åÁ »é³Ý¹áí Éí³Ù, гí³ùí³Í çñáí Ù³ñ¹Ï³Ýó ·É˳ï»Ù` ÇÝÓÝÇó Ó³Ë áõ ³ç. 쳯Û, ËÕ×Ç Ñáï ¿ ³ß˳ñÑÇó ·³ÉÇë, å³ïáõѳݹ µ³°ó, î»°ë ÍdzͳÝÁ` Ù»é³Í ³ÝÓñ¨Ç ³Ûë áõÅ»Õ áõ ÃáõÛÉ ï³å³Ý³·ÇñÁ:

12

19 ÑáõÝÇë 2001


15

ÆÜøܲ´²ò²ðÎ

14

... àõ û ³ëïí³Í ÇÝÓ Ýñ³Ý ãï³, àñå»ë Áݹí½áõÙ »ë ϵáñµáëÝ»Ù, ì³Ë»ÝáõÙ »Ù ûè ¹»ñ»ñ ݳ ÇÝÓ ï³, î³ßí»Ù, Ù³ßí»Ù, ãͳ÷³Ñ³ñí»Ù, ´³Ûó ÙǨÝáõÛÝÝ ¿ ÇÙ ·ÇÝÁ ·Çï»Ù, ºë Ñå³ñï »Ù ÇÙ ×ÛáõÕ»ñáí, µÝáí àõ ³é³í»É ß³ï ÇÙ ³ñÙ³ïÝ»ñáí, ÆÙ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ùµ, ÇÙ ¹³É³ñáõÃÛ³Ùµ, î³Ýç³ÝùÝ ³åñ»Éáõ ÇÙ ïáÏáõÝáõÃÛ³Ùµ, ÆÙ Ýáõñµ ÇÝùÝáõÃÛ³Ùµª ãѳëϳóíáÕ áõ ã½·³óíáÕ, ÆÙ ËáÑ»ÙáõÃÛ³Ùµ, Ç٠˻ɳéáõÃÛ³Ùµ, Üñ³Ý ïñí»Éáõ ÇÙ í»Ñ ó³ÝÏáõÃÛ³Ùµ àõ ÷á˳ñ»ÝÁ ù³ñ» ÙÇ ß»ÝùáõÙ ¹»é Ýáñ ϳéáõóíáÕ ºï-³é³ç ·³Éáõë ³Ý¹áõÉ ÃáõÉáõÃÛ³Ùµ, ÃáõɳÙáñÃáõÃÛ³Ùµ, γ٠¿É ³Ýï³éáõÙ, µ³ó »ñÏÝùÇ ï³Ï ÆÙ åå½»Éáõ, Ýñ³ ÅɳïáõÃÛ³Ùµ... Ðñ³Å³ñíáõÙ »Ù »ë ÇÙ ³ÝóÛ³ÉÇó, ØÇ ³ÙµáÕç ½áñùÇóª ³Û¹ù³Ý ÷³÷³·³Í, » ݳ ó³íáï ¿ »ï ݳѳÝç»Éáõ ÇÙ Ùáõà Ëáñù»ñÇó, Ðå³ñïáõÃÛáõÝÇó Ññ³Å³ñíáõÙ »Ù Ù»Í Ñå³ñïáõÃÛ³Ùµ, ÆÙ ÏáõëáõÃÛáõÝÇó »ë ½ñÏíáõÙ »Ù ³é³Ýó ¹Åí³ñáõÃÛ³Ý, Ø»Õë³ÏÇó Ó»éùáí ÑÇÙ³ óɳÝí³Í ò³í»ñ »Ù ½·áõÙ ã³÷³Ñ³ëáõÃÛ³Ý, ò³íáõÙ »Ù ó³íÇó ÇÙ ó³íáïáõÃÛ³Ý àõ ïËáõñ ÷³ëïÇó Ç٠ٻݳÏáõÃÛ³Ý, ÄáÕáí »Ù ³ÝáõÙ ù³ñ»ñÇÝ Ï³Ý·Ý³Í, гÛï³ñ³ñáõÙ »Ù ¹»Ùùáí ³ÛɳÛÉí³Í, àñ ÇÝÓ ÙÝáõÙ ¿ ¹áÕ³É í³Ëíáñ³Í: -à±õÙÇó: -ÂáõÛÉ»ñÇ°ó, ³Ù»ÝÇó ß³ï ëïáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ÏÛ³Ýùáõ٠ϳï³ñ³Í, ÌáõÛÉ»ñÇ°ó, ׳ñ׳ïáõÙÝ»ñÇó ß³ï Ñá·Ý³Íáñ»Ý ³Ýí»ñç ïÝù³ó³Í ܳ¨ ÙɳÏÝ»ñÇ ½³ñÑáõñ³ÝùÝ»ñÇó, Ù»ñ Ýëïí³Ûñ ¾ñÙÇï³ÅáõÙ ×áË ·³ñß³Ñáï³Í:

-¾°É á±õÙÇó: -ÆÙ ³ÝáõÝÇó, ÇÙ ÏáãáõÙÇó, ÇÙ ùñïÇÝùÇó, Æ ¹»å, »ë ùñïÝáõÙ »Ù ï³ù ùñïÇÝùáíª ï³åÇó, ïáÃÇó ¨ Ñ³×áõÛùÇó, ä³Õ ùñïÇÝùáíª ¨° ë³ñë³÷Çó, ¨° ³ÙáÃÇó, ¸Çï³íáñÛ³É, áã û ³ÝÏ»ÕÍ Ñ³ßïáõÃÛáõÝÇó ²Õ »Ù ßÇÃáõ٠ѳí³ï³óáÕ Ó¨³óáõÙÇó: ÆÝãå»ë ϳÛÍ³Ï Édz½áñí³Í ÃáõËå ³Ùå»ñÇó ÎÝÇù»Éáíª »ë Ý»ñáõÙ »Ù ùá ã·³Éáõ ³Ýï³ß ÷³ëïÁ, ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ, ¶É˳ó³íÁ, áñ ͳ·áõÙ ¿ ï³ñÇùÝ ³é³Í ÏáõëáõÃÛáõÝÇó, ºí ÇÙ ÑÇí³Ý¹ ëáíáñáõÛÃÁ: ´³Ûó áõ½áõÙ »Ù ÙdzÛÝ Ù»Ïáí µ³í³ñ³ñí»É, ºñϳñáñ»Ý, ³ÝÝå³ï³Ï ׳Ù÷áñ¹»Éáõó ç³ñ¹í³Í, Ñá·Ý³Í гé³ã³Ýùáí ѳݷëï³Ý³É áõ ùݳݳÉ, ÈáõëÝÇ Ýٳݪ ³ñ¨Çóª ùá, ˳í ë÷ñÃݻɫ ÌdzͳÝÇ áõñÇß ·áõÛÝáí ·áõݳíáñí»É: 21 ÑáõÝÇë 2001


17

Þ²ÜÂ

16

´³°ó ùá ³ãù»ñÁ àõ »ñϳñ, ³Ýóñà ÇÝÓ íñ³ ݳÛÇñ, ²ãù»ñǹ ß³ÝÃáí ÇÙ ÏÝ×ÇéÝ»ñáõ٠»è ÃñÃé³óáÕ ²ñóáõÝùÇ ÷áùñÇÏ, ßáÕ³ñÓ³Ï Ï³ÃÇÉÇÝ ³Ý½áõëå Ñ»ï¨Çñ: à·Ç³ÝáõÙ ¿ ÉáõÛëÁ ³ñ¨Ç, ³ËÍáõÙ ¿ ÇÙ ¹»Ù: ´³Ûó, Ëá¯ñÁ ݳÛÇñ, Àݹ»ñùÇó »É³Í ï³é³å³ÝùÝ ¿ Éá°õÛë àõ ÇÙ ÍÇͳÕáí Ù³ùñí³Í óËÇÍ, ³ËDZͪ óËÍÇ ¹»Ù, γñáï áõ ÏëÏÇÍ: ÞÝáñѳå³ñï »Ù ÇñÇÏݳųÙÇÝ ºñÏÇñ áõÕ³ñÏí³Í µ³ñ³Ï ³ÝÓñ¨ÇÝ, Æ٠׳ËñáõÙÝ»ñÇÝ, ÇÙ ×ãáõÙÝ»ñÇÝ àõ ãÙáé³Ý³Ù, ²é³íáï ϳÝáõË ßñÃáõÝùë óáÕ»Ù Ø»ñÏ Ç٠óûñÇ Í³ÛñÇÝ µ³ñÓñ³ó³Í ºë ³é³çÇÝÁ ÃáõËåÁ ѳٵáõñ»Ù, ºí Óáݻ٠Ýñ³Ý ûñÑÝáõÃÛáõÝ áõ ÷³éù, ºë ù»½ »ñ· ¿Ç å³ñïù: ú¯, ßÝáñÑ³Ï³É »Ù, ȳí ͳÕÇÏÝ»ñ »Ý, ÂáõÛÉ ïáõñ ³é³ÝÓݳóÝ»É ³Ûë ͳÕÏ»÷ÝçÇó γݳã-ϳñÙÇñÁ, ºñ³Ý·³íáñ»É Ù»é³Í ³ÝÓñ¨Ç ÍdzͳݳÛÇÝ ï³å³Ý³·ÇñÁ: àõ ï³ñÇÝ»ñáí ³Ûëå»ë Ý»ñÏ»Éáí ï³å³Éí³Í ϳٳñ` ÆÙ ï»ëÇÉÝ»ñÇ ÷ÝçÇó ³Ýѳٳñ ²í³¯Õ å³Ï³ëáõÙ »Ý ·áõÛÝ»ñ áõ »ñ³Ý·, ²Ý·áõÛÝ »Ù ¹³éÝáõÙ, áõ ãáõݻ٠áãÇÝã àõ ÇÝÓ ÙÝáõÙ ¿ áõëÇ ÙÇ µ»Ïáñ, ÇÙ ³ãù»ñÁ çÇÝç, سïÝ»ñë Ç í³ñ ϳÃáõÙ ¿ ùÝùáõß Ë³ÕÇ ÙÇ ßí³ñ, àõ ï³ñáõµ»ñ»Éáí áïù»ñǹ ÙÇç¨ ï³å³Éí³Í ÙÇ ù³ñ, лñùí³Í Ñ»ùdzÃ, Ù³ñ·³ñ», Ù³Ùéáï³Í ÙÇ ¹³ñ` øÝ³Í ÙññÇÏÇ ³ñÃݳóáõÙÝ»ñÁ ¹»é ÏÝßÙ³ñ»Ù, ØáÉ»·ÇÝ ÑáÕÙÁ ËáõÉ Ïѳé³ãÇ ÷áÕáóáõ٠˳í³ñ àõ ÙÃÇ ÙÇçáí áã áù ãÇ ï»ëÝÇ ÇÙ »ñÃÁ ïËáõñ, ºí ÑáÕÙÁ ÙdzÛÝ áéÝáóáí Çñ ËáõÉ Ð»ïù»ñÇë íñ³ ïËáõñ Ïí³ÛÇ: 24 ÑáõÝÇë 2001

àô âºØ Øàè²ÜàôØ ²Õù³ï Ëáëù»ñáí ß³ï ½³ñٳݳÉÇ ÙÇ Í³ÝáÃáõÃÛáõÝ ÆÝùë å³ïñ³ëï³Í ÇÙ ¹Åݹ³ÉÇ Ù³ñÙÝÇ Ñ³Ù³ñ, ²å³Ñáí»Éáí ëåÇï³Ï ÓÙ»éí³ óáõñï ·³ÕïÝÇáõÃÛáõݪ ºñ»ù ·³Ý·»ñÁ Ù»Ïáõë³ÝáõÙ »Ý ïÝáõÙ µ³í³ñ³ñ: ºí ³ÛÉ ÙÇ Ññ³ßùª Ø»Íáï áõ ÷áùñáï ³Û¹ ÏÕ½ÇÝ»ñÇ ³ñßÇå»É³·áõ٠лé³Ý³Éáõ ÙÇïù ¿ ͳ·áõÙ »ññáñ¹Ç ·³Ý·áõÙ: ºí ÇÙ áõ ùá Ù»ç ͳí³ÉíáõÙ ¿ Éáõé ØÇ ½³ñٳݳÉÇ ëñµ³·áñÍáõÃÛáõÝ, ²Û¹ù³Ý ÷áñÓí³Í, µ³Ûó µáÉáñáíÇÝ ³ÝͳÝáà ÙÇ Í»ë, àñÇ ÁÝóóùáõÙ Ñá·áõë ÙáÙ»ñÁ øá ÷³Ûï³ÝÛáõÃáí åÇïÇ ¹áõ í³é»ë, àõ ÇÙ Ùϳݻ ¹³ñå³ëÝ»ñÁ Ïáé åÇïÇ ¹áõ ³Ûñ»ë: àõ ¹áÕáõÙ »Ý ÇÙ ßñÃáõÝùÝ»ñÁª ½ÇÉ Ñ³é³ã»Éáí, ÆÙ í³é³ñ³ÝáõÙ ³Ýï³ß ÷³Ûï³ÝÛáõà »ë ¹»é ã»Ù ³Ûñ»É, àõ ÙÇßï ÑÇßáõÙ »Ù ÇÙ ÍÇͳÕÁ »ë ç»ñ٠ϳñϳãÛáõÝáí, ºñµ ¹áõ ÷áñÓáõÙ ¿Çñ ÇÙ Ïñ³ÏÝ»ñáõÙ ùá ϳÙùÁ ѳɻÉ: ºí Çëϳå»ë, áñ ÇÙ áõ ùá ÙÇç¨ ÑáÕÙ»ñ »Ý ß³ã»É: ÐÇÙ³ ï³é³åáõÙ ¿ Ù»ñ µ³Å³ÝáõÙÇ í³é³ñ³ÝÁª ÙáõÃ, »ñµ¨¿ ßÇÏݳÍ, ²é³Ýó ù³ñ³ÍáõË Ï³Ù Ã» Ñ»Ýó ³ÍáõË Æñ ãáñëµáÉáñÁ ç»ñÙáõÃÛáõÝ ó³Ûï³Í, ´áëáñ ß³Ýûñáí Ë»Ýà ߳鳷áõݳÍ, Ìáí µáó³í³éí³Í, ³ñ¨ Ýϳñ³Í, ì³é ·áõݳíáñí³Í, »ñ³Ý·³íáñí³Í, ÆÝãå»ë ÙÇ Ã³ùáõÝ ³Ùáà Ýϳñí³Í, ê³éó» Ó»éù»ñÇ ë³ÑáõÝ ÷³ÃÇÉÝ»ñáí, âáñë ѳïÇÏ µ³éáí ³éáõÛ· µáñµáùí³Í, Ü»ñë ͳí³Éí»Éáí, ¹áõñë óí³Éí»Éáí, ì³ñ¹áí, ßáõß³Ýáí, ݳñ·Ç½, é»Ñ³Ýáí, ´áõÛñ»ñáí ûÍí³Í áõ Ñáï³íáñí³Í, ´ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ýãáí µÝáõóíáñí³Í, ä³ñ½ ß³ñÅáõÙÝ»ñáí, ½ÇÉ ß³ñÅáõÓ¨áí êÏëí³Í, ½³ñ·³ó³Í, »½ñ³÷³Ïí³Í àõ ÉÇóù³íáñí³Í áõ ÉÇóù³Ã³÷í³Í:


19 ÆÙ Ïñ³ÏÝ»ñÁ ¹³Ý¹³Õ Ù³ñ»É »Ý, àÕµ»ñ·áõÃÛáõÝ ¿ óùáõÝ Ï³ï³ñí»É, î³ù ÙáËÇñÝ»ñë ß³¯ï ÙdzÛÝ³Ï »Ý ÑÇÙ³ Ùݳó»É, Ðñ¹»ÑÇó Ñ»ïá Éùí³Í ïݳÏÁ Þ³¯ï Ëáñ¹Ññ¹³íáñ ÷áñÓáõÙ ¿ Éé»É, »¨ »ë ³ÛÝï»Õ ųٻñ·áõÃÛáõÝ »Ù ³Ûëûñ å³ïíÇñ»É: ºí ³Û¹ã³÷ Ññ³ßù ï»ëÝ»Éáõó Ñ»ïá ÆÝÓ Ñ³Ù³ñ ¹³ñÓÛ³É Ññ³ßùÁ í»ñÇÝ øá Ïñ³ÏÝ»ñáõÙ Ù»ñÏ ³Ûñí»Éáõ ²Û¹ í³ÕÝç³Ï³Ý »ñ³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿, ¸³ñÓÛ³É áõ ¹³ñÓÛ³É ³ÛÝ í³ÛñÏÛ³ÝÝ ¿ ëáõñµ, ºñµ ùá µ³ÕÓ³ÉÇ ÙÃÇÝ ³ãù»ñáõÙ ÞÇÏ Ï³ÛÍÏÉïáõÙ ¿ÇÝ í³ñ³ÝáõÙÝ»ñÁ ³Ý½áñ Ù³ñÙÝÇëª ¸³éݳÉáí ³ÝÙ»Õ-Ù»Õ³íáñ ÙáËÇñ, ºñç³Ýϳíáñí³Í ѳÏÇñ× ÙÇ á×Çñ, ºí ¹³° ¿É ¹³ñÓÛ³É, ¹³° ¿É »ñ¨Ç øá Ïñ³ÏÝ»ñáõÙ Ù»ñÏ ³Ûñí»Éáõ ÜáõÛÝ í³ÕÝç³Ï³Ý »ñ³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿:

¶²ðÞ²ÐàîàôÂÚàôÜ

24 ÑáõÝÇë 2001

¶³ñß³ÑáïáõÃÛáõÝ íñ³ë ÏóջÙ, ̳ÏáïÏ»Ý Ù³ßÏë Ï³í³½³å³ï»Ù, ºñ»ù µÉáõñÇó ³ÕÛáõë ѳí³ù»Ù, Ðáï³í»ï û¹áõÙ å³ñÇëå ϳéáõó»Ù, ²ßï³ñ³ÏÝ»ñáõÙ »ë å³Ñ³Ï ϳݷݻÙ, ²ßï³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ù»ÑÛ³ÝÝ»ñ í³é»Ù, ØÇ³Ï ÁÝÏ»ñë ³·é³íÇÝ Ï³ñ·»Ù àõ Ïïó³Ñ³ñí»Ù, ÏéÝãÛáõÝ Ñ³Ý»Ù, Êݹñ»Ù ÇÙ ¹Å·áõÛÝ Ù³ßÏÇ Ëáñù»ñÇó ²í³½Á Ù³ùñÇ, »ñµ ¹áõ ÇÝÓ ¹³éݳë, àõ Ù³ßϳѳÝí³Í Ýñ³ ÷»ïáõñÇó ¶Çß»ñÁ ϳñí³Í ÃÇÏÝáóë íñ³ë ì³½»Ù ùá ¹ÇÙ³ó, ëáõñ³Ù Áݹ³é³ç, ²é³ç ÁÝÏݻ٠ùá ׳ϳﳷñÇó, ò³ïϻ٠å³ñëåÇó, ³ßï³ñ³ÏÝ»ñÇó ºí ù»½ ѳëÝ»Éáíª ßñÃáõÝùë ɽ»Ù, ijÝï³Ëï Ùïù»ñë Ç Ï³ï³ñ ³Í»Ù, Âù»Ù ùá ³ãùÇÝ, Ñ»ïá ³ç Ó»éùÇÝ, ²·é³í³ïáõÝ µ»ñÝáõÙë Ù³½»ñ¹ ͳٻÙ, гݻ٠ٳó³éÝ»ñ íñ³¹ ³×»óݻ٠àõ å³ñ³ñï³óݻ٠³ñÝáí ³Ñ³·ÇÝ, Ø»½áí çñí³Í Ï»Õï ³éÝ»ïÝ»ñÇÝ øá Ã³í ³Ýï³éáõÙ »ë ϳñ³Í»óÝ»Ù, êáí³Ù³Ñ ³ñí³Í ÇÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ, ÆÙ ³·é³íÝ»ñÇÝ, ÇÙ Õ³éÕ³éÝ»ñÇÝ øÃǹ ÉáñÓáõÝùáí ÏÏ»ñ³Ïñ»Ù, àõÕ»Õ¹ Ïï³Ù Ýñ³Ýó ÁÝÃñÇùÇÝ, ²Ûëå»ë Ïù³Ù»Ù ÑÛáõûñ¹, ëïáñÇ°Ý, ¸³Ý¹³Õ áõ ¹³Å³Ý, ³ñѳٳñѳϳÝ:

18

1 ÑáõÉÇë 2001


21

ÐàôÔ²ðβìàðàôØ ºë å»ïù ¿ ³ñóáõÝùÝ»ñ ɳó»Ù ²ëïí³Í³ÛÇÝ Ï³ñÙÇñ Í»ë»ñÇÝ, ¶É˳µ³ó Ýëï»Ù ³ÕáÃùÝ»ñ ³Ý»Ù ä³ñ³Ñ³Ý¹»ëÇ ¹ÇíÇÝ ¹¨»ñÇÝ:

ºí Ññ³í»ñùÝ»ñ áõÕ³ñϻ٠³ç-Ó³Ë, ¶ÉËÇë ѳí³ù»Ù ùáé, ѳÙñ áõ ϳÕ, Êñ³Ë׳Ýù ³Ý»Ýù áõñ³Ë áõ ³Ýí³Ë, ¼ÇÉ Ãٵϳѳñ»Ýù ùá ÝÇѳñ ¹³·³Õ:

àõ »Ï»Õ»óáõó óùáõÝ Ñ»é³Ý³Ù ø³ñ³ß»Ý ß»ÝùáõÙ óáõñï Ù»Ïáõë³Ý³Ù, ´³ñ³Ï áñ¹»ñÇë ³½³ï ³ñӳϻ٠àõ Ï»ñ³Ïñ»Ù ˳ã³÷³é»ñáí:

ºë ¿É ÏÉÇݻ٠áõñ³Ë ͳÕñ³Íáõ, ÎëïÇå»Ù µáÉáñÇÝ Í³Õñ»É ù»½ íñ³, Ðá·áó Ïѳݻ٠·áѳó³Í áõ ÊáõÉ ÃñÙ÷áóáí ÏÇçݻ٠ù»½ íñ³:

øÃÇóë ó÷»Ù »ë ³¹ñ»Ý³ÉÇÝ àõ Ññ³Ù³Ý ï³Ù ͳ÷³Ñ³ñ»Éáõ, ì³½ù³ñß³í »É³Í Å³Ù³óáõÛóÝ»ñÇÝ ¸³¹³ñ »Ù ï³Éáõ áõ Ñ»é³Ý³Éáõ:

λݳóÝ»ñ ϳë»Ù ß³ï ÝíÇñ³Ï³Ý, Êáëù»ñ Ïí³ïݻ٠å»ñ× áõ ½³Ý³½³Ý, ÖÏáõÝ ß³ñÅáõÙáí ß³ï í×é³Ï³Ý ìñ³¹ ÏáõÕ³ñϻ٠ï³ëÝÛáà ·³½³Ý:

ÆÙ Ñ»ï Ïï³Ý»Ù »ñÏáõ ëɳùÝ»ñ, îÝ»ñ, »Õ»·Ý»ñ, ·Ý³óùÇ ·Í»ñ, Æ٠ųÙÝ ¿ »Ï»É, í³½ùáí ³ñß³íÝ»ñ, ºñÏáõ ëɳùÝ»ñ, ³ç áõ Ó³Ë ÏáÕÙ»ñ: η³Ù, Ïù³ÛÉ»Ýù »ñÏáõëáí ë³ÑáõÝ, ¸áõ ÇÝÓ ÏáõÕ»Ïó»ë ³ß˳ñÑÝ»ñ óùáõÝ, àõ ÙÇ ûñ ¿É »ë ˳ջñáí ëÇñáõÝ Àݹ³é³ç ÁÝÏ³Í Ïï³Ý»Ù ù»½ ïáõÝ: ¸³ßïáí ³ÝóÝ»ÉÇë ëÇñï¹ ÏËñ»Ù ºñÏáõ ëɳùÝ»ñ áõ ÙÇ óáõó³Ý³Ï, ø³Ù³Í ³ñÛáõݹ ÇÝÓ Ã³Ý³ù ϳݻ٠î³å³Ý³ù³ñ¹ ϻջéݳå³ï»Ù:

20

´³ó³ïÇ ÷áùñÇÏ Ï³Ý³ã ϳͳÝáõÙ ø³ñ»ñÁ ßáõé ï³Ù, ù»½ ÑáÕÇÝ å³Ñ ï³Ù, îïÇÙ »Õ»·Ý»ñ íñ³¹ ³×»óÝ»Ù, ´»ñù³Ñ³í³ùǹ ãÙáé³Ý³Ù ·³Ù:

¶³ÛÉ»ñÇë å³Ñ Ïï³Ù ë¨ Ý»·ñÝ»ñÇÝ, ºï Ïí»ñóݻ٠ÙÇ Ïáßï å³ÛÙ³Ýáí, ºñµ ³ñ³Ñ»ïáí Ù»Ýù ¹»åÇ ù»½ ·³Ýù ê¨ ÃáÕ ×³é³·»Ý Çñ»Ýó ³ãù»ñáí: Ø»ñ ¹Õñ¹ÛáõÝÇó ¹áõ í»ñ Ïϻݳë, ²ñÃáõÝ ÏÝëï»ë ùá »Õ»·ÝáõïáõÙ, ´³Ûó ³¯Û ù»½ ½³ñÙ³Ýù, Ù»Í ³ñѳٳñѳÝù, λë ׳ݳå³ñÑÇó Ù»Ýù ïáõÝ Ï¹³éݳÝù: ¸»°, Ùݳ° ٻݳÏ, Éùí³Í, Ùáé³óí³Í, ì³Ë»óÇ°ñ ÙÃÇóª ϳåáõÛï ë³ñë³÷áí, ¸³·³Õ¹ ù³ßÇñ íñ³¹, ³ÝÇÍí³°Í, àÑÙ³Ï ¿ ³ÝóÝ»Éáõ í³ÕÁ ³Û¹ï»Õáí: ì»°ñç, áñáᯐ »Ù óÕáõÙ å³ïíÇñ»É, ¸³éÝ³É Í³Õñ³Íáõ, ·³ÛÉ»ñ í³ñÅ»óÝáÕ, ºñÏáõ ëɳùáí ù»½ Ù³ïݳÝß»É, Øáï³Ï³ å³ñÇë å³ïíáí å³ïñ³ëïí»É: 2 ÑáõÉÇë 2001


23

Òº¼äºêܺðÆÜ

ø²Ô²øÀ, ºê... ÆØ äàºØÀ

Üϳïí³ÍÁ å³ñï³íáñ ¿ ÉÇÝ»É Ñ½áñ. ºë ³ÝóÝáõÙ »Ù, Ñå³ñïáñ»Ý ï³ñáõµ»ñáõÙ ÇÙ ·ÉáõËÁ, ²ç »Ù ݳÛáõÙ, Ó³°Ë »Ù ï»ëÝáõÙ, Ò³Ë »Ù ݳÛáõÙ, Ó³°Ë »Ù ï»ëÝáõÙ, ÐÇß»°ù ¹áõù ÇÝÓ, »ñµ »ë ïÕ³` ùë³Ý³ÙÛ³, ´³ñ¨áõÙ ¿Ç Ó»½å»ëÝ»ñÇÝ: ²Ýó³íáñÁ ï³å³ÉáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó ³Ý½áñ. ºë ù³ÛÉáõÙ »Ù, ûèáñ»Ý ³ñï³µ»ñáõÙ ÇÙ ï³ù ËáëùÁ, Ü»ñù¨ »Ù ݳÛáõÙ, í»ñ¨Ý »Ù ï»ëÝáõÙ, ì»ñ¨ »Ù ݳÛáõÙ, í»ñ¨Ý »Ù ï»ëÝáõÙ, ¶áí»°ù ¹áõù ÇÝÓ, »ñµ »ë ïáÝÇÝ` ³Ù»Ý³ÙÛ³, â»Ù áÕçáõÝáõÙ Ó»½å»ëÝ»ñÇÝ:

22

30 û·áëïáë 2001

àõ ù³Õ³ùÁ ³ñÃݳÝáõÙ ¿ ê³éó³å³ïí³Í óñïáõÃÛáõÝÇó, Ø»Ï ·Çß»ñáõÙ ï»Õ³Ï³Ûí³Í Êëï³µ³ñá áõ Ëëï³ßáõÝã Ö»ñٳϳÃáõÛñ ÓÙ»éí³ÝÇó: Èáõë³µ³óÇÝ óáõñï ë»ÝÛ³ÏáõÙ ²ñÃݳÝáõÙ »Ý »ñÏáõ ïÕ³, àõ, ëó÷í»Éáí ϻݳÏó»Éáõ ë³ñëáõéÝ»ñÇó, ê³ñëéáõÙ »Ý á·Ç³ó³Í ÷³ÃÇÉÝ»ñÇó, ÒÛáõÝáí å³ïí³Í óáõñï ë»ÝÛ³ÏáõÙ ²ñ¨Ý»ñ »Ý ѳÝϳñÍ Í³·áõÙ, ò³Û· »Ý »ñ·áõÙ »ñÏáõ Ù³ñÙÇÝ, î³ñáõµ»ñíáõÙ, Ý»ïíáõÙ ³ç, Ó³Ë àõ ×á×íáõÙ »Ý ³é³Ýó ¹³¹³ñ, ¸³éÝáõÙ ëÇñá ÙÇ Ù»Í Ï³Ù³ñ, ø³ñ³ÝáõÙ »Ýª å³ÑÝ ¿ ˳ճÕ... ... àõ ÙñëáõÙ »Ý »ñÏáõ ïÕ³, ÒÙ»é ³åñ³Í ³Û¹ ë»ÝÛ³ÏáõÙ« ä³ÑÝ ³åñ³ÍÇ áõñ³ËáõÃÛ³Ý È³óÝ ¿ ˻չáõÙ ÷ËñáõÝÝ»ñÇÝ, ´³Ûó ³ñóáõÝùÇ Ï³ÃÇÉÝ»ñáõÙ ÌÝáõݹ ³é³í, ßáÕ³ñӳϻó ÒÙé³Ý áñ¹Çݪ ÓÛ³Ý ÷³ÃÇÉÁ, Æç³í, Ýëï»ó Ù³Ñ׳ϳÉÇÝ, гÉí»ó, ³Ýó³í å³ï³Ñ³µ³ñ Üñ³ íñ³ Ññí³Í-ÁÝÏ³Í Ù»ñÏ Ù³ñÙÝÇÝ, àõ ÓÛáõÝ ¹³ñÓ³í Ñá·ÇÝ Ýñ³, êÇñïÁ ¹³ñÓ³í ÓÙé³Ý µ»Ïáñ, ºñ³ÏÝ»ñáõÙ ¹³Å³Ý³µ³ñ ê³éáõÛó ϳå»ó É»ñÏ ³ñÛáõÝÁ, ÆëÏáõÛÝ Ñ³Ý·ã»ó ѳÝϳñÍ Í³·³Í ó³Û· ³ñ¨Á. ܳ Ñ»é³ó³í áõ ˳éÝí»ó ³ÙµáËÝ»ñÇÝ: àõ ÷á˳ñ»ÝÝ ³Û¹ ïÕ³ÛÇ,


25 Æñ ³ÝÏáÕÝáõÙ Ù»Ý³Ï ÃáÕÝí³Í àõ Ñ»ñÃ³Ï³Ý ³Ý·³Ù Éùí³Í ³Ûë ïÕ³ÛÇ ¶ÉËáõÕ»ÕáõÙª ÓÛáõÝáí å³ïí³Í, ¸ñí»ó ÙÇ Ýáñ ï³å³Ý³ù³ñª ê³éÁ Ñáõßáí ˳ã³íáñí³Í:

غܲÊàêàôÂÚàôÜ

... àõ ù³Õ³ùÁ ³ñÃݳÝáõÙ ¿ òáõñï ÓÙ»éí³ Ý»ñËáõÅáõÙÇó, àõ ë»ÝÛ³Ïáõ٠óí³ÉíáõÙ ¿, î³Ýç³Ñ³ñíáõÙ µ³Å³ÝáõÙÇó ØÇ óáõñï ïÕ³: ´³Ûó ï³Ï³íÇÝ ãѳݹ³ñïí³Í, øáõñù áõ Ùáõßï³Ï, ˻ɳ·³ñí³Í ²Ûë ³Ý·³Ù ¿É ÇÝùÝ ¿ ÉùáõÙ Æñ ë»ÝÛ³ÏÁ, Ù»ÝáõÃÛáõÝÇó, óñïÇó ɳóáÕ, ²Õ»ñë³·ÇÝ Ù»ÏÇÝ Ï³ÝãáÕ, ãÏßï³óáÕ, ÒÙé³Ý óñïáí, ÓÛ³Ý ÷³ÃÇÉáí ¶áõݳíáñí³Í Çñ ûè³Ý-³ÝÏáÕÇÝÁ, ¸áõñë ¿ Ý»ïíáõÙ ¹»åÇ ù³Õ³ù, Àݹ³ñÙ³ÝáõÙ ë³éÝáõÃÛáõÝÇó, ºí ÙÇ å³Ñ ¿É áõ ݳ ѳݹ³ñï, ̳Ýñ íßïÇó Çñ»Ý ßïÏ³Í êÏë»ó ù³Ûɻɪ í»Ñ áõ ³Ý¹³ñ¹, Ö³Ù÷³Ý µéÝ»ó ÝáõÛÝ Í³éáõÕáõ àõ Ñ»ñÃ³Ï³Ý ³Ý·³Ù ÝáñÇó ܳ Ý»ñë Ùï³í óï»ñ³µ»Ùª ÏÛ³ÝùÇ áõÕÇ, ²ãùáí ³ñ»ó ÙÇ ¹áõñ»Ï³Ý ³ÝͳÝáÃÇ, ø³ÛÉ»ó, Ýëï»ó Ýëï³ñ³ÝÇÝ, ²ñ¹»Ý å³ñ½ ¿ñ, ·ï³í ÝáñÇó ÞáõñçÁ áéÝáÕ óáõñï ÓÙ»éí³Ý Ç Ñ³Ï³é³Ï ²Ûë ·Çß»ñí³ »ñϳñ³ï¨ »ñ³½Ý»ñáõÙ Æñ Ù³ñÙÇÝÁ ï³ù³óÝáÕÇÝ, ·áõñ·áõñáÕÇÝ, ºñÇï³ë³ñ¹, ß³ï ¹áõñ»Ï³Ý ³ÛÉ ïÕ³ÛÇÝ: Üñ³Ýó µ³ñ³Ï áïù»ñÇ ï³Ï Ø»ÕÙ ×é×é³ó ÓÛáõÝÁ ÓÙé³Ý: 24

30 û·áëïáë 2001

ºë ÇÝÓ ëïÇåáõÙ »Ù, áñ ù»½ ÉáõÛë ³ß˳ñÑ ÍÝݹ³µ»ñ»Ù, àõ áñå»ë½Ç »ë ù»½³ÝÇó ÍÝí»Ù ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ù»éݻ٠áõ ÝáñÇó ÍÝí»Ù, ´³Ûó, ³í³¯Õ, ѳ׳Ë, µ³í³Ï³°Ý Ñ³×³Ë ÐÕdzÝáõÙ »Ù ͳÝáÃ, ³ÝͳÝáà ޳ï å³ï³Ñ³Ï³Ý, ϳ٠¿É Ùï³Íí³Í, ì³Õûñáù, ݳËûñáù ϳÝ˳Ùï³Íí³Í, ¼áõï ·Çß»ñ³ÛÇÝ Ï³Ù ó»ñ»Ï³ÛÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáõÙ: î»ñ¨³Ã³÷ ¿ª ¹ñëáõÙª ͳé»ñǪ ÷ï³Í, àõ åïճó÷ ¿ª Ý»ñëáõÙª ³ñ·³Ý¹Çª ÷ÃóÍ, лñÃ³Ï³Ý ó³íÁ, Ïáñáõëïª ÷³÷³·³Í, ²ñÝáï íÇñ³Ï³åª ³ÝóùÇëª µáñµáùí³Í, ì»°ñç: ²½³ïí³Í »Ù, ³½³ï³·ñí³Í î³Ï³Ýù áõ Ï»Õïáï, ½áõï ó÷³é³Ï³Ý, γ٠á±í ·Çï», ·áõó» É³í ¿É ³éݳϳÝ, ´³ñ»ÏÇñà áõ ç»ñÙ, ËÇëï ¹³ëïdzñ³Ïí³Í, ú¯ý, ÙǨÝá°õÛÝÝ ¿, ï³Ï³Ýù áõ Ï»Õïáï лñÃ³Ï³Ý ³Ý·³Ù ÇÝÓ Ñ»ï ϻݳÏóáÕ ²Û¹ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó µÇñï ³ñÙ³ïÝ»ñÇó: ÐÇÙ³ ËáñÑáõÙ »Ù ¹»åÇ á±õñ ݳۻÙ, ʳí³ñáí å³ïí³Í ³Û¹ ãáñë ÏáÕÙ»ñÇó àñï»±Õ ë¨»é»Ù ѳ۳óùë ³Ý·áõÛÝ, ´³ñ³Ï áïù»ñáí, ¹³Ý¹³Õ ù³ÛÉ»ñáí Àݹѳé³ç ·Ý³Ù, ѳëï³ïí»Ù áõñáõÛÝ Æ٠׳ݳå³ñÑáõÙª ׳ϳﳷñÇ°ë, áõ áã û Ñ»Ýó ÇÙ, ºí á±õ٠׳ݳå³ñÑÇÝ »ë ѳݹÇå»Éáí` ä»ïù ¿ ϳéáõó»Ù ÙÇ Ù»Í Ë³ãÙ»ñáõÏ, Îïñ»Ù, ѳï»Ù ³ÛÝ, ³Ýóݻ٠ÃñÃÇéáí, ì³½»Ù áõ ÷³ñí»Ùª ÉåÇñß áõ ³ÝÓáõÏ: ⿯, ÇÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ù ã»Ù áõݻݳÉáõ Æ٠ݳ˳·ÍáõÙ áã ÙÇ Ë³ãÙ»ñáõÏ àõ ã»°Ù í³½»Éáõ, ³ÛÉ ³åñ»Éáõ »Ù áõ ÙÇßï ù³Û»Éáõ,


27 쳯Û, ³°Û ù»½ áñÓÏï³Éáõ ݻݷ³ÑáïáõÃÛáõÝ, ²ñ¹»Ý Ñáï»óÇÝ ùá µ»ÏáñÝ»ñÁ, àñ ß³ï ùÇã ³é³ç ÇÝÓÝÇó íÇÅí»óÇÝ àõ ÃáõÛÉ Íáñ³Éáíª ·»ïÝÇÝ Ã³÷í»óÇÝ, ȳ°í, ³ñ¹»Ý É³í »Ù, »Éݻ٠ѳí³ù»Ù ²Ûë ³ñÝ³ß³Õ³Ë Ù볷ݹ»ñÁ, ØÇ Ñ³ï Éí³óí»Ù, ϳ½¹áõñí»Ù, ëó÷í»Ù, àñù³±Ý ϳñáÕ »Ù »ë ³Ûëå»ë å³éÏ»É, ¸áõñë ·³Ù, áñáݻ٠ÇÝÓ µ»ÕÙݳíáñáÕ, ØÇ ù³ÝÇ í³ÛñÏÛ³Ý ÇÝÓ á·»ßÝãáÕ, ´³ñ³Ï Çñ³Ýë Çñ ·ÇñÏÝ ³éÝáÕ, лñÃ³Ï³Ý ³Ý·³Ù ÇÙ Ù»ç ó÷³ÝóáÕ, ܻݷ³µ³ñ ëïáÕ, ÇÝÓ ë»ñ Ëáëï³óáÕ, ´³Ûó ·áÝ» ³°Ûë ³Ý·³Ù ß³ï »ñÇï³ë³ñ¹ àõ ß³ï ·ñ³íÇã, ËÇëï å³ïϳé»ÉÇ, ²ëïí³Í³í³Ë áñ¹áõë ³½ÝÇí ѳÛñÇÏÇÝ, ÆÙ ù³é³ëáõÝ»ñÏáõ»ñáñ¹ Ù³ÑϳݳóáõÇÝ: 9, 10 ë»åï»Ùµ»ñ 2001

26

â»Ù ¿É ëÇñ»Éáõ, ëÇñ³Ñ³ñí»Éáõ ϳ٠¿É ëÇñí»Éáõ:

βÜʲØî²Ìì²ÌàôÂÚàôÜ Ø»½ ã»Ý í³½³ÝóÇ, Ø»½ ¿É ã»Ý ѳëÝÇ, ⿱ áñ Ù»Ý³Ï »Ýù Ø»Ýù ³ÛëáõÑ»ï¨, ø³Õ³ùÁ ÃáÕÝ»Ýù Ø»½³ÝÇó Ñ»ï¨, ²Û¹åÇëÇÝ »ñÏáõëë »Ýù, ¼·³` »ë áõ ¹áõ »Ýù, Ø»Ýù ÙdzÛÝ³Ï »Ýù, ²Ýç³ï, Ñ»éáõ »Ýù, ´áÉáñÇó ï³ñµ»ñ àõ ù³ñÏáÍí³Í »Ýù, î³Ýçí³Í áõ Ù³ßí³Í, ²ñѳٳñÑí³Í »Ýù: ²é³Ýó Ùï³Íí³Í, ÌÇÉ` ³ñïáõÙ ¹³ñÓ³Í, Ø»ñ ϳÙùÇ ÷³éùáí, ²Ùå»ñÇ Ï³éùáí ºÏ ÷³Ëã»Ýù` Ñá·Ý³Í` îÝÇó, ³ÙµáËÇó, ܳËÇñ, áÑÙ³ÏÇó, ¸³éݳÝù áõÕ¨áñ ÒÙé³Ý ·Ý³óùÇ, òáõñï ϳ۳ñ³ÝÇ, ú¹³Ï³Û³ÝÇ, ä³Ñ ï³Ýù ëïí»ñÁ Ø»ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ú¹ÇÝ áõ çñÇÝ, Øé³ÛÉ µ³ñù»ñÇÝ, àõ Ù»½ ã»Ý ·ïÝÇ, Ø»½ ¿É ã»Ý ѳëÝÇ: ¸» »°Ï, ßáõï ÷³Ëã»Ýù, ¶Çß»ñÁ ˳í³ñ Ø»ñ µéáõÝóùÝ»ñáõ٠гí³ù»Ýù å³Ñ»Ýù, ´³Ûó ß³ï ßï³å»Éáõó

гÝϳñÍ í³Ûñ ·ó»Ýù, ößñ»Ýù áõ ç³ñ¹»Ýù, ̳ÕñáõͳݳϻÝù àõ áïݳѳñ»Ýù, Âùáí ߳ճ˻Ýù, гݻÝù ó»Ëáïí³Í ÈáõëÇÝÁ ÷³Ï»Ýù àõ ˳í³ñ ëï»ÕÍ»Ýù« ´áÉáñÇó ÷³Ëã»Ýù: ºí ¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝ Ê³ãÙ»ñáõÏÝ»ñáõÙ« ºí Ù»½ ãѳëÝáÕ, Ø»½ ãí³½³ÝóáÕ ê¨ ¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝ àõ ÙÇ ÉéáõÃÛáõÝ, г½³ñ ѳ۳óùÝ»ñ, ²ãù»ñ, ³Ï³ÝçÝ»ñ ºí ¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝ, êñï»ñ, Ñá·ÇÝ»ñ, λÕÍ µ³ñ»å³ßïÝ»ñ, ´áõà ѳé³ã³ÝùÝ»ñ ºí ³÷ëáë³ÝùÝ»ñ: âµ³ó³ïñ»°ë, âµ³ó³ïñí»°ë, Ø»ñ Ù³ëÇÝ Ýñ³Ýó àãÇ°Ýã ãå³ïÙ»ë, ØdzÛÝ á°ã Ýñ³Ýù, ØdzÛÝ á°ã Ýñ³Ýó, ØdzÛÝ á°ã ÙáïÇÏ ÈÇÝ»Ýù Ù»Ýù Ýñ³Ýó, ȳ°í ¿ áã ÙÇ Ó¨, ´³Ûó ³é³Ýó Ýñ³Ýó, ØdzÛÝ á°ã ÙÇ ¹³ñÓ, ØdzÛÝ áõ ÙdzÛÝ àã ÙÇ Ñ»ï³¹³ñÓ: 26 ë»åï»Ùµ»ñ 2001


29

ÖºÔøàôØÀ Üð² ºí Ñá·Ý³ÍáõÃÛáõÝ, ¹³í³×³ÝáõÃÛáõÝ, ²Ýï³ñµ»ñ, µ³Ûó ×áË ÑÛáõñ³ëÇñáõÃÛáõÝ, سó³é ÑáÝù»ñÇ ÷»ïñ³íáñáõÃÛáõÝ, ºí ³ñÛáõݳÏóÇ »ñÏÛáõÕ³ÍáõÃÛáõÝ...

êÇñá ÙáñÙáùáí ÷áùñÇÏ ÙÇ Ï³ù³í ´áÕáù ¿ å³ïÙáõ٠ѳ۳óùÇÝ Ýñ³, àõ ÙñçÛáõÝÝ»ñÇ ù³ñ³í³ÝÝ ³Ý¹³í úñÑݳÝù ¿ µ»ñáõÙ Ëáëù»ñÇÝ Ýñ³: ܳ Ññ×íáõÙ ¿ µáÉáñ µáÉáñÇ ³é³Í ïí³Íáí...

àõ áñå»ë ³ÛÝï»Õ` ÃáõËå»ñáõ٠׳ËñáÕ ì»ñçÇÝ »ñ³ÙÇ Ñá·Ý³Í ÙÇ Ï³ñ³å ºë ùá áõë»ñÝ »Ù ûè³Ý ÁÝïñáõÙ, ¸³í³×³ÝáõÙ »Ù ÑáíÇï áõ ù³ñ³÷:

ºí ͳí³ÉíáõÙ ¿ ßá·Á ßÝã³ëå³é, êïí»ñ ¿ ÷ÝïñáõÙ Ýñ³ ÷»ßÇ ï³Ï, àõ ³ñ»·³ÏÇ ï³ù ßáÕùÁ å³Ûͳé Êáõïáõï ¿ ï³ÉÇë ßñÃáõÝùÝ»ñÁ ÷³Ï:

ÐáÝù»ñÇ í»ñçÇÝ, í»ñçÇÝ Ùßáõßáí Ðñ×íáõÙ ¿ ݳ, γñÙÇñ Ù³ëñ»Ýáõ ³ñï³ëáõùÝ»ñáí ÂñçíáõÙ ¿ ݳ:

´³ñ³Ï ÙáõÃÇ Ñ»ï ÇñÇÏݳųÙÇÝ Ò»é ³éÝ»Éáõ ã³÷ ÙdzÙÇï ÙÇ Ñáí ¶³ÉÇë ˳ÕáõÙ ¿ Ù³ñÙÝáí ëåÇï³Ï ». §î»ë»°ù, ï»ë»°ù, »ë ¿É »Ù ù³ÙǦ:

²ñÃݳóáÕ ³ÙåÇ Ñ³é³ãÝ ³é³çÇÝ ¶³ÉÇë ÙïÝáõÙ ¿ ³Ï³ÝçÁ Ýñ³, ¼áí áñáïÝ»ñÁ ó³íáí áõ ³Ýó³í Ö»ËùáõÙ »Ý ÃÇÏáõÝùÝ áõ ɳÝçÁ Ýñ³:

´³Ûó ѨѨáõÙ ¿ ÇÝãå»ë Ñáí³ï³Ï, ¼áõñ å³ï³éáïáõÙ ÏáÏáñ¹Á ¹³ï³ñÏ, àõñáõñ áõ ³ñÍÇí Ù³·ÇÉ »Ý ëñáõÙ, ¶³ÉÇë Ýñ³ÝÇó ÙÇ Ëáñß »Ý åáÏáõÙ:

γÛͳ°Ï ¿ñ, Ý»ïí»ó, µ»Ïí»ó, Ãåñï³ó àõ Ù»ÏÁ Ù»é³í áõë»ñÇÝ Ýñ³, ²Ùåñá°å ¿ñ, å³Ûûó, ÷Éí»ó áõ ·Ý³ó àõ Ù»·Á Ù»é³í Ó»éù»ñáõÙ Ýñ³:

ijٳݳÏÝ ³Ûëå»ë ·³ÉÇë ¿, ·ÝáõÙ, ÆßËáõÙ ¿ »ñϳñ ϳ٠ßáõï Ñ»é³ÝáõÙ, ¼áõñ Ññ×íáõÙ »Ý áñáß Å³Ù³Ý³Ï, ì³Û»ÉáõÙ å³ÑÁ ëÇÝ í³ÛñÏÛ³ÝÝ»ñÇ:

¨»ñÝ ³Ù÷á÷»ó, ѳí³ùí»ó Ãé³í, ÞßáõÏÁ Ù»é³í ßáõñûñÇÝ Ýñ³, àõųëå³é »Õ³í, Ñá·Ý³Í Ïáñ³ó³í, ò³íÁ Ïáõã »Ï³í µ³½áõÏÇÝ Ýñ³:

ºí ï³ñí³ íñ³ ͳÉíáõÙ ¿ ï³ñÇÝ, ´»ñáõÙ Ùáï»óÝáõÙ ¹Åݹ³Ï å³ÑÇÝ, àõ Ë»Õ× å³ï³ÝÇÝ Ù»Ý³Ï ãÇ ÙÝáõÙ ÊáñÑÇ` û DZÝã ¿ ï³Éáõ ³ß˳ñÑÇÝ:

Äñ³ç³Ý Ù»ÕáõÝ Ý»Ïï³ñÝ ³é³í ´»ñ»ó áõ óáÕ»ó óó í³ñëÁ Ýñ³, ö³÷áõÏ Ï³ñÇ×Á ÃáõÛݳó÷ »Õ³í, ºÏ³í Ïáõï³Ïí»ó »ñ³ÏáõÙ Ýñ³:

ÂáÕ»°ù ݳ ÙÇ ùÇã ÇÝùÝ Çñ Ñ»ï Ùݳ, ̳Ýñ áõ ûè ³ÝÇ µáÉáñÇÝ, Æñ Ý»ñëÁ ݳÛÇ, ¨ á±í Çٳݳ ¶áõó» û áõñÇß å³ï³ÝÇ ÍÝíÇ:

28

28 ë»åï»Ùµ»ñ 2001


31

BRAVO! BRAVISSIMO!

30

ØÇ å³ïáõÑ³Ý »Ù ÙdzÛÝ »ë ÃáÕ»É, ´³ó»É áõ ÷³Ï»É ³ÛÝ Ñá·Çë ·Çï», Ä³Ù³Ý³Ï ³é ų٠ݳ ¹áõñë ¿ ׳ËñáõÙ àõ »ï ¿ ·³ÉÇë, »ñµ Ñá·Ý³Í ¿ ݳ: ¶³ÉÇë ¹»Ù ¹ÇÙ³ó ÝëïáõÙ ¿ ÇÝÓ Ñ»ï, öáñÓáõÙ ¿ ½ñáõó»É å³é³í³ÍÇë Ñ»ï, ´³Ûó ãÇ ¿É ³Ý·³Ù ϳÝ˳·áõß³ÏáõÙ, àñ Ñ»ùdzóë³ÍÁ »°ë »Ù ÉÇÝ»Éáõ: Ê»Õ×, Ùï³ó³ÍÇÝ, ûè ëïí»ñÁ ØÇÝ㨠³Ûëûñ ÙdzÙï³µ³ñ, ÑÉáõ γñÍáõÙ ¿, áñ ß³ï µ³Ý áõÝÇ å³ïÙ»Éáõ, ÆÝÓ Ñ»ï ÏÇëí»Éáõ, µ³ó³Ñ³Ûïí»Éáõ: àõ Ùáé³ÝáõÙ ¿, ݳ ³Ù»Ý ³Ý·³Ù ²Û¹ »ë »Ù Ýñ³Ý å³ñ·¨»É áõÕ»Õ Ùëáï, ØÇ ù³ÝÇ »ñ³Ï, Ï»óí³Íù áëÏñáïª Ø³ñÙÝÇë ÝÇѳñ ׳ÙåñáõÏáõÙ µñ¹áï, àõ Ù³Ý »Ù ³Í»É áõé»ÝÇÝ»ñÇ »ñϳñ ͳéáõÕáõÙ« ÆÙ ³ãù»ñáí »Ù Ýñ³Ý óáõÛó ïí»É, ÆÙ ³Ï³ÝçÝ»ñáí »Ù Ýñ³Ý Éë»óñ»É, ÆÙ ½·³Û³ñ³ÝÝ»ñáí »Ù Ýñ³Ý ϳßϳݹ»É, ¸ÛáõûÉ, ·ñ³í»É, ½·³óÝ»É ïí»É º°í å³ïñ³ÝùÁ` í³é, ¨° ½³½ñ³ÝùÁ` ë¨, ÆÙ ù³ÛÉí³Íùáí »ë, ÇÙ ß³ñÅáõÓ¨áí ¶³ÛóÏÕ»É »Ù áõ Ýñ³Ý ïí»É` ÂáÕ ½µ³ÕíÇ ëÇñáí` í³Û»É, ³Ýí³Û»É, òáõñï ·Çß»ñÝ»ñáõÙ ÇÝÓ »Ù ë³é»óñ»É, ÆÝÓ »Ý ï³ù³óñ»É ï³å ·Çß»ñÝ»ñáõÙ, ʳãÙ»ñáõÏÝ»ñáõÙ ÇÝÓ »Ù ϳݷݻóñ»É, ´³é»ñÝ ÁÝïñ»É »Ù ÇÙ Ëáë³óí³ÍùáõÙ, º°í ï³é³å»É »Ù, ¨° ï³å³Éí»É »Ù, ´³Ûó ¨ »ñµ»ÙÝ` ·Ý³Ñ³ïí»É »Ù, ö³Õ³ùßí»É »Ù ¨ ·áõñ·áõñí»É »Ù, ê³Ï³ÛÝ ³Ûë ¹»åùáõÙ ÝáñÇó áõ ÏñÏÇÝ

ºë ÇÙÁ µÝ³í ã»Ù »Õ»É, ÁݹëÙÇÝ, ¾É áõ±ñ ¿ Ùݳó»É, áñ ùáÝÁ ÉÇÝ»Ù, ȏ, ³ÝÏßÇé ÙÇ ·áÛ³óáõÃÛ³Ý, лïÙ³Ñáõ åÇï³Ï ßáÕùÇÝÁ ÉÇÝ»Ù, ÆÝÓ ù»½ ÝíÇñ»Ù, »ë ÇÝÓ Ùáé³Ý³Ù ø»½ »ñÏñå³·»Ù, ùá ѳٳñ ³åñ»Ù, øá áõ½»ó³ÍÁ ÇÝÓÝáí í³Û»É»ë, ÆÝÓ µ³Ý ãÃáÕÝ»ë, óɳݻë, ï³Ý»ë, àõ í»ñçÇÝ å³ÑÇÝ` ϳͳÝÇë í»ñçáõÙ ¸áõ ÑéÑéáóáí ÇÝÓ³ÝÇó åáÏí»ë, ÞáõñçÁ ¹Ç³ÏÇë áëïáï»ë, å³ñ»ë, ú·ï³·áñͳ͹ å³ïÛ³ÝÇ íñ³ ³Ý·³Ù ãÙ³Û»°ë, ²Ýï»ñ ÇÝÓ ÃáÕÝ»ë, »ñÏÇÝù ѳٵ³ñÓí»ë, êáõñµ Ó¨³Ý³Éáíª ¹ñ³Ëï ѳëï³ïí»ë, ÆÝÓ` Ù»Õ³íáñÇë, ¹ÅáËù ßåñï»ë: ´³Ûó áñå»ë »ñµ¨¿ ÇÙ Ù»ç ѳëï³ïí³Í ²ñݳ׳׳Ýã í³é ÷³Ûɳï³ÏáõÃÛáõÝ ØÇ ûñ ¹áõ ÏÇçÝ»ë, Ï·³ë ÑáÕÇ ï³Ï, ²ÝÓáõÏ Ï³ñáïáí ¹áõ ÇÝÓ Ï÷Ýïñ»ë, ì»ñ³·ïÝ»Éáíª ç»ñÙ Ï÷³Ã³Ãí»ë, ¶Éáõ˹ ËáݳñÑ ÏÇç»óÝ»ë ѳï³Ï ºí ÇÙ ÏñÍáïí³Í ÙáËñÇ íñ³ ÖÇßï ³ÛÝ ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ áñå»ë ÑÇß³ï³Ï, àñï»Õ ³Ï³Ýçë ¿ñ ÏÛ³ÝùáõÙ »ñ»Ïí³ Èáõé ÏßßÝç³ë` ³÷ëáë³Ýùáí Ù»Í. - г½³¯ñ Ï»óó»Ý»°ñ, Ù³ñÙÝǹ ³Ý»ÕÍ, г½³¯ñ Ï»óó»Ý»°ñ, »ñ¹íáõÙ »Ù ³ÝÏ»ÕÍ« àïݳï³Ï ïí³Í ³Ùå»ñáõÙ ³Ý·³Ù ø»½ ÷³éù»ñ ï³Éáí` ÏñÏÝáõÙ »Ù »ë` ²é³Ýó »ñ»ëå³ßï»Éáõ ¨ ³é³Ýó ³ÙáÃ, г½³¯ñ Ï»óó»Ý»°ñ, µé³íÇëÇÙá: 1-23 ÝáÛ»Ùµ»ñ 2001


33

βð̺òÚ²È îÔ²Ü

32

Ðñ» ½³ÙµÛáõÕ` ï³ù ³ñ¨Ç, ݳñÝç³·áõÛÝ ³ñ¨³Í³·, àõ ÙÇ ïÕ³, ÊÇëï í»Ñ³ßáõù óó Éáñ»ÝÇ` »ñϳñ³ÓÇ· ͳéáõÕÇáõÙ, ØÇ ³ÛÉ ïÕ³, àõ ëñï³Ó¨ ï»ñ¨Ý»ñáõÙ ßáÕù»ñÇ Ë³Õ, ßáÕ³ñÓ³ÏáõÙ, àõ ÙÇ ïÕ³, ºñÏݳÛÇÝ Ñ³í»ñÅáõÃÛ³Ý ù³Õóñ Í÷³Ýù, ùñïÇÝù, Ñ»ßï³Ýù, ØÇ ³ÛÉ ïÕ³, ¸³éÁ ËáïÇ Ñá·ÇÝ ½³íÃáÕ µáõñÙáõÝù áõ Ñáõñ, àõ ÙÇ ïÕ³, Èáõë³åë³Ï ÙÇç³ïÝ»ñÇ Ë³Ý¹³í³é³Ýù, ˳ݹ³í³ï³Ýù, ØÇ ³ÛÉ ïÕ³, ´½½áó, ¹½½áó, ëíáó, ·ííáó, ïÝùáó, Ýííáó, àõ ÙÇ ïÕ³, ä»ñ× ½³ñÃáÝùÇÝ å»ñ׳µ³ñµ³é ÙÇ ¹»ÕÓ³ÝÇÏ, ØÇ ³ÛÉ ïÕ³, Ò³ÛݳÏó»Éáõ Ñá·»Ëéáí ÙÇ Ñ»Ï»Ïáó, ëáõñ ѨѨáó, àõ ÙÇ ïÕ³, лéíáõÙ ÉëíáÕ ïñ³ÏïáñÇ ËáõÉ ÑéݹÛáõÝ, ØÇ ³ÛÉ ïÕ³, Êéáí³ñ³ñ Ï»Õï³å³ïáõÙ` ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý, ÙïùÇ ×ÝßÙ³Ý, àõ ÙÇ ïÕ³, ²ñÛáõÝ ÍÍáÕ »ñÏáõ ÙáͳÏ, åáõïÇϳíáñ ϳñÙÇñ ½³ïÇÏ, ØÇ ³ÛÉ ïÕ³, Èáõë³µ³óÇ Ññ³ßù û¹Ç Ëáñ Ý»ñßÝãáõÙ, àõ ÙÇ ïÕ³, Þ³ï ù³ÛÉ»Éáõó, Ïáïñïí»Éáõó Ñá·Ý³Í Ù³ñÙÇÝ, ØÇ ³ÛÉ ïÕ³, Ò»éù»ñ, áïù»ñ, Ù³ïÝ»ñÇ Ë³Õ` Ó»éùáí` áïùÇ, àõ ÙÇ ïÕ³, ´»ñ³Ý, ßñÃáõÝù, ÃùÇ ³í³ñ ·³½³Ý³µ³ñ, ØÇ ³ÛÉ ïÕ³, ȏ åñÏáõÙ ßñÃáõÝùÝ»ñÇ, í½Ç ÙÇ Ë³Õ, ³ãù»ñÇ Ë³ÛÍ, àõ ÙÇ ïÕ³,

Ø»Ïáõë³óí³Í ϻݳÏó»Éáõ, ÏñùÇ í³é ϳÛÍ, ØÇ ³ÛÉ ïÕ³, ijٳݳÏÁ ã³÷ã÷»Éáõ ëɳùÝ»ñÇ Çñ³ñ³ÝóáõÙ, àõ ÙÇ ïÕ³ ÎáÏáñ¹ ù»ñáÕ, ùÇÃÁ Ù³ùñáÕ Ãßݳٳµ³ñ, ØÇ ³ÛÉ ïÕ³, Ø»çùÁ ÍéáÕ, ³é³ç óóíáÕ å³ÑÇ ³ÝóáõÙ, àõ ÙÇ ïÕ³, ²ëïí³Í³óáõÙ, ³Ûɳë»ñí³Í ÙÇ ï»ë³ñ³Ý, ØÇ ³ÛÉ ïÕ³, ÈáõëÇݳóáõÙ, Ïñù»ñÇ ×áË Ù»Í ï³÷³ëï³Ý, àõ ÙÇ ïÕ³, ØÇ ³ÛÉ ïÕ³, ºí ÙÇ ïÕ³, ºñÏáõ ïÕ³... 8 ÝáÛ»Ùµ»ñ 2001


35

ÆØ êòºÜ²ðÀ ØÇ ÏÇÝáóïñáÝ, ²Ñé»ÉÇ ¹³ÑÉÇ×, ìÇÃ˳ñÇ ¿Ïñ³Ý, Ü»ñËáõÅáÕ ³ÙµáË, ä³ïéí³Í ÏïñáÝ, ºñ»ù Ñ³ï ½³Ý·»ñ, Üëï³ñ³Ý` áã ×áË, ̳÷ ï³ÉÁ å»ïù ã¿, üÇÉÙÁ ëÏëí³Í ¿: øÇã áõß³óáõÙáí Ü»ñë ¿ ëáÕáëÏáõ٠γñÍ»óÛ³É ïÕ³Ý` ²Ñ³íáñ ù³Õó³Í, ÜÇѳñ áõ ¹³ÉáõÏ îϳñ, ëáí³ÉÉáõÏ: ¸»ÕÇÝ Í³ÕÇÏÝ»ñ. ì»ó Ñ³ï »ñÇóáõÏ, Ø»ÏÁ ÃáéáÙ³Í` ¸³ Ûáûñáñ¹Ý ¿ñ ̳ÕÇÏÝ áõ ï»ÕÁ ܳ˳í»ñçÇÝÝ ¿ñ γñ·Á` ïÕ³ÛÇ:

34

êÏëݳÏÇ Ñ³Ù³ñ ´³í³Ï³Ý í³ï ã¿ñ, »ñ¨ë ³ÝÝßáõÛÉ Þ³ï ͳÝáà ë³ñëáõé, ê³Ï³ÛÝ Ë³Ý·³ñÇã àã ÙÇ Ñ³Ý·³Ù³Ýù, î³ñ³Ïáõë³ÝùÝ»ñ, ÆÝùݳùÝݳñÏáõÙ, î³ï³ÝáճϳÝ

²Ý¹áõñ íÇ׳ÏÝ»ñ: êÏëí»¯ó, ¶ñ·éí³Í ïÕ³Ý ÜÛ³ñ¹³ù³Ûù³Ûí»ó, ÆÝùݳѳëï³ïí»ó, λÝïñáݳӷí³Í ÞïÏáõÙÝ»ñ ³ñ»ó, ºí ³Ñ³¯« Þ³ï í×é³Ï³Ý ØÇ ù³ÝÇ Ýëï³ñ³Ý ²ç ÏáÕÙ Ù³·Éó»ó, ¶ñ·éí³Í ïÕ³Ý ¶ñ·éí³Í ïÕáõÝ êÇÝ å³ïñí³Ïáí ²é³ç³ñÏ ³ñ»ó: Ü߳ݳϻïÁ ×Çßï ¿ñ ÁÝïñí³Í, ²Ëñ ÝÙ³ÝÁ Æñ»Ý ÝÙ³ÝÇÝ ¼³ñٳݳÉÇ Ï»ñåáí Þáõï ¿ ׳ݳãáõÙ, ܳ¨ ½·áõÙ ¿ γ٠¿É ß³ï ѳÝϳñÍ« ÊÇëï å³ï³Ñ³Ï³Ý ´³ó³Ñ³ÛïáõÙ ¿ î»ÕÇ áõÝ»ÝáõÙ, àñÇó Ñ»ïá ¿É... ij°Ù ¿ ѳñóíáõ٠γ٠ÃáõÛÉ ëÇ·³ñ»ïÇ ºñÏáõ ·É³Ý³Ï ¿ Èáõé µ³ó ÃáÕÝíáõÙ, ÆÝãå»ë ³Ûë ¹»åùáõÙ: γñ× ³ë³Í,

ºñÏáõ í³ÛñÏÛ³ÝÝ»ñ Ñ»ïá î³ù çñÇ Ï³ÃÇÉáí Æñ³ñ óáÕ»Éáõ Ð³Ù³Ï ÙÇïáõÙáí ì»ñ ϳó³Ý ï»ÕÇó, Þ³ñù»ñáí ³Ýó³Ý àõ Éáõé ¹áõñë »Ï³Ý ÎÇÝáÛÇ Ï»ëÇó: îÕ³Ý Ùáé³ó³í, àñ Ù»Ï Å³Ù ³é³ç ܳ Çñ»Ý ½·³ó»É ¿ñ ÊÇëï ³ñѳٳñÑí³Í àõ Ñáõë³Ñ³ïí³Í, ä³Ûٳݳíáñí³Í Ø»Ï áõñÇß ïճݪ ¼áñ³ÏáãÇÏÝ ³ÛÝ« ä³ñ½³å»ë ã¿ñ »Ï»É ijٳ¹ñ³í³Ûñ, ºí ÑÇÙ³ ïÕ³Ý ø³Õ³ùÁ ÃñçáÕ Ð³Ý¹³ñï ³ÝÓñ¨Ç γÃÇÉÝ»ñÇ ï³Ï

ºí áõÕ»ÏóáõÃÛ³Ùµ Ø»Ï ³ÛÉ ïÕ³ÛÇ ¶ÝáõÙ ¿ áõñ³Ë` Ò»éùÇÝ Ï³ñÙÇñ ïáõ÷` úͳݻÉÇùÇ, ºí å³ñ³·³Ý»ñ` ÈáճݳÉÇùÇ. ºí ãÇ ¿É ³Ý·³Ù γÝ˳·áõß³ÏáõÙ, àñ ³Ûë Ýáñ ïÕ³Ý ØÇÝ㨠³Ûë å³ÑÁ Üñ³Ý ÉáÕ³óñ³Í ¶³ÛÉáõÏÝ»ñÇ Ù»ç È³í³·áõÛÝÇ å³ïíÇÝ ¿ ²ñųݳóí»Éáõ: ºí Çëϳå»ë áñ, ²¯Û ù»½ »ñ³½í³Í ´³Ëï³íáñáõÃÛáõÝ: лï³ùñùÇñ ¿, ÆÝãDZ Ù³ëÇÝ ¿ñ üÇÉÙÁ: îÕ³ÛDZ... 21 ÝáÛ»Ùµ»ñ 2001


37

²ðø²Ú²òàôØ

36

²ÛÝï»Õ` í»ñ¨áõÙ` ³Ýï»ë³Ý»ÉÇ, åÇñÏ ·³·³ÃÝ»ñáõÙ æñÇ ÷³ÃÇÉÝ»ñÁ ·áÉáñßÇ ¹³ñÓ³Í ËÇï óÝÓñ³ÝáõÙ` Ì˳å³ïáõÙ »Ý ¹³ñ»ñÁ Ù³Õ³Í ·³Ý·áõéÁ ųÛéÇ, àõ ͳí³ÉíáõÙ ¿ ßÝã³Ñ»ÕÓáõÃÛ³Ý ÙÇ Çñ³ñ³ÝóáõÙ. ²Ûë ÙÇ µ»ÏáñÇó ÙÛáõëÝ »Ý ÃéãáõÙ ùáõɳݻñÁ` ݻݷ, ´³ñÓñ ÅåïáõÙ »Ý` ëåÇï³ÏÇÝ ï³Éáí µ³ñÓáõÝùÝ»ñÁ` Ñ»· àõ ϳï³ÕáõÃÛ³Ùµ, í³Ûñ³· ëáõÉáóáí Ý»ñù¨ »Ý ëáõñáõÙ, ¶³Ñ³íÇÅáõÙ »Ý, »ñµ áñ ï»ëÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó í»ñ»Éùáõ٠гÝϳñÍ Ý»ñù¨áõÙ Ù»ñϳó³Í Ùݳó áñ¨¿ ·³Ý·áõé, àõ ïÇñ³Ý³Éáí` ÝáñÇó »Ý ÅåïáõÙ, ÝáñÇó óÝÍáõÙ »Ý, ÝáñÇó »ÉÝáõÙ »Ý, ØdzÓáõÉíáõÙ »Ý ͳÛñ³Ñ»Õ ×»ñÙ³Ï ³ÙåÇ ·Í»ñÇÝ àõ ËÅéíáõÙ »Ý ÙdzÙï³µ³ñ, áõ ÏɳÝíáõÙ »Ý ³Ýѳ·áõñ¹³µ³ñ, ¶ÝáõÙ »Ý` ¹³éÝáõÙ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ýáñ³ÍÇÝ Ï³ÃÇÉÁ` ³ÙåÇ, γÃÇÉ ³é ϳÃÇÉ Ñ³ñëï³óÝáõÙ »Ý å³é³í-Í»ñ ³ÙåÇÝ, àõ »ñµ ³·³ÑÁ` å³é³í-Í»ñ ³ÙåÁ ¿É ãÇ ¹ÇÙ³ÝáõÙ êïÇåí³Í ¿ ÉÇÝáõÙ Ñá·ÇÝ ³í»ï»É Ù³ñ¹Ï³Ýó ³ß˳ñÑÇÝ àõ ßáñáñ³Éáí` ·ÝáõÙ µ³ËíáõÙ ¿ í³Ûݳëáõݳµ³ñ Ø»Ï áõñÇß ÃáõËåÇ áõ ·áé·áéáõÙ »Ý, áõ Ñ»ÍÏÉïáõÙ »Ý, àã-áù ãÇ Ñ³ÕÃáõÙ` »ñÏáõëÝ ¿É ÷áùñÇÏ óáÕÇÏÝ»ñ ¹³éÝáõÙ, ´ñáݽ »ë ó÷áõÙ, ·ÉáñíáõÙ »Ý ó³Í. ³ÝÓñ¨ ¿ ÍáñáõÙ: ²Ý¹áõÉ Ýííáóáí ó÷íáõÙ »Ý Ý»ñù¨ áõ« »ñµ ѳëÝáõÙ »Ý ϳݳ㠳Ýï³éÇÝ ÈÇñµ ùñùçáõÙ »Ý, û. §î»ë»°ù, ï»ë»°ù, Ù»Ýù ÝáñÇó »Ï³Ýù` ï»ëùáí ³Ûɳµ³ñ¦: Üáñ ϳñ³Í ϳݳ㠽·»ëïÝ»ñ ѳ·³Í Ùáõà »Õ¨Ýáõïáõ٠гٻëï ÉéáõÙ »Ý ï³ëÝí»ó ѳï ͳé` ¹ÇÙ³¹ñ³µ³ñ, àõ ϳÃÇÉÝ»ñÁ` ·áÉáñßdz˳é, ѳݷñí³ÝáõÙ »Ý ÷ßáï ë³Õ³ñÃáõÙ ØÇÝ㨠Éáõë³µ³ó, ÙÇÝ㨠³ñµ»óáõÙ, ó³Û·³Ï³ï³ñáõÙ, ØÇÝã¹»é ·Çß»ñ ¿ñ, ϳñ áëÏ» ÷ßñ³Ýù ë¨ »ñÏݳϳٳñáõÙ... ²é³íáïÛ³Ý ÏáÕÙ, Ãñçí³Í ËáïÇ Ã³ñ٠ѳñÃáõÃÛáõÝáõÙ ²Ûë áõ ³ÛÝ ÏáÕÙÇó ³Ýï³é Ý»ñËáõÅ³Í ×³é³·³ÛÃÝ»ñÇó êÏë»ó ÷³Û÷É»É óáÕÁ` í³Õáñ¹Û³Ý` ï³ù³ó³Í û¹áõÙ, ¼³ñÃáÝù ¿ñ ³åñáõÙ »ñ»Ïí³ çñÇ Ý»ñËáõÅáõÙÝ»ñÇó ØÇ Ñݳ¹³ñÛ³Ý, µ³Ûó ¨ Ïáõë³Ï³Ý ½ÇÉ Ù³Ùé³å³ïáõÙ, γÛÇÝ ¨° ÍÕñǹݻñ, ¨° ¹ñ³Ëï µáõñáÕ Ýáõñµ Ù³Ýáõß³ÏÝ»ñ,

ÜáñÇó »Õ¨ÝÇ, ³ñ³Ï³Ý ÏáÝ»ñ, ÷ß»ñ áõ ˻Żñ, º°í ³ñ»·³Ï ϳñ, ¨° ßáß³÷»ÉÇ áõ µáõñáõÙݳí»ï ×áË ³ßËáõųóáõÙ, º°í Ñ»ùdzóÛÇÝ Ï³Ù Ã³ï»ñ³Ï³Ý ³í³Ý¹³å³ïáõÙ... ´³Ûó ã¿ñ ³½³ïí»É ï³ñ³ÍùÁ Ýííáó-çñ³Ó³ÛÝ»ñÇó, ²ÛÝï»Õ` Ý»ñù¨áõÙ` ¹³ñ³í³Ý¹ ÷áëáõÙ, ϳï³ñíáõÙ ¿ñ Ë»Ýà ÙÇ Çñ³ñ³ÝóáõÙ, ²ñù³Û³ÝáõÙ ¿ñ ϳÃÇÉÝ ³ÝÓñ¨Ç, á·Ç³ÝáõÙ ¿ñ, ³ñ»·³ÏݳÝáõÙ, ̳÷³Ñ³ñáõÙ ¿ñ, ïÇ»½»ñù ÃéãáõÙ` ³ëïÕ ¿ñ ¹³éÝáõÙ, Ì»÷íáõÙ ¿ñ ù³ñÇÝ, áëïáõÙ ¿ñ, ó³ÛïáõÙ, Èáõë³íáñí»Éáí áõ ϳÛÍÏÉï³Éáíª ³ëáõå ¿ñ ¹³éÝáõÙ, ì»ñÇó ¿ñ ݳÛáõÙ Çñ µÝûññ³ÝÇÝ, Çñ ÍÝݹ³í³Ûñ å³é³í ³Ùå»ñÇÝ, ì»Ñ ß³ñÅáõÙÝ»ñáí Ýñ³Ýó ¿ñ ï³ÉÇë Ûáà Ïáñ »ñ³Ý·Ý»ñ, æñí»Å ¿ñ ¹³éÝáõÙ áõ ѳ·»óÝáõÙ ¿ñ Ñëϳ »Ã»ñÝ»ñ, ²ñù³Û³í³Û»É Çñ µ³ñÓáõÝùÝ»ñÇó Ý»ïíáõÙ ¿ñ Óáñ³Ï, ØÝáõÙ ¿ñ ϳËí³Í, ³Ýß³ñųÝáõÙ ¿ñ áñå»ë ½áí ųÝÛ³Ï. àõ áñå»ë µ³ñ»·áõÃ, ·Ã³ëÇñï ³ñù³ ÑÇßáõÙ ¿ñ ϳñÍ»ë, àñ ³ñù³Ý»ñÇó Ûáà ë³ñ»ñ ³ÛÝ ÏáÕÙ æñÇ Ï³ÃÇÉáí ¿ í³ÛñÏÛ³ÝÁ ã³÷íáõÙ, ²í³½áõïÝ»ñÇ Ùdzï³ññ å³ñëáõÙ ºí µ»éÝ³Í áõÕï»ñÇ Í»ñ ù³ñ³í³ÝáõÙ ÎÛ³ÝùÁ ÃéãáõÙ ¿, ˳ÙñáõÙ ¿, ˳ÝÓíáõÙ, ØÇ áõñÇß ï»Õ ¿É ³Õáí ѳ·»ó³Í ijÛéÇ µ»ÏáñÝ»ñ` Çñ³ñ ¹»Ù »É³Í, Æñ³ñ »Ý ×½ÙáõÙ, ÷áñÓáõÙ »Ý ѳÕÃ»É áõÅÁ ϻݳñ³ñ, ´³Ûó, ³ñ³Ï³Ý³óí³Í ³Ûë ÙÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ÂݹáõÙ ¿ çñÇ ×áË ³ñù³Û³óáõÙ: 14 ¹»Ïï»Ùµ»ñ 2001


39

îÊàôð ¶àôÚÜÀ: βðØÆð î³ù, Ù»ÕÙ ³ßáõÝ ¿ñ, ãùÝ³Õ ³Û·Ç ¿ñ áõ ïáõݪ γñÍ»ë ͳÍÏí³Í ϳñÙÇñ ï»ñ¨Ý»ñÇ Ñëϳ í»ñÙ³Ïáí, ²Ý½áõ·³Ï³Ý ¿ñ` Ùdz˳éÝí³Í ϳñáïáí ³ÝÑáõÝ, ´³Ûó µ³ñÓÇÃáÕÇ áõ ÑÇÝ ¿ñ ïáõÝÁ` ÷³Ûï» ¹éݳÏáí: ê³Ï³ÛÝ ï³Ýï»ñÁ ·ï»É ¿ñ Çñ»Ý, Çñ ѳݷñí³ÝÁ, àõñ Éáõë³µ³óÇÝ Ñ³×³Ë ³ñÃݳÝáõÙ ¿ñ Ýáõñµ ½·³óáõÙÇó, ´áõÛñÇó, ϳñÙÇñ ï»ñ¨Ý»ñÇ ¹ÛáõÃÇã ßñßÛáõÝÇó, ÜëïáõÙ ¿ñ ³ÝÏáÕÝáõÙ` ÙÇ ÏáÕÙ ï³Ý»Éáí ëåÇï³Ï ë³í³ÝÁ: γ˳ñ¹³Ýù ¿ñ ¹³... Çñ»Ý ÃíáõÙ ¿ñ, áñ ٳѳó»É ¿, â³÷³½³Ýó ÷ËñáõÝ Ï³ñÙñ³íáõÙ ï»ñ¨Ý»ñÇ Ñ³½Çí Éë»ÉÇ µáõÛñÇ Ýϳïٳٵ ²é³ÝÓݳѳïáõÏ Ñ᷻ѳñ³½³ïáõÃÛ³Ý å³ï׳éáí Ýñ³Ý î»ñ¨Ý»ñáí ͳÍÏ»É, ϳñÙÇñ »Ý ·ñ»É íñ³Ý:

2 0 0 2

ÐÇÙ³ í³é ϳñÙÇñ ïݳÛÇÝ ï·»Õ ½·»ëïÁ ѳ·ÇÝ Üëï»É ¿ñ ³Ýß³ñÅ Çñ ³Û·áõ` Ññ³ß»Ï ³Ýï³éÇ »½ñÇÝ, ²Ýóñà ݳÛáõÙ ¿ñ Ñ»éáõÝ` ³Ý³ÝáõÝ áõ ݳ¨ ÙÃÇÝ` Æñ ßñç³Ï³ÛùÇ ëñï³×ÙÉÇÏ ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ý ×Çßï ß³ñáõݳÏáõÃÛáõÝ: ܳ ÝϳñáõÙ ¿ñ, Ùï³ëáõ½íáõÙ, »ñ³½áõÙ, ëï»ÕÍáõÙ, ÐÇßáõÙ ¿ñ ëÇñ³ÛÇÝ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` ÙÇßï å³ï³Ñ³Ï³Ý, àñáÝù ëÏëí»É »Ý ÙÇßï ï³ñµ»ñ Ó¨áí, ´³Ûó ³í³ñïí»É »Ý ËÇëï ÙdzÝÙ³Ý:

38

²é³çÇÝÁ ˻ɳ·³ñ ¿ñ, »ñÏñáñ¹Á` ·»Õ»óÇÏ ã³÷Çó ³í»ÉÇ, ì³ñå»ï ÉáÕáñ¹ ¿ñ »ññáñ¹ ³Ýóáñ¹Á, ãáññáñ¹Á` ßñçÇÏ ÝáõÛÝù³Ý å³ßï»ÉÇ, ÆëÏ Ý³ ¹³ñÙ³ÝÝ ¿ñ ³Û¹ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ, àñ ÑÇÙ³ ßÝãáõÙ »Ý ³å»ñ³Ëï ÏÛ³Ýùáí` ËÇëï áÕáñÙ»ÉÇ:


41 ´³Ûó 㿱 áñ ³Ûë ųÛéÁ ûñ»ñÇ Ñ»éíáõÙ Ùáõ· ϳñÙÇñ ¹³ñÓ³Í Ø³ÝÏ³Ï³Ý ³ÙáõÉ ¹³Û³ÏÇ ÝÙ³Ý ËÝ³Ù»É ¿ Ýñ³Ýó, Øáñ ÝÙ³Ý ó³í»É áõ ÷³Û÷³Û»É ¿` ëÇñáõÑáõ Ýٳݩ ...êáõñ×Á ë³é»É ¿ñ ϳñÙÇñ ·³í³ÃáõÙ... ¨ ³Û¹å»ë ß³ñáõݳÏ: ÐÇÙ³ ݳ ë»ñï»É ¿ áëÏ» ϳÝáÝÁ Çñ ϳñÙÇñ ·ñùÇ. §îÕ³Ù³ñ¹áõó Ñ»é³Ý³É ÙÇßï ³é³çÇ°ÝÁ, Éù»°É ³Ýí»ñ³¹³ñÓ ºí »ñµ»ù ã³÷ëáë³É ³åñ³ÍÇ Ñ³Ù³ñ áõ ݳ¨ ÏñùǦ, »¨ áõ±Ù Éù»É` Ñ»é³ó³ÍÝ»ñDZÝ, ϳñÙñ³ï»ñ¨ ³Ýï³éÇ »½ñÇÝ ·³Ùí³Í: Ðݳ·ñ³í³×³é³ï³ÝÁ Éë³Í ѳ½Á ݳ ÙÇ å³Ñ ÑÇß»ó, ÐÝ³Ù³ß ·ñù»ñÇ« ÑݳÙÛ³ ÑáïÁ Çñ ûñ³·ñÇ, ³Ýó³Í-·Ý³ó³Í áõñ³Ë ûñ»ñÇ, гÏÇñ×, ë³Ï³ÛÝ ËݳÙùáí ÙÇßï ëÕ³·ñí³Í ϳñÙÇñ »ñ·»ñÇ ÎñÏÝ»ñ·»ñÁ ÷áñÓ»ó í»ñÑÇᯐ áõ ³ÝÓ³ÛÝ »ñ·»ó: ²ßݳݳÛÇÝ ù³ÙÇÝ Ï³ñÙÇñ ³é³ÝÓݳï³Ý ³í»ñí³Í µ³Ïáõ٠γñÙñ³ß»Ï ï»ñ¨Ý»ñáí Ýáñ ݳËß³½³ñ¹ ¿ñ ·ÍáõÙ, ÑáñÇÝáõÙ, ÆëÏ µáõ˳ñÇáõ٠ϳñÙÇñ óáÉù»ñÁ ³ßËáõÛŠϳÛÍÏÉïáõÙ àõ ûï³ñáïÇ Ï³ñÙÇñ å³ñáõÙ ¿ÇÝ, ɳóáõÙ, Ñ»ÍÏÉïáõÙ: ØdzÛÝ³Ï å³ñÇÝ Ï³ñ³åÇ í»ñçÇÝ ×ÇãÝ ¿ñ Ý»ñ¹³ßݳÏ, ØÇ ù³ÝÇ å³ï³é ³ñóáõÝùáï Ñáõß»ñ, ³å»ñç³ÝÇÏ ¿ñ, Ãßí³é, Ñáõë³Ñ³ï, гé³ã³ÝùÇ ï»Õ` »ñÏáõ ßáõÝã ³ÕáÃù, ͳÕÇÏÝ»ñ ×»ñÙ³Ï, ¸³É³ñ ·áñáí³Ýù Çñ ³Û·áõ íñ³ áõ ¹é³Ý óÏáó (³Û¹ù³Ý »ñ³½³Í), áõÅ»Õ, »ñÏáõ ѳï: àõ Ëßñí»óÇÝ Ñ³½³ñ Ññ³ß»Ï ϳñÙÇñ ï»ñ¨Ý»ñ ûè í³½ùÇ ï³Ï, ܳ Ù»ÏÝ»ó Ó»éùÁ` ³é³Ýó ÝßáõÛÉÇ Ù»Í³ÙïáõÃÛ³Ý, Æñ ÇëÏ ëñï³µ³ó ç»ñÙ ÁݹáõÝáõÙÇó` ϳݷݻó ß÷áÃí³Í. Üáõñµ ¿ñ ¹»ÙùÁ, ³ãù»ñÇ Ù»ç ׳鳷áõÙ ¿ñ Í»ñ µ³ñáõÃÛáõÝ:

40

14 ÑáõÝí³ñ 2002

Úà²ܲêàôܺðàð¸ÆÜ` Úà²ܲêàôÜ îàÔ ØÇ ù³ÝÇ ß³ñÅáõÙ ¨ »ë ³ñÃݳó³, ²é³çÇÝ ÙÇïùë, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ, Ñá·áõ íÇÑ»ñÇó ÆÙ Ñ»ï ³ñÃݳó³Í, Áݹ³ñÙ³ó³Í ×ÇãÝ ¿ñ ϳñáïÇ, »ñ¨ë ³Ûëûñ ÙÇ ÷áùñ Ñ³Ù³Ï áõ ï³ñûñÇݳÏ. γñ ½·³óáõÙÁ, áñ ÙÇ ù³ÝÇ Å³Ù ³Ýó ʳí³ñ ù³Õ³ùÇ ³ëïÇ׳ÝÝ»ñáõÙ` ³Ýí»ñç ÙdzÛݳÏ, úï³ñ ÷áÕáóáõÙ Çñ³ñ ѳݹÇå³Í ºñÏáõ ïճݻñ Ïå³ïëå³ñí»Ý ù³ñ³÷áõÙ ßÇÏݳÍ, ´³Ûó ¹»é ³ñ·³Ý¹Ç ѳÙÁ ã÷áñÓ³Í ¸áõñë åÇïÇ íÇÅ»Ý »ñÏáõ ïճݻñ` ³ñ³· áõ ѳÝϳñÍ, ì³ËÁ å³ï»É ¿ñ. »ññáñ¹Ý ¿ñ ³ÛÝï»Õ Ýñ³Ýó ³Ûó»É»É` ³ùáõÝ ÑëÏ»Éáí ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ óó: ÐÇÙ³ ûñ»ñÇ ËáñùÇó ·³ñß³Ñáï êÇñïë, Ù³ñÙÇÝë, Ñá·Çë, áõÕ»Õë Ïáõ½»Ý ÍÇÍ³Õ»É ²Ûë ÷áùñÇÏ ·áõݹÁ, áñ åïïíáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù»Í ·Ý¹Ç ßáõñç àõÝÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñ ß³ï ½³í»ßï³Ï³Ý, µ³Ûó Ç ëϽµ³Ý» Éáõñç, ºñÏáõëÇó` »ñ»ù, »ñ»ùÇó` »ñÏáõë, ܳ` Çñ ï»ÕáõÙ ¿ñ, ÝáõÛÝ ù³ñ³ÝÓ³íáõÙ, ÜáõÛÝÇëÏ ³Ûë ³Ý·³Ù ù³ßùßáõùÝ»ñáí Ý»ñë ¿ñ ×ËïíáõÙ, öáËí»É ¿ñ ÙdzÛÝ »ññáñ¹Á. ³ãùÁ Éáõ¯Ûë, àõ ¹áõ ÙÇ ³ëÇ, µéݳå»ï ¿ñ ݳ, ³ÛÝ ¿É ÇÝùݳÏáã, Æñ Ï»Õïáï Ñá·áõÙ ÝáõÛÝù³Ý ¿É Ï»Õïáï ØÇ Ýå³ï³Ï ϳñ. ÉÇÝ»É µ³Ëï³íáñ áñëáñ¹: ÊÇëï ³ÛɳÛÉí³Í ¿ñ ³Û¹ ѳÛïÝáõÃÛáõÝÇó »ñÏñáñ¹Á` ³ÝÑáõÛë, ܳ Ïáñóñ»É ¿ñ áëÏ» å³ñáõݳÏáõÃÛáõÝÝ Çñ»Ý ×ÏáõÛÃÇ, ¶ó»É ¿ñ Å»ËÇ Ù»ç áõ å³Ûù³ñáõÙ ¿ñ ݳ Ñáõë³Ñ³ïí³Í, ØÇ ùÇã µ³Ý³Ïó»±É, DZÝã ϳñ»ÉÇ ¿ñ Ýñ³ÝÇó áõ½»É, »ñ¨ë ѳ×áõÛùÇ ï³·Ý³åáï å³Ñ»ñ, ºí »ñµ ³ëïÇ׳ÝÇ ï³Ï` ¹³Å³Ý ÷³ÏáõÕáõÙ áõ ³Ýû·Ý³Ï³Ý ØÝáõÙ ¿ñ ÙdzÛÝ ¹³éÝ³É Ïñùáï ·³ÝÓ` ÑÉáõ Ñݳ½³Ý¹, Êñí»É, ÙËñ×í»É ¹ÅËá, ¹áõñ»Ï³Ý, µéݳå»ï³Ï³Ý ÖáË Ñ³ñëïáõÃÛ³Ý ëϽµÝ³ÏÇÝ ½³ñ½³Ý¹. -Îáõ½»±ë, ¹áõ ÝëïÇñ Ïïñí³Í ͳéÇ ÷³ñó٠Ïá×Õ³ÏÇÝ: Üñ³ å³ÛÙ³ÝÁ µ³í³ñ³ñí³Í ¿ñ, ·áñÍÝ ³í³ñïí³Í ¿ñ,


43

42

ØÝáõÙ ¿ñ ÙdzÛÝ µ»ñÝáõ٠ѳí³ù»É ²Ýáñáß Ñ³ÙÇ ëåÇï³Ï ÙÇ Ñ»ÕáõÏ, Ò»éùáõ٠ѳí³ù»É ë¨ í»ñ³ñÏáõÇ Í³Ûñ»ñÁ Ý»ÕáõÏ, ²Ýí»ñç ÙdzÛÝ³Ï ÓÛáõÝáï ù³Õ³ùÇ ²ëïÇ׳ÝÝ»ñáí í»ñ¨ µ³ñÓñ³Ý³É, ¸»Ùùáí áõÕÕí»É ¹»åÇ Ï³ÙñçÇ Í³ÛñÁ ѳϳé³Ï àõ í³½»É, í³½»É, ÷³Ëã»É áõ ëáõñ³É, ë³Ñ»É áõ Ѩ³É, ÜáñÇó µ³ñÓñ³Ý³É Ó³Ë áõ ³ç ûùíáÕ ³ëïÇ׳ÝÝ»ñáí àõ ÝáñÇó í³½»É, ÷áñÓ»É ÷ñÏí»É, ÓáõÉí»É ÓÙ»éí³Ý: ºí ³Û¹ ·ÇÅ í³½ùáõÙ, ²é³ÝÓݳѳïáõÏ ÙÇ Ýáõñµ ËݳÙùáí î»Õ³÷áËíáõÙ ¿ñ ϳÙñçÇ íñáí ´»ñ³ÝáõÙ å³Ñí³Í ¹áÕ¹áÕ³ÝÙ³Ý ëÏǽµ` ÈÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó (û¯, Ý»ñáÕáõÃÛáõÝ ç³ñ¹áõÏÝ»ñÇ) ÏÛ³Ýùáí: гñϳ¹ñ³ÝùÇó »ï áõßùÇ ·³Éáí, ÷³ËáõëïÇ ×³Ù÷ÇÝ ´é³å»ïáõÃÛ³Ý ³ñ·³ëÇùÝ»ñÁ ¶»ïÇÝ »Ý ÃùíáõÙ, µ³Ûó áã ½½í³Ýùáí àõ ˳éÝí»Éáíª ³ÛÝ ÙdzÓáõÉíáõÙ ¿ êåÇï³Ï ÓÙ»éí³ ë³é³Í ÓÛ³Ý ß»ñïÇÝ, ºí ³å³ß˳ñѳÝù ¿ »ñÏÝùÇó ÇçÝáõÙ, Üñ³ ·áó ¹éÝáí Ý»ñë ¿ ëåñ¹áõÙ, ÜáñÇó ÓÙ»é ¿ ÙïÝáõÙ Ýñ³ ïáõÝ, ê³éáõÛóáí å³ïí³Í Ýñ³ ³ãù»ñáõÙ, àõ ËáëïáõÙÝ»ñ ¿ ݳ Çñ»Ý ï³ÉÇë, àñáÝù ݳËÏÇÝáõÙ ÙÇßï ¿É ïñí»É »Ý, àñå»ë »ï¹³ñÓÇ ³ñųÝÇ ×·Ý³Ýù, ´³Ûó ¨ ¹ñÅí»É »Ý ÝáõÛÝù³Ý Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ, àñù³Ý Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ ݳ Ëáßï³Ý·í»É ¿, ø»ñí»É ¿, ׳ÝÏí»É, ݳ` Ëáßï³Ý·í»É ¿: ²å³ùÇÝí»Éáíª ÝáñÇó ¿ »ÉÝáõÙ Ù»Í ³ÝóáõÙÝ»ñÇ` àÕáÕí³Í ÉáõÛëáí` ³Ýó³Í Ñ»ùdzÃÇ Ï³ÛÍÏÉïáõÙÝ»ñÇ àõ, ëáíáñ³µ³ñ, µáÉáñ Ñ»ïù»ñÁ ì³ñ³ñ ³ÝÓñ¨Ý ¿ Éí³ÝáõÙ, ï³ÝáõÙ, ÆëÏ ³Ûëûñ ÓÛáõÝ ¿. ÒÛáõÝÝ Çñ ëåÇï³Ï è»ñÝ ¿ ³Ûëûñ û¹áõ٠׳Ëñ»óÝáõÙ, ÒÛá°õÝ ¿, ÓÛáõÝ ¿ ÇÙ áõ ùá ûï³ñ ù³Õ³ùáõÙ: 20-23 ÑáõÝí³ñ 2002

îÆÔزöàêºðàôØ ÖÇã... ßù»ñÃÝ ¿ á½ÝÇÝ»ñÇ, ȳóÝ ¿ ÙÕÏïáõ٠ͳÛñÇÝ ÷áÕÇ, ²Ù»Ýáõñ»ù ½·³óíáõÙ ¿ ï³Ï³ÝùÝ»ñÇ Ä»Ë³ÑáïÁ Ï»ñ³Ïñ³÷áÕÇ: ØÇÝã¹»é ݳ í³½áõÙ ¿ñ, γݷ³é ¿ñ ³ÝáõÙ áõ ó»Ë ¿ñ áõïáõÙ, âѳ·»Ý³Éáí` áõïáõÙ ¿ñ ÝáñÇó àõ Ñ»ï ¿ñ ï³ÉÇë áõ ɳ÷áõÙ ÝáñÇó: лïá ɽáõÙ ¿ñ Çñ ßñÃáõÝùÝ»ñÁ γ٠¿É ·ñå³ÝÇó ݳ ¹áõñë ¿ñ µ»ñáõÙ Æñ ¹³ßï³Ý³çñáï óßÏÇݳÏÝ»ñÁ àõ Ñáï ¿ñ ù³ßáõÙ, áõ ëñµáõÙ ¿ñ ݳ Çñ ßñÃáõÝùÝ»ñÁ: âÏßï³Ý³Éáíª Ù»ÏÇÏ ÁÝïñáõÙ ¿ñ Êáßáñ Ùݳó³Í ó»Ë³·Ý¹»ñÁ` øÇã ³é³ç ÷ëË³Í Çñ Ï»Õï³çñÇó àõ, µáõÛñÇó ³ñµ»Éáí, ßï³å ËÅéáõÙ ¿ñ: êáí³Í ÙݳÉáíª µáÕáù ¿ñ ³ÝáõÙ, öáñÓáõÙ ¿ñ ¹á÷»É ïÇÕÙ³çñ»ñáõÙ« ²Ûë áõ ³ÛÝ ÏáÕÙ ¿ñ Å»ËÁ ųÛÃù»óÝáõÙ, âµ³í³ñ³ñí»Éáí` »ÉÝáõÙ ¿ñ ÙǽáõÙ ÏÏí³µÝ»ñáõÙ: ´ççáï å³ñÏÇ ¹³ï³ñÏáõÙÝ»ñÇó, ̳ñ³í ½·³Éáí ù³Õóñ ó»Ë»ñÇóª ÆÝùݳÙǽáõÙ ¿ñ Çñ ɳÛÝ µ»ñ³ÝáõÙ àõ ѳ·»ÝáõÙ ¿ñ ã÷ã÷áóÝ»ñÇó: àõ ÑdzÝáõÙ ¿ñ ÇÝùÝ Çñ»Ý »ëáí, ò»Ë³÷áë»ñáõÙ ÃáõÛÉ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í Æñ íÑáõϳÛÇÝ ½³½ñ»ÉÇ ï»ëùáí, Æñ ³ñ³ñ³Íáí, Çñ ³ñ³ñí³Íùáí: ²Û¹å»ë ¿É ϳåñ»ñ, ã¿ñ ¿É Ùï³ÍÇ Øï³Í»óÝ»É ï³É, ÙÇ å³Ñ ϳݷݻóÝ»É, êó÷»óÝ»É Ù³ñ¹Ï³Ýó áõ ѳݹ·Ý»óÝ»É ¶³É, Çñ áõÕÇÝ»ñáí Ý»ñëÁ ëåñ¹»É:


45 àõ ÑÛáõñ³ëÇñí»É ó»Ë³·Ý¹»ñáí, ¸ñ³Ýù ѳÙï»ë»É óñÙ Ùǽ³çñáí, ì»ñçáõÙ Ññ³Ùí»É ïÇÕÙ³½³ñ¹³Ý³Ëß Â³ñÙ ÏáÝý»ïáíª ÏÏí³÷»ïñ³Ý³Ëß:

àô ¸àÆ È²òº±È ºê, îÔà°ôΠȳÉÇ±ë »ë ¹áõ, Éáõ뻯 ÷áùñÇÏ, Éá°õÛë Ù³ÝãáõÏ, öáùñÇÏ »ë ¹»é, ·³Ý·ñ³Ñ»ñ »ë, 먳ѻñ, Ì»Í»É »Ý ù»½ ïճݻñÁ ˳ÕÁÝÏ»ñ, ȳÉÇë »ë ¹áõ, Éáõ뻯 Ù³ÝãáõÏ, Éá°õÛë ïÕáõÏ:

àõ ÙÇçûñ»ÇÝ ÙÇ ëïí³ñ ûñí³ ÖÇßï ÙÇçݳٳëáõÙ óñïáï ÓÙ»éí³ ÊáÅáé ³ãù»ñÁ Ï»ÕïÇÝ »ñ»Ïí³ Ð³ÝϳñÍ ÷³ÏíáõÙ »Ý ϳٳ ³Ï³Ù³: 26 ÑáõÝí³ñ 2002

¶²È²ðàôØê... îÔ²Ü îÔ²ÚøÆò ºÏ»¯ù, »Ï»¯ù ¹»åÇ ¹ÛáõÃ³Ï³Ý ·³É³ñùÝ»ñÝ ÇÙ Ù³ñÙÝÇ, ´³Ûó û Ù»ÏÁ ÷áñÓíÇ µ³½áõÏÝ»ñáí ³Ýí³ñ³Ý ÉáÕ³É ³÷Á ÇÙ ÍáíÇ ÎËáóáï»Ù Ï»ë ׳Ù÷ÇÝ Ã³ñÃÇãÝ»ñÇë Ý»ï»ñáí àõ Ïëáõ½»Ù Ó»ñ ϳÙùÇ ³é³·³ëïÁ ÙïáíÇ: Ò»ñ ÁÝóóùÇ ÍáíÇ Ù»ç ³Ýë³ëï ¹Çñùáí Ïϳݷݻ٠ºë ÇÙ µáÉáñ Ãáíù»ñáí, ÑÙ³ÛùÝ»ñáí ÇÙ ³Ýß»ç ´Ûáõñ µ³Ý³ÏÝ»ñ ½Çݳí³é áõ µÛáõñ ·Ý¹»ñ Ïß³ñÅ»Ù, Ø»Í ³ß˳ñÑÁ ³Ýѳ·áõñ¹ Ïå³ñáõñ»Ù »ë ÇÙ Ù»ç: àõ ÏáñáõëïÝ»ñÇ ËáõÉ »ñç³ÝÏáõÃÛ³Ùµ, ³ÝÁÝï»É ó³íáí ÎËáݳñѻ٠ù³ç³½ÝÇ Ó»ñ ·ÉáõËÝ»ñÝ ³éݳϳÝ, η³É³ñí»Ù Ó»ñ ɳÝçÇÝ Ãáíã³Ï³Ý Ç٠ѳٵÛáõñáí àõ ÏßÝã»Ù û¹Ç å»ë óó ßáõñûñÁ ¹ÛáõóϳÝ: àõ Ï»Éݻ٠׻ٻÉáõ Ç٠ѳ۳óùáí áëϻó·, ´áó»Õ ³ãùÇë ÉáõÛëÇ ï³Ï ¹áõù ÏÉÇÝ»ù ·»ñÇí³ñ, л½ ÏëáÕ³ù, ÏûÕ³Ïí»ù, Ï·³É³ñí»ù áïùÇë ï³Ï, ºë ϳ۳ÝÝ »Ù Ó»ñ ÏÛ³ÝùÇ, ¹áõù` ½ÇÝíáñë Ñ»ñóϳÝ:

ȳ°ó, »ñÏÇÝùÁ ÓÛáõÝáõÙ ¿, ó÷áõÙ ¿ ûñûñ, ºñ³¯½ ¿` ÇçÝáõÙ ¿, ÷éíáõÙ ¿ ûè, ²ÝµÇÍ ³ãù»ñÇó ³ÝÙ»Õ ³ñͳÃÇÝ Ü³½áõÙ »Ý, ݳ½áõÏ »Ý, ³¯Ë, ÇÝã ³÷ëáë ¿ñ: سÝÏÇÏ »ë` ³ÝÙ»Õ, Ùݳë Éáõë»ñ»ë, ɳ°ó, àõ ÙÇßï ÙïùáõÙë ѳ۳óùÝ ¿ ùá ó°ó, » ÇÝÓ »ë ÷ÝïñáõÙ ³ß˳ñÑáõÙ ³Ýó³Í, àõ½áõÙ »ë å³ïÅ»ë, ï³ë ÇÝÓ ÏáÍ áõ ɳó: ºë íñÝçÛáõÝÝ »Ù ÉëáõÙ ùá ɳóÇ, ºë ëå³ëáõÙ »Ù, û Ï»ÉÝ»ë ÇÙ ¹»Ù, ê³Ï³ÛÝ á°ã, ¹³ñÓÇ°ñ, Ñ»é³óÇ°ñ, ·Ý³°, àõ ÃíáõÙ ¿, û ·³ÉÇë »ë ³ñ¹»Ý: øÇã ¿É Ã³÷³éÇñ` »ñ³½»Éáí ÇÝÓ, ²ÝѳÛï ׳Ù÷»ùÇÝ ×³Ù÷áñ¹Çñ ÝáñÇó, ijٳݳÏÁ ã¿, ·Ã³°, Ù³Ýãá°õÏ ÇÝÓ, Âá°Õ í³Û»É Ó¨áí ï»ëݻ٠ù»½ ÝáñÇó: àõ ¹áõ ßÝãáõÙ »ë ÇÙ ÑáõÛ½»ñÇ Ñ»ï, ²åñáõÙ Ïáõë³Ï³Ý ÇÙ »ñ³½Ý»ñáõÙ, ´³Ûó ÇÙ å³ï³ÝÇ ëñïáõÙ ëÇñ³Ñ»· ØÇßï »ñ³½ Ùݳ, Ùݳ ³ñݳËáõÙ...

àñå»ë ѳí»ñÅ Éáõë»åë³Ï ÙÇ ÷³ñáë ºÏ»¯ù ïÕ³Ûù, ¨, ë³Ï³ÛÝ, »°ë »Ù ïÕ³Ý ïÕ³ÛùÇó, ºÏ»°ù, ϳÙùë Ó»ñ Ù³ñÙÝáí ÃáÕ Ë³Õ³, ºë` ¨° ëïñáõÏ, ¨° ïÇñáÕ, »ë` Ñ»· ûÓ, ¨° »ë` ïÕ³... 1 ÷»ïñí³ñ 2002 44

ȳ°ó, ¨ ë³Ï³ÛÝ, ûñ»ñ Ï·³Ý, Ñ°³, ѳëï³ï ¸áõ ÏËݹ³ë, Ýñ³Ýù Ïɳó»Ý, µáÃÇó, ·áõÛÅ»ñÇó, Îɳó»Ý Ýñ³Ýù ó³íáí ³Ñ³ë³ëï, ´³Ûó ³Ûëûñ, ³Ûëûñ ¹áõ ɳó` Í»ÍÇ ÑáõÛ½»ñÇó:


47 ⿯, ã»Õ³í ÷áùñÇÏ ¹áõ ÝáñÇó, í»ñëïÇÝ öáñÓáõÙ »ë ɳó»É, áõÅ·ÇÝ Ñ»Ï»Ï»É, ´³Ûó »ë ã»Ù ϳñáÕ ³Ý¹³¹ñáõÙ áõ ÑÇÝ Ð»ùdzÃÝ»ñ å³ïÙ»É ù»½ Ùï³Í³ÍÇÝ áõ ëÇÝ:

Îîò²Ð²ðì²Ì ÈèàôÂÚàôÜ ²Ù³ÛÇ åáõñ³Ï ¿` Í»ñ, ÍáõéáõÙáõé ͳé»ñÇ, ²ñ¹»Ý ·Çß»ñ ¿` áõß, ³é³Ýó ³ëïÕ»ñÇ, Î³Ý·Ý»É »Ù, Ñá·Çë ÑáõÛë ¿ ¹»é ³ÙáùáõÙ ºí ÃíáõÙ ¿, ³Ñ³ Ï·³Ý, Ï³Ý·Ý»Ý åÇïÇ:

Ðáճ˳ջñÇó 먳ó³Í èùáí, êñµÇ°ñ µÛáõñ»ÕÁ ³ãù»ñǹ, Ù³Ýãá°õÏ, ¸»°, ÙÇ É³ó, ßïÏíÇ°ñ, ëó÷íÇ°ñ, ³°Û ïÕáõÏ Î³Ù ¿É... ɳ°ó, ɳÉÇë »ë ÑáÝ·áõñ áõ ÑáÝ·áõñ:

ØdzÛÝ, Ñ»éíÇó ÉéáõÃÛáõÝ »Ù Ïïó³Ñ³ñáõÙ, ØÃáõÙ ÍÝí³Í áïݳӳÛÝÁ Í»ñ ³Ýóáñ¹Ç ¸³Ý¹³ÕáõÙ ¿ª Ùáï»Ý³Éáí... Ñ»é³ÝáõÙ ¿, ³ÝóÝáõÙ` ݳåÝ»ñÇë ³ÛÝå»ë ûï³ñ áõ ³ÝѳÕáñ¹:

ØÇ å³Ñ ¿É áõ µ»Ïí»ó ùá ɳóÁ, òáÕ»ñÁ Ïáñ³Ý ûñûñÇó í³ñ¹Ç, êñµ»ó ÷áùñÇÏÁ ϳÃÇÉÁ ɳóÇ àõ ù³ÛÉ»ó, ·Ý³ó ¹³Ý¹³Õ áõ ϳٳó:

Øé³ÛÉíáõÙ »Ù, ÷³ÏíáõÙ ÑáíïáõÙ ÇÙ Ùïù»ñÇ, ÎñÏÝáõÙ »Ù ³é³Ýó ¹³¹³ñ, ¹³ëïdzñ³ÏíáõÙ, ²Ýí»ñç ϳݷÝáõÙ ³Ûë ëïáñáïáõÙ ÝáÕϳÝùÝ»ñÇ ØÇÝã¹»é É»éÝ»ñÝ ÇÝÓ »Ý ϳÝãáõÙ ³Ýí»ñç Ñ»éíáõÙ:

¸Ûáõû¯ù ÇÝÓ, ³ãÇÏÝ»°ñ ÇÙ Ù³Ýϳݫ ¶ñÏ»¯ù ÇÝÓ, óÃÇÏÝ»°ñ ÇÙ Ù³Ýϳݫ ´éÝÇ°ñ ÇÝÓ, å³ÑÇ°ñ ÇÝÓ, ÷ñÏÇ°ñ ÇÝÓ, öñÏÇ°ñ ÇÝÓ, ǰ٠ѽáñ »ñ»Ë³ áõ... ɳ°ó: 1 ÷»ïñí³ñ 2002

ì»ñùë ѳÝÓÝ³Í í³Û»ÉùÝ»ñÇ ÇÙ ëå»Õ³ÝáõÝ` гñµ³Í ËÇݹáí` ³Ýí»ñç »ñϳñ áñáÝáõÙÇ, ³÷³éáõÙ »Ù µ»ñÏñ³Ýùáí »ë ¹»åÇ ïáõÝ, ʳéÝíáõÙ »Ù ÇÙ ï³ñ»ñùÇÝ Ùáé³óáõÙÇ: ÆÝùë ÙÇ å³Ñ ÃíáõÙ »Ù ÇÝÓ »ë »ñç³ÝÇÏ, Þáõñçë ç³Ñ»ñ áõ ç³Ñ»ÉÝ»ñ ϳÛÇÝ ·»Õ»óÇÏ, ²ñµ»óáõÙÇ ÙßáõßÝ»ñÇó ëáõ½í»Éáí ó³Í` ²÷ëáë³Ýù »Ù ï³ÉÇë ÏÛ³ÝùÇÝ ÇÙ í³Õ³ÝóÇÏ: ³÷³éáõÙ »Ù ÷áÕáóÝ»ñáí, ϳñáïáõÙ »Ù, ÊݹáõÙ, ïËñáõÙ áõ ù³ÛÉáõÙ »Ù ¹»åÇ åáõñ³Ï, ø³ÙÇÝ` ϳٳó, ѳݹÇåáõÙ ¿ ÇÝÓ Ëáëï³ÝáõÙ, ´³Ûó »ë ÝáñÇó ÉéáõÃÛáõÝ »Ù Ïïó³Ñ³ñáõÙ:

46

1 ÷»ïñí³ñ 2002


49

ÆÜøܲزîÜàôÂàôÜ Üáñ³ÉáõëÇÝÝ ¿, û ÉdzÉáõëÇÝÁ Ñ»½ ¶áéáõÙ ¿, ·áãáõÙ` ³Õ³Õ³Ï»Éáí ºí ³Ù»Ý ³Ý·³Ù å³ïÙáõÙ ¿ Ïñùáí: ä³ïÙáõÙ ¿ Ïñùáí, ÇÝÓ ¿ µ³Ùµ³ëáõÙ, ²ñ¹Ûáù áñï»ÕDZó, ÇÝãå»±ë ÇÙ³ó³í, àñ ÑÇÙ³ ³ëïÕ»ñÇÝ Çñ Ùáï ѳí³ùáõÙ àõ ÙÇÝ㨠Éáõë³µ³ó ÇÝÓ ¿ µ³Ýë³ñÏáõÙ: γñáÕ »ë ³ë»É, ÇÝãå»±ë ÇÙ³ó³í, Æ٠óùáõÝ ÉáõñÁ á±Ýó ݳ ·áÕ³ó³í, ÆÝùÝ ¿É ãÇÙ³ó³í, û DZÝã ݳ ³ñ»ó àõ »ñµ ѳëϳó³í... ˳í³ñáõÙ »Õ³í: ºí ÁÝÏ»ñ ¹³ñÓ³í ÇÙ ·³ÕïÝÇùÝ»ñÇÝ, Æñ ë³éÝáõÃÛáõÝÇó Ëáóí»ó Ëáñ³å»ë, ´»ñ³Ýµ³óáõÃÛáõÝ ã³ñ»ó ÇÙ Ù³ëÇÝ, ºí ³Ýëáíáñ ¿ñ Ùï»ñÙáõÃÛáõÝÝ ³Û¹ ³ÛÝå»ë: àõ ÉáõëÇÝÝ »Ï³í, ë³ÑáõÝ Ïáõï³Ïí»ó, ÆÙ ×áË ³ãù»ñáõÙ áõñáõÛÝ Ñ³ëï³ïí»ó« àõ Ù³ïÝÇãÝ»ñ ¹³ñÓ³Ý ÇÙ ³ãù»ñÁ ½áõÛ· ¸³í³×³Ýí»óÇ... ÇÙ ÉáõëÇÝÝ»ñÁ ½áõÛ·: γñáÕ »ë ³ë»É, ÇÝãå»±ë ϳñáÕ ¿ñ ÈáõëÇÝÝ ÇÙ³Ý³É Çñ ³ñù³Û³Ï³Ý í»Ñ µ³ñÓáõÝùÝ»ñÇó, àñ ëÇñáõÙ »Ù ù»½` ëÇñáí »ë ÙÇ å»ñ×, ºí, áñ ¹³ ³°ÛÝ Ó¨Ý ¿ »Õ³Í ë»ñ»ñÇó: ØÇ Ã»± ù³ÙÇÝ ¿ñ Ýñ³ ëïñáõÏÁ, àñ ÇÝÓ ßáß³÷»ó, ÉáõëÇÝ µ³ñÓñ³óñ»ó« γ٠¿É ͳÕÇÏÁ Éë»ó ÇÙ ëáõ·Á, ȳóë µáõÛñ ë³ñù»ó, »ñÏÇÝù óݹ»óñ»ó:

48

àõ ³Û¹ ³Ý³Ùáà ϳÃݳ·áõݹÁ Í»ñ, àñ ѳëóÝáõÙ ¿ Ù»Ï ¹ÅÝÇ ³ÙëáõÙ ºñ»ù »ñ»ëÝ»ñ Çñ»ÝÇó Í»÷»É` ¶É˳µ³ó Ñ»ùdzÃÇë í³Ë׳ÝÝ ¿ ³ÝáõÙ:

Þ»Õ ÉáõëÇÝ ÉÇÝÇ, û Ï»éÇ ï»ëùáí, Üáñ³ÉáõëÇÝÝ ¿, û ÉdzÉáõëÇÝÁ Ñ»· ¶áéáõÙ ¿, ·áãáõÙ` ³Õ³Õ³Ï»Éáí, àõ ³Ù»Ý ³Ý·³Ù å³ïÙáõÙ ¿ Ïñùáí: 2 ÷»ïñí³ñ 2002

Àܲòøê à±í ¿ µË»óñ»É ÇÙ ÁÝóóùÝ»ñÁ, Þé³ÛÉáõÙÝ»ñÝ ³Ûë á±í ¿ ÇÝÓ ïí»É, àõ »ñ³½³ÛÇÝ µ³ñ³Ï ·³ÝÓ»ñÁ Æ٠׳Ù÷³Ý»ñÇÝ á±í ¿ ß³Õ ïí»É: ºí ﳷݳåÝ ³Û¹ í³Õ ·³ñݳݳÛÇÝ, ºí ûè³ù³ÛÉ Ñáõ½áõÙÝ»ñë µ³ñÏ, ²Ýï»ÕÛ³Ï Ï³Í³Ý ÙÇßï µÛáõñ»Õ³ÛÇÝ, ºí ³Û¹ù³Ý Ó³ÛÝ»ñ, ¨ ³Û¹ù³Ý ½³ñÏ»ñ: à±í ¿ å³ñ·¨»É ½³ñÃÝ»óáõÙÝ»ñÝ ÇÙ, à±í ¿ ÇÝÓ ëÇñ»É, ÇÝÓ å³ßï»É ÏÛ³Ýùáí, ê÷éí»É ¹³ßï»ñáõÙ Ñá·áõë Ùï»ñÇÙ, Èóí»É ÇÙ ï³åáí, ÇÙ ßé³ÛÉ Ï³Ùùáí: à±í ¿ áõéÏ³Ý»É ÇÙ Íáí»½»ñùáõÙ ²ÝÑá· áõ ³Ý÷áõÛÃ, »ñµ»ÙÝ ³Ý÷³ÛÉ, ÆÝÓ ³Ù÷á÷»É ¿ Ù³ñ·³ñï³ß³ñáõÙ àõ Ë³Õ³Õ ß³Õ³Ë»É åÇñÏ í½»ñÝ ³ÛÉ: à±í ¿ ÇÙ ÏÛ³ÝùÇÝ ïí»É »ñ³½Ý»ñ àõ »ñ³½Ý»ñÇë å³ñ·¨»É ÏÛ³Ýù»ñ, ÆÝùÁ Ùݳó»É ³ÝÑ³ë ³ëïí³Í, ²Û¹ù³Ý ѳñáõëï »ë, ßé³ÛÉ, µ³Ûó` ³Ýѳë: 2 ÷»ïñí³ñ 2002


51

²ÜÊàæ ÐàðÒ²Üøê

50

ÆëÏ ÙDZ û »ë Çñ³íáõÝù ãáõݻ٠ä³ñ½ áõ ѳë³ñ³Ï µ³Ý»ñ ·ñ»Éáõ, úñÇÝ³Ï ³ë»Éáõ, áñ ³Ûëûñ ïËáõñ »Ù, ØÇ ï»ë³Ï ³ÝËáç »Ù, ·É˳ó³í áõݻ٠àõ ÙDZ û µáÕáù»Éáõ Çñ³íáõÝù ãáõÝ»Ù: àõÝ»Ù, á±Ýó ãáõÝ»Ù, ¿Ý ¿É á°Ýó áõÝ»Ù, »Ïáõ½ ÇÝùë ÇÝÓ ³Ûë å³ÑÇÝ ä³Ë³ñ³ÏáõÙ »Ù, áñ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÙ »Ù, àõ ï³ñÇÝ»ñ Ó·íáÕ ÇÙ í»ÑáõÃÛáõÝÇó ºë Ù³Ýñ³ÝáõÙ »Ù, ×Õ×ÇÙ Ëáëù»ñ »Ù å»ñ׳µ³ñµ³éáõÙ, ´³Ûó ÙǨÝáõÛÝ ¿, ¿°É ã»Ù ¹ÇÙ³ÝáõÙ, ÐáñÓ³Ýùë` Ñá·Ý³ÍáõÃÛ³Ý, ³Ýí»ñç Ù»ÝáõÃÛ³Ý ºÏ»É ͳÍÏ»É ¿ Ï»ñå³ñë í»Ñ-Çùë, ¸³ñÓ»É »Ù ëïí»ñ ݳËÏÇÝ Ý³ËÏÇÝÇ, ²ñ¹»Ý ³Û¹å»ë ¿ Ùáï áõÃÁ ³ÙÇë, àñ ѳٳÉñ»É »Ý ÛáóݳëáõÝÝ»ñ: àõ ã÷áñÓ»ù ÷Ýïñ»É ³Ûëï»Õ ¹áõù ѳݷ»ñ, ºë ÑÇÙ³ ËáëáõÙ »Ù ï»ïñÇë, ·ñãÇë Ñ»ï àõ ã»Ù ¿É ³Ý·³Ù »ë å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ, » ϳñ¹³óáÕÝ ³Ûë á±í ¿ ÉÇÝ»Éáõ: ²ë»Ù, ϳñ¹³óá°Õ, áñ ³ñųÝÇ ã»ë ¹áõ ë³ Ï³ñ¹³Éáõ, ´³Ûó, å³ï³Ñ³µ³ñ, í³ÛñÏÛ³ÝÇ å³Ñáí, ê³ ùá Ó»éùÝ ÁÝϳí` ùá Ó³ÛÝÝ ³éÝ»Éáí, ÆÝãå»ë ûñÇÝ³Ï ÇÙ Ù»ÝáõÃÛáõÝÇó ²Ý»É³Ý»ÉÇ, ÙÇßï ÇÝÓ Ñ»ï¨áÕ, ²Ûó»ù³ñï ¹³ñÓ³Í Ùï³ÍÙáõÝùÝ»ñÇó, îí³Ûï³ÝùÝ»ñÇó ÇÝÓ ³Ýí»ñç ï³Ýç³Í, ä³ÑÇ, í³ÛñÏÛ³ÝÇ Ùáõà ׳鳷³ÛÃáí ȏ ³éϳÛÍí³Í »ë ³ñ³ñáõÙ »Ù ²Ñ³ ³Ûë Ñëϳ åáéáï³ËáëáõÃÛáõÝÁ ºí ùÇã ¿ ÙÝáõÙ åáϻ٠ûñûñÝ ³Ûë

îñáñ»Ù, Ý»ï»Ù... ·É˳ó³í áõÝ»Ù, ²ÛÝù³Ý ³ë³óÇ »ë ¹ñ³ Ù³ëÇÝ, àñ ³Ûë »ñÏáõ ûñ ¿ í»ñ³·ñ»É »Ù ÇÝùë ÇÙ ³ÝÓÇÝ, »Ûë ë³é»É ¿, ÑÇÙ³ DZÝ㠳ݻÙ, ¹áõñë ãÇ ·³ÉÇë, ²Ýí»ñç ûñÇáõÃÛáõÝ, ³Ý³í³ñï ÙݳÉáõ ²Ý·áÑáõݳÏáõÃÛáõÝ ¨ ¹ÅϳÙáõÃÛáõÝ àõÝ»ó³ ³Ûëûñ ³ÛëûñÝ ³åñ»ÉÇë, ÐÇÙ³ ÙñëáõÙ »Ù, Ïáõ½»Ç ÝíÝí³É, àõݻ٠Ùï³¹ñáõÃÛáõÝ »ë ë³÷ñí»Éáõ, ÈÇóù³íáñí»Éáõ, í»ñ³÷áËí»Éáõ, ÑÉáõ ¶ñ»óÇ ÑÉáõ, áñ ѳݷ³íáñ»Ù, ÇÝ㨿, êïÇåí³Í »Ù ÝáñÇó Ùïݻ٠ѳݷ³íáñí»Éáõ â·Çï»Ù á±õÙ ÏáÕÙÇó ëï»ÕÍí³Í ûñ»ÝùÇ Ù»ç: â¿°, ã»Ù ѳݷëï³ÝáõÙ ³Ûëå»ë ·ñ»Éáõó, ¼³ñٳݳÉÇ ¿, µ³Ûó ë³ ÇÝÓ ãû·Ý»ó, ¸³¹³ñ »Ù ï³ÉÇë óݹ³µ³ÝáõÃÛ³ÝÝ ³Ûë ºí ÇÙ` í³Õáõó ³ñ¹»Ý ë³é³Í ³Ýß³ù³ñ ûÛÇ ì»ñçÇÝ ÏáõÙÝ »Ù ÏáÏáñ¹ë ³éÝáõÙ, Üáõñµ µ³Å³ÏÇó` ÇÙ ÇëÏ Ó»éù µ»ñ³Í, ºí ¹Çñùë ¿É ³ÝѳñÙ³ñ ¿, Ñá·Ý»óÇ: ÀÝÏ×í³Í »Ù, Àݹ³Ù»ÝÝ ³í»É³óñ»óÇ Ñá·Ý³ÍáõÃÛáõÝë, ³÷ ï³Ù áõë»ñë... 21 ÷»ïñí³ñ 2002


53

ºê àôܺØ-âàôÜºØ ºë áõݻ٠µ³í³ñ³ñÙ³Ý Ù»Í Ï³ñÇùÝ»ñ. ºë ãáõݻ٠ÇÝÓ µ³í³ñ³ñáÕÝ»ñ: ºë áõݻ٠ÙÇ ÏÛ³Ýù ³éϳ ÏÛ³Ýù»ñÇó, ºë ãáõݻ٠ÙÇ ÏÛ³Ýù ³åñáÕ ÏÛ³Ýù»ñÇó: ºë áõÝ»Ù, ãáõÝ»Ù, µ³Ûó ÇÝã»±ñ áõݻ٠¨ ÇÝã»±ñ ãáõÝ»Ù, ºë áõÝ»Ù, ãáõÝ»Ù... 26 ÷»ïñí³ñ 2002

²Ü¶ÆÜ ìºð²äðàôØ ²Ü²ðĺøàôÂÚ²Ü ÆÝÓ ÃíáõÙ ¿ ³Ù»Ý ÇÝã ¹»é í»ñç³ó³Í ã¿, ¸»é ÏѳݹÇå»Ýù ³é³ÝÓÇÝ ³åñ³Í ûñ»ñÇó Ñ»ïá, àõ ÇÙ ï³é³å³ÝùÁ í»ñ³åñáõÙÇ ¹»Ù Çëϳå»ë áãÇÝã ¿, ¸áõ ÇÝÓ ÏëÇñ»ë, »ë ù»½ ÏÝ»ñ»Ù« ÇÝã¨Çó»: ØÇÝã ³Û¹, »ë ϳñáÕ »Ù Áݹ·Í»É ÇÙ ÏÛ³ÝùÁ, àñï»±Õ »Ù »ë ù»½ ѳí³ï³ó»É áõ áñï»Õ á±ã, º±ñµ »ë ¹áõ ÇÝÓ ßáÛ»É, ù³Ý¹»É Ñá·áõë ѳÝùÁ, àñù³±Ý »ë ¹áõ ÇÝÓ ïÇñ»É, »ñµ »ë ¹³ áõ½»É »Ù ³ÝËáç: Âá°Õ áñ ³ÛÝ »ñç³ÝÇÏ ûñ»ñÁ »ï ã·³Ý, ÇÝ㨿« ÂáÕ áñ Ù»Ýù ãí»ñ³¹³éݳÝù ³ÛÝ ûñ»ñÇÝ, ó³°í ¿, ijٳݳÏÝ»ñÇ ×³Ù÷áñ¹ ÉÇÝ»É ã»Ù áõ½áõÙ, µ³°í ¿: øá ã·³ÉÁ Ç٠ѳٳñ Çëϳå»ë áñ ¹³°í ¿:

52

²ÛëáõÑ»ï¨ »ë ù»½ ã»Ù áõ½áõÙ, ÉëÇ°ñ, ³Ý»ñ»°ë, ÆÙ ë»ñÁ Ñ»ï½Ñ»ï» ù³ßí»É ¿ ÙÇ ÏáÕÙ, ¹áõ Ç°Ýù¹ ·Çï»ë, Ìáí³÷ÝÛ³ ·Í»ñáõÙ Éáõé ÙñÙÝçáõÙ ¿ Ñ»éáõÝ, áõ ³Ýï»ë` ºë ¹áÕ¹áÕ³Éáí µáñµáë»óÝáõÙ »Ù Ñáõß»ñë ³Ý»ñ»ë:

ÐÇÙ³ ·Çß»ñ ¿ ÉáÕáõÙ ¹»åÇ ÇÝÓ µáÉáñ ÏáÕÙ»ñÇó, ´³ñÇ ·Çß»ñÝ»ñ »ë ù»½ ã»°Ù ÑÕáõÙ, »ë ù»½ ã»°Ù ï»ëÝáõÙ, ´³ñÇ ³é³íáï »ë ù»½ ã»°Ù ³ëáõÙ, ÏáÕùë ã»ë ùÝáõÙ, ÆѳñÏ», »Ã»...³é³íáï ÉÇÝÇ ÇÙ ¹³ñ³í³Ý¹áõÙ: ´³Ûó, ³ÛÝáõѳݹ»ñÓ, »ñ¨³Ï³Û»ÉÇ ÏÇë³Ë³í³ñáí ØÇ ³Ý·³Ù ϳÝóݻ٠»ë ëè»Ã»Éáí, ëÇÝ Ñ»Ï»Ï³Éáí, Ø»ñÏ ÇÙ áïù»ñáí ¹³ÉáõÏ Ëáï»ñÁ ³ñ³Ñ»ï ϳݻ٠»ë ïñáñ»Éáí àõ ϳÝÑ»ï³Ý³Ù` ÇÙ ³ñóáõÝùÝ»ñÇÝ ÷³ñáë ϳñ·»Éáí: ØdzÛÝ, ÙdzÛÝ Ã» ¹áõ ãë³Ûóù»°ë ѳÝϳñÍ, ºñµ ûè ÇÝÓ ù³ÛÉ»ë ÇÙ ³ñóáõÝùÝ»ñÇ Ý»Õ ³ñ³Ñ»ïáí, ºë, »°ë ù»½ ËݹñáõÙ »Ù, »ë ù»½ ÃáÕ»É »Ù ÷³ñáëÝ»ñÇ Ï³ÛÍ, ¸áõ, ¹á°õ ãÙáÉáñí»¯ë, ¹áõ ãë³Ûóù»¯ë, »ñµ ÇÝÓ Ùáï ù³ÛÉ»ë: ¸áõ ã»ñÏÙï»°ë, ¸áõ ãí³ñ³Ý»°ë, ¸áõ ãë³Ûóù»°ë, ºë ëå³ëáõÙ »Ù ù»¯½... ø»°½... ëÇñáõÙ »Ù »ë: 26 ÷»ïñí³ñ 2002


55

öàøðÆÎ êÆð²ìºä γé³Ù³ïáõÛóáõÙ ù³ñ³Í˳Ñáï áõ óó ÷³Ûï³Ñáï ²ÝÓñ¨Çó Ñ»ïá ëÏëí»ó áÕáÕí»É, ݳå³Ñ³Û³ó ¿ñ ¨ áõÝ»ñ ϳñáï. Üáñ ųٳÝí³ÍÁ ëÏë»ó áñáÝí»É: ä³ïáõѳÝÝ»ñÇ Ù»ç ¨ í³·áÝÝ»ñáõÙ áõ ѳñóÏÝ»ñáõÙ, àõ ³Ù»Ýáõñ»ù ¹»Ùù»ñ ¿ÇÝ, ¹»Ùù»ñ, ê³Ï³ÛÝ ³ÛÝ ¹»ÙùÁ, áñ å»ïù ¿ñ, ãϳñ ØÇÝã¹»é ³ÛÝ ÷³ÛÉ÷ÉáõÙ ¿ñ Ýáõñµ ³ÝÓñ¨³çñáõÙ: ºÃ» ݳ ßñçí»ñ, ïáõÝ í»ñ³¹³éݳñ ÎÛ³ÝùÁ ѳëϳݳÉáõ ÷áñÓ»ñÇó Ýñ³Ý ÎÙݳñ ÙÇ Ñ»ïù, ÙdzÛÝ ù»ñÍí³Íù, ´³Ûó` §ØÇ ùÇã ù³ÛÉ»±Ýù¦, ¨ »Õ³í ù³ÛÉí³Íù: ܳ »Õ³í ß³ï ϳñ×... Ýáñ ·Ý³óù ·Ý³ó, ºñϳñ ù³ÛÉáõÙ ¿ÇÝ ½áí ³ñ³Ñ»ïáí, ÎáËÏñï³Í, åݹ³óñ³Í Ý»Õ Ï³Í³ÝÝ»ñáí, γ۳ñ³Ý³Ù»ñÓ Í³éáõÕÇÝ»ñáí óó: ØÇÙÛ³Ýó ѳݹ»å ³Ý³ë»ÉÇ ùÝùß³Ýù Ýñ³Ýù ½·³óÇÝ, ä³ï³ë˳Ýí»óÇÝ, ã³å³ñ¹ÛáõÝí»óÇÝ, ÐÝã»Õ µÕ³í»ó ½í³ñà ɳ½áõñÁ ëÇñ³Ñ³ñÝ»ñÇÝ, ØÇÙÛ³Ýó áëÏ»÷³ÛÉ ó³ÝóáõÙ Ýñ³Ýù Ýëï³óí»óÇÝ: ÎÇë³µ³ó ßñÃáõÝùÝ»ñáõÙ åáéÃÏáõÙ ¿ñ ÏáõñÍùÁ, àõ »ï ¿ñ ÙÕíáõÙ, áõ Ýí³×áõÙ ¿ñ ÝáõÛÝù³Ý ϳٳóáõÏ, àõ ÏÍáïíáõÙ ¿ñ ãáñ ÍÕáïÇÏÝ»ñáí ßÇϳó³Í ¹»ÙùÁ, àõ ݳ¨ áõëÁ, áõ å³ñ³ÝáóÁ, áõ Ó»éùÁ ¹³ÉáõÏ:

54

àõ ÙÃÝß³Õ ¿ñ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ óáõñï ÑÇÝ Ï³Û³ñ³ÝáõÙ, Üñ³Ýù ëáõ½íáõÙ ¿ÇÝ Ïñùáï ·Çß»ñí³ Ë³Õ³Õ ëå³ëÙ³Ý Ù»ç, àõ ÝÇñÑ ¿ÇÝ ÙïÝáõÙ Í»ñ ÍÕñǹݻñÇ ßßÝçáóÇ ï³Ï, ê³ÑáõÝ ³ÝÓñ¨Á Éáõé ÷ë÷ëáõÙ ¿ñ ÏáõÛñ ÙÃáõÃÛáõÝáõÙ:

ÐÇÙ³ ³Ù»ÝÇó ß³ï Çñ³ñ ÑÇßáõÙ »Ý ÇñÇÏݳÙáõïÇÝ, ²Ý³Ùáóµ³ñ ˳ÕáõÙ »Ý Ýñ³Ýù Çñ»Ýó ÏÛ³ÝùÇ Ñ»ï àõ Ùï³ÍáõÙ »Ý, ÑÇßáõÙ` ÉéáõÃÛ³Ý ³ÝÑáëáõÃÛ³Ý Ù»ç, ºñµ ÝϳïáõÙ »Ý Ëéåáï, ϳå³ñ³·áõÛÝ, µ³ñÓñ ³Ùå»ñÇÝ: Üñ³Ýó Ëñ×ÇÃÝ»ñáõÙ ·áñß ÍËÇ ÝÙ³Ý Çç»É ¿ ÓÙ»é, ØÝáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ù³ÛÉ»É Áݹ³é³ç` ³Ýßï³å ù³ÛÉ»ñáí, ²ÝóÝ»É ÃáõÝ»ÉÇ ë¨ Í˳å³ïí³Í ³Ýóù»ñáí ³ÝÙ»é, ²Ýѳï³Ï ÏÇñ×áí, ϳÙñçÇ íñáí, Ý»Õ ½³éÇó÷áí áõ Ù³é³ËáõÕáí, ÓÙ»éí³ ÙÇçáí áõ ϳ۳ñ³Ýáí: ÐÇÙ³ ϳñ»ÉÇ ¿ñ ÙÇÙÛ³Ýó ½·³É, ù³Ý û ÝßÙ³ñ»É, ØÇÙÛ³Ýó ÷é»É Ùé³ÛÉ É»éÝ»ñÇ ÉéáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ¸ñë¨áñáõÙÝ»ñÁ` ÏÛ³ÝùÇ Çëå³é µ³ó³é»É àõ óó »ñϳ÷ͻñÇÝ ³ÝÑ»ùdzà å³éÏ»É: ºñÏáõëÇ ëÇñáí áõ ݳ¨ »ñϳñ »ñϳ÷ͻñáí Æñ³ñ Ñ»ï ϳåí³Í »ñÏáõ ù³Õ³ùÝ»ñÇ Ï³Û³ñ³Ý Ùï³Ý ºñÏáõ ¹Ç³Ï³éù »ñÝç³ï³å Ñáí³ï³ÏÝ»ñáí. ²ÝóÛ³ÉÝ ³åñí³Í ¿ñ, ³éç¨áõ٠ϳñ Ýáñ ÏÛ³Ýù` ³ÛÝï»Õ` ³Ùå»ñá¯õÙ: 17 Ù³ñï 2002


57

ì²ÚºÈ êÊð²ÜøƸ ØƲÚÜ øá ù³Õ³ùÁ å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ñ ³ÝÓñ¨»ÉáõÝ, ÆÝãå»ë ݳ¨ å»ïáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ÛÉ å»ïáõÃÛ³Ý ÙÇ ë»ÝÛ³ÏáõÙ ÐáõÛëáí Éóí³Í, ÉÇóù³íáñí³Í ÙÇ ïÕ³ÛÇ ¹ÇÙ³íáñ»ÉáõÝ: àõ ×»åÁÝóóÁ` ëåÇï³Ï, ³ñ³· ·ÉáñíáõÙ, ³Ý¹áõÉ ëɳÝáõÙ ÆÙ áõ ùá ù³Õ³ùÁ Çñ³ñ Ñ»ï ϳåáÕ ³ëý³Éï³å³ï áõÕáí ÆÝÓ áõ ù»½ ³ñ³· ùá ù³Õ³ù ¿ñ ï»Õ³÷áËáõÙ: æ»ñÙ ¿ñ, ï³ùáõÏ ¿ñ áõ ÑÛáõñÁÝÏ³É ùá Ù»Í å»ïáõÃÛ³Ý ÷áùñÇÏ ë»ÝÛ³ÏÁ, ä³ïñ³ëïíáõÙ ¿ñ ݳ ÇÝÓ Çñ Ù»ç ³éÝ»Éáõ áõ ßÇϳݳÉáõÝ, ÆÝùÝÁëïÇÝùÛ³Ý, »ë ¿É ÉdzñÅ»ù å³ïñ³ëï ¿Ç ÆÝÓ ³ÛÝï»Õ ³ÝËéáí ³Ù÷á÷»ÉáõÝ, ØdzÛÝ Ã» ã·Çï»Ù, ù»°½ ÇÝãå»±ë Ïáã»Ù, ³Ýí³Ý³Ïáã»Ù ²Ûë å³ï»Ñ-³Ýå³ï»Ñ, å³ïß³×-³Ýå³ïß³× Ã»Åáï å³Ñ»ñáõÙ, ì³Û»É, û± ³Ýí³Û»É ùá ½ÇÝíáñ³Ï³Ý í»Ñ ëËñ³ÝùÝ»ñÇÝ: Îáõ½»¯Ç ù»½ ï»ëÝ»É Ã»Å Ù³ñïÇ ¹³ßïÇó Ýáñ í»ñ³¹³ñÓ³Í, ØÇ ·áõó» ÝáõÛÝÇëÏ ÙÇ ÷áùñ` á°ã ٳѳóáõ, µ³Ûó íÇñ³íáñí³Í, ¸áõ ÏÉÇÝ»Çñ ³Û¹ ¹»åùáõÙ ß³ï áõ ß³ï ³í»ÉÇ Ïñùáï³íáñí³Í, Âá°Õ, áñ ùá áïùÇó ϳ٠¿É û Ó»éùÇó` ³Ï³Ý³Ëáóí³Í, ²ñÛáõÝÝ»ñ Íáñ³ÛÇÝ, Ñáë»ÇÝ, Éǽáïí»ÇÝ É»½íáí ÇÙ Ãùáï³íáñí³Í àõ É»ñ¹³Ý³Éáí` ÇÙ Ù»ç ¹áõ ϳÝóÝ»Çñ »ñ³Ï³íáñí³Í:

56

ä³ïíá·Çñ Ïï³ÛÇ ù»½ ¹ñ³ ѳٳñ »ë, ⿱ áñ ¹áõ ëÇñáõÙ »ë ¹ñ³Ýù ³Û¹ù³Ý ß³ï, ¶áí³ë³Ýù Ï³Ý»Ç Ã»Ïáõ½ ¨ ÙdzÛÝ ³ÛÝ µ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, àñ ãÝ³Û³Í Ñ»ï¨Çó ¹áõ ÇÝÓ ïÇñ»óÇñ` ²å³óáõó»óÇ°ñ, áñ ·ñáÑáõÙÁ, Ý»ñËáõÅáõÙÁ` µÇñï, ϳñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ³Û¹ù³Ý ¹áõñ»Ï³Ý: ºë ·ñ³íí³Í »Ù, »°ë, »ë ·»ñí³Í »Ù, ë³Ï³ÛÝ... ... »ë ù»½ ëÇñáõÙ »Ù, ݳ¨ ù³Õ³ùÁ` ùá, áñ å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ñ ³ÝÓñ¨³íáñí»Éáõ: 9 Ù³ñï 2002

æÔ²Òƶ Üì²ÖàôØ ºñç³ÝÏáõÃÛáõÝÁ û¹áõÙ ãÇ ×³ËñáõÙ, ²ÛÝ Ýí³×íáõÙ ¿ Ù³ù³éáõÙÝ»ñáõÙ, ºñç³ÝÏáõÃÛáõÝÁ` ÝáõÛÝÝ ¿, û` ë»ñÁ, ä³ï³Ñ³µ³ñ ãÇ Ó»éù¹ ÁÝÏÝáõÙ: ²í»ÉÇ Ù»Í ßÝáñÑ, ù³Ý ë»ñÁ, ãϳ, âϳ Ýñ³ å³ïÅÇó ³í»ÉÇ µ³ñÓñ íÇßï, ܳ˨³é³ç, ³åñ»Éáõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ ¿ ³ÛÝ ºí ³åñ»óÝ»Éáõ ³ÝÓݳ½áÑáõÃÛáõÝ: ê»ñÁ ½³ñÃáÝùÝ ¿ ϳݳ㠵ÝáõÃÛ³Ý, Dies irae-Ç Ï³Ûï³é ûñÑÝ»ñ·Ý ¿, æ»ñÙ Ù»Õ»¹ÇÝ ¿ ëÇñ³Ñ³ñí³ÍÇ, æÕ³ÓÇ· Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³ÝËéáí å³ñÝ ¿: ²ÛÝ ï³å³ÉáõÙ ¿, áãÝã³óÝáõÙ ¿ ¸³ï³ñÏ áõñí³Ï³ÝÇÝ` ïËáõñ ûñ»ñÇ, ´³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ ¿ ùá áÕç ³ß˳ñÑÇ, øá Ù»ñϳóáõÙÝ ¿, ùá í³Ñ³ÝÝ ¿ Ïáé: γݷ³°é, ³Ù»Ý ÇÝã ³Ûëå»ë ·áõݳíáñí³Í ã¿, êÇݳµ³ÝáõÃÛ³ÝÝ ³Ûë í»ñç³Ï»ï ¿ å»ïù, ºí, Çñ³Ï³ÝáõÙ, ëÇñ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùáõÙ ²Ù»Ý ÇÝã µ³ñ¹ ¿ áõ µ³ñ¹»óí³Í ¿: ºë` ù»½, ¹áõ` ÇÝÓ Ý³Û»Ýù Ù»Ýù ÙÇ å³Ñ, λÝáõÙ »Ýù ÑÇÙ³ ëÇñá ѳï³ÏáõÙ, Æñ³ñ »Ýù áõïáõÙ, ËÅéáõÙ ³·³Ñ, ¸áõ ݳÛáõÙ »ë ÇÝÓ, ¹áõ ù»½ »ë ݳÛáõÙ: ÆëÏ ³ñÇ ÷áñÓ»Ýù ÷ñÏ»É ÙÇÙÛ³Ýó, ö³Ã³ÃíÇñ ¹áõ ÇÝÓ, ³ãù»ñ¹ ÷³ÏÇñ, Øáé³óÇ°ñ ßÝã³éáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ѳٵáõñÇ°ñ, Øáé³óÇ°ñ ËáëïáõÙÝ»ñ ï³É, Ëáëï³óÇ°ñ:


59 Øáé³óÇ°ñ Ëáëù»ñÁ ¨ ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ áÕç, ÆÝã ¹áõ áõ½áõÙ »ë ѳåßï³å Ëáëï³Ý³É, úñ»ñ ³Ýó ¹áõ ÝáõÛÝÇëÏ ã»ë ¿É ÑÇß»Éáõ øá ËáëïáõÙÝ»ñÁ, ³Ûë ³Ù»ÝÁ áÕç:

ºÎºÔºò²Øºî

ºñç³ÝÏáõÃÛ³Ý å»ë Ïáñóí³Í ûñáõ٠ȳí ÏÉÇÝÇ, û` í³ï, ¹ñ³ÝÇó Ù»½ DZÝã, ´³Ûó, »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝÁ Ù»½ ¹»é ÏÅåï³, ºë ³ÛÝ ÏÝí³×»Ù, ѳëï³°ï, ѳí³ï³°: 10 Ù³ñï 2002

ÎàðàôêÚ²ÈܺðÆê Ðá·Ý³Í ѳ۳óù ¿ñ ¹»ÕÇÝ Ã³ñÃÇãÝ»ñáí ÇÝÓ íñ³ ݳÛáõÙ, ²Û¹å»ë »Õ»É ¿ñ ³ñ¹»Ý ѳñÛáõñ ¹³ñ, ϳñÍ»ë ³Ý¹³¹³ñ, Ø»ñÏ ëïí»ñÝ»ñÁ ùÝ³Í ¿ÇÝ Çñ»Ýó ³ñï³óáɳÝùáõÙ, ·³Õçáïí³Í û¹áõÙ, γñ ѳëï³ï ѳñÛáõñ áõ Ù»Ï ¹³ñ, áõ ¹»é ÏùÝ»ÇÝ ¿ÉÇ Ñ³ñÛáõñ ¹³ñ: Îáõ½»Ç ѳëÏ³Ý³É »ë Ýñ³Ýó, ÙÇ ·áõó» û·Ý»É Ïáõ½»Ç »ë Ýñ³Ýó, öáñÓ»É ³ñÃݳóÝ»É, í»ñϳóÝ»É Ýñ³Ýó, ϳ٠¿É Ñ»é³Ý³É, ãùí»É, Ùáé³Ý³É, ÆëÏ ÙÇ ·áõó» ÙÇ å³Ñ ÍÝÏÇ ·³É ³Û¹ï»Õ áõ ÷áñÓ»É ËáñÑ»É. ÆÝãá±õ »Ý ùݳÍ, ÇÝãá±õ ã»Ý ³ñÃáõÝ, ÇëÏ ÙÇ ·áõó» »±ë »Ù ùÝ³Í Ï³Ù ³ñÃáõÝ: ºÃ» ϳ ³í³ñï Ùáõà áõÕ»ÍñÇÝ ³Ûë ÙáÉáñ³ÏÇ, áõñ »°ë »Ù ³åñáõÙ, ²å³ ³ÛÝ ³Ûëï»Õ ¿, ³Ûë ïËáõñ ÑáíïáõÙ, áõñ Ù³ñ¹ÇÏ ùÝ³Í »Ý, ã»Ý ïñíáõÙ ëÇñáõÝ, ´³Ûó, »Ã» ϳ ³í³ñï, ³å³ ϳ ݳ¨ ³Ý·áõ߳ϻÉÇ, ³ÝͳÝáà ÙÇ ëÏǽµ, ºí ϳ ׳ݳå³ñÑ, ϳ ÙÇ áõÕ»ÍÇñ ëϽµÇ-³í³ñïÇ áÉáñ³ÝÝ»ñáõÙ:

58

ºñϳ¯ñ ׳ݳå³ñÑ, Ñá·Ý³µ»ñ áõÕ»ÍÇñ, áõñ»ÙÝ ùÝ»¯ù, ¹áõù ß³ï Ñá·Ý³Í »ù, Ø»Í ×³Ý³å³ñÑ »ù Ïïñ»É áõ ³Ýó»É, »Ï»É »ù ѳë»É Ó»ñ ѳݷñí³ÝÇÝ, ê³ñÇ ³Ûë ɳÝçÇÝ, ÑáÕÇ Ó»ñ µ³ÅÝÇÝ, Ó»ñ ÷³Ûï» ïݳÏÇÝ, ÜÝç»ó»¯ù, ·Ý³°Ù, ѳÝϳñÍ ã˳óñ»Ù Ó»ñ ùáõÝÁ` ѳíÇïÛ³Ý, ÏϳñáﻯÙ: 10 Ù³ñï 2002

ºñ³Ý»ÉÇ ¿Ç` µÝ³½¹³µ³ñ ¨ áã, ´áÉáñ Ýñ³ÝóÝ ¿Ç, áñ ѳÛïÝíáõÙ ¿ÇÝ ³ÝÏáã àõ ϻݳÏó³µ³ñ Ñ»é³ÝáõÙ ¿ÇÝ ÇÝÓ³ÝÇó ³ÝËáç: ÐáÛ³Ï³å ¿Ç ¨ ³Û¹åÇëÇÝ ÉÇÝ»Éáõ ѳٳñ àõÝ»Ç µáÉáñ áõ áã µáÉáñ ݳ˳¹ñÛ³ÉÝ»ñÁ »ë, ´³Ûó ÏÛ³ÝùÇë ³ñ¨ÙáõïùÇÝ ³Ýá× Æ½áõñ ·Éáñí³Í ï³ñÇÝ»ñÝ ³Ýѳٳñ ¶³Éáõ »Ý µ³Ë»Éáõ Ïáå»ñë ãáñÏá×: àõ Ùáɳ·³ñí³Í ׳ÙåñáõÏ »Ù ËÉáõÙ, ʻɳ·³ñ ÷³ËãáõÙ »Ù ﳷݳå³Ñ³ñí³Í, ¸»Ùùë ßñçáõÙ »Ù ѳۻÉáõó ç³ñ¹í³Í, ²Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ »Ù áõ µ»ÏíáõÙ ³ÛÉ ÷áÕáóÝ»ñáõÙ, Ü»ïíáõÙ »Ù ûï³ñ Ý»ÕÉÇÏ Ù³ÛûñÇÝ, ¸Åµ³Ëï³óíáõÙ »Ù, ³ÝÇí³Ñ³ñíáõÙ, ³ËÍáõÙ »Ù` ÙdzÛÝáõÃÛ³Ý »ë ¹³ï³å³ñïí³Í, λݹ³Ý, ³Ýϻݹ³Ý å³Õ ¹Ç³ÏÝ»ñÇÝ` Þáõñçë ѳí³ùí³Í, ÑáÕ³½ñÏáõÙ »Ù, ì³½áõÙ »Ù ½µáëÝ»Éáõ µ³Ýï³ñÏí³Í سñ¹áõ ÙÇ³Ï Çñ³íáõÝùáí ëÇÝ, лïá µáõÅáõÙ »Ù ÇÙ ÑÇí³Ý¹ Ñá·ÇÝ, îáÕ³ï³Ï»ñÝ »Ù ËáñáõÝÏ Ã³÷³ÝóáõÙ, àõñ ϳñÙÇñ ù³ñ»ñ »Ù ï³Ýáõ٠óùóÝáõÙ, ê¨ ³·é³íÝ»ñÇ Íáí³Íáó»ñáõÙ ²Ù»Ý³Ëáݳí ÙÇç³ÝóùÇ Í³ÛñáõÙ ä³ïß³× ½³ÛñáõÃáí áõë»ñë »Ù ÃáÃáíáõÙ, ºñµ ·ñ·éí³Í ËÉíÉáõÙ »Ý Ïñù»ñ ßÇϳíáõÝ, ê³ñë³÷Çó ½áõ·í³Í íñ³ »Ù ѳëÝáõÙ, ²Ýëå³ë»ÉÇáñ»Ý, ÙÇ ùÇã Ïáåï³µ³ñ ²ÝÙ»Õ Ù»Õ³íáñ »Ù ÇÝÓÝÇó Ó¨³óÝáõÙ, лïá ϳÛï³é, Ù³ñï³Ï³Ý ³ßËáõÛÅ »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ùµ ²ÝóÝáõÙ »Ù µ³½Ù³å³ïáõÑ³Ý ß»Ýù»ñÇ ÙÇçáí.


61 ¶ÝáõÙ »Ù ѳëÝáõÙ óáõñï Éáõë³íáñáõÃÛ³Ùµ ØáÙ³Ñáï, í»Ñ³ßáõù Ù»Í »Ï»Õ»óáõÝ, ÊáݳñÑ ù³ÛÉáõÙ »Ù ³Ñé»ÉÇ ¹³ï³ñÏáõÃÛ³Ùµ, ¶áÉáñßdzÝáõÙ »Ù Ý»ñë ÉéáõÃÛ³Ý ÙÇçáí ¸³Ùµ³ñ³Ý³ÛÇÝ ë³ÑáõÝ ë³ÉÇÏÝ»ñÇ íñ³Ûáí àõ »Ï»Õ»ó³µ»ÙÇ Å³Ý۳ϳå³ï Ùñáï ·³íÇÃáõÙ ÚáÃÁ ÙáÙ»ñ »Ù Ù»ÕÙ Ïñ³ÏÇÝ ï³ÉÇë, äÕÝÓ³ÓáõÉí³Í Ïáãݳϳ½³Ý·»ñÇÝ Ëéåáï ÊáëïáõÙݳÉÇó »ñÏÝùÇó Ëáñ³Ù³ÝÏ Ý³Û»ÉÇë §Ê³ãÇó Çç»óáõÙݦ »Ù »ë å³ïí»ñ ï³ÉÇë àõ ßáõñçë ½³ñÃÝáõÙ »Ý ѳ½³ñ Ó³ÛÝ»ñ µáÃ, àõ ³Õ³Õ³ÏÝ»ñ, ½Ý·áóÝ»ñ, ½³Ý·»ñ, ºë ¿É áëÏ»Ã»É »ÉáõëïÝ»ñáí ¹áõñë »Ù åñÍÝáõÙ, ²Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ »Ù áõ µ»ÏíáõÙ ³ÛÉ ÷áÕáóÝ»ñáõÙ, ÆÝÓ ù³ß »Ù ï³ÉÇë Ý»ÕÉÇÏ Ù³ÛûñÇÝ, úï³ñ »Ï»Õ»óáõÙ »Ù ÇÝÓ Ë³ã³ÏÝùáõÙ:

öàðÒºØ ºðºìºÎºÈ ºðöܺð²Ü¶ ²Øäºðàì гÝ׳ñ ¿, ÷³÷áõÏ ÙÇïùë` Ù»Õñ³Íáñ, ºñ·áí ¿ Çñ ßídzѳñ ß³ï Ñéã³Ï³íáñ, àõ ݳ áõ½áõÙ ¿ñ »ñϳñ ÙÇ ùáõÝ, áñ гëóÝ»ñ ³Ûëûñ ¹³Ý¹³Õ ÇçÝ»É Óáñ: àõ ï³ëÝãáñë ³µµ³ Ù»ÑÛ³Ý »Ý ßÇÝ»É, ¸áõéÁ µ³ó»É »Ý ϳñÙÇñ ϳϳãáí, àõ, »ñµ Ñá·Ý³Í »Ù ë³ñë³÷»ÉÇ »Õ»É. êÏë»É »Ù »ñè»Ï»É »ñ÷Ý»ñ³Ý· ³Ùå»ñáí: ÆëÏáõÛÝ Ñ³Éí»É »Ý ÃéãáõÝÝ»ñÁ åÇÕÍ` ÂáÕÝ»Éáí ù³ÙáõÝ ù³ÙÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, äáÏí»É »Ý ÃéãáÕÝ»ñÁ ù³Õ³ùÇó ³Ý»ÕÍ àõ ϳݷݻóñ»É »Ý ųٻñ ³Ýѳٳñ:

24 Ù³ñï 2002

æ³ñ¹í»É »Ý ·»ï»ñ Ùáõà Í˳ñ³ÝÝ»ñáõÙ, ºë Ùáé³ó»É »Ù ÇÝÓ ùÇã ï³ù³óÝ»É, ÜáñÇó »é³ó»É »Ù ï³ù ϳí׳ñ³ÝÝ»ñáõÙ àõ ϳÃë ó÷í»É ¿, áõ ëÏë»É »Ù Ù³ùñ»É: лïá ³Ãáé »Ù ù³ß ïí»É Ï»ÝïñáÝáõÙ ¹ñ»É, ºë »ñϳñ, »ñϳñ ÷Ýïñ»É »Ù, µ³Ûó áã û ³Ûëï»Õ àõ ã»Ù ϳñáÕ³ó»É ù³ÙÇÝ»ñ µéÝ»É àõ ѻջÕÝ»ñÇÝ Ïñ³Ï »Ù í³é»É ï»Õ-ï»Õ: øÇã ˳ÝÓí»É »Ù, ÇÝùݳ˳ñ³Ýí»É, øÇã ÍáõË »Ù ϳå»É, ϳÙ` Ñ»ÍÏÉï³ó»É, Âéíé³ó»É »Ù Ïñ³ÏÇ Í³ÛñÇÝ` ²å³íÇÝ»Éáí ÙdzÛÝ ³Ùå»ñÇÝ: àõ µ³ñÓñ³ó»É »Ù, µ³ñÓñ³ó»É »Ù í»°ñ, ºñè»Ï»É »Ù ·³Ý·áõñ ÃáõËå»ñáí, ´³Ûó, ÙÇ°ßï ï³ñí»É »Ù ù³ÙÇÝ»ñáí í»Ñ àõ ÙÇßï ùßí»É »Ù, ï³ñí»É »Ù, ï³ñí»É...

60

3 ³åñÇÉ 2002


63

кøƲÂ

ÞàÎàȲ¸Üºð غîðàÚàôØ ºéáõÙ ¿ ÙÇïùë Ûáûñáñ¹ »ñÏÝùáõÙ, ºë í³Ë»ÝáõÙ »Ù Ó»éù ï³É áõ ÑÇß»É, ºë ã¿Ç áõ½áõÙ ëÇñí»É ï³ù ·Çß»ñÝ»ñáõÙ© ÞáÏáɳ¹Ý»ñ »Ù ëÏëáõÙ »ë Ïßé»É:

¶ÝáõÙ »Ù ïáõÝ` ³ÝÓñ¨ÇÝ, óáÕÇÝ, óóÇÝ, ÈáÕáõÙ »Ù ïáõÝ áõ å»ïù ã¿ µ³ó»É, ä»ïù 㿠˳óñí»É ï³ù ³ãù»ñÇ É³óÇÝ, ÌáñáõÙ »Ù ÇÙ ïáõÝ, áõñ Ïñ³Ï »Ù µáó»É:

¸áõ ÇÝãå»ë ³ÝÓñ¨ »Ï³ñ áõ ãϳë, Îáñóñ»É »Ù ¹»Ùùë Ù»ïñáÛÇ í³·áÝáõÙ, àõ ãÇ Ñ³ÉíáõÙ ßáÏáɳ¹Á ÇÙ Ù»Í µ»ñ³ÝáõÙ. ̳ÕÇÏÝ»ñÇë ѳٳñ Í»÷áõÙ »Ù ϳñ³ë:

¸ÇÙ³÷áßÇ »Ù ³ãù»ñÇë ùë»É, Þá·Á Ñá·Ý»É ¿ ³Ýï³éáõÙ ÑÇí³Ý¹, ÒÙé³Ý ×»ñÙ³ÏÁ ¹»ÙùÇë »Ù ù³ß»É, Üñ³ Ñ»ï ã³÷ã÷»É »Ù ãáÉ»ñ, ݳ¨ ѳݹ:

¸áõ Ë»Éáù å³ñÇ°ñ ÇÙ ³÷»ñÇ Ù»ç. ºë ϳà ¹³éݳ٠Ñáë»Ù çñÇ íñ³Ûáí, ´ËáõÙ ¿ ÇÙ ³ñ¨Á ùá ³ãù»ñÇ Ù»ç© êåÇï³Ï ³åñÇÉÁ ù³ß»óÇ Ù³ñïÇ íñ³Ûáí:

ÐÇÙ³ Ù»Ýù µáõÛë »Ýù` ϳݳã, ³Ý׳ݳã, Èáõë³µ³óÇÝ ³ñ¨Ý ¿É ¿É ãÇ Ï³ñÙñáõÙ, ÆÙ Ù»Í µ»ñ³ÝÁ ÝíáõÙ ¿ ѳé³ã, àõ Ù»Í ³ãù»ñë ³Ùåñáå »Ý ÙñáõÙ:

Ì»ÍÇ°ñ ÇÝÓ ¹³Å³Ý, ·áõñ·áõñÇ°ñ ùÝùáõß, ì³½ù¹ ÁÝóóñá°õ ³Ûë ·Çß»ñÝ»ñáí áõß, ´³Ûó ã³å³íÇÝ»ë ùá è»ñÇÝ ³ÝáõÅ© ÂéÇ°ñ, ÃéÇ°ñ áõ ϳÃë ÏáõÉ ïáõñ ³Ýáõß:

àõ óáÕ »Ù ÃáñáõÙ ÇÙ ³ñóáõÝùÝ»ñÇó, ¶Çݳñµáõù å³ïíÇñáõÙ ¹³ñ³í³Ý¹Ý»ñáõÙ, àõñ ÏÏÏáó»Ù ë¨ ×³é³·³ÛÃÝ»ñÇó` ²ñ÷ÇÇ` ÙËñ×í³Í ËÇï »ñÏÇÝùÝ»ñáõÙ: àõ ËáݳñÑ»É »Ù ͳÕϳ÷áßáõ Ù»ç ßñÃáõÝùÝ»ñë »ë, ²ÛÝï»Õ, áõñ ÁÝÏ»É »Ýù Ù»Í ù³ñ »Ù ¹ñ»É, ²å³·³ ÁÝóóùë ϳÝáݳϳñ·»É »Ù »ë, ¶»ï»ñÁ ùÝ»É »Ý áõ Ñ»ùdzà ã»Ý Éë»É: 6 ³åñÇÉ 2002

¸»°, í³½Ç°ñ, ÷³ËÇ°ñ, ÷áñÓÇñ ¹áõ Ãéã»É, öáùñÇÏ ÃéÇãùÝ»ñ, ëáí, ×éíáÕÛáõÝÝ»ñ, àõ ѳñϳ¹ñí³Í áõß »ï í»ñ³¹³ñÓ, àõ ¹ÇÙ³íáñáõÙ, áõ ³Õ³Õ³ÏÝ»ñ: àõ »ñÏáõëáí »Ýù ÑÇÙ³ Ù»Ýù ׳ËñáõÙ, ÂéÇãù í»ñóñ³Í ëáõñáõÙ »Ýù ³ñ³·, ºñÏáõ ËËáõÝçÝ»ñ, ßáÏáɳ¹, ÃáõÝ»É, ÌË»óí³Í ·Í»ñ, í³·áÝÝ»ñ, Ù³ñ³·:

62

6 ³åñÇÉ 2002


65

ÌÜàôܸê ì³Õáõó Çç»É ¿ñ ·³ñݳݳÛÇÝ »ñϳñ ÙÃÝß³ÕÁ ²ÝÓñ¨³µ»ñ ³Ùå»ñÇó ÙÃݹ³Í Ù»ñÏ áõ óáõñï ³ñïáõÙ, ̳Ýñ ¹Õñ¹áõÙ ¿Ç, áñï»Õ ÝáñÇó ·³ñáõÝ ¿ñ í³ÕÁ, ÆëÏ »ë ˳ÙñáõÙ ¿Ç, Ùdz˳éÝíáõÙ ÇÙ ßñç³å³ïáõÙ: ÀÝï»É³ÝáõÙ ¿Ç Ù³ÝÏáõó ÇÝÓ Í³Ýáà ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ²ß˳ñÑÇ ·³ñݳݳÛÇÝ ç³Ñ»É ³Ù³ÛáõÃÛ³ÝÁ, ¶ÛáõÕ³Ï³Ý ·³ñÝ³Ý Ù»ñÏáõÃÛ³ÝÁ` Ù³ùáõñ áõ ÉáõëÝÇÝ` ä³ïñ³ëï ͳÕÏáõÝùÇ ÑÇßáÕáõÃÛ³ÝÁ: лñÏ³Í ¹³ßï»ñÝ ³ñ¹»Ý å³ïñ³ëï ¿ÇÝ µ»ÕÙݳíáñÙ³ÝÁ, ²ÝÓñ¨³µáõÛñ ¿ñ, ÇëÏ Ëñ×ÇÃáõÙ` ³Ýßáõù` ùÝ³Í ·ÛáõÕ³óÇ, ´áµÇÏ áïù»ñáí ѳݹ³ñï í³½áõÙ ¿ñ ³ÝÓñ¨³íáñáõÙÁ ê»ñÙݳ·é³íÝ»ñÇ ³Ýï»ñ µÝ»ñáí... û°ñ, ï³ù³óÇ°: ºë ï³ñ³ÍíáõÙ ¿Ç ѳñ³½³ïáõÃÛ³Ý Ë³Õ³Õ å³ñ½áõÃÛ³Ùµ, ì»ñ ¿Ç ËáÛ³ÝáõÙ áõ ÍáñáõÙ Ý»ñù¨ å³ïϳݻÉÇáõÃÛ³Ùµ, ³ùáõÝ Ý»ñϳÛáõÃÛ³Ùµ, ³ñÃݳóáõÙÝ»ñÇ ³Ý¹ñ³¹³ñÓáõÃÛ³Ùµ, î³ñ÷³Ýùáí, ïå³íáñáõÃÛ³Ý µáõñ³í»ïáõÃÛ³Ùµ: àõ ÝáõÛݳÝáõÙ ¿ÇÝ ÇÙ ï»Ýã³ÝùÝ»ñÁ ÇÙ ëï»ÕÍí³ÍÇÝ, ºë Ýí³·áõÙ ¿Ç ¹ÛáõÃÇã áõ ³Ýѳ· ïáݳËÙµáõÃÛáõÝ, ÐÝã»Õ ×ãáõÙ ¿Ç ÇÙ ÝíÇñ³Ï³Ý å»ñ× ³ñ³ñ³ÍÇÝ, ܳ¨ ßÝãáõÙ ¿Ç ݳ˳½·³óÙ³Ý ÛáõÕ³÷³ÛÉáõÃÛáõÝ:

64

¶³ñݳݳÛÝáõÃÛáõÝ ¿ñ ·áõݳó÷ ÓÛáõÝÁ` óó, ä³ÛÍ³é µ³óí³ÍùÝ»ñ ¿ÇÝ »ñÏÝùáõÙ` ³Ùå³Ù³Í« àõ ϳÃÏÃáó ¿ñ` ÑÇÝ Ï³Éí³ÍùÝ»ñÇ ï³ÝÇùÝ»ñÇÝ µ³ó, ÐáÕÁ ÏñÍù³µ³óí»É ¿ñ ³Û·áõÙ áõ µ³ÏáõÙ, ³ñï»ñáõÙ` ÑÝÓ³Í:

Î³Ý·Ý»É ¿Ç ÍɳñÓ³Ï, åÇñÏ ËáݳíáõÃÛ³Ùµ, ²ÝÙ»Õ, ÙdzÙÇï, ³Ýï»ë³Ý»ÉÇ ËÕ׳ѳñáõÃÛ³Ùµ, àõųëå³é ×Ç·áí ٳѳѳé³ãÇ ßÝã³Ñ»ÕÓáõÃÛ³Ùµ, àõñí³å³ïÏ»ñÇë ½³ñÑáõñ»ÉÇáõÃÛ³Ùµ, ϳÛͳÏݳÛÝáõÃÛ³Ùµ: ì³ñ¹³·áõÛÝ Ó³ÛÝáí Ù³ñÙݳíáñáõÙ ¿Ç ½ÇÉ íñÝçáóÝ»ñ, ²Ý³é³ñϳ۳ϳÝ, ëù³Ýã»ÉÇ, ß³ï ëù³Ýã»ÉÇ »ñ³½Ç ÝÙ³Ý, γñ Ñá·Ç` ³Ýï»ë³Ý»ÉÇ áõ, áõÅ·ÇÝ ËñËÝçáóÝ»ñ, î»Õ-ï»Õ ù³ÙÇ Ï³ñ áõ Ùáõ· ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ: àõñÇß ï»ë³Ï ¿ñ ¹³ñ³Ý³ÙáõïáõÙ ËáïÁ ϳݳãáõÙ, ²½Ýí³Ï³Ý³Ï³Ý ѳٳ½·»ëïÝ»ñáí Ù³ñÙݳٳëÝáõÃÛ³Ùµ ¼áõ·í³Í ÃÇûéÁ ³ÛÉ Ï»ñå ¿ñ ³Ûëï»Õ ï³åÇó ßí³ñáõÙ, ´ÝáõÛÃáí ¨ »ë µ»ÏíáõÙ ¿Ç ѳí»ñÅ Ýáñ³ïÇáõÃÛ³Ùµ: ³÷³ÝóÇÏ µ³ÕÓ³Ýù ¿ñ ÇÙ ³Õ³Õ³ÏÇó ÙdzÛÝ Ùݳó»É, àõ »ë ÉáõÍí»É ¿Ç ÇÙ ï³ñÇÝ»ñáõÙ, ÇÙ ·³ñáõÝÝ»ñáõÙ, øë³Ý»ñÏáõ³ÙÛ³ ÇÙ Ñ»ùdzÃÝ»ñáõÙ, Ï»ñå³ñ³ÝùÝ»ñáõÙ, ²Ûëûñ ³ÝÓñ¨áí ù³Õ³ù Çç»óí³Í ϳÃ-ϳÃÇÉÝ»ñáõÙ: 15 ³åñÇÉ 2002


67

ÆÜøܲÂÆèàôØ ²Ûëù³Ý ϳåïáõÃÛáõÝ ½áõï »ñÏݳÛÇÝ, ÜáõÛÝù³Ý ϳåïáõÃÛ³Ý ³Ý¹áññ ÇÙ Ñá·áõÙ, ²ÝÙ³ñ¹³µÝ³Ï, ѳݷÇëï å³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñϳñ ÙÇç³ÝóùÝ»ñ, ï³ñ³Íù û¹³ÛÇÝ: ²å³·³Û³Ù»ï Ýáñ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñ, Ðñ³ßù³å³ïí³Í ½ÇÉ ³ñµ»óáõÙÝ»ñ àõ ·ÇݳñµáõùÝ»ñ, ˻ɳ·³ñ Ëáëù»ñ, ÖáË áõ ߳ѳí»ï Ñå³ñï ·ÝáõÙÝ»ñ: ÂéÇãù - í³Ûñ¿çùÝ»ñ, ûï³ñ ³ÛÉ ³½·»ñ, àõ áñáÝáõÙÝ»ñ ˳ãÙ»ñáõÏÝ»ñáõÙ, àõ ëå³ëáõÙ³ÛÇÝ Ñ»ï³¹³ñÓ Ñ³Û³óù, ²éç¨áõÙ Ýáñ ÏÛ³Ýù, å³Ûù³ñÇ Ù»Í ³Ýóù: ²ß˳ñÑÁ ã³÷áÕ ÏÉáñ å³ïáõѳÝ, ¶³Ý·ñ³Ñ»ñ ³Ùå»ñ, ùݳµ»ñ ųٻñ γ٠ï³ï³ÝáõÙÝ»ñ` µÝáñáß ·Çß»ñí³Ý àõ í»ó ѳï í³éíáÕ, áõÕÕ³ÓÇ· ÙáÙ»ñ: ÆÙ Ñáïáí ³åñ³Í »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñ àõ Ù»Í ³ÝѳÛïÝ»ñ »ñÏáõëÇ ÙÇç¨, ²ñ¨³Ã³÷³Ýó µáí³Ý¹³Ï å³ñ»ñ, àõ ù³é³ÏáõëÇ Ù»Í Ã³÷³éáõÙÝ»ñ: ²ÝÃÇí ¹»Ùù»ñ »Ù ÑÇÙ³ ÏÉ³Ý»É àõ ÏáõÉ »Ù ïí»É ³ÝïÇÏ Ï³éáõÛóÝ»ñ, ´»Ù »Ù µ³ñÓñ³ó»É ß³ï ÇÝùݳѳí³Ý, ³·áï §ê¨-γñÙÇñ¦ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ùµ:

66

ÊÇëï Áݹí½áõÙÝ»ñ ³ÝÓݳ÷áËáõÃÛ³Ý, àõ ¹³ßï»ñ, ¹³ßï»ñ, Ù³½³ã³÷ ϳݳã, äÇñÏ ù³ÛÉí³ÍùÝ»ñ Ó¨³ÙáÉáõÃÛ³Ý, àõ Íáí, áõ ù³Õ³ù` ÉñÇí ³Ý׳ݳã: 29 ³åñÇÉÇ 2002

βðØÆð غðÄàôØÆê вβè²Î гÛï³ñ³ñáõÙ »Ù Ù»Ïï³ñÛ³ ųÙÏ»ïáí ÈÏïÇ å³Ñí³ÍùÇ, µáÕáùÇ áõÕ»ñÓ ºí ³ÛÝ ÏÝùáõÙ »Ù ѳ½³ñ áõ Ù»Ï ³Ý·³Ù` ê³ÝÓ³ñÓ³Ï ¹³ñÓ³Í Ù»çï»ÕÇë Ï»ïáí: ÂáÕ ³Õ³í³ÕíÇ ÏÛ³Ýùë µ³ñÓñ³µ»ñÓ, àõ ÃáÕ ëɳùÝ»ñ »ÉÝ»Ý »ñÃÇë ѳϳé³Ï, ´³Ûó, ÙǨÝá°õÛÝÝ ¿, ûÏáõ½ ëáÕ³Éáí, »Ïáõ½ Ż˳Ñáï Ù³ÛÇëáí ã³ñ³Ï³Ù ºë ѳëÝ»Éáõ »Ù ù³Õ³ùÝ ³Û¹ ÙÃáí, àõ å³ï³ñ³·Á »ë Éë»Éáõ »Ù ÇÙ áõ½³Í É»½íáí, ìéݹ»Éáõ »Ù µáÉáñÇÝ ¹»åÇ ³ßáõÝÁ Ý»ËáõÏ, àõ ÙݳÉáõ »Ù »ë ³ÝÓÝ³Ï³Ý ßáõùáí, ÆÝÓ »Ù Ï»ñï»Éáõ ÷³ñÇ½Û³Ý á·áí, àõ ¹á÷³å³ñ »Ù ÍÝ»Éáõ ÷áÕáóáõÙ` µ³ÝáõÏ, гݷñí³Ý»Éáõ »Ù Íáó»ñáõÙ ï³ùáõÏ: àõ, ÙÇ ûñ ¿É »ë ³Û¹ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ¹»ÕÇÝ ù³Õ³ùáõÙ êáëÝÓ³Ñáï ÷ãáÕ ï³ßí³Í ù³ñ»ñÇó ºñϳñ ³×»óí³Í, ËݳÙí³Í ׳ÝÏ»ñáí ¶½éï»Éáõ »Ù áõÕ»ñÓë, ÍÇͳջÉáõ »Ù, àñáíÑ»ï¨ »°ë ³Õ³í³Õí»Éáõ »Ù í»ñçݳϳݳå»ë. ú·Ý»°ù, ÇÝÓ... ÇÝÓ³ÝÇó, ÜíÇñ»ù ÇÝÓ... ÇÝÓ: 3 Ù³ÛÇë 2002


69

Ò²Úܺð ºØ ÈêàôØ

ÔÆ àô êÆðàôÜÆ ÀÜκðàôÂÚàôÜÀ

´áÉáñÁ ù³ÛÉáõÙ »Ý, ·ÝáõÙ »Ý ³é³ç, ÆëÏ »ë ¹á÷áõÙ »Ù Ç٠ϳݷݳÍë ï»ÕáõÙ, ¸á°÷-¹á°÷-¹á°÷: ֳϳﳷñÇë ÙÇ ³ÝÏÛáõÝÝ »Ù »ë ù³ßíáõÙ, óùÝíáõÙ, îá°õÏ-ïá°õÏ-ïá°õÏ: àõñÇß Éí³ó³Í çñ»ñÝ »Ý ·ÉáõËë óáÕáõÙ, ûÍáõÙ, Éí³ÝáõÙ, γ°Ã-ϳ°Ã-ϳ°Ã: àõ ÃéãÏáïáõÙ »Ù çñ³ÏáõÛï»ñáõÙ, ó»Ëáï ÷áë»ñáõÙ, Ðá°å-Ñá°å-Ñá°å: îËáõñ ÙïÙïáõÙ »Ù ûï³ñ ûñÑÝ»ñ·Ý»ñ, ÷³éùÇ ë³ÕÙáëÝ»ñ, î³°Ù-ï³°Ù-ï³°Ù: àõ ·éÙéáõÙ »Ù ÇÝùë ÇÝÓ íñ³, ϳÕϳÝÓáõÙ »Ù »ë, г°ý-ѳ°ý-ѳ°ý: ²ñݳÝå³ï³Ï Éáõñ»ñ »Ù ëï³ÝáõÙ, Ëáßï³Ý·íáõÙ »Ù. ϳ°ÛÍ ì³¯Û-í³¯Û-í³¯Û: ØÇ áõñÇß å³ÑÇ µéݳµ³ñíáõÙ »Ù, ݳ¨ ïñíáõÙ »Ù, 泯Ý-糯Ý-糯Ý: ò³í»ñÇó Ñá·Ý³Í ó³í³½ñÏíáõÙ »Ù, ³ñµ»ÝáõÙ »Ù »ë, 쳯Ë-í³¯Ë-í³¯Ë: î»ÕáõÙë Ï³Ý·Ý³Í ³Ýáõß ùÝáõÙ »Ù, »ñ³½ »Ù »ñ·áõÙ, Øá¯õß-Ùá¯õß-Ùá¯õß: Æñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÝßáõÛÉ »Ù ÷ÝïñáõÙ, ÷³Ûɳï³ÏáõÙ »Ù, л¯Û-Ñ»¯Û-Ñ»¯Û: ܳ˳ÝÓ³µ³ñ ÃáõÛÝáõÙ »Ù Ýϳïí³ÍÝ»ñÇÝ, ëñÇ »Ù ³éÝáõÙ, ò³°í-ó³°í-ó³°í: ì»ñçÇÝ Ëáëù»ñÁ ͳÕñáõÙ »Ù Ñå³ñï, ³ñѳٳñÑáõÙ »Ù, 䳯Ñ-峯Ñ-峯Ñ: ØÇ í»ñçÇÝ ß³ñÅáõÙáí å³ñ·¨ »Ù ëï³ÝáõÙ, ͳ÷³Ñ³ñíáõÙ »Ù, ̳°÷-ͳ°÷-ͳ°÷:

68

²Ûëù³ÝÇó Ñ»ïá »ë ѳ·»ÝáõÙ »Ù, êÏëáõÙ »Ù ù³ÛÉ»É, ³é³ç ÁÝÃ³Ý³É àõ áã û ¹á÷»É` ¸á°÷-¹á°÷-¹á°÷:

11 Ù³ÛÇë 2002

ºë ÁÝÏ»ñ³ó»É »Ù ë³ï³Ý³ÛÇ Ñ»ï, ܳ ß³ï ï·»Õ ¿ áõ ·é»ÑÇÏ ¿` ë³ñë³÷»ÉÇ ß³ï, »¨ ѳϳé³ÏÁ ã¿ñ ϳñáÕ ÉÇÝ»É Ýñ³ Ñ»ï, ²åñáõÙ »Ýù ³Ù»Ýáõñ, ϳñ¨áñÁ` ѳßï, г½Çí »Ýù ѳëóÝáõÙ ÏÛ³ÝùÁ í³Û»É»É, ¸»é Ýáñ »Ýù »É»É í³Û»ÉùÝ»ñÇ ¹³ßï, ´³Ûó, ³Ëñ, ¿°ë óÕí³Í ·ÛáõɳËáñáíÁ ¶»°ß ¿` ³Ñ³íáñ áõ ·³ñß»ÉÇ ¿` ·áñß: ÐÇÙ³ DZÝ㠳ݻÙ. í³Û»ÉáõÙÝ»ñÇë ѳϳé³Ï ·Ý³±Ù, » ÷áñÓ»Ù ½áÑ»É ·»Õ»óÇÏÇ Ñ»ï ×áË »ñ¨³Éë, ´áÉáñ ÏáÕÙ»ñÇó Ù³ïݳóáõÛó ³ñí»Éë: ȳ°í, ÇÝãDZ Ù³ëÇÝ »Ù Ùï³ÍáõÙ, ¹á¹áß ÀÝÏ»ñáçë ÙÇ Ã»Ã¨ ϳë»Ù áõ »ë ÏÁÝͳÛí»Ù Þ³ï ·³ÛóÏÕÇã ï»ëùáí` »ñ³Ý»ÉÇ, àõ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝ ÏÑáëÇ ÇÝÓ³ÝÇó, »Ïáõ½ ˳µáõëÇÏ, µ³Ûó ï»ë³Ý»ÉÇ. γñ¨áñÁ, áñ Ù»°Ï ï³ñáí áõÕÇÕ ºë Ñ»é³ó»É »Ù ·Ùµ»Ãáí ïÝ»ñÇó àõ ×áË ³åñáõÙ »Ù, ÏÛ³Ýùáí` ·áí»ÉÇ, àõݻ٠³Ù»°Ý, ³Ù»°Ý ÇÝã, µáÉáñÇÝ, âϳ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ³Ûɨë áãÇÝã ³Ýѳë³Ý»ÉÇ àõ áõݻ٠ݳ¨ ÙÇ ß³ï ɳí ÁÝÏ»ñ, àñÁ ï·»Õ ¿, ·»ß ¿, ½³½ñ»ÉÇ, ´³Ûó ϳñ¨áñÁ »°ë ß³ï »Ù ëÇñáõ¯Ý: 11 Ù³ÛÇë 2002


71

î²ðîºÈÞî²àô´ àáçáõÛÝ ù»°½, å³ñá°Ý í»ñ³÷áËáõÃÛáõÝ, гñϳ¹ñí³Í »ñϳÙÛ³ ͳé³ÛáõÃÛáõÝÇó µáõà ì»ñ³¹³ñÓ»É »ë, ¹³ñÓ»É »ë ³Ý·áõÃ, ÆÝÓ ã»ë ׳ݳãáõÙ, å³ñá°Ý ï³Ëï³ÏáõÃÛáõÝ: àÕçáõÛÝ ù»°½, ëÇñ»ÉÇ å³ñá°Ý ÷³÷ÏáõÃÛáõÝ, ì»ñç»ñë ã»ë »ñ¨áõ٠ϳåáõÛï »Ã»ñáõÙ, ÆëÏ ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï ·áíáõÙ ¿Çñ ¹áõ ÇÝÓ Ù³ùñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ØÇ ·á±õó» ÝáñÇó ÑÇß»ë ÇÝÓ, å³ñá°Ý ÝñµáõÃÛáõÝ: ú¯, áÕçáõÛÝ ù»°½, Ò»°ñ¹ Ø»ÍáõÃÛáõÝ, å³ñá°Ý ³é³çÇÝ, ºí ³Ûëå»ë, ³Ûëï»Õ »ù ³ñ¹»Ý, û` ÝáñÇó ³ÛÝï»Õ, ÐÇßá±õÙ »ë, »°ëª ¹áõ »Ù, ¹á°õª »ë »Ù, ݳ¨ ³ÝÏáÕÇÝ, ²Ûɨë ÏáõÛë ã»Ù, å³ñáÝ á°ã í»ñçÇÝ: àÕçá°õÛÝ, µ³ñÇ Éá°õÛë, å³ñá°Ý ÑÇÙ³ñáõÃÛáõÝ, ä³Ñ³å³Ý Ï»ñïíáÕ, µ³ÕÝÇù³ÛÇÝ Ëáï àõ ÇÙ Ñ»ï ëïÇåí³Í ϻݳÏóáÕ, ¹»ÕÝáï àõ ÙÇßï áõß³óáÕ, å³ñá°Ý ë³É³ÃáõÃÛáõÝ: ì»ñç³å»ë áÕçá¯õÛÝ, å³ñá°Ý ¿ÉÇï³ñáõÃÛáõÝ, س¹³Ù, Ù³¹Ùáõ³½»É íÇñ³Ñ³ïí³Í ßáõÝ, ÆÝÓ ¿ßÇ ï»Õ ¹ñ³Í, ö³ñǽÁ ï»ë³Í, ܳñÝç³·áõÛÝ ëÇñáÕ, å³ñá°Ý ѳ׻ÉÇáõÃÛáõÝ: àÕçá°õÛÝ ÏáÉáïÇ°Ï å³ñáÝ É³íÇÏáõÃÛáõÝ, àõ½áõÙ »ë ó³íÇó ù»½ ѳٳñ ÝáñÇó ÷áñÓ»Ù »ë Ååï³É, ÆëÏ ¹áõ ÇÝÓ å³ïÙÇñ ëó»Ý³ñÝ»ñ µ³Ý³É, ØÇ ³Ý·³Ùí³ Ñ³Ù³ñ ÙdzÛÝ å³ñá°Ý ã»ÙáõãáõÙÇÏáõÃÛáõÝ:

70

²Ûë á±õÙ »Ù ï»ëÝáõÙ, áÕçá¯õÛÝ å³ñá°Ý »ñ³ÝáõÃÛáõÝ, øá ß³ï Ù»Í µÇïÇÝ Ï³ñáï»°É »Ù »ë, Îáõ½»ë ß³åÇÏë ѳݻ٠ù»½ ѳٳñ, ó÷Ç°ñ ÇÝÓ íñ³, ÊáëÇ°ñ ¹áõ ÇÝÓ Ñ»ï, å³ñá°Ý ѳëï³ïáõÃÛáõÝ:

àÕçá°õÛÝ, µ³ÉÇÏ ç³¯Ý, å³ñá¯Ý Ù³ùñáõÃÛáõÝ, Þ³ï å³ï³Ñ³Ï³Ý, ëÇñáõÝ Ñ³Ý¹ÇëáõÃÛáõÝ, à°ã ݳ˳ï»ëí³Í, ë³Ï³ÛÝ ÑÇß³ñÅ³Ý Ý³¨ γñáïí»Éáõ Ùdzݷ³Ù³ÛÝ ³ñųÝ, å³ñáÝ Ñ»½áõÃÛáõÝ: àÕçáõÛÝ Ïáõ½»Ç ÑÕ»É Ò»½, å³ñá°Ý »ñ³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ, Ü»ñ»ó»°ù, áñ ÁݹѳïáõÙ »Ù ýÇÉÙÁ Ó»ñ ëÇñáõÝ, ä³ñ½³å»ë, Ïáõ½»Ç Ò»½ÝÇó û·ïí»É ëÇñ³ëáõÝ, ´³Ûó ¹áõù Ïáñ»É »ù ³ÝÓñ¨áõÙ, å³ñáÝ ÁÝͳÛáõÃÛáõÝ: ºí ³Ûëå»ë, áÕçá°õÛÝ, å³ñá°Ý ³Ý·»ñ³½³Ýóí³ÍáõÃÛáõÝ, Ðáõëáí »Ù Ó»éù »ù µ»ñ»É Ù»Ï Ù³ïÇó ³í»É û·ïí»Éáõ ÁݹáõݳÏáõÃÛáõÝ, ¶³ÕáõÃÇó ³é³í»É »ù, §¸Õ۳Ϧ »ù` ËÙí³Í Ùá·áõÃÛ³Ùµ, ¸áõù ß³°ï ³ñ³· ¿Çù, å³ñá°Ý ãÏñÏÝí»ÉÇáõÃÛáõÝ: àÕçá¯õÛÝ »Ù ³ëáõÙ ù»½, å³ñá°Ý ³Ýëå³ë»ÉÇáõÃÛáõÝ, Ø»Í ¿ñ ³é³ç³ñϹ, »ñϳñ ¿ñ, ³Ýí»ñç, ò³íá°ù ³Û¹åÇëÇÝ ã»Ù... »ë ï³ë ñáå» ¨ í»ñç Ðáõëáí »Ù, áñ Ù»Ýù ¹»é ÏѳݹÇå»Ýù, å³ñáÝ ·ÅáõÃÛáõÝ: ºí ³Ûëå»ë, í»ñ³÷áËáõÃÛáõÝ áõ ï³Ëï³ÏáõÃÛáõÝ, êñ³Ý ѳϳé³Ï ûùí³Í ÷³÷ÏáõÃÛáõÝ, ݳ¨ ÝñµáõÃÛáõÝ, Ðá·»Ëéáí ³é³çÇÝ, ³ÝÇÙ³ëï í»ñçÇÝ, ²ÝÇÙ³ëï ÑÇÙ³ñáõÃÛáõÝ, ×áË ë³É³ÃáõÃÛáõÝ: ºí ¿ÉÇï³ñáõÃÛáõÝ, ˳ñïÛ³ß Ñ³×»ÉÇáõÃÛáõÝ, ÎÝùí³Í ɳíÇÏáõÃÛáõÝ, ¹»ñ³ë³Ý ã»ÙáõãáõÙÇÏáõÃÛáõÝ, ¶é»ÑÇÏ »ñ³ÝáõÃÛáõÝ, »ñ³Ý»ÉÇ Ñ³ëïáõÃÛáõÝ, ²ÝÙáé³Ý³ÉÇ Ù³ùñáõÃÛáõÝ, ë³é³Í Ñ»½áõÃÛáõÝ: Øáõà »ñ³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ, ßé³ÛÉ ÁÝͳÛáõÃÛáõÝ, ²Ý·»ñ³½³Ýóí³ÍáõÃÛáõÝ, ·ÇÝáõ ãÏñÏÝí»ÉÇáõÃÛáõÝ, öáùñÇÏ ³Ýëå³ë»ÉÇáõÃÛáõÝ, ·Çß»ñí³ ·ÅáõÃÛáõÝ êÏǽµ í»ñ³÷áËáõÃÛ³Ùµ, ³í³ñï... ·ÅáõÃÛ³Ùµ:


73 г½³ñ »ñÏáõ ѳñÛáõñ í»ó ÙÇç³ÝÏÛ³É ûñ»ñ, Ö³Ù÷³ »Ù »É»É, ³Ý³í³ñï ׳Ù÷³, ºí ÙDZ û ë³° ¿ñ Ç í»ñáõëï ïñí³Í, ֳϳﳷñí³Í:

ÆØ ÎÚ²ÜøÀ ÆÙ ÏÛ³ÝùÁ í»ñ³Ý³Û»É ¿ å»ïù ³Ýѳå³Õ, ÆÝÓ ï³ù³óÝ»É ¿ å»ïù, ÇÝÓ å»ïù ã¿ ÃáÕÝ»É å³Õ:

àÕçá¯õÛÝ Ñ³½³ñ »ñÏáõ ѳñÛáõñ Ûáûñáñ¹ ÇÙ ûñ: ²Õ»ñëáõÙ »Ù, ãÝÙ³Ýí»ë ³Ýó³Í ûñ»ñÇë µáÉáñ, ÆÝÓ Ý»ñϳ۳óñáõ áõÃëáõÝÛáûñáñ¹ ³Ýóáñ¹Çë ÙáÉáñ, гí³ï³ó³Í »Ù Ýñ³ Ñ»ñÃÁ áõÕ»Õë` áÉáñ ÎÙËÇóñÇ, Ýáñ å³ñ·¨ Ïï³` ·»Õ»óÇÏ, ѽáñ, ²Ýáõñç »Ù áõ½áõÙ, ù³ÛÉ»É »Ù áõ½áõÙ ï³ÝÇùáí ÏÉáñ, ø»½ ѳçáÕáõÃÛá¯õÝ, áÕçá°õÛÝ ÇÙ ³Ûëûñ:

ÆÙ ÏÛ³ÝùÁ í»ñ³¹³ë³íáñ»É ¿ å»ïù ßáõï³÷áõÛÃ, ÆÝÓ ç»ñÙ³óÝ»É ¿ å»ïù, ÇëÏ... ¹ñ³ÝÇó ÇÝÓ Ç±Ýã ÷áõÛÃ: ÆÙ ÏÛ³ÝùÁ å»ïù ¿ ëÏë»É ÑÇÙÝáíÇÝ ÝáñÇó, Ðñ³Å³ñí»É ¿ å»ïù ÇÝÓ ³Ù»ÝÇó, µáÉáñÇó:

11 Ù³ÛÇë 2002

ÆÙ ÏÛ³ÝùÁ å»ïù ¿ ³ñÅ»ù³íáñ»É, ÆÝÓ å»ïù ¿ ³ñù³Û³óáõÙ, åë³Ï³íáñí»É:

Èà²ðÆÜ¶Ú²Ü ´àÎàðº²

ÆÙ ÏÛ³ÝùÁ å»ïù ¿ »½³ÏdzóÝ»É, ÆÝÓ å»ïù ¿ ³Ù»Ý ÇÝã Ù³ëݳÏdzóÝ»É:

²ëïÍáÝ Ñ³×á ¿ñ ·áñÍ»É Çñ ëï»ÕÍ³Í úñ»ñÇ Ñ»ñÃáõÙ ÏáÕ»ñÇó Í»÷í³Í ³Õ³ËÝÇë ÙÇçáóáí, öñÏáõÃÛ³Ý ³ÝÓñ¨ ÍÝáõݹÇë ûñÁ »ñÏñÇÝ ï»Õ³ó àõ ÇÝÓ å³ßï»óÇÝ` áñå»ë ÷ñÏãÇ` ³Ýݽáí, àõ ÇÝÓ ³Ûñ»óÇÝ` áñå»ë ϳ˳ñ¹Ç` Ññ» ˳ñáõÛÏáí, »¨ ë³ñë³÷»É »Ù »ë ÙdzÛÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù, ºñµ »ë` ÙÇ Ñ³ë³ñ³Ï ÏáõÛë ÉáóñÇÝ·Û³Ý, àñ ÍÝí»É »Ù Ñáí»ñ·³Ï³Ý ·»ÕçáõÏ í³Ûñ»ñáõÙ Èë»óÇ ÙÇ Ó³ÛÝ, »ë ·ï³ Ýñ³Ý, ÏÛ³Ýùë Ùï³í ÑáõÝ, ºí Ó³ÛÝÝ ÇÝÓ ³ë³ó, å³ñ½³å»ë ³ë³ó. -ì»ñ³Ï³Ý·ÝÇ°ñ ·³ÑÁ` ·³ÑÁÝÏ»ó` Ç Ñ»×áõÏë Ýñ³Ýó: ´áÏáñ»³ ·ÛáõÕÇó ¿Ç »ë ¨ í³Ë»ÝáõÙ ¿Ç ³ÝÓ³Ýó ¸³í³×³Ý ÉÇÝ»Éáõ µÇñï ó³ÝÏáõÃÛáõÝÇó, àõ ³Û¹ ûñí³ÝÇó ³í»ÉÇ É³í ¿ñ Ù»éÝ»Ç ñáå» ³Ýó, ø³Ý ãϳï³ñ»Ç å³ïíÇñ³ÝÝ»ñÁ ²ëïÍá` ÇÝÓ ïí³Í, ⿱ áñ Ïáãí³Í ¿Ç ѳí³ïùÇ Ñ³Ù³ñ, ܳ¨ å³ßïí³Í áõ ³ëïí³Í³óí³Í ÉÇÝ»Éáõ ѳٳñ, ÆëÏ á±í ϳñáÕ ¿ ÇÝùÝ Çñ»Ý ½ñÏ»É, γ٠Ññ³Å³ñí»É ÷³éùÇó ³Ýѳٳñ:

ÆÙ ÏÛ³ÝùÁ å»ïù ¿ ë³Ñٳݳ½³ï»É, ÆÝÓ Ñëï³Ï»óí»É ¿ å»ïù, ³Ýå»ïùÁ ½³ï»É: ÆÙ ÏÛ³ÝùÁ å»ïù ¿ ëÇñ»É, ã¿°, å³ßï»É, ÆÝÓ å»ïù ¿ ³ÕáÃ»É áõ »ñÏñå³·»É: ÆÙ ÏÛ³ÝùÁ å»ïù ¿ ³ÝáõÝ áõݻݳ, ÆÙ ÏÛ³ÝùÁ å»ïù ¿ ÏÛ³Ýù»ñ áõݻݳ: ò³íá°ù, ³Ù»Ý ÇÝã å»ïù ¿, ¨ áã û áõ½áõÙ »Ù, êÏë»Ýù ³ÛÝï»ÕÇó, áñ å»ïù ¿ áõ½»É áõ áã û å»ïù ¿... 17 Ù³ÛÇë 2002 11 Ù³ÛÇë 2002

72

ÆÙ ÏÛ³ÝùÁ å»ïù ¿ ÑáñÇÝ»É Éñçáñ»Ý, ÆÝÓ ·áõÛÝ»ñ »Ý å»ïù áõ ݳËß»ñ Ýáñáñ»Ý:


75

²ðÂܲòàôØÆ ºðÎàô Òºìºð

ò²ìºðê

γñ»ÉÇ ¿ ³ñÃÝ³Ý³É áõ ëÏë»É ·ñ»É, ²ÝÏáÕÝáõó ó³Í Ï³Ë»É áëÏñáï áïù»ñÁ, ¸áõñë Ñ³Ý»É í»ñÙ³ÏÇó ï³ù³ó³Í Ù³ñÙÇÝÁ, Öå×å³óÝ»É ÷áùñÇÏ, Íï³ã³÷ ³ãù»ñÁ, лïá ùáñ»É ³Ûë áõ ³ÛÝ Ýáõñµ ï»Õ»ñÁ ºí, ³å³ Ó»éùÝ ³éÝ»É ·ñÇãÝ áõ ÃÕûñÁ àõ ëÏë»É ³ñ³ñ»É, ÇÝùݳÙáé³óí»É, ºÕ³Í ã»Õ³Í¹ ÃÕûñÇÝ Ñ³ÝÓÝ»É, öáñÓ»É ¹³ï³ñÏí»É áõ ÉÇóù³Ã³÷í»É, Øïù»ñ ųÛÃù»óÝ»É áõ å»ñ׳Ëáë»É, æ³Ý³É Ñ»ùdzÃÝ»ñ í»ñëïÇÝ ëï»ÕÍ»É, Êáñ³Ù³ÝÏáõÃÛ³Ùµ ÇÝù¹ ù»½ ˳µ»É, ²Ù»Ý ÇÝã å³ÛÍ³é ·áõÛÝáí Ù³ïáõó»É, ´³é»ñÇ Ë³Õáí ÇÝùݳç»ñÙ³óí»É àõ ïñí»É, ï³ñí»É, »ñ³½Ý»ñ ÑáõÝó»É, ÊáñáõÝÏ ·Çß»ñ¹ ËáñÑñ¹³íáñ»É, Èáõë»Õ Ï»ëûñ¹ ×áË Éáõë³µ³Ý»É, ÈáõëÇÝ Ýϳñ»É, ³ñ¨ ѳÛóÛûÉ, öáÃáñÇÏ ëï»ÕÍ»É, çñÑ»Õ»Õ ³Ý»É, Ðáõ½í»É, Ý»ñßÝãí»É áõ Ñáõ½³Ëéáí»É, Îñ³Ï³å³ïí»É ݳ¨ áõ µáó³Ï³Éí»É, ºÉÝ»É Ã³í³Éí»É, ³Ù»Ý ÇÝã å³ïé»É, ²Ù»ÝÁ ³éÝ»É áõ ³ÕµÁ Ý»ï»É, ø³Ý¹»É, ³íÇñ»É, í³ÛݳëáõÝ ³Ý»É, ´³ñÓñ ÑéÑé³É` ³ñù³Û³í³Û»É, àñë³É, ·É˳ï»É áõ Ãáõݳíáñ»É, àõ ß³ñ³¹ñ»É, áõ ß³ñ³¹ñí»É... γñ»ÉÇ ¿ ³ñÃÝ³Ý³É Ý³¨ áõ áãÇÝã ã·ñ»É:

74

23 Ù³ÛÇë 2002

ȏ µùáõÙ ¿ ÇÙ ÷áùñÇÏ ë»ÝÛ³ÏáõÙ, ²ÝÇÙ³ëï ûñ»ñ »Ý ·³ÉÇë áõ ³ÝóÝáõÙ, àõ »ë ÑáïáõÙ »Ù, µáñµáë »Ù Ï³åáõÙ, ²Ûëå»ë ³åñáõÙ »Ù, ½áõï Ñ»ñó·³ÛíáõÙ: àõ ×Çßï å³ïñ³Ýù ¿ ³Ù»Ý ß³ñÅáõÙë, ÆÙ Ëáë³óí³Íùë, Ï»óí³Íùë, ¹Çñùë, ²Ý³ñÅ»ù ¿ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ³Ù»Ý ³Ù»Ýë, л勉µ³ñ áãÇÝãë áõ »ë Ñ»Ýó ÇÝùë áãÇÝ㠻٠ݳ¨: Øïù»ñ »Ù ÍÝáõÙ, áñ ÇÝÓ ï³Ýç»Ù »ë« ÐÇßáõÙ »Ù, áñ ÑÇß»Éáõ áãÇÝã ãáõݻ٠»ë, à¯Ýó »Ù ³÷ëáë»Éáõ ¹ñ³ ѳٳñ ÙÇ ûñ »ë, ºñµ ¹³ñÓ³Í ÏÉÇݻ٠áõÕÇÕ í³ÃëáõÝÛáà áõ Ï»ë: êñïÇë ó³í»ñÁ, ·É˳ó³í»ñë, ݳ¨ Ñá·Ý»Éë, ػݳÏáõÃÛáõÝë` ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý áõ Ù³ñÙݳϳÝ, ²Õù³ïáõÃÛáõÝë, Ñá·» áõ Ùï³µÇñï ÇÙ ï³ÝçáõÙÝ»ñÁ ÆÝÓ Ë³ñ³Ý»É »Ý` ³é³Ýó ½»Ýù, ³Ï³Ý: Ø»Ï ³ÏÝóñÃáõÙ µÛáõñ³íáñ ³Ý·³Ù ÜáõÛÝ Ùï³ÑÕ³óáõÙÝ ¿ áõÕ»Õë óÏáõÙ« ö³Ëã»É »Ù áõ½áõÙ, áõ½á¯õÙ »Ù, áõ½á¯õÙ, ²åñ»É »Ù áõ½áõÙ, áõ½á¯õÙ »Ù, áõ½á¯õÙ:

2 ÑáõÝÇë 2002


77

ÌÆȺð ºØ ÌÜàôØ

ÞƼàüðºÜƲ

ÖáñïáõÃÛ³Ý Ï³Õ³å³ñÁ íñ³ë »ë ù³ß³Í, Îáïáñ³Í ÍÝáÕ áõÅÁ ׳ϳïÇë ·ñ³Í, γñÙÇñ ·³Õ³÷³ñáí, ϳåáõÛï áõñí³Ï³Ýáí ºñÏÇÝù »Ù ßåñïáõÙ µ³½áõ٠ѳñóáõÙÝ»ñ: àõ ÙáËñ³ÏáõÛï»ñÇó ³é³ëå»É³Ï³Ý ϳÛͳÏÁ ͳ·³Í Ðñáí³ñï³Ïë ¿ ÇÝÓ Ñ»é³Ó³ÛÝáõÙ ÑáßáïáÕ ß³ÝÃáí, ²Ý·á ë»ñÙ»ñÇë ÑÝ·³Ã¨³ÝÇ ³ëïÕ³ÝÇßáí îáÕ³ï³Ï»ñáõÙ ï³ÉÇë ¿ ³½³ï å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñ: àõ »ë Ñá·Ý³µ»Ï, ³ÝÝí³×, ³ÝÑá·»µÝ³Ï, ÆÝÓ³ÝÇó Ñ»ïá í³Ë׳ݳµ»ñ ë¨ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñ, àõ ³Ý³·áñáõÛÝ, ß³ï ѳëï³Ùéáõà ùë³Ý ¹³ÑÇ×Ý»ñ ØdzÛÝ ÏÍÝ»Ù, áõ ÃñÃáõé ÏÍÉ»Ù, Ýñ³Ýó ÏëÝ»Ù, ¸³í³¹Çñ ï³Ýç³ÝùÇë ³ÝÃ³Õ ÃáÕÝ»Éáíª ´éÝÏí³Í ³ñ¨Ç µáõÛÉ ³Ýß»ç µáóáõÙ ¸³éݳ·áõÛÝ ³ñÛáõÝÁ µáõÛñáí ÏÑáï»óÝ»Ù, ²Û¹ ûñÁ ÙdzÛÝ ³ÝÑáë µ³ñÇùÝ»ñ »ë Ïí³Û»É»Ù, гñëï³Ñ³ñí³Í, µéÝáõÃÛ³ÝÝ Áݹ»Ù, ϳñÇùÇÝ` ¹ÇÙ³ó, ì»Ñ³ÝÓÝ³Ï³Ý ³Ù»ÑÇ »ñ³Ëë ɳÛÝ µ³ó, гϳé³Ï ëñïÇë ͳÝñ í»ñù»ñÇÝ` ½áñ»Õ³íáñí³Í, à·¨áñáõÃÛ³Ý ³ÝÙ³ñÙÇÝ ù³ÙáõÝ »Ã»ñ³ÍÝí³Í Îï³Ù ˳ÝÓ»Éáõ ˻ɳé, ï³÷áõÏ Ñá·ÇÝ»ñ, ʳݹ³í³éáõÃÛ³Ý ï³ù ³ßï³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Îï³Ù ÃñÍ»Éáõ ³Ýï»ÕÇ, µ³½Ù³Ã»ñà í»×»ñ, àõ ³Ûë ³Ù»ÝÇ ÑÕ³óÙ³Ý ·³ÕïÝÇùÁ` ³Ýë³ÝÓ áõ ÙáÉÇ è³½Ù³×³Ï³ïÇ ÇÙ ³ñóáõÝùÝ»ñáõ٠óùáõÝ å³Ñ Ïï³Ù, ²ß˳ñѳë³ë³Ý ٳѻñ ÏÍÝ»Ù, ë³ñëáõé ÏÍÉ»Ù, ²ÝÓݳïáõñ áñáï, »ñÏáõÝùÇ ó³í»ñ, Ëáñ ¹³í»ñ, ÈåÇñß ³Õ»ïÝ»ñ, ³ÏÝѳÛï ë³ñë³÷ áõ ³½¹áõ Ïñù»ñ ø³Õ³ù ÏÇç»óÝ»Ù, »ë ÇÝÓ ÏÍÝ»Ù, ¹»é ÇÙ ÏáÕù»ñÝ ¿É ÍÇÉ»ñ ÏÍÝ»Ù:

76

7 ÑáõÝÇë 2002

î³ñûñÇÝ³Ï ¿, »ñµ ßáõñçë ³Ù»Ý ÇÝã ï³ñûñÇÝ³Ï ¿, ÊáñÑñ¹³íáñ ¿, »ñµ ßáõñçë ³Ù»Ý ÇÝã ËáñÑñ¹³íáñ ¿, ²ÝÑ»ï³ùñùÇñ ¿, »ñµ ßáõñçë ³Ù»Ý ÇÝã ÙÇûñÇÝ³Ï ¿, ²Ýï³Ý»ÉÇ ¿, »ñµ ßáõñçë ³Ù»Ý ÇÝã ß³ï ³Ñ³íáñ ¿: ¶Çï»±ë, ÇÙ ßáõñçÁ å³ñáõÙ »Ý áÙ³Ýù, àÙ³Ýù ù³ÛÉáõÙ »Ý, ·Çß»°ñ ¿, Ëñ³Ë׳Ýù, â¿°, ã¿°, å³ñáõÙ »°Ý, µáÉá°ñÝ »Ý å³ñáõÙ, »± ã¿°, ÙÇ ñáå», ó»ñ»°Ï ¿, ½í³ñ׳Ýù, ´³Ûó, ³Ëñ Ñ»Ýó Ýáñ ·Çß»ñ ¿ñ, ó³ëáõÙ, â¿° ˻ɳ·³ñíáõÙ »Ù, ¿°É ã»Ù ѳëϳÝáõÙ: -À°ÑÙ, ÑÇÙ³ñ, ³Ý³ëá°õÝ, ßáñ»ñë »°ï ïáõñ, ßáñ»ñë »°ï ïáõñ, ßáñ»ñë... 쳯Û, ÇÝã ³Ùáà ¿, ïÏÉáñ »Ù, áñï»ÕDZó ׳ñ»Ù ÑÇÙ³ ѳݹ»ñÓ³Ýù, ØñëáõÙ »Ù, å³ïáõÑ³Ý ¿É ãϳ µ³ó»Ù` ï³ù³Ý³Ù, ¾ë ÇÝãá±õ »Ý µáÉáñÁ í³½áõ٠˻ɳ·³ñ: -²°Û ïÏÉáñ ÑÇÙ³ñ, ³ÝÓñ¨ ¿ ·³ÉÇë, í³½Ç°ñ ¹»åÇ Ñ³Ýù: -¸»åÇ Ñ³±Ýù, ÙdzÙÇ°ï Ë»Ýûñ, »ë ³ñ·»É»É »Ù, áñ ³Ûëï»Õ ³ÝÓñ¨ ·³ñ: ¾ë ³Ýï»ñ ׳Ý×»ñÇÝ áñï»ÕDZó Ëáë»Éáõ ÝÙ³Ý Ñ³ñÙ³ñ³Ýù, Èé»°ù, Ñ»é³ó»°ù, ½·áõÙ »Ù Ó»½³ÝÇó ³Ñ³íáñ ½½í³Ýù àõ ѳÝϳñÍ ã÷áñÓ»ù ÇÝÓ³ÝÇó ï³Ý»ù Ù³ñ¹Ï³Ýó µ³Ùµ³ë³Ýù, »` »ë ïÏÉáñ ¿Ç, ˻ɳ·³ñí³Í ¿Ç, Ï»Õïáï, ¹Çí³Ñ³ñ: àõ½áõÙ »Ù Í»÷í»É å³ïÇ ³ÝÏÛáõÝÇÝ, ½·áõÙ »Ù ÝáÕϳÝù, àõ áñáí³ÛÝë å³ñáõÙ ¿ ³ñ³·` µ»ñ³Ýë ï³Éáí Ï»Õï³µáõÛñ ·³ñß³Ýù, ²ãùÝ»ñ¹ Éá°õÛë ÉÇÝÇ Å»Ëë ѳÙï»ëáÕ ·³ÛÉ»ñ ëáí³Ñ³ñ, ´³Ûó, ϳ°ó, ÙÇ° ñáå», Ó»ñ ³ãù»ñÝ á±õñ »Ý ·³ÛÉ»ñ ³åÇϳñ, ÆëÏ Ñ»éíáõÙ Ëáï ÑÝÓáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ó»éù»ñÁ` ï³Ýç³Ñ³ñ: 8-14 ÑáõÝÇë 2002


79

ºð²¼ ÒÙ»éÁ ѳݹ³ñï íñ³ë »Ù ù³ßáõÙ` Þ³ï »ñϳñ³ï¨, ϳñÍ»ë ѳñ³ï¨, Êáñ ÝÇÝç »Ù ³éÝáõÙ, Ù»ÕÙÇÏ ÷Ýã»óÝáõÙ, ºñ³½ »Ù ï»ëÝáõÙ, áñ áõݻ٠»ë è: ÐÇÙ³ ϳñáÕ »Ù »ë ÝáõÛÝÇëÏ Ãéã»É, ÆÝùë µ³ñÓñ³Ý³É, ÑÛáõñ ·Ý³É ³ëïÍáõÝ, ØÇ ·áõó» ݳ¨ ϳñ× Ñ³Ý·ñí³Ý»É, ²ÝÁݹѳï ËÙ»É ÙdzÛÝ Ã³ñÙ Ù³ÍáõÝ: î³ñ³Í³Ï³Ý³óí»É, ïñí»É ³Ù»ÝÇÝ, ÜíÇñ³µ»ñí»É, µ³ñáõÃÛáõÝ ë÷é»É, öéí»É ËáïÇ Ù»ç` ϳݳã, ³ÝÙ»ÏÝÇÝ, ²Ý¿³Ï³Ý³óí»É, áõß³¹Çñ Éé»É: ÎɳݻÉ, ÏáõÉ ï³É ³Ù»Ý »É¨¿ç, àñ ÇÝÓ ¿ ¹ÇåãáõÙ ËáñáõÝÏ ³Ýï³éÇó, ´³ñÓñ³ù»ñà ųÛéÇó, ÙÃÇÝ Óáñ³ÏÇó, àõ ͳÕÇÏÝ»ñÇó` ëåÇï³Ï, ³Ý³é¿ç: ²ãù»ñë ÷³Ï³Í ϳٳóáõÏ ëáÕ³É, Ðåí»É í³ñë³ÏÇ ×³ÛÃáõÝ Ñ³ëÏ»ñÇÝ, Èùí³Í Ù³ñ³·áõ٠ѳïÇÏÁ ³Õ³É àõ ¹ñ³Ýù ˳éÝ»É Ó³·»ñÇë Ï»ñÇÝ: àõ çñ³Ï³É»É ÑáÕ»ñë` ³é³ï, ´áµÇÏ áïù»ñáí í³½»É Ù³ñ·»ñáõÙ, öáùñ ßáõÝã ³éÝ»É` ·ïÝ»Éáí ë³Õ³ñà ¸³ßïÇë »½»ñùÇ ç³Ñ»É ϳÕÝáõïáõÙ:

78

³íßáï ï»ñ¨Ç Ñ»· ëíëíáóÇó Üáñ³ù³Õ ËáïÇ Ñáï³í»ï ËáõñÓáõÙ ´áõÛÝ»ñ ϳéáõóáÕ ÅÇñ ÍÕñǹݻñÇó ÐÝãÛáõÝÝ»ñ åáÏ»É áõ ï³Õ»ñ ÓáÝ»É:

ØÇ å³Ñ ÉéáõÙ »Ù, ¹³¹³ñ »Ù ³éÝáõÙ, êïí»ñ »Ù ï»ëÝáõÙ áõ ÷ß³ù³ÕíáõÙ© ÆÙ ÏÛ³ÝùáõÙ »Õ³í ëå³ëí³Í ųٳÝáõÙ, ²é³ï ëÇñáí »Ù »ë å³ñ·¨³ïñíáõÙ: ºë ¿É Ù»Ý³Ï ã»Ù, Ù»Ý³Ï ã¿ ¨° ݳ, Ø»Ýù »ñÏáõëáí »Ýù, ëÇñáõÙ »Ýù ³ÝËݳ ØÇÙÛ³Ýó, ¨° ÏÛ³ÝùÁ, ùáõÝë` ³ñÃÙÝÇ, ØdzÛÝ Ã» »ñ³½ë Çñ³Ï³Ý ã¹³éݳ: 15 ÑáõÝÇë 2002

ê²î²Ü²Ú²òàôØ àõß ¿, »ñ»Ïá ¿ ã³ñ³·áõß³Ï ï³ñ³ÍíáõÙ, àõñí³å³ïÏ»ñÇë íñ³ ³ëïÕ»ñÝ »Ý çñ³Ï³ÉíáõÙ, ¸Çí³ÛÇÝ ÙÇ µ³Ý ë³ïÏáõÙ ¿ñ ³Ýï³éáõÙ, ²Ù»Ý ÏáÕÙÇó Ãßݳٳµ³ñ ¹³ñ³Ý³Ï³Éí³Í ͳéáõÕáõÙ: лïá, ½³ñÑáõñ»ÉÇáñ»Ý ϳٳó, ë³ï³Ý³Ý Ñ»é³ó³í, ØdzÛÝ Ñ»éíáõÙ, ï³é³å³ÉÇó ѳ×áõÛùáí ëÏë»ó ÏéÝã³É, ²å³ ˻չí»É ÙÇ ³Ý³é³Ï ÉåÇñß ÍÇͳÕáí... ܳ ·»ïÝÇ ï³ÏÝ ³Ýó³í áÕáñÙ»ÉÇ, áõųëå³é ×Ç·áí: ÆëÏ »ë, »ë ¿°É ßÝã³Ñ»ÕÓ Ù»Ëí»É ¿Ç ÙÃáõÃÛ³Ý Ù»ç, ʻɳ·³ñ, ³Ý³éáÕç áõ ½³½ñ»ÉÇ Ùïù»ñáí: àõ ³Û¹ ûñí³ÝÇó ë³ï³Ý³Ý ϳñÍ»ë ëÏë»ó ³Ûó»É»É ÇÝÓ, àõ »ë ѳëϳó³ ï³ñûñÇÝ³Ï ¿ ÉÇÝáõÙ, »ñµ ï³ñûñÇÝ³Ï »Ù »ë. ²Ù»Ý ÇÝã ßáõñçë ³Õáï å³ñáõÙ ¿` í³ÛñÇ áõ ³Ýï»ë, Æñ³ñ Ñ»ï ³ÝÓ³ÛÝ ËáëáõÙ »Ý Ù³ñ¹ÇÏ` ³Ý÷³ÛÉ, ³Ý»ñ»ë, ì³ñ³ÏáõÙ »Ý ÇÝÓ, áõ ³Û¹ ûñí³ÝÇó ï³ñûñÇÝ³Ï »Ù »ë: 22 ÑáõÝÇë 2002


81

ÐයìºðÈàôÌàôÂÚàôÜ

ֲܲä²ðÐܺðê

²Ýë³Ñٳݳ÷³Ï ïå³íáñáõÃÛ³Ùµ ºí ÏóÏïáõñ ½³í»ßïÇ ¹Çٳ˳ջñáí Êáñ å»ÕáõÙÝ»ñ »Ù Ñá·áõÙë ³ÝáõÙ` ÆÝùݳ׳ݳãÙ³Ý Ùï³¹ñáõÃÛ³Ùµ:

ֳݳå³ñÑÝ»¯ñ, ׳ݳå³ñÑÝ»ñ` ä³ï³Ñ³Ï³Ý, ϳÝËáñáßí³Í« àõÕÇÝ»ñ »Ý, ³ëý³Éï³å³ï »ñϳñ ×ÛáõÕ»ñ, Êáñ¹áõµáñ¹ »Ý ϳ٠¿É ÉñÇí å³ñ½ ѳñûóí³Í:

²é³Ýó ·áñÍÇùÇ áõ ³Ý½»Ý ³ãùáí ¶áñÍÇ »Ù ³ÝóÝáõÙ, ÇÝùݳùÝݳñÏíáõÙ, ÆÝùë ÇÝÓ Ý³ÛáõÙ »Ù áõñÇß Ñ³Û³óùáí, ֳݳãáõÙ »Ù ÇÝÓ áõ ³Õ³í³ÕíáõÙ:

²Ù»Ý ¹»åùáõÙ »ë ã»Ù ëÇñáõ٠ѳñà áõÕÇÝ»ñ, ê³Ûóù»ÉÁ ß³ï ¿É Ñ»ßï ¿ áÕáñÏ ×³Ù÷ÇÝ: ֳݳå³ñÑÝ»¯ñ, ׳ݳå³ñÑáñ¹ гíÇïÛ³Ýë ѳíÇï»ÝÇó: س·Éóí³Í »Ý ׳Ù÷³Ý»ñë, àïù»ñáíë ïñáñí³Í »Ý ö³¯éù áïù»ñÇë, ÆëÏ Ù³ñÙÇÝë ù³ñß ¿ ïñí³Í, Ê»¯Õ× ÇÙ Ù³ñÙÇÝ:

ÆÝÓ µ³ñ¨áõÙ »Ù áõñÇß µ³ñ¨áí, àÕçáõÝáõÙ »Ù ÇÝÓ áõñÇß áÕçáõÛÝáí, ÆÝÓ ç»ñÙ³óÝáõÙ »Ù áõñÇß ³ñ¨áí, Øïù»ñë ëÝáõÙ »Ù í×Çï ÃáõÛÝ»ñáí: ²ÝáõÝë ·ñáõÙ »Ù áõñÇß ï³é»ñáí, àõñÇß ÍÇͳÕÇ Ó¨ »Ù ÇÝÓ ÁÝïñáõÙ, ºñ¹íáõÙ »Ù »ë áõñÇß µ³é»ñáí, àõñÇß ³ëïí³ÍÝ»ñ »Ù ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ·ïÝáõÙ:

8 û·áëïáë 2002 ì³Ý³Óáñ

²Ü²ì²ðîàôÂÚàôÜ

àõñÇ°ß »Ù, áõñǯß... ϳ°ó, áõñÇß ã»Ù »ë, ÆÝã ¿É, áñ Ëáë»Ù, áõÙ ¿É ³ÕáûÙ, àÝó ¿É ÍÇͳջÙ, ϳ٠¿É ɳó ÉÇݻ٠ØÇßï Ù»°Ï Ýå³ï³Ï ÙïùáõÙë áõÝ»Ù:

î³ñÇÝ Í³ÉíáõÙ ¿ Í»ñ ï³ñí³ íñ³, àÕç ³åñ³Í ÏÛ³Ýùë ³ÝóÛ³É ¿ ³ñ¹»Ý, ܳÛáõÙ »Ù ³Ýó³Í ׳Ù÷Çë ³Ûëûñí³ Æëå³é áõ ³ÝÑ»ï Ïáñ³Í ųٻñ »Ý: ü³Ýï³ëïÇÏ ïËáõñ ³åñáõÙ »Ù ÑÇÙ³, ðáå»Ûí³ Ñ³Ù³ñ Ñá·Ç »Ù ï³ÉÇë, ²ÝßÝã³ÝáõÙ »Ù, »ñµ ѳñÙ³ñ ¿ ¹³, ÜáñÇó ½³ñÃÝáõÙ »Ù ßÝãáí ³ÝѳݷÇëï:

ÆëÏ áõÕ»Õ, ·ÉáõË, µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ´Ý³í ¿É ãáõÝ»Ù, ã»Ù ¿É áõݻݳ, ø³ÝÇ áñ áõݻ٠µ³ó ϳåáõÛï ³ñÛáõÝ` ÌÝí³Í ûñí³ÝÇó ݻݷ ³å³Ï³Ýí³Í:

80

30 ÑáõÉÇë 2002

ê³ñ³É³Ýç»ñ »Ù µ³½áõÙ »ë ù³ÛÉ»É àõ ³Ù»Ý ³Ý·³Ù ã»Ù ѳßí»É ¹ñ³Ýù, ²Ý·³Ù áÙ³Ýù ¿É Ùáé³ó»É »Ù »ë, ´³Ûó ß³ï ß³ï»ñÇÝ ÏáãáõÙ »Ù å³ïñ³Ýù: 15 û·áëïáë 2002


83

̲èÆ ìð²

ìºð²¸²ðÒ

ØÇ Ñ³ëï ·»ñ³Ý ¿ ³éç¨ë óóí³Í` àÉáñ áõ ÙáÉáñ, ÍáõéáõÙáõé, ùÇã Ï»é, ²Ù³é ¿. áõ, ѻ勉µ³ñ, ϳݳã³å³ïí³Í, ØÇ ·áõó» ÁݹáõÝ»ÉÇ ¿, ÇëÏ ÙÇ ·áõó»` ½Ï»é:

ÆÙ í»ñ³¹³ñÓÇÝ Ç±Ýã ¿ ÇÝÓ ëå³ëíáõÙ ºë ·áõß³ÏáõÙ »Ù áõ áã ѳëï³ïáõÙ, Ò¨³÷áËáõÙ »Ù ѳ½³ñ ï»ë³Ï»ï àõ ËáõÛë »Ù ï³ÉÇë ÇÝÓ³ÝÇó ³ÝÑ»ï:

ØÇ Ñ³ëï ·»ñ³Ý ¿É ï³Ïë ¿ ¹á÷í³Í` ²ÝѳñÃ, Ëáñ¹áõµáñ¹ áõ ß³ï ³ÝѳñÙ³ñ, ÐáÕÇó ß³ï ùÇã ¿ ³ñ¨ÇÝ Ó·í³Í àõ áõÝÇ ×ÛáõÕ»ñ µ³½áõÙ, ³Ýѳٳñ:

Þáñ»ñ »Ù ϳñáõÙ ²ëïÍáõÝ Ñ³·óÝáõÙ, ØÇ áõñÇß å³ÑÇÝ ï³ëÝí»ó ³ÛÍ»ñ ʳßáõÙ »Ù ϳÃáõÙ áõ Ññ³ÙóÝáõÙ ÄÇñ ë³ï³Ý³ÛÇÝ` ³Ûɳݹ³Ï áõ Í»ñ:

ºë ¿É Éá×í³Í »Ù ³Û¹ ·»ñ³ÝÝ»ñÇÝ, àñ ³Ûë áõ ³ÛÝ ÏáÕÙÇó Ù³Ùé³Ï³Éí³Í »Ý, ²½³ïáõÃÛáõÝ »Ù ïí»É áïù»ñÇë, àñáÝù ³ç áõ Ó³Ë Ã»Ã¨ Ý»ïí³Í »Ý:

àõ ѳñó »Ù ï³ÉÇë` ÇÝãá±õ »Ù Ñ»°Ýó »ë ÀÝïñí³Í áñå»ë å³ÛÃáõóÇÏ µ¨»é, ØÇÝã¹»é ÇÙ ïáÙëÁ ·Ýí³Í ¿ñ ÙÇÝ㨠ÐÛáõëÇë ѳñ³íÇ Ï»ï»ñÇ ÙÇç¨:

²í»ÉÇ í»ñ¨ å³ñ½³å»ë ãϳÙ, ²Ý½·³Ûݳó³Í »Ù, å³ÑÇÝ »Ù ïñí³Í, â³÷³íáñ, ³Ýã³÷ ɳóáõÙ »Ù ³ÝϳÙ, Îí»ñ³¹³éݳ٠³ñ¹Ûá±ù ·áÝ» ·»Ã ³Ý·³Ù:

àõ ϳñÙÇñ ßáñ»ñáí, ë¨ ×³ÙåñáõÏÝ»ñáí, ì³ëï³Ï³Í ÙdzÛÝ ïϳñ ÙÇ Ù³ñÙÇÝ ØáÉáñí³Í ϳݷÝáõÙ »Ù ³Õ»ï-ë³ñë³÷áí, ²å³íÇÝáõÙ »Ù áõß Ù³Ûñ³ÙáõïÇÝ:

Î÷áñÓ»Ù ³ñ¹Ûá±ù µ³ñÓñ³Ý³É Ýëï»É í»ñÇÝ ×ÛáõÕ»ñÇÝ, ܳٳݳí³Ý¹, áñ Ç°Ù í»ñ³¹³ñÓÇÝ ì»ñÇÝ ×ÛáõÕ»ñÝ ¿°É ³í»ÉÇ ß³ï ²×³Í ÏÉÇÝ»Ý, ÙáïÇÏ ÏÉÇÝ»Ý ³ñ¨ÇÝ, ³ÙåÇÝ:

ì»ñ³¹³ñÓ ¿°É ϳ, í»ñ³¹³ñÓ ¿°É ϳ àõ Ù»ÏÝ »Ù ÑÇÙ³ ÙdzÛÝ »ë áõ½áõÙ, ¶»ñ³¹³ëáõÙ »Ù óÝÍáõÃÛáõÝ ³éϳ, ÆÝÓ ¹»åÇ ÏÛ³Ýù »Ù »ë ׳ݳå³ñÑáõÙ:

àõ ϳñ¨áñ ã¿°, áõ ¿³Ï³Ý ã¿°, ÆÝãå»ë Ïѳëݻ٠³Ù»Ý³í»ñÇÝ ÑÛáõÃ»Õ åïáõÕÇÝ, ØÇ ·áõó» ëáÕ³Ù, Ù³·Éó»Ù ß³ï Ñ»ßï, ´³Ûó ³Û¹ åïáõÕÁ Ïáõï»Ù »ë ³ÝÑ»ï:

82

16 û·áëïáë 2002 Ô³÷³Ý

16 û·áëïáë 2002 Ô³÷³Ý


85

¶àÂ²Î²Ü ²Ü̲Úð²ÌÆðàôÂÚàôÜ àõ ݳ ÍÇͳջó` å³ñ½, ëù³Ýã»ÉÇ, ϳÛï³é ÍÇͳÕáí ºí ³Ù»Ý ÇÝã ¿ñ ß³ï ëù³Ýã»ÉÇ ÷áùñÇÏ í³ñ³½Ç ·ñ³íÇã Ñá·áõÙ, ØÃáõÃÛ³Ý ÙÇçÇó ÷³÷áõÏ ù³ÙÇÝ ¿ñ ·Éáñíáõ٠˳Õáí, ØÇ ÏáÕÙÇ íñ³ ÉáõÛë»ñ ¿ÇÝ ë³ÑáõÙ, ÇÝã-áñ ï»Õ ·ÝáõÙ: ¶³í³é³Ï³Ý ù³Õ³ùáõÙ ï³ùáõÃÛáõÝ ¿ñ áõ µáõÛñ»ñ` ³Ùé³Ý ·Çß»ñí³, êåÇï³Ï í³ñ³·áõÛñÝ»ñáí, ïáÃÇó ßÇϳó³Í Ù³ùáõñ ѳٳñáõÙ ØáÉ»·ÝáõÃÛ³Ùµ, ßÝã³ëå³é ïáÝáõÙ ¿ÇÝ å³ÑÁ ³Ûëûñ Ï»ëûñí³, Þ³ï ëù³Ýã»ÉÇ ÷áùñÇÏ ÙÇ í³ñ³½ áõ ÙÇ ³ÛÉ ïÕ³: àõ Çñ³ñ íñ³, ݳ¨ Çñ³ñ Ù»ç Ïñù»ñ ¿ÇÝ Ù³ñáõÙ ØÇÝã ³ñ¨³ßáÕ, ßá· áõ »ñç³ÝÇÏ Éáõñà ³é³íáïÛ³Ý. ²Ýѳå³Õ ùáõÝÁ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ Ýëï»ó Ýñ³Ýó ³ãù»ñáõÙ ºí Ùݳ¯ë µ³ñáí, ¨ ³ñ¹»Ý ÁݹÙÇßï, ³éѳí»ï µ³Å³ÝáõÙ... ø³Õ³ùÁ Ãí³ó ³é³ÝÓݳѳïáõÏ áõ ³é³ÝÓݳå»ë ×áË, ÝíÇñ³Ï³Ý, â³÷³½³Ýó ³ñï³éáó áõ ³ÝµÝ³Ï³Ý, ³Ýѳí³Ý³Ï³Ý, ÎÛ³ÝùÁ` ѳٳÏí³Í åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ùµ, ɳÛݳñÓ³ÏáõÃÛ³Ùµ, ²ÝͳÛñ³ÍÇñáõÃÛ³Ùµ` Ñ»é³ëï³ÝÝ»ñÇ` å»ñ× áõ ·áóϳÝ:

ØƲÜÒÜàôÂÚàôÜ ÆëÏ ÇñÇÏáõÝÁ ÝáõÛÝå»ë ËÕ×áõÏ ¿ñª ¶³ñݳݳÛÇÝ ½áí, ¹Å·áõÛÝ ó³Í »ñÏÝùáí, àõñ Éáõé ³Ýï³éÁ ÙÇßï ¿É Ã³óáõÏ ¿ñ` Æñ Ï»ãÇÝ»ñÇ Ù»ñÏ ë³Õ³ñÃÝ»ñáí: ºí ³ÙµáÕç ¿áõÃÛ³Ùµ »ë ë»ñ ï»Ýã³óÇ` Èáõé ѻ層Éáí ×á×áõÝ ³åñÇÉÛ³Ý Ð³Ý¹Çë³íáñ, ÁÝïñáíÇ, Ùáõ· Ù³Ûñ³ÙáõïÇÝ` Ü»Õ å³ïáõѳÝÇó ³ÍË³ë¨ Ñëϳ äáÕå³ïÛ³, ÛáõÕáï, ½áñ»Õ ·Ý³óùÇ: ÐÇßáÕáõÃÛ³Ýë Ù»ç Ñ᷻ѳݷëïÇ Øé³ÛÉ-ëå³éݳÉÇó ѳݹÇëáõÃÛáõÝ ¿ñ, ÊÕ×áõÏ ·³ñáõÝ ¿ñ, ³åñÇÉ ³ÙÇëÝ ¿ñ: ÆÙ ßá·»ù³ñßÁ Ùé³ÛÉ ×ãáõÙ ¿ñ ÏáÕùÇÝ É»éݳÝóùÇ, àõñ Ñݳ¹³ñÛ³Ý ËáݳíáõÃÛáõÝ Ï³ñ, ì»Ñ³ßáõù ¿ñ ë·á í³½ùÁ` ͳé»ñÇ... ²é³ëå»É³Ï³Ý, ÝÙ³Ý ¹³çí³ÍùÇ ØdzÝÓÝáõÃÛáõÝ ¿ñ ÇÙ ·ÉËÇÝ ×³ËñáõÙ, ÆÝÓ íñ³ Ù³ÛáõÙ, ÇÙ Ù»ç ϳÕϳÝÓáõÙ, ØdzÝÓÝáõÃÛáõÝÝ ¿ñ ÇÙ Ù»ç ³ÕáÃáõÙ, ØdzÝÓÝáõÃÛáõÝÝ ¿ñ ÇÙ Ù»ç Ý»ñËáõÅáõÙ:

28 û·áëïáë 2002

84

3 ë»åï»Ùµ»ñ 2002


87

²Ü²ì²ðî ÄäÆî ø³ñ³ÝÓ³í³ÛÇÝ Å³Ù»ñ »Ù ³åñáõÙ, ܳѳÝç»É »Ù »ï, ϳճå³ñ³å³ïí»É, ²Ù»Ý³í»ñçÇÝ ÏÇÝÝ »Ù ѳٳñíáõÙ, ºë ÇÝÓ ã»Ù ÅåïáõÙ: ÆÝÓ ·Ý³Ñ³ï»É ã»Ù ϳñáÕ³ÝáõÙ, γ°Ù ³ñųÝÇ ã»Ù, ϳ°Ù ¿É ã»Ù áõ½áõÙ, ²ñ¹»Ý ëÏë»É »Ù ÇÝÓ íÇñ³íáñ»É àõ ¹³¹³ñ»É »Ù ÇÝùë ÇÝÓ Ååï³É: ÂßݳÙÇÝ»ñ »Ù ³Ù»Ýáõñ ÷ÝïñáõÙ, гٳñ ³é³çÇÝ ÃßݳÙÇÝ Ã»¨ ÆÝùë »ë ÇÝÓ »Ù ÑÇÙ³ ѳٳñáõÙ àõ ¹ñ³ÝÇó ¿É »ë ÇÝÓ ã»Ù ÅåïáõÙ: ºñ³ÙÇó í³Õáõó »ï »Ù Ùݳó»É, àñù³Ý ¿É ãí»Ù ã»Ù ѳëÝÇ Ýñ³Ýó, »Ïáõ½ ¹³éݳ٠ÓÇ, áõݻݳ٠åÇñÏ ë³ÝÓ, ²ÛÉ¨ë »ë ÇÝÓ ã»Ù ÅåïáõÙ ëñï³Ýó: »¨ ï»Õáíë ¹³éݳ٠»ë ×áË ·³ÝÓ, гÏÇÝÃ, Ù³ñ·³ñÇï, ëåÇï³Ï ³¹³Ù³Ý¹, ²Ý÷á˳ñÇÝ»ÉÇ ãϳ áã ÙÇ ³ÝÓ àõ ÙÇ ÅåÇïÁ ÏáñáõÙ ¿ ³Ý¹³ñÓ: ºñ¨³Ï³ÛáõÙ »Ù ÇÝÓ »ñ¨³Ï³Û³Í, ¼ÇÉ í³Û»ÉùÝ»ñÇó áõÅ»Õ ßÇϳó³Í, àõ ÝáõÛÝ å³ÑÇÝ ¿É ½·áõÙ »Ù ѳñí³Í, ÄåÇïë ³éѳí»ï ãùíáõÙ ¿ ѳÝϳñÍ: àõ ãϳ۳ó³Í Ù³ñ¹ »Ù ³Ýí³ÝíáõÙ, ê¨ ·áñßáõÃÛáõÝ »Ù »ë Ó¨³Ï»ñåíáõÙ, ì»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ï³Ëï³Ï »Ù ¹³éÝáõÙ, ¾°É »ë ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ÅåÇï ã»Ù ÷ÝïñáõÙ:

86

ÆÝùݳ˳µ»áõÃÛáõÝÇó í»ñ µ³ñÓñ³Ý³Éáí, ¶ñ³·»ï í³ñå»ï ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ»Éáíª ¸³ë»ñ »Ù ï³ÉÇë ½áõï Ó¨³óÝ»Éáí, ¾°É á±Ýó ÇÝÓ Ååï³Ù ³Û¹ ͳÝñ µ»éáí:

ÆÙ ·áÛáõÃÛáõÝÁ Ñ»Ýó Ù»Í Ë³µÏ³Ýù ¿, ÆÝã áñ ÙÇçáóÇ ëÇñá Ù»Í å³ïñ³Ýù, ¶áÛ³ï¨áõÙ »Ù ³é³Ýó ¹³í³Ý³Ýù, â»Ù ϳñáÕ Ååï³É ³é³Ýó ϳ˳ñ¹³Ýù: гñÛáõñ Ù»Ï ³ÝÓ »Ù »ë ׳ݳå³ñÑ»É, гñÛáõñ Ù»Ï ³ÝÓ ¿ ÇÝÓ µ»ÕÙݳíáñ»É, гñÛáõñ Ù»Ï ³ÝÓ »Ù ÇÝùë »ë ¹³ñÓ»É àõ áã ÙÇ ³Ý·³Ù ¹»é ã»Ù Ååï³ó»É: Üëï³Í ¹Çñùáí »Ù µ³Ëïë ù³ñÏáÍáõÙ, ø³ñ»ñ »Ù ÷ÝïñáõÙ, µ³Ûó ãÏ³Ý ù³ñ»ñ, öáßÇ ¿ ÙdzÛÝ ÇÙ ¹áõéÁ ÏáÍáõÙ, àõ ݳ ¿É Çñ Ñ»ï ÅåÇï ãÇ µ»ñáõÙ: ²å߳ѳñ, ë³é³Í Ï³Ý·Ý³Í »Ù ɳó³Í سñ¹áõ ﳷݳåáí` ÙÇ µ³Ý Ïáñóñ³Í, ÆëÏ Ç±Ýã Ïáñóñ³Í... ëó÷íáõÙ »Ù ѳÝϳñÍ, àñï»±Õ »ë ÷Ýïñ»Ù ÅåÇïë Ïáñóñ³Í: öáùñÇÏ ùÙÍÇͳÕ, ·áÝ» ßñÃáõÝùÇ ÷áùñÇÏ ï³ï³ÝáõÙ, ÄåÇï³ÝÙ³Ý ÇÝã-áñ Ó¨³óáõÙ, àõ áã ¿É ÍÇͳÕ, ùñùÇç, ÑéÑéáó, Àݹ³Ù»ÝÁ Ýáõñµ, ûè Ååï»óáõÙ: Äåǯï, ³°Û ÅåÇï, áñï»±Õ »ë Ïáñ»É, à±õñ »ë ·Éáñí»É, á±õñ »ë ³Ý¹áõݹí»É, à±õÙ »ë ¹áõ Éë»É, ³Û¹å»ë ³ÝÇÍí»É àõ ÇÝÓ ³ÝÅåÇï, ³ÝÅåÇï ÃáÕ»É: ØÇ ·áõó» ·Ý³Ù Ùáï³Ï³ ßáõϳ, γ٠ѳñ¨³ÝÇó ÙÇ µ³Å³Ï Ëݹñ»Ù, γ٠˳Ýáõà ·Ý³Ù, ï»ëݻ٠óñÙÁ ϳ ØÇ ù³ÝÇ ÏÇÉá áñ³ÏÁ ï»ÕÁ ÅåÇï »ë ·Ý»Ù: ÄåÇ°ï »ë ³éÝ»Ù, ÅåÇ°ï ïáõÝ µ»ñ»Ù, àëÏñáï ¹»ÙùÇë ÅåÇï ѳ·óÝ»Ù, ÆÝùë ÇÝÓ Ååï³Ù, ÅåÇï³íáñí»Ù àõ Ååï³Ù »ë ÙÇßï, ³Ý³í³ñï Ååï³Ù: 11 ë»åï»Ùµ»ñ 2002


89

ÐàðÆÜì²Ì вìÆîºÜ²Î²ÜàôÂÚàôÜ ºë ÑáñÇÝáõÙ »Ù ѳíÇï»Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ¸³éÝáõÙ »Ù ÷³ñó٠ϳݳ㠻ըÝÇ, ´áÕµáç »Ù ï³ÉÇë Íáí ûï³ñáõÃÛáõÝ, ìñ³ë »Ù ³éÝáõÙ óáÕÁ` »ÕÛ³ÙÇ: ²Ûëå»ë ³åñáõÙ »Ù »ñϳñ åáõñ³ÏáõÙ, àõñ ÑÇÝ· ï³ñÇ ³é³ç »ë áïù ¹ñ»óÇ, ÌÇÉ»ñ ïí»óÇ, ³ñÙ³ï Ó·»óÇ, ×ÛáõÕ³íáñí»óÇ, ºñµ»ÙÝ ³é³ï å³ñ³ñï³óí»óÇ, ë³Õ³ñóóí»óÇ: àõ ³Ýóáñ¹Ý»ñÝ ÇÙ ÙÇçáí ³Ýó³Í, ÆÙ ãáñáõÃÛáõÝÇó ϳ٠¿É ϳñÇùÇó Çñ»Ýó ¹ñ¹í³Í, ÆÝÓ çáõñ ïí»óÇÝ, ÃáÕ»óÇÝ ÇÝÓ Ã³ó, ºë ¿É ͳÕÏ»óÇ` ³é³ï ë»ñÙݳíáñí³Í: ÐÇÙ³ ³ßáõÝ ¿ ÇÙ åáõñ³Ï ·³ÉÇë` î»ñ¨³Ã³÷áí, ë³éÁ ·áõÛÝ»ñáí ³ÝÓñ¨³íáñí³Í, àõ ϳݳã ÷ß»ñë »ë ßáß³÷»ÉÇë` ø³ÙáõÙ »Ù ûñ»ñ` å³ïÙáõÃÛáõÝ ¹³ñÓ³Í: àõ ÝáÕϳÉÇáõÃÛáõÝÇó »ë ÇÙ å³ïÙáõÃÛ³Ý àõ ÇÙ ¹»ñ»ñÇó åáõñ³ÏáõÙ Ï»ñï³Í` î»ñ¨³Ã³÷ »Ù ³ßݳÝÇó áõ½áõÙ, ܳ˳ÝÓáí ݳÛáõÙ ßáõñçë Ù»ñϳó³Í: ºí å³ï³ë˳ÝíáõÙ »Ù µáÉáñ ÏáÕÙ»ñÇó -¸áõ »Õ¨ÝÇ° »ë, áõ á°ã Í»ñ³ó³Í, ÐÇßÇ°ñ, ϳݳãáõÃÛ³Ý »ë ¹áõ ¹³ï³å³ñïí³Í, ²Ýí»¯ñç ϳݳãáõÃÛáõÝ ¿ ù»½ ׳ϳﳷñí³Í: Ê³Õ³Õ ³ßáõÝ ¿ ÇÙ ßáõñçÁ µ³½Ù³Í, Ê³Õ³Õ åáõñ³Ï ¿ ßáõñçë Ù»ñϳó³Í, àõ ³Ýóáñ¹Ý»ñÝ ¿É ¹³ñÓ»É »Ý ë³Ï³í, ºë çáõñ »Ù áõ½áõÙ áõ ï»ñ¨³Ã³÷:

88

²ßݳݳåÇÕÍ ·áõÛÝ »Ù íñ³ë »ë ³é»É, ¸³ñÓ»É »Ù ããí³ÍÝ»ñÇ »ñ³Ý»ÉÇ ûè³Ý, γݳã áõ ÷³ñó٠»Ù ÝáñÇó Ùݳó»É àõ ݻݷ ϳï³ÏÁ ó÷³éáÕ ³ßݳÝ:

ÆÝÓ µ³ÅÇÝ ÁÝÏ³Í Ï³Ý³ãáõÃÛáõÝÇó Ðá·Ý³Í ɳóáõÙ »Ù, ɳóë ¿É, ë³Ï³ÛÝ Î³Ý³ã ÏáÝ»ñë »Ý íñ³ë Ùݳó³Í. ºë ß³¯ï Ñá·Ý»É »Ù Ç٠ѳí»ñÅáõÃÛáõÝÇó: 21 û·áëïáë 2002 §äÉ»ßϳ¦

Àܸì¼àôØܺðê ì³é ÉáõÛë»ñÇ å³ñ ¿ ÇçÝáõÙ ÑáñǽáÝÇÝ, àëÏ»ÑÛáõëí³Í ׳׳ÝãÝ»ñÇ Ë³Õ ¿ ëÏëíáõÙ, æÇÝç óáÉù»ñÁ ÷áÕ÷áÕáõÙ »Ý ³ÝÙ»ÏÝÇÝ, Ì»ñ ³ñ÷ÇÇ Ñáõñ ·³ÉáõëïÝ ¿ ÑÇÝ ³ß˳ñÑÁ áÕçáõÝáõÙ: Ðñ×íáõÙ ¿ µÝáõÃÛáõÝÁ ³¹³Ù³Ý¹» ×Çã»ñáí, òáÕ áõ »ÕÛ³Ù ³Ýß»ç Ñáõñùáí µáñµáùí³Í` Ì÷Í÷áõÙ »Ý ÁÝÓ³ÝùÝ»ñÇ »ñ³Ý·áí, äëåÕáõÙ »Ý ³É ·áõÛÝ»ñÇ ßÇûñáí: Èáõë³ÝáõÙ ¿ ¨° ÙÇ ïÕ³ Ùé³ÛÉáï àõ, ÍÍ»Éáí áõݳÛÝáõÃÛáõÝ ³ñ¨Çó, ȳɳѳé³ã ½³Ý·³ÏáõÙ ¿ åÇñÏ Ï³ñáï, ê÷ñÃÝáõÙ ¿ ëñï³µËí³Í ½³ñÃáÝùÇó: ø³Ý¹íáõÙ »Ý ïËáõñ áÕµ»ñ Ñáõ½ÙáõÝùÇó, ²Ýëå»Õ³ÝÇ áõ ¹³éݳ·áõÛÝ Å³Ýï ¿ Ëáóáï Âßí³é, Éùí³Í áõ ï³ñ³Ù»ñÅ ßáÕù»ñÇó ä³ï»É Ýñ³ ï³ÝÇùÝ»ñÁ ÏÝ×éáï: àõ ѳ·Ý»Éáí ¹Å·áõÛÝ-¹³ÉáõÏ ³ÝÑáõëáõÃÛáõݪ îËñ³ÑáõÝã ݻݷ ÃáõÛÉ ù³ÛÉ»ñáí ٳѳ·áõÛÅ` ÀÝóÝáõÙ ¿ ³é³íáïÁ` ó³Ý»Éáí ÃáõÛÝ, ´³Ûó Ýñ³Ý DZÝã ݳ ËÙ»É ¿ ½áñ»Õ³·áõÛÝ Ñ³Ï³ÃáõÛÝ: 5 ÑáÏï»Ùµ»ñ 2002


91

ò²Ú¶²Ü첶

Àܸ²è²æ ø²ÚȺð

ºñ³½áõÙ ¿ñ ÇÙ ·Çß»ñÁ ³Õç³ÙáõÕçÇÝ Ðñ³ß³÷³é áõ Ï»é³ë» í³é ßáõñûñáí, ²Ùáõñ ÷³ñíáõÙ, ѳٵáõñáõÙ ¿ñ ÙÕÓ³í³ÝçÇÝ, ¶³É³ñíáõÙ ¿ñ Ññ×í³ÝùÇ áéÝáõÙÝ»ñáí: àÕçáõÝáõÙ ¿ñ ÇÙ ·Çß»ñÁ ó³Û·³µ³óÇÝ` æÇÝç ³ñï»ñÇó »ï ù³ß»Éáí ë¨ ëïí»ñÝ»ñ, îñíáõÙ ¿ñ ݳ Ù³Ñí³Ý ³Ñ»Õ ßáõñçå³ñ»ñÇÝ` ²ñӳϻÉáí ³ñóáõÝùÝ»ñÇ ½áñ»Õ ßÇûñ: àõ ѳÉíáõÙ ¿ñ ÇÙ ·Çß»ñÁ »ñ³½Ý»ñÇ, ̳ͳÝáõÙ ¿ñ ÉáõÛëÇ µÍ»ñ, ÉáõÛëÇ óáÉù»ñ, γåïáõÃÛáõÝ ¿ñ ݳ Çç»óáõÙ Íáí ·»Õ³ÝÇ æÇÝç áõ ѳݹ³ñï ϳٳñÝ»ñÇÝ ÇÙ ÑáÝù»ñÇ: 5 ÑáÏï»Ùµ»ñ 2002

ÆÜøܲ´àôÄàôÂÚàôÜ Ä³Ù³Ý³ÏÝ ³ÝóÝáõÙ ¿, áãÇÝã ãÇ Ï³éáõóáõÙ, Ðáï³Í ³éí³Ïáí ÓÙ»é ¿ ÑáëáõÙ, êå³éݳÉÇùÝ»ñ »Ý ½áõï Ññ³ÑñíáõÙ, ºë å³ñåíáõÙ »Ù áõ ÉÇóù³Ã³÷íáõÙ: öáËѳïáõóíáõÙ »Ù ïÇñáç ÏáãáõÙáí, î»ñ »Ù »ë ¹³éÝáõ٠ٳϳµáõÛÍÝ»ñÇ, ³·³¹ñíáõÙ »Ù »ë »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù àõ ï³å³ÉíáõÙ »Ù ·³ÑÁÝÏ»óáõÙáí: ÆÝùݳµ³ó³ñÏ »Ù »ë ѳÛï³ñ³ñáõÙ àõ ³ÏÝϳÉáõÙ »Ù ÇÝùݳѳëï³ïáõÙ, ÜáñÇó ½µ³ÕíáõÙ »Ù ÇÝùݳµáõÅáõÃÛ³Ùµ, سϳñáõÛÍÝ»ñÇë ÃáõݳíáñáõÃÛ³Ùµ:

90

ÆÝùë ÇÝÓ ÏñÏÇÝ ÏñÏÝûñÇݳÏáõÙ, ÆÝÓ³ÝÇó Ù»ÏÇÝ ³éí³Ï »Ù Ý»ïáõÙ, Ðáï³Í ÓÝѳÉáí ³ñù³ »Ù ûÍíáõÙ, ³·³¹ñíáõÙ »Ù áõ ٳϳµáõÍíáõÙ:

12 ÑáÏï»Ùµ»ñ 2002

²é³íáïÛ³Ý µ³ñ·³í³×í³Í, Ðá·Çë, ëÇñïë åáÕå³ï³óñ³Í, гëï ·³í³½³Ý Ó»éùë µéÝ³Í ºë ù³ÛÉ»óÇ ù»½ Áݹ³é³ç: ²é³íáïÛ³Ý Áݹ³ñÙ³óí³Í, ê³éÁ çáõñÁ ÏñÍùǹ Ëñ³Í àõ Ïñù»ñÁ Ù»ç¹ »÷³Í ¸áõ ù³ÛÉ»óÇñ ÇÝÓ Áݹ³é³ç: ´³ñ·³í³×í³Í-Áݹ³ñÙ³óí³Í Ø»Ýù ù³ÛÉ»óÇÝù Çñ³ñ ³é³ç, ºÏ³Ýù-ïíÇÝù Çñ³ñ ѳé³ã« î³ñ³Íí»óÇÝù »Ã»ñ, Ó³Ë, ³ç: àõ ù»½³ÝÇó Áݹ³ñÙ³óí³Íª ºë ù³ÛÉ»óÇ ù»½ÝÇó ³Ýó³Í, àõ ÇÝÓ³ÝÇó µ³ñ·³í³×í³Íª ¸áõ Ñáë»óÇñ ÇÝÓ³ÝÇó ó³Í: 19 ÑáÏï»Ùµ»ñ 2002


93

вÜð²äºîàôÂÚ²Ü Ðð²ä²ð²Î Ð³Ý»É »Ý ³ãù»ñë ÇÙ ï³ñÇÝ»ñÁ, öá˳ñÇÝ»É »Ý ³Ùñ³Ïáõé ÷áóËáí àõ »ë ù³ÛÉáõÙ »Ù Ù»Í ÷áÕáóÝ»ñáí, ÐÝÓáõÙ »Ù Ù³ñ¹Ï³Ýó ÇÙ ³ãù-÷áóË»ñáí:

سïÝí³Í »Ù »ë Ëáßáñ Ëáõ׳åÇ, ²É»µ³Ëí³Í »Ù áõ ³É»ÏáÍí³Í, ݳå³Ñ³ñí³Í »Ù, ÇÝùë ÇÝÓ Ïáñóñ³Í àõ í»ñ³Íí³Í »Ù ï·»ï ³Ý׳ñÇ:

²ßݳݳÙáõïÇ í»ñçÇÝ ×Ç·»ñáí ÀÝïñÛ³É »Ù ·ïÝáõÙ Ù»Í ³ÙµáËÇ Ù»ç, ²ñ¨³·³ÉÇ í»ñçÇÝ ï³å»ñáí Üñ³Ý ÷áóËáõÙ »Ù »ñ³½Ý»ñÇë Ù»ç:

ȳÉÏí»É »Ù »ë ÇÙ ÃáõÉáõÃÛáõÝÇó, ÎáÕÙÝáñáßáõÙë Ïáñóñ»É »Ù »ë, ÜÛ³ñ¹³Ý³ÝáõÙ »Ù »ë ³Ù»Ý ÇÝãÇó, Ðá·Ý»É »Ù ÝáõÛÝÇëÏ ÇÝùë ÇÝÓ³ÝÇó:

àõ ÑdzÝáõÙ »Ù »ë ÇÙ Ñݳñáí, ܳ ÑdzóÝáõÙ ¿ ÇÝÓ ëÇÝ ù³ÛÉí³Íùáí, öáóËë ÙÇ ÏáÕÙ »Ù ÑÇÙ³ »ë ¹ÝáõÙ, öá˳ñÇÝáõÙ »Ù ϳÝãáÕ Ñ³Û³óùáí:

²Ñ³µ»Ïí³Í »Ù ÇÙ ³å³·³ÛÇó, ÆÝÓ í³ÕÁ ëå³ëíáÕ ïËáõñ ûñí³ÝÇó, ÆÙ ÑÇÙ³ñ áõ ëÇÝ ·áõß³ÏáõÙÝ»ñÇó àõ ÇÙ ÑÇí³Ý¹áï ³ÝÙïáõÃÛáõÝÇó:

ÆëÏ Ï³ÝãáÕ Ñ³Û³óù ûñ¨ë ãáõÝ»Ù, ¸»°, ï³ñÇÝ»°ñë ɳí ã»Ý ³ß˳ï»É, ØdzÛÝ ÷áóË»ñ »Ý Ýñ³Ýù ÇÝÓ ïí»É, ØdzÛÝ ÁÝïñ»Éáõ Ñݳñáí ûÅï»É:

²ÕáÃ»É ã³ÕáûÉáõ »ñÏÙïáõÃÛáõÝÇó øñùñí»É »Ù »ë, ÇÝùݳËáßï³Ý·í»É, ÈÇÝ»É ÉÇÝ»Éáõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ²Ýí»ñç ½½í»É »Ù áõ ˻ɳ·³ñí»É:

ºí »ë ù³ÛÉáõÙ »Ù ï³ù ³ßÝ³Ý ÙÇçáí, öáóËáõÙ »Ù Ù³Ûûñ, ³ÝÃÇí ³Ýóáñ¹Ý»ñ àõ ѳٵ»ñ³ï³ñ ëå³ëáõÙ »Ù ëÇñáí ÆÝùë ÷áóËí»Ù ÙÇ ·áõó» ÙÇ ûñ:

ºí ÇÝãå»ë ÑÇÙ³ »ë í»ñ³÷áËí»Ù àõ 㻽áù³óݻ٠˳ݷ³ñáõÙÝ»ñë, ºí ÇÝãå»ë, ÇÝãå»¯ë »ë 㻽áù³óݻ٠àõ µÝ³çÝç»Ù ³ñѳíÇñùÝ»ñë: 3 ÝáÛ»Ùµ»ñ 2002

92

ÆÜøܲ´àÔàø ²Ú¶àôØ

5 ÝáÛ»Ùµ»ñ 2002


95

ÈêÆ°ð, ²äðº±È ºê

94

-ÈëÇ°ñ, ³åñ»±É »ë: -¶áõó», »ñ¨Ç±: -ÈëÇ°ñ, ³ñµ»±É »ë, Þá°õï« áõßùÇ° ³ñÇ: -Îáõ½»Ý³ÛÇ, ûñ¨ë ÈÇÝ»É ùÇã ³ñµ³Í, ÎÛ³Ýùáí ·ÇÝáíó³Í: -гå³, ³ÛÝ á±í ¿ñ úñÑÝáõÙ í³Û»É³Í, »` ÇÝùÝ ³åñ»É ¿, Æ°ñ Ñ»ï »Ý ³åñ»É: -²Ýó³Í µ³Ý»ñ »Ý` лïù»ñ ãÃáÕ³Í: -лïù»°ñ ãÃáÕ³±Í, лïù»ñ ÃáÕ»É »Ý, ¸»°, ÙÇ° áõñ³óÇñ: -ºë ³Û¹åÇëÇÝÝ »Ù: -ÈëÇ°ñ, ÉëÇñ ¹áõ Ïá°õÛë ã»±ë: -ÆëÏ, DZÝã ¿, Ù»±Õù ¿: -²ÛÝ ¿É ÇÝãåÇëǯ: -Ø»Õù ã¿° ¹³, í»°ñù ¿` ì³Õáõó ëådzó³Í: -гٳ¯ û åÇÝ¹Ý »ë: -ÆÝÓ åݹ»óñ»É »Ý: -ÆÝãå»±ë, Ëáó»Éá±í: -º°í å³ï³Ñ»É ¿ ܳ¨ ³Û¹ Ó¨áí: -àõ ¹áõ ¹³ñÓ»É »ë Êï³óí³Í Ùñáí ä³ñ÷³Ïí³Í Ïáñáí« Ü»Ý·³¹³°í ³Õí»ë... -ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »ù ÆÝÓ å³ïñ³ëï»É »Ý ´³í³Ï³Ý ѳçáÕ: -²Ûá¯, ã»ë ³ëÇ áãÇÝã: ØdzÛÝ Ã», »ë ù»½ î»ë»É »Ù ݳ¨ ºñϳñ åáõñ³ÏáõÙ, àõñÇßÝ »ë ³ÛÝï»Õ,

î³°- ϳ°-íÇ°Ý áõñÇß: -ÆëÏ á±ñ åáõñ³ÏáõÙ, àõé»ÝÇÝ»ñDZ: -²Û¹å»±ë ¿ Ïáãíáõ٠гí³ù³ï»ÕÇÝ: -²Ýí³ÝÇñ ¹áõ ³ÛÝ ÆÝãå»ë áñ Ïáõ½»ë, ØdzÛÝ, ³Û¹ ÏÛ³ÝùÇë ÜáñÇó ã¹Çåã»ë: -²¯Ë, »ë Ò»½ ÏÍ»óǯ± ػͳñ·á Çß˳Ý, Ò»ñ¹ ³Ù»Ý³ÛÝ ¶»ñ³½³ÝóáõÃÛáõÝ: -ÆßË³Ý »Ù ÷áùñÇÏ àãÇÝã ã»ë ³ëÇ: ÈëÇ°ñ, Ñá·Ý»óÇ ø»½ Ñ»ï Ëáë»Éáõó: -¸áõ Ëáõë³÷áõÙ »ë øá å³ï³ë˳ÝÇó, ÆßË³Ý å³ïí»ÉÇ°: -гݷÇëï ÃáÕ ¹áõ ÇÝÓ Ð»·Ýá°ï ·³ñß»ÉÇ: -úѯ, ³°Ë ³Û¹å»ë, ²ÝóÝáõÙ »Ýù ³ñ¹»Ý ìÇñ³íáñ³ÝùDZ: ¸»°, ÉëÇ°ñ áõñ»ÙÝ Üí³½³·á°õÛÝ Çß˳Ý... -¾Û°, »ë ϳ٠¹»é ³ÛÝù³Ý, àñ Ñ³×³Ë µ³í³Ï³Ý ÆÝùݳëå³ÝáõÃÛáõÝ ¶áñÍ»Ù ß³ï ¹³Å³Ý, àñå»ë »ñ³ßËÇù ÆÙ ³Ûë Ëáëù»ñÇ ÐÇÙ³ ¿É ù»½ »Ù ØáËñ³óÝáõÙ ÇÙ Ù»ç, ¶Ý³°, ·áõÙ³ñíÇ°ñ ÆÙ ãáñáõÃÛ³ÝÁ© ¶áõó»± Ã» ݳ¨ ²ñÃݳóݻ٠ÙÇ ûñ: 13 ÝáÛ»Ùµ»ñ 2002

Ðය´àôIJð²Ü ºë ·Åí»É »Ù Áëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, âÇ Ï³ñ»ÉÇ ³Û¹ù³Ý ϳñáõë»É Ýëï»É àõ ·É˳åïáõÛïáí ¹ñ³ÝóÇó ÇçÝ»É, ÂáÕÝ»É Ñ»é³Ý³É, ÷áñÓ»É Ùáé³Ý³É, ´³Ûó í»ñ³¹³éÝ³É áõ ÝáñÇó Ýëï»É: àõ áÉáñ-ÙáÉáñ ϳ٠í»ñ¨-Ý»ñù¨, ¼³Ý·»ñ, ÕáÕ³ÝçÝ»ñ, ³Ý×áéÝÇ ×Çã»ñ, àõ ϳñáõë»ÉÝ»¯ñ, áõ ϳñáõë»ÉÝ»¯ñ, àõ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ½ÇÉ ½µáë³Û·ÇÝ»ñ, ÜáñÇó åïáõÛïÝ»ñ, ³ÝÃÇí ÃéÇãùÝ»ñ, ÆÝùݳÙáé³óÙ³Ý Íáí ·³É³ñáõÙÝ»ñ, àõ ï³ù ·áõÛÝ»ñáí, á×áí ÇݹǷ᫠Èñ³óáõÙÝ»ñáí ÇÙ ÏÛ³ÝùÇ ³Ý·á ²Õ³Õ³ÏáõÙ »Ù ·áÑ ÍÝÍճݻñ` ÆÙ Ù»ç ïáÝ»Éáí ÇÝã-áñ ÊÛáõë³óí³Í Ù»Í Ñ³ÕóݳÏÝ»ñ: àõ ÝáñÇó ïñí»Éáõó ÇÝùݳóÝÍáõÃÛ³Ý êáõñáõÙ »Ù ¹»åÇ Ñá·»µáõųñ³Ý, ÊÙáõÙ »Ù ³Ýѳ· ¹»Õ-ϳñáõë»ÉÝ»ñ àõ ³ËïáñáßíáõÙ »Ù ϳñáõë»É³Ù»ï àõ ³ÝµáõÅ»ÉÇ Ï³ñáõë»É³ÙáÉ« Ü߳ݳÏáõÙ »Ý óÙ³Ý µáõÅáõÙÝ»ñ` Ìáí, ϳñáõë»ÉÝ»ñ, Íáí-ϳñáõë»ÉÝ»ñ:

17 ÝáÛ»Ùµ»ñ 2002


97

ä²ð¼²äºê

²¶è²ì... ÀÜκðø... îºêàÔàôÂÚàôÜ: àîøÆ ìð²

ºë ³Ù»Ý³í³ïÁ ã»Ù, ä³ñ½³å»ë, »ë ëáõñµ ã»Ù, ä³ñ½³å»ë, »ë å³ñ½ ã»Ù, »¨, ³Ù»Ý ÇÝã å³ñ½ ¿, ä³ñ½³å»ë, ÓÙ»é ¿ ÑÇÙ³ àõ ¹»é ³í»ÉÇÝ` ¶Çß»ñ ¿ ÑÇÙ³, àõ ÁÝïñ³Íë Ù³ÛñáõÕÇÝ îáõñù ¿ ï³ÉÇë ÙÕÓ³í³ÝçÝ»ñÇÝ, ä³ñ½³å»ë å»ïù ¿ ÇÝùݳËñ³ïí»É« ÆÝùݳËáëïáí³ÝáõÃÛáõÝ »ñµ»ÙÝ ³Ý»É: ºë ³ÝÇÍí³Í »Ù, ºë ³ÝÇÍí³Í »Ù ÙÇßï ÷Ýïñï»Éáõ àõ ã·ïÝ»Éáõ, ãѳ·»Ý³Éáõ, âϳ۳ݳÉáõ å³ñ½³ÙïáõÃÛ³Ùµ, ä³ñ½ ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ùµ` áñÏñ³ÙáÉáõÃÛ³Ùµ: ì»ñ³åñáõÙÝ»ñáí` ï³å³ÉáõÙÝ»ñÇ ¶áÝ» ÇٳݳÛÇ ÇÝÓ ³ÝÇÍáÕÇÝ, ä³ñ½³å»ë, ï»ÕÁ ·áÝ» ÇٳݳÛÇ, ºñÏÝùáõÙ ¿ ݳ, û` ÇÝÓÝÇó Ý»ñù¨, ä³ñ½ ϳ߳éùÝ»ñáí, ëáõñµ ³ÕáÃùÝ»ñáí, γ٠¿É ·³Ý·»ñáí, áëÏñÇ ÑÛáõÃáí Üñ³ Ùáï ·Ý³ÛÇ, Æñ»Ý ù³ç ѳÛïÝÇ äáéÝϳÍÝáõݹ ³ÝáõÝÝ»ñÇóë áñ¨¿ Ù»Ïáí ½áõï Ý»ñϳ۳ݳÛÇ, Ü³Û»Ç ³ÛÝ ï»ÕÇÝ, àõñ »ë å³ñ½³å»ë ØÇßï ¿É Ý³ÛáõÙ »Ù ä³ñ½³¹ÇñùáõÃÛ³Ý ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, àõ Çñ ³Ý»ÍùÁ Çñ»Ý »ï ï³Éáõ å³ñ½³ÙïáõÃÛ³Ùµ, àõ Çñ ³Ý»ÍùÁ Çñ»Ý ÇëÏ í½áí ºï ÷³Ã³Ã»Éáõ å³ñ½³Ù»ïáõÃÛ³Ùµ ä³ñ½³å»ë ßßÝç³ÛÇ ùÙÍÇͳջÉáí` §ºë ù»½ áõ½áõÙ »Ù¦:

96

8 ¹»Ïï»Ùµ»ñ 2002

²ÝáõÙ »Ù ѳñí³Í ºë ÙÃáõÃÛ³Ý Ù»ç, ÆëÏ Ñ»ïá Ññ¹»Ñ, γÛͳϳíáñí³Í ÌáõËÁ óáõÛó Ïï³ ÆÝÓ ÉéáõÃÛ³Ý Ù»ç ´áó»ñÝ Çñ ·áõÝ»Õ. ¸³° ¿ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ: òáõñï ¿, ù³ÙÇ ¿` ÐÛáõëÇë³íáñí³Í, ºñµ»ù ã»Ù ï»ë»É ²·é³íÝ»ñ ï·»Õ, â»Ù ¿É áõÝ»ó»É, лùdzÃÝ»ñ »ë` ß»Õ, â»Ù ¿É ÁݹáõÝ»É Ø³ñÇËáõ³Ý³ γ٠áõñÇß ³ÛÉ ¹»Õ, Èáõé Ýëï»óñ»É »Ù àõë»ñë` ÃÇÏÝ»Õ ì³ÛñÇ ·³Ûɳï»Õ ²Ûëï»Õ áõ ³ÛÝï»Õ: òñïÇó ï³ùáõÃÛ³Ý Ò»éùáí ßñç³Ý »Ù ¶Í»É »ë ß³ï Ý»Õ, ø»½ áã Ù»ÏÇÝ â»Ù ïí»É, µ³Ûó¨ â»Ù ·Ý»É ù»½ ë»Ë àëÏ» çáõñ, åÕå»Õ, ´³ó »ë ÃáÕ»É ÇÝÓ ¸áõ ³ÛÝï»Õ, áñï»Õ γ٠¨° »ë, ¨° ¹áõ ܳ¨ ѳ۳óùÝ»ñ Ü»ñëÇó ÇÙ ³ÝÏ»ÕÍ Ðñ»ßï³Ï³ëï»ÕÍ, àõ »ë ã»Ù ϳñáÕ Ì³Ûñ³Ù³ë»ñáõÙ ¸³éÝ³É Ï»ÕÍ,

»¨ »ñÏÇÝùÁ ³÷áõÙ ¿ Ý»ñù¨ êáõñ ï»ëáÕáõÃÛáõÝ, ºñÏáõ ËËáõÝçÝ»ñ, Ø»ï³ùë» ûñ»ñ àõ ³ñóáõÝù³ëï»ÕÍ î³ù ßáÏáɳ¹Ý»ñ, ¸é³Ý óÏáóÝ»ñ àõ ݳ¨ µ³óáõÙ, ¸é³Ý` ÇÙ ÏáÕÙÇó àõ ѳñí³Í ÝáñÇó, ö³Ëáõëï, ÷³Û÷³ÛáõÙ, îáõÝë ·ÉáñíáÕ ÐÛáõóÍáñ Ù»Í ¹»ÕÓ, àõ ÙÃáõÃÛ³Ý Ù»ç ØÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ, ijÝï³Ëï ѳïϳå»ë, Úáûñáñ¹ »ñÏÇÝù, ´³ñÓñáõÃÛáõÝ µÝÇó í»ñ, ¾É ã»Ýù ³ñÃݳݳ Ù»Ýù ºñÏáõëáí ³Ûëå»ë: àõ ãÙáé³Ý³ë ¸áõ ³Ù»Ý ·Çß»ñ ÆÙ ³Û·áõÙ ïÝÏ»É ¸³É³ñ Ï»ãÇÝ»ñ, ÀÝÏ»ñù¹ ѳݻë, ²ñ·³Ý¹¹ ù»ñ»ë, ²Û·áõë ÑáÕ»ñÁ ÖáË å³ñ³ñï³óÝ»ë, àõ µ»ñ³ÝáõÙë ê»ñÙݳó³Ý ³Ý»ë, ê»ñÙݳ˳ջñáí ÆÙ íñ³ Ùǽ»ë: 8 ¹»Ïï»Ùµ»ñ 2002


99

ø²Ü¸²Î

SARO

ö³Ïí³Í ÙÇ ÷áùñÇÏ, ųé³Ý·í³Í ËóáõÙ î»Õ³íáñíáõÙ ¿ñ, ÙÇ Ï»ñå ѳñÙ³ñíáõÙ àõ ÇÝùÝ Çñ»ÝÇó Ù³ñ¹áõÏ ¿ñ Í»÷áõÙ, ì»ñóÝáõÙ ¿ñ ݳ åÇݹ ËÙáñ³·áõݹ, ¸áݹáÕ³ÝÙ³Ý ÙÇ ÇÝã-áñ ³ÛÉ ·áõݹ, ´³ñ³Ï ÷³ÛïÇÏÝ»ñ, ݳ¨ Ù»Ï Ñ³ëï ÷³Ûï Ò¨áõÙ ¿ñ ¹ñ³Ýù, ѳïáõÙ áõ ÏïñáõÙ, î³ßáõÙ ¿ñ ѳå×»å áõ í»ñ³Ó¨áõÙ, γ°Ù ѳçáÕí³Í ¿ñ Çñ ·áñÍÁ ѳٳñáõÙ, γ°Ù ¿É ݳۻÉáí` ï»ëÝáõÙ ¿ñ ³Ý¹áõݹ, àõ ã¿ñ ѳå³ÕáõÙ, ÝáñÇó ¿ñ ëÏëáõÙ, àõ ·Ý³ó... ³Ù»Ý ÇÝã Ýáñ ëÏǽµ ¿ñ ³éÝáõÙ, Øǯ ˳éݳß÷áÃ, Ùǯ Çñ³ñ³ÝóáõÙ, ʻɳ·³ñáõÃÛáõÝ, Ùáɳ·³ñáõÃÛáõÝ, ¶ÇÅ, Ýå³ï³Ï³Ù»ï Íáí ÷áõÃÏáïáõÃÛáõÝ, ܳ¨ ëáí³ÉÉáõÏ ×·Ý³íáñáõÃÛáõÝ àõ ¨° ÙÃÝß³Õ, á°õ óÝáñù ·Çß»ñ, гݹ³ñï ³é³íáï, ³ù³Õ³Õ³Ï³Ýã, àõ ¨° í³ñ³·áõÛñ, á°õ ¹ñ³ ³ÝÏáõÙ. Ðñ³¯ßù, ѳÛïÝáõÃÛáõÝ, ÃñÍí³Í Ï»ñå³ñ, ö³¯éù, ѳÕóݳÏ, ÇÝùݳù³Ý¹³ÏáõÙ, ÌÝá¯õݹ, ÇÝùݳÝÙ³ÝÇ ù³ñ» ³ñ³ñáõÙ, γ¯éù, ¹»åÇ ÏÛ³Ýù, ÇÝùݳϳ۳óáõÙ:

¶»ñ»í³ñ»¯É, ÆÝÓ ß³ï Ñ»ßï ¿ ·»ñ»í³ñ»É, ìñ³ë ݳۻÉ, ´³í³Ï³Ý ¿ Ù»Ï Ñ³Û³óùáí Ýß³Ý ³Ý»É, Ø»Í Ï³Ù ÷áùñÇÏ, îѳ×, ³Ý¹áõñ ϳ٠¹áõñ»Ï³Ý ²ãÇÏÝ»ñáí ÇÝÓ ¹áõñë ѳݻÉ: ¶»ñ»í³ñ»°É, ÆÝÓ ß³ï Ñ»ßï ¿ ·»ñ»í³ñ»É àõ ÇÙ Ù»çáí Þ³ï ¿Å³Ý ¿ »ñè»Ï»É, àõ ÇÙ Ù»çáí, ÇÙ ³Ùñ³Ïáõé áëÏáñ Ù»çùáí γÛͳϳëï»ÕÍ ÌÇñ ϳÃÇÝáí, ³Ýí»ñ³¹³ñÓ ³ñ³Ñ»ïáí, áïùáí, ßáõùáí, ø³Õóñ ϳÃáí, ï³å ³ñ¨áí ³ñïë Ñ»ñÏ»É:

18 ¹»Ïï»Ùµ»ñ 2002

àõñ³Ë³óÝ»°É, ÆÝÓ ß³ï Ñ»ßï ¿ áõñ³Ë³óÝ»É, ÆÝÓÝáí ³åñ»É, Þ³ï ¿Å³Ý ¿ ÇÝÓÝáí ³åñ»É, ÆÝÓÝáí ï³ñí»É, ÆÝùݳÁÝͳ ³é³ëå»Éáí, ʳÕáí, ï³Õáí, É»·»Ý¹Ý»ñáí, ê³ÕÙáëÝ»ñáí áõ ûñÑÝ»ñ·áí ÇÝùݳïñí»É:

98

îÇñ³å»ï»¯É, ÆÝÓ ß³ï Ñ»ßï ¿ ïÇñ³å»ï»É, ÆÙ íñ³Ûáí Þ³ï ¿Å³Ý ¿ ѳ·áõëï ϳñ»É, ÆÙ íñ³Ûáí ²Ùå³åáéÃÏáõÝ áñáïÝ»ñáí, ØññÇÏÝ»ñáí, Ù»·áí, ÓÛáõÝáí,


101 سé³ËáõÕáí, ï»Õ³ï³ñ³÷ í³ñ³ñáõÙáí, лջճïáí ³ÝÓñ¨ ß³Õ»É:

вܸÆäØ²Ü ²Úðàòܺð

´áó³í³é»¯É, ÆÝÓ ß³ï Ñ»ßï ¿ µáó³í³é»É àõ ï³ù³óí»É, Þ³ï ¿Å³Ý ¿ ÇÝÓÝáí ç»ñÙ»É, ÌáõË ï³ñ³Í»É, ÆÙ ÙáËÇñÁ ÇÝÓÝÇó Ñ³Ý»É È»éݳßÕó çáõÝ·ÉÇÝ»ñáí, úíÏdzÝáëáí, ׳ÑÇ×Ý»ñÇ Ù»éÛ³É ¹³ßïáí, Ðá·áõë ϳÝãáí, Ïñ³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙáí àõ Ù³ïÝ»ñÇ Ýáõñµ ß³ñÅáõÙáí ˳ñáõÛÏ ¹³í»É:

àõ ÇÙ ë³ñ»ñáí ½µáë³Ýù ³Ý»ÉÇë` ÆÝã áñ ÙÇ ï»ÕáõÙ »ë ë³Ûóù»óÇ` ÆÙ, ѳí³Ý³µ³ñ, ³ñï³ùÇÝ ï»ëùáõÙ, ä³Ñ»É³Ó¨áõÙ, å³Ñ»É³Ë³ÕáõÙ, ÆÝÓÝÇó ãϳËí³Í Ç٠ϳéáõóí³ÍùáõÙ: àõ Ïáñóñ»óÇ, ÇÝÓÝÇó ѳϳé³Ï µ¨»é ûù»óÇ, ÆÝÓ Ùáé³Ý³Éáí ÙdzÙïáõÃÛáõÝáõÙ` гÕÃ»É ïí»óÇ Ýñ³Ý Ù»Í Ë³ÕáõÙ, ä³ñ½ í³Õí³ ûñë ã³Ëïáñáß»óÇ àõ ïËáõñ ó³íáí ³å³Ï³Ýí»óÇ, ÜáñÇó ˳µí»óÇ, û¨ ½áõï Çñ³Ï³ÝáõÙ ºë í»ñ³åñ»óÇ å³ï³Ý»Ï³ÛݳóáõÙ: ´³Ûó ³Û¹ Ññ³ßùÇó ßáõï ½ñÏí»óÇ, ú·ï³·áñÍí»óÇ, ¹»Ý ßåñïí»óÇ, Êáñ³ÝÇ ÝÙ³Ý Ñ»ï í»ñ³¹³ñÓí»óÇ, ÆÙ ÝáõÛÝ ³í»ñ³Ï Å»Ë íÇ׳ÏÝ»ñáõÙ ²Ûëûñí³ ûñí³ë Çñ³Ï³Ý³óí»óÇ:

20 ¹»Ïï»Ùµ»ñ 2002

ÆëÏ ¹ñëáõ٠ݳ½áí ÓÙ»é ¿ñ ˳ÕáõÙ, ÆÝÓ ·áõß³ÏáõÙ ¿ñ Ýáñ ×áË Ñ³Ý¹ÇåáõÙ, àõ ÓÛáõÝ ¿ñ Ù³ÕáõÙ:

100

21 ¹»Ïï»Ùµ»ñ 2002


103

ÎÆÈÆÎƲ îáݳËÙµáõÃÛ³Ý Ññ³ßù å³ïÙáõÃÛáõÝ© úñ` ÑÇÝ·»ñáñ¹` ïáݳËÙµáõÃÛ³Ý, úñ` ËÙµ»ñ·áõÃÛ³Ý, á°ã »Õ»éáõÃÛ³Ý, úñ` ÍÇë³Ï³ï³ñ ÷³Ûɳï³ÏáõÃÛ³Ý: ºí ÷³é³å³ÝÍáõÃÛáõÝ, ×áË »Õ»ÉáõÃÛáõÝ, ºñ·` Ñá·»Ãáí ÙÇ·³Ù³ÍáõÃÛáõÝ, ä³ñ` Ñ»½³µáõË á·¨áñáõÃÛáõÝ, îáÝ` ϻݳó áÕç³ËáháõÃÛáõÝ, ̳é, ßÕ³¯ñß áõ ßáÕßáÕáõÃÛáõÝ« îÕ³, ïճݻñ, ïÕ³Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝ, ÜáõÛÝ Ó³ÛÝÇ Ï³Ýãáí Ññ³ß»Ï å³ïÙáõÃÛáõÝ, Ø»Ï ï³ñáí ³í»É Í»ñáõݳÏáõÃÛáõÝ, ´³Ûó ³Ùñ³åݹáõÙ` ½ÇÉ áõݳÏáõÃÛáõÝ, àõ ÝáñÇó ßáõñçå³ñ, Åñ³ç³ÝáõÃÛáõÝ, ´»ñÝáõÙ ½·³óáõÙ ¹³éݳѳÙáõÃÛ³Ý, îÕ³°, ïճݻ°ñ, ·ÇÝÇ ¿áõÃÛáõÝ: úñ` ÑÇÝ·»ñáñ¹« ïáݳËÙµáõÃÛáõÝ: 4 ÑáõÝí³ñ 2003

102

2003

àõ޲²öàôÂÚàôÜ ÒÛ³Ý ÷³ÃÇÉÝ»ñÇÝ Ñ³ïáõÏ Ñ»½³Ýùáí, ÆÙ ù³ÛÉí³ÍùÇÝ Ñ³ïáõÏ Ý³½³Ýùáí, àõ ëɳùÝ»ñÇ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï í³½ùáí êÏë»óÇ ÁÝóóù Ýáñ »ñ³½³Ýùáí, Üáñ ïí³Ûï³Ýùáí, Ýáñ ׳Ëñ³ÝùÝ»ñáí, Üáñ ëËñ³ÝùÝ»ñáí, Ýáñ å³ñͳÝùÝ»ñáí, Üáñ ׳ݳå³ñÑáí, Ýáñ ϳͳÝÝ»ñáí, Üáñ ³ß˳ñÑùÝ»ñáí, ³ÛÉ ïÇ»½»ñùáí, úíÏdzÝáëÝ»ñÇ, ÍáíÇ »½»ñùáí, Ðá·áõë ѳٳÑáõÝã ÉÇñÇÏ »ñ·»ñáí, ÆÝÓÝáí, ÇÝÓ³Ýáí, »ë` ÇÙ ·áõÛÝ»ñáí: 6 ÑáõÝí³ñ 2003


105

¸ð²Ø²îÆÎ ÐÇÙ³ñáõÃÛáõÝ, ³ÝѳëϳݳÉÇ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ, ²ÝËݳ µ³ßË³Í ×áË ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝ, àõ ÇÙ ïÇñ»ÉÁ` Ýñ³Ý ãѳëÝ»Éáõ, ãí³Û»É»Éáõ, Üñ³Ýáí ³Ý·³Ù ñáå» ã³åñ»Éáõ ä³ïñí³ÏÝ»ñáí ÃáõݳíáñáõÃÛ³Ý, ܳ¨ ã³ñ³óáõÙ áõ ݳ˳ÝÓáõÃÛáõÝ` ÆÙ ï·»ÕáõÃÛ³Ý, Ýñ³ å»ñ×áõÃÛáõÝ, ²ãù»ñ Ïáõñ³óÝáÕ ÷³ëï³óÇáõÃÛ³Ý: àõ »éÙ³Ý Ï»ïáõÙ` ù³Õóñ ßáÏáɳ¹, ê¨ ·áõÛÝÇ Ã³Ý³ù, Ñ»ïá ³ÝáõÅ ùáõÝ` ¶»Õ»óϳݳÉáõ ëÇÝ ÙdzÙïáõÃÛ³Ùµ, ä³ïí»ñáí Ñ»ùdzÃ, »ñ³½³Ë³µáõÃÛáõÝ: 29 ÑáõÝí³ñ 2003

êÎƼ´ ÈÇ× ¿ñ áõ ³Ù»Ý ÇÝã ϳñÍ»ë ëÏëíáõÙ ¿ñ ÝáñÇó, ÒÙ»é ã¿ñ« áõÕÕ³ÏÇ ³ßáõÝÁ ˳µí»É ¿ñ óñïÇó, ºñÏáõëÝ ¿ÇÝ, Çñ³ñ ã¿ÇÝ ëÇñáõÙ, ËáëáõÙ ¿ÇÝ ÏñùÇó, àõ ÏñÏÇÝ ³Ù»Ý ÇÝã ëÏëíáõÙ ¿ñ ÝáñÇó: Ðá·Ý»É ¿ñ, Ýí³Õ»É, µ³Å³ÝíáõÙ ¿ñ ÏÛ³ÝùÇó, â¿ñ ¿É ·áõß³ÏáõÙ, áñ »ñ»Ïí³ÝÇó ê»ñÙݳíáñí»É ¿ñ` ³ÝÏ³Ë Çñ ϳÙùÇó, êϽµÝ³íáñí»É ¿ñ ³Ùµ³ñï³í³ÝÇó:

104

àõ ³ÝóÝáÕ Ù»·Á Ï»ñïáõÙ ¿ñ ÓÛáõÝÇó, ÒÙ»é ¿ñ Í»÷áõÙ ÓÛ³Ý ÇëÏ ÷³ÃÇÉÇó, ¶³É³ñíáõÙ, ë³é³Í ßï³å ³Ýóáñ¹Ý»ñÇó äáÏáõÙ ¿ñ ½½í³Ýù. §ÒÙ»¯é ¿ ÝáñÇó¦:

ÒÙ»é ã¿°ñ ÝáñÇó« áõÕÕ³ÏÇ ³ßáõÝÁ ˳µí»É ¿ñ óñïÇó, ê»ñÙݳíáñí»É ¿ñ µùáï ÙññÇÏÇó, ä³ñ½³å»ë, ³ßáõÝÁ ë³éã»Éáí ó³íÇó` Ðñ³Å³ñíáõÙ ¿ñ Çñ ³éáÕç ëñïÇó: àõ ÉÇ×Á ѳñà ¿ñ ÝáõÛÝÇëÏ ë³¹³÷Çó, ²Ûëï»Õ ³ßáõÝ ¿ñ, ÓÙ»é` ³ÛÝ ³÷Çó, Ø»çï»Õáõ٠ݳ ¿ñ` ÓÙ»éÝ` ³ßáõÝÇó, à±í ·Çï», ·áõó» ³ßáõÝÁ ÓÇ· ÓÙ»éí³ÝÇó: 31 ÑáõÝí³ñ 2003

²äðÆÈ ö³ñǽ... ·³ñáõÝ ¿ñ áõ ³åñÇÉ ³ÙÇë, ´³óûÃÛ³ ëñ׳ñ³Ý ¿ñ` Øáñ» ÷áÕáóáõÙ, ºë` ·³ñݳݳÛÇÝ ³é³çÇÝ Ñ³·áõëïÇë ȏáõÃÛáõÝÝ ¿Ç ëáõñ×áí í³Û»ÉáõÙ, àõ Ù»Í ù³Õ³ùÁ áõëÇë ··í»ÉÇë` Þù»Õ Ñ»ùdzà ¿ñ ÇÝÓ ß³ñ³¹ñáõÙ: ÎǨ... ·³ñáõÝ ¿ñ áõ ³åñÇÉ ³ÙÇë, γ۳ñ³Ý ¿ñ ³Ñé»ÉÇ, Ù»ïñáÛÇ í³·áÝ, ºë` ÎñÇß³ïÇÏáí ûè ½µáëÝ»ÉÇë` Èáõë³ÝϳñíáõÙ ¿Ç ÇÝÓÝÇó ß³ï ·áÑ, àõ ÑÝÓ³Í Ï³Ý³ãÁ Ýëï»Éáí ùÃÇë` ÞáÛáõÙ ¿ñ, óÝáñáõÙ, å³ñáõñáõÙ ³Ý½·á: ú¹»ë³... ·³ñáõÝ ¿ñ áõ ³åñÇÉ ³ÙÇë, ä³ë³ÅÝ ¿ñ, ¸»ñ»µ³ëáíëÏ³Û³Ý áõ ݳ¨ ·³ñ»çáõñ, ø³é³ÏáõëÇ ¿ñ, ÷ÝïñáõÙ ¿Ç, µ³Ûó ½áõñ, àõ »ë ï³ñíáõÙ »Ù, ÑáëáõÙ »Ù, µ³Ûó á±õñ, ػݳå³ñáõÙ »Ù, ùÝáõÙ »Ù ³ÛÉáõñ, äñ»áµñ³Å»Ýëϳ۳, áñï»Õ »±ë, Ó³ÛÝ ïá°õñ: 7 ÷»ïñí³ñ 2003


107

âìº

κâÆܺð

´³ñϳó³Í »Ý ³Ûëûñ ë³í³éÝáÕÝ»ñÁ ÃéãáõÙ, ʳéݳß÷áà ¿, Ë»Ýà Çñ³ñ³ÝóáõÙ, ÆÝã áñ Ñ»Õ»Õ »Ý ϳÝ˳·áõß³Ïáõ٠γ٠÷áÃáñÇÏÇ Ë»É³·³ñ ³ÝóáõÙ:

æñ³ÝóùÇ ÏáÕùáí ׳ݳå³ñÑ ÁÝϳÍ, ¶É˳ßáñ ϳå³Í« ¹³ñ»ñÇó Ñá·Ý³Í, ÞñÃáõÝùÝ»ñë Çç»óñ³Í ÇÙ »ñ³½Ý»ñáõÙ ì³ñ¹³·áõÛÝ ÍáõË »Ù µ³Å³ÝáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó:

àõ »ñ³ÙÝ»ñÁ Çñ»Ýó ÃéÇãùÇó ³ñ³· ÏåáÏí»Ý` ÂáÕÝ»Éáí µ³ñÓáõÝùÝ»ñÁ ÙdzÛÝ ³Ùå»ñÇÝ, Æñ»Ýó ³ï³ÙÝ»ñÁ µ³ñ³Ï Ïïáõóáí Ýñ³Ýù Ï÷áË»Ý` ºÃ» ѳݹÇå»Ý ëåÇï³Ï ²Éå»ñÇÝ:

àõ ó÷³éáõÙ »Ù ùá ³Ï³ÝçÝ»ñÇÝ, ÆÝÓ »Ý ÏáõÉ ï³ÉÇë ³ãù»ñ¹ µ³óí³Í, ÂñÃé»óÝáõÙ »ë ÇÝÓ ùá åÇñÏ çÉ»ñÇÝ, ØÇ ÏáÕÙ »ë ßåñïáõÙ ù»½³ÝÇó í³Ýí³Í:

àõ ûñÇݳíáñ Çñ Ù»Í »ñ³ÙÇó ÆÝã-áñ ÙÇ ×Çí³Õ ѳëï³ï ¹áõñë Ï·³, ܳ »ï ÏÙݳ ÃéãáÕ »ñ³ÙÇó î³ÝÇùÇó ÏÇçÝÇ, ÇÝÓ Ùáï ÑÛáõñ Ï·³:

²Ûëå»ë ÷ÝïñáõÙ áõ ÏáñóÝáõÙ »Ýù Çñ³ñ àõ Ñá·Ý»É »Ýù ³ÛÝù³Ý, ÇÝãù³Ý ϳñáÕ »Ýù, êåÇï³Ï ϳÃݳÛÇÝ Ï»ãÇÝ»ñáí ÑÇÙ³ñ îÝ³Ï »Ýù ë³ñù»É áõ ³åñáõÙ »Ýù ÑÇÙ³:

²Û¹å»ë ¿É Ùïù»ñÁ áã ëáíáñ³Ï³Ý, àñ ë³í³éÝáõÙ »Ý ·É˳í»ñ¨áõÙ ØÇßï áñå»ë Ïïáõñ ÇÝÓ »Ý ݳËÁÝïñáõÙ, ÆÝÓ »Ý ³Ûó»ÉáõÙ ß³ï å³ï³Ñ³Ï³Ý:

гٻñ³ßË »Ýù Ù»Ýù, ³Ýµéݳ½µáëÇÏ, ºñÏáõ ùáõÛñ »Ýù Ù»Ýù ï³ñÇùÝ ³é³Í, Ø»Ýù ³Ûëå»ë ϳåñ»Ýù ûñ¨ë ÙÇ ùÇã ØÇÝ㨠ÑÛáõëÇëÇó ѳÉíÇ ÙÇ ÷ñÏÇã:

àõ ï³ñµ»ñíáõÙ »Ù, ï³ñµ»ñíáõÙ »Ù »ë, ÆÙ ÇëÏ »ñ³ÙÇÝ »ë ã»Ù ÝÙ³ÝíáõÙ, àõñÇß ãí» »Ù ÇÝÓ ×³Ý³å³ñÑáõÙ. ²Ûëûñ µ³ñϳó³Í »Ý ë³í³éÝáÕÝ»ñÁ ÃéãáõÙ:

γ٠¿É ÑÛáõëÇëÁ µ¨»é³÷³ÛÉÇ, ÞáÕ»ñ Çç»óÝÇ Ù»ñ Ï»ãÇÝ»ñÇÝ, Ö»ñÙ³Ï ïݳÏÁ ÑÛáõëÇë³÷³ÛÉÇ, òÝͳ` ïñí»Éáí ³ñÓ³·³ÝùÝ»ñÇÝ:

10 ÷»ïñí³ñ 2003

106

14 ÷»ïñí³ñ 2003


109

¼àô¶²Ðºè

àÔæ

¼áõ·³Ñ»é »Ù »ë« ½áõ·³Ñ»é »ë ¹áõ, â»Ýù ˳ãíáõÙ Çñ³ñ, ûÏáõ½ ÉÇÝ»Ýù ˳ã, »Ïáõ½ »ë ÉÇݻ٠³Ýë³ë³Ý ϳÙáõñç, »Ïáõ½ Ó³Ë ×³Ù÷³¹ ûù»Ù ¹»åÇ ³ç, »Ïáõ½ Ùï³Í»ë ÙÇ ùÇã ³ã³Éáõñç, ø³ÛÉ»ë ¹»åÇ ÇÝÓ Ï³Ù ÇÙ »ï¨Çó, ØǨÝáõÛÝÝ ¿« ¹³° ½áõ·³Ñ»é ¿ ÇÝÓ: ¸áõ ùá ÁÝóóùáí ϳÝóÝ»ë ÇÙ ÏáÕùÇó, ¼áõ·³Ñ»é ¿ ¹³, ½áõ·³Ñ»é »Ýù Ù»Ýù, Ø»Ýù Ù»ñ Ñáõß»ñáõÙ ÷á˳¹³ñÓ µ»é »Ýù, àõÕ»ÕÇó ÙÇ ùÇã ûñ¨ë Ï»é »Ýù: ²Ù»Ýáõñ »Ýù Ù»Ýù, ÇÝãå»ë ÅÇñ Ï»éÝ»Ë, ÂéãáõÙ »Ýù, ù³ÛÉáõÙ áõ í³½áõÙ, ëáõñáõÙ, àõ ³Ù»Ý ³Ý·³Ù ½áõ·³Ñ»é »Ýù Ù»Ýù« â»Ýù ѳïáõÙ Çñ³ñ, ã»Ýù ˳ãÙ»ñáõÏáõÙ, »ñ¨ë ÙdzÛÝ, ÙdzÛÝ Ñ³Û³óùáí, ´³½áõ٠ݳÛí³ÍùÝ»ñ ÏɳÝí³Í ³ãùáí, ²ÛÝ ¿É ÙÇ í³ÛñÏÛ³Ý, Ù»Ï ³ÏÝóñÃáí àõ Éáõé ³ÝóÝáõÙ »Ýù Ù»Ýù Çñ³ñ ÏáÕùáí, ØÝáõÙ »Ýù Çñ³ñ ãͳÍÏáÕ áõÕÇ, êÇÝ ·áéá½áõÃÛ³Ý »ñϳñ ÷³ÏáõÕÇ, ¶áÝ» Ù³ÛÇëÝ Çñ ë˳ÉÝ áõÕÕÇ Ø»½ Çñ³ñ ѳïÇ áõ ˳ã³Ó¨Ç, àã ÿ ½áõ·³Ñ»é, ½áõ·³·ÇÍ ÃáÕÝÇ: 21 Ù³ÛÇë 2003

ºñϳñ »ë ·ÝáõÙ, ÇëÏ ·áõó» ß³ï ϳñ×, ¶áõó» ѳíÇïÛ³Ý, ÁݹÙÇßï áõ ·áõó» ³Ý¹³ñÓ, ¶áõó» »ë ÇÝùë Ñ»Ýó ³Û¹å»ë Ïáõ½»Ù, ¶áõó» å³ÛÙ³ÝÁ Ñ»Ýó ¹³ ÏÉÇÝÇ: ¼áѳµ»ñáõÃÛ³Ùµ ûÏáõ½ ¹³ ÉÇÝÇ, êÏë³Í ³ãù»ñÇë Ï»ÕÍ É³½áõñáõÃÛ³Ùµ, ²Ýµéݳ½µáëÇÏ, ÙÇ ùÇã Ù³ÝϳϳÝ, Ð³×³Ë ¿É ݳ¨ å³ï³Ý»Ï³Ï³Ý ¼ñáõÛó³Ë³Õáí, µ³é»ñÇë ßáõùáí àõ ß³ï Ùï³Íí³Í ë»Ã¨»Ã³Ýùáí, Êáñ³Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý ¹»Ù ¿°É ³é³í»Éáí àõ ËáñÑñ¹³íáñáõÃÛ³Ý ³å³Ï» ݳËßáí, ØÇßï ÝáõÛÝ Ñ³·áõëïáí, µ³Ûó áã ·É˳ñÏáí, ÜáõÛÝ ¹ñáß³Ïáí, Ý߳ݳµ³Ýáí àõ ¿ÉÇ ß³ï ÝÙ³Ý, ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ µ³Ýáí: γÛÇñ ¿ÉÇ°, ÙݳÛÇ°ñ, ·áõó» û ëï³óí»ñ, ²Ùáõñ ÑÇÙù»ñÁ ·áõó» û ׳Ëñ»ÇÝ, ¶áõó» û Ñá·Ý³Í ³í»ÉÇÝ ³Ý»ÇÝù, гëϳݳÛÇ Ï»ÕÍ »ë, ÙÇ ·áõó» ³ÝÏ»ÕÍ« ²ñÅ»ùë ϳñ³Ý³ÛÇ Ã» ·Ý³Ñ³ï»Ç, »Ïáõ½ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ³ÛÉ µ³Ý »ë áõÝ»Ç: àõ ã»Ù ÷áßÙ³ÝáõÙ, »ë ¹³ ÁÝïñ»É ¿Ç, ²Û¹ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ »ë ϳ۳óñ»É ¿Ç, ػͳ·áõÛÝ ³ñÅ»ù ¿Ç ÝųñÇÝ ¹ñ»É, ¸³ í»ñçÝ³Ï³Ý ¿ñ, áõ ùÝݳñÏÙ³Ý ¿É »Ýóϳ ã¿ñ, ö³Ûɳï³ÏáõÙÁ Çñ³Ï³Ý áÕç ¿ñ:

108

25 Ù³ÛÇë 2003


111

18 Þ²´²Â ²ÜÜÞàôÚÈ ÈèàôÂÚ²Ü

110

γÝóÝÇ°, ³Ù»Ý ÇÝã ϳÝóÝÇ, àõ ùá ÷³Ï ¹éÝ»ñÝ »ë ¿É ã»Ù óÏÇ, àõ ÇÙ ½³é³Ýó³ÝùÁ, óÝáñùÝ Ç٠˳ÏÇ Î¹³éݳ ³ÕáÃù, ѳñí³Í ٳѳÏÇ, ȳóÁ Ϲ³éݳ ùá áÕáñÙ»ÉÇ, γճå³ñÝ»ñǹ ϳåÁ Ϲ³éݳ, êå³Ý¹¹ Ϲ³éݳ, ˻ɳé Ϲ³éݳë, àõ ·Çß»ñ³ÛÇÝ Å³Ù»ñ¹ å³ñ»°ñ, å³ñ»°ñ Ϲ³éݳÝ: ²Ù»Ý ÇÝã ϳÝóÝÇ, ϳÝóÝÇ, Ϸݳ« ¶Çß»ñí³Ýª ó»ñ»Ï, ó»ñ»Ïí³Ý` ·Çß»ñ« ²ñ¨Çݪ ÉáõëÇÝ, áõ ÉáõëÝÇݪ ³ñ¨ ÏÑ»ñó·³ÛÇ, Øáɳ·³ñ ûñ»ñ, ûñ»ñ ³Ýó ÏϻݳÝ, ³÷³é³ßñçÇÏ å³ïÇÅÝ»ñ ¹³Å³Ý, ìñ»ÅËݹñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³é ëɳùÝ»ñ, ²ñÏ»ñ, ³Õ»ïÝ»ñ íñ³¹ Ïï»Õ³Ý, ÒÛ³ÝÁ` ÓÝѳÉáí, ù»½ ¿É ³°Û¹ Ó¨áí å³ïÅí³Í ï»Ý³Ù: àõ áãÇÝã ãÇ Ùݳ, ³Ù»Ý ³Ù»ÝÁ ϳÝóÝÇ Ï·Ý³, ºë ¿É ϷݳÙ, µ³Ûó ³Ýó ã»Ù ϻݳ, Îå³Í ÏÙݳ٠³Ù»Ý ÙÇ Ù³½Ç¹, î³Ýç³ÉÉáõÏ ÙáËÇñ ù»½ ųé³Ý· Ïï³Ù, ²Ù»Ý áëÏáñǹ ÑÇÙùÁ Ϲ³éݳÙ, ²Ù»Ý µçÇç¹ »ë ÏëÝáõó»Ù, ¶áé ³Ý»ÍùÝ»ñë ³Ù»Ý ÝÛ³ñ¹Ç¹ ѻݳñ³Ý Ïï³Ù, àõ ³Ýó ã»Ù ϻݳ, ÙdzÛÝ Ï·Ý³Ù, Éáõé »ë ϷݳÙ, ÈéáõÃÛáõÝ, ˳µáõëÇÏ ÉéáõÃÛáõÝ« ÆÝÓÝÇó áã ÙÇ Éáõñ »ë ù»½ ÏÃáÕÝ»Ù, ´³Ûó ù»½ ã»Ù ÃáÕÝÇ ÇÙ ³Ù³ÛáõÃÛáõÝ, àõ ¹áõ ã»ë Ùݳ, ù»½³ÝÇó áãÇ°Ýã« áãÇ°Ýã ãÇ Ùݳ, ϳÝóÝ»ë Ï·Ý³ë« Ð»Õ»Õ³ï ϳÙùë ûÏáõ½ Ãáó÷»ë, ø»½³ÝÇó áãÇÝã, ÙǨÝá°õÛÝ ¿« ѳëï³ï áãÇ°Ýã ãÇ Ùݳ, ÆëÏ »ë ÏÙݳÙ, »ë ³Ýó ã»Ù ϻݳ, ØdzÛÝ Ï·Ý³Ùª ÉéáõÃÛ³Ùµ, ß³ï Éáõé, ·ñ»Ã» ³ÝÓ³ÛÝ, ³ÝÝßáõÛÉ ßßáõÏáí: 17 ÑáõÝÇë 2003

æðºð лñóå³Ñ ÅåÇï, ëÇñ³ÉÇñ ѳ۳óù, ¸»ñ³ë³Ý³Ï³Ý ÑÙáõï ß³ñÅáõÓ¨, ÎÛ³ÝùÇ ·áõݳíáñ ËáëïáõÙݳÉÇó ó³Û·, àõ Ù³ñÇáÝ»ï, ïÇÏÝÇϳÛÇÝ ¹»ñ, ²Ýå³ï»Ñ ÙÇ Ë³Õ, ³ÝÉáõÛë áõ ïÓ¨, γٳϳï³ñ, Ñá·Ý³Í Ùáõ· å³Ñí³Íù, ä³Ûù³ñ ³é³Ýó ѳϳé³Ïáñ¹Ç ëïáõÛ·, ÆÝùݳÃßݳÙÇ ³ËáÛ³ÝÇ ¹»Ù ¶É˳µ³ó ݳÛí³Íù áõ Ù»ñÏ ë³Ýñí³Íù: 17 ÑáõÝÇë 2003

¶ºÔ²ÜβðâàôÂÚàôÜ Þ³ñáõÝ³Ï ¹»é³ïÇ ¹Çٳ˳ջñáí, Ðå³ñï áõ ÝñµÇÝ ù³Õ³ù³í³ñÇ, ê³Ã» ϳ٠ÇÝã áñ ·áõÛÝÇ »Ã»ñ Ù³½»ñáí, гñáõëï, ·»Õ»óÇÏ, ѳÕóݹ³Ù ³ñÇ, Ü»ñùáõëï ÇÝùݳÙ÷á÷, ß³ï µ³ñÓñ³Ñ³ë³Ï, ȳÝç»ñáí` ÝÙ³Ý íÇÃ˳ñÇ ³Ñ»Õ ÙÇ ë³ñÇ, êáëÏ ë»Ã¨»Ã³Ýù, ݳ½»ÉÇ ÏáѳÏ, ø³ÛÉí³Íù` áñå»ë ½³ñÙ³Ýù, ÷ë÷ë³Ýù, ä×ݳÙáÉáõÃÛ³Ùµ ٻͳÙÇï ë³ñÛ³Ï ÐdzݳÉÇ ·³ÕïÝÇ ¹ÇÙ³ùáÕ»ñáí, ÖáË, ËáñÑñ¹³íáñ, Ññ³ßù Ï»ñå³ñ³Ýù` гñÇñ ëÇë»é³·áõÛÝ í³ñí»óáÕáõÃÛ³Ùµ, ÌÇͳÕÏáï í»ñݳïáõÝ, µ³Ï ï³ÝáÕ ³ãù»ñ, Ü»ÕÉÇÏ Ùáõà ë³Ý¹áõÕù, Ù»ï³ùë» ßñÃáõÝù, â³ñ ³½Ýí³½³ñÙ í³ñ¹»ÝÇ åÇï³Ï àõ Ýñ³ Ù»ç ·Çß»ñ, ϳ٠¿É ·Çß»ñÝ»ñ: 19 ÑáõÝÇë 2003


113

²è²ÜÒܲвîàôÎ

112

²ñ¨Ç ݳñÇÝç ÷áùñÇÏ ëϳí³é³Ï, Ì˳ϳåï³íáõÝ ÷³ÛÉáõÝ ³ñ¨Ùáõïù, ²ÝÑáõë³ÉÇ, ³Ý³Ýó óËÇÍ ³Ýѳï³Ï, ²ñ¨³Ï» Íáí, åÕïáñ Ññí³Ý¹³Ý àõ ã³ñ, ËÕ׳ÉÇ, ÏáÏáñ¹Ý»ñ å³ïéáÕ ¶áõݳï ë¨ ×³Û»ñ` µÍ»ñáí ëåÇï³Ï, Ødzɳñ ×éíáÕÛáõÝ` ëáõñ áõ ³Ý³é³Ï« Øï³óñÇí ù³ÛÉí³Íù, ß³µ³ÃÝ»ñ` ×ÝßáÕ, àõ Ïñ³Ïáï ³ãù»ñ` µÛáõñ»Õ³å³ÏÛ³, ×á×íáÕ, ÒÇóåïÕÇ ·áõÛÝ ÏÛ³Ýù áõ å³ï³ïáõÏ, ²ÝÏÇñù 뷳ɳù» Ó³ÛÝ` ³Ï³Ýç ͳÏáÕ, æÕáï Ï»ÕÍ Ñ³Û³óù` Ùé³ÛÉ áõ íÑáõÏ, êó÷, ѳëï³ï³Ï³Ù, áõÕÇÕ ×³Ý³å³ñÑ, àõÕÇÕ ¹»åÇ ïáõÝ` Ëáݳí ÑáÕ³ï³Ï, àõ ÇÝã-áñ É»éݳÝóùáõÙ ½³éÇó÷Ý»ñÇ Æñ áÕç ϳݳãáí ÙÇ Í»ñ »Õ¨ÝÇ, ØÇ Ùáõà ÏÇñ×, Ý»ÕÉÇÏ ÙÇ ³Ý¹áõݹ, ·áõÝ³ï ½³éÇÏáÕ, ´áñµáùí³Í Ùñáï »ñ³Ëáí ù³ÙÇ: àõ ßù»Õ-½Ý¹³Ý ½·»ëï³íáñáõÃÛ³Ùµ ºñÏÝùÇ ¹ñ³Ëï³ÛÇÝ ÇݹǷáÛÇ Ù»ç ºñÏݳ·áõÛÝ ëïí»ñáí Ù³ñ¹` ³Õ»ÕݳӨ, àõ ÷³÷áõÏ, ³ñ¹»Ý ³ÛÉ ³é³íáï ×»ñÙ³Ï, Ìáí ·áéá½áõÃÛ³Ý ÷»ïñ³íáñáõÃÛ³Ùµ ´áñ¹á, ×ÛáõÕ³íáñ ·³í³Ã` óáõå³Ó¨, ¶ñ³ÝÇï» ³Ýϻݹ³Ý íÇÃ˳ñÇ Ññ»ßï³Ï« äÇñÏ, ·³í³é³ÛÇÝ É»éÝ»ñ` Ïáñ³Ù»çù, ¶½·½í³Í ѳñóí³Ûñ, ³ÕÛáõë» ïݳÏ` Îáõï³Ïí³Í ù³ñ» ûù ϳÙñçÇ ï³Ï, êñ׳·áõÛÝ ß»Õ ¹»Ùù` ÏáåÇï µ³í³Ï³Ý, λÕïáï áõ ÏáÏÇÏ Ïá×»ñ, ÷áñ` ï³÷³Ï, ²ÝÙÇï ϳåï³íáõÝ ³ÏݳëåÇï³Ïáõó, öáùñÇÏ ÏñÍù³Íáó` ³÷ÇÝ Ý»ÕÇñ³Ý, ÆëÏ ó³ÍáõÙ ·áñ߳ϳåáõÛï óáÕ íñ³Ý, γÛï³é, ùÝùáõß áõ ³Ýáõß³µáõÛñ êù³Ýã»ÉÇ µ³Ý` ³é³ÝÓݳѳïáõÏ: 19 ÑáõÝÇë 2003

Òغè²ÚÆÜ Î²ØðæÆ î²Î öáÕáóÁ` ÝÝçáÕ, ѳãáõÙ ¿ñ ßáõñçë, ºñϳñ, ÝÇѳñ, íßïÇ ß»ÙÇÝ Ã³ËÇÍ` í»Ñ³÷³é, ØÇ ³Ýóáñ¹ ³Ýó³í` Ó»éùáí Ù³Ýñ³Ï»ñï, ²½Ýí³Ï³Ý, áïù»ñáí` ³ñÓ³ÝÇÏ», ¹»åÇ ³çë, γÛÍ³Ï ë»ñÙ»óÇÝ Ñá·Ý³Í ³ãù»ñë, àõ ÝáñÇó å³ïñ³Ýù, ·Çß»ñ` ³é³ÝÓݳϻñï, àñ ÇçÝáõÙ ¿ñ ͳÝñ` ·ñÏ»Éáí áõë»ñë, î³ù ÷³ñ³ï»Éáí ÓÙ»é³ÛÇÝ ÑáõÛë»ñë, àõ ë³ñë³÷»ÉÇ Ñ»éáõÝ»ñ ÉëáÕ É³ñí³Í ³Ï³Ýçë ì³éáõÙ - Ù³ñáõÙ ¿ñ ¹³éÁ ëå³ëáõÙÇ Ï³Ý³ã ÉáõÛë»ñë: ºñ¨³Ï³Û»Éáí Éáõñà ·Çß»ñª ë³ñëéáõÙÇ áõ ×áË ¹³ëï³Ï»ñï ²Ûëå»ë ³Ù»Ý ûñ, ÙÇ ³ÙµáÕç ÓÙ»éáõÙ â¿Ç ÉùáõÙ áã ÙÇ ûñ ÓÝáï ϳÙáõñçë, ºñµ»ÙÝ - »ñµ»ÙÝ ß³ï-ß³ï ¿Ç »ë ë³éáõÙ, ÆëÏ »ñµ»ÙÝ ¿É ùÇã ·áɳóÝáõÙ ¿Ç ³Ýѳ· µ»ñ³Ýë, г½í³¹»å ÙdzÛÝ áõ ß³ï Ñ³×³Ë á°ã: 29 ÑáõÝÇë 2003


115

ÒÆ Ø»Í áõ Ëáñ¹áõµáñ¹ ëïáñÇÝ ßñÃáõÝùáí ¶áñß³×»ñÙ³Ï ·³Ý·ñ³Ñ»ñ Ùé³ÛÉ ÙÇ ½³ÙµÇÏ` ɳÛݳ¹Çñ ëÙµ³ÏÝ»ñáí, î³÷³Ï Ù»çùÇó ¹áõñë ÁÝÏ³Í ÃdzÏáí` Ïáõ½ÇÏ, Øé³ÛÉ, Í»ñ³ó³Í, ëáõñ, ͳÏáÕ Ñ³Û³óùáí, îÇñáç Ñá·ë»ñÇ Ñ³Ý¹»å Íáí ³ÝÑá·áõÃÛ³Ùµ` ܳ ÉǽáõÙ ¿ñ ÷ëÉÝùáï ÍÝáïÝ»ñÁ ѳëïÉÇÏ, ¸á÷¹á÷»óÝáõÙ ¿ñ` ÉÕ³ñ, Ï»Õïáï ëñÇÝùÝ»ñáí` î³ñáõµ»ñ»Éáí ÍéÙéí³Í ë³ÝÓÁ åÕÝÓ» ùáõÕáí, àõ ³ë»ë ͳÝñ ÍÝݹ³µ»ñáõÃÛáõÝÇó Ïáñ Ù»çùÁ` Ý»ÕÉÇÏ, ´³ñϳóÏáï ó³Ûï ï³Éáí ÷áñÇÏÁ ÷áëÇϪ ²Õµ³Ï³É³Í ³Ý³ëݳµ³ÏáõÙ Ë÷áõÙ ¿ñ ·»ïÝÇÝ, Ðáï ¿ñ ï³ñ³ÍáõÙ Ëéݹ³ïÇ ÷áßáõ ͳÝñ µáõñÙáõÝùáí, àõ ù³Õóñ ßÝãáõÙ ¿ñ ½áíáõÃÛáõÝÁ` Ù³ñ·³·»ïÝÇ, àõ ßáÕßáÕ»óÝáõÙ ¿ñ »ñÏݳϳٳñÁ` Çñ çÇÝç µ³ñ³Ï ÉáõëÝ»ÕçÛáõñÝ»ñáí: 20 ÑáõÉÇë 2003.

ä²Ô ²ÜØàèàôÎܺð ä³Õ ³ÝÙáéáõÏÝ»ñ áõ ÍáñáõÝ É³½áõñ, ¼áí ½³éÇó÷Ç Å³Ûé³ÑáõÝó Í»ñå»ñ, Ì»ñ ³ñ»·³ÏÇ ÷ë÷ëáõÝ Ñ³ÙµáõÛñ, ÈáÕ³óáÕ ³ñï»ñ, áëϻѳëÏ ³Ùå»ñ: àõ ³ñÙ³ï³ËÇÉ ³Ýßáõù »ñÏÇÝùÝ»ñ, Îñùáï ³ãù»ñÇ ë³éó» ¹³çí³ÍùÝ»ñ, ̳ÍáõÏ ³ÝáõñçÝ»ñ, ¹ÅËá å³Ñí³ÍùÝ»ñ, ²ÝųٳݳÏÛ³ ×»ñٳϳÃáõÛñ Ñ»ñ: гÏÇÝà ë³ñ»ñÇ ¹³ñ³íáñ å³ñáõÛñ àõ áñá·³ÛÃÝ»ñ, åÇñÏ áÉáñ³ÝÝ»ñ, àãÇÝã ãå³ïÙáÕ Ñ»ùdzÃÝ»ñ` ÙáõÃ, ÏáõÛñ àõ çÇÝç áõë»ñÇ ×³ñåÇÏ ·ñÏáõÙÝ»ñ: àõ ɳÝç»ñ, ɳÝç»ñ, ³ñáï³í³Ûñ»ñ, ¼³é³ÙÛ³É Ë³Õ»ñ, ½ëåí³Í ϳåáõÛï, ´áëáñ Ãáíã³ÝùÝ»ñ, ³í»ñÇã ˳ÛÍ»ñ àõ ³ÝÙáé³ÏÇ Ñ³Ù»ëï ßÇÝÍáõ µáõÛñ: êáÕáõÝ Ï³í»ñáõÙ ³ñ³ÍáÕ ³ÛÍ»ñ, ÊñËÝçáÕ »Õ»·Ç Ýáñ³ÃáõË ½»÷Ûáõé, êáõñ, ß³ï ëáõñ å³ïÛ³ÝÇ Ï³ÛÍ»ñ, úñÑÝ³Í Ñ³Ý¹ÇåáõÙ, å³Õ ³ÝÙáéáõÏÝ»ñ:

114

17 û·áëïáë.2003


117

êàôð ²Ù»Ý ÇÝã ³í³ñïí»ó ·»ñëáíáñ³Ï³Ý, ÆÝãå»ë í»ñç³ÉáõÛëáí ûñÝ ¿ ³í³ñïíáõ٠γ٠¿É ëÏëíáõÙ ¿ óó ³ñß³ÉáõÛëáí: àõ ÙdzÛÝáõÃÛáõÝë ׳ϳﳷñ³Ï³Ý ܳۻó ³Ùå»ñÇÝ ï³÷³Ï ÑáõÛë»ñáí, ¸³ï³ñÏ ³ãù»ñáí, ëáõñ-ë³Ã ѳ۳óùáí, ºí ãáñëµáÉáñÁ ݳۻó ³ßݳݳϳÝ. ¶áÝ» ³ßáõÝÁ ·áõݳݳËß ³ÝÇ« ¶áõÛÝ»ñ Ý»ñ³ÍÇ, ݳËß»ñ è³ÍÇ« ÌdzͳݳóÝÇ áõ ÍÇͳջóÝÇ ÆÙ ëåÇï³Ï áõ ë¨ Å³å³í»ÝáõÙ ù³ÍÇ àõ ÇÝÓ í»ñóÝÇ, ï³ÝÇ Ù³Ý ³ÍÇ, ö³Û÷³Û³Ýù, ·áõñ·áõñ³Ýù áõ ÝÙ³Ý Ë³Õ»ñ, ¶ñ·ÇéÝ»ñ, çÕ³·ñ·ÇéÝ»ñ, ͳÛñ³·áõÛÝ íÇ׳Ï, ̳Ûñ³Ñ»Õ å³Ñ»ñ, ùÝùáõß ÅåÇïÝ»ñ, ¼³ñÃáÝù³ÇßË³Ý Ù³ñÙݳ˳ջñ« àõ Ù³ïݳ˳ջñ, å³ßï»ÉÇ Ïñ³Ï, ´á°ó, ÙÇ ·áõó», Ññ¹»°Ñ, ·áõó»±... ³í»ñ³Ï, ¶áõó» µ³µ³ËáõÙ` »ñ³Ï ³é »ñ³Ï, ¶áõó» Ý»ñßÝãáõÙ` »ñ»ë ³é »ñ»ë, ÞñÃáõÝù ³é ßñÃáõÝù, É»½áõ ³é É»½áõ, àõ ÉåñÍáõÝ Ãáõù, áõ ³÷ ѳë³Í ݳí³Ï« Ø»çÝ ¿É Ýáñ³ÃáõË ÷áùñÇÏ ÙÇ ½³í³Ï: 18 û·áëïáë 2003

²Üì²ðÄ Òºèøºðàì Èàôêº ÌÆ̲èܺð ȳÛÝ Ù³ñ·³·»ïÝáõÙ ÝñµÇÝ ÙÃÝß³Õ, î³ù í»ñç³ÉáõÛëÇó í³ñ¹³·áõÛÝ ¹áÕ¹áç, ê¨ Ã»ù ѳñóí³Ûñ, ·»ï³Ëáñß` ͳÝͳÕ, àõ Ù³Ýñ ͳͳÝù, ͳé»ñÇ µáÕµáç: àõ ÇÝã áñ Ù»ÏÁ` çñÏÇñ ³ãù»ñáí, Ìáñ ٻͳñ³ÝùÇ ÑÇݳíáõñó ÍÇͳÕ, ²Õáï »ñ¨³óáÕ ³Ýí³ñÅ Ó»éù»ñáí ú¹ ¿ñ áõÕ³ñÏáõÙ ÙÇ Éáõë» ÍÇͳé: -Âéǯñ,-ùÝùáõß, ÏñÍù³ÛÇÝ, ½ñÝ·³óáÕ Ó³Ûݪ γÙùÇÝ Ñ³Ï³é³Ï ÷³Õ³ùß³Ýùáí« àõ µ»ñÏñ³ÝùÇ ³ÝµÇÍáõÃÛ³Ùµ ÓÛ³Ý ¸³Éϳ¹»Ù ßßÙáõÙ ¿ñ ³éáõÛ· ׳Ëñ³Ýùáí: àõ ³ÝÇíÝ»ñÁ Ñ³Ý³Í ÑÇÝ ë³ÛÉÇ íñ³ Ø»ÏÝí»É ¿ñ ³Ý¹áññ ¹³ßï³ÛÇÝ û¹áõÙ, àõ µ³ó ¹³ñå³ëÇó ÷ãáÕ ½áí ù³ÙÇÝ Þ»Õ³ÏÇ áõ Ëáßáñ ³ÝÓñ¨ ¿ñ µ»ñáõÙ: ºí ÍÇͳéÝ»ñ ¿ÇÝ, Éáõ뻯 ÍÇͳéÝ»ñ ÎáÕù»ñùÁ óéáõÙ, ·ñÏáõÙ, å³ñáõñáõÙ, ܳ ÃáõÛÉ ÅåïáõÙ ¿ñ áõ ³Ýï³ñµ»ñáõÙ« ²Ýí³ñÅ Ó»éù»ñáí ÑáÕÙ ¿ñ ï³ñ³ÍáõÙ:

116

21 û·áëïáë 2003


119

ÜزܲÎàôØ ò³íǯó... ù³ÕóñáõÛáõÝǯó, ù³ÕóñáõÃÛáõÝÇ°ó, ¶áñáíǯó... ïí³Ûï³ÝùÝ»ñÇó, µ»ñÏñ³ÝùÝ»ñÇó, ¶áõÛÅǯó... óÝÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ÍÝÍÕ³ÝÝ»ñÇó, ê¨Ç¯ó... ëåÇï³ÏáõÃÛáõÝÇó, ×»ñÙ³ÏáõÃÛáõÝÇó: ì³Ëǯó... ٳѳ½¹áõ ³ÝѳÛïáõÃÛáõÝÇó, ²ÝѳÛïÝáõÃÛáõÝÇó ³ëïí³Í³ÛÇÝ, ²Ñǯó... Ñá·»óáõÝó ½³ñÑáõñáõÃÛáõÝÇó, ¼³í»ßïáõÃÛáõÝÇó ³é»ÕÍí³Í³ÛÇÝ: àõ Ù³Ñǯó... ³ÝÇÙ³ëï ÇÝã áñ ÙÇ µ³ÝÇó, سѳÏÝùáõÙÇó, ÝáñÇ ³Û¹ ëϽµÇó, àÙ³Ýù ç³ÝáõÙ ¿ÇÝ ³åñ»É ß³ï ³ÝµÇÍ, ÎÛ³Ýùǯó... Ñ»é³ÝáõÙ ¿ÇÝ ³ÝÇÙ³ëï ÏÛ³ÝùÇó: ø³Ùá¯õó... ³Û¹ ÑáõÅÏáõ ßáß³÷áõÏÝ»ñÇó, Þáß³÷áõÙÝ»ñÇó Ëáñ³Ý³ñ¹³ÛÇÝ, ²ñ¨Ç¯ó... ³Û¹ Ñëϳ Ññ» Ññ»ßÇó, Ðñß»çáõÙÝ»ñÇó Ññ»ßï³Ï³ÛÇÝ: æñ»ñǯó... Ýñ³ íÇÃ˳ñÇ ë³éÁ ßÇûñÇó, ijÛé³ùûñÇó ³Ý¹ñ³Ùå³ÛÇÝ, Øßáõßǯó... Ýñ³ ³Ýó÷³Ýó ͳÝñ è»ñÇó, î³ñ³ÍáõÙÝ»ñÇó ïáÝ³Ï³Ý å³ÑÇÝ: سñ¹Ï³Ýóǯó... Ýñ³Ýó Ëáë³ÏóáõÃÛáõÝÇó, ¼·³óÙáõÝùÝ»ñÇó` Ïñùáï, ëÇñ³ÛÇÝ, äïáõÕǯó... ³ñ·»Éí³Í, µ³Ûó ¹ñ³Ëï³ÛÇÝ, ²Ëï³ÍÇÝ Ñ³½³ñ áõ ÙÇ ¹³í»ñÇó:

118

¶áÛ³ï¨áõÙǯó...ãÇÙ³ëï³íáñí³Í ¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝÇó, â¹³ë³íáñí³Í ׳ϳﳷñÇó, îñáñáõÙÝ»ñÇ å³Õ ë³ñëáõéÝ»ñÇó, ¶áé, Ïáé, ½áé ÇÙ ï³ñÇÝ»ñÇó: 21 û·áëïáë 2003

àõðÆÞ àõ ³ëïÕ»ñÇ Óáõɳñ³ÝÝ»ñÇó ̳ÍáõÏ, áõÕÕ³Ù»ï ·³Ñ³íÇÅáõÙÝ»ñ, Îáé ·³ÉÇùÝ»ñÇ ï³å ¹³ñµÝáóÝ»ñ àõ ¹»Ý Ý»ïáõÙÝ»ñ áñå»ë ÑÝáóÝ»ñ: àõ ³Õµ³ÝáóÝ»ñ å³ï³ï³Ï»ñáõÙ, ´³óûÃÛ³, ïËÙ³ñ ë¨ ·Çß»ñáõÙÝ»ñ, лÕáõÏ ÁݹáõÝáõÙ ÑÇÝ å³Ý¹áÏÝ»ñáõÙ, àõ ó÷³éáõÙÝ»ñ, óËÇÍ áõ Ý»ñáõÙ: 21 û·áëïáë 2003

̺ðàôÂÚàôÜ Ü³ ùÇã ¿ñ ùÝáõÙ: Þ³ï Ó³ÝÓñ³ÝáõÙ ¿ñ, ´³Ûó »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÛ³Ùµ ˳ã³ÏÝùáõÙ ¿ñ γñÏï³Ë³éÝ, É»éÝáï »ñÏÝùÇÝ, ijٳóáõÛóÝ»ñÇÝ, ûñ³óáõÛóÝ»ñÇÝ: ²ñųݳí³Û»É ¿ñ ÇÝùÝ Çñ»Ý å³ÑáõÙ, ê³Ï³ÛÝ ËáëáõÙ ¿ñ ½í³ñà áõ ³Ý÷áõÛÃ, ÂáñßáÙ³ÍáõÃÛ³Ùµ ÙÇßï ¿É Ñáõ½íáõÙ ¿ñ, Üáëñ³ó»É ¿ÇÝ Ù³½»ñÁ, DZÝã ÷áõÛÃ, àõ ÷áë ÁÝÏ³Í ùáõÝù»ñÇ »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñáõÙ òóí»É ¿ÇÝ É»ßáï Ëáßáñ ³Ï³ÝçÝ»ñ, êáõñ áÕ»ñáí Ù»çùÁ í³Õáõó Íé»É ¿ñ, àõ Çñ` ó÷í³Í ë³Õ³ñÃÇ Ñáïáí Ù³ñÙÝÇÝ Üëï³Í ׳Ý×»ñÇÝ Ñ³å×»å ùßáõÙ ¿ñ γåáõÛï ׳ÝÏ»ñáí, áëÏáñ Ó»éù»ñáí: ÐÇí³Ý¹³ÝáóÇ Ù³ëÇÝ Ý³ Ùï³ÍáõÙ ¿ñ àõ Ñ»ïá, Ñ»ïá` ͳÕñ³Ýùáí ÅåïáõÙ: Æñ»Ý Ñ³×³Ë ¿ñ ·»ñ»½Ù³Ýáóáõ٠ݳ å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ, Ø»ÝáõÃÛ³Ý ÏëÏÇÍáí å³éÏáõÙ ¿ñ, ÉéáõÙ, ÞáõÝãÁ å³ÑáõÙ áõ å³ï³Ñ³Ï³Ý ѳݹ³ñï ùÝáõÙ ¿ñ àõ »ñ³½Ý»ñáõÙ ÷áñÓáõÙ ¿ñ ϳñ·Ç µ»ñ»É Ñáõß»ñÁ ³Õù³ï, ì»ñÑÇßáõÙ ¿ñ ³ÝÇÙ³ëï, Ùdzå³Õ³Õ ¹ñí³·« ²Ýáñáß, ÏóÏïáõñ, ÑÇÙ³ñ å³ïÏ»ñÝ»ñ... -ƱÝã ϳٳÏáñ ¿ Ù³ÑÁ, ãÇ° ·³ÉÇë: 21.û·áëïáë 2003


121

ØàêÎàìÚ²Ü

´àôȲî

Øï³¹ñí³Í ¿Ç, å»ïù ¿ ³ñ³ñ»ÛÇ ²Ù»Ý ³Ý·³Ù »Ù ³Û¹å»ë »ë ³Ýáõ٠»¨ »ñÏñá¹Ý ¿ Ãíáí ϳï³ñíáõÙ: ÜáñÇó áÉáñ »Ý áõ ÙÇ ùÇã ·³ÕïÝÇ, ºí ³Û¹ ù³Õ³ùÁ å»ïù ¿ Ýí³×íÇ` Æñ ϳٳñÝ»ñáí, Çñ ³Û·ÇÝ»ñáí, Æñ µáÉáñ-µáÉáñ Ëñ³Ë׳ÝùÝ»ñáí: 12 ¹»Ïï»Ùµ»ñ 2003

ØÆÞºÈ

гçáÕáõÃÛá¯õÝ... ÇëÏ ¹³ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ѳí»ï« â»Ýù ï»ëÝíÇ, µ³Ûó »ñϳñ Ïß³ñáõݳÏíÇ øá ÍÇͳÕÁ è³Í»É ³ÝÏáÕÝáõÙ Ù»ñ µáõñ³í»ï àõ ³ÝùáõÝ ·Çß»ñÝ»ñáõÙ ¹»é ϳñÓ³·³ÝùíÇ Ø»ñ ëÇñá ÏáñáõëïÝ ³Ý¹³ñÓ, ³Ýѳí»ï: àõ ϵ»ñÇ, ÇÝã áñ Ù»ÏÇ µ³ËïÁ ³Ýã³÷ ϵ»ñÇ, γåñ»Ù »ë ÝáñÇó ÇÝãå»ë å³ï³ÑÇ« ÆÝãå»ë áñ ëï³óíÇ` Ë»ÝÃ, ³ÝÇÙ³ëï, ûñÇ« êñïÇë Ïáïáñ³Í ó³íáí` ³Ù»ÑÇ, ò³íáí` ³ãù»ñÇë Ñá·Ý³Í ûñûñÇ: àõ ³Ù»Ý ûñë ß³ï ½³í»ßï³ÉÇ Üáñ óáõó³ÝÙáõß Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É, îÇÏÝÇÏÝ»ñÇ ÑݳÙáõß Ñáïáí óݷ³ñ³ÝÝ»ñÇ òáõó³÷»ÕÏ»ñáõÙ »ë ÇÝÓ Ï¹Ý»Ù, ØÇ ·áõó» ݳۻë, ÙÇ ·áõó» ·Ý»ë: àõ ÙÇ ûñ, ÙÇ ûñ ÇÝÓ Ïí»ñóÝ»Ý, γñ¨áñ ¿É 㿠û ÇÙ á±ñ ûñáõÙ, ÆÝÓ Ñ³Ù³ñ áãÇÝã ϳñ¨áñ ã¿, ѳ¯, γñ¨áñÁ û Ýñ³ á±ñ ûñáõÙ, àõ ѳçáÕáõÃÛáõÝ óáõó³÷»ÕÏ»ñÇÝ, ³Ñ³¯:

120

22 ¹»Ïï»Ùµ»ñ 2003

úñÁ ¹³Ý¹³Õ ·Çß»ñí³ Ï÷áËíÇ, ºë ÝáñÇó, ÝáñÇó »ñϳñ ã»Ù ùÝÇ, ÎëÇñ³Ñ³ñí»Ù »ë ÇÙ å³Ñí³ÍùÇÝ àõ ѳ½³ñ µ³é»ñ ÙïùÇë ÏѳéÝÇ: ÊáõÉ »ë ÏÉé»Ù, Éáõé Ïï³Ýçí»Ù, Ø»Õë³·áñÍ Ñá·áõë ù³Ý¹í³ÍùÝ»ñÇÝ â»Ù ÙñÙÝç³ áãÇÝã, ϳÝóݻ٠³Ù»ÝùÇÝ àõ ³é³íáïë ¿É Çñ ÝáñÁ ÏëÏëÇ, ºë Ïß³ñáõݳϻ٠ٳÝí³ÍùÁ ûñí³ë, úñÁ ¹³Ý¹³Õ ·Çß»ñí³ Ï÷áËíÇ: 22 ¹»Ïï»Ùµ»ñ 2003


123

Øàðغ î³ñûñÇÝ³Ï ³Û·ÇÝ»ñ »Ù, 㻰٠ϳݳãáõÙ, â»Ù ѳëóÝáõÙ, ÇÝÓ ãÇ Ñ³ëÝáõÙ« ä³ï³ÑáõÙ ¿, ³í³¯Õ ³Õ ¿, ã»Ù ëáë³÷íáõÙ, лïù ¿ ÃáÕ»É áõñÇß Ó¨Ç å³ï³Ñ³ÍÁ: ²ñÙ³ïÝ»ñë` µÝáõÛÃáí Ëáñ, Ù³Ùé³Ï³É³Í ¶³É³ñí»É »Ý, å³É³ñí»É »Ý, ×Õ×Õí»É »Ý, àõ óñï»ñÇó, ¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝ ³Û¹ óñï»ñÇó ²Ý¿³ÝáõÙ, ϳÕϳÝÓáõÙ »Ù, ÇÝÓ ß÷³óÝáõÙ« ¸Ûáõñ³µ»Ïáñ ÙáñÙ³ÝáõÙ »Ù` óñïѳñí³Í« àõ ³ñÙ³ïÇó, ³ñÙ³ïÇó »Ù ÑÇí³Ý¹³ó³Í, ºñ»ñáõÝ »Ù, û¨ ϳݷáõÝ, µ³Ûó ٳѳó³Í, » ϳݳã»Ù, Ýáñ ³ñÙ³ïáí åÇï å³ïí³ëïí»Ù« ´³Ûó å³ïí³ëïáõÏ áõÙDZó ·ïÝ»Ù: 17 ÷»ïñí³ñ 2004

¶àôââÆ

122

2004

ÜáñÇó í³Ûñ ÁÝÏ³í ³Ñé»ÉÇ ÏÉáñ ØÇ Ýáñ µ³ñÓñáõÃÛáõÝ, àõ ѳ½³ñ³íáñ ïÓ¨ ÷ßñ³ÝùÝ»ñ, سÝñ ÷ßáõñÝ»ñ, ÷áßÇ` ·áõݳíáñ, àõ áñù³Ý å³Ñ³ÝçÏáï ݳ˳ËݳÙáõÃÛ³Ùµ, àõ áñù³Ý Ù³Ýñ³ÏñÏÇï ݳ˳å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ùµ, àõ ³ÝÑݳñÇÝ Ï³Ù Ñݳñ³íáñ ݳ˳½·³óáõÙáí ì»ñ¨ ¿ñ ѳÝíáõÙ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÝ ³Û¹ ·áé, àñù³Ý ¹ÇÙ³÷áßÇ, ßå³ñ, ³ãùÇ ÷³ÛÉ»ñ` Íáñ, àõ ³Ûɳ·áõÛÝ µÇµ»ñ` ϳÛï³é ó³ëáõÙáí, Àݹ·Íí³Í ßñÃáõÝù, Áݹ·Íí³Í ÑáÝù»ñ` Ïáé àõ í»ñçáõÙ Ñáñ¹³é³ï, Ïñ³Ïáï ·áõããÇ` Ùáé: ´³Ûó ǽáõñ ¿ñ ³Û¹ù³Ý í»ñ ѳÝíáõÙ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÝ ³Û¹ ½áé, ÜáñÇó ÏÛ³ÝùÝ ÇÝÓ Ë³Ûûó` áñå»ë ݻݷáï µáé, ÐÇÙ³ »ë áõݻ٠ïÓ¨ ÷ßñ³ÝùÝ»ñ, ³ÝÓ¨ Ù³ÝñáõùÝ»ñ áõ Ïïáñï³ÝùÝ»ñ àõ Å³Ù³Ý³Ï ¿ å»ïù Ýáñ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ í»ñ¨ ѳݻÉáõÝ, Þ³ï-ß³ï ¿ Ù³Ýñ ÇÙ ßÇݳÝÛáõÃÁ Ýáñ, ´³Ûó »ë ³ÛÝ Ï³Ý»Ù, ù³Ý½Ç ï¨áõÙ »Ù ÙdzÛÝ ³Û¹ ßÝãáí: 28 ÷»ïñí³ñ 2004


125

ÞÆܲð²ð ²ÝÏ»ÕÍ ³ë³Í »ë Ñá·Ý»É »Ù ´³ÝíáñÝ»ñÇ ÷ÝïñïáõùÇó, ÆÝùë åÇïÇ µ³Ýíáñ ¹³éݳÙ, Ö³ñï³ñ³·»ï ÇÙ³ëï³ÉÇó, ¶Í³·ñ»Ù, ݳ˳·Í»Ù, ÐÇÙù»ñ ·Í»Ù áõ ϳéáõó»Ù, ø³ñï³ß ¹³éݳ٠ÑÇÙ³ åÇïÇ, ä³ï ϳéáõó»Ù, í»ñ ËáÛ³óÝ»Ù, ÞÇÝí»Ù, ßÇݻ٠ûñ áõ ·Çß»ñ ȳÛÝ áõÕÇÝ»ñ, ׳ݳå³ñÑÝ»ñ, ²ñùáõÝÇùÝ»ñ, óݷ³ñ³ÝÝ»ñ... ´³Ûó µ³ÝíáñÁ` ÇÝùÁ »ñµ»ù âÇ° û·ïíáõÙ Çñ ßÇݳÍÇó, âÇ° í³Û»ÉáõÙ, ãÇ° ³åñ»ÝáõÙ àõ ßÇݳñ³ñ »ë ã»Ù áõ½áõÙ ÇÝùë ÉÇÝ»É, ºë áõ½áõÙ »Ù ßÇݳñ³ñÝ»ñ, ßÇݳñ³ñÝ»¯ñ: 31 Ù³ñï 2004

¼àô¶²ð²Ü²ÚÆÜ îÆÎÆÜ

124

¼áõ·³ñ³Ý³ÛÇÝ ïÇÏÇÝ »Ù ¹³ñÓ»É: ØÇ áïùÇ íñ³, ØÛáõëÁ ͳɳÍ` ä³ïÇÝ ¹»Ù ïí³Í Î³Ý·Ý³Í ëå³ëáõÙ »Ù, îÕ³Ù³ñ¹ ãϳ: ijٻñÝ ³ÝóÝáõÙ »Ýª ¸³ï³ñÏ áõ Ñá·Ý³Í, ºë ïËáõñ »Ù, øÇã Ñdzëó÷í³Í: î»ëÝ»ë ³Û¹ Ñ»éíáõÙ, ä³Õ ³ÝÓñ¨Ý»ñÇ ·áñͳñ³ÝÝ»ñáõÙ

ƱÝã »Ý Ùï³ÍáõÙ æñ»ñÁ ï³ßí³Í, àñ ÇÝÓ çñáõÙ »Ý, ÂñçáõÙ, ѳñµ»óÝáõÙ, ´³Ûó »ë ã»Ù ͳÕÏáõÙ, ØÝáõÙ »Ù ·³×³×, ØÝáõÙ »Ù Ï³Ý·Ý³Í ÜáõÛÝ áïùÇ íñ³, ÆëÏ ³çë ͳɳͪ ä³ïÇÝ ¹»Ù ïí³Í, àõ ÙïÙïáõÙ »Ùª ²ÝÓñ¨áí ï³ñí³Í: î»ëÝ»ë ïÕ³Ù³ñ¹ η³ ½áõ·³ñ³Ý, »Ïáõ½` Ï»Õïáï »Ïáõ½` ѳñµ³Í »Ïáõ½` ͳÕñÇ Â»Ïáõ½` Í»ÍÇ... òÝáñùë ÙdzÛÝ ²éÝÇ Ñ»é³óÝÇ, ¼áõ·³ñ³ÝÝ»ñÇó ÆÝÓ Ñ»éá¯õ ï³ÝÇ, » 㿠ϳíÇñí»Ù, ¼áõ·³ñ³ÝÇ ÃáõÕà ÆÝùë Ϲ³éݳÙ, ¼áõ·³ñ³Ý³ÛÇÝ ²éÝ»ï Ϲ³éݳÙ, ¼áõ·³ñ³Ý, ¼áõ·³ñ³Ý ܳ¨ Ϲ³éݳÙ: 26 ³åñÇÉ 2004


127

11 ðàäº

غ¸àô¼²

лïá ¹áõ ϳë»ë. §à±õñ ¿ ùá ·ÇÝÇݦ, §¶ÇÝÇ ã»Ù ëÇñáõÙ, ëÇñ»ÉÇ°ë, ÏÝ»ñ»ë, ØdzÛÝ »ñµ»ÙÝ ëåÇï³Ï »Ù ËÙáõÙ, ÆëÏ Ïáõ½»±ë ûÕÇ Ý³ñÝçÇ ÑÛáõÃáí, ²°Û, ¹³ å³ßïáõÙ »Ù, Þ³ï ¹áõñ»Ï³Ý ¿, ³Ýáõß, øá å»ë, ëÇñ»ÉÇ°ë¦: àõ ³Û¹å»ë É³í ¿, âÏ³Ý á°ã Ñáõß»ñ áõ á°ã ¿É Ùßáõß, ä³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ... §¸»°, ËÙÇ°ñ ûÕǹ, ³ÝóÇñ ³ÝÏáÕÇݦ: î³ëÝÙ»Ï ñáå» ³Ýó. §ú¯Ñ, ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ, ¸»°, ѳçáÕáõÃÛá¯õݦ: 26 ³åñÇÉ 2004

²ðزÜÆÜ àõ ÏÛ³ÝùÁ »ñµ»ÙÝ ï³ÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýó, àíù»ñ ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ å³Ûù³ñ »Ý ÙÕáõÙ, ´³Ûó Ù³ÑÁ ¹³Å³Ý ãÇ ëå³ÝáõÙ Ýñ³Ýó, ²ÛÉ ßÝáñÑáõÙ ¿ Íáí ³ÝÙ³ÑáõÃÛáõÝ: àõ ݳ ³åñáõÙ ¿ Ù»ñ Ñá·áõÙ, ëñïáõÙ, Æñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ í³é ÑÇß³ï³ÏáõÙ, ø³Ý½Ç ³Ûëûñí³ Ñ³Û Ë³Õ³Õ ûñÁ Ø»½ å³ñ·¨»É ¿ Ù»ñ ù³ç ²ñÙ³ÝÁ: àõ ËÇëï ÓÙ»éí³ ë³ëïÇÏ óñï»ñáõÙ Ø»ñ ѳÛñ»ÝÇùÁ áÕµáõÙ ¿ñ, ɳóáõÙ, Æñ»Ý ½³í³ÏÇÝ ÑáÕÇÝ ¿ñ ѳÝÓÝáõÙ àõ ·»ñ»½Ù³ÝÇÝ Ã³í ÓÛáõÝ ¿ñ ÇçÝáõÙ:

126

ÆëÏ Ùáñ ³ñóáõÝùÝ ¿É ³ÛïÇÝ ë³éã»Éáíª Ødz˳éÝíáõÙ ¿ñ ³ÙµáËÇ Ó³ÛÝÇÝ, àíù»ñ ûñÑÝáõÙ ¿ÇÝ ÁÝÏ³Í Ù³ñïÇÏÇÝ, -ö³¯éù ·»ñ»½Ù³Ýǹ, ÷³¯éù ù»½, ýǹ³ÛÇ°Ý: 22 Ù³ÛÇë 2004

¶³Ý·ñ³Ñ»ñ ÃáõËå»ñÇóª ÃáõË ·³Ý·ñ³Ñ»ñáõÃÛáõÝ, ÆëÏ ×»ñÙ³ÏáõÃÛáõݪ Ññ»ßï³ÏÝ»ñÇó, ´Ûáõñ»Õ³å³Ïáõóª ó÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝ, àõ ѳݹ³ñïáõÃÛáõݪ ë³Õñ ·»ï»ñÇó, ܳ¨ ÁÝóóùÇ í³ñ³ñ ÑáõÅÏáõÃÛáõÝ àõ í»Ñ µ³ñÓñáõÃÛáõݪ ëáõñµ çñí»ÅÝ»ñÇó, ¸³ñ³íáñ ϳÕÝáõóª »ñϳñ³Ï»óáõÃÛáõÝ, àõ ³ÕáÃùÝ»ñÇ ÙßïÝç»Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ¶ÇÅ ù³ÙÇÝ»ñÇóª ˻ɳ·³ñáõÃÛáõÝ, ²å³ª Íáí»ñÇóª Ù»Í ÷áõÃÏáïáõÃÛáõÝ ºë í»ñóÝ»Éáíª Ñá·áõë ¹éÝ»ñÁ ÏëÏë»Ù óϻÉ, лïá ÓÝ»ñÇó Ù»ÕÙ ÷³ÃÇÉÝ»ñÇ åïáõÛïÁ Ïáõ½»Ù, úíÏÇÝáëÝ»ñÇóª ËáñáõÝÏ ËáñáõÃÛáõÝ àõ ùá ѳï³ÏáõÙ »ë ÇÝÓ Ï·ïÝ»Ù: 22 ÑáõÉÇë 2004

ʺÔβî²ÎàôÂÚàôÜ ÆÝÓ³ÝÇó óùáõÝ ¨ ß³ñáõݳϳµ³ñ, ²ÛëÇÝùݪ ÇÝãåÇëǯ ٻͳÑá·áõÃÛáõÝ ºñϳñ å³ëÇó Ñ»ïá Ùdzݷ³Ù³ÛÝ Éáõñç ¶»ñÉÏïÇáõÃÛ³Ý Ëáëïáí³ÝáõÃÛáõÝ: ²é³Ýó ¹³¹³ñÇ, ˳Ûï³é³Ï³µ³ñ ³ùáõÝ »ñ³½Ý»ñ ûè³µ³ñá, Ò³ÝÓñáõÛà ÷³ñ³ïáÕ »ñ³ÝÇáõÃÛáõÝ Î³Ù Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñ ųٳݳϳíáñ: àõ ÅáÕáí»Éáí Ùïù»ñÇ ³Ùµ³ñ, ²ÝѻûÃáõÃÛ³Ý ÙÇ ³ÙµáÕç ÏáÕáí, ºñç³ÝÇÏ ÑáõÛë»ñ, ÏÛ³ÝùÇ Ù»Í Éí³óù` ܳ í»ñ³¹³ñÓ³í Ë»Õϳï³ÏáõÃÛ³Ý: 7 û·áëïáë 2004 ÎÇñáí γã»Édz


129

¶²Ú²ÎÔàôÂÚàôÜ ²ñ³ï³íáñ áõñ³ËáõÃÛ³Ùµ àõ, ã½·³Éáí »ë áã ÙÇ ó³íª ³ËÍÇ, íßïÇ áõÕ»µ»éáí Þ³ñÅíáõÙ »Ù Ñá·Ý³ÍáõÃÛ³Ùµ: γÃÇÉ-ϳÃÇÉ Ï³Ùùë Ïáñ³í, äÕïáñ³ó³í ëáݳïÝ»ñáí, àõ ù³ÛÉ»ñë í³Õáõó ³ñ¹»Ý Øßáõßáí »Ý å³ïí³Í ËÇï, óí: àõ Ó»éù»ñë í³Õáõó ³ñ¹»Ý ¶áõñ·áõñ³ÝùÝ»ñ ã»Ý ½·³ó»É, àõ Ù³ïÝ»ñë ¹³ñ»ñ ³ñ¹»Ý ÞáÛßáÛ³ÝùÝ»ñ ã»Ý å³ñ»óñ»É: àõ ³ãù»ñë ÑÇÙ³ ³ñ¹»Ý Øáé³ó»É »Ý Ïñ³Ï, ³ñóáõÝù, Êáñ ·Çß»ñ ¿ Ýëï»É ³Ý¹»Ùù, ²é³Ýó óñÃÇã áõ ³é³Ýó áõÝù: àõ Ñá·Ý»É »Ý ßñÃáõÝùÝ»ñë ²Õ³Õ³ÏÇó, Ãùáï ˳ÕÇó, γ٠³Û¹å»ë »Ý ÑÇÙ³ ³ñ¹»Ý Üñ³Ýó íñ³ ÓÙ»é ¹ÝáõÙ: Æ٠˳µáõëÇÏ Ó³ÛÝáí ¹áÕ¹áç öáñÓáõÙ »Ù ÇÝÓ »ë óùóÝ»É, ÂéãáõÝ ¹³ñÓ³Í Ñá·Çë ³ÝËáç Ö³é³Ï³Ý ¿ ÇÝÓ ïí³Ûï»É: àõ ¹³ñÓ»É »Ù ïñÇ-é»·áÉ Î³Ù í³ñ¹³·áõÛÝ ë³É³ÙµÇÏÝ»ñ, γ٠Ññ»ßï³Ïª »ñÏݳ·áõÛÝ, ³ÝÓñ³ÏáõÛï »ñÏݳ·áõÛÝ:

à±õñ óùóݻ٠ÇÝÓ ã·Çï»Ù, ê»ñÁ Çñ ïáõÝ ÇÝÓ ãÇ ÃáÕÝáõÙ, ÆëÏ ³é³Ýó ë»ñ Ýí³·áõÙ »Ù ²Ûñdzó³Í Ññ³Å»ßïÝ»ñ: àõ ½·³óÙáõÝùÇ Ïñ³ÏÝ»ñÇó ÆÙ ÷ßñí³Í ËÕ×áõÏ Ñá·áõÙ ê»ñÝ ³ë»ë ¿É ãÇ Ï³ñáÕ ²Ý³ë»ÉÇ áñç»ñ ¹Ý»É: àõ »ÉÝ»Éáí Ý»Õ ÙÇ Ï³Í³Ý` ºë ÙdzÛÝ³Ï ·³ÛÉ »Ù ¹³éÝáõÙ, ³˳ÝÓáõÙ »Ù áñå»ë ·³½³Ý êÇñá µ»Ïáñ, ÷ßñ³Ýù, ѳïÇÏ:

9 û·áëïáë 2004 ²ñ½³Ï³Ý

Þ²î Þ³ï ¿Çñ, Þ³ï ¿Çñ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ, Þ³ï ¿Çñ ÇÙ Ù»ç, ÆÝãå»ë ·³ÕïÝÇùÝ»ñÁ ûŠ²ñ¨»ÉùáõÙ, ÆÝãå»ë ëåÇï³ÏÁ óáõñï ÑÛáõëÇëÝ»ñáõÙ: Þ³ï ¿Ç, Þ³ï ¿Ç ùá ѳٳñ, Þ³ï ¿Ç »ë ùá Ù»ç, ÆÝãå»ë ϳå³ñÁ ÃËåáï ³Ùå»ñáõÙ, ÆÝãå»ë ³ÉÏáÑáÉÁ ѳñµ³ÍÇ ·³Ý·áõÙ: Þ³ï ¿ÇÝù, лÕÓáõóÇã ß³ï ¿ÇÝù ØÇÙÛ³Ýó ѳٳñ Ù»Ýù, ʻչáÕ ¿ÇÝù, µáóáï, γÛÍ»ñ ¿ÇÝù, Þ³ï ¿ÇÝù...

128

9 ë»åï»Ùµ»ñ 2004


131

ÂÆì 50 ºðÂàôÔÆ ÆÝùÝ ÇÝÓ Ñ»ï »Õ³í µ³í³Ï³Ý ÏáåÇï, øÝùáõß ã¿ñ, áõ ã»Õ³í ÝáõÛÝÇëÏ ÷áùñÇÏ ÙÇ ÅåÇï, ´³ñ»Ñ³× µ³é»ñ ÝíÝíáõÙ ¿Ç ÙdzÛÝ »ë, ÆëÏ Ý³ ·é»ÑÇÏ Ñ³ñó»ñáí ³Ý»ñ»ë ÆÝÓ ëïáñ³óÝáõÙ ¿ñ ³ãù»ñáíª ódzÝǹ: ¸»°, ݳ í³ñáñ¹ ¿ñ, ÇëÏ »ëª áõÕ¨áñ, àõ ׳Ù÷³Ý ûù³Í ϳåáõÛï »ñÃáõÕáí` ܳ ËáõÛë ¿ñ ï³ÉÇë, ѳÙá½áõÙ ¿Ç »ë, àõ »ë µéÝ»óÇ ¹ñ³Ý í»ñç³å»ë: -àõ鳯, Ëáßáñ³·áõÛÝë, ÷³ñóٳ·áõÛÝë, ¼³ñ½³Ý¹³·áõÛÝ áõ ³Ýµ³ëÇñ ³ÛÝå»ë: 17 ÑáÏï»Ùµ»ñ 2004

²äðºÈ²àÖ

130

ÆÙ ³åñ»É³á×Á ÇÙ Ýå³ï³ÏÁ ã¿, àõ áã ¿É ÙÇçáó, ²í»ÉÇ Ñ»éáõª ¹³ ¿ ÇÙ Ó¨Á, Ø»ñ ¹»ÙùÇÝ å³ÛÍ³é »Ý ÙdzÛÝ ³é³íáïÇ ßáÕ»ñÁ: àõñ ÇÝÓ ã»ë ëå³ëáõÙª ¹³ ¿ ÇÙ ï»ÕÁ, àõ ÝáñÝ ¿É ÙÇßï ÝáõÛÝÝ ¿, ÜáõÛÝ µ³ÝÇ Ù³ëÇÝ, àõ ·ÉáõË·áñÍáó ¿ Ç٠׳ݳå³ñÑÁ, ϳÃÇ µ³Å³ÏÁ, î³ñí³ Ñ»ñó÷áË ¿ áõ ãáñë »Õ³Ý³Ï, Îï³íÝ»ñÇ ³éù, ÙÇÝã ³Û¹ª ·áõÛÝÇ å³ñ, íñÓÇÝÝ»ñÇ Ë³Õ, γåáõÛï ³Ý³å³ï, Íáí³ëáõÛ½ ÏÕ½Ç, Æ ¹»å, ßÝáñѳíáñ ùá ù³Õ³ùÇ ¶áõÛÝÝ ³é³çí³, ëÏǽµÝ ¿ ÓÙ»éÇ: 23 ÝáÛ»Ùµ»ñ 2004

ÀÜîðàôÂÚàôÜ Úáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ ÇÝùÝ ¿ ÁÝïñáõÙ Æñ ÁÝÏ»ñáçÁ ¨ ³ÛÉÝ, ´³Ûó áã ÏñáÝÁ, Ù³ßÏÇ Çñ ·áõÛÝÁ, » á±õÙ ³ÕáÃÇ ¨ Çñ µ³é»ñÁ` ³ÕáÃùÇ Ñ³Ù³ñ, ¼»ÝùÇ Çñ Ó¨Á` å³Ûù³ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ù»Ý ÇÝã ëá°õï ¿: àãÇ°Ýã ã»ë ÁÝïñáõÙ, ²Ù»Ý ÇÝã Ç í»ñáõëï ¿, êÇñá ùá Ó¨Á, ÌÝÝ¹Û³Ý ûñ¹, سÑí³Ý¹ ųÙÁ: 26 ÝáÛ»Ùµ»ñ 2004

¸àô î²Ô²Ü¸ ºê, βèÎà¯ôÞ... ¶Çß»ñ ¿, ¨ »ë ÝáñÇó ÇÙ ïáõÝ »Ù ·ÝáõÙ, ÆÙ áïù»ñÁ ÝáñÇó »ë ï³ù çáõñ »Ù ¹ÝáõÙ, »Û, ÙÇ ·áõó» ËÙ»Ù, ÇëÏ ÙÇ·áõó»` áã, Îáõ½»Ý³ÛÇ ÇÙ ¹áõéÁ óϻñ ÇÝã áñ Ù»ÏÝ ³ÝÏáã, ܳ¨ ϳñáÕ »Ù ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÏÛ³ÝùáõÙ ²é³ç³ñÏ ³Ý»É, Ññ³í»ñùÝ»ñ ï³É ÏáÕùÇÝÇë ³ÝùáõÝ, Þ³ï ѳë³ñ³Ï ¿ ÙïùÇÝë áõ µ³ÝáõÏ, ´³Ûó ¨ ¹Åí³ñ ¿, áõݻ٠½·³óáõÙ »ë ï³ÝáõÉ ï³Éáõ: 28 ÝáÛ»Ùµ»ñ 2004


133

вÔàð¸àôÂÚàôÜ Ø³·ÝÇë³óÝ»Éáí Ù³ñÙÇÝë` ÎñÏÇÝ ë³ñë³÷³Ñ³ñáõÛó ÏÛ³Ýù »Ù ÁÙµáßËÝáõÙ, î³ñ³µÝáõÛà ߳é³ãáõÙ »Ù, Ù³ßϳ÷áËíáõÙ àõ ³Ûë ³é³íáï, »ñµ ÇÙ Ñáõß»ñÝ áõ »ë àã ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³ñÃݳó³Ýù гÛïÝí»ó ³Ýã³÷ »½³ÏÇ ¨ æÇÝç ¹ÛáõñÁÝϳÉáõÃÛ³Ý íÇ׳Ï, àõ ÇÙ Ý»ñ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ñ³Û»ÉÇÝ ÂáÕÝí³Í ¿ ó÷³ÝóÇÏ, ¹³ï³ñÏ, àõ µÝ³í ã»Ù ³å³íÇÝáõÙ ÏÛ³ÝùÇÝ, ²åñáõÙ »Ù áõ »ë ÇÝÓ »Ù í³ñÅ»óÝáõÙ: 3 ¹»Ïï»Ùµ»ñ 2004

132

2005


135

ØÂÜàÈàðî

ú¸²Üòø

» ó³ÝÏáõÃÛáõÝÇó γ٠û ÑÇÙ³ñÇÏ Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ë»ÉùÇó, лï³ùñùñ³ëÇñáõÃÛáõÝÇó Î³Ù Ç ëϽµ³Ý» ÇÙ Ù»ç Ý»ñ¹ñí³Í ¶»Ý»ïÇÏ³Ï³Ý Ïá¹³íáñáõÙÇó, ä³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó γ٠µ³ñ»Ýå³ëï ïñ³Ù³¹ñí³Í ʳÕ-ÙÃÝáÉáñïÇó...

´áÉáñÁ ݳÛáõÙ »Ý å³ïáõѳÝÇó ¹áõñë, ƯÝã É³í ¿ å³ïáõѳÝÝ áõÝÇ ³å³ÏÇ, ´áÉáñÁ ó÷³ÝóáõÙ »Ý Éáõë³ÙáõïÇó ¹áõñë, ƯÝã É³í ¿ ³éϳ ¿ ÉáõÛëÝ ³ñ»·³ÏÇ: ´áÉáñÁ ɳóáõÙ »Ý áã ѳÝϳñͳÏÇ, ƯÝã É³í ¿ ɳóÝ û¹áí ãÇ ·³ÉÇë, ´áÉáñÁ ÷³ÏáõÙ »Ý µáÉáñ ÏáÕÙݳÏÇ ä³ïáõѳÝÝ»ñÁ` áõÕÕí³Í ɳóÇ ¹»Ù:

¾³Ï³Ý ã¿° ¹³, ´³Ûó ëÏëí»ó Ñ»Ýó ³ÛÝå»ë, ã³ñ³××Ç Ë³ÕÇó« êϽµáõÙ ¹³ ÇÝÓ Ùáï ëáíáñáõÃÛáõÝ ¿ñ, ÆëÏ Ñ»ïá ¹³ñÓ³í µÝ³íáñáõÃÛ³Ý, ÐÇÙ³ ¿É ³ñ¹»Ý, ³í³¯Õ, ¿áõÃÛ³Ý:

î²ðÆܺð

11 ÑáõÝí³ñ 2005

î³ñÇÝ»ñ ³é³ç Ëáñ³ÝÇ ¹ÇÙ³ó ܳ ÍÝÏÇ Çç³Í ϳٳó ÙïÙï³ó. -ê»°ñÁ, ÇÝÓ³ÝÇó, î»°ñ ÇÙ ²ëïí³Í, лéáõ ï³ñ, Ñ»éáõ, Ñ»éá¯õ-Ñ»éáõ, ²Ýå³ïÏ»ñ³óÝ»ÉÇ, ë³ñë³÷»ÉÇ Ñ»éáõ: î³ñÇÝ»ñ Ñ»ïá Ëáñ³ÝÇ ¹ÇÙ³ó ܳ ÍÝÏÇ ÁÝÏ³Í ³Õ³ã»ó ³é ²ëïí³Í© -ê»°ñÁ, î»°ñ ²ëïí³Í, ÇÝÓ µ³ÅÇÝ ãÁÝϳÍ, ´»ñ ëñïÇë ÙáïÇÏ, Ùá¯ï-ÙáïÇÏ, ²ÝÝßÙ³ñ»ÉÇ, ÓáõÉÙ³Ý ã³÷ ÙáïÇÏ: î³ñÇÝ»ñ ³Ýó³Ý Ëáñ³ÝÇ ³é³ç âÏáÕÙÝáñáßí³Í ÍÝÏÇ »ÏáÕÇ ÙïÙïáóÝ»ñáí, ºñµ»ÙÝ ßé³ÛÉ ï³ÉÇë ¿ñ Ýñ³Ý Íáí ëÇñá ѳé³ã, ºñµ»ÙÝ Åɳï ÉùáõÙ ¿ñ Ýñ³Ý Ù»ÍÝ ²ëïí³Í© Ðá·Ý»É ¿ñ ²ëïí³Í Ýñ³ ³ÕáÃùÝ»ñÇó ë³é³Í: 11 ÑáõÝí³ñ 2005 134

´áÉáñÝ áõ½áõÙ »Ý ³å³Ï»å³ï»É, ÈáõÛë ï»ëÝ»É, ½·³É, µ³Ûó ãßáß³÷»É, àõ ³ñ»·³ÏÇÝ, áõ ³ñóáõÝù µ»ñáÕ ×³é³·³ÛÃÝ»ñÇÝ ²å³Ïáõ ÙÇçÇó ûè ÏÏáó»É: 13 ÑáõÝí³ñ 2005

DEPARTURE ²ßÝ³Ý ³å»ñÁ ÙÇßï ¿É ³É»Ë³éÝ »Ý, ²Ù»Ý ÇÝã ˳éÝ ¿, ûñ»ñë ˳éÝ »Ý, ºñç³ÝÏáõÃÛáõÝë` ¹Åµ³ËïáõÃÛáõÝ ¿, ºí ïËñáõÃÛáõÝë` Íáí áõñ³ËáõÃÛáõÝ: àõ »ñµ ëÏëáõÙ »Ù ³½³ï »ë ßÝã»É àõ ÇÙ ³Ùå»ñÁ ëåÇï³Ï »Ù Ý»ñÏáõÙ, ÆëÏáõÛÝ ÙÇ ï»ÕÇó ëÏëáõÙ ¿ ß³ã»É, ê¨ ·áõÛÝÝ ¿ ÇëÏáõÛÝ Çñ»ÝÁ ³ÝáõÙ: àõ ³ßÝ³Ý ³Ùå»ñÁ ÙÇßï ³É»Ë³éÝ »Ý, γ٠ÙÇßï ³ßáõÝ ¿ ³Ùå»ñÇë ѳٳñ, êÇñïë å³ñáõñ³Í ³Ùå»ñÇÝ Ñ³ËáõéÝ ²ßáõÝ ¿ å³ï»É, ³ßáõÝ ·áõݳå³ï: 13 ÑáõÝí³ñ 2005


137

îÊزðàôÂÚàôÜ êÇñá Ù³ëÇÝ ·ñù»ñ` гëï³Í³í³É áõ ëïí³ñ³÷áñ, ÐÇÙ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ` ³Ñ³íáñ, γï³ñÛ³É ïËÙ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, سÝñ³ÏñÏÇï Ùï³óí³Í, Ëáñ« ²ÝÇÙ³ëï óݹ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¨³íáñ áõ Ñ»ùdzóíáñ ²ëïí³Í³ÛÇÝ »¹»ÙáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¶³Ý·ñáï ³ÙåÇÏÝ»ñ` ÷»ïñ³íáñ, ʳջñ, ï³Õ»ñ, »ñ·»ñ áõ ÓáÝ»ñ, ü³Ýï³ëïÇÏ, ³ñϳͳíáñ àõ ³ÝÇñ³Ï³Ý, ×áË å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñ, ä»ñ× ß³ñ³¹ñí³Í å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñ, ²ß˳ñѳë³ë³Ý áõ Ïñ³Ï³íáñ ¼ÇÉ ³é³ëå»ÉÝ»ñ, ݳ¨ É»·»Ý¹Ý»ñ, êåÇï³ÏÁ ë¨áí ˽µ½í³Í ïáÕ»ñ, ´³½áõÙ, µ³½Ù³Ã»ñà ¿ç»ñ µÛáõñ³íáñ, àõ ÝíÇñ³Ï³Ý, Ñá·áõ ÃñÃÇéáí, ²Ù»Ý³í»Ñ, í»Ñáï ½·³óÙáõÝùÝ»ñáí, àõ ݳ¨ ßù»Õ ½·³óáõÙÝ»ñáí, Ðá·áõ ËáñùáõÙ ÍÝí³Í Ýáõñµ »ñ³½Ý»ñáí, »ñ³½³ÝùÝ»ñáí, ºñµ»ù ãÏñÏÝíáÕ Ññ³ß³å³ïáõÙÝ»ñáí ¶ñù»ñ áõ ·ñù»ñ` ëÇñá ï»ëÇÉùÝ»ñáí, àñ Çñ³Ï³ÝáõÙ, ½áõï Çñ³Ï³ÝáõÙ îËÙ³ñáõÃÛáõÝ ¿` ·»ß ÑáñÇÝí³Íùáí, êÇÝ ïËÙ³ñáõÃÛáõÝ, ïËÙ³ñ³µ³ÝáõÃÛáõÝ, ÖáË ÑÇÙ³ñáõÃÛáõÝ, ïËÙ³ñ` ïËÙ³ñáõÃÛáõÝ: 16 ÑáõÝí³ñ 2005

غܲä²ð ¶Çß»ñÝ ÇÝÓ ÝáñÇó å³ñÇ ¿ Ññ³íÇñáõÙ, àõ û¹Ý ¿É ÝáñÇó ù³ÙÇ ¿ íÇÅáõÙ, ²ãù»ñë ÇÙÝ »Ý áõ ³é³Ýó ß³ñÅáõÙ æñí»ÅÇó åáÏáõÙ »Ý ½ÇÉ ·³Ñ³íÇÅáõÙ: àõ ˳ÕáÕÝ»ñÇ ÷³ñó٠íÇûñáõÙ, àõ ³ÏáõÝùÝ»ñÇ ¹³ÕÓÇ Ã»ñûñáõÙ, ä³ñÇ ß³ñÅáõÙ ¿ Ñá·Çë ÙûñáõÙ, àõ ï»ëÇÉùÝ»ñ ¿ áõÕ»Õë Ï»ñïáõÙ: àõ ÇÙ û»ñÇ ù³ñ³í³Ý Ñ»ñÃáõ٠гÏÇÝÃÇ Ù»ç å³Ñí³Í ÃÇÃ»é »Ù ¹³éÝáõÙ, öñ÷áõñ ÃáõËå»ñ »Ù ¹»åÇ ë³í³éÝáõÙ, àõ ·Çß»ñÝ ÇÝÓ ÝáñÇó å³ñÇ ¿ ³éÝáõÙ: 1 ÷»ïñí³ñ 2005

ÄÓÁÐÎÂÊÀ ÜáõÛÝù³Ý áõÅ»Õ áõ ÝáõÛÝù³Ý Ù»Í, ÆÝãå»ë ï»ëÇÉùÝ ÇÙ ·Çß»ñí³, àõ ÝáõÛÝù³Ý ÓÇ·, ÝáõÛÝù³Ý ¿É åÇñÏ ÆÝãå»ë ³ñ¨Á ûŠϻëûñí³: àõ ÝáõÛÝù³Ý ¿É ÝáõÛݳå³ïÏ»ñ, ÜáõÛݳÝÙ³Ý å³ï³ë˳ÝÝ»ñ ÆÙ Ñá·»Ù³ß áõ ëñï³Ï»ñ ²ÛÝù³Ý »ñϳñ ÷ÝïñïáõùÇë: àõ »ë ÑÉáõ Ýñ³ ïáõñùÇÝ, ÆÝùÁ ÝÙ³Ý »ñ³½³ÝùÇÝ, ÜáõÛÝù³Ý ѽáñ, ÝáõÛÝù³Ý ³Ý·ÇÝ, ÆÙ ÷³Û÷³Û³Í ïí³Ûï³ÝùÇÝ:

136

5 ÷»ïñí³ñ 2005


139 л鳷Çñ µ»ñáÕ ·Ý³óùÝ»ñ ãϳÝ, ºñϳû µáÉáñ áõÕÇÝ»ñÝ ³Ûëûñ ʳñÇëË »Ý ·ó»Éª Ëáñ áõ ÇÝùݳϳÙ, ÆëÏ »ë ¿É Ï³Ý·Ý»É ëå³ëáõÙ »Ù ³Ý½áñ:

Ö²ÜÖ ²Ù»Ý ³é³íáï ùá ³ãùÇ ³é³ç, øá å³ïáõѳÝÇ µ³óí³ÍùÇ ¹ÇÙ³ó ÎÉÇÝÇ ³ñ¨ áõ ³é³ï ϳݳã, àõ, ãáõ½»Ý³Éáí, ³ÝÏáÕÝáõó í»ñ ϳ°ó:

âϳÝ, ³Ûëûñ ³ÛÉ¨ë ·Ý³óùÝ»ñ ãϳÝ, êɳùáí ûÅïí³Í ëɳù³í³ñÝ»ñë µáÉáñ γñÍ»ë ÙdzѳÙáõé Çñ³ñ ïí»É »Ý Éáõñ, â»ÕÛ³É »Ý µáÉáñ áõÕÇÝ»ñÝ ³Ûëûñ: 20 ÷»ïñí³ñ 2005

àõ ÏÉÇÝÇ Ýáõñµ, ·ñ»Ã» ³Ý׳ݳã, Ò³ËáÕáõÃÛ³Ùµ ÙÇ ùÇã Ñݳó³Í, àõ ùá ûñ»ñÇ` ³Ýó³Í-·Ý³ó³Í ²÷ëáë³ÝùÝ»ñÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ Ñ³é³ã: ØÇçÝáñÙáõÙ ×»Õù»ñ ÏÉÇÝ»Ý Í³Ï³Í« ²Ýóù»ñ ÏÉÇÝ»Ý ÏáÕÙ»ñáõÙ` Ó³Ë, ³ç àõ ¹áõ ÏÉÇÝ»ë ¹Çñùáí åå½³Í, àõ Ññ³í»ñùÇ Éáõé ϳñáï³Ï³Ýã:

¸ø²ÚÆÜ

ÎÉÇÝ»Ý Ë³Õ»ñ ·áõó» ¨ ³Ý¹³ñÓ, àõ Ù»Í áõ ÷áùñ Ùë»ñÇ ×³×³Ýã, àõ, Çñ³Ï³ÝáõÙ, ¹áõ Ͻ·³ë ѳÝϳñÍ, àñ ¹³ñÓ»É »ë ¹áõ ½áõ·³ñ³ÝÇ ×³Ý×: 6 ÷»ïñí³ñ 2005

²Úêúð ²ÚȺìê ¶Ü²òøܺð âÎ²Ü ²Ûëûñ ³ÛÉ¨ë ·Ý³óùÝ»ñ ãϳÝ, ´áÉáñ ïáÙë»ñÁ ëå³éí³Í »Ý Çëå³é, γñÙÇñ å³ëï³éÝ»ñ, í³·áÝÝ»ñ ɳóϳÝ, ²Ù»Ý ÇÝã ë³é»É, ³é»É ¿ áõéϳÝ:

138

²Ûëûñ ÇÝÓ í³½áÕ ·Ý³óùÝ»ñ ãϳÝ, âÏ³Ý ïáÙë³ÏÝ»ñ áõ áã ¿É Ù³½áõÃ, âÏ³Ý ßã³ÏÝ»ñ, ÏáãݳÏÝ»ñÝ ³Û¹ µáõÃ, àã ¿É ÃáõÝ»ÉÝ»ñ` »ñϳñáï áõ ÙáõÃ:

àõÕ»ÕÇÝ ïíáÕ Õé÷³ÛÇÝ ³½¹³Ï, êå³ëáõÙÝ»ñÇ Ù»ç Ñ»é³Ëáë³½³Ý·, ºí ³Ûëå»ë ·³ÉÇë »Ý ïճݻñÝ` ³éݳÏ, êÏëíáõÙ ¿ 뻳ÝëÁ` ×áË, ѳٳå³ñ÷³Ï: 쳯Û, ³ÕçÇÏÝ»ñ ç³Ý, ¹»°, ³ñ³·³óñ»°ù, îí»ù ٳٳÛÇÝ Ñ³Û»ÉÇ, Ý»ñÏ»ñÇ åݳÏ, ²ãù»ñÇë ¹Ý»Ù »ñÏݳ·áõÛÝ áëåÝÛ³Ï, ì½Çë ¿É Ï³å»Ù ßáÕßáÕáõÝ Ù³ÝÛ³Ï: àïù»ñÇë ù³ß»Ù ϳåñáÝ» ·áõÉå³, àñ Çñ Ù»ç áõÝÇ Ó¨»ñ áõ ųÝÛ³Ï, г·Ý»Ù ÏáßÇÏÝ»ñ` ÏñáõÝÏáí, ϳßí»å³ï, лïáõÛùÇë ¹Ý»Ù áõéáõóÇÏ Ñ»Ý³Ï: àõ ϳåáõÛï óíßÇó ½·»ëïë ѳ·Ý»Ù, àõ ßñÃáõÝùÝ»ñë ¿É Ï³ñÙÇñáí å³ï»Ù, ¸»Ùùë ¿É Ñ³ñ¹³ñ»Ù` ÇÝãå»ë Ýáñ ¹ÇÙ³Ï, ¸ÇÙ³÷áßÇáí ßå³ñ»Ù ÇÝÓ Ñ³Ù³Ï:


141 ³ñÃÇãÝ»ñë ¿É ç³ñ¹»Ù, í»ñ¨ µ³ñÓñ³óÝ»Ù, àõ 먳å³ï»Ù ë³ÑáõÝ ß³ñÅáõÙáí, êáõñ Ù³ïÇïáí ¿É ï³ÏÇó í³½³Ýó»Ù, ØÇ Ñ³ï ÇÝÓ Ó¨ ï³Ù Ëáñ³Ù³ÝÏáõÙáí:

ºë` ÙÇ ·ñã³Ï, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï ¶ñáõÙ »Ù Ññáí³ñï³Ï, ÜëïáõÙ »Ù Ñáí³ï³Ï:

ºñ»ëÇë ß³ñ»Ù ÏñùÇ Ñ³ïÇÏÝ»ñ, Ø»ñÏ ·ÉËÇë ù³ß»Ù Ï»ÕͳÙ, í³ñëÇÏÝ»ñ, ¸ÇÙ³íáñ»ù ÇÝÓ, ïÕ»°ñù, µ³Ûó ëå³ë»ù, §´³É³¹Çݦ ÙÇ Ñ³ï Ùdzóñ»ù, ³ÕçÇÏÝ»°ñ: 20 ÷»ïñí³ñ 2005

ºë` ÙÇ ¹³ñ³Ï, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï ì»ñóÝáõÙ »Ù ¹³Ý³Ï« ø»ñÃáõÙ »Ù ¹Ù³Ï: ºë` ÙÇ Ý³Ù³Ï, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï ¶ñáõÙ »Ù Ù»Í ³é³Ï` øß»Éáí å³ï·³ñ³Ï:

¶àôÈÆìºð ºë` ÙdzÛݳÏ, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï ø³ÛÉáõÙ »Ù ¹Åݹ³Ï, àïù»ñë »ñÏáõ ³Ï: ºë` ³Ý³é³Ï, Æ٠ϳÙùÇÝ Ñ³Ï³é³Ï γåáõÙ »Ù Ýáõñµ ųÝÛ³Ï, ì½Çë ¿É` Íáõé Ù³ÝÛ³Ï: ºë` ÙÇ Ù³ÝÛ³Ï, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï ̳ËëáõÙ »Ù ųٳݳϪ Þ³ï »ñϳñ áõ µ³ñ³Ï:

140

ºë` ÙÇ ûÃÛ³Ï, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï ì³ñáõÙ »Ù ³ÝÃÇ³Ï ÐÝ³Ù³ß ÙÇ Ý³í³Ï:

ºë` ÙÇ å³ï³ñ³·, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï ¸³éÝáõÙ »Ù ½ÇÉ ÏáãݳÏ, ÐÝã»óÝáõÙ »Ù ßã³Ï: ºë` ÙÇ ÷ã³Ï, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï ØïÝáõÙ »ë ÷»Ã³Ï` àõï»Éáí ÉáÕ³Ï: ºë` ÙÇ ³ñ»·³Ï, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï ¸³éÝáõÙ »Ù Éáõë³ñÓ³Ï` ȳó»Éáí ë³ÝÓ³ñÓ³Ï: ºë` ÙÇ ¹»ñÓ³Ï, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï γñáõÙ »Ù ѳٳñÓ³Ï öáÕ»ñÇ Ù»Í ïñó³Ï:


142

143 ºë` ³Ý³ñӳϫ ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï Þ³ñáõÙ »Ù µ³ó³ñÓ³Ï ÆÙ³ëïáí Ù»Í ³ñÓ³Ï:

ºë` ÙÇ ïݳÏ, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï Âáñ»Éáí ë¨ ÏáÝÛ³Ï` ´³óáõÙ »Ù ¹éݳÏ:

ºë` ÙÇ ¹³·³Ý³Ï, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï àõïáõÙ »Ù ß³·³Ý³Ï` ÊÙ»Éáí ³ñ·³Ý³Ï:

ºë` ÙÇ ëñí³Ï, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï ØïÝ»Éáí ÙÇ ·ÛáõÕ³Ï` ¸³éÝáõÙ »Ù ÅÇñ ·»ï³Ï:

ºë ÙÇ ¹³Û³Ï, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï ø³ÙáõÙ »Ù ûß³ñ³Ï` º÷»Éáí çݳñ³Ï:

ºë` ÙÇ Ïï³Ï, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï ³Õí»Éáí ÓÛ³Ý ï³Ï` ÜëïáõÙ »Ù ë³ÑݳÏ:

ºë` ÙÇ Ãéãݳϫ ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï ê³ïÏáõÙ »Ù ÙdzÛݳÏ` ²Ù»ÝÇó ³Ýï»ÕÛ³Ï:

ºë` ÙÇ ·Ý¹³Ï, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï ÆÙ ·ÉËáí` ³Ý·¹³Ï îÝÏáõÙ »Ù óñÙ Ù³ÝÛ³Ï:

ºë` ÙÇ ³ÕçݳÏ, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï ê³ñùáõÙ »Ù å³ïñí³Ï` ²Ý¹ñí³· áõ ³Ý¿³Ï:

ºë` ÙÇ ³éݳÏ, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï ¶ñ·éáõÙ »Ù ëéݳÏ` ä³ïé»Éáí ¹ÇÙ³Ï:

ºë` ÙÇ »ñ³Ï, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï ²ÝóÝ»Éáí Ù³ßÏÇ ï³Ï` λñïáõÙ »Ù ½³ñÏ»ñ³Ï:

ºë` ÙÇ Ù³Ýáõß³Ï, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï ²é³Ýó ³ÛÉ ¹³ßÝ³Ï ÜϳñáõÙ »Ù ³ßݳÏ:

ºë` ÙÇ Ïñ³Ï, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï ¸³éݳÉáí Ññáë³Ï` ²ÛñáõÙ »Ù ÙÇ íï³Ï:

ºë` ÙÇ ÏÕ½Û³Ï, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï Ìáí»ñáõÙ` ÑáõñÑñ³Ï ÈáÕáõÙ »Ù ³ÝûÕ³Ï:


145 ºë` ÙÇ ï³ñµ»ñ³Ï, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï ¸³éÝáõÙ »Ù ùáõé³Ï` ØïÝ»Éáí »ñ³Ù³Ï:

ºë` ÙÇ Ïá׳Ï, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï г·Ý»Éáí åÇç³Ï` ´³ñÓñ³ÝáõÙ »Ù µÉñ³Ï:

ºë` ÙÇ Ï³åáõï³Ï, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï ÂËëáõÙ »Ù ËáïÇ ï³Ï` ²Ù»Ý ÇÝãÇ áõݳÏ:

ºë` ÙÇ ¹³ñ³Ï, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï Ò»éùáõÙë å³Ûáõë³Ï, Ø»çÝ ¿É ÃÕóå³Ý³Ï:

ºë` ÙÇ ëÛáõÝ³Ï ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï, ¶ÝáõÙ »Ù Ïñå³Ï, àñ ·Ý»Ù ë»ÕÙ³Ï:

ºë` ÙÇ å³Ñå³Ý³Ï, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï ÞÇÝíáõÙ »Ù ˳Ûï³é³Ï, ÆÝãå»ë ÙÇ ë³Ûñ³Ï:

ºë` ÙÇ Ó³·³ñ³Ï, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï Þß»ñë` ÏÉáñ³Ï, ´»ñ³Ýë ¿É` µáÉáñ³Ï:

ºë` ÙÇ å³Ñ³Ï, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï àïù»ñë µ³ñ³Ï, Ø»çùë ÷³Ûï» Ù³Ñ³Ï:

ºë` ÙÇ ·É˳ñÏ, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï س½»ñë ëåÇï³Ï Ü»ñÏáõÙ »Ù ×»ñÙ³Ï: ºë` ÙÇ ÙáÉáñ³Ï, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï ê³ñùáõÙ »Ù ³Ýáñ³Ï ²ÉÛáõñ» ÏÉáñ³Ï:

144

ºë` ÙÇ ³ïñ׳ݳÏ, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï ä³ÛûóÝáõÙ »Ù ÝéݳÏ, ÆÙ ÏÛ³ÝùÝ ¿ ³í»ñ³Ï:

ºë` ÙÇ µ³Å³Ï, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï ²ãù»ñë ÙÇßï ÷³Ï, г۳óùë` ï³÷³Ï: ºë` ÙÇ Ï³ÛͳÏ, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï Ø»Í ³Ùå»ñáí Í³Ï ÆçÝáõÙ »Ù Ýñ³Ýó µ³Ï: ºë` ÙÇ ·³ÝÓ³Ï, ÆÝùë ÇÝÓ Ñ³Ï³é³Ï ÜëïáõÙ »Ù ×á׳ݳÏ` ì³Û»É»Éáí ÙÇ Ù»Í µ³Ý³Ï: 5 Ù³ñï 2005


147

βòÆÜ

¾äƸºðØàüÆîƲ

ºë áõ ϳóÇÝÝ ³ÝÓñ¨Ç ÙÇçáí ì³½áõÙ ¿Çù ·»ïÝÇÝ ßñËϳóÝ»Éáí, èݹ³ ³ÝÓñ¨Ý ¿É, ¹»Ùùë ï³ß»Éáí, ößñíáõÙ ¿ñ ÑáÕÇÝ` ³ÛÝ ï³Éáí óóÇÝ:

àõ ³Ù»Ý ÇÝãÇ ·³·³ÃݳϻïáõÙ ØÇÏñáëÏáåÇÏ Ï»Õï»ñÝ ÇÝÓ »Ý ëÇñ³Ñ³ñíáõÙ, ÆÝÓ³ÝÇó Çñ»Ýó ³ñù³ »Ý Ï»ñïáõÙ àõ ÇÝÓ ï³ÉÇë »Ý µ³ïñ³ÏÇ »ñ¹áõÙ:

àõ ÑÇÝ ù³Õ³ùÇ Ý»ÕÉÇÏ Ù³ÛûñÇÝ Ð³Ý·ëï³ÝáõÙ ¿ÇÝù ϳóÇÝÝ áõ »ë` ³ÝûñÇë àõ Ù»ñ »ñÏáõëÇ Ï³ñÙÇñ ³Ûï»ñÇÝ, àõ ÇÙ Ý»Õ áõëÇÝ ½³ñÏáõÙ ¿ñ û¹ ·»ñÇÝ:

àõ ³Ù»Ý ÇÝãÇ ³ÝóÛ³É Ñ»ï¨áõÙ, ʳջñÇë Ñëϳ »ïݳµ»Ù»ñáõ٠»ÏݳÍáõÃÛáõÝë ³é³ç³¹ñáÕÇ Ð»ïù»ñë »Ù Ç½áõñ áñëáõÙ áõ ÷ÝïñáõÙ:

´³Ûó ¹» µ³ñÇ ¿ÇÝù ϳóÇÝÝ áõ »ë, ú¹ÇÝ ß³ï ³ñ³· ·»ñÇ ¿ÇÝù ³éÝáõÙ àõ ß³ï ³ñ³· ¿É ³½³ï ³ñÓ³ÏáõÙ, ºë áõ ϳóÇÝÝ ³ÝÓñ¨ ¿ÇÝù ëï»ÕÍáõÙ:

àõ ³Ù»Ý ÇÝãÇ ëïáñ³¹³ë Ï»ïáõÙ ºë ¿É ³ÛÝ ïËÙ³ñÇÝ »Ù í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ Æñ ÇëÏ ³Ý»ÍùÁ, û` ³é³Íë ¹»ÕÇ ÷áË Í³Ëë»Ù, àõ ¿É ã»Ù ½·áõÙ ÑÇÙ³ ͳÝñ³óáõÙ: 17 Ù³ñï 2005 àõ ³Ù»Ý ÇÝãÇ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ Ï»ïáõÙ, ÆÝÓ ³Ý¿³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ ÆÝã áñ Ù»ÏÇ Ï³½Ùí³Íùáí ϳ߳éùáõÙ ¶áõÙ³ñáõ٠ѳÝáõÙ »Ù ѳ×áõÛùÇó ³ÝáõÙ: àõ ³Ù»Ý ÇÝãÇ í»ñçÝ³Ï³Ý Ï»ïáõÙ ö³÷³·áõÙ »Ù ѳ×áõÛùÇ µÛáõñ µ³½Ù³å³ïÏáõÙ, ì³Û»ÉùÝ»ñÇ µÛáõñ ѳٳÛݳå³ïáõÙ, ÆÝÓ Ññ³ßùÝ»ñáí µÛáõñ³íáñ å³ïáõÙ:

146

25 Ù³ñï 2005


149

¶àܺ

â²ö²ÜÆÞ àõ ã³÷³ÝÇß »ë ÷áË»Éáí` ÇÝÓ Ï³íÇñ»Ù, ÆÙ ÏÛ³ÝùÇÝ, ÇÙ ÑÇÝ ÏÛ³ÝùÇÝ, ÁݹÙÇßï ϳë»Ù ØÝ³ë µ³ñá¯í, ù»½ ÑáÕ áõ ÷áë` ³ÝͳÛñ, ³Ý·ÇÝ:

àõ Ïñ׳ï»Éáí ÏÛ³Ýùë »ñÏáõëáíª Þ³ï ùÇã µ³Ý áõݻ٠»ë µ³½Ù³å³ïϳÍ, àõ »ë ·áÛáõÙ »Ù ÙdzÛÝ ³ÛÝ ÑáõÛëáí, àñ ¹»é Ïáõݻݳ٠Ññ³ß³ÉÇ ³ñϳÍ:

àõ ã³÷³ÝÇß »ë ÷áË»Éáí` ÇÝÓ Ï³íÇñ»Ù, ÆÙ Ýáñ ÏÛ³ÝùÇÝ, áõñÇß ÏÛ³ÝùÇÝ áÕçá¯õÛÝ Ï³ë»Ù, àõ Ýáñ³ÃáõË ã³÷³ÝÇßÝ»ñ ÏÝíÇñ»Ù:

²ëáõÙ »Ù ·áÝ», ·áÝ» »ë ³åñ»Ù, ´»ñÏñ³ÝùÝ»ñÇó ³Õ³Õ³Ï»Ù ³ñµ³Í, ¶áÝ», ·áÝ» ѳëóݻ٠ëÇñ»Ù àõ ïí³Ûï³ÝùÝ»ñÇó ÃÙñ³Ý³Ù ½³ïí³Í:

ÆÝãå»±ë ÷áË»Ù, ÇÝãå»±ë ÷áËí»Ù, ƱÝã ã³÷³ÝÇß »ë ÇÝÓ ÁÝïñ»Ù, àñ ³Ýѳ· µ³ËïÇ ³Ýѳ· ѳñó»ñÁ Øáé³Ý³Ý Ç٠ѳëó»Ý»ñÁ:

¶áÝ», ·áÝ» áõݻݳÙ, ·áÝ» »ë ï»Ý³Ù, ²ÛÉ ³ß˳ñÑÝ»ñÇ ³ëù»ñÇó ³ÛÝ ÏáÕÙ« àõ Ñá·áíë ³Ý¹Ç Ññ³ßùÝ»ñÇ ÑáÕÙ, ¶áÝ» ÙÇ ù³ÙÇ, ½»÷ÛáõéÇÏ Ï³Ù Ñáí:

19 ³åñÇÉ 2005

²Î̲ܲÜø

¶áÝ» û ÏáãáõÙ, ³ñųÝÇù, å³ïÇí, ¶áÝ» Ëñ³Ë׳ÝùÝ»ñÇ ·Çß»ñÝ»ñ ³ÏïÇí, ¶áÝ» ÃéÇãùÝ»ñ, ÷»ïáõñÝ»ñáí ³ñÍÇí, ¶áÝ» ³ÝÙáé³ó ³Ý·³ÙÝ»ñ ³ÝÃÇí:

´³ó³ïÝ ÇÝùÝ Çñ»Ý ѳٳñ ²Ûëï»Õ-³ÛÝï»Õ ¸»ÕÇÝ ·áõÛÝÇ Í³ÕÇÏÝ»ñáí ܳËß ¿ñ ³ñ»É:

àõ ¨° »Ã»ñÝ»ñ, áïÝϳÛë ͳ÷»ñ, àõ ¹³ßï³ÛÇÝ í³½ùÇ Ñáï³í»ï ÷Ýç»ñ, àõ ¨° Íáí³÷»ñ, ëÇñ³í»å»ñ ç»ñÙ, àõ ¨° Ïñùáï ÏÇñù áõ ¨° ëÇñáí ë»ñ:

ÞáõñçµáÉáñÁ ͳÕÏÇ Ï³Ù³ñ ÐÝã»Õ-·áõÝ»Õ, Àݹ³ñÙ³óÝáÕ ½áñ»Õ µáõÛñáí Ðáï ¿ñ í³é»É:

¶áÝ», ³Õ»ñëáõÙ »Ù, ·áÝ» Íá°í ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝ, ¶áÝ», å³Õ³ïáõÙ »Ù, ·áÝ» ù³°ç ³éáÕçáõÃÛáõݪ Ðá·áõ, Ù³ñÙÝÇ, ÏÛ³ÝùÇ, í³Û»ÉùÇ...

Ø»çï»ÕÝ»ñáõÙ ËáïÇó ¹³ï³ñÏ ì³é-¹Çí³Ñ³ñ« úßÇݹñÇ ½³ñÏ»ñáí µ³ñÏ ÐáõÝÓù ¿ñ ¹Ç½í»É: 15 ³åñÇÉ 2005

àõ í»ñ¨Çó ³ñ¨Ý ¿ñ í³é Üñ³Ýó Ïǽí»É àõ ÏÇë³Ý¹ñÇ ÏñÍù»ñÇ ¹³é γÝã ¿ñ Ñáõ½í»É:

148

29 ³åñÇÉ 2005


151

Ìð²¶Æð

ê²Ð²ð² ̳éÇ ï³Ï, û íñ³Ý, ´³óûÃÛ³, ³é³Ýó íñ³Ý, гå×»å, µ³Ûó ³Ýí³ñ³Ý, Âáõù ùëí»ó íñ³Ý: àõ µ»ñ³Ýí»ó »ñÏáõ Óí³ñ³Ý, γÛÍ»ñÁ µ³ñÓñ ï³ñ³Ý, ¸ñ»óÇÝ ÏÇñùÁ ¹³Ùµ³ñ³Ý, àõ Íáí»ó ÙÇ ï³å³Ý, ȳóÁ ï³ñ³í ×»Ù³ñ³Ý, ȏ ×á×í»ó ê³Ñ³ñ³Ýª ²í³½»Éáí ù³ñ³í³Ý: ܳ ù³ÛÉ»ó ¹»åÇ ³í³Ý, ø³Õ³ù³ïÇå ÙÇ Ù»Í ³í³Ý ê÷éí³Í` ³ë»ë ×»ñÙ³Ï ë³í³Ý« ØÇ ùÇã µùáï, áÝó ë³éݳñ³Ý àõ ѳ׻ÉÇ ÇÝãå»ë Ù³é³Ý:

ÊáÕáí³ÏÝ»ñáí, ¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ñáë³ÝùÇ ÙÇçáí àõ ¹³ñ»ñáí ÑÛáõëí³Í ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñáí, س½³åáõñÍ É³óáí, ϳñÙÇñ ÏáÏáñ¹áí, àõ ÑáÕÁ Ù³ßáÕ ³ÝÓñ¨³áñ¹áí, ´³ñ³Ï ó³Ýó»ñáí« Ó¨³íáñ ë³ñ¹áí, ø³ÛÉ»ñáí, í³½ùáí, Ãéã»É-ëáÕ³Éáí àõ 먳íáñ å³ñ»ñÇ Ý³½áí, Ñ»½³Éáíª Ö»ÙáõÙ »Ù, ·áéáõÙ. - ºë` Ýñ³ÝóÇó ã»Ù, ÂáÕ»°ù ÙÇ ùÇã ¿É ³Ùå»ñáõÙ ë³éã»Ù, ¶áõó» ³ÝÓñ¨Ç, ÓÛáõÝÇ Ñ³ïÇÏÇ ï»ëùáí ѳÛïÝí»Ù, Ü»ñëÇë ѳ۳óùÇó Ñáë³ÝùÝ»ñ ѳݻÙ, ¾É»Ïïñ³Ï³Ý, ¿Ý»ñ·Ç³Ï³Ý ϳÛÍ»ñ ³ñӳϻÙ, ÆÙ »ñ³½Ý»ñÇó ÷³ÛÉ»ñ ³é³ÝÓݳóݻ٠àõ ËáÕáí³Ï»Ù, ѳé³ã³ÝùÝ»ñÇó ËáÕáí³Ï Ý»ï»Ù, ¸áÕ³Éáí` ¹áÕ³Ù, áõ Ù»çï»Õ¹ Ý»ïí»Ù, È»½íáí Ãùáï»Ù, ³Ýóù»ñ¹ Ù³ùñ»Ù, Èí³Ý³Ù, áõï»Ù, ³í»ÉÇ ËáñÁ É»½áõë ÙïóÝ»Ù, àõ ùá ËáÕáí³ÏÇó ÑÛáõûñ ¹áõñë ù³Ù»Ù, Ìáñ³óݻ٠µ»ñÝÇë áõ ÏáõÉ ï³Ù, áõï»Ù, ø»½ ÉÇóù³Ã³÷»Ù, ¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ñáë³ÝùÇó ½ñÏ»Ù, àõ, ѳëóÝ»Éáí ·³·³ÃÇ Ï»ïÇÝ, Ù»çë Ïñ³Ï»Ù, Æ٠ٳѳݳÉáí` ¹áõ ¿É ·³·³ÃÇó Ý»ñù¨ ÏÁÝÏÝ»ë, àõ« Áݹ³Ù»ÝÁ« ·ñ³éáõÙÝ»ñÇë ·ÇñÏÁ ÏÁÝÏÝ»ë, ¶áõó» Ùáé³óí»ë, ·áõó» û ÑÇßí»ë áõ ¿ÉÇ áõ½í»ë:

14 Ù³ÛÇë 2005

150

2 Ù³ÛÇë 2005


153

زÎàôȲîàôð²

¸Æî²Îºî

¸Åí³ñ Éáõë³µ³ó. êÛáõݳÏÝ»ñáí í»ñ¨ »Ý ÖáÕ÷áõÙ Ïñ³ÏÝ»ñÁ óó:

Îñ³ÏÇó ë¨ ÙáËÇñ ¹³ñÓ³Í, γ٠³ñ¨Çó ¹»ÕÇÝ Ï³å³Í λÕïáï ¹³ßïÇ ÝáõÛÝ ³ÝÏÛáõÝáõÙ Üëï»É »Ù »ë` Áݹ³ñÙ³ó³Í:

Ø»ÏÁ ã¿, »ñÏáõëÝ »Ý ùݳÍ` ¶Çß»ñí³ ·Çß»ñÇó Ñá·Ý³Í àõ ³ÝÏáÕÝáõ٠ѳݷñí³Ý³Í:

лÝó Ýá°õÛÝ ù³ñÇÝ ¹Çñù³íáñí³Í, лÝó Ýá°õÛÝ Ùïùáí ÉÇóù³íáñí³Í, лÝó Ýá°õÛÝ Ù»Ý³Ï Ë»É³·³ñí³Í, лÝó Ýá°õÛÝ ïËáõñ ëñïÇ Ñ³ñí³Í:

Æñ Ù³ñÙÝáí ë³÷ñ³Í` гÝí»É ¿ ݳ` ˻ɳ·³ñí³Í, ²é³Ýó ûñ»Ýù áõ ë³Ñٳݳ½³Ýó:

Ð³Ù³Ï ï³åÝ ¿É ùÇÃë µéÝ»É àõ ³ÝßáõÝã ¿ ÇÝÓ ¹³ñÓ»É, àõ ·áÝ» ·³ñ, ÑáíÇÏÝ ³Û¹ ·³ñ àõ ÙÇ ùÇã ßáõÝã Çñ Ñ»ï µ»ñ»ñ:

´³Ûó Éáõë³µ³óÝ ³Ýó ܳ ѳëϳó³í, áñ ãϳ ·³ÝÓ, ܳ ãÇ ·ï»É »ñ¨³Ï³Û»ÉÇ ³ÝÓ: àõ Ñ»é³ó³í ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃáí ܳ Ï»ë ų٠³Ýó: 27 Ù³ÛÇë 2005

ØºÌ Èì²òø

¶áÝ» Ù»ÏÝ»Ç »ë ²ýÕ³Ýëï³Ý« ¸³éݳÛÇ Ù»Í ëáõÝÏ áõ` ׳Ý׳ëå³Ý, ¶áÝ» í³ñÓ»Ç ÙÇ ¹éݳå³Ý, ¶áÝ» ãÉÇÝ»ñ Ñ»Ýó ¹³Å³Ý ëå³Ý¹:

ø»½ è»ñ ï³Éáí` »ë ÙݳóÇ ³ÝáõÅ, Èí³óáÕ ÙÇçáóÇ Ï»ñå³ñ³ÝùÝ»ñáí ê³Ñ»óÇ ùá íñ³Ûáí ÑáõÛŪ âÏñÏÝí»Éáõ Ùï³í³ËáõÙÝ»ñáí:

7 ÑáõÉÇë 2005

úñ»ÝùÇÝ Ñ³í³ë³ñ Ù»Í µ³ËáõÙÝ»ñáí, Èí³ó³ñ³ÝÇ Ãáù³Ëï ³Ýóù»ñáí Ðáë»ó Ñ»ùdzÃë áÉáñ³ÝÝ»ñáíª ø»½ è»ñ, ÃéÇãù, ù»½ è»ñ ï³Éáí: 15 ÑáõÝÇë 2005

152

¶áÝ» ÙÇ ³ÝÓ ·ïÝ»ñ ÇÝÓ ¿É, ¶áÝ» ÙÇ ·³ÝÓ ·ïÝ»Ç »ë ¿É, ¶áÝ» ë³ÝÓ ¿ñ ÇÝÓ ¿É ÙÇ åÇÕÍ, ¶áÝ» µáõë»ñ ¹³ßï»ñáõÙ ëÇÝÓ:


155

Êàð²êàô¼àôØ

¼¶ºêî²ä²Ð²ð²Ü ¼·»ëï³å³Ñ³ñ³ÝÇ Ë³í³ñ Ñ»ï¨áõÙ ºñ³½áõÙ »Ù ³Ù»Ý ÇÝã ÃáÕÝ»É Ñ»ï¨áõÙ àõ í»ñóÝ»Éáí áõݳÛÝáõÃÛáõÝ ÇÝÓ Ñ»ï` î³ÝáõÙ »Ù Ñ»ïë ïáõÝ, Ù»Ï ¿É ¨ áõ±Ù:

Êáñ³ëáõ½í»ó ë³éáõÛóÇÏÁ гË׳å³Ï» Ù»Í ·³í³ÃáõÙ, àõ ϳÃÇÉÝ»ñ í»ñ Ãéã»Éáí` ä³ñáõñ»óÇÝ ÇÙ ùÇÃÇÏÁ:

öÝïñáõÙ »Ù ßÇñáï Éáõë³íáñ ÙÇ Ï»ï àõñ ϳñ¨áñ ã¿ ½·»ëïÇë å³Ñ³ñ³ÝáõÙ ä³Ñ ïí³Í ѳ·áõëïÇë ù³Ý³ÏÁ µ³½áõÙ, ¸áõ°, ³ÛÉ ¹áõ »ë ϳñ¨áñ, Ï»ñå³ñ ëÇñ³ëáõ°Ý:

êáõ½í»ó ³å³ Ç٠ѳ۳óùÁ øá ³ãù»ñÇ íÇëÏÇÇ Ù»ç, àõ ë³éáõÛóÇÏÇ Ýáõñµ ѳÉáóùÁ ÌÝ»ó ÏñùÇ ³Ýí»ñç ÙÇ ï»Ýã:

àõ Ï»ÕÍ ù³ÛÉ»ñÇë ÉéáõÃÛ³Ý í»ñçáõÙ ØÇ Ñ³Ù³ï³ñ³Í ϳñÇ ·áñͳñ³Ý àõ Ûáà ѳï ÷³ÛïÇ Éé³ÏÛ³ó áñçáõÙ ²Õù³ïáõÃÛáõÝÇó ÷ïáÕ ½·»ëï³å³Ñ³ñ³Ý: 18 ÑáõÉÇë 2005

àõ ëÏ»óÇÝ ÇÙ ³ãù»ñÁ ìÇëÏÇÇ ·áõÛÝ ³ãù»ñǹ Ù»ç, àõ íÇëÏÇÇ ÁÙå³Ý³ÏÇó ÆÝÓ ³Ù»Ý ÇÝã Ãí³ó ³Ýí»ñç: àõ ëÏǽµ áõ í»ñç Ëáñï³Ï»Éáí` ìÇëÏÇÇó óó ˳ñÇë˹ ùá ¸áõ Ó·»óÇñ Ç٠ѳï³ÏáõÙ, лïá ÝáñÇó ÁÙå³Ý³ÏáõÙ:

²ð¶²Ü¸Æ βî²ÔàôÂÚàôÜ 16 ÑáõÉÇë 2005

¾ÉÇ ÙÇ ù³ÝÇ ù³ÛÉ ¸»åÇ ³ñ¨»Éù, ¾ÉÇ ÇÝÓ å»ïù ¿ Ø»Ï ³ÛÉ Ï³ÛÍáï »Éù, ¾ÉÇ ÇÝÓ å»ïù »Ý ²ÉÇùÝ»ñ áõ ÷³ÛÉ, гíù»ñÇ ×³Ëñ³Ýù àõ ݳ¨ ¹³ÛɳÛÉ: ¾ÉÇ, ÏñÏÇÝ áõ ¿ÉÇ ÆÝÓ å»ïù ¿ Ïñùáï Ðñ³ß»Ï ½Ù³ÛÉ, γݳã ÓÇ»ñáí ÈÍí³Í ÷³Ûï» ë³ÛÉ àõ ¹³ßïÇ ÙÇçáí òáñ»Ýáï ˨ ù³ÛÉù:

154

18 ÑáõÉÇë 2005


157

̺ðºÂÈÆê ¶²Ø¼ÆðÆ

Âð²ÞàôÞ²Üܺð

àõ ³é³Ýó ·É˳ñÏ ù³ÛÉ»Éáõ ѳٳñ ÆÝÓ ÉñÇí áõñÇß ù³Õ³ùÝ»ñ »Ý å»ïù, àõ áëÏÇÝ»ñÇ Ù»ç ûÏáõ½ ¨ áëÏáí »ë ÇÝÓÇ å³ï»Ù Ö³Õ³ï ·ÉáõËë áñï»±Õ Ã³ùóÝ»Ù: »Ïáõ½ ¨ ѳ·Ý»Ù í³é í»ñݳ߳åÇÏ, »Ïáõ½ ¨ ù³Ûɻ٠ëɳóÇÏ, ׳ñåÇÏ, »Ïáõ½ ¨ ¹³éݳ٠ÃÇûéÝÇÏ, µ³óÇÏ ¾ÉÇ ³Ù»ÝùÁ ϳÝóÝ»Ý Ñå³ÝóÇÏ:

³ÝÓñ áõ Ùé³ÛÉ û¹»ñ »Ý ϳËí»É ¹Ç³ÏÇë íñ³, ²Ù»Ý ÇÝã ë¨ ¿, ³Ù»ÝùÁ ë¨áï, ³÷ëáëáí í³ñ³ñ, ºë ¿É ³Ýí³ñ³ñ áÕµáõÙ »Ù Ù³Ñë` Ó³ÛÝáí Ùdzɳñ, ÆÝÓ å³ïíÇñ»É »Ù ÑáõÕ³ñϳíáñáõÙ, µ³Ûó ³é³Ýó ³ñ³ñ:

àõ ù³Õ³ù ÷áË»Éáí áãÇÝã ã»ë ÷áËÇ, ÆÝù¹ ã»ë ÷áËíÇ, ã»ë ¹³éݳ µáËÇ, àõ óËÇÍÝ ¿ÉÇ Ïëñ³ËáÕËáÕÇ, ػݳÏáõÃÛáõÝÁ ù»½ ÏËáóáïÇ: 15 û·áëïáë 2005

SLECNO ºñϳñ áõ ϳݳã ѳñóÏÝ»ñÇó Ñ»ïá γñÙÇñ ï³ÝÇùÝ»ñ, ϳñÙÇñÇó µ»ïáÝ, Ø»Ï ³ÙÇë Ó·íáÕ Ñ»ùdzÃÝ»ñ áõ ïáÝ àõ Ýáñ å³ñ»ñÇ Ëǽ³Ë µ³ñÇïáÝ: àõ Ï»ñå³ñ³ÝùÇ Ï³Ý³óÇáõÃÛáõÝ, ²é³ï í³Û»ÉáõÙ ³Ýѳ·áõñ¹áõÃÛ³Ùµ àõ Ù³ñÙÝ³Ï³Ý Édzé³ïáõÃÛáõÝ, ä»ñ× É³ÏáõÙ ³í³Ý·³ñ¹áõÃÛ³Ùµ: ²Ñá¯Û çáÇÝïÇÝ áõ ý»ïÛ³ÏáõÃÛ³Ý, êÉ»ãÝá ¹³éݳÉáõ Ó·ï»ÉÇáõÃÛáõÝ, àõ ³ÏáõÙµ³ÛÇÝ µáõ½»é³ÝïáõÃÛáõÝ, àõ Ù»Ï ³Ù÷á÷áõÙ` åñ³·³ÛáõÃÛáõÝ: 24 û·áëïáë 2005 äñ³Ñ³

156

ê»ÝÛ³Ïë ɳóáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ãßÝãáÕ Ñáï»ñÇ íñ³, ÆÝÓ áã ѳñ³½³ï Ù³ñ¹ÇÏ »Ý ë·áõÙ ¹Ç³ÏÇë íñ³, سѳó»É »Ù »ë. ó³íáõÙ ¿ñ Ñá·Çë ³ñ¹»Ý ¹³ñ áõ Ï»ë, سѳó»É »Ù »ë áõ ïáÙë »Ù ·Ý»É ¹»åÇ µ³ó å³ñ﻽:

àõ ³Ù»Ýáõñ»ù Ãñ³ßáõß³ÝÝ»ñ, ÆÙ ë¨áõÃÛ³Ý Ù»ç ×»ñÙ³¯Ï ßáõß³ÝÝ»ñ, öï³Í ¹Ç³ÏÇë` Ý»Ë³Í Í³ÕϳÛÇÝ ·³Ý·ñ³Ñ»ñ µáõÛñ»ñ, ÊáëáÕ Ñ³Û³óùáí ÇÝÓ íñ³ Ý»ïíáÕ ÓÛáõݳßáõ߳ݻñ: سѳó»É »Ù »ë, Ñá·Çë ¹³ñÓ»É ¿ ë³ñÛ³Ï ³Ý÷ã³Ï, ÞñÃáõÝùë ·áóí»É áõ Ñ»ÍÏÉïáõÙ ¿ ³ÝÓ³ÛÝ, ³Ýßã³Ï, ÆÙ µáé ³ãù»ñÁ ÁݹÙÇßï çÝç»É »Ý ׳Ëñ³ÝùÝ ³Ý÷»Ã³Ï. ºë ³Ýٳѳó»É »Ù... ÏáÕùÇë ë»ÝÛ³ÏáõÙ ¹ñí³Í »Ù` ¹Ç³Ï: 26 ë»åï»Ùµ»ñ 2005


159

²ðìºêî àõà »ñ³½Ý»ñ áõÕ³ñÏí»óÇÝ ùÝ³Í ·ÉËÇë, ÜÝç³Í ³ãùÇë, ÷³Ïí³Í Ñá·áõë, Øáõà ɻ·»Ý¹Ý»ñ, ³ÝÇñ³Ï³Ý ³é³ëå»ÉÝ»ñ, Ñ»ùdzà ˳ջñ« àõ ìÉï³íÛ³Ý åÇñÏ Ï³ÙáõñçÝ»ñ, Ñá·áï ï³Õ»ñ, ì³½áÕ ïáÕ»ñ, ÃéãáÕ å³Ñ»ñ, ¶Çß»ñ³ÛÇÝ, è»ñ ïíáÕ Ù»Í ë³ÑݳÏÝ»ñ, àõ ³ñ¨Çó ÇÙ ÏáÕÙ Ó·íáÕ ×³é³·³ÛÃÝ»ñ, Èáõë³íáñáÕ áëÏáõ ·áõÛÝÇ ³Õ³Õ³ÏÝ»ñ, ì»ñ¨ ѳÝáÕ Ëáï³µáõÛëÇ ·É³Ý³ÏÝ»ñ, àõ å³ïñ³ÝùÝ»ñ, Íáí å³ïñ³ÝùÝ»ñ, ³ó ݳٳÏÝ»ñ, ³ßÝ³Ý Í³é»ñ, ÆÝãå»ë ݳ¨ ·Çß»ñ³ÛÇÝ ïí³Ûï³ÝùÝ»¯ñ, ê³ÑáõÝ å³ñÇ ·³É³ñáõÙÝ»ñ, Ð³Ù»Õ µ³é»ñ áõ ³Õ³Ý¹ÇÝ` ù³Õóñ ɳó»ñ, Ü»ñùݳѳñÏÇ ÏÇë³Ë³í³ñ, å³ïáõÙ` ³Ýóù»ñ, âÏßï³óáÕ ³ËáñųÏÇë` Ãáõݹ í³Û»ÉùÝ»ñ, àõ ·»ïÇ Ù»ç »ñ³½Ý»ñÇ ·áó ëáõݹáõÏÝ»ñ: 27 ë»åï»Ùµ»ñ 2005

´²ÎîºðƲ Ò»ñ å³ï³ë˳ÝÁ` ØdzÙÇï ³Û¹ ÃáõÛÝÁ, лÝó Ýáñ ¹³·³Õ ¹ñ»ó ÜÙ³Ý Ëáë³ÏóáõÃÛáõÝÁ: àñå»ë Ù³ëݳÏÇó ÐáõÕ³ñϳíáñáõÃÛáõÝÁ, ¸áõù å»ïù ¿ ɳó»ù ²Ûë ×áË Ã³ÕÙ³ÝÁ: ÚáÃݳÙÛ³ ϳíÁ ¾É ϳñÍñ ¹³ñÓ³Í, ò³í»ñáí ÃñͳÍ` ÐáÕÇó Çç³í ó³Í: àõ »ë ϳñáï³Í` æñáõÙ »Ù óßÏÇݳÏ` ¶Í³íáñ, ëåÇï³Ï, ²ë»Õݳ·áñÍí³Í: ò°ï»ëáõÃÛáõÝ µ³Ïï»ñdz, ³ÕáõÙ¹ ûñÑÝÛ³É, ´çÇ°ç ݽáíÛ³É, Ø»ÏÝáõÙ »Ù ÐáõÝ·³ñdz:

158

9 ÝáÛ»Ùµ»ñ 2005


161

500 Øȶ

ü²ðê îÇÏÝÇϳÛÇÝ Ã³ïñáÝÇó ³Ù»Ý³ÑÇÙ³ñ îÇÏÝÇÏ Ïáãí³ÍÇÝ ·»ñÇ ÁÝïñ»Éáí` ´»Ù»É ³ñ»óÇ ¹»ñáí` ÇÝÓ Ñ³ñÙ³ñ, ºñÏųÙÛ³ ³ÝÁݹٻç ÷³ÛÉ»Éáí ³ÝÙ³ñ:

سñ¹Ï³Ýóáí ÉÇùÁ ¹³ï³ñÏ ÷áÕáóáõÙ ºñÏáõ ÏáÙÕ»ñÇó, ï»ñ¨³Ã³÷Çó Æëå³é Ù»ñϳó³Í áõ ë³Õ³ñóËÇï ̳é»ñ ¿ÇÝ Ï³Ý·Ý³Í:

àõ ³ÝÇÍí»óÇÝ ãáñëÁ ÏáÕÙ»ñ¹ ÐÛáõëÇë, ѳñ³í¹, ³ñ¨ »Éù¹ áõ Ùáõïù¹, ÆÝÓ ¹áõ ï»Ýã³óÇñ óùáõÝ, ÙïùáõÙ¹, ´³Ûó ѳÛáÛ»óÇñ ¿É µ³ñÓñ` ùá Ù...ñ¹:

àõ ³Ý³å³ïáõÙ` Ñ»Ýó ÍáíÇ ³÷ÇÝ ²Õí»ëÝ»ñÝ Çñ»Ýó ϳßÇÝ ¿ÇÝ ÷áËáõÙ, »ŠÏñ³ÏÝ»ñÇó ë³éáõÛó åáÏ»Éáí` ø³ÙÇÝ»ñ ¿ÇÝ ³ÝáõÙ ë¨ Ù³é³ËáõÕáõÙ:

àñù³¯Ý áÕáñÙ»ÉÇ, ÝáÕϳÉÇ áñù³Ý, ³ϳñ¹í³Í ·³½³Ý áõ ³Ýû·Ý³Ï³Ý, ػճÝã³ÝùÝ»ñ ¿ñ ó˳ÝÓáõÙ ³ñù³Ý` ÆÝùÁ ÉÇÝ»Éáí µÇñï ½ÇÝíáñ³Ï³Ý:

ʳãÙ»ñáõÏÝ»ñÇ ³ëý³Éï» áõÕáõÙ ²ß³Ï»ñïÝ áõëáõóãÇ ë˳ÉÝ ¿ñ áõÕÕáõÙ, àõ ³ù³Õ³ÕÇ ÷³ñó٠áõÕ»ÕáõÙ ¶Çß»ñáí ÷³Ëã»Éáõ Ùïù»ñ ¿ÇÝ Í³·áõÙ:

àõ ý³ñëÁ` ÓÇñùáí Çñ ëáíáñ³Ï³Ý Øïñ³Ï³Ñ³ñáõÙ ¿ñ ËÙáñÇÝ ¹³Å³Ý, ÐáõÝóáõÙ ¿ñ ïÇÏÝÇÏ` Çñ ¹»ñÇó µ³Å³Ý, àõ ˳ÕÁ ï³ÝáõÙ ¿ñ ¹»åÇ µ³Å³ÝÙ³Ý:

γÃáÕÇÏáëÁ ˳ãÝ ³Ý³ñ·áõÙ, úÓ»ñÇÝ Çñ»ÝÇó ³í»É ¿ñ ѳñ·áõÙ, ¸éÝáí ÷³Ï»Éáí µ³Ý³ÉÇÝ µ³ñ³Ï` ÎñÍù³É ãѳ·Ý»Éáí í³½»ó ³·³ñ³Ï:

êå³éÝáõÙ ¿ñ` ˻ɳóáõÝ ÑÇÙ³ñ ³ë»Éáí, ê³ï³Ý³ÛÇ Ûáà ӳ·áõÏÝ»ñ ï»ëÝ»Éáí` àõ½áõÙ ¿ñ ѳݹ³ñïí»É` ³Ù»ÝÝ ³Ýï»ë»Éáí àõ ÷³Ëã»É Ñ»ï¨Ç ³Ýï»ë »Éù»ñáí:

¸»Õ³µáõÛë»ñÇó ë³ñù»Éáí ³ñ·³Ý³Ïª Èáõé Ññ³Ùóñ»ó óé³÷ÇÝ ï³÷³Ï, àõ Í˳ËáïÇÝ ï³Éáí ·É³Ý³Ï` ֳݳå³ñÑ ÷é»ó ϳéùáí, µ³Ûó ³Ý³Ï: 13 ÝáÛ»Ùµ»ñ 2005

àõ Ùá·áÝ»Éáí ³ÝÃÇí ÍáõÕ³ÏÝ»ñª Øáɳ·³ñíáõÙ ¿ñ, µ³½áõÙ ³Õ³Õ³ÏÝ»ñ, ÆëÏ ³Ý»ÍùÇ Ùáï ç³ñ¹í»É ¿ñ ³ÏÝ ¿É, ܳ ѳݷñí³Ý»É ¿ñ ³Û¹ï»Õ ³éѳí»ï: ü³ñëÝ ³ÏÝϳÉáõÙ ¿ñ Ù»Í ½·³óáõÙÝ»ñ, àõ« Ï»ñ³Ïñí»Éáí, ³ÝϳñáÕáõÃÛáõÝÇó Æñ ³Û¹ ëïñáõÏÇ Ýáñ ·³ÛɳóáõÙÝ»ñ Þåñï»ó Ýñ³Ý áÕáñÙáõÃÛáõÝÇó:

160

̳÷³Ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ñ ý³ñëÝ Çñ»Ý áõ½áõÙ, ØÇ ùÇã ··í³ÝùÝ»ñ áõ ÷³÷áõÏ Ëáëù»ñ,


163 ØÇ ùÇã ÷³Û÷³Û³Ýù áõ ·áõñ·áõñ³ÝùÝ»ñ, àõ µéݳµ³ñí»Éáõ ³ÏÝϳÉÇùÝ»ñ:

ìºðæÆÜ ²Ü¶²Ø

àõ Ùñó³Ý³Ïáï Çñ ¹»ñÇó ³½¹í³Í` ü³ñëÁ ù³ÛÉáõÙ ¿ñ ÷áÕáóáíª ·áѳó³Í, лñÃ³Ï³Ý ïÇÏÝÇÏÝ ¿ñ å³Ñ»ëï ßåñï»É, ̳÷³Ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»°ñ, áïÝϳÛë ͳ÷»¯ñ: 18 ÝáÛ»Ùµ»ñ 2005

ú¸ÆÜ êä²êàÔ àõ áñù³Ý »Ý ÇÝùݳÃÇéÝ»ñ ºÕ»É ÏÛ³ÝùáõÙ, ÇÙ ûñ»ñáõÙ, ú¹ÇÝ ëå³ëáÕ ÇÙ Ñ»ñûñáõÙ, àõ »ñµ»ù ¿É ã»Ù ·áõß³Ï»É Â» á±ñ Ù»ÏÁ, û á±ñ ï»ÕáõÙ àõݻݳÉáí ÇÝã áñ ½»ÕáõÙ` ì³Ûñ¿çù ãÇ ¿É ϳï³ñ»Éáõ, àõ áñï»±Õ »Ù ٳѳݳÉáõ:

ú¹Çó áñë³Éáí í»ñçÝ³Ï³Ý Í³ÛñÁ, ì»ñçÇÝ ³Ý·³Ùí³ í»ñçÇÝ í³Ë׳ÝÁ, ÐåáõÙÁ í»ñçÇÝ, í»ñçÇÝ ¹³í³×³ÝÁ, Ðå³ñï ÏáãáõÙÇ ·»Õ»óÇÏ ×³éÁ: 2 ¹»Ïï»Ùµ»ñ 2005

üð²ÜêÆ²Î²Ü üàôî´àÈ ²é³çÇÝ µ³éÁ ÃáÕ ÉÇÝÇ §cercle¦, àõ í»ñçÇÝ µ³éÁ ÃáÕ ãÉÇÝÇ »ñµ»ù, سëݳ·Çï³Ï³Ý Ýí»ñ ¹áõ ÉÇÝ»ë, ä³ñ·¨³ïñáõÙ, ÙÇÙÛ³Ýó ëÇñ»Ýù:

ÐéݹÛáõÝáí ·»ïÝÇó åáÏí³Í, ƱÝã µ»éÝ»ñáí µ»éݳíáñí³Í Þ³ñÅÇãÝ»ñ »Ù ·»ïÝÇó åáÏ»É àõ û¹³ãáõ Ù³ñÙݳíáñí³Í ºñÏÇÝùÝ»ñáõÙ Ù³Ý »Ù ³Í»É, àõ ÃéÇãùáí ·áõݳíáñí³Íª â»Ù ¿É ³Ý·³Ù »ë Ùï³Í»É » á±ñ Ù»ÏÁ, û á±ñ ï»ÕáõÙ:

»Ïáõ½ »ë ³ñ¹»Ý ëÏë»É »Ù ëÇñ»É, г۳óùÝ ³é³çÇÝ Ñ»Ýó ¹³ ¿ñ ³ëáõÙ, ê³Ï³ÛÝ ã»Ù ϳñáÕ ÇÙ ¹ÇñùÁ ¹ñÅ»É, æ³Ý³ëÇñ³µ³ñ ÷áñÓáõÙ »Ù óùóÝ»É: ²í»ÉÇ Ï³ï³ñÛ³É »ë ã»Ù áõÝ»ó»É, àõ Ññ³Å³ñí»É ÇÝÓ ÁÝͳÛí³ÍÇó ÜáõÛÝù³Ý ÏÉÇÝÇ Íáí ÑÇÙ³ñáõÃÛáõÝ, àñù³Ý í³Û»É³Í ѳñ·³Ýùë ÷ßñ»É:

гÛï³ñ³ñí³Í ÃéÇãùÝ»ñáí »É»É »Ù í»ñ, àõ ѳϳé³Ï Ýß³ÝÝ»ñÇÝ Çç»É »Ù í³ñ, ºë` ß³ñáõݳÏ, »ë` ³Ý¹³¹³ñ, ºë` ÃéÇãùÝ»ñ, »ë` í³Ûñ¿çùÝ»ñ, ºë` û¹³ãáõ, »ë` áõÕ¨áñ, »ñµ»ÙÝ` µ»é, àõ »ñµ»ÙÝ` Ù»Í ÇÝùݳÃÇé... » á±ñ ųÙÇÝ, û á±ñ û¹áõÙ, » á±ñ Ù»ÏÁ, û á±ñ ï»ÕáõÙ:

àõ ó³íá¯ù, ³í³¯Õ, ëïÇåí³Í »Ù ÏñÏÇÝ Â³ùáõÝ Ñ³Û³óùáí ÇÝÓ µ³í³ñ³ñ»É, ¶áõó» ¹áõ ëÏë»Çñ ׳ݳå³ñÑ Ñ³ñûÉ, ¶áõó» û ¹áõ ÇÝÓ ³é³ç³ñÏ ³Ý»Çñ: 25 ÝáÛ»Ùµ»ñ 2005

162

ÐáÕÇ Ù»ç ÷áñí³Í ûù ³ëïÇ׳ÝÝ»ñáí Ü»ñù¨ áõ í»ñ¨ ½ÙñáõËï» ÏáßÇÏÝ»ñáí, Ü»ñù¨` ¹»åÇ ·»ï áõ Ñ»ïá í»ñ¨` ¹»åÇ ¹³ßï³í³Ûñ, ²Õáóï»ÕÇ, ÙÇ ÑÇÝ ëñµ³í³Ûñ:

21 ¹»Ïï»Ùµ»ñ 2005


165

²ÜزР²Ùå»ñáõÙ ÙáÉáñí³Í` ê»ñ »Ù ³Õ»ñëáõÙ, Üñ³Ýù íßï³ó³Í` Ðñ³ßùÁ ã»Ý ͳÍÏáõÙ, ´³Ûó óùóÝáõÙ »Ý Ðáõß»ñë óÝáñí³Í: ²Õù³ï »Ù ÝáñÇó àõ ãáõݻ٠»ë ë»ñ, Ðáõß»ñ áõ ÑáõÛ½»ñ àõ ÷á˳ñ»ÝÁ Ø»ñ ë»ñÁ Ïáõ½»ñ ²ÝÙ³Ñ ·»ñ»½Ù³Ý: ÆÙ ¹³ÑÇ× µ³ËïÇó Ðá·Ý³Í áõ µ»Ïí³Í, ì³½áõÙ »Ù ÑÇÙ³ »ë àõ ˻ɳ·³ñí³Í` §ê»ñ¦ »Ù ÷áñ³·ñáõÙ ø³ñÇÝ ùá óÕí³Í:

2006

àõ ßáõñçë í³é»Éáí ÐÇÙ³ ï³ù Ïñ³Ïª ØáËÇñ »Ù ¹³ñÓÝáõÙ ê»ñÝ ÇÙ ³Ýѳï³Ï` ÆÝùë ¹³éݳÉáí ²ÝÙ³Ñ ³ñ»·³Ï:

164

24 ¹»Ïï»Ùµ»ñ 2005


167

ä²èÎàôØ ºØ

ø²ò²Ê

ä³éÏáõÙ »Ù. ²ÛÝ ÑáõÛëáí, áñ »ñ¨Ç û ùáõÝë ÎÉÇÝÇ ³í»ÉÇ áõÅ»Õ, ù³Ý û ó³í»ñë:

¸», ëÇñáõÝÇ°Ïë, Æßï³ñǹ ù³ó³Ë, Æ٠ɳí Ëáѳñ³ñ àõ ѳí³ù³ñ³ñ, ÎÛ³Ýùǹ ѳٻñÇÝ Üáñ »ñ³Ý· ï³Éáõ, ÎÛ³Ýù¹ ³íÉ»Éáõ, Üáñ ÷³ÛÉ»ñ ï³Éáõ γÝã»ñ »ë ï³Éáõ, ØdzÛÝ Ã» áõ½»Éáõ ²ÝáõÝÁ ãï³ë, лÝó Ýáñ ÃáÕ»óÇñ ¸áõ Ýñ³Ý ³ÝÑ³ë« ¼·°³, áñ ¹³ñÓÝ»É »ë ػͳ·áõÛÝ ïѳë:

ȳóáõÙ »Ù. ²ñ¹Ûá±ù Ï·ïݻ٠»ñç³ÝÇÏ ÑáõÝë, ºÃ» ³Ùå»ñ ù³Ù»Ù µ»Ï ³ãù»ñáíë: êïÇåáõÙ »Ù. Øáé³Ý³Éáí Ï»ñå³ñ ¹³ñÓ³Í ÙáõÃÁª ÎÛ³Ýùë Ïáñóñ»É ¿ Çñ ßé³ÛÉ ·áõÃÁ: ì³ÝáõÙ »Ù. àõ ÝáñÇó, ÇÝãå»ë ¨ ÙÇßï ¿É, Ø»Ý³Ï »Ù, å³é³í áõ ãáõݻ٠íÇßï ¿É:

21 Ù³ñï 2006 ÂáÕ»É »Ù. Üñ³Ý ·Çß»ñí³ Ù³ÛÃÇÝ, ³Ù³ÛÇ ÙÃÇÝ, àõ ³ÝÇÍáõÙ »Ù ãíÇ׳Ïí³Í µ³ËïÇÝ:

ERO ºñÏݳÛÇÝ Éí³óù ¿ñ Ù»Í Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í, ²ÝÓñ¨Á ùß»ó µáÉáñ Ñ»ïù»ñÁ, àõ ÇÙ Ñáõß»ñÁ ͳÉùÇó ·³É³ñí³Íª êåÇ ¹³ñÓñ»óÇÝ ³Ýó³í í»ñù»ñÁ:

ä³ïÏ»ñ³óÝáõÙ »Ù. Üñ³Ý, áõ ÇÝùÁ, áõ µáÃÁ ³Ý˳Ëï, àõ ÉÇÝ»ñ ÇÙÁ` ÁݹÙÇßï áõ ³Ýí³Ëï: 21 Ù³ñï 2006

ºñÏáõ ³ÝÙáé³ó ï³ñ÷áï ¹»åù»ñÁ, öáùñÇÏ ËóÇÏáõÙ ³ÝÓݳïáõ ˳ÕùÁ, È»½íáí ó÷³ÝóáõÙ ³ÝݳÙáõë ³ÝóùÁ, ´³Å³ÝáõÙÝ ÇÝÓ ÑÇß»óÝáõÙ ¿ Ýñ³ Ñ»ï³ÝóùÁ: ܳ ÇÝÓ ãÇ ½³Ý·áõÙ, ãÇ »ñÏñå³·áõÙ, Æñ Ù»ù»Ý³ÛÇ Ã³÷ùáõÙ ¿ å³ÑáõÙ, γñáïë ÇÙ Ù»ç ó³í ¿ ³·áõóáõÙ, î³Ýç³Ýùë áõ½áõÙ ¿ »ñç³ÝÇÏ Ñ³ïáõóáõÙ:

166

7 ³åñÇÉ 2006


169

²ÜØºÔ â²ðÆø ú¹áõ٠ϳËí³Í É»éݳÝóùÝ»ñáõÙ, ê³éó³µ»Ïáñ ϳÉí³ÍùÝ»ñáõÙ Æ٠ѳٵ³íÝ ¿ÇÝ ½áõñ ÷³Û÷³ÛáõÙ, ÆÙ Ù³ëÇÝ ¿ÇÝ Éáõé ½³é³ÝóáõÙ: ÐÇÙ³ ³ñ¹»Ý ·³ñáõÝ »Ù »ë, ÒÙ»éí³ÝÇó ãáõݻ٠áãÇÝã, È»éݳÝóùÝ»ñÇó ѳÉí»É »Ù »ë, ¶³Ñ³íÇÅ»É Í»ñ ·³ñÝ³Ý Ù»ç: àõ ϳÝãáõÙ »Ý Ó³Û»ñÝ ÇÝÓ Î³Éí³ÍùÝ»ñÇó ß³ï µ³ñÓñ³µ»ñÓ, ºë ·³ñáõÝ »Ù Ýáñ³ÏáãÇÏ, ¸áõ ß³ï ÑÇÝ »ë ³ÝÙ»Õ ã³ñÇù: 6 ÑáõÉÇë 2007 Æ稳Ý

äîàôÚî

2007

Ø»Ï åïáõÛïÁ ¹»é ã¿ñ µáÉáñ»É ³÷³é³Ï³Ý ÙáÉáñ³ÏÇ, ºñµ ½³ñÏ »Õ³í ³Ñ³½³Ý·Ç àõ Ïáã »Õ³í ³Ñ³½³ñÏÇ: лé³ÝáõÙ »Ù: ¸³Å³Ý ³ñÏÇ Ð³ñí³ÍÝ »Õ³í ß³ï Ù³ëݳÏÇ, лé³ÝáõÙ »Ù ÝáñÇ å³ñÏáí, Èáõñà óñÙáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³½³ñÏáí:

168

гï³ÏÝ»ñÇó ÇÝÓ ¿ÇÝ ÅåïáõÙ Êáñù»ñ ¹³ñÓ³Í É»é ·³·³ÃÝ»ñ, Êáõûñ ÍÝ³Í ·³Õç Ïáñ³ÉÝ»ñ àõ »ë áõÝ»Ç áÉáñ³ÝÝ»ñ:


171 ²é³ëï³ÕÇó ÇÝÓ ¿ñ ÅåïáõÙ Ù»Ï Éáõë³Ù÷á÷, êáõݹáõÏáõÙ ¿ñ Ñá·Çë ³Ù÷á÷, ºë ï³ÝáõÙ ¿Ç Éáõñà ³Ýï³éÝ»ñ, ºë Ù»ÏÝáõÙ ¿Ç ϳÙùë Ïáé, Ïá÷: Üñ³ ïáõÝÁ ÇÙ µ»ñ³ÝÝ ¿ñ, гݷñí³ÝÁ Ýñ³ í»ñçÇÝ ÇÙ »ñ³ËÝ ¿ñ àõ ³é³çÇÝ åïáõÛï ˳ÕùÝ ¿ñ γÝãë Ýñ³ ѳé³Ýã³Ýù ¿ñ: 7 ÑáõÉÇë 2007 Æ稳Ý

¶²ð²Ä

Ò¨³÷áËí»Éáí ³ÝÓñ¨Ç ºí í»ñç³µ³Ýí»Éáí Ù³é³ËáõÕ»ñáí` Ø»Ï ³Ý·³Ù ã¿, áñ ³ñ¨Ç ¸»Ù »Ù »ë »É»É ù»Ý áõ áË»ñáí: ÐÛáõëÇëÇó ѳñ³í å³ï»ñ ٻ˻Éáí` Ø»Ï ³Ý·³Ù ã¿, áñ ·³Ù³å³ï»É »Ù ²Ýí»ñç å³ñëåáí, ³éáÕç ¹»Õ»ñáí, Ø»Ïáõë³ó»É »Ù, ÇÝùݳ³ï»É »Ù: Ò¨³÷áËí»Éáí ÏÇÝ ³ÝÓñ¨Ý»ñáí` Ø»Ï ³Ý·³Ù ã¿, áñ Ñ»é³ó»É »Ù »ë àõ ï»Õ³ó»É »Ù ³ÛÉáó ÏÛ³Ýù»ñáõÙ, лùdzóÝÙ³Ý Ù»Ï ³Ý·³ÙÝ»ñáõÙ:

ºë ·ñáõÙ ¿Ç ëáíáñ³Ï³Ý ÇÙ ¹ÇÙ³Ïáí, ä³ï³ëË³Ý ¿Ç ëï³ÝáõÙ ³ñ³· Ï»ñåáí ܳ ß³ï ½·áõÛß ¿ñ, å³Ñå³Ý³Ïáí, ܳٳÏÝ»ñáõÙ ½·áõßáõÃÛáõÝáí:

15 ÑáõÉÇë 2007

ÎàôÚêºðÆ Ê²âغðàôÎܺðàôØ

ÂíáõÙ ¿ñ, û »ë` Ñ»Ýó »ë ã»Ç àõ Ýñ³Ý ¿É ¹³° ¿ñ ÃíáõÙ, ºë ³ñµ³Í ¿Ç áõ »ë ç³Ñ»É, λݳñ³ñ ¿Ç Ýñ³Ý ÃíáõÙ:

ÎáõÛë»ñÇó »ë ¿Ç Ùݳó»É гßٳݹ³ÙÝ»ñÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ, ØÇ »ñÏáõ Ñ»ùdzà áõ áñáßáõÙÝ»ñ ÆÙ ·Çåë» å³ñÏáõÙ:

ܳ ·ñáõÙ ¿ñ, »ë ¿É Ýñ³Ý, ºë ·ñáõÙ ¿Ç áõ ݳ ¿É ÇÝÓ, ØÇ Ã» ÏÉÇÝÇ ³é³Ýó ëáëÇÝÓ ä³ïÙáõÃÛáõÝÝ ³Ûë ѳٳñÛ³ åÇÕÍ:

ÌÍáÕÝ»ñÇó »ë ¿Ç å³å³ÝÓí»É ²ñ۳ݹ ÑáëùáõÙ, àëÏÇ »ë áõ½áõÙ íñ³ë ³ÝÓñ¨»É ÐÇÙùÇë ³ñ³ÝùáõÙ:

гٳñÛ³ åÇÕÍ, ѳٳñÛ³ Ï»ÕÍ, ºñ³½³ÝùÝ»ñ áõݻ٠³ÝÏ»ÕÍ, ÆëÏ ÇÝã±, »Ã» ¹áõ ÇٳݳÛÇñ, àñ ïÕ³ »Ù, áõ áõݻ٠Çñ: 7 ÑáõÉÇë 2007 Æç¨³Ý 170

غΠ²Ü¶²Ø

лñóϳÝÝ»ñÇó »ë ¿Ç ·ñ³Ýóí»É øá ³ÝÏÇñù ˳ÕáõÙ àõ ëå³ëáõÙ ¿Ç ù»½ ïñí»É ÎáõÛë»ñÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ:

29 ÑáÏï»Ùµ»ñ 2007 ìÇÉÝÛáõë-ØáëÏí³


173

Et il est devenu Aleuchka

172

Enfin les grandes vacances sont arrivées. Les examens sont déjà au passé, inintéressants, durables et difficiles. Ma consolation n’était que celle que moi, de nouveau, je suis le meilleur étudiant de l’année scolaire. Quelle récompense ! En deux mots, il me semblait que j’étais épuisé et maintenant il m’était indispensable de me reposer. Et voilà, j’ai décidé d’acheter un billet de camp universitaire par mes quelques sous épargnés et de passer ce mois d’été dans la nature et avec la nature. Mais quand je suis allé au bureau pour acheter mon billet, j’ai eu une grande déception. Les prix ! Qu’est-ce que je pourrais faire, d’où je pourrais procurer l’argent manqué. J’aurais donné gros. Pourtant, pendant toute la session d’examens je me chargeais en répétant : étudie, vite, apprends, fais par cœur, rappelle-toi, subis tes examens, c’est rien, après tu iras en vacances et tu te donneras à l’abnégation… Ces mots je me répétais peut-être cent fois, et maintenant, tout simplement, je ne pouvais pas me dédire, au moins il me fallait répéter cent-et-un fois que moi, tout l’été, je dois passer à la maison. A la maison !?...Oh ! Non ! Quel supplice ! Cela m’a mis dans l’obligation de trouver quelques moyens, d’entreprendre quelque chose, coûte que coûte. Mais d’où prendre l’argent nécessaire manqué ? Comment m’en tirerais-je ? A la maison on a pris mon annonce d’être le meilleur étudiant ordinairement et même froidement. Pas de félicitations ! J’avais beau leur expliquer mes succès. Et tant qu’à faire, sur le chapitre de mes études, seulement moi, je pouvais sentir le plaisir de mon travail minutieux. Silencieusement, je suis entré dans ma chambre. Je me suis tenu debout devant mon miroir. J’ai jeté ma chemise et j’ai tâché de me rappeler ces quelques mouvements harmonieux qu’hier j’avais appris au club de danse. Tout à coup je me suis rappelé mon désir, j’ai embrassé Flirthner et avec lui, je me suis jeté dans mon lit et, soudain, j’ai compris- moi, je déteste mon lit. Mon lit qui jusqu’à ce moment-là était ma place la plus désirée et la place aimée est devenu ma nausée. Je commence à l’avoir assez vu. Tout simplement, je ne voulais pas passer mon été dans mon lit. Et je me suis plongé dans la médiation. Le sang-froid de mes parents et la pensée fâcheuse que je resterai à la maison, à la ville, avec eux, m’ont fait traversé l’esprit une bonne idée. Hé be ! Celle-là, c’en est une autre ! En mesurant les risques j’ai dit à mes parents que cette année nous avons un stage obligatoire et ce stage nous devons obligatoirement passer dans les régions. Et pour le stage chaque étudiant doit payer. Et à la fin je me suis chuchoté – le but excuse et disculpe les moyens, pourtant cinq milles, ce n’est pas la mer à boire. Je voulais prendre le frais. J’en avais plein le dos. Les carottes sont cuites !

J’ai passé une nuit blanche, pendant toute la nuit je n’ai pas pu dormir. Je pensais comment je vais me reposer, comment je vais passer mon temps, làbas je ne connais personne et les nouvelles connaissances, les relations avec les inconnus et la confiance pour moi sont des choses plus difficiles que devenir le meilleur étudiant et que de le reconnaître. Mais aussi je devinais, je comprenais qu’il m’attend un grand changement et si grand que j’ai tressailli et même j’ai frémi d’horreur de cette grandeur. Je sentais que cela va chambarder ma vie, cela va détourner ma vie de sa circulation inébranlable, inaltérable, continuelle et comme une rivière inondée, elle va quitter ses bords et elle va couvrir mon passé pour toujours. Je n’ai dormi que vers cinq heures. Le matin je me suis réveillé tard d’habitude. La fièvre de dimanche avait déjà commencé à la maison et mon émission aimée avait déjà terminé. J’avais mal à la tête, insupportable, d’abord j’avais des réminiscences, puis, peu à peu plus clairement, j’ai commencé à me rappeler mes pensées de la nuit. Même un instant j’ai décidé de courir vers mes parents et de dire que j’avais menti, il n’y a aucun stage, excusez-moi ! C’est assez d’être pieux et probe, il est le temps de faire les pas en avant. Et à cette époque-là, d’où j’ai pris tant de courage, d’audace, de hardiesse et tant d’indépendance? Je n’ai pas trop à me plaindre ! C’est tout ! J’ai décidé et je dois partir ! Somnolant, je suis entré dans la salle de bains et seulement sous la douche je me suis rappelé que je dois passer la soirée avec l’un de mes amis. Je me suis rapidement lancé de sous la douche et sans prendre mon petit déjeuner, j’ai couru vers le magasin le plus proche pour faire les derniers achats, indépendamment. J’ai fait mes valises aussi indépendamment, à propos, première fois dans ma vie. Et fier de mon indépendance je me suis tenu debout devant mon miroir. Non ! Je ne me suis pas changé, d’apparence, je suis le même Karen*. Et voilà l’heure d’aller à mon rendez-vous. Sans le voulant mais aussi pour tenir la promesse je suis allé le lieu fixé. C’était bizarre mais là-bas il n’y avait personne. Un monument des mains autour duquel il y a des fleurs urbaines qu’on voit presque dans tous les jardins de la ville comme des morceaux architecturaux obligatoires. Tressaillement. J’en ai eu la chaire de poule. De nouveau j’ai senti la même chose que j’avais sentie hier, tard dans la nuit. J’ai regardé les aiguilles de ma montre et j’ai aperçus que leur fonctionnement presque coïncide avec celui de mon cœur. Donc, à l’intérieur j’étais serein. J’ai pivoté un peu autour du monument et, fatigué, je me suis assis sur le banc vert. J’ai levé mes lunettes sur mon front, un instant tout a altéré, tout a troublé mais c’était habituel. Aussi, c’était habituel que moi, je dois toujours venir au rendez-vous à l’heure, même un peu en avance, mais jamais pas en retard et les


175

174

autres peuvent être en retard. Même d’une heure ! J’étais en train de déblatérer contre de ma cette mauvaise habitude, quand j’ai aperçu comme un jeune homme s’approchait de moi par des pas fermes regardant juste dans mes yeux. Tressaillement, comme pendant la fièvre typhoïde, pendant le tétanos ou la méningite célébrospinale. J’ai ressenti le même tressaillement pour la troisième fois. Pendant que j’essayais de commencer à voir les choses sous leur vrai jour, de mettre mes lunettes et de m’orienter, il était déjà juste devant moi. - T’es Karen, et sans ma réponse, il a ajouté, je suis l’ami d’Armen, il avait quelque chose urgente, il ne viendra pas. Mon nom est Arsen. Bonjour Karen ! Et quand il a tenu ma main et il l’a serrée, j’ai compris que je m’étais levé du banc et même j’avais marché quelques pas à sa rencontre. Tout était étrange, hors ligne, anormal. Mon cœur s’explosait, se dynamitait et maintenant ses battements ne coïncidaient pas avec les aiguilles de ma montre. Je ne pouvais pas concevoir, saisir tout ce que vient de passer et passe avec moi, mais je sentais que j’étais dans les nues, je planais, je vaguais, je m’envolais, je volais. L’air était très frais, très pur et j’avais perdu mon souffle. Il avait embrassé toute mon existence, toute mon essence dans son regard et un moment, complètement me bouleversant, il a arraché un aveu. - Bonjour ! Et mon bonjour était ressemble à la présentation du passeport scellé, à la récitation de la poésie aimée bien apprise, à la notation de la biographie ou bien au remplissage du formulaire de banque. J’ai aperçu de quelle précision il a attrapé mon bonjour et je me suis considéré comme en défaite, à la fois saisissant sa grandeur. Oh ! J’ai fait fiasco ! Oh mon firmament. Ah ! Ton arc de triomphe, je me suis incliné devant lui volontairement. J’ai ouvert ma porte de fer lourde, qui s’était enrouillée d’être fermée depuis longtemps. Et je l’ai fait entré dedans. J’ai essayé de le faire comprendre que je suis un hôte bien hospitalier, je suis celui qui ne peut pas refuser les gens et je te permets de devenir le propriétaire de mes trésors. Tu peux en profiter ! Et tu ne dois pas me remercier, cela m’offensera. Un monde des mots s’était suspendu de mes lèvres et ces mots avaient donné des vertiges. Un petit zéphyr et ces mots s’abaisseraient comme un glissement de terrain et ils couvriraient mes profondeurs abyssales. - Tu as du temps, promenons-nous un peu ? Il a tempêté au lieu de mon zéphyr attendu. Je l’ai fait oui par la tête en espérant qu’il ne va pas au moins se figurer que ce serait de la faiblesse. Et notre petite promenade s’est transformée à un grand voyage. Ce jour nous avons picoté toute la ville. Nous ne voulions pas nous quitter. Nous avions tant de choses à raconter qu’il nous semblait que même une toute vie n’est pas suffisante. En admirant lascivement, tous les deux, nous n’avions pas aperçu comme la minuit s’est suspendu sur la ville picotée. C’était

le moment de se séparer et seulement à ce moment-là je me suis rappelé qu’au matin je dois partir pour me reposer et je ne viendrai qu’après un mois. Comment, chercher toute la vie, chercher, trouver et perdre le même moment ? Non, non, jamais ! Même j’étais prêt à perdre ce billet si difficilement procuré. Je le lui ai raconté. - Tu me prendras avec toi ? J’étais prêt à verser le monde entier mais l’emmener avec moi. - Bien sûr, tu m’attendras devant l’Université, nous irons ensemble, je l’ai répondu à l’air exalté comme j’ai versé le monde entier. - Non, pourquoi se séparer si après quelques heures c’est le matin, passons la nuit ensemble, chez mon ami et au matin nous partirons ensemble, il ne s’était guère trompé sur l’accueil qui serait fait à sa demande. Maintenant mon exaltation se ressemblait à celle de quelqu’un qui a versé tout l’univers. J’ai tout oublié et ce jour-là je ne suis pas rentré à la maison pour la première fois. Et seulement à l’époque où j’avais embrassé les épaules nues d’Arsen chez son ami, un moment je me suis rappelé que le matin passé j’avais confessé à mon lit que je le déteste. Arsen s’était déjà endormi. J’ai embrassé plus doucement ses épaules suées. Je vais vivre choyé, dorloté, cajolé. Mon Dieu, je m’aime et je m’aime quand on m’aime. A ce moment-là je me souris en façon qu’on sourit à cette poutre courbe qui est devenue un petit pont sur la rivière. Et je m’ai souri. Je me suis réveillé d’une musique inconnue. C’était le réveil de son ami. Je me suis rapidement habillé. J’ai demande à Arsen pour qu’il m’attende devant la station de métro dans une heure. J’ai changé de place de notre rendez-vous parce que je devais marcher presque cinq minutes pour arriver à l’Université et je voulais le revoir cinq minutes plus tôt, plus beaucoup. Et je me suis jeté dehors. Il me semblait que je suis en dehors pour la première fois - toutes les choses étaient d’autres couleurs. J’ai commencé à courir, courir vers notre maison. Je courais et je pensais qu’est-ce qu’on va dit chez moi, où j’avais passé ma nuit ? Je ne le comprenais que maintenant quand j’ai repris mes esprits très tard comme un buveur novice. Mais en réalité ça, c’était le cadet de mes soucis. Je restais constamment en dehors du sujet. Je tentais d’occuper mes pensés par ces faux soucis pour ne pas penser, ne pas comprendre que j’avais passé une nuit avec… un garçon ! Qui suis-je ? Comment on appelle les pareilles ? Je suis devenu fou où j’étais déjà fou et seulement maintenant je suis devenu normal ? Je tressaillais et avec mes mains cruelles qui ont fait des tendresses à un mec, j’ai touché à la clé, à la serrure de la porte de notre maison. Finalement j’ai pris courage d’ouvrir la porte. Tout s’est calmi, s’est tran-


177

176

quillisé. Personne ne s’est réveillé encore. J’ai pénétré dans ma chambre, j’ai pris mes valises et je me suis enfuit. Liberté, pour un mois. Et après un mois ils ne se rappelleront plus rien ! Cette fois Arsen n’a pas été en retard. Il était déjà à la station. Jusqu’aujourd’hui, chaque matin, en allant à l’Université, quand je monte par l’escalier, je me rappelle ce matin où je prenais l’escalier et je pensais - et s’il ne vienne pas? Je n’ajoutais pas grand crédit. Et comme j’ai été heureux quand je l’ai aperçu debout en haut. Le fait qu’il n’y avait aucune valise m’a bien étonné. Un moment j’ai eu peur de la pensée que peut-être il ne vienne pas. Je me suis trompé, tout simplement il n’a pas pu rentrer chez lui. - C’est rien j’ai pris beaucoup de vêtements, nous pouvons les porter ensemble. Après quelques instants nous étions déjà dans l’autobus et nous avons pris la direction vers Marmarik. Oh, mon magnifique Marmarik ! Maintenant je marche par ce miracle de la nature qui est devenu un lieu de pèlerinage pour moi, un lieu sacré où chaque angle me fait rappeler Arsen. Je me lamente, sanglote et les montagnes brutales font échos à mes sanglotements. J’escalade notre colline aimée où nous montions ensemble et nous fumions en cachette. Je crie à toutes mes forces, à tue-tête. - Ar-sen !!! - En ! En ! En ! Ma voix me revient avec la rapidité d’une traînée de poudre. Il y a de la pluie à Marmarik. Tout le monde s’est enfermé dans leurs chambres et moi, j’ai mis mon pull que tu as aimé le plus beaucoup de mes vêtements et j’ai pris le sentier vers le bois. La pluie a pénétré jusqu’à mes os, le marcher est devenu plus en plus difficile, impossible. Le sentier est tout en boue. Il y avait de petits ruisseaux sur mon visage qui prenaient ses sources de mes cheveux, en coulant ils se mêlaient avec mes larmes, ils descendaient jusqu’à ma nuque et ils pénétraient dedans en amortissant mes flammes. Mes larmes, avec les flacons de la pluie, noyaient ma vie. Tout se voyait en sombre. La boue. Je me couchais dans la boue et je sentais comme mon corps s’étouffait peu à peu dans la terre. Mais soudain, dans la voix de la pluie torrentielle j’ai différencié une autre voix. C’était la chute d’eau. Oui, alors, je venais par le bon sentier, j’étais proche à la chute d’eau. Une chute d’eau où nous nous sommes baignés en arrosant nos âmes, en baptisant nos corps. Je me suis rappelé comme il scintillait les gouttelettes froides sur moi comme des rossées et maintenant un moment la pluie froide me semblait agréable. Je voulais me mouiller. De mes dernières forces j’ai couru vers la chute d’eau et je me suis tenu sur le rideau d’eau. L’eau précipitant fouettait douloureusement mon corps torturé. Je suis tombé dans l’eau comme une vierge

violée et je me suis dépêché vers l’autre rive où l’année passée nous avions enseveli une bouteille avec des lettres de nos rêves. Avec mes mains fines je bêche la terre, je creuse, j’égratigne ça et là, et finalement la bouteille, les lettres, la mienne, ça, cela ne m’intéresse pas, voilà la tienne. « Karen, mon cher, pardonne-moi, si tu le peux, je t’en prie, crois-moi, nous serons ensemble un jour, prie ! Je t’aime, tu ne peux pas t’imaginer comme tu me manques. Pardonne-moi mon amour ». Mon rugissement, la chute d’eau, la pluie - notre requiem. A Marmarik nous avons pris l’une des meilleures chambres. Heureusement il y avait beaucoup de monde dans cette maison de repos et personne n’a aperçu qu’Arsen était là sans le billet, même les réceptionnistes qui tous les deux étaient des garçons. Des garçons ? Est-ce que…Oui, peut-être ! Je comprends maintenant ! Tout au long d’un mois nous avons inventé tous les possibles et tous les impossibles pour ne pas faire découvrir notre secret. Il s’efforçait de passer inaperçu. Et même cela, il avait son intérêt et quand chaque fois Arsen essayait de s’échapper de traquenard je m’étonnait de son esprit d’invention, il avait toutes les veines. Que ne puis-je avoir en moi autant de confiance ! J’admirais par sa flexibilité et par sa ruse et, aussi, j’étais fier quand les gens savaient qu’Arsen était mon frère. Toujours nous nous présentions comme des frères pour que le fait d’habiter dans une chambre à un lit ne soit pas la cause des cancaneries. Mais j’étonnais plus quand mon frère pouvait disparaître des heures et après revenir avec un grand trophée - des cadeaux. Cela fait assez et j’ai commencé à jalouser, pourquoi les gens le font des cadeaux, il est seulement à moi, n’est-ce pas ? De toute façon j’étais heureux. Je passais le plus bel été de ma vie et le plus inoubliable. Chaque jour était irremplaçable et original. J’adorais surtout les nuits de Marmarik, nos brasiers aux carrefours du bois, les astres bleus qui fatiguaient parfois de leur immobilité, et tout à coup, en se bondissant de leurs berceaux, atterrissaient vite vers nous. Et ces moments Arsen sautait de sa place et il criait : - Aleuchka, Aleuchka, vite, vite un rêve, il a commencé à m’appeler Aleuchka, c’étais son nom masculin préféré. - Je l’ai déjà, je le sourirais mystérieusement. Un mois s’est passé comme une tornade. C’était le temps de revenir à la ville. C’était la dernière nuit à Marmarik. Je sentais le mûrir du rêve. Pendant que je faisais mes ou bien nos valises, avec un profond chagrin, il a ouvert sans bruit la porte et il a chuchoté du couloir : - Je vais revenir dans quelques minutes, ma vie ! Il n’est revenu qu’après trois heures quand j’ai commencé à penser qu’il est


179

178

rentré en me laissant seul. En même temps je me fâchais de ne pas le confier et d’avoir des suspenses. En train de penser ses bêtises, j’ai entendu ses pas. Je me suis jeté vers la porte et je suis étonné. Il avait des bonbons dans une main et une bouteille de champagne dans l’autre. Au lieu d’embrasser son cou, je l’ai demandé : - Arsen, d’où t’as pris tout ça ? Tu, toi, tu n’avais pas d’argent ? Il a fait mine de râler de ma question ainsi posée. Je ne l’ai pas répétée mais il avait l’air tout retourné. Après quelques verres tous les deux, nous étions déjà ivres. Le champagne nous a monté d’un coup à la tête. Il s’est accroché fortement de mes lèvres et il mouvait légèrement ses doits au long de ma vertèbre et avec ses orteils il jouait sur mes tibias. Encore un moment et il n’y avait plus aucune limite entre nous. Seulement, de temps en temps il était entendu des gémissements perdus et des soupirs qui s’étalaient vers le bois touffu, vers la pluie, vers la chute d’eau en complétant les gammes omis de notre futur requiem. Sur la route de rentrer, en passant devant le seul magasin de Marmarik, j’y aperçu la police. Des chuchotements j’ai su que la nuit passée quelqu’un a pillé le magasin. Quand nous sommes arrivés à la ville, j’ai compris comme je la déteste. Encore les mêmes choses, les mêmes gens, les mêmes parents, les mêmes affaires, les mêmes faux sourires, les mêmes monotonies ? J’ai demandé à Arsen de venir et de passer quelques jours chez moi. Il a été d’accord. Une réussite du genre ! Nous avons décidé de dire à la maison qu’il est mon ami de Marmarik et qu’il a voulu passer une semaine à la capitale. Toute la semaine nous avons passé à la maison, et à la question de ma mère «Tu ne veux pas te promener», Arsen a répondu : - J’ai honte dans les grandes villes. Cette conduite d’Arsen m’étonnait aussi mais de l’autre côté c’était avantageux pour moi comme je passais toutes les journées avec lui fermé dans ma chambre et maintenant je remerciais mon lit parce qu’il m’avait pardonné et maintenant il servait aussi à mon ami. Et un jour Arsen a décidé de se promener dans la grande ville, mais tout seul. Peut-être il voulait aller chez lui, visiter sa famille dont il ne parlait jamais et je ne savais rien de sa famille. Il évitait toujours des conversations à ce sujet et même je pensais qu’il est orphelin. Mon pauvre ! Sa promenade a duré neuf jours. Neuf longs jours et ces jours ont détruit mon existence. Je suis devenu un cadavre vivant. Le deuxième jour de sa disparition ma mère a découvert que mon bracelet d’or, la montre de ma tante, la somme épargnée de mon père sont aussi disparus. -Ton ami est voleur ! Oh mon Dieu, combien de fois je l’avait soupçonné et est-ce qu’il me fallait

les mots de ma mère pour être en sûr finalement. Cela faisait déjà plus qu’assez. Je n’avais pas été long à tout comprendre. Je ne pourrais pas m’y résigner. Je lui infligerais bien une retenue. Le Tartuffe ! J’étais le prix de gros. Le dixième jour il m’a téléphoné comme après j’ai su de l’isolateur en utilisant son unique possibilité de téléphoner. Je n’ai pu que dire que je le pardonne avec mon amour infini. Je ne sais même plus encaisser ! Après quelques semaines j’ai reçu une lettre : « Je ne pouvais plus me cacher. Pardonne-moi. Je te prie, promets-moi que tu m’attendras cinq ans et huit mois. C’est rien, c’est 2147 jours. Je t’adore ». - Je t’adore aussi, j’ai fait décoller ces mots en regardant les ciels d’où le dieu s’esclaffait. Et je me suis assoupi. Juillet 1999


181

´àì²Ü¸²ÎàôÂÚàôÜ

Assoupissement … et je dors, mes paupières de cristal Sont baissées légèrement en voilant mon existence, La mousse bleue, les azurs abyssals M’ont brisé en donnant de la souffrance. Un être veule, vernal: je dors tranquillement, Ma poitrine mise à nue, j’avance à toi, Les lumières ténébreuses s’envolent paisiblement, Je suis un arbre épais racinant à toi. 6 octodre 2000

Abnégation Je me suis transformé à un nigaud, Je ne vis pas comme j’ai voulu, Je mène une vie sans agrément Quoique les agrément – comme j’ai voulu. Je me suis donné à l’abnégation; Pour mon âme je n’ai aucune minute Et seulement à l’époque des nuits blanches Je me rappelle, je sens de la frayeur. Je ne peux pas vivre ainsi, dit exact, Dans mon petit corps malade et osseux Il y a des sorciers cruels et je suis inapte Et je sens l’inclination de la volonté. Mes forces majestueuses sont ruinées, On m’a amené, emmené, on m’a vendu à bon compte, Mes entrées sont ouvertes – je me suis vermoulé, Les sorties sont en honte, c’est parce qu’il ne me dompte. Que je traîne mes jambes grêles, bien roulées, Je n’ai aucune attente à la fin de mon conte, Cruel, inapte, je sens l’inclination de la volonté, En tête il y a de l’abnégation assoupie sans bonté. 180

6 octodre 2000

Ðà¶Æê....................................................................................................................................4 в¼²ð æ²ð¸²Ì ²ä²ÎÆܺð............................................................. ............................5 ÆÜøܲØàè²òàôØ......................................................................... ...................................6 ÜÆÜæ.......................................................................................................... ............................7 î²ðúðÆܲΠàðàÞàôØ........................................................................ ............................7 ÆØ ÎÆðøÀ....................................................................................................... ......................8 ÆÜøܲвêî²îàôØ............................................................ ...............................................9 вβ´Ü²Î²Ü...................................................................................................................10 ÆÜøܲܺðÞÜâàôØ........................................................................................................11 βܲâàôÂÚàôÜ... àôÄºÔ ºì ÂàôÚÈ................................................ .....................13 ÆÜøܲ´²ò²ðÎ............................................................................................... .................14 Þ²ÜÂ...................................................................................................................................16 àô âºØ Øàè²ÜàôØ............................................................................................. ............17 ¶²ðÞ²ÐàîàôÂÚàôÜ......................................................................................................19 ÐàôÔ²ðβìàðàôØ........................................................................................ .................20 Òº¼äºêܺðÆÜ..................................................................................................... ...........22 ø²Ô²øÀ, ºê... ÆØ äàºØÀ..................................................................................... ........23 غܲÊàêàôÂÚàôÜ.................................................................................. .....................25 βÜʲØî²Ìì²ÌàôÂÚàôÜ.............................................................. ...........................27 ÖºÔøàôØÀ Üð²...............................................................................................................28 BRAVO! BRAVISSIMO!............................................................................ ..........................30 βð̺òÚ²È îÔ²Ü................................................................ ..........................................32 ÆØ êòºÜ²ðÀ................................................................................................. .............. ......34 ²ðø²Ú²òàôØ....................................................................................................................36 îÊàôð ¶àôÚÜÀ: βðØÆð.................................................................................... .........39 Úà²ܲêàôܺðàð¸ÆÜ` Úà²ܲêàôÜ îàÔ......................................... ............41 îÆÔزöàêºðàôØ......................................................................................... ..................43 ¶²È²ðàôØê... îÔ²Ü îÔ²ÚøÆò.......................................................... ........................44 àô ¸àÆ È²òº±È ºê, îÔà°ôÎ................................................................. .........................45 Îîò²Ð²ðì²Ì ÈèàôÂÚàôÜ..........................................................................................47 ÆÜøܲزîÜàôÂàôÜ.....................................................................................................48 Àܲòøê......................................................................................................... ..................49 ²ÜÊàæ ÐàðÒ²Üøê....................................................................................... ..................50 ºê àôܺØ-âàôܺØ.........................................................................................................52 ²Ü¶ÆÜ ìºð²äðàôØ ²Ü²ðĺøàôÂÚ²Ü...............................................................52 öàøðÆÎ êÆð²ìºä............................................................................................ .............54 ì²ÚºÈ êÊð²ÜøƸ ØƲÚÜ........................................................................... ..............56 æÔ²Òƶ Üì²ÖàôØ........................................................................................... ..............57 ÎàðàôêÚ²ÈܺðÆê.......................................................................................... ...............58 ºÎºÔºò²Øºî....................................................................................................................59 öàðÒºØ ºðºìºÎºÈ ºðöܺð²Ü¶ ²Øäºðàì....................................... ............61


183

182

кøƲÂ...................................................................................................................................62 ÞàÎàȲ¸Üºð غîðàÚàôØ..............................................................................................63 ÌÜàôܸê................................................................................................................................64 ÆÜøܲÂÆèàôØ....................................................................................................................66 βðØÆð غðÄàôØÆê вβè²Î....................................................................................67 Ò²Úܺð ºØ ÈêàôØ..............................................................................................................68 ÔÆ àô êÆðàôÜÆ ÀÜκðàôÂÚàôÜÀ....................................................... ...............69 î²ðîºÈÞî²àô´......................................................................................................... ...........70 Èà²ðÆÜ¶Ú²Ü ´àÎàðº²...............................................................................................72 ÆØ ÎÚ²ÜøÀ............................................................................................................................73 ²ðÂܲòàôØÆ ºðÎàô Òºìºð..........................................................................................74 ò²ìºðê...................................................................................................................................75 ÌÆȺð ºØ ÌÜàôØ.................................................................................................................76 ÞƼàüðºÜƲ...................................................................................................... .................77 ºð²¼.........................................................................................................................................78 ê²î²Ü²Ú²òàôØ.................................................................................... ..............................79 ÐයìºðÈàôÌàôÂÚàôÜ............................................................................ ......................80 ֲܲä²ðÐܺðê.................................................................................................... .............81 ²Ü²ì²ðîàôÂÚàôÜ................................................................................... .........................81 ̲èÆ ìð²...............................................................................................................................82 ìºð²¸²ðÒ......................................................................................................... ....................83 ¶àÂ²Î²Ü ²Ü̲Úð²ÌÆðàôÂÚàôÜ..............................................................................84 ØƲÜÒÜàôÂÚàôÜ.............................................................................. .................................85 ²Ü²ì²ðî ÄäÆî..................................................................................................... ..............86 ÐàðÆÜì²Ì вìÆîºÜ²Î²ÜàôÂÚàôÜ..........................................................................88 Àܸì¼àôØܺðê..................................................................................................................89 ò²Ú¶²Ü첶.........................................................................................................................90 ÆÜøܲ´àôÄàôÂÚàôÜ.......................................................................................................90 Àܸ²è²æ ø²ÚȺð............................................................................... ..............................91 вÜð²äºîàôÂÚ²Ü Ðð²ä²ð²Î................................................................ ....................92 ÆÜøܲ´àÔàø ²Ú¶àôØ.....................................................................................................93 ÈêÆ°ð, ²äðº±È ºê.............................................................................................. ..................94 Ðය´àôIJð²Ü..................................................................................................................95 ä²ð¼²äºê................................................................................................... .........................96 ²¶è²ì... ÀÜκðø... îºêàÔàôÂÚàôÜ: àîøÆ ìð²...................................................97 ø²Ü¸²Î..................................................................................................................................98 SARO............................................................................................................................ .............99 вܸÆäØ²Ü ²Úðàòܺð............................................................................ ....................101 ÎÆÈÆÎƲ........................................................................................................ .......................103 àõ޲²öàôÂÚàôÜ...........................................................................................................103 ¸ð²Ø²îÆÎ.............................................................................................................. .............104 êÎƼ´.............................................................................................................................. ......104

²äðÆÈ................................................................................................................................105 âìº................................................................................................................. ....................106 κâÆܺð..........................................................................................................................107 ¼àô¶²Ðºè.......................................................................................................................108 àÔæ........................................................................................................... ..........................109 18 Þ²´²Â ²ÜÜÞàôÚÈ ÈèàôÂÚ²Ü................................................. .........................110 æðºð................................................................................................................ ...................111 ¶ºÔ²ÜβðâàôÂÚàôÜ................................................................................................111 ²è²ÜÒܲвîàôÎ.........................................................................................................112 Òغè²ÚÆÜ Î²ØðæÆ î²Î............................................................................................113 ÒÆ.........................................................................................................................................114 ä²Ô ²ÜØàèàôÎܺð....................................................................................................115 êàôð................................................................................................................. ..................116 ²Üì²ðÄ Òºèøºðàì Èàôêº ÌÆ̲èܺð..................................... ......... ...............117 ÜزܲÎàôØ....................................................................................... .............................118 àõðÆÞ................................................................................................................ .................119 ̺ðàôÂÚàôÜ............................................................................................... ...................119 ØàêÎàìÚ²Ü................................................................................................... .... ............120 ØÆÞºÈ................................................................................................................................120 ´àôȲî..............................................................................................................................121 Øàðغ................................................................................................................................123 ¶àôââÆ.............................................................................................................................123 ÞÆܲð²ð..........................................................................................................................124 ¼àô¶²ð²Ü²ÚÆÜ îÆÎÆÜ................................................................................. ...........124 11 ðàäº.............................................................................................................................126 ²ðزÜÆÜ............................................................................................................. ............126 غ¸àô¼²..........................................................................................................................127 ʺÔβî²ÎàôÂÚàôÜ...................................................................................................127 ¶²Ú²ÎÔàôÂÚàôÜ.....................................................................................................128 Þ²î............................................................................................................................. ........129 ÂÆì 50 ºðÂàôÔÆ........................................................................ ..................................130 ²äðºÈ²àÖ.......................................................................................................................130 ÀÜîðàôÂÚàôÜ......................................................................................................... ......131 ¸àô î²Ô²Ü¸ ºê, βèÎà¯ôÞ..................................................... .................. .............131 вÔàð¸àôÂÚàôÜ.........................................................................................................132 ØÂÜàÈàðî.......................................................................................................................134 î²ðÆܺð........................................................................................................... ...............134 ú¸²Üòø............................................................................................................................135 DEPARTURE.......................................................................................................................135 îÊزðàôÂÚàôÜ............................................................................................................136 غܲä²ð.............................................................................................................. ...........137 RP‘4! 1


185

184

Ö²ÜÖ......................................................................................................................................138 ²Úêúð ²ÚȺìê ¶Ü²òøܺð âβÜ.............................................................................138 ¸ø²ÚÆÜ...................................................................................................................... ..........139 ¶àôÈÆìºð........................................................................................... .................................140 βòÆÜ....................................................................................................................................146 ¾äƸºðØàüÆîƲ.............................................................................. ...............................147 ¶àܺ......................................................................................................................................148 â²ö²ÜÆÞ..................................................................................................... ......... ...............149 ²Î̲ܲÜø.................................................................................... ................... ...................149 Ìð²¶Æð.................................................................................................................. ...............150 ê²Ð²ð²................................................................................................. ................................151 زÎàôȲîàôð²..................................................................................................................152 ØºÌ Èì²òø...........................................................................................................................152 ¸Æî²Îºî...............................................................................................................................153 Êàð²êàô¼àôØ......................................................................................... ..........................154 ¼¶ºêî²ä²Ð²ð²Ü.............................................................................................................155 ²ð¶²Ü¸Æ βî²ÔàôÂÚàôÜ..................................................................... .....................155 ̺ðºÂÈÆê ¶²Ø¼ÆðÆ.......................................................................................................156 SLECNO.................................................................................................................. ................156 Âð²ÞàôÞ²Üܺð...................................................................... .........................................157 ²ðìºêî............................................................................................................. ....................158 ´²ÎîºðƲ........................................................................................ ....................................159 500 Øȶ......................................................................................................... .........................160 ü²ðê......................................................................................... .............................................161 ú¸ÆÜ êä²êàÔ............................................................................................... ....................162 ìºðæÆÜ ²Ü¶²Ø.................................................................................................................163 üð²ÜêÆ²Î²Ü üàôî´àÈ............................................................................ .....................163 ²ÜزÐ....................................................................................................................................164 ä²èÎàôØ ºØ.......................................................................................................................166 ø²ò²Ê...................................................................................................................................167 ERO............................................................................................................................... ...........167 ²ÜØºÔ â²ðÆø....................................................................................................................169 äîàôÚî..................................................................................................................................169 ¶²ð²Ä...................................................................................................................................170 غΠ²Ü¶²Ø.............................................................................................................. ...........171 ÎàôÚêºðÆ Ê²âغðàôÎܺðàôØ.................................................................. ...............171 Et il est devenu Aleuchka.........................................................................................................172 Assoupissement........................................................................................................ ................180 Ab n é g a t i o n......................................................................... ...................................................180

Karen Badalyan - Benzin  

Karen Badalyan - Benzin

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you