Page 1

ISSUE 09 FEBRUARY 2015

ณธนพร เอื้อวันทนาคูณ


ISSUE 09 / FEBRUARY 2015

8 19 28 Photo : Otto

ความอดทนมักมาก่อนความส�ำเร็จ งานวิจยั หลายส�ำนักต่างพูดตรงกันว่า ผูป้ ระกอบการทีเ่ ริม่ ต้นท�ำธุรกิจจะมีโอกาสอยูร่ อดน้อยมาก โดยบางส�ำนักระบุวา่ 75-90 เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นใหม่มักจะล้มเหลวภายในระยะเวลา 5 ปี ขณะที่บางส�ำนักเปิดเผยว่า ผู้ประกอบการ มีโอกาสจะล้มเหลวในการเริ่มต้นท�ำธุรกิจในปีแรก 25 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็มีอีกหลายส�ำนักเช่นกันที่พบว่าหากผู้ประกอบการ ที่ล้มเหลวเหล่านั้น กลับมาอีกครั้งพวกเขามีโอกาสที่จะประสบความส�ำเร็จมากขึ้น ดังนั้น คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ดีนอกจากจะเป็นนักแสวงหาโอกาส มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการผลิตสินค้า หรือบริการใหม่ออกสู่ตลาดอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้ว ยังต้องเป็นคนที่มีความอดทนสูง ไม่ท้อถอยง่ายๆ โดยเฉพาะ ในช่วงระยะแรกของการเริ่มก่อตั้งธุรกิจ ซึ่งจะต้องเจอกับปัญหามากมายที่อาจจะเกิดจากการขาดประสบการณ์ในการ ท�ำธุรกิจ การคาดการณ์ทางด้านตลาดที่ผิดพลาด รวมถึงการไม่มีทีมงานที่ดี ฯลฯ ความส�ำเร็จจึงไม่ใช่เส้นทางทีส่ วยหรูแต่อาจจะต้องผ่านความล้มเหลวหนึง่ ไปยังอีกความล้มเหลวหนึง่ แต่นนั่ หมายความว่า จะต้องไม่สูญเสียความกระตือรือร้น! Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm! -Winston Churchill ถ้าใครได้อ่านประวัติของบุคคลที่ประสบความส�ำเร็จในวันนี้ จะพบว่าเบื้องหลังความส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นล้วนเคยผ่าน การล้มเหลวมาแล้วทั้งสิ้น อย่าง Jack Ma เจ้าของ Alibaba บริษัทอี-คอมเมิร์ชที่ใหญ่ที่สุดในจีนและในโลก ที่ ณ ปัจจุบัน มียอดขายผ่านเว็บไซต์ไม่ตำ�่ กว่า 240,000 ล้านดอลลาร์ฯ ต่อปี ก็ลม้ ลุกคลุกคลานมาพอสมควร ตัง้ แต่เรียนซ�ำ้ ชัน้ เอนทรานซ์ เข้ามหาวิทยาลัยไม่ติดถึง 2 ครั้ง และเว็บไซต์ China Pages ธุรกิจแรกที่ท�ำก็ล้มไม่เป็นท่า ฯลฯ เช่นเดียวกับผู้ประกอบการ SME บ้านเรา ที่ภาพในวันนี้แม้จะดูสวยหรู แต่กว่าจะมีวันนี้ได้ก็ล้มเหลวซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า แต่ก็นั่นแหละ NO PAIN NO GAIN ซึ่งเรื่องราวของ ณธนพร เอื้อวันทนาคูณ ในเล่มนี้จะสะท้อนให้เห็นได้เป็นอย่างดี

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ

บรรณาธิการ nee_pan@hotmail.com Facebook : SME Startup บรรณาธิการอ�ำนวยการ สุจิตรา บุณยขจร บรรณาธิการที่ปรึกษา พิเชฎฐ ทาศรี บรรณาธิการ รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ กองบรรณาธิการ เจษฎา ปุรินทวรกุล กฤษณา สังข์วงค์ บรรณาธิการเว็บไซต์ แกล้วกล้า ธาดาบดินทร์ ประสานงาน กองบรรณาธิการ สุชันษา แก้วโคตร หัวหน้าฝ่ายภาพ ชาคริต ยศสุวรรณ์ ฝ่ายภาพ กฤษฎา ศิลปไชย มณฑล อยู่สูงเนิน บรรณาธิการฝ่ายศิลปกรรม ศุภธาดา น�ำอ�ำนวย หัวหน้าฝ่ายพิสูจน์อักษร อุดม วรจารุวรรณ พิสูจน์อักษร วรนุช โต้ตอบ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและการตลาด สุนิสา บุณยขจร โทร.08-5661-4782 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษและส่งเสริมการตลาด ไขนภา ไหมสกุล ฝ่ายสมาชิก อมรรัตน์ ยาไทย หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน นิตยา สังทิพย์ บรรณาธิการผ ู้พิมพ์ ผู้โฆษณา วินัย วิโรจน์จริยากร ส�ำนักงาน บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด 100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. : 0-2270-1123-4 โทรสาร 0-2270-1125 e-mail : smestartupfreecopy@gmail.com Facebook : SME Startup แยกสี พิมพ์ที่

กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด โทร. 0-2215-1588 บริษัท ดับบลิว พีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด โทร. 0-2313-4413-4

บทความ และรูปภาพใน SME STARTUP สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การจะน�ำไปเผยแพร่ต่อต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด เท่านั้น และข้อเขียน บทความ รวมทั้งข้อคิดเห็นใดๆ ที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร SME STARTUP เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัดไม่จ�ำเป็นต้อง เห็นด้วย

CONTENTS 10 INTERVIEW ณธนพร เอื้อวันทนาคูณ NO PAIN NO GAIN ไม่ล้มก็ไม่โต ค�ำนี้เหมาะกับณธนพรและผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นท�ำธุรกิจ ซึ่งเมื่ออ่านเรื่องของเธอแล้วจะไม่นึกท้ออย่างแน่นอน!!

16 MARKETING & IDEA ใครที่อยากท�ำการตลาดแบบต้องต่อแถวเข้าคิว ไม่ควรพลาด อร่อยต่อแถว!! พลังของการบอกต่อ

17 YOUNG MONEY MAKER ในวงการแฟชั่นกระดับโลก ชื่อของ เซซิเลีย คาสสินี สาวน้อยวัยย่าง 16 ปี โดดเด่นจนได้รับฉายา “โมสาร์ทแห่งโลกแฟชั่น” ซึ่งมาจากพรสวรรค์บวกกับพรแสวงของเธอล้วนๆ

18-19 SELF-EMPLOYED พบกับคู่ดูโอ จาก BKKFIT โปร-พิรุฬห์ เตชะพงศ์ธาดา และ เบว-นัยนา ฐานะศิริพงศ์ ที่ขอเลือกท�ำในสิ่งที่รัก จนกลายเป็น ความส�ำเร็จที่เหนือความคาดหมาย และ Teastudio ชาเก๋ๆ ที่ขายไอเดีย ของแม็กซ์-ชวชัย วิชัยดิษฐ และ กระติ๊บ-นุธิดา ทรัพย์บริบูรณ์

25 HEALTH ไขข้อข้องใจในการ “กินคลีน” และแนะน�ำ “วิธีสร้างสุขด้วยวิธีง่ายๆ”

26 LIFESTYLE พาไปนั่งเพลินๆ กับหนังสือเล่มโปรดที่ Candide Books & Café และครบครันด้วยแหล่งเที่ยวดื่มช้อปอีกมากมาย

28 TRAVEL เพชรบุรี เชิงช่างที่ยังเปี่ยมลมหายใจ เมืองเก่าแก่ที่ตกทอดความงดงาม ไว้ในเรื่องราวของศิลปกรรม


4

What's up ดนตรีมีผลต่อการท�ำงาน การฟังเพลงไม่เพียงแต่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย หากแต่เสียงเพลงยังส่งผลต่อเรามากมายกว่านั้น อย่างการฟังเพลงขณะท�ำงาน นอกจากจะช่วย ให้มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นแล้ว ยังท�ำให้งานที่ท�ำซ�้ำๆ ในทุกวันดูแปลกใหม่ขึ้น เช่น หากฟังเพลงขณะเขียนแผนธุรกิจ แผนธุรกิจนั้นก็จะ ออกมาสร้างสรรค์กว่าวันที่นั่งเขียนแผนธุรกิจแบบไร้เสียงเพลง ทั้งนี้ เสียงเพลงยังช่วยให้ผู้ท�ำงานมีความสุขและท�ำงานออกมามีประสิทธิภาพ และการฟังเพลงยังสามารถพาผูฟ้ งั หลบหนีจากสถานทีอ่ นั วุน่ วายได้ดว้ ย เพราะงานวิจยั ของ ดร.Teresa Lesiuk ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ภาควิชาดนตรี บ�ำบัด มหาวิทยาลัยไมอามี ชี้ให้เห็นว่า คนที่ฟังเพลงขณะท�ำงานจะท�ำงานเสร็จเร็วกว่าคนที่ท�ำงานโดยไม่เปิดเพลงฟัง อีกทั้งเสียงเพลงยังช่วยให้ เกิดสมาธิในการท�ำงาน แม้จะท�ำงานในสถานที่ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย และการฟังเพลงที่คุ้นหูยังช่วยให้งานที่ท�ำประสบความส�ำเร็จมากกว่า การฟังเพลงที่ไม่รู้จัก เพราะการฟังเพลงที่ไม่รู้จักขณะท�ำงานจะท�ำให้เสียสมาธิ เพราะมัวแต่นั่งคิดตามเพลงว่าเพลงที่ฟังนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร แต่หากฟังเพลงที่คุ้นหูจะท�ำให้สมาธิไม่วอกแวก เพราะผู้ฟังรู้อยู่แล้วว่าเพลงๆ นั้นมีความหมายว่าอย่างไร

อย่ามองข้ามผู้ประกอบการสูงวัย ปัจจุบัน ผู้ประกอบการที่อายุน้อยอาจมีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ จนแทบ จะไม่แปลกใจ แต่หากย้อนไปในอดีต ภาพมีผู้ประกอบการจ�ำนวนมากมาย ที่พบ “Big Idea” เมื่อล่วงเข้าสู่ช่วงสูงวัยแล้ว แต่พวกเขาก็ยังมีไฟและเลือก ทีท่ ำ� ตามสัญชาตญาณมากกว่าพะวงกับอายุ ซึง่ 1 ในนัน้ คือ Carol Gardner โดยในขณะที่อายุ 52 ปี เธอต้องเผชิญหน้ากับการหย่าร้างและไม่มีเงิน แต่ท่ามกลางสภาพการณ์และความกดดัน หลังจากที่เธอรับสุนัขมาเลี้ยง และชนะการประกวดการ์ดรูปสุนัขของเธอที่มีข้อความเสียดสีสนุกๆ ในวัน คริสต์มาส ก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เธอตั้งบริษัทท�ำการ์ดอวยพร และแทบไม่น่าเชื่อในปี 2553 บริษัทของเธอมีมูลค่าสูงถึง 50 ล้านดอลลาร์ฯ สิง่ นีแ้ สดงให้เห็นว่าเราไม่มที างรูห้ รอกว่าเมือ่ ไหร่จะเกิด Big Idea และไม่รวู้ า่ ความส�ำเร็จจะมาเยือนเมื่ออายุเท่าไหร่ แต่แน่นอนว่า ความส�ำเร็จนั้น เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ขอเพียงมีความมุ่งมั่น

Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail. -- Ralph Waldo Emerson กวีและนักเขียนบทความชาวอเมริกนั --

อย่าเดินตามทางของใคร แต่จงเดินไป ในทางใหม่ๆ แล้วทิ้งรอยเท้าเอาไว้ สมองของผู้ประกอบการต่างจากผู้จัดการ

ความลับที่ท�ำให้คนประสบความส�ำเร็จมากยิ่งขึ้น ใครทีค่ ดิ ว่าตัวเองประสบความส�ำเร็จแล้ว แต่อยากจะประสบความส�ำเร็จ มากยิ่งขึ้นไปอีก ไม่ควรพลาดที่จะได้อ่านข้อแตกต่างทางความคิด และพฤติกรรมระหว่างคนทีป่ ระสบความส�ำเร็จกับประสบความส�ำเร็จมากๆ ที่ว่า คนที่ประสบความส�ำเร็จจะใช้เวลานอนส่วนใหญ่วันละ 4 ชั่วโมง แต่คนที่ประสบความส�ำเร็จมากจะให้ความส�ำคัญกับการนอนหลับพักผ่อน เป็นอย่างดี เพื่อที่ว่าจะสามารถตื่นขึ้นมาท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในวันถัดไป ซึ่งสอดรับกับการศึกษาของ K.Anders Ericsson ที่พบว่า นักไวโอลินที่ดีที่สุดนอกจากจะใช้เวลาการฝึกซ้อมมากแล้ว ยังมีสิ่งที่ท�ำให้ เห็นความแตกต่างของนักไวโอลินที่ดีที่สุดกับนักไวโอลินที่ดี นั่นคือ การ นอนหลับ โดยนักไวโอลินที่ดีที่สุดเฉลี่ยแล้วจะนอนถึงวันละ 8.6 ชั่วโมง นอกจากนี้ หากสังเกตจะเห็นว่า คนที่ประสบความส�ำเร็จมักจะคิดว่า การเล่นหรือท�ำอะไรนอกเหนือจากงาน คือการเสียเวลา แต่เชื่อหรือไม่คน ที่ประสบความส�ำเร็จมากๆ กลับเล็งเห็นว่าการเล่นเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับ ความคิดสร้างสรรค์ ที่ส�ำคัญ บ่อยครั้งคนที่ประสบความส�ำเร็จจะเป็นคนที่ชอบตอบค�ำถาม เป็นคนแรก ขณะที่คนที่ประสบความส�ำเร็จมากๆ เลือกที่จะเป็นผู้ฟังที่ดี มากกว่า เพราะการเป็นผู้ฟังที่มีประสิทธิภาพจะท�ำให้ได้รับทราบเรื่องจริงๆ ที่จะมีสัญญาณเตือนมาจากค�ำพูดเหล่านั้น

“ผู้ประกอบการต่างจากผู้จัดการตรงที่มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่า” จากประโยคข้างต้น ท� ำให้ทีมนักวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการของ Business-School จากประเทศอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ ต้องการหาค�ำตอบของข้อความข้างต้นว่าจริงหรือเท็จ โดยพวกเขาใช้ FMRI เพื่อจับภาพสมองของผู้ประกอบการและผู้จัดการในระหว่างเลือกวิธีการ แก้ไขปัญหา ซึง่ จากผลวิจยั พบว่า ผูป้ ระกอบการใช้สมองซีกขวาทีเ่ กีย่ วข้อง กับความคิดสร้างสรรค์ในการหาวิธีแก้ไขปัญหา ในขณะที่ผู้จัดการใช้สมอง ซีกซ้ายที่เกี่ยวข้องกับความคิดเชิงตรรกะ ทั้งนี้ทีมนักวิจัยจาก The SwissItalian ยังสนับสนุนงานวิจัยข้างต้นว่า เหตุผลที่ผู้ประกอบการมักแก้ไข ปัญหาด้วยวิธกี ารทีส่ ร้างสรรค์เป็นเพราะทุกวันผูป้ ระกอบการต้องพบเจอกับ ปัญหาใหม่ๆ ท�ำให้ต้องคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาวิธีใหม่อยู่เสมอ ซึ่งต่างจาก ผู้จัดการที่พบเจอแต่ปัญหาเดิมๆ พวกเขาจึงไม่คิดที่จะหาวิธีการใหม่ๆ มาแก้ไขปัญหา นีค่ งเป็นเหตุผลว่า ท�ำไมคนทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์จงึ เป็นผูป้ ระกอบการ มากกว่าผู้จัดการ


ADVERTORIAL

วว. สร้างความแกร่ง ด้วย

6 Excellent Centres เมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นแล้วจะท�ำอย่างไร จึงจะน�ำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ทัง้ นี้ โดยบทบาทของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย หรือ วว.นั้น นอกจากผลิตผลงานวิจัย และให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ยังมีภารกิจ ในการผลักดันผลงานวิจัย นวัตกรรม ทั้งในภาคการผลิต ภาคบริการ เพือ่ การพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็งอีกด้วย โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก (SMEs) ซึ่งในทุกๆ ปี วว.จะก�ำหนดทิศทางการ ด�ำเนินงาน และประเมินผลการด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อ น�ำมาวางกรอบในการท�ำงาน ส�ำหรับในปีนี้ ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา วว.ได้รับการจัดสรร งบประมาณกว่า 1,400 ล้านบาท และจากการวัดผลกระทบ ทางเศรษฐกิจเชิงสังคม จากองค์กรภายนอก ปรากฏว่า ผลงาน ของ วว.สามารถสะท้อนผลทางเศรษฐกิจและสังคมราว 6,000-7,000 ล้านบาท สิ่งนี้นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงการ ท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพของ วว.แล้ว ยังสะท้อนว่า การวาง นโยบายของ วว.ทีผ่ า่ นมานัน้ เป็นไปในทิศทางทีถ่ กู ต้องอีกด้วย ดังนั้น เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากงานวิจัยอย่างมี ประสิทธิภาพ และลดความซ�้ำซ้อนในการท�ำงาน ในปี 2558 วว. จึงวางแนวทางการด�ำเนินงานทีจ่ ะมุง่ เน้นการวิจยั และพัฒนา ในสาขาที่ วว.มีความช�ำนาญ เป็นประโยชน์ตอ่ ผูป้ ระกอบการ และเป็นที่ต้องการของสังคมและประเทศ ใน 6 Excellent Centres อันได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านอาหาร ด้านพลังงาน ด้านวัสดุ ด้านผลิตภัณฑ์เภสัชและยาธรรมชาติ และด้าน บรรจุภัณฑ์ “เราจะมุง่ ความเก่งของเราไปโฟกัสสิง่ นี้ ซึง่ เป็นสิง่ ทีป่ ระเทศชาติ และสังคมต้องการ แต่ภายใต้กลุ่มเหล่านี้ ก็จะแตกย่อยลงไป อีก เช่น กลุม่ อาหารก็จะมีทงั้ อาหารตามวัย อาหารเพือ่ สุขภาพ หรือช่วยรักษาโรค เป็นต้น หรือขณะเดียวกัน เราจะมุ่งไปงาน วิจัยเรื่องขยะ ก็จะครอบคลุมตั้งแต่การน�ำขยะไปเป็นพลังงาน ท�ำวัสดุกอ่ สร้าง ท�ำปุย๋ ฉะนัน้ ในเรือ่ งๆ เดียว เราท�ำหลายอย่าง ซึ่งก่อนหน้านี้ ทาง วว.ได้มีการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับทาง วว. ถึง 25 หน่วยงาน เช่น สภาพัฒน์ฯ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ รวมถึงลูกค้าในภาคธุรกิจ ที่มาใช้บริการของ วว. เราถามว่า บทบาทที่เราท�ำอยู่ในวันนี้ ขาดอะไรอีกหรือไม่ อะไรทีต่ อ้ งปรับปรุง ต้องการให้เราท�ำอะไร เพิ่มเติม ในฐานะที่เป็นผู้ใช้บริการและมีความเกี่ยวข้องกับเรา ซึ่งเราจะมีการประชุมเช่นนี้ในทุกปี เพื่อที่ว่าจะได้ฟังเสียง ความต้องการเหล่านัน้ แล้วน�ำมาก�ำหนดในแผนของแต่ละปีวา่

จะพูดถึงพลังงานก็ต้องมา วว. หรือเรื่องการแปรรูปอาหาร อาหารพร้อมปรุง อาหารพร้อมรับประทานก็ต้องมาที่ วว. เรา โฟกัสตรงนีแ้ ล้วท�ำแค่ตรงนี้ ก็จะท�ำให้ไม่เกิดการท�ำงานซ�ำ้ ซ้อน กับหน่วยงานอื่นด้วย” อย่างไรก็ตาม แม้จะก�ำหนดทิศทางของ วว. ในปี 2558 ในด้านการวิจยั และพัฒนาทีช่ ดั เจนดังกล่าว แต่ในภารกิจด้านอืน่ วว.ก็ยังมีการด�ำเนินต่อไป รวมถึงโครงการ “คืนความสุข ให้คนไทย กยศ.ปั้นนักธุรกิจใหม่ด้วยงานวิจัย วว.” ซึ่งเป็น โครงการที่ วว.จัดร่วมกับ กยศ. สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ด้วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์ โดยการอบรมและพัฒนาศักยภาพ ผูก้ ยู้ มื กยศ. ทีม่ คี วามฝันจะเป็นนักธุรกิจ ได้มโี อกาสน�ำผลงาน วิจัยจาก วว.ไปพัฒนาต่อยอดในการเพิ่มมูลค่าทางการตลาด “เป็นโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีผลงานของคนไทย เรามองว่า กยศ.เป็นกลไก ส�ำคัญในการผลักดันเด็กๆ ได้มโี อกาสทางการศึกษา หลายคน ทีเ่ รียนจบแล้วมีงานท�ำก็สามารถใช้คนื เงินทุนได้ แต่เด็กรุน่ ใหม่ หลายคนมี ค วามประสงค์ จ ะเป็ น ผู ้ ป ระกอบการ ดั ง นั้ น หาก วว.ช่วยสร้างผู้ประกอบการใหม่ ก็จะท�ำให้เด็กเหล่านั้น สามารถน�ำเงินมาคืน กยศ.ได้มาก ซึ่งจะท�ำให้มีเงินหมุนเวียน ไปให้รุ่นน้องได้กู้มากขึ้นด้วย” ส�ำหรับโครงการนี้ตั้งเป้าที่จะรับผู้เข้าอบรม จ�ำนวน 50 คน โดยผูผ้ า่ นการคัดเลือกรอบแรกจะเข้าอบรมการเขียนแผนธุรกิจ และการลงทุน การศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง การเรียนรู้เทคโนโลยีตามความสนใจ และจะคัดผู้เข้าอบรม เหลือเพียง 10 คน เพื่ออบรมและฝึกงานกับ วว. จากนั้นจะท�ำ แผนการตลาดร่วมกับส�ำนักจัดการเทคโนโลยี วว. เพื่อเตรียม อะไรคือสิง่ ทีค่ วรท�ำ ซึง่ ในปีนเี้ สียงส่วนใหญ่กบ็ อกเช่นเดียวกันว่า ความพร้อมในการน�ำเสนอแผนธุรกิจต่อสถาบันการเงินต่อไป ต้องการให้ วว.โฟกัสงานใน 6 กลุ่มนี้แบบเจาะลึก ซึ่งก็ ทั้งนี้ผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ.ท่านใดที่สนใจโครงการนี้ สามารถ ตรงกับสิ่งที่ทาง วว.คิดเอาไว้อยู่แล้ว ดังนั้น ทิศทางในปีนี้ ติดต่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ 0-2610-4888 ตั้งแต่บัดนี้ เราจึงเชื่อว่าจะตรงกับความต้องการของประเทศและสังคม” จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 การมุ่งเน้นใน 6 Excellent Centres เช่นนี้ ผู้ว่าการ วว. อธิบายว่า เป็นการเลือกท�ำในสิง่ ที่ วว.มีความช�ำนาญ เก่งเฉพาะทาง ซึ่งจะท�ำให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากงานวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีเหตุผลประการส�ำคัญคือ ท�ำให้ไม่เกิดความซ�ำ้ ซ้อนในการท�ำงานวิจยั ส่งผลให้งบประมาณ ถูกน�ำไปใช้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง “เราบอกว่า วันนี้เราขอยืนอยู่แค่นี้ แต่ถ้านึกถึงเรื่องนี้ต้อง นึกถึง วว. อย่างวันนี้ถ้าพูดถึงสาหร่ายก็ต้องมาที่ วว. หรือถ้า

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี www.tistr.or.th


6

Nice to Know

ธุรกิจไอศกรีมฮิตตลอดกาล มูลค่าตลาดไอศกรีมประมาณ 16,500 ล้านบาท (ทีม่ า : ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย)

ธุรกิจไอศกรีมในประเทศไทย ทีม่ า : ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย

ลักษณะไอศกรีม

ไอศกรีมส่วนใหญ่จะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ที่สามารถหาได้ง่ายๆ เช่น ไอศกรีมกะทิสด หรือไอศกรีมผลไม้ โดยมีจําหน่ายราคาค่อนข้างถูก

7%

ลักษณะไอศกรีม

มูลค่า 1,150 ล้านบาท

ภาวการณ์แข่งขัน

ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งเป็นรายเล็ก อยู่ตามตลาดต่างจังหวัด โดยผู้ประกอบการจะนิยม เข้าไปหาลูกค้าเองโดยวิธีการต่างๆ

33%

มูลค่า 5,450 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าทั่วไป

ไอศกรีมจะเน้นในเรื่องของคุณภาพ วัตถุดิบที่เลือกใช้ ในการผลิต รวมไปถึงการมีรสชาติและรูปแบบ การนําเสนอไอศกรีมที่แปลกใหม่

ภาวการณ์แข่งขัน

ในตลาดมีผู้นําตลาดที่ค่อนข้างชัดเจน แต่ในปัจจุบัน มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาทําตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบไอศกรีมโฮมเมด หรือไอศกรีมนําเข้า ที่เป็นแบรนด์จากต่างประเทศ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มคนในเมือง คนรุ่นใหม่ และผู้ที่รักสุขภาพ รวมไปถึงกลุ่มชาวต่างชาติ

ไอศกรีมตลาดระดับล่าง (แมส)

ไอศกรีมตลาดระดับบน (พรีเมียม)

ไอศกรีมตลาดระดับกลาง (สแตนดาร์ด) ลักษณะไอศกรีม

สัดส่วนในตลาดไอศกรีมพรีเมียม

ไอศกรีมมีความหลากหลายในเรื่องรสชาติ และรูปแบบบรรจุภัณฑ์โดยเน้นความสะดวก ในการบริโภคของผู้ซื้อเป็นสําคัญ

(ทีม่ า : ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย)

ภาวการณ์แข่งขัน

มีการแข่งขันที่รุนแรง เนื่องจากส่วนใหญ่เป็น ผู้ประกอบการรายใหญ่และมีมากมายหลายยี่ห้อ เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย รวมถึงมีช่องทางการจําหน่ายและการกระจาย สินค้าที่ครอบคลุม ยังไม่มีผู้นําตลาดที่ชัดเจน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มวัยเด็ก วัยทีน และกลุ่มครอบครัวบางส่วน

สัดส่วนการบริโภคไอศกรีม ทีม่ า : บริษทั เรฟ ไบท์ จ�ำกัด

(ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)

60%

โฮมเมด

แฟรนไชส์จากต่างประเทศ

มูลค่า 1,635 ล้านบาท

มูลค่า 3,815 ล้านบาท

30%

มูลค่า 9,900 ล้านบาท

ไทย

70%

2 ลิตร/คน/ปี มาเลเซีย 2.5 ลิตร/คน/ปี สิงคโปร์ 5-6 ลิตร/คน/ปี อเมริกัน 15 ลิตร/คน/ปี


7

Work@Home

เปิ ด ครั ว O Bakes เสน่ห์เบเกอรี โฮมเมด ออร์แกนิก Text :

กองบรรณาธิการ / Photo : Otto

ขึ้นชื่อว่า โฮมเมด (Homemade) ย่อมจะเป็นสินค้าดีมีคุณภาพ พิถีพิถัน ใส่ใจการเลือกใช้วัตถุดิบ เพราะเสมือนเป็นการท�ำให้ คนในครอบครัวรับประทาน และถ้าจะให้พิเศษยิ่งขึ้นจะต้องเป็น สูตรที่พัฒนาขึ้นเอง ประหนึ่งว่าเป็นต�ำรับเฉพาะของตนเอง โฮมเมด จึงไม่เพียงแค่การเปิดครัวในบ้าน ท�ำกันเองในบ้าน หากชื่อนี้ยังเป็นการสร้างมูลค่า ให้กับสินค้าอีกด้วย ที่ส�ำคัญยังกลายเป็นธุรกิจ เริ่ ม ต้ น ส� ำ หรั บ คนที่ ไ ม่ ต ้ อ งการลงทุ น มาก และอาชีพเสริมส�ำหรับคนทีม่ ฝี มี อื รวมถึง ชัชชญา ฉันทะนิธิ หรือ โอเปิ้ล อันที่จริง โอเปิ้ลเคยนั่งท�ำงานออฟฟิศมานาน ไม่ต�่ำกว่า 10 ปี ก่อนที่จะผันตัวเองมาเปิดบริษัท ร่วมกับพีส่ าว แต่ดว้ ยใจรักในการท�ำเบเกอรีจงึ ไป เรียนที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ และสุดท้ายได้เปิด ครัวท�ำเบเกอรี O Bakes ขายผ่านออนไลน์ ซึ่งมี ความพิเศษคือใช้วตั ถุดบิ ออร์แกนิก ปลอดสารพิษ สารเคมี มาเป็นจุดขาย “เป็นคนทีร่ บั ประทานอาหารออร์แกนิกอยูแ่ ล้ว ของใช้ในบ้านก็พยายามเป็นออร์แกนิก คือวันนี้ ที่คนไทยเป็นโรคเกิดจากการรับประทานสาร

ปนเปื้อนในอาหารเยอะมาก แต่ที่เขาไม่กลัว เพราะมันไม่ได้ป่วยโดยทันที แต่จะค่อยๆ สะสม แต่เราเป็นคนให้ความส�ำคัญกับสุขภาพโดย ไม่จ�ำเป็นต้องรอให้ตัวเองป่วยก่อนค่อยมาดูแล ซึง่ ปกติจะท�ำเบเกอรีเหล่านี้ ให้ญาติพนี่ อ้ งรับประทาน อยูแ่ ล้ว ก็คิดว่าท�ำเพิ่มขึ้นมาอีกนิด แล้วให้คนอื่น ได้รบั ประทานด้วย คือ เอาสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วมาท�ำ และไม่ใช่อาหารทีแ่ ค่อมิ่ อร่อย แต่ดตี อ่ สุขภาพด้วย” เมื่อสุขภาพกับความอร่อยต้องมาพร้อมกัน ดังนั้น วัตถุดิบจึงต้องคัดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น แป้ง สเปลส์ออร์แกนิก แป้งโฮลวีตออร์แกนิก เกลือทะเล ไข่ไก่จากแม่ไก่อารมณ์ดี น�ำ้ ตาลทรายแดงอินทรีย์ และถ้าวัตถุดิบชนิดไหนที่เป็นออร์แกนิกหายาก โอเปิ้ลก็เลือกใช้ที่ปลอดสารพิษ สารเคมีแทน ไม่เพียงเท่านัน้ ยังใส่ใจไปถึงแพ็กเกจจิง้ ซึง่ จะต้อง สัมผัสกับอาหารโดยตรง โอเปิ้ลจะเลือกใช้กล่อง

กระดาษไม่ใช้สารฟอกสี รวมถึงหมึกพิมพ์ทสี่ มั ผัส อาหารได้ รวมถึงกล่องไม้สนแคนาดาปลอดสารเคมี ที่สั่งท�ำขึ้นมาเป็นพิเศษ แน่นอนว่า ในความเป็นเบเกอรีโฮมเมดของ O Bakes ย่อมจะมีสตู รเฉพาะไม่เหมือนใคร ซึง่ โอเปิล้ ได้ใส่ความเป็นตัวของเธอเองลงไป จนได้คุกกี้ รสชาติพเิ ศษทีก่ ลายเป็น Signature ของ O Bakes “มี Coconut Biscuits และ Oatmeal Longan Cookie ซึง่ เอาความเป็นไทยกับเบเกอรีตะวันตก มาผสมกัน อย่างคุกกี้ข้าวโอ๊ต ปกติใส่ลูกเกด แต่ ไม่อยากใส่ เราใช้ลำ� ไยซึง่ มีความหอมแทน กลายเป็น Oatmeal Longan Cookie หรือ กราโนลา บาร์ ซึ่งเป็นอาหารเช้าหรือเป็นขนมรับประทานเล่น ก็ได้ และเป็นสูตรลดน�้ำหนักที่ลูกค้าหลายคนน�ำ ไปรับประทาน โดยเราจะท�ำก็ต่อเมื่อมีลูกค้าสั่ง ฉะนั้นเบเกอรีที่นี่จึงมีความสดใหม่ทุกวัน”

ในแง่ผู้บริโภค ข้อดีของเบเกอรีโฮมเมด คือ สดใหม่ และความใส่ใจของผูท้ ำ� ซึง่ โอเปิล้ บอกว่า ความใส่ใจเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคจะสามารถรับรู้ได้ และท�ำให้เบเกอรีขายได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้อง โปรโมตมาก ขณะเดียวกันความเป็นโฮมเมดก็ทำ� ให้ ลงทุนน้อย เหมาะส�ำหรับผูท้ เี่ ริม่ ท�ำธุรกิจหรือหารายได้ พิเศษ ซึง่ เชื่อว่าหากท�ำเบเกอรีประจ�ำอยูแ่ ล้วก็จะ มีอุปกรณ์ครบครัน จึงไม่ต้องไปลงทุนหาซื้อเพิ่ม ทีส่ ำ� คัญคือ ประหยัดเวลาการเดินทาง โดยเฉพาะ การท�ำงานทีบ่ า้ นและได้ทำ� ในสิง่ ทีร่ กั จะให้ความรูส้ กึ เสมือนการพักผ่อนมากกว่าการท�ำงาน 08-6669-0555 O Bakes obakes http://o-bakes.com

โจทย์ 3 ข้อต้องเอาชนะก่อนเป็นฟรีแลนซ์ เชื่อว่าหลายคนมีความคิดที่อยากจะลาออกจากงานประจ�ำเพื่อมาเป็นฟรีแลนซ์ แต่ด้วยเพราะความกลัวว่าจะไปไม่รอดตลอดฝั่ง และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร จึงไม่กล้าที่จะย่างเท้าออกจาก Comfort Zone ดังนั้น เพื่อเป็นการเอาชนะความกลัวก่อนที่จะมาเป็นมนุษย์ฟรีแลนซ์ ลองส�ำรวจตัวเองใน 3 สิ่งต่อไปนี้ว่าเป็นอย่างไร ถ้าสามารถตอบโจทย์ 3 ข้อนี้ได้ ก็เป็นอันว่าไม่ต้องกลัวการเป็นฟรีแลนซ์แต่อย่างใด 1 ส�ำรวจทักษะความสามารถของตนเอง

ด้วยทักษะความรูค้ วามสามารถรวมถึงประสบการณ์ ที่มีอยู่นั้น จะมีใครยินดีจ่ายเงินเพื่อจ้างคุณหรือไม่ และในการบริการเช่นเดียวกันนีบ้ ริษทั ใหญ่ๆ สามารถ บริการลูกค้าระดับเล็กๆ หรือบุคคลได้หรือไม่ ถ้าส�ำรวจ แล้วพบว่าคุณมีดพี อ นัน่ แปลว่า จะมีคนทีพ่ ร้อมจ่ายเงิน เพื่อซื้อทักษะความสามารถของคุณ

2 ค�ำนวณราคาให้เป็น

ปัญหานีเ้ ป็นปัญหาส�ำหรับฟรีแลนซ์หน้าใหม่ทกุ คน คิดราคา อย่างไรให้สมน�ำ้ สมเนือ้ ไม่มากจนลูกค้าเบือนหน้านีแ้ ละไม่นอ้ ย จนไม่เหลือก�ำไรอะไรเลย ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัว ลองศึกษาวิธีการคิดราคา และส�ำรวจตลาดว่าเขาตั้งราคากัน อย่างไร ซึ่งนอกจากค่าจ้างความรู้ความสามารถแล้ว อย่าลืม บวกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ก�ำไรที่ควรจะได้ รวมถึง ประเมินระยะเวลาการท�ำงานด้วย

3 หาลูกค้าให้ได้

ในตอนแรกอาจจะเริ่มจากคอนเน็กชันที่รู้จักก่อน ไม่วา่ จะเป็น เพือ่ น ญาติพนี่ อ้ ง แล้วก็คอ่ ยๆ ขยับขยาย ไปเรือ่ ยๆ และทีส่ ำ� คัญใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ โดยอาจจะเปิดเว็บไซต์ หรือบล็อก หรือเฟซบุ๊ก เพื่อบอกเล่าตัวเองผ่านผลงานหรือเขียนเรื่องราว ทีม่ สี ารประโยชน์ทเี่ ชือ่ มโยงกับงานทีท่ ำ� อยู่ สิง่ นีจ้ ะท�ำให้ ดูนา่ เชือ่ ถือและท�ำให้เมือ่ มีการเซิรช์ หาก็จะเจอผลงาน ของเราได้ง่าย


8

Startup

LEARNING BY DOING

cool idea WITH pretty flowers Text :

กฤษณา สังข์วงค์ / Photo : Otto

อยากเปิดร้านดอกไม้ก็ต้องรู้พื้นฐานการจัดดอกไม้ ซึ่งพื้นฐานเหล่านั้นหากเริ่มต้นเรียนรู้จากระดับง่ายก็จะง่าย แต่ถ้าเมื่อใดก้าวข้ามขั้นตอนไปเริ่มต้นจากความยาก เราก็จะแอนตี้มัน ร้านดอกไม้เป็นธุรกิจที่เปิดง่าย ตายง่าย และมีการแข่งขันสูง ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ต้องการอยู่ในสนามแข่งนี้ให้ยาวนานจึงควร รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับการจัดดอกไม้ มีไอเดียแปลกใหม่ และความเป็น มืออาชีพ ซึ่ง 3 สิ่งนี้สามารถหาได้จาก กมลวรรณ จารุกุลวนิช ซึ่งสอนอยู่ ณ โรงเรียนสอนจัดดอกไม้สดสากล (Universal Flower Arrangement School) เดิมทีกมลวรรณไม่ได้ชอบจัดดอกไม้สักเท่าไร ครั้นได้เรียน และมีโอกาสรับงานจัดดอกไม้จึงรู้สึกชอบและรู้ว่าสามารถสร้าง อาชีพได้ จึงเปิดร้านดอกไม้ทใี่ ห้บริการครบวงจรทัง้ ขายส่งและน�ำเข้า ดอกไม้ รวมทัง้ รับจัดดอกไม้ตามงานอีเวนต์ตา่ งๆ และเพราะชิน้ งาน มีความโดดเด่นด้วยสไตล์การจัดที่ไม่เหมือนใคร ลูกค้าที่อยากรู้วิธี การจัดจึงเริม่ สอบถามถึงคอร์สเรียนจัดดอกไม้ และเมือ่ มีคนสอบถามกัน มากขึน้ เรือ่ ยๆ กมลวรรณจึงตัดสินใจเปิดโรงเรียนสอนจัดดอกไม้ขนึ้ “หลักสูตรการจัดดอกไม้ที่สอนในโรงเรียนเป็นหลักสูตรสากล ที่เน้นจัดดอกไม้สไตล์ยุโรป โดยหลักสูตรที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ หลักสูตรพื้นฐาน หรือ Basic Course ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ไม่เคยเรียน จัดดอกไม้มาก่อน ผูท้ สี่ นใจจัดดอกไม้เป็นงานอดิเรก และผูท้ จี่ ะเปิด ร้านดอกไม้ หลักสูตรนี้เน้นสอนทฤษฎีความรู้เรื่องดอกไม้ หลักการ จัดดอกไม้ การเซตโอเอซิสในภาชนะรูปทรงต่างๆ วิธีท�ำโบ การจัด แจกัน กระเช้า พวงหรีด และช่อติดเสื้อ โดยแต่ละขั้นตอนจะสอน อย่างละเอียดและสอนจนกว่าผู้เรียนจะท�ำได้จึงจะเริ่มสอนขั้นตอน ต่อไป” ทัง้ นี้ โรงเรียนสอนจัดดอกไม้สดสากลยังมีระบบการเรียนการสอน แบบ E-Learning เข้ามาช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน

ที่ไม่สะดวกเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน ซึ่งระบบ E-Learning นี้มีให้ เรียนเพียงหลักสูตรพืน้ ฐานเท่านัน้ โดยเนือ้ หาจะเหมือนกับหลักสูตร พืน้ ฐานทีส่ อนในโรงเรียน แต่จะต่างกันเพียงการเรียนทีโ่ รงเรียนต้อง เรียนให้ครบทุกบทเรียน แต่การเรียนแบบ E-Learning สามารถเลือก เรียนเฉพาะบทเรียนที่ชอบได้ เช่น ชอบจัดแจกันก็เลือกเรียนเฉพาะ การจัดแจกัน และช�ำระเงินตามจ�ำนวนบทเรียนทีเ่ รียน และเมือ่ เรียน E-Learning จบหลักสูตรแล้ว ผูเ้ รียนต้องมาสอบภาคปฏิบตั ทิ โี่ รงเรียน เพื่อวัดผลว่าสามารถปฏิบัติงานได้จริงตามที่เรียนหรือไม่ “การเรียนแบบ E-Learning แม้จะสะดวกสบาย แต่การจัดดอกไม้ เป็นงานที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการท�ำ ดังนั้น จึงอยากให้ ผู้เรียนเลือกมาเรียนที่โรงเรียนดีกว่า เพราะหากมีข้อสงสัยสามารถ ถามและรอฟังค�ำตอบจากผู้สอนทันที แต่หากเป็น E-Learning จะเกิดปัญหาความล่าช้าในการตอบข้อสงสัยและท�ำให้ผู้เรียนเกิด ความไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ท�ำนั้นถูกต้องหรือไม่” หลังจากเรียนจบหลักสูตรทัง้ แบบเรียนทีโ่ รงเรียน และ E-Learning ทางโรงเรียนจะมอบใบประกาศนียบัตรให้ผเู้ รียนเพือ่ รับรองว่าผูเ้ รียน เรียนจบหลักสูตร แต่กระนัน้ การมีใบรับรองก็ไม่ได้หมายความว่าจะ ประสบความส�ำเร็จในการท�ำธุรกิจร้านดอกไม้ เพราะผูท้ ำ� ธุรกิจร้าน ดอกไม้ต้องตื่นตัวและหมั่นอัพเดตเทรนด์อยู่ตลอดเวลา “คนทีจ่ ะเปิดร้านดอกไม้และอยากให้ธรุ กิจอยูไ่ ด้ยาวนาน นอกจาก ต้องรักในสิง่ ทีท่ �ำแล้ว การเลือกสถาบันเรียนก็ส�ำคัญ เพราะหากเรียน ในสถาบันทีไ่ ด้มาตรฐานและมีหลักสูตรให้เรียนหลากหลาย จะท�ำให้ ผูเ้ รียนคิดเป็น มีไอเดีย และแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์งาน ท้ายสุดต้องเป็นคนชอบอัพเดตเทรนด์โลกอยูต่ ลอดว่า ตอนนีด้ อกไม้

สี หรือการจัดตกแต่งแบบใดก�ำลังเป็นที่นิยม เพื่อที่จะน�ำเทรนด์ เหล่านั้นมาเป็นไกด์ไลน์ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานต่อไป” นอกจากผลงานการจัดดอกไม้จะมีเอกลักษณ์เฉพาะแล้ว อีกหนึ่งสิ่งส�ำคัญที่ผู้จัดดอกไม้ไม่ควรลืม คือ การสร้างความมั่นใจ ให้ตนเอง โดยเคล็ดลับสร้างความมั่นใจนั้น กมลวรรณแนะว่า ผลงานแต่ละชิ้นมีความสวยงามต่างกันไป ซึ่งหากเราท�ำด้วยความ ตั้งใจจริงก็จงเชื่อมั่นในความสวยงามนั้น เพราะเมื่อใดที่คนท�ำ บอกว่าสวย ลูกค้าก็มองว่าสวย แต่เมื่อใดที่คนท�ำมองไม่ออกว่าสวย หรือไม่สวย ลูกค้าก็ไม่มีทางดูออกว่ามันสวย

คอร์สเรียน หลักสูตรพื้นฐาน (Basic Course) มี 24 บทเรียน แบ่งเป็น 2 หลักสูตร หลักสูตรที่ 1 มี 12 บทเรียน ค่าเรียน 17,500 บาท หลักสูตรที่ 2 มี 12 บทเรียน ค่าเรียน 22,000 บาท E-Learning หลักสูตรพื้นฐาน (Basic Course) สอบถามค่าเรียนได้กับทางโรงเรียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2175-6100-2, 08-1808-9034 และ 08-6310-1782 flowerschoolthailand.ufas www.flowerschoolthailand.com great_hana.ac@hotmail.com


9

First Step HOW TO GUIDES

5 เคล็ดลับ ออกแบบโลโก้ให้จดจ�ำง่าย โลโก้หรือเครื่องหมายการค้านั้นเป็นเสมือนหน้าตา ของบริษทั เพราะเป็นสิง่ ทีจ่ ะปะทะกับสายตาผูบ้ ริโภคเป็นด่าน แรก ดังนัน้ โลโก้จงึ เป็นเครือ่ งมือทางการตลาดทีช่ ว่ ยให้ลกู ค้า สามารถจดจ�ำแบรนด์ได้ การออกแบบโลโก้จึงมีความส�ำคัญ โดยเฉพาะธุรกิจใหม่ทเี่ พิง่ เริม่ ต้นท�ำธุรกิจ แต่จะออกแบบโลโก้ อย่างไรให้สะดุดตา จดจ�ำเข้าใจง่าย และแตกต่างจากคู่แข่ง

Jim’s burgers and beers

เมื่อก้าวแรกส�ำเร็จ ก้าวที่สองก็ไม่ยาก เบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่กับเบียร์รสนุ่ม ใครจะเชื่อว่า 2 สิ่งนี้เมื่อรับประทานร่วมกันจะให้รสชาติแสนอร่อย ด้วยเบียร์จะช่วย ขับรสเบอร์เกอร์ในปากให้กลมกล่อมยิ่งขึ้น ซึ่งหลายคนอาจไม่เคยได้ยินหรือได้ชิมมาก่อน แต่ส�ำหรับ 3 หนุ่มที่ชอบ ในสิ่งเดียวกัน เลือกเอา 2 สิ่งนี้มารวมกันเมื่อคิดจะเริ่มต้นท�ำธุรกิจเป็นครั้งแรก เมื่อคะเนถึงความเสี่ยงของการท�ำธุรกิจเป็นครั้งแรก ทั้ง ไก่-สุกฤษฏิ์ ผ่องค�ำพันธุ์ แมว-พิสิฐ สุธีโร และ จิม-ฉัตรกริช รุ่งรัตนกิจก�ำจร ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์การท�ำธุรกิจมาก่อน จึงเลือกลงทุนเปิดร้าน Jim’s burgers and beers ในห้องแถว เล็กๆ ที่อยู่ลึกเข้าไปในซอยราชครู (พหลโยธิน 5) และเปิดให้บริการหลัง 6 โมงเย็นไปแล้ว เพราะทั้ง 3 คนยังต้องท�ำงาน ประจ�ำกันอยู่ เพื่อลดความเสี่ยงในการท�ำธุรกิจ “เรา 3 คนเป็นเพื่อนกันตั้งแต่มัธยมต้น และมีโอกาสไปอเมริกา ได้ท�ำงานในร้านอาหารและร้านเบอร์เกอร์ แล้วเราก็ ชอบรสชาติเบอร์เกอร์อเมริกามาก พอเราคุยกันว่าอยากจะท�ำธุรกิจร่วมกันก็เลยนึกย้อนกลับไปในสิ่งที่เราชอบ ส่วนเบียร์ ผมเป็นคนชอบดื่มเบียร์มากที่สุด เคยรับประทานเบอร์เกอร์กับเบียร์ก็รู้สึกว่ามันเข้ากัน ที่อเมริกาก็มีเทรนด์นี้อยู่ เราคิดว่า ถ้าเบอร์เกอร์มาอย่างเดียวยังไม่ดงึ ดูดเท่าไหร่ แล้วเราก็อยากให้คนมานัง่ รับประทานเบอร์เกอร์กบั เบียร์แล้วรืน่ รมย์ ซึง่ ตลาด เบียร์เองก็ก�ำลังเติบโตในช่วงหลัง แต่ถามว่ากลัวไหมกับธุรกิจแรก พูดตรงๆ ก็กลัว เพราะไม่เคยท�ำธุรกิจมาก่อน แต่คิด กันว่ายังไงก็ต้องเกิด เพราะเราท�ำในสิ่งที่เรารัก และถ้าเราท�ำดีที่สุด คนก็จะรักเรา คิดเริ่มต้นจากตรงนี้” สุกฤษฏิ์เล่าถึง ที่มาของ Jim’s burgers and beers อาจจะดูแล้วน่าแปลกส�ำหรับเมืองไทยในการหยิบเอาอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดมาท�ำให้กลายเป็นการรับประทานแบบ สโลว์ฟู้ด เพราะต้องค่อยๆ ดื่มด�่ำไปพร้อมกับเบียร์เย็นๆ แต่กระนั้นการโฟกัสโปรดักต์ที่ชัดเจน สิ่งนี้กลับสามารถสร้างแรง กระเพื่อมในเชิงธุรกิจได้เป็นอย่างดี ท�ำให้เกิดการบอกต่ออย่างมากมาย กลายเป็นจุดเด่นที่กลบจุดด้อยของท�ำเลที่ตั้งร้าน ซึ่งอยู่ในซอยลึกและไม่มีที่จอดรถ โดยจิมบอกว่าเพียงเดือนแรกจากที่เปิดเฉพาะชั้นล่างมีเพียง 6 โต๊ะก็ต้องเขยิบเพิ่มโต๊ะ ในชั้นบนอีก 4 โต๊ะอย่างรวดเร็ว และเต็มทุกโต๊ะในทุกวัน “ร้านเราไม่เน้นอย่างอืน่ ไม่เอาสเต๊กมาขาย เราขายเบอร์เกอร์กบั เบียร์เท่านัน้ อยากรับประทานก็ตอ้ งมาร้านนี้ ในตอนแรก ก็มีคนทักท้วงเพราะเบอร์เกอร์มันเป็นจั๊งก์ฟู้ด ซึ่งสวนทางกับกระแสสุขภาพ แต่เราคิดว่าท�ำในสิ่งที่เราชอบก็มีความสุข แล้วเราจะน�ำวัฒนธรรมการรับประทานเบอร์เกอร์กับเบียร์มาหาคนไทย นอกจากนี้ เราก็คิดกันด้วยว่า ยุคโซเชียลมีเดีย คนชอบถ่ายรูป จะรับประทานอาหารก็ต้องถ่ายรูปก่อนเพื่อโพสต์ลงเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม เบอร์เกอร์เป็นอะไรที่มีเสน่ห์ดู สวยดูนา่ กินได้ คนต้องถ่ายรูปอย่างแน่นอน ซึง่ ลูกค้าทีม่ าทีร่ า้ นเขาก็ถา่ ยรูปแล้วก็แท็กกัน ท�ำให้คนรูจ้ กั ร้านเราอย่างรวดเร็ว “วิธกี ารท�ำธุรกิจของเราแรกๆ เราจะชอบถามความเห็นลูกค้า ตรงนีเ้ ป็นพืน้ ฐานทีค่ นท�ำร้านอาหารควรจะฟังคอมเมนต์ ซึง่ หลายร้านอาหารมักจะละเลย แต่สำ� หรับเราชอบทีจ่ ะมีคำ� ติมากกว่าชมด้วยซ�ำ้ เพราะจะท�ำให้เราพัฒนา ท�ำให้เราฉุกคิด แก้ไขอะไรเพื่อให้ลูกค้าประทับใจให้มากที่สุด” จากก้าวแรกของการท�ำธุรกิจที่มาพร้อมกับสิ่งใหม่ จิมบอกว่าเร็วๆ นี้ พวกเขาก�ำลังจะเปิดสาขาใหม่ในย่านเสนา เพราะพวกเขาไม่ใช่คนที่เพิ่งเริ่มต้นท�ำธุรกิจเมื่อ 6 เดือนที่แล้วที่ไม่มีประสบการณ์เลย แต่วันนี้เมื่อน�้ำขึ้นก็ควรต้องรีบตัก และพวกเขาพร้อมแล้ว 08-5660-8880, 08-6999-3201 JIM’s Burgers & Beers

1 เชื่อมโยงกับแบรนด์หรือธุรกิจ

การออกแบบโลโก้นั้นจะต้องสื่อสารอะไรที่สอดคล้องกับ ลักษณะของธุรกิจว่าด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอะไร หรือสะท้อน คอนเซ็ปต์ทางด้านภาพลักษณ์ทตี่ งั้ เอาไว้เพือ่ ใช้ในการสือ่ สาร ไปยังผู้บริโภค

2 ไม่รกและใช้ได้ในหลายรูปแบบ

โลโก้มักจะไปปรากฏบนนามบัตร บนแพ็กเกจจิ้ง ดังนั้น การออกแบบโลโก้ จึงควรค�ำนึงถึงการปรับขนาดเล็กและใหญ่ และง่ายต่อการท�ำซ�้ำด้วย แน่นอนว่า ถ้าใส่รายละเอียดมาก เกินไปก็จะดูไม่สวยงาม เลอะเทอะ ยิง่ ถ้าต้องย่อให้มขี นาดเล็ก ก็จะท�ำให้อ่านยาก และที่ส�ำคัญจะต้องให้แน่ใจว่าโลโก้นั้น หากท�ำเป็นสีดำ� หรือขาว เพือ่ ทีจ่ ะใช้สำ� หรับส่งแฟกซ์ ถ่ายเอกสาร หรือใช้ในการโฆษณาสีด�ำและสีขาวแล้วก็ยังดูสวยงาม

3 ชื่อธุรกิจจะมีผลต่อการออกแบบโลโก้

หลายแบรนด์ใช้ชื่อร้านหรือชื่อแบรนด์ มาเป็นโลโก้เพียง อย่างเดียว ซึ่งในแง่การออกแบบแล้วเป็นสิ่งที่ท�ำได้ง่าย แต่ก็ มีข้อเสียคืออาจไม่ค่อยสะดุดตา จ�ำยาก ซึ่งจะต้องระวัง ในการเลือกใช้ฟอนต์ และสีด้วย

4 อย่าใช้คลิปอาร์ตมาท�ำโลโก้

เพราะภาพพวกนี้สามารถถูกก๊อบปี้เอาไปใช้งานได้ง่าย จึงท�ำให้ดไู ม่เป็นเอกลักษณ์ ทีจ่ ะท�ำให้แตกต่างจากแบรนด์อนื่

5 อย่าใช้มากกว่า 3 สี

เพราะจะยากต่อการจดจ�ำ ถ้าจะให้ดคี วรใช้แค่ 1 หรือ 2 สี เท่านั้น และเลือกสีให้เหมาะกับลักษณะธุรกิจด้วย เช่น ถ้าท�ำธุรกิจร้านอาหารควรเลือกสีที่ดูสะอาดตา ไม่เข้มหรือดู สกปรกมาก หรือท�ำธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็ควรใช้สีเขียว เป็นต้น


10

Interview Text : รัชนี

ณธนพร เอื้อวันทนาคูณ

พันธ์รุ่งจิตติ / Photo : Otto, กฤษฎา ศิลปไชย


11

ความเป็นนักริเริ่มและนักต่อสู้ตัวฉกาจของสาวราศีเมษสะท้อนให้เห็นผ่าน ณธนพร เอื้อวันทนาคูณฉันใด April’s Bakery ก็สะท้อนตัวตนของณธนพรฉันนั้น

เพราะเกิดในราศีเมษ ณธนพรจึงเลือกใช้ชอื่ นีม้ าเป็นชือ่ แบรนด์ เมือ่ เริม่ ต้นท�ำธุรกิจ แต่กรู หู ลายต่อหลายคนกลับบอกว่าชือ่ April’s Bakery ท�ำให้แบรนด์ไม่แข็งแรง เพราะไม่สื่ออะไรถึงโปรดักต์ และท�ำให้ยากต่อการจดจ�ำ ทว่าด้วยความเป็นคนไม่ยอมแพ้ตามแบบฉบับของสาวราศี เมษ และมีความอดทนเป็นเลิศซึง่ เป็นหัวใจส�ำคัญของผูป้ ระกอบการ 4 ปีที่ผ่านมากลับพิสูจน์มาแล้วว่า แบรนด์ April’s Bakery ทีไ่ ม่ได้แสดงคุณลักษณะอะไรของสินค้านีแ่ หละ กลับผงาดขึน้ มา ได้ ถึงแม้จะเป็น 4 ปีที่เธอต้องล้มแล้วลุกอยู่หลายครั้งก็ตาม ภายใต้หน้าที่สวยหวานและรอยยิ้มสดใสของณธนพรในวันนี้ แทบจะไม่มีใครรู้ว่ากว่าจะมีวันนี้ได้ เธอต้องร้องไห้มาแล้วกี่ครั้ง บัตรเครดิตกี่ใบที่ถูกรูด ต้องเข้าโรงรับจ�ำน�ำครั้งแล้วครั้งเล่า และเป็นหนี้เป็นสินอีกไม่ใช่น้อย แต่เชื่อว่าหลังจากได้อ่าน เรื่องราวของเธอในบรรทัดถัดจากนี้ จะไม่แปลกใจเลยว่าท�ำไม April’s Bakery จึงเป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักและให้การยอมรับ

ทราบว่าการท�ำธุรกิจของคุณเริ่มต้นจากร้านกาแฟ

ใช่ คือเราเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินมาก่อน 2 ปี ตอนเด็กๆ ฝันว่าจะเป็นแอร์โฮสเตส เพราะรู้สึกว่าใส่ชุดสวย แล้วเราเป็น เด็กต่างจังหวัดคือนครสวรรค์กอ็ ยากไปเทีย่ วเมืองนอก แต่พอได้ เป็นแอร์โฮสเตสจริงๆ มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิด ไม่ใช่เป็นเพราะ ล�ำบาก แต่เราไม่มีความสุขที่จะต้องไปบริการคนอื่น เป็นการ ท�ำงานที่ไม่มีเวลาแน่นอน ตี 2 ต้องนั่งแท็กซี่ไปสนามบิน เราก็ คิดในใจว่า เวลานี้คนอื่นเขาก�ำลังหลับสบายกันเลย แล้วท�ำไม เราต้องมาท�ำงาน ก็รสู้ กึ มันไม่ใช่ สุขภาพเริม่ ไม่คอ่ ยดีดว้ ย สุดท้าย นึกจะออกก็สง่ ใบลาออกเลย ท�ำให้ตอ้ งเสียเงินค่าออกด้วยเพราะ ออกก่อนสัญญา หลังจากลาออกจากแอร์โฮสเตส ก็อยากเปิดร้านกาแฟ คือระหว่างนั้นเห็น CDC มีร้านให้เช่า ก็ไปเช่า ง่ายๆ คือธุรกิจ ร้านกาแฟมันเป็นความฝันที่ 2 ของผู้หญิง เราแค่คิดว่าตอนเป็น แอร์โฮสเตสได้เงินเดือน 50,000 บาท ฉะนั้นก็แค่อยากได้รายได้ 50,000 บาทเท่าเดิม ซึ่งดูแล้วไม่น่ายากอะไร เลยเอาเงิน ที่เก็บสะสมมาสมัยท�ำงานแอร์โฮสเตส 700,000-800,000 บาท มาลงทุนที่นี่หมด แล้วยังขอเงินที่บ้านด้วย เปิดร้านชื่อ April’s Bakery ตามราศีเกิดของตนเอง แต่พอลงมือท�ำจริงๆ มันไป ไม่รอดเลย ระหว่างนั้นเราก็พยายามท�ำทุกวิถีทาง เช่น เปลี่ยน สินค้าจากทีม่ เี ค้กเป็นอย่างอืน่ ซึง่ ก็ไม่ได้เรือ่ งอีก จากทีเ่ คยขายได้ ช่วงแรกๆ วันละ 2,000-3,000 บาท ก็เหลือ 400-500 บาท จนไม่มีเงินไปจ่ายค่าเช่า ค้างค่าเช่า 3-4 เดือน

ตอนนั้นเครียดมาก ถามตัวเองว่าท� ำไมต้องมาล� ำบาก ขนาดนี้ อยู่ที่บ้านมีพี่เลี้ยง ทุกอย่างสบาย ท�ำไมต้องมาล�ำบาก ที่กรุงเทพฯ ตอนนั้นบอกได้เลยบัตรเครดิตทุกใบที่มีถูกใช้หมด เพื่อเอาเงินมาหมุนเวียน พี่ชายก็บอกว่าถ้าเราไม่ตัดเนื้อร้ายออก มันก็จะกินเนื้อที่ดีไปเรื่อยๆ แต่เรารู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจแรก เราไม่อยากล้มเหลว แล้วเพือ่ นๆ รูก้ นั หมดแล้วว่าภาพของเราคือ เป็นเจ้าของร้านกาแฟ คือเป็นห่วงภาพลักษณ์ของตัวเองด้วย แต่สุดท้ายก็ต้องปิดไป

ความผิดหวังจากครั้งแรกท�ำให้คุณเข็ดกับการท�ำธุรกิจมั้ย

จริงๆ แล้วก่อนปิดร้านกาแฟ เราไปเสนอทางศูนย์การค้า เซ็นทรัลเพือ่ ขายขนมในห้าง ซึง่ ก็มโี อกาสขายในห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพระราม 3 ถือว่าเปลีย่ นแนวไปเลย จากทีข่ ายกาแฟก็ไป ขายขนมอย่างเดียว เป็นขนมที่ท�ำเอง ตอนแรกเลยท�ำพวก ผักโขมอบชีส พิซซ่าโรล เหตุผลที่เลือกขนมแบบนี้เพราะเราแค่ คิดว่าขนมแนวฝรั่งไม่มีขาย คนที่จะซื้อจะต้องสั่งกับพิซซ่า ฮัท อย่างพิซซ่าโรล สามารถซื้อให้เด็กเอาไว้ไปรับประทานในรถ ระหว่างเดินทางไปโรงเรียนได้ คิดแค่นนั้ จริงๆ ซึง่ ปรากฏว่าวันแรก ขายได้กว่า 20,000 บาท ขายดีมากแล้วเราเป็นคนท�ำเองไปขายเอง แต่ ห ลั ง จากนั้ น ยอดขายก็ ค ่ อ ยๆ ลดลงเรื่ อ ยๆ จนเหลื อ ขายได้วันละ 800 บาท ซึ่งก็อยู่ไม่ได้ คือเหมือนคนจะชอบเห่อ แค่ช่วงแรกๆ ทางห้างสรรพสินค้าก็โทรศัพท์มาบอกว่าถ้าคุณ ไม่เปลีย่ นโปรดักต์กจ็ ะเอาทีค่ นื นะ เพราะเขาได้สว่ นแบ่งเปอร์เซ็นต์ จากการขายของเรา ซึ่งถ้าเราขายได้น้อยก็ไม่คุ้มกับค่าที่เขา เราก็เลยเปลี่ยนโปรดักต์ใหม่ๆ เปลี่ยนปุ๊บก็โทรศัพท์บอกเขา เปลี่ยนทั้งหมด 4-5 ครั้ง คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เป็นมัฟฟิน เค้ก คุกกี้ ขนมปัง ใช้เวลาเกือบปีทที่ ำ� โน่นท�ำนีไ่ ปเรือ่ ยๆ แต่กส็ เู้ ขาไม่ได้ คนท�ำเค้กส่วนมากหน้าเค้กจะสวยๆ กันทั้งนั้นเลย แต่ของเรา เค้กไม่สวยเพราะเราไม่ได้ไปเรียนมาแบบเป็นเรือ่ งเป็นราว อาศัย ทีว่ า่ ชอบแล้วก็หดั ท�ำตามในยูทบู แต่ทเี่ ราเปลีย่ นโปรดักต์ไปเรือ่ ยๆ ก็เพื่อยืดระยะเวลา ไม่ให้ทางห้างสรรพสินค้าเอาที่คืนเท่านั้น

รู้สึกอย่างไรที่พอเปลี่ยนธุรกิจแล้วก็ยังไม่ประสบ ความส�ำเร็จอีก

เสียดายเงินมาก ที่ส�ำคัญคือเราขอเงินที่บ้านมาด้วย เพราะ เงินตัวเองหมดไปแล้วกับร้านกาแฟ คือที่บ้านก็ไม่ได้มีเงินมาก ขนาดนัน้ เพราะเจอเศรษฐกิจไม่ดี คุณแม่เสียกะทันหัน พีช่ ายต้อง กลับไปดูแลธุรกิจของที่บ้าน พี่ชายต้องเอาเงินโอดี (เงินกู้เกิน บัญชี) มาให้เรา แล้วเขาก็ต้องจ่ายแบงก์ทุกเดือน หลังจากนั้น


12

เราก็ไปรีไฟแนนซ์ เอาของไปเข้าโรงรับจ�ำน�ำ ยืมเงินแม่เพื่อนคือ ท�ำทุกอย่างให้ธรุ กิจมันหมุนไปเรือ่ ยๆ ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน ท�ำไมไม่เลิกแล้วกลับไปอยู่บ้าน

เคยคิดบ้างหรือไม่ว่าถึงจุดไหนแล้วควรจะต้องเลิกจริงๆ

มันเหมือนกับว่าวันนี้รู้สึกไม่ไหวแล้ว จะเลิกไม่ท�ำแล้ว แต่พอ พรุ่งนี้ก็หาย เป็นอย่างนี้กลับไปกลับมาเรื่อยๆ ก็เลยไม่รู้ว่าถ้า ไม่ไหวจริงๆ แล้วจะไม่ท�ำหรือเปล่า เหมือนตอนนั้นมันมีอะไร เข้ามาในชีวติ หลายอย่างทีท่ ำ� ให้เราเลิกไม่ได้ดว้ ย เช่น เราคบแฟน คนนี้ เราก็อยากให้ครอบครัวเขาเห็นเราประสบความส�ำเร็จ คือแฟนเราไม่เคยรู้เลยว่าเราล�ำบากขนาดนี้ เพราะเราไม่บอก แล้วเขามองเราแบบสวยหรูมาตลอด เราเป็นคนรักษาภาพลักษณ์ ตัวเองมาก ไม่อยากให้ใครมาดูถูก แล้วลึกๆ เรารู้สึกว่าเราเป็น เด็กต่างจังหวัด คนที่นครสวรรค์ก็รู้จักเราเยอะ ไม่อยากให้เขา เห็นว่าเราท�ำไม่ได้ ล้มเหลวแล้วกลับบ้าน มันมีจุดตรงนี้ด้วย ที่ท�ำให้เรามีแรงฮึดสู้มาเรื่อยๆ

หากมองย้อนกลับไปคุณคิดว่าอะไรคือสาเหตุของความล้มเหลว

การท�ำร้านกาแฟแต่ตัวเราเองไม่ดื่มกาแฟ ไม่ได้ไปเรียนด้วย ขอสูตรมาจากเพื่อน แล้วก็ท�ำตามนั้น ท�ำได้แค่นั้น ไม่ได้มีการ พัฒนาอะไรขึน้ มาใหม่ เราคิดว่ามันอร่อย แต่คนทีด่ มื่ จริงๆ บอกว่า ไม่อร่อย แล้วก็ไม่ได้รีเซิร์ชอะไรมาก่อน คิดจะท�ำก็ท�ำเลย ซึ่งท�ำ ไปแล้วถึงเห็นว่าแถวนั้นมีร้านกาแฟประมาณ 10 ร้าน ตั้งแต่ร้าน เล็กๆ จนถึงร้านใหญ่ หรืออย่างทีเ่ ราขายผักโขมอบชีสทีเ่ ซ็นทรัล พระราม 3 ซึ่งจริงๆ แล้วย่านนั้นมีแต่คนจีนส่วนใหญ่ แล้วเขา ไม่ชอบรับประทานขนมแบบฝรั่ง ฉะนั้นสรุปได้เลยว่าเป็นเพราะ ท�ำอะไรในสิ่งที่เราไม่ได้รักและไม่ได้รีเซิร์ชมาก่อน

ขนมแต่ละประเภทจะถูกปากคนแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าคนทุกคนทุกประเทศจะรับประทานขนมแบบเดียวกัน

ฉะนั้นถ้าเราจะขายขนมแบบนี้ เราก็ต้องดูว่าเหมาะกับคนประเทศไหนด้วย

คุณสามารถพลิกธุรกิจขึ้นมาได้อย่างไร

คื อ มี โ อกาสไปฮ่ อ งกงได้ ไ ปรั บ ประทานขนมที่ ร ้ า นหนึ่ ง เขาบอกคนไทยที่มาร้านนี้จะซื้อกลับบ้านทุกคนเลย ก็เลยซื้อ ขนมนั้นกลับมาฝากน้องสาว น้องสาวรับปรปะทานแล้วบอกว่า ท�ำไมไม่ท�ำขนมแบบนี้ขาย มันเป็นพายแบบสูตรอาม่า ไม่ใช่ คนรุ่นใหม่จะท�ำได้อย่างแน่นอน แต่ตอนนั้นมันถึงทางตันแล้ว ไม่รู้จะท�ำขนมอะไร เพราะอย่างที่บอกพอทางห้างสรรพสินค้า โทรศัพท์มาทีเราก็เปลีย่ นที เปลีย่ นไปหลายอย่างมากก็ยงั ไม่เวิรก์ ก็เลยตัดสินใจลองท�ำขึ้นมาดู ใช้เวลาท�ำ 3 เดือนกว่าจะได้สูตรนี้ เป็นสูตรที่เราแกะขึ้นมาใหม่ ไม่เหมือนเขา 100 เปอร์เซ็นต์ มันเป็นสไตล์เรา ช่วงแรกที่ท�ำก็ขายไม่ได้เลย ก็ไม่เข้าใจว่าเราทนทู่ซี้ขายไป ได้ยงั ไง เริม่ ท�ำพายตัง้ แต่ 4 ทุม่ เสร็จประมาณตี 4 หรือ 6 โมงเช้า แล้วก็นอนแป๊บหนึ่ง จากนั้นค่อยเอาไปขาย ขายได้วันละแค่ 200-400 บาท คนที่มารับประทานก็บอกอร่อย แต่ขนมอะไร หน้าตาไม่สวยเลย แพ็กเกจจิ้งก็ไม่มี จัดวางยังไงก็ไม่สวย อีกอย่างเพราะเราท�ำเอง ขนมต้องสดใหม่ทกุ วัน คือเราไม่เคยท�ำ ขนมประเภทนี้ ไส้แบบนีพ้ อเจอแป้งแบบนีจ้ ะท�ำปฏิกริ ยิ ากันยังไง จะเสียเร็วแค่ไหน ทุกอย่างมันต้องใช้เวลา

อะไรคือจุดเปลี่ยนที่ท�ำให้คนรู้จัก และขายดีขึ้นมา

เป็นเพราะการพูดกันปากต่อปาก พายเราไม่ใช่ประเภทขาย วันแรกแล้วบูมเลย มันต้องใช้เวลา พอคนมาซือ้ แล้วอร่อยก็บอกต่อ คนก็มาซือ้ เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ใช้เวลาปีกว่าๆ จากนัน้ ก็เริม่ ขยายสาขา เริ่มดีไซน์แพ็กเกจจิ้ง ลูกค้าเห็นกล่องก็จ�ำได้ เลยเริ่มรู้จักแบรนด์ เรามากขึ้น อีกอย่างเราเป็นคนคิดมากเกี่ยวกับคุณภาพ สมมุติ หากเดินเข้าไปรับประทานอาหารทีร่ า้ นร้านหนึง่ ซึง่ ท�ำประชาสัมพันธ์ แบบแรงๆ แล้วมันไม่อร่อย เราก็จะไม่กลับไปอีก ฉะนั้นคุณภาพ


13

ส�ำคัญ แม้ว่าต้นทุนจะสูงขึ้น เราก็ยอมเพราะเราไม่ต้องการให้ คนรู้สึกแย่กับแบรนด์เรา เราพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆ พร้อมกับการเติบโตของ April’s Bakery จนปัจจุบันเรามีกว่า 50 สาขา ซึ่งถ้ามองย้อนกลับไป ตั้งแต่เริ่มต้นท�ำธุรกิจแรกคือร้านกาแฟจนมาถึงวันนี้ใช้เวลา 4 ปี ขาดทุนเป็น 10 ล้าน และเพิ่งมาได้ก�ำไรจริงๆ เมื่อ 2 ปีนี้เอง

ที่ผ่านมาธุรกิจให้ข้อคิดอะไรกับคุณบ้าง

คนทีจ่ ะมาท�ำธุรกิจนีต่ อ้ งมีความอดทนมากๆ ถ้าย้อนกลับไป ดูล�ำบากจริงๆ เงินไม่มี ก็ไม่คิดเลยว่าตัวเองจะมาถึงวันนี้ ในจุดทีว่ า่ มีเงินซือ้ อะไรก็ได้ อยากจะใช้จา่ ย อยากจะรับประทาน อะไรก็ได้ บอกตรงๆ เลยว่า แต่กอ่ นมีบตั รเครดิตกีใ่ บ วงเงินเท่าไหร่ ใช้หมด เงินในบัญชี 100 กว่าบาทก็เคยเหลือมาแล้ว คือมันแย่มาก ร้องไห้เยอะมาก หมอดูนี่ไปดูทุกวันเลย ฉะนั้นต้องอดทนจริงๆ อดทนแล้วพยายาม ที่ส�ำคัญคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ท�ำมันเป็นการ เรียนรูเ้ ป็นประสบการณ์มากๆ บางครัง้ ไปอัพบุก๊ แบงก์ เงินไม่เข้า เพราะว่าเราวางบิลผิด นี่คือแค่ผิดพลาดนิดเดียว แต่ส่งผล กระทบต่อเรามาก ไม่มเี งินจะจ่ายพนักงาน ฉะนัน้ ทุกอย่างมันเป็น ประสบการณ์ วางบิลต้องท�ำอย่างนี้ ทั้งๆ ที่ตัวเราไม่ชอบอะไร เกี่ยวกับตัวเลขบัญชีเลย แต่มันเป็นอะไรที่เราต้องเรียนรู้

แต่การที่คุณเลือกไปต่อ แสดงว่าคุณมีเลือดของความเป็น ผู้ประกอบการอยู่ในตัวไม่น้อย

จริงๆ เราเป็นลูกแม่คา้ มาตัง้ แต่เด็กแล้ว แม่กช็ อบให้ขายของ หน้าร้าน ตอนเด็กๆ จะเอาแค็ตตาล็อกสินค้าต่างๆ ไปขายให้ กับคนงานในบ้าน บางครัง้ ก็เอาตัว๋ รถไปขายคนงาน ใบละ 5 บาท 10 บาท แล้วจับสลากได้เหล้าได้ทอง ตอนไปขายก็จะบอกว่า ไม่ต้องจ่ายเงินนะเดี๋ยวสิ้นเดือนจะให้พนักงานบัญชีหักจาก เงินเดือนเอง คนงานเขาก็สนุกกัน แต่ท�ำไปได้สักพัก แม่บอกให้ เลิกท�ำเพราะคนงานไม่มีเงินกินข้าว แล้วพอเรียนจบต้องกลับบ้านที่นครสวรรค์ ซึ่งพี่ชายจะดูแล ธุรกิจของที่บ้านซึ่งท�ำเกี่ยวกับขายอุปกรณ์ก่อสร้างและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ให้เช่า พอเรากลับ ไปอยู่บ้านเขาก็ให้ไปนั่งเฝ้าเก๊ะเงิน มันน่าเบื่อมาก ก็ขอพี่ชายท�ำ ขนมปังขนมเค้กขาย ตื่นตั้งแต่ตี 4 ท�ำเสร็จบ่าย 3 โมง เอาขึ้น รถกระบะไปขายที่ตลาดนัดกับพี่เลี้ยง ขายถึง 2-3 ทุ่ม วันหนึ่ง ขายได้ 2,000-3,000 บาท แต่เสียค่าเช่าที่วันละแค่ 20 บาท มันคุ้มค่ามาก เพื่อนแม่มาเห็นก็ตกใจ กล้าไปขายได้ยังไง คือภาพลักษณ์เราส�ำหรับคนทีร่ จู้ กั ไม่ใช่แบบนี้ คือบุคลิกภายนอก ดูคุณหนู ไม่น่าจะท�ำอะไรเป็น แต่ใครจะรู้เราชอบค้าขาย ท�ำเบเกอรีกท็ �ำเองทุกอย่าง เรียนรูจ้ ากอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเลย การที่เราไปขายที่ตลาดนัดส�ำหรับเราเป็นเรื่องปกติ ไม่ได้อาย อะไร แถมยังสนุกที่ได้ท�ำแล้วได้เงินด้วย ฉะนัน้ หากจะว่าไปเราก็เป็นแม่คา้ มาตัง้ แต่เด็กแล้ว มีความคิด ชอบการค้าการขาย อย่างตอนที่เป็นแอร์โฮสเตส ก็จะชอบหิ้ว ทุกอย่างมาขาย จะไปตลาดนัดทีอ่ ยูห่ ลังการบินไทย เพือ่ รับออร์เดอร์ จากร้านต่างๆ ว่า เขาต้องการอะไรบ้าง แล้วเราก็หิ้วกลับมาขาย เมือ่ ก่อนพูดได้เลยว่าเราเป็นคนหิว้ เยอะทีส่ ดุ ของสายการบิน EVA แต่เราหิ้วเพราะมันสนุก ชอบช้อปปิ้ง แล้วได้เงินด้วย

ปัจจุบันการแข่งขันของธุรกิจเบเกอรีสูงมาก ทั้งแบรนด์เล็ก แบรนด์ใหญ่ คุณจะท�ำอย่างไรให้ April’s Bakery สามารถแข่งขันได้

ต้องยอมรับว่าสมัยนี้ธุรกิจอาหารมีการแข่งขันกันสูงมาก แต่ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าอาหารก็ยังสามารถขายได้ตลอดเวลา อันนี้ ไม่ได้พดู ถึงเฉพาะตัวเอง เพราะถ้าอาหารอร่อยคนก็จะต้องมาซือ้

รับประทาน ส�ำหรับธุรกิจเบเกอรีเป็นธุรกิจที่นิยมท�ำเมื่อเริ่มต้น ท�ำธุรกิจ เพราะดูแล้วไม่ยาก ทุกคนสามารถเรียนแล้วท�ำเองได้ แต่จากทีเ่ ล่ามาข้างต้นก็จะเห็นเช่นกันว่ามันไม่งา่ ยเลยกับการเริม่ ต้นท�ำธุรกิจอะไรสักอย่าง มันต้องใช้เวลา ความอดทนและใจรัก อย่างเราเองขายของในห้างสรรพสินค้ามานาน เห็นตลอดเลยว่า

เดี๋ยวร้านโน้นเข้ามาเดี๋ยวร้านนี้ออกไป และหลายครั้งอยากจะ เข้าไปบอกเขาว่ามันต้องอึด ซึง่ ถ้าเขาอดทนมากกว่านีเ้ ขาอาจจะ อยู่ได้ ที่ผ่านมา เราก็เห็นเรื่อยๆ ที่บางแบรนด์คนต่อแถวกันซื้อ แต่ทุกวันนี้คิวก็น้อยลงแล้ว บางทีมันเป็นเหมือนแฟชั่น เรา


14

เราเป็นคนขี้กลัวมาก

คือกลัวจน

เพราะเราเคยอยู่ในระดับแย่ๆ มาแล้ว เคยอยู่ห้องเช่าแย่ๆ ไปไหนมาไหนต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ ฉะนั้นเมื่อมาถึงจุดนี้ก็กลัวมากว่า จะกลับไปเป็นเหมือนเก่า ทุกวันนี้จะถามพนักงานตลอดเวลา สาขานี้ยอดขายเป็นยังไง มีปัญหาอะไรหรือเปล่า มีการประชุมตลอด

ไม่ต้องการให้คนต่อคิวเพื่อซื้อขนมเราเยอะๆ แต่เราต้องการให้ คนทีอ่ ยากรับประทานพายหมูแดงก็นกึ ถึงเรา คือ เราไม่ได้วา่ ต้อง เป็นขนมแฟชั่น หน้าตาขนมสวยงาม แต่คนที่อยากรับประทาน เพื่อให้อยู่ท้องและเพราะมันอร่อย เหมือนกับข้าวผัดกะเพรา ท�ำไมถึงอยู่มานานได้ถึงวันนี้แล้วคนก็นิยมรับประทานตลอด ก็เพราะคนต้องรับประทานอาหาร รับประทานแล้วอิ่มอร่อย แต่ขนมแฟชั่นบางครั้งก็แพง อย่างมาการองชิ้นละกว่า 100 บาท ถามว่าอร่อยไหม อร่อยแต่ไม่อิ่ม เราเน้นราคาที่ไม่พรีเมียมมาก คนทัว่ ไปก็ซอื้ รับประทานได้ คือไม่วา่ ใครท�ำธุรกิจอะไรก็ตอ้ งการ ที่จะขายดีหมด แต่เลือกที่จะขายดีแป๊บเดียวหรืออยู่ได้นาน เราเลือกที่จะอยู่ได้นานมากกว่า สินค้าประเภทเดียวกับเราอาจไม่ได้มีหลายเจ้าในท้องตลาด แต่ April’s Bakery ก็มีความเฉพาะของตัวเอง ขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบซาลาเปาวราภรณ์ซึ่งดังมาก แล้วก็มีซาลาเปาอีกหลายเจ้า ซึ่งทุกคนพยายามเลียนแบบ ซาลาเปาวราภรณ์ แต่ท� ำ ไมซาลาเปาวราภรณ์ก็ยังขายดี แต่ถามว่าเรามั่นใจตัวเองขนาดนั้นไหม ก็ไม่ เพราะเราเป็นคน ขีก้ ลัวมาก คือกลัวจน เพราะเราเคยอยูใ่ นระดับแย่มากๆ มาแล้ว เคยอยู่ห้องเช่าแย่ๆ ไปไหนมาไหนต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ ฉะนั้น เมื่อมาถึงจุดนี้ก็กลัวมากว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเก่า ทุกวันนี้ จะถามพนักงานตลอดเวลา สาขานี้ยอดขายเป็นยังไง มีปัญหา อะไรหรือเปล่า มีการประชุมตลอด ดังนั้น เราเอาความกลัวนั้น มาพัฒนาของเราให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เพราะว่าบางร้านพอขายดี คุณภาพก็เริ่มแย่ลง แต่เราพอขายดีปุ๊บเราคืนก�ำไรลูกค้า อย่างล่าสุดท�ำโปรโมชั่น ซื้อ 10 ชิ้น แถม 1 ชิ้น บางโปรโมชั่น บอกได้เลยว่าขาดทุน แค่ถ่ายรูปคู่กับร้านเราแจกพายฟรี 10 ชิ้น เดือนนี้แจกไปแล้วกว่า 5,000 ชิ้น ถามว่ามันได้อะไร ก็ไม่รู้หรอก แต่แค่รู้สึกว่าได้คืนก�ำไรกับลูกค้า การจะแข่ ง ขั น ได้ เ ราก็ ต ้ อ งพั ฒ นาตั ว เองต่ อ ไปไม่ ห ยุ ด เหมือนกัน แล้วก็ไม่คดิ ว่าจะมีนกั ธุรกิจคนไหนท�ำสินค้าอย่างเดียว แล้วหยุด คือนักธุรกิจสมัยนี้ท�ำแบรนด์หนึ่งประสบความส�ำเร็จ ก็จะเริ่มสร้างแบรนด์ใหม่ไปเรื่อยๆ

หมายความว่าคุณเองก็ก�ำลังคิดจะสร้างแบรนด์ใหม่

ใช่ ปีนี้เรามีโครงการที่จะแตกแบรนด์แล้วท�ำอะไรใหม่ๆ 2-3 โครงการ อย่างเร็วๆ นี้ จะมีแบรนด์นำ�้ ดืม่ April Herbal Drink คือน�้ำดื่มเป็นสมุนไพรไทย เพราะอย่างน�้ำดื่มบางชนิดเวลาดื่ม กับพายแล้วมันหวานเกินไป ท�ำตัวนี้ออกมาเพื่อให้ลูกค้าดื่มกับ พายแล้วสดชื่น เป็นสูตรของเราเอง มีน�้ำรสเกาลัด ฝรั่งชมพู สมุนไพรจีน แล้วเราจะท�ำคาเฟ่ด้วย อันนี้ขยายออกมาจาก เคาน์เตอร์ ซึ่งบางครั้งลูกค้าก็อยากจะนั่งดื่มชาดีๆ เพราะร้าน เราไม่มีที่นั่ง ซึ่งขนมเราถ้ารับประทานคู่กับชาดีๆ มันอร่อย เราเป็นคนชอบดื่มชาอยู่แล้วก็สามารถสรรหาชาดีๆ มาได้ เลยคิดว่าเราจะตอบโจทย์ตรงนี้ แต่ถามว่าแล้วจะท�ำก�ำไรดีไหม ก็คิดว่ายาก เพราะร้านอาหารลงทุนเยอะ นอกจากนี้ เราจะท�ำแบรนด์มณี เป็นเคาน์เตอร์ขายในห้าง ตอนนี้เริ่มท�ำออกมาแล้ว ตอนแรกจะให้ชื่อจินไผ แปลว่าทอง แต่เราตั้งใจจะส่งออกไปเมืองจีน ถ้าไปชื่อนั้นก็จะตีกับชื่อจีน เลยเปลี่ยนเป็นชื่อมณี ซึ่งเป็นทั้งชื่อร้านและชื่อแบรนด์ด้วย เป็นเค้กสับปะรดสูตรไต้หวันที่เราคิดเอง เหมือน 100 เปอร์เซ็นต์ หรือเปล่า ก็ไม่ใช่ แต่สำ� หรับเราคิดว่ามันอร่อย เราจะเอาสูตรเค้ก สับปะรดเปลี่ยนไส้ให้เป็นไทยๆ เราเลยใช้ชื่อมณี ออกแบบ แพ็กเกจจิ้งให้เป็นไทยโมเดิร์น แล้วเรามีบทเรียนจากการที่เคย ท�ำธุรกิจล้มเหลวมาก่อนหน้านี้ ฉะนั้นก่อนออกแบรนด์นี้อย่าง

จริงจัง เราเริ่มเอาพายสับปะรดทดลองขายใน April’s Bakery ก่อนว่า ผลตอบรับเป็นยังไง ปรากฏว่าช่วงปีใหม่คนสัง่ เข้ามาเยอะ มากเป็น 1,000 กล่อง คนบอกว่าอร่อย นี่คือสิ่งที่คิดเอาไว้ ฉะนั้น สมมุติในอนาคต April’s Bakery เงียบเราก็มีตัวช่วยที่แตกต่าง ออกไป

คุณเริ่มมองตลาดส่งออก

ใช่ แต่จริงๆ แล้วเราก็ไม่ได้มีคอนเน็กชันอะไรกับที่ประเทศ จีน แต่เราเคยเอาขนมนี้ไปเปิดตัวที่สิงคโปร์ ปรากฏว่าคนจีน เขาชอบรับประทานแบบนี้ เราเลยคิดว่าลูกค้าเราน่าจะเป็น แนวนั้น คือมีเรื่องข�ำๆ ว่า เราเคยไปขายพุดดิ้งซึ่งร่วมหุ้นกับ รุ่นพี่ที่เซ็นทรัล ชิดลมเมื่อ 3 ปีที่แล้ว มีฝรั่งเดินมาซื้อแล้วก็ คุยกัน เขาบอกแบรนด์นี้ดีนะ ดูน่ารับประทาน ไม่เหมือน April’s Bakery เราก็ถามกลับมันเป็นยังไงคะ เขาบอกมันเป็นขนมอะไร ก็ไม่รู้ ดูไม่น่ารับประทานเลย ไม่น่าจะขายได้ เราก็ยิ้ม แต่มัน ท�ำให้เราคิดว่าขนมแต่ละประเภทจะถูกปากคนแต่ละประเทศ ไม่เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าคนทุกคนทุกประเทศจะรับประทานขนม แบบเดียวกัน ฉะนั้นถ้าเราจะขายขนมแบบนี้เราก็ต้องดูว่า เหมาะกับคนประเทศไหนด้วย

คุณคิดว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการท�ำธุรกิจคืออะไร

การท�ำธุรกิจทีไ่ ม่ใช่แค่การซือ้ มาขายไป มันจะต้องมีการบริหาร เยอะมาก ทั้งบริหารคน เวลา คุณภาพ โรงงาน ทุกอย่างต้อง ควบคู่ไปทั้งหมด อย่างโรงงานนี่เราย้ายโรงงานมา 7-8 ที่แล้ว ตอนแรกท�ำในคอนโดมิเนียม จากนัน้ ย้ายมาบ้านเช่าก็ไปมีปญ ั หา กับคนข้างบ้าน ก็ไปอยู่อาคารพาณิชย์ มีปัญหารอบด้าน ย้ายจน สุดท้ายมาอยูโ่ รงงาน ซึง่ การย้ายแต่ละครัง้ ก็ตอ้ งใช้เงินมาก ฉะนัน้ การบริหารนี่ส�ำคัญที่สุด และต้องสร้างระบบขึ้นมาให้ได้ เพื่อให้ งานทุกส่วนสามารถวิ่งไปได้ตามระบบได้ แล้วพอทุกอย่างเป็น ระบบ เราก็จะมีเวลาไปคิดหรือพัฒนาโปรดักต์อื่นๆ ต่อไป


ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการขับเคลือ่ นธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม SME Thailand expo ครั้งที่ 6 งานที่จัดขึ้นเพื่อผู้ประกอบการ SME โดยตรง พบ 11 โซนธุรกิจ

• AEC • Food Industry • Machine&EQuipment • Digital Economy • Green Product • Packaging&Printing

• • • • •

Logistics Financial&Consult SME Support Franchise StartUp Zone

SME Thailand Inno Awards 2015 งานแสดงนวัตกรรมที่โดดเด่น ของธุรกิจ SME สัมมนาดีๆ และ Workshop อีกมากมาย

เปิดจองพื้นที่ในราคาพิเศษ

ตั้งแต่วันนี้-30 มิ.ย.58 โทร. 09-7923-6459, 08-1300-4986, 08-4555-0803

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

นิตยสาร SME Thailand ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่มั่นใจว่า สินค้า หรือบริการของคุณเป็นผลงานนวัตกรรมไม่ซำ�้ แบบใคร ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดใน โครงการ SME Thailand Inno Awards 2015 ชิงโล่รางวัลและของรางวัลต่างๆ มากมาย พร้อมรับสิทธิ์เข้าร่วมแสดงสินค้าและบริการ ในงาน SME Thailand Expo 2015 ณ อิมแพค เมืองทองธานี การจัดประกวดแบ่งออกเป็น 10 สาขา 1. รางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ 2. รางวั ล โดดเด่ น ด้ า นการสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก เทคโนโลยี 3. รางวัลโดดเด่นด้านดีไซน์ผลิตภัณฑ์ 4. รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ Reuse/ Recycle

5. รางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ 6. รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างแบรนด์ 7. รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 8. รางวัลโดดเด่นด้านธุรกิจออนไลน์ 9. รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 10. รางวัลโดดเด่นด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

1. ผูป้ ระกอบการไทยทัง้ ในภาคผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ 2. ด�ำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 3 ปี (ยกเว้น รางวั ล โดดเด่ น ด้ า นพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซอฟต์แวร์ และรางวัลโดดเด่นด้านธุรกิจ ออนไลน์ ด�ำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี) 3. สินค้า/บริการต้องมีความแตกต่าง และ ความโดดเด่นน่าสนใจ 4. เจ้าของกิจการเป็นบุคคลสัญชาติไทย 5. เจ้าของกิจการไม่ตกเป็นข่าวในทางเสือ่ มเสีย ในช่วง 1-3 ปีที่ผ่านมา

รางวัลส�ำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก ในแต่ละสาขา

1. รั บ โล่ ร างวั ล SME Thailand Inno Awards 2015 2. ร่ ว มแสดงผลงานที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ในโซน นิ ท รรศการ SME Thailand Inno Awards 2015 3. สัมภาษณ์และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/ บริ ก ารผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ ในเครื อ SME Thailand 4. รับรางวัลจากผูส้ นับสนุนการจัดประกวด อื่นๆ อีกมากมาย

สามารถ Download ใบสมัครได้ทาง : www.smethailandclub.com หรือ www.smethailandexpo.com ส่งใบสมัครได้ทาง : e-mail : sme_thailand@yahoo.com หรือทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด เลขที่ 100/6 ซ.อารีย์สัมพันธ์ 3 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 (วงเล็บว่า สมัคร SME Thailand Inno Awards 2015)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 0-2270-1123-4 ต่อ 401


16

Marketing & Idea

อร่อยต่อแถว...

พลังของ Buzz Marketing Text : กองบรรณาธิการ / Photo : Otto

ไม่ว่าภาพที่มีคนต่อแถวยืนยาวเหยียด เพื่อรอซื้อเจ้าขนมหรือของหวานหน้าตาน่ารับประทาน จะเป็นเพราะความอร่อยในรสชาติที่ดึงดูด ความแปลกใหม่ที่ยังไม่เคยรับประทาน การท�ำการตลาดของแบรนด์อย่างตั้งใจ หรือกระแสที่เกิดขึ้น แต่ที่แน่ๆ ภาพเหล่านี้ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแฟรนไชส์จากเมืองนอกไปแล้ว ณ วันนี้ หากลองส�ำรวจแบรนด์ขนมจากต่าง ประเทศที่ตบเท้าเข้ามาเมืองไทย ก็จะพบว่ามี แบรนด์น้องใหม่เพิม่ ขึ้นอย่างมากมาย และก็ยัง คงเห็นการต่อแถวเพือ่ ลองของใหม่ สิง่ นีไ้ ม่เพียง แต่จะสะท้อนวัฒนธรรมการตืน่ ตากับของแปลก ใหม่เท่านั้น หากยังพิสูจน์ว่าพลังปากต่อปาก หรือ Buzz Marketing ที่ว่า ยิ่งพูด ยิ่งอยาก ยิง่ เข้าคิว ก็ยงิ่ ดังเป็นอย่างดี และยิง่ เมือ่ บวกรวม กับแรงเสริมจากกระแสออนไลน์ก็ท�ำให้เกิด การแพร่กระจายไปไกลรวดเร็วขึ้น

พลังของโซเชียลมีเดียที่ท�ำให้เกิดการส่งต่อ พูดต่อๆ กันไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด

ระวังมาเร็วไปเร็ว

พลังของบอกต่อ+โซเชียลมีเดีย

อาการฟีเวอร์จนต้องต่อแถวจะปรากฏเมือ่ มี แบรนด์ใหม่เข้ามาในตลาด อย่างที่บริเวณลาน Digital Gateway ฝั่งสยามสแควร์ ที่เปิดให้ บรรดาร้านขนมและของหวานเข้ามาตั้งในช่วง เวลาหนึง่ จะเห็นภาพการต่อคิวเพือ่ ซือ้ ขนมจาก แฟรนไชส์ต่างชาติหลายร้าน ไม่ว่าจะเป็น Croissant Taiyaki ขนมหวานจากแป้งครัวซองต์ รูปปลา เคลือบด้วยเกล็ดน�้ำตาล สอดไส้ต่างๆ สัญชาติญปี่ นุ่ หรือร้าน “Café Aboong” (คาเฟ่ อาบุง) วอฟเฟิลรูปปลาอ้าปากใส่ไอศกรีมโยเกิรต์ แบบ Low Fat เป็นต้น โดยเจ้าไอศกรีมปลาโยเกิร์ตนี้ ก้องกฤช ก้องทิตยากุล เป็นผู้น�ำเข้าจากเกาหลีใต้ เล่าว่า

เป็นความตั้งใจของเขาที่อยากจะท�ำธุรกิจเป็น ของตนเอง จึงตระเวนหาธุรกิจอาหารที่แปลก ใหม่ส�ำหรับคนไทยและรสชาติอร่อย จนมาเจอ กับ Café Aboong ซึ่งเป็นเพียงร้านเล็กๆ ในมหาวิทยาลัย แต่ที่น่าแปลกคือมีคนเข้าแถว เพื่อซื้อไอศกรีมปลาโยเกิร์ต เขาจึงได้ลองต่อ คิวบ้างและพบว่ารสชาติอร่อย จึงติดต่อเพื่อ น�ำมาขายในเมืองไทย “แต่ตอนขายวันแรกนัน้ ก็ไม่ได้คาดว่าคนจะมา ต่อคิวกันซื้อ เราใช้สื่อแค่เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม เท่านั้น แต่คนมารอเข้าคิวกันตั้งแต่ร้านยัง ไม่เปิด เสาร์-อาทิตย์คนจะยาวมาก คือคนที่ไป เกาหลีจะรูจ้ กั ไอศกรีมชนิดนีอ้ ยูแ่ ล้ว ตัวโปรดักต์ น่ารัก คนรุ่นใหม่ชอบถ่ายรูป มันเป็นกิมมิก ที่ท�ำให้คนรู้จักเร็วขึ้น เยอะขึ้น” ก้องกฤชอธิบายเพิม่ เติมด้วยว่า ไอศกรีมปลา โยเกิร์ตที่ก�ำลังฮอตฮิตกันนี้ยังมีสาขาทั้งที่จีน และฮ่องกงด้วย ดังนั้น นี่จึงไม่ใช่แบรนด์ หน้าใหม่ส�ำหรับผู้บริโภคไทยเลยทีเดียว ขณะที่ หากมองไปที่แบรนด์ขนม Croissant Taiyaki ที่ได้รับความนิยมมากในประเทศญี่ปุ่น ถือว่า เป็นแบรนด์ทมี่ เี รือ่ งราวทีน่ า่ สนใจ มีกรรมวิธกี าร ท�ำที่ต้องใช้เวลานาน และป็นแป้งชนิดพิเศษ ซ้อนกัน 24 ชั้น ด้วยเรื่องราวของแบรนด์ และการเป็นทีร่ จู้ กั ในต่างประเทศอยูแ่ ล้ว เหล่านี้ จึงท�ำให้อย่างน้อยก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นฐาน ลูกค้ามาก่อนแล้ว

นอกจากนี้ หากเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค คนไทยเป็นอย่างดี จะเข้าใจว่าอะไรก็ตามทีเ่ ป็น ความแปลกใหม่ก็จะเป็นแรงดึงดูดที่ท�ำให้เกิด อาการอยากลอง โดยเฉพาะคนรุน่ ใหม่ทจี่ ะเป็น ความรูส้ กึ ภูมใิ จ ดีใจทีไ่ ด้เป็นคนกลุม่ แรกๆ ทีไ่ ด้ชมิ และด้วยความถนัดในการใช้โซเชียลมีเดียจึงน�ำ ไปสูก่ ารถ่ายภาพกับโปรดักต์ ยิง่ ถ้าโปรดักต์นนั้ มีรูปลักษณ์น่ารัก มีเอกลักษณที่ไม่เหมือนใคร ก็จะยิ่งถูกถ่ายภาพลงเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม เพื่อโชว์เพื่อนๆ และพลังของโซเชียลมีเดียก็ ท�ำให้กระแสแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การที่จะเกิดการพูดต่อกัน มากขึน้ หลายแบรนด์เลือกใช้กลยุทธ์การตลาด ร่วมด้วย เช่น ใช้โปรโมชัน่ แถมหรือการลดราคา เพื่อดึงลูกค้าในช่วงแรกๆ อย่าง Croissant Taiyaki ในช่วงแรกจัดกิจกรรมให้คนถ่ายรูป Follow แล้ว Check In เพือ่ รับบัตรชมภาพยนตร์ ฟรี หรืออย่าง Krispy Kreme ที่สร้างกระแส ต่อคิวจนเป็นทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ มาแล้ว มีแคมเปญในวันเปิดตัวทีก่ ำ� หนดให้ผทู้ มี่ าเข้าคิว เป็นคนแรกจะได้รบั สิทธิร์ บั ประทาน คริสปี้ ครีม ฟรีตลอดปี เป็นต้น ทั้งหลายทั้งปวงนี้ จึงเป็นพลังปากต่อปาก หรือ Buzz Marketing โดยที่แต่ละแบรนด์อาจ ใช้กลยุทธ์การตลาดที่แตกต่างกัน แต่กระนั้น เป็นทีแ่ น่นอนว่ากลุม่ ผูบ้ ริโภคนีแ่ หละทีเ่ ป็นพลัง ทีท่ ำ� ให้ขา่ วสารถูกกระจายต่อมากขึน้ โดยเฉพาะ

การที่บรรดาแบรนด์ต่างๆ อาศัยพลังการ บอกต่อ เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดกระแสความต้องการ อย่างล้นเหลือ จนอาจไม่ใช่ความต้องการที่แท้ จริง จึงท�ำให้เมื่อเวลาผ่านไปกระแสเริ่มซาลง ตลาดก็จะเกิดการหดตัวอย่างแรง จนกระทั่ง อาจท�ำให้บางแบรนด์ที่ไม่แข็งแรงพอต้อง ปิดต�ำนานความร้อนแรงลงได้อย่างรวดเร็ว หากย้อนกลับไปหลายปีก่อน โรตีบอยเป็น บทเรียนของแบรนด์ทมี่ าเร็วและไปเร็วมากทีส่ ดุ และท�ำให้หลายแบรนด์ต้องศึกษาเพื่อไม่ให้ เหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นกับแบรนด์ของตนเอง หากยังจ�ำกันได้ในขณะที่โรตีบอยก�ำลังได้รับ ความนิยมอย่างมาก มีคนยืนต่อแถวเข้าคิวรอ ก็ปรากฏว่าเกิดมีคู่แข่งที่ท�ำสินค้าเลียนแบบ แต่ขายในราคาถูกกว่าแทรกตัวเข้ามาอย่างรวดเร็ว ประกอบกับสินค้าไม่มีความหลากหลายลูกค้า จึงเบือ่ เร็ว จึงเป็นปัจจัยท�ำให้ธรุ กิจของโรตีบอย ต้องปิดตัวในระยะเวลาอันรวดเร็ว “ได้เห็นบทเรียนของแบรนด์อนื่ มาแล้ว ถามว่า กลัวไหมว่าวันหนึ่งกระแสจะหาย ก็ยอมรับว่า กลัว แต่เราก็คิดวางแผนเอาไว้ล่วงหน้า เช่น ทุกวันนีจ้ ะเช็กตลอดเวลา 100 ตัวขายได้ในเวลา เท่าไหร่ ถ้ายังอยูใ่ น 1 ชัว่ โมงถือว่ายังโอเค แสดงว่า กระแสความนิยมยังคงอยู่ แล้วเราก็จะขยายสาขา ไปจตุจกั ร ภูเก็ต และเชียงใหม่ เพราะมีอกี หลาย คนหลายจังหวัดทีค่ นยังไม่รจู้ กั และต่อไปเราอาจ แยกไอศกรีมออกมาขายเพราะลูกค้าหลายคนชอบ แต่ไอศกรีม คือพยายามตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า แต่กเ็ ชือ่ ว่าด้วยตัวโปรดักต์เป็นไอศกรีม โยเกิร์ต ไม่ใช่สินค้าแฟชั่น แต่เป็นสินค้าที่ รับประทานได้เรือ่ ยๆ จะท�ำให้ลกู ค้าไม่เบือ่ เร็ว” หากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่แจ้งเกิดขึ้นมา อย่างรวดเร็วไม่อยากตกกระแสไปในเวลาอันสัน้ ก็จะต้องรูจ้ กั ทีจ่ ะปรับตัวอยูต่ ลอดเวลา เฝ้าสังเกต คูแ่ ข่งขัน และอย่าหยุดทีจ่ ะสร้างความหลากหลาย ของสินค้าให้เกิดขึน้ ทีส่ ำ� คัญต้องหมัน่ มีกจิ กรรม เพื่อสานสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อ ไม่ให้ลูกค้าลืมและให้แบรนด์ถูกพูดถึงอยู่ ในโซเชียลมีเดียตลอดเวลา


17

Young Money Maker

เซซิเลีย คาสสินี เธอคือ

The Mozart of Fashion Text : วิมาลี

วิวัฒนกุลพาณิชย์

ในวงการแฟชั่นและแคตวอล์กระดับโลก ชื่อของ เซซิเลีย คาสสินี สาวน้อยวัยย่าง 16 จากเมืองเอ็นซิโน รัฐแคลิฟอร์เนียโดดเด่นจัด จนได้รับฉายา “แฟชั่นดีไซเนอร์ที่อายุน้อยที่สุดในโลก” และ “โมสาร์ทแห่งโลกแฟชั่น” ทั้งสองฉายาไม่ได้มาจากโชคหล่นทับ หากเกิดจากพรสวรรค์บวกกับพรแสวงของเธอที่มาพร้อมโอกาส อันเหมาะเจาะ และอีกสิ่งหนึ่งซึ่งท�ำให้เซซิเลียก้าวถึงจุดที่น�ำ ความสามารถมาสร้างรายได้เป็นกอบเป็นก�ำคือเธอค้นพบตัวตน และอาชีพใฝ่ฝันที่อยากเป็นตั้งแต่วัยเพียงไม่กี่ขวบ!

คุณแม่ของเซซิเลียเล่าว่า ตอนที่เซซิเลีย ยังเล็ก เธอเลือกเสือ้ ผ้าและสีทจี่ ะใส่เอง อายุแค่ 2 ขวบก็แอบใช้ปากกาเมจิกทาเล็บ พออายุ 3 ขวบก็เริม่ หาสิง่ ของมาตกแต่งประดับเสือ้ ผ้า และในวัย 4-5 ขวบ ขณะทีเ่ ด็กคนอืน่ ๆ สนุกสนาน กับการดูการ์ตูน หนูน้อยเซซิเลียกลับเลือกเปิด นิตยสารแฟชั่นดูอย่างสนอกสนใจ พร้อมๆ กับ พยายามหัดสอยผ้าไปด้วย มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เธอ น� ำ ชุ ด ของพี่ ส าวมาแก้ ท รงโดยเย็ บ มื อ ด้ ว ย เข็มกับด้าย

ปีที่มีอายุครบ 6 ขวบ คุณยายของเซซิเลีย ได้ ม อบของขวั ญ วั น เกิ ด เป็ น จั ก รเย็ บ ผ้ า ให้ ไม่ต้องสงสัยว่ามันจะเป็นของขวัญที่ถูกใจเธอ เป็นที่สุด แล้วเธอก็ใช้จักรเครื่องนั้นหัดเย็บผ้า ความปรารถนาจะเป็นดีไซเนอร์เริม่ ขึน้ หลังจาก ทีอ่ า่ นชีวประวัตขิ องบรรดาดีไซเนอร์ชอื่ ก้องโลก เช่น โคโค่ ชาแนล และ คาร์ล ลาเกอร์เฟลด์ เธอถึงขั้นเขียนจดหมายถึงดีไซเนอร์คนโปรด คือ โคโค่ ชาแนล และตัง้ ปณิธานจะเป็นดีไซเนอร์ ระดับเดียวกันให้ได้ เซซิเลียเคยไปเข้าคอร์สเรียน

ตัดเย็บแต่ดเู หมือนจะไม่ปลืม้ ครูทสี่ อนสักเท่าไร เธอจึงฝึกฝนเองโดยศึกษาจากหนังสือบ้าง และดูจากยูทูบ แล้วลองออกแบบและตัดเย็บ อายุ 8 ขวบเซซิเลียก็ออกแบบโลโก้เองหวังใช้ เป็นตราสินค้าของเธอ จุดเปลี่ยนที่ท�ำให้เด็กน้อยผู้หลงใหลการ ตัดเย็บเสื้อผ้าแจ้งเกิดในวงการแฟชั่นเกิดขึ้น ตอนที่เธออายุ 9 ขวบ ก�ำลังเรียนเกรด 5 เมื่อ คุณแม่ของเธอได้พูดคุยกับเจ้าของร้าน Tough Cookies ซึง่ เป็นร้านเสือ้ ผ้าเด็กในเมืองเชอร์มาน โอ็คส์ เจ้าของร้านจึงเปิดโอกาสให้เซซิเลีย น�ำเสือ้ ผ้าทีเ่ ธอตัดเย็บส�ำหรับเด็กอายุ 4-14 ปีมา แสดงในงาน Trunk Show ซึง่ เป็นงานทีด่ ไี ซเนอร์ จะน�ำผลงานมาแสดงและจ�ำหน่ายไปด้วย ในงานนั้นเธอสามารถขายเสื้อผ้าได้ถึง 50 ชุด นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้เธอได้รับเชิญไป ร่วมงาน Trunk Show อยู่เรื่อยๆ หลังจากนั้น เซซิเลียก็มีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองและเปิด เว็บไซต์ให้คนเข้ามาชมงานดีไซน์ของเธอ พร้อม กับรับออร์เดอร์สงั่ ตัด สัง่ ซือ้ สินค้าของเธอราคา เฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 60-150 ดอลลาร์สหรัฐฯ รายได้ จากการจ�ำหน่ายเสือ้ ผ้าส่วนหนึง่ เซซิเลียบริจาค ให้คนจรจัดและเด็กยากไร้ที่ขาดแคลนเสื้อผ้า ผลของการคืนก�ำไรสูส่ งั คมท�ำให้เธอได้รบั รางวัล Prudential’s Spirit of Community Award แม้จะเป็นดีไซเนอร์จิ๋วที่เริ่มเป็นที่รู้จัก แต่ เซซิเลียก็ยงั ใช้ชวี ติ นักเรียนตามปกติ แถมยังเป็น เด็กเรียนดีคว้าเกรด A มาครองหลายวิชา การได้รบั สมญานาม The Mozart of Fashion นอกจากจะการันตีความเป็นอัจฉริยะในการ สร้างสรรค์งานแฟชั่น ยังเป็นใบเบิกทางให้เธอ ได้นำ� ผลงานไปวางจ�ำหน่ายตามร้านบูตกิ ชัน้ น�ำ ในแอลเอหลายร้าน และท�ำให้เธอได้ออกแบบ เครื่องแต่งกายให้บุคคลมีชื่อเสียงระดับ A List ในแวดวงฮอลลีวู้ด เช่น Taylor Swift, Sofia Vergera, Miley Cyrus, Kelly Osbourne

และ Heidi Klum หรือแม้กระทั่ง Jena Bush Hager ลูกสาวอดีตประธานาธิบดีบุชก็เคยใส่ เสื้อผ้าที่เซซิเลียออกแบบและตัดเย็บ เซซิเลียได้รบั เชิญไปร่วมงานนิวยอร์ก แฟชัน่ วีค โดยมีจักรซิงเกอร์เป็นสปอนเซอร์ เธอเล่าว่า แรงบันดาลใจในการออกแบบเสื้อผ้ามาจาก ศิลปะและดนตรี รวมไปถึงทุกสิ่งอย่างที่อยู่ รอบกาย แม้กระทั่งรถแท็กซี่ในนิวยอร์กก็เคย ท�ำให้เธอปิ๊งไอเดียมาแล้ว งานของเซซิเลียจะเป็นแนวล�ำ้ สมัยและแฟชัน่ จ๋า สไตล์ทโี่ ดดเด่นอันถือเป็นเอกลักษณ์ของเธอ คือโบอันใหญ่ซงึ่ เธอว่ามันเอาไปติดอะไรก็ดดู ไี ป หมด กับอีกสิง่ หนึง่ ทีเ่ ซซิเลียชอบมาก คือ ดอกไม้ ประดับผมและต้องเป็นดอกใหญ่เบ้งอันกลาย เป็น Signature ของเธอในภายหลัง “บางครั้งผู้ใหญ่เลือกเสื้อผ้าให้เพราะคิดว่า เด็กๆ ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร ในฐานะดีไซเนอร์ ฉันอยากน�ำเสนอเสื้อผ้าจากมุมมองของเด็ก เพราะฉันรูด้ วี า่ วัยรุน่ สาวๆ ซึง่ เป็นวัยเดียวกับฉัน ต้องการเสื้อผ้าแบบไหน อีกอย่างหนึ่ง ฉันจะ ไม่เลียนแบบดีไซเนอร์คนอืน่ ฉันคิดว่าดีไซเนอร์ จ�ำนวนมากออกแบบงานตามๆ กัน แต่ฉนั สร้าง ดีไซน์และเทรนด์ของตัวเอง” ดีไซเนอร์สาวน้อย กล่าวถึงความส�ำเร็จของเธอว่า “ฉันใฝ่ฝัน จะเป็นดีไซเนอร์มาตลอด และมีความคิดว่าหาก อยากเป็นอะไร เราไม่จ�ำเป็นต้องรอให้อายุ มากกว่านี้ ให้ลงมือท�ำเลยทันที นั่นจึงท�ำให้ฉัน เดิ น ตามความฝั น ของตั ว เองโดยไม่ ลั ง เล และคาดหวังว่าสาวๆ ทั้งหลายที่มีความฝัน จะท�ำในสิ่งเดียวกัน” เส้นทางบนสายแฟชั่นยังอีกยาวไกล เชื่อว่า เซซิเลีย คาสสินี จะยังเจิดจรัสได้มากกว่านี้ เรื่องราวของวัยรุ่นอเมริกันคนนี้ชี้ให้เห็นไม่ว่า อายุเท่าใด ทุกคนสามารถฝันได้ และสิ่งที่จะ ผลักดันให้ความฝันเป็นจริงได้ คือ รักในสิง่ ทีท่ �ำ และทุ่มเทให้กับงานที่รัก!


18

Self-Employed

Teastudio

ชาเก๋ๆ ที่ขายไอเดีย Text :

ถุงชารูปหน้าคน หากเป็นในต่างประเทศคงไม่แปลกตาเท่าไหร่นัก เพราะมีทั้งถุงชารูปหน้าราชวงศ์ รูปหน้านายกรัฐมนตรี และรูปคนในอาชีพต่างๆ แต่หากบอกว่าตอนนี้ในเมืองไทยก็มีถุงชารูปหน้าคนขายแล้ว แถมยังต่างกับถุงชาของต่างประเทศตรงที่

สามารถสั่งวาดรูปหน้าตัวเองลงไปในถุงชาได้ด้วย

กฤษณา สังข์วงค์ / Photo : Otto

Teastudio คือผูร้ บั ท�ำถุงชารูปหน้าคนทีต่ อนนีก้ �ำลังเป็นทีพ่ ดู ถึงในสือ่ สังคมออนไลน์ อย่างเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ซึ่งผลงานสุดครีเอตนี้เป็นฝีมือสร้างสรรค์ ของ แม็กซ์-ชวชัย วิชยั ดิษฐ และ กระติบ๊ -นุธดิ า ทรัพย์บริบรู ณ์ หนุม่ สาวรุน่ ใหม่ วัย 26 ปี ที่หลงใหลในการดื่มชา “ชาเป็นเครือ่ งดืม่ ทีค่ นเกือบครึง่ โลกนิยมดืม่ และเป็นธุรกิจทีส่ ามารถเติบโต ได้มากพอๆ กับธุรกิจกาแฟ อีกทัง้ ชายังเล่นได้มากกว่ากาแฟ คือชาสามารถ ท�ำใส่ถุงแล้วแช่น�้ำได้ แต่กาแฟท�ำไม่ได้ เมื่อเห็นข้อได้เปรียบตรงนี้ เราทั้งสองจึงตกลงกันว่าจะขายชา แต่เป็นชาที่มีตัวผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า ประเภทไอเดีย มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ และมีความน่ารักรวมอยู่ และจากการที่กระติ๊บเป็นครีเอทิฟในเอเยนซี่โฆษณาจึงพอรู้มาว่าสินค้าประเภท ไอเดียที่สั่งท�ำแบบ Personalised หรือแบบเฉพาะบุคคลที่อาจเป็นสินค้าที่มีชื่อ หรือรูปภาพส่วนตัวอยู่ในสินค้า จะท�ำให้ลูกค้ารู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสินค้านั้นๆ และเป็นคนพิเศษ เพราะสินค้ารูปแบบนี้มีเพียงชิ้นเดียวในโลก เมื่อมีไอเดียที่ชัดเจนในการท�ำ ธุรกิจ เราจึงตัดสินใจท�ำแบรนด์ Teastudio สตูดโิ อชาทีร่ บั ท�ำ Personalised Teabag หรือถุงชา ที่ลูกค้าสามารถสั่งวาดรูปใบหน้าตัวเองและเขียนชื่อลงไปได้ ซึ่งเมื่อน�ำถุงชาไปแช่ในแก้วน�้ำ จะให้ความรู้สึกเหมือนตัวเองก�ำลังนอนแช่อยู่ในน�้ำ” กระติ๊บเล่าถึงที่มาของ Teastudio ใน Personalised Teabag 1 กล่องนั้น จะบรรจุถุงชา 5 ถุง ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกรสชาติ ของชาได้ 1 รสชาติจากทั้งหมด 4 รสชาติ ได้แก่ ชารส Strawberry Mango, Mint, Earl Grey และ English Rose ซึ่งชาแต่ละรสชาติน�ำเข้าจากประเทศต่างๆ และเป็นชาคนละประเภทกัน โดยมีทั้งชาด�ำ ชาเขียว ชาอู่หลง ชาซีลอน และชา Infusion ส�ำหรับเหตุผลที่ให้เลือกชาได้เพียง 1 รสชาติต่อ 1 กล่องนั้น กระติ๊บบอกว่าเป็นเพราะไม่ควรน�ำชาหลายๆ รสมาไว้รวมกัน เพราะกลิ่นของชาจะตีกันและท�ำให้รสชาติของชาเปลี่ยนไป “ในช่วงแรกที่ท�ำธุรกิจ เราส่งถุงชาที่วาดรูปใบหน้าของเหล่าเซเลบฯ และเน็ตไอดอลไปให้ พวกเขา และถือเป็นโชคดีทพี่ วกเขาชอบ จึงถ่ายรูปและโพสต์ลงในอินสตาแกรม ผูท้ ตี่ ดิ ตามเขา ที่เห็นโพสต์นั้นก็ตามมากดติดตามเรา ท�ำให้เราได้ลูกค้าเพิ่มจากเดิมถึง 4 เท่า ส่วนในช่วงนี้ เรารับออร์เดอร์สินค้าผ่านทางเฟซบุ๊กและไลน์ และเน้นออกบู๊ธตามงานอีเวนต์ต่างๆ เพื่อให้ แบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง อย่างเมื่อเร็วๆ นี้ ไปออกบู๊ธที่งานแสนสิริ เราก็ได้ลูกค้าที่เป็น ต่างชาติมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์” นอกจาก Personalised Teabag แล้ว ในช่วงเทศกาลต่างๆ Teastudio ยังมี Collection Teabag ทีพ่ ร้อมเซอร์ไพรส์ลกู ค้าด้วยชารสชาติแปลกใหม่ทมี่ เี ฉพาะช่วงเทศกาลนัน้ ๆ เช่น ชารส Chocolate Mint ในคอลเลกชั่นคริสต์มาส และชารส Valentine ในคอลเลกชั่นวาเลนไทน์ “ส�ำหรับคนทีอ่ ยากท�ำธุรกิจสินค้าประเภทไอเดีย สิง่ หนึง่ ทีค่ วรมีคอื ความชัดเจนของไอเดียว่า ชอบไอเดียแบบใด เพราะหากท�ำอะไรด้วยความฝืน ความไม่เป็นตัวเอง เราจะท�ำมันได้สกั พัก แล้วก็เลิกไป เพราะไม่มีความสุขทีจ่ ะท�ำ แต่ถา้ มีไอเดียที่ชัดเจนในการท�ำธุรกิจ เราจะอยู่กับมัน ได้นานและสามารถเล่าเรื่องราวของไอเดียนั้นๆ ให้ลูกค้าฟังได้เรื่อยๆ นอกจากนี้ อย่าลืมว่า เมื่อคิดจะท�ำงานประเภทไอเดียให้เป็นธุรกิจแล้ว สินค้าที่ได้ออกมาต้องมีความเป็นศิลปะ และสามารถขายได้ เพราะหากงานออกมาอาร์ตมากแต่ขายไม่ได้กไ็ ม่เรียกว่าธุรกิจ” แม็กซ์กล่าว Teastudio แม้จะเดินไปได้สวยและไร้คู่แข่ง แต่ทั้งกระติ๊บและแม็กซ์เองก็เชื่อว่าอีกไม่ช้าคง มีคนท�ำสินค้าลอกเลียนแบบแน่นอน และถึงจะรู้สึกกังวลอยู่บ้าง แต่ทั้งคู่ต่างเชื่อมั่นในจุดยืน ของแบรนด์ทมี่ คี วามชัดเจนเรือ่ งไอเดีย รวมทัง้ มีทมี นักวาดภาพฝีมอื ดีและมีลายเส้นเป็นเอกลักษณ์ และมีชารสดีที่ได้รับค�ำแนะน�ำจากกูรูด้านชาโดยตรง ดังนั้น ลูกค้าจึงแยกออกได้แน่ว่าสินค้า ชิ้นใดเป็นของ Teastudio และสินค้าชิ้นใดเป็นของลอกเลียนแบบ

08-1208-2882 teabagstudio maxipad78 teastudio


19

Self-Employed

BKKFIT

Sportswear for Everyone Text :

If you do what you love, you’ll never work a day in your life... เพราะเข้าใจในประโยคนี้ โปร-พิรุฬห์ เตชะพงศ์ธาดา และ เบว-นัยนา ฐานะศิริพงศ์ จึงเลือกที่จะเบนเข็มสู่เส้นทาง การเป็นผู้ประกอบการแทนการเขียนใบสมัครงาน ในทันทีที่ทั้งคู่เรียนจบจากรั้วมหาวิทยาลัย

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ / Photo : กฤษฎา ศิลปไชย

ทั้งโปรและเบว อาศัยความชื่นชอบการออกก�ำลังกายเป็นชีวิตจิตใจ และเข้าใจ ความต้องการของนักออกก�ำลังกาย บวกรวมกับความเป็นคนรุ่นใหม่ที่นิยม ช้อปปิง้ ออนไลน์อยูแ่ ล้วจึงตัดสินใจควักกระเป๋าส่วนตัวลงทุนร่วมกันท�ำเสือ้ กีฬา แบรนด์ BKKFIT ขายผ่านเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม “โชคดีที่ตอนเรียนได้มีโอกาสไปฝึกงาน ท�ำให้รู้สึกแต่เนิ่นๆ ว่า ชีวิต หนุ่มสาวออฟฟิศไม่เหมาะกับเราเลย จึงคิดกันว่าเอาความตั้งใจที่จะอยู่ ตรงนั้นมาท�ำอะไรของตนเองดีกว่า และเห็นว่าเบวเป็นผู้หญิงที่รักสุขภาพ เป็นบล็อกเกอร์เขียนความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพทั้งในแง่อาหารการกิน และการออกก�ำลังกาย มีฐานจ�ำนวนคนที่ติดตามอยู่มากประมาณ 10,000 คน แล้วเบวเองก็จะมีปญ ั หาคือไม่อยากซือ้ ชุดออกก�ำลังกาย เพราะถ้าเป็นแบรนด์ดงั ๆ นี่จะแพงมาก จนคุยกันว่าที่ต่างประเทศเขาท�ำพวกเสื้อใส่เล่นกีฬาที่มีค�ำพูด หรือโค้ดดีๆ ที่เป็นแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจให้เล่นกีฬา ก็เลยเป็นที่มาในการสร้าง BKKFIT กันขึ้นมา” โปรเล่าที่มาของ BKKFIT ที่เกิดขึ้นเมื่อมีทั้งไอเดียและจ�ำนวนคนติดตามในฐานะ บล็อกเกอร์เป็นทุนตั้งต้น Bangkokcitybeas, stayfit‬, I don’t sweat, i sparkle.… เหล่านี้ คือค�ำพูดทีถ่ กู สกรีนบนเสือ้ กีฬาของ BKKFIT โดยโปรขยายความว่า เป็นเสือ้ ออกก�ำลังกาย ที่ไม่น่าเบื่อ ขายดีไซน์ การมีโค้ดค�ำพูดเป็นสิ่งแปลกใหม่ส�ำหรับคนออกก�ำลังกาย ขณะที่เบว กล่าวเสริมถึงเนื้อผ้าว่า บางแบรนด์จะใช้ผ้าคอตตอน 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถ้าใส่ออกก�ำลังกายแล้ว จะร้อน แต่ BKKFIT จะเลือกผ้าผสมสแปนเด็กซ์ โพลีเอสเตอร์ “ถึงจะเป็นการออกก�ำลังกาย แต่ก็ต้องแต่งตัวสวยๆ โดยเฉพาะสาวๆ เพราะการได้แต่งตัว ก็เป็นการกระตุ้นให้อยากไปยิม แล้วสาวๆ ที่ไปยิมทุกวันจะให้ไปซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ดังๆ ราคา เป็นพันก็คงไม่ไหว แต่ BKKFIT เรามีคอนเซ็ปต์คือ Sportswear for everyone คือใครก็ใส่ได้ จะใส่ไปเที่ยวก็ยังได้ ซื้อไปเพื่อให้ตัวเองมีแรงกระตุ้นในการออกก�ำลังกาย นอกจากการสกรีนพวก โค้ดค�ำพูดดีๆ แล้ว ผ้าเราก็ต้องเลือกที่เหมาะด้วย โดยเราจะเอาไปให้เทรนเนอร์ทดลองใส่ก่อน ถ้าเขาบอกว่าผ้านี้โอเค เราถึงจะสั่งตัด โดยหลักๆ เราจะเลือกผ้าที่ระบายเหงื่อได้ดี ไม่บาดเนื้อ ตอนนี้มีบางคนใส่เป็นทีมเลย บางคนซื้อไปฝากเพื่อนต่างชาติก็มี” แน่นอนว่าในวัย 23 ปีของทั้งคู่แม้จะไม่มีประสบการณ์ในการท�ำธุรกิจมาก่อน แต่ด้วย ความเป็นคนรุน่ ใหม่ทใี่ ช้ชวี ติ บนออนไลน์ จึงเข้าใจพฤติกรรมของคนในโลกออนไลน์ได้ดี ซึง่ รวมถึง พฤติกรรมการซื้อสินค้าด้วย ด้วยเหตุนี้แม้จะเปิดร้านค้าบนอินสตาแกรมและเฟซบุ๊ก แต่เบว บอกว่า หากได้เข้าไปในเพจของ BKKFit apparel ก็จะเห็นว่าเป็นเพจที่ให้ทั้งความรู้ สร้าง แรงบันดาลใจให้กับบรรดานักออกก�ำลังกายด้วย “เราไม่ได้ท�ำเพจเพื่อขายของอย่างเดียว เราพยายามสร้างเป็นคอมมูนิตี้มากกว่าการหวังที่จะ ขายของด้วยซ�้ำ เราอยากให้เป็นที่ที่คนชอบการออกก�ำลังกายได้มารวมกลุ่มกัน แลกเปลี่ยน ความคิดกัน เพราะถ้าขายของไปด้วยมีคอมมูนิตี้ด้วย คนก็อยากจะติดตามเรา เขาไม่น่าจะใจร้าย ถึงกับเลิกติดตามเรา สมมุติว่าวันๆ ลงแต่รูปสินค้า ใครจะอยากมาติดตามเพจเรา ดังนั้น เราจะ ทั้งมีวิดีโอออกก�ำลังกาย ให้ค�ำแนะน�ำ ความรู้ สร้างความสัมพันธ์กับผู้คน ให้เขารู้สึกว่าเพจนี้ มันสนุก มีความรู้ แล้วถ้าสนใจค่อยซื้อสินค้าเราก็ได้ คือเรามองว่าขายของใครๆ ก็ขายได้ แต่ท�ำ อย่างไรให้ขายได้ในระยะยาว เราก็ต้องสร้างแบรนด์ให้คนเชื่อในสินค้าเราและเพจเรา บางทีลูกค้า ก็มาถามเรือ่ งการออกก�ำลังกาย เราก็ให้คำ� แนะน�ำไปเพราะเราเล่นประจ�ำอยูแ่ ล้ว และเราจะแนะน�ำ เสื้อที่เหมาะสมให้กับเขา” ด้วยระยะเวลาของการเริ่มต้นธุรกิจที่ไม่ถึงปีอาจยังน้อยเกินไปที่จะบอกว่า BKKFIT ประสบ ความส�ำเร็จมากน้อยเพียงใด แต่ถ้าดูจากความคิดและความตั้งใจของทั้งคู่ รวมถึงเป้าหมายที่จะ ขยายสู่การท�ำเป็นธุรกิจขายส่งในปีนี้ ก็น่าจะมองได้ว่าในอนาคต BKKFIT จะก้าวไปได้ไกลเพียงใด

08-1301-9393 BKKFit apparel BKKFit_apparel


20

IT etc.

เทคนิคถ่ายภาพสินค้าด้วยกล้องสมาร์ทโฟน Text : กฤษณา สังข์วงค์

จะเรียกว่ายุคทองเลยก็ได้ เพราะไม่ว่าเฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรมต่างก็มีเพจร้านค้าออนไลน์เปิดกันเต็มไปหมด นั่นเพราะไม่จ�ำเป็นต้องมีหน้าร้านและยังสามารถขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ทั้งนี้ทุกร้านก็ใช่จะขายดิบขายดี ดังนั้น บรรดาพ่อค้าแม่ขายจึงต้องงัดกลยุทธ์เด็ดมาเรียกความสนใจทั้งการจัดโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม หรือแม้กระทั่งการดึงดูดความสนใจด้วยภาพสินค้าสวยๆ แน่นอนว่า หลายคนอาจจะไม่ใช่ชา่ งภาพมืออาชีพ ไม่มกี ล้อง ราคาแพงๆ และไม่มีเงินจ้างช่างภาพมืออาชีพมาถ่ายภาพให้ แต่จริงๆ แล้ว หากมีเพียงสมาร์ทโฟนก็สามารถถ่ายภาพสวยๆ เทียบเท่ากับการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้ เจ้าของร้านค้าได้มีภาพสวยๆ โพสต์ขายในโซเชียลมีเดีย ปุณณรัตน์ ศุภเลิศพร ผูเ้ ขียนหนังสือ “รวยออนไลน์ขายภาพถ่าย จาก Smartphone” ได้แนะน�ำเทคนิคง่ายๆ เอาไว้ ดังนี้ เริ่มแรกควรต้องยึดหลักการถ่ายภาพเบื้องต้น แม้จะเป็นการ ถ่ายภาพด้วยกล้องสมาร์ทโฟน แต่ผถู้ า่ ยจ�ำเป็นต้องรูห้ ลักเบือ้ งต้น ของการถ่ายภาพทั้งกฎสามส่วน ซึ่งเป็นกฎที่ใช้ในการจัดวาง องค์ประกอบของภาพให้สมดุล กฎ Golden Spiral ที่จะช่วย ให้การถ่ายภาพจ�ำพวกก้นหอย ดอกไม้ หรือภาพที่มีการขดมี ความน่าสนใจขึน้ และกฎ Golden Triangle การจัดองค์ประกอบ ของภาพเป็นสามเหลี่ยม 3 อัน แล้วหาจุดตัด ซึ่งเป็นต�ำแหน่ง ที่เหมาะสมในการวางวัตถุที่ต้องการเน้นให้เป็นจุดเด่น ขณะเดียวกันภาพก็ควรจะต้องมีความคมชัดด้วย เพราะความ คมชัดของภาพสินค้ามีสว่ นส�ำคัญในการตัดสินใจของลูกค้าทีส่ งั่ ซือ้ สินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ เพราะเมือ่ ไม่สามารถจับต้องสินค้าได้ จึงอาศัยภาพถ่ายที่คมชัดพอที่จะท�ำให้เห็นรายละเอียดของตัว

สินค้า เพื่อท�ำให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนก�ำลังยืนชมสินค้าอยู่ใกล้ๆ โดยการถ่ายภาพให้คมชัดนัน้ ง่ายๆ เพียงมือต้องนิง่ และอย่าลืม กดที่หน้าจอสมาร์ทโฟนเพื่อโฟกัสวัตถุที่ต้องการถ่ายเท่านั้น นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้แฟลช เพราะการใช้แฟลช ในการถ่ายภาพจะท�ำให้ภาพสว่างเป็นบางจุด สีจ้าเกินไป และดู ไม่เป็นธรรมชาติ ดังนัน้ จึงควรหลีกเลีย่ งการใช้แฟลชในการถ่ายภาพ ส่วนการถ่ายภาพโดยไม่ใช้แฟลชนั้นจะท�ำให้ภาพมีแสงและเงา ที่น่ามอง เป็นธรรมชาติ และได้อารมณ์กว่า สุดท้ายใช้แอพพลิเคชันช่วยแต่งรูป เนือ่ งจากการทีภ่ าพมีความ สดของสีมากๆ จะช่วยให้ภาพสะดุดตามากกว่าภาพถ่ายสีจดื ชืด ฉะนัน้ ก่อนโพสต์ภาพสินค้าลงในเฟซบุก๊ อินสตาแกรม หรือเว็บไซต์ ของร้าน ควรตรวจเช็กภาพเสียก่อนว่ามีความสดของสีมากน้อย เพียงใด หากภาพมีสีจืด อาจเลือกย้อมสีภาพให้สดขึ้นผ่าน แอพพลิเคชันแต่งภาพทีม่ ใี ห้เลือกโหลดมากมาย เช่น Camera+ แอพฯ แต่งภาพที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ($1.99) ในการดาวน์โหลด แต่มีเอฟเฟ็กต์ส�ำเร็จรูปให้เลือกใช้หลากหลายแนว และ Pixlr Express แอพพลิเคชันแต่งภาพฟรีทเี่ น้นการปรับแต่งภาพให้สว่าง คมชัด และมีสสี นั ซึง่ ภาพทีไ่ ด้จะเหมือนแต่งภาพโดยใช้โปรแกรม Photoshop ในคอมพิวเตอร์เลยทีเดียว

4 รูปโปรไฟล์ที่ร้านค้าควรหลีกเลี่ยง Text : กฤษณา สังข์วงค์

นอกจากเนื้อหาในเพจเฟซบุ๊กของร้านที่จะต้องมีเนื้อหาของสินค้าและเรื่องสาระอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้ว รูปโปรไฟล์เองก็มีความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะหากรูปโปรไฟล์ไม่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ และสื่อสาร กับลูกค้าได้ไม่ชดั เจนว่าพวกเขาก�ำลังช้อปปิง้ อยูใ่ นร้านใด ลูกค้า ก็ย่อมมองผ่านเพจร้านค้านั้นๆ ไป แล้วรูปโปรไฟล์แบบใดบ้าง ที่ไม่ควรน�ำมาใช้งาน

รูปโปรไฟล์ไม่เหมือนกันในทุกโซเชียลมีเดีย

จริงอยู่ว่าหากเป็นเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรืออินสตาแกรม ส่วนตัวไม่จ�ำเป็นต้องใช้รูปโปรไฟล์เหมือนกันก็ได้ แต่นี่คือเพจ ของร้านค้า ดังนั้น ไม่ว่าจะใช้งานสักกี่โซเชียลมีเดียก็จ�ำเป็น ต้องใช้รูปโปรไฟล์เหมือนกัน เพื่อให้ง่ายต่อการจดจ�ำ โดยรูป โปรไฟล์ที่ร้านค้ามักใช้ส่วนใหญ่จะเป็นรูปโลโก้ของแบรนด์ ทั้งนี้ อย่าลืมใช้ชอื่ ร้านเดียวกันด้วย เพราะหากใช้รปู โปรไฟล์เหมือนกัน แต่ใช้ชื่อร้านคนละชื่อ ลูกค้าก็อาจสับสนได้

รูปโปรไฟล์เล็กเกินไป

การใช้รูปโปรไฟล์เล็กๆ จะท�ำให้ลูกค้าดูไม่ออกว่ารูปประจ�ำ ร้านคืออะไร แล้วยิ่งน�ำรูปโลโก้เล็กๆ มาขยายให้เป็นรูปขนาด ใหญ่ ยิง่ ท�ำให้รปู ไม่นา่ มอง เพราะรูปภาพจะแตกและเบลอ ฉะนัน้

การจะเลื อ กรู ป สั ก รู ป มาใช้ จึ ง ควรให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ เรื่ อ ง ขนาดด้วย

ใช้รูปที่ไม่เกี่ยวข้องกับเพจ

สาเหตุที่ท�ำให้เพจของร้านค้ายังไม่มีผู้ติดตามมากนัก ส่วนหนึ่งเกิดจากการน�ำรูปโปรไฟล์ที่ไม่เหมาะสมมาใช้งาน ซึ่งรูปโปรไฟล์เปรียบเหมือนรูปตัวแทนของร้าน เช่นนั้นจึงไม่ควร ใช้รูปใบหน้าเจ้าของเพจหรือรูปอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับร้าน ทั้งนี้ รูปโปรไฟล์ควรได้รับการออกแบบให้ดูโดดเด่น สะดุดตา เพราะ รูปโปรไฟล์เก๋ๆ จะดึงดูดความสนใจให้คนอยากคลิกเข้ามาดูว่า เพจนี้ท�ำอะไร

ใช้รูปซ�้ำเพจอื่น

รูปโปรไฟล์ไม่ควรซ�้ำกับเพจร้านค้าร้านอื่น เพราะจะท�ำให้ ลูกค้าสับสน และเสี่ยงต่อการโดนข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั้น ก่อนจะน�ำรูปมาใช้ตงั้ เป็นรูปโปรไฟล์ควรเช็กให้มนั่ ใจเสียก่อนว่า รูปทีใ่ ช้นนั้ ซ�ำ้ กับคนอืน่ หรือไม่ และควรใส่ลายน�ำ้ ไว้ในรูปด้วยเพือ่ ป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีน�ำรูปภาพของเราไปใช้ต่อด้วย


21

IT etc.

เคล็ดลับมัดใจลูกค้าอี-คอมเมิร์ซด้วยบริการ Text : กองบรรณาธิการ

อันที่จริงไม่ว่าจะท�ำธุรกิจบนออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตาม การบริการลูกค้าคือหัวใจของความส�ำเร็จนอกเหนือจากคุณภาพ สินค้า เพียงแต่ว่าลูกค้าบนออนไลน์นั้นจะไม่ได้พบปะเห็นหน้ากัน โดยตรง การบริการลูกค้าในกลุม่ นีจ้ งึ ต้องมีขนั้ ตอนและรายละเอียด มาก และแม้วา่ ในวันนีจ้ ะเป็นเพียงบริษทั เล็กๆ บนออนไลน์ มีลกู ค้า ไม่มากเท่าไหร่ แต่ลกู ค้าเหล่านัน้ จะท�ำให้คณ ุ เป็นบริษทั ทีใ่ หญ่โตได้ ในอนาคตหากให้บริการทีพ่ วกเขาประทับใจ ซึง่ เว็บไซต์ Desk.com ได้ท�ำการรวบรวมค�ำแนะน�ำในการให้บริการผ่านทางออนไลน์ เอาไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

ความรู้สึกของลูกค้า โดยลูกค้า 78 เปอร์เซ็นต์เชื่อว่าโซเชียลมีเดีย เป็นช่องทางในการบริการลูกค้า ขณะที่ 46 เปอร์เซ็นต์ของลูกค้า ออนไลน์คาดหวังว่าแบรนด์จะบริการลูกค้าผ่านทางเฟซบุ๊ก และ 88 เปอร์เซ็นต์ของลูกค้ามีโอกาสซื้อสินค้าลดลงจากบริษัท ที่ไม่ตอบค�ำถามลูกค้าทางโซเชียลมีเดีย

อย่าลืมติดตามปฏิกิริยาจากลูกค้า

โดยการใช้ชอ่ งทางการสือ่ สารต่างๆ ทีม่ เี พือ่ เป็นการเพิม่ ความสัมพันธ์

หลากหลายช่องทางในการบริการ

โดยจากสถิติระบุว่า ลูกค้า 9 ใน 10 คาดหวังว่าจะมีช่องทาง ในการติดต่อสือ่ สารมากกว่า 1 ช่องทาง เพือ่ เป็นทางเลือกให้กบั พวกเขา ดังนั้น การมีช่องทางที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น อีเมล โซเชียลมีเดีย หรือโทรศัพท์ เป็นต้น ไม่เพียงจะช่วยเพิม่ ความสะดวก ในการติดต่อ หากยังช่วยลดดีกรีความหงุดหงิดหากติดต่อช่องทางใด ช่องทางหนึ่งไม่ได้

ฟังลูกค้าจากโซเชียลมีเดีย

เพราะลูกค้ามีแนวโน้มจะตัดสินใจซื้อสินค้าในแบรนด์ที่แคร์

กับลูกค้า ที่ส�ำคัญยังท�ำให้เกิดความไว้วางใจและน่าเชื่อถืออีกด้วย

สร้างศูนย์บริการลูกค้าบนเว็บไซต์

เพราะ 90 เปอร์เซ็นต์ลูกค้าจะเข้าเว็บไซต์ของบริษัทก่อนที่จะ โทรศัพท์หาหรือส่งอีเมล การสร้างศูนย์บริการลูกค้าบนเว็บไซต์ จะเป็นการช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาข้อสงสัยด้วยตนเองได้ก่อน ในเบื้องต้น

มีการบริการ Online Chat

เนื่องจากการมี Online Chat จะท�ำให้มีทัศนคติด้านบวก ต่อแบรนด์ นอกเหนือจากความสะดวก รวดเร็ว และชัดเจนในการ ตอบปัญหาที่ผู้บริโภคสงสัย

ตอบค�ำถามลูกค้าอย่างรวดเร็ว

เพราะลูกค้ายุคนี้ไม่ค่อยชอบการรอ และการท�ำให้เสียเวลา โดยยืนยันได้จากผลส�ำรวจทีว่ า่ 84 เปอร์เซ็นต์ชอบมากถึงมากทีส่ ดุ ทีจ่ ะได้รบั ค�ำตอบทางโทรศัพท์ภายใน 1 นาที ขณะที่ 53 เปอร์เซ็นต์ มีโอกาสลดลงทีล่ กู ค้าจะซือ้ สินค้าหากได้รบั ค�ำตอบนานเกิน 1 นาที ซึง่ จริงๆ มีชอ่ งทางมากมายทีจ่ ะตอบค�ำถามลูกค้าในเวลาอันรวดเร็ว หากรู้จักใช้ประโยชน์จากทุกช่องทางที่มี

พรอสเพอริ ต ้ ี คอนกรี ต พรอสเพอริตี้ คอนกรีต ใส่ความรู้ นวัตกรรม ความตัง้ ใจ

ใส่ความรู้ นวัตกรรม ความตัง้ ใจ

ด้วยเทคโนโลยีและองค์ความรูใ้ นการก่อสร้าง ถ้าไม่สามารถคอนโทรลได้คุณภาพและเวลาก็จะ ท�ำให้เราแตกต่าง” ท�ำให้ระบบการก่อสร้างแบบก่ออิฐฉาบปูนเป็นหลัง ไม่ได้ตามที่ต้องการ เมื่อ 7 ปีที่แล้วจึงหันมาผลิต แน่นอนว่า การบริหารจัดการดังกล่าวข้างต้น จ�ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน โดยการว่าจ้างผูร้ บั เหมาเปลีย่ นไป ในวันนีค้ อนกรีต คอนกรีตส�ำเร็จรูป โดยเริม่ ต้นกับพาร์ตเนอร์บริษทั ่งธีรยุททเนอร์ ธก็นบ�ำริมาใช้ ห้เาป็งบ้ นประโยชน์ โดยใช้ ส�ำเร็ด้จวรูยเทคโนโลยี ปที่ผลิตจากโรงงาน แล้วยกไปประกอบ บสร้ างบ้านก่อน”ผลิตคอนกรีตส�ำเร็จรูป โดยเริม่ ต้นกับซึพาร์ และองค์ความรู ้ในการก่อสร้าง ท�ำรัให้ ระบบการ ษทั รับใสร้ าน โดยใช้ ให้อใยูห้่ในแผน แต่ไม่ให้น�ำจนเกินไป อยู ใ ่ นแผน แต่ ไ ม่ ใ ห้ น ำ � จนเกิ น ไป เป็ น บ้ า น คอนโดมิ เ นี ย ม ฯลฯ ก� ำ ลั ง เป็ น ที น ่ ย ิ ม อย่ า งไรก็ ต าม นอกจากบริ ษ ั ท ฯ จะรั บ งาน ก่อสร้างแบบก่ออิฐฉาบปูนเป็นหลังโดยการว่าจ้างผูร้ บั เหมาเปลีย่ นไป ก่อน” “สมมุติเราท�ำแบบให้ลูกค้า แต่ก่อนก็ต้องมีคนวิ่งส่งแบบส่งงาน ตเิ ตราท� ำแบบให้ ตอ้ งมีคแต่นเดี๋ยวนีเ้ ราสามารถส่งข้อมูลผ่านมือถือ สะดวกรวดเร็ว ด้ในวั วยวินนีธกี ค้ ารก่ อสร้ เพียงแต่จะท�แล้ ำให้วยกไปประกอบเป็ ผลิตคอนกรีนตส�ำเร็จรูอย่ ปให้ กับบริ ษัทนอกจาก รับสร้างบ้บริานษทั ฯ จะรับ“สมมุ อนกรี ตส�าำงดัเร็งจกล่ รูปาทีวผ่ ลิไม่ตจากโรงงาน างไรก็ ตาม งานผลิ คอนกรี ตส�ำลเร็กู จค้รูาปแต่กอ่ กันก็ นไปมา วิ ง ่ ส่ ง แบบส่ ง งานกั น ไปมา แต่ เ ดี ย ๋ วนี เ ้ ราสามารถ เกิ ด ความรวดเร็ ว หากยั ง ใช้ แ รงงานคนน้ อ ยกว่ า แล้ ว ยั ง มี ง านในอี ก เซกชั น ่ หนึ ง ่ นั น ่ คื อ งานโครงการ บ้าน คอนโดมิเนียม ฯลฯ ก�ำลังเป็นทีน่ ยิ ม ด้วยวิธกี ารก่อสร้างดังกล่าว ให้กบั บริษทั รับสร้างบ้านแล้ว ยังมีงานในอีกเซ็กชัน่ หนึง่ นัน่ คือ งาน และประหยัด บางครั้งงานลูกค้ามีปัญหา เราสามารถให้เอ็นจิเนีย ด้ไม่วเยพียดังแต่ งนั้นจะท� จึงำสามารถลดต้ นทุนและระยะเวลา ต่างๆอยกว่า โครงการต่างๆ ส่งข้อมูลผ่านมือถือ สะดวกรวดเร็วและประหยั ด ายรูปส่งมาให้ดไู ด้ เกิดการเปลีย่ นแปลงอะไรก็สามารถ ให้เกิดความรวดเร็ ว หากยังใช้แรงงานคนน้ ทีอ่ ยูห่ น้างานถ่ บางครั ง ้ งานลู ก ค้ า มี ป ญ ั หา เราสามารถให้ เ อ็ น จิ เ นี ย “ต้ อ งยอมรั บ ว่ า พฤติ ก รรมของคนไทยไม่ ช อบ การก่ อ สร้ า งลงได้ ด้วย ดังนั้น จึงสามารถลดต้นทุนและระยะเวลาการก่อสร้างลงได้ “ต้องยอมรับว่าพฤติกรรมของคนไทยไม่ชอบแบบบ้านซ�ำ้ กัน ดัง ส่งข้อมูลถึงกัร์ นได้เร็ว ซึ่งผมก็มีกฎอยู่ด้วยว่าไม่ให้พนักงานบริษัท ทีอ่ ายูนห่ น้นอกจากจะต้ างานถ่ายรูปส่งอมาให้ บริษทั พรอสเพอริตี้ คอนกรี ง่ ่งในบริ แบบบ้ ีการท� ำงานกั คอนกรีตตจ�ำจ�กัำดกัดเป็นเป็หนึ นหนึ ษัทาผูนซ� ้ผลิ้ำตกัน ดันัง้นนั้นวิธวิีกธารท� ำงานกั บบริบบริ ษัทษรััทบสร้างบ้ งคุมดเรืไู ด้่องเกิดการเปลี เดา ต้ย่ อนแปลง งรู้ ต้องดูขอ้ มูลก่อน ฉะนัน้ ตรงนีเ้ ทคโนโลยีมปี ระโยชน์มาก อะไรก็ ส ามารถส่ ง ข้ อ มู ล ถึ ง กั น ได้ เ ร็ ว ซึ ง ่ ผมก็ ในบริ ษ ท ั ผู ผ ้ ลิ ต คอนกรี ต ส� ำ เร็ จ รู ป ที เ ่ ติ บ โตมาพร้ อ ม รั บ สร้ า งบ้ า น นอกจากจะต้ อ งคุ ม เรื ่ อ งคุ ณ ภาพ คอนกรีตส�ำเร็จรูปที่เติบโตมาพร้อมกับองค์ความรู้และเทคโนโลยี คุณภาพ จ�ำนวนแล้ว ยังต้องท�ำตามความต้องการของบ้านแต่ละ กลับกันก็มยีกังฎมีสิ่งที่ต้องระวังด้วยเพราะบางทีข้อมูลก็ล้นเกินไป จะ ่ด้วงยว่ ไม่ใอห้นกั พนันกเลย งานบริ ษัทเดา ต้ต้อองรู งรู้จ้ ักต้เลื องดู กัสมับยองค์ ้และเทคโนโลยี สมัยใหม่ สามารถ จ�ำนวนแล้ องการของบ้าานหลั น งต่อยู ยง อารมณ์ ใหม่ความรู สามารถพั ฒนาตนเองจนกลายเป็ นผูผ้ ลิตคอนกรี ตส�ำเร็จวรูปยังต้องท� หลัำงตามความต้ ด้วย เราต้องถอดแบบบ้ อหลั ไม่าเหมื ในขณะ อกว่าข้น�อ้ำมูเสีลไหนใช้ ได้ ใช้ไก็ม่มไีปด้ระโยชน์ ด้วย” ซึ่งข้อจ�ำกัดหนึ่ง ข้ อ มู ล ก่ อ น ฉะนั ้ น ตรงนี ้ เ ทคโนโลยี ม ี ป ระโยชน์ พัรายใหญ่ ฒนาตนเองจนกลายเป็ น ผู ผ ้ ลิ ต คอนกรี ต ส� ำ เร็ จ รู ป แต่ ล ะหลั ง ด้ ว ย เราต้ อ งถอดแบบบ้ า นหลั ง ต่ อ หลั ง ของการใช้ โ ทรศั พ ท์ ค ื อ น้อกงไม่ อยากเสียการ เงิน ทมี่ สี นิ ค้าครอบคลุมทุกประเภท โดย ธีรยุทธ เลิศวัฒนารักษ์ เดียวกันการท�ำงานโครงการก็ต้องใช้การบริหารจัดการ โลจิสติกส์ อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลไม่อาจใช้ได้ลูใกนทุ สถานการณ์ มาก บกัน่ตก็้อยงใช้ งั มีสงิ่ ฉะนั ทีต่ อ้ ้นงระวั รายใหญ่ ินค้าบริครอบคลุ มทุกประเภท โดย วกักนารส่ การท� ำงานยงตามล� าโทรศัพงท์น�้ำท�เสีำให้ ยอมโทรศั หากัน ดัซึง่งนัข้้นอ กรรมการผูทจ้ ี่มดั ีสการ ษทั  พรอสเพอริ ตี้ คอนกรี ต จ�ำกัดไม่เล่เหมื าให้อฟนกั งั ว่านเลยที่ดในขณะเดี ี เพราะต้อยงมี งของเรี ำดักลั บงานที เรา งด้วยเพราะบางที โทรศัพท์ซึ่งท�ำให้สค่ามารถฟั ยงไม่อารมณ์ ก็มพีปท์ระโยชน์ ข้ อ มู ล ก็ ล น ้ เกิ น ไป จะต้ อ งรู จ ้ ก ั เลื อ กว่ า ข้ อ มู ล ไหน ธี“เดิ รยุมทท�ธำธุเลิรศกิวัจฒ นารั ก ษ์ กรรมการผู จ ้ ด ั การ บริ ษ ท ั โครงการก็ ต อ ้ งใช้ ก ารบริ ห ารจั ด การ โลจิ ส ติ ก ส์ ท ด ่ ี ี การมี แ พ็ ก เกจของดี แ ทคที ่ ใ ห้ โ ทร.ฟรี ในกลุพ่มท์ เกี่ยวกับคอนกรีต รวมถึงการท�ำเสาเข็ม ซึง่ มองว่าไม่ ไม่ได้ขายเฉพาะคอนกรีตส�ำเร็จรูป แต่ขายโซลูชั่น แผนการ การ จ�ำกัดหนึง่ ของการใช้โทรศัพท์คอื ลูกน้องไม่อยากเสียเงินค่าโทรศั เพราะต้ท�อำให้ งมีการส่ ยงตามล� ดับเพีงานที ได้ โใช้ ไม่กได้ต์ดซ้วึ่งย” พรอสเพอริ ตี้ คอนกรี ต จ�ำกัตดที่ใเล่ช้าคให้ ฟงั ว่้ าเทคโนโลยี “เดิมท�ำ น้อยมาก ด้ว่าจะเลื อกโทร.ฟรีแชทคที ่วงเวลา ท้าทายเพราะเป็ นการผลิ วามรู บริงหของเรี ารจัดการด้ วย ำไม่ ยงแค่่ นั้น ใช้ ในแง่ ปรดั ทุกคนจะมอง ท�ำให้ไม่ยอมโทรศัโดยสามารถดี พท์หากัน ดังนัไซน์ ้น ไการมี แพคเกจของดี ่ให้ อย่ า งไรก็ ต าม การส่ ง ข้ อ มู ล ไม่ อ าจใช้ ไ ด้ ใ นทุ ก ธุความรู รกิจเกี้ในองค์ ่ยวกับกคอนกรี ต รวมถึ ง การท� ำ เสาเข็ ม ต้ อ งใช้ ฉะนั น ้ เราไม่ ไ ด้ ข ายเฉพาะคอนกรี ต ส� ำ เร็ จ รู ป ไหน ก็ ท ำ � ให้ ส ามารถแก้ ป ญ ั หานี ไ ้ ด้ แ ละไม่ พ ลาด รไม่พัฒนา ขณะเดียวกัน ในมุมของการก่อสร้าง ว่าคอนกรีตส�ำเร็จรูปจะเหมือนๆ กัน แต่จริงๆ แก่นที่มาไม่เหมือน โทรฟรีในกลุ่ม โดยสามารถดีไซน์ได้ว่าจะเลือกโทรฟรีช่วงเวลาไหน สถานการณ์ การโทรศักพต์ท์ซในึ่งท�ำให้ก็สทามารถฟั ง การติ ซึอย่ง่ มองว่ ทายเพราะเป็ นการผลิ ใ่ ช้าคงแบบเดิ วาม มแต่ หารจั ดการด้ วย ้ ความตั ดต่อ้ไ”ด้และไม่พลาดการติดต่อ” างบริษาไม่ ัทรัทบา้ สร้ างบ้าน การท� ำงานก่ตอทีสร้ จะมีขายโซลู คุณภาพชั่น แผนการ กัน เราใส่การบริ เรื่องนวั ตกรรม ความรู ้งใจ เข้าไปในโปรดั �ำให้สามารถแก้ ปัญหานี รูดี้ หเทคโนโลยี น ้ อ ยมาก ท� ำ ให้ ค วามรู ้ ใ นองค์ ก ร ไม่ เ พี ย งแค่ น น ้ ั ในแง่ โ ปรดั ก ต์ ซ ง ่ ึ ทุ ก คนจะมองว่ า รือไม่อยู่ที่การควบคุมดูแลหน้างาน ถ้าไม่สามารถคอนโทรลได้ องค์กร สิ่งนี้ท�ำให้เราแตกต่าง” ไม่ ัฒนาและเวลาก็ ขณะเดียจวกัะไม่ น ไในมุ มของการก่ ำเร็จรูปจะเหมื แต่จริงหๆารจั แก่ดนการดังกล่าวข้างต้น จ�ำเป็นต้องใช้ คุณพภาพ ด้ตามที ่ต้องการอสร้ เมื่อาง7 ปีทคอนกรี ี่แล้วจึงหัตนส�มา แน่นอนๆ อนว่กัาน การบริ อย่างบริษทั รับสร้างบ้าน การท�ำงานก่อสร้างแบบเดิม ที่มาไม่เหมือนกันเทคโนโลยี เราใส่เรื่อเงนวั ต กรรม ความรู ข้ามาช่วยสนับสนุน้ ซึ่ง ธีรยุทธ ก็น�ำมาใช้ให้เป็นโยชน์ จะมีคณ ุ ภาพดีหรือไม่อยูท่ กี่ ารควบคุมดูแลหน้างาน ความตั้งใจ เข้าไปในโปรดักต์ ในองค์กร สิ่งนี้


22

Money

สัญญาณเตือนภัยธุรกิจ... เมื่อการเงินมีปัญหา!! Text : กฤษณา

สังข์วงค์

ในขณะที่ธุรกิจก�ำลังไปได้สวย ภัยเงียบทางการเงินอาจเริ่มก่อตัวขึ้น ผู้ประกอบการที่ดูตัวเลขอย่างสม�่ำเสมอ อาจรู้ตัวและหาทางแก้ไขได้ทัน แต่ผู้ประกอบการที่อาจสนุกกับงานขายหน้าบ้านจนลืมมองตัวเลขหลังบ้าน คงต้องเครียดกันยกใหญ่ ดังนั้น เพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขให้ทันเวลา เรามาดูไปพร้อมๆ กันดีกว่าว่า สัญญาณอะไรบ้างที่บ่งบอกว่า ธุรกิจก�ำลังเกิดปัญหาทางการเงิน สัญญาณเตือน ฉะนัน้ เพือ่ ไม่ให้ธรุ กิจต้องประสบปัญหาทางการเงิน ผูป้ ระกอบการ สาเหตุที่ท�ำให้เกิดปัญหา 1. เร่งท�ำก�ำไรมากเกินไป เพราะหวังให้ธุรกิจได้ก�ำไรมากที่สุด จึงต้องเร่งหาวิธีการเพิ่มยอดขายให้ได้โดยเร็ว เช่น การท�ำ 1. คุณภาพสินค้าและบริการลดลง เมือ่ คุณภาพของสินค้า และ เท่าที่จะท�ำได้ ผู้ประกอบการจึงเร่งลงทุนด้วยวิธีการต่างๆ จน ลืมคิดไปว่าทุกการลงทุนนั้นมีความเสี่ยง เพราะหากเลือกลงทุน ผิดวิธี ปัญหาทางการเงินแวะมาทักทายแน่นอน ฉะนั้นเพื่อไม่ให้ เกิดปัญหาทางการเงิน ผู้ประกอบการจึงควรคิดไตร่ตรองให้ รอบคอบก่อนลงทุนทุกครัง้ และไม่ควรลงทุนตามกระแสนิยมจน ลืมนึกถึงความเป็นไปได้

2. ก�ำไรขั้นต้นลดต�่ำ ก�ำไรจะเป็นตัวใช้วัดความสามารถในการ จัดการค่าใช้จ่ายของธุรกิจ ซึ่งหากธุรกิจมีอัตราก�ำไรขั้นต้นที่สูง นั่นแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการท�ำก�ำไรของธุรกิจเป็นไป ในทิศทางที่ดี แต่หากเมื่อใดที่อัตราก�ำไรขั้นต้นของธุรกิจต�่ำลง นั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าธุรกิจก�ำลังประสบปัญหาทางการเงิน 3. ยอดขายนิ่งหรือลดลง ไม่ว่าจะเลือกท�ำการตลาดด้วยวิธีใด ยอดขายของธุรกิจก็ไม่เพิ่มขึ้น หน�ำซ�้ำยังลดลงจนน่าเป็นห่วง

ประชาสัมพันธ์ การจัดโปรโมชั่นพิเศษ หรือการจัดกิจกรรมให้ ลูกค้าได้ร่วมสนุก

4. อัตราการเติบโตของยอดขายลดลง แม้ยอดขายจะเพิ่มขึ้น

แต่ก็ชะล่าใจไม่ได้ เพราะผู้ประกอบการต้องคอยเช็กอัตราการ เติบโตของยอดขายด้วยว่าโตขึ้นกว่าปีที่ผ่านมามากน้อยเพียงใด โดยสัญญาณเตือนว่าธุรกิจก�ำลังประสบปัญหาทางการเงินจะดังขึน้ ก็ต่อเมื่ออัตราการเติบโตของยอดขายโตน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

5. ธุรกิจได้ก�ำไร แต่กระแสเงินสดติดลบ ไม่ว่าจะธุรกิจใดก็เกิด

กรณีที่ธุรกิจได้ก�ำไร แต่กระแสเงินสดกลับไม่เพิ่มได้ โดยสาเหตุ ที่ท�ำให้เกิดปัญหานี้ คือ การขาดคนที่มีความเข้าใจด้านการเงิน มาช่วยวิเคราะห์ตวั เลขทางการเงินของธุรกิจ จึงท�ำให้ผปู้ ระกอบการ ขาดการเตรี ย มพร้ อ มในการรั บ มื อ กั บ ปั ญ หาสภาพคล่ อ ง ทางการเงิน

บริการลดลง ลูกค้าก็เริ่มเทใจไปให้สินค้าและบริการแบรนด์อื่น ที่มีคุณภาพตรงตามที่ต้องการ ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องให้ ความส�ำคัญในเรื่องนี้ โดยรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการ ให้คงที่และหมั่นพัฒนาคุณภาพอยู่เสมอ

2. สภาพแวดล้อมบริษัทไม่ดี ความสะอาดของบริษัท รวมทั้ง

สิ่งแวดล้อมรอบๆ บริษัทเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะหาก ลูกค้าพบว่าห้องน�้ำของบริษัทไม่สะอาด บริษัทเต็มไปด้วยขยะ รับรองว่าการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการในครั้งต่อไปของพวก เขาลดลงแน่นอน

3. การรีวิวสินค้า ลูกค้าหลายรายตัดสินใจซื้อสินค้าหลังจาก อ่านรีวิวสินค้าจากผู้ใช้สินค้าจริง แต่หากลูกค้ารู้ว่ารีวิวสินค้า ที่ตนได้อ่านนั้นเป็นข้อมูลเท็จ พวกเขาย่อมรู้สึกไม่ประทับใจ และอาจถึงขั้นเกลียดแบรนด์นั้นๆ จนไม่คิดอุดหนุนอีกต่อไป

ถอดรหัส “สลัดมันฝรั่ง” จาก 10 ดอลลาร์ฯ ถึง 50,000 ดอลลาร์ฯ

Zack Danger Brown ต้องการระดมทุนผ่าน Kickstarter เพื่อท�ำ “สลัดมันฝรั่ง” โดยเขา ต้องการเงินทุนเพียง 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่านั้น ทว่า 30 วันต่อมา เขาได้รับการสนับสนุนถึง 55,492 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินไทยกว่า 1.5 ล้านบาท ท�ำไมคนเกือบ 7,000 คนถึงพร้อมใจกันยอมให้เงินสนับสนุนการท�ำสลัดมันฝรั่ง ทั้งๆ ที่ Brown เองก็ระบุชัดเจนว่า เขาท�ำเพื่อรับประทานเอง และยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะท�ำออกมา ในรูปแบบใดด้วยซ�้ำ สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเพราะความฟลุกหรือโชคช่วย แต่มาจากไอเดียและความต่างที่สร้าง แรงจูงใจ และความน่าสนใจให้กับผู้สนับสนุน การน�ำเสนอโปรเจ็กต์ของเขา Brown ไม่ได้เน้นเรื่องเงินที่เขาต้องการมากนัก แต่จะใช้วิธี สร้างสัมพันธ์กับผู้ชมด้วยวิดีโอ และท�ำให้ไม่รู้สึกว่าเป็นการขอเงิน แต่ท�ำให้ผู้สนับสนุนรับรู้ถึง ความพึงพอใจและความส�ำเร็จเมือ่ พวกเขาได้สมั ผัสกับผลิตภัณฑ์สดุ ท้ายทีพ่ วกเขาช่วยกันสร้าง ขึ้นมา นอกจากนี้ ข้อเสนอที่เขาน�ำเสนอกับผู้สนับสนุนเรียบง่ายแต่มีความคิดสร้างสรรค์ Brown น�ำเสนอสิทธิประโยชน์หรือสิง่ ของตอบแทนทีผ่ รู้ ว่ มสนับสนุนจะได้รบั ในระดับต่างๆ ในรูปแบบ

ที่แปลกแหวกแนวไม่ซ�้ำใคร ทั้งที่บางอย่างจะดูไร้สาระ แต่ผู้คนกลับชอบ และรู้สึกสนุกไป กับมัน เช่น หากสนับสนุน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือมากกว่านี้ เขาจะตะโกนชื่อคุณระหว่างท�ำสลัดมันฝรั่ง 2 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือมากกว่านี้จะได้รูปถ่ายระหว่างที่เขาท�ำสลัด 3 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือมากกว่านี้จะได้รับประทานสลัด 1 ค�ำ 5 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือมากกว่านี้จะมีโอกาสได้เลือกส่วนผสมในสลัดมันฝรั่ง 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือมากกว่านี้จะได้แฮงก์เอาต์กับเขาในครัว ฯลฯ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สนับสนุนจ�ำนวนกว่า 5,000 คนที่ให้ทุนเขาถึง 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ และสุดท้ายคือค�ำว่า “ขอบคุณ” Brown รักษาความสัมพันธ์กับผู้สนับสนุนและติดตามเขา ด้วยวิดีโอขอบคุณ นั่นเพราะเขารู้ดีว่าผู้สนับสนุนสนใจและอยากรู้ว่าเงินที่พวกเขาให้ถูกน�ำไป ใช้ท�ำอะไรบ้าง และบางครั้งความแปลกใหม่อาจสร้างรายได้ให้คุณอย่างที่คิดไม่ถึง


SS009001MG

TRIM_260x172.5

26-01-58

คลังสมองของธุรกิจเอสเอ็มอี ต้องที่ เส้นทางของเซียนกับรายการ

บทความข่าวสารมากกว่า 3,000 ชิ้น และเพิ่มขึ้นทุกวัน อัดแน่นด้วยสาระ ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ

ใหม่ สด ทันกระแส น�ำไปใช้ ได้จริง

ออกอากาศทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไป

ทาง Nation TV (Digital Ch.22) และช่อง 32 ส�ำหรับระบบดาวเทียมเคเบิ้ลทีวี และทางทรูวิชั่น

ไอเดียเด็ดๆ ในการท�ำธุรกิจ ไขข้อข้องใจ ทุกปัญหาในช่วง “คุยกับเซียน”

ติดตามและชมรายการย้อนหลังได้ทาง

การท�ำธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ ในต่างประเทศ กับช่วง “BIZ IDEA”

พิมพ์คำ� ว่า “เซียนธุรกิจ”

สัมผัสอาเซียนในแบบ 360 ํ ช่วง “SME อาเซียน”


24

Inspired me

คุณแม่

คุณพ่อ “คุณพ่อไม่ชอบสอนด้วยค�ำพูด หากแต่จะสอน ผ่านการกระท�ำมากกว่า ซึ่งจากการกระท�ำต่างๆ ของคุณพ่อสอนให้ก้อยรู้ถึงแง่มุมในการใช้ชีวิต คือ เราต้องคิดดี ท�ำดี และเป็นผู้ให้ ส่วนเรื่องการ ท�ำธุรกิจ เวลาคุณพ่อเข้าโรงไม้ ก้อยก็จะไปด้วย ไปนั่งเล่นแถวนั้น ไปดูเขาท�ำงาน ในวัยเด็กเราไม่รู้ เรือ่ งหรอกว่าเขาท�ำอะไรกันหรือเครือ่ งจักรทีเ่ ห็นต้อง ใช้งานอย่างไร แต่เมื่อโตขึ้น ความคุ้นเคยในวัยเด็ก มันเป็นจุดเชือ่ มต่อให้เราเข้าใจ และคุน้ เคยกับเครือ่ งจักร เหล่านั้นได้เร็วกว่าคนอื่น ทั้งยังได้ซึมซับเทคนิค วิธีการต่างๆ ในการท�ำธุรกิจมาจากคุณพ่อด้วย”

The background of “plearnwan” ก้อย-ภัทรา สหวัฒน์ Text :

กฤษณา สังข์วงค์

“คุณแม่จะสอนเรือ่ งความมีระเบียบ ความมีแบบแผน วิธีการตัดสินใจ และการใช้ชีวิต ซึ่งก้อยต้องขอบคุณ คุณแม่มากที่ตัดสินใจส่งก้อยไปเรียนที่อเมริกา เพราะ จากการตัดสินใจของคุณแม่ในครัง้ นัน้ มันได้เปลีย่ นชีวติ ก้อยไปมาก ก้อยได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเอง ต้องท�ำอะไรเอง ทุกอย่าง อยู่กับตัวเองมากขึ้น จึงมีเวลาท�ำความเข้าใจ กับชีวติ ว่าต้องการอะไร มีความอดทนมากขึน้ เวลาเจอ ปัญหาก็ต้องแก้ด้วยตัวเอง ลองผิดลองถูกไปเรื่อย จนกว่าจะเจอทางออก ซึง่ ท�ำให้เรากลายเป็นคนคิดเป็น และจากสิ่งเหล่านี้มันท�ำให้เรามีทักษะการเอาตัวรอด ดีกว่าเพื่อนๆ ที่ไม่เคยได้ใช้ชีวิตแบบเรา”

เบื้องหลังความส�ำเร็จของหลายๆ ธุรกิจ ส่วนหนึ่งมาจากการมีแรงผลักที่ดี ซึ่งก็เหมือนกับ ก้อย-ภัทรา สหวัฒน์ ผู้ก่อตั้งเพลินวาน หัวหิน แหล่งท่องเที่ยวที่จ�ำลองภาพวันเก่าๆ ให้คนรุ่นใหม่ ได้ซึมซับบรรยากาศ โดยนอกจากความรู้ ความสามารถในการท�ำธุรกิจแล้ว ยังมีแรงผลัก ชั้นดีที่ท�ำให้ก้อยพาเพลินวาน หัวหิน เดินมาถึงค�ำว่าประสบความส�ำเร็จ

เพลินวาน หัวหิน

คุณยาย “ตอนเด็กๆ ทุกซัมเมอร์คุณแม่จะส่งก้อยไปอยู่กับ คุณยายที่อัมพวา ซึ่งตอนนั้นเรารู้สึกว่าที่นี่สนุกดี มีอะไร ให้ท�ำเยอะ อย่างเราได้พายเรือ ได้เดินเล่นที่ตลาดน�้ำ ได้ไปวัดท�ำบุญ และช่วยคุณยายท�ำกับข้าว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ท�ำให้ก้อยได้ซึมซับการใช้ชีวิตตามวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ของชาวบ้านแถบนั้น แม้ตอนเด็กจะแค่รู้สึกสนุก แต่เมื่อ โตขึ้น เราก็อดคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆ ของยุคนั้นไม่ได้ อย่างงานวัด ปัจจุบันก็พอมีบ้าง แต่มันดูน่ากลัวมากกว่า สนุก อีกทั้งเด็กสมัยนี้ก็แทบจะไม่เคยไปงานวัดด้วยซ�ำ้ ดั ง นั้ น เราจึ ง อยากปลุ ก บรรยากาศเก่ า ๆ ในสมั ย ที่ ก ้ อ ยเป็ น เด็ ก ให้ ตื่ น ขึ้ น มาอี ก ครั้ ง จึ ง ตั ด สิ น ใจท� ำ เพลินวาน หัวหินขึ้น และคุณยายก็เป็นแรงบันดาลใจ หลักๆ ของที่นี่”

Shinyokohama Ramen Museum ประเทศญี่ปุ่น “ก้อยชอบประเทศญี่ปุ่นเพราะมีอะไรน่าสนใจเยอะ เวลาไปเที่ยวญี่ปุ่น ก็จะได้แรงบันดาลใจ ได้ไอเดียใหม่ๆ กลับมาเสมอ อย่างราเมน มิวเซียมนี้ เรียกว่าเป็นจุดก�ำเนิดของเพลินวาน หัวหินเลยก็ว่าได้ เพราะราเมน มิวเซียม เป็นมิวเซียมทีร่ วมราเมนของเมืองต่างๆ ไว้ด้วยกัน ทัง้ ยังมีนาฬิกาทีเ่ ดินย้อน เข็มนาฬิกา มีเสียงระเบิด และเสียงหวอ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวว่า ราเมนใน ประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ราเมน มิวเซียมเหมือน มาปลดล็อกให้รู้ว่า ธุรกิจบางอย่างสามารถแตกฟอร์มไปท�ำอะไรได้อีก หลายอย่าง เราจึงเอาไอเดียนี้ กลับมาท�ำเพลินวาน หัวหิน สถานที่ท่องเที่ยว ที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปในบรรยากาศเก่าๆ ของวันวานผ่านอาหารการกิน การแต่งกาย รวมทั้งการตกแต่งของสถานที่”

“เพลินวาน หัวหิน ก้อยท�ำมันขึ้นด้วยใจ ท�ำแบบใสซื่อ อยากท�ำก็ลงมือท�ำ ตอนนั้นไม่คิดถึงเรื่องธุรกิจด้วยซ�้ำ ในช่วงแรกๆ ทีเ่ พลินวาน หัวหินเปิด เราอยากให้ทกุ คนทีม่ า เพลินวานซึมซับบรรยากาศทีด่ สู มจริงทีส่ ดุ เราจึงให้พนักงาน ชงกาแฟแบบแก้วต่อแก้ว วันนั้นต้องชง 300 แก้ว พวกเขา ก็ท�ำไม่ทัน ท�ำไม่ไหวเลยขอลาออกไป แถมช่วงนั้นยังโดน คนท�ำเสื้อเพลินวานปลอมขึ้นมาแข่ง โดนลูกน้องขโมยเงิน ตอนนั้นมีสารพัดปัญหาเข้ามาแต่ไม่รู้สึกท้อ เพราะรู้ว่า ต้นเหตุของปัญหาคืออะไรก็ตามไปแก้ตรงนั้น ซึ่งส่วนใหญ่ จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองทั้งหมด เพราะติดนิสัยจากครั้งที่ ไปอยู่อเมริกา การท�ำเพลินวาน หัวหินมันท�ำให้ก้อยได้รู้ว่า จริงๆ แล้วลูกค้าไม่รู้หรอกว่าพวกเขาต้องการอะไร พอมี เทรนด์ใหม่ๆ มาพวกเขาก็วงิ่ ตามเทรนด์นนั้ ไป การท�ำธุรกิจ เพื่อเอาใจลูกค้านั้นมันเหนื่อย ดังนั้น เราต้องท�ำธุรกิจ ทีเ่ ราชอบ แล้วกลุม่ คนทีช่ อบในธุรกิจของเราจะวิง่ มาหาเอง”


25

Health HEALTHY BODY HAPPY MIND

สร้างสุขด้วยวิธีง่ายๆ Text : Morning

ไขข้อข้องใจในการ

กินคลีน Text :

น�้ำค้าง

ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาหารเพื่อสุขภาพอย่างหนึ่งที่ก�ำลังอยู่ในกระแสขณะนี้คือ Clean Food/Clean Diet หรืออาหารคลีน ซึ่งก่อนหน้านั้นจะเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ออกก�ำลังกายโดยเฉพาะคนเล่นเวท แต่ช่วงหลัง ได้ขยายฐานไปยังกลุ่มรักสุขภาพและคนที่ต้องการลดน�้ำหนัก ความที่อาหารแบบนี้เพิ่งเป็นที่รู้จัก หลายคนอาจเกิดข้อสงสัยอาหารคลีนหรือการกินคลีนแท้จริงแล้วเป็นอย่างไร มาดูกนั ว่าค�ำถามทีพ่ บบ่อยๆ เกี่ยวกับอาหารคลีนมีอะไรบ้าง

การกินคลีนคืออะไร

หลักๆ คือการเลือกรับประทานอาหารทีด่ ที สี่ ดุ เป็นมิตรต่อสุขภาพทีส่ ดุ และหลีกเลีย่ งอาหารขยะ รวมถึง อาหารแปรรูปทั้งหลาย ในอีกค�ำจ�ำกัดความหนึ่งการกินคลีนยังหมายถึงการพิถีพิถันในการเลือกอาหาร เช่น ผัก ผลไม้ไร้สารพิษ เนื้อสัตว์ที่มาจากฟาร์มออร์แกนิกปลอดฮอร์โมน สารเร่งโตหรือยาปฏิชีวนะ และการปรุงอาหารคลีนจะใช้เครือ่ งปรุงน้อยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นได้เพือ่ ให้ได้รสธรรมชาติทแี่ ท้จริงของอาหาร

การกินคลีนคือการลดความอ้วนใช่หรือไม่

ไม่จ�ำเป็นเสมอไป แต่เนื่องจากอาหารคลีนโดยมากประกอบด้วยผักผลไม้เป็นหลัก เน้นโปรตีนดีจาก ถั่ว เนื้อปลา และอกไก่ ซึ่งมีไขมันน้อย และกรรมวิธีในการปรุงให้สุกเป็นการย่าง การนึ่ง และผัดแบบใช้ น�้ำมันน้อยที่สุด จึงท�ำให้เป็นอาหารที่มีแคลอรีต�่ำ ยิ่งเมื่อรับประทานกับข้าวกล้องที่มีไฟเบอร์สูง จะท�ำให้ อยู่ท้อง พลังงานส่วนเกินลดลง ผลพลอยได้คือ น�้ำหนักลดลงตาม

ต้องล้างพิษก่อนกินคลีนไหม

การกิน Raw Food (อาหารที่ไม่ผ่านการปรุง เช่น ผัก ผลไม้สด) หรือน�้ำผลไม้ช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วย เชือ่ ว่าเพือ่ เป็นการล้างพิษ หรือ Detox ร่างกายก่อนการกินคลีนไม่ใช่เรือ่ งจ�ำเป็น หากจะเริม่ กินคลีนก็เริม่ ได้ เลยทันที หลักการดีท็อกซ์ร่างกายคือการรับอาหารดีๆ เข้าไปอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเอาสิ่งไม่ดีออกไป อาหารคลีนก็จัดอยู่ในหมวดอาหารดีท็อกซ์ได้

อาหารคลีนมีเนื้อสัตว์หรือไม่

แล้วแต่กรณี อาหารคลีนไม่ได้หา้ มเรือ่ งเนือ้ สัตว์เหมือนอาหารมังสวิรตั ิ แต่คนทีก่ นิ คลีนจะเลีย่ งเนือ้ สัตว์ ที่มีไขมันอิ่มตัวสูงอย่างเนื้อหมู เนื้อวัว แล้วเลือกปลา หรือเนื้อไก่ส่วนอก และอาหารทะเล เช่น กุ้ง ปู ที่มี ไขมันน้อยกว่า ส�ำหรับคนที่ไม่เน้นเนื้อสัตว์ก็จะสรรหาโปรตีนจากถั่วและพืชทดแทน รวมถึงไข่ไก่ ไข่เป็ด ที่เป็นโปรตีนคุณภาพ

คุ้มค่าแก่การกินคลีนไหม

อาหารคลีนอาจมีราคาสูงกว่าอาหารทั่วไปเพราะต้องมีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี และเสียเวลา ในการปรุง แต่นี่คือการลงทุนเพื่อสุขภาพที่ดี สรุปแล้วการกินคลีนคือการกินอาหารเพื่อสุขภาพในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งระดับของความคลีนอาจลดหลั่น กันไปขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่ใช้ อาหารที่มีส่วนผสมเกิน 5 อย่างขึ้นไปมักไม่ถือเป็นอาหารคลีน ลองเริ่มรับประทานสัปดาห์ละวันก่อนก็ได้ แล้วค่อยเพิ่มจ�ำนวนวัน ปฏิบัติให้สม�่ำเสมอจะน�ำมาซึ่งความ เคยชิน

Dew

รู้ยัง ความสุขนั้นสร้างเองได้ และนิยาม “ความสุข” ของแต่ละคน ก็ไม่เหมือนกัน ในมุมมองของผู้เขียนคนที่มีความสุขคือคนที่สบายใจ การสร้างความสุขเป็นเรื่องปัจเจกชน และวิธีการก็แตกต่างกันไป วันนี้มีวิธีสร้างความสุขแบบง่ายๆ มาน�ำเสนอ

อยู่กับคนที่ท�ำให้เรายิ้มได้

ผลวิจัยระบุถ้าเราแวดล้อมไปด้วยคนที่มีความสุขหรือมองโลก ในแง่บวก เราจะพลอยได้รับความสุขไปด้วย

มีสิ่งยึดเหนี่ยว

มองหาสิ่งที่เราเชื่อมั่นและศรัทธา มันจะเป็นเหมือนประภาคาร อันเป็นที่หมายน�ำทางให้เรือเดินทางสู่เป้าหมายอย่างถูกทิศ หากใช้ ตัวเองเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ก็จะท�ำให้เราเห็นคุณค่าตัวเอง

เปิดโอกาสรับสิ่งดีๆ เข้ามา

มีเวลาก็ทบทวนเรือ่ งราวในชีวติ อันไหนไม่เวิรก์ ก็จดจ�ำไว้เป็นบทเรียน และทดลองท�ำอะไรใหม่ๆ แม้จะเป็นสิง่ เล็กน้อยแต่มนั อาจน�ำไปสูผ่ ลลัพธ์ อันยิ่งใหญ่

มีความหวังเสมอ

หลายคนไม่อยากตั้งความหวังเพราะกลัวผิดหวัง แต่ความหวังเป็น แรงจูงใจ (Motivation) ที่ท�ำให้เราฝ่าฟันสู่จุดหมายได้

ท�ำในสิ่งที่รัก

หากพูดถึงเรื่องงาน ยิ่งได้ท�ำงานที่ชอบมากเท่าไร เราแทบจะไม่รู้สึก ว่ามันเป็นงาน แต่จะกลายเป็นสิ่งที่น�ำความสุขมาให้

ท�ำอะไรเพื่อคนอื่นดูบ้าง

การท�ำความดีหรือแบ่งปันน�ำ้ ใจให้กบั เพือ่ นร่วมโลกไม่วา่ จะเป็นมนุษย์ หรือสัตว์ แม้ไม่มีใครรับรู้แต่ก็ท�ำให้อิ่มเอิบใจ

ฟังเสียงหัวใจตัวเอง

คุณเท่านัน้ ทีร่ วู้ า่ ลึกๆ แล้วต้องการอะไร หากสับสนในชีวติ ลองค้นหา หัวใจตัวเองให้เจอ แล้วเดินตามความต้องการของตัวเอง บางทีอาจท�ำให้ ชีวิตรื่นรมย์ขึ้น

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

แม้การเปลีย่ นแปลงนัน้ จะท�ำให้รสู้ กึ แย่ แต่เราต้องปรับทัศนคติ ท�ำใจ ยอมรับ และเตรียมแผนรับมือกับมัน หรือไม่ก็คิดบวก มองหาด้านดี ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น

ลดการคาดหวัง

โดยเฉพาะกับคนรอบข้าง หลายคนหวังจะให้คนทั้งโลกเข้าใจตัวเอง เมื่อไม่เป็นอย่างที่คิดก็แปรเป็นความรู้สึกผิดหวังไปจนถึงกราดเกรี้ยว เหวีย่ งวีน เอาใจเขาใส่ใจเรา จะได้เข้าใจคนอืน่ และพึง่ ตัวเองให้มากขึน้ มีค�ำกล่าวที่ว่า ความสุขอยู่ที่ความพอใจ คนจ�ำนวนมากแสวงหา ความสุข แต่หลายคนสร้างมันขึน้ มา ลองเลือกดูวา่ คุณอยากเป็นแบบไหน


26

Lifestyle DECORATION

นั่งเพลินๆ กับหนังสือเล่มโปรดที่

Candide Books & Café Text : กฤษณา

สังข์วงค์ / Photo : กฤษฎา ศิลปไชย

คลองสาน หยุดทุกวันจันทร์ 0-2861-0967 CandideBooks

คงจะดีไม่น้อย หากได้จิบเครื่องดื่มร้อนๆ สักแก้ว ขณะนั่งอ่านหนังสือเล่มโปรดในร้านหนังสือเล็กๆ ที่คนไม่พลุกพล่านนัก ครั้นอยากพักสายตาก็เพียงมองออกนอกตัวร้านจะเห็นต้นไม้ใหญ่และสนามหญ้า สีเขียว แม้กรุงเทพฯ จะหนาแน่นไปด้วยผูค้ นและตึกรามบ้านช่อง แต่ใครจะเชือ่ ว่าในย่านคลองสานจะมีแหล่ง ชิลล์เอาต์ที่เงียบสงบ และร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่และสนามหญ้าอย่าง The Jam Factory โครงการติดพื้นที่ ริมแม่น�้ำเจ้าพระยาของสถาปนิกชื่อดัง ด้วง-ดวงฤทธิ์ บุนนาค ที่ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ อย่างทีห่ าไม่ได้ในตัวเมือง และภายในโครงการยังมี Candide Books & Café ร้านหนังสืออิสระร้านเล็กๆ ซ่อนตัวอยู่ Candide Books & Café นอกจากจะมัดใจหนอนหนังสือด้วยหนังสือประเภทวรรณกรรมทีห่ าซือ้ ไม่ได้ ง่ายๆ ตามร้านหนังสือทั่วไปแล้ว บรรยากาศและการตกแต่งร้านยังเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ท�ำให้ใครหลายคน ยากที่จะปฏิเสธการมาเยือนร้านหนังสือเล็กๆ ร้านนี้ เพราะ Candide Books & Café ตั้งอยู่ในโรงงาน เก่าที่ถูกน�ำมาปรับปรุงใหม่ แต่ยังคงโครงสร้างเดิมของตัวอาคารไว้ ส�ำหรับการตกแต่งเน้นไปทางสไตล์ Loft ที่โชว์ให้เห็นโครงสร้างของหลังคา และคุมโทนสีร้านให้ดูดิบ เท่ ด้วยสีด�ำ สีเทา และสีน�้ำตาล แต่ เพราะโครงสร้างเก่าโรงงานมีเพดานสูง และมีผนังกระจกท�ำหน้าที่รับแสงธรรมชาติ และสามารถมองเห็น ต้นไม้ใหญ่และสนามหญ้าสีเขียวได้ถนัดตา จึงท�ำให้ร้านดูไม่อึดอัด มืดทึบ ส่วนทีม่ าของชือ่ ร้าน แป๊ด-ดวง ฤทัย เอสะนาชาตัง เจ้าของร้าน บอกกับเราว่า Candide เป็นชื่อของนวนิยายแนวปรัชญาเสียดสีสังคม ที่แต่งโดย วอลแตร์ ซึ่งเป็นนวนิยายเรื่องโปรดของเธอนั่นเอง หลังจากใช้เวลายืนเลือกหนังสืออยู่นานสองนาน ครั้นได้เล่มที่ถูกใจแล้ว เหล่าหนอนหนังสือต่างเลือก นั่งอ่านหนังสือไปพร้อมกับการจิบชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มแก้วโปรดจากร้าน Li-Bra-Ry At Candide ที่ตั้งอยู่ข้างๆ โดยเหตุผลที่ด้วงเลือกตั้งร้านหนังสือคู่กับร้านกาแฟเป็นเพราะธุรกิจทั้งสองตัวนี้เป็นธุรกิจ ที่เกื้อหนุนกัน อีกทั้งยังเป็นไลฟ์สไตล์ที่คู่กัน สังเกตได้จากเวลาที่คนเรานั่งอ่านหนังสือก็มักมีกาแฟ หรือเครื่องดื่มแก้วโปรดวางไว้ข้างตัวเสมอ ซึ่งหากเลือกเปิดร้านหนังสือไว้เดี่ยวๆ คนที่มาก็ต้องตั้งใจ มาซื้อหนังสือจริงๆ และเมื่อได้หนังสือที่ต้องการก็เดินทางกลับ และหากเปิดร้านกาแฟเพียงร้านเดียว The Jam Factory ก็จะมีเพียงร้านกาแฟธรรมดาๆ ที่ไม่โดดเด่นอะไร Candide Books & Café นอกจากจะมีโซน Indoor ให้นั่งอ่านหนังสือกันเพลินๆ แล้ว โซน Outdoor นอกร้าน ยังเป็นอีกหนึง่ พืน้ ทีท่ คี่ นนิยมหยิบหนังสือเล่มโปรดออกมานัง่ อ่านกัน นัน่ เพราะร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ และลมเย็นๆ ที่พัดผ่านตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ ส�ำหรับผู้ที่อยากมาเดินเลือกซื้อหนังสือหรืออยากมาเดินเล่น ในโครงการ The Jam Factory แนะน�ำให้ลองมาทั้งช่วงเวลากลางวันและเย็น เพราะคุณจะได้สัมผัส บรรยากาศที่น่าประทับใจต่างกัน


27 SHOPPING

Text : กฤษณา

สังข์วงค์ / Photo : กฤษฎา ศิลปไชย

EAT / DRINK / TRAVEL

Text : กฤษณา

สังข์วงค์

Bike Inn Café ปั่นจักรยานมาเหนื่อยๆ แวะ เติมพลังด้วยขนมปังปิง้ และเครือ่ งดืม่ เย็นๆ ที่ Bike Inn Café คาเฟ่ ของเหล่านักปั่นและผู้หลงใหล ในความเข้มข้นของชาเขียว ความ หอมกรุ่นของกาแฟ และความ อร่อยของ Bawiry Toast ที่แต่งหน้าด้วยวิปครีม และผลไม้สดอย่างกีวี แอปเปิ้ล และกล้วยหอม พร้อมราดน�้ำผึ้งและซอสช็อกโกแลตเพิ่มรสชาติ หวานหอม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เปิดบริการทุกวัน 10.00-22.00 น. 08-3082-0890 bikeinncafe

จะซื้อ ดอกไม้ ก็ต ้ องไป

la ferme

ปากคลองตลาด

ร้านอาหารฝรั่งเศสกลางเมือง พั ท ยาที่ ใ ห้ ค วามรู ้ สึ ก หรู ห รา มีระดับ ด้วยการตกแต่งในสไตล์ Brasserie Restaurant ทีเ่ น้นใช้โทน สีเข้มเป็นหลัก ส่วนเมนูยอดฮิตทีม่ า เป็นต้องสั่งคือ ไก่ย่างลาเฟรม ที่เลือกใช้ไก่ที่เลี้ยงแบบออร์แกนิกฟาร์มมาย่าง และข้าวซอยไก่ที่มีรสชาติ เป็นเอกลักษณ์และอร่อยเด็ดด้วยพริกแกงสูตรพิเศษที่เชฟของทางร้าน คิดขึ้นเอง

ไม่ใช่แค่วันวาเลนไทน์เท่านั้นที่ดอกไม้ใน “ปากคลองตลาด” จะ ขายดิบขายดี หากแต่ในวันธรรมดา ผู้คนก็นิยมมาซื้อดอกไม้กันที่นี่ นั่นเพราะความสด ความหลากหลาย และราคาของดอกไม้ที่ถูกกว่า ร้านขายดอกไม้ในย่านอื่น ปากคลองตลาด ได้ชอื่ ว่าเป็นตลาดดอกไม้ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ของกรุงเทพฯ และยังถูกจัดให้ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกอีกด้วย ดังนัน้ จึงไม่นา่ แปลกใจ ทีจ่ ะได้เห็นภาพความวุน่ วายของผูค้ นและความจอแจของรถเข็นอันเป็น เสน่ห์ของที่นี่ นอกเหนือจากดอกไม้นานาพันธุ์ทมี่ าจากทัว่ ทุกสารทิศแล้ว ทีส่ �ำคัญ ปากคลองตลาดยังเป็นแหล่งรวมดอกไม้ที่ไม่เคยหลับใหล เปิดต้อนรับ ผู้มาเยือนทั้งวันทั้งคืน โดยตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยดอกไม้ ทั้งร้าน ขายดอกดาวเรืองทีม่ ดี อกดาวเรืองวางอยูเ่ ต็มร้านจนแทบมองไม่เห็นคน ขาย ถัดมาอีกนิดเป็นร้านขายดอกมะลิ ดอกรัก ธูปเทียน และพวงมาลัย หลากสีที่เห็นต้องหยุดยืนดูอยู่นานว่าในพวงมาลัยหนึ่งพวงนั้นมีดอกไม้ อะไรบ้าง ครั้นเดินข้ามมาอีกฝั่งของตลาดจะเจอร้านขายกล้วยไม้ ดอกมัม ทานตะวัน และกุหลาบที่ส่งกลิ่นหอมตลอดทาง นอกจาก ดอกไม้สดและของตกแต่งแจกันหรือช่อดอกไม้อย่างใบสน ใบเฟิร์น และกิง่ ไม้แห้งแล้ว ปากคลองตลาดยังเป็นแหล่งรวมร้านจัดดอกไม้ชอื่ ดัง หลายร้ า นให้ ไ ด้ เ ลื อ กใช้ บ ริ ก ารอย่ า งร้ า น Close2Flower และร้านนภสรที่เปิดมานานกว่า 20 ปี และมีรูปแบบการจัดช่อดอกไม้ ที่ไม่เหมือนใคร

เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เปิดบริการทุกวัน 11.00-23.30 น. 0-3842-1707 lafermepattaya www.lafermepattaya.com

aoTearoa resort aoTearoa รีสอร์ตไซส์มนิ บิ น อ�ำเภอสวนผึง้ แห่งนีม้ หี อ้ งพักเพียง 5 ห้องเท่านัน้ โดยคอนเซ็ปต์หลัก ในการตกแต่งเป็นสไตล์ Industrial Loft แบ่งเป็น 2 โซนหลักคือ โซนปูนเปลือย จุดเด่นอยู่ตรง ห้องน�ำ้ ของห้องพักทีม่ ขี นาดใหญ่ และโซน Garage Life ห้องใต้หลังคาสไตล์อเมริกนั ห้องพักทีใ่ ครหลายๆ คน อยากลองนอนเท่ๆ สักคืน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 08-0440-8444

เขตพระนคร เปิดบริการทุกวัน

RELAX

Text : กฤษณา

aoTearoaresort

www.aotearoaresort.com

สังข์วงค์

Barry X Ball : Portraits and Photos

Vie spa

นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกในเอเชียของศิลปินอเมริกัน ชื่อดัง Barry X Ball กับการจัดแสดงผลงานประติมากรรม หินโอนิกซ์ “Matthew Barney Dual Portrait” และคอลเลกชัน่ ภาพถ่ายบันทึกผลงานชิ้นส�ำคัญของ Ball ที่จัดแสดง ในปราสาทและวังต่างๆ ในอิตาลี เช่น the Ca’ Rezzonico ใน Venice และ the Palazzo Mansi ใน Lucca พิเศษสุดพบกับศิลปิน Barry X Ball ได้ในงาน Closing Party ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 ณ 100 ต้นสน แกลเลอรี

Vie Spa สปาบนโรงแรมหรู ใจกลางเมื อ งที่ พ ร้ อ มละลาย ความเครียดทีค่ ณ ุ สะสมมาทัง้ สัปดาห์ ให้หมดไปด้วยเทคนิคการนวดแบบ Vie Balancing ซึ่งเป็นการนวด ที่ ผ สมผสานศาสตร์ ก ารนวด แบบไทย จีน และฝรั่งเศสไว้อย่าง ลงตัว อีกทั้งยังมีการนวดเพื่อผ่อนคลายด้วยน�้ำมันหอมระเหย นวด Shiatsu และนวด กดจุดแบบไทยที่ช่วยบรรเทาความตึงเครียดได้เป็นอย่างดี

ซ.ต้นสน ระยะเวลาการจัดนิทรรศการ 15 ม.ค.-29 มี.ค. 2558

Vie Bangkok Hotel ถ.พญาไท

0-2684-1527

www.100tonsongallery.com

0-2309-3939

www.viehotelbangkok.com


28

Travel

เพชรบุรี

เชิงช่างที่ ยั งเปี ่ย มลมหายใจ Text, Photo : ฐากูร

โกมารกุล ณ นคร


29

ในเมืองเก่าแก่ที่ตกทอดความงดงามไว้ในเรื่องราวของศิลปกรรม หลายคนมักพาตัวเองไปอยู่ในเมืองชายทะเลอย่างเพชรบุรี กลางเมืองที่หล่อหลอมตัวเองมาด้วยประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมสั่งสม ท่ามกลางคืนวันเปลี่ยนผ่าน ใครสักคนอาจไม่ได้รู้สึกว่าอะไรๆ ในบ้านเรือนของเขาเปลี่ยนไปเท่าไรนัก มันยังฝังแน่นอยู่ในเนื้องานและแววตาของช่างโบราณ ที่ตกทอดงานช่างสกุลเพชรบุรีไว้อย่างหลากหลาย

บางคราวอยู่ในลวดลายปูนปั้นและงานสลักไม้แสนคร�่ำคร่าในวัดโบราณ ขณะบางคราวก็อยู่ ในสร้อยทองเส้นเล็กๆ หรือกระทั่งจมอยู่ในรสหวานละมุนของขนมไทยโบราณ ราวภาพใหญ่ที่ประกอบกันขึ้นด้วยจิ๊กซอว์ชิ้นเล็ก งดงาม และเปี่ยมความหมาย ทว่าก็แสนเป็นตัวของตัวเองเมื่อแยกย่อยออกมาเพื่อท�ำความรู้จักเชิงช่างแต่ละด้านของพวกเขา แดดสายทาบลงบนหน้าบัน วัดมหาธาตุวรวิหาร สีสันและลวดลายอันอ่อนช้อยของปูนปั้นประดับ อาคารอาจท�ำให้ใครสักคนเป็นผู้หลงใหลในลวดลาย ตามฐานเจดีย์ไล่เลยไปถึงยอดปรางค์สีขาว รวมไปถึงงานปั้นที่เรียงรายอยู่ตามฐานพระพุทธรูป ในวิหาร หลายชิ้นตกทอดความเก่าแก่อยู่ในสีซีดจาง ขณะที่บางมุมก็สะท้อนเหตุการณ์การเมือง บางช่วงไว้อย่างน่าตื่นตา ไม่แตกต่างกับที่ วัดเขาบันไดอิฐ ลายปูนปั้นที่หน้าจั่วแสนอ่อนช้อยตั้งแต่ต้นไปจนถึงส่วนปลาย ที่สะบัดราวไฟลุกโชน งานปูนปั้นตกทอดความเก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ของช่างเมืองเพชรมาเนิ่นนาน จนมีค�ำกล่าวที่ว่า เพชรบุรีคืออยุธยาที่ยังมีชีวิต ด้วยเพราะความวิจิตรที่ตกทอดอยู่ตามวัดวาอารามไม่ได้มอดไหม้ไปกับ สงคราม ตั้งแต่อยุธยาเป็นราชธานีสืบต่อจนถึงรัตนโกสินทร์ เรียกกันว่าเมืองนีไ้ ม่เคยร้างผูอ้ ยู่ ในฐานะเมืองท่าบนเส้นทางการค้าข้ามคาบสมุทร เพชรบุรีจึงรุ่งเรืองและมั่งคั่ง เต็มไปด้วยความ เก่าแก่ในศิลปกรรม วัดต่างๆ ล้วนได้รับการทะนุบ�ำรุงและสร้างขึ้นมากในสมัยอยุธยาตอนปลาย ที่ วัดคันธารราษฎร์ ตระการตาด้วยงานปั้นอันเป็นเอกของครูพิณ อินฟ้าแสง ช่างปั้นเก่าแก่ ของเมืองเพชร วัดพระทรง ที่โดดเด่นด้วยงานช่างของส�ำนักตัวเอง ตามซุ้มมณฑปล้วนละเอียดอ่อน ซ่อนเรื่องราวรามเกียรติ์ไว้อย่างเพลินตา ขณะที่วัดร้างอย่าง วัดไผ่ล้อม งานปูนปั้นบนผนังด้านหลัง พระประธานอันเป็นงานเมืองเพชรแท้ๆ จากอดีตที่ยังคงหลงเหลืออยู่จากสมัยอยุธยา ชั้นเชิงของช่าง ในการใช้เกรียงปาดไปมา เมื่อต้องแสงบ่าย ภาพปูนปั้นเรื่องพระพุทธบาทลังกาก็กลับเกิดแสงเงา ลดหลั่นชวนหลงใหล ว่ากันว่า สิ่งที่ท�ำให้งานปูนปั้นของช่างเมืองเพชรแตกต่างกับที่อื่นนั้นคือปูน ปูนต�ำเมืองเต็มไปด้วย เคล็ดลับทัง้ เรือ่ งส่วนผสมและความละเอียดอ่อน นอกจากปูนขาว ทรายละเอียด กาวหนัง กระดาษฟาง แล้ว น�้ำตาลโตนดอันขึ้นชื่อของเมืองเพชร ยังถือเป็นหนึ่งใน “เคล็ดลับ” ที่หากไม่เรียนกันจริงๆ แล้ว ครูจะไม่มีวันบอก เคล็ดอีกหลายอย่างนี่เองที่ท�ำให้ “ปูนเพชร” มีทั้งความคงทน เหนียว และยืดหยุ่น เป็นพิเศษเวลาที่ต้องแก้ไข งานช่างเมืองเพชรบุรีไม่ได้ตกสะท้อนแค่เรื่องของปูนปั้น ตามส่วนประกอบของวัดยังมีลมหายใจ และชีวิตของช่างไม้วนเวียนอยู่ ลวดลายคันทวยหน้าตั๊กแตนของศาลาการเปรียญ และบานประตูสลักเสลาลายก้านขดถี่ยิบ ของวัดใหญ่สุวรรณาราม งานไม้ของช่างเมืองเพชรที่ประดับอยู่ตามธรรมาสน์ วัดชีว์ประเสริฐ ฝีมือ ช่างเล้ง เชยสุวรรณ ที่กล่าวกันว่าประชันกันกับธรรมาสน์ วัดเกาะแก้วสุทธาราม ฝีมือช่างกลิ้ง อยู่โปร่ง อันเป็นฝีมือช่างไม้ชั้นเลิศในสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งทั้งคู่ต่างก็เป็นศิษย์ส�ำนักช่างวัดเกาะเช่นเดียวกัน งานแกะไม้ของช่างเมืองเพชรเก่าแก่มาพอๆ กับงานปูนปัน้ คงทนคูก่ บั วัดและประวัตศิ าสตร์บา้ นเมือง ที่ส�ำคัญ สะท้อนเอกลักษณ์และพัฒนาการของช่างเมืองเพชรที่คนรุ่นหลังเรียกกันว่า “ช่างเทวดา” มาแสนเนิ่นนาน ว่ากันว่านอกจากการสลักลวดลาย ช่างไม้โบราณนั้นต้องอ่านทั้งวรรณกรรมร้อยกรองโบราณอย่าง รามเกียรติ์ ขุนช้างขุนแผน ผ่านการบวชเรียนเพื่อเข้าใจพระพุทธศาสนาอันเป็นเหมือนหัวใจของงาน ช่างไม้ ลายไม้สกุลช่างเมืองเพชรโดดเด่นตรงความลึก ซ้อนทับกันอย่างมีมิติ


30

หากงานปูนเป็นเหมือนทัพหน้าของงานช่างเมืองเพชรที่ดึงให้คนทึ่งในหัวใจของช่าง พบเห็นความ อลังการอันอ่อนช้อย งานไม้ก็เป็นเหมือนกองก�ำลังเสริมที่ลงลึกในรายละเอียด ใส่ใจกับส่วนเล็ก ส่วนน้อย และต้องใช้พื้นที่หัวใจอีกมากมายเพื่อเก็บความรื่นรมย์ที่ช่างได้ทุ่มเทเอาไว้ เป็นมิติที่ร้อยโยงทั้งชีวิตและผืนแผ่นดินเข้าด้วยกันผ่านสิ่งที่เรียกว่าลวดลาย ไม่เพียงผู้ชายที่สะท้อนงานช่างเมืองเพชร แต่ช่างทองเก่าแก่สักคนกลับกลายเป็นหญิงชรา วันธรรมดาบนถนนพาณิชย์เจริญยามปลายบ่ายดูเงียบเชียบ เรือนแถวไม้เก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่หันหลังชนแม่น�้ำเพชรบุรีหับประตูไว้สนิท มีบางหลังที่ชีวิตข้างในกอดเก็บความสงบไว้ในบรรยากาศ ทึมๆ ของห้องไม้ คล้ายไม่ได้ใส่ใจกับภาพข้างนอก ชุมชนช่างทองโบราณของเพชรบุรีเคยหนาแน่นอยู่บริเวณต้นถนนพาณิชย์เจริญ ที่บ้านท่าราบแห่งนี้ เรียกกันว่าคนในสามสี่ตระกูลอย่าง สุวรรณช่าง ทองสัมฤทธิ์ ชูบดินทร์ ต่างก็มีสว่ นท�ำให้งานเครือ่ งทอง ของเมืองเพชรบุรีมีคุณค่าทางศิลปะ มีเอกลักษณ์อันเฉพาะตัวจนได้รับการยกย่องว่าเป็นสกุลช่างทอง สายหนึ่งในงานช่างเมืองเพชร การสั่งสมของงานช่างทองเมืองเพชรนั้นย้อนไปได้ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ว่ากันว่า หลวงพ่อ ฤทธิ์ วัดพลับพลาชัย ที่เป็นศิษย์เอกของท่านขรัวอินโข่ง พระศิลปินช่างเขียนส�ำคัญ ได้เป็นผู้สืบทอด งานช่างเขียนมาและตกทอดสู่ครูหวน ตาลวันนา ช่างทองรุ่นแรกๆ ของเมืองเพชร ซึ่งงานช่างนั้น ถ้าเขียนลายเป็นเสียอย่างแล้ว จะไปหยิบจับงานด้านอื่นๆ ได้แทบทุกอย่าง ตระกูลอย่างสุวรรณช่างและทองสัมฤทธิต์ า่ งก็สบื ทอดงานช่างทองอันละเอียดอ่อนมายาวนาน ใครต่อใคร มาถึงเมืองเพชรก็ต้องนึกถึงแหวน สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ที่ชัดเด่นด้วยลวดลายและรูปแบบเฉพาะ งานช่างทองส่วนใหญ่สืบต่อกันมาในมือผู้หญิง ด้วยเป็นงานที่ละเอียดอ่อน ใช้เวลาและขนาดหัวใจ ทีใ่ หญ่กว่าชิน้ งานหลายเท่าตัว เมือ่ ผ่านกาลเวลา กลับกลายเป็นว่า บางตระกูลไม่ได้มผี สู้ บื ทอดงานช่างนี้ อย่างต่อเนื่อง

งานทองแต่เดิมเป็นงานช่างที่ส่งต่อกันในครอบครัว เป็นสมบัติที่คนนอกตระกูลไม่มีโอกาส ได้สัมผัส ในอดีตช่างผู้ชายทุกคนมีพื้นฐานทางด้านการเขียนลาย ช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7 ความหลากหลายของลวดลายและแบบทองจึงมีมากมาย ต่อมาในระยะหลังที่งานนอกบ้านเริ่ม ท�ำให้ผู้ชายต้องออกจากบ้าน อย่างรับราชการ ผู้หญิงจึงเป็นฝ่ายรับงานช่างเหล่านี้มาสานต่อและตกทอดต่อกันรุ่นต่อรุ่น เช่นนั้นเอง ในระยะหลังๆ ช่างทองเมืองเพชรจึงเป็นผู้หญิงมากกว่า ชิ้นงานที่โดดเด่นของเมืองเพชรมีหลายอย่าง ตั้งแต่งานชิ้นใหญ่อย่างสร้อยเสา ที่ตัวสร้อย สามารถขดม้วนได้ราวเส้นเชือก และงานชิ้นเล็กอื่นๆ อย่างจี้ประดับพลอยหลากสี ปะวะหล�่ำ กระดุม ลูกสน เต่าร้าง ทั้งรูปแบบและลวดลายถือเป็นเสน่ห์ของทองเมืองเพชร วันทั้งวันข้างนอกถนนผ่านไปอย่างซ�้ำๆ ใครๆ ที่มาเยือนห้องแถวบนถนนพาณิชย์เจริญ อาจได้พบกับป้าเนื่อง แฝงสีค�ำ ช่างทองคนท้ายๆ ของเมืองเพชร ที่เรื่องราวหน้าโต๊ะท�ำทอง ที่คล้ายโลกจริงที่แกหวงแหนคงทน มันคือโลกใบเล็กที่หล่อหลอมช่างสักคนขึ้นมา เก่าแก่ และเปี่ยมค่ายามใครสักคนพาตัวเอง มารู้จักโลกอีกใบที่ซุกซ่อนอยู่ในความเปลี่ยนแปลง กลางเมืองที่หล่อหลอมตัวเองมาด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เช่น เพชรบุรี ท่ามกลาง คืนวันเปลี่ยนผ่าน กับโลกแห่งลวดลายและเชิงช่าง ใครสักคนอาจไม่ได้รู้สึกว่าอะไรๆ เปลี่ยนไป เท่าไรนัก ตราบเท่าที่ผู้คนที่ยืนอยู่ที่นั่นยังมีแววตาและลมหายใจประเภทเดียวกัน

HOW TO GET THERE

ตัง้ ต้นกันทีก่ ลางเมืองเพชรบุรี เดินดูงานปูนปัน้ ชัน้ ครูกนั ทีว่ ดั มหาธาตุ วรวิหาร ที่นี่เด่นด้วยงานปั้นอันเก่าแก่และงานปูนปั้นล้อการเมือง ของช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ ต่อด้วยไปชมงานปูนปั้นที่หน้าบัน วัดคันธารราษฎร์ ห้ามพลาดงานไม้แกะที่บานประตูวัดพลับพลาชัย ที่อยู่ใกล้กัน ซึ่งเป็นงานปลายสมัยอยุธยาชิ้นเยี่ยม สายหน่อยออกไปดูงานไม้ที่ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม อย่าพลาดดาวเพดานและงานจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ ลวดลายทองที่เสาถือว่าเป็นเอก จากนั้นไปที่วัดสนามพราหมณ์ ชมลายปูนปั้นหน้าบัน และชมธรรมาสน์ฝีมือช่างเล้ง เชยสุวรรณ ที่วัดชีว์ประเสริฐ บ่ายๆ มาเที่ยวชมงานไม้ตามศาลาท่าน�้ำ หน้าบัน และดาวเพดาน ที่ วั ด เกาะแก้ ว สุ ท ธาราม จากนั้ น เดิ น เข้ า สู ่ ถ นนพาณิ ช ย์ เ จริ ญ แวะบ้านป้าเนือ่ ง แฝงสีคำ� ช่างท�ำทองโบราณ หากอยากดูงานช่างทองจีน บนถนนเดียวกันมีร้านเจ๊จูที่ท�ำงานทองทั้งแบบเก่าและแบบร่วมสมัย WHERE TO EAT

เมืองเพชรบุรีมีของกินอร่อยๆ ให้เลือกชิมตลอดการเดินเที่ยว ที่ข้าง วัดมหาธาตุ ถัดมาสักสามช่วงตึก มีกว๋ ยเตีย๋ วเนือ้ ร้านเจ๊กอ้าและก๋วยเตีย๋ ว ปลาอร่อยถัดไปอีกสองห้อง กลางวันลองไปชิมขนมจีนทอดมัน ร้านทอดมัน บขส. เชิงเขาวัง แวะซื้อเต้าหู้นมสดติดมากินเล่น หรือร้อนๆ ลองไปชิมลอดช่องน�ำ้ ตาลข้นนายกี๋ (เจ้าเก่า) ถนนราชด�ำเนิน ตรงข้ามโรงเรียนอรุณประดิษฐ์


นิตยสาร SME Startup หาขุนพลเสริมทัพ aCCOuNt ExECutivE 3 ต�าแหน่ง

รายละเอียดของงาน • ดูแลรับผิดชอบเกีย่ วกับงานขายสือ่ โฆษณา คุณสมบัติ • เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี • สามารถท�างานภายใต้แรงกดดันได้ • วุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรี หรือสาขา • มีความขยัน กระตือรือร้น ทีเ่ กีย่ วข้อง • สามารถสือ่ สารภาษาอังกฤษได้ • มีรถยนต์สว่ นตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีทกั ษะการเจรจาต่อรอง บุคลิกภาพดี คุณสมบัตเิ ด่น • มีประสบการณ์ดา้ นการขายโฆษณาสือ่ สิง่ พิมพ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กองบรรณาธิการ 3 ต�าแหน่ง

รายละเอียดงาน • วางแผน น�าเสนอเรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจ เพือ่ ถ่ายทอดลงในหนังสือ คุณสมบัติ • เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี • รักการอ่าน • มีความละเอียดรอบคอบ • ชอบขวนขวายข้อมูล และแรงบันดาลใจ • มีทกั ษะในการใช้ภาษาและการเขียน • รักการถ่ายทอดเรือ่ งราว • มีทกั ษะด้านภาษาอังกฤษ • ชอบการเล่าเรือ่ ง • มีความสามารถในการจัดการ และวางแผนการท�างาน • มีความรับผิดชอบท�างานตามที่ ได้รบั มอบหมาย

ติดต่อส่งประวัติได้ที่ supanaey@hotmail.com 0-2270-1123-4 ต่อ 409 คุณสุชนั ษา บริษทั เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด 100/6 ซอยอารียส์ มั พันธ์ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


32

Society

ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์

ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์

วว.จับมือ กยศ.ปั้นนักธุรกิจใหม่ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่า วว. จับมือ กองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดย ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการ กยศ. จัดท�ำโครงการ “คืนความสุขให้คนไทย กยศ.ปั้นนักธุรกิจใหม่ด้วยงานวิจัย” เพื่อเปิดโอกาสผู้กู้ยืม เงิน กยศ. ต่อยอดความฝันมีธรุ กิจเป็นของตนเอง ด้วยการน�ำ ผลงานวิจัยจาก วว. ไปพัฒนาต่อยอดในการเพิ่มมูลค่า ทางการตลาด และจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยกู้ กยศ.ทั้งหมด สามารถเข้าอบรมความรู้ การเขียนแผนธุรกิจ และการลงทุน การศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง การเรียนรูเ้ ทคโนโลยี ตามความสนใจ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ กยศ. www.studentloan.or.th หรื อ สอบถามเพิ่ ม เติ ม ที่ 0-2610-4888

เอสเอ็มอีแบงก์ หนุนเงินทุนผู้ประกอบการ สุพจน์ อาวาส กรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) มอบสินเชื่อรายย่อยสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ ตลาดประตูนำ�้ ขอนแก่น เพือ่ สนับสนุนเงินทุนในการต่อยอด ธุรกิจ และเสริมสภาพคล่องให้มีเงินทุนหมุนเวียนขยาย กิจการ

กสิ กรไทยลุ ยช่วย SME

พัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกร ไทย สายงานธุรกิจลูกค้าผูป้ ระกอบการ เผยผลการด�ำเนิน งานปี 2557 มียอดสินเชื่อ SME รวม 568,000 ล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อน 9.7 เปอร์เซ็นต์ สะท้อนว่า SME ไทย ยังเติบโตได้แม้ตอ้ งเจอวิกฤตเศรษฐกิจฝืดเคือง โดยเฉพาะ ต่างจังหวัดเติบโตถึง 20 เปอร์เซ็นต์ พร้อมตั้งเป้าหมาย ปี 2558 มียอดสินเชื่อ SME รวม 612,000 ล้านบาท โต 7.7 เปอร์เซ็นต์ และรักษา NPL ให้ลดลงอยูท่ ี่ 2.39 เปอร์เซ็นต์ พร้อมชูกลยุทธ์ดแู ลลูกค้าอย่างครบวงจร เพิม่ ประสิทธิภาพ การท�ำงาน และเน้นสร้างความสุขในการท�ำงานเพือ่ รักษา พนักงาน

ทีเอ็มบี ทัช โมไบล์แอพพลิเคชัน ตอบโจทย์ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

ทรู ไอดีซี ตอกย�้ำผู้น�ำดาต้าเซ็นเตอร์

ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) โดย บุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดตัวทีเอ็มบี ทัช โมไบล์แอพพลิเคชันใหม่ ที่ช่วยให้ลูกค้าจัดการเงินง่าย... แค่ “ทัช” โดยลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากบริการด้าน ธุรกรรมการเงินที่มีประสิทธิภาพ ง่าย สะดวก ปลอดภัย และ มีคุณภาพ ที่ส�ำคัญสามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริง ของลูกค้าในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จ�ำกัด ประกาศ จับมือผูใ้ ห้บริการคลาวด์ระดับโลก เช่น กูเกิล ไมโครซอฟท์ และ อเมซอน เว็บ เซอร์วสิ เซส เพือ่ ยกระดับบริการคลาวด์ เต็มรูปแบบ และมุ่งสู่ผู้ให้บริการคลาวด์อันดับ 1 ในไทย พร้อมชูกลยุทธ์ One Stop Shop เจาะกลุ่มลูกค้า SME และองค์กรธุรกิจ และสยายปีกรุกตลาดอาเซียน ทัง้ อินโดนีเชีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และเมียนมาร์ นอกจากนี้ ยังผนึก ก�ำลังกับ Switch ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ระดับโลกจาก สหรัฐอเมริกา เตรียมสร้างศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่ “SuperNap” มาตรฐานระดับโลก


33

อาทิตย์ วุฒิคะโร

สิระ หล่อทรัพย์

กสอ.สนับสนุนอุตสาหกรรมความงาม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เดินเครื่องยกระดับผู้ประกอบการเครื่องส�ำอาง โดยดึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมตัว จัดตั้งคลัสเตอร์เครื่องส�ำอางในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยจะเป็นการรวมกันของ 3 ภาคี ได้แก่ กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม เครือ่ งส�ำอางไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง และผูป้ ระกอบการซัพพลายเออร์เครือ่ งส�ำอาง เพือ่ ช่วยผลักดันให้ตลาดเครือ่ งส�ำอาง ทั้งกลุ่ม SME และโอท็อปให้สามารถเติบโตรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้ อาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริม อุตสาหกรรม เปิดเผยด้วยว่า ธุรกิจเครื่องส�ำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมีมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจกว่า 2.1 แสนล้านบาท ขณะที่ สิระ หล่อทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรอนสัน แอนด์ จาคอบส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ผู้น�ำเข้าวัตถุดิบส�ำหรับ การผลิตเครื่องส�ำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ กล่าวว่า เทรนด์ที่ผู้บริโภคก�ำลังให้ความสนใจในปัจจุบัน คือ ผลิตภัณฑ์จาก ธรรมชาติ (Natural Product) โดยเฉพาะพืช

ชนาพัฒน์ ดึงนักออกแบบโลก ร่วมสะท้อนแนวคิด สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ โดยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันฯ เชิญ เอ๊บ โรเจอร์ส (Ab Rogers) ดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกจาก ประเทศอังกฤษ หัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน จากมหาวิทยาลัยศิลปะ ประจ�ำกรุงลอนดอน Royal College of Art (RCA) มาร่วมสะท้อนแนวคิดในโครงการ CIDI Designer Talk Series เพื่อหวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ ที่อยู่ในแวดวงการออกแบบได้พัฒนาตนเองสู่ระดับโลก

สต๊อกเรดาร์ จาก AIS The StartUp เข้าตานักลงทุน เอไอเอส โดย ปรัธนา ลีลพนัง รองกรรมการผู้อ�ำนวยการสายงานการตลาด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับ ธีระชาติ ก่อตระกูล ผู้พัฒนาแอพพลิเคชัน StockRadars แอพฯ ส�ำหรับวิเคราะห์หุ้นฝีมือ คนไทยจากโครงการ AIS The StartUp ที่ประสบความส�ำเร็จเตะตา VC ชื่อดังอย่าง ไซเบอร์เอเจนท์ เวนเจอร์ส ประเทศญี่ปุ่น และอีสท์เวนเจอร์ ประเทศสิงคโปร์-ญี่ปุ่น ที่ส่งผู้บริหาร ธนฉัตร ตั้งศรีวงศ์ มาร่วมเปิดตัวความร่วมมือเพื่อขยายตลาดทุนสู่ ตลาดโลก อ�ำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนได้ส่องหุ้นง่ายๆ เพียงปลายนิ้วบนมือถือ

4 องค์กรคุณภาพคว้ารางวัล TQC สมภพ อมาตยกุล ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.สันติ กนกธนาพร ผู้อ�ำนวยการสถาบัน เพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และ ดร.เอมอมร ค�ำนุช ผูอ้ ำ� นวยการ ส�ำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารจาก 4 องค์กรคุณภาพที่ได้รับรางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศ 2557 (Thailand Quality Class-TQC) ได้แก่ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ำกัด ธุรกิจ 7-eleven บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด บริษัท ปตท. สผ.สยาม จ�ำกัด และสายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย


34

The Guest

ดีไซน์...ดีอย่างไร ทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริษทั New Arriva จ�ำกัด เจ้าของแบรนด์ Qualy

อย่างที่ทราบกันดีว่า การจะพัฒนาสินค้าขึ้นมาสักชิ้น โดยหลักพื้นฐานทางการตลาดจะต้อง เริ่มจากความต้องการ (Need Want and Demand) ซึ่งความต้องการดังกล่าวส�ำหรับแบรนด์ Qualy จะมีเรือ่ งของ “อารมณ์” เข้ามาผสมรวมอยูด่ ว้ ย และด้วยอารมณ์ทวี่ า่ นีท้ ำ� ให้เกิดความอยากได้ อยากมี หรือพูดง่ายๆ คือเกิดกิเลสจนยอมจ่ายเงินมากกว่าทั่วไปนั่นเอง ดังนัน้ ในมุมนีถ้ า้ ผูป้ ระกอบการสามารถพัฒนาสินค้าทีน่ อกจากจะออกแบบให้สามารถใช้งานได้ จริงแล้ว ยังเน้นดีไซน์เข้าไปด้วย การขายสินค้าชิ้นนั้นก็จะเหมือนกับการขายกิเลสความชอบ โดยลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปอาจจะมีหลายเหตุผลประกอบกัน ไม่ใช่แค่การใช้งานอย่างเดียว หรือความ สวยงามอย่างเดียว ดังนั้น งานดีไซน์ที่คนทั่วไปมักจะมองว่าเป็นงานที่ฟุ่มเฟือย ถ้าสามารถใช้ ประโยชน์ได้ลูกค้าก็ยอมจ่ายเงินได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม งานดีไซน์ส�ำหรับเมืองไทยอาจจะมีข้อจ�ำกัดอยู่บ้าง ดังจะเห็นได้จากช่วงห่าง ของราคาระหว่างสินค้าที่มีดีไซน์กับสินค้าที่ไม่มีดีไซน์จะกว้างค่อนข้างมาก ซึ่งจะแตกต่างจากงาน ดีไซน์ของต่างประเทศ ที่งานดีไซน์จะเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจ�ำวัน สินค้าแทบทุกชิ้นจะเป็นงาน ดีไซน์ จึงท�ำให้ไม่มีช่องว่างของราคาดังกล่าว

ถามว่าแล้วจะพัฒนาสินค้ามีดีไซน์อย่างไรจึงจะตอบโจทย์ตลาด

ขอยกตัวอย่าง วิธีการของ Qualy ซึ่งเนื่องจากเราใช้ระบบตัวแทนจ�ำหน่ายในต่างประเทศ ในทุกปีเราจะเชิญผู้แทนจ�ำหน่ายเหล่านั้นมาเมืองไทย และจะมีการประชุมร่วมกันว่า ฤดูกาลหน้า ต้องการสินค้าอะไรบ้าง แบบไหน ซึ่งก็จะมีหลายหมวดหลายโปรดักต์ ไม่ว่าจะเป็นของใช้ส่วนตัว เครื่องเขียน ของแต่งบ้าน ฯลฯ เป็นการน�ำเสนอความเห็นของผู้ขายในต่างประเทศ ซึ่งจะท�ำให้เรา ได้ข้อมูลจ�ำนวนหนึ่ง ขณะเดียวกันเราก็มีทีมการตลาด ซึ่งจะมีฐานข้อมูลอยู่แล้วว่าสินค้าตัวไหน ที่ขายดี ตัวไหนที่ขายไม่ดี เราก็จะเอาข้อมูลจากทั้ง 2 ฝั่งมารวมกัน ดังนั้น จึงเป็นการท�ำตามความ ต้องการของลูกค้า เสมือนเป็นอาหารตามสั่ง แต่แน่นอน เราขายสินค้าไปหลายประเทศ ฉะนั้นจึงมีความต้องการจาก 10-20 ประเทศที่จะมา ให้ดไี ซน์ เราจึงต้องคิดคอนเซ็ปต์กอ่ น แล้วดูดว้ ยว่าตลาดมีอะไรอยูบ่ า้ ง อย่างตลาดประเทศในยุโรป จะมีการแข่งขันกันสูง สินค้าของแต่ละแบรนด์จะมีเอกลักษณ์มาก ฉะนั้นเราเองก็ต้องไม่เหมือนใคร จึงต้องมีธีม มีคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นก่อน มองดูคู่แข่งขัน นอกจากนี้ ยังต้องระมัดระวัง เรือ่ งวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกันของแต่ละประเทศ ลูกค้าบางประเทศอยากได้ แต่ไม่ได้ใช้หรือไม่สามารถ ขายได้ทุกประเทศ เช่น ขนาดของถังขยะแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกัน เราต้องออกแบบสินค้า ที่สามารถขายได้ในทุกๆ ที่ เพราะการขึ้นแม่พิมพ์แต่ละครั้งมีค่าใช้จ่าย การที่จะผลิตสินค้าจึงท�ำ แล้วต้องมีความคุ้มค่าด้วย ขณะเดียวกันในแง่การท�ำตลาด โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะเลือกไปออกงานแฟร์ ซึ่งมีข้อดี คือ ได้พบปะกับลูกค้า เป็นการไปดูตลาดก่อน ดูว่าสินค้าเราเหมาะกับตลาดนั้นหรือเปล่า เช่น งาน miniature คนท�ำของชิ้นเล็กๆ เป็นชุดหาบขนมไทย การจะท�ำเพื่อไปขายฝรั่งซึ่งเขาไม่เข้าใจ วัฒนธรรมเราก็อาจจะท�ำให้ขายไม่ได้ ตรงนี้ถ้าปรับเป็นซานตาคลอสกับรถลากอาจจะท�ำให้ขาย ง่ายกว่า เป็นต้น การออกงานแฟร์ จึงเป็นการลดความเสี่ยง ซึ่งมีผู้ประกอบการหลายคนที่ดีไซน์เก่ง แต่ขายไม่เป็น ฉะนัน้ จึงเป็นการดีทไี่ ด้ลองไปดูระบบการขายว่าเป็นอย่างไร ซือ้ วอลุม่ ขนาดไหน ควรสร้าง แบรนด์หรือไม่ ซึ่งก็จะมีสินค้าหลายอย่างสร้างแบรนด์ได้ แต่บางอย่างไม่จ�ำเป็นต้องสร้างแบรนด์ ก็มี ที่ส�ำคัญคือต้องรู้ตัวเองด้วยว่าเก่งหรือถนัดด้านไหน ถ้าใช้มีดก็ใช้มีด ถ้าใช้ปืนเก่งก็ใช้ปืน


Profile for SME Startup

SME Startup February 2015  

SME Startup February 2015  

Advertisement