Page 1

ZDRAVÍ HEALTH

KRÁSA BEAUTY

ENERGIE ENERGY

VITALITA

VITALITY

CESTOVÁNÍ

ŽIVOTNÍ STYL

TRAVEL

LIFESTYLE

®

02/2010 • 89 Kč • 3,89 € www.wellnessbook.eu

Zlepšete si angličtinu! Improve your English!

FREKVENCE VAŠICH SMYSLOVÝCH POŽITKŮ A HARMONIE FREQUENCY OF YOUR SENSUAL DELIGHT AND HARMONY

Revoluční

MAMOGuRteAčnFoIEst

mýty a skMOGRAPHY

HUBNUTÍ

Revolutionaryy WEIGHT reduction

MAM

myth and reality

VÍM, CO JÍM?

Vyrazte do

DO I KNOW WHAT I EAT?

GopAraSvdToEvýIN risáej a true parad

LÁZNÍ Get rested in the SPA

OVÉ INUTIN MALÉ M LITTLE M UTE WELLNESS Z čeho se sklá skládá dá

FORMULE 1

JAPONSKÁ ZAHRADA Contents off a C

JAPANESE GARDEN

Klenoty/Jewels: Mini nebo/or MINI? • Gastronomie/gastronomy: Vůně čajových lístků/The smell of Tea Leaves

vee škinoscláhoch ols F1


EDITORIAL

B

BÄ›hem lĂŠta jsem zavĂ­tal do mĂŠ oblĂ­benĂŠ ItĂĄlie a milovanĂŠho mÄ›sta rudĂ˝ch vozĹŻ Ferrari, do Maranella, kde jsem rozdal Ä?asopis, posedÄ›l s  přåteli. SetkĂĄnĂ­ na příjemnĂ˝ch mĂ­stech, pohovoĹ™enĂ­ s přåteli, to je mĂ˝m skuteÄ?nĂ˝m a jedinĂ˝m wellness. LetnĂ­ radovĂĄnky skonÄ?ily, příroda opÄ›t rozkvetla, ale bohuĹžel jiĹž podzimnĂ­mi barvami. PodaĹ™ilo se nĂĄm zprovoznit webovĂŠ strĂĄnky www.wellnessbook. eu, avĹĄak pĹ™ed nĂĄmi je nÄ›kolik projektĹŻ, jeden z nich spustĂ­me jeĹĄtÄ› do konce letoĹĄnĂ­ho roku. MoĹžnost zapojit se do projektu budou mĂ­t i Ä?tenĂĄĹ™i Ä?asopisu. Rubrika Ä?tenåřů a jejich fotografiĂ­, do jakĂ˝ch lokalit se Ä?asopis dostal, se rozrĹŻstĂĄ. UvidĂ­me, kam zavĂ­tĂĄ druhĂŠ Ä?Ă­slo. NavĂĄzali jsme novĂŠ kontakty se specialisty z  rĹŻznĂ˝ch oblastĂ­ zdravĂ­, fitness, pĂŠÄ?e o tÄ›lo a duĹĄi, wellness. Jako mediĂĄlnĂ­ partneĹ™i jiĹž podporujeme nÄ›kolik dalĹĄĂ­ch projektĹŻ, spolupracujeme s  mnoha subjekty a  doufĂĄm, Ĺže se dalĹĄĂ­ zajĂ­mavĂŠ spoluprĂĄce rozebÄ›hnou. V  ÄŒeskĂŠ republice se bÄ›hem minulĂŠho obdobĂ­ objevilo mnoho novĂ˝ch wellness center, malĂ˝ch spa, na trhu je mnoĹžstvĂ­ sluĹžeb pro vĹĄechny. I my se budeme snaĹžit vĂĄm poskytovat zajĂ­mavĂŠ informace. PĹ™eji VĂĄm krĂĄsnĂŠ proĹžitĂ­ svĂĄtkĹŻ vĂĄnoÄ?nĂ­ch a vĹĄe nejlepĹĄĂ­, hodnÄ› zdravĂ­ do nastĂĄvajĂ­cĂ­ho roku 2011. Za tĂ˝m Ä?asopisu Wellness Book Miroslav SanytrĂĄk

D

During this summer I visited my favourite Italy and my beloved city of the red Ferrari cars, Maranello, where I  handed out the magazines, met with my friends. Meeting at pleasant places, talking to my friends, that is my true and only wellness. The joys of summer are over, the nature is blooming again, but unfortunately with the colours of autumn this time. We managed to start the website www. wellnessbook.eu, however there are still some projects ahead of us, one of them we would like to bring to life by the end of this year. There will be the possibility to participate in the project also for the readers of the magazine. The section of the reader‘s photos of the locations which the magazine managed to reach is growing larger. Let us see where the second issue will get. We established contacts with new specialists from different areas of health, fitness, care of body and soul, wellness. As the media partners we have already given support to several other projects, we are cooperating with many subjects and I hope that other interesting co operations are just to commence. In the Czech Republic there have been a lot of new wellness centres, small spas recently, there is a number of services for everyone. Therefore we will also be trying to provide you with interesting information. I wish you wonderful Christmas and all the best, lot of health, in the upcoming year 2011. The team of Wellness Book Miroslav SanytrĂĄk

Segment Ä?tenåřů podle vÄ›kovĂ˝ch kategoriĂ­.

Segment Ä?tenåřů podle výťe platu.

The segment of readers according to their income.

The segment of readers according to age groups.

7%

19%

27%

15%

3%

4%

11% 13%

51%

Že Ž eny a muŞi 25-35 let Ženy a muŞi 35-60 let Že Ženy a muŞi 60 a více let Že Studující Şeny a muŞi 18-25 St

24% % 26%

2GGR.Ăž 2GGR.Ăž 2GGR.Ăž 2GGR.Ăž 2GGR.Ăž 2GGR.Ăž 2G.ĂžYĂŞĂŁH


vítězství pro tebe/triumph4you.com

VP˕YHP

QˇNXSV˻

Váš osobní caddy www.golfextra.cz

www.golfextra.cz g

www.golfextra.cz g lf t

www.golfextra.cz lf t

FOTOKURZY FOTO WORKSHOPY Základy fotografování s digitálním kompaktem Osobní fotokoučink Foto workshopy pouze pro 3 účastníky (krajina, portrét, akt) Foto semináře pouze pro ženy Foto semináře pro manažery/ky PR

www.fotokurzyrekvalifikace.cz mobil: +420 602 365 700 Vzdělávání fotografů Kvalita a jedinečnost

A.A.L.S

atelier architektury www.sekal.cz

ZDE můžete i vy mít svoji

reklamu za zlomek ceny!

Milady Horákové 63 +420 603 311 650 170 00 Praha 7 sekal@arch.cz

2

www.wellnessbook.eu | VÍTĚZSTVÍ PRO TEBE/TRIUMPH4YOU.COM

Kontaktujte nás! sanco@marketingrescue.cz Tel./fax: +420 312 698 435, mobil: +420 602 365 700


TIRÁŽ/IMPRINT Čtvrtletník/Quarterly Ročník/Year: I, Číslo/Number: 02/2010 Cena/Price: 89 Kč, 3,19 € CZK 89, EUR 3.19 Vychází/Date of issue: 11/11/2010 Registrace/Registration: MK ČR E 18964 ISSN: 1803-9642 Vydavatel/Publisher: Miroslav Sanytrák, PHOTO AND VIDEO COMPANY Výrobní ředitel/Production Manager: Jindřich Pokorný Agenturně zastupuje/ Agency representative: SANCO, spol. s r. o./SANCO, Ltd. Adresa a sídlo redakce/Editor‘s office: Wellness Book U Pily 944, 273 51 Unhošť Česká republika/Czech Republic E-mail: sanco@marketingrescue.cz Tel./fax: +420 312 698 435, mobil: +420 602 365 700 Šéfredaktor/Chief Editor: Bc. Miroslav Sanytrák, MBA Korektury/Proofreaders: PaedDr. Petra Sanytráková, Ing. Lukáš Zeman Anglický překlad/English Translation: Mgr. Martin Čihák Konzultanti/Consultants: Ondřej Marek, Jana Jandásková, Ing. Jan Stropnický, RNDr. Miroslav Škaloud, Tomáš David, prof. MUDr. Richard Rokyta DrSc., FCMA, Lenka Kazmarová, PhDr. Ing. Eva Boháčková, Ing. Václav Křemen, Ph.D., Dr. Jitka Hořejšová, Jakub Cabejšek, prof. MUDr. Jan Daneš, Ing. Zdenek Thoma, Mgr. Ivo Vysoudil, Josef Fousek, Ing. Jiří Král, Ing. Lukáš Zeman, Ing. Jan Turneber, MUDr. Ljiljana Marič, PaedDr. Petr Kment, Ilona Talašová, Ivana Sedlmayerová, MUDr. René Vlasák, Ing. Gabriela Dayehová Předplatné/Subscription: www.wellnessbook.eu Periodicita/Periodicity: 4–5krát ročně/4–5 times per year Distribuce/Distribution: Rozšiřují společnosti PNS, a.s./Distributed by PNS, Inc. Vlastní distribuce/own distribution Grafické zpracování, DTP/Graphics, DTP: EVERSMILE s.r.o./EVERSMILE Ltd. Výzkumná 661, 533 51 Pardubice-Rosice, Česká republika/Czech Republic +420 777 190 480, info@eversmile.cz, www.eversmile.cz, www.nakupsusmevem.cz Tisk/Print: Artep-tisk Praha, www.artep-tisk.cz

Editorial

OBSAH/CONTENT

4 16 28 30 42 46 52 56 64 70 74 82 88 92

Gastein: v létě i zimě opravdový ráj Gastein: in summer and winter a true paradise

Tvořím doma po večerech I draw at home in the evenings

Week of Life: náš život v obrazech Week of Life: our life in pictures

Malé osobní pohybové minutové wellness A little personal movement minute wellness

Vím, co jím?

Do I know what I eat?

Letem světem wellnessem Wellness Highlights

Editorial

Z čeho se skládá japonská zahrada Contents of a japanese garden

Formule shop se představuje Formule shop introducing

Civilizační choroby a možnost jejich diagnostiky a léčení Life deseases and possibility of their diagnosis and treatment

Základní pravidla a doporučení pro sebepoznávání a práci na sobě Basic rules and recomendations for self-cognition and personal improvement

Modely aut Car models

Surfing

Surfing

Revoluční hubnutí wellness trend: vše pro zdravou a komplexní redukci váhy

Mamografie: mýty a skutečnost

Wellness nedílná součást prevence

Vůně čajových lístků

Revolutionary weight reduction Wellness trend: all for healthy and complex loss of weight

Wellness an integral part of prevention

Energie mezi transformátory Energy among transformers

Zdraví máte jen jedno

Health your irreplaceable asset

Vyrazte do lázní za odpočinkem a relaxací Get rested and relaxed in the spa

Čína inspirující Inspiring China

Prevence – nadační fond Prevention – endowment fund

Šeherezáda na plátně Seherezade on the canvas

Mammography: myth and reality

The smell of tea leaves

Nikotinoví škůdci Nicotine Pests

Quo Vadis aneb kam kráčíš formule?

Quo Vadis or where are you striding, formula?

Let‘s MINI – Mini nebo MINI? Let‘s MINI – Mini or MINI?

Léčebné lázně Bohdaneč Bohdaneč Therapeutic Spa

III. ročník soutěže Formule 1 ve školách odstartoval III. edition of F1 in schools launched

1 10 22 26 38 44 48 54 60 68 72 78 86 90

OBSAH PŘÍŠTÍHO ČÍSLA NAJDETE NA WWW.WELLNESSBOOK.EU

Jsme členem České Asociace Wellness. We are the member of The Czech Association of Wellness.


relax

Gastein

v létě i zimě

opravdový ráj

4

www.wellnessbook.eu | RELAX

Ondřej Marek www.gastein.com


Při bližším prozkoumání slova wellness zjistíme, že vyjadřuje každou drobnost, která osvěžuje náš čas strávený na modré planetě. Na světě nacházíme jen málo míst, kde se na velmi malém prostoru snoubí všechno příjemné.

Pod nohama nám leží jeden z nejkouzelnějších koutů Rakouska

U

Fotografie/Photography: © Gasteinertal Tourismus GmbH

Usilovně už několik let hledáte a ještě jste nenašli? Pomůžeme vám! A  ani se nemusí jezdit nijak daleko, jen do sousedního Rakouska. Nejprve do Salzburgu a po dálnici dále na Villach. V  Bischofshofenu sjedete z  dálnice a  po 25 kilometrech směrem na Zell am See se objeví nenápadná tabulka s nápisem Gasteinertal.

Na uvítanou průjezd tunelem a pak už krása Gasteinského údolí s přibývající nadmořskou výškou graduje. Vpravo, vlevo, vpředu i vzadu nás obklopují rozlehlé louky, nad nimiž se tyčí monumentální štíty alpských velikánů. Až se zdá, že stačí udělat jen pár kroků a jsme na vrcholu a pod nohama nám leží jeden z  nejkouzelnějších koutů Rakouska. Ať je léto nebo zima, pořád je tady co dělat. Zimnímu období pochopitelně vévodí lyžování. Perfektně upravené desítky kilometrů sjezdovek nejrůznější délky i náročnosti. Stačí si jen zvolit podle vlastního gusta. Čím výše údolím vzhůru, tím větší pravděpodobnost kvalitnějších sněhových podmínek. A  kdo nevyznává rychlou jízdu z  kopce a  upřednostňuje pohodové klouzání bílou stopou po zasněžených pláních, má na výběr bezpočet běžeckých tras. Je skoro jedno, jestli se milovníci panoramatických výhledů vydají do stopy v  Dorfgasteinu, Bad Hofgasteinu nebo Bad Gasteinu. nu. u. Kaž Kažždý z  mikroregionů sice nabízí trochu rochu jiné scenérie, ale všechny mají hodně do sebe.

Gastein – v létě i v zimě opravdový ráj

5


relax

Ale hory už dnes nejsou jen o lyžování. V  duchu současných trendů se postupně vydávají všechna významná rakouská zimní střediska. Jít večer do baru nebo na večeři už ztrácí dřívější význam a  mimořádnost. Tělo se jezdí do hor sportovně vyřádit, ale současně i  zrelaxovat. S „obyčejným“ bazénem se už ale dnes velká díra do světa neudělá. V Bad Hofgasteinu a Bad Gasteinu už jsou o krůček vpředu. Obě městečka se mohou pochlubit skvěle vybaveným lázeňským a wellness areálem s krytými i otevřenými termálními bazény a nejrůznějšími druhy saun. Vše s  výtečným zázemím a  oblečeno do moderního hávu s  programem pro dospělé i  děti. Opravdovou perlou mezi nabízenými atrakcemi je sauna umístěná do skály v lázních Felsentherme v Bad Gasteinu. Ze saunové komory se prosklenými dveřmi můžeme kochat pohledem na zasněžené štíty. Něco podobného je zcela neopakovatelné. Bad Gastein ale tento nevídaný luxus poskytuje. A co v Gasteinertalu v létě? Možností je v národním parku Vysoké Taury (Hohe Tauern) spousta. Kdo holduje golfu, nemůže si vybrat příjemnější místo než hřiště v  Bad Gasteinu. Sportovní aktivitou jsou i  tzv. wanderwegy, což znamená túry po horských pastvinách v  okolí křišťálově čistých jezer. Ne každý chce ale chodit pěšky, a  tak může jezdit na kole nebo třeba i  na koni. A  pro vyznavače železniční dopravy se doporučuje výlet vlakem z  Dorfgasteinu až do Bad Gasteinu. Celé údolí se dá projet za pár desítek minut a  okénkem vlaku k nám pronikají všechny jeho krásy.  Pohyb ve volné přírodě vyvolává hlad a  žízeň. V  Gasteinském údolí gastronomii rozumějí. Ať ukážete v jídelním lístku na cokoli, prakticky nikdy nemůžete udělat chybu. A nezáleží jestli se usadíte v  honosně vyhlížející restauraci, běžné hospodě nebo v některé z 55ti gasteinských kolib. Zážitkem bývá už přinesení vody k jídlu ve skleněném džbánku. Na dně nádoby leží drobné kamínky nejrůznějších barev. Každý z kamínků v  sobě skrývá rozdílné látky, které posilují náš organismus, dodávají mu energii a  provětrávají naši mysl. A  o  to jde v  Gasteinertalu v  první řadě.

6

www.wellnessbook.eu | RELAX


Gastein

in summer and winter

a true paradise Taking a closer look at the word wellness we may find out that it covers every little detail that freshens up the time we spend on the blue planet. There are not many places in the world where everything pleasant concentrates on a little space.

Fotografie/Photography: © Gasteinertal Tourismus GmbH

H

Have you been looking hard for several years and still have not found? We can help! You do not even have to travel far, just to the neighbouring Austria. To Salzburg first and on the highway towards Villach. Exit the highway in Bischofshofen and after 25 km driving in the direction to Zell am See you will see an innocent looking sign with Gasteinertal on it. A drive through a  tunnel as a  welcome and than the beauty of the Gastein valley rises with the altitude. Right, left, front and back you are surrounded by vast meadows, with monumental peaks of the Alps giants towering over them. As if all you have to do is take several steps and you are on the top with one of the most beautiful parts of Austria under your feet. No matter if it is summer or winter, there is still plenty to do. The winter is, logically, dominated by skiing. Tens of kilometres of perfect slopes of various length and difficulty. Just pick up one to your liking. The higher you climb in the valley the higher is the probability of better snow conditions. And whoever does not prefer fast ride down the hill but rather enjoys easy sliding in the white track over the snowy plains, he can choose from the numberless cross-country tracks. It does not matter if the keen lovers of panoramic views decide for the track in Dorfgastein, Bad Hofgastein or Bad Gas stein. Although stein. Altho h each of the micro-re micro-regions ons ns offers errs Gastein. a litt ttle different scenery they all are the first class.

Gastein – v létě i v zimě opravdový ráj

7


www.wellnessbook.eu | RELAX

Fotografie/Photography: © Gasteinertal Tourismus GmbH

relax 8

But not even the mountains are only there is no more pleasant location than the about skiing. All important Austrian winter course in Bad Gastein. Another kind of resorts follow the current trends. It is no sports activity can be so call wanderwegs, longer that inmportant or special to go out which means hikes on the mountain pastures for dinner or to the bar in the evening. Today around the crystal clear lakes. Walking is not we come to the mountains to give our bodies for everyone though, so you can ride a bike some excercise but also relaxation. The usual or even a horse. And for the railroads crazies swimming pools are not the “blockbusters” it is highly recomended to go on a trip from Do any more though. In Dorfgastein to Bad Ga Bad Hofgastein and Bad Gastein. You can roll Both towns feature th Gastein they have a  bit through the valley fabulous spa and oth in several tens of of an advantage. Bo Both lous ouus towns feature fabulous minutes taking in all wellness parks. ar arks spa and wellness parks its beauty through or with both indoor the train window. and open-air termal baths and all kinds of Moving around in the nature makes you saunas. All with superb facilities, dressed hungry and thirsty. They know a thing or two up in modern fashion with programes for about gastronomy in the valley of Gastein. adults as well as children. A real jewell in the Whatever you pick in the menu, you can not crown is then a  sauna placed inside a  rock make a  mistake. Regardless of wheter you in Felsentherme spa in Bad Gastein. You take your seat in a  posh looking restaurant, can admire the mountin summit with snow a common pub or in one of 55 Gastein sheds. through the glass door of the sauna chamber. The water being brought in a glass jug is an Something like that is quite rare. In Bad experience on its own. There are little pebles Gastein, however, such luxury is available. of all colours on the bottom. Each of them contains a different agent to help your body, And what about Gasteinertal in summer? supplying it with energy and freshening There is a lot of possibilities in Hohe Tauern up your mind. And that is what matters in National Park. Whoever is keen on golf, Gasteinertal above all.


Gastein – v létě i v zimě opravdový ráj

9


japonsko/japan

Z čeho se skládá

j pponsk jap japonsk ponská oonská sk ada

Jana Jandásková Ing. Jan Stropnický

japonská zahrada da a

www.bonsai-dnes.cz www.tonja.cz

Pokud se e rozhodnet rozhodnete pro stavbu japonské zahrady, měli byste si uvědomit, že má oproti té naší evropské okrasné svá určitá specifika. V prvé řadě je to jiná druhová skladba použitých rostlin. -20 °C (Pleioblastus viridis ´Auricoma´, velikost 0,7 metrů, list zelenožlutě žíhaný, plošný porost). Z výčtu dalších rostlin, které vám na první pohled možná nic neřeknou a o nichž budete asi muset hledat informace v  odborné literatuře, se pro ozelenění japonských zahrad využívají i  zmaryličník japonský (Cercidiphyllum japonicum), lískovníček (Corylopsis pauciflora), jerlín (Sophora japonica), skimie (Skimmia japonica) nebo enkiantus (Enkiantus campanulatus).

V

V japonské zahradě se běžně vyskytují např. Pinus parviflora (borovice drobnokvětá), nejrůznější druhy importovaných japonských javorů (např. Acer palmatum ´Peve Multicolor´, ´Ori Zuru´ a  ´Ariadne´, které mají skvrnité nebo různě panašované listy), magnolie (Magnolia kobus), sakury nebo japonské dříny (Cornus kousa) a  zapomenout nemůžeme ani na nejrůz-

10

nější druhy bambusů. A právě u nich se tvůrci asijských zahrad dopouštějí největších chyb, protože často nakupují nesprávně označené rostliny, které pak nebývají dostatečně zimovzdorné. Pro informaci uvádíme, že v sortimentu bambusů je možné nalézt i druhy mrazuvzdorné do -27 °C (Phyllostachys bisseti, bambus tvořící tyčovinu a dorůstající až 4,5 metrů) nebo rostliny přezimující kolem

www.wellnessbook.eu | JAPONSKÁ ZAHRADA

Pokud se při plánování rozhodnete pro zahradu s vodními prvky, musíte počítat také s použitím určité techniky (filtrovací jednotky jezírek, vodoteče, systémy potrubí a  hadic), zatímco při budování suchých partií vysypaných štěrkem zase narazíte na specifikum údržby těchto ploch nebo práci s geotextilií. Ta se používá většinou jako podklad pod kamínky, kdy zabraňuje prorůstání štěrku plevelem. Není ale jako plastová folie neprodyšná, a tudíž umožňuje vsakování srážkové vody. Stejně tak se budete muset


Contents of a

japanes apanese apanes agarden ssee

japanese garden a ard

If you decide to make a Japanese garden, you need to understand that, contrary to our decorative European one, it has certain specific features. First of all, it is the different kinds of plants you use.

I

In the Japanese garden the common are for instance Pinus Parviflora ( Japanese White Pine), all kinds of imported Japanese maples (E.g. Acer Palmatum `Peve Multicolour`, `Ori Zuru` and `Ariadne`, with spotted or panachured leaves), magnolias (Magnolia Kobus), sakuras or Japanese dogwood (Cornus Kousa) and we must not forget also various kinds of bamboos. And that is usually the source of biggest mistakes of the people building Asian gardens, as they often buy plants with wrong identifications, which than are not frost-proof enough. For your information, there are types of bamboo resistant to temperatures as low as -27 °C (Phyllostachys Bisseti, a bamboo with pole timber up to 4.5 m high) or plants wintering over at -20 °C (Pleioblastus Viridis `Auricoma`, size 0.7 m, green-yellow annealled leaf, area bushes). Among other plants that you might not be familiar with at first sight and that you may have to find in s p ec i a l i st

literature, we can mention also Katsuratree (Cercidiphyllum Japonicum), Fennel (Corylopsis Pauciflora), Sophora (Sophora Japonica), Skimmia (Skimmia Japonica) or Enkiantus (Enkiantus Campanulatus). If you decide to plan a garden with water, you need to be ready to use some special technology (water filters, waterr courses, piping and hoses etc.), whereas while building the dry areas filled with gravel you come across specific maintenance issues of these places, or the workk with geotextile, which is used for most areas as the base under the gravel, which prevents the weed from growing through the gravel. It is not, however, watertight like plastic foil and therefore allows the rainwater to soak into the ground. Similarly you will have to learn a properr treatment of the stone or sandstone garden lamps shaped as trees and bushes or bamboo fences…

Fotografi Fo Fot F ootto togr oogggrraafififieee/Photography: /Phootoggrap archiv společnosti/company archive

Exotika Ex E xot otik ika vee vašem vašem bytě nebo kanceláři

11


seznámit i se správnou péčí o  kamenné nebo pískovcové zahradní lampy, tvarované stromy a  keře či bambusové ploty… Největší rozdíl mezi klasickou japonskou zahradou a  naší běžnou okrasnou je ale ve filozofickém přístupu k  zahradnímu dílu jako takovému. Japonská zahrada, i  když z přírody vychází, ji nikdy slepě nekopíruje, je to pouze jakýsi „živý obraz“, který může být realizován buď na základě skutečných přírodních výjevů, nebo jen podle fantazie a  představ zahradnického mistra. Při realizaci asijské zahrady vycházíme ze symboliky, kde např. mohutný kámen nebo seskupení

12

kamenů představuje horu či známé pohoří. Velice důležité je i to, že v zahradě necháváme v určitých případech kus prázdného místa. To pak vytváří jakousi protiváhu k plochám se zelení nebo ke kamenným kompozicím. Prázdnota (negativní prostor) je ale důležitá také pro naši představivost a  upoutání pozornosti. Kameny jsou základem každé japonské zahrady, a  proto by jim měla být věnována velká pozornost již při samotném výběru. Jejich aranžování má určitá pravidla, vždy je důležité, aby byl ve skupině lichý počet 3, 5, 7 apod. Kompozice musí vypadat přirozeně a může symboli-

www.wellnessbook.eu | JAPONSKÁ ZAHRADA

zovat buď určitou reálnou přírodní scenerii, nebo jen naše představy, sny a nálady… Voda v  zahradě může mít nejrůznější podobu. V japonských zahradách jsou hojně využívány potoky, říčky, vodopády, jezírka nebo jen vodní studánky (TSUKUBAI). V  každém případě je ale pravdou, že i sebemenší vodní plocha zahradu nebo japonské zákoutí u  domu oživí a vdechne mu nový život třeba v podobě japonských okrasných kaprů KOI. Tvarované stromy a  keře jsou podobně jako kameny nedílnou součástí všech japonských zahrad.


The major difference between a Japanese garden and our usual decorative one lies in the philosophical understanding of the creation itself. A  Japanese garden, though inspired by the nature, never copies it, it is a sort of “living picture“, which can be realized either based on real natural sceneries, or according to the imagination or ideas of the master gardener. Making the Japanese garden we need to start with symbolism, where a mighty stone or configuration of stones represents a mountain or a known mountain range. It is also important to leave some parts of the garden empty. That serves as a counterweight to the green areas or the stone compositions. Emptiness (negative space) is important to our imagination and it attracts our attention. Stones are the base of every Japanese garden, and therefore you should pay great attention already to their choice. They are arranged according to certain rules, it is always important to have odd number of them in a group – 3, 5, 7 etc. The composition must look natural and it can be a symbol of a real natural scenery or just of our ideas, dreams and feelings… Water in the garden can be of various shapes. In Japanese garden you often find streams, little rivers, waterfalls, pools or simple water wells (TSUKUBAI). In any case it is true that even the tiniest water area makes the garden or a Japanese corner at a  house lively and gives it a  new life, for example in the form of Japanese decorative carps KOI. Trained trees and bushes are, similarly to stones, an inseparable part of all Japanese gardens. The only exception being the dry Zen gardens, where there is not anything green in the form of trees or bushes. A classic plant for the Japanese garden is a pine tree Pinus Parviflora trained into the shape of clouds. You can often see also Chinese juniper or azalea. Lamps of granite or sandstone were added to the gardens by the first tea rite

masters. Such rites would often take place late in the evening and it was necessary to light the paths for the guests. The use of lamps is not without a purpose and follows strict rules. One type of lamps goes with the water plane (RANKEI), other with the grass (ORIBE) and another is put on the stones close to the water (MYSAKI).

see the picture on the side. The usual construction material is split bamboo, but the fences may also be made of lathes, or combined with a little roof, or hedges.

Lawns had not been used in Japanese gardens until recently. The general concept was rather traditional with the large area covered in sand, or planted with small plants. However, well kept lawn in Pathways in Japanese gardens are ne- the Japanese garden of European standdard is not ver straight, oonly n aesthey always There is not anything like the tthetic but bend and also pracwind. Themethod of so call “soaking tical meair task iss to the root ball”. sure. take the vihe sitor to the Bonsais are inseparable part of many most beautiful locations and show him the hidden corners. The best is to make Japanese gardens in Europe and their lothem out of so called “tramples“, which cations are often planned already in the are flat stones laid one by one. We usual- project of the garden. Either in the form ly set them into a sand bed, but also into of “a bonsai corner“ or as a chance to offer a visitor a view of an excellent solitaire the ground or concrete. bonsai. But be careful, this is not the case Bridges are attractive features of Ja- in Japan! panese gardens and their design is based The images illustrating this text are on the nature of the garden. They can be made of stone, simple wood, bowed or from the Japanese Garden of the Decozig-zag shape. They always link two parts rative Garden Shop and Bonsai Centre Uherskke Hradiste. More on of the garden separated by water, even if TONJA in Uherske z. only in a symbolic way. To make sure the www.tonja.cz. crossing would be safe even in twilight there should always be a lamp. Borders, walls and fences should be about 1–2 m high and built so that nothing would distract our attention when contemplating the garden. Obviously, the little fences dividing sections of the garden would be of different design from the perimeter wall around the garden,

Z čeho se skládá japonská zahrada

13


japonsko/japan

Výjimku tvoří pouze suché zenové zahrady, kde se zeleň v podobě stromů a  keřů nevyskytuje. Klasickou rostlinou japonských zahrad je „do obláčků“ tvarovaná borovice Pinus parviflora. Hojně využívané jsou i čínské jalovce či azalky. Lampy ze žuly nebo z  přírodního pískovce dávali do zahrad jako první mistři čajových obřadů. Tyto obřady se často konaly ve večerních hodinách, a  bylo tak třeba hostům posvítit na cestu. Použití lamp není samoúčelné a  má svá přesná pravidla. Jiné lampy se dávají k  vodní hladině (Rankei), jiné do trávníků (Oribe) a  jiné na kameny blízko vody (MYSAKI). Cesty v  japonských zahradách nejsou nikdy rovné, vždy se lomí nebo klikatí. Mají za úkol dovést návštěvníka na nejhezčí místa a ukázat mu i skrytá zákoutí. Nejlepší je, pokud je vybudujeme z  tzv. „šlapáků“, což jsou placaté kameny, kladené

vedle sebe. Kameny pokládáme nejčastěji do pískového lože, mohou být ale zapuštěny i do země nebo do betonu. Mosty patří v  japonských zahradách mezi atraktivní prvky a  jejich podoba vychází z  charakteru zahrady. Mohou být kamenné, jednoduché dřevěné, prohnuté nebo ve formě „cik–cak“. Vždy ale slouží k tomu, aby spojily určité partie zahrady, které rozdělila voda, třeba jen symbolická. Aby byl přechod mostku za šera bezpečný, měla by u něho být lampa, svítící na cestu. Ploty, zdi a  plůtky by měly být vysoké asi 1–2 metry a  postavené tak, aby nás při pozorování zahrady

nic nerušilo. Jinak budou navrženy plůtky oddělující určité partie v zahradě a  jinak bude vybudován obvodový plot kolem zahrady, viz obrázek vedle. Tradičním stavebním materiálem je štípaný bambus, ploty však mohou být i laťové, popř. kombinované se stříškou, nebo i živé. Trávníky se do nedávné minulosti při stavbách zahrad v  Japonsku nepoužívaly. Spíše se vycházelo z tradičního pojetí a větší plochy se vysypávaly pískem, popřípadě osazovaly drobnými pokryvnými rostlinami. Ale pečlivě udržovaný trávník je v  japonské zahradě evropského standardu nejen estetickým, ale i praktickým prvkem. Bonsaje jako takové jsou součástí nejedné japonské zahrady v Evropě a často je na jejich umístění pamatováno již při projektování nového zahradního díla. Zde se počítá buď s tím, že v zahradě vznikne „bonsajové zákoutí“, nebo že na určitém místě bude návštěvníkovi cíleně nabídnut pohled na excelentní solitérní bonsai. Ale pozor, v samotném Japonsku to tak není! Obrázky, které vás touto reportáží provází jsou z  japonské zahrady Okrasného zahradnictví a bonsai cenrsk m Hradišti. H tra TONJA v Uherském Více . na www.tonja.cz.

14

www.wellnessbook.eu | JAPONSKÁ ZAHRADA


kreativita/creative

RNDr. Miroslav Škaloud

Tvořímdoma

po večerech Počítačová grafika je obor, který umožňuje prostřednictvím programového vybavení upravovat zobrazované informace, vizualizovat matematické procesy, nebo také jen používat myš nebo tužku digitizeru jako analogii štětce, či jakéhokoliv klasického prostředku pro kresbu či malbu.

16

www.wellnessbook.eu | KREATIVITA/CREATIVE


Ve webovém prostoru lze nalézt velké množství různých prací vytvářených prostřednictvím počítačové grafiky. K dokonalosti je pak přivádí reklamní agentury nebo filmová studia. Existuje však také volná tvorba, realizovaná v  tomto prostředí a  ta si již našla cestu i do galerií. Většina takovéto volné tvorby se však uskutečňuje prostřednictvím analogie kreslení a  malování, popřípadě kombinací s  různými přednastavenými úpravami obrazů, které nabízí široká paleta programů na zpracování a  vytváření obrazů.

Jedním z těch, pro něž je počítačová grafika koníčkem, je senátor a někdejší starosta Prahy 5 Miroslav Škaloud.

něco jiného, než když píši články, studuji různé směrnice nebo zákony. Po takové činnosti, jako je pročítání stostránkové směrnice nebo studium nějakého zákona, který má sice „jen“ Zatímco vy máte coby amatér abso- dvacet třicet stránek, ale musíte ho číst a h mo lutní tvůrčí svobodu – děláte to, co velice pečlivěě a hledat možné souvislo se líbí vám, losti a  nea když se to zamýšlené Výsledkem jsou zobrazení důsledky nelíbí někofunkcí a matematických mu, mu jinému, – je velice procesů. potěšíte see osvěžující, s tím sám. když můk Navíc je to pro mě žete zase přemýšlet nad něčím úplně Přesně tak. i  docela dobrá relaxace – je to zase jiným, třeba nad zobrazením mate-

Tvořím doma po večerech

17


kreativita/creative

matické funkce. Některé z obrázků, které vytvářím, jsou pouze výsledkem zobrazení funkcí a  matematických procesů bez dalších úprav (kromě volby jejich polohy a barvy). Při svých studiích na matematicko-fyzikální fakultě mně vždy pomáhalo představit si vizuálně danou funkci nebo proces. Tato záliba mi zůstala dodnes. Navíc v současné době je to za pomocí výkonných a důmyslných počítačových programů podstatně jednodušší nežli dříve. Výsledky mnohdy překvapí svou čistotou a estetikou. Tuto grafiku občas vystavuji, ale nehodlám se jí živit. Je to pro mě pouze výborná relaxace. To, co je vidět na vašich grafikách, jsou skutečně vizualizované matematické funkce nebo prostě jen obrazy různých věcí, vytvořené

18

s jejich pomocí? Dá se vůbec něco tak abstraktního, jako je matematická funkce, zhmotnit do vizuální podoby? V  podstatě ano. Většina matematických funkcí se dá zobrazit, a protože jsou i prostorové funkce, dostáváte objekty v  prostoru. Často se obrazy vytvořené s  pomocí různých volně šiřitelných programů snaží napodobit reálně existující věci – strom, člověka, obličej, budovu… na webu jich naleznete velká množství a mně se málokdy líbí. Některé ty věci vychází docela dobře, jiné, hlavně ty biologické objekty, už většinou moc ne. Můj postup je jiný – nechávám ty matematické funkce, objekty a  procesy automaticky ukazovat to, co je jim vlastní. Nepokouším se nic napodobovat, nesnažím se namalovat strom nebo

www.wellnessbook.eu | KREATIVITA/CREATIVE

kámen, ale chci zmapovat konkrétní proces, snažím se ho zvizualizovat. A to, že z  toho nakonec vyjde cosi, co vypadá jako dokonalá napodobenina nějakého přírodního útvaru, je možný pozitivní, ale nikoli dopředu plánovaný efekt. To se váš mozek ale nikdy nezastaví – když už nepřemýšlíte nad zákony a směrnicemi, přemýšlíte nad svými grafickými výtvory. Nemáte občas potřebu úplně vypnout a jen tupě zírat? Ne. Už jsem si nějak zvykl na to, že můj mozek potřebuje neustále fungovat, a  když už jsem opravdu unavený, buď se uložím ke spánku, nebo si dám kafe a jedu dál. Zhroutit se na gauč před televizi mě neláká, v útlumu se necítím nijak zvlášť dobře.


I

draw

In the world of web you can find a vast number of various works created of computer graphics. It is taken to the point of perfection by advertising agencies or film studios. There is, however, also a free work, realized in this environment which found its way even to the galleries now. Most of such free work is mostly analogy to drawing or painting though, or a  combination with various pre-set image make-overs, offered by the wide range of image creating or editing software.

at home in the evenings Computer graphics is a field which, using software, allows you to edit displayed information, visualise mathematical processes, or simply use the mouse, or digital pen as an analogy for a brush or any other means of drawing or painting.

One of those, for whom the computer graphics is a hobby, is senator and former mayor of Prague 5, Miroslav Skaloud. While you, being an amateur, enjoy absolute creative freedom – you do what you like and even if somebody might not like your work, you can still enjoy it on your own. Exactly. Moreover, it is a pretty good relaxation for me – it is different from writing articles, studying regulations or bills. After reading a hundred-page regulation or studying a bill, which might be “merely” twenty or thirty pages long, but you have to pay close attention to possible contingencies and unwanted effects – it is very refreshing to be able to think over something completely different, like a visualisation of a mathematical formula. Some of the images I create are just visualisation of mathematical functions and processes, without any further adjustments (apart from their position and colour). During my studies at the Institute of Mathematics and Physics, I always found it helpful to be able to imagine a  visual interpretation of a function or a process. I stuck to this

Tvořím doma po večerech

19


kreativita/creative

hobby till today. Moreover, today, thanks to the powerful and intricate computer software, it is much easier than in the past. The results often surprise with their clarity and aesthetics. I sometimes exhibit these works, but I  do not intend to make it for a  living. For me, it is just a perfect way of relaxation. What you can see in your prints are really visualised mathematical functions or just images of differ-

ent things made with their help? Is it, in fact, possible to materialize something as abstract as a mathematical function into a visual form? Basically yes. Most of mathematical functions can be displayed because they are also space functions, you obtain objects in space. Often the images created by some freeware try to imitate real things – a tree, a human, a face, a building… you can find a  lot of those on the web and I scarcely like them. Some of the things come up

quite nice, others, mainly the biological objects, usually do not. My way is different – I let the mathematical functions, objects and processes show what they really are. I do not try to imitate, I  do not try to draw a tree or a stone, but I want to map a concrete process, I try to make it visual. The fact, that the result might sometimes be a perfect imitation of a  natural object, is a  possibly positive but not intended effect. Doesn’t your brain ever stop – when you don’t think over bills ans

regulations, you think over your graphics. Don’t you feel the need to unplug and just stare at the wall? No. I got used to the fact that my brain needs to be on all the time, even when I am really tired, I either go to bed, or have a coffee and go on. Collapsing onto the sofa in front of a TV does not appeal to me, I don’t feel good being subdued.

20

www.wellnessbook.eu | KREATIVITA/CREATIVE


u o ik n o r t k le e s p o h Nový e-s

. y n e c é l ě v k s za Více informací na:

e jt u p u k a n , ě v o n e jt u p u k a N . ě d o h o p v e jt u p u k a n , e tř chy !

NAKUPUJTE S ÚSMĚVEM

.cz. e na www.nakupsusmevem r. Aktuální nabídku naleznet pouze ilustrativní charakte mají ku letá to tom na né Produkty vyobraze

www.kalendare-pexesa.cz

A KC E !

Vánoce Nečekejte na e již dnes! a objednávejt ost,

lonu, velik Vyberte šab y vám fotografií a m nahrajte 13 ř! tový kalendá doručíme ho z are-pexesa.c www.kalend

.DOHQGiĜH]9DãLFKIRWRJUDILt

3H[HVD]9DãLFKIRWRJUDILt

Ceny od 249


formuleshop

Tomáš David

Fanouškem formule 1 jsem už od dob, kdy závody F1 byly v České republice vysílány jen ze záznamu s originálním komentářem pana Pecháčka.

S

Svět formule 1 mě začal zajímat velmi výrazně vstupem závodníka, který se narodil ve stejný rok, ve stejný měsíc a jen o osm dní dřív než já – Michaela Schumachera. Od té doby jsem sledoval všechny závody F1, četl články a zajímal se o vše, co se ve světě rychlých kol děje. V ČR mi ale chyběla možnost koupit si něco , co se prodává v zahraničí – oblečení a různé další předměty s tematikou F1. Začal jsem hledat výrobce a dodavatele takového zboží a jako první firmu jsem oslovil výrobce zastupujícího Michaela Schumache-

22

www.wellnessbook.eu | Formuleshop

se představuje

ra. V roce 2000 jsem založil firmu se značkou FORMULESHOP, která začala prodávat oblečení a dárkové zboží s logem Michaela Schumachera. Prodej byl zpočátku pouze přes internet, až po 6 letech nás trh přesvědčil, že musíme otevřít „kamennou“ prodejnu. V  roce 2006 jsme otevřeli naši první prodejnu a mohli tím zákazníkům nabídnout možnost vidět zboží na vlastní oči, vyzkoušet si ho, případně ho reklamovat. Postupně jsme se stali výhradními dovozci oblečení značek Ferrari,

introducing McLaren Mercedes, Williams, Toyota, ale i dalších značek jako fenoména  MotoGP Valentina Rossiho . Kromě oblečení a dárkového zboží naše firma prodává i vstupenky na všechny závody formule 1 a s cestovní kanceláří PrimaItalia pořádáme zájezdy na závody formule 1. V našich prodejnách v Praze, Plzni, Českých Budějovicích a  v  Bratislavě nyní prodáváme všechny značky Formule1 , většiny závodníků F1 ton Ma a  dalších značek jako Aston Martin, d. WRC Citroen, Ford apod.


Přednášky I have been a fan of Formula 1 since the time when F1 races were televised in The Czech Republic only as records with original comments of Mr. Pechacek.

T

The world of Formula 1 got my intensive interest with the entry of a racer, born in the same year like me, in the same month and only eight days earlier than me – Michael Schumacher. Since that time I have watched all the F1 races, read articles and was interested in everything that happened in the world of open wheels. However, here in the CR, I  missed the opportunity to buy what you can buy abroad – clothes and other F1 merchandising. I began searching for producers and suppliers of such goods and the first one I  turned to was the manufacturer representing Michael Schumacher. In 2000 I  established the firm FORMULESHOP selling clothes and gift goods with Michael Schumacher‘s logo. We sold only through the internet at first, no sooner than 6 years later did

the market persuaded us that we had to d open a regular shop. In 2006 we opened our first shop and allowed our customers to see the goods with their ownn eyes, try it on and make complaintss about it if necessary.

a Semináře

Eventually we became an exclusivee importer of clothing Ferrari, McLarenn Mercedes, Williams, Toyota but also other marks like the MotoGP phenomenon Valentino Rossi. Apart from clothing and gifts we also sell tickets to all Formula 1 races and organize trips to GPs with the travel agentt PrimaItalia.

pro radostnější život

In our shops in Prague, Plzen, Ceskee Budejovice and in Bratislava we sell alll marks of Formula 1, most of the driverss A n Marin F1 and other marks like Aston c. tin, WRC Citroen, Ford etc.

Fotografie/Photography: 2x © Jiří Heller

Na větev hrají většinou muži 23 www.psychologieradosti.cz


week of life

Náš život v obrazech Our life in pictures

W

w w w. w e e k o f l i f e . c o m

Week of Life je jedinečné internetové médium, prostřednictvím kterého se mohou „obyvatelé naší planety” lehce zapojit do největšího dokumentárního projektu všech dob – foto archivu lidstva! Inspirací celému projektu byla kniha One Year of My Life in 3 285 Pictures by Adolf Zika, která vznikla ve spolupráci se společností Leica. Umělecký fotograf, režisér a producent Adolf Zika si dal za cíl po dobu jednoho roku dokumentovat svůj každodenní život v  devíti fotografiích denně. Tři roky od původní myšlenky přichází s projektem Week of Life, který představuje slovenskému vývojáři Radu Korpovi a krátce nato americkému podnikateli Tomasi Loewymu. Tato trojice tvoří dnes základní myšlenkový tým projektu. Základním stavebním kamenem celého projektu je časový úsek jednoho týdne v  životě jedince, který zachytí každý den týdne v  devíti fotografiích pořízených v průběhu dne.

Autor projektu považuje jeden týden za nejcharakterističtější časový úsek pro člověka z pohledu různorodosti jeho konání a chování. Týden, který čítá sedm dní, z nichž každý má pro nás jiný význam, jiný barevný nádech, jinou vůni, jiný smysl a  jinou intenzitu energie. Lidské konání je chtěně či podvědomě k tomuto úseku nastaveno, a  proto má obrazová reportáž z něj složená největší výpovědní hodnotu. Každý účastník, který přispěje svým týdnem, se tak stává originálním článkem v  nekonečné mozaice lidské originality a  nezapomenutelným spoluautorem celého dokumentárního projektu, gigantické foto knihovny lidstva ve 21. století. Cílem projektu je poznat životy lidí na naší planetě, a to lidí různých národností, profesí, věku, nehledě na to, zda svůj život považují za zajímavý či nudný. Pilířem projektu je filozofie, že každý život je originální

a zajímavý, zejména pak pro někoho, kdo žije na druhé straně zeměkoule. Pro zapojení do tohoto projektu je zapotřebí pouze vlastnit fotoaparát a mít chuť dívat se jeden týden svého života na svět skrz hledáček fotoaparátu. Projekt byl spuštěn v  září 2009 a to na webové adrese www.weekoflife.com. Na rozdíl od jiných komunitních sítí není však cílem projektu upoutat lidi k monitorům, ale naopak je pobídnout, aby si uvědomili, jak pestrý je život kolem nich a vydali se mu vstříc. Není cílem strávit co nejvíce hodin na internetu, ale naopak. Cílem je kvalitní obsah, jenž vytváří uživatelé sami a  tentýž obsah, který má bezesporu velký výchovný a vzdělávací charakter. Samozřejmostí také je, že Week of Life poskytuje lidem i  možnost poznávat účastníky projektu blíže, sdílet své zážitky a dojmy a vytvářet tak jednu velkou lidskou rodinu.


Kardio-Line Week of life is a unique nternet mediu internet medium that allows the “inhabitants “inhab of our planet“ to join the biggest documentary project of all times – photo archive of the humankind! The project was inspired by the book One Year of My Life in 3 285 Pictures by Adolf Zika, with support of the company Leica. The arts photographer, director and producer set up the goal to document his everyday life in nine images a  day for one year. Three years from the original idea he comes up with the project Week of Life, which he introduces to a  Slovak programmer Rada Korp and shortly after that also to an American businessman Tomas Loewy. This trio then masterminds the project today. The corner stone of the project is a  one-week interval of an individual‘s  life, capturing each day of the week in nine photos taken during the day. The author considers one week the most characteristic time interval for a  man, regarding the variety of his work and behaviour. One week of seven days, as each of them bears a  different meaning, different colouring, different smell, different purpose and different intensity of energy. The human doing is, either voluntarily or subconsciously, matched to this interval, and therefore its visual documentary bears the highest information value. Every participant who contributes his week thus becomes an original link in

an endless mosaic of human creativity and unforgettable co-author of the documentary project, a gigantic photo library of the humankind in the 21st century. The aim of this project is to learn about lives of people on our planet, which means people of various nationalities, professions, ages, regardless of whether they consider their own lives interesting or boring. The pillar of the project is the philosophy that each life is original and interesting, especially for someone living on the other side of the planet. All you need to join the project is to have a  camera and be willing to observe your life through the camera viewfinder for one week. The project started in September 2009 on www. weekoflife.com. Contrary to other social networks it does not want to glue people to their monitors but urge them to realize how colourful the life around is and get out to enjoy it. Spending as many hours on the internet as possible is not the objective. On the contrary, the objective is quality content, made up by the users themselves, the very same content that poses undoubtedly important moral and educational character. It comes without saying that Week of Life makes it possible for people to get to know the participants closer, share their experiences and impressions and form one big human family.

Zábalové vany Thermo-Spa pocit relaxace a beztíže

Vítejte ve světě dokonalé relaxace, kdy pocítíte neskutečnou lehkost vznášení, zabaleni v příjemném teple, které rozlévá pocit pohody po celém těle a mysli. Při zvuku hudby ucítíte harmonické vibrace prostupující všemi smysly. Při stavu kompletní relaxace Vaše tělo zažívá novou dimenzi regenerace.

Působení masáže, tepla a tlaku vody podporuje: t uvolnění celkového napětí t úbytek celulitidy, příznaků revmatismu a artritidy t zlepšení prokrvení t metabolické procesy t elasticitu tkáně t odbourávání stresu

Modul Concerto Váš zážitek ještě umocní. Přemění celou vanu v jeden reproduktor. Pomocí vibrací zvukových vln probíhá masáž celého těla v rytmu hudby. Kmitající frekvence má uklidňující účinek na dýchání, což napomáhá rychlé relaxaci a uvedení těla do svého přirozeného rytmu.

Aquajet Massage Poskytuje příjemnou vodní masáž s využitím 20ti masážních trysek kopírujících nadnášené tělo. Masážní trysky začínají vždy od stehen ve směru srdce až po ramena do ukončení nastaveného času terapie. Výkonné čerpadlo vytváří příjemnou pulsní masáž, jejíž intenzita je regulovatelná dobou trvání v příslušné zóně těla.

Colour terapie modul AURA Integrované vysoce účinné podvodní osvětlení s možností přednastavení barvy jeho záření nebo střídáním palety barev na průhledné speciální fólii. Navozuje pocit vznášení se na mořské hladině. Tato terapie tak přispívá k doplnění energie a dokonalé regeneraci a revitalizaci lidského těla a jeho smyslů.

Thermo-Spa a Lady Spa jsou řešením pro vaše zařízení - jedinečná kombinace funkcí umožňuje rozmanitou škálu léčebných a kosmetických terapií. Možnost využítí - lázně, wellness, salony krásy, hotely Různé druhy provedení a obložení: dvoubarevné, bambusové, Alcantara, s mozaikovým obkladem Více informací najdete na našich stránkách http://www.kardioline.cz Antonínská 5, 602 00 Brno +420 541 214 456 e-mail:Week kardioline@kardioline.cz of life 25


prof. MUDr. Richard Rokyta DrSc., FCMA

Civilizační

choroby a možnost jejich

lické – zvláště diabetes mellitus (cukrovka), se hrozivě rozšiřují. Dnes již 8–10 % populace trpí diabetem II. typu (získaným diabetem), 30 % představuje diabetes I. typu. Alarmujícím fenoménem civilizace je obezita. Ta postihuje čím dál tím větší procento lidí aktivního věku, ale především lidi mladší a dokonce již děti a dospívající. Mezi civilizační choroby můžeme zařadit i nádorová onemocnění, která vznikají v důsledku špatného životního stylu, špatné stravy, vlivu škodlivých látek a podobně. Co je společnou vlastností všech těchto onemocnění? Je to mnoho změn, ale co víme zcela bezpečně, že u  těchto onemocnění se zvyšují volné radikály především kyslíkové a  nitroxidové. Volné radikály jsou jednak příčinou civilizačních onemocně-

diagnostiky a léčení Civilizační choroby jsou onemocnění, která se objevila s přicházející civilizací. Nejčastěji se týkají kardiovaskulárního systému. Téměř 50  % všech úmrtí na světě má kardiovaskulární nebo neurovaskulární původ. V Evropě a v Severní Americe převažují kardiovaskulární příčiny onemocnění, zatímco v  Japonsku a  jiných asijských zemích jsou to neurovaskulární onemocnění. Jejich základní příčinou je hypertenze (zvýšený krevní tlak) a ateroskleróza. Ve vyspělých populacích cca 50 % lidí trpí hypertenzí, která není buď vůbec rozeznána, nebo je špatně léčena. Toto poznání je velmi důležité. K civilizačním onemocněním patří také onemocnění nervová. V současné době je to především Parkinsonova a  Alzheimerova choroba, která se stává téměř epidemií ve starších věkových ročnících ve stárnoucí generaci. Rovněž choroby metabo-

ní, ale také jejich důsledkem. To je velmi těžké odlišit, ale v každém případě jsou u těchto onemocnění volné radikály zvýšeny. Volný radikál je párový elektron, který se volně pohybuje v orbitách obíhajících kolem jádra atomu a který hledá svého partnera, se kterým by se spojil. Když jej najde, uvolní se další elektron, a tím vzniká řetězová reakce, proto se volné radikály zvyšují. Zvyšují se i u bolesti, epilepsie apod. Musíme si položit otázku, jakým způsobem s těmito volnými radikály bojovat. Organismus sám má některé látky antioxidanty (antioxidační látky), které snižují volné radikály. Jsou to některé enzymy – SOD – superoxiddismutáza, GPx – glutathionperoxidáza, kataláza, thiredoxinreduktáza, ubichinon (koenzym Q10). Toto jsou antioxidanty vně buňky, vnitrobuněčným antioxidantem je glutathion. Antioxidanty můžeme organismu dodávat, především některé antioxidační vitaminy jako jsou: vitamin E, vitamin A, vitamin C a dále polyfenolické flavonoidy,flavonoidy z jinanu dvoulaločného (ginko biloba). Mezi antioxidanty patří i  některé prvky jako je selen, zinek, hořčík, chrom a mangan. Většinou se doporučuje antioxidanty dodávat ve směsích, aby to nebyl jeden antioxidant. Nejlepší směsi jsou ty, které obsahují všechny uvedené vitaminy, selen, zinek a  další antiox idační látky


Life diseases and possibility of their diagnosis and treatment Lifestyle diseases are diseases that appeared with the development of our civilization. Most often they concern the cardio-vascular system. More than 50 % of all causes of death in the world features cardiovascular or neovascular origin. In Europe and North America the cardiovascular causes domain, whereas in Japan and other Asian countries they are mainly the neovascular diseases. Their basic cause is hypertension (increased blood pressure) and atherosclerosis. In the advanced populations about 50 % of people suffer from hypertension, which is either not recognized, or maltreated. Such knowledge is very important. Amongst the lifestyle diseases we also understand nervous diseases. Currently these are mainly the Parkinson and Alzheimer diseases which have become almost epidemic in higher age of our ageing population. Also the metabolic diseases – especially diabetes mellitus (diabetes) are on a terrifying increase. Today as much as 8–10 % of population suffers from the type 2 diabetes (acquired diabetes), 30  % is the type 1 diabetes. An alarming phenomenon of the civilization is obesity. It strikes still more and more people in productive age, but mainly younger people and even children and adolescents. Among the lifestyle diseases we may also include cancer, which appears as a result of a wrong lifestyle, bad food habits, effects of harmful subs t a n c e s etc.

What is a common denominator of all these diseases? It concerns m a n y changes, but what we know for sure is, that these diseases are accompanied by the increase of free radicals, mainly of oxygen and nitroxide. Free radicals are both the cause and also the effect of the lifestyle diseases. It is very difficult to distinguish, but still the level of free radicals is increased with these diseases beyond doubt. A free radical has an unpaired electron that moves freely in the orbitals around the atom nucleus looking for a partner to bond with. Having found it another electron is released which leads to a chain reaction, therefore the number of free radicals is increased. And so is the pain, epilepsy etc. We need to ask ourselves how to fight such free radicals. An organism has its own antioxidants (oxidation inhibitors), which limit free radicals. These are some enzymes – SOD – superoxid dismutase, Gpx – glutathione peroxidase, catalase, thioredoxin reductase, ubiquinone (Coenzyme Q10). These are the antioxidants outside the cells, and glutathion is an intracellular antioxidant. We can supply the organism with the antioxidants, mainly some oxidation inhibiting vitamins like vitamin E, vitamin A, vitamin C and further polyphenolic flavonoids, flavonoids from ginkgo tree (ginkgo biloba). There are also other chemical elements among the oxidation inhibitors like selenium, zinc, magnesium,

chrome and manganese. It is usually recommended to supply oxidation inhibitors in mixtures so that it would not be just one. The best of mixtures are those containing all listed vitamins, selenium, zinc and other oxidation inhibitors (image NOOX). It is not possible to claim bluntly that those oxidation inhibitors prevent the diseases, which would be a kind of prevention, even though some evidence to prove so already exists. There are great supporters of oxidation inhibitors‘ effects and there are also their opponents. Our natural food and a usual way of life give us enough oxidation inhibitors in what we eat. There is a higher need for oxidation inhibitors during the above mentioned illnesses, when the oxidation inhibitors are scarce and during various stress situations like pregnancy, breast feeding, lactation period and mainly old age. We should always be particular about a balanced ratio of extracellular and inner oxidation inhibitors. A  healthy lifestyle and the struggle against the lifestyle diseases generally covers the healthy lifestyle. We should keep in mind our intake and expenditure of calories, what we take in, we should also deliver. We should have a proper level of physical exercise. Here the opinions differ largely. It is believed that man should walk at least 3 km a day. Earlier it was jogging that was recommended, but it turned out not to be completely healthy as it damages joints


(obr. NOOX). Nelze jednoznačně prohlásit, že tyto antioxidanty zabraňují vzniku chorob, což by znamenalo určitou prevenci, i když některé důkazy pro to jsou. Jsou velcí zastánci působení antioxidantů a jsou také odpůrci. V naší přirozené stravě a při běžném způsobu života máme v potravě antioxidantů dost. Zvýšená potřeba antioxidantů se vyskytuje při výše uvedených onemocněních, kdy antioxidantů může být málo a  při různých zátěžových situacích jako je těhotenství, kojení, doba laktace a zejména stáří. Je důležité stanovit antioxidační kapacitu (souhrn všech antioxidantů), které v  těle máme. Měli bychom vždy dbát na vyvážený poměr mimobuněčných (extracelulárních) a vnitřních antioxidantů. Ke zdravému způsobu života a  k  boji proti civilizačním chorobám patří zdravý způsob života. Měli bychom dodržovat příjem a  výdej kalorií, to co přijmeme bychom měli vydat. Měli bychom se přiměřeně pohybovat. Zde se názory velmi liší. Udává se, že člověk by měl minimálně ujít denně 3 km pěšky. Dříve se doporučoval jogging, ale zjistilo se, že to není úplně zdravé, protože se ničí klouby a příliš je zatěžován kardiovaskulární systém. Dnes se doporučuje rychlá chůze, někteří kardiologové říkají, že bychom měli ujít 5 km denně, někdo udává dokonce 10 km denně.

V každém případě bychom měli mít určitý pohyb a  tomu přizpůsobovat svoji stravu. Jestliže jíme hodně a  nepohybujeme se, tak je to špatně a vzniká obezita. Svalová činnost zlepšuje celkový metabolismus, zlepšuje metabolismus látek, které působí vznik civilizačních onemocnění jako je inzulín. Uvolňují se nám některé důležité látky při svalové činnosti, které upravují náš metabolismus. Pohyb je proto základem boje s civilizačními chorobami. Dalším důležitým faktorem je strava. Měli bychom přijímat hodně přirozených vitaminů, které jsou nejvíce v ovoci a zelenině. Dnes není problém s celoroční dodávkou ovoce a zeleniny. Měli bychom jíst jídla, která nejsou příliš tučná a přiměřeně pít nápoje. Je důležité, abychom se vyvarovali dalších civilizačních návyků jako je kouření, které je jednoznačně škodlivé, dále nadměrnému pití alkoholu zejména „tvrdého“. Pití vína v  přiměřeném množství je naopak doporučováno, ať již je to červené nebo bílé víno. Rovněž tak přiměřené pití piva do 1  sklenice denně. Dávky alkoholu jsou pro ženy daleko nižší než pro muže a  to nejenom kvůli váze, ale ženy mají nižší obsah alkoholdehydrogenázy, enzymu, který zpracovává alkohol. Nižší obsah alkoholdehydrogenázy mají některé národy a rasy např. Indiáni, Inuité a někteří asijští obyvatelé pře-

devším Japonci a Číňané. To je další důležitý faktor vyvarovat se škodlivých látek, vyvarovat se civilizační úpravě potravin jako je smažení, pečení, kdy vznikají karcinogeny apod. Způsobů prevence civilizačních chorob je velké množství, jsou velmi dobře známé, ale bohužel se nedodržují. To je největší problém. Naše znalosti jsou natolik dobré, že život si můžeme upravit tak, aby tyto poruchy vůbec nevznikaly. Nemá cenu jíst vitaminy, když zároveň kouříme nebo pijeme tvrdý alkohol. Zdravý způsob života si můžeme také dopřát v tom, že musí být rovnováha mezi zátěží a  odpočinkem. Welness pobyty jsou dobrým příkladem a  hlavně nás učí určitému životnímu stylu, který bychom měli nadále dodržovat. Nestačí, abychom se týden jednou za rok věnovali welness pobytům, kde všechno dodržujeme a děláme dobře, ale po zbytek roku budeme všechno dělat špatně. Závěrem: Doprovodným jevem civilizačních chorob jsou volné radikály. Musíme se snažit jejich množství snižovat tím, že dodržujeme zásady, aby vůbec nevznikaly. Pokud používáme antioxidanty, tak je používat až při správné diagnóze poruch. Musíme dodržovat zásady zdravého způsobu života, který spočívá v pravidelnosti pohybu, spánku a přijímání potravy.


and puts excessive stress on circulatory system. Nowadays they recommend fast walking, some cardiologists believe we should walk about 5 km a day, some claim it ought to be as much as 10 km daily. In any case, some kind of exercise is necessary, which should correspond with the food we eat. When we eat too much without exercise, it is bad and we develop obesity. The muscle activity improves general metabolism, improves the metabolism of substances that cause the lifestyle diseases, for example insulin. The muscle activity releases some important substances adjusting our metabolism. Exercise, therefore, is the base for the fight against the lifestyle diseases. Food is another important factor. We should have a  natural supply of vitamins, which means fruits and vegetables mostly. Today it is not a problem to have fruits and vegetables supplied all year. We should eat lowfat food and drink corresponding drinks. It is important to avoid also other civilization habits like smoking, which is undoubtedly harmful, similarly to excessive drinking of alcohol, mainly of “hard” liquors. Drinking of wine is, on the contrary, recommended, whether it is red or white. As well as reasonable drinking of beer, up to 1 glass a day. The alcohol doses for women are much lower than for men, not only because of body weight, but women also have a lower level of alcoholdehydrogenase ensyme, which processes alcohol. Lower level of alcohodehydrogenase is typical also for some nations and races, for example American Indians, Inuits and some Asian population, mainly Japanese and Chinese. That is another important factor, to avoid harmful substan-

e JEDINEÿN ces, to avoid lifestyle food processing like frying, baking, when carcinogens are generated etc. There are many ways of prevention of lifestyle diseases, they are well known but, unfortunately, not used. That is the biggest problem. Our knowledge is good enough to make such changes in our lifestyle so as to prevent those defects from happening at all. It is no use eating vitamins when we smoke or drink hard alcohol at the same time. A healthy lifestyle also means that there is a balance between stress load and rest. Wellness stays state a  good example and, above all, they teach us a  particular lifestyle, that we should follow. It is not enough to devote one week a  year to wellness stay, where we do everything right, but do it all wrong rest of the year. Conclusion: The lifestyle diseases are accompanied by the existence of free radicals. We have to try to decrease their levels by keeping rules that prevent them from being generated in the first place. If we use oxidation inhibitors, then we should use them after the causes of malfunctions have been diagnosed. We have to stick to the basic rules of healthy lifestyle, which lies in regular exercise, sleep and food k intake.

JSTE ZVĚDAVÍ? Tak skočte na

www.flyUP.cz

Všechna lifestylová témata jsou tu pro vás pod jednou střechou!


Lenka Kazmarová

chování

www.sdynamic.cz

Malé osobní

pohybové minutové

wellness

Náprava chybných stereotypů je obtížná, ale možná v kterémkoli věku. Záleží jen na naší zodpovědnosti k našemu vlastnímu tělu, které je jen a jen naše, nepatří žádné instituci :-). Těmito slovy končil můj příspěvek do prvního čísla časopisu Wellness Book. A protože vím, že když řeknu „A“ sluší se říci i „B“, tak několik návodů pro „použití vlastního těla“.

S

Stereotyp je: „jednotvárný, ustálený, navyklý vzorec chování a myšlení“(slovník cizích slov). A tento vzorec chování a myšlení je i  v  pohybu – pohybové chování – pohybové myšlení. My ale nemusíme při řadě pohybových stereotypů přemýšlet, jsou to stereotypy našich denních činností. Postačí „jediný příkaz“ naší mysli, vlastně to ani příkaz není, jen myšlenka a naše tělo reaguje – jdu, hraji tenis, plavu atd., tisíce pohybových vzorů, které jsme se během života naučili. A  každý z nás má jinou škálu „pohybových znalostí“ podle toho, jaké má zájmy, jaké

30

dělá pohybové aktivity, ale i dělal „již v dětství“, kde se vlastně naše pohybové stereotypy vytváří tím, jak „dozrává naše centrální nervová soustava“. Jak se vlastně pohyb učíme? Opakujeme to, co vidíme. Zase můžeme trochu zavzpomínat na naše první pohybové – sportovní aktivity. Dívali jsme se na „ty starší“ a „dospělé“ a radil nám náš trenér, učitel tělocviku, kamarádi, rodiče, každý předával svoji „pohybovou zkušenost“. A tak jsme se začali zdokonalovat a zafixovávat pohyb, a je otázka zda dobře, anebo špatně. A  určitě řada z vás mně dá za pravdu, že platí „co

www.wellnessbook.eu | CHOVÁNÍ/BEHAVIOUR

se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“. I když dlouho neděláme nějakou pohybovou aktivitu a  vrátíme se k  ní po letech, tak jsme často překvapeni, že naskočí automatismy pohybu, víme jak tento pohyb či pohybovou aktivitu máme udělat. Z toho si můžeme domyslet, že je hodně hluboko „zakódována – zarytá v paměti“, ale ne v paměti námi vědomě ovlivnitelné, ale v „paměti pohybové“. A tak se začalo tvarovat i naše tělo, protože platí, že „funkce dělá tvar a tvar dělá funkci“. Jak tomu rozumět? Tak, že každý sval má svoji funkci v některém z po-


A little

personal

movement

minute

wellness

The remedy of wrong stereotypes is hard but possible at any age. It only depends on our responsibility to our own body, which is only ours, it does not belong to any other institution :-). Those words were the end of my previous contribution to the first edition of Wellness Book. And as it is good manners to say “B“ after “A“, let me give you several guidelines to “use of your own body.“

S

Stereotype is: “monotonous, steady, habitual pattern in behaviour and thinking“ (thesaurus).

you learn young, comes handy when you grow old“. Even though we may not be practising a particular activity for some time, coming back to it after years we are often amazed that the automated movements return, we know how to do the movement or the activity. Judging from that, we may assume it is “encoded – hard wired in our memory“, though not in the conscious one, but in the “kinetic memory“.

Such a pattern in behaviour and thinking is also dynamic – a  movement behaviour – a movement thinking. We, however, do not have to think through a  number of movement stereotypes, they are the stereotypes of our daily activities. All you need is “one instruction“ from your mind, not even an instruction in fact, just And that is how our body a thought and our body reacts – got its shape, as it is true that walks, plays tennis, swims etc., “a function calls for a shape and thousands of movement pat- a  shape calls for a  function“. terns we have learnt in our lives. How to understand that? Each Every one of us has a  different muscle has its own function in range of a movement “movepattern Wellness is, in fact, ment and gets also a kind knowstronger h o w “, doing it of prevention d e reaching an pending on our interests, what ideal shape, and its “shape“ – kind of exercise we get or got “in power supports the function childhood“, which is the time in return. It may seem when the stereotypes develop complicated, but it is not, these the most as our “central nervous are the laws of physics, valid system matures“. both for our body and the space we live in. And that is how our How do we actually learn body gets formed. The ideal to move? being the balance of all muscles We repeat what we see. with opposite functions. Again we may remember our first movement – sport activities. Stress affects our health – We observed “the older ones“ “movement health“. and “adults“ and got advised by our coach, PT teacher, friends, Try to remember situations parents, they all passed their when you were under some own “movement experience“ stress or were worried how down to us. And that is how we your body would react to such began to perfect and consolidate situations. Each of us feels such the movement, the question is negatives in a  different way, whether good or bad. often with gripped feeling in your belly, in your chest etc. And most of you would And what about joy, ease, definitely agree that “what laughter, love. How do we feel

Návod k použití vlastního těla

31


chování/behaviour

hybových vzorů, a když ji vykonává, tak se posiluje a má svůj ideální tvar, a jeho „tvar“ – síla zase nazpět podporuje jeho funkci. Vypadá to složitě, ale není, jsou to fyzikální zákony, které v našem těle platí a tak jako v prostoru, v  kterém žijeme. A  tak se formuje naše tělo. Ideál je rovnováha všech proti sobě působících svalů. Stres ovlivňuje naše zdraví – „pohybové zdraví“. Vzpomeňte si na situace, kdy jste měli nějaký stres anebo strach, jak na tuto situaci reaguje vaše tělo. Každý tyto negace pociťujeme jinak, jsou to časté svíravé pocity v oblasti solaru, sevření v oblasti hrudníku apod. A co radost, pohoda, smích, láska. Jak se při ní cítíme, jaké jsou projevy v našem těle? No samozřejmě, že úplně opačné. Stres = zátěž, napětí, tlak; funkční stav, ke kterému dochází při vystavení organismu mimořádným podmínkám, psychosomatická reakce na stresor (stresový podnět).

32

V dnešní době jsme často stresu vy- ce. Ale pak se nám mohou bolesti pestavováni. Pomalu si zvykáme na per- riodicky vracet, je to obtěžující. A co manentní, anebo opakovaný stres, až s tím? Sbíráme rady od přátel, kolegů. si vlastně přeA  já bych přistaneme uvěspěla též jedWellness je vlastně domovat, že ho nou radou, ale taky prevence. máme, je to už tato slova často naše samozřejneradi slyšíme, most. Ale kdo si ho uvědomuje po- je to „prevence“. Proč mám proti „něřád, a kde se nám často stres ukládá, je čemu“ preventivně „bojovat“, když naše tělo, ve kterém se stres ukládá na nevím, jestli by mě to vůbec potkalo? různých úrovních (fascie, svaly, klouby nebo vnitřní orgány). O prevenci se hovoří v mnoha oborech, které se starají o naše tělo nejen Psychosomatický = psychicky ovliv- fyzické, ale i  psychické. Wellness je ňující fyziologický proces nebo jev. vlastně taky prevence a možná budeme raději říkat wellness než prevenA jak to v životě bývá, jednou „hrnek ce, lépe se to poslouchá. přeteče“ a  najednou se začne objevovat bolest (individuálně v zádech, A  co si udělat takové naše osobní kloubech…), kterou nás naše tělo „malé minutové wellness“ každý upozorňuje, že není „něco“ v pořád- den pro vlastní pohybový aparát. Poku. A  pak začínáme naše problémy hodu pro naše fyzické tělo. Jsou to řešit. A podaří se. Přestanou bolesti. takové malé návody, jak si uvolňovat Ale za nějakou dobu se problém ob- přetěžované části našeho těla, což je jeví znovu. Odzkoušíme „osvědče- samozřejmě odvislé od práce, kterou né“ a buď se nám opět podaří bolest děláme, respektive od poloh, v  ktezažehnat, anebo to už nejde tak leh- rých tuto činnost vykonáváme.

www.wellnessbook.eu | CHOVÁNÍ/BEHAVIOUR


then, what are the symptoms in our body? Of course, totally opposite. Stress = burden, strain, pressure; a function state which is a  result of exposure of the organism to exceptional conditions, psychosomatic reaction to the stress factor (stress stimulant). In our time we are often under stress. Step by step we get used to the permanent or repeated stress, until we actually cease to realize it, we take it for granted. But the one, who keeps it in its mind, accumulates it, is our body, where the stress gets stored on different levels (tendons, muscles, joints or internal organs). Psychosomatic = mentally affecting a physiological process or occurrence. And so it happens that the well “floods“ one day and the pain appears (individually in our back, joints…) as our body sends us a  signal that

1:43

Volha Gaz M21 Veřejná bezpečnost Praha 1 1967 IXO MODELS obj. č.: FOX015 890 Kč

1:43

Bugatti Type 32 Tank de Tourse Osobní vůz Elišky Junkové 1923 BRUMM obj. č.: FOXS1012 750 Kč

“something“ is wrong. And that is when we start to solve our problems. And we succeed. The pain goes away. But the problem reappears after some time. We go for “the tested“ and either get rid of the pain again or find out it would not be so easy this time. But then the problems may come back on regular basis, it is annoying. And what do we do? Collect wisdom from our friends, colleagues. But I would also have advice, though we do not like to hear that, it is “prevention“. Why should I  bother to “take precaution“ against something when I do not know if I come across it at all? Prevention is mentioned in many fields, which take care of our body, not only the physical but also the psychical. Wellness is, in fact, also a  kind of prevention and perhaps we might want to prefer the term wellness to prevention, as it sounds better. Let us have a  sort of our personal “little,

minute wellness“ every day for the sake of our kinetic apparatus. Peace for our body. These are easy ways of relaxing the overstressed parts of our bodies, which,

1:43

Velorex 350/16 otevřená střecha 1963 SPARK MODEL obj. č.: FOXS102

890 Kč

1:43

Škoda 706 RTO LUX také červená varianta FOXTOYS obj. č.: 706RTOLUXBL 3850 Kč

Návod k použití vlastního těla

33


chování/behaviour

Dnešním tématem můžeme být sezení. Spočítejte si sami kolik hodin denně sedíte. Při cestě do práce a z práce, přímo při výkonu vašeho zaměstnání, večer po práci, ve volných chvílích o víkendech. A  nyní další otázka. Jak sedíme? Každý jinak, podívejte se teď na někoho blízko vedle vás, nebo v  dopravním prostředku, v restauraci, na kolegy v  práci nebo své blízké, kteří pracují u  počítače. Uvidíte různé „druhy sezení“. Sed = sezení = dlouhodobé sezení je statická zátěž, a pokud náš sed není „ideální“, dochází k  přetížení v  jednotlivých úsecích páteře, kloubů. Dlouhá statická pozice těla, i když je ergonomicky korektní, působí na pohybový aparát negativně. Častými následky je únava a  svalová dysbalance. Přidáme-li k  tomu stres, při kterém se zvyšuje i  napětí ve svalech, tak touto kombinací přetížení ještě zvyšujeme. Kapka po kapce, den po dni si „deformujeme naše tělo“. „Člověk není stavěn k sezení.“ Naše tělo bylo stvořeno před milióny let a bylo stvořeno k pohybu. Proto jsou svaly dynamické a potřebují dynamiku = pohyb. I  statická pozice, může být dynamická. Statika je dynamika v rovnováze. K aktivnímu sezení můžeme využít různých pomůcek, mně se osvědčily míče Sball®, které můžeme použít k opoře hrudní páteř, jako aktivní podložku na sedáku židle, ale hlavně i jako aktivní pomůcku pro naše „minutové wellness“ během dne. Sball® , který si libovolně přifukujeme a odfukujeme (mimochodem i přifukováním si trochu zaměstnáme hrudník a  bránici), je 3D elas-

34

tický a jeho elasticita nám umožní se na něm pohybovat trojrozměrně, a tím v našem těle protáhnout, a na druhé straně posílit svaly, které jsou sezením křečovitě stažené, bez dynamiky. Jak by měl vypadat správný „anatomicky ideální sed“? Sedací hrboly slouží k  sezení – měly by být posazeny na židli – tím se pánev napřímí – a svaly v oblasti bederní páteře, dna pánevního a  břišní svaly mohou být v  rovnováze. Experimentujte: udělejte si malou zkoušku vašeho sedu: pokud sedíte, tak zůstaňte v  pozici, ve které jste a  vnímejte chvíli celou oblast pánve. Poté balancujte s  pánví přes sedací hrboly, chvíli pánev sklopte tak, abyste seděli až na kosti křížové, chvíli tak, že pánev překlopíte a sedíte až na sponě stydké. Pokaždé v  té pozici chvíli setrvejte a pozorujte v jakém postavení je vaše páteř a do jakého postavení se dostanou vaše kyčelní klouby. Nakonec najděte střed pro vaši pánev, a  to je právě opora o  sedací hrboly. A  to je ideál. Ze začátku v  něm dlouho nevydržíme, je to pro nás trochu „nepřirozené“, ale pomocí cviků na míči Sball® se toto bude zlepšovat. Napřímení pánve podpoří i  napřímení páteře. Při sezení je dobře se opírat o opěrku židle a můžeme využít i  opory o  Sball®, ale ne nikdy dlouhodobě, míč můžeme posunovat nahoru – dolů,vždy tak, aby nám to bylo příjemné. Jakmile pociťujeme „nepříjemno“, tak míček odložíme. A  hlava? Představa, že jsme „princezny a  princové“ s  korunkou na hlavě nám dá ten správný pocit napřímenosti.

www.wellnessbook.eu | CHOVÁNÍ/BEHAVIOUR

Pokud neodzkoušíme, nikdy nemůžeme říci, že to nefunguje. Odzkoušejte si zařadit vaše „osobní minutové wellness“, které jde i bez míčku, pokud ho nemáme právě po ruce (ten si tam můžeme jen představit). Efekt může být vidět hned, a  to v  tom, že si na chvilku zrelaxujete a  prodýcháte a  pak se bude hned lépe pracovat. A po delší době uvidíte, že se bude i  „vaše tělo“ na tyto minutky těšit. Cvičit můžeme kdykoli, když si své tělo uvědomíme, už jen tím, že se napřímí pánev a  „vytáhneme korunku do mraků“. Ergonomie = obor zabývající se studiem vztahů mezi člověkem a  technickými systémy, které člověk vytváří, ergologie ergonomika. Dysbalance = stav nevyváženosti, nerovnováha, např. svalová, vegetativní, metabolická, minerálová, hormonální.


the position for a while and observe the posture of your spine and hip joints. Finally, find the centre for your pelvis and that is exactly the support against the sitting humps. And that is the ideal. You will not be able to keep it for long, as it is “unnatural“ for you, but the Sball® exercises will help.

of course, depends on the kind of work we do, or on the positions in which we do it. Today’s topic can be sitting. Make yourself the total of hours you sit every day. On your way to and from work, when doing your job, in the evening after work, in your free time and at weekends. And now another question, how do we sit? Each of us in a different way, look at somebody close to you right now, or in public transport, in a  restaurant, your colleagues at work or your friends working at a computer. You will notice various “kinds of sitting“. Sitting down = long-term sitting down is a static stressload, and if the position is not “perfect“, individual segments of the backbone, joints get overloaded. Prolonged static position of your body, though ergonomically correct affects the kinetic apparatus negatively. The frequent results are exhaustion, muscle disbalance. Add stress that increases the tonus of the muscles on top of it and you make the overload even worse. Drop by drop, day after day we “deform“ our body. “Man was not made to sit.“ Our body was created millions of years ago and it was created to move. That

is why the muscles are dynamic and need dynamism = movement. Even static position can be dynamic. Statics is dynamics in balance. We can use various tools to sit actively, I have good experience with Sball®. We can use them as a  support for our chest backbone, as an active pad on your chair, but mainly as an active tool for our “minute wellness“ during the day. Sball® that can inflated or deflated at your will (by the way, inflating it exercises your chest and diaphragm), it is 3D elastic and its elasticity allows us to move in three dimensions on it, and exercise as well as stretch the muscles which are otherwise convulsively constringed, without dynamism. What is the correct “anatomically ideal sitting position“? The sitting humps are for sitting – they should be put on a  chair – that straightens the pelvis – and the muscles of loin, pelvic floor and abdominals can be in balance. Try to experiment: take a  little test of your sitting position: when sitting, try not to change your position and try to get the feeling of your entire pelvis. Then try to balance your pelvis over the sitting humps leaning the pelvis so that you are sitting on your sacrum and than on your pubic bone. Always keep

Rectification of your pelvis will also rectify your spine. When sitting on a chair it is good to lean against the chair rest and we can use Sball® as well, but never for a long time, we can shift the ball up and down, always to make ourselves comfortable. As soon as we start feeling uncomfortable, we remove the ball. And what about head? The image of being a  prince or a  princess with a  crown on our head will give us the right kind of straightened posture. You can not say it does not work without first giving it a try. Try to take your “personal, minute wellness“, which may be done also without the ball, if you just do not have it around (you can simply imagine it). The effect can be immediate, as you can reach some instant relaxation and breathing which will give you fresh energy for your work. And after some time you may very well find out that your body is actually looking forward to such moments. You can exercise anytime just by being aware of your body, straightening your pelvis and “pulling the crown up to the sky“. Ergonomy = a  science studying relationships between man and technical systems made by man, ergology ergonomics. Disbalance = the state of imbalance, nonequlibrium, e.g. in muscles, vegetative, metabolic, mineral, hormonal.

Návod k použití vlastního těla

35


„Malé minutové wellness“ Před tím, než se do cviků pustíte, zkuste vpustit do místnosti trochu čerstvého vzduchu a napít se. Cviky: Relaxace šíje a hlavy Výchozí pozice: míč Sball® (naplněný vzduchem na 3/3) je položený na ploše stolu. Sedíme úplně za deskou stolu. Nohy jsou postaveny symetricky a  mají kontakt s podlahou. Obě ruce jsou opřeny. Čelo leží na míči a hlavu necháme klesnout. Páteř je maximálně natažena. Cvičení: Vyčkáme výdechu. Vzduch necháme plynout skrz pootevřená ústa. Současně tvoříme hlavou ležící osmičku. Vyčkáme nádechu. Uvolněně nadechujeme nosem a současně tvoříme hlavou ležící osmičku. Význam: cvičení povoluje a  uvolňuje svaly v  oblasti šíje a  hlavy. A  pozitivně působí na výkonnost. Relaxace ramen Výchozí pozice: Sedíme na kostech sedacích. Nohy jsou postaveny symetricky a  směřují dopředu. Vrchol hlavy (korunku) „vytáhneme 5cm do výšky“ – natahuje páteř. Míč Sball® (naplněný vzduchem 3/3) držíme oběma rukama – lehce zmáčkneme a  ke stropu vytáhneme. Cvičení: Vyčkáme na výdech a  necháme plynout skrz pootevřená ústa. A současně s míčem Sball tvoříme ležící

Relaxace v oblasti pánve a bederní páteře Výchozí pozice: sedíme na míči Sball® (naplněný vzduchem do 1/2). Pánev musíme aktivně vybalancovat. Nohy jsou postaveny kolmo k  zemi. Vrchol hlavy (korunku) „vytáhneme 5 cm do výšky“, a tím natáhneme i páteř. Držíme se stolu, ale pletence ramenní jsou uvolněné a roztaženy do šířky. Cvičení: Vyčkáme na výdech a necháme ho plynout skrz pootevřená ústa. A  současně s  Sballem tvoříme ležící osmičku, pánví točíme směrem dozadu. Vyčkáme nádechu. Nadechujeme nosem, současně opět tvoříme velkou ležící osmičku. Význam: cvičení uvolňuje oblast beder. Uvolňuje skloubení kosti křížové a stimuluje zažívání. osmičku. Vyčkáme nádechu. Uvolněně nadechujeme nosem a současně tvoříme opět velkou ležící osmičku. Význam: cvičení povoluje a  uvolňuje svaly ramenních kloubů. Podporuje dýchání a zlepšuje koncentrovanost. Relaxace kyčlí, kolen a nohou Výchozí pozice: Míč Sball® (naplněný vzduchem na 3/3) položíme mezi kolena. Sedíme na obou sedacích kostech. Nohy jsou postaveny paralelně a  pří-

Relaxace zad Výchozí pozice: míč Sball® (naplněný vzduchem na 2–3/3) umístíme mezi lopatky a opěrku židle. Udržujeme si kontakt obou sedacích kostí se sedákem židle. Nohy jsou postaveny symetricky a mají kontakt s  podlahou. Vrchol hlavy (korunku) „vytáhneme 5cm do výšky“. Páteř natáhneme přes míč. Hlavu opřeme o  ruce. Ramena natáhneme do široka. Správně dýcháme. Cvičení: Vyčkáme výdechu. Vzduch necháme plynout skrz pootevřená ústa a  současně kreslíme hrudní kostí ležící osmičku. Očekáváme nádech. Uvolněně nadechujeme nosem a současně hrudníkem tvoříme opět osmičku. Význam: cvičení natahuje hrudní páteř a hrudník. Prohlubuje dech a pozitivně působí na koncentrovanost. mo. Páteř je napřímena a hlava (korunka) roste 5cm nahoru. Ruce jsou opřeny. Pletence ramenní uvolněné s  pocitem tahu do délky. Cvičení: Vyčkáme výdechu. Necháme vzduch plynout skrz pootevřená ústa a  současně s  míčem kreslíme do všech stran ležící osmičku. Vyčkáme nádechu. Uvolněně nadechujeme nosem, současně tvoříme velkou ležící osmičku. Význam: cvičení mobilizuje kyčelní klouby a klouby nohou a aktivuje krevní cirkulaci. Návody ke cvičení: Susanne Oetterli Zakladatelka metody Sball®3-d Bewegungspädagogik Sball GmbH, Box 530, CH-8812 Horgen sball@sball.com – www.sball.com Foto: Sball® GmbH


“Little, minute wellness“ Before you start the exercises let some fresh air into the room and have something to drink. Exercises: Relaxation of neck and head Starting position: Sball®(filled with air to 3/3) lies on a desk. We are sitting way behind the edge of the desk. The feet are symmetrical and in contact with the floor. Both arms are rested. Your forehead is on the ball and we let the head sink. The spine is stretched to the maximum. Exercise: wait for the exhale and let it flow through half open mouth. Meanwhile we make a flat number eight with our rested head. We wait for the inhale. We let the air in slowly through nose and make a flat number eight at the same time. Meaning: the exercise unstrings and relaxes the muscles of the neck and head. And has a positive effect on your stamina. Relaxation of shoulders Starting position: We sit on our ischium bones. Our feet are in symmetrical position pointing for wards. The top of our head (crown) is “stretched 5 cm up“ – stretching the spine. We hold Sball®(filled with air to 3/3) with both our hands – compress it slightly and pull up to the ceiling. Exercise: we wait for the exhale and let it flow through half open mouth. In the meantime we make a flat number eight

Relaxation of pelvis and loin region Starting position: sitting on an Sball® (filled with air to 1/2). We need to balance the pelvis out actively. Legs are in the right angle with the floor. The top of your head (crown) is “stretched about 5 cm up“ which stretches your spine. We hold on to a table but the shoulders are relaxed and spread wide.

Relaxation of your back

Exercise: wait for the exhale and let it flow through half open mouth. And meanwhile make a flat number eight with the Sball, circling the pelvis backwards. We wait for the inhale. We inhale with nose, forming the flat number eight again. Meaning: the exercise relaxes your loin area. It relaxes the sacrum joint and stimulates digestion.

Exercise: We wait for the exhale. We let it flow through half open mouth and meanwhile we make a flat number eight with our sternum. We wait for the inhale. We let the air in slowly through nose and make a flat number eight with our chest at the same time. Meaning: the exercise stretches the chest spine and chest. It deepens breathing and has a positive effect on your concentration.

with the Sball. We wait for the inhale. We breathe in slowly through the nose and again make a flat number eight. Meaning: the exercise unstrings and relaxes the muscles of our shoulders. It supports breathing and improves concentration.

is stretched and the head (crown) rises 5 cm up. The arms are rested. The shoulders are relaxed with the feeling of being pulled a little.

Relaxation of hips, knees and legs Starting position: Sball® (filled with air to 3/3) is between our knees. We sit on our ischium bones. The legs are parallel and straight. The spine

Starting position: Sball®(filled with air to 2 – 3/3) is placed between your shoulder blades and the chair rest. We keep both our ischium bones in touch with the chair. The feet are symmetrical and in contact with the floor. The top of your head (crown) is “stretched about 5 cm up“. We stretch the spine over the ball. We lean our head against our hands. We keep the shoulders spread wide. We breathe correctly.

Exercise: wait for the exhale. Let the air flow through mouth half open and at the same time make a flat number eight in all directions. We wait for the inhale. Breathe in slowly through our nose and make the flat number eight again. Meaning: the exercise mobilises the hip joints and joints in the legs and activates blood circulation. Exercise plans: Susanne Oetterli ounder of the Sball®3-d Bewegungspädagogik Sball GmbH, Box 530, CH-8812 Horgen sball@sball.com – www.sball.com Foto: Sball® GmbH


návyky/habits

Základní

pravidla a doporučení pro sebepoznávání a práci na sobě Nejen pro ty z vás, kteří se již rozhodli něco ve svém  životě začít měnit a chtějí aktivně podpořit svůj osobní růst, jsme dnes připravili seznámení s některými základními doporučeními a postupy.

H

Hra se zrcadly aneb využívání kari- pouštějí z úst, ale i  tón a  intonace katury jsou naprosto shodné. Většina z  nás prošla petřínským Využívání „zrcadel“ v první řadě vyžabludištěm se zrcadly, ze kterých duje upřímnost a  poctivost k  sobě na nás hledí naše legrační karika- – přiznat si, že když mi někdo nebo tury, před kterými se zastavujeme něco vadí, že je to často i moje vlasta smějeme se sami sobě. Jsou však nost, přestože si této vlastnosti nei  taková zrcajsme vůbec věd dla, která rychdomi. NeznaNikdy nebudu jako le přejdeme, too mená to však, že ji aby nás raději když nám vadí moje matka. nikdo neviděl.l. například sobecPodobně jako kost, že my sami fotky, které nikomu raději neu- se nutně musíme vždycky chovat sokazujeme, protože nás zobrazují, becky. Ale můžeme být například zapodle našeho mínění, z  těch nej- skočeni, že nám někdo z našich blízméně lichotivých úhlů. kých sobeckost pravidelně předhaV každodenním životě jsou takovými zrcadly lidé, o  kterých říkáme: „Podívej se na ni (něho), to já bych v  životě nikdy…“ Ano, právě v  takovýchto případech často hledíme na svoji karikaturu. Ale znáte to: „Nikdy neříkej nikdy a  odříkaného chleba největší krajíc.“ Tak kupříkladu mnoho žen pronese větu. „Nikdy nebudu jako moje matka,“ aby pak v  nestřeženém okamžiku – ve spěchu, stresu či afektu s  velikou nelibostí zjišťovaly, že nejenže slova, která vy-

38

www.wellnessbook.eu | NÁVYKY/HABITS

PhDr. Ing. Eva Boháčková Ing. Václav Křemen, Ph.D. www.psychologieradosti.cz

zuje. Pokud se nad svým jednáním upřímně zamyslíme, zjistíme, že naše motivy skutečně nejsou jen a jen altruistické. Zejména naše děti mohou být úžasnými, byť často zcela nekompromisními zrcadly, které nám ukazují nikoli, co říkáme, ale co děláme. Koneckonců bylo to právě dítě, které zvolalo, že král je nahý… Hravost aneb otevření prostoru svému vnitřnímu dítěti Co je to vnitřní dítě? A jak s ním navázat kontakt? Pro začátek úplně postačí, pokud si


Basic

rules and recomendations for self-congnition and personal

improvement

Not only for those of you who decided to change something about their lives and want to support their personal growth, we prepared an overview of basic recommendations and procedures.

P

Playing with mirrors or usage of caricatures Most of us have been to the Petrin mirror maze, where we meet face to face with our funny caricatures, making us stop and laugh at ourselves. There are, however, also mirrors that we pass as quickly as possible, so that nobody can see us. Just like the photos we do not show to anyone, as they picture us, in our opinion, in the least favourable angles. In everyday life such mirrors are represented by people, about whom we often say: “Look at her (him), I would never…“ Yes, often those are the cases we are looking at our own caricature. But, you know: “Never say never and what you hate most, you always get the biggest portion of.“ Thus many women utter the sentence. “I will never be like my mother,“ so that they could, usually when their guard is down – in hurry, under stress or being emotional, find out, to their disappointment, that not only the words they say, but also the intonation are exactly the same. First, using the “mirrors“ needs to you be sincere and truthful to yourself – admit that when you do not like some-

one or something, it is often your characteristics, even though you may not be aware of it at all. It is not true, of course, that when I do not like for example egoism, that, necessarily, I  have to be egoistic all the time. But we may be, for instance, taken aback because someone from our close ones keeps bring it up. If we think over our behaviour sincerely, we find out that our motivation really is not just purely altruistic. Especially our children can work excellent, although often pretty uncompromising, mirrors, which show us not what we say, but what we do. After all, it was the child to

cry out loud that the king is naked… Playfulness or opening space for our inner child What is an inner child? How do I get in touch with it? For the beginning, it is just all right to realize and notice how much time we spend over what we have to, what we should and how much time is left for what we like, what we enjoy and what brings us pleasure. That is to say, if we, paradoxly, widen the space we devote to playing and pleasant activities, than also our duties, which no one can take away from us, will be easier to do.

Návod k použití vlastního těla

39


návyky/habits

uvědomíme a začneme sledovat, kolik času strávíme tím, co musíme, co bychom měli, a kolik času nám zbývá na to, co máme rádi, co nás baví a co nám přináší potěšení. Pokud totiž paradoxně rozšíříme prostor, který věnujeme hře a radostným aktivitám, pak i povinnosti, které nám takříkajíc „nikdo neodpáře“, nám pak půjdou mnohem lépe od ruky. Tápeme-li v  tom, co nás baví, a  čemuže bychom se mohli věnovat, vězme, že každý z nás má nějaké nadání. Obvykle býváme dobří v tom, s čím jsme si jako děti rádi hráli, k  čemu jsme přirozeně tíhli. Mnoho z  nás však, bohužel, v těchto obvykle tvořivých aktivitách nebylo podporováno. Nejdřív vystuduj něco pořádnýho, a pak si maluj, zpívej, tanči… slýchávali jsme. Pokud jste to ještě neudělali, ať už je vám kolik chce, začněte si ve svém volném čase zpívat, malovat, prostě hrát si. Když si hrajeme, máme radost a život nás začne bavit.

Příjímání a vítání změn Neupínejme se na to kým jsme, čeho jsme dosáhli, ale bez připoutání se učme radovat se a těšit se s důvěrou na to, co přijde. Každá změna přináší možnosti růstu a pohyb znamená život. Život má plynout jako řeka, stojaté vodě hrozí, že časem začne zahnívat. Ovšem my jsme v  naší kultuře vedeni zcela opačně k tomu, že když už něčeho dosáhneme, upneme se na to. A pak jsme nešťastní a zoufalí, když nám to chtějí vzít. A  často právě tehdy, když už si začínáme myslet, že život máme pevně v  rukou, něco nebo někdo přijde, kdo nám pomyslný volant z ruky zase vyrazí. Otevírání se životu Říká se, že když bude tuhá zima, cibule se obalí mnoha slupkami, aby nepříznivé období přečkala. U  nás lidí to bývá opačně – nebylo-li naše dětství zrovna ideální, byli jsme nuceni vytvořit si mnoho pomyslných obranných slupek, abychom mnohdy necitlivé a  nešetrné zacházení vůbec

přežili. Je to přirozené, když je venku silný mráz, také se důkladně a teple oblečeme. Pokud však přijdeme do místnosti, kde je teplo, odložíme si. Přitopíme-li, odložíme si ještě více, a  jsme-li v  místnosti sami nebo jen s těmi nejbližšími, postupně se, budeli tam opravdu horku, vysvlékneme úplně. Podobně, začínáme-li se v  životě a  s  druhými lidmi cítit bezpečně, postupně odkládáme své ego-obranné vrstvy a  získáváme čím dál tím více prostoru pro své prožívání a  spontánní a  přirozenou komunikaci. S  rozpouštěním našich strachů se tak začíná náš vnitřní i vnější svět postupně proměňovat a my začínáme objevovat další rozměry, barvy a  kvality našeho života. Postupné vypínání sebekontroly a  poslouchání našich hlubších fyzických a jiných pocitů Jsme navyklí neustále mít všechno pod kontrolou, fungovat „přes hlavu“ a  často velmi málo nebo vůbec nevnímáme své tělo. A  tak namísto toho, abychom si zachovali kontakt s  tělem, který nám zajišťuje uvolněnost a  umožňuje pružně reagovat a přizpůsobovat se náročným a proměnlivým podmínkám života, při všudypřítomné kontrole – jsou obvykle naše reakce rigidní, stereotypní, a  tudíž často nevhodné a  nepřiměřené. Některé „věci“ však naštěstí nefungují na povel. Naprosto se bude míjet účinkem, čím více budeme chtít a usilovat např. o to, abychom zrelaxovali. Zde je potřeba odevzdat se, dovolit si svobodně prožívat a  otevřít se třeba i  novým a  neobvyklým pocitům. To přichází ruku v  ruce s  postupným znovuzískáváěry v se ním důvěry v sebe, ve své tělo a ve své okolí.í.

40

www.wellnessbook.eu | NÁVYKY/HABITS

inz_200


ries, let us learn to enjoy and look forward to what is to come with confidence. Every change brings the possibility of growth and the change is life. Our life should flow like a river, steady water is always under the threat of getting rotten. However, in our culture, we are taught different, that once we reach something we fix onto that. And than we are unhappy and desperate when they want to take it away from us. And often exactly in the moment when we begin to feel that we hold our life firmly in our hands, something or someone will appear to tear the fictional steering wheel out of our hands.

We blunder about what we like and we should be doing. Trust me, everyone is talented some way. We are usually good at what we used to play at when we were kids, what was our natural interest. Many of us though, unfortunately, was not encouraged in these creative activities. First learn something useful than you can paint, sing, dance… we would hear. If you had not done that yet, no matter how old you are, start to dance in your free time, paint, simply just play right now. When we play, we are happy and life is great.

vč. DPH vč. DPH vč. DPH

Accepting and welcoming the change Let us not be tight to what we are, what we have reached, but, without bounda-

Gradual shut down of self-control and tuning in to our deeper physical and other feelings We are used to having everything under control, work “through our head“ and often very little or not all listen to our body. And so instead of keeping in touch with our body, which allows us to be relaxed and react with flexibility and adapt to demanding and unstable conditions of life, under the ever-present control – our reactions are usually rigid, stereotype and therefore often inappropriate and inadequate. Some “things“, however, luckily do not work on command. It is a waste of time, for example, to strive to be relaxed. Here, you need to commit yourself, allow yourself to feel free and open your mind to new and perhaps unfamiliar feelings. That comes hand in hand with gradual re-gaining our elf your body confidence in yourself, and environment..

NEW CONCEPTS

3,790 Kč 2,190 Kč 1,090 Kč

BY ADK CREATIVE TEAM

černá, hnědá, černo/oranožová černá, hnědá, černo/oranožová černá, hnědá, černo/oranožová

ADK uvádí na trh další výsledek práce svého designerského týmu! Novou řadu diářů s typickým designovým prvkem – princip úkosů – tentokrát i na módní kovové sponě. Kůže výjímečné kvality a důraz na detail každého švu jsou samozřejmostí. Ve třech formátech, ve třech barvách a s plnou výbavou pro Vás. Více na www.adk.cz.

ADK spol. s r.o. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7, tel.: +420 220 386 490-2 Fax: +420 220 386 499, e-mail: adk@adk.cz, www.adk.cz

A5 A6 A7 ADK NewClassic ADK NewElegant ADK NewLogik

Opening yourself to life It is believed that when the winter is to be cold, an onion will wrap itself in many skins, so that it would survive the bad weather. With us, people, it is opposite – if our childhood had not been exactly ideal, we had had to wrap ourselves up in many illusory protective skins, so that we would survive the often insensitive and inconsiderate treatment. It is natural, when it is cold outside, we put on warm clothes. However, when we come to a warm room, we take off some of those clothes. When we turn the heating on, we take off some more and when we are alone in the room or with only the close ones, and if it is really hot, we, step by step, get totally undressed.

Similarly, once we start feeling safe with other people, we take off our ego-protective layers and gain more space for our feelings and spontaneous natural communication. Dissolving our fears makes our inner and outer space change and we discover new dimensions, colours and qualities of our life.

N DESIG 100% A T I L A A KV

inz_200x86.indd 1

POZOR! Nová adresa reprezentační prodejny: Těšnov 1 – vchod z ulice Na Poříčí, 110 00 Praha 1.

9/23/10 11:35 AM


jídlo/food

Vím, co jím?

J

Jíme dost, ale nádrž je prázdná Existuje osm druhů látek, bez kterých nemůžeme žít: sacharidy, proteiny, tuky, vitamíny, minerály, vláknina, kyslík a voda. Vědci spočítali, že celkově naše tělo denně potřebuje až 90 různých látek, aby všechny biochemické reakce v těle probíhaly bezchybně. te Tyto látky lze získat, pokud budete zdenně mít na talíři 32 druhů růzoných potravin! Dlouhodobý nedostatek, i jen jedné látky, se projeví a v těle nastává nějaký problém. Studie dokazují, že nutriční deficity (nedostatky ve stravě) základních živin, vitamínů, minerálů a  stopových prvků jsou až u 80 % dospělé populace! Ještě před 150 lety člověk jedl převážně stravu ze surovin, které byly běžně dostupné v klimatické oblasti, kde žil. Náš jídelní lístek obsahoval hlavně kaše z tradičních obilovin – pohanky a  jahel, zeleninu jako zelí, cibuli, česnek a sezónní ovoce v létě čerstvé, v zimě sušené. Maso jednou týdně, někdy ani to ne. (Kdo nevěří ať navštíví skanzen v  Rožnově pod Radhoštěm – doporučuji všem – hlavně mladším ročníkům!). A  dnes? Celoročně můžeme jíst rozmanité potraviny z celého světa. Jakou cenu platíme za tuto vymoženost? Naše genetická výbava je nastavena na jiný druh stravy a  během tak krátkého období se tělo změnám ve stravování nepřizpůsobí. Další nepříznivý aspekt je kvalita potravin na trhu. Převážná část naší stravy je průmyslově zpracována, chudá na enzymy a  „dobré” bakterie. Strava je nejen pasterovaná, ale často znečištěna fungicidy, pesticidy a insekticidy, antibiotiky, konzervanty, barvivy, emulgátory, atd. Potraviny tak obsahují méně potřebných vitamínů a  minerálů, zato podstatně více nežádoucích chemikálií. Ovoce i zelenina se pěstují – vyrábějí ve sklenících, fóliovnících,

42

www.wellnessbook.eu | JÍDLO/FOOD

sklízí předčasně, nedozrálé, aby nedošlo k jejich poškození během transportu, ošetřují se chemikáliemi proti plísním, škůdcům, hnilobě, atd. Obdobně je to s  výrobou masa a  masných produktů. Asi málokdo tuší, že 70 % antibiotik na trhu slouží k produkci masa.

Převážná část naší stravy je průmyslově zpracována Tepelnou a průmyslovou úpravou se také ztrácí řada enzymů, vitamínů, minerálů a  probiotik, které tělo nezbytně potřebuje k zajištění všech funkcí. Tělo nejenže musí likvidovat chemickou zátěž ze stravy, ale navíc nemá z čeho tvořit vlastní důležité látky ke své obraně – buňky imunitního systému. Imunitní systém, hlavní obrana proti infekcím, ale i likvidátor rakovinových buněk, je oslaben. Podstatná část populace v České republice má závažné problémy se střevní mikroflórou, což se projevuje střevními obtížemi, označovanými jako dysmikrobie, ale také sníženou imunitou. Zásadní podíl na tom má nevhodná výživa, nedostatek vlákniny a  řada léků, zejména antibiotik, které prospěšné bakterie ve střevě likvidují, a množí se škodlivé mikroby. Nadýmání, průjmy nebo zácpy je jen lehký diskomfort v  porovnání s  rakovinou tlustého střeva, kterou škodlivé mikroorganismy způsobují. Předčasné stárnutí Kruh se uzavírá – živiny se nevstřebávají a tělo trpí následky podvýživy i při

Dr. Jitka Hořejšová www.drhorejsova.eu příjmu optimálního množství živin. A proto není překvapením, že trpíme nedostatkem i běžně dostupného vitamínu C, a to při stravování dle doporučení tzv. „zdravé výživy“. Následky nedostatku hlavního antioxidantu jsou zřejmé i  na první pohled – povadlá, š pleť, zvýšená tvorba vrásek, šedá č častá nachlazení a  silná únava. Celý den se stimulujeme kávou a  večer potřebujeme prášky na spaní a ráno zase silnou kávu… Chcete se cítit dobře? Mark Twain údajně řekl: „Patrně jediný způsob, jak si zachovat zdraví, je jíst, co ti nechutná, pít, co se ti oškliví, a dělat, co se ti nechce.“ Já s ním nesouhlasím a nabízím vám příležitost zachovat si zdraví a při tom dělat příjemné a zábavné věci a pochutnat si na jídle i pití! Omezte pět bílých jedů – cukr, sůl, tuky, bílou mouku a léky a pokorně se vraťte k moudrosti našich předků. Naši předkové instinktivně konzumovali potravu, která střevo udržuje čisté a funkční. Intuitivně jedli fermentovanou stravu s  obsahem živých bakterií, dnes známých jako probiotika. Bulharská dlouhověkost je založena na vydatné konzumaci kefírů, indiáni jedli před jídlem jogurt a po jídle tvaroh, Římané kyselé zelí, Asijské kultury mají fermentovanou zeleninu dodnes v jídelníčku. Díky tomu jsme se úspěšně vyvíjeli a  dnes děláme naopak vše proto, aby nás zninepř tel – bakterie, viry, čil neviditelný nepřítel y. plísně a kvasinky.

W


Do I know what I eat?

W

We eat enough but the fuel is low There are eight substances which we need to live: carbohydrates, proteins, fat, vitamins, minerals, fibre, oxygen and water. The scientists count that our body needs up to 90 different substances daily to keep all the biochemical reactions running without fault. You may obtain these substances if you eat 32 different kinds of food every day! A long time deficiency of even one of them would show on your body and some problem would occur. The studies show that nutrition deficiencies of basic nutrients, vitamins, minerals and trace elements are common to up to 80 % of adult population! 150 years ago people still used to eat mostly the food from ingredients freely available in the climatic region where they lived. Our menu consisted mainly of mushes of traditional corn – buckwheat and millet, vegetables like cabbage, onion, garlic and seasonal fruits, fresh in summer and dried in winter. Meat only once a week and sometimes not even that. (If you do not believe I suggest a visit to the open air museum in Radhost pod Radhostem! – a must for all – especially the younger ones!). And today? We can eat various types of food all year round. What is the price to pay for such convenience? Our genetics has been set to a  different kind of food and our body is unable to adjust to those changes in such a short time. Another unfavourable aspect is the quality of the food on the market. Most of what we eat has been industrially processed, it is low on enzymes and “nice” bacteria. The food is not only pasteurized, but often also polluted with fungicides and insecticides, antibiotics, preservatives, dyes, emulgators etc. Therefore the food contains less of so badly needed vitamins and minerals, but substantially more of the unwanted chemicals. Fruit and vegetables are grown

– produced in greenhouses, polythene greenhouses, they are harvested prematurely to prevent damage during transport, they are treated with chemicals against mould, pests, rotting etc. The situation is similar with meat and meat products. Few people know that 70 % of antibiotics on the market is used for meat production. The heat and industrial processing also loses many enzymes, vitamins, minerals and probiotics which are necessary to ensure all functions. Not only the body needs to deal with the chemical stress load from the food, but moreover it lacks the resources for the production of its own protective substances – immune system cells. The immune system, the main protective measure against infection, but also the liquidator of cancer cells is weakened. A good part of the Czech population faces serious problems with their intestinal microflora, which often shows in intestinal problems described as dysmicrobia, but also decreased immunity. This is mainly the result of improper food, lack of fibre and a number of drugs, especially antibiotics, which eliminate the beneficial bacteria and proliferate the harmful microbes. Flatulence, diarrhoea or constipation are just minor discomfort compared to the colon cancer caused by the harmful micro-organisms. Untimely ageing The circle closes – nutriments are not absorbed and the body suffers from malnutrition even when you consume optimal quantity of food. It is no surprise then that we suffer from the lack of even commonly available oxidation inhibitor vitamin C in spite of following the recommendations of

the so called “healthy eating”. The effects of the shortage of the main oxidation inhibitor are obvious at first sight – sagging, pale complexion, increased wrinkling , frequent colds and tiredness. We boost ourselves up with coffee all day long and in the evening we need pills to fall asleep and a strong coffee in the morning again… Do you want to feel good? Mark Twain is believed to have said: ”Probably the only way to keep yourself healthy is to eat what you do not like, drink what you hate and do what you do not want to.” I disagree and would like to offer you the opportunity to stay healthy while doing pleasant and funny things and enjoy both your food and drinks! Limit the five white poisons – sugar, salt, fat, white flour and drugs and return humbly to the wisdom of our ancestors. Our ancestors instinctively ate food that keeps the intestines clean and functional. Intuitively they ate fermented food with live bacteria, today known as probiotics. The Bulgarian long life expectancy is based on frequent consummation of kefir, the Indians used to eat yoghurt before the main course and cottage cheese after, The Romans sauerkraut, The Asian cultures have their fermented vegetables on their menu till these days. Those were the reasons behind our successful development and today we are doing everything to get defeated by an inem – bacteria, viruses, moulds visible enemy s. and yeasts.

Vím co jím?

43


hračky/toys

Modely aut

www.foxtoys.cz

Seděl jsem několikrát s majitelem firmy FOX toys, s.r.o. panem Karlem Kotem v malé kavárničce naproti jeho obchodu v pasáži Černá růže. Společnost vznikla v roce 1995 a rozvíjela svoji činnost především jako firma prodávající modely aut. Dnes je svojí jedinečnou nabídkou špičkou na našem trhu. Nejenom že prodává, ale i  vyrábí speciální limitované edice modelů, především českých aut. Z našeho rozhovoru vyplynuly odpovědi na moje otázky. Zde jsou.

J

Jaké druhy modelů jsou nejprodávanější a jaké sběratelsky nejžádanější? 1. Mezi lidmi jsou rozšířené modely, které něco znamenají především v oblasti filmových hrdinů např. James Bond, Fantomas. Dále významná sportovní auta, prototypy a luxusní automobilové značeky, Ferrari, Lamborghini atd. 2. Modely automobilů z  běžného života – policie, požárníci, sanitky a také závodní vozy. 3. Jako poslední jmenujme auta, se kterými lidé běžně jezdí, které znají ze světa, ze své země. 4. Dále jsou to splněné touhy z dětství, potom značky oblíbené v mládí. Jsou to především muži, kteří u Vás nakupují? Především muži, ale i  zapálené ženy, které kupují především modely motocyklů, autobusy, speciály, hasičská auta. Často chtějí ženy udělat svému manželovi radost, v  tom případě přicházejí se seznamem, aby koupily to, co doma ještě není.

Na několika výstavách jsem se setkal s novinkami na našem trhu, především historickými vozy či motocykly Vaší výroby. Podporu historie vidím jako velice záslužnou činnost. Co jste tedy našim sběratelům připravili? Především se snažíme vyrábět limitované edice 1  000 kusů z  české historie, jsme hrdi na naši sym-

boliku. Jako první jsme vyrobili Octavii WRC 1:43,FOXTOYS 001, hned potom FABII WRC 1.18,1.43. Dalším vozem byla POLICIE VAZ 2101 1:43. Raritou je VOLHA 21 1:43, ta je již zcela vyprodána a její cena v  současné době na internetových aukcích dosahuje závratných výšek. Nostalgií bylo vyrobení limitované série Velorexu 1:43 a Velorexu cabrio 1:43. Dalším (v  řadě historických modelů) je závodní Bugat-

Co děláte pro uspokojení zákazníka? Nabízíme i zboží malých firem, které bývá ve vyšší cenové relaci. V nabídce máme přes 50 různých dodavatelů a sortiment doplňujeme každý týden.

44

Miroslav Sanytrák

www.wellnessbook.eu | HRAČKY/TOYS

ti Elišky Junkové. Jedná se o první osobní auto Junkových této značky, na kterém paní Junková také závodila. Vždy dbáme na dokonalost provedení, barvu a detaily. Pro letošní Vánoce máme několik překvapení. To největší bude asi model Vaz 2101 v barvách Veřejné bezpečnosti v  měřítku 1/18 a  dále nabídneme našim sběratelům dva modely 1/43, a to Vaz 2103 VB a Volga 21 ve starším provedení Veřejné bezpečnosti. Rozhovor s  panem Karlem Kotem byl velmi příjemný, a  jako již mnohaletý fanda firmy a  sběratel, celému týmu mnoho zdaru. Ať přeji celému se daří.í.


Car Models Several times I met Mr Karel Kot, the owner of FOXTOY s.r.o. in a small café opposite his shop in the passage Cerna Ruze. The firm was established in 1995 and focused mainly on selling model cars. Today, thanks to its unique range, it is the number one on our market. Not only they sell, but also manufacture limited editions of especially Czech cars. I got some answers to my questions during our meeting, here they are.

What kinds of models do you sell most and which of them are most wanted by the collectors? 1. The most frequent are the models that carry some special meaning, mainly of the heroes from famous films, e.g. James Bond, Fantomas. Furthermore these are important sports cars, prototypes and luxurious car marks like Ferrari, Lamborghini etc. 2. Models of usual cars – Police, Fire brigade, ambulances and also sports cars 3. We must not forget the cars that people use every day, that they know from abroad, from their own country 4. It is also the childhood dreams that came true, then also marks that were popular in people‘s young age. Is it mainly men who come shopping to your place? Men above all, but we often see also zealous ladies, who buy mainly model motorcycles, coaches, special cars, fire en-

gines. The ladies often want to make their husbands happy, in that case they turn up with lists, to make sure they buy what they haven‘t got at home yet. How do you make your customers happy? We offer also the production of smaller firms, which are usually of higher price, there are more than 50 suppliers in our range and we keep updating it every week. At several exhibitions I saw some novelties on our market, especially veteran cars or motorcycles from your production, such history propagation I personally view as something very praiseworthy, what have you prepared for our collectors? We are mainly trying to bring limited editions of 1  000 pieces from the Czech history, we are proud of our symbolism. We were the first ones to make Octavia WRC 1:43, FOXTOYS 001, immediately followed by FABIA WRC 1.18, 1:43. Another car was POLICE VAZ 2101 1:43.

VOLHA 21 1:43 has become rare already, as it is totally sold out and its price in internet auctions has climbed sky high. With nostalgia we made the limited edition of Velorex 1:43 and Velorex Cabrio 1:43. Yet another veteran car is the sports Bugatti of Eliska Junkova, it was the first passenger car of the family Junkovi with this badge, which Mrs Junkova used also for racing. We always pay a lot of attention to perfection of the workmanship, paint and details. We have some surprises for this Christmas, the biggest of them is probably model of VAZ 2101 in the colours of The State Police in the scale 1/18 and we also want to offer to our collectors two models 1/43, Vaz 2103 VB and Volga 21 in the older version for the State Police. The interview with Mr Karel Kot was very pleasant and as a long time supporter ecto I w of his firm and collector, I wish all the best m. to him and his team.

Architektura zdraví Prevence civilizačních onemocnění Léčba obezity metodou Komplexní dekongestivní tera r pi pie

Centrum Preventivní Medicíny & Prevence 2000 Londýnská 59, Praha 2, 120 00 CZ t: +420 221 620 214, www.prevence2000.cz


llnessem Letem světemWewe llness Highlights Miroslav Sanytrák www.kardioline.cz Spojení klasického tréninku s činkami a moderním vibračním tréninkem vytvárůří most k větší prevenci a je průa. kopníkem vyšší kvality života. Nejen na cvičení, ale i jako ozdoba vaší kanceláře, to jsou designově čisté tvary nových činek BodyVib. Vybrační činky jsou založeny na poznatcích vědeckých a lékařských studií. Použití vibračních činek pro prevenci a  rehabilitaci, bodyforming, napnutí pokožky, nárůst síly. Vibrační činka BodyVib D1 je dodávána v hmotnostních třídách 1,5kg, 2,8 kg a 4,6 kg. Doporučuji jako část relaxace v kanceláři , po poradě, jako příjemné a účinné osvěžení vašeho pracovního dne. Sám jsem měl možnost činky dlouhodobě zkoušet a účinnost byla vysoká jak pro moje kondiční cvičení, tak pro požitek během mé celodenní práce v kanceláři.

Nový showroom Ferrari Scuderia Praha, a.s. otevřel 5. května 2010 nový showroom Ferrari v Praze v Evropské ulici v PPF GATE. Jako první na světě mimo domovské Maranello, zde byl otevřen showroom vozů v novém corporate identity firmy Ferrari S.p.A.. Osobně se otevření účastnil vicemistr světa formule 1 pan Fellipe Massa (Skokan roku F1 2006). Při této příležitosti mu byla předána unikátní kniha světoznámého fotografa Karola Benického – Zlatá Praha, pamětní list webových stránek www.constructorsf1.com se skleněnou skálou, kterou zhotovily mistrné ruce sklářů Rückl Crystal,a.s. Nižbor (www.ruckl.cz).

The combination of a usual weight lifting wora k kout with the modern vib bration training builds up a bridge to better prevena  tio tion and it is the pioneer of higher standard of living. Not only for the exercise, but also as a decoration in your office, that is the meaning of the design clean shape of the new exercise weights BodyVib. The vibrations dumbbells are based on the findings of scientific and medical research. The vibration dumbbells are used for prevention and rehabilitation, body forming, skin lifting, improvement of general strength. The vibration dumbbells come in the weights of 1.5 kg, 2.8 kg and 4.6 kg. I recommend to use them as a relaxation in your office, after a meeting as a pleasant and efficient refreshment of your working day. I had a long term chance to try the dumbbells myself and efficiency was high both for my exercises and my gratification after a long day in the office.

New Ferrari Showroom On 5 May 2010 Scuderia Praha, a.s. opens a new Ferrari showroom in Prague, Evropska, the PPF GATE. Apart from the home town of Maranello, it is the first showroom in the world with the new corporate identity of Ferrari S.p.A. The opening ceremony was visited by the Formula 1 World Vice Champion Felipe Massa personally (Climber of the Year in F1 2006). On this occasion he received a unique book of the world famous photographer Karol Benicky – The Golden Prague, a memorial list of www.constructorsf1.com with a  glass rock made by the crafty hands of Rückl Crystal,a.s. Nižbor (www.ruckl.cz).


Your Italian travel Agent

This short-break tour features private food visits with a local guide and a private cooking class in Emilia, pure heaven for Italian food lovers: Parmesan cheese, traditional balsamic vinegar, thin pasta sfoglia and delicious rag첫! The tour includes mouth-watering food tastings directly at the producers', food stores recommendations, a hands-on experience with an Italian chef, selected accomodation (charme hotel or centrally located 4 star hotel). Further food visits available by request (Parma ham producer, vineyard tour and wine tasting, walking tour at the local market...).

A perfect combination of Italian delights: the tour includes Florence, Rome, Venice, Amalfi Coast, Pompei as well as less well known but beautiful towns like Modena and Ravenna and a break on Lake Garda. To experience the Italian way of living you will take part to a pasta cooking class, taste wine after a vineyard tour in Tuscany, taste Parmesan cheese directly at the dairy's, enjoy a gondola ride and if you want you may even drive a Ferrari! Throughout your tour a professional and friendly Italian English-speaking tour director will be on hand to ensure everything works well. Transportation is by luxury air-conditioned coach; accomodations are centrally located letting you to wander at your ease; maximum group size is 18 persons to get maximum quality.

__________________________________________________________________

Rome

Florence

Venice

Amalfi Coast

and lots more beside!


sport

Surfing

Jakub Cabejšek www.jedete.cz

Surfing si u nás každoročně získává stovky nadšených příznivců. Není divu. Vzít prkno pod paži a  skočit do vln je zážitek, na který se nezapomíná. Za perfektním surfováním nemusíte cestovat na konec světa. V  Evropě jsou stovky skvělých pláží a některé z nich ještě blíž, než byste čekali. Ta, kde jsem prožil posledního půl roku, patří mezi  nejvyhlášenější na našem kontinentu. Představte si to, leží ve Velké Británii!

J

Jedním z mála míst v Anglii, kde se můžete alespoň trochu opálit, je Cornwall. Má krásnou přírodu, přebohatou historii a  hlavně – dlouhé písečně pláže, které omývá Atlantický oceán. Obyvatelé nejjižnějšího výběžku Velké Británie patří ke starému keltskému kmenu. Mají proto svůj zvláštní jazyk, zvláštní jídla a  někdy také trochu zvláštní zvyky. Jinak jsou ale velmi přátelští a ochotní. Nic jiného jim ani nezbývá, jeli-

48

www.wellnessbook.eu | SPORT

kož každoročně přivítají s otevřenou náručí 5 miliónů turistů, kteří většinu z nich živí. Dost významnou část návštěvníků Cornwallu tvoří právě surfaři, kteří v létě okupují prakticky celé pobřeží. Jejich Mekkou je městečko Newquay (čti „Ňúký“), které v Anglii platí za hlavní město surfingu. Newquay je město dvou tváří. Mimo sezónu v něm žije poklidným životem asi 20 tisíc lidí. A nebýt oceánu, mohli byste si v  něm připadat jako na návštěvě u  babičky v  Uherském Brodě. Vyjděte ale na ulici v sezóně a jste přímo v centru letních radovánek. Místní kluby jsou vyhlášené po celé zemi a na léto vždy povolají ty nejlepší DJe z celého světa. Dveře se tu nezavřou do rána… Přes den jsou ulice plné lidí. Je tu nespočet kaváren, barů, restaurací a obchodů s oblečením. A plné jsou i některé pláže. V Newquay jich je celkem 9 a všechny mají své zvláštní kouzlo. Tou nejznámější je ale jednoznačně slavná Fistral Beach.

je nebezpečná. Může měřit až 30 stop, tedy 10 metrů, a platí za největší vlnu, jakou můžete v Anglii spatřit. Každoročně přiláká surfové kamikadze z celého světa, kteří se ji snaží (bez ohledu na riziko) sjet. Jako první pokořili Cribbar surfaři z Austrálie, kteří zavítali na anglické pobřeží už v 60. letech. Když dorazili až do Newquay a  uviděli zdejší podmínky, rozhodli se, že dál už nemá cenu jít. Zůstali tu a založili první výrobny surfů a obchody, a tím i zdější surfovou kolonii. Fistral Beach dnes patří mezi nejznámější a  nejpopulárnější pláže v  Anglii. Každoročně tu na konci srpna probíhá kvalifikační závod na světový pohár o  100 tisíc dolarů – Relentless Boardmasters championship. Účastní se jej ti nejlepší jezdci nejen z Anglie, ale i dalších evropských zemí a jeho součástí je obří hudební festival. Newquay touto dobou opravdu praská ve švech a  připomíná spíše Ibizu než Anglii.

Fistral platí za hlavní surfovou pláž v Anglii. Svoji legendární pověst získala především díky obrovské vlně, která se zde láme zhruba jednou do roka. Nazývá se The Cribbar podle místa, kde přichází a  někdy také Widow maker – tedy něco jako „výrobce vdov“ kvůli tomu, jak

Dobré podmínky k surfování nabízí všechny pláže v  Newquay. Všude je přítomná záchranná služba, připomínající tu, kterou známe ze seriálu  Baywatch. Plavčíci jsou vybaveni terénním autem, vodním skútrem a  člunem. Neustále hlídají dění ve vodě, připraveni pomo-


Each year surfing receives in Czech republic hundreads of enthusiastic supporters. No wonder. Take a board under your arm and jump into the waves and you´ll have an experience which you´ll never forget. To find the perfect surfing spot, you don´t have to travel to the end of the world. In Europe there are hundreds of great beaches and some of them even closer than you think. The one where I spent the last six months is one of the best known on our continent. Imagine, place I´m going to tell you about lies in the UK!

O

One of the very few places in England where you can get at least a little bit tan is Cornwall. It has natural beauty, immense history and most importantly – long sandy beaches washed by the Atlantic Ocean. The inhabitants of the southernmost tip of Great Britain belong to the old Celtic tribe. Therefore have their own special language, special meals and sometimes a  bit strange habits. But otherwise they are very friendly and helpful. Nothing else even left them, as they each year welcome with open arms 5 million tourists to make their living. Quite a  significant proportion of visitors to Cornwall are surfers who are during the season occupying almost the entire cornish coast. Their mecca is a  small town Newquay, which applies in England as the capital of surfing. Newquay is a  city of two faces. Out of season it lives the peaceful life of about

20 thousand people. And not the ocean, you could feel it, like visiting a grandmother in those ones. But if you go out on the street in a season, you´ll find yourself right in the middle of summer pleasures. Local clubs are famous throughout the country and the summer always calls the best DJs from around the world. The door‘s  not close until the morning … There are countless cafes, bars, restaurants and clothing stores. The streets are full of people, day or night. And they are full some beaches as well. In Newquay there are total of 9 of them and all have their special charm. The most famous is clearly the legendary Fistral beach. Fistral pays for the main surf beach in England. It´s  gained its reputation thanks to a huge wave which breaks here about once a year. It is called The Cribbar after the place where it breaks and some-

times also Widow Maker – because of how dangerous it is. Cribbar can measure up to 30 feet, about 10 meters, which makes it the biggest wave you can see in whole England. Annually attracts kamikazde surfers from around the world who seek it regardless of the risks. As a first humble Cribbar surfers from Australia, who visited the English coast in the 60s. When they arrived to Newquay and saw the local conditions, they decided, there´s not worth going elsewhere. They stayed there and founded the first surfboard factories and surfshops and thus the local surf colony. Fistral Beach is now one of the best known and most popular beaches in England. Every year there is at the end of August qualifying race for the World Cup for 100 thousand U.S. dollars – Relentless Boardmasters championship. Involved with him only the best riders from England, but


sport

ci, pokud by se někdo dostal do vážnějších problémů. Pláže jsou v největší sezóně od 9 od rána do 6 do večera vlajkami rozděleny na zóny. Jedna je určena pro koupající se, další pro surfaře začátečníky a třetí, volná zóna pro ty, kteří už umí prkno slušně ovládat. Naučit se surfovat není vůbec jednoduché. I proto v Newquay funguje celá řada surfových škol, které Vám nabídnou jak služby instruktora, tak i pronájem surfu a neoprenu. Školy většinou vyrazí na pláž hned ráno ve skupinkách

po 5 až 15 lidech. Instruktor žákům na začátku ukáže, jak se správně rozcvičit a  „na sucho“ také techniku naskakování na prkno. Pak se jde do vody, kde si žáci pod jeho dohledem zkoušejí své první jízdy na surfu. Každá lekce trvá 2 až 3 hodiny a v průběhu týdne se většině žáků podaří zvládnout základy surfingu. Pokud byste se ale chtěli stát sebevědomým surfařem, může Vám to trvat léta. Newquay je ale každopádně ideálním místem kde začít, vzhledem k tomu, že zdejší vlny nejsou tak

rychlé a ostré jako například v sousední Francii.

also other European countries and includes a giant g music festival. Newquay iss at a this time really bursting and looks mo more like l Ibiza than England.

ot for surfers beginners and thing, other f zone for those who can third, a free h already handle their boards at decent Le level. Learning to surf is not easy. In Newquay therefore operates a  number of ssurf schools that will offer you serv services of an instructor, as well as rent yyou a  surfboard and wetsuit. Schools usually starts out at the beach early in the morning in groups of p 5 to 15 people. Tutor beginns lessons by show showing learners how to warm up properly and „dry“ technique of jumping on board. Then they go into the wh the learners under superwater, where te their first ride on a  surfvision tests E board. Each lesson lasts 2 to 3 hours

and during the week most students can master basic surfing. However, If you‘d like to become a confident surfer, mastering the right skill can také you a few years time. Newquay is ideal place where to start, given that the waves here are not quite as quick and sharp, as in neighboring France.

Good co conditions for surfing ofNewquay beaches. Each of fers all off N them are patrolling lifeguards, remin niscent of those we know from the T series Baywatch. Deckhands are TV e equipped with off-road car, boat and p personal watercraft. They´re consta stantly watching what is happening in the water, ready to help if someoetes into serious problems. In the ne getes bigge season beaches are from 9 am biggest till 6 pm zoned by flags. One is for ba-

50

www.wellnessbook.eu | SPORT

Newquay nabízí tu pravou surfovou atmosféru, skvělé pláže a žhavý noční život. Na půlrok, který jsem zde strávil nikdy nezapomenu. Od té doby, co jsem se naučil surfovat, nemyslím skoro na nic jiného. Popravdě řečeno, letenku do Newquay už mám koupenou a  datum návratu na ní vůbec není… Doufám, že se potkáme na pláži!

Newquay Surf offers the right atmosphere, great beaches and hot nightlife. I´ll never forget about six months I´ve spent there. Ever since I learned to surf I  almost can´t think of anything else. Actually, a  ticket to Newquay I  have ate oon n just bought has a  no return date h! it… I hope we meet on the beach!


Biorobot 15 a 30 – zdravé teplo za 5 až 10 tisíc ročně Biorobot 15 and 30 – healthy heating for 5 to 10 thousand a year Biorobot 15 a 30 – zdravé teplo za 5 až 10 tisíc ročně Zdá se vám, že za topení platíte pořád více peněz a  ani se neohřejete? Pak uvažujte o kotli s jedinečným hořákem na spalování rostlinných pelet PETROJET. Oproti vytápění plynem ušetříte až 60 % nákladů za palivo. Ve srovnání s dřevními peletami činí tyto úspory až 50 %, u elektřiny 80 %. Kotle s hořáky na biomasu PETROJET Novinkou na trhu je kotel s  hořákem PETROJET H 15, který je revolučním řešením, jak spalovat pelety ze dřeva i z rostlin, obilí a dalších druhů biomasy. S velkou rezervou splňuje nejvyšší emisní třídu 3. Hořák je konstruován jako válcová spalovací komora, ve které dochází k  ideálnímu shoření všech spalitelných látek. Svou rotací zabraňuje spékání popela a umožňuje tak jeho snadné odvalování do popelníku. V čem se PETROJET Biorobot liší od ostatních kotlů na pelety Spalování probíhá ve válcové vrtané komoře za vysokých teplot. Ta je přes navrtané otvory neustále provzdušňována ventilátorem. Tím dosáhneme vysoké teploty (1 000–1 200 ˚C), vysoké účinnosti hoření a prakticky nulových emisí. Samotný hořák má účinnost až 96 %. Kotel nemá útlumový režim, neobtěžuje tak zplodina-

Has it ever occurred to you that you pay still more and more for the heating but you actually do not get any warmer? Then it is time to consider a boiler with a unique burner for vegetable pellets PETROJET. Compared with gas you save up to 60 % of fuel costs. Compared with wooden pellets the saving is up to 50 %, with electricity 80 %. Boilers with biomass burners PETROJET There is a new product on the market, a boiler with the burner PETROJET H 15, which is a  revolutionary solution for burning pellets of both wood and vegetable, corn and other types of biomass. It also meets the highest emission class 3 with a comfortable reserve. The burner is designed to be a cylinder shaped combustion chamber, where an ideal combustion of any flammable mass is possible. Its rotation prevents the ash from sintering and also enables it to roll off into the ashtray more easily. How is the PETROJET Biorobot different from other types of pellet burners The combustion happens in a cylinder shaped perforated chamber at high temperatures. The chamber is being continuously air vented through the drilled holes. This way it is possible to reach a high temperature (1 000–1 200 ˚C), high fuel efficiency and practically zero emissions. The burner itself works with the efficiency of up to 96 %. The boiler does not have the attenuation

mi své okolí, nespotřebovává zbytečně palivo a elektrickou energii. Nepoškozuje těleso kotle při spalování rostlinného paliva. Oba modely Biorobot mají velice kompaktní rozměry. Šířka tělesa je pouhých 40 cm, hloubka 80 cm a výška většího z modelů je 100 cm. Šířka s hořákem je 95 cm. Váha bez hořáku činí 230 kg (PB 30, výkon 6–30 kW) a 195 kg (PB 15, výkon 4–15 kW). PETROJET Biorobot je český výrobek. Výrobcem kotlového tělesa je firma SLOKOV, tradiční český výrobce, jehož 100 000 vyrobených a prodaných kotlů je zárukou léty ověřené kvality.

pelety vyrábí mnoho výrobců, dodavatele paliva zákazníkům doporučíme z vlastní databáze. Na našich webových stránkách najdete také videozáznamy testů spalování různých druhů pelet.

Není nutné použít akumulační nádrž. To ušetří až 35 000 Kč ceny realizace kotelny! Palivo se do hořáku přivádí automaticky šnekovým dopravníkem. Zapálení paliva provádí automaticky na pokyn např. pokojového termostatu uvnitř zabudovaná zapalovací jednotka. Popel automaticky padá z hořáku do popelníku kotle, takže stačí pouze jednou za tři dny až týden vynést popel. Systém vyžaduje minimální obsluhu.

Řešení pro větší objekty Do větších objektů se hodí kotle PETROJET 40 a PETROJET 49, které pracují na stejném principu, ale poskytují výkon 40  a  49 kW. Při potřebě ještě většího výkonu se kotle zapojí do kaskády. Na všechny kotle PETROJET lze čerpat dotaci Zelená úsporám ve výši 95 000 Kč. Všechny modely kotlů s hořáky v provozu najdete na www.horakypetrojet.cz

Rostlinné pelety jsou levnější a snadno dostupné Kotel dokáže šetřit váš čas a  peníze tím, že spaluje různé rostlinné pelety, které jsou o polovinu levnější než bílé dřevěné pelety. V ČR

mode, does not bother the environment with emissions, does not consume fuel and electric energy unnecessarily. It does not damage the boiler body when burning vegetable fuel. Both Biorobot models are of a compact size. The width is mere 40 cm, depth 80 cm and the height of the bigger model is 100 cm. The width with the burner is 95 cm. Its weight without the burner is 230 kg (PB 30, power 6–30 kW) and 195 kg (PB 15, power 4–15 kW). PETROJET Biorobot is a Czech product. It is manufactured by SLOKOV, a  traditional Czech producer, whose 100,000 sold boilers guarantee time proved quality. It is not necessary to use an accumulation tank. That can save up to 35,000 CZK from the cost of the boiler-room! The fuel is brought to the burner automatically with a worm-conveyor. The ignition is automatic, being triggered by, for example, an ignition unit in the room thermostat. The ash falls out off the burner automatically into the ashtray, so it is sufficient to clear it once in three to seven days. The system requires minimal service. Vegetable pellets are cheaper and easy to buy The boiler can save your time and your money by burning various kinds of vegetable pellets, which are half price of the white wooden pellets. There are many manufactures of these

PETROJET Biorobot dokáže spalovat: • Dřevěné, kůrové a rostlinné pelety, kukuřici. • Spaluje také zadinu, hořčici, makovinu nebo obilí v kombinaci s rostlinnými peletami. • Kotle zákazníkům předvádíme i na jejich vlastní palivo.

Prodej, konzultace: Sandex s. r. o., Nádražní 81, Dolní Beřkovice tel. 777 700 096–7, info@sandexsro.cz, www.horakypetrojet.cz, www.youtube.com/ThePetroJet

pellets in The CR, we can choose your fuel supplier from our own database. You can also find video footage of burning tests of various types of pellets on our website. PETROJET Biorobot is able to burn: • Wooden, bark and vegetable pellets, sweet corn. • It can also burn tailings, mustard, poppy or corn in combination with vegetable pellets. • We demonstrate the function of the boilers to our customers also with their own fuel. Solution for larger buildings For larger buildings you may chose the PETROJET 40 and PETROJET 49, which work based on the same principle but feature the powers of 40 and 49 kW. Should there be a need for higher power the boilers may be interconnected into a cascade. You may obtain a grant of 95,000 CZK for any PETROJET boiler from the Green For Savings grant. You can find all models of boilers with working burners on www.horakypetrojet.cz. Prodej, konzultace: Sandex s. r. o., Nádražní 81, Dolní Beřkovice tel. 777 700 096–7, info@sandexsro.cz, www.horakypetrojet.cz, www.youtube.com/ThePetroJet


hubnutí

Ing. Gabriela Dayehová

N REVOLUČNÍ HUBNUTÍ WELLNESS TREND: VŠE PRO ZDRAVOU A KOMPLEXNÍ REDUKCI VÁHY V dnešní době se setkáváme s četnými návody pro zeštíhlení naší postavy. Abychom neupadli do kolotoče nezdravých diet, jo-jo efektu nebo vážných psychických obtíží, je důležité poradit se s odborníky. Jak to s redukcí váhy ve skutečnosti je, které způsoby hubnutí jsou zdravé, jsme se zeptali odborníka na redukci váhy MUDr. O. Horáka.

N

Ne všechny metody hubnutí jsou podle MUDr. Horáka spolehlivé. „Například liposukce je metodou celkem spolehlivou, avšak nemusí být vhodná pro každého a rozhodně nevyřeší problémy s obezitou ani celkovým řešením nadváhy,“ uvádí MUDr. Otto Horák. Pokud vynecháme krajní řešení v  podobě podvázání žaludku baypassem, přicházejí v  úvahu různé formy diet jako ovocná dieta, glykemická dieta, dieta podle krevních skupin či komerční diety podle časopisů. Co si o tom myslíte? „Účinek těchto diet rozhodně nelze zcela vyloučit, avšak jejich dlouhodobější efekt působí pouze na 5–10 % obyvatel. Komerční diety naprosto nezohledňují celkové zdraví člověka, návyky jeho metabolismu,

52

míru denního pohybu a další podstatné faktory potřebné k dlouhodobé redukci váhy,“ upřesňuje uznávaný odborník. Nejefektivnějším způsobem, jak opravdu snížit svoji hmotnost a docílit dlouhodobé spokojenosti, je konzultovat své představy s  profesionály z  řad dietologů, výživových poradců či lékařů. Klientům doporučují Revoluční hubnutí Wellness Trend, první lékařský ověřený program redukce váhy s  týmem lékařů a  odborných konzultantů po celé ČR. „Pro zhubnutí je důležité, aby k  němu pacient přistupoval komplexně a  systematicky“. Základem je harmonizace dosavadních metabolických procesů, což je u každého individuální proces. Mimo jiné jde také o rovnováhu pH, které bývá v  důsledku špatné

www.wellnessbook.eu | HUBNUTÍ

životosprávy příliš nízké,“ vysvětluje zakladatel Revolučního hubnutí v ČR MUDr. Otto Horák a dodává: „První fáze spočívá v  tom, jak vytvořit v  organismu vhodné podmínky, než tělo začne tuky samo spalovat. Druhá fáze spočívá v  optimalizaci metabolických pochodů během redukce váhy a Třetí fáze spočívá v tom, aby si člověk váhu poté, kdy ji zredukuje, také udržel.“ „Naštěstí v  dnešní době existuje již dostatek center, kde klientovi věnují komplexní péči. Ve sdružení odborníků na redukci váhy nazývaném Unikátní systém pro zdraví Revolučního hubnutí Wellness Trend, přistupujeme ke každému pacientovi individuálně, což je důležitý klíč k úspěchu. Každý člověk má totiž jiný metabolismus, a  proto je potřeba zvolit správný program ušitý klientovi přímo na míru i se službou poradce na telefonu,“ vysvětluje MUDr. Otto Horák, který srovnává dlouhodobý úspěch úbytku na váze například se započetím sportovní akk ter jsme se rozhodli zdotivity, ve které t. konalit.


Bud’te

REVOLUTIONARY WEIGHT REDUCTION WELLNESS TREND: ALL FOR HEALTHY AND COMLEX LOSS OF WEIGHT

krásná

zajímavá

originální Náš salon...

Today we encounter many different guidelines to get our figures in shape. To prevent us from falling into the circle of unhealthy diets, yo-yo effects or serious mental conditions, it is important to consult the specialists. What is the truth about reduction of your weight, what are the healthy ways of loosing weight , we asked a weight reduction specialist MUDr. Otta Horak

N

Not all the ways of loosing weight are, according to MUDr. Horak, reliable. “For example liposuction is a relatively reliable method, however it doesn’t have to be suitable for everyone and it definitely can’t solve the problem with obesity neither it is the complex solution of overweight,“ MUDr Otto Horak claims.

If we exclude the extreme solutions like gastric banding, we might think of various diets like the fruit diet, glycemic diet, diet based on your blood type or commercial diets in magazines. Where do you stand on those? “Of course, the effect of these diets can’t be totally precluded, however they have a lasting effect on mere 5–10 % of population. The commercial diets have no respect for general health condition of people, their metabolism habits, daily physical activity and other essential factors necessary for a long term weight reduction,” the reputed specialist explains. The most effective way to the real reduction of weight and reaching lasting satisfaction is the consultation of your ideas with professional dietologists, nutrition counsellors or doctors. I can recommend The Revolutionary Weight Reduction Wellness Trend, the first programme of weight control endorsed by medical public with a team of doctors and specialist all over the CR. “To lose weight, it is necessary that the

to je design pro Vás, to je image šité na míru.

patient addresses the problem in a complex and systematic way”. The basic thing is harmonization of current metabolic processes, which is an individual process for each man. Among many others, it is the case of balancing pH, which is too low, as a result of wrong life style,” explains the founder of The Revolutionary Weight Reduction in the CR MUDr Otto Horak and adds on: “Phase one strives to set up the desired conditions in the organism, before the body can start burning the fat itself. Phase two optimizes the metabolic processes during the weight reduction and Phase three means that, having reached your reduced weight, you also need to keep it.“ “Fortunately, nowadays there are enough centres, where a client gets a complex treatment. In the association of specialists for the weight reduction called the Unique system for health The Revolutionary Weight Reduction Wellness Trend, we approach each patient individually, which is the important key for success. Every man has a  different metabolism and therefore it is necessary to choose the right programme, tailor made for the client including the services of a phone help line,“ explains MUDr Otto Horak, who compares the lasting success of loss of weight to, for ts aactivity, tivi in example, taking up a  sports e. which we decided to improve.

Kde hledat radu? Kontaktujte svého specialistu:

Where can you find help? Please contact your specialist:

Ing. Gabriela Dayehová telefon: +420 775 632 410 LEKTOR Revolučního hubnutí Institut Revolučního hubnutí Poradna pro podporu zdraví ANTI-AGING MEDICINE g.dayehova@systemprozdravi.cz www.revolucnihubnuti.cz www.systemprozdravi.cz

Ing. Gabriela Dayehová telephone: +420 775 632 410 Tutor of Revolutionary Weight Reduction Institute of Revolutionary Weigh Reduction Clinic of health support ANTI-AGING MEDICINE g.dayehova@systemprozdravi.cz www.revolucnihubnuti.cz www.systemprozdravi.cz

Krejèovský salon LiLLi Lidka Limpouchová Americká 24 Praha 2 - Vinohrady

www.lilli.cz salon@lilli.cz Hubnutí 53542 tel.: 602 342


mamografie/mammography /m

Mamografie

www.mamocentrum.eu

Mýty a skutečnost

M

Mýtus č. 1: Mamografie nepoužívá rentgenové záření Skutečnost: Mamografie je speciální metoda využívající tzv. měkké rentgenové záření. Tento druh záření umožňuje zobrazit všechny části prsu s vysokým kontrastem. Dávka záření je u mamografie velmi nízká a žena se při správném počtu mamografických vyšetření nemusí obávat, že by byla zářením poškozena. V  České republice je dávka na akreditovaných screeningových centrech pravidelně sledována a vyhodnocována, žádné z  center nepřesahuje doporučené dávky. Mýtus č. 2: Mamografie je bolestivá Skutečnost: Podmínkou provedení vyšetření v maximální kvalitě je stlačení prsu. Stlačení musí být dostatečné, ale vyšetření by zároveň nemělo bolet. Radiologické asistentky jsou v  akreditovaných centrech speciálně školeny v provádění mamografie a  vyšetří velké množství žen. V  praxi vyšetření bolí jen výjimečně u  žen s  velmi citlivými prsy. Pokud je mamografie preventivní (screeningová) a  plánovaná, je dobré se objednávat na první polovinu menstruačního cyklu, kdy jsou prsy u většiny žen měkké a nebolestivé.

tálním detektoru, který umožňuje ukládání snímků v digitální formě, další dodatečné úpravy, vyhodnocování obrazů pomocí počítače i posílání snímků na dálku jinému lékaři. Digitální přístroje mají nespornou výhodu u žen s bohatší žlázou a většími prsy, hodnocení snímků je rychlejší a snadnější. Také dávka záření je ve srovnání s  analogovými systémy zpravidla nižší. Mýtus č. 4: Mamografie je vhodná pro ženu jakéhokoliv věku Skutečnost: Screeningová (preventivní) mamografie se provádí zpravidla až od 45. roku věku ve dvouletém intervalu, u žen s vyšším rizikem vzniku karcinomu prsu už od 40 let. U mladých žen je opakovaná mamografie méně vhodná – prs v mladém věku je citlivější na i malou dávku záření, u  prsů s  bohatou žlázou je navíc i  nižší spolehlivost

Mýtus č. 3: U mamografie se snímkuje vždy na film Skutečnost: U  analogové mamografie skutečně vzniká obraz prsu na speciálním filmu. V  současné době se však jednoznačně prosazují tzv. digitální mamografy. U  nich se získává obraz na speciálním digi-

54

prof. MUDr. Jan Daneš

www.wellnessbook.eu | MAMOGRAFIE/MAMMOGRAPHY

ve zjišťování závažných změn. Proto se u žen mladých provádí zpravidla jen sonografické vyšetření prsů, u vysoce rizikových žen v kombinaci s magnetickou rezonancí. Mýtus č. 5: Mamografie je stoprocentně spolehlivá Skutečnost: Spolehlivost mamografie je velmi vysoká, závisí však na mnoha faktorech, například na velikosti prsů, typu a  bohatosti žlázy apod. Spolehlivost zvyšuje pravidelné vyšetřování na stejném pracovišti – snímky je tak možné porovnat mezi sebou a  zjistit, zda nedošlo ke změně. Při nejednoznačném nálezu se vždy doplňují další metody. I přes určitá omezení je zatím mamografie jedinou metodou vhodnou pro screening a  pro zjišťování nádorů v  počátečním stádiu, kdy jsou většinou úspěšně léčitelné.

M


Mammography Myth and reality

M

Myth no. 1: Mammography does not use the x-ray Reality: Mammography is a special method using so called soft x-ray. This kind of radiation allows all parts of a breast to be visualized in high contrast. The mammographic radiation exposure is really low and a woman with the proper number of mammographic examinations does not have to be worried about any damage. In The Czech Republic, the records of the exposure you receive at accredited screening centres are kept and reviewed, none of the centres exceeds the recommended loads. Myth no.2: Mammography is painful Reality: It is necessary to compress the breast to achieve the maximum quality of the scan. The compression should be in sufficient level, but it should not be painful at the same time. The radiological assistants in accredited centres have been specially trained to do the mammographic screening and examine a large number of women. In reality, the examination may be painful for a small number of women with extremely sensitive breasts. If the mammography is preventive (screening) it is best to make an appointment for the first half of the menstruation cycle, when the breasts of most women are soft and do not hurt.

Myth no.3: Mammographic images are only taken on a film Reality: In the analogue mammography the image of the breast is really taken on a special film. However, currently we see the unquestionable spread of so called digital mammographs. They obtain the images from a  special digital detector, which allows storage of the images in digital form, further adjustments, computer enhanced analysis as well as sending the images to another doctor. The digital instruments pose undoubted advantage for

women with richer mammary glands and bigger breasts, the review of the images is faster and easier. Also the radiation exposure is usually smaller compared to the analogue systems. Myth no.4: Mammography is suitable for a woman of any age Reality: The screening (preventive) mammography is done usually from the 45 years of age in two years interval, for women with higher probability of breast cancer as early as 40 years. Mammography is less pertinent for younger women – a breast at younger age is more sensitive even to low radiation exposure, moreover, in case of breasts with richer mammary glands it is harder to search for significant changes. Therefore for younger women there are usually just sonographic examinations, in case of

high risk women also in combination with magnetic resonance. Myth no.5: Mammography is one hundred percent reliable Reality: The reliabilty of mammography is generaly very high, there are, however, many factors to be considered. For example the size of breasts, type and richness of the mammary glands etc. The reliability can be increased by undergoing the regular examination at the same place – the images can be compared for changes. If the results are inconclusive there are always other, suplementary methods. In spite of certain limitations, mammography is currently the only method suitable for screening and discovering tumors in the early stage, when they can be mostly successfully treated.

Mamografie

55


prevence/prevention 56

Wellness prevence nedílná součást

Lidé si stále víc uvědomují, že vedle vzdělání a informací se právě zdraví stává rozhodujícím atributem nejen na trhu práce, ale i v osobním životě. Začínají proto vyhledávat jak služby, tak i  nejrůznější prostředky spojené s  prevencí nemocí, upevňováním zdraví a  zlepšením celkové kondice. Hlavní směr, kterým se péče o  zdraví lidí ubírá, směřuje jednoznačně k tzv. primární prevenci a podpoře zdravého životní stylu. Prevenci lze definovat jako metodu, která aktivně zvyšuje a upevňuje potenciál zdraví a  vytváří základní ochranu organismu před vznikem nemocí. O  zdravém životním stylu můžeme říci, že je to styl života, který nám zabezpečí zdraví, štěstí, dlouhá léta. Ale co vlastně máme dělat? Naprostá většina odborníků i  lai-

MUDr. René Vlasák www.prevence2000.cz

ků se shoduje v názoru, že do preven- zické a  psychické a  sociální pohody. ce a zdraví máme investovat. Wellness k  tomu přidává ještě spiriV konkrétních doporučeních se tuální a emociální dimenzi. Ájurvéda již většinou názory zcela rozcháze- zdůrazní nutnost rovnováhy v indivijí, mnohdy s  logickým odůvodně- duálním konstitučním vzorci. ním, že u  každého je potřebný inCo tedy bude podstatné pro kvalidividuální přístup. Nevyhraněnost tu našeho života, aby byl naplněn poss resp ell-bei jasných pravidel a  doporučení má jem wellness resp. well-being? n. Bohužel, řadu příčin. Do prevence a zdraví av v n Tou hlavní v naprosté větčasšin je, že současšině nejsme máme investovat ační ná civilizační dostatečně onemocnění vznikají na multifak- fundovaní, abychom oddělili zrno od toriálním základu a  vyvolávají je plev. Celé společnosti chybí základní negativní faktory (stresory) půso- vzdělání v dané oblasti tzv. zdravotní bící v  celém bio-psycho-sociálním gramotnost. komplexu. Wellness hnutí může Jde o schopnost adekvátně využíbýt nejen velkým pomocníkem při vat dostupné informace ve prospěch redukci těchto negativních fakto- našeho zdraví, ale i nést osobní odporů, ale i  pojítkem mezi tzv. západ- vědnost za jejich využití či nevyužití ní a  východní medicínou. Dělení (J. Holčík, Zdravotní gramotnost). medicíny na klasickou, přírodní, Jsme v  období, kdy probíhá roza l t e r n a t i v n í sáhlá systémová změna v  chápáa  podobně je ní péče o  zdraví, kterou lze přirovn e s m y s l n é . nat ke změnám, které proběhly v doExistuje jen pravě na počátku minulého století. dobrá nebo V té době začal automobil vytlačovat špatná me- koně z  dopravního systému a  s  rozdicína, kdy vojem osobních i  nákladních aut se hlavním krité- měnil celý, po staletí zaběhnutý sysriem musí být tém dopravy. Léta tvrdím, že stejzdraví. nou roli, jakou sehrál osobní autoP r o b l é m mobil v dopravě, sehraje osobní péče p ř e d s t a v u - o  zdraví v  prevenci, a  tím i  v  celém je nejednot- zdravotním systému, potažmo ve výnost názorů voji celé společnosti. Tak, jako jsme na hodnocení se naučili řídit svá auta a  dodržovat zdraví. Tradič- určitá pravidla při jejich provozu, je ní čínská medi- nezbytné, abychom se naučili pečocína bude hod- vat o vlastní zdraví. notit jin a  jang Jsme svědky postupného vys  výslednou si- tváření základů globální medicíny lou čchi. Podle 21. století, kdy systémový základ tvoří Světové zdra- orientace služeb na zdraví a  nikoliv votnické or- na nemoc. Vedle důrazné podpory ganizace bude zdravého životního stylu bude v nějazdraví stav fy- ké formě nutný návrat k dávné praxi

www.wellnessbook.eu | PREVENCE/PREVENTION


Wellness prevention an integral part of

People are realizing still more and more that, apart from education and information, it is health that is becoming the decisive attribute not only on the job market, but also in private life. Therefore they are searching for services or means linked to the prevention of sickness, health support and improving general physical condition. The main stream, which the health care is taking, undoubtedly aims at the so called primary prevention and the support of healthy lifestyle. Prevention may be defined as a method, which actively increases and strengthens the health potential and brings basic protection of the organism from illnesses. A  healthy lifestyle can be described as a  way of life that ensures health, happiness, long years. But what, in fact, are we supposed to be doing?

There is a general consent among both specialists and amateurs, that you need to invest in the prevention and health. When it comes to concrete recommendations, however, the opinions vary, with a logical explanation that the individual approach is necessary. Such absence of clear rules and recommendations has a number of reasons. The most important of them says that the current civilization diseases are of multifactor base and are triggered by negative factors (stress factors) coming from the complete biopsycho-social complex. Wellness can be of great help, not only when reducing such negative factors, but also as a link between so called west and east medicines. Dividing the medicine to classic, natural, alternative etc. is a nonsense. There is only good or bad medicine, while the main factor must be health.

The problem is the disunity in health assessment. The traditional Chinese medicine will assess jin and jang with the resulting power of cchi. According to The World Health Organization the health will be the state of physical and mental and social peace. Wellness brings in also additional spiritual and emotional dimension. Ayurveda will stress out the necessity of balance in the individual constitution pattern. What is, then, essential for the quality of our life, to honour the term wellness, resp. well-being? Unfortunately, most of the time, we are not clever enough to tell the goats from sheep. The general public lacks elementary education in the area, so called health literacy. It is the ability to adequately use the available information about our

Prevence

57


prevence/prevention

čínských panovníků, a to platit si lékaře především za zdraví. V našem programu Prevence2000 navíc zdůrazňuji, že je potřeba začít lidi odměňovat za péči nejen o zdraví své, ale i svých blízkých. Primární prevenci, která se zabývá touto problematikou, můžeme chápat podobně jako osobní hygienické návyky. Základní pravidla – mytí rukou, čištění zubů, sprchování – bu-

deme muset rozšířit o další: nutnost pohybu, změnu stravovacích návyků a redukci stresových faktorů. Kde nebo kdo nás tato základní pravidla naučí? Základní pravidla se musíme naučit v rodině a ve škole. Abychom tato pravidla mohli v praxi uplatnit, potřebujeme zevní podmínky. Zevní prostředí, které nám umožní žít zdravě. Odborně mluvíme o determinantech zdraví.

Wellness centra by se mohla stát jakousi obdobou autoškol, kde se naučíme „řídit své zdraví“. V programu Prevence2000 se dlouhodobě zaměřujeme na prevenci a léčbu ženské obezity. V  případě, že ženu ve všech jejích základních fázích života, od puberty, fertilní období, po klimakterium ochráníme od obezity, ochráníme ny so uča tak celou společnost od většiny současných civilizačních onemocnění.í.

Celé společnosti chybí základní vzdělání v dané oblasti tzv. zdravotní gramotnost The general public lacks elementary education in the area, so called health literacy

health, but also to have the personal responsibility to use it or waste it (J. Holcik, Health literacy). We live in the time of a  major system change in the understanding of healthcare, which is similar to the changes in transport at the beginning of the last century. In that time, the car began pushing horses away from the transport system and, with the development of both personal cars and trucks, the whole centuries proved system changed. I have been saying for years that the same role that the car played in transport, the personal healthcare will play in prevention and also in the whole healthcare system, and, in its effect, also in all society. Just as we have learned to drive our cars and keep certain rules,

58

it will be necessary for us to learn to take care of our health. We witness a gradual development of elements of a  global medicine for the 21st century, while the systematic base consists of the orientation to health services and not to the illness. Apart from a  strong support of a  healthy lifestyle, we will have to return to the ancient attitude of Chinese monarchs to pay your doctor for your health. In our program Prevention2000, I  stress out even more that it is necessary to reward people not only for the care for their own health, but also for the health of their close ones. To imagine the primary prevention dealing with these matters we may compare it to the personal hy-

www.wellnessbook.eu | PREVENCE/PREVENTION

giene. The elementary rules – washing your hands, brushing your teeth, taking shower – we will have to expand by others: need of movement, change of eating habits and reduction of stress factors. Where or who is going to teach us these basic rules? The basic rules we have to learn in our family and at school. To be able to use those rules in everyday life we need environment. The environment that will allow us to live a healthy life. In proper terms we are talking about the health determiners. The Wellness centres might become some sort of driving schools where we learn to “drive our health”. In the program Prevention2000 we have been focusing on the prevention and treatment of female obesity. If we can protect a woman from obesity in all her stages of life from puberty, fertility to menopause, then we protect the whole society from the most of current civilization illnesses.


GP Německa/German GP Hockenheim-Hockenheimring Čtvrtek 22. 7. 2010, 16.30 hodin / Thursday 22-7- 2010, 4.30 pm.

Motorhome Red Bull Racing Čtenáři stránek www.constructorsf1.com zvolili za rok 2009 Skokanem roku v F1 pilota stáje Red Bull Racing Marka Webera. The readers of www.constructorsf1.com chose the driver of Red Bull Racing Mark Webber to be The Climber of the Year in F1 2009. I was invited to the German GP by The Red Bull Racing Team, so that Tým Red Bull Racing mne pozval na GP Německa, abych osobně předal I could personally present our trophy – the cups Climber of the Year naši cenu – poháry Skokana roku F1 2009 pro pilota a pro tým, které in F1 2009 for the driver and his team, which were manufactured by zhotovily ruce sklářů Rückl Crystal, a.s. v Nižboru. Přijetí předcházelo čekání Rückl Crystal, a.s. In Nizbor. Before the audience I had to wait in front před vstupem do paddocku, kde jsem díky počasí maličko promokl, takže jsem of the paddock entrance, where I, thanks to the weather, got a little wet, so I felt a little under the dog when I finally reached the Red Bull vypadal jak zmoklá slepice, když jsem s kolegyní manažerky komunikace dorazil Racing motorhome guided by the PR Manager‘s assistant. There do „motorhoumu“ Red Bull Racing, kde na mne již čekal fotograf Jiří Křenek, I met the photographer Jiri Krenek(he documented the event), který celou akci fotografoval, a fotograf Vladimír Rys (fotografie z garáží, které already waiting for me, as well as another photographer Vladimir Rys (please see the photos from the garage on the website). jsou na webových stránkách). Oba mi gratulovali k úspěchu – po šesti letech They both congratulated me on the success – after six years jsem se dostal sám k předání naší ceny. Tým Red Bull Racing mne přijal, jako bych I finally managed to present the trophy myself. The Team Red k němu patřil a vše se událo ve velmi srdečném prostředí. Mark Weber si přišel Bull Racing treated me as if I was one of their own and the pro svoji cenu a za tým pohár přebíral šéf týmu Christian Horner. general spirit was very cordial. Mark Webber arrived to

Po předání ceny jsem stále mumlal I am happy, I am happy a ukazoval na obě manažerky, které se o mne staraly – I love you!! I love you!! a vysvětloval jsem, že to bylo poprvé, co jsem osobně v F1. Potom mi bylo oznámeno, že mne vezmou do garáže týmu, abych všechno viděl, což se také stalo. Tak skončila moje první návštěva u týmu Red Bull Racing a jsem všem velice vděčný za profesionální i osobní přístup k celé akci. Děkuji Vám. Miroslav Sanytrák.

V plném proudu je volba Skokana roku F1 2010.

Skokan roku Fl The Climber of the Year in Fl 2006 Felipe Massa

Having presented the award I kept mumbling to myself “I am happy, I am happy” and, pointing at the two managers who took care of me – “I love you!! I love you!!” explaining that this was the first time I visited F1 in person. After that I was told that now a little tour of their garage would follow, so that I could see everything for myself, which also happened. That was how my first visit to Red Bull Racing finished and I am grateful to all involved for their both professional and personal attitude to the action. Thank you. Miroslav Sanytrak.

The voting for the Climber of the Year in F1 2010 is still running. 2007 Lewis Hamilton

2008 Robert Kubica

2010

2009 Mark Webber Fotografie © J. Křenek, www.activepictures.cz

2004 2005 Jenson Button Fernando Alonso

collect his prize and Christian Horner received it for the team.

?

ROZHODNĚTE VY! YOU DECIDE! www.constructorsf1.com

www.eversmile.cz

grafika – internet – reklama


gastronomie/gastronomy

Vůně ČAJOVÝCH lístků Jen pojďte, vy nedočkavci po čaji žíznící. Konvice vře a bublá prozpěvuje si.

Ing. Zdenek Thoma www.thoma.cz

Rabíndranáth Thákur (1861–1941)

Chcete si udělat hezkou klidnou chvilku, zastavit se v běhu času a pustit svoji mysl aspoň na dvacet minut do světa fantazie? Jestli vám mohu poradit, Klasická podoba znaku pro čaj (kaligrafie Taj-ťun Hejzlarové) In english Klasická podoba znaku pro čaj (kaligrafie Taj-ťun Hejzlarové)

Ostatně, není to můj nápad. Na to, že čaj je skvělou vzpruhou pro duši i tělo, už dávnými časy přišli Číňané i  Japonci. Čínský literát Lu Tchung, jenž žil v polovině 8. století, popsal pocity při pití čaje následovně: První šálek svlaží rty, druhý zažene samotu, třetí probudí zapadlé vzpomínky. Ještě, že na čtení mám tisíce svitků! Po čtvrtém šálku vyrazí po těle pot a  nepříjemné pocity odtečou póry ven. Po pátém cítím se lehoučký, po šestém je ze mne nesmrtelný sám. Sedmý šálek nepij! Ucítil bys totiž, jak tě vítr odvanul k nesmrtelným. Pro Japonce se čaj stal nápojem neskonalé harmonie. Aby dosáhli vytouženého duševního klidu, vypracovali, s důkladností sobě vlastní, složitý čajový rituál, v  němž každý úkon, každý sebemenší pohyb má svou přesně určenou roli a filozofický význam. Jeho smyslem je odpoutat mysl od každodenních starostí

nejlepší osvěžení najdete u šálku čaje. Přichystejte si konvici dobrého čaje, usedněte do pohodlného křesla a při srkání voňavého moku nechejte tíživé myšlenky tiše a nenávratně odplynout.

a vyvolat pocit souznění a  sounáležitosti, nejen mezi účastníky obřadu, ale také s celým živým i neživým vesmírem. Nedávno odstoupivší velmistr japonské čajové školy Urasenke Sóšicu Sen XV. prohlásil: Nad miskou čaje lze dosáhnout opravdového míru a  mírumilovnost, která z misky čaje vyzařuje, lze sdílet. Nemusíme však pro příklady chodit až do Asie. Pitím čaje lidé zahánějí starosti i  v  „čajové“ Anglii. Slavná Agáta Christie má na všechna ženská trápení následující recept: Nejprve se hezky vyplakat a  potom si dát šálek dobrého čaje! A známý spisovatel Anthony Burgess s humornou nadsázkou doporučuje: Máte-li na krku mrtvolu, a navíc se jedná o vašeho muže, a vy nevíte, co si s  ním počít, uvařte si ze všeho nejdřív šálek silného čaje. O  čaji se dá vyprávět nekonečně dlouho a ze všech možných úhlů pohledu. Má za sebou více než tři tisíce let dlouhou historii a kulturní vývoj. Je hned po vodě druhým nejrozšířenějším nápojem na zemi a bez

nadsázky se dá říct, že ovlivnil nejen životní osudy nespočtu lidí na celém světě, ale i dějiny mnoha států. Nelze přehlédnout ani jeho velice příznivé účinky na lidské zdraví. Svými stimulačními účinky podporuje činnost srdce a oběhové soustavy, zabraňuje kornatění cév, mírně snižuje množ-

Z japonského čajového obřadu In english Z japonského čajového obřadu

60

www.wellnessbook.eu | GASTRONOMIE/GASTRONOMY


Série plechovek na čaj firmy Twinings s portrétem zakladatele čajového impérie Thomasem Twiningsem In english Série plechovek na čaj firmy Twinings s portrétem zakladatele čajového impérie Thomasem Twiningsem

The smell of TEA LEAVES Just come, you that can not wait with the thirst for tea. The kettle boils and bubbles singing its song. Rabíndranáth Thákur (1861–1941)

Do you have a need for a nice peaceful moment, stop against the running time and let your mind into the fantasy world for, at least, twenty minutes? Take my word, the best refreshment you can find is in a cup

Well, the idea is not mine. That tea is an excellent lift both for your body and soul, have been discovered by the Chinese as well as the Japanese. A Chinese writer Lu Tchung, who lived in the middle of the 8th century, described his feelings when drinking tea like this: The first cup moistens your lips, the second drinks away your loneliness, the third brings back memories lost. Lucky me to have thousands of parchments to read! The fourth cup makes you sweat and the unpleasant feelings drain away. After the fifth I  feel light, the sixth makes me immortal no less. Do not drink the seventh cup! As you would feel being blown away amongst the immortal ones. To the Japanese tea became a drink of endless harmony. To reach the desired mental peace they worked out, with the precision of theirs, a  complex tea rite, in which each act, each tiniest move bears an exactly determined role and philosophical meaning. Its goal is to unbind the mind from everyday worries and bring on

of tea. Make yourself a pot of good tea, seat yourself in a comfortable armchair and, sipping the fragrant brew, let the burdens of ordinary day silently and irreversibly flow away from your mind.

the feeling of accord and fellowship, not only among the participants of the rite, but also with the whole, both living and insentient, universe. A recently retired grand master of the Japanese tea school Urasenke Sosicu Sen XV. claimed: Over a bowl of tea it is possible to reach true peace and the peace-loving, emanating from the bowl of tea can be shared. Asia does not have to be the only source of inspiration though. Drinking tea puts the worries away also in the “tea country“ – England. The famous Agata Christie has this recipe for all women’s troubles: First, cry your eyes out nice and tidy and then have a cup of good tea! And the famous writer Anthony Burgess, with a  humorous overstatement, suggests: If you have a corpse to dispose of, moreover if it is your late husband’s, and you do not have a clue what to do, first of all get yourself a cup of strong tea.

Tea is an endless source of topics for conversations and all kinds of points of view. It has had more than three thousand years of history and cultural development. After the water it is the second most frequent drink on Earth and without exaggeration, you could say it has its effect not only on the lives of many people all over the world, but also on the history of many countries. Its positive influence on human health is also not to be overlooked. It is a stimulant for heart and circulatory system, prevents arteriosclerosis, cuts down the amount of your body fat a  bit, helps to prevent cancer, is proved to have a  disinfectory effect…

Na nejlepší čaje se sbírají pouze dva lístky s pupenem In english Na nejlepší čaje se sbírají pouze dva lístky s pupenem

Vůně čajových lístků

61


g gastronomie/gastronomy /g y

ství podkožního tuku, je pomocníkem v prevenci rakoviny, má prokazatelné dezinfekční schopnosti… V  šálku čaje můžeme spatřit prolínání kultur, tak potřebné ke vzájemnému porozumění mezi národy. Ve chvíli, kdy zvedáme ke rtům šálek čaje, jsme touto zdánlivě všední činností propojeni s  miliony lidí všech ras, národností, společenských tříd i  náboženského vyznání, kteří v  tomtéž okamžiku čaj pijí také. Prožitek sdílení je navíc umocněn více než tisíciletou kulturní historií, již má čaj za sebou. Pro většinu lidí dnes příprava čaje obnáší ponoření sáčku s  obsahem anonymní čajové směsi do prefabriko-

Ássámské sběračky čaje se vrací z práce In english Ássámské sběračky čaje se vrací z práce

kem při posezení s přáteli, při večerním lelkování u  oblíbené knihy, vychutnáte ho k dýmce i doutníku. Pokud vás povídání o čaji zaujme, a chtěli byste se o tomto skvostném nápoji rozličných druhů, chutí i vůní dozvědět více, doporučuji vám, abyste nahlédli do obsáhlé a  výpravné knihy autorů Soni, Zdeňka a  Michala Thomových nazvané Příběh čaje, kterou před časem vydalo els ví A nakladatelství Argo. Určitě nebudete ni. zklamáni.

Podávání čaje na stříbře ve slavném dárdžilinském hotelu Windamere In english Podávání čaje na stříbře ve slavném dárdžilinském hotelu Windamere

vaného šálku s horkou vodou. Avšak „umění čaje“ se během staletí stalo plnohodnotným způsobem kulturního projevu. Navíc je přístupné širokému okruhu lidí. Způsoby zpracování i přípravy čaje prošly mnoha vývojovými stádii. V Číně, Japonsku, Indii, Rusku, Británii, Maroku, Íránu, Mongolsku či Tibetu stěží najdeme stejné čajové zvyklosti. Rozhodně tedy není snadné rozlišit správné a  špatné způsoby přípravy čaje. Záleží především na individuální chuti a zvyku.

62

Příprava čaje je jen rubem čajového umění. Lícem je schopnost čaj vychutnávat. Dobrý čaj je mnohem víc prožitkem než nápojem. Patří k němu rozjímání či relaxace. Pití čaje může mít i  takřka erotický charakter; ne náhodou připomínají tradiční čajové misky tvarem ňadro, které člověk při pití něžně laská. Samotný akt pití napodobuje polibek: rty obejmou okraj misky, jazyk se povystrčí, aby olízl jemnou hladkou glazuru… Čaj bývá skvělým doplň-

www.wellnessbook.eu | GASTRONOMIE/GASTRONOMY

Sličná sběračka čaje z cejlonských plantáží In english Sličná sběračka čaje z cejlonských plantáží


A cup of tea is a symbol of merging cultures, so needed for mutual understanding between the nations. Raising a cup of tea to your lips, in this seemingly common action, we are connected with millions of people of all races, nationalities, social classes and religions drinking the tea in the same moment. The experience of sharing it is amplified by the more than thousand-year cultural history of the tea. For most people today, making tea means dipping a  bag of anonymous tea compound into a  prefabricated cup with hot water. However, the “art of tea“ have become a confident means of cultural expression in

Z dárdřilingských plantáží je to jen skok k vrcholkům Himaláje In english Z dárdřilingských plantáží je to jen skok k vrcholkům Himaláje

edge of the cup, the tongue is slightly protruded to lick the smooth glazing… Tea is an excellent complement when sitting with your friends, when killing time with a favourite book, or when smoking a pipe or a cigar.

Pouliční čajovna v indickém Váránasí In english Pouliční čajovna v indickém Váránasí

those long centuries which, moreover, is available to vast majority of people. The processing and preparation of tea have gone through many stages. In China, Japan, India, Russia, Britain, Morocco, Iran, Mongolia or Tibet you can hardly find the same tea customs. Therefore it is not easy to distinguish correct and incorrect ways of preparing tea. It depends on your individual taste and habit. Brewing is just the backside of the art of tea. The front side is the ability to enjoy it. Good tea is more an experience than a drink. It comes with contemplation and relaxation. Drink-

ing tea can reach almost erotic character; it is not an accident the traditional teacups remind of breasts that you fondle gently when drinking. The act of drinking itself than reminds of a kiss: the lips wrap around the

If all this tea talk got your attention, and you would like to learn more about this exquisite drink of many kinds, I recommend you to take a look at the vast and epic book of Sona, Zdenek and Michal Thom called The Story of Tea, published by Argo. You will certainly not be disapd. pointed.

Skupinka veselých sběraček čaje v horské oblasti Šrí Lanky In english Skupinka veselých sběraček čaje v horské oblasti Šrí Lanky

Vůně čajových lístků

63


móda/fashion

energiemeztriansformátory [

Mgr. Ivo Vysoudil www.lilli.cz

]

Poslední přehlídka šatů Salonu Lilli se odehrála ve dvou odlišných dimenzích. Slušivé večerní róby, které okouzlily většinu přítomných dam, vystřídala energická kolekce inspirovaná módou předchozích staletí, avšak doplněná snad až futuristickými doplňky. 64

www.wellnessbook.eu | CHOVÁNÍ

D


D

Dvě různé polohy, dva tóny, dva pohledy na módu. Takto jsem i já sám poznal tvůrkyni oněch modelů – Lidku Limpouchovou. Až étericky ke mně promlouvá bytost z fotografií Jana Langera. Vodní víla s houslemi v měsíčním světle působí pohádkovým dojmem. Při focení však umělkyně nezapře ani druhou část své osobnosti. „Já teď po zádech spadnu do vody,“ sděluje fotografovi. „Bude to fotka na jediný pokus, tak se snaž!“ Lidka Limpouchová, narozená ve znamení střelce, je především umělkyně každým coulem. Nepřestávám žasnout, co všechno ovládá, co dokáže a do čeho je schopna se pustit. Odmalička je vedená k lásce k výtvarnému umění, k hudbě a  divadlu. Studovala nejdříve gymnázium, po něm SPŠ oděvní, hru na violu u  prof. J.Ruise, kresbu a malbu u ak. mal. J. Ungára. Není proto divu, že své výtvarné schopnosti využívá i při návrzích a realizaci módních návrhů. Šaty ze salonu Lilli jsou často charakteristické využitím ručně malovaných látek, ovšem výjimkou nejsou například ani svatební šaty z kůže. Salon Lilli navrhuje scénické kostýmy, obléká muzikanty, tanečníky, navrhuje společenské či sportovní oděvy či svatební šaty. Dámy si mohou být jisté, že se v jejích šatech budou cítit jako pohádkové bytosti nebo jako cílevědomé moderní ženy, přesně tak, jak si to budou přát. Návrhářka dokáže vycítit a  podtrhnout přesně tu část osobnosti zákazníků, kterou očekávají. Ani ve své zatím poslední kolekci Salonu Lilli jeho majitelka Lidka Limpouchová nezklamala a  připravila překvapivou a  ohromující podíva-

nou. Modelky v dlouhých šatech pastelových odstínů modré, fialkové, zelené a žluté barvy či v přiléhavých róbách jakoby z  pavučiny utkaných, nadchly publikum a  působily nesmírně elegantním dojmem. O to větší překvapení se zračilo ve tvářích při druhé půli přehlídky. Modelky se předvedly v  černobílých šatech s  výrazným líčením a  extravagantními účesy. Jako doplňky použila návrhářka stříbrné koule. Název kolekce „Souboj času“ není jistě náhodný – jako inspirace posloužila móda dávných staletí, ale i  šaty našich babiček. Vnímavý pozorovatel v ní

nalezne střípky gotické módy, barokních korzetů a panýrů, ale i fantastické prvky sci–fi. Nebyla by to Lidka Limpouchová, aby pro prezentaci své kolekce „Souboj času“ nevymyslela něco netradičního. „Budeme fotit v  prostorách zkušebny vysokého napětí“ (EGU–HV Laboratory a.s. – v Běchovicích), sdělila všem zainteresovaným. Netrvalo dlouho a  vše potřebné bylo zařízeno. Temné prostředí plné obrovských transformátorů, impulsních generátorů a jiných přístrojů mi připomíná kulisy z filmu Ocelové město. Modelky s  výraznými účesy Báry Žákové a ještě výraznějším líčením autorky kolekce mají občas v očích údiv a  snad i  trochu strachu. Fotograf Jan Langer je však ve svém živlu. Mlžné světlo, odlesky stříbřitého kovu či dokonce elektrické výboje vykouzlily neskutečnou podívanou. Originalita, jedinečné nápady, vytříbený vkus a  skloubení módy s  uměním. To jsou hlavní devízy Salonu Lilli a  jeho majitelky. Lidka Limpouchová „jde s  dobou“, ale zároveň je nadčasová. Z jejích modelů dýchá harmonie a  přitom jsou dynamické zděk děky mě m napadá a originální. Bezděky é. slovo – úchvatné. Módní inspirace

65


móda/fashion

eamnoengrgy

T

[

Two different positions, two tones, two points of view of the fashion. That is how I met the creator of those models in person – Lidka Limpouchova. A being from photographs of Jan Langer talking to me in her almost eteric manner. A water nymph with a violin in the moon light evoking a fairy tale feeling. However, during the photo session she can not hide her alter ego. “Now I  am going to fall into the water backwards,“ she says to the photographer. “It‘s going to be a one shot photo, so you‘d better do your best!“ Lidka Limpouchova, born in the sign of Sagittarius, is an artist by every inch of her body. I  can not stop being amazed at what she mastered, what she can do and what she is willing to venture. Since her childhood she has been lead to love the arts, music and theatre. She studied a  secondary grammar school first, then a  secondary school of fashion, lessons of viola with prof. J. Ruise, drawing and painting with acad-

66

]

transformers

The latest fashion show of Salon Lilli had two different dimensions. Fitting night dresses that charmed the ladies present were exchanged by an energetic collection inspired by the fashion of the previous centuries, but supplemented with nearly futuristic elements. emy artist J. Ungar. There is no wonder that she uses her artistic skills also to realize her fashion designs. The dresses from Salon Lilly are often characteristic for their use of hand decorated fabrics, although for example a wedding dress made of leather is not an exception. Salon Lili designs stage costumes, makes clothes for musicians, dancers, evening or sport clothes or wedding dresses. Ladies can be sure that in theses clothes they will feel like a  fairy tale creatures or like confident modern women, just as they wish. The designer is able to sense and highlight exactly the part of personality they expect. The latest collection of Salon Lili and its owner Lidka Limpouchova is not a disappointment, as she prepared a surprising and stunning show. Models

www.wellnessbook.eu | MÓDA/FASHION

dressed in long dresses of pastel shades of blue, violet, green and yellow or in tight fitted robes as if woven of spider webs enthused the audience and gave out the impression of elegance. No wonder you could see surprise on their faces when the second half of the show started. The models appeared in black and white dresses with distinct make ups and extravagant hair styles. The designer used silver balls as accessories. The name of the collection “The Duel of Time“ is no coincidence – it took the fashion of ancient centuries, as well as the clothes of our grandmothers for inspiration. An attentive viewer can find a bits of gothic fashion, baroque corsets, but also a fantastic element of sci-fi. It would not be Linda Limpouchova if she did not come up with something


untraditional after her show “The Duel of Time“ had finished. “We are going to take photos on the premises of High Voltage Test Room“ (EGU-HV Laboratory a.s. – in Bechovice), she told to everyone involved. It was not long before everything had been arranged. A dark place full of huge transformers, impulse generators and other devices reminds of the set of the film Steel City. The models with distinct hairstyles of Bara Zakova and even more distinctive make up of the author of the collection show amazement in their eyes and sometimes perhaps even fear. For the photographer Jan Langer this is his element. Foggy light, re-

flections of silvery metal or even electric discharges made up an unbelievable spectacle. Originality, unique ideas, refined taste and merging the fashion with arts. That is the main trade of Salon

Lili and its owner. Lidka Limpouchova “follows the time“ but she is timeless as well. You can feel harmony from her models, nevertheless they are also dynamic and original. The word comes to my mind unwittingly – ravishing.


Nikotinoví škůdci V restauracích člověk neví, zda jí guláš nebo nikotinovou omáčku – čecháček se bez ostychu civilizovaně zabývá svými pávy a dělí se s ostatními o sajrajt svých Spart, Startek, Peter, Malborek… Bez souhlasu nám kuřáci vnucují svůj páchnoucí dech – je to násilí a totalita. Znásilňují nás veřejně. Lidská práva si vysvětlují ve svůj prospěch. Beztrestně nám zkracují život. A stát k tomu, ač nechce, napomáhá. Obrovské reklamy, stánky, trafiky, plné barevných krabiček jedu a na nich pro sběratele miniaturních nápisů věta: Kouření škodí zdraví. Žádný kuřák nemá právo nadávat na mládež, že konzumuje drogy. Je to stejné! Projel jsem kus světa – Švýcarsko, Německo, Spojené státy, Kanadu, Austrálii, Rakousko – všude jsou restauranty, jídelny, kde můžete usednout s  dětmi a  nikdo vás neotravuje puchem z  cigarety. Zdá se mi, že cesta do Evropy vede přes Asii. Zatímco se v civilizovaném světě snižuje spotřeba cigaret, v  našich bývalých rozvojových z e -

Zem je poseta vajgly z cigaret a  poplivána žlutou břečkou nikotinových a  dehtových slin. Mozaiku bezohlednosti nalézáme u zastávek autobusů, v čekárnách, před úřady, před obchody, na cestách v lese, na chodnících, po kterých chodí děti do školy, na kterých si hrají s míčem, po kterých vezou maminky kočárky s mrňaty. Civilizovaný člověk pouští z úst dým, který se věší na záclonách, na stěnách, v policích s jídlem – sedá na ubrusy, mísí se vzduchem, který proti své vůli musí vdechovat dým a zápachy z plic těch, kteří otravují vzduch jako komíny bez filtrů – vydechují produkty své sobecké slabosti, a  tak se děti odmalička seznamují s  rakovinou, kterou jim maminka a  tatínek v  lásce vydechují.

Josef Fousek www.pepafousek.cz mích „Východního bloku“ stoupá spotřeba tabákového braku, který plní plicní sanatoria a špitály. Není to vaše věc, kuřáci! Když budete kouřit na vyhrazených místech mezi svými, prosím. Ale jakmile to musíme dýchat s vámi, je to z vaší strany násilí. Ráno nás v paneláku vzbouzí chrčení klozetů a  kašel kuřáků. Oběti své náruživosti nosí s sebou vlastní uzené a z úst – z výfuku bez katalyzátoru – nás krmí kolektivním pachem. V  mušlích klozetů v  hotelích, v  nemocnicích, všude se musíme dívat na zahnědlé cigaretové plavce nedokouřených zbytků civilizovaných tvorů ze středu Evropy. Vždy si vzpomenu na staré dámy a pány, kteří své stáří tráví ve funkci záchodové uklízečky. Co si asi myslí o lidstvu. A teď, kdy mne v duchu škrtí tisíce kuřáků, pravdu o sobě. Ne, nejsem puritán. Byl bych šťasten, kdyby se vynalezly cigarety, které by neškodily. Určitě bych začal znovu kouřit. Já dýmal od čtrnácti let. Partyzánky, Lípy, Globusky, Ligeros… Chtěl jsem být chlapem. Byl jsem dítě ulice a Jack London, můj oblíbenec, kouřil také. Ve dvaceti letech jsem přestal. K  mému boxování se to nehodilo. Po deseti letech jsem byl opět u cigaret. Patřil jsem k té horší společnosti slabochů a otravoval vzduch svým dětem, své ženě a ostatním. Nekouřím už třicetčtyři let, ale dodnes mi cigareta voní. Kouřil jsem vášnivě. Mám astma, bronchitidu a před dvaceti lety mě postihl těžký srdeční infarkt. V roce 1999 jsem prodělal operaci srdce – trojnásobný bajpas (možná kdybych nekouřil, nemusel bych na operaci?). Vás, kteří s kouřením nepřestanete, prosím, buďte ohleduplní. Není to fér, ubližovat svým nejbližším a lidem vůbec. A na závěr jeden epigram do vašeho zápisníku: Kouří člověk, kouří národ, dým se n ať mn vznáší nad topol. Jen mne ti blbci živí, jásá státní monopol.l.


Nicotine Pests

The ground is littered with cigarette butts and spat over with a yellow slop of nicotine and tar saliva. Such a mosaic of callousness can be found at bus stops, in waiting rooms, if front of offices, in front of shops, on the roads, in the woods, on the pavements that children use to get to school, where they play ball, where mothers push their prams with their beloved little ones.

A civilized man releases smoke from his mouth which sticks to the curtains, to the walls, to the food cupboards – it settles on the table cloths, mixes up with the air which, against its will, must contain the smoke and lung smell of those who poison the air just like the chimneys without filters – exhaling the products of their selfish impotence, and so the children get familiar with cancer from their youngest age, as their mothers and fathers exhale it for them with love. In restaurants you never know whether you are eating goulash or nicotine soup – the original Czech breed, without shame, deals with his peacocks with due manners and shares with the others the merd of his Gauloises, Marlboros, Benson and Hedges… Without our consent the smokers force on us their stinking breath – it is violence and totality. We are raped publicly. They twist the human rights to their own profit. They shorten our lives with impunity. And the state, though it does not want to, helps them. Huge advertisements, stalls, tobacconists, full of coloured packs of poison with a  sentence for the collectors of miniature inscriptions: Smoking may damage your health. No smoker has the right to criticize teenagers for using drugs. It is the same! I have travelled quite some part of the world – Switzerland, Germany, The USA, Canada, Australia, Austria – everywhere you can find restaurants and dining rooms where you can stay together with your children without being annoyed by the reek of cigarettes. It appears to me that the way to Europe leads through Asia. While in the civilized world the consumption of cigarettes decreases,

in our former developing countries of the Eastern block, the use of the tobacco junk rises, which only fills the pulmonary wards and hospitals with patients. It is not your business, smokers! If you want to smoke at designated places amongst the like of you, please yourself. However, the moment we are made to inhale it together with you, it is violence from your side. In the morning in the blocks of flats we are woken up by the flushing of toilets and coughing of smokers. The victims of their own compulsion carry around their own smoked meat and from their mouths – the exhaust pipes without catalysts, we are being fed the collective smell. In the toilet bowls of the hotel rooms, in the hospitals, everywhere we have to look at brownish cigarette swimmers of the not finished smoking remains of the civilized creatures from the centre of Europe. I always remember the senior ladies and gentlemen, who spend their older age as rest room caretakers. What must they think about the human race. And now, when thousands of smokers are trying to strangle me in their imagination, let me tell you the truth about me. No, I  am not a  puritan. I would be happy if harmless cigarettes were invented. I  would definitely start smoking again.

I used to smoke since I  was fourteen. Partisans, Limewoods, Globus, Ligeros… I wanted to be a man. I was a street kid and my hero, Jack London, was a  smoker too. I  quit at twenty. It did not go well with my boxing. Ten years later I  ended up with cigarettes again. I  belonged to the worse group of weaklings and poisoned the air of my children, my wife and others. I have not smoked for thirty four years now, but the cigarettes still smell good to me. I smoked with passion. I suffer from asthma, bronchitis and I had a serious heart attack twenty years ago. In 1999 I had a heart surgery – a triple bypass (just maybe, I might have avoided the operation if I  had not smoked?). Those of you who would not give up smoking, please, exercise some courtesy. It is not fair to hurt your close ones or people generally. And to conclude, one epigram for your diaries: The man smokes, the nation smokes, the smoke rises over the trees tall. Hooray, let fe d me, m hear the state those dimwitss feed monopoly call.l.


ZDRA VÍ HEALTH máte jen jedno your irreplaceable asset Co děláte pro své zdraví? Jíte hodně zeleniny, omezujete tučná jídla, přestali jste kouřit, pravidelně sportujete. Myslíte si, že to stačí? Ověřte si ještě jedno. Že se v případě potřeby budete moci spolehnout na svou zdravotní pojišťovnu, protože i ta je součástí pilířů vašeho zdraví.

T

Takže, jestli jste o změně své pojišťovny ještě neuvažovali, je nejvyšší čas začít, a třeba si vybrat jinou. Například Zdravotní pojišťovnu METAL-ALIANCE. Pojišťovnu, která má tradici, zkušenosti a dobré jméno. Pojišťovnu, která slovům důvěra, etika a odpovědnost dává jejich význam. Na pojišťovnu a její programy jsme se zeptali generálního ředitele Bc. Vladimíra Kothery, MBA. V čem se liší Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE od ostatních? „Hodnota naší pojišťovny je postavena na několika pilířích. Tím prvním je, že s každým pojištěncem uzavíráme smlouvu, tedy, že s ním jednáme skutečně jako s  klientem. Druhým je skutečnost, že se snažíme zefektivňovat náš servis pro klienty, a to jak na přepážkách, tak zejména zaváděním nových forem komunikace, jako je webová samoobsluha, call centrum atd. Třetím pilířem, kde se významně odlišujeme, je, že se prostřednictvím tzv. nakupování péče snažíme velmi razantně snižovat čekací doby na plánované operace.“ A to je možné? „Ano, uzavíráme dohody se zdravotnickými zařízeními o takových způsobech úhrad, které pacientovi garantují vysokou úroveň kvality péče a její dostupnost. Cílem je snížit maximální čekací doby na plánované operace, jako např. na výměnu kyčelního kloubu, z let na pouhé měsíce.“ Zmiňoval jste se o  rozvoji nových

What are you doing for your health? Eat a lot of vegetables, reduce the amount of fat food, quit smoking or regularly do sporting activities? Do you believe it is enough? Ensure one more thing. That in case of need you will be able to rely on your health insurance company, because it is also one of the pillars of your health.

forem komunikace s klienty. Co si pod tímto termínem máme představit? „Chceme našim klientům maximálně zjednodušit přístup k informacím a k běžným agendám, které si mohou dnes vyřídit elektronicky, aniž by museli navštívit pracoviště pojišťovny. Jde například o osobní účet pojištěnce či o výkaz plateb na pojištění. Další službou, kterou nabízíme prostřednictvím call centra, je lékařské a  právní poradenství či objednávání k lékaři.“ To dnes ale nabízí více společností. „To je jistě pravda, ale ZP M-A nabízí největší rozsah těchto služeb, navíc do budoucna je plánováno jejich další rozšíření.“ Jaká je nabídka příspěvků pro vaše klienty? „Naše pojišťovna už tradičně nabízí širokou paletu příspěvků na nejrůznější očkování. K  jednoznačně nejpoptávanějším patří příspěvky na očkování proti klíšťové encefalitidě, na které přispíváme až 600 Kč, rostoucí zájem je o příspěvek na očkování proti rakovině děložního čípku v hodnotě až 4 000 Kč. Kromě těchto příspěvků letos nabízíme našim klientům programy zaměřené na prevenci civilizačních onemocnění.“ Můžete být trochu konkrétnější? „Nejnověji pro muže nabízíme prevenci rakoviny prostaty a  pro ženy prevenci osteoporózy. Na základě vyšetření

jsou jednoznačně identifikovány předpoklady vzniku těchto onemocnění. Bližší informace k těmto a dalším programům naleznete na internetové adrese www. zpma.cz. Z  dalších programů bych ještě zmínil například prevenci úrazu dětí, kdy jako jediná pojišťovna nabízíme příspěvek na autosedačky. Toto bychom nemohli klientům nabídnout, nebýt úspěšné spolupráce s Allianz pojišťovnou, naším strategickým partnerem.“ Hovoříte o  spolupráci s  pojišťovnou Allianz. Jak ji zaznamení váš klient? „Na základě spolupráce s pojišťovnou Allianz nabízíme našim klientům několik produktů. Základním je zvýhodněné pojištění léčebných výloh pro cesty do zahraničí. Dále nabízíme za zvýhodněných podmínek povinné ručení motorových vozidel, výhodný penzijní fond a  nyní nově speciální pojištění pro rodinu i jednotlivce, které pomůže klienty finančně zabezpečit ve složitých životních situacích, jako je nemoc či úraz. Zároveň může klient ZP M-A čerpat další specifické slevy na ostatní produktovou nabídku Allianz pojišťovny, a.s.“ Podle čeho se vlastně pozná kvalitní zdravotní pojišťovna, resp. podle čeho se rozhodovat při změně pojišťovny? „Při rozhodování o změně by se každý měl zajímat o to, zda se jedná o pojišťovnu, která bude schopná zabezpečit

www.zpma.cz 70

www.wellnessbook.eu | ZDRAVÍ/HEALTH


všechny potřeby svých potenciálních klientů a zejména zajistit dostupnou a kvalitní péči. Je tedy třeba vzít v  úvahu šíři sítě smluvních zdravotnických zařízení, dále pak dostupnost a  kvalitu služeb zdravotní po-

S

So if yo you did not think about changing ing your hea hhealth insurance company yet, it is about abou time tim to focus on it now and possibly to ch choose another one. Like the METAL AL METAL-ALIANCE health insurance company. The insurance company with tradition, experience and reputation. The health insurance company that gives meaning to the words like trust, ethics and responsibility. We asked Bc. Vladimír Kothera, MBA about this insurance company and its programs. What sets apart the METAL-ALIANCE health insurance company from the others? The value of our insurance company is based on several pillars. The first is that with each insured we conclude the contract, which means that we treat him/her as a true client. The second is the fact that we are trying to make more efficient our clients services – either at the counters or by introducing the new forms of communications like web self-service shop, call centre, etc. The third pillar, which sets us apart, is that we use so called “care purchasing” in order to dramatically reduce waiting times for planned surgeries.“ So, is it possible? “Yes, we agree with the healthcare facilities such methods of payments that guarantee to the patient a  high level of care and its availability. The goal is to maximally reduce the waiting times for planned surgeries, like the hip bone replacement, from years to just months.“ You mentioned the development of new forms of communications with clients. What that means? “We want to simplify the access to information and general agendas to our clients as much as possible so that they can now manage it in an electronic way, without need to physically visit the insurance company office. It pertains e.g. to

jišťovny, ale nejdůležitější je její finanční stabilita. Ta jediná je důležitým faktorem udržitelnosti kvality a dostupnosti péče v čase pro klienty.“ Můžete ještě na závěr říct, kolik má vaše pojišťovna pojištěnců?

„V současné době máme zhruba 405 tisíc pojištěnců. Mnohem důležitější ale je, že dynamika meziročního nárůstu pojištěnců je po několik let vyšší než 5 %, což nám dává informaci o rostoucí poptávce potenciálních klientů po službách ZPMA.“

the personal account of the insured or the insurance payments report. Another service offered via the call centre is the medical or legal consultancy or ordering for physician visit.” But this is offered already by many companies. “This is true, indeed, but ZP M-A offers the largest scope of these services, moreover, we plan their further extension in the future.” What contributions you offer to your clients? “Our insurance company traditionally offers the wide scope of the contributions for various inoculations. Definitely the most demanded are the contributions for the tick-borne encephalitis inoculation for which we give CZK 600, we see an increased demand for the inoculation against the uterine suppository cancer contribution in amount of up to CZK 4,000. Besides these contributions we offer to our clients this year the programs focused on the prevention of the lifestyle diseases.” Could you be more specific? “The newest programme for men is the prevention of the prostate cancer and for women the prevention of the osteoporosis. The potential of the occurrence of these diseases is clearly determined based on the examination. You can find further information about these and other programs at the www.zpma.cz website. From other programs I  would like to mention also the kids injuries prevention – we are the only insurance company that offer the kids car seat contribution. We could not offer all these options without our successful cooperation with Allianz insurance company, our strategic partner.” You talk about the cooperation with the Allianz insurance company.

How is this cooperation apparent to your clients? “Based on our cooperation with the Allianz insurance company we offer several products to our clients. The fundamental one is the favorable insurance of the health care expenses when traveling abroad. We also offer, under the favorable conditions, the compulsory car insurance, convenient pension fund and now also the new special family and individual insurance that will help to financially secure our clients in difficult life situations like sickness or injury. At the same time, the ZP M-A client may utilize other specific discounts for other products offer by Allianz insurance company.” What are the signs of a good quality health insurance company, or what are the criteria in deciding about the change of the insurance company? “When deciding about the change, one should verify whether the insurance company will be able to ensure all the needs of its potential clients, in particular, to provide the available and high quality care. Thus one should consider the scope of the network of the contractual health care facilities, then the availability and the quality of the health insurance company services, but the most important is its financial stability. This is the only factor of the sustainability of the high quality and the availability of the health care in time for clients.” To conclude, would you also say how many insured your insurance company has? “At the moment we have approximately 405 thousands insured. However, the more important is the fact that the dynamics of the year-to-year increase of the insured number is for several years higher than 5 %, which indicates the growing pot nti clients for the demand of the potential ZPMA services.”

Představení pojišťovny METAL-ALIANCE

71


formule/formula

Quo Vadis

aneb kam kráčíš, FORMULE?

V minulém čísle jsem si přečetl zajímavou definici, co je to wellness… S  nostalgií vzpomínám na sedmdesátá a osmdesátá léta, kdy v Česku nebylo jednoduché vidět závod

F1, ale byl to poctivý sport. Sport se ale dnes změnil na obchod, díky astronomickým nákladům se z F1 stala uzavřená soutěž a  sledování F1 už není wellness…

Minulý rok sice přinesl ve Formuli 1 hodně vzruchu, ale ne na závodních tratích. Nejdříve se automobilky prostřednictvím FOTA pokusily celý šampionát ovládnout, aby ho vzápětí většina opustila. Formule 1 se delší dobu potýká se ztrátou divácké atraktivity. Absence předjíždění začala tížit Bernie Ecclestoneho i FIA, která se pokusila tuto situaci změnit administrativně. Zřídila Overtaking Working Group, ale po třech letech činnosti je její výsledek diskutabilní – Velká cena se rozhodne v prvních 500 metrech, prohlásil letos v Malajsii Mark Webber. Startovní pole je rozdělené na několik špičkových stájí a  zbytek světa. Na trati se prakticky nepředjíždí, závody rozhoduje rychlost mechaniků při tankování (do loňska) nebo přezouvání v boxech. V lepším případě nepřízeň počasí. Kanada potvrdila, že Formule 1 je jen příslušenstvím pneumatik. Pro závod byla jedna dodaná směs téměř nefunkční (i tak lze dramatičnosti závodu pomoci) a ve Valencii jsme se dozvěděli, že

mimo ideální stopu je tolik nadrolených pneumatik, že se tudy vlastně nedá jet. Pro sezonu 2011 má být předjíždění umožněno tím, že jezdec vzadu bude moci přestavět křídlo a zmenšit jeho odpor, zatímco jezdec před ním ne. Je to podobné jako kdyby při souboji ve stoupání na Touremalet při Tour de France zadní cyklista směl použít doping a přední ne… Po sezoně končí Bridgestone. Nový dodavatel pneumatik Pirelli uvažuje v budoucnu o přechodu na 18“ kola. Znamenalo by to odstranění největšího anachronismu formulových vozů, změnou průměru ráfků ze 13 na 18 palců by konečně bylo místo na adekvátní brzdy pro zpomalení z rychlosti 300 km/h, a tím zvýšení pasivní bezpečnosti. Od sezony 2013 bude s  největší pravděpodobností pohonnou jednotkou přeplňovaný řadový čtyřválec, který

umožní zeštíhlení trupu. To by následně mohlo umožnit FIA vytvořit předpisy, které by opravdu pomohly předjíždění i snížení nákladů – přes proklamovaný záměr snížit náklady technické předpisy stále

72

www.wellnessbook.eu | FORMULE/FORMULA

Ing. Jiří Král www.constructorsf1.com www.ceskaformule.cz silně omezující kreativitu konstruktérů, takže nakonec rozhodují tisíce hodin v aerodynamických tunelech a  CFD simulacích, umožňující získat několik desetin na kolo. Poslední závod opět poukázal na nebezpečnost odkrytých kol (F1 i GP2). Nově vznikající projekty INDY 2012 mají všechny krytá kola. Delta nebo Wings jdou dokonce podobnou cestou jako před čtyřmi roky česká formule Bohemia (obr. vpravo). Ta má přítlačná křídla integrovaná do karoserie a nemá tzv. aerodynamické dno, čímž umožňuje jízdu v těsném závěsu a  bezpečné předjíždění. Absence desítek wingletů sníží náklady na vývoj snížením počtu hodin strávených v aerodynamických tunelech a CFD. Ohlášené rozpočtové stropy silné týmy okamžitě bojkotovaly s  odůvodněním, že by musely propustit některé zaměstnance a že F1 je technologická špička. Zrušené testování je nahrazeno vyspělými simulátory, takže i tato úspora se jeví velice diskutabilní. Otázkou tedy je, jestli si F1 opravdu přeje snížení nákladů nebo uzavření soutěže (po vzoru NHL), pro několik týmů s větším počtem aut? Spojíme teď oba problémy dohromady – potřebu předjíždět a snížit náklady. Co z toho vyplývá – zredukovat turbulenci za vozem, která narušuje aerodynamiku následujícího vozu. Odstranit nutnost nákladných testů v  tunelu a  CFD používáním desítek aerodynamických prvků. Výsledek našeho uvažování je naskicován na obr. vlevo. Jednoduchá aerodynamika, kola se seriovými pneumatikami 18“/20“ chráněná proti zahákování. Obdobně jako v MS Rallye (S2000) s použitím motoru, který je odvozen od pohonných jednotek nejpoužívanější třídy a s rekuperací energie (KERS). S takovou koncepcí může FIA řínos vývoje vý deklarovat přínos F1 pro sériovou produkci.i.


Quo Vadis

or where are you striding, FORMULA?

I read an interesting definition of wellness in the last issue… I  remember with nostalgia the seventies and eighties, when it was not easy to see a  F1 race in Czech, but it was an honest sport.

Last ye yea year brought on a lot of excitement ement in F Formula 1, but not on the racecourse At first, the car manuracecourse. facturers tried to take the Championship over through FOTA, only so as it could be immediately abandoned by most of them again. Formula 1 has been struggling with the loss of attraction to viewers. The absence of overtaking manoeuvres began to worry not only Bernie Ecclestone and FIA, which tried to change the situation with administrative tools. It set up The Overtaking Working Group, but after three years of work its results are questionable – The GP will be decided in the first 500 meters, Mark Webber said in Malaysia this year. The grid breaks up to several top teams and the rest of the world. There are almost no overtaking manoeuvres on the track, the races are decided by the speed of engineers during refuelling (until the last year) or changing tires. Or by the bad weather in better case. Canada proved that Formula 1 is just a n accessory to the ti-

res. One o f the compounds was almost useless for the race (true enough, that as well can help to make the race more dramatic) and in Va-

However, the sport has changed to business today, thanks to the astronomical costs the F1 became as closed competition as the NHL and watching the F1 is not wellness any more…

lencia we learned there were so many crumbles outside the ideal line that it was impossible to drive there. For the season 2011 the overtaking should be helped by the fact that the rear driver gets the chance to reset his rear wing and decrease its drag, but not the front driver. It is similar to the situation when climbing up to Touremalet during Tour de France, the rear cyclist would be allowed to use drugs and the front not… Bridgestone finishes after the season. The new supplier Pirelli is thinking of using 18” wheels in future. That would ultimately remove the biggest anachronism of formula cars, changing the rims from 13 to 18 inches would at last make space for adequate brakes for decelerations from 300 kph, improving thus the passive safety. From the season 2013 the cars will be most probably powered by overcharged in-line four-cylinders, which will allow slimmer body. That might consequently allow FIA to come up with regulations, that would really help overtaking as well as save costs – in spite of the proclaimed intention to cut costs, the technical regulations still limit badly the constructors‘ creativity and in the end, it

is the thousands of hours in aerodynamic tunnels and CFD simulations, that allow to gain several tenths of a second per lap. The last race showed again the risk potential of the open wheels (F1 and GP2). The latest projects of INDY 2012 all feature covered wheels. Delta or Wings even take a way similar to the Czech formula Bohemia (bottom image). That has the wings integrated into the bodyworks and does not have so called aerodynamic bottom, which allows for driving cars close to each other and safe overtaking. The absence of tens of winglets lowers the development costs because of less time spent in aerodynamic tunnels and CFD. The announced budget ceilings were immediately boycotted by the strong teams, claiming that they would have to fire some employees and that F1 is the technological top. The cancelled testing have been substituted for by advanced simulators, and therefore this particular saving appears to be at least debatable. The question is, whether F1 really wants to cut costs or to restrict the contest, similarly to NHL, to several teams with more cars? Lets us merge both problems – the need for overtaking and cutting costs. What does it imply – reduce the turbulence behind the car, which spoils the aerodynamics of the following car. Remove the necessity to use costly tunnel tests and CFD that comes along with the use of tens of aerodynamic elements. The result of our thinking is sketched in the left picture. Simple aerodynamics, wheels with mass produced tires 18”/20” protected against hooking. Similarly to Rally Championship (S2000) with an engine derived from the most used category with recuperation of energy (KERS). With such a concept FIA can claim benefits of F1 to n. the mass production. Quo Vadis

73


lázně/spa

lázní Vyrazte do

Již dávno neplatí, že pobyty v lázních jsou určeny jen pro nemocné a seniory. Přestože hlavní rolí českých a moravských lázní zůstává i nadále léčba nejrůznějších zdravotních problémů a doléčení poúrazových a  pooperačních stavů, jejich nabídka je v současné době mnohem pestřejší.

Z

Z široké škály nejrůznějších pat nové síly a  zbavit se stresu. Dokrátkodobých relaxačních, prezvíte se také, jak změnit svůj životní ventivních, antistresových či wellstyl a nastavit pravidelný režim, kteness programů rý pomůže zabbránit vašim busi může vybrat opravdu každý. doucím fyzicV každém kraji kým i  psychicnaleznete nejméně jedno tPřestože krátkým problélázeňské místo. yt kodobý pobyt mům. „Tzv. metnemůže zdravotdical wellness ní problém od(lázeňské prostranit úplně, několik dní strávených cedury využívající přírodních zdrojů v péči odborníků vám umožní načerspojené s odbornou konzultací a do-

74

www.wellnessbook.eu | LÁZNĚ

www.ceskelazenstvi.cz

za odpočinkem

a relaxací hledem lékaře) se tak stává stále více vyhledávaným a láká do lázní zejména mladší klientelu,“ uvádí Iveta Jakoubková, vedoucí týmu lázeňství agentury CzechTourism. Lázeňské wellness balíčky zahrnují různé druhy perličkových či uhličitých koupelí, klasické i reflexní masáže, rašelinové a  parafínové zábaly, pobyt v sauně a mnohé další. Kromě lázeňských procedur je součástí prevence také aktivní pohyb. České lázně proto dnes disponují fitness centry, bazény, půjčovnami kol, tenisovými kurty, pétanquem a  dalšími příležitostmi ke sportovnímu vyžití. Pod vedením zkušených trenérů můžete absolvovat hodiny aqua-aerobicu, posilování,


Get rested and relaxed

spa in the

It has not been true for some time now that staying in the spa is only for the ill and retired. Although the main tasks of the Czech and Moravian spas remain in treating all kinds of health problems and recovering from postaccident and post-operation conditions, their offer has become more varied lately.

A

Anybody can chose from the range of short-term relaxation, preventive, antistress or wellness programs.

gime which would help you to avoid the physical and mental problems in the future. “So called medical wellness (spa treatments using natural resources linked with a consultation Even though a  short time stay and supervision of a  doctor) is becan not get you rid of the health coming more and more popular atproblem completely, several days tracting especially younger clients to spent under the spa,” says IIveta Jakoubsuper vision In almost every region of specialists kova, a  spa allows you team leader of of the country is at to gain new CzechTourism least one spa resort. strength and agency. unwind. You can also learn how to change your The spa wellness packages inlifestyle and establish a  regular reclude all kinds of bubble or car-

České lázeňství

75


nebo třeba stále více oblíbeného Nordic walkingu. Výhodou českých lázní je také jejich snadná dostupnost, téměř v každém kraji naleznete nejméně jedno lázeňské místo s  mnohaletou tradicí. Široká je i  nabídka ubytování od rodinných pensionů, po luxusní hotely. V  okolí lázní se

bonic baths, both classic and reflexive massages, peat and paraffin wrap-ups, sauna and many others. Apart from the spa treatments the prevention also includes active movement. The Czech spa resorts feature fitness centres, swimming pools, bike rentals, tennis courts, petanque and other activities. With help of experienced instructors you can take lessons of aqua-aerobic, weight lifting or still more popular Nordic walking.

76

www.wellnessbook.eu | LÁZNĚ

V České republice dnes existuje více než třicet lázeňských míst vy-

užívajících unikátní přírodní zdroje – minerální vodu, peloidy, plyn či klimatické podmínky. Vše podstatné o  českém lázeňství se dozvíte na internetových stránkách www.ceskelazenstvi.cz, kde naleznete nejen kompletní seznam lázeňských míst spolu s užitečnými kontakty na poskytovatele lázeňské péče a ubytovací zařízení, ale i tipy pro výlety v okolí.

The Czech spa are also within easy reach, as you can find at least one spa resort with many year’s tradition in almost every region of the country. The accommodation offer is correspondingly wide, from family boarding houses to luxurious hotels. There are important historical sights around the resorts as well as unique natural locations, inviting to trips on foot or a  bicycle. You might also want to check the wide variety of

cultural events – concerts, theatre or social evenings. There are more than thirty spa resorts in the Czech Republic that use a unique natural resources – mineral water, peloids, gas or climatic conditions. You can learn about the essentials of the Czech spa on www.ceskelazenstvi.cz, where you can find not only a complete list of resorts with contacts to providers of healthcare and accommodation, but also tips for trips.

nacházejí významné historické památky i unikátní přírodní lokality, které lákají k  pěším a  cyklistickým výletům. Kromě toho můžete využít bohaté nabídky kulturních akcí – koncertů, divadelních představení či společenských večerů.


pro vaše barvy pro vaše barvy

kvalitní a rychlý ofsetový tisk tisk letáků do 48 hodin

tiskárna tiskárna tel.: 602 341 550

tel.:info@artep-tisk.cz 602 341 550 e-mail: e-mail: info@artep-tisk.cz

www.artep-tisk.cz www.artep-tisk.cz


klenoty/jewels

Ing. Lukáš Zeman

Let‘s MINI. MINI je klasika. MINI je styl. MINI je pokrok. MINI je retro. MINI je život. MINI je výzva. MINI je… MINI. Takže LET`S MINI.

M

Mini nebo MINI? Na první pohled to samé, jaký je v tom tedy rozdíl? Zásadní. Lépe řečeno, je v tom rozdíl téměř 50 let. Pojmenování „Mini“ patří totiž k  anglickému vozítku, které asi nejvíce proslavil Mr. Bean, a  jehož kořeny sahají až do roku 1956. Oproti tomu

„MINI“ (psáno vše velkými písmeny) je pojmenování jeho nástupce, který poprvé spatřil světlo světa v roce 2001 pod taktovkou automobilky BMW. Ale po pořádku – co zapříčinilo tak masivní

78

oblibu a rozšíření vozu s  těmito čtyřmi písmeny? Prapůvodní Mini vznikl jako reakce na ropnou krizi, která v roce 1956 postihla téměř celý svět, a velká auta se začala jevit jako zbytečný luxus. Proto zhruba ve stejné době přicházejí například legendární „brouk“ (VW Beetle), pětistovka „fiátek“ (Fiat 500 resp. 600) či tříkolka od BMW s  dveřmi vepředu (BMW Isetta). Za vývojem Miniho stojí Alexandr Arnold Constantin Issigonis, který za svůj „výtvor“ dostal dokonce titul baroneta. Jak uvádí historka, při prvotním návrhu vozu si dal Issigonis zavolat čtyři nejrobustnější pivaře z továrny, poručil jim, ať si sednou na zem, dva vedle sebe a dva za ně, vzal křídu, na podlaze načrtl obvod těchto čtyř těl a řekl: „Vůz, který zkonstruujeme, bude mít tyto rozměry.“ Základem vozu Mini se tedy stalo maximální využití prostoru společně s  velkým komfortem a  netradičními prvky jak v interiéru, tak i v exteriéru. První prototyp

vznikl pod názvem ADO15 (Austin Drawing Office project number 15) a byl vyráběn společností British Motor Corporation (BMC). Co bylo u  tohoto vozu revoluční a  nezvyklé, bylo umístění „všeho“ vepředu – motor, převodovka, náhon předních kol. Pérování bylo též vymyšleno ne-

www.wellnessbook.eu | KLENOTY/JEWELS

www.eversmile.cz www.letsmini.cz tradičně – místo klasických pružin byly použity gumové kužele, což znamenalo jak úsporu místa, tak, ve spojení s „kolem v každém rohu“, perfektní ovladatelnost vozu, ne nepodobné motokárám. První motor byl o objemu 948 cm3 o výkonu 37 koní, po čase došlo ke snížení na 848 cm3 (34  k). S  tímto motorem vůz dosahoval rychlosti 120  km/h. Finanční úspora byla vidět na každém prvPrůřez Minim v londýnském Science Museum Cross-section of Mini in London Science Museum

ku a z mnohých se později staly tradiční znaky tohoto vozu – například vnější sváry, jeden „budík“ uprostřed, pákové spínače ovládající světla a  stěrače atd. Co se do nové (aktuální) verze nezachovalo, byl provaz na otevírání dveří z vnitřku vozu. Plno dalších věcí, bez kterých si dnes automobil nedokážeme představit, bylo v příplatkové výbavě – např. topení, koberce či popelník. Díky minimální výbavě dosahovala hmotnost vozu 600 kg. Zavazadlový prostor o objemu 195 l nepatřil mezi nejmenší, navíc nabízel možnost nechat otevřené jeho dveře, sklápějící se dolů a přepravovat na nich větší předměty. První generace Mini se oficiálně jmenovala The Mk  I  Mini. Vo z y se vyráběly se od roku 1959 do roku 1697 a  prodávaly se pod jmény Austin Seven a  Mor-


Let‘s MINI. MINI je klasika. MINI je styl. MINI je pokrok. MINI je retro. MINI je život. MINI je výzva. M MINI je… MINI. Takže LET`S MINI.

M

Mini or MINI? It seems the same at first sight, so what is the difference? Substantial. Or better still, it is the difference of almost 50 years. The name “Mini” comes with the English vehicle, which was perhaps most famous because of Mr. Bean and

of Mini was backed up by Alexander Arnold Constantin Issigonis, who was even awarded the title baronet for his creation. There is an anecdote about the first concept of the car, when Issigonis asked four biggest regular beer drinkers from his factory to sit on the MINI Clubman (kombi) se stylovým karavanem MINI Clubman (estate) with stylish caravan

whose roots reach as far back as 1956. On the contrary “MINI” (spelled in capital letters) is the name of its successor that appeared first in 2001 under the supervision of BMW. But let us take it step by step – what was the reason for such massive popularity and proliferation of the cars of those four letters? The original Mini was a reaction to the oil crisis which in 1956 hit the world and big cars turned out to be needless luxury. Therefore, in the roughly same time there appeared the legendary “Beetle” (VW Beetle), Fiat 500 or 600 or the tricycle from BMW with the door in the front (BMW Isetta). The development

floor, two by two, drew their outline on the floor with chalk and said: ”The car we are going to make will have these dimensions.” The basic feature of Mini therefore was a maximal use of space combined with comfort and unusual elements both in the interior and exterior. The first prototype bore the designation AD015 (Austin Drawing Office project number 15) and was manufactured by British Motor Corporation (BMC). What was revolutionary and unusual about the car was the concept of “everything” in the front – the engine, gearbox, front wheels drive. Spring suspension was also unusual – instead of traditional springs they used rubber cones, which not only saved weight but, in connection with “wheels in the corners”, brought perfect handling of the car, not unlike motor carts. The first engine with 948 ccm displacement offered 37 hp, which was changed to 848 ccm (34 hp) after some time. With this

MINI One R50 (2003)

motor the car could reach 120 kph. Saving the costs was obvious at any single part of the car, which later developed into the traditional features of the car – for example outside welding, one “dial” in the middle, lever switches controlling the lights and sweepers etc. What did not survive was the rope opening the door from the inside. Many other things were available in the extra equipment – for instance heating, rugs, ashtray etc. Thanks to the minimal equipment the weight of the car was 600 kg. The trunk with 195 l of space was not among the smallest, moreover you could leave its down-swinging door open and transport larger objects on it. The official name of the first generation of Mini was The Mk I Mini, it was produced from 1959 to 1967 and were sold under the names Austin Seven and Morris Mini-Minor. There was the total of more than one million cars of this first version. The second generation The Mk II Mini was produced from 1967 to 1970. There was a  different mask and larger windscreens. There were more than half a million pieces of this type. In 1969 this type also played a  “triple role” in the film The Italian Job (remake from 2003 features the new MINI). Thanks to the popularity of this car there were several other versions – Mini Mk III (the grill reminding of Rolls-Royce), Mini Traveller or Countryman (station wagons), Mini Pick-up, or a  beach buggy (a  car a  la jeep) Mini Moke. The legend Mini Cooper and Mini Cooper S was born because of the friendship between Issigonis and John

Let’s MINI. MINI One R56 (2007)

79


klenoty/jewels

ris Mini-Minor. Této první verze se celkově vyrobilo přes milión kusů. Druhá generace s názvem The MkII Mini se vyráběla od roku 1967 do roku 1970. V podstatě se lišila přepracovanou maskou a většími skly. Tohoto typu se vyrobilo téměř půl miliónu. V roce 1969 si tento typ také zahrál „trojroli“ ve filmu The Italian Job (remake je z roku 2003 s novými MINI). Díky popularitě tohoto vozu vzniklo několik dalších variant – Mini MkIII (s  maskou evokující Rolls-Royce), Mini Traveller či Countryman (kombíci), Mini Pick-up, či plážová buggyna (neboli vůz alá jeep) Mini Moke. Legenda jménem Mini Cooper a  Mini Cooper S  se zrodila díky přátelství Issigonise a Johna Coopera, designéra a stavitele rallye a formulových vozů. John Cooper přesvědčil vedení BMC a v roce 1961 představil první „nabroušenou“ verzi Mini Cooper, když změnil motor na 997 cm3 (55 k). Ještě silnější verze S potom měla motor 1 071 cm3 (70 k). Mini Cooper S během své výroby vyhrál slavnou Monte Carlo Rally v letech 1964, 1965 a 1967 (v  roce 1966 byly diskvalifikovány, když se umístily na prvních třech místech – jako důvod byla uvedena nepo-

MINI Cooper Cabrio (R53)

volená homologace přídavných světel). Od roku 1969 do roku 1980 se vyráběl Mini s totálně změněnou přední částí, který byl více poplatný době, ze předu však již neměl charakteristický „look“ miniho. Nabízel se pod jménem Mini Clubman resp. Mini 1275GT.

80

Během dalších let se vyrábělo několik dalších typů, které se lišily v podstatě v  detailech – a  v  označení měly MkIII až MkVII. Poslední vůz byl vyroben 4. října 2000 již pod vedením BMW, které koupilo v  roce 1994 celý Rover a  završila se tak jedna éra těchto vozů. Celkem se jich vyrobilo 5 387 862 kusů. Mimochodem, nejslavnější uživatel Mini byl bezesporu Mr. Bean, který jezdil v typem MkIII. Mezi další slavné vlastníky Mini patřili například Peter Sellers a John Lennon. Pod taktovkou BMW Od převzetí Roveru německým BMW se však začalo pracovat na nástupci, který byl v  roce 2001 představen pod názvem MINI (psáno tedy velkými písmeny) a ihned svým způsobem navázal na úspěch původních vozů Mini. Od roku 2001 do roku 2006 se vyráběla první generace Mk I MINI (či New MINI nebo BMW MINI), do které se montovaly motory o objemu 1,6 l (66 kW) (MINI One), 85 kW (MINI Cooper) a 120 kW (MINI Cooper S). Dieselová verze o  výkonu 55  kW se montovala od roku 2003 pod názvem MINI One D. V moderní době samozřejmě bylo (a stále je) na výběr z několika základních výbav a plno dalších doplňků je na přání. U těchto typů se také můžete setkat s (továrním) označením R50 resp. R53. Tyto verze existovaly i ve verzi Cabrio. Od roku 2007 se začala vyrábět inovovaná verze New MINI (s označením R56 či Mk II), která z hlediska exteriéru doznala hlavních změn v předních partiích, kdy se integrovaly blinkry do hlavních světel,  pozměnila se maska a narostly rozměry. Hlavní změny proběhly v interiéru, kdy se tradiční, uprostřed umístěný, rychloměr proměnil zároveň v  multifunkční ovladač a tlačítka pod ním více připomínají znak MINI. Pochopitelně změn doznaly i motory. Cabrio v  inovované verzi (R57) přišel až s  odstupem času, dá se říct,

www.wellnessbook.eu | KLENOTY/JEWELS

Interiér MINI (od roku 2007) MINI interior (from 2007)

že téměř současně s „kombíkem“, tedy modelem MINI Clubman (R55). Ten nabízí, kromě viditelných zadních křídlových dveří, i  druhé boční „mini“ dvířka, otevírající se proti směru jízdy (a  pouze při otevření dveří hlavních). Tyto dveře jsou navíc pouze na straně spolujezdce. Zároveň se tato verze již stala pětimístnou. Zatím poslední sériová verze nového MINI je MINI Countryman (R60), tedy terénní verze. Ta byla ve své sériové podobě představena z  kraje roku 2010. Z  dálky pořád připomíná siluetou starého Mini, ale z blízka je vidět, jak narostl do obřích rozměrů, i když si zachoval pouze 4 místa v interiéru. Revolučně je u tohoto MINI také řešeno ovládání na středovém panelu a variabilní systém přihrádek v kolejnici, která se táhne celým vozem a na kterou je možné uchytit různé doplňky. Zatím v  podobě konceptů je MINI  E (elektromobil s  výkonem 150  kW a  dojezdem 240 km), MINI Roadster (kabrio velikosti BMW Z4 či Mazdy MX-5) a jeho uzavřená verze MINI Coupé. Poslední představený koncept je nástupce již zmíněného Mini Moke s názvem MINI Beachcomber, tedy otevřené, plážové, vozítko (samozřejmě při nepřízni počasí se dveře a střecha natáhnou plátěné). Pokud byste se někdy setkali ještě s označením JCW, vězte, že se jedná o nejsilnější možnou verzi, kde zkratka JCW znamená John Cooper Works, odkazující na historické úspěchy motorů upravovaných Johnem Cooperem. Nejnovější verze JCW disponují 211 koňmi při zachování 1,6 l motoru. MINI Coupé (koncept 2010) (concept 2010)


terénní MINI Countryman (2010)

Cooper, a designer and constructor of rally and formula cars. John Cooper persuaded the management of BMC and in 1961 showed the first “doped” version of Mini Cooper, changing the engine to 997 ccm (55 hp). Even stronger version S  than had an engine with 1 071 ccm (70 hp). Mini Cooper S won the Monte Carlo Rally during its production time in 1964, 1965 and 1967 (in 1966 they were disqualified from the first three places – the reason being an unapproved specification of additional lights). From 1969 to 1980 the Mini had a completely different front part, which was more in the fashion of the time, but it did not have the characteristic look of the Mini. It was sold as Mini Clubman, or Mini 1275 GT. „Off-road“ (SAV) MINI Countryman (2010)

In the next years there were several other types which differed in details – and were marked Mk III to Mk VII. The last car was made on 4 October 2000 already, in fact, under the management of BMW, which bought Rover in 1994 and closed one period of these cars. Totally there were 5,387,862 cars produced. By the way, perhaps the most famous user of Mini was Mr Bean, driving a Mk III. Other famous owners were for example Peter Sellers and John Lennon. The era of BMW Having taken over from Rover, BMW started to work on the next model, which was launched in 2001 with

the name MINI (spelled in capital letters). It definitely linked to the previous success of the orii ginal Mini. From 2001 to 2006 there was the first geeneration Mk I MINI (or or New MINI or BMW MINI), ) mounted with engines 1.6 l (66 kW) (Mini One), 85 kW (MINI Cooper) and 120 kW (MINI Cooper S). The diesel version with 55 kW came in 2003 named MINI One D. In the modern times it has been possible to chose from several levels of equipment and many other extras at your wish. At these types you might come across the factory marking R50 or R53. These versions also come as cabrio. Since 2007 there has been an updated version New MINI (marked R56 or Mk II), whose exterior was changed mainly in the front part, where the blinkers were integrated into the headlights, the mask was changed and the car grew bigger. There were some major changes in the interior, where the traditional central speed indicator transformed into a multifunctional controller and the switches beneath it remind more of the MINI badge. The engines were upgraded as well, of course. The cabrio of the new version (R57) came after some time, you could say that it was almost together with the station wagon, the model MINI Clubman (R55). Apart from a  visible rear swing door, it features also a side “mini” door which open against the driving direction (and only if the main door is open). Moreover this door is only on the passenger‘s  side. Additional-

ly, this version got 5 seats. So far the latest version of the new MINI is MINI Countryman (R60), an off-road specification. It was launched at the beginning of 2010. From a distance its outline reminds of the old Mini, but close up you notice how giant it has grown, even though it kept just the four seats inside. There are also revolutionary controls on the central panel and variable system of cases in a rail going throughout the whole car, to which various accessories may be attached. There is also MINI E, although just a concept now (an electric car with 150 kW power output and a  range of 240 km), MINI Roadster (a cabrio the size of BMW Z4 or Mazda MX-5) and its roofed specification MINI Coupe. The last introduced concept is a  successor of the mentioned Mini Moke, called MINI Beachcomber, which means an open, beach car (of course, in case of bad weather there are soft door and roof). If you come across a  designation JCW, rest assured that it is the most powerful specification, where the JCW stands for John Cooper Works, referring to the historical success of the engines tuned by John Cooper. The latest version of JCW offerss 21 211 ho horse power with only 1.6 l engine. e. MINI Beachcomber (koncept z roku 2010) a „předchůdce“ Mini Moke ze sedmdesátých let MINI Beachcomber (concept from 2010) and “predecessor“ Mini Moke from the seventies


Ing. Jan Turneber www.wudang.cz

ČÍNAinspirující Již více než dvacet let jezdím jez ím do Číny okonalovat Číny. Nejen se učit a zdokonalovat tom co je mým koníčkem kem aa zározár v tom, eň ň i prací (tradiční čínská ká cvičení), veň lee i  poznávat vše, co s  touto zemí ale u souvisí. Při cestách po jejím obrovském území mne samozřejmě zajímá příroda (a že si ji užívám), architektura, jídlo… Možná ale nejvíce na mne (a  nejen na mě) působí setkání s  obyčejnými lidmi. Lidé jsou v Číně stejní jako všude jinde. Se svými radostmi, starostmi. Většinou velice milí, příjemní, skromní, pracovití. A právě díky jim se do Číny rád vracím. A nejen já, ale i mí žáci, kteří v posledních letech jezdí se mnou. Vždy vše proběhne tak jak má, všichni jsme v pohodě, užíváme si to. Atmosféra a  zážitky nám vydrží docela dlouho po návratu domů. Dodávají nám energii a jsou pro nás inspirací. A  proto se tam vracíme. Situace v  Číně se díky globalizaci velice rychle mění, a tak možná za pár let… Proč na mě působí návštěvy Číny tak blahodárně? Je to určitě celková atmosféra, nálada a chování lidí, kte-

ré se přenáší i na mě. Jak to, že to, co u většiny Číňanů převažuje, je dobrá nálada? Je to určitě i historickými zkušenostmi a kulturním dědictvím. Když vezmu jenom jeden příklad – třeba legendární Žlutý císař. Podle písemných pramenů již před 4 700 lety sepsal lékařské dílo takového významu, že i v současnosti se jeho pasáže učí studenti tradiční čínské medicíny zpaměti. Co popsal, čím se zabýval? Vším, co působí na lidský život, jeho délku a kvalitu. Vlivem ročních období, podnebí, stravy a jejích chutí, psychického sta-

vu, životního prostředí, barev, vztahem jednotlivých vnitřních orgánů a smyslového vnímání atd. Pro ukázku snad bude stačit následující citát: „Severu patří černá barva. Severní vítr se rodí v  zimě a  chorobně působí na ledviny. Čchi severu vniká do ledvin a vychází přes dva spodní jinové otvory , její esence se uchovává v ledvinách a choroby jí vyvolané se tedy projevují v úponech svalů na kostech. Její chuť je slaná, druhově k  ní patří prvek voda, ze zvířat černá zvěř, z  potravin černé boby, její roční období je spojené s planetou Merkur, a proto se pozná, že choroby jí způsobené postihují kosti. Z pěti tónů stupnice k  ní patří tón jü, který hýbe ledvinami, jejím číslem je šestka, z pachů k ní patří pach hniloby.“ Dílo je to velice obsáhlé. Ukazuje, jak léčit, ale i ovlivňovat vlastní zdraví. Stravou, střídáním práce a  odpočinku, pohybem… A  když si člověk udržuje své zdraví, pak je v  pohodě a  může šířit dobrou náladu i  okolo sebe. A že to Číňané skutečně umí. Co je pro ně odedávna důležité? Je toho více, ale můžeme se zaměřit na to, co ovlivňuje i náš život a náladu. V  první řadě to nejjednodušší a pro každého z nás nezbytné – potrava. Čínská kuchyně je vyhlášená. A je vlastně i léčebným prostředkem. Mnoho zdravotních problémů lze léčit konkrétními opatřeními v oblasti dietetiky. Přičemž nejde o  nějaké drastické, nechutné a protivné diety, ale jen o využití historických poznatků. Třeba jen o nutnosti zastoupení všech chutí v jídle.


InspiringCHINA I have visited China for more than twenty years now. Not only to learn and perfect what is my hobby and living (traditional Chinese exercises), but also to learn everything connected with that country. Travelling through the vast spaces I  got interested in the nature, of course (and enjoy it I  can), architecture, food‌ However, the most impressive for me (and not only for me) are the encounters with common people. The people of China are the same like anywhere else. With their joys, worries. Very nice mostly, pleasant, humble, hard working. And they are the main reason why I like coming back to China. And not only me, but also my students, who tend to come with me in the recent years. Everything is always ok, we all are relaxed, enjoying it. The atmosphere and experiences linger for quite some time even after returning back home. They energize us and inspire us. And that is why we keep coming back. The situation in China is changing rapidly because of globalisation and so maybe in a couple of years‌ Why do visits to China have such a  healthy effect on me? It must be the general atmosphere, mood and behaviour of people that is projected to me as well. How is it possible that cheerful thinking is so dominant with most of the Chinese? It must be the historical experience and cultural heritage. For instance – the legendary Yellow Emperor. According to the historical sources, as early as 4 700 years

ago he wrote a medicine book so important that even today the students of the traditional Chinese medicine learn by heart whole paragraphs of it. What did he write about, what was his interest? Everything that influences human life, its length and quality. The effect of year’s  seasons, climate, food and its taste, mental state, environment, colours, relationships of individual internal organs and senses etc. As an illustration, the following quote might perhaps suffice: “The colour of the north is black. The northern wind is born in cold and has an unhealthy effect on kidney. The Chi of the north intrudes into the kidney and gets out through the two bottom jan openings, its essence is kept in kidney and the sicknesses that it causes show in the ligaments of muscles in the bones. Its taste is salty, it links with the element of water, from the animals than wild boars, from the food black beans, its season is connected with the planet Mercury, and therefore you know that the disease it starts attack the bones. From the five tones of the scale it comes with the tone jĂź, which moves the kidney, its number is six, from the smells it is the smell of rot.“ It is a  comprehensive work. It shows how to heal, but also influence your own health. By food, altering the work and rest, movement‌ And if you take care of your health, you feel fine and you can spread the positive feelings around you. And spread it the Chinese can. What has been important to them for ages? There is more of it

2EFKRGVH]ERütP]QDÞHN)HUUDUL 9RGDIRQH0F/DUHQ0HUFHGHV 5HG%XOO9DOHQWLQR5RVVLDGDOãtFK WêPĤDMH]GFĤ)RUPXOHD0RWR*3 /LFHQFRYDQp]ERüt

Prodejny: 2&/HWÄ–DQ\VeselskĂĄ 663, Praha 9 2&6SHNWUXP2EFKRGQtĂ˝HVWOLFH3UĤKRQLFH NP'

2&2O\PSLD3tVHFNi3O]HÄ&#x2013; 2&,*<3UDĂĽVNiĂ˝HVNp%XGÄ&#x152;MRYLFH

,QWHUQHWZZZIRUPXOHVKRSF] ,QIRIRUPXOH#IRUPXOHVKRSF] 7HOHIRQ


Jídlo si v Číně skutečně užíváme. Vždy si na něj uděláme dostatek času. Máme možnost výběru jak co se týče úpravy, obsahu, tak i  zrakového vjemu předkládané potravy. A  jídelní hůlky. Ne že by s  nimi jídlo nešlo rychle zhltnout, nahrnout si je hůlkami z misky do úst. Ale daleko příjemnější je jíst pomalu, v klidu, vše si vychutnávat. Ono i  podle tradiční čínské medi-

cíny záleží nejen na tom co jíte, ale i jak to jíte.

but let us focus on what influences also our life and feelings.

ble the food quickly, shove it from the bowl to your mouth. But it is so much more pleasant to eat slowly, in peace, enjoying it. It is no surprise that the traditional Chinese medicine notices not only what you eat but also how you eat it.

First, the easiest and the essential for all of us – food. Chinese food is famous. And it is, in fact, also a medicine. Many health problems can be treated with concrete diet measures. Whereas they are not some drastic, disgusting and annoying diets, just using the experience of the ages. Take for example the necessity of having all types of taste present in your food. We really enjoy the food in China. We always leave enough time for it. We can choose the preparation, contents, as well as visual perception of the food. And the chopsticks. Not that it would be impossible to gob-

Dalším faktorem, který výrazně ovlivňuje náš život, je práce. A tady je trošku problém. Zaměstnání je v  současné době u nás většinou hodně náročné, pod tlakem a v důsledku je většinou jeho výsledkem náš stres. Co s tím? Určitě pomohou znalosti o tom, jak tyto negativně působící faktory eliminovat.

Another major factor of our life is our work. And here we can see a little problem. Jobs today are pretty demanding, under stress and the result is mostly our own stress. What to do? Knowing ways of eliminating such negative factors would certainly help. The above mentioned Yellow Emperor for example states that excessive standing weakens your kidney, undue sitting weakens spleen etc. Would

Již výše zmíněný Žlutý císař například uvádí, že nadměrné stání oslabuje ledviny, přílišné sezení oslabuje slezinu atd. Že by po dlouhém vysedávání v kanceláři a usilovném koukání do počítače (které mimo jiné podle tradiční čínské medicíny oslabuje srdce) bylo řešením zajít si do nedalekého fitcentra a tam si dát pořádně do těla, propotit oblečení a odcházet fyzicky značně unaven? Že by toto bylo tou správnou kompenzací sedavého způsobu života? Podle už uváděných starých textů, nadměrné fyzické cvičení oslabuje játra a  vyčerpává zásoby čchi (vitální energie). Ale když to někomu vyhovuje… Číňané nám dokazují, že existují i jiná řešení. Ale o tom až příště. Ono ní (duševní duš i  přílišné přemýšlení pře). pracování) škodí :-).

that be the case that after long sitting in the office and strenuous looking at the computer (which, according to the traditional Chinese medicine weakens your heart) the solution is to go to the near fit centre and make yourself sweat and leave physically exhausted? Is that really the best compensation of the sitting way of life? In the opinion of the above mentioned old texts the excessive physical exercise weakens liver and exhausts the reserve of chi (vital energy). But if it is your cup of tea… The Chinese are the living prove that there is a different way. But more on that next time. Because even the excessive thinking (mental overwork) is harmful :-).


Habermannův Habermann’s mlýn mill

© Bontonfilm

www.habermannuvmlyn.cz

Režisér Juraj Herz přináší v novém česko-německém filmu Habermannův mlýn na plátna kin strhující příběh lásky a přátelství, které krutě poznamenaly „velké dějiny“. Hrdinou je bohatý německý mlynář Habermann (Mark Waschke) z malé vesničky v Sudetech, který se v roce 1937 oženil s krásnou Češkou Janou. Tehdy ještě ani jeden netuší, jak dramatický osud čeká. jejich rodinu i rodinu Habermannova nejlepšího přítele, polesného Březiny (Karel Roden). Příběh filmu byl volně inspirován skutečnými událostmi, které se odehrály v severomoravské vesnici Bludov. V dalších rolích se představí Ben Becker, Andrej Hryc, Radek Holub, Oldřich Kaiser, Zuzana Kronerová či Jan Hrušínský. Habermannův mlýn vznikl v česko-německé koprodukci. In his new Czech-German film, Habermann‘s Mill, the director Juraj Herz brings a riveting story of love and friendship that were brutally marked by the “big history”. The hero is a rich German miller Habermann (Mark Waschke) from a small village in the Sudetenland who, in 1937, marries a beautiful Czech girl Jane. In that moment they can not possibly imagine the dramatic fate awaiting them, their family, and the family of Habermann‘s best friend, a forester Brezina (Karel Roden). The story was inspired by actual events that happened in Bludov, North Moravia. In the other roles you may recognize Ben Becker, Andrej Hryc, Radek Holub, Oldrich Kaiser, Zuzana Kronerova or Jan Hrusinsky. Habermann‘s Mill is a Czech-German co-production.


přírodní léčivé zdroje/natural medicinal resources

Efektivita aplikace přírodního léčivého zdroje cestou

www.llb.cz

slatinné zábalové vany

v Léčebných lázních Bohdaneč V Léčebných lázních Bohdaneč začal v dubnu 2009 nový a zatím celorepublikově jedinečný provoz podání přírodního léčivého zdroje cestou slatinných zábalových van. Provoz začal na základě experimentální studie, provedené v období 2005–2007, povolení ČIL při MZ ČR a smluvního souhlasu všech zdravotních pojišťoven.

B

Bylo ylo lo ovšem nutné sledovat efektivitu a léčebný a léč a  ééčč výsledek cestou analýzy náhodn náh áhod áhodn odně odn dn vybrané skupiny pacientů náhodně v delším období. Tato práce je prezentace prvních údajů vznikajících ve velkém analytickém souboru. V období VII–X 2009 bylo vybráno náhodně 100 pacientů, kterým byla v rámci léčebného programu předepsaná slatina ve formě slatinné zábalové vany. Pacienti odpověděli v  anketním dotazníku na pár jednoduše formulovaných otázek subjektivního vnímání. Po ukončení léčebného programu byla dopsaná i  objektivní měřící hodnota při lékařském vyšetření (goniometrické rozsahy pohybů kloubů a páteře) jak při přijetí, tak při propouštění pacienta. To umožnilo komparaci subjektivního vnímání se skutečnou efektivitou této procedury.

Ze 100 pacientů bylo možné analyzovat 97 případů, 24 mužů a 73 žen, průměrného věku 60,6 let. Nejvíce byla zastoupena diagnóza coxarthrozy, gonarthrozy, vertebropathie, revmatoidní arthritidy a  zcela ojediněle jsme registrovali kořenový syndrom, poúrazový nebo pooperační stav. Subjektivně bylo spokojeno s novou procedurou 77 (79,4 %) dotázaných, nespokojeno 8 (8,2 %) a zbytek 12 (tj. 12,4 %) se nedokázal vyjádřit. Skutečné zlepšení, prokázané objektivním parametrem měření, bylo u  72  pacientů (74,2  %),bez zlepšení bylo 22 pacientů (tj. 23,7 %) a ve dvou případech byla léčba ukončena předčasně kvůli zhoršení. Komparace shody subjektivní a  objektivní komponenty ukázala, že u 4 pacientů z 97 měly objektivní i subjektivní parametry skutečně shodnost,tj. naše metoda se v  4,1  % testovaného vzorku ukazuje jako neadekvátní. Experimentální práce z  let 2005–07 ukázala, že: • nový způsob podání je

86

MUDr. Ljiljana Marič

určitým způsobem šetření přírodního léčivého zdroje; • tento způsob je srovnatelný s dřívějším způsobem balneace v  slatinné vaně; • je to nový, moderní a kultivovaný způsob podání. Analýza na vzorku náhodně vybraných 100 pacientů v omezeném období VII–X 09: • potvrdila výsledky experimentální studie se 74 % subjektivním a  objektivním zlepšením pacienta, kterému byla aplikována zábalová vana; • odborně otvírá možnost aplikace i  u  stavů do teď kontraindikovaných pro slatinnou vanu; • ctí staré a  cenné balneologické postupy při aplikaci. V budoucnu se možná objeví lepší možnost kombinace a  obohacování slatiny dalšími přírodními substancemi. Tato kombinace by měla prodloužit dobu aplikace slatiny a  zachovat jak všechny parametry bahna jako přírodního léčivého zdroje, tak kvalitu procedury a  léčebný efekt jako takový. Dokud se vědecky něco razantně nezmění, lázeňské prostředí to pravděpodobně bude řešit kombinací slatinných koupelí a zábalů.

www.wellnessbook.eu | PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE/NATURAL MEDICINAL RESOURCES


The effectiveness of natural curative spring through the use of

wellness mud bath

in Bohdaneč Therapeutic Spa In Health Spa Bohdaneč the new and nation-wide unique operation of started in April 2009. The applied method rests in usage of natural curative spring through the use of wellness mud bath. The operation started on the basis of experimental project/study, carried out between 2005 and 2007, and also on the basis of permission from ČIL (Czech Spa Inspectorate, part of Ministry of Health) and contract agreement of all health insurance companies.

I

It was however necessary to monitor the effectiveness and treatment result, through analysis of randomly selected group of patients in long term. This work is the presentation of first data, known from the large analytic set. In the period from July to October 2009, 100 patients have been randomly chosen, and were prescribed mud in form of wellness mud bath. Patients later answered several simply formulated questions in a questionnaire, focused on their subjective perception. After the end of the treatment, the objective measuring value (as examined by the doctor) was added. Specifically we have focused on goniometric joint movement ranges and spine movement ranges. The value was also measured at the admission of the patient and also at his release. That has enabled a  comparison of subjective perception with the real effectiveness of this treatment. Out of 100 patients, it was possible to analyse 97 cases, 24 men and 73  women of average age 60,6 years. Most common diagnosis was coxarthrosis, gonarthrosis, vertebropathy, revmatic arthritis and we have sporadically registered nerve irritation, traumatogenic state and post-surgical state. Subjectively 77 (79,4  %) polled were satisfied with the new treatment, unsatisfied 8 (8,2  %) and the

rest 12 (12,4  %) could n´t tell. The real curing progress, as proved by the objective variable, occurred to 72 patients (72,4  %), no progress 22  patients (23,7  %) and in two cases the treatment was terminated prematurely due to setback. The comparison of subjective and objective elements proved, that subjective and objective elements corresponded with each other in 4 cases out of 97, i.e. our method is inadequate in 4,1 % of test sample. The experimental work from 2005–07 shows that: • the new way of delivery is easier on the natural health source; • this way is comparable to the earlier wellness mud baths; • it is a  new, modern and refined way of delivery.

patients who took the mud baths; • it opens the possibility of applications also for the conditions so far counter-indicated for the mud bath; • honours the old and worthy balneologic procedures. In future we may see a better combinations and enhancements of mud with other natural substances. Such combinations should prolong the application time of the mud and keep all the parameters of the mud as a natural health source, as well as the quality of the procedure and the healing process in general. Before the professional atmosphere changes dramatically, the spas will solve this situation by the combination of mud baths and packs.

The analysis on the group of 100 patients limited to the time VII–X 09: • confirms the results of the experimental study with a  74  % subjective and objective improvement for the

Léčebné lázně Bohdaneč

87


podporuje/supports

PaedDr. Petr Kment www.prevencenf.cz

V současné době pozorujeme fakt, že hlavně z časových důvodů jeví rodiče malý zájem o stav tělesných aktivit a pohybu vůbec u svých dětí, včetně nesprávného pitného režimu a životosprávy vůbec.

S

Statistiky jasnou řečí hovoří o velkém procentu obézních dětí a mládeže, o jejich oslabené imunitě a snížené výkonnosti celého organismu. To jsou fakta, nad kterými je nutné se nejen zamyslet, ale i něco s nimi udělat. Vzhledem ke skutečnosti, že jsem se celý život věnoval sportu, vím jak je důležité dodržovat optimální životosprávu, spojenou se zdravým pohybem a  podpořenou kvalitním pitným režimem. Proto jsem přijal nabídku spolupráce s  firmou ISOline s.r.o., která se dlouhodobě zabývá vytvořením vyváženého pitného režimu pro děti ze základních škol. Její program nazvaný COOL SCHOOL nabízí dětem nápoj IMUNOline komplex určený pro posílení imunity a vitality, snížení energetického přijmu, zvýšení přirozené obranyschopnosti organismu a pravidelné doplnění vitamínů a minerálů. V roce 2008 jsem založil „Nadační fond PREVENCE“ (prevencenf.cz) z důvodů: a) naučit rodiče ochránit zdraví jejich dětí, posilovat jejich správné stravovací a pitné návyky, a tím fyzickou i duševní imunitu. Jednou z možností je využití vyváženého pitného režimu na školách formou investic nebo pronájmu nápojových automatů. Pasterované, nesycené, nealkoholické nápoje s  přírodním ovocným podílem a  IMUNOline komplexem zaručují správný příjem

88

vitamínů, stopových prvků a minerálů s minimální cukernou složkou (v 250 ml nápoje je pouze 125 kJ). Jsou bez umělých barviv, bez konzervantů a umělých aromat. Certifikát s  ochranou značkou „ZDRAVÁ ŠKOLA“ dostane každá škola, která se zapojí do akce COOL SCHOOL – zdravé nápoje pro své žáky. b) Přispět zaměstnancům firem na balíčky „Prevence“ obsahující podpůrný prostředek kyselinu hyaluronovou proti artróze a osteoporóze. I  v  tomto případě lze využít nápojové automaty obsahující denní dávku minerálů, stopových prvků, vitamínů a kyseliny hyaluronové. Jako v  každé činnosti i  my jsme stanovili své možnosti a nutně potřebujeme ochotnou a cílenou spolupráci s rodiči, zřizovateli a školami k prosazení našeho záměru. Vzhledem k tomu, že v současné době jsou ekonomické problémy v  celé naší společnosti, není tomu jinak ani v tomto případě. Naší maximální snahou je oslovit všechny zainteresované subjekty, tj. ZŠ v  celé České republice. V  současnosti jsme úspěšní v cca 30 školách. Jsme si vědomi, že je to běh na dlouhou trať, protože zajeté návyky nevhodného pití sladkých nápojů je třeba trpělivě vysvětlovat. NF Prevence hledá právnické i  fyzické osoby, jedná se zdravotními pojišťovnami a jednotlivými městskými úřady o  možnostech přispět ekonomicky

www.wellnessbook.eu | PODPORUJE/SUPPORTS

k zajištění automatů na pitný režim do základních škol. Je nutné říci, že k  uvedeným nápojům jsou vydána kladná stanoviska např. „Certifikát Státního zdravotního ústavu“, „Certifikát Svazu Pacientů ČR“, vyjádření STOB, posudek imunologa MUDr. Josefa Richtera , byla provedena “Notifikace na Ministerstvu zdravotnictví ČR“ a nad tímto programem podpory zdraví dětí převzalo záštitu Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy. Nadační fond Prevence je přesvědčen, že činnost, kterou vyvíjí, bude v následujících letech zajímavá pro školy a hlavně prospěšná pro správný vývoj zdraví našich dětí.


pre ention endowment fund

Lately, we have been noticing that, mainly for time reasons reasons, parents show w little interest in the situation of physical activities and general fitness of their children, including the wrong hydration and lifestyle in general.

S

Statistics speak clearly of high percentage of obese children and youngsters, their weak immune system and degraded performance of their organism. These are the facts that need to be not only considered, but also dealt with. As I have been active sportsman all my life, I  understand the importance of keeping an optimal way of life, joined with healthy physical activities and supported by proper hydration. Therefore I  welcome the offer of cooperation with ISOline Ltd., which has been focusing on establishing a  balanced hydration scheme for the elementary level pupils on the long run. Their program called COOLSCHOOL brings an offer of IMUNOline komplex drink designed to improve immunity and stamina, limiting the energetic income, supporting natural immunity and regular control of vitamins and minerals intake. That is why, in 2008, I started “PREVENTION endowment fund” (prevencenf.cz) for following reasons: a) to teach parents to protect their children’s  health, encourage their correct eating and drinking habits and consequently their physical and mental immunity. One of the possibilities is to exploit a  balanced hydration scheme in schools in the form of investments or renting drinking machines. Pasteurized, carbon free, non-alcoholic drinks with natural fruit ratio and IMUNOline komplex ensure a healthy intake of vitamins, trace elements and minerals with a  minimal sugar component (250 ml of the drink with only 125 kJ). They contain no additives, conservers nor artificial flavours. Any school to join the COOLSCHOOL – healthy drinks for pupils

Y can obtain a certificate “HEALTHY SCHOOL”. b) To make contributions to employ-ees for the “Prevention” packages, con-d taining a  supplement hyaluronic acid preventing arthritis and osteoporosis. Also in this case, drinks machiness containing a  daily dose of miner-als, trace elements, vitamins and hy-aluronic acid can be used. Just as in any other field, we also sett our limits and need an intensive will-ingness and focused cooperation withh parents, owners and schools to reachh our goals, considering the current gen-eral economic problems, to which wee can not be an exception. We are aiming at addressing all in-volved subjects, i.e. elementary schoolss in the Czech Republic. Currently wee are successful at about 30 schools. Wee d understand this is a long run, as the old habits of drinking sweet drinks needd a lot of patient explanations. EF Prevention looks for both individ-uals and corporations, deals with healthh insurance companies and individual locall authorities about the possibilities of theirr support of the drinking machines ensur-ing the proper hydration at elementaryy schools. I should also say that the above men-tioned drinks have obtained some positivee acknowledgement, e.g. “Certificate of The National Health Institute”, “Certificate off the Patients Union CR”, STOB notice, ann assessment of an immunologist MUDr.. Josef Richter, “Notification at the Ministryy n of Health CR” and the project have been covered by the Ministry of Education. Prevention Endowment Fund is con-vinced that its activities would becomee interesting for schools in future, but,, above all, beneficial to the healthy growthh of our children.

Since 1993

S NÁMI SE NEZTRATÍTE! Koučink Rekvalifikace Personální audit Firemní vzdělávání Poradenství v oblasti marketing-managementu Krizový management Zajímavé semináře pro ženy Fotokurzy Fotoworkshopy Široká nabídka seminářů.

www.marketingrescue.cz

SANCO, spol. s r.o.,

člen České marketingové společnosti a České manažerské asociace

+420 602 365 700

Fotografie/Photography: phyy: 22xx © Josef esanco@marketingrescue.cz f Sekal, Sekal, Malba/Paint Mallba/ a//Pai Paint Gerard van nH Honthorst o


podporuje/supports

III. ročník soutěže Formule 1 ve školách odstartoval

Ilona Talašová

www.f1veskolach.cz

Světový šampionát, který se konal v polovině září v  Singapuru, definitivně uzavřel II. ročníkk studentské soutěže Formule 1 ve školách. Studenti týmu Speed Performance Show z Přerova, kteří strávili v  této exotické zemi dvanáct nabitých dní, se už opět věnují svým školním povinnostem a  teší se na závody další sezóny, aby se podělili s vítězem o své zkušenosti. Od začátku června až do konce prosince se mohou studenti ve věku 15 – 19 let hlásit již do III. ročníku této celosvětové soutěže. I  nyní čeká všechny soutěžní týmy návrh konstrukcí modelu formule 1, analýzy, příprava prezentací, hledání sponzorů a práce na týmové identitě. Jejich úsilí pak budou v dubnu a červnu posuzo-

vat porotci na jednotlivých kolech závodů a ten nejlepší tým pojede reprezentovat Českou republiku na Světový šampionát 2011. Kde se bude konat zatím není známo, jistě to však bude opět jedna ze zemí, kde se jezdí Velká cena formule 1.

jezdci Tomáš Enge, Jan Charouz, Erik Janiš a Jarek Janiš. Kompletní informace o  soutěži, fotky ze světových šampionátů a ukázky práce týmů naleznete na www. f1veskolach.cz a Facebooku.

Pro týmy, které nemají dostatečné technické zázemí, je opět připraven program pro tvorbu analýz, výrobní centrum a potřebný materiál. Patrony pro soutěž v České republice jsou závodní

The 3rd year of the Formula 1 in Schools has started The World Championship in Singapore in the mid September definitely closed the 2nd year of the student‘s competition Formula 1 in Schools. The students of The Speed Performance Show of Prerov, who spent twelve busy days in this exotic country, are devoting their time to their school again and are looking forward to the competitions of the new season, so that they could share their experience with the winner. From the beginning of June till the end of December, the students from 15 to 19 years of age can apply for the 3rd year of this world wide competition. Again the competing teams are to be challenged with the construction designs of Formula 1 models, analysis, preparation of presentations, looking for sponsors and work on the team identity. Their efforts are then to be subjected

90

to judging in the individual rounds of the competition and the best team is to represent The Czech Republic at The World Championship 2011. It is not known just yet where exactly it would be, but definitely it is going to be one of the countries hosting a Formula 1 GP. For the teams without the necessary technological background there is again the programme for analysis work, manufacturing centre and the materials needed. The sponsors for the competition

www.wellnessbook.eu | PODPORUJE/SUPPORTS

in The Czech Republic are the racing drivers Tomas Enge, Jan Charouz, Erik Janis and Jarek Janis. You can find the complete information about the competition, photos from the World Championships and samples of the teams‘ workss on ww www. k. f1veskolach.cz and Facebook.


Ivana Sedlmayerová www.blankasvobodova.cz

Šeherezáda na plátně Blanka Svobodová je žena s velkým „Ž“, s přirozenou noblesou a kultivovaným projevem. Myslím, že Ona, spolehlivěji než kdokoliv jiný, naplňuje představu, že člověk má svoji lidskou povinnost chodit oblečený a upravený tak, aby rozjásal každé oko, které na něj pohlédne, nejen to psí… Je také výborná hostitelka, znalá dobře poměrů v místě, kde jsou její rodinné kořeny, tedy v  Kladně Švermově. U  konvice skvělého čaje a domácího koláče by dokázala hodiny vyprávět. Je to dáno asi jejím vnímáním, nejen uměleckým, ale celkovým postojem k životu, který je u ní optimistický. S  ohledem na její přirozenou skromnost a  laskavost jsem se tuto půvabnou ženu pokusila trochu vyzpovídat, abych ji přiblížila všem čtenářům. „Pojď, půjdem na Zem hledat démanty z těch krásně obyčejných vět. Můžem si i číst příběhy z  očí lidí, milujících svět. A můžem o tom vám vyprávět,

všem těm, co touží teplo dát… Básník tomu štěstí jméno dal, krásné lidské pábení…“ Slova, která zpívá mistr ve své písni jsi dostala do vínku zřejmě i Ty Blani, cítíš to jako své štěstí? Narodila jsem se 13. 11. a už tato cifra mě předurčila vnímat své štěstí jinak než třeba většina lidí. Každý umělec je tak trochu pábitel. Já jsem se ke svému malování prokousala tak nějak samozřejmě. Byl to můj přirozený projev dříve, než jsem přečetla svoji první dětskou knihu. Říká se, že každý si tu svou cestičku k  sobě najde. Já jsem se vyučila aranžérkou, studovala jsem střední školu, obor propagace výstavnictví. Samostatně jsem

vystavovala v Divadle v  Nerudovce. Také několikrát na Kladenských dvorkách. Jak to vnímáš teď? Pokračuji v  tom, co dělala moje matka. Vlastním knihkupectví s  ateliérem a  prostorem pro vystavení svých obrazů, ale i pro setkání s přáteli. Knihy se v domě prodávaly od nepaměti, již od čtyřicátých let minulého století. V  praxi to vypadá tak, že když mám chuť malovat, častokrát se stane, že balím knihy rukama od barev a  naopak, od objednávek knih se přesunu se štětcem ke stojanu. Tato činnost se dobře doplňuje s malováním a  prodejem obrazů. S  knihami se snažím vyjít vstříct zákazní-


Seherezade on the canvas Blanka Svobodova is a woman with a capital “W”, with natural charm and cultured behaviour. I think that she, more reliably than anybody else, follows the pattern that a human has its human duty to walk around dressed and made up it a way she pleases anyone‘s eye looking at her… She is also an excellent host, knowing well her birthplace, i.e. Kladno Svermovo. She could tell stories forever over a home made pie and a cup of tea. It is perhaps the result of her perception, not only artistic, but the general view of life, which is optimistic in her case. Considering how humble and generous she is, I  tried to interview this attractive woman to bring her closer to the readers‘ attention. “Let us come to the Earth find the diamonds of the beautifully common words. Just as well we can read the stories in the people‘s eyes, in love with the world. And we can pass the stories to those all with the desire to share their warmth… A  poet, happiness, might call it, a  wonderful man‘s  fool…”. Those words, the master sings in his song, may be your fate as well, Blanka, do you feel that as your happiness? I  was born on the 13  November and this number on its own might be the reason for me to understand my

own happiness differently from other people. Every artist is a bit of a wise fool. I got to my painting in a sort of eventual way. It was my natural type of expression even before I  actually read my first kid‘s  book. People say that everyone would find who he is eventually. I trained to become a window-dresser, studied a promotion of exhibitions at the secondary school. I had my own exhibitions in The Nerudovka Theatre. As well as the Kladno Yards several times. How do you feel about that now? I go on doing what my mother did. I  own a  bookshop with a  studio and a  space to display my paintings, but also to meet with my friends. Books have been sold in that house for ages, since the forties of the last century. That effectively means that when I feel like painting, I  often wrap up books with my hands covered in paint and vice versa, from the book orders I get to my brush and stand. This activity is well complementary to painting and


nenápadní mezi námi/ inconspicuous among us 94

kům, ale malování je výhradně moje vlastní vyjádření pocitů. Barevný okamžik v přírodě, sen, který právě vyprchal, prožitek štěstí nebo bolesti. Je to moje WELLNESS. Tady ztrácím pojem o  čase a  cítím se nejvíc sama sebou. Hledání inspirace k  namalování obrazu je součástí života, který žiji. Fantazie mi rozhodně nechybí. Velkým uspokojením je pro mě nezpočetné množství obrazů na stěnách v domovech mých přátel a zákazníků. Kde čerpáš energii pro svou práci? Jak už jsem řekla, velikým zdrojem inspirace je pro mě příroda. Takový les rozzářený jiskřivým bílým sněhem je nekonečným zdrojem světla, klidu a  regenerace při procházce se psem. Pro načerpání duševní energie nemusím chodit daleko. Sáhnu po dobré knize, podívám se na obraz, který mi něco připomene a naladí pozitivní pocity. Také setkání se zajímavými lidmi, kteří nás obohatí svými znalostmi a  zkušenostmi. I  to je pro mě WELLNESS – přednášky, meditace, semináře nebo cvičení jógy. Jsou to setkání s živými lidmi a jejich energiemi. Lidská verbální komunikace je moc důležitá, i  když dnes mezi mladými lidmi možná neohrabaně opomíjená. Slovo může pomoci i ublížit. O tom něco vím, my štíři jsme touto schopností nechvalně proslulí, proto raději maluji. Ale každý z  nás se

má stále co učit. Vycházíme z radostí a  prožitků skutečných lidí okolo nás a  naše prostředí nás hodně ovlivňuje. Jeho pestrost a informace z  různých pohledů, třeba těch na plátně, ukazuje, jak je vnímání každého jednotlivce odlišné, a přesto podobné. Je to návod, jak se dá využít náš vlastní potenciál k  regeneraci a  odpočinku. Co říci závěrem? Vrátím se nyní k  vlastním obrazům: Nemusím ani vědět, že Blančinu tvorbu asi ovlivnil Salvator Dalí. Z pohledu laika vnímám Blančina díla a barevné kompozice jako balzám na moji duši, zraněnou dnešní uspěchanou dobou. Souhra barev a umělčina cítění v nás zanechává pocit tepla a příjemného rozpoložení, hřejícího v  našem nitru. V hloubi pak pocit krásy v našem dobou zjizveném srdci. A to se vám stane nečekaně, že vás něco vykolejí z harmonie. Stačí si vzpomenout, jak se cítíte, když jdete třeba něco vyřizovat na „úřady“ nebo podobně. Jak dostane vaše dušička zabrat před těmi „chytrými“ lidmi! … Teplo a  krása, které nás obklopují při pohledu na krásu barev jejích obrazů a vtáhnou nás do této nádherné a přepestré kompozice, nás uklidní, že stojíme ještě nohama na zemi a nevyletěli jsme z kůže. Působí tedy jako něžný balzám a citlivý lék, který na nás dýchá s každým umělčiným tahem a harmonizuje nás, navzdory dnešní rychlé době. Vždyť jaké požitky nám dává umění, ať už kulinářské, malířské, hudební? Že působí na naše smysly, naše vnímání zrakové, chuťové, sluchové. Krása se dá také čichat – vůně květin, parfémů – nebo nahmatat. Ale nesmíme zapomínat na zdánlivě nejnenápadnější, ale zcela nejdůležitější princip naše-

ho bytí, a to je dech. Je tak přirozený, nepostřehnutelný, přitom tak zásadní pro náš život. Je markantní teprve, když se nám ho nedostává, ať v ohrožení života nebo při úleku a  projevu pudu sebezáchovy. Daleko příjemnější je jeho působení na náš organismus při nejjednodušší a  nejpřirozenější lidské činnosti, a  to rozmnožování, kdy prohloubí prožitek samotného milostného aktu. A  co nám dokáže lépe vyrazit dech (když nepočítám prázdná peněženka, svěřená manželce v  návalu nečekaného blaha) než nepopsatelná krása přirozené scenérie živé přírody nebo její odraz, zprostředkovaný uměleckým dílem, tedy obrazem? Na rozdíl od fotografie sahá dál nebo hlouběji do našeho nitra, naší podstaty, protože takový malíř vloží do svého díla i kus své duše. A to se Blance, myslím, daří výsostně. Její díla skutečně promlouvají. V  jednoduchosti je krása – dýchám, tedy jsem. Ať ještě dlouho dýchá tato umělkyně a učí dýchat „KRÁSNĚ“ i nás. Najděme si v tom každý své JÁ a udělejme si čas na SEBE prostřednictvím těchto obrazů. Může to být také WELLNESS. Ať se nám všem ještě mnohokrát úžasem zatají dech…., když ve městech toho vzduchu k  dýchání už moc nezbývá! Dopřejte si také tuto krásu ve svých domovech a kancelářích.

www.wellnessbook.eu | NENÁPADNÍ MEZI NÁMI/INCONSPICUOUS AMONG US


selling the paintings. With books I try to meet the customers demand, but painting is exclusively my own way of expression. A colourful moment in the nature, a dream that has just passed away, a feeling of happiness or pain. That is my WELLNESS. That is where I  lose the notion of time and feel myself the most. Looking for inspiration for a painting is a part of life, which I live. I definitely do not lack imagination. I get the best satisfaction from the countless number of the paintings on the walls in my friends‘ and customers‘ homes. Where do you find energy for your work? As I already mentioned, a great source of inspiration for me is the nature. A  forest brightened up by sparkling white snow is an endless source of light, peace and regeneration when you walk your dog. To find some spiritual energy I  do not have to go far. I  reach for a  book, look at a  painting, which can remind me of something and evoke positive feelings. As well as meeting interesting people who can enrich us with their knowledge and experience. That, also, is WELLNESS for me – lectures, meditation, seminars or yoga exercises. Meeting real people and their energies. The human verbal communication is very important, though perhaps clumsily overlooked by young people today. A word can help as well as hurt. I should know something about that, us, scorpi-

ons, are ill famous for that. That is why I prefer painting. However, each of us can learn a lot still. We exploit the joys and feelings of real people around us and our environment has a  great effect upon us. Its variety and different viewpoints, for example those on the canvas, show, how individual perception is different and similar at the same time. It is a manual how to use our own potential for regeneration and rest. What to say as a  conclusion? Let me return to my own painting: I do not even have to know that Blanka‘s  work has been inspired by Salvator Dali. As an amateur I  understand her paintings and colour compositions as a balsam for my soul, hurt by this modern rushing times. The accord of colours and the artist‘s feelings leaves us with pleasant humour, warm inside. Deep down the feeling of beauty in our age scarred hearts then. And it happens unexpectedly, that you get derailed from your poise. Just remember how you feel when you have to deal with the “authorities” or something similar. How your soul is challenged by those “clever” people! … Warmth and beauty, encompassing us looking at the beauty of the colours of her paintings, pulling us inside this overcolourful composition, calming us down, that we are still standing with our feet firm on the ground, that we have not left our skin. It has the effect then as a soothing balsam and sensitive remedy, evaporating from every artist‘s  line, harmonizing us the modern times in spite. What kind of feelings do we get from the art anyway, no matter if it is culinary, artistic or musical? Affecting our senses, our eyesight, taste, hearing? You can also smell beauty – the smell of flowers, perfumes – or touch it. However, we must not forget the seemingly less suspicious, but totally most important principle of our

being, which is breathing. It is so natural, imperceptible, and still so inevitable for our life. It becomes apparent in the moments we lose it, be it a life threatening situation or surprise and life preserving instincts. It is so much more pleasant during the simplest and the most natural human behaviour, which is the mating, when it deepens the experience of the act of love itself. And what can take our breath away better than (disregarding an empty purse, entrusted to the wife in a surge of unexpected pleasure) an indescribable beauty of a  natural scenery of the real nature or its reflection, mediated by a work of art, or painting if you want? Contrary to the photography it touches our soul deeper, our substance, as such an artist would put part of his soul to his work. And Blanka is, I think, pretty excellent at it. Her works truly speak. Simplicity is beauty – I breathe, therefore I am. Let this particular artist breathes long and teaches us to breath “BEAUTY” as well. Let us find our individual SELF in it and make time for OURSELVES through these paintings. It can also be WELLNESS. Let us all hold our collective breaths many times…, even though there is not much air left in the cities to breathe! Do not is bbeauty in your be afraid to enjoyy tthis s. homes and offices.

Šherezáda na plátně

95


AAkční kční ssnímky nímky z nnejrychlejších ejrychlejších Action photos from the fastest sportů od Jiřího Křenka na sports by George Krenek on


Wellness Book 02  

Wellnes Book 02/2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you