Page 1

www.wellnessbook.eu

®

01/2010 • 69 Kč • 3,19 € www.wellnessbook.eu

FREKVENCE VAŠICH SMYSLOVÝCH POŽITKŮ A HARMONIE FREQUENCY OF YOUR SENSUAL DELIGHT AND HARMONY

TURKISH

TURECKÝ

BELEK golf , moře, bazén, lázně,

K E L E B in m golf, sea, swim g

pool, spa, whirlpools, massages

vířivkky, masáže

Pokojová bonsai

ři tě nebo kancelá ikaa ve vašem byyexo Exxoottik at fl r you in ch tic tou

JE PRÁCE ARCHITEKTA PŘÍNOSEM?

Room bonsai

IS ARCHITECT’S WORK AN ASSET?

FOTOŠKOLA očima wellness lll

A SCHOOL OF PHOTOGRAPHY

iin the h eyes off wellness ll

Klenoty/Jewels: Ferrari Italia 458 • Kultovní města/Cult towns: Maranello

or office


S

Seděl jsem ve své zamilované kavárně u Floriana v  Benátkách u dobrého kapuča, hudba hrála a já čekal na kolegyni, která jako obvykle měla zpoždění. Přiletěla jako vítr omlouvaje se, že ten čas, ten čas jí pořád dává zabrat a  ona stále nestíhá. Řešili jsme nějaké otázky, a když se jednalo o naplánování další schůzky, začala se nervózně hrabat ve své kabelce. Znáte ty dámské bezedné kabelky, kde nic není na místě, a když byste chtěli rychle cokoliv najít, musíte kabelku vysypat. Tak takovou právě měla a  s  vítězným úsměvem vytáhla takový malý zápisníček, „blbníček“ tomu říkala, a  malinkatými písmenky si zapsala datum schůzky. Přitom si neustále něco mumlala a vyhrkla: „Člověče, už bych potřebovala nějaké wellness.“ „Co tím myslíš?“ zeptal jsem se. „No přece nějakou masáž, cvičení, lázně,“ odvětila. V  tu chvíli mi došlo, že já si pod slovem „wellness“ představuji něco jiného. Když jsme se rozešli a já přijel domů, začal jsem přemýšlet a Wellness Book byl na světě. Na webu „České asociace wellness“ se dozvíte význam slova wellness. Zeptáte-li se kohokoliv, první co každého člověka napadne jsou lázně a  masáže. Člověk hned ve významu slova hledá jeho užitek, tedy mysl působí tak, že ke slovu přiřadí to, co kdo vnímá pod pojmem odpočinek. Člověk neodpoví třeba wellness = dovolená, ale náplň jeho dovolené – lázně, či jemu příjemné služby – masáže. Wellnessem může být i klid, pohoda, nezávislost. Wellness je pojem sdružující cokoliv, co se týká životního stylu, není životním stylem, je pouze jeho součástí bez rozdílu sociálních skupin. Každý má své wellness v něčem jiném, aneb jak se u nás říká: „Někdo má rád holky, jiný zase vdolky.“ Takže pro sběratele známek jsou známky wellness, pro lyžaře je wellness lyžování, pro fotografy je wellness zisk skvělé fotografie, apod. Wellness je prakticky všechno kolem nás, ale pro každého pouze to NĚCO JEHO. Někteří lidé tvrdí, že wellness si můžou dovolit jenom bohatí, já říkám, že tomu tak není, wellnes si může dovolit každý, wellness je i filozofií jedince, jen je třeba se zamyslet. Rád si přečtu i  Vaše názory, milí čtenáři našeho časopisu. Časopis Wellness Book se bude snažit stát se Vaším časopisem, ve kterém si postupem doby každý najde něco svého, přičemž připravujeme i webové stránky v rámci informační dálnice. Seděl jsem u  dobré kávy v  oblíbené kavárně v  Lucerně v  Praze, sálem se linula nádherná hudba klavíru. Opět jsem se sešel s tou samou kolegyní, zase přišla pozdě a situace se opakovala – blbníček, tužku jsem jí musel tentokrát půjčit a  ještě mi vynadala, že píše silně. Schůzka se protáhla do večerních hodin, neboť jsme mluvili o  wellness, koučinku, čase a všem možném, tak jak už to bývá. Přítelkyně odcházela s tím, že tohle byl wellness, neboť si dobře odpočinula. Přejeme všem našim čtenářům mnoho štěstí, zdraví a především wellness v roce 2010. Tým časopisu Wellness Book

I

I was sitting in my beloved café Floriano‘s  in Venice, drinking a  good cappuccino, music was playing and I  was waiting for a  lady colleague who, as usually, was late. She rushed in apologising that the time, the time is her problem and she is just late all the time. We went over some issues and when it came to arranging the next meeting, she began rummaging her handbag nervously. You know, the kind of a  lady‘s  handbag, where nothing is where it should be and the only way to find anything in it, is to pour the contents on the table. Well, that was the one she had and finally, with a victorious smile, she pulled out a tiny diary, a “fool‘s” book, she called it where she put down the time of our meeting in tiny handwriting. She kept mumbling something all the time until she shot off at me:”Man, I really need some wellness as soon as possible”. “What do you mean?”, I asked. “Well, some massage, exercise, spa”, she replied. In that precise moment I realized the difference in what I understand by “wellness”. Having returned home I started thinking and Wellness Book came to existence. You can find the meaning of wellness on the website of “The Czech Association of Wellness”. Asking anyone, the first answer you get will be a spa and massage. One usually tries to find the meaning behind a  word, which means that your mind assigns the meanings according to what he or she understands by relaxation. One does not answer for example wellness=holiday, but the contents of that holiday – baths or other pleasantries – massage. Wellness can be also peace, quiet, independence. Wellness is a notion covering anything concerning the lifestyle, it is not a lifestyle, it is just it, social class notwithstanding. Every man‘s  wellness is different, or as we say: “One man‘s pleasure…”. Therefore, to a stamp collector the stamps are his wellness, to a keen skier it is skiing, to a photographer it is a fantastic snapshot etc. Wellness can be anything around us, but it is SOMETHING DIFFERENT to each man. Some people say that wellness is only for the rich. I do not think so, anybody can afford wellness, wellness is an individual philosophy, you just need to take the time to think. I will be happy to read your letters, dear readers of our magazine. Magazine Wellness Book will try to become your magazine where everyone finds what he or she likes, while we are preparing also a website, to keep moving on with the information highway. I was sitting with a good coffee in my favourite café in Lucerna in Prague, the space was saturated with beautiful music of a piano. I had another meeting with the very same colleague, again she was late and the situation repeated – the fool‘s  book, I  had to give her a  pen this time and got told off as it was writing letters too thick. The meeting lasted till night time, as we were talking about wellness, coaching, time any what not, as it happens. When she was leaving she claimed that had been the true wellness, because she felt relaxed. We wish a  lot of luck, health and, above all, wellness in 2010 to all our readers. Wellness Book Team


vítězství pro tebe/triumph4you.com

FOTOKURZY FOTO WORKSHOPY

Váš osobní caddy www.golfextra.cz

www.golfextra.cz g

www.golfextra.cz g lf t

www.golfextra.cz lf t

Základy fotografování s digitálním kompaktem Osobní fotokoučink Foto workshopy pouze pro 3 účastníky (krajina, portrét, akt) Foto semináře pouze pro ženy Foto semináře pro manažery/ky PR

www.marketingrescue.cz mobil: +420 602 365 700

2

www.wellnessbook.eu | VÍTĚZSTVÍ PRO TEBE/TRIUMPH4YOU.COM


OBSAH/CONTENT

4 16 28 34 48 60 70 78 84 90

Editorial Editorial

Ferveje s příchutí mořské soli

Pokojová bonsai

Je práce architekta přínosem?

Na větev hrají většinou muži

Sea-salted fairways

Is architect‘s work an asset?

Fotoškola očima wellness

A school of photography in the eyes of wellness

Návod k použití vlastního těla Your body instructions manual

Kultovní města: Maranello Cult towns: Maranello

Homeopatie – věda či šarlatánství? Rozhovor s Ludmilou Sedlákovou Homeopathy – science or charlatanism? Interview with Ludmila Sedláková

Módní inspirace Fashion inspiration

MX1-11, závodní vůz budoucnosti NF1400

MX1-11, a racing car for the future of NF1400

Vyznání značce Ferrari Italia 458 Profession to a mark Ferrari Italia 458

Fridrich Falcký – první urozený sportovec v Praze? Frederic I – the first aristocratic sportsman in Prague?

Room bonsai

It is usually men to play the stick

Co je pro Vás wellness? What is for you wellness?

Návyky, stereotypy a předsudky a možnosti jejich změny

Habits, stereotypes and prejudice and a chance to change them

Wellness a autodráha FARO?

Wellness and the FARO racetrack set?

Wellness a gastronomie v Japonsku Wellness and gastronomy in Japan

Čas aneb problém nebo situace Time or problem vs situation

Burza

Stock Exchange

Starost o vlastní minulost Caring for your own history

Terezie Švarcová – soprán Terezie Svarcova – soprano

1 10 24 32 40 56 66 74 80 88 92


sport Zájezdy na golf do Turecka zajišťuje Cestovní agentura Euromedia www.euromedia-ca.cz

4

www.wellnessbook.eu | SPORT


Ferveje s příchutí

mořské soli Ondřej Marek

Pohled na mírně zvlněnou mořskou hladinu vnáší do duše klid. Ponoření se do mořských vln odplavuje únavu a čistí naši mysl. Sluneční paprsky dodávají tělu i mozku pozitivní energii a vlévají do žil čerstvé síly. Srdce se rozplývá nad neobvykle velkým množstvím povznášejících okamžiků. Jak nečekané, ale potřebné, vnitřní očištění. Tím spíše, když máme za sebou osmnáctijamkové golfové pozdvižení.

Fotografie/Photography: © archiv EUROMEDIA

G

nedaří zvládat všech osmnáct jamek, přichází Golf prý nepřináší vzrušení a adrenalin. frustrace jako hrom. Kde se jí zbavit? Záleží Zatím jsem si nevšiml. Už jen pohled z odpaliště na tom, kde se golfu věnujeme. Když přijmete na panorama jamky s  námi řádně cloumá virtuální pozvání do tureckého Beleku, nabízí a míchá v nás roztodivné pocity. Každá rána, ať už se moře, bazén, lázně, vířivky, masáže a spousta z ferveje nebo z hustého roughu, nám zrychluje jiných vodních lákadel. Ale pokud nejste tepovou frekvenci. Neustále se modlíme, zrovna vodomilové, hlásí se o slovo dobré jídlo, abychom se vyhnuli vodě nebo hlubokému o pohodové posezení písčitému bunkeru. poh po a  fajnové pití. Na Při ráně do grýnu f Scenérie některých jamek dobrý a  patování se nám do golf a báječný většinu golfistů totálně odpočinek je Belek tají dech. A  jaká odzbrojí. jako stvořený. teprve nastane úleva, Po duši pohladí když míček skončí končí už názvy jednotlivých resortů. Gloria Serenity, v jamce a jednu osmnáctinu hry máme úspěšně Cornelia Diamond, Ela, Papillion Ayscha, za sebou. Beach golfu jsme se tentokrát vyhnuli Xanadu, Susesi nebo Lykia. Některé znějí a jamku zvládáme suchou nohou. Vydechneme exoticky, jiné zase lehce romanticky. Rozdíly si jen na pár minut. Další odpaliště nás vrací mezi jednotlivými hotely jsou ale minimální. Ke zpět na začátek. Úzká fervej představuje každému patří krásná pláž s báječným přístupem jediný cíl. Voda, písek a rough se stávají našimi k  moři přes speciální molo. Na každém rohu chvilkovými nepřáteli. čeká bar nebo restaurace. Peněz není třeba, Po golfovém řádění, a  často i  trápení, při protože prakticky všechny pobyty probíhají němž se střídají chvíle neobyčejného v  režimu all inclusive. K  odpočinku vybízí sportovního štěstí a  na druhé straně neuvěřitelné množství klidových zón, zahrad, nekonečného zmaru, si zasloužíme dobrý luk a také lehátek. Stačí se jen natáhnout a oddat drink, relaxaci a nové impulsy pro naše dočasně dočasnně oddat ddat se nekonečnému nicnedělání. Sbírání energie zezelenalé mozkové závity. Jedna jamka nám nergie na další osmnáctijamkové může způsobit mů e způ působit krátkodobýý stres. Když y se aale le osmnáctijjamkové dobrodružství dobrodr odružst odružství družství

Ferveje s příchutí mořské soli

5


sport

podpoříte návštěvou některé z bezpočtu restaurací a  samozřejmě kvalitním pitným režimem. A  kdo zatouží po pravých tureckých lázních, není pro něho nic jednoduššího, než otevřít dveře a  vstoupit do světa absolutního klidu. Golfová hřiště se skrývají v  borovicových hájích a z jejich krásy se rozšiřují zorničky. Přírodní podmínky se na nich podepisují jen v pozitivním smyslu. Hodně slunce a  neustálé zavlažování fervejí i  grýnů vytvářejí dokonalé prostředí pro báječné golfové zážitky. Golfista nemá šanci říci proti kvalitě hřiště ani slabiku. Může si maximálně stěžovat na jeho náročnost. A tím to hasne. Špatný výkon nemůže svádět na špatně posekané grýny ani zaplevelené ferveje. Chyba se dá hledat jen u sebe. A  proto – víc trénujte a  soustřeďte se na každý míček, ať si belecká hřiště pořádně vychutnáte. Scenérie některých jamek většinu golfistů totálně odzbrojí. Nádherně vymyšlené jamky, citlivě zakomponované vodní plochy i bunkery vytvářejí dojem, že hrajete turnaj nějaké profesionální série. Vždyť se také na designu podílela opravdová esa světového golfu jako třeba Nick Faldo nebo Colin Montgomerie a  známí designéři golfových hřišt David Jones nebo Peter Thomson. V Lykia World Resortu pak čeká skutečná výzva – nefalšovaný skotský links se vším všudy nabízí nevšední „zážitkový“ golf. Více než povzbuzujícím zážitkem je ale každá minuta prožitá právě v Beleku.

6

www.wellnessbook.eu | SPORT

Hodně slunce a neustálé zavlažování fervejí i grýnů vytvářejí dokonalé prostředí


Sea saltflavoured

fairways Fotografie/Photography: 5x © archiv EUROMEDIA

A view of mildly waving sea brings peace to your soul. Submerging yourself into seawater flows away the stress and cleans your mind. The Sun rays give the body and brain positive energy and pour fresh powers in your veins. The heart enthuses over unusual number of cheering moments. How unexpected, but needed inner purification. Moreover, if you have just finished an eighteen hole golf sensation.

G

Golf is believed not to bring excitement and adrenalin. I have not noticed yet. Mere view of the hole landscape from the teeing area gives us a good shake, mixing various feelings. Each hit, no matter if it is from fairway or a thick rough, speeds up our heartbeat. We keep praying to avoid water or deep sandy bunker. A shot on green or patting makes us hold our breath. What a relief when the ball ends up in the hole and one eighteenth of the course is behind us. We avoided beach golf this time and manage the hole with our feet dry. We catch our breath for a  while. The next teeing area puts us back to the beginning again. The narrow fairway is the only goal. Water, sand and rough become our immediate enemies.

Ferveje s příchutí mořské soli

7


www.wellnessbook.eu | SPORT

Fotografie/Photography: 3x © archiv EUROMEDIA

sport 8

eighteen hole adventure you can support by After the golf excitement and, very visiting some of restaurants and, of course, by often, also struggle, when the moments some quality hydration. And whoever longs of unbelievable sport joy change with the for a real Turkish spa, there is nothing easier feelings of utter bafflement, we deserve than just to open the door and enter the world a  good drink, relaxation and new stimuli of ultimate peace. for our currently green brains. One hole can The golf courses are hidden in pine forests cause a short time stress. When, however, you and their beauty is breathtaking. The local seem unable to manage all eighteen of them, conditions have only positive effect on them. a  huge frustration appears. Where to get Abundance of rid of it? Depends sunshine and an on where you play The golf courses are hidden ongoing irrigation the golf. Having in pine forests and their of fairways and accepted a  virtual beauty is breathtaking. greens create invitation to the a perfect condition Turkish Belek, you for wonderful golf experience. Golfers can find the sea, swimming pool, spa, whirlpools, not utter a single syllable of objection to the massages and a lot of water attractions. If you quality of the courses. They can only object not exactly a water type, good food calls for to their difficulty. That is it. A wrong play can your attention, comfortable seating and fine not be blamed on wrong mowed greens of drinks. Belek is cut just for a  good golf and weeded fairways. You can only find the error wonderful relaxation. in yourself. Therefore – train more and focus Just the names of resorts are soothing on every ball, so you can really enjoy the for your soul. Gloria Serenity, Cornelia courses of Belek. The scenery of some holes Diamond, Ela, Papillion, Ayscha, Xanadu, will catch you speechless. A  wonderfully Susesi or Lykia. Some sound exotic, others thought out holes, sensitively placed pools a little romantic. The differences between the and bunkers give you the image of playing individual hotels are minimal though. There is some professional tournament. No wonder, a beautiful beach with a marvellous approach considering that the celebrities of golf course to the sea over a special pier at each of them. design like Davis Jones or Peter Thompson There are bars and restaurants waiting on every were involved in building the site. In Lykia corner. Money is not necessary as all the stays World Resort a  real challenge awaits – an are typically all inclusive. An unbelievable original Scottish links offering a  spectacular number of rest zones, gardens, meadows “experience” golf. However, more than and sunbeds just wants you to relax. All you inspiring experience is every minute spent in have to do is lie down and devote yourself to Belek. doing nothing. Collecting energy for another


Ferveje s příchutí mořské soli

9


bonsai

Pok okkojová k PPPokojová Pokojová bonsai b bons Bonsai Bon B nsai exotika ve vašem bytě nebo kanceláři Ing. Jan Stropnický

www.bonsai-dnes.cz Dostat jako milou pozornost od někoho z rodiny, přátel nebo obchodního partnera bytovou bonsai může být v  současné přetechnizované době velice příjemné a radost z malého stromku v misce bude mít jistě každý, kdo má rád přírodu. Prvotní nadšení ale mohou velice brzy vystřídat obavy, které se dají shrnout do několika jednoduchých vět: „Jak se mám o  rostlinu postarat? Jak správně zalévat, rosit, přesazovat a  hnojit? A  co mám s  bonsají udělat až pojedu o víkendu na chalupu nebo v létě na dovolenou?“

P

První starost nastává většinou již krátce po té, co odešli vaši hosté a zanechali vás se stromkem o  samotě. Nejdůležitější věc, samozřejmě pokud nemáte s  pěstováním bonsají bohaté zkušenosti, je rozhodnout, kam bonsai umístit a  jak ji zalévat. Ostatní zákroky včetně přesazení, řezu, zaštipování nebo hnojení nechte na pozdější dobu. Stejně byste nic neuspěchali a  bonsaji svým neuváženým počínáním spíše uškodili! Kam bonsai postavit Než najdete pro svou novou bonsai v bytě či kanceláři to nejlepší místo, postavte ji dočasně nejlépe na východní nebo západní okno. Pokud ji dáte na parapet okna směrem na sever, bude mít stromek málo svět-

nebo parapet, umístěte stromek třeba do běžné mističky pod květník. Pro začátek to stačí! Nejdůležitějším faktorem, který teď rozhoduje o „bytí a nebytí“ vaší bonsaje, je zálivka. Pokud, a to jistě přeháním, nebudete stromek třeba rok hnojit, bude mít bledě zelené listy, malé přírůstky, ale bude žít. Pokud První pomoc korunu bonsaje nebudete rok stříhat Máte-li vybrané místo v interiéru, a zaštipovat, bude vypadat velice nerostlinu na něj postavte. Pokud vám v z hledvaši nejbližší ně, ale nedarovaNejdůležitějším faktorem, stromek li s  bonsají stro který teď rozhoduje bude podmisku, isku, bu žít. Postavístolečekk či jio „bytí a nebytí“ vaší te-li vaši nou podložodložbonsaje, je zálivka. bonsai ku, která rrá zana rok brání vodě, do tmavého kouta kdesi za televizí, jež vytéká při zálivce otvory ve dnu bude mít veliké a tenké listy, dlouhé misky ven, aby znehodnotila nábytek la a při umístění na jižně orientovaném okně se může stát, že v letních měsících bude rostlina vystavena prudkému slunečnímu žáru, který jí může spálit některé listy nebo zapříčiní rychlé vyschnutí substrátu a následný úhyn celé bonsaje.

Obrázek vlevo nahoře: Mezi nejodolnější pokojové bonsaje, kterým se daří velice dobře i při minimální péči, patří bezesporu fíkusy. Na obrázku Ficus retusa, výška 42 cm

10

www.wellnessbook.eu | BONSAI

Top left figure: Ficus is undoubtedly one of the most favourite house bonsais, thanks to its persistence making it easy to keep even with minimal care. In the picture Ficus Retusa, height 42 cm


Room

bonsai exotic touch in your flat or office

Až zvládnete základní péči o své první bonsaje, můžete se věnovat třeba i miniaturám. Na snímku pokojový čínský jilm ze sbírky autora článku, který se vejde bez problému do dlaně Having mastered the basics of bonsai keeping, you can devote your time also to miniatures. In the picture is a Chinese Elm tree from the collection of the author of this text, which is small enough to have it in your hand

T

The first trouble usually appears as soon as your friends leave you on your own with the tree. The most important thing, if you do not have previous vast experience, is the decision where to put it and how to water it. The other problems, concerning replanting, cutting, snubbing or fertilising, I suggest you save for later. You can not rush it and you could rather cause harm to it with an impetuous treatment! Where to put a bonsai Before you can find an optimal place for your bonsai in your office or flat, it can be temporarily put to east or west window at best. Should you station it at a northern one, the tree will suffer from the lack of sunshine, at the southern one there may be excessive heat, which can burn leaves or dry out the soil making the bonsai obsolete. First aid Put the plant on the chosen spot in your interior. In case your beloved

Getting a bonsai as a pleasant surprise from a  family member or a  business partner may give you a lot of pleasure in the modern, too technology oriented time, a  tree in a  pot will certainly make happy all those who enjoy nature. The initial joy may, however, be soon exchanged for worries that can be summarised in several simple sentences: “How do I take care of the plant? How do I  water, spray, replant and fertilize it? What to do with it when I  need to leave for a  weekend house or holiday?”.

ones failed to present you also with a dish to go under the pot, a table or other kind of basin to prevent the excess water from damaging your furniture, you can use a  usual dish under the flower pots. For the start, it will do!

So, how can you ensure enough water for your bonsai preventing it from drying? If you are not an experienced gardener, who can guess the exact amount of watering for each specific bonsai, we have a simple idea for you.

The most important factor, deciding on being or non-being of your bonsai, is watering. Should you fail to, however exaggerated it might seem, fertilise it for a year, the leaves will turn pale green, the growth will stop, but it will live. Should you cease to cut the tree top for a year, it will look dreadful, but it will live. Should you put it for a  year into a  dark corner somewhere behind a  TV set, the leaves will turn large and thin, the augmentations will get long and turning to light, but it will live. Should you fail to, though just for a couple of days (depending on concrete conditions, of course), water it, live will it not!

There is not anything like the method of so call “soaking the root ball”. It is very easy and, moreover, it ensures a 100% saturation of the root ball with water. The process is as follows: fill with water a  basin, bucket or other vessel (depending on the size of the bonsai pot) and submerge the whole pot into it, including a part of the stem. That is quite important, as this is the only way to be sure, that the whole of the root ball is under water. Consequently, there will be air bubbles coming from the ball, a sure sign of air capsules among the roots being filled with water. As soon as the bubbling stops, you know the ball is completely soaked with water Fotografie/Photography: 2x © Ing. Jan Stropnický

Exotika ve vašem bytě nebo kanceláři

11


bonsai

přírůstky, výhony se budou natáčet za světlem, ale rostlina bude žít. Pokud však bonsai třeba jen několik dnů (záleží samozřejmě na podmínkách pěstování v bytě) nezalijete, žít nebude! Jak tedy zajistit, aby měla bonsai vždy dost vody a  neuschla? Nejste-li pokročilí pěstitelé, kteří dokáží přesně odhadnout potřebu zálivky jednotlivých druhů bonsají, máme pro vás jednoduchou radu. Při zálivce nic nezkazíte, když použijete metodu tzv. „namáčení kořenového balu“. Je velice jednoduchá a navíc jako jediná zajistí 100% nasycení kořenového balu vodou. Postup je následující: do umyvadla, kyblíku nebo jiné nádoby (záleží na velikosti misky, ve které je bonsai zasazena) napustíte vodu a do ní ponoříte celou misku i s kusem kmínku bonsaje. To je poměrně důležité, protože jenom tak zajistíte, že celý kořenový bal bude pod vodou. Následně začnou z  balu unikat bublinky, které signalizují, že místo, kde byl mezi kořeny vzduch, se plní vodou. Až přestanou bublinky „utíkat“, máte jistotu, že kořenový bal je nasycen vodou a  vaše bonsai má po určitou dobu o závlahu postaráno. Stromek vyndejte z vody, nechte okapat, misku otřete hadrem a bonsai dejte na její stanoviště. Další otázka, která se přímo nabízí, je: „Jak často mám bonsai zalévat?“. Tady již tak jednoznačnou odpověď dát nemůžeme, protože klima v každém bytě nebo kanceláři je jiné. Obecně řečeno rozdíl bude mezi garsonkou v paneláku, která má jen jedno okno na jih a předimenzované radiátory, a  halou ve vile ze třicátých let, která je orientována na východ a vytápěna jinak. Při posuzování potřeby zálivky je nejlépe vycházet z  aktuálního stavu povrchu kořenového balu: pokud je

12

www.wellnessbook.eu | BONSAI

vlhký, vlhký zaza lévat nemusí-

me, pokud je na omak suchý, doplňte chybějící vodu. Způsobů jak zalévat je jistě více, metoda „namáčení kořenového balu“ je však pro začátečníka nejjistější, a to i  vzhledem ke stavu kořenového systému, o  němž si budeme povídat dále. d íd dál dále Reakce bonsaje na nové prostředí Po přemístění pokojové bonsaje do nového prostředí našeho bytu nebo kanceláře reaguje většina jedinců na změnu teploty, světla a způsobu zálivky tím, že shodí malou část listů, které před opadem ještě zežloutnou. Většinou se však jedná o listy, které jsou nejstarší a na rostlině nejsou umístěny na mladých vrcholových výhonech. Pokud k tomu dojde, zkontrolujeme vlhkost zeminy (zda není přeschlá nebo naopak přemáčená) a stromku dáme čas, aby se přizpůsobil novým podmínkám. Žloutnoucí listy samozřejmě odstraňujeme. Kontrola kořenového balu a přesazování Pokud se naší bonsaji na novém stanovišti daří (poznáme to tak, že již nežloutnou a neopadávají starší listy a  rostlina pomalu začíná přirůstat), můžeme se pustit do kontroly kořenového balu a následného přesazení stromku. Většina „pokojovek“, které koupíme, je importována z Asie a tomu odpovídá i stav kořenového balu. Bonsaje nebývají delší dobu přesazeny,

V bytě nebo kanceláři můžete pěstovat klidně i jehličnany. Klasické borovice to sice nebudou, ale určité řešení existuje! Na snímku Juniperus formosana (jalovec taiwanský), výška 26 cm. Pokojový jehličnan, který pro zdárný růst potřebuje světlé místo, ideální je stanoviště u východního okna. Na světlo je třeba dbát hlavně v zimě, kdy je dobré rostlinu přestěhovat na okno jižní. V letních měsících snáší bez problémů i horké letní dny, zimu je pak schopen přečkat ve velkém teplotním rozmezí 2–25°C You can grow even coniferous trees in your flat or office. It will not be a common pine trees, but there is a way! In the picture is Juniperus formosana, height 26 cm. A house coniferous tree which needs a place with light for its growth, an east window is ideal. You need to be especially careful about the light in winter, when it is advised to move the plant to the south windows. It is resistant to hight temperatures in summer, and it can survive winter in a wide range of 2–25°C

v misce je málo země a  hodně kořenů a  povrch substrátu není rovný. Je utvářen kopečkovitě, což způsobuje obrovské problémy při zálivce konvičkou s kropáčkem. Voda po vyschlém „kopečku“ stéká, nevsakuje se a nedostane se tak ke kořenům. A  právě z  tohoto důvodu vám bylo v  předchozím textu doporučeno zalévat metodou „namáčení kořenového balu“. Pro posouzení stavu kořenů je třeba bal z  bonsajové misky vyndat. Bonsai uchopíme za kmínek a  opatrně zatáhneme. Bal se většinou bez problémů odlepí od stěn  misky a  rostlina se nechá vyjmout. Před touto operací necháme rostlinu trochu vyschnout a nezaléváme. Nyní je potřeba z balu odstranit starou zeminu, rozčesat kořeny a asi o 1/4 je zakrátit. Prokořeněný bal postupně


Reaction of the bonsai to the new en- method of soaking the root ball in the text above. vironment Having relocated the bonsai into the To see the condition of the ball, new environment of our flat or office, most plants react to the change of tem- you need to take it out of the pot. The Another question comes naturally perature, lighting and watering by shed- Hold the stem m and pull ggently. e up: “How often should I water the bons- ding a  small bball usualai?”. Here, a simple answer does not exist, part of leaves, ly comes There is not anything like the off easy as the conditions in every flat or office which turn urn method of so call “soaking and you just differ. Generally, you might expect a diff- yellow ju the root ball”. are able to erence between a single widowed bedsit before they take the Those turned to the south, with over dimensi- fall off. Those oned heating panels and a hall in a villa are usually the oldest ones, not typically plant out. Prior to this operation you built in the 30s, oriented to the east with placed at the young top sprouts. If it hap- may want to let the plant dry out a bit pens, we check the humidity of the soil and do not water it. a different type of heating. (whether it is too dry, or too wet) and let Now you should remove the old soil, Considering the watering need the tree take its time to adapt to the new you may want to start with the current conditions. Of course, we remove the comb the roots and shorten them by about one quarter. We “undo” the over state of the surface of the root ball: if yellowing leaves. rooted ball with a wooden stick or an old it is wet, you do not have to water, if it is dry when you touch it, refill the Checking the root ball and replanting fork, or you can get a special grab. Having If the bonsai is doing well on our removed the old soil, you cut the roots missing water. There are more ways to water, the method of soaking the root new site (you know it, when the leaves with common scissors and replant the do not turn yellow and the plant has bonsai into a new, nicer pot, or you use ball is the safest wayy for y new sprouts), we can star start a  beginner though, also r checking the one you already have. the root ball and consequent replanin respect to the conconsequu It is equally important to get rid ting of the tree. dition of the off the bulk on the surface of the soil, root system, Most oof the home as it does not have any further role for which is our plants w wee can buy the growth of the bonsai. It is merefurther topic. is imported from ly esthetic. You can mix the substrate impoo Asia A s and that yourself, consisting of akad, garden soil and sand 1:1:1. Akad is a  Japacorresponds coo with the nese bonsai soil, consisting of clay w c o n d i t i o n chunks, which do not contain any nuof the thh root ball. trition but retain water and air, which Bonsaiss have not is important for the correct growth of been replanted for somee time, the- the roots. If you do not have a chance re is too little soil in the t pot and to prepare the soil yourself, you can too many roots and the surface always use, for example, Substrate For is not even. Theree are bulks, Bonsais, made and distributed by Ramake a  lot selina Sobeslav Plc. It is airy, humic which m of trouble when and the components are made to satitrouu you water with sfy most of normally planted miniatuw a  rose head. The res grown in pots. flows down water flo o You do the planting in the stanthe bulk,, does not soak in and ann thus can dard way. Put a drainage mesh over the nott gett to the ro- openings in the bottom of the pot, use Premna serratifolia (kozlovoň), výška 20 cm. Zajímavá novinka ze sortimentu pokojových bonsají s krásnými proporcemi, silným kmenem a mohutnou bází ots. That is why we a fine gravel as a drainage and cover it Premna serratifolia, height 20 cm. An interesting novelty in the range of house bonsais recommended the with soil. Put the bonsai in, slightly of with beautiful proportions, firm stem and a bulky base and your bonsai is safe for some time. Remove the tree from water, let it the water drop, weep the pot with a cloth and put the bonsai back to its place.

Fotografie/Photography: 2x © Ing. Jan Stropnický

Exotika ve vašem bytě nebo kanceláři

13


bonsai

„rozděláváme“ dřevěnou hůlkou nebo starou ohnutou vidličkou, existují ale i speciální drapáky. Po odstranění staré zeminy konce kořenů běžnými nůžkami zastřihneme a bonsai zasadíme buď do nové a hezčí misky nebo můžeme použít i tu stávající. Důležité je také odstranit z povrchu substrátu výše zmiňovaný kopeček, který žádnou funkci při dalším růstu bonsaje nemá. Je to jen estetická záležitost. Pro zasazení bonsaje můžeme použít vlastnoručně namíchaný substrát, který se skládá z akadamy, zahradní zeminy a písku v poměru 1:1:1. Akadama je japonská bonsajová zemina, která je složena z  jílovitých hrudek, které sice neobsahují žádné živiny, zato ale perfektně drží vodu a vzduch, což je pro zdárný vývoj kořenů důležité. Pokud ale nemáme možnost zem namíchat, můžeme sáhnout např. po Zemině na bonsaje, kterou vyrábí a na trh dodává akciová společnost Rašelina Soběslav. Je vzdušná, humózní a z hlediska jednotlivých komponentů vyrobena tak, aby vyhovovala většině běžně pěstovaných druhů miniatur v  miskách. Při samotném sázení postupujeme standardním způsobem. Na dno misky položíme přes otvory drenážní síťku, jako drenáž použijeme drobný štěrk a na něj dáme vrstvičku substrátu. Bonsai umístíme excentricky do misky a  zasypeme suchou zeminou, kterou mezi kořeny zapravíme dřevěnou hůlkou. Substrát nezarovnáváme až s okrajem misky, lepší je skončit asi 1/2 cm pod okrajem. Takto přesazenou bonsai nelze namáčet do nádoby s vodou (zem by se odplavila). Zalévat můžeme buď podmokem nebo opatrně jemným kropáčkem na povrch zeminy. Voda se sice bude vsakovat pomalu, ale okraj misky, který jsme při sázení nezarovnali substrátem, vodu

14

www.wellnessbook.eu | BONSAI

Ukázka využití akadamy jako indikátoru potřeby zálivky: světlá barva akadamy – musíme ZALÉVAT, tmavá barva akadamy – VODY JE DOST A demonstration of akad as an indicator of the irrigation need: a fair colour of akad – NEED TO WATER, dark colour of akad – ENOUGH WATER

udrží. Zaléváme do té doby, než voda začne vytékat drenážními otvory ven. Pak je bal dostatečně nasycen. Abychom správně určili dobu, kdy je potřeba bonsaji doplnit vodu, posypeme povrch substrátu čistou akadamou. Pokud je tmavá a vlhká, není potřeba zalévat, má-li světlou barvu, je suchá, a tudíž i naše bonsai potřebuje zalít! Úprava koruny bonsaje Současně s  přesazením můžeme provést i prostříhání koruny bonsaje. Většina pokojových exponátů má korunu tvarovánu do kulovitého tvaru, a  tak stačí jen zakrátit výhony, které tuto formu porušují. Pokud je koruna bonsaje tvarována do trojúhelníka, je postup podobný. Kromě zakrácení nových výhonů odstraníme i  polámané nebo suché větve. Takto jednoduše pak můžete rostlinu stříhat i během dalšího pěstování.

Vaše nová bonsai ale nemusí být po celý den jen na okně. Tam má sice nejlepší podmínky, ale jistě jí neublíží, pokud si ji na nějaký čas dáte třeba na stolek, kde se z ní budete při odpoledním rozjímání těšit nebo na kancelářský stůl při jednání s důležitými obchodními partnery. Tip závěrem Pokud se chcete pěstování bonsají jako relaxaci po úspěšném pracovním dni věnovat, doporučujeme vám magazín Bonsaje a japonské zahrady, se kterým se můžete seznámit, popř. si ho i  objednat na stránkách www.bonsai-dnes.cz nebo na telefonu +420 602 840 237.

Výběr trvalého stanoviště Přesazené a ostříhané bonsaji vybereme v bytě nebo kanceláři co možná nejlepší trvalé místo. Jak již bylo napsáno na začátku příspěvku, ideální je východní okno. Je zde dostatek světla a nehrozí spálení poledním sluncem. Bonsaje se ale dají pěstovat i  na západně a  jižně orientovaném okně, pouze je třeba přizpůsobit tomuto faktu Carmona microphylla je kvetoucí a plodící pokojová bonsai vhodná do zálivku a  popř. stínění před běžného interiéru. Až budete někomu stromek v misce jako dárek kupovat, chtějte k rostlině vždy informaci o jejím rodovém a druhovém jméně a záprudkým sluncem. Ale to kladní návod v tištěné podobě. To proto, abyste věděli, jak se o ní následně postarat. Na obrázku exponát o výšce 32 cm již jistě zvládnete, protože Carmona microphylla is a blooming and fruit house bonsai convenient for a usual interior. When you decide to present somebody with this tree, always require vaše zkušenosti s pěstováním information about its species and some basic manual in printed form. So that bonsají v interiéru rostou. you would know how to take care of it. In the picture a display of 32 cm height


Šárka Kopálová z Rolletic studia v Českých Budějovicích (www.rolleticstudio.info) při každodenním dialogu s bonsajemi ve své kanceláři Sarka Kopalova of Rolletic Studio in Ceske Budejovice (www.rolleticstudio.info) in everyday dialogue with bonsais in her office

the centre and bury in the dry soil, which you stuff among the roots with a wooden stick. Do not fill the substrate to the very top, it is best to leave ½ cm under the edge free. Such a replanted bonsai may not be watered by soaking, as the soil would erode away. You can water it by furrow irrigation or carefully with a  rose head on the top of the substrate. The water will get in only slowly, but the edge of the pot, that we did not fill with soil will contain it. We pour the water until it leaks through the drainage at the bottom. Then the ball is saturated enough. To know the correct time for watering, you can apply a layer of akad on top of the substrate. If it is dark and wet, watering is not necessary, if is is of fair colour, it is dry and therefore the bonsai needs water!

Trimming the tree top of a bonsai You can trim the tree top together with the replanting. Most of the house plants have the tree top shaped into a sphere and you only need to cut the sprouts which spoil the form. If the treetop is triangular shaped, the process is similar. Apart from cutting the new sprouts, we also remove broken or dry branches. You can maintain the plant in this simple way also during its further growth. Finding a permanent site Having replanted and trimmed the bonsai we pick the best spot for it, in our flat or the office. As it was already mentioned above, an east oriented window is ideal. There is enough light without the risk of getting it burned by the sun. However, you can also grow bonsais at the west and south windows, but you need to adjust irri-

gation and possible shading from the sun. Certainly, that will not be a problem for you with all the experience you have gained. Your new bonsai does not have to be only at the window. There, the conditions are best for it, however, it will not hurt if you put it on a  table now and then, where you can enjoy it during your afternoon tea or on an office desk as a decoration for meeting with an important business partner. A tip at the end If you want to take up growing bonsais as a  relaxation after a  successful day, we recommend magazine Bonsais and Japanese Gardens, which you can see or subscribe for on www.bonsai-dnes.cz or the phone no. +420 602 840 237.. Fotografie/Photography: 3x © Ing. Jan Stropnický

Exotika ve vašem bytě nebo kanceláři

15


architektura/architecture

Je práce

architekta přínosem? Ing. arch. Luboš Sekal

Ilustrační fotky v tomto článku jsou z portfolia autora textu

16

www.wellnessbook.eu | ARCHITEKTURA/ARCHITECTURE


Příjemné bydlení, příjemná restaurace, příjemný prostor divadelního sálu či foyer, úctihodný prostor chrámové lodi, libý pohled na např. zámek Hluboká – co je všem těmto atributům společné? Všechny tyto architektonické objekty či prvky subjektivně navozují dobrou atmosféru, dobrý pocit. Nicméně – co člověk, to názor na to, co je a co není příjemné. Lze vůbec hovořit o jisté dávce objektivity? Lze se alespoň většinově shodnout na určitých hodnotách?

Ale ano (s rezervou). Obecně lze konstatovat, že nejlepším měřítkem je čas. Je jen málokdo, kdo bude tvrdit, že silueta Pražského hradu se mu nelíbí (i takové názory zazní – např. pocit jistého Američana, který vycházejíc z jiného prostředí řka, že na tak malou řeku je ten hrad velký…). Vedle imaginární hodnoty, kterou je čas, jaké další aspekty vedou k  tomu, abychom mohli stavbu či interiér hodnotit kladně? Je tu samozřejmě především prostředí, které formuje vnímání a  následně hodnocení každého jedince. Individuální jsou znalosti a zkušenosti. Ale ne na všechny obory lidské činnosti můžeme být odborníky. Chceme-li investovat svůj čas a své peníze právě teď do onoho příjemného bydlení, či do příjemného pracovního prostředí, stojíme před rozhodnutím, zda si koncept i detailní provedení vymyslíme a zrealizujeme sami, či oddáme se stavební firmě nebo developerovi, která převede do reálné podoby naše myšlenky, nebo je tu ještě možnost,

že se obrátíme na odborníka v tomto oboru – a tím je architekt. Je třeba přizvat ke spolupráci architekta? Čím obohatí naše představy? Proč ještě utrácet peníze za architekta, když nutnou projektovou dokumentaci zhotoví projektant – stavař s dalšími specialisty? Samozřejmě, nutné to není. Samotné vzdělání v oboru architektura na některé z  vysokých škol ještě neznamená, že pro nás ona osoba bude přínosem – ve všech oborech jsou jedinci více či méně zdatní. Proč tedy vůbec začít uvažovat, zda se na architekta obrátit? (Budu používat obecného pojmu architekt, byť existují velmi nadaní jedinci, bez onoho oficiálního titulu, či schopní absolventi jiných příbuzných oborů – např. stavební ch fakult). Co vůbec může přinést architekt, co si představovat pod činností architekta? Činnost architekta tak, jak je pojímána nyní, neměla vždy stejnou náplň. Např. ve 2. pol 18. a v 19. stol. při mohutné stavbě činžovních domů

v tradiční zástavbě, byla uliční síť vyměřena vojenským geometrem, dispoziční dvoutrakt mnohdy pavlačového domu byl vzhledem k možnostem stavební výroby dán – cihelné zdivo, jehož tloušťka směrem vzhůru se ztenčuje, spolu s rozpony stropu z dřevěných trámů určovaly proporce domů. Úloha akademicky vzdělaného architekta pak spočívala ve vyřešení fasády – obvykle jen uliční. Samozřejmě, dle nároků stavebníka se pak výtvarněji mohl řešit vstup, schodiště, „piano nobile“ apod. Proč zmiňuji ale právě toto období. Protože právě z tohoto přístupu i nyní si představuje mnoho osob, že předmětem architekta je vytvoření oné fasády. To je velký omyl. S  příchodem nových materiálů do stavebnictví – ve 2. polovině 19.  století a  hlavně dále v  počátcích 20. stol. – kdy novinkami byly železo a následně ocel a železobeton, představuje osoba architekta stále více vedle tvůrčí činnosti, koordinátora nejrůznějších oborů a činností. Změ-

Vizualizace/Visualisation: © Ing. arch. Luboš Sekal

Je práce architekta přínosem?

17


cen již ve fázi hledání pozemku, bytu či kancelářských ploch. Je-li zájem o danou lokalitu konkrétní, architekt může doporučit zpracování upřesňujících podkladů – např. dendrologický průzkum ke stanovení kvality stávající zeleně a  zejména geologický průzkum – obecně geologie a hydrologie jsou jedním z výrazných faktorů, které ovlivňují nejen vlastní stavbu způsobem založení objektu, ale může být značnou finanční položkou. Pokud se neprovede tento průzkum včas, bývá stavebník nemile překvapen výší investic nutných do zakládání staveb. Architekt zjistí na příslušném stavebním odboru požadované regulativy a může zjistit možné limity požadované stavebním úřadem. Architekt může být nápomocen při sestavování či upřesňování investičního plánu, pokud ho již investor nemá připraven. V průběhu zpřesňování požadovaného programu se mohou dodat další data – např. minimální nutný počet parkovacích stání kapacitní možnosti pozemku. Architekt začíná zapo-

Vizualizace/Visualisation: © Ing. arch. Luboš Sekal

architektura/architecture

na materiálové základny přímo ovlivni- širších vztahů. Architekt posuzuje la výraz a charakter staveb – byly umož- okolní stávající zástavbu – „genius loci“ něny větší volné prostory – díky jiným – její charakter (hmotový, výškový, slokonstrukčním systémům než dosud – hový, procento zastavění, kvalitu zelenapř. stěnové systémy, perforované ne- ně, konfiguraci terénu apod.). Zhodnovelkými okenními či dveřními otvory cení souvisejících ícíccch vztahůů ddopravních byly nahra(o b s l u ž i telnost, dozeny skelety. tel Architekt posuzuje Tradiční cihhsstupnost), okolní stávající zástavbu ochranných lu a  kámen me men – „genius loci“ pásem, zajako nosnénéřazení do ho materiáriálu vytlačuje železobeton a ocel. Spolu kategorie dle územního plánu, výhled s  touto základní změnou jdou ruku dané lokality s prozkoumáním, zda se v  ruce vývoj a  objevy v  přidružených v  budoucnosti nepřipravuje investice oborech – známým příkladem je vyná- zatěžující okolí, či naopak nezhodlez výtahu podněcující následný rozvoj nocující řešenou lokalitu. Posouzení orientace ke světovým stranám. Chavýškových staveb – mrakodrapů. To je jen zjednodušený příklad. rakter řešeného pozemku s  ohledem Ale výraz objektu ovlivňuje obrovské na požadavky investora (svažitost, množství dalších aspektů, které dobrý osluněnost, směr převládajích větrů, architekt musí dávat do souvislostí – zasíťování médii, napojení na stávaať už řeší polyfunkční objekt, rodinný jící dopravní řešení, vazba na MHD, hluková zátěž, vzdálenost k  veřejné dům nebo interiér. zeleni nebo k  sportovišti, dostupnost Co tedy architekt bere vše v potaz? školních zařízení). Z toho je patrno, že Začněme od urbanistických, tzn. architekt může být klientovi nápomo-

18

www.wellnessbook.eu | ARCHITEKTURA/ARCHITECTURE


A A pleasant place for living, a  a pleasant restaurant, a pleasant space of a theatre hall or foyer, admirable space of a cathedral, balmy view of e.g. Hluboka castle – what do these attributes share in common? All these architectonic objects or elements subjectively evoke good atmosphere, good feeling. Nevertheless – each man has his own view of what is, or is not, pleasant. Is there any level of objectivity at all? Is it possible to achieve a majority consent on some values?

Is architect’s work rk an asset set ett

?

?

Yes it is (with some constraint). Generally, the best measure seems to be time. There are not many of those to admit they do not like the skyline of The Prague Castle (although you might hear different – e.g. a certain American who, coming from a  different background, claimed that the castle is too big for such a small river…). Apart from an imaginary measure like time, what are other aspects that allow us to judge a building or an interior in a positive way? There is, of course, your environment which conditions the perception and consequently also judgement of each individual. Experience and knowledge is also individual. Not for all areas of human activity we can be specialists. When we are to invest our money into the pleasant housing, or the pleasant working space, we face the decision whether we try to think up our own concept and details, which we put to life ourselves then, or whether we give ourselves at mercy of a  developer or construction firm, that would transfer our thoughts to reality, or there is another way, to turn to a specialist in the area – which is an architect. Do we need an architect? How can he enrich our ideas? Why spend further money on an architect, when the project documentation can be prepared by draughtsmen – a builder with other specialists? Of course, it is not necessary. A degree in architecture at some university does not guarantee that particular person would be a  benefit to us – in every area, there are people more, or less apt. Why start thinking about an architect at all? (I am using a general term architect,

although there are very talented people materials had a direct impact on the face without that official title, or able gradu- and character of buildings – larger free ates from related subjects – e.g. Faculties space was possible – thanks to different of construction). What can possibly be the construction systems – e.g. wall systems, benefit of working with an architect, what perforated with small window or door to understand under the term work of an openings were exchanged for frames. The traditional materials like a brick and stone, architect? The architect‘s work, as it is understood were pushed away by reinforced connow, have not always covered the same crete and steel. Hand in hand, there were areas things. E.g. In the second half of the 18th changes in neighbouring ighbo area – a famous example is the and the 19th ex invention of centuries, during inv The architect judges elevator a  massive buildldaan the current surroundings and following ing of blockss oof – “genius loci” boom of multi flats, the streets eets storey buildwere lined up by a  military geometer, the disposition dou- ings – skyscrapers. That is merely a  simplified example. ble tract of often a gallery house was pretty much set, with respect to building technol- However, the character of an object is inogy – brick walls, thickness growing small- fluenced by vast number of aspects, which er with the height, together with wooden a good architect needs to put in relation – buntons set the proportions of the houses. whether he is working on multifunction The role of an academic architect than lay building, family house or an interior. What all does an architect need to in solving the facade – usually only the one facing the street. Of course, depending on consider? Let us begin with urban, i.e. wider situthe builder‘s demands there might be design suggestions for entrance, stairs, “piano ation. The architect judges the current surnobile” etc. Why mention this period? Be- roundings – “genius loci” – its character cause from those times, many people still (mass, height, style, percentage of built-up think, that the architect‘s  objective is just space, green belt quality, configuration of the landscape etc.). Considering the rethe facade. That is a huge mistake. With new materials – in the second half lated transport links (transport coverage, of the 19th and the beginning of the 20th accessibility), protection zones, categories centuries – when the novelty was iron, steel according to the development plans, outand also reinforced concrete, the person of look for the location with respect to posan architect gets a new meaning in terms of sible investments that would put another creativity and coordination of many differ- stress load on the location or, on the conent areas of work. The change of available trary, not bringing anything positive for the

Je práce architekta přínosem?

19


architektura/architecture 20

jovat do úvah další související profese – zejména napojení na média. Důležitým aspektem je stanovení finančního rámce na realizaci investorem. Tato předprojektová činnost může přejít ve vlastní projektování. První fází je studie – návrh. V této fázi, na základě všech dostupných podkladů, architekt koncipuje vlastní architektonický návrh – schema objektu či interiéru. To obnáší zejména dispoziční a  hmotovou skladbu objektu, u  interiéru pak dispoziční, materiálové a  barevné řešení konkrétního provozu a jeho vazby. Je třeba konstatovat, že architekt objektu současně  řeší dispozici i hmotu s  tzv. fasádami. Je na kreativitě každého autora, jak se úkolu olu zhostí, ale obecně je pravidlo,, že dobrý dům má soulad kvalitního ího dispozičního řešení s  celkovým ým vnějším výrazem. Architekt pakk současně, od počátku tvorby, dává do díla základní určující filozofii. Zde bych si dovolil odbočit k  nejspíše nejvíce medializovanému projektu poslední doby – ke Kaplického knihovně v Praze na Letné. Téměř všichni se vyjadřovali k  vnějšímu výrazu, vzhledu stavby. Prakticky nikdo se nezabýval zhodnocením náplně stavby, rozvržením a  obsahem stavby, prostorovým uspořádáním interiéru. Ve fázi studie již naplno s architektem spolupracují jím přizvaní zpracovatelé jednotlivých profesí – mj. stavební inženýři, specialisté na statiku, vytápění, vodu, kanalizaci, plyn, elektro – silno i slaboproud, vzduchotechniku, požární zabezpečení, rozpočet, atd. Architekt pro tyto specialisty zpracovává podklady a  určuje koncepci, která je pak při vzájemné součinnosti upřesňována, případně pozměňována a zapracovávána do celkového návrhu. Architekt dle rozsahu průběžně může konzultovat s  klientem rozpracovanost – obvykle zpracuje variantní návrhy základní koncepce. Důležité je, aby investor věnoval svůj čas na konzul-

tace s architektem a dokázal reagovat na podněty, se kterými architekt přichází. Je třeba si uvědomit, že kvalitní architekt potřebuje intenzívní spolupráci s investorem – architekt nestaví, nenavrhuje pro sebe, ale snaží se postihnout individuální požadavky stavebníka. Zároveň ale je třeba, aby klient architektovi naslouchal a  aby předložené návrhy bedlivě posuzoval. Je třeba upozornit na jeden aspekt – architekt je osobou s velkou prostorovou představivostí. Klient, protože je odborníkem v jiném oboru, může mít s  prostorovou představivostí problémy, mnohdy pro něho může

Kvalitní architekt potřebuje intenzívní spolupráci s investorem. být problém i orientovat se a číst ve stavebních výkresech. Proto je třeba architektovi sdělit své nejasnosti, ten vám je rád zkonkretizuje. Zároveň je třeba ale dát architektovi určitou tvůrčí volnost – je zcela přirozené, že ne vše si klient dokáže představit zcela přesně – musí architektovi důvěřovat. Naopak nepostradatelná úloha investora je ve stanovování finančních limitů – nejen celkových, ale i dílčích tak, jak se projekt upřesňuje. Výsledkem této fáze projektové činnosti je pak odsouhlasená verze architektonické studie. Součástí této činnosti je odborný odhad investičních nákladů. Investor studii připomínkuje a následují další – upřesňující – stupně projektové činnosti. Nechci zde popisovat celý vznik projektové dokumentace, ale již z  výše uvedeného by mělo být patrno, že architekt je styčnou osobou mezi klientem – stavebníkem, spolupracujícími týmy specialistů, stavebním úřadem a  ve fázi realizace pak s  prováděcí firmou. Je jakýmsi režisérem stavby s tím, že pokud jsem si vzal k  přirovnání film, pak námět

www.wellnessbook.eu | ARCHITEKTURA/ARCHITECTURE

tvoří investor, ale scénář i režie je pak v rukou architekta. Důležitá je ta okolnost, že teprve tzv. „prováděčka“ (dokumentace pro provedení stavby) je natolik detailní dokumentací, kdy lze zpracovat položkový rozpočet stavby. Na základě tohoto rozpočtu má klient detailní podklady finanční náročnosti jak jednotlivých položek, tak dílčích pracovních činností. Zde jsou vyspecifikovány nejen jednotlivé materiály a  ceny včetně práce – montáže, ale např. i položky na přesuny hmot, náklady na skládky, zařízení staveniště, rezerva stavby, přípojky, oplocení. oce Tento rozpočet pak (bez udání cen) slouží jako podklad ud pro zpracování cenových nabídek d stavebními firmami. Stává se, že investor, aby ušetřil za projekt, použije pro realizaci pouze propracovanou studii či projekt k  územnímu řízení. Pro stavební firmu je toto ideální stav, protože v  těchto fázích dokumentace nejsou konkretizovány nejen konkrétní materiály a  jejich vlastnosti, případně konkrétní výrobce, ale ani konkrétní konstrukce. Např. až realizační dokumentace obsahuje např. v  části statiky výztuž do železobetonových konstrukcí, a  tudíž konkrétní výpisy materiálů, nebo např. přesnou specifikaci oken, kování, veškerých povrchů, dále jsou konkretizovány skladby dlažeb, obkladů, barvy povrchů, svítidla, dveře, zařizovací předměty, slaboproud s  jeho komponenty, zastínění, klimatizace apod. Je pochopitelné, že je-li v projektu pro územní rozhodnutí postačující specifikace typu: schodiště ocelové se zábradlím výšky 1  m – mohou být představy dodavatelské firmy a klienta naprosto rozdílné. Z toho je patrno, že úloha architekta nekončí předáním projektové dokumentace. Aby jakákoliv realizace byla úspěšně dovedena do konce, je nezbytně nutné, aby architekt byl účasten až do kolaudace objektu.


Vizualizace/Visualisation: © Ing. arch. Luboš Sekal

spot. Judging the orientation on the compass. The character of the location with respect to the investor‘s demand (pitch, sunshine, direction of winds, engineering networks, connection to the current transport system, links to public transport, noise pollution, distance to green belts or sports centres, available schools). Obviously, an architect‘s benefit can show already in the phase of searching for a field, flat or office areas. Should serious interest in the given locality arose, the architect can recommend detailed study of relevant sources – e.g. dendrology research to determine the quality of local vegetation and mainly geological research – generally, geology and hydrology are the most important factors in a building design, as they effect the foundations and are often substantial financial issue. Having neglected this phase can lead to later unpleasant surprises as to the costs of the foundations of the object. The architect deals with local construction authorities to know the regulations and ensures the the set limitations will be met. The architect can help to draught or specify the investment plan, if the investor has not already done that. During the specification other data may be incorporated – e.g. minimal capacity of parking lot with respect to the possible capacity of the lot.

The architect involves other related professions – mainly the media. An important aspect is setting the financial limits for the realization by the investor. Such a project activities can change into the designing of the building itself. The first step is a study – draught. In this phase, based on all available data, the architect formulates his own architectonic design – a layout of an object or interior. That includes mainly a disposition and mass consistence of the object, in case of an interior also disposition, material and colour solution of a concrete part and its links. It is necessary to say that the object‘s architect is working simultaneously on disposition and mass with so called facades. It is up to the author‘s creativity how he addresses the problem, but generally there is a rule that a good building features a  harmony of a  quality disposition solution with an overall appearance. The architect then constantly, from the start, adds one determining philosophy into his work. Here, let me make a little digression to, perhaps most medialized project of recent times – the Kaplicky‘s library at Letna in Prague. Almost everyone had something to say about the outer appearance of the building. Nobody, in fact, paid any attention to assessing the contents of the project, layout and space configuration of the interior. In the phase of a study there are already several other professions to cooperate with the architect – e.g. civil engineers, specialists for stress analysis, heating, water, sewage, gas, electricity – both high and low voltage, air conditioning, fire safety, budget etc. The architect does the groundwork for these specialists and outlines the conception, which is then specified in mutual cooperation, or changed where necessary and worked into the general design. The architect, depending on the scale, is able to consult the progress of work with the client – usually includes a variation of designs of the basic concept. It is important for the investor to devote his time to consultations with the architect and react to the suggestions that the architect brings up. You should understand that a reputed architect needs an intensive contact with

the investor – the architect does not build, design for himself, but tries to understand the individual needs of the builder. Meanwhile it is important for the client to listen to the architect and consider his suggestions. One aspect needs to be emphasized – the architect is a person with vast space imagination. The client, however successful in some other kind of business, may have a  problem with space imagination, often having a  trouble just reading the blueprints. That is why you need to express your reservations to the architect, he will be happy to detail them. However, there still must be a certain level of freedom for the architect to work with – it is natural that a client is not able to picture everything in detail – he must trust the architect. On the contrary, the unmistakable role of the investor lies in setting the financial constraints – not just overall but also partial, as the project gets specified The result of this phase of the project work is an agreed version of the architectonics study. A part of it is also a learned estimate of the investment costs. The investor comments on the study and there are follow up – specifying – levels of the project work. I do not want to describe a whole process of working on the project documentation, but from the above mentioned should be obvious, that the architect is a contact person between a  client – builder, cooperating teams of specialists, construction authorities and, during realization, the construction firm. He is a kind of director of the construction, whereas, extending on the film terminology, the investor comes up with a story, but the screenplay and direction is in the hands of the architect. It is important that no sooner than the operative design is detailed enough to enable an item by item budget of the project. Based on this, the client can have a picture of the relative financial demands of each item or work. There are specifications not only for materials and prices, but also e.g. items of moving of the building materials, storage, construction facilities, reserves, service lines, fences. This budget than (without prices) is a base for quotations of construc-

Je práce architekta přínosem?

21


architektura/architecture 22

Důvodem je zjednodušené konstatování, že architekt je jediný, kdo má celou stavbu v hlavě. Dotazy stavby vedené na něho, jsou tak řešeny nejefektivněji. Ale zároveň stavbaři realizaci z nejrůznějších příčin je třeba řešit aktuální úpravy, změny či dodatky k  výkresové dokumentaci. Tyto tzv. dodatky jsou vyvolány jak stavbou, tak investorem – z  důvodu určitých upřesnění programu či záměnou materiálů a  zejména návazností jednotlivých stavebních činností a posloupností prací s  ohledem na postupné termíny realizace stavby. Architekt je ten, kdo drží celkový jednotný výraz a  filozofii. Bez tohoto koncepčního přístupu může dojít ke špatnému či nevhodnému provedení finálních stavebních činností – obvykle těch, které jsou pak nejvíce vidět. Ne nepodstatnou otázkou je finanční stránka. Od složitosti a  náročnosti požadovaného řešení se odvíjí i  honorář architekta. Jestliže u  větších investic (v  řádech milionů Kč a  výše) lze odvíjet dohodu o  honoráři procentní sazbou ze započitatelných investičních nákladů (existuje nepřímá úměra – čím větší investice, tím nižší procentuální vyjádření honoráře, ale i zde se přihlíží k náročnosti stavby). U objemově menších akcí, kam patří třeba úprava bytu či malý rodinný domek, architekt vychází spíše z celkové pracnosti a  časové náročnosti celé akce. Je třeba si uvědomit, že v  tzv. honoráři architekta jsou zahrnuty i  práce spolupracujících specialistů. Velmi zjednodušeně lze konstatovat, že při řešení interiéru bytu se za předpokladu vybavení pouze typovým zařízením pohybuje sazba od 4 do 6  procent investičního nákladu. U  atypického interiéru či při kombinaci individuálního zařízení s typovým je výše honoráře od 6 do cca 10 procent. Obdobné procento je pak např. u rodinného domu s tím, že tento honorář obsahuje celkem devět

fází činnosti architekta (od prvních konzultací po dokumentaci skutečného provedení, včetně např. výběru dodavatele – ne všechny činnosti bude nutno v případě rodinného domu vykonávat, honorář se proto stanovuje individuálně dohodou klientem dle vykonaných činností). Zejména u  menších akcí je problémem co a v jaké výši zahrnout do tzv. započitatelných nákladů. Je věcí serióznosti architekta, resp. vzájemné dohody s  klienta s  architektem, aby se vyjádřila úměra mezi pracností a  investičními náklady. Na jednu stranu by nebylo správné počítat procentem honorář např. u  vybavení kancelářským nábytkem, kde hlavní činností bylo pouze dispoziční uspořádání tohoto nábytku, přičemž jen pracovní židle by dosahovala pořizovací částky 60 tis. Kč, na rozdíl od finančně velmi skromné akce, kde si ale architekt musel poradit s  mnoha záludnostmi stavby či měnícími se požadavky klienta. Vrátím-li se na začátek, kde jsem vedl úvahy o  objektivnosti příjemného prostředí, stavby či interiéru, lze konstatovat, že účast architekta při investiční akci téměř s  jistotou přinese klientovi určitá pozitiva. Estetickou shodu klienta s architektem lze do značné míry ovlivnit výběrem architekta – nejobvyklejší je doporučení, ale podobně lze si vybrat dle již realizovaných akcí. Důležité je uvědomit si, že architekt obvykle skloubením a  optimalizací nejrůznějších činností sníží celkové investiční náklady. Na druhou stranu je ale pravda, že architekt bývá přizván často k náročnějším akcím s  vysokými nároky klienta na provedení, ale i  s  velkou složitostí a  celkovým rozsahem programu – investičního záměru. Pak je i  logicky vyšší honorář pro architekta (resp. pro celou kancelář s mnoha spolupracujícími profesemi). Pokud se zjednoduší posuzování architekta na všeobjímající „ten je ale drahý“ –

www.wellnessbook.eu | ARCHITEKTURA/ARCHITECTURE

je třeba se ptát, za jakou činnost byl stanoven honorář a hlavně s  jakým výsledkem. Na závěr opět pohled do minulosti – byť nepříliš vzdálené. Jestliže jsem zmínil, že čas rozhodne o tzv. „skutečné“ kvalitě díla, je patrno, že kvalitní, estetická díla jsou pracemi kvalitních architektů. Tito architekti dokázali svému klientovi postavit nejen příjemné bydlení či dům, ale po stránce čistě finanční dokázali svému klientovi zhodnotit jeho investici podstatně více, než investice obdobně vysokých nákladů, ale pouze běžné stavitelské produkce. Porovnejme hodnotu stejně starých a velkých domů z meziválečného období se skvosty typu Müllerova vila (arch. A. Loos) v Praze Střešovicích či vily Tugendhat v Brně (arch. L. Mies van der Rohe), či celý soubor vil v  Praze Na Babě. Podobné srovnání můžeme učinit ve stejné době realizovaných u  moderních vzdušných, prosvětlených bytů v činžovních funkcionalistických domech vedle klasických cihlových bytových domů. Na klientovi leží ale ta hlavní zodpovědnost – vybrat si dobrého architekta, který bude právě jemu vyhovovat nejlépe.


tion firms. It often happens, that the investor, to save costs, uses just a study for the realization part of the project. To a  construction firm, this is an ideal state as in this phase there are no specifications for materials and their features, nor a concrete producer, nor concrete constructions. E.g. no sooner than the operation design involves reinforcements into the reinforced concrete constructions, which means detailed specification of materials, windows, smithing, surfaces, tiling designs, tiling, colours of surfaces, lighting, doors, decorative objects, low voltage components, shading, air conditioning etc. It is obvious, that when the project for the territorial plan includes a  specification: steel staircase with railing 1 m – the ideas of the supplying firm and the client can be completely different. Obviously, architect‘s  work does not end with handing over the operational plan. To ensure a successful realization of the project it is inevitable for the architect to be present till the approval process. The reason is simple, the architect is the only one who knows everything about the building. Therefore any questions are best answered by him. Moreover, during the realization it is necessary to solve on the spot adjustments, changes or supplements to the blueprints. Those are called for either by the construction itself or the investor

Vizualizace/Visualisation: © Ing. arch. Luboš Sekal

– because of closer specification of programs or change of materials and mainly by sequencing of work on the project with respect to the construction deadlines. The architect keeps general integral approach and philosophy. Without such conceptual attitude there might be wrong or improper final construction work – which is usually the first thing you notice on a building. Not unimportant are the financial issues. The reward for the architect derives from the complexity and difficulty of the required solution. If, with higher investments (over a million CZK) the fee can be based on percentage rate of the calculated investment costs (indirect proportion – the higher investment means the lower percentage, although the difficulty of the project must not be disregarded). With smaller actions, like reconstruction of a flat or a small family house, the architect rather considers the overall time spent with the project. With an atypical interior or a combination of individual appliances with standard ones, the fee is between 6  and 10 percent. A similar number can then be expected at a  family house, whereas the sum involves nine stages of architect‘s work (from the first consultations to the operational documentation of actual work being done, including choice of supplier – not all these would be actually covered, therefore the fee is agreed individually with the client based on the work done). Especially with smaller actions a problem might appear what exactly involve into the so call calculated costs. It is up to architect‘s fair approach, or an agreement between the client and the architect, to express a  proportion of difficulty of the project in relation to the investment costs. On one hand, it would not be just to use percentage for e.g. furnishing an office, where the real work included just a disposition solution of the space and a  mere purchase price of one office chair can reach as much as 60 thousand CZK, contrary to a financially humble project in which, however, the architect had to deal with many pitfalls of the construction and changing demands of the client.

Coming back to the beginning, where I pondered over objectivity of a  pleasant environment, building or interior, it is true, that a  participation of an architect in an investment event will most certainly bring something positive. The aesthetic agreement between a  client and an architect can be sufficiently ensured by choosing the right architect – the most usual is recommendation, but the choice can also be made based on already realized projects. It is important to know that the architect usually decreases the investment costs due to the proper planning and optimalization. Although the truth is that an architect is generally rather required with more demanding actions with a client‘s high expectations of quality work, but also high complexity and scope of the ivestment project. Therefore also the architect‘s  fee is correspondingly higher (resp. for his office with many professionals involved). Having simplified the view of an architect to the ever reaching “he is too expensive” – you need to ask what activities the fee involves and mainly, with what result. Let me have a  look at history at the end – though not too far. As I mentioned the time will decide the “real” quality, it is obvious that quality, aesthetic works are the work of quality architects. These architects were able to build for their clients not only pleasant place for living or a  house, but, taking a  financial point of view, they gave him much higher profit than other similar investments, but of common quality of building production. Let us compare the prices of equally old and big houses from the inter-war period with the jewels like Muller‘s  Villa (arch. A. Loos) in Stresovice, Prague or the Villa Tugendhat in Brno (arch. L. Mies van der Rohe), or the whole file of villas in Prague Na Babe. A  similar comparison can be made in the modern, airy, light flats in the functional houses and the usual brick wall block of flats. However, the main responsibility belongs to the client – to chose a good architect, who will suit him best.

Je práce architekta přínosem?

23


didgeridoo

větevd ddidge dge g e muzi ridoo o Na

Jiří Heller

hrají většinou

Australské didgeridoo v Čechách...

Z

Slovo yedaki znamená doslova větev. Australští aboriginci využívají dutou větev eukalyptu, jejíž dutinu vyžrali termiti, k přenosu informací na dálku a k předávání znalostí.

Zpěvák, tanečník a hráč na didgeridoo tvoří klasickou kombinaci původních domorodců. Didgeridoo vytvářející rytmus je americkým názvem yedaki vyjadřující fonetický zápis základního popěvku. A  jak vlastně nástroj vypadá? Větev či kmen eukalyptu o  obvyklé délce 140 až 160 cm a  průměru 6  až 15  cm. Nástroj nemá žádné otvory, žádné klapky. Každý nástroj má svůj pevný základní tón. Ladění probíhá výrobcem postupným zkracováním uříznuté a vyčištěné větve. Základní zvuk „drone“ se vytváří tlakem vzduchu mezi takřka sevřenými rty. Tento tón doplňují alikvótní tóny, zpěv hrdelní nebo hlavový. Rytmus může být vytvářen tlakovými vlnami bránice. Pokročilou dovedností jsou přefuky. Charakteristickou pro hru je časově neomezený kontinuální tón, kterého se dosahuje speciální technikou cirkulačního dechu.

24

www.wellnessbook.eu | DIDGERIDOO


ddidge dge ddg g ridoo o men to play thestick

It is usually

Australian didgeridoo in the Czech Republic

A

The literal meaning of the word yedaki is a branch. Australian aborigines use a hollow branch of eucalyptus eaten out by termites, to transmit information at a long distance and to pass knowledge.

A singer, dancer and player of didgeridoo constitutes a  classical combination of the original natives. The didgeridoo giving the basic rhythm is an American name yedaki, which is a phonetic transcript of the original tune. And how does the instrument look like? It is a branch or a  stem of eucalyptus of usual length from 140 to 160 cm and dia-

meter from 6 to 15 cm. The instrument does not feature any holes or keys. Each instrument has its own specific basic tone. The tuning is achieved by gradual shortening of the cut and cleaned branch.

The basic sound „drone“ is created by the air pressure from between the lips almost pressed together.

This tone is supplemented by aliquot tones, guttural or head singing. The rhythm can be achieved by the pressure waves of the diaphragm. One of the advanced techniques is an overblow. The main characteristics of the play is the time unlimited continuous tone, which is reached by a special technique of circular breathing. Fotografie/Photography: 2x © Jiří Heller

Na větev hrají většinou muži

25


didgeridoo

Po ovládnutí průběžného nadechování je hráč obvykle lapen, vyhledává další nástroje neb každé didgeridoo má svůj unikátní zvuk. Západní civilizace užívá pro výrobu nástrojů půlení větví, jejich vydlabání a slepení. Existují také vrtané nástroje. Exkluzivitou jsou křišťálová didgeridoo českého hráče Ondřeje Smeykala. Nejlevnějším didgeridoo jsou papírové trubky od koberců, řádově desetikoruny zaplatíme za metr a  čtvrt plastové odpadní trubky. Ceny českých nástrojů např. z břízy, dubu, javoru stojí obvykle od dvou do šesti tisíc korun… Eukalypty pak od pěti tísíc korun. Koncertní nástroje od Djalua Gurruwiwiho je možné koupit v cenách od deseti do třiceti tisíc korun.

didgeridoo Having mastered the circular breathing the player is usually hooked, he looks for another instrument as each didgeridoo has its unique sound. The western civilization uses a different method to manufacture the instrument, they cut the branches in half, scoop them out and glue back together. There are also drilled instruments. Crystal glass didgeridoos of the Czech player Ondrej Smeykal are quite exclusive items.

The cheapest kind of didgeridoo are the paper tubes from carpets, or a plastic sewage tubes that cost roughly tens of CZK for one meter. The prices of Czech instruments made of e.g. birch, oak, maple are from two to six thousand CZK. The eucalyptus ones cost five thousand and more. The concert standard instruments of Djalua Gurruwiwi can be bought for the prices from ten to thirty thousand CZK. Fotografie/Photography: 2x © Jiří Heller

26

www.wellnessbook.eu | DIDGERIDOO


Netvařte se kysele… Berte věci s úsměvem! grafika – internet – reklama – foto

Grafika Návrhy tiskovin a webů, logotypů, logomanuálů, firemních identit.

Propagace

o

Návrh a výroba propagačních materiálů, reklamní kampaně, tiskové služby.

Internet Webdesign, tvorba WWW stránek, internetové aplikace, CMS, e-shopy.

Marketing

EVERSMILE s.r.o. Výzkumná 661 533 51 Pardubice

Internetový marketing, pořádání akcí, průzkumy trhu.

EV

v a – š e bud E L I M S R ou E

cnos

+420 777 190 480 info@eversmile.cz www.eversmile.cz

t s úsměvem

www.eversmile.cz


fotoškola

Fotoškola očimawellness Josef Sekal

Fotografie/Photography: 2x © Josef Sekal

Od pradávna měli lidé rádi kolem sebe něco hezkého, tím se také lišili od ostatních živočichů. Ať to bylo samo okolí, příbytek nebo ozdoby. Zdobily se ženy, totemy ale i zbraně. Zachovaly se jeskynní kresby, z doby ne tak dávné např. krásný selský barok a ve štukách často květy. I stylizované. Rožmberská růže jako příklad za všechny. Obklopovali se krásou… Někdy i skromnou, nevládla vždy konzumní společnost. To vše vytvářelo POHODU, naši předkové hlavně v době, kdy se ještě bojovalo za čistotu jazyka, to také česky poeticky nazývali prostě „KRÁSNO“.

M

My si pomalu s vlivem angličtiny zvykáme na pojem: WELNES (správně „wellness“). I  to by mělo vyjadřovat všestrannou POHODU, krásno, relax, opak stresu, při stále častějším „vyhoření“ (outburning) uštvaných podnikatelů, třeba jen klid, oddech po přesycení hyperaktivitou, prací nebo adrenalinem… Kdo by neměl rád, neobdivoval nebo dokonce neskláněl se před Krásou, ať je to krása manželky nebo modelky. Ale nejkrásnější vý-

28

tvory? O ty se stará Matka Příroda, ta tvoří neúnavně dál – i když jí tak „vytrvale, snaživě nebo už bezohledně“ ubližujeme. Někdy, když už se na to ani „Ona“ nemůže dívat: zruší podívanou – a my pak můžeme jen hovořit o  „zaniklém druhu, co nepřežil rok 2009“. A  tu se začnou hledat kresby a fotografie. Před 8 lety jsme poslali z  ozdravného pobytu za polárním kruhem vnímavým přátelům do Prahy záběry nádherných lišejníků, lesních květů a masožravých rosna-

www.wellnessbook.eu | FOTOŠKOLA/PHOTO SCHOOL

tek. SMS odpověď zněla „…krásné, zachovejte pro budoucí pokolení!“ Já se před tou krásou nejen skláním, ale v montérkách lezu po břiše, abych ukázal to, co většině z nás zůstává utajeno. Chodíme po tom koberci, třeba na něm i sedíme, ale nevidíme. Říká se, že kdo fotografuje má více ze života (kdysi jsem dodával: „i  více starostí…“). Ale dnes po digitální revoluci je fotografování tak snadné: stačí VIDĚT, ostatní za vás zařídí novodobá technika – nabytá


A school of photography in the eyes of wellness Since the ancient times people liked to have something nice around them, which differed them from animals. Whether it was their environment, shelter or decorations. Decorated were women, totems but also weapons. Cave paintings were preserved, from the times not so long ago, e.g. beautiful folk baroque and the frequent flowers in stucco. Also stylized. The Rose of Rozumberg is an example for all. They surrounded themselves with beauty… Sometimes humble, not always the world of consumption ruled. All that evoked PEACE, our ancestors used to call it, mainly in the times when they also fought for the clarity of language, in a poetic way simply “BEAUTY”.

W

We are, under the influence of English, getting used to the term: WELLNESS. That, also, should express a general COMFORT, beauty, relax, opposite of stress, under the constant threat of a burnout of harassed businessmen, perhaps just peace, rest after an overdose of hyperactivity, work or adrenalin…

Who would not like, admire or even bow to the Beauty, whether it is a beauty of your wife or a model… But the most beautiful creations? That is the work of Mother Nature, going on with her creations – even though we so „assiduously, eagerly or even ruthlessly“ try to harm her. Sometimes, when she already runs out of patience: she cancells the show – and we can only talk about „an extinct species that did not make it past the year 2009“. And suddenly there is need for pictures and photographs. 8 years ago, we sent pictures of fantastic lichen, forest flowers and flesh-eating sundew to our friends from our curative stay behind the polar circle. The reply text message read „…beautiful, preserve for the future generations!“ I, not only bow to the beauty, I  crawl in working overalls on my

belly, to show what remains secret to most of us. We walk on the carpet, perhaps even sit on it, but do not see. It is said that whoever takes photos, enjoys life more („and worries more“ I used to add). But now, after the digital revolution, taking photos is so easy: you just need to SEE, the rest is taken care of by modern technology – loaded with our many years of experience. Let it be an impulse! Whoever of us captured something beautiful, likes to share it with others. There are enough schools and courses. Today, I  only want to point at a little injustice. If we only took pictures of flowers – there would not be enough time for other, also beautiful „flowers“. Although there are exceptions like sallow, forsythia, winter-cress, sunflower… those we put into a vase. Many of those, mentioned in this article, are overlooked, simply because they would wilt.

at least one kind of lichen – a cup. If this article receives positive feedback from kind and sensitive readers and mainly probably lady readers – we will continue. In those 55 years that I  served „the photography“ and in travels over 5  continents, waiting for weather, good light, atmosphere, I took photos of thousands of flowers and blossoms. Whether it was King Protea in Australia or the „desert rose“ in Africa, or snowflake under Vihorlat, blossoms of leafless trees in the Caribbean, tulips in front of the Washington Capitol or tiny flowers in Greenland, they all were beautiful and are safe in my archive for the future. We just notice and complement with flowers – as many as we can: flowers that do not find their place in a vase, but we can, at least, surround ourselves with their beauty portrayed and hung up.

Therefore, in this contribution, we are going to notice those bush, tree, flesh-eating + herbs, thistle, fruit plants = tender blossoms of blueberries and cranberries, nettles, cactuses and succulents, miniature blossoms of fen-berry hidden among moss and

Do you know how a chestnut blooms, a larch or a walnut or a yellow broom (I  used to make real brooms out of it in my childhood spent in south Bohemia, the ignorant think it to be an orchid in a photo). I wish you – may you enjoy them all!

Fotoškola očima wellness

29


fotoškola/photo school

našimi dlouholetými zkušenostmi. Ať je toto impuls! Kdo z nás zachytil něco hezkého, rád se podělí s ostatními. Škol a školiček vychází dost. My dnes chceme jen poukázat na takovou maličkou nespravedlnost. Kdybychom fotografovali jenom květiny – na spoustu také krásných „květů“ by se vůbec nedostalo. I když jsou výjimky jako jíva – kočičky, forsytie, barborky, slunečnice… ty dáme do vázy. Řada z těch, kterými se zabýváme v tomto článku je opomíjena, prostě proto, že by zvadla. Tak si v  tomto příspěvku všimneme těch „keřových, stromových, masožravých + bylinek, bodláků, plodivých

rostlinek = něžných kvítků borůvek a brusinek, kopřivy, kaktusů a  sukulentů, miniaturních kvítků klikvy skryté mezi rašeliníky a  alespoň jednoho druhu lišejníku – dutohlávky. Najde-li příspěvek příznivou odezvu u  laskavých a vnímavých čtenářů a asi hlavně čtenářek – budeme pokračovat. Za těch 55 let, co jsem „sloužil Fotografii“ při cestách 5 kontinenty, čekal na počasí, vhodné světlo, atmosféru, osféru, jsem vyfotil tisíce květin a  květů. ětů. Ať to byla velká King Protea v  Austrálii nebo „pouštní růže“ v  Africe, e, nebo bledule jarní pod Vihorlatem, m, květy na stromech bez listů v  Karibiku, aribiku, tulipány před washingtonským m Kapitolem nebo drobná kvítka v Grónsku, všechny byly krásFotografie/Photography: © Josef Sekal

né a jsou v archivu pro časy budoucí. Prostě všimneme si a  doplníme fotkami – co se vejde: takovými květy, co se nedávají do vázy, ale můžeme se obklopit nebo alespoň poznat jejich krásu vyobrazenou, zvětšenou! Víte jak kvete kaštan, modřín, javor, vlašský ořech nebo žlutý janovec? Z  toho jsem za mlada v  jižníchh Čechách dělall košťata, neznalí to na fotce považují za orchideu. Přeji ji Vám, Vám ať see líbí! líbí í!


pro vaše barvy pro vaše barvy

kvalitní a rychlý ofsetový tisk tisk letáků do 48 hodin

tiskárna tiskárna tel.: 602 341 550

tel.:info@artep-tisk.cz 602 341 550 e-mail: e-mail: info@artep-tisk.cz

www.artep-tisk.cz www.artep-tisk.cz


fotografování/photgraphy

Co je pro Vás

V

WELLNESS

Ve slovníku anglického jazyka Fin Publishing z r. 1997 toto heslo ještě není. Přesto jsme jím každodenně obklopeni. Wikipedia – otevřená encyklopedie tento pojem ještě také neobsahuje. Podle americké East University v  Severní Karolině je to: „CELISTVOST (řekněme SPOJENÍ nebo SOUHRA) MYŠLENÍ, TĚLA A DUCHA“. Optimální wellness nám umožní dosáhnout našich cílů, záměrů a smyslu života – tolik USA universita. V české a selské logice bych to řekl asi co nejstručněji: „K  tomu, abychom něčeho pozitivního dosáhli, potřebujeme optimální „pohodu“, což je opakem stresu! A nejen u podnikatelů následující „vyhoření“ outburning. Ta pohoda by měla být v oblastech fyzické, intelektuální, emocionální, sociální, duševní a profesní. To by byla pohoda! Žádné starosti s  okolím, rodinou, se svým tělem, žádné problémy existenč-

ní. O nás se říká, že vše umíme „oblafnout“! Možná „každého, kdo se dá…“ ale ne vše – své tělo a zdraví ne!“ Tak si dopřejme alespoň nějakou dostupnou pohodu. A  co je to pro mně v  paneláku na pražském sídlišti – každý den hned po ránu? Ráno – poznamenává nastávající den! Při snídani (s  tou nespěchám, raději vstanu dříve), jako skřivánek koukám z  okna, kde je už živo od ranního kuropění. Na ozdobných mřížích jsou krmítka. Střídají se tam sýkorky, uhlířky i modřenky, rodina zvonků stačí zbaštit ve chvíli, co by sýkorkám stačilo celý den. Co je pro nás pohoda, je pro ty drobečky dřina a obživa… Také lítají dvě rodiny kosů s nemotornými mláďaty, ale ty

32

Josef Sekal

www.wellnessbook.eu | FOTOGRAFOVÁNÍ/PHOTOGRAPHY

se hádají a jsou nesnášenliví a hašteřiví jako lidé. Sousedská netolerantnost. Mladí žebrají, sami zobat nechtějí (ale umí, také jako lidé, proč se nemít dobře, jde-li to bez vlastního přispění.) Pro nás je ale to hlavní, že my jsme za ozdobnou mříží a ti ptáčci jsou svobodní! Nejsou v kleci! To je pohoda – wellness… A to koupání kosů!


What is for you

T

WELLNESS

The entry does not appear in the English Dictionary Fin Publishing from 1997 yet. However, it is all around us every day. Wikipedia

– an open encyclopaedia does not include this term yet as well. According to the American East University in North Carolina it is: “UNITY (say CONECTION or ACCORD) of

THINKING, BODY AND SOUL” An optimal wellness will allow us to reach our goals, intentions and the meaning of life – that and much more USA university. In the Czech common sense we would probably be as brief as: To reach something positive, we need optimal “peace”, which is the opposite of stress! And not only for businessmen consequent burnout. The peace should come in your physical, intelectual, emotional, social, mental and professional way. That would be some peace! No worries with your environment, family, body, no existencial problems. We are said to be able to “fool” anything! Maybe, “anybody who let you be fooled…” But not anything – not your body and health! Well, let us have at least some available peace. What is it to me in a block of flats in Prague – every day early in the morning? Morning – marks the upcoming day! After breakfast (no rush, it is better to get earlier, like a lark) looking out of the window, where can you

find life from the very first moment? There are feeders on the decorative grills. There you can see titmice, both blue and coal, a family of bells can eat more that a titmouse‘s daily ration in a while. What is peace to us, to these little ones is hard work and life. You can also see two families of blackbirds with clumsy kids, those are quarrelsome and full of hate, just like people. Neighbouring intolerance. The young ones beg, not wanting to peck up themselves (they can do it, but why not cheat a bit, without your own effort, if you can.) However, the important lesson for us is the fact, that we are behind the grill, whereas the birds are free. They are not in a cage! That is the peace – wellness… And the bathing of baskets!

Fotografie/Photography: 7x © Josef Sekal

Co je pro Vás wellness?

33


Návod těla

chování

Lenka Kazmarová

k použití vlastního

Pohyb je život a život je pohyb. Pohybový systém člověka se vyvíjel po mnoho milionů let, přizpůsoboval se podmínkám vzpřímení člověka na dvě končetiny pro pohyb vpřed – archaický pohybový vzor – pro chůzi.

V

V anatomické struktuře lidského těla je ukryta definice jeho smysluplného užívání, ve tvaru kostí, svalů, konstrukce kloubů. To, co příroda využívá v mikrokosmu i makrokosmu, využívá i v konstrukci pohybového systému. Jsou to principy polarity, klenby, vlny, vzpřímení a spirály.

A co naše tělo? Spirálně stočené dlouhé kosti, svaly, vazy. Spirální stočení struktury zajišťuje stabilitu, ale i dynamiku a mobilitu. Člověk je součástí přírody, žijeme v trojrozměrném prostoru, a proto není možné, abychom se v něm pohybovali jinak než trojrozměrně.

Polarita. Žijeme ve světě polarit: + × –, sladký × slaný, den × noc a mnoho mnoho dalších příkladů. Ale může to být i stres × relaxace a nebo stres × wellness. A jak to funguje v našem těle? Úplně stejně jako všude kolem nás: nádech nemůže být bez výdechu; naše srdíčko nasává (diastola) a vypuzuje krev (systola); kloub jsou vlastně dva póly proti sobě stojící a často trojrozměrně se pohybující (jamka a hlavice); sval má začátek a úpon, i zde je princip polarity.

Funkcí svalů, kloubů a vazů je především pohyb. V našem těle není kloub, sval nebo vaz, který by neměl svoji jasně danou funkci, jako jeden článek z komplexního pohybového vzoru. Pokud by byl některý tento článek „zbytečný“, tak by se dávno v průběhu evoluce přeměnil, anebo úplně vytratil. Z toho vyplývá, že vše co je v našem těle má nějakou naprogramovanou funkci.

Spirála. V přírodě můžeme spirálu například vidět ve vodním a vzdušném víru, spirálně jsou stočené i pnoucí rostliny aj.

34

www.wellnessbook.eu | CHOVÁNÍ/BEHAVIOUR

A položme si otázku: Jak je možné, když má naše tělo tak ideální předpoklady pro pohyb, proč dochází k tak častým přetížením a  obtížím – bolestem   pohybového aparátu? K  jeho předčasnému opotřebování? Bolesti páteře, kloubů jsou často


Your

body instructions

manual Movement is life and life is movement. Human kinetic apparatus have developed for many million years, addapted to the conditions of erected posture and forward movement – an archaic movement pattern – walk.

T

The anatomic structure of human body conceals the definition of its meaningful usage, in the form of the shape of bones, muscles, design of joints. What the nature uses both in microcosmos and macrocosmos is used also for the kinetic system. These are the principles of polarity, arch, wave, erection and spiral. Polarity. We live in a polar world: + × -, sweet × salty, day × night and many other examples. But it can be also stress × relaxation or stress × wellness. How does it work in our body? Exactly the same like anywhere else: inhale can not exist without exhale, our heart sucks (diastole) and thrusts (systole); a joint is, in fact, two opposite poles making a three-dimensional move

(cotyle and head); a muscle has a beginning and a tendon, here as well the priciple of polarity exists. Spiral. In the nature, you can find a  spiral for example in a whirpool, or a whirlwind, rampant plants are rounded into the spiral as well etc. And what about our body? The long bones are spirally rotated, muscles, ligaments. The spiral structure ensures stability, but also dynamics and mobility. A human is a part of the nature, we live in three-dimensional space, and therefore it is not possible to move in it in any other way than also three-dimensional. The main function of muscles, joints and tendons is movement. You would not

Fotografie/Photography: 2x © Miroslav Sanytrák

Návod k použití vlastního těla

35


chování/behaviour 36

Když tyto varovné signály přichází – to je většinou čas, kdy vyhledáme „nějakou pomoc“, většinou lékařskou. Všemi dostupnými diagnostickými metodami se podaří vyšetřit, odkud bolesti pramení. Můžeme se dozvědět, že máme změny na páteři, či sníženou anebo vyhřezlou meziobratlovou ploténku, nebo snad začínající nebo již pokročilou artrózu v některém z kloubů v těle. S doporučením, že máme „cvičit“, ale často také dostaneme jen „nějakou pilulku“, aby nás bolesti přešly. Po pilulce se bolesti zmírní, odejdou, ale jaké překvapení, za A tady může být jedna z odpovědí, proč je v dnešní době čas se objeví znovu, na stejném, ale často na jiném místě těla. tolik obtíží. Nepoužíváme svoje tělo k dynamickému pohy- Zkusíme tedy další alší doporučení d čen „to cvičení“. Buď pod odborbu, ale často a dlouhodobě se ným dohledem fyzioterapeuta v některém zdravotnickém zařínacházíme ve statické pozici v ně Často a dlouhodobě zení, anebo se rozhodneme pro – dlouhé sezení, stání. Svaly ly ze se nacházíme ve statické jiné cvičení – pohybovou aktiztrácejí svoji elasticitu a síluu – pozici – dlouhé sezení, stání. vitu, která nám „sedí“. Máme na dochází ke svalové nerovnovávávýběr hodně širokou škálu růzze a tělo si samo hledá jiný ná náhradní stereotyp pohybu. A v tu chvíli je to začarovaný kruh. ných pohybových aktivit, které nám nabízí síť Fitness a regeneračních center. Od různých typů jógy až po posilovny. Je mnoho dalších faktorů, které náš pohybový systém Objevují se stále nové a nové formy pohybových aktivit. ovlivňují, počínaje nesprávnou výživou až po stresy, kterým Jsem fyzioterapeutka, o radu se na mě obrací klienti majsme často vystavováni. Přetížení pohybového aparátu – chybné pohybové stereotypy – získáváme „nesprávným použí- jící problémy se svým pohybovým aparátem. Řada z  nich váním“ svého těla, a to se postupně začne projevovat bolestmi. chodí pravidelně „cvičit“, kompenzují statickou zátěž, kterou nazývány civilizačními chorobami. Před více jak 100 lety začal velký technický rozvoj a člověk vynalézal různé nástroje a přístroje pro to, aby si ulehčil práci, mohl se rychleji přemísťovat z místa na místo. V dnešní době nemusíme často chodit ani do schodů – máme jezdící. Máme přístroje na dálkové ovládání a mnoho dalších a dalších „vymožeností“ dnešní doby. Prosedíme mnoho hodin u  PC, nebo u  TV a z člověka chodícího se pomalu stal „sedavec“.

www.wellnessbook.eu | CHOVÁNÍ/BEHAVIOUR


find a single joint, muscle or tendon in your body, without a  clearly defined function, as one part of a complex kinetic pattern. Should one of these parts be redundant, it would transform or vanish during the long evolution process. That means that everything in our body features some pre-programmed function. Let us ask a  question: How is it possible, if our body has such an ideal talent for movement, why do we so often experience overload and troubles – pain of the kinetic apparatus? Its wear out? Pain in the spine, joints are often marked as civilization illness. More than 100 years ago a  huge technological development started and men came up with variety of machines to make their lives easier, to move from place to place faster. Today we often do not have to even climb the stairs – we have moving ones. We have remote controls and many other „gadgets“ of modern times. We spend long hours in front of a  PC, or TV and from a  walking man we slowly turned into „a sitter“. Here may one of the answers to our frequent troubles lie. We do not use our body for a  dynamic movement, but often and for long periThe stress overload of the kinetic sysods of time, find ourselves station- tem – wrong movement stereotypes we ary – sitting or standing upright on achieve through „mal-using“ our bodies, one place. The muscles lose their which eventually result in pain. Having elasticity – received these re ece a muscle diswarning sigw arn Often and for long periods ballance apnals na al – we usupears and the of time find ourselves stationary ally al lly find „some body starts arts kind of help“, – sitting or standing. looking for mostly media  substitutee cal. Using stereotype of movement. And in that a  variety of disgnostic methods we are moment it becomes a  never ending usually able to pinpoint the source of the loop. There are many other factors pain. We can learn that we suffer from to affect our kinetic system, from changes on the backbone, or depressed a  wrong nutrition to stress, that we or misplaced vertebra discs, or either are often subject to. starting or already developed arthrosis in

some joint. With a recommendation to „take up some excercise“, but often with just „a painkiller“. Which really kills the pain for some time, but what a surprise when it returns at the same or often also other part of your body. Consequently we try the other recommendation – „the excercise“. Either under the supervision of a physiotherapist in a hospital, or we decide in favour of an activity which „suits us“. We can chose from variety of activities, ofered by the network of fitness or regeneration centers. From some kind of yoga to weightlifting. New possibilities emerge every day. But the pain keeps coming back or travel from place to place. Why does it happen? Fotografie/Photography: 4x © Miroslav Sanytrák

Návod k použití vlastního těla

37


chování/behaviour

mají často ve svém zaměstnání. Chodí do Fitness, jezdí na kole, cvičí jógu a jiné a jiné pohybové aktivity. Ale přesto se bolesti vrací, nebo cestují z místa na místo. Proč tomu tak je? A na to může být jednoduchá odpověď. Nepoužíváme své tělo správně. Když se podíváte kolem sebe a  budete pozorovat lidi, jak se pohybují – jak chodí po ulici – tak uvidíte, že co člověk to jiný typ chůze – jiný pohyb. Budete-li pozorovat dva nebo více lidí dělající stejný cvik, překvapí vás, že to každý bude dělat trochu jinak. A jak je to možné, když všichni máme stejnou konstrukci – většinou máme stejný počet jak kostí, tak svalů. Čím je to tedy jiné? Tím, že ten svůj pohybový „nástroj“ jinak používáme. Pohyb je ovlivňován řadou genetických předpokladů, které si přinášíme na svět, je to naše mentalita, je to naše nálada, je to stav těla jako takového, ale je to i pracovní nebo sportovní činnost, kterou dennodenně vykonáváme, spousta a spousta jiných faktorů. Pohybový koncept Spiraldynamik® hledá řešení nápravy chybných – nekoordinovaných pohybů v „učení se“ správnému trojrozměrnému pohybu a využití všeho toho, čím nás příroda v průběhu evoluce obdařila.

Co je koordinovaný a nekoordino- – koordinovaný pohyb v  našem těle a rozlišit ho od nesprávného nekoorvyný pohyb? Žijeme v  trojrozměrném prosto- dinovaného pohybu. ru a  máme již předurčeno se v  tomToto je důležitý vklad do našich to prostoru pohybovat trojrozměrně, jinak to přeci ani není možné ane- dalších pohybových aktivit, které probo je? Abychom toto pochopili, je tře- vozujeme a je dobře, že provozujeme, ba, abychom se o svém těle dozvěděli protože pohyb je pro nás „životně“ důněco trochu víc. Když si prolistujeme ležitý. Ale nepostačí „jen“ sportovat svůj život, dostali jsme někdy návod – cvičit, ale je důležité uvědomována použití naší „tělesné schránky“? ní si našeho těla i v denních situacích Asi ne. Když se ve škole probírala ana- a  činnostech. Jak stojím? Mám napřímetomie nou páčlověKvalitním pohybem získáváme nev aneka, tak nejpřirozenější zdroj pro bo mám jsme urpodporu lidského zdraví. „v yvalečitě chyné“ bříšběli, protože uvědomění a  znalost anatomie ko? Co je správné? A  jak to mám našeho těla často hodně pokulhává za správně udělat? A  bude to mnoostatními vědomostmi, které máme. ho a mnoho otázek každého z nás ve Podstatně lépe známe návody na po- vztahu k našemu tělu. A kdo nám na užití různých spotřebičů, jsme přesně ně odpoví? Měl by to být učitel pohyinformováni, co smíme a  co nesmí- bu, kterým je nejen fyzioterapeut, ale me. Z toho, jak funguje motor, jaká je měli by to být všichni ti, kteří pohyb stavba těla živočichů, jsme byli ve ško- učí. Vždyť každý, kdo chce řídit auto, le zkoušeni. Ale seznamování, uvědo- musí mít řidičák a  ten, kdo chce „římování si a ovládání svého vlastního dit“– učit pohyb, by měl mít ten „řiditěla není v osnovách žádného základ- čák“ k učení pohybu na 100 %. ního stupně vzdělání. Náprava chybných stereotypů je Jak tedy máme to naše tělo ovlá- obtížná, ale možná v kterémkoli věku. dat? Musíme se naučit ho opět pro- Záleží jen na naší zodpovědnosti k naciťovat a  vnímat našima vnitřníma šemu vlastnímu tělu, které je jen a jen očima, naučit se rozeznávat správný naše, nepatří žádné instituci :–).

Pochopíme-li geniální konstrukci našeho těla a naučíme-li se ho ovládat a používat, pak se dostaneme na cestu poznávání, experimentování, uvědomování a  procítění našeho vlastního těla. Kvalitním pohybem získáváme nejpřirozenější zdroj pro podporu lidského zdraví. A jak tedy poznám, že dělám pohyb špatně anebo dobře? To by nás měl naučit učitel pohybu – trenér, cvičitel, který nás vede v různých pohybových aktivitách. Učitel jógy, ale i učitel tělocviku, všichni ti, kteří pohyb učí. Ne vždycky tomu tak ale musí být.

38

www.wellnessbook.eu | CHOVÁNÍ/BEHAVIOUR


Having understood a genius design of our body and learned to control and use it, we may set off at the journey of experiment, self-awareness and feeling our own body. The quality movement becomes the most natural source to the support our health. And how can I  recognize whether I  am doing a  movement right or wrong? That you should learn from you movement instructor – a  coach, instructor leading us through various physical activities. A  yoga teacher, but also a  PT teacher, all those who teach how to move. However, not always it is the case. What is a coordinated and not coordinated movement? We live in a three dimensional space and are destined to move in it in a three dimensional way, otherwise it would not work, would it?

I am a physiotherapist, clients suffering from problems with their kinetic system turn to me for advice. Many of them take regular excercices to compensate for the static stress load from their jobs. They visit fitness centeres, ride bicycles, do yoga or other activities. And the answer may be easy. We are not using our body in the right way. When you look around and watch the way people move – the way they walk – you will notice, that every man has a  specific type of walk – specific movement. Watching two or more people doing the same excercise will surprise you by the fact that each of them does it in his own way. And how is it possible, when we all posses the same design – mostly we have the same number of bones and muscles. What makes it different? The difference is in the way we use our „tool“. The movement is affected by many genetic premises, we bring to this world, it is our mentality, it is our mood, it is the general condition of our body, but it is also the work or sports activity we do every day, many and many other factors. The movement concept of Spiraldynamik® looks for the remedy for many errors – not coordinated movements, through „learning“ the right three-dimensional movement and exploitation of what we have been endowed with from our mother nature.

To understand that, we need to learn a bit more about our body. Remembering your life, have we ever obtained an instructions manual for our „body shell“? Probably not. We were probably absent from the lessons of anatomy in our school days, as the general knowledge of anatomy ususaly limps behind other knowledge we have. We know much better the manuals of various devices, knowing exactly what we can or can not do. We were tested on the function of an engine or a  constitution of animals. But the lessons of awareness and control of your body are not in the syllabus of any comprehensive education. So, how can we control our body? We need to learn to feel it and perceive it with our inner eyes, learn to recognize the correct – coordinated movement and distinguish it from the wrong, not coordinated one. That is an important input into our physical activities, which we do, and it is good that we do them, as the movement is „essential“ for us. However, „just“ doing a sport – excercices is not enough, but you need to be aware of your body even during everyday activities. How do I stand? Is my pelves straight or is my belly „popped out“? What is correct? A how to do it correctly? And it will be many questions for each of us in the relation to our body. And who can give us the answers? It should be a  movement teacher, who is not only a  physiotherapist, but also all those who teach about moving. Whoever wants to drive a car, needs a driving licence and whoever wants to „drive“ – teach movements should have a licence to teach so in 100%. The remedy of wrong stereotypes is hard, but possible in any age. It only depends on our responsibility to our own body, which is only ours, it does not belong to any other institution :–).

Návod k použití vlastního těla

39


návyky/habits

Návyky

a možnosti jejich změny

stereotypy a předsudky Navzdory relativně vysoké životní úrovni obyvatel žijících v  euro-americké kulturní oblasti a závratné rychlosti technického pokroku a vývoje na poli informačních technologií, zdaleka stejnou měrou nepřibývá spokojených, zdravých a šťastných lidí. Domníváme se a z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že jednou z podstatných příčin tohoto stavu jsou vlivy prostředí, ve kterém žijeme a některé hluboce zakořeněné a po mnoho generací předávané kulturní návyky, stereotypy a předsudky zasahující – často nevědomě – do mnoha oblastí našeho každodenního života a zejména našeho prožívání.

S

Stereotyp je slovo, jehož původ nalezneme v řeckém stereos, tvrdý, pevný, a  typtein, razit, tisknout. Znamená původně tisk z trvalého odlitku sazby, případně nezměněný reprint předchozího vydání. V metaforickém významu se pak jedná o opakovaný a neměnný (pevně vtisknutý) vzorec.

PhDr. Ing. Eva Boháčková Ing. Václav Křemen, PhD.

www.psychologieradosti.cz složitějších životních situacích příliš hrubé rozhodování na špatné a dobré. Takovéto jednání podle stereotypů pak nahrává přílišné identifikaci se s jedním pólem a  vymezování se proti pólu opačnému (nebo opačnému extrému, chcete-li) a často v nás probouzí nepříliš empatické emoce.

Stereotypy jsou natolik rozšířené, že se stávají podStereotypy jsou podstatným nástrojem pro orientaci v našem životě. Poskytují bezpečný a jed- statnou součástí konkrétní kultury; jejich působení noduchý základ (jádro, kostru nebo doslova pevnou se odráží například v  karikaturách, anekdotách. Napůdu pod nohama) pro naše rozhodování a na zákla- příklad zlidovělé „hlášky“ z  českých komediálních dě zjednodušení umožňují hledat podobnosti mezi filmů plných lehkosti a nadsázky nám Čechům dokánovými a  již zažitými zkušenostmi a  prožitky. žou nastavit citlivě zkarikovaná petřínská zrcadla. Inu, Díky nim není třeba řešit každou situaci jako novou kdo by za svůj život nepotkal nějakého toho Hujera, a jedinečnou. Stereotypy jsou jádrem, které organizu- neochutnal či nedaroval „švestičky z  naší zahrádky“, je a uspořádává naše prožívání a zkušenosti. Obtíž je nezamyslel se nad hrdobcem a jeho kuličkou, nevěděl, však v tom, že stereotypy právě pro svou zjednodušu- že právě ze 7. schodu je pivo chlazené tak akorát či nející povahu mohou být i nebezpečné. Mohou obsaho- poslal nějakého „Bedřicha podívat se do Pelhřimova, vat sexistické, rasové, etnické nebo jinak podmíněné aby věděl, co ho čeká“. A  o  tom, kam se odstěhoval Hliník, který je stále zapisován předsudky (o  „nepřizpůsobiH vých“ Romech, „neotesaných“ ddo třídnice, ani nemluvě…“ Kdo by za svůj život Rusech, „hloupých“ blondýnepotkal nějakého Přesuňme se nyní od filmonách, „nudných“ účetních, h, toho Hujera vého plátna do běžné každo„omezených“ učitelkách a  poodenní reality všedního života licistech, o  „jedovatých“ tchýýa prožívání a osvětleme si aleních). Společenské stereotypy nám tak na jedné straně zjednodušují orientaci v živo- spoň některé z  mnoha vzorců, které na nás působí tě a naše rozhodování, ale bohužel též podporují pri- a  ovlivňují nás – někdy dokonce více než jsme si mitivní a ostré rozdělení na „my“ a „oni“ a v některých ochotni připustit. Stává se, že mají tyto stereotypní

40

www.wellnessbook.eu | NÁVYKY/HABITS


Habits stereotypes and prejudice and a chance to change them

In spite of relatively high standard of living of the population of the Euro-American region and a breathtaking speed of technological progress and development on the field of information technology, the rate of satisfied, healthy and happy people does not quite increase correspondingly. It is our view and from our experience gained so far it appears, that one of the substantial reasons for this situation are the effects of our environment and some deep, passed from generation to generation, cultural habits and prejudice affecting – often subconsciously – many areas of our life and mainly the way we feel about them.

S

Stereotype is a word of Greek origin, stereos – hard, solid, and typtein – stamp, print. It originally means a  printing from a  permanent type cast, or unchanged reprint of a previous edition. In metaphorical sense it is than a repetitive and unchangeable (solidly imprinted) pattern. Stereotypes are an important tool for our orientation in the world. They offer a safe and simple base (gist, framework or literally a  solid ground) for our decisions and, based on simplification, they allow us to find similarities between new and already gained experiences and feelings. Thanks to them, it is not necessary to conceive every single situation as new and unique. Stereotypes are the core, which organizes and classifies our feelings and experience. However, the trouble is, that this simplification which is inherent to the stereotypes can become even dangerous. They may contain sexual, racist, ethnic or other conditioned prejudice (about “inadaptable” Gypsies, “rude” Russians, “stupid” blonds, “boring” accountants, “simple” teachers and policemen, “poisonous” mothers-in-law). The social stereotypes therefore on one hand, make our orientation in life and decisions easier, but, unfortunately, they also fuel the primitive and sharp divisions to “us” and “them” and, in some more complex life situations, also too crude decisions about evil and good.


návyky/habits

vzorce jejich častým slýcháním a vídáním takovou moc, že v nás mohou zakořenit a  ovlivňovat naše jednání a  chování po dlouhou dobu našeho života. Však ne nadarmo se říká: „Stokrát nic umořilo osla“. „Co řeknete, až pozdravíte“ Geniální psycholog E. Berne napsal neméně geniální knihu s názvem „Co řeknete, až pozdravíte“. Ústřední myšlenkou této knížky je fakt, že řada lidí místo toho, aby na pozdrav opravdu odpověděla, vám dá pouze tzv. reakci. Ostatně další dlouhá řada lidí vůbec vaši odpověď neočekává a snad ji ani nechce (museli by o ní totiž přemýšlet), a proto podvědomě očekává zase na oplátku právě pouze a jen vaši reakci. Například na otázku „Jak se máš?“ typický Čech odpoví něco ve smyslu „jde to“, „nic moc“, mohlo by

to být i lepší“. Druhého taková odpověď – reakce nezarazí a možná zamumlá něco podobného nebo soucitně přikývne. Zkusme si však nyní tuto situaci poněkud pozměnit. Představte si, že na stejnou otázku odpovíte „Mám se skvěle“ nebo „Ve všech ohledech se mi daří čím dál tím lépe“. Co se asi stane? Vaše odpověď (nikoli automatická reakce, která se předpokládá) vzbudí minimálně podezření, že bůhví, co za tím vězí anebo ještě pravděpodobněji, protože jsme přece v Čechách, probudíte závist. Začnu, až… Kolikrát za život jste prohodili tuto nebo podobnou větičku. Za až můžeme dosadit téměř libovolný dovětek – záleží na vaší konkrétní situaci. Např. až dostavíme, až děti odmaturují, až dostuduji, až budu chtít, až…

Výsledkem působení tohoto zdánlivě nevinného vzorce spojeného často s bohulibými předsevzetími je, že život, který probíhá jedině teď a tady, odsouváme ad acta do neurčité budoucnosti. A  skutečný život a  jeho opravdové prožívání nám pak protéká skrz prsty. Jedna klientka přišla nadšeně s  tím, že konečně začne tvořit. Chtěla psát povídky. Ovšem s jednou podmínkou – až bude mít doma uklizeno. Nemělo smysl jí to v  té chvíli rozmlouvat. Asi po roce přišla znovu. Za rok nenapsala ani řádku. Nevadí, že ze života nic nemám, hlavně že se nadřu – aneb bez práce nejsou koláče Naplnění tohoto vzorce vyžaduje, abychom naprosto vyčerpáni a vysáti den co den usínali s  bolestně blaženým pocitem, že i tentokrát jsme světu odevzdali úplně všechno, a  proto nám nikdo nemá právo cokoli vyčítat. Inu, jak říkávaly naše babičky „proti gustu, žádný dišputát“. Dlužno podotknout, že tento rozšířený programový vzorec má i své nezanedbatelné výhody. Pod vlivem, přesněji řečeno permanentním tlakem, býváme velmi výkonní, úspěšní a  často se můžeme „přetrhnout“, abychom vyhověli očekávání druhých. Přece chceme, aby nás všichni měli rádi nebo snad ne? Lidé vám poklepávají na rameno a  vy se můžete často považovat za úspěšného člověka, ale na druhé straně máte „na hony“ daleko k tomu, aby se ve vaší duši zabydlel klid a mír. Tento masochistický model vede ke způsobu existence, která jednoduše nedovoluje bez pocitů viny vědomě relaxovat a prožívat. Pouze nemoc či naprostý duševní nebo fyzický úpadek vám může poskytnout důstojné alibi pro vaši nečinnost. Proboha, to už zase budou Vánoce! Místo toho, abychom se těšili na rodinnou pohodu a  sváteční atmo-

42

www.wellnessbook.eu | NÁVYKY/HABITS


For example, to the question “How are you?” a typical Czech would reply something like “it‘s ok”, “not too well”, “could be better”. The other one would not be surprised by such answer and may mumble something similar in return or nod his head emphatically. Let us try to change that situation a little. Imagine, your reply would be “I  am great” or “In all respects I  am getting better and better”. What happens? Your answer (not an assumed automatic reaction) will arouse at least suspicion, that there is something wrong or better still, we are Czech after all, you provoke envy.

Such stereotype based behaviour then helps to establish overly strong identification with one pole and defining ourselves as an opposite to the other one (or opposite extreme, if you want) and frequently evoke not too emphatic emotions.

to the class book… Let us move from films to everyday reality of common life and feelings and shed some light at several of many patterns that have effect on us – sometimes more that we are willing to admit. So it happens that seeing and hearing these stereotype patterns they become strong enough to grow deep roots and affect our behaviour for a long time in our life. Not untrue is the saying: “A hundred times of nothing can extinguish a donkey”.

Stereotypes are so prolific that they become a marking part of a  concrete culture; their effect can be seen for example in cartoons, anecdotes. For example the commonly known “soundbites” from Czech comedy What do you say after you say hello? A  genius of psychology E. Berne films full of light spirit and overstatement can show us, Czechs, a  sensi- wrote none the less genius book tively cartooned mirrors from Petrin. “What do you say after you say hello?” Well, who has not met at some point in A  central idea of the book is the fact, that many peohis life a  Hujer, has not tasted or pple, instead of Who has not met really replying presented “pluat some point in his to the greetings, mies from our would give you garden”, has not ot life a Hujer? rather just a  so pondered overr called reaction. dung-beetle andd its ball, would not know that beer is Anyway, a lot of people do not expect best from the seventh stair or sent your answer at all and, perhaps, do not some “Bedrich to look in Pelhrimov, to even want to hear it (they would have know what awaits him”. Not to mention to take time to think about it), and Hlinik, who keeps being written down therefore expect only your reaction.

I will start when… How many times in your life have you uttered this sentence. You can put any finish after that “when” – depending on your concrete situation. E.g. when we finish our house, when children leave school, when I  finish my school, when I feel like it, when… The result of this, seemingly innocent pattern, often accompanied by pious resolutions is, that life, we are living now and here, gets postponed ad acta into an uncertain future. The real life and its experience then flow away between our fingers… There was a  client who quite enthusiastically came up with the wish to create something. She wanted to write short stories. Although, under one condition – when her house had been properly cleaned. There was no point telling her otherwise at that moment. She came back after a year. She had not written a  single line in those twelve months. It is ok that i  am not enjoying life, the important thing is I am working hard – or no pain no gain Sticking to this pattern ask us to, completely exhausted and empty day by day, lie down to bed with a painfully pleasing feeling, that again this time we gave everything to the world and

Návyky, stereotypy a předsudky a možnosti jejich změny

43


návyky/habits

sféru provoněnou vanilkovými rohlíčky, v nás může pouhá zmínka o  Vánocích vyvolat pocity naprosté paniky. Začneme se děsit všech těch povinností, předvánočního stresu, gruntování, nakupování dárků… Místo, abychom si Vánoce užili a zařídili se po svém tak, abychom se my a  naši blízcí cítili jednoduše dobře, se lze na Nový rok poměrně často setkat s úlevným strohým povánočním konstatováním – „přežili jsme“. Červená tlačítka Behavioristický model tvrdí, že člověk je pouhý systém zvyků. Lze dozajista polemizovat o tom, zda pouhý, ale patrně na tomto modelu něco bude. Stačí zmáčknout správné červené tlačítko – prohodit zdánlivě neutrální větičku, zatvářit se určitým způsobem, udělat to či ono gesto a začneme se chovat navyklým stereotypním způsobem – často úplně jinak než bychom vědomě chtěli. Podle švýcarského psychiatra C. G. Junga za to nemůžeme přímo my, ale naše komplexy, které se v  tu chvíli aktivovaly zásahem zvenčí (vnímáním a  prožíváním daného okamžiku) a ovládly reakce a chování. V takových situacích často slýcháváme? „Co to zas do tebe vjelo?“ Nebo se marně pokoušíme obhájit slovy: „To jsem snad nebyl(a) ani já.“Když se řekne slovo komplexy, vybaví se vám pravděpodobně pouze negativní významové konotace – o někom říkáme, že je „zakomplexovaný“, jiný trpí „komplexem méněcennosti… Ovšem i  tady platí, dobrý sluha, špatný pán.

44

www.wellnessbook.eu | NÁVYKY/HABITS

Jak to ovšem zařídit, abychom to byli my, kdo má pod kontrolou své komplexy a nikoli naopak? A je vůbec nutné mít své komplexy pod kontrolou? Možnosti změny Cílem většiny efektivních přístupů a  technik, není pouze dostat své komplexy pod kontrolu (to je často jen jeden z  prvních kroků). Mnohé efektivní přístupy a techniky jdou dále a učí nás své komplexy prožívat a chápat jakou část sebe. Učí nás „ spřátelit se s nimi“ a přijmout je, takové jaké jsou – tím se postupně vyrovnáváme sami se sebou a jsme schopni přijmout, prožívat a pracovat se zdánlivě negativ-


therefore nobody has right to taunt us. Well, as our grandmothers used to say “one man‘s pleasure…”. On balance, we need to say that this widespread behaviour pattern brings unquestionable advantages. Under the influence, or rather permanent stress, we are usually pretty efficient, successful and often do our best to live up to the expectations of the others. We want everyone to like us, don‘t we?

face, make this or that gesture and we start our routine stereotype way of behaviour – often completely different from what we would like to do consciously.

According to the Swiss psychiatrist C. G. Jung we are not to blame, but our complexes, that were activated by an outside event (experiencing and feeling through a particular moment) and took over our reactions and behaviour. In these situations we often hear – “WhatPeople tap your shoulder and you ever happened to you?” Or keep trying to can consider yourself a successful man, defend ourselves to no end: “It couldn‘t on the other hand, you are aeons away have been me”. When you say a complex, from letting peace and quiet in your the first thing to come to your mind is some soul. Such a masuusually We are able to live ochistic model nnegative connotation – we say leads to the lifeour life more fully that somebody style, which doess and with joy has a  complex, not allow youu in all its aspects or suffers from an to relax and feell inferiority comwithout feeling guilty. Only a sickness or full mental or plex… Here as well, it is true that a good physical breakdown can give you alibi servant is a bad lord. for doing nothing. Well, how to ensure that it is us to have our complexes under control, not Oh my god, christmas again! Instead of looking forward to some the other way round? And is it really quality time with your family and holi- necessary to have our complexes unday atmosphere with the scent of vanilla der control? sweets, just mentioning Christmas gives you a panic attack. We start to dread all Change options The aim of many effective attithe things we have to do, pre-Christmas stress, cleaning, shopping for presents… tudes and techniques is not only the Instead of enjoying the Christmas and control of your complexes (that is doing it our way, so that our close ones often just the first step). Many effecand us would just feel good, you can of- tive attitudes and techniques teach us ten hear at the New Year the relieved and to experience our complexes and understand them as a part of ourselves. brief – “we survived”. They teach us to “become friendly” with them and accept them as they Red buttons The behaviourist model says, that are – that way we find an inner bala  man is merely a  system of habits. ance and are able to accept, experiYou could argue with the ‚merely‘, ence and work with seemingly negabut probably there might be some- tive feelings, that well up during those thing about it. You just push the moments, take their part and control right button – utter a  seemingly us. A  worked up complex is easy to neutral sentence, show a  particular identify. One way is that, the former

trigger experience does not “get over us”, we start thinking about it as neutral, both in its content and feeling, or even, in some cases, as something pleasant. Careful! That does not mean the technique will train us not to feel, not to live anything (get rid of perception of negative emotions), i.e. not to live, but on the contrary, we are able to live our life more fully and with joy in all its aspects. Let us have a look at an example. You are visiting a school reunion after many years and find out, that a classmate you couldn‘t really stand, not only isn‘t a annoying any more, but even turns out to be an excellent guy to talk to. How is it possible? Probably you have progressed so much that your classmate‘s  feature that used to irritate you and functioned as a trigger, does not anymore, you became so tolerant, that his actions do not make you mad anymore. In scientific lingo we say that you integrated that particular characteristic. To the question how is that possible, when you hated it before, you just generously wave your hand, or say something like: “Well, everybody shows off now and then. Anyway, he has never been different.” Traffic lights analogy The above mentioned principle can be illustrated by an analogy with a  traffic light. In the phase one, the red colour (trigger) makes you feel more like a  bull in an arena than a  civilized person, knowing the red light is a  signal to stop. In this time we understand the red as a  signal to go! No wonder we have so many crashes in our lives then. After some time (sometimes very very long time) we eventually learn the lesson and are able to stop against the red light, the orange gives us time to prepare, how and where we want to go and no sooner than at the green light we “set off ”, take in and enjoy

Návyky, stereotypy a předsudky a možnosti jejich změny

45


návyky/habits

Uveďme si příklad. Půjdete na sraz od školy po ními pocity, které v nás při prožívání těchto okamžiků vyvěrají, hlásí se o slovo a ovládají nás. Zpracova- x letech a zjistíte, že spolužák, kterého jste nemohli ný komplex poznáme velmi snadno. Jednou z mož- tenkrát vystát, vám nejenže už vůbec nevadí, ale dokonce si s ním výborně „poností je, že dřívější situace, klábosíte.“ Jak je to možné? která na nás působila jako Jsme schopni svůj život Zřejmě jste ve svém vývoji spouštěč, už „na nás nemůprožívat a žít daleko pokročili natolik, že k spože“, začneme ji vnímat a proplněji a radostněji a to lužákově vlastnosti, která žívat jako významově a  povás iritovala a  dříve na vás citově neutrální, ba dokonce ve všech jeho aspektech působila jako spouštěč, jste v některých případech ji pose stali natolik tolerantní, ciťovat překvapivě jako příjemnou. Pozor! To neznamená, že nás technika nau- že vás jednoduše jeho projev dále nevyvádí z  míry. čí neprožívat, necítit (zbavit se vnímání negativních Odborným jazykem řekneme, že jste tuto vlastnost emocí), tedy vlastně nežít, ale naopak jsme schopni integrovali. Na něčí otázku, jak je to možné, když jste svůj život prožívat a žít daleko plněji a radostněji a to se předtím nesnášeli, jen velkoryse mávnete rukou, případně prohodíte něco jako: „No jo, každý se něve všech jeho aspektech. kdy předvádí. Ostatně on nikdy nebyl jiný.“ Analogie se semaforem Výše uvedený princip se dá velmi názorně vysvětlit na analogii se semaforem. V první fázi červená (spouštěč) na nás působí mnohem více jako na býka v aréně než jako na civilizovanou bytost, která ví, že na červenou má zastavit. V této chvíli vnímáme červenou jako impulz k jízdě! Není divu, že pak často v životě „bouráme“. Po určité době (někdy velmi velmi dlouhé době) se přeci jen poučíme a na červenou jsme skutečně už schopni zastavit, oranžová nám slouží jako čas k  přípravě, jak a  kam pojedeme a teprve na pomyslnou zelenou „vyrážíme“, kocháme se a  užíváme si zážitek z  bezpečné jízdy, která nám dovoluje mnohem více kvalitativně jemnějších vjemů, než kdybychom řešili následky nehody a prožívali silné emoce burácející naším tělem a vyvěrající ze strachu, bolesti, obav co bude dál a jiných základních struktur (jádra) naší osobnosti, starající se o základní přežití. Nevíme, proč je to zařízeno právě tak, ale je dobré vědět, že to tak je a znát tyto základní mechanismy. Proč bychom se o stejná kamna měli pálit do nekonečna, že? Proč si na nich raději neohřát příjemný čaj nebo kávu, vnímat jeho vůni a chuť a užívat si krásné ráno, nebo odpoledne, nebo celý život… Příště si řekneme něco více k jednotlivým technikám, postupům a konkrétním krokům, které nám pomáhají osvobodit se od navyklých reakcí (stereotypů, komplexů) škodících nám nebo našemu okolí a bránících nám žít a prožívat svůj život radostně a naplno. Důležité je dokázat se rozhodnout!

46

www.wellnessbook.eu | NÁVYKY/HABITS


the safe ride, which allows us much more and better quality of perception, than if we had to deal with the consequences of a crash and let our body vibrate with strong emotions of fear, pain, worries about future and other core structures (gist) of our personality, ensuring the elementary survival. We do not understand why

it works like this, but it is good to know it is like this, and know these basic mechanisms. Why should we let ourself get burned by the same stove indefinitely, shouldn‘t we? Why not use it to warm up a pleasant cup of tea or coffee, take in its smell and taste and enjoy a beautiful morning or afternoon, or life…

Next time we have a detail look at the individual techniques, procedures and concrete steps, that help us get free from habitual reactions (stereotypes, complexes) causing harm to us or our environment and blocking us from living our life happy and full. The important thing is to be able to make that decision!

Návyky, stereotypy a předsudky a možnosti jejich změny

47


kultovní města/cult towns

Bc. Miroslav Sanytrák, MBA S Maranellem mne spojuje příhoda již ze studentských let, kdy jsem asi ve svých 15 letech sbíral podpisy osobností ze světa Formule 1. Napsal jsem do Maranella Enzu Ferrarimu, po asi 3 měsících mi přišel velký prospekt a já truchlil, že nepřišla očekávaná fotografie s podpisem.

Všechny fotografie/All photographies: © Bc. Miroslav Sanytrák, MBA

Musel jsem zrovna tenkrát opět do školy a prospekt jsem odložil. Večer jsem si jej podrobně začal prohlížet a pod fotografií Enza Ferariho jsem viděl jeho podpis podepsaný známým fialovým inkoustem. Do Maranella jsem zavítal poprvé v roce 2006. Od té doby jsem si město zamiloval a každým rokem jej navštěvuji, posílám tam přátele, nejen fandy rudých vozů Ferrari. Pro mne, a věřím, že i pro ostatní, je návštěva města Maranello skvělým wellness požitkem. Kraj Emilia Romagna je známý svým dobrý vínem, krásnou krajinou a  svěžími srdečnými lidmi. Od Modeny je malé městečko čítající cca 16 tisíc obyvatel vzdáleno 18 km a když pojedete po dálnici, odbočíte z ní na okresní silnici známou pod číslem 3 jako Via Giardini, která Vás

povede krajinou přímo na hlavní ulici Maranella. Obec se rozprostírá v podhorském pásmu a také spadá do oblasti výroby keramiky. Maranello také spadá do oblasti výroby jednoho z nejkvalitnějších balzamických octů a parmezánu Parmiggiano Reggiano. Obec má velmi dlouhou historii a archeologické nálezy ji dokládají již dobou bronzovou, přičemž i do staršího období, ví se, že zde sídlily národy ligurského období a již roku 189–179 př. n. l. si ji podrobily římské legie. Jedna z hlavních ulic dodnes nese jméno konzula Claudia-Via Claudia. Maranello je pravděpodobně pojmenováno po rodině, která se zde usadila, pocházela z města Marana, rodina Araldini či Arardini. Rodina zde vystavěla hrad, který však utrpěl v roce 1501 zemětřesením poškození a byl následně opraven a stojí zde dodnes.


I have been linked to Maranello since my studies when, being 15, I  was collecting signatures of Formula 1 celebrities. I wrote a letter to Maranello to Enzo Ferrari, after about 3 months I  got a huge leaflet, which made me sad as it was not the expected signed photo.


kultovní města/cult towns 50

Čtvrť kolem hradu je starým Maranellem (Maranello mule 1 – Scuderia Marlboro Ferrari, nejedno srdce zaplesá vecchio). V roce 1936 koupil hrad malíř a sochař Giuseppe a snem každého muže je mít v garáži jeden vůz této značky. Graziosi, který zde tvořil. Via Giardini, dříve známá pod Ti méně movitější nakupují modely různých výrobců, ti jménem Statale dell´Abetone, má velký význam v  celém více nakupují přímo auta. V obou směrech se jedná o urkraji, neboť právě ta vás dovede přímo před továrnu Fer- čité wellness aktivity, neboť obě strany si doslova „dělají rari, kde se již jmenuje Via Abetone Inferione. Výstavbu dobře“, ti co se kochajíj modely aut vydrží se s nimi mazlit i několik hodin, ti, co se této známé silnice zapopřímo vozí v  převážně čal již v roce 1766 vévoda p Statale dell´Abetone má velký význam rudých Ferrari v  nich František III. Propojovav celém kraji, neboť právě ta vás dovede tráví nejen hodiny, ale la Modenské vévodství přímo před továrnu Ferrari i  dny a  roky. O  historii a Toskánské velkovévodtovárny a  města spoství a měla napomoci jak hospodářskému, tak sociálnímu rozvoji země, to se také jením se jménem Enza Ferrariho toho už bylo napsáno podařilo. Silnice dlouhá 100 km se stavěla 10 let, celý pro- mnoho. V dnešní době internetu si zde najdete všechno. jekt manažeroval Pietro Giardini, po němž se silnice jme- Nicméně historie Ferrari a  historie Maranella jsou úzce nuje. Až po ní pojedete, skutečně se budete kochat kraji- provázání více jak 50 let. Enzo Ferrari zde koupil pozemky nou, přičemž i díky této cestě se Maranello stalo místem již v roce 1923. Běh času se zastavil 3. prosince 1942, kdy rekreace. Na křižovatce Via Giardini a Via Claudia potom Enzo Ferrari žádá o udělení stavebního povolení u starosty vyrostala obec Maranello známá dodnes, po léta nazývaná Maranella, starosta povolení udělil hned 4. 12., přičemž se jako nuovo Maranello – nové Maranello. Městu byl potvr- ještě nehovořilo o strojírenské výrobě, ale pouze o zařízezen erb 1. 2. 1931, který značí stříbrná hrušeň rostoucí na ních pro zemědělství, jak vyplývá z  další žádosti datované 12. 1. 1943. Začala tak dlouhá cesta lemovaná pozdějšími vítězstvími a úspěchy nejen Enza Ferrariho, ale všech pracovníků firmy. Stvrzením pout Maranella a Ferrari bylo nazváno jedno z  nejkrásnějších aut vyrobených v  továrně a to Ferrari 550 Maranello, následně jeden z  nejrychlejších osobní vozů Ferrari 575M Maranello. Musím zde jmenovat zásluhy v tomto směru, které jsou bezesporu dávány prezidentu Ferrari S.p.a. panu Lucovi di Montezemolo, který byl 6. prosince 2001 vyznamenán čestným občanstvím města. Zajímazelené pláni, obtočená révou a obsypaná plody. V centru vostí je, že v továrně pracuje většina obyvatel Maranella. Pro fandy Ferrari je Maranello kultovním místem. města na náměstí Pizza Liberta je umístěna mozaika, ktePři návštěvě Maranella s rodinou doporučuji vše naplárou vytvořil v roce 2000 mistr Montanari a spotřeboval na ni 16  000 kousků mramoru a  polodrahokamů z  různých novat na středu, neboť na Pizza Liberta probíhají místní trhy, tam můžete rodinu „zavřít“ a jít si po svých nákupech. koutů světa, každý jeden kousek na obyvatele Maranella. Když se řekne Maranello ve společnosti automobi- Každopádně nejen pro jednotlivce jsou zde zajímavá míslových nadšenců a  nejen u  nich, každý jej hned spojí se ta, která jsou všude protkaná přítomností ducha Enza Ferznačkou Ferrari a potažmo s nejúspěšnějším týmem For- rariho. Monumentální pomník, který mu věnoval jeho syn

www.wellnessbook.eu | KULTOVNÍ MĚSTA/CULT TOWNS


I remember I was in a hurry to school and put the leaflet country, which it did. A  100  km long road was built in 10 away. In the evening though I scrutinised it once more and un- years, the project being managed by Pietro Giardini, whose der the photo of Enzo Ferrari there was his genuine signature name the road adopted. When you drive by it, you can enin violet ink. I first visited Maranello in 2006. I have come to joy the landscape, whereas thanks to this road Maranello also love the town since, visiting it every year, recommending my became a recreational spot. At the crossroads of Via Giardini friends to see it, no matter if they are fans of the red Ferraris and Via Claudia grew the town of Maranello known till today or not. For me, and I  believe that also for others, a  visit to as nuovo Maranello – a new Maranello. On February 1, 1931 Maranello is an excellent wellness experience. The country of Emilio Romagno is famous for its good wine, beautiful landscape and fresh, heartily people. The little town with population of about 16 thousand is 18 km far from Modena and you can reach it from the highway, exit to the local road No. 3, known as Via Giardini, which will take you through the country directly to Maranello. The town is situated at the foot of a mountain range and it also features some pottery production. In Maranello you can also find the production of premium quality balmy vinegar and Parmesan cheese Parmmiggiano Reg- the town was awarded a coat of arms featuring a silver pear tree giano. The town has a long history going back to the bronze growing on a green plain, circumferenced by grapevine heavy age and older, it is known there were the people of Ligur Age with fruit. In the town centre, at the Pizza Liberta there is a moand as early as 189–179 BC it became subject to Roman Em- saic by master Montanari from 2000, made up of 16,000 pieces pire. One of the main streets bears the name of the Consul of marble and semi-precious stones from all over the world, Claudius – Via Claudia. Maranello was probably named af- one piece for each inhabitant of Maranello. When you say Maranello amongst a group of car fans, but ter a family that settled here, coming from Marano, the family Araldini or Arardini. The family built a castle, which was not only them, everyone immediately makes the connection damaged in earthquake in 1501, repaired and has stood un- to Ferrari and the most successful Formula 1 team – Scudetil today. The quarter around the castle is the old Maranel- ria Marlboro Ferrari, not one heart gives a happy thump and lo (Maranello vecchio). In 1936 the castle was purchased it is every men‘s dream to havee one of their cars in their garage. The less fortunate buy by a  painter and sculptor models, the happier ones Giuseppe Graziosi, who m Statale dell‘ Abetone is important for buy the cars. Both ways worked here. Via Giardini, the whole region, as it is the one to take undoubdetly are wellness formerly Statale dell‘ Abeyou directly to the Ferrari car plant activities, as they literally tone is important for the “make thenselves feel good”, whole region, as it is the one to take you directly to the Ferrari car plant, where it those who take delight in the models, toying with them somechanges its name to Via Abetone Inferione. The construc- times for several hours, as well as those who actually drive tion of this road began in 1766 by Duke Francis III. It linked mostly red Ferraris, spending not only hours in them, but days Modena Dukedom and Arch Duchy of Toscany and it was or even years. Much has been said about the history of the facmeant to help the economical and social development of the tory and its connection with Enzo Ferrari. You can find a lot on

Maranello

51


kultovní města/cult towns 52

Pier při oslavách 100. výročí narození v roce 1998. Má města, má kapacitu 454 míst. Kousek odtud doporučuji tvar bronzového sloupu a znázorňuje nejvýznamnější eta- navštívit internetovou kavárnu „MADE IN RED“, což je py života Enza Ferrariho, je 6 metrů vysoký a představuje i významná značka obce a jejich výrobků, založena roku 6 tun bronzu. Pomník 1997. Jedná se o  spojení se nachází přímo na reklamní, turistické i spoPro mne je vždy zážitkem navštívit náměstí Pizza Liberta, lečenské a  to v  největší restauraci Montana, která je na okraji sám je jedním z nejnašířce charakteru města města nedaleko zkušební dráhy Fiorano. vštěvovanějších míst. Maranello. Prostornost Když se zde zastavíte kavárny, zajímavá setkání, ve středu, musíte jej hledat, neboť je obklopen stánky ob- úsměvy na tváři, to je skutečné wellness. Zajímavostí je, chodníků se vším možným. Doporučuji navštívit Galerii že vlastníkem je magistrát města a provozovatelem souFerrari – pasáž Ferrari, která je „pár kroků“ od továrny, kromá firma. V případě, že máte hlad, doporučuji navštípřičemž od hlavní brány přejdete po přechodu, který vás vit restauraci Cavallino, kam chodí běžní zaměstnanci dovede do Ferrari Store, kde určitě utratíte pár Euro. Jsou továrny, zajímavé je dění pozorovat, z  fabriky vychází zde neustále měněny výstavy související s Ferrari, historií dělníci ve stejnokrojích ve dvojstupech, přechází ulici i  současností. Prostorné náměstí slouží jako parkoviště a  na pohled organizovaně odchází na oběd. Pro mne je a je vyčleněno mohutným rudým obloukem. Zajímavé je vždy zážitkem navštívit restauraci Montana, která je na vidět kancelář Enza Ferrariho. Architektonickou zajíma- okraji města, doslova zastrčená v  krásném prostředí zavostí je i La Galleria del Vento (Větrná pasáž), dílo nejen hrady nedaleko zkušební dráhy Fiorano. Pojedete po architektonické, ale především technologické hodnoty Via Musso, musíte přejet most a  hned první odbočkou (rok 1970), zde probíhají testy vozů Ferrari, nachází se na doleva do malé průmyslové zóny. Zde na Vás dýchne Via Grizzaga, poblíž komplexu Ferrari. Na Via Nazionale historie návštěvníků, všude po stěnách jsou fotografie, Giardini 78 bylo v roce 1999 slavnostně otevřeno Audi- helmy, overaly s podpisy. Skvěle tady vaří.Jinak ve městě torium Ferrari, koncertní sál, kde probíhají různá setkání, je množství pizzerií a kaváren a krámků. Co se týče kulkonference a kulturní akce související nejen s Ferrari. Au- turních, sportovních akcí a  svátků, doporučuji sledovat ditorium je jedním z  nejvýznamnějších kulturních míst www.maranello.it.

www.wellnessbook.eu | KULTOVNÍ MĚSTA/CULT TOWNS


Filozofií webovských stránek constructorsf1.com je jejich zaměření na konstrukční prvky vozů formule 1. Hlavním cílem je ukázat principy funkčnosti, např. co je to mezní vrstva, křídlo, kola formule 1, atd. Snažíme se ukázat co všechno tvoří vůz formule 1, chceme tento vůz rozebrat a na dílech ukázat čtenáři našich stránek, proč je tam to a tohle a jakou každý díl má funkci. Zabýváme se také dalšími technickými náležitostmi souvisejícími s vozy formule 1 a nejen s nimi. Naší snahou v dalším období je vytvořit zajímavý sportovní magazín nejen se závody Formule 1, ale i A1 GP, GP moto, závody do vrchu, seriál Le Mans a další. Zabýváme se také aktualitami ze závodů dění formule 1, aktualitami z oblasti sportu, výstav a veletrhů. Constructorsf1.com focuses mainly on the design and construction of Formula 1. It explains the elements of function, e.g. what is a foundary layer, a wing, wheels of Formula 1 etc. We are trying to show Po ukončení sezony na závodě Formule 1 při GP Německa obdrží everything that makes a Formula 1 car, vyhodnocená stáj F1 a vyhodnocený pilot F1 prestižní cenu z českého our ambition is to disassemble it and, on ručně broušeného skla s uvedením názvu ceny a roku. Cenu věnuje každým individual parts, demonstrate both their rokem společnost RÜCKL CRYSTAL a.s., 267 05 Nižbor 141, Česká republika. purpose and function. We also look at other topics related to F1. We would Commencing after the 8th race of the season we start voting for “The Climber like to create an interesting sports of the Year in F1” to reflect technological progress and driver‘s skill of F1 magazine not only about Formula 1, teams, how they managed to improve since the year before. The poll closes on but also about A1 GP, Moto GP, hill 31 December. climb races, LeMans series and others. We also deal with news The season having finished, the winning F1 team and driver are given a prestigious from Formula 1 racing, sport, trophy made of Czech hand-made cut-glass stating the Title and vintage. The exhibitions and fairs. award is the courtesy of RÜCKL CRYSTAL a.s.., 267 05 Nizbor 141, Czech Republic. Vždy po 8. závodě vyhlašujeme anketu o cenu „Skokan roku Fl“, „The Climber of the Year in Fl“ jako vyhodnoceni technického pokroku a jezdeckého umění v oblasti stájí Fl, jako skok oproti předcházejícímu roku, anketa končí 31. 12. téhož roku.

Skokan roku Fl The Climber of the Year in Fl 2005 Fernando Alonso

2006 Felipe Massa

2007 Lewis Hamilton

2008 Robert Kubica Fotografie/Photography © J. Křenek

2004 Jenson Button

www.eversmile.cz


kultovní města/cult towns 54

ping at your desire. Definitely, there are places interlaced with the spirit of Enzo Ferrari for everyone. A monumental memorial, devoted to him by his son Pier for the 100th birthday anniversary in 1998. It is a  bronze column, depicting the most important life periods of Enzo Ferrari, it is 6 m high, representing 6 tons of bronze. You can find the memorial directly at the Pizza Liberta, it is one of the most visited places. However, should you come on Wednesday, you will have to look for it a bit, as it is surrounded by market stalls of all kinds. I recommend to see also The Ferrari Galleria – The Ferrari Passage, which is only “a few steps” from the factory, go from the main gate across the zebra, which will take you to the Ferrari Store, where you sure spend some Euros. There are continuously updated exhibitions of Ferrari past and present. The spacey square is used as a parking lot and it is marked by a huge red arch. Enzo Ferrari‘s  office is another must. Architectural landmark is also Galleria del Vento (Windy Passage), a work of not only designer but also technological value (1970), here the Ferrari cars are tested, it is located in Via Grizzaga, in the vicinity of the Ferrari complex. In 1999 at Via Nazionale Giardini 78 the Auditorium Ferrari was opened, the web. Nevertheless, the history of Ferrari and Maranello a concert hall, meeting point for conferences and cultural has been closely joined for more than 50 years. Enzo Fer- events linked not only with Ferrari. The Auditorium with rari bought land here as early as 1923. The time stopped 454 seats is one of the social centres of the town. Not far from here you should on 3 December 1942, when also see an interEnzo asked for a  building An experience for me is always the net cafe “MADE IN permit, which was granted restaurant Montana, literally shoved RED”, which is an imby the Mayor of the town away in a beautiful surroundings not far portant trademark of immediately on 4 Decemthe town and its prodber, though it did not speak from the Fiorano test circuit. ucts, established in of an engineering produc1997. It is a wide contion, but only of facilities for agriculture as you can read in another application form nection of commercial, tourist and social spheres of the dated to 12 January 1943. A  long journey, marked with town of Maranello. The spacy cafe, interesting meetings, victories and success not only of Enzo Ferrari but also all smiling faces, all that is a  real wellness. It is not without interest that municipality is the owner but it is run by a priother employees of the firm. To prove the link between Maranello and Ferrari, one vate person. Should you get hungry I can recommend the of the most beautiful cars produced in the factory was giv- Cavallino restaurant, where you can meet regular workers en its name – Ferrari 550 Maranello, further on one of the from the factory, it is marvellous to watch them leave the fastest cars Ferrari built 575M Maranello. I must mention factory in uniforms, column of twos, crossing the road and the merit in this matter, which is undoubtedly credited to go for lunch with obvious discipline. An experience for me the president of Ferrari S.p.a. Mr. Luca di Montezemolo, is always the restaurant Montana, at the town limits, literwho, on 6 December 2001, was awarded an honourable ally shoved away in a beautiful surroundings not far from citizenship of the town. It is not without interest that ma- the Fiorano test circuit. Follow Via Musso, over the bridge, jority of inhabitants of Maranello actually find their jobs take the first street to the left into a small industrial zone. Here you will be overwhelmed by the visitors‘ spirit, there in the factory. For the fans of Ferrari, Maranello is a cult place. Visiting are photos all over the walls, helmets, signed overalls. The Maranello with your family you want to plan your activi- food is excellent. Otherwise there is a lot of pizza places, ties for Wednesday, as at the Pizza Liberta there are local cafes and shops. For details of cultural and sport events markets, where you can “place “ your family and go shop- I recommend to see www.maranello.it.

www.wellnessbook.eu | KULTOVNÍ MĚSTA/CULT TOWNS


Your Italian Travel Agent For a new way to discover

Classical Italy

__________________________________________________________________

Rome

Florence

Venice

Amalfi Coast

and lots more beside!


hrajeme si/let’s play

Wellness a autodráha FARO? Roman Kysela, Autodráha FARO www.autodraha-faro.cz

Myslíte si, že spojení uvedených pojmů je trochu „mimo mísu“? Právě naopak! Následující řádky vás – s dovolením – poučí, jak to báječně funguje.

P

Především: víte, co je to wellness? Je to možná trošku hloupá otázka na stránkách Wellness Booku, ale pro jistotu: volný překlad by mohl znít „být v pohodě“, být fit, možná přímo „be happy“. Způsobů relaxace je jistě mnoho, ale kupodivu právě zápolení na autodráze je jednou z  příjemných forem aktivního odpočinku, prostředkem k odbourání stresu a k obnovení psychické rovnováhy. Musím ale položit další otázku: víte, co je to autodráha? Ti, kteří odpověděli „hračka“, mají jistě pravdu, ale odpověď musí být komplexnější. Z  autodráhy se během 40ti roků stala technická hra. Nepochybně pak i mezigenerační pojítko a zcela určitěě je to výborná zábava pro všechhny – v  rodině i  na pracovišti.i. S tou rodinou jistě budete souhlasit, ale na pracovišti? A  zábava pro všechny? Naše firma před několik roky „zachránila“ tradiční český výrobek (a  značku). Česká autodráha Europa Cup, která byla vyráběna od roku 1968 v Trhových Svinech,

56

dospěla po roce 1989 do stádia pozvolné komerční smrti. Bez inovace, nových výrobků a obalů nemě-

Z autodráhy se během 40ti roků stala technická hra la šanci. Svým hračkovitým pojetím sice výborně splňovala požadavky RVHP na hromadnou výrobu a  byla po desetiletí „hlavním“ vánočním dárkem většiny československých kluků (a jejich tatínků a dědečků, dodávám a vím, o čem píši). Ale…málem skončila ve šro-

www.wellnessbook.eu | HRA JEME SI/LET’S PLAY

tu. Od roku 2005 je její obnovená výroba přemístěna do Plzně a vše je „Made in Czechia“. V  roce 2010 jsou malá závodní auta (v  měřítku 1:32) na úplně jiné technické úrovni a  jak jízdní vlastnosti, tak vzhled modelů řadí tyto miniatury spíše do kategorie sběratelských objektů. A  právě tímto směrem jsme zamířili a v dlouhodobém projektu „IDEA FARO: Česká závodní auta na dráze“, realizujeme všechna slavná česká i československá závodní auta. To je pro mnoho malých i velkých závodníků zajímavé i z historického hlediska, protože to auto, o  kte-


Wellness and the FARO

F

racetrack set?

First, do you understand what wellness is? It might seem a little stupid question on the pages of Wellness Book, but, just to be on the safe side: it is something like „be well“, be fit, maybe even „be happy“. There are many ways of relaxation, however, the struggle on the toy racetrack is one of pleasant ways of active relaxation, way to get rid of the stress and find your mental balance. Anyway, I  simply must ask another question: do you know what a  racetrack is? Those of you saying it is a  „toy“ are certainly right, but the question might prove to be actually more complex. The racetrack has evolved into a  technological game.

Fotografie/Photography: 2x © Autodráha FARO

Undoubtedly also an inter-generation bridge and definitely also great fun for all – in your family or at work. I am sure you would agree with the family, but at work? And fun for all? Several years ago our firm “saved” a traditional Czech product (and brand). The Czech racetrack Europa Cup, which was being produced in Trhove Sviny since 1968, had reached the stage of slow commercial death by 1989. Without innovation, new products and packaging, it would not stand a  chance. Although its toy-like concept complied with the The Comecon requirements for mass production and for decades has been “the major” Christmas present for the most of

Do you think that those two terms together get a little off-the-limit? On the contrary. The following lines might – with your permission – prove otherwise, how well it actually works. Czechoslovakian boys (and their fathers and grandfathers, I add, knowing exactly what I  am talking about). But still…it almost ended up in scrap. In 2009 its renewed production was relocated to Plzen and all has been “Made in Czech”. In 2010 the model race cars (1:32) enjoy a  completely different level of technology, when both their driving performance and their design put them rather in the category of collectibles. And that is exactly the direction they decided to take in the long-term project „IDEA FARO: Czech Racing Cars on a  Racetrack“, featuring all famous Czech and Czechoslovakian racing cars. Which is, for many young


Fotografie/Photography: © Autodráha FARO

58

rém si mohou přečíst v odborné literatuře, mohou doma „prohnat“ po dráze.

ce, druhotným efektem je i zájem o  techniku a  možná i  zvýšení manuální zručnosti kluků-školáků.

Ale zpět k pojmu „zábava pro všechny“ (a  i  na pracovišti). Naši firemní autodráhu stavíme několik roků na autosalonech, při akcích v  obchodních centrech, při „racing days“ na autodromech apod. A  mohu potvrdit, že dívky, ženy i dámy v letech ochotně a s nadšením závodí, pokřikují, výskají a  – jsme u  toho: jsou „happy“. O  klucích, pánech a dědečcích nemluvě. Zde pak výborně funguje již zmíněná mezigenerační komunika-

Jako prostředek relaxace je samozřejmě možné využít „autodráhový koutek“ i v prostorách firem – přestávky na oddech nemusí mít zdaleka pouze podobu podle zákonné normy, je jistě na každém personálním manažerovi, jak se k relaxaci a k následné větší pracovní pohodě (zaměstnanců) dopracuje. U autodráhy se však pouze nezávodí – může to být místo schůzek, může to být i prostředek k  navázání bližších vztahů. I  ob-

www.wellnessbook.eu | HRA JEME SI/LET’S PLAY

chodních. Je samozřejmě možné tuto tezi dále rozvádět a potom se neobávám tvrdit, že také v  rámci wellness pobytů bude autodráha FARO vhodnou a  vítanou nabídkou k „dobití baterek“. A proč to tak „báječně funguje“? Inu proto, že soustředění všech při závodění na autodráze je maximální: závodníci ovládají auta, nasazovači řeší karamboly a  diváci fandí, pokřikují a  hodnotí (ne)šikovnost aktérů. Veškeré napětí se uvolní, člověk se tak trochu vrátí o pár let zpět a  nevědomky (a  šťastně) se usmívá. I to je wellness.


and older racers, interesting also from the historical point of view, as they can take out on the racetrack a car they have just read about in specialist literature. Nevertheless, back to the „fun for all“ idea (as well as at work). For many years now we have been building our company’s  racetrack at various motorshows, shopping centres events, „racing days“ at real circuits etc. And I swear that girls, women or elderly ladies willingly and with zest race, cheer, scream and – this is it: are „happy“. Not to mention boys, gentlemen and grandfathers. Here you can see the above mentioned generation bridge in practice, with the interest in the

technology as a side effect and maybe even some improvement of schoolboys‘ manual skills.

The racetrack has evolved into a technological game You can use the “racetrack corner” for relaxation also on company‘s  premisesv – the coffee breaks do not have to be totally politically correct. It is out of question that it is the responsibility of human resources managers how they address the relaxation, and consequently the working ease (of the employees). You do not have to use the race-

track strictly for racing – it can become a meeting point, a way to gain rapport. In business as well. That concept needs to be developed further and I dare say the FARO racetrack might become a  viable alternative for the wellness outings that strain to “recharge the batteries”. And why does it work so well? Well, because all the people involved need to concentrate hard: the drivers control the cars, the “putters on” solve the accidents and spectators cheer, shout and assess the (un) skill of the players. The tension goes away, men go back several years with unaware (and happy) smiles on their faces. That, as well, is wellness.


homeopatie/homeopathy

Homeopatie je podle údajů WHO (Světové zdravotní organizace) druhou nejrozšířenější metodou léčby za tradiční čínskou a indickou medicínou. Klasická medicína evropského typu je až na třetím místě. Homeopatie je velmi rozšířena v USA, ve Velké Británii (vč. královské rodiny), Dánsku, Francii, Německu, Itálii… Je také oblíbená v Indii, kde existuje více než 100 škol homeopatie.

HOMEOPATIE věda či šarlatánství? N

Rozhovor s paní Ludmilou Sedlákovou

Na Karlínském náměstí v Praze 8 stojí dům zářící novou fasádou. V prvním patře nacházím dveře s nápisem Homeopatická a  psychologická poradna ARIADNI. Zvoním. S  úsměvem mne vítá paní Ludmila Sedláková, homeopatka a  psychoterapeutka, kterou jsem telefonicky požádala o krátký rozhovor. Příjemnou atmosféru poradny doplňuje zapálená svíčka, z rohu místnosti se nerušeně linou tóny relaxační hudby. Při šálku meduňkového čaje nenuceně začíná naše povídání…

60

Co je posláním vaší poradny? Jak je patrné z názvu poradny, mohou za mnou přijít lidé s problémy těla i duše – a v tom je asi odpověď na vaši otázku. Myslím si, že potíže jakéhokoli charakteru nejdou oddělovat od člověka, jako celku. Když za mnou přijde např. žena, mající muže alkoholika, nelze se divit, že trpí třeba nespavostí, úzkostí… pokud někdo má kupříkladu astma či trpí problémy se žlučníkem, často se u něj dopátrám příčin v psychice.

www.wellnessbook.eu | HOMEOPATIE/HOMEOPATHY

Aby byl člověk trvale zdráv, musí být v harmonii duše i tělo. Spojujete tedy psychologické a  homeopatické poradenství. Proč? Homeopatie léčí pacienty opravdu ze všech úhlů. Pokud někdo přijde s  opakovanými záněty močových cest, nedoporučím mu nikdy lék na konkrétní problém, i  když existují homeopatika, která se při orgánových potížích podávají, ale provedu s  ním tzv. „homeopatické in-


HOMEOPATHY science or charlatanism? Interview with Ms. Ludmila Sedláková

Based on the WHO (World Health Organization) figures, homeopathy is the second most used method of treatment, after traditional Chinese and Indian medicine. Classical medicine of European type is no better than the third. Homeopathy is widespread in the USA, Great Britain (including the Royal family), Denmark, France, Germany, Italy… It is also popular in India, where there are more that 100 schools of homeopathy.

O

On the Karlin Square in Prague 8, there is a house with shiny new facade. On the first floor you can find a  door with an inscription Homeopathic and psychological counselling ARIADNI. I  ring the bell. Ms Ludmila Sedlakova welcomes me with a  smile, a homoeopathist and psychotherapist with whom I pre-arrann ged an interview. The pleasant atmosphere of the clinic is suppleemented by a burning candle, ree laxing music coming from the corner of the room. Over a cup of balm tea our interview begins… What is the purpose of your clinic? As it is obvious from the name of the clinic, anybody with a troubled body or mind can come to me – which is probably the best answer to your question. I think that troubles of any kind can not be separated from a human as a whole. When a woman, married to an alcoholic comes to see me, there is no wonder she is suffering, for example, from insomnia, anxiety…if somebody has asthma or problems with gallbladder, I often find a cause in his or her psyche. To be permanently healthy, one‘s  soul and body must be in harmony.

So you join psychological and homeopathic counselling. Why? Homeopathy really treats patients from different angles. If somebody comes with a repetitive inflammation of the urinary tract, I  never recommend

Many doctors today already respects and recommends homeopathy a remedy for the concrete problem, even though there are homeopathics designed for organ troubles, but I perform so called “homeopathic interview” – we discuss his life from his birth, his illnesses, traumas, what he does or doesn‘t like – and based on that I recommend so called constitutional medicine, which cures the whole human with all his problems of both, body and soul. Only when the illness is acute, homeopathics indicated for the given state is prescribed. If you suffering from severe headache or angina, I will administer an acute medicine and will not ponder over whether you did or didn‘t experience a trauma in your past. The treatment can be supported by a suitable form of therapy, for example

with oncological patients, who, because of their serious illness, can feel anxious or depressed and need to talk about their feelings and fear. Moreover, even here it is important to solve the mental cause of the cancer and work with it. Various inhibitions, injustice and anger… in it‘s good to have all that resolved. it But not always the illness has to be so serious. Women with repetitive gynaecological troubles often have problems in their partner life… Who can ask for your help? Whoever who feels responsible for his health and is willing to cooperate. Concerning the problems that rather fall into the area of psychological counselling – once again, anybody can feel free to come with any problem. What may appear a  banality for one, can be worrying and devastating for other… When the problem exceeds psychological counselling, I work with psychiatrists. Could you explain in detail to our readers, what is homeopathy and how it works? I assume that anybody interested in homeopathy knows its principle of si-

Homeopatie

61


homeopatie/homeopathy

terview“ – hovoříme o jeho životě od doby jeho narození, o jeho nemocech, traumatech, o  tom, co má a nemá rád – a na základě toho doporučím tzv. konstituční lék, který léčí celého člověka se všemi problémy těla i duše. Pouze v případě, že se jedná o  akutní nemoc, podává se indikované homeopatikum na daný stav. Bolí-li vás šíleně hlava či máte li angínu, podám lék akutní níí a nebudu řešit, zda jste měla či něměla v minulosti trauma. Léčbu navíc mohu podpořit i vhodnou formou terapie, např. u onkologických pacientů, kteří mohou být, díky jejich vážné chorobě, úzkostní či depresivní a potřebují hovořit o svých pocitech a strachu. Navíc, i zde je důležité řešit mentální příčinu rakoviny a s ní pracovat. Různá potlačení, křivdy a zlosti… to vše je dobré vyřešit. Ale nemusí jít o ani o takto závažné onemocnění. Třeba ženy s opakovanými gynekologickými potížemi mají často partnerské problémy… Kdo všechno může využít vaší pomoci? Kdokoli, kdo se cítí zodpovědný za své zdraví a  spolupracuje. Pokud jde o problémy, které spadají spíše do psychologického poradenství – opět může přijít kdokoli s čímkoli. Problém, který vám může připadat banální, může druhého trápit a  ničit… Pokud problém přesahuje psychologické poradenství, spolupracuji s psychiatry.

ganizmus, aby se proti onemocnění bránil. Tradiční lékařská praxe léčí fyzické projevy jako takové, než aby se pokusila zjistit pravou příčinu potíží. Odstraňuje tedy pouze důsledky nemocí. Z hlediska homeopa-

Spousta lékařů už dnes homeopatii respektuje a doporučuje tie je taková léčba potlačující. Představte si situaci, kdy malé dítě dostane atopický ekzém. Klasická medicína používá jako léčbu kortikoidní masti. Maminka dítko natře a ekzém zmizí. Ale díky potlačující léčbě se patologie dostala pouze hlouběji do těla a není div, že se u dítěte časem projeví astma. Homeopaticky léčený atopický ekzém zmizí a problém je vyřešen, aniž bychom poškodili organizmus. Odstranili jsme totiž jeho příčinu, nikoli pouze projev. A  jak homeopatie funguje? Jde o přenos informace a energie v léku. I čínská medicína pracuje s energií, stejně tak i akupunktura…. nelze to zcela uchopit a to je zřejmě důvod, proč materialisticky zaměření lidé těmto oborům nevěří.

Můžete našim čtenářům blíže vysvětlit, o čem homeopatie je a jak funguje? Myslím, že každý, kdo se o  homeopatii zajímá, zná její princip podobnosti – „podobné se léčí podobným“. Základní princip homeopatické léčby vychází z poznatku, že látka, která může onemocnění vyvolat, může také léčit tím,  že povzbudí or-

62

www.wellnessbook.eu | HOMEOPATIE/HOMEOPATHY

Mnoho odpůrců homeopatie tvrdí, že x-krát naředěný lék nemůže fungovat a že je to placebo? To mě už dnes nevyvádí z míry. Léky fungují i  u  malých miminek, u  zvířat… naštěstí spousta lékařů už dnes homeopatii respektuje a doporučuje. V každém případě a je homeopatická léčba neobyčejně účinná. U  celé řady chronických či nevyléčitelných nemocí, u nichž klasická medicína nanejvýš tlumí jejich průběh, homeopatie velmi často dosahuje úplného a trvalého vyléčení. I velmi vážně a dlouhodobě nemocní pacienti mají s homeopatií reálnou naději výrazně zlepšit svůj stav nebo se zcela uzdravit. V  případě pokročilé choroby homeopatie funguje jako paliativní léčba. Homeopatické léky jsou velmi vhodné i v těhotenství, neboť nezanášejí tělo toxiny. Pokud by homeopatie byla, jak říkáte, tak všemocná, proč není běžně využívána třeba v  nemocnicích? Proč se více nepropaguje a naopak se někdy pokládá za šarlatánství? Ten problém je složitý a  zcela jistě zde hraje velkou roli lobby farmaceutického průmyslu. Ale jsou tu i  jiné aspekty, které bych


milarity – “similar is cured by similar”. The basic principle of homeopathic treatment derives from the knowledge that substance which started the illness can also cure it by encouraging the organism to fight the illness. The traditional medical attitude treats physical symptoms as they are, rather than trying to find the actual reason of the troubles. Therefore, it removes merely the products of the illness. From the homeopathic point of view, such treatment is suppressing. Let us imagine the situation when a child gets an atopic eczema. The usual medicine would use corticoid ointment. Mother applies the ointment and the eczema disappears. However, becaucau se of the suppressing treatment the pathology only dugs deeper into the body and there is no wonder that the child will suffer from asthma in future. Homoeopathically treated atopic eczema will disappear and the problem is solved, without damaging the organism. We removed its reason, not just effect. And how does homeopathy work? It is a transfer of information and energy in the r e m e d y. Even the Chinese medicine works

with energy, as well as acupuncture… it can‘t be grasped fully and that is probably the reason why materialist people do not trust these methods. Many opponents of homeopathy claim that x-times diluted medicine can not possibly work and it is just a placebo? That does not concern me at all. The medicine works even with infants, animals… fortunately many doctors today already respects and recommends homeopathy.

Homeopathy is based on using of always one remedy at a time In any case the homeopathic treatment is extraordinary effective. With a number of chronic or incurable diseases, when the traditional medicine can only suppress their progress, homeopathy often reaches full and lasting recovery. Even patients suffering from long time illnesses have a real chance of improving their state or even full recovery. In case of an advanced illness homeopathy works as palliative treatment. Homeopathic medicine is suitable also for pregnant women as it does not bring toxins to body. If homeopathy is so, as you put it, omnipowerful, why is it not generally used for example in

hospitals? Why is it not promoted more rather that the opposite, being considered charlatanism? That problem is complicated and an important role is certainly played by the pharmaceutical lobby. But there are also other aspects, which I would like to demonstrate on one case: Recently I was visited by a lady with long time history of medical problems. She underwent a number of examinations and was repeatedly prescribed antibiotics, but without any effect. She, therefore, decided for some kind of alhe ternative medicine and found a  hoter meopath. But her problems didn‘t imme prove. In the end, I  learned that the p homeopath gave her several homeopathic remedies at the same time, in small potentions without the introductory detailed interview. Obviously, the treatment with several medicines can never work, as homeopathy is based on using of always one remedy at a time. And that has to be “worked out” by the homeopath. That was why even a homeopath couldn‘t help the lady. There are also doctors “homeopaths” who took a  several week’s  fasttrack course from a  certain pharmaceuticals company, which by chance also produces homeopathics remedies. That, however, does not make you a  homeopath. Studies of homeopathy take years, in fact, they never end, you could say they take all your life. Bad experiences with such “homeopaths” than support the general opinion which, based on distorted data, comes to a conclusion: a homeopathic remedy did not work, therefore the homeopathy in general does not work.

Homeopatie

63


homeopatie/homeopathy ukázala na jednom příkladu: Nedávno za mnou přišla paní, kterou už několik let trápily jisté zdravotní potíže. Absolvovala řadu vyšetření, lékaři ji opakovaně předepisovali antibiotika, ale vše stále bez výsledku. Chtěla proto vyzkoušet nějakou alternativní léčbu a našla si ve svém okolí homeopata. Ale její obtíže ji trápily dál. Nakonec jsem se dozvěděla, že jí onen homeopat předepsal hned několik homeopatických léků najednou, v  malých potencích a  navíc bez úvodního detailního pohovoru. Pochopitelně, že léčba s  více léky najednou nemůže nikdy fungovat, neboť základem je u homeopatie vždy jediný lék v  jednom čase. A k němu se musí homeopat „dopracovat“. Proto té paní ani homeopat nepomohl. Existují i  lékaři „homeopaté“, kteří pouze absolvovali několikatýdenní rychlokurz od jisté farmaceutické firmy, dodávající rovněž homeopatické přípravky. Ten z  nich ale homeopaty nemůže udělat. Stu-

64

Základem je u homeopatie vždy jediný lék v jednom čase dium homeopatie trvá léta a vlastně pro homeopata nikdy nekončí, dá se říci, že trvá celý život. Špatné zkušenosti pacientů s těmito „homeopaty“ pak nahrávají obecnému podvědomí, které zkresleně dojde k závěru: pacientovi homeopatický lék nezabral, tedy nefunguje celá homeopatie. Vedle toho v řadě zemí homeopatické nemocnice běžně existují např. v Indii, Francii, Anglii… Vraťme se ještě k  vaší poradně. Jaké další služby svým klientům nabízíte? Kromě samotné terapie pořádáme pro zájemce řadu přednášek či seminářů. Jeden z nejoblíbenějších je kurz zaměřený na hubnutí.

www.wellnessbook.eu | HOMEOPATIE/HOMEOPATHY

Znamená to, že homeopatie umí léčit i obezitu? V  tomto případě se jedná o  psychoterapeutický kurz. Vycházíme totiž z toho, že i obezita má svou příčinu. Účastníky kurzu učíme tuto příčinu hledat a  pracovat s  ní. Mluvíme zde o  metodě „štíhlého myšlení“, která vede k tomu, že lze hubnout i bez cvičení, tvrdých diet a  navíc s  trvalým efektem. Nejprve učíme naše klienty sebepřijetí v  jakémkoli těle. Poté děláme takové vstupy do podvědomí, které nás řídí a  trochu ho „přeprogramujeme“ na zcela jiné nazírání na sebe sama a výsledkem toho je fakt, že se staneme tím, čím se opravdu chceme stát. Není to nic jednoduchého, ale naše kurzy jsou velmi příjemné a  navíc, funguje zde podpora skupiny. Celkový výsledek obvykle zahrnuje změny nejen na postavě, ale zcela automaticky se dostaví i lepší zdraví a celková spokojenost. V  této metodě, která je v  zahraničí celkem běžná, jsme u  nás průkopníky. Chystáte nějaké další zajímavé semináře? Rozhodli jsme se homeopatii více zpopularizovat a  zájemce o tento přirozený způsob léčby vyučujeme v  Homeopatických kurzech pro laiky. Nejen skupinově, ale i  individuálně. K  tomu pořádáme přednášky ať už o vakcinaci, o  tzv. prasečí chřipce a  bublině, která se na toto téma stále rozviřuje, o  prevenci a  léčbě rakoviny a další. Co byste chtěla našich čtenářům říct závěrem? Chtěla bych čtenářům vzkázat, že téměř každý problém je řešitelný a byť by se zdál nesnesitelný, můžeme ho společně zdolávat.


Not to mention that homeopathic hospitals are common in for example India, France, England… Let us get back to your clinic. What other services do you provide? Appart from the therapy itself we also give a number of lectures or seminars. One of the most favourite ones is a course of weight control. Does it mean that homeopathy can cure also obesity? That is a psychoterapeutic course. We assume that even obesity has its own cause. We teach the participants to find it and work with it. We use the term “slim thinking”, which leads to the fact that you can lose weight without excercises, strict diets and moreover with a lasting effect. First, we teach our clients self-acceptance in any kind of a body. Then we perform a sort of incursion into the subconsciousness, which has the control over us, reprogramming it to a little diffe-

rent self image, and the result is we become what we really want to be. It’s not easy, but our courses are enjoyable and you have the advantage of a group support. The overall effect not only includes changes of the figure, but authomatically also better general health and overall satisfaction. In this method, common in abroad, we are pioneers here. Are you planning some other interesting seminars? We decided to make homeopathy more popular and prepare a course for people interested in this natural way of curing in Homeopathy Courses for outsiders. Not only groups but also individuals. We also give lectures on vaccination, so called “hog flu” and the everexpanding bubble over this topic, prevention of cancer etc. What would you like to let our readers know in the end? I would like to tell the readers that almost any problem has a solution, and though it may seem unbearable, together, we can get over it.

TRÁPÍ VÁS P R O B L ÉM Y N A T ûL E I NA DUŠI? Naše poradna nabízí léÿbu alternativní metodou moderní i klasické homeopatie. Neléÿíme nemoci, ale hledáme pĀíÿinu onemocnýní a tu odstraăujeme.

Pomāžeme vám formou: HOM EOPAT I E:

klasická homeopatie (konstituÿní léÿba) akutní homeopatická léÿba léÿba chronických potíží, onkologická léÿba, paliativní léÿba homeoterapie (léÿba psychických potíží)

P SY CHOT ER A P I E:

partnerské problémy práce s komplexy a zabýhnutými destruktivními scénáĀi posílení sebevýdomí provázení ve složité životní situaci, paliativní pomoc psychosomatika – hledání pĀíÿin chronických i akutních onemocnýní v psychice práce se stresem a relaxaÿní techniky léÿba obezity

Homeopatická a psychologická poradna ARIADNI Peckova 7, Praha 8, 186 00 Jiráskova 86, Jiÿín, 506 01 Tel/fax: +420 251 553 821 Mobil: +420 777 961 665 Email: homeoterapie@seznam.cz Homeopatie 65 www.homeopatie-psychoterapie. w ebnode.cz


gastronomie/gastronomy

WELLNESS

a GASTRONOMIE Tomio Okamura Welness a gastronomie patří v  Japonsku nerozlučně k sobě. Japonci se například velmi rádi nahřívají posedáváním v horkých termálních bazéncích, kterých je v této sopečné zemi nespočet, a aby mohli i zároveň něco konzumuvat, tak jsou často vedle bazénků naskládaná taková prkýnka. Před vchodem do bazénků pak bývají automaty na pití. Japonec, který se jde právě koupat, si

NIIGIR RI SUŠII

příprava: cca 5–10 min nádobí: hrnec na rýži, talíř

Suroviny: 1 kg rýže 1 arch sušené řasy nori (3 g) 1 tuba křenu wasabi (43g) 1 sáček rýžového suši octu (75 g) 1 sáček nakládaného zázvoru (120g) sojová omáčka

sezamová semínka (20g) pečený úhoř (250g) syrový losos (200g) syrový tuňák (200g) krabí tyčinka (200g) lososový kaviár (100g)

Postup: Horkou uvařenou rýži promícháme s rýžovým suši a octem tak, aby byla rýže pouze velice jemně ochucená. Mírně navlhčenou jednou rukou vezmeme trochu rýže do dlaně a uděláme malý rýžový nok (cca 4 cm dlouhý a max. 2 cm tlustý). Nok trošku potřeme křenem wasabi a nahoru položíme plátek mořského produktu. Znovu rychle vezmeme dokola do dlaně, aby plátek k rýži přilnul a nepadal. Přiložíme možné druhy ryb např. pečený úhoř, krabí tyčinka apod. ještě kolem omotáme proužkem sušené mořské řasy nori, aby plátek nepadal. Na úhoře dáme ještě sezamová semínka. Jíme tak, že suši jen trošku namočíme do sojové omáčky a  hned konzumujeme jako jednohubku. Zajídáme nakládaným zázvorem (až při prázdných ústech!), aby se nám pročistila chuť v ústech před dalším soustem.

66

www.wellnessbook.eu | GASTRONOMIE/GASTRONOMY

tedy nejprve koupí například vychlazené pivo, pak vezme prkýnko, vleze do bazénku, sedne si, položí prkýnko na hladinu a na něj si položí plechovku s pivem. Dřevěné prkýnko plave na hladině. Ideální je případ, kdy je z bazénků vídět do přírody či na moře. Nebo když sedíte v horkém termálním bazánku a kolem sněží a je zima. To je úplné blaho!


WELLNESS and GASTRONOMY Wellness and gastronomy go hand in hand in Japan. The Japanese, for example, like to warm themselves up in hot thermal pools, of which there is abundance in this volcanic country, and to be able to consume, very often there are small eating boards next to them. In front of the entrance to such a pool there is usually a drinks machine. Therefore, a Japane-

NIIGIIRII SU USHII

se, heading for a bath, buys a  cold beer first, then takes the eating board, steps in to the bath, takes a seat, lays the board on the surface and the beer on top of it. The board floats in the water. In an ideal case, there is a view of nature or the sea from the pool. Or when, sitting in a  hot thermal pool, it is snowing around you and it is cold. That is an ultimate bliss!

preparation time: about 5–10 min dishes: a pot for rice, plate

Ingredients: 1 kg of rice 1 sheet of dried weed nori (3 g) 1 tube of wasabi horseradish (43g) 1 bag of rice sushi vinegar (75 g) 1 bag of pickled ginger (120g) soya sauce

sesame seeds (20g) roasted eel (250g) raw salmon (200g) raw tuna (200g) crab strip (200g) salmon caviar (100g)

Procedure: Hot boiled rice is mixed with rice sushi vinegar, so that the rice gets just a mild flavor. With a slightly moistured one hand you form a  small rice dumpling (about 4 cm long and max 2 cm thick). Spread a little wasabi over the dumpling and put a  slice of a  sea product on top of it. Again quickly use your hand to stick the slice to the rice so that it wouldn‘t come off. Put on various kinds of fish, e.g. roasted eel, a crab strip etc., wrap it around with a strip of the sea weed nori, to prevent the slice from falling. To the roasted eel add sesame seeds. When eating, dip the sushi lightly into the soya sauce and eat immediately like a cocktail snack. Follow by the pickled ginger (not until your mouth is empty!), so that you wash away the taste in your mouth before another bite. Fotografie/Photography: © Tomio Okamura

Wellness a gastronomie v Japonsku

67


gastronomie/gastronomy MAKII SUŠII

příprava: cca 5–10 min nádobí: hrnec na rýži, bambusová rohožka, prkýnko, větší nůž, talíř

Suroviny: 1 kg rýže 10 archů sušené řasy nori (30g) 1 tuba křenu wasabi (43g) 1 sáček rýžového suši octu (75 g) 1 sáček nakládaného zázvoru (120g)

sojová omáčka sezamová semínka (20g) 1 okurka syrový tuňák (200g) krabí tyčinky (200g)

Postup: Horkou uvařenou rýži promícháme s rýžovým suši octem, tak, aby byla rýže pouze velice jemně ochucená. Na bambusovou rohožku položíme arch sušené mořské řasy nori a poté na ní přibližně uprostřed po celé šíři rozprostřeme a utlačíme rýži. Na šířku jemně potřeme křenem wasabi a poklademe podélně na proužky nakrájenou okurkou nebo krabími tyčinkami apod. V případě okurky nebo syrového tuňáka ještě posypeme sezamovými semínky. Poté rohožku zabalíme a trochu utlačíme a tím vznikne váleček rýže obalený řasou nori. Odkrojíme okraje na obou stranách a  tento váleček ostrým nožem nakrájíme, trochu smočíme v sojové omáčce a jíme. Zajídáme nakládaným zázvorem (až při prázdných ústech!), aby se nám pročistila chuť v ústech před dalším soustem.

68

preparation time: about 5–10 min dishes: a pot for rice, bamboo mat, knife board, larger knife, plate

Ingredients: 1 kg of rice 10 sheets of dried weed nori ( 30g) 1 tube of wasabi horseradish (43g) 1 bag of rice sushi vinegar (75 g) 1 bag of pickled ginger (120g)

MA AKI SU USH HI

soya sauce sesame seeds (20g) 1 cucumber raw tuna (200g) crab strip (200g)

Procedure: Hot boiled rice is mixed with rice sushi vinegar, so that the rice gets just a mild flavor. Put a sheet of dried sea weed nori on a bamboo mat, then roughly in the middle lay and press rice across its all width. Spread gently with wasabi in cross direction and lay strips of cucumber or crab strips etc. along its length. In case of the cucumber or raw tuna add also sesame seeds. Then roll the mat and press gently, which gives you a cylinder of rice wrapped in the nori weed. Cut the edges on both sides, and cut the cylinder with a sharp knife, dip lightly in soya sauce and eat. Follow by the pickled ginger (not until your mouth is empty!), so that you wash away the taste in your mouth before another bite.

www.wellnessbook.eu | GASTRONOMIE/GASTRONOMY


móda/fashion

Ivana Follová

Módní inspirace www.ivanafollova.com

Vznik nového časopisu a jeho uvedení na trh – to je skvělá příležitost k provětrání šatníku. Už jen myšlenky na zvýšený sluneční svit zahřívají, a co pár myšlenek o módních inspiracích…

70

www.wellnessbook.eu | CHOVÁNÍ


Z

Začnu zdánlivou banalitou… Teď je sice zima, ale jaro už jaro bude brzy v dohlednu. A  vy možná pŕemýšlíte o  tom, že si pořídídte nový jarní kabátek… A všimli jste si někdy toho, že na podzim potřebujete kabát a na jaře už jen kabátek? A teď trochu jinak… Za léta v návrhářské profesi jsem vyzkoušela široké možnosti, které se mi nabízely – přes vytváření oděvu jako artefaktu, produkce malých serií na export a  kolekcí na přehlídky, se pořád vracím k  tvorbě individuálních modelů pro konkrétní zákaznice – stálé i náhodné. Daleko víc než diktát módních trendů mě totiž zajímá atmosféra toho, kdo moje modely obléká. Sama chápu své kreace jako hru: s liniemi, materiálem, barvami i s nejrůznějšími odkazy. Moje práce s  historickými vlivy i  s  módními novinkami vždy směřuje k  větší  volnosti a  svobodě osobnosti. Jednu zákaznici v mém ateliéru zaujaly tyrkysové šaty naaranžované na krejčovské panně. Udělala jsem je z  jednoho kusu kuponu, pouze s pomocí několika špendlíků. Žádné kaliko, nádherný kupon z  drahé látky. Měly hluboký dekolt na zádech a  asymetricky naznačenou dlouhou sukni. A právě to je myslím moje specialita. Zachytávám myšlenky a nápady na papír, ale mnohem raději rovnou aranžuju. Autorka knihy INVENTURY IF…, publicistka Míša Zindelová to charakterizovala krásnou větou: „Podle apartmánů v  patrech mrakodrapu světové módy jsou podobně kreativní designéři považováni za ty, kteří „bydlí“ hodně vysoko.“

Své motto citované ve zmíněné knížce myslím opravdu vážně a snažím se je naplňovat: „Každá žena si zaslouží být hýčkána luxusními oděvy dokonale padnoucího střihu, neopakovatelnými barvami či hebkými materiály, které něžně pohladí…“

Ale neděste se, můj ateliér je v přízemí, ve dvoře našeho domu v  centru Prahy. A  přilehlá zahrada je na jaře plná kvetoucích keřů. I  to je blahodárná lázeň, balzám a  regenerace – být nejen krásně, ale především pohodlně oblečená. A  právě to taky znamená ten pravý luxus.

Existuje záplava článků, televizních pořadů i knih o tom, kam se který typ oděvu má obléknout. Mnohem menší povědomí ale máme o  tom, jak oděv může člověku usnadnit komunikaci s okolím v  nejrůznějších situacích. I  pro to si ke mn mně mé zákaznice přicházejí… … Fotografie/Photography: 3x © Lukáš Hausenblas

Módní inspirace

71


móda/fashion

F

ASHION inspiration

Starting a new magazine and launching it to the market – what a great opportunity to let some fresh air in your wardrobe. Just thinking about increased level of sunshine warms you up, not to mention a couple of thoughts about fashion inspiration…

72

www.wellnessbook.eu | MÓDA/FASHION


I

I will start with a seeming banality… It is winter now, however, the spring would be bellow the horizon soon.. And you might be already thinking about treating yourself with a new spring jacket… And have you ever noticed that you need a coat in the autumn and just a jacket in the spring? And now for something completely different… In those years working as a fashion designer although i have tried vast possibilities it offers – from creating clothes as an artefact, production of small series for export and collections for fashion shows, i still come back to making of individual models for concrete customers – both regular and casual. More than the dictates of the fashion trends i am interested in the atmosphere of the people wearing my models. I understand my creations as a game: with lines, materials, colours as well as various hints. My work with historical imperatives and fashion novelty always aims at more liberty and personal freedom. One lady customer in my studio got interested in a turquiouse dress arranged on a dummy. I made them of one piece of suit length, just with several pins. No calico, just a beautiful suit length of expensive fabric. It was low-cut in the back and featured an outline of an assymetrical skirt. And that is what i consider my speciality. I catch thoughts and ideas on the paper but, even more, i prefer just to arrange them directly.

The author of the book inventory if…, A publicist Misa Zindel described it in one beautiful sentence: “Judging by the apartments in the skyscraper of the world‘s fashion, similarly creative designers are considered to be “living” on athe top”. Well, do not get freaked out, my studio is in the basement, in the yard of our house in the center of prague. And the neighbouring garden is full of blooming bushes in spring. That as well is a healthy bath, balsam and regeneration – to dress not only for beauty, but mainly for comfort. And that is the true meaning of luxury. I really mean my motto quoted in the book and try to live up to it: “Each woman deserves to be spoiled by luxurious clothes of perfect fit, original colours or smooth materials, which caress gently…” There are plenty of articles, tv shows and books telling you what kind of clothes is best for which situation. There is, however, far less awereness of how particular clothes can help you to communicate with your environment in variouss sit situations. uati That is also the reason why my customers find me… … Fotografie/Photography: 2x © Lukáš Hausenblas


čas/time

Bc. Miroslav Sanytrák, MBA Neustále se setkávám se slovem nestíhám, mám problém si řídit čas, jsem ve stresu, tedy pospíchám. Stále slyším slovo problém, někdy jej slyším ze všech stran na různých poradách, čtu v emailech, slyším v  telefonu či na skypu. www.marketingrescue.cz

ČAS situace V aneb problém nebo

Vždy se nad slovem problém za- nit jeho myšlení a slovo omezit, vymýšlím a  vidím zde jasnou souvis- pustit jej nebylo možné. Sice prolost s  časem. Tam, kde se mi poda- blém se řeší, ale stále v  myslích se řilo doslova omezit, či až zrušit pou- jedná o  vzrušení a  strach z  něčeho žívání slova problém a nahrazení jej nepříjemného. Situace je v myslích slovem situace, tam došlo k efektiv- člověka vjemem, který se dá prakticnějšímu řízení času. Ano, psycholo- ky ihned či vždy vyřešit. Nahrazením slova problém gicky je v myslích mnoha lidí na celém světě slovo problém něčím, co v  myšlení člověka slovem situací ač nelze vyřešit, co je dostává do stre- třeba šlakovitou, špatnou, hlubokou, su a následii  neřešitelných dennou, doTakže Franto, ode dneška chází přesto p r e s í . neřešíš střevní problémy, vždy k  řeZnám člošení. Tím věka, kteeale střevní situace lidé, kteří rý sko-změní svoro v  každéé věci při řešení zadaných úkolů pou- je myšlení ve vztahu problém/situažíval slovo problém. Trvalo mi zhru- ce v rámci řízení času, jsou na tom daba půl roku, něž se mi podařilo změ- leko lépe než ti ostatní. Na jedné ze

74

www.wellnessbook.eu | ČAS/TIME

svých přednášek u reklamní společnosti, jsem se setkal s mladou dámou, která reagovala takto: „Takže Franto, ode dneška neřešíš střevní problémy, ale střevní situace.“ Postupem času, kdy jsem se ve firmě opět objevil mi ale tato slečna dala za pravdu. Chování manažerů do oblasti řízení času se projevuje různým způsobem. Můžeme si manažery a  manažerky ve vztahu k řízení času a umění jej využít rozdělit do samostatných skupin dle jejich chování takto: 1) Stres, v  následku deprese z  nedostatku času k  řízení, projevy větou „stále nestíhám“, či stále mám problémy. 2) Chaotické řízení firmy, nevyužívání nástrojů time managementu-papírky, diářky-projevy stálým


shonem a „lítáním“ po firmě, nepořádek je naprosto všude-počínaje deskou pracovního stolu, přes šuplíky, skříně, rozházené boty, šaty hozené všude možně, neustálé nošení množství dokumentů. 3) Pozitivní řízení a řešení situací, ač slovo problém zde také slyšíme. Používání všech možných nástrojů řízení a umění jich použít plánování času, zde je to především ADK či podobný time manažer v  kombinaci se softwarem – projevy vyrovnanosti a klidu při řízení firmy. Pozor však, někdy zde chybí kontrola a když se projdete takovou firmou, je ten klid až podivný a nepřirozený. Můžete zde najít i v koutech u stolu spící manažery a manažerky. 4) Řízení času bez znalosti mechanizmů řízení času, ale jeho řízení způsobem podstaty věcí – jak plyne. Projevem je čistý stůl, vše má své místo. Opět vyrovnanost a  klid při řízení firmy. 5) Řízený chaos-projevem jsou neuklizené pracovní stoly, využití všech možných mechanizmů a  prostředků k  řízení času, tedy jak ADK systém, tak software, tak ještě množství pos-it lístků nalepených právě v  diářích, tak určitá kompenzace dalším použitím diářů v mobilním telefonu, používání více telefonů najednou. Projevem je stálý neklid, slyšíme větu „nestíhám“, ale není to věta „stále nestíhám“. Když se nad vším zamyslíme, zjistíme, že škrtnutím slova problém v  našich myslích a  náhradou slovem situace můžeme doslova kvalitativně změnit svůj život. Ano, je to naše vlastní psychologie, která nám pomůže vše překonat. Nesmíme však zapomenout na trpělivost a  vytrvalost, která k  manažeringu času zajisté patří. A kdo nemá čas, nemůže mít ani wellness, či ano? Vaše názory očekávám na adrese sanco@marketingrescue.cz. Vždy uveďte alespoň svoji emailovou adresu a  jméno. Nepodepsanými názory se nebudeme zabývat. Zajímavé náměty rádi otiskneme.

Čas aneb problém nebo situace

75


TIME or problem vs situation

I keep hearing the words – I can not make it, I have a problem with time management, I am under stress, so I hurry. I keep hearing the word problem, sometimes from all sides at meetings, in emails, on the phone or Skype.

E

Every time I think about the word problem I  can see a  clean connection with time. Anywhere I  managed to limit or avoid using the word problem, exchanging it for the word situation, it always brought more efficiency in time management. Yes, in people‘s minds, there is a mental link with the word problem as something I  can not deal with, something that gets them under stress and depressed. I know a man who used the word problem almost every time he had to solve something in his work. It took about six months before I could change his thinking and limit the usage of the word, not to mention avoiding it. Although you may try to solve the problem, still, in your heart it feels dangerous and evokes fear of unknown. A situation is viewed as something that can be solved practically immediately. Changing the word problem for situation in one‘s thinking, though bad, deep or even unsolvable, often leads to solution anyway. That way, people who are able to change their thinking with respect to problem/situation are, in terms of time management, better off than others. At one of my lectures for an advertising company I met a young lady whose reaction was this: “So, Frank, from now on you do not solve problems with your colon, but situations”. Eventually, however, when

76

www.wellnessbook.eu | ČAS/TIME

I stopped by in the company, she got to agree with me. Manager‘s  behaviour from the time management point of view can take several forms. They can be broken up to several categories, depending on their ability to use the time they have: 1. Stress, as a  result of being depressed because of lack of time for management, demonstrated in the motto “I  am late”, or “I  have problems constantly” 2. Chaotic management, failing to use tools of proper time management – stickers, diaries – demonstrated in “shooting” through the company, being disorganized and messy, from the working desk to drawers, wardrobes, shoes, clothes left wherever you dropped them, carrying around enormous quantities of papers. 3. Positive management and dealing with situations, though the word problem pops up now and then. Using various tools of time management and time planning, mainly ADK or similar time planner in combination with software – giving away the feeling of poise in management. Careful though, there is a lack of control and taking a  walk in such a  firm, the peace and quiet may seem weird and unnatural. You may find sleeping managers in the dark corners.

4. Time management without knowing its mechanisms, but respecting the gist of the matter – as it comes. The sure signs are clean desk, things in their proper places. Again poise and peace in management. 5. Controlled chaos – messy working desks, using all kinds of tools and means of time management, which is not only ADK system, but also software, number of post-it stickers in the diary, a certain level of compensation by using additional diaries in mobile phones, simultaneous usage of more phones. Constant restlessness, you can hear the sentence “I am late”, though it is not “I am always late”. To sum up, you may find out that crossing out the word problem in our minds and substituting it with the word situation can bring a qualitative boost to your life. Yes, it is our own psyche, that help us get over everything. However, we would be ill advised to forget the patience and persistence, which are part of the manager‘s work. And whoever does not have time, can not have wellness either, can he? I  am looking forward to your opinions on sanco@ marketingrescue.cz. Please, always state at least your email address and name. We will not consider unsigned opinions but we will be happy to publish the interesting ones.


w w w.ivanafollova.cz

I VA N A FOLLOVÁ fashion designer www.ivanafollova.com ifoll@ifart.cz

if...gallery

if...studio

Vodičkova 36, Prague 1 Czech Republic +420 296 236 497

Mezibranská 9, Prague 1 Czech Republic +420 222 211 357


hračky/toys

www.ceskaformule.cz

MX1-11 závodní vůz budoucnosti a racing car for the future

ČESKÁ FORMULE, KLUB v AČR představuje na svých webovských stránkách nový vůz Národní formule 1400 výrobce M-AUTO.

Bc. Miroslav Sanytrák, MBA

Monopost MX1-11 má ambice oživit a dát nový směr formulovému závodění, přičemž se jedná o nové technologie a důraz je především kladen na jeho nižší pořizovací náklady, únosné provozní náklady a snadný servis. To jsou rozhodující otázky pro jeho případnou koupi. Formuli MX 1-11 je možné objednat a zakoupit již pro sezonu 2010, případně se dohodnout na pronájmu či testovacích jízdách.

CZECH FORMULA, a  CLUB   of  ACR presents on their website a new car for the National Formula 1400 series, manufactured by M-AUTO

Základní informace pro potenciální klienty: Cena monopostu: 729 000,– Kč, cena je za dodaný monopost s diferenciálem , bez motoru, včetně přípravy na montáž a následné vlastní montáže motoru. Cena pronájmu na jeden víkend: 85 000,– Kč, (kauce 25 000,– Kč plus pojištění 1 650,– Kč/den). Cena pronájmu na sezonu: 450 000,– Kč, (5x závodní víkend a 2 dny testování). Cena pronájmu na testování: 12 000,– Kč (3x  půlhodina plus doprava, obsluha a pronájem dráhy, kauce na poškození vozu 25 000,– Kč + pojištění 1 650,– Kč/den). Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

78

www.wellnessbook.eu | HRAČKY/TOYS


The monopost MX1-11 is trying to bring some fresh air and set a new direction of formula racing, whereas it puts a  lot of stress on new technology and is especially concerned with low starting price, acceptable running costs and easy service. Those are the most important factors for its possible purchase. An MX1-11 Formula can be ordered and bought already for the season 2010, or you might arrange a hire or test drive.

Technická data: Motor: Suzuki Hayabusa (147 kW) Rozvor: 2 686 mm Přední převis: 900 mm Zadní převis: 800 mm Celková délka: 4 386 mm Výška (vč. oblouku): 980 mm Výška karoserie od země: 790 mm Rozchod vpředu/vzadu: 1 460/1 500 mm Šířka: 1780 mm

Basic information for potential clients: Price of the monopost: CZK 729 000, the price includes a delivered monopost with a differential, without engine, including preparation and following installation of the engine. Hire rate for one weekend: CZK 85 000 (bail bond CZK 25 000, plus insurance CZK 1 650 per day). Hire rate for one season: CZK 450 000 (5x racing weekend and 2 days of testing). Hire rate for testing: CZK 12 000 (3x half-hour plus transport, service, circuit charges, bail bond for possible damage CZK 25 000 + insurance CZK 1 650 per day). All prices include VAT.

Technical specification: Engine: Suzuki Hayabusa (147 kW) Wheelbase: 2 686 mm Front overhang: 900 mm Rear overhang: 800 mm Length: 4 386 mm Height (incl. roll structure): 980 mm Body height above the ground: 790 mm Track front/rear: 1 460/1500 mm Width: 1 780 mm

Fotografie/Photography: 2x © Bc. Miroslav Sanytrák, MBA


Burza

burza/stock exchange

Ing. Petr Tomek

Rád bych tento článek pojal netradičně a přiblížil vám obchodování na burze trochu s nadhledem. Často se mě přátelé nebo úplně cizí lidé ptají, abych jim vysvětlil principy obchodování s cennými papíry a chtějí odpověď na věčnou otázku: „Lze investicemi na burze vydělat a zbohatnout?”

S

S přáteli vedu na toto téma neutuchající diskuze a v případě neznámých lidí se snažím vyhnout přímé odpovědi a odpovídám trochu šalamounsky: „Ano lze, ale za splnění přísných pravidel a  osobního sebeovládání.” S oblibou dodávám: „Burza, to je v  podstatě společenská hra dostihy a  sázky”, rozdíl je v tom, že je to hra s reálnými penězi, a aby to nebylo jednoduché tváří se navíc velice sofistikovaně. Určitě se zeptáte: „Lze pravidla pro tuto hru nějak definovat?“ Na toto téma bylo napsáno nespočet eknonomických článků, odborných pojednání a  specializovaných knih od známých inestičních bankéřů, burzovních „guru” nebo lidí neznámých, kteří chtěli přispět svými vědomostmi a zkušenostmi k  tomuto širokému tématu nebo prostě s i

80

jednoho z nejúspěšnějších žijících jen tak přihřát svoji polívčičku. Já investičních guru pana Warrese vám pokusím nastínit pár důna Buffetta. Ten kdysi na prostou ležitých pravidel, která já osobně otázku jakým způsobem se rozhopovažuji za stěžejní a  které vám duje a vybírá společnosti, do kteusnadní pohyb v  této nepřehledrých bude investovat, odpověděl: né džungli. Předem upozorňuji, že „Vždy mé investování rozhodnudo cenných Burza, to je v podstatě tí o  investici papírů rozovlivňuje to, hodně není společenská hra abych si vypro slabé poodostihy a sázky branou firvahy a  člomu a její funvěk na svo-gování dovedl představit za dobu ji kůži zakusí nebe b i peklo, k a bude 20 let.“ Tuto myšlenku osobně popodroben nespočetnému množvažuji za klíčovou a  toto zjednoství lidských emocí jako je radost, dušení pohledu na danou investizoufalství, chtíč, zklamání, euforie ci vám ulehčí rozhodování v reála mnoho dalném životě. ších. První pravidlo vySnažte se proto vždy vybírat plyne z  otázs  tak zvaným selským rozumem, ky jak vybíanebo využijte svých znalostí rat firmu, rea zkušeností v průmyslovém obospektivě cenru nebo odvětví, který je vám nejné papíry, jeblíže. Nenechme se ovlivnit „injich prostředvestičními analýzami a  investičnictvím buními doporučeními“, které velké deme tuto investiční domy nezřídka využíinvestici do vají ke svému prospěchu. Využijdanné fimy te je pouze k  získání potřebných realizovat. informací na základě kterých si Rád bych se stanovíme své cíle a  předpoklav  tuto chvídy pro úspěšnou investici. Druli odkázal na

www.wellnessbook.eu | BURZA/STOCK EXCHANGE


Stock Exchange I would like to take an untraditional point of view in this article to show the trade on the stock exchange with a little bit of fun. Often I get asked by my friends or even complete strangers to explain the principles of stock market and they want to know the answer to the notorious question: “Can you make money and get rich by doing business on the stock market?”

W

cessful investment gurus Warren BufWith friends I have endless disfet. He once to a simple question how cussions on the topic, in case of stranhe makes the decision and chooses gers I try to avoid a direct answer gothe companies to invest in gave this ing for the soft option: “Yes, you can, answer: “My investment decision is but only if you are able to keep strict always affected by the fact whether rules and personal discipline.” And I  am more than often a able to imagine the firm I add: “Stock exagi Stock exchange is still change is in fact act st operating in in fact a board game 20  years.” I  pera  board game me Monopoly sonally consider Monopoly”, the this idea a  key, difference is you ou such a  simplification of an investplay with real money. Moreover, not ment plan makes your decisions in to make things easy, it gives away the the real world easier. impression of being really sophisticated. You may ask:”Can you define Therefore always use your comthe rules for this game?” There have mon sense or your own knowledge been a number of economics articles, and experience in a  part of industry essays and specialized books from famous investment bankers, “gurus” of stock exchange or people unknown who want to contribute their knowledge and experience to this vast topic or just to blow their own trumpet. I will try to outline several important rules, which I personally consider essential and hopefully give you a  direction to move easier in this jungle. Before we start, I must warn you that investing into bonds is not for sissies as you going to experience both heaven and hell, be subject to a variety of emotions like joy, despair, greed, disappointment, euphoria and many others. The first rules links with question of choosing the firm, respectively bonds through which we will invest in the firm. Here, I would like to refer to one of the current most suc-

or any other branch which is closest to you. Let us not get pushed around by “investment analyses and investment recommendations”, which are often just a tool of major investment houses for their own profit. You may use them to exploit information based on which you set your own targets and conditions for a successful investment. Rule number two follows naturally: “Set your own rules and conditions that will take you to a  successful investment”. It is important to have the targets, and review carefully on regular basis how the conditions, which are essential to a  successful investment and profit, are planned and met. Rule number three seems simple: “Always asses information with cold blood and

Bruza

81


burza/stock exchange 82

hé pravidlo, které automaticky vyplývá: „Stanovte si své cíle a předpoklady, které povedou k  úspěšné investici”. Je důležité, abychom si stanovili své cíle a průběžně a pečlivě hodnotili, jak jsou předpoklady, které jsou základem úspěšné investice a zisku, naplánovány a dosahovány. Třetí velmi důležité pravidlo zní: „Hodnoťte vždy informace s chladným rozumem a bez emocí.” Toto pravidlo zní velice jednoduše, ale mohu vám zaručit, že dodr-

žování je nesmírně obtížné a vyžaduje naprosté sebeovládání a  sebekázeň. Dodržováním tohoto pravidla se můžeme vyhnout případným finančním ztrátám. Čtvrtým a  posledním pravidlem, které zmíním, bude dodržování investičního horizontu. Musíme si uvědomit, že například pro akcie platí minimální investiční horizont pět let a to, že čím kratší je doba investice, tím narůstá riziko, zvyšuje se pravděpodobnost ztráty a  vystavujeme se možným

krátkodobým turbulencím cennových kurzů. Je důležité také zvážit objem peněz, které jsme schopni investovat s předpokladem, že s těmito finančními prostředky nebudeme moci disponovat během doby, která se rovná minimálně investičnímu horizontu. Na závěr přeji hodně štěstí ve světě financí a  doporučím vám prohlubovat své znalosti a zkušenosti, které vás povedou k uváženým rozhodnutím a  úspěšným investicím.

without emotions”. This rule sounds easy enough but I assure you that it is hard to follow and will ask of you a complete self-control and discipline. This rule can save you from financial loss. Rule number four, the last one I am going to mention, asks you to keep the investment horizon. You

must understand, that for instance for shares, the minimal investment horizon is five years and also that the shorter term means the bigger risk, the higher probability of loss and we are at mercy of short-time turbulent financial rates. You also need to consider the volume of finance you are able to

invest, bearing in mind you will not be able to touch it for the whole time of the investment horizon. All in all, I wish you a lot of luck in the world of finance and recommend that you gain some more knowledge and experience that would take you to careful and successful investment decisions.

www.wellnessbook.eu | BURZA/STOCK EXCHANGE


AAkční kční ssnímky nímky z nnejrychlejších ejrychlejších Action photos from the fastest sportů od Jiřího Křenka na sports by George Krenek on


klenoty/jewels

Miroslav Sanytrák Po sametové revoluci roku 1989 zavlála vlajka Ferrari na našem domě, zhruba až po roce jsem se dozvěděl od svého kamaráda, který provozoval jako první ve městě taxislužbu, že se u domu byla podívat i místní policie.

P

84

První závod směr Česká republika (údajně tajný) se jel z Maranella do Prahy a já měl to štěstí být u  toho jako fotograf. Byly to moje první pořádné fotografie aut této značky. Mnohokrát jsem v různých kruzích, při různých setkáních obhajoval značku, často jsem slýchával, že Ferrari je velká arogance v komunikaci, nadřazenost a kdoví co ještě. Když tým Scuderia Ferrari Marlboro vyhrával a závistivci brutálně obviňovali Michaela Schumachera, byl jsem vždy na straně Ferrari. Po letech jsem se seznámil se starostou města Maranella, byl přijat na radnici, dostal stříbrnou plaketu Enza Ferrariho, moje láska k  Ferrari, k  Maranellu, k  Itálii se stala součástí mého života. Postu-

pem času jsem měl tu čest pracovat pro zastoupení značky v ČR, kde jsem načichl olejem a benzínem, cítil jsem se chvilku členem velkého týmu. Měl jsem možnost nahlédnout pod pokličku corporate identity firmy, vstřebával jsem i firemní komunikaci. Když jsem potom s celou rodinou navštívil továrnu, pochopil jsem ostatní, co jsem pouze slýchával z  vyprávění a  co jsem si kde přečetl. Mnohokrát jsem se ve Ferrari svezl, mnohokrát jsem vozy značky Ferrari fotografoval. V roce 2004 jsem vymyslel a  uvedl na internetu v  život společně s  týmem svých přátel a spolupracovníků webovské stránky www.constructorsf1.com a  anketu Skokan roku F1. Když v  roce 2006 anketu vy-

www.wellnessbook.eu | KLENOTY/JEWELS

hrál tým Ferrari a jeho pilot Fellipe Massa, byl jsem velice rád. Bohužel jsem cenu nemohl předat, protože dostat akreditaci FIA pro F1 je velmi složité. Proto zde děkuji kamarádům, říkám svému týmu, fotografovi Jiřímu Křenkovi, týmu časopisu Formule pod vedením Petra Dufka i  dřívějšímu sportovnímu redaktorovi Tomáši Leixnerovi za profesionální každoroční předávání ceny. Cestu Ferrari, jeho vozů, úspěchy i neúspěchy ve Formuli 1 sleduji velice bedlivě. Vždy slýchávám od svých kolegů – novinářů, jak si projeli Ferrari, jak testovali tam či jinde, bohužel nejsem brán jako novinář, neboť nevlastním časopis, či aktivně nepíši do časopisů o autech. Takže je to až k nevíře, ale zatím jsem nikdy Ferrari neřídil. Můj časopis Wellness Book, záměrně píši můj, se bude snažit v  každém čísle psát o vozech značky Ferrari. Když se mi jeden z novinářů na tiskovce k  otevření webu constructorsf1.com zeptal, jak jsem si mohl dovolit udělat tyto stránky, odvětil jsem, že jde pouze o  realizaci a  já to platím, a  jestli mi to závidí, že může odejít. Vzpomínám si na slova pana Luboše Pecháčka ( čest jeho památce, byl to skvělý člověk), kterého jsem tenkrát po tiskovce vezl domů, kdy jsme probírali budoucnost webu, zda to finančně utáhnu


After the Velvet Revolution in 1989 a Ferrari flag flew over our house, about a year later I heard from my friend, running the first taxi service in town, that even the police had been at the house to check on the flag.

T

The first race toward the Czech Republic (believed to be secret) ran from Maranello to Prague, I was lucky to join it as a photographer. That was time when I  made my first proper photos of the cars. Many times, in various social environments, in different meetings have I  defended the mark, often hearing that Ferrari is a  synonym for one big arrogance in communication, lifemanship and who knows what else. When Scuderia Ferrari Marlboro was winning race after race and many were brutally grudg-

ing against Michael Schumacher, I have always picked side with Ferrari. Years later I  got to know mayor of Maranello, had an audience at the Town Hall, received The Silver Plaque of Enzo Ferrai, my love of Ferrari, Maranello, Italy have become a part of my life. I also got a chance to work for the Czech branch of Ferrari, where I got scented by oil and fuel, feeling for a while a member of the large team. I could see the background of corporate identity, taking in the firm‘s  style of communication. Then, when

my family and I visited the factory, I understood, what I had heard only as stories or read in books before. Many times I  got a  ride in Ferrari, many times I  took photos of Ferrari cars. In 2004 I thought up and launched a website www.constructorsf1.com and a  poll Climber of the Year in F1. I  was really happy when Ferrari and its driver Felipe Massa won this trophy in 2006. Unfortunately, I  was unable to hand the prize over myself, as it is extremely difficult to obtain a  FIA accreditation. Therefore I  would

Vyznání2xznačce Fotografie/Photography: © Ferrari Press Office


klenoty/jewels

a jak spolu budeme fungovat, a  on najednou povídá: „Tomu závistivci jsi to řekl dobře.“ Takže, já teď to platím a Ferrari má v mém časopise jasné místo. Informace o  Ferrari 458 Italia mne zastihla emailem v  plném pracovním nasazení. Byl jsem nadšen nejen vozem, ale především názvem, hned jsem byl srdcem i  duší v  Maranellu u  svých přátel, chápal jsem to slovo Italia. Pouze tahle značka si mohla dovolit dát jméno své země jako součást jména vozu. Bylo

to a je to opravdové vyznání všech lidí v  továrně, managementu firmy, týmu Scuderia Ferrari, čest zakladateli značky, čest jménu Ferrari a čest celému národu Itálie. To dokázala tato značka pod vedením Luca Cordera di Montezemola, blahopřeji Commendatore Montezemolo.

Knížka Ferrari 458 Italia leží na mém pracovním stole a mnohokrát jsem ji měl již v ruce, vždy když potřebuji krátký odpočinek, vezmu ji do ruky a  vzpomenu na ty fachmany v továrně, kde je tak čisto, že byste mohli jíst z podlahy. Vivat Italia, vivat Ferrari!

Technická data/Technical specifications Rozměry/Dimensions Délka/Length Šířka/Width Výška/Height Rozvor/Wheelbase Hmotnost bez náplní/Dry weight Poměr váha/výkon Weight/power ratio Rozložení váhy v předu/v zadu Weight distribution fr/r

4 527 mm (178.2 in.) 1 937 mm (76.3 in.) 1 213 mm (47.8 in.) 2 650 mm (104.3 in.) 1 380 kg (3042 lbs)* 2,42 kg/HP (7.16 lbs/kW) 42 %/58 %

Motor/Engine Typ/Type Obsah/Displacement Maximální výkon/Maximum power Max. točivý moment/Maximum torque Litrový výkon/Specific power output Kompresní poměr/Compression ratio

V8 – 90° 4 499 cc (274.5 cu in.) 570 HP (425 kW)** @ 9 000 rpm 540 Nm (398 lbs/ft) @ 6 000 rpm 127 HP/l 12.5:1

Pneu/Tyres Přední/Front Zadní/Rear

235/35 ZR20 8.5” 295/35 ZR20 10.5”

Výkony/Performance Maximální rychlost/Maximum speed 0–100 km/h

>325 km/h (>202 mph) <3.4 s

Spotřeba a emise/Fuel consumption + emissions Spotřeba/Fuel consumption*** 13.7 l/100 km Emise/Emissions*** 320 g CO2/km Převodovka/Gearbox

Dvojitá spojka, 7-rychlostní F1 Dual-clutch, 7-speed F1

Elektronika/Electronics

E-Diff3, F1-Trac, high-performance ABS

Poznámky/Notes * Kovaná kola a závodní sedačky/With forged wheels and Racing seats ** Včetně 5 HP náporového efektu/Including 5 HP of ram effect *** Kombinovaná spotřeba/Combined cycle (ECE+EUDC)

86

www.wellnessbook.eu | KLENOTY/JEWELS


like to thank my friends, or my team as I call them, a  photographer Jiri Krenek, the team of magazine Formule headed by Petr Dufek as well as the former sports editor Tomas Leixner for their professionalism during every year‘s  presenting ceremony of the award. I  have been following closely the life of Ferrari, its cars, both success and failure in Formula 1. I  keep hearing from my colleagues – journalists, about their test drives in Ferraris, unfortunately, I am not considered a journalist as I  do not own a  magazine nor contribute actively to motor magazines. Therefore, though it is hard to believe, I  have never driven a  Ferrari. When one of the journalists, present at the press conference starting the project of constructorsf1.com site, asked me how could I  dare to have made such a website, I replied that it was about realization and I financed it and if he envied me, he could just leave. I  remember the words of Lubos Pechacek (my honour to remember him, he was a great man), who, when I was driving him home after the press conference, talking about the future of the web and whether I  would be able to afford

it financially and how we would operate together, suddenly says: “You said the right thing to the envious guy”. Well, so I am paying for it now and Ferrari has a clear place in my magazine. The news about Ferrari 458 Italia caught up with me in email in the middle of a full working pace. I was excited not only by the car, but mainly by the name, immediately, in my heart and soul I travelled back to Maranello to my friends, I understood why they went for the word Italia. Only this one mark can be so bold as to use the name of their country as part of a  car‘s  name. It was a  real profession of all people from the factory, company management, Scuderia Ferrari team, tribute to the founder of the mark, tribute to Ferrari and all peoples of Italy. Such a  success was achieved under the leadership of Luca Cordero di Montezomolo, congratulate Commendatore Montezomolo. The book Ferrari 458 Italia is on my desk and many times I have opened its pages, any time I  have needed a short rest. I take the book and recall all those skilled men in the factory, where the floor is so clear you could eat of it. Vivat Italia, vivat Ferrari!

Since 1993

S NÁMI SE NEZTRATÍTE! Kou~ink Rekvalifikace Personální audit Firemní vzd‚lávání Poradenství v oblasti marketing-managementu Krizový management Zajímavé seminá‡e pro ženy Fotokurzy Fotoworkshopy Široká nabídka seminᇌ.

www.marketingrescue.cz

SANCO, spol. s r.o.,

~len }eské marketingové spole~nosti a }eské manažerské asociace

Fotografie/Photography: 2x © Ferrari Press Office

+420 602 365 700 sanco@marketingrescue.cz


filozofie/philosophy

STAROST

Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D. www.cts.cuni.cz

o vlastní minulost

S

88

Když filosofové píší o přirozeném způsobu bytí člověka, zpravidla se zmiňují o jedné jeho charakteristické starosti – starosti o vlastní budoucnost.

Slovo „starost“ je ovšem míněno šíře než nějaké každodenní trápení (co mám nakoupit, kam jet na dovolenou, jak předejít chřipce), zahrnujíc i péči o to, co může teprve nastat, hlavně co může být nějakým způsobem důležité nebo užitečné nebo potěšitelné. Zejména to, co mohu v tom či onom směru ovlivnit. Rovněž nelze sousloví „vlastní budoucnost“ chápat úzce, jako nějakou sebestřednost. Jde i o budoucnost druhých, ježto ta se k budoucnosti osobní neoddělitelně váže. V této krátké úvaze zkusím pohledět opačným směrem: Jak chápat to, co by se dalo nazývat starost o  vlastní minulost? Nemám na mysli nějaké zpytování svědomí, tím méně „vyrovnávání se s  minulostí“, jak jsou toho dnes plné noviny. Jde mi o něco prostšího ale závažnějšího, protože se to týká každého z nás, vždy a všude, přičemž to však jen nahodile reflektujeme. Co vlastně vím o  všem,

co jsem v minulosti prožil? Co mi bylo příjemné i nepříjemné, radostné i frustrující, banální i nabité smyslem? Svůj minulý život zpravidla, a  bez velkého rozmýšlení, považujeme za jeden souvislý příběh, jakoby lineárně uspořádaný v čase a s jedinou hlavní postavou a aktérem, sebou samým. Ledva však zkusíme probudit dřímající paměť, zjistíme, jak málo si z onoho životního příběhu opravdu pamatujeme. Především jsou to jednotlivé, časoprostorově soudržné útržky s  narativním obsahem, jakési „minipříběhy“ či „minizkušenosti“, které jsme si z bůhvíjakého důvodu zapamatovali. Jen ty si dnes dokážeme vybavit, bezpochyby v hodně zjednodušené a deformované podobě, a tak je, je-li důvod, i vyprávíme druhým. Nazývám je epizodické situace, krátce epizody. Můžeme se dokonce pokoušet v  imaginaci je prožívat znovu. Zde to začíná být zajímavé – dokážeme aspoň na chvíli zapomenout na dnešek a na to, že jsou to už jen vzpomínky, a připomenout si jaké to bylo tehdy určitou takovou epizodu aktuálně prožít? Pak se opět vrátit do současnosti a položit si otázku, co jsem si z té epizody vzal, zdalipak mě to nějak změnilo? Epizodické situace není to jediné, co nám z  našich jedinečných životních příběhů zůstává. Vzpomínám-li

www.wellnessbook.eu | FILOZOFIE/PHILOSOPHY

na svůj život, nemusím vždy dolovat z paměti relativně izolované a  ucelené epizody. Někdy si uvědomuji jen jakési jejich „splynuliny“ – neurčité, časem slité větší celky zkušenosti (moje dětství na venkově, dva roky vojny, pobyt v cizině). Jako by každý takový celek vzniknul abstrahujícím splynutím (proto slovo „splynulina“) bezpočtu kdysi konkrétních, dnes již dávno zapomenutých epizod života. Takovouto splynulinu si samu o  sobě nevybavuji jako jeden celek, nýbrž za pomoci jakýchsi abstraktních, zato emočně vyhraněných útržkovitých kvaziprožitků, v  nichž velkou úlohu mají kvalitativní smyslové prožitky (hlas kukačky, šumění borovic, rozbahněné cvičiště, vůně eukalyptu, mořský příboj). Zpravidla není co vyprávět, není tu příběh a chybí jakékoliv časové řazení. Typová konkrétnost „chuti“ těchto kvaziprožitků je komplementární konkrétnosti epizodických vzpomínek s  narativním obsahem, a proto povaha splynulin je o to víc kvalitativní a lyrická, oč méně je temporální, kauzální a epická. Přitom jsou v jakémsi zvláštním smyslu pravdivější, nedají se dost dobře zpochybňovat. Ze splynulin však celoživotní příběh sestavit nelze, spíše se z nich utváří něco, co bychom mohli nazvat pocitem života. K dobrému bytí každého z nás patří i to, že reflektujeme svou individuální, fakticky prožitou minulost, uloženou v epizodách a jejich splynulinách, a že se tak o tuto svou minulost v pravém slova smyslu staráme.


CARING for your own history A

When philosophers write about natural form of human existence, they usually mention one of its characteristic concerns – a concern for your own future.

Although the word „concern“ here means more than some ordinary everyday worry (what to buy, where to go on holiday, how to avoid flu), it includes also the care for what might come, mainly what might be somehow important or useful or pleasant, and above all what I can, here and there, affect. Similarly the notion „own future“ can not be understood as some narrow minded egoism. It is also the future of the others, as it is tightly bond with the future of an individual. In this short essay I  will try to glimpse to the opposite direction: How to understand what you might call caring for your own history? I  do not mean some kind of remorse, not to mention „facing your past“, of which the newspapers are full today. I am after something simplier but more serious, because it consideres each of us, anytime and anywhere, whereas we reflect it only accidentaly. What do I really know about all I have experienced? What was pleasant and unpleasant, happy and frustrating, trivial and full of meaning? We usually see our past life, without thinking, as one continuous story, somehow linear in time, with one hero and agent, ourself. However, as soon as we try to awaken the napping memory, we find out how little we really remember of that life story. More than anything else these are individual, timespace cohesive bits of narrative contents, sort of „ministories“ or

„miniexperiences“, which we, for God knows what reason, stored in our memory. It is only these that we can recall today, undoubtedly mightily simplified and distorted, as we, when the opportunity presents itself, tell them to the others. I call them episode situations, shortly episodes. We can even try to experience them again in our imagination. Here it gets interesting – can we forget today at least for a while and that it is is only memories we are talking about and remind ourselves of how it was then living a  particular episode? Then come back to now and ask yourself what did you made of that episode, whether it changed you anyhow? Episodic situations are not the only thing that is left of our unique life stories. Remembering my own life I  do not have to always dig out quite isolated and coherent episodes. Sometimes I  am aware of certain „amalgamates“ – uncertain, merged in higher time units of experience (my childhood in the country, two years of military service, staying abroad). As if each of them emerged as an abstracting amalgamation

(therefore the word „amalgamates“) of countless, once concrete now long forgoten, episodes of life. Such an amalgamate on its own I do not recall as one whole, but with help of sort of abstract, but still emotionally distinct sketchy quasiexperiences, in which a  qualitative sensual feelings play an important role (voice of a cuckoo, whispering of pines, muddy excercise ground, smell of eucalyptus, sea tide). Usually there is nothing to tell, there is no story and any kind of time sequencing is missing. A type concretenes of the „taste“ of these quasiexperiences is complementary to concretenes of the episodic memories

with narrative contents and therefore the nature of the amalgamates is the more qualitative and lyrical, the less it is temporal, causative and epic. At the same time they are in a strange way more true, they can not be quite impeached. It is not possible, however, to reassemble them into your life story, they rather constitute something you might call a feeling of life. A  quality existence of each of us also includes reflexion of our individual, factually lived past, stored in episodes and their amalgamates, and that we in this way take care of our past in its true sense.

Starost o vlastní minulost

89


historie/history

Fridrich Falcký první urozený sportovec v Praze? Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. Není toho mnoho, co je známo o českém králi Fridrichu Falckém, snad krom toho, že získal přezdívku zimní král, to proto, že skoro na den jeden, jediný rok se mohl honosit čestným titulem český král.

N

Nemám tu ani tak na mysli jeho veřejnou činnost, jeho kralování, o té toho víme naopak dost a dost. O tu v tomto připomenutí ovšem vůbec nejde. Hledejme, jaký to byl člověk, jaké měl zájmy, co jej vlastně zajímalo, když nekraloval? Fridrich byl mladík veselé, někdy až bezstarostné povahy, který se ujal obtížného úkolu, být českým králem roku 1619, kdy mu bylo 23 let. Jak se zdá, ony možné obtíže si příliš nepřipouštěl. Byl dobrosrdečný, nepotrpěl si na etiketu. Ovšem přísným Pražanům to vadilo. Proč, možná si řeknete? Inu, byl to přece pan král a to musí být vážný člověk, žádný král Miroslav ze slavné pohádky, jenž navíc dobře zahradničil. Pražanům byl krátce Fridrich málo královský. V  tomto ohledu se naprosto lišil od svých habsburských předchůdců, kteří byli podstatně starší, neženatí, a ve španělských způsobech doslova odkojeni. To, co je na mladém Wittelsbachovi sympatické, bylo jeho zaujetí pro sporty, a to jak letní, tak zimní. Uměl plavat, což počátkem 17. století bylo jistě mezi korunovanými hlavami velmi vzácné. A tak je známo, že se skupinou mladých lidí v létě roku 1620 přeplavali nedaleko Karlova mostu Vltavu. Náš obdiv k tomuto výkonu by měl stoupnout, když si uvědo-

90

www.wellnessbook.eu | HISTORIE/HISTORY

míme, že tehdy plavky v dnešním slova smyslu neexistovaly a mladý král přeplaval stříbropěnnou Vltavu v podstatě oblečený. Vedle toho velmi rád a dobře uměl jezdit na koni. Nejinak tomu bylo se zimními sporty, je známo, že rád sáňkoval, a protože zima 1619–20 byla opravdu pořádná, se spoustou sněhu a nemalými mrazy, užil si svých sáněk dostatečně. Obyčejně provozoval svůj zamilovaný sport na Petříně. Tam jej doprovázel jediný sluha, který šel pár kroků za panovníkem a táhnul jeho sportovní náčiní. Zdá se, že dosti sportovně byla založena i jeho choť, anglická princezna Alžběta Stuartka. Ačkoli se stala záhy matkou početné rodiny, také ona jezdila ráda na koni, ráda lovila divoké králíky. V jejich holandském exilu se u nich pěstoval sport, který byl velmi příbuzný badmintonu. Napovídal tomu naprosto stejný „okřídlený“ míček, který je charakteristickým znakem tohoto sportu dodnes. Měl bych dodat, že dámy hrály ve svých nařasených róbách, jen těžko si je dokážeme takto představit, ale bylo tomu opravdu tak. Jak vidno, v  17. století nezažila Evropa jen pověstnou třicetiletou válku, ale také rozvoj nejednoho druhu letního i zimního sportu. Ten byl patrně více vyhrazen protestantům, zejména z kruhů korunovaných hlav. Protože opačný tábor se chodil raději pomodlit… Ale to už je jiná kapitola.


Frederic I the first aristocratic sportsman in Prague? There is not much known about the Czech King Frederic I (born Frederic V), perhaps except for his nickname Winter King, as he, almost to the day, bore the honourable title of The Czech King for one year.

I

I am not talking about his public activities, his reign, which is, on the contrary, known more than well enough. That is not what matters in this little reminder. Let us look at what kind of man he was, what hobbies he had. What did he do when he was not ruling the country? Frederic was a young man of good nature, almost careless you might say, when he accepted the difficult task of being the Czech King in 1619, when he was 23. As it seems, he did not think about the possible complications. He was kind-hearted, did not dwell on court manners too much. However, the strict people of Prague were not too happy about that. Why, you may ask? Well, he was the King who is supposed to be respectful, no prince Charming from the famous fairy-tale, who, moreover, was an excellent gardener. In short, Frederic was not much of a king to the people of Prague. In this respect he was completely different from his Hapsburg ancestors, who were substantially older, unmarried and literally nursed in the Spanish manners. What was

nice about young Wittelsbach was his passion for sports, both summer and winter. He could swim, which was rare among the aristocracy of the beginning of the 17th century. That is why we know that with a group of young people he swam across the river Vltava near the Charles Bridge in 1620. Our respect for the deed should grow if we realize that something like a swimming costume did not exist then and the young king had to swim across the Silver foamed Vltava basically fully dressed. Apart from that he was keen and excellent horse rider. It was not too different with winter sports, we know he went sledging and because the winter of 1619–1620 was tough, with a  lot of snow and freezing, he sure made most of it. Usually he went to Petrin to do his favourite sport. Accompanied by a single servant pulling his sports equipment several steps behind the King. It appears that his wife, princess of England Elizabeth Stuart also enjoyed sports. Although she soon became the mother of a large family, she also liked horse riding, hunting for hares. In their Dutch exile they did a sport similar to badminton. We can assume that from the typical feathery ball, which has been characteristic for the game until today. I should also add that ladies used to play in rich robes and no matter how unbelievable it may seem today, it is true. Obviously, Europe in the 17th century did not experience just the famous 30 Year‘s War but also development of several kinds of summer and winter sports. They were probably more usual for the Protestants, mainly in the upper circles of aristocracy. Because the opposite side went rather for a prayer… But that is a completely different story.

Fotografie/Photography: 2x © Josef Sekal, Malba/Paint Gerard van Honthorst


opera

TereziesopránŠvarcová Na Pražské konzervatoři studovala operní zpěv a poté kompozici klasické hudby. Osm let již prožívá na divadelních prknech jako představitelka velkých rolí.

92

www.wellnessbook.eu | OPERA

Byla v angažmá v  Moravském divadle Olomouc, hostovala v Městském divadle Karlovy Vary, v pražské Hybernii a zpívá ve Slezském divadle Opava. Nastudovala kolem 25 operních a operetních rolí. Představila se jako Gilda ve Verdiho Rigolettu, jako Zuzanka v Mozartově Figarově svatbě, Terinka ve Dvořákově Jakobínu, Valencie ve Veselé vdově, byla Julií v Romeovi a Julii nebo Manon v Manon Lescaut… Její koncertní činnost má široký záběr. Věnuje se hudbě duchovní, písňové, zabývá se díly současných skladatelů, pravidelně vystupuje na operních a operetních koncertech v Německu a Rakousku. Studuje skladbu na Akademii múzických umění v Praze a italštinu na Italském kulturním institutu v  Praze. Fyzicky působí spíše křehkým dojmem, čímž vyvrací utkvělé představy o operních divách, jakožto ženách s nadváhou. Požádali jsme Terezii, aby nám přiblížila, co pro ni – jako pro operní pěvkyni – symbolizuje pojem „wellness“. Pojem WELLNESS je pro mne symbolem odpočinku, obnovení fyzických i duševních sil, nalezení harmonie a  rovnováhy. Myslím, že každý člověk, obzvlášť v dnešní době, velmi potřebuje obnovovat své síly, vzhledem k náročnému a rychlému životnímu stylu. Zdá se mi, že pod pojmem wellness se většině lidí vybaví v prvé řadě péče o tělesnou schránku. Pravdou je, že s  harmonizací těla se dostavuje i duševní pokoj, ale zkusme si připustit, že hledáme nejprve vnitřní harmonii, úlevu, naplnění, katarzi. Tělu prospěje masáž, aktivní odpočinek a  jiné formy relaxace, ale kde najít tu správnou „masáž“ pro duši? Někdo snad v  náboženství a  meditacích, někdo jiný v dobrém filmu, hudbě, divadle… A to je právě úkol umělců, provést určitou „masáž“ duše a  přivést posluchače k  uvolnění mysli a  určité katarzi, způsobit, aby divák odcházel z představení osvobozen od starostí všedního dne. Pro diváka je důležité, aby si vybral, co jej nejvíc obohacuje a naplňuje.


soprano

She acted in The Moravian Theatre Olomouc, she was a guest in The Municipal Theatre Karlovy Vary, in The Prague’s  Hybernia and sings in The Silesian Theatre Opava. She mastered about 25 opera and operetta roles. She presented herself as Gilda in Verdi’s  Rigiletto, as Susan in Mozart’s  Figaro’s Wedding, Terry in Dvorak’s Jacobean, Valencia in Merry Widow, she was Juliet in Romeo and Juliet or Manon in Manon Lescaut… Her concert activities cover a wide range. She works with spiritual music, songs, she is engaged with works of current composers, takes part in opera and operetta performances in Germany and Austria on regular basis. In the meantime she also studies composition at Academy of Performing Arts in Prague and Italian language at Italian

Institute of Culture in Prague. Physically, she looks quite petite, denying the cliché about opera divas as overweight women. We asked Tereza to give us an outline what she understands – as an opera singer – under the word „wellness“. The word WELLNESS to me is a symbol of rest, recharging both your physical and mental powers, finding a harmony and poise. I think that every man, especially today, really needs to renew his or her energy, considering the demanding and fast lifestyle. I  assume that most people imagine that wellness primarily means a care of your body. Fair enough, the harmony of your body brings also harmony to your soul, but let us try to accept that we look for inner harmony first, relief, impletion, catharsis. The body will go well with a  massage, active rest and other forms of relaxation, but where to find the right „massage“ for your soul? Some find it perhaps in religion and meditations, others in good films, music, theatre… And that is the art-

ist’s task, give a sort of „massage“ to your soul and bring the listener to relaxed state of mind and some catharsis, make the audience go home from a performance liberated from everyday worries. For a  viewer it is important to choose what enriches and fulfils him best. I  give many concerts of spiritual music, where the audience is craving for kind of synthesis of music and spiritual experience. Operetta is probably for a  different type of audience. I  personally really enjoy the posh world of operetta. Just the fact the plot often happens at the beginning of the twentieth century and is full of the amazing world of saloons and generally the entertainment of those times. Although the plot may seem a little naive, it is backed by music clearly evoking passion, joy, unlucky love, longing for emotional and physical fulfilment, adultery, domestic fights, in short, everything that we all, to a certain degree, know very well. Operettas almost

Fotografie/Photography: 2x archiv autorky

Terezie Svarcova

She studied opera singing at Prague’s Conservatory and composition of classical music afterwards. She has been living on the stage, singing lead parts for eight years now.


opera 94

Zpívám řadu koncertů duchovní hudby, kde potkávám obecenstvo toužící po jakési syntéze klasické hudby a duchovního prožitku. Patrně jiný typ diváka půjde na operetu. Já osobně mám nesmírně ráda noblesní svět operety. Už jen to, že děj se velmi často odehrává začátkem dvacátého století a je prodchnut tím úžasným kouzlem salónů a vůbec způsobem zábavy tehdejší doby. I když děj může působit až příliš naivně, je podložen hudbou, která zcela jasně evokuje vášeň, rozverné veselí, nešťastné lásky, touhy po citovém a fyzickém naplnění, nevěry, manželské půtky, zkrátka všechno to, co do určité míry prožívá každý z nás. Operety téměř vždy končí šťastně a troufám si říci, že divák odchází doslova nabit energií a  optimismem, možná najde sílu oslovit dávnou lásku nebo přátele a pozvat je na skleničku a prožít uvolňující večer. A mojí radostí je, že se na tom mohu podílet, že svou prací mám šanci potěšit jiné lidi, dát jim na chvíli zapomenout na okolní svět, unést je do fiktivního světa a vůně divadla. Jiný typ diváků si vybere operu s milostně – tragickým námětem. Prožívá s milenci jejich nešťastnou lásku, vžívá se do radostí i bolestí postav na jevišti. Tento typ diváků nachází svoji katarzi právě v tématech bolesti, ztroskotání a nenaplnění. Je úžasné cítit, jak divák prožívá vývoj vaší postavy. Velmi jsem to pocítila např. když jsem hrála Manon Lescaut. Manon vstupuje na jeviště jako mladičká dívka toužící nalézt krásu a poznat život. Zamiluje se a vyzařuje ještě více svoji mladost a kouzlo naivity. Už v tento moment se divák ztotožňuje s jejími prožitky a vybavuje si svoje zkušenosti. Manon odchází žít s  rytířem des Grieux, později jsou odloučeni, on se stává knězem. Manon za ním přichází a v slzách mu připomíná vše krásné, co spolu prožili.

www.wellnessbook.eu | OPERA

Během několika jednání se z mladé šťastné dívky stává zralá žena řešící svoje vztahy, život i  sebe sama. Des Grieux podléhá znovu její vášni, ale jejich lásce osud nepřeje. Manon je zatčena jako prostitutka, čeká ji deportace a  s  rytířem se potkává ve chvíli, kdy umírá. Citlivý divák pláče nad její smrtí a pláč, ať už vnitřní nebo vnější, jej očišťuje od jeho vlastního smutku. Mně osobně přinášejí role končící smrtí pocit zvláštního osvobození, stejně tak ale role operetních koketních slečinek, majících svůj půvab v  určité nadsázce, mně přináší uvolnění a naplňují mne energií. Chtěla bych popřát všem čtenářům vašeho časopisu, aby si dokázali najít, co

pro ně v jejich životě představuje pojem wellness a  aby pod toto slovo zařadili i  uměleckou sféru. Ať už to jsou koncerty, opera, opereta, muzikál nebo činohra, věřím, že pro každého existuje žánr, ve kterém najde harmonii pro svoji duši. A  je posláním nás umělců, tuto harmonii vytvářet a přinášet. Mnoho krásných zážitků přeje Terezie Švarcová.


topics as pain, failure and unfulfilled ambition. It is wonderful to feel the viewerss experience the progress of your character. I felt that really strongly for example in my role of Manon Lescaut. Manon appears on the stage as a young girl hoping to find beauty and learn about the life. She falls in love and radiates even more of her youth and the magic of naivety. As soon as this moment the viewer identifies with her feelings and recalls his own experience. Manon leaves to live with knight des Grieux, later they get separated, he becomes a  priest. Manon meets him and in tears tries to remind him of everything beautiful they experienced togehther. In several acts a happy young girl grows up to be an adult woman, dealing with her relationships, life and herself. Des Grieux gives in to her passion once again, but the fate is not in favour of their love. Manon is arrested as a  prostitute, awaits a  deporta-

tion and meets the knight at the moment of her death. A sensitive viewer cries over her death and the crying, both inner and outside purifies him from his own grief. The roles ending with death bring me, personally, an unusual feeling of liberation, as well as the roles of operetta’s flirting young ladies whose beauty is in sort of overstatement, it all makes me relaxed and fill me with energy. I  would like to wish all readers of our magazine that they are able to find their own meaning of wellness and that they cover also arts in that word. Whether it is concerts, opera, operetta, musical or theatre, I believe that for everyone there is a genre in which he can find harmony of his soul. And it is the task of us, artists, to create and deliver that harmony. With a  wish of many beautiful experiences Terezie Svarcova.

Fotografie/Photography: 2x archiv autorky

always end happy and I dare say the audience leaves literally charged with energy and optimism, maybe finding strength to meet an old love or friends and invite them for a  drink and enjoy a  relaxing evening. My pleasure is to take part in all that, a  chance that my work might give joy to other people, let them forget the reality for a  while, kidnap them to an imaginary world and the scent of theatre. Other kind of viewerss would choose an opera with the topic of tragic love. They live the unlucky love with the lovers, identifying with the joy and pain of the characters on the stage. Such type of audience finds their catharsis in such

Terezie Švarcová

95


příště/next

Jmenujme některé články z obsahu příštího čísla: Let us mention some interesting topics for the next issue:

rozhovory a úvahy zajímavých lidí, interviews and essays of interesting people,

fotoškola,

photo school,

klenoty,

jewellery,

gastronomie, gastronomy,

radioamatérství, radio amateurs,

kultovní města, cult towns,

móda,

fashion,

psychologie, psychology,

křížovka o ceny

crossword with prizes

a další zajímavosti ze světa Wellness.

and other news of the world of Wellness.

Wellness Book č. 2/2010 očekávejte v měsíci dubnu. You can expect Wellness Book No. 2/2010 in April.

Předplatné na www.wellnessbook.eu. Subscriptions on www.wellnessbook.eu.

TIRÁŽ/IMPRINT Čtvrtletník/Quarterly Ročník/Year: I, Číslo/Number: 01/2010 Cena/Price: 69 Kč, 3,19 € / CZK 69, EUR 3.19 Vychází/Date of issue: 20/01/2010 Registrace/Registration: MK ČR E 18964 ISSN: 1803-9642 Vydavatel/Publisher: Miroslav Sanytrák , PHOTO AND VIDEO COMPANY Výrobní ředitel/Production Manager: Jindřich Pokorný Agenturně zastupuje/Agency representative: SANCO, spol. s r. o./SANCO, Ltd. Adresa a sídlo redakce/Editor‘s office: Wellness Book U Pily 944, 273 51 Unhošť Česká republika/Czech Republic E-mail: sanco@marketingrescue.cz Tel./fax: +420 312 698 435, mobil: +420 602 365 700

Šéfredaktor/Chief Editor: Bc. Miroslav Sanytrák, MBA Korektury/Proofreaders: PaedDr. Petra Sanytráková, Ing. Lukáš Zeman Anglický překlad/English Translation: Mgr. Martin Čihák Konzultanti/Consultants: Ondřej Marek, Ing. Jan Stropnický, Ing. arch. Luboš Sekal, Ing. Jiří Heller, Josef Sekal, Lenka Kazmarová, PhDr. Ing. Eva Boháčková, Ing. Václav Křemen, PhD., Roman Kysela, Ludmila Sedláková, Tomio Okamura, Ivana Follová, Ing. Petr Tomek, Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D., Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc., Terezie Švarcová Předplatné/Subscription: www.wellnessbook.eu Periodicita/Periodicity: 4–5krát ročně/4–5 times per year Distribuce/Distribution: Rozšiřují společnosti PNS, a.s./Distributed by PNS, Inc., vlastní distribuce/own distribution Grafické zpracování, DTP/Graphics, DTP: EVERSMILE s.r.o./EVERSMILE Ltd. Výzkumná 661, 533 51 Pardubice-Rosice, Česká republika/Czech Republic +420 777 190 480, info@eversmile.cz, www.eversmile.cz Tisk/Print: Artep-tisk Praha, www.artep-tisk.cz


Interaktivní

y b a B á v o N l l e b a n n A ečné Ĵ

t u k s o k a j e J

P

! o k n i m i m mmm

a ál ču

roním opr avdové

slzy

!

Zavír

ám oči

uáááá zzzZZ ZZZZ

Re

aguji

hehe –ha –he

Nová Baby Annabell

Ĵ

Ovečka mě ro

ěj m s ze

e!

Ãîãm•ãÖ×mïm•ßڅée•ëmØڕÞãéÚçÖàØڕâÚïޕÝäábÞbàäê•Ö•åÖãÚãàä꣕WëÖéáY• èëäê•ÙeéèàäꕂÚbm¡•ØêâáY•ÙêÙámࡕåÞßڕïڕèëd•áÖÝëÞbàî•Ö•ÙäàäãØڕ å‚Þ•éäâ•Ý×ڕåêèÞãàäꖕËï×êÙméÚ¢áޕßޕÝáêàÚ⡕ïÖbãڕåáÖàÖé•Ö•çäãÞé• äåçÖëÙäëd•èáïÃäëÞãàäê•ßڕÞãéÚçÖàéÞëãm•äëÚbà֕ÝçÖßmØm•êàäád×Öëàꡕ àéÚçY•åÖãÚãàê•çäïÚèâeßÚ£•Ãäëe•Þ•ëڕëÚçïޕØÝáÖåÚbÚà– ÅÖãÚãàꕷÖ×ããÖ×ÚááĴ•Ö•ßÚßm•Ùäåáwàî•ïÖàäêåméڕë•ä×ØÝäÙÚØݕ·Öâ×êáÚ¡•Åäâå䡕ÈåÖçàîè•Ö•ÞãéÚçãÚéäëØݕä×ØÝäÙÚØݕ ìì죩àÞÙè£Øììì£×Öâ×êáÚ£Øììì£ãÖèÚ¢èáêãÞØàä£Øììì£åäâåä£Øììì£çêâ×êçÖà£Øììì£èåÖçàîè£Øï• Ö•ë•à֓Ùdâ•Ùä×çdâ•ÝçÖbàY‚èéëm£

îîî¥ñØçݤÚéÜØëàæå¥Úæä


Wellness Book 01  
Wellness Book 01  

Wellness Book 01/2010

Advertisement