Page 1

ISSN 1234-4427 3/235 March 2013

www.welcometopoland.net.pl


Rational water management One of the main objectives of our activities has been to increase the availability of water resources for the needs of the farming sector in Wielkopolska. The region is considered to be among those threatened by a water deficiency. Water supply is further hampered by periods of agricultural droughts and floods. In the face of such unfavourable conditions, land amelioration measures gain particular importance in the province of Wielkopolska. Across the region, we currently manage: 7,072 kilometres of rivers and canals, featuring 1,878 hydraulic structures; 744 kilometres of levees; 446 culverts; 50 pumping stations; 33 reservoirs of a capacity of almost 60 million cubic metres. Above all, we strive to store water in order to eliminate the risks resulting from both its excess and deficiency. These objectives can be attained by creating reservoirs. They provide protection against floods, while also stimulating the local economy. To date, we have built 33 such reservoirs across the region, with a total capacity for over 60 million cubic metres of water. The funding for those investments came mostly from the European Union, but also from the central government and local government budgets. Last year’s major regional investments included: revitalising the Kościan section of the Oder Canal; raising the level of Lake Królewskie in the municipality of Krzyż Wielkopolski; reconstructing the Obołok river in the area of Ostrów Wielkopolski and the Biechowski canal in the district of Września; and also modernising the levees along the Warta between Koło and Konin. We are preparing for the construction of further reservoirs in the municipalities of Murowana Goślina, Gołańcz, Jaraczewo, as well as the Wielowieś Klasztorna reservoir on the Prośna river. We take all the necessary measures to act in an environmentally-friendly manner, to protect the natural environment and to preserve the good condition of the water and land ecosystems. Arkadiusz Błochowiak Director of the Authority for Amelioration and Amelioration Facilities of Wielkopolska in Poznań

����

www. wzmiuw.pl

gospodarujemy racjonalnie Rozmowa z Arkadiuszem Błochowiakiem, dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW) w Poznaniu Jednym z celów działalności WZMiUW jest zwiększenie dyspozycyjności zasobów wodnych na potrzeby rolnictwa. Jak te zasoby przedstawiają się w naszym kraju i regionie?

Zasoby wodne Polski są niewielkie. Ich ilość przypadająca na jednego mieszkańca stanowi zaledwie 36 procent średniej europejskiej. Przedstawia to wskaźnik dostępności wody, będący ilorazem rocznego odpływu wody z danego obszaru, do liczby ludności. Dla Polski wynosi on 1600 m3/ mieszkańca/rok, dla Europy - 4500. Wielkopolska natomiast, szczególnie wschodnia jej część, zaliczana jest do regionów zagrożonych deficytem wody. Roczna suma opadów, które w  97 procentach stanowią źródło zasilania w wodę, to w regionie 523 mm, przy średniej krajowej wynoszącej 614 mm. Należy też podkreślić, że zasoby wodne charakteryzują się zmiennością, czego przejawem jest występowanie okresów susz i powodzi. Skala tych zjawisk się nasila, co pogarsza sytuację zaopatrzenia w wodę. W  sukurs tym niekorzystnym zjawiskom przychodzi melioracja. Dla województwa wielkopolskiego, wiodącego w  kraju pod względem produkcji rolniczej, nabiera ona szczególnego znaczenia. Trudno przecenić znaczenie melioracji dla regulacji stosunków wodnych, efektywności upraw czy ochrony pól i  domostw przed powodziami. Działaniom tym służą urządzenia melioracji wodnych. W regionie utrzymujemy 7.072 km rzek i kanałów, na których zlokalizowanych jest 1878 budowli piętrzących, 774 km wałów przeciwpowodziowych, 446 przepustów wałowych, 50 stacji pomp, 33 zbiorniki wodne o pojemności blisko 60 mln m3. Ich rola, wobec zagrożeń wynikających z nasilających się anomalii pogodowych, będzie wzrastać. Z  jakich źródeł pochodzą pieniądze na realizację inwestycji wodnych, konserwację rzek i kanałów oraz budowli chroniących przed powodzią? Najpoważniejszym źródłem finansowania jest obecnie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Od 2009 roku, w  jego ramach, realizujemy budowę 42. inwestycji, angażując dotychczas środki w wysokości ponad 200 mln zł. Całość zakończy się w 2015 roku i pochłonie rekordową kwotę 354 mln zł. Pieniądze na utrzymanie cieków oraz urządzeń pochodzą z  budżetu państwa. Wobec szczupłości dotacji państwowych jeszcze do niedawna zabezpieczaliśmy potrzeby finansowe w tym zakresie w zaledwie 10 procentach. Od dwóch lat kwota ta wzrosła trzykrotnie, do poziomu 30 mln zł., co pozwala na utrzymanie ponad 40 procent cieków i  kanałów. Na realizowany w  Wielkopolsce

program małej retencji, samorząd województwa zarezerwował, na ten rok, kwotę 80 mln zł. Jakie są najważniejsze wyzwania w zakresie gospodarowania wodą w Wielkopolsce? Priorytetem jest ochrona przeciwpowodziowa obszarów rolniczych. Staramy się racjonalnie gospodarować wodą i przede wszystkim ją retencjonować, aby wyeliminować zagrożenia wynikające z  nadmiaru czy deficytu wody. Cele te osiągamy między innymi poprzez budowę zbiorników retencyjnych. Należą one do największych inwestycji w regionie i mają wielofunkcyjny charakter. Doskonale też kreują rozwój pozarolniczych funkcji wsi, na przykład turystyki, aktywizują lokalną gospodarkę. Dotychczas w regionie wybudowaliśmy 32 takie obiekty, w tym największy w Jutrosinie. W maju oddamy do użytku kolejny - w Rydzynie. Jakie najważniejsze dla regionu inwestycje zrealizowano w ubiegłym roku a jakie planowane są na ten rok i następne lata? Przede wszystkim trzeba wymienić rewitalizację kościańskiego odcinka Kanału Obry, podpiętrzenie Jeziora Królewskiego w gminie Krzyż Wielkopolski, odbudowę rzeki Ołobok w rejonie Ostrowa Wielkopolskiego oraz Kanału Biechowskiego w powiecie wrzesińskim. Rozpoczęliśmy modernizację wałów przeciwpowodziowych na rzekach: Noteci, Prośnie i  Warcie – pomiędzy Kołem i  Koninem. Przygotowujemy się do budowy kolejnych zbiorników, w gminach: Murowana Goślina, Gołańcz i Jaraczewo. Zbiornik „Wielowieś Klasztorna” na rzece Prośnie, który ochroni przed zalaniem Kalisz, będzie największym sztucznym akwenem w regionie o powierzchni 2000 ha i pojemności 48 mln m3. Koszt tej inwestycji szacuje się na około 500 mln zł. Liczymy na jej dofinansowanie z budżetu UE na lata 2014-2020. Uważa się, że inwestycje wodne zagrażają przyrodzie, zbytnio ingerują w środowisko. Jak meliorować w zgodzie z ekologią? Dokładamy wszelkich starań, aby realizując nasze przedsięwzięcia, jednocześnie chronić przyrodę. Przygotowanie każdej inwestycji to proces długotrwały, wymagający pozwoleń środowiskowych. Wszystkie prace wykonujemy z  zachowaniem terminów minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko, poza okresami ochronnymi organizmów. Utrzymując w odpowiednim stanie technicznym rzeki i kanały, nie tylko zapewniamy dobrą jakość wody, ale też dobry stan ekosystemów wodno-lądowych. Dziękuję za rozmowę Rozmawiała Ewa Stasiak

2


T

Spis treœci / Contents

Inwest in Poland

argi Inwestycyjne, które odbywają się w Cannes, to impreza o ustalonej na świecie marce i ogromnym prestiżu – uznawana za jedną z najważniejszych w Europie.

Są one forum nawiązywania bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi inwestorami i dają szansę promocji terenów pod inwestycje o wielorakim charakterze. Polska na targach obecna jest od lat. Zwłaszcza władze samorządowe mają w Cannes niepowtarzalną szansę zareklamowania swych możliwości w tej dziedzinie. Wiele z nich znalazło dzięki tej imprezie inwestorów, w tym znane międzynarodowe firmy, które na stałe zapuściły już u nas korzenie. Pora na kolejne.

Dodać trzeba, że konkurencja pod tym względem jest na świecie ogromna, bowiem przyciągnięcie inwestorów oznacza także nowe miejsca pracy, cywilizacyjny rozwój i czysto ekonomiczne profity.

Dlatego oprócz samych terenów liczy się przyjazny klimat dla biznesu, istnienie gotowej infrastruktury w postaci dróg, sieci energetycznej czy wodno-kanalizacyjnej, przychylność lokalnej społeczności i administracji oraz klarowne procedury przy załatwianiu niezbędnych formalności.

Będziemy w Cannes przekonywać – oby skutecznie – iż nasz kraj dysponuje tymi wszystkimi atutami. Wytworzyła się nawet zdrowa rywalizacja pomiędzy władzami lokalnymi o to, komu uda się przyciągnąć do siebie więcej zagranicznych firm. Również fakt wywalczenia przez Polskę na ostatnim szczycie unijnym kolejnych środków m.in. na nowe inwestycje infrastrukturalne, dobrze rokuje powodzeniu oferty, którą zaprezentujemy na tegorocznych Targach.

M

IPIM, held in Cannes, is a highly prestigious event which has become an internationally recognised brand and is considered to be among the most important of its kind in Europe.

It provides a forum for establishing direct contacts with potential investors, offering opportunities to promote a diverse range of locations looking to attract investments. Poland has been represented at the event for a number of years. In particular, local governments are given a chance to advertise their offer in this regard.

Powiat Poznański

4-5

Komorniki

6-7

Dopiewo

8-9

Stryków

10-11

Brześć Kujawski

12-13

Stare Miasto

14-15

Golina

16-17

Opalenica

18-19

Wolsztyn

20-21

ZUO – Konin

22-23

Lesznowola

27

Many of them have found investors at the previous events, including international companies who have now established themselves in our country. It is time for new ones. Needless to say, international competition is strong because attracting investors means also new jobs, development and business profits.

That is why, apart from the locations themselves, what matters is a business-friendly atmosphere, along with roads, utilities, services and positive attitudes among the local communities and administrations, accompanied by transparent procedures for dealing with any formal requirements. We will endeavour to convince you here in Cannes (hopefully effectively) that you will find all that in our country. There has even been some fair competition among the local governments about who will be more successful in attracting foreign businesses. Finally, the fact that at Poland has been awarded infrastructural investments success of the offer which during this year’s event.

the recent EU summit more funding for new is a harbinger of the we will present to you

Editor-in-Chef Bo¿ena Prusakowska

www.welcometopoland.net.pl Welcome to Poland ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań, tel./fax +48 61 852 10 06, tel. +48 61 8617 000, e-mail: miesiecznik@welcometo.poznan.pl Editor-in-chief: Bożena Prusakowska, bprusakowska@post.pl Director of Marketing: Renata Piątkowska-Ratajczak – mobile 600 45 32 16 Marketing managers: Ewa Stasiak – mobile 698 805 992 Translation: Kacper Kozicki Associates: Adam Kaliński, Ewa Stasiak, Lidia Wejman, Piotr Szachta, Romuald Ferens, Renata Ratajczak Correction of text: Lidia Wejman DTP & Prepress: Elżbieta Zawadzka, Agnieszka Jankowska

Wydawnictwo BESSA tel./fax +48 22 877 33 71 President: Elżbieta Swatowska Vice-President: Bożena Prusakowska THE PUBLISHER OF: Welcome to Warsaw 03-450 Warsaw, 11/3 Ratuszowa tel./fax +48 22 877 33 71 Welcome to Cracow and Małopolska – franczyza 31-503 Cracow, 25A Lubicz St. tel./fax +48 12 421 89 77

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i artykułów sponsorowanych. Cena zakupu jednego egzemplarza: 10,58 zł We do not take responsibility for the kontent of the advertisements and the sponsored articles.

3


���������������� ������������������������� ����������������� ���������������������������������� �������������������������������������������������� ����� ������������ ����������� �� �������������������������������������������������� ������������ �������� �������� ���������� ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������� �������� ������������� �� ������������ ������������� �������������� ������� ����� ����� ������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������ ������������ ��� ������������������������������������������������� �� ��������� ��������� ������� ��������������� ���������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ������ �������� ������������ ������������� ������ ������ ���� ���������� �������� �������� ��������������������������� ���������� �������� ������������� ���� ������������ ������ ���������� ���������� ����������������� ��������� ��� ������� �� ����������� �� ������ ��� ���������� ���� ��� ���������������� ��������������������������������������������� �������������������������������������������������� �������� �� ����������������� �� ����� ���� ������������ ��������� ����������� ������� ��������� ���� ��� ���������� �������� �� ������ ���� �������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������� ����������� ����� ������� ��� ����������� �� �������� ����� ����� ������ ���������� ��� �������� ���������������� �������

44

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������� ������ ���������� ���������� ������ ���� ���������� �������� ����������� ��������������� �� ������������ ������������ �� ��������������� ���������� ������ ���� ������������� �� ����� �� ���������� ����������������� �� ���� ������� ���������� �� ������� ������ �� ����� ����� ������������� ��� ���� ���� ���������������������������������������� ��� ������� ��� ����� ������� ����������� ���������� �������� ������� ����������� �� �������� �������� ���� �� ��� ����������� �� ����������� ��������� ����������� ����������������

������������������������������������������������������������������������������������������� ������� ���������� ���������� ���������� �������� ��� ���� ��������� ������������ ������ ��������������������������������������������������������������������������������������� �� ��������� � ������������������� �������� ������������� ������������ ��� ��������� ����������������������������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������������- �� ��������� ����� ����������� ���������� ������ ��������������������������������- ��� ������� ���� ������ ������� ��������� ��� ������� ���� ��������� ������ ���������� ������� ���������������� ��������� ������ �������������������������������������������������- ��� ��� ������ ����������� ����� ����������� ������������������������������������������� �������������� �� ����������� �������������������������������������������������- �������� ����������� ��������� �� ������ ���� ������� ��� ������������ ������� ���� ����� ������� ������ ����������� ���� �� ��������� �������� ���������� ������������� ������������� ������ ����������� ��������������� ���� ������������� ������������� �� ����� ��������� ����������� ���������� ��� �������� ��fot. Starostwo Powiatowe w Poznaniu ���������� �� ��� ����������� ����������������������������� ��������� ������������������� ������� ������� ����������� ����������� ������������� �������������� �� ����������� ������������ �� ���������� �������������������������� ����������� ������� ������������ �� ������������� �������� ������������� ���


The Poznan County, like a ring surrounding the city of Poznan, is the largest self����������� ������ ��� �������� �������� ����� �������� �������� ��� ������� �������������� of the regional capital translates into its at�������������������������������������������� ������� ������� ��� ����� ����� ������ ��������� ���� �������� ��� ����� ��� ����������� ���� ����ness, the county is now one of the most densely populated self-government areas in ������������������������������������������������ ������������������������������������������������� ���������� ��� ������ �������� ������� ���� ���� fot. Starostwo Powiatowe w Poznaniu �����������������������������

���������� �� ��������� �� ������������� �� �������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������� ������������������������������������������� ������������������� �����������������������������

�������������������������������������������������� ����������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������� ������ ����������� ����� ���������� ���������� �������������������������������������������������������������������������������������������� �� ���� ��������� ������������ ���� ��������� �� ����������� ������������� ����������� ����� �����������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ���� ��������� ������� �������� ������� ������� ������������ �������� ���� ��������� ��������� ��� ����������� ���� ������ �� ������� ���� ����� ������������������������������������������� ����� ������������ ����� ����� ���������� ��� ������������ ���� ��� �������� ����������� �The ������������� ������ �������� �������� ��� ����� �������� ���������� �������� ���� ��������� ��� ���������������������������������������������� ����������������������������������� ���� ����������� ��� ��������� ����� ���������������������������������������������������������������������� ����� ���� ������������ ��� ����������� �� ������ �������� ������”, says the ���������� ������ ������� ����� ����� ��������� ���� ���������� ������ ������������������ ���� ������� ���� ����� ������������� ���� �������� �� ���������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������� The dynamic economic and demo�������� ������������ ��� ���� ������� County represents quite a challenge ��� ������ ��� ��� ���������� ��� ������� widely conceived socio-technical and ���������� ���������������� ��� ��� �����sary to invest in large and costly un����������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������� ���������������������������������������������� ����������������������������������������������� those from the European Union and from the ����������������������������������

�������� ��������� ����� �������������� ����� ������� ���� ����� ������� ������ ���� ������� ����� ��������� ��� ��������� ���� ������� ����� ��������������������������������������������� ������������� ��������� ��� ������� ��� ���� ������� ������������� ������������� ������ ��� ��������� ��� ���������� ������� ��������� Last year, county investments included more �������������������� ������������������������������������������� “��� ���� �� ��������� ���������������� ������� ������������������������������������������� �������������������������������������������� ��� ��������� ���� ������� ����������� ����� ��� ������ ��� ��������� ���� ������������� ����� ����������������������������������������������� ������ ������ ����������� ����� ��������� �����- ����������������������������������������������� ���� ��� ���� ����� ��� ����������� ����������� ��� ������ �� ���� ��� ������������ ����� ����� ����� �������� ������ ���� ������ ������� ���������� �������������������������������������������� ����������������������������������������������� �������������� ��������� ��� ���� ������� ���� ��� ��������������������������������������������� important link in the system of medical life������������������������������������������ �������������������������������������������� ��������������������������������������������� ��� �������������� ���� �������� ���������� ���� ������������������������������������������� ����������������������������������������������� ������������������������������������������� or those related to small entrepreneurship County suggests that the current year will �������������������������������������������- ������ ���� ����������� ��� ������ ���� ���� ��������������������������������������������� ���������������������������������������������� ����� ��������� ��������������� ���� �������� ���� ���������������� ������ ��� �������� ������������ ���������� ���� ������������ ��������������������������������������������� ������������������������������������������������ ���������������������������������������������� ����������������������������������������� ����������

55


w w w . k o m o r n i k i . p l

Komorniki – a municipality situated in the immediate vicinity of Poznań, with a population of 20,000 and an area of 66.55 sq. km. Listed in Forbes Magazine as a municipality attractive for business. One of the most rapidly developing municipalities in Poland in terms of demographics. Most of the municipality covered by zoning plans. Efficient administration, modern sewage treatment, bus transport network, a wide range of modern sports facilities, a sports hall, natural and landscape assets of the Wielkopolski Natural Park.

An excellent location for your investment. They already trust us:

Municipal Office Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki tel. +48 61 810 77 51 sekretariat@komorniki.pl 6


w w w . k o m o r n i k i . p l

Komorniki – gmina położona w bezpośredniej bliskości Poznania. Na obszarze 66,55 km² zamieszkuje ponad 20 tys. mieszkańców. Gmina atrakcyjna dla biznesu według magazynu Forbes. Jedna z najdynamiczniej rozwijających się demograficznie gmin Polski. Znaczna część powierzchni gminy objęta miejscowymi planami zagospodarowania. Sprawna administracja, nowoczesna oczyszczalnia ścieków, własna komunikacja autobusowa, bogata oferta nowoczesnych obiektów sportowych, hala widowiskowo-sportowa oraz walory krajobrazowe i przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Doskonała lokalizacja inwestycji. Oni nam zaufali:

Urząd Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki tel. +48 61 810 77 51 sekretariat@komorniki.pl 7


DOP Urząd Gminy Dopiewo Dopiewo Gmina Office ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo tel. (+48) 61 814 83 31 e-mail: promocja@dopiewo.pl

www.dopiewo.pl

DOPIEWO

to Wielkopolska Gmina o dużym potencjale inw

is a municipality in Wielkopolska with a great potent Gmina Dopiewo ma duże ambicje i możliwości dla inwestorów. W  ostatnich latach zmieniła swój wizerunek, głównie ze względu na dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury. Dzięki nowo wybudowanym w ostatnich latach szybkim drogom stała się zachodnią bramą Poznania, stolicy Wielkopolski.

Autostrada z węzłem drogowym i Zachodnia Obwodnica Poznania (S11) tworzą w Gminie Dopiewo niezwykle atrakcyjną strefę przeznaczoną pod inwestycje. Zainwestowały tu już takie firmy jak: Mondi, Eureka Technology Park, Marmite, Markslojd, Reka Rubber Polska. Ich doświadczenia potwierdzają atrakcyjność inwestycyjną Gminy Dopiewo. Atuty podkreślają też przyznane nagrody i  wyróżnienia m.in.: Złota Statuetka „Gmina Fair Play 2010”, certyfikaty i wyróżnienia honorowe „Fair Play” w latach 2006 – 2010, m.in. „Certyfikowana lokalizacja inwestycji” i „Złota Lokalizacja Biznesu”, godło „Teraz Polska” 2009.

Zaletą terenów inwestycyjnych w Gminie Dopiewo jest ich atrakcyjne położenie. W 10 minut można stąd dotrzeć do Międzynarodowego Portu Lotniczego „Ławica - Poznań”

88

lub autostrady A2, łączącej wschód z zachodem. W gminie działa ponad 2 tys. mniejszych i większych firm. Działalności gospodarczej sprzyjają opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, przygotowywana oferta terenów pod inwestycje, dobry klimat i przychylność wobec pragnących prowadzić tu interesy. - Zapraszamy do Dopiewa. Chętnie podzielimy się rozkwitem. Warto wykorzystać nasz potencjał - mówi wójt gminy Zofia Dobrowolska. Bliskość Poznania sprawia, że wielu Poznaniaków, ale nie tylko, przeprowadziło się do miejscowości Gminy Dopiewo, buduje na jej terenie swoje domy i kupuje gotowe mieszkania. Wystarczy wspomnieć, że na przestrzeni ostatnich 10.lat liczba mieszkańców Gminy Dopiewo wzrosła o 100%. Jest ich obecnie blisko 20 tys. Znaczącą rolę w migracjach odgrywają dobrze rozwinięta sieć dróg i bliskość terenów zielonych, np. Wielkopolskiego Parku Narodowego. Wszystko to sprawia, że wiele osób znalazło w Gminie Dopiewo ucieczkę od zgiełku dużego miasta, zyskując komfort i nowoczesność. Stąd duża popularność miejscowości Gminy Dopiewo i urbanistyczny boom.

Jej rozwój widać po stałej poprawie i rozbudowie lokalnej infrastruktury: osiedli, dróg, kanalizacji, szkół i przedszkoli. Szybkiemu rozwojowi gminy towarzyszy dbałość o zrównoważony rozwój i środowisko naturalne, będąca jednym z  priorytetów władz samorządowych. Gmina Dopiewo znalazła się w prestiżowym gronie nielicznych samorządów wyróżnionych tytułami „Mecenas Polskiej Ekologii” i „Promotor Ekologii”. Otwarcie nowego ujęcia i stacji uzdatniania wody dla Dopiewa, modernizacja miejscowej oczyszczalni ścieków, realizacja programu segregacji odpadów oraz inne proekologiczne inwestycje i  inicjatywy są osiągnięciami ostatnich lat.

Gmina Dopiewo jest więc nie tylko poznańską „sypialnią” i „ziemią obiecaną” dla inwestorów. Ma do zaoferowania urozmaiconą przyrodę, a amatorom aktywnego wypoczynku, którzy do niej zawitają, odkrywa nowe możliwości. Wszystko to sprawia, że Gmina Dopiewo może poszczycić się wizerunkiem gminy nowoczesnej i dynamicznej, gotowej do współpracy. Świadczą o tym nagrody i wyróżnienia za otwartość inwestycyjną, przedsięwzięcia edukacyjne i proekologiczne, słowem za gospodarność.


PIEW

nwestycyjnym, mieszkaniowym i rozwojowym

tial in terms of investment, housing and development Dopiewo has great ambitions and opportunities for investors. In the recent years, it has transformed its image, mainly thanks to the rapid development of residential housing and infrastructure. Owing to new roads built in the recent years, it has become the western gateway to Poznań, Wielkopolska’s main city.

The motorway, along with a road hub and Poznań’s Western Ring Road (S11), have created an exceptionally attractive area for investments in the municipality of Dopiewo. Companies such as Mondi, Eureka Technology Park, Marmite, Markslojd and Reka Rubber Polska have already invested here. Their experiences have confirmed the attractiveness of the municipality of Dopiewo as an investment hotspot. Its assets have been corroborated by awards and distinctions, including the Golden Statuette for the “Fair Play Municipality 2010”, certificated and honorary “Fair Play” distinctions in 2006-2010, such as: “Certified investment location”; “Golden Business Location”; the “Poland Now” emblem for 2009. An advantage of the land for investments in Dopiewo is its attractive location. In 10 minutes you can reach the Ławica

International Airport in Poznań or to the A2 motorway connecting the East with the West. More than 2,000 businesses of various sizes operate in the municipality. Business operations are facilitated by local zoning plans, an offer of land for investments, a friendly atmosphere as well as attitude towards those willing to do business here. - We would like to invite you to Dopiewo. We are eager to share our boom. Our potential is worth taking advantage of says Zofia Dobrowolska, Head of the Municipality.

The proximity of Poznań have resulted in many of its residents moving to Dopiewo and building their homes or buying their apartments here. Suffice to say that in the last 10 years, the number of Dopiewo’s residents grew by 100%. The current population is nearing 20,000. The well-developed road network and nearby green areas, such as the Wielkopolski National Park have played a significant part in these migration processes. As a result, plenty of people have found in Dopiewo a refuge from the hustle and bustle of the big city, at the same time gaining comfort and modernity. Hence the popularity of Dopiewo and its construction boom.

The municipality’s development can be seen in the expanding local infrastructure: housing estates, roads, sewage networks, school and kindergartens. This rapid development is accompanied by care for sustainable development and environment, which are among the local government’s priorities. Dopiewo found itself in the small, prestigious group of local governments awarded the titles of “Supporter of Polish Ecology” and “Ecology Promoter”. Opening a new water treatment station for Dopiewo, modernising the local sewage treatment plant, implementing a programme of waste segregation and other pro-ecological investments and initiatives are among the achievements of the recent years.

The municipality is therefore not only a suburban “dormitory” and a “promised land” for investors. It also offers a varied natural landscape and uncovers new possibilities for active leisure enthusiasts. As a consequence, Dopiewo can be proud of its image of a modern and dynamic municipality which is ready for collaboration. This has been proven by awards and distinctions for investment openness, undertakings in the area of education and ecology; in short, for good management.

99


Urząd Miasta-Gminy Stryków

Contact details Stryków Municipal Office ul. Kościuszki 27 95-010 Stryków tel.: +48 42 719 80 02 fax: +48 42 719 81 93 e-mail: strykow@strykow.pl,

www.strykow.pl

10 10

Strykó


ów

Stryków jest gminą położoną w bardzo atrakcyjnym miejscu w centrum Polski, w województwie łódzkim. Atrakcyjność Gminy wynika z wyjątkowego położenia i zróżnicowania przyrodniczego. Stwarza to przychylny klimat zarówno dla turystyki jaki i rozwoju przedsiębiorstw. Na terenie Gminy Stryków usytuowane jest skrzyżowanie dwóch najważniejszych autostrad środkowoeuropejskich A1(Gdańsk - Wiedeń) i A2 (Berlin - Moskwa). Ponadto przez gminę przebiega linia kolejowa Łódź-Łowicz wraz z  bocznicą towarową. Do lokalizacji inwestycji zachęca także bliskość międzynarodowych portów lotniczych w Łodzi - 25 km i  w Warszawie - 110 km. Łódź, która jest ważnym ośrodkiem skupiającym kilkanaście wyższych uczelni, szkół średnich i  technicznych, zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę kierowniczą i zawodową, a na terenie gminy funkcjonuje sieć doskonale wyposażonych szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli. Nowy plan zagospodarowania przestrzennego przeznacza ponad 1000 ha pod tereny inwestycyjne, które w większości posiadają dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i  gazowej. Gmina Stryków drugi raz z  rzędu decyzją komisji konkursowej została laureatem Konkursu „Grunt na Medal 2012” w Województwie Łódzkim i znalazła się w finałowej złotej 16-stce w Polsce. Doskonałe położenie logistyczne spowodowało, że na terenie gminy na ponad 350 ha ulokowali się krajowi i światowi liderzy pochodzący ze: Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Holandii, USA czy Francji. Z  branży logistycznej działają m.in. firma Raben Polska, Hellman Worlwide Logistics, CEI Poland Sp. z o.o., Spedimex Sp. z o.o., AL.-PI Polonia Sp. z o.o. Z branży motoryzacyjnej Truck&Trailer Center oraz Gobain Sekurit HanGlas Sp. z o.o. Szeroko pojęte usługi przewozu paczek świadczy firma kurierska DPD Polska i GLS Polska. Branżę budowlaną reprezentują: Hermann Kirchner Polska Sp.

z o.o., Eurovia Polska S.A., Go-Trakt, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM”, Tech-Bud Sp. z o.o. Z branży farmaceutycznej swą siedzibę ma firma Lek S.A. w  ramach Grupy Sandoz. Z branży innowacyjnych technologii: Spółka Rittal GmbH & Co. KG, Corning Cable System Polska sp. z o.o. oraz SWM - Poland Sp. z o.o. i Prowell sp. z o.o. Na terenie gminy działają 3 parki przemysłowe: Tulipan Park Stryków, Diamond Business Park Stryków i Panattoni Park Stryków oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Gmina Stryków kładzie duży nacisk na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury technicznej, drogowej i  społeczno-rekreacyjnej. W  Strykowie znajduje się jeden z 3 najlepszych w Polsce i jedyny w województwie łódzkim tor motokrosowy, na którym co roku rozgrywana jest runda Międzynarodowych Motocrossowych Mistrzostw Polski oraz runda Pucharu Polski Kobiet.  Dwa razy do roku odbywają się również jedne z  najlepszych tego typu zawodów w  kraju - Rundy Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country. Dla zwolenników sportów łączących styl i  elegancję istnieje możliwość skorzystania z  pełnowymiarowego, osiemnastodołkowego pola golfowego. Miłośnicy koni mogą skorzystać z  ośrodków jeździeckich oraz zwiedzić Gminę podróżując na końskim grzbiecie wzdłuż Łódzkiego Szlaku Konnego. Ponadto do aktywnego wypoczynku zachęcają wielofunkcyjne boiska sportowe, kompleks sportowo-rekreacyjny nad Strykowskim Zalewem z nowoczesnymi placami zabaw, skateparkiem, ścieżką pieszo-rowerową i urządzeniami typu fitness oraz korzystne położenie w  Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Inwestor, który podejmie decyzje o  lokalizacji biznesu w Gminie Stryków może być pewien, że znajdzie tu profesjonalną obsługę oraz przychylny klimat i przestrzeń do rozwoju, a pracownicy komfortowe miejsce do zamieszkania. Spotkajmy się w Strykowie.

Stryków is a municipality with a very attractive location in the heart of Poland, in the province of Łódź. The municipality’s attractiveness comes as a result of its exceptional location and natural diversity. This creates a climate which is conducive for both tourism and business development. It is here that two major Central European motorways cross: the A1 (Gdańsk - Vienna) and the A2 (Berlin – Moscow). In addition, the Łódź-Łowicz railway line runs through the municipality; a freight siding is also available. Another encouraging factor is the proximity of the international airports in Łódź (25 kilometres away) and in Warsaw (110 kilometres away). Łódź – a major centre comprising a dozen or so universities, high schools and technical colleges – provides highly-qualified managers and professionals. The municipality is home to a number of finely-equipped elementary schools, junior high schools and kindergartens. The new zoning plan provides for over 1,000 ha of land for investments, most of which will have access to water supply networks, electrical grids and gas distribution networks. The municipality of Stryków has won the “Grunt na Medal 2012” award in the province of Łódź and got into the final golden 16 nationwide. Its location, excellent in terms of logistics, resulted in attracting (to an area of over 350 ha) national and international leading businesses from Switzerland, the UK, Germany, Finland, Holland, the USA and France. The logistics businesses include: Raben Polska, Hellman Worlwide Logistics, CEI Poland Sp. z o.o., Spedimex Sp. z o.o., AL-PI Polonia Sp. z o.o. From the motoring industry, there is Truck&Trailer Center and Gobain Sekurit HanGlas Sp. z o.o. A wide range of parcel delivery services is provided by DPD Polska and GLS Polska courier companies. The construction industry is represented by: Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o., Eurovia Polska S.A., Go-Trakt, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i

Mostów ERBEDIM, Tech-Bud Sp. z o.o. Lek S.A., part of the Sandoz Group from the pharmaceutical industry, also has its seat here. The innovative technologies sector is represented by: Rittal GmbH & Co. KG, Corning Cable System Polska Sp. z o.o., as well as SWM - Poland Sp. z o.o. and Prowell Sp. z o.o. Three industrial parks operate in the municipality: Tulipan Park Stryków, Diamond Business Park Stryków and Panattoni Park Stryków, as well as the Special Economic Zone of Łódź. The Municipality of Stryków pays a lot of attention to improving the quality of life of the local residents through developing technical, road, social and leisure infrastructure. In Stryków, there is a motocross track, one of the three best in Poland and the only one in the province of Łódź; it is here that every year a stage of the International Motocross Polish Championship and a stage of the Women’s Polish Cup are held. Twice a year, one of the finest contests of this kind nationwide takes place here: a stage of the Łódź District Cross Country Championship. For those who enjoy sports which combine style and elegance, it is possible to rent a full-size 18-hole golf course. Horse-riding enthusiasts may take advantage of the equestrian centres and do the local sightseeing on horseback along the Łódź Equestrian Route. In addition, active leisure is encouraged through: multi-purpose sports pitches as well as the sports and leisure complex by the Stryków Reservoir, which features modern playgrounds, a skate park, a walking and cycle route and fitness facilities, all combined with a good location in the Łódź Hills Landscape Park. Investors willing to locate their businesses in the Municipality of Stryków can be sure that they will find here professional service, friendly attitude and space for expansion, along with a comfortable place to live for their staff. See you in Stryków. 11 11


Brzesc Kujawski Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim Pl. Wł. Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski, tel. (+48) 54 231 63 10, fax (+48) 54 231 63 24

Brześć Kujawski to szybko rozwijający się ośrodek miejsko-wiejski. Dzięki swojemu położeniu i bardzo dobrze rozwiniętej infrastrukturze technicznej jest liderem gospodarczym województwa kujawsko-pomorskiego. Ostatnie lata to w  Brześciu prawdziwy inwestycyjny boom. Przybyło dużo dróg, inwestycji chroniących środowisko, obiektów sportowych i rekreacyjnych. Przygotowano również wiele bardzo atrakcyjnych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w  obrębie węzła autostrady A1 (Pikutkowo) pozwala na realizację poważnych projektów inwestycyjnych. Utworzono tu obszar Brzeskiej Strefy Gospodarczej o  powierzchni 470 ha, gdzie blisko 20ha to grunty stanowiące własność gminy, które są najbardziej atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi w  skali kraju. Węzeł autostradowy w Pikutkowie leży bowiem w centrum Polski w obrębie liczącego ponad 100 tys. mieszkańców Włocławka i połączony jest siecią dróg krajowych oraz wojewódzkich. Strefa sąsiaduje bezpośrednio z autostradą A1 i  drogą krajową nr 62 Włocławek-Poznań. Najbliższe połączenie kolejowe znajduje się 5 km stąd w pobliskim Włocławku, a do najbliższego lotniska międzynarodowego jest 165 km . Na terenie strefy gospodarczej trwają obecnie inwestycje związane z  budową sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i drogowej. Brzeska strefa posiada pełen dostęp do sieci energetycznej i  gazowej, a  prowadzone obecnie działania samorządu skupiają się na budowie szerokopasmowej sieci internetowej. Na terenie gminy obowiązują preferencyjne ulgi inwestycyjne dla nowych inwestorów oraz szereg udogodnień w  zakresie projektowania i  prowadzenia procesów inwestycyjnych. Zapraszamy. 12 12

Brześć Kujawski is a dynamically developing urban and rural centre. Due to its location and welldeveloped technical infrastructure it is the economic leader in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship. In the recent years Brześć experienced a real investment boom. There are more roads, environmentally friendly investments, as well as sport and recreation facilities. A number of attractive investment and housing areas have also been prepared. Adoption of the Local Spatial Development Plan along the A1 motorway junction (Pikutkowo) enables the implementation of major investment projects. The 470 ha area of Brzesko Economic Zone was established here, 20 ha of which belongs to the gmina, that is the most attractive investment area at the national level. The motorway junction in Pikutkowo is located in central Poland in the area of Włocławek with the population of over 100 thousand citizens, and connected with the network of national and voivodeship roads. The zone borders directly with A1 motorway and the voivodeship road no. 62 Włocławek – Poznań. The nearest railway station is 5 km from here – in Włocławek, and the nearest international airport – 165 km. At present, investments concerning the construction of sewage system, water-supply system and road network are made in the economic zone. The Brzesko zone has full access to energy and gas network, and the activity of the self-government is currently focused on providing the broadband Internet access. Gmina provides preferential capital allowances for new investors and the number of conveniences in terms of design and implementation of investment processes. Welcome

BRZEŚĆ KUJAWSKI

www.brzesckujawski.pl


13 13


Gmina Sta inwestycyjny lider nie tylko Wi It is mostly because of its location that Stare Miasto has become so attractive for investors. A typically agricultural character of the municipality has been transformed in the recent years as a result of the investment boom. It has given it a place among the most rapidly developing municipalities, both in the region and nationwide. The municipality is one of the founding members of the A2 Association whose goals include advertising the areas situated along the motorway. Stare Miasto’s location by the Poznań-Warsaw route, and the fact that it has access to the Berlin-WarsawMoscow railway hub, have transformed the municipality into a leading destination for investments. In addition, around both hubs of the A2 motorway, there are areas designated for business activation, which cover a total area of about 265 ha (including comprehensive infrastructure). There are currently about 800 businesses operating in Stare Miasto, and this number is continuously growing. A huge potential, friendly authorities, and, above all, the

excellent location mentioned before, have resulted in an increasing interest expressed by domestic and foreign investors in this area. They include companies such as: Europoles, ZinkPower Wielkopolska, Grene, Smurfit Kappa Konin, Kon-Plast, Ferio, Castorama, Media Markt, Gebhardt Stahl, ALUECO and many others. The local government has been successful in management, dealing with local initiatives, social development and improving the quality of life of the local residents. The development of the road network and schooling resources, raising the quality of social services, encouraging enterprise, boosting the attractiveness of investment competitiveness have all been considered priorities by the local authorities. All of this makes up the positive image of Stare Miasto as an investor-friendly place. A wide range of available technical infrastructure is nowadays not only a basic requirement; it is also one of the main determinants of a steady economic growth. Most of the land for investments in the municipality is divided into plots ranging from 1.5 ha to 100 ha in size. They all have access to roads, as well as gas and electricity supply. Major investments carried out so far by the municipal government include the construction of a waste treatment plant in Modła Królewska and providing a sewage network and a drain system for the towns of Stare Miasto and Żychlin. Construction works at the Pre-School Education Centre for Innovation and Integration are drawing to a

close. A new building for Stare Miasto’s Municipal Public Library is also under construction. The areas designated for business activation in the towns of Żdżary and Krągola have been connected to utilities; they now have roads and water supply. In order to encourage external investors to start businesses here, legal and administrative incentives have been provided alongside the infrastructural conditions. All the awards and distinctions which sum up the local government’s achievements to date go to prove its efficiency. These include the European of the Year 2008 and the Poland’s Local Government Man of the Year 2010 titles awarded to Mr Ryszard Nawrocki, Head of the Municipality. Many others include: Best-managed Municipality 2010, the Teraz Polska emblem, the 2011 Cost Efficiency Award in the Rural Enterprise Development category, an award in the 7th edition of the Friends of the Environment: Nationwide Ecological Competition in the Promoter of Ecology category, the Municipal Fair Play – Investor-friendly Municipality certificate, as well as being the winner of the Grunt na Medal contest for awardwinning plots of land. In addition to measures encouraging investments, the importance of supporting the local community in its joint goals and taking advantage of the existing opportunities and possibilities have also been appreciated. Stare Miasto will be happy to provide a warm welcome and assistance for everyone who would like to start a business here. Welcome!

local and national l 14


Urząd Gminy Stare Miasto 62-571 Stare Miasto ul. Główna 16 b tel. +48 632416216, fax +48 632416580 e-mail: sekretariat@stare-miasto.pl www.stare-miasto.pl

are Miasto

ielkopolski, ale i całego kraju O inwestycyjnej atrakcyjności gminy Stare Miasto decyduje zwłaszcza jej położenie. Typowo rolniczy charakter gminy w ostatnich latach zmienił się ze względu na inwestycyjny boom. Uczynił on z Gminy jedną z najprężniej rozwijających się w regionie, jak i w Polsce. Gmina należy do Stowarzyszenia A2, którego powołania była inicjatorem, stawiając sobie za cel spopularyzowanie oraz inwestycyjną aktywację terenów położonych w pobliżu autostrady. Duży potencjał i położenie przy trasie Poznań – Warszawa, a także dostęp do magistrali kolejowej Berlin – Warszawa – Moskwa przekształciły Gminę w inwestycyjnego lidera. Do atutów inwestycyjnych Starego Miasta należy zaliczyć też istnienie przy każdym z dwóch węzłów komunikacyjnych autostrady A2 terenów aktywizacji gospodarczej, których łączna powierzchnia z pełną infrastrukturą wynosi około 265 ha. W Starym Mieście działa aktualnie ponad 800 podmiotów gospodarczych, a ich liczba stale wzrasta. Ogromny potencjał, przychylność władz, a przede

wszystkim wspomniane już świetne położenie, powodują stały wzrost zainteresowania tymi terenami inwestorów krajowych i zagranicznych reprezentowanych przez tak znane firmy jak: Europoles, ZinkPower Wielkopolska, Grene, Smurfit Kappa Konin, Kon-Plast, Ferio, Castorama, Media Markt, Gebhardt Stahl, ALUECO i wiele innych. Samorząd może pochwalić się dużymi osiągnięciami dotyczącymi: zarządzania, inicjatyw lokalnych, rozwoju społecznego, a także poprawy, jakości życia tutejszych mieszkańców. Rozwój infrastruktury drogowej, rozbudowa bazy edukacyjnej, remonty istniejących placówek, podniesienie jakości usług społecznych, wspieranie przedsiębiorczości, zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności inwestycyjnej – władze uznały za swe główne zadania, które konsekwentnie realizują. Wszystko to składa się na pozytywny wizerunek Gminy Stare Miasto, jako bardzo przyjaznej inwestorom. Pełne wyposażenie w infrastrukturę techniczną to obecnie nie tylko podstawowy wymóg cywilizacyjny, ale także główny warunek stałego rozwoju gospodarczego. Większość gruntów inwestycyjnych stanowią w Gminie działki od 1,5 do 100 ha. Mają one dostęp do infrastruktury, głównie, w postaci dróg, sieci gazowej i elektrycznej. Największe inwestycje zrealizowane dotąd przez samorząd gminny to m.in.: Budowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Modła Królewska oraz budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Stare Miasto i Żychlin. Dobiega końca budowa Innowacyjno-

Integracyjnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w Starym Mieście. Aktualnie trwa budowa nowego budynku Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto. Uzbrojono tereny aktywizacji gospodarczej w miejscowości Żdżary i Krągola, wybudowano na nich drogi i wodociąg. Aby inwestorzy zewnętrzni chcieli rozpocząć działalność gospodarczą stworzono im oprócz odpowiednich warunków infrastrukturalnych także świetne warunki prawne oraz administracyjne. Siłą wyzwalającą pokłady ludzkiej energii są wyróżnienia i nagrody podsumowujące dotychczasowe dokonania gminnego samorządu. Warto wymienić: Europejczyk Roku 2008 oraz Człowiek Roku Polskiego Samorządu 2010 przyznane Wójtowi Gminy Ryszardowi Nawrockiemu, a także: Najlepiej Zarządzana Gmina 2010, Teraz Polska, Laur Gospodarności 2011 w kategorii Rozwój Przedsiębiorczości Wiejskiej, nagroda w VII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku w kategorii Promotor Ekologii, certyfikat Fair Play – Gmina Przyjazna Inwestorom, laureat konkursu „Grunt na medal”. Oprócz działań proinwestycyjnych ważne jest również integrowanie lokalnej społeczności wokół wspólnych celów i świetne wykorzystywanie istniejących szans i możliwości. Stare Miasto z satysfakcją powita wszystkich, którzy chcą na jego terenie rozpocząć działalność gospodarczą i zapewni im pełne wsparcie.

Zapraszamy!

eader in investments w

w

w

.

s

t

a

r

e

-

m

i

a

s

t

o

.

p

l

15


Golina is one of those municipalities in Wielkopolska which you just have to take into account when planning your next serious investment.

Gol

– a municipality in Wielkopolska with indisputable advantages for investors

T

1

The municipality is located in the eastern part of the province of Wielkopolska. It stands out with its features which are conducive to investments owing to the proximity of major transport routes. It neighbours Konin. It is intersected by: the A2 motorway, the national highway route 92, and the Paris-Moscow railway line. The nearest airport (Poznań’s Ławica) is only 100 kilometres away. Poznań is a major trade show centre in Poland. For years, the municipality has been the recipient of investments related to the construction of roads, water supply, sewage and gas networks. There have been constant improvements to education and culture. Those projects, apart from improving the quality of life of the local residents, have aimed to make Golina more attractive for investors. The municipality comprises two large areas zoned for investments. The first one (Sługocinek) lies just 200 metres from the A2 motorway, next to a regional highway route, 16 kilometres away from a railway siding; it covers an area of 60 hectares. The second one (Spławie) is situated by the national highway route 92, only 8 kilometres away from the A2 motorway and 4 kilometres away from the Berlim-Moscow railway line; it also covers an area of 60 hectares. An important objective for Golina has been to create an investment-friendly atmosphere and to limit to the minimum the formal requirements related to running a business. Incentives for investors include tax exemption schemes and the possibility of obtaining custom-made zoning plans. As a result of investments, the number of local jobs has been growing, fitting into Wielkopolska’s image of a wellmanaged region. The municipality has been supporting and promoting tourism, which can provide an additional incentive to visit this area.

Welcome! 16

w w w . g o l


Gmina Golina to jedna z tych w Wielkopolsce, którą koniecznie trzeba wziąć pod uwagę planując poważne inwestycje.

lina

Urząd Miejski w Golinie ul.Nowa 1, 62-590 Golina +48 63 241 80 95 golina@golina.pl

– Wielkopolska Gmina o niezaprzeczalnych atutach inwestycyjnych

G

Gmina położona jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego i wyróżnia się korzystnymi warunkami do inwestowania dzięki bliskości głównych szlaków komunikacyjnych. Gmina sąsiaduje bezpośrednio z Koninem.

Działalność gospodarcza Budownictwo jednorodzinne

i n a . p l

Przez Gminę przebiega autostrada A2, droga krajowa nr 92, a także linia kolejowa Paryż – Moskwa. Do najbliższego lotniska „Ławica” w Poznaniu jest zaledwie 100 kilometrów. Poznań to targowe centrum Polski. Od lat w Gminie prowadzone są inwestycje związane z budową dróg, budową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Stale poprawia się baza kulturalna i oświatowa. Działania te, oprócz poprawy warunków życia mieszkańców, mają uczynić Golinę atrakcyjną dla inwestorów. Na terenie Gminy znajdują się dwa wielkie obszary objęte planem przestrzennego zagospodarowania przeznaczone pod inwestycje. Pierwszy z nich – Sługocinek – położony zaledwie 200 metrów od autostrady A2, przy drodze wojewódzkiej, 16 km od bocznicy kolejowej, obejmuje obszar 60 hektarów. Drugi – Spławie – leży przy drodze krajowej nr 92 zaledwie 8 km od autostrady A2 i 4 km od linii kolejowej Berlin – Moskwa, także obejmuje obszar 60 hektarów. Istotnym kierunkiem działania w Golinie jest tworzenie sprzyjającej atmosfery do inwestowania oraz ograniczenie do wymaganego minimum niezbędnych formalności związanych z działalnością gospodarczą. Zachętą dla inwestora mogą być ulgi podatkowe oraz możliwość opracowywania w zależności od potrzeb, kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego. Dzięki inwestycjom, w Golinie przybywa z roku na rok nowych miejsc pracy, zaś gmina świetnie wpisuje się w obraz gospodarnej Wielkopolski, do którego wnosi swój znaczący wkład. Gmina na swoim terenie wspiera i promuje turystykę, co także może stanowić zachętę do tego, aby ją odwiedzić, nie tylko, gdy planuje się w niej rozpocząć działalność biznesową.

Serdecznie zapraszamy! 17


�� Opalenica składa się z 16 wsi i jest samodzielną jednostką nowotomyskiego powiatu. Wprawdzie ma ona rolniczy charakter, jednak świetne warunki inwestycyjne sprawiają, że dynamicznie rozwijają się na jej terenie różne firmy, zwłaszcza z branży rolno-spożywczej, a także świadczące usługi dla rolnictwa. Działają tu również przedsiębiorstwa elektroniczne, meblarskie, tekstylne i handlowe. To w nich znalazła zatrudnienie spora część z 16 tysięcy mieszkańców. �� Bliskie położenie autostrady A2 i innych ważnych tras komunikacyjnych, jak np. droga E 30 Berlin-Świecko-Poznań-Warszawa, a także sama bliskość stolicy Wielkopolski Poznania (37 km) sprawiają, że Opalenica szybko się rozwija i przyciąga coraz to nowe inwestycje. �� Z komunikacyjnych atutów trzeba także wspomnieć o przebiegającej przez miasto nowoczesnej linii kolejowej Warszawa-Berlin, w sąsiedztwie której znajduje się stacja towarowo-osobowa z bocznicami. Atuty gminy to m.in.: otwartość na zmiany, pracowitość mieszkańców, atrakcyj-

na lokalizacja, efektywne działanie, innowacyjna gospodarka, nowoczesne mieszkalnictwo, czyste środowisko oraz społeczna aktywność. �� Gmina od lat skutecznie pozyskuje unijne środki, unowocześniając swą infrastrukturę. Bogata historia Opalenicy, sięgająca 1393 roku, oraz sporo ciekawych krajobrazowo miejsc, stanowią też o jej turystycznej atrakcyjności. Ziemne korty tenisowe, hala sportowa, Ośrodek Sportu i Rekreacji, strzelnica, stadion miejski z lekkoatletyczną bieżnią, boiska piłkarskie, park linowy to jeden z większych tego typu krajowych kompleksów sportowych, ułatwiających aktywny wypoczynek po pracy. Warto dodać, że Opalenica znakomicie wywiązała się ze swych obowiązków będąc jednym z centrów treningowo-pobytowych drużyn biorących udział w Piłkarskich Mistrzostwach Europy EURO 2012, które były rozgrywane w Polsce. Odczucia i opinie mieszkańców, poziom organizacji, rozwiązywanie nagłych sytuacji i problemów przyczyniły

się do wyrażania jedynie pozytywnych opinii dziennikarskich w europejskiej prasie. Burmistrz Opalenicy i Gmina we współpracy z Hotelem Remes Sport&Spa stanęli na wysokości zadania organizacyjnego, a mieszkańcy z pewnością dołożyli wszelkich starań, aby zaprezentować miasto jak najlepiej na arenie europejskiej i światowej. �� W gminie nie brakuje też dobrej gastronomii i bazy noclegowej. Atmosfera przyjazna inwestorom oraz kompetencja i sprawność w załatwianiu niezbędnych formalności sprawiają, że gmina jest miejscem gdzie chce się zamieszkać i prowadzić działalność gospodarczą. �� Przynależność do Stowarzyszenia A2 promującego tereny inwestycyjne gmin w pobliżu przebiegającej autostrady, to świadoma strategia, procentująca pozyskiwaniem stale nowych inwestycji. �� Trasa A2 przecina wiele gmin z ambicjami, których władze postanowiły wykorzystać atut swojego położenia i przyśpieszyć gospodarczy rozwój przy wsparciu unij-

OPALENICA

– gmina przyjazna inwestorom i turystom – an investor-friendly municipality �� Opalenica comprises 16 villages and is an independent unit within the district of Nowy Tomyśl. Although it still retains its agricultural character, excellent investment conditions have resulted in a rapid expansion of various companies in this area, especially from the agricultural and food industries. Companies dealing with electronics, furniture, textiles and retail also operate here. They provide employment for a major part of 16,000 local residents. �� Located near the A2 motorway and other important communication routes, such as the E30 (Berlin-ŚwieckoPoznań-Warsaw), and also close to the capital of Wielkopolska (37 kilometres away), Opalenica has been undergoing rapid development and has become a magnet for new investments. �� Its transport-related assets also include the modern Warsaw-Berlin railway line which intersects the city, with an

18 18

adjacent railway station (with sidings) suitable for passengers and goods. The municipality’s assets include: openness to changes, hard-working residents, attractive location, effectiveness in action, innovative economy, modern housing, unspoilt environment and social activeness. �� The municipality has been successful in acquiring EU funds and modernising its infrastructure. The rich history of Opalenica (which goes back to 1393) along with the area’s many picturesque spots, make it an attractive tourist destination. Tennis courts, a sports hall, a leisure centre, a shooting range, the municipal stadium with a running track, football grounds, a rope park – all of these make up one of the largest sports complexes nationwide, making it easier to pursue active leisure after work. It is worth noting that Opalenica did very well when hosting national football teams taking part in the UEFA EURO 2012 Championships

which were held in Poland. The feelings and opinions of the local residents, efficient organisation, resolving unexpected issues and problems did all contribute to hugely positive opinions expressed in the European media. The Mayor and the Municipality of Opalenica, in collaboration with Remes Sport&Spa Hotel, were up to the organisational task, and the local residents surely did all they could to show their town to Europe and the world in the best possible light. �� The membership of the A2 Association, which deals with promoting investment areas located in the municipalities neighbouring the motorway, has also been a deliberate strategy resulting in continuous acquisition of new investments. �� The area’s new roads, pavements and other facilities have made its typically rural character and provincial image a thing of the past. As a result, investors have shown an in-


nych programów pomocowych oraz własnych środków. � �� Nowe drogi, chodniki i pozostała infrastruktura sprawiają, że typowo wiejski charakter i wizerunek to już przeszłość. Efektem działań ostatnich lat są zainteresowania inwestorów, którzy kierują swoje zapytania do gminy, a powstanie w roku 2013 obwodnicy, potem drogi zachodniej, ułatwiających ruch w mieście i wokół niego, pozwoli im poczynić zdecydowane kroki w tym kierunku. � �� Opalenica już czterokrotnie uzyskała tytuł „Gmina Fair Play”, co jest potwierdzeniem dobrego klimatu dla działających na jej terenie firm. Gmina otrzymała również Euro-certyfikat za operatywność działań w zarządzaniu. Wpisana została do Europejskiego Rejestru Renomowanych EURO RENOMA umacnia pozytywny wizerunek gminy, wspiera poprawne zarządzanie jakością, zapewnia również dodatkowe punkty UE przy ocenie wniosków o dofinansowanie. Wszystkie te atuty powinny zachęcić potencjalnych inwestorów, tak z kraju jak i z zagranicy. Zapraszamy! A.K

Gmina Opalenica

ul. 3 Maja 1 64-330 Opalenica tel. +48 61 44 77 281 fax +48 61 44 77 270 info@opalenica.pl www.opalenica.pl

creased interest manifesting in a greater number of enquiries received by the municipal office. The year 2013 will see a construction of a ring road (and, subsequently, a road running west of the town), which will streamline traffic within the town and around it. � �� Opalenica has been awarded the Gmina Fair Play (“Municipal Fair Play”) title three times, which may serve as proof of a good investment climate for companies in the area The municipality has also been awarded a Euro-certificate of management efficiency. It was included in the European Register of Reputables EURO RENOMA, which enhances the positive image of the municipality, assists in appropriate quality management, and provides extra points in the EU funding application process. All of these assets should encourage potential investors from both home and abroad. Welcome! A.K.

19 19


Wol

at full steam!

The town and municipality of Wolsztyn lie in the southwestern part of the Wielkopolskie province, and the proximity of the western border makes it a lot easier to reach the entire Europe. The municipality has a population of about 30,000. The town of Wolsztyn is 70 km away from Poznań and 60 km away from Zielona Góra. In the heart of road communications is national highway route 32 from Poznań to Zielona Góra, connecting route 5 (PoznańWrocław) with route S3 (Szczecin-Zielona Góra). The A2 motorway runs less than 25 km away from Wolsztyn. Slightly closer, in Babimost, there is an airport from which you can easily get to other major cities in Poland. The town of Wolsztyn – the main town of the county, is an industrial, service and cultural centre. The local economy is based on small and medium businesses from the manufacturing and services sectors. A significant number of graduates of engineering and economics departments, combined with vocational school graduates, ensure the professionalism of the future human resources base. The attractiveness of the Wolsztyn municipality for investors has been confirmed by numerous investments made by companies, some of them from abroad. These include: Szynaka-Meble Sp. z o.o., Wolsztyńska Fabryka Mebli, FIRESTONE INDUSTRIAL PRODUCTS POLAND Sp. z o.o., BAXTERS POLSKA Sp. z o.o., NorDan Sp. z o.o., NEXBAU, Z.P.M.I. GORGIEL, “Biegpol” Przedsiębiorstwo Prywatne Grażyna Biegańska, Hama Plus Spółka Akcyjna Zakład Wylęgu i Dystrybucji Drobiu, Isowent Sp. z o.o. and many others. The municipality is home to a number of businesses from the construction industry, carrying out investments of considerable size and complexity. The municipality is willing to offer any kind of legal and formal assistance related to business investments. Tax rebates for new investors also do apply here, and they are proportional to the number of newly created jobs, in accordance with a resolution of the Town Council. Our offer includes many plots designated for business activity, which are connected to all the utilities. One of the most attractive ones is a plot of 10 acres in Powodowo by national highway route 32, which won a distinction in the national finals of the “Grunt na medal” (“Award-winning land”) competition held by the Polish Information and Foreign Investments Agency (PAIZ). The plot is connected to all the utilities and can be accessed through an exit from the national highway route. There are a few recently-built industrial plants nearby. 20

I

can guarantee that Wolsztyn is an investorfriendly town; here you can grow your

business in a green way, without harming the environment. The local people are hospitable and eager to help and work with new businesspeople to help them live and rest well. Wolsztyn is an excellent example of the changing face of Wielkopolska, which welcomes visitors from home and abroad with the slogan “Wolsztyn - at full steam”.

Burmistrz Wolsztyna Mayor of Wolsztyn Andrzej Rogozinski


lsztyn

Urząd Miejski w Wolsztynie Wolsztyn Town Council ul. Rynek 1 64 – 200 Wolsztyn tel. +48 68 347 45 00 fax. +48 68 384 27 47

pełną parą!

G

Miasto i Gmina Wolsztyn położone jest w południowozachodniej części województwa wielkopolskiego, a bliskość granicy zachodniej znacznie ułatwia kontakt z całą Europą. Gminę zamieszkuje około 30 tys. mieszkańców. Miasto Wolsztyn znajduje się 70 km od Poznania oraz 60 km od Zielonej Góry. Najważniejszym elementem układu komunikacyjnego jest droga krajowa nr 32 z Poznania do Zielonej Góry łącząca drogę nr 5 Poznań – Wrocław z drogą S3 Szczecin – Zielona Góra. Autostrada A2 przebiega niecałe 25 km od Wolsztyna. Nieco bliżej, w Babimoście znajduje się lotnisko, skąd bardzo szybko można dostać się do większych miast w Polsce.

warantuję, że Wolsztyn to miasto przyjazne inwestorom – mogącym u nas rozwijać swoją działalność w zgodzie

ze środowiskiem naturalnym. Mieszkańcy są gościnni i chętni do współpracy z nowymi przedsiębiorcami, dobrze się tu mieszka i wypoczywa. Leżąca na zachodniej granicy województwa Gmina Wolsztyn stanowi z pewnością doskonałą wizytówkę Wielkopolski witającą przybyszów z kraju i zagranicy hasłem „Wolsztyn pełną parą …”.

Miasto Wolsztyn – stolica powiatu, jest ośrodkiem przemysłowo– usługowo-kulturalnym. Podstawą lokalnej gospodarki są małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne oraz handlowo–usługowe. Duża ilość absolwentów kończących wyższe uczelnie techniczne i ekonomiczne, a także absolwentów tutejszych szkół zawodowych zapewnia fachowość przyszłej kadry pracowniczej. Atrakcyjność inwestycyjną Gminy Wolsztyn potwierdza między innymi fakt, iż zainwestowało tu wiele firm, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Wśród nich są m.in. SzynakaMeble Sp. z o.o. Wolsztyńska Fabryka Mebli, FIRESTONE INDUSTRIAL PRODUCTS POLAND Sp. z o.o., BAXTERS POLSKA Sp. z o.o., NorDan Sp. z o.o., NEXBAU, Z.P.M.I. GORGIEL, „Biegpol” Przedsiębiorstwo Prywatne Grażyna Biegańska, Hama Plus Spółka Akcyjna Zakład Wylęgu i Dystrybucji Drobiu, Isowent Sp. z o.o. itp. Na terenie gminy prężnie działają przedsiębiorstwa usługowe branży budowlanej realizujące również inwestycje wielkokubaturowe i wielkoprzemysłowe. Gmina Wolsztyn oferuje wszechstronną pomoc formalno – prawną związaną z lokalizacją inwestycji o charakterze gospodarczym. Obowiązują tu również zwolnienia podatkowe dla nowych inwestorów, proporcjonalne do ilości nowo utworzonych miejsc pracy – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. W ofercie posiadamy wiele w pełni uzbrojonych działek przeznaczonych pod działalność gospodarczą, a jedną z najbardziej atrakcyjnych jest teren o pow. ok. 4,5 ha położony w Powodowie przy drodze krajowej nr 32, wyróżniony w finale krajowym konkursu PAIZ jako „GRUNT NA MEDAL”. Działka jest w pełni uzbrojona, dojazd drogą bitumiczną za pośrednictwem istniejącego zjazdu z drogi krajowej, w sąsiedztwie znajduje się kilka nowopowstałych zakładów przemysłowych.

w

w

w

.

w

o

l

s

z

t

y

n

.

p

l 21


Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Koninie ZAK£AD UTYLIZACJI ODPADÓW Sp. z o.o. 62-510 Konin, ul. Sulañska 11 tel. +48 63 249-36-24, 274-48-22 fax +48 63 247-48-06

The Waste Treatment Company (Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o.) of Konin is a provider of treatment and transport services for dangerous and non-dangerous waste since 1997. As an operator of own systems, the company is able to provide independent and comprehensive treatment services for a wide range of waste products:  waste incineration plant  dumping site for dangerous waste  dumping site for non-dangerous waste  mechanical and chemical treatment plant and a biological treatment plant  liquid waste neutraliser  dumping site for dangerous waste containing asbestos We operate the only dumping site for asbestos and cement waste in Wielkopolska region. The company operates specialist vehicles for transporting dangerous waste in line with the provisions of the European agreement for the carriage of dangerous goods (ADR). We have acquired the Environmental Management System Certificate compliant with PN – EN ISO 14002:2004. The company has received the following awards and certificates in recognition of its high service standards and pro-environmental measures in the area of waste management: – “Friendly To The Environment” National Ecological Competition, in the “Environmentally-Friendly Company” category – FAIR PLAY Company of 2006-2011 – Wielkopolska Quality – Business Gazelle 2010 – Golden Horse 2008, Konin Mayor’s Award Environmental protection is an integral part of the company’s management policies. The acquired certificates are an effective tool for building the company’s prestige and reliability. We guarantee professional, high-standard services and full compliance with technological and legal requirements.

Od 1997 roku świadczy usługi w zakresie unieszkodliwiania i transportu odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.

Zespół własnych instalacji pozwala na samodzielne i kompleksowe unieszkodliwianie szerokiego asortymentu odpadów: Spalarnia odpadów  Składowisko odpadów niebezpiecznych  Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne  Mechaniczno-chemiczna oraz biologiczna oczyszczalnia ścieków  Neutralizator odpadów ciekłych  Składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest Posiadamy jedyne w Wielkopolsce składowisko przeznaczone do deponowania wyrobów azbestowo-cementowych. Dysponujemy specjalistycznym transportem do przewozu odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami o przewozie materiałów niebezpiecznych (ADR). Posiadamy, potwierdzony Certyfikatem System Zarządzania Środowiskiem zgodny z Normą PN -EN ISO 14001:2004. Za wysoki standard usług i działalność proekologiczną w zakresie gospodarowania odpadami firma wyróżniana była nagrodami i certyfikatami : – Narodowy Konkurs Ekologiczny Przyjaźni Środowisku w kategorii „Firma Przyjazna Środowisku” – Przedsiębiorstwo FAIR PLAY 2006 -2011 – Wielkopolska Jakość – Gazela Biznesu 2010 – Złoty Koń 2008 Nagroda Prezydenta Miasta Konina. Ochronę środowiska traktujemy jako integralną część zarządzania firmą. Uzyskane certyfikaty służą jako narzędzie do budowania prestiżu i wiarygodności firmy Zapewniamy profesjonalizm obsługi, gwarantujemy jakość i bezpieczeństwo technologiczne i prawne.

Zapraszamy do współpracy zapewniając najwyższe standardy.

Contact us for more information about our top-standard waste removal services. President of the Management Board Piotr Przewoski

22

www.utylizacja-konin.pl

Piotr Przewoski – Prezes Zarządu


Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Koninie ul. Sulańska 11, 62-510 Konin, tel. +48 63 249 36 24, +48 63 247 48 22, fax +48 63 247 48 06

O nowoczesnej spalarni, dbałości o ekologię i ludzi rozmawiamy z Prezesem Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów w Koninie Piotrem Przewoskim Oczywiście. Nowoczesna spalarnia to zminimalizowanie zanieczyszczeń, większa wydajność i zmniejszenie zużycia energii – oszczędność gazu i prądu. Jest też o wiele bezpieczniejsza dla pracowników. Spalarnia wybudowana na początku działalności spółki pracowała przez 12 lat. Zmieniające się potrzeby, wymagania rynku, a także jej techniczne zużycie sprawiły, że zdecydowaliśmy o budowie nowej instalacji. W tej chwili od paru miesięcy nowa instalacja pracuje – jesteśmy na etapie rozruchu. Jaki jest zasięg działania ZUO w Koninie? Panie Prezesie, Zakład Utylizacji Odpadów istnieje już od 1997. Jakie były początki firmy? Ideą zawiązania spółki było uregulowanie gospodarki odpadami przemysłowymi, poprzez budowę, nowego i w pełni bezpiecznego składowiska odpadów, a właściwie składowisk: odpadów niebezpiecznych i odpadów innych niż niebezpieczne, po pewnym czasie dodatkowo zbudowaliśmy składowisko odpadów azbestowych. Na początku chodziło o stworzenie podmiotu, który zająłby się w sposób zorganizowany i systemowy unieszkodliwianiem odpadów, głównie medycznych. W tamtych czasach to był wielki problem, działały jeszcze kotłownie przyszpitalne i w całej Polsce istniał system spalania tych odpadów w piecach węglowych. Jakie miało to konsekwencje dla środowiska nie trzeba wyjaśniać. To był zaczyn założenia Zakładu Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Koninie przez wspólników: Hutę Aluminium Konin (obecnie Impexmetal S.A.) oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Firma od początku swej działalności inwestowała w rozwój, powstały nowe instalacje: spalarnia, składowiska odpadów, instalacja przetwarzania odpadów, podczyszczalnia odcieków. Od początku działalności na inwestycje przeznaczyliśmy kilkadziesiąt milionów złotych a zatrudnienie podwoiło się. Region Koniński od zawsze znany jest z działań proekologicznych. Czy modernizacja spalarni w znaczący sposób wpłynie na ochronę środowiska?

Trafiają do nas odpady z obszaru całej Polski, ze względu na to, że właśnie u nas zaawansowana technologia pozwala na utylizację najbardziej niebezpiecznych odpadów. Takich składowisk jak nasze, jest w Polsce niewiele. Mam na uwadze takie, które były budowane według standardów europejskich i najbardziej restrykcyjnych norm i przepisów. ZUO w Koninie bierze udział w wielu akcjach pomocowych. Które uznałby Pan za najważniejsze? Pomagamy zawsze, jeśli tylko pozwalają nam na to środki finansowe. Uczestniczymy w różnych akcjach społecznych, głównie na terenie Konina. Staramy się wspierać finansowo inicjatywy proekologiczne. Jesteśmy również wrażliwi na potrzeby ludzkie. Uczestniczymy co roku aktywnie w akcji WOŚP. Firma ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień. Które z nich są szczególnie dla Państwa ważne? Nasza działalność wśród branżystów jest doceniana. Braliśmy udział w wielu konkursach ekologicznych m.in. Przyjaźni Środowisku, co owocowało otrzymywaniem nagród i certyfikatów. Dla nas najważniejsze jednak było uzyskanie, jako dowodu działania zgodnie z prawem i regułami, certyfikatu ISO 14001 czyli zarządzania środowiskowego. Jeśli natomiast mówimy o działalności ogólnej przedsiębiorstwa, ważny jest tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play w konkursie organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą. Przyznany tytuł potwierdza zasadność polityki firmy – jesteśmy correct zarówno wobec naszych partnerów handlowych

jak i pracowników. Przez lata Firma zgromadziła wiele nagród i wyróżnień. Są dla nas potwierdzeniem słuszności i skuteczności naszych działań, a jednocześnie obiektywna ocena kogoś z zewnątrz służy nam do samodoskonalenia się, do rozwoju. Z czego jest Pan dumny jako Prezes ZUO w Koninie? Z rozwoju spółki, ze wzrostu zatrudnienia i tego, że naszą działalnością przyczyniamy się do poprawy jakości środowiska naturalnego, w którym przecież żyjemy. Staramy się nadążać za zmieniającym się rynkiem, inwestujemy. Co zawodowo sprawia Panu największą trudność? Nieuczciwa konkurencja, ciągle bardzo aktywna i liczna na rynku – mam tu na myśli działalność różnych podmiotów czy osób, nastawionych na szybkie dorobienie się, bez oglądania się na skutki dla środowiska. Na efekty takiej działalności natykamy się w lasach czy na dzikich wysypiskach. Zupełnie nie zważają na skutki ekologiczne takich praktyk, a jedynie na własny zysk. Jakie plany na najbliższą przyszłość? Planujemy poszerzenie asortymentu przyjmowanych przez nas odpadów. Temu służą nasze inwestycje. Kończymy właśnie instalacje do przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów. W większym zakresie chcemy również zająć się unieszkodliwianiem odpadów ciekłych, dlatego inwestujemy w rozbudowę i unowocześnienie instalacji neutralizacji odpadów ciekłych. W końcowej fazie rozruchu jest nowa spalarnia odpadów niebezpiecznych. Większość czasu spędza Pan w pracy. Czy znajduje Pan czas dla rodziny, dla siebie? Bywa różnie. Zawsze zostaje czas na przyjemności, życie towarzyskie i rodzinne. Mam parę takich umiłowanych zajęć, którymi chciałbym się zajmować częściej, ale w praktyce często brakuje właśnie czasu lub sił… np. od dwóch lat nie byłem już na nartach.... Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała: Renata Piątkowska-Ratajczak

w w w . u t y l i z a c j a - k o n i n . p l

23


Rekomendujemy / We rekommend

FOOD IS A CELEBRATION, SO THERE IS NO NEED TO HURRY... AND NIGHTS IN GREECE ARE LONG... Without a shadow of doubt, Mykonos is the only authentic Greek tavern in Poznań. A holiday atmosphere, Greek hospitality, music and interiors inspired by the architecture and climate of the island of Myconos make this a very special place. Mykonos quickly became popular with Poznań’s gourmands for its excellent and beautifully served cuisine. All products are imported from Greece and the chef is also a native of this enchanting country. Mykonos offers the authentic taste of traditional Greek food – grilled octopus, feta cheese, Greek olives, fresh herbs and lamb which will take all visitors on a magnificent journey to this sunny island. 14 Wolności Sq., tel. 061 853 34 36, www.tawerna-mykonos.com.pl

SPANISH GARDEN AT THE HEART OF THE OLD TOWN Tapas Bar is one of the most famous and popular restaurants in Poznań, which has already become an inherent element in the topography of the Stary Rynek Square. It is the meeting place for those who find pleasure in unusual food and a glass of good wine, sherry or any other favourite drink. The restaurant specialises in gambas in white wine and garlic sauce, beefsteak with pepper, grilled meats and other tapas... In the Summer, Tapas Bar offers a garden, where visitors may sit and enjoy the Old Market Square atmosphere in the very heart of Poznań. The garden is open from the very morning – visitors may enjoy a fantastic outdoor breakfast out of a great variety: French, spicy, Spanish, Polish, intercontinental or a tapas-breakfast. The garden is open until very late at night – as customary in Spain. In the evening you may sit down with your friends enjoying a mojito or a capirinha.

60 Stary Rynek/Wrocławska, tel. +48 61 852 85 32, www.tapas.pl

DISCOVER MEXICO IN DOWNTOWN POZNAŃ The restaurant’s unquestioned strength is its unique ambience. Guests who take the cobbled street from Poznań’s Old Market Square and enter the restaurant’s giant gate will find themselves on the patio of a Mexican hacienda. Lightcolored stairs with a balustrade, louvered doors, cacti and rhododendrons, motley-colored mats and pillows, simple wooden tables and chairs. Strings of colorful lights, Mexican music in the background and the sound of spilling water from the fountain complete the experience. The restaurant has become renowned for its diverse Mexican menu, including gigantic burrito servings, phenomenal fajitas and margaritas in a myriad of flavors. When ordering one of the cakes in the menu, guests will be served by Zorro who shoots his gun while taking the order. The Mexican is the ideal place for a spicy business lunch, a casual meeting with a friends or a romantic dinner for two. 15 Kramarska St., tel. +48 61 851 05 36, www.mexicana.pl

CHINESE FLOWER AT THE HEART OF POZNAŃ

AZALIA

The Azalia Chinese restaurant has become a permanent landmark on Poznań’s gastronomical map which attracted a large group of regular customers over 16 years of its existence. Azalia owes its popularity to authentic cuisine which is prepared and served by Chinese chefs in line with traditional requirements. The menu offers a wide selection of exquisite Chinese dishes. Friendly service, original interior design spiced with a dash of mood music, including dance rhythms, make Azalia one of the most highly esteemed venues in Poznań. The restaurant organizes receptions, special events and provides catering services. 34 Św. Marcin St., tel. + 48 61 853 24 42, www.azalia.poznan.pl 24


Where Where tototogo gogo Where Muzeum Socrealizmu Muzeum Socrealizmu

PUB’S PUB’S && CLUBS CLUBS ALCATRAZ ALCATRAZ Klub Klub Muzyczny Muzyczny 13/15 13/15 Nowowiejskiego Nowowiejskiego St. St. tel. +48 tel. +48 61 61 853 853 28 28 81 81 Co Co wieczór wieczór gramy gramy inn¹ inn¹ muzykê muzykê www.alcatraz.pl www.alcatraz.pl welcome_kwiecien2012.qxd

7/20/2012

9:48 AM

Page 1

ROOM ROOM 55 55 80/82 80/82 Stary Stary Rynek Rynek tel. tel. +48 +48 61 61 855 855 32 32 24 24 www.room55.pl www.room55.pl

RESTAURACJA RESTAURACJA HOTEL HOTEL NH NH Poznañ Poznañ 67 67 Œwiêty Œwiêty Marcin Marcin St. St. tel. +48 61 tel. +48 61 624 624 88 88 00 00 fax fax +48 +48 61 61 624 624 88 88 01 01 nhpoznan�nh-hotels.com nhpoznan�nh-hotels.com www.nh-hotels.com www.nh-hotels.com

RESTAURANTS RESTAURANTS RESTAURACJA GRECKA RESTAURACJA GRECKA Muzeum MYKONOS MYKONOS

Socrealizmu

14 14 Wolnoœci Wolnoœci Sq. Sq. tel. tel. +48 +48 61 61 853 853 34 34 36 36 otw. otw. pn.-pt. pn.-pt. 11-23, 11-23, sob.-niedz. sob.-niedz. 12-23 12-23 www.tawerna-mykonos.com.pl www.tawerna-mykonos.com.pl CAFE CAFE BORDO BORDO Restauracja-Kawiarnia Restauracja-Kawiarnia 28 28 ¯ydowska ¯ydowska St. St. tel. tel. +48 +48 61 61 851 851 00 00 81 81 www.cafebordo.com www.cafebordo.com Uniesienia Uniesienia dla dla podniebienia podniebienia ww najnajpiêkniejszym ogrodzie piêkniejszym ogrodzie Starówki Starówki THE THE MEXICAN MEXICAN 19 Kramarska 19 Kramarska St. St. (od ul.Wielkiej) (od ul.Wielkiej) PUB’S & 851 CLUBS tel. tel. +48 +48 61 61 851 05 05 36 36 LCATRAZ Awww.mexican.pl www.mexican.pl

Klub Muzyczny 13/15 Nowowiejskiego St. tel. +48 61 853 28 81 Co wieczór gramy inn¹ muzykê www.alcatraz.pl

Where to go

GIRASOLE GIRASOLE 27 27 ¯ydowska ¯ydowska St. St. tel. tel. +48 +48 61 61 851 851 37 37 29 29 www.girasole.com.pl www.girasole.com.pl e-mail: e-mail: trattoria�girasole.com.pl trattoria�girasole.com.pl Otwarte Otwarte od od 12 12 do do ostatniego ostatniego goœcia. goœcia. Polecamy Polecamy kuchniê kuchniê w³osk¹ w³osk¹ ii œródziemnomorsk¹ œródziemnomorsk¹

PIANO PIANO BAR BAR Restaurant Restaurant && Cafe Cafe

BROWAR BROWAR PUB PUB S³odownia S³odownia 42 Pó³wiejska St. 42 Pó³wiejska St. tel./fax tel./fax +48 +48 61 61 859 859 65 65 70 70 www.pianobar.poznan.pl www.pianobar.poznan.pl www.slodownia.com www.slodownia.com

Lokalizacja: Lokalizacja: Stary Stary Browar Browar wejœcie wejœcie zz Dziedziñca Sztuki Dziedziñca Sztuki lub lub od od ul. ul. Koœciuszki Koœciuszki CHIÑSKA CHIÑSKA RESTAURACJA RESTAURACJA AZALIA AZALIA

34 34 Œw. Œw. Marcin Marcin St. St. tel. +48 tel. +48 61 61 853 853 24 24 42 42 LEpm-10.30 pm G IRASO open 12 open 12 pm-10.30 pm 27 ¯ydowska St. www.azalia.poznan.pl www.azalia.poznan.pl

tel. +48 61 851 37 29 chiñski masa¿ www.girasole.com.pl chiñski masa¿ e-mail: trattoria�girasole.com.pl Otwarte od 12 do ostatniego goœcia. Polecamy kuchniê w³osk¹ i œródziemnomorsk¹

25


HOTEL SAFIR 41/49 ¯migrodzka St. tel: +48 61 867 37 11 fax: +48 61 867 83 36 e-mail: rezerwacja@hotelsafir.pl www.hotelsafir.pl MAT’S HOTEL i RESTAURACJA 115 Bu³garska St. tel. +48 61 868 78 31 fax +48 61 861 41 78 www.hotelmats.pl HOTEL RZYMSKI 22 K. Marcinkowskiego Ave tel. +48 61 852 81 21 fax +48 61 852 89 83 www.hotelrzymski.pl e-mail: hotel�rzymski.pl HOTEL MALTA*** CAMPING MALTA**** 98 Krañcowa St. tel. +48 61 876 62 03 fax +48 61 876 62 83 www.posir.poznan.pl HOTEL SPORT 34 Chwia³kowskiego St. tel. +48 61 833 05 91 fax +48 61 833 24 44 www.posir.poznan.pl

26

DELICJUSZ

Trzebaw-Rosnówko 1 Poznañska St. tel. +48 61 810 81 08, 061 819 52 60 fax +48 61 819 52 55 www.delicjusz.pl IBB ANDERSIA HOTEL 3 Andersa Sq. tel. +48 61 667 80 00 andersia�andersiahotel.pl www.andersiahotel.pl HOTEL VIVALDI 9 Winogrady St. tel. +48 61 858 81 00 fax +48 61 853 29 77 www.vivaldi.pl e-mail: vivaldi�vivaldi.pl HOTEL POZNAÑSKI 4 Krañcowa St., 62-030 Luboñ k/Poznania tel. +48 61 649 99 88 www.hotelpoznanski.pl GREEN HOTEL **** 1a Jeziorna St. Poznañ – Komorniki tel. +48 61 810 80 75 fax +48 61 810 81 23 www.greenhotel.pl rezerwacja�greenhotel.pl Jedyne takie miejsce!

DWÓR W SKRZYNKACH Skrzynki, 1 Parkowy Sq. tel. +48 61 819 62 25 fax +48 61 819 63 81 Hotel, konferencje, imprezy plenerowe, okolicznoœciowe

NH Poznañ 67 Œwiêty Marcin St. tel. +48 61 624 88 00 fax +48 61 624 88 01 nhpoznan�nh-hotels.com www.nh-hotels.com

PENSJONAT ZACISZE RESTAURACJA Poznañ-Plewiska 471 Grunwaldzka St. tel. +48 61 867 56 66 www.zacisze.poznan.pl

HOTEL, ORANGE PRZEZMIEROWO 14a Poznañska St. PrzeŸmierowo tel. +48 61 651 86 00 fax +48 61 651 86 01 www.hotelorange.pl

358a G³ogowska St. tel. +48 61 83 99 800 www.hoteltwardowski.pl

HOTEL GROMADA*** POZNAÑ 7 Babimojska St. tel. +48 61 866 92 07 fax +48 61 867 31 61 www.gromada.pl e-mail: hotelpoznan@gromada.pl GOŒCINIEC SUCHOLESKI 6 Sucholeska St. Suchy Las tel. +48 61 892 69 92 www.gosciniec-sucholeski.com.pl e-mail: recepcja�gosciniecsucholeski.com.pl HOTEL-RESTAURACJA T&T 4 Metalowa St. tel. +48 61 864 12 81 fax +48 61 864 12 82 www.hoteltt.com.pl e-mail: hotel�hoteltt.com.pl DON PRESTIGE RESIDENCE 2 Œw. Marcin St. tel. +48 61 8590 590 fax. +48 61 8590 591 e-mail: reception@donprestige.com www.donprestige.com

HOTEL TANZANIT Kolsko, Jesionka 57 tel: +48 68 352 40 00 e-mail: hotel@hoteltanzanit.pl www.hoteltanzanit.pl HOTEL SZRENICA Szklarska Porêba 29 Turystyczna St. tel/fax +48 75 717 35 98 e-mail: recepcja@hotelszrenica.pl www.hotelszrenica.pl

Hotel Restauracja 35 Poznañska St, 62-020 Swarzêdz tel. +48 61 81 73 147 mobile +48 607 376 916 e-mail:palacykpodlipami�palacyk.com.pl www.palacyk.com.pl

www.welcometopoland.net.pl

Informacje / Useful information

HOTEL-RESTAURACJA


Urząd Gminy Lesznowola Lesznowola Municipal Office ul. GRN 60, 05-506 Lesznowola tel. +48 22 757 93 40 do 42, fax +48 22 757 92 70 gmina@lesznowola.pl www.lesznowola.pl

����������

Maria Jolanta Batycka-Wąsik Wójt Gminy Lesznowola The Head of the Municipality of Lesznowola

– atrakcyjna dla biznesu, przyjazna dla mieszkańców attractive for business, friendly for residents storów i mieszkańców. Do osiedlania � LESZNOWOLA leży w sercu Mazowsza, się w tym regionie zachęca też wygow bliskim sąsiedztwie Warszawy i międa, z jaką się tu żyje – wysoki poziom dzynarodowego Lotniska Chopina. To gminnej oświaty, nowoczesne obiekty m.in. dobra lokalizacja sprawiła, że sportowe, bardzo dobrze funkcjonująGmina Lesznowola w ciągu kilkunastu ca służba zdrowia, swobodny dostęp lat przekształciła się z  gminy typowo do okolicznych banków, urzędów poczrolniczej w mieszkaniowo - usługową. towych oraz sklepów. Dziś na terenie tej liczącej niewiele ponad 20 tys. mieszkańców gminy � Samorząd stara się zapewnić sprzyjające warunki do rozwoju przedsiębiorwiejskiej działa ponad 4600 podmioczości, co doceniają również zewnętrztów gospodarczych. To ewenement ni eksperci. w  skali kraju. Co przyciąga inwestorów do niewielkiej, podwarszawskiej � Lesznowola jest laureatem licznych ogólnopolskich konkursów i rankingów Lesznowoli? Z  pewnością fakt, iż jako - wielokrotnie zdobywała tytuły jak np.: wciąż jedna z niewielu gmin w Polsce, Gmina Fair Play, Godło Teraz Polska, Lesznowola ma aktualny plan zagospoSamorząd Przyjazny Przedsiębiorczodarowania przestrzennego dla niemal ści, Samorządowy Lider Zarządzania, całego obszaru (98,5%). Przewidują Samorządowy Lider Edukacji, Gmina one wielofunkcyjny rozwój zabudowy Przyjazna Środowisku, Gmina Przymieszkaniowej i  rezydencjonalnej, jazna Mieszkańcom czy Euro-Gmina jedno- i  wielorodzinnej, rekreacyjnej oraz dwa razy z rzędu zajęła I miejsce i  sportowej oraz wszechstronnej dziaw prestiżowym Rankingu Miejscowości łalności gospodarczej nieuciążliwej Atrakcyjnych dla Biznesu magazynu dla środowiska. Nie bez znaczenia są ekonomicznego Forbes. Wysokie pozyrównież wysokie nakłady na gmincje w  ogólnopolskich rankingach oraz ne inwestycje, w  tym infrastrukturę otrzymane tytuły i  certyfikaty są potechniczną. Gmina może pochwalić twierdzeniem wysokich standardów się trzema nowoczesnymi oczyszczalstosowanych w  Gminie Lesznowola, niami ścieków i  siedmioma stacjami a  także dowodem skuteczności leszuzdatniania wody, jest w 87 % skananowolskiego samorządu na przestrzeni lizowana i  w  100% zwodociągowana. wielu lat. Te walory przyciągają nowych inwe-

Atuty gminy:

� korzystne położenie geograficzne � wysoki poziom planowania przestrzennego � wolne tereny inwestycyjne � dobry stan infrastruktury technicznej � dobrze rozwinięta gospodarka, w tym sektor małych i średnich przedsiębiorstw � wysoki poziom oświaty gminnej � potencjał intelektualny mieszkańców � sprawny samorząd � przyjazny Urząd Gminy z profesjonalną kadrą

The municipality’s assets include: � � � � � � � � �

favourable geographical location high level of zoning available land for investments good condition of technical infrastructure well-developed economy, including the SME sector high quality of municipal schooling intellectual potential of its residents efficient local government friendly Municipal Office with professional staff

LESZNOWOLA lies in the heart of Mazovia, close to Warsaw and its Chopin Airport. The excellent location was among the factors which made the Municipality of Lesznowola transform itself, within a dozen or so years, from a typically rural area into a residential one with services. Today, in this municipality with a population of just over 20,000, there are 4,600 active businesses. This is an extraordinary result. What attracts investors to the small Lesznowola near Warsaw? Undoubtedly, a valid zoning plan for almost its entire area (98.5%) might be among the magnets. It envisages multi-functional development of residential housing including apartments, single- and multi-family homes, sports facilities and a wide range business activity harmless for the environment. Substantial expenditure on municipal investments, including technical infrastructure, is not insignificant. The municipality boasts three modern sewage treatment plants and seven water treatment plants, with 87% of the area connected to sewage networks and 100% connected to water supply networks. Those qualities have been luring new residents and investors. The comfort of life here has been one of the magnets, with good municipal schools, modern education and sports facilities, efficient health care, easily accessible local banks, post offices and shops. The local government’s efforts to create good conditions for business development have been appreciated by external experts. Lesznowola has won numerous national contests and rankings, and has been repeatedly awarded such titles as: Municipal Fair Play, the Poland Now emblem, Business-friendly Local Government, Local-government Leader in Management, Local-government Leader in Education, Environment-friendly Municipality, Residentfriendly Municipality, Euro-Municipality; it twice came top of Forbes’s list of the Best Places for Business. Those top positions in nationwide rankings are proof of the high standards observed in the Municipality of Lesznowola, as well as the efficiency of the local government throughout the years.

Gmina Lesznowola to dobre miejsce do rozwijania przedsiębiorczości, atrakcyjne dla inwestorów, ekologicznie czyste, wygodne, ciekawe i przyjazne dla mieszkańców. Lesznowola is a great place for business development; it is attractive for investors, ecologically clean, convenient, interesting and resident-friendly. Mysiadło - najbardziej zurbanizowana część gminy. Widok od strony ul. Puławskiej Mysiadło - the most urbanised part of the municipality. The view from Puławska Street 27


w w w . a 2 w i e l k o p o l s k a . p l Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska, ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto tel. + 48 63 24 16 216, fax. + 48 63 24 16 580, e-mail: a2@stare-miasto.pl

STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE A2 Brudzew

Dąbie

Grodzisk Wielkopolski

Kościelec

Krzymów

Kuślin

Lądek

Miedzichowo

Nekla

Nowy Tomyśl

Opalenica

Rzgów

Słupca

Powiat Słupecki

Stare Miasto

Strzałkowo

Powiat Wrzesiński

Września

Wielkopolska Golina

Investors are welcome Zapraszamy inwestorów

Welcome to Poland. Marzec (March) 2013  

Welcome to Poland. Marzec (March) 2013. Inwestycje w Polsce.