Page 1

www.weeklybangalee.com

KjCA~Tt KxKar kã ßgPT oJouJ hJP~r

Ka-ßoJmJAPur jfáj mPu kMrPjJ ßlJj KmKâ mJXJuL k´KfPmhj” IKmvõJxq yPuS xfq, IJPoKrTJr Ijqfo mOy•o ßxuPlJj xJKntx ßk´JnJAcJr Ka-ßoJmJAu fJr TJˆoJrPhr TJPZ jfáj mPu AC\c mJ kNPmt mqmÂf ßxuPlJj KmKâ TPrPZÇ KjCA~PTt ßcAKu KjCP\ k´TJKvf UmPr muJ y~, pJPhr ßâKca uJAj nJPuJ j~, IgtJ“ ßâKca ßÛJr UJrJk FA irPjr TJˆoJrPhr TJPZ käJj KmKâ TPr IKiT oMjJlJ I\tj TrJr uPãq fJrJ k´fJreJ TPrPZÇ fJrJ käJjxy jfáj ßlJPjr jJPo kMrPjJ mqmÂf ßvwJÄv 31 kJfJ~

pJrJ lqJKoKu TqJPaVKrPf IJxPmj

kT´ JvjJr

dJTJ~ A≤JrKnCPf xoxqJ yPm jJ 2mZ9Pr mJXJuL k´KfPmhj” ßk´KxPc≤ asJŒ k´vJxPjr KjmftjoNuT IJAj kJmKuT YJ\t KjP~ AKoV´J≤Phr hMKÁ∂Jr ßvw ßjAÇ pJrJ V´LjTJPctr \jq IJPmhj TrPmj fJrJ vÄKTfÇ TJre IPjPTA TPbJr kKrvso TPr hJKrhsxLoJr KTZMaJ SkPr IJ~ TrPuS KjCA~Tt KxKar of mq~mÉu vyPr mJx TPr, ßhPv mJmJ-oJP~r TJPZ aJTJ kJKbP~ IPjPTA aJjJaJKjPf kPzjÇ ßvwJÄv 18 kJfJ~

MOST WIDELY READ WEEKLY NEWSPAPER IN BANGLA VOL 29 ˆ ISSUE 1460 ˆ SATURDAY 7 SEPTEMBER 2019 ˆ 23 nJhs 1426 ˆ 8 oyrro 1440 ˆ

FREE

S~JKvÄaj ßkJPˆr k´KfPmhj KjP~ ßfJukJz

ßcJr-ßmPur oJiqPo ZKm pJPò kMKuPv mJXJuL k´KfPmhj” ßhPv ßhPv xπJxL yJouJr TJrPe FUj KmKnjú ßhPv xrTJPrr kã ßgPT jJjJnJPm ßVJP~ªJKVKr TrJ yPò xJiJre oJjMPwr SkrÇ FUj IJr ßTCA Kmvõ˜ j~Ç ßT ßTJgJ~ oJjMw yfqJr kKrT·jJ TrPZ, ßT ßTJgJ~ ßmJoJ mJ KmP°JrT mJjJPò, F Kmw~èPuJ \JjPf f“krfJ ßmPz ßVPZ ßVJP~ªJPhrÇ pKhS kOKgmLPf ßTJPjJ

KjCA~Tt ߈Par 10 KjmtJKYf k´KfKjKi mJÄuJPhv xlPr pJPòj mJXJuL k´KfPmhj” KjCA~Tt ߈a KxPjar Kur~ ToKrr ßjfíPfô hv \j KjmtJKYf ߈a KxPjar S FPx’Ku xhxq IJVJoL IPÖJmPr mJÄuJPhv xlr TrPmjÇ fJrJ mJÄuJPhPv 10 Khj Im˙Jj TrPmjÇ FA k´KfKjKi hPu IJPrJ ßvwJÄv 66 kJfJ~

Cjúf ßhPvA \jVPer Skr ßVJP~ªJKVKr TrJ IJAjKx≠ j~Ç xJiJre \jVPer KjrJk•J ßpoj KjKÁf TPr xÄKmiJj, ßfojA fJPhr Kk´PnKxSÇ KT∂á FUj KmKnjú VqJP\a S mqKÜVf mqmyJpt K\KjPxr oJiqPo ßVJP~ªJKVKr YuPZÇ ßpoj ßlxmMPTr oJiqPo mqKÜVf fgq ßmyJf yS~J~ ßp IJPuJzPjr xOKÓ y~ ßvwJÄv 59 kJfJ~

hMjLKf TJPT mPu! mJKuPvr kr FmJr

FT khtJr hJo 37 uã aJTJ mJXJuL k´KfPmhj” mJÄuJPhv KT Kj~πPer mJAPr YPu pJPò? hMjLtKfmJ\rJ KT IJmJr ßjPo kPzPZ? jJKT pJrJ xMPpJV kJPò fJrJA Kl∑ˆJAPu hMjLtKfPf VJ nJKxP~ KhPò? oPj yPò ßTJPjJ rJU dJTJ ßjA, irJ kzJr n~ ßjA, vJK˜ kJS~JrS n~ ßjA, fJA hMjLtKf V´Jx TPr KjPò ßhvPTÇ hMjLtKf y~ ßuJn S jLKfyLjfJ ßgPTÇ FA ßuJn oJjMwPT Iº TPr ßh~Ç I·Km˜r j~, uã uã aJTJ, TUPjJ ßTJKa ßTJKa aJTJS hMjLtKfr ßxsJPf ßnPx pJPòÇ FA Igt xrTJPrrÇ xrTJPrr oJPj \jVPerÇ mJKuv TJP¥r kr FmJr ZKzP~PZ khtJTJ¥, ß˙PgxPTJk TJ¥Ç FA irPjr hMjLtKf ßp

IJPrJ vf vf mJ yJ\Jr yJ\Jr WaPZ fJr AKñf kJS~J pJ~Ç ßpèPuJ irJ kPz ßxèPuJr UmrA oJjMw \JjPf kJPrÇ wewewm ejáQ, dwi`czi ÜgwWáKj KájR nvmcvZváji AvBwmBD wefváMi GKwU c`©v 37 jvL UvKv w`áq ÜKbvi Leáii weláq Z`öè Kivi wbá`©k w`áqáQ nvBáKvU©| MZ 20ák AMv˜ G welqwU Qq gvámi gáa® Z`öè Ükl Kái c÷wZáe`b Rgv Ü`qvi wbá`©k w`áqáQ DéP Av`vjZ| Gw`áK `zb©xwZi Ggb AwfáhvM IVvi ci mvgvwRK ÜhvMváhvM gva®ág miKvwi ÜKbvKvUvi weláq e®vcK mgvájvPbv náéQ| ßvwJÄv 58 kJfJ~

KjCA~Tt KxKaPf kMKuPvr

mJAT YJuTPhr \jqS csJAnJxt uJAPx¿! mJXJuL k´KfPmhj” KjCA~Tt KxKaPf xJAPTu YJuJPf yPu ߸vJu csJAKnÄ uJAPx¿ uJVPm- FojA KY∂J TrPZj ßo~r Kmu ßvwJÄv 18 kJfJ~

mMimJr n~Jmy 9/11

yJKrP~ ßVPZj Z~ mJÄuJPhvLxy 2996 \j mJXJuL k´KfPmhj” jfáj xyxsJP»r xNYjJuPVú 2001 xJPur 11 ßxP¡’r WPa pJ~ oJjm AKfyJPxr FT ImetjL~ n~Jmy KjÔár WajJÇ pJ©LmJyL KmoJjPT xorJ˘ mJKjP~ ±Äx TrJ ßvwJÄv 34 kJfJ~

42 ßTJKa

rJ˜J~ gJKoP~ K\ùJxJmJh ßmPzPZ ßlxmMT mqmyJrTJrLr ßlJj j’r lÅJx mJXJuL k´KfPmhj” KjCA~Tt KxKa ßo~r oJAPTu mäMomJPVtr mÉu KmfKTtf Ȉk F¥ Kl∑Û’ IJAjKar Ikk´P~JV mPºr hJKmPf ßo~r mäJK\S IxPªynJ\j TJCPT rJ˜J~ gJKoP~, iPr KjP~ KVP~, I˙J~LnJPm IJaPT ßrPU kPr ßZPz ßvwJÄv 30 kJfJ~

hq VJKct~Jj” xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqo ßlxmMPTr 41 ßTJKa 90 uJU mqmyJrTJrLr ßlJj j’r lÅJx yP~PZÇ pMÜrJÓs, AÄuqJ¥ S KnP~fjJPor Fxm jJVKrPTr IjuJAj xJntJr kJxS~Jct ÆJrJ xMrKãf jJ yS~J~

dJTJ~ cuJr KmKâ yPò 87 aJTJ~

IJxJPo 'IQmiPhr' \jq mKªKvKmr KjotJe TuTJfJ” YNzJ∂nJPm pJrJ nJrfL~ jJVKrT

mJÄuJPhPv IJPrTKa yJouJr IJvÄTJ

dJTJ ßgPT” cuJr mJ\JPr IK˙rfJ TJaPZ jJÇ r¬JKjr fáujJ~ @ohJKjr kKroJe ßmKv yS~J~ mqJÄTèPuJPf jVh cuJPrr WJaKf ßhUJ KhP~PZÇ IPjT mqJÄT mJÄuJPhv mqJÄT ßvwJÄv 30 kJfJ~

mPu Veq yPmj jJ fJPhr \jq @xJPor ßVJ~JukJzJ~ k´go ÈFTîMKxn KcPajvj ßx≤Jr’ KjotJe ÊÀ yP~PZÇ FKa KjotJPe UrY kzPm 45 ßTJKa ÀKkÇ iJre ãofJ yPm 3000 mKªrÇ ßvwJÄv 65 kJfJ~

mJXJuL k´KfPmhj” yKu IJKat\Jj TqJPlr oPfJ IJmJr KT ßTJPjJ xπJxL yJouJ WaPf pJPò mJÄuJPhPv? FojA IJvÄTJ TrPZ mOPaj xrTJrÇ fJA mOKav krrJÓs h¬r mJÄuJPhPv KmPvw TPr dJTJ~ Im˙Jjrf mOKav jJVKrTPhr xfTt TPr KhP~PZÇ k´J¬ UmPr muJ yP~PZ” ÜWΩy, ÜivwnΩv K®v§û GjvKvq mwnsmZv wbáq DáÿáMi ci ßvwJÄv 31 kJfJ~

xmPYP~ To hJPor VqJrJK≤ KhKò

KmsPaPjr xfTtmJftJ

fJPhr j’r lÅJx yP~PZ mPu iJreJ TrJ yPòÇ ßlxmMT IqJTJCP≤ ßh~J ßlJj j’rèPuJ KjP~ ßvwJÄv 35 kJfJ~

ßlxmMPT gJTPZ jJ uJAT mJaj m J X J u L k´KfPmhj” ßlxmMT mftoJj kOKgmLPf xmPYP~ \jKk´~ oJiqoÇ ßTJKa ßTJKa oJjMw k´KfKhj KTZMaJ xo~ yPuS mq~ ßvwJÄv 63 kJfJ~


02


03

kT´ JvjJr

2mZ9r

xŒJhTL~

IJPoKrTJPfS ÉoKT! IJPoKrTJr of FTKa Cjúf VefJKπT FmÄ mJT ˝JiLjfJr ßhPvr rJ\QjKfT xoJ\KY© FUj fífL~ KmPvõr ßTJPjJ ßhPvr ofÇ IPjqr oPfr k´Kf ßp vs≠J S xyjvLufJ fJ âov ßuJk kJPòÇ IPjqr iot, IPjqr ßkJvJT, IPjqr ßYyJrJ, VJP~r rÄ, IPjqr xÄÛíKfPT ßpj IJr xyq TrPf kJrPZ jJ FTKa ßvseLÇ ÈKjP\r ßhPv YPu pJS’ muJr oPfJ IoJjKmT S IVefJKπT mJTqS IJ\ k´P~JV TrJ yPòÇ IJoJr iotA ßxrJ, IJoJr VJP~r rÄA mPu KhPò IJKo xTPur CPit, IJoJr oPfJ ßkJvJT xTuPT krPf yPm, IJoJr nJwJA xmPYP~ xMoiMr, IJKo pJ \JKj fJA IKjmJpt∏ FxmA ßoRumJhL oJjKxTfJÇ IJr xmPYP~ YNzJ∂ IJoJr KmÀP≠ KTÄmJ IKk´~ xfq TgJ muPuA y~ fJr oMU mº TPrJ, j~PfJ KYrfPr Ufo TPr hJSÇ IJPoKrTJr xŒsKfTJPur AKfyJPxr xmtTKjÔ TÄPV´x xhxq IJPuT\JKªs~J STJKxS TPat\Ç KjCA~Tt KxKar TáA¿ S msÄPér 14 TÄPV´vjJu KcKˆsÖ ßgPT KmkMu ßnJPa krJK\f TPrj 20 mZPrr k´Y¥ k´fJkvJuL TÄPV´xoqJj ß\JPxl âJCKuPTÇ âJCKu pUj krJK\f yj, fUj KfKj yJCPx (TÄPV´Px) ßcPoJPâKaT TTJPxr ßY~Jr FmÄ TáA¿ ßcPoJPâKaT kJKatr k´iJjÇ STJKxS 2016 xJPur ßk´KxPc≤ KjmtJYPj k´PV´Kxn ßcPoJPâKaT k´JgLt mJKjt xqJ¥JPxtr TqJPŒAPj ß˝òJPxmL KyxJPm TJ\ TPr ÂhP~ k´PV´KxPnr iJreJ ßVÅPg ßjjÇ oqJjyqJaJPj jJAa TîJPmr mJPat¥Jr IJkJfhOKÓPf vJ∂KvÓ FA fÀeL KjmtJYjL k´YJreJ TJPuS KjP\PT Ifq∂ ßuJ-ßk´JlJAPu ßrPUKZPujÇ KjrPm, k´J~ YMKk YMKk ßnJaJrPhr hPrJ\J~ hPrJ\J~ KVP~ jT TPr ßnJa ßYP~PZjÇ KT∂á FA fÀeLr KnfPr ßp \ôu∂ IJPVú~KVKr KZu, fJ CPjìJKYf yPuJ, pUj KfKj TÄPV´x xhxq KyxJPm vkg KjPujÇ KjmtJYjL k´KfvsΔKf IjMpJ~L KfKj ßxJóJr yPuj ßk´KxPc≤ asJPŒr AoKkYPo≤ KjP~, ßxJóJr yPuj KV´j Kcu KjP~, IJAx KmPuJk k´Pvú FmÄ IJPoKrTJr rJ\jLKfTrJ pJ mPuj jJ, ßxAxm KmwP~ oMU UMuPf ÊÀ TrPujÇ vkg ßj~Jr Kfj oJPxr oPiq IgtJ“ oJYt oJx ßgPTA k´JejJPvr ÉoKT ßkPf ÊÀ TrPujÇ TáAP¿ fJr KcKˆsÖ IKlPxr hPrJ\J~ pKh ßTC jT TPr STJKxS’r oPj y~, FaJ KjÁ~ ßTJPjJ hMmOt•Ç aJAo oqJVJK\j oJYt oJPx IJPuT\JKªs~J STJKxS’PT KjP~ k´òh TJKyjL TPrÇ aJAo ßuPU, STJKxS I· KhPjA ßpoj KmkMu xÄUqT nÜ ßkP~PZ, ßfojA mJKjP~PZ IxÄUq v©ΔÇ STJKxS aJAo oqJVJK\jPT mPuj, FTaJr kr FTaJ k´JejJPvr ÉoKT kJS~J~ KfKj FT\j xJiJre jJVKrPTr oPfJ FTJ FTJ mJAPr ßpPf kJPrj jJÇ S~JKvÄaj KcKxr TqJKkau kMKuv fJÅr mqKÜVf ˆJlPhr KmPvwnJPm k´Kvãe KhP~PZj pJPf pJrJ fJÅr xJPg ßhUJ TrPf IJPx, fJPhr ßhPU iJreJ TrPf xão y~, ßTJPjJ ÉoKT IJPZ KTjJÇ ßl∑voqJj TÄPV´xCP~JoqJj IJPuT\JKªs~J STJKxS hLWtKhj kr TÄPV´Px IPjT ITKgf xfq TgJ mPu, IJ\ KjP\r \LmjPT ÉoKTr oMPUJoMKU TPrPZjÇ KfKj FTJA jj, IJPrJ hMA\j IJPZjÇ fJrJ yPuj KoPjPxJaJ ߈a ßgPT KjmtJKYf ßxJoJKu~Jj KrKlCK\ ßgPT yS~J TÄPV´xCP~JoqJj AuyJj Sor FmÄ KoKvVJj ßgPT KjmtJKYf kqJPuˆJAKj mÄPvJØMf TÄPV´xCP~JoqJj rJKvhJ fäJAmÇ WajJYPâ fJrJ hM\jA oMxKuoÇ FmÄ IJPoKrTJr xmPYP~ KjVOtyLf xÄUqJuWMÇ STJKxS kMP~JPatJKrTJj mÄPvJØMf FmÄ KfKjS xÄUqJuWM ßVJÔLr k´KfKjKiÇ fJrJS ßxJóJr TqJKkau KyPuÇ fJrJ xTPuA k´PV´Kxn FP\¥J ßpoj, xTPur \jq ßoKcPT~Jr, KV´j KjC Kcu, IJAx KmPuJk, Kl∑ kJmKuT TPu\ FmÄ pJrJ 10 KoKu~j cuJPrr ßmKv IJ~ TPrj fJPhr IJP~r 70 vfJÄv oJK\tjJu aqJé ßra KjitJrPer \jq hJKm fáPu IJxPZjÇ rJKvhJ fäJAm S AuyJj Sor IJPrTKa FP\¥J KjP~ ßxJóJr yPuj, ÈFqJK≤ ßxKoKaT’ mPu ßp Kog YJuM IJPZ, fJ nJXJÇ F KmwP~ hM\Pjr oPiq oMUrJ ßmKv AuyJj SorÇ IfFm fJÅPTS k´JejJPvr ÉoKT ßh~J yPuJÇ IJPoKrTJr rJ\jLKfPf ßTmu of k´TJPvr \jq \jVPer xrJxKr ßnJPa KjmtJKYf ßTJPjJ \jk´KfKjKiPT mJ \jKk´~ ßjfJPhr k´JejJPvr ÉoKTr hOÓJ∂ ßjA fJ j~Ç mrÄ IJPoKrTJr ßxrJ ßk´KxPc≤ KyxJPm UqJf hMA\jPT IgtJ“ IJmsJyJo KuÄTj S \j Fl ßTPjKcPT yfqJ TPrPZ oJKTtjLrJAÇ ßk´KxPc≤ ßrVJjPT èKu TrJ yP~KZuÇ yfqJ TrJ yP~KZu oJjmJKiTJr k´KfÔJr IKmxÄmJKh ßjfJ c. oJKatj uMgJr KTÄ \MKj~rPTÇ KT∂á xo~ kKrmftj yP~ ßVPZÇ F pMPV \jk´KfKjKiPhr ÉoKT KhP~ pKh ßTC kJr kJ~, FaJ FTaJ mqgtfJÇ rJPÓsr hJK~fô ßhPvr \jVPer KjrJk•Jr xMrãJ, IJr ÉoKThJfJPT UMÅP\ ßmr TPr KmYJPrr TJbVzJ~ hJÅz TrJPjJÇ

xŒJhT ‰ ßTRKvT @yPoh xyPpJVL xŒJhT ‰ @lPrJ\J @vrJl V´JKlé oqJPj\Jr ‰ xMoj ßvU CkPhÓJ ‰ KxrJ\Mu AxuJo ßYRiMrL

nJAx ßk´KxPc≤ ‰ A~JxKoj ßTRKvT PRESIDENT & EDITOR KOWSHIK AHMED

PUBLISHED BY WEEKLY BANGALEE INC

86-16 QUEENS BLVD, SUITE 202, ELMHURST, NY 11373 PHONE 718-639-1177 FAX 718-565-8101 e-mail: weeklybangalee@gmail.com website: www.weeklybangalee.com

xJ¬JKyT mJXJuLPf ßmKvr nJV Umr, KlYJr, ZKm S TJaMtj A≤JrPjPa xÄmJh xÄ˙J FlFjFx xNP© k´J¬ FmÄ mJÄuJPhPvr xÄmJhk© ‰hKjT AP•lJT, \jT≥, k´go IJPuJ, pMVJ∂r, ßnJPrr TJV\, oJjm\Koj, IJoJPhr xo~, xoTJu, TJPur T£, IJoJr ßhv, xJ¬JKyT,xJ¬JKyT 2000 S IjqJjq xÄmJhk© S xJoK~TLr ßxR\Pjq k´TJKvfÇ xJ¬JKyT mJXJuLPf k´TJKvf xm KmùJkPjr hJ~hJK~fô KmùJkjhJfJrÇ FZJzJS xJ¬JKyT mJXJuLPf k´TJKvf KlYJr/KjmPºr mÜmqS ßuUPTr, xJ¬JKyT mJXJuLr j~Ç

mJeL KYr∂jL FT W≤J pKh VKrm ßuJPTr hM”UPoJYPjr \jq m~ TrJ y~, fPm fJ Z~oJx oxK\Ph mPx AmJhf TrJr xoJjÇ ∏IJu-yJKhx \jfJ jJ gJTPu Kj\tjfJr ˝Jh oPr pJ~Ç -rmLªsjJg bJTár xmJAPT nJPuJmJPxJ, KmvõJx TPrJ I· TP~T\jPTÇ ∏ßvékL~Jr KjP\r TgJ ßVJkj rJUJr IgtA yPò KjP\PT KjrJkPh rJUJÇ ∏\j oqJKT FA kOKgmLPf To ßmJ^J FmÄ ßmKv TJ\ TrJ nJPuJÇ ∏xqJoMP~u IºnJPm TJCPT nJPuJPmPxJ jJ, fJr lu Ên yPm jJÇ ∏TJutJAu \LmjPT VzPf yPu ^ÅMKT KjPfA yPmÇ ∏CAKu~Jo S~JTJr oJjMPwr \Lmj xÄK㬠IJr Tot mqJkTÇ ∏\j ßV ßk´o xmthJA TJPor xPñ IñJñLnJPm \KzfÇ ∏ mJatsJ¥ rJPxu kOKgmLPf iot IPjTèPuJ, KT∂á ‰jKfTfJ FTKaAÇ ∏rJxKTj Pk´o IJr yfqJ TUPjJ uMKTP~ rJUJ pJ~ jJÇ ∏TjTct

Ik-Fc

9/11 oJjmfJPT krJK\f TrPf kJPrKj \Lmj KmvõJx KÆfL~ KmvõpMP≠ \JkJPjr KyPrJKvoJjJVJxJKTr @eKmT ßmJoJr n~Jmy yfqJTJP¥r kr pMÜrJPÓs 9-11-2001Fr yfqJTJ¥A yPò oJjm AKfyJPxr xmPYP~ \Wjqfo yfqJTJ¥Ç k´JTíKfT hMPptJPVr TJrPe KmkMu k´JeyJKjr I\xs TÀe AKfyJx rP~PZ ßpUJPj Kj”xyJ~ oJjm\JKfr ßfoj KmPvw KTZMA TreL~ gJPTjJ KT∂á oJjm WKaf ßTJPjJ yfqJTJ¥A xogtPpJVq j~Ç muJ yP~ gJPT, KÆfL~ KmvõpMP≠r ßyJfJ \JotJjLr KyauJPrr jJ“xL mJKyjL FmÄ fJr mÄvmh xyYr \JkJPjr oJjmKm±ÄxL Ik´KfPrJiq @V´JxjPT ÀPU KhPf KyPrJKvoJjJVJxJKTPf @eKmT ßmJoJr âár-KyÄxs yfqJTJP¥r hrTJr KZu fJm“ Kmvõ-oJjmfJPT rãJ TrPf, KT∂á @xPu KT fJA? FA k´Pvúr C•r ImvqA hrTJr KT∂á @\PTr F KjmPºr oNu CP¨vq yPò 9-11-r k´xñÇ ßhUPf ßhUPf k´J~ hMhvT YPu ßVPZ KT∂á 9-11-r ãfPfJ ÊPTJmJr j~Ç oJ yJKrP~PZ jJKz-ßZÅzJ x∂JjPT, KkfJ yJKrP~PZ Kk´~ x∂JjPT, ˝JoL yJKrP~PZ Kk´~foJ ˘LPT, ˘L yJKrP~PZ Kk´~fo ˝JoLPT, ßk´~xL yJKrP~PZ ßk´KoTPT, ßk´KoT yJKrP~PZ ßk´~xLPT, mºá yJKrP~PZ mºáPT, kÅJY-fJrTJ ßrP˜ÅJrJr ßTfJ-hMr˜

SP~aJr oNyëPftr oPiq yJKrP~ ßVPZ oOfáqr Ifu VøPr, IVKef oJjMPwr IoNuq k´Je ^Pr ßVPZ ITJrPe; goPT hÅJKzP~PZ Kmvõ, goPT hÅJKzP~PZ oJjmfJÇ KT∂á ãKfr UKf~JPjr mKitÌá âKoT j’Pr TJPhr jJo ßpJV yP~PZ? C•rKa UMmA xy\, 2996 oOfáqyLj k´Je FmÄ Z~ yJ\JPrrS IKiT @yf oJjmJ®JPT KmvõmJxL ßrPUPZ I∂Prr I∂˙Pu kro oofJ~Ç @˜JTáÅPz KjK㬠yP~PZ xπJxL \∂árJ, vJK∂Kk´~ KmvõmJxLr khkOPÓ YJkJ kPz k´Je yJrJPjJr nP~ Kj~f kJKuP~ ßmzJPò G xπJxL \∂árJÇ pMÜrJPÓsr xLu ßxjJmJKyjLr ßpJVq ‰xKjPTr èKuPf Kjyf Kmj uJPhPjr oOfPhPyr Tmr yP~PZ oyJxoMPhs ßpUJPj KyÄxs \u\ k´JeL fJr IK˜Pfôr KmPuJk ßWJweJ TPrPZ Có TP£ IKf VPmt, yJKrP~ ßVPZ ßx Yro ImPyuJ~, Yro IkoJPjÇ ßTJj ojMwq-x∂JPjr xJiq ßjA Kmj uJPhjPT ˛re TPr ßTJj TmPr KVP~ TJre oyJxoMPhsr KmkMu \urJKvPf yJKrP~ ßVPZÇ fJA Kmj uJPhPjr KY¤ @\ KjKÁ¤, fJr UMPjr È@hvt’ @\ @xoMhs-KyoJYPu WOKefÇ AKfyJPxr mz KvãJA yPò AKfyJx ßgPT KvãJ jJ ßj~Jr IKmoOwqTJrL TJkteqÇ l∑JP¿r ßwJzv uMAr IfqJYJPrr TJrPe KVPuJKaPj oOfáqr TgJ AKfyJPx KuKkm≠ gJTPuS xπJxmJhLr IºTJr k´PTJPÔ ßx AKfyJx TUPjJA IKif y~ jJÇ CPuäU TrJ ßpPf kJPr, mJÄuJ xJKyPfq YfáhtvkhL TKmfJr \jT oJAPTu

oiNxMhj hP•r nJxtJA vyPrr @˜JjJ ßgPT ßwJzv uMAP~r hvtjL~ rJ\k´JxJh UMm hNPr j~, ßyÅPa ßpPf oJ© hv KoKjPar oPfJ uJPVÇ FA ßuUPTr xMPpJV yP~KZu l∑JP¿r nJxtJA vyPrr ßwJzv uMAP~r rJ\k´JxJPhr InJmjL~ ßxRªpt ßhUJrÇ G rJ\k´JxJPhr krPf krPf k´\JPhr hLWtvõJPxr AKfyJx, \jVPer k´Kf Yro IfqJYJPrr AKfyJx @P\J k´KfKa iNKuTeJ mP~ YPuPZÇ KY©TuJ~ Yro C“TPwt CkjLf l∑JP¿r KY©Kv·LrJ ßwJzv uMAP~r KjV´Pyr KY© KmKnjú KY©TPot KuKkm≠ TPrPZj AKfyJPxr k´P~J\Pjr TJrPeÇ TKgf @PZ, TíwT S k´\JPhr IxyPpJKVfJr vJK˜˝„k ßwJzv uMA Yro mqm˙Jr KjPhtv KhPfjÇ ßpoj KmPhsJyL ßTJPjJ TíwPTr oOfáqh¥ KhPfj uã \jfJr xJoPj, ßxRKh-@rPmr vJxTPhr oPfJA \jxoPã oOfáqhP¥r n~JmyfJ fáPu iPr xmJAPT xJmiJj TrPfjÇ KT∂á KfKjS \j-@PâJPvr yJf ßgPT Kj˜Jr kJjKjÇ Km˜JKrf metjJ TrJ KjsP~J\j KT∂á ßp TgJKa jJ muPuA j~ fJ yPò AKfyJx TJCPTA ãoJ TPr jJÇ ßwJzv uMAPTS TPrKjÇ pMÜrJPÓsr aáAj aJS~JPr yJouJr k´J~ hMhvT kNre yPuJ KT∂á Ff mZr kJr yP~ ßVPuS @\S KmYJr y~Kj ßxA n~Jmy xπJxL yJouJrÇ fPm SA WajJ~ \Kzf gJTJr IKnPpJPV kÅJY\jPT @aT TPr rJUJ yP~PZÇ 9-11-r n~Jmy yfqJTJ¥ FUPjJ ßpj

ßxKhPjr WajJ yP~ fJKzP~ ßmzJ~Ç xPmoJ© ˆqJPaj @AuqJP¥r uJ-ßaJPrr TP¥JKoKj~Jo FPxJKxP~vPjr FTKa TáKar â~ TPr @PoKrTJj ˝Pkúr k´JgKoT ˜Pr ßkÅRZJPjJr IKnùfJ xû~ TPr IÅJaWJa ßmÅPi ˝K˜r Kj”võJx ßlPu \LmPjr jfáj IiqJP~r ÆJrk´JP∂ CkjLf yA, Foj xoP~ FPuJ ßlPuJ @PoKrTJj k´KfPmvLr Âh~-KmhJrT KY“TJrÇ KfKj \JjJPuj oqJjyqJaJPjr S~Jflt ßasc ßx≤JPr @âoPer TgJÇ ffãPe IJKo Kj~Kof IKlx IKnoMPU pJ©Jr IÄv KyPxPm ßnrJ\JPjJ KmsP\r oiqUJPj FéPk´x mJPx mÅJKhPTr xLPa mPx FTKa CPzJ\JyJP\r 1 j’r S~Jflt ßasc ßx≤JrPT @WJf TrJr IKmvõJxq hOvq ßhPU FPTmJPr yfn’, Foj xo~ ßlzJPru FKnP~vj FP\K¿ pMÜrJPÓsr xo˜ F~JrPkJat mº ßWJweJ TrPu fJm“ Kmw~ kKrÛJr yP~ pJ~Ç pMÜrJÓs @u-TJP~hJr \∂á ÆJrJ @âJ∂Ç KjCA~Tt vyPrr oqJjyqJaJPjr cJCjaJCPjr xMroq @TJv-ßxRªPptr KmuMK¬ WKaP~ k´J~ Kfj yJ\Jr vJK∂Kk´~ \joJjPmr IoNuq k´Je oMyNPftr oPiq ßTPz KjP~ @TJvPT TPr fáuu I˝J˙qTr iNKuo~Ç S~Jflt ßasc ßx≤Jr ToPkäPér KbT ßTªs˙Pu KZu hMKa xPyJhr AoJrf pJ KmPvõr TJPZ aáAj aJS~Jr jJPo kKrKYf KZuÇ 110 fuJr cmäMKaKx jgt FmÄ cKmäCKaKx xJCg aJS~JPr 35,000 ßuJT FmÄ 430Ka xÄ˙Jr \jq k´J~ 10 KoKu~j-mVtláa IKlPxr ßvwJÄv 50 kJfJ~


04

kKrK˙Kf kptJPuJYjJ

Yro xïPar oMPU @xJPor 19 uã oJjMw xMmsf KmvôJx FT KjhJÀe oJjKmT xÄTa S kKrKYKfyLjfJr xÄTPa kPzPZj @xJPor 19 uãJKiT oJjMwÇ jJVKrT kK†r YNzJ∂ fJKuTJ k´TJPvr kr FA oJjMwèPuJ \JjPf kJrPuj fJrJ @xJPor mJKxªJ jj, fJrJ nJrPfr jJVKrT jjÇ FTAnJPm \JjPf kJrPuj jJÇ fJPhr ßhv ßTJgJ~Ç ßTJj ßhPvr jJKVrTÇ FT\j \Lm∂ oJjMw, fJr \jì yP~PZÇ @r kÅJY\Pjr oPfJ xkKrmJPr xoJ\\LmPj KfKj yJK\rÇ IgY fJr jJKT ßhv ßjA, jJVKrTfô ßjAÇ Foj Ix÷m ImJ˜m kKrK˙Kfr oPiq oJjMw IxyJ~Ç KnPa @PZ, oJKa @PZ, \jì @PZ, oOfáq @PZ, ÀK\ @PZ, ßrJ\VJr @PZÇ KT∂á rJÓs jJoT FT k´KfÔJj fJ ˝LTJr TrPf YJPò jJÇ fJrJ TkJPu ˆqJŒ ßoPr hJKVP~ KhPò fáKo KmPhKv, FPhPv gJTJr ßfJoJr IKiTJr ßjAÇ fJyPu ßTJgJ~ pJPm ßx? ßTJgJ~ fJr ßhv? mJÄuJPhv? ßp TJV\kP©r InJPm ßTC FT uyoJ~ Kj\nNPo krmJxL yP~ ßVPuj ßxA TJV\k©

KfKj ßTJgJ~ kJPmj mJÄuJPhPvr jJVKrTfô k´oJPer? nJrf rJPÓsr ßYJPU FT\j oJjMPwr kKrY~ KjZTA FTKa mJ hMKa TJV\Ç ßxUJPj ojMwqfô, oJjKmTfJr ßTJjS oNuq ßjAÇ FA KmPvôr k´KfKa nNU¥ ßTJjS jJ ßTJjS ßhv mJ rJPÓsr IiLPjÇ k´KfKa oJjMPwr \jì yP~PZ ßTJjS jJ ßTJjS ßhPvÇ fJr KkfJ oJfJS ßTJjS jJ ßTJjS ßhPvr oJjMwÇ fJyPu 19 uã oJjMw ßhvyLj yP~ kPzj KT TPr? 48 mZr @PVTJr ßTJjS xrTJKr jKgk© yJK\r TrPf kJPrjKj mPu? FT aáTPrJ TJVP\r \jq FTKa oJjMw ßhvyLj, jJVKrTfôyLj yP~ ßpPf kJPrj? C•áñ VPmt muL~Jj oJjmxnqfJr KT FaJA KmiJj? fJyPu FA 19 uã ßhvyLj jJVKrTfôyLj oJjMPwr nKmwq“ KT? nJrf rJÓs pUj fJPhr jJVKrTfô I˝LTJr TPrPZ fJyPu ßfJ fJPhr ßxPhPv mxmJPxr IKiTJr ßjAÇ fJyPu fJrJ pJPmj ßTJgJ~? fJPhr KT mJÄuJPhPv kJbJPjJ yPm? mJÄuJPhv @PVA \JKjP~PZ mJÄuJPhv ßgPT ßTC @xJPo pJ~KjÇ IfFm mJÄuJPhPv ßlrJr ßTJj k´vú ßjAÇ fJyPu CkJ~? FTKhPjr KvÊ ßgPT ÊÀ TPr 90 mZPrr mO≠ xTPuA

KT gJTPmj ß\uUJjJ~ mJ mKª KvKmPrÇ nJrf ß\Jr TPr fJzJPf ßVPu xLoJ∂ ßkKrP~ ßTJjS jJ ßTJjS ßhPv fJPhr ßpPf yPmÇ ßxPhPv ßfJ dáTPf ßhPm jJfJyPu gJTPm ßTJgJ~? @\Lmj mKª gJTPf yPmÇ 19 uã oJjMwPT fJPhr xo˜ irPjr oJjKmT S jJVKrT IKiTJr ßTPz KjP~ mKªvJuJ~ kÊPhr oPfJ mÅJKYP~ rJUJ yPm oOfáqr IPkãJ~? jJKT KyauJPrr VqJx ßY’JPrr oPfJ IfqJiMKjT ßTJj TJ~hJ~ KjPTw TPr ßhS~J yPm? xrTJr FUPjJ kpt∂ ¸Ó TPr KTZá ßWJweJ TPrKjÇ lPu IKjKÁf nKmwqPfr n~ @r @fPïr oPiq, Yro yfJvJr oPiq Khj TJaPm fJPhrÇ mÅJYJr ˝kú, mz ymJr ˝kú, xOKÓr ˝kú xm oMPZ pJPm ßYJPUr xJoPj ßgPTÇ oJjMPwr ‰\KmT, kJKrmJKrT, xJoJK\T YJKyhJ S xŒTtèPuJS IgtyLj yP~ pJPmÇÇ oJjMPwr oJjKmT ßYfjJ ßTJPjJKhj ßTJjS Im˙J~ FA kJvKmTfJ xogtj TrPf kJPr? ßp ßhPvr FTaJ mz IÄPvr oJjMPwr oNuqmJj vrLrPT FTaJ ˝J˙qTr KjrJkh bÅJA ßhmJr xJogtq ßjA ßxPhPv KT TPr @vJ TrJ pJ~ fJrJ 50 mZr @PVTJr xrTJKr TJV\k© pfú TPr rãJ TrPmjÇ pKh fJrJ

ßVJzJ ßgPT \JjPfj 50 mZr kr fJPhr Foj oJjKmT xïPar oMPU hÅJKzP~ Kj\nMPo krmJxL yP~ mKªvJuJ~ \LmPjr AKf aJjPf yPm fJyPu KjKÁfnJPmA xm KTZá mJh KhP~ FA TJV\èPuJ rãJ TrJr \jq xmtJ®T k´~Jx YJuJPfjÇ fJZJzJ \JjJ pJ~, pJPhr fJKuTJ~ jJo CPbPZ fJPhr k´PfqPTr FTPvJnJV KbT TJV\k© \oJ kPzPZ @r pJPhr jJo SPbKj fJPhr TJPrJ xKbT TJV\ ßjA FA VqJrJK≤ KT ßTC KhPf kJrPm? fJKuTJ YNzJ∂ yPuS fJ Kjnátu FaJ muJ pJPm jJÇ TJre pKh KjntMu yPfJ fJyPu mJmJ oJP~r jJo gJPT KT∂á x∂JPjr jJo mJh ßpPf kJPr jJÇ Foj IxÄUq jK\r @PZ kKrmJPrr FTJÄPvr jJo @PZ FTJÄPvr ßjAÇ FT nJAP~r @PZ Ijq nJAP~r ßjAÇ ßfoKj 50 mZPrr jKg ß\JVJz TrPf ßp kKroJe Igt mq~ TrPf y~ fJS IKiTJÄPvr ßjAÇ ßfoKj m~x S vJrLKrT TJrPeS IPjPT ßxA ßhRz^ÅJk TrPf IãoÇ Frkr lPrj asJAmMqjJu, yJAPTJat, xMKk´oPTJPat oJouJ TPr jJo ßfJuJr xJogtqS fJPhr ßjAÇ fJZJzJ mJKfPur myr ßgPT \JjJ S ßmJ^J pJ~ KmkMuxÄUqT k´Tíf jJVKrPTr jJo mJh ßVPZÇ ßvwJÄv 34 kJfJ~

@oJPhr ßxJjJr aáTPrJ ßZPuPoP~rJ oMyÿh \Jlr ATmJu 1. @\ ßgPT k´J~ kûJv mZr @PV @orJ pUj ACKjnJKxtKaPf ßuUJkzJ TPrKZ, fUj Kfj mZPr KmFxKx IjJxt KcKV´ kJS~J ßpf (fJrkr FT mZPr FTaJ oJˆJxt KcKV´!)Ç fPm èÀfôkNet yPò, @oJPhr IjJxt lJAjJu krLãJ yPfJ aJjJ Kfj mZr kr! Fr oPiq KcKV´r \jq èÀfô ßjA, ßxrTo KTZM krLãJ KZu, ßpèPuJ ßTC VJP~ uJVJf jJÇ pKh ACKjnJKxtKaPf nKft yS~Jr Kfj mZr kr krLãJ KhPf y~, fJyPu ßT @r ßuUJkzJ TPr? @orJS ßuUJkzJ TrfJo jJ, ßUuJiMuJ TrfJo, jJaT TrfJo, TqJK≤Pj mPx YJ ßUPf ßUPf rJ\J-CK\r oJrfJo! Kfj mZr xo~aJS ßaPjaáPj @PrJ u’J yP~ ßpf FmÄ ßvw kpt∂ pUj krLãJr fJKrU ßWJweJ TrJ yPfJ, @orJ hr\J mº TPr kzJPvJjJ ÊÀ TrfJoÇ ßx KT kzJPvJjJ! @\TJuTJr ßZPuPoP~rJ ßhUPb KnrKo ßUP~ pJPmÇ aJjJ Kfj mZPrr kzJPvJjJ Kfj oJPxr ßnfPr

oK˜PÏ ßbPx ßdJTJPf yPm, oK˜Ï ßp ßlPa ßYRKYr yP~ pJ~ jJA, ßxaJA @Ápt! krLãJr KhjèKuPf cJj yJfaJ pfú TPr mMPTr TJZJTJKZ iPr ßrPUKZÇ KrTvJ ßgPT kPz yJf oYPT ßVPu KTÄmJ ßnPX ßVPu Kfj mZPrr kMPrJ kKrvsPor xKuu xoJKi yP~ pJPm! k´J~ @bJPrJ m“xr ßhPvr mJAPr TJKaP~ pUj ßhPv KlPr FPx KmvõKmhqJuP~ ßpJV KhP~KZ, fUj ßhUPf ßkuJo, KmvõKmhqJu~èPuJ fJPhr mqJPYur KcKV´ Kfj mZr ßgPT mJKzP~ YJr mZr TrPf ÊÀ TPrPZÇ FUj @r Kfj mZr kr krLãJ j~, mZr mZr krLãJ KTÄmJ k´Kf ßxKoˆJPr krLãJÇ YJr mZPr FTaJ KmF, KmTo KTÄmJ KmFxKx KcKV´r kr @mJr FT, ßhz KTÄmJ hMA mZPrr oJˆJxt KcKV´Ç fJr oJPj, KmvõKmhqJuP~ ßuUJkzJ ßvw TrPf TrPf ßxvj \qJo ZJzJA kÅJY-Z~ mZr ßuPV pJPmÇ @oJPhr ßhPv FTaJ ZJ© KTÄmJ

ZJ©Lr pf fJzJfJKz x÷m ßuUJkzJ ßvw TPr xÄxJPrr yJu irJr TgJ, Ff Khj pKh ÊiM KmvõKmhqJuP~ ßuUJkzJ TPr pJ~, fJyPu TJ\Tot ÊÀ TrPm TUj? ojaJ UMÅfUMÅf TrfÇ fUj KjP\PT ßmJ^JfJo, YJr mZPrr mqJPYur KcKV´r Kmw~aJ FPxPZ kKÁoJ \VPfr @hPuÇ kKÁoJ \VPf mqJPYur KcKV´ yPò YNzJ∂ KcKV´, FaJ ßvw TPr xmJA TJP\ ßuPV pJ~Ç @oJPhr ßmuJPfS KjÁ~A fJ-A yPmÇ xmJAPT \JKjP~ ßhS~J yPm, mqJPYur KcKV´ ßj~Jr kr ßfJoJPhr ßuUJkzJ ßvwÇ ÊiM pJrJ KvãTfJ TrPm KTÄmJ VPmweJ TrPm, fJrJA oJˆJxt KTÄmJ KkFAYKc TrPf FPxJÇ KT∂á TP~T mZPrr oPiq @KmÏJr TruJo, KTnJPm KTnJPm \JKj xm ZJ©ZJ©LPT oJˆJxt KcKV´ TrPf mJiq TrJ ÊÀ yP~PZÇ FA ßhPv ßTJPjJ Kj~ojLKf ßjA, mMP^ ßyJT jJ mMP^ ßyJT, mPzJ FmÄ

kMPrJPjJ ACKjnJKxtKa ßp Kj~o TPr ßlPu xmJAPT ßxA Kj~o oJjPf y~Ç YJTKrr KmùJkPj pUj oJˆJxt KcKV´ YJS~J ÊÀ yPuJ fUj ZJ©ZJ©LPhr @r ßTJPjJ CkJ~ gJTu jJ, fJPhr oJˆJxt KcKV´ TrJ mJiqfJoNuT yPu ßVu! 2. oPj @PZ, @\ ßgPT k´J~ kûJv mZr @PV @orJ pUj ACKjnJKxtKaPf ßuUJkzJ TrJr \jq nKft yPf KVP~KZuJo, fUj @oJPhr xqJPrrJ ßmv ßUJuJPouJnJPm @oJPhr mPuKZPuj ßp kzJPuUJ ßvw TrJr kr @orJ KT∂á ßTJPjJ YJTKrmJTKr kJm jJÇ jJ muPuS ßTJPjJ ãKf KZu jJ, TJre @orJ KjP\rJS ßxaJ \JjfJo; oJ© pM≠ ßvPw ßhv ˝JiLj yP~PZ, ßhPvr oJjMPwr oMPU UJmJr ßjA, krPj TJkz ßjA, oJgJr Skr @vs~ ßjA PxA ßhPvr ßZPuPoP~rJ ßTJj oMPU TJr TJPZ YJTKr YJAPm? ßpPyfá ßuUJkzJ ßvPw ßTJPjJ YJTKr ßjA, fJA KmvõKmhqJuP~ ßTJj

Kmw~ KjP~ kzJPuUJ TrPu nJPuJ yPm, ßxKa KjP~ ßTC KY∂JnJmjJ Trf jJÇ pJr ßpKa kZª ßx ßxaJ KjP~ ßuUJkzJ TrfÇ @orJ hu ßmÅPi xmJA khJgtKmùJj KjP~ ßuUJkzJ TPrKZÇ kJv TPr KT Trm ßxaJ KjP~ oJgJ WJoJAKjÇ FUj @r ßx Im˙J ßjA, ßuUJkzJ ßvPw YJTKrmJTKr kJS~J pJ~, fJA ßp KmwP~ pf ßmKv YJTKr ßxA KmwP~ kzJPvJjJ TrJr \jq ZJ©ZJ©LPhr ff ßmKv mq˜fJÇ ßoP~ yPu cJÜJr FmÄ ßZPu yPu AK†Kj~Jr yPf yPm∏FrTo FTaJ Kj~o yP~ ßVPZ mPu oPj y~Ç AK†Kj~JKrÄ Kmw~èPuJr oPiq @mJr TKŒCaJr xJP~¿ kzJr \jq ßZPuPoP~rJ xmJA UMm mq˜Ç @Ko ßpPyfá hLWtKhj KmvõKmhqJu~ k´Kâ~Jr oPiq KZuJo, nKft k´Kâ~JaáTá UMm TJPZ ßgPT ßhPUKZ, fJA @Ko \JKj, k´J~ xm xoP~A FTaJ ßZPu mJ ßoP~ pUj fJr kZPªr ßvwJÄv 49 kJfJ~

KmvJu ßrJKyñJ xoJPmv KT ˝JnJKmT WajJ? @yoh rKlT KjptJKff, KjkLKzf, VeyfqJr KvTJr ßrJKyñJPhr mJÄuJPhv @vs~ KhP~KZu @vs~k´JgtL KyPxPm, oJjKmT ßmJPir KmPmYjJ~Ç Kmw~Ka fUjA k´vúKm≠ yP~ SPb jJjJ @vïJr KjKrPUÇ x÷Jmq @vïJr ßYP~ oJjKmT oNuqPmJiA fUj k´iJj KmPmYq Kmw~ yP~ SPb \Lmj rãJr Kmw~KaPT IV´JKiTJr ßhS~Jr pMKÜPfÇ âPo ßhUJ ßpPf gJTu CKU~J ßgPT TémJ\Jr kpt∂ ßrJKyñJPhr KvKmr KWPr FPTr kr FT xoxqJÇ oJhT TJrmJr ßgPT xπJxL f“krfJ, FojKT IQjKfTfJr oPfJ Kmw~JKh, FojKT fJ jJrLWKafÇ ßrJKyñJ fÀePhr FTJÄPv Yro ß˝òJYJKrfJÇ @vs~KvKmPrr TftOkPãr jojL~ @YrPer xMPpJPVÇ ßrJKyñJPhr KjP~ ßUuJ ÊÀ FTJKiT vKÜr ßhKv-KmPhKv; KmPvw TPr FjK\SèPuJ yP~ SPb IgtQjKfT ˝Jgt I\tPjr ßãP© Ijqfo k´iJj vKÜÇ

IjqKhPT KmPhKv vKÜr rJ\QjKfT ˝JPgtr ßUuJÇ \jxÄUqJKa ßfJ pPgÓ mz IPïrÇ FmÄ 10 uãJKiTÇ @vïJ yPò, IKYPrA fJ KÆèe yPf ßmKv TÓ ßkJyJPm jJÇ xPmtJkKr fUj mz @vïJ KZu fJPhr k´fqJmJxj KjP~, KmPvw TPr Ko~JjoJPrr vJxTPVJÔLr hOKÓnKñ S f“krfJr TJrPeÇ IKjÁ~fJr @èPj ßT ^ÅJk ßh~Ç TJP\A ßrJKyñJrJS SA FTA jLKf IjMxre TPr YPuPZ KjrJk•Jr TJre ßhKUP~Ç fJ yPu kKrK˙Kf pJ hÅJzJPm, fJ KT mJÄuJPhPvr kPã V´yePpJVq yPm? jJKT fJPhr \jq KmyJKrPhr oPfJ IjM„k ß\PjnJ TqJŒ UMuPf yPmÇ oPj yPò, @oJPhr xNYjJuPVúr TKgf @vïJA xPfq kKref yPf YPuPZÇ F ßfJ @xPu oNu xoxqJ∏FTTgJ~ nNrJÓsQjKfT xoxqJÇ KT∂á WajJr kr WajJ~ kJKj âPoA ßWJuJ yPf yPf fJ“kptkNet jfáj xoxqJr AKñf KhPf ÊÀ TPrPZÇ

FmÄ fJ xŒ´Kf IjMKÔf xMxÄVKbf ßrJKyñJ xoJPmPvr oiq KhP~Ç hMA. ßTC nJPmKj, T·jJS TPrKj ßp IgtyLj, Km•yLj, @vs~Yáqf KvKmrmJxL ßrJKyñJrJ uãJKiT xÄUqJ~ FTKa KmrJa xoJPmPv KoKuf yPm, yPf kJrPmÇ ßT mJ TJrJ fJPhr Igt ß\JVJPm, C“xJKyf TrPm xÄWm≠ vKÜ KjP~ KmvJu FT xMxÄyf Ik´fqJKvf xoJPmv WaJPmÇ Ik´fqJKvf WajJ xfq yP~ CPbPZÇ fJPhr oPiq F WajJPT ßTªs TPr ßjfJrS @KmntJm WPa ßVPZÇ pMKÜmJhL oJjMw muPf kJPrj, kKrK˙KfA ßjfJr \jì ßh~Ç KT∂á F ßãP© Kmw~Ka Ff xy\, xru S pMKÜxÿf mPu oPj y~ jJÇ ˝f”°Nft k´KfmJhL YKrP©r mPuS oPj y~ jJÇ TJre ßrJKyñJPhr \jq @vs~KvKmr ßUJuJr kr ßgPT FUJPj FTJKiT IÊn vKÜr ßUuJ ÊÀ yP~ ßVPZÇ

F hNKwf ßUuJr Ijqfo FTKa oJiqo vKÜoJj FjK\SèPuJÇ ˝nJmfA KmvJu, xMxÄyf F xoJPmv KjP~ ˙JjL~ oJjMPwr oPiq CPÆV-C“T£J ßhUJ KhPòÇ @r rJ\QjKfT KmPväwTPhr oPj k´vú, WajJr YKr© uã TPr FaJ KT ˝JnJKmT WajJ, jJKT ßTJPjJ nKmwq“ IWaPjr IvKjxÄPTf? F WajJKaPT ßrJKyñJ xoxqJ xoJiJPjr ßTJPjJ xy\xru f“krfJ KyPxPm V´ye TrJ x÷mf xrTJPrr kPã KbT yPm jJÇ hrTJr yPm xmtJ®T fLã j\rhJKrÇ ßTJPjJ ßhPv VeyfqJr KvTJr, @vs~Yáqf jr-jJrL vreJgtLr F irPjr KmvJuJ~fj xoJPmv IjMÔJj x÷mf FA k´goÇ fJA Kmw~Ka KjP~ xrTJKr ßVJP~ªJ frPl KmPvw IjMxºJj, CP¨vq S KjKyf xÄKväÓfJ CWJaj \j˝JPgt, rJÓsL~ ˝JPgt \ÀKr mPu @oJPhr oPj y~Ç Kfj. mJÄuJPhv xrTJr jJjJ k∫J~

ßrJKyñJPhr rJUJAPj KjrJkh k´fqJmJxPjr @∂KrT k´PYÓJ YJKuP~ pJPòÇ TJre Kmw~Ka WjmxKfkNet ßZJa @~fPjr mJÄuJPhv rJPÓsr oJgJ~ FT nJrL ßmJ^JÇ F ßmJ^J jJoJPjJr \jq ÊiM xrTJr j~, ßhPvr FKua ßvsKe ßuUJPuKU S krJovthJPj @∂KrT k´PYÓJ YJKuP~ pJPòÇ xrTJr xKbT khPãPk F AxMq xoJiJPj ßmAK\Ä kpt∂ iJS~J TPrPZ YLPjr xhgtT xogtj @hJ~ TrPfÇ FmÄ YLPjr @võJx xP•ôS TJptTr xJluq I\tPjr \jq fJPhr xPñ IKiTfr rJ\QjKfT TNaQjKfT ßpJVJPpJV rãJ TPr YPuPZÇ YuPZ \JKfxÄPWr xPñ ßpJVJPpJV, TJptTr mqm˙J V´yPer \jqÇ F Im˙J~ Foj KT k´P~J\j ßhUJ Khu mJ jfáj ßTJPjJ WajJ Wau ßp @kJfKjrLy ßrJKyñJPhr CV´ „k iJre TrPf yPuJ KmvJuJ~fj xoJPmv IjMÔJj FmÄ k´KfmJhL mÜífJr ßvwJÄv 46 kJfJ~

oiqk´JPYq pM≠ mÅJiJPf YJj ßjfJKj~JÉ TJat KjPoJ KxKr~J S ArJT, hMA ßhPvA KjKmtYJPr ßmJoJ yJouJ YJKuP~PZ AxrJP~u, ßTC mÅJiJ ßh~KjÇ Vf TP~T mZPr KxKr~J TP~T v AxrJP~Ku yJouJ xP~PZÇ Vf \MuJAP~ @AKcFl (AxrJP~Ku xJoKrT mJKyjL) pMÜrJPÓs ‰fKr Fl-35@A Kˆug \KñKmoJj mqmyJr TPr ArJPT KmKnjú uãqm˜MPf yJouJ YJKuP~PZÇ @u\JK\rJr k´KfPmhPj muJ yP~PZ, ryxq\jT yJouJr hJ~ ßTJPjJ kã ˝LTJr TPrKjÇ ArJKT TotTftJPhr hO| IjMoJj, Fxm yJouJ AxrJP~u TPr gJTPf kJPr; fJrJ kJfiJ mqm˙J ßj~Jr TgJS ßnPmPZÇ kkMuJr ßoJKmuJAP\vj ßlJPxtx jJPo kKrKYf ArJKT Kv~J KoKuKv~J mJKyjLr Ckk´iJj k´TJPvq IKnPpJV TPrj, AxrJP~Ku ßcsJj SA yJouJ YJKuP~PZ; fPm ßvw kpt∂ Fr hJ~ S~JKvÄaPjrÇ nKmwqPf Foj yJouJ yPu TzJ mqm˙J ßjS~J yPmÇ F\JfL~ yJouJr CP¨vq ArJTPT FmÄ

ArJKT xrTJrPT IK˙KfvLu TrJÇ pKhS ßhvKa ArJj S pMÜrJPÓsr oPiq aJjJkPzPj KjrPkã gJTJr ßYÓJA TPrPZÇ k´KfPmvLPhr Skr ßm@AKj ßmJoJ yJouJr TgJ AxrJP~u xJiJref ˝LTJr TPr jJÇ fPm ArJPT SA yJouJr kr AxrJP~Pur k´iJjoπL ßjfJKj~JÉ WMKrP~ßkÅKYP~ TíKffô hJKm TPrjÇ ßlxmMT ßkJPˆ xogtTPhr CP¨Pv KfKj mPuj, xm KhT ßgPT AxrJP~Pur KjrJk•Jr \jq xm KTZM TrPZj KfKjÇ mJ˜Pm ArJPjr ßjfOfôJiLj ÈrqJKcPTu AxuJo’ S Ky\mMuäJr yJf ßgPT AxrJP~KuPhr rãJ TrPZj jJ ßjfJKj~JÉ; mrÄ mz irPjr FTKa pM≠ KjKÁf TrPZjÇ pJr TJrPe uJU uJU ßmxJoKrT ßuJT KmkjúfJr oMPU kzPmÇ 2006 xJPu ßumJjPj @V´Jxj YJuJPjJr lPuS F KmkjúfJ ßhUJ KhP~KZu, ßxmJr AxrJP~u mqgt yP~KZuÇ xJoPjA KjmtJYjÇ pM≠

kKrK˙Kf @PrJ k´Ta yPu ßjfJKj~JÉ \JfL~ GPTqr cJT ßhPmjÇ ArJT FrA oPiq SA yJouJPT ÈpMP≠r ßWJweJ’ @UqJ KhP~PZÇ xmtPvw AxrJP~Ku yJouJr pgJ \mJm ßhS~Jr IñLTJr mqÜ TPrPZ ArJj S Ky\mMuäJyÇ oPj yPò, 2006 xJPu Ky\mMuäJyr yJPf krJ\~ S IkoJPjr kr ßp pMP≠r k´KfùJ TPrKZu AxrJP~u ßx uPãqA FPVJPò fJrJÇ k´KfKâ~J KyPxPm Vf 1 ßxP¡’r xLoJ∂ FuJTJ~ AxrJP~Pur FTKa xJoKrT pJj ±Äx TPrPZ Ky\mMuäJyÇ xLoJP∂ CxTJKj xOKÓr hLWt AKfyJx rP~PZ AxrJP~Pur, CP¨vq v©ΔPT xJzJ KhPf mJiq TrJ, pJPf pM≠ mÅJPi FmÄ F I\MyJPf ßumJjjPT ±Äx TrJ pJ~, IVKef ßmxJoKrT ßuJTPT yfqJ TrJ pJ~Ç pKh ArJPjr ßk´x KaKnr nJwq IjMpJ~L AxrJP~Pur FT\j ß\qÔ xJoKrT ToJ¥Jr oJrJ KVP~ gJPT, fJyPu Kj”xPªPy

AxrJP~Ku mJKyjL @PrJ @V´JxL @Yre TrPmÇ AxrJP~u ImvqA IKiTíf FuJTJ~ @AKcFl pJPj yJouJr WajJPT AxrJP~Ku KvÊ S mO≠JPhr k´Kf oJrJ®T ÉoKT KyPxPm ßhUJPmÇ 2015 xJPu AxrJP~Ku k´KfrãJoπL ßoJPv A~Juj-krmftL pMP≠ KmkMuxÄUqT ßmxJoKrT ßumJjKj jJVKrTPT yfqJr k´KfùJ mqÜ TPrKZPujÇ ß\À\JPuPo FT xPÿuPj KfKj ArJPj kJroJeKmT ßmJoJ yJouJr ÉoKTS KhP~KZPujÇ pKh oPj TPr gJPTj AxrJP~u FTKa jLKfkrJ~e rJÓs, oiqk´JPYqr FToJ© Vefπ FojKaA mJrmJr muJ yP~ gJPT FmÄ VeyfqJr oPfJ Yro ßmhjJhJ~T WajJ WaJPf Ião, fJyPu 2014 xJPu kNmt VÅJ\Jr Ê\JjJ~ KT WPaKZu ˛re TÀjÇ ßxUJPj ßp xπJPxr WajJ WaJPjJ yP~PZ, fJ 70 mZr @PV AxrJP~Pur k´KfÔJr kr

WaJPjJ vf vf WajJr oJ© FTKaÇ muJ y~, krmftL pMP≠r \jq Ky\mMuäJy FT uJPUr ßmKv ßãkeJ˘ S rPTa o\Mh ßrPUPZÇ AxrJP~u hJKm TPr, fJPhr IPWJKwf xm yJouJ ArJKj ßãkeJ˘ xrmrJy uJAjPT mJiJV´˜ S ±Äx TrJr \jq; ßumJjj, KxKr~J S ArJPT ArJPjr xJoKrT CkK˙Kf KjKÁ¤ TrJr \jqÇ KfjKa ßhPvA CPuäUPpJVq Kv~J \jPVJÔL rP~PZ FmÄ fJrJ ArJPjr ˝JnJKmT Ko©, vf vf mZr iPrÇ TrPkJPra KoKc~J Ky\mMuäJyPT @V´JxL KyPxPm ßhUJPf f“krÇ fJrJ oiqk´JPYq krmftL pMP≠r IjMWaT yPfS kJPr, jJS kJPrÇ AxrJP~u \JPj, ßyJ~JAa yJCPxr KjSTjrJ fJPhr kNet xogtj ßhPmÇ fJrJ Ky\mMuäJy S ArJPjr KmÀP≠ pMP≠ oJKTtj I˘v˘ S ßxjJPhr \zJPf KÆiJ TrPm jJÇ uãeL~ Kmw~ yPuJ, ßk≤JVe mPuPZ, mKy˙ ßvwJÄv 63 kJfJ~


05

k´mJPxr \JjJuJ

23 x∂JPjr TqJ¿Jr irJ kzJr Umr mJmJ oJr \jq TfaJ ootJK∂T fJ náÜPnJVL oJ©A \JPjjÇ oPj yPuJ FT KjKoPw IJoJPhr \LmPjr xo˜ IJPuJ KjPn KVP~ xo˜ kOKgmLaJ FPTmJPr IºTJr yP~ ßVuÇ IJKo FmÄ IJoJr ˘L rSvj IJrJ ßyJPxj KfjKhPjr oPiq TJPjTKaTJa ßkRÅPZ ßVuJoÇ KVP~ ßhKU IJoJr ßoP~, \JoJA FPTmJPr Km±˜Ç fJPhr xJf mZr m~Pxr TjqJKa xm KTZM jJ mM^PuS FAaáTá mM^Pf ßkPrPZ ßp fJr oJP~r xJÄWJKfT KTZM yP~PZÇ ÊTPjJ oMPU YMkYJk mPx IJPZÇ KjP\r oJjKxT pπeJ ßYPk ßrPU fJPhr xJ∂ôjJ KhuJo, xJyx KhuJoÇ hMx¬Jy kr IJoJr ßoP~r xJ\tJKr yPuJ FmÄ fJrkr ßTPoJPgrJKk

ÊÀ yPuJÇ IJKo IPÖJmPrr k´go x¬JPy dJTJ~ YPu ßVuJo IKlx xJouJPf, KT∂á IJoJr ˘L rP~ ßVPuj TJPjTKaTJPa ßoP~PT ÊvsΔwJ TrPfÇ 2002 Fr ßvPw IJmJr jJaPTr TJ\ ÊÀ TruJoÇ IJoJr ˘L fUjS TJPjTKaTJPa ßoP~r TJPZÇ ßTPoJPgrJKk YuPZÇ KT∂á hPur TJ\ ßfJ ßmKvKhj mº rJUJ pJ~ jJÇ fJA rSvj IJrJ ßyJPxjPT mJh KhP~A jJaT KjmtJYj TrJ yPuJÇ KmUqJf xÄÛíf jJaT ÈoOòPTJKaT’Fr mJÄuJ IjMmJh ÈoOòPTJKaT’ mJ oJKar VJKzÇ x¬o vfJ»LPf rJ\J vNhsT rKYf FTKa pMVJ∂TJrL jJaTÇ rJ\J vNhsT ßT KZPuj fJr xMKjKhtÓ ßTJPjJ fgq mJ kKrY~ kJS~J pJ~ jJÇ IPjPT oPj TPrj ßp FKa FTKa Z∞jJoÇ fPm vNhsT ßpA yj, fJr jJaT ÈoOòPTJKaT’ xÄÛíf jJaPTr nKmwqf pJ©JkPgr ßoJz WMKrP~ ßh~Ç GKfyqVfnJPm xÄÛíf jJaPTr TJKyjLr jJ~T yPfj ßTJPjJ rJ\J mJ ßvwJÄv 48 kJfJ~

23 KT∂á KT TPr FA oyJj Kmkäm KmkPg ßVu? 1921 xJPu kJKatPf CkhuL~ ßTJªu ßm@AjL TrJr ßuKjjL~ uJAj \~L y~Ç ˆqJKuj ffKhPj CkuK… TrPf ßkPrPZj ßp, ßuKjj FTKa Ix÷m vKÜvJuL TázJu ‰fKr TPrPZjÇ FmJr fJPT yPf yPm krÊrJoÇ ßuKjPjr uãq KZu kJKatr nJXj ßbTJPjJ, KT∂á ˆqJKuj ßhUPuj ßuKjPjr ‰fKr I˘ KhP~A kJKatPT ßuKjj-asaKÛr k´nJm ßgPT oMÜ TrJ pJ~Ç ßuKjPjr TJZJTJKZ ßgPT TJ\ TrJr xMPpJPV ˆqJKuj FmÄ fÅJr xogtT ßjfOmOª Kj~Kof asaKÛ-KmPrJiL TJj nJKr

TrPf xogt yjÇ (ßuKjjS oJjMw KZPuj!) Fr kPrr AKfyJx UMmA ßoWJòjúÇ KbT KTnJPm asaKÛPT FKzP~ ˆqJKuj kJKatr xJiJre xŒJhT yPuj? pfhNr \JjJ pJ~, 1922 xJPur 3rJ FKk´u kJKatr ÆJhv TÄPV´x YuJTJPu kKuamMqPrJr ßkäjJKr KoKaÄP~ ßuKjj xJiJre xŒJhPTr khKa ‰fKr TPrj FmÄ k´vJxKjT TJP\ hã ˆqJKujPT KjP~JV ßhjÇ ßuKjj kJKatr ßY~JroqJj FmÄ xmPYP~ ãofJvJuL ßjfJÇ xhq ‰fKr ßxA khKa KZu UMmA ßVRe FTKa khÇ asaKÛr xJPg ßuKjPjr xŒTt xm xo~A KZu IŸoiMrÇ TUjS UMm TJPZr, TUjS hNPrrÇ asaKÛ-fJKTtT, KmjJ fPTt ßuKjjPTS ZJz KhPfj jJÇ FA xo~aJ~ ßasc ACKj~Pjr rJPÓsr IiLj˙ TrJ- jJ- TrJ KjP~ hMA\j KZPuj hMA ßoÀPfÇ ßvwJÄv 54 kJfJ~

23 \JjúJf KmKmr TgJ KjC IrKuP¿r mJXJKu À˜o @uLr TgJ @kjJPhr oPj @PZ KjÁ~A? 1895 xJPu À˜o @Ku ÉVKu ßgPT AÄuqJP¥r \JyJP\ @PrJ TáKz\j mJXJKur xPñ KjCA~Tt FPxKZPujÇ krmftLPf KfKj KjCA~Tt ßgPT KjC\JKxt mxf VPzjÇ KT∂á KjC\JKxtPfS ßfoj xMKmiJ TrPf jJ ßkPr KfKj KjC IrKu¿ YPu pJj FmÄ ßxUJPjA rJ˜J~ rJ˜J~ ßlKr TPr nJrfL~ TJkz @r oPjJyJKr ‰f\xk© KmKâr mqmxJ~ ßjPo kPzjÇ À˜o @Ku pUj @PoKrTJr oJKaPf kJ ßhj fUj fJr m~x ßow [21 oJYt-20 FKk´u]” Tot S mqmxJmJKeP\q frfJ\J CjúKf TrPf gJTJ~ oj @jPª jJYPmÇ oJouJ ßoJT¨oJ S ßTJatPTPxr rJ~ kPã @xPmÇ KkfJoJfJr TJZ ßgPT nrkMr xJyJpq xyPpJKVfJ S @vLmtJhk´J¬ yPmjÇ hM\tj @®L~ ßmPv @kjJr xMPUr xÄxJPr IvJK∂r Iju ß\ôPu KhPf kJPrÇ mOw [21 FKk´u-20 ßo]” hLWtKhPjr yJrJPjJ mºáfô kMjÀ≠Jr fgJ nJXJ ßk´o ß\JzJ uJVPmÇ hJŒfq TuyKmmJPhr oLoJÄxJ yS~J~ ßVJaJ kKrmJPr UMKvr ß\J~Jr mAPmÇ VOymJKz IKfKg xoJVPo oMUr yP~ gJTPmÇ ßuRKTTfJ~ k´Yár mq~ yS~Jr x÷JmjJÇ KogMj [21 ßo-20 \Mj]” nJAPmJjPhr TJZ ßgPT nrkMr xJyJpq xyPpJKVfJ k´J¬ yPmjÇ hNr ßgPT @xJ cJT ßmTJrPhr oMPU yJKx ßlJaJPmÇ VOymJKz IKfKg xoJVPo oMUr yP~ gJTPmÇ pJr lPu @kjJPT xmthJA mq˜ gJTPf yPmÇ TTta [21 \Mj-20 \MuJA]” YfáKhtT ßgPT frfJ\J CjúKf TrPf gJTJ~ oj @jPª jJYPmÇ KmPhPv Im˙Jjrf ˝\jPhr ˝Phv k´fqJmftPj ßVJaJ kKrmJPr UMKvr ß\J~Jr mAPmÇ KmmJyPpJVqPhr KmmJPyr TgJmJftJ kJTJkJKT yPmÇ KxÄy [21 \MuJA-20 @Vˆ]” hLWtKhPjr oPjJmJüJ kNrPer kg UMuPmÇ oJouJ ßoJT¨oJ S ßTJatPTPxr rJ~ kPã @xJ~ oj @jPª jJYPmÇ VOymJKzPf jfáj @xmJmk© m˘JuïJr S APuTasKjé xJoV´Lr kxrJ xJ\PmÇ TjqJ [22 @Vˆ-22 ßxP¡’r]” aJTJk~xJ yJPf @xJr @PVA UrPYr UJf ‰fKr yP~ pJPmÇ kKrmJPrr ßTJPjJ m~Û ßuJPTr vrLr ˝J˙q UJrJk yP~ kzJ~ yJxkJfJPu YÑr TJaPf yPmÇ x∂JjPhr TqJKr~Jr Iiq~j ˝J˙q S KmmJy xÄâJ∂ hMKÁ∂Jr ImxJj WaPmÇ

KZu 24 mZrÇ kNmtmñ ßgPT FA KlKrKñPhr ßhPv @xJr @PV KfKj fJr ˘LPT ßhPv ßrPU @PxjÇ fJr jJo \JjúJf KmKmÇ \JjúJf KmKmPT KfKj TgJ KhP~KZPuj KTZM @~ ßrJ\VJr TPr @mJr UMm KvVKVrA fJr TJPZ KlPr pJPmjÇ KT∂á \Lmj TKbj FmÄ mJ˜mÇ @PoKrTJr mJ˜mfJ, TJV\k©yLj nmWMPr ZjúZJzJ \Lmj xm KoKuP~ À˜o @Ku fUj Ijq rTo FT oJjMwÇ uãq TrPu ßhUJ pJPm ßp kNmt mJÄuJ ßgPT ßpxm mJXJKurJ fJPhr \LmPjr ^ÅáKT KjP~ xJf xoMhs kJKz KhP~ @PoKrTJ~ @xPfj fJPhr xmJr m~x ßoJaJoMKa 20 ßgPT 30 mZPrr oPiqA KZuÇ FPhr IPjPTA KmmJKyf KZPujÇ WPr jfáj mC ßrPUA fJrJ xoMhs kJKz KhPfjÇ pJrJ @PoKrTJ~ ‰mi TJV\kP©r ßTJj ßvwJÄv 51 kJfJ~ fáuJ [23 ßxP¡’r-22 IPÖJmr]” hLWtKhPjr @aPT gJTJ Kmu kJx kJSjJ aJTJ @hJ~ S IYu mqmxJ xYu yP~ SbJ~ KhjKa ßmv ßoR\oK˜Pf TJaPmÇ KmPhvVoj S ˝Phv k´fqJmftj hMPaJA xoJjfJPu Ênlu k´hJj TrPmÇ ßuRKTTfJ~ ßpoj @~ ßfoj mq~ yPmÇ mOKÁT [23 IPÖJmr-21 jPn’r]” Totk´fqJvLPhr Totk´JK¬r mJxjJ kNre TrPmÇ jfáj mqmxJmJKeP\qr kKrT·jJ @PuJr oMU hvtj TrPmÇ ßk´oLpMVPur ßk´o KmmJPyr oJiqPo xoJP\ ˝LTíKf kJPmÇ v©Δ S KmPrJiLkPãr xm kKrT·jJ jxqJ“ yPmÇ ijM [22 jPn’r-20 KcPx’r]” hMPptJPVr ßoW xPr KVP~ xMKhPjr xNpt CKhf yPmÇ ßp TJP\ yJf ßhPmj fJPfA ToPmKv xJluqk´J¬ yPmjÇ mJKeK\qT xlr uJnhJ~T fgJ ÃoeTJuLj mºáfô xJrJ\LmPjr kJPg~ yPmÇ oTr [21 KcPx’r-19 \JjM~JKr]” vrLr ˝J˙q KmPvw nJPuJ jJ gJTJ~ ßTJPjJ TJP\ oj mxPm jJÇ Imvq vsKoT TotYJrLPhr oPj oJKuTk´LKf ßhUJ ßhPmÇ v©Δ S KmPrJiLkPãr kJfJ lÅJPh fJrJ KjP\rJA WJP~u yPmÇ uaJKr \M~J ßrx k´nOKfPf KmKjP~JV jJ TrJA ßvs~Ç Tá÷ [20 \JjM~JKr-18 ßlmsΔ~JKr]” \LmjxJgL võÊrJu~ S oJfáuJu~ ßgPT nrkMr xJyJpq xyPpJKVfJ k´J¬ yPmjÇ VOymJKzPf jfáj @xmJmk© m˘JuïJr S APuTasKjé xJoV´Lr kxrJ xJ\PmÇ ßrJke TrJ mOã nKmwqPf láulu S xÄTaTJPu ZJ~J KhPmÇ oLj [19 ßlmsΔ~JKr-20 oJYt]” @~ CkJ\tPjr xPñ mqP~r xJo†xqfJ rãJ TrJ TKbj yPmÇ ßk´oLpMVu xfTtfJr xPñ YuJPlrJ TÀj jPY“ Igt S oJjhP¥ hK¥f yPmjÇ vrLr ˝JP˙qr k´Kf fLãú j\r rJUJ xoLYLj yPmÇ hNr ßgPT @xJ xÄmJh ßmTJrPhr oMPU yJKx ßlJaJPmÇ

ßToj pJPm F x¬Jy

oJjMw oNuf FTJ kKu vJyLjJ hLWt @zJA oJPxr V´LÚTJuLj u’J ZMKa ßvPw KjCA~Tt vyPrr KvãJ k´KfÔJjèPuJ UMPuPZ mOy¸KfmJrÇ ßnJPrr @PuJ láamJr @PVA pgJrLKf ßZPu-ßoP~rJ ÛáPur CP¨Pv Wr ßgPT ßmKrP~ kPzÇ yuMh Ûáu mJPx nPr ßVPZ rJ˜JWJaÇ Ûáu ZMKar xo~aJPf Vf @zJA oJx iPr mJóJPhr xJPg mq˜ xo~ ßTPaPZÇ rJfKhj @bJr of mMPTr xJPg ßuP¡ ßgPTPZÇ TJrPe ITJrPe \KzP~ iPr @hr TPrPZÇ FTaá ßYJPUr @zJu yPu @PrJ ßmKv \JkPa iPrPZÇ xTJu VKzP~ hMkMr yPuS pJrJ WMo ßgPT CbPf YJAPfJ jJ, @\ fJrJ KjP\r fJKVPh ßnJPr CPb ÛáPu YPu ßVPZÇ @PV @Ko fJPhr WMo ßgPT SbJfJo, FUj FuJPotr xJyJPpq KjP\rJA CPb pJ~Ç ßoP~ FmÄ mz ßZPuaJ kJmKuT mJPx ÛáPu YPu pJmJr kr, ßZJa ßZPuPT Ûáu mJPx CKbP~ WPr dMTPfA mMPTr ßnfraJ É É TPr SPbÇ xTJPu WMo ßnPX SPhr Kfj\Pjr \jq @uJhJnJPm Kfj rTPor jJvfJ mJjJPjJPf Inq˜ @Ko, @\ KjP\r \jq jJvfJ mJjJPf APò TrPZ jJÇ SPhrPT ZJzJ WPr UMm FTJ uJVPZÇ ßTJj KTZMA nJPuJ uJVPZ jJÇ ßnPmKZuJo SrJ ÛáPu YPu pJmJr kr @PrTaá WMoJPmJÇ WMoS @xPZ jJÇ Kj”xñfJ ßpj @PÓkOPÓ ßkP~ mPxPZ @oJPTÇ 1600 Û~Jr KlPar WraJr ßpKhPT fJTJA iNiN vNjqfJÇ ßTJj ßTJuJyu ßjAÇ ßTC @ÿM mPu cJTPZjJÇ WPrr TãèPuJ xm IºTJr yP~ @PZÇ @PuJ \ôJuJPjJr xmJA mJAPr YPu ßVPZ \LmPjr k´P~J\PjÇ FTuJ @Ko oJ^UJPj hÅJKzP~ WPrr ßp KhPT fJTJA, ÊiM IºTJr @r IºTJr ßhUPf kJAÇ FTJ nLwe FTJ uJVPZÇ ßTJgJS ßTJj v» ßjAÇ Kj”˜…fJ~ ßZP~ @PZ YJrkJvÇ @\ SPhr \jq yPrT rTPor jJvfJ mJjJPjJr ßTJj fJzJ ßjAÇ IgY, nJroMÜ @oJr FUj ˝K˜r mhPu TîJ∂ uJVPZÇ KhPjr k´go k´yPr ßvw KmPTPur KmhJ~L xNPptr of Kmwjú uJVPZÇ @oJr ßYJU ^JkxJ yP~ @xPZÇ FTJTL @Ko k´go xTJPur KjÀ•Jk ßrJPh ßUJuJ \JjJuJr kJPv ßyuJj KhP~, Kj”xLo vNjqfJ~ fJKTP~ rA IkuTÇ ßZPuPoP~Phr xJPg TJaJPjJ ZMKar KhPjr ˛OKfo~ ãeèPuJ KTîT KTîT vP» FPTr kr FT ßnPx CbPZ ßYJPUr TqJjnJPxÇ imiPm jLuJTJPvr mMT \MPzS @oJr x∂JjPhr oJ~J ZKzP~ KZKaP~ @PZ xmt©Ç oMê ßYJPU @Ko ßhUKZ fJÇ oJjMPwr oPjr Im˙J UMm hsΔf ßvwJÄv 53 kJfJ~

KoKjúr KroJ¥ ßgPT \JKoj oMU mº rJUJr vPft rSvj yT yJAPTJat ßgPT \JKojJPhv kJS~Jr kr mrèjJ TJrJVJr ßgPT oMKÜ ßkP~PZj YJûuqTr KrlJf vrLl yfqJ oJouJr k´iJj xJãL ßgPT @xJKo yS~J fJr ˘L @~vJ KxK¨TJ KoKjúÇ ßmv iTu xS~J KoKjúPT IqJ’MPuP¿ TPr xrJxKr vyPrr oAbJ FuJTJ~ mJmJr K\ÿJ~ mJxJ~ ßjS~J y~Ç KoKjúr @Aj\LmL xJÄmJKhTPhr mPuj, KoKjúr \JKoj o†Mr yP~PZÇ fPm fJr k´Kf FTaJ KjPhtvjJ @PZÇ ßx KoKc~Jr xJoPj TgJ muPf kJrPm jJÇ Vf 26 \Mj jOvÄx F yfqJTJP¥r WajJ~ ßhvmqJkL ßfJukJz xOKÓ yPuS F oJouJr F\JyJrnMÜ YJr @xJKoPT FUjS ßV´lfJr TrPf kJPrKj kMKuvÇ FUjS ¸Ó y~Kj KrlJf yfqJr ryxq\aÇ ¸Ó y~Kj yfqJTJP¥r ßjkgq TJreÇ FT irPjr ßiÅJ~JvJ~ ßTPa ßVPZ 60 KhPjrS ßmKvÇ UMm KT hrTJr KZPuJ KoKjúr KroJ¥? fJyPu FA ßhv KT KoKjúPhr j~? FT\j Yro hMjtLKfmJ\ kMKuPvr Kc@AK\ Ko\JjMr ryoJjPT ß\uPVPa K\ùJxJmJPhr \jq muJ yP~PZÇ rJKlPT kMKzP~ oJrJr oNu ßyJfJr ßkZPj 12 \j CKTu ßhRzJPòjÇ IgY KoKjúPT ß\uPVPa K\ùJxJmJh jJ TPr KroJP¥ ßj~J yP~PZÇ FT\j jJrLÇ fJr kJPv ßTC ßjAÇ fJr ßTJj rJ\QjKfT kOÔPkJwTfJ ßjAÇ k´vJxPjr kOÔPkJwTfJ ßjA mPu fJr FA TÀe Im˙JÇ KmYJr xmJr \jq xoJj yPm, @Aj fJr Kj\˝ VKfPf YuPmÇ IgY fJPT 5 KhPjr KroJ¥ ßhS~J yP~PZÇ 12 WμJ K\ùJxJmJPhr jJPo ßV´lfJr ßhUJPjJ yP~PZÇ oPj @PZ, VJ\L vJoxMr rJyoJj @Aj\LmL oqJK\PˆsaPhr ßasKjÄP~r xo~ mPuKZPuj, ÈmJmJrJ ßfJorJ I∂f ßoP~PhrPT jJrLPhrPT I∂f KroJP¥ KjS jJÇ’ TJre, KT yPò KroJP¥ fJr TgJ ßTC \JjPf kJPr jJÇ @\ kpt∂ ßoP~Phr \jq @uJhJ ßTJj mqm˙J ßjAÇ ßjA ßTJPjJ mJgÀPor mqm˙JÇ xKfqTJPrr IPgt SUJPj KT yPò ßTC \JjPf kJPr jJÇ FUj kpt∂ KroJP¥ KjP~ YJPkr oMPU kMKuPvr mJ ßvwJÄv 52 kJfJ~

ßxP¡’r 2019 KnxJ IJkPca 1o (F1) [oJKTtj jJVKrTPhr IKmmJKyf kM©TjqJ] 2F (F2A) [V´LjTJctiJrLPhr ˝JoL/˘L S IKmmJKyf kM©TjqJ (PhvKnK•T ßTJaJ xJPkã)] 2Km (F2B) [V´LjTJctiJrLPhr IKmmJKyf kM©TjqJ (21 mZr mJ CkPr)] 3~ (F3) [oJKTtj jJVKrTPhr KmmJKyf kM©TjqJ] 4gt (F4) [k´J¬m~Û oJKTtj jJVKrTPhr nJAPmJj]

Fokä~Po≤ KnxJ k´go (E1) KÆfL~ (E2) [KmPvw ßpJVqfJxŒjú mqKÜ IgmJ KmPvw KcV´LiJrL] fOfL~ (E3) [hã v´KoT S ßkvJ\LmL] fOfL~ (EW) [IjqJjq S Ihã v´KoT] YfMgt (E4) Certain Special Immigrants YfMgt (E4) Certain Religious Workers, Professionals and other Religious Workers kûo (E5) Employment Creation [KmKjP~JVTJrL] kûo (E5) Employment Creation (Investors and Targeted Employment Areas)

1 \JjM~JKr 2013 TJPr≤ 1 \Mj 2014 1 ßxP¡’r 2007 1 jPn’r 2006 1 ßxP¡’r 2018 TJPr≤ TJPr≤ TJPr≤ TJPr≤ TJPr≤ TJPr≤ TJPr≤


06

nMPu pJAKj ßxP¡’r FVJPrJ rJjM ßlrPhRx

F

TKmÄv vfJ»Lr ÊÀPfA kOKgmLr AKfyJPx ßp jK\rKmyLj Ik´fqJKvf mmtr WajJ WPa fJ kOKgmLr fJm“ oJjMwPT ˜… T P r KhP~KZuÇ oJjMPwr KY∂JvKÜPTS y J r oJKjP~KZu 2001 xJPur 1 1 A ßxP¡’Prr ßxA IKnjm ±ÄxpPùr WajJÇ WajJmÉu Kmvõ rJ\jLKf, krrJÓsjLKf S pM≠mJ\ oPjJnJmxŒjú KucJrPhr ÆJrJ vJKxf mftoJj kOKgmL KyÄxJ, KmPÆw S k´KfKyÄxJkrJ~e yP~ kPzPZÇ @r fJr luv´ΔKfPfA ßxP¡’r FVJPrJr of WajJ WPaPZ, FaJ @orJ KmvõJx TKrÇ Khj Khj @orJ uãq TrKZ iot, met, ßVJ© AfqJKhPT ßTªs TPr KyÄxJ KmPnh âoJVf FA kOKgmLPf ßmPzA YPuPZÇ F kptJP~ oJjMw pKh FUjA xPYfj jJ y~, fJyPu nKmwq“ ßTJgJ~ KVP~ hÅJzJPm fJ @orJ ßTC \JKjjJÇ @orJ @r FTaJ ßxP¡’r FVJPrJ YJAjJ, ßTJjnJPmA j~Ç k´Kf mZr ßxP¡’r FPuA ßxA n~Jmy WajJr ˛OKf oJjxkPa ßnPx SPb, KlKrP~ KjP~ pJ~ ßxA WajJmÉu KhjKaPfÇ @PoKrTJPf ßxP¡’Prr ÊÀaJ KmPvw èÀfô myj TPrÇ KmPvw TPr KjCA~PTt ßxP¡’Prr k´go x¬JPy Ûáu A~Jr ÊÀ y~, hLWt ZMKar krÇ ßZPuPoP~r Cöôu nKmwq“ KjKÁf TrJr uPãq jfáj C“xJy C¨LkjJxy ‰fKr y~ FA Ûáu ÊÀr xo~aJ~Ç @KoS hLWt xJoJPrr ZMKaPf mJÄuJPhvxy TP~TKa ßhv Ãoe TKr ßxmJrÇ k´gPo KjCK\uqJP¥ pJA nJAP~r mJxJ~, ßxUJPj Kfj x¬Jy gJKT hMA ßoP~xyÇ ßxUJj ßgPT oJuP~Kv~J~ pJA, ßxA KhjA @oJr mr yJxJj ßlrPhRx KjCA~Tt ßgPT oJuP~Kv~J~ ßkÅRPZÇ ßxUJPj @orJ YJrKhj WMPr ßmzJA, rJ\Jr mJKz, aáAj aJS~Jr xy IPjT hvtjL~ ˙Jj kKrhvtj TKrÇ ßZJa ßoP~PT aáAj aJS~JPrr ZKmxy KavJat KTPj ßhAÇ Frkr mJÄuJPhPv Kfj x¬Jy gJKTÇ @mJr KjCA~PTt KlrmJr kPg

@orJ FT x¬Jy \JkJPjS Im˙Jj TKr, ßuUT o†MÀu yPTr mJxJ~ CKbÇ \JkJj WMPr KlPr ImPvPw @VPˆr KfKrv fJKrPU @orJ KjCA~PTt KlPr @KxÇ k´˜Mf yPf gJKT hMA ßoP~r Ûáu ÊÀ ymJr

k´fqJvJ~Ç KT∂á hLWt ÃoPer kr @oJr @uPxKo fUj YNzJ∂ kptJP~Ç Vf hMoJx rJ\Jr yJPu WMPr KlPr FmÄ oJ mJmJ, @®L~˝\jPT ßZPz FPx FoKjPfA oj UMm UJrJk, KTZMPfA xÄxJPrr TJP\ oj mxPZ jJÇ hMPaJ xMaPTx oJ© UMPuKZ, mJKTèPuJ xJKr xJKr FT kJPv ßrPU KhP~KZÇ

@uPxKo TJaJmJr \jq @k´Je ßYÓJ YJKuP~ pJAÇ TP~TKhj krA Ûáu ÊÀ yP~ pJ~, ßZJa ßoP~Ka k´go ßV´c ÊÀ TrPuJ, mzKa yJAÛáuÇ pJ y~, rLKfof mq˜ oJP~r ßhRzJPhRKz hMA ßoP~PT KjP~Ç mz ßoP~PT SPhr mJmJ jJKoP~ ßh~ ÛáPu, KlPr FPxA mJmJ IKlPx ßmr yP~ pJ~ KbT @aaJ~Ç kr krA @Ko ßmr yA ßZJa ßoP~PT ÛáPu ßkÅRPZ KhPfÇ @mJr hMkMr hMPaJ mJ\PuA mz ßoP~r Ûáu ZMKa yP~ pJ~Ç mz ßoP~PT mJxJ~ jJKoP~ KhP~A VJKz yJTJA ßZJa ßoP~PT Ûáu ßgPT fáPu @jPfÇ KT∂á fUj @oJr xoxqJ ßpaJ ßxaJ yu, hM ßoP~r Ûáu mJxJ ßgPT kMPrJ KmkrLf KhPTÇ fPm ßZJa ßoP~aJ Ûáu mJx kJPm TP~TKhj kr ßgPTA, fUj kKrK˙Kf IPjTaJ xy\ yP~ pJPmÇ pJPyJT Fxm xoxqJ ßoJTJPmuJ TrPf TrPfA ßxP¡’Prr FVJr fJKrPUr n~Jmy WajJ WPa pJ~Ç ßxA KhjKaPf @oJr FTaJ ßoKcPTu ßaˆ KZu xTJu xJPz j’aJ~Ç @Ko ßZJa ßoP~PT ÛáPu jJKoP~ KhP~, FT\j kqJPrP≤r xPñ KTZMãe TgJ mKu, fJrkr mJxJ~ KlPr @KxÇ mJxJ~ KlPr xJiJref F xo~ @Ko jJ˜J TKr @r @P~v TPr YJ kJj TrPf TrPf KjC\ ßhUPf gJKTÇ k´gPoA YqJPju S~Jj UMPu KjCA~PTt KT WaPZ ßxaJ ß\Pj ßjA, fJrkr KxFjFj WMKrP~ xJrJ KmPvõ KT WaPZ ßxaJS ß\Pj ßjAÇ KT∂á GKhj @oJr ßoKcPTu IKlx Kyk ßx≤JPr ßpPf yPm mPu @r KaKn SPkj TKrKjÇ fJzJÉPzJ TPr ßmr yP~ kKz S VJKz ˆJat KhP~A KjC\ ßZPz ßhAÇ KbT fUjA ÊjPf kJA, @\ xTJPu KjCA~PTt pJ WPa ßVu fJ T·jJrS IfLf, AKfyJPx Foj IKnjm mqJkJr TUjS WPaKjÇ ßx oMyNPft @Ko ÊiM nJmKZ, ßvwJÄv 64 kJfJ~

9/11- AKfyJPx @PrTKa TJPuJ IiqJP~r jJo rJK\~J jJ\oL KfyJPx KYrKhPjr of n~Jmy xπJxL yJouJr UMm xÄPãPk FTKa jJo ßrPU pJmJr \jq ßxKhj xNPptJh~ yP~KZPuJ KjCA~Tt, S~JKvÄaj KcKxPfÇ IjqKhPjr ofA mJPx, ßasPj, VJKzPf TPr ßp pJr Ûáu, TPu\, IKlPx pJS~Jr \jq ßmr yP~KZPuJ Wr ßgPTÇ TgJ KZPuJ ßp pJr TJ\ ßvPw @mJr KlPr @xPm pJr pJr WPrÇ KT∂á TP~T yJ\Jr ßuJT @r KlPr @PxKjÇ ßxP¡’Prr ßxA ^T^PT xTJu ßmuJ @orJS YJr\j Kj~ooPfJ ßmr yP~ ßVuJo ßp pJr V∂PmqÇ @Ko uÄ @AuqJP¥ xJPlJT TJCK≤PfÇ @oJr ˝JoL ßlrPhRx jqJxJSPfÇ ßZPu msΔTuLj, ßoP~ oqJjyqJaJPjÇ ßTC nJPmKj Kmvõ KmUqJf @PoKrTJj ßVJP~ªJ KmnJPVr j\rhJKr ßaÑJ KhP~ @PoKrTJr IyÄTJr YqJPu† TPr Ff mz xπJxL yJouJ WaPf kJPrÇ @oJrS fJA IPjT xo~ ßuPVKZu KmvõJx TrPf FaJ käJj TrJ yJouJÇ @r ßxA käJj irPf kJPrKj mJ Kx@AF xπJxLPhr Im˙Jj xŒPTt fgq \JjJPf mqgt yP~KZuÇ fJA FPTmJPr KjPhtJw TP~T yJ\Jr ßuJT ßxA mqgtfJr KvTJr yPuJÇ ßxA mqgtfJr TJrPe mhPu ßVu @PoKrTJÇ mhPu ßVu Kmvõ @r fJr rJ\jLKfÇ n~Jmy F yJouJr hJ~ pJPhr Skr mftJPuJ, fJPhr iotL~ kKrY~ mz yP~ SbJr TJrPe KjrkrJi oJjMwPT ßyj˙J yPf yPuJ ÊiMoJ© FTA iPot KmvõJxL mPuÇ @r fJA FfKhPjr ßYjJ TKuVPhr ßYJPU ßhPUKZuJo FT irPjr ßãJnÇ AxuJo iPotr k´Kf WOeJ~Ç Fr ß\r Yuu @PrJ IPjT VKnPzÇ ßxA yJouJr jJPo kJfiJ \mJm KhPf pMÜrJÓs IJlVJj˜Jj S ArJPTr xJPg pMP≠ ßjPo ßVPuJÇ oJrJ ßVPuJ @PrJ IPjT KjrkrJi ßuJTÇ ßxP¡’r 11, 2001 xTJu @oJr \jq ßrJ\TJr of FTA rPXr xTJu KZuÇ xTJPu CPb, IKlx pJS~JÇ IKlx pJS~Jr kPg FjKk@r ßvJjJÇ uÄ @AuqJP¥r u’J rJ˜J~ xJKr xJKr VJKzr oJgJr CkPr xTJu ßmuJr K˚ê jLu @TJv ßhUPf ßhUPf VJj ßvJjJÇ IKlPx KVP~A TqJPl ßgPT FT TJk TKl KjP~ ßasKjÄ TîJPx YPu

A

ßVuJoÇ KTZMãe kPrA TîJPx FTaá ßpj yJ‹J è†jÇ ßYJU fáPu fJTJPfA xJoPjr TKŒCaJPr j\r kzPuJ- aáAj aJS~JPr FTKa aJS~JPr Wj ZJA rPXr ßiÅJ~J @r @èjÇ nJmuJo ßTJj oMKnr Kxj yPm y~fÇ @oJr nMu ßnPX ßpPf xo~ uJPVKjÇ oMKnr Kxj j~Ç Vf 14 mZr iPr ßp aJS~Jr ßhUKZ fJPf ßTC @èj uJKVP~PZ nMu TPrÇ fPm FfãPe hoTu mJKyjL KbT TP≤sJPu KjP~ KjP~PZÇ xmJA KTZMãPer KmrKf YJAPuJÇ ßTJj ‰y ‰Y jJ TPr xmJA pJr pJr oPfJ YPu ßVPuJÇ KjP\r ÀPo ßpPf KVP~ IKas~JPo mz KaKnr KhPT fJTJPfA yfn’Ç @Ko @oJr TKuVPT muuJo FaJ KT ßhUKZ? S @oJPT muu, fáKo pJ ßhUZ @KoS fJA ßhUKZÇ @orJ ßhUuJo, xJrJ KmPvõr kKrKYf aJS~Jr TJPuJ ßiÅJ~J~ VPu VPu kPz pJPòÇ Ff TJPur vKÜvJuL aJS~JPrr ßTJj vKÜ ßpj ßjA KaPT gJTJrÇ ßTJj& IÊn vKÜ fJPT FnJPm ßlPu KhPuJ? oMyNPftA @oJ~ k´Y¥ n~ V´Jx TrPuJ- @oJr ßoP~ ßp oqJjyqJaJPj FUjÇ ßoP~PT ßlJj TrPfA ßhUuJo ßTJj KxVjJu ßjAÇ @oJr KcPrÖr @oJPT ßhPUA TJPZ FPx K\ùJxJ TrPfA @Ko ßTÅPh ßlPu ßTJjoPf muuJo, @oJr ßZPuPoP~r ßUÅJ\ kJKò jJÇ IKlPxr ßlJj, IjqJPjqr ßlJj TJ\ TrPZ jJÇ fmM xmJA @oJPT fJPhr ßlJj KhP~ muPZ ßYÓJ TrPf gJPTJÇ ßTC FT\j FPx muu, ßk≤JVPj IqJaJT yP~PZÇ KT yPò, TJrJ TrPZ, ßTj TrPZ, ßTC mM^Pf kJrPZ jJÇ ÊiM @fï YJrKhPTÇ FT\j mPu CbPuJ @orJ KT KjrJkh FUJPj? xmJA FPT IkPrr KhPT fJTJPuJÇ oJKfijqJvjJu xlaS~qJr ßTJŒJKjPf IqJaJT yPfS kJPrÇ FTaá kPrA FuJot ßmP\ CbPuJÇ xmJAPT KmKflÄ ßgPT mJAPr ßmr yPf yPm ßxAlKa xJYt IgtJ“ ßTJgJS ßTJPjJ ßmJoJ uJVJPjJ @PZ KTjJ ßhPU @mJr KnfPr dMTPf ßhS~J yPmÇ pJrJ uÄ @AuqJP¥r @PrJ APˆ gJPT fÅJrJ IKlx ßgPT YPu ßVPuJÇ SP~ˆ-oMULPhr ßlrJr kg mºÇ IKlx Kx≠J∂ KjPuJ pJrJ ßpPf kJrPZ jJ fJPhr \jq IKlPxr kJPxr hMPaJ ßyJPau Kr\Jnt TrJrÇ xmJA uJAj KhP~ Ào mMKTÄ KhPòÇ @Ko fUj UMÅP\ ßmzJKò TJr xJPg @Ko mJKz KlrPf kJrmÇ @oJr VJKzPf ßfu nrJ y~Kj @\ xTJPuÇ uÄ

@AuqJ¥r xm rJ˜JS mº yP~ pJPòÇ @Ko mJKz pJm KT TPr- IPjT ßYÓJ TPr @oJr ˝JoLr ßlJj ßkuJoÇ ÊiM muPf ßkPrKZuJo, È@oJr TgJ ßnPmJ jJ fáKo mJóJ hMKar ßUÅJ\ TrÇ’ Fr kPrA uJAj ßTPa ßVPuJÇ @oJPT mJKz KlrPf yPm ßpnJPmA ßyJTÇ ybJ“ TPrA ßkP~ ßVuJo TáAP¿ KlPr @xJr of FT\jPTÇ muuJo ßTJj rJ˜J ßUJuJ kJm? S muu, ßhUJ pJTÇ FT WμJr rJ˜J ßxKhj TáAP¿ KlrPf ßuPV ßVPuJ 5 WμJÇ ßoP~ mJKz KlPr FPxKZPuJ oqJjyqJaJj ßgPT kJP~ ßyÅPa TáAP¿r ßvw k´J∂ yKuPxÇ ßZPur Ûáu ßgPT \JKjP~ Khu, fJPhr hNPrr mJóJPhr rJUJr mqm˙J fÅJrJ KjPòÇ k´JAPna Ûáu mPuA y~f FA xJyJpq ßxKhj ßkP~KZuJoÇ ßZPu mJKz KlPr FPuJ hMAKhj kPrÇ nLwe IjqrTo uJVKZu Ff ßYjJ vyrPTÇ @PVr KhPjr UmPrr TJVP\, KaKnPf Tf Ijq xm Umr KZuÇ KmvJu FT yJñr KjP~ Umr! VJK~TJ Km~P¿r jfáj Kx≠JP∂r Umr! Kya TrJ oMKn ÈrJx @S~JPrr’ kr È@PoKrTJj kJA’Fr mé IKlx Kya TrJr Umr! ßk´KxPc≤ mPvr Umr ... mJKx UmPrr TJVP\ ßYJU @aPT ßVPuJ mMPvr yJKx oMPUr KhPTÇ ßTJj rJ\jLKfr ßUuJr KvTJr yPuJ FfèPuJ ßuJT, ßxA k´Pvúr xKbT C•r KT ßTJjKhj @PoKrTJjrJ \JjPf kJrPm? FA Ff xm UmPrr ßTJgJS ßfJ ßjA FA yJouJr ßTJj kNmtJnJx- @u TJP~hJ mJ SxJoJ Kmj uJPhPjr TgJS xmJA TL ÊPjKZu? Kfj Khj kPr IKlPx pJS~Jr kr TÓèPuJ Ijq KhPT WMPr ßVPuJÇ @Ko ßp ßhvKaPT KjP\r ßhPvr of nJPuJmJKx ßxUJPj @Ko krVJZJ yP~ ßVKZÇ @oJr CPfiJ KhPTr KTCKmPTPu Kmj uJPhPjr FTKa ZKm uJKVP~ ßrPUPZ @oJr FT TKuVÇ @oJr xJPg fÅJr @PVr mqmyJPrr kKrmfPtj TÓ uJVPuS KTZM muJr IKiTJr @Ko yJKrP~ ßlPuKZuJo aáAj aJS~JPrr oOfáqr xJPg xJPgÇ KcPrÖr @oJPT ßcPT muu, KTZMKhj ßfJoJPT FTaá ßoPj KjPf yPmÇ mM^PfA kJrZ xo~aJ UJrJkÇ @Ko muuJo, xo~aJ @oJr \jq UJrJkÇ fPm uJPhPjr ZKmaJ @oJr ßYJPUr xJoPj ßgPT xrJmJr hJK~fô ßfJoJrÇ TJre FPf @oJr TJ\ TrPf IxMKmiJ yPmÇ KbT fJr hMKhj kPr ßhUuJo ßlîJPrr KjPY ßaKuPlJPjr ßvwJÄv 52 kJfJ~


07

ßxKhPjr TgJ ßxKuo \JyJj wj xMªr KZu ßx xTJuKa2001 Fr 11A ßxP¡’Prr xTJuÇ k´Kf mZr 11 ßxP¡’Pr @oJr ‰TPvJPrr KhjèPuJr TgJ oPj kPz pJ~AÛáu mº gJTf ßxKhjÇ kJKT˜JPjr k´KfÔJfJ ßoJyJÿh @uL K\júJyr KfPrJiJj Khmx ßxaJÇ 2001 Fr 11A ßxP¡’Prr xTJPuS ‰vvm-QTPvJPrr ßx TgJKa nMKuKjÇ KT∂á 18 mZr @PVr ßx xTJuKa @oJPT oMê TPrKZu Ijq TJrPeÇ ßoWoMÜ KT Wj jLu I’r, Cöôu jro ßyoP∂r ßrJh ZKzP~ @PZ YJrKhPTÇ FTaá yJuTJ oOhMoª mJfJxÇ TotKhmx ßxKa- xMfrJÄ VJ FKuP~ WPr mPx k´TíKfr F ßvJnJ CkPnJPVr xo~ ßjAÇ ‰fKr yKòuJo Tot˙Pu pJS~Jr \PjqÇ k´Jf”rJPvr xoP~ ßmjM \JjJPuJ ßp, KTZMãe @PV FTKa KmoJj Twin Towers F @WJf TPrPZÇ KTZMãe @PV ßaKuKnvPjr UmPr ÊPjPZ ßxÇ KT∂á fJ’KjP~ xÄmJh nJwqTJPrr ßTJj CP•\jJ KZu jJÇ TJre, iJreJ TrJ yKòu, SaJ UMm x÷mf: ßTJj ßZJ¢ k´Kvãe KmoJjÇ xTJPur KhPT KjCA~PTtr @TJPv ßmv KTZM k´Kvãe KmoJj ßmPrJ~- ßmKvr nJVA oqJjyqJaPjr KjPYr KhPTÇ ßx xPmrA FTaJ yPm y~PfJÇ xMfrJÄ ßmv KjÀPÆV KYP• oOhM V· TrPf TrPf @orJ k´Jf”rJv xJrKZuJo kNmtL jhLoMUL @oJPhr mJrJªJ~Ç ßaKuKnvjaJ ßvJmJr WPrÇ ßxaJ YuPZ mPa, KT∂á ßxaJr TJj oMYPz fJr v» mº TPr ßh~J yP~PZ mPu KTZMA ßvJjJ pJKòu jJÇ WKzr KhPT fJKTP~ ßhKU jaJ ßmP\ ßVPZÇ xMfrJÄ pJ y~ KjfqKhj, fKzWKz TPr ßmKrP~ kzuJoÇ ÆLPkr uJu mJPx CPbA mM^uJo, KTZM FTaJ yP~PZÇ CP•K\f @PuJYjJ ßmv xrm VuJ~Ç ßpaáTá mM^uJo, fJPf ßmJ^J ßVu ßp, ßZJ¢

nL

k´Kvãe KmoJj j~, mz pJ©LmJyL KmoJjA @WJf TPrPZ aáAj aJS~JPrÇ IPjPTA muPuj ßp, oqJjyqJaJPjr KjY KhT KhP~A mÉ KmoJj P\FlPTPf Imfre TPrÇ KT∂á ßpPyfá KljJjKv~Ju KcKˆsPÖ IPjT xMCó yoqtrJK\ @PZ, xMfrJÄ aáAj aJS~JPr ßTJj KmoJj y~PfJ nMu TPr @WJf TPrPZÇ mPu ßj~J nJPuJ ßp, fUj kpt∂ uJu mJPxr xypJ©LrJ F WajJPT hMWtajJ KyPxPmA ßhUKZPuj FmÄ xπJPxr ßTJj nJmjJA fÅJPhr nJmjJ~ KZu jJÇ WajJ k´mJPyr xÄmJh mhuJKòu mz hsΔfÇ kNmtL jhL kJrJkJPrr hMuMjL mVLPf CPbA @xu WajJr TgJ \JjJ ßVuÇ jhLr oJ^JoJK^ FPx fJKTP~ ßhUJ ßVu ßp, aáAj aJS~JPrr FTKa ˜÷ ßgPT Wj ßiÅJ~Jr Tá¥MuL ßmÀPòÇ mVLr xmJA oMPbJPlJPj Kk´~\jPhr xPñ ßpJVJPpJPVr ßYÓJ TrKZu- ßTC ßTC kJrKZPuJ, TJPrJ TJPrJ ßlJj pJKòPuJ jJÇ @oJr FTaJ ßlJj FPuJ- ßmjMrÇ Sr T£˝r ÊjuJo- ÈmJKz KlPr FPxJ’Ç fJrkrA xÄPpJV ßTPa ßVuÇ oqJjyqJaJPj ßkÅRZMuJoÇ YJrKhPT \j\LmPj UMm ßp FTaJ KYz uãq TruJo fJ j~Ç y~PfJ fUPjJ WajJr n~JmyfJ xmJr \JjJ y~KjÇ Ijq xm xTJPur oPfJA FèuJoÇ \JKfxÄW nmPjr xJoPj ßkÅRZMPfA ßhUJ ßkuJo jJjJj xyTotLPhr- ßmv FTaJ \auJ ßxUJPjÇ KjrJk•J TotLrJ TJCPTA ßnfPr dMTPf KhPò jJÇ ffãPe aáAj aJS~JPrr KÆfL~ ˜÷S @âJ∂ yP~PZÇ ßkjKxuPnKj~JrS Umr @xPuJÇ è\m ßvJjJ ßVu ßp \JKfxÄW nmPjS yJouJ yPf kJPrÇ KjrJk•J TotLrJ 49 j’r xzPTr KhPT @oJPhr xPr ßpPf muPujÇ oj KbT TPr ßluuJo ßp mJKz KlPr pJPmJÇ ßmjMPT ßlJj TruJoÇ pJPò jJ- xm ßlJj uJAj mº TPr ßh~J yP~PZÇ YJrKhPT fJKTP~ ßhKU ßuJPTr du ßjPoPZ rJ˜J~Ç nJmuJo, kJfJu ßrPu mJKz KlKrÇ ßhUJ ßVu, mJx, ßrukg xm mº TPr ßh~J

˛OKfr oJfo

yP~PZÇ FTaJ uJn yPuJ kJfJu ßru ߈vPj dMPTÇ kÅKYv k~xJ KhP~ VePlJj ßgPT mJKzPf ßlJj TrPu fJ ßVuÇ ßmjMPT muuJo ßp, KbT @KZ FmÄ

KvVKVrA KlrKZÇ KT∂á KlrPmJ KT TPr? ߈vPjr mJAPr FPx ÊKj ßp FTKa ˜÷ ±Px kPzPZÇ ßvwJÄv 64 kJfJ~

fJyKojJ vyLh

@

\S WKzPf j~/FVJPrJ xÄUqJ hMKaPT pMVk“ ßhUPuA oPjr ßnfP CKb! @orJ KT xKfqA rUM KjP\r I\JP∂A YoPT @\ @PoKrTJr j~-FVJP m ßmKv ˛OKfTJfr \JKf? xTJu ßmuJ ßr Pf ßx rJr ßvJT kJuj yPuJÇ A @nJx P~ @oJr FPTmJPr hÅJf oMU KUÅKcS mx KYP~ @PrT xyToßk tLPT IKnPpJPVr xMPr mPu CbPuJ, ÈFmJr oJfo ßvw yS~J CKYf!FA Kmw~Ka KjP~ SPhr ßvJPTr oJjMw oPrPZ, fJ KjP~ FP TPm KT hMWtajJ WPaPZ, KTZM hr oJfJoJKf ßhPU ÊPj KmrKÜ iPr pJ~!’ @oJr muJmJÉuq, @oJr Citf j FA oKyuJ, Knj ßhv ßg FPx @oJrA of FUJjTJr ßvJT, fJPT k IgmJ FojKT, CuäJjx FA ßhPv mxKf ßVPzPZÇ Sr TJPZ KjZT ÈfJoJ TrmJr ofj IPjT KT vJ’ J @r KTZMA oP ZMA j y~ jJ! FArTo IjMnNKfyLj ZJz oJj M w yP ~ ßV Pu oª yPfJ jJ! pJPhr nMPu, mftoJPjr @jª-o TJ PZ M y N f If t P T LPf Ck r hM PnJV Tr PTA TJP\r ybJ“ oPj kP oPj yP~ gJPT! ”U ˛OKf u, yJAKf ßgPT mÉ JKa FA Citfj xyTotLzr ßV mZ r @ PV @ Po KrT k´ J~ K pJrkrjJA ãKfV´˜ yJA f xyoKotfJ~ 2012ÈPf yJAKfPf WPa khJkte TrJ @oJr fáPuKZuJo FTKhj! Kfr hMhtvJV´˜ oJjMwPhr \jq Tot˙Pur xmpJS~J k´mu nNTŒPj JA KoPu @orJ YÅJhJ 2001 xPjr FT ßrRhs öôu xTJPu IT˛J“ n~ oqJjyqJaJPjr @TJvP ÄTr pJ~? xnq oJjm \JKfrT ßdPT ßh~J hM”xy j~/FVJPrJr ßxATJ˛OPuK J ßoPWr ‰hfq FPx \L mP j WP a pJS ~J FA Ixnq, IxÄÛ fPT KT TPr ßnJuJ ãKfV´˜ yP~PZ KmKnjú MwPhr ÆJrJ ßxAKh oJjMPwr FTKa KmvJu xÄ\JKfPVJÔLr, KmKnjú nJwJ, xÄÛíKfr ífKnoJj jú Knjú mPetr KjJkj Uq J! KT∂á mZr WMr A k´Kfm Jr ßxP¡’r oJxKa FPx ^ÅJTáKj KhP~ oPj TKPf UMm TPr ~ ßh~, ÈojMwq xÄWKaf’ jJr ßh~Ju iPr ßYfjJxŒjú oJjMPwrrPFT SA ootJK∂T hMWtajJKßYf a ßpj KmPvõr xTu xKÿ Kuf , xJmt\jLj ÈPvJT Khmx’ @Ko fJr IT˛J“ SA CÚJ k´TJPv ImJT yuJoÇ ! IuPãq @oJr IjMnNKf KT ZM a J @yf yPuJÇ fmM @vk oPj oPj goTJuJoÇ xmJr KhP~ @mJPrJ TJP\ cMPm JPvr TJCPTA fJ mM^Pf ßV uJ jJ mJr mJr ßYÓJ TPr IjoÇ M n NKfyLj ymJr IjMvLuj FVJPrJr ßxA ootJK∂T ˛O Tr Pf YJA K f uJo, fmM j~/ ãKeT KmrKfPf FPx FP YuPuJ! x IjMnNKfPT KbT @òj ú TPrA -KjCA~Tt

jfáj FTKa kOKgmL YJA ßrJPojJ ßuAx

1

996 xJPu @oJr @ÿJ TJjJcJ, \JkJj, u¥j S @PoKrTJ WMPr FPx pUj rÄkMPr ßmzJPf @xPuj fUj KnKcS ßak @r lPaJ KjP~ FPxKZPujÇ ßxUJPj aáAj aJS~JPrr SkPr SbJr hOvqJmuL, jJ~JV´J lux Ãoe @r \JkJj S u¥Pjr Yo“TJr xm KnKcS KTîk S Kk´≤ ZKm ßhPU @oJrS oPj AòJ \JPV FTKhj Fxm \J~VJ~ WMrPf pJPmJÇ KjCA~TtÇ 11 ßxP¡’Prr xTJu, 2001 xJuÇ ßxKhPjr @myJS~J KZu Yo“TJrÇ oJjMw iLPr iLPr Tot˙Pur KhPT pJKòPujÇ S~Jflt ßasc ßx≤JPrr jgt S xJCg aJS~JPrr IKlxèPuJ~ Totmq˜ KhPjr ÊÀÇ xTJu 8:45 KoKjPa @PoKrTJj F~JruJAP¿r ßmJK~Ä 767 KmoJjKa k´J~ Kmv yJ\Jr VqJuj ß\a láP~u KjP~ Kmvõ mJKe\q ßTªs mJ S~Jflt ßasc ßx≤JPrr jgt aJS~JPr @WJf TPrÇ FA aJS~JrKa KZu 110 fuJ pJr 80fo fuJ~ KmoJj @WJf TPrÇ oMyNPftr oPiq TP~Tv oJjMw oJrJ pJ~Ç mÉ oJjMw @aTJ kPzÇ FA xo~ FA nmj FmÄ aáAj aJS~JPrr Ikr nmj xJCg aJS~Jr ßgPT ßuJT\j xKrP~ ßj~J ÊÀ y~Ç C≠JrTotLrJ nmjKar SkPrr fuJèPuJ ßgPT ßuJT\jPT C≠Jr TrPf @k´Je ßYÓJ YJuJKòPujÇ mÉ C≠JrTotL oJrJ pJjÇ fUj @Ko rÄkMr K\uJ ÛáPu oKjtÄ KvlPar KvãTÇ rÄkMPr @orJ rJPfr Umr ßhUKZuJo ßaKuKnvPjÇ @YoTJA ßhUuJo aáAj aJS~Jr ±Äx yS~Jr UmrÇ ßTJj KTZM mMP^ SbJr @PVA ßvwJÄv 54 kJfJ~


08

iMuJmJKu ßgPT IqJuJK\t IiqJkT cJ. ßVJKmª Yªs hJx” WPrr iMuJ~ ßfuJPkJTJ gJPT KT? ßfuJPkJTJr KmKnjú k´fqñ WPrr iMuJ~ KoPv gJPTÇ KmPvw TPr kMrPjJ mJKz S lîqJamJKz ßpUJPj KmKnjú lîqJPa KmKnjú kKrmJr mJx TPr, ßxUJPj ßfuJPkJTJ KjotNu TrJ k´J~ Ix÷m FTKa TJ\Ç IqJuJK\t @âJ∂ mqKÜ KmPvw TPr IqJ\oJ ßrJVL FA irPjr mJKzPf ßVPu fJr CkxVt ßmPz pJ~Ç ßmÅPY gJTJ S mÄvKm˜Jr TrJr \jq ßfuJPkJTJr hrTJr UJhq S @hstfJÇ FèPuJ ßgPT mKûf TrPf ßfuJPkJTJr yJf ßgPT KTZMaJ rãJ kJS~J pJ~Ç WPrr iMuJr IqJuJK\t KT ßoRxMKo? ßhUJ ßVPZ @PoKrTJ~ iMuJr \LmJeMr xÄUqJ xmPYP~ ßmKv y~ \MuJA-@VPˆÇ KcPx’r kpt∂ FA Có xÄUqJ m\J~ gJPTÇ mxP∂r ßvPwr KhPT iMuJr \LmJeMWKaf IqJuJK\tr xÄUqJ xmPYP~ To gJPT @PoKrTJ~Ç FA irPjr KTZM ßrJVL \JKjP~PZj, fJPhr CkxVt xmPYP~ ßmKv y~ vLfTJPuÇ Fr TJre yPò, oOf \LmJeM FmÄ \LKmf \LmJeMr m\tq Cn~A IqJuJK\t k´KfKâ~J mJKzP~ ßh~Ç KmKnjú ßoRxMPo Z©JPTr kKroJPeS ToPmKv WPaÇ ßhUJ pJ~, V´LPÚr xo~ ßfuJPkJTJr kKroJe ßmKv y~Ç KTnJPm mM^Pmj ßp @kjJr iMuJ\Kjf IqJuJK\t rP~PZ” F ßãP© @kjJPT IqJuJK\t KmPvwPùr xJyJpq KjPf yPmÇ KfKj @kjJr CkxVtèPuJ uãq TrPmj, @kjJr VOy S Tot˙Pur kKrPmv xŒPTt \JjPf

YJAPmjÇ k´vú TrPmj @kjJr InqJx, kJKrmJKrT ßrJPVr AKfyJx, CkxVt ToJ-mJzJr k´mefJ, ßkJwJ k´JeLr irj xŒPTtÇ fJrkr KfKj @kjJr vrLPr FTKa krLãJ TrPmj, pJr jJo KÛj-Kk´T ßaˆÇ ßxA xPñ rÜ krLãJrS k´P~J\j yPf kJPrÇ FA irPjr IqJuJK\tr CkxVt ToJPf KT TrPmjK f j K a ßoRKuT KYKT“xJr iJk rP~PZ : -iMuJr \LmJeM ßgPT hNPr gJTJ; -KYKT“xPTr krJovt IjMpJ~L SwMi V´ye; -AKoCPjJPgrJKk;

KTnJPm iMuJr \LmJeM ßgPT hNPr gJTPmj” kKrPmv Kj~πPer @PV @kjJPT KjKÁf yPf yPm, KbT ßTJj irPjr iNuJr CkJhJj ßgPT @kKj IqJuJK\tPf @âJ∂ yPòjÇ iMuJr \LmJeM kKrkNetnJPm

IkxJre TrJ hM”xJiq mqJkJrÇ fPm @kKj KTZM k≠Kf V´ye TrPf kJPrj, pJPf kKroJeaJ I∂f To gJPTÇ IqJuJK\t KmPvwù F mqJkJPr @kjJPT krJovt KhPf kJPrjÇ ßvJmJr WPrr KhPT KmPvw j\r Khj” VzkzfJ KyPxPm oJjMw fJr \LmPjr FT-fOfL~JÄv xo~ TJaJ~ ßmcÀPoÇ xoLãJ~ ßhUJ ßVPZ, iMuJr \LmJeMr kKroJe ßmKv gJPT ßvJmJr WPrÇ F \jq iMuJ-IqJuJK\tPf @âJ∂ mqKÜPT ßvJmJr WPrr KhPT ßmKv oPjJPpJV KhPf yPmÇ ßmPZ Kjj Foj ßvJmJr K\Kjxk©, ßpèPuJ iMP~ kKrÛJr TrJ pJ~ FmÄ pJPf IqJuJK\tr kKroJe To gJPTÇ mJKuPv ßlJo mJ fáuJ mqmyJr jJ TPr KxjPgKaT K\Kjx mqmyJr TÀjÇ x÷m yPu ßmcÀPo F~JrTK¥vjJr S @hstfJPrJiT pπ mqmyJr TÀjÇ @hstfJ To gJTPu \LmJeM S ßfuJPkJTJr mÄvKm˜Jr ßrJi yPmÇ \JjJuJ~ xNç TJkPzr KlfiJr mqmyJr TrPf kJPrjÇ FèPuJ Wj Wj mhuJPf yPmÇ TJkz-ßYJkz ßTîJP\Pa rJUMjÇ ßTîJP\Par hPrJ\J mº rJUPmjÇ WPr ßTJPjJ oOf k´JeL mJ k´JeLr IÄv gJTPu mJAPr ßlPu KhjÇ ßvJmJr WPr TUjS ßkJwJ k´JeL dMTPf ßhPmj jJÇ ßlîJPrr iMuJ ToJPjJ” Kj~Kof KmrKfPf Wr kKrÛJr TÀjÇ Wr kKrÛJPrr xo~ oMPU oJÛ mqmyJr TÀjÇ ßvJmJr WPr TJPkta ßvwJÄv 49 kJfJ~

yJz nJXJr IJPVA xfTtfJ k´P~J\j

\ôr yPu ÊÀPfA TreL~ IiqJkT cJ. F Km Fo @mhMuäJy” \ôr ßTJPjJ ßrJV j~; FKa ßrJPVr CkxVtÇ TJPrJ ßhPyr fJkoJ©J 99 KcKV´ lJPrjyJAPar SkPr ßVPuA iPr KjPf yPm fJr \ôr yP~PZÇ mftoJPj Imvq ßcñMr k´nJm UMm ßmKvÇ fPm ßcñM ßyJT mJ Ijq ßTJPjJ \ôr yPuA ßp KYKT“xPTr TJPZ ZMaPf yPm mJ SwMi ßUP~ ToJPf yPm, mqJkJrKa KT∂á fJ j~Ç ßmKvr nJV \ôrA nJArJx\Kjf, pJPf ßTJPjJ SwMi uJPV jJÇ FoKjPfA kÅJY ßgPT xJf Khj kr ßxPr pJ~Ç ßpPTJPjJ \ôr yPu KTZM TreL~ rP~PZÇ fJ yPuJm~ÛPhr ßãP© FPTmJPr k´go ßgPTA vrLPr ßpj frPur ß\JVJj KbT gJPT ßx \jq ßfÓJ To ßkPuS kptJ¬ kJKj mJ fru\JfL~ UJmJr V´ye TÀjÇ \ôPrr xo~ KmvsJo KjPu ßrJV xÄâoPer @vïJ TPo FmÄ ßrJVLr ßrJV k´KfPrJi ãofJ mJPzÇ fJA \ôPrr uãe ßhUJ KhPu mJ \ôr yS~Jr k´go Khj ßgPTA kNet KmvsJPo YPu pJjÇ FA xo~ ßTJPjJ irPjr TJK~T kKrvso TrPmj jJ mJ vrLPrr Skr ßTJPjJ YJk ßhPmj jJÇ pÅJrJ cJ~JPmKax, yJat, KTcKj, KunJr mJ Ijq \Kau IxMPU nMVPZj mJ @PVS TUPjJ ßcñM yP~PZ, fÅJrJ UMm xJmiJPj gJTájÇ rJPf FKxr mqmyJr TKoP~ KhjÇ Wr bJ§J yS~Jr kr FKx mº TPr WMoJPf pJjÇ hÅJPfr oJKz, ou mJ oNP©r oiq KhP~ rÜkJf yPu UMm xJmiJj yPf yPmÇ ßrJVLr käJKaPua TJC≤ TPo ßVPuA ßfojaJ y~ xJiJrefÇ pKh oPj y~ kKrK˙Kf âPoA jJVJPur mJAPr pJPò, fJyPu ßhKr jJ TPr KYKT“xTPhr krJovt KjPf yPm mJ yJxkJfJPu ßpPf yPmÇ

KvÊPhr ßãP© \ôPrr xo~ kJKjvNjqfJ k´KfPrJPi hMi kJj TPr Foj KvÊPhr Wj Wj oJP~r hMi KhPf yPmÇ F xo~ hMêmfL oJPTS xJmiJjfJr xPñ YuJPlrJ S UJS~JhJS~J TrPf yPmÇ ßvwJÄv 14 kJfJ~

cJ. Fo. @o\Jh ßyJPxj” IKˆSPkJPrJKxx yPuJ Foj FTaJ Im˙J, pJPf yJPzr TqJuKx~JPor Wjfô mJ kKroJe TPo ˝JnJKmT Vbj jÓ y~ S yJz nñMr y~Ç FTkptJP~ ßTJoPrr yJz, ßoÀh§ S yJPfr TmK\r yJz ßnPX pJS~Jr @vïJ ßmPz pJ~Ç fPm @PVnJPV xfTt mqm˙J KjPu IKˆSPkJPrJKxx k´KfPrJi TrJ pJ~Ç m~x mJzJr xPñ xPñ KmPvw TPr jJrLPhr ßoPjJk\-krmftL xoP~ IKˆSPkJPrJKxPxr ^áÅKT mJzPf gJPTÇ kMÀPwr fáujJ~ jJrLPhr F ßrJPV @âJP∂r yJr ßmKvÇ jJrLPhr ßãP© 30 mZPrr kr ßgPTA F ßrJPVr uãe k´TJv ßkPf ÊÀ TPrÇ kûJPvJ±t k´Kf Kfj\j jJrLr FT\j FA yJz ã~ mJ nJXJr KvTJr y~Ç TJre” IKˆSPkJPrJKxx yS~Jr ßkZPj mÉKmi TJre rP~PZÇ ‰vvPm yJz VbPjr xo~ kptJ¬ TqJuKx~JPor InJPm yJPzr ˝JnJKmT Vbj mJiJk´J¬ y~Ç F ZJzJ yJz VbPj KTZMaJ kJKrmJKrT k´nJmS rP~PZÇ ‰hjKªj \LmPj mq~JPor InqJx S ‰hKjT KjKhtÓ kKroJe TqJuKx~Jo V´yPer SkrS yJPzr Vbj IPjTJÄPv Kjntr TPrÇ F ZJzJ hLWtPo~JKh KTZM ßrJV S KTZM SwMPir kJvõt k´KfKâ~J ßgPTS yJz ã~ mJ

IKˆSPkJPrJKxx yPf kJPrÇ CkxVt” IKˆSPkJPrJKxx mJ yJz ã~

FTKa jLrm WJfTÇ ßfoj ßTJPjJ CkxVt ZJzJA oJjMw FA ßrJPV @âJ∂ y~Ç k´JgKoT iJPk Fr ßTJPjJ uãe kKruKãf

y~ jJ; mrÄ yJz nJXJr oJiqPoA Fr CkK˙Kf k´gomJPrr oPfJ ßar kJS~J pJ~Ç FA ßrJPV ßrJVLr IK˙ mJ yJPzr nñMrfJ mOK≠ kJ~ FmÄ yJPrr kMÀfô TPo pJ~, ßkKvvKÜ ysJx kJ~, KkPbr ßkZj KhPTr IK˙Pf mqgJ IjMnm y~, Kyk, ßTJor S ßoÀhP§ ã~ ßhUJ ßh~ AfqJKhÇ @mJr yJPzr mqgJ mJ I· @WJPf yJz ßnPX pJS~JS yPf kJPr IKˆSPkJPrJKxPxr k´go uãeÇ ßoÀhP§r yJz nJXJr lPu ßTJoPr yJPzr VbjVf ©ΔKa, vrLPrr CófJ TPo pJS~J, FojKT ßoÀhP§r ßnfPr ImK˙f ˚J~Mr Skr YJPkr k´nJPm fLms mqgJS IjMnNf yPf kJPrÇ krLãJ-KjrLãJ” yJPzr xJiJre FéPrr oJiqPo IKˆSPkJPrJKxx iJreJ TrJ ßVPuS xKbT Im˙J vjJÜ TrJ TKbjÇ F \jq yJz nJXJr @PVA xKbT xoP~ IKˆSPkJPrJKxx vjJÜ TrJr \jq ßmJj KojJPru ßvwJÄv 49 kJfJ~

fôPTr xoxqJ FTK\oJ ˛OKfÃPor TP~TKa uãe cJ. ßoJ. vKyhMuäJ KxThJr” FTK\oJr oPfJ fôPTr IxMPU @âJ∂ y~ mÉ oJjMwÇ kKrPmvVf TJre ZJzJS pÅJrJ oJjKxT YJPk ßmKv gJPTj, fÅJPhrS FTK\oJ y~Ç xJiJrenJPm fôPTr SkPrr ˜Prr FKkcJKotPxr ßpPTJPjJ k´hJyA FTK\oJ jJPo kKrKYfÇ ßpUJPj fôT uJuPY yP~ pJ~, YáuTJ~, ßZJa ßZJa hJjJ S ßlÅJxTJr oPfJ SPb, hJV kPz pJ~, kJKjr oPfJ ßmr y~Ç FTK\oJ fôPTr k´hJy\Kjf ßrJV, pJ FTKa KjKhtÓ ˙JPj k´gPo ßhUJ ßh~Ç fôT uJuPY rÄ iJre TPr, fJrkr FTaá láPu SPbÇ kPr ßZJa ßZJa hJjJ S ßlÅJxTJ ßmPrJ~Ç ßlÅJxTJ ßlPa KVP~ rx ^rPf gJPT mJ ßxUJPj \LmJeM xÄâoPer TJrPe kMÅ\ ßhUJ ßh~Ç TUPjJ @mJr ßZJa èKaèPuJ KoPv KVP~ fôT kMÀ S vÜ TPr ßlPuÇ FPT mPu uJAPTKjKlPTvj, pJ hLWt˙J~L yPu YJozJ kMÀ S vÜ yP~ SPb FmÄ mJ~MPf @hstfJ To gJTPu SA fôT ßlPa pJ~, mz mz ßUJxJ KyPxPm CPb @PxÇ fUj fLms YáuTJKjr IjMnNKf oPj y~, YáuTJPf YáuTJPf YJozJ KZÅPz rÜ ßmr yPf gJPTÇ F irPjr CkxVtA FTK\oJÇ TJre” oPj TrJ y~, mÄvVf, vrLPrr ßnfr KmKâ~J\Kjf, FTK\oJ ‰fKr TPr Foj ßTJPjJ khJgt vrLPrr xĸPvt @xJ, gJArP~c\Kjf IxMU AfqJKh TJre FTK\oJr \jq hJ~LÇ TreL~” FTK\oJ yPu @âJ∂ \J~VJaáTá ÊiM kKrÏJr láaJPjJ bJ§J kJKj KTÄmJ KYKT“xPTr krJovtoPfJ ßuJvj KhP~ ßiJ~J nJPuJÇ KjokJfJr ßvwJÄv 46 kJfJ~

rJPvh ßxJyrJS~JhtL” @orJ xmJA ToPmKv nMPu pJAÇ FA nMPu pJS~J KT xJiJre ßTJPjJ WajJ, jJKT Fr ßkZPj uMKTP~ @PZ ßTJPjJ ßrJV mJ IxMU? KcPojKv~J KjP~ pUjA TgJ mKu xmJA oPj TPr, @KoS ßfJ nMPu pJAÇ fJyPu @oJrS KT KcPojKv~J yP~PZ? fJyPu @xMj nJPuJ TPr KYPj KjA KcPojKv~JPTÇ -KcPojKv~Jr TJrPe KjTafo IfLPfr ˛OKf ãKfV´˜ yPm xmJr @PVÇ IfLPfr TgJ UMm nJPuJnJPm muPf kJPrj; KT∂á FTaá @PV KT TPrPZj fJ oPj TrPf kJPrj jJÇ F ZJzJS Khj-fJKrU, xo~ oPj TrPf kJrPmj jJÇ FTA TgJ mJrmJr K\Pùx TrPf gJPTjÇ -QhjKªj TJ\ xŒJhPj xoxqJr xOKÓ yPmÇ ßpojßTJPjJ KTZM nJPuJ oPfJ kKrT·jJ TrJr krS fJuPVJu kJKTP~ ßluJ mJ mJKzr rJ˜J nMPu pJS~J AfqJKhÇ -nJwJ mqmyJPrr ßãP© xoxqJ ‰fKr yPmÇ oJP^ oJP^ xKbT v» UMÅP\ kJPmj jJ mJ TgJr ßUA yJKrP~ ßluPmjÇ FojKT CP•K\f yP~ ßpPf kJPrjÇ -KcPojKv~J~ @âJ∂ mqKÜr ˙Jj S xo~ KjP~ KmÃJK∂ xOKÓ yPmÇ @\ oJPxr Tf fJKrU mJ KT mJr FaJ fJrJ muPf kJrPmj jJÇ FojKT KjP\r WrPTS IkKrKYf oPj yPf kJPrÇ -KcPojKv~J~ @âJ∂ mqKÜ nMu Kx≠J∂ ßjPmj FmÄ ßvwJÄv 50 kJfJ~


09

xJKyfq

vJoLo IJ\JPhr FT kJfJ TKmfJ m~Pxr xoJj ßy oyJTJu, ßfJoJrA FTKmªM xoP~ @oJr \PjìA ßhKU oOfáqyLj KT FT mqJkT fJÀeqS \PjìPZ ßxA xJPgÇ ßmKm kJCcJPr, ßfPu YámYám AarXJ YáPu, WJPz, ßmPfi S ßmJfJPo, ßTJoPr S TáKYPf, rÜ\mJ EfáPf, ßUÅJkJr aqJPxPu dMPT bJ~ mPx @PZ ßx @oJrA vrLr KjmJPxÇ TUPjJ ßhRzS ßh~ mJPxr ßkZPj, ßuPV gJPT mMPT hJKrhJr hMr∂ @bJ ßpj ZJPz jJ KTZMPfA, ZJPzKj FUPjJÇ KT TPr ß\Pj ßVPZ ßx @oJr F ßhyÆJPr fJr\jq FT Kr\Jnt~Jr @PZÇ FUJPjA YKw~JKZ ßnJr nJkJ Tá~JvJ ßgPT rJXJ lTlPT lu ÊP~ gJTJ ßyPuûJ S ÊwKjr TJPZ @PZ FT Iou mªrÇ cJÉPTr V´Jo @PZ ß\JzJCÀ mÅJPT mJ\MmPª mJz∂ mOKÓ, TP£ xOKÓZJzJ KmPTu, mMPT mOKÓ\Pu ß\JZjJ oJUJ võJx võJPxr ßnfr FT kLfmet kJKU @r mJÉÆP~r xKºPf KxP‹r UKjÇ

hr-h˜Mr

pKhS ßkJzJ ßkJzJ kJ hM’UJjJ~ @PZ hLWt vsPor hJV hJPVr ßnfPr ãP~ pJS~J \MPfJ, hÅJPfTJaJ jU, lJaJ lJaJ lqJTJPx uJu YáPu xKrwJr ßfu @r xJrJ VJ oMPz IJPZ KvKrw TJVP\r of UxUPx fôTÇ

TgJ @PZ ßfJr KmPTPur KmhMqfyLj Kfj WμJ, \ÄirJ ß\jJPraJr, ßYJUPmJ\J mJKf, CPfi rJUJ Ioftq ßxj, WJoKxÜ ßfJ~JPu S fJr kJPvr xJºq-IºTJPrr TJPZÇ

fJrA oPiq KkPb fáoMu FT ^zU¥ @r ßpUJPj @ZPz orJ oJjMw S hJhMrL FTxJPg fJyJPhr IxoJ¬ @TJ–ãJ, IjqJ~ S IväLufJ KjP~ \u UMÅK\PfPZÇ

Ifq∂ \ÀKr TgJ @PZo„nNPo CPar V´LmJr of ß\PV KZKu pJr TJPZ, o~hJj oJKzP~ xMVº ZzJPf ZzJPf ßhRPz pJS~J yJS~J, uJu ßuAPT mxJ fáwJr S FKkÄ lPrPˆr FTJTL ßxA oqJVkJB kJKUKar TJPZÇ

F rÜPxsJPf ßoPWr oJjKxTfJ, CkJxjJ~ CmM yS~J FT Iv´ΔTjqJ @r ßxUJPjA FA fzkJPjJ fJÀeq @oJr WJo S TJPor xJPg hLWtKhj iPr huJ kJKTP~ mJxJ TPr @PZÇ

ßmJPiJh~ oPj ßrRhskJf yPòÇ IPπr IñPj IñPj mL\ mMPj KhPò ßrRhs oKrY mJKfr \ôJuJ KjP~ @Ko FT k´Ur VJZ yP~ CbKZÇ TfKhj F ßhyÆJr hMhtJ∂ ßmJi TPrKj Foj! Tf vf hvT ßrRhs S Âh~Kk¥ FTxJg mPxKj kJPm! TfTJu fJrJ FTJ FTJ ßrJ\J S ßrJPh KmÊÏ ßgPTPZ, KT∂á FT yPf kJPrKj! @Ko ßrJPhuJVJPZ „kJ∂Krf yP~ ß\Pj pJA xm k´vú nJKm KmKY© rToÇ nJKm, @oJr FA ßbÅJaP\JzJ @r @PZr ßVJuJk KT TPr ßku FA kJ~rJr oj! ßTj fJrJ kJKuP~ KZPuJ, ßTJgJ~ mJ KZu xJrJ \Lmj?

@oJr KTZM TgJ @PZ, ßfJr mwtJKhPjr mqJuTKjr kJPv mOKÓPiJ~J ßxA ßxJjJ ßxJjJ ThPor TJPZÇ

TgJ @PZ cTuqJ¥ cJÉPTr xÅJfJPrr TJPZ, ßfJr Kj\˝ K\Tá\L ˚JjJVJPrr ßoJomJKfaJ, jJ ßvJjJ yqJKr ßmuJlP≤r xñLf, ßoyVKj TJPuJ @PoKrTJPjJ TKl, T·jJ TKovPjr mJKfu KoKaÄ, IoNuT IPaJV´Jl k´JgtL, YªsoKuäTJ mMqPT S TJKjtPvr TáÉKTjL TmMfPrr TJPZ TgJ @PZÇ KTZM TgJ @PZ dJTJr \qJo, FKcx @aTJPjJ TktMr ßiÅJ~J, oJuÆLPkr oJPZr xÄxJr ßhUJr mJKfu KaKTa, xJVr kJPzr ßxKojJPrr ˝· kKrKYfJ, UJPo kJS~J UxzJ KYKb, ACKjoJat ßgPT ßTjJ YJAKj\ xK«, hMkMPrr 35 KcKV´ ßxuKx~Jx, hOKÓPVJYr KTZM oMhsJPhJw S ßfJr UMPu rJUJ „kJr @ÄKaKar TJPZ TgJ @PZÇ TgJ @PZ @PVr @uMgJuM ßmPv x¬Jy ßvPw ÊiM ÊP~ TJaJPjJ ZMKa, oMKzoJUJ oiqKm• KmPTu, \~fáj yJKzr láa∂ \MÅAláu nJf, ßaJTJPUuJ mKrT kJCcJr oJUJ TqJro ßmJct @r V∂mq jJ ß\Pj ybJ“ CPbkzJ ßxA xrLxOk ßasjaJr TJPZÇ KTZM oKr~J TgJ @PZ @oJrA ßTJoPrr ßTJuJP\r TJPZ Kyo yP~ pJS~J KyoJu~ k´vúmJj, KTîP≤r ZKm ßgPT ^Pr pJS~J KTx& S vpqJyJrJ mMmtT FT vJoLPor TJPZÇ

Ijq ß\J“˚J ß\J“˚Jr \u VJP~ KhP~ ßhPUJ, xPâKax yP~ pJPm @r ßn\J VJP~ oPjˆJKrKT ßkÀPf ßkÀPf kJfuJ yJS~Jr xJPg xJhJ @AP~JKTîoJ láPur iJÑJ uJVPu ßhUPm xJoPjr ßyAKcs~Jj uJAPmsrLr xm kMrJPjJ kJgr xPr KVP~ TouJPumMr mJVJj CgPu CPbPZÇ fUj ßfJoJr xm kMrJPjJ ßk´o k´KfƪôLPhr ãoJ TPr KhPf APò yPm @r TrPu, ßfJoJr ßYJUP\JzJ \~fáPjr xMVPº nPr CbPmÇ fJrkr fáKo fJTJPuA KoKjPxPTîCPxr Ckr KhP~ CPz pJS~J Kx-VqJuèPuJ \ulKzÄ yP~ pJPm, fJPhr kJfuJ kJUJPf YÅJPhr Yûá FPx YáoJPf gJTPmÇ UJuJK¥sPf ßmPz SbJ IKlt~Jx FqJkJrKVPxr TKmfJ kJuPa KkKrPY kPz gJTPm, ßpj FT ßgJTJ ß\JjJTL @r xJuJPh mxJ xPlh ßYRPTJj ßlaJ KY\ WMrPf WMrPf yP~ pJPm kJPgtKjPjr ßoWÇ FPgP¿ @KZ mPuA Foj yPò KTjJ nJmPf nJmPf oMU iMP~ ÊP~ kzPf kzPf nJKm, TJu xm KbT yP~ pJPmÇ KT∂á y~ jJÇ xPâKaPxr CbJPj mxJ Im˙J~ kJPv mxJ oJjMwKar @laJr ßvPnr xMVº @oJPT ßTmu aJjPf gJPT vqJSuJ KTÄmJ Kx CAc ßgPT mJÄuJPhPvr mMPjJláu láaPf gJPT! FT mJr FPgP¿r YÅJVuJ \Pu ‰g ‰g cMPmKZ mPu @Ko KT @r fJTJPf kJrPmJ jJ, jJKT F @oJr hOKÓÃo? oPj y~ ß\JZjJ TJPZ FPu fJr xPñ xŒTt jJ TrJA nJPuJ TJre fUj fáKo @r oJjMw gJTPm jJÇ

u¥j ßgPT


10

fJrTJPuJT

xoP~r k´P~J\Pj xmKTZMA hrTJr -x\u

bvUK, PjwéPŒ I we¡vcb GgbwK Iáqe wmwiRmeLvábB wbáRi mvejxj Awfbáqi `z®wZ Qwoáq AmsL® `k©áKi ¸`áq RvqMv Kái wbáqáQb bzmivZ BgáivR wZkv| Záe GLb Avi AváMi gáZv wUwf bvUáK wbqwgZ bb wZwb| ÜUwjwfkábi c`©vq Rbwc÷qZvi ci wmábgvqI wbáRáK Ügáj aáiáQb wfbú wfbú PwiáŒ| evwYwR®K Nivbvi bvP-Mvbwbf©i wmábgvqI Awfbq KáiáQb, Záe weKÌ avivi wmábgváZB mvdj® QwoáqáQb wZkv| 'dv∏b nvIqvq' PjwéPáŒi ci GB AwfábŒx Gevi nvwRi náéQb bZzb wmábgv 'gvqveZx' wbáq| PjwéPŒwUi bvg fÇwgKvq Awfbq KáiáQb GB AwfábŒx| Avi Gi gva®ág c÷_gevi ÜKvábv PjwéPጠbvgfÇwgKvq Awfbq KáiáQb wZkv| G PjwéPáŒi gva®ág c÷_g eo c`©vq GKmáΩ Awfbq KáiáQb wZkv I 'Ø^cúRvj' Qwei bvqK Bqvk Üivnvb| AvMvgx 13 Ümáfi§^i Üc÷∂vMÖán QwewU gzw≥ cváe| wZkv eájb, 'Avwg me mgqB MáÌi PwiŒáK ∏iÄZ° Ü`B| KLbI bvwqKv náZ PvBwb| GKRb wkÌx náZ ÜPáqwQ, GKRb fvájv AwfábŒx náZ ÜPáqwQ| Qwei MÌB Avgvi KváQ gÇj®evb gáb nq| K®vwiqváii ÔiÄ Ü_áK GLb ch©öè Avwg Üh aiábi KvR KáiwQ Ges hv KiwQ Zv Avgvi KváQ Üek ZÖwfl`vqK| K®vwiqvái wbáRi fvájvi K_v wPöèv Kái hLb hv wm◊vöè wbáqwQ fvájv náqáQ àewK Lvivc nqwb| GB w`K Ü_áK ejáZ ÜMáj Avwg fvM®eZx| Avwg Avmáj me mgq c÷wZwU KváRB n®vwc _vwK| eiveiB ÜeáQ ÜeáQ KvR KiwQ| 'gvqveZx'I Avgvi evQvB Kiv wmábgvi GKwU| AábKUv MZvbzMwZK avivi evBáii GKUv MÌ| gbØèvwÀ°K PjwéPŒI ejv hvq|' Kx AváQ gvqveZx'áZ! c÷kú ÜZvjvi AváMB PjwéPáŒi MÌ ejáZ ÔiÄ Kiájb wZkv| eájb, 'PjwéPáŒi ÔiÄUvB náqáQ 'gvqv' bvági GK wKákvixáK wbáq| ÜQvUáejvq gváqi KvQ Ü_áK Pzwi náq Ü`äjZw`qvi cwZZvcj≠xáZ wewμ nq gvqv| ÜmLváb Üeáo IáV Üm, msMxZ ∏iÄ ÜLv`v- ZváK eo Kái ÜZváj| GK mgq e®vwi˜vi czŒ gvqvi Üc÷ág cáo| Zvi cáii MÌUv Avi ejáZ PvB bv| gÇjZ AmvaviY GKwU MáÌi wmábgv gvqveZx| MÌB `k©KáK wmábgv náj wbáq hváe| Zv Qvov cwiPvjK AiÄY ÜPäazix AábK k÷g I Ügav LvwUáq hZú Kái wmábgvwU àZwi KáiáQb| Gi gva®ág c÷_gevi Bqvk Üivnvábi máΩ KvR Kijvg| Avwg gáb Kwi, Avgiv Ühgb Avbõ` wbáq KvRwU KáiwQ, ÜZgwb `k©KI Avbõ` wbáq QwewUáK M÷nY Kiáeb|' PjwéPŒ wbáqB AvcvZZ Zvi a®vb-¡vb eájb Rvbvb wZkv| gvqveZxi ci AviI KáqKwU PjwéPŒ gzw≥i Aác∂vq iáqáQ Zvi| Gi gáa® evwYwR®K avivi QweI iáqáQ| m§c÷wZ evw‡i ßvwJÄv 46 kJfJ~

‘IJKo xmxo~ k´KfKa TJP\ yqJKk gJKT'

ÜQvUc`©vi wbg©vZvá`i KváQ wbf©iáhvM® AwfábZvi c÷ZxK Ühb mRj| c÷wZ C` Drmáe wUwf Lzjáj `k©K Ü`LáZ cvb wc÷q GB AwfábZvi gzL| ÜMj Cá` KáqKwU bvUK-áUwjQweáZ Awfbq KáiáQb wZwb| Záe Zv Lze Üewk bq| Zvnáj wK ÜQvUc`©vq wbáRi e®ØèZv Kwgáq w`áqáQb G AwfábZv! welqwU wbáq gzL Lzjájb mRj| eájb, 'G K_v hw` ejáZ nq Zvnáj eje AváMi ÜPáq Awfbq Kwgáq w`áqwQ| C` Drmáe ZvB nqáZv `k©K AvgváK c`©vq Kg Ü`áLáQb| ZvB KvR Kg KiwQ'- G iKg K_v AvgváK GLb c÷vqB ÔbáZ nq| Záe fvájv MáÌi bvUK wKsev ÜUwjQwei KvR GKUvI Qvwowb| wPŒbvU® cQõ` bv náj ÜRvi Kái Awfbq KiáZ náe| GwU Avwg KLábvB gáb Kwi bv| weiwZi ci 'wR°b' bvág bZzb GKwU Qwei KvR ÔiÄ KáiáQb wZwb| GB QweáZ Zvi wecixáZ Awfbq KiáQb cÇRv ÜPix| G Qvov gzb bvági GKRb bevMZ AwfábŒx iáqáQb QweáZ| GáZ Awfbáqi gva®ág wZb eQi ci Zvi eoc`©vi KváR Üdiv nájv| mRj eájb, KLbI ewjwb ÜQvUc`©vq memgq e®Øè mgq KvUváZ PvB| MÌ fvájv náj Qwei KvRI KiáZ AvcwÀ ÜbB| 'wR°b' QweáZ GKRb d®vkb dáUvM÷vdváii PwiጠAwfbq KáiwQ| MÌ Avi PwiŒ wgáj QwewU AmvaviY| wbg©vZv bvá`i ÜPäazix hLb MÌwU Ükqvi Káib, ZLb GK K_vq ivwR náq hvB| Avkv KiwQ fvájv wKQzB náe| GB QwewU QvovI bZzb GKwU QweáZ Pzw≥e◊ ßvwJÄv 48 kJfJ~

FT rJPfr oPiq KoKu~j KnC KTnJPm x÷m” Yûu Avwg Rvwb, wmw¤áKU náéQ| cŒcwŒKv me wKQz wgwjáqB wKöë wmw¤áKkb| mvsevw`KivI Gi evBái ÜháZ cviáQb bv| KviY wfD evwYáR®i GB hzáM hvuá`i bvUK∏ájv wbáq ÜjLv náéQ, Üm bvUK∏ájv wbáq ÜZv cwŒKvI wjLáQ| Gevi Cá` Avgvi Ü`Lv GKwU bvUK ‘Ráqb d®vwgwj’| nváZ ÜMvbv `z-GKwU cwŒKv Qvov bvUKwU wbáq ÜKD ÜjáLwb| Üh 10 bvUK wbáq ÜjLv nájv, ÜmLváb Üh fvájv bvUK ÜbB Zv eje bv, Záe AáhvM® bvUKB Üewk| Ôaz wfD Ü`áL Avi cvám©vbvj m§ûáK©i KviáY ZvwjKvq DáVáQ| GUvB nájv wmw¤áKkb| me mgqB Kgáewk wQj GUv| wKöë GLb mzØí-mzõ`i fvájv bvUK∏ájv mvBW Kái ivLv náéQ| hvuiv wUwf bvUáKi e®emvUv Káib, Zvuá`i nváZ ÜMvbv KáqKRb AvwU©˜-wWái±i AváQb| Zvuá`i bvUKB Zvuiv c÷ágvU Káib Ges wgwjqb wgwjqb wfD Kiváeb| GK iváZi gáa® wgwjqb wfD náq hvq! wKfváe m§¢e? Avgiv wK Ü`wL bv Üh MÌ-Awfbq-wbg©vYUv ÜKgb? GZ eQi aái Awfbq KiwQ, wKQz ÜZv ÜevSvi ∂gZv náqáQ! Ühme wkÌx bvUáK wmw¤áKkb KiáQ ßvwJÄv 51 kJfJ~

bKj Kiv wkÌ bq -jZv gyáΩkKi bKj KivUv ÜKvbI wkÌ bq| bKj Kái mvdj® `xN©Øívqx nq bv| Zvui Mvb ÜnvK ev wKákvi Kzgvi ev gn§ß` iwd ev gzáKk ev Avkv Üfvumáji Mvb ÜMáq ÜKD wKQzw`ábi Rb® bvg KiáZ cváib| wKöë Üewk w`ábi Rb® bq| fviZxq MYgva®g AvBGGbGm’áK GgbB Rvbvájb fviZxq mΩxZ RMáZi Ab®Zg Dæ°j b∂Œ wKse`öèx jZv gyáΩkKi| Gw`áK MvbwU fvBivj nIqvi ci Ü_áKB ivbz g¤áji MjváK Zzjbv Kiv nwéQj fviáZi mzi mg÷vw¡ jZv gáΩkKáii máΩ| wKöë jZv gáΩkKáii gáZv GKRb weL®vZ wkÌxi máΩ ivbzi Zzjbv KZUzKz Ühäw≥K, Ggb c÷kúI IáVwQj wewfbú gnáj| welqwU wbáq Gevi jZv gáΩkKi wbáRB gzL LzájáQb| wZwb eájb, Üklvsk 28 cvZvq

UujJK~TJ „Pk FmJr GvõKr~J gwY iZúg Avi Hk¶wiqv ivB eéPb| Gi AváMI GB cwiPvjK-AwfábŒx RzwUi wkáÌi ÜQvuqvq mgÖ◊ náqáQ ewjDW| Avi wPivPwiZ M≠®vgvivm PwiáŒi evBái wfbú`ÖwÛáZ wek¶mzõ`ixáK e®envi KáiáQb Üh cwiPvjKiv, Zvá`i gáa® gwY iZúg Ab®Zg| Gevi AviI GKevi Zvi wmábgvq Ü`Lv hváe c÷v≥b wek¶mzõ`ixáK| Ôaz ZvB bq, mÇáŒi Lei bvwqKv bq, LjbvwqKvi fÇwgKvq Ü`Lv hváe Hk¶wiqváK| PwiáŒi wewfbú Øèáii gva®ág P j w é P á Œ LjbvwqKvi iÉc d z w U á q Zzjáeb ‘ivB’ mzõ`ix| Awf ábZvá`i AábáKB e á j _váKb, ÜbáM wUf PwiጠAwfbq Kiv me mgáqB Üewk P®vájwƒs| KviY GKRb LjbvqK ev LjbvwqKvi PwiáŒi Avováj jzwKáq _váK GKvwaK gvbwmKZv| gwY iZúági AvMvgx wmábgvq ÜmB P®vájƒB Gevi M÷nY KáiáQb Hk¶wiqv| weábv`b ÜcvU©vj ‘ØûUeq’ mÇáŒi Lei, Zvwgj Kvwnbx ‘KvjwK’-Gi Ici wfwÀ Kái iPbv Kiv náqáQ wmábgvi wPŒbvU®| ÜPvj mvg÷váR®i BwZnvámi Ici wfwÀ Kái iwPZ Kvwnbx KvjwK| ÜmLváb ÜPvj mvg÷váR®i ÜKvlva®∂ Ücwiqv cvSzáfÀvivBqvi Øêx bwõ`bxi fÇwgKvq Awfbq KiáZ PájáQb Hk¶wiqv| Zvwgj BwZnvmwbf©i Dcb®vm ‘KvjwK’ Abzhvqx, bwõ`bx wQájb ÜPvj mvg÷váR®i GK DéPvKvçLx gwnjv| ÜPvj mvg÷váR®i cZábi Ü∂ጠZvi fÇwgKv wQj Acwimxg| kw≥i weØèváii Dáœák® c÷wZwnsmvcivqYZv, aÇZ©Zv I Qáji Avk÷q Übb bwõ`bx| ÜPvj mg÷vU AviÄjágvwS eg©áYi Rxeábi Ici wfwÀ KáiB iwPZ KvjwK| dáj Üek ÜevSv hváéQ KwVb I wfbúavivi PwiጠÜ`Lv hváe Hk¶wiqváK| GKvwaK Øèáii gva®ág bwõ`bxi iÉcáK `k©Ká`i KváQ wbáRáK Zzáj aiáeb Hk¶wiqv| c÷vq GK nvRvi eQi AváMi BwZnvmáK wfwÀ Kái wmábgv àZwi Kiv KLábvB mnR bq| Gi gáa®B MáelYvi KvR AábKUvB Ümái ÜdájáQb cwiPvjK| mÇáŒi Lei, Gi gáa®B wekvj ÜmU àZwii KvRI ÔiÄ náq wMáqáQ| PjwZ eQáii ÜkálB k®zwUs ÔiÄ náe eáj gáb Kiv náéQ| AwgZvf eéPbI GB wmábgvq ÜKvábv Pwiጠ_vKáZ cváib eáj KvbvNzálv Ükvbv hváéQ| Gi AváM Üklevi 2005 mváj ‘miKvi ivR’-G Üklevi c`©vq GKmáΩ Ü`Lv wMáqwQj AwgZvfHk¶wiqváK| AwgZvf eéPb ÜhvM w`áj wmábgvwU Üh wfbúgvŒvq ÜcäuáQ hváe, Zv ejvB ev˚j®|


11


12

ßUuJiNuJ BDGm Iácbt ÜmwgdvBbváj Ümáibv DBwjqvgm

iRvi ÜdáWivi I RáKvwfáPi we`vq

PΔM÷vg ÜUᘠkºvq evsjvá`k áØûvU©m c÷wZáe`bt PΔM÷vg ÜUᘠG gznÇáZ© wbwZfváeB wcwQáq AváQ evsjvá`k| AvdMvwbØèvábi wecá∂ 148 iváb wcwQáq _vKvq kºváZI AváQ evsjvá`k| ikx` Lvb (4/47) Ggb wØûb Rv`zB Ü`wLáqáQb ZváZB WzeáQ mvwKáei `j| kwbevi ZÖZxqw`áb ÜUá˜i Avmj wPŒ dzáU DVáe| ÜgvmváœK Ünvámb àmKZ (74 eáj AcivwRZ 44) I ZvBRzj Bmjvg (55 eáj AcivwRZ 14) Ükl gznÇáZ© wMáq nvj bv aiáj evsjvá`k ÜZv c÷_g Bwbsám 8 DBáKáU 194 ivb Kái wÿZxqw`b Ükl KiáZB cviZ bv| c÷_g Bwbsám AvdMvwbØèvb Üh 342 ivb KáiáQ, ZváZB gnvwecá` cáo ÜMáQ evsjvá`k| Gici hLb 88 iváb 5 DBáKU cáo ÜMj Ges 104 ivb náZB 6 DBáKáUi cZb NUj, ZLbB fq XzáK hvq| dájvAábB bv cáo hvq evsjvá`k| Zv Gwoáq ÜMájI `zB k’ ivábi KváQ ÜháZ cviáe evsjvá`k Zv wbáqI wQj mskq| wKöë ÜgvmváœK I ZvBRzj wgáj beg DBáKáU 48 ivábi RzwU Máo wÿZxqw`b Ükl Káib| wÿZxqw`ábB evsjvá`k Üh AjAvDU nIqvi wecwÀáZ cáowQj Zv Ü_áK ÜgvmváœK I ZvBRzj i∂v Káib| GLb ÜUá˜i Üh AeØív ZváZ evsjvá`k wcwQáq _vKájI, kºv _vKájI Ükl gznÇáZ© Avkvi Avájv Ü`Lv wgjáZI cvái| hw` ÜKvbfváe ÜgvmváœK I ZvBRzj Ges bvCg Bmjvg wgáj `jáK 250 iváb wbáq ÜháZ cváib, Zvnáj AvdMvwbØèvb Ü_áK 100 iváb wcwQáq _vKáe evsjvá`k| DBáKáU ej Ühfváe wbPz náéQ, NÇwY© Rv`zi Ü`Lv wgjáQ, ZváZ AvdMvbá`i wÿZxq Bwbsm 150 ivábi gáa® Üeuáa ivLáZ cviáj Avájvi ÜiLv wgjáZ cvái| ZLb evsjvá`áki mvgáb ÜU˜ wRZáZ 250 ivábi UváM©U coáe| ÜmB ivb Kái evsjvá`k Ráqi eõ`ái ÜcäuáQI ÜháZ cvái| wKöë Gi wecixZ náj c÷_g Bwbsám AvovB k’ ivbI hw` Kiv bv hvq, AvdMvbá`iI wÿZxq Bwbsm Ü`o k’ ivábi gáa® Üeuáa ivLv bv hvq Zvnáj evsjvá`k Üh Wzáe AváQ ÜmB AeØíváZB _vKáe| ZLb nváii Üh kºv Ü`Lv hváéQ ÜmB djB ÜfvM KiáZ náe| wK náZ cvái PΔM÷vg ÜUᘠZv AvR kwbevi Üklvsk 28 cvZvq

cvwKØèvábi c÷avb ÜKvP wgmevn, Üevwjs ÜKvP IqvKvi ÜØûvU©m c÷wZáe`bt AvMvgx wZb eQáii Rb® GKmáΩ cvwKØèvábi c÷avb ÜKvP I c÷avb wbe©vPáKi `vwqZ° Ücájb `jwUi mváeK AwabvqK wgmevn Dj nK| Üevwjs ÜKvP wnámáe wbáqvM ÜcáqáQb mváeK c÷avb ÜKvP IqvKvi BDbzm| wgmevnIqvKváii wbáqváMi welqwU AvR (ezaevi) wbwZ KáiáQ cvwKØèvb wμáKU ÜevW© wcwmwe| 2019 IqvbáW wek¶Kváci ci c÷avb ÜKvP wgwK Av_©váii máΩ Avi Pzw≥ bevqb Káiwb wcwmwe| Gici Ü_áKB Ükvbv hvwéQj, bZzb ÜKvP náZ hváéQb wgmevn| wgmevnáK GKB máΩ c÷avb ÜKvP I c÷avb wbe©vPáKi `vwqZ° Ü`qvi weáivax wQájb cvwKØèvábi mváeK Iácbvi iwgR ivRv| Záe wcwmwe Ime K_v Kváb ÜZvájwb| `vwqZ° Ücáq wgmevn eájb, ‘GUv Avgvi KváQ AábK eo m§ßvb| AábK eo `vwqZ°|

Avwg Rvwb, Avgvi Ici mevi AábK c÷Z®vkv| wKöë Avwg c÷ØèzZ| Zv bv náj cvwKØèvb wμáKáUi meáPáq P®vájwƒs c`wUi Rb® Aváe`b KiZvg bv|’ wgmevn-IqvKvi RzwUi Aaxáb Náii gváV k÷xjºvi wecá∂ Avmbú IqvbáW I wUáUváqwõU wmwiR ÜLjáe cvwKØèvb| 27ák Ümáfi§^i Ü_áK 9B Aá±vei ch©öè Pjáe GB wmwiR| Gici báf§^ái Aá˜÷wjqvi wecá∂ wmwiR w`áq ÜU˜ P®vw§ûqbwkc ÔiÄ Kiáe cvwKØèvb|

ÜØûvU©m c÷wZáe`bt cvuPeváii P®vw§ûqb iRvi ÜdáWivi BDGm Iácb Ü_áK AvMvg we`vq wbáqáQb| mzBm ZviKvwUi `zf©váM®i iváZ Aek® ÜiKW© 24Zg M™®v¤˙®vg Ráqi j∂® aái ÜiáLáQb Ümáibv DBwjqvgm| wM÷Mi w`wgŒf 3-6 6-4 3-6 6-4 6-2 ÜMági G bvUKxq jovBáq nvivb ÜdáWiviáK| ÜLjvwUi Üklw`áK 38 eQáii ÜdáWiviáK wcáVi e®_vi Rb® Ôk™Älv wbáZ náqwQj| weák¶i mváeK GK b§^i ÜUwbm ÜLájvqvowU c á i eájb,‘czáiv mgq RzáoB GUv AvgváK ÜfvMvwéQj| Záe Avwg ÜLjáZ m∂g nB|’ ez j áMixq w`wgŒf G Ráq Ükl Pvái c¬g evQvB ivwkqvi W ® v w b j Üg`áfá`áfi gzáLvgzwL náeb| 28 eQáii G ÜLájvqvowU eájb, ‘áklw`áK Üm Zvi Ümiv AeØíváb wQj bv| Avwg c÷vfl mzáhváMi máe©véP dvq`v jzwU|’ weák¶i 78 b§^i ÜLájvqvo w`wgŒáfi ZvK jvMvábv Ráq AvMvgx iweeváii dvBbváj AöèZ GKRb bZzb dvBbvwjá˜i Ü`Lv wgjáe| Geváii Avmáii ZÖZxq evQvB Üdá`ivi G wbáq Uvbv wÿZxq eQi wek¶ i®vswKsáq 50 Gi evBái _vKv Kváiv KváQ nviájb| ÜMjevi wZwb Ükl Ülvjq ÜnáiwQájb Aá˜÷wjqvi Rb wgjgvábi KváQ| Gi AváM ÜdáWivi Ggb Kváiv KváQ nváibwb| ÜdáWiváii we`váq mzweav nájv-Zvi `xN©w`ábi c÷wZÿõÿx ivdváqj bv`váji| GLb wZbeváii P®vw§ûqb bv`vjB nájb-U÷wd Ráq ÜRvi ÜdfvwiU|

ÜKbbv AváiK ÜdfvwiU ÜbvfvK RáKvwfPI BwZgáa® we`vq wbáqáQb| gΩjevi Zvi Ükl Pvái IVvi jovBáq ÜKváU© bvgvi K_v wQj| ÜKvqvU©vi dvBbváj Zvi c÷wZc∂ wQj AváR©wõUbvi w`áqáMv ÜkvqvU©Rg®vb| wÿZxq evQvB Øû®vwbkwU ÜLjvi AváM RvwbáqwQájb wZwb mzáhváMi máe©véP mÿ®envi Kiáeb| wbáRi K®vwiqváii coöè weáKáj _vKv ÜdáWiváii we`váq BDGm Iácáb c÷_geváii gáZv bv`váji máΩ Üh gzáLvgzwLZvi m§¢vebv Ü`Lv w`áqwQj Zv ÜfáØè ÜMj| Gw`áK Ü m á i b v DBwjqvgm Abvqvm Ráq eQáii Ükl M™®v¤˙vgwUi ÜmwgdvBbváj ÜhvM w`ájb| Pxábi Iáqs wKqvsáK gvŒ 44 wgwbáU nvwiáq Ü`b wZwb| Av_©vi A®vk ܘwWqvág 37 eQáii GB AvágwiKvb 6-1 I 6-0 ÜMág nvivb 18Zg evQvB wKqvsáK| BDGm Iácábi AÛg evQvB Ümáibv ÜiKW© 24Zg M™®v¤˙®vg Ráqi Rb® joáQb| G U÷wd Ráq Aá˜÷wjqvb gviMváiU ÜKváU©i me©Kváji ÜiKW©wUi mgK∂ náeb Ümáibv| ámwgdvBbváj Zvi wec∂ c¬g evQvB BDáμábi Gwjbv mwfáZvwjbv| Gwjbv Ükl Pvái ÜhvM Ü`b eÖáUábi ÜRvnvbv ÜKvöèváK nvwiáq| Ümáibv ÜLjv Ükál eájb, ‘hLb Avwg fvájv ÜLjáQ Ggb Kváiv gzáLvgzwL nB, Üm mgáq AvgváK Aváiv ZZ&ci náZ nq| bBáj evwo wdái ÜháZ nq Ges Avwg evwo wdái ÜháZ c÷ØèzZ bB|’ BDGm Iácáb GKáK wbáRi kZZg Ráqi ci K_v∏ájv eájb wZwb|

DBw¤RáK nvwiáq ÜKvnwji BwZnvm ÜØûvU©m c÷wZáe`bt R®vgvBKv ÜUá˜I m§ßvb evuPváZ cviájv bv Iáq˜ Bw¤R| g®váPi GKw`b nváZ _vKáZB fviáZi KváQ 257 iváb nvi Ü`Lájv ÜnvÏvi evwnbx| Avi R®vgvBKvq Rq wbáq BwZnvm Moájb fviZ AwabvqK weivU ÜKvnwj| fviáZi AwabvqK wnámáe ÜUᘠmeáPáq Üewk Ráqi KxwZ© weivU ÜKvnwji| GáZ ÜKvnwj Qvwoáq ÜMájb gánõ`÷ wms ÜavwbáK| m®vevBbv cvK© gváV c÷_g Bwbsám fviáZi Ü`qv 416 ivábi Reváe e®vU KiáZ bvgv Iáq˜ Bw¤áRi hvŒv _vág 117 iváb| wKöë dájvAváb _vKv DBw¤RáK Aveváiv e®vwUs G AvgöêY bv Rvwbáq wÿZxq `dvq 168/4 msM÷n wbáq Bwbsm ÜNvlYv Kái fviZ| GáZ 468 ivábi wekvj UváM©U `vuovq K®vwiweqvbá`i mvgáb| ám UváM©U Zvov KiáZ wMáq 210 iváb ∏uwoáq hvq DBw¤áRi wÿZxq Bwbsm| GKgvŒ Aa©kZáK kvgviv e÷zKámi e®vU Ü_áK Avám 50 ivb| ÜRmb ÜnvÏvi 39 Ges Rvág©Bb e≠®vKDW Káib 38 ivb| wÿZxq Bwbsám fviáZi cá∂ iexõ`÷ Rvá`Rv 58 I Ügvnv§ß` kvwg 65 iváb 3wU Kái DBáKU Übb| GQvov Bkvöè kg©v 2 DBáKU cvb 37 ivb LiPvq| AvBwmwm IqvÏ© ÜU˜ P®vw§ûqbwkáci c÷_g wmwiR wRZájv fviZ| DBw¤áRi wecá∂ wmwiR Ü_áK máe©véP 120 cáqõU msM÷n Kiájv wUg Bw¤qv| wbqg Abzhvqx, `zB g®váPi ÜU˜ wmwiáRi c÷wZwU g®váPi Rqx `áji Rb® 60 cáqõU eivœ _váK| Ab®w`áK, mgvb g®vP ÜLáj K®vwiweqvbá`i cáqáõUi Szwj kÇb®| 60 cáqõU Kái wbáq wÿZxq I ZÖZxq Øíváb iáqáQ h_vμág wbDwRj®v¤ I k÷xjºv| wZb g®váPi wU-áUváqwõU wmwiR I wZb g®váPi IqvbáW ÜØûvU©m c÷wZáe`bt bvUKxqZvq fiv Ükl Ifvái k÷xjºváK nvwiáq wU-áUváqwõU wmwiR wmwiáR ÜnvqvBUIqvk Kivi ci `zB g®váPi ÜU˜ wmwiáRI Iáq˜ Bw¤RáK fvM emváZ wbwZ Kiájv wbDwRj®v¤| gΩjevi cváj≠áKájáZ 4 DBáKáU jºvbá`i nvwiáq wZb Ü`qwb fviZ| A®vwõUMvq c÷_g ÜUᘠ4 w`áb Rq cvq fviZ| R®vgvBKvi wKs˜áb wÿZxq ÜU˜I 4 w`ábi g®váPi wmwiR 2-0 ÜZ GwMáq ÜMájv e≠®vK Üewk hvqwb| c÷_g K®vcmiv| UP wRáZ c÷_ág e®vU Kivi Bwbsám kZK I wm◊vöè Übqv jºvbá`i msM÷n 20 Ifvi wÿZxq Bwbsám Ükál 9 DBáKU nvwiáq 161 ivb| 162 A c i v w R Z ivábi UváM©áU e®vU KiáZ bvgv wKDBiv Rq Aa©kZK Kiv ÜØûvU©m c÷wZáe`bt PjwZ eQáii M÷xÆßKvjxb `j- evám©ájvbv| Avi msev`gva®ági Lei Abzhvqx, ÜPjwm cvq Kwjb wW M™®v¤ánvg I Uwg e÷zámi 109 nbzgv wenvix e`áj BDáiváci kxl© cvuP wjáMi K¨ve∏ájv 550 ÜKvwU Ü_áK ÜejwRqvági dáivqvW© Gá`b AvRviáK `áj ivábi RzwUáZ fi Kái| g®váPi bvUKxqZv g®váPi Ümiv BDáiv LiP Kái e®áqi bZzb ÜiKW© MáoáQ| wbáZ wiqvj gvw`÷á`i ∏báZ náqáQ 10 ÜKvwU BDáiv| wQájv Ükl Ifvái| 6 DBáKU nváZ ÜiáL 7 ÜLájvqvo wbe©vwPZ wdb®vbwmqvj A®vbvwj˜ ivb c÷áqvRb wQj wKDBá`i| Iqvwbõ`z nvmnb| 'áWájváqU' gΩjevi G weláq vivΩv c÷_g `zB eájB DBáKU nvivq fviáZi Z_®-DcvÀ c÷Kvk KáiáQ| wbDwRj®v¤| ZÖZxq ejUvq wgáPj mvõUbvi AwabvqK wnámáe 2018 mváj Mov AváMi máRvái kUwU Zvjzeõ`x Káib wmnvb ÜUᘠ28Zg Rq ÜiKáW©i ÜPáq Gevi 90 ÜKvwU Rqvmzwiqv| Ü`Lájb weivU BDáiv Üewk LiP Kiv náqáQ| wKöë Ükl gznÇáZ© Kzkj Ügw¤ámi máΩ Ü K v n w j | Bswjk wc÷wgqvi wjáMi av∞v jvMvq fvimvg® ivLáZ bv Ücái mxgvbv K®vwiqvái 60 K¨ve∏ájv LiP KáiáQ 155 `woáZ cv ÜjáM hvq Zvi| dáj AvDáUi ÜUᘠfviZ ÜKvwU BDáiv| jv wjMvi e`áj Q∞v náq hvq| cáii eáj mvõUbvi `jáK ÜbZÖZ° w`áq K¨ve∏ájvi LiP 137 ÜKvwU evD¤vwi Ügái `áji Rq wbwZ Káib| gánõ`÷ wms Üavwbi BDáiv| Gevi c÷_geváii gáZv 162 ivb Zvov KiáZ bvgv wbDwRj®v¤ SzwjáZ iáqáQ Øû®vwbk K¨ve∏ájvi ÜgvU LiP ÔiÄáZB Pvác cáo | `jxq 38 iváb 27wU Rq| 100 ÜKvwU BDáiv QvwoáqáQ| AvwKjv `bvƒqvi wkKvi náq mvRNái AwabvqK ÜKvnwj RzjvBáq ÜebwdKv Ü_áK wdáib 3 e®vUmg®vb| PZz_© DBáKáU 109 G ÜiKW© fvOájb 12 ÜKvwU 60 jvL BDáiv w`áq iváb RzwU Máob M™®v¤ánvg I e÷zm| M™®v¤ánvg Üavwbi ÜPáq 12 19 eQi eqmx dáivqvW© ÜRvqvI máe©véP 59 I e÷zm 53 ivb Káib|jºvbá`i g®vP Kg ÜLájB| Üdwj∑áK Pzw≥fz≥ Kái náq AvwKjv me©vwaK 3 DBáKU Übb| Avi 49 ÜUᘠAvZájwZáKv gvw`÷`| Ümvgevái Ükl nIqv Geváii LiáPi bZzb ÜiKW© náqáQ BZvwji Ümwi Av wKDB Ücmvi Üi› me©vwaK 3wU Ges mvDw` AwabvqKZ° Kái `j-e`áj GUvB meáPáq eo Aáºi U÷v›dvi wd| (117 ÜKvwU BDáiv), Rvg©vwbi ezá¤mwjMv (74 ÜKvwU I KzáMwjb 2wU Kái DBáKU Übb|g®vP 21wU Rq iáqáQ GQvov AvZájwZáKv gvw`÷` Ü_áK 12 ÜKvwU BDáiv BDáiv) I d÷vá›i wjM IqvábI (67 ÜKvwU BDáiv)| Ümiv náqáQb wUg mvDw`| wmwiáRi ZÖZxq Ümäif MvΩywji | w`áq divwm dáivqvW© AuáZvqvb wM÷RgvbáK `áj Uváb I Ükl g®vPwU AbzwÙZ náe Ôμevi|

Üivgv¬Ki Ükl Ifvái wbDwRj®vá¤i Rq

`j-e`áj BDáiváci kxl© cvuP wjáM LiáPi ÜiKW©


13


14

xnJ~ mÜmq rJPUj ßTªsL~ ßjfJ mJmMu IJyPohÇ oPû IjqJjqr xJPg vJy ForJj rjÇ

KjCA~Tt ߈a KmFjKkr TKoKa ßWJweJ ACFxFKjC\” hPur 41fo k´KfÔJmJKwtTL ChpJkj CkuPã KjCA~Tt ߈a KmFjKkr @PuJYjJ xnJ~ ßTªsL~ KjmtJyL TKoKar xhxq KmKvÓ IKnPjfJ mJmMu @yPoh mPuPZj, pJrJ pMÜrJÓs KmFjKkr xnJkKf/PxPâaJrL yS~Jr ˝kú ßhUPZj fJPhr ßx ˝kú ßTJjKhjS kNre yPm jJÇ TJre fJPrT ryoJj pMÜrJÓs KmFjKkr FTT ßTJj TKoKa TrPmj jJ, ߈a TKoKa TrPmjÇ msÄPér FKv~Jj kJKat yPu 2 ßxP¡’r ßxJomJr rJPf KjCA~Tt ߈a KmFjKkr xnJkKf AorJj vJy rPjr xnJkKfPfô FmÄ KxKj~r xyxnJkKf ßoJ” FPT @\JPhr kKrYJujJ~ F IjMÔJPj k´iJj IKfKgr mÜPmq KfKj FTgJ mPujÇ xnJ~ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj KmFjKk ßjfJ oJvtJu oMrJh, \JKTr yJSuJhJr, yJKl\Mr ryoJj, @l\JuMr ryoJj, FxKc ßxJPuoJj, Krkj xrhJr, TJ\L oKjr, @mM mTr KxK¨T k´oMUÇ xnJ~ \JfL~fJmJhL xogtT KmkMuxÄUqT k´mJxL ßpJV ßhjÇ IjMÔJPj kKm© Tár@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj ßoJ” oofJ\ CK¨jÇ huL~ ßY~JrkJxtj ßmVo UJPuhJ K\~Jr oMKÜ S hLWtJ~M TJojJ TPr ßhJ~J oMjJ\Jf kKrYJujJ TPrj @»Mx xJuJoÇ xnJ~ KjCA~Tt ߈a KmFjKkr kMjVtKbf TKoKar jJo ßWJweJ TrJ y~Ç FA TKoKar xhxqrJ yPuj” xnJkKf AorJj vJy& rj, KxKj~r xy-xnJkKf ßoJ” FPT @\Jh, xyxnJkKf Ko\tJ oJoMj rvLh, ßoJ” yJKl\Mr ryoJj, @ÜJrCöJoJj yqJkL, oMKÜPpJ≠J @»Mx xJuJo S oMKÜPpJ≠J @»Mx xJ•Jr, xJiJre xŒJhT ßhPuJ~Jr ßyJPxj Kvkj, KxKj~r pMVì xŒJhT ßoJ” yJxJj oJyoMh, pMVì xŒJhT oK\mr ryoJj ˝kj, FoKc ßxJuJAoJj, @PjJ~Jr ßyJPxj, ßoJ” oJxMo, K\uäMr ryoJj vJyLj, ßoJ” ßxKuo ßyJPxj S ßoJ” jNÀu @Koj nMÅA~J, xJÄVbKjT xŒJhT ßoJ” TJ\L oKjr, xJKyfq xŒJhT ßoJ. Krkj xrTJr, k´YJr xŒJhT @mM mTr KxK¨T, ßTJwJiqã ßxJuJAoJj xrTJr \Lmj, h¬r xŒJhT oJoMj rvLh, xoJ\TuqJe xŒJhT ßoJ” mJhu, xJÄÛíKfT xŒJhT yJÀjMr rvLh, âLzJ xŒJhT oKymMr yJxJj KvyJm, ZJ© Kmw~T xŒJhT ßoJ” vKrl ßyJPxj, TJptTrL xhxq ßoJ” ßxJyrJm ßyJPxj, @l\JuMr ryoJj, Fx Fo rCl, yJ\L ßoJ” oofJ\ @yPoh, ßoJ” oofJ\ CK¨j, ßfJlJöu yT, xKlTáuäJy, ßoJ” vKyh CuäJy& S ßoJ” xMKl~Jj ßYRiMrLÇ

ßo~r IJ»Mu TJPhr Ko\tJPT láu KhP~ IKnjªj \JjJj ßTJŒJjLVP†r k´mJxLrJÇ

msΔTuLPj mxMryJa ßkRr ßo~rPT KmkMu xÄmitjJ Kj\˝ k´KfPmhj” pMÜrJÓs xlrrf ßjJ~JUJuLr ßTJŒJKjV† CkP\uJiLj mxMryJa ßkRrxnJr ßo~r @»Mu TJPhr Ko\tJPT KmkMu jJVKrT xÄmitjJ KhP~PZ KjCA~Tt k´mJxL ßTJŒJKjV†mJxLÇ xÄmitjJr \mJPm @»Mu TJPhr Ko\tJ @VJoLPf huof KjKmtPvPw mxMryJPar Cjú~Pj xmJAPT FTPpJPV TJ\ TrJr @øJj \JKjP~ mPuj, @oJr FuJTJ~ APfJoPiq 95 nJV Cjú~j TJ\ ßvw yP~PZÇ KmÊ≠ kJKjr xÄTa KjrxPj APfJoPiq 60 ßTJKa aJTJ mrJ¨ ßhS~J yP~PZÇ IKYPrA F mqJkJPr ßa¥Jr @øJj TrJ yPmÇ KfKj mPuj, ßo~r KyxJPm @Ko ßYÓJ TPrKZ mxMryJPar Cjú~PjrÇ Vf ßxJomJr xºqJ~ msΔTuLPjr ßTJKj @AuqJ¥ FKnKjCr KV´u IqJ¥ cJAj kJKat yPu k´mJxL ßTJŒJKjV†mJxL FA xÄmitjJ xnJr @P~J\j TPrÇ KmKvÓ rJ\jLKfT rPov jJPgr xnJkKfPfô FmÄ ßxKuo ßYRiMrL mJmMu S @r\ yJ\JrLr ßpRg xûJujJ~ xÄmitjJ IjMÔJPj IjqJPjqr oPiq mÜmq ßhj, oJymMmMr ryoJj, yJ\L oKl\Mr ryoJj, @»Mu oJPuT, ATmJu mJyJr ßYRiMrL, @Kvw ßnRKoT, @mM jJPxr, \KyrCK¨j ßxKuo, ACxMl \Kxo, ßr\JCu TKro ßYRiMrL, rJ\j ßZJaj, @uJCK¨j \JyJñLr, ßoJvJrrl ßyJPxj k´oMUÇ IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj KmKvÓ mqmxJ~L F ßT Fo

TJPjÖ mJÄuJPhv xojõ~T TKoKar xnJ IjMKÔf mJkx KjC\” Vf 1 ßxP¡’r rKmmJr TJPjÖ mJÄuJPhv ßTªsL~ xojõ~T TKoKar FT xnJ IKcS TjlJPrP¿r oJiqPo IjMKÔf y~Ç xnJ~ xnJkKffô TPrj \Jlr @\JhL (l∑J¿)Ç xûJujJ TPrj TáhrJf CuäJy (xMAPcj)Ç fJKuTJnMÜ 24 \Pjr oPiq 22 \j FA xnJ~ IÄvV´ye TPrjÇ CkK˙f xhxqrJ 4Ka FP\¥Jr Skr @PuJYjJ TPrjÇ xTPur GToPfq TP~TKa k´˜JmjJ ßTªsL~ kKrT·jJ kKrwPh ßk´rPer Kx≠J∂ ßj~J y~Ç

Kv·L TKmfJ TíÌoNKft S mJuJ xMmsJoJKj~JoPT xÿJjjJ \JjJPjJ y~ vsLKYjì~ ßx≤JPrr kã ßgPTÇ

o @ oMTfJKhr ˛rPe xnJ 12 ßxP¡’r

vsLKYjìP~r 88fo \PjìJ“xPm Kv·LPhr xñLf kKrPmvjÇ

vsLKYjìP~r 88fo \PjìJ“xm kJKuf KjCA~Tt” Vf 15 ßgPT 30 @Vˆ kpt∂ kãTJumqJKk IjMKÔf yP~PZ vsL KYjìP~r \jì C“xmÇ C•r S hKãe @PoKrTJ, ACPrJk, FKv~J, IPˆsKu~J, SPvKj~J oyJPhPvr oJjMwrJ KoKuf yP~KZu oJjm \JKfr mftoJj S nKmwqPfr yJ\JPrJ ˝kú S k´fqJvJ KjP~Ç KT @Ápt fJPhr vO⁄uJ, xo~JjMmKftfJ, xMKjkMe mqm˙JkjJ jJ ßhUPu KmvõJx TrJ TKbjÇ FA 15 KhPj Kj\ Kj\ nJwJ~ xñLf, pπ xñLf, jJaT, PTRfáT, ßUuJiNuJ, ßhRz, hLWt ßhRz AfqJKhr @P~J\j TPrÇ xm ßhPvr ZJ©ZJ©LrJ vsL KYjìP~ ßuUJ 13 yJ\Jr mJÄuJ VJPjr oPiq TP~TKa VJj TPrÇ IKˆs~Jr KmvJu Kv·L hu pUj vsLKYjìP~r xñLf kKrPmvj TPr fUj fJ mJXJKuPhr VKmtf TPr ßfJPuÇ ÊÀPfA vsL KYjìP~r nJA vsL KYP•r \jìKhPj r†jJ ßWJPwr ßjfOPfô @∂\tJKfT jJrL n\j xñLf hu mJÄuJ~ n\j kKrPmvj TPrÇ FPf KmPvõr k´J~ 50Ka ßhPvr jJrL Kv·L IÄv ßjjÇ C“xPmr FA 15 Khj fJrJ AÄPrK\ ZJzJS KmKnjú nJwJ~ xñLf kKrPmvj TPrjÇ FZJzJS vsLKYjì~ fÅJr \LmPjr k´go ßgPT ßp jJrL fÅJPT @iqJK®TfJr kPg FKVP~ ßpPf @kj ßmJPjr oPfJ ß˚y oofJ KhP~ xyJ~fJ ßhj ßxA @PuJ ßhmLr \jìKhj kJKuf y~Ç FA CkuPã @PuJ ßhmLr Kk´~ TîJKxTJu KoCK\TJu TjxJat kKrPmKvf y~Ç KjCA~Tt KxKar mJAPr rTuqJ¥ ßuT ߈a kJPTt IjMKÔf y~ oqJrJgj ßhRzÇ ßnJr 5aJ~ xmJA pJ©J ÊÀ TPrjÇ @mJr vsL KYjìP~r \jìKhPjr @PVr rJf 12aJ~ ÊÀ y~ 47 oJAu ßhRz k´KfPpJKVfJÇ 23 @Vˆ ÊâmJr KmPTPu vsLKYjì~ TKmfJ C“xPm KmKvÓ mqKÜrJ IÄv ßjjÇ \JKfxÄPW \JkJPjr ˙J~L k´KfKjKi F’JxqJcr ßaJKv~J ßyJKxPjJ \JKfxÄPWr @iqJK®T KmwP~ vsLKYjìP~r ImhJPjr Ckr mÜmq rJPUjÇ FKcjmJrJr vsLKYjì~ ßx≤JPrr ßjfJ TKm \jT S fÅJr ˘L \jjL CkK˙f KZPujÇ TKm FuJj ߸¿ KjP\r TKmfJ kPz ßvJjJjÇ \JKfxÄPWr k´JÜj ßxPâaJKr ß\jJPru C gJP≤r TjqJ FA FA gJ≤ TKmfJ C“xPm r†jJ ßWJw S xyxsJKiT k´KfKjKir xJPg fÅJr \PjìJ“xm ChpJkj TPrjÇ FZJzJS mJÄuJPhPvr k´JÜj rJÓshNf @PjJ~JÀu TKro ßYRiMrL CkK˙f KZPujÇ TKmfJ C“xPmr xJKmtT hJK~Pfô KZPuj j~jJfJrJ ßyAjÇ 24 @Vˆ vKjmJr KmPTPu oqJjyqJaJPj KjCA~Tt ACKjnJKxtKar ÛJrmu ßx≤JPr xÄVx Im hq ßxRux TjxJat IjMKÔf y~Ç nJrPfr KmUqJf xñLfù Fu xMmsJoJKj~Jo S TKmfJ TíÌoNKft FPf KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPujÇ vsL KYjì~ S Fu xMmsJoJKj~JPor pMVu pπ xñLPfr KxKc k´hvtj TrJ y~Ç 25 @Vˆ rKmmJr A~Tt TPu\ IKcPaJKr~JPo hMkMr ßgPT KmPTu kpt∂ ZJ©ZJ©LPhr ÈoJhu xJTtJx’ IjMKÔf y~Ç 26 @Vˆ ßxJomJr xTJPu Y¢V´Jo KmvõKmhqJuP~r hvtj KmnJPVr k´JÜj KmnJVL~ k´iJj k´Plxr Fj FAY Fo @mM mTr IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUjÇ Y¢V´Jo KmvõKmhqJuP~r hvtj KmnJPV vsLKYjìP~r hvtj kJbq xNKYPf I∂nMtÜ TrJ y~Ç 27 @Vˆ vsLKYjìP~r \jìKhPj KmPvõr KmKnjú ßhPvr ßjfOmOª ÊPnòJ \JjJjÇ vsL KYjìP~r mºá KZPuj hKãe @Kl∑TJr \jPjfJ ßjuxj oqJP¥uJ, ßk´KxPc≤ VmtJPYn, oJhJr ßfPrxJ S KmvõUqJf xm Kv·L xJKyKfqT S âLzJKmhrJÇ F mZr nJrPf KjpMÜ \JKfxÄPWr

l\uMu yT, KmKvÓ rJ\jLKfT c. k´hLk r†j Tr, @xJhMuäJy mJóá, yJ\L SmJ~hMu yT, xJuJof CuäJy k´oMUÇ IjMÔJPjr ÊÀPf kKm© ßTJrJj ßgPT ßfuJS~Jf TPrj xJÄmJKhT xJuJyCK¨j rJPxu FmÄ VLfJ kJb TPrj I\tMj jJVÇ Fr @PV IjMÔJPj mJÄuJPhv S @PoKrTJr \JfL~ xñLf kKrPmvj TrJ y~Ç IjMÔJPj xÄmKitf IKfKgPT láu KhP~ ÊPnòJ \JjJPjJ y~Ç xÄmitjJ IjMÔJPj @»Mu TJPhr Ko\tJ mPuj, @kjJrJ k´mJPx @PZjÇ KT∂á mJÄuJPhv ßgPT KjP\PT èKaP~ ßjPmj jJÇ krmftL k´\Pjìr \jq ßhPv I∂f FTKa KbTJjJ rJUMjÇ KfKj mPuj, @Ko mxMryJPa hMKa KmwP~ TJ\ TrKZÇ FroPiq rP~PZ oJhPTr mqJkJPr K\PrJ auJPr¿Ç FuJTJr 70 nJV oPhr ßhJTJj mº TPr ßhS~J yP~PZÇ KfKj mPuj, oJTzvJr \JPur of Km˜OKf WPaKZu A~JmJrÇ IPjT fÀe-pMmT ITJPu \Lmj KhP~PZ FA oJhPTr ßZJmPuÇ fJPhr ZJ© \Lmj, xJoJK\T S kJKrmJKrT \Lmj jÓ yP~PZÇ FaJ @r YuPf ßhS~J pJ~ jJÇ KfKj oJhPTr KmÀP≠ ßxJóJr ymJr \jq ßp pJr Im˙Jj ßgPT nëKoTJ rJUJr @øJj \JjJjÇ KfKj mxMryJPar IjqIjq Cjú~j KY©S fáPu iPrjÇ

KjCA~Tt” k´~Jf mLr oMKÜPpJ≠J, xoJ\ k´VKfr @PªJuPjr IV´QxKjT, 70 FmÄ 80 hvPTr x÷JmjJo~ k´VKfvLu xÄVbT, xJÄmJKhT orÉo o @ oMÜJKhr ˛rPe IjMÔJj yPm 12 ßxP¡’r mOy¸KfmJr \qJTxj yJAax˙ 37-48, 72 KˆsPa xºqJ Z~aJ~Ç k´go @PuJ C•r @PoKrTJ KoujJ~fPj F ˛rexnJ~ CkK˙f gJTJr \jq k´~Jf o @ oMTfJKhPrr xJPmT xfLgt S IjMrJVLPhr kPã AmsJyLo ßYRiMrL S oJymMm ryoJj @øJj \JKjP~PZjÇ CPuäUq ‰˝rJYJr KmPrJiL @PªJuj TrPf KVP~ ßhv ZJzJ yP~KZPuj o @ oMÜJKhrÇ pMÜrJ\q k´mJxL yP~S WJfT hJuJu KmPrJiL @PªJuj, ‰˝rvJxj KmPrJiL @PªJuj xy jJVKrT @PªJuPj xJmtãKeT KZPuj o @ oMÜJKhrÇ 1997 xJPur 14 ßxP¡’r u¥Pj fÅJr ITJu oOfáq y~Ç xÄmJh KmùK¬rÇ

u¥j k´mJxL AoJo jNÀr ryoJj KjCA~PTt xÄmKitf rvLh @yoh” lJCP¥vj Il ßV´aJr ‰\∂J, KjCA~Tt Vf 2 ßxP¡’r ßxJomJr SP\JjkJPTtr láuTKu ßrˆáPrP≤ u¥j ßgPT @Vf jgt u¥Pjr oxK\Ph @~vJ aáKajyJPor AoJo, AxuJKoT ßxJxJAKa Il TJjJAWJa ACPTr nJAx ßk´KxPc≤, KoKc~J mqKÜfô oJSuJjJ xJP~o jNÀr ryoJj ßYRiMrLPT xÄmitjJ KhP~PZÇ xÄVbPjr xnJkKf oJSuJjJ rvLh @yoPhr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT \JKou @jxJrLr xûJujJ~ xÄmitjJ IjMÔJPj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj KmKvÓ xoJ\PxmT @ufJl ßyJxJAj, @uo ßYRiMrL, KmFoFoKxKx AxuJKoT ÛáPur KxKj~r KvãT oJSuJjJ oofJ\Mu TrLo S UJPuh ßyJxJAjÇ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj ‰x~h @uL, oyxLj oJxÀr, ßoRunL @uJ CK¨j k´oMUÇ xÄmKitf IKfKg oJSuJjJ xJP~o jNÀr ryoJj ßYRiMrL mPuj, k´PfqT k´mJxLPT mJÄuJPhPvr @gt xJoJK\T Cjú~Pj nNKoTJ rJUPf yPmÇ KfKj mPuj, k´mJPx TKoCKjKar Cjú~Pj S ojPj xTu mJÄuJPhvL FT FmÄ IKnjúÇ fJPT KjCA~PTt xÿJj \JjJPjJr \jq lJCP¥vj Il ßV´aJr ‰\∂J, KjCA~TtPT ijqmJh \JKjP~ mPuj, KfKj IKf xJiJre oJjMwÇ KjP\ FnJPm ßuRKTTfJ~ KmvõJx TPrj jJÇ k´mJPx FPx mJÄuJPhvPT nMPu pJjKj mrÄ KjP\r oJKa S ßhPvr VKmtf AKfyJxPT xm xo~ xmJr CPit fáPu irJr ßYÓJ TPrPZjÇ xnJkKfr mÜPmq lJCP¥vPjr xnJkKf oJSuJjJ rvLh @yoh xÄmKitf IKfKg oJSuJjJ xJP~o ßYRiMrLr në~xL k´vÄxJ TPrjÇ KfKj KxPuPar Vmt @UqJK~f TPr mPuj, CKj hLWtKhj iPr jgt u¥Pj mJÄuJPhvL TKoCKjKar ßxmJ TPr pJPòjÇ KfKj xÄmKitf IKfKgr k´mJx \LmPjr C•PrJ•r xJluq TJojJ TPr mPuj, k´mJxLrJ mJÄuJPhPvr ßVRrPmr AKfyJPxr IÄvÇ fJPhr mJh KhP~ mKyKmtPvõ k´mJxLPhr VPmtr AKfyJx ßuUJ x÷m j~Ç IjMÔJPj IKfKgPT FTKa käqJT k´hJj TrJ y~Ç

\ôr yPu ÊÀPfA TreL~ 8 kJfJr kr yJuTJ Vro kJKjPf hsΔf xoP~r oPiq ßVJxu TrJPf kJPrjÇ KvÊr S\j S mqm˙Jk© IjMpJ~L SwMi KhPf yPmÇ ßZJa KvÊPT xKht-TJKvr KxrJk, pJPf \ôr ToJPjJr CkJhJj @PZ, fJ ßxmj TrJPjJ CKYf j~Ç FPf \ôPrr SwMPir SnJr ßcJ\ yP~ ßpPf kJPrÇ KvÊr WPrr fJkoJ©J @rJohJ~T (18 ßgPT 25 KcKV´ ßxuKx~Jx) rJUMjÇ \JjJuJ UMPu rJUMj, pPgÓ mJfJx YuJYPur mqm˙J rJUMjÇ k´P~J\Pj lqJj ßZPz KhjÇ IKfKrÜ TJkzPYJkz, TÅJgJ mJ YJhPrr k´P~J\j ßjAÇ KmPvwf, oJgJ ßdPT rJUPmj jJ, TJre ßZJ¢ KvÊPhr fJk oJgJ ßgPTA ßmKv KjVtf y~Ç \ôPrr xo~ ßUuJiNuJ mJ IfqKiT kKrvso kKryJr TrPf yPmÇ krJoPvtr \jq ßpJVJPpJV” cJ. mJmuM TáoJr mxJT 718-822-2240

kJTtPYˆJr \JPo oxK\Ph

@»Mx vyLPhr CPhqJPV ßhJ~J oJyKlu ACFxFKjC\” msÄPér kJTtPYˆJr \JPo oxK\Phr xyxnJkKf S @PoKrTJj-mJÄuJPhvL SP~uPl~Jr IVtJjJAP\vj AjPTr xnJkKf @»Mx vyLPhr xhq\Jf ßkRP©r xM˝J˙q S hLWtJ~M TJojJ~ ßhJ~J S KouJh oJyKlu IjMKÔf yP~PZ kJTtPYˆJr \JPo oxK\Ph 30 @Vˆ ÊâmJr mJh \MoJÇ jm\JfPTr xM˝J˙q S hLWtJ~M TJojJ TPr ßhJ~J S ßoJjJ\Jf kKrYJujJ TPrj oxK\Phr UfLm oJSuJjJ ßoJ: oJBjMu AxuJoÇ ßoJjJ\JPfr kNPmt xTPur ßhJ~J TJojJ TPr IjMÔJPj xÄK㬠mÜmq rJPUj @P~J\T @»Mx vyLhÇ KouJh oJyKlPu KmkMuxÄUqT oMxKuä IÄv ßjjÇ CPuäUq, IKf xŒ´Kf @»Mx vyLPhr mz ßoP~ FTKa ßZPu x∂JPjr \jì ßhjÇ F CkuPã ßhJ~J S KouJh oJyKlPur @P~J\j TrJ y~Ç


15

Km~JjLmJ\Jr xKoKfr KjmtJYjL flKxPur xÄPvJijL

k´KfoπL ˝kj n¢JYJPptr KjCA~Tt˙ TjxMqPua ß\jJPru kKrhvtj

KjCA~PTt èKu S VJKzYJkJ~ hMA mJÄuJPhvL Kjyf

KjCA~Tt” mJÄuJPhv Km~JjLmJ\Jr xJoJK\T S xJÄÛíKfT xKoKfr KjmtJYj @VJoL 13 IPÖJmr IjMKÔf yPmÇ FA CkuPã KjmtJYj TKovj APfJoPiqA KjmtJYPjr flKxu ßWJweJ TPrPZÇ flKxu IjMpJ~L @VJoL 9 ßxP¡’r ßxJomJr KjmtJYPjr jKoPjvjk© xÄV´Pyr fJKrU iJpt TrJ yP~PZ FmÄ F xÄâJ∂ FTKa KmùJkj ˙JjL~ VeoJiqPo APfJoPiq k´TJKvf yP~PZÇ fPm Kk´K≤Ä xÄâJ∂ nMPur TJrPe 9 ßxP¡’r ßxJomJPrr \J~VJ~ ÊâmJr yP~PZ ßpaJ FTKa IKjòJTíf nMuÇ F\jq KjmtJYj TKovj xTPur TJPZ @∂KrT hM”U k´TJv TrPZÇ xÄmJh KmùK¬rÇ

KjCA~Tt” ˙JjL~ xrTJr, kuäL Cjú~j S xomJ~ oπeJuP~r k´KfoπL ˝kj n¢JYJptq, FoKk 3 ßxP¡’r KjCA~Tt˙ mJÄuJPhv TjxMqPua ß\jJPru kKrhvtj TPrjÇ TjxJu ß\jJPru xJKh~J l~\MjPjxJ xy IjqJjq TotTftJ S TotYJrLmOª fÅJPT ˝JVf \JjJjÇ TjxMqPuPar TotTftJ S TotYJrLPhr xJPg ofKmKjo~TJPu k´KfoπL mPuj, k´iJjoπL ßvU yJKxjJr ßjfOPfô jJrLr ˝JiLjfJ, xofJKnK•T IgtQjKfT Cjú~j FmÄ mJÄuJPhv xJKmtTnJPm xoOK≠ I\tPjr oJiqPo fÅJr xKbT uPãq FKVP~ YuPZÇ KfKj @PrJ mPuj, k´mJxLrJ ßhPvr IgtQjKfT CjúKf xJiPjr kJvJkJKv KmPhPvr oJKaPf mJÄuJPhPvr nJmoNKft mOK≠r \jq èÀfôkNet nëKoTJ kJuj TrPZÇ KfKj ßhPvr IgtQjKfT IûuxoNPy @PrJ ßmKv TPr KmKjP~JPVr \jq k´mJxLPhr IjMPrJi \JjJjÇ F xo~ KfKj xrTJPrr KmKnjú xJluqxoNy fáPu iPrj FmÄ ßhPvr TuqJPe FTPpJPV TJ\ TrJr @ymJj \JjJjÇ oπL ˝kj n¢JYJptq k´mJxLPhr TjxMquJr ßxmJ S xJKmtT TuqJe KjKÁfTrPe k´iJjoπL ßvU yJKxjJr ßjfOPfô mftoJj xrTJPrr hO| k´KfùJr TgJ CPuäU TPrjÇ mftoJj xrTJPrr „kT· 2021 S „kT· 2041 Fr mJ˜mJ~Pjr uPãq xKÿKufnJPm TJ\ TrJr \jq oπL TjxMqPuPa Totrf TotTftJ/TotYJrLPhr @ymJj \JjJjÇ TjxJu ß\jJPru xJKh~J l~\MjPjxJ TjxMqPuPar KmKnjú TJptâo k´KfoπLPT ImKyf TPrj FmÄ TjxMqPuPar TJptâo kJS~JrkP~≤ ßk´P\P≤vPjr oJiqPo fáPu iPrjÇ Fxo~ k´KfoπL TjxMqPua ß\jJPrPur TJptâPor k´vÄxJ TPrjÇ xÄmJh KmùK¬rÇ

KjCA~Tt (ACFjF)” KjCA~PTt TP~T WμJr mqmiJPj hMmtOP•r èKu S VJKzYJkJ~ hMA mJÄuJPhvL Kjyf yP~PZjÇ èKur WajJ~ @rS hM\j @yf yP~PZjÇ ßxJomJr 2 ßxP¡’r kOgT kOgT WajJ~ FA yfJyPfr WajJ WPaÇ FA WajJ~ mJÄuJPhvL TKoCKjKaPf ßvJPTr ZJ~J ßjPo FPxPZÇ \JjJ ßVPZ, KjCA~Tt KxKar SP\JjkJTt FuJTJ~ hMmtOP•r èKuPf ßoJyJÿh vJPyh CK¨j (27) jJPo FT pMmT k´Je yJKrP~PZjÇ rKmmJr KhmJVf rJPf IgtJ“ ßxJomJr ßnJr rJf xJPz 4aJr KhPT KrYo¥ KyPur FTKa jJAa TîJPmr TJPZ FA yfqJTJ¥ WPaÇ FA WajJ~ @PrJ hM\j @yf y~Ç fJPhrPT \qJoJATJ yJxkJfJPu nKft TrJ y~Ç \JjJ ßVPZ, G jJAa TîJm ßgPT ßmr yP~ mJÄuJPhvL pMmT vJPyh S mm FmÄ Ikr FT TíÌJñ pMmT 130 Kˆsa FmÄ 92 FKnKjCP~ FPx ßkÅRZJ~Ç ßxUJPj SÅ“ ßkPf gJTJ hMmtO•rJ VJKzr ßnfr ßgPT fJPhr uãq TPr èKu ßZJÅPzÇ FPf fJrJ èÀfr @yf yjÇ fJPhr Kfj\jPT yJxkJfJPu ßj~J yPu vJPyhPT oOf ßWJweJ TrJ y~Ç fPm ßTj FA yfqJTJ¥ WPa fJr xKbT TJre \JjJ pJ~KjÇ Kjyf vJPyh CK¨j SP\JjkJTt FuJTJr mJKxªJ S pMÜrJÓs oMKÜPpJ≠J hPur xnJkKf mJmr CK¨Pjr ßZPuÇ fJPhr V´JPor mJKz Y¢V´JPor xªôLPkÇ IkrKhPT ßxJomJr KjCA~PTtr uÄ @AuqJ¥ FuJTJr rjTjToJ~ oJfJu YJuPTr VJKzYJkJ~ @oJjCuäJy @oJj (64) jJPo Ikr FT mJÄuJPhvL Kjyf yP~PZjÇ WajJr Khj ßmuJ ßkRPj 12aJr KhPT KfKj fJr Kj\ mJKzr xJoPj cJˆKmPj VJPmt\ ßluJr xo~ FKrT KuP¥oJj (33) jJPor FT ohqk YJuT fJPT YJkJ KhPu WajJ˙PuA KfKj Kjyf yjÇ kMKuv FKrT KuP¥oJjPT @aT TPrPZÇ orÉo @oJjCuäJy ˘L, x∂JjPhr KjP~ hLWtKhj iPr uÄ @AuqJP¥ mxmJx TrKZPujÇ xŒ´Kf KfKj Tot\Lmj ßgPT Imxr ßjjÇ

KjmtJYj TKovjJPrr KjTa \JuJuJmJh FPxJKxP~vPjr UxzJ ßnJaJr fJKuTJ y˜J∂r KjCA~Tt” \JuJuJmJh FPxJKxP~vj Im @PoKrTJ AjPTr @xjú KjmtJYj CkuPã KjmKºf xhxqPhr UxzJ ßnJaJr fJKuTJ KjmtJYj TKovjPT y˜J∂r TrJ CkuPã Vf ßxJomJr xºqJ~ \JuJuJmJh FPxJKxP~vj Im @PoKrTJ AjPTr ßpRgxnJ xnJkKf mhÀu UJPjr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT \MP~u ßYRiMrLr kKrYJujJ~ \JuJuJmJh FPxJKxP~vPjr TJptJuP~ IjMKÔf y~Ç xnJ~ UxzJ ßnJaJr fJKuTJ y˜J∂r xŒKTtf mÜmq rJPUj k´iJj KjmtJYj TKovjJr o†Mr @yPoh ßYRiMrLÇ \jJm ßYRiMrL fJr mÜPmq FTKa ImJi KjrPkã S xMªr KjmtJYj IjMÔJPjr \jq xTur xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ KjmtJYj TKovPjr kPã @PrJ mÜmq rJPUj KjmtJYj TKovjJr ‰x~h vJy TJoJu, ATmJu @yoh oJymMm, @yPoh F yJKTo S @PjJ~Jr ßYRiMrL kJPrTÇ xnJ~ mÜmq rJPUj asJKˆPmJPctr xhxq FoF xJuJo, @»Mx vyLh, FcPnJPTa ßoJ: jJKZr CK¨j S oBjMu yT ßyuJuÇ xÄVbPjr TotTftJrJ \JjJj, KjmKºf ßnJaJrPhr jJo xKbTnJPm KjmKºf yP~PZ KTjJ fJ pJYJA mJZJAP~r \jq xnJkKf S xJiJre xŒJhPTr xJPg @VJoL 7 TJptKhmPxr oPiq ßpJVJPpJV TrJr \jq IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ xÄmJh KmùK¬rÇ

mñmLr SxoJjLr 101fo \jìmJKwtTL kJuj 8 ßxP¡’r rKmmJr KjCA~Tt” mñmLr ß\jJPru oMyÿh @fJCu VKe SxoJjLr 101fo \jìmJKwtTL KZu 1 ßxP¡’rÇ KjCA~PTtr xJoJK\TxJÄÛíKfT xÄVbj ˝Phv ßlJrJo 8 ßxP¡’r rKmmJr xºqJ @aaJ~ \qJTxj yJAaPxr mJÄuJPhv käJ\J KoujJ~fPj FA CkuPã IJP~J\j TPrPZ @PuJYjJ xnJ, KjPmKhf ZzJTKmfJ kJbÇ @PuJYjJ xnJ S ZzJ-TKmfJ kJPb mñmLr SxoJjL IjMrJVLxy k´mJxLPhr IJoπe \JKjP~PZj ˝Phv ßlJrJPor xnJkKf oMKÜPpJ≠J IKmjJv Yªs @YJpt S xJiJre xŒJhT FcPnJPTa xMKl~Jj @yoh ßYRiMrLÇ xÄmJh KmùK¬rÇ

k´mJx ßouJ kK©TJr CkPhÓJ S xŒJhPTr oJfOKmP~JV yJKTTáu AxuJo ßUJTj” k´mJxPouJ kK©TJKa hLWt hMA pMPVrS ßmKv xo~ iPr Kmvõo~ k´mJxLPhr Umr KhP~ IJxPZÇ k´mJx ßouJr k´iJj CkPhÓJ oJoMj AoKf~J\ S xŒJhT vrLl ßoJyJÿh rJPvPhr oJ oofJ\ ßmVo dJTJ~ yJxJkJfJPu KYKT“xJiLj Im˙J~ AP∂TJu TPrj (AjúJKuuäJPy S~J AjúJ AuJAPy rJP\Cj)Ç TáKÓ~Jr KmKvÓ KvãJKmh orÉo @fJyJr ÉxJAPjr xyiKotjL oofJ\ ßmVo oOfáqTJPu YJr ßZPu, YJr ßoP~, jJKf-jJfjL, @®L~ ˝\j S IxÄUq èeV´JyL ßrPU ßVPZjÇ TJPjÖ mJÄuJPhPvr kKrT·jJ kKrwh S ßTªsL~ xojõ~ kKrwh xoKjõfnJPm k´mJx ßouJr CkPhÓJ oJoMj AoKf~J\ S xŒJhT vrLl ßoJyJÿh rJPvPhr oJfOKmP~JPV VnLrnJPm ßvJTJyfÇ TJPjÖ mJÄuJPhv orÉoJ oofJ\ ßmVPor kKrmJPrr xhxq-xhxqJxy ˝\j S ÊnJjMiqJ~LPhr \jq VnLr xoPmhjJ \JKjP~ orÉoJr ÀPyr oJVPlrJf TJojJ TPrPZÇ

IJxJo ßgPT mJXJKu KmfJzPjr CPhqJPVr xoJPuJYjJ mJxh xogtT ßlJrJPor KjCA~Tt” mJÄuJPhPvr xoJ\fJKπT hu-mJxh xogtT ßlJrJo pMÜrJÓs vJUJr kPã ßoJ: \JoJj fkj FT KmmOKfPf mPuj, nJrPfr KyªMfômJhL KmP\Kk xrTJr nJrPfr rJ\jLKfPf xJŒ´hJK~T KmnJ\jPT âoJVf ¸Ó TPr fáuPZ S kOÔPkJwTfJ TrPZÇ fJrA IÄv KyPxPm @xJPor jJVKrT fJKuTJ ‰fKrr CPhqJV ßj~J yP~PZÇ FfKhj k´YJr TPrPZ 40 uãJKiT mJXJKu oMxuoJj mJÄuJPhv ßgPT nJrPfr @xJPo IjMk´Pmv TPrPZÇ lPu jJVKrT fJKuTJ TPr fJPhr ßlrf kJbJPmÇ F xJŒ´hJK~T rJ\jLKf @xJPo hLWtKhPjr È@uL, TáKu, mñJu ßUhJS’ (oMxKuo, KmyJrL S KyªM mJXJKu) ßväJVJPj xÄVKbf yPuS KmP\Kk xrTJr fJPT jfáj xÄTPar @mPft KjPãk TrPZÇ KmmOKfPf KfKj mPuj, pKhS mJÄuJPhv xrTJPrr TJPZ nJrPfr krrJÓsoπL Fx \~ vÄTr xŒ´Kf mPu ßVPZj ßp, FaJ fJPhr Inq∂rLe mqJkJrÇ FPf mJÄuJPhPvr hMKÁ∂Jr ßTJj TJre ßjAÇ @orJ Km˛P~r xJPg ßhUuJo nJrf xrTJPrr xJPg xMr KoKuP~ mJÄuJPhv xrTJrS F Kmw~PT nJrPfr Inq∂rLe Kmw~ mPu CPuäU TrPZÇ KT∂á mJÄuJPhPvr \jVPer TJPZ FaJ kKrÏJr ßp, nJrf mºáPfôr TgJ mPu mJÄuJPhPvr TJZ ßgPT ÊiM xMKmiJA KjP~PZ, mJÄuJPhvPT Kf˜Jr kJKjxy KTZMA ßh~KjÇ lPu nJrPfr @võJPx KmvõJx TrJr KTZM ßjAÇ xÄmJh Km\ùK¬rÇ


16

c. ACxMPlr oJVKlrJf TJojJ~ ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf TPr mJÄuJPhv ßxJxJAKa Aj&TÇ Vf 2 ßxP¡’r ßxJomJr FuoyJˆt˙ ßxJxJAKar IKlPx orÉPor IJ®Jr oJVPlrJf TJojJ TPr ßhJ~J TPrj oJSuJjJ lJP~T CK¨jÇ Fr @PV xÄK㬠@PuJYjJ xnJ ßxJxJAKar xnJkKf TJoJu @yPoPhr xnJkKfPfô FmÄ xJiJre xŒJhT ÀÉu @Koj KxK¨TLr kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç FPf orÉPor ˛OKfYJre TPr mÜmq rJPUj- ßxJxJAKar k´KfÔJfJ xJiJre xŒJhT S orÉPor xyToLt lJotJKxˆ jNÀu yT, xJPmT xJiJre xŒJhT lUÀu @uo, asJKˆPmJct xhxq TJ\L @\yJÀu yT Kouj, @K\oMr ryoJj mMryJj, KxKj~r xyxnJkKf @»Mr rKyo yJSuJhJr, ßTJwJiqã ßoJyJÿh @uL, xy xJiJre xŒJhT ‰x~h Fo.PT \JoJj, xJÄÛíKfT xŒJhT oKjTJ rJ~, âLzJ S ßhJ~J oJyKlPu mÜmq rJPUj mJÄuJPhv ßxJxJAKar xJiJre xŒJhT ÀÉu KxK¨TLÇ @kqJ~j xŒJhT jSPvh ßyJPxj, TJptTrL KjCA~Tt” mJÄuJPhv ßxJxJAKar xJPmT xnJkKf c: ßoJyJÿh xhxq @\Jh mJKTr, xJPmT TotTftJ ‰x~h AKu~Jx UxÀÇ xÄmJh ACxMPlr IJ®Jr oJVKlrJf TJojJ TPr ßhJ~J oJyKlPur @P~J\j KmùK¬rÇ

\JfL~ ßvJT Khmxr oJxmqJKk TotxNKYr xoJkjL IjMKÔf ACFxFKjC\” KjCA~PTt pMÜrJÓs @S~JoL uLV FmÄ @S~JoL kKrmJr @P~JK\f \JfL~ ßvJT KhmPxr oJxmqJKk TotxNKYr xoJkjL IjMKÔf yP~PZÇ Vf 31 @Vˆ rJPf msÄPér FKv~Jj csJAKnÄ ÛáPur ßh~JPu IKïf mJÄuJPhPvr vyLh KojJr S \JfL~ ˛OKfPxRPir K m v J u k´KfTíKfr x J o P j @P~JK\f IjMÔJPj xnJkKffô T P r j @S~JoL uLV ßjfJ @»Mr rKyo mJhvJÇ F xo~ IjqJPjqr oPiq KZPuj pMÜrJÓs @S~JoL uLV ßjfJ oMKÜPpJ≠J ßfJlJP~u ßYRiMrL, ßVJuJo rJæJjL, KxrJ\ CK¨j @yPoh ßxJyJV, jNPr @uo K\Tá, vqJou TJK∂, TJ\L \JKTr, @mhMr ryoJjxy @S~JoL uLPVr xyPpJVL S Iñ xÄVbPjr ßjfJ-TotLrJÇ IjMÔJPj kKm© Tár@j ßgPT ßfuJS~Jf S ßhJ~J ßoJjJ\Jf kKrYJujJ TPrj mJÄuJmJ\Jr \JPo oxK\Phr UfLm oJSuJjJ @mMu

KjCA~PTt FrvJPhr ßYyuJo IjMKÔf KjCA~Tt” Vf 30 @Vˆ ÊâmJr pMÜrJÓs \JfL~ kJKattr @ymJ~T TKoKar CPhqJPV orÉo rJÓskKf ÉPxAj oMyJÿh FrvJPhr ßYyuJo CkuPã \qJTxj yJAax \JPo oxK\Ph FT ßhJ~J S fmJrT Kmfre IjMÔJPjr @P~J\j TrJ y~Ç IjMÔJPj \JfL~ kJKatt @ymJ~T TKoKar ßjfOmOª CkK˙f ßgPT \MoJmJh oMxKuäPhr oJP^ fmJrT Kmfre TPrjÇ CPuäKUf IjMÔJPj CkK˙f KZPuj pMÜrJÓs \JfL~ kJKattr @ymJ~T S ßTªsL~ xhxq @mhMj jNr mz nëA~Jxy @ufJm ßyJPxj, \xLo CK¨j ßYRiMrL, oJymMmMr ryoJj IKjT, \Jlr KofJ, ßfJlJP~u @yPoh ßYRiMrL, oMKÜPpJ≠J AxoJBu UJj @jxJrL, ZKmmr uÛr, @mhMu UJPuT uJu, FqJc @” yJA TJA~No k´oMUÇ oÄmJh KmùK¬rÇ

TJPvo F~JyA~JÇ Fxo~ mñmºá xy 15 @VPˆr vyLhPhr @®Jr oJVPlrJf TJojJ, ßhv, k´mJx S Kmvõ oJjmfJr vJK∂r \jq KmPvw ßhJ~J TrJ y~Ç xTu vyLhPhr ˛rPe hÅJKzP~ FT KoKja jLrmfJS kJuj TrJ y~Ç IjMÔJPj mÜJrJ pMÜrJÓs S TJjJcJ~ kuJfT

mñmºár UMKjPhr ßUfJm k´fqJyJPrr hJKmPf TJjJcJ~ IKnmJxL 12 mMK≠\LmLr KmmOKf

mñmºár WJfTPhr IKmuP’ mJÄuJPhPv KlKrP~ KjP~ oOfáqh¥ TJptTPrr hJKm \JKjP~ oJKTtj k´vJxPjr xyJ~fJ TJojJ TPrjÇ CPuäUq, KjCA~PTt k´mJxL mJÄuJPhvL IiMqKwf msÄPé \JfL~ ßvJT Khmx CkuPã Vf 1 @Vˆ oJxmqJKk TotxNKYr CPÆJij TrJ y~Ç Vf 31 @Vˆ oJxmqJKk FA TotxNKY ßvw yPuJÇ

xJAláuäJy oJyoMh hMuJu” mJÄuJPhPvr k´KfÔJfJ \JKfr \jT mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJPjr @®˝LTíf S oOfáqh¥k´J¬ hMA UMKjr jJo oMKÜpM≠ Kmw~T oπeJuP~r SP~mxJAPa FmÄ CAKTKkKc~J~ FUjS ßvJnJ kJPò mLPrr optJhJ~! fJPhr oPiq TJjJcJ~ Im˙Jjrf TqJP¡j jNr ßYRiMrLr jJPor xPñ mLr Kmâo @r KjÀP¨vL ßo\r vKrláu yT cJKuPor jJPor kJPv mLr C•o CkJKi FUjS rP~PZÇ ßhPvr xPmtJó @hJuf AKfyJPxr \Wjqfo UMKjPhr lÅJKxr @Phv KhPuS fJPhr mLPrr ßUfJm FUjS mJKfu TrJ y~KjÇ IgY oJjmJKiTJr uÄWPjr hJP~ IÄ xJj xMKTr FTJKiT khT k´fqJyJr TPr ßj~J yP~PZÇ CKuäKUf hMA UMKjr ßUfJm mJKfPur \jq xrTJrPT IjMPrJi \JKjP~PZj TJjJcJ~ mxmJxrf 12 \j mJÄuJPhvL mÄPvJØMf ßuUT, xJÄmJKhT, KvãT, Kv·L, @Aj\LmL FmÄ xÄÛíKfTotLÇ fJrJ yPuj- uM“lr ryoJj Kraj, c. ßoJ\JPÿu UJj, xJAláuäJy oJyoMh hMuJu, xMoj ryoJj, mqJKrˆJr TJoÀu yJKl\, KhjM KmuäJy, rJTLm yJxJj, jJyJr oKjTJ, @yPoh ßyJPxj, oKjx rKlT, \JKTr FmÄ \\t r~Ç FT KmmOKfPf fÅJrJ mPuj, AKfyJPxr \Wjqfo IkrJPir \jq IJhJuPPfr rJP~ UMKjPhr khT FUjS myJu gJTJ~ IJorJ KmK˛f yP~KZ! khPTr xÿJj, rJPÓsr xÿJj, oMKÜpM≠ FmÄ mñmºár xÿJj mÅJYJPf TuÄKTfPhr ßUfJm IKmuP’ k´fqJyJr FTJ∂ \ÀKrÇ \JjJ ßVPZ, 1975 xJPur jJrTL~ yfqJpPùr TávLumPhr Foj CkJKi 2017 xJPu k´fqJyJPrr khPãk ßj~J yPuS fJ @P\J mJ˜mJ~j y~KjÇ


17


18

mJAT YJuTPhr \jqS csJAnJxt uJAPx¿! k´go kJfJr kr Kc mäJK\SÇ ßxA xJPg pJrJ KxKa mJAT nJzJ TPrj, fJPhr IJmKvqTnJPm ßyuPoa krPf yPmÇ mMimJr ßo~r Kmu Kc mäJK\S mPuj, IJoJPhr KY∂J TrPf yPm KTnJPm FA KxKar jJVKrTPhr KjrJkPh rJUPf kJKrÇ xJAPTu YJuTPhr ßyuPoa krJ k´xPñ ßo~r mPuj, IJorJ pKh ßyuPoa KjP~ ßmKv f“kr yA, fJyPu KT xJAPTu YJujJ~ IJV´y yJKrP~ ßluPmj jVrmJxL? fmM KjrJk•Jr Kmw~KaPT CKzP~ ßh~J pJ~ jJÇ ßo~r mPuj, fPm IJKo oPj TKr xJAPTu YJuPTrS uJAPx¿ gJTJ k´P~J\jÇ uJAPx¿ jJ gJTPu ßyuPoa jJ krPuS fJPhr IJorJ vJK˜ KhPf kJrPmJ jJÇ FZJzJS ßpxm mJATYJuT asJKlT IJAj oJPj jJ, fJPhrS IJAPjr IJSfJ~ IJjPf yPmÇ IJAPjr IJSfJ~ IJjPu hMWtajJ ToPmÇ F\jq xJAPTu YJuTPhr csJAKnÄ uJAPx¿ YJuM TrJ yPmÇ ßo~r mPuj, k´J~ xm mJAT YJuTA oPj TPrj, asJKlT IJAj fJPhr \jq k´PpJ\q j~Ç IgY xŒsKfTJPu KjCA~Tt KxKaPf mJAT YJuPTr xÄUqJ IPjT ßmPz ßVPZÇ fJrJ pKh asJKlT IJAj ßoPj mJAT YJuJ~ fJyPu ßpoj fJPhr \Lmj rãJ yPm, ßfojA Ijq kgYJrLrJS mJÅYPmjÇ xŒsKfTJPu ßmv TP~T\j mJAT YJuPTr oOfáq yS~J~ ßo~r FA Kx≠J∂ KjPf pJPòjÇ KT∂á asJ¿PkJPatvj IuaJrPjKan V´Δk ßo~Prr FA Kx≠J∂PT n~Jmy mPu CPuäU TPr mPuj, Fr lPu hMWtajJ ToJr ßTJPjJ IJvJ ßjAÇ KjCA~Tt KxKa TJCK¿u K¸TJr ßTJKr \jxjS ßo~Prr Kx≠JP∂r xJPg FTof jjÇ KfKj mPuj, IJPrJ ßmKv xÄUqT oJjMwPT xJAPTu YJujJ~ C“xJKyf TrJ CKYfÇ ßxA xJPg fJPhr \jq VJAcuJAjS ßh~J CKYfÇ ßo~r mäJK\S Vf \MuJA oJPx KjCA~Tt KxKar mJAT ßuj mOK≠ S xÄrãPer \jq kMjrJ~ 58.4 KoKu~j cuJr mrJP¨r ßWJweJ KhP~KZPujÇ ßo~r mäJK\S oPj TPrj, KmkMu Igt mqP~ mJAT ßuj mJjJPjJ yP~PZ xJAPTu YJuTPhr KjrJk•Jr \jqÇ KT∂á UMm To xÄUqTA mJAT ßuPj xJAPTu YJuJjÇ KfKj mPuj, FA IJAj pJPf fJrJ oJjPf mJiq y~, ßx\jq fJPhr \jq csJAnJxt uJAPx¿ IJmvqTÇ KfKj Imvq Fr \jq ßTJPjJ xo~ ßWJweJ TPrjKjÇ

dJTJ~ A≤JrKnCPf xoxqJ yPm jJ k´go kJfJr kr ßx TJrPe IPjTPT xrTJrL xMPpJV xMKmiJ V´ye TrPf y~ mPu \JKjP~PZj xJ¬JKyT mXJJuLPTÇ FAxm mJÄuJPhvL AKoV´J≤ vÄKTf fJPhr V´LjTJPctr IJPmhj mJ KxKaP\jvLPkr IJPmhj KjP~Ç fJrJ IJPrJ IPjT KTZM Km˜JKrf \JjPf YJjÇ KxKa ACKjnJKxtKa Im KjCA~PTtr ÈKxKaP\jvLk jJC’ k´P\PÖr KcPrÖr FaKjt FqJuJj S~JrKjT \JKjP~PZj, pJrJ pMÜrJPÓs Im˙Jj TPr 15 IPÖJmPrr kPr fJPhr AKoPV´vj ˆqJaJx kKrmftj TrPmj, fJrJ pKh FA xoP~r kPr ßTJPjJ xrTJrL xMPpJV xMKmiJ V´ye TPr gJPTj, fJPhr IJaPT ßh~J yPf kJPrÇ KT∂á pJrJ lqJKoKu KkKavPj mJ Ijq ßTJPjJ TqJPaVKrPf oJ-mJmJ nJAPmJjPhr \jq IJPmhj TPrPZj AKoPV´vj KnxJr \jq fJrJ Kj\ Kj\ ßhPvr oJKTtj TjxMPuPa A≤JrKnC KhPf ßVPu 15 IPÖJmPrr kPr, fJPhr ßTJPjJ IxMKmiJ yPm jJÇ fPm FPãP© IgtJ“ lqJKoKu KkKavPj V´LjTJPctr \jq IJPmhjTJrLPT k´oJexy CPuäU TrPf yPm ßp, IJPoKrTJ~ FPu fJrJ ÈkJmKuT YJ\t’ yPmj jJ IgtJ“ xrTJrL xMPpJV xMKmiJr Skr KjntrvLu yPmj jJÇ FaKjt S~JrKjT mPuj, FA IJAj pMV pMV iPrA IJPZÇ IPjPT IJPmhPjr lrPo ßxA oPot oMYPuTJS ßhjÇ KT∂á pMÜrJPÓs IJxJr kr IJr fJr TJptTJKrfJ gJPT jJÇ FaKjt S~JrKjT mPuj, fPm pJrJ fJPhr mJmJ-oJ mJ nJAPmJjPhr pMÜrJPÓs IJjPf YJj lqJKoKu TqJPaVKrPf, fJrJ ßpj, IJPV ßgPTA k´˜áKf KjP~ rJPUj, pJPf k´oJe TrJ x÷m y~, fJrJ pMÜrJPÓs FPu TJ\ TrPmjÇ IJPrJ nJPuJ y~, ßhv ßgPT pJrJ IJxPmj fJPhr pMÜrJPÓs mxmJxTJrL ¸¿rTJrLrJ ßpj ßpJVqfJ IjMpJ~L fJPhr \jq TJ\ KbT TPr rJPUjÇ fJr kJvJkJKv fJrJ ßpj, ßhv ßgPT AÄPrK\ nJwJ~ k´Kvãe KjP~ IJPxjÇ


19


20 IKofJn ßWJPwr CkjqJx yJÄKr aJAc IgmJ xJuoJj ÀvhLr CkjqJx vJKuoJPrr ßp xoJ∂rJu kJb KfKj KjotJe TPrj, fJr ßnfr KhP~ C•r @iMKjT jJVKrT IKnùfJr ßnfr oJjKYP©r mɘr KmKvÓ xrKe KfKj @oJPhr KjTa˙ TrJjÇ yJxJj ßlrPhRx fÅJr k´TJKvf FTJKiT V´P∫ @iMKjT xo~ S fJr ‰mTuq IjMiJmPj ßoiJmL @V´Pyr ZJk ßrPUPZjÇ ßoRumJh, xJŒ´hJK~TfJ, jJVKrT IKiTJr S VefJKπT oNuqPmJPir kfj KlPr KlPr FPxPZÇ fÅJr KmPvw @V´y @iMKjT rJÓsmqm˙Jr IiLPj FT\j jJVKrT mMK≠\LmLr nNKoTJ TL, fJr IjMxre S xoLãJÇ xJŒ´KfT KmPvõr xJoKV´T ßk´ãJkPa jJjJ k´vú KmPmKYf yPuS fJr ImqJyf @V´y ßp mJÄuJPhv S fJr rJ\QjKfT mJ˜mfJ, ßx TgJ ßoJPaS ßVJkj gJPT jJÇ 13 ßxP¡’r yJxJj ßlrPhRPxr \jìKhjÇ xJ¬JKyT mJXJuLr kã ßgPT fÅJPT \jìKhPjr ÊPnòJÇ

lJAjJPu oMPUJoMKU rJlJP~u ßjcJu S cqJKju ßocPnPcn

˘L rJjM ßlrPhRPxr xJPg yJxJj ßlrPhRxÇ

Ên \jìKhj yJxJj ßlrPhRx ßvPwr kJfJr kr FPx ßkP~PZj ßxJjJr UKjÇ yJxJj ßlrPhRx ßxA UKjr IfPu KjoKöf, 1989 xJu ßgPTÇ TJ\ TPrPZj \JKfxÄPWr xhr hlfPrr Vefgq KmnJPVÇ kPzPZj dJTJ KmvõKmhqJuP~ S ACPâPjr KTP~n KmvõKmhqJuP~Ç dJTJ~ xJÄmJKhT KyPxPm KmKnjú xo~ hJK~fô kJuj TPrPZj ‰hKjT xÄmJh, dJTJ TáKr~Jr S xKY© xºJjL kK©TJ~Ç TuJo KuPUPZj mJÄuJPhv aJAox, mJÄuJPhv aáPc, xJjPc ˆJr, ßnJPrr TJV\ S k´go @PuJ kK©TJ~Ç KjCA~Tt ßgPT k´TJKvf IiMjJuM¬ AÄPrK\ oJKxT nP~x Im mJÄuJPhv xŒJhjJ TPrPZj TP~T mZrÇ fJr k´TJKvf V´P∫r oPiq rP~PZ k´mº xÄTuj : jJªKjT ‰jKfTfJ S IjqJjq k´xñ (xomJ~ k´TJvjL, 1987), jJVKrT ßuUT S k´JxKñT KY∂J (xJKyfq k´TJv, 1997), Ijq xo~ I·TgJ~ (IjjqJ 2007), 1971 mºár oMU v©Δr ZJ~J S KjmtJKYf k´mºÇ FZJzJS rP~PZ KmPhvL TKmfJr IjMmJh xÄTuj mOKÓPT KjP~

„kTgJ (kqJKkrJx, 2005) FmÄ ßZJaPhr \jq IjMmJh V´∫ jã© ßZPu (xJKyfq k´TJv, 2005), 2017-ßf ßmKrP~PZ oMKÜpM≠ Kmw~T FTJ•r-ßpUJj ßgPT ÊÀ S KjCA~PTtr ßUPrJUJfJ, Vf mZr mJÄuJ FTJPcKo ßgPT ßmKrP~PZ ‰jKfTfJ S xJKyfqÇ F kpt∂ fÅJr k´TJKvf mAP~r xÄUqJ k´J~ hMA c\jÇ yJxJj ßlrPhRPxr oj xmtnNTÇ xJKyfq ßgPT YuKó©, rJ\jLKf ßgPT xJÄmJKhTfJ, jJVKrT oJjPx IÅJYz TJPa Foj xTu IKnùfJr mqJkJPrA fJr k´mu @V´yÇ xm mqJkJPrA fJr Kj\˝ of rP~PZ FmÄ ßTJj rJUdJT ZJzJA ßx of k´TJPv KfKj @V´yLÇ Ê≠ xJKyfq xoJPuJYjJ yJxJj ßlrPhRPxr uãq j~, fJr uãq @PuJKYf k´KfKa V´P∫r FT mJ FTJKiT xoJ∂rJu kJb KjotJe S fJPhr @∂”xŒTt @KmÏJrÇ KfKj pUj ÆJhv vfPTr TKm ßvU xJhLr Ior TJmqV´∫ èKu˜ÅJ IgmJ nJrPf k´go oMWu xosJa mJmPrr @®\LmjL mJmMrjJoJ kJPbr IKnùfJr TgJ mPuj, V´∫ÆP~r xru kKrKYKf C≠Jr fÅJr uãq gJPT jJÇ fÅJr @V´y xJhLr TKmfJ IjMxre TPr FA xMKl TKmr TJo\ ßk´Por @TáKf C≠Jr, IgmJ mJmPrr Kj\˝ KmmOKf IjMxre TPr nJrPfr rJ\JKikKfr FTJTLfô S mqKÜVf xLoJm≠fJr xJPg kKrY~ uJnÇ FTAnJPm

ACFx SPkj ßaKjPxr lJAjJu rKmmJr ßvPwr kJfJr kr ßmPrKaKj S rJlJP~u ßjcJuÇ ßmPrKaKjPT yJKrP~ rJlJP~u ßjcJu lJAjJPu CPbPZjÇ Ijq ßxKolJAjJPu rqJÄKTÄF 5 j’r ßUPuJ~Jz cqJKju ßocPnPcn yJKrP~PZj KV´PVJr KcKoasnPTÇ rKmmJPrr lJAjJPu oMPUJoMKU yPmj rJlJP~u ßjcJu S cqJKju ßocPnPcnÇ FKhPT oKyuJPhr KxPñuPx ßxKolJAjJPu ßmKu¥J ßmjKYTPT yJKrP~ Km\~L yP~PZj Km~JïJ FqJP¥sxTá IJr FKujJ AxPnJPaJKujJPT yJKrP~ lJAjJPu CPbPZj ßxPrjJ CAKu~JoxÇ FA hMA ßxKo lJAjJu Km\~L oMPUJoMKU yPmj lJAjJPuÇ vKjmJr 7 ßxP¡’r oKyuJ KxPñuPxr lJAjJu yPm KmPTu 4aJ~ IJr rKmmJr 8 ßxP¡’r KmPTu 4aJ~ yPm kMÀwPhr KxPñux lJAjJuÇ hMKa lJAjJuA yPm IJgtJr FqJv ߈Kc~JPoÇ Ôμevi Av_©vi A®vk ܘwWqvági g®vPwUi ÔiÄáZ Ümáibv wKQzUv boeáo wQájb| Ünái eámwQájb `záUv ÜMág| wKöë Gici RoZv KvwUáq c÷_g ÜMgUv ÜRZvi cáiB ܘwWqvági 30 nvRváii gáZv `k©K Ü`Lj Ümáibvi `vcU| BmáfváUvwjbváK

lJAjJPu oMPUJoMKU ßxPrjJ CAKu~Jox S Km~JïJ FqJP¥sMxTáÇ

Avi ÜKvábv mzáhvM bv w`áq g®vPUv ÜRáZb 6-3, 6-1 ÜMág| wbwZ Káib Ükl `zeQái PZz_© M™®v¤˙®vg dvBbvj| K®vwiqvái c÷_geváii gáZv BDGm Iácb wRáZwQájb 17 eQi eqám, 1999 mváj| g®vP cieZ©x mv∂vZKvái ÜKD GKRb ÜmUv gáb Kwiáq w`áZB Ümáibv eájb, ‘ZLb hw` ÜKD Ggb wKQz ejZ, fveZvg Lze eváR ÜKäZzK KiáQ| Üm mgáq Avwg fveZvg, m§¢eZ 28-29 eQi eqám Aemi wbáq Übe, Gici BáéQgáZv wbáRi Rxeb KvwUáq Ü`e| wek eQi cáiI AváiKUv dvBbvj ÜLje, GgbUv ÜKD ejáj wek¶vmB KiZvg bv|’ ÜmwgdvBbváj ÜgvU 33wU GBm ÜcáqáQb Ümáibv| ZvicáiI GáK wbáRi Ümiv cvidiág› fveáQb bv GB ÜUwbm ZviKv; Rvbvájb Aváiv fvájv ÜLjáZ cviáZb wZwb! Ümáibvi fvl®, ‘Avgvi gáZ

GUv fvájv GKUv g®vP wQj wKöë ÜgváUI Avgvi Ümiv cvidiág› wQj bv|’ áiKW© Movi nvZQvwbáZ Ümáibv kwbevi Ggb GK c÷wZcá∂i gzáLvgzwL náeb, c÷_g BDGm Iácb ÜRZvi mgáq Rb•B nqwb 19 eQi eqwm weqvºvi| dvBbvj wbwZ Kivi ci weqvºv wbáRB wek¶vm KiáZ cviwQájb bv| ejájb, ‘áKD hw` GK eQi AváMI ejZ GB BDGm Iácábi dvBbváj ÜLje Avwg, Zvá`i cvMj ejZvg| GUv Awek¶vm®| Avwg Rvwb bv GLb wK ejáZ náe AvgváK| Ümáibvi wecá∂ ÜLjvUv Ø^cú mwZ® nevi gáZv e®vcvi| GUv cvMjváU!’ Záe dvBbváj IVvUváK wbáRi KáVvi cwik÷ágiB dj gvbáQb weqvºv| KvbvWxq ÜLájvqvowUi fvl®, ‘Avwg gáb Kwi Ükl KáqK eQái Üh cwigvY cwik÷g KáiwQ Avwg, GB AR©b ZviB dj|’


21

IJorJA FToJ© KjCA~Tt ߈Par iJrL


22

ßrJKyñJ vreJgLtPhr Skr TJjJcJ~ @PuJTKY© k´hvtjL

ßhJ~J oJyKlu kKrYJujJ TPrj oSuJjJ xJAláu AxuJo KxK¨TLÇ

21 IJVˆ CkuPã SP\JjkJPTt @S~JoL uLV kKrmJPrr CPhqJPV ßhJ~J oJyKlu @»Mu yJKoh” SP\JjkJTt @S~JoL uLV kKrmJPrr CPhqJPV, \JfL~ ßvJT Khmx S 21 @Vˆ ßV´Pjc yJouJ~ KjyPfr ˛rPe @PuJYjJ xnJ S ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf yP~PZ Vf 31 @Vˆ vKjmJr SP\JjkJPTt FTKa ßrˆMPrP≤Ç pMÜrJÓs @S~JoL uLPVr xyxnJkKf ßoJ\JKyhMu AxuJPor xnJkKfPfô IJP~JK\f IjMÔJjKa kKrYJujJ TPrj pMÜrJÓs @S~JoL uLPVr TíKw Kmw~T xŒJhT @fJCu VKj @xJhÇ xnJ~ k´iJj IKfKg KZPuj ßjJ~JUJuLr ßTJŒJjLV† ßkRrxnJr ßo~r @mhMu TJPhr Ko\tJÇ KmPvw IKfKg KZPuj xyxnJkKf TJ\L TP~x, cJ.oJxMhMu yJxJj, vJoxMu @PmKhj, pMVì xJiJre xŒJhT oKyC¨Lj ßhS~Jj, @»Mu yJKxm oJoMj, yJ\L FjJoÇ k´iJj mÜJ KZPuj pMÜrJÓs @S~JoL uLPVr nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT @»Mx xJoJh @\JhÇ IjMÔJjKar xJKmtT f•ôJmiJPj KZPuj KjCA~Tt oyJjVr @S~JoL uLPVr pMVì xJiJre xŒJhT UJ~Àu AxuJo ßUJTj S ßoJ: rKvh rJjJÇ FZJzJS mÜmq rJPUj pMÜrJÓs @S~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT @uL ßyJxj V\jmL, hMÀh Ko~J rPju, xJATáu AxuJo, KjCA~Tt oyJjVr @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT FohJh ßYRiMrL S xJÄVbKjT xŒJhT KvoMu yJxJjÇ ßvPw mñmºáxy 15 @Vˆ vJyJhJf mreTJrL S 21 @Vˆ KjyfPhr @®Jr oJVPlrJf TJojJ~ ßhJ~J kKrYJujJ TPrj oJSuJjJ xJAláu AxuJo Kx¨LTÇ xnJ~ pMÜrJÓs @S~JoL uLV xy Iñ S xyPpJVL xÄVbPjr ßjfOmOª CkK˙f KZPujÇ

mJÄuJPhvL-@PoKrTJj KrkJmKuTJj TîJm

KjC\JKxt YqJ¡JPrr kKrKYKf xnJ IjMKÔf xMmsf ßYRiMrL” Vf 3 ßxP¡’r oñumJr xºqJ~ @auJK≤T KxKaPf mJÄuJPhvL-@PoKrTJj KrkJmKuTJj TîJm, KjC\JKxt YqJ¡JPrr CPhqJPV FT kKrKYKf xnJ IjMKÔf y~ jgt xnPrj FKnKjCPf ImK˙f lKjé yPuÇ xnJ~ k´iJj IKfKg KZPuj KjC\JKxtr ߈a KxPjar Kâx F msJCjÇ KmPvw IKfKg KZPuj @auJK≤T TJCK≤r KjmtJyL ßcKjx ßuKnjxjÇ 5 jPn’r IjMKÔfmq KjmtJYPj KrkJmKuTJj huL~ FPx’KuoqJj k´JgtL Klu èP~jgJ, \j KrxKu

arP≤J” ßrJKyñJPhr Kj\ ßhv oJ~JjoJPr k´fqJmJxPjr hJKmPf TJjJcJ~ lPaJ xJÄmJKhT ßlJK\f ßvU mJmMr V´Δk @PuJTKY© k´hvtjLr @P~J\j TrJ y~Ç k´hKvtf ZKmPf ßrJKyñJPhr hM”U-hMhtvJr KY© fáPu irJr ßYÓJ TPrj mJmMÇ 1 ßxP¡’r rKmmJr TJjJcJr aPrP≤J ßcjPaJKj~J kJPTt hMkMr 12aJ~ ÊÀ yS~J @PuJTKY© k´hvtjLr KlfJ ßTPa CPÆJij TPrj nJwJ ‰xKjT vJoxMu ÉhJÇ k´hvtjL kKrhvtj TPrj TJjJcJ AKoPV´vj, KrKlCK\ S jJVKrTfô oπL @yoh Kc ßyJPxAj, FoKk xJuoJ \JKyh, FoKkKk KroJ mJ¿tßoTPV´J, FoKkKk cKu ßmVo S FoKkKk oJAPTu TKaCÇ Fxo~ xÄK㬠mÜPmq @yoh Kc ßyJPxAj mPuj, mJÄuJPhPv ßrJKyñJ KrKlCK\Phr oJ~JjoJPr k´fqJmJxPj TJjJKc~Jj xrTJr mJÄuJPhPvr xJPg WKjÓnJPm TJ\ TrPZÇ FoKk xJuoJ \JKyh mPuj, ßrJKyñJ AxMqKa TJjJcJ xrTJr S k´iJjoπL \JKˆj asMPcJr KmPvw j\Pr @PZÇ FoKkKk oJATqJu TKaC mPuj, mJÄuJPhv xrTJr S k´iJjoπL ßvU yJKxjJ oJjmfJr cJPT xJzJ KhP~ FT oy“ hJK~fô kJuj TrPZj, FUj KmvõmJxLPT FA hJK~fô nJVJnJKV TPr KjPf yPmÇ TJjJKc~Jj xrTJr S Kmvõ ßjfOmOPªr k´Kf @ymJj \JjJA ßrJKyñJ KrKlCK\Phr oJ~JjoJPr kMet jJVKrTfô KhP~ kMjmtJxj TrJPf FKVP~ @xMjÇ AK†Kj~Jr ‰x~h @»Mu VllJPrr xnkKfPfô CPÆJijL IjMÔJPj IjqJjq mÜJS FA xoxqJ xoJiJPj TJjJcJ, @PoKrTJ,

\MKj~r, @auJK≤T TJCK≤r KjmtJyL kPh k´KfÆKªôfJTJrL ßcKjx ßuKnjxj, Kl∑ ßyJflJr k´JgtL FKo Fu ßVPaJ, xMoj o\MohJr, TJCK¿ur k´JgtL vqJrj \JKl~J, ß\Kx TJa\ k´oMU IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPujÇ xÄVbPjr xnJkKf lJÀT fJuMThJr xnJ~ xnJkKffô TPrjÇ xnJ xûJujJ TPrj xJiJre xŒJhT ßvU KvoMu S xMoj o\MohJrÇ mÜmq rJPUj ßr\JCu AxuJo UJKuh, @Tmr ßyJPxj, rSvjChhLj k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ 5 jPn’r IjMKÔfmq KjmtJYPj KrkJmKuTJj huL~ k´JgtLPhr ßnJa KhP~ \~pMÜ TrJr @ymJj \JjJjÇ FToJ© mJÄuJPhvL @PoKrTJj Kl∑ ßyJflJr k´JgtL xMoj o\MohJrPT \~pMÜ TrJr \jq mÜJrJ xmJAPT ChJ• @ymJj \JjJjÇ

KlfJ ßTPa ßrJKyñJPhr SkPr IJPuJTKY© k´hvtjL CPÆJij TPrj vJoxMu ÉhJÇ

ßrJKyñJPhr Skr IJPuJTKY© k´hvtjL ßhPUj k´iJj IKfKgxy IKfKgmOªÇ

YLj, rJKv~Jxy ßoJzu ßhvèPuJPT mJÄuJPhPvr kJPv hÅJzJPjJr @øJj \JjJjÇ @PuJTKY©L ßlJK\f ßvU mJmM mPuj, ÊÀPfA ijqmJh \JjJA mJÄuJPhPvr k´iJjoπL ßvU yJKxjJPTÇ KpKj oofJo~L oJP~r oPfJ KjptJKff ßrJKyñJPhr k´Je mÅJYJPjJr \jq mJÄuJPhPv @vs~ KhP~PZjÇ KfKj ÊiM ßrJKyñJPhrA @vs~ ßhjKj, KfKj @vs~ KhP~PZj kMPrJ Kmvõ KmPmT S oJjmfJPTÇ KfKj mPuj, @\PT @oJPhr ZKmr oJiqPoA xm k´oJKefÇ KfKj mPuj, mJÄuJPhPvr lPaJxJÄmJKhT S KrPkJatJrPhr KjP~ KmKnjú ßhPv ßrJKyñJ KrKlCK\ KmwP~

xPYfjfJoNuT @PuJTKY© k´hvtjL TrPf YJA pKh xyPpJKVfJ kJAÇ Ijq pJPhr IJPuJTKY© FA k´hvtjLPf ßhUJPjJ y~ fJrJ yPuj, ‰hKjT pMVJ∂r kK©TJr lPaJ xJÄmJKhT @PjJ~Jr ßyJPxj \~, ‰hKjT ßhv „kJ∂r kK©TJr lPaJ xJÄmJKhT yJÀjMr rKvh, ßcAKu KjC F\ kK©TJr lPaJ xJÄmJKhT ßoJ” ßxRrn, KmKc KjC\ ßaJP~K≤PlJPrr lPaJ xJÄmJKhT @mhMuäJy @u ßoJKoj, ‰hKjT mKeT mJftJ kK©TJr lPaJ xJÄmJKhT l\Pu FuJyL Sor, AP•lJT kK©TJr lPaJ xJÄmJKhT ßryJjJ @ÜJr, @mMu ßyJPxj S ßoJ: ßVJuJo KTmKr~J xJAojÇ xÄmJh KmùK¬rÇ


23


24

wbDBqáK©i 9 cwŒKvi c÷KvkK/m§ûv`Ká`i àeVK AbywÙZ

xJKyfq FTJPcKor 105fo IJxr IjMKÔf kKu vJyLjJ” Vf ÊâmJr 30 IVJˆ \qJTxj yJAaPxr FTKa KoujJ~fPj IjMKÔf yP~ ßVu xJKyfq FTJPcKor 105fo oJKxT xJKyfq @xrÇ IJVˆ mJXJKu \JKfr \jq ßvJPTr oJxÇ \JKfr \jT mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJjPT xkKrmJPr yfqJ TrJ y~ FA oJPxÇ \JKfr\jTxy mJÄuJ xJKyPfqr ßp xTu Cöôu jã© FA oJPx Vf yP~PZj, xTPur k´Kf vs≠J \JjJPjJ y~ @xPrr ÊÀPfAÇ kMPrJ @xr \MPzA TgJ, TKmfJ~ mñmºáPT ˛re TrJ y~Ç xJKyfq FTJPcKor FToJ© CkPhÓJ k´~Jf TKm vyLh TJhrLS Vf yP~KZPuj IJVPˆÇ FA CkuPã xJKyfq FTJPcKor kã ßgPT @xPr KZu KmPvw kmtÇ IjMÔJjKa kKrYJujJ~ KZPuj FTJPcKor kKrYJuT ßoJvJrrl ßyJPxjÇ TKm vyLh TJhrLr Ckr TgJ mPuj TKm fKo\ ChhLj ßuJhLÇ Ka Fx FKu~Par ÈFKk´u KjÔMr oJx’ mJeLr xN© iPr KfKj mPuj, mJXJKu \JKfr \jq IJVˆ ßvJPTr oJxÇ @PuJYjJr ÊÀPf KfKj \JKfr \jPTr k´Kf vs≠J \JjJjÇ KfKj mPuj, mñmºár Kk´~ TKm KZPuj rmLªsjJg bJTárÇ fÅJr VJjKaPT KfKj mJÄuJPhPvr \JfL~ xñLf TPrKZPujÇ TJ\L j\Àu AxuJoPT mñmºá FfaJA nJPuJPmPx KZPuj ßp, fÅJPT nJrf ßgPT mJÄuJPhPv KjP~ IJPxjÇ fÅJrJ hM\jS oJrJ ßVPuj IJVˆ oJPxÇ TKm vyLh TJhrLPTS yJrJA @orJ F oJPxAÇ KfKj mPuj, vyLh TJhrL vJrLKrTnJPm jJ gJTPuS fÅJr TKmfJr @nJ ZKzP~ @PZ @oJPhr oJP^Ç ßo\r kP~a xmJA y~ jJ, ßTC ßTC y~Ç TKm vyLh TJhrL FT\j ßo\r kP~aÇ Fr @PV @mOK•TJr F\J\ @uo TKm vyLh TJhrLr TKmfJ ÈaJTJèPuJ TPm kJm’ @mOK• TPrjÇ TKm vyLh TJhrL kfúL jLrJ TJhrL ˛OKf ßrJo∫j TPr mPuj, vyLh TJhrL IxM˙ gJTPuS IPjT ßmKv pfúvLu KZPujÇ SwMi UJS~J, cJ~JKuKxPxr TgJ nMPu ßVPuS @oJr k´P~J\jL~ Kmw~xoNy oPj rJUPfj KbTAÇ KfKj mPuj, vyLh TJhrL ßZJaPmuJ ßgPTA FTJTL gJTPf kZª TrPfjÇ vyLh TJhrL IjqJPjqr ßgPT FTaá @uJhJ k´TíKfr KZPujÇ IxÄUq oJjMPwr KnPz fÅJPT ßhPUKZ FT\j ßyJoPuPxr xJPg mºáfô VPz fáuPfÇ Ijq ßhPvr KÆfL~ ßvseLr jJVKrT yP~ mÅJYPf YJjKj mPu, KfKj @PoKrTJr jJVKrTfô ßjjKjÇ vyLh TJhrLPT KjP~ ßuUJ TKm fKo\ ChhLj ßuJhLr FTKa TKmfJ kJb TPrj KfKjÇ vyLh TJhrLr ˛OKfr k´Kf vs≠J \JKjP~ ßuUT ßxJKj~J TJPhr

mPuj, fÅJPT @Ko KjCA~PTtr xNpt mufJoÇ xJKyPfqr ßp ßTJj k´P~J\Pj fÅJr TJPZ ßpfJo, @\ KfKj ßjA mPu TUPjJ TUPjJ IºTJr ßmJi TKrÇ TKmr k´Kf vs≠J \JKjP~ KfKj ˝rKYf TKmfJ kJb TPrjÇ ßuUT @hjJj ‰x~h mPuj, TKm vyLh TJhrLPT @orJ KjCA~PTtr TKm mJ FA vyPrr TKm muPuS KfKj oNuf mJÄuJ xJKyPfqr TKmÇ Kfj mZr yPuJ TKm ßjA @oJPhr oJP^, KT∂á FUPjJ oPj y~ KfKj \Lm∂Ç xJiJre oJjMw S TKmr oPiq kJgtTq rP~PZÇ TKm pJ ßhPUj fJ ßuUJ~ KjP~ @PxjÇ 1942 xJPur FTaJ IK˙r xoP~ vyLh TJhrL \jìV´ye TPrjÇ fÅJr TKmfJ~ ßhUPf kJA ßnfPrr ßx IK˙rfJÇ vyLh TJhrLr ÈFTKa TKmfJ xºqJ’r oJiqPo KjCA~PTtr xJKyfq ßk´oLPhr KfKj FTxJPg TPrPZjÇ TKm vJox @u ooLj \JKfr \jT xy IJVPˆ Vf yS~J xmJAPT vs≠Jr xJPg ˛re TPrjÇ KfKj ˝rKYf ÈF kPgr mJhvJ @Ko’ TKmfJKa kPz ßvJjJjÇ TKm TJ\L @fLPTr mz nJA k´~Jf TKm TJ\L l~xu @yoh KZPuj KjCA~PTtr FT\j ˝jJoijq TKmÇ k´~Jf TKmr TjqJ jJKh~J TJ\L @yoh FPxKZPuj FmJPrr xJKyfq FTJPcKor @xPrÇ jJKh~J KjCA~Tt ACKjnJKxtKa ßgPT AÄPrK\ xJKyPfq kzJPvJjJ ßvw TPrPZjÇ mJÄuJ xJKyfq KjP~ TJ\ TrJr APò @PZ mPu \JjJj jJKh~JÇ fJPT kKrY~ TKrP~ KhPf KVP~ kKrYJuT ßoJvJrrl ßyJPxj mPuj, mJÄuJ xJKyfq FPhPv mJÄuJ~ KaPT gJTPm jJÇ AÄPrK\ xJKyPfq CPb @xPm mJÄuJr TgJ, @oJPhr ˝Pkúr TgJÇ jfáj k´\Pjìr jJKh~J FmÄ IjqJPjqr oiq KhP~A mJÄuJ xJKyfq ZKzP~ kzPm FTKhj KmvõmqJkLÇ jJKh~J xmJAPT ijqmJh \JKjP~ TP~TKa ˝rKYf TKmfJ kJb TPrjÇ @xPr ˝rKYf ZzJ, TKmfJ kJb TPrj TJ\L @fLT, oMTáu KxK¨TL, TJCxJrL ßrJK\, vJy @uo hMuJu, vJÿL @ÜJr yqJKk, uM“lJ vJyJjJ, ßmjK\r KvThJr, fJyKojJ UJj, vJox ßYRiMrL ÀPvJ, ß\mMPjúxJ ß\qJ“˚J, xMrLf mzá~J, xJPuyLj xJ\M, Ku~JTf @uL, KvmuL xJPhT, yJmLmMr ryoJj, @mMu mJvJr, vJKÿ @ÜJr, TJoÀj jJyJr rLfJ, @»Mx vyLh, Ko~J \JKTr, @mM rJ~yJj, kKu vJyLjJ k´oMUÇ FZJzJS @xPrr ßZJ¢ mºá xJlS~Jj jJKyj @mOK• S fJoJjúJ @yoh vJK∂ ˝rKYf TKmfJ kJb TPrÇ

k´mJxL mKrvJu KmnJVL~ TuqJe xKoKfr mjPnJ\j xŒjú KjCA~Tt” Vf 18 @Vˆ rKmmJr k´mJxL mKrvJu KmnJVL~ TuqJe xKoKf ACFxF AjPTr CPhqJPV uÄ @AuqJP¥r ßmgPkA\ ߈a kJPTt IjáKÔf yPuJ mJKwtT mjPnJ\jÇ xTJPuA xnJkKf, xJiJre xŒJhT, @ymJ~T, xhxq xKYm, CkPhÓJmOª S TJptTrL TKoKar xhxqPhr CkK˙KfPf \qJTxj yJAaPxr m´cSP~ FmÄ 73 KˆsPar TjtJr ßgPT xTJu 10aJ~ KfjKa mJx xy k´J~ háAv k´JAPna VJKz mjPnJ\Pjr \jq pJ©J ÊÀ TPrÇ KfjKa mJPxr ßjfOfô ßhj @má fJPum oJfáær, ßr\máu TKmr, ßoJ: ÀÉu @Koj FmÄ ßoJ” rKlTáu AxuJoÇ k´iJj IKfKg cJ. ÀoJjJ xmár, xnJkKf TJ\L \JoJj, xJiJre xŒJhT ÀÉu @Koj jJKxr, @ymJ~T oj\ár ßoJPvth FmÄ xhxq xKYm l~xJu @yPoh FTèò ßmuáj CKzP~ IjáÔJPjr CPÆJij ßWJweJ TPrjÇ CPÆJijL IjáÓJPj cJ. ÀoJjJ xmár mPuj, jfáj k´\jìPT FA irPjr IjáÔJPj xŒOÜ TrJ ßmKv k´P~J\j FmÄ mzPhr oëuiJrJr xJPg TJ\ TrJr krJovt ßhjÇ mjPnJ\Pj KmKnjú hJK~Pfô KZPuj ßUuJiNuJ~ ÀÉu @Koj, ßrK\Pˆ´vPj ßTJwJiqã oJyJmám @uo ÀPou S vJyLj kJrnLj, xJÄÛíKfT kPmt oJoáj Cr rKvh, UJmJPr CkPhÓJ ßoJ” vJy @uo, rqJPlu c´ KaPTPar hJK~Pfô ßoJ” Sor lJÀT KrkjÇ TJ\u oJyoáh IjáÔJjKa xûJujJ TPr xmtãPer \jq oûKaPT k´Jem∂ TPr rJPUjÇ xJÄÛíKfT IjáÓJPj Kv·L fJjnLr vJyLj S jJKnj oJKfP~ rJPUjÇ ßUuJr oPiq @TwteL~ KZu háA ßgPT @zJAPvJ ßoP~Phr IÄvV´yPe mJKuv ßUuJ k´KfPpJKVfJÇ mjPnJ\Pjr xJoKV´T hJK~Pfô KZPuj xÄVbPjr xnJkKf, xJiJre xŒJhT, CkPhÓJmOª FmÄ TJptTrL kKrwPhr xhxqmOªÇ 2019 mjPnJ\j CkuPã YªsPouJ jJPo FTKa oqJVJK\j k´TJKvf y~Ç ˝f”°ëftnJPm k´mJxL mKrvJumJxLPhr khYJreJ~ kJTtKa FTKa ßZJ¢ mKrvJPu kKref y~Ç ßUuJiNuJ~ @TwteL~ kárÛJrxy rqJPlu c´Pf ˝Petr yJr, KjCA~Tt-dJTJ KraJjt KaPTa xy KZu IPjT kárÛJrÇ xmPvPw xÄVbPjr xnJkKf TJ\L \JoJj CkK˙f xTuPT mjPnJ\Pj CkK˙f ßgPT mjPnJ\Pjr xlufJ IJjJr ßhS~Jr \jq ijqmJh \JKjP~ xoJK¬ ßWJweJ TPrjÇ xÄmJh KmùK¬rÇ

wbDBqK©t wbDBqK© Ü_áK c÷KvwkZ kxl© 9wU cwŒKvi c÷KvkK/m§ûv`Ká`i gvwmK àeVK MZ 27 AvM˜ gΩjevi m‹®vq R®vKmb nvBUmØí mvflvwnK Ü`kevsjv cwŒKvi AvájvPbv Ká∂ AbywÙZ nq| G àeVáK cviØûwiK mnáhvwMZv I m§ûK© Dbúqábi weláq HKgZ® ÜcvlY Káib m§ûv`KeÑõ`| msev`cŒ c÷Kvkbvi Ü∂ጠweivRgvb mgm®vmgÅn wbáq AvájvPbv Kiv nq| msev` gva®ági mvá_ Øívbxq evsjvá`kx Kgy®wbwUi wewfbú e®w≥ I c÷wZÙvábi mvá_ m§ûK© Aváiv ÜRvi`vi Kivi Dci ∏iÄZ°váivc Kiv nq| GQvov c÷evmx evsjvá`kxá`i Ø^v_© mswk≠Û wewfbú weláq msev` c÷Kvk Ges máPZbZv mÑwÛi já∂® mnmvB GKwU Ümwgbvi AváqvRábi e®vcvái wm◊vöè MÑnxZ nq| Kgy®wbwUi Dbúqáb msev`cŒ∏ájvi Kvh©Ki fÇwgKv Ae®vnZ ivLvi c÷Z®q e®≥ Káib c÷KvkK I m§ûv`KeÑõ`| cwŒKv c÷Kvkbvq mvsevw`Ká`i Ückv`vwiZ° eRvq ivLv, gy`™Y, weZiY, we¡vcb evRvi Ges wejmn bvbvwea mgm®vi welqI AvájvPbvq DáV Avám G àeVáK| mvflvwnK evsjv cwŒKvi m§ûv`K Avey Zvánáii m¬vjbvq AbywÙZ àeVáK AvájvPbvq Ask Übb mvflvwnK evOvjx m§ûv`K ÜKäwkK Avnág`, mvflvwnK cwiPq m§ûv`K bvRgyj Avnmvb, mvflvwnK evsjvá`k m§ûv`K Wv. IqváR` G Lvb, mvflvwnK Rb•fÇwg m§ûv`K iZb ZvjyK`vi, mvflvwnK AvRKváji c÷avb RvKvwiqv gvmy` wRáKv Ges mvflvwnK c÷evm m§û`K Ügvnv§ß` mvC`| Ü`ák AeØívb Kivi KviáY wVKvbvi m§ûv`Kg¤jxi mfvcwZ Gg Gg kvnxb Ges RiÄwi KváR e®Øè _vKvq mvflvwnK Ü`k evsjv Ges evsjv UvBgámi m§ûv`K Wv. ÜPäayix mviIqviÄj nvmvb âeVáK DcwØíZ _vKáZ cváibwb|

TKm xJPuo xMPurLr \jìKhj kJuj KjC\mqJÄT” ßTTTJaJ, láPuu ÊPnòJ, CkyJr k´hJj, TgJ-TKmfJ-VJPjr oiqKhP~ \qJTxj yJAaPx k´go @PuJr IJP~J\Pj kJKuf yPuJ TKm xJÄmJKhT xJPuo xMPurLr \jìKhjÇ xnJkKffô TPrj k´go @PuJr @mJKxT xŒJhT AmsJKyo ßYRiMrLÇ IitvfJKiT ßuUT-xJÄmJKhT-Kv·L-xÄÛíKfPxmL FPf IÄv ßjjÇ TKmmºáPhr IPjPTA FA oyfL @P~J\Pj xŒOÜ yjÇ \jìKhPjr @`J~ IKfKg KZPuj TJjJcJr ßhv-KmPhv KoKc~Jr TetiJr j\Àu KoP≤J S 130 ßhv ÃoeTJrL jJ\oMj jJyJrÇ \jìKhPjr IJP~J\Pj ÊPnòJ \JjJPf CkK˙f y~ oMKÜPpJ≠J @»Mu oMKTf ßYRiMrL S TJ\L xKlTáu yT, xŒJhT S KaKn TetiJr @mM fJPyr, k´JmKºT-VPmwT @yoJh oJpyJr, TKm rSvj yJxJj, TKm oMyÿh @uL mJmMu, ßuUT AvKf~JT ÀkM, oKj\J ryoJj, ßvuL \JoJj UJj, rSvj yT, xJjK\hJ CKot, TKm @»Mx vKyh, xJÄmJKhT ßoJvJrrl ßyJPxj xmM\, flJöu Kuaj, ßyKuo @yPoh, ojLwJ h• fOwJ, TuJKoˆ xMmsf KmvõJx, jLrJ ræJjL, ßrJPT~J hLkJ, ryoJj oJymMm, ß\mMPjúxJ ß\qJ“˚J, oj\MÀu yT, jJ\oMj jJyJr k´oMUÇ xñLf kKrPmvj TPrj T£Kv·L kJkLojJÇ \jìKhPj TKmPT CkyJr fáPu ßhj AmsJKyo ßYRiMrL, rSvj yJxJj, oMyÿh @uL mJmMu k´oMUÇ xÄmJh KmùK¬rÇ

KjCA~PTt mJÄuJ TîJPmr mjPnJ\j IjMKÔf ACFxFKjC\” KjCA~PTt @jªWj-C“xmoMUr kKrPmPvr oiq KhP~ IjMKÔf yP~PZ xJoJK\T xÄVbj mJÄuJ TîJm ACFxFr mjPnJ\jÇ Vf 31 @Vˆ vKjmJr msÄPér ßkuyJo ßm kJPTt F mjPnJ\j IjMKÔf y~Ç mjPnJ\Pj pMÜrJPÓs mxmJxrf mJÄuJ TîJPmr xhxq S fJPhr ˝\jrJ ßUuJiNuJxy jJjJj @jª CkPnJV TPrjÇ jfáj k´\Pjìr KvÊ KTPvJrPhr CkK˙KfPf FKa kKref y~ TîJm xhxqPhr Kouj ßouJ~Ç mjPnJ\Pj kMÀw-oKyuJ S KvÊKTPvJrrJ IÄv ßj~ KmKnjú ßUuJiNuJ~Ç mjPnJ\Pj KZu oPjJù xJÄÛíKfT kKrPmvjJ ZJzJS @TwteL~ rqJPlu csÇ ßvPw ßUuJiNuJ~ IÄvV´yeTJrL S rqJPlu cs Km\~LPhr oJP^ kMrÛJr Kmfre TrJ y~Ç mjPnJ\Pjr IjMÔJKjT CPÆJij TPrj k´iJj IKfKg mJÄuJPhv ßxJxJAKar xnJkKf TJoJu @yPohÇ xÄVbPjr xnJkKf @mMu TJuJo KkjMr xnJkKfPfô FmÄ xJiJre xŒJhT ßhPuJ~Jr ßyJPxPjr kKrYJujJ~ IjMÔJPj IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj k´iJj CkPhÓJ ßoJ: yJÀj náÅA~J, xyxnJkKf ßoJ. oKojMu AxuJo, xJÄVbKjT xŒJhT @K\\Mu yT, k´YJr xŒJhT ßxJjJr muJA, xhxq oBhMu uÛr \MP~u k´oMUÇ

k´~Jf ÉPxAj oMyJÿh FrvJPhr TáuUJKj IjMKÔf KjCA~Tt” Vf 30 @Vˆ ÊâmJr xºqJ~ FPˆJKr~J˙ \JfL~ kJKattr k´iJj TJptJuP~ xJPmT rJÓskKf S \JfL~ kJKattr k´KfÔJfJ ßY~JroqJj ÉPxAj oMyJÿh FrvJPhr k´go TáuUJKj CkuPã fJr KmPhyL @®Jr oJVKlrJf TJojJ~ \JfL~ kJKatt pMÜrJÓs vJUJr CPhqJPV FT ßhJ~J S KouJh oJyKlu IjMKÔf y~Ç ßhJ~J S KouJh oJyKlPu xnJkKffô TPrj \JkJr xnJkKf S ßTªsL~ KjmtJyL xhxq yJ\L @mhMr ryoJjÇ kKrYJujJ TPrj \JkJr xJiJre xŒJhT S ßTªsL~ KjmtJyL xhxq @mM fJPum ßYRiMrL YJªMÇ xÿJKjf IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj \JkJr ßTªsL~ ßk´KxKc~Jo xhxq, Y¢V´Jo oyJjVrLr \JfL~ kJKattr xnJkKf S xJCg @Kl∑TJr TjxJu ß\jJPru @uyJ\ ßxJuJ~oJj @uo ßvbÇ @PrJ CkK˙f KZPuj \JkJr KxKj~r xyxnJkKf S ßTªsL~ xhxq \Kxo CK¨j ßYRiMrLxy FcPnJPTa yJKrx CK¨j @yPoh, ßoJ” uM“lár ryoJj, ß\xKoj @TfJr ßYRiMrL, vKl @uo, oLr \JKTr, FcPnJPTa ßoJ” yJKjl, ßoJ” jJK\o, ßoJ” jJPhr, jmL ßyJPxj k´oMUÇ ßhJ~J S KouJh kKrYJujJ TPrj FcPnJPTa ßoJ” yJKjlÇ xÄmJh KmùK¬rÇ


25


26

uJPVJKct~J ßoKr~Par ßlJmJjJ~ GPTqr \~VJj

uJPVJKct~J oqJKr~Pa 33fo ßlJmJjJ xPÿuPj TotTftJ S Kv·LPhr xJPg KjP~ mÜmq rJPUj msΔTuLj mPrJ ßk´KxPc≤ FKrT FcJoxÇ

mÜmq rJPUj IJøJ~T vJy ßjS~J\Ç

\JfL~ xñLf kKrPmvj TPrj Kv·LrJÇ

uJPVJKct~J oqJKr~Pa 33fo ßlJmJjJ xPÿuPj CkK˙f xMiL\jPhr FTJÄvÇ

ßlJmJjJ FKéKTCKan TKoKar ‰mbTÇ

metJdq xJÄÛíKfT IjMwÔJPj Kv·LPhr jOfq kKrPmvjÇ

ßvPwr kJfJr kr xJÄmJKhT S xMiL\Pjr CkK˙KfPf uJPVJKct~J oqJKr~a kKref yP~KZu FTU¥ mJÄuJPhPvÇ oqJKr~a ßyJPaPur V´qJ¥ muÀPo ßlJmJjJ TjPnjvPj FmJPrr k´KfkJhq Kmw~ KZu ÈKm´K\Ä mJÄuJPhKv TJuYJr IqJ¥ AK≤KV´KaÇ’ IjMÔJjoJuJr oPiq KZPuJ FTJKiT èÀfôkNet ßxKojJr, TJmq \uxJ S xJÄÛíKfT IjáÔJjÇ VnLr rJf kpt∂ k´mJxL mJÄuJPhvLrJ Fxm IjMÔJj hJÀe CkPnJV TPrjÇ FKhPT rKmmJr ßvw Khj Kˆ~JKrÄ TKoKar FT xnJ~ @VJoL mZr 34fo ßlJmJjJ TjPnjvPjr ßnjMq KjitJre TrJ yP~PZ TJjJcJr oK≤s~JPuÇ @P~J\T xÄVbj mJÄuJPhv ßxJxJAKa Im oK≤´~Ju FmÄ TjPnjvPjr @øJ~T oPjJjLf yP~PZj F\J\ @ÜJr ßfRKlTÇ vKjmJr KÆfL~ KhPj IjMÔJPjr CPÆJij TPrj ßlJmJjJr TjPnjr ßoJ. vJy ßjS~J\Ç mÜífJ TPrj TJ\L @\oÇ FKhj IjMKÔf y~ TP~TKa èÀfôkNet ßxKojJrÇ kJKjKmw~T ßxKojJPr k´iJj IKfKg KZPuj \JyJñLrjVr KmvõKmhqJuP~r xJPmT KnKx k´Plxr c. \Kxo CK¨jÇ ßxKojJPr oNu k´mº Ck˙Jkj TPrj @∂\tJKfT lJrJÑJ TKoKar ßY~JroqJj S ßlJmJjJr xJPmT ßY~JroqJj @KfTár ryoJj ACxál\JA xJuáÇ cJ. oJxáhár ryoJPjr xnJkKfPfô IjáKÔf ßxKojJPr IiqJkT cJ. K\~JCK¨j @yPohxy KmKvÓ mqKÜmVt FPf IÄv ßjjÇ FZJzJ ÈßmTJrfô S \umJ~á kKrmftj’, ÈlJCP¥vj Im A~qág KucJrKvk IqJ¥ yqJKmax Im xJTPxxláu’ FmÄ ÈVefPπr xïa Kmkpt˜ mJÄuJPhv’ Kmw~T ßxKojJr IjáKÔf y~Ç ßxKojJrèPuJPf k´Plxr c. \Kxo CK¨j, KmKvÓ rJ\jLKfT @»áx xJuJo, k´mLe xJÄmJKhT oj\ár @yoh, xJ¬JKyT KbTJjJr k´iJj xŒJhT oáyJÿh l\uár ryoJj, xJÄmJKhT oBjá¨Lj jJPxr, xJ¬JKyT mJÄuJPhv xŒJhT cJ. S~JP\h F UJj, oëuiJrJr rJ\jLKfT ßoJPvth @uo, ßuUT oJyoáh ßr\J ßYRiárL k´oáU CkK˙f KZPujÇ TKmfJ \uxJ~ TKmfJ @mOK•Pf IÄv ßjj ßyJxPj @rJ ß\Ko, FKujJ, ßxKuo Am´JyLo, \áKu ryoJj, vJy @uo háuJu k´oáUÇ KÆfL~ KhPj xºqJr kr KZu xJÄÛíKfT IjáÔJjÇ IjáÔJj kKrYJujJ TPrj ßVJuJo ßoJ˜lJÇ IjáÔJj ÊÀ y~ \JfL~ xÄVLPfr oiq KhP~Ç ßhvJ®PmJiT VJj Èij iJjq káP nrJ’ kKrPmvj TrJ y~Ç Frkr oPû @Pxj TJoÀöJoJj mJmáÇ k´mJPxr Kv·LrJ CPÆJijL IjáÔJPj IÄv ßjjÇ Fr krkrA IjáKÔf y~ @mOK• kmtÇ FPf IÄv ßj~ lJKxr TmLr TJmq, ßyJxPj @rJ ß\Ko, FKujJ, ßxKuo Am´JKyo, TKm \áKu ryoJj, vJy @uo háuJuxy ßmv TP~T\jÇ kKrPmKvf y~ xJuoJ UJj xLoJr ßTJKrSV´JKlPf jOfqJjáÔJjÇ Frkr FPT FPT oPû @Pxj Ck˙JkT UªTJr BxoJAu, vJoxMjúJyJr KjKÿ, ßVJuJo ßoJ˜lJ, TJoÀöJoJj mJmáÇ fJrJ xmJA xKÿKufnJPm È@Ko mJÄuJ~ VJj VJA’ VJjKa kKrPmvj TPrjÇ TKmfJ \uxJr kPr IjáKÔf y~ YªsJ mqJjJK\tr kKrYJujJ~ jOfqJjáÔJjÇ FPf mJÄuJPhPvr KmKnjú Kmw~xy iotL~ xŒ´LKfr Kmw~Ka fáPu irJ y~Ç 35 \j jOfqKv·L FPf IÄv ßjjÇ jOfqJjáÔJjKa ÊÀ y~ ßlJmJjJr Kgo xÄ ÈYPuJ pJA uJPVJ~JKct~J oqJKr~Pa’ Fr oiq KhP~Ç KvÊKv·LrJ FPf IÄv ßj~Ç Frkr ßlJmJjJr @P~J\TrJ oPû SPbjÇ ßxUJPj CPÆJij TrJ y~ ßlJmJjJr oqJVJK\j È@V∂áT’Ç IjáÔJPj xñLf kKrPmvj TPrj ßxKuo Am´JKyo, ß\JyJ ßYRiárL, vJroLj xáufJjJ, Kk´~J AxuJo, ßlrPhRxL ATrJo, @K\\ár ryoJj, cJ. KuKk, kJkLojJ, KjkJ \JoJj, TíÌJ KfKg, rJK\m n¢JYJptq, rJPjJ ßjS~J\, vJy oJymámÇ rJK\m mxJT \Jhá k´hvtj TPrjÇ Frkr @mJr xñLf kKrPmvj TPrj vJKTuJ UJj (oK≤´~u), UJKuh S Fx @A aáaáuÇ dJTJ ßgPT FPxKZPuj IKnPjfJ mJmáu @yPohÇ KfKj jJaPTr FTKa hOPvq IKnj~ TPrjÇ ßxUJPj fáPu iPrj mJÄuJPhPvr mftoJj KY©, xoJP\r IxÄVKf S IoJjKmTfJr Kmw~KaÇ KfKj mÜífJ kPmt mPuj, FUj IPjT jJaPTr ßãP© mJÄuJPhPvr mJÄuJ nJwJPT KmTíf TrJ yPòÇ FaJ KbT j~Ç @xPu xá˙ xÄÛíKfr YYtJ TrPf yPmÇ Fx @A aáaáPur kKrPmvjJr oiq KhP~ KÆfL~ KhPjr IjáÔJPjr xoJK¬ aJjJ y~Ç rKmmJr” fOfL~ S ßvw KhPjr IjMÔJjÇ fOfL~ KhPjr IjáÔJj ÊÀ y~ ßxKojJPrr oiq KhP~Ç KmPTPu oqJKr~Par IKcaKr~JPo IjáKÔf y~ ÈlJCP¥vj Im A~ág KucJrKvk IqJ¥ yqJKmax Im xJTPxxláu KucJr’Ç oëu k´mº Ck˙Jkj TPrj cJ. TJláA TJS~JTáÇ KfKj KucJrKvPkr KmKnjú KhT fáPu iPrjÇ IjáÔJPj ßoJyJÿh ßyJPxj UJj, @uL AoJo KvThJr, @KfTár ryoJj xJuáxy TJ\L vJUJS~Jf IJ\o, KlPrJ\ IJyPoh, oJTxMhMu ßYRiMrL, jJKxr IJuL UJj ku S vJyPjS~J\ ßpJV ßhjÇ F xo~ mÜmq rJPUj ߈a KxPjar Kur~ ToKr S TJCK¿uoqJj TˆJ T¿aqJK≤KjKcxÇ IjáÔJPj \JyJñLrjVr KmvõKmhqJuP~r xJPmT KnKx k´Plxr \Kxo CK¨j mÜífJ TPrjÇ KÆfL~ ßxKojJr IjáKÔf y~ lPrˆKyu yPu ÈVefPπr xÄTPa Kmkpt˜ mJÄuJPhv’ KvPrJjJPoÇ ßxUJPj @»áx xJuJo, KbTJjJr k´iJj xŒJhT ßoJ. l\uár ryoJj, mJÄuJPhv-Fr xŒJhT cJ. S~JP\h @uL UJj, xJÄmJKhT oj\Mr @yPoh, xJÄmJKhT oAjáK¨j jJPxr, ßuUT oJyoáh ßr\J ßYRiárL k´oMU CkK˙f KZPujÇ rKmmJr xJÄÛíKfT IjáÔJj ÊÀ yS~Jr @PV KZu CPÆJijL kmtÇ mÜífJ TPrj ßlJmJjJr ßjfOmOªÇ KmPTPu kmtKa ÊÀ y~ oJTxáháu FAY. ßYRiárLr Ck˙JkjJr oiq KhP~Ç FPT FT oPû ßcPT ßjS~J y~ ßjfJPhrÇ IjáÔJPj mÜífJ ßvwJÄv 27 kJfJ~

Kv·LPhr jOfq kKrPmvjÇ xñLf kKrPmvj TPrj vJy oJymMm, rJPjJ ßjS~J\ S YªsJ rJ~Ç

Kv·LPhr jOfq kKrPmvjÇ xñLf kKrPmvj TPrj k´Ko, TJoÀöJoJj mTáu S oJKr~JÇ

KvÊ Kv·LPhr jOfq kKrPmvjÇ

xñLf kKrPmvj TPrj IJoJjf ßyJPxj IJoJjÇ Ck˙JkjJ~ uMmjJ TJA\Jr S KjKÿÇ


27

uJPVJKct~J ßoKr~Par ßlJmJjJ~ GPTqr \~VJj 26 kJfJr kr TPrj mJÄuJPhv IqJPxJKxP~vj Im xJCg \JKxtr ßjfJ @»ár rKlT ßYRiáárLÇ KfKj mPuj, pKh xáPpJV gJPT fJyPu @orJ @oJPhr KxKaPf ßlJmJjJ TrPf YJAÇ ßxaJ ßkPu @orJ xáªr S xJgtTnJPm fJ TrPf kJrmÇ ßlJmJjJr xJPmT TjPnjr S Kˆ~JKrÄ TKoKar xJPmT ßY~JroqJj KV~Jx @yPoh mPuj, ßlJmJjJ ßp mZr ÊÀ y~, @Ko ßxA mZr FUJPj @KxÇ SA IjáÔJj mJÄuJPhv ßgPT @xJ máK≠\LmL, xJÄmJKhT, ßuUT, rJ\jLKfKmhPhr khYJrPe oáUKrf yP~KZuÇ ßoKcxj Û~Jr VJPctPjr 20 yJ\Jr oJjáPwr IÄvV´yPe ßlJmJjJ yP~KZuÇ fUj Ff ßouJ, kgPouJ S IjáÔJj yPfJ jJÇ @Ko 2008 xJPur ßlJmJjJr TjPnjr S 2014 xJPu ßlJmJjJr Kˆ~JKrÄ TKoKar ßY~JroqJj KZuJoÇ @Ko oPj TKr, ßlJmJjJ @P~J\Pjr ßãP© @rS CPuäUPpJVqnJPm ImhJj rJUPf yPmÇ ßlJmJjJ FT yPu @orJ ßp k´fqJvJ S uãq KjP~ ÊÀ TPrKZuJo, fJ VKf kJPmÇ FjFKmKxr cJ. AmÀu ßYRiárL mPuj, @Ko KmvõJx TKr nJPuJmJxJr CkPr KTZá jJAÇ mJÄuJPhvPT nJPuJmJxPu xmJAPT FT TJfJPr @xPf yPmÇ FjFKmKxr xJPmT ßY~JroqJj @má Ku~JTf ßyJPxj mPuj, @oJPhr ßhv mJÄuJPhvÇ FA mJÄuJPhvPT ßTªs TPr FTKhj TKmèÀ rmLªsjJg ßxJjJr mJÄuJr ˝kú ßhPUKZPujÇ \\t yqJKrxj KjCA~PTt mJÄuJPhvPT kKrY~ TKrP~ KhP~KZPujÇ mñmºá ßvU oáK\már ryoJj ˝JiLj mJÄuJPhPvr ˝kú ßhPUKZPujÇ @rS ˝kú ßhPUKZPuj xlu ßxJjJr mJÄuJrÇ @orJS ßxA xáªr S xlu mJÄuJPhPvr ˝kú kërPe xmJA TJ\ TrKZÇ ßlJmJjJr ßTJ-TjPnjr \Kxo náA~J mPuj, k´mJPx @\PT mJÄuJPhPvr TP~T\j ßjfJ rP~PZjÇ fJPhr oJiqPoS @orJ ßlJmJjJr TgJ mJÄuJPhv S mKyKmtPvõ fáPu irPf kJrKZÇ ßlJmJjJr Kˆ~JKrÄ TKoKar ßxPâaJKr S ßyJˆ TKoKar ßY~JroqJj TJ\L @\o mPuj, ßlJmJjJ ÊÀ ßgPT F kpt∂ 33 mZr IKfâo TrPZÇ ßlJmJjJ xlu yPu Fr káPrJ TíKffô @kjJPhrÇ @r náuÃJK∂ gJTPu ßxèPuJr hJK~fô @oJPhrÇ náu©áKa yP~ gJTPu ãoJxáªr hOKÓPf ßhUPmjÇ ßlJmJjJ TjPnjvPjr KYl IqJcnJA\r ßoJrPvh @uo mPuj, ßlJmJjJ mJÄuJPhvLPhr FTKa IrJ\QjKfT käqJalotÇ FUJPj ßTJPjJ hu, iot, mPetr TgJ muJ y~ jJÇ FaJ k´mJxLPhr hJKmhJS~J @hJP~r uPãq VKbfÇ KfKj KÆiJKmnKÜ k´xPñ mPuj, ßlJmJjJ~ KmnKÜ rJUJ KbT j~Ç GPTqr KmT· ßjAÇ KjCA~PTtr ߈a KxPjar Kur~ ToKr mPuj, FUJPj mJÄuJPhPvr TKoCKjKa IPjT nJPuJ TrPZ, fJrJ C•PrJ•r xlu yPò, FaJ ImvqA AKfmJYT KhTÇ TJCK¿uoqJj TÓJ T¿aqJK≤KjKcx mPuj, ß\FlPTPf KmKnjú nJwJ~ oJjáwPT SP~uTJo \JjJPjJ y~, @orJ YJA FUJPj mJÄuJPhvLPhr ßp KmTJv yPò S ImhJj, ßxA KmPmYjJ~ mJÄuJ nJwJPT èÀfô KhP~ mJÄuJ nJwJ~ SP~uTJo TgJKa gJTPf yPmÇ @uL AoJo KvThJr mPuj, ßlJmJjJ TjPnjvj TrPf KVP~ jJjJ xo~ @KgtT xÄTa yP~PZÇ F KjP~ TjPnjr KYK∂f gJTPfjÇ KT∂á FmJrA TjPnjrPT ßxaJ ßhKUKjÇ F \jq fJPT ijqmJhÇ ßlJmJjJr xJPmT ßY~JroqJj @má hJrJ ß\JmJP~r mPuj, 33 mZr iPr ßlJmJjJ xlu yP~PZ, @VJoL KhPjS pJPf FaJ ImJyf gJPT S xlu y~, ßxA k´fqJvJ TrKZÇ ßlJmJjJr xJPmT ßY~JroqJj F\J\ @ÜJr ßfRKlT mPuj, FmJPrr ßlJmJjJ~ vJyPjS~J\ FPuj, ßhUPuj S \~ TrPujÇ F\jq fJPT @Ko Èß\jJPru’ CkJKi KhKòÇ @\PT ßgPT KfKj ß\jJPru vJyPjS~J\Ç xJPmT ßY~JroqJj @KfTár ryoJj xJuá mPuj, @\PTr ßlJmJjJ xlunJPm yP~PZÇ F ßhPv FUj IPjT xÄTaÇ @orJ F ßhPv gJTPf kJrm KT jJ ßxaJA \JKj jJÇ fJA mum, @VJoL KhPj GPTqr KmT· ßjAÇ IjáÔJPj TJPjTKaTJPar xlu mqmxJ~L oJxáhár ryoJj Iká fJr KjP\r xJlPuqr TgJ metjJ TPrjÇ IjáÔJPj vJy ßjS~J\ fJr mÜífJ~ mPuj, FKa FTKa IrJ\QjKfT xÄVbjÇ \JKfr \jT mñmºáPT @orJ VnLr KYP• ˛re TKr, fJr \jq mJÄuJPhPvr oJjKY© ßkP~KZÇ KfKj xmJAPT ijqmJh \JjJjÇ KfKj mPuj, @oJPhr IjáÔJj xlu TrJr ßYÓJ TPrKZÇ ßTJPjJ náu©áKa yP~ gJTPu ãoJxáªr hOKÓPf ßhUPmjÇ FZJzJ mÜífJ TPrj k´Plxr \Kxo CK¨j @yPoh, oMKÜPpJ≠J \Jlr oJyoáh, @»áx xJuJo, c. vSTf @uL, TJ\L j~j, jJKxr @uL UJj ku k´oáUÇ IjáÔJPj KmKnjú kK©TJr xJÄmJKhT, xŒJhT S oJKuTPhr k´Kf ijqmJh \JjJPjJ y~Ç FZJzJ mqmxJ~L \KyÀu AxuJo, KrP~uar oAjáu AxuJo, lJPfoJ m´JhJPxtr lUÀu AxuJo ßhPuJ~Jr, ˝kj mzá~J, vyLháu AxuJo, ßoJyj \æJr, jër @uo, F ßT @\Jh, ßvU \JoJu, @KfTáu AxuJoxy CkK˙f xmJr k´Kf TífùfJ \JjJPjJ y~Ç mJÄuJPhv ßxJxJAKar KjmtJYPj ßk´KxPc≤ khk´JgtL TJ\L j~j mPuj, @kjJrJ \JPjj @VJoL 20 IPÖJmr ßxJxJAKar KjmtJYj IjáKÔf yPmÇ FA KjmtJYPj @kjJrJ xmJA IÄv ßjPmj S ßnJa ßhPmjÇ @Ko 2017 xJPur ßlJmJjJr TjPnjr KZuJoÇ FmJr KjmtJYPj k´JgtL yP~KZÇ @kjJrJ xmJA @oJPT S j~j @uL kKrwPh ßnJa KhP~ \~L TrPmjÇ @orJ \~L yP~ háA ßlJmJjJ j~, ßxJxJAKar mqJjJPr FTKa GTqm≠ ßlJmJjJ TrmÇ KcKˆ´Ö IqJPx’Ku 37 ßgPT KjmtJYj TrPZj ßoKr ß\JmJ~hJÇ KfKj mPuj, mJÄuJPhPvr k´fq∂ Iûu ßgPT ˝JoLr TuqJPe FUJPj FPxKZÇ @PoKrTJ ßgPT IPjT ßkP~KZÇ FUj KTZá ßhS~Jr xo~ FPxPZ, fJA @Ko KjmtJYj TrKZÇ @kjJrJ @oJPT ßnJa KhP~ xyPpJKVfJ TrPmjÇ lJPfoJ m´JhJPxtr TetiJrPhr Ijqfo S TKoCKjKa KucJr lUÀu AxuJo ßhPuJ~Jr KcKˆ´Ö 24 Fr TJCK¿u kPh 2020Fr \jq KjmtJYj TrPZjÇ KfKj mPuj, TKoCKjKaPT GTqm≠ TrPf yPmÇ @xPu ßoAj Kˆ´Po nëKoTJ rJUJr \jq @Ko ßoAj Kˆ´Po kJ ßrPUKZÇ xmJA GTqm≠ yPu @orJ \~L yPf kJrmÇ @VJoL KhPjS @kjJPhr xmJr xyPpJKVfJ kJm mPu @vJ TrKZÇ @kjJPhr ßnJPa Km\~L ym mPu @oJr KmvõJxÇ Frkr mOÜfJ TPrj KcKˆ´Ö 14-Fr k´JgtL mhÀj jJyJr UJj KofJÇ KfKj mPuj, @VJoLPf @oJPhr oiq ßgPTA ßTC Vnjtr, ßo~r, KxPjar yPf kJPrjÇ FojKT ßk´KxPc≤S yPf kJPrjÇ fJA @oJPhrPT FKVP~ @xPf yPmÇ @VJoL 2020Fr KjmtJYj @oJPhr KjmtJYjÇ ßvwJÄv 28 kJfJ~

ßlJmJjJ xPÿuPj hMA T£PpJ≠Jxy oMKÜPpJ≠J S ßlJmJjJ TotTftJPhr xÿJjjJ ß∠k´hJj TrJ y~Ç

msΔTuLj mPrJ ßk´KxPcP≤r kã ßgPT xÿJjjJ k´hJj ßoJyJÿh ßyJPxj UJj S oJTxMhMu ßYRiMrLPTÇ oMKÜPpJ≠J IJmM \Jlr oJyoMhPT ß∠k´hJj TPrj vJy ßjS~J\Ç

T£PpJ≠J rgLªsjJg rJ~ S vyLh yJxJjxy TJ\L xJUJS~Jf IJ\oPT ß∠k´hJj TPrj oMKÜPpJ≠J IJmM \Jlr oJyoMhÇ

mÜmq rJPUj xJPmT CkJYJptq k´Plxr \xLo CK¨j, vJy ßjS~J\, ßoJyJÿh ßyJPxj UJj, Kur~ ToKr, TˆJ T¿aqJK≤KjKcx S ßoJrPvh IJuoÇ

mÜmq rJPUj IJKfTár ryoJj xJuM, jJKxr IJuL UJj ku, IJmM Ku~JTf ßyJPxj, IJuL AoJo KvThJr, TJ\L xJUJS~Jf ßyJPxj IJ\o S KV~Jx IJyPohÇ

mÜmq rJPUj oJTxMhMu ßYRiMrL, KlPrJ\ IJyPoh, TJ\L j~j, lUÀu AxuJo ßhPuJ~Jr, mhÀjúJyJr UJj KofJ S \xLo nëÅA~JÇ

mÜmq rJPUj ßoKr ß\JmJAhJ S IJyjJl IJuoÇ A~Ng ßxKojJPr mÜmq rJPUj FT\j KmPvwùÇ xPÿuj k´JñPe KhKuk ßYRyJPjr xJPg KmKvÓ mqKÜmVtÇ


28

uJPVJKct~J ßoKr~Par ßlJmJjJ~ GPTqr \~VJj 27 kJfJr kr Frkr IjáKÔf y~ IqJS~Jct KVKnÄ ßxKroKjÇ oPû @Pxj @má \Jlr oJyoáh, ßoJyÿh ßyJPxj UJj, TJ\L xJUJS~Jf ßyJPxj @\o, vJy ßjS~J\, KlPrJ\ @yPohÇ k´gPoA xÿJjjJ \JjJPjJ y~ ˝JiLj mJÄuJ ßmfJr ßTPªsr Kv·L T£PpJ≠J rgLªsjJg rJ~, vyLh yJxJj S TJPhrL KTmKr~JPTÇ TJPhrL KTmKr~J IjáÔJPj KZPuj jJÇ FA kmt kKrYJujJ TPrj oJTxáháu ßYRiárLÇ IqJS~Jct fáPu ßhj oáKÜPpJ≠J \Jlr oJyoáhÇ @rS kárÛíf TrJ y~ ßlJmJjJr Ijqfo k´KfÔJfJ S k´mLe xJÄmJKhT ‰x~h ßoJyÿhCuäJy, xJPmT ßlJmJjJ ßY~JroqJj @má hJrJ ß\JmJP~r, A\J\ @ÜJr ßfRKlT, oáKÜPpJ≠J \Jlr oJyoáhPTÇ FZJzJ ßoJyJÿh ßyJPxj UJj, vJyPjS~J\, \Jlr oJyoáh, xJUJS~Jf ßyJPxj @\o, @uL AoJo KvThJr, KlPrJ\ @yPohPT ßlJmJjJ TjPnjvj ß∠KhP~ xÿJj \JjJPjJ y~Ç kárÛJr fáPu ßhj oáKÜPpJ≠J \Jlr oJyoáh, vJyPjS~J\, ßoJyJÿh ßyJPxj UJj k´oáUÇ msΔTuLj mPrJr ßk´KxPc≤ FKrT FcJo IjáÔJPj CkK˙f KZPujÇ KfKj fJr mÜífJ~ mJÄuJPhPvr oJjáPwr FA ßhPv ImhJj fáPu iPrj S në~xL k´vÄxJ TPrjÇ Frkr IjáÔJPj mÜífJ TPrj \JyJñLrjVr KmvõKmhqJuP~r xJPmT nJAx YqJ¿ur k´Plxr \Kxo CK¨jÇ KfKj mJÄuJPhPvr KmKnjú KhT fáPu iPrjÇ KfKj háA \J~VJPf háA ßlJmJjJ yS~Jr Kmw~Ka AKfmJYT j~ mPu o∂mq TPrjÇ mPuj, \JfL~ ˝JPgtA GTqm≠ yPf yPmÇ KfKj TJjJcJ S páÜrJPÓ´r @~fj S \jxÄUqJr Kmw~Ka fáPu iPr mJÄuJPhPvr \jxÄUqJPT TJP\ uJKVP~ CjúKfr TgJ mPujÇ Frkr IjáKÔf y~ xJÄÛíKfT kmtÇ FPf xñLf kKrPmvj TPrj lryJh @hjJj, Kouj TáoJr, Kr~J ryoJj, UJ~Àu AxuJo xmá\, fJjK\o @yPoh x\Lm, nJÛr, vJy oJymám, Fx jJAo, YªsJ rJ~, oKr~o oJKr~J, k´KofJ\, uJmeL, TJoÀöJoJj mTáu, Fo F xJPhT, oáTáu KxK¨TL, Sor xJjL, jJK~TJ vJyjNr, oJylá\J oo, xák´Kfk n¢JYJptq S TjT YÅJkJÇ KmKnjú KhPjr xJÄÛíKfT IjáÔJPj mJÄuJPhPvr \jKk´~ Kv·L TjTYÅJkJ S Fx@A aáaáu, \jKk´~ KY©jJ~T Sor xJjL,

KY©jJK~TJ vJyjár ZJzJS IÄv ßjj Kv·L ‰yo∂L, ˝LTíKf, kKkojJ, oJylá\J oo, UJKuh, uJmjL, rJjá ßjS~J\, vJy oJymám, YªsJ rJ~, TíÌJ KfKg, UJ~Àu AxuJo xmá\, oKr~o oJKr~J, k´KofJ\, TJoÀöJoJj mTáu, cJ. jJKVtx ryoJj, fJjK\m @yPoh xK\m, Kk´~J AxuJo, ßxKuo Am´JyLo, ß\JyJ ßYRiárL, vJroLj xáufJjJ, ßlrPhRxL ATrJo, @K\\ár ryoJj, cJ. KuKk, KjkJ \JoJj, lryJh @hjJj, Kouj TáoJr, Kr~J ryoJj, nJÛr, Fx jJAo, Fo F xJPhT, vJKTuJ UJj (oK≤´~Ju) S xJPrVJoJkJr Kv·L xák´Kfk FmÄ Ck˙JkT AxoJAu UªTJr k´oáUÇ FZJzJS oPjJù pJhM k´hvtj TPrj mJÄuJPhv ßgPT @Vf pJhá Kv·L rJK\m mxJTÇ @PrJ KZPuJ jJjJj rTPor ˆPur ßhJTJjÇ ßlJmJjJ TjPnjvPj @Vf hvtjJgtLPhr @V´Pyr ßTªsKmªMPf KZu xJÄÛíKfT kmtèPuJÇ IjáÔJPj mJÄuJPhPvr Kv·LPhr kKrPmvjJr kJvJkJKv k´mJxL Kv·LPhr kKrPmvjJS hvtT-ßv´JfJPhr oáê TPrÇ k´mJxL Kv·LPhr TP£ mJÄuJPhv ZJzJS ßhPvr \jKk´~ Kv·L ÀjJ uJ~uJ, xJKmjJ A~JxoLj, ‰x~h @»áu yJhL, vJyjJ\ ryofCuäJy k´oáPUr VJj láPa SPbÇ rKmmJr oiqrJPf xJÄÛíKfT IjáÔJPjr oiq KhP~ Kfj KhPjr ßlJmJjJ TjPnjvj ßvw y~Ç ßvw KhPj xlu ßlJmJjJ CkyJr ßh~Jr \jq ßlJmJjJr Kˆ~JKrÄ TKoKar ßY~JroqJj ßoJyJÿh ßyJPxj UJj S FKéKTCKan ßxPâaJKr TJ\L @\o, TjPnjr ßoJ. vJy ßjS~J\ S xhxq xKYm KlPrJ\ @yPoh xmJr k´Kf TífùfJ k´TJv TPrjÇ xoJkjL kPmt KZu YªsJ mqJjJK\tr jOfq kKrPmvjJÇ Fr @PV Vf 30 @Vˆ ÊâmJr ßlJmJjJ TjPnjvPjr CPÆJij TPrj KmFjKkr ßTªsL~ nJAx ßY~JroqJj S dJTJr xJPmT ßo~r xJPhT ßyJPxj ßUJTJÇ dJTJ KmvõKmhqJuP~r xJPmT KnKx IiqJkT Fx Fo F lJP~\ IjMÔJPjr k´iJj IKfKg KyxJPm @oKπf gJTPuS ßvw oMyNPft KfKj @xPf kJPrjKjÇ 33fo ßlJmJjJ TjPnjvPjr TjPnjr vJy ßjS~JP\r xnJkKfPfô CPÆJijL IjáÔJPj ˝JVf mÜmq rJPUj ßlJmJjJr nJAx ßY~JroqJj @uL AoJo

KvThJrÇ @oKπf IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj dJTJ KxKa TrPkJPrvPjr xJPmT ßckáKa ßo~r @»áx xJuJoÇ FZJzJS mÜmq rJPUj ßlJmJjJ FA IÄPvr Kˆ~JKrÄ TKoKar ßY~JroqJj ßoJyJÿh ßyJxj UJj, k´iJj CkPhÓJ ßoJPvth @uo, IqJaKjt oBj ßYRiárL, xJÄmJKhT oMvKlTáu l\u @jxJrL, KjCA~Tt mJÄuJPhvL uJ~¿ TîJPmr xnJkKf @Pxl mJrL aMaáu k´oáUÇ CPÆJijL IjáÔJj kKrYJujJ TPrj TjPnjvPjr xhxq xKYm KlPrJ\ @yPohÇ CPÆJijL kPmt KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj \JyJñLrjVr KmvõKmhqJuP~r xJPmT KnKx k´Plxr c. \Kxo CK¨jÇ FZJzJS ßlJmJjJr FKéKTCKa ßxPâaJKr TJ\L @\o xy IjqJjq TotTftJ S IKfKgPhr oPiq @KfTár ryoJj ACxál\JA xJuá, cJ. oJxáhár ryoJj, KV~Jx @yPoh, Ko\Jjár ryoJj \Kxo nëA~J, TJ\L @vrJl ßyJPxj j~j, ßoJyj \æJr FjFjKmKxr ßY~JroqJj C•o ßh S ßo’Jr ßxPâaJKr vyLháu AxuJo bJ¥á, xJPmT ßY~JroqJj @má Ku~JTf ÉPxj S cJ. AmÀu ßYRiárL oPû CkK˙f KZPujÇ FZJzJS ˝JiLj mJÄuJ ßmfJr ßTPªsr Kv·L rgLªs jJg rJ~ S vyLh yJxJj xy mJÄuJPhPvr \jKk´~ xñLf Kv·L TjTYÅJkJ CPÆJijL kPmt CkK˙f KZPujÇ TjPnjvj CPÆJiPjr kr mJÄuJPhPvr xTu vyLhPhr ˛rPe FT KoKjKa jLrmfJ kJuj TrJ y~Ç Frkr mJÄuJPhv, páÜrJÓ´ S TJjJcJr \JfL~ xñLf kKrPmvj TrJ y~Ç Fxo~ mJÄuJPhvL mÄPvJØáf jfáj k´\Pjìr Kfj fÀeL oájfJyJ, lJKr~J S ‰x~hJ ßoy\JmLj Kfj ßhPvr kfJTJ myj TPrjÇ metJdq FA kKrPmvjJ CkK˙f xmJr oj TJPzÇ TJjJcJ ZJzJS KjCA~Tt xy páÜrJPÓ´r a´JAPˆa ßgPT IJVf mJÄuJPhvL xkKrmJPr IjáÔJjKa CkPnJV TPrjÇ ßlJmJjJ TjPnjvPj IKfKg, xáiLmOª S k´mJxL mJÄuJPhvLPhr ˝JVf \JjJj ßVJuJo ßoJ˜lJ S oJTxáháu yT ßYRiárLÇ CPÆJijL IjáÔJPjr kr xJÄÛíKfT IjáÔJPjr @P~J\j TrJ y~Ç CPÆJijL KhPj oPjJù xJÄÛíKfT IjáÔJj kKrPmvj TPr jOfqJ†Kur Kv·LmOªÇ FA kmt kKrYJujJ TPrj YªsJ mqJjJ\tLÇ @PrJ KZPuJ 35 \j Kv·Lr kKrPmvjJ~ ÈYPuJ pJA uJPVJKct~J oqJKr~Pa’ ßlJmJjJr

Kgo xÄÇ ßlJmJjJ TjPnjvPj KoCK\PT KZu oJKa mqJ¥ @r xJCP¥ KZu xJC¥ KV~JPrr xJP~oÇ

PΔM÷vg ÜUᘠkºvq evsjvá`k 12 kJfJr kr cwiÆãvi náq hvIqvi m§¢vebv _vKáQ| wÿZxqw`áb Üevwjsáq `z`©vöè KáiáQb evsjvá`k Üevjviiv| ZvBRzj Bmjvg ÜZv c÷_gw`ábi gáZv wÿZxqw`ábI ÔiÄáZ 2wU DBáKU Zzáj Übb| Gici mvwKeI 2 DBáKU wkKvi Kái Üdájb| AvdMvbiv c÷_gw`ábi nváZ _vKv 5 DBáKáU 271 ivábi Üewk KiáZ cváiwb| ga®v˝ weiwZi AváMB ∏wUáq hvq AvdMvwbØèvb| c÷_gw`áb Üh 5 DBáKáU 271 ivb KáiwQj ZvB AvdMvwbØèvbáK fvj m§^j Gáb Ü`q| AvmMi AvdMvb Ükl ch©öè 92 ivb KiáZ cváib| ingZ kvn’i (102) ci ÜUᘠAvdMvwbØèvábi wÿZxq Üm¬zwiqvb náZ cváibwb AvmMi| Avi Avdmvi RvRvBáqi e®vU Ü_áK Avám 41 ivb| GKUv mgq ÜZv 320 ivb KivB AvdMvwbØèvábi KwVb náq cáo| wKöë ikx` Lvb GgbB az‹zgvi e®vwUs Kiv ÔiÄ Káib Üh 61 eáj 2 Pvi I 3 Q∞vq 51 ivb Kái `jáK Ükl ch©öè 342 iváb wbáq hvb| evsjvá`áki Nváo gnvwec` ZLbB Ráov nq| ÜmB wec` Ü_áK D◊vi náZ Iácbvi Zvwgg BKevj ÜUᘠbv _vKvq mv`gvb Bmjvági máΩ Ümäg® miKváii Ici fimv Kiv nq| `zBRbB e®_© nb| mv`gvb ivábi LvZv ÜLvjvi AváMB mvRNái Üdáib| Ümäág®i e®vU Ü_áK 17 ivábi Üewk Avámwb| Gici wjUb Kzgvi `vm (33), gzwgbzj nK (52), mvwKe Avj nvmvb (11), gzkwdKzi inxg (0), gvngz`zj≠vn wiqvá`i (7) gáZv e®vUmg®vbiv e®vwUsáq _vKv gváb fimv _vKv| wKöë ÜKDB wbáRá`i Ügáj aiáZ cváibwb| Üh ÜKvb GKRb e®vUmg®vb eo Bwbsm ÜLjájB náZv| wKöë GK gzwgbzj Qvov G e®vUmg®vbá`i gáa® ÜKDB NÇwY©i dvu` Ü_áK evuPáZ cváibwb| wjUbI ÜPÛv Káib| wKöë Üewk`Çi GwMáq ÜháZ cváibwb| iwk` ÜZv AmvaviY Üevwjs Káib| e®vU nváZ `áji fimv náq IVvi máΩ ej nváZ Ü`wLáq w`ájb wZwb KZUv cvi`k©x| ivábi LvZv ÜLvjvi AváM mv`gvb, `áji 38 iváb Ümäg® AvDáUi ci ikxá`i ÜfwÈ Üh ÔiÄ

nq Zv wjUb, mvwKe, gzkwdK, gvngz`zj≠vnáK AvDU KáiB Ükl nq| `áji Ümiv e®vUmg®vbá`i AvDU Kái iwk` ÜZv evsjvá`k Bwbsámi gvRvB ÜfáΩ Ü`b| 104 iváb Üh 6 DBáKáUi cZb NáU, ikx`B Pvi DBáKU wkKvi Kái Übb| ikxá`i NÇwY©áZ Gájvágájv náq hvq evsjvá`áki c÷_g Bwbsm| Ggb AeØívq dájvAb GováZ Üh 142 ivábi Üewk KiáZ náe Zv KiáZ cviáe wKbv evsjvá`k Zv wbáq LvwbK kºv àZwi nq| gzwgbzj nvd Üm¬zwi Kái AvDU nIqvi AváM `jáK 130 iváb ÜiáL hvb| ÜmLvb Ü_áK ÜgvmváœK I Ügán`x wgivR wgáj `jáK 146 iváb wbáq wMáq dájvAb Govb| wKöë Ggb gznÇáZ© wgivRI (11) Avi GwMáq ÜháZ cváibwb| e®_©Zvi wgwQáj wbáRi bvg ÜjLvb| 146 ivábB 8 DBáKU cáo hvIqvi ci `j Üh Avi ÜKvb DBáKU bv nvwiáq 194 ivb Kái wÿZxqw`b Ükl Kái ÜmB m§¢vebv GáKeváiB wQj bv| wKöë ÜgvmváœK I ZvBRzj wgáj ÜmB KvRwU Káib| ZvBRzj ÜZv GZUv àah© aái e®vwUs Káib Ühb Ückv`vi e®vUmg®vb wZwb| hviv e®vwUsáq wm◊nØè Zvá`i Ü`wLáq Ü`b wKfváe e®vwUs KiáZ nq| ÜgvmváœK ÜZv ∏iÄZ°cÇY© mgáq `áji nvj aáib| G `zB e®vUmg®vb AvR ZÖZxqw`ábi ÜLjv ÔiÄ Kiáeb| hw` Zviv wÿZxqw`ábi avivevwnKZv eRvq ivLáZ cváib Zvnáj fvj wKQz wgjáZ cvái| Gici AvdMvbá`i AÌáZ Üeuáa ivLv ÜMáj djI wbáRá`i w`áK Avbv m§¢e| Zv bvnáj PΔM÷vg ÜUᘠÜh kºv àZwi náqáQ ZváZB NzicvK Lváe evsjvá`k|

bKj Kiv wkÌ bq -jZv gyáΩkKi 10 kJfJr kr GZ Rb Avgvi Mvb∏ájv GZ mzõ`i Kái Mvq| Záe mvdáj®i c÷_g SjáKi cái Zvá`i gáa® KZRábi K_v gvbzl gáb iváL? c÷_ág mdjZv cvIqv mnR| wKöë Zv aái ivLvB Avmj| Avgvi ÜPbv ÔazgvŒ mzwbwa Ges Ük÷qv Qvov Avi KvDáKB wK Ümfváe gáb ÜiáLáQ? 90 eQáii jZv gáΩkKáii civgk© c÷_ág PvBáj ÜKD Zvui Mvb bKj Kái MvBáZB cváib| wKöë GK mgáq ZvuáK Zvui wbRØ^Zv Ü`LváZ náe| ZvuáK AwiwRbvj Mvb MvBáZ náe| ZváK wPiKvjxb Kái w`áZ náe| ZáeB Avmáe c÷KÖZ mvdj®|

17 $1 7 . 0 9

$

09 . 7 1

$

9 0 . 17


29


30

rJ˜J~ gJKoP~ K\ùJxJmJh ßmPzPZ k´go kJfJr kr ßh~Jr FA vJK˜oNuT IJAjKa ˙KVf TPrjÇ ßTmuoJ© IkrJiLPTA rJ˜J~ gJoJPjJ y~,

KTÄmJ fJr VJKz gJoJPjJ yPm Foj k´KfvsΔKf KZu ßo~r Kmu Kc mäJK\SrÇ KT∂á KjCA~Tt KxKnu KumJKat\ ACKj~j k´TJKvf

jfáj fPgq IPjPTr ßYJU TkJPu CPbPZÇ FA fgq IjMxJPr Vf \JjM~JKr ßgPT \Mj kpt∂ Z~ oJPx KjCA~Tt KxKaPf 7101 \jPT gJKoP~ K\ùJxJmJh TPrPZ kMKuvÇ Vf mZr FTA xo~ FA xÄUqJ KZu 5,064Ç Vf mZr IPÖJmr-jPn’r-KcPx’r

Kfj oJPx kMKuv gJKoP~ K\ùJxJmJh TPrPZ 2,515 \jPTÇ IgY kPrr Kfj oJPx \JjM~Kr ßgPT oJYt kpt∂ fJ hJÅzJ~ 3,175FÇ IJr FKk´u ßgPT \Mj kpt∂ 3 oJPx IJPrJ ßmPz hJÅzJ~ 3,926 \PjÇ ˆk F¥ Kl∑Û IJAPjr KmÀP≠ oJjmJKiTJr xÄVbjèPuJr k´KfmJhoMUr yS~Jr k´iJj TJre KZu, Fr KvTJr k´iJjf pJPhr VJP~r rÄ TJPuJ KTÄmJ \JKf KyxJPm uqJKaPjJ mJ oMxuoJjÇ IgtJ“ Fr lPu ‰mwoqmJh k´Y¥nJPm ßmPz pJKòu FA KumJPru KxKaPfÇ F mZPrr k´go Z~ oJPx ˆk F¥ Kl∑Û IJAPj pJPhr gJoJPjJ yP~PZ rJ˜J~, fJPhr oPiq k´J~ 60 vfJÄv TíÌJñ, IJr 30 vfJÄv uqJKaPjJÇ oMxuoJjPhr fgq ßh~J y~KjÇ FA fPgqr kJvJkJKv KjCA~Tt KxKa kMKuv KckJatPoP≤r ßlcJPru oKjar pJrJ FjS~JAKkKcr TJptJmuL ßhUnJu TPr, fJPhr k´KfKjKi \JjJj, KjCA~Tt KxKnu KumJKat\ ACKj~j ßp fgq KhP~PZ, fJr ßYP~ IPjT ßmKv oJjMwPT KjCA~PTt gJoJPjJ yP~PZÇ kMPrJ fgq FjS~JAKkKc ßh~KjÇ CPuäUq ßo~r oJAPTu mäMomJPVtr xo~ 2011 xJPu KjCA~Tt KxKaPf ˆk F¥ Kl∑PÛr IiLPj gJoJPjJ yP~KZu 688,000 \jPTÇ fJr kJvJkJKv Vf mZr gJoJPjJ y~ oJ© 12,000 \jPTÇ KT∂á FA xÄUqJ CitoMUL yS~J~, oJjmJKiTJr xÄVbjèPuJ IJmJr k´KfmJhL yPòÇ

dJTJ~ cuJr KmKâ yPò 87 aJTJ~ k´go kJfJr kr ßgPT cuJr KTPj WJaKf ßoJTJKmuJ TrPZÇ aJTJr KmkrLPf cuJr KmKâ yPò 84 ßgPT 86 aJTJ~Ç VfTJu mJÄuJPhv mqJÄPTr cuJr ßTjJPmYJr xmtKjoú hr KZu 84 aJTJ 50 k~xJÇ mJKeK\qT mqJÄTèPuJPf FA hr KZu 85 ßgPT 87 aJTJÇ Vf Z~ oJx iPr KmKnjú xo~ mJ\JPr jVh cuJPrr WJaKf ßoaJPf mJÄuJPhv mqJÄT cuJr KmKâ TPrPZÇ TP~T mZr @PVS ßTªsL~ mqJÄT cuJPrr hr Kj~πPer \jq mJ\Jr ßgPT KTPj Kr\Jnt TPrPZÇ FUj yP~PZ CPfiJ kKrK˙KfÇ k´J~ k´Kf x¬JPyA mJ\JPr cuJr xrmrJy TrPf yPò ßTªsL~ mqJÄPTrÇ xÄKväÓrJ muPZj, ßhPv TP~T mZr iPrA @ohJKjr kKroJe ßmPzPZÇ lPu @ohJKj mq~S mJzPZÇ pJr k´nJm kzPZ cuJPrr

Jackson Heights Office 37-14 73rd Street, Suite 205 Jackson Heights, NY 11372

mJ\JPrÇ fPm mJÄuJPhv mqJÄT muPZ Knjú TgJÇ F ZJzJ ÉK¥ ToJPf jJ kJrJ~ ßhv ßgPT IQmi CkJP~ cuJr kJYJr ßbTJPjJ pJPò jJÇ lPu mJ\JPr cuJPrr xÄTa TJaPZ jJÇ KmKnjú mqJÄT xNP© \JjJ ßVPZ, xmtPvw cuJr ßTjJPmYJr hr ßmKxT mqJÄPT KZu xPmtJóÇ mqJÄTKaPf cuJr KmKâ yP~PZ 87 aJTJÇ F ZJzJ k´JAo mqJÄPT 85 aJTJ, FKm mqJÄT 84 aJTJ 50 k~xJ, AxuJoL mqJÄT 83 aJTJ, AˆJjt mqJÄT 84 aJTJ 50 k~xJ, C•rJ mqJÄT 86 aJTJ, @AFl@AKx 86 aJTJ, jqJvjJu mqJÄT 85 aJTJ 50 k~xJ, FjKxKx mqJÄT 85 aJTJ 50 k~xJ, Fx@AKmFu 86 aJTJ~ cuJr KmKâ TPrPZÇ FrTo hr ßhUJ ßVPZ IKiTJÄv mqJÄTèPuJPfÇ mJ\Jr K˙KfvLu rJUPf YuKf IgtmZPrr k´go hMA oJPx mJÄuJPhv mqJÄT k´J~ 40 ßTJKa cuJr KmKâ TPrPZÇ FTA xoP~ mJ\Jr ßgPT ßTJPjJ cuJr ßTjJr k´P~J\j y~Kj mJÄuJPhv mqJÄPTrÇ Vf IgtmZPr ßTªsL~ mqJÄT cuJr xrmrJy TPrPZ ßUJuJmJ\JPrÇ fPm 2017 xJPu ßTªsL~ mqJÄT mJ\JPr 17 ßTJKa 50 uJU cuJr KmKâr KmkrLPf KmKnjú mqJÄT ßgPT 193 ßTJKa 10 uJU cuJr KTPjKZuÇ ßTªsL~ mqJÄT cuJPrr hr KjitJre TPr jJ KhPuS I˝JKmT mOK≠ yPu fJ Kj~πe TPr gJPTÇ KT∂á YuKf IgtmZPrr hMA oJPx Kj~πe ßTJPjJ TJP\ @PxKjÇ mqmxJ~LrJ FuKx UMuPf KVP~ IKfKrÜ hPr cuJr KTjPf mJiq yPòÇ ßTªsL~ mqJÄT ßpUJPj 84 aJTJ~ cuJr KmKâ TrPZ mJKeK\qT mqJÄTèPuJPf ßxA hr 87 aJTJ~ KTjPf yPò mqmxJ~LPhrÇ @ohJKjTJrTrJ muPZj, mqJÄPTr KmÀP≠ vJK˜r mqm˙J jJ ßjS~J yPu mJ\Jr Kj~πe TrJ pJPm jJÇ IjqKhPT @ohJKjTJrTPhr kJvJkJKv xJiJre KmPhvVJoL ßrJVLrJS ßnJVJK∂r KvTJr yPòjÇ Fr k´nJPm KmKnjú irPjr @ohJKj kPeqr hJo mJzPf kJPr Foj @vïJ~ rP~PZj mqmxJ~LrJÇ \JjPf YJAPu mJÄuJPhv mqJÄPTr xJPmT Vnjtr c. xJPuy CK¨j @yPoh mPuj, ßmv KTZMKhj iPrA cuJPrr mJ\JPr IK˙rfJ KmrJ\ TrPZÇ Fr xKbT TJre UMÅ\Pf yPmÇ KTZM mqJÄPTr KmÀP≠S IKnPpJV ßvJjJ pJ~ cuJPrr mJ\Jr IK˙rfJr \jqÇ fPm xmJr @PV kJYJr ßbTJPf yPmÇ ÊiM mqJÄT j~ IxJiM mqmxJ~LrJ Fr \jq hJ~LÇ fJPhr UMÅP\ ßmr TrJ hrTJrÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr fhJrKT mJzJPf yPmÇ kJvJkJKv Ijq mqJÄTJrPhr xPYfj yPf yPmÇ


31

mJÄuJPhPv IJPrTKa yJouJr IJvÄTJ k´go kJfJr kr Gevi evsjvá`ák czwjk, weá`kx bvMwiKmn ÜemvgwiK ÜjvKRbáK UváM©U Kái DM÷cwöíiv AvμgY-áPÛv PvjváéQ Rvwbáq wbR Ü`áki bvMwiKá`i mZK© KáiáQ eÖáUb| eÖnØûwZevi AvcáWU Kiv me©ákl ÂgY mZK©Zvq 2019 mváji möêvm I DM÷ev`x ZrciZvi cwimsL®vb Zzáj aái eÖwUk miKvi Zvi bvMwiKá`i mZK© KáiáQ| mZK© evZ©vq czwjkáK UváM©U Kái me©ákl MZ 31 AvM˜ XvKvq Üh nvgjv náqáQ Zvi weØèvwiZ Zzáj aái ejv náqáQ AvμgáYi IB NUbv 29 Gwc÷j Ges 26 gvP© XvKvi `zwU czwjk ܘkábi KvQvKvwQ G∑ác≠vwmf weá˘viáYi NUbvi gáZvB| 24 RzjvB XvKvi cÖ_K Øívb Ü_áK `zwU G∑ác≠vwmf wWfvBm D◊vi Ges IB wWfvBm `zwU wmwKDwiwU Üdvám©i àZwi eáj czwjáki Z_® cvIqvi welqwUI eÖwUk miKvi c÷PvwiZ wbivcÀv mZK©Zvq Øívb ÜcáqáQ| eÖáUb Zvi bvMwiKá`i máe©véP mZK©Zv Aej§^ábi civgk© w`áq eo RgváqZ weákl Kái weá`kxá`i hvZvqvZ Øívb∏ájv Gwoáq PjáZ eájáQ, ÜhgbUv c÷vq mZK©evZ©vqB ejv nq| AvBGm-Gi gZv`ák© Abzc÷vwYZ náq evsjvá`kmn wewfbú Ü`ák DM÷ev`xiv eÖáUb Z_v cwgv Ø^vá_©i Ici AvNvZ Avbvi ÜPÛvq iáqáQ eájI evZ©vq Dáj≠L Kiv nq| GKB máΩ evsjvá`áki Zvá`i weiÄá◊ miKváii Kov A®vKkb, AvUK Ges Zvá`i Üek wKQz cwiKÌbv ÜfáØè Ü`qvi Z_®I ÜmLváb Øívb ÜcáqáQ| Dáj≠L®, ivRavbx XvKvi mvB› j®veáiUwi Ügváo R®vág AvUKv miKváii GKRb c÷fvekvjx göêxi wbivcÀvi `vwqZ°c÷vfl czwjk m`m®á`i U÷vwdK czwjáki máΩ Ká_vcK_bKváj 31 AvM˜ Zvá`i KvQvKvwQ we˘viáYi NUbv NáU| GáZ `z'Rb czwjk m`m® AvnZ nb||

Ka-ßoJmJAPur jfáj mPu kMrPjJ ßlJj KmKâ k´go kJfJr kr ßlJj KmKâ TPrPZ, ßxA xJPg TJˆoJrPhr jJ \JKjP~A fJPhr jJPo IKiT oNPuqr lJAjqJK¿Ä käJj VKZP~ KhP~PZÇ FA irPjr yJ\Jr yJ\Jr TJˆoJrPhr TJZ ßgPT IKnPpJV ßkP~ KjCA~Tt KxKa Ka-ßoJmJAu ßlJj ßTJŒJKjr KmÀP≠ oJouJ hJP~r TPrPZÇ oJouJr IJK\tPf muJ y~, KjCA~Tt KxKaPf 50KarS ßmKv Ka-ßoJmJAu IgrJA\c KcuJr FA Ix“ S k´fJreJoNuT k´Kâ~J~ \KzfÇ oJouJr IJK\tPf IJPrJ muJ y~, TokPã 21 \j TJˆoJr IKnPpJV TPrj ßp fJrJ vf vf cuJr KhP~ ßxuPlJj KTPjPZ jfáj ßlJj oPj TPr, ßTjJr xo~ fJrJ \JjPfJ jJ Fxm AC\cÇ Vf mMimJr oqJjyqJaJj xMKk´o ßTJPat Ka-ßoJmJAPur KmÀP≠ FA oJouJ hJP~r TrJ y~Ç KjCA~Tt KxKar KckJatPo≤ Im Tj\MqoJr FPl~Jxt FA oJouJ hJP~r TrJr kr KaßoJmJAu ßgPT \JjJPjJ y~, fJrJ IKnPpJVxoNy Ifq∂ èÀPfôr xJPg V´ye TPrPZÇ Kmw~Ka fh∂ TPr fJrkr o∂mq TrPmÇ AC\c ßlJj KmKâr IKnPpJPVr kJvJkJKv ÈßoPasJ’ fJPhr TJˆoJrPhr TJZ ßgPT APuäVJu FTKaPnvj Klxy K\KkFx ßjKnPVvj S IjqJjq xJKntx k´hJPjr TgJ CPuäU TPr IKfKrÜ Igt IJhJ~ TPrPZÇ


32

ßxJomJr IJÊrJ

KjCA~Tt láamuLV CkuPã k´TJKvf ˛rKeTJr ßoJzT CPjìJYj TPrj TJoJu IJyPohÇ YqJKŒ~jvLPkr asKl fáPu ßh~J y~ SP\JjkJTt pMmxÄPWr ßUPuJ~JzPhr yJPfÇ

KjCA~Tt láamu uLV YqJKŒ~j SP\JjkJTt pMmxÄPWr ßUPuJ~JzmOªÇ

rJjJxt IJk asKl fáPu ßh~J y~ Km\~LPhr yJPfÇ

IkrJK\f YqJKŒ~j SP\Jj kJTt pMmxÄW ßvPwr kJfJr kr I\tj TPrPZÇ aájtJPoP≤ rJjJxt @k yP~PZ ßxJjJr mJÄuJÇ Vf 1 ßxP¡’r rKmmJr

IjMKÔf aájtJPoP≤r lJAjJu ßUuJ~ pMm xÄW 2-1 ßVJPu ßxJjJr mJÄuJPT krJK\f TPrÇ FKhPT FmJPrr láamu uLPVr ßUuJ~ pMm xÄW (Km) IkrJK\f YqJKŒ~j FmÄ msÄé ACjJAPac rJjJxt @k yS~Jr ßVRrm I\tj TPrÇ uLPVr vLwt kP~≤ I\tjTJrL hu KyPxPm pMm xÄW (Km) 21 kP~≤ uJn TPr

IkrJK\f YqJKŒ~j FmÄ msÄé ACjJAPac 15 kP~≤ I\tj TPr rJjJxt @k y~Ç krmfLtPf uLPVr vLwt YJr hu KjP~ aájtJPoP≤r ßUuJ IjMKÔf y~Ç FuoyJPˆtr KjCaJCj IqJgPuKaT oJPb rKmmJr IkrJP¤ aájtJPoP≤r lJAjJu ßUuJ S kMrÛJr KmfreL IjMKÔf y~Ç CPuäUq, FTA oJPb YuKf mZPrr uLV S aájtJPoP≤r ßUuJ IjMKÔf y~Ç CPÆJij” rKmmJr IkrJP¤ aájtJPoP≤r lJAjJu ßUuJr CPÆJij TPrj IjMÔJPjr k´iJj IKfKg mJÄuJPhv ßxJxJAKar xnJkKf TJoJu @yPohÇ ß¸Jatx TJCK¿Pur xnJkKf oKyCK¨j ßhS~JPjr xnJkKfPfô @P~JK\f CPÆJijL kPmt KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj dJTJ KxKa TPktJPrvPjr xJPmT ßckMKa ßo~r @»Mx xJuJo, xJPmT \JfL~ ßUPuJ~Jz @mM ß\JmJP~r hJrJ, ߸Jatx TJCK¿Pur k´KfÔJfJ xnJkKf S CkPhÓJ oj\Mr IJyPoh ßYRiMrL, CkPhÓJ S k´KfÔJfJ xJiJre xŒJhT @»Mr rKyo mJhvJ FmÄ CkPhÓJ vJoxMu @mhLjÇ FZJzJS ÊPnòJ mÜmq rJPUj mJÄuJPhv ßxJxJAKar KjmtJYPj k´KfÆKªôfJTJrL rm-ÀÉu kKrwPhr xnJkKf khk´JgLt @»Mr rm S xJiJre xŒJhT khk´JgLt ÀÉu @oLj KxK¨TL, kOÔPkJwT TKoCKjKa ßmJct ßo’Jr lUÀu AxuJo ßhPuJ~Jr, KmKvÓ KrP~u FPˆa mqmxJ~L oAjMu AxuJoÇ Frkr mJÄuJPhv S pMÜrJPÓsr \JfL~ xñLf kKrPmvj TrJ y~Ç ˛rKeTJr ßoJzT CPjìJYj TPrj k´iJj IKfKg TJoJu @yPohÇ FA kmt Ck˙JkjJ~ KZPuj xÄVbPjr xJiJre xŒJhT \MP~u @yPohÇ

ßUuJr xÄK㬠KmmreL” KjCA~Tt láamu uLV aájtJPoP≤r lJAjJu ßUuJ~ SP\JjkJTt pMm xÄW (Km) 2-1 ßVJPu ßxJjJr mJÄuJPT krJK\f TPrÇ ßUuJr k´goJit KZPuJ ßVJuvNjqÇ ßxA xJPg FA kmt KZPuJ KjsJeÇ krmfLtPf ßUuJr KÆfL~Jit ÊÀr xJPg xJPg IgtJ“ ßUuJr FT KoKjPar oJgJ~ xÄWm≠ @âoe ßgPT k´go ßVJu TPrj ßxJjJr mJÄuJr FuPn\ (1-0)Ç lPu \Po CPb ßUuJÇ krmfLtPf ßUuJr FA IPitr 10 KoKjPar xo~ pMm xÄPWr mJmuM ßVJu TPr ßUuJ~ xofJ KlKrP~ @Pjj (1-1)Ç YuPf gJPT @âoe kJfiJ @âoeÇ Frkr ßUuJr 10 KoKjPar xo~ Km\~L hu pMm xÄPWr oMjúJ TetJr KTT ßgPT kJS~J mPu Yo“TJr ßyPc \~xNYT ßVJuKa TPrj (21)Ç ßUuJ~ Cn~ hu FTJKiT ßVJPur xMPpJV jÓ TPrÇ fPm fáujJoNuTnJPm ßxJjJr mJÄuJ ßmKv ßVJPur xMPpJV jÓ TPrÇ kMrÛJr KmfreL IjMÔJj” lJAjJu ßUuJ ßvPw uLV S aájtJPoP≤r kMrÛJr KmfreL IjMÔJPj k´iJj IKfKg KZPuj KjCA~PTt mJÄuJPhPvr TjxJu ß\jJPru xJKh~J l~\MjPjxJÇ ß¸Jatx TJCK¿Pur xnJkKf oKyCK¨j ßhS~JPjr xnJkKfPfô @P~JK\f kMrÛJr KmfreL kPmt IjqJPjqr oPiq @oKπf IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj \JuJuJmJh FPxJKxP~vPjr xJPmT xnJkKf mhÀj jJyJr UJj KofJÇ FZJzJS mÜmq rJPUj ߸Jatx TJCK¿Pur xJiJre xŒJhT \MP~u @yPoh, pMVì xJiJre xŒJhT rKvh rJjJÇ FA kmt Ck˙JkjJ~ KZPuj ߸Jatx TJCK¿Pur xJPmT xJiJre xŒJhT @»Mu mJKxf UJj mMumMuÇ

ßvPwr kJfJr kr IKiT xÿJKjfÇ xOKÓr ÊÀ ßgPT oyrrPor 10 fJKrU, fgJ @ÊrJr KhPj IPjT èÀfôkNet WajJ xÄWKaf yP~PZÇ lPu @ÊrJ optJhJmJj S oJyJ®qkNet FmÄ ˛reL~ S mreL~ yP~PZÇ @PV oMxuoJjPhr \jq @ÊrJr ßrJ\J lr\ KZuÇ KÆfL~ Ky\KrPf vJmJj oJPx ro\JPjr ßrJ\J lr\ yPu @ÊrJr ßrJ\J jlu yP~ pJ~Ç fPm jlu ßrJ\Jr oPiq @ÊrJr ßrJ\J xmtJKiT èÀfôkNet S lK\ufkNetÇ (xMjJPj @mM hJCh, \JPo KfrKoK\, AmPj oJ\Jy, hJPrKo S oMxjJPh AoJo @yoJh AmPj yJ’u ry.)Ç Ky\rPfr kr oKhjJ~ FPx rJxMuMuäJy (xJ.) ßhUPf ßkPuj, AÉKhrJS FKhPj ßrJ\J rJUPZÇ Kk´~ jmL (xJ.) fJPhr ßrJ\Jr TJre \JjPf YJAPuj, \JjPf kJrPuj, FKhPj oMxJ (@.) KxjJA kJyJPz @uäJyr kã ßgPT fJSrJf uJn TPrjÇ FKhPjA KfKj mKj AxrJAuPT ßlrJCPjr \MuMo ßgPT C≠Jr TPr fÅJPhr KjP~ ßuJKyf xJVr IKfâo TPrj FmÄ ßlrJCPjr xKuuxoJKi WPaÇ fJA fJrJ FKhj ßrJ\J rJPUÇ jmL TKro (xJ.) xJyJKmPhr KjPhtv KhPuj, ÈßfJorJ AÉKhPhr ßgPT mqKfâo TPrJ, @ÊrJr FT Khj @PV mJ FT Khj kPrS ßrJ\J rJPUJ’, IgtJ“ 10 oyrrPor xPñ 9 mJ 11 oyrro KoKuP~ I∂f hMKa ßrJ\J rJUPf muPuj, pJPf AÉKhPhr xPñ xJhOvq jJ y~Ç (oMxjJPh AoJo @yoJh AmPj yJ’u ry.)Ç Kk´~ jmL (xJ.) @rS muPuj, È@Ko @VJoL mZr ßmÅPY gJTPu jmo KhPjS ßrJ\J rJUm’ (oMxKuo S xMjJPj @mM hJCh)Ç @ÊrJr Khj ßrJ\J rJUJ xŒPTt oyJjmL (xJ.) mPuPZj, È@ÊrJr KhPjr ßrJ\Jr mqJkJPr @uäJy kJPTr KjTa @Ko @vJmJhL ßp KfKj FT mZr @PVr èjJy ãoJ TPr ßhPmj’ (oMxjJPh AoJo @yoJh AmPj yJ’u ry.)Ç FKhPj @uäJy rJæMu @uJKoj y\rf @hoPT (@”) xOKÓ TPrPZjÇ FKhj jMPyr (@”) käJmj xoJ¬ yPuJ FmÄ jMPyr (@”) \JyJ\ fárPÛr È\MKh’ jJoT kmtPf KVP~ gJouÇ FKhj y\rf AmsJKyo (@”) \JKuo mJhvJy joÀPhr IKVúT᧠ßgPT KjrJkPh oMKÜ ßkP~KZPujÇ FKhj y\rf ACjMx (@.) oJPZr ßka ßgPT oMKÜ ßkP~KZPujÇ FKhPj y\rf @A~Mm (@.) ßrJVoMKÜ uJn TPrjÇ FKhPjA ßvwJÄv 45 kJfJ~

Admission to Al-Iman School is Open The newly admitted student will get 10% discount on tuition. Please apply soon. Seats are limited.


33

ßpJVJPpJV:

cJ.oJxMhMu yJxJj KcPrÖr ßoKcPTu ßk´JV´Jo, KrPVJkJTt vJUJ


34

CØa CPar KkPb YPuPZ ˝Phv ßvPwr kJfJr kr yJKxjJ \JfL~ @AjVf xyJ~fJ Khmx 2019 CPÆJijL IjMÔJPj Fxm TgJ mPujÇ PvU yJKxjJ mPuj, ßhPv jqJ~KmYJr k´KfÔJr hJK~fô ßpoj KmYJrTPhr, ßfoKj @Aj ßkvJr xPñ \KzfPhrSÇ oJouJr hLWtxNK©fJ TKoP~ hsΔffo xoP~ rJ~ k´hJPjr CkJ~ ßmr TrJr @øJj \JjJj KfKjÇ FKhPT \JfL~ ‰hKjPTr FTKa k´KfPmhPj ßhUJ pJ~, mftoJj xrTJPrr vJxjJoPu IxhJYre S hMjtLKfr hJP~ xMKk´o ßTJPatr xÿKfPf 6 \j ß\qÔ ß\uJ \\xy 16 \j KmYJrTPT YJTKrYáqf FmÄ @rS k´J~ 46 \j KmYJrPTr KmÀP≠ WMw-hMjtLKfr IKnPpJV UKfP~ ßhUJ yPòÇ FZJzJ k´JgKoT fhP∂ IKnpMÜ yS~Jr kr x÷Jmq YJTKrYáqKf FzJPf @rS 6 \j ß˝òJ~ ImxPr ßVPZjÇ SA 6 \jPT KjP~ hMjtLKfr TJrPe 22 \j KmYJrPTr YJTKrYáqKf WPaPZ mPu oPj TPr xrTJrÇ 2. k´iJjoπL mPuj, IPjT xÄV´Jo FmÄ fqJPVr KmKjoP~ @orJ ßhPv Vefπ kMj”k´KfÔJ TPrKZÇ Vefπ jJ gJTPu @APjr vJxj ßpoj xMk´KfKÔf y~ jJ, ßfoKj @APjr vJxj jJ gJTPu Vefπ ßaTxA y~ jJÇ @r @APjr vJxj k´KfÔJ~ ˝JiLj KmYJr mqm˙Jr KmT· ßjAÇ @mJr 2016 xJPur jPn’r oJPx k´iJjoπL S @S~JoL uLV ßgPT k´vú ßfJuJ y~ Vefπ @PV jJ Cjú~j @PVÇ Cjú~j ImvqA yPm fPm VefπPT ßlPu ßrPU mJ ˙KVf ßrPU j~Ç m˜Mf ImJi VefπPT VuJ KaPk iPr mqKÜr kZª IkZPªr Vefπ YJuM yP~PZÇ Cjú~Pjr jJPo ßhPv Cjú~Pjr xJPg uMakJPar Cjú~j xoJ∂rJunJPm YuPZÇ lPu hMjtLKf VefPπr IÄv yP~ hÅJKzP~PZÇ KmYJryLjfJ, huL~ kOÔPkJwTfJ FmÄ IjqJ~ k´vsP~ xoJP\ oNuqPmJPir Yro Imã~ WaPZÇ KvÊ yfqJ, jJrL KjptJfj Yro @TJr iJre TPrPZÇ ZJ©uLV xLoJyLj xoJ\KmPrJiL IjqJ~ IkrJPir xJPg \KzP~ kPzPZÇ IgY pUjA ßTJj WajJr xJPg ZJ©uLPVr jJo \KzP~ kzPZ xJPg xJPg I˝LTJr TrJ yPòÇ I˝LTJr S KmYJryLjfJr FA rLKf FPTr kr FT jfáj IkrJPir \jì KhPòÇ KxPuPa UJKh\Jr Skr @âoeTJrL mhÀu ZJ©uLPVr pMVì xJiJre xŒJhT yS~J xP•ôS ßTªsL~ ßjfOfô ßgPT ßvJrPVJu SPb ßx ZJ©uLPVr ßTC j~Ç FPf TPr Kmw~KaPT YJkJ IgmJ I˝LTJr TrJr k´mefJ mJ CP¨vq IkrJiLr IkrJi èÀfô yJrJ~Ç kJvJkJKv IkrJiLr IkrJi k´mefJ k´vs~ kJPòÇ FAPfJ YuKf x¬JPy TáKouäJ~ TPu\ ZJ©Lr Skr @âoe TPr ZJ©uLPVr k´YJr xŒJhTÇ ßTJj xoJP\ IjqJ~ IkrJi S oNuqPmJPir Imã~ ßTJj kptJP~ ßVPu kPr kÅJY mZPrr FTKa

KvÊ jOvÄx iwtPer KvTJr yPf kJPrÇ ßk´Por k´˜Jm k´fqJUqJj TrJ~ ßk´KoTJPT WPr dMPT yfqJ TPr YPu pJ~Ç ßk´Por k´˜Jm k´fqJUqJj TrJ~ mJKzPf FPx ãár KhP~ yfqJ TrJr ßYÓJ YJuJ~Ç ßk´Po rJK\ jJ yS~JPf oJhsJxJr KvãJgtLPT kMKzP~ oJrJ, KhPjr kr Khj xzPT kgYJrLr oOfáq, @xPu FxmA m˜Mf IkrJiL S IkrJPir KmYJryLjfJr luv´ΔKfÇ xπJxL TotTJP¥r of xJoJK\T IkrJi k´mefJS xoJ∂rJunJPm Yro @TJr iJre TPr k´xJr uJn TPrPZÇ ßfoKj ßhPv, xoJP\ ßoRumJPhr YJw ImJi ßrPU, IjqJ~ S IkrJPir k´vs~ KhP~, KmYJryLjfJPT ZJz KhP~ xJoJK\T IkrJi hoPjr IkPYÓ yPòÇ 3. KfKj mPuj, ßhPv FUj \Ko \oJ xÄâJ∂ oJouJr xÄUqJA ßmKvÇ FèPuJ @kx oLoJÄxJr oJiqPo KjK• TrJ ßVPu oJouJ \a ToPmÇ èÀfr ßlR\hJrL IkrJi ßpoj- UMj iwte AfqJKh @hJuPfr Ckr ßZPz KhPf yPm Foj KjPhtvjJ KhP~ k´iJjoπL mPuj, FPf IkrJiLPhr TPbJr vJK˜ KjKÁf TrJ pJPmÇ jJrL S KvÊ iwte, KvÊ yfqJ FmÄ xπJxL TotTJP¥ ßhPvr @uLo SuJoJ, ßoRuJjJPhr kã ßgPT TUPjJ ßTJPjJ k´KfmJh CbPf ßhUJ pJ~ jJÇ IgY ßhPv 50 yJ\Jr oJhsJxJ fJr xJPg yJ\Jr yJ\Jr oxK\Ph AxuJo S iotL~ KvãJr YYtJ yPòÇ IPjPTA oPj TPrj, FPhr TJrPeA @\ V´JPoVP†, Ûáu, TPuP\ mJXJKu TíKÓxÄÛíKfr YYtJ mº yP~ ßVPZÇ @r xrTJrA FPhrPT k´vs~ kOÔPkJwTfJ KhP~ YPuPZÇ èuvJPj yKu @Kat\Jj WajJr kr ßhvmqJkL, KaKn, ßrKcSr aTPvJPf k´vú CPbPZ ßhPv ßoRumJPhr ImJi YJw mJXJKu TíKÓ-xÄÛíKf mº yPf YPuPZÇ fJrA luv´ΔKfPf xπJx S IkrJi k´mefJ mOK≠ kJPòÇ xoJP\ oNuqPmJPir Imã~ WaPZÇ IgY xrTJr CuPaJ kPg yÅJaPZÇ ßhUJ ßVu xÄÛíKf YYtJ S KmTJPvr kPg jJ KVP~ xrTJr AxuJKoT lJCP¥vPjr oJiqPo oxK\Ph oxK\Ph jJoJP\r kr UMfmJ kzJmJr KjPhtv k´hJj TrPZÇ xMfrJÄ vPxq nNf ßrPU xπJx, IkrJi ßTJjaJA hoj TrJ x÷m j~Ç 4. KfKj mPuj, @orJ xmt˜Pr ˝òfJ S \mJmKhKyfJ KjKÁf TPr FTKa ChJr VefJKπT rJÓsmqm˙J k´KfÔJ TrPf YJAÇ Foj FTKa xoJ\ KmKjotJe TrPf YJA ßpUJPj ijL hKrPhsr ßTJjS ‰mwoq gJTPm jJ FmÄ \jVe ßoRKuT IKiTJrxoNy ßnJV TPr KjP\rJ KjP\Phr nJPVqJjú~j TrPf kJrPmjÇ xrTJr TUPjJ VJP~r ß\JPr xÄmJhoJiqo mº TPr KhPò, @mJr TUPjJ @Aj TPr ßTRvPu ˝JiLj of k´TJPvr

IKiTJr FmÄ mqm˙J jxqJ“ TrPZÇ 57 iJrJ F irPjrA FTKa iJrJÇ FA iJrJPT \Wjq @UqJK~f TPr KmFlACP\r xJPmT xnJkKf ÀÉu @Koj VJ\L mPuj, ˝JiLj of k´TJPvr xŒNet KmkrLf F iJrJÇ FT KhPT xrTJr muPZ fJrJ ˝JiLj of k´TJPvr kPã, Ikr KhPT fJrJ ˝JiLj of k´TJPvr KmÀP≠ @Aj TrPZÇ APfJoPiq F iJrJ~ vf vf oJouJ yP~PZÇ kMKuv xJÄmJKhTPhr ßV´lfJr TrPZ, @S~JoL uLPVr ßjfJTotLrJ xJÄmJKhTPhr ßkaJPòÇ TJre @AjKa ßfJ xJÄmJKhTPhr KmÀP≠Ç oJjMw pJPf ˝JiLj of k´TJv TrPf jJ kJPr ßx\jqA F @Aj TrJ yP~PZÇ fJA F iJrJ mJKfPur \jq hu-of KjKmtPvPw xmJAPT ßxJóJr yS~J k´P~J\jÇ F @Aj mJKfu TrJ ZJzJ @r ßTJPjJ VKf ßjAÇ dJTJ xJÄmJKhT ACKj~Pjr (KcACP\) xnJkKf TKm @mhMu yJA KvThJr mPuj, VeoJiqoPT xrTJr IjMVf hJPx kKref TrJr mJP\ ofum KjP~ F @Aj k´e~j TPrPZÇ ÊiM VeoJiqo j~, F @Aj Vefπ S ˝JiLj KY∂JPYfjJ S fJ k´TJPvr kKrk∫LÇ F @Aj k´P~JV ßgPT Kmrf gJTJ CKYf TJre FPf mJT˝JiLjfJ, KY∂J S of k´TJPvr ˝JiLjfJ muPf KTZM gJTPm jJÇ Vefπ muPfS KTZM gJTPm jJÇ xm VeoJiqoPT xrTJr fJPhr kPTPa KjPf YJPòÇ m˜Mf VeoJiqPor ˝JiLjfJ FUj ßjAÇ APfJoPiq xm fJPhr Kj~πPe KjP~ ßj~J yP~PZÇ fJr krS xrTJr F irPjr FTKa @Aj Tru pJ xÄKmiJPjr kKrk∫LÇ F @Aj oMKÜpMP≠r ßYfjJrS kKrk∫LÇ ßTJPjJ KjmtJKYf xrTJr gJTPu fJPhr yJf KhP~ F irPjr @Aj @oJPhr Skr ßYPk mxPf kJrf jJÇ KvThJr mPuj, F @APjr 57 iJrJ~ FPTr kr FT xJÄmJKhTPT ßV´lfJr y~rJKj TrJ yPòÇ xmJr oPiq nLKf @fï ZKzP~ kPzPZÇ @Ko xrTJPrr TJPZ IjMPrJi Trm F @Aj KjP~ ßpj mJzJmJKz jJ TrJ y~Ç ßhvmJxLr CKYf Fr k´KfPrJi TrJÇ 5. TKhj @PV xJzJ ßlPuKZu „kkMr kJroJeKmT KmhMq“ ßTPªsr KmZJjJ-mJKuv @r ßTaKur hJoÇ yKruMPar @xr mPxKZu ßxUJPj, k´KfaJ K\KjPxr hJo mJ\JroNuq ßgPT TP~Tèe, ßã©KmPvPw TP~TPvJ èe mJKzP~ KyPxm irJ yP~KZu, ßxA oNuqfJKuTJ xÄmJhoJiqPo k´TJKvf ymJr kPr xJzJ kPz KVP~KZu, fh∂ TKoKaS Vbj TrJ yP~KZu mPu ÊPjKZÇ FmJr lKrhkMr ßoKcPTu TPuP\ ßpaJ WPaPZ, ßxaJr fáujJ~ „kkMr TJ¥PT KvÊA muJ YPu! 3 ßgPT 5 yJ\Jr aJTJ oNPuqr FTKa ßycTJKct~JT ߈PgJxPTJPkr hJo ßhUJPjJ yP~PZ 1 uJU 12 yJ\Jr 500 aJTJÇ pMÜrJÓs ßgPT FrTo 4Ka ߈PgJxPTJk @jPf mq~ ßhUJPjJ yP~PZ xJPz YJr uJU aJTJÇ FrTo 116Ka pπ âP~ 41 ßTJKa 13 uJU 70 yJ\Jr aJTJ IKj~Por k´oJe ßkP~PZ ˝J˙q oπeJu~Ç FojKT pπkJKf âP~ oπeJuP~r IjMoKf

KjPfS ßj~J y~ IKj~Por @vs~Ç PoJa aJTJr IïaJ ÊjPu IÅJfPT CbPf kJPrj ßp ßTCÇ 166Ka pπkJKfr ßoJa mJ\JroNuq 11 ßTJKa 53 uã aJTJ, IgY KbTJhJKr k´KfÔJPjr Kmu ßhUJPjJ yP~PZ 52 ßTJKa 66 uã aJTJÇ IgtJ“, k´J~ 41 ßTJKa 13 uã aJTJ j~Z~ TrJ yP~PZÇ KbTJhJKr k´KfÔJPjr TftJmqKÜ ßgPT ÊÀ TPr ßoKcPTPur IxJiM TotYJrLPhr kPTPa ßdJTJr TgJ KZu FA aJTJÇ lKrhkMr ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu pπkJKf âP~ IKj~Por IKnPpJV CPbKZu 2014 xJPuÇ IKnPpJV fhP∂ FTJKiT TKoKa Vbj TPr ˝J˙q oπeJu~Ç Foj KrPkJPatr kr KbTJhJKr k´KfÔJPjr aJTJ @aPT KhP~KZu oπeJu~Ç aJTJ ßkPf yJAPTJPatr ÆJr˙ y~ ßoxJxt IKjT ßascJxtÇ o\Jr mqJkJr yPò, FA IKjT ßascJPxtr jJPo KT∂á @PV ßgPTA KbTJhJKr TJP\ hMjtLKfr IKnPpJV @PZ, fmMS ßTj Ff aJTJr pπkJKf KTjPf fJPhr xJPgA YáKÜ TPrKZu lKrhkMr ßoKcPTu, ßxaJ mMP^ KjPf TÓ y~ jJÇ @AKxAC ßTKmPj hMPaJ ßmPcr oJ^UJPj ßp khtJ KhP~ @uJhJ TPr ßh~J y~, ßxA khtJr hJo KT TPr xÅJAK©v uã aJTJ yPf kJPr, ßxaJr ryxq hMKj~Jr ßTJj ßVJP~ªJ ßmr TrPf kJrPmj mPu oPj y~ jJÇ FA khtJ KT yLPr-\yrf KhP~ ßoJzJPjJ? Kfj-YJr yJ\Jr aJTJ hJPor ߈PgPÛJPkr hJo KTnJPm ßxJ~J uJU aJTJ y~, ßxaJS FTaJ IoLoJÄKxf ryxqÇ PhPv ßTC ßjA FA IjqJ~ ßhUJr, KmYJr TrJrÇ \jVPer TPÓr aJTJ ßpnJPm uMakJa yPò fJ ßhPU vJoxMr rJyoJPjr TKmfJA mJr mJr oPj @Px, CØa CPar KkPb YPuPZ ˝Phv KmrJjJ~; oMKÜpM≠, yJ~, mOgJ pJ~, mOgJ pJ~ mOgJ pJ~Ç -mqJÄTT ßgPT

yJKrP~ ßVPZj Z~ mJÄuJPhvLxy 2996 \j k´go kJfJr kr y~ FTJPur ßvsÔ ˙Jkfq Tot aáAj aJS~Jr IJr yfqJ TrJ y~ k´J~ Kfj yJ\Jr KjrLy Kjr˘ oJjmx∂JjPTÇ 6 \j mJÄuJPhvL xy kOKgmLr jJjJ ßhPvr jJjJ iPotr jJjJ nJwJr jJjJ xÄÛíKfr jJjJ mPetr oJjMw oJrJ pJjÇ IPjT ßhyJmPvw kJS~J ßVPuS ±ÄxpPù KYrKhPjr \jq yJKrP~ pJ~ IPjPTr ßhyÇ kr oMyëPft ±Px kPz hMKa KmvJu aJS~JrÇ ßiJÅ~J~ iNuJ~ IJèPj ßdPT pJ~ ßuJ~Jr oqJjyqJaJjÇ ßxA n~ÄTr oMyëPftr metjJ ßh~Jr nJwJ \JjJ ßjA oJjMPwrÇ ßp WOeq IoJjMw xπJxLrJ FA KjÔárfo WajJ WKaP~KZu fJrJ \JjPfJ jJ, oJjMw oPr pJPm KT∂á krJK\f yPm jJÇ fJA ßxA FTA ˙JPj oJgJ fáPu hJÅKzP~PZ KmPvõr

IJPrT ßvsÔ ˙Jkfq Tot Kl∑co aJS~JrÇ FA ±Äx˜áPk láu ßlJaJPjJr \jq oJjMwA VPz fáuPZ ˛OKfnJ¥Jr, Kmvõ oJjm xoJP\r V∂mqÇ xm kg FPx ßgPo pJPm ßp \J~VJ~ fJr jJo V´JC¥ K\PrJÇ 18 mZPr ÊiM ±Äx ˜áPkr oiq ßgPT VPz SPbKj Kl∑co aJS~Jr mJ S~Jflt ßasc ßx≤Jr, ßxA xo~ KkfíyJrJ oJP~rJ \jì KhP~PZj ßp KvÊPhr fJPhr m~xS 18 mZr, fJrJ ßhPUKj fJPhr KkfJPhrÇ fJrJ \JPj fJPhr KkfJrJ IJ®hJj TPrPZjÇ fJrJ KZPuj KjrJkrJiLÇ oJjMw krJK\f yPf \JPj jJÇ fJA 18 mZr IJPV pJrJ FA xπJxL WajJr KkZPj KZu fJPhr k´Kf WOeJ ßmPzPZ 18 KoKu~j èeÇ fJrJ TJPhr mJ TL ±Äx TrPf ßYP~KZu fJ fJrJA \JPj, KT∂á fJrJ k´TífkPã yfqJ TPrPZ fJPhr KjP\Phr, KjP\Phr xŒshJ~PTÇ ßhJPwr TuÄT ßukj TPr ßVPZ FTKa ioLt~ V´ΔPkr oJjMwPhr VJP~Ç 2001 xJPur 11 ßxP¡’Prr WajJ Kmvõ\MPz xOKÓ TPrPZ jfáj ßoÀTreÇ FA WajJ hMKa pM≠ mJÅiJPjJr xN© ‰fKr TPrPZÇ IJr ßxA pMP≠ IJlVJKj˜Jj S ArJPT Kjyf yP~PZ yJ\Jr yJ\Jr oJjMwÇ ßxA WajJ Kmvõ\MPz oJjMPw oJjMPw xOKÓ TPrPZ KmPnh S ‰mwoq, ‰fKr TPrPZ KmnKÜr ßh~JuÇ jJAj/APuPnj jJPo kKrKYf WOeq KhjKa Kmvõ\MPz yJrJo TPrPZ vJK∂Kk´~ oJjMPwr WMo, YuJYu, mxmJxÇ xOKÓ TPrPZ IJAFx jJPo FT n~Jmy ßVJKÔPTÇ ßTJgJS IJr ßTC KjrJkh j~Ç FA WajJ oJjm xnqfJr AKfyJx rYjJr ßk´ãka kKrmftj TPr KhP~PZÇ oJjMPwr xPªynJ\j KY∂Jr KÆfL~ x•ôJPT k´Ta TPrPZÇ kKrmftj TPr KhP~PZ vJK∂kNet xyJm˙JPjr oyJj mJeLÇ FA WOeq WajJ~ 6 \j mJÄuJPhvLxy 2 yJ\Jr 996 \Pjr Kjoto k´JeyJKj WPaPZÇ FA Z~ mJÄuJPhvL yPuj, oMÜJVJZJr jNÀu yT Ko~J S fJr ˘L ßoRunLmJ\JPrr vJKTuJ A~JxKoj, xMjJoVP†r xJKær IJyPoh, TáKouäJr ßoJ. vJy\JyJj, KxPuPar xJuJyCK¨j ßYRiMrL FmÄ IJmMu ßT ßYRiMrLÇ fJrJ xTPuA S~Jflt ßasc ßx≤JPrr aáAj aJS~JPr TJ\ TrPfjÇ Fr oPiq xJKær IJyoPhr ˘L KZPuj x∂Jjx÷mJÇ fJr x∂JPjr m~x FUj 18 mZrÇ \JjJ ßVPZ 2996 \j KjyPfr oPiq k´J~ vfJKiT mqKÜr ˘L ßx xo~ I∂”x•ôJ KZPujÇ IjqPhr oPfJ FA Z~\j mJÄuJPhvLr ßrPU pJS~J ˝\jrJ IJP\J myj TPr YPuPZj ßvJPTr KmvJu kJgrÇ ˝\j yJrJPjJr ßmhjJ~ IJP\J fJrJ IKfmJKyf TPrj WMoyLj rJK©Ç FA Z~ mJÄuJPhvLr Umr KT k´mJxLrJ oPj ßrPUPZj? y~PfJ IPjPTA oPj ßrPUPZjÇ AhJKjÄ \qJoJATJ FmÄ kJTtPYˆJPrr mJÄuJPhvLrJ 11 ßxP¡’r xºqJ~ k´hLk k´öuPjr oiq KhP~ jJAj APuPnPj KjyfPhr ˛re TPrÇ FaJ Ifq∂ nJPuJ uãeÇ KT∂á ßpxm mJÄuJPhvL aáAj aJS~JPr Totrf Im˙J~ oOfáqmre TPrPZj xπJxL IJâoPe fJPhr ˝\jPhr xJPg mJÄuJPhvL ToMqKjKar ßfoj ßTJPjJ xŒTt ßjAÇ xJ¬JKyT mJXJuLr kã ßgPT Kjyf TP~T\Pjr kKrmJPrr xJPg ßpJVJPpJPVr ßYÓJ TrJ yPuS fJPhr KjTa\j FmÄ IJ®L~rJ UMm FTaJ IJV´y ßhUJjKjÇ KjyfPhr IJ®L~Phr ßmKvr nJVA KjCA~PTtr mJAPr mxmJx TPrj mPu \JjJ ßVPZÇ k´Kf mZr 11 ßxP¡’r xTJPu KjCA~Tt KxKa TfítT IJP~JK\f ˛re IjMÔJPj FA xm KjyfPhr ˝\PjrJ Kl∑co aJS~JPrr KjTPa xPrJmPrr SkPr ßUJhJA TrJ jJPor TJPZ hÅJKzP~ KjyfPhr jJo CóJre TPrjÇ KmvõmqJkL oJjMw fJPhr TgJ FA Khj \JjPf kJPrjÇ FmÄ IjqJjq Kjyf mqKÜPhr xJPg FA Z~ mJÄuJPhvLr jJoS Ifq∂ vs≠Jr xJPg ˛re TrJ y~Ç FA Khj KjCA~Tt aJAoPx kMPrJ kOÔJmqJkL Kjyf xTPur jJo ZJkJ y~Ç KjCA~Tt aJAox ßgPTS oJjMw \JjPf kJPrj FA xm KjyfPhr jJoÇ mMimJr 11 ßxP¡’r xTJu 8aJ ßgPT V´JC¥ K\PrJPf ÊÀ yPm ˛re IjMÔJjÇ KjyfPhr ˝\j S mºámJºmrJ k´PfqT Kjyf mqKÜr jJo kJb TrPmjÇ kKrPmKvf yPm ßvJTVJgJÇ KjyfPhr ˝\jrJ V´JC¥ K\PrJPf láu KhP~ vs≠J \JjJPmj fJPhr yJKrP~ pJS~J oJjMwPhr IJ®Jr k´KfÇ FTA irPjr IjMÔJj yPm ßk≤JVPj S ßkjKxuPnKj~Jr xqJéKnPuÇ

Yro xïPar oMPU @xJPor 19 uã oJjMw 4 kJfJr kr jJVKrT kK† KjP~ rJ\QjKfT fr\J yPuS xrTJPrr k´Tíf CP¨vq mJ nKmwq“ TotxNKY \JjJPjJ yPò jJÇ fJA @xu CP¨vq ßp KmnJ\Pjr rJ\jLKfPT fLå TrJ mM^Pf IxMKmiJ y~ jJÇ uãeL~ yPuJ, krmftL Fj@rKxr \jq jJKT kKÁomñ, KhKuä S ßfPuñJjJr jJo CPbPZÇ xMfrJÄ ßmJ^JA pJPò Fj@rKxPT oNuij TPr ãofJ hUPur ßYÓJA oMUq CP¨vq S uãqÇ


35

ßlxmMT mqmyJrTJrLr ßlJj j’r lÅJx k´go kJfJr kr FTKa CjìMÜ cJaJPm\ ‰fKr TPr fJ IjuJAPj ßZPz ßh~J yP~PZÇ Vf mMimJr ßlxmMT TftOkã F fgq KjKÁf TPrPZÇ pMÜrJPÓsr k´pMKÜKmw~T SP~mxJAa ßaTâJPûr FT k´KfPmhPj muJ y~, F fgqèPuJ Foj FTKa IjuJAj xJntJPr xÄrãe TrJ y~, ßpaJ kJxS~Jct ÆJrJ xMrKãf KZu jJÇ F TJrPeA TP~T ßTJKa ßlxmMT mqmyJrTJrLr ßlJj j’r FTKa CjìMÜ cJaJPmP\ k´TJKvf yP~PZÇ FaJ ßlxmMPTr mqKÜVf ßVJkjL~fJ u–WPjr xmtPvw ChJyre, pJr TJrPe Fr mqmyJrTJrLPhr KjrJk•J ÉoKTr oMPU kPzPZÇ ßaTâJPûr SA k´KfPmhPj muJ y~, oNuf pMÜrJÓs, AÄuqJ¥ S KnP~fjJPor ßlxmMT mqmyJrTJrLPhr ßlJj j’r lÅJx yP~PZ mPu \JKjP~PZ oJTt \MTJrmJPVtr xÄ˙JÇ FTKa IjuJAj xJntJPrr xÄrãe TrJ KZu FA 41 ßTJKa 90 uJU ßlxmMT mqmyJrTJrLr ßlJj j’rÇ fPm kJxS~Jct ÆJrJ xMrKãf KZu jJ SA IjuJAj xJntJrÇ FèPuJr oPiq pMÜrJPÓsr 13 ßTJKa 30 uJU, AÄuqJP¥r 1 ßTJKa 80 uJU S KnP~fjJPor 5 ßTJKa ßlxmMT mqmyJrTJrLr ßlJj j’r lÅJx yP~PZÇ K\Kc@A lJCP¥vj jJPo FTKa ßmxrTJKr xÄ˙Jr KjrJk•J VPmwT xJjA~Jo ‰\j cJaJPmP\ SA ßlJj j’rèPuJ lÅJx yS~Jr fgq kJj k´gPoÇ KfKj \JjJj, SA cJaJPmP\ ßTJj kJxS~Jct ßh~J KZu jJÇ mÉ ßYˆJr kr Fr ßTJj C“xS ßmr TrJ pJ~KjÇ kPr ßaTâJû SA SP~mxJAPar xPñ ßpJVJPpJV TrJr kr TftOkã SA cJaJPm\Ka IluJAPj xKrP~ ßj~Ç fgq lÅJPxr F WajJr xfqfJ KjKÁf TPrPZ ßlxmMT TftOkãÇ fJrJ muPZ, KTnJPm F fgq lÅJx yP~PZ, fJ fh∂ TPr ßhUJ yPòÇ fPm IPjPTA FTJKiT j’r mqmyJr TrJ~ 21 ßTJKa mqmyJrTJrLr fgq lÅJx yP~PZ mPu hJKm ßlxmMPTrÇ xJoJK\T oJiqoKar FT oMUkJ© mPuj, pJrJ SA fgq ßlxmMT ßgPT xÄV´y TPrPZ, fJrJ ßlxmMPTr ©ΔKakNet KlYJrPT TJP\ uJKVP~PZ; pJ mftoJPj ITJptTrÇ 2018 xJPur oJPYt T?qJoKms\ IqJjJKuKaTJ ßTPuïJKrr krkrA FKk´u oJPx SA xJYt aáu mº TPr ßh~ TftOkãÇ lPu FUj V´JyTPhr IqJTJC≤ kMPrJkMKr xMrKãf rP~PZÇ pKhS kMrPjJ cJaJPm\ ßgPT TJrJ FA j’r yqJT TPr IjuJAPj lÅJx TPrPZ, fJ \JjJr ßYÓJ YJuJPò TftOkãÇ FKhPT ßlxmMPTr k´iJj k´pMKÜ TotTftJ oJAT ßÙJP~lJr mPuj, ÈkJmKuT ßk´JlJAPur fgq yJKfP~ KjPf F KlYJrèPuJr IkmqmyJr TPrPZ hMÏOfTJrLrJÇ ßlJj j’r S APou IqJPcsxèPuJ xJmKoa TrJr oJiqPo fJrJ @PVS FnJPm fgq IjMxºJj TPrPZÇ @orJ KmvõJx TKr, ßlxmMPT pJPhr ßk´JlJAu kJmKuT TrJ, fJPhr fgq FnJPm oMPZ ßluJ y~Ç’ ßlxmMT TftOkã ß\Jr KhP~ muPZ, SA k´TJKvf fgq IPjT ÈkMrPjJ’Ç FaJ 2018 xJPur FKk´Pu kKuKx kKrmftPjr @PV yJKfP~ ßj~J fPgqr KnK•Pf TrJÇ fPm ßpxm V´JyPTr fgq lÅJx yP~PZ mJ Fr TJrPe KjrJk•J ÉoKTPf gJTPf kJPr; fJPhr KmwP~ k´vú TrJ yPu oMUkJ© ßTJj \mJm ßhjKjÇ KfKj ÊiM mPuPZj, fh∂ YuPZÇ SA ßlJj j’r lÅJx yP~ pJS~Jr lPu SA xm V´JyTPhr ßlxmMT @AKcr ßmv KTZM fgq lÅJx yP~ pJS~Jr @vïJ ßhUJ KhP~PZÇ F k´xPñ KmPvwùPhr IKnof, ßpxm ßlJj j’r lÅJx yP~PZ, ßxUJPj ¸qJo Tu mJ Kxo \qJKTÄP~r @vïJ rP~PZÇ

TáA¿ uJAPmsKrPf \m ßl~Jr oñumJr ßvPwr kJfJr kr CkK˙f yPf muJ yP~PZÇ ßp xo˜ k´KfÔJj KjP~JPVr \jq ßuJT mJZJA TrPm ßxèPuJ yPuJ• jJKxtÄ TotL lJr rTSP~r \jq jj xJKatlJAc FAYFAYFÇ ßTJj IKnùfJr k´P~J\j jJAÇ • Pk´lJct ßyJo ßT~Jr lJr rTSP~r \jqÇ jj xJKatlJAc FAYFAYFÇ ßTJj IKnùfJr k´P~J\j jJAÇ • FéKaso ßT~Jr TáAP¿r \jqÇ jj xJKatlJAc FAYFAYFÇ ßTJj IKnùfJr k´P~J\j jJAÇ • FKlKjKa Klfl ßoKcPTu ßxux F¥ KrPajvj KrPk´P\jP≤KanÇ ImvqA ‰mi csJAnJxt uJAPx¿ gJTPf yPmÇ K\AKc/ FPxJKxP~a KcKV´ gJTPf yPmÇ • IéPlJct F~JrPkJat ßaTKjTqJu xJKntxÇ ßoTJKjTÇ ßoKvj ßoAjPaPjP¿r 1 mZPrr IKnùfJ FmÄ ‰mi csJAnJxt uJAPx¿ gJTPf yPmÇ • PVäJmJu T≤JÖ xJKntxÇ TáAP¿r \jqÇ Tu ßx≤Jr FP\≤Ç aJAk \JjPf yPm To kPã KoKjPa 30 v»Ç K\AKc xooJPjr KcKV´ gJTPf yPmÇ • rP~u FéaJrKoPjKaÄ ßTJŒJKjÇ ‰mi csJAnJxt uJAPx¿ gJTPf yPmÇ ßkˆ TP≤sJu KmwP~ FT mZPrr IKnùfJ gJTPf yPmÇ • FPTKx~J ßjaS~JTtÇ ßxJvqJu S~JTtJr FuFoFxcJKmäC KcKV´ gJTPf yPmÇ yJCK\Ä ß¸vJKuˆ (mJKzSuJr xJPg hrTwJTKwr IKnùfJ gJTPf yPm); ßTAx S~JTtJr (mqJPYur KcKV´ gJTPf yPm); ßrKxPcjKv~Ju FAc (FPxJKxP~a KcKV´ gJTPf yPm)Ç xÄmJh KmùK¬rÇ


36

ßyJo ßyug FAc (HHA) KjP~JV ßh~J yPmÇ .09 k´Kf W≤J~ ßmfj $19 Phone: 718-316-1949

19.09


37


38

yJxJj IJyPoh


39

Richard La Salle Attorney at Law


40

IJauJ≤J~ Kmvõ mJÄuJ xJKyfq xPÿuPj ßuUT xJKyKfqTPhr kKrY~ TKrP~ ßhj TgJxJKyKfqT cJ. vJyJmJ IJyPohÇ

IKofJn rKãf, kJrnLj mJjM, c. @mhMj jNr, ßoR oiMm∂L, ß\xKojJ n¢JYJpt, yJÀj rvLh, yJxJj oJyoMh, Àhs vïr, IKjKªfJ mPªqJkJiqJ~, c. ij†~ xJyJ, xM\~ h•, KrkJ jNr, ßoJyJÿh yJKxmÇ ßVJaJ @P~J\jKa KWPr mqJkT xJzJ kPz pJ~ @auJ≤J k´mJxLPhr oPiqÇ

mA kKrKYKf kPmt ß\qJKfk´TJv h•, ÉoJ~Nj TmLr S kNrmL mxMÇ Ck˙JkjJ~ vJoLoIJu IJoLjÇ

IJauJ≤J~ Kmvõ mJÄuJ xJKyfq xPÿuPj xJKatKlPTa k´hJjÇ

IJauJ≤J~ Kmvõ mJÄuJ xJKyfq xPÿuPj xñLf kKrPmvj TPrj ßoPyr IJlPrJ\ vJSjÇ

o\MohJr lJCP¥vj IJP~JK\f mqJTkqJT KmfreL IjMÔJPj mÜmq rJPUj TJCK¿uoqJj ÀKmj Kc~J\Ç

o\MohJr lJCP¥vPjr mqJTkqJT Kmfre ßvPwr kJfJr kr TPr k´KfÔJjKaÇ o\MohJr lJCP¥vj fOfL~ mJKwtT Ûáu xJkäJA\ Kmfre IjMÔJPj TíKf ZJ©ZJ©LPhr xÿJjjJS k´hJj TPrÇ o\MohJr lJCP¥vPjr k´KfÔJfJ S mJÄuJPhvL∏@PoKrTJj TKoCKjKa TJCK¿Pur ßk´KxPc≤ ßoJyJÿh Fj o\MohJPrr xnJkKfPfô FmÄ o\MohJr lJCP¥vPjr kKrYJuT rJPvh o\MohJPrr kKrYJujJ~ F IjMÔJPj IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj KxKa TJCK¿uoqJj ÀKmj Kc~J\, KxKa TJCK¿uoqJj lJjtJP¥J TqJmPrrJ, IqJaKjt msΔx KlvJr, KxKkF A~JTám F UJj, k´Plxr ßvU @u oJoMj, @uoJx @uL, @mhMu VJl&lJr ßYRiMrL UxÀ, ßrPéJjJ o\MohJr, AK†Kj~Jr TJ\L @mhMu yJKTo k´oMUÇ F xo~ TKoCKjKa S oNuiJrJr ßjfOmOªxy ZJ©ZJ©LPhr IKnnJmTrJ CkK˙f KZPujÇ ßoJyJÿh Fj o\MohJr mPuj, o\MohJr lJCP¥vj 2017 xJPu @jMÔJKjTnJPm TJptâo ÊÀ TrPuS k´KfÔJjKa IjJjMÔJKjTnJPm 2005 xJu ßgPT jJjJnJPm TKoCKjKar ßxmJ KhP~ @xPZÇ k´KfÔJjKar TJptâPor oPiq ˝· @P~r ßuJTPhr KxKa yJCK\Ä k´JK¬Pf xyJ~fJ, KvãJ, ˝J˙q ßxmJ S ßyAa âJAo KnKÖoPhr xyJ~fJ k´hJj IjqfoÇ k´mJxL mJÄuJPhvL jfáj k´\jìPT KvãJ~ C“xJy ßh~Jr uPãq jfáj KvãJ mwt ÊÀ yS~Jr @PVA Kl∑ Ûáu xJkäJA\ Kmfre TrJ y~Ç FmJr k´J~ 700 ZJ©-ZJ©Lr oJP^ KmjJoNPuq Ûáu xJkäJA\ Kmfre TrJ yP~PZÇ F @P~J\Pj ¸¿r KZu IqJaKjt msΔx KlvJr,

o\MohJr lJCP¥vj IJP~JK\f mqJTkqJT KmfreL IjMÔJPj mÜmq rJPUj FaKjt msΔx KlvJrÇ

mqJTkqJT V´ye TrJr \jq ßZPuPoP~Phr KjP~ uJAPj IPkãJrf IKnnJmTmOªÇ

oJTtx ßyJo ßT~Jr S kJTtPYˆJr ßoKcPTuÇ KxKa TJCK¿uoqJj ÀKmj Kc~J\ S TJCK¿uoqJj lJjtJP¥J TqJmPrrJ o\MohJr lJCP¥vPjr TuqJeoMUL TJptâPor \jq ßoJyJÿh Fj o\MohJrPT ijqmJh \JKjP~ mPuj, msÄPé mJÄuJPhvL TKoCKjKar ßxmJ~ hLWtKhj ßgPT xKâ~ ImhJj ßrPU @xPZj \jJm o\MohJrÇ CPuäUq, KjCA~PTt KmKnjú ÛáPu Iiq~jrf k´J~ Kfjv ZJ©-ZJ©Lr yJPf Ûáu xJkäJA\ fáPu ßh~Jr oiq KhP~ 2017 xJPu @jMÔJKjT @®k´TJv WPa oJjm ßxmJoNuT

k´KfÔJj o\MohJr lJCP¥vPjrÇ k´xñf CPuäUq, KjCA~PTt KvãJ k´KfÔJPj \MuJA-@Vˆ xJoJr ßnPTvj ßvPw 5 ßxP¡’r jfáj KvãJ mPwtr TîJx ÊÀ yP~PZÇ KvãJ mPwtr ÊÀPfA ZJ©-ZJ©LPhr Ûáu xJkäJA\ k´P~J\jÇ FxTu Ûáu xJkäJA\ ßTjJr \jq IKnnJmTPhr IPjT Igt mq~ TrPf y~Ç Kl∑ Ûáu xJkäJA\ KmfrPer oJiqPo k´mJxL mJÄuJPhvL KvãJgtLPhr C“xJy k´hJPjr kJvJkJKv IKnnJmTPhr Igt xJv´P~rS xMPpJV TPr KhPò oJjm KyQfwL F xÄVbjKaÇ

IJauJ≤J~ Kmvõ mJÄuJ xJKyfq xPÿuPj CkK˙f ßuUT-xJKyKfqT S TKmmOªÇ

IJauJ≤J~ yP~ ßVu mJÄuJ xJKyfq xoJPmv ßvPwr kJfJr kr Vf 31 @Vˆ FmÄ kPyuJ ßxP¡’r hMAKhPjr FA Kmvõ xoJPmPvr @ymJ~T KZPuj UqJKfoJj V·TJr S TgJxJKyKfqT ß\qJKfk´TJv h•Ç k´iJj xojõ~TJrL KZPuj TgJxJKyKfqT vJyJm @yPohÇ xJKmtT f•ôJmiJPj KZPuj ßuUT S VPmwT kNrmL mxMÇ vJoLo @u @KoPjr k´Jem∂ xûJujJ~ Vf vKjmJr xTJPu Kmvõ mJÄuJ xJKyfq xoJPmPvr CPÆJijL IjMÔJjKa y~ mJTtoJr yJAÛáu KoujJ~fPjÇ IjMÔJj ÊÀ y~ rmLªsjJg bJTáPrr È@èPjr krvoKj ßZÅJ~JS k´JPe’ xñLf kKrPmvjJr oiq KhP~Ç CPÆJijL IjMÔJPj mÜmq rJPUj ß\qJKfk´TJv h• FmÄ vJyJm @yPohÇ Frkr @P~J\Pjr xJPg xÄKväÓ xmJAPT kKrY~ TKrP~ ßh~J y~Ç xoJPmv CkuPã ÈÂhmJÄuJ’ jJPo Yo“TJr FTKa xÄTuj ßmr TrJ y~Ç ßuUT ÉoJ~Nj TKmPrr xŒJhjJ~ k´TJKvf xÄTujKar ßoJzT CPjìJYj kPmt IjqJPjqr oPiq KZPuj kNrmL mxMÇ ßoRumJhLPhr yJPf Kjyf @auJ≤J k´mJxL k´PTRvuL S ßuUT IKnK\“ rJ~ ˛rPe Fxo~ FT KoKjPar jLrmfJ kJuj TrJ y~Ç Frkr k´hLk k´öôuj TPr Kmvõ mJÄuJ xJKyfq xoJPmPvr CPÆJij TPrj ß\qJKfk´TJv h•Ç CPÆJijL IjMÔJj ßvPw KhjmqJkL TKmfJ, V· kJb, xJKyfq Kmw~T ßxKojJPrr @P~J\j TrJ y~Ç KmPTPu k´hKvtf y~ hq TjxJat lr mJÄuJPhPvr Ckr vJoLo @u @KoPjr kKrYJujJ~ ‰fKr FTKa fgqKY©Ç

xºqJ~ xJÄÛíKfT kPmt KZu pπxñLf, jJaT S VJjÇ VJj ßVP~ ßvJjJj oMKÜPpJ≠J S Kv·L fJ\Mu AoJo, xmqxJYL ßuUT ßx\Jj oJyoMh, Kv·L S xÄVbT \Lmj KmvõJx S oKjTJ oMjJÇ FA kmt xûJujJ TPrj xJKmjJ yJA CKmtÇ krKhj rKmmJrS KZu xJKyfq S xJÄÛíKfT jJjJ @P~J\jÇ xTJuKa ÊÀ y~ xJKyfq @xPrr oiq KhP~Ç KZu TP~TKa ßxKojJrÇ rmLªsjJg S j\ÀPur jJPo ‰fKr hMKa @uJhJ oPû @PuJYjJ~ IÄv ßjj mÜJrJÇ xºqJ~ @auJ≤Jr ˙JjL~ Kv·LPhr kJvJkJKv xñLf kKrPmvj TPrj KmKvÓ IKnPj©L S jJaT KjotJfJ ßoPyr @lPrJ\ vJSjÇ xmPvPw ijqmJh ùJkj TPrj kNrmL mxMÇ xoJPmPvr @ymJ~T ß\qJKfk´TJv h• \JKjP~PZj, k´gomJPrr oPfJ FA @P~J\Pj iJreJr ßYP~S ßmKv xJzJ kJS~J ßVPZÇ xlu FA xPÿuPjr kg iPr nKmwqPfS FKa YuPf gJTPmÇ ßxA xPñ KhPj KhPj FA xoJPmPvr @KñT @rS mJzPm mPuS IJvJmJh mqÜ TPrj KfKjÇ hMAKhPjr @P~J\Pj IÄvV´yeTJrLPhr oPiq @rS KZPuj KY©Kv·L ofuMm @uL, uM“lr ryoJj Kraj, oJyJmMm yJxJj xJPuy, cJ. ÉoJ~Nj TmLr, c” èuvJj @rJ TJ\L, TKm IJKjx IJyPoh, @KjxMöJoJj, @vlJT ˝kj, Tá∂u Àhs, TKm TJ\L \KyÀu AxuJo, uJuj jNr, xJh TJoJuL, ßoJyJÿh ArlJj, @PjJ~Jr ATmJu, @vrJl @yPoh, UJ~Àu @jJo, hLPkj n¢JYJptq, oKuäTJ ir, xMKk´~ hJx,

kJTtPYˆJr \JPo oxK\Ph xJoJr ßk´JV´Jo xoJkjL C“xm ACFxFKjC\” msÄPér k´JYLjfo oxK\h kJTtPYˆJr \JPo oxK\Ph xJoJr Ûáu ßk´JV´Jo xoJkjL C“xm IjMKÔf yP~PZ Vf 1 ßxP¡’r rKmmJrÇ C“xmoMUr kKrPmPv xJoJr Ûáu ßk´JV´JPo IÄvV´yeTJrL KvãJgtLPhr oJP^ xJKatKlPTa S kMrÛJr Kmfre TrJ y~Ç oxK\h TKoKar xnJkKf ßoJ˜JT @yoh ßYRiMrLr xnJkKfPfô FmÄ oxK\Phr UfLm oJSuJjJ ßoJ: oJBjMu AxuJo S xJoJr ßk´JV´JPor KvãT oJSuJjJ ßoJUPuxMr ryoJPjr ßpRg kKrYJujJ~ F IjMÔJPj IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj TKoKar xyxnJkKf @mhMx vyLh, FcáPTvj ßxPâaJKr AxuJo CK¨j, ßTJwJiqã oJ\uMu @yPoh, xy ßTJwJiqã ßoJ” rKlTáu AxuJo, xhxq @mhMu mJKZr UJj, xJoJr ßk´JV´JPor KvãT yJKl\ @Khu, yJKl\ yJxJj @yPoh, yJKl\ oJSuJjJ jNr ßoJyJÿh, yJKl\ \JPmh @yPoh, yJKl\ rKvh k´oMUÇ xJoJr ßk´JV´JPo IÄvV´yeTJrL 150 \j ZJ©ZJ©LPT ßTJxt xoJkjL xJKatKlPTa xy kMrÛJr k´hJj TrJ y~Ç KmkMu xÄUqqT

ZJ©ZJ©L S fJPhr IKnnJmTxy TKoCKjKar KmKvÓ mqKÜmVt Fxo~ CkK˙f KZPujÇ IjMÔJPj ZJ©ZJ©LPhr CP¨Pvq krJovtoNuT mÜmq ßhj KvãT S TKoKa ßjfOmOªÇ fJrJ mPuj, x∂JjPhr AxuJoL KvãJr oJiqPo @hvt \Lmj pJkPj Inq˜ TPr fáuPf yPmÇ FuPãq fJrJ TJ\ TPr pJPòjÇ F\jq xTPur xJKmtT xyPpJKVfJ k´P~J\jÇ IjMÔJPj KvãTmOª \JjJj, k´Kf vKj S rKmmJr oxK\Ph ZJ©ZJ©LPhr ßTJr@j KvãJr TîJx kNPmtr jqJ~ pgJrLKf YuPmÇ CkK˙f IKnnJmTmOª hMAoJx mqJkL FA xJoJr ßk´JV´JPo ÆLKj KvãJ~ fJPhr x∂JjPhr IV´VKfPf xP∂Jw k´TJv TPr ßk´JV´Jo xlunJPm xŒjú TrJr \jq hJK~fôvLuPhr k´vÄxJ TPrjÇ CPuäUq, KjCA~PTt \MuJA-@Vˆ KvãJ k´KfÔJPj xJoJr ßnPTvj gJTJ~ oMxKuo KvãJgtLrJ F xMPpJPV KmPvw AxuJoL KvãJ KjPf IÄv ßj~ F xJoJr ßk´JV´JPoÇ


41

KjC\JxtL ߈a KmFjKkr CPhqJPV ßTT ßTPa KmFjKkr k´KfÔJmJKwtTL ChpJkjÇ

KmFoFoKxKx AxuJKoT ÛáPur xJoJr V´qJ\MP~vj xŒjú rvLh @yoh” msΔTuLPjr mJ~fáu oJ’oMr oxK\h F¥ ToJCKjKa ßx≤JPrr @SfJiLj KvãJ k´KfÔJj KmFoFoKxKx AxuJKoT ÛáPur xJoJr ßk´JV´JPor xoJkjL IjMÔJj S kMrÛJr KmfreL Vf 31 @Vˆ vKjmJr metJdq @P~J\Pjr oiq KhP~ xŒjú yP~PZÇ xTJu hvaJ~ ßx≤JPrr yu ÀPo IjMKÔf CÜ V´J\MP~vj IjMÔJPj xnJkKffô TPrj KmFoFoKxKx AxuJKoT ÛáPur Kk´K¿kJu oJSuJjJ rvLh @yohÇ AxuJKoT ÛáPur Kyl\ KmnJPVr KvãT yJPl\ @uL @TmPrr Tár@j ßfuJS~JPfr oJiqPo IjMÔJj ÊÀ y~Ç KxKj~r KvãT oJSuJjJ oofJ\Mu TrLo S oJSuJjJ l~\MuäJy oJxMPor ßpRg Ck˙JkjJ~ k´iJj IKfKgr mÜmq rJPUj KmKvÓ AxuJoL KY∂JKmh S KvãJKmh @mM @yoh jMÀöJoJjÇ KmPvw IKfKgr mÜmq rJPUj KmFoFoKxKxr ßk´KxPc≤ KvãJKmh @yoh @mM CmJ~hJÇ ˝JVf mÜmq rJPUj KmFoFoKxKx AxuJKoT ÛáPur Kyl\ KmnJPVr kKrYJuT yJPl\ ßoJvJrrJl ßyJxJAjÇ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj ßoJvJrrJláu oJSuJ xM\j, Kk@AKx Tár@j FTJPcKor kKrYJuT AoJo vrLl l~\MuäJyÇ IKnnJmTPhr oiq ßgPT mÜmq rJPUj oMKÜPpJ≠J yJmLmMr ryoJj S KyrJ ßmVoÇ KvãT- KvKãTJPhr kã ßgPT mÜmq rJPUj oJSuJjJ oJyoMhMu yJxJj S yJPl\J TJrLoJ yJPvoÇ ÛáPur KvãT oJSuJjJ @KojMr ryoJj, oJSuJjJ @mhMu ojúJj, yJPl\ @oJjf CuäJy, yJPl\ rJPxu @yoh, jJ\oMx xJKTm, @mhMx xJ•Jr, ÛáPur KvKãTJ @Pu~J ßmVo xMKo, ß\xoLj @ÜJr, xMKl~J UJjo xMKo, xJjK\hJ fJAK~qmJ CkK˙f KZPujÇ FZJzJS KmFoFoKxKxr xJPmT ßk´KxPc≤ @mMu l\u l~xu,Tár@j FTJPcKor KvãT vJ~U AmrJyLo TJoJrJ S Kyl\ KmnJPVr k´iJj yJPl\ oJSuJjJ mMryJj

C¨Lj FmÄ VeqoJjq mqKÜmVt S vfJKiT IKnnJmT xy TKoCKjKar KmkMuxÄUqT ßuJT\j CkK˙f KZPujÇ IjMÔJPj TîJxKnK•T KmKnjú KmwP~r Ckr k´KfPpJKVfJS IjMKÔf y~Ç xJlPuqr xJPg xJoJr ßxvj ßvw TrJ~ TîJx KnK•T k´go ßgPT hvo ßV´c kpt∂ FmÄ Kyl\ vJUJr hMKa V´ΔPkr oPiq k´go, KÆfL~ S fOfL~ ˙Jj IKiTJrL 36 \j ZJ©ZJ©Lr oJP^ xjh S kMrÛJr Kmfre TrJ y~Ç @PuJYjJ ßvPw k´iJj IKfKg xy IjqJjq IKfKg KvãJgtLPhr yJPf kMrÛJr, xjhk© S mqJTkqJT fáPu ßhjÇ FmJPr 300 \j ZJ©ZJ©L CÜ xJoJr ßxvPj IÄvV´ye TPrjÇ kJb hJj TPrPZj IKnù 15 \j KvãT-KvKãTJÇ xyPpJKVfJ~ KZPuj 5 \j ß˝òJPxmTÇ k´iJj IKfKg @mM @yoh jNÀöJoJj mPuj, k´mJPx AxuJoPT mM^Pf mJ KvUPf @oJPhr x∂JjPhr \jq AxuJKoT ÛáPur KmT· ßjAÇ FTA xPñ kJKrmJKrTnJPmS ßTJr@j S yJKhPxr Kmw~èPuJr Skr èÀfô KhPf yPmÇ xJoJr Ûáu ßgPT KvãJ ßj~Jr kr AxuJPor ßoRKuT KmwP~r YYtJ ImqJyf rJUPf yPmÇ KfKj @PrJ mPuj, jfáj k´\jìPT @PrJ ßmKv ßmKv Tár@j-xMjúJyr ùJj I\tPj oPjJKjPmv TrPf yPmÇ ßTjjJ G Tár@KjT ùJjA kJPr oJjMwPT xKbT S xfq kg ßhUJPfÇ IKnnJmTrJ fJPhr mÜífJ~ mPuj, @oJPhr x∂JjPhr KvÊ m~x ßgPT AxuJo KvãJ ßhS~J \ÀKrÇ mJxJr kJPv AxuJKoT Ûáu yS~J~ @oJPhr \jq fJ IPjT xy\ yP~PZÇ xJoJr Ûáu KjP~ fJrJ @PrJ ßmKv k´YJPrr Ckr èÀfôJPrJk TPrj, pJPf TPr xJoJr ßxvPj oMxKuo TKoCKjKar xTu KvãJgtL ÛáPu @xPf xão y~Ç

mÜmq rJPUj K\uäMr ryoJj K\uäMÇ

k´KfÔJmJKwtTL CkuPã ßTªsL ßjfJ IJ»Mx xJuJPor xJPg ßTT TJPaj IJTfJr ßyJPxj mJhuÇ

ßcñM ßrJVL 75 yJ\Jr ZJzJu

xJKjxJAc-CcxJAc \JPo oxK\Ph kMrÛJr KmfreL IjMKÔf KjCA~Tt” xJKjxJAc-CcxJAc \JPo oxK\Ph AxuJKoT ÛáPu KmKnjú APnP≤ k´KfPpJKVfJr kr kMrÛJr KmfreL xnJ Vf 30 @Vˆ oxK\h KoujJ~fPj xŒjú y~Ç KvãJgLt S IKnnJmTPhr CkK˙KfPf IjMÔJPj xnJkKffô TPrj oxK\h kKrYJujJ TKoKar xnJkKf jJ\oMu AxuJo rJKjTÇ k´iJj IKfKg KZPuj oJSuJjJ SmJ~hMuäJy Kmj @»Mu @C~JuÇ kKrYJujJ TPrj oxK\Phr AoJo S oJhsJxJr Kk´K¿kJu oJSuJjJ SxJoJÇ FPf CkK˙f KZPuj oJhsJxJr KvãT TôJrL yJmLmMuäJy ÀÉu Tá¨Mx S @mM xJBhÇ AxuJKoT ÛáPur k´KfPpJKVfJ~ pJrJ Km\~L yP~PZ S ßoPcuxy xJKatKlPTa ßkP~PZ fJr yPò kKm© ßTJr@j ßfuJS~JPf ßZJaPhr oPiq k´go fJBjJ, KÆfL~ xJlS~Jj, fOfL~ fJoK\h S jM\yJfÇ mzPhr ßTJr@j ßfuJS~JPf k´go ßorJ\ yJ~hJr, KÆfL~ @~Jj ßYRiMrL, fOfL~ @»Mr rJæLÇ IjqJjq k´KfPpJKVfJ~ ßZJaPhr oPiq k´go fJjK\uJ, KÆfL~ KxKo S fOfL~ jJSKrjÇ ßuPnu-F-ßf k´go S~JxL, KÆfL~ lJSKj~J, fOfL~ @KrxJ FmÄ mzPhr oPiq k´go xJKyrJ, KÆfL~ @~Jj S fOfL~ xJKlrÇ AxuJKoT ÛáPur xJKmtT Kj~oJjMmKftfJ S KvãJ oPcu kMrÛJr I\tj TPr lJKrxfJÇ jJoJ\ IjMvLuPjr \jq KmPvw kMrÛJr kJ~ oJxÀr yJ~hJr FmÄ TîJPx Kj~Kof CkK˙Kfr \jq KmPvw kMrÛJr kJ~ @lKrj UJjÇ IjMÔJPj ßvPw AxuJKoT ÛáPur Kk´K¿kJu oxK\Phr ßk´KxPc≤ rJKjT, nJAx ßk´KxPc≤ @uo, ßxPâaJKr xJAláu ßYRiMrL \JKou S k´iJj IKfKgPT ßoPcu ßh~J y~Ç IjMÔJPjr xJKmtT f•ôJmiJPj KZPuj IKnnJmT-KvãT ßTJ IKcPjar @mM UJr (lryJh)Ç IjMÔJj ßvPw xTuPT fmJrT Kmfre TrJ y~Ç xÄmJh KmùK¬rÇ

dJTJ,7ßxP¡’r” Vf 24 WμJ~ mOy¸KfmJr xTJu 8aJ ßgPT ÊâmJr xTJu 8aJ kpt∂ 793 \j jfáj ßcñM @âJ∂ ßrJVL yJxkJfJPu nKft yP~PZÇ YuKf mZr ÊâmJr xTJu kpt∂ 75 yJ\JPrr ßmKv oJjMw ßcñMPf @âJ∂ yP~ yJxkJfJPu nKft y~Ç Fr oPiq 57 \j oJrJ ßVPZÇ FKa ˝J˙q IKih¬Prr KyxJmÇ ˝J˙q IKih¬Prr ßyug AoJP\tK¿ ßx≤Jr S TP≤sJu ÀPor xyTJrL kKrYJuT cJ. @~vJ @ÜJr \JjJj, Vf 24 WμJ~ xJrJPhPvr yJxkJfJuèPuJ~ 793 \j jfáj ßcñM ßrJVL nKft yP~PZÇ Fr oPiq rJ\iJjLPf 325 FmÄ mJAPrr ß\uJèPuJ~ 468 \jÇ YuKf mZr mOy¸KfmJr xTJu kpt∂ 75 yJ\Jr 146 \j ßcñM @âJ∂ yP~ yJxkJfJPu nKft y~Ç Fxm ßrJVLr oPiq 71 yJ\Jr 617 \j KYKT“xJ KjP~ mJKz KlPrPZjÇ ImKvÓ 3 yJ\Jr 337 \j KYKT“xJiLjÇ ßcñM @âJ∂Phr 95 vfJÄv xM˙ yP~ mJKz KlPr ßVPZÇ KfKj @rS \JjJj, YuKf mZr ßcñM @âJ∂ yP~ oJrJ ßVPZ Foj 192 \Pjr fgq ßrJVf•ô, ßrJV Kj~πe S VPmweJ AjKˆKaCPar (@AAKcKx@r) ßcg KrKnC TKoKaPf \oJ yP~PZÇ Fr oPiq 96Ka oOfáqr fgq kptJPuJYjJ TPr TKoKa 57 \Pjr oOfáq ßcñMPf yP~PZ mPu KjKÁf TPrÇ TP≤sJu ÀPor fgqJjMpJ~L, Vf 24 WμJ~ dJTJ~ xmPYP~ ßmKv ßrJVL nKft yP~PZ dJTJ ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPuÇ

KmFjKkr 41fo k´KfÔJmJKwtTL kJKuf ßvPwr kJfJr kr xyPpJVL xÄVbj mqJkT @P~J\Pj ßTT ßTPa hPur k´KfÔJmJKwtTL ChpJkj TPrÇ pMÜrJÓs KmFjKk ßjfJ @TfJr ßyJPxj mJhPur xnJkKfPfô F IjMÔJPj k´iJj IKfKg KZPuj KmFjKkr ßY~JrkJxtPjr CkPhÓJ Fo F xJuJoÇ KmPvw IKfKg KZPuj KmFjKkr ßTªsL~ KjmtJyL TKoKar xhxq mJmMu @yPoh S KmKvÓ IgtjLKfKmh c. vSTf @uLÇ KjC\JxtL ߈a KmFjKkr xJiJre xŒJhT ßoJ. @mMu TJuJPor kKrYJujJ~ F xnJ~ @rS mÜmq rJPUj jNru AxuJo UxÀ, ßoJ~JPöo ßyJPxj, ßoJ. AKu~Jx UJj, ßyJPxj kJbJj mJóá, \JoJu ßyJPxj, oLr oKvCr ryoJj, ßvU yJ~hJr @uL, \JKyhMu AxuJo, ßrPhJ~Jj @yPoh, ßoJ. oJBjMK¨j, fJjnLr yJxJj UJj, oKj~J xMufJj, oMK\mMr ryoJj ˝kj k´oMUÇ IjMÔJPjr ÊÀPfA k´KfÔJmJKwtTLr ßTT TJaJ y~Ç xnJkKfr mÜPmq @TfJr ßyJPxj mJhu mPuj, kh-khKmr ßfJ~JÑJ jJ TPr @orJ KmFjKkr FA Yro xÄTPa oJPb rP~KZÇ ßY~JrkJxtj ßmVo UJPuhJ K\~J oMÜ jJ yS~J kpt∂ @PªJuj ImqJyf gJTPmÇ K\~J kKrmJPrr \jq k´P~J\Pj rÜ KhPfS k´˜Mf rP~KZÇ KfKj mPuj, mJÄuJPhPvr YuoJj xÄTa xoJiJPj \JKfxÄW, pMÜrJÓs xy @∂\tJKfT oyuPT FKVP~ @xPf yPmÇ xrTJPrr FTèP~Kor TJrPe @∂\tJKfT oyPur y˜Pãk ZJzJ mftoJj xÄTa ßgPT ßhvPT rãJ TrJ Ix÷m yP~ kPzPZÇ k´iJj IKfKgr mÜPmq Fo F xJuJo mPuj, ßhPvr mftoJj xÄTa KjrxPj ßhPvr k´iJj hMA rJ\QjKfT hu @PuJYjJ TPr xoP^JfJ~ @xJ x÷mÇ ßxJ\J @ñMPu KW jJ CbPu @ñMu mÅJTJ TrPf yPmÇ KfKj mPuj, mftoJj xrTPrr IkvJxPjr KmÀP≠ xTuPT GTqm≠ yPf yPmÇ @PªJuj ZJzJ F xrTJPrr kfj WaJPjJ x÷m yPm jJÇ KfKj KmFjKkr FA Yro xÄTPa xTuPT @TfJr ßyJPxj mJhPur ßjfOPfô GTqm≠ gJTJr @ymJj \JKjP~ mPuj, k´mJx ßgPTS ß\JrhJr @PªJuj VPz fáuPf yPmÇ c. vSTf @uL mPuj, oPj rJUPf yPm K\~JCr ryoJj KZPuj \JfL~fJmJhL @hPvtr FT\j UÅJKa ‰xKjTÇ KfKj jfáj k´\jìPT CP¨vq TPr mPuj, vyLh K\~Jr ßhvPk´o S \JfL~fJmJh x’Pº @kjJPhr @PrJ \JjPf yPm FmÄ xTuPT \JjJPf yPmÇ

pMKjCA~Tt ÜrJÓs v´KoT hu ” Vf 4 ßxP¡’r mMimJr

oKjTJ S I†Mr Kv·TPotr k´hvtjL CPÆJijL ßvPwr kJfJr kr TqJru Û~Jr VqJuJKrPf FTKa KrPxkvPjr IJP~J\j TrJ y~Ç FPf S~JKvÄaj KcKxxy ßoKruqJ¥ S nJK\tKj~Jr Kv·L S Kv·JjMrJVLrJ ßpJV ßhjÇ xJxPajJ¿ jJPor FA k´hvtjLPf ßpxm Kv·Tot ˙Jj ßkP~PZ ßxèPuJPf S~JKvÄaj KcKxKnK•T Kv·L oKjTJ \JyJj ßmJx S kqJKrxKnK•T Kv·L Ij\M ßYRiMrL \umJ~M kKrmftjPT ßTªs TPr ßp xÄTa fJ fáPu iPrPZjÇ Ij\M ßYRiMrLr Kv·TotPT kqJKrPx IJat KâKaTrJ ÈFqJmˆsJÖ IVtJKjT APo\’ mPu CPuäU TPrPZjÇ \umJ~M kKrmftPjr k´nJm k´TíKfPT KTnJPm V´Jx TrPZ fJ ßpoj láPa CPbPZ Ij\M ßYRiMrLr Kv·TPot, \umJ~M kKrmftPjr k´nJm ßgPT

vsKoT hu pMÜrJPÓsr CPhqJPV KmFjKkr k´KfÔJmJKwtTLr IjMÔJPj mÜmq rJPUj IJ»Mx xJuJoÇ

Kv·L oKeTJ \JyJj ßmJx S Kv·L I†M ßYRiMrLÇ

rãJr TgJ mPuPZj oKjTJ \JyJj ßmJxÇ FA hMA mJXJKu Kv·Lr k´hvtjL CPÆJijL IjMÔJPj KmkMu oJjMPwr xoJVo y~ mPu \JjJ ßVPZÇ

\qJTxj yJAax˙ kJuKT kJKat ßx≤JPr pMÜrJÓs \JfL~fJmJhL v´KoT hPur CPhqJPV mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hu KmFjKkr 41fo k´KfÔJ mJKwtTL kJKuf y~Ç FPf xnJkKffô TPrj pMÜrJÓs v´KoT hPur xnJkKf \JyJñLr Fo @uoÇ xnJ kKrYJujJ TPrj xJiJre xŒJhT @PjJ~JÀu AxuJo vJyLj S xy xJiJre xŒJhT yJÀj Ir rvLh ßYRiMrLÇ IjMÔJPj k´iJj IKfKg KZPuj KmFjKkr ßY~JrkJrxtPjr CkPhÓJ S xJPmT ßckMKa ßo~r @mhMx xJuJoÇ @oKπf IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj, ßTªsL~ \JxJPxr KxKj~r xyxnJkKf mJmMu @yPoh, pMÜrJ&as KmFjKkr xJPmT xyxnJkKf KV~Jx @yPÿh xy oJvtJu oMrJh, \Kxo CK¨j nëÅA~J, ßVJuJo lJÀT vJyLj, oJSuJjJ IKuCuäJy @KfTár ryoJj, xJAhMr ryoJj xJAh, ßoJ” @vrJl ßyJPxj, vKrl ßYRiMrL kJ√M, rKlTáu AxuJo ßYRiMrL cuJr k´oMUÇ k´iJj IKfKg @mhMx xJuJo fÅJr mÜPmq mPuj pMÜrJPÓsr IPjTèKu xÄVbj gJTJ xP•ôS ßTJj xÄVbj mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hu KmFjKkr k´KfÔJ mJKwtTL ChpJkj TPrKjÇ FToJ© pMÜrJÓs v´KoT hu KmFjKkr k´KfÔJ mJKwtTL ChpJkj TrJ~ ijqmJh ùJkj TrKZÇ xnJr xnJkKf \JyJñLr Fo @uo fJr mÜPmq mPuj, ßvU yJKxjJ \JKfxÄPWr xJiJre IKiPmvPj ßpJVhJPjr xo~ pMÜrJÓs v´KoT hPur ßjfOmOª pMÜrJPÓsr xTu Iñ xÄVbPjr ßjfOmOª GTqm≠nJPm k´KfmJh \JjJPmÇ xÄmJh KmùK¬rÇ ßvwJÄv 66 kJfJ~


42

ßlJmJjJr jfáj oJAuPˆJj jqJxJC TKuKx~JPo IJVJoL mZPrr ßlJmJjJ xPÿuj IJP~J\TPhr yJPf hJK~fô IktPer kr xÄVbPjr kã ßgPT mqJjJrxy ßjfímOªÇ

ßlJmJjJ~ IÄvV´yeTJrL fÀePhr yJPf ÛuJrvLPkr ßYT fáPu ßhj C“xmcaTo'r kã ßgPT rJ~yJj \JoJjÇ

KmkJr ßj©L FqJKj ßlrPhRPxr yJPf xÿJjjJ ß∠fáPu ßhj oJyJfJmMr ryoJj S jJKVtx IJyPohÇ

c.ßhPuJ~Jr ßyJPxj, FqJuJAc oPVtP\r ßoJ” \Jj lJKyo S ßoJyJÿh IJKojCuäJyr yJPf xÿJjjJ ß∠k´hJjÇ

IJ»Mu yJA K\~J, ßVJuJo lJÀT nëA~J S mJkJr jOfqèÀ IjMk TáoJr hJPvr yJPf xÿJjjJ ß∠k´hJjÇ

ßvPwr kJfJr kr KhPuj oJAPTÇ hMA KoKja IJuJkÇ ßhUJPuj TP£r TJÀTJ\Ç fJrkr ßxA KmUqJf VJj ÈmJÄuJPhv’ Kx ßÛPu irPfA ßvsJfJrJ IJmJr xo˝Pr SPnvj KhP~ \JjJj KhPuj fJPhr ÂhP~ ßmKm jJ\jLPjr IJxj IPjT VnLPrÇ ßmKm jJ\jLjS fJ \JPjjÇ FmÄ VJjKa VJAPuj u’J TPrÇ 7 KoKjPa ßvw TPr IJPrJ VJj irPf YJAKZPujÇ hvtTrJS YJjÇ KT∂á xo~ ßjAÇ ßmKm jJ\jLj oPû gJTPfA jLu kJ†JKm VJP~, uJu-yuMPhr FTKa vJu nJÅ\ TPr TJÅPi-yJPf KvK·f k≠KfPf \KzP~ fkj ßYRiMrL oPû dáPT aJj KhPuj VuJ~Ç ßmKm jJ\jLj KmhJ~ KjPuj, IJmJr ßhUJ yPm mPuÇ fkj ßYRiMrL pUj irPuj oj ÊiM oj ZMÅP~PZfUj IJmJr ßvsJfJ-hvtTrJ CuäJPx ßlPa kzPujÇ KT∂á WKzr TJÅaJ hsΔfA FKVP~ pJPòÇ IJr oJ© Kfj KoKja mJKTÇ F xo~ oJAPâJPlJj yJPf VJ| jLu rPXr vJKz kPr IJPrT \jKk´~ Kv·L KrK\~J kJrKnj oPû dáPTA KfKj fkj ßYRiMrLr xJPg T£ ßouJPuj... ßpj kNmt kKrTK·f, cáP~a VJAPZjÇ hM\Pj IJPrJ hMA KoKja FTP© VJAPuj oj ÊiM oj ZMÅP~PZ...Ç fkj mM^Pf kJrPuj xo~ láKrP~ IJxPZÇ fJA ßZPz KhPuj KrK\~J kJrKnjPTÇ FA \jKk´~ KTjúr T£L pUj irPuj xJPir uJC mJjJAPuJ ßoJPr ‰mrJVL, fUj fkj ßYRiMrLS fJr xJPg irPuj, uJCP~r IJVJPcJ UJAuJo. ßcJVJPcJ UJAuJo...Ç IJr xTuPT cJTPuj oPûÇ csJoJ xJPTtPur ßjkgq ToLtrJ oPû KVP~ ßjPYPVP~ pUj IJjªiJrJ~ KxÜ fUj fJPhr IJxj ßZPz hJÅKzP~ hvtTrJS fJPf IÄv KjPujÇ fJrkr iLPr iLPr oPûr IJPuJ ß\qJ“˚Jr of jro yP~ FPuJÇ xJC¥ KxPˆo ßlAc IJCa yP~ ßVuÇ ßvw yPuJ KfjKhjmqJKk 33fo ßlJmJjJ xPÿujr oyJpùÇ k´J~ xJPz Kfj yJ\Jr hvtT IfíK¬ KjP~ ßmr yP~ ßVPuj KmvõKmUqJf FqJPrjJ jqJxJC TKuKx~Jo ßgPTÇ ßpj IJPrJ Kfj W≤J gJTPf kJrPu nJPuJ yPfJÇ KTÄmJ ßpj ßvw jJ yPu IJPrJ nJu yPfJÇ KT∂á ßvw jJ gJTPu IfíK¬ gJPT jJÇ IfíK¬r ßrv oJPjA nJPuJ uJVJr ßrvÇ FPÛPuar KhP~ CbPf KVP~ ßx TgJ \JjJPuj TP~T\jÇ fJrJ FPxPZj AKoV´J≤ yP~ mZr KfPjT IJPVÇ ßlJmJjJr TgJ IPjT ÊPjPZjÇ FmJr fJ YJãáw TrPujÇ fJPhr TP£ fUjS k´Kf±Kj fáuPZ ßmKm jJ\jLPjr mJÄuJPhv, fJ\Mu AoJPor xM\j mºáPr, Aoj YâmfLtr Km˜Let hM’iJPr IJr KrK\~J kJrKnPjr xJPir uJCÇ Fr IJPV lá~Jh F¥ ßl∑¥x pUj pπ IjMwñ mxJPò oPûÇ fUjA mJPjr \Pur oPfJ vf vf fÀe fÀeL TKuKx~JPo dáPT kKÁPor VqJuJKrPf mPx ßVPZÇ IPjT hvtTS xkKrmJPr mPx ßVPZjÇ ßmP\ CbPuJ TLPmJPctr xJC¥Ç TLPmJPct fUj lá~Jh KjP\AÇ csJPor KjjJh IJr KVaJPrr ߈sJPT ßlJmJjJ yP~ CbPuJ C“xPmr IJPoP\ CjìJfJuÇ Ên ÊÀ TrPuj IJmhMu TKro vJy KhP~Ç FTJ VJAPuj jJ, VJAPuj hvtTPhr KjP~Ç hvtT pf ßlPa kPz, lá~JPhr mºárJ fJr ßYP~ Yfáète C“xJPy CPÆu yP~ SPbjÇ FTKar kr FTKa VJj ßVP~ oJKfP~ ßhj jqJxJC TKuKx~JoÇ Ên ZJzJS uJu vJKz kPr oPû FPx VJj irPuj uJmeLÇ fJrkrA oPû IJPxj IJmOK•Kv·L rJyJf oMÜJhLrÇ csJPo KhsKo KhsKo, TLPmJPct YJkJ KjjJhÇ rJyJf T£ k´Pãke TPrj mu mLr Cjúf oo Kvr....Ç jqJxJC TKuKx~JPor ÀPl, YJrkJPvr ßh~JPu, ßY~JPr KxÅKzPf IJZJz ßUP~ kPz k´Kf±Kj ßfJPu mu mLrÇ fJrkr TUPjJ ÉÄTJPr, TUPjJ ßTJoPu, TUPjJ TPbJPr, TUPjJ uKuPf, TUPjJ ZPª, TUPjJ aJjJ ˝Pr, TUPjJ Có˝Pr, TUPjJ UJPh jJKoP~ FTaJjJ oMU˜ IJmOK• TPr gJoPuj IJKo ßxA Khj yPmJ vJ∂...mPuÇ KkZPjr KmvJu khtJ~ ßnPx CbPuJ Kv·L fJ\Mu AoJPor IJÅTJ AxMqKnK•T Kv·TPotr ZKmÇ FTaJr kr FTaJ ßkäa ßnPx CbPZ pUj, fUj fJ\Mu AoJo TLPmJPct yJf ßrPU ÊÀ TrPuj nJKa~JKu VJj xM\j mºáPr, fJr nJwJ~ mJÄuJPhPvr VJjÇ hvtTPhr YJKyhJ xP•ôS fJ\Mu AoJo KmhJ~ KjPuj FA mPu ßp IJPrJ IPjT Kv·L IPkãJ~ IJPZjÇ fJ\Mu AoJPor kPr FPuj uJu ßcsx kPr Aoj YâmfLtÇ k´gPo rmLªsxñLf ÈxMUyLj KjKvKhj krJiLj’Ç IJyJ jqJxJC TKuKx~JPo rmLªsxñLf! jqJxJC TKuKx~JPor hvtTrJ ßxA VJjKaS k´JenPr V´ye TrPujÇ VJj ßvPwr SPnvPjA ßmJ^J ßVuÇ rmLªsxñLf ßvPwA FTKa fJrJjJÇ IgtJ“ mqJP¥r ^ÄTJr ßvPw vsmPeªsLP~ FA isΔkhL fJrJjJ Ijq FT IJPoP\r xOKÓ TrPuJÇ Fr ßvPwS KmkMu TrfJKuÇ Aoj YâmfLt Frkr irPuj nëPkj yJ\JKrTJr IxJiJre VJj- Km˜Let hMkJPzr IxÄUq oJjMPwr yJyJTJr ÊPjS Kj”v» KjrPm S VñJ fáKo S VñJ mAPZJ ßTjÇ k´gPo AÄPrK\Pf oMU iPrÇ fJrkr mJÄuJ~, kPr KyKªPf S ¸qJKjPvÇ ßvPw hvtTPhr KjP~ ßVP~ oJKfP~ ßfJPujÇ FrkPrr VJjKa fJr KjP\rÇ k´JÜj ZKmr- fáKo pJPT nJPuJmJPxJ, ˚JPjr WPr mJP nJPxJ, fJr \LmPj ^z- VJjKa irPu CòõKxf yP~ SPb hvtTTëuÇ ßmJ^J ßVu hvtTrJ FA xm irPjr VJj ßvJjJr \jq ßpj k´˜áf yP~ FPxPZjÇ FnJPmA hvtTPhr oJfJu TPrj Kv·LrJÇ Frkr oPû IJPxj Êà ßhmÇ KfKj FTKa VJj TPrj KTPvJr Kv·L \J~Jj oJyoMhPT KjP~Ç jqJxJC TKuKx~JPo rKmmJPrr IjMÔJj ÊÀ y~ xºqJ ZaJ~Ç FTKar kr FTKa kKrPmvjJ KjP~ IJPx ßaKjKxr ßmñKu FPxJKxP~vj Im ßV´aJr jqJvKnu, nJK\tKj~Jr ßl∑¥x F¥ lqJKoKu KcFoKn, nJK\tKj~Jr IJPrJ hMKa xÄVbj IJPoKrTJj mJÄuJPhvL ßl∑¥vLk ßxJxJAKa S ˝Phv mJÄuJPhv, TqJKuPlJKjt~Jr mJÄuJPhv FPxJKxP~vj Im ux FP†Pux S ‰mvJUL ßouJ, KjCA~PTtr Kv·Jñj, TqJjJcJr mJYKjT, KjCA~PTtr ACFx mJÄuJPhv TJuYJrJu ßx≤Jr S mJÄuJPhvL IJPoKrTJj ToMqKjKa Im uÄ ßvwJÄv 43 kJfJ~

Kv·L fJ\Mu AoJo S \JTJKr~J ßYRiMrLr yJPf xÿJjjJ ß∠k´hJjÇ k´~Jf Kv·L oJyoMhMjúmLr xÿJjjJ ß∠Kv·Lr hMA TjqJr yJPf fáPu ßhj rJyJf oMÜJKhrÇ

ßlJmJjJ KoCK\T IJAcPur Km\~L Kv·Lr jJo ßWJweJ TrPZj rJ~yJj \JoJjÇ KmkJ S mJlJr Kv·LPhr jOfq kKrPmvjÇ

hMA jOfqèÀ IjMk TáoJr hJv S FqJKj ßlrPhRPxr pMVu jOfqÇ

mJlJ S KmkJr Kv·LPhr Ijmhq kKrPmvjJ \LmPjr \~VJjÇ

ZzJTJr lKTr ßxKuPor ßuUJ S KjPhtvjJ~ IJ∂:iotL~ xŒsLKfr Skr IJPuUqÇ

IJjª±Kjr xñLf kKrPmvjJÇ

mJlJ S KmkJr Kv·LPhr Ijmhq kKrPmvjJ \LmPjr \~VJjÇ


43

ßlJmJjJr jfáj oJAuPˆJj jqJxJC TKuKx~JPo 42 kJfJr kr IJAuqJ¥, SyJAP~Jr ßkAP≤c ßkJP~ox, nJK\tKj~Jr IkrJP\~ mJÄuJ, KjCA~PTtr mJÄuJPhv FTJPcKo Im kJrlKotÄ IJatx mJ mJlJÇ FZJzJS FTT xñLf kKrPmvj TPrj lJPfoJfá\P\JyrJ S lá~Jh F¥ ßl∑¥x mqJP¥r xñLf oJKfP~ rJPU k´J~ Kfj yJ\Jr hvtTPTÇ Fo.F. ßvJP~mÇ

fkj ßYRiMrL S KrK\~J kJrnLPjr kKrPmvjJr oiq KhP~ IjMÔJj xoJkjLr KhPTÇ

vKjmJPrr IjMÔJj jqJxJC TKuKx~JPo vKjmJPrr k´go IjMÔJj IgtJ“ PTJPjJ mJÄuJPhvLr k´go IjMÔJj ÊÀ y~ pπxñLPfr xMPr TJuJr Im lîJVÇ FThu KvÊ pπxñLPf mJÄuJPhPvr ßhvJ®PmJiT VJPjr xMr mJK\P~ ˝JVf \JjJj 33fo ßlJmJjJPTÇ fJrkr oPûr KkZPj KmvJu khtJ~ ßnPx SPb mñmºár ZKmÇ KmKnjú xoP~rÇ ßmP\ SPb VJj ÈPvJj FTKa oMK\mPrr T£˝Prr ±Kj k´Kf±Kj IJTJPv mJfJPx SPb rKj’Ç TKmfJ~ TKmfJ~ oNft TPr ßfJPu mJÄuJPhv FPxJKxP~vj Im KjC\JKxt \JKfr KkfJPTÇ \JKfr KkfJr k´Kf Ifq∂ xMYJÀnJPm vs≠J KjPmhPjr oiq KhP~ ÊÀ y~ ßlJmJjJr oNu IjMÔJjÇ cJ. lJÀT IJ\Por ßjfíPfô ÊÀPfA fJrJ Âh~ ¸vt TPrjÇ FKhPjr IjMÔJPjr oPiq KjCA~PTtr KfjKa xÄVbPjr kKrPmvjJ KZu k´Jem∂Ç FTKa KjCA~PTtr ˝jJoijq xÄVbj KmkJ S mJlJr ßpRg kKrPmvjJ~ jOfqJjMÔJjÇ oPû kûJPvrS IKiT Kv·Lr metJdq jOfq KZu hOKÓjªjÇ ßxA xJPg hMA xÄVbPjr hMA jOfq KvãT FmÄ jOfqKv·L IjMk TáoJr hJv S FqJKj ßlrPhRPxr pMVu kKrPmvjJ KZu KjCA~PTtr xJÄÛíKfT IñPjr FTKa ˛reL~ WajJÇ KmvJu oPû KmkJ S mJlJr Kv·LPhr xPÿuT jOfq k´JenPr CkPnJV TPrj hvtTrJÇ IJr Ikr IÄvKa KZu VJPjr IJPuUqÇ ßxKa xMYJÀnJPm kKrPmvj TPr KjCA~PTtr Ikr ˝jJoijq S \jKk´~ xJÄÛíKfT xÄVbj IJjª±Kj, pKhS ˝· xoP~ fJrJ IjMÔJj ßvw TrPf kJPrKjÇ vfhPur kKrPmvjJS kZª TPrPZj hvtTrJÇ vKjmJr pMÜrJPÓsr KmKnjú ߈a ßgPT IJVf xÄVbPjr kKrPmvjJ~ IÄv ßj~ mJÄuJPhv IJPoKrTJj CAPoj FPxJKxP~vj Im ßaéJx, ACFx mJÄuJPhv lJCP¥vj Im ßlîJKrcJ, \K\t~Jr mJÄuJiJrJ, nJK\tKj~Jr ßl∑¥x F¥ lqJKoKu, KjCA~PTtr xMrZª, ßaéJx ßmñKu TJuYJrJu FuJ~J¿, nJK\tKj~Jr Kk´~mJÄuJ, \K\t~Jr IJauJ≤J TJuYJrJu ßxJxJAKa, nJK\tKj~Jr mJÄuJPhv FPxJKxP~vj Im ßV´aJr S~JKvÄaj S mJÄuJPhv FPxJKxP~vj Im IJPoKrTJ AjT, oqJxJYMPxaPxr mJÄuJPhv FPxJKxP~vj Im KjCAÄuqJ¥, \K\t~Jr mJÄuJPhv TJuYJrJu ßxJxJAKa S TqJKuPlJKjt~Jr mJÄuJPhv FTJPcKo Im uxFP†PuxÇ vKjmJr FTT xñLf kKrPmvj TPrj mJÄuJPhPvr ˝jJoijq ßkämqJT KxñJr ‰x~h IJmhMu yJhL, fJjKnr vJyLj, jJKnjÇ FKhj jqJxJC TKuKx~JPor oMuoPû FmJPrr TjPnjvPjr 12 \j IJATjPT ß∠k´hJj TrJ y~Ç ßxA xJPg ßlJmJjJr KjmtJyL kKrwPhr TotTftJPhrS kKrY~ TKrP~ ßh~J y~Ç vKjmJr rJPfr oNu IJTwte KZPuj mJÄuJPhPvr ˝jJoijq Kv·L ‰x~h IJmhMu yJhL S oJAuxÇ oPû CPbA KfKj ßcPT ßjj T£Kv·L TjqJ fKjoJ yJhLPTÇ FA KmvJu FqJPrjJ~ ßlJmJjJ IJP~J\Pjr \jq xJiMmJh \JjJPuj IJP~J\TPhrÇ KkfJ-TjqJ hMKa VJj kKrPmvj TPrjÇ ‰x~h IJmhMu yJhLr yJPf xÿJjjJ ß∠fáPu ßhj KmKvÓ KrP~u FPˆa AjPnˆr IJPjJ~Jr ßyJPxjÇ Frkr ßlJmJjJ AKx TKoKar ßxPâaJKr \JTJKr~J ßYRiMrL kMPrJ TKoKaPT kKrY~ TKrP~ ßhjÇ F xo~ oPû IJPxj ßY~JroqJj oLr ßYRiMrL, nJAx ßY~Jr vJy yJKuo, xhxq xKYm c. rKlT UJj, ßTJwJiqã oJxMh ßYRiMrL, xhxq IJKfTár ryoJj, jJKyh UJj, KcCT UJj, ßryJj ßr\J, rKmCu TKro, ßmhJÀu AxuJo mJmuJ S yJxof oKmjÇ Fxo~ xÄK㬠mÜPmq 33fo ßlJmJjJr TjPnjr jJKVtx IJyPoh mPuj, ßlJmJjJ kMPrJ C•r IJPoKrTJr xÄVbjèPuJPT FT ZJfJr KjPY FPjPZÇ IJorJ xmxo~ GPTqr kPãÇ ToMqKjKaPT GTqm≠ rJUPf ToMqKjKar FKVP~ pJS~J~ ßlJmJjJ xmxo~ nëKoTJ rJUPmÇ vKjmJr rJPf IJPrJ xñLf kKrPmvj TPrj KmKvÓ j\Àu xñLf Kv·L S KvãT c. KujJ fJkxLÇ TgJ KZu vKjmJr oû oJfJPmj ßmKm jJ\jLj S Êà ßhmÇ KT∂á xo~JnJPm fJrJ kKrPmvj TrPf jJ kJrPuS ßvPw mqJ¥ hu oJAux mqJP¥r VJj kKrPmvj TPr KoujJ~fj oJKfP~ ßfJPujÇ fJPhr VJPjr IJPo\ KjP~ vKjmJr oiqrJPf WPr ßlPrj k´J~ ßhz xyxs hvtTÇ

KjC\JxtL mJÄuJPhv FPxJKxP~vPjr Ijmhq kKrPmvjJ mñmºáPT xÿJjjJ \JKjP~Ç

KjC\JxtLr xÄVbj vfhu'r Yo“TJr kKrPmvjJÇ

uÄ IJAuqJP¥r xÄVbj Kv·Jñe'r oPjJù kKrPmvjJÇ

KTPvJr Kv·L \J~JjPT ÊÃPhPmr kKrPmvjJÇ

xñLf kKrPmvj TPrj lJPfoJfá\ ß\JyrJ, ßmmL jJ\jLj, fkj ßYRiMrL, fJ\Mu AoJo, Ên S Fo.F.ßvJP~mÇ

TJmq \uxJ~ KTPvJrL Kv·L KuCjJ oMKyf S oJ-ßoP~ kJrnLj xMufJjJ S xM˝jJ ßYRiMrL FmÄ fJyKrjJ k´LKf kJrnLj IirJ kJrnLPjr IJmOK•Ç

jJrL ãofJ~j Kmw~T ßxKojJPr mÜmq rJPUj xJKh~J l~\MjPjxJ, KmuKTx ryoJj ßhJuJÇ oj\Mr TJPhPrr kKrYJujJ~ ˝rKYf TKmfJ kJb TPrj oJymMm yJxJj, lKTr AKu~Jx S AmPj KhuS~Jr

˝rKYf TKmfJ kJb TPrj rSvj yJxJj, UJPuh vrláK¨j, KoÊT ßxKuo, CAKu oMKÜ, ß\mMPjúxJ ß\J“˚J S rSvj yTÇ

33fo ßlJmJjJ 2019 hMmZr IJPVA ßWJKwf yP~KZu 2019 xJPu 33fo ßvwJÄv 44 kJfJ~ ˝rKYf TKmfJ kJb TPrj KojyJ\ IJyPoh, vJ~uJ ßYRiMrLÇ TKmfJ IJmOK• TPr jMyJ TJSxJr S FT ãáPh IJmOK•TJrÇ A~Ng ßxKojJPr mÜmq rJPUj IJu-IJKojÇ


44

ßlJmJjJr jfáj oJAuPˆJj jqJxJC TKuKx~JPo \JotJKj ßgPT IJxJ KmKvÓ xJÄmJKhT jJ\oMjúJyJr Kk~JrLPT xÿJjjJ k´hJj TPrj jJKVtx IJyPohÇ

KTCKj S xMKjr xJKmPT ZJ©ZJ©LPhr xÿJjjJ k´hJj kmt kKrYJujJ TPrj IJmLr IJuoVLrÇ

jqJxJC TKuKx~JPor TjPnjvj ßx≤JPr IJat ßlJrJPor CPhqJPV 11 mJÄuJPhvL Kv·Lr k´hvtjLÇ

A≤JrPlAg ßxKojJPr IÄvV´yeTJrLPhr xÿJjjJ k´hJj TPrj TjPnjr jJKVtx IJyPohÇ

A≤JrPlAg ßxKojJPr mÜmq rJPUj FT\j iotL~ ßjfJÇ

43 kJfJr kr ßlJmJjJ xPÿuj yPm KjCA~PTtÇ IJP~J\T csJoJ xJPTtuÇ KjCA~PTt kPyuJ ‰mvJU S kPyuJ lJuèj kJuj TPr csJoJ xJPTtu KmkMunJPm k´vÄKxfÇ fJrJA FA kJuPjr xNYjJ TPrÇ ßxA csJoJ xJPTtu FTKa ÈIxJiJre’ xPÿuPjr k´˜áKf ÊÀ TPrÇ fJrJ FA xPÿuPjr ßuJPTvj KyxJPm KjitJre TPr KmvõKmUqJf FqJPrjJ jqJxJC TKuKx~JoÇ ßxA Kx≠J∂ IJPuJzPjr ^z mAP~ ßh~ mJÄuJPhvLPhr oPiqÇ IPjT mºár kg kKrâoe ßvPw Vf 30 IJVˆ khtJ SPb ßlJmJjJrÇ IJPoKrTJr KmKnjú ߈a ßgPT ßpJV ßh~ 65Ka xÄVbPjr v YJPrT k´KfKjKi S Kv·LÇ KjCA~PTtr ˝jJoijq xÄVbjèPuJ ßpJV ßh~ fJPhr IjMÔJj KjP~Ç ßxA xJPg ßpJV ßhj mJÄuJPhPvr \jKk´~ Kv·LrJÇ vKjmJr KmPTPu UMPu ßh~J y~ jqJxJC TKuKx~JPor ßVaÇ xºqJ 6aJ 10 KoKjPa 33fo ßlJmJjJr xhxq xKYm IJmLr IJuoVLr oPû FPx IjMÔJPjr xNYjJ ßWJweJ ßhjÇ 8 KoKja kr ÊÀ y~ oNu IjMÔJj TJuJr Im lîJV KvÊKTPvJrPhr mJ\JPjJ pπxñLPfr oiq KhP~Ç KmvJu FA FqJPrjJr hKãe KhPT mJjJPjJ y~ KmvJu oû C•roMULÇ ßxA oPû k´KfKhj 6 W≤J TPr hMAKhPj 12 W≤Jr jJjJ mPetr, jJjJ vP»r, jJjJ ZPªr, jJjJ TgJoJuJ~ xJ\JPjJ IjMÔJPjr oiq KhP~ csJoJ xJPTtu jfáj AKfyJx rYjJ TrPuJÇ hMAKhjA xºqJ 6aJ ßgPT FTaJjJ KmrKfyLj IjMÔJj kKrPmKvf y~Ç hvtTrJ k´JenPr CkPnJV TPrj ßxxm kKrPmvjJÇ Kv·LrJ Ifí¬ FA KmvõKmUqJf FqJrJjJ~ IJPrJ kKrPmvj TrPf jJ ßkPr Ifí¬, ßfojA hvtTrJS Ifí¬ Kk´~ Kv·LPhr IJPrJ ßmKv VJj ÊjPf jJ ßkPrÇ fPm hMAKhPjr oNu IjMÔJPj hvtTrJ KZPuj vJ∂Ç fJrJ CkPnJV TPrPZj jmLj S k´mLe, ßkvJhJr S IPkvJhJr Kv·LPhr kKrPmvjJÇ IJr mJrmJr yJffJKu KhP~ \JKjP~PZj fJPhr nJPuJuJVJÇ Ff mz IjMÔJPj KTZM mqfq~ yPm, ßxaJA ˝JnJKmTÇ TJre KmvJu IJP~J\jKa xŒNet FqJPoYJrKnK•Pf yP~PZÇ FmJPrr xPÿuPjr ßväJVJj KZu ÈIJoJPhr x∂Jj, IJoJPhr Vmt’Ç ßxA VKmtf x∂JjPhr \jq TP~TKa èÀfôkNet kOgT IJP~J\j FmÄ oNu IjMÔJjxy ßoKr~Pa IjqJjq IjMÔJPj fJPhr CPuäUPpJVq IÄvV´ye KZu k´vÄxjL~Ç 33fo ßlJmJjJr xhxq xKYm mOy¸KfmJr rJPf xJ¬JKyT mJXJuLPT \JjJj, jqJxJC TKuKx~Jo TfítkPãr kJbJPjJ fgq IjMxJPr, k´Pmv ßVPa vKjmJr 3400 KaKTa ÛqJj TrJ yP~PZ, IJr rKmmJr 4200Ç ßxA IjMxJPr hMA Khj 7600 oJjMw ßpJV ßhj oNu IjMÔJPj IJr ÊâmJr CPÆJijL IjMÔJPj ßpJV ßh~ k´J~ 800 oJjMwÇ FmJPrr xPÿuPjr FA KmkMu xÄUqT oJjMPwr ßpJVhJjS To TgJ j~Ç oPû CPb mJÄuJPhPvr ˝jJoijq Kv·LPhr k´J~ k´PfqPTA mPuj, FA oPû VJj VJAPf ßkPr fJrJ VmtPmJi TrPZjÇ

pMÜrJPÓsr hMKa ßxrJ xÄVbj FmÄ jOfq KvãJ k´KfÔJj KmkJ S mJlJ ßpRgnJPm FA IJPuUqKa ‰fKr TPrÇ hMA xÄVbPjr hMA jOfqèÀ FqJKj ßlrPhRx S IjMk TáoJr hJPvr ßjfíPfô FA Yo“TJr IJPuUqKa hvtTPhr oMê TPrÇ IJPuPUq ßTJKrV´JlJr KyxJPm IJPrJ KZPuj fJKxj ßlrPhRxÇ xyTJrL ßTJKrSV´JlJr KZPuj ß\Krj oJAvJÇ KoCK\T TjPx¡ xÄVLf\j jJKho IJyPoPhrÇ

ßxKojJr ßlJmJjJ mJÄuJPhv xPÿuPjr Ifq∂ èÀfôkNet IÄv ßxKojJrÇ FmZr IKiTJÄv ßxKojJPr CkK˙Kfr xÄUqJ IjqJjq xPÿuPjr ßYP~ fáujJoNuTnJPm ßmKv KZuÇ vKjmJr IJmOK•r IjMÔJPj CkPY kPzKZu ÛJAuJAa ÀoÇ fJrPYP~S ßmKv xoJPmv y~ jJrLr ãofJ~j Kmw~T ßxKojJPr FTA ÀPoÇ FA ßxKojJPrr oNu mÜJ KZPuj TjxJu ß\jJPru xJKh~J l~\MjPjxJÇ octJPrar KZPuj KmuKTx ryoJj ßhJuJÇ TKm xoJPmPvr octJPrar KZPuj hMA IJmOK•Kv·L ßVJkj xJyJ S kJrKnj xMufJjJÇ FA kPmt CkK˙f KZPuj jJaq\j \JoJuCK¨j ßyJPxj, IJmOK•Kv·L KogMj IJyPoh S mJÄuJPhv ßgPT IJVf xÄmJh kJbT lJr\JjJ TKroÇ TJmq \uxJPfS Kfu iJrPer \J~VJ KZu jJÇ TKm oj\Mr TJPhPrr ßjfíPfô FA ˝rKYf TKmfJ kJPbr IJxr Ck˙JkjJ~ KZPuj kJuJâPo IPjPTAÇ FA kPmt ˝rKYf TKmfJ kJb ZJzJS IPjqr TKmfJ S ZzJ IJmOK• TPrj jfáj k´\Pjìr ßZPuPoP~rJÇ KmKnjú ßhv S ߈a ßgPT IJVf TKmrJ FPf IÄv ßjjÇ ACKjnJKxtKa FuJojJA KrACKj~Pj IÄv ßjj mJÄuJPhPvr KmKnjú kJmKuT ACKjnJKxtKar xJPmT ZJ©ZJ©L S KvãTmOªÇ A~Mg TjlJPrP¿ ßpJV ßhj KjCA~Tt KxKa ACKjnJKxtKa S ߈a ACKjnJKxtKar I∂nátÜ TPu\xoNPyr mJÄuJPhv ˆáPc≤x FPxJKxP~vj mJ KmFxF’r xhxq S ßjfímOªÇ fJrJA Fr IJP~J\TÇ A~Mg TjlJPrP¿ KjCA~Tt KxKa S ߈a ZJzJS ßlcJPru YJTKr kJS~Jr k´Kâ~J, KTnJPm IJPmhj TrPf yPm, KTnJPm ßr\MqPo KuUPf yPm AfqJKh KmwP~ IJPuJTkJf TrJ y~Ç KucJrKvk FéPkKrP~¿ IkraáqKjKa mJ xÄPãPk KuS, uJ~¿ TîJPmr fÀefÀeLPhr xÄVbjÇ fJPhr kMjKotujLPf ßpJV ßhj KuS’r xJPmT S mftoJj xhxq S TotTftJrJÇ Fr ßjfíPfô KZPuj xJPmT KuS kJrPn\, KuS IJKjxMu TKmr \JKxr S KuS kuJv KkkuMÇ

rKmmJr xTJPu IJP~JK\f y~ IJ∂”ioLt~ xPÿujÇ oMxKuoxy UOˆJj, KyªM, ßmR≠ k´níKf iPotr k´KfKjKirJ FA xPÿuPj ßpJV KhP~ kJr¸KrT ßxRyJhtq S xyoKotfJr mJeLPT fáPu iPrjÇ FZJzJS KZu KrP~u FPˆa xPÿuj, mJÄuJPhvL mÄPvJØMf AK†Kj~JrPhr ßxKojJr, mJÄuJPhPvr rJ\QjKfT IgtjLKf KjP~ ßxKojJr FmÄ Km\Pjx ßjaS~JTt uJûÇ ßxKojJr, xPÿuj, kMjKotujL, \uxJ, IJPuJYjJ IjMKÔf y~ vKjmJr S rKmmJr xTJu 10aJ ßgPT KmPTu 4aJ kpt∂ uÄ IJAuqJ¥ ßoKr~Par KmKnjú ßxKojJr TPãÇ KmKnjú ßxKojJr S kMjKotujLr ÊÀPf mJ oJ^JoJK^ xo~ IJP~J\TPhr kã ßgPT IJymJ~T jJKVtx IJyPoh, xhxq xKYm IJmLr IJuoVLr KVP~ IJP~J\T S IÄvV´yeTJrLPhr ijqmJh \JjJjÇ

xÿJjjJ FmJPrr ßlJmJjJ mJÄuJPhv xPÿuPj ToMqKjKaPf KmPvw ImhJPjr \jq KmKvÓ\jPhr xÿJjjJ k´hJj TrJ y~Ç ßxAxJPg mJÄuJPhPv xñLPf KmPvw ImhJPjr \jq k´~Jf T£Kv·L oJyoMhMjúmLr xÿJjjJ fJr hMA xMPpJVq TjqJ lJyKohJ jmL S xJKojJ ßYRiMrLr yJPf fáPu ßhj IJmOK•Kv·L rJyJf oMÜJhLr rKmmJr IjMÔJPjr ßvw kptJP~Ç FZJzJS xÿJjjJ k´hJj TrJ y~ pMÜrJPÓs mJÄuJPhvL lJotJKxˆPhr kJAP~JKj~Jr cJ. ßYRiMrL xJrS~JÀu yJxJj, mJÄuJPhvL cJ~JxPkJrJr k´go xÄVbj mJÄuJPhv uLV Im IJPoKrTJ, 130Ka ßhPv mJÄuJPhPvr kfJTJ myPjr \jq jJ\oMj jJyJr, mJÄuJPhPv xñLf \VPf IxJiJre ImhJPjr \jq ‰x~h IJmhMu yJhL, xJoJK\T xJÄÛíKfT xÄVbPjr xlu ßjfíPfôr \jq yJxJj AoJo, ßoJyJÿh IJSuJh ßyJPxj UJj, k´mJPx mJÄuJPhvL ToMqKjKaPf IxJiJre ImhJPjr \jq c. ßhPuJ~Jr ßyJPxj, oNuiJrJr xJPg mJÄuJPhv ToMqKjKar ßxfámºPjr \jq ßoJyJÿh IJKojMuäJy, k´mJx ßgPT k´go mJÄuJ xÄmJhk© xJ¬JKyT KhV∂ k´TJPvr \jq vJjM Fo. UJj, k´mJPx k´go mJÄuJ KaKn IjMÔJj k´YJPrr \jq IJKjxMöJoJj ßUJTj, pMÜrJPÓs k´go ßrK\ˆJct mJÄuJPhvL lJotJKxˆ TJ\L F. yJKuo, mJÄuJPhPv hMAmJPrr \JfL~ mKc KmKflÄ ßVJfl ßocJKuˆ IJmhMu IJK\K\ (\JyJñLr), ToMqKjKaPf KmPvw xJKntx k´hJPjr \jq oJKjTV† xKoKf FjF AjT, oMK¿V† KmâokMr xKoKf, mJÄuJPhv ˆáPc≤ FPxJKxP~vj S mJÄuJPhv FPxJKxP~vj Im uxFP†Pux, jgt IJPoKrTJj mJÄuJPhv TjlJPrP¿r kJAP~JKj~Jr ATmJu mJyJr ßYRiMrL S S~JPyh ßyJPxAKj, ToMqKjKaPf KmPvw ImhJPjr \jq vyLhMu oKuäT mJij, xJPuy IJyPoh, FjJoMu yT FjJo, jJ\oMu IJuo vqJou, ßvwJÄv 45 kJfJ~

\LmPjr \~VJj 33fo ßlJmJjJ xPÿuPjr FTKa oJ© IjMÔJj hMAKhj kKrPmKvf yP~PZÇ \LmPjr \~VJj KvPrJjJPo jfáPjr x\LmfJ~ nPr CbáT k´TíKf S \Lmj ßväJVJj KjP~ jOfqJPuUqKa KhP~ 3 KhPjr xPÿuj CPÆJij y~ 30 IJVˆ ÊâmJr xºqJ~ uÄIJAuqJ¥ ßoKr~Par V´J¥ muÀPoÇ IJr KÆfL~mJr kKrPmKvf y~ KmvõKmUqJf jqJxJC TKuKx~Jo oPû KÆfL~ Khj vKjmJr xºqJ~Ç

KmPhsJyL TKmfJ IJmOK• TPr rJyJf oMÜJKhr oJKfP~ ßhj kMPrJ IKcPaJKr~JoÇ

Kox ßlJmJjJ k´KfPpJKVfJ~ IÄvV´yeTJrLmOªÇ

ACKjnJKxtKa FuJojJA FPxJKxP~vPjr ZJ©ZJ©LPhr xoJPmvÇ

ßlJmJjJ 2019-2020'r jfáj KjmtJyL TKoKar ßY~JrkJxtj vJy yJKuo (ßaéJx), nJAx ßY~JrkJxtj \JTJKr~J ßYRiMrL (KjCA~Tt), KjmtJyL xKYm c.IJyxJj ßYRiMrL (ßaéJx), pMVì-xKYm c.rKlT UJj (ßaéJx) S ßTJwJiqã jJKyh UJj xJPyu (\K\t~JÇ

VJj ßVP~ oJKfP~ rJPUj TuTJfJr Kv·L Aoj YâmftLÇ kMPrJ IjMÔJj Ck˙kjJ~ vJrKoj ßr\J, vJrKoj KjyJr, oOhMu IJyPoh S IJvrJláu KoKyrÇ

ßlJmJjJ FKéKTCKan TKoKar TotTftJmOªÇ


45

ßlJmJjJr jfáj oJAuPˆJj jqJxJC TKuKx~JPo 44 kJfJr kr ßrJTxJjJ kJrKnj, rJyJf oMÜJhLr S rJ~yJj \JoJj, ToMqKjKaPf mJXJKu Kv· xÄÛíKfr KmTJPv IxJiJre ImhJPjr \jq fJ\Mu AoJo, FqJKj ßlrPhRx, IjMk TáoJr hJv S jJKho IJyPoh, k´mJPx nLKfr KmÀP≠ Kj”xÄPTJY k´KfmJPhr \jq oMKjrJ IJyPoh, 33fo ßlJmJjJPT FTKjÔnJPm xogtPjr \jq vrJlf ßyJPxj mJmM, nqJPuKcTPaJKr~Jj yP~ KvãJPãP© IxJiJre I\tPjr \jq ßfRKyh Fo. k´J∂, 33fo ßlJmJjJ~ ßxKojJPr KmPvw ßk´P\P≤vPjr \jq c. KmÀkJã kJu, c. yJKuhJ IJUfJr, c. ßVJuJo oJfmr, c. Fo.K\ KTmKr~J, c. mhÀu UJj, IJKojJ vJyLj, lJrJyjJ\ TJA~Mo, rJhS~Jj ßYRiMrL, c. xMKl~Jj UªTJr, c. ÀÉu IJKmh, c. xJPhT ßYRiMrL S c. ßoJ. IJmhMuäJy ACxMl, mJÄuJPhPvr YuKóP© IxJiJre ImhJPjr \jq IJyPoh vrLl, pMÜrJPÓs k´PTRvuL KyxJPm xJlPuqr \jq ßoJyJÿh IJK\\Mu AxuJo, k´mJPx k´go ßrKcS IjMÔJj k∞Jr ßdC k´YJPrr \jq IJvrJláu AxuJo FmÄ 12 \j IJATjPTÇ

IJP~J\T TKoKa jqJxJC TKuKx~JPo IjMKÔf 33fo ßlJmJjJ xPÿuPjr IJP~J\T TKoKar xnJkKf KZPuj c. ßhPuJ~Jr ßyJPxj, k´iJj CkPhÓJ ßoJyJÿh IJKojMuäJy, IJymJ~T jJKVtx IJyPoh, xhxq xKYm IJmLr IJuoVLr, k´iJj xojõ~TJrL \Kyr oJyoMh, k´iJj krJovtT ßmhJÀu AxuJo mJmuJ, KxKj~r xyxnJkKf ßoJyJÿh lJKyo \JjÇ FA xPÿuj xlu TrPf 36Ka CkTKoKa Vbj TrJ y~Ç k´PfqTKa CkTKoKa FT\j ßY~JrkJrxPjr ßjfíPfô FTJKiT xhxq TJ\ TPrPZjÇ FZJzJS KZu 62 xhPxqr FTKa CkPhÓJ TKoKaÇ ßpPyfá csJoJ xJTtu FA xPÿujr ˝JVKfT xÄVbj fJA csJoJ xJTtPur xTu TotTftJ khJKiTJrmPu xPÿuj IJP~J\Pj TJ\ TPrPZjÇ Fr mJAPr ßlJmJjJ 2019 IJATj jJPo 12 \Pjr FTKa fJKuTJ ‰fKr TrJ y~, pÅJrJ IgtxJyJpq S kOÔPkJwTfJ TPrPZjÇ FÅrJ yPuj jSvJh ßYRiMrL, ßoJyJÿh \Jj lJKyo, TmLr kJPaJ~JrL, kJrnLj kJPaJ~JrL, ßVJuJo lJÀT náÅA~J, jJKyh F ßYRiMrL oJoMj, IJuL F. KxThJr, IJKrl IJyPoh IJvrJl, IJmhMu yJA K\~J, ßoJ~JPöo FAY ßYRiMrL, K\. IJA. rJPxu S FaKjt IJlJr mTvÇ

Kox ßlJmJjJ FmJr ßlJmJjJr jfáj xÄPpJ\j jfáj k´\Pjìr KTPvJrLPhr \jq Kox ßlJmJjJ k´KfPpJKVfJÇ FPf YNzJ∂ kPmt IÄv ßj~ 10 KTPvJrLÇ FA kmt Ck˙JkjJ TPrj lJPfoJ vJyJm ÀoJÇ KfKj 10 k´KfPpJVLPT FTKa TPr k´vú TPrjÇ Kfj\j KmYJrT Fr KnK•Pf \JjúJfáu mJKTPT Kox ßlJmJjJ KjmtJYj TPrjÇ k´go rJjJrIJk y~ IJlPrJ\J KjKv, KÆfL~ rJjJrIJk KuCjJ oMKyfÇ Kox ßlJmJjJ \JjúJfáu mJKTr oJgJ~ aJ~rJ kKrP~ ßhj rJyJf oMÜJhLrÇ kPr rJyJf oMÜJhLPrr yJPf ß∠fáPu ßhj KjCA~Tt xlrrf mJÄuJPhv Kv·TuJ FTJPcKor oyJkKrYJuT Ku~JTf IJuL uJKTÇ

ÛuJrvLk C•r IJPoKrTJr KmKnjú ÛáPu kJbrf ßoiJmL 8 KvãJgLtr k´Kf\Pjr yJPf 1000 cuJPrr ßYT fáPu ßh~J y~Ç FA kmt kKrYJujJ TPrj ßlJmJjJ TotTftJ ßryJj ßr\JÇ ßp 8 \j FA kMrÛJr ¸¿r TPrPZj fJrJA ßoiJmL KvãJgLthr yJPf ßYT fáPu ßhjÇ FrJ yPuj xJhoJj IJuoVLr, xJKh~J ßYRiMrL, xJKm~J ryoJj, ßr\S~Jj AxuJo, msÄPér Kl\J lK\uJfáj, xMK˛fJ AxuJo, ArKf\J vJKlT S KrvJj AxuJoÇ

ßlJmJjJ IJAcu F mZPrr ßlJmJjJ xPÿuPjr IJPrTKa xÄPpJ\j jfáj k´\Pjìr \jq ßlJmJjJ IJAcuÇ IPjT k´KfPpJVLr oiq ßgPT 5 \jPT oPjJjLf TrJ y~ ßlJmJjJ IJAcPur \jqÇ FmJr ßxrJ IJAcu y~ xñLf Kv·L EKfôTJ mqJjJK\tÇ IÄvV´yeTJrLrJ yPuJ vfJ»L xrTJr, CkoJ, À≠vLu hJx, K\Kj~J yJxJj S lJr\JjJÇ FA IJAcu KjmtJYPjr KmYJrT KZPuj fJ\Mu AoJo S jJKho IJyPohÇ ßlJmJjJ IJAcu EKfôTJ mqJjJK\tr yJPf kMrÛJr fáPu ßhj C“xm caTPor rJ~yJj \JoJjÇ

IJVJoL ßlJmJjJ rKmmJr rJf 11aJ~ ßWJweJ TrJ y~ IJVJoL 2020 S 2021 xJPu ßpxm ߈Pa ßlJmJjJ xPÿuj yPm fJr jJo FmÄ ßpxm xÄVbPjr Skr FA hJK~fô ßh~J y~ fJPhr jJoÇ 2020 xJPu xPÿuj yPm cJuJPx, IJP~J\j TrPm mJÄuJPhv FPxJKxP~vj Im jgt ßaéJx FmÄ 2021 xJPu S~JKvÄaj KcKxPfÇ IJP~J\T xÄVbj IJPoKrTJj mJÄuJPhv ßl∑¥vLk ßxJxJAKaÇ FKhPT 33fo ßlJmJjJr ßvwKhPj ßnJaJnMKar oJiqPo 2021Fr ßlJmJjJ TjPnjvj @P~J\j TrJr \jq KjmtJKYf y~ S~JKvÄaPjr xÄVbj @PoKrTJj mJÄuJPhv ßl∑¥vLk ßxJxJAKaÇ k´iJj KjmtJYj TKovjJr ßlJmJjJr k´JÜj ßY~JroqJj oJymMm ßr\J rKyo, xyTJrL KjmtJYj TKovjJr c. yJKuhJ yJjMo FmÄ fJoJjúJ ßYRiMrLr kKrYJujJ~ IjMKÔf FA KjmtJYPj ßlJmJjJ xPÿuj 2021 @P~J\Pjr \jq IJPmhj TPrj mOy•r S~JKvÄaPjr xÄVbj @PoKrTJj mJÄuJPhv ßl∑¥vLk ßxJxJAKa (FKmFlFx), mJÄuJPhv FPxJKxP~vj Im ßV´aJr S~JKvÄaj KcKx (mJVKcKx) FmÄ TqJKuPlJKjt~Jr xÄVbj mJÄuJPhv TKoCKjKa Im ux FP†PuxÇ YNzJ∂ mJZJA kPmt TqJKuPlJKjt~Jr xÄVbj mJÄuJPhv TKoCKjKa Im ux FP†Pux fJPhr k´JKgtfJ k´fqJyJr TPr KjPu kPr S~JKvÄaPjr hMKa xÄVbj KjmtJYPj IÄvV´ye TPrÇ KjmtJYPj xPmtJó 30 ßnJa ßkP~ @PoKrTJj mJÄuJPhv ßl∑¥vLk ßxJxJAKa (FKmFlFx) S~JKvÄaPj ßlJmJjJ xPÿuj 2021 @P~J\j TrmJr ßVRrm I\tj TPrÇ IjqKhPT mJÄuJPhv FPxJKxP~vj Im ßV´aJr S~JKvÄaj KcKx (mJVKcKx) kJ~ 18 ßnJaÇ F xo~ mftoJj TKoKa IJVJoL mZPrr ˝JVKfT xÄVbPjr TotTftJPhr yJPf kfJTJ Iktj TPrjÇ ßxA xJPg ßWJweJ TrJ y~ jfáj FKéKTCKan TKoKar TotTftJPhr jJo, k´hJj TrJ y~ ßlJmJjJ FS~Jct KmKvÓ\jPhrÇ xÄmitjJ \JjJPjJ y~ KTCKj S xMKjr xJPmT S mftoJj ZJ©ZJ©LPhrSÇ

ßlJmJjJ~ mqKfâoL @P~J\j KZu @at VqJuJKr jJxJC TKuKx~JPor ßlJmJjJr KmvJu oPû pUj ßxKuPmsKaPhr oyJKoujPouJ, fUj kJPvr FéPkJ ßx≤JPr YuKZu mqKfâoL FT @P~J\jÇ @r fJyPuJ @at VqJuJKrÇ FA VqJuJKrPf ˙Jj ßkP~KZu 11 \j KY©Kv·Lr IÅJTJ Kv·Tot FmÄ FT\j @PuJTKY©Lr ßfJuJ ZKmÇ ßxxm Kv·Tot S ZKmPf CPb FPxPZ mJÄuJPhPvr TíKÓ-xÄÛíKf FmÄ k´TíKfr IkJr ßxRªptÇ

mJÄuJPhv @PoKrTJj @Katˆ ßlJrJo @P~JK\f FA @at VqJuJKrPf pJPhr Kv·Tot ˙Jj ßkP~PZ fJrJ yPuj, Kv·L KmvõK\“ ßYRiMrL, ‰x~h @K\\Mr ryoJj, oJyoMhMu yJxJj ßUJTj, xJuoJ TJKj\, vJoLo, ßoJ. ßaJTj, ß\mMPjúxJ, TJ~xJr TJoJu, @uoJ ßlrPhRxL Ku~J, Àhs ßoJ. \JyJñLr S \JPyh vrLlÇ FZJzJ @PuJTKY©L fJkx mzá~JÇ @P~J\T \JPyh vrLl \JjJj, k´hvjtLPf IÄv ßj~J Kv·LrJ fJPhr Kv·TPotr oJiqPo mJÄuJPhvPT jJjJnJPm fáPu irJr ßYÓJ TPrPZjÇ KmkMu xÄUqT hvtT k´hvjLtPf FPxPZj FmÄ Kv·TotèPuJ ßhPUPZjÇ xmJA FA CPhqJPVr në~xL k´vÄxJ TPrPZjÇ

jfáj KjmtJyL TKoKa ßlJmJjJ FKéKTCKan TKoKaPf 2019-20 xJPur \jq ßY~JrkJxtj KjmtJKYf yP~PZj vJy yJKuo, nJAx ßY~JrkJxtj \JTJKr~J ßYRiMrL, KjmtJyL xKYm c. @yxJj ßYRiMrL KyÀ, pMVì xKYm c. rKlT UJj FmÄ ßas\JrJr jJKyhMu UJj xJPyuÇ KjmtJyL TKoKar @CaˆqJK¥Ä 9 \j ßo’Jr KjmtJKYf yP~PZj oLr ßYRiMrL, jJKVtx @yPoh, @Kmr @uoVLr, rKmCu TKro ßmuJu, \KxoCK¨j, \JKyh ÉPxj, xJPhT UJj, FKaFo @uo FmÄ oTmMu @uLÇ

ßxJomJr IJÊrJ 32 kJfJr kr y\rf xMuJAoJj (@”) fÅJr yJrJPjJ rJ\fô KlPr kJjÇ FKhPj y\rf A~JTám (@”) yJrJPjJ ßZPu y\rf ACxMlPT (@”) 40 mZr kr KlPr ßkP~KZPujÇ FKhPj y\rf BxJ (@.) \jìV´ye TPrj FmÄ FKhPjA fÅJPT hMKj~J ßgPT @TJPv CKbP~ ßjS~J y~Ç @ÊrJr kKm© FA KhPj @rS mÉ

GKfyJKxT WajJ WPaKZuÇ xmtPvw 680 KUsÓJP» TJrmJuJr asqJP\Kc xoP~r KjKrPU KjTamftL, ootJK∂T S Âh~KmhJrT yS~Jr TJrPe @ÊrJPT mÉu kKrKYf FmÄ ßvJTJyf TPr fáPuPZÇ y\rf oM@Km~J (rJ.)áFr AP∂TJPur kr 680 KUsÓJP»r FKk´u oJPx A~JK\h oxjPh @PrJye TPrÇ ßx TNa YâJ∂TJrLPhr yJPfr kM•KuTJ~ kKref yP~ oMjJKlT S AÉKhPhr âLzjT yP~ SPbÇ lPu oÑJ, oKhjJ, TálÅJxy mÉ IûPur oJjMw A~JK\hPT UKulJ KyPxPm ßoPj KjPf I˝LTíKf \JjJ~Ç TálJr \jVe A~JK\Phr kKrmPft y\rf ßyJxJAj (rJ.)áPT UKulJ KyPxPm ßhUPf YJ~Ç fJrJ vf vf KYKb kJKbP~ ßyJxJAj (rJ.)áPT TálJ~ FPx UKulJ ßWJweJr \jq @oπe S hJKm \JjJ~Ç oyJjmL (xJ.)áFr SlJPfr IitvfJ»L kr 61 Ky\Krr 10 oyrro ÊâmJr FT Ixo pMP≠ y\rf ßyJxJAj (rJ.) vJyJhfmre TPrjÇ vJyJhPfr @PV y\rf ßyJxJAj (rJ.) TálJmJxLr CP¨Pv ßp nJwe KhP~KZPuj, fJr xJrxÄPãk yPuJ: ßp vJxT IfqJYJr TPr @uäJyr KjitJKrf xLoJ u–Wj TPr, @uäJyr k´Kfv´ΔKf nñ TPr, xMjúJPf jmKmr KmPrJKifJ TPr, IjqJ~nJPm vKÜ k´P~JV TPr oJjMPwr Skr vJxj YJuJ~, fJr FA Im˙J ßhPUÊPjS ßp mqKÜ TgJ S TJP\ Fr k´KfmJh TPr jJ, @uäJy fJr kKreJo nJPuJ TrPmj jJÇ (@u KmhJ~J S~Jj KjyJ~J, IÓo U§, AoJo oMyJÿJh AmPj TJKxr ry.)Ç xfq S jqJ~ k´KfÔJ~ 680 KUsÓJP»r 10 oyrro TJrmJuJ k´J∂Pr y\rf ßyJxJAj (rJ.) ITJfPr \Lmj KhP~ @oJPhr KvKUP~PZj IjqJ~, IKmYJr, \MuMo, ßvJwPer TJPZ oJgJ jf j~; mrÄ fJr k´KfmJh S k´KfPrJi, k´P~J\Pj \Lmj KmKuP~ hJS; fmM xfq k´KfKÔf ßyJTÇ KjCA~Tt S IJPvkJPvr FuJTJr KmKnjú oxK\h S AxuJKoT ßx≤JPr IJÊrJ CkuPã KmKnjú iotL~ IjMÔJPjr IJP~J\j TrJ yPm ßxJomJr 9 ßxP¡’rÇ FA CkuPã ßxJomJr KjCA~Tt˙ mJÄuJPhv TjxMqPua mº gJTPmÇ


46

KmvJu ßrJKyñJ xoJPmv KT ˝JnJKmT WajJ? 4 kJfJr kr láu^áKr ßlJaJPjJr? F ßãP© mz k´vú: fJPhr mÜPmq KT mJftJ k´TJv ßkP~PZ? ÊiMA KT k´fqJmJxPjr xoxqJ, jJKT @PrJ KTZM VnLr CP¨vq? F xoJPmv IPjT k´Pvúr \jì KhP~PZ FmÄ k´KfKa k´vú mJÄuJPhPvr \jq rJÓsQjKfT S nN-rJ\QjKfT KmYJPr èÀfôkNetÇ ßx k´vúèPuJr xKbT oJjKmT ßoJTJPmuJ mJÄuJPhv xrTJrPTA TrPf yPmÇ \JKfxÄW fJr vreJgtL fyKmu ßgPT pf Igt xJyJpqA TÀT jJ ßTj, xJoJK\TQjKfT-rJ\QjKfT vO⁄uJ rãJr hJ~hJK~fô kMPrJkMKr mJÄuJPhPvrÇ TJre Fr xPñ mJÄuJPhPvr ã~ãKf \KzP~ @PZÇ fJA @vs~KvKmPrr xhxqPhr xmtk´TJr KjrJk•Jr hJK~fô ßpoj mJÄuJPhv xrTJPrr, ßfoKj KvKmr xhxqPhr KmPvw TPr fÀe-fÀeL, pMmT-pMmfLPhr ImJi YuJPlrJ mPºr mJ I∂f Kj~πPer ‰jKfT hJK~fô xrTJPrr, @r TJPrJr j~Ç hrTJr Fr xPñ xŒKTtf FjK\SPhr ImJi f“krfJ mº TrJÇ fJrJ pKh xKfq ßrJKyñJPhr CkTJrJPgt KTZM TrPf YJ~, fPm fJ xrTJPrr oJiqPo TrPm, KjPhjkPã xrTJPrr ùJfxJPr TrPmÇ @vs~KvKmr FzJ kÊ-k´JeL KmYrPer oPfJ ßUJuJ oJb j~Ç FA Kj~πe KmPhKvPhr ßãP© @PrJ TPbJrnJPm k´PpJ\qÇ @vs~KvKmr Kj~πPer \jq Foj TftOkã pJYJA-mJZJA TPr KjKÁf TrPf yPm, pJrJ yPm vfnJV x“, jLKfmJj, jqJ~KjÔ, vsoKjÔÇ xŒNetnJPm hMjtLKfoMÜ oJjKxTfJrÇ F ßãP© pf WJaKf yPm, xmtjJPvr kJuäJ ff nJrL yPmÇ fJA @orJ ßhUKZ ‰hKjT kK©TJèPuJPf KmKY© xÄmJh KvPrJjJoÇ Fr xmA jJjJ KmYJPr fJ“kptkNetÇ @vs~KvKmr fhJrKTPf hJK~fôk´J¬ TftOkã KT F k´Pvúr \mJm KhPf kJrPm, ßTj ÈßrJKyñJ KvKmrèPuJ (Ff) ßhKv IP˘r nJ§Jr?’ Fxm I˘ ßT mJ TJrJ xÄV´y TPrPZ, KTnJPm xÄV´y TPrPZ? Ff I˘ KT TJP\ uJVPm, TJPhr TJP\ uJVPm? Fxm k´Pvúr \mJmKhKy mJÄuJPhPvr xJoJK\T mJ rJKÓsT KjrJk•Jr ˝JPgt \JjJ k´P~J\jÇ mJÄuJPhv xrTJPrr \jq FTKa èÀfôkNet fgq CKU~J-ßaTjJl IûPu FrA oPiq ßrJKyñJrJ \jxÄUqJ~ ˙JjL~Phr akPT pJPò, nKmwqPf @PrJ pJPmÇ pJPm TémJ\JPrSÇ AxMq ‰fKr yPm ˝JgtxÄWJPfr PrJKyñJ mjJo mJXJKuÇ ßxaJ TJPrJr \jqA Ên luhJ~T yPm jJÇ F nKmwq“ @vïJr Kmw~Ka FUjA xrTJPrr oJgJ~ rJUJ hrTJrÇ Fr nKmwq“ kKreJo mJÄuJPhv rJPÓsr ˝JPgtr kKrk∫LÇ ˙JjL~ TftOkPãr hMjtLKfr oJiqPo ßrJKyñJ fÀe S pMmTrJ ßp mJÄuJPhvL jJVKrTPfôr TJV\k© ‰fKr TPr F ßhPvr jJVKrTfô I\tj TrPZ mPu ßvJjJ pJPò, FaJ mJÄuJPhPvr \jq @PrT IvKjxÄPTfÇ FKhPT IjMxºJj S xfTt j\rhJKr k´P~J\jÇ CKuäKUf k´KfKa WajJ F ßhPvr nN-˝JPgtr KmPrJiLÇ F @PuJYjJ hLWt yS~Jr hJKm rJPUÇ fmM KjitJKrf kKrxLoJr TJrPe ßvw TrKZ FTKa YoTk´h xÄmJh KvPrJjJPo : ÈßrJKyñJ

TqJPŒ Ff oiM’Ç ‰hKjTKar hLWt k´KfPmhPj oNuf FjK\SPhr ßrJKyñJPhr k´fqJmJxjKmPrJiL nNKoTJ KjP~ @PuJYjJ TrJ yP~PZÇ fJPf oNu TgJ, ßrJKyñJrJ FUJPj ßgPT ßVPu fJPhr xyJ~fJr jJo TPr ‰mKvõT xNP© KmkMu IjMhJj @hJ~ TrJ pJ~ FmÄ Fr mzxz IÄv KjP\Phr ßnJVKmuJPx mq~ TrJ pJ~Ç IPjT fPgq FèPuJ KuKUfÇ ßrJKyñJrJ YPu ßVPu F oiMr C“x mº yP~ pJPmÇ fJA k´KfPmhPTr IKnPpJV PrJKyñJPhr jJKT k´PrJKYf TrJ yPò jJ ßpPfÇ xrTJr KT F IKnPpJPVr xfqfJ pJYJA TPr CkpMÜ mqm˙J ßjPm?

hLb K®vágivi mvgáb `vuovB ZLb IB PwiŒUváK ÜfáeB `vuovB| Avwg Rvwb bv, KZUzKz mdj nB, Záe Avgvi ÜPÛvUv _váK| Üh ÜKvábv PwiጠGKRb AwfbqwkÌx `vuovábvi AváM Zvi GKUv c÷ØèzwZ Aek®B `iKvi| Avwg kZfvM ÜmB c÷ØèzwZ Übqvi ÜPÛv Kwi| AvMvgxi cwiKÌbv wbáq wZkv eájb, Avwg Lze Üewk cwiKÌbv Kái Pwj bv| ÜKvb KvRUv wbáRi Rb® fvájv Avi ÜKvb KvRUv Avgvi máΩ gvbvq bv ÜmUv ezáS Avwg GB ch©öè GámwQ| ZvB fwel®áZI Avwg Ümfváe c_ PjáZ PvB| fvájv fvájv KvR `k©Ká`i Dcnvi w`áZ PvB memgq| Awfbq wbáqB Avgvi me cwiKÌbv| fwel®áZ wK náe ÜmUv ejáZ cvwi bv|'

fôPTr xoxqJ FTK\oJ

‘IJKo xmxo~ k´KfKa TJP\ yqJKk gJKT' 10 kJfJr kr wecixáZ 'XvKv Uz wRáiv Üdi wRáiv' wkáivbvági GKwU Qwei KvR ÔiÄ KáiáQb| Zvi AváM Ühä_ c÷áhvRbvq wbwg©Z 'njz` ewb' bvági GKwU Qwei ÔwUs Ükl KáiáQb| G Qvov Zvi nváZ AváQ 'áevev inm®' wkáivbvági AviI GKwU Qwe| gzw≥i Aác∂vq AváQ Zvi 'kwbevi weáKj' PjwéPŒwU| wZkv eájb, 'Avwg mewKQzi AváM wPŒbvU®áK c÷vavb® Ü`B| ÜKvábv MÌ ev wØåfi hLb Avgvi KváQ Avám ZLb c÷_ág fvwe PwiŒUv Avgvi máΩ gvbvq wKbv| Awfbáqi Advi ÜcájB Üh Avwg ÜmUv Kái Üdwj welqUv wKöë Zv bq| Aek®B Üfáe wm◊vöè ÜbB| mewKQz hLb wgáj Ges Avwg KvRUv Kiáev eáj wm◊vöè ÜbB ZLbB wc÷cváikábi e®vcviUv ∏iÄZ° cvq| ÜW÷mAvc Ü_áK ÔiÄ Kái K_vevZ©v ejvi ˜vBj me ifl Kwi| mewKQzi ci

8 kJfJr kr kJKj mJ ßcau kJKj KhP~ TUPjJA kKrÏJr TrJ CKYf j~Ç KjokJfJ mJ Ijq VJZVJZzJ, IqJK≤PxkKaT, xJmJj AfqJKh uJVJPu FTK\oJ @PrJ ßmPz ßpPf kJPrÇ UMm To ãJrpMÜ xJmJj mqmyJr TrJ ßpPf kJPrÇ SwMi mJ KjopMÜ xJmJj kKryJr TPr YuJ nJPuJÇ @r ßmKv oJ©J~ ãJrL~ xJmJj, xKrwJr ßfu, TJhJoJKa, VJZkJuJ, Yªj, ßjJÄrJ kJKj, @jJ\k© KmPvwf ßkÅPk, rxMj, ßkÅ~J\ AfqJKhr xĸPvt @xJ FTK\oJ ßrJVLr CKYf j~Ç @mJr mKrT FKxPcr ouoS FTK\oJr SwMi j~Ç FPf IPjT ßrJVLr fôPT IqJuJK\t xOKÓ y~, pJPf FTK\oJ @PrJ ßmPz ßpPf kJPrÇ ßoJa TgJ, KYKT“xPTr krJovt ZJzJ ßTJPjJ ouoA uJVJPjJ CKYf j~Ç FTK\oJ ßrJVLr xoMPhs ßVJxu jJ TrJA nJPuJÇ ßTjjJ ßjJjJ kJKj FmÄ mJuMr k´nJPm FTK\oJ IPjT xo~ ßmPz pJ~Ç krJoPvtr \jq ßpJVJPpJV” kJTtPYˆJr ßoKcPTu 718-828-6610


47

AKoPV´vj Kmw~T ßp ßTJPjJ k´P~J\Pj

IJoJPhr jfáj vJUJ msïPxr kJTtPYˆJPr ˆJrKuÄ FPnjMqPfÇ ßpJVJPpJV” TJjJA rJ~ 718-717-9315 muJA rJ~

TJjJA rJ~

30-06, 37th Street, Astoria, NY 11103


48

\JoJuCK¨j ßyJPxPjr iJrJmJKyT 5 kJfJr kr rJ\kM© FmÄ rJ\PhsJyL IgmJ ßYJr, è¥J, mhoJP~vrJ yPfj TJKyjLr k´KfjJ~TÇ KT∂á FA jJaPT FT\j mKeT, FT\j rJ\PhsJyL, FT\j ßYJr S xJiJre oJjMw yPuj TJKyjLr jJ~T FmÄ k´KfjJ~T yPuj rJ\ÃJfJ FmÄ ßjkPgq Im˙JjTJrL rJ\JÇ jJK~TJ FT\j xJiJre oPjJr†jTJrL jftTLÇ IfqJYJrL rJ\Jr kfj S xJiJre oJjMPwr \P~r oiq KhP~ jJaPTr xoJK¬ WPaÇ xÄÛíf jJaPT FA KmkämL iJrJr k´mftj TPrPZj rJ\J vNhsTÇ ÈoOòPTJKaT’ kOKgmLr KmKnjú nJwJ~ IjMmJh yP~PZ FmÄ IKnjLf yP~PZÇ AÄPrK\ nJwJ~ IjMmJh yP~ ‘The Mudcure’ jJPo KjCA~PTt hLWtKhj k´hKvtf yP~PZÇ xoJ\ kKrmftPjr FT èÀfôkNet k´JYLj hKuu FA jJaTKa IJorJ oûJ~j ÊÀ TKr 23 \Mj, 2003 xJPuÇ AKfoPiq rSvj IJrJ ßyJPxj pMÜrJÓs ßgPT KlPrPZj FmÄ FTKa ßZJa YKrP© IKnj~ TrPujÇ

ÈoOòPTJKaT’ jJaTKa oûJ~j xy\ j~Ç jJaq k´P~JV ßmv TKbjÇ IPjTèKu hOvqka kKrmftPjr xoxqJ IJPZÇ xÄÛíf jJaPTr ßp k´fLTL k´P~JV k≠Kf IJPZ fJ IJorJ kMPrJkMKr IjMxre TrPf YJAKj IJoJPhr Kv·LPhr IkptJ¬ hãfJr TJrPeÇ fJA IJorJ k´PxKj~Jo oPû k´YKuf k´P~JV k≠Kf S xYrJYr mqmÂf IJÄKvT k´fLTL hOvqka kKrT·jJ S KjotJPer oJiqPo xoxqJr xoJiJj TrPf ßYP~KZÇ kPgr hOvqka KjotJe TPrKZ oNu oPûr IV´nJPm kJaJfj xÄPpJ\j TPrÇ hMKa VÀr VJKzr IV´nJV S ZAP~r IÄvKmPvw KjotJe TrPf yP~PZ FmÄ VJKzr xJoPj \MzPf yP~PZ VÀr ßmPv oJjMwPTÇ jJaPTr \jq pMPVJkPpJVL ßkJvJT kKrT·jJ TPrPZj \JyJñLrjVr KmvõKmhqJuP~r jJaPTr IiqJkT UJ~ÀöJoJj KofáÇ IJPuJT kKrT·jJ TPrPZj bJ¥á rJ~yJjÇ xTPur KoKuf kKrvsPor lxu FA jJaT k´YMr hvtT ßhPUPZj FmÄ k´vÄxJ TPrPZjÇ 2003 Fr 26 ßxP¡’r ßgPT 4

IPÖJmr kpt∂ IJorJ IJmJr FTKa mz jJaq C“xPmr IJP~J\j TKrÇ mJÄuJPhPv âomitoJj ioLt~ CV´k∫LPhr C™JPjr ßk´KãPPf FA C“xPmr jJoTre TrJ y~ ÈhM\t~ k´JPer IJjPª jJaq C“xm’Ç mJÄuJPhPvr k´iJj jJaqhuèKu ZJzJS TuTJfJ ßgPT jJaq C“xPm IÄvV´ye TrPf IJPx IJoJPhr hLWtKhPjr mºá FmÄ ÊnJTJ⁄L ÈmÉ„kL’ FmÄ k´UqJf jJaqKjPhtvT CwJ VJñMuL k´KfKÔf ÈrñToLt’Ç ÈmÉ„kL’ FmJr KjP~ IJPx KfjKa jJaT- TáoJr rJ~ KjPhtKvf ÈláuäPTfár kJuJ’ S ÈKoˆJr TJTJfá~J’ FmÄ fJrJkh mPªqJkJiqJ~ KjPhtKvf ÈiOfmJjxL’Ç ÈrñToLt’ kKrPmvj TPr hMKa jJaT- CwJ VJñMuL KjPhtKvf S IKnjLf ÈoMKÜ’ S ÈI∂ptJ©J’Ç FA C“xPm IJoJPhr hPur kã ßgPT Kj\˝ k´PpJ\jJ ÈoOòPTJKaT’ kKrPmKvf y~Ç KoujJ~fj CkPYkzJ hvtT ÈmÉ„kL’ S ÈrñToLt’r jJaTèKu CkPnJV TPrjÇ hMntJVqmvf IJoJr ˘L rSvj IJrJ ßyJPxj FA C“xPm CkK˙f gJTPf kJPrjKj ßoP~r IxM˙fJr TJrPeÇ C“xPmr IJPVA fJPT IJmJr TJPjTKaTJPa ßpPf y~ ßoP~r ÊvsΔwJr \jqÇ

kJTtPYˆJr/ TqJPxu KyPu IKnù mJÄuJPhvL KYKT“xT

cJ. mJmuM TáIJPoKoJrrTJj ßmJctmxJT Fo.Kc. xJKatlJAc ßoKcKxj KmPvwù x¬JPy rKmmJr xy 6 Khj ßUJuJ

kKrPwmJ/ KYKT“xJ

dJTJ˙ \JfL~ ÂhPrJV yJxkJfJu ßgPT Fo.Kc. KcKV´k´J¬ FmÄ CÜ yJxkJfJPur k´JÜj KYKT“xT

KlK\TqJu yJA mäJc ßk´xJr cJ~PmKax yJA ßTJPuPˆru KaFuKx FqJ\oJ mJPfr mqgJ YotPrJV ßpRjPrJV IjqJjq \Kau ßrJV

1990 xJPur 15 \Mj mJÄuJPhv ßaKuKnvPj k´UqJf TKm oj\MPr oSuJr FTKa TJmq jJaT ÈIJKo jA’ k´YJKrf y~Ç jJaTKa k´PpJ\jJ TPrKZPuj o. yJKohÇ jJaTKaPf IKnj~ TPrKZuJo IJKo, cKu IJPjJ~Jr, TJoJuMK¨j jLuM, vJ∂J AxuJo S vqJou \JTJKr~JÇ G xo~ jJaTKa ßmv IJPuJzj xOKÓ TPrKZuÇ k´fLTioLt FA TJmq jJaTKa IJoJr oPjS FTaJ VnLr ZJk ßlPuÇ FT\j TJmqojÛ oiqKm• ßk´R| ybJ“ IjMnm TrPZj ßp KfKj UMj yP~ ßVPZjÇ ßT UMj TPr fJÅPTÇ fJÅr ˘L, fJÅr ßZPu, fJÅr ßoP~, fJÅr hLWtKhPjr mºá, jJKT mJAPrr ßTC? fJr YJAPf mz k´vúIJxPuA KT KfKj UMj yj? ˝kú mJ˜mfJr \V“ ZMÅP~ pJS~J FA TJmq jJaTKa kJbPTr oPjr oPiq FT IØMf IjMnëKfr xOKÓ TPrÇ jfáj TPr k´vú ßfJPu, TJr yJPf UMj y~ oJjMw? IK˜Pfôr yJPf, ‰YfPjqr yJPf, IJKoPfôr yJPf? jJaTKa KjP~ oPû FTKa KjrLãJoNuT k´PpJ\jJ ßYÓJ TrJr k´mu AòJ IJoJPT ßkP~ mxPuJÇ kJ¥áKuKk ßUJÅ\ TrPf KVP~ \JjuJo ßp APfJoPiq 2000 xJPu jJaTKa mA IJTJPr ZJkJ yP~PZÇ jJaqTJr TKm oj\MPr oSuJ hMKa TKk IJoJPT CkyJr KhPuj FmÄ oûJ~Pjr IjMoKf KhPujÇ oû S IJPuJT kKrT·jJr \jq TJKrVrL KjPhtvT IJ\Por xPñ IJPuJYjJ~ mxuJo KTnJPm FTKa ˝kú mJ˜mfJr \V“ xOKÓ TrJ pJ~Ç IJ®Jr VnLPr IJPuJzj ßfJuJr of IJmyxñLf xOKÓ TrPuj ßT.Km. IJu IJ\JhÇ KmPvw ßTJKrSV´JKl ‰fKr yPuJ FTKa hOPvqr \jqÇ rSvj IJrJ ßyJPxj ßhPv KlPr IJxPu oyuJ ÊÀ yPuJÇ xm KoKuP~ pgJx÷m k´˜áKf KjP~ IJKo jA Fr k´go oûJ~j yPuJ 23 ßxP¡’r 2004Ç TKm, xJKyKfqT, mMK≠\LmLxy IPjPTA IJV´y KjP~ ßhUPuj FA KjrLãJioLt k´PpJ\jJKaÇ ßTC ßTC k´vÄxJ TPr muPuj ßp jJaTKa hvtTPT Ijq FT \VPf KjP~ pJ~Ç ßTC muPuj ßp, jJaTKa \LmPjr Igt KjP~ nJmJ~, IJmJr ßTC muPuj ßp jJaTKa hMPmtJiqÇ xm KoKuP~ FTaJ Kovs k´KfKâ~J ßkuJo, ßpaJ UMm Ik´fqJKvf KZu jJÇ TJre jJaPTr Kmw~m˜á FmÄ k´P~JV, hMPaJA KZu k´YKuf iJrJr mJAPrÇ (YuPm)

xoP~r k´P~J\Pj xmKTZMA hrTJr -x\u 10 kJfJr kr náqáQb wZwb| wkMwMiB G weláq AvbzÙvwbK ÜNvlYv Ü`áeb G AwfábZv| Gi evBáiI Zvi nváZ iáqáQ ew`Dj Avjági cwiPvjbvq 'nviwRr' QwewU| wZb eQi AváM GB Qwei KvR ÔiÄ KáiáQb mRj| bvbv KviáY Gi KvR GLbI Ükl nqwb| Záe wkMwMiB wZwb G Qwei KvR wbáq K®vágivi mvgáb `vuováeb| Avkv KiáQb PjwZ eQáiB Qwei KvR Ükl Kiv m§¢e náe| PjwéPŒ-áQvUc`©vi cvkvcvwk Iáqe gva®ági KváRI e®Øè mgq KvUváéQb mRj| wZwb 'AviwUwf-Wvei fvwUKv K®v§ûvm ˜vi' wiqvwjwU Ükv wbáq nvwRi náZ hváéQb| GZ e®ØèZvi gáa®I memgq Aemi ÜLvuáRb mRj| mzáhvM Ücáj nvwiáq hvb `Çái ÜKv_vI| 'áQvUáejvi w`b∏ájv Lze wgm Kwi| weáKj nájB ÜKZv`ziØè náq Üewiáq cov, mevB wgáj Nzwoi bvUvB aái UvbvUvwb- ÜmB AbzfÇwZ czáivczwi Ab®iKg| KZ iKági KZ ÜLjv Üh ÜLjZvg| czivb XvKvq _vKváZ Pvov ÜLjv, Wvs∏wj ÜLjv Üewk náZv| eo cwievái fvBá`i msL®v wQj Üewk, ZvB memgq mxgvnxb `zÛzwg PjZB' -eájb mRj| Üdáj Avmv ÜmB w`b∏ájv mRjáK Ühb evievi WváK| wKöë mgqáK wK ÜKvábv Üd÷ág Üeuáa ivLv m§¢e? m§¢e bq| ZvB ÜZv mgáqi Üm÷váZi máΩ Zvj wgwjáq wbáRáK Ühb GKUz Avjv`v Kái àZwi KáiáQb mRj| wZwb eájb, mewKQzB `iKvi| Zv mgáqi c÷áqvRáb| Rxeábi c÷wZwU Ü∂ጠAvwg wbáRáK c÷ØèzZ Kái cv w`áZ ÜPáqwQ| mnáRB Rbwc÷qZv cvIqvi BéQv Avgvi ÜbB| AwfbqUv ezSáZ ÜPáqwQ| Rbwc÷qZvi ÜcQáb bv QzáU Aa®emvq Avi cwik÷g Kái hvIqv DwPZ, ZvnájB mvdj® Avmáe| mRáji Ggb Abzaveb wg_®v bq, hv wZwb KvR w`áq c÷gvY KáiáQb| AvMvgxáZI Kiáeb|

2000 oqJPV´J FKnKjC, msÄé, KjCA~Tt 10462 ßpJVJPpJV” 718-822-2240

˛rPe” orÉo cJ. ßoJyJÿh Fo. TJoJu Fo.Kc. ijqmJhJP∂ ßlrPhRxL K\. TJoJu

FAMILY DENTAL CARE mJXJuLPhr \jq KmjJoNPuq krJovt ßh~J y~ @kjJr kKrmJPrr xmJr pJmfL~ hJÅPfr KYKT“xJr \jq FPˆJKr~J~ @oJPhr jfMj ßc≤Ju IKlPx @xMjÇ FUJPj ßoKcPTAcS V´ye TrJ y~Ç IKnù cJÜJrPhr ßxmJ V´ye TÀj

Family Dental Car e

cJ” ßoJ” jJBo 28-57, Steinway Street, Astoria, NY 11103

718-267-0500


49

@oJPhr ßxJjJr aáTPrJ ßZPuPoP~rJ 4 kJfJr kr KmvõKmhqJuP~ KTÄmJ kZPªr KmnJPV nKft yPf kJPr jJ, fUj oPj y~ fJr \Lmj mMK^ kMPrJkMKr mqgt FmÄ IgtyLj yP~ ßVPZÇ ßxAxm Èmqgt FmÄ IgtyLj’ yP~ pJS~J ßZPuPoP~Phr TgJ oPj ßrPU @Ko @\PTr ßuUJKa KuUPf mPxKZÇ IPjPTA y~PfJ uãq TPr gJTPm, KTZMKhj @PV xJrJ kOKgmLmqJkL FTKa k´KfPpJKVfJ~ @oJPhr ßhPvr FTKa Kao YqJKŒ~j yP~PZÇ k´KfPpJKVfJKa KZu k´pMKÜKjntr, @P~J\j TPrKZu @PoKrTJr oyJTJvKmw~T k´KfÔJj jJxJ, fJr jJo KZu jJxJ ߸x Fkx YqJPu†Ç fJrJ YqJKŒ~j yP~ pJmJr UmPr @Ko xmJr oPfJA UMKv yP~KZ KT∂á ImJT yAKjÇ FA ßhPvr ßZPuPoP~rJ @\TJu @∂\tJKfT jJjJ irPjr k´KfPpJKVfJ~ IÄv KjPò FmÄ fJPhr xPñ @oJPhr FT irPjr ßpJVJPpJV @PZ FmÄ FUj @Ko KjKÁfnJPm \JKj, @oJPhr ßhPvr ßZPuPoP~rJ ßxJjJr aáTrJ ßZPuPoP~, @orJ fJPhr xMPpJV KhPf kJKr jJ mPu, ßxaJ TJPrJ ßYJPU kPz jJÇ pKh TUPjJ xMPpJV ßhS~J pJ~, xPñ xPñ fJrJ KTZM FTaJ TPr ßhKUP~ KhPf kJPrÇ pJ-A ßyJT, @oJPhr ßhPvr ßZPuPoP~rJ FTaJ k´pMKÜKjntr k´KfPpJKVfJ~ xJrJ kOKgmLPT yJKrP~ KhP~PZ, ßxaJ KjP~ @oJr @jª S CòôJx k´TJv TrJr \jq @Ko FA ßuUJKa KuUPf mKxKjÇ TJrJ xJrJ kOKgmLPT yJKrP~ KhP~PZ, fJPhr xŒPTt FTaáUJKj ßuUJr \jq @Ko KuUPf mPxKZÇ ßpPyfá k´KfPpJKVfJr Kmw~m˜M KZu IqJkx mqmyJr TPr jJxJr KmvJu fgq mqmyJr TrJ xÄâJ∂, TJP\A ˝JnJKmTnJPmA xmJA oPj TrPf kJPr, @oJPhr KaPo IÄv KjP~PZ TKŒCaJr xJP~¿ KmnJPVr ZJ©ZJ©LrJÇ KT∂á IKmvõJxq oPj yPuS xKfq ßp FA KaPor YJr \j k´KfPpJVLr FT\j yPò khJgtKmùJj KmnJPVr, Ijq Kfj\j nNPVJu KmnJPVrÇ fPm FPhr oPiq hMA \j @oJPhr ßxPT¥ ßo\r KyPxPm TKŒCaJr xJP~¿ kzJPvJjJ TPrPZÇ xJrJ kOKgmLr oPiq YqJKŒ~j yS~J KaoKar ßTJY @oJr k´JÜj ZJ© FmÄ mftoJj xyTotL TKŒCaJr xJP~¿ IqJ¥ AK†Kj~JKrÄ KmnJPVr FT\j fÀe KvãTÇ @Ko FUj ßpUJPjA xMPpJV kJKò (xMPpJV jJ ßkPu ß\Jr TPr xMPpJV ‰fKr

TPr KjP~) CóTP£ mPu pJKò, FA ßhPUJ fgqk´pMKÜr ßãP© FPTmJPr KmvõoJPjr TJ\ TrJr \jq ßfJoJr TKŒCaJr xJP~¿ KmnJPV kzPfA yPm, ßxKa xKfq j~Ç fáKo ßpPTJPjJ KmnJPVr ZJ© yP~ fgqk´pMKÜr ßãP© KmvõoJPjr ImhJj rJUPf kJrPmÇ TJP\A fáKo ßfJoJr kZPªr KmvõKmhqJuP~ kZPªr KmnJPV nKft yPf jJ kJrPuA ßfJoJr \Lmj kMPrJkMKr mqgt FmÄ IgtyLj yP~ ßVPZ oPj TrJr ßTJPjJ TJre ßjAÇ kOKgmLPf fgqk´pMKÜr FTaJ KmvJu ßã© ‰fKr yP~PZ, ßxUJPj IxÄUq oJjMPwr k´P~J\jÇ TJP\A pKh FTaJ nJPuJ YJTKrA k´P~J\j, KjP\r CPhqJPV KjP\PT VPz fáPu fáKo ßpPTJPjJ kptJP~ IÄv KjPf kJrPm! @oJPhr KmvõKmhqJuP~r rqJÄKTÄ KjP~ jJjJ irPjr @PuJYjJ yPòÇ KmvõKmhqJuP~r kã ßgPT xm mÜmq @®rãJoNuTÇ xy\ xfqKa yPò xKfqTJPrr mJ˜m KTZM TJrPe @orJ FUPjJ @∂\tJKfT rqJÄKTÄP~ dMTPf kJKrKjÇ fPm @∂\tJKfT ßk´JV´JKoÄ k´KfPpJKVfJ~ xJrJ kOKgmLr v-UJPjT KmvõKmhqJuP~r oPiq @oJPhr ßhPvr TP~TaJ KmvõKmhqJu~ k´J~ Kj~KofnJPm dMPT pJPò FmÄ oJP^ oJP^A IPjT xMkJrˆJr KmvõKmhqJuP~r SkPr ˙Jj TPr KjP~ FA ßhPvr oJjxÿJj rãJ TrPZ! @Ko FA ChJyreKa KjP~ TgJ muKZ, fJr TJre ßpPyfá @∂\tJKfT oJPjr ßk´JV´JKoÄ KjP~ TgJmJftJ yPò, IPjPTA nJmPf kJPrj FUJPj KjÁ~A ÊiM TKŒCaJr xJP~¿ KmnJPVr yJctPTJr ßk´JV´JoJrrJ IÄv KjPòÇ ßxKa KT∂á xKfq j~, FPTmJPr KmvõoJPjr xmtPvsÔ ßk´JV´JoJr KyPxPm pJrJ ßTJPjJnJPmA FA ßhPvr xÿJjKa mÅJKYP~ rJUPZ, fJPhr ßnfPrS jJjJ KmnJPVr ZJ©ZJ©L @PZ! TJP\A @Ko FA ßhPvr ßZPuPoP~Phr CP¨Pvq muPf YJA, fáKo pKh kKrvso TrPf rJK\ gJPTJ (FmÄ ßlxmMPT uJAT ßhS~J FmÄ uJAT kJS~Jr k´PuJnj ßgPT KjP\PT mÅJKYP~ rJUPf kJPrJ), fJyPu FA kMPrJ kOKgmL ßfJoJr \jq CjìMÜÇ KmvõKmhqJuP~ @oJPhr xyTotLrJ @\TJu jMfj FTaJ Kmw~ KjP~ oj”TÓ ßkPf ÊÀ TPrPZjÇ fJrJ oJP^ oJP^A hM”U TPr mPuj, ßZPuPoP~rJ pKh KjP\r kZPªr KmnJPV nKft yPf jJ kJPr, fJyPu

fJrJ kzJPvJjJ TrJr @V´y yJKrP~ ßlPuÇ y~PfJ F mqJkJPr @oJPhr KjP\PhrS ßhJw @PZ, @orJ fJPhr ßuUJkzJ~ @V´yL TPr ßfJuJr oPfJ xMªr TPr kzJPf kJKr jJÇ @oJPhr xyTotLPhr hM”U Ijq \J~VJ~, fJrJ mPuj @\TJu ßZPuPoP~rJ TîJPx mPx mPxS KhjrJf KmKxFx VJAc kzPf gJPTÇ (KTÄmJ oMU˙ TrPf gJPT)Ç jMfj k´\Pjìr KmvõKmhqJuP~r ZJ©ZJ©LrJ KmKY© FTaJ oJjKxTfJ KjP~ mPzJ yPò, pJPhr ùJj FmÄ iqJj yPò KmKxFx TqJcJr yS~JÇ Kmw~Ka ryxqo~ FmÄ KmköjTÇ KmvõKmhqJu~ v»Ka IPjT mPzJ FTKa v», FA vP»r oPiq kMPrJ Kmvõ mqJkJrKa rP~PZÇ ßxA KmvõKmhqJuP~r ZJ© KTÄmJ ZJ©L yP~ ßTC pKh KhjrJf mPx mPx KmKxFx VJAc oMU˙ TPr, ßxaJ VLfKmfJPjr kOÔJ KZÅPz ßxaJPf ^JuoMKz UJS~Jr TgJ oPj TKrP~ ßh~Ç FèPuJ IPjT mPzJ xoxqJÇ Kj\ ßgPT FA xoxqJr xoJiJj yPm jJÇ xoxqJaJPT ˝LTJr TPr KjP~ Fr xoJiJj UMÅ\Pf yPmÇ ßTC KT FaJPT xoxqJ KmPmYjJ TPr Fr xoJiJj UMÅP\ ßmr TrPmj? 3. ÈjJxJ ߸x IqJkx YqJPu†’ k´KfPpJKVfJr Km\~L KaoKaPT @PoKrTJ~ jJxJr FTaJ IjÔJPj @oπe \JjJPjJ yP~KZuÇ KaPor ßTJY @oJr k´JÜj ZJ© mftoJj xyTotL pUj ßmv @jPªr xPñ @oJPT UmraJ KhPf FPxKZu, @Ko fJPT mPuKZuJo, ÈßfJorJ @PoKrTJr KnxJ kJPm jJ FmÄ ßpPf kJrPm jJÇ’ @oJr FrTo Yro yfJvJr nKmwqÆJeL ÊPj ßx ImJT yP~ TJre \JjPf YJAuÇ @Ko fUj fJPT mPuKZuJo, ßcJjJfl asJŒ @oJr mqKÜVf mºá jJ yPuS FA ßhPvr oJjKxTfJ @Ko \JKjÇ pKh FA oMyNPft ßgPT rJPÓsr x÷Jmq xmPYP~ CÅYá oyPur xyPpJKVfJ KjP~ k´Kâ~JaJ ÊÀ jJ TPrJ, ßfJoJPhr KnxJ ßhS~J yPm jJÇ fJrJ ßYÓJ TPrKZu FmÄ ßvw kpt∂ KnxJ kJ~Kj FmÄ ßpPf kJPrKjÇ @oJr nKmwqÆJeL lPu ßVPZ mPu @Ko KmªMoJ© @jª kJAKjÇ @oJPhr ZJ©Phr FA KaoKa ßpPf jJ kJrPuS fJPhr TJrPe Ijq ßpxm TotTftJrJ @oπe ßkP~KZPuj, fJrJ oyJ iMoiJPo @PoKrTJ ßmKzP~ FPxPZjÇ fJrJ uöJ ßkP~PZj KT jJ \JKj jJ KT∂á nJrfL~ VeoJiqPor FT\j k´pMKÜ KmPväwT pUj @oJPhr ZJ©Phr KmvJu I\tPjr nN~xL k´vÄxJ TPr fJPhr ßlPu ßrPU xrTJKr TotTftJPhr @PoKrTJ ÃoPer KmKY©

WajJKa xKm˜JPr xJrJ kOKgmLr oJjMwPT \JKjP~ Khu, fUj uöJ~ @oJr oJgJ TJaJ KVP~PZÇ pJ-A ßyJT, @Ko ˝kú ßhKU, @oJPhr ßhPvr oJjMw FTKhj ÊiM KmPhPv gJTJr \jq xJyJrJ oÀnNKo kJKz KhPf KVP~ oJrJ pJPm jJ, vreJgtL yS~Jr \jq \JyJ\cMKmPf \Lmj yJrJPm jJ, ßm@AKjnJPm KnjPhPv dMTPf KVP~ ßV´lfJr yPm jJ, ßUPuJ~Jz KyPxPm KTÄmJ xJÄÛíKfT TotL KyPxPm KmPhPv KVP~ yJS~J yP~ pJPm jJÇ @orJ @®xÿJj KjP~ ßmÅPY gJTm, KjP\r ßhv KjP~ @oJr IyÄTJr gJTPmÇ FTKa ßhPvr @oπPe ßxA ßhPv pJS~Jr xo~ KnxJ kJS~J pJPm KT pJPm jJ, ßxKa @r TUPjJ @oJPhr oJgJmqgJr TJre yPm jJÇ @kJff KbT TPrKZ, @oJr ZJ©Phr FA KaoPT IjMk´JKef TrJr \jq xJoPjr mAPouJ~ fJPhrPT FTaJ mA C“xVt Trm! @Ko @r KTA-mJ TrPf kJKr?

iMuJmJKu ßgPT IqJuJK\t 8 kJfJr kr mqmyJr jJ TrJA C•oÇ mqmyJr TrPuS Foj irPjr TJPkta ßjPmj, ßpèPuJr IÅJv xMKmjq˜Ç ßpxm K\Kjx S @xmJmk© Kj~Kof kKrÛJr TrJ x÷m j~, ßxèPuJ ßmcÀPo jJ ßrPU Ijq© xKrP~ ßluMjÇ

WPrr mJfJPxr iMuJ ToJPjJ” Foj irPjr F~JrTK¥vjJr mqmyJr TÀj, pJr ÆJrJ WPrr @hstfJ vfTrJ 50 nJPVr KjPY rJUJ x÷mÇ FKxr KlfiJr Kj~Kof kKrÛJr TÀjÇ fPm oPj rJUPmj, iMuJr \LmJeM ßmKvãe mJfJPx gJTPf kJPr jJÇ fJA ßoP^ S ßh~Ju kKrÛJPrr KhPTA @kjJPT ßmKv j\r KhPf yPmÇ krJoPvtr \jq ßpJVJPpJV” Aˆ ßaso≤ ßoKcPTu ßx≤Jr 718-764-1633

yJz nJXJr IJPVA xfTtfJ k´P~J\j 8 kJfJr kr ßcjKxKa (KmFoKc) krLãJKa TrJr krJovt ßhS~J y~Ç xJiJref ßTJor mJ ßoÀhP§r yJPzr KcÛ ÛqJPjr oJiqPo yJPzr FA Wjfô Kj„ke TrJ y~Ç F ZJzJ rPÜr KTZM krLãJr oJiqPoS (ßmJj aJjtSnJr oJTtJr) IKˆSPkJPrJKxx\Kjf yJz nJXJr ^áÅKT oJkJ yP~ gJPTÇ kûJPvJ±t jJrLPhr IKˆSPkJPrJKxPxr ^áÅKT 5.1 vfJÄv, ßpUJPj kMÀwPhr ßãP© fJ oJ© 3.1 vfJÄvÇ jJrLPhr ßãP© ßoPjJk\-krmftL yrPoJPjr AomqJuJP¿r (AxPasJP\j, k´P\Pˆrj) TJrPe IKˆSPkJPrJKxPxr ^áÅKT ßmKv yP~ gJPTÇ krJoPvtr \jq ßpJVJPpJV” cJ. ßm†JKoj YqJÄ 718-651-8414

msÄPér kJTtPYˆJPr IJkjJPhr Kk´~ cJÜJrUJjJ PARKCHESTER MEDICAL SERVICES

We Accept Wellcare, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY 11432 486 McDonald Ave. Brooklyn, NY 11218

cJ. k´nJf hJx Board Certified Internal Medicine

Phone: 347-509-4470 (Cell)

mJÄuJ~ TgJ muJr xMPpJV

FZJzJS rP~PZj KmKnjú KmwP~ KmPvwù ßpxm KYKT“xJ kJS~J pJ~ KYKT“xTmOª • Cardiology • Pulmonology • Physical Therapy • Orthopedics • Podiatry • Gastroenterology • Women’s Health • Urology • Diabetes • Asthma

KvVKVrA IJxPZ Eye Care xm irPjr ßoKcPTu A¿MqPr¿ V´ye TKr kJPvA rP~u láu xJKntx lJPotxL xºqJ~ S vKjmJrS IJoJPhr ßoKcPTu IKlx ßUJuJ gJPT

PARKCHESTER MEDICAL SERVICES of NEW YORK 1211White Plains Road, Bronx, NY 10472

Phone: 718-828-6610 • Fax: 718-829-9132 Email: parkchestermedical@outlook.com • Visit us at www.parkchestermedical.org

KyuxJAPc mJÄuJPhvL cJÜJr cJ” ßoJ” TJSxJr rvLh

Doplomate American Board of Internal Medicine ‰ KlK\TqJu FéJo ‰ Ûáu S TPuP\r \jq aLTJ ‰ KaFuKx FéJo ‰ y\ S SorJy pJ©LPhr \jq aLTJ ‰ cJ~JPmKax ‰ Có rÜYJk ‰ gJArP~c ‰ F\oJ ‰ mJPfr mqgJ ‰ YotPrJV ‰ ßpRj ßrJV FmÄ IjqJjq xm irPjr KYKT“xJ TrJ y~ FmÄ IJorJ AKoPV´vPjr \jqS ßoKcPTu ßYT-IJk TKrÇ @oJPhr KTîKjPT xMun oNPuq rÜ krLãJ, APTK\, ¸JAPrJPoK≤s, ßk´VjqJK¿, KaKm ßaˆ, TJj láPaJ TrJ y~Ç We accept all major insurances including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, 1199, Union Plan FmÄ IjqJjq pJPhr A¿MqPr¿ ßjA fJPhr \jq ysJxTíf oNPuq KYKT“xJ TrJ y~Ç PxJo ßgPT Êâ xTJu 10aJ ßgPT KmPTu 6aJ, vKjmJr 10aJ ßgPT 4aJ kpt∂ (FkP~≤Po≤ TrJ pJ~)

168-32 Highland Avenue, Jamaica, NY 11432 F train to 169th St. (South Side)

718-657-8525, 718-657-7300 PoKcPTu IKlPx @xJr kNPmt FkP~≤Po≤ TPr Kjj


50

9/11 oJjmfJPT krJK\f TrPf kJPrKj 3 kJfJr kr KZu VKmtf ˙JjÇ FA aáAj aJS~JrA KZu KmPvõr xmPYP~ CÅYá nmjÇ FUJPj k´KfKhj 70,000 kptaT Ãoe TPr

pMÜrJPÓsr IgtjLKfPf KmvJu nNKoTJ ßrPU YuKZuÇ hMKa aJS~Jr KWPr KZu @rS kÅJYKa nmj ßpUJPj FTKa kMKuv ßcÛS KZu FmÄ @PrJ KZu IKlx nmjÇ @u-TJP~hJr

@âoPe k´JÑKuf ãKfr kKroJe KZu 10 KmKu~j cuJrÇ KT∂á k´J~ hMhvPTr k´PYÓJr lPu @mJr WMPr hJKzP~PZ pMÜrJÓs, @mJPrJ kuJ~jkr @u TJP~hJÇ k´J~ hMhvT kPr aáAj-aJS~JPrr ß\JzJ nmj mhPu @PrJ CÅYá V´JC¥ K\PrJPf Kl∑co aJS~Jr mJ S~Jflt ßasc ßx≤Jr nmj @\ xJãq KhPò, oJjmfJA kJPr kOKgmLPf xKbT kPgr mJftJ

KhPfÇ 9-11’r WOeq @âoPe KjyfPhr @®Jr xhVKf S @yfPhr xTPur k´Kf rAu ITᣠnJPuJmJxJÇ oJjmfJr \~ Imvq÷JmL, krJK\f y~ jJ oJjmfJÇ - KjCA~Tt

˛OKfÃPor TP~TKa uãe 8 kJfJr kr KfKj pJ nJmPZj ßxaJPTA xKbT mPu oPj TrPmjÇ FaJ KjP~ IjqJPjqr xPñ oPjJoJKujq ‰fKr yPf kJPrÇ -KcPojKv~J~ @âJ∂ mqKÜ VejJ TrJ nMPu pJPmjÇ aJTJ-k~xJ mJ IjqJjq KyxJm fJrJ rJUPf kJrPmj jJ mJ nMu TrPmjÇ ßujPhPjr ßãP© IxñKf ßhUJ ßhPmÇ -KcPojKv~J~ @âJ∂ mqKÜ èÀfôkNet

K\Kjxk© UMÅP\ kJPmj jJÇ ßpojoJKjmqJV, TJV\k©Ç fJrJ KjP\rJ uMKTP~ rJUPmj KT∂á nMPu pJPmj ßp ßTJgJ~ ßrPUPZjÇ -ybJ“ oMc kKrmftj yS~J @r FTKa uãeÇ ßrPV pJS~J, TJre ZJzJ oj UJrJk TrJ, KcPk´vPj ßnJVJ, F ZJzJS @YJrmqmyJPr kKrmftj @xPf kJPrÇ -mqKÜPfô kKrmftj @xJÇ ßpojyJKxUMKv oJjMwKa ybJ“ V÷Lr S mhrJVL yP~ ßpPf kJPrjÇ @PV IPjT KoÊT KZPuj FUj FPTmJPr YákYJkÇ -@orJ xmJA oJP^ oJP^ FTPWP~KoPf nMKV, @mJr KbT yP~ pJ~Ç KT∂á KcPojKv~J~ @âJ∂ mqKÜr ßTJPjJ KTZM TrJr k´Kf @V´y mJ C“xJy gJPT jJÇ SkPrr FT mJ FTJKiT TJre pKh ßTJPjJ oJjMPwr oJP^ ßhUJ pJ~ fJyPu ßhKr jJ TPr KjSPrJuK\Pˆr vreJkjú yS~J CKYfÇ krJoPvtr \jq ßpJVJPpJV” TáA¿ ßoKcPTu FPxJKxP~ax 718-406-9330

LAW OFFICES OF ANDREW MOULINOS

oK\mMr ryoJj KuVqJu TjxJuaqJ≤ TjxJuaqJ

718-545-2600, 917-834-9269 Š Š Š Š Š

Bankruptcy Divorce Major Accident Cases Business, Incorporation Investment

Š Estate, Litigation Š Landlord & Tenant Commercial Š Real Estate Closing Š Trade Disputes

Trade Dispute and Investments Involve Bangladeshi Legal Matters ßpJVJPpJV

oK\mMr ryoJj: 917-834-9269 23-52, 31 st Street, Astoria, NY 11105.


51

IJhjJj ‰x~Phr iJrJmJKyT 5 kJfJr kr xMKmiJ TrPf kJrPfj ÊiMoJ© ßxA nJVqmJjrJA krmftLPf ßhPv KVP~ mC mJóJ KjP~ @xPf kJrPfjÇ @PrTKa Kmw~ yu, FPhr IPjPTA ßhPv KmP~ TrJ mC gJTJ xP•ôS ÊiMoJ© TJV\kP©r \Pjq @PoKrTJ~ FPx KmP~ TrPfjÇ ßxA KmP~aJ gJTPfJ IPjTaJ YáKÜkP©r KmP~Ç KjKhtÓ IPgtr KmKjoP~ KV´jTJct yP~ ßVPu mCPT YáKÜof KcPnJxt KhP~ fJrJ @mJr Kj\ ßhPv kJKz KhPfj FmÄ ßxUJPj ßlPu @xJ ˘LPT xPñ KjP~ @mJr @PoKrTJ~ KlrPfjÇ fUj fJPhr ÊÀ yf @PoKrTJ~ jfáj TPr mxf VzJr ˝kúÇ \JjúJf KmKmr TJPZ @mJr KlPr @xJ pJTÇ À˜o @Kur @PoKrTJ~ @xJr hLWt TáKz mZr kr IgtJ“ 1918 xJPu ACFx AKoPV´vj F¥ ßjYJrJAPu\vj KmnJV k´go \JjúJf KmKmPT vjJÜ TrPf kJPrÇ KmPvw TPr ˝JoL À˜o @KuPT ßuUJ ˘L \JjúJf KmKmr KYKbKar oJiqPo @PoKrTJ \JjPf kJPr ßp À˜o KmmJKyf FmÄ \JjúJf KmKm jJPor fJr FT ˘L @PZÇ À˜o @Ku ACFx AKoPV´vj KmnJPV \JjúJf KmKmr

KYKbKa \oJ KhP~KZPuj FA ßnPm ßp pKh fJPf KmYJrT TftíkPãr TKbj Âh~ KTZMaJ yPuS VuPf ÊÀ TPrÇ TJre KYKbKar k´KfaJ v» KZu \JjúJf KmKmr ˝JoLPT TJPZ kJS~Jr @TáufJr @øJjÇ ˝JoLr kg ßYP~ KfKj mPx @PZj kNmt mÄPVr ßTJj FT I\JjJ V´JPoÇ TPm ˝JoL @xPmj ßxA KjP~ ˘L \JjúJPfr C“T£Jr ßvw ßjAÇ À˜o @Ku nJmPuj FA KYKbaJ y~PfJ @PoKrTJ~ ‰mi yS~Jr \Pjq ßTJj TJP\ @xPf kJPrÇ ßxA xo~ FA KmwP~ KjÁ~A ßTJj kKrKYf mJXJKu mJ Ijq ßTC y~PfJ fJPT CkPhvS KhP~ gJTPmjÇ À˜o @Ku AKoPV´vj KmnJVPT KuUPuj, È@oJr Kk´~foJ ˘Lr TJPZ @Ko KlPr ßpPf YJAÇ @oJr ‰mi TJV\k© yPu ßhPv KVP~ ˘Lxy @mJr @PoKrTJ~ @xPf YJAÇ’ À˜o @Ku pUj fJr ˘Lr KYKbaJ yJPf ßkPuj fUj KfKj rLKfof FT\j xlu mqmxJ~LÇ KjC IrKu¿ FmÄ KjC\JKxtPf mqmxJ xÄâJ∂ TJP\ fJPT k´J~A @xJ pJS~J TrPf y~Ç FTKhPT @PoKrTJ~ gJTJr ‰mifJ IjqKhPT mJKz ßlrJr cJT hMTáu nJmjJ~ À˜o @Ku fUj KZPuj

oJjKxTnJPm \\tKrfÇ C“xJyL kJbTrJ KjÁ~A \JjPf YJAPmj TL KZu ßxA \JjúJf KmKmr KYKbPf? YuMj ßYJU rJUJ pJT VPmwT KmPmT mJPflr V´∫ ÈßmñKu yJrPuo’ Fr CkrÇ V´∫Ka \JjJPò \JjúJf KmKm fJr ˝JoLPT KuUPZj, È@kKj y~PfJ \JPjj jJ ßp @oJr mJmJ FmÄ oJ hM\PjA APfJoPiq oJrJ KVP~PZjÇ WKjÔ @®L~ muPf @oJr FUj ßTC ßjAÇ @Ko TJr TJPZ gJTPmJ? @kKj pKh KlPr jJ @Pxj @kjJr ßrPU pJS~J xŒK•, mJKzWr xm ßmhUu yP~ pJPmÇ @kjJr nJA @oJPT @kjJr \Ko ßgPT ßp lxu y~ ßxUJj ßgPT KTZMA ßh~ jJÇ @kjJr k´Kf IjMPrJi, @kKj FA KYKb kJS~J oJ©A @oJr TJPZ YPu @xPmjÇ @kKj @xPu FUJjTJr @kjJr xm xyJ~ xŒK• pJ @PZ fJ KmKâ TPr @orJ hM\j KoPu @mJr FT xPñ @PoKrTJ~ YPu pJPmJÇ’ xPªy ßjA KYKbKa UMm oot¸vtLÇ ßmv mM^Pf kJKr FT IxyJ~ jJrL KpKj fJr ˝JoLr IPkãJ~ Khj èjPZjÇ KYKb kPz ¸ÓA ßmJ^J pJ~ KfKj ˝JoLr xÄxJPr KjVOtyLfÇ ˝JoLr ßrPU pJS~J mJKz, \Ko ßgPT KfKj KTZMA kJPòj jJÇ KfKj y~PfJ ˝JoLr @®L~˝\j ßgPTS k´KfKj~f k´fJKrf yKòPujÇ \JjúJf KmKmr oJ-mJmJ oJrJ KVP~PZÇ FA Im˙J~ KfKj IPjT

e-mail: nymsus@gmail.com

Phone: 917-939-7456, 718-507-4504

Fax: 718-507-4584

IxyJ~ KZPujÇ FojS yPf kJPr KfKj y~PfJ ßTJPjJnJPm \JjPf ßkPrPZj ßp fJr ˝JoL À˜o @Ku @PoKrTJ~ ßTJj KmPhKv KmP~ TPr ßmv xMPUA @PZjÇ KfKj y~PfJ ˝JoLPT KlPr kJS~Jr \Pjq @Táu yP~A FA KYKbKa KuPUKZPujÇ KT∂á \Lmj FTaJ VP·r ofAÇ À˜o @Ku IPjT ßYÓJ TPrS @PoKrTJ~ ‰mi ßTJj TJV\ TrPf kJrPuj jJÇ ßvw kpt∂ ßTJj TNu KTjJrJ jJ ßkP~ KfKjS Ijq mJXJKur ofA KjC IrKuP¿ FT TJPuJ jJrLPT KmP~ TrPujÇ k´go ßnPmKZPuj KmP~ TPr TJV\k© yPuA KfKj ßhPv KlPr pJPmj FmÄ fJr ˘LPT xPñ TPr @PoKrTJ~ KjP~ @xPmjÇ yJ~! KmP~ TrJr kr KfKj iLPr iLPr \JjúJf KmKmPT nMPu ßpPf uJVPujÇ ÊiM fJA j~ KfKj @PoKrTJ~ ˘L, ßZPu TjqJ KjP~ ßmv nJPuJnJPmA gJTPf ÊÀ TrPujÇ \JjJ pJ~ 1923 xJPu KfKj ßvwmJr mJÄuJPhPv KVP~KZPujÇ ffKhPj \JjúJf KmKmS @r FA kOKgmLPf ßjAÇ ˝JoLr \Pjq IPkãJ TrPf TrPf yf hKrhs Im˙J~ KfKjS FA kOKgmL ßgPT KmhJ~ KjP~KZPujÇ CPuäUq, À˜o @KuS @r TUPjJ mJÄuJPhPv ßlPrjKjÇ \LmPjr ßvw Khj kpt∂ KfKj ˘L ßZPuPoP~ xy KjC IrKuP¿A KZPujÇ

FT rJPfr oPiq KoKu~j KnC KTnJPm x÷m” Yûu 10 kJfJr kr Zviv Ôaz wbáRi cáKáUi AeØívB fvájv KiáQ| wmw¤áKkábi wkÌxiv Üh cwigvY cvwik÷wgK wbáéQ ÜmUv AevK Kivi gáZv| GáRw› ev c÷wWDmviiv ÜZv Rváb, Avwg ez˜ Kái wgwjqb wgwjqb wfD Kive, IáK Avwg ÜePe| Avi GB wfDIqvjv AvwU©˜ wbáRi gv_v wewμ Kái aüsm KiáQ bvUK| wUf bvUáKi Üh mzØí-mzõ`i GKUv MwZ wQj, ÜmUv GB wmw¤áKU e‹ Kái w`áéQ| AvwgI c÷Øève ÜcáqwQjvg, ‘AvcbváK wbáq GB Cá` me bvUK evbve’, ‘bv’ Kái w`áqwQ| Zvi KváQ wewμ náq ÜMáj Üm Üh MÌ Ü`áe Zv-B KiáZ náe, ÜmUv ÜZv cvie bv| mnKg©x AábKáKB Ü`áLwQ GB wmw¤áKkáb XzáK hváéQZvB wØåáfi wewμ náqáQ| 10 Rb AvwU©˜ hw` gáb Kwi, Avgiv wmw¤áKkáb hve bv, fvájv wWái±i, mnwkÌxi máΩ KvR Kie-ZvnájB me ÜPƒ náq hvq| P®vábj∏ájv mr náq ejáZ cvái, gvbm§ûbú bvUK Qvov c÷Pvi Kie bv| gvbnxb bvUáK hZ eo ZviKvB _vKzK bv ÜKb, c÷Pvi Kie bv|


52

KoKjúr KroJ¥ ßgPT \JKoj oMU mº rJUJr vPft KoKjú iLPr iLPr C≠JrTJrL ßgPT yfqJr xPñ \Kzf mqKÜPf kKref y~Ç FrA oPiq KfKj ˝LTJPrJKÜoNuT \mJjmKª KhP~PZj mPu \JjJ pJ~Ç fJr mJmJ ßoJ\JPÿu ßyJPxj hJKm TrPZj FaJ Èß\Jr \mrhK˜oNuT’Ç KfKj xJÄmJKhTPhr mPuj, KoKjúr xPñ ß\uUJjJ~ ßhUJ TPrKZÇ @oJr ßoP~ nJrxJoq yJKrP~ ßlPuPZÇ @oJr ßoP~ UMm IxM˙Ç KoKjúPT YJk KhP~ \mJjmKª ßj~J yP~PZ hJKm TPrj KfKjÇ KfKj mPuj, ßhvmJxL ÊPj rJPUj, @oJr ßoP~r KTZM yPu @Ko @®yfqJ TrmÇ KfKj @rS mPuj, xJrJPhPvr oJjMw ßhPUPZj @oJr ßoP~ KTnJPm fJr ˝JoLPT rãJr \jq xπJxLPhr xPñ uzJA TPrPZÇ FTKa k´nJmvJuL oyu @oJr ßoP~PT lÅJKxP~ UMKjPhr @zJu TrPf YJAPZÇ FA \mJjmKª KjP~ iMos\Ju ‰fKr yP~PZÇ KroJP¥ ßj~Jr kr KoKjú ßxJ\J yP~ hÅJKzP~ TgJ muPf kJrPZ jJÇ ßvJjJ pJ~, pJrJ yfqJTJP¥r xPñ pMÜ fJrJ Ifq∂ k´nJmvJuLÇ ßT UMKj, TJrJ oNu ßyJfJ, Fr xKbT \mJm FmÄ xfq KjitJre TrPmj @hJufÇ xJiJre \jVPer ßvw k´fqJvJ FaJAÇ -KjCA~Tt

9/11- AKfyJPx @PrTKa TJPuJ IiqJP~r jJo 6 kJfJr kr xMAPYr xJPg FTKa ßZJ¢ KcnJAx UMm @zJu TPr uJVJPjJÇ xJmiJPj uãq TruJo Ijq @r TJPrJaJPfA ßjAÇ k´vú TrJr \jq KcPrÖPrr TJPZ ßpPf ßpPfA of kJfiJuJoÇ KbT @PZ @oJPT FrJ

10

5 kJfJr kr ãofJirPhr AòJ kNre TrJ pJ~Ç kMKuPvr AòJr KmÀP≠ ßTJPjJ KroJ¥ ßgPT ßTJj TgJ ßTC mPuPZj mPu ßTC ßvJPjKjÇ ßTCA oJjKmT hJK~fô kJuj TrPZj jJÇ mJÄuJPhPvr oJjMw mz IxyJ~Ç ßTC fJr mqKÜVf TPÓr TgJ muPf kJrPZ jJ, y~ fJPT FuJTJr xπJxLrJ y~rJKj TrPZ jJ y~ kMKuPvr y~rJKjr KvTJr yPf yPòÇ @orJ @\ ßvw yP~ pJKòÇ xoJP\r KTZM xÄUqT oJjMw ZJzJ Ijq xTPu @\PTr mJÄuJPhPv mz IxyJ~Ç mñmºá @oJPhr oyJj ßjfJÇ mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJPjr cJPT oJjMw pM≠ TPrPZ, 30 uJU oJjMw rÜ KhP~PZÇ rPÜ ßuUJ xÄKmiJPj \jVePT ãofJr oJKuT TrJ yPuS ãofJr oJKuT yP~PZj KT∂á ãofJmJj xJÄxh FmÄ KTZM xÄUqT @ouJ S k´vJxKjT TotTftJÇ PhvPT FAUJj ßgPT pKh ßmr TrJ jJ pJ~, \jVPer TuqJPe pKh rJ\jLKfPT mqmyJr TrJ jJ pJ~ fJyPu xJoPjr KhjèPuJPf IPjT ãKf yPmÇ KoKjúr mqmÂf ßlJj, uqJkak \» TPrPZ kMKuvÇ KoKjúr @kK•Tr ßp KnKcSKa nJArJu yP~PZ, FaJ ßT nJArJu TPrPZ? k´vú ßgPTA pJPòÇ @orJ ßhPUKZ, xπJxL mJKyjL ßpnJPm KrlJf vKrlPT TáKkP~PZ fJ KyKª Kluì mJ AÄKuv oMKnPTS yJr oJKjP~PZÇ FA WajJ FTKa ryxqÇ KfKj KT∂á FfKhj KZPuj FA yfqJ oJouJr k´iJj xJãL, FUj KfKjA k´iJj @xJKoÇ FA WajJ~ xJrJ ßhv ßhPUPZ ßp ˝JoLPT mÅJYJPjJr ßYÓJ TPrKZu KoKjúÇ xmJA \JPjj, FT j’r @xJKo âxlJ~JPr Kjyf y~ FmÄ IjqJjq 14 \j @aT yP~PZÇ Fr kPrr KÆfL~ KnKcS láPa\ k´TJv kJS~Jr kPr KmÃJK∂ ‰fKr y~Ç WajJ Ijq KhPT k´mJKyf yPf gJPTÇ j~j m¥ ÈmªMTpMP≠’ Kjyf yS~Jr kr

0 0 0 , 0 ,0 00

oKjaJr TÀT FnJPmAÇ FPhrPT @Ko ßhJw ßhm KTnJPmÇ FrJ ßfJ ÊiM FaáTá TrPZÇ Foj WajJ pKh @oJPhr ßhPv yf fPm Fr ßYP~ IPjT ßmKv ßyj˙J TrPfJ krVJZJPhrÇ FT x¬JPyr Knfr IKlPx A≤Jr ßlAPgr Kfj KucJr- FT\j AoJo, kJKhs, rJmJA KjP~ ßxKojJr TrJ yPuJÇ Kfj yJ\Jr TotYJrLr oPiq UMm ßmKv yPu ßVJaJ KfKrv oMxuoJj KZuJoÇ fJPhrPT pJPf ßTC ßyj˙J jJ TPr fJA FA mqm˙JÇ @Ko KT TPr FA ßhvPT nJu jJ ßmPx kJrm! Fr kPrr n~ KZu @oJr ßZPuPT KjP~Ç SPT ßhUPf KocuAˆJjtPhr of oPj y~Ç S ßpPyfá msΔTuLPjr k´JAPna ÛáPu pJ~, fJA fJPT ßasPj u’J \JKjt TrPf y~Ç @Ko FTKhj SPT muuJo, fáKo KTZMKhj Yáu ßTPaJ jJÇ @Ko ßfJoJr KaYJrPT \JKjP~ ßhmÇ ßZPu ImJT yP~ fJTJPf muuJo, @Ko YJA jJ ßfJoJPT KocuAˆJjtPhr of ßhUPf uJèTÇ kPrr x¬JPy pUj YqJPju 13 SPT A≤JrKnC TPrKZu fUj ßx mPuKZu, @oJr oJ FA k´go YJ~Kj @oJPT @rmPhr of oPj ßyJTÇ @Ko @\S Kox TKr aáAj aJS~JrÇ Kl∑co aJS~Jr @r TJPrJ TJPZ aáAj aJS~JrPT KrPkäx TrPf ßkPrPZ KTjJ \JKj jJÇ @oJr TJPZ kJPrKjÇ Kl∑co aJS~JPr yÅJaPf @oJr nJPuJ uJPV jJÇ @PvkJPvr TqJPlPf mPx ßTmu oPj yP~ ßxKhPjr ßxA xTJPu FA FUJPj pJrJ FPxKZu \LKmTJr fJKVPh, pJPhr mMv-uJPhj kKuKxr xJPg ßmJ^JkzJ KZu jJ, pJrJ @oJr of xJiJre jJVKrT KZu, pJrJ @PoKrTJPT nJPuJmJxPfJ- fÅJrJ @\ FA Kl∑co aJS~JPrr KjPY, @vkJPv ... ZKzP~ @PZÇ oMxKuo, KyªM, UOˆJj, \MAx- TJPuJ, xJhJ, mJhJKo xm FT xJPg KoPuKoPv xm rJ\JPhr jLKfr CPit, xm YáKÜr CPitÇ xm mKjmjJr, xm k´Pvúr CPitÇ KmPvõr Ijqfo o\mMf KmKflÄ FA xm ßrwJPrKwr yJouJ~ rãJ TrPf kJPrKj mPuA xmJAPT KjP~ ZJA yP~ KmhJ~ KjP~ KjPuJ ˙kKf KoSÀ A~JoJxJKTr jTvJ~ ‰fKr @PoKrTJr Vmt aáAj aJS~JrÇ È@r 9/11’ KmvõPT IjqnJPm YoPT ßhS~J FTKa KhPjr xÄK㬠jJo ßrPU ßVPuJ AKfyJPxr kJfJ~Ç ßrPU ßVPuJ @PrTKa TJPuJ IiqJP~r jJoÇ -KjCA~Tt


53

oJjMw oNuf FTJ 5 kJfJr kr kKrmftj y~Ç oJjMw kKrmftjvLu mPuAPfJ k´Kf oMyNPft jfáj @vJ~ ßmÅPY gJPTÇ FAPfJ, oJx UJPjT @PVr TgJ, ßnPm Iv´ΔKxÜ j~PjS FUj yJKx kJPòÇ ßxKhj KZu ßxJomJrÇ ßZPu-ßoP~Phr xPñ KVP~KZuJo oqJjyqJaJPjr ßx≤sJu kJPTt ßmJa rJAPcÇ KaPTa TJaPf KVP~ kzuJo KmkJPTÇ @orJ kÅJY \j oJjMwÇ KT∂á ßmJPa xPmtJó 4 \Pjr ßmKv SbJ pJPm jJÇ CkJ~∂r jJ ßhPU ImPvPw @Ko SPhr Kfj \jPT KjP~ ßmJPa ßYPk mKxÇ @PrT\j mJAPr ßgPT pJ~Ç ßrRhshL¬ Khj, ^uoPu @TJv, vjvj yJS~J~ @oJPhr ßjRTJ FKVP~ pJPò xJoPjÇ @oJPhr ßTJj fJzJ ßjAÇ ßTJjKhPT ßjRTJ pJPò ßxKhPTS ßU~Ju ßjAÇ ßp pJr of mAbJ yJPf ßjRTJ mJAPZÇ oJgJr CkPr xLVJu CzPZÇ ßuPTr ˝ò \Pur ßdCP~ IkNmt xMªr @TJvKa oMê k´vJK∂Pf KmuLj yP~ @PZÇ ßrJh, yJS~J, \u xmKTZM KoKuP~ @Ko FTJ∂ Kj\tPj ßWJPrr oPiq YPu pJAÇ @YoTJ ßoP~r

KY“TJPr fJKTP~ ßhKU, mAbJ yJf ßgPT IxJmiJjfJmvf ßjRTJr KjPY YPu ßVPZÇ ßjRTJ oNuf” SrJA YJuJKòu @r @Ko k´TOKfr mMPT cMPm KZuJoÇ mAbJ yJKrP~ @oJPhr ajT jPzÇ KmvJu ßuPTr ßTJgJ ßgPT ßTJgJ~ FPx ßkÅRPZKZ KjP\rJS mM^KZuJo jJÇ FKhPT ßdCFr ßmV ßmPzA YuPZÇ mJóJPhr oMPUr KhPT fJKTP~ mM^uJo, SrJ n~ kJPòÇ SPhr n~ TJaJPf o\J TPr muuJo, mAbJ uJVPm jJ, ßfJoJPhrPT @oJr KkPbr CkPr mKxP~ xÅJfPr fLPr YPu pJmÇ @oJr TgJ ÊPj SrJ ßyJ ßyJ TPr yJxPf uJPVÇ kPr Imvq yJf ßgPT KjPY kPz pJS~J mAbJ @orJ KlPr kJA FmÄ xo~of KjKhtÓ \J~VJ~ FPx yÅJl ßZPz mÅJKYÇ Vf x¬JPy ßZPuPoP~Phr AòJPf ybJ“ rSjJ KhuJo ßuT \P\tÇ láu, kJKU, k´TíKf @oJr nLwe Kk´~Ç FPhr xJKjúPiq @Ko KhmJKjKv TJKaP~ KhPf kJKrÇ pJS~Jr kPg ßpUJPjA lu-láPur mJVJj mJ lJot ßhPUKZ ßxUJPjA VJKz gJKoP~ KTZM xo~

ßgPTKZÇ YuKf kPg FnJPm hvtjL~ ˙JjèPuJPf ßgPo ßgPo YJr WμJr kg xJf WμJ~ KVP~ ßbPTÇ xºqJr KbT @V oMyNPft @orJ xoMhs ßWÅwJ FTKa ßyJPaPu KVP~ ßYT-Aj TKrÇ ÀPo dMPT ßl∑v yP~ kNmt KjitJKrf kKrT·jJjMpJ~L ßmKrP~ kKz Àa jJAPjÇ Àa jJAPjr hMkJPvr oPjJro hOvq ßhUJr \jq ßuT \P\tr kptaTrJ Knz \oJ~Ç SP~mxJAPa Àa jJAPjr KxKjT KnCèPuJ ßhPU @Ko IKnnNf yP~ kPzKZuJoÇ @oJPhr VJKz iLPr iLPr xJoPj FèPò @r @orJ oMêfJ~ yJKrP~ pJKò ˝VtL~ IØMf ßxRªPptr ßmuJnNKoPfÇ ˝Vt ßhKUKj, fPm nJmjJr ˝PVtr ßYP~S xMªr ßpj F rJ˜JÇ K^KrK^Kr mOKÓ @PrJ ßmKv oPjJro TPr fáPuPZ kgKaPTÇ ßxJKc~JPor @PuJ~ KjCA~PTtr rJPfr vyPr kMPrJkMKr IºTJPrr ßhUJ kJS~J hMÏrÇ @PuJ-IÅJiJrLPf rJ˜Jr hMiJPrr CÅYá KjYá kJyJz ßgPT ßnPx @xPZ láPur WsJe, ßkJTJoJTz-kJKUPhr cJT,TqJKŒÄ F @xJ IPYjJ oJjMw\Pjr TP£ ßYjJ xMr, ßp WsJe, cJT, v»èPuJ ßnPx pJPò KhV∂ ßgPT KhVP∂Ç nJmjJr IfLf Foj ßxRªPpt VJKzr ßnfr @orJ kÅJY\j oJjMw KmuLj yP~ KZuJo ßmv rJf kpt∂Ç ãáiJr TJPZ krJK\f yP~ mJ˜Pm KlPr @Kx @orJÇ FmJr k´TíKfr oMêfJ ßTPa @orJ UJmJPrr ßhJTJj UMÅ\Pf gJKTÇ ßyJPaPur TJPZA xoMPhsr fLr ßWÅwJ FTKa ßrP˜JrÅJ~ rJPfr UJmJr ßUPf dMPT kKzÇ mOãJmuL xMxKöf xÀ kg iPr ßrP˜JrÅJ~ k´PmPvr xJPg xJPgA KoKÓ nJwL SP~aJr FPx CÌ InqgtjJ \JjJPuJÇ ˝· @PuJ~ xoMhs ßgPT CPb @xJ Kjotu ßn\J vLfu mJfJPxr TJPZ TîJ∂ vrLr-oj Ikte TPr KhAÇ SP~aJrPT IjMPrJi TKr @oJPhrPT \JjJuJr kJPvr ßaKmPu mxPf ßhmJr \jqÇ vJ∂KvÓ SP~aJr yJKxoMPU IkJrVfJ k´TJv TrPujÇ \JjJuJr kJPvr ßaKmPu YJr \Pjr ßmKv oJjMw mxJ pJ~ jJÇ kKrÏJr-kKròjú, ^T^PT ßrP˜JrÅJKar \JjJuJr kJPvr ßaKmu ZJzJ Ijq ßTJj ßaKmPu mPx @oJr ßxKhj ßUPf APò yPuJ jJÇ IKjòJxP•ôS rJPfr UJmJr UJA ßxUJPjÇ @\ SrJ ÛáPu YPu pJmJr kr nLwe FTJ uJVPZÇ ßTJgJS SPhr yJKxr ^j^j v» ßjAÇ \JjJuJr SkJPvr FTJ mOãKar ofj \JjJuJr FkJPv @Ko hÅJKzP~ @KZ FTJÇ ßx≤sJu kJPTt ßjRTJ~ KTÄmJ ßuT \P\t \JjJuJr kJPvr ßaKmPu mxPf kJKrKj, TJre @orJ kÅJY \j oJjMwÇ FUj UMm TÓ yPò, ßTC ßjA @oJr kJPvÇ ßTJgJS ßTC ßjA, @Ko FTJ, FTho FTJÇ IK˙rfJ ßmPzA YuPZÇ KTZMãe FKhT SKhT kJ~YJKr TPr @~jJr xJoPj KVP~ hÅJzJAÇ @Ko fJKTP~ @KZ @oJr KhPTÇ ßVJr˙JPjr Kj”˜…fJ mAPZ @oJr mMPTÇ @~jJ~ ÊiM oMU jJ, ßhUKZ ojPTSÇ oMUvsL KjP~ @oJr ßTJj oJgJ mqgJ jJAÇ @PVS KZu jJÇ WPr @PuJ jJAÇ \JjJuJ khtJmOfÇ Kj\tjfJ~ cMPm gJTJ @Ko @~jJ~ I¸Ó oJP~r oMU ßhUPf kJAÇ ßhUKZ oJ FTKa mO• IÅJTPZjÇ mOP•r ßTªs˙Pu @PZj oJÇ ybJ“ ßhKU oJ @P˜ @P˜ ßTªs ßgPT xPr pJPòj hNPr, ßTPªs FmJr @Ko @oJPT ßhUPf kJAÇ mOP•r ßTªs ßgPT FmJr oJP~r oMUUJKj @Ko ¸Ó ßhUPf kJAÇ oJ yJxPZjÇ @Ko @jKªf yA oJP~r oMU

ßhPUÇ oJP~r yJKxoMPUr KmòMrPe \ôu\ôu TrPZ YJrkJvÇ TfKhj kr oJPT ßhUKZÇ @Ko xm nMPu ÊiM oJPT ßhUKZ k´JenPrÇ oJP~r yJKxoMU oKuj yP~ @PxÇ oJ hMyJf mJKzP~ TÀe ßYJPU @oJr KhPT fJKTP~ @PZjÇ oJP~r ßYJUP\JzJ FfaJA TÀe ßp, FTmJr fJKTP~ KÆfL~mJr fJTJPjJr @r xJyx ßkuJo jJÇ TPÓ oJgJ KjYá TPr hMyJf KhP~ @Ko KjP\r ßYJU ßdPT rJKUÇ ßYJU UMPu @~jJ~ @Ko @r oJPT ßhUPf kJA jJÇ yPjq yP~ oJPT UMÅ\Pf gJKT CjìJPhr ofjÇ FrA oPiq ÊjPf kJA, oJ @oJPT jJo iPr cJTPZj mMPTr xJPg \KzP~ @hr TrPmj mPuÇ oJP~r @S~J\ ÊjKZ KT∂á oJPT ¸Pvtr ‰jTPaq kJKò jJÇ oJP~r VJP~r WsJe kJKò KT∂á oJPT ßhUKZ jJÇ mMPTr VyLPj xJoMKhsT ^z mP~ pJPòÇ ßmJmJ @Ko YákYJk mPx kKz KmZJjJ~Ç vrLr TÅJkPZ grgr TPr mM^Pf kJKrÇ VuJ ÊKTP~ @PZ, cJAKjÄ ßaKmPu KVP~ kJKj UJS~Jr vKÜ kJKò jJÇ FA oMyNPft FTJTLfô @oJPT @PrJ ßmKv ßkP~ mPxPZÇ võJxTÓ yPò ßhPU AjPyuJr KjP~ @rJo ßThJrJ~ mJrJªJ~ KVP~ mKx oMÜ mJfJPx võJx ßjmJr \jqÇ oPjr mJrJªJ~ fUj oJP~r \Lmj xJ~JP¤ @oJPT muJ TgJèPuJ ^z fáPu pJPò FPTr kr FTÇ KjP\PT IkrJiL uJVPZÇ 2014 xJPur \MuJA oJxÇ ßZJa nJA KjCA~Tt ßgPT ßhPv ßVPZ ßxmJr oJP~r xJPg BhMu Klfr ChpJkPjr \jqÇ ßZJa nJA ßhPv pJmJr FT x¬Jy kPr vPm ThPrr rJPf oJ ßvw Kj”võJx fqJV TPrjÇ @oJr k´Kf oJP~r xmtPvw @TáKf ßovJPjJ IjMPrJi KZu, ÈxJ\Mr ( ßZJa nJAFr jJo) xÄPV fáAS ßhPv @~Ç @oJPT ßhPU pJÇ TfKhj fáA mMPT @xZ jJ ßr oJÇ TfKhj ßfJPr ßhKU jJÇ ßfJPr UMm ßhUPf oj YJAPfPZÇ FTmJr ßhPv FPx WMPr pJÇ ßfJr \jq oj TÅJPhÇ’ hJK~Pfôr TJhJ\Pu KjoKöf @Ko ßxmJr oJP~r Foj oofJ oJUJPjJ cJPTS xJzJ KhP~ fÅJr mMPT ßpPf kJKrKjÇ TgJ KhP~KZuJo oJPT kPrr mZr pJmÇ oJ fJr @PVA @oJPT ßlPu YPu ßVPZj krkJPrÇ @orJ YJr nJA Kfj ßmJj ßZJaPmuJ~ xmxo~ oJP~r mMPT @bJr of ßuPV gJTfJoÇ KbT FUj ßpnJPm @oJr mJóJrJ @oJr mMPTr xJPg ßuP¡ gJPTÇ @Ko ßpoj @\ ßjRTJ~ KTÄmJ ßrP˜JrÅJ~ ßpPf kJKrKj ßfoKj @oJr oJS @oJPhr nJAßmJjPhr \jq mJPkr mJKz ßmzJPf ßpPf kJrPfj jJÇ mz yP~ \LmPjr k´P~J\Pj oJPT FTJ TPr @orJ ZKzP~ kPzKZ kOKgmLr jJjJj k´JP∂Ç ßlJj TrPuA oJ muPfj, ÈßTj ßp ßfJrJ mz yKu? mz yP~ xmJA hNPr YPu ßVKZx @oJPr FTJ TPrÇ ßZJaPmuJ~ Kaj ßvc WPr ßfJrJ @oJr mMPTr TJPZ KZKuÇ FUj Ff mz hJuJPj @Ko FTJ, nLwe FTJÇ ßfJr mJmJS jJAÇ TfKhj yP~ ßVPZ WPrr xJoPjr hr\J ßUJuJ y~ jJÇ Ffmz WPrr ßkZPjr hr\J~ FTJ FTJ @oJr Khj ßTPa pJ~Ç UMm Kj”xñ uJPV ßr oJÇ’ oJP~r TgJèPuJ IjVtu TJPj ßmP\ pJPòÇ ojaJ ãfKmãf yP~ ßnPXYáPr krmJxL mJfJPx TkMtPrr ofj KoPu ßVPZÇ KhjPvPw ßZPuPoP~rJ mJxJ~ KlPr FPxPZÇ SrJ \JPj jJ, ßTJjKhj \JjPmS jJ @\ SPhr oJP~r oPj mP~ pJS~J ^Pzr TgJÇ FA ^Pzr TgJ \JjmJr \jq SPhrPTS IPkãJ TrPf yPm @oJr ofÇ @Ko ßpoj ß\PjKZ @\ oJPT yJKrP~, oJP~r \J~VJ~ FPxÇ SrJS y~f mM^Pm mJmJ-oJ yP~Ç kOKgmLr Ijqfo @Ápt xfq yPuJ FT\j oJjMw TUPjJ fJr kJPvr @kj oJjMwKar oPjr @TJv ßhUPf kJ~ jJÇ @r ßhUPf kJ~ jJ mPuA k´KfKhj oJjMw FTxJPg jfáj jfáj ˝kú ßhPU, ßmÅPY gJPTÇ ßZPußoP~PhrPT mMPT \KzP~ irPf KVP~ ßhKU @Ko SPhr mMPTr oJ^UJPj kPz @KZÇ SrJ mz yP~ pJPòÇ KmKnjú TPu\ ßgPT k´J~vA ßoP~r jJPo KYKb @PxÇ ßoP~ pUj cPot pJmJr TgJ mPu @oJr fUj mMT ßTÅPk SPbÇ @Ko mM^Pf kJKr @oJr oJP~r \J~VJ~ mOP•r ßTPªs FUj @KoÇ @Ko ßpnJPm oJPT ßZPz mÉhNr YPu FPxKZÇ @oJr ßoP~S @oJPT ßZPz FnJPm FTKhj \LmPjr k´P~J\Pj y~f hNPr YPu pJPmÇ nJmKZ ßTJj @èPjr fJk ßmKv? mJAPrr jJKT ßnfPrr? ÊiM mMK^ mJAPrr @èj ßhUJ pJ~, mMPTr @èj ßhUJ pJ~ jJÇ @Ko iLPr iLPr oJP~r kPg yÅJaKZÇ k´TíKf xo~of xm KyPxm-KjPTv mMK^P~ ßh~ TzJ~ V¥J~Ç xo~S KjmtJT j~ xmJT, xo~ TgJ mPu xo~oPfJÇ xoP~r TJPZ oJjMw IxyJ~ FT k´JeLÇ \LmPjr Ff V·, Ff yJKx, Ff xo~, Ff k´fqJvJ, Ff @`J, Ff UMjxMKa, Ff @jª, Ff k´Kfv´ΔKf, Ff nJPuJmJxJmJKxÇ KhjPvPw xm oJjMw KjP\r oJP^ FTJ, nLwe FTJTLÇ -KjCA~Tt


54

vJyJm IJyPoPhr iJrJmJKyT 5 kJfJr kr ˆqJKuj KZPuj KjYáVuJr oiqk∫L, xrJxKr ßuKjPjr KmPrJKifJ TrJr mhPu Yák gJTPfj, mJ ßnJahJPj Kmrf gJTPfjÇ oPjJnJm, CP¨vq S uãq ßVJkj TrJr ßãP© KfKj KZPuj BwtjL~nJPm hãÇ KT @PZ fJr oPjr VyLPj, KjYfJr Tf VnLPr KfKj jJoPf kJPrj, fÅJr ßTJj k´KfƪôLA fJ IjMiJmj TrPf kJPrKjÇ Foj KT ßuKjjS j~Ç Ix÷m j~ ßp, ßuKjj ßxA xoP~ ˆqJKujPTA fÅJr nKmwq“ C•rxNKr oPj TPrPZjÇ IgmJ oPj TPrPZj KfKj @rS hLWtKhj ßjfOPfô gJTPmj FmÄ asaKÛr of Ff mz oJPkr FT\j oJjMwPT ßZJa k´vJ xKjT TJP\ uJVJPjJ pMKÜxÄVf yPm jJÇ KT∂á pJ hNPrr nKmwq“ oPj yP~PZ, ßhUJ ßVu fJ ff hNPr j~Ç KmKi xm xo~ cJj KhPT yÅJPa jJÇ oJ© 1 oJx kPr, UMmA IxoP~ (ßo oJPxr 26 fJKrPU), ßuKjPjr k´go ߈sJT y~Ç FmÄ ßVRe xJiJre xŒJhPTr ãofJ xÄyf TrJr hM~Jr ImJKrf TPr KhP~ fÅJPT KTZMKhPjr \jq ßuJTYãár @zJPu YPu ßpPf y~Ç \Mj oJPxr KhPT KfKj xM˙PmJi TrPf ÊÀ TPrj FmÄ @Vˆ oJx ßgPT I· xoP~r \jq TJP\ @PxjÇ IPÖJmPr TJ\ TPrj kMPrJoJ©J~Ç TJP\ KlPrA KfKj mM^Pf kJPrj oPÛJ mhPu ßVPZÇ ßâoKuPj mkj yP~PZ FT mqKÜr IkKrKof ãofJr

Kmw mOãÇ FUj kJKatr xm xhPxqr f•ôJmiJPjr hJK~fô ˆqJKuPjr yJPfÇ @r kJKat xhxqrJ ßpPyfá rJÓs YJuJ~, fJA rJÓsãofJSÇ Ijq ßp TJPrJ fáujJ~ ˆqJKuPjr yJPf IkKrxLo TqJcJr oqJKjkMPuvPjr ãofJÇ Kjrïáv k´JiJjqÇ KfKjA FToJ© ßjfJ ßp kJKatr kKuamMqPrJ, IVt-mMqPrJ FmÄ ßxPâaJKrP~a, oJPj xm KTZM Kj~πe TrPf kJPrjÇ KfKj FUj k´KfKa ToPrPcr jJKz jã© S yÅJKzr Umr rJPUjÇ xmJA fJr Kx≠JP∂r Ckr KjntrvLuÇ KfKj TJCPT oPÛJ ßgPT xJAPmKr~J~, xJAPmKr~J ßgPT oPÛJPf @ohJKj-r¬JKj TrPf kJPrjÇ kZª jJ yPu khYáqf TrPf kJPrjÇ FojKT xhxq ßgPT UJKr\ TrPf kJPrjÇ xMfrJÄ xmJrA FUj fJPT x∂áÓ rJUJr k´P~J\j yP~ kPzÇ ßT fÅJPT ßnJa ßhPm, ßT ßhPm jJ, KfKj KbT KbT \JPjjÇ xMfrJÄ ßT TÄPV´Pxr ßcKuPVa yP~ @xPm, ßT @xPm jJ, KfKjA KjitJre TPrjÇ kJKatPf Vefπ @PZ KT∂á fJ kKrTK·fnJPm Kj~πe TrJ x÷mÇ FmÄ FToJ© KfKjA ßxA ãofJirÇ k´KfKa ßãP© fÅJr ßuRy oMKb, rJÓsL~ S kJKat mMqPrJâqJKa\Por TKbj lÅJxÇ IkKrxLo ãofJr IkKrxLo H≠fqÇ VPz CPbPZ ˆqJKuj- K\PjJKnP~nTJPoPjPnr IÊn IÅJfJfÇ ßuKjj IÅJfPT SPbjÇ FA IÊPnr rJÓs Vbj TrJr \jq KfKj xJrJ \Lmj mq~ TPrjKjÇ

KfKj asaKÛr vreJkjú yj (KÆfL~ ߈sJPTr 1-2 x¬Jy @PV )Ç KfKj FTKhPjr \jqS ßnJPujKj KmkäPm ÊiM KfKjA jj, asaKÛS ßjfOfô KhP~PZjÇ ßvõf xπJx S xJosJ\qmJhL @V´JxPjr yJ TrJ oMPUr xJoPj aJAaJPjr of mMT KYKfP~ hÅJKzP~KZPuj asaKÛÇ ßxA Kmkäm @\ @ouJfPπr hMÓ YPâr U√PrÇ ßp fTt TPr oMPUJoMKU, ßx KkPb ZMKr oJPr jJÇ ßxA yPf kJPr fÅJr Ko©Ç È@Ko @kjJPT xm irPjr mMqPrJâqJKa\Por KmÀP≠ FmÄ kJKatr IVtmMqPrJr KmÀP≠ @oJr xJPg ß\Jam≠ ymJr @øJj TrKZ’ ßuKjj xrJxKr k´˜Jm TPrjÇ ( @oJr \Lmj, asaKÛ, kOÔJ 391, Àv)Ç ßuKjj asaKÛPT ßrc @Kotr ßjfOPfôr hJK~Pfôr kJvJkJKv fÅJr nJAx ßY~JroqJj ymJr k´˜Jm TPrjÇ y~PfJ fJ KZu ßuKjPjr hJmJr ZPT jfáj YJu, y~f fÅJr ImftoJPj ãofJ pJPf xJiJre xŒJhT kpt∂ jJ ßkÅRZJ~ fJr jfáj mPªJm˜Ç KT∂á mJ˜m ßTJj khPãk ßjmJr @PVA, 16A KcPx’r fÅJr KÆfL~ ߈sJT y~ FmÄ cJjKhT kãJWJfV´˜ yP~ pJ~Ç IKlKx~JKu KfKj kJKatr ßjfOPfô gJPTj KT∂á K\PjJKnP~nPT kKuamMqPrJr ßY~JroqJj KjpMÜ TrJ y~Ç ßrJPVr TJPZ krJ\~ mre jJ TrJ IjojL~ ßuKjj Kj~Kof KcTPavj KhPf ÊÀ TPrj FmÄ fÅJr ßxPâaJKrrJ aJAk TPrÇ ßuKjj asaKÛr xJPg ßpJVJPpJV rJPUj FmÄ fÅJr KmUqJf TP~TKa ßuUJ xoJ¬ TPrjÇ KYKT“xTrJ xo˜ TJ\ ßgPT ImqyKf KhP~ ßuKjjPT KmvsJPo gJTPf mPuÇ ˆqJKuPjr oMKbm≠ kJKat ßuKjPjr ÈhsΔf xM˙ yS~Jr ˝JPgt’ ßp ßTJj rTPor rJ\QjKfT fgq ßh~J ßgPT Kmrf gJTJr Kx≠J∂ kJv TPrÇ kJKatr ßx≤sJu TKoKar ßjfJPhrS ßuKjPjr xJPg ßpJVJPpJV mº TPr ßh~J y~Ç KT∂á ßuKjj fJ ßoPj KjPf I˝LTJr TPrjÇ ˆqJKuj Kj~Kof fÅJPT ßhUPf pJjÇ ßuKjPjr WPrr k´KfKa v», k´KfKa TŒj, k´KfKa KmYre KZu fÅJr ùJfÇ FTmJr ßuKjj asaKÛ S IjqJjq TP~T\Pjr xJPg ßpJVJPpJV TPrj ˆqJKuPjr IPVJYPrÇ KT∂á xÄmJhKa fÅJr TJPj ßkÅRZJ~Ç KfKj K㬠S @yf yj FmÄ pJ fÅJr ˝nJmKmÀ≠, KfKj fJA TPrjÇ KjP\r Ckr Kj~πe yJKrP~ âá·TJ~Jr Skr YzJS yjÇ IkoJj TPrj cJÜJr FmÄ kKuamMqPrJr KjPhtv IoJjq TrJr \jqÇ ÉoKT ßhj fÅJr KmÀP≠ mqm˙J ßjmJrÇ ÈPuKjPjr ˘L yS~J oJPjA ßuKjjmJh ßmJ^J j~’, KmPãJn k´TJv TPrj oPuJfPnr TJPZÇ ßuKjPjr IxM˙fJr oiq KhP~A ßxJKnP~f ACKj~j Vbj TrJ y~ 29Pv KcPx’r (1922 xJu)Ç Kj\-ßhv \K\t~J~ ˆqJKuj fÅJr IjojL~fJ S FTjJ~TxMun âMrfJ ßhUJPf ÊÀ TPrjÇ TJre ßxUJjTJr ToMqKjˆrJ ˆqJKuPjr \JfL~ rJ\jLKfr KmÀP≠ fLms k´KfmJhL Im˙JPj KZuÇ ˆqJKuPjr kã xogtjTJrL ßjfJ Irh^KjKThP^ \K\t~Jj ToMqKjˆPhr IjojL~fJ~ K㬠yP~ FT\Pjr VJPu Yz oJPrjÇ ßlKu hP\rK^¿KTPT kJbJPjJ y~ WajJr fh∂ TrJr \jqÇ T¢r ˆqJKuj xogtT hP\rK^¿KT Irh^KjKThP^r mqmyJPr I˝JnJKmT KTZM ßhUPf kJ~ jJÇ

ßuKjj Kmw~Ka \JjPf ßkP~ xπ˜ yjÇ \JKf KjkLzPjr mL\ mkj yPò, xPªy TPrjÇ KfKj \K\t~J~ ToMqKjˆPhr kPã hÅJzJjÇ asaKÛPT CP¨vq TPr ßVJkPj FTKa KYKb kJbJj (@oJr IjMmJh)” xŒNet ßVJkjL~, mqKÜVf ÈvsP≠~ ToPrc asaKÛ, @Ko @kjJPT UMm TPr IjMPrJi TrKZ ßp, \K\t~Jr kJKatr ßx≤sJu TKoKar Kmw~Ka @kKj KjP\r f•ôJmiJPj KjjÇ Kmw~Ka FUj ˆqJKuj FmÄ hP\rK^¿KTr KmÀ≠JYre S k´KfKyÄxJoNuT KjkLzPjr oPiq @PZÇ @Ko fJPhr TJZ ßgPT KjrPkã S jqJ~ @YrPer mqJkJPr KjKÁf yPf kJrKZ jJÇ mrÄ @oJr @vïJ kMPrJkMKr CPfiJÇ @kKj Kmw~Ka KjP\r kOÔPkJwTfJ S KjrJk•J~ KjPu ˝K˜ ßmJi TrfJoÇ pKh ßTJj TJrPe @kKj rJK\ jJ yj, h~J TPr @oJr TJV\èPuJ ßlrf kJbJPmjÇ @Ko fJPf mM^Pf kJrPmJ ßp @kjJr xÿKf ßjAÇ ÃJfOPfôr ÊPnòJ xy ßuKjj’ ßaKuPlJPj KcTPaa TrJ yP~PZ, 5A oJYt 1923 xJuÇ ßuKjj rYjJmuL, 54fo U¥, kOÔJ 329 (asaKÛr @®\LmjLPfS FA KYKbr CPuäU @PZ)Ç (YuPm)

jfáj FTKa kOKgmL YJA 7 kJfJr kr 18 KoKjPar oJgJ~ ACjJAPac F~JruJAP¿r @PrTKa ßmJK~Ä 767 KmoJj xJCg aJS~JPrr 60fo fuJ~ dMPT kPzÇ k´Y¥ KmP°Jre y~, nmPjr KmKnjú IÄv U¥-KmU¥ yP~ @PvkJPvr nmjèPuJr Skr ZKzP~ kPzÇ ßmJ^J pJ~ pMÜrJPÓsr Skr @âoe ÊÀ yP~PZÇ IxÄUq oJjMw

pUj aáAj aJS~JPrr Skr ßYJU ßxÅPa ßrPUPZjÇ fUjA 9:45 KoKjPa @PoKrTJj F~Jr uJAP¿r @PrTKa KmoJj ßmJK~Ä 757 @WJf TPr pMÜrJPÓsr k´KfrãJ KmnJPVr xhrh¬r ßk≤JVPjr kKÁo IÄPvÇ Kmvõ mJKe\q ßTPªsr aáAj aJS~Jr jJPo UqJf hMKa aJS~JrA ±Px kPzÇ iNuJ @r ßiÅJ~Jr ßoW ‰fKr y~ ßxUJPjÇ @vkJPvr FT c\Pjr ßmKv ˙JkjJ ±Äx y~ IgmJ oJrJ®TnJPm ãKfV´˜ y~Ç pJ©LmJyL KmoJPj ßTJj KmP°JrT gJPT jJÇ fmM oJ© hMKa KmoJPjr @WJPfA 110 fuJ nmj hMKaPf ±x xOKÓ yP~KZuÇ KmoJjèPuJPf ßxxo~ \ôJuJKj nKft KZuÇ KmkMu kKroJe \ôJuJKjA KZu mz oJ©J~ KmP°JrPer \jq hJ~LÇ @r F KmoJPjr @WJPf S KmP°JrPer lPu nmj hMPaJ ±Px kPzÇ yfJyPfr fJKuTJ hLWt ßgPT hLWtfr y~Ç oj Kmwjú yPf gJPTÇ oyJj @uäJyr xOKÓr ßxrJ oJjMwÇ oJjMw xO\jvLufJ KhP~ Tf KT ‰fKr TrPf kJPrÇ KT∂á ßxA oJjMw pUj yfqJ S ±ÄxuLuJ YJuJ~ fUj @oJr TÓ y~Ç k´myoJj jhL xJoPj FKVP~ pJ~Ç xnqfJS âoJVf iJmoJjÇ FUj ßxUJPj jfáj S~Jflt ßasc ßx≤Jr oJgJ fáPu hÅJKzP~PZÇ @orJ aáAj aJS~JPrr ±ÄxJmPvPwr Ckr ßpUJPj ßoPoJKr~Ju KjKotf yP~PZ ßxUJPj KVP~KZuJoÇ 2983 \Pjr jJo ßuUJ @PZ FA ßoPoJKr~JPuÇ nLwe TÓ ßkP~KZÇ pÅJrJ 2001 F k´Je yJKrP~PZj fÅJPhr xTPur \jq Kmjos vs≠JÇ 2009 F pMÜrJPÓs FPxKZÇ @ÿJr ßhUJ aáAj aJS~Jr @Ko ßhUPf ßkuJo jJÇ FUj ˝kú ßhKU Foj FT kOKgmLr ßpUJPj xJhJ, TJPuJ, mJhJoL xmJr \jq gJTPm FTaJA kOKgmLÇ xTu iotJmu’LPhr FTxJPg mxmJPxr \jq FT kOKgmLÇ xmJA FTxJPg yJxPm, ßUuPmÇ yJf irJiKr TPr mÅJYPmÇ FT\Pjr KmkPh @PrT\j xJyJpq TrPmÇ ßpUJPj yfqJ mJ ±Äx @r gJTPm jJÇ -KjCA~Tt


55


56


57


58

FT khtJr hJo 37 uã aJTJ k´go kJfJr kr Gi AváM cvebvq iÉcczi cvigvYweK c÷KáÌi wM÷b wmwUáZ evwjk wKbáZ LiP Ü`Lvábv nq 6 nvRvi UvKv| cái Zv Movq Av`vjáZ| GB welqwU wbáqI mvgvwRK ÜhvMváhvM gva®ágI e®vcK mgvájvPbv I e®ΩvZ•K göèe® DáVwQj| wKöë miKvwi c÷wZÙvábi ÜKbvKvUvq G aiábi AwfáhvM evievi AvmáQ ÜKb? c÷vfl Leái Aváiv ejv náqáQ, AvájvwPZ iÉcczi evwjkKv¤áK nvi gvwbáq Gevi weØßqKi `zb©xwZi bZzb bwRi MáoáQ dwi`czi ÜgwWáKj KájR (ádwgK) nvmcvZvj KZ©Öc∂| nvmcvZváji Rb® ÜKvwiqv Ü_áK ÜKbv náqáQ mváo 37 jvL UvKv `vági c`©v| GZ `vg w`áq c`©v ÜKbv nájI e®envi ÜbB eQáii ci eQi| GKBfváe Afvebxq `vg Ü`wLáq ÜKbv ÜewkifvM höêB Üdáj ivLv náqáQ| 2012 Ü_áK 2016 mvj ch©öè wewfbú höêcvwZ ÜKbv Ges Avw_©K Awbqági NUbvq 20 AvM˜ nvBáKvU© `z`KáK G weláq Z`öè Kái Qq gvámi gáa® c÷wZáe`b w`áZ eájb| Rvbv hvq, 2012 Ü_áK 2016 mvj ch©öè Ügmvm© AwbK ÜU÷Wvm© 51 ÜKvwU 13 jvL 70 nvRvi UvKvi 166wU höêcvwZ mieivn Kái| AwbK ÜU÷Wvm© 41 ÜKvwU 13 jvL 70 nvRvi UvKvi wej ÜcájI Ø^vØí® göêYvjq 10 ÜKvwU UvKv höêcvwZi `vg Üewk Ü`Lvábvmn wewfbú AmΩwZi KviáY AvUáK Ü`q| G Üc÷∂vcáU 2017 mváji 1 Rzb eáKqv Av`váq nvBáKváU© GKwU wiU Kái AwbK ÜU÷Wvm©| wiáUi ci Ø^vØí® I cwievi Kj®vY göêYvjáqi Ø^vØí®ámev wefváMi mwPe dwi`czi ÜgwWáKj KájR nvmcvZváji cwiPvjáKi KváQ AwbK ÜU÷Wvám©i mieivn Kiv 10 ÜKvwU UvKvi höêcvwZi GKwU ZvwjKv ÜPáq cvVvb| dwi`czi ÜgwWáKj KájR nvmcvZváji cwiPvjK Kvg`v c÷mv` mvnv 2018 mváji 10 Aá±vei IB 10 ÜKvwU UvKvi wecixáZ `vgmn 10 AvBáUági höêcvwZi GKwU ZvwjKv Ü`b| IB ZvwjKvi máΩ wgwjáq eÖnØûwZevi Üejv 11Uv Ü_áK `zczi AvovBUv ch©öè nvmcvZváj máiRwgáb cwi`k©bKváj Ü`Lv hvq, hz≥iváÛ÷ àZwi

wfGmG AbmvBW Aw∑áRb ÜRbváiwUs c≠®võU wKbáZ LiP Ü`Lvábv náqáQ cvuP ÜKvwU 27 jvL UvKv| G höêwU nvmcvZváji AvBámvájkb IqváW©i ÜcQáb cwg cváki iÄág Øívcb Kiv náqáQ| wZb eQi aái IB K∂wU Zvjve◊| Zvjvq gwiPv aái hvIqvq Üná∑v Üe≠W w`áq Zvjvi Kov ÜKáU Ká∂ XzKáZ náqáQ| cvkvcvwk nvmcvZvj mváU©Bb wmá˜g di AvBwmBD/wmwmBD ÜeWm| ÜKvwiqváZ àZwi GB c`©vi LiP Ü`Lvábv náqáQ 37 jvL 50 nvRvi UvKv| cwiPvjK Zvi cጠ‘GKwU’ c`©vi K_v Dáj≠L KiájI GB IqváW© 16wU kh®v iáqáQ| 16wU kh®vi Rb® mváo 12 nvZ à`N®© I mváo Pvi nvZ c÷Øí wewkÛ AvazwbK c`©v iáqáQ| gÇjZ GKwU c`©vi `vg 37 jvL 50 nvRvi ejv náéQ 16wU ÜeWmn c`©vi K_v Avjv`vfváe Dáj≠L bv Kivq| c÷KÖZcá∂ c÷wZwU ÜeW I c`©vmn GK GKwU wmá˜ági LPi GwU| Ümá∂ጠ37 jvL 50 nvRvi UvKváK 16 w`áq fvM w`áj 2 jvL 34 nvRvi 375 UvKv Kái covi K_v| Záe höêcvwZ _vKájI Kg©KZ©v-Kg©Pvix bv _vKvq MZ wZb eQi aái wmwmBD BDwbUwUáZ ÜKvábv Kvh©μg ÜbB| G weláq GB IqváW©i `vwqáZ° wbáqvwRZ wmwbqi ˜vd bvm© ivRqv mzjZvbv eájb, Avwg c÷wZw`b IB K∂wU Lzwj, Ü`Lvákvbv Kwi Avevi e‹ Kái evmvq Páj hvB| Gw`áK, cwiPvjáKi c÷wZáe`b Abzhvqx wZbwU wWwRUvj c÷ámmi wmá˜g hv hz≥iváÛ÷i àZwi Dáj≠L Kái `vg Ü`Lvábv náqáQ 10 jvL 25 nvRvi UvKv| c÷KÖZcá∂ wWwRUvj c÷ámmi wmá˜g Üh ÜgwkbwU mieivn Kiv náqáQ ÜmwU ÜKvwiqvi àZwi| Gme höêcvwZ e®e¸Z náéQ bv| GKBfváe f®vKzqvg c≠®váõUi `vg Ü`Lvábv náqáQ 87 jvL 50 nvRvi UvKv| GwU cziábv `öè wefváM Øívcb Kiv náqáQ| GB K∂wUI ÜLvjv nq bv Ges GB höêwUI e®e¸Z nq bv| cvkvcvwk weAvBGm gwbUwis wmá˜g ÜKbv náqáQ 23 jvL 75 nvRvi UvKvq| GB ÜgwkbwU Acváikb w_áqUvái Øívcb Kiv náqáQ ejv nájI LzuáR cvIqv hvqwb| Záe ܘviwKcvi Av„zi ivævK `vwe KáiáQb, GB ÜgwkbwU AváQ, nqáZv Ab®

ÜKvábv bvág ÜKv_vI cáo AváQ| Záe ÜKv_vq AváQ Zv Avwg Rvwb bv| GQvov PviwU w_÷ ÜnW KvwW©qvK ܘw_máØãváci `vg Ü`Lvábv náqáQ GK

jvL 12 nvRvi 500 UvKv| Gi `zwU wmwm IqvW© I `zwU ÜgBj ÜgwWwmb IqváW©i `zB BDwbáU AváQ| G∏ájv e®envi nq| ámB máΩ `zwU dvBevi AcwUK j®vwibáMvmáØãvc

ÜmáUi GKwU c÷mÇwZ IwUáZ Ges GKwU ÜRbváij IwUáZ iáqáQ| G `zwUi `vg Ü`Lvábv náqáQ 24 jvL 50 nvRvi UvKv| cvkvcvwk QqwU Üklvsk 66 cvZvq

FPˆJKr~J~ oKyuJ cJÜJr ˘LPrJV KYKT“xJ S VJAPjJTuK\r \jq

Medical Care for Women, PC

Dr. Andrea D. Olanescu, MD, FACOG

IJorJ oKyuJPhr jJjJ ßrJVxy VntKjPrJi, kKrmJr kKrT·jJ KmwP~ krJovt KhAÇ FZJzJS IKlPxA KÙKjÄ ßaˆ, cJ~JVKˆT ßaˆ TrJ y~Ç

IJorJ ßpxm yJxkJfJPur xJPg xÄpMÜ • Mount Sinai Hospital of Queens, • New York Presbyterian/ Queens, • Northwell Health Long Island Jewish- Forest Hills Hospital, and • Flushing Hospital.

IJorJ ßyug A¿MqPr¿ V´ye TKr FkP~≤PoP≤r \jq ßlJj TÀj

IJoJPhr FUJPj xTu TotYJrLS oKyuJ IJorJ mJÄuJxy AÄPrK\ S KyKªPf TgJ mKu

ßoKcPTu ßT~Jr lr CAPoj KkKx 23-22 30th Road, Suite 1-A, Astoria, NY 11102

Tel: 718-278-0888, Fax: 718-278-0122


59

ßcJrPmPur oJiqPo ZKm pJPò kMKuPv k´go kJfJr kr ßfojA xqJoxJÄ KaKnr oJiqPo KuKnÄÀo mJ ßmcÀPor Kk´PnKx nñ yS~Jr fPgq ßTÅPk CPbKZu kOKgmLÇ xŒsKf Umr ßmKrP~PZ ÈKrÄ’ jJoT ßTJŒJKjr ‰fKr ßcJr ßmu mJ TKuÄ ßmu oJjMPwr Kj\˝ TgJmJftJ S ZKm ßVJkPj ßVJP~ªJPhr yJPf ßkRÅPZ KhPòÇ k´TJKvf UmPr muJ y~, ÈKrÄ’ jJoT ßcJr ßmu ßpxm mJKzr oNu hr\J~ ßxa TrJ y~, ßxA mJKzr oJKuT \JjPf kJPrj fJr mJKzPf ßT IJxPZjÇ ßmu ßk´x TrJr xo~ CÜ mqKÜr ZKm oJKuPTr ßlJPj mJ mJKzr TŒMqaJPrr xJPg xÄpMÜ KÙPj ßhUJ pJ~Ç ÈKrÄ’ ßTJŒJKj CÜ ßcJr ßmPur ZKm oJKuPTr ßlJj mJ TŒMqaJPr xÄpMÜ TrJr kJvJkJKv ßxA IJV∂áPTr ZKm pJPf kMKuv KmnJVS ßhUPf kJ~ ßx \jq pMÜrJPÓsr 400 kMKuv xÄ˙Jr xJPg ßv~Jr TrPZ KmPvw FqJPkr oJiqPoÇ S~JKvÄaj ßkJˆ kK©TJ~ Vf 28 IJVˆ FA UmrKa k´TJKvf yPu rLKfof ßfJukJz ÊÀ yP~ pJ~Ç TJre FA ßcJr ßmPur oJiqPo KoKu~j KoKu~j mJKzr ßVJkj fgq YPu pJPò kMKuPvr yJPfÇ pJPT muJ yPò ÈKjC ßjmJrÉc S~JY’Ç ÈKrÄ’ ßTJŒJKj Imvq VJ mJÅYJPjJr \jq mPuPZ, FA ßcJr ßmu ßgPT kJS~J KnKcS láPa\ uJAn kMKuPvr TJPZ pJ~ jJ, kMKuv YJAPu fJPhr kJbJPjJ y~Ç Vf mZr oJYt oJx ßgPT ÈKrÄ’ ßTJŒJKj FA Kk´PnKx nñ S xJrnJAuqJ¿ KjP~ TJ\ TrPZÇ CPuäUq Vf mZr IJoJ\j ÈKrÄ’ ßTJŒJKjPT KTPj ßj~ 800 KoKu~j cuJPrÇ IJoJ\j ßgPT muJ yP~PZ ßjmJrÉcPT KjrJk•J ßh~Jr CP¨PvA fJrJ FA KnKcS ßrTKctÄ kMKuPvr xJPg ßv~Jr TPrÇ FZJzJS ÈKrÄ’ ßTJŒJKj ßlKv~Ju KrTVKjvj FqJk mqmyJr TrPZ ßcJr ßmPu, pJPf ßTC ßTJPjJ IkrJi TrPu mJ kMKuv YJAPu ßp TJPrJ mqKÜVf fPgq k´PmvJKiTJr kJ~Ç FKhPT mOy¸KfmJr oqJxJYMPxax ßgPT KjmtJKYf ßcPoJPâKaT KxPjar FcS~Jct oJKTt ßcJr ßmu ßTJŒJKj ÈKrÄ’ Fr TJPZ kMKuPvr xJPg KnKcS ßv~JKrÄFr kJatjJrvLk KmwP~ Km˜JKrf \JjPf ßYP~ mPuPZj, FaJ ‘Serious privacy and civil liberties concern’Ç mOy¸KfmJr IJoJ\Pjr KxAS ß\l ßmP\JPxr TJPZ ßuUJ KYKbPf KfKj FA KmwP~ \JjPf ßYP~ mPuj, Fr lPu IJPoKrTJr \jVePT VJP~r rÄ mJ ioLt~ ßkJvJPTr TJrPe ‰mwPoqr KvTJr yS~Jr kg kKrÏJr TrPmÇ KfKj Vf ßhz mZPr FA KnKcS ßv~JKrÄFr pJmfL~ fgq \JjPf ßYP~PZjÇ KxPjar oJKTtr KYKbr ßk´KãPf S~JKvÄaj ßkJˆ ß\l ßmP\JPxr TJPZ \JjPf YJAPu ÊâmJr (6 ßxP¡’r) kpt∂ KTZM \JjJPjJ y~KjÇ

KjCA~Tt KxKar Ûáu UMPuPZ ßvPwr kJfJr kr Ûáu mJPxr YuJPlrJ ßYJPU kPzÇ IJmJr rJ˜Jr KcK\aJu asJKlT KmuPmJPct ßuUJ ÈcsJAn ßT~JrláKu, Ûáux IJr SPkj’Ç IJmJr ÛáPur KjTamfLt mq˜ A≤JrPxTvjèKuPf âKxÄ VJPctr rJ˜J kJrJkJPrr hOvq ßnPx SPbÇ IJmJr oMUr yP~ SPb Ûáu k´JñjèPuJÇ ßo~r Kmu Kc mäJK\S FmÄ Ûáu YqJP¿ur KrYJct TJrJ†J k´go KhjA FTP© kÅJY mPrJPfA fJPhr jfáj TotxNYL 3 mZr m~xL KvÊPhr \jq YJuM TrJ Kgs-ßT TîJx KnK\a TPrjÇ Vf mZr kJAua ßk´JV´Jo KyxJPm YJuM yS~J FA Kgs-ßT TîJPx 5 ßxP¡’r kpt∂ nKft yP~PZ 17,700 KvÊÇ ßo~r S

YqJP¿uPrr aJPVta F mZr ßvw yS~Jr IJPV FA xÄUqJ 22,000 F CjúLf TrJÇ TJre KxKar ßyug KckJatPoP≤r fgq IjMpJ~L 3 mZr IJPV \jì ßj~J mJ FA KxKaPf IJxJ mftoJPj 3 mZr m~xL KvÊr xÄUqJ 22,000Ç FZJzJS ßo~Prr Ikr TotxNYL 4 mZr m~xL KvÊPhr \jq Kk´-ßT TîJx FUj FTKa xlu FP\¥J KyxJPm hJÅKzP~ ßVPZÇ YJr mZr IJPV ßo~r mäJK\S Kk´-ßT TotxNYL YJuM TPrjÇ CPuäUq KjCA~Tt KxKar 1840Ka kJmKuT ÛáPu ZJ©ZJ©Lr xÄUqJ k´J~ 11 uãÇ FKhPT KjCA~Tt KxKar KckJatPo≤ Im FcáPTvj jfáj KvãJmPwt Ûáu ZMKar fJKuTJ k´TJv TPrPZÇ ßxA fJKuTJ IjMpJ~L IJVJoL • 12 ßxP¡’r mOy¸KfmJr KT¥JrVJPatj ßgPT IÓo ßV´Pcr ZJ©ZJ©LPhr TîJPx kqJPr≤KaYJr TjlJPr¿ yPm xºqJ~Ç • 19 ßxP¡’r mOy¸KfmJr \MKj~r yJAÛáu ZJ©ZJ©LPhr TîJPx kqJPr≤-KaYJr TjlJPr¿ yPm xºqJ~Ç

• 26 ßxP¡’r yJAÛáPu kqJPr≤-KaYJr TjlJPr¿ yPm xºqJ~Ç • 30 ßxP¡’r S 1 IPÖJmr ßxJo S oñumJr \MAv yKuPc ßrJv yJvJjJy’r \jq Ûáu ZMKaÇ • 9 IPÖJmr mMimJr \MAv yKuPc AP~Jo KTkMPrr \jq Ûáu ZMKaÇ • 14 IPÖJmr ßxJomJr TuJ’Jx ßcr \jq Ûáu ZMKaÇ • 5 jPn’r oñumJr KjmtJYj S YqJP¿uxt TjlJPr¿ ßc CkuPã ßTmu ZJ©ZJ©LPhr \jq Ûáu ZMKaÇ • 11 jPn’r ßxJomJr ßnParJ¿ ßcr \jq Ûáu ZMKaÇ • 28-29 jPn’r gqJÄTx KVKnÄ ßcr \jq Ûáu ZMKaÇ • 24 KcPx’r ßgPT 1 \JjM~JKr 2020 CA≤Jr KrKxxÇ Ûáu ßUJuJr Khj ßgPT KjCA~Tt KxKar Ûáu xoNPyr IJPvkJPvr rJ˜J~ pJPf ßTC ßrTPux csJAKnÄ mJ K¸KcÄ TPr fJyPu fJPT irJr \jq ßpoj S“ ßkPf IJPZ kMKuv, ßfojA fJrJ irJ kzPm TqJPorJ~Ç IfFm xJmiJjÇ


60


61

fífL~ KmùJkj @mM rJ~yJj” (KjCA~PTt Èmñmºá mAPouJ’ yPmÇ ßxA mAPouJ~ mqKfâoiotL KTZM TrJr APò ßgPT TP~TKa K‘¡ ßuUJ yuÇ k´KfKa 7/8 KoKjPar IKnj~PpJVqÇ kKrT·jJ ßoJfJPmT, FA ßuUJVMKur KvPrJjJo yPm ÈmAPouJ KmùJkj’ IgmJ ÈKmùJkj KmrKf’Ç Knjú irPjr hMKa YKr© kJr¸JKrT UMjxÅMKar oJiqPo KmKnjú mAP~r jJo CóJre TrPmÇ CP¨vq, mAPouJ~ kKrPmKvf CPuäUPpJVq mAèKur jJo CkK˙f hvtT-ßv´JfJPhr \JjJPjJÇ K‘¡ ‰fKr ymJr kr oPj yPò, hMKj~Jr ßmKvrnJV oJjMwA ßfJ mAPouJ~ @Px jJÇ TUPjJ @xPmS jJÇ fJrPYP~ ßuUJaJ kK©TJ~ ZJkJ yPu y~PfJ fJPhr IPjPTrA ßYJPU kzPmÇ @r KTZá jJ ßyJT, I∂f: KTZá mAP~r jJo jfáj TPr \JjJ yPmÇ fJA mJ oª KTPx!) KmPâfJ∏ IqJA... fJr kPrPf ßhUJ ßVu... mA ßouJPf YPu Fu mAP~r IPjT ßhJTJj KZu... yPrT rTo ßuUT KZu kzJr AòJr InJm KZu... fJA ßfJ mJmM yÅJaJ KhuÇ IqJA... fJrkPrPf ßhUJ ßVu∏ YJP~r ßhJTJj YPu Fu YJP~r xJPg ßZJuJ oMKz... mJzPZ Vfr mJzPZ náÅKz ßYJPUr j\r ßoJmJAu ßlJPj... T~\Pj @r mA KTPj IqJA... fJrkPrPf ßhUJ ßVPuJ... jfáj FT\j UP¨r Fu ßâfJ∏ ßToj @PZj nJAxJm! FTJ FTJ KT xm muPZj? mAP~r ßmYJKmKâ ßToj? KmPâfJ∏ ßmYJKmKâr TgJ K\ùJx TrPZj? fJ @r TL mum... ÉÅ... ßmYJ KmKâ nJPuJ... nJPuJAÇ VfTJu UMm nJPuJ KZu... @\ ßxA fáujJ~ FTaá UJrJk! ßâfJ∏ VfTJu @r @\PTr ßmYJKmKâr UKf~JjaJ FTaá mPuj ßhKUÇ mA ßouJ~ Ffxm ùJjLVMeL oJjMw\j FPxPZj... FA xMPpJPV fÅJrJS FTaJ iJreJ ßkP~ ßVPujÇ VfTJu TL rTo nJu KZu @r @\ TfaJ UJrJk? KmPâfJ∏ VfTJu nJu KZu oJPj VfTJu mCKj TrPf ßkPrKZuJoÇ FTUJj VLfKmfJj KmKâ yP~KZuÇ @\ UJrJk oJPj, VfTJPur ßxA ßâfJ @\ FPx mA ßlrf KhP~ aJTJ ßlrf KjP~ ßVPZÇ ßâfJ∏ mA ßlrf KhP~PZ! ImJT mqJkJr! FUj ßgPT mA Fr ˆPu xJAj ß^JuJPmj∏ ÈKmKâf mA ßlrf ßjS~J y~ jJÇ’ fJ TL TJrPe mA ßlrf KhP~PZ? KmPâfJ∏ mA Fr CkPr WwJ ßUP~ FTaá jJKT ZJu CPb ßVPZÇ Tf TPr mM^JAuJo, VLfKmfJj Fr oPfJ ßoJaJ mA KmKnjú TJrPe WwJ UJAPf kJPrÇ mJÄuJPhv ßgPT mA @Px \JyJP\ TPrÇ xo~ uJPV hMA oJPxr oPfJÇ FA hMAoJPx mAP~r m˜J TfmJr Sua-kJua y~Ç fJZJzJ... rmLªsjJg FA mA KuPUPZ FTv mZPrrS @PVÇ YJozJ ßfJ FTaá ßTJYTJAPfA kJPrÇ FTv mZr m~Px oJjMPwr ZJu-YJozJ-A KbT gJPT jJ∏ @r ßfJ mAÇ KT∂á KTZáPfA TgJ Êju jJÇ fJr ßxA FT TgJ∏ mA rJAUJ aJTJ ßlrf ßhjÇ ßâfJ∏ gJT gJTÇ F rTo FTaJ xJiJre mqJkJr KjP~ Ff oj UJrJk TrJ KbT jJÇ náPu pJj náPu pJjÇ \VPf Tf UJrJk WajJA ßfJ yryJPovJ WPaÇ KmPâfJ∏ mA ßlrf KhP~PZ mPu oj UJrJk y~ jJA ßr nJAÇ Ijq TJrPe oj UJrJk yP~PZÇ ßâfJ∏ ßxA TJreaJ TL, nJA\JjÇ KmPâfJ∏ SA ßuJT aJTJ ßlrf KjP~ ßxJ\J vJKzr ßhJTJPj KVP~PZÇ G aJTJ~ vJKz KTPj KjP~ @oJr KhPT rJVL ßYJPU fJKTP~ YPu ßVPZÇ ßpj @Ko mA Fr ßhJTJj KhP~ IkrJi TPr ßlPuKZÇ ßâfJ- mM^Pf ßkPrKZ, mM^Pf ßkPrKZÇ ACPrTJ, ACPrTJÇ WajJ kJKj FmÄ \Pur oPfJA kKrÏJrÇ KmPâfJ∏ TL mM^Puj nJA? ßâfJ∏ @kKj FT\j ˘L-nÜ kJbPTr xJãJ“ ßkP~KZPujÇ KmPâfJ∏ ˘L nÜ kJbT! AyJ @mJr TL K\Kjx, nJA! AyJPT ßfJ xJKyPfqr \VPf jfáj xÄPpJ\j mPu oPj yPòÇ ßâfJ∏ mqJkJraJ @kjJPT mMK^P~ muKZÇ VfTuq nhsPuJT mAPouJ~ FPx ˝ùJPj-˝AòJ~ mAKa KTPjKZPujÇ KT∂á rJPf mJxJ~ ßlrJr kr KTKû“ I˝K˜Tr kKrK˙Kfr oMPU kPzjÇ nhsPuJPTr ˘L ˝JoLPT K\Pùx TPrj, mA TL TJP\ uJPV? WPrr \†Ju ZJzJ ßfJ @r KTZá j~Ç IgY vJKz Tf TJP\ uJPVÇ FTaJ vJKz yqJñJPr ^áKuP~ rJUPuS ßhUPf IPjT xMªr uJPVÇ FTaJ jfáj vJKzr \jq oqJKYÄ TPr vJKz-mäJC\ mJjJPjJr kKrT·jJPfS TP~TaJ Khj @jPªr xJPg ßTPa pJ~Ç FAxm ITJaq pMKÜxÄVf TgJ ÊjPf ÊjPf nhsPuJT oJ^rJPf Kx≠J∂ ßjj ßp @\ mA ßouJ~ FPx KfKj mA KTPj ßp náu TPrPZj ßxaJ xÄPvJij TrPmjÇ FUj @oJr xPªy yPò ßp, VLfKmfJPjr ZJu CbJPjJr TJ\Ka KfKj KjP\A TPrPZjÇ KmPâfJ∏ IqJA... fJrkPrPf ßhUJ ßVu... xPºqPmuJ~ Knz yPuJ jJY ßhUu VJj Êju... vJKz KTju oMKz KTju fJr kPrPf ßhUJ ßVu ˛Ja ßuJT\j YAuJ ßVu... mAP~r TgJ náAuqJ ßVuÇ fJrkPrPf ßhUJ ßVu... fJrkPrPf ßhUJ ßVuÇ ßâfJ∏ nJA\Jj @mJr KT @mufJPmJu ÊÀ TrPujÇ fJr YJAPf KTZá mA& Fr jJo mPuj... ßhKU kZª y~ KTjJÇ KmPâfJ∏ mA... S yÅqJ mA!... yJ nJA! mñmºá S oMKÜpM≠ KjP~ @oJPhr xJKyqKfqTPhr rP~PZ k´Yár ßuUJPuKUÇ ßâfJ- @o\Jh ßyJPxj xqJPrr TgJ @kjJPhr oPj @PZ? ßxA ßp TxJA, ßVJuJkL FUj ßasPj AfqJKh KxPjoJr kKrYJuTÇ FA hMKj~J FUj ßfJ @r ßxA hMKj~J jJA∏ Fr of IxÄUq \jKk´~ VJPjr VLKfTJr... ßxA @o\Jh ßyJPxj xqJPrr ßuUJ ÈoMKÜpMP≠r CkjqJx xoV´’Ç vSTf SxoJj xqJPrr ÈoMKÜpMP≠r CkjqJx xoV´, C•rkmt oMK\m jVr, ˛OKfU¥ oMK\m jVr...’ IiqJkT oofJ\Ch&&hLj @yoPhr Èk´xñ mJÄuJPhv, k´xñ mñmºá’Ç KmPâfJ∏ ßxKujJ ßyJPxPjr ÈoMKÜpMP≠r CkjqJx xoV´, yJñr jhL ßV´Pjc, @VPˆr FTrJf’... ‰x~h vJoxMu yPTr ÈoMKÜpMP≠r hvKa CkjqJx’... KrK\~J ryoJPjr- ÈoMKÜpMP≠r CkjqJx xoV´’... \JyJjJrJ AoJPor∏ ÈFTJ•Prr KhjèKu’Ç ßâfJ∏ rJPm~J UJfáPjr ÈoMKÜpMP≠r V· xoV´’... yJxJj @K\\Mu yPTr ÈoMKÜpMP≠r V·’... ßmVo oMxfJrL vKlr ÈoMKÜpMP≠r V·’... AohJhMu yPTr ÈoMKÜpMP≠r V·, oMKÜpMP≠r CkjqJx xoV´’... ÉoJ~Mj @yPoPhr ÈoMKÜpMP≠r CkjqJx xoV´, ß\qJ“˚J S \jjLr V·, @èPjr krvoKe’... KmPâfJ∏ @KjxMu yPTr oMKÜpMP≠r CkxqJx xoV´, mñmºár \jq nJumJxJ, pJrJ ßnJr FPjKZu, CwJr hM~JPr, FA kPg @PuJ ß\õPu, @PuJ @iJPrr pJ©L... @r @PZ oJ... ßâfJ∏ nJA\Jj YPuj pJAÇ @\PTr oPfJ xmJAPT oJl TPr ßhjÇ YPuj, YPuj... KmPâfJ∏ YPuj... xMiLo¥uL @r ÊiM FTKa TgJ∏ oMKÜpM≠ KjP~ ßuUJ CkjqJPxr \VPf ßrTct xOKÓTJrL FT mAP~r jJo ÈoJ’... The Freedoms Mother! mftoJPj 92fo xÄÛre YuPZÇ @kjJr TKk xÄV´y TrPf náuPmj jJÇ ßhUJ yPm mAP~r ˆPuÇ Ên xºqJÇ @xxJuJoM @uJATáoÇ

rÜhJj TotxNYLPf mÜmq rJPUj ßk´KxPc≤ uJ~j IJKxl mJrL aáaáuÇ

rÜhJj TotxNYLPf rÜhJj TPrj IJKxl mJrL S oMjoMj yJKxjJ mJrLr TjqJÇ

uJ~¿ TîJPmr rÜhJj TotxNKYPf 30 mqJV xÄV´y ßvPwr kJfJr kr jJrJ~eV† FmÄ KcKˆsÖ 315-F 2 mJÄuJPhPvr ßpRg CPhqJPV FmÄ KjCA~Tt mäJc ßx≤JPrr xyPpJKVfJ~ xŒjú y~Ç FA oJjKmT cJPT TKoCKjKar xmt˜Prr ßuJT\j S jfáj k´\Pjìr mJÄuJPhvL ßZPuPoP~xy IPjT KmPhKvrJS IÄvV´ye TPrj FmÄ rÜ k´hJj TPrjÇ FA csJAPn k´J~ 30 mqJV rÜ xÄVOyLf y~Ç hMkMr 12aJ ßgPT ÊÀ yP~ xºqJ 6aJ kpt∂ FA rÜhJj TotxNKY YPuÇ mäJc ßcJjJrrJ yPuj \jJgj @PuJj\M, uMAx ßaJPrx, \~ ßYRiMrL, ßoJyJÿh TKro, QxTf oJyoMh, xJöJh ßyJPxj, @vrJláu TKro,@yPoh KhuM, rJ\M xJyJ, TJoÀöJoJj mJóá, uJ~j ßoJ” ßyuJu CK¨j, uJ~j ß\ Fl Fo rJPxu, uJ~j rKT @Ku~Jj, uJ~j ßoJ” xJAláu AxuJo, uJ~j ßoJ” oKvCr ryoJj o\MohJr, uJ~j lJyJh ßxJuJ~oJj, uJ~j ßoJ” @xJhMr ryoJj, uJ~j @xoJ~Lj KjvJj FmÄ jfáj k´\jì mJÄuJPhvL @PoKrTJj uJ~j xJmJy mJrL S oMKym mJrLÇ KjC A~Tt mJÄuJPhvL @PoKrTJj uJ~¿ TîJPmr kPã FA

IjMÔJPj CkK˙f KZPuj ßk´KxPc≤ uJ~j @Kxl mJrL, PxPâaJKr uJ~j @yxJj yJKmm, xhq k´JÜj ßk´KxPc≤ S mäJc ßcJPjvj ßk´JV´JPor @ymJ~T uJ~j oMyJÿh xJ~Lh, xJPmT ßk´KxPc≤ uJ~j ßoJ” oKfCr ryoJj S uJ~j ßoJ” jJKxrCK¨j, lJˆt nJAx ßk´KxPc≤ uJ~j ßoJ” rKlTáu AxuJo, nJAx ßk´KxPc≤ uJ~j F ßT Fo @»Mr rKvh, nJAx ßk´KxPc≤ rKT @Ku~Jj, nJAx ßk´KxPc≤ Fo Fx @uo, \P~≤ ßxPâaJKr uJ~j ß\ Fl Fo rJPxu, Pas\JrJr uJ~j ßoJ” xJAláu AxuJo, uJ~j ßaoJr S mäJc ßcJPjvj ßk´JV´JPor ßo’Jr ßxPâaJKr ßoJ” oKvCr ryoJj o\MohJr, KcPrÖr uJ~j ßoJ” ßyuJuC¨Lj S oMjoMj yJKxjJ mJrL, uJ~j ßr\J rKvh, uJ~j ßoJ” ßoJ˜JlJ, uJ~j kJrnLj \JoJu, uJ~j vJyLj UJj, uJ~j ßoJ” ÀÉu @Koj, uJ~j @xJKoj KjvJjÇ KjC A~Tt mJÄuJPhvL @PoKrTJj uJ~¿ TîJPmr ßk´KxPc≤ uJ~j @Kxl mJrL aáaáu FA rÜ hJj TotxNKYPT xJluqoK¥f TrJr \jq TîJPmr uJ~j xhxq xhxqJr k´Kf KmPvw TPr mäJc ßcJPjvj ßk´JV´JPor @ymJ~T TKoKar xTPur k´Kf TífùfJ k´TJv TPrj FmÄ KmPvw TPr ßp xo˜ ßcJjJr KjCA~Tt mJÄuJPhvL @PoKrTJj uJ~¿ TîJPmr cJPT FA oJjKmT TJP\ pMÜ ßgPT rÜ hJj TPrPZj fJPhr k´Kf VnLr TífùfJ ùJkj TPrjÇ k´go mäJc csJAn ßk´JV´JPor xJlPuqr iJrJmJKyTfJ~ KjCA~Tt mJÄuJPhvL @PoKrTJj uJ~¿ TîJm @VJoLPfS @PrJ rÜhJj TotxNKY ImqJyf rJUPm mPu TîJPmr TotTftJrJ \JjJjÇ xÄmJh KmùK¬rÇ

KjCA~Tt aJAox'r j\Pr láYTJr lácTJat ßvPwr kJfJr kr

\qJTxj yJAaPx láYTJ yJCP\r lácTJatÇ

ßgPT 6 cuJr kpt∂Ç KuPUPZ mJXJKu Kˆsa láPcr Im˙Jj \qJTxj yJAaPxr 73 Kˆsa S 37 FPnjMqr C•r kNmt TetJPrÇ ßUJuJ gJPT KmPTu ßgPT oiqrJf kpt∂Ç IJr láYTJ yJCPxr Im˙Jj \qJTxj yJAaPx 73 S 74 KˆsPar oJ^JoJK^ \J~VJ~ 37 FPnjMqu SkPrÇ KmkMu \jKk´~ FA hMKa lácTJPat ßp xmxo~ ßâfJPhr uJAj gJPT ßx TgJS KuPUPZÇ k´KfPmhPj muJ yP~PZ, lácTJat hMKar CAjPcJ Ff SkPr ßp ÉAu ßY~JPrr ßâfJPhr \jq fJ IxMKmiJ\jTÇ KjCA~Tt aJAoPxr k´KfPmhPTr TJPZ hMA lácTJPatr oJKuT IjMPpJV TPrj ßp KjCA~PTt láYTJr ßhJTJj KjP~ dJTJ mJ TuTJfJr xÄmJhk©èPuJr ßTJPjJ IJV´y ßjAÇ aJAox muPZ, KjCA~PTtr rJ˜J~ ßmñKu ˚qJé KmKâ ßTJPjJ xJiJre WajJ j~Ç lácTJPatr FT\j oJKuT pJPT aJAox ÈláYTJS~JuJ’ KuPUPZ, mPuj, KjCA~PTt xmKTZM kJS~J pJ~, KT∂á IJPV láYTJ KZu jJÇ ÈßmñKu ˚qJé ßrAj Ij IJ TáA¿ mäT’ KvPrJjJPor FA k´KfPmhjKa KuPUPZj KuVJ~J KovJuÇ

xJ¬JKyT mJXJuL ßTJj rJ\QjKfT hPur oMUk© j~ \qJTxj yJAaPx mJXJKu Kˆsa láPcr lácTJatÇ


62

vJKz-mäJC\

jgt msÄPér dJTJ xMkJr oJPTtPar Inq∂rÇ

jgt msÄPér dJTJ xMkJr oJPTtPar Koa ßxTvjÇ

jgt msÄPér dJTJ xMkJr oJPTtPar KcxTJC≤ ßxTvjÇ

jgt msÄPér dJTJ xMkJr oJPTtPar TetiJr ßoJyJÿh xJuJyCK¨j ßxJyJVÇ

dJTJ xMkJr oJPTtPa ßTjJTJaJ IjuJAPj ßvPwr kJfJr kr yP~PZÇ ßxUJPj gJTPm k´J~ xJPz 5 yJ\Jr kPeqr ZKm S oNuqfJKuTJÇ KhjrJPf 24 W≤J dJTJPV´JcaTPo KVP~ kZPªr keq IctJr ßh~J pJPmÇ dJTJ xMkJroJPTtPar VJKz xTJu 10aJ ßgPT rJf 10aJr oPiq keq ßkRÅPZ ßhPm V´JyPTr WPrÇ FAxm TgJ xJ¬JKyT mJXJuLPT \JjJPuj dJTJ xMkJroJPTtPar fÀe TetiJr ßoJyJÿh xJuJyCK¨j ßxJyJVÇ muPuj, k´JgKoT kptJP~ IJorJ ßTmu ߈JPrr KjTamfLt K\k ßTJc 10467 Fr I∂nátÜ FuJTJr oJjMPwr IctJr V´ye TrPmJÇ âoJjõP~ fJ Km˜Of TrJ yPmÇ KfKj mPuj, ߈JPr pJ pJ IJPZ ßpoj yJuJu Koa ßgPT oJZ, YJu, cJu, ßfu, vJTxmK\, luoNu, IJo, TJÅbJu, hMi, \Mqx, KYKj, ume, TáKTx, TqJK¥xy pJmfL~ keq IJorJ ßcKunJKr TrPmJÇ fPm pJrJ 100 cuJr mJ fJr ßmKv UrY TrPmj fJPhr \jq ßTJPjJ ßcKunJKr Klx uJVPm jJÇ pJrJ 50 mJ fJr ßYP~ ßmKv cuJPrr IctJr TrPmj fJPhr \jq ßcKunJKr Kl uJVPm 5 cuJrÇ IJr pJrJ 50 cuJPrr KjPY IctJr TrPmj fJPhr \jq ßcKunJKr Klx uJVPm 10 cuJrÇ fPm pJrJ k´gomJPrr of IctJr TrPmj fJPhr TJZ ßgPT ßTJPjJ ßcKunJKr Kl ßj~J yPm jJÇ \jJm ßxJyJV muPuj, FA KcK\aJu pMPV mJÄuJPhv ToMqKjKaPf IJorJA k´go IjuJAj IctJr k≠Kf YJuM TrKZÇ IJVJoL 20 ßxP¡’r mJh \MoJ FT ßhJ~J oJyKlPur oiq KhP~ IJjMÔJKjT IctJr V´ye ÊÀ yPmÇ KfKj xTuPT CPÆJijL IjMÔJPj ßpJV ßh~J xy IjuJAPj IctJr TrJr IjMÔJPj ßpJV ßh~Jr IJoπe \JjJjÇ

ßvPwr kJfJr kr mMPTr Skr ßmÅPi KhPu! vJKzaJPT ÛJPatr oPfJ krPu! mäJC\PT mJ\Mmº mJjJPu! TfnJPmA ßfJ TJkz-ßYJkz krJ pJ~Ç ßkKaPTJa krJr YuaJA ßfJ jfájÇ TáKY ßTPa vJKz krJaJS UMm kMPrJPjJ j~Ç F IûPu vJKzaJA mJ TPm FPxPZ! FTxo~ jJrL kMÀw CnP~A iMKf krPfJÇ hKãe nJrPf kMÀPwr oPfJ uMKñS krPfJ jJrLrJÇ k´JYLj nJrPfr jJrLrJ mMPTr Skr KTZMA krPfJ jJ, IgmJ krPuS xJoJjq mãmºjL krPfJÇ TJkzèPuJ~ ßTJjS ßxuJA KZu jJÇ KyªMPhr oPiq ßxuJAKmyLj TJkz krJr Yu KZuÇ ßxuJA TrJ TJkzPT, @Ko KbT \JKj jJ KT TJrPe, IkKm© mPu nJmJ yfÇ iMKf ßgPT iLPr iLPr vJKz FPxPZ, vJKzr jJo fUj vJKz KZu jJ, KZu xJK•TJÇ xÄÛíf v» xJK•TJ ßgPT FPuJ xJKf, xJKf ßgPT xJKc, xJKc ßgPT xJKz, xJKz ßgPT vJKzÇ CKzwqJ~ ÈoJPZr ßuP\r ˆJAu’ FPuJ xPfPrJ vfPTÇ ÈoJPZr ßuP\r ˆJAu’ FrTo : hMPaJ kJPT iMKf KhP~ ßkÅKYP~ oJPZr ßuP\r oPfJ TÅJi ßgPT ^áKuP~ ßhS~JÇ ßu\aJ IÅJYuÇ ßoP~Phr iMKfaJA iLPr iLPr FnJPm ßoP~Phr vJKzPf „kJ∂Krf y~Ç AÄPr\ @xJr kr mäJC\ ßkKaPTJa krJ ÊÀ yP~PZÇ oMxuoJPjrJ WJVzJ KjP~ FPxKZuÇ ßxA WJVzJ ßhPUA ßkKaPTJa ßxuJAP~r ÊÀÇ nJrfmPwtr vJKzr AKfyJxA @oJPhr vJKzr AKfyJxÇ KyªNrJA @oJPhr kNmtkMÀw FmÄ kNmtjJrLÇ @orJ ßfJ mJXJKu \JKf KyPxPm FTJ•r xJPu \jì KjAKjÇ mJXJKu yJ\Jr mZPrr kMPrJPjJ \JKfÇ vJKzr KmmftPjr AKfyJx pJrJ \JPj, fJrJ vJKzr ßp ßTJjS KmmftjA V´ye TrPf IxMKmPi ßmJi TrPm jJÇ @oJPhr kNmtjJrLPhrS kNmtjJrLrJ jqJÄPaJ gJTPfJ, VJPZr mJTu krPfJ, \∂ár YJozJ krPfJ, fJrkr ÊÀ Tru TJkz krJÇ @orJ F pMPVr jJrLrJ mäJCP\r Skr IÅJYu mqmyJr TrKZÇ @\PTr ˆJAu ßp mJKT \LmPjr \jq K˙r yP~ KVP~PZ, fJ j~Ç FA ˆJAuaJS FTxo~ KmPh~ yPm, jfáj ßTJjS ˆJAu @xPmÇ oJjMw KYrTJuA jJjJj ßãP© jfáj @AKc~J KjP~ @PxÇ vJKzr Skr mäJC\ kPrPZ ßoP~, kÀTÇ ßfJoJr kZª jJ yPu kPrJ jJÇ ßpoj @Ko krPmJ jJÇ UMm Kxäo yPu y~PfJ krfJoÇ @Ko TUjS YuKf ßTJjS lqJvj ßoPj YKu jJÇ @oJr lqJvPjr jJo, ÈpUj pJ UMKv’Ç TqJ\M~JPur YNzJ∂Ç TJkz ßYJkz @Ko AK˘ TKr jJ muPuA YPuÇ yJPfr TJPZ pJ kJA fJA kKrÇ vJat kqJ≤, vatx Ka-vJat, IgmJ vJKzÇ oNuf xMKf vJKzÇ @\TJu @r xJPuJ~Jr TJKo\ kKr jJ, ßZJa mz ßTJjS ÛJatS kKr jJÇ ßoP~Ku K\Kjx krPf nJPuJ uJPV jJÇ vJKzPT @oJr FPTmJrA ßoP~Ku mPu oPj y~ jJÇ fJr ßYP~ ßmKv ßoP~Ku uJPV xJPuJ~Jr TJKo\ @r ÛJat, WJVzJ ßuPyÄVJèPuJPTÇ vJKz KT∂á @oJr yÅJaJ YuJPT iLr TPr jJ, vJat kqJ≤\MPfJ kPr ßpnJPm hsΔf yÅJKa, vJKz kPrSÇ vJKz ßoP~Ku? iMKf krJ kMÀwèPuJPT KT ßoP~Ku ßhUPf uJPV? kMÀwJKu, ßoP~Ku—- FA iJreJèPuJ mhPuJPTr mJjJPjJÇ vJKzr oPfJ ßkJvJT krJ k´JYLj KV´Pxr SA mqKÜfôvJuL rJ\JPhr KT @PhR ßoP~Ku mPu oPj y~? @\ ßgPT kMÀwrJ pKh vJKz krJ ÊÀ TPr, @r ßoP~rJ vJatkqJ≤, fJyPu UMm ßmKv Khj kJr yPm jJ, pUj oJjMw muPf ÊÀ TrPm vJKz UMm kMÀwJKu ßkJvJT, @r vJatkqJ≤ ßoP~KuÇ kMÀwJKu @r ßoP~KuPf KT∂á IxMKmPi ßjAÇ IxMKmPi fUjA, pUj kMÀwJKu KTZMPT ßoP~Ku KTZMr ßYP~ xMKkKrSr mPu oPj TrJ y~Ç ßTJjS ßkJvJTA IväLu j~Ç @mJr ßkJvJTyLjfJS IväLu j~Ç @oJ\Pjr \ñPu mJ @ªJoJj ÆLPk @KhmJxLrJ pUj Cuñ ßWJrJPlrJ TPr, SPhr KT IväLu ßhUJ~? IväLufJr xÄùJ @orJ ‰fKr TPrKZÇ xÄùJaJ IväLuÇ oJjMPwr Tá“Kxf ojaJ IväLuÇ ßp ojaJ nJPm, ßp ßoP~rJ kMÀPwr kZªoPfJ ßkJvJT kPr jJ, ßxA ßoP~rJ YKr©yLjJ, ßxA ojaJ IväLuÇ ßp ojaJ nJPm ˝· ßTJjS ßkJvJT krJ oJPj iKwtfJ yS~Jr \jq ßoP~Phr xÿKf ßhS~J, ßxA ojaJ IväLuÇ ßp ojaJ nJPm kMÀw pJ UMKv kÀT, ßoP~rJ ßpj pJ UMKv jJ kPr, ßxA ojaJ IväLuÇ ßp ojaJ nJPm ßoP~rJ ßpRj m˜M, KT∂á kMÀw ßpRj m˜M j~, xMfrJÄ ßoP~rJ KT krPm jJ krPm ßxA Kx≠J∂ kMÀw ßjPm, ßxA ojaJ IväLuÇ TJkz krJ oJjMwPhr oPiq FT\j pKh TJkz UMPu hÅJzJ~ fJPT UMm IväLu ßhUJPm, F TgJ xmJA \JPjÇ @mJr TJkzS KT∂á TUjS TUjS mz IväLufJr TJre yP~ hÅJzJ~Ç TP~T mZr @PVr FT V´LÚTJu @Ko mJKutPj TJKaP~KZÇ ßTJjS FT KmPTPu mJKzr UMm hNPr j~ Foj FT K^Pu xÅJfJr TJaJr CP¨Pv yÅJaPf yÅJaPf K^Pur kJz ßWÅwJ oJPb KVP~ YoPT CPbKZuJo, rJ˜Jr KTjJPrA ßxA ßUJuJ oJb, @r oJb \MPz vf vf Cuñ, xŒNet Cuñ, jJrL

kMÀw-KTPvJrL KTPvJrL @r KvÊ ÊP~ @PZ, mPx @PZÇ xmJA ßrJh fJkJPò, @r ãPe ãPe CPb K^Pur \Pu xÅJfJr ßTPa @xPZÇ xJrJ KhPjr UJmJr @r \uau xPñ FPjPZÇ SUJPjA xkKrmJr UJPòÇ @Ko xmJr oJ^UJPj, VJP~ k´Yár TJkz @oJrÇ @oJr KhPT xmJA KmK˛f ßYJPU fJTJPòÇ IPjTaJ ßTRfáPTr ßYJPUSÇ KTZM ßYJPU k´òjú KmrKÜÇ @oJPT, xKfq muPf KT, @Ko KjP\S mM^Pf kJrKZuJo, IväLu ßhUJPòÇ vrLPr TJkz gJTJr uöJ~ @Ko oJgJ KjYá TPr rAuJoÇ Cuñ ßoP~rJ ßpoj uöJ~ hMyJPf mMT @zJu TPr, ßxrTo @KoS TJkPzr uöJ~ hMyJPf TJkz @zJu TrPf YJAKZuJoÇ IVfqJ FT FT TPr TJkz UMPu ßluuJo, KT∂á \jxoPã @¥JrS~JrèPuJ IPjTmJr UMuPf ßYÓJ TPrS UMuPf kJKrKjÇ ßTJgJTJr FT @zÓfJ @oJPT vJoMT mJKjP~ ßrPUKZuÇ FrTo j~ ßp SA oJPb @oJr ßYjJ ßTC KZuÇ FT oJb IPYjJ Cuñ oJjMPwr xJoPjS @Ko Cuñ yPf kJKrKjÇ ßnPmKZuJo @KoS ßrJh fJkJPmJ, xÅJfJr TJaPmJÇ KT∂á xŒNet Cuñ yPf jJ kJrJr uöJ~ ßvw kpt∂ SA oJb ßgPT xPr ßpPf @Ko mJiq yP~KZuJoÇ vf vf Cuñ jJrL kMÀwPT ßxKhj FTPlÅJaJ IväLu uJPVKj, @oJPT mrÄ IväLu ßuPVKZuÇ IväLufJPmJiaJ oJjKxTÇ Fr xPñ ßkJvJPTr ßTJjS xŒTt ßjAÇ VJP~ ßkJvJT gJTPuS IväLuPmJi yPf kJPr, jJ gJTPuS IväLuPmJi yPf kJPrÇ mqKÜVfnJPm ßTJjS ßkJvJTPT @Ko IväLu mPu oPj TKr jJÇ fPm IväLufJ hNr TrPf ßp ßkJvJTèPuJ mJjJPjJ yP~PZ, FmÄ ßoP~Phr VJP~ YJkJPjJ yP~PZ, ßoP~Phr ˝JiLjfJ @r ˝f”°NftfJPT Tmr KhP~ ßhS~J yP~PZ, ßxA ßkJvJTèPuJPT mrÄ @oJr nLwe IväLu mPu oPj y~Ç oJP^ oJP^, @Ko mMK^ jJ, ßoP~Phr mMT ßTj ßdPT rJUPf yPm jJjJrTo TJkz KhP~Ç msJ kPrJ, fJr Skr mäJC\ kPrJ, fJr Skr vJKz kPrJ, IgmJ \JoJ kPrJ, fJr Skr SzjJ kPrJ mJ fJr Skr YJhr kPrJÇ ßuJPTrJ ßpj jJ \JPj ˜j mPu vrLPr KTZM @PZ ßoP~PhrÇ pKh mJAPr ßgPT ßmJ^J pJ~ ˜j mPu KTZM @PZ, fPm xmtjJvaJ ßTj yPmÇ IxoTJoL kMÀPwr ßpRj TJojJ \JVPmÇ fJ \JèTÇ \JVJaJA ßfJ ˝JnJKmTÇ KbT ßpoj ˝JnJKmT, kMÀwPhr ßhPU jJrLr ßpRjTJojJ \JVJ! mJÄuJPhPvr xoJ\ FUjS IºTJPrÇ mz mz I¢JKuTJ, hJKo hJKo VJKz, CÅYá CÅYá

vKkÄ ßx≤Jr∏KTZMrA InJm ßjA, xM˙ oJjKxTfJrA ÊiM InJmÇ fJA ßTJjS ßoP~ vJKzr Skr mäJC\ krPu KmrJa KmfTt ÊÀ y~Ç IPjT Ûáu TPu\ KmvõKmhqJu~ @PZ ßhPv, KT∂á UMm To oJjMwA S ßhPv ÈKvKãf’Ç KT∂á F TgJ nMuPu YuPm jJ ßp xnq yS~Jr \jq @orJ KTZM Kj~o ‰fKr TPrKZ, ßpoj : ßfJoJr ßpRjTJojJ \JVPuA fáKo TJrS Skr ^ÅJKkP~ kzPf kJPrJ jJ, ßpRjTot TrJr \jq ßfJoJPT fJr xÿKf ßkPf yPm @PVÇ FA Kj~oKa kJuj jJ TPr ßoP~Phr KTjJ mªL TrJ ßkJvJT krJPjJ yPòÇ fJPhrPT xoJ\ ßgPT mäqJT@Ca TrJ yPòÇ \u\qJ∂ oJjMwèPuJPT FT FTaJ @˜ TJrJVJr mJKjP~ ßhS~J yPòÇ ßp kMÀPwr ßpRj TJojJ \JPV, ßmJrUJ krJ ßoP~ ßhUPuS fJr ßpRj TJojJ \JPVÇ @r pJr \JPV jJ, fJr Cuñ ßoP~ ßhUPuS \JPV jJÇ xnq oJjMPwrJ \JPj KT TPr Kj~πe TrPf y~ TJojJÇ IxnqrJ pJrJ \JPj jJ, fJPhr xnq TrJr mqm˙J ßyJTÇ ßoP~Phr VJP~ mªLhvJr ßkJvJT YJkJPu, IxnqPT xnq TrJr k´P~J\jL~fJ I˝LTJr TrJ y~Ç TPu\ KmvõKmhqJuP~ kPz @\TJu oJjMw KcKV´iJrL IKvKãf mPj, j~PfJ ßoRumJhL @r xπJxL mPjÇ TPu\ KmvõKmhqJu~ TJCPT xKfqTJr KvKãf TPr jJÇ ÈKvKãf’ yPf y~ KjP\r ßYÓJ~, KjP\r mMK≠PfÇ @orJ FA oyJvNPjq nJxPf gJTJ ßTJKa ßTJKa V´Pyr oPiq FTKa IKf ãáhs V´Py \jì KjP~KZÇ ßTJKa ßTJKa mZr iPr FTPTJwL k´JeLr Kmmftj WaPf WaPf oJjMw jJoT k´JeLr WajJ WPaPZÇ ßTJjS FTKhj @orJS ßTJKa ßTJKa k´JeLr oPfJA KmuM¬ yP~ pJPmJÇ @oJPhr FmÄ @oJPhr ßkJvJT KjP~ Kmvõ ms¯JP¥r ßTJjS oJgJmqgJ ßjAÇ oJgJmqgJ ÊiM jJrL-KmPÆwL KTZM KjTíÓ oJjMPwrÇ ßoP~Phr vrLPr IväLu ßuJPTrJ ßTmu IväLufJ @KmÏJr TPrÇ ßoP~Phr yJKxPf, ßoP~Phr TgJ muJ~, ßoP~Phr yÅJaJYuJ~, ßoP~Phr mqmyJPr IväLufJ @KmÏJr TrJr ßuJT KTuKmu TrPZ xoJP\Ç FA ßuJTèPuJ Kj”xPªPy IväLuÇ IväLufJ KjKw≠ ßyJT @Ko YJAÇ IväLu ßuJTèPuJr IväLu oj oJjKxTfJ KjKw≠ ßyJT YJAÇ ßjJÄrJPoJ hNr ßyJT YJAÇ ßoP~Phr ˝JiLjfJ @r IKiTJPrr KmÀP≠ Tá“Kxf wzpπ KYrTJPur \jq hNr ßyJT YJAÇ

pMÜrJPÓsr KxKcKx VPmweJ

KjKhtÓ TLajJvPT vfnJV FKcx ovJ Kjij x÷m dJTJ,7ßxP¡’r” KjKhtÓ KTZM TLajJvPTr kKroJeoPfJ mqmyJPr 5 ßgPT 120 KoKjPa ßcñMr \LmJjMmJyL FKcx ovJ Kjij TrJ x÷mÇ pMÜrJPÓsr ßx≤Jrx lr KcK\\ TP≤sJPur (KxKcKx) VPmweJ ßgPT F fgq kJS~J ßVPZÇ 10Ka TLajJvPTr Skr VPmweJ YJKuP~ k´KfÔJjKa ßhPUPZ- ßcñMr \LmJjMmJyL FKcx AK\K¡ S FKcx FuPmJKkÖJPxr vfnJV KjiPj Fxm TLajJvT kNetoJ©J~ TJptTrLÇ fPm TJK–ãf lu ßkPf ImvqA KjKhtÓ xo~ kpt∂ IPkãJ TrPf yPmÇ FKhPT, 24 WμJ~ jfáj TPr @rS 793 \j ßcñM\ôPr @âJ∂ yP~ yJxkJfJPu nKft yP~PZjÇ FroPiq dJTJ~ 325 \j FmÄ dJTJr mJAPr KmKnjú KmnJPV 468 \j nKft yP~PZjÇ ˝J˙q IKihlfPrr ßyug AoJP\tK¿ IkJPrvj ßx≤Jr S TP≤sJu ÀPor fgq IjMpJ~L 1 \JjM~JKr ßgPT 6 ßxP¡’r kpt∂ 75 yJ\Jr 146 \j ßcñM\ôPr @âJ∂ yP~ rJ\iJjLxy ßhPvr KmKnjú yJxkJfJPu KYKT“xJ KjP~PZjÇ FroPiq 71 yJ\Jr 617 \j xM˙ yP~ ZJzk© KjP~ mJKzPf KlPrPZjÇ mftoJPj xJrJPhPvr yJxkJfJuèPuJPf ßcñM @âJ∂ KYKT“xJiLj ßrJVLr xÄUqJ 3 yJ\Jr 337 \jÇ Fr oPiq dJTJr 41Ka xrTJKrßmxrTJKr yJxkJfJPu 1 yJ\Jr 704 \j FmÄ dJTJr mJAPr 1 yJ\Jr 633 \jÇ xrTJPrr ßrJVf•ô, ßrJVKj~πe S VPmweJ A¿KaKaCPa (@AAKcKx@r) F kpt∂ ßcñM xPªPy 192 \Pjr oOfáqr fgq FPxPZÇ Fr oPiq oOf 96 mqKÜr fgq kptJPuJYjJ TPr xÄ˙JKa 57 \Pjr ßcñM\Kjf oOfáq KjKÁf TPrPZÇ ßcñM @âJ∂ yP~ ÊâmJr Y¢V´Jo ßoKcPTu TPu\ (YPoT) yJxkJfJPu FT pMmT S lKrhkMPrr nJñJ~ FT TPu\ZJP©r oOfáq yP~PZÇ F KjP~ pMVJ∂Prr Kj\˝ IjMxºqJPj 37 KhPj 130 \Pjr oOfáqr Umr kJS~J ßVPZÇ pMÜrJPÓsr KxKcKx ßmv TP~TKa TLajJvPTr Skr VPmweJ YJuJ~Ç VPmweJ~ ßhUJ ßVPZ- TLajJvT ßTîJPrJkJAKclPxr 20 oJAPâJV´Jo mqmyJr TPr oJ© 45 KoKjPa AK\K¡ S FuPmJKkÖJx ovJr vfnJV Kjij x÷mÇ ßcfiJPoKgsj vNjq hvKoT 75 oJAPâJV´Jo mqmyJr TPr 30 KoKjPaA hMA irPjr FKcx ovJ oJrJ kzPmÇ FPaJPljk´ 12 hvKoT 5 oJAPâJV´Jo mqmyJr TPr FKcx AK\K¡ KjiPj 15 KoKja FmÄ FuPmJKkÖJPxr ßãP© 30 KoKja uJVPmÇ FTAnJPm ßouJKgSj 400 oJAPâJV´Jo mqmyJr TPr FKcx AK\K¡ Kjij TrPf 15 KoKja FmÄ FuPmJKkÖJPxr ßãP© 30 KoKja uJVPmÇ jJPuc 2 hvKoT 25 oJAPâJV´Jo mqmyJr TPr hMA irPjr ovJ KjiPj 30 KoKja uJVPmÇ kJrKoKgsj 43 oJAPâJV´Jo mqmyJr TPr oJ© 10 KoKja; k´JPuKgsj vNjq hvKoT vNjq 5 oJAPâJV´Jo mqmyJr TPr 120 KoKjParS ßmKv xo~; kJAPrgsJo 15 oJAPâJV´Jo mqmyJr TPr AK\K¡ Kjij TrPf 15 KoKja FmÄ FuPmJKkÖJx KjiPj 30 KoKja uJVPmÇ FZJzJ ßrxPoKgsj 30 oJAPâJV´Jo mqmyJr TPr oJ© 5 KoKjPaA FKcx AK\K¡ vfnJV Kjij TrJ x÷mÇ fPm FuPmJKkÖJx KjiPj 10 KoKja xo~ uJVPmÇ FZJzJ xMPoKg x 20 oJAPâJV´Jo mqmyJr TPr 10 KoKjPa AK\K¡ FmÄ 45 KoKjPa FuPmJKkÖJx Kjij TrJ x÷mÇ KmPvwùPhr oPf, ßcñM mJ KYTájèKj~J nJArJx ZzJ~ Foj ovJ oJrJr \jq TLajJvT mqmyJr yu FTKa xoKjõf ovJ Kjij mqm˙JkjJr èÀfôkNet IÄvÇ FPãP© ßkvJhJr TotL, mJKzr mJKxªJ FmÄ TotPãP© TotLrJ TLajJvT mqmyJr TrPf kJPrjÇ fPm ImvqA ßxKa xKbT Kj~Po mqmyJr TrPf yPmÇ F k´xPñ KmKvÓ TLaf•ôKmh c. o†Mr ßYRiMrL mPuj, TLajJvT mqmyJPrr F KyxJm @PoKrTJr \jq k´PpJ\q yPuS mJÄuJPhPvr \jq j~Ç ßp k≠KfPf fJrJ VPmweJ TPr F lu ßkP~PZ, ßxKa mJÄuJPhPv jJS yPf kJPrÇ @oJPhr \jq Kmvõ ˝J˙q xÄ˙Jr KjPhtKvf k∫JA C•oÇ \JjPf YJAPu @AAKcKx@Prr kKrYJuT IiqJkT cJ. oLr\JhL ßxKmsjJ ßlîJrJ mPuj, Fxm TLajJvT @oJPhr ßhPv mqmyJr TrPf yPu ImvqA krLãJ TPr ßhUPf yPmÇ F krLãJ k´J¬m~Û ovJ, jJKT uJntJr Skr krLãJ TrJ yP~PZ \JjPf YJAPu KfKj mPuj, FèPuJ k´J¬m~Û ovJr Skr krLãJ TrJ yP~PZÇ


63

ßlxmMPT gJTPZ jJ uJAT mJaj k´go kJfJr kr TPrj ßlxmMPTr khtJ~Ç IPjPTr TJPZA ßlxmMT FUj \Lmj pJkPjr Ijqfo IjMwñÇ IPjPT ßlxmMT mqmyJr TPrj ßjvJr oPfJ, W≤Jr kr W≤J ßuPV gJPTjÇ fJrJ IPjqr ˆqJaJx kPzj, fJPf KjP\r ofJof ßhjÇ IPjPT Kj~Kof KjP\r ˆqJaJxS ßuPUjÇ IPjPTA IPjqr ˆqJaJPx uJAT KhPf gJPTjÇ uJAT ßkPu ˆqJaJx hJfJ UMKv yjÇ FTKa ˆqJaJx KhP~A IPkãJ~ gJPTj TfèPuJ uJAT kzPuJ fJ ßhUJr \jqÇ ÊÀPf ÈKcxuJAT’ mPu KTZM KZu jJÇ lPu ^VzJ^JKa, fTt-KmfTt

TgJPf yPuS, uJAT ßh~J mJ jJ ßh~Jr oPiq xLoJm≠ gJPTÇ ßmKv uJAT ßkPu IPjPT ßjvJV´˜ yP~ SPbjÇ mJrmJr ßlxmMPT ßYJU rJPUj fJr ˆqJaJPx uJAT kzPuJ jJKT kzPuJ jJ fJ ßhUJr \jqÇ FUj pKh ÈuJAT’ fáPu ßh~J y~ fJyPu? Leái Rvbv ÜMáQ, weák¶i meáPáq Rbwc÷q mvgvwRK ÜhvMváhvMgva®g ÜdmezáK _vKáQ bv jvBK evUb| Gi dáj ÜKvb ÜcvᘠKZ jvBK coáe Zv Rvbv hváe bv| mdUIq®vi Bwƒwbqvi ÜRb IqvbPzb Ügs-Gi eivZ w`áq fviZxq c÷hzw≥ welqK MYgva®g ÜMáRUm bvD GK c÷wZáe`áb RvwbáqáQ,

929-365-8390

mvgvwRK ÜhvMváhvMgva®g ÜdmezK Ü_áK jvBK Ackb Zzáj ÜbIqv náe| GgbwK ÜdmezKI bvwK G welqwU wbwZ KáiáQ| Záe AvcvZZ cix∂vgÇjKfváe jvBK Ackb Zzáj Übqv náéQ| GáZ h_vh_ mvov cvIqv ÜMáj AvbzÙvwbKfváe GB Ackb e‹ Kái Ü`qv náe| cix∂vgÇjKfváe jvBK Zzáj Ü`qvi mgq M÷vnKá`i ÜcvᘠAÌ KáqKRábi jvBK Ü`Lvábv náe| GQvov Avi wKQzB Ü`Lv hváe bv IB Ücvá˜| GgbwK mswk≠Û Ücvᘠmewgwjáq KZRb jvBK w`áqáQb ÜmUvI Ü`LáZ cviáeb bv M÷vnKiv|

ÔiÄ nájv ‘ádmezK ÜWwUs’ wewewm: GLvbKvi e®Øè mgáq AbjvBáb ciØûiáK cQõ` Kái Zvi máΩ m§ûK© àZwi KiáZ AábáKB AvM÷nx| welqwUáK KváR jvMváZ PvBáQ ÜdmezK| hz≥iváÛ÷ MZKvj eÖnØûwZevi ÔiÄ Kái w`áqáQ ÜdmezáKi ÜWwUs Ümev ev g®vPágwKs dvskb| ádmezK Zvá`i GK e≠M ÜcvᘠRvwbáqáQ, ‘ádmezK ÜWwUs’ bvági GB mzweav e®enviKvixáK A_©cÇY© m§ûK© àZwii m∂gZv Ü`áe| GáZ `zB Rb e®enviKvixi ga®Kvi Ühme weláq wgj I AvM÷n iáqáQ, Üm∏ájv wgwjáq Ü`Lvábv náe| GáZ g®vP WUKági mvBU∏ájvi máΩ mivmwi c÷wZáhvwMZvq Übág coj ÜdmezK| ÜdmezK KZ©Öc∂ ejáQ, ÜWwUs Üc÷vdvBj àZwii mgq Ggbfváe Zv Zzáj aiv náe, hváZ c÷KÖZ e®w≥áKB dzwUáq ÜZvjv hvq| ádmezK ÜWwUs Üc÷vdvBáji máΩ Bb˜vM÷vg e®enviKvixiv Zvá`i Ücv˜ mivmwi hz≥ KiáZ cviáeb| GáZ wZwb Bb˜vM÷vg Abzmvixá`i ÜMvcb ‘wmáμU μvk’ ZvwjKv Ü`LváZ cviáeb| G Qvov GáZ ÜdmezK I Bb˜vM÷vg ܘvwiRI hz≥ Kiv hváe| ádmezáKi G Ümev há_Û ‘wbivc`, c÷KÖZ I evQvB Kiv’ náe eáj RvwbáqáQ KZ©Öc∂| GáZ e®enviKvix PvBáj Ab® A®vKvDõUáK e≠K Kiv ev Zvi weiÄá◊ AwfáhvM RvbváZ cviáeb| G Qvov e®enviKvix GáK AciáK Qwe, wjsK, A_© Av`vb-c÷`vb ev wfwWI evZ©v cvVváZ cviáeb bv| Záe PvBáj wek¶Øè KvDáK ÜdmezK Ügámƒvái gva®ág ÜWwUsáqi ZvwiL I RvqMvi K_v ejáZ cviáeb| 18 eQáii Üewk eqmxá`i Ü∂ጠcÖ_K ÜWwUs Üc÷vdvBj ÜLvjvi mzáhvM _vKáe| hvuiv G Ümevi máΩ hz≥ náeb, ZLb Ab®á`i máΩ hz≥ náZ ÜdmezK civgk© Ü`áe| áKvábv e®w≥ hw` KviI Üc÷vdvBj Ü`áL AvM÷nx nb, Záe wZwb jvBK evUáb wK¨K Kái ev Üc÷vdvBáj göèe® Kái RvbváZ cviáeb| hw` ciÆ˙áii máΩ cQáõ`i welq∏ájv bv Ügáj, Záe e®enviKvix Zv Aáb®i KváQ cvwVáq w`áZ cviáeb|

2018 mváji Üg gvám ÜdmezáKi evwl©K ÜWáfjcvi má§ßjb Gd-8 AváqvRáb ÜWwUs Ümevi ÜNvlYv w`áqwQj ÜdmezK|

oiqk´JPYq pM≠ mÅJiJPf YJj ßjfJKj~JÉ 4 kJfJr kr yJouJTJrLPhr KmÀP≠ mqm˙J ßj~Jr IKiTJr ArJPTr rP~PZÇ mKy˙ muPf

AxrJP~u, pKhS ßk≤JVe xrJxKr F TgJ mPuKjÇ AxrJP~u hJmJr YJu YJuPZ, pJPf Ky\mMuäJyPT xogtj ßhS~Jr \jq ßumJjKj \jVePT vJK˜ ßhS~Jr CP¨Pvq hKãe ßumJjPj @V´JxPj, KxKr~J~ S ArJPT @V´Jxj ImqJyf rJUPf, If”kr ArJPj ±Äxpù YJuJPf asJŒ pJPf fJPhr kNet xogtj ßhjÇ TJre pMÜrJÓs S fJr xJoKrT mJKyjL ZJzJ F CP¨vq kNre x÷m j~Ç ßjfJKj~JÉ YJj, AxrJP~Pur KjmtJYPjr @PVA kNet pM≠ ÊÀ ßyJTÇ


64

nMPu pJAKj ßxP¡’r FVJPrJ IPjTèPuJ ßoPx\, ßoPx\ ßgPT \JjPf kJKr, SPhrPT IKlPx dMTPf ßh~J y~Kj, mPuPZ mJKz YPu pJSÇ APfJoPiq xJmSP~, ßasj, mJx, xo˜ Kms\ @kJff xm mº TPr ßh~J yP~PZÇ xMfrJÄ mJKzPf KlPr @xJr rJ˜JS xJoK~TnJPm mº, S \JKjP~PZ ßmKv KY∂J TrjJ, @Ko nJu @KZ, ßhKU KT TrJ pJ~Ç xmJr pJ y~ @oJrS fJA yPmÇ IPjTèPuJ ßoPx\ FPxPZ, xmJA \JjPf ßYP~PZ yJxJj ßlrPhRx KT IKlPx YPu KVP~PZ mJ FUj ßTJgJ~ @PZ? mJÄuJPhv S IjqJjq ˙Jj ßgPT FTaJr kr FTaJ ßlJj @xPf gJPT @r @oJPhr Umr xmJA \JjPf YJ~Ç @KoS @oJr xJiqof TgJ mPu pJAÇ ßoP~Phr ÛáPu ßlJj Trm KTjJ nJmPf gJKT, KT∂á KjP\A Kx≠J∂ ßjA gJT SrJ FUj ÛáPu, SPhr @r n~ kJAP~ ßhmJr ßTJj hrTJr ßjAÇ xo~ of Ûáu ßgPT KjP~ FPuA yPmÇ FKhPT xJrJKhPj yJxJPjr @r ßTJj ßUÅJ\Umr ßjA, KY∂J~ KY∂J~ @Ko hMKmtxy xo~ TJaJAÇ xTu TJ\ mJh KhP~ ÊiM KaKn ßgPT Umr ÊjPf gJKTÇ ßoP~PT pUj Ûáu ßgPT @jPf pJA, \JjPf kJKr IKiTJÄv mJóJPhr oJ mJmJ FPx fJPhr mJxJ~ KjP~ KVP~PZ, xJrJKhj ßTJj TîJx y~KjÇ SPT fáPu KjP~ ßZJa ßoP~r ÛáPu KVP~ ßhKU YJr kÅJYaJ mJóJ mJPh xmJA mJKz YPu KVP~PZ, rLKfof ImJT yP~ pJAÇ FKT IØMf mqJkJr! @Ko SPhr KTZMA \JjJA jJ, fPm ßoP~rJ KjP\rJA @oJPT K\Pùx TPr, oJ fáKo KT \Jj KT yP~PZ? @Ko ßpj ßfoj KTZMA \JKjjJ, Foj nJm TPr SPhr k´Pvúr C•r KhPf KhPf mJxJ~ KlKrÇ mJxJ~ FPx ßZJa ßoP~PT Sr kZPªr TJatMj YqJPju ßZPz ßhAÇ S UJmJr ßUPf ßUPf kZPªr ßvJ ßhPU YPu, @r @jPª ßoPf gJPTÇ @Ko SPhr FA CkPY kzJ @jªA ßhUPf YJA, fJA ßpPY SPhrPT @r ßTJj UJrJk Umr \JjJA jJÇ ßoP~rJ pUj iJPr TJPZ gJPT jJ, ßxA xo~ @Ko Éa TPr FTaá xmtPvw KjC\ ßhPU ßjA, SPhr @S~J\ ßkPuA Éa TPr

6 kJfJr kr TL yP~PZ? KTZMãe @PVA @Ko ßoP~r Ûáu ßgPT KlruJo, ßTCPfJ KTZM muu jJ mJ ÊjuJo jJÇ ybJ“ TL Foj yu nJmPf nJmPfA VJKz YJuJPf uJVuJoÇ fPm TP~T KoKjPar oPiqA ÊjPf ßkuJo FTaJ ßkäj Kya TPrPZ oqJjyqJaJPjr aáAj aJS~JPrr FTKaPTÇ oPj oPj Sy oJA Vc mPu nJmuJo Foj hMWtajJPfJ yPfA kJPrÇ aáKrˆPhr KjP~ ßkäjèPuJ SUJj KhP~A ßfJ CzJCKz TPrÇ Foj xo~ @oJr VJKz ACKj~j aJjtkJAT @r kJrx¿ mMPuJnJPct ßrc uJAPa ßgPoPZ, @Ko mJKhPT WJz WMKrP~ aáAj aJS~JPrr oJgJ hMPaJ ßhUJr ßYÓJ TKrÇ V´qJ¥ ßx≤sJu yJASP~Pf dMTmJr KTZMãe @PV ACKj~j aJjtkJAT ßgPT @Ko IPjTmJr aáAj aJS~JPrr xMCó oJgJ hMPaJ ßhPUKZÇ WJz WMKrP~ @Ko pJ ßhKU ßxKhj fJPf @Ko rLKfof WJmPz pJAÇ oJgJ hMPaJr KTZMA ßjA ÊiM TJPuJ ßiÅJ~J~ kKrkNet @TJv ßhUPf kJAÇ xmM\ uJAPa VJKz YJuJPf mJiq yAÇ APfJoPiq ÊjPf kJA KjC\ KrcJPrr @fKïf @S~J\ Sy oJA Vc @r FTaJ Pkäj Ijq aJS~JraJPTS Kya TPrPZÇ ßx oMyNPft @Ko n~ ßkP~ pJA, @oJr oPj yPf gJPT, jJ jJ FaJ hMWtajJ yPf kJPr jJ KTZMPfA, FaJ ßTJj kKrTK·f yJouJÇ UMm n~ ßkP~ nJmPf gJKT lîJKvÄP~r Kyk ßx≤JPr pJm KT pJmjJÇ KT∂á k´J~ hMoJx @PVr FqJkP~≤Po≤ fJA KY∂J nJmjJ TrPf TrPfA ßkÅRPZ pJA KyPkÇ k´gPoA TP~j ßmr TPr yJxJjPT ßlJj TrJr ßYÓJ TKr, ßmv TP~TmJr ßYÓJr krS ßlJj uJAj TJ\ TPr jJÇ @oJr ßTJj ßxuPlJj KZu jJ, @xPu @Ko @r yJxJj ßTJjnJPmA ßxuPlJPjr lÅJPh kzPf YJAKj mPu fUjS ßxaJ ßTjJ y~KjÇ ßvPw @oJr uqJm ßaˆ ßvw TPr mJxJ~ ßlrJr xo~ ßrKcS ÊjPf ÊjPf \JjPf kJKr KT n~Jmy WajJ WPa KVP~PZ, mJxJ~ KlPr TÅJkPf TÅJkPf KaKn Ij TKrÇ fJrkr IKmvõJxq WajJ k´fqã TrPf gJKT, IK˙r yP~ yJxJjPT ßlJj TrPf KVP~ ßhKU

SALE! SALE!!

YqJPju mhPu ßhAÇ TJre @Ko YJAjJ FA m~Px Sxm n~Jmy hOvq SPhr ßYJPU kzáTÇ ßoP~PhrPT Ûáu ßyJoS~JPTtr \jq fJVJhJ KhPf gJKTÇ @r IPkãJ TrPf gJKT yJxJPjr \jq, ßvPw k´J~ xºqJr KhPT S mJxJ~ KlPr @Px Km±˜ TîJ∂ yP~Ç Sr TJPZ ÊjPf gJKT xJrJ Khj KTnJPm oqJjyqJaJPjr rJ˜J~ rJ˜J~ yJ\Jr yJ\Jr oJjMw ßyÅPa ßyÅPa mJKz KlrmJr ßYÓJ TPrPZÇ ßp xm rJ˜J~ pJfJ~JPfr mqm˙J mº TPr ßh~J yP~KZu, KmPTu YJraJr kr @mJr xm SPkj TPr ßh~J y~Ç kJP~ ßyÅPa Kms\ kJr yP~ TáAP¿ FPx fJrkr mJx KjP~ ImPvPw yJxJj mJxJ~ @PxÇ ßxKhPjr \jq ImPvPw oJgJ UJKjTaJ bJ¥J y~Ç fPm @oJr oJgJ UMm FTaJ bJ¥J KZu jJ FA WajJr kKrPk´KãPfÇ @oJr iJreJ k´fqã mJ kPrJãnJPm xJrJ KmPvõr oJjMw FA Ik´fqJKvf WajJ ÆJrJ ßTJj jJ ßTJjnJPm @âJ∂ yP~KZuÇ KmPvwnJPm oJjKxT IK˙rfJ, n~-nLKf KjfqxñL yP~ kPzKZu @oJr ßãP©Ç ßTJgJS ßpPf xmxo~ n~ uJVPfJÇ @oJr mz ßoP~ @r Sr mJºmLrJ k´J~A VJPjr TjxJat ßhUPf ßpf, fPm ßp ßTJj FT\j oJ mJ mJmJPT SPhr xPñ ßpPf yfÇ TjxJPatr mqJkJPr IgmJ ßp ßTJj KnznJ¢Jr ßãP©A @oJr @fï ÊÀ yP~ ßVu, jJAj APuPnPjr kr ßgPTÇ ßpaJ FUjS @PZ, kMPrJkMKr TJKaP~ CbPf kJKrKjÇ FToJx kPrr WajJÇ ybJ“ FTKhj yJxJj IKlx ßgPT ßlJj TPr @oJPT YoPT ßh~, mPu, FTaJ mqJc KjC\ @PZÇ @Ko k´J~ IÅJfPT CKb, S \JjJ~ SPT kJKT˜Jj ßpPf yPm hM-Kfj KhPjr oPiqÇ @Ko k´J~ KY“TJr KhP~ CKb, jJ jJ fáKo KTZMPfA pJPm jJÇ FT x¬Jy @PV kJKT˜JPj ACjJAPac ßjvJP¿r VJKzPf fJPumJjrJ @èj iKrP~ KhP~PZ, ßxUJPj fáKo ßTJPjJnJPmA ßpPf kJr jJÇ S yJxPf gJPT, mPu Khx A\ oJA \m, xTJPu @oJPT mx \JKjP~PZ, KmPTPur oPiqA @oJPT KcKxvj \JjJPf yPmÇ KT∂á @Ko FTKhj xo~ ßYP~KZ kKrmJPrr xPñ @uJk TrJr I\MyJPfÇ ßvJj @oJPT mx KxPuÖ TPrPZ, Ijq IPjPTA FT kJP~ UJzJ FA KovPj pJmJr \jqÇ S @oJPT \JjJ~ S ßpPf YJ~Ç oJ© Z’x¬JPyr \jq, ßhUPf ßhUPf xo~aáTá kJr yP~ pJPmÇ @oJr oj I\JjJ @fPï IK˙r yP~ SPbÇ ßxKhj mJxJ~ KlrPu F KmwP~ IPjT @uJk @PuJYjJ YPu @oJPhr, S jJjJnJPm pMKÜ KhP~ @oJPT ßmJ^J~Ç ßvwPov @KoS mJiq yP~ rJK\ yA, oJ© KfjKhj kPrA S AxuJoJmJPhr CP¨Pv rSjJ yP~ pJ~Ç krmftLPf @Ko IxyJ~ Im˙J~ hMA ßoP~PT @VPu iPr vÜyJPf kKrK˙Kf xJoPu YKuÇ hMA ßoP~ mJmJr \jq IK˙r gJPT, fJA k´KfKhj TJct ßlJPj mJmJr xPñ KTZMãe TgJ muJr kr hM\j WMoJPf pJ~Ç FA @oJr Kj~Kof ÀKaj yP~ hÅJzJ~Ç @oJr mJKzr TJPZA mJÄuJPhvL ßV´JxJrL kvrJ, SUJj ßgPT k´J~A kJKT˜JPj ßlJj TrJr \jq TJct KTKj fUjÇ ybJ“ kvrJr jJ\oMu ßTRfNyuL yP~ \JjPf YJ~, nJmL @\TJu kJKT˜JjL TJct KTjPZj @kKj, KT∂á ßTj? xYrJYr @Ko G ßhJTJj ßgPT mJÄuJPhv, KjCK\uqJ¥, ßxRKh @rm S ACPrJPk ßlJj TrJr \jq TJct KTKjÇ pJPyJT kJKT˜Jj k´xñ SPT FTaá mqJUqJ TrPf yu @oJPT ßxKhjÇ Fxo~ kJv ßgPT ßT ßpj mPu CbPuJ, yJxJj ßlrPhRPxr TgJ muPZj? @Ko KbT nhsPuJTPT KYjPf kJruJo jJÇ ßx KjP\ ßgPTA fJr kKrY~ Khu, @Ko xJÄmJKhT oj\Mr @yoh, S @òJ @kKj yJxJPjr ˘L, @uJk yP~ nJu uJVPuJÇ IxyJ~ Im˙J~ kPz IPjT mqJkJPr hã yPf gJTuJoÇ xJrJ rJK© k´J~ ß\PV TJaJfJo, FTirPjr I\JjJ nP~ WMo

@xPfJ jJÇ APfJoPiq k´J~ oJx TJmJr yPf Yuu, ßoP~rJ S @Ko UMm UMKv Sr @xJr xo~ yP~ Fu mPuÇ KT∂á S @mJr FTaJ UJrJk Umr \JjJu, S FUj @xPf kJrPm jJÇ SPT @r KTZMKhj gJTPf yPm, mJmJnÜ ßoP~rJ TJjúJTJKa ÊÀ TPr Khu, UMm oj UJrJk yPuS F kptJP~ ßoP~Phr ßmJ^JPf gJTuJoÇ ßfJoJr mJmJr AC.Fj \m, FUj ßx FT\j xJÄmJKhT S AC.Fj ߸JTx kJrxj KyPxPm TJ\ TrPZ, UMm èÀfôkNet hJK~fô AfqJKh AfqJKhÇ ßoP~rJS FTxo~ ßoPj ßj~Ç @xPu yJxJj mZPr TP~TmJr KmKnjú ßhPv AC.Fj xPÿuPj pJ~, fPm IKiTJÄv xo~ ßxèPuJ gJPT FT x¬JPyr ofÇ xo~ VKzP~ k´J~ hM oJx, yJxJj \JjJ~ SPT @rS TP~T oJx gJTmJr \jq IKlx ßgPT IjMPrJi \JKjP~PZ, KT∂á S FmJr jJ TPr KhP~PZÇ @vJTKr hMx¬Jy kPrA mJxJ~ KlrPm FmÄ TP~TKhj kPrA S TjlJot TPrÇ @Ko S @oJr ßoP~rJ UMKvPf IJaUJjJ! @xPu ßxP¡’r FVJPrJr WajJr kKrPk´KãPfA TotxNP© yJxJjPT FA TJ\KaPf ßpPf yP~KZuÇ @lVJKj˜Jj ßgPT fJKumJjPhr IfqJYJPr IKfÓ yP~ kJKT˜JPj KrKlCK\ KyPxPm pJrJ @vs~ Kjf, fJPhr TqJŒèPuJ kKrhvtj TrJ, jJjJrTo A≤JrKnC ßj~J, ßx mqJkJPr xJÄmJKhT xPÿuPj KmsKlÄ TrJxy IPjT èÀfôkNet TJP\ \Kzf KZu S ßx xo~Ç KT∂á kKrmJPrr YJKyhJr \jq S hMoJPxr oJgJ~ KlPr @PxÇ @Ko FTJ FTJ mJóJPhr KjP~ @r ßpj Khj TJaJPf kJrKZuJo jJÇ IjqKhPT @oJr oJ mJmJ S IjqJjq KjTa @®L~˝\jS @oJr kKrmJr KjP~ Ifq∂ KYK∂f KZu G xo~aJ~Ç FnJPmA ßxP¡’r FVJPrJr kPrJã k´nJm @oJr kKrmJrPTS ßkJyJPf yP~PZ UJKjTaJ xo~Ç ßxP¡’r KlPr KlPr @Px @oJPhr xmJr \LmPj, @orJS ˛OKfTJfr yP~ ˛re TKr ßxA n~Jmy KhjKaPTÇ @Ko oJuP~Kv~J ßgPT KTPj @jJ oJuP~Kv~Jj aáAj aJS~Jr x’Kuf KavJatKa @oJr ßZJa ßoP~PT ßTJjKhj krJPf kJKrKjÇ k´Kf mZr @Ko WPr mPx ßxA KhjKar ˛OKf fkte IjMÔJj ßhKU ßaKuKnvPjÇ @Ko FUjS ßYJPUr kJKj iPr rJUPf kJKr jJ pUj ˝\j yJrJPjJ oJjMwèPuJ Kk´~\jPhr jJoèPuJ

FPT FPT CóJre TPr pJ~Ç xm xo~ FTaJ KaxMq mé kJPv KjP~ mKxÇ Vf mZr @oJr ßZJanJA ßmzJPf FPxKZu IPˆsKu~J ßgPTÇ Sr kKrmJPrr xPñ k´go mJr @orJ aáAj aJS~JPrr ßoPoJKr~Ju ßhUPf KVP~KZuJoÇ IxÄUq jJPor KnPz TP~T\j mJÄuJPhvL nJA ßmJPjr jJoèPuJS SUJPj \ôu\ôu TrKZuÇ oPj @PZ, 2001 xJPu ACKj~j Û~JPr KVP~KZuJo k´hLk k´öôuj TrPf mJóJPhr xPñ KjP~, IxoP~ YPu pJS~J oJjMwèPuJPT vs≠J \JjJPfÇ KjPn KjPn pJS~J IPjT k´hLk \ôJKuP~ KhKòuJo FTaJr kr FTaJ, Foj xo~ FT\j FKVP~ @Px, @oJPT K\Pùx TPr, fáKo TJPT yJKrP~Z? UMm iLPr \mJm ßhA, TJCPT j~Ç @xPu @Ko KT TJCPT yJrJAKj? fPm ßxKhj ÊiM oPj oPj mPuKZuJo, @Ko Foj IPjTPT yJKrP~KZ pJrJ KZu @oJr FA vyPrr nJA ßmJj, FA ireLr nJA ßmJjÇ -KjCA~Tt

ßxKhPjr TgJ 7 kJfJr kr rJ˜J~ C±tvõJPx ßuJPT ZMaPZÇ TáA¿ mPrJ KmsP\ oJjMPwr du ßjPoPZÇ xmJA ßyÅPa mJKz KlrPZÇ rJ˜J~ yuMh aqJKéèPuJ xÅJA xÅJA TPr ßmKrP~ pJPò- ßTC fJTJPò jJ FKhT SKhTÇ xmJA ßpj kJVPur oPfJ k´Je mÅJYJPjJr \Pjq oKr~J yP~ CPbPZÇ APfJoPiq KmhMqfS mº TPr ßh~J yP~PZÇ yJf fáuKZ pKh ßTJj yuMh aqJKé pJ~Ç ßTC xJzJ KhPò jJÇ pUj Kx≠J∂ KjP~KZ ßp, ßyÅPaA kJKz ßhPmJ, F hLWt kg, KbT fUKj WÅqJx TPr @oJr kJPv FTKa yuMh aqJKé gJoPuJ- oMU ßmr TPr YJuT kKrÛJr mJÄuJ~ muPuj, ÈßTJgJ~ pJPmj?’ ÆLPkr jJo muPfA muPuj, ÈÆLPkr ßnfPr ßpPf kJrPmJ jJÇ ßxfár oMPU jJKoP~ ßhPmJÇ KjfJo jJ ßTJj xS~JrLÇ @kjJPT ßhPU mJXJKu oPj yPuJ, fJA @kjJPT fáuuJoÇ’ @Ko ßpj YÅJh yJPf ßkuJoÇ ßxfá oMU ßgPT @oJPhr @mJx oJ© 10 KoKjPar kgÇ @Ko aqJKéPf CPb ßYJU mº TruJoÇ ßvw kpt∂ mJKz KlPr pJKòÇ -dJTJ ßgPT

KmPvw oNuqysJx SALE! SALE!!

F~JruJAP¿r IKnù k´JÜj TotYJrLPhr mqm˙JkjJ~ KjCA~PTtr k´JePTªs \qJTxj yJAaPx ImK˙f

ACjJAPac a∑JPnux AjT Ãoe \VPf FTKa Kmvõ˜ jJo

TOLL FREE NUMBER

1-866-481-7799

Umrah Hajj-Fr KaPTa S Vissa’r \jq ßpJVJPpJV TÀj Biman & Gulf Air Ticket Stock Holder

UNITED TRAVELS INC. 37-22 73rd Street, Suite# 1C, Jackson Heights, NY 11372.

KmPvw oNuqysJx

Tel: 718-899-7799, 718-899-7796. Fax: 718-899-7795

@PoKrTJ-TJjJcJ ßgPT dJTJ, TuTJfJ, KhuäL

e-mail: unitedtravels1@gmail.com

KjCA~PTtr mJAPrr ߈a ßgPTS xyP\ KaKTa ßkPf yPu ßpJVJPpJV TÀj

We Accept All Major Credit Cards

We Sell: British/ Gulf/ Emirates/ Kuwait Airlines Tickets

After Office Please Contact: Abdul Latif Bhuiyan 718-733-3589, Cell: 646-750-8353


65

IJxJPo 'IQmiPhr'\jq mKªKvKmr KjotJe k´go kJfJr kr @xJPo Foj 11Ka mKªKvKmr mJjJPjJr kKrT·jJ rP~PZÇ mJKTèPuJ KjotJe TrJ yPm mJrPkaJ, KhoJ, yJxJS, TJo„k, TKroV†, uçLkMr , jVÅJS, jJumJKz, KvmxJVr S ßxJKjfkMPrÇ xN©oPf, FPTTKa mKªKvKmPrr iJre ãofJ yPm TokPã 1000Ç Fxm mKªKvKmr KjotJPe ßoJa UrY irJ yP~PZ 1000 ßTJKa ÀKkÇ nJrPfr IjuJAj KjC\ 18 F Umr KhP~PZÇ FPf @PrJ muJ y~, @xJPo mftoJPj 31Ka ß\uUJjJ @PZÇ Fr iJreãofJ ßoJaJoMKa 9000Ç Fxm ß\Pu IKfKrÜ mKª rJUJr \jq xrTJr ß\uUJjJPT xŒ´xJre TrPf kJPrÇ 31Pv @Vˆ YNzJ∂ jJVKrTk†L mJ Fj@rKx ßgPT pJrJ mJh kPzPZj fJrJ lPrjJxt asJAmMqjJPu @Pmhj TrPf kJrPmjÇ Fxm @Pmhj pJYJA mJZJA TrJr \jq rJ\q xrTJr IKfKrÜ 200 lPrjJxt

asJAmMqjJu ˙Jkj TrPZÇ @PrJ 200 Foj asJAmMqjJu ˙Jkj TrJ yPm @VJoL Kfj oJPxr oPiqÇ Fj@rKx ßgPT pJrJ mJh kPzPZj fJPhr ÈKmPhKv’S muJ pJPm jJ, @mJr fJPhr ßV´¬JrS TrJ pJPm jJ- pfãe kpt∂ F KmwP~ @hJuPf l~xJuJ jJ y~Ç KjC\ 18 KuPUPZ, rJP\qr 6Ka mKªKvKmPr ÈKmPhKv’ ßWJKwf IPjT mKª Im˙Jj TrPZjÇ Kfj mZPrr ß\u xŒjú TrJr kr xMKk´o ßTJat vftxJPkPã fJPhr oMKÜ ßh~Jr KjPhtv KhP~PZÇ fJ xP•ôS SAxm mKª ß\PuA rP~PZjÇ ßo oJPx xMKk´o ßTJat KjPhtv ßh~ ßp, @xJPo ßpxm IQmi ÈKmPhKv’ vJK˜ KyPxPm Kfj mZPrr ß\u ßUPaPZj fJPhrPT FT uJU ÀKk mP¥r KmKjoP~ vftxJPkPã oMKÜ ßh~J ßpPf kJPrÇ FPãP© fJr K\ÿJhJr yPf yPm hM\j nJrfL~PT FmÄ fJr gJTPf yPm FTKa ‰mi KbTJjJÇ @hJuf @PrJ KjPhtv ßh~ ßp, xm mKªr mJP~JPoKasT Km˜JKrf FmÄ lPaJ iJre

TrPf yPmÇ fJ \oJ rJUPf yPm cJaJPmP\Ç oMKÜ kJS~J mqKÜPhr k´Kf x¬JPy ImvqA kMKuPv KrPkJat TrPf yPmÇ FUj kpt∂ lPrjJxt asJAmMqjJu TokPã FT uJU oJjMwPT ÈKmPhKv’ KyPxPm ßWJweJ TPrPZÇ fJr oPiq 2013 xJu ßgPT F kpt∂ oJ© YJr\jPT mKyÏJr TrJ yP~PZÇ rJ\q xrTJPrr KyxJPm, TokPã 900 mqKÜ FUj ß\Pu @PZÇ IjqJPjqr ßmKvr nJVA rP~PZ kuJfTÇ

ßrJKyñJ KjP~ ybJ“ Ijq rTo hMKÁ∂J dJTJ,6ßxP¡’r” k´fqJmJxj ÊÀ TrJr CPhqJV hMA hlJ~ mqgt yS~J FmÄ Vf 25 @Vˆ TémJ\JPr TP~T uJU ßrJKyñJr xoJPmPvr kr FA xÄTa KjP~ jJjJ rTo hMKÁ∂J S vïJr AKñf KouPZ ßhKv-KmPhKv ßTJPjJ ßTJPjJ KmPväwPTr KmPväwPeÇ pMÜrJÓsKnK•T jLKf VPmweJ k´KfÔJj ßx≤Jr lr lPrj KrPuvjPxr (KxFl@r) SP~mxJAPa Vf mMimJr k´TJKvf FT KjmPºr KvPrJjJo KZu ÈßrJKyñJrJ mJÄuJPhPv xJrJ \LmPjr \jq ßgPT ßVPu KT yPm?’ \JkJPjr KjKÑA Km\Pjx kJmKuPTvjPxr IjuJAPj Vf mMimJr k´TJKvf FT KjmPº muJ y~, ÈKj\˝ rJPÓsr \jqA Ko~JjoJPrr Skr YJk xOKÓ TrJ CKYf ßrJKyñJ vreJgtLPhrÇ rJUJAPj ßrJKyñJPhr KjP\Phr xrTJr k´KfÔJ yPu fJrJ mJÄuJPhv ßgPT Ko~JjoJPr KlrPf CÆM≠ yPf kJPrÇ’ IjqKhPT xÄWJf Kjrxj S xÄuJk C“xJKyfTre KmwP~ TJ\ TrJ FTKa @∂\tJKfT oJjKmT xyJ~fJ xÄ˙Jr TotL \JoJu Kmj lJPgJKj F ßhPvr FTKa VeoJiqPo @vïJ k´TJv TPrPZj, ßrJKyñJrJ fJPhr jJVKrTfô KjP~ Ko~JjoJPrr xPñ @PuJYjJ TrPf kJrPZ jJÇ Ko~JjoJr xrTJr F mqJkJPr @V´yLS j~Ç nKmwqPf ßrJKyñJPhr jJVKrTfô AxMqPf mJÄuJPhPvr xPñA @PuJYjJ TrPf yPf kJPrÇ FKhPT VfTJu mOy¸KfmJr ßrJKyñJ AxMqPf krrJÓsoπL c. F ßT @»Mu ßoJPoPjr FTKa xJãJ“TJr k´TJv TPrPZ \JotJj xÄmJhoJiqo cP~PY ßnPuÇ Vf oJPxr ßvw KhPT ßrJKyñJ k´fqJmJxj CPhqJV ßnP˜ pJS~Jr kr cP~PY ßnPuPT ßhS~J SA xJãJ“TJPr krrJÓsoπL ßrJKyñJPhr KlKrP~ KjPf Ko~JjoJPrr Skr kptJ¬ @∂\tJKfT YJk xOKÓ jJ yS~J~ yfJvJ k´TJv TPrjÇ krrJÓsoπLPT C≠Of TPr cP~PY ßnPur mJÄuJ xÄÛrPe k´KfPmhPjr KvPrJjJo TrJ yP~PZ, È\JKfxÄWPT mJÄuJPhv : ßrJKyñJ ˙JjJ∂r xogtj TPrJ, jAPu ßhv ZJPzJ’Ç TNaQjKfT xNP© \JjJ pJ~, mJÄuJPhPv @Kvsf ßrJKyñJPhr oJjKmT xyJ~fJ KhPf \JKfxÄPWr KmKnjú xÄ˙J FmÄ ßhKv S @∂\tJKfT KmKnjú FjK\S TémJ\JPr ßp mqJkT f“krfJ YJuJPò fJr KZPaPlÅJaJS ßjA Ko~JjoJPrr rJUJAPjÇ FojKT kKrPmv IjMTNu jJ gJTJr I\MyJf ßhKUP~ \JKfxÄPWr TotTftJPhrS rJUJAPj ßpPf ßh~ jJ Ko~JjoJr xrTJrÇ Foj ßk´ãJkPa \JKfxÄPWr KmKnjú xÄ˙J pUj ßrJKyñJ AxMqPf mJÄuJPhPvr TJPZ fJPhr k´fqJvJr oJ©J mJzJPò fUj F KjP~ hOvqf ãá… xrTJPrr jLKfKjitJrTrJÇ krrJÓsoπL KmKnjú xo~ @∂\tJKfT xÄ˙JèPuJPT mPuPZj, mJÄuJPhv fJr hJK~fô kJuj TrPZÇ SA xÄ˙JèPuJr CKYf Ko~JjoJPrr rJUJAj rJP\q KVP~ ßrJKyñJPhr ßlrJr kKrPmv xOKÓr uPãq TJ\ TrJÇ


66

FT khtJr hJo 37 uã aJTJ

KjCA~Tt ߈a KxPjar Kur~ ToKr, \j Kx uMq, uMAx ßxkMuPncJ, ßTKnj kJTtJr S rmJat \qJTxjÇ

KxPjar IJPuxJªsJ Km~JK\, FPx’KuCP~JoqJj TqJaJKujJ âá\, KjKu ßrJK\T, TJKr¿ Kr\ S jqJaJKu~J lJrjJjPc\Ç

KjCA~Tt ߈Par 10 KjmtJKYf k´KfKjKi mJÄuJPhv xlPr pJPòj k´go kJfJr kr gJTPmj KxPjar \j Kx. uMq (KcKˆsÖ 11), KxPjar ßTKnj kJTtJr (KcKˆsÖ 21), KxPjar uMAx ßxkMuPncJ (KcKˆsÖ 32), KxPjar IJPuxJªsJ Km~JK\ (KcKˆsÖ 34), KxPjar rmJat \qJTxj (KcKˆsÖ 31), FPx’KuCP~JoqJj KjKu ßrJK\T (KcKˆsÖ 25), FPx’KuCP~JoqJj TqJaJKujJ âá\ (KcKˆsÖ 39), FPx’KuCP~JoqJj TJKr¿ Kr\ (KcKˆsÖ 87), FPx’KuCP~JoqJj jqJaJKu~J lJrjJjPc\ (KcKˆsÖ 80)Ç KjCA~Tt ߈a KxPjar Kur~ ToKr (KcKˆsÖ 14) xJ¬JKyT mJXJuLPT \JjJj, mJÄuJPhv xrTJPrr IJoπPe fJrJ FA xlPr pJPòjÇ mJÄuJPhv xlrTJPu fJrJ KmKnjú oπLr xJPg ‰mbTxy xÄxPh pJPmj, \JfL~ ˛OKfPxRPi kMJWt KjPmhj TrPmjÇ FZJzJS fJrJ TémJ\JPr ßrJKyñJ vreJgLt KvKmPr KVP~ KjP\ ßYJPU ßhUPmj fJPhr xmtPvw kKrK˙KfÇ KxPjar ToKr mPuj, 18 IPÖJmr ßgPT 27 IPÖJmr kpt∂ fJrJ mJÄuJPhv xlr TrPmjÇ

58 cvZvi ci ÜUvágwUK Øãve wmá˜g Pvjz AváQ, hvi `vg Ü`Lvábv náqáQ 18 jvL 75 nvRvi UvKv| G∏ájv Pvjz AváQ ÜivMx Avmáj Ü`Lvábv nq eáj Rvbvb IB IqváW©i ˜vd bvm© Ôw≥ PμeÀ©x| GKB máΩ 10wU PvBwbR mvKkb Ügwkb Acváikb w_áqUvái AváQ| `vg Ü`Lvábv náqáQ wZb jvL UvKv| eZ©gváb ÜmwU Pvjz AváQ| 20wU W÷ wmá˜g BKzBcágáõUi Ü`Lvábv náqáQ Pvi jvL 87 nvRvi 500 UvKv| AvBwmBD IqváW© ØívwcZ| eZ©gváb IqvW© Pvjz bv _vKvq ÜKvábv KváR jvMáQ bv| ÜgwWáKj KájR Dbúqb I wewfbú aiábi höêcvwZ μq-msμvöè c÷KáÌi Aaxáb G höêcvwZ ÜKbv nq| Rvbv ÜMáQ, 2012 Ü_áK 2016 ch©öè ÜgvU cvuPRb wPwKrmK c÷KÌ cwiPvjK wnámáe KvR KáiáQb dwi`czi ÜgwWáKj KájR nvmcvZváj| Zviv nájb- Av m g RvnvΩxi ÜPäazix, G we Gg kvgmzj Avjg, Ügv. Igi dviÄK Lvb, MYcwZ wek¶vm I Avezj Kvjvg AvRv`| Gi gáa® Igi dviÄL Lvb gviv ÜMáQb| dágáKi ZrKvjxb c÷áR± cwiPvjK Wv. Av m g RvnvΩxi ÜPäazix eájb, Avwg c÷_g c÷KÌ cwiPvjK wQjvg| Üh ÜKbvKvUvi K_v ejv náéQ Zv c÷KáÌi máΩ hz≥ wQj bv| hv c÷KáÌi welqB wQj bv, Zvi `vqfvi c÷KáÌi Ici ÜKb eZ©váe Zv Avgvi ÜevaMg® bq| nvmcvZvjwUi ZrKvjxb ZÀ°veavqK Wv. MYcwZ wek¶vm eájb, Avwg c÷KÌ cwiPvjK _vKv AeØívq höêcvwZ μáq `zb©xwZi ÜKvábv NUbv NáUwb| Av`vjáZ ÜKvábv weláq gvgjv náqáQ wKsev Av`vjZ Kx wbá`©kbv w`áqáQb| dwi`czi ÜgwWáKj KájR nvmcvZváji cwiPvjK Kvg`v c÷mv` mvnv eájb, Av`vjáZi wbá`©kbv Avwg cvBwb| Ücáj Av`vjáZi wbá`©kbv Ügáb Pje| `z`K hw` Z`öè Kái Záe mnáhvwMZv Kie Avwg| wZwb eájb, 10 ÜKvwU UvKvi Ühme höêcvwZ ÜKbv náqáQ Zvi gÇj® wKQzUv AwZwi≥ Ü`Lvábv náqáQ| G welqwU LwZáq Ü`Le Avwg| Gi AváM Ü`áki Ab®Zg ÜgMv c÷KÌ iÉcczi cvigvYweK we`®zr c÷KáÌi Kg©KZ©vKg©Pvixá`i emevámi Rb® wbwg©Z wM÷bwmwUáZ AvmevecŒ I Ab®vb® wRwbmcŒ μáq jvMvgQvov `zb©xwZi Z_® dvum nq| GKwU evwjáki ÜcQáb e®q Ü`Lvábv nq 6 nvRvi 717 UvKv| Gi gáa® Gi `vg eve` 5 nvRvi 957 UvKv Avi ÜmB evwjk wbP Ü_áK d¨®váU IVváZ LiP 760 UvKv Dáj≠L Kiv nq|

KmFjKkr 41fo k´KfÔJmJKwtTL kJKuf 41 kJfJr kr

KjC\JKxt ßÓa KmFjKk KjC\JKxt” KjC\JKxt ߈a KmFjKkr CPhqJPV vJPyPhr \JjJ\J~ IÄv ßjj KmkMuxÄUqT oJjMwÇ

vJPyPhr \JjJ\J~ IÄv ßjj KmkMuxÄUqT oJjMwÇ

vJPyPhr \JjJ\Jr IJPV oxK\hf k´JñPe KmkMuxÄUqT oJjMwÇ

SP\Jj kJPTt vJPyPhr \JjJ\J~ KmkMu xoJPmv ßvPwr kJfJr kr gyw≥áhv◊v `áji mfvcwZ evei Dwœábi ÜQáj| Ümvgevi ÜfviiváZ wiPg¤ wnáji 130 w˜÷U Ges 92 GwfwbDi GKwU bvBU K¨váei mvgáb IB möêvmx nvgjvq Zvi máΩ AviI `zRb ∏wjwe◊ náqáQb| Zviv nájb

evsjvá`kx hyeK Bcz Rvgvb (27)| Ab®Rb AevOvwj KÖÚvΩ ZiÄY| wPwKrmvi ci Bcy RvgvbáK Ümvgevi weáKáj R®vgvBKv nvmcvZvj Ü_áK ÜQáo Ü`Iqv nq| Bcy weqvbxevRvi mwgwZi mváeK Kg©KZ©v GKwjgyævgvb bybyi ÜQáj|

wbDBqK© czwjk wWcvU©ágáõUi GKwU mÅŒ Abyhvqx D≥ bvBU K¨váei mvgáb wee`gvb `yB cá∂i SMovi GKch©váq ∏wjel©áYi NUbv NáU| Záe kván` GKcá∂i máΩ ÜmLváb ÜMájI SMovi gáa® wQájb bv| wZwb `ycá∂i SMovi mgq GKcvák `uvwoáqwQájb| eyáK ∏wjwe◊ kván`áK R®vgvBKv nvmcvZváj ÜbIqv nájI ZváK evuPvábv hvqwb| gqbv Z`öè Ükál gΩjevi kváná`i jvk Zvi cwieváii KváQ nØèvöèi Kiv nq| ZváK js AvBj®vá¤i IqvwksUb Ügvágvwiqvj KeiØíváb `vdb Kiv náqáQ| Gi AváM MZ eyaevi Gkvi bvgváRi ci IáRvbcvK© gmwR` Avj Avgváb kváná`i bvgváR RvbvRv AbywÙZ nq| RvbvRv ÔiÄi AváM kváná`i evev evei Dwœb ÜQáji AvZ•vi gvMwdivZ Kvgbvq mKáji KváQ Ü`vqv Pvb| bvgváR RvbvRvq BgvgwZ Káib gvIjvbv iÄ˚j≠vn| kváná`i bvgváR RvbvRvq evsjvá`kx KwgDwbwUi me©Øèáii gvbyl ÜhvM Ü`b| Gmgq cywjk gmwRá`i mvgábi moáK hvb PjvPj e‹ Kái Ü`q| cywjk GB nZ®vKvá¤i NUbvq GLbI KvDáK ÜM÷flvi KiáZ cváiwb eáj kváná`i cwieviáK RvwbáqáQ| Záe `ze©ÖÀá`i aiáZ GjvKvevmxi mnáhvwMZv ÜPáqáQ czwjk| mõÿxáci möèvb evei Dwœábi K›U÷vKkb e®emv Ü`Lvákvbv KiáZb Zvi ÜQáj kván`| wZwb wQájb 5 fvBáqi gáa® wÿZxq| 5 eQi AváM IB GjvKvi GKwU bvBU K¨váei mvgáb nZ®v Kiv nq hy≥ivÛ÷ AvIqvgx jxáMi mn-mfvcwZ bRgyj BmjvgáK| Zvi NvZKá`i wewfbú Ügqvá` kvwØè náqáQ| Gi AváM NvZáKi nváZ IáRvbcváK© c÷vY nvivb wgRvbyi ingvb| kván` nZ®vKvá¤i Rb® `vqxá`i ÜM÷flvi I `ÖÛvöègÇjK kvwØèi `vwe RvwbáqáQb hz≥ivÛ÷ weGbwci mváeK wmwbqi fvBm Üc÷wmáWõU Ü`ájvqvi Ünvámb, hze`áji ÜKõ`÷xq ÜbZv Gg G evwZb, wbDBqK© ܘU weGbwci ÜbZv gvndzRzj gvIjv bvbúy Ges hz≥ivÛ÷ Rvmvámi mfvcwZ Avey Zváni|

Vf 2 ßxP¡’r ßxJomJr kqJaJrxPjr KjC\JKxt ßyuk ßx≤JPr KmFjKkr 41fo k´KfÔJmJKwtTL IjMKÔf y~Ç KmkMuxÄUqT ßjfJTotLr CkK˙KfPf IjMÔJPj xnJkKffô TPrj KjC\JKxt ߈a KmFjKkr xnJkKf ‰x~h \MmJP~r @uLÇ xnJ kKrYJujJ TPrj xJiJre xŒJhT @uJCr UªTJrÇ k´iJj IKfKg KZPuj KmFjKk ßY~JrkJxtPjr CkPhÓJ S dJTJ KxKar xJPmT ßckMKa ßo~r @»Mx xJuJoÇ KmPvw IKfKg KZPuj pMÜrJÓs KmFjKkr xJPmT xJiJre xŒJhT K\uäMr ryoJj K\uäMrÇ IKfKg KyPxPm oPû KZPuj ßhvPj©L oMKÜ @PªJuj pMÜrJPÓsr xJiJre xŒJhT xJAláu UJj yJÀj, KjC\JKxt ߈a KmFjKkr CkPhÓJ ßVJuJo ræJjL ßYRiMrL vJyLj, CkPhÓJ IiqJkT ßVJuJo ßoJ˜lJ ßYRiMrL Kjkj, CkPhÓJ oJˆJr ZKor CK¨j, ßhvPj©L oMKÜ @PªJuPjr pMVì xJiJre xŒJhT C•o ßnRKoTÇ IjMÔJPjr ÊÀPf kKm© TJuJPo kJT ßgPT ßfuJS~Jf TPrj iot Kmw~T xŒJhT yJPl\ ‰x~h UMmJP~m @uLÇ IjMÔJj ßvPw

hPur k´KfÔJ mJKwtTL CkuPã FTKa ßTT TJaJ y~Ç k´iJj IKfKgr mÜPmq \jJm xJuJo mPuj, ßhPv @\ ‰˝rvJxj YuPZ, oJjMPwr TgJ muJr IKiTJr ßjA, k´KfmJhL oJjMwPhr xrTJr èo, UMj TrPZ jfámJ TJrJVJPr KjPãk TrPZÇ FrkrS oJjMw ßgPo ßjAÇ KfKj mPuj, @kjJrJ ßhPUPZj ßxJomJr dJTJ~ KmFjKkr k´KfÔJ mJKwtTLr ßvJnJpJ©J~ oJjMPwr du ßjPoKZu, \jfJr ßväJVJj ±Kjf yP~PZ k´˜MKf, k´KfmJh S k´KfPrJPiÇ WrmJKz ßZPz mqKgf, mKûf S IkoJKjf \jVe KmFjKkr TotxNKYPf xÄyKf \JjJPf ßjPo FPxKZu rJ\kPgÇ oJjMPwr ß\J~JPr dJTJ vyr k´J~ ˜… yP~ KVP~KZuÇ xTPur oMPU ßxäJVJj KZu FTaJA ÈoMKÜ oMKÜ oMKÜ YJA UJPuhJ K\~Jr oMKÜ YJA’Ç KmPvw IKfKgr mÜPmq \jJm K\uäMr mPuj, vyLh K\~JCr ryoJj ßhPvr Cjú~j, C“kJhj S ˝Kjntr mJÄuJPhv VzJr k´fqP~ KmFjKkr \jì KhP~KZPujÇ FaJ mJrmJr k´oJKef yP~PZ mJÄuJPhPv KmFjKkA FToJ© \jKk´~ hu, fJA @S~JoL uLPVr VJ©hJy S fJrJ k´KfKyÄxJkrJ~e yP~ CPbPZÇ KfKj KjC\JKxt KmFjKkPT pMÜrJPÓs FTKa vKÜvJuL xÄVbj CPuäU TPr xTuPT FT xJPg TJ\ TrJr @ymJj \JjJjÇ xnJkKfr mÜPmq ‰x~h \MmJP~r KmFjKkr 41fo k´KfÔJ mJKwtTLPf xTuPT ijqmJh \JjJjÇ xÄmJh KmùK¬rÇ

\JkJ~ ÆPªô oyJxKYPmr Umr ßjA dJTJ,7ßxP¡’r” \JfL~ kJKattPf (\JkJ) ãofJr uzJA ImqJyf rP~PZÇ ßY~JroqJj S KmPrJiLhuL~ ßjfJr kh KjP~ K\Fo TJPhr S rSvj FrvJPhr KmPrJi ßoaJr @nJx ßjAÇ mrÄ rSvjPT ÈPY~JroqJj’ ßWJweJ TrJ~ ßk´KxKc~Jo xhxq mqJKrˆJr @KjxMu AxuJo oJyoMh FoKk FmÄ lUÀu AoJo FoKkPT huL~ kh ßgPT ImqJyKf ßhS~Jr Kx≠J∂ yP~PZÇ ÊâmJr TJPhrkK∫Phr ßpRg xnJ~ F Kx≠J∂ ßjS~J y~Ç fPm F khPãkPT IQmi mPuPZj rSvjkK∫rJÇ xrTJPrr frPl muJ yP~PZ, \JkJr aJjJkPzPj y˜Pãk TrJ yPm jJÇ hPu aJjJkPzj YuPuS ÊâmJrS ßhUJ ßoPuKj \JkJ oyJxKYm oKxCr ryoJj rJñÅJrÇ K\Fo TJPhrPT KmPrJiLhuL~ ßjfJ TrPf K¸TJrPT ßhS~J KYKbPf \JkJr 15 FoKk ˝Jãr TrPuS ÊâmJPrr ßpRg xnJ~ rJñÅJxy Kfj\j VryJK\r KZPujÇ mJKT hM\j KmPhPv mPu \JjJPuS, rJñÅJr ßUÅJ\ \JjPf kJPrjKj \JkJr ß\qÔ ßjfJrJSÇ ÊâmJr \JkJr mjJjL TJptJuP~ IjMxJrLPhr KjP~ Khjnr ‰mbT TPrj K\Fo TJPhrÇ ÉPxAj oMyÿh FrvJPhr oOfáqPf vNjq yS~J rÄkMr-3 @xPj k´JgtL mJZJAP~ kJutJPo≤JKr ßmJct oPjJj~jk´fqJvLPhr xJãJ“TJr ßj~Ç Kfj\j xJãJ“TJr KhPuS @PxjKj FrvJhkM© rJyVLr @u oJKy xJhÇ K\Fo TJPhr kPãr Umr, oPjJj~j ßkPf pJPòj rÄkMr oyJjVr \JkJr xJiJre xŒJhT FxFo A~JKxrÇ huL~ oPjJj~j lro KTjPuS xJh ßTj xJãJ“TJr KhPf @PxjKj- fJ \JjJ pJ~KjÇ ßrJmmJr èuvJPjr mJxnmPj kJfiJ ÈkJutJPo≤JKr ßmJct’-Fr xnJ FmÄ FTA Khj KmPTPu \JkJr xÄxhL~ hPur xnJ ßcPTPZj KmPrJiLhuL~ CkPjfJ rSvj FrvJhÇ


67


68

CLASSIFIED

Call: 718-639-1177

Fax: 718-565-8101 email: weeklybangalee@gmail.com

IJmvqT

IJmvqT

Tutor/Partner Wanted

oqJjyqJaJPj FTKa xJmSP~ xqJ¥áAY vPk TJ\ TrJr \jq ßuJT IJmvqT ßpJVJPpJV” 917-913-8879

msΔTuLPj FTKa V´JKlé Kc\JAj vPk TJ\ TrJr \jq mJÄuJ aJAPk kJrhvLt V´JKlé Kc\JAjJr IJmvqTÇ ßpJVJPpJV” 917-975-1264

IJkKj KT KjCA~Tt KckJatPo≤ Im FcáPTvPjr KxPumJx IjMpJ~L oqJg, AÄKuv kzJPf xão? SHSAT, Regent, SAT Kmw~xoNPy IKnùfJ gJTPu msΔTuLj S \qJoJATJr hMKa KaCPaJKrÄ k´KfÔJPj kzJPf S IÄvLhJr yPf ßpJVJPpJV TÀj” 616-251-7673

1459-02

1459-03

\ÀrL KjP~JV KmùK¬ SyJAP~J ߈Pa vKkÄ oPur KnfPr FTKa kJrKlCPor ßhJTJPj IKnùfJxŒjú kMÀw mJ oKyuJ ßxux kJrxj IJmvqTÇ xJ¬JKyT ßmfj 700 cuJrÇ ßpJVJPpJV” 937-561-8597

1459-04

IJmvqT msΔTuLPj A¿MqPr¿ ßmsJTJPr\ IKlPx TJP\r \jq ßuJT IJmvqTÇ AÄPrK\ nJwJ S TŒMqaJr IkJPrvj \JjPf yPmÇ ßpJVJPpJV” TEAM@TDSINSURANCE.COM

1459-03

Help Wanted Brooklyn Pizzaria has Full Time & Part Time position available on Pizza counter, Salad counter and Cashier. (Part Time position Mon-Friday 11am-3pm) Call: 718-246-2000 Ask for George1458-02

Help Wanted Receptionist: Law Office seeks an entry level full or part time receptionist. Duties include answering the telephone, greeting clients, doing light typing and filing. Salary commensurate to experience. Call 917-539-5245 or send resume to LawofDZH@gmail.com

14558-04

IJkPˆPar FTKa ßmc ßmsTlJˆ ßoJPaPur k´YJreJoNuT TJP\r \jq ßuJT IJmvqTÇ ßpJVJPpJV” 845-834-8088

1458-05

oqJjyqJaJPj \JAPrJr VJKzPf uJAPx¿iJrL TJP\r ßuJT IJmvqTÇ ßpJVJPpJV” 347-472-2494

IJmvqT \qJTxj yJAaPx FTKa csJAKnÄ ÛáPur \jq FT\j csJAKnÄ A¿asJÖr IJmvqTÇ ßpJVJPpJV” 347-962-0319, 917-301-2063

1457-01

IJmvqT

1459-03

IJmvqT oqJjyqJaJPjr cJCjaJCPj ImK˙f FTKa mJÄuJPhvL AK¥~Jj ßrˆáPrP≤r \jq IKnùJxŒjú TJC≤Jr kJrxj IJmvqTÇ ßpJVJPpJV” 917-294-9043

1457-02

IJmvqT KjCA~PTtr IuPmKjPf FTKa ßrˆáPrP≤r \jq fJªMrL ßvl, Kcv S~JvJr S SP~aJr IJmvqTÇ ßpJVJPpJV” 518-772-9201

msÄPér kJTtPYˆJPr fJKj~J KmCKa ßxuMPj \ÀrL KnK•Pf IKnùfJxŒjú oKyuJ IJmvqTÇ ßpJVJPpJV” 917-916-6746

1454-04

KjC\JKxtPf mJKzPf ßgPT KTÄmJ KVP~ m~xL oJjMwPT ßhUJPvJjJ TrJr \jq oKyuJ IJmvqTÇ ‰mi TJV\ gJTPf yPmÇ ßpJVJPpJV” xMufJj IJuo 732-687-1745 h~J TPr ßoPx\ rJUMj

msÄPér FTKa \o\oJa FuJTJ~ FTKa mJXJuL oJKuTJjJiLj IJPoKrTJj lqJvj mMKaT ߈JPrr \jq oqJPj\Jr IJmvqTÇ ßpJVJPpJV” 201-281-2996

1456-03

aP~JaJ rqJn-ßlJr 2016 oPcPur CmJr, Kulaxy FqJkYJKuf KaFuKxr aqJKé nJzJ yPmÇ \qJoJATJxy TáAP¿r ßp ßTJPjJ ˙JPjr csJAnJrrJ ßpJVJPpJV TÀj” 347-255-4812, 646-597-1107

1455-02

PkjKxuPnKj~J jKrxaJCPj FTKa mJÄuJPhvL ßrˆáPrP≤r \jq fJªMrL ßvl IJmvqTÇ IKnùfJ gJTPu IV´JKiTJr ßh~J yPmÇ gJTJ UJS~Jr xMmqm˙J IJPZÇ ßpJVJPpJV” 215-939-2634

1456-03

fJªMrL ßvl IJmvqT

IJmvqT

IJmvqT

csJAnJr IJmvqT

Pvl IJmvqT

IJmvqT

1454-04

1457-03

7-Eleven Help Wanted. Night Shift. 7pm to 7am. LIE Exit 39 206 Glen Cove Ave Glen Cove, NY 11542 516-676-8668 Store 516-300-0543 Manager 917-202-5133 Owner

1458-03

IJmvqT

1459-01

käJKajJo csJAKnÄ ÛáPur \jq FT\j csJAKnÄ A¿asJÖr IJmvqTÇ ßpJVJPpJV” 917-478-9985

Help Wanted

IJmvqT

1454-03

PcuJS~Jr ߈Par CAuKoÄaPj FTKa mJÄuJPhvL/AK¥~Jj ßrˆáPrP≤r \jq fJªMrL ßvl IJmvqTÇ gJTJ S UJS~Jr mqm˙J IJPZÇ ßpJVJPpJV” ßUJTj 302-377-2619 302-475-0840 302-300-9816

1454-03

Driving: Income Tax: Immigration: Notary Public: Translation

PLATINUM DRIVING SCHOOL

(mJXJuLPhr k´JePTªs Jackson Heights Fr E, F, G, R, V S 7 ßasj Subway xÄuVú xmPYP~ KjntrPpJVq FTKa mJÄuJPhvL k´KfÔJj) KjCA~Tt ߈Par DMV ßgPT kJv TrJ S xJKatKlPTak´J¬ IJoJPhr IKnù S ‰iptvLu Instructor ÆJrJ IKf pPfúr xJPg xy\ S Conceptable k≠KfPf Driving ßvUJPjJ y~Ç

Brooklyn, Ozone Park, Flushing, Jamaica S Long Island ßgPT Pickup TrJ y~ ” k´KvãPer xMKmiJPgt \qJoJATJPfS

KmPvw oNuqy∑Jx mJxJ ßgPT Pick-up S Drop TrJ y~Ç oJ© 265 cuJPr 5 ßuxjxy kqJPT\ Kcu, 415 cuJPr 10 ßuxjxy kqJPT\ Kcu, 565 cuJPr 15 ßuxjxy kqJPT\ KcuÇ ” KmPvwnJPm k´Kvãek´J¬ Instructor ÆJrJ UMm xy\ Formula-r oJiqPo Parallel Parking ßvUJPjJ y~Ç ” nLfá oJjKxTfJxŒjú m~Û oJjMwxy oKyuJPhr pfú xyTJPr Driving-Fr k´Kvãe ßh~J y~Ç ” IJkjJr oNuqmJj xoP~r TgJ IKf èÀfô xyTJPr KmPmYjJ TPr ßasKjÄP~r xo~xNYL ‰fKr TrJ y~Ç Open 7 Days ” IJoJPhr kJPvr yJr xmtJPkãJ ßmKvÇ ” ”

xJmtãKeT VJKzr mqm˙J IJPZÇ 2007 oPcPur xmtJiMKjT VJKz IJkjJr KvãJPT TPr fáuPm IJjªo~, CkPnJVq S xy\frÇ ” TLC uJAPx¿, Insurance S Point ReductionFr \jq DDC TîJxÇ ” IJoJPhr

PoJ” oyxLj

˝•ôJKiTJrL 72-32 Broadway, (3 Floor), Suite # 308, Jackson Heights, NY 11372. Phone: 718-651-7720, 917-478-9985, Fax: 718-651-2177 rd


69

CLASSIFIED kJ©-kJ©L kJ©L YJA KjCA~Tt KxKaPf mxmJxrf 47 mZr m~xL k´PlvjJu kJP©r \jq iJKotT, Ky\JmL, jJoJ\L 40 mZr m~xL jj-k´PlvjJu pMÜrJPÓs mxmJxrf kJ©L IJmvqTÇ ßpJVJPpJV” otherhalf.007@yahoo.com

1459-04

kJ© YJA x÷sJ∂ oMxKuo kKrmJPrr xMhvtjJ, iJKotT, ßoiJmL, oJK\tf, xÄxJrL 25+ kJ©L IJPoKrTJr KxKaP\j KjCA~Tt KxKar ߸vJuJA\c yJAÛáPur VJAPc¿ TJCK¿ur kJ©Lr \jq IJPoKrTJ~ ßuUJkzJ TrJ cJÜJr mJ xokptJP~r ßpJVq kJ© YJAÇ kJ©Lr oJ-mJmJ hM\PjA KvãTÇ ßpJVJPpJV” 212-392-5797 APoAu” jahsul@gmail.com

1458-10

kJ©L YJA KjCA~PTt mxmJxrf x÷sJ∂ oMxKuo kKrmJPrr 26 mZr m~xL KmFxKx AK†Kj~JKrÄ kJP©r \jq IjMit 24 mZr m~xL kJ©L YJAÇ IKnnJmTVe IgmJ kJ©L KjP\A mJP~JcJaJ APoAu TrPf kJPrj IgmJ kJP©r KkfJr xJPg TgJ muPf kJPrjÇ ßpJVJPpJV” ziaul9694@yahoo.com Phone: 917-818-8233

1458-01

kJ© YJA dJTJ~ Im˙Jjrf C•rmPñr x÷sJ∂ S CóKvKãf kKrmJPrr Ifq∂ ßoiJmL, oJK\tf, xÄxJrL S iJKotT, kûo S IÓo ßvseLPf aqJPu≤kMPu mOK• kJS~J, IjJxt S oJˆJPxt lJˆtTîJx kJS~J KkfíyLj 30 mZr m~xL kJ©Lr \jq CkpMÜ kJ© YJAÇ ßpJVJPpJV” 718-704-4902 APoAu” donuakhan@gmail.com

1458-10

kJ© YJA V´LjTJctiJrL x÷sJ∂ oMxKuo kKrmJPrr KvKãf, IKmmJKyf kJ©Lr (40+) \jq ßpJVq kJ© YJAÇ ßpJVJPpJV” 213-436-7859

1455-03

Call: 718-639-1177

Fax: 718-565-8101 email: weeklybangalee@gmail.com

KyªM kJ© YJA

kJ© YJA

kJ©L YJA

kJ© YJA

lxtJ, 25, oJˆJxt KcKV´iJrL ßhmjJg kJ©Lr \jq IJPoKrTJr KxKaP\j IgmJ KV´jTJct ßyJflJr KvKãf kJ© YJAÇ IxmPet IJkK• ßjAÇ Km˜JKrf \JjPf ßpJVJPpJV” 646-577-2373 nliton82@yahoo.com

x÷sJ∂ oMxKuo kKrmJPrr IJPoKrTJj KxKaP\j LawyerkJ©Lr \jq IJPoKrTJ~ kzJÊjJ TrJ cJÜJr, AK†Kj~Jr mJ xokptJP~r kJ© YJAÇ mJP~JcJaJxy ßpJVJPpJV TÀj” skyscrapers321@gmail.com

KjCA~PTt mxmJxrf V´LjTJctiJrL 40 mZr m~xL KmF kJv KxPuKa kJP©r \jq jJoJ\L S Ky\Jm krJ~ Inq˜ iJKotT kJ©L YJAÇ kJ©L vat KcPnJKxt yPuS IxMKmiJ ßjAÇ ßpJVJPpJV” 347-846-8460 ßlJj mJ ßaéa ßoPx\ rJUMj

IJPoKrTJj KxKaP\j TKŒCaJr AK†Kj~Jr KjCA~PTt YJTáKrrf oMxKuo kJ©Lr \jq cJÜJr, AK†Kj~Jr mJ xokptJP~r FmÄ IJPoKrTJ~ Ûáu ßuPnu ßgPT kzJÊjJ TrJ kJ© IJmvqTÇ mJP~JcJaJ FmÄ ZKmxy ßpJVJPpJV TÀj” 718-354-9009 manowarhkhan@gmail.com

1460-02

1457-02

1457-02

kJ©L YJA

kJ©L YJA

dJTJ~ \jì S mxmJxTJrL oiqKm• oMxuoJj kKrmJPrr KvKãf (IjJxt KcKV´iJrL), AÄPrK\Pf kJrhvLt kJP©r \jq CkpMÜ kJ©L YJAÇ ßZPur IJ®L~˝\j pMÜrJPÓs gJPTjÇ dJTJ~ mJKz IJPZÇ ßZPu IJPoKrTJ IJxPf IJV´yLÇ ßpJVJPpJV” ßryJj (TJK\j) 917-300-9005

IJPoKrTJr KxKaP\j KjCA~PTt mxmJxrf vat KcPnJxtc kJP©r \jq pMÜrJPÓsr Im˙Jjrf 25 ßgPT 30 mZr m~xL iJKotT nhs kJ©L YJAÇ kJ©L vat KcPnJKxt yPuS IxMKmiJ ßjAÇ ßpJVJPpJV” 917-526-9698

1459-03

Groom Wanted US born Girl, 25, BS in Biology, Alimah certification, practicing Muslim, wears Hijab, working at NYU School of Medicine, looking for a US citizen/ Green Card holder, having good education/ career, religious minded Groom. Please contact: neamericaUSA@gmail.com Phone 718-360-5616

1458-04

kJ©L YJA ACFx KxKaP\j mqJPYur KcKV´iJrL IJAKa k´PlvjJu 5’8”, 30, oMxKuo kJP©r \jq IJPoKrTJ~ mxmJxrf CkpMÜ kJ©L YJAÇ ßpJVJPpJV” IKnnJmT 646-691-0145

1458-03

kJ© YJA xkKrmJPr IJPoKrTJr KxKaP\j IjJxt oJˆJxt IJPoKrTJÇ xMªrL, jJoJ\L, KcPnJKxt 29 mZr m~xL 5’5” kJ©Lr \jq IJPoKrTJ~ mxmJxrf CóKvKãf kJ© YJAÇ ßpJVJPpJV” 01716883234 ammbd786@gmail.com

1454-02

1452-04

Groom Wanted US Citizen, Bangladeshi Muslim girl, 29, Masters, Lab Supervisor, Looking for US Citizen, 29-32, good education/career. Contact: sakeebm@hotmail.com 718-570-4935

1454-01

kJ©-kJ©L YJA IJkjJr ˝Pkúr \Lmj xñL/xKñjL UÅMP\ kJS~Jr \jq FTKa KjntrPpJVq oqJY ßoKTÄ xJKntxÇ mJÄuJPhv, ACFxF, TJjJcJ S IPˆsKu~J~ mxmJxTJrLPhr ßxmJ~ xhJ KjP~JK\fÇ ßpJVJPpJV” E-Mail: farhanarayhan@yahoo.com

Ph: 713-900-6023 Cell: 832-573-2008

1405-52


70

CLASSIFIED mJxJ nJzJ mJxJ nJzJ \qJoJATJ~ xJaKlj mMPuJnJct S IJYtJr FPnjMqPf xJmSP~ ßgPT Kfj mäPTr oPiq 2 ÀPor mJxJ mJgÀo S KTPYjxy nJzJ yPm ßTmuoJ© mqJPYurPhr TJPZ 1 ßxP¡’r ßgPTÇ ßpJVJPpJV” 718-383-7680, 917-862-0740

1458-03

mJxJ nJzJ \qJoJATJPf xJmSP~Pf Fl ßasPjr ßvw ˆk ßgPT 3 mäT hNrPfô mz 3 ßmcÀo, 2 mJgÀo, KuKnÄÀo, mqJuTKj FmÄ cJAKjÄFr xMKmiJxy 3 fuJ~ hMKa kKrmJr gJTJr CkPpJVL mz mJxJ nJzJ yPmÇ nJzJ IJPuJYjJ xJPkPãÇ (KbTJjJ” 92-23, 176 Kˆsa) ßpJVJPpJV” 718-291-8712, 347-488-2777

1460-03

Call: 718-639-1177

Fax: 718-565-8101 email: weeklybangalee@gmail.com

mJxJ nJzJ

mJxJ nJzJ

mJxJ nJzJ

mJxJ nJzJ

xJKjxJAPc 46 Kˆsa S 48 FPnjMqPf KÆfL~ fuJ~ FTKa mJxJ IiNokJ~L oMxKuoPhr \jq nJzJ ßh~J yPmÇ oJKxT nJzJ 18vf cuJrÇ ßpJVJPpJV” 917-562-1368

\qJoJATJr KyuxJAc aPk k´JAPna yJCPxr ßxPT¥ ßlîJPr (159-18 jroqJu ßrJc) 3 ßmcÀo, KuKnÄ, KTPYj S 1+1/2 mJgÀPor mJxJ nJzJ yPmÇ kJrx¿ mMPuJnJct xJmSP~ ߈vj ßgPT Kfj KoKjPar hNrPfôÇ ßpJVJPpJV” 917-494-5091

TáA¿ KnPu\ 212 KˆsPa KcaJYc mJxJr KÆfL~ S fífL~ fuJ~ (IqJKaT) hMA ßmcÀo IPÖJmr ßgPT nJzJ yPmÇ k´v˜ KuKnÄ Ào, rJjúJWr, mJgÀo, k´YMr ߈JPr\Ç mJxJr xJoPj Q36 mJxˆkÇ oJKxT nJzJ nJzJ 1800 cuJr xm KmuxyÇ ßpJVJPpJV” 917-836-5691

\qJoJATJr KrYo¥ KyPu 121 Kˆsa FmÄ IJauJK≤T FPnjMqPf oPjJro kKrPmPv xJmSP~, mJxˆk FmÄ xMkJroJPTta, oxK\h xÄuVú k´JAPna yJCPxr lJˆt ßlîJPr Kfj ßmcÀo, KuKnÄÀo S mz KTPYjxy ßxP¡’r oJx ßgPT nJzJ yPmÇ ßpJVJPpJV” 718-916-6866

mJxJ nJzJ

mJxJ nJzJ

1458-03

mJxJ nJzJ

1460-01

1459-02

TáAP¿r xJKjxJAPc 46 Kˆsa S 48 FPnjMqPf ßxPT¥ ßlîJPr FT ßmcÀPor mJxJ IiNokJ~L oMxKuoPhr \jq nJzJ ßh~J yPmÇ oJKxT nJzJ 1800 cuJrÇ ßpJVJPpJV” 917-562-1368

1459-03

1457-03

\qJoJATJ~ 164 Kˆsa S 85 FPnjMqPf hMfuJ~ YJr ßmcÀPor mJxJ nJzJ yPm xŒNet ßrPjJPnPac mJKzÇ ßpJVJPpJV” 347-740-4599

1460-02

mJxJ nJzJ SP\JjkJPTt 77 Kˆsa S 95 FPnjMqPf lJˆt ßlîJPr 3 ßmcÀo, KuKnÄ, mJgÀoxy ßrPjJPnPac mJxJ nJzJ yPmÇ KjTPaA oxK\h, ßV´JxJKr S ßasj ߈vjÇ ßpJVJPpJV” 347-740-4599

1457-02

\qJTxj yJAaPx ßhJTJj KmKâ \qJTxj yJAaPxr k´JePTPªs 74 KˆsPar Skr (37 FPnjMq S 37 ßrJPcr oJP^) FTKa ßhJTJj \ÀrL KnK•Pf Ifq∂ xMun oNPuq KmKâ yPmÇ $20,000 Key Money,

oJKxT nJzJ oJ© 2700 cuJrÇ Call: Rishi

646-673-0638 Please Speak in English

SP\JjkJPTt xJmSP~ ߈vj, mJxˆk, oxK\h S mJÄuJPhvL ßV´JxJKrr TJZJTJKZ ßxPT¥ ßlîJPr (77 Kˆsa S 95 FPnjMq) 3 ßmc, KuKnÄ, mJgÀoxy mJxJ nJzJ yPmÇ ßpJVJPpJV” 347-740-4599

1457-02

mJxJ nJzJ msÄPér kJTtPYˆJPr mz oxK\h S xJmSP~ ߈vPjr TJPZ fífL~ fuJ~ 3 ßmcÀPor FkJatPo≤ 2 mJgÀo S mqJuTKjxy nJzJ ßh~J yPmÇ ßpJVJPpJV” 347-652-9525

1457-03

mJxJ nJzJ \qJoJATJ~ 3 ßmcÀo S hMA mJgÀPor xŒNet jfáj mJxJ nJzJ yPmÇ ßpJVJPpJV” 718-213-8167

1459-02


71

CLASSIFIED mJxJ nJzJ mJxJ nJzJ \qJoJATJ~ (92-23, 176 Kˆsa, \qJoJATJ FPnjMq) Fl ßasPjr uJˆ ˆPk 179 Kˆsa ßgPT 3 mäPTr oPiq mz 3 ßmcÀo, 2 mJgÀo, KuKnÄÀo S cJAKjÄP~r xMKmiJxy KfjfuJ~ hMKa kKrmJr gJTJr of mz mJxJ nJzJ yPmÇ nJzJ IJPuJYjJ xJPkPãÇ ßpJVJPpJV” 718-291-8712, 347-488-2777

1460-03

mJxJ nJzJ \qJoJATJr kJPvA yKuPx KjKrKmKu kKrPmPv xŒNet ßrPjJPnPac mz 3 ßmcÀPor mJxJ KuKnÄÀo S 2 mJgÀoxy nJzJ yPmÇ KmsPTr aJCj yJCxÇ yJctCc ßlîJrÇ ßpJVJPpJV” 347-740-4599

1460-02

Call: 718-639-1177

Fax: 718-565-8101 email: weeklybangalee@gmail.com

mJxJ nJzJ

PxKo ßmxPo≤ nJzJ

\qJoJATJ~ mJÄuJPhvL ßV´JxJrL S oxK\Phr TJPZ 164 Kˆsa S 85 FPnjMqPf KfjfuJ~ 3 ßmcÀPor mJxJ nJzJ yPmÇ xŒNet ßrPjJPnPacÇ ßpJVJPpJV” 347-740-4599

TáA¿ KnPuP\ 211 Kˆsa S 89 FPnjMqPf hMA ßmcÀPor ßxKo ßmxPo≤ nJzJ yPm ˝JoL-˘Lr TJPZÇ KjTPaA mJxˆk S oxK\hÇ KjKrKmKu kKrPmvÇ rJ˜J~ pPgÓ kJKTtÄ IJPZÇ ßpJVJPpJV” 347-740-4599

1460-02

1460-02

Ào nJzJ Ào nJzJ \qJTxj yJAaPx 88-11 FuoyJˆt FPnjMqPf 7, M S R ßasPj xJmSP~ ߈vj xÄuVú FTKa uJéJKr 3 ßmcÀPor FkJatPoP≤ FTKa kOgT ßZJa Ào ßTîJP\axy FT\j Tot\LmL oKyuJ mJ kMÀw mJ ZJ©Lr KjTa nJzJ ßh~J yPmÇ Kmuxy nJzJ oJKxT 575 cuJrÇ FUjSA SbJ pJPmÇ ßpJVJPpJV” 631-359-0085, 212-365-8378

1460-03

â~-Kmâ~ VJKz KmKâ 2011 xJPur ßlJct FPÛk yJAKmsc xMunoNPuq KmKâ yPmÇ 128,000 oJAuÇ ßpJVJPpJV” 718-472-0470, 929-401-6605

1460-03

PxKo ßmxPo≤ nJzJ \qJoJATJr kJrx¿ mMPuJnJPct FTKa ßxKo ßmxPo≤ S FTKa FqJKaT nJzJ yPmÇ A S Fl ßasPj xJmSP~ ߈vj xÄuVúÇ ßZJa KyªM kKrmJr mJ mqJPYur IV´VeqÇ ßpJVJPpJV” 646-409-6263, 347-298-6287

1460-03

PxKo ßmxPo≤ nJzJ xJCg \qJoJATJ~ A~Tt TPuP\r kJPv FT ßmcÀo S KuKnÄÀoxy ßxKo ßmxPo≤ nJzJ yPmÇ ˝JoL˘L S mqJPYur IV´VeqÇ ßpJVJPpJV” 347-740-4599

dJTJ~ lîJa KmKâ dJTJr TuJmJVJPj ßuT xJTtJx ßrJPc FTKa Kfj ßmcÀPor lîJa KmKâ yPmÇ ßpJVJPpJV” 1-737-990-5138 APoAu” sjahznchowdhury@gmail.com

1459-02

IJomJVJj KmKâ rJ\vJyLr TJaJUJKuPf FTKa 60 ßcKxPoPur IJomJVJj KmKâ yPmÇ ßpJVJPpJV” 1-737-990-5138 APoAu” sjahznchowdhury@gmail.com

Ào nJzJ

TáAP¿r yKuPx FTKa KmsT KjKotf aJCj yJCPx 2 ßmcÀo, 2 mJgÀo, KuKnÄÀoxy nJzJ yPmÇ ßpJVJPpJV” 347-740-4599

1460-02

mJxJ nJzJ

TáAP¿r xJKjxJAPc 39 FPnjMqPf 52 KˆsPa lqJKoKur xJPg gJTJr \jq ßv~JPr FTKa Ào ˝JoL-˘Lr TJPZ nJzJ ßh~J yPmÇ xJmSP~Pf 7 ßasPjr xKjúTPaÇ ßpJVJPpJV” 917-662-0910

1460-03

KrYo¥ KyPu 125 Kˆsa S 87 FPnjMqPf lJˆt ßlîJPr Kfj ßmcÀPor mJxJ nJzJ yPmÇ ß\ S A ßasPjr xÄuVúÇ kJPvA \qJoJATJ yxKkaJu, oxK\hÇ ßpJVJPpJV” 347-740-4599

1460-02

mJxJ nJzJ KrYo¥ KyPu oxK\h S xJmSP~ ߈vPjr KjTPa ßxPT¥ ßlîJPr FT ßmcÀPor mJxJ mz KuKnÄÀo xy nJzJ yPmÇ ßpJVJPpJV” 347-740-4599

1460-02

mJxJ nJzJ \qJoJATJ~ 165 Kˆsa S xJCg ßrJPc A~Tt TPuP\r kJPv 4 ßmcÀPor jfáj mJxJ KuKnÄ, cJAKjÄxy nJzJ yPmÇ mqJTA~Jct S hMKa VJKz kJKTtÄ IJPZÇ A ßasj S mJxˆk KjTPaAÇ ßpJVJPpJV” 347-740-4599

1460-02

Ào nJzJ jhtJj mMPuJnJct ßgPT FT mäPTr oPiq TáAP¿r Aˆ FuoyJPˆtr 87-12 32 FPnjMqPf hMA ßmcÀPor mJxJr FTKa Ào nJzJ ßh~J yPmÇ ßpJVJPpJV” rmLªsjJg hJx 917-421-0099 8am-11pm

1460-01

Ào nJzJ TáAP¿r CcyqJPnPj xJmSP~ ߈vj ßgPT FT mäPTr oPiq FTKa Ào nJzJ yPm ÊiMoJ© ˝JoL-˘Lr \jqÇ ßpJVJPpJV” 347-998-8292

1460-02

ÀoPoa IJmvqT \qJTxj yJAaPx FT\j nhs S IiNokJ~L ÀoPoa IJmvqTÇ mJxJ xJmSP~ ßgPT hMA mäT hNPrÇ E, F, M, R, 7 ßasj xÄuVúÇ ßpJVJPpJV” 347-612-1410

1456-03

TáAP¿r FuoyJPˆt 7 ßasPj \JÄvj mMPuJnJct ßgPT 2 mäT hNPr 3 ßmcÀPor mJxJr FTKa mz ßmcÀo S KuKnÄÀo KTÄmJ 2 ßmcÀo 1 ßxP¡’r IgmJ IPÖJmr ßgPT nJzJ yPmÇ nJzJ IJPuJYjJ xJPkPãÇ ÊiMoJ© YJTárL\LmL S IiNokJ~L ßZJa kKrmJr ßpJVJPpJV TÀj” 929-421-6637, 929-424-7089

1459-02

Ào nJzJ \qJoJATJPf Fl ßasPjr ßvw ˆk ßgPT 3 mäT hNrPfô IJuJhJ mJgÀoxy mz 2 Ào nJzJ yPmÇ KTPYj S ACKaKuKa ßv~Jr TrPf yPmÇ nJzJ IJPuJYjJ xJPkPãÇ KbTJjJ 93-23 176 KˆsaÇ ßpJVJPpJV” 718-291-8712, 347-488-2777

1459-02

ÀoPoa IJmvqT PZJa lqJKoKur xJPg gJTJr \jq 70 Kˆsa S À\nfi FPnjMqPf xJmSP~r TJPZ FTKa mz Ào xJmPuPa nJzJ ßh~J yPmÇ mJgÀo S KTPYj ßv~Jr TrPf yPmÇ ÊiMoJ© ˝JoL-˘L IgmJ FT\j oKyuJPT nJzJ ßh~J yPmÇ ßpJVJPpJV” 347-612-5516

1459-03

1459-03

TP¥JKoKj~Jo KmKâ kJTtPYˆJr TP¥JKoKj~JPo FTKa 2 ßmcÀPor TP¥JKoKj~Jo KmKâ yPmÇ ßoKxx S mJVtJr KTÄ FmÄ xJmSP~ ߈vPjr TJPZÇ ßpJVJPpJV” UKuuMr ryoJj (KrP~uar) 917-402-7084, 718-319-8500

1457-03

dJTJ~ FkJatPo≤ KmKâ

Y¢V´JPo lîJa KmKâ

Ào nJzJ

dJTJr mxMºrJ~ Fl mäPT ßxPT¥ ßlîJPr FTKa 1550 mVtláPar 3 ßmcÀo, KTPYj, KuKnÄÀo, cJAKjÄ ß¸x S mqJuTKj FmÄ \JjJuJxy FTKa FkJatPo≤ KmKâ yPmÇ hJo 125,000 cuJrÇ oJKuT KjCA~PTt mJx TPrjÇ mftoJPj FA FkJatPoP≤ nJzJKa~J IJPZÇ PpJVJPpJV” 516-244-3733, 1-718-902-80086 (dJTJ)

1459-02

1460-02

mJxJ nJzJ

dJTJ~ lîJa KmKâ

Y¢V´JPor yJKuvyPr ÈF’ mäPT Kk´PkAc VqJxxy 3 ßmcÀPor 1440 Û~Jr láa IJ~fj KmKvÓ ßrKc lîJa KmKâ yPmÇ kJKTtÄxy hJo 58 uã aJTJÇ ßpJVJPpJV” 880-188-970-4252

dJTJr mjJjLPf 2 j’r ßrJPc 2800 mVtláa IJ~fj KmKvÓ 4 ßmcÀPor FkJatPo≤ KmKâ yPmÇ oJKuT KjCA~PTt mxmJx TPrjÇ ßpJVJPpJV” 0184-405-0971 917-873-5407

1458-04

mxMºrJ~ lîJa KmKâ

1459-02

Y¢V´JPo PxKokJTJ mJKz KmKâ Y¢V´JPor yJKuvyPr KjC ÈF’ mäPT hKãeoMUL VqJx kJKj KmhMq“xy 3.3 TJbJ \Kor Skr ßxKo kJTJ mJKz KmKâ yPmÇ oJKxT nJzJ 40 yJ\Jr aJTJÇ hJo 1 ßTJKa 58 uã aJTJÇ k´Tíf ßâfJrJ ßpJVJPpJV TÀj” 880-188-970-4252

1459-02

dJTJr mxMºrJ~ ßkäkqJj S xJKjPcu ÛáPur TJPZ mäT J-Pf jfáj KjKotf uJéJKr YJrKa FkJatPo≤ KmKâ yPmÇ k´KfKa FkJatPoP≤r IJ~fj 1300 mVtláaÇ k´Kf mVtláa 5700 aJTJÇ hJo IJPuJYjJ xJPkPãÇ ßTmuoJ© k´Tíf ßâfJVe ßpJVJPpJV TÀj” 917-225-8815

1457-03

VqJx ߈vj Kmâ~ KjCA~Tt vyr ßgPT 100 oJAu hKãPe yJASP~r kJPv, xMªr kKrPmPv Ifq∂ uJn\jT FTKa VqJx ߈vj S TjKnKjP~≤ ߈Jr FT FTr \J~VJ xy KmKâ IgmJ Ku\ ßh~J yPmÇ CkpMÜ cJCj ßkPoP≤r kr SjJr lJAjqJ¿ TrJ ßpPf kJPrÇ ßpJVJPpJV” 518-755-8087 1451-12


72

CLASSIFIED

Call: 718-639-1177

Fax: 718-565-8101 email: weeklybangalee@gmail.com

YMKÜPf csJAKnÄ uJAPx¿ 100 nJV KjÁ~fJ xyTJPr csJAKnÄ uJAPx¿ kJS~Jr mqm˙J TrJ y~Ç pJrJ mJr mJr csJAKnÄ ßaˆ KhP~ Kmlu yP~PZj fJPhr \jq FKa FTKa xMmet xMPpJVÇ ßpJVJPpJV” xJBh ATmJu 917-807-4851 July 2018

\m \m \m IJkKj KT IJPoKrTJPf FTKa xrTJrL \m UMÅ\PZj? IJkjJr KT yJAÛáu KcPkäJoJ, mqJPYur IgmJ oJˆJr KcKV´ IJPZ? mJÄuJPhv IgmJ ACFx ßgPT pKh gJPT fJyPu IJr ßhKr jJ TPr IJoJPhr KaPo ßpJV Khj FmÄ IJkjJr kZªof KlPfl FTKa k´PlvjJu \Pmr \jq ßYÓJ TÀjÇ KxKnu xJKntx krLãJ~ (KxKa, ߈a FmÄ ßlcJPru \Pmr) IJkjJPhr xPmtJó ßÛJr kJS~Jr \jq IJoJPhr xmtJ®T k´PYÓJ gJPT FmÄ ßxnJPmA IJorJ k´JgLtPT k´˜áT TKrÇ oqJg, AÄPrK\ FmÄ IjqJjq KasKT k´vúJmuL xoO≠ IJoJPhr Kj\˝ Kk´kJPrvj VJAc mqJÄT IJPZÇ IJPoKrTJr IjqJjq ߈a ßgPTS IJoJPhr KaPo ßpJV KhPf kJPrjÇ fJZJzJ k´PlvjJu ßr\MqPo, TnJr ßuaJr FmÄ ßlAx aá ßlAx A≤JrKnCP~r \jq ‰fKr TrJ y~Ç pJPhr FTJCK≤Ä mqJTV´JC¥ IJPZ fJPhrPT TáATmMT, KkYKas, ßkPrJu S FTJCK≤ÄFr KaCPaJKrÄxy xmJAPT TKŒCaJr ßmKxT ßvUJPjJ y~Ç

IJV´yL k´JgLtrJ IJ\A ßpJVJPpJV TÀj” 718-530-2605 APoAu” roudro123@yahoo.com

Fo.F. \JoJj (mftoJPj KjCA~Tt ߈a Vn-F Totrf) xJTPxx oJKfi kJrkJx F¥ TqJKr~Jr TjxJuKaÄ lJot (k´KfÔJfJ) xJKatlJAc Km\Pjx TqJKr~Jr Ûáu KaYJr, hq ߈a ACKjnJKxtKa Im KjCA~Tt (\m ßcPnukJr) k´JÜj xJmKˆKaCa KaYJr, KjCA~Tt KxKa KckJatPo≤ Im FcáPTvj FmÄ ßuTYJrJr Aj FTJCK≤Ä, FoFuIJA, KjCA~Tt, TáA¿

mqJYKnK•T kKm© ßTJrIJj KvãJ 16 mZPrr IKnùfJ S 100 nJV xlufJr KjÁ~fJ~ xTu m~Pxr ßZPu-ßoP~ FmÄ m~ÛPhr ACKTîc, SP\JjkJTt, KrYo¥ Kyu, CcxJAc, oqJjyqJaJj 42, KyuxJAc S \qJoJATJ FuJTJ~ pfú xyTJPr Ê≠ TPr ßTJrIJj KvãJ S ßylP\r \jq TôJrL S yJPlP\r xJPg ßpJVJPpJV TÀj” 347-612-7557


73

CLASSIFIED

Call: 718-639-1177

Fax: 718-565-8101 email: weeklybangalee@gmail.com

KmKmi VJj KvUMj pfú xyTJPr mJÄuJ VJj ßvUJPjJ y~Ç IJV´yLrJ FA j’Pr ßpJVJPpJV TÀj” mLjJ o\MohJr 347-422-3670

1375-5

dJTJ~ lîJa KmKâ mjJjL 2 j’r ßrJPc kûo fuJ~ FTKa 2800 mVtláPar FkJatPo≤ KmKâ yPmÇ oJKuT KjCA~PTt mxmJx TPrjÇ ßpJVJPpJV” KjCA~Tt” 917-873-5407 dJTJ” TKY 011-880-0184-405-0971

1447-05

mxMºrJ~ lîJa KmKâ

˝· UrPY oJKfi xJKntx ßxmJ k´hJj Ø^Ì LiáP wmwUáRbkxc, d®vwgwj wcwUkb, Øû›ikxc mn mKj c´Kvi BwgáM´kábi dg© cÅiY, weáq I AvbKáõUá˜W wWáfvm© c´ámwms, nvDwms I AvbGgc≠qágõU mn me aiábi áewbwdáUi Aváe`b, Kvfvi ájUvi mn wiwmDg/wmwf âZix I Ráei `iLvØè, G®vmvBjvági W´vdwUs I IqvK© cviwgU Gwc≠áKkb, evsjvá`ák c´áhvR® cvIqvi Ae GUbx©, hveZxq U´v›ájkb Ges Ab®vb® mKj aiábi gvwÎ mvwf©ámi Rb® AvRB áhvMváhvM KiÄbt 929-391-6047

dJTJr mxMºrJ~ D mäPT 2100 mVtláPar FTKa lîJa oJKuT TfítT KmKâ yPmÇ h~J TPr ßlJj TÀj” 561-271-4798 IgmJ APoAu TÀj” shirajee4@gmail.com

1445-04

PTJrIJj KvãJ IJorJ IKnù IJPuo ÆJrJ IJkjJr x∂JjPT mJxJ~ KVP~ oJxuJ oJxJP~uxy jJoJ\ FmÄ fJ\mLh xyTJPr KmÊ≠nJPm kKm© ßTJrIJj KvãJ ßhAÇ ßpJVJPpJV” 718-709-1572

1283-3

IJorJ xm irPjr ßâKca TJct V´ye TKr

kzJPf YJA Ifq∂ pfúxyTJPr mJÄuJ FmÄ IJrKm kzJAÇ IJV´yLVe Tu TÀj IgmJ oqJPx\ rJUMjÇ xJuoJ 718-316-1250


74

CLASSIFIED

Call: 718-639-1177

Fax: 718-565-8101 email: weeklybangalee@gmail.com


75


76

wr P v ß JfJ k

Ê n \ jì Kh j

yJxJj ßlrPhRx m J X J u L k´KfPmhj” ßuUJPuKUr ÊÀ ‰TPvJr ßgPTAÇ kzJ KZu fÅJr oNu IJV´Pyr Kmw~Ç kzPf kzPfA mMK≠mOK•r YYtJÇ Kv·JñPer k´J~ xTu ßã©PTA YPwPZj ßoiJr uJñu KhP~Ç ßpoj mJÄuJ~ ßfojA hã AÄPrK\PfÇ KjCA~Tt KxKaPf ßvwJÄv 20 kJfJ~

ßlJmJjJr jfáj oJAuPˆJj jqJxJC TKuKx~JPo mJXJuL k´KfPmhj” rKmmJr rJf ßkRPj mJPrJaJÇ yJPf IJr oJ© 14 KoKjaÇ 14 KoKja kPr uÄ IJAuqJP¥r jqJxJC TKuKx~JPor IJPuJ KjPn pJPm, oJAT mº yP~ pJPmÇ fUjS Kfj\j KmUqJf Kv·L IPkãJ~Ç ßkRPj mJPrJaJ~ oû IJPuJ TPr FPuj \jKk´~ Kv·L ßmKm jJ\jLjÇ ßvsJfJrJ ßlPa kzPuj CòõJPxÇ hM’YJr TgJ ßvsJfJPhr xJPg mPu fJr ßxA KTjúrL T£ nJKxP~ ßvwJÄv 42 kJfJ~

S~JKvÄaj KcKxPf hMA mJXJuL Kv·L

oKjTJ S I†Mr Kv·TPotr k´hvtjL ÊÀ dJTJ xMkJr oJPTtPa ßTjJTJaJ IjuJAPj mJXJuL k´KfPmhj” jgt msÄPér KmvJu S KmkMu \jKk´~ dJTJ xMkJroJPTta ߈JPr KmKâr kJvJkJKv IjuJAPj keq KmKâr TgJ ßWJweJ TPrPZÇ Fr \jq APfJoPiqA Dhakagro.com KbTJjJ~ SP~mxJAa YJuM TrJ ßvwJÄv 62 kJfJ~

ßxJomJr IJÊrJ vJBU oMyJÿJh CZoJj VjL” @ÊrJ AxuJPor Ijqfo èÀfôkNet KhjÇ @ÊrJ Igt hvo fJKrUÇ AxuJKo kKrnJwJ~ oyrrPor 10 fJKrUPT @ÊrJ muJ y~Ç oyrro yPuJ YJªsmPwtr k´go oJxÇ oyrro Igt ßvwJÄv 32 kJfJ~

mJXJuL k´KfPmhj” S~JKvÄaj KcKxr TqJru Û~Jr VqJuJKrPf 5 ßxP¡’r mOy¸KfmJr ÊÀ yPuJ mJÄuJPhvL mÄPvJØMf Kv·L oKjTJ \JyJj ßmJx S TuTJfJ~ \jì ßj~J Ij\M ßYRiMrLr Kv·TPotr pMVu k´hvtjLÇ Vf \Mj oJPx msΔTuLPj FmÄ kqJKrPx hMKa xJzJ \JVJPjJ k´hvtjLr kr oKjTJ \JyJj ßmJPxr FaJ fífL~ k´hvtjLÇ k´hvtjL oNuiJrJr FA VqJuJKrPf YuPm 21 ßxP¡’r kpt∂Ç k´hvtjLr CPÆJij CkuPã mOy¸KfmJr ßvwJÄv 41 kJfJ~

mJXJuL k´KfPmhj” mJÄuJPhPv dJTJPTKªsT KmkMu \jKk´~ kg S kJTt ˚qJé láYTJ KjP~ k´KfPmhj ßZPkPZ KjCA~Tt aJAoxÇ oNuf \qJTxj yJAaPx mJÄuJPhvL UJPhqr hMKa lácTJPatr Skr KnK• TPr FA k´KfPmhjKaÇ FTKa lácTJPatr jJo láYTJ yJCx, IkrKar jJo mJXJKu Kˆsa lácÇ FA hMKa TJPat k´iJjf láYTJ, YakKa, ^JuoMKz S IJo nftJ KmKâ y~Ç KjCA~Tt aJAox FA UJmJrèKur ßTJPjJ AÄPrK\ TrPf YJ~KjÇ fJrJ AÄPrK\ mPetA KuPUPZÇ ßxA xJPg Yo“TJrnJPm KuPUPZ KTnJPm láYTJ, ^JuoMKz, YakKa mJjJPf y~Ç k´KfPmhPj \JjJPjJ yP~PZ FAxm UJmJPrr hJo 4 cuJr ßvwJÄv 61 kJfJ~

ßVJiNKu UJPjr TuJo

uJPVJKct~J ßoKr~Par ßlJmJjJ~ GPTqr \~VJj Kj\˝ k´KfPmhj” GTq S xŒ´LKfr @øJPj ßvw yPuJ KjCA~PTtr uJPVJKct~J oqJKr~a ßyJPaPu IjMKÔf 33fo ßlJmJjJ TjPnjvjÇ mJÄuJPhvL @PoKrTJj ßl∑¥Kvk ßxJxJAKa Im KjCA~Tt @P~JK\f Kfj KhPjr F KmvJu @P~J\Pj IÄv KjP~KZPuj C•r @PoKrTJ~ mxmJxrf KmkMuxÄUqT k´mJxL mJÄuJPhvLÇ @oKπf IKfKg, TKm, ßuUT, xJKyKfqT, ßvwJÄv 26 kJfJ~

mJXJuL k´KfPmhj” 5 ßxP¡’r mOy¸KfmJr k´J~ 9 x¬Jy V´LÚTJuLj ImTJv ßvPw KjCA~Tt KxKar kJmKuT Ûáu UMPuPZÇ mOy¸KfmJr xTJu ßgPTA WPr WPr k´˜áKf ÊÀ yP~ pJ~Ç ßoJPz ßoJPz mJmJoJrJ IPkãJ TrPf gJPTj Ûáu mJPxr \jqÇ rJ˜J~ rJ˜J~ 2 oJx 1 x¬Jy kPr IJmJr xTJPu IJr KmPTPu yuMh ßvwJÄv 59 kJfJ~

fxKuoJ jJxKrj” mJÄuJPhPvr uJé YqJPju @A xMkJrˆJr k´KfPpJKVfJr FT kPmt FTKa ßoP~ vJKzr Skr mäJC\ kPrKZuÇ xJiJref @\TJu mäJCP\r Skr vJKz kPr ßoP~rJÇ vJKzr Skr mäJC\ krJaJ @oJr ßmv ßuPVPZÇ @AKc~JaJ FPTmJPrA jfájÇ ßoP~Kar jJKT lqJvj Kc\JAjJPrr∏ @AKc~JaJ KbT TJr oJgJ ßgPT FPxPZ, \JjPf APò TPrPZ UMmÇ vJKzr Skr ßkKaPTJa krPuS y~PfJ nJPuJ ßhUJPmÇ IgmJ ßkKaPTJaaJ ßvwJÄv 62 kJfJ~

mJXJuL k´KfPmhj” Vf 26 IJVˆ ÊÀ yS~J ACFx SPkj ßaKjPxr khtJ jJoPm FA rKmmJr 8 ßxP¡’rÇ ÊâmJr kMÀwPhr KxPñuPx ßxKo lJAjJPu ImfLet yj oqJKaS ßvwJÄv 20 kJfJ~

KjCA~Tt aJAox'r j\Pr láYTJr lácTJat

CØa CPar KkPb YPuPZ ˝Phv 1. ÈßhPv KmYJPrr mJeL ßpj jLrPm KjnOPf jJ TÅJPhÇ ßTJjS KmYJrk´JgtL ßpj y~rJKjr KvTJr jJ y~Ç’Vf 28 FKk´u k´iJjoπL ßvU ßvwJÄv 34 kJfJ~

KjCA~Tt KxKar Ûáu UMPuPZ IJauJ≤J~ yP~ ßVu mJÄuJ xJKyfq xoJPmv

vJKz-mäJC\

ACFx SPkj ßaKjPxr lJAjJu rKmmJr

vJoLo IJu IJKoj” yP~ ßVu Kmvõ\MPz ZKzP~ gJTJ TKm xJKyKfqTPhr hMAKhPjr FTKa KoujPouJÇ Vf vKj rKmmJr C•r @PoKrTJ mJÄuJ xJKyfq kKrwPhr CPhqJPV

SP\Jj kJPTt vJPyPhr \JjJ\J~ KmkMu xoJPmv wbRØ^ c÷wZáe`bt wbDBqáK©i wiPg¤wnáj möêvmxá`i ∏wjáZ c÷vY nvwiáqáQb evsjvá`kx ZiÄY Ügv. kván` Dwœb (27)| wZwb hy≥ivÛ÷ ßvwJÄv 66 kJfJ~

700 Ûáu ZJ©ZJ©Lr yJPf

o\MohJr lJCP¥vPjr mqJTkqJT Kmfre ACFxFKjC\” KjCA~PTt o\MohJr lJCP¥vj k´J~ 700 mJÄuJPhvL mÄPvJØMf ZJ©ZJ©Lr oJP^ KmjJoNPuq Ûáu xJkäJA\ Kmfre TPrPZÇ Vf 1 ßxP¡’r rKmmJr KmPTu 6aJ~ msÄPér 1222 ßyJ~JAa ßkäAjx ßrJPc C“xmoMUr kKrPmPv Fxm ZJ©-ZJ©Lr oJP^ KmjJoNPuq Ûáu xJkäJA\ Kmfre ßvwJÄv 40 kJfJ~

Kmvõ mJÄuJ xJKyfq xoJPmv oMUr yP~ CPbKZu ßuUTPhr khYJreJ~Ç @PoKrTJr KmKnjú ߈a, TJjJcJ, mJÄuJPhv, nJrPfr kKÁomñxy KmKnjú ˙Jj ßgPT TKm xJKyKfqTrJ xoPmf yP~KZPuj \K\t~Jr @auJ≤J~Ç ˙JjL~ @P~J\T xÄVbj KZu ßxmJ mJÄuJ uJAPmsrLÇ ÈmJÄuJ~ Kmvõ, KmPvõ mJÄuJ’ FA ßväJVJPj ßvwJÄv 40 kJfJ~

uJ~¿ TîJPmr rÜhJj TotxNKYPf 30 mqJV xÄV´y KjCA~Tt” Vf 31 IJVˆ vKjmJr ßumJr ßc CATFP¥ \qJTxj yJAaPxr kJuKT kJKat yPu IjMKÔf yP~ ßVPuJ KjCA~Tt mJÄuJPhvL @PoKrTJj uJ~¿ TîJPmr CPhqJPV rÜ hJj TotxNKYÇ FA ßk´JVJoKa uJ~¿ TîJm Im ßvwJÄv 61 kJfJ~

KmFjKkr 41fo k´KfÔJmJKwtTL kJKuf ACFxFKjC\” 41fo k´KfÔJmJKwtTL ChpJkj CkuPã pMÜrJÓs KmFjKkr @PuJYjJ xnJ~ ßY~JrkJxtj ßmVo UJPuhJ K\~Jr oMKÜ @PªJuj ß\JrhJPrr kJvJkKv @∂\tJKfT oyPurS y˜Pãk TJojJ TrJ yP~PZÇ 1 ßxP¡’r rKmmJr \qJoJATJ~ KmFjKk Iñ S ßvwJÄv 41 kJfJ~

TáA¿ uJAPmsKrPf \m ßl~Jr oñumJr KjCA~Tt” 10 ßxP¡’r oñumJr 202-05 KyuxJAc FPnjMqPf ImK˙f TáA¿ uJAPmsKr yKux vJUJ~ oñumJr S~JTt ßlJxt S~JPjr xyJ~fJ~ FTKa \m ßl~Jr IjMKÔf yPmÇ YJTKrr A≤JrKnCP~r \jq 2aJ ßgPT xJPz 3aJr oPiq IJV´yLPhr ßvwJÄv 35 kJfJ~

KjCA~Tt láamu uLV 2019

IkrJK\f YqJKŒ~j SP\Jj kJTt pMmxÄW KjCA~Tt ACFjF” mJÄuJPhv ߸Jatx TJCK¿u Im @PoKrTJ @P~JK\f YuKf mZPrr KjCA~Tt láamu uLV S aájtJPoP≤ SP\JjkJTt pMm xÄW (Km) YqJKŒ~j yS~Jr ßVRrm ßvwJÄv 32 kJfJ~

Km˜JKrf 2 kJfJ~

EDITOR ‰ KOWSHIK AHMED PUBLISHED BY WEEKLY BANGALEE INC. 86-16 QUEENS BLVD, SUITE #202, ELMHURST, NY 11373. PHONE 718-639-1177

FAX 718-565-8101 e-mail weeklybangalee@gmail.com

Profile for Weekly Bangalee

Weekly Bangalee - September 7, 2019  

Weekly Bangalee is the most widely read weekly newspaper in the Bangla language. Published in New York since 1991. Enjoy. www.weeklybangalee...

Weekly Bangalee - September 7, 2019  

Weekly Bangalee is the most widely read weekly newspaper in the Bangla language. Published in New York since 1991. Enjoy. www.weeklybangalee...

Advertisement