__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

www.weeklybangalee.com

ßk´KxPcP≤r jfáj KjPhtv” 31 \MuJA kpt∂

k´KfKhj 250 \jPT FxJAuJo ßh~J yPm

mJXJuL k´KfPmhj” mJAPcj k´vJxj k´KfKhj ßoKéPTJ xLoJ∂ KhP~ dáPT kzJ oJjMwPhr oiq ßgPT ßmPZ 250 \jPT FxJAuJo ßh~Jr ßWJweJ KhuÇ ÊâmJr FPxJKxP~Pac ßk´x kKrPmKvf UmPr muJ y~, FA uPãq mJAPcj k´vJxj 6Ka KyCPoKjaJKr~Jj V´∆kPT hJK~fô KhP~PZÇ fJrJ xLoJP∂ dáPT kzJ KTÄmJ dáTPf IJV´yLPhr xJãJ“TJPrr KnK•Pf k´KfKhj 250 \jPT KjmtJKYf TrPmÇ ßk´KxPc≤ mJAPcPjr kqJjPcKoPTr xo~ ßh~J ãofJr ßvwJÄv 36 kJfJ~

IJPoKrTJ ßgPT KcPkJPatc yS~J 700,000

AKoV´J≤PT KlKrP~ IJjJr IjMPrJi

kT´ JvjJr

mJXJuL k´KfPmhj” ßcJjJfl asJPŒr vJxjJoPur 4 mZr FmÄ Fr IJPV pJrJ IJPoKrTJ ßgPT KcPkJPatc yP~PZj AKoPV´vj ˆqJaJPxr TJrPe, fJPhr IJmJr FPhPv KlKrP~ IJjJr \jq IjMPrJi \JKjP~PZ 75Ka AKoPV´vj FcPnJPTKx V´∆kÇ fJrJ ßk´KxPc≤ ß\J mJAPcjPT F mqJkJPr KckJatPo≤ Im ßyJouqJ¥ KxKTCKrKaPT CPhqJV V´yPer mqm˙J ßvwJÄv 51 kJfJ~

3mZPr1

MOST WIDELY READ WEEKLY NEWSPAPER IN BANGLA

VOL 31 ISSUE 1551 SATURDAY 05 JUNE 2021 22 ‰\Ôq 1428 24 vJS~Ju 1442

FREE

ßk´KxPc≤ mJAPcPjr 46 kOÔJr KmPvw kKrT·jJ~

KmkMu AKoV´J≤ IJxJr kg CPjìJYj

mJXJuL k´KfPmhj” IJPoKrTJ~ Im˙Jjrf IJjcTáPoP≤c AKoV´J≤Phr ‰mifJr uPãq KxPjPa Kmu kJPvr lJÅTPlJTr ßUJÅ\Jr TgJ ßWJweJ TPrPZj KxPja ßoP\JKrKa KucJr YJT ÊoJrÇ IJkJff TP~T nJPV nJV TPr mJP\a KmPu I∂nátÜ TPr kJPvr kKrT·jJ rP~PZÇ Fr \jq KrkJmKuTJjPhr xogtj k´P~J\j yPm jJÇ Fr

mJÄuJPhPvS nqJTKxj kJbJPjJr ßWJweJ ßk´KxPc≤ mJAPcPjr

mJXJuL k´KfPmhj” ImPvPw mJAPcj k´vJxj mJÄuJPhvxy hKãe FKv~Jr IjqJjq ßhPv nqJTKxj kJbJPjJr Kx≠J∂ V´ye TrJ~ KjCA~PTtr TáA¿ ßgPT KjmtJKYf TÄPV´xCP~JoqJj ßV´x ßoÄ ijqmJh k´hJj TPrjÇ TÄPV´xCP~JoqJPjr IKlx ßgPT xJ¬JKyT ßvwJÄv 36 kJfJ~

IQmiPhr n~ ßhUJPjJ KâKojJu IkrJi yPm

mJXJuL k´KfPmhj” TJPrJ ‰mi AKoPV´vj ˆqJaJx jJ gJTPu fJPT n~ ßhUJPjJ KâKojJu IPl¿ KyxJPm KYK¤f TrJr uPãq KjCA~Tt ߈a FPx’KuPf FTKa Kmu ßfJuJ yP~PZÇ KmuKa xyP\A kJv yPm mPu KuPUPZ ßcAKu KjC\Ç jqJxJC TJCK≤ ßgPT ßvwJÄv 16 kJfJ~

IJPoKrTJ~ ybJ“ TPrJjJ~ KajF\JrPhr IJâJP∂r yJr mJzPZ

mJXJuL k´KfPmhj” KxKcKxr KcPrÖr cJ. rPvu S~JPujKÛ ÊâmJr ßh~J FTKa ߈aPoP≤ \JjJPuj, Vf oJYt S FKk´Pur fgq IjMpJ~L IJPoKrTJ~ KajF\JrPhr TPrJjJnJArJPx IJâJ∂ yS~J FmÄ yJxkJfJPu nKft yS~Jr yJr IPjT ßmPz ßVPZÇ ßx TJrPe KfKj IKnnJmTPhr ßvwJÄv 16 kJfJ~

kJvJkJKv Vf 3 ßo ßxJomJr KckJatPo≤ Im ßyJouqJ¥ KxKTCKrKa ‘Plan to Restore Trust in Our Legal Immigration System’ KvPrJjJPo 46 kOÔJr AKoPV´vj Kmw~T FTKa mäM Kk´≤ k´˜áf TPrPZÇ FA mäM Kk´P≤r FTKa TKk ßkP~ F KmwP~ èÀfôkNet FTKa k´KfPmhj ßZPkPZ KjCA~Tt ßvwJÄv 18 kJfJ~

xJ¬JKyT mJXJuLPT FéTîMKxn xJãJfTJPr ßo~r k´JgtL FKrT FcJox

KjmtJKYf yPu ‘Kuau mJÄuJPhv' ßWJweJ Trm

mJXJuL k´KfPmhj” KjP\PT KfKj Èhq Kkku’x TqJK¥Pca’ mPujÇ KajF\ m~Px kMKuPvr yJPf KjptJKff yP~PZjÇ fJrkr KjP\A yP~PZj kMKuv IKlxJrÇ ßxUJj ßgPT rJ\jLKfPf FmÄ ms∆TuLj mPrJ ßk´KxPc≤Ç KjP\PT iJPk iJPk ‰fKr TPr FKrT FcJox FmZr ßo~r KjmtJYPjr k´JAoJKrPf k´JKgtfJ KhP~PZjÇ KmKnjú \KrPk KfKj FPTmJPrA xÿMUxJKrr k´JgLtÇ fJr FTKa mJTq IPjTPT jJzJ KhP~PZÇ KfKj muPZj, ÈIJorJ FTKa xofJKnK•T xrTJr Vbj Trm pJ xTu oJjMPwr \jq TJ\ TrPmÇ’ KfKj ÊiM xrTJPr j~, KvãJ~ xofJxy xTu KjCA~TtJPrr \jq xMªr ßyugPT~Jr mqmx˙J YJuM TrPf YJjÇ ßxA xJPg xTPu pJPf mJKzPf FmÄ Kj\ Kj\ FuJTJ~ KjrJkPh gJPT, xTPu ßpj FqJPlJPctmu ßvwJÄv 45 kJfJ~

ßrKoaqJ¿ TJPctr oJiqPo

oJKTtj xJoKrT WÅJKa mxPm mPñJkxJVPr!

XvKv Ü_áKt Báõ`v-c®vwmwdK A¬áji fÇivRbxwZáZ c÷fve weØèvi wbáq hy≥ivÛ™ I Pxábi gáa® c÷wZáhvwMZv PjáQ| Pxábi DÃvb ÜVKváZ A¬jwUáZ mvgwiK DcwØíwZ ÜRvi`vi KiáZ PvBáQ hy≥ivÛ™| G A¬áj PxbáK ÜgvKváejv Kiv wbáq GiB gáa® DéPvwfjvlx GK cwiKÌbv ÜNvlYv KáiáQ evBáWb c÷kvmb| GQvovI G A¬áj bZyb ßvwJÄv 27 kJfJ~

mäMomJPVt k´KfPmhj

mJÄuJPhv ßgPT KmPhPv aJTJ kJbJPjJ pJPm mJÄuJPhPvr ßYP~ nJrf hKrhs ßhv

dJTJ” KmPhPv KYKT“xJ, kzJPuUJ mJ KnxJ Kl xÄâJ∂ mq~ ßoaJPjJr \KaufJ ToPZÇ FUj ßgPT @∂\tJKfT ßrKoaqJ¿ TJPctr

ßjfJKj~JÉr ßYP~S n~ÄTr ßmPja!

weákl c÷wZáe`bt Aeákál m`® hy◊ Ükl Kái 67 wkÔmn `yB kZvwaK wbixn wdwjwØèwbáK Üevgv nvgjv Pvwjáq nZ®vi ci IqvwksUábi Pvác hy◊ weiwZ ÜNvlYv KiáZ ivwR nIqvi ciciB BmivBwj c÷avbgöêxi Üeƒvwgb ÜbZvwbqv˚i we`vq NõUv ÜeáR DVájv| ∂gZvq wUáK _vKvi Rb® K∆icöíx BmivBwjá`i Lywk KiáZ GZ gvbyl nZ®vI ZváK i∂v KiáZ ßvwJÄv 27 kJfJ~

oJiqPo V´JyPTr yP~ KmPhPv Igt kJbJPf kJrPm xÄKväÓ mqJÄTÇ FPf Igt kJbJPjJr k´Kâ~JKa ßmv xy\ yP~PZÇ mqJÄPTr Kj\ jJPo TJct AxMq xÄâJ∂ KmwP~ 31 ßo ßxJomJr mJÄuJPhv mqJÄPTr ‰mPhKvT oMhsJjLKf KmnJV F xÄâJ∂ FTKa xJTátuJr \JKr TPrPZÇ ßvwJÄv 27 kJfJ~

mJXJuL k´KfPmhj” KjCA~Tt KxKar xJPmT ßo~r oJAPTu mäMomJVt k´KfKÔf IJ∂\tJKfT k´nJmvJuL xÄmJhoiqo mäMomJVtF ÈhKãe FKv~Jr CKYf fJPhr \ôu\ôPu jãP©r KhPT hOKÓ ßh~J, nJrf S kJKT˜JPjr IPjT KTZM KvãeL~ IJPZ FThJ fJPhr hKrhs k´KfPmvL mJÄuJPhPvr TJZ ßgPT’

jfáj xπJxmJh xJAmJr FqJaJT

mJXJuL k´KfPmhj” IJPoKrTJr jfáj v©∆ TŒMqaJr yqJTJrÇ IJPV IJPoKrTJr Inq∂rLe yqJTJrrJ KmKnjú mqmxJ k´KfÔJPjr TŒMqaJr KxPˆo yqJT TPr TJˆoJrPhr mqKÜVf fgq YMKr TPr yJKfP~ Kjf KoKu~j KoKu~j cuJrÇ Fr mJAPr k´TJPvq yqJTJr KyxJPm IPˆsKu~Jj \MKu~Jj FqJxJ† CATKuPér oJiqPo IJPoKrTJr IJlVJj pM≠, ArJT pM≠ xŒKTtf ßVJkj fgq 2010 xJPu k´TJv TPr kOKgmL TJÅKkP~ ßhjÇ \MKu~Jj ßvwJÄv 30 kJfJ~

KvPrJjJPo k´KfPmhj k´TJv TPrPZ Vf ßxJomJr 31 ßoÇ mäMomJPVt FA k´KfPmhjKa KuPUPZj nJrfL~ ßvwJÄv 37 kJfJ~

FT oJPxA asJPŒr mäV mº ßWJweJ mJXJuL k´KfPmhj” aáAaJr, ßlxmMT, A¿aJV´Joxy IjqJjq ßxJvJu KoKc~J xJPmT ßk´KxPc≤ ßcJjJfl asJŒPT mäT TrJr kr Vf oJPx KfKj fJr TgJ fJr

ßvwJÄv 25 kJfJ~


02


kT´ JvjJr

3mZ1r

xŒJhTL~

xoP~r KmYJr mzA KjÔár IPjPTr TJPZ IKmvõJxq oPj yPm, IjqJP~r KmÀP≠ KmYJrPTS k´TJPvq ÀPU ßh~Jr oPfJ WajJ IJPoKrTJ~ WPaÇ IJr FA WajJKa WKaP~PZ FPhPvr FTKa èÀfôkNet rJ\QjKfT hu KrkJmKuTJj kJKatÇ 6 \JjM~JKrr WajJ ßVJkj ßTJPjJ Kmw~ j~Ç uJAn KaKnPf, ßlxmMT uJAPn, kPr AoKkYPo≤ asJ~JPur xo~ Kmvõ\MPz ßTJKa ßTJKa oJjMw ßhPUPZ TL WPaKZu ßxA KhjÇ f“TJuLj ßk´KxPc≤ ßcJjJfl asJŒ IJPoKrTJr KmKnjú ߈a ßgPT fJr xogtTPhr ßcPTKZPuj S~JKvÄaj KcKxPfÇ GKhj TÄPV´Pxr ßpRg IKiPmvPj APuPÖJrJu TPu\ ßnJPar luJlu IJjMÔJKjTnJPm KxPja ßjfJ nJAx ßk´KxPc≤ oJAT ßk¿ FmÄ yJC\ K¸TJr jqJK¿ ßkPuJKxr ßWJweJ TrJr TgJ KZuÇ Fr IJPV ߈aèPuJ pUj APuPÖJrJu TPuP\r luJlu ßWJweJ TPr Kj\ Kj\ ߈Pa fUj ßk´KxPc≤ KrkJmKuTJj Kj~Kπf ߈aèPuJr Skr YJk xOKÓ TPrj pJPf fJrJ ß\J mJAPcjPT Km\~L ßWJweJ jJ TPrÇ Fr IJPV KfKj KrkJmKuTJj Kj~Kπf ߈aèPuJPf ßnJa kMjVtejJr hJKm \JjJPu fJ ßoPj ßj~J y~Ç FmÄ kMjVtejJ~ luJlPu ßTJPjJ fJrfoq y~KjÇ Fr kJvJkJKv KfKj KmKnjú ߈Pa FmÄ TJCK≤Pf k´J~ 60Ka oJouJ hJP~r TPrj ßnJPa TJrYMKkr IKnPpJV fáPuÇ IJhJuf \JjJ~ IPjT oJouJrA ßoKra KZu jJÇ IjqèPuJr rJ~ pJ~ ßcJjJfl asJPŒr KmÀP≠Ç Foj KT KfKj xMKk´o ßTJPatrS vre ßjjÇ fJr kPã xMKk´o ßTJPat ßmKvr nJV KmYJrkKf gJTJ xP•ôS KmYJrkKfrJ fJ jJTY TPr ßhjÇ 6 \JjM~JKr 2021 TqJKkau nmPj TL n~Jmy WajJ WPaKZu ßx xŒPTt xTPuA ImVfÇ fmM xÄPãPk fJ fáPu irJ k´P~J\jÇ ßpRg IKiPmvPj APuPÖJrJu TPuP\r luJlu KjP~ TP~T\j KrkJmKuTJj xhxq ImP\Tvj fáuPu ÊjJKjr \jq KxPjarrJ YPu pJj KxPja ßY’JPrÇ TÄPV´x xhxqrJ ßgPT pJj yJC\ ßY’JPrÇ KbT F xo~ ßcJjJfl asJŒ xnJ~ hJÅKzP~ xyxsJKiT oJjMwPT CP¨vq TPr TqJKkau KyPu dáPT Km\~Lr jJo ßWJweJ ÀPU ßh~Jr \jq CxPT ßhjÇ fJr CxTJKjPf vf vf CV´k∫L ßvõfJñmJhL, TjPlcJPramJhL FmÄ ßTPTPT’r xogtTrJ ˝· xÄUqT kMKuvPT oJrir TPr mJ ßh~Ju akPT mJ hPrJ\J ßnPX TqJKkau KmKflÄF dáPT KnfPr fJ¥m YJuJ~Ç nJXYMr TPrÇ \ÀrL lJAuk© fZjZ TPrÇ fJrJ KyÄxs kÊr oPfJ nJAx ßk´KxPc≤ oJAT ßk¿ FmÄ K¸TJr jqJK¿ ßkPuJKxPT UMÅ\Pf gJPTÇ fJrJ K¸TJPrr ßY’JPr dáPT lJAuk© YMKr TPr FmÄ KxPja ßY’JPr dáPTS fJ¥m YJuJ~Ç ßpPyfá Kr\Jnt ßlJxt Kj~πe TPrj ßk´KxPc≤, fJA KfKj Kr\Jnt ßlJxt IJxPf mJiJ ßhjÇ IPjT KrkJmKuTJj xhxqS ßuKuP~ ßh~ CV´k∫LPhrÇ FA WajJ~ FT\j kMKuv TotTftJPT CV´k∫LrJ võJxPrJi TPr oJPrÇ IJyf TP~T\j kPr oJrJ pJ~Ç kKrK˙Kf IJkJf ˝JnJKmT yPu KxPja KrkJmKuTJj ßjfJ, asJPŒr ßWJr xogtT KxPjarrJS KxPja ßY’JPr hJÅKzP~ FA WajJr fLms KjªJ TPrjÇ ßp ßk´KxPc≤ asJPŒr CxTJKjPf FmÄ ßuKu~J ßh~J~ CV´k∫LrJ dáPT kPzKZu TqJKkau nmPj, ßvw kpt∂ ßk´KxPc≤ APuÖ ß\J mJAPcPjr IJPhPv asJŒ fJPhr WPr KlPr ßpPf muPujÇ fJr TgJ~ CV´k∫LrJ KlPr ßVuÇ asJŒ FA KlPr pJS~Jr IJymJj \JjJPjJr xÄK㬠߈aPoP≤r ßvPw CV´k∫LPhr FA fJ¥muLuJr k´vÄxJ TPr mPuj ÈIJA uJn AC’Ç ßcJjJfl asJPŒr IkrJi xPªyJfLfÇ xmKTZMr k´oJe KfKj ¸ÓnJPm ßrPU ßVPZjÇ fJr iJreJ pJ KfKj TPrPZj fJ jJKT IJAj uÄWj j~Ç FaJ jJKT fJr IKiTJr, lJˆt FPo¥Po≤ ÆJrJ xÄrKãfÇ kPr ßhUJ ßVu KrkJmKuTJjrJ fJr ßhJw UMÅP\ kJPò jJÇ fJrJ asJPŒr ßjfíPfô IJ˙JvLu FmÄ mJÄuJPhPv ßpoj ‰˝rvJxTPhr TaJã TPr fJr xJñkJñrJ muPfJ È..... nJAFr YKr©, láPur of kKm©’Ç asJPŒr YKr©S ßfojÇ oJjMw yJxPm jJ TJÅhPm mM^Pf kJPr jJÇ ßcPoJPâarJ fJPT AoKkY TrPf YJAuÇ KT∂á KxPjPar È^JjM’ xhxqrJ FA mqKÜr xJoPj hJÅKzP~ ßVu fJPT mJÅYJPfÇ xmJA KjutPör of fJPT mJÅKYP~ KhuÇ KmvõmJxL ßhUu FT\j ßk´KxPc≤ VKhPf gJTJTJPuA fJr aáAaJr, ßlxmMT, A¿aJV´Jo FTJC≤ mäT TPr KhuÇ KmvõmJxL ßhUu KfKj lîJAÄ KTx ZMÅPz CV´k∫L hMmOt•Phr muPZj ÈIJA uJn AC’Ç KmvõmJxL ßhUu KjCA~Tt aJAox fJr hv mZPrr aqJé lJAKuÄFr TKk, ßpUJPj KfKj mZPrr kr mZr ßuJTxJj ßhKUP~ KoKu~j KoKu~j cuJr KrlJ¥ KjP~PZjÇ IgY oMPU mPuPZj, fJr asJŒ jJoiJrL mqmxJ jJKT Ifq∂ uJn\jTÇ FA ßuJTKar ßcPoJPâarJ vJK˜ YJPò jJÇ YJPò KjrPkã fh∂ TKovj mJKjP~ TqJKkau IJâoPe TJrJ \Kzf, TJrJ CxTJKjhJfJ fJ UMÅP\ ßhvmJxLPT \JjJPfÇ FaJS ßfJ TÄPV´Pxr hJK~fôÇ KT∂á asJPŒr AvJrJ~ KrkJmKuTJjrJ ßxA TKovj VbjS n¥áu TPr KhuÇ jJ, oPj TrJr TJre ßjA, KxPjPa FA rTo FTKa IfLm \ÀrL Kmu kJv jJ yS~J~ xm ßgPo ßVuÇ jfáj k´\jì ßhUPZÇ fJrJ FTKhj TÄPV´Px IJxPmÇ fUj IJmJr FA irPjr Kmu CbPmÇ fh∂ TKovj VKbf yPmÇ FmÄ ßpPyfá KjPra k´oJe rP~PZ, KnKcS IJTtJAPn, fJA ßryJA kJS~Jr ßTJPjJ kg gJTPm jJ, Foj KT ßp KrkJmKuTJj KxPjarrJ IJ\ báÅPaJ \VjúJg yP~ asJPŒr kJPv hJÅKzP~PZ, fJPhrS ßryJA ßhPm jJ AKfyJx mJ xo~Ç TJre xoP~r KmYJr mzA KjÔárÇ

xŒJhT xyPpJVL xŒJhT

ßTRKvT @yPoh @lPrJ\J @vrJl

V´JKlé oqJPj\Jr nJAx ßk´KxPc≤

xMoj ßvU

A~JxKoj ßTRKvT

PRESIDENT & EDITOR KOWSHIK AHMED

PUBLISHED BY WEEKLY BANGALEE INC

P.O. Box # 40201, Glen Oaks, NY 11004 PHONE 718-639-1177 e-mail: weeklybangalee@gmail.com website: www.weeklybangalee.com

xJ¬JKyT mJXJuLPf k´TJKvf xm KmùJkPjr hJ~hJK~fô KmùJkjhJfJrÇ FZJzJS xJ¬JKyT mJXJuLPf k´TJKvf KlYJr/KjmPºr mÜmqS ßuUPTr, xJ¬JKyT mJXJuLr j~Ç

mJeL KYr∂jL UÅJKa v»Kar k´Tíf IPgt ßTJj mqKÜA UÅJKa j~ FToJ© ßx ZJzJ, ßp TgJ~, TJP\ S KY∂J~ KmÊ≠Ç -IJu yJKhx @jªPT nJV TrPu hMKa K\Kjx kJS~J pJ~, FTKa yPò ùJj FmÄ @r FTKa ßk´oÇ -rmLªsjJg bJTár @orJ YJA @oJPhr KvãJ k≠Kf Foj yCT, pJyJ @oJPhr \LmjvKÜPT âPoA x\JV, \Lm∂ TKr~J fáKuPmÇ -TJ\L j\Àu AxuJo k´PfqT oJjMwA IØMfÇ -ßvékL~Jr vJK∂r k´TJv xmthJ xMªr S xy\ y~Ç -ÉAaoqJj IºnJPm TJCPT nJPuJPmPxJ jJ, fJr lu Ên yPm jJÇ ∏TJutJAu \LmjPT VzPf yPu ^ÅMKT KjPfA yPmÇ ∏CAKu~Jo S~JTJr rJV ßmJTJKo ßgPT CØMf y~ FmÄ IjMfJPk ßvw y~Ç ∏KkgJPVJrJx mqmxJ~LPhr Kj\˝ ßTJj ßhv ßjAÇ ∏ß\lJrxj

Ck-xŒJhTL~

ßk´KxPc≤ mJAPcPjr 6 KasKu~j cuJPrr k´˜JKmf mJP\a \Lmj KmvõJx KmPvõr mOy•o IgtjLKf pMÜrJÓs, @r fJA Fr mJKwtT mJP\aS ßxrToA KmvJuÇ ßk´KxPc≤ KyPxPm mJAPcj fJr k´go k´˜JKmf mJP\a CjìMÜ TPrPZj Vf x¬JPyÇ KfKj 2022 IgtmZPrr \jq 6 KasKu~j cuJPrr FT KmvJu mJP\a k´˜Jm TPrPZjÇ Fr Km˜JKrf KmwP~ pJS~Jr @PV FTKa fáujJoNuT KY© ßh~J pJTÇ IWaj-Waj-kKa~xL nNfkNmt ßk´KxPc≤ ßcJjJfl asJPŒr k´go k´˜JKmf mJP\Par kKroJe KZu 4.1 (YJr hvKoT FT) KasKu~j cuJr IgtJ“ 2018 xJPur k´˜JKmf mJP\Par ßYP~ 2022 xJPur mJAPcj k´˜JKmf mJP\a k´J~ 2 KasKu~j cuJr ßmKvÇ K\KcKkr (V´x ßcJPoKˆT k´cJÖ) KmYJPr IjJKhTJu iPrA KmPvõr mOy•o IgtjLKf pMÜrJÓsÇ 2021 xJPu pMÜrJPÓsr K\KcKk 22.68 (k´go ßTJ~JatJPrr k´mOK≠ IjMpJ~L) KasKu~j cuJr pJ 2017 xJPu KZu 19.52 KasKu~j cuJr, IgtJ“ asJPŒr vJxjJoPur k´go mZPrr ßYP~ mJAPcPjr vJxjJoPur k´go mZPrr K\KcKk k´J~ 3 KasKu~j cuJr ßmPzPZÇ FTA xoP~, TPrJjJ oyJoJrLr TJrPe kJr-TqJKkaJ (\jk´Kf) K\KcKk TPoPZ k´J~ 4000 (YJr yJ\Jr) cuJrÇ KT∂á iJreJ TrJ y~ FA kJr-TqJKkaJ (\jk´Kf)

K\KcKk @VJoL IgtmZPrA @mJr ßmPz pJPmÇ CPuäU TrJ pJ~ 1930 xJPu ÊÀ yS~J ßV´a KcPk´vPjr xo~ kr kr YJr mZr K\KcKk TPoPZÇ @mJr KÆfL~ KmvõpMP≠r xo~S K\KcKk TPoPZ, 1974 FmÄ 1975 xJPu S~JaJrPVa ßTPuÄTJKrr xo~S TPoPZÇ F ZJzJ xmtPvw 2008 S 2009 xJPuS K\KcKk TPoPZÇ FA fáujJoNuT K\KcKk FmÄ kJr-TqJKkaJ K\KcKkr kKrxÄUqJj fáPu irJr k´iJj TJre yu KmPvõr mOy•o IgtjLKfr ßãP©S KmKnjú xoP~ KmKnjú ßpRKÜT TJrPeA K\KcKk mJPz mJ TPo KT∂á mJP\a k´e~Pjr ßãP© xm xo~A kNmtmfLt mZPrr IgtQjKfT Im˙Jr Kj~JoT Kmw~ xoNPyr k´Kf fLå hOKÓ ßh~J y~ krmftL mZPrr ijJ®T luJlPur k´fqJvJ~Ç mJAPcj k´vJxPjr k´˜JKmf mJP\aS fJr mqKfâo j~, fPm ßcPoJâqJa ßk´KxPc≤Phr GKfyq IjMpJ~L FA mJP\a ImvqA Km•vJuL S TPktJPra @PoKrTJr \jq j~ mrÄ xJiJre @PoKrTJjPhr \jq, fJ KjKÆtiJ~ muJ pJ~Ç FmJr ßk´KxPc≤ mJAPcPjr k´˜JKmf mJP\Par KmKnjú UJPfr KhPT hOKÓ ßh~J pJTÇ k´˜JKmf mJP\a ßp TÄPV´Px kJv yPmA fJr ßTJj KjÁ~fJ ßjA KT∂á ßk´KxPc≤ mJAPcj fJr rJ\QjKfT \LmPj xm xo~A KmPrJiL hPur xÄPV xoP^JfJ TPr YPuPZj FmÄ FmJPrS y~PfJ fJA TrPmjÇ fJA TÄPV´Px xÄUqJVKrÔfJ gJTJ xP•ôS KmPrJiL KrkJmKuTJjPhr

xogtj uJPnr \jq FA mJP\Pa KTZMaJ y~PfJ kKrmftj FmÄ kKrmitj KfKj ßoPj ßjPmjÇ TJP\A YNzJ∂ mJP\Pa kKrmftj @xPm iPr KjP~A mftoJj k´˜JKmf mJP\Par KhPT hOKÓ ßh~JaJA pMKÜxÄVfÇ FA V´LPÚA TÄPV´Px k´˜JKmf mJP\a IjMPoJhPjr \jq ßkv TrJ yPmÇ FA mJP\Par ßp YJrKa Kmw~ k´gPoA CPuäU TrJ k´P~J\j fJ yPò ImTJbJPoJ, \j˝J˙q FmÄ KvãJr ßãP© mq~ mOK≠r xÄPV Km•vJuL FmÄ TPktJPrvPjr aqJé mOK≠r k´˜JmjJÇ mJAPcj k´vJxj FA k´˜JKmf mJP\Par oJiqPo @PoKrTJr IgtjLKf FmÄ @PoKrTJjPhr \LmPj xMhNrk´xJrL ijJ®T kKrmftj @jJr ßãP© ßlcJPru VnjtPoP≤r VbjoNuT nNKoTJr TgJA k´TJv TrJr ßYÓJ TPrPZj mPu IPjT KmPvwù IgtjLKfKmh o∂mq TPrPZjÇ jfáj IgtmZr 2022 ÊÀ yPm 1 IPÖJmr 2021Ç k´˜JKmf mJP\Pa mJAPcj k´vJxj xJoKrT S @PoKrTJr Inq∂rLe KmKnjú Cjú~joNuT TotxNKYr \jq 1.52 KasKu~j cuJr mrJ¨ TPrPZjÇ KT∂á mJP\Pa @Ápt\jTnJPm xJoKrT mrJ¨ ßgPT Igt xKrP~ fJ jmJ~jPpJVq \ôJuJKj, Inq∂rLe TotxNKY FmÄ KmKnjú ‰mùJKjT VPmweJ~ m≤j TrJrS kKrT·jJ ßj~J yP~PZÇ IgtJ“ CkPrJKuäKUf 1.52 KasKu~j cuJPrr mrJ¨ ßhPU oPj TrJr TJre ßjA xJoKrT UJPf IpJKYfnJPm IKfKrÜ mqP~r kKrT·jJ ßj~J yP~PZÇ kKrT·jJ~ @VJoL mZr xzT, ßxfá S KmoJjmªrèKur

ßorJof S @iMKjTJ~Pj 17 KmKu~j cuJr, xJrJPhPv kJKj xJkäJAP~r ßuc (xLxJ) kJAk k´Kf˙JkPjr \jq 4.5 KmKu~j FmÄ yJA¸Lc mscmqJ¥ xŒ´xJrPer \jq 13 KmKu~j cuJr mrJ¨ TrJ yP~PZÇ Fr xÄPV ACKjnJxtJu Kk´-ÛáPur \jq 3.5 KmKu~j FmÄ YJAfl ßT~JPrr \jq 8.8 KmKu~j cuJr mrJ¨ TrJ yP~PZÇ @r FTaá KmvhnJPm ßhUPu mJP\Pa Km•vJuL FmÄ TPktJPrvjèPuJr hs∆f aqJé mOK≠r k´˜Jm ImvqA ßYJPU kzPmÇ TPktJPra aqJé mftoJPjr vfTrJ 21 nJV ßgPT 28 nJPV mOK≠ kJPm FmÄ TqJKkaJu ßVAj vfTrJ 23.8 nJV ßgPT ßmPz vfTrJ 43.4 nJPV ßkÅRZJPmÇ KT∂á oPj rJUJ hrTJr, FA hMA ßvseLA pMV pMV iPr KmKnjú irPjr aqJé ßr~JPfr xMPpJV KjP~PZ @APjr lÅJT-ßlJTr VKuP~Ç TPrJjJr of FTKa oyJoJrLr kPr ßhPvr Cjú~Pj FPhr hJK~fô IjqPhr YJAPf ImvqA ßmKvÇ fJ ZJzJ oyJoJrLr xoP~ FA hMA ßvseLA @KgtTnJPm láPu-ßlÅPk @PrJ ijJdq yP~PZ FmÄ ImvqA FA IKfKrÜ ij @yrPe ßâfJ mJ mqmyJrTJrL KyPxPm @PoKrTJj \jVeA k´iJjf ßnJÜJr nNKoTJ kJuj TPrPZÇ ˝J˙qUJPf 2021 xJPur mJP\a ßgPT 25 KmKu~j mJKzP~ 2022 xJPu 132 KmKu~j cuJr k´˜Jm TrJ yP~PZ FmÄ mJP\a mqmyJPr VntkJPfr ßãP© ßTJj k´KfmºTfJr xOKÓ TrJ ßvwJÄv 39 kJfJ~


04

k´mJPxr TuJKoˆPhr ßYJPU FA xo~

KvÊ KjptJfj” k´P~J\j xKâ~ k´KfPrJi xJ¬JKyT mJXJuLr \jq ßoKruqJ¥ ßgPT @∂\tJKfT kK†TJ UMuPuA k´Kf oJPx jJjJj KhmPxr xºJj ßoPuÇ FA KhmxèPuJr IPjTaJA @jMÔJKjTfJ ßTmuÇ @∂\tJKfT xJAPTu Khmx ßgPT ÊÀ TPr @∂\tJKfT kmtf Khmx kpt∂ FPyj ßTJj Kmw~ ßjA pJPT KYK¤f TrJr \Pjq ßTJj Khmx UMÅP\ kJS~J pJPm jJÇ \JKfxÄW ˝LTíf Khmx ßpoj @PZ, ßfoKj @PZ mJmJ Khmx, oJ Khmx, nJPuJmJxJ KhmxFoj KTZM \JKfxÄPWr ßWJweJr mJAPr ßWJKwf Khmx, ßpèPuJPf @jMÔJKjTfJr @P~J\j gJPT ßpoj ßfoKj gJPT mqmxJK~T ˝JgtSÇ fJA KmkjL ßTªsèPuJ nPr pJ~ ßmuMPj, TJPct, CkyJPr-CkPdRTPjÇ xŒ´Kf TPrJjJr TJrPe IPjTèPuJ rX-YPX Khmx ŸJj yPuS ßTJj jJ ßTJjnJPm Fr ß\RuMx rãJr ßYÓJ YPu IKmrfÇ FA KhmxèPuJr oPiq mJKeK\qT xJlPuqr

IJKjx IJyPoh

Kmw~Ka pfUJKj èÀfô rJPU, ffUJKj ßmJi y~ èÀfôkNet yP~ SPbjJ IjMnNKfr KhTaJÇ fJA ÂKhqT xŒPTtr ßp KhjèPuJ @jMÔJKjTnJPm ßWJKwf, ßpoj oJ KTÄmJ mJmJ Khmx ßxUJPj mO≠JvsPo mJxrf mJmJ-oJ’rJ y~f ßZPu TjqJr kJbJPjJ CkyJrA kJj ßTmu, KT∂á x∂JjPhr xJKjúiq ßgPT mKûf gJPTj \LmPjr k´JK∂T KhjèPuJPfSÇ @r nJPuJmJxJ Khmx? k´go mZPrr ßxA nJPuJmJxJ KT KÆfL~ mZPr mJLnNf yP~ CPm pJ~ jJ! IfFm Chqo ChqJPj KTÄmJ KmkjL KmfJPjr mJAPr \LmPj KTÄmJ KjPhjkPã VLfKmfJPjS nJPuJmJxJPT IPjT ßk´KoT-ßk´KoTJ UMÅP\ kJj jJÇ fJA ÈKhmx-r\jL @Ko ßpj TJr @vJ~ @vJ~ gJKT’ mPu KmrPy KmuLj ymJr F Khj j~; F ßpj jVh pJ kJS, yJf ßkPf jJS, mJKTr UJfJ~ vNjq gJTÇ ßx \jqA Fxm Khmx KjP~ @KoS @\ KmKjhs r\jL TJaJPf rJK\ jAÇ @\ ßp KhmxKar k´Kf @oJr @V´y, fJ yPuJ VfTJu (4bJ \Mj) kJKuf FmÄ \JKfxÄW ßWJKwf

@V´JxPjr KvTJr KjrLy KvÊ KhmxÇ \JKj FA Khmx IPjPTrA hOKÓ TJPzKj TJre ßxUJPj TJct S ßTPTr mJKeK\qT KmuJx KZu jJ, KZu jJ ßlx mMPT IKnjªj S kJfiJ IKnjªj ùJkPjr ßTJj k´KfPpJKVfJÇ FA xm KjrLy FmÄ KmPvwf xMKmiJ-mKûf KvÊrJ oJP^ oJP^ @oJPhr hOKÓ TJzPuS xyP\A @oJPhr oPjJPpJV TJPz jJ, TJre @orJ Fxm KvÊr k´Kf KjkLzj S @V´JxPjr Kmw~KaPT fJPhr nJPVqr yJPf ßZPz KhP~ KjP\Phr FPTmJPr hJ~oMÜ oPj TKrÇ KT∂á fJPhr nJVq KjotJPer ßp hJK~fô KZu @oJPhr TJPZ, ßxA hJK~fô kJuPj @orJ xogt yPf kJKrKjÇ \JKfxÄPWr oPfJ Kmvõ-xnJr CPÆKuf @øJj xP•ôS AP~PoPjr KjJk KvÊrJ fJPhrA ˝iotL rJÓs ßxRKh @rPmr @V´JxL TotTJP¥ metJfLf hMPntJPVr KvTJr yPòÇ FPT ßfJ @orJ G KvÊPhr Imvq÷JmL Kj~Kf mPu IV´Jyq TrPf kJKr jJÇ F Kj~Kf KjotJPe ßfJ AP~PoPjr Ckr ßxRKh @rPmr Knjú of FmÄ @ûKuT

rJ\QjKfT ˝Jgt TJ\ TPrPZÇ ßxA @V´Jxj S KjptJfPjr KmÀP≠ AxuJo iPotr oyJjMnmfJ ßTJj nNKoTJ rJUPf kJPrKj, ßpoj kJPrKj FTJ•Pr mJXJKu KjijpPùSÇ AP~PoPj FT ßTJKa TáKz uã KvÊ oJrJ®T oJjKmT xÄTPar xÿMULjÇ ßxA 2015 xJPur oJYt oJPxr kr ßgPT Vf Z~ mZPrrS ßmKv xo~ iPr FA KvÊPhr \jq KjP\r ßhvA ßpj FT \Lm∂ jrTÇ ßxUJjTJr pMP≠ S xÄWJPf KvÊrJ Kjyf yPò KTÄmJ kñM yP~ kzPZÇ pJrJ k´JPe rãJ ßkP~PZ fJrJ KvãJ S ˝J˙q xMrãJr xMPpJV ßgPT xŒNet mKûfÇ FrA oPiq \JjJPjJ yP~PZ ßp AP~PoPjr k´J~ ßfAv uã KvÊ 2021 xJPu Yro kMKÓyLjfJr KvTJr yPm, pJr oPiq YJr uã KvÊ oJrJ ßpPf kJPrÇ @r ozJr Ckr UJzJr WJ’Fr oPfJ ßTJKnc-19 ßxUJPj FT jfáj xÄTa xOKÓ TPrPZÇ FA KvÊrJ ßp @V´JxPjr KvTJr y~ k´KfoMyNPft, pJPhr TgJ KZu láPur xMWsJPe WMPr ßmzJPjJr fJrJ pUj ßvwJÄv 40 kJfJ~

TíÌTKuPhr ßk´Por IKiTJr xJ¬JKyT mJXJuLr \jq KjCA~Tt ßgPT (Vf x¬JPyr kr) vfmwt iPr pMÜrJPÓsr IQmi ÈKjKw≠Tre’ @AjèKur kKrmftPjr \jq uJKnÄ mjJo nJK\tKj~J oJouJ FTKa YqJPu† KZuÇ ßp xo~ oJKTtj pMÜrJPÓsr 50Ka ߈Par oPiq j~Ka ߈a mJPh mJKT xm ߈aèKur AKfyJPxr FT kptJP~ 1924 xJPur metmJhL xfqfJ @Aj (Racial Integrity Act 1924) IjMxJPr Knjú \JKfr KmmJy KjKw≠TrPer IjMvLuj KZuÇ pJrJ FA @Aj uÄWj TPrKZu fJrJ FT mZr ßgPT kÅJY mZr kpt∂ TJrJhP¥r ^áÅKTPf kzPfJÇ 1950Fr hvPTr ßxA xo~ nJK\tKj~Jr TqJPrJKuj TJCK≤r ßx≤sJu kP~≤ vyPrr hŒKf KmP~ TPrKZPujÇ FPhr FT\j @AKrv S AÄPr\ mÄPvJØMf KrYJct uJKnÄ FmÄ Ikr\j @Kl∑TJj

rJK\~J jJ\oL

@PoKrTJj S ßjKan @PoKrTJj Kovs mÄPvr KoPuPcscÇ KrYJct ßkvJ~ oNuf FT\j KjotJe vsKoT KZPujÇ KrYJct FT\j ßvõfJñ yPuS fÀe m~x ßgPTA fÅJr mºáfô KZu TíÌJñPhr xJPgÇ kKrvsoL KrYJct ZMKar KhjèKuPf fÅJr hMA TíÌJñ mºáPT xJPg KjP~ VJKzr ßrAx asJPT TJ\ TrPfjÇ KouPcsPcr kKrmJPrr xJPg KrYJPctr mºáfô KZuÇ fJPhr pUj k´go ßhUJ y~ fUj KouPcsc KZu 11 mZPrr FmÄ KrYJct KZu 17 mZr m~PxrÇ hLWt xoP~r FA hMA mºá FPT IkPrr ßk´Po kPzKZPuJÇ nJK\tKj~Jr @APj Kovs mPetr KmmJy KjKw≠ gJTJ~ 1958 xJPur \MPj, fJrJ S~JKvÄaj, KcKx, ßpUJPj Knjú \JKfr KmmJy ‰mi KZu ßxUJPj KVP~ ßrK\Kˆs TPr KmP~ TPr nJK\tKj~J~ KlPr FPxKZPuJÇ fJPhr FA KmP~Pf xJãL KyxJPm KZPuj KouPcsPcr mJmJÇ FA kMPrJ mqJkJraJ fÅJrJ fJPhr kJKrmJKrT mºáPhr ZJzJ IjqPhr TJPZ ßVJkj ßrPUKZPujÇ fPm fÅJrJ fJPhr

KmP~r xJKatKlPTa fJPhr ßvJmJr WPrr ßh~JPu KjrJk•Jr \jq k´oJe KyxJPm ßrPUKZPujÇ \MuJA 11, 1958 xJPu, fJPhr KmP~r KbT kÅJY x¬Jy kPr, rJf 2aJr xo~ pUj xhq KmmJKyf uJKnÄ hŒKf fJPhr KmZJjJ~ WMKoP~, fUj ˙JjL~ ßvKrl fJPhr WPrr hr\J iJÑJ KhP~ UMPu fÅJPhrPT ßV´¬Jr TPr KmZJjJ ßgPT fáPu KjP~ pJ~Ç uJKnÄ hŒKf S~JKvÄaj KcKxPf @Ajxñf nJPm KmP~ TrPuS fJPhr FA KmmJKyf xŒTt nJK\tKj~J~ 1924 xJPur metmJhL @APj IQmi KZuÇ FmÄ ßˆPar @Aj fJPhrPT nJK\tKj~Jr ßmIJAjL KmmJPy @m≠ yS~Jr TJrPe @Aj uÄWPjr IkrJPi IKnpMÜ TPr ßV´lfJr TrJ y~Ç KouPcsc kMKuv TotTftJPT mPuKZu È@Ko KrYJPctr @Ajf ˘L’Ç fÅJr \mJPm kMKuv TotTftJ fJPhr KmP~r xJKatKlPTa ZMPz ßlPu mPuKZu, ‘That’s no good here.’ KrYJct ß\uUJjJ~ FTKa rJf TJaJmJr kPr

1000 cuJr mP¥ oMKÜ ßkPuj krKhjÇ KouPcscPT Imvq mP¥r IjMoKf ßhS~J y~KjÇ I∂”x•ôJ KouPcscPT FT\Pjr gJTJr of FTKa ßZJa ßxPu TJaJPf yP~PZ TP~TKhjÇ ImPvPw fJPT fJr mJmJr IiLPj TJrJVJr ßgPT mJKzPf ßpPf ßhS~J yP~KZuÇ KouPcsc FmÄ KrYJct nJK\tKj~Jr @Aj uÄWj TPr KmP~ TrJr ßhJw ˝LTJr TrJr kr Kk´\JAKcÄ KmYJrT KuSj Fo mJK\u fJPhrPT vJK˜ KyxJm hMKa CkJP~r FTKa ßmPZ KjPf KhP~KZPuj; y~ fJPhr FT mZr TJrJh¥ ßnJV TrPf yPm IgmJ fJPhr 25 mZPrr \jq nJK\tKj~J ßZPz YPu ßpPf yPmÇ KmYJrT fJPhrPT TP~TmJr mPuKZPuj If God had meant whites and blacks to mix, he would not have placed them on different continents.’ uJKnÄ hŒKf 25 mZPrr KjmtJxPjr rJ~ ßoPj KjP~ S~JKvÄaj KcKxPf YPu KVP~KZPujÇ fPm KouPcsPcr APò KZu KrYJPctr ßvwJÄv 38 kJfJ~

ßaT Ko FSP~, Kkäx xJ¬JKyT mJXJuLr \jq SyJAP~J ßgPT xTJPu ßY’JPr dMPT ßrJVLr ßYJPU ßYJU kzPfA mMP^ ßVuJo SÅr KunJr xŒNet IPTP\J yP~ ßVPZÇ ßYJU hMPaJ rJ˜Jr ßxJKc~Jo mJKfr oPfJ yuMhÇ oMUo¥u, yJf, jU, K\øJr KjYaJ FPfJaJA yuMh, xyP\A IjMoJj TrJ pJ~, SÅr rPÜ KmKuÀKmPjr kKroJe 40/45 yPmÇ @hPf ßrJVLr xoxqJ ßTmu KunJPr j~Ç k´J~ 96 mZr m~xL FA nhsPuJT ßmv TP~T mZr iPr vrLPrr jJjJ \KaufJ~ nMVPZjÇ fÅJr oJKfi IVtJj ßlAKuCr; ßmKvKhj @r @~M ßjA fÅJrÇ ßxaJ Imvq nJPuJA ßmJP^j KfKjÇ Fr\Pjq fÅJr KmªMoJ© @Pãk ßjAÇ hs∆f oOfáq yPuA ßpj KfKj ßmÅPY pJjÇ oOfáqr \Pjq k´fLãJaJA mrÄ AhJKjÄ ßmKv TÓTrÇ @Ko muuJo, ÈyJxkJfJPu nKft TPr KhKòÇ

cJ. KffJx oJyoMh

ßxUJj ßgPT yxKkPx (Hospice) xfq WajJ Imu’Pj FTKa KoPxx K˛g TJKyjL kJbJPmJÇ’ kKrmJPrr Ijq xhxqrJS FTmJPTqA FTof yPujÇ KT∂á nhsPuJT UJKjTaJ K㬠yP~ CbPujÇ k´KfmJPhr xMPr muPuj, ÈjJ jJ jJ, @Ko ßTJgJS pJPmJ jJÇ @oJr oOfáq k´JTíKfTnJPmA yPmÇ @oJr \Pjq KmPvw ßTJPjJ @P~J\Pjr k´P~J\j ßjAÇ FAxm yJxkJfJu, yxKkx, jJKxtÄPyJo oJPjA IjJmvqT UrY, KmrJa IÄPTr KmuÇ ßTj @oJr \oJPjJ xm aJTJ ßvw TPr ßluJr FA Ix“ kKrT·jJ TrPZJ?’ @Ko muuJo, ÈFPfJ aJTJr hrTJr TL? fáKo ßfJ TmPr aJTJ KjP~ pJPm jJÇ ßvw xoP~ FPx ßTj KjP\PT FPfJ TÓ ßh~J? @orJ xmJA

YJA @jª, vJK∂ S xÿJPjr xJPg ßfJoJr mJKT KhjèPuJ TJaáTÇ’ @oJr TgJ ÊPj KfKj mJoKhPT WJz WMrJPujÇ FTaá xo~ KjP~ k´VJ| nJPuJmJxJ~ VJ| TP£ muPuj, È jJ, cJÜJr jJ, aJTJ k~xJ ßTC TmPr KjP~ pJ~ jJ, @Ko fJ nJPuJA \JKjÇ @oJr xTu IPgtr C•rJKiTJr, FA ßp @oJr ˘LÇ Sr \PjqA pfaJ kJKr, @Ko \LmPjr xTu xû~ ßrPU ßpPf YJAÇ Kv A\ xJY F S~J¥Jrláu S~JAlÇ Kkäx, yJxkJfJu-yxKkx j~, @oJPT WPr mPx KmjJ UrYJ~ oPr pJmJr SwMi hJSÇ @Ko mJKT xm aJTJ ßrPU ßpPf YJA; @oJr oOfáqr kr ßpj Sr ßTJPjJ InJm jJ y~Ç’ ÀPor ßnfr xmJA ˜K÷f yP~ kzuJoÇ @Ko KoPxx K˛Pgr KhPT fJTJuJoÇ KfKj ^r^r TPr TÅJhPZjÇ fÅJPhr ‰mmJKyT \Lmj 72 mZPrrÇ TÅJhPf TÅJhPf muPuj, ÈcJÜJr, @Ko @r SÅr TÓ ßhUPf kJrKZ jJÇ @oJr @r ßmÅPY ßvwJÄv 20 kJfJ~

IKYPrA ryxq ChWJaj xJ¬JKyT mJXJuLr \jq l∑J¿ ßgPT FT\j xJÄmJKhT uMKTP~ xJPmT oJKTtj ßk´KxPc≤ ßcJjJfl asJPŒr mÜífJ ßuUJ FTKa TJVP\r ZKm fáPuKZPujÇ ßx TJVP\ ßpxm ˙JPj ÈTPrJjJ’ v»Ka KZu, KfKj fJ ßTPa KhP~ ßxUJPj ÈYJAKj\’ v»Ka mKxP~KZPujÇ ßTj KfKj Foj TPrKZPuj? xKbT C•r ßkPf @oJPhr @r oJ© TP~TKa Khj IPkãJ TrPf yPmÇ @VJoL @Vˆ oJPxr ßvPwr KhPT \JjJ pJPm @xu WajJÇ ryxq @r k´PyKuTJr khtJ~ dJTJ gJTPZ jJ, xfq CØJKxf yPmÇ I∂f Kmù\PjrJ fJA oPj TrPZjÇ Vf 2019-Fr jPn’Pr YLPjr CyJj ßgPT oyJoJrL IKf hs∆f ZKzP~ kPz xJrJ kOKgmLPfÇ FT uJU hv yJ\Jr IKimJxL IiMqKwf YLPjr vyr CyJPj ßTJKnc-19 k´go vjJÜ yP~KZuÇ

c. oAjMu yJxJj

FA vyPrA 2004 xJPu ˙JKkf y~ IfqJiMKjT k´pMKÜ, pπkJKfPf bJxJ nJArJx uqJm CyJj AjKˆKaCa Im nJAPrJuK\Ç FA AjKˆKaCPar KmPvw FTKa vJUJ yPò Kk4Ç Kk4 uqJPmr k´iJj yPòj 56 mZr m~ÛJ FT\j jJrL nJArJxKmùJjL, jJo Kv ß^ÄKuÇ Yo“TJr lrJKx mPujÇ l∑J¿ ßgPT nJAPrJuK\Pf cÖPra TPrPZjÇ mJhMPzr uJuJ ßgPT nJArJx kOgT TPr fJPhr K\PjJo (mÄvVKfr CkJhJj) KjP~ VPmweJ TPrj, nJArJx vjJÜ TPrjÇ @r mJhMz irPf KfKj k´J~A yJjJ ßhj FTKa kKrfqÜ fJoJr UKjr IºTJr èyJ~, ßpUJPj mxKf VPzPZ yJ\Jr yJ\Jr mJhMzÇ ßx TJrPeA fÅJr jJo yP~PZ ÈmJhMz-oJjmL’Ç FA ÈmJhMzoJjmL’ UqJf nJAPrJuK\Pˆr xÄV´Py @PZ TPrJjJnJArJPxr xoPVJ©L~ k´J~ 500 nJArJxÇ @r Fr oPiq k´J~ 50 k´TrPer nJArJx yPò oJjMPwr \jq UMmA KmköjTÇ jfáj TPrJjJnJArJPxr ßp ßTJPjJ FTKa ßTJPjJoPf Kk4 VPmweJVJr ßgPT ßmKrP~

kzPu kMPrJ oJjmxnqfJ ÉoKTr oMPU kzPmÇ @r ßx TJrPeA YLjJ KmùJjLrJ UMmA xfTtfJ~, xPmtJó KjrJk•J ßmÓjLPf xÄrãe TrKZu FA ÈIKf KmköjT’ jfáj TPrJjJnJArJxÇ fPm KT YLjJ KmùJjLPhr xPmtJó xfTtfJ FmÄ KjKòhs KjrJk•Jr xmèPuJ iJk IKfâo TPr, hMWtajJâPo ßTJKnc-19 nJArJxKa ßmKrP~ kPzKZu? Foj k´Pvúr xKbT C•r ßkPfA ßk´KxPc≤ ß\J mJAPcj Vf 26 ßo oJKTtj ßVJP~ªJ TotTftJPhr TPrJjJnJArJPxr oNu C“x KjKÁfnJPm UMÅP\ ßmr TrPf TzJ KjPhtv KhP~PZjÇ KfKj ryxq C≠JPr ßVJP~ªJPhr f“krfJPT KÆèe TrPfS mPuPZjÇ ÊiM fJA j~, xo~ ßmÅPi KhP~PZj 90 KhjÇ Fr oPiq UMÅP\ ßmr TrPf yPm TPrJjJnJArJPxr C“xÇ TPrJjJnJArJPxr C“Pxr k´Pvú \ÅJhPru oJKTtj ßVJP~ªJrJ FUj kpt∂ hMKa nJPV KmnÜÇ FThu oPj TPrj ßp nJArJxKa Ijq ßTJPjJ k´JeL ßgPT oJjMPwr

ßhPy xÄâKof yP~PZÇ @r @PrThu oPj TrPZj ßp YLPjr CyJj AjKˆKaCa Im nJAPrJuK\r Ifq∂ xMrKãf Kk4 VPmweJVJr ßgPT hMWtajJâPo ßmKrP~ kPzPZÇ Foj FTKa èÀfôkNet KmwP~ xMKjKhtÓnJPm ßTC KTZM muPf kJrPZ jJ, ßxaJ ßk´KxPc≤ mJAPcj ßoJPaA kZª TrPZj jJÇ Fr @PV Kmvõ ˝J˙q xÄ˙J nJArJPxr C“x xŒPTt FTKa IjMxºJj TJptâo YJKuP~KZuÇ xÄ˙JKa hMWtajJr Kmw~Ka IPjTaJ AKjP~ KmKjP~ FKzP~ ßVPZÇ YLj mrJmrA hJKm TPr @xPZ ßp, nJArJxKa k´JTíKfTnJPmA xÄâJKof yP~PZÇ ßk´KxPc≤ KyxJPm hJK~fônJr V´yPer kr, ß\J mJAPcj KmPvw èÀfô KhP~PZj KaTJ KhP~ IxyJ~ oOfáqr yJf ßgPT KjP\r ßhPvr oJjMwPT rãJ TrJr SkrÇ FfKhPj KfKj IPjTaJA xlu yP~PZjÇ fPm @\ kpt∂ \LmjpJ©J kMPrJkMKr ˝JnJKmT jJ yPuS, xmt˜Prr \jVe WMPr ßvwJÄv 39 kJfJ~


05

\JkJKjPhr ßYJPU mJXJKu mLr c. jMÀj jmL

KjC\JKxt

iJrJmJKyT-44 ßvU oMK\m oyJ®J VJºLr IxyPpJV @PªJuPjr k´Kf @TíÓ yP~KZPujÇ 1947 vJK∂ Kovj YuJTJuLj xoP~ ßvU oMK\mMr ryoJj oyJ®J VJºLr xJPg xJãJ“ TPrjÇ F ZJzJS TuTJfJ~ Im˙JjTJPu ßvU oMK\m mJXJKu KmkämL ßjfJ mJWJ pfLPjr k´Kf @TíÓ yP~KZPujÇ mJWJ pfLPjr \jì TáKÓ~J ß\uJr (mftoJj mJÄuJPhPv) T~J V´JPoÇ K^jJAhy ß\uJ~ ‰kK©T mJKzPf fJr ßZPuPmuJ TJPaÇ pfLj ‰vvm ßgPTA vJrLKrT vKÜr \jq KmUqJf KZPujÇ ÊiMoJ© FTKa ßZJrJ KjP~ KfKj FTJA FTKa mJWPT yfqJ TrPf xão yj mPu fJr jJo rPa pJ~ mJWJ pfLjÇ nJrPf KmsKav-KmPrJiL xv˘ @PªJuPj KfKj Ifq∂ èÀfôkNet nNKoTJ kJuj TPrKZPujÇ mJWJ pfLj KZPuj mJÄuJr k´iJj KmkämL xÄVbj pMVJ∂r hPur k´iJj ßjfJÇ KfKj xv˘ KmkäPmr oJiqPo nJrPfr ˝JiLjfJ I\tPjr \jq

KmKnjú xπJxL TJptâPor xNYjJ TPrjÇ fJr KjPhtPv mJÄuJr ßZJa uJaPT yfqJr ßYÓJ TrJ y~, FmÄ vyLh KmkämL ãáKhrJPor KmYJrTJuLj xrTJKr CKTu FmÄ mJXJKu KmPÆwL kMKuv TotTftJ vJoxMu @uJoPT yfqJ TrJ yP~KZuÇ mJWJ pfLPjr KmsKav KmPrJiL xv˘ @âoPer xÄmJh KmsKav TftOkPãr TJPZ ßkÅRZJPjJr xJPg xJPg fJrJ hs∆f khPãk ßj~, xJPg xJPg fJrJ mJWJ pfLPjr WÅJKaPf @âoe TPrÇ KmsKav kãKa Ifq∂ kKrvLKuf rJAPlu KjP~ xKöf KZu, pfLj FmÄ fJr hu oJCxJr Kk˜u KjP~ uzJA TPrKZuÇ mªMTpM≠Ka hMA WµJ YuuÇ KmsKav kPãS CPuäUPpJVq ãKf yP~KZuÇ pMP≠ pfLj èÀfr @yf yj FmÄ krKhj mJuJPxJr KxKa yJxkJfJPu KfKj oJrJ pJjÇ mJWJ pfLPjr FA nJPm oOfáq KmsKav KmPrJiL xTu mJXJKu KmkämLPhr k´Y¥nJPm jJzJ KhP~KZu mPa, KT∂á fJrJ @rS k´KfùJm≠ yP~KZu, xv˘ KmkäPmr oJiqPo nJrfPT ˝JiLj TrPmÇ mJWJ pfLPjr oOfáqr k´KfPvJi ßjPmÇ ßvU oMK\mS FA mJXJKu KmkämL mJWJ pfLPjr \jq VmtPmJi TrPfjÇ ßvwJÄv 42 kJfJ~

@PoKrTJ~ IJoJPhr jfáj k´\jì Ko\Jj ryoJj

KjCA~Tt

iJrJmJKyT-39 Vf xÄUqJ~ KmKnjú ß\jJPrvjPT KjP~ ßuUJr iJrJmJKyTfJ~ F xÄUqJ~ ßx KmwP~ @PrJ KTZM @PuJTkJf TrJr AòJÇ @oJPhr jfáj k´\jì xy mftoJj ß\jJPrvj, pJPhr \jì 1997-2012 xJPur oPiq, pJPhrPT ß\jJPrvj K\ (Generation Z) muJ y~, FA fÀe mJ xhq pMmT-pMmfLrJ fJPhr csJAnJxt uJAPx¿ k´JK¬ ßgPT ÊÀ TPr, ßTJPjJ YJTKr-mJTrL mJ xJoJr-A≤JjtvLPk TJ\ TrJ IgmJ ßk´o-nJPuJmJxJ mJ ßca (date) TrJ, Fxm ßãP© fáujJoNuTnJPm fJPhr IV´\ KoPuKj~Ju ß\jJPrvj (Millennial Generation) ßgPT IPjT KkKZP~ @PZÇ @PVr k´\jìèPuJr fáujJ~ FTA m~Pxr FA jfáj k´\Pjìr ßZPuPoP~rJ mqKÜVfnJPm mºáPhr xJPg ßouJPovJ TrJ mJ ßmzJPf

pJS~J mJ mKyrJñPj ßUuJiNuJ TrJr ßãP© IPjTaJ IjJV´yLÇ fJrJ mrû xJòqªPmJi TPr Kj\ WPr mPx KnKcS ßVox ßUuPf mJ ßxJvqJu KoKc~Jr oJiqPo ßpJVJPpJV rJUPfÇ FojKT fJPhr xykJbL Ûáu-mºá mJ IjqJjq xom~xLPhr xJPgS IjuJAPjr (internet) oJiqPo ßpJVJPpJV rJUPf mJ ßpRgnJPm ßTJj KnKcS ßVox ßUuPf fJrJ IKiT kZª TPrÇ xJŒ´KfT FT \KrPk ßhUJ ßVPZ ßp 2015-ßf FPhPvr yJAÛáu KxKj~rrJ 2009 xJPur fáujJ~, FojKT FAag-ßV´c mJ jJAjg-ßV´Pcr ßYP~S To yJPr mJAPr WMrPf ßmKrP~PZ mJ ßTJPjJrTo @CaPcJr FKÖKnKaP\ xŒOÜ yP~PZÇ Vf xÄUqJ~ CPuäU TPrKZuJo ßp, @orJ pJrJ mJÄuJPhvL fgJ hKãe-kNmt-FKv~Jj AKoV´qJ≤ fJrJ k´iJjf ßmKm mMoJrx ß\jJPrvj (Baby Boomers Generation), pJPhr oPiq IKiTJÄPvrA \jì 1944 ßgPT ßvwJÄv 41 kJfJ~

TJKo S KT∂JÀr ßhPv vJyJm IJyPoh

ßlîJKrcJ

iJrJmJKyT-07 ysh S kJyJz kPrr Khj xTJPu jJ˜J TPr ßmr yuJoÇ @uJCK¨j VJKz YJuJPòÇ rJ˜Jr hMkJPv TíwTrJ TJ\ TrPZÇ iJj mMjPZ ßoKvj KhP~ kaJ kaÇ @oJPhr ßhPv TíwT CkMz yP~ yJf KhP~ iJPjr YJrJ oJKaPf ßrJPkÇ FUJPj TJ\Ka TPr ßoKvjÇ xMYJÀ S xMªrÇ FT \J~VJ~ kJKjr KjY ßgPT TíwPTrJ fáuPZ ÈkJKj @uM’Ç FA ßp TíKwTJ\, ßxUJPjS SPhr vO⁄uJ S kKròjúfJ ßYJPU kPz, IKfKrÜ KTZM ßjA, @m\tjJ ßjA, ßãPfr kJPv @VJZJ VK\P~ \ñu TPr rJPUKjÇ VJKz YuPZ KmvJu FT ysPhr kJv KhP~, KmvJu oJPj KmvJu, TNu-KTjJrJ ßhUJ pJ~ jJÇ

jJoKaS ßmv S\jhJr, ÈUJZMKo VJCrJ ßuAT’, AmJrJKT ß\uJ~, \JkJPjr jJKT KÆfL~ mOy•o yshÇ KÆfL~ mJ kûo, Afr KmPvw y~ jJ, mz, FaJA oMUqÇ mJfJx ßmv ßdC fáPuPZÇ CfJu oPjr @uMgJuM ßdCÇ KTjJPr jJAPZ WJxèPuJ, nJKr YûuÇ xJhJ xJhJ mT @r mT KvÊ lÅJPT lÅJPTÇ VJKz gJoPuJ ßmJa ߈vPjÇ ßZJa ßZJa K¸c ßmJPa TPr ßuT Ãoe TrJ pJ~Ç @uJCK¨j KaPTa KTPj KjuÇ @orJ ÃoPe ßmr yuJoÇ \Pur ßhPvr oJjMw, \u KhP~ @oJPhr KmK˛f TrJ pJ~ jJÇ KT∂á \u @oJPhr aJPj FmÄ @jKªf yPf mJiJ ßjAÇ ßdCP~ hMPu hMPu WMPr FuJo @i WµJÇ ßhUuJo FTaJ ßâj \JyJP\r ßUJu ßgPT gJmJ~ TPr ßvwJÄv 52 kJfJ~

ßow [21 oJYt-20 FKk´u]” nJVquçL k´xjú yS~J~ xJluq @kjJr Yre ¸vt TrPmÇ yJf mJzJPuA Kjfqjfáj xMPpJV FPx yJK\r yPmÇ ßk´o ßrJoJ¿ KmPjJhj mºáfô ÊnÇ VOymJKz nNKo xŒK• âP~r kg UMuPmÇ TJPZKkPb ÃoPe pJS~Jr x÷JmjJÇ mOw [21 FKk´u-20 ßo]” è¬ S k´TJvq v©∆r YJk mJzPmÇ @~ mMP^ mq~ TÀj jPY“ xûP~ yJf kzPmÇ mqmxJ-mJKeP\q ßuJTxJj èjPf yPmÇ IkKrKYf TJCPT @vs~ ßhS~J UJu ßTPa TáKor @jJr xoJj yPmÇ u’J hNrPfôr xlr m\tj TÀjÇ KogMj [21 ßo-20 \Mj]” \LmjxJgL S võÊrJu~ ßgPT nrkMr xyPpJKVfJ kJPmjÇ ßmTJr pMmT-pMmfLrJ TPotr xºJj kJPmjÇ VOymJKz IKfKg xoJVPo oMUr yP~ gJTPmÇ hJŒfq xMU-vJK∂ m\J~ rJUPf \LmjxJgLr ofJofPT èÀfô KhjÇ TTta [21 \Mj-20 \MuJA]” Kx\jJu ßrJVmqJKir k´PTJk mOK≠ kJPmÇ FTKhPT @~ CkJ\tj To IkrKhPT uJVJoyLj UrY @kjJPT \Let TPr fáuPmÇ IfqJmvqTL~ Ãoe S KmmJPy ßTJPjJ jJ ßTJPjJ mÅJiJ FPx yJK\r yPmÇ rJV ß\h m\tj TÀjÇ KxÄy [21 \MuJA-20 @Vˆ]” KkfJ-oJfJr TJZ ßgPT nrkMr xyPpJKVfJ kJPmjÇ oJouJ ßoJT¨oJr rJ~ kPã @xPmÇ IfqJmvqTL~ KmPhvVoPjr kPg ßTJPjJ jJ ßTJPjJ mÅJiJ FPx yJK\r yPmÇ Imvq xyTotL mºá-mJºm @®L~-kKr\j KjP~ ßmv ßoR\oK˜Pf KhjKa IKfmJKyf yPmÇ TjqJ [22 @Vˆ-22 ßxP¡’r]” IÄvLhJrPhr xPñ ofJQjTq hNr yS~J~ mqmxJr mÉu k´YJr S k´xJr WaPmÇ VOymJKzPf ßTJPjJ jJ ßTJPjJ oJñKuT IjMÔJj yPmÇ x∂JjPhr TqJKr~Jr, Iiq~j S ˝J˙qKmw~T hMKÁ∂J WMYPmÇ oj xMr xÄVLPfr k´Kf ^áÅTPmÇ

fáuJ [23 ßxP¡’r-22 IPÖJmr]” Tot S mqmxJ-mJKeP\q xMjJo pv k´KfÔJ C•PrJ•r mJzPmÇ nJAPmJjPhr xPñ xØJm m\J~ rJUMjÇ jPY“ kJKrmJKrTnJPm kOgT yS~Jr k´P~J\j kzPf kJPrÇ Imvq v©∆ S KmPrJiLkã Ko©fJ TrPf @V´yL yPmÇ mOKÁT [23 IPÖJmr-21 jPn’r]” vNjq kPTa kNet yPmÇ IgtxŒh xŒK• uJPnr Kjfqjfáj xMPpJV FPx yJK\r yPmÇ KmmJyPpJVqPhr TgJmJftJ kJTJkJKT yPmÇ IpgJ ßuJPT nMu mM^Pm FmÄ xPªy TrPmÇ xÄTaTJPu xyTotL S vsKoT-TotYJrLrJ xyPpJKVfJ TrPmÇ ijM [22 jPn’r-20 KcPx’r]” oPjJmu \jmu IgtmPur xPñ xPñ xMjJo pv k´KfÔJr V´Jl YJXJ yP~ CbPmÇ hLWtKhPjr iJrT\t S EeoMKÜr kg UMuPmÇ VOymJKzPf jfáj @xmJmk©, m˘JuïJr S APuTasKj xJoV´Lr kxrJ xJ\PmÇ hs∆fVKfr mJyj m\tj TrJ ßvs~Ç oTr [21 KcPx’r-19 \JjM~JKr]” aJTJk~xJ yJPf @xJr @PVA UrPYr UJf ‰fKr yP~ pJPmÇ hM\tPjrJ @®L~PmPv @kjJr xMPUr xÄxJPr IvJK∂r Iju ß\ôPu KhPf kJPrÇ xÄTaTJPu mºámJºm @®L~ kKr\j TJCPTA TJPZ jJ kJPmj jJÇ Tá÷ [20 \JjM~JKr-18 ßlms∆~JKr]” cJTPpJPV ßYT oJKjIctJr KmTJv FojKT jVh Igt yJPf @xPf kJPrÇ hNr ßgPT @xJ ßTJPjJ xÄmJPh ßVJaJ kKrmJPr UMKvr ß\J~Jr mAPmÇ yJrJPjJ KkfOoJfO ijxŒh xŒK• mqmxJ KlPr kJS~Jr kg UMuPmÇ oLj [19 ßlms∆~JKr-20 oJYt]” Tot Igt xMjJo pv k´KfÔJr V´Jl YJXJ yP~ CbPmÇ KmhqJgtLPhr yJPf Kjfqjfáj xMPpJV FPx yJK\r yPmÇ hLWtKhPjr @aPT gJTJ TJ\ ßTJPjJ k´nJmvJuL mqKÜr xyPpJKVfJ~ xYu yPmÇ

ßToj pJPm F x¬Jy

KvãJgtLPhr \jq xJoJr rJAK\Ä TottxNYL oJAvJ katJr

KjCA~Tt KxKa Ûáu YqJP¿ur FA mZr KjCA~Tt KxKar xTu kKrmJr S KvãJgtL Knjú KTZM ßYP~PZÇ fJPhr KnjúnJPm nJmPf yP~PZ, KnjúnJPm KvUPf yP~PZ, FmÄ KvãT, xykJbL S xoV´ Ûáu TKoCKjKar xJPg KnjúnJPm xŒOÜ yPf yP~PZÇ KckJatPo≤ Im FcMPTvPj, @orJ \JKj FA V´LPÚ @oJPhr KnjúnJPm KY∂JnJmjJ TrPf yPmÇ FA k´gomJPrr of @orJ xTu KvãJgtLPT KmjJoNPuq FTKa @jªo~, xoOK≠oNuT xJoJr TotxNKYPf @oπe \JjJKòÇ TJre, xJoJr rJAK\ÄÇ FA mZr, @orJ K-12 ßV´Pcr ßpPTJPjJ KvãJgtLPT, pJrJ \MuJA S IJVPˆ KmKnjú TotxNYLPf IÄvV´ye TrPf YJ~ fJPhr kKrPwmJ k´hJj TrPmJÇ V´LÚTJu Tf xMªr yPf kJPr fJ jfájnJPm T·jJ TrPf KckJatPo≤ Im A~Mg IqJ¥ TKoCKjKa ßcPnukPoP≤r xJPg FTP© TJ\ TrPf ßkPr @Ko C¨LKkfÇ IJKo KjKÁf @oJPhr ßZPuPoP~rJ CØJmjL KvãJVf xyJ~fJ, xJoJK\T Kvãe, FmÄ kr¸Prr xŒOÜfJr TotTJP¥ nrkMr yPmÇ FA ßk´JV´JoèPuJ ˙JjL~ TKoCKjKa KnK•T xÄVbjèPuJr xJPg IÄvLhJKrfô TPr Ûáu KaoèPuJ Kc\JAj TPrPZ FmÄ kÅJYKa mPrJr xmèPuJPf vf vf ßk´JV´Jo IlJr TrPZÇ Vf 15 oJx pJmf FA oyJoJrLr TJrPe pf oJjKxT @WJf FPxPZ S KmWúfJ xOKÓ yP~PZ, ßxA IJWJf TJKaP~ SbJr \jq ßxP¡’Pr ÛáuèPuJ kMPrJkMKr ßUJuJr IJPV @oJPhr ßZPuPoP~Phr FTKa @jªo~ V´LÚ CkPnJV TrJ k´P~J\jÇ KmvõmqJkL FA oyJoJrL pJ ßTPz KjP~PZ uã uã \Lmj fJ ßgPT ßmKrP~ IJxJr FUjA xo~Ç FaJ TrJr \jq xJoJr rJAK\Ä FTKa xMmet xMPpJV, pJ KvãJgtLPhr ßvUJ, ßmPz SbJ, ßUuJiNuJxy S fJPhr YJrkJPvr IPjT KTZM IPjõwe TrJr xMPpJV xOKÓ TPr∏ ßx≤sJu kJPTtr Klfl Kask ßgPT ÊÀ TPr KoCK\~Jo, jOfq ßgPT ÊÀ TPr @at TîJxxoNyÇ FZJzJS xJoJr rJAK\Ä FA V´LPÚ ßZPuPoP~Phr KjrJkh ßvwJÄv 43 kJfJ~

@oJr IjMnNKfPf KvP·r ßvTz kKu vJyLjJ

KjCA~Tt

xNpt ßdPT KhP~ @TJPvr TqJjnJPx ßZÅzJ ßoPWPhr FPuJPoPuJ UMjxMKa, kPgr hMiJPr mjláuPhr oj ßToj TrJ WsJe, xPñ jro mJfJPxr @hPr YuKf kPg KTZMaJ K^oMKj ßkPuS, rJvJ nJAP~r mJKzr xJoPj láPa gJTJ ßVJuJPkr oJ~J oJ~J xMPUr krPv K^oMKj ßTPa pJ~Ç VJKz ßgPT ßjPo rJvJ nJAP~r CÌ x÷Jwe KjP~ fÅJr ˆMKcS kKrhvtPjr CP¨Pv kJ mJzJAÇ ˆMKcSPf dMPTA k´gPo ßYJU pJ~ \JKfr \jT mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJPjr nJÛPptr KhPTÇ vs≠J, nJPuJmJxJ~ KTZM xo~ goPT gJKT KY©TotKar xJoPjÇ kuT xKrP~ IjqKhPT fJKTP~ mJTÀ≠ yP~ nJmKZ- FKa KT ßTJj KmUqJf \JhMWr jJKT ˆMKcS! YJrkJPvr ßh~Ju\MPz, ßoP^Pf gPr gPr pPfú xJ\JPjJ xm IKjªq xMªr KY©TotÇ mñmºá ßgPT ÊÀ TPr KmvõTKm rmLªsjJg bJTár, \JfL~ TKm TJ\L j\Àu AxuJo, ßlrPhRxL Kk´~nJKweL, vJy @»Mu TKro, ‰x~h vJoxMu yT, vJoxMr rJyoJj, vyLh TJhrL k´oMUÇ @oJr mJÄuJPhPvr rfúPhr mJAPr KmPhPvr IPjT oJˆJrPhr nJÛptS kKrkJKa TPr xJ\JPjJ rP~PZ xmt©Ç ßTJjaJ ßlPu ßTJjaJ ßhUPmJ! Km˛P~r mjqJ fUj @oJr @kJho˜T\MPz! cJjKhPT ßYJU ßpPfA ßhKU oPjJoMêTr xmM\ ufJPjJ ßh~JuÇ nJrL oJ~JmL hOvqÇ @oJr vJ∂ oj @YoTJ Yûu yP~ SPb F KY©TotKa ßhPUÇ TJrJ ßpj oPjr xmaáTá hrh ßdPu KlxKlx TPr cJTPZ @oJ~ jJo iPr, SA ufJPjJ ßh~JPur xmM\ kJfJPhr lÅJTPlJTr yPfÇ @oJr ßZJaPmuJ ÉzoMKzP~ ßiP~ @PxÇ @Ko jˆJuK\T yP~ kKzÇ ßUuJr xJgLPhr ‰y-ÉPuäJz TJPj FPx uJPVÇ SPhr KUuKUu yJKxr xMU xJVPr nJxPf nJxPf ßYJU pJ~ rJvJ nJAP~r kPrr Kv·Tot oJZrJXJ kJKUr KhPTÇ @Ko ßpj FmJr Ûáu lÅJKT KhP~ mÅJv^JPzr @zJu yPf oJZrJXJr oJZ KvTJr ßhUKZ IkNmt oMêfJ~Ç kJjPTRKz, mT, TJT, ßTJKTu, mMumMu BVu kJKU xy IPjT kJKUPhr KjP~ TJ\ TPrPZj rJvJ nJAÇ fÅJr ˆMKcS ßpj kJKUPhr FT In~JrPeq! TL @Ápt! \Pur WJPa- KY©TotKar KhPT fJTJPfA AÅaTJPbr F ßYRUMKkPf @oJr jJPT FPx mOKÓPn\J oJKar Vº uJPV! mJhu KhPj- ßk´KoT \MKar KhPT fJKTP~ nJmKZ, TPm ßTJgJ~ ßpj Foj mJhu KhPj ßTC ZJfJ yJPf ßvwJÄv 54 kJfJ~

\Mj 2021 KnxJ IJkPca

1o (F1) [oJKTtj jJVKrTPhr IKmmJKyf kM©TjqJ] 2F (F2A) [V´LjTJctiJrLPhr ˝JoL/˘L S IKmmJKyf kM©TjqJ (PhvKnK•T ßTJaJ xJPkã)] 2Km (F2B) [V´LjTJctiJrLPhr IKmmJKyf kM©TjqJ (21 mZr mJ CkPr)] 3~ (F3) [oJKTtj jJVKrTPhr KmmJKyf kM©TjqJ] 4gt (F4) [k´J¬m~Û oJKTtj jJVKrTPhr nJAPmJj]

Fokä~Po≤ KnxJ

k´go (E1) KÆfL~ (E2) [KmPvw ßpJVqfJxŒjú mqKÜ IgmJ KmPvw KcV´LiJrL] fOfL~ (E3) [hã v´KoT S ßkvJ\LmL] fOfL~ (EW) [IjqJjq S Ihã v´KoT] YfMgt (E4) Certain Special Immigrants YfMgt (E4) Certain Religious Ministers, Professionals and other Religious Workers kûo (E5) Employment Creation [KmKjP~JVTJrL] kûo (E5) Employment Creation (Investors and Targeted Employment Areas)

1 jPn’r 2014 TJPr≤

22 IJVˆ 2015 1 ßxP¡’r 2008 8 KcPx’r 2006 TJPr≤ TJPr≤ TJPr≤ TJPr≤ TJPr≤ TJPr≤ TJPr≤ TJPr≤


06

xJKyfq

W

Prr fJkoJ©JaJ ßhUu xJKTuÇ x•Prr ßTJbJ~Ç xJKTPur TJPZ oPj yKòu kûJPvr KjPYÇ ßxJ~JaJPrr Skr FTaJ YJhr YJKkP~ KjPuJÇ \ôr @xPZ mPu oPj yPuJ jJÇ fmMS gJPotJKoaJraJ ßmr TruÇ mJAPrr ßrRPhs fJk @PZ mPu oPj yPuJ jJ xJKTPur TJPZÇ FTaJ WMWM kJKU IuxnJPm mPx @PZ VJPZr cJPuÇ oJP^ oJP^ ßbÅJa KhP~ VJaJ YáuTJPòÇ xJKTu \JjJuJr TJZ ßgPT xPr FPuJÇ yJPfr WKzaJr KhPT fJTJuÇ hrTJr KZu jJ xo~ ßhUJrÇ ßTJgJS pJS~Jr ßjAÇ TJCPT Tu TrJrS ßjAÇ jJ, FT\j FUjS @PZÇ fJoJjúJÇ IgY SPTA ßx ImPyuJ Trf xmPYP~ ßmKvÇ ßxA KhjèPuJÇ vrLPrr rPÜ fUj k´mu CjìJhjJÇ xJKTPur mºár ßYP~ mJºmLr xÄUqJA ßmKvÇ Sr TgJr oPiq KZu oJhTfJÇ xJKTu TgJ muPf nJPuJmJxPfJÇ nJPuJmJxPfJ ÊjPfÇ TgJr oJP^ TgJ muPfJ jJÇ ÊiM oJgJ ßjPz ßjPz SPhr TgJ ÊjfÇ xJKTu KvUJ, xºqJ, xJTL, ofLj, kPr FPx ßpJV KhP~KZu fJoJjúJÇ TgJ To muf ßxÇ TJP\A xJKTPur xJPg If ßmKv mºáfô yP~ SPbKjÇ TKl vPk mPx @PuJYjJ yKòu KmKnjú KmwP~r SkrÇ ybJ“ ofLj mPu Cbu, @òJ ßfJPhr KT of, FTaJ ßZPu @r ßoP~r oPiq WKjÔ mºáfô KT VPz CbPf kJPr ßx ZJzJÇ ybJ“ FA irPjr k´Pvú, FTaá Af˜f Tru xmJAÇ xJKTu YJKrKhPT ßYJU mMKuP~ KjP~ muu, @Ko KmvõJx TKr WKjÔ mºáfô yPf kJPr CAhJCa ßxéÇ yJf fáPu ßnJa KjP~ ßhUJ ßVPuJ, ßxPér KhPT kJuäJ nJrLÇ -ßyPr ßVPu mºá, yJxPf yJxPf muu oKyÇ -fJyPu FA ßp FUJPj mPx @PZ KvUJ, xºqJ, fJoJjúJ FrJ @oJPhr mºá j~? ßmv CP•K\f TP£ K\ùJxJ Tru xJKTuÇ -mºá, fPm WKjÔ mºá j~Ç ßfJoJr @r xºqJr mºáfô pKh mºáfô ßZPz Ijq KhPT ßoJz ßj~ ßxUJPj @\ jJ y~ TJu ßxé @xPmÇ ofLj ßmv ß\Jr VuJ~ muuÇ xJKTu oJjPf rJK\ jJÇ ybJ“ xJKTPur oJgJ~ nMf ßYPkKZu KTjJ ßT \JPj, y~f k´oJe TrPf ßYP~KZu SrJ nMuÇ fJoJjúJr KhPT fJKTP~ muu, pJPm

IqJ

’MPu¿ YuPZ hs∆f VKfPf, pPgÓ hs∆f VKfPfA pJPò Kj”xPªPyÇ rJPfr Kj˜…fJ lJuJ lJuJ ßTPa ßmP\ YPuPZ xJAPrj pKhS rJ˜J FUj xMjxJj muPuA YPuÇ oJgJr Skr ÂÓkMÓ ßVJuVJu YÅJh; xMTJP∂r ^uxJPjJ ÀKa, jJ ßTJPjJ jJrLr oJ~JmL oMU ßT \JPj! fPm Foj rJPf ßUJuJ @TJPvr KjPY mPx hNPrr G YÅJhPT ßhPU IKjmtYjL~ @jª y~; FPfJ @jª ßp \LmPjr @r xo˜ @P~J\jPT fáò oPj y~Ç mrJmrA YÅJh ßhUPf nJPuJmJPx IjjqJ; nLwe nJPuJmJPx-- ßx kNet YÅJhA ßyJT KTÄmJ nJXJ KT @i nJXJ mJ xMnJPwr TJP˜r oPfJ IgmJ ßvékL~Prr IK˙r YkuoKf YÅJh-- pJA ßyJT jJ ßTj, YÅJh oJP©A fJr Kk´~Ç FojKT Ik~J YÅJh yPuS fJr ãKf ßjA ßTJPjJ; KjKjtPow fJKTP~ gJTPf kJPr ßx ßpj Ij∂TJuÇ @TJPvr KhPT fJKTP~ gJPT @r yJCoJC TPr TÅJPh ßx-@jPª jJ hM”PU muJ oMvKTuÇ ßx KjP\A KT \JPj fJ! TPfJ TPfJ Khj FTJTL YÅJPhr xJPg TgJ mPuPZ A~•J ßjAÇ y~PfJ YÅJhPTA fJr FToJ© Kmvõ˜ mºá ßnPmPZ jfámJ yPf kJPr Sr oJP^ ßhPUPZ Ijq ßTJPjJ oMUÇ oMU KT? jJKT xMU? FA ßVJkj @xKÜr TgJ TJPrJ \JjJr TgJ j~; y~PfJ TJPrJ TJPrJ ßYJPU kPzS gJTPf kJPr Foj IØMf kJVuJKoÇ kJVuJPoJA ßfJ! KT∂á ßTC ßTJPjJ Khj KTZM mPuKjÇ KmmJKyf jr jJrL Ijq TJPrJ k´Kf @TíÓ yPu, xŒTt TrPu xoJ\ fJPT cJPT \Wjq kJk Veq TPr krTL~J jJo KhP~Ç IKmmJKyfPhr ßãP© jJo yP~ pJ~ KmvõJxWJfTfJÇ IgY YÅJPhr xJPg FA ßp VnLr ßk´o, FaJ TJPrJ ßYJPUA ßfoj kPzKj TUPjJ, mJ kzPuS V´Jyq TPrKjÇ FT\jA ßTmu uãq TPrKZPuJ; ÊiM FT\jÇ mPuKZPuJ, ÈKT ßr, oJgJ KT kMPrJA ßVPZ? yÅJ TPr ßhKUxaJ KT @TJPv? jJKT ßk´Po kPzKZx? UMPu mu WajJ..Ç’ mPuA ãJ∂ ßh~Kj; Yáu @r TJjS ßaPj KhP~KZPuJ; oJP^ oJP^A KhPfJ @r ßãkJPfJÇ mÉ mÉ mJr ßTÅPhPZ IjjqJ, ßTj fJ jJ mMP^AÇ TJCPT muPu KTÄmJ Ijq ßTC ßhUPu KjKÁf dÄ mJ m~Pxr ßhJw mPu CKzP~ KhPfJ; ImJ∂r yPfJ jJ K\j krLr @Zr yP~PZ IgmJ mh mJfJx ßuPVPZ muPuSÇ mMPTr VyLj Knfr CgPu SbJ, yJKrPTPjr oPfJ kJT ßUP~ CPb @xJ ImqÜ pπeJ KT @XMu iPr TJCPT TUjS ßmJ^JPjJ

fáKo @oJr xJPg mqJÄTPT? @Ko? @ofJ @ofJ TPr muu ßxÇ @YoTJ FA k´Pvúr \jq ßx

mOKÓ yPòÇ mJAPr FPx FTaJ aqJKé KjP~ FPuJ FP’Pxcr ßyJPaPuÇ @PVr ßgPT mMT TrJ KZuÇ hMPaJ ÀoÇ kJvJkJKvÇ hMA ÀPor xJPg xÄPpJV oPiqr hr\JaJÇ -SaJ ßUJuJA gJTÇ KT mPuJ? oOhM ßyPx KvUJ muuÇ SrJ FPT IkrPT ßYPj @\ IPjT IPjT mZr yP~ ßVuÇ kzJPvJjJ ßvPw hM\PjA YJTKrrfÇ nJPuJ FTaJ lJPot TJ\ TPr KvUJÇ @r xJKTu ACKjnJKxtKaPf IiqJkT KyxJPm \P~j TPrKZuÇ mºárJ k´Kf x¬JPy mPºr Khj KoKuf y~Ç @`J y~, TgJ TJaJTJKa YPuÇ PVJxuaJ ßxPr oJP^r ßUJuJ hr\Jr TJPZ FPx cJT Khu KvUJÇ oJgJr YáuaJ \KzP~ KjP~PZ xJhJ ßfJ~JPu KhP~Ç -@xPmJ? nPhsJKYf Im˙J~ @PZJ ßfJ? yJxPf yJxPf muu, -FPxJÇ KmZJjJr CkPr mPx kzu KvUJÇ -oJ© ßfJ KfjKhPjr \jq @xJÇ ßk´JV´JoaJ KT mu? mJKuvaJ oJgJr TJPZ KjP~ K\ùJxJ TrPuJ KvUJÇ -k´go Khj ßhUm V´qJ¥ kqJPux, pJPmJ YJ~jJ aJCPjÇ ßhUm Reclining Buddha Statue UJPmJ The Sixth FÇ -fáKo ßfJ nJPuJA ˆJKc TPr FPxZÇ mPu mJKuvaJ ßaPj mMPTr TJPZ KjP~ FPuJ KvUJÇ KfjaJ Khj ßTJgJ KhP~ ßTPa ßVPuJ SrJ KjP\rJS mM^Pf kJrPuJ jJÇ xm rTo TgJA yPuJÇ xºqJ~ xoMhs ‰xTPf yJf irJiKr TPr yÅJau hM\PjÇ rJPf ß\qJ“˚Jr @PuJPf oJUJ xMAKoÄ kMPur kJPv mPx V· TrPuJÇ ßTC ßjAÇ ÊiM SrJ hM\jÇ KvUJ K\ùJxJ TPrKZu, @òJ xJKTu, ßfJoJr ojaJPT KT fáKo ßmJP^J, jJ mM^Pf YJSjJÇ - xJKTu @TJPvr KhPT fJKTP~ mPuKZu, n~ y~Ç KvUJ mPuKZu FA KfjaJ Khj @oJr \LmPjr xmPYP~ @jªo~ KhjÇ ßVÅPg rAu oPjr oJP^Ç y~PfJ @mJr @xm FUJPj, y~PfJ mJ Ijq TJPrJ xJPg, ßxA hMAP~r @xJ pJS~Jr oJP^ gJTPm IPjT mqmiJjÇ xJKTu ßTJj TgJ muuS jJ, ÊiM ÊjuÇ KvUJ muu, fáKo IKf nhs, oJP^r hr\JaJ ßUJuJA rP~ ßVPuJÇ \JjJuJr TJZ ßgPT xPr FPuJ xJKTuÇ bJ¥JaJ vrLPrr KnfPr xMÅA ßlJaJPòÇ TKlr ßoKvjaJ YJKuP~ KhPuJÇ oPj kzu, ßxA KhjaJr TgJÇ xºqJ~ @`J ßhPm mPu xmJA FPx mPxKZu ßrP˜JrÅJ~Ç FPxPZ xmJA, @PxKj KvUJÇ KvUJr ßhrL ßhPU xJKTuA K\ùJxJ TrPuJ, KT ßr FTaJ Tu ßh KvUJPT, ßTJgJ~ ßVPuJ ßxÇ KvUJ FPuJÇ FTuJ j~Ç xJPg @r FT\jPT KjP~Ç xmJA fJKTP~ rAu SPhr KhPTÇ xJKTPur oMPUr ßrUJr ßTJj kKrmftj FPuJ jJÇ KvUJ kKrY~ TKrP~ KhPuJ, @jª, @oJr mºá mJ fJr ßYP~ FTaá ßmKvÇ mPu fJTJPuJ xJKTPur KhPTÇ PxA ÈFTaá ßmKv’ TgJaJ xJKTu ÊjPf ßvwJÄv 43 kJfJ~

k´˜Mf KZu jJÇ -@Ko pJPmJ, mPu KvUJ ßY~JraJ ßaPj FPj xJKTPur kJPv mxuÇ @Ko ßfJoJr WKjÔ mºáÇ fJA jJ? TPm ßpPf YJS? xJKTPur ßYJPUr KhPT ßYP~ K\ùJxJ TruÇ xmJA FTaá jPzYPz mxPuJÇ KT WaPf pJPò KTZMA ßmJ^J pJPò jJÇ xmJr ßYJU xJKTu @r KvUJr KhPTÇ -fJ fáKo KTPx KmvõJxL? ßxé jJ ßjJ ßxéÇ xJKTPur k´vúÇ -kKrK˙Kfr SkrÇ xm Kjntr TPr kKrK˙Kfr CkrÇ fáKo FA oMyNPft @oJr mºá, ßk´KoT jSÇ - ßfJoJr oPf ßk´KoT ßk´KoTJ yPu, SaJ yPf kJPrÇ xJKTu K\ùJxJ TrPuJÇ -G ßp muuJo, xm Kjntr TPr kKrK˙Kfr SkrÇ fáKo k´oJe TrPm mºáfôaJA mz, Ijq KTZM j~Ç FUj mPuJ TPm pJPm? -@VJoL x¬JPyr k´gPoÇ muu xJKTuÇ PpA TgJ, ßxA TJ\Ç SrJ FPuJ mqJÄTPTÇ PpKhj mqJÄTT F~JrPkJPat FPx ßkRÅZJu, K^KrK^Kr pJ~? mÉ mJr, IxÄUq mJr ßx ßnPmPZ y~PfJ muJA CKYf fJrÇ pfmJr kJuKuT KvuJr oPfJ oj vÜ TPr FèPf ßYP~PZ, ffmJrA oPj kPzPZ ßoRKUT krLãJ KjPf @xJ KmùJPjr ßxA KvKãTJr TgJÇ fÅJr ßxA TáÅYTJPjJ TkJu, TáfTáPf ßYJU, \ôJuJKj TJPbr oPfJ UaUPa ßbÅJPar Ckr IpPfú rPXr IÅJYz ßluJr oPfJ YaYPa uJu KukKˆT-- KTZMA ßx nMuPf kJPr jJÇ FoKjPfA krLãJ mPu TgJ-- kÅKYPv kÅKYv ßkPu ßuaJr kJS~Jr

kPu fJr ßWPo SbJr TgJÇ mJAPr xm mºáPhr xJPg mPxKZPuJ; xmJr yJPfA \LmKmùJPjr mA, ßjJa mAÇ xTPuA F kJfJ S kJfJ SfiJPò, ßTC KmzKmz TPr fUjS oMU˜ TrPZ, ßTC @mJr Ijq TJCPT K\Pùx TPr KjPò k´Pvúr C•rÇ ßx FT ÂuM˙Mu TJ¥Ç @r ßTC FT\j krLãJ ßvw TPr ßmPrJPuA fJPT xmJA ßZÅPT irPZ KT KT k´vú TPrPZ \JjJr \jqÇ F kptJP~ krkr Kfj\j, ˝JfL, fkfL, TJoÀu FPTr kr FT dMPT oMU TJPuJ TPr ßmr yPf uJVPuJÇ Kfj\jPTA IjqJjq k´Pvúr xJPg FTKa k´vú TPrPZj Y¢V´Jo TPu\ ßgPT @xJ FéaJrjJu jJyJr xMufJjJÇ ßTCA kJPrKj ßx C•r TrPfÇ UMmA xJiJre k´vú, mqJX ßTj cJPTÇ TJoÀu ßfJ ßrPVPoPV IK˙r! ßmr yP~A ßfJfuJPf ßfJfuJPf muPf gJPT È@\JArJ TJo pPfJÇ hMKj~J~ FPfJ k´vú @PZ-- oJjMPwr yJz T~aJ, ßTJj IPπr TJ\ KT, ßTJj UJmJPr ßTJj kMKÓ ßoPu, ßTJj VJPZr ‰mùJKjT jJo KT, ßkÅ~JP\r ßUJxJ ZJzJPu ßYJU ßTj \ôPu, ßTÅPYJr KxVPo≤ KrÄ Fr TJ\ KT, ßâJPoJ\Por TJ\ KT, @rFjF KT FmÄ fJr TJ\ KT- Foj @rS yJ\JraJ k´vú TrJ pJ~Ç IgY jJ! oJ TJuL K\Pùx TPrj mqJX ßTj cJPTÇ @Pr @Ko KT mqJPXr cJÜJr yPmJ jJKT? yAPZ xKht aKht, fJA cJPTÇ @\JArJ kÅqJYJu xo˜!...’Ç krLãJ ßvPw xmJr xqJ¥MAY @r TKl ßUPf pJmJr TgJ gJTPuS ßo\J\ UJrJk TPr ßx ßmKrP~ ßVPuJÇ @r mJKT xmJA yJoPu kzPuJ mAP~r Ckr mqJX ßTj cJPT fJr C•r ßUÅJ\Jr \jqÇ Fr kPrr hM\j, FnKuj @r TJ∂J nP~ nP~ dMPT ßmKrP~ FPuJ yJKxoMPUÇ jJ SPhr TJCPTA FA CØa, KmKhKTKòKr k´vú TPrjKj xMufJjJ @kJÇ FT irPjr k´vJK∂ FmÄ pMVk“ I˝K˜ KjP~ IjjqJ ßdJPT fJr kJuJ @xPuÇ FjJP~f CuäJy xqJr, oyKxj TPuP\r \LmKmùJPjr KmnJVL~ k´iJj, ßpj @rS âNr yP~ ßVPZj @kJr ÀãfJr xJPg fJu KoKuP~Ç fáujJoNuT ßmÅPa oJjMwKar ßkZPj yuMh TouJ xmMP\r u’J u’J hJV TJaJ ßfJ~JPu KhP~ dJTJ yJfuS~JuJ ßY~JrKa fUj UJPaJ, ˙Nu, ßTJKTu TJPuJ xMufJjJ @kJr hUPu, @r xqJr fÅJr kJPv mxJ; xJoPj \Pur VäJx FmÄ KoKÓÇ IjjqJ FUjS ßnPm kJ~ jJ pohNPfr oPfJ ßYyJrJ KjP~ krLãJ KjPf mPx KT TPr oJjMw YJ KoKÓ UJ~, @r KoKÓ pKh UJ~A fPm FPfJ ßfPfJ nJm gJPT KTnJPm fJPhr oPiqÇ khtJ ßbPu ßvwJÄv 42 kJfJ~

kg k´v˜ ymJr KY∂JÇ fJr Skr ßTC pKh Foj nJPm mPx gJPT ßpj mJ yJKxr Skr CóyJPr Tr mxJPjJ yP~PZ FmÄ FTaá VnLr j\r KhPuA pKh ßYJU, TkJu, ÃN, jJT xm KTZM ßgPT @nJx @Px kOKgmLr Ckr KmrÜ ymJr, fJyPu ßxA oJjMwPT KjPf FPx poS @zJAmJr goPT hÅJzJPjJr TgJÇ yJf mJKzP~S ßx yJf @mJr @PuJ~JPjr kPTPa ßxÅKiP~ ßh~Jr TgJ, pKh KTjJ kPTa mJjJPjJr mqm˙J ßgPT gJPTÇ @\S oPj @PZ kPu


07

xJKyfq

lKTr AKu~JPxr FTKa hLWt TKmfJ ßp kg ZJ~J ßrPU pJ~ jJ @oJr xTu KyPxm IKmvõJxL @èPjr xJPgÇ @r ßp kJfJ xoJ∂rJu ßmhjJ mMPT KjP~ ßmPz SPbKTÄmJ ßp kg KjP\PT UMÅ\Pf KVP~ yJKrP~ pJ~ IjqkPg, KTZM k´vú fJPhr k´KfSÇ \JjPf YJA; Fr kNPmtr kOKgmLPf èyJr xJPg IÅJiJPrr xŒTt ßToj KZu! Tf oyJTJu pJkj TPr FTKa YÅJh UMÅP\ ßkP~KZu KjP\r xJKTjÇ FThJ ßp mOã KZu oJKar @Kho x∂Jj, KbT Fr ZJ~JfPuA KoKuf yP~KZPuj @ho-yJS~J! Foj f•ô-fJuJv @Ko FUj @r TKr jJÇ mrÄ FaJA nJKm, \Lmj vmJ∂Krf y~Ç @~Mr ZJ~Jr xJPg KoPv pJ~ yJS~Jr @~M, FmÄ pJrJ V·TJr-; fJrJ @rS FTKa oOfáqV· ßuUJr \Pjq jLrPm KkZM ßZJPaj hMkMPrrÇ KmPTuPT xJãL ßrPU oOK•TJ~ kMÅPf rJUJ mL\kP©r xºJj TPrj ßTJPjJ nNf•ôKmh! VnLr juTNk mKxP~ kJfJPur ˜r Kjet~ TrPf YJj pJrJ, fJrJS KjP\r yJPfr @XMPuA \oJ rJPUj rJPfr @VJoL IgmJ KhPjr nKmwqf! @Ko KxÅKg-\JVJPjJ xNPptr ßnJrèPuJPT ßxA nKmwqPfr TJPZA xJK\P~ rJUPf ßYP~KZÇ mj\ oPyRwKir rX xJKrP~PZ @oJr IPjT IxMU, @r mjJ∂Pr ßp kJKUrJ ßUuJ TPr, fJPhr ZJjJPhr @PuJ-pJkj ßhPU ßhPU @Ko mJKzP~KZ mMPTr CÌfJÇ k´TífkPã, oJjMPwr mMPTr CÌfJA rãJTmY yP~ gJPT krJPVrÇ ßp krJV C•r ßgPT hKãPe, kNmt ßgPT kKÁPo CKzP~ KjP~ pJ~ k´JPer ßk´oBvJj ßgPT ‰jEf IgmJ IKVú ßgPT mJ~M-ßTJPe KZKaP~ rJPU TJPur KTreÇ pJrJ FA ß\qJKfPT nJPuJmJPx; fJrJ CP±t KTÄmJ Ii”-ßf krU TrPf kJPr KjP\PT, nJPuJmJxJr ßdCKyP¤r oJ~J~ IÅJTPf kJPr Km\uLr oMUÇ @orJ \JKj, pJPhr ßcrJ~ ßTPrJKxj KhP~ ovJu \ôJuJmJr xJiq gJPT jJfJPhr TJPZ Km\uLA yP~ CPb mJKf S Km• KY• xTPur xoJj j~; Foj xfq, KuKUf KmmreLPf k´oJKef yPuS xTu oJjMPwr rÜA iJre TPr FTA rX fJ mJr mJr’A k´fL~oJj y~ KoPgq mPu oJjMPwr yJPfA UMj y~ oJjMw, oJjMPwr yJPfA oJjMw yJrJ~ mJ˜MKnPa! oPj kPz; FTmJr FT Iº KnKUKr’PT @Ko fJ\oyPur V· mPuKZuJoÇ KfKj @oJr yJPf rJUJ fJ\oyPur FTKa ßkJˆJr ZMÅP~ mPuKZPujFA ßfJ YNzJ! @Ko ¸vt TrKZ! @Ko ßhUPf kJKò! @oJrS ßxKhj vLPfr xmM\ @KmÏJPrr V· oPj kPzKZuÇ ‰YP©r UrJ CPkãJ TPr ßp @TJv fJr ßYRKYr „k ßhUJ~, fJPTA ßnPmKZuJo @oJr TKmfJr UJfJ, @r \JÀPur k´vJUJ KhP~ KuUPf ßYP~KZuJo ÀoJPu kûo Iãr!

xÄUqJfP•ô @oJr nMu jfáj j~! ßpJV-KmP~JPVr TJaJTáKaPf @oJr IhãfJ xoJhOf KZu xmtoyPuA! Foj KT pJrJ KmwJPhr k´oVú k´e~ KhP~ oMZJPf ßYP~PZ jhLPhr ßmhjJ@Ko IPjTaJ ßmPU~JKu ßgPTKZ fJPhr k´Kf’SÇ KjP\PT IPpJVq ßnPm ßnPm @Ko YPuKZ kgÇ oJKzP~KZ ZJ~JyLj kPgr ßrUJ!

@oJr xTu YJS~J xLKof xoMPhsr TJPZ! ßp IxLo xJ~r’PT oJjMw n~ TPrßp VyLj ßhUPuA oJjMw UMÅP\ ßkPf YJ~ jLuJTJPvr ZJh; fJPTA Kmvõ˜ xyYrL ß\Pj jJo KhP~KZ CKotoJuJÇ KvKvr, mJ, ß\J~Jr pf nJPmA \urJKvr jJo KuKU jJ ßTj, FTA KhPj kJuj TKr xTPur \jìKhjÇ \JKj, nNKoTŒS kJuj TPr fJr \jìmJKwtTL! oJjMPwrJ n~ S nJXPjr V· mPu k´\Pjìr TJPZÇ TLnJPm jhL CPb FPxKZu ßYRKYr oJPbTLnJPm kJyJz yJKrP~KZu fJr YNzJFxm TJKyKj ÊjPf ÊjPf KvÊrJ @TJPvr KhPT fJTJ~Ç ßhPU FTKa kNet YÅJh; Kmfre TrPZ ß\JxjJ, KmKuP~ KhPò IPjTèPuJ ßVJuJPkr yJKx, @r muPZnJPuJmJKx! nJPuJmJKx ßy kOKgmL!

KjCA~Tt


08

FqJuJK\t ßaKˆÄ TL?

cJ. ßVJKmª Yªs hJx” FqJuJK\t ßrJVLPhr vrLPr KTZM KTZM KuKkc K\KjPxr TJrPe k´KfKâ~J y~Ç ßTJj K\KjKx pUj vrLPr FqJuJK\rt k´KfKâ~J mJKzP~ ßh~ fUj fJPT FqJuJP\tj muJ y~Ç ßrJVL KbT ßTJj TJrPe FqJuJK\t @âJ∂ y~, fJ KjitJre TrJr \jq FqJuJK\t KmPvwù KYKT“xTrJ ßrJVLr fôT mJ rÜ KjP~ krLãJ TPrj FqJuJP\tPjr xPñÇ TJPhr FqJuJK\t ßaˆ TrJ k´P~J\j? m~Û mJ KvÊ ßpA ßyJT jJ ßTj, FqJuJK\tPf @âJ∂ yPu fJr KTZM CkxVt ßhUJ pJ~Ç ßpoj:

võJxfPπ CkxVt: ßYJU, jJT mJ VuJr oPiq YáuTJPjJr IjMnNKf, xKht ßYJU ßgPT kJKj ^rJ, jJT mº gJTJ, mMT ßYPk irJ FmÄ võJxTÓÇ fôPT CkxVt yJAnx, xJrJ vrLPr YáuTJPjJ FmÄ FqJPaJKkT cJroJaJAKaxÇ IjqJjq CkxVt: FqJjJlJAPuKéx (oJrJ®T FqJuJK\t k´KfKâ~J pJPf oOfq kpt∂ WaPf kJPrÇ ßkPar CkxVt (mqgJ, cJ~Kr~J), KmPvw TPr ßTJj KjKhtÓ irPjr UJmJr V´yPer kPr kfñ hÄvj\Kjf FqJuJK\tÇ ßp xo˜ FqJuJP\tj võJPxr xPñ VuJi”Tre TrJ y~, ßpoj- iMPuJr \LmJeM, WJx, VJZ mJ láPur ßreMÇ

ßxèPuJr võJxfPπr xÄâoe ‰fKr TPrÇ IjqKhPT UJPhqr xPñ ßpxm FqJuJK\t xÄKväÓ, ßxèPuJ fôPT, ßkPa CkxVt xOKÓ TPrÇ FqJjJlJAPuKéxS ßvPwJÜ irPjrÇ fPm mqKfâoS yPf kJPrÇ fôPTr FqJuJK\t ßaPˆr TJre TL? ßrJVLr FqJuJK\rt xKbT KYKT“xJ TrPf yPu KYKT“xTPT k´gPo \JjPf yPm KbT ßTJj K\KjxKar ÆJrJ FqJuJK\t xÄWKaf yPòÇ ßpoj- ßrJVL pKh iMPuJr \LmJeM ßgPT oMÜ gJTPf YJ~, fJyPu fJr WPr KmzJu ßkJwJ YuPm jJÇ FqJuJK\t ßaˆ xKbT FmÄ k´fqãnJPm KjitJre TPr ßh~ ßp KTPx KTPx ßrJVLr FqJuJK\t FmÄ KTPx KTPx FqJuJK\rt n~ ßjAÇ pKh xMKjKhtÓ FqJuJP\tjèPuJPT vjJÜ TrJ pJ~, fJyPu ßrJVLr \jq xKbT KYKT“xJr kKrT·jJ TrJ x÷m y~Ç ßrJVLr FqJuJK\tCkxVtèPuJPT Kj~πe TrPf kJrPu fJr \Lmj iJrJ~ AKfmJYT kKrmftj @jJ x÷mÇ võJxfPπr xPïJYj jJ gJTPu ßrJVLr WMo nJPuJ y~, jJT KhP~ Khjnr xKht VzJPjJ KTÄmJ yÅJKY ßgPT oMKÜ kJS~J pJ~, ßrJVLr mq~Jo TrJr vKÜ FmÄ TotãofJ mOK≠ kJ~Ç FqJPaJKkT cJotJaJAKax jJ gJTPu ßrJVL ˝JnJKmT \LmPj IPjT ˝Jòªq ßmJi TPrjÇ ßTJj FqJuJP\tj krLãJ TrJ yPm? cJÜJr pKhS FTKa k´JgKoT iJreJ rJPUj fmMS ßrJVLPT krLãJ TrPu xMKjKhtÓnJPm \JjJ x÷mÇ FqJuJK\rt TJre S k´fLTJr ßrJVLr FqJuJK\rt irj ßhPU KjoúKuKUf x÷Jmq TJreèPuJ xŒPTt \JjJ pJ~: • TJre yPf kJPr iMuJmJKur \LmJeMÇ • ßuJo I· VOykJKuf \∂ár Kj”xOf FT irPjr ßyvKaj, pJ gJPT fJPhr vrLPrr fôPTr Kj”xrPe,

gMgMPf FmÄ k´xJPmÇ • Wr KTÄmJ mJAPrr mJfJPx nJxoJj Z©JTÇ • mOã, WJx FmÄ @VJZJ ßgPT CPb @xJ kMPreM ßfuJPkJTJr Kj”xre ßmKv oJrJ®T FqJuJK\rt TJreÇ • PoRoJKZr ÉPur Kmw, yuPh ßkJTJ • UJhq • rJmJr, uqJPaé, ßpoj-VäJnjj mJ ßmuMjÇ xo˜ FqJuJP\tj KjKhtÓ irPjr ßk´JKaj ÆJrJ ‰fKrÇ FqJuJK\t ßaPˆr oJiqPo KjitJre TrJ pJ~ KbT ßTJj irPjr ßk´JKaj ÆJrJ ßrJVL @âJ∂ yP~PZjÇ FqJuJP\tPjr KjptJx mJ nqJTKxj ÆJrJ KmPvwùVe FqJuJK\rt irj KjitJre TPr gJPTjÇ FqJuJK\t ßaPˆr k´TJrPnh : Kk´T k≠Kf: FA k≠KfPf xJoJjq kKroJPe FqJuJP\tj ßrJVLr fôPTr oPiq dMKTP~ ßh~J y~Ç pKh ßrJVLr FqJuJK\t gJPT, fJyPu fJr vrLPr xMKjKhtÓ irPjr k´KfKâ~J ßhUJ pJPm FPTr kr FTÇ FqJuJK\t ßrJVLPhr vrLPr FTKa FqJuJK\t FK≤mKz gJPT, pJr jJo AoMPjJPVäJKmCKuj-A mJ @AK\-AÇ FA hsmqKa ßrJVLr vrLPrr oJˆ ßTJwPT xKâ~ TPr ßfJPuÇ fUj oJˆ ßTJw KTZM rJxJ~KjT hsmq C“kJhj TPr, pJPhr muJ y~ ßTKoTqJu ßoKcP~ar mJ rJxJ~KjT oJiqoÇ FA rTo FTKa hsmq yPò KyˆJKojÇ KyˆJKoPjr TJrPeA FqJuJK\rt \J~VJ~ fôT láPu SPb S uJu yP~ pJ~Ç krLãJr xo~ fôPTr ÊiM ßxA \J~VJPfA FA irPjr k´KfKâ~J ßhUJ pJ~Ç ßpUJPj FqJuJP\tj dMKTP~ ßh~J y~Ç xMfrJÄ ßrJVL pKh KmzJPur Kj”xrPer TJrPe FqJuJK\tT jJ yP~ gJPT fJyPu fôPT ßpUJPj FA ßvwJÄv 55 kJfJ~

mäJc TqJ¿JPrr CkxVt

Wv. áK.Rvgvb: e≠vW K®v›vi ÜKvábv eskMZ ev ÜQvqváP ÜivM bq| Gi c÷KÖZ KviY Rvbv bvB| Záe ÜiwWáqkb, B¤vw˜™qvj ÜKwgáKj, Ücw˜mvBW, ÜfRvj Lvevi, Ünqvi WvB, jywe÷áKõUm, evwY©k, ÜKágvá_ivwc W÷vMm I wKQy ÜRwbwUK AmyL `vqx _vKáZ cvái| Dcáiv≥ Üh ÜKvb Kviáb AwØígævi wfZáii w˜gámj ev iá≥i Acwic∞ámáji wgDáUkb ev Ab® ÜKvábv cwieZ©b náj K®v›vi Ümj ev e≠v˜ àZwi nq hv AwØígævi wfZái AwZ`™ÄZ eÖw◊ nq| e≠vW K®v›váii DcmM© ∏ájv wK Ges ÜKb nq? `Åe©jZv, Lvevái AiÄwP, eyáK aoco, d®vKvám náq hvIqv, Nb Nb BbádKkb ev R°i, Mváq Kváj Kvájv `vM I i≥∂iY, Mváq e®v_v, M≠vW dyáj hvIqv, c≠xnv I wjfvi eo nIqv e≠vW K®v›vi ev wjDáKwgqvi j∂Y| K®v›vi Ümj ev e≠vá˜i msL®v GZ Üewk Üeáo hvq Üh AwØígævi wfZái Ø^vfvweK Ümj Ühgb ÜjvwnZ i≥KwbKv, ÜØ^Z i≥KwbKv I AYyPwµKv eÖw◊ nIqvi

gáZv RvqMv cvq bv| dáj K®v›vi Ümj Qvov Ab® myØí Ümj∏ájv cwigvb gáZv àZwi náZ cvái bv| AwØígævi wfZái ÜjvwnZ i≥ KwbKvi NvUwZáZ i≥Ø^ÌZv, AØ^vfvweK ÜØ^Z i≥ KwbKvi Kviáb BbádKkb ev R°i Ges AYyPwµKvi NvUwZáZ i≥∂iY náZ _váK| GK mgq AwØígævi wfZi K®v›vi Ümj ev e≠v˜ GZ Üewk Üeáo hvq Üh AwØígævi aviY∂gZvi evwnái Páj hvq| dáj nvw«i wfZi c÷P¤ e®v_v ÔiÄ nq| GK ch©váq K®v›vi Ümj ev e≠v˜ AwØígæv Ü_áK Üei náq wkivi iá≥ Páj Avám| e≠vW K®v›váii c÷Kviáf`: e≠vWK®v›vi ev wjDáKwgqv gyjZ: `yB aiábi| GwKDU wjDáKwgqv I µwbK wjDáKwgqv| GwKDU wjDáKwgqv LyeB gvivZ•K| `™ÄZ wPwKrmv bv wbáj gÑZy® wbwZ| GwKDU wjDáKwgqv Avevi `yB aiábi h_v 1). GwKDU wjáÁve≠vw˜K wjDáKwgqv ev GGjGj Ges 2). GwKDU gváqájve≠vw˜K wjDáKwgqv ev GGgGj| e≠vW K®v›váii wPwKrmv:

wK aiábi ÜKágvá_ivwc w`áZ náe Ges djvdj wK náe Zv Rvbvi Rb® GwKDU wjDáKwgqváK cix∂vi gva®ág wewfbú DcfváM fvM Kiv nq| Üh c÷KváiiB GwKDU wjáÁve≠vw˜K wjDáKwgqv ev GGjGj ÜnvK bv ÜKb, wPwKrmv AZ®öè e®qe˚j Ges `xN©ágqvw`| Ôay ÜKágvá_ivwc w`áq wPwKrmv Kiáj `yB Ü_áK AvovB eQi wPwKrmv wbáZ nq| Kváiv Kváiv `™ÄZ Üevbg®viÄ U÷v›c≠váõUkb ev AwØígæv c÷wZØívcb KiáZ nq| GwKDU gváqájve≠vw˜K wjDáKwgqv ev GGgGj gÅjZ AvU c÷Kváii Ühgb: Gg0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6 I 7| GGgGj Gg-2,4 ÜK Ôay ÜKágvá_ivwc w`áq Uvbv 4 gvm wPwKrmv Kiáj fvj nIqvi m§¢ebv AábK| Gg-3 ev GwcGj bvgK e≠vW K®v›viáK Ôay ÜKágvá_ivwc w`áq Uvbv `yB eQi wPwKrmv Kiáj m§ûÅY© myØí nIqvi m§¢ebv kZKiv 80 fváMi Üewk| Gg-2, 3 I 4 Qvov evKx GGgGj bvgK e≠vW K®v›vi ∏ájvi weGgwU ev AwØígæv c÷wZØívcb ßvwJÄv 43 kJfJ~

KTcKj ßrJPVr cJ~JuJAKxx IiqJkT vJoLo @yPoh” fJ“ãKeT mJ iLrVKfPf pUj hMKa KTcKj xŒNertNPk TotãofJ yJKrP~ ßlPu, fUj ßp TíK©o k≠KfPf KTcKjr TJ\ TrJPjJ y~, fJPT cJ~JuJAKxx muJ y~Ç KTcKj IPTP\J mJ ãKfV´˜ yPu rPÜ IKfKrÜ oJ©J~ rJxJ~KjT khJgt S Kmw \oJ y~Ç KTcKj nJPuJ gJTPu Fxm rJxJ~KjT khJgt vrLPrr rÜ k´mJy ßgPT k´xsJPmr oJiqPo ßmr yP~ pJ~Ç cJ~JuJAKxx hM'irPjr yP~ gJPT ßyPoJcJ~JuJAKxx S ßkKrPaJKj~Ju cJ~JuJAKxx ßkKrPaJKj~Ju cJ~JuJAKxx : FA k≠KfPf hMA KuaJr cJ~JuJAKxx lîMAc FTKa jPur xJyJPpq ßkPar ßkKrPaJKj~Ju TqJKnKaPf k´Pmv TrJPjJ y~ FmÄ 15 ßgPT 30 KoKja kr @mJr ßmr TPr ßjS~J y~Ç FnJPm 48-72 WµJ kpt∂ cJ~JuJAKxx YJuJPjJ y~Ç lPu vrLPrr hNKwf khJgtèPuJ ßmr yP~ @Px FmÄ ßrJVLr xM˙fJ KlPr @PxÇ ßkKrPaJKj~Ju cJ~JuJAKxx pUj TrJ y~ : fJ“ãKeT S

hLWtPo~JKh KTcKj IPTP\J yPu FA cJ~JuJAKxx TrJ y~Ç \KaufJ : ßkKrPaJKj~Ju cJ~JuJAKxPxr k´iJj \KaufJ yPò AjPlTvjÇ mJrmJr FA k´hJy yPu ßkKrPaJKj~JPor TJptãofJ TPo pJ~Ç F ZJzJ TqJPgaJr mº yP~ pJS~J, rÜãre, cJ~JuJAKxPxr k´mJy mº yP~ pJS~J, ßkPar ßnfPr ßTJPjJ IVtJj láPaJ yP~ pJS~J, cJ~JPmKax ßrJVLPhr rPÜr xMVJr ßmPz pJS~Jr oPfJ \KaufJ yPf kJPrÇ fPm F mqm˙Jr \KaufJ Ifq∂ To S xyP\A xJoJu ßhS~J pJ~Ç ßyPoJcJ~JuJAKxx (rPÜr oJiqo) ßyPoJcJ~JuJAKxPxr CP¨vq yPò KTcKj IPTP\J yS~Jr lPu rPÜ \oJTíf rJxJ~KjT khJgtPT mJAPr ßmr TPr ßhS~JÇ fJÄãKeT KTcKj IPTP\J (IqJKTAa ßrjJu ßlAKuSr) ßrJVLPhr \jq ßlPoJrJu mJ xJmPTîJKn~Jj TqJPgaJr ÆJrJ 3 ßgPT 4 x¬Jy kpt∂ TP~TmJr ßvwJÄv 40 kJfJ~

Pwj≠ákvaü© bvixi nváoi hZú

Wv. Ügämzwg gwiqg mzjZvbvt eqm evoáQ| 40 ÜcwiáqáQb| nqáZv Avi cvuP-mvZ eQáii gáa® iRtwbeÖwÀ ev ÜgábvcR NáU hváe| msmvi Avi ÜckvMZ ÜQvUvQzwUáZ Üewki fvM bvixi ARváöèB GB mgqUv Gám cáo| ÜgábvcáRi AváM Ü_áKB bvixá`i ÔiÄ náq hvq nvo ∂q ev Aw˜Iácváivwmámi c÷eYZv| nváoi NbZ° KgáZ ÔiÄ Kái| Gi dáj AviI eqm evoáj bvixivB Üewk wkKvi nb ÜQvULváUv `zN©Ubvq nvofvOv ev d÷vKPváii| ZvB eqm hLb 40 ÜcáiváéQ, ZLbB nvo wbáq mPáZb nIqvi mgq| mnR wKQz wbqgKvbzb cvjb Kái Avcwb ÜVKváZ cváib Aw˜Iácváivwmámi SzuwK| evwoáq w`b K®vjwmqvg I wfUvwgb wW M÷nY| G mgq Ü_áK c÷wZw`b AöèZ 1200 wgwjM÷vg K®vjwmqvg Ges 600 Ü_áK 800 BDwbU wfUvwgb wW `iKvi kixái| c÷vKÖwZK wfUvwgb wWi Drm mÇáh©i Avájv| Zvi máΩ M÷nY KiÄb wWg, mvgzw`÷K gvQ BZ®vw`| K®vjwmqvági Rb® ÜQvU gvQ, `za, cwbi, `B, cvZvIjv kvKmewR Lvb c÷wZw`b| Lvevái NvUwZ coáQ gáb náj wPwKrmáKi civgák© mvwc≠ágõUI wbáZ cváib| Av`k© IRb eRvq ivLáZ ÜPÛv KiÄb| gáb ivLáeb ØíÇjZv ev IRbvwaK® náj mw‹∂áqi SzuwK evoáe| Avevi IRb Üewk Kág ÜMáj ev Ø^vØí® Lvivc náj Aw˜Iácváivwmm Üewk nq| ZvB mwVK IRábi Rb® czwÛKi Ø^vØí®Ki Lv`®vf®vm Máo Zzjzb| fvimvág®i e®vqvg KiÄb| GB e®vqvg nvo mw‹i ßvwJÄv 53 kJfJ~

ÜncvUvBwUm-wm : j∂Y I wPwKrmv

Wv. gvgyb-Avj-gvnZve: ÜncvUvBwUm-wm m§ûáK© Avgvá`i AábáKiB mwVK aviYv ÜbB| wKöë fvebvi welq GB Üh, w`b w`b evoáQ ÜncvUvBwUm-wmáZ Avµvöè ÜivMxi msL®v| ZvB GB fvBivm m§ûáK© máPZb nIqv RiÄwi| Avmyb ÜRáb wbB, ÜncvUvBwUmwm m§ûwK©Z c÷áqvRbxq wKQy Z_®— wKfváe Qovq : ÜncvUvBwUm-wm fvBivm gÅjZ Qovq iá≥i gva®ág| `ÅwlZ wmwiƒ e®enváii gva®ág ZÖZxq weák¶ AábáKB wbáRá`i ARváöè G ÜiváM Avµvöè náq coáQb| Zv Qvov GKB Ükwfs ÜiRvi, Üe≠W wKsev ∂yi e®enváii gva®ágI fvBivmwU QováZ cvái| Záe Øêx mnevámi gva®ág A_ev Mf©Øí wkÔi ÜncvUvBwUm-wm fvBivám Avµvöè nIqvi Avkºv LyeB Kg| mvgvwRK Ügjvágkv Ühgb—n®v¤ákK ev ÜKvjvKywj Ges ÜivMxi e®envh©mvgM÷x Ühgb—M≠vm, Pkgv, ÜZvqváj, RvgvKvco BZ®vw`i gva®ágI G ÜivM Qovq bv| ÜiváMi j∂Y : kixái GKevi ÜncvUvBwUm-wm fvBivm c÷áek Kiáj Zv kZKiv 85 fvM Ü∂ጠwjfvái Øívqx BbádKkb àZwi Kái, hváK Avgiv eáj _vwK µwbK ÜncvUvBwUm-wm| G ÜiváM Avµvöè e®w≥i kixái ÜiváMi ÜKvábv j∂Y _váK bv ejájB Páj| A_P 10 Ü_áK 15 eQáii gáa® Zvá`i c÷vq Aáa©KB wjfvi wmáivwmámi gáZv gvivZ•K ÜiváM Avµvöè nb, hvá`i AábáKiB cieZ©x mgáq wjfvi K®vbmvi Ü`Lv Ü`q| wPwKrmv : wPwKrmvq ÜncvUvBwUm-wm fvBivm 70 Ü_áK 90 fvM Ü∂áŒB wbivgqáhvM®| G ÜiváMi Ab®Zg c÷avb Ilya ÜcMvwmm DbúZ weák¶i gáZv evsjvá`ákI cvIqv hvq Avi Ab® Ilya wievwfwib ÜZv GLb G Ü`ákB ßvwJÄv 38 kJfJ~


09

fJrTJPuJT

Kvb Awdwmqvj wmájKkáb evsjvá`áki wmábgv

ßp TJrPe \~JPT KmP~ TPrKZPuj IKofJn

iÄcvwj RMáZi Ümvbvwj RywU AwgZvf eéPb-Rqv eéPb| evØèe Rxeáb GB `§ûwZi BwbsmUv e≠Kev˜vi wnU| Ü`LáZ Ü`LáZ GKmáΩ c_Pjvi 48 eQi cvi Kái Üdjájb eéPb `§ûwZ| AwgZvf-Rqv myLx MÖnáKvY mwZ® AevK Kái AábKáK! 1973 mváji 3-iv Ryb weáqi ce© ÜmáiwQájb weM we I Rqv| AvR GB RywUi 48Zg weevnevwl©Kx| `yB möèvb, wZb bvwZ-bvZwbáK wbáq fiv msmvi Zvá`i| Záe wmjfvi wØåábi GB `yB mdj e®w≥áZ°i weáqi KvwnwbUv AábáKiB ARvbv| MZ eQi weevnevwl©KxáZ wbáRi weáqi ARvbv inm® duvm KáiwQájb AwgZvf| ÜgMv˜vi Rvwbáq wQájb wbáRi BéQvq bq. eis eva® náqB RqváK weáq KáiwQájb wZwb| AwgZvf eéPábi K_vq, ‘Rƒxi’ mdj náj c÷_gevi e‹yiv wgáj j¤b NyiáZ hve wVK KáiwQjvg| evev c÷kú KáiwQj Kviv hváéQv? Reve Ükvbvi ci wbá`©k Gj AváM IáK weáq Ki Zvici NyiáZ hvI, AvwgI eva® ÜQáji gáZv evevi K_v Ügáb wbjvg| AwgZváfi evev nwiesk ivB eéPábi wbá`©ákB ZvB Rqv fv`ywo náq wMáqwQájb Rqv eéPb| bv náj Üh j¤b mdiUv AaivB Ü_áK ÜhZ AwgZvf-Rqvi! ZvB gvŒ KáqKNõUvi K_vq Rqvi máΩ mvZ cváK euvav cáob AwgZvf| wQj bv weivU ÜKvbI AváqvRb| AwgZvf e≠áM wjáLwQájb, Avgiv GK`j e‹yiv wgájB j¤b hvwéQjvg, Záe Kviv Kviv hváéQ weØèvwiZ ÜLuvRLei Übb eveywR| bvági ZvwjKv mvgáb Avmvi ci Dwb Ü`Lájb RqvI iáqáQ| ÜZvgiv `yRáb hváéQv Zvnáj ÜZv weáq Kái ZáeB ÜháZ cviáe, mvd Rvwbáq Ü`b evev| ÜmB KviáY cáiiw`bB mváZ cváK euvav cáob AwgZvf-Rqv| KáqK NõUvq weáq Ümái PU Rjw` iváZi d¨vBáUB j¤b iIbv Ü`b| 48 eQáii GB `v§ûZ® Rxeáb e˚ PovB-DZivBáqi mv∂x Ü_áKáQb AwgZvf-Rqv| Záe GáK Acáii nvZUv k≥ Kái aái ÜiáLáQb GB RywU|

gvŒ wKQyw`b AváMB GK BõUviwfDáZ wbg©vZv AwgZvf ÜiRv ejwQájb, ‘G mgq Gá`áki meáPáq Ügavex wbg©vZv nájb Av„yj≠vn Ügvn§ß` mv`| Zvi nvZ aáiB GB AwZgvwii mgq Ü`kxq PjwéPጠ`viÄY GK myLei Gájv| wek¶ PjwéPáŒi gh©v`vcÅY© Avmi Kvb-Gi 74Zg Avmái Awdwmqvj wmájKkáb RvqMv Kái wbáqáQ Av„yj≠vn Ügvn§ßv` mv` wbwg©Z ‘Üinvbv gwiqg bÅi’ bvági PjwéPŒwU| eÑnØûwZevi Drme KZ©Öc∂ AvbyÙvwbK GB ÜNvlYv w`áqáQ| GáKeváiB c÷PviwegyL wbfÖZPvix GB ZiÄY wbg©vZv MYgva®ági máΩ K_v eájb bv eáj Rvbvájb Zvi mnKg©x wbg©vZv| QwewUi c÷avb PwiጠAwfbq KáiáQb AvRágix nK euvab| Kvb QwewUi AwfbqwkÌx AvRágix nK euvab eájb, ‘GUv Avgvi bv Avgvá`i mevi AR©b| cyáiv evsjvá`áki Rb® eo GKUv cvIqv| Ggb msev` Avgvá`i Ø^cú Ü`LváZ ÜkLvq| Avwg KZUv Avbwõ`Z ÜmUv ÜevSváZ cviáev bv| AábK k÷g w`áqwQ GB PjwéPŒwUi Rb®| Avgvá`i mevi ÜmB KÛ

mv_©K náqáQ GB wbe©vPábi gva®ág|’ Av„yj≠vn Ügvn§ßv` mv` 2016 mváj ‘jvBf d÷g XvKv’ PjwéPŒwU wbg©vY KáiwQájb| ‘Üinvbv gwiqg bÅi’ Zvi wÿZxq wbg©vY| Dáj≠L®, AvMvgx 6 RyjvB Ü_áK d÷vá› emáQ Kvb PjwéPŒ Drme| Gi AváM 2002 mváj Kvb Drmáe evsjvá`áki gyL c÷_geváii Dæ°j KáiwQájb ZváiK gvmy`| Üm eQi Zvi ‘gvwUi gqbv’ QwewU wWái±im ÜdvU©bvBU wefváMi Rb® wbe©vwPZ náqwQj|

xKfqA @Ko kKrfO¬” x\u

Avgvi ÜPnviv wbgúweÀá`i gáZv bqt KvRj

ewjDáWi AwfbqwkÌx KvRjáK Üklevi c`©vq Ü`Lv wMáqwQj ÜbUwd¨á∑ gyw≥c÷vfl Qwe ‘wŒfΩ’áZ| PjwZ eQáii ÔiÄáZ gyw≥ cvq GB Qwe| QwewUi gva®ág IwUwU c≠®vUdág© c_Pjv ÔiÄ Káib KvRj| 2014 mváj GK mv∂vrKvái KvRjáK c÷kú Kiv náqwQj, ÜKgb aiábi Qwe w`áq Kvge®vK KiáZ Pvb wZwb| ‘Kwd DB_ KiáY’ DcwØíZ náqwQájb AwfábŒx KvRj| Ünv˜ KiY ÜRvni ZuváK c÷kú KáiwQájb, Kvge®vK Kivi Ü∂ጠKvRj wK Qwe m§ûáK© GKUy Üewk LyuZLyuáZ gábvfve c÷Kvk Kiáeb? cvkvcvwk wZwb G-I RvwbáqwQájb, Zuvi Ici cwiPvwjZ Qwe wbáq mgvájvPbv bq, eis Zuvi fÅwgKv wbáq ‘AwZwi≥ cix∂vgÅjK’ bv nIqvi welq wbáq ejáZ| ÜmB welq ejáZ wMáq AwfábŒx Aek® Ø^xKvi KáiáQb, Ühme PwiጠwZwb Ø^véQõ`® Üeva Káib bv, ÜmmgØè PwiጠAwfbqI Káibbv| KvRáji K_vq, ‘Avwg Lye ZvovZvwo eySáZ ÜcáiwQjvg AvgváK Ü`LáZ abxá`i gáZv| Avgvi ÜPnviv wbgúweÀá`i gáZv bq| Avwg hv-B Kwi, w`ábi Ükál hw` Avwg NvMov-ÜPvwjI cái wbB, Avwg wbáRáK wbáR Ü`áL ewj, AvgváK Ü`LáZ wbgúweÀá`i gáZv jvMáQ bv’| KiY Aek® cvjUv eájb, ‘KvRj Avgvi gáb nq Zywg fyj| ÜZvgvi wbáRi weláq

ßvwJÄv 40 kJfJ~

miKvwi Aby`vábi wmábgvq Zvwib

`xN©w`b aáiB wUwf `k©Ká`i gyªZv w`áq AvmáQb Rbwc÷q AwfábŒx Zvwib Rvnvb| B`vbxs ZváK bvUáK Lye GKUv Ü`Lv hvq bv, Záe ÜeáQ ÜeáQ Awfbq KiáQb| cvkvcvwk eo c`©vqI KvR KiáQb GLb| Rvbv ÜMáQ, ¸w` nK cwiPvwjZ miKvwi Aby`vábi Qwe ‘1971 ÜmBme w`b’-G hy≥ náqáQb wUwf c`©vi GB wc÷q gyL| m§û÷wZ c÷Kvk náqáQ GB QweáZ Zvwiábi jyK| bZyb wmábgv c÷máΩ Zvwib Rvnvb Rvbvb, ‘1971 ÜmBme w`b’ PjwéPŒwU GKwU cwieváii MÌ _vKáQ wmábgvq| ÜhLváb wZb fvBmn cwieváii Ab® m`m®á`i hy◊w`ábi bvbv welq DáV Avmáe|’ Ükvbv hváéQ, ‘1971 ÜmBme w`b’ QwewUi ZÖZxq jáUi ÔwUs Ükl náqáQ m§û÷wZ| ÜmLváb mnwkÌx wnámáe Ü`áki bvgKiv AwfbqwkÌxá`i ÜcáqáQb Zvwib| QwewUáZ Zvi wecixáZ Awfbq ßvwJÄv 54 kJfJ~

ßhUPf ßhUPf TqJKr~JPrr hMA hvT kJr TPrPZj oPcu IKnPjfJ @»Mj jNr x\uÇ fPm FUPjJ FfaáTá @Pmhj TPoKj fJrÇ TqJKr~JPrr ÊÀPf ßrJoJK≤T jJaPTr oJiqPo UMm I· xoP~ \jKk´~ yP~ SPbj KfKjÇ ßrJoJK≤T jJaPT fJr YJKyhJ gJTPuS ‰mKY©qo~ YKrP© KjP\PT fáPu irPf ˝JòªqPmÅJi TPrjÇ fJPf xJluqS kJjÇ fPm ßmv KTZMKhj iPr jJaPT IKnj~ TKoP~ KhP~ YuKóP©A ßmKv xo~ KhPòj KfKjÇ mftoJPj ßmv TP~TKa YuKóP©r TJ\ yJPf rP~PZ fJrÇ xŒ´Kf SKaKa käqJalPot oMKÜ ßkP~PZ fJr IKnjLf ÈmqJY-2003' jJPor FTKa SP~m KluìÇ FKa oMKÜr krkrA jfáj TPr @PuJYjJ~ FPxPZj x\uÇ ßrJoJK≤T APoP\r mJAPr IKnPjfJ x\u ßp xKfqA Ijmhq- fJ @mJPrJ k´oJe TrPZj FA YuKó© KhP~Ç xJAPTJuK\TqJu-F KgsuJr YuKóP© x\u yJK\r yP~PZj UujJ~T KyPxPmÇ YKr© Uu yPuS oNu VP·r jJ~T yP~A mJK\oJf TPr KhP~PZj KfKjÇ x\Pur Uu IKnj~ hvtTPhr oj ZMÅP~ ßVPZÇ x J o J K \ T ßpJVJPpJV oJiqo ßgPT ÊÀ TPr xmtoyPu mqJkT k´vÄKxf y~ x\u S fJr YuKó©KaÇ x\Pur hMhtJ∂ IKnjP~r Kmw~Ka IPjPTA ßlxmMPTr S~JPu KuPUjÇ pJ FT\j IKnj~Kv·Lr \jq IPjT mz k´JkqÇ fPm FA YKrP©r \jq x\uPT TJbUz To ßkJzJPf y~KjÇ KjP\PT k´˜MPfr \jq aJjJ 6 oJx Ijq ßTJPjJ TJ\ TPrjKjÇ YuKó©Ka KjP~ x\u mPuj, ÈxmJr TJPZ TJ\Ka nJPuJ ßuPVPZ ß\Pj xKfqA @Ko kKrfO¬Ç TÓ TrJr kr pUj ßxaJr nJPuJ FTaJ lu yJPf kJA, fUjA KT∂á xm TÓ hNr yP~ pJ~Ç FUJPjS fJA yP~PZÇ ÈmqJY2003' YuKó©Ka pJrJ ßhPUPZj fJrJ mMP^PZj TfaJ kKrvso KZu F TJ\Kar \jqÇ FA YKr©Kar \jq @Ko IPjT kKrvso TPrKZÇ @xPu TqJKr~JPrr ÊÀ ßgPTA @Ko F rTo YqJPuK†Ä YKrP©r k´Kf mqJkT @V´yLÇ VfJjMVKfPTr mJAPr Foj YKr© TrPf YJA pJr \jq TKbj kKrvso TrPf y~Ç TJre kKrvsPor lu KoKÓ y~Ç YuKóP©r kKrYJuT kJgt xrTJrxy ßvwJÄv 55 kJfJ~


10

6 jvL 3 nvRvi 681 ÜKvwU UvKvi eváRU Ück

XvKv Ü_áKt 2021-22 A_©eQái c÷ØèvweZ eváRáUi AvKvi 6 jvL 3 nvRvi 681 ÜKvwU UvKv| hv wRwWwci 17 `kwgK 5 kZvsk| eÖnØûwZevi Üejv 3Uvq RvZxq msmá` AvMvgx A_©eQáii Rb® c÷ØèvweZ eváRU DcØívcb ÔiÄ KáiáQb A_©göêx Av n g gyØèdv Kvgvj| eváRáUi AvKvi c÷Øève Kiv náqáQ 6 jvL 3 nvRvi 681 ÜKvwU UvKv| Gi gáa® NvUwZ iáqáQ 2 jvL 14 nvRvi 681 ÜKvwU UvKv| Geváii eváRU ÜgvU wRwWwci 17 `kwgK 47 kZvsk| NvUwZ wRwWwci 6 `kwgK 2 kZvsk| PjwZ 2020-21 A_©eQáii eváRáU G NvUwZi cwigvY wQj 6 kZvsk| Gi AváM `ycyái c÷avbgöêx ÜkL nvwmbvi mfvcwZáZ° RvZxq msm` feáb weákl àeVáK gwöêmfv bZyb A_©eQáii c÷ØèvweZ eváRU Abyágv`b Ü`b| GwU Ü`áki 50 Zg, AvIqvgx jxM miKváii 21 Zg I eZ©gvb A_©göêxi ZÖZxq eváRU| eZ©gvb A_©göêx ZÖZxq eváRáU Káivbvq ∂wZM÷Øè gvbyáli Rxeb gvb Dbúqáb ∏iÄZ° Ü`Iqv náéQ| ‘Rxeb-RxweKvq c÷vavb® w`áq my`Öp AvMvgxi cá_ evsjvá`k’ wkáivbvági Geváii eváRU Ück náéQ| Rvbv ÜMáQ, Ø^vØí®LvZáK ∏iÄZ° w`áq àZwi Kiv Geváii eváRU A_©göêx wnámáe Avng gyØèdv Kvgváji ZÖZxq eváRU, evsjvá`áki Rb® GwU 50Zg eváRU| cvkvcvwk ivÛ™ cwiPvjbvq c÷avbgöêx ÜkL nvwmbvi ÜbZÖZ°vaxb miKváii 18Zg eváRU nájI 2008 mvj Ü_áK eZ©gvb miKváii Uvbv 13Zg eváRU| Gi AváM 1996 Ü_áK 2000 mvj ch©öè AvIqvgx jxM ÜbZÖZ°vaxb ÜkL nvwmbv miKváii A_©göêx wnámáe kvn G GmGg wKewiqv cuvPwU eváRU DcØívcb KáiwQájb| A_© göêYvjq mÅጠGme Z_® Rvbv ÜMáQ| A_© göêYvjq mÅŒ RvwbáqáQ, bZyb 6 jvL 3 nvRvi 681 ÜKvwU UvKvi eváRU PjwZ 2020-21 A_©eQái g~j eváRáUi Zyjbvq 35 nvRvi 681 ÜKvwU UvKv Üewk| Rvbv ÜMáQ, AvMvgx A_©eQáii eváRU NvUwZ ÜgUváZ

Ühme cáY®i `vg Kgáe

gywo : Drcv`b ch©váq gywoi f®vU Ae®vnwZ Ü`Iqv náqáQ| ZvB c®váKURvZ gywoi `vg KgáZ cvái| ZvRv dj : e®emvqx ch©váq dáji Ici f®vU c÷Z®vnvi Kiv náqáQ| ZvB dáji `vg KgáZ cvái| KÖwl höêcvwZ : KÖwl höêcvwZ Ühgb Ü_÷mvi Ügwkb, cvIqvi wicvi, cvIqvi wUjvi, AcváiáUW wmWvi, K§^vB¤ nviáf˜i, ÜivUvwi wUjvi, DBWvi (wbovwb) I DBábvqvi (SvovBKj) Avg`vwbáZ AvMvg Ki Ae®vnwZ Ü`Iqv náqáQ| ZvB Gme cáY®i `vg KgáZ cvái| gvBáµvevm : bwmgb I Üj∏bvi gáZv `yN©Ubvc÷eY hvbevnb e®envi wbiÄrmvwnZ KiáZ wmwmáfá` gvBáµvevm Avg`vwbáZ ÔÈ Kgvábv náqáQ| ZvB gvBáµvevámi `vg KgáZ cvái| nvBwe÷W Mvwo : wbgú wmwmi nvBwe÷W Mvwoi m§ûÅiK Kgvábv náqáQ| ZvB R°vjvwbev‹e Mvwoi `vg KgáZ cvái| iW : iW àZwii c÷avb DcKiY Øã™®vc Avg`vwbáZ AvMvg Ki c÷Z®vnvi Kiv náqáQ| ZvQvov Drcv`bKvixá`i Ki 3 kZvsk Ü_áK Kwgáq 2 kZvsk Kiv náqáQ| GáZ Øívcbv wbg©váYi c÷avb DcKiY iáWi `vg wKQyUv nájI KgáZ cvái| wmágõU : iáWi gáZv wmágõU àZwii c÷avb KuvPvgvj wK¨sKváii AwM÷g AvqKi 3 kZvsk Ü_áK Kwgáq 2 kZvsk Kiv náqáQ| ZvB wmágáõUi `vág Gi c÷fve coáZ cvái| UvBjm : UvBjm wKDe Avg`vwbáZ m§ûÅiK ÔÈ 60 kZvsk c÷Z®vnvi Kiv náqáQ| ZvB UvBjámi `vg Kgáe| ÜgvUimvBáKj : Pvi ܘ™vK wewkÛ wehy≥ wmáKwW gcW ÜgvUimvBáKáji Avg`vwb ÔÈ 25 kZvsk Ü_áK Kwgáq 5 kZvsk Kiv náqáQ| ZvQvov Ü`ák Drcvw`Z ÜgvUimvBáKáji KuvPvgváji ÔÈ Kgvábv náqáQ| ZvB ÜgvUimvBáKáji `vg KgáZ cvái| Aek® Avg`vwb Kiv (wmweBD) ÜgvUimvBáKj wKbáZ AváMi gáZv A_© LiP KiáZ náe| Ünvg A®vc≠váq› : Ü`ák Ünvg A®vc≠váq›mvgM÷x Ühgb Iqvwks Ügwkb, gvBáµvIáqf Iáfb, BájKwU÷K Iáfb, Üe≠¤vi, Rymvi, wg∑vi, M÷vB¤vi, BájKwU÷K ÜKUwj, ivBm KyKvi, gvwÎ KyKvi I Üc÷mvi KyKvi Drcv`áb DcKiY-höêvsk Avg`vwbáZ f®vU Ae®vnwZ Ü`Iqv náqáQ| ZvB AvMvgxáZ Gme cáY®i `vg KgáZ cvái| ÜcvjwU÷ gyiwM : ÜcvjwU÷ gyiwMi Lv`® àZwii DcKiY I Ilya Avg`vwbáZ ÜiqvwZ myweav Ü`Iqv náqáQ| ZvB gyiwMi Lvevi I Ilyáai `vg KgáZ cvái| Gi c÷fváe AvMvgxáZ ÜcvjwU÷ gyiwMi `vgI KgáZ cvái| ÜLjbv mvgM÷x : Ü`ák ÜLjbv Drcv`báK DrmvwnZ KiáZ 7 aiábi höêvsk I DcKiáY ÔÈ Qvo Ü`Iqv náqáQ| ZvB Ü`ák àZwi ÜLjbvi `vg KgáZ cvái| GQvov AviI Ühme cáY®i `vg KgáZ cvái Üm∏ájv náéQ- ܘBbájm w˜j, Wv§ûvi U÷vK, wkáÌ e®e¸Z AwMú wbe©vcK höêcvwZ, GjBwW jvBU, wkixl KvMR, kçL, Üccvi Kvc|

Ühme cáY®i `vg evoáe

ÜgvevBj Üdvb : Ü`ák ÜgvevBj Üdvb Drcv`báK DrmvwnZ KiáZ Avg`vwb Kiv ÜgvevBáji Ici ÔÈ 10 kZvsk Ü_áK evwoáq 25 Kiv náqáQ| ZvB Ühme Üdvb Ü`ák Drcv`b nq bv, Üm máei `vg evoáZ cvái| G ZvwjKvq AvBádvb I m®vgmvsáqi wc÷wgqvg Üdvb iáqáQ| g`-weqvi : G RvZxq cY® Avg`vwbáZ eváRáU 20 kZvsk AwM÷g AvqKi Aváivc Kiv náqáQ| ZvB AvMvgxáZ g` weqváii `vg evoáZ cvái| myMw‹ : weá`wk myMw‹ Avg`vwbáZ AwM÷g AvqKi Aváivc Kiv náqáQ| ZvB myMw‹i `vg evoáZ cvái| wmMváiU : m§ûÅiK ÔÈ bv evovájI eváRáU wmMváiáUi gÅj®Øèi evovábv nq| DéP I AwZDéP (ÜMvÏwjd, Üebmb I gvjáeváiv) gvábi wmMváiáUi c®váKU ÜKbvi LiP evoáe| Záe AcwiewZ©Z _vKáQ wbÊ I ga® gvábi wmMváiU, wewo, R`©v I ∏áji `vg| w_g cváK©i ivBW : GwgDRágõU cvK© Øívcábi ivBWmvgM÷xi Ici 20 kZvsk m§ûÅiK ÔÈ Aváivc Kiv náqáQ| ZvB wkÔá`i weábv`b ÜKõ`÷ Øívcáb LiP evoáZ cvái| weá`wk mewR : Ü`wk Pvlxá`i myi∂v w`áZ gvkiÄg, weá`wk MvRi, kvjMg RvZxq mewR Avg`vwbáZ m§ûÅiK ÔÈ I f®vU emvábv náqáQ| GQvov MvRi, gvkiÄg, KuvPvgwiP, UágáUv, Kgjv, K®vcwmKvági b®~bZg gÅj® wba©viY Kiv náqáQ| ZvB Gme cáY®i `vg evoáZ cvái| c÷wµqvRvZ gvsm : ZvRv, ÔKbv ev wngvwqZ AeØívq Avg`vwb Kiv gvsám m§ûÅiK ÔÈ I f®vU Aváivc Kiv náqáQ| Mvwoi myi∂v KvP : Mvwo I wegvábi me aiábi myi∂v KváPi Avg`vwb ÔÈ 5 kZvsk Ü_áK evwoáq 10 kZvsk Kiv náqáQ| ZvB Mvwo gvwjKá`i fwel®áZ Üewk LiP náZ cvái| UqájáUi KágvW : wmivwgáKi àZwi Üewmb, c®váW˜vj Üewmb, KágvW ev Ab® Üh ÜKvábv aiábi ev_iÄg wdwUsm Avg`vwbáZ 10 kZvsk ÔÈ emvábv náqáQ| ZvB Gme cáY®i `vg evoáZ cvái| Aek® js c®vbáK G ZvwjKv Ü_áK ev` Ü`Iqv náqáQ| Üklvsk 55 cvZvq

Af®öèixY LvZ Ü_áK FY ÜbIqvi j∂®gvŒv aiv náqáQ GK jvL 13 nvRvi 453 ÜKvwU UvKv| Af®öèixY LváZi gáa® e®vsK e®eØív Ü_áK miKvi FY Übáe 76 nvRvi 452 ÜKvwU UvKv| RvZxq m¬qcŒ LvZ Ü_áK FY Übáe 32 nvRvi ÜKvwU UvKv| Ab®vb® LvZ Ü_áK ÜbIqv náe cuvP nvRvi GK ÜKvwU UvKv| weá`wk Drm Ü_áK FY ÜbIqvi j∂®gvŒv wba©viY Kiv náqáQ 97 nvRvi 738 ÜKvwU UvKv| bZyb A_©eQáii evwl©K Dbúqb Kg©mÅwPáZ (GwWwc) e®q aiv náqáQ 2 jvL 25 nvRvi 324 ÜKvwU UvKv| GwWwc GiB gáa® RvZxq A_©âbwZK cwilá`i (GbBwm) mfvq Abyágv`b Kiv náqáQ| Gw`áK eÖnØûwZevi RvZxq msmá` 2021-22 A_©eQáii c÷ØèvweZ eváRU e≥ÖZvKváj A_©göêx Av n g gyØèdv Kvgvj G K_v eájb| A_©göêx eájb, Záe AvMvgx eQi∏ájváZ myÙyfváe náRi hveZxq Kvh©µg m§ûbú Kivi Rb® Z_®-c÷hyw≥i máe©véP e®envi wbwZ Kiv náéQ| me aiábi Ümev c÷`vbKvix msØívi RvqMv msKyjvb nq bv| dáj nR K®v§û feáb Eaü©gyLx m§û÷mviY Ges nR K®vá§ûi Af®öèixY AeKvVvágv msØãváii KvR `™ÄZMwZáZ GwMáq PájáQ| wZwb Aváiv eájb, PjwZ A_©eQáiI Bgvg I gyqvwæb Kj®vY U÷vá˜i AvIZvq GK nvRvi BgvgáK my`gy≥ FY I Pvi nvRvi AméQj BgvgáK mvnvh® c÷`vb Kiv náqáQ| G Qvov wnõ`y-Üeä◊-wL÷˜vb Kj®vY U÷v˜ mgáqi gva®ág mswk≠Û ag©vj§^xá`i mvwe©K Kj®vY mvab, mv§û÷`vwqK m§û÷xwZ cÅY© mnveØívb Ges kvwöècÅY© mgvRe®eØív c÷wZÙvi já∂® mgwö^Zfváe Kvh©µg cwiPvjbv Kiv náéQ| U÷v˜ c÷wZÙvi ci GbWvIágõU Znweáji gybvdv Ü_áK A`®vewa 747wU PvP/wMR©v KeiØívb Dcvmbvjq D`vniY c÷wZÙvbáK wZb ÜKvwU 66 jvL 23 nvRvi UvKv Aby`vb c÷`vb Kiv náqáQ|

ÜKvb LváZ KZ eivœ

RvZxq msmá` 2021-22 A_©eQáii Rb® 6 jvL 3 nvRvi 681 ÜKvwU UvKvi eváRU DcØívcb KáiáQb A_©göêx Av n g gyØèdv Kvgvj| `xN© c_ cwiµgvq evsjvá`áki 50Zg eváRU GwU| c÷avbgöêx ÜkL nvwmbvi ÜbZÖZ°vaxb miKváii Uvbv ZÖZxq Ügqvá`i ZÖZxq eváRU GwU| A_©göêx wnámáe Av n g gyØèdv Kvgváji GwU ZÖZxq eváRU| mvgvwRK AeKvVvágv: 1 jvL 70 nvRvi 510 ÜKvwU UvKv| gvbem§û`: 1 jvL 55 nvRvi 847 ÜKvwU UvKv| mvgvwRK wbivcÀv: 1 jvL 7 nvRvi 614 ÜKvwU UvKv| KÖwl I cj≠x Dbúqb: 74 nvRvi 102 ÜKvwU UvKv| ÜhvMváhvM I AeKvVvágv: 69 nvRvi 474 ÜKvwU UvKv| we`y®r I R°vjvwb: 27 nvRvi 484 ÜKvwU UvKv| Káivbv ÜgvKváejv: 10 nvRvi ÜKvwU UvKv| Ø^vØí®LvZ: 32 nvRvi 731 ÜKvwU UvKv| Ø^vØí® wk∂v I c÷hyw≥ MáelYv: 100 ÜKvwU UvKv| c÷v_wgK I MYwk∂v: 26 nvRvi 314 ÜKvwU UvKv| gvawgK I DéP wk∂v: 36 nvRvi 486 ÜKvwU UvKv| KvwiMwi I gv`÷vmv wk∂v: 9 nvRvi 154 ÜKvwU UvKv| Øívbxq miKvi I cj≠x Dbúqb: 41 nvRvi 10 ÜKvwU UvKv| KÖwl: 24 nvRvi 948 ÜKvwU UvKv| gwnjv I wkÔ welqK göêYvjq: 4 nvRvi 191 ÜKvwU UvKv| àZwi ÜcvkvK LvZ: 1 kZvsk nvái iflvwb c÷áYv`bv| GQvov cwiPvjbmn Ab®vb® LváZ ÜgvU eivœ aiv náqáQ 3 jvL 78 nvRvi 357 ÜKvwU UvKv| Geváii eváRU NvUwZ 2 jvL 14 nvRvi 681 ÜKvwU UvKv| GB NvUwZ A_©vqáb àeá`wkK Drm Ü_áK ÜbIqv náe 1 jvL 1 nvRvi 228 ÜKvwU UvKv| Af®öèixY LvZ Ü_áK FY ÜbIqv náe 1 jvL 13 nvRvi 452 ÜKvwU UvKv| e®vsK Ü_áK FY ÜbIqv náe 76 nvRvi 452 ÜKvwU UvKv|

gv_vwcQy Avq GLb 2227 gvwK©b Wjvi

XvKv Ü_áKt Ü`ák gv_vwcQy Avq eZ©gváb 2 nvRvi 227 gvwK©b Wjvái `uvwoáqáQ| 2019-20 A_©eQái gv_vwcQy Avq wQj 2 nvRvi 64 gvwK©b Wjvi| 2005-2006 A_©eQái G Avq wQj 543 gvwK©b Wjvi| 2021-22 mváji c÷ØèvweZ eváRáUi Z_® Abymvái, MZ 15 eQái `vwiá`™®i nviI Kág Aáa©K náqáQ| 20052006 A_©eQái `vwiá`™®i nvi 41 `kwgK cuvP kZvsk nájI, eZ©gváb G nvi 20 `kwgK cuvP kZvsák Übág GámáQ| àeá`wkK gy`÷vi wiRvf© 44 wewjqb gvwK©b Wjvi QvwoáqáQ| 2005-2006 A_©eQái àeá`wkK gy`÷vi wiRvf© wQj kÅb® `kwgK 744 wewjqb gvwK©b Wjvi| G Qvov gvbyáli Mo AvqyI ÜeáoáQ| eZ©gváb Ü`áki gvbyáli Mo Avqy 72 `kwgK Qq eQi| 2005-2006 A_©eQái Mo Avqy wQj 65 `kwgK Pvi eQi|

M÷vág evwo KiáZI U®v∑ w`áZ náe

XvKv Ü_áKt evwoi bKkv Abyágv`b KiáZ GLb Ü_áK U®v∑ kbv≥KiY b§^i ev wUAvBGb eva®ZvgÅjK Kiv náqáQ| Gi gva®ág knái ev M÷vág ÜhLvábB Avcwb evwo KiáZ hvb Avcbvi wUAvBGb wbáZ náe| GáZ evwoi gvwjK U®vá∑i AvIZvq Avmáe| GQvov ÜháKvábv mgevq mwgwZi ÜiwRᘙkb ev wbe‹ábi Ü∂áŒI wUAvBGb eva®ZvgÅjK Kiv náqáQ| eÖnØûwZevi A_©göêx Av n g gyØèdv Kvgvj AvMvgx 2021-22 A_©eQáii Rb® c÷ØèvweZ eváRáU G weavb Aváivc KáiáQb| A_©göêx eváRU e≥áe® eájb, ‘KiRvj m§û÷mviáY evwoi bKkv Abyágv`b I mgevq mwgwZi wbe‹áb wUAvBGb M÷náYi eva®evaKZv Aváiváci c÷Øève KiwQ| G Qvov e‹yev‹e ev mnKg©xá`i wbáq ÜKvábv mgevq mwgwZ Kiáj ÜmwUi wbe‹b wbáZ nájI wUAvBGb M÷nY KiáZ náe|’ Geváii eváRáUi AvKvi c÷Øève Kiv náqáQ 6 jvL 3 nvRvi 681 ÜKvwU UvKv| Gi gáa® NvUwZ iáqáQ 2 jvL 14 nvRvi 681 ÜKvwU UvKv| Ü`áki BwZnvámi meáPáq eo NvUwZ eváRU náZ hváéQ 50Zg G eváRU| AvájvwPZ GB eváRáU Aby`vbmn NvUwZi cwigvY `uvováéQ 2 jvL 11 nvRvi 191 ÜKvwU UvKv| hv wRwWwci 6 `kwgK 1 kZvsk| Aby`vb ev` w`áj NvUwZi cwigvY 2 jvL 14 nvRvi 681 ÜKvwU UvKv| Awaáekáb msm` m`m®iv mvgvwRK `ÅiZ° eRvq ÜiáL gvØã I M¯vfm cái Awaáekáb Ask wbáqáQb| Gi AváM `ycyái c÷avbgöêx ÜkL nvwmbvi mfvcwZáZ° RvZxq msm` feáb weákl àeVáK gwöêmfv bZyb A_©eQáii c÷ØèvweZ eváRU Abyágv`b Ü`b|


11


12

k´iJj KjmtJYj TKovjJr \JoJu IJyPoh \Kj, KjmtJYj TKovjJr IJPjJ~Jr ßyJPxj, IJmhMu yJKTo, TJSxJÀöJoJj TP~x, ÀÉu IJKoj xrTJr S ßoJvJrrl ßyJPxjÇ

xnJkKf k´JgtL TJ\L IJvrJl ßyJPxj j~j, IJmhMr rm Ko~J S \~jJu IJPmhLjÇ TPrJjJ~ Kjyf mJÄuJPhv ßxJxJAKar Kfj TotTftJr \jq KmPvw ßhJ~J S ßoJjJ\JfÇ

KjmtJYj KjP~ FUPjJ xÄv~ TJPaKj

ßvPwr kJfJr kr k´iJj KjmtJYj TKovjJr \JoJu IJyPoh \Kj mPuj, IJorJ oJouJ TKrKjÇ IJorJ oJouJ YJAS jJÇ FUPjJ oJouJr rJ~ y~KjÇ IJoJPhr FaKjt TJre hvtJPjJr ßjJKaPvr C•r KhP~PZjÇ IJorJ C•r jJ KhPu FfKhj KjÁ~ FTfrlJ rJ~ YPu IJxfÇ \jJm \Kj mPuj, FUj TPrJjJ kKrK˙KfrS CjúKf yPòÇ fJA IJorJ k´JgLtPhr xJPg mPxKZÇ Frkr IJorJ ßxJxJAKar asJKˆ, TJptTrL TKoKa, xJÄmJKhT, xTPur xJPg TgJ muPmJÇ KfKj mPuj, IJorJ FTaJ mqJkJPr Ifq∂ xPYfj, fJyPuJ mJÄuJPhv ßxJxJAKa, k´JgLt, KjmtJYj TKovj ßTC ßpj ãKfV´˜ jJ y~Ç

CPuäUq 2018 xJPu KjmtJYPjr k´˜áKf pUj YNzJ∂, fUj IJhJuPfr IJPhPv KjmtJYj ˙KVf yP~ pJ~Ç 2019 xJPur kMPrJaJA oJouJ YuJr kr 2020 xJPu TPrJjJ oyJoJrLr TJrPe fJ k´J~ IKjKÁf yP~ kPzÇ FUj KjmtJYj IJP~J\Pj ßTJPjJ IJAKj mJiJ IJPZ KTjJ ßx Kmw~Ka TJPrJ TJPZ kKrÏJr jJ gJTPuS KjmtJYj TKovj FmÄ k´JgLtPhr mÜPmq oPj yP~PZ, KjmtJYPjr fJKrU ßWJweJ TrPu KTÄmJ k´˜áKf ÊÀ yPu kMjrJ~ jfáj oJouJ yPf kJPrÇ lPu fJPhr oPiq xÄv~ rP~ ßVPZÇ FA ofKmKjo~ xnJ~ CkK˙f KZPuj KjmtJYj TKovPjr xTu xhxq, k´iJj KjmtJYj TKovjJr xy KjmtJYj TKovjJr

IJPjJ~Jr ßyJPxj, IJmhMu yJKTo, TJSxJÀöJoJj TP~x, ÀÉu IJKoj xrTJr, ßoJvJrrl ßyJPxj FmÄ k´JgLtPhr oPiq j~j-IJuL kqJPjPur xnJkKf k´JgLt TJ\L IJvrJl ßyJPxj j~j S xJiJre xŒJhT k´JgLt ßoJyJÿh IJuL, rm-ÀÉu kKrwPhr xnJkKf k´JgLt IJmhMr rm Ko~J S xJiJre xŒJhT k´JgLt ÀÉu IJKoj KxK¨TL S ˝fπ xnJkKf k´JgLt \~jJu IJPmhLjÇ xnJkKf k´JgLt TJ\L j~j KjmtJYj TKovjPT mPuj, 27,000 ßnJaJr IPkãJ~ IJPZj KjmtJYPjrÇ IJkjJrJ asJKˆ ßmJct S TJptTrL xhxqPhr xJPg IJPuJYjJ TPr KjmtJYPjr mqm˙J TÀjÇ xJiJre xŒJhT k´JgLt ßoJyJÿh IJuL mPuj, KjmtJYj ˙KVf yP~ pJS~J~ ToMqKjKaPf IJoJPhr APo\ jÓ yP~PZÇ Ikr xnJkKf k´JgLt IJmhMr rm Ko~J mPuj, hMA mZr pJmf KjmtJYPjr xJPg IJKZ FaJ nJmPfA kJKr jJÇ fPm 5 ßx≤JPr 5000 TPr ßnJaJr KjP~ KjmtJYj TrJr xo~

FUPjJ FPxPZ KTjJ IJKo \JKj jJÇ TJre kqJjPcKoT Kj~πPe FPuS FUPjJ ßvw yP~

pJ~KjÇ KfKj mPuj, ßxJxJAKar KjmtJYj KjP~ IJorJ aJ~JctÇ xJiJre xŒJhT k´JgLt ÀÉu IJKoj KxK¨TLS xm mJiJ IKfâo TPr KTnJPm KjmtJYj TrJ pJ~ fJ KjP~ KY∂JnJmjJ TrJr krJovt ßhjÇ ˝fπ xnJkKf k´JgLt \~jJu IJPmhLj mPuj, xTPur TgJ ÊPj oPj yPò ßTC ßTC KjmtJYj jJ yS~J kZª TPrjÇ fJrJ oPj TPrj 2 mZPrr kKrmPft 4 mZr gJTPu oª y~ jJÇ KfKj ß\Jr KhP~ mPuj, KjmtJYj KhPf yPmÇ TJre mJÄuJPhv ßxJxJAKar IJP~r k´iJj C“x KjmtJYjÇ ßvPw KfKj k´˜Jm ßhj, pKh KjmtJYj TrJ x÷m jJ y~ fJyPu 3 kqJPju nJVJnJKV TPr 2 mZr hJK~fô kJuj TrPf kJPrÇ KjmtJYj TKovjJrmOª mPuj, IJorJ KjmtJYj TKovj KjmtJYj TrPf YJAÇ IJorJ KjmtJYj TrPf kJKrÇ KT∂á ßvw oMyëPft pKh KjmtJYj mº yP~ pJ~ fJyPu IJmJr ãKfr xÿMULj yPmJÇ KjmtJYj TKovj ßgPT k´JgLtPhr IjMPrJi \JjJPjJ y~, IJkjJrJ pKh oJouJ k´fqJyJr TPr KjP~ IJxPf kJPrj fJyPu IJorJ KjmtJYj TrPf kJKrÇ fJrJ mPuj, KjmtJYj TKovPjr xhxqrJ GTqm≠Ç k´iJj KjmtJYj TKovjJr IJvÄTJ k´TJv TPr mPuj, KjmtJYj TrJ pJPm, KT∂á ßvw kpt∂ TL yPm IJorJ \JKj jJÇ

^áoj hJPxr oMKÜ ßYP~ k´iJjoπLr TJP^ ˛JrTKuKk

KjCA~Tt” ßylJ\f ßjfJ oJoMjMu yT jJjJKmi IkrJPi ßV´lfJr yPu ^áoj hJx IJkj ßlxmMPT FTKa ßkJKˆÄ ßh~J~ fJPT ßV´lfJr TrJ y~ KcK\aJu KxKTCKrKa IJAPjÇ lPu vJuäJ~ fJr mJKzWr IJâJ∂ yP~PZÇ vJuäJr WajJ~ \Kzf ßoRumJhLPhrS ßV´lfJr TrJ y~Ç ^áoj hJx IJkPjr \JKoj jJo†Mr yP~PZÇ FA TgJ CPuäU TPr mKyKmtPvõ mxmJxTJrL mqKÜrJ ^áoj hJPxr oMKÜ ßYP~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr TJPZ FTKa ˛JrTKuKk KhP~PZjÇ ˛JrTKuKk hJfJrJ yPuj KvfJÄÊ èy, KjCA~Tt, IÀe h•, arP≤J, jPmªM h•, KjCA~Tt, IÀe mzM~J, ß\PjnJ, Ch~j mzM~J, kqJKrx, KhuLk TotTJr, oK≤sP~u, fÀe TáoJr ßYRiMrL, xMAPcj, ˝Phv mzM~J, l∑J¿, \yrTJK∂ xrTJr, \JotJKj, KY©J kJu, ˆTPyJo, fáKyj kJu, nqJjTánJr, v÷MjJg KmvõJx, nqJjTánJr, IjMko hJx, nqJjTánJr, remLr mzM~J, KjCA~Tt, xPrJ\ TáoJr hJx, TqJjJcJ, KmÌá YqJaJK\t, nqJjTánJr, I∂rJ KmvõJx, arP≤J k´oMUÇ fJrJ oJjKmT KhT KmPmYjJ TPr FmÄ KjrJkrJiL ^áoj hJxPT oMKÜ ßh~Jr IjMPrJi \JKjP~PZj k´iJjoπLPTÇ


13


14 ÜbZv gƒyi Avnág` ÜPäayix, àmq`v gvngy`v wkwib, Aveyj nvákg eyjeyj, wbqvR Avnág` Ryáqj, AvábvqviÄj Bmjvg, àmq` Gg ÜiRv c÷gyL| GB AbyÙvábi cvkvcvwk R®vKmb nvBUmevmxi Dá`®váM iweevi `ycyái wecyj msL®K gvbyláK webvgÅáj® Lvevi weZiY Kiv nq|

\JfL~fJmJhL ßlJrJo

KjCA~Tt” Vf 31 ßo xºqJ~ \qJTxj yJAaPxr UJmJr mJKz YJAKj\ ßrˆáPrP≤ mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL ßlJrJo ACFxFr CPhqJPV rJÓskKf K\~JCr ryoJPjr 40fo vJyh“ mJKwtTL ßhJ~J S @PuJYjJ xnJr oJiqPo kJuj TPrPZÇ ßlJrJo xnJkKf jJKZo @yPoPhr xnJkKfPfô FmÄ xJiJre xŒJhT ßoJfJyJr ßyJPxPjr xûJujJ~ FA IjMÔJPj k´iJj IKfKg KZPuj KmFjKk ßTªsL~ ßjfJ jJK\o CK¨j @uoÇ IjMÔJPj KmPvw IKfKg KZPuj pMÜrJPÓs KmFjKkr xMmet \~∂L TKoKar @ymJ~T K\uäMr ryoJj K\uäMÇ IjMÔJPjr ÊÀPfA y~ ßTJrJj ßfuJS~Jf S ßhJ~JÇ ßhJ~J IjMÔJj kKrYJujJ TPrj ßpRgnJPm oJSuJjJ ßoJ” Sor lJÀT S yJPl\ ßoJ” jNÀjæLÇ FA ßhJ~J IjMÔJPj vyLh rJÓskKf K\~JCr ryoJPjr @®Jr vJK∂ TJojJ TPr ßhJ~J TrJ y~Ç ßxAxJPg ßmVo UJPuhJ K\~Jr @Ê xM˙fJ FmÄ hs∆f oMKÜ TJojJ~S ßhJ~J TrJ y~Ç FZJzJS fJPrT ryoJPjr vJrLKrT xM˙fJ TJojJ FmÄ @rJlJf ryoJj ßTJPTJr @®Jr vJK∂ TJojJ TPrS ßhJ~J y~Ç FTA xJPg xŒsKf oOfáqmreTJrL ßlJrJo ßjfJ fJjnLr yJxJj UJj Kk´P¿r @®Jr vJK∂ TJojJ~ ßhJ~J TrJr kJvJkJKv pMÜrJÓs KmFjKkr Ikr hMA ßjfJ mJKTr @\Jh S oMPjr @®Jr vJK∂ TJojJ~S ßhJ~J TrJ y~Ç ßhJ~J IjMÔJPjr kr @PuJYjJ xnJ~ k´iJj IKfKg jJK\o CK¨j @uo fJr mÜPmqr ÊÀPfA vyLh rJÓskKf K\~JCr ryoJjPT ˛re TPr mPuj, vyLh K\~JA FPhPv mÉhuL~ Vefπ k´KfÔJ TPr FTKa xMÔáM VefJKπT iJrJ k´KfÔJ TPr ßVPZjÇ KmPvw IKfKg K\uäMr ryoJj K\uäM mPuj, hLWtKhj pMÜrJPÓs TKoKa jJ gJTJ~ IPjT xoxqJrA xOKÓ yPòÇ xMmet \~∂L TKoKa @xJ~ KTZMaJ yPuS @orJ @vJr @PuJ ßhUKZÇ xÄmJh KmùK¬rÇ

\JfL~fJmJhL hu mJPlPuJ

KjCA~PTt K\~JCr ryoJPjr 40fo oOfáqmJKwtTL kJuj

ßvPwr kJfJr kr MZ 29 Üg GB Dcjá∂ Ü`vqv-gvnwdj I AvájvPbv mfvi AváqvRb Kái hy≥ivÛ™ weGbwci GKvsk| msMVábi mváeK mnmfvcwZ AvjnvR° Ümvjvqgvb f~Bqvi mfvcwZáZ° AbyÙváb c÷avb AwZw_ wQájb weGbwci ÜKõ`÷xq wbe©vnx KwgwUi Ab®Zg m`m® I Rvmvámi ÜKõ`÷xq ÜmáµUvwi wPŒbvqK Ünjvj Lvb, DáÿvaK wQájb weGbwci ÜKõ`÷xq KwgwUi mn-AvöèR©vwZK m§ûv`K K…wkÌx Üeex bvRbxb, c÷avb e≥v wQájb weGbwci Ø^vaxbZvi myeY©Rqöèx D`hvcáb ÜKõ`÷xq KwgwUi m`m® I mváeK AvöèR©vwZK welqK m§ûv`K wMqvm Avnág`| hye`áji ÜKõ`÷xq ÜbZv Gg G evwZábi m¬vjbvq ÔiÄáZ cweŒ ÜKviAvb Ü_áK ÜZjvIqváZi ci weákl ÜgvbvRvZ cwiPvjbv Káib wbDBqK© ܘU weGbwci mfvcwZ gvIjvbv AwjDj≠vn Ügvnv§ß` AvwZKyi ingvb| G Kg©mÅwPáZ DcwØíZ

wQájb mváeK c÷avbgöêx ÜeMg Lváj`v wRqvi mnKvwi GKvöè mwPe AvwkK ingvb, weGbwc ÜbŒx wiUv ingvb, hy≥ivÛ™ weGbwci mváeK mvaviY m§ûv`K ÜgvØèdv Kvgvj cvkv eveyj, mváeK hyM• mvaviY m§ûv`K AvábvqviÄj Bmjvg, Rvmvámi ÜKõ`÷xq hyM• m§ûv`K ÜMvjvg dviÄK kvnxb, hy≥ivÛ™ Rvmvámi mfvcwZ Avey Zváni, wbDBqK© ܘU weGbwci fvBm Üc÷wmáWõU KvRx Avmv`yj≠vn, ÜU∑vm weGbwci mváeK mfvcwZ Ügvnv§ß` ekxi, weGbwc ÜbZv gƒyi ÜPäayix, Avábvqvi Ünvámb, AvjnvR° gvndyRyj gvIjv bvbúy, Bwƒwbqvi Av„yj LvájK, hy≥ivÛ™ weGbwci ÜbZv I ZváiK ingvb Ø^á`k c÷Z®veZ©b msM÷vg cwilá`i c÷wZÙvZv-mfvcwZ cviáfR mvæv`, exi gyw≥áhv◊v gxi gwkDi ingvb, AvivdvZ ingvb ÜKváKv ØßÖwZ cwilá`i mfvcwZ kvnv`r Ünvámb ivRy, hy≥ivÛ™ QvŒ`áji ÜmáµUvwi gvRnviÄj Bmjvg Rwb, weGbwc

KkKmKx KjC\” Vf 30 ßo rKmmJr mJPlPuJ vyPrr @uJCK¨j ßrˆáPrP≤ mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hu mJPlPuJ vJUJr CPhqJPV vyLh ßk´KxPc≤ K\~JCr ryoJPjr 40fo vJyJhJf mJKwtTL, ßhJ~J oJyKlu S @PuJYjJ xnJ IjMKÔf y~Ç TPrJjJ oyJoJrLr FA hMPptJPV xJoJK\T hNrfô m\J~ ßrPU ßk´KxPc≤ K\~Jr @®Jr oJVPlrJf TJojJ~ ßhJ~J oJyKlu S @PuJYjJ IjMÔJPj K\~J ßk´oLPhr nJPuJmJxJ FmÄ K\~Jr @hvt mJ˜mJ~Pjr vkg KjP~ nKmwqPf mJPlPuJ vyPr FTKa vKÜvJuL GTqm≠ KmFjKk TKoKa Vbj TrJ yPm mPu k´fq~ mqÜ TrJ y~Ç IjMÔJPjr k´iJj IKfKg S k´iJj xojõ~T KZPuj KjCA~Tt ߈a KmFjKkr xJPmT xnJkKf @mMu mJxJrÇ mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hu mJPlPuJr @ymJ~T ˝JiLjfJ xMmet \~∂L ChpJkj TKoKa pMÜrJPÓsr pMVì xhxq xKYm oM¿L ßoJ” xJP\hMr ryoJj ßajaár xnJkKfPfô @PuJYjJ xnJ xûJujJ TPrj ˝JiLjfJ xMmet \~∂L ChpJkj TKoKa pMÜrJPÓsr xhxq ßoJ” TJoJu CK¨jÇ k´iJj mÜJ KZPuj KjCA~Tt ߈a KmFjKkr xJiJre xŒJhT S ˝JiLjfJ xMmet \~∂L ChpJkj TKoKa pMÜrJÓs vJUJr pMVì xhxq xKYm ßoJ” oKfCr ryoJj KuaáÇ

KcKˆsÖ 32 TJCK¿u k´JgLt

ßlKuKx~JPT KxPjar rJPoJPxr FjPcJxtPo≤

mJXJuL k´KfPmhj” KjP\r TqJPŒAj SP~mxJAPa ßlKuKx~J KxÄ KuPUPZj ÈIJKo FT\j KvãT FmÄ S~JKTtÄ TîJx AKoV´J≤ kKrmJPrr x∂JjÇ’ ßlKuKx~J KxÄFr IPjT ˝kúÇ KfKj KjmtJKYf yP~ FA KxKar IPjT xoxqJ pJr k´fqãhvLt KfKj KjP\ fJ xoJiJj TrPf YJjÇ ßlKuKx~J KjCA~Tt KxKa TJCK¿Pu k´JKgtfJ KhP~PZj KcKˆsÖ 32 ßgPTÇ FA KcKˆsPÖr FmÄ KjCA~Tt KxKar xJKmtT Cjú~Pj vrLT yS~Jr k´fqJvJ ZJzJ ßlKuKx~J YJj FA KxKar TqJKmPhr ßp xoxqJ fJ xoJiJPjr uPãq TJ\ TrPfÇ fJr ßväJVJj yPuJ” Vote for Courage, Change & Community. AKfoPiqA KfKj FjPcJxtPo≤ ßkP~PZj S~JKTtÄ lqJKoKux kJKat, CAPoj Im TJuJr lr k´PV´x, xJjrJA\ oMnPo≤, FjS~JAKx mäJT uJAnx TTJx, ACjJAa ßy~Jr ßuJTJu 100, mJÄuJPhvL IJPoKrTJj lr kKuKaTqJu k´PV´x, oMxKuo ßcPoJPâKaT TîJm Im KjCA~Tt, &ßnJaPk´JYP~x, hq \MAv ßnJa, KkFKx KTCKj, FqJoKkälJA yJr, ßajJ≤x KkFKx, KjCA~Tt ToMqKjKar lr ßY†, ßrK\KuP~¿ KkFKx, ߈JjS~Ju ßcPoJPâax Im FjS~JA, rJj lr xJoKgÄ, KjCA~Tt AKoPV´vj ßTJ~JKuvj, k´PV´Kxn CAPoj Im KjCA~Tt, oMxKuo F≤JPk´jJr FPxJKxP~vj, IJPoKrTJj A¿KaKaCa Im IJKTtPaÖx, AfqJKh xy k´J~ vfJKiT xÄVbj S KmKvÓ mqKÜrJÇ xmtPvw mOy¸KfmJr KfKj FjPcJxtPo≤ ßkP~PZj KjCA~Tt ߈a KxPjar ß\KxTJ rJPoJPxrÇ 32 KcKˆsPÖr I∂nátÜ FuJTJèPuJ yPò CcyqJPnj, SP\JjkJTt, KrYo¥ Kyu, yJS~Jct KmY, KuP¥jCc, rTJSP~ KmY, xJCg SP\Jj kJTtÇ fJr TqJPŒAj SP~mxJAPar APoAu” Felicia2021.com

Ka-20 KâPTa aájtJPo≤ CPÆJij TrPmj kMKuv TKovjJr ßv

KjCA~Tt” 31 ßo ßxJomJr \qJTxj yJAaPx @P~JK\f FT xÄmJh xPÿuPj mJÄuJPhvL @PoKrTJj kMKuv FPxJKxP~vj (mJkJ) FmÄ TKoCKjPTvj S~JTtJr Im @PoKrTJ (KxKmäCF-1182) Fr @P~J\Pj Ka-20 KâPTa aájtJPo≤ xlu TrJr @øJj \JjJPjJ yP~PZ @P~J\TPhr kã ßgPTÇ @P~J\T xÄ˙J mJkJ FmÄ KxcKmäCFr ßjfOmOª F xÄmJh xPÿuPj mÜmq rJPUjÇ xÄmJh xPÿuPj xmJAPT ˝JVf \JjJj mJkJr ßxPâaJKr Kk´¿ @uoÇ mJkJ xnJkKf TqJP¡j TJrJo ßYRiMrL ßoPoJKr~Ju ßc CkuPã ßhvKar \jq @®JÉKf ßh~J ‰xKjTPhr @jMÔJKjTnJPm ˛re TPrjÇ mJkJr KoKc~J Ku~JP\J TotTftJ \JKou xJrS~Jr \Kj mPuj, ßTJKnc-19 xÄâoPe jJ\MT yP~ SbJ FA KxKar yJ\JPrJ ˝\Pjr oOfáqr ßmhjJ @r mhPu pJS~J \j\LmPj k´Je KlPr @xPZÇ KjCA~Tt kMKuPv Totrf mJÄuJPhvL TotTftJ FmÄ asJKlT FP\≤Phr xojõP~ ÊÀ yPò Ka-20 KâPTa aájtJPo≤Ç \qJoJATJr 16-10 ßmAxKu k¥ kJPTt Ka-20 KâPTa aájtJPoP≤r CPÆJij yPm 7 \Mj ßxJomJr ßmuJ xJPz 12aJ~Ç CPÆJijL IjMÔJPj CkK˙f gJTPmj FjS~JAKkKcr kMKuv TKovJj cJroa ßv FmÄ asJKlT TotTftJPhr xÄVbj TKoCKjPTvj S~JTtJr Il @PoKrTJr ( KxcKmäCF) ßTªsL~ nJAx ßk´KxPc≤ ßcKjx ßasAjrÇ Kx cKmäC 1182 FmÄ mJkJ KoPu aájtJPoP≤ gJTPZ 11Ka KâPTa KaoÇ ßxJomJr CPÆJiPjr kr 13 \Mj rKmmJr yPm k´go ßUuJÇ x¬JyJ∂ FmÄ ßxJomJr KoPu \qJoJATJr ßmAxKu k¥ kJTt FmÄ mLY 58F ßUuJèPuJ YuPm 27 \Mj kpt∂Ç mOKÓr KmkK• gJTPu 28 \Mj ßxJomJPr mJKfu yS~J ßUuJèPuJ yPm mPu xo~xNKY xJ\JPjJ yP~PZÇ xÄmJhxPÿuPj @PuJYjJ~ IÄvV´ye TPrj mJkJr KoKc~J Ku~JP\J TotTftJ \JKou xJrS~Jr \Kj, xhtJr oJoMj, FrvJh KxK¨T, oJKTx @yPoh, ‰x~h CfmJ, ßoJyJÿh @uoVLr, yJÀj rvLh, vJoLo ßyJPxAj, ßoJyJÿh ßxJuJAoJj, oj\Mr ßyJPxAjÇ xÄmJh KmùK¬rÇ

oMKÜPpJ≠J FoF @yJh ßYRiMrLr oOfáqPf k´mJxLPhr ßvJT mJkx KjC\” oMKÜPpJ≠J Fo F @yJh ßYRiMrLr oOfáqPf VnLr

ßvJT S hM”U k´TJv TPrPZj pMÜrJÓs k´mJxL ßjfOmOªÇ FT ßvJT mJftJ~ pMÜrJÓs k´mJxL ßjfOmOª orÉPor Toto~ \LmPjr k´Kf VnLr vs≠J \JKjP~ mPuj, \Kfr KkfJ mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJPjr \Lm¨vJ~ mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJr kNmt S krmftL xoP~ Fo F @yJh ßYRiMrL mñmºár FT\j Kmvõ˜ TotL KyPxPm KjP\r xJÄVbKjT ßpJVqfJ S hãfJ KhP~ \JfL~ kptJP~r FT\j ßjfJ KyPxPm ˝LTíKf kJjÇ krmftLPf KfKj ßhv S KmPhPv KmKnjú kptJP~ xJÄVbKjT hJK~Pfôr kJvJkJKv KmKnjú k´KfÔJPjr èÀfôkNet hJK~fô kJuj TPrPZjÇ fÅJr oOfáqPf ßhvmJxL FT\j k´Tíf ßhvPk´KoT rJ\QjKfT ßjfJ S KmKvÓ\jPT yJrJPuJÇ PjfímOª orÉPor KmPhyL @®Jr oJVPlrJf TJojJ TPr ßvJT x∂¬ kKrmJr kKr\Pjr k´Kf xoPmhjJ \JjJjÇ KfKj TPrJjJ~ @âJ∂ yP~ 24 ßo Y¢V´JPo AP∂TJu TPrjÇ orÉo FoF @yJh ßYRiMrL k´~JPe pMÜrJÓs k´mJxLPhr kã ßgPT VnLr ßvJT S xoPmhjJ ùJkj TPrj c. jMrJj jmL, ßrlJP~f ßYRiMrL, Fo. F. xJuJo, KxThJr KV~Jx CK¨j, KV~Jx C¨Lj @yPoh, yJKTTáu AxuJo ßUJTj, ßoJ: jJKxr, FKmFo xJPuy ChhLj, oJymMmMr ryoJj Kouj, ßyuJu oJyoMh, FoF TKro \JyJÄVLr, ßoJvJrl ßyJPxj UJj ßYRiMrL, KlPrJ\ @yPoh TPuäJu, SxoJj VKj, xMyJx mcM~J, KmvõK\“ xJyJ, jJKxo kJrKnj kJÀ, ßhuS~Jr oJKjT, vJyJhf ßyJPxj, KlPrJ\ oJyoMh, yJ\L @PjJ~Jr ßyJPxj Kuaj, xJoxMDhKhj @yPoh vJoLo k´oMUÇ

KlKuK˜Pjr Ckr AxrJAuL ßmJoJ yJouJ

KxPua xhr gJjJ FPxJKxP~vPjr mjPnJ\j 18 \MuJA KjCA~Tt” KxPua xhr gJjJ FPxJKxP~vPjr @xjú mjPnJ\j CkuPã FTKa ßpRg ofKmKjo~ xnJ xÄVbPjr asJKˆ, CkPhÓJ FmÄ TJptTrL kKrwPhr xojõP~ 1 \Mj oñumJr jmJmL ßrˆMPrP≤ IjMKÔf y~Ç xnJr ÊÀPfA CkPhÓJ Fo.Kx TJoJPur xyiKotjL yJKxjJ @ÜJPrr ßrJVoMKÜ TJojJ~ FmÄ xhq k´~Jf xJPmT xJÄxh, KmKvÓ rJ\jLKfT KhuhJr ßyJPxj ßxKuo xy TPrJjJ oyJoJrLPf Kjyf xTPur \jq ßhJ~J kKrYJujJ TPrj mjPnJ\j k´˜MKf TKoKar k´iJj xojõ~T @»Mu yJKl\ @mhJrÇ kPr xÄVbPjr xnJkKf @»Mu oJPuT UJj uJP~PTr xnJkKfPfô FmÄ xJiJre xŒJhT Kc.Fo.rPjPur kKrYJujJ~ mjPnJ\Pjr KmKnjú Kmw~ KjP~ @PuJYjJ TrJ y~Ç xÄmJh KmùK¬rÇ

@yPu xMjúf ACFxFr k´KfmJh

KjCA~Tt” @yPu xMjúf S~Ju \JoJf ACFxFr CPhqJPV Vf 25 ßo oñumJr \qJTxj yJAax˙ cJAnJrKxKa käJ\J YfôPr xŒ´Kf KlKuK˜Pjr Ckr AxrJAuL @V´Jxj S yfqJr k´KfmJPh k´KfmJh rqJKu IjMKÔf y~Ç ßTJr@j ßfuS~Jf S jJ’f vrLl kJPbr oJiqPo k´KfmJh rqJKu ÊÀ y~Ç FPf xnJkKffô TPrj @yPu xMjúJf S~Ju \JoJf ACFxFr xnJkKf yJPl\ oJSuJjJ @»Mr ryLo oJyoMhÇ mÜmq rJPUj @yPu xMjúJf S~Ju \JoJf ACFxFr TJptTrL xnJkKf ‰x~h ßyuJu oJyoMh, oyJxKYm yJPl\ oJSuJjJ S~JKxo KxK¨TL, xyxnJkKf oJSuJjJ @PjJ~JÀu yT TJPhrL, xyxnJkKf oMyJÿh jJPhr, xy xJiJre xŒJhT oMyJÿh Sor lJÀT k´oMUÇ @PrJ mÜmq rJPUj TJ\L j~j, KV~Jx @yPoh, mhÀj jJyJr KofJ, oLr oKvCr ryoJj, lJÀU ßyJPxj, oMyJÿh @uL mJmMu, vJoxMu @uo Ko~J, Kj\Jo CK¨j, ‰x~h @yxJj KouäJf, oMyJÿh ßxJPyu ßr\J, mJmMu nNÅA~J k´oMUÇ @yPu xMjú&Jf S~Ju \JoJf ACFxF FA k´KfmJh rqJKu ßgPT xTu k´TJr yfqJ, CPòh S hUPur KjªJ \JKjP~ AxrJAuPT vJK∂kNet KÆrJÓsL~ xoJiJPjr kPg KlPr @xJr @øJj \JjJjÇ xnJ~ hMkPãr xTu k´TJr yfqJ S xπJPxr KjªJ \JjJPjJ y~Ç xJuJfáxJuJo kJbJP∂ KlKuK˜KjPhr \jq KmPvw oMjJ\JPfr oJiqPo k´KfmJh rqJKu xoJ¬ y~Ç xÄmJh KmùK¬rÇ


15


16

ßmmL jJ\jLj

xÄmJh KmsKlÄF ßo~r Kmu Kc mäJK\SÇ

KjCA~PTt KxKj~r ßx≤Jr UMuPm 14 \Mj ßxJomJr

ßvPwr kJfJr kr ßWJweJ KhPuj ßo~r Kmu Kc mäJK\SÇ mMimJr ßh~J FA ßWJweJ~ ßo~r mäJK\S mPuj, 443 Khj KxKj~r ßx≤Jr mº IJPZÇ IJorJ nqJTKxj IJxJr FPTmJPr ÊÀr kptJP~ KjCA~Tt KxKar m~xL oJjMwPhr k´go nqJTKxj ßh~Jr IV´JKiTJPr rJKUÇ nqJTKxPjr luJlu AKfmJYT yS~J~, oñumJr KjCA~Tt KxKa ßTJKnPc IJâJ∂ yP~ FT\jS oOfáq kgpJ©L jJ yS~J~ IJorJ YJKò WrmKª KxKj~r KxKaP\jPhr mJAPr IJjPfÇ fJrJ IJmJr KxKj~r ßx≤JPr pJPmj FmÄ fJPhr TotxNYLPf IÄv ßjPmjÇ ßcAKu KjC\ KuPUPZ, 14 \Mj ßgPT KxKj~r ßx≤JPr ßVPuS m~xLPhr ßxJvJu hNrfô m\J~ rJUPf yPm, yJV jJ KhPuA nJuÇ fPm ßpxm KxKj~r KxKaP\j FUPjJ nqJTKxj ßjjKj mJ xŒNet TPrjKj, fJrJ KxKj~r ßx≤JPr pJS~Jr IJPV nqJTKxj KjPf yPm IjqPhr KjrJk•Jr \jqÇ TáAP¿ \qJoJATJ oMxKuo ßx≤JPr ImK˙f ßhKx KxKj~r ßx≤JPrr KcPrÖr jJKVtx IJyPoh, TáA¿ FcJfi ßc ßT~Jr ßx≤JPrr KxAS AK†Kj~Jr oJylá\Mu yT xJ¬JKyT mJXJuLPT \JjJj fJrJ 14 \Mj ßgPT fJPhr ßx≤Jr hMKa UMPu ßhPmjÇ SP\JjkJPTtr ßhvL KxKj~r ßx≤JPrr KxAS KoxmJ IJmhLj \JjJj fJPhr KxKj~r ßx≤Jr ßlcJPru xrTJPrr IJSfJnáÜÇ fJA ßlcJPru ßgPT ßTJPjJ fgq kJS~Jr IJPV UMuPm jJÇ TáA¿ FcJfi ßc ßT~Jr ßx≤JPrr KxAS fJPhr k´KfÔJPjr KxKj~rPhr 646-591-6782 j’Pr ßpJVJPpJV TrJr IjMPrJi \JKjP~PZjÇ

ßvPwr kJfJr kr kMrÛJr kJjÇ FTA mZr KfKj ßvsÔ ßkämqJT Kv·L KyxJPm jqJvjJu Kluì FS~Jct kJjÇ CAKTKkKc~J KuPUPZ, fr \jì 23 IJVˆ jLulJoJrLr ‰x~hkMPrÇ fJr mJmJ ojxMr xrTJPrr TJPZ fJr VJPjr jJzJ mJÅiJ ÊÀÇ pUj ßmmL jJ\jLPjr m~x 7 mZr, fUj k´go oPû xñLf kKrPmvj TPrjÇ IJr YuKóP© k´go ßkämqJPT T£ ßhj 1980 xJPuÇ fJÀPeq KfKj nKumu ßUuPfj FmÄ FTmJr rJ\vJyL KmnJPVr ßUPuJ~Jz KyxJPm ßUPuPZjÇ 1987 xJPu 12Ka VJj KjP~ ßmmL jJ\jLPjr k´go FqJumJo Èk©KofJ’ k´TJKvf y~Ç FA 12Ka VJPjr xñLf kKrYJuT KZPuj oJTxMh \JKou Ko≤áÇ Frkr FTaJr kr FTaJ FqJumJo k´TJKvf y~, ßpoj Kj”v» xMr, TJu xJrJrJf, ßk´o TKrPuS hJ~, hM’PYJPU WMo IJPx jJ mJÄuJ IJiMKjT VJPj fJr KnK• vÜ TPrÇ 2014 xJPu fJr 50fo FTT FqJumJo k´TJKvf y~Ç Fr mJAPr Koéc FqJumJPor xÄUqJ hMA vfJKiTÇ ßmmL jJ\jLj VJj VJS~Jr kJvJkJKv TKmfJ ßuPUj mPuS CPuäU TPrPZ CAKTKkKc~JÇ fJr KfjKa TJmqV´∫ k´TJKvf yP~PZ, FèPuJ yPuJ ßx, ßbJÅPa nJumJxJ S Kk´~oMUÇ KfKj mftoPj pMÜrJPÓs mxmJx TPrj FmÄ mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hu KmFjKkr IJ∂\tJKfT Kmw~T xŒJhTÇ

IQmiPhr n~ ßhUJPjJ KâKojJu IkrJi yPm

k´go kJfJr kr KjmtJKYf FPx’KuCP~JoqJj KoPvu ßxJuJP\x C™JKkf KmuKaPf muJ yP~PZ, KmKnjú xNP© kJS~J fPgq \JjJ ßVPZ, mJKzr oJKuT, YJTKrhJfJ, xŒTt jÓ yP~ pJS~J Kl~JP¿ mJ m~/VJut ßl∑¥ IJjcTáPoP≤c AKoV´J≤Phr KcPkJPatvPjr n~ ßhUJ~Ç IPjT ßãP© fJPhr AKoPV´vj ˆqJaJx jJ gJTJ~ mäJTPoAuS TrJ y~Ç FPx’KuCP~JoqJj ßxJuJP\x mPuj, pJrJ IJjcTáPoP≤c AKoV´J≤ fJPhr KcPkJPatvPjr n~ ßhUJPjJ mJ IJAjvO⁄uJ rãJTJrLPhr yJPf fáPu ßh~Jr ÉoKT ßp Tf VnLrnJPm ßrUJkJf TPr fJPhr ÂhP~, fJ náÜPnJVL

ZJzJ IPjqr kPã ßmJ^J x÷m j~Ç FA KmuKa FAxm IJjcTáPoP≤c AKoV´J≤Phr FmÄ fJPhr kKrmJPrr xhxqPhr xMrãJ ßhPmÇ TJre Kmu kJv yPu fUj IJr fJPhr ÉoKT ßh~J mJ mäJT ßoAu TrJ x÷m yPm jJÇ pKhS KjCA~Tt KxKa IJjcTáPoP≤cPhr IQmi FKuP~j muJ pJPm jJ mPu IJAj TPrPZ 2019 xJPu, fPm ßk´KxPc≤ asJŒ xmxo~ IJPoKrTJjPhr C“xJKyf TrPfj pJPf fJrJ IJjcTáPoP≤c AKoV´J≤Phr FmÄ S~JTtJrPhr IJAPxr yJPf fáPu ßh~Ç 2019 xJPu KjCA~Tt KxKaPf kJv yS~J IJAj IjMxJPr ßTC ÈAPuäVJu FKuP~j’ muPu mJ IJAPxr yJPf fáPu KhPu CÜ IJAj IoJPjqr TJrPe xPmtJó 250,000 cuJr ßkjJKfi TrJr KmiJj rP~PZÇ FTA irPjr IJAj rP~PZ TqJKuPlJKjt~J, TPuJrJPcJ, ßoKruqJ¥ S nJK\tKj~J~Ç FPx’KuCP~JoqJj KoPvu ßxJuJP\Pxr KmuKa KxPjPa ¸¿r TPrPZj jqJxJC TJCK≤r KxPjar FqJjJ TqJkuJjÇ

IJPoKrTJ~ ybJ“ TPrJjJ~ KajF\JrPhr IJâJP∂r yJr mJzPZ

k´go kJfJr kr IJymJj \JjJj, pJPf fJrJ 12 mZr ßgPT ÊÀ TPr 17 mZr m~xL ßZPuPoP~Phr \jq nqJTKxj V´yPer mqm˙J ßjjÇ cJ. S~JPujKÛ mPuj, ybJ“ KajF\Jr ßZPuPoP~Phr yJxkJfJPu nKft yP~ AjPajKxn ßT~Jr ACKjPa mJ ßoTJKjPTu ßnjKaPuvPj KYKT“xJ ßj~Jr fgq ßkP~ VnLrnJPm KYK∂f yP~ kPzKZÇ KfKj mPuj, mJmJ oJ, IJ®L~ ˝\j S mºárJ KajF\JrPhr xJPg TgJ mPu fJrJ ßpj nqJTKxj KjPf VKzoKx jJ TPr fJ ßmJ^JjÇ S~JKvÄaj ßkJˆ ÊâmJr xTJPu FA UmrKa KhP~ \JjJ~, CkÀÜ hMA oJPx IJPoKrTJr FT fífL~JÄv KTPvJr-KTPvJrL yJxkJfJPu nKft yP~PZ ßTJKnc-jJAK≤Pj IJâJ∂ yP~Ç fJPhr AjPajKxn ßT~Jr ACKjPa KYKT“xJ ßh~J y~Ç CPuäUq ßTJKnc-jJAK≤Pj IJâJ∂ ßmKvr nJVA m~Û mqKÜ FmÄ pJrJ jJjJ ßrJV mqKiPf IJâJ∂ KZPujÇ F mZPrr \JjM~JKr S ßlms∆~JKr oJPx KTPvJr-KTPvJrLPhr oPiq IJâJP∂r yJr IPjT TPo pJ~Ç KT∂á IJTK˛T oJYt-FKk´Pu IJmJr ßmPz pJ~Ç ßmPz pJS~Jr TJre KyxJPm VPmwTPhr xJPg TgJ mPu S~JKvÄaj ßkJˆ KuPUPZ, oJYt oJx ßgPT KajF\JrPhr oPiq xÄâoe ßmPz pJS~Jr Ijqfo TJre, fUj FA m~xL ßZPuPoP~Phr \jq nqJTKxj IJKmÏíf y~Kj FmÄ KmkMu xÄUqT yJAÛáu ZJ©ZJ©Lr ÛáPu Aj-kJrxj TîJPx KlPr pJS~JÇ FA xo~ IPjPTA KlK\TqJu KcxPa¿ oJPjKj, oJÛ kPrKj FmÄ ßpxm IJYre KjKw≠ KZu fJ oJPjKjÇ VPmweTrJ mPuj, KxKcKxr ßh~J fPgqr ßYP~S KTPvJr-KTPvJrLPhr ßTJKnPc IJâJ∂ yP~ yJxkJfJPu nKft yS~Jr xÄUqJ IPjT ßmKvÇ fJZJzJ IPjPTA kK\Kan vjJÜ yS~Jr kr ßfoj n~Jmy jJ yS~J~ mJKzPf Im˙Jj TPr KYKT“xJ V´ye TPrPZÇ 204 \j KTPvJr-KTPvJrLr Skr rqJjco \Krk YJKuP~ kJS~J fPgq S~JKvÄaj ßkJˆ \JjPf ßkPrPZ, FPhr oPiq 52 vfJÄv KTPvJrL, 31 vfJÄv uqJKaPjJ IJr 36 vfJÄv TíÌJñÇ


17


18

KmkMu AKoV´J≤ IJxJr kg CPjìJYj

k´go kJfJr kr aJAox Vf ßxJomJr 31 ßoÇ ß\J mJAPcj KjmtJYjL k´YJreJTJPu IJPoKrTJr AKoPV´vj KxPˆoPT ßdPu xJ\JPjJxy IJPrJ IKiT xÄUqT mqKÜPT ‰mi AKoV´J≤ KyxJPm pMÜrJPÓs IJxJr xMPpJV ßh~Jr TgJ mJrmJr CóJre TPrPZjÇ KT∂á F KmwP~ TUPjJA Km˜JKrf mqJUqJ TPrjKjÇ 46 kOÔJr FA mäM Kk´P≤ ßxA k´Kfvs∆Kfr mJ˜mJ~j rP~PZÇ Fr \jq TÄPV´Pxr ÆJr˙ yPf yPm jJ, ßTJPjJ Kmu kJv TrPf yPm jJÇ mrÄ Fr oiq KhP~A ßk´KxPc≤ asJŒ AKoPV´vj Kmw~T pf TPbJr S KjmftjoNuT Kx≠J∂ V´ye TPrKZPuj fJ kJPfi ßh~J pJPm mPu o∂mq TPrPZj ACFx KxKaP\jvLk F¥ AKoPV´vj xJKntPxPxr KYl Im ˆJl ßlKuKx~J FxPTJmJrÇ 7 IiqJP~ nJV TrJ CÜ AKoPV´vj mäM Kk´P≤ Km˜JKrf CPuäU TrJ yP~PZÇ FA mäM Kk´≤ IjMpJ~L KmKnjú UJPf Ijq ßhv ßgPT KmkMu xÄUqT AKoV´JP≤r pMÜrJPÓs IJxJr xMPpJV xOKÓr kg ‰fKr TrJ yP~PZÇ FAxm yPuJ” yJA KÛuc S~JTtJr, KrKlCK\, FxJAuJo k´JgLt, lJot S~JTtJr AfqJKhÇ pJrJ KmKnjú TqJPaVKrPf IJPoKrTJ~ IJxPf IJV´yL, fJrJ IjuJAPj IJPmhj TrPf kJrPmjÇ IjuJAPj IJPmhjTJrLPhr C“xJKyf TrPf KlxS To iJpt TrJ yPmÇ pJrJ Klx SP~nJPr ßpJVq mPu KmPmKYf yPmj, fJPhr \jq ßxA xMKmiJS ßh~J yPmÇ mäM Kk´P≤ muJ yP~PZ, ßk´KxPc≤ mJAPcj YJj, kOKgmLr KmKnjú ßhv ßgPT oJjMw pMÜrJPÓs IJxMT, AKoPV´vPjr xMPpJV KjT FmÄ F ßhPv TJ\ TÀTÇ Fr \jq fJPhr IJxJr kg pf ^áÅKTyLj, yqJPxuKl∑ FmÄ oxOe yPm ffA nJuÇ KjCA~Tt aJAox muPZ, KmKnjú VPmweJ~ ßhUJ ßVPZ, ‰minJPm pMÜrJPÓs pf ßmKv oJjMw IJxPm, F ßhPvr IgtjLKf ffA YJñJ yPmÇ fJZJzJ AKoV´J≤ pf To IJxPm, KxKaP\jvLk F¥ AKoPV´vj xJKntPxx IKlPxr IJ~ ff ToPmÇ lPu ßk´KxPc≤ mJAPcj YJj ßuVJu AKoPV´vj IJPrJ mJzMTÇ mäM Kk´P≤ k´˜Jm rJUJ yP~PZ, AKoPV´vj xy\ S ^JPouJoMÜ TrJr \jq Aj-kJrxj A≤JrKnCFr kKrmPft Kj\ Kj\ ßhv ßgPT APuTasKjT k≠KfPf IJPmhj TrJr kJvJkJKv nJYMt~Ju k≠KfPf A≤JrKnC TrJ yPmÇ FA mäMKk´≤ mJ˜mJ~Pjr uPãq ßk´KxPc≤ mJAPcj yJntJct u ÛáPur ßuVJu ÛuJr TqJx IJr xJjˆJAjPT KjP~JV KhP~PZjÇ ßk´KxPcP≤r nJwJ~ pJPf AKoPV´vj KxPˆo y~ More effective and less burdensomeÇ FA mäM Kk´P≤ pJrJ ßcJPoKˆT nJP~JPuP¿r KvTJr fJrJ IgmJ fJPhr IJ®L~ ˝\j KjptJKff yPuS fJPhr FxJAuJo o†Mr TrJ yPmÇ ßk´KxPc≤ mJAPcj IJPrJ YJj, ßpxm IJjcTáPoP≤c AKoV´J≤ kMKuvPT xyPpJKVfJ TrPm IkrJiL vjJPÜ FmÄ IJhJuPf xJãL ßhPm fJPhr KxKaP\jvLk ßh~J yPmÇ

KlPr FPxJ mñmºá KnKcS KY©'r CPÆJij rKmmJr

ßvPwr kJfJr kr (uxFP†Pux xo~ xTJu 11aJ FmÄ mJÄuJPhv xo~ KhmJVf rJf 12aJ~)Ç CPÆJijL IjMÔJPj k´iJj IKfKg gJTPmj mJÄuJPhPvr TíKwoπL oMKÜPpJ≠J c. IJmhMr rJöJT IJr KmPvw IKfKg KjCA~PTtr TjxJu ß\jJPru cJ. xJKh~J l~\MjPjxJÇ FA xñLf KYP© mñmºáPT KjP~ ßuUJ VJPj T£ KhP~PZj mJÄuJPhv, nJrf S IJPoKrTJr KjmtJKYf Kv·LmOªÇ FA IjMÔJPjr IJP~J\T pMÜrJÓs mñmºá kKrwhÇ IJr xTuPT CPÆJijL IjMÔJPj ßpJV ßh~Jr \jq IJoπe \JKjP~PZj mñmºá kKrwPhr xnJkKf c. jNrj jmL S FAYKc mJÄuJr KxAS xJAlár ryoJj SxoJjL K\fáÇ ßpJV ßh~Jr \jq \Mo IJAKc” 346 883 3738 kJxS~Jct 7771434


19


20 oOfáqr ßYP~S oyJj ßTJPjJ KmoNft IKnùfJÇ

VJKzxy K\Kjxk© yJKfP~ ßj~J yPò ßvPwr kJfJr kr

KjCA~Tt KxKa ßo~r k´JgtL F¥sM A~JÄ'r xJãJfTJr V´ye TPrj xJ¬JKyT mJXJuL xŒJhT ßTRKvT IJyPohÇ

ßYJU FKzP~ pJS~J ToMqKjKaPT IJKo ßhUm

ßvPwr kJfJr kr IJoJPhr TqJPŒAPjr oNu xMrA yPuJ FA KxKaPf pJPhr ImPyuJ TrJ yP~PZ, fJPhrPT I∂nátÜ TrJÇ mJÄuJPhvLrJ fJPhr oPiq IjqfoÇ ßo~r KjmtJKYf yPu KfKj KjCA~PTtr ßTJPjJ FuJTJPT mJÄuJ aJCj mJ Kuau mJÄuJPhv ßWJweJ TrPmj KTjJ \JjPf YJS~J yPu FqJ¥sM A~J mPuj, FaJ xo÷mÇ fPm IJKo oPj TKr ßpUJPj IPjT mJÄuJPhvL mJx TPrj ßxUJPj ToMqKjKa ßx≤Jr Vbj TrJ ßpPf kJPrÇ lPu mJÄuJPhvLrJ ToMqKjKa ßx≤JPr Kj~Kof KoKuf yP~ KjP\Phr xÄÛíKfr YYtJ TrPf kJrPmjÇ KfKj mPuj, IJKo KjmtJKYf yPu IJKo

yPmJ KjCA~Tt KxKar AKfyJPx k´go FKv~Jj-IJPoKrTJj ßo~rÇ IJKo IJmJr muKZ, IJKo FA KxKaPT ßdPu xJ\JPf YJAÇ IJoJr FAxm kKrT·jJ~ mJÄuJPhvL AKoV´J≤rJ ImvqA I∂nátÜ gJTPmÇ

ßaT4 kJfJrKokrFSP~, Kkäx

gJTJr xJi mJ k´P~J\j ßjAÇ AC rJhJr KVn Ko F Kku; ßaAT Ko FSP~ KkäxÇ @oJr k´JPer KmKjoP~ yPuS cJÜJr, fáKo Sr TÓ TKoP~ hJSÇ’ @Ko KTÄTftmqKmoN| yP~ hÅJKzP~ @KZÇ nJPuJmJxJ xKfqA FT KmoMê Km˛~;

csJAnJr ßjPo ßVPuA fJrJ VJKz KjP~ kJuJPòÇ Ijq FT irPjr WajJS WaPZ mPu kMKuv \JKjP~PZÇ ßTC y~f VJKzPf mPx IJPZ, Ijq FTKa VJKz kJPv FPx ßgPo VJKz ßgPT Kfj/YJr\j ßjPo VJj kP~P≤ VJKzr csJAKnÄ KxPa mxJ mqKÜ mJ kqJPx†JrPhr kJxt, ßlJj, yqJ¥mqJVxy Ijq xm KTZM KhPf muPmÇ fJrkr xm KTZM KjP~ VJKzPf CPb kJuJPmÇ FjS~JAKkKc ßgPT muJ yP~PZ msÄé, KTÄmJ TáAP¿r \qJTxj yJAax, CcxJAc, FPˆJKr~J, uÄ IJAuqJ¥ KxKa AKoV´J≤ IiMqKwf FuJTJÇ TJr\qJTJr mJ oJVJrrJ xJiJref AKoV´J≤Phr aJPVta TrPZÇ FjS~JAKkKc xTuPT xfTtfJr xJPg YuJPlrJ, VJKz kJTt TrJr IjMPrJi \JKjP~PZÇ ßTC FA irPjr WajJr KvTJr yPu FjS~JAKkKcr âJAo ˆkJr yauJAPj 800-577-8477 j’Pr \JjJPjJr IjMPrJi \JKjP~PZ KjCA~Tt kMKuv KckJatPo≤Ç

Kj\ KcKˆsPÖr FTKa oxK\Ph oMxKuäPhr xJoPj mÜmq rJPUj TJCK¿u k´JgtL ßyuJu ßvUÇ

ßyuJu ßvU ßnJaPTPªs KjP~ pJPmj ßnJaJrPhr

ßvPwr kJfJr kr ßcPoJPâKaT k´JAoJKrPf KcKˆsÖ 32 TáA¿ Fr TJCK¿uoqJj k´JgtL ßyuJu @mM ßvUÇ

\JfL~ kJKatt pMÜrJÓs vJUJr @PuJYjJ xnJ IjMKÔf

KjCA~Tt” Vf 23 ßo rKmmJr xºqJ~ \qJTxj yJAax˙ dJTJ VJPctj ßrˆáPrP≤ \JfL~ kJKatt pMÜrJÓs vJUJr CPhqJPV KlKuK˜Pjr Skr AxrJAPur yJouJ mº FmÄ IjMxºJjL k´KfPmhT ßrJK\jJ AxuJPor oJouJ Kj”vft k´fqJyJPrr hJKmPf FT k´KfmJh xnJ IjMKÔf y~Ç xnJ~ xnJkKf yJ\L @mhMr ryoJPjr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT @mM fJPum ßYRiMrL YJªMr kKrYJujJ~ mÜmq rJPUj KxKj~r CkPhÓJ ‰x~h vSTf @uL, CkPhÓJ KV~Jx o\MohJr, xyxnJkKf FcPnJPTa yJKrx CK¨j @yPoh, pMm xŒJhT vKlCu @uo, h¬r @TfJr TKmr, oKyuJ xŒJKhTJ ß\xKoj @TfJr ßYRiMrL, oKyuJ kJKatr xJiJre vJyJjJ\ ßmVo, oLr \JKTrÇ xÄmJh KmùK¬rÇ

Vf 28 ßo ÊâmJr Cc yqJPnj \JPo oxK\Ph oMxKuäPhr xPñ ÊPnòJ KmKjo~TJPu F @Pmhj \JjJj KfKjÇ @VJoL 22 \Mj IjMPÔ~ KjmtJYPj fJPT FTT k´go kZPªr k´JgtL KyPxPm ßnJa KhP~ \~pMÜ TrJr \jq mJÄuJPhvL TKoCKjKa xy xTPur k´Kf @øJj \JjJjÇ Fxo~ TJCK¿uoqJj k´JgtL ßyuJu @mM ßvU mPuj, 2017 xJPur KxKa TJCK¿u KjmtJYPj FA KxPa KfKj KÆfL~ Im˙JPj ßgPT I· ßnJPar mqmiJPj ßyPrKZPujÇ FmJr xTu mJÄuJPhKv-@PoKrTJj ßnJaJr ßnJa ßTPªs ßVPuA fJr \~ xMKjKÁfÇ @VJoL 12 \Mj ßgPT 20 \Mj @Kut ßnJKaÄF IÄv ßj~Jr @øJj \JKjP~ ßyuJu ßvU mPuj, ßnJa ßTPªs pJfJ~JPfr \jq fJPhr kã ßgPT pJjmJyPjr mqm˙J rJUJ yP~PZÇ Cc yqJPnj \JPo oxK\Phr UKfm AoJo ßoJ˜lJ ßyJPxj, xnJkKf oKy CK¨j @yPoh, xyxnJkKf oKy CK¨j, xJiJre xŒJhT xJPuy @yPoh S ßTJwJiqã \JoJu @yPoh xy KmkMuxÄUqT oMxKuä Fxo~ CkK˙f KZPujÇ


21


22

FFKmAF'r xÄmitjJ~ TáA¿ mPrJ ßk´KxPc≤ cPjJnJj KrYJctxPT C•rL~ kKrP~ ßhS~Jr kr fJr xJPg AK†Kj~Jr ßoJyJÿh xJKhT, AK†Kj~Jr oJylá\Mu yT, FaKjt oBj ßYRiMrL, lUÀu AxuJo ßhPuJ~Jr, ßckMMKa ßk´KxPc≤ r¥JKmªJ k´oNUÇ

mPrJ ßk´KxPc≤ cPjJnJjPT FFKmAF'r xÄmitjJ ßvPwr kJfJr kr mPrJ ßk´KxPc≤ TáAP¿ mxmJxrf mJÄuJPhvLPhr TothãfJr k´vÄxJ TPr fJr mftoJj TJptâo FmÄ nKmwqf Tot kKrT·jJ~ fJPhr xŒOÜ TrJr IKnk´J~ mqÜ TPrjÇ KfKj mJÄuJPhvL AK†Kj~Jr S IJKTtPaÖPhr k´Kf TífùfJ \JjJj

KjCA~Tt KxKar Cjú~Pj ImhJj rJUJr \jqÇ FA BhkMjKotujL S xÄmitjJ IjMÔJPj k´iJj IKfKg KZPuj AK†Kj~Jr oJylá\Mu yTÇ IjMÔJPjr ÊÀPfA ˝JVf nJwe ßhj AK†Kj~Jr ßoJyJÿh xJKhTÇ mPrJ ßk´KxPc≤ cPjJnJj KrYJctx \MKj~Prr xÄKã¬

kKrKYKf fáPu iPrj ßckMKa mPrJ ßk´KxPc≤ r¥J KmªJÇ k´iJj IKfKgr nJwPe TáA¿ ßxJvJu FcJfi ßc ßT~Jr ßx≤JPrr ßk´KxPc≤/KxAS AK†Kj~Jr S TqJP¡j oJylá\Mu yT TáAP¿r ßc ßT~Jr lqJKxKuKaèPuJ xMÔánJPm kKrYJujJ FmÄ Cjú~Pjr xMPpJV xOKÓ TrJr \jq mPrJ ßk´KxPcP≤r k´vÄxJ TPrjÇ KfKj \JjJj fJr k´KfÔJjxoNPyr oJiqPo KfKj KjCA~Tt KxKar kJÅY mPrJPf 10,000 oJjMwPT

FFKmAF'r xÄmitjJ~ IjMÔJPj mÜmq rJPUj AK†Kj~Jr oJylá\Mu yTÇ

TáA¿ mPrJ ßk´KxPc≤ cPjJnJj KrYJctPxr xJPg oPû CkKmÓ AK†Kj~Jr oJylá\Mu yTÇ

TáA¿ mPrJ ßk´KxPc≤ cPjJnJj KrYJctxPT TqJk S C•rL~ kKrP~ ßh~J y~Ç

ßyJoPT~Jr FmÄ 1,000 oJjMwPT ßxJvJu ßc ßT~Jr xJKntx k´hJj TrPZjÇ KfKj mPuj, fJr k´KfÔJj k´KfKa oJjMwPT xJmtãKeT fhJrKT TrPZ pJPf ßxmJV´yeTJrLrJ KjrJkPh gJPTj FmÄ k´P~J\jL~ ßxmJ kJjÇ AK†Kj~Jr oJylá\Mu yT mPuj, fJr k´KfÔJPj Totrf mqKÜrJ pJPf TJP\r oiq KhP~ IJPrJ ßmKv TothãfJ I\tj TrPf kJPr, fJr \jq KfKj KmKnjú khPãk V´ye TPr gJPTjÇ ˝JVf mÜPmq AK†Kj~Jr ßoJyJÿh xJKhT mPuj, KfKj IJvJ TPrj ßk´KxPc≤ mJAPcPjr Ajl∑JˆsJTYJr Cjú~j Kmu kJv yPu KmkMu xÄUqT mJÄuJPhvL-IJPoKrTJj AK†Kj~Jr S IJKTtPaÖ uJnmJj yPmjÇ IjMÔJPj IJPrJ mÜmq rJPUj A†Kj~Jr IJKojMu AxuJo, AK†Kj~Jr rJöJT ßYJThJr FmÄ AK†Kj~Jr rjK\f rJ~Ç fJrJ KjCA~Tt KxKar KmKnjú FP\K¿Pf TJ\ S mqmxJr xMPpJV xŒPTt IJPuJTkJf TPrjÇ fJrJ mPrJ ßk´KxPc≤PT IjMPrJi \JjJj, KfKj ßpj

mJÄuJPhvL mÄPvJØMf AK†Kj~Jr S IJKTtPaÖPhr KjCA~Tt KxKa S mPrJr Cjú~j TotTJP¥ xŒOÜ TPrjÇ xÄmitjJ IjMwÔJPjr ßvw kptJP~ IJPoKrTJj FPxJKxP~vj Im mJÄuJPhvL AK†Kj~Jxt F¥ IJKTtPaÖx’r kã ßgPT mPrJ ßk´KxPc≤PT FTKa T¿asJTvj ß∠k´hJj TPrj xÄVbPjr mftoJj xnJkKf AK†Kj~Jr IJmhMx xJoJh IJ\JhÇ mJÄuJPhPvr kfJTJ x’Kuf C•rL~ kKrP~ ßhj xÄVbPjr KjCA~Tt YqJ¡JPrr TJptTKr xhxq AK†Kj~Jr fJKy~J fJxjLjÇ IJoKπf IKfKgPhr oPiq CkK˙f KZPuj FaKjt oBj ßYRiMrL, lUÀu AxuJo ßhPuJ~Jr, ‰x~h Ko\JjMr ryoJj, AK†Kj~Jr IJo\Jh ßyJPxj, AK†Kj~Jr vJoLo IJyxJj \MP~u, AK†Kj~Jr rKmCu AxuJo, AK†Kj~Jr IjMk TáoJr ßYRiMrL, AK†Kj~Jr ßoJyJÿh KjvJj, AK†Kj~Jr xJUJS~Jf ßyJPxj, AK†Kj~Jr xJPuy fJPrT, AK†Kj~Jr AorJj kJPaJ~JKr, AK†Kj~Jr hLK¬ nëwe mzM~J k´oMUÇ


23


24

msÄPé mJÄuJPhvLPhr Skr yJouJr k´KfmJPh rqJKu mJTJr mjPnJ\j 1 IJVˆ

KjCA~Tt” mJÄuJPhvL @PoKrTJj TJuYJrJu FPxJKxP~vj AjPTr TJptTrL TKoKar xnJ Vf 29 ßo msÄPér FKv~Jj csJAKnÄ ÛáPu IjMKÔf y~Ç xnJkKf @ymJm ßYRiMrL ßUJTPjr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT xJrS~Jr ßYRiMrLr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ mÜmq rJPUj k´KfÔJTJuLj xnJkKf @»Mu yJKxo yJxjM, xyxnJkKf ßuJToJj ßyJPxj uMTá, ßoJyJÿh xJKh Ko≤á, @yoh l~Zu, pMVì xJiJre xŒJhT oJTxMhJ @yoh, k´oMUÇ xnJr ÊÀPf ßTJr@j ßfuS~Jf TPrj xJÄVbKjT xŒJhT Fo Kc @uJCK¨jÇ xnJ~ TJptTrL TKoKar KxKj~r xhxq ßoJyJÿh ß\ ßoJuäJ xJKjr KkfJr oOfáqPf ßvJT k´TJv TrJ y~Ç xnJ~ xÄVbPjr KxKj~r xyxnJkKf ˙J~LnJPm KjCA~Tt fqJV TrJ~ vNjq kPh k´go xyxnJkKf ßuJToJj ßyJPxj uMTáPT KxKj~r xyxnJkKf FmÄ TJptTrL TKoKar xhxq ‰x~h AKu~Jx UZÀPT xyxnJkKf kPh oPjJjLf TrJ y~Ç xnJ~ @VJoL 1 @Vˆ mjPnJ\j TrJr Kx≠J∂ ßjS~J y~ FmÄ KxKj~Jr xyxnJkKf ßuJToJj ßyJPxj uMTáPT @ymJ~T, k´YJr S VexÄPpJV xŒJhT ßxJPyu @yohPT xhxq xKYm S xJÄVbKjT xŒJhT Fo Kc @uJCK¨jPT k´iJj xojõ~TJrL TPr 7 xhxqKmKvÓ FTKa mjPnJ\j k´˜MKf TKoKa Vbj TrJ y~Ç FZJzJ @VJoL 27 \Mj rKmmJr msÄPé xnJkKf @ymJm ßYRiMrL ßUJT KuKUf Ãoe TJKyjL oNuT mA K\PrJ kP~≤ S xJiJre xŒJhT xJrS~Jr ßYRiMrL KuKUf hMKa mA TJXJu nJPuJmJxJ S ßmJPyKo~Jj nJmjJr k´TJvjJ IjMÔJj TrJr Kx≠J∂ y~Ç xÄmJh KmùK¬rÇ

Fo.Kx TPu\ FuJojJAr KjmtJYj CkuPã xnJ IjMKÔf KjCA~Tt” KxPua Fo.Kx & Vn: TPu\ FuJojJA FPxJKxP~vPjr KjmtJYj CkuPã FTKa ofKmKjo~ xnJ rKmmJr \qJoJATJr jmJmL ßrˆMPrP≤ IjMKÔf y~Ç FPf CkK˙f KZPuj KxPua Fo.Kx. Vn: TPu\ FuJojJA FPxJKxP~vPjr k´KfÔJfJ xhxq xMKl~Jj UJj, A~JKoj rvLh, Kj\JoM¨Lj @yPoh, oMKÜpJ≠J oMKTf ßYRiMrL k´oMUÇ xnJ~ CkK˙f xhxqrJ xÄVbPjr KjmtJYjPT xMÔM S xJluqoK¥f TrJr uPãq xMKl~Jj UJjPT k´iJj TPr Z~ xhPxqr FTKa KjmtJYj kKrYJujJ TKoKa Vbj TPrjÇ FZJzJS xnJ ßgPT KjmtJYPj IÄvV´ye TrJr \jq k´mJPx Im˙Jjrf Fo.Kx TPu\ FmÄ Vn: TPuP\r xTu k´JÜj KvãJgtLPhr k´Kf @ymJj \JjJPjJ y~Ç xÄmJh KmùK¬rÇ

ACFxFKjC\IjuJAj” msÄPé mJÄuJPhvLPhr Skr xπJxL yJouJr k´KfmJPh kJTtPYˆJPr xoJPmv-rqJKu IjMKÔf y~ Vf 31 ßo ßxJomJr KmPTPu xKÿKuf pMm xoJP\r mqJjJPrÇ rqJKuPf hu-of KjKmtPvPw KmkMuxÄUqT k´mJxL ßpJV ßhjÇ xoJPmPv metQmwoq yJouJxy KZjfJA, xπJxL TJptTuJk mPº TPbJr mqm˙J V´yPer \jq k´vJxPjr k´Kf ß\Jr hJKm \JjJj y~Ç kPr FTKa rqJKu ˆJKutÄ mJÄuJmJ\Jr FuJTJ k´hKãe TPrÇ rqJKu ßgPT xπJxL yJouJr KmÀP≠ KmKnjú ßväJVJj ßh~J y~Ç rqJKuPf metQmwoq yJouJ KmPrJiL KmKnjú ßväJVJj x’Kuf ßuUJ käqJTJct myj TrJ y~Ç ßr\J @mhMuäJy ˝kPjr kKrYJujJ~ FmÄ ßoJ: ßxKuo ßr\Jr xnJkKfPfô F KmPãJn rqJKuPf IKf xŒ´Kf xπJxL yJouJr KvTJr yS~J @KvT oJyoMh fJr Skr yJouJ WajJr Kmmre fáPu iPrjÇ F xo~ mÜmq rJPUj KjCA~Tt KxKa TJCK¿Pu k´JAoJKr k´JgtL ßoJyJÿh Fj o\MohJr S Ko\tJ oJoMjMr rvLh, mJXJKu ßYfjJ oPûr xnJkKf @»Mr rKyo mJhvJ, @PoKrTJj-mJÄuJPhvL SP~uPl~Jr IVtJjJAP\vPjr xnJkKf @»Mx xKyh, oMKÜPpJ≠J ßfJlJP~u ßYRiMrL, @PoKrTJj-mJÄuJPhvL SP~uPl~Jr IVtJjJAP\vPjr xJiJre xŒJhT ßvU \JoJu ÉPxj, mJxJr xJiJre xŒJhT ßoJ.

vJoLo Ko~J k´oMUÇ xoJPmPv CkK˙f kMKuv TotTftJ \JKjP~PZj, KjCA~Tt kMKuv KckJatPo≤ yJouJTJrLPhr ßV´lfJPr f“kr rP~PZÇ KmKnjú FuJTJ~ KmPvw ayu mJzJPjJ yP~PZÇ ßTJj WajJ WaPu xPñ xPñ kMKuvPT \JjJPf krJovt ßh~J y~ xoJmPv ßgPTÇ CPuäUq, Y¢V´Jo KmvõKmhqJu~ FuJojJA FPxJKxP~vPjr xJiJre xŒJhT @KvT oJyoMh Vf 21 ßo rJPf oqJjyÅJaJPjr Tot˙u ßgPT mJxJ~ ßlrJr kPg msÄPér TqJPxu Kyu FuJTJ~ hMmtO•Phr yJouJ~ oJrJ®TnJPm \Uo yjÇ FZJzJ, msÄPé mJÄuJPhvL CmJr YJuT ßoJ. @xJh C\ \JoJj Krkj Vf 23 ßo rJPf msÄPér 207 Kˆsa FmÄ KcPTar FuJTJ~ IfKTtf yJouJr KvTJr yjÇ

KmvõjJg k´mJxL TuqJe xKoKfr IKnPwT IjMKÔf ACFxFKjC\IjuJAj” @jªWj S C“xmoMUr kKrPmPv KmvõjJg k´mJxL TuqJe xKoKf ACFxFr IKnPwT S Bh kMjKotujL Vf 30 ßo rKmmJr xºqJ~ msÄPér ßVJPflj kqJPuPx IjMKÔf y~Ç IjMÔJPj k´iJj IKfKg KZPuj \JuJuJmJh FPxJKxP~vj Im @KoKrTJ AjPTr xnJkKf oAjMu yT ßYRiMrL ßyuJuÇ KmPvw IKfKg KZPuj KxKa TJCK¿uoqJj k´JgtL ßoJyJÿh Fj o\MohJr S Ko\tJ oJoMjMr rKvh, @PoKrTJj-mJÄuJPhvL SP~uPl~Jr IVtJjJAP\vPjr ßk´KxPc≤ @mhMx vyLh, mJÄuJPhv ßxJxJAKar asJKˆ ßmJct xhxq @mhMu yJKxo yJxjM xy KxrJ\ CK¨j @yoh ßxJyJV, \MPjh @yPoh ßYRiMrL, @ymJm ßYRiMrL ßUJTj, xJrS~Jr ßYRiMrL, oj\Mr ßYRiMrL \VuM k´oMUÇ vkg V´yekNmt IjMÔJPj xnJkKffô TPrj KmvõjJg k´mJxL TuqJe xKoKf ACFxFr KmhJ~L xnJkKf yJK\ oKjr @yPohÇ

jm KjmtJKYf xnJkKf ßxmMu UJj oJymMmPT vkg mJTq kJb TrJj k´iJj KjmtJYj TKovjJr AlPfUJr KxrJ\Ç kPr ßxmMu UJj oJymMm IjqPhr vkg kJb TrJjÇ IKnKwÜrJ yPuj” xnJkKf ßxmMu UJj oJymMm, KxKj~r xyxnJkKf @\JhMr ryoJj, xy-xnJkKf ßfRKlTár ryoJj lJÀT S ßoJ. @mMu @uo, xJiJre xŒJhT KvyJm CK¨j @yoh, xyxJiJre xŒJhT @mhMuäJy @hjJj, ßTJwJiqã ßoJyJÿh @po @uL, xy ßTJwJiqã @»Mu @yJh, xJÄVbKjT xŒJhT Ku~JTf @uL, h¬r S k´YJr xŒJhT @mMu TJuJo, âLzJ, xJKyfq S xJÄÛíKfT xŒJhT yJKmmMr ryoJj, xoJ\ TuqJe S @∂\tJKfT xŒJhT UxÀ @yPoh, FmÄ TJptTrL xhxq @»Mu ojJl, lJÀT TKmr, oJxMT @yPoh, @»MuäJy @u oJoMjMr rvLh S ßoJyJÿh oJyoMh ßyJxJAjÇ

xJKyfq kMrÛJr ßkPuj A~Tt mJÄuJr xŒJhT rvLh @yoh

@S~JoL uLV ßjfJ @ZJm CK¨j xrhJPrr ˛rexnJ IjMKÔf ACFxFKjC\IjuJAj” KhrJA CkP\uJ @S~JoL uLV xnJkKf @ZJm CK¨j xrhJr ˛rPe FT @PuJYjJ xnJ S ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf y~ Vf 30 ßo rKmmJr xºqJ~ msÄPér FKv~Jj kJKat yPuÇ xMrK†f ßxjè¬ ˛OKf kKrwh pMÜrJÓs F ˛re xnJr @P~J\j TPrÇ IjMÔJPj k´iJj IKfKg KZPuj Fj@rKm ToJKvt~Ju mqJÄPTr k´KfÔJfJ ßY~JroqJj S pMÜrJÓs @S~JoL uLPVr CkPhÓJ AK†Kj~Jr lrJxf @uLÇ k´iJj @PuJYT KZPuj xMrK†f ßxjè¬ ˛OKf kKrwPhr k´iJj CkPhÓJ, pMÜrJÓs @S~JoL uLPVr CkPhÓJ S KhrJA CkP\uJ @S~JoL uLPVr xJPmT xnJkKf ßfJlJP~u ßYRiMrLÇ xMrK†f ßxjè¬ ˛OKf kKrwPhr @øJ~T ÀPyu ßYRiMrLr xnJkKfPfô FmÄ xhxq xKYm xMmsf fJuMThJPrr kKrYJujJ~ xnJ~ mÜmq rJPUj @»Mr rKyo mJhvJ, oMKÜPpJ≠J o†Mr @yPoh, xJAhMr ryoJj KuÄTj, jNPr @uo K\Tá, TJ\L rKmCöJoJj, vqJou TJK∂ Yª, Ko~J ßoJyJÿh hJCh, @uyJ\ o†M Ko~J YJThJr, ßxKuo ßr\J, oKojMu AxuJo, \JKTr ßYRiMrL, ßr\JCu TKro ßYRiMrL k´oMUÇ

KlKuK˜Kj \jVPer Ckr yJouJ~ KkKc@A TJjJcJr k´KfmJh

IKUu xJyJ, arP≤J” KmjJ k´PrJYjJ~ KlKuK˜Kj \jVPer Skr mmtr S jOvÄx xJoKrT yJouJr fLms KjªJ S k´KfmJh \JKjP~ KkKc@A TJjJcJr pMVì @øJ~T @K\\Mu oJKuT S KmhMq“r†j ßh FT KmmOKf KhP~PZjÇ @kJf pM≠KmrKfPf rJK\ yPuS @PoKrTJ-TJjJcJ-KmsPaPjr ohhkMÓ @V´JxjmJhL AxrJP~u xrTJPrr FA KjKmtYJr oJjmJKiTJr uÄWj FmÄ \JKfxÄW TfOtT VOyLf KmKnjú xjPhr xmtJ®T uÄWPjr fLms KjªJ S k´KfmJh \JKjP~ KkKc@A TJjJcJ \JKfxÄPWr k´Kf AxrJP~Pur KmÀP≠ TPbJr khPãk V´yPer @øJj \JjJ~Ç FZJzJS mJÄuJPhv xrTJPrr TJPZ KlKuK˜Kj \jVPer xÄV´JPor xJPg FTJ®fJ ßWJweJr @øJj \JjJ~Ç

lJ~pMr rJyoJj” KxPuPar ßVJ~JAjWJa xJKyfq kKrwPhr xÄmitjJ S xJKyfq kMrÛJr 2021 ßkP~PZj KjCA~Tt k´mJxL ßuUT S VPmwT, A~Tt mJÄuJ xŒJhT oJSuJjJ rvLh @yohÇ Vf 29 ßo vKjmJr KxPuPar xJuMKaTr mJ\JPr jKªrVÅJS ACKj~j kKrwh KoujJ~fPj F xÿJjjJ k´hJj IjMÔJPj k´iJj IKfKg KZPuj KxPua ßTªsL~ oMxKuo xJKyfq xÄxPhr xJiJre xŒJhT S ‰hKjT KxPuPar cJPTr KjmtJyL xŒJhT VPmwT @mhMu yJKoh oJKjTÇ

UJj vSTf rKYf mñmºá jJaqxoV´ k´TJKvf KjCA~Tt” KjCA~Tt k´mJxL UJj vSTf rKYf mñmºá jJaq xoV´ k´TJKvf yP~PZÇ FaJ k´TJv TPrPZ mJÄuJPhPvr VJXKYu k´TJvjÇ \JKfr \jT mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJPjr metJdq rJ\QjKfT \Lmj, oyJj oMKÜpMP≠r AKfyJx FmÄ ˝JiLjfJ KmPrJiLPhr TáKau wzpPπ xkKrmJPr fJr yfqJr asJP\Kc KjP~ rKYf 35Ka jJaT @PZ F V´P∫Ç 1992 xJu ßgPT 2020 xJu kpt∂ hLWt 28 mZPr F jJaTèPuJ KfKj rYjJ TPrPZjÇ jfáj k´\jì FmÄ jJaqKv· S YuKó© k´KfÔJjèPuJr TJPZ mñmºár \Lmj FmÄ mJÄuJPhPvr AKfyJxPT fáPu irJr \jqA KfKj FA V´∫ rYjJ TPrPZjÇ xÄmJh KmùK¬rÇ

msJ¯emJKz~J ßxJxJAKar ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf KjCA~Tt” msJ¯emJKz~J ßxJxJAKa Im ACFxFr @P~J\Pj Bh kMjKotujL S ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf y~Ç IjMÔJPj k´iJj IKfKg KZPuj oMKÜPpJ≠J @»Mu yT, k´iJj CkPhÓJ oMKÜPpJ≠J yJPxo oJyoMh UJjÇ IjMÔJPj xnJkKffô TPrj xÄVbPjr xnJkKf FAY Fo ATmJu FmÄ xûJujJ TPrj xJiJre xŒJhT vJy ßoJlJPòr @yPohÇ KmPvw IKfKg KZPuj oMKÜPpJ≠J TJ\L \JyJñLr @uo, oMKÜPpJ≠J vKlCK¨j TJoJu, ‰x~h Fo ßT \JoJj, oMKÜPpJ≠J ßoJ: vKyhMu yT, jJKZr CK¨j xrTJr, Fx Fo @: rCl, ßVJuJo KTmKr~J, FPTFo vKlTáu AxuJo, rJjJ ßoJ: @~J\, KxrJ\ CK¨j ßoJPvth, ßxKuo ßr\J kJbJj, mJyJr CK¨j UJj, Fo F yJKTo UJj, ßoJ: lryJh CK¨jÇ IjMÔJPjr k´go kPmt ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf y~Ç ßhJ~J oJyKlPu xÄVbPjr xJPmT xJiJre xŒJT @\Jh mJPTr, xJPmT xJÄVbKjT xŒJhT @: yT oJxMh FmÄ xÄVbPjr xJPmT xhxq ßoJ: TJ~PTJmJPhr oOfáqPf VnLr ßvJT k´TJv TrJ y~ FmÄ fJPhr @®Jr oJVPlrJf TJojJ TPr ßhJ~J TrJ y~Ç ßhJ~J oJyKlu kKrYJujJ TPrj oJSuJjJ IKuCuäJy ßoJ: @KfTár ryoJjÇ xÄmJh KmùK¬rÇ

@auJK≤T KxKaPf FKv~Jj TjxMqPua S KrPxJxt ßc kJuj xMmsf ßYRiMrL” Vf 2 \Mj mMimJr @auJK≤T KxKaPf FKv~Jj TjxMqPua S KrPxJxt ßc kJuj

TrJ y~Ç TjxMqPuPar KmKnjú ßxmJxoNy FKv~Jj @PoKrTJjPhr ßhJrPVJzJ~ ßkÅRPZ ßhS~Jr uPãqA FA APnP≤r @P~J\j TrJ yP~KZuÇ KjCA~Tt˙ TjxMqPua ß\jJPru Im mJÄuJPhv, TjxMqPua ß\jJPru Im AK¥~J xy ˙JjL~ KmKnjú KvãJ, ˝J˙q S mJx˙Jj xÄâJ∂ ßxmJhJjTJrL xÄ˙JS FA APnP≤ IÄvV´ye TPrÇ @auJK≤T KxKa ßo~r oJKat ˛u, KjCA~Tt˙ mJÄuJPhPvr TjxJu ß\jJPru xJKh~J l~\MjPjxJ, KjCA~Tt˙ TjxMqPua ß\jJPru Im AK¥~Jr TjxJu ß\jJPru rjmLr ß\~vJu, KoKo KjoPmJ xy KmKnjú xÄVbPjr k´KfKjKirJ IjMÔJPj mÜmq rJPUjÇ @auJK≤T KxKa ßo~r IKlPxr CPhqJPV FmÄ SxJj AjT S Kx@rKcF Fr xyPpJKVfJ~ FA APn≤Ka IjMKÔf y~Ç FA APnP≤ mJÄuJPhv FPxJKxP~vj Im @auJK≤T TJCK≤, xJCg \JKxt AK¥~Jj FPxJKxP~vj, yA xJj KjÄ A~JÄ ßmKjPnJPu≤ FPxJKxP~vj, @auJK≤T ßTk TKoCKjKa TPu\, SP~u ßT~Jr, TKoCKjKa lác mqJÄT Im KjC \JKxt xy KmKnjú xÄVbj IÄvV´ye TPrÇ


25

TJu\~L KVaJKrˆ FKrT TîqJkaj

ßvPwr kJfJr kr KZu YfágtÇ FZJzJ 2009 xJPu aJAo oqJVJK\Pjr ßxrJ APuTKasT KVaJrmJhPTr fJKuTJ~ KfKj KZPuj kûo Im˙JPjÇ lPu ßmJ^JA pJPò KVaJr fJr TJPZ KT, @r FA mJhqpπaJPT KfKj TfaJ nJPuJ ßmJP^jÇ KfKjA KZPuj FToJ© xMkJr ˆJr, KpKj Kfj KfjmJr rT F¥ ßrJu yu Im ßlo ßUfJPm nNKwf yP~KZPujÇ FA ßUfJPm FTmJr KfKj nNKwf yP~KZPuj FTT Kv·L KyPxPmÇ Frkr A~JctmJct-Fr xhxq KyPxPm FTmJr FmÄ Kâo-Fr xhxq KyPxPm @rS FTmJr FA ßUfJm ßkP~KZPuj KfKjÇ TîqJkajPT xmtTJPur èÀfôkNet S xmPYP~ k´nJmvJuL FT\j KVaJKrˆ muJ y~Ç KVaJPr IxJoJjq k´KfnJr IKiTJrL FA Kv·L FTA xJPg kKrKYf KZPuj FT\j xlu VJ~T S VLKfTJr KyPxPmSÇ TjxJat lr mJÄuJPhv pUj @P~J\j TrJ yKòu, fUj KfKj mqKÜVf KTZM xoxqJr oiq KhP~ pJKòPujÇ 1970 xJPur KcPx’Pr KfKj xmPvw oPû kJrlot TPrKZPujÇ lPu ßvw kpt∂ KfKj TjxJPat IÄv KjPf kJrPmj KTjJ, fJ KjP~ xÄv~ KZuÇ FojKT KfKj TjxJPatr \Pjq IjMvLuj kpt∂ TrPf kJPrjKjÇ fJr IjMÔJPj ßpJV ßh~Jr Kmw~Ka FT kptJP~ IKjKÁf yP~ kPzÇ TP~TmJr fJKrU KhP~ ßvw kpt∂ 31 \MuJA IjMÔJPjr FT Khj @PV KfKj KjCA~PTt FPx CkK˙f yP~KZPujÇ @r FA IjMÔJjKar oPiq KhP~ @mJPrJ oPû KlPrKZPuj KfKjÇ TjxJat lr mJÄuJPhv-Fr oNu KVaJKrˆ KZPuj KfKjÇ ßxKhPjr oPû fJr Im˙Jj KZu FPTmJPr xJoPj, yqJKrxPjr xJPgAÇ ßTJPjJ ßTJPjJ VJPj KfKj yqJKrxPjr xJPg T£S KoKuP~PZjÇ F KjP~ yqJKrxj kPr mPuKZPuj, ßvJ Fr FT x¬Jy @PV u¥j ßgPT KjC A~PTtr k´KfKa lîJAPa fJr \jq mMKTÄ ßh~J yP~KZuÇ ImPvPw ßvw xoP~ KfKj KjC A~Tt ßkÅRPZKZPujÇ @r KryJxtJPur ßTJPjJ k´TJr xMPpJV kJS~J ZJzJA TîqJkaj hNhtJ∂ kJrlot TPrKZPujÇ fJA fJr xŒPTt yqJrKxj mPuj, ÍKfKj KZPuj KmsKu~J≤”Ç mqKÜVf \LmPj KfKj hM’mJr KmP~ TPrPZjÇ fJr k´go ˘L ßkKasKv~J IqJj mP~c KZPuj KmsKav oPcu S lPaJV´JlJrÇ \\t yqJKrxPjr xJPg KmmJy KmPòPhr kPr FKrT TîqJkaPjr xJPg fJr KmP~ y~Ç ßxA KmP~ KaPT KZu hv mZrÇ kPr @PoKrTJj xoJ\PxmL ßoKu~J oqJPTjJKrPT KmP~ TPrj KfKjÇ kÅJY x∂JPjr \jT FKrT TîqJkajÇ IxJiJre FA Kv·L ßoJa 37 mJr V´qJoL IqJS~JPctr \Pjq oPjJj~j ßkP~ 17 mJr fJ \~ TPr KjP~PZjÇ ßkP~PZj uJAl aJAo IqJKYnPo≤ IqJS~JctÇ mOPaPjr FTJKiT rJ\TL~ xÿJjjJS ßkP~PZj KfKjÇ mqKÜVf \LmPj @rS IxÄUq kMrÛJr S xÿJjjJ ßkP~PZjÇ ÍKâo”, ÍßcPrT” FmÄ Íhq ßcJKoPjJx”xy @rS IPjT xñLf V´∆Pkr xPñ pMÜ KZPuj KfKjÇ mJK\P~PZj kOKgmL KmUqJf Kv·LPhr xJPgÇ IxÄUq KxPjoJ S ßaKuKnvPjr \Pjq KoCK\T TPrPZjÇ xmKoKuP~ fJr TJP\r oiq KhP~ TJuPT \~ TPrPZj FKrT TîqJkajÇ rT xñLPfr nNmPj fJr jJo xmxo~A Cöôu yP~ gJTPmÇ

FT oJPxA asJPŒr mäV mº ßWJweJ

k´go kJfJr kr xogtTPhr TJPZ ßkRÅPZ ßh~Jr CP¨Pv Kj\˝ mäV YJuM TrPuS fJPf ßfoj ßTJPjJ lPuJ~Jr jJ kJS~J~ KfKj mMimJr fJr mäV mº TPr ßhjÇ KfKj FT oJx IJPV From the Desk of Donald J. Trump jJPo mäV YJuM TPrKZPujÇ KjCA~Tt aJAox \JjJPò, KfKj pUj fJr TP~T\j mºár TJZ ßgPT \JjPf kJrPuj ßp fJr mäV KjP~ ßfoj ßTJPjJ IJV´y ßhUJPò jJ ßTC, fUj KfKj yfJv yP~ kPzj FmÄ mº TrJr Kx≠J∂ ßjjÇ asJPŒr xJPmT TqJPŒAj oqJPj\Jr msqJc kJxtPTu fJr UmrJUmr fJr xogtTPhr TJPZ ßkRÅPZ ßh~Jr CP¨Pv FA mäV YJuM TPrjÇ FA mäV ÊÀr k´JÑJPu FT KnKcS mJftJ~ asJŒ mPuj, ÈKjrmfJ S KogqJr xo~ ˝JiLjfJr IJPuJTòaJ FPx CkK˙f yPuJ, ßpUJPj oMÜoPj KjrJkPh TgJ muJ pJPmÇ’ FA mäV YJuMr KTZMKhj kr S~JKvÄaj ßkJˆ KrPkJat TPr ßp mäVKa TJCPT aJjPf kJrPZ jJ, fUj KfKj IJ®rãJPgt mPuj, IJKo ßlT KjC\PT k´KfPrJi TrJr \jq I˙J~LnJPm FA mäV YJuM TPrKZÇ fPm mMimJr FA mäVKa mº TPr ßh~Jr asJPŒr Kx≠J∂PT fJr TJPZr oJjMw\j kZª TPrjKjÇ FT\j \JKjP~PZj, mäV mº TPr ßh~Jr Igt asJŒ KjÁ~ Ijq FTKa KoKc~Jr xºJj ßkP~PZjÇ IPkãJ~ gJTájÇ FKhPT ÊâmJr ßlxmMT Kx≠J∂ ßj~ fJrJ ßcJjJfl asJPŒr ßlxmMT FTJC≤ hMA mZPrr \jq KjKw≠ rJUPmÇ


26

FTJKiT vyLh KojJr yPf kJPr

ßvPwr kJfJr kr hJK~fô kJuj TrJ~ FA FuJTJr mJÄuJPhvLPhr xJPg fJr VnLr xUqÇ xJ¬JKyT mJXJuLPT msqJc uqJ¥Jr mPuj, KYaJVJÄ, xªôLk, ßjJ~JUJKur oJjMwrJ IJoJr vKÜ, fJrJ IJoJr IJkj\jÇ KfKj mPuj, FA oJjMwrJA ms∆TuLPj KmkMu FjJK\t KjP~ FPxPZjÇ IJoJPhr ßjmJrÉPc mJÄuJPhvLPhr ˛u Km\Pjx FA FuJTJPT k´Jem∂ TPr ßrPUPZ- ßrˆáPr≤, ßV´JxJKr, T¿asJTvj, KrPaAu Km\PjxÇ fJrJ xKfqA S~J¥Jrláu Kkku, fJrJ IJoJr IJvLmtJhÇ msqJ¥ uqJ¥Jr mPuj, IJoJr KcKˆsPÖ mJÄuJPhvLPhr Tf ßp metJdq IjMÔJj y~, FTáPv ßlms∆~JKr, jmmwt, mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ KhmxÇ KfKj mPuj, FTáPv ßlms∆~JKr IJ∂\tJKfT oJfínJwJ KhmPxr AKfyJx ß\Pj IJKo k´munJPm IJPªJKuf yP~KZÇ KjP\r nJwJPT rãJr \jq \Lmj C“xVt TPrPZj ZJ©rJÇ fJZJzJ IPjT ßouJPfS ßVKZ xJoJPrÇ IJKo mJÄuJPhvLPhr xJPg KovPf KovPf ßmv KTZM mJÄuJ v»S KvPUKZÇ msqJc uqJ¥Jr TŒasuJr KjmtJKYf yPu ms∆TuLPj nJwJ vyLhPhr ˛rPe vyLh KojJr mJ ojMPo≤ KjotJe TrPmj KTjJ, Foj k´vú TrJ yPu KfKj mPuj, IJKo ßfJ YJAÇ KT∂á kJTt KckJatPo≤ FUj jfáj ßTJPjJ ojMPo≤ KjotJPer KmkPãÇ hLWtKhj KjCA~Tt KxKaPf ßTJPjJ ojMPo≤ KjotJe TrJ y~KjÇ fPm IJKo oPj TKr mJÄuJPhvLrJ Foj S~J¥Jrláu FTKa ToMqKjKa ßp fJPhr \jq KTZM TrPf kJrPu IJKo IJjKªf yPmJÇ F k´xPñ KfKj

\JjJj 2 mZr IJPV u¥Pj KVP~ Aˆ u¥Pjr FTKa kJPTt vyLh KojJr ßhPU IKnnëf yjÇ KfKj mPuj, ÊiM mJÄuJPhvL j~, Ijq ßhPvr kptaTPhrS IJKo ßxA kJPTt ßpPf ßhPUKZÇ msqJc uqJ¥Jr mPuj, pKh FPnjMq Kx käJ\J~ vyLh KojJr KjKotf y~ IJoJr ßYP~ ßT ßmKv IJjKªf yPm? KfKj mPuj ÊiM ßTjKxÄaj j~, FaJ yPf kJPr TáAP¿, KTÄmJ kJTtPYˆJPrSÇ ÊiM FTaJ ßTj FTJKiT ojMPo≤ KjKotf yPf kJPr KjCA~Tt KxKaPfÇ msqJc uqJ¥Jr mPuj, ÊiM ojMPo≤ j~, FTKa kJPTt oJfínJwJr Kmw~Ka TJKyjLr of TPr nJÛPptr oiq KhP~ fáPu irJ ßpPf kJPrÇ ßxUJPj ZJ©Phr \Lmj hJPjr TgJ, KmKnjú ßhPvr nJwJr TgJ gJTPmÇ lPu ÊiM mZPrr FTKa Khj j~, xJrJ mZrA oJjMw ßxA kJPTt KVP~ oJfínJwJ KhmPxr TgJ \JjPmÇ msqJc uqJ¥Jr mPuj, IJKo TgJ KhKò, IJKo lJAa TPr pJPmJÇ

xJ¬JKyT mJXJuL pUj k´vú TPr, ms∆TuLPj Ff mJXJuLr mJxÇ KmPvw TPr ßTjKxÄaPjÇ FaJ KT x÷m YJYtoqJTPcJjJPflr A≤JrPxTvjPT Kuau mJÄuJPhv mJ mJÄuJ aJCj ßWJweJ TrJ? TŒasuJr k´JgLt msqJc uqJ¥Jr mPuj, ImvqAÇ TJre TKhj IJPVA IJorJ ms∆TuLPjr FTKa FuJTJPT ÈKuau ßyAKa’ ßWJweJ TPrKZ, KrYo¥ KyPu FTKa FuJTJPT ÈKuau VJ~JjJ’ ßWJweJ TrJ yP~PZÇ IJKo IJkjJr FA IJAKc~JPT kZª TrKZÇ IJKo oPj TKr ms∆TuLPjr FA FuJTJPT ÈKuau mJÄuJPhv’ ßWJweJ TrJ CKYfÇ KfKj mPuj, FA ßjmJrÉPc IjqJjq ToMqKjKar ßuJT\j mJx TrPuS fJrJ mJÄuJPhvLPhr kZª TPrjÇ KfKj mPuj, mJÄuJPhvL FmÄ mJÄuJ nJwJr k´Kf IJoJr hMmtufJ IJPZÇ ßx TJrPe IJorJ KxKj~r KxKaP\jPhr \jq KmjJoNPuq TŒMqaJPr mJÄuJ nJwJ KvãJr ßTJxt TPrKZÇ KfKj mPuj, KcKˆsÖ 39 ßgPT hMA\j mJÄuJPhvL KxKa TJCK¿Pu KjmtJYj TrPZjÇ hMA\jA IJoJr Ifq∂ Kk´~ mqKÜÇ IJKo IJvJ TKr KjÁ~ FT\j K\fPmj FmÄ k´go mJÄuJPhvL TJCK¿u xhxq yPmjÇ


27

ßjfJKj~JÉr ßYP~S n~ÄTr ßmPja!

k´go kJfJr kr cviájv bv| c÷KvwkZ Leái ejv nq, BmivBáj bZyb miKvi MVb GLb mgáqi e®vcvi gvŒ| hvi c÷avbgöêx náZ hváéQb DM÷ ag©xq RvZxqZvev`x ÜbZv bvdZvwj ÜeábU| AábáKB nqáZv gáb KiáQb, Gi gva®ág c÷avbgöêx Üeƒvwgb ÜbZvwbqv˚i 12 eQáii fqven eY©ev`x kvmábi Aemvb NUáZ hváéQ| fveáQb, Gevi nqáZv wdwjwØèwbá`i fváM®i DbúwZ náZ cvái| wKöë bv, ÜZgbUv nIqvi m§¢vebv GáKeváiB kÅb®| eis cwiwØíwZ AviI bvRyK náZ cvái| AviI wewláq DVáZ cvái wdwjwØèwbá`i Rxeb| AöèZ ÜZgbUvB gáb KiáQ ÜLv` wdwjwØèwbivB| bZyb miKvi MVáb Zvá`i c÷wZwµqv, ‘AváMI hv GLábv Zv, ÜKvábv cv_©K® ÜbB|’ wdwjwØèb Bmy®áZ ÜbZvwbqv˚i ÜPáq AviI fqsKi ÜeábU| whwb Üjevbb MYnZ®vi Rb® KyL®vZ| c÷avbgöêx wnmváe `vwqZ° ÜbIqvi AváM AváM IB MYnZ®vi Rb® Avevi weZáK©i gyáL cáoáQb ÜeábU| BmivBwj Ümbvevwnbxi ÜØûkvj Üdvám©i GKRb Kgvá¤v wnmváe 1996 mváj Üjevbb hyá◊ GKwU Ümbv`áji ÜbZÖZ° Ü`b wZwb| mkØê ÜMvÙx ÜnReyj≠vi weiÄá◊ hy◊Kváj `w∂Y Üjevbábi Kvbv M÷vág MYnZ®v Pvjvb, hv BwZnvám Kvbv MYnZ®v wnmváe cwiwPZ| GáZ 106 ÜjevwbR ÜemvgwiK bvMwiKáK nZ®v Kiv nq| RvwZmsáNi Pvi kvwöèi∂xmn ∏iÄZi AvnZ nq 116 Rb| RvwZmsN K§ûvDᤠAvk÷q wbáq c÷váY euváP 8 kZvwaK| ÜmB nZ®vhá¡i Rb® PjwZ mflván ÜeábáUi w`áKB AwfáhváMi AvOyj ÜZváj BmivBáji GKwU cwŒKv BáqwWI_ Avnáivb_| Záe AwfáhvM AØ^xKvi KáiáQb ÜeábU| DM÷ RvZxqZvev`x ivRbxwZK wnmváe BmivBáj c÷vq GK hyM aái eY©ev`x kvmb PvwjáqáQb 71 eQi eqmx ÜbZvwbqv˚| wdwjwØèwbá`i Ici PvwjáqáQb bwRiwenxb nZ®vh¡, wbh©vZb-wbcxob| me©ákl MZ gvámi MvRv AvM÷vmb Zvi RjR®vöè c÷gvY| gvŒ 11 w`áb 67 wkÔmn nZ®v KáiáQb `yB kZvwaK wbixn-wbiØê wdwjwØèwbáK| wdwjwØèwbá`i c÷wZ eY©ev`x, RvwZweáÿlx I Übvsiv göèáe®i Rb®I KyL®vZ ÜbZvwbqv˚|

mJÄuJPhv ßgPT KmPhPv aJTJ kJbJPjJ pJPm

k´go kJfJr kr KmhqoJj mqm˙J~ IjMPoJKhf KcuJr mqJÄT xMAla oqJPxP\r oJiqPo ‰mPhKvT ßujPhj TPr gJPTÇ IkrKhPT FéPY† yJCP\r oJiqPo k´mJxL @~ ßhPv @PxÇ jfáj xJTátuJr \JKr yS~Jr kr FUj ßgPT IjMPoJKhf KcuJr mqJÄT KjP\r jJPo @∂\tJKfT ßrKoaqJ¿ TJct AxMq TrPf kJrPmÇ F TJct KhP~ A≤JrPjPar oJiqPo V´JyTPhr ßmv TP~TKa UJPf mqP~r Igt xyP\ KmPhPv kJbJPf kJrPm xÄKväÓ mqJÄTÇ UJfèPuJ yPuJ, fgqk´pMKÜ UJPfr mq~, xhxq Kl, nKft Kl, KvãJKYKT“xJ mq~, KnxJ Kl, k´Kvãe Kl AfqJKhÇ \JjJ ßVPZ, oJKj asJ¿lJr ßTJŒJKj SP~ˆJjt ACKj~Pjr oJiqPo KvãJ, KYKT“xJ S kKrmJPrr UrY ßoaJPjJr Igt kJbJPjJr IjMPoJhj KhP~PZ mJÄuJPhv mqJÄTÇ mftoJPj KjKhtÓ @PmhPjr KmkrLPf Cófr KvãJ S KYKT“xJr \jq mqJÄPTr oJiqPo aJTJ kJbJPjJ pJ~Ç mqJÄPTr oJiqPo aJTJ kJbJPf k´KfmJr 60 cuJPrr oPfJ YJ\t KhPf y~Ç fPm SP~ˆJjt ACKj~Pjr YqJPju mqmyJr TPr Igt kJbJPf xPmtJó UrY kzPm 16 cuJrÇ IjqKhPT A≤JrjqJvjJu ßâKca TJPctr oJiqPo TJctiJrL mqKÜ xLKof kKrxPr KmPhPv aJTJ kJbJPjJ fgJ ßyJPau Kmu, ßTjJTJaJr oNuq kKrPvJi AfqJKh TrPf kJPrjÇ KT∂á FA irPjr TJct pJPhr ßjA fJrJ fJ kJPrj jJÇ KT∂á jLKfoJuJ xy\ TrJr lPu FUj ßgPT IjMPoJKhf KcuJr mqJÄT KjP\r jJPo @∂\tJKfT ßrKoaqJ¿ TJct AxMq TrPf kJrPmÇ F TJct KhP~ A≤JrPjPar oJiqPo V´JyTPhr ßmv TP~TKa UJPf mqP~r Igt xyP\ KmPhPv kJbJPf kJrPm xÄKväÓ mqJÄTÇ F KmwP~ mJÄuJPhv mqJÄPTr TotTftJrJ \JjJj, ‰mPhKvT ßujPhj mqm˙J k´KfKj~f xoP~JkPpJVL TrJ yPòÇ jfáj xJTátuJPrr @SfJ~ YJKyhJ IjMpJ~L IjMPoJKhf KcuJr mqJÄT fJPhr V´JyPTr kPã @∂\tJKfT TJPctr oJiqPo KmPhPvr ßujPhjèPuJ KjK• TrPf kJrPmÇ mJÄuJPhvL ßTC KmPhPv ßTJPjJ ßxmJ KjPf ßVPu fJPT ßp Kl k´hJj TrPf y~ ßxA Kl TJPctr oJiqPo ßhS~J pJPmÇ IgtJ“ xMKmiJPnJVLr TJPZ @∂\tJKfT TJct jJ gJTPu, mqJÄTèPuJ V´JyPTr kã yP~ fJPhr Kj\˝ jJPo TJct AxMq TPr CÜ Igt kKrPvJi TrPf kJrPmÇ FfKhj F irPjr ßTJPjJ xMPpJV KZu jJÇ

oJKTtj xJoKrT WÅJKa mxPm mPñJkxJVPr

k´go kJfJr kr mvgwiK NuvwU Øívcábi cvkvcvwk cyiábv NuvwU bZyb RvqMvq mwiáq Avbvi K_vI fvev náéQ| AvöèR©vwZK wewfbú MYgva®ág c÷KvwkZ Z_® Abyhvqx, gvwK©b Übäevwnbxi RvnvR enáii (mviádm wkc) 60 kZvskB Báõ`v-c®vwmwdáK ÜgvZváqábi cwiKÌbv iáqáQ| Gá∂ጠwekvjvqZábi G Übäeni cwiPvjbvi Rb® NuvwU Øívcábi cvkvcvwk widyáqwjs I jwRw˜K mnvqZviI c÷áqvRb náe| GRb® msjMú Avie mvMi, Avõ`vgvb I wbáKvei ÿxccyƒ Ges eáΩvcmvMái wbivc` Øívábi ÜLuváR iáqáQ gvwK©b Übäevwnbx| BDáiwkqv UvBgm RvbváéQ, 2004 mváj ÜM≠vevj wWád› ÜcvmPvi wiwfD (wRwWwcAvi) cwiKÌbv M÷náYi ci Ü_áKB Báõ`v-c®vwmwdáK NuvwU Øívcábi myáhvM LyuRáQ ÜcõUvMb| wRwWwcAvái múvqyhy◊Kváj Rvg©vwb, Rvcvb I `w∂Y ÜKvwiqvq ØívwcZ NuvwU∏ájváK Aváiv kw≥kvjx Kiv ev Ab®Œ mwiáq Übqvi K_v ejv nq| GKB máΩ G cwiKÌbvq bZyb bZyb NuvwU ØívcábiI K_v ejv nq| wRwWwcAvái cyiábv mvgwiK NuvwU∏ájv c÷wZØívcb ev kw≥kvjxKiáYi Ü∂ጠKáqK aiábi d®vwmwjwU e®enváii K_v ejv nq| Gi gáa® GKwU nájv GdIGm| G∏ájv nájv ÜQvU I `™ÄZ wbg©vYáhvM® mvgwiK Øívcbv| AváiKwU nájv ÜKvAcváiwUf wmwKDwiwU ÜjváKkbm (wmGmGj)| Gme d®vwmwjwU gÅjZ NuvwU Øívcb KiáZ Ü`qv Ø^vMwZK Ü`kB Øívcb Kái| Záe ZváZ wKQymsL®K gvwK©b mvgwiK m`m® wbáqvwRZ _váK| Gme wmGmGáj

c÷avbZ fvix höêcvwZ I jwRw˜K myweavi w`áKB Üewk bRi Ü`qv nq| cwiKÌbvq c÷áqvRábi wfwÀáZ `yB aiábi d®vwmwjwUB mwµq Kái ÜZvjvi K_v ejv nq| wRwWwcAvái ejv nq, ‘Av¬wjK AwØíwZkxjZvi’ Drm ÜgvKváejv KiáZ c÷avbZ G `yB aiábi d®vwmwjwUB e®envi Kiv náe| AvöèR©vwZK ch©áe∂Ká`i gáZ, Pxábi e®vwjw˜K I µzR wgmvBáji fv¤vi GLb AábK mgÑ◊| AvIZv I wbf©yjZvi w`K Ü_áKI Gme wgmvBj Üek DbúZ| dáj Báõ`v-c®vwmwdK A¬áj we`®gvb gvwK©b mvgwiK NuvwU∏ájvi wbivcÀv wbáqI GK aiábi kºv àZwii AeKvk iáqáQ| ÜcõUvMábi Báõ`v-c®vwmwdáK mvgwiK DcwØíwZ evováZ PvIqvi ÜcQáb G kºvI KvR KiáZ cvái| G KviáY eZ©gváb Pxábi KvQvKvwQ GjvKv∏ájvq GKvwaK bZyb NuvwU Øívcábi myáhvM LyuRáQ hy≥ivÛ™| Gi ga® w`áq G A¬áj gvwK©b mvgwiK m§û`áKI Qwoáq wQwUáq ivLv m§¢e náe| GKmáΩ GKvwaK j∂®eØèyáZ AvNvZ nvbv Pxábi Rb®I Üek KwVb náe| mvgwM÷Kfváe Báõ`v-c®vwmwdáK PxbáK mvgwiKfváe ÜgvKváejv KiáZ hvIqvi wKQy AmyweavI iáqáQ| RwUj ÜfäáMvwjK MVábi Báõ`vc®vwmwdáK DcwØíwZ evovábvi welqwU hy≥iváÛ™i Rb® Lye GKUv mnR bq|

`w∂Y I `w∂Y-cÅe© Gwkqvi Ü`k∏ájvi AwaKvskB wbR fÇLᤠhy≥ivÛ™áK NuvwU Øívcb KiáZ w`áZ bvivR| mvgwiK I fÇivRâbwZK ch©áe∂Ká`i gáZ, Báõ`v-c®vwmwdáK `w∂Y Gkxq cwig¤áj ÜbäNuvwU Øívcábi Ü∂ጠhy≥iváÛ™i Rb® meáPáq myweavRbK Øívb nájv eáΩvcmvMi ev msjMú GjvKv| MZ eQi G A¬áj hy≥iváÛ™i mvgwiK DcwØíwZ evovábvi eo GKwU myáhvMI àZwi nq| Pxábi máΩ fviáZi mvgwiK msNvZ bqvw`wj≠áK hy≥iváÛ™i KvQvKvwQ ÜVáj Ü`q| fviZ, Rvcvb I AᘙwjqváK máΩ wbáq ÜKvqvW ÜRvUáK mwµq Kái ÜZváj hy≥ivÛ™| fviZ I hy≥ivÛ™ GKmáΩ ÜekwKQy mvgwiK gnovI AváqvRb Kái| wKöë Gi ciI ÜKvábv ÜKvábv ch©áe∂K gáb KiáQb, G A¬áj gvwK©b DcwØíwZ bqvw`wj≠i Rb® AábK eo AØ^wØèi KviY náq DVáZ cvái| `yB Ü`áki gáa® m§ûáK© DÚZv ÜcájI Gá∂ጠfviáZi Ø^v_©nvwbi eo m§¢vebv iáqáQ| KviY Gi ga® w`áq fviáZi Av¬wjK AvwacáZ® fvM emváe hy≥ivÛ™| Gá∂ጠG A¬áj gvwK©b mvgwiK DcwØíwZ hZ ÜRvivájv náe, fviáZi AvwacZ® ZZUvB Le© náe|


28 KcKˆsÖ 39 KxKa TJCK¿u k´JgLt

vJyJjJ yJKjl 7000 ßnJaJPrr TJZ ßgPT k´Kfvs∆Kf ßkP~PZj

FjPcJxtPo≤ xnJ~ KxKa TJCK¿u k´JgtL xJmMu CK¨jxy \qJoJATJr KmKvÓ mqKÜmVtÇ

xJmMu CK¨jPT FjPcJxt TrPuj ßhPuJ~Jr ßvPwr kJfJr kr FKhPT TKoCKjKar kKrKYf oMU, oNuiJrJr rJ\jLKfT, KmKvÓ mqmxJ~L S \qJoJATJ mJÄuJPhv ßl∑¥x ßxJxJAKar (ß\KmFlFx) k´KfÔJfJ S xnJkKf lUÀu AxuJo ßhPuJ~Jr mqKÜVfnJPm ßoJyJÿh CK¨jPT xogtj \JKjP~PZjÇ \qJoJATJ˙ TJCK¿uoqJj khk´JgLt xJmMu CK¨Pjr KjmtJYjL IKlPx Vf 27 ßo mOy¸KfmJr xºqJ~ @P~JK\f xnJ~ xnJkKffô TPrj TKoCKjKa IqJKÖKnˆ S KrP~u FPˆa mqmxJ~L ßoJyJÿh xJAláu AxuJoÇ xnJ~ ˝JVf mÜmq rJPUj oNuiJrJr ChL~oJj rJ\jLKfT lUÀu AxuJo ßhPuJ~JrÇ FZJzJS xnJ~ mÜmq rJPUj ßl∑¥x ßxJxJAKar k´iJj CkPhÓJ FKmFo SxoJj VKe, xJ¬JKyT mJÄuJPhv xŒJhT cJ. S~JP\h F UJj, \qJoJATJ oMxKuo ßx≤Jr kKrYJujJ TKoKar ßxPâaJKr oj\Mr @yPoh ßYRiMrL, TKoCKjKa IqJKÖKnˆ @UfJr ryoJj KakM, ßxmMu Ko~J, ßoJyJÿh F oMÜJhLr, Fo F T¨Mx, oJoMjMr rvLh KvkM, oKfCr ryoJj, m\uMu yT, Kr\M ßoJyJÿh k´oMUÇ xnJ~ lUÀu AxuJo ßhPuJ~Jr mPuj, KjCA~Tt KxKar TJCK¿u KcKÓsÖ-24 FUj mJÄuJPhvLPhr @xj mPu oNuiJrJr FTJKiT rJ\jLKfT xy IPjPTA oPj TrPZj mPu FA @xjKa èÀfôkNetÇ

@orJS oPj TKr FA @xjKa mJÄuJPhvL@PoKrTJjPhrÇ @Ko mqKÜVfnJPm ßoJyJÿh xJmMu CK¨jPT xogtj TrKZ, @PrT\j @PrT k´JgLtPT xogtj TrPZj, fJr \jq TJ\ TrPZjÇ KfKj mPuj, xo~ S xMPpJV gJTJ~ @orJ pKh GTqm≠nJPm TJ\ TrPf kJKr fJyPu mJÄuJPhvL k´JgLtA \~L yPmjÇ FKhPT KjmtJYPjr Khj pfA FKVP~ @xPZ ßoJyJÿh CK¨Pjr k´YJr k´YJreJ, xnJ-xoJPmv ffA mJzPZÇ ßlJj Tu, VexÄPpJV, ßkJˆJr, KulPua k´nOKfr oJiqPo YuPZ FA k´YJrjJ TJptâoÇ CPuäUq, @VJoL 22 \Mj oñumJr KjCA~Tt KxKar ßcPoJPâKaT huL~ k´JAoJKr KjmtJYPj ßnJaV´ye IjMKÔf yPmÇ

ßcPnukPo≤ F¥ A~Mg xJKntPxx mJ mJTKcxÇ mJTKcPxr oJiqPo KmkMu oJjMwPT ßxmJ TPr KfKj j\r TJPzj KjCA~Tt KxKa k´vJxPjrÇ lPu oNuiJrJ ßgPT kJj KmkMu kMrÛJr S xÿJjjJÇ 37 KcKˆsÖ ßgPT KxKa TJCK¿u KjmtJYPj k´JKgtfJ ßh~Jr oNu CP¨vq xŒPTt

ToMqKjKar \jq SP\Jj kJPTt uzJA TrPmj KoxmJ IJmhLj ßvPwr kJfJr kr

irPjr xoJ\PxmJoNuT TJP\Ç u… k´KfÔ kKrmJPrr \jq fJPT KY∂J TrPf y~Kj Ijq KTZMÇ kzJPuUJ KZu fJr xmtJPV´Ç Km\Pjx oqJPj\PoP≤ V´J\MP~vj TPrPZj yJ≤Jr TPu\ ßgPTÇ krmfLt kptJP~ KoxmJ IJmhLj VPz ßfJPuj xoJ\PxmL xÄVbj mJÄuJPhvL IJPoKrTJj ToMqKjKa

KfKj mPuj, KjP\r ToMqKjKar \jq ßfJ mPaA, mqJkT IPgt KjCA~TtJrPhr hJKm kNrPer \jq uzJA TrJÇ Fr kJvJkJKv rP~PZ \jKjrJk•Jr \jq k´P~J\jL~ mqm˙J

mJXJuL k´KfPmhj” IJPoKrTJ~ Kj\ KcKˆsÖ 39F \jì ßj~J jfáj k´\Pjìr mJÄuJPhvL IJPoKrTJj fÀeL vJyJjJ yJKjl xJ¬JKyT mJXJuLPT \JjJPuj, KfKj AKfoPiqA ßnJaJrPhr TJPZ 1 uã ßlJj mqJÄKTÄ TPrPZj, 15,000 mJKzPf ßcJr jKTÄ TPrPZj, IJr k´J~ 7 yJ\Jr ßnJaJPrr TKoaPo≤ ßkP~PZj ßp fJrJ fJPT ßnJa ßhPmjÇ KfKj \JjJj kqJjPcKoTTJPu KjmtJYj KjP~ k´J~ 100Ka \Mo KoKaÄ TPrKZÇ vJyJjJ yJKjl mPuj, KxKa TJCK¿Pur FA k´JAoJKrPT IJKo Ifq∂ KxKr~JxnJPm KjP~KZÇ KjmtJYjL k´YJreJr \jq 1000 nuJK≤~Jr Krâáa TPrKZÇ vJyJjJ yJKjl mPuj, KjCA~Tt KxKaPf xmèPuJ KjmtJYPj xmPYP~ ßmKv xÄUqT oJjMw ßnJa ßh~ FA KcKˆsPÖÇ FA k´mefJPT iPr ßrPU IJorJ TJ\ TrKZÇ CPuäUq vJyJjJ yJKjl fJr TqJPŒAj SP~mxJAPar ßyJoPkP\ KuPUPZj vJyJjJ l∑o ms∆TuLjÇ vJyJjJ ms∆TuLj KjP~ VKmtfÇ VKmtf KjP\r KcKˆsÖ KjP~Ç kPzPZj ms∆TuLPjA KkFx 230ßf FmÄ ms∆TuLj TPuP\Ç TJ\S TrPZj ms∆TuLPjÇ vJyJjJ yJKjl IPjT FjPcJxtPo≤ ßkP~PZjÇ KT∂á xmPYP~ èÀfôkNet hMKa yPuJ S~JKTtÄ lqJKoKux kJKat, käJjc kqJPr≤ÉcÇ IJVJoL 12 \Mj ßgPT IJVJo KTÄmJ 22 \Mj oNu KjmtJYPjr Khj xTuPT ßnJaPTPªs pJS~Jr IJymJj \JKjP~PZj vJyJjJ yJKjlÇ V´ye, FqJPlJPctmu yJCK\Ä FmÄ FuJTJr oJjMPwr \LmjoJj Cjú~jÇ fJr TotTJP¥ ßp xoJ\PxmJ KmvJu \J~VJ \MPz IJPZ, fJ ßmJ^J pJ~ mJTKcx Vbj xy KxKauJAPj ßhvL KxKj~r ßx≤Jr k´KfÔJ TrJ ßhPUÇ Vf mZrKa KZu xoJ\PxmTPhr \jq IKVú krLãJrÇ kqJjPcKoPTr IJPV ßxjxJPx TJ\ TPrPZ fJr xÄVbj mJTKcxÇ IJr kqJjPcKoPTr xo~ ßhvL KxKj~r ßx≤Jr mº gJTJ~ FA \J~VJKa mqmyJr TPrPZj hKrhs S xÄTPa \\tKrf oJjMwPhr ßxmJ~Ç kqJjPcKoPTr xo~ KfKj 8 yJ\JPrrS ßmKv UJmJr Kmfre TPrPZj KmjJoNPuqÇ k´Kf vKjmJr vf vf oJjMw ßhvL KxKj~r ßx≤JPr FPx ßnJr ßgPT

uJAPj hJÅKzP~ gJTPfJ UJmJr KjPfÇ KoxmJ IJmhLj WPr WPr KVP~S Kmfre TPrPZj UJmJrÇ F kpt∂ KfKj ToMqKjKar ßxmJ~ mq~ TPrPZj 20 yJ\JPrrS ßmKv TotW≤JÇ KjmtJKYf yS~Jr IJPVA KpKj Foj xoJ\PxmT, KjmtJKYf yPu KfKj KjÁ~ IJPrJ ßmKv KjPmKhf TrPmj KjP\PTÇ FA FuJTJ~ KoxmJ IJmhLjPT ßYPj WPr WPrÇ mJÄuJPhvLrJ ßfJ mPaA, IjqrJS fJPT ßYPjjÇ fJPhr Kk´~ FA fÀePT KjÁ~ 22 \MPjr KjmtJYPj fJrJ ßnJa ßhPmjÇ FaJA k´fqJvJ TPrj xTPuÇ fJr TqJPŒAj SP~mxJAPar KbTJjJ” misbaabdinnyccouncil.com


29


30

TáA¿ KoCK\~JPo KY©Tot WMPr WMPr ßhPUj TáA¿ mPrJ ßk´KxPc≤ cPjJnJj KrYJctxÇ

KmKnjú xJÄÛíKfT k´KfÔJPj Igt mrJP¨r ßWJweJ ßhj mPrJ ßk´KxPc≤ cPjJnJj KrYJctxÇ

\qJoJATJ~ 169 Kˆsa yPm ‘Kuau mJÄuJPhv' ßvPwr kJfJr kr ßVPZÇ KckJatPo≤ Im kJTt FUj Kx≠J∂ ßjPmÇ kPr mPrJ IKlx ßgPT KYKb KhP~ \JjJPjJ y~, \qJoJATJr yJAuqJ¥ FPnjMqPf ImK˙f TqJP¡j KaKu kJPTt FTKa VJPctj

Im ßoPoJKr jJPo ßmKh ‰fKr TrJ yPmÇ ßxA KYKbPf mJÄuJPhv, FTáPv ßlms∆~JKr, 52’r nJwJ vyLh FmÄ IJ∂\tJKfT oJfínJwJ Khmx ßTJPjJ KTZM CPuäU jJ gJTJ~ \qJoJATJ~ ToMqKjKa ßjfímOª F KmwP~ xnJ TPrjÇ

Frkr 2019 xJPu mPrJ ßk´KxPc≤ KcKˆsÖ FaKjt kPh KjmtJYj KjP~ mq˜ yP~ kPzjÇ KfKj \~L yP~ 31 KcPx’r hJK~fô ßZPz ßhjÇ nJrk´J¬ ßk´KxPc≤ yj ßckMKa mPrJ ßk´KxPc≤ vqJrj KuÇ I· xo~ kJS~J~ KfKj F KmwP~ TJptTr KTZM TrPf kJPrjKjÇ F xo~ oJPYtr ÊÀPf mPrJ ßk´KxPcP≤r IKlPxr ToMqKjKa KcPrÖr c. ßoJyJPoh yqJT \JjJj VJPctj Im ßoPoJKrr \jq mrJ¨Tíf Igt ßlrf pJPm pKh 30 oJPYtr oPiq TJ\ ÊÀ jJ y~Ç KfKj ToMqKjKa ßjfímOªPT F mqJkJPr khPãk V´yPer IjMPrJi \JjJjÇ KT∂á fJrkrkrA TPrJjJnJArJx oyJoJrL yJjJ KhPu 21 oJYt ßgPT uTcJCj ßWJKwf y~Ç Vf mZr KmPvw KjmtJYPj cPjJnJj KrYJctx mPrJ ßk´KxPc≤ KjmtJKYf yP~ hJK~fô V´ye TPrj FmÄ kMjrJ~ VJPctj Im ßoPoJKr KjotJPer TJ\ ÊÀr CPhqJV ßjj mPu xJ¬JKyT mJXJuLPT \JjJjÇ Vf ßxJomJr Kuau&PjT-cVuJxaPj ßoPoJKr~Ju ßc CkuPã IJP~JK\f IjMÔJPj mPrJ ßk´KxPc≤ xJ¬JKyT mJXJuLPT \JjJj KfKj KvVKVrA F KmwP~ IJjMÔJKjT ßWJweJ ßhPmjÇ kPrr Khj oñumJr TáA¿ KoCK\~Po mPrJ ßk´KxPc≤ IJP~JK\f FTKa IjMÔJPj cPjJnJj KrYJctx xJ¬JKyT mJXJuLPT \JjJj, KvVKVrA KfKj \qJoJATJr TqJP¡j KaKu kJPTt IJjMÔJKjTnJPm FA ßWJweJ ßhPmjÇ KfKj \JjJj IJjMÔJKjT ßWJweJr IJPV KfKj KTZM muPmj jJ F KmwP~Ç ßxA xJPg mPrJ ßk´KxPcP≤r IKlPxr TotTftJrJ xJ¬JKyT mJXJuLPT \JjJj cPjJnJj KrYJctx YJPòj \qJoJATJr 169 Kˆsa S KyuxJAc FPnjMqr xÄPpJV˙uKaPT KfKj ÈKuau mJÄuJPhv’ KyxJPm ßWJweJ TrPmjÇ pKhS hMKar ßTJPjJKaA IJjMÔJKjT ßWJweJ j~, KT∂á FA hMKa Kmw~ KjP~ ßp mPrJ ßk´KxPc≤ TJ\ TrPZj IJ∂KrTfJr xJPg fJ ßmJ^J pJPòÇ FKhPT ToMqKjKa KucJr lUÀu AxuJo ßhPuJ~Jr xJ¬JKyT mJXJuLPT \JjJj, mJÄuJPhvL mÄPvJØNf k´PTRvuL ßoJyJÿh xJKhT FUj mPrJ ßk´KxPcP≤r

IKlPxr k´iJj k´PTRvuLr hJK~Pfô gJTJ~ KfKjS Ifq∂ IJV´Pyr xJPg TqJP¡j KaKu kJPTt vyLh KojJr KjotJPer k´˜áKf KjP~ TJ\ TrPZjÇ CPuäUq KjCA~Tt KxKaPf msÄPér kJTtPYˆJPr ˆJKutÄ FPnjMqr hMA mäT mJÄuJmJ\Jr SP~ jJoTre TrJ yP~PZÇ IkrkPã SP\JjkJPTt IJffJ~Lr yJPf Kjyf xJÄmJKhT Ko\JjMr ryoJPjr jJPo ßo~r mäMomJVt Ko\JjMr ryoJj SP~ jJPo FTKa rJ˜Jr jJoTre TPrjÇ FZJzJS 9/11F S~Jflt ßasc ßx≤JPr Totrf Im˙J~ Kjyf yS~J fÀe hŒKf vJKTuJ yT S jNÀu yT Ko~Jr jJPoS ms∆TuLPj hMKa rJ˜Jr jJoTre TrJ y~Ç

jfáj xπJxmJh xJAmJr FqJaJT

k´go kJfJr kr CAKTKué jJPo FTKa IjuJAj VeoJiqo kKrYJujJ TrPfjÇ ßxA VeoJiqPo \j˝JPgt IPjT ßVJkj fgq yqJKTÄFr oJiqPo YMKr TPr k´TJv TrJA KZu TJr TJ\Ç Frkr rJ\QjKfT yqJTJr KyxJPm IJKmnëtf y~ KmKnjú ßhPvr xrTJPrr ohhkMÓ yqJTJr ßVJÔLÇ 2016 xJPu KjmtJYPjr IJPV rJKv~Jr CPhqJPV ßcPoJPâKaT jqJvjJu TKoKar TŒMqaJr yqJT TrJ y~Ç TKgf IJPZ yqJTJrPhr y˜PãPk 2016 xJPur KjmtJYPjS TuTJKb jJPz Àv yqJTJrrJÇ rJ\QjKfTnJPm k´KfkãPT WJP~u TrJr CP¨Pv yqJKTÄ IJPoKrTJr xrTJrPT Kmmsf TPr fáuPuS ßxA IPgt ßcJjJfl asJPŒr \JoJjJ~ ßfoj mz yqJKTÄFr WajJ WPaKjÇ pKhS IJvÄTJ TrJ yP~KZu 2020Fr KjmtJYPj yqJTJrrJ Ifq∂ f“kr gJTPmÇ Vf oJPx TPuJKj~Ju kJAk uJAPjr of FTKa KmvJu ImTJbJPoJ k´KfÔJPjr TŒMqaJr yqJT TPr yqJTJrrJ \ôJuJKj VqJx xrmrJPyr k´Kâ~J mº TPr KhPu IJPoKrTJr Aˆ ßTJPˆ IYuJm˙Jr xOKÓ y~Ç

6 ßo fJrJ xJAmJr FqJaJPTr oJiqPo fgq YMKr TPr, 7 ßo oqJuS~Jr nJArJx ZKzP~ KhP~ TŒMqaJr KxPˆo IYu TPr KhP~ k´J~ 5 KoKu~j cuJr oMKÜke hJKm TPrÇ ßvw kpt∂ hr TwJTKw TPr 4.4 KoKu~j cuJPrr KmKjoP~ FT x¬Jy kPr IJmJr VqJx S ß\aláP~u xrmrJy ÊÀ y~ 12 ßoÇ FA WajJr kr IjMxºJjL xJÄmJKhTrJ IJKmÏJr TPr oMKÜkPer \jq xJAmJr FqJaJT FUj yqJTJrPhr KjfqKhPjr TJP\ kKref yP~PZÇ Vf mZr luF IJPoKrTJr yxKkaJu KxPˆPoS xJAmJr FqJaJT TrPf ZJPzKjÇ Vf x¬JPy FoKaF’r TŒMqaJr KxPˆPoS xJAmJr FqJaJT TrJ y~Ç xJAmJr YâPT irPf IJPoKrTJr KoKuaJKr ßgPT ÊÀ TPr FlKmIJA, xJAmJr KxKTCKrKa KmPvwùrJ IJk´Je ßYÓJ TPr pJPòÇ ßk´KxPc≤ mJAPcj rJKv~Jr KhPT IJXMu fáPu mPuPZj näJKhKor kMKfj xJAmJr KâKojJuPhr kMwPZjÇ IJVJoL 16 \Mj ß\PjnJ~ ßp ‰mbT yPm kMKfPjr xJPg mJAPcPjr ßxUJPj KfKj Kmw~Ka C™Jkj TrPmj mPu \JKjP~PZjÇ k´Kfkã xrTJrPT rJ\QjKfTnJPm WJP~u TrPf jJ ßkPr xJAmJr FqJaJPTr of TJkMÀPwJKYf IJâoe ßvPw xJAmJr âJAo IJPrJ IJTwteL~ yP~ CPbPZ Fr xJPg oMKÜkPer k´xñKa IJxJ~Ç ßZJa mz KmKnjú k´KfÔJPj xJAmJr FqJaJT YJKuP~ Igt IJhJ~ FUj ‰jKoKfqT WajJ~ kKref yPò mPu KmPväweJ®T k´KfPmhj k´TJv TPrPZ FjKmKx KjC\Ç fJrJ muPZ xJAmJr âJAPor yqJTJrPhr IJTwte mJKzP~PZ Kma TP~jÇ Kma TP~Pjr oJiqPo yqJTJrPhr hJKmTíf oMKÜkPer Igt kKrPvJi TPr Kj\ Kj\ k´KfÔJjPT rãJ TrJ yPòÇ Kma TP~Pjr asJj\qJTvj ßpPyfá hMA mqKÜr oPiq y~, ßTJPjJ mqJÄPTr xÄKväÓfJ k´P~J\j y~ jJ, fJA oMKÜkPer Igt TJPT kKrPvJi TrJ yPuJ fJr k´oJe gJPT jJÇ Foj KT mäTPYAjS fJ vjJÜ TrPf kJPr jJÇ FjKmKx KjC\ kNmtJnJx KhP~PZ xJAmJr FqJaJPTr of mqmxJr âJAo mº TrPf jJ kJrPu IJPoKrTJxy KmKnjú ßhPvr KxPˆo ITJptTr yP~ kzPf kJPr FTKhjÇ


31

KjCA~TtJrPhr \jq k´Tíf FqJPlJPctmu yJCK\Ä KjotJe TrPf YJAÇ ßxA xJPg KxKa ßuPnPu Mitchell-Lama oPcu IJjPf YJAÇ kMKuvPT xogtj \JKjP~ fJPhr xJPg TJ\ TrPf YJA pUj fJrJ hJK~fô kJuj TrPm, IJr pUj TrPm jJ fUj fJPhr \mJmKhKyfJr oMPUJoMKU TrmÇ ÛáPur Igt xofJr KnK•Pf mrJ¨ Trm pJ KjKÁf TrPm ßp-ßpUJj ßgPTA IJxMT ßpj oJjxŒjú KvãJ kJ~Ç kqJjPcKoPTr TJrPe IJKgtT xÄTPa kzJ xTu KjCA~TtJrPT KcPrÖ IJKgtT KrKul k´hJj TrmÇ 37 KcKˆsPÖ TotxÄ˙JPjr \jq FmÄ KjCA~PTtr kKrPmv KjrïMw TrPf KTîj FjJK\t APTJjKoPf KmKjP~JV TrmÇ


32

33


34

xJ¬JKyT mJXJuLr TqJPorJ~ ßoPoJKr~Ju ßc'r TP~TKa ZKm ßoPoJKr~Ju ßc'r IjMÔJPj mÜmq rJPUj TáA¿ mPrJ ßk´KxPc≤ cPjJnJj KrYJctxÇ

KuauPjT-cVuJxaj ßoPoJKr~Ju ßc'r IjMÔJPj Kjyf ‰xKjTPhr CP¨Pv xMqJuMa k´hJjÇ

ßoPoJKr~Ju ßc'r IjMÔJPj mÜmq rJPUj TáA¿ KcKˆsÖ FaKjt ßoKu¥J TJat\Ç

KuauPjT-cVuJxaj ßoPoJKr~Ju ßc'r IjMÔJPj CkK˙f KZPuj ßo~r k´JgtL F¥sM A~JÄ, TJCK¿u k´JgtL FKu\JPmg âJCKuxy Pˆa KxPjar \j Kx uMq, c. KhuLk jJg, ßrJPT~J IJTfJr k´oNUÇ

IJorJ KavJat, \qJPTaxy xJAj S mqJjJPr KnjJAu S KVäaJr TJˆo S ßrèuJr Kk´≤ TKrÇ


35


36

mJÄuJPhPvS nqJTKxj kJbJPjJr ßWJweJ ßk´KxPc≤ mJAPcPjr

k´go kJfJr kr mJXJuLPT \JjJPjJ y~ ßp ßk´KxPc≤ mJAPcj IJkJff 2 ßTJKa 50 uã mJ 25 KoKu~j nqJTKxj kOKgmLr TPrJjJnJArJPx kpMth˜ ßhvxoNPy kJbJPjJr Kx≠J∂ KjP~PZjÇ Fr oPiq IJkJff 70 uã nqJTKxj pJPm mJÄuJPhvxy nJrf, ßjkJu, vsLuÄTJ S kJKT˜JPjÇ ßk´KxPc≤ ß\J mJAPcPjr FA oyKf Kx≠JP∂r k´vÄxJ TPr ßV´x ßoÄ mPuj, IJorJ ImvqA ßTJKnc-jJAK≤jPT krJnëf TPr xJoPj FKVP~ pJPmJÇ IJorJ ÊiM IJoJPhr ßhPvA nJArJPxr KmÀP≠ pM≠ TrKZ jJ, IJorJ uzJA TrKZ KmvõmqJkL ZKzP~ kzJ oyJoJrLPTS KjKÁ¤ TrPfÇ FA uPãq ßk´KxPc≤ mJAPcj FmÄ fJr k´vJxPjr FA CPhqJVPT ˝JVf \JjJAÇ ßV´x ßoÄ mPuj, FA ßcJPjvj FA xo~ Ifq∂ k´P~J\jL~Ç kOKgmLr Ijq ˙JPjr oJjMw rãJ ßkPu IJorJS rãJ kJPmJÇ CPuäUq ßk´KxPc≤ mJAPcPjr TJPZ mJÄuJPhvxy hKãe FKv~Jr ßhvxoNPy nqJTKxj kJbJPjJr IjMPrJi \JKjP~KZPuj TÄPV´xCP~JoqJj ßV´x ßoÄÇ FKhPT mMimJr ßyJ~JAa yJCPx ßk´KxPc≤ mJAPcj KmKnjú ßhPv KmkMu xÄUqT nqJTKxj kJbJPjJr TgJ ßWJweJ TPrjÇ Fr IJPV FKk´Pu ßk´KxPc≤ ßWJweJ TPrKZPuj, 4 \MuJA’r oPiq Kmvõ\MPz ßpxm ßhv nJArJx ÆJrJ ßmKv IJâJ∂ ßxxm ßhPv ßoJa 60 KoKu~j mJ 6 ßTJKa nqJTKxj kJbJPmj ßcJPjvj KyxJPmÇ fPm mOy¸KfmJr ßyJ~JAa yJCx ßgPT \JjJPjJ y~ FqJˆsJP\PjTJr 60 KoKu~j nqJTKxj kJbJPjJr TgJ IJPV ßWJweJ TrJ yPuS FUj kpt∂ fJ kJS~J pJ~KjÇ k´JK¬ xJPkPã FqJˆsJP\PjTJr nqJTKxj 25 KoKu~Pjr IKfKrÜ KyxJPm k´hJj TrJ yPmÇ ßp 25 KoKu~j nqJTKxj kJbJPjJ yPò hKãe FKv~Jxy IjqJjq ßhPv fJr 20 KoKu~j nqJTKxj lJA\Jr, ocJjtJ S \jxj F¥ \jxPjrÇ

k´KfKhj 250 \jPT FxJAuJo ßh~J yPm

k´go kJfJr kr IJPuJPTA FA Kx≠J∂ V´ye TrJ yP~PZ mPu xÄmJh xÄ˙J \JKjP~PZÇ CPuäUq ßoKéPTJ xLoJ∂ KhP~ ßx≤sJu S hKãe IJPoKrTJr KmKnjú ßhPvr oJjMwPhr xJPg mJÄuJPhvLrJS IJPxÇ fPm CÜ 6Ka KyCPoKjaJKr~Jj V´∆k FUPjJ k´TJv TPrKj fJrJ ßTJj& ßTJj& KmwP~r Skr KnK• TPr FxJAuJo k´JgLtPhr dáTPf ßhPm mJ IJPmhj o†Mr TrPmÇ fPm FA k´KfKhj 250 \jPT FxJAuJo o†Mr TrJ yPm ßTmu F mZr 31 \MuJA kpt∂Ç TJre Fr kr ßk´KxPcP≤r ßp kqJjPcKoTTJPu kJmKuT ßyug ÀPur TJrPe ßh~J KmPvw ãofJ fJr ßo~Jh ßvw yP~ pJPmÇ AKfoPiqA FA KjPhtv TJptTr yP~PZ ßaéJPxr Fu kqJPxJ S FKrP\JjJr ßjJVJPux xLoJP∂Ç Fr IJPV oJPYt IJPoKrTJj KxKnu KumJKat\ ACKj~jPT hJK~fô ßh~J y~, pJPf fJrJ k´KfKhj 35 \jPT pMÜrJPÓs FxJAuJo ßh~Jr uPãq mJZJA TPrÇ CPuäUq, mJAPcj k´vJxj FA Kx≠J∂ V´ye TPrPZ KjrPmÇ ÊâmJrA k´go UmrKa VeoJiqPo IJPxÇ fJPf muJ y~ oJAPV´vj Kmw~T KmPvwùPhr FA TJP\ \Kzf TrJ y~KjÇ


37

mJÄuJPhPvr ßYP~ nJrf hKrhs ßhv

k´go kJfJr kr IgtjLKfKmh KoKyr votJÇ xŒsKf KjCA~Tt aJAoPxr TuJKoˆ KjPTJuJx Kâˆl ÈIJPoKrTJ~ hJKrhs hNrLTrPe mJAPcPjr kKrT·jJ TL yPf kJPr? mJÄuJPhv ßgPT KvãJ Kjj’ KvPrJjJPo k´KfPmhj KuPU ‰yQY ßlPu KhP~KZPujÇ FA rTo IJPrJ k´KfPmhj k´TJKvf yP~PZ KmKnjú ßhPvr èÀfôkNet xÄmJhoJiqPoÇ mJÄuJPhPv IJ~ mOK≠Pf nJrf S kJKT˜JjPT KkPZ ßlPu FKVP~ pJS~J, hJKrhs hNrLTrPe xJluq, jJrL ãofJ~Pj hOÓJ∂ ˙Jkj k´níKf Kmw~èPuJ FUj kOKgmLr ßYJU FzJPò jJÇ KoKyr votJr k´KfPmhjKa xÄK㬠IjMmJh FUJPj k´TJKvf yPuJÇ IitvfJ»L @PV 1971 xJPur oJPYt fáujJoNuT ijL S IKiT vKÜvJuL kJKT˜JPjr TJZ ßgPT ˝JiLjfJr ßWJweJ ßhj mJÄuJPhPvr k´KfÔJfJÇ hMKntã S pMP≠r oPiq \jì ßj~ ßhvKaÇ uJU uJU oJjMw nJrPf kJKuP~ pJj mJ kJKT˜JjL yJjJhJrPhr yJPf vyLh yjÇ kJKT˜JjL xJoKrT mJKyjLPT xogtj ßh~J oJKTtjLPhr TJPZ oPj yP~KZu jfáj ßhvKa mqgt yPmÇ ßx\jq f“TJuLj oJKTtj ßxPâaJKr Im ߈a ßyjKr KTKx†Jr mJÄuJPhvPT ÈmJPÛa ßTx’ mPu @UqJK~f TPrKZPujÇ YuKf oJPx mJÄuJPhPvr oKπkKrwh xKYm xJÄmJKhTPhr \JKjP~PZj, Vf mZr ßhvKar oJgJKkZM K\KcKk 9 vfJÄPvr ßmKv ßmPz 2 yJ\Jr 227 oJKTtj cuJPr hÅJKzP~PZÇ kJKT˜JPjr oJgJKkZM @~ mftoJPj 1 yJ\Jr 543 cuJrÇ 1971 xJPu mJÄuJPhPvr fáujJ~ kJKT˜Jj 70 nJV ijL KZu; @r @\ mJÄuJPhv kJKT˜JPjr ßYP~ 45 nJV ijLÇ F TJrPe FT kJKT˜JjL IgtjLKfKmh xŒ´Kf Kmwjú oMPU mPuPZj, 2030 xJPu mJÄuJPhPvr TJPZ kJKT˜JPjr xJyJpq YJS~Jr x÷JmjJ rP~PZÇ ÊiM kJKT˜Jj j~, mJÄuJPhPvr xPñ nJrPfr IgtQjKfT kKrK˙KfrS fáujJ TPrPZj KoKyr votJÇ fJr oPf, hKãe FKv~Jr FToJ© èÀfôkNet IgtjLKf gJTJ KjP~ KYrTJuA @®KmvõJxL KZu nJrfÇ KT∂á FUj oJjPfA yPò ßp, fJrJ oJgJKkZM @P~ mJÄuJPhPvr fáujJ~ VKrmÇ 2020-21 xJPu nJrPfr oJgJKkZM @~ oJ© 1 yJ\Jr 947 cuJrÇ fPm nJrf mJÄuJPhPvr Foj xJlPuqr ˝LTíKf ßhPm fJ @vJ TrPmj jJÇ ßhvKar cJjk∫L ßjfJrJ FUjS KmvõJx TPrj, mJÄuJPhv FfaJA Kj”˝ ßp, ßxUJj ßgPT IQmi IKnmJxLrJ xLoJ∂ ßkKrP~ dMTPZÇ fPm mJ˜mfJ yPò, nJrfL~ rJ\qèPuJPf ßpUJPj KyªMfô \JfL~fJmJhL rJ\jLKfKmhrJ FUjS mJÄuJPhvLPhr ÈCAPkJTJ’ mPu xMr YzJPòj, ßxèPuJr fáujJ~ IPjT ßmKv ijL mJÄuJPhvÇ Kmw~Ka Foj ßpj- TJjJcJ ßgPT IQmi IKnmJxj ßbTJPf CP•K\f yP~ CPbPZ KoKxKxKkÇ x÷mf FPfA ¸Ó y~, K\KcKkr xÄUqJ ßWJweJr xo~ nJrPfr ßxJvqJu KoKc~J ßTj ßãJn S I˝LTíKfr nJPr KmP°JKrf yP~KZuÇ KmkrLPf, mJÄuJPhvL KoKc~J IPjT ToA fáujJ TPrPZÇ fJPhr oPiq ßp âomitoJj @®KmvõJx ‰fKr yPò, FKa fJrA FTKa joMjJÇ mäMomJPVtr F TuJPo muJ yP~PZ, mJÄuJPhPvr k´mOK≠ yP~PZ oNuf KfjKa KmwP~r Skr KnK• TPr” rlfJKj, xJoJK\T Cjú~j S @KgtT hNrhKvtfJÇ 2011 ßgPT 2019 xJPur oPiq mJÄuJPhPvr rlfJKj k´KfmZr 8 hvKoT 6 vfJÄv TPr mOK≠ ßkP~PZ, ßpUJPj ‰mKvõT rlfJKj mOK≠r yJr KZu oJ© 0.4 vfJÄvÇ @r FA xJluq FPxPZ ßkJvJPTr oPfJ KmPvw xMKmiJ gJTJ rlfJKj kPeq TPbJr oPjJPpJPVr TJrPeÇ (ßxR\Pjq” \jT£)


38

TíÌTKuPhr ßk´Por IKiTJr 4 kJfJr kr oJ KpKj FT\j IKnù iJ©L KZPuj, KfKj fÅJr x∂JPjr iJ©L yPmjÇ KouPcssPcr FA APò kNrPer \jq KrYJct xo˜ Kmkh CPkãJ TPr KouPcsPcr nJAPhr xyJ~fJ~ oJP~r TJPZ fJPT KjP~ FPxKZPujÇ fJPhr @VoPjr FA Umr kMKuPvr TJPj YPu pJ~ FmÄ KrYJct FmÄ xhq k´xNKf KouPcscPT ßV´lfJr TPr KjP~ pJS~J y~Ç uJKnÄPhr CKTu fJPhrPT mÅJYJmJr \jq KmYJrTPT mPuKZPuj ßp FaJ fÅJr nMPur \jq yP~PZÇ KfKjA fJPhrPT mPuKZPuj x∂JPjr \jì ßhmJr \jq fJrJ nJK\tKj~J @xPf kJrPmÇ KmYJrT fJPhrPT ßxAmJPrr of UJuJx KhP~KZPujÇ CKTu fJPhrPT ÉÅKv~Jr TPrKZPuj Foj nMu @r jJ TrPfÇ fÅJrJ fJPhr jm\JfTPT KjP~ KlPr KVP~KZu KcKxPf FmÄ j~ mZr KjmtJKxf \LmjpJkj TPrKZu fJPhr Kfj x∂JjPT KjP~Ç KT∂á fJrJ xm xo~ KlPr @xPf ßYP~KZu Kj\ kKrmJPrr TJPZÇ fJPhr KjP\Phr vyPrÇ ßpUJPj KrYJct \Ko KTPjKZu KouPcssPcr \jq KjP\ mJKz mJjJPm mPuÇ ßp \KoPf KouPcscPT hÅJz TKrP~, fJPT KmP~ TrJr k´˜Jm TPrKZuÇ uJKnÄ hŒKfr xMPUr \LmPj hM”U KZu, fJPhr x∂JjPhr rJ\iJjLr ßTJuJyu oMUr xÄK㬠kKrxr ßgPT oMÜ TPr nJK\tKj~Jr ßUJuJ @TJPvr KjPY CjìMÜ xmMP\r oJP^ mz TrJr xMPpJV jJ kJS~JÇ k´J~ FT hvT iPr FA IQmi @Aj fJPhr \LmjPT Kmkpt˜ TPrKZuÇ KjmtJKxf \LmjpJkPj yfJv KouPcsc uJKnÄ 1963 xJPu jJVKrT IKiTJr @PªJuPjr xo~ IqJaKjt ß\jJPru rmJat Fl ßTPjKcr nJwe ÊPj fJPT FTKa KYKb KuPU xyJ~fJ ßYP~KZPujÇ KTZMKhj kPr ßTPjKcr hlfr ßgPT kJbJPjJ KYKbPf fJPT @PoKrTJj KxKnu KumJKat ACKj~j (ACLU) ßgPT fJPT xyJ~fJ TrJr TgJ \JjJPjJ y~Ç FKxFuAC fJPhr kPã oJouJ uzPf @V´yL y~Ç pKhS KrYJct jqJ~KmYJr KjP~ xKªyJj KZPujÇ fmM fJr yfJvJPT xKrP~ ßrPU IKmYu KouPcsPcr AòJ~ xJzJ KhP~ ÈuJKnÄ mjJo nJK\tKj~J oJouJ’~ uzPf xÿf yjÇ uJKnÄ hŒKf 1963 xJPur jPn’Pr fJPhr FA @AKj uzJA ÊÀ TPrKZPujÇ hM\j FKxFuAC @Aj\LmL mJjtJct ßTJPyj FmÄ KlKuk KyrxTPkr xyJ~fJ~ FA hŒKf fJPhr ßhJwL xJmq˜fJ UJKr\ TrJr \jq FmÄ fJPhr xJ\J mJh ßhS~Jr \jq FTKa k´˜Jm C™Jkj TPr KmYJrT mJK\Pur TJPZ @Pmhj TPrKZPujÇ FmJrS mJK\u fJr kNmt rJ~ myJu rJPUjÇ KouPcsc fUj FTKa ^áÅKTkNet Kx≠J∂ ßjjÇ fJPhr mz ßZPu rJ˜J~ ßUuPf KVP~ VJKzr iJÑJ ßUP~ @yf yS~Jr kPr uJKnÄ hŒKf KmPvw TPr KouPcssc KbT TPrj fÅJrJ @r Wj mxKf FuJTJ~ x∂JjPhr mz TrPmj jJ, ßpUJPj ßZPuPoP~Phr ßUuJr \jq ßUJuJ oJb ßjAÇ KrYJPctr KÆiJ gJTPuS KfKj ßvw kpt∂ KouPcsPcr xJPg FTof yj FmÄ FT\j TíÌJñ mºár xyJ~fJ~ nJK\tKj~Jr k´fq∂ IûPu fÅJr FTKa lJPot ßVJkPj mxmJx ÊÀ TPrjÇ KmYJrkKf mJK\u fJPhr k´˜Jm k´fqJUqJj TrJr kr ßTJPyj FmÄ KyrxTk oJouJKa nJK\tKj~Jr xMKk´o ßTJPat @Kku TPrj ßxUJPjS ßTJat @PVr rJ~KaPT myJu rJPUÇ ßTJPyj FmÄ KyrxTkr FrkPr @PrTKa @Kku TPr FA oJouJKaPT 1967 xJPur FKk´u oJPx oJKTtj pMÜrJPÓsr xMKk´o ßTJPat KjP~ pJ~Ç ßTJPyj FmÄ KyrxTk xMKk´o ßTJPat pMKÜ ßhKUP~KZPuj ßp xÄKmiJPjr Yfáhtv xÄPvJijL IjMpJ~L nJK\tKj~Jr @Aj IQmiÇ xMKk´o ßTJPatr KmYJrTrJ xmtxÿfnJPm uJKnÄ hŒKfr kPã rJ~ KhP~KZPujÇ KrYJct xMKk´o ßTJPatr ÊjJKjPf IÄv KjPf I˝LTJr TPrKZPujÇ fJPhr IjMkK˙KfPfA xMKk´o ßTJPatr KmYJrkKfrJ xmtxÿfnJPm ‘anti-miscegenation’ @AjPT IxJÄKmiJKjT mPu rJ~ ßhjÇ KmYJrT @ut S~JPrj 1954 xJPu msJCj mjJo ßmJct Il FcMPTvPjr rJP~ KmnJK\f KvãJ k´KfÔJjPT IQmi mPu ßpoj fÅJr rJP~ KuPUKZPuj KbT FTAnJPm 1967 xJPu uJKnÄ mjJo nJK\tKj~J oJouJr oNu KmYJrT KyxJPm @mJPrJ @ut S~JPrj fÅJr rJP~ KuPUKZPuj- ‘the freedom to marry, or not marry, a person of another race resides with the individual, and cannot be infringed by the State.’ pMÜrJPÓsr AKfyJPx FKa FTKa pMVJ∂TJrL rJ~ KZu FmÄ xMKk´o ßTJPatr FA rJ~ FPhPvr xmtPvw ImKvÓ kOgTLTre @APjr KmuMK¬

WaJ~Ç xMKk´o ßTJPatr Kx≠JP∂r kPr uJKnÄ hŒKf fJPhr Kfj x∂JjPT mz TrJr \jq ßx≤sJu kP~≤ vyPr KlPr FPxKZuÇ KrYJct fJr ßxA ßTjJ \Ko ßpUJPj hÅJKzP~ KfKj KouPcscPT KmP~ TrJr \jq k´˜Jm TPr fÅJr \jq Wr mJjJmJr k´Kfv´∆Kf KhP~KZPuj, ßxA \KoPf KfKj fÅJr Kk´~foJ ˘Lr \jq KjP\ Wr mJKjP~KZPujÇ xMKk´o ßTJPatr Kx≠JP∂r KbT @a mZr kPr 1975 xJPu TqJPrJKuj TJCK≤Pf FT oJfJu YJuT FA hŒKfr VJcKzPf iJÑJ KhPu KrYJct uJKnÄ oJrJ pJjÇ KouPcsc hMWtajJ ßgPT ßmÅPY pJj FmÄ kMjrJ~ KmP~ jJ TPr fJr mJKT \Lmj ßx≤sJu kP~P≤r ßxA mJKzPfA TJKaP~KZPujÇ KouPcsc uJKnÄ 2008 xJPu KjCPoJKj~J~ oJrJ pJjÇ fJr oOfáqr FT mZr @PV KfKj FA rJ~Kar 40fo mJKwtTLPf FmÄ xoTJoL FmÄ ßuxKm~JjPhr KmmJPyr IKiTJr kJS~Jr kPã xogtj k´TJv TPrKZPujÇ KfKj k´TJvq KmmOKfPf mPuKZPuj, IfLPfr k´\jì n~ FmÄ TáxÄÛJPrr kPg KZu, fPm @\PTr fÀerJ mM^Pf ßkPrPZ ßp ßTC pKh TJCPT

nJPuJmJPx fPm fJPhr KmmJy TrJr IKiTJr rP~PZÇ KoPflsc uJKnÄ xoTJoL KmmJPyr xogtPj ßxJóJr TP£ mPuKZPuj ‘Government has no business imposing some people’s religious beliefs over others. I support the freedom to marry for all. That’s what Loving and loving are all about.’

ÜncvUvBwUm-wm : j∂Y I wPwKrmv

8 kJfJr kr àZwi náéQ| Avi ZvB c÷áZ®K máPZb e®w≥i DwPZ kixái ÜncvUvBwUm-wmi RxevYy AváQ wKbv, Zv cix∂v Kái ÜRáb ÜbIqv Avi _vKáj `™ÄZ wjfvi weáklá¡i kiYvcbú nIqv| gáb ivLáZ náe, ÜncvUvBwUm-wm GKwU bxie NvZK, mwVK mgq wPwKrmv bv Kiáj GwUB náZ cvái AKvjgÑZy®i KviY| ZvB Avgvá`i ÜncvUvBwUm ‘wm’ m§ûáK© máPZb nIqv RiÄwi| krJoPvtr \jq ßpJVJPpJV” kJTtPYˆJr ßoKcPTu 718-828-6610


39

ßk´KxPc≤ mJAPcPjr 6 KasKu~j cuJPrr k´˜JKmf mJP\a 3 kJfJr kr y~KjÇ KmvõmqJKk TîJAPoa ßY† mJ kKrPmPvr kKrmftPjr ßp Km„kfJr xOKÓ yP~PZ fJr k´KfPrJPi mJP\Pa 36 KmKu~j cuJr mrJ¨ TrJ yP~PZÇ k´KfrãJ UJPf ßk≤JVjPT 715 KmKu~j cuJr mrJP¨r k´˜Jm rJUJ yP~PZÇ AKoPV´vj mqm˙Jr Cjú~jTP·, KmPvwf vreJgtL mqm˙JkjJr Cjú~Pj 4.3 KmKu~j cuJPrr k´˜Jm TrJ yP~PZÇ F ZJzJ kKrmyj, TíKw, KmYJr KmnJV, xJAmJr KjrJk•J FmÄ jJxJr xJKmtT Cjú~PjS KmvJu mrJP¨r k´˜Jm rJUJ yP~PZÇ IjqJjq xo˜ UJPfr mrJP¨r Km˜JKrf fáPu irJ FA ˝· kKrxPr x÷m j~ fPm k´iJj Kmw~èPuJr k´Kf @PuJTkJf TrJ yP~PZÇ KrkJmKuTJj kJKatr ßjfímOª APfJoPiq ßk´KxPc≤ mJAPcPjr k´˜JKmf mJP\Par TzJ xoJPuJYjJ~ mq˜ yP~ kPzPZjÇ VefJKπT mqm˙J~ @PuJYjJ-xoJPuJYjJ gJTPmA KT∂á ßp nJwJ~ KmPrJiL hu xoJPuJYjJ TrPZ fJ k´JÜj ßk´KxPc≤ asJPŒr k´Kf @jMVPfqr nJwJ KyPxPmA IPjPT oPj TPrjÇ TqJjxJx ߈Par KrkJmKuTJj KxPjar ß\Kr ßoJrJj mPuj, ÈFA mJP\a aqJé mJzJPm ßfJ mPaA, KT∂á xmPYP~ mz n~ yPò aqJé mJzJPjJr \jq hsmqoNuqS uJVJoyLjnJPm mJzPm FmÄ @VJoL k´\Pjìr \jq FA mJP\a hLWtPo~JhL ßmJ^J KyPxPm ^áPu gJTPmÇ’ @mJr mJAkJKat\Jj kKuKx ßx≤JPrr KxKj~r xyxnJkKf FmÄ xJPmT KxPja K\SKk mJP\Par xyPpJVL CAKu~Jo ßyJVuqJ¥ mPuPZj, ÈFKa FTKa xJyxL, CóJKnuJwL, k´VKfvLu mJP\a, fPm FKa xoxqJpMÜ mJP\aS mPaÇ’ fPm KfKj FS mPuj ÈFA mJP\a yfJvJ ßgPT ßmKrP~ @xJ À\PnPfir @oPur ßV´a KcPk´vPjr mZrèKur mJP\Par xofáuq mPuA oPj y~Ç’ ßyJ~JAa yJCPxr ÈTJCK¿u Im APTJPjJKoT FcnJA\Jrx’-Fr ßY~JrkJxtj KxKxu ßrJCx mPuj, Vf ßlms∆~JKr oJPxr IgtQjKfT kNmtJnJx IjMpJ~L F mZPrr (2021) IgtQjKfT k´mOK≠ yPm vfTrJ 5.2 nJV pJ 2022 xJPu TPo yPm vfTrJ 3.2 nJV KT∂á krmftL mZrèPuJPf k´mOK≠r FA yJr vfTrJ 1.8 ßgPT 2 nJPVr oPiq K˙f yPmÇ ßk´KxPc≤ mJAPcPjr k´˜JKmf mJP\a Ifq∂ xoP~JkPpJVL ßfJ mPaA, FA mJP\a

@VJoL k´\Pjìr \jq FTKa xoO≠ @PoKrTJr kg mJfPu ßhPmÇ mJAPcj k´vJxPjr IKlx Im oqJPj\Po≤ IqJ¥ mJP\Par nJrk´J¬ kKrYJuT vJuJ¥J A~Ä mftoJPjr ˝· xMPhr TgJ CPuäU TPr mPuPZj, ÈFA mJP\Pa KmKnjú UJPf ßp @VJo KmKjP~JPVr TgJ muJ yP~PZ fJ @VJoL KhjèPuJPf IgtjLKfPf YJk ßluPm jJ mrÄ FUjA KmKjP~JPVr FA xMPpJV jJ KjPu nKmwq“ k´\jì FTKa xoO≠ @PoKrTJr KmvJu xMPpJV yJrJPmÇ’ ßk´KxPc≤ mJAPcPjr xKhòJ KjP~ ßTJj k´vú ßjAÇ ßo oJPxr 3 fJKrU ßgPT 18 fJKrU kpt∂ kKrYJKuf VqJuJPkr \Krk IjMpJ~L mJAPcPjr TJP\r Fk´∆nJu ßra vfTrJ 56 nJV pJ FTA xoP~ k´JÜj ßk´KxPc≤ asJPŒr ßYP~ 14 kP~≤ ßmKvÇ @PoKrTJj \jVe mJAPcPjr Skr nrxJ TPrA @PZÇ KmVf FTv mZPrr AKfyJPx mftoJj TJPur TPrJjJ oyJoJrLr of IhOvq v©∆ APfJkNPmt yJjJ ßh~KjÇ fJA IgtjLKfPT YJñJ TPr oJjKxT S @KgtTnJPm Kmkjú oJjMPwr @˙J KlKrP~ @jPf jfáj mJP\Pa ßk´KxPc≤ mJAPcPjr jfáj k´vJxj ßp pgJpg èÀfô KhP~PZj fJ k´˜JKmf mJP\Par KmKnjú UJPfr KhPT hOKÓ KhPuA k´fL~oJj y~Ç k´˜JKmf mJP\a CóJKnuJwL yPuS TÄPV´Px @PuJYjJ S pgJpg xÄPpJ\jKmP~J\Pjr oJiqPo FTKa xmtxÿf mJP\a KyPxPm FKa IjMPoJKhf yPm FmÄ oyJoJrLr ãf ßgPT @PoKrTJ hs∆fA TJKaP~ CbPm mPu \jVe k´fqJvJ TPrÇ

IKYPrA ryxq ChWJaj

4 kJfJr kr hÅJzJPf ÊÀ TPrPZÇ UJKjTaJ xo~ KjP~ iJf˙ yP~ FUj KfKj \JjPf YJj, xKbT TUj, ßTJgJ~, ßToj TPr TPrJjJnJArJPxr C“kK• WPaKZPuJ? TJPrJ nMPur oJxMu èjPf yPò KT KmvõmqJKk \JjoJPur mqJkT ã~ãKf? nKmwqPf Foj Yro oJjKmT Kmkpt~ hãfJr xJPg ßoJTJPmuJr \jq xKbT C•rKa fÅJr \JjJ gJTJ CKYf yPmÇ FZJzJS mJP~JKxKTCKrKa

mJ ‰\mKjrJk•Jr ˝JPgt KfKj nJArJx KjP~ VPmweJ~ Kmvõ\MPz KmKnjú VPmweJVJPrr ˝òfJ, \mJmKhKyfJ KjKÁfTre FmÄ fgq KmKjoP~r Skr KmPvw èÀfô @PrJk TPrjÇ ßk´KxPc≤ ß\J mJAPcj ßp k´vúKa xJoPj FPjPZj, ßx k´vúKa nJArJx @âJ∂ F kOKgmLr k´J~ xTu oJjMPwr oPjA WMrkJT UJPòÇ TPrJjJnJArJPxr C“kK• xŒPTt xmJr oPjA FTaJ UaTJ ßuPVA @PZÇ fJA ACPrJkL~ ACKj~j nMÜ 27Ka ßhv ZJzJS, ßTJKnc -19 xÄâoPe Kmkpt˜ KmPvõr Ijqxm ßhvèPuJS ß\J mJAPcPjr Foj CPhqJPV ßmv @V´y k´TJv TPrPZÇ TPrJjJnJArJPxr C“x xŒKTtf ˝ò FmÄ k´oJeKnK•T fgq \JjJr \jq @∂\tJKfT oyPuS ß\JrhJr hJKm CbPZÇ

nJArJx VPmweJr 18 \j k´UqJf KmùJjL Vf ßo oJPx jJoTrJ KmùJj xJoK~TL ÈxJA¿’-F FTKa ßpRg k´KfPmhj k´TJv TPrjÇ ßxA k´KfPmhPj YLPjr CyJj AjKˆKaCa Im nJAPrJuK\r VPmweJVJr ßgPT FA KmköjT nJArJxKa ßmKrP~ pJ~ mPu xrJxKr AKñf TrPf KÆiJ TPrjKjÇ fÅJPhr oPf YLPjr F VPmweJVJrKa jJjJ k´TrPer TPrJjJnJArJPxr FTKa KmvJu KcPkJÇ FUJjTJr mÉ VPmweJr luJlu ßVJkj rJUJ yP~PZÇ ßxJ\J TgJ TPrJjJnJArJx xŒPTt YLjJ nJAPrJuK\ˆrJ @PV ßgPTA IPjT Umr \JjPfjÇ fJA ßp hMKa IKnPpJV KmPvw èÀfô kJPò fJ yPuJ, k´gof” Foj VPmweJr luJlu IjqPhr \JjJPjJ y~Kj ßTj? KÆfL~f” nJArJxKa Ff KmköjT ß\PjS fÅJrJ ßTj IKfKrÜ

xJmiJjfJ Imu’j TrPuj jJ? FKhPT YLj FUPjJ FA ÈhMWtajJ f•ô’ ßoJPaS ßoPj KjPf kJrPZ jJÇ YLjJ TftOkã mJAPcPjr Foj CPhqJPVr fLms k´KfmJh \JKjP~PZ FmÄ CPfiJ hJKm TrPZ ßp pMÜrJPÓsr nJArJx VPmweJVJr ßgPT ßTJKnc-19 ZKzP~PZÇ nKmwqPf pJPf KmvõoJjmfJPT @PrTKa n~Jmy ‰mKvõT KmkptP~r xÿMULj jJ yPf y~ ßxKhPT ßU~Ju ßrPUA TPrJjJnJArJPxr C“x xŒPTt xKbT fgq \JjJr IKiTJr xmJr @PZÇ oJKTtj ßk´KxPc≤ ß\J mJAPcj TPrJjJnJArJPxr oNu C“x \JjPf CPhqJV KjP~PZjÇ @vJ TrJ pJ~ xmJA TPrJjJnJArJPxr C“x xŒPTt \JjPf kJrPm, yPm IKYPrA ryxq ChWJajÇ


40

KvÊ KjptJfj” k´P~J\j xKâ~ k´KfPrJi

KvÊ mz y~ fJr oPjr oPiq xKyÄxfJr mL\ ßp mkj yPm jJ, ßx TgJA mJ KjKÁf TPr ßTA mJ muPf kJPrÇ F xPmr YJAPfS TPÓr TgJ yPò ßp rJKÓsT IñPjr mJAPrS, mqKÜT kptJP~S KvÊrJ KjptJKff yPò pUj-fUjÇ FA ßfJ ßxKhj UmPrr TJVP\A kzuJo ßp 11 mZPrr FT ßoP~PT, ßp fJr VKrm oJP~r mz ßuJT mJºmLr mJKzPf TJ\ TrPfJ, fJr Skr ßxA fgJTKgf mJºmL IoJjMKwT KjptJfj YJuJPfJÇ fJr xJrJ vrLPr Vro UMK∂ KhP~ ZÅqJTJ KhP~ fJPT @yf TrPfJÇ FA WajJ jfáj j~Ç mJxJr TJP\ pJrJ xyJ~fJ TPr, KmPvw TPr pJrJ KvÊ-m~xL KTÄmJ KTPvJr-KTPvJrL fJPhr Skr KjptJfj YJuJPjJaJ VOKyeLrJ ßpj KjP\Phr IKiTJPrr IÄv mPuA oPj TPrjÇ FTKamJrS ßnPm ßhPUj jJ ßp fJPhr KjP\Phr x∂JPjr oPfJ @PrTKa KvÊ F rTo KjptJfPjr xÿMULj yPf kJPr jJÇ @oJPhr hKãe FKv~Jr ßhvèPuJPf FmÄ kOKgmLr IjqJjq @rS KTZM ßhPv VOyTotLPhr ImùJr ßYJPU ßhUJ y~Ç fJPhr UJhq, fJPhr ßkJvJT KjP\Phr ßgPT FfaJA KjoúoJPjr rJUJ y~ ßp fJPfA ßpj ßvseL KmjqJxaJ kKrÏJr yP~ SPbÇ @r

4 kJfJr kr mJÀPhr VPºr oPiq KjkKff gJPT fUj Fr ßYP~ mz uöJr Kmw~ @r KTZMA yPf kJPr jJÇ fPm F ßfJ ßTmu AP~PoPjr TJKyjL j~, F Im˙J KmPvõr @rS IPjT \J~VJr \jq k´PpJ\qÇ 2017 xJPu ßp KmkMu xÄUqT @vs~k´JgtL ßrJKyñJ, mftoJPj pJPhr xÄUqJ j~ uPãrS ßmKv, Ko~JjoJPrr KjptJfj S VeyfqJ ßgPT mÅJYJr \jq mJÄuJPhPv kJKuP~ ßpPf mJiq y~, fJPhr IPitTA KvÊÇ mJmJ-oJPT yfqJ TrJr kr, KTÄmJ mJmJ-oJ ßgPT KmKòjú FA xm KvÊ kJKuP~ YPu pJ~ mJÄuJPhPvÇ Ko~JjoJPr fJrJ FrA oPiq iwte S Kjoto KjptJfPjr xÿMULj yP~KZuÇ TémJ\JPrr vreJgtL KvKmPr FA xm KvÊr IPjPTA xŒNetnJPm KvãJ S ˝JP˙qr xMPpJV ßgPT mKûfÇ rJÓsKmyLj FA xm KvÊr nKmwq“ FfaJA IKjKÁf ßp ßTCA muPf kJrPZ jJ, FA KvÊPhr nJPVq KbT KT @PZÇ FfaJ KjptJfj pJrJ ßhPU FPxPZ fJPhr IKjKÁf nKmwqPf fJrJ ßp CV´mJPhr KhPT IV´xr yPf kJPr ßxA @vÄTJPT hNPr xKrP~ ßh~J pJ~ jJÇ m˜Mf pM≠ S xÄWJPfr oiq KhP~ ßp

mJKzr FA TJP\r oJjMwaJ pKh KvÊ y~, fJyPu ßfJ fJr Skr KjptJfj ßmPz pJ~ mÉèeÇ @Ko mJÄuJPhPv mÉ mJKzPf, @oJPhr @®L~ mºáPhr mJKzPfS ßhPUKZ FA ‰mwPoqr KY©aJÇ KjP\PT pÅJrJ VnLr oJjKmT KyxJPm kKrY~ KhP~ gJPTj, fJPhrS ßhUPf kJA KvÊ VOyTotLPhr Skr TUjS vJrLKrT, TUjS mJ oJjKxTnJPm KjptJfj YJuJPfÇ hM”PUr TgJ yPò FA ßp FA @Yre ßp KjªjL~ ßxaJS IPjPT mM^Pf YJj jJÇ xŒ´Kf mJÄuJPhPv @rS FTKa Ifq∂ Kjoto WajJ WPa ßVPZÇ FT\j oJ fJr xJfKhPjr TjqJx∂JjPT kMTáPr ßlPu yfqJ TPrPZÇ fJr KfjKa TjqJ x∂JPjr kr Yfágt x∂JjKaS ßoP~ yS~J~ ˝JoL fJPT fqJV TPr ßVPu ßxA hM”KUjL oJ KjP\rA KvÊ x∂JPjr WJfT yP~ ßVuÇ FaJS @oJPhr xoJP\r FT Kjoto KY© ßpUJPj KvÊPf KvÊPf ßnh ßrUJ aJjJ yPuJ FmÄ fJrA Kjoto KvTJr yPuJ FA KvÊKa ßp \VPf k´Pmv TrPf jJ TrPfA fJPT fJKzP~ ßh~J yPuJ xJoJK\T TNko¥MTfJr TJrPeÇ @r TUjS TUjS ßfJ KvÊ nNKoÔ ymJr @PVA, jJrL KvÊr Ã∆e yfqJ TrJ y~ oJfOVPntÇ ßx rTo k´Yár hOÓJ∂ rP~PZ nJrPf, ßp \Pjq nJrf xrTJr FUj KvÊ \Pjìr @PV KvÊKa xŒPTt ßTJj @VJo fgq ßh~Jr cJÜJKr k≠Kfr Ckr KjPwiJùJ

@PrJk TPrPZÇ KT∂á KjptJfjPfJ TPoKj KvÊPhr k´Kf FUjSÇ FA ßfJ ßxKhj FT KnKcS mJftJ~ ßhUuJo 15 mZPrr FTKa ßoP~PT ß\Jr TPr vÅJUJ KxÅhMr krJPjJ yPuJ fJr oOf ßk´KoPTr frl ßgPT FmÄ oMyNPftr oPiqA ßoP~KaPT KmimJ TrJ yPuJ vÅJUJ ßnPX KxÅhMr oMPZÇ FoKj KjÔMr mJ˜mfJr oMPUA @V´JxPjr KvTJr KjrLy KvÊ Khmx kJuj TrJ yPuJ TJu, mJ˜Pm jJ yPuS I∂f TqJPu¥JPrr kJfJ~Ç FUj hrTJr ßTmu xPYfjfJ j~, KvÊ KjptJfj mPºr \jq mJ˜m S k´JP~JKVT xKâ~fJÇ

KTcKj ßrJPVr cJ~JuJAKxx

8 kJfJr kr cJ~JuJAKxx TrJ x÷mÇ FA cJ~JuJAKxPxr ÆJrJ fJ“ãKeT KTcKj IPTP\J ßrJVL xŒNet nJPuJ yP~ ßpPf kJPrÇ hLWtPo~JKh KTcKj IPTP\J ßrJVLPhr Kj~Kof cJ~JuJAKxx TrJr \jq FA F-Kn KlˆMuJ ‰fKr TrPf y~Ç xJiJref yJPfr TK«Pf FA KlˆMuJ ‰fKr TrJ y~Ç KlˆMuJ TrJr 3 ßgPT 4 x¬Jy kr Fr oJiqPo cJ~JuJAKxx TrJ pJ~Ç KlˆMuJ TrJr CP¨vq, FA KlˆMuJr ÆJrJ IKiT kKroJe rÜ ßyPoJcJ~JuJA\JPr (TíK©o KTcKj) k´Pmv TrJÇ cJ~JuJAKxx KYKT“xJ pUj TrJ k´P~J\j pUj SwMi KYKT“xJ ÆJrJ ßrJVLr ßTJPjJ CjúKf y~ jJ fUjA ßrJVLPT cJ~JuJAKxx KYKT“xJr I∂ntMÜ TrJ yP~ gJPTÇ hLWtPo~JKh KTcKj KmTu yS~J IgtJ“ ÈâKjT ßrjJu ßlAKuSr' ßvw ˜Pr mJ kptJP~ cJ~JuJAKxx TrJ yP~ gJPTÇ @r FA TJptãofJ pUj 95 nJPVr ßmKv gJPT jJ, fUjA cJ~JuJAKxx KYKT“xJ k´hJj TrJ y~Ç cJ~JuJAKxx\Kjf \KaufJ fJ“ãKeT \KaufJ : cJ~JuJAKxx TrJr xo~ rÜYJk TPo pJS~J, oJgJ mqgJ, oJgJ ßWJrJ, mKo mKo nJm, vrLr YáuTJPjJ, jJPT kJKj @xJ, võJxTÓ, ßka, mMT, ßTJoPr mqgJ S \ôr IjMnm TrJ AfqJKh

muJA rJ~

CkxVt ßhUJ ßpPf kJPrÇ F ZJzJS rÜãre S A~Jr FomKu\o yPf kJPrÇ hLWtPo~JKh cJ~JuJAKxx\Kjf \KaufJ : Fr oPiq rÜvNjqfJ, Có rÜYJk, KmKnjú \LmJeM ÆJrJ AjPlTvj, KaCmJrTáPuJKxx, KmKnjú rTPor oK˜PÏr ßrJVÇ k´J~ vfTrJ 50 nJV cJ~JuJAKxx ßrJVL yJPart \jq @r vfTrJ 15 nJV AjPlTvj\Kjf TJrPe oOfáqmre TPr gJPTÇ FA KYKT“xJ Ifq∂ mq~mÉuÇ FTKa ßrJVLPT FA KYKT“xJr ßmÅPY gJTPf mJKwtT mq~ k´J~ Kfj uJU aJTJÇ @oJPhr ßhPv âKjT ßrjJu ßlAKuCr ßrJVLPhr vfTrJ 20 nJPVr To ßrJVLA cJ~JuJAKxx KYKT“xJ ßkP~ gJPTÇ krJoPvtr \jq ßpJVJPpJV” Aˆ ßaso≤ ßoKcPTu ßx≤Jr 718-764-1633

Avgvi ÜPnviv wbgúweÀá`i gáZv bqt KvRj 9 kJfJr kr

wbáRi GKUv DbúZ gvábi aviYv iáqáQ| Záe Avgvi gáb nq, wKQy QweáZ ÜZvgváK wbgúweÀá`i gáZv Ü`LáZ ÜjáMáQ|’ KvRj kvniÄáLi wecixáZ w`jIqváj `yjnvwbqv Üj RváqáΩi ØßÖwZPviYv Káib| PjwZ eQáii ÔiÄáZ GK mv∂vrKvái AwfábŒx RvwbáqáQb, ‘Avgvi wbáRáK fvM®evb gáb nq| wbáRáK KZUv fvájvevwm Ges wbáRi Ici hZUv wek¶vm ivLáZ cvwi ÜmUv Üfáe| wbáRi KváRi Ici hZUv mr _vKv hvq Zv-B Kwi| Avwg wbáRi KvR Kái hvB, AZxZ wbáq fvevi Ü_áK fwel®r wbáq fveáZ Üewk cQõ` Kwi’| FKhPT ˝JoL I\~ ßhmVe \MÉ FuJTJ~ FT jfáj mJÄPuJ KTPjPZjÇ mJÄPuJKa KTPjPZj 60 ßTJKa ÀKkPf \MÉPf fÅJr KÆfL~ mJÄPuJ FKaÇ I\~-TJ\u fÅJPhr kMPrJPjJ mJÄPuJr TJPZ FA jfáj mJÄPuJKa KTPjPZjÇ I\~ ßp FuJTJ~ jfáj mJÄPuJKa KTPjPZj, fJr @vkJPvA IKofJn mój, ÂKfT ßrJvj, Iã~ TáoJr, iPotªsr KbTJjJÇ

IJoJPhr jfáj vJUJ msïPxr kJTtPYˆJPr ˆJrKuÄ FPnjMqPfÇ ßpJVJPpJV” TJjJA rJ~ 718-717-9315

TJjJA rJ~

30-06, 37th Street, Astoria, NY 11103

SALE! SALE!!

KmPvw oNuqysJx SALE! SALE!!

F~JruJAP¿r IKnù k´JÜj TotYJrLPhr mqm˙JkjJ~ KjCA~PTtr k´JePTªs \qJTxj yJAaPx ImK˙f

ACjJAPac a∑JPnux AjT Ãoe \VPf FTKa Kmvõ˜ jJo

TOLL FREE NUMBER

1-866-481-7799

Umrah Hajj-Fr KaPTa S Vissa’r \jq ßpJVJPpJV TÀj Biman & Gulf Air Ticket Stock Holder

KmPvw oNuqysJx @PoKrTJ-TJjJcJ ßgPT dJTJ, TuTJfJ, KhuäL

UNITED TRAVELS INC. 37-22 73rd Street, Suite# 1C, Jackson Heights, NY 11372.

Tel: 718-899-7799, 718-899-7796. Fax: 718-899-7795 e-mail: unitedtravels1@gmail.com

KjCA~PTtr mJAPrr ߈a ßgPTS xyP\ KaKTa ßkPf yPu ßpJVJPpJV TÀj

We Accept All Major Credit Cards

We Sell: British/ Gulf/ Emirates/ Kuwait Airlines Tickets

After Office Please Contact: Abdul Latif Bhuiyan 718-733-3589, Cell: 646-750-8353


41

@PoKrTJ~ IJoJPhr jfáj k´\jì

5 kJfJr kr 1964 xJPur oPiq, mftoJPj pJPhr m~x 57-75 mZPrr oPiqÇ @oJPhrPT mM^Pf yPm ßp @orJ KjP\Phr fÀe m~Pxr xoP~r kr @\ k´J~ 4Ka Knjúfr ß\jJPrvj-aJAo ßkKrP~ FPxKZÇ ßmKm mMoJr P\jJPrvj (1946-1964); ß\jJPrvj Fé (1965-1980); KoPuKj~Ju ß\jJPrvj (1981-1996) FmÄ mftoJj ß\jJPrvj, ß\jJPrvj K\ (Generation Z)Ç pJPhrPT @A-ß\j (i-Gen)-S muJ y~, ßpPyfá fJrJ @A-ßlJj, @A-kqJc, A≤JrPja AfqJKh mqmyJPr Ifq∂ kJrhvtL FmÄ FèPuJr Ckr fJPhr \LmjpJkj IPjTaJ KjntrvLuÇ @orJ, AKoV´qJ≤ kqJPr≤x FmÄ V´J¥-kqJPr≤xrJ pf ßmKv TPr mM^PmJ FA ß\jJPrvj FmÄ fJPhr @PVr ß\PjPrvPjr oiqTJr flJfèPuJ, \LmjpJkPjr KmKnjú ‰mKvÓèPuJ, @orJ ff xyP\A @oJPhr jfáj k´\jìPT FPhPv uJuj-kJuPjr ßãP© pfúmJj yPf xão yPmJÇ fJPhrPT ÊiMoJ© vJrLKrTnJPmA j~, mrû oJjKxTnJPmS @oJPhr TJZJTJKZ rJUPf kJrmÇ fJPf TPr fJrJ @PrJ ßmKv xO\jvLu yP~ CbPm FmÄ oMÜ ojoJjKxTfJ S ChJrfJ KjP~ ßmPz CbPmÇ fJrJ \LmjPT ßmKv ßmKv nJPuJmJxPf KvUPm FmÄ KjP\Phr \LmjPT CkPnJVq KyPxPm Veq TrPmÇ ßmÅPY gJTJr \jq FmÄ C•PrJ•r xJluq I\tPj IjMk´JKef yPmÇ KoPuKj~Ju ß\PjPrvPjr (pJPhr \jì 1981-1996 xJPur oPiq) fáujJ~ ß\jJPrvj K\ (pJPhr \jì 1997-2012 xJPur oPiq) KmKnjú KmwP~ IPjT kJgtTq kKruKãf yPf kJPrÇ S~Ju Kˆsa \JjtJPur FT xJŒsKfT k´KfPmhj IjMpJ~L, KoPuKj~Ju ß\jJPrvPjr ßZPu-ßoP~rJ pfaJ È@vJmJhL’ (optimistic) mJ È@®KmvõJxL’ (self-confident) mPu kKruKãf y~, ß\jJPrvj K\-Fr oPiq fJ ffaJ kKruKãf y~ jJÇ @mJr KoPuKj~JuPhr oPiq pfaJ ÈCó k´fqJvJ’ (high expectations) rP~PZ, ßxA fáujJ~ ß\jJPrvj K\ IPjTaJ yfJvJmJhL k´\jì (pessimistic generation) KyPxPm Veq y~Ç FUj k´vú yPf kJPr ßp fJrJ KT xŒPTt Ff yfJvJmJhL? fJr C•Pr muJ pJ~ ßp k´J~ xmKTZMr mqJkJPrA fJrJ yfJvJmJhLÇ ßpoj, fJPhr Kj\˝ x÷JmjJ ßgPT ÊÀ TPr KmPvõr x÷JmjJ, xm KmwP~A fJrJ IPjTaJ yfJvJV´˜Ç FUj @kjJr oPj y~PfJ @PrJ k´vú \JVPf kJPr, @òJ KTPxr TJrPe fJrJ Ff yfJvJV´˜? hMKj~JaJ UJrJk yS~Jr TJrPeA KT fJrJ yfJvJV´˜? jJKT fJrJ hMKj~JaJPT UJrJk KyxJPm ßhPU mPuA fJrJ yfJvJ~ ßnJPV? FA k´vúèPuJr C•Prr xoJiJj kJmJr \jq TqJKuPlJKjt~Jr xJj& KhP~PVJ ACKjnJKxtKar FT\j k´Plxr, FmÄ KpKj FT\j xJAPTJPuJK\ˆ, c. K\j aáAÄP~ FTaJ VPmweJoNuT mA KuPUPZj, mAKar jJo, È@A-ß\j: ßyJ~JA aáPc’\ xMkJr-TJPjPÖc KTcx @r ßV´JCAÄ @k ßux ßrPmKu~Jx, ßoJr auJPr≤, ßux yqJKk - F¥ ToKkäaKu @jKk´Pk~Jct lr FcJfiÉc F¥ ßyJ~Ja hqJa Ko¿ lr hq ßrˆ Im @x’ (2017 xJPu k´TJKvf)Ç fJr oPf xJŒ´KfTTJPur TP~TKa k´\Pjìr oPiq KmnJ\jèPuJ ßpPyfá @PVr ßYP~ IPjT ßmKv Km˜Of, ßxPyfá @\PTr KkfJoJfJ, KvãJKmh FmÄ Fokä~JrPhr @iMKjT KTPvJr FmÄ fÀe jmq-pMm xoJ\PT FmÄ âomitoJj FA jfáj k´\jìPT pgJpgnJPm ßmJ^Jr k´P~J\jL~fJ Ifq∂ \ÀKrÇ 1990-hvPTr oJ^JoJK^ ßgPT 2000-hvPTr oJ^JoJK^ xo~TJPu \jìV´ye TrJ, @A-ß\j (i-Gen)-A oJjm xnqfJr k´go k´\jì pJrJ ˛JatPlJPjr-pMPVr Skr Kjntr TPr fJPhr kMPrJ ‰TPvJrTJu (FPcJPuPx¿) TJKaP~PZÇ ßxJvqJu KoKc~Jr mqmyJr FmÄ ßaéKaÄ S AjˆqJ≤-ßoPxK\Ä ßpPyfá IjqJjq ˝JnJKmT Kâ~JTuJkèKu (ßpoj, mqKÜVf ßhUJ-xJãJ“) k´Kf˙Jkj TPrPZÇ pJr lPu @A-ß\j (iGen) fJPhr mºáPhr xJPg mqKÜVfnJPm To xo~ mq~ TrJr TJrPe, x÷mf fJrJ @PVr ß\PjPrvjèPuJr fáujJ~ IKiT yJPr CPÆV, yfJvJ FmÄ FTJTLPfôr IjMnNKf InNfkNmtnJPm IjMnm TrPZÇ ßpaJ KTjJ @PVr ßTJj ß\jJPrvjPT Ff I· m~Px TUPjJ ßoJTJPmuJ TrPf y~KjÇ @PoKrTJr \LmjpJ©J~ IfLPf ßZJa ßZJa ßZPu-ßoP~rJ fJPhr ‰TPvJr m~x ßgPT ßpRmPj khJktPjr @PV kpt∂ fJrJ fJPhr mJmJr xJPg mJ kKrmJPrr IjqJjq xhxqPhr xJPg vJrLKrT-kKrvsPor S ßoiJKnK•T/mOK•oNuT IPjT TJP\r ßãP©, IgmJ vrLr YYtJ mJ ßUuJiNuJ~ xñL KyPxPm gJTPfJÇ ßpoj xÅJfJr TJaJ, ßmxmu ßUuJ, xTJr ßUuJ mJ KjP\Phr VqJrJP\ VJKzr aáTaJT ßorJoPfr TJ\ TrJ, mJKzr ßTJPjJKTZM ßorJoPfr xo~ IgmJ KjP\Phr mqJTA~Jct-KnK•T TotTJP¥ Kj~Kof, ‰hjKªjnJPm, KTZM xo~ mq˜ gJTJÇ @mJr KjP\Phr ßkJwJ-k´JeL (ßka) - ßpoj TáTár, KmzJu mJ Ijq ßTJPjJ KTZMr xJPg xo~ TJaJPjJÇ CAPTP¥ uÄcsJAKnÄP~ pJS~J, mJ KkTKjT TrJ, TqJKŒÄ-F pJS~J, oJZ irPf pJS~J (KlKvÄ), xom~xL mºá-mJºmPhr xJPg mJAxJAPTu YJKuP~ ßWJrJ-PlrJ TrJ, kKrmJPrr xm xhxqPhr KjP~ ßpRgnJPm @jªo~ xo~ TJaJPjJÇ Fxm IPjT KTZMA @\PTr jfáj k´\Pjìr TJPZ IPjTaJ IkKrKYfÇ k´KfKa k´\jìPTA fJPhr ßmPz SbJr ßãP© Ijjq (ACKjT) KTZM xoxqJr oMPUJoMKU yPf y~ mJ yP~PZÇ pJr KTZMaJ fJrJ y~f fJPhr KmVf k´\jì ßgPT C•rJKiTJrL KyPxPm V´ye TPr mJ TrPf mJiq y~Ç k´PfqTKa jfáj ß\jJPrvjPTA fJPhr èÀ\jPhr (KmVf ß\jJPrvPjr) IKktf Èk´fqJvJr hJ~nJr’ myj TrPf y~Ç ßxAxJPg KjP\Phr ÈIjqJjq xoxqJ’èPuJS ßoJTJPmuJ TPr ßmPz CbPf y~Ç xMfrJÄ @oJPhr mftoJj jfáj k´\Pjìr xoxqJ mÉKmi FmÄ fJrJ oJP^ oJP^ KTÄTftmqKmoN| yP~ kPzÇ fhMkKr mJÄuJPhvL fgJ hKãe-kNmt-FKv~Jr AKoV´qJ≤ kKrmJPrr ßZPuPoP~ S jJKfjJfjLPhr @PrJ ßmKv YqJPuP†r oMPUJoMKU yPf y~, fJPhr AKoV´qJ≤ mJmJoJrJ mJ hJhJ-hJhL S jJjJ-jJjLrJ fJPhrPT pgJpg nJPm mM^Pf jJ kJrJr TJrPeÇ @Ko @PV FTmJr Fr C≠OKf KhP~KZuJo ßp, KmvõKmUqJf ßumJjL\ ßuUT S TKm TJyKuu K\msJj x∂JjPhr mqJkJPr fJPhr KkfJ-oJfJPT CP¨vq TPr mPuKZPuj - È@oJPhr x∂JjrJ @xPu KT∂á @oPhr x∂Jj j~Ç mrû fJrJ TJPur/\Lmj-YPâr @KmÏOf kM© S TjqJ- @orJ y~f fJPhrPT @oJPhr nJumJxJ KhPf kJKr KT∂á @oJPhr KY∂JnJmjJ j~Ç TJre fJPhr Kj\˝ KY∂JnJmjJ rP~PZ mJ gJTPmÇ @orJ ÊiMoJ© fJPhr ßhyèKuPT rJUPf kJKr rãeJPmãPer \jq; fPm fJPhr @®Jr UmrhJKr TrPf kJKrjJ, TJre fJPhr @®JrJ nKmwqPfr WPr mJx TrPm ... ’


42

\JkJKjPhr ßYJPU mJXJKu mLr 5 kJfJr kr ßvU oMK\m @r FT\j mJXJKur xJyx FmÄ mMK≠o•J ßhPU IjMk´JKef yP~KZPuj FmÄ VKmtf yP~KZPujÇ KfKj KZPuj KmYJrkKf rJiJKmPjJh kJuÇ rJiJKmPjJh kJu 27 \JjM~JrL, 1866 xJPu TáKÓ~J ß\uJr (mftoJj mJÄuJPhv) xKuokMr ßZJ¢ V´JPo \jìV´ye TPrjÇ KfKj TuTJfJr ßk´KxPcK¿ TPu\ FmÄ TuTJfJ KmvõKmhqJuP~r u TPu\ KvãJ uJn TPrjÇ 1924 xJPu KfKj TuTJfJ KmvõKmhqJu~ ßgPT @Aj KmwP~ KkFAYKc KcKV´ I\tj TPrjÇ KfKj 1933 xJu ßgPT 1936 xJu kpt∂ TuTJfJ KmvõKmhqJuP~r u TPuP\r IiqJkT, 1941 xJPu TuTJfJ yJAPTJPatr KmYJrT FmÄ 1944 xJPu TuTJfJ KmvõKmhqJuP~r CkJYJpt KZPujÇ KÆfL~ KmvõpMP≠r kPr Ko©vKÜ 1946 xJPu KmvõpMP≠r xo~ xÄWKaf \JkJKj pM≠JkrJPir KmYJPrr \jq ßaJKTS asJ~Jux jJPo @∂\tJKfT asJAmMjJu Vbj TPrÇ FA asJAmMjJPur 11 \j xhPxqr oPiq 1 \j KZPuj KmsKav nJrPfr k´KfKjKifôTJrL mJXJKu KmYJrkKf rJiJKmPjJh kJuÇ Ijq hv KmYJrkKf KZPuj, TJjJcJ, KmsPaj, l∑J¿, ßjhJruqJ¥x, IPˆsKu~J, KjCK\uqJ¥,

ßxJKnP~f ACKj~j, YLj FmÄ KlKuKkjx ßgPTÇ KmYJr ßvPw 1948 xJPur 12 jPn’r @hJuf 25 \j @xJKoPT ßhJwL xJmq˜ TPr, pM≠TJuLj \JkJKj k´iJjoπL ßfJP\Jxy 7 \jPT oOfáqh¥, 16 \jPT pJmöLmj TJrJh¥ FmÄ hM\jPT pgJâPo 20 mZr S 7 mZPrr TJrJhP¥ hK¥f TPrÇ FT\j KmYJrkKf mqfLf xTu KmYJrTVe ÈßhJwL’ mPu ßWJweJ TPrKZPuj, Knjúof ßkJwPer T£Ka nJrfL~ KmYJrkKf rJiJKmPjJh kJPur TJZ ßgPT FPxKZu, ÈßhJwL j~!’Ç KfKjA FToJ© Knjúof ßkJweTJrL rJ~ KuKUfnJPm ßkv TPrKZPuj ßp xo˜ @xJKo ßhJwL j~Ç ßTC ßTC oPj TPrj, KmYJrkKf kJu nJrfL~ \JfL~fJmJPhr xogtT KZPujÇ nJrfL~ ˝JiLjfJ @PªJuPjr Kfj KmkämL ßjfJ- mJWJ pKfj, rJxKmyJrL ßmJx FmÄ ßjfJ\L xMnJw Yªs ßmJx KZPuj mJXJKuÇ FPhr oPiq mJWJ pKfj FmÄ KmYJrkKf kJPur \jì˙Jj KZu IKmnÜ nJrPfr TáKÓ~J ß\uJ~ (mftoJPj mJÄuJPhv)Ç KmYJrkKf kJu \JjPfj \JkJj KTnJPm KmkämL rJxKmyJrL ßmJx FmÄ ßjfJ\L xMnJw Yªs ßmJxPT xJyJpq TPrKZuÇ F ZJzJS ßjfJ\L

xMnJw Yªs ßmJPxr xJPg fÅJr mqKÜVf kKrY~ KZuÇ FA xm TJrPer \jq y~PfJ \JkJPjr k´Kf fÅJr xoPmhjJ gJTPf kJPrÇ @orJ KT T·jJ TrPf kJKr, TáKÓ~J ß\uJr I\kJzJ V´JPo \jì ßjS~J FT mJXJKu x∂Jj krJiLj nJrPfr jJVKrT yP~S xTu kKÁoJ xJosJ\qmJPhr KmÀP≠ Knjú of k´TJv TrPf FfaáTáS KÆiJV´˜ yjKjÇ FA xm TJrPeA mJXJKu KyxJPm IyÄTJrL ßvU oMK\m KmYJrkKf kJPur hO| KYP•r k´Kf @TíÓ yP~KZPujÇ ßTJuTJfJ~ Im˙JjTJPu fÀe rJ\jLKfKmh ßvU oMK\m FA xm KmKvÓ mJXJKuPhr YJKrK©T KmKvPÓr xJPg FTJ∂nJPm kKrKYf yjÇ ßhvmºá KY•r†j hJPxr mJXJKu \JfL~fJmJh, VefPπr oJjxkM© ßyJPxj vyLh ßxJyrJS~JhtLr VefJKπT rLKfr k´Kf vs≠JvLufJ, ßvPrmJÄuJ F ßT l\uMu yPTr TíwTvsKoPTr k´Kf xh~ jLKf, ßjfJ\L xMnJw Yªs ßmJPxr xv˘ xÄV´JPor jLKf FmÄ oyJ®J VJºLr IxyPpJV @PªJuPjr jLKf- FA xm @hPvtr KnK•Pf ChL~oJj rJ\QjKfT ßjfJ ßvU oMK\Pmr rJ\QjKfT YKr© VKbf yP~KZuÇ F ZJzJS KmvõTKm rmLªsjJg bJTáPrr ßhvJ®PmJiT VJj S TKmfJ FmÄ KmPhsJyL TKm j\Àu AxuJPor KmPhsJyL S xJPoqr VJj S TKmfJ ßvU oMK\mMr rJyoJjPT

kJTtPYˆJr/ TqJPxu KyPu IKnù mJÄuJPhvL KYKT“xT

cJ. mJmuM TáIJPoKoJrrTJj ßmJctmxJT Fo.Kc. xJKatlJAc ßoKcKxj KmPvwù x¬JPy rKmmJr xy 6 Khj ßUJuJ

dJTJ˙ \JfL~ ÂhPrJV yJxkJfJu ßgPT Fo.Kc. KcKV´k´J¬ FmÄ CÜ yJxkJfJPur k´JÜj KYKT“xT

kKrPwmJ/ KYKT“xJ

KlK\TqJu yJA mäJc ßk´xJr cJ~PmKax yJA ßTJPuPˆru KaFuKx FqJ\oJ mJPfr mqgJ YotPrJV ßpRjPrJV IjqJjq \Kau ßrJV

k´nJKmf TPrKZuÇ KfKj FA hMA TKmr ßhvJ®PmJiT S KmPhsJyL TKmfJ mºá oyPu @mOK• TrPfjÇ fJA ßvU oMK\m krmftLPf ˝JiLj mJÄuJPhPvr \JfL~ jLKfPf xÄPpJV TPrKZPuj, mJXJKu \JfL~fJmJh, Vefπ, iot KjrkãfJ (IxJŒshJK~T xoJ\ mqm˙J) FmÄ IgtQjKfT oMKÜ (xoJ\fπ)Ç ˝JiLjfJ I\tPjr uPãq ßTRvu KyxJPm KfKj ßmPZ KjP~KZPuj IxyPpJV @PªJuj FmÄ k´P~J\Pj xv˘ pM≠Ç

Ik~J YÅJh

6 kJfJr kr k´gPo oJgJ fJrkr ßVJaJ vrLr @P˜ @P˜ grgr kJP~ KnfPr @iJ VP\r IPitT dMKTP~ IPkãJ TrPf gJPT hMÀ hMÀ mMPTÇ YvoJ jJPTr oJ^ mrJmr ßbKTP~ fJr Skr KhP~ kJ ßgPT oJgJ j~ mrÄ oJgJ ßgPT kJP~ ßYJU mMKuP~ jJo K\Pùx TrPuj KfKjÇ FT\j oJjMPwr T£ ßp Foj TTtv, FPfJaJ Àã yPf kJPr Kj\ TJPj jJ ÊjPu ßTJPjJ KhjA KmvõJx yPfJ jJ IjjqJrÇ ÊKTP~ KvKrw TJV\ yS~J TP£ jJo muJr kr KnfPr @xPf muPuj xMufJjJ @kJÇ mxJr kr ßTJw, rÜ TKeTJ, ßTJw xŒPTt k´vú TPr \JjPf YJAPuj mqJX ßTj cJPTÇ FPfJãPe mJAPr YJCr yP~ pJS~J~ C•raJ fJr ßbÅJPar @VJ~ ^áPu KZPuJ KjP\r ßmJjJ \JPu oJTzxJr oPfJ; IgY Knfr ßgPT ßT ßpj ˆs KhP~ ßTJou kJjL~ UJmJr oPfJ ßaPj iPr rJUKZPuJ fJr K\øJÇ k´Y¥ xPïJY yKòPuJÇ KT TPr KvãPTr xJoPj Ioj FTKa v» CóJre TrPm! KÆfL~ mJr K\Pùx TrPuj xMufJjJ @kJ, ÈKT yPuJ? \JPjJ, jJ KT \JPjJ jJ? mqJX ßTj cJPT?’ uöJ vrPor oJgJ ßUP~ ßx Ifq∂ KjYá ˝Pr ÈK\ô, xñPo @øJj TrJr \jq cJPT’ muPfA krmftL k´vú ZMPa FPuJ KoxJAu VKfPf, ÈßTJj mqJX cJPT, kMÀw jJ ˘LÇ’ kJuäJ KhP~ fKz“ VKfPf IKmoOvqTJrLr oPfJ ßpA jJ C•r TrPuJ ˘L mqJX, kOKgmLr xo˜ KmrKÜ ÃNÆP~r oJ^UJPjr IxÄUq nÅJ\ kzJ TkJu ßgPT TP£ jJKoP~ fJr˝Pr KY“TJr TPr muPuj, ÈYák TPrJ! kOKgmLPf ßoP~rJ ßTJPjJ Khj kMÀwPhr cJPT jJ, kMÀw cJPT ßoP~Phr, kMÀw oj ßnJuJPf

ßYÓJ TPr, fJrJA ZujJ TPr, KoPgq mPuÇ ßTJPjJ ßoP~ ßTJPjJ Khj FKVP~ pJ~ jJ TUjS oPj rJUmJÇ’ kMPrJ WajJ~ yfYKTP~ fJr yÅJ TrJ oMPU IxÄUq ovJ IjJ~Jx dMPTA ßpPfJ pKh jJ ßvw TgJKaPf KfKj bJ bJ èKuPf ^ÅJ^rJ TPr KhPfj fJr TJPjr khtJÇ FUjS ßpj ¸Ó ÊjPf kJ~ UxUPx TP£ fÅJr CóJre, È\LmPj ßTJPjJ Khj kMÀPwr TJPZ oJgJ jf TrmJ jJ, ßZJPaJ ymJ jJÇ KjP\r nJr KjP\PTA m\J~ rJUPf yPmÇ’ IxÄUq mJr muPf KVP~S fJA ßx KlPr FPxPZ, TUPjJA mPu CbPf kJPrKjÇ pUjA KVP~PZ, \V¨u kJgPrr oPfJ T£jJuL ßpj ßYPk iPrPZ @kJr TgJ ßgPT \jìJPjJ xPïJPYr YJrJ; @PÓkOPÔ ßmÅPiPZ fJPTÇ pfmJr FKVP~PZ, ffmJrA ßpj k´Kf±Kj CPbPZ YJrkJPv, ÈYák TPrJ! ßoP~rJ ßTJPjJ Khj kMÀwPhr cJPT jJ..’ fJPT mKir TPr KhPfÇ hM”xy pπeJ KjP~ ßx mJrmJr KlPr FPxPZÇ FojKT @ofJ @ofJ TrPf KVP~ mTáKjS ßUP~PZÇ fmM uöJ @r nP~ muPf kJPrKj ßTJPjJ Khj KTZMAÇ ßpKhj mJKz nKft ßuJT\j, xmJA C“xPmr @jPª ßoPfKZPuJ nLwe, VJj yJKx UJS~J VJj bJ¢J yJKx VJj YJrkJv oMUr TPr ßrPUKZPuJ, ZJPh KVP~ UMm ßTÅPhKZPuJ ßxÇ mr pJ©L KyPxPm mPrr kJPv fJrS mxJr TgJ gJTPuS oJgJ k´J~ oJKar xJPg KoKvP~ mJrmJr WJz ßjPz IxÿKf \JKjP~KZPuJ ßxÇ FTA nJPm oJgJ ^ÅJKTP~KZPuJ fJr mJmM nJAS; S xJPg jJ ßVPu KTZMPfA KmP~ TrPf pJPm jJÇ IPjT kLzJkLKz mTJ^TJr kr mJiq yP~ VJKzPf CbPuS mMT ßpj fJr nJXKZPuJ yJPfr ßrvKo YáKzr oPfJ IgmJ k´o• k∞Jr k´mu kJVukJrJ IvJ∂ ßdCP~ jhL kJPrr \J~VJr oPfJ-- nJXPf nJXPf FPTmJPr KmuLjÇ KY“TJr TPr fJr muPf APò TrKZPuJ, ÈhJhJ, fáA KmP~ TrPf pJx jJÇ fáA @oJr yP~ gJTÇ’ kJPrKj ßTJPjJ âPoAÇ FojKT KmP~r rJPfS jfáj mr mCP~r WPrr xJoPj ZMPa KVP~KZPuJ muPf fJr ˝Pkúr kMÀPwr TgJ ßp fJPT jJ ZMÅP~A KvyKrf TPr @oNu, pJr TgJ nJmPuA ßYJU hMPaJ ˝kúPohMr yP~ SPb fJr, kOKgmLr xm KTZM nJPuJ uJVPf gJPT, Igtmy oPj y~ \LmjPTÇ hr\J~ ßaJTJS KhP~KZPuJ ßxÇ mr ßmPvr UJuJPfJ nJA xJoPj FPx ÈKT ßr, KTZM muKm’ muJ~ ßvwJÄv 54 kJfJ~

2000 oqJPV´J FKnKjC, msÄé, KjCA~Tt 10462 ßpJVJPpJV” 718-822-2240

e

J

JJ

J J

K

Phone:

718-414-4760

FAMILY DENTAL CARE mJXJuLPhr \jq KmjJoNPuq krJovt ßh~J y~ @kjJr kKrmJPrr xmJr pJmfL~ hJÅPfr KYKT“xJr \jq FPˆJKr~J~ @oJPhr jfMj ßc≤Ju IKlPx @xMjÇ FUJPj ßoKcPTAcS V´ye TrJ y~Ç IKnù cJÜJrPhr ßxmJ V´ye TÀj

Family Dental Car e

cJ” ßoJ” jJBo

28-57, Steinway Street, Astoria, NY 11103

718-267-0500


43

IvJ∂ oj

6 kJfJr kr ßkPuJ KT jJ ßmJ^J ßVPuJ jJÇ ßY~Jr ßgPT CPb @jªPT muu, mx FUJPj, @Ko @r FTaJ ßY~Jr KjP~ @xKZÇ mPu CPb ßVPuJÇ PTJgJ~ ßpj FTaJ fJu ßTPa pJPò mPu oPj yPuJ ofLPjrÇ IjqKhPjr of \oPZ jJÇ @jªA KT Fr TJre? ofLj nJmKZu @jPªr G \J~VJaJ ofLPjr yPf kJrPfJÇ kPTa ßgPT KxVJPrPar kqJPTaaJ ßmr TPr CPb hÅJzJPuJÇ -ßfJrJ mx, @Ko FTaá aJj KhP~ @KxÇ mPu mJAPr KVP~ hÅJzJuÇ Sr oPj kzu ßxA ßlPu @xJ mOKÓr rJfaJÇ @`J ßxPr mJAPr FPx ßhPU oJ© hMPaJ KréJ hÅJzJPjJÇ ofLj @r KvUJ gJPT FTA KhPTÇ xJKTuA k´˜JmaJ KhPuJÇ -FA ofLj, fáA @r KvUJ FTaJ KréJ KjP~ YPu pJÇ pJS~Jr kPg KvUJPT jJKoP~ KhKmÇ mPu KréJPT cJT KhPuJÇ oMUPYJrJ ofLj xJyx TPr ßxKhj muPf kJPrKj KTZMÇ -@kjJr TgJ ÊPjKZ KvUJr TJPZÇ @jª TjnJrPxvj rJj TrJr ßYÓJ TruÇ -Sxm nhs nJwJ~ TgJ muJ rJPUJ, y~ fáKo IgmJ fáA KhP~ TgJ mPuJÇ mPu ßyPx CbuÇ FTaá nqJmJYqJTJ ßUP~ @jª muu, k´go k´go KTjJÇ @`J nJXuÇ @jª ßVPuJ mJgÀPoÇ xJKTu FPx hÅJzJPuJ mJrJªJ~Ç KvUJ FPx Sr TÅJPi yJf rJUuÇ xJKTu fJTJPuJ jJ Sr KhPTÇ -ßfJoJPTA @Ko ßYP~KZuJoÇ mPu xJoPj FPx hÅJzJPuJ KvUJÇ -@Ko KjP\S \JKj jJ @Ko KT YJAÇ pKh KTZM ßnPmS gJPTJ G k∞J~ fJ nJKxP~ KhSÇ ‰y ‰y TPr ßfJ IPjTèPuJ mZr TJKaP~ KhuJoÇ FmJr xmJrA xo~ FPxPZ kJUJ èKaP~ mxJrÇ fáKo mxPf YPuZ, @P˜ @P˜ xmJA mxPmÇ @KoA y~f ßgPT pJPmJ FTJÇ G ßp muuJo @Ko KjP\S \JKj jJ @Ko KT YJAÇ xJKTu \JPj fJoJjúJ FUjA Tu TrPmÇ fÅJr Távu xÄmJh ßjPmÇ fJrkr fÅJr KT KT TrJ CKYf @r CKYf jJ fÅJr Skr FTaJ ßuTYJr ßhPmÇ FA fJoJjúJr xJPg fÅJr WKjÔfJ yP~KZu pUj @P˜ @P˜ xmJA YPu ßVPZ hNPrÇ TKl yJCPxr ßxA @`J @r ßjAÇ

IPjPTA @\ xÄxJrLÇ Pvw kpt∂ KvUJr @ÄKa mhu yP~KZu ofLPjr xJPgÇ @jPªr xJPg j~Ç oPj kzPuJ SrJ xmJA FPxKZu KvUJr FkJatPoP≤Ç \Jˆ ßVa aáPVhJrÇ @PxKj fJoJjúJÇ IxM˙Ç xMxÄmJPhr xJPg hM”xÄmJhS @PZÇ ßk´VjqJ≤Ç cJÜJr jJ TPr KhP~PZ yÅJaJ YuJPlrJ TrPfÇ KoxTqJPr\ yP~ ßpPf kJPrÇ KvUJr mJxJr mqJuTKjPf hÅJKzP~ hNPr KjnPZ \ôuPZ mJKfèPuJr KhPT fJKTP~ KZu xJKTuÇ TÅJPi yJf kzPfA KlPr fJTJPuJÇ kJPv hÅJKzP~ ofLjÇ -KTZM muKm? K\ùJxJ TrPuJ xJKTuÇ -KvUJ ßfJPT UMÅ\PZÇ @r ßvJj, pKh KTZM oPj jJ TKrx FTaJ TgJ K\ùJxJ TrmÇ -nKefJ jJ TPr K\ùJxJ TrÇ -oPj @PZ, IPjT Khj @PV ßfJrJ hM\j mqJÄTPT KVP~KZKu∏ TgJaJ ßvw TrPf ßh~Kj xJKTuÇ ßmv hO| TP£ mPuKZu, KjP\r ßmRPT KYjPf kJrPu jJ, mºáÇ ofLj @r TgJ mJzJ~KjÇ TP~TKhj kPr Umr FPxKZu, fJoJjúJ mJóJaJPT iPr rJUPf kJPrKjÇ FaJ KjP~ kr kr hMmJr yPuJÇ @rS UJrJk Umr @xJr mJKT KZuÇ UmraJ FPjKZu oKyÇ fJoJjúJr xJPg Sr ˝JoLr ZJzJZJKz yP~ ßVPZÇ S ßTj kJrPZ jJ mJóJ iPr rJUPf FA Sr IkrJiÇ -ßZJaPuJT? WOKef TP£ mPuKZu xºqJÇ FT kz∂ KmPTPu, fJoJjúJr mJxJr ßmuaJ mJ\Ju xJKTuÇ -fáKo KT oPj TPr? @Ápt yP~ fJoJjúJ fJTJuS xJKTPur KhPTÇ -KTZM oPj TPr j~Ç FTuJ mJxJ~ ho mº yP~ @xKZPuJÇ fJA ßmKrP~ kPzKZuJo, KTZM jJ ßnPmA ßfJoJr mJxJ~ FPx yJK\r yuJoÇ pKh oPj TPrJ xo~ nJPuJ jJ fPm FUjA KmhJ~ KjKòÇ -ßfJoJr FA oj nMuJPjJ TgJ muJr dÄ FUPjJ rP~ ßVPuJ xJKTuÇ FPxJ KnfPrÇ mPu hr\JaJ UMPu FT kJPv hÅJzJPuJÇ PxA ßgPT hM\Pj ßUÅJ\ ßj~ hM\PjrÇ oJP^ oJP^ fJoJjúJ FPx rJjúJ TPr ßh~Ç hM\Pj mPx KaKn ßhPUÇ rJPf fJoJjúJ KlPr pJ~Ç ÊiM mPu pJ~ ßTJj UJmJraJ

TUj UJPmÇ -KT muPu? bJ¥J~ \Po pJòÇ mJAPr rLKfof VroÇ @Ko FUjA @xKZÇ -jJ jJ ßfJoJPT..., TgJ ßvw TrPf kJPrKjÇ fJoJjúJ ßlJjaJ ßrPU KhP~KZuÇ pUj ßx FPuJ fUj xJKTPur VJP~r fJkoJ©J 102 KcKV´ lJPrjyJAaÇ mKo TrPuJ TP~T mJrÇ fJoJjúJ KjP~ FPuJ SPT yJxkJfJPuÇ IPjT krLãJ KjrLãJ TrJ yPuJÇ láxláPx kJKj \PoPZÇ nJArJu AjPlTvjÇ hMAKhj kPr mJxJ~ FPuJ xJKTuÇ fJoJjúJA KjP~ FPuJÇ hMmtuÇ kJ YuPZ jJÇ KulaaJ mºÇ ßhJfJuJ~ CbPf yPmÇ fJoJjúJr TÅJPi nr KhP~ @P˜ @P˜ CPb FPuJÇ yÅJKkP~ CbPuJ xJKTuÇ KjvõJxaJ mº yP~ @xPZ oPj yPuJÇ hÅJKzP~ rAu KTZMãeÇ fJoJjúJ SPT \KzP~ iPr rJUuÇ -kPz ßpSjJ ßpjÇ mPu Sr FTaJ yJf KhP~ xJKTPur oJ\JaJ vÜ TPr iruÇ WPr FPx ÊAP~ KhPuJ KuKnÄ ÀPo kJfJ KmZJjJPfÇ -fáKo ÊP~ gJT @Ko ßfJoJr SwMièPuJ xJK\P~ rJKUÇ mPu mqJV ßgPT SwMièPuJ ßmr TrPuJÇ -FKhPT FTaá @xPm? cJT Khu xJKTu fJoJjúJPTÇ fJoJjúJ FPuJ TJPZÇ -fáKo KT rJPf YPu pJPm? F ßpj KvÊr T£Ç -jJ, @Ko @KZÇ xJKTPur ßYJPUr ßTJe ßmP~ ^rJ kJKjaJ oMKZP~ KhPuJ fJoJjúJ Sr yJf KhP~Ç

KvãJgtL KvãJ~fKjT TîJxxoNy S FjKrYPo≤ ßk´JV´JKoÄ kJPmÇ FPf rP~PZ Klfl Kask, @at TotTJ¥ S kJbqâo mKyntMf IjqJjq TotTJ¥Ç FZJzJS KvãJgtLrJ ‰hKjT TKoCKjKa KmKjotJPe FmÄ xJoJK\T Kvãe TotTJP¥ xŒOÜ yPmÇ @orJ \JKj xJoJr rJAK\ÄP~ IÄvV´ye TrPf KTZM k´KfmºL KvãJgtLPhr mJzKf xyJ~fJ k´P~J\j yPf kJPr FmÄ ßxxm xyJ~fJ k´P~J\j IjMpJ~L k´hJj TrJ yPmÇ FZJzJS xJoJr rJAK\Ä yJAÛáu KvãJgtLPhr \jq YuoJj ßTJxtèPuJ xŒjú TrJr, V´qJ\MP~vPjr uPãq ßâKca I\tj FmÄ fôrJK~f KvãJ~fKjT xMPpJPV IÄvV´ye TrJr xMPpJV ßh~Ç fJrJ èÀfôkNet TJP\r IKnùfJ S A≤JjtvLPkr xMPpJVxoNPy xŒOÜ yPf xão yPm, ßpoj xJoJr A~Mg Fokä~Po≤ ßk´JV´JoÇ mrJmPrr ofA, ˝J˙q S KjrJk•J xPmtJó k´JiJjq KyPxPm rP~PZÇ xJoJr rJAK\Ä ˝J˙q xÄâJ∂ Kj~oJmuL TPbJrnJPm IjMxre TrPm, lPu @oJPhr ÛáuèPuJ FA KvãJ mZPr xmPYP~ KjrJkh ˙Jj KyPxPm k´oJKef yPmÇ FA k´PYÓJèPuJPf xyJ~fJ TrPf, KkfJoJfJPhr fJPhr x∂JjPT krLãJ mJ ßaKˆÄ TrPf ßh~Jr xÿKfk© kNre TrJr k´P~J\j yPm, ßpj xTuPT xM˙& S KjrJkh rJUJ pJ~Ç @orJ pUj @oJPhr ÛáuèPuJPT hO|nJPm kMjrJ~ ßUJuJr FmÄ FA lu-F @oJPhr KvãJgtLPhr ÛáPu KlKrP~ IJjJr kPg IV´xr yKò, fUj xJoJr rJAK\Ä TotxNYL fJPhr IxLo @jª KlKrP~ ßhPmÇ @Ko hO|nJPm k´KfKa ßZPuPoP~r kKrmJrPT

FA V´LPÚ @oJPhr xJPg IÄvV´ye TrJr \jq FUjA xJAj-@k TrPf IjMPrJi \JjJKòÇ @kjJr x∂JPjr \jq FAxm KmwP~ @rS \JjPf IgmJ xJAj @k TrPf nyc.gov/summerrising SP~mxJAaKa ßhUMjÇ xTu TotxNKY KmjJoNPuq S xvrLPr k´hJj TrJ yPm FmÄ xTPur \PjqA KTZM jJ KTZM rP~PZÇ

mäJc TqJ¿JPrr CkxVt

8 kJfJr kr Qvov Kvh©Ki ÜKvb wPwKrmv bvB| µwbK wjDáKwgqviI c÷Kviáf` AváQ| wPwKrmvi aiYI wfbú wfbú| µwbK wjDáKwgqvi iÄMx mwVK wPwKrmv wbáq AábKw`b fvájvfváe Rxeb hvcb KiáZ cvái| gwjwKDjvi UváM©áUW Ü_ivwc AvweÆãvi nIqvq AábK K®v›vi wKDi nq| µwbK gváqájváqW wjDáKwgqv ev wmGgGj Zvigáa® Ab®Zg| Záe ÜKágvá_ivwc w`áq wPwKrmv Kivi ci `xN©w`b dájv Avác _vKv ev√bxq| ÜháKvábv e≠vW K®v›vi ev wjDáKwgqvi Ü∂ጠÜKágvá_ivwc KvR bv Kiáj ev ÜivM wdái Avmáj GBPGjG wUmy g®vwPs ÜWvbvi Ü_áK w˜gámj ev AwØígæv msM÷n Kái Üevbg®viÄ U÷v›c≠váõUkb ev AwØígæv c÷wZØívcb KiáZ nq| krJoPvtr \jq ßpJVJPpJV” TáA¿ ßoKcPTu FPxJKxP~ax 718-406-9330

KvãJgtLPhr \jq xJoJr rJAK\Ä TottxNYL

5 kJfJr kr S Totão rJUJr oJiqPo kKrmJrèPuJPT ˝K˜ k´hJj TPrÇ xyjvLufJr FA oJxèPuJr kr, pUj @oJPhr mÉ KvãJgtL fJPhr KvãT S xykJbLPhr ßgPT hNPr KZu, fUj oMPUJoMKU xŒTt-˙JkPjr FA xMPpJV fJPhr IJVJoL lu-F ÛáPu KlPr @xPf k´˜MKf KjPf xJyJpq TrPmÇ FA TotxNKYèPuJPf IÄvV´yeTJrL KT¥JrVJPatj ßgPT FAag ßV´Pcr xTu

We Accept Wellcare, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY 11432 486 McDonald Ave. Brooklyn, NY 11218

Phone: 347-509-4470 (Cell) KyuxJAPc mJÄuJPhvL cJÜJr cJ” ßoJ” TJSxJr rvLh

Doplomate American Board of Internal Medicine KlK\TqJu FéJo Ûáu S TPuP\r \jq aLTJ KaFuKx FéJo y\ S SorJy pJ©LPhr \jq aLTJ cJ~JPmKax Có rÜYJk gJArP~c F\oJ mJPfr mqgJ YotPrJV ßpRj ßrJV FmÄ IjqJjq xm irPjr KYKT“xJ TrJ y~ FmÄ IJorJ AKoPV´vPjr \jqS ßoKcPTu ßYT-IJk TKrÇ @oJPhr KTîKjPT xMun oNPuq rÜ krLãJ, APTK\, ¸JAPrJPoK≤s, ßk´VjqJK¿, KaKm ßaˆ, TJj láPaJ TrJ y~Ç

We accept all major insurances including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, 1199, Union Plan FmÄ IjqJjq pJPhr A¿MqPr¿ ßjA fJPhr \jq ysJxTíf oNPuq KYKT“xJ TrJ y~Ç PxJo ßgPT Êâ xTJu 10aJ ßgPT KmPTu 6aJ, vKjmJr 10aJ ßgPT 4aJ kpt∂ (FkP~≤Po≤ TrJ pJ~)

168-32 Highland Avenue, Jamaica, NY 11432 F train to 169th St. (South Side)

718-657-8525, 718-657-7300 PoKcPTu IKlPx @xJr kNPmt FkP~≤Po≤ TPr Kjj


44


45

KjmtJKYf yPu ‘Kuau mJÄuJPhv' ßWJweJ Trm

k´go kJfJr kr yJCK\ÄFr xMKmiJ kJ~ fJr kPã TJ\ TPr pJPòjÇ FKrT FcJox 22 mZr KZPuj KjCA~Tt KxKar kMKuv IKlxJr, 4 ßo~JPh KZPuj KjCA~Tt ߈a KxPjar FmÄ Vf 7 mZr rP~PZj ms∆TuLj mPrJ ßk´KxPc≤ kPhÇ mJÄuJPhvL ToMqKjKar xJPg fJr rP~PZ oiMr xŒTtÇ k´iJj ßo~r k´JgLt KyxJPm fJr \P~r x÷JmjJ ßmKv mPu o∂mq TPrPZ KjCA~Tt KxKar KjmtJYT KmPväwTrJÇ xJ¬JKyT mJXJuLPT FKrT FcJox FTKa FéTîMKxn xJãJ“TJr ßhj nJYMt~Ju käJalPotÇ xJãJ“TJPr KfKj k´iJjf mJÄuJPhv ToMqKjKar hJKm KjP~ TgJ mPujÇ KfKj ßo~r KjmtJKYf yPu mJÄuJPhv ToMqKjKar KfjKa k´iJj hJKmA ßoPj ßjPmj mPu \JjJjÇ CPuäUq 22 \Mj ßo~r KjmtJYPjr k´JAoJKrÇ k´JAoJKrPf KpKj \~L yPmj ßcPoJPâKaT kJKat ßgPT, KfKjA oNuf ßo~r yPmjÇ TJre FmJPrr KjmtJYPj ßTJPjJ èÀfôkNet KrkJmKuTJj k´JgLt ßjAÇ xJãJ“TJrKa VOyLf y~ Vf 26 ßo mMimJrÇ ßo~r k´JgLt FKrT FcJox xJãJ“TJPrr ÊÀPfA mPuj, mJÄuJPhvLPhr KjP~ IJKo Ifq∂ VKmtfÇ fJrJ FA KxKar \jq Ifq∂ èÀfôkNet FTKa ToMqKjKaÇ KmPvw TPr ms∆TuLPj mJÄuJPhvLrJ Ifq∂ oNuqmJj V´∆kÇ fJrJ ÊiM KjrJk•Jr \jqA ImhJj rJUPZj fJA j~, fJrJ mqmxJPfS ImhJj rJUPZjÇ ßxA xJPg FA mPrJr cJAnJKxtKaPf fJPhr nëKoTJ Ij˝LTJptÇ xŒsKf oqJTPcJjJfl FPnjMqr KjrJk•J KmwP~ muPf KVP~ u’ FjPlJxtPo≤ FP\K¿ \JKjP~PZ FA FuJTJKa ms∆TuLPjr xmPYP~ KjrJkh FuJTJr oPiq IjqfoÇ mJXJKu ToMqKjKar \jq FaJ yP~PZÇ KfKj mPuj, IJKo oPj TKr mJXJKurJ pf ßmKv KjCA~Tt KxJaPf IJxPm ffA FA KxKa KjrJkh yPm FmÄ mqmxJr k´xJr yPmÇ KfKj ¸ÓnJwJ~ mPuj, IJKo ms∆TuLPjr KmvJu mJÄuJPhvL ToMqKjKa KjP~ VKmtfÇ mJÄuJPhPv nJwJr \jq pJrJ nJYMt~Ju käJalPot xJ¬JKyT mJXJuLPT FéTîMKxn xJãJfTJr ßhj ßo~r k´JgtL FKrT FcJoxÇ k´Je C“xVt TPrPZj fJPhr TgJ CPuäU TPr k´vú TrJ y~, KfKj ßo~r KjmtJKYf yPu KT FAxm vyLhPhr ˛OKfr k´Kf xÿJj ßhKUP~ KjCA~Tt KxKar ßTJPjJ FTKa èÀfôkNet ˙JPj FTKa vyLh KojJr KjotJPer hLWtKhPjr hJKm kNre TrPmj? C•Pr ßo~r l∑≤rJjJr FKrT FcJox mPuj, FaJ Ifq∂ èÀfôkNet k´vúÇ IJKo oPj TKr FA KxKar cJAnJrKxKa rãJr \jq KmKnjú xÄÛíKfr k´Kf xÿJj \JjJPjJr \jq IJorJ KmKnjú KhPj yKuPc TrKZ, ßfojA ojMPo≤ KjotJe TPrS FA cJAnJrKxKar k´Kf xÿJj \JjJPf yPmÇ FA irPjr ojMPo≤ KjotJPe IJoJr kNet xogtj gJTPmÇ xJ¬JKyT mJXJuLr kã ßgPT k´vú TrJ y~, ßpPyfá KxKa yPur fgq IjMpJ~L KjCA~Tt KxKaPf mJÄuJPhvL AKoV´J≤rJ Ijqfo hs∆f mitoJj FTKa ToMqKjKa, TáA¿ ms∆TuLj msÄPé KmkMu xÄUqT mJÄuJPhvLr mxmJxÇ pKh IJkjJr TJPZ mJÄuJPhvLrJ ms∆TuLPjr YJYt-oqJTPcJjJfl mJ TáAP¿r \qJTxj yJAax FuJTJPT mJÄuJ aJCj mJ Kuau mJÄuJPhv KyxJPm ßWJweJ TrJr hJKm \JjJ~, IJkKj ßo~r yPu KT fJPhr hJKm rãJ TrPmj? FKrT FcJox FA k´Pvúr \mJPmS ¸ÓnJwJ~ mPuj ÈAP~x’Ç TJre FUJPj Kuau ßyAKa k´KfÔJr oNu T£˝r KZuJo IJKoÇ IJKo oPj TKr FA KxKa ßpxm ToMqKjKar KmvJu \jxÄUqJ ßp FuJTJ~ mJx TPr fJPhr k´Kf ÊiM xÿJj ßhUJPjJA j~, FaJ FTaJ kptaPjrS IÄvÇ fJyPu oJjMw ßTmu oqJjyqJaJjPTKªsT gJTPm jJÇ fJrJ oqJjyqJaJj ßgPT KVP~ ÈKuau mJÄuJPhv’ ßhUPf pJPmÇ fJPhr TJuYJr, fJPhr ßcsx, fJPhr UJmJr ßUPf pJPm ßxUJPjÇ FaJ IJoJPhr KxKar Ijqfo cJAnJrKxKaÇ KfKj ßo~r yPu KxKa yPu IKiT xÄUqT mJÄuJPhvLPT KjP~JV TrPmj KTjJ Foj k´Pvúr \mJPm ms∆TuLj mPrJ ßk´KxPc≤ mPuj, IJoJr jLKf yPò IJKo ßo~r yPu KxKa yPu KmKnjú FgKjT V´∆k ßgPT 50 vfJÄv mqKÜPT KjP~JV ßhmÇFKrT FcJox mPuj, IJKo ßp kKrmftj ßvwJÄv 49 kJfJ~


46


47

IJoJPhr xm vJUJ~ YuPZ xJoJr ßxu

32-68, Steinway Street, Astoria, NY 11103.

28-23, Steinway Street, Astoria, NY 11103.

169-18, Jamaica Ave Jamaica, NY 11432

Phone: 718-274-9555

Phone: 917-745-0557

Phone: 718-374-3330


48

ßmuPrJP\ hKãe FKv~ 4 k´JgtLr uzJA ßvPwr kJfJr kr ßVäj STx VJPctj, TáA¿ KnPu\ AfqJKhÇ CÜ YJr\j hKãe FKv~ mÄPvJØNf k´JgtL yPuj (ßvw jJPor Iãr KmjqJx IjMxJPr) xjK\m K\jhJu, ß\xKuj ßTJr, ßTJKv goJx S yrKk´f KxÄ fárÇ FZJzJS Ijq ßcPoJPâKaT k´JgtLrJ yPuj Kˆn KhyJr, Ku¥J Ku, ßcmrJ oJPTtuÇ FA KcKˆsPÖ KmkMu xÄUqT mJÄuJPhvLr mJxÇ ßx TJrPe k´JgtLrJ fJPhr TgJ ßkÅRPZ KhPf YJj mJÄuJPhvLPhr TJPZÇ Vf x¬JPy YJr k´JgtL TgJ mPuPZj xJ¬JKyT mJXJuLr xJPg fJPhr TotxNYL KjP~Ç FUJPj fJ oMKhsf yPuJ-

xjK\m K\jcJu

mJXJuL k´KfPmhj” xMhvtj fÀe xjK\m K\jcJu 2003 xJPu IJPoKrTJ~ IJPxj nJrf ßgPT AK†Kj~JKrÄ KcKV´ KjP~Ç ßvw kpt∂ 10 mZr \Lmj

rJ\jLKfr UMKajJKa mMP^ IJPrJ 8 mZr kPr ÈPoKTÄ hq IJPoKrTJj Kcso kKxmu’ ßväJVJj CóJre TPr ImfLet yPuj oNuiJrJr rJ\jLKfPfÇ KfKj ßmuPrJ\, ßVäjSTx, TáA¿ KnPu\, ßlîJrJu kJTt FuJTJ KjP~ VKbf KxKa TJCK¿u KcKˆsÖ 23 ßgPT k´JKgtfJ KhP~PZjÇ xjK\m K\jcJu mPuj, IJKo KjmtJYPj hJÅKzP~KZ AKoV´J≤Phr ßl~Jr ßv~Jr IJhJ~ TrJr \jqÇ KfKj mPuj pMÜrJPÓsr IgtjLKfPf hKãe FvL~Phr ImhJj 8 vfJÄvÇ KT∂á fJr KmKjoP~ IJorJ jqJpq kJSjJ kJKò jJÇ KfKj mPuj, ÊiM IJKgtT xMKmiJA j~, AKoV´J≤ KyxJPm FPhPv gJTJr \jq IJoJPhr ßp oJjKxT xJPkJat hrTJr ßxaJ kJS~Jr \jq IJoJPhr IKiT xÄUqT k´KfKjKifô gJTJ YJA KjCA~Tt KxKaPfÇ xjK\m K\jcJu fJr KjmtJYjL FP\¥J k´xPñ mPuj, x∂Jj \Pjìr kr IJorJ ßTmu oJP~Phr ßkAc ZMKar TgJ mKuÇ KT∂á oJPT xJPkJat ßh~Jr \jq x∂JPjr KkfJrS ßkAc Kun gJTJ CKYf FTA xJPgÇ KfKj mPuj, fJr KjmtJYjL FP\¥Jr oPiq rP~PZ \jKjrJk•J, xTPur \jq ˝J˙qPxmJ, kqJjPcKoPTr TJrPe ãKfV´˜ ãáhs mqmxJ~LPhr IJPrJ xyJ~fJ k´hJj, FPxjKv~Ju S~JTtJrPhr \jq IJPrJ KkKkA ßuJPjr mqm˙J FmÄ ImTJbJPoJ KjotJe S kMjVtbj TJP\ IJPrJ Igt mrJ¨Ç xjK\m K\jcJu mPuj, IJoJPhr KcKˆsÖ 23ßf KmkMu xÄUqT mJÄuJPhvLr mJxÇ fJrJ mJKzr oJKuTÇ fJA k´kJKat aqJé ToJPjJS IJoJr Ijqfo FP\¥JÇ KfKj mPuj, mJÄuJPhvL AKoV´J≤Phr xŒPTt IJKo \JKjÇ fJrJ Totb FmÄ x“Ç IJKo KjmtJKYf yPu IJoJPhr KaPo mJÄuJPhvLPhrS rJUPmJÇ xjK\m K\jcJu mPuj, IJKo YJA k´KfKa AKoV´J≤PT ãofJvJuL TrPfÇ fJrJ ãofJvJuL yPu ToMqKjKa ãofJvJuL yPmÇ KfKj 22 \Mj ßfJ mPaA fJr IJPV YJAPu IJVJo ßnJa ßh~Jr \jq xTuPT IJymJj \JjJjÇ fJr xJPg ßpJVJPpJV” 929-274-0266, APoAu” sanjeevjindalforny@gmail.com

ß\xKuj ßTJr

xÄV´Jo TPr KjP\r A¿MqPr¿ ßmsJTJPr\ ßTJŒJKj k´KfÔJ TPr IJKgtT xJlPuqr oMU ßhPUjÇ IJPoKrTJr fíeoNu

Kj\˝ TJCK¿u KcKˆsÖ 23’r ßVäj STPx \jì FmÄ ßmPz SbJ ß\xKuj ßTJPrrÇ fJr mJmJ-oJ aqJKé YJKuP~ FmÄ ßV´JxJKr ߈JPr TJ\ TPr fJPT mz TPrPZjÇ fJA aqJKé

KxPjar oJAT K\jJKrx, ߈a KxPjar \qJTJKr KmsxPkJat, ߈a FPx’KuoqJj ß\JyrJj oJohJKj, ß\KxTJ V†JPux ßrJyJo, KjCA~Tt KxKa kJmKuT FcPnJPTa \MoJKj CAKu~Jox, S~JKTtÄ lqJKoKux kJKat, 1199 SEIU, KxcmäMqF, hq \MAx ßnJa, ßoT hq ßrJc FqJTvj, CAPoj Im TJuJr lr k´PV´x AfqJKhÇ

ßTJKv goJx

KjCA~Tt KxKa TJCK¿u KcKˆsÖ 23 ßgPT k´JgLt ßTJKv goJx fJr TqJPŒAj SP~mxJAPa KuPUPZj, ˙JjL~

ßocJKu~j oJKuTrJ TL n~JjT xÄTPa kPzj 2012 xJPu IJTK˛T ßocJKu~Pjr hJo kPz ßVPu fJ k´fqã TPrPZj ß\xKuj fJr kKrmJPrAÇ fJA ß\xKuj ßTJr KjmtJYPj hJÅKzP~PZj Ç fJr ßYJPU IPjT ˝kúÇ KfKj aqJKé ßocJKu~j oJKuTPhr xÄTa xoJiJj TrPf YJj, AKoV´J≤Phr \jq xMKmYJr k´KfÔJ TrPf YJj, ãáhs mqmxJ~LPhr kJPv hJÅzJPf YJj, KxKj~rPhr \jq ßTJ~JKuKa ßT~Jr YJuM TrPf YJj, kJmKuT ÛáuèPuJPT IJPrJ Igt mrJ¨ KhP~ Cjúffr KvãJr oJj VzPf YJj, kJmKuT asJjK\aPT KmvõoJPjr TrPf YJj, rJ˜Jr Cjú~j TrPf YJj FmÄ kKrPmvPT ˝J˙qxÿf TrPf YJjÇ Kj\ KcKˆsPÖr Ûáu KkFx 115 FmÄ jqJxJC ToMqKjKa TPu\ S yJ≤Jr TPu\ ßgPT V´J\MP~vj TrJ ß\xKuj mPuj, KfKj mrJmr KTC 46 mJPx pJfJ~Jf TPrPZjÇ ßTj KfKj hJÅKzP~PZj? KjP\A C•r KhP~PZj, IJoJPhr mJKzPT rãJ TrPf, IJoJPhr kKrmJrPT rãJ TrPf, IJoJPhr k´KfPmvLPT rãJ TrPf FmÄ \LmPjr Igt kKrmftj TPr KhPfÇ CPuäUq KcKˆsÖ 23’r TJCK¿uoqJj mqJKr V´PcjKYT IJr KjmtJYj jJ TrJr Kx≠J∂ KjPu ß\xKuj ßTJr k´JKgtfJ ßhjÇ F kpt∂ KfKj KmkMu xÄUqT ßjfímOª FmÄ xÄVbPjr FjPcJxtPo≤ ßkP~PZjÇ fJr Ijqfo ߈a KxPjar \j Kx. uMq, ߈a KxPjar \MKu~J xJuJ\Jr, ߈a

IgtjLKfPT YJñJ TrPf KfKj ßxux aqJé KrPmaxy mJKzr oJKuTPhr 1000 cuJr aqJé ßâKca FmÄ KjCA~Tt KxKar xm ãáhs mqmxJ~LPT 2000 cuJr aqJé KrPma ßh~Jr \jq uzJA TrPmjÇ KfKj KuPUPZj, IJKo IJkjJPhr \jq lJAa TrPmJÇ KfKj YJj KjCA~PTtr KxKj~r FmÄ Imxrk´J¬rJ ßpj fJPhr ßh~J xMKmiJxoNy kJjÇ ßTJKv goJx FT\j u V´J\MP~a FmÄ ãáhs mqmxJr xJPg \KzfÇ 28 mZr iPr KfKj TáAP¿r FA KcKˆsPÖr mJKxªJÇ Vf 20 mZr KfKj fíeoNu xÄVbj KjP~ oNuiJrJr rJ\jLKfPf k´JgLtPhr yP~ TqJPŒAj TPrPZjÇ KfKj mPuj, KfKj k´KfKhjA KmkMu xÄUqT KjCA~TtJPrr xJPg TgJ mPuj, fJPhr xoxqJ \JjPf YJjÇ fJr ßk´KãPf KfKj FA KxKar ßvwJÄv 49 kJfJ~


49

ßmuPrJP\ hKãe FKv~ 4 k´JgtLr uzJA 48 kJfJr kr xoxqJ xŒPTt ImKyfÇ ßTJKv goJx TqJPŒAj SP~mxJAPa KuPUPZj, IJKo KjmtJYPj hJÅKzP~KZ, TJre IJKo \JKj xTPu KoPu TJ\ TrPu TáA¿PT FKVP~ KjP~ pJS~J pJPmÇ fJr Ikr KjmtJYjL k´Kfvs∆Kfr oPiq rP~PZ kKrPmv rãJ, xMYJÀ S xofJKnK•T nqJTKxj k´hJj, TáAP¿r kJmKuT asJ¿PkJPatvPjr Cjú~j AfqJKhÇ KfKj IjqJPjqr xJPg FjPcJxtPo≤ ßkP~PZj ߈a KxPjar ßTKnj goJPxrÇ KcKˆsÖ 23 Aˆ TáAP¿r ßmuPrJ\, TáA¿ KnPu\, ßVäj STx S ßlîJrJu kJTt KjP~ VKbfÇ KmkMu xÄUqT mJÄuJPhvLr xJPg fJr rP~PZ xUqfJÇ KfKj mPuj, mJÄuJPhvLrJ FA KxKar Ijqfo vKÜÇ ßoJrPvh IJuPor në~xL k´vÄxJ TPr mPuj, KfKj fJr ßoJKaPnar, fJPT oNuiJrJr rJ\jLKfPf FPjPZj KfKjÇ ßTJKv goJPxr TqJPŒAj SP~mxJAPar KbTJjJ” electkoshythomas.com

IJorJ KmKnjú hJKm-hJS~J KjP~ FTxJPg TJ\ TKrÇ yrKk´f KxÄ fár mPuj, kqJjPcKoTTJPu IJorJ xmxo~ rJ˜J~ KZuJoÇ xTPur \jq xJyJpq, xTPur \jq nqJTKxj, xTPur \jq ˝J˙qPxmJ KjP~ TJ\ TrKZÇ FUj TJ\ TrKZ xTPur \jq oJjKxT ˝J˙qPxmJ KjP~Ç ßxAxJPg xTPu pJPf IJKgtT xJyJpq

ßrJPT~J yJ~hJPrr xJPg nP~x Im IJPoKrTJr mJÄuJ KmnJPV mscTJˆJrmOªÇ

nP~x Im IJPoKrTJ ßgPT ßrJPT~J yJ~hJPrr Imxr

yrKk´f KxÄ fár

IJorJ xTPu aqJé KhA, ßxA aqJPér Igt YPu pJ~ oqJjyqJaJPjr ImTJbJPoJ Cjú~PjÇ IgY IJoJPhr rJ˜J nJXJPYJrJ, IJoJPhr kJmKuT asJ¿PkJPatvPjr Im˙J ßmyJu, xJmSP~ KxPˆo \qJoJATJ~ 179 Kˆsa kpt∂ ßvw yP~ ßVPZÇ KxKa TJCK¿u KcKˆsÖ 23’Fr KmkMu xÄUqT oJjMwPT Kjntr TrPf y~, y~ mJx, jAPu KjP\r VJKzr SkrÇ fJ xP•ôS jgt-xJCg ßTJPjJ ßpJVJPpJVA ßjA ßxA IPgtÇ IJKo KjmtJKYf yPu FA Kmw~èPuJ mJ˜mJ~Pjr ßYÓJ TrPmJÇ- TgJèPuJ muKZPuj oNuiJrJr rJ\jLKfPf hLWtKhj pJmf \Kzf KcKˆsÖ 23 ßgPT TJCK¿uoqJj k´JgLt yrKk´f KxÄ fárÇ mJÄuJPhvLPhr ßjfífôJiLj oNuiJrJr vsKoT xÄVbj FqJxJu yrKk´f KxÄ fárPT FjPcJxt TPrPZÇ Ko. fár \JjJj, KfKj oNuiJrJr rJ\jLKfPf \Kzf 35 mZrÇ k´iJjf fJrA hJKmPf TotPãP© kJ†JKmrJ fJPhr VJmt kKriJj TrPf kJrPm- FA KmuKa SPb IuPmKjPf FmÄ kJv y~Ç 10 mZr iJrJmJKyTnJPm YJk KhP~ ImPvPw xlu yjÇ KfKj mPuj, IJKo KmkMu xÄUqT mJÄuJPhvLPT KYKjÇ IPjT mJÄuJPhvL IJoJr kKrmJPrr xhxqr ofAÇ

kJ~ KmPvw TPr ãáhs mqmxJ~LrJ fJr \jq ßYÓJ TPr pJKò mPu \JjJj xJ¬JKyT mJXJuLPTÇ fJr SP~mxJAPa Ko. KxÄ KuPUPZj KfKj xJrJ\Lmj S~JKTtÄ FmÄ KocuTîJx AKoV´J≤Phr \jq TJ\ TrPZjÇ FfKhPjr IKnùfJPT KfKj mqmyJr TrPf YJj KxKa TJCK¿Pu KjmtJKYf yP~Ç KfKj oPj TPrj xo~ FPxPZ KxKa TJCK¿Pu hKãe FvL~Phr k´KfKjKifô k´KfÔJ TrJrÇ 1983 xJPu kJ†Jm ßgPT KfKj KjCA~PTt IJPxj I· cuJr kPTPa KjP~Ç TPbJr kKrvsPor oiq KhP~ KjP\PT FA KxKaPf k´KfÔJ TPrPZjÇ FUj fJr KjP\r \LmPjr IKnùfJr IJPuJPT TJ\ TrPf YJj KxKa TJCK¿PuÇ yrKk´f KxÄ fár IJVJoL 22 \MPj fJPT ßnJa ßh~Jr IJymJj \JjJj KcKˆsÖ 23’r ßnJaJrPhrÇ

ßvPwr kJfJr kr yJ~hJr 28 ßo YKuäv mZr FTaJjJ TJ\ ßvPw ImxPr ßVPujÇ mJÄuJPhPvr xJÄmJKhTfJ~ ßrJPT~J yJ~hJr KjP\PT Ijjq CófJ~ KjP~ ßVPZjÇ IPjT k´KfTNufJ ßoJTJKmuJ TPrS KfKj xJyx yJrJjKjÇ @®KmvõJPxr xPñ FKVP~ ßVPZjÇ KjP\r ßoiJ, ßpJVqfJ S ßkvJr k´Kf hJK~fôvLu KZPuj mPuA KfKj xJluq ßkP~PZjÇ KfKj nP~x Im @PoKrTJr oPfJ @∂\tJKfT ßmfJr k´KfÔJPjr mJÄuJ KmnJPVr k´iJj KyPxPm hJK~fô kJuj TrPZj k´J~ FT pMVÇ mJÄuJ KmnJPVr kJvJkJKv KfKj ßrJKyÄVJ nJwJr IjMÔJjS YJuM TPrjÇ ßrJPT~J yJ~hJPrr \jì pPvJPr yPuS mJmJr TotxNP© fÅJr ßmPz SbJ ßTJuTJfJ~Ç mJmJ @mMmTr lJrJK\ S oJ ßoPyÀPjúxJ mJTJr Z~ x∂JPjr oPiq KfKj fOfL~Ç mz ßmJj xMKl~J @Koj k´UqJf j\Àu xñLf Kv·L KZPujÇ ßTJuTJfJr ßx≤ \¿ KmhqJuP~ KvãJ\Lmj ÊÀÇ kPr APcj TPuP\ kPzj S dJTJ KmvõKmhqJu~ ßgPT rJˆsKmùJPj oJˆJxt TPrjÇ fJrkr wJPar hvPT ˝JoL yJ~JhJr fJKTr TotxNP© YPu ßpPf y~ Y¢V´JPoÇ ßrJPT~J yJ~hJPrr ßmfJr \LmPjr ÊÀ ßTJuTJfJ~ KvÊoyPu oJAPâJPlJPjr xJPg KofJuL, Ûáu TPuP\ kzJPvJjJr lÅJPT lÅJPT ßmfJPr jJaT S IjMÔJj Ck˙JkjJ KhP~Ç 1960 Fr hvPT Y¢V´Jo ßmfJPr Kj~Kof IjMÔJj ßWJKwTJ KyPxPm TJ\ TPrjÇ

1968 xJPu Y¢V´Jo ßmfJPr @ûKuT xÄmJh kJb KhP~ ÊÀ y~ fÅJr xÄmJh Ck˙JkjJr \LmjÇ fPm ßkvJhJr xJÄmJKhTfJr ÊÀ 74 xJPu dJTJ ßmfJr S KaKnr Kj~Kof Umr kzJ KhP~Ç 1981 xJPu KmvõUqJf nP~x Im @PoKrTJr @oπPe YPu @Pxj S~JKvÄaj KcKxPfÇ Umr kzJA j~ kMPrJh˜r xJÄmJKhTfJr hJK~fô KjPf y~ fÅJPTÇ ßrJPT~J yJ~hJr KnSF mJÄuJ KmnJPVr oqJPjK\Ä FKcaPrr hJK~fô uJn TPrjÇ 2011 xJPur \Mj oJx ßgPT ßrJPT~J yJ~hJr KmnJVL~ k´iJPjr hJK~fô kJuj TPr @xPZjÇ ßp ßTJj @∂\tJKfT oJKfiKoKc~J k´KfÔJPjr mJÄuJ KmnJPV KfKjA k´go oKyuJ k´iJjÇ

KjmtJKYf yPu ‘Kuau mJÄuJPhv' ßWJweJ Trm 45 kJfJr kr

YJA FA KxKar, fJr k´go TgJ yPuJ kJmKuT ßxlKaÇ KjrJk•J jJ gJTPu IJorJ KvÊPhr xKbTnJPm ßrA\ TrPf kJrPmJ jJÇ KÆfL~ TgJ yPuJ FA KxKar IgtjLKfr k´JevKÜ ˛u Km\PjxÇ fJPhr \jq ßp xJPkJat hrTJr fJ ßhm, pJPf fJrJ mqmxJ~ xlu yPf kJPr, IJPrJ oJjMwPT KjP~JV KhPf kJPrÇ fífL~ TgJ yPuJ KvãJÇ IJorJ IJmJr IJoJPhr ßZPuPoP~Phr KvãJ CkPnJV TrPf kJrPmJÇ IJorJ FA KxKaPT xTPur \jq mJxPpJVq TPr fáuPf YJAÇ KfKj mPuj, mJÄuJPhvLPhr xogtj ZJzJ IJKo ßo~r yPf kJrPmJ jJÇ IJKo xTu mJÄuJPhvLr ßo~r yPf YJAÇ


50 ßoJyJÿh Fj o\MohJrPT ßnJa ßh~Jr @øJj \JjJPjJ y~Ç TJCK¿uoqJj k´JgtL ßoJyJÿh Fj o\MohJPrr xnJkKfPfô FmÄ KjCA~Tt KxKa asJjK\a ACKj~j, ßuJTJu 100Fr nJAx ßY~JroqJj xJAo ßoJjfJKTo S IqJxJu msÄé YqJ¡JPrr ßk´KxPc≤ ‰x~h fJyoLhMu yPTr kKrYJujJ~ IjMÔJPj mÜmq rJPUj k´iJj IKfKg IqJxJu’r k´KfÔJfJ ßk´KxPc≤ oJl KoxmJy CK¨j,

FTKa KjmtJYjL TqJPŒAPj mÜmq rJPUj TJCK¿uoqJj k´JgtL ßoJyJÿh Fj o\MohJrÇ

xJiJre xŒJhT \JoJu ßyJxJAj, TáKouäJ ßxJxJAKar xJPmT xnJkKf UKmr CK¨j nMÅA~J, xnJkKf @mMu UJP~r @Uª, xyxnJkKf Ko~J ßoJyJÿh hJCh, FAY Fo Ko\JjMr ryoJj, jJrL ßj©L ßrPéJjJ o\MohJr, msÄé mJÄuJPhv FPxJKxP~vPjr xnJkKf TJoJu CK¨j, xJiJre xŒJhT TJ\L rKmCöJoJj, TqJPŒAj ßas\JrJr ojxMr @yPoh, TKoCKjKa IqJKÖKnˆ ßr\J @mhMuäJy ˝kj, \JuJu ßYRiMrL, j\Àu nMÅA~J, @Krl ßr\J, rJPvh o\MohJr, ßoJ: ßxKuo ßr\J, jNÀu AxuJo, jJKZr C¨Lj, xJKhTár ryoJj, oJoMj xrTJr k´oMUÇ rqJKu ßvPw xÄK㬠xoJPmPv ßoJyJÿh Fj o\MohJr kJTtPYˆJPrr rJ˜J~ VJKzr myr KjP~ k´YJreJ YJuJj Fj. o\MohJrÇ mPuj, @Ko msÄPér kJTtPYˆJr FuJTJ~ hLWt xo~ iPr ˙JjL~ TKoCKjKa ßmJct xy KmKnjú xÄVbPjr oJiqPo \jVPer \jq TJ\ TrKZÇ @PrJ mOy•r kKrxPr FuJTJmJxLr ßxmJ TrJr k´fqP~ KjmtJYPj k´JgtL yP~KZÇ ßnJa KhP~ ßx ßxmJ TrJr xMPpJV KhjÇ asJ¿PkJat FoPkäJK~\ FPxJKxP~vPjr FjPcJxtPo≤ ßvPwr kJfJr kr FA hOvq ßhPU oPj yP~PZ msÄPér kJTtPYˆJPr KjmtJYjL ACFxFKjC\IjuJAj” KjCA~Tt KxKa TJCK¿Pur yJS~J mAPZÇ ßoJ. o\MohJr oJKfP~ fáPuPZj @xjú ßcPoJPâKaT k´JAoJKr KjmJYtPj KcKˆsÖ 18 msÄé ßgPT k´KfÆKªôfJTJrL mJÄuJPhvL @PoKrTJj kJTtPYˆJrÇ TJr rqJKuPf IjqJPjqr oPiq KZPuj KjCA~Tt TJCK¿uoqJj k´JgtL ßoJyJÿh Fj o\MohJrPT FjPcJxt KxKa asJjK\a ACKj~j ßuJTJu 100Fr nJAx TPrPZ mJÄuJPhvL asJ¿PkJat FoPkäJK~\ FPxJKxP~vj ßY~JroqJj xJAo ßoJjfJKTo, \JuJuJmJh Im ßV´aJr KjCA~TtÇ Vf 2 \Mj msÄPér UKuu kJKat FPxJKxP~vPjr xyxnJkKf o†Mr ßYRiMrL \VuMu, yPu FjPcJxtPo≤ IjMÔJPj mJÄuJPhvL AKoV´qJ≤Phr @PoKrTJj-mJÄuJPhvL SP~uPl~Jr IVtJjJAP\vPjr IKiTJr S optJhJ k´KfÔJ~ @VJoL 22 \MPjr KjmtJYPj

ßoJ” o\MohJr oJKfP~ fáPuPZj kJTtPYˆJr

KjCA~Tt KxKa asJjK\a ACKj~j, ßuJTJu 100Fr nJAx ßk´KxPc≤ rmJat TqJKu, mJÄuJPhvL @PoKrTJj kMKuv FPxJKxP~vPjr (mJkJ) xJP\t≤ IqJa @otx IKlxJr oJymMmMr \MP~u, mJÄuJPhv ßxJxJAKar xJPmT xy xJiJre xŒJhT KxrJ\ CK¨j @yPoh ßxJyJV, mJÄuJPhvL asJ¿PkJat FoPkäJK~\ FPxJKxP~vj Im ßV´aJr KjCA~PTtr xhxq fJKrT @yPoh, ojxMr, Ku¥J u≤, vJKyjJ TJoJu, fJKj~J KmKg k´oMUÇ


51

AKoV´J≤PT KlKrP~ IJjJr IjMPrJi

k´go kJfJr kr TrJr IjMPrJi \JKjP~PZÇ FPxJKxP~Pac ßk´x kKrPmKvf 29 ßo’r FA UmrKaPf S~JKvÄaj KcKx KnK•T jqJvjJu AKoV´J≤ \JKˆx ßx≤JPrr mrJf

KhP~ \JjJPjJ yP~PZ fJrJ KuKUfnJPm FA IjMPrJi \JKjP~PZÇ FjIJAP\ ßx≤JPrr FPxJKxP~a kKuKx KcPrÖr FT KYKbPf KuPUPZj, Èuã uã AKoV´J≤PT ßTJPjJ IJAPjr IJvs~ ßj~Jr xMPpJV jJ KhP~

KcPkJat TrJ yP~PZÇ’ FPxJKxP~Pac ßk´x muPZ, AKoPV´vj FcPnJPTKx V´∆Pkr FA hJKm TÄPV´x TfaJ èÀfô ßhPm fJ KjP~ xÄv~ gJTPuS asJŒ vJxjJoPu AKoV´J≤Phr Skr ßp KjptJfj YJuJPjJ yP~PZ, fJr TJrPe Vf 4 mZPr FA FcPnJPTKx V´∆k Ifq∂ vKÜvJuL yP~ CPbPZÇ FPxJKxP~Pac ßk´x KuUPZ, FPhPv Im˙Jjrf IJjcTáPoP≤c AKoV´J≤Phr \jq ßk´KxPc≤ mJAPcj ßp kqJg aá KxKaP\jvLk k´˜Jm KhP~PZj, fJr oPiqA ßpxm AKoV´J≤PT KcPkJat TrJ yP~PZ fJPhr KlKrP~ IJjJr TgJS CKuäKUf IJPZÇ FA KmuKa yJCP\ kJv yPuS, KxPjPa IJaPT IJPZÇ KxPja ßoP\JKrKa KucJr YJT ÊoJr mJP\a KmPur xJPg FA KmuKa I∂nátÜ TPr kJPvr kKrT·jJ TPrPZjÇ ßlcJPru cqJaJr C≠íKf KhP~ FKk \JKjP~PZ, Vf Kfj Igt mZPr 7 uPãrS ßmKv AKoV´J≤PT IJPoKrTJ ßgPT KcPkJat TrJ yP~PZÇ IJPoKrTJ~ FUj ßp IJAj IJPZ, fJPf KcPkJPatc yS~J AKoV´J≤Phr KlKrP~ IJjJr TgJ ßuUJ gJTPuS, fJ Ifq∂ \KauÇ pJrJ asJŒ \oJjJ~ KcPkJPatc yP~PZj, ß\J mJAPcj KjmtJKYf yS~J~ fJrJ IJvJ~ mMT mJÅiPZj mPuS FKk \JKjP~PZÇ FKk k´KfKjKirJ FA rTo TP~T\Pjr xJPg TgJ mPu KuPUPZ, hLWtKhj IJPoKrTJ~ mxmJPxr kr fJPhr kKrmJr ßgPT KmKòjú TPr ßp ßhPv ßlrf kJbJPjJ yP~PZ, ßx ßhv fJPhr \jìnëKo yPuS, fJrJ FUj ßxA ßhvPT ßYPjj jJ, pfUJKj ßYPjj IJPoKrTJPTÇ jqJvjJu AKoV´J≤ \JKˆx ßx≤Jr mPuPZ, KcPkJPatc AKoV´J≤Phr KlKrP~ IJjJr \jq IJAj TrJr k´P~J\j ßjAÇ IJAj IJPZÇ fJPT xy\ S TJptTr TrJr \jq ßk´KxPcP≤r FKéKTCKan IctJrA pPgÓÇ

TJrJVJPrr ßrJ\jJoYJ

ßvPwr kJfJr kr l\uMu yT k´˜Jm ßkv TPrjÇ 1947 xJPu kJKT˜Jj TJP~o y~Ç 1956 xJPur vJxjfπ IjMpJ~L FAKhPj kJKT˜JjPT KrkJmKuT ßWJweJ TrJ y~Ç FA KhjKaPT xrTJKr ZMKa ßWJweJ TrJ yP~PZÇ KT∂á uJPyJr k´˜Jm IjMpJ~L vJxjfπ ‰f~Jr jJ TrJr \jq hMA kJKT˜JPj IJ\S náu mM^JmMK^ YuPZ, KmPvw TPr kNmt kJKT˜JjPT FTKa TPuJKjPf kKref TrJ yP~PZÇ IJKo ßp 6 hlJ k´˜Jm TPrKZ, 13A \JjM~JKr 1966 xJPu- uJPyJr k´˜Jm KnK• TPr, ßx k´˜Jm TrJr \jq IJKo S IJoJr xyToLtrJ TJrJVJPr mKªÇ AP•lJT TJV\ S ßk´x mJP\~J¬ FmÄ oJKuT S xŒJhT oJKjT nJA TJrJVJPr mKªÇ FA hJKmr \jqA 7A \Mj 7 vf ßuJT ßV´¬Jr y~ FmÄ 11 \j \Lmj ßh~ kMKuPvr èKuPfÇ IJKo KhmqPYJPU ßhUPf kJrKZ hJKm IJhJ~ yPm, fPm KTZM fqJPVr k´P~J\j yPmÇ IJ\TJu IJmJr rJ\jLKfKmhrJ mPu gJPTj uJPyJr k´˜JPmr hJo jJAÇ kNmt kJKT˜JjPT ˝J~•vJxj KhPu kJKT˜Jj hMmtu yPmÇ Fr Igt kNmt kJKT˜JPjr Z~ ßTJKa ßuJTPT mJ\Jr KyPxPm mqmyJr TrJ pJPm jJ, pKh ˝J~•vJxj ßhS~J y~Ç KYrKhj TJyJPTS vJxj TrJ pJ~ jJ, pfA Khj pJPm KfÜfJ IJrS mJzPm FmÄ KfÜfJr Knfr KhP~ hJKm IJhJ~ yPu kKreKf n~Jmy ymJr x÷JmjJ IJPZÇ uJPyJr k´˜Jm ßvwJÄv 56 kJfJ~

\m \m \m

IJkKj KT IJPoKrTJPf FTKa xrTJrL \m UMÅ\PZj? IJkjJr KT yJAÛáu KcPkäJoJ, mqJPYur IgmJ oJˆJr KcKV´ IJPZ? mJÄuJPhv IgmJ ACFx ßgPT pKh gJPT fJyPu IJr ßhKr jJ TPr IJoJPhr KaPo ßpJV Khj FmÄ IJkjJr kZªof KlPfl FTKa k´PlvjJu \Pmr \jq ßYÓJ TÀjÇ KxKnu xJKntx krLãJ~ (KxKa, ߈a FmÄ ßlcJPru \Pmr) IJkjJPhr xPmtJó ßÛJr kJS~Jr \jq IJoJPhr xmtJ®T k´PYÓJ gJPT FmÄ ßxnJPmA IJorJ k´JgLtPT k´˜áT TKrÇ oqJg, AÄPrK\ FmÄ IjqJjq KasKT k´vúJmuL xoO≠ IJoJPhr Kj\˝ Kk´kJPrvj VJAc mqJÄT IJPZÇ IJPoKrTJr IjqJjq ߈a ßgPTS IJoJPhr KaPo ßpJV KhPf kJPrjÇ fJZJzJ k´PlvjJu ßr\MqPo, TnJr ßuaJr FmÄ ßlAx aá ßlAx A≤JrKnCP~r \jq ‰fKr TrJ y~Ç pJPhr FTJCK≤Ä mqJTV´JC¥ IJPZ fJPhrPT TáATmMT, KkYKas, ßkPrJu S FTJCK≤ÄFr KaCPaJKrÄxy xmJAPT TKŒCaJr ßmKxT ßvUJPjJ y~Ç

IJV´yL k´JgLtrJ IJ\A ßpJVJPpJV TÀj” 718-530-2605 APoAu” roudro123@yahoo.com

Fo.F. \JoJj

(mftoJPj KjCA~Tt ߈a Vn-F Totrf) xJTPxx oJKfi kJrkJx F¥ TqJKr~Jr TjxJuKaÄ lJot (k´KfÔJfJ) xJKatlJAc Km\Pjx TqJKr~Jr Ûáu KaYJr, hq ߈a ACKjnJKxtKa Im KjCA~Tt (\m ßcPnukJr) k´JÜj xJmKˆKaCa KaYJr, KjCA~Tt KxKa KckJatPo≤ Im FcáPTvj FmÄ ßuTYJrJr Aj FTJCK≤Ä, FoFuIJA, KjCA~Tt, TáA¿


52

TJKo S KT∂JÀr ßhPv 5 kJfJr kr oJKa fáPu \Pu ßluPZÇ \JkJKjrJ S˜Jh \JfÇ xoMhs ÊKTP~ vyr mJjJ~, KmvJu SxJTJ-TJjxJA F~JrPkJat ßgPT ÊÀ TPr ßmv TP~TKa @∂\tJKfT F~JrPkJat jJKT xoMPhsr CkPr nJxoJjÇ FA ßuPT SrJ TíK©o ÆLk mJjJPòÇ ßmJa ßgPT ßjPo @mJr VJKz, ZMaKZ ßfJ ZMaKZAÇ FmJPr @orJ pJKò xMTámJ (Tsukuba) kJyJPzÇ oJC≤ láK\r kPr F jJKT \JkJPjr KÆfL~ YNzJÇ xMªPrr xJPg xMªr KoPu xMªPrr \jì y~, ßpojaJ yPfJ @oJr xJPg fJr mJ APªsr xJPg ÀKYr Kouj yPu, KT∂á ßhmvotJr G jJPZJz KvwqaJ .....KmkMu.. yÅqJ.. KmkMu fJr jJo.. IfOK¬A yu pJKkf \LmPjr mrYªj

mOã, KmvJu S E\M! @orJ IfOK¬r oJjx kM©Ç FmÄ IpJKYf KmkMPurJ kJP~ kJP~ hKzr \†Ju yP~ kJ ßmÅPi rJPUÇ KT∂á xMTámJ kJyJPzr ßTJj IfOK¬ ßjA, ßjA ßTJPjJ InJmÇ A\JjJKV A\JjJKor KouPj IpJKYf ßTJj ÈKmkMu’ mÅJiJ KhPf kJPr jJA, xMªPrr xJPg xMªPrr Kouj yP~PZÇ ßxA Kj”xLo IfLPf A\JjJKV S A\JjJKo jJPo hMA ‰hm x•J mJx TrPfJ xMTámJ kJyJPzr hMA YNzJ~Ç fJrJ nJPuJmJxPfJ FPT IjqPTÇ fJPhr KouPjr lPuA \jì y~ \JkJj @KTtPkuJPVJ mJ \JkJj ÆLkkMP†rÇ xMTámJ fJA \JkJPjr Ijmfáu ‰vvm ˛OKfr ßhJujJÇ VJKzPf TPr kJyJPzr kJv KhP~ WMPr WMPr SkPr CPb FPxKZ, k´gPo FTKa kJyJz

fJrkPr IjqKaÇ rJ˜J KjP\A TUj FPTr vrLr ßZPz IPjq KmuLj yP~ ßVPZ ßar kJAKjÇ VJZ @r VJZ, kJyJz @r kJyJzÇ xmM\ @r xmM\Ç ImM^ oj CfJu TrJ ßxRªptÇ kJyJPzr IKifqTJ~ mz kJKTtÄ uaÇ KTZM ßrˆMPr≤, ßhJTJj @r ÈTqJmu TJr’ ߈vjÇ FTaJ KxÅKz SkPr CPb ßVPZ ßxUJj ßgPT ßmv KTZMaJÇ KmvJu ‰hPfqr of FTaJ mqJX mPx @PZ, mz mz ßYJU ßoPu cqJm cqJm TPr fJKTP~Ç SaJ FTaJ ßoVJ oNKft, kJyJPzr SkPr, kJgr ßTPa mJjJPjJ, ßpUJPj @P\Ku~J láPaPZ IPjT, @r rPcJPcjcsj IxÄUqÇ mqJX jJKT \JkJPj ßxRnJPVqr k´fLTÇ \JkJKj nJwJ~ mqJXPT mPu ÈßTÀ’, pJr Igt jJKT k´fqJmftj mJ KlPr @xJÇ IgtJ“ oJjMw KlPr @Px fJr C“Pxr TJPZÇ KlPr @Px Igt Km•, mºá FmÄ ßxRnJVqÇ mqJX jJKT @mJr mx∂ S V´LPÚr k´fLTÇ oJjMPwr ßãP© FA hMA Efá ßpRmPjr

k´KfKm’Ç C“Pxr TJPZ KlPr pJS~J, mºá, Km•, mx∂, ßpRmj xm KTZM TJojJ TPr @orJ mqJPXr KkPbr kJPv hÅJKzP~ ZKm fáKuÇ Sr oMU @r ßYJU UMm ¸Ó ßhUJ pJ~ KjY ßgPTÇ TJPZ ßx UMm ßmKv mzÇ ßjPo FPx \JkJKj Km˝Jh uJû ßxPr ÈTqJmu TJPr’ YPz mKxÇ KT KmvJu mKV! k´J~ 30-40 \j ßuJT iPrÇ xJKr xJKr kJAj mj @TJv ¸vt TPr @PZÇ fJPhr oJgJr IPjT Ckr KhP~ @oJPhr mKVKa ßoPWr of ßnPx pJ~ CÅYá ßgPT CÅYáPfÇ mMPTr KnfPr “Kk¥ mrl-\oJa ßmÅPi @PZÇ KjPYr KhPT fJTJPjJ pJ~ jJ, n~ KvrKvr TPrÇ KT∂á KT IkNmt mj! kOKgmL KjPYÇ @r láu láPa @PZ Tf! xJKr xJKr UJzJ FTjuJ VJZ, fJPhr ßTJTzJPjJ YáPur oJgJÇ @oJPhr ßhPv kJAj mj ßjAÇ ßjA ßxA kJhPkr ßoJyjL~ WsJeÇ Ijq WsJe @PZ, pJ hNr ßgPT kJA jJ, ÊiM T·jJ TKrÇ ÈTqJmu TJr’ ßgPT ßmr yP~ KxÅKz ßmP~ ßmP~ pJA @rS IPjT CkPr, xMTámJ kJyJPzr vLPwt hÅJKzP~ @KZ xMhNPr hOKÓ k´xJKrf TPrÇ hMKa vLwt fJr” oJC≤ KjSaJA S oJC≤ jJ≤JAÇ yJATár \jT oJfxMP~J mJPvJ oJC≤ xMTámJr ßxRªPpt oMê yP~ fJr TJKvoJ \JjtJPu KuPUKZPuj, ÈkJvJkJKv hMPaJ oJgJ fáPu oJC≤ xMTámJ ßpj @TJPv CPb ßVPZÇ’ fJr oPf, ßTJj

ÈS~JTJ’ mJ ÈyTá’ rYjJ jJ TPr TJPrJ kPãA xMTámJ kJyJPz @xJ x÷m j~Ç @Ko IjqJ~ TPrKZÇ xKfqTJPrr ßTJPjJ TKmfJA ßuUJ y~Kj @P\JÇ xMTámJ kJyJz Ior yP~ @PZ Kk´¿ A~JoJPaJ fJPTPrJ’r TKmfJ~Ç KfKj FmÄ FT\j ßmR≠ Knãá KoPu KuPUKZPuj \JkJPjr k´go ßrñJ TKmfJÇ k´J~ 700 mZr iPr \JkJPj UMm \jKk´~ KZu FA TKmfJr ˆJAuÇ IPjTaJ TKmr uzJAP~r iÅJPY hM\j mJ fJrS ßmKv TKm KoPu TokPã 2 ˆqJ†J~ FA TKmfJ VÅJgJ yPfJ; k´go mJ ßVRrYKªsTJr ˆqJ†JPT muJ yPfJ ÈyTá’, pJr ßgPT krmftLTJPu ÈyJATá’ TKmfJr \jì y~Ç Kk´¿ A~JoJPaJ KmUqJf ÊiM TKmfJr \jqA j~, k´JYLj CkTgJr KmvJu YKr©S KfKjÇ mz nJAPT yfqJ TrJr TJrPe KmrÜ xosJa KTPTJ fJr FA mUJPa kM©PT hxMq S KmPhsJy hoPjr hJK~fô KhP~ hNPrr k´PhPv KjmtJKxf TPrjÇ Kk´¿ Ifq∂ mLrPfôr xJPg KmKnjú k´KnP¿ v©∆ KjotNu TPrj KT∂á fJrkPrS KkfJr KmvõJx I\tPj mqgt yjÇ fJPT Kj~fA hNr ßgPT @PrJ hNPr pJmJr @Phv ßh~J y~Ç FTmJr fJPhr \JyJ\ k´Y¥fo xoMhs ^Pz @âJ∂ y~ FmÄ ãá… xoMhsPhmPT vJ∂ TrJr uPãq fJr Kmvõ˜ ˘L xoMPhs ^ÅJk KhP~ @®Kmx\tj TPrÇ ßvwJÄv 53 kJfJ~

LAW OFFICES OF ANDREW MOULINOS

oK\mMr ryoJj KuVqJu TjxJuaqJ≤ TjxJuaqJ

718-545-2600, 917-834-9269 Bankruptcy Divorce Major Accident Cases Business, Incorporation Investment

Estate, Litigation Landlord & Tenant Commercial Real Estate Closing Trade Disputes

Trade Dispute and Investments Involve Bangladeshi Legal Matters ßpJVJPpJV

oK\mMr ryoJj: 917-834-9269

23-52, 31 st Street, Astoria, NY 11105.


53

TJKo S KT∂JÀr ßhPv

52 kJfJr kr Kk´¿ ^Pzr gJmJ IKfâo TPr SKo k´PhPv ßkÅRZJPf xão yjÇ KT∂á ßxUJPj ßkÅRPZ ßhPUj nLf-xπ˜ oJjMw! Klx Klx TPr TgJ mPu, ßTC yJPx jJ, nP~ YoPT CPb FKhT-SKhT KlPr KlPr fJTJ~, ßpj hNPrr ßTJPjJ ÈIKlKv~Ju KxPâax IqJÖ’ mJ ÈKcK\aJu KjrJk•J @Aj’ Fr hJkPar ßhv, ßpUJPj nP~ oJjMwèPuJ uWM S UmtJTKíf iJre TPrPZÇ ßx FUJPj ßxUJPj ßUÅJ\ ßj~, oJjMwPT xJyx ßh~ FmÄ \JjPf kJ~ hJjmJTíKfr FT KyÄxs fãT k´KfKhj CÅYá kJyJz ßgPT ßjPo FPx akJak KVPu UJ~ V´JPor ßuJT\jÇ fJA fJrJ vÄKTf, ßTC \JPjjJ TUj ßT KvTJr yPm ßxA hJjPmr gJmJ~Ç Kk´¿ A~JoJPaJ fJPT yfqJ TPrÇ FmÄ oJjMw ybJ“ CkuK… TPr, hJjm j~, n~, n~ KZPuJ mÉèe mzÇ oJjMwPT khJjf TPr rJPU n~Ç ˝Vt ßgPT FTmJr FT ‰hm x•J ßjPo FPxKZuÇ fJr k´P~J\j KZu rJK© pJkPjrÇ oJC≤ láK\ S xMTámJ, hMA kJyJPzr TJPZA ßx @vs~ YJ~Ç oJC≤ láK\ nJPm, ßx FoKjPfA pPgÓ xMªr S xJmtPnRo, fJr ˝PVtr @vLmtJPhr ßTJPjJ k´P~J\j ßjAÇ KT∂á xMTámJ xJjPª @ymJj \JjJ~, UJhq S kJjL~ KhP~ @kqJ~j TPr IkJKgtm IKfKgPTÇ ßxA ßgPT C≠f láK\ KmrJj S mrl dJTJ, vLPf VJZkJuJ S xmMP\r ¸vtyLjÇ FmÄ ‰vfq fJr mMT \MPzÇ @r xMTámJ xmM\, CÌ S \Lmjì~Ç TUjS TUjS kJktu-ßmèKj,

VJPZ-èPuì-ufJ~ S rKXj láPu xJ\JPjJÇ xMTámJ Ff xm ‰hm WajJr @mJx mPuA KvP≤JiPotr fLgt˙uÇ FUJPjA rP~PZ xMªr KvP≤J oKªr FmÄ k´Kf mx∂ S vrPf ßoPf SPb iotL~ C“xmÇ UMm ßmKv CÅYáPf CPb FPxKZ @orJ, xMP~fJ nP~ TÅJkPZ, KjP\PT KjP~ pfaJ j~, fJr ßYP~ ßmKv @oJPT KjP~Ç fJr n~ @Ko kPz pJPmJ kJ KkZPuÇ @Ko xoJj \J~VJ~ @ZJz UJA KmjJ ßYÓJ~Ç n~ @oJrS uJVPZÇ @uJCK¨j ZKm fáuPZÇ FTKhPT kJyJz @r kJyJz, IjqKhPT CkfqTJÇ ßxA CkfqTJ~ vyrÇ Ff CÅYá YázJ~ FTaJ ßZJ¢ oKªr @PZÇ \JkJKj TîJKxTJu xMªr IjMó YJu ßx oKªPrrÇ ßZJa hr\J, ßZJa \JjJuJÇ IQhm mJxPr ‰hPmr @jJPVJjJ y~ y~PfJmJ FUjSÇ y~PfJmJ Kmvõ-xÄxJr YJKuP~ TîJ∂ Bvõr KmvsJo KjPf @PxjÇ @r I≈rLrJ @Px ßVAxJr KToJPjJ kPr, ‰mnmo~ Yáu ßmÅPi jJPY yJ‹J kJP~Ç y~PfJ fJrJ @Px lárláPr yJS~Jr ßmv iPr IgmJ ^o ^Po mOKÓ iJrJ~Ç IgmJ lJKmjJKó KxPTJP~P¿r msJKûÄ Km˛~ KjP~ vLPfr fáwJr TeJ~Ç kJyJPzr Kj\˝ Kj~o @PZ, @PZ Kj\˝ @®J S võJx-Kj”võJxÇ kJyJz \JPj Ij∂ TJPur AKfyJx, oPj rJPU k´KfKa oMUÇ oPj rJUPm @oJPhrSÇ mz mz hMKa kJgPr hÅJKzP~ @KZ @Ko @r @Ko IgmJ ßx @r ßxÇ ÊjKZ kJyJPzr IjMÜ mJYjÇ @oJPhr ßk´o ßkJzJ ßYJU, mMPT iMTkMTÇ ßrRhs hLWu KhPj ßUuJ TPr IKYr˙J~L ßoWÇ \Lmj-ojìg fLr-Km≠ kJ KjP~ yÅJKa @r ITJrPe Iv´∆ ^JkxJ y~ ßYJUÇ @oJr oJgJ oJgJ j~, ßk´oJft pPãr ßoPWr xÄxJrÇ @uJCK¨j V· TrPZ FT \JkJKj kKrmJPrr xJPg, \JkJKj nJwJ~Ç oJ

S fJr KajF\ ßZPu @r ßoP~Ç oJ APò k´TJv TrPuJ @oJPhr xJPg ZKm ßfJuJrÇ fáuuJo hÅJKzP~Ç @oJPhr kJyJPzr KTjJPr, Kkb ZMÅP~ IQg Ifu, fJrkPr @mJr FT xJKr kJyJzÇ ßxA kJyJPzPhr mMPT mMT KoKvP~ @TJvÇ @y& KT xMªr FA kOKgmL!

Pwj≠ákvaü© bvixi nváoi hZú

8 kJfJr kr fvimvg® evováZ I Ücwki kw≥ evováZ mvnvh® Kiáe| dáj cáo wMáq ev ÜQvU `zN©Ubvq nvofvOv GováZ cviáeb| G Qvov wbqwgZ nvuUv, RwMs, mvuZvi, A®váivweKm KiáZ cváib| AvbzlwΩK bvbv ÜivMevjvB mwVK mgáq kbv≥ KiÄb I wPwKrmv wbb| G eqám DéP i≥Pvc, WvqváewUm, ¸á`÷vM, _vBiáqáWi mgm®v BZ®vw`i SzuwKI Üewk| G∏ájv wbqöêáY ivLzb| wKQz ÜivM I wKQz Ilza nvo ∂áqi SzuwK evovq| ÜLqvj KiÄb _vBiáqáWi mgm®v, wiDgvUáqW Av_÷©vBwUm, nRági mgm®v BZ®vw`áZ fzMáQb wK bv| nvucvwb ev e®_vi KviáY evievi ܘiáqWRvZxq Ilza Rxeáb ÜLáqáQb wK bv| wPwKrmKáK Gme SzuwK m§ûáK© Rvbvb| mgáqi AváMB ÜgábvcR náq ÜMáj nvo ∂áqi SzuwK Üewk| ÜgábvcáRi mwVK mgq 45 Ü_áK 55 eQi| Zvi AváM gvwmK e‹ náq ÜMáj wPwKrmáKi máΩ civgk© wbb| Aw˜Iácváivwmámi bvbv AvazwbK wPwKrmv AváQ|’’ krJoPvtr \jq ßpJVJPpJV” cJ. ßm†JKoj YqJÄ 718-651-8414


54

5 kJfJr kr IPkãJ~ hÅJKzP~ KZu kPgr iJPr! KT \JKj! mwtJ- Kv·TotKar KhPT fJKTP~ oPj yPuJ @oJr yJf hMPaJ cJjJ yP~ CPbPZÇ mwtJr IgA \u KcKXP~ @Ko FKVP~ pJKò k∞ láPur KhPTÇ ‰vvm- Kv·TotKa @oJr ßYJPUr oKePf ßWJPrr xOKÓ TPrÇ @oJr ‰vvPmr mºárJ ßpj xMkJKr VJPZr cJPu mKxP~ @oJPT ßaPj KjP~ pJPò IjJKhIjP∂r kPgÇ oPj @PZ, VÀr VJKz, ßjRTJ, kJuKTPf YPz jJjMr xPñ fÅJr mJPkr mJKzPf ßmzJPf KVP~KZuJoÇ @\PTr KhPjr IPjT ßZPuPoP~ y~f jJoèPuJ ÊPjPZ KTÄmJ mAP~r kJfJ~ ZKm ßhPUPZ! KT∂á mJ˜Pm IPjPTA fJ ßhPUKjÇ ßhv ßgPT yJ\Jr yJ\Jr oJAu hNPrr vyr \JKxt KxKaPf FPx, rJvJ nJAP~r ˆMKcSPf fÅJr ‰fKr VÀr VJKz, ßjRTJ, kJuKTr nJÛpt ßhPU TL ßp °ëKft uJVKZPuJ! mJfJPxr ßYP~S ßmKv ßmPV @oJr oK˜PÏr rPºs rPºs ßx °ëKft ZKzP~ kzPZÇ mJmJ-ßZPur @hPu- @»Jr, oJßoP~r @hPu- oJ S ZJjJ, oJ x∂JPjr xPñ ßUuPZ- ßZPuPmuJ, oJ S KvÊ, hJhJr yJf iPr jJKf- C•rJKiTJr, fJPur kJUJ- F Kv·TotèPuJ ßhUPf ßhUPf ßxJjJr TJKbÀPkJr TJKbr ßZÅJ~J~ @oJr hM-ßYJU ßnPX ßpj WMo jJPoÇ F ßoWJmOf KhPjS KoKÓ ßrJ¨Mr FPx kPz @oJr oMPUÇ \Lmj ßgPT KTZMA ßpj yJKrP~ pJ~KjÇ xm @PZ! xm! @oJr ßYJU ^J≈J yP~ @PxÇ mqJTáu mJhu xÅJP^- Kv·TotKar KhPT IkuT fJKTP~ rAÇ oPj kPz vLPwtªMr ßxA KmUqJf uJAj - ÈßTòJ ßTPuÄTJKrr of mOKÓ yPò’Ç Kv·Kar VJP~ @Ko yJf mMuJPfA ßpj ^o^KoP~ mOKÓ jJPo! ßp mOKÓPf KnP\ \mMgmM yP~ pJPò kgWJaIKuVKu-vyPrr @jJY-TJjJYÇ KbT kPrr Kv·TotKa- mOKÓ Kmz’jJÇ ßp KjkMe Kv·Kar KhPT oPjJPpJV KhPfA FTaá @PVr ^o^o mOKÓr v» mJzJmJKz uJVPZÇ oMyNPftr oPiqA oPjr IjMnNKfr Foj rX mhPu pJS~J~ @kjoPj KmzKmz TrPf gJKT- rJvJ nJA \Jf Kv·L! FT\j hã Kv·LA ßfJ kJPrj FnJPm ßYJPUr kuPT hvtPTr oPjr VKf kJPfi KhPf! \JjJuJ- Kv·TotKar kJPvA rP~PZ ÈPlKrS~JuJ’ Kv·KaÇ \JjJuJr kJPv hÅJKzP~ bJ¥J mJfJPx KTZMaJ ChJx yP~ kzPuS, @AKÙoS~JuJ, TJkzS~JuJ, vJTxmK\ KmPâfJr yÅJPT xK÷f KlPr kJAÇ @yJ! @AKÙoS~JuJ! pÅJr yJPf fáPu KhP~KZuJo @oJr ZKm IÅJTJr xo˜ rKXj TJV\, ßkK¿u FTKa @AKÙPor \PjqÇ jmJjú C“xm- ZKmKar KhPT fJKTP~ oPj yPuJ, ßãPfr vrLr ßlPu jmJPjúr iJj FPx @oJr Iir ZMÅP~PZ! ßVJiNKu- Kv·Kar KhPT fJKTP~ ¸Ó ßpj ßhUKZuJo, TJPbr ßmJ^J oJgJ~ TîJ∂ TJbMPrrJ ßyÅPa pJPòj! mJitTq m~Pxr nJPr ßyPu kzJ Kv·Ka oPj k´Y¥ @PuJzj ßfJPuÇ hJhLr TgJ UMm oPj

kPzÇ YÅJhKj rJPf - KvP· \JjJuJr kJPv hÅJKzP~ gJTJ ChJx ßoP~Kar oMU FUjS @oJr ßYJPU ßuPV @PZÇ IKnoJjL - KvP· FTKa ßoP~ mqJV yJPf ßhUuJo FTJ hÅJKzP~ @PZÇ FTJTLfô, kNKetoJ rJf - F @hPu kr kr ßmv TP~TKa Kv·Tot ßhPU rJvJ nJAP~r TJZ ßgPT \JjPf kJruJo, CKj F TPrJjJ TJPur hM”xoP~ fJPT xOKÓ TPrPZjÇ fLms FTaJ ßWJPrr rJP\q xÅJfJr TJaPf TJaPf ÈpPvJr ßrJc’ Kv·TotKar xJoPj hÅJzJPfA oPjr jˆJuK\T Im˙JKa ßTPa pJ~Ç 1971 xJPu pPvJr ßrJc iPr vreJgtLPhr kg kKrâoJr Skr ßuUJ FPuj VLjxmJPVtr ‘September on Jessore Road’ TKmfJKa kzPf kzPf oj nJKr yP~ SPbÇ ßoRxMKo ßnRKoPTr TP£ ÈpPvJr ßrJc’ mPu FTKa VJjS rP~PZÇ CPuäUq, oMKÜpMP≠r Skr rJvJ nJAP~r @PrJ IPjT TJ\ rP~PZÇ \Lmj ßgPT IPjThNr ßnPx pJS~J Ff ˛OKf, Ff IjMnNKf oPj kzPfJ jJ, pKh jJ @\ rJvJ nJAP~r ˆMKcSKa kKrhvtPjr xMPpJV ßkfJoÇ ßlPu @xJ \LmPjr Skr ßp iNPuJ \PoPZ rJvJ nJAP~r IKjªq xMªr KvP·r ßZÅJ~J~ fJ CPz ßVPZ mÉhNrÇ Ffãe pÅJr KvP·r VJ ßWÅPw yÅJaKZuJo fÅJr kMPrJ jJo- @TfJr @yPoh rJvJÇ fÅJr KvP·r k´Kf @oJr IjMrJV @PrJ @PV ßgPTAÇ KjCA~Tt vyPrr KmKnjú \J~VJ~ fÅJr TP~TKa FKéKmvPj pJS~Jr ßxRnJVqS yP~KZu @oJrÇ Kv·L muPfA VfJjMVKfT ßYJPUr xJoPj FmPzJ ßgmPzJ Yáu, ChÃJ∂ hOKÓ ßnPx CbPuS Kv·L rJvJ Fr KmkrLfÇ KfKj Ifq∂ ßvRKUj FmÄ èZJPjJ @iMKjT oJjMwÇ fÅJr IjMko Kv· VOyKa WMPr oMêfJr IfPu KjoKöf yP~ kKzÇ Kv·L rJvJ oNuf” VJPZr kKrfqÜ ßvTz-mJTu-TJb KhP~ fÅJr Kv· xOKÓ TPrjÇ ßlPu ßh~J ImPyKuf m˜MPT KfKj KvP· „kJ∂Krf TPrjÇ @auJK≤PTr fLr xy KmKnjú \J~VJ ßgPT TJb xÄV´y TPr Fr oPiq ßp YKr© UMÅP\ kJj fJ KvP· „k ßhjÇ fÅJr oMPU ÊPjKZ mJÄuJPhv ßgPTS KfKj mÅJPvr ßvTz KjP~ FPxPZjÇ ßZJaPmuJ ßgPTA Kv·Lx•J oPj gJTPuS Kv·L rJvJ, oMKÜPpJ≠J, nJÛr ßlrPhRxL Kk´~nJKweLr TJ\ ßgPT IjMk´JKef yP~ F TJ\ ÊÀ TPrjÇ 2000 xJPu Kv·L rJvJ fÅJr FT mºár xPñ ßmñu VqJuJKrPf KVP~ ßlrPhRxL Kk´~nJKweLr TJ\ ßhPU fÅJr ßnfPrr WMo∂ Kv· x•JKa ß\PV SPbÇ Kv·L rJvJr IPjT oNuqmJj TJ\ rP~PZ, pJ kMPrJkMKrnJPm @Ko @oJr IjMnNKfPf fáPu @jPf kJKrKjÇ fÅJr kMPrJ mJKzr vrLr\MPz @at @r @at! fÅJr mJKzKaPT @Patr èhJoWr muPu nMu yPm jJ! @Ko Fr IKf xJoJjqA @oJr IjMnNKfPf fáPu iPrKZ oJ©Ç \JyJñLrjVr KmvõKmhqJuP~r AÄPrK\ xJKyPfqr ZJ© Kv·L rJvJ 1992 xJu ßgPT @PoKrTJr KjC\JKxtPf mxmJx TrPZj xkKrmJPrÇ

Ik~J YÅJh

42 kJfJr kr KTZMA muPf kJPrKj ßxÇ YáPuJr @èj jJ ToJPu hMi ßpoj muT KhP~ SPb, KbT ßfoKj CgPu CPbKZPuJ fJr TJjúJÇ cMTPr CPbA FT ßhRPz KxÅKzWr, fJrkr ZJh, @r fJrkr ßxA YÅJh; YÅJPhr xJPg TgJ muJ, oj C\Jz TPr xm jJKuv \JjJPjJ ßpj xKfq xKfq ÊjPZ YÅJhÇ Frkr mÉKhj ßVPZÇ mÉ mÉ kNKetoJ IoJmxqJr kr FTKhj ßpj fJr ßYJPUr nJwJ mM^Pf ßkPrKZPuJ ßx, IgmJ ßbÅJPar TÅJkMKj ßkPrKZPuJ irPfÇ gMfKj cJj yJPf CÅYá TPr iPr mPuKZPuJ, ÈfJTJ @oJr KhPTÇ mu, mKuxKj ßTj? FnJPm ßTC TÓ kJ~!’ KT muPm IjjqJ? @mJrS ßxA \Pur iJrJÇ IPjTãe mJPh FA k´go ßx Imvq muPf ßkPrKZPuJ, ÈfáA mMK^xKj ßTj? FTmJrS ßfJ fJTJxKjÇ fJTJPuA mM^Pf kJrKf..Ç’ jJ, ßTJPjJ KhjA mPuKj ßx oMU UMPu, ¸Ó CóJrPe; muJr Im˙J KZPuJ jJ mPuA y~PfJÇ pUj FT\j ˘L x∂Jj KjP~ @jPª xÄxJr TrPZ @r ßx KjP\S mPxPZ KmP~r KkÅKzPf, yP~PZ FT\Pjr mC, hM’x∂JPjr oJ, fUj muJr mJ TrJr UMm ßmKv KTZM gJPT jJÇ fmM WPaKZPuJ IPjT KTZMA; IØNf nJPm YÅJhaJ yP~KZPuJ hM\jJr, Kk´~ oMyëftèPuJ nJV yP~ KVP~KZPuJ Sr S fJr oPiq IgmJ S FmÄ ßx KZPuJ mPuA xo~ xPmtJó xMªr yP~ irJ KhP~KZPuJÇ ßToj TPr ßTPa KVP~KZPuJ kÅKYv mZr ßarA kJ~Kj ßTCÇ ßZJPaJ ßZJPaJ yJKx UMKv, FTaá IPkãJ, UJKjT UMjxMKa, IPjTaJ xo~ ßYJPU ßYJU ßrPU KjKjtPow fJKTP~ gJTJ-- Fxm ßpj xo˜ Ik´JK¬ WMKYP~ KhP~KZPuJÇ FoKj ßTJPjJ FT kNKetoJr rJPf mJrJªJ~ ßgJTJ~ ßgJTJ~ láPa gJTJ

yJ˚JPyjJr VPº oJfJu yPf yPf IjjqJPT mPuKZPuJ, È\JKjx ßfJ, @oJr oJP^ oJP^ UMm IkrJiPmJi y~Ç ßfJr ImqÜ nJwJ jJ mMP^ oyJ IjqJ~ TPrKZ; jÓ TPrKZ ßfJr, @oJr-- hM\PjrA \LmjÇ KT∂á @Ko orPmJ ßfJr TJPZ FPxAÇ ßhPU Kjx fáAÇ’ @ftjJh TPr CPbKZPuJ IjjqJÇ Foj KjÔMr TgJS muPf kJPr oJjMw FPfJ ImuLuJ~ Foj ß\qJ“˚J nrJ rJPf! gJKoP~ KhPf ßYP~KZPuJ IKnoJPjr xMPrÇ KT∂á @mJrS ßx mPuKZPuJ, Èxm TÓ kMKwP~ KjPf YJAÇ fáA KT ßmJ^J nJmKZx @oJPT? kJrKm jJ FTaá nJPuJmJxJ KhPf orJr @PV?’ ^r^r Iv´∆\Pu KxÜ yP~KZPuJ hM\PjA ßxKhj; nLwe jLrPm, YáKkYáKkÇ UMm TJPZA KZPuJ hM\Pj hÅJzJPjJ; FPfJaJ TJPZ ßpj FT\Pjr Kj”võJx Ijq\jPT ZMÅP~ pJKòPuJÇ IgY FT\j @r FT\jPT ZMÅPf kJrKZPuJ jJ ßTJPjJ nJPmAÇ @\S KbT ßfojA kNKetoJÇ fJr ßTJPu oJgJ ßrPU ÊP~ @PZ fJr @\jì nJPuJmJxJ, IqJ’MPuP¿Ç FPfJ IxyJ~S oJjMw yPf kJPr! mJrmJr ßx mqgJ~ TáÅTPz gJTJ oMUaJr KhPT fJTJPò, ßTÅJTzJPjJ YáPur Knfr KhP~ IK˙r yJPfr @XMu YJuJPò, @r @rS ß\JPr VJKz YJuJPf IjMPrJi TrPZÇ kJrPu xo˜ TÓ fJr ÊPw KjPfJ ßx jLuT£L yP~; KT∂á mJ˜m ßp UMm @uJhJ, nLwe TKbjÇ hMÈßYJU ßmP~ VKzP~ kzJ \u kzPZ TUjS fJr TkJPu, TUjS KYmMPT, TUjS @mJr ßbÅJPar Ckr; @r IÅJYu KhP~ oMKZP~ KhPò ßx mJrÄmJrÇ ImPvPw IqJ’MPu¿ gJoPuJ yJxkJfJPur hr\J~Ç jJoJPjJ yPuJ fJPT fKzWKz TPr; KjP~ pJS~J yPuJ xrJxKr @AKxACPf FmÄ KoKja TP~PTr oPiqA xJhJ TJkPz cJÜJr ßdPT KhPuj fJr oJgJÇ TJPYr SkJr ßgPT ßhPU IjjqJ KY“TJr TPr CbPuJ, ÈFnJPm fáA ßpPf kJKrx jJÇ fáA @oJr xJPg KmvõJxWJfTfJ TrPf kJKrx jJ...Ç’ fJr KY“TJPr ßpj ßTÅPk CbPuJ yJxkJfJPur Knf, ZKzP~ kzPuJ kÅJ\r ßnh TrJ TJjúJ±Kj mJfJPx, KYz irPuJ ßpj @TJPvÇ FTaá Kj”võJx KjPf yÅJxlÅJx TrPf uJVPuJ; KT∂á fJr ho @aPT @xPf uJVPuJÇ FT

1

@oJr IjMnNKfPf KvP·r ßvTz

KnjPhPv fÅJr TPbJr Kv· xJijJ @oJr TJPZ hOÓJ∂ yP~ gJTPmÇ KvP·r k´Kf fÅJr KjKmÓfJ Iaáa gJTáTÇ KjnOfYJrL FA Kv·mqKÜPfôr k´Kf @oJr IlárJj vs≠J FmÄ nJPuJmJxJÇ

ZMPa ßmKrP~ ßVPuJ ßUJuJ @TJPvr KjPYÇ Ioj ßVJuVJu YÅJhUJjJPT fJr Ik~J oPj yPf uJVPuJÇ yJPfr TJPZ ßkPu y~PfJ SaJPT KZjúKnjú TPr KhPfJ jPUr IÅJYPzÇ VuJ lJKaP~ TJjúJPovJPjJ TP£ mJrmJr muPf uJVPuJ, ÈfáA FTaJ KmvõJxWJfTÇ’ Ik~J KjKmtTJr YÅJhUJjJ fUjS @PuJ KhP~ pJKòPuJ; KnK\P~ KhKòPuJ fJr xo˜ vrLr, ßvwmJPrr oPfJÇ

miKvwi Aby`vábi wmábgvq Zvwib

9 kJfJr kr KáiáQb ÜQvUc`©vi AváiK Rbwc÷q AwfábZv wjUy Avbvg| Avi wZb fvBáqi PwiጠAwfbq KiáQb wjUy Avbvg, Üdiá`äm I mRj| wbg©vZv ¸w` nK eájb, ‘Avgiv wKQyw`b AváMB wmábgvi ZÖZxq jáUi ÔwUs Ükl KáiwQ| Avi `ywU jáUi ÔwUs KiáZ náe| Avkv Kwi, KáqK gvámi gáa®B Gi `Ök®aviY Ükl KiáZ cvie|’ Dáj≠L® wmábgvi gva®ágB ¸w` náKi eoc`©vq cwiPvjK wnámáe AvZ•c÷Kvk náéQ| QwewUi msjvc, wPŒbvU® wjáLáQb wbg©vZv wbáRB| gÅj MÌ fvebvq W. Bbvgyj nK| miKvwi Aby`vábi GB wmábgvq AviI Awfbq KiáQb gvgybyi ikx`, Üdiá`äm Avnág`, AvZvDi ingvb, Rqöè Pá∆vcva®vq, MxZk÷x `À, wkÌx miKvi Acy, mvRy Lvá`g, mvbwR`v c÷xwZ, mRj, Avwbmyi ingvb wgjb, Al©v, Ügämygx nvwg` c÷gyL| Rvbv ÜMáQ, `yB avác Ükl náe ‘1971 ÜmBme w`b’| GiciB Avmáe gyw≥i ÜNvlYv| ÜUwjwfkáb j§^v mgq aái Awfbq KiájI 2013 mváji ‘KvRáji w`bivwŒ’ Qvov ÜKvábv QweáZ Ü`Lv hvqwb Zvwib RvnvbáK| ZvI mxwgZ cwimáiB wQj QwewUi gyw≥| MZ eQi KjKvZvq ‘GUv Avgvá`i MÌ’ bvági Qwei KvR Ükl KiájI QwewU gyw≥ cvqwb GLábv|


55

FqJuJK\t ßaKˆÄ TL?

8 kJfJr kr Kj”xre ßdJTJPjJ yPm ßxUJPj ßTJPjJ k´KfKâ~J ßhUJ pJPm jJÇ IjqKhPT pKh KfKj kMPreMr TJrPe FqJuJK\tT yP~ gJPTj, fJyPu ßpUJPj kMPreM ßdJTJPjJ yPm, ßxUJPj k´KfKâ~J ßhUJ pJPmÇ FA krLãJ xŒjú TrPf 20-30 KoKjPar ßmKv xo~ uJPV jJÇ lPu ßrJVLPT u’J xo~ IPkãJ TrPf y~ jJÇ fJZJzJ FA krLãJr xo~ vrLPr (fôPT ßp k´KfKâ~J y~ fJ 30 KoKjPar oPiqA ˝JnJKmT yP~ pJ~Ç AjasJcJroJu ßaˆ: FAPãP© KxKrP†r xJyJPpq UMm xJoJjq kKroJe FqJuJP\tj fôPTr KjPY kMv TPr ßh~J y~Ç Kk´T ßaPˆr YJAPf FA k≠Kf IKiT TJptTrÇ fJA Kk´T ßaPˆr oJiqPo pKh FqJuJK\t xŒPTt KjKÁf jJ yS~J pJ~, fJyPu FA ßaˆ TrJ y~Ç IjqJjq FqJuJK\t ßaPˆr k≠Kf ÛqJY ßaˆ xm xo~ TrJ y~ jJÇ FA krLãJr xo~ ßrJVLr vrLr mJ fôPT IÅJYz TJaJ y~Ç fJr kr IÅJYPzr ãPfr Skr FqJuJP\tj ßdPu ßh~J y~Ç YqJPu† ßaˆ : FA ßãP© xPªyTíf FqJuJP\tj ßrJVLPT UJAP~ ßh~J

y~ mJ KjvõJPxr xJPg VuJi”Tre TrPf mrJ y~Ç xYrJYr UJhq FmÄ SwMi FqJuJK\rt ßãP© FA ßaˆ TrJ y~Ç FA krLãJ TrJr xo~ ßrJVLr kJPv ImvqA cJÜJPrr CkK˙f gJTPf yPmÇ TJPhr FqJuJK\t ßaˆ TrJ hrTJr? ßp ßTJj m~Pxr oJjMPwrA FqJuJK\t ßaPˆr hrTJr yPf kJPrÇ FojKT KvÊrJS FPTT FqJuJK\tPf @âJ∂ yPf kJPrÇ fJA k´J~ k´PfqTKa ßaPˆr k´P~J\j @PZÇ fPm FqJuJK\t krLãJr xo~ IqJK≤KyˆJKoj \JfL~ SwMi ßpoj FKnu aqJmPua UJS~J KjPwiÇ krJoPvtr \jq ßpJVJPpJV” Aˆ ßaso≤ ßoKcPTu ßx≤Jr 718-7641633

xKfqA @Ko kKrfO¬” x\u

9 kJfJr kr ACKjPar xmJr k´Kf TífùfJ k´TJv TrKZÇ xJoPj mqKfâo Foj KTZM TJ\ TrPf YJA ßpxm TJP\r VP· xJoJK\T mJftJ myj TrPmÇ' @PrTKa fgq yPuJ, FA YuKóP© x\u @PrTKa YoT ßhKUP~PZj VJj ßVP~Ç YKrP©r ßxRªptq iPr rJUPfA kKrYJuPTr FTJ∂ IjMPrJPi ȱÄx @èj' KvPrJjJPor VJPj T£ KhP~PZj KfKjÇ VJjKa KuPUPZj FmÄ xMr TPrPZj mJ√L UJjÇ F KmwP~ x\u mPuj, ÈFA k´go VJPj T£ KhP~KZÇ

@oJr FPTmJPrA APò KZu jJ kKrYJuT muPuj YKrP©r ˝JPgtA @oJPT VJPj T£ KhPf yPmÇ ßrTKctÄP~ hÅJKzP~S @Ko jJ TPrKZuJoÇ' FKhPT oMKÜr IPkãJ~ @PZ x\u IKnjLf È\ôLj' jJPor FTKa YuKó©Ç IPkãJ~ @PZ oJxMh yJxJj CöôPur ÈkJl cqJKc' jJPor FTKa SP~m KxKr\Ç YuKóP©r mq˜fJ~ FmJr BPhr \jq x\u KaKn jJaPT IKnj~ TPrjKjÇ fPm KmKnjú YqJPjPu @PVr ÊKaÄ ßvw TrJ ßmvKTZM jJaT k´YJr yP~PZ mPu \JjJj KfKjÇ oPcKuÄP~r oJiqPo ßvJKmP\ pJ©J ÊÀ TrJ x\u k´go IKnj~ TPrj 2004 xJPu fjì~ fJjPxPjr kKrYJujJ~ ÈPk´oJ' jJaPTÇ @l\Ju ßyJPxj kKrYJKuf ÈKyrJ láu' KZu fJr IKnjLf k´go iJrJmJKyT jJaTÇ k´go ßgPTA jJaPTr Kk´~ oMU yP~ SPbj KfKjÇ ßxA ßgPT FUPjJ xoJjfJPu Ijmhq IKnjP~ hvtTPhr oMê TPr YPuPZjÇ

Ühme cáY®i `vg evoáe

10 kJfJr kr GQvov AviI Ühme cáY®i `vg evoáZ cvái Üm∏ájv nájv— wkáÌi jeY, hvbevnb wbivc` ivLvi ZvjvRvZxq cY®, cybe®©enviáhvM® jye Üem Aáqj, cybe®©enviáhvM® jywe÷áKõU Aáqj, bvU-Øåy (ZviKuvUv RvZxq cY®), c®vivwdb, wgbváij Aáqj, ÜmvwWqvg mvjádU, Avg`vwb Kiv iW I A®váΩj, avb I Mg fvΩvábvi Ügwkb|


56

TJrJVJPrr ßrJ\jJoYJ

KVla kJbJj” ßTjJTJaJ TÀj kOKgmLr ßp ßTJPjJ k´J∂ ßgPT mJÄuJPhPv Kk´~\Pjr TJPZ KVla kJbJj AliBazar24.US Fr oJiqPoÇ mJÄuJPhPvS IJkjJr kZªof keq ßTjJTJaJ TÀj AliBazar24.com Fr oJiqPoÇ nqJa, aqJé S ßcKunJKr Kl∑Ç kMÀw S oKyuJPhr ßkJvJT, mMKaT, WPr ‰fKr UJmJr, KoKÓ, ßTT FmÄ APuTasKjé xJoV´L xMun oNPuq kJPmjÇ ßpJVJPpJV” AliBazarusa@yahoo.com AliBazar24.com@gmail.com ßlJj” 880-177-889-08591 1547-06

51 kJfJr kr IJKo fáPu KhuJo” ‘Resolved that it is the considered view of this session of the All-India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to Muslims unless it is designed on the following basic principle, namely, that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so consituted, with such territorial readjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority, as in the North-Western and Eastern Zones of India, should be grouped to contitute Independent States in which constituent units shall be autonomous and sovereign.’ March 23, 1940 Moved by Late A.K. Fazlul Haque IJ\ 25 Khj YaTu vsKoTrJ iotWa ÊÀ TPrPZÇ vJK∂kNetnJPm FPhr iotWa YPuPZÇ aKñPf ßVJuoJu xOKÓ TPr IJ\ vf vf vsKoTPT ßV´¬Jr TPr ß\Pu IJjJ yP~PZÇ YJr\jPT ß\u yJxkJfJPu rJUJ yP~PZÇ 25/30 \jPT KcKkIJr IJAPj mKª TPrPZ IJr xmJAPT oJouJ KhP~ yJ\Pf ßrPUPZÇ YaTu vsKoT ßlcJPrvPjr xŒJhT IJmhMu oJjúJjPT ßV´¬Jr TPr FPjPZÇ KTZMKhj kNPmtS UJhq IJPªJuj TrJr IkrJPi jqJk xy-xnJkKf yJ\L ßoJyJÿh hJPjv, xŒJhT ‰x~h IJufJl ßyJPxj, KxrJ\Mu ßyJPxj UJj S TíwT ßjfJ yJPfo IJKu UJjPT iPr FPjPZÇ jfáj Kmv ßxPu rJUJ yP~PZÇ KcKkIJr TPr KhP~PZ, KmjJ KmYJPr mKªÇ ß\u-\MuMo, IfqJYJr, èKu xoJPj kNmt mJÄuJ~ YPuPZÇ IJA~Mm UJj xJPym kNmt kJKT˜JPj FPxPZj 27ßv oJYtÇ FKk´u oJPxr Kfj fJKrPU dJTJ ßgPT rJ\iJjLPf KlPr KV~JPZjÇ ˝J~•vJxPjr Igt KfKj TPrPZj kNmt mJÄuJPT jJKT IJuJhJ TrJr wzpπÇ KfKj pJyJA muMj IJ®Kj~πPer IKiTJr KhPfA yPm FTKhjÇ jJ KhPu luJlu UMmA UJrJk yPmÇ AKfyJx FA KvãJA KhP~PZÇ pUjA \jJm kNmt mJÄuJ~ IJPxj fUjA fJPT KmrJa InqgtjJ ßhS~Jr mPªJm˜ TrJ y~ uJU uJU aJTJ UrY TPrÇ ßhPU oPj y~ KfKj mJhvJ yP~ k´\JPhr ßhUPf IJPxjÇ kKÁo kJKT˜Jj fJÅr ßhv IJr kNmt mJÄuJ fJÅr TPuJjLÇ TJre uJPyJr TrJYL ßVPu ßfJ ßVa TrJ y~ jJ, oJuJ KTPj KmKu TrJ y~ jJÇ asJT, mJx nPr nJzJKa~J ßuJT ßjS~J y~ jJÇ KfKj hMKj~JPT ßhUJPf YJj fJÅr \jKk´~fJÇ KT∂á \jVPer ßnJPa APuTvj yPu kNmt mJÄuJ~ fJr \JoJjPfr aJTJ mJP\~J¬ yf FTgJ KfKj mMP^S mM^Pf YJj jJÇ kNmt mJÄuJr oJKaPf KmvõJxWJfT IPjT k~hJ yP~PZ, IJrS yPm, FPhr xÄUqJS To jJÇ KT∂á KmvõJxWJfTPhr ˙Jj ßTJgJ~ FrJ ßhPUS ßhPU jJ! KmPvw TPr FThu mMK≠\LmL ßpnJPm kNmt mJÄuJr xJPg ßmBoJjL TrPZ fJ ßhPU IJÁpt yPf y~Ç xJoJjq kPhr mJ IPgtr ßuJPn kNmt mJÄuJPT ßpnJPm ßvJwe TrJr xMPpJV KhPfPZ hMKj~Jr Ijq ßTJgJS FaJ ßhUJ pJ~ jJÇ Z~ ßTJKa ßuJT IJ\ IJP˜ IJP˜ KnUJKr yPf YPuPZÇ FrJ FPhr nKmwq“ mÄvirPhr TgJS KY∂J TPr jJÇ


57

Kv·L KlPrJ\ oJyoMh KjCA~Tt KxKar TJuYJrJu IqJPl~JPxtr kqJPjKuˆ KmYJrT oPjJjLf

KjCA~Tt” KjCA~Tt KnK•T mJÄuJPhvL Kv·L KlPrJ\ oJyoMhPT 2021 xJPur TáA¿ @atx lJP¥r kqJPjKuˆ KyPxPm oPjJjLf TrJ yP~PZ pJ KjCA~Tt KxKar IKlx Im TJuYJrJu IqJPl~Jxt KmnJV FmÄ KjCA~Tt ߈a TJCK¿u Im @atx KcPx≤sJuJAP\vj ßk´JV´JPor fyKmPur oJiqPo kKrYJKuf y~Ç Kv·L KlPrJ\ oJyoMh KjCA~PTtr FA \JfL~ kqJPju xhxqPhr \jq KjmtJKYf k´go mJÄuJPhvL IJPoKrTJj Kv·LÇ xJŒ´KfT mZrèKuPf, TáA¿ @atx TJCK¿u KmKnjú irPjr ßk´JV´JKoÄ FmÄ APnP≤r CØJmj TPrPZÇ k´KfÔJr kr ßgPT TáA¿ @atx TJCK¿u Kv·L S YJÀTuJ xÄVbjèKuPT 2,000,000 cuJPrr ßmKv IjMhJj k´hJj TPrPZ; FT KoKu~PjrS ßmKv TáA¿ ÛáuZJ©LPhr YJÀTuJ KvãJ k´hJj TPrPZ; FmÄ vf vf k´hvtjLr kJvJkJKv TáAP¿ VJAc, ßmsJKvSr FmÄ @at xJAPar oJjKY© ‰fKr S Ck˙Jkj TPrPZÇ KlPrJ\ oJyoMh hMAmJr FA xÄVbPjr kMrÛíf Kv·LÇ FmJr fJPT kqJPjKuˆ KyxJPm IJoπe \JjJPjJ yP~PZÇ KfKj TáA¿ mPrJ, TáA¿ TJCK¿u Il @atPxr \jq Kn\Mq~Ju @atx / oJKfiKcKxKkäjJKr - TKoCKjKa @atx V´J≤ kqJPju KyPxPm kKrPmvj TrPmjÇ xŒ´Kf ß\FlPT KmoJjmªPr k´hKvtf fÅJr Kv·TotKa k´vÄKxf

yP~PZÇ KfKj 1 \MuJA ßgPT 3 IPÖJmr kpt∂ \JotJKjPf IPˆsu KmP~jPu @oKπf yP~PZjÇ 2011 xJPu KfKj KjCA~PTtr FKv~Jj TJuYJrJu TJCK¿Pur (FKxKx) ßlPuJKvk uJn TPrjÇ xÄmJh KmùK¬rÇ

mJÄuJPhv ߸Jatx TJCK¿Pur KoKj láamu aájtJPo≤

pMm (Km) YqJKŒ~j S rJAcJr TîJm rJjJr @k

KjCA~Tt (ACFjF)” mJuJPhv ߸Jatx TJCK¿u Im @PoKrTJr @P~J\Pj IjMKÔf yPuJ KoKj láamu aájtJPo≤Ç FPf pMm (Km) YqJKŒ~j S KjCA~Tt rJAcJr TîJm rJjJr @k yS~Jr ßVRrm I\tj TPrÇ Vf 31 ßo ßxJomJr SP\JjkJPTtr 88 Kˆsa kJPTt KhjmqJkL IjMKÔf FA aájtJPoP≤ 14Ka hu IÄv ßj~Ç aájtJPoP≤ IÄvV´yeTJrL huèPuJ yPuJ- xªôLk ߸JKatÄ TîJm, KxPua FlKx, pMm (F), pMm (Km), aáPcJr FlKx (F), aáPcJr FlKx (Km), hJxMrJ FlKx, CcxJAc xTJr TîJm, KjCA~Tt rJAcJxt FlKx, \qJoJATJ FlKx, msÄé ACjJAPac, lJAaJr TîJm, ßmñu S~JKr~r FmÄ KmKmFÇ aájtJPoP≤ IÄvV´yeTJrL huèPuJ KjP~ uJaKrr oJiqPo YJr V´∆Pk nJV TPr ßUuJèPuJ YPuÇ Fxo~ ߸Jatx TJCK¿Pur nJrk´J¬ xnJkKf yJ\L FjJo xy xÄVbPjr IjqJjq TotTftJrJ CkK˙f KZPujÇ kKrYJujJ~ KZPuj ߸Jatx TJCK¿Pur xJiJre xŒJhT rvLh rJjJÇ k´KfKa hPu 7 \j TPr ßUPuJ~Jz IÄv ßjjÇ ßUuJ~ F V´∆k ßgPT CcxJAc xTJr TîJm S pMmxÄW (F), Km V´∆k ßgPT msÄé ACjJAPac S aáPcJr (F), Kx V´∆k ßgPT lJAaJr TîJm S rJAcJxt FlKx FmÄ Kc V´∆k ßgPT ßmñu S~JKr~r S pMmxÄW (Km) YqJKŒ~j S rJjJxt @k yP~ ßTJ~JatJr lJAjJPu SPbÇ ßUuJ ßvPw aájtJPoP≤r YqJKŒ~j S rJjJxt @k hPur oJP^ ߸Jatx TJCK¿Pur CkPhÓJ oj\Mr @yPoh ßYRiMrL, nJrk´J¬ xnJkKf yJ\L FjJo S xJiJre xŒJhT rvLh rJjJ asKl Kmfre TPrjÇ

929-365-8390


58

CLASSIFIED

Call: 718-639-1177

email: weeklybangalee@gmail.com web: weeklybangalee.com

IJmvqT IJmvqT

KjCA~PTtr IJkPˆPa FTKa AK¥~Jj ßrˆáPrP≤r \jq SP~aJr S mJxm~ IJmvqTÇ gJTJ S UJS~J Kl∑Ç x¬JPy ßmfj 400 cuJrÇ ßpJVJPpJV” 845-255-6441 845-248-0321

1551-01

PmKmKxaJr IJmvqT KjCA~PTtr SP\JjkJPTt mJxJr TJ\xy (rJjúJ, KTîKjÄ, uK¥s) mJóJ fhJrTLr \jq FT\j jqJKj/ ßmKmKxaJr IJmvqTÇ ßpJVJPpJV” 347-435-7986 646-796-6465

1550-02

IJmvqT ms∆TuLPj AK¥~Jj ßrˆáPrP≤ fJªMrL ßvl S ßcKunJKr oqJj IJmvqTÇ IKnùfJ gJTPf yPmÇ ßpJVJPpJV” 929-535-8048

1550-03

PmKmKxaJr IJmvqT ms∆TuLPj FPnjMq Fé (AvenueX) F, Fl ßasj (F train) xJmSP~ ߈vPjr TJPZ mJóJPT ßhUJPvJjJr \jq ßrlJPr¿xy FT\j oiqm~xL (m~x 45 ßgPT 55), kNmt IKnù oMxKuo oKyuJ ßmKmKxaJr k´P~J\jÇ ßpJVJPpJV” ßoJmJAu 917-599-2137

1548-03

IJmvqT STuJPyJoJ KxKaPf m~ÛJ oJPT ßhUJPvJjJ TrJr \jq FT\j oiqm~xL oKyuJ k´P~J\jÇ KjCA~Tt ßgPT IJxJr UrYxy gJTJ-UJS~Jr mqm˙J IJPZÇ ßxA xJPg ßmfj ßh~J yPmÇ ßpJVJPpJV” 501-225-1275

1549-03

IJmvqT PyJoPT~Jr FP\K¿r \jq oJPTtaJr IJmvqTÇ ßpJVJPpJV” 631-230-0040

KoaTJaJr IJmvqT House for Sale msÄPér ˆJKutÄ FPnjMqPf ImK˙f Ifq∂ \jKk´~ xMkJroJPTta IJu-IJTxJ~ \ÀrL KnK•Pf KoaTJaJr KjP~JV ßh~J yPmÇ ßmfj IJPuJYjJ xJPkPãÇ ßpJVJPpJV” 718-904-0700 718-904-80161550-03

Multi Family Fully Renovated & A Commercial Plot 3516SQ For Sale on Broadway, Buffalo, New York. Contact: 646-327-6889

1550-02

kzJPf YJA

msÄé xJAP¿ ßajg ßV´Pc kzJ ßoiJmL ZJ©L Kk´-ßT ßgPT FAag ßV´c kpt∂ ZJ©ZJ©LPhr kzJPf IJV´yLÇ msÄPér kJTtPYˆJr FuJTJr ZJ©ZJ©LrJ mJKzPf KVP~ kzPf kJPr, KTÄmJ IjuJAPjÇ ßpJVJPpJV” 347-961-1102

1546-13

1547-04

www.weeklybangalee.com

dJTJr mjvsLPf FkJatPo≤ KmKâ

dJTJr mjvsLPf, èuvJPjr jgt xJCg ACKjnJKxtKa, IJAKc~Ju Ûáu S TPu\ FmÄ vKkÄ oPur TJPZ mMP~Par AK†Kj~Jr TfítT KjKotf PrJc-1 S mäT-Km ßf 9 fuJ KmKflÄF YJrfuJ~ hKãeoMUL 3 ßmc, 3 mJg, mz KuKnÄo Kc\JAjc KTPYj, 2 mqJuTKjxy 1170 mVtláPar FkJatPo≤ KmKâ yPmÇ k´Kf mVtláa 6,000 aJTJÇ kJKTtÄ VqJrJ\ 4 uã aJTJÇ 24/7 oqJPj\Po≤, KxKTCKrKa, FKuPnar, VqJx, ß\jJPrarÇ mftoJPj nJzJKa~J IJPZÇ oJKxT nJzJ 22,000 aJTJÇ ßpJVJPpJV” 212-300-6413 (KmPTu 4aJ ßgPT xºqJ 8aJ kpt∂) 1546-05


59

CLASSIFIED mJxJ nJzJ mJxJ nJzJ msÄPé ß\KrVJ FPnjMq xJmSP~ ߈vj ßgPT hMA mäPTr oPiq oxK\h Ûáu S vKkÄ ßx≤JPrr KjTPa FT ßmcÀPor mJxJ, KuKnÄ Ào, KTPYj, mJgÀoxy nJzJ yPmÇ ßpJVJPpJV” 646-641-6196

1551-03

mJxJ nJzJ yKuPx 187 Kˆsa S 105 FPnjMqPf hMfuJ~ hMA ßmcÀPor mJxJ KuKnÄÀo, FT mJg S mqJuTKjxy nJzJ yPmÇ ßpJVJPpJV” 347-740-4599

1551-02

FkJatPo≤ nJzJ msÄPé vKkÄ ßx≤Jr S ÛáPur TJZJTJKZ FT ßmcÀPor FkJatPo≤ nJzJ yPmÇ VqJx S APuTKasT Kmu nJzJr xJPg xÄpMÜÇ KmKnjú asJ¿PkJPatvPjr KjTPaÇ ßpJVJPpJV” 917-535-7493

1550-01

ms∆TuLPjr YJYt-oqJTPcJjJPfl 5Ka kOgT ßmcÀo, 1 KuKnÄÀo, 1 mJgÀo S KTPYjxy xŒNet ßrPjJPnPac mJxJ nJzJ yPmÇ ßpJVJPpJV” 347-204-1287 718-974-1517

1549-02

mJxJ nJzJ SP\JjkJPTt xJmSP~ ßgPT hMA mäPTr oPiq FmÄ oxK\Phr FT mäPTr oPiq xMªr kKrPmPv 3 ßmcÀo, 2Ka mJgÀo, KuKnÄ, KTPYjxy FkJatPo≤ nJzJ yPmÇ oJKxT nJzJ 2300 cuJrÇ ßpJVJPpJV” 347-206-2567

1549-03

mJxJ nJzJ msÄPér kJTtPYˆJPr oxK\h, ßoKxx, xJmSP~, mJÄuJPhvL ßV´JxJKrxy IjqJjq k´KfÔJPjr KjTPaA k´JAPna yJCPx lJˆt ßlîJPr 3 ßmcÀPor mJxJ nJzJ yPmÇ oJKxT nJzJ 2500 cuJrÇ ßpJVJPpJV” 646-667-8129 718-561-0699

1547-03

email: weeklybangalee@gmail.com web: weeklybangalee.com

lJKjtvc FkJatPo≤ nJzJ

ÀoPoa IJmvqT

\qJoJATJ~ 178 KˆsPa xJmSP~r xKjúTPa hMA lqJKoKu yJCP\r KÆfL~ fuJ~ xŒNet lJKjtvc FT ßmcÀPor FkJatPo≤ nJzJ yPmÇ ßpJVJPpJV” 917-769-8221

\qJTxj yJAaPxr k´JePTPªs xJmSP~ ߈vj ßgPT hMA mäT hNPr FqJkJatPo≤ KmKflÄF \Mj oJx ßgPT FT\j nhs S IiNokJ~L ÀoPoa IJmvqTÇ ßpJVJPpJV” 347-612-1410

1551-03

1549-03

mJxJ nJzJ \qJoJATJr yKuPx KyuxJAc FPnjMq S 199 KˆsPa 5 ßmc S 3 láu mJgÀoxy FTKa kMPrJ KxPñu lqJKoKu mJxJ nJzJ ßh~J yPmÇ ßpJVJPpJV” 347-840-4596

1545-03

Ào nJzJ

mJxJ nJzJ msÄPér kJTtPYˆJPr xJmSP~ ߈vPjr KjTPaA 2 ßmcÀPor mJxJ KuKnÄ, cJAKjÄ, mJgÀo, KTPYjxy nJzJ yPmÇ ßpJVJPpJV” 347-801-5131

1546-03

mJxJ nJzJ TáA¿ KnPuP\ 202 Kˆsa S 90 FPnjMqPf 3 ßmcÀPor mJxJ nJzJ yPm VJKz kJKTtÄxyÇ ßpJVJPpJV” 347-740-4599

mJxJ nJzJ \qJoJATJ KyuPx 168 Kˆsa S 84 FPnjMqPf \qJoJATJ oMxKuo ßx≤JPrr TJPZ hMfuJ~ Kfj ßmcÀPor mJxJ nJzJ yPmÇ ßpJVJPpJV” 347-740-4599

\qJoJATJ~ KyuxJAc FPnjMqr TJPZ 168 Kˆsa S 89 FPnjMqPf FTKa Ào nJzJ ßh~J yPm FT\j mqJPYur kMÀPwr TJPZÇ ßpJVJPpJV” 646-552-9935 646-255-0868

Ào nJzJ \qJoJATJr 168 KˆsPa ImK˙f KxKa mqJÄT S xJmSP~ xÄuVú FkJatPo≤ KmKflÄF FTKa Ào FT ßoP~, oJ-ßoP~ IgmJ ˝JoL-˘Lr TJPZ nJzJ ßh~J yPmÇ mftoJPj ÀoKa UJKu IJPZÇ ßpJVJPpJV” 929-386-9566

1551-04

Ào nJzJ TáAP¿r CcxJAPc ßxPnj ßasj xÄuVú FTKa FkJatPo≤ KmKflÄF mz FTKa Ào nJzJ ßh~J yPm FT\Pjr TJPZÇ ßpJVJPpJV” 929-325-5095

1545-03

PmxPo≤ nJzJ \qJoJATJr kJPv yKuPx 197 Kˆsa S 93 FPnjMqPf FT ßmcÀPor ßmxPo≤ KuKnÄÀo S mJgÀoxy nJzJ yPmÇ ßpJVJPpJV” 347-740-4599

PmxPo≤ nJzJ TáA¿ KnPuP\ 212 Kˆsa S 89 FPnjMqPf ßmxPoP≤ FTKa ˆáKcS ˝JoL-˘L IgmJ hM\j oKyuJr KjTa nJzJ ßh~J yPmÇ ßpJVJPpJV” 347-740-4599

1550-02

Ào nJzJ TáAP¿r KrPVJ kJPTt 63 csJAPn Fo S IJr ßasPj xJmSP~ ߈vPjr TJPZ FkJatPo≤ KmKflÄF 2 ßmcÀo S 1 1/2 mJgÀPor mJxJr FT Ào ˝JoL-˘L KyªM lqJKoKur TJPZ 1 \Mj ßgPT nJzJ ßh~J yPmÇ ßpJVJPpJV” 718-717-9920

1547-03

Ào nJzJ CcxJAPc jhtJjt mMPuJnJct xJmSP~r kJPv xMªr kKrPmPv FTKa mz Ào ˝JoL-˘L mJ Tot\LmL oKyuJPhr KjTa nJzJ ßh~J yPmÇ ÀPor xJPg mJgÀo IJPZÇ KTPYj ßv~Jr TrPf yPmÇ ßpJVJPpJV” 646-504-2621

1550-02

1550-02

Ào nJzJ

ßmxPo≤ nJzJ

1550-02

1548-01

1550-02

mJxJ nJzJ

Call: 718-639-1177

lJKjtvc Ào nJzJ \qJoJATJr xJaKlj mMPPuJnJct S 109 FPnjMq xÄuVú oPjJro kKrPmPv ßxKo ßmxPoP≤ FTKa láu lJKjtvc Ào nJzJ yPmÇ xm KTZM yJPfr jJVJPuÇ A≤JrPja S xm Kmuxy oJKxT nJzJ 600 cuJrÇ ßpJVJPpJV” 516-853-5632

PxKo ßmxPo≤ nJzJ CcxJAPc jhtJjt mMPuJnJct xJmSP~r kJPv xMªr kKrPmPv 1 ßmc, 1 mJg, KuKnÄ S KTPYjxy ßxKo ßmxPo≤ nJzJ yPm \Mj mJ \MuJA ßgPT ßZJa kKrmJr mJ Tot\LmL oKyuJPhr TJPZÇ ßpJVJPpJV” 646-504-2621

1550-02

PmxPoP≤ Ào nJzJ \qJoJATJr yKuPx 1 \Mj ßgPT ßmxPo≤ FTKa Ào nJzJ ßh~J yPm FT\j mqJPYuPrr TJPZÇ KjKrKmKu kKrPmv, uK¥s, xMkJroJPTta S oxK\h TJPZÇ ACKaKuKa S A≤JrPjaxy oJKxT nJzJ 500 cuJrÇ ßpJVJPpJV” 917-717-8582

1549-02

For Sale 2 Bedroom Condo on 5th floor in Parkchester, Bronx for Sale. Next to school, Bangla Bazar and public transportation. Call: 917-535-7493

1550-01

dJTJr C•rJ~ lîJa KmKâ C•rJ 13 jÄ ßxÖPr 1500 mVtláa IJ~fPjr 3 ßmc 3 mJrJªJ 4 mJgÀPor lîJa (IJa fuJ KmKflÄFr xJf fuJ~) KmKâ yPmÇ ßhJTJj, kJTt, oxK\h 5 KoKjPar yJÅaJ kPgÇ mftoJPj UJKu IJPZÇ ßpJVJPpJV” 770-676-5760 mftoJPj oJKuT IJPoKrTJ~

1550-04

PV´JxJrL KmKâ ms∆TuLPjr lîJamMv \JÄvPj Ifq∂ mq˜ FuJTJ~ FTKa ßZJa ßV´JxJrL ߈Jr \ÀrL KnK•Pf KmKâ yPmÇ uPaJ, KxVJPraxy IjqJjq pJmfL~ keq IJPZÇ ßpJVJPpJV” 646-662-3973

1548-01

ßmxPo≤ nJzJ TáAP¿r \qJoJATJ~ 161 Kˆsa S 84 ßrJPc FT ßmcÀPor ßmxPo≤ nJzJ yPmÇ oxK\h, yJuJu lác ߈Jr, lácaJCj xMkJroJPTta Kfj mäPTr oPiqÇ ßpJVJPpJV” 917-459-6518

1546-04

Seli’s Foods Global, LLC

NYS Secretary of State has been designated as agent for the PxKo ßmxPo≤ nJzJ LLC, The sale of packaged msÄPér kJTtPYˆJPr kJSP~u foods and other related items on FPnjMqPf xJmSP~ ߈vPjr 5/12/2021 at Queens County, KjTPa FTKa S~JT-Aj ßxKo ßmxPo≤ 1 ßmcÀo, KuKnÄ, 187-11 Wexford Tarrace KTPYj, ߈JrÀoxy nJzJ yPmÇ Jamaica, NY 11432 ßpJVJPpJV” 347-801-5131 1546-03 1547-03

1551-06


60

CLASSIFIED

ßmxPo≤ nJzJ PmxPo≤ nJzJ

\qJoJATJ~ 169 Kˆsa Fl ßasj xJmSP~ ߈vj ßgPT 2 mäT, kJmKuT mJxˆqJP¥r TJZJTJKZ k´JAPna yJCPx 1 FKk´u 2021 ßgPT IiNokJ~L YJTKr\LmL ßZJa kKrmJPrr KjTa 2 ßmcÀo, KuKnÄ, KTPYjxy nJzJ ßh~J yPmÇ ßpJVJPpJV” 646-288-4855 347-753-7489

1538-04

PmxPo≤ nJzJ \qJoJATJ~ KyuxJAc FPnjMqr TJPZ KjKrKmKu kKrPmPv mz 1 ÀPor ßmxPo≤ nJzJ yPmÇ Fl ßasj, mJx, mJÄuJPhvL ßV´JxJrL S ßrˆáPr≤, oxK\h KjTPaAÇ ßpJVJPpJV” 347-553-5432

1538-04

ˆáKcS nJzJ msÄPér kJTtPYˆJr FuJTJ~ ß\PrVJ xJmSP~ ßgPT oJ© hMA mäPTr oPiq ˆáKcS mJxJ ˝JoL-˘Lr KjTa nJzJ yPmÇ mJÄuJPhvL ßV´JxJrL, oxK\h S Ûáu FT mäPTr oPiqÇ ßpJVJPpJV” 646-764-1288

kJ© YJA x÷sJ∂ oMxKuo kKrmJPrr 5’-2”, Kˇo, lxtJ, 32 mZr m~xL jJoJ\L AK†Kj~Jr kJ©Lr \jq CkpMÜ jJoJ\L IKmmJKyf kJ© YJAÇ kJ©Lr nqJKuc ˆáPc≤ KnxJ IJPZÇ IKnnJmPTr xJPg ßpJVJPpJV TÀj” jafourusa@gmail.com 929-451-4728, 347-547-4984

1532-10

kJ© YJA

Call: 718-639-1177

email: weeklybangalee@gmail.com web: weeklybangalee.com

kJ©-kJ©L

KjC\JKxtPf mxmJxrf IJPoKrTJr KxKaP\j ˝jJoijq oMxKuo kKrmJPrr iJKotT jJoJ\L lJotJKxˆ kJ©Lr \jq CkpMÜ k´PlvjJu kJ© YJAÇ kJ©L nJu ßTJŒJKjPf TotrfÇ m~x 25 mZrÇ kJP©r m~x 30Fr oPiq yPf yPmÇ ßpJVJPpJV” 201-993-1347 APoAu” Salam07306@yahoo.com

KjCA~PTt xkKrmJPr mJx, IJAKa k´PlvjJu KkfJr IJPoKrTJ~ \jì IJAKmFoF Totrf AK†Kj~Jr kM© (26) FmÄ TPu\ KxKj~r TjqJr (22) \jq KvKãf nhs S iJKotT kJ©L/kJ© IJmvqTÇ ßpJVJPpJV” mdhislam@yahoo.com

Groom Wanted

kJ© YJA

USA born girl, 26, BS in Biology, Alima Certification, practicing Muslim,Wear Hijab, working at NYU School of Medicine, Associate Research Coordinator. Looking for Groom, US citizen/Green Card holder, religious minded, namazi. Having good education/career. Please contact: neamerica.USA@gmail.com Phone 718-360-5616

KjCA~PTt \jìV´yeTJrL u’J, xMªrL, mqJÄPT CókPh Totrf kJ©Lr \jq FT\j KvKãf kJ© YJAÇ kJP©r m~x ImvqA 32-36Fr oJP^ yPf yPmÇ kJP©r mJP~JcJaJ S ZKmxy ßpJVJPpJV TÀj” mhpatwa@gmail.com ßlJj” 831-869-0575

1550-04

1549-10

kJ© IJmvqT 42 mZr m~xL IJPoKrTJj KxKaP\j, 5’3” CófJKmKvÓ KcPnJxtk´J¬ oKyuJr \jq xom~xL mJ KTZM ßmKv m~xL x÷sJ∂ oMxKuo kKrmJPrr kJ© IJmvqTÇ ßpJVJPpJV” 718-844-6269

1549-02

kJ© YJA IJPoKrTJr KxKaP\j 30 mZr m~xL kJ©Lr \jq oMxKuo x÷sJ∂ kKrmJPrr nhs kJ© YJAÇ ßlJPj Km˜JKrf IJPuJYjJ yPmÇ ßpJVJPpJV” 631-746-2933 (oñu ßgPT vKjmJr)

1546-08

kJ©L/kJ© IJmvqT

1551-04

1548-04

Matrimonial Wanted Bangladeshi bride for 35 year, 5’9” educated groom living in Germany, but relatives live in the USA. Contact: mahinanjumashraf@yahoo.com Phone: 718-647-3520

1544-05

kJ© YJA KyªM TJ~˙ kJ©L, IJPoKrTJr KxKaP\j, mftoJPj KjCA~PTt ßrKxPcK¿ TrPZj, cJÜJr kJ©Lr \jq CkpMÜ kJ© YJAÇ kJ©Lr m~x 32 mZrÇ ßpJVJPpJV” ß\. ßYRiMrL 347-858-9232

1545-04

kJ© YJA x◊J∂ S Có KvKãf oMxKuo kKrmJPrr xMhvtj, ßoiJmL, oJK\tf, iJKotT, xÄxJrL Fo.F. kJv IJPoKrTJj KxKaP\j, KjCA~Tt KxKar jJoL yJAÛáPur VJAPc¿ TJCP¿ur S TuJK’~J ACKjnJKxtKar TPu\ TJCP¿KuÄFr KvãJgLt 27 mZr m~xL kJ©Lr \jq xokptJP~r kJ© YJAÇ kJ©Lr oJ S mJmJ hM\PjA KvãTÇ ßpJVJPpJV” 212-392-5797 APoAu: jahsul@gmail.com 1530-05

Matrimonial US Educated parents living New York, looking for a Groom for their daughter (26) a 4th year US Medical School Student (NY). Groom minimum 5 Ft 8 Inch tall and under 32 years age.US doctor , foreign medical graduates or US educated engineer, pharmacists, MBA, Post Grad, PHD professional are Welcome. Parents relatives or groom please contact directly Call or Text Msg 1-646-691-5728 or Email: zishanahmed1965@yahoo.com

1543-02

kJ©-kJ©L YJA

IJkjJr ˝Pkúr \Lmj xñL/xKñjL UÅMP\ kJS~Jr \jq FTKa KjntrPpJVq oqJY ßoKTÄ xJKntxÇ mJÄuJPhv, ACFxF, TJjJcJ S IPˆsKu~J~ mxmJxTJrLPhr ßxmJ~ xhJ KjP~JK\fÇ ßpJVJPpJV” E-Mail: farhanarayhan@yahoo.com

Phone: 281-912-7812

1405-52


61

CLASSIFIED

Call: 718-639-1177

email: weeklybangalee@gmail.com web: weeklybangalee.com

KmKmi VJKz KmKâ 2009'r y¥J kJAua FT uJU oJAPuP\r ßV´ TJuJPrr VJKz 7 yJ\Jr cuJPr KmKâ yPmÇ ÊiMoJ© IJV´yL ßâfJrJ ßpJVJPpJV TÀj: 347-656-6190

AoJo IJmvqT TáAP¿r SP\JjkJPTt 103 FPnjMq S CcyqJPnj mMPuJnJPct ImK˙f oxK\Ph FT\j ßTJrIJj S xMjúJyPf kJrhvLt FmÄ AÄPrK\ S mJÄuJ~ lîMP~≤ TgJ muPf kJrJ láuaJAo AoJo IJmvqTÇ ßpJVJPpJV” 718-930-6027 917-859-6138 347-493-0873

xmtKjÕ UrPY KjnátunJPm AKoPV´vj xÄâJ∂ xm irPjr lro kNre, KmKnjú Category-ßf KnxJr \jq IJPmhj FmÄ krJovt, Asylum Case, Citizenship, AKoV´J≤ KnxJr \jq ¸¿rvLk AfqJKh KmwP~ Help uJVPu IJoJPhr xJPg ßpJVJPpJV TÀj”

917-260-4158

www.weeklybangalee.com

1534-04

\J~PrJ TJat nJzJ KxKaS~JAc \J~PrJ TJat Ku\ IgmJ nJzJ ßh~J yPmÇ ßpJVJPpJV” 347-285-2140

1515-02


62

CLASSIFIED

Call: 718-639-1177

email: weeklybangalee@gmail.com web: weeklybangalee.com


63


wr P v ß JfJ k

64

ßmmL jJ\jLj

mJXJuL k´KfPmhj” CAKTKkKc~J~ mJÄuJPhPvr KmkMu \jKk´~ oiMTK£ Kv·L ßmmL jJ\jLj xŒPTt ßuUJ yP~PZ, KfKj 2003 xJPu ßvsÔ ßkämqJT VJJK~TJ KyxJPm mJYxJx ßvwJÄv 16 kJfJ~

nP~x Im IJPoKrTJ ßgPT ßrJPT~J yJ~hJPrr Imxr KjCA~Tt” nP~x Im @PoKrTJ mJÄuJ KmnJPVr k´iJj, \jKk´~ ßmfJrxJÄmJKhT, jJrL xJÄmJKhTfJr IyÄTJr ßrJPT~J ßvwJÄv 49 kJfJ~

TáA¿ mPrJ ßk´KxPc≤ cPjJnJj KrYJctPxr ßWJweJ IJxPZ

\qJoJATJ~ 169 Kˆsa yPm ‘Kuau mJÄuJPhv' mJXJuL k´KfPmhj” KjCA~Tt KxKaPf FTáPvr nJwJ vyLhPhr ˛rPe FTKa vyLh KojJr FmÄ TáA¿ mJ ms∆TuLPjr mJÄuJPhvL IiMqKwf FuJTJr jJo Kua&u& mJÄuJPhv mJ mJÄuJ aJCj rJUJr hJKm mJÄuJPhPvr AKoV´J≤Phr hLWtKhPjrÇ ßo~r Kmu Kc mäJK\S KÆfL~ ßo~JPh KjmtJYPjr IJPV 2017 xJPur IPÖJmPr \qJoJATJr FTKa ÛáPu IJP~JK\f aJCj yPu ToMqKjKa ßjfJ lUÀu AxuJo ßhPuJ~JPrr hJKmr C•Pr \JjJj mPrJ ßk´KxPc≤ ßoKu¥J TJaP\r xJPg F mqJkJPr IJPuJYjJ yP~PZÇ hs∆fA IJkjJrJ xMxÄmJh kJPmjÇ kPrr oJPx mPrJ ßk´KxPcP≤r xÄmJh xPÿuPj F k´xPñ ßoKu¥J TJa\PT xJ¬JKyT mJXJuLr kã ßgPT k´vú TrJ yPu KfKj \JjJj Igt mrJ¨ yP~ ßvwJÄv 30 kJfJ~

TjxJat lr mJÄuJPhv-15

VJKzxy K\Kjxk© yJKfP~ ßj~J yPò TJu\~L KVaJKrˆ FKrT TîqJkaj

mJXJuL k´KfPmhj” oJ© 6 KhPj TáA¿ S msÄé 19Ka VJKz yJA\qJKTÄFr WajJ kMKuPvr TJPZ KrPkJat TrJ yP~PZÇ Fr oPiq IKiTJÄvA TáAP¿r 114 Kk´KxÄPÖr I∂nátÜ FPˆJKr~J, uÄ IJAuqJ¥ KxKa, CcxJAc S \qJTxj yJAaPx WPaPZÇ kMKuv \JKjP~PZ IJPV VJKzr hr\J ßnPX mJ AK†j YJKuP~ ßrPU ßhJTJPj KTjPf pJS~Jr xo~ VJKz KjP~ kJuJPjJr WajJ WaPfJÇ KT∂á Vf 22 ßgPT 27 ßo’r oPiq xÄWKaf TJr\qJKTÄ mJ cJTJKfr WajJèPuJ Knjú irPjrÇ ßpoj ßTJgJS VJKz kJTt TPr ßTC y~f VJKzPf mPx IJPZ, Ijq FTKa VJKz FPx ßxA VJKzr TJPZ ßgPo VJKz ßgPT Kfj/YJr\j VqJÄ xhxq ßjPo VJj kP~P≤ csJAnJrPT VJKz ßgPT jJoPf muPmÇ ßvwJÄv 20 kJfJ~

vJoLo @u @Koj” KmUqJf KmsKav KVaJKrˆ S ßnJTJKuˆ FKrT TîqJkajÇ \jì yP~KZu AÄuqJP¥r xJPrr KrkKu V´JPoÇ xJuaJ 1945 xJPur 30 oJYtÇ xmtTJPur ßxrJ KVaJKrPˆr Ijqfo KfKjÇ ßxA xJPg KfKj VJjS TPrj, VJj ßuPUj; xñLf k´PpJ\jJS TPrjÇ ßrJKuÄ ßˆJj oqJVJK\Pj k´TJKvf xmtTJPur ßvsÔ 100 KVaJKrPˆr fJKuTJ~ KfKj KZPuj KÆfL~ ˙JPjÇ @r KVmxPjr xmtTJPur ßxrJ 50 \j KVaJKrPˆr fJKuTJ~ fJr Im˙Jj ßvwJÄv 25 kJfJ~

xJ¬JKyT mJXJuLPT ßo~r k´JgtL F¥sM A~JÄ ToMqKjKar \jq SP\Jj kJPTt uzJA TrPmj KoxmJ IJmhLj

ßYJU FKzP~ pJS~J ToMqKjKaPT IJKo ßhUm

mJXJuL k´KfPmhj” Vf mZr oJYt oJPxr oJ^JoJK^ xo~ ßgPT mº gJTJr kPr 14 \Mj KjCA~Tt KxKar k´J~ 250Ka KxKj~r ßx≤Jr UMPu ßh~Jr ßvwJÄv 16 kJfJ~

mJXJuL k´KfPmhj” TáAP¿r KuauPjT-cVuJˆj ßoPoJKr~Ju ßc ˛reJjMÔJPj FPxKZPuj IjqJPjqr xJPg Vf mZr ßk´KxPc≤ KjmtJYPj ßcPoJPâKaT kJKatr k´JAoJKr k´JgLt FmÄ 22 \MPjr ßo~r k´JAoJKrr k´JgLt FvL~ mÄPvJØMf FqJ¥sM A~JÄÇ xJ¬JKyT mJXJuLr FT k´Pvúr C•Pr KfKj muPuj, IjqJjq IJPrJ ToMqKjKar of mJÄuJPhvL ToMqKjKar ßp xJluq fJ IPjPTr ßYJU FKzP~

ßyuJu ßvU ßnJaPTPªs KjP~ pJPmj ßnJaJrPhr

ACFxFKjC\IjuJAj” mJÄuJPhvPT \~L TrPf fJPT ßnJa ßh~Jr @Pmhj \JKjP~PZj @xjú KjCA~Tt KxKa TJCK¿Pu ßvwJÄv 20 kJfJ~

ßVPZÇ AKoV´J≤ ToMqKjKar \jq IJoJr mqJkT kKrT·jJ rP~PZÇ fJrJ pJPf ßTJPjJnJPmA mKûf jJ y~, fJ IJKo ßhUPmJÇ KfKj mPuj, aqJKéKuoMK\j AxMqPf ßp xÄTa ‰fKr yP~PZ, fJPf IPjT mJÄuJPhvL ãKfV´˜ yP~PZÇ FKa IJoJr IV´JKiTJPrr fJKuTJ~ rP~PZÇ fJZJzJ fJPhr ßpxm xoxqJ IJPZ, fJ xoJiJPjr ßYÓJ TrPmJÇ FqJ¥sM A~JÄ mPuj, ßvwJÄv 20 kJfJ~

ßmuPrJP\ hKãe FKv~ 4 k´ J gt L r uzJA FTJKiT vyLh KojJr yPf kJPr

TŒasuJr k´JgtL msJc uqJ¥Jr muPuj” KjCA~Tt KxKaPf mJXJuL k´KfPmhj” KjCA~Tt KxKa TJCK¿Pu k´PV´Kxn TTJPxr k´KfÔJfJ mftoJPj ms∆TuLPj KxKa TJCK¿u 39 KcKˆsPÖr ßo’Jr, vsKoT IKiTJr k´KfÔJ~ KjrJPkJw F m Ä FqJPlJPctmu yJCK\ÄP~r k´mÜJ msqJc uqJ¥Jr 22

\MPjr k´JAoJKrPf k´JKgtfJ KhP~PZj TŒasuJr kPhÇ KfKj ßTjKxÄaj fgJ YJYtoqJTPcJjJfl FuJTJ~ 2010 xJu ßgPT TJCK¿uoqJj KyxJPm ßvwJÄv 26 kJfJ~

mJXJuL k´KfPmhj” KjCA~Tt KxKa TJCK¿u KjmtJYPj KcKˆsÖ23 ßgPT k´KfÆKªôfJ TrPZj YJr\j hKãe FKv~ mÄPvJØNf k´JgtLÇ FA KcKˆsPÖr I∂nátÜ FuJTJèPuJr oPiq Ijqfo ßmuPrJ\, ßlîJrJu kJTt (TáA¿), ßVäj STx, ßvwJÄv 48 kJfJ~

ACFxFKjC\IjuJAj” KjCA~Tt KxKa TJCK¿Pu KcKˆsÖ 18 msÄPér @xjú ßcPoJPâKaT k´JAoJKr KjmJYtPj TJCK¿uoqJj k´JgtL ßoJyJÿh Fj o\MohJPrr xogtPj TJr rqJKu IjMKÔf yP~PZÇ Vf 1 \Mj KmPTPu ßoJyJÿh Fj o\MohJPrr ßjfOPfô IitvfJKiT TJPrr F rqJKuKa fJr kMPrJ KjmtJYjL FuJTJ k´hKãe TPrÇ rqJKuPf ßväJVJj xy ßoJyJÿh Fj o\MohJPrr xogtPj KmKnjú ßväJVJj x’Kuf käqJTJct myj TrJ y~Ç ßvwJÄv 50 kJfJ~

mJXJuL k´KfPmhj” KÆfL~ k´\Pjìr xhxq KyxJPm 1982 xJPu KjCA~PTt FPxA KoxmJ IJmhLj SP\JjkJTt KxKa uJAPj fJr xom~xL fÀePhr xÄVKbf TPr oj S vrLPrr KmTJPvr \jq KjP~JK\f yj ßUuJiNuJxy jJjJ ßvwJÄv 28 kJfJ~

KjCA~PTt K\~JCr ryoJPjr 40fo oOfáqmJKwtTL kJuj

BDGmGwbDRAbjvBbt hy≥ivÛ™ weGbwci e˚av wef≥ Ask∏ájv MZ 29 Üg Avjv`v Avjv`vfváe cvjb KiáQ weGbwc c÷wZÙvZv ÜPqvig®vb wRqvDi ingvábi 40Zg gÑZy®evwl©Kx| wbDBqáK© R®vKmb nvBUám ßvwJÄv 14 kJfJ~

xjK\m K\jhJu, ß\xKuj ßTJr, ßTJKv goJx S yrKk´f KxÄ fárÇ

ßoJ” o\MohJr oJKfP~ fáPuPZj kJTtPYˆJr

mJXJuL k´KfPmhj” oMK\m \jìvfmJKwtTL CkuPã FAYKc mJÄuJ S pMÜrJÓs mñmºá kKrwPhr ßpRg CPhqJPV KjKotf mqKfâoioLt KnKcS ÈKlPr FPxJ mñmºá’ xñLfKYP©r CPÆJij yPm FA rKmmJr 6 \Mj KjCA~Tt xo~ hMkMr hMaJ~ nJYMt~Ju käJalPot ßvwJÄv 18 kJfJ~

TJrJVJPrr ßrJ\jJoYJ

23 oJYt 1967-7 FKk´u 1967 IJ\S TJrJVJPrr TP~KhPhr ZMKaÇ kJKT˜Jj Khmx IJ\Ç 1940 xJPu KjKUu nJrf oMxKuo uLV uJPyJPr kJKT˜Jj k´˜Jm kJx TPrÇ orÉo ßvPr mJÄuJ F ßT ßvwJÄv 51 kJfJ~

xJmiJj! jfáj k≠KfPf

KjCA~PTt KxKj~r ßx≤Jr UMuPm 14 \Mj ßxJomJr

KlPr FPxJ mñmºá KnKcS KY©'r CPÆJij rKmmJr

oMMK\mmPwt iJrJmJKyT-73

KxKa TJCK¿u KcKˆsÖ 24

xJmMu CK¨jPT FjPcJxt TrPuj ßhPuJ~Jr

KjCA~Tt (ACFjF)” KjCA~Tt KxKar @xjú KjmtJYPj ßcPoJPâKaT huL~ k´JAoJKrPf KcKÓsÖ-24 ßgPT k´KfÆKªôfJTJrL mJÄuJPhvL-@PoKrTJj ßoJyJÿh xJmMu CK¨Pjr xogtPj \qJoJATJ~ xnJ yP~PZÇ xnJ~ @VJo ßnJa ßh~Jr Skr èÀfôJPrJk TrJ y~Ç CPuäUq, 12 \Mj ßgPT ÊÀ yPò @VJo ßnJa k´hJjÇ ßvwJÄv 28 kJfJ~

mJÄuJPhv ßxJxJAKar KjmtJYj KmwP~ ofKmKjo~

KjmtJYj KjP~ FUPjJ xÄv~ TJPaKj

mJXJuL k´KfPmhj” oJouJr TJrPe KjmtJYj goPT pJS~J~ k´J~ 27,000 xhxq x’Kuf xÄVbj mJÄuJPhv ßxJxJAKar KjmtJYj TKovj KjP\Phr Im˙Jj xŒPTt \JjJj ßh~J FmÄ k´JgLtPhr xJPg ofKmKjo~ xnJr IJP~J\j TPr Vf ßxJomJr ßxJxJAKa TJptJuP~Ç ßvwJÄv 12 kJfJ~

mPrJ ßk´KxPc≤ cPjJnJjPT FFKmAF'r xÄmitjJ

KmPvw k´KfPmhj” mJÄuJPhvL AK†Kj~Jxt S IJKTtPaÖVe BhkMjKotujL IjMÔJPj k´JedJuJ xÄmitjJ KhPuj TáA¿ mPrJ ßk´KxPc≤ cPjJnJj KrYJctxPTÇ xÄmitjJr C•Pr ßvwJÄv 22 kJfJ~

Profile for Weekly Bangalee

Weekly Bangalee - June 5, 2021  

Weekly Bangalee is the most widely read weekly newspaper in the Bangla language. Published in New York since 1991. Enjoy. www.weeklybangalee...

Weekly Bangalee - June 5, 2021  

Weekly Bangalee is the most widely read weekly newspaper in the Bangla language. Published in New York since 1991. Enjoy. www.weeklybangalee...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded