Biltsche Courant week13

Page 3

www.Biltschecourant.nl

Biltsche Courant · woensdag 25 maart 2015 · 3

‘Huishoudelijke hulp is echt hard nodig’ Het Rijk heeft diverse taken uit de AWBZ overgeheveld naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bij de gemeenten. Omdat op de taak huishoudelijke hulp 40% bezuinigd moet worden, heeft de gemeente De Bilt ervoor gekozen om Huishoudelijke Hulp 1 (het schoonhouden van het huis) helemaal te schrappen. door Anneke Iseger BILTHOVEN – Deze huishou-

dens moeten de hulp voortaan zelf regelen en betalen. Dit levert schrijnende situaties op. Lies Groot en Karoline Groenemeijer hebben elkaar leren kennen via het Gehandicaptenplatform. Beiden zijn door hun lichamelijke beperking afhankelijk van een WAO-uitkering en hebben vanaf 2003 huishoudelijke hulp nodig. Karoline: “In september vorig jaar ontvingen we een brief van de gemeente dat er het een en ander zou veranderen. Ik kreeg een bezoekje van iemand van een adviesbureau, dat misschien vijf minuten duurde. Er werd eigenlijk alleen gevraagd of ik buren en kinderen had.

Met andere woorden: die kunnen wel voor je schoonmaken. Mijn dochter zit op school en heeft een baantje, en mijn buren werken alle dagen.’’ Lies: “Mijn dochter werkt ook en is bovendien hoogzwanger. Die ga ik echt niet vragen om schoon te ma-

‘We doen een oproep aan lotgenoten: samen zijn we sterk’ ken.’’ Karoline: “Hoe kan de gemeente inwoners met een aangeboren of door een ongeluk verkregen lichamelijke beperking zo in de steek laten? Ik ken iemand met MS die in een rolstoel zit. Ook zij krijgt geen hulp meer. En zo zijn er veel meer schrijnende gevallen.’’ Bed verschonen Lies is afhankelijk van een traplift. “Ik zou graag willen dat ik zelf kon schoonmaken; dan hoefde ik me niet meer zo te ergeren aan alle vlekken en aan mijn bed dat hoognodig verschoond moet worden.’’ Degenen die een U-pas hebben, kunnen de kosten voor huishoudelijke hulp gedeeltelijk vergoed krijgen. “Dan krijg je vijf uur hulp per maand! Wij hebben minstens drie uur in de week nodig. Lies bijvoorbeeld komt net niet in aanmerking

Lies Groot (links) en Karoline Groenemeijer. ‘’Hoe kan de gemeente inwoners met een aangeboren of door een ongeluk verkregen lichamelijke beperking zo in de steek laten?’’

voor een U-pas, en betaalt dan 75 euro per week.’’ Karoline heeft zelf in de thuiszorg gewerkt. “Nu zit ik aan de aan de andere kant. We hebben niet om een beperking gevraagd! Wij gaan veel liever werken. Ik heb al met ik weet niet hoeveel instanties contact opgenomen, maar tevergeefs.’’ Lies

en Karoline hebben nu een pro deo advocaat in de arm genomen, die goede hoop heeft iets aan dit probleem te kunnen doen. ‘’Wij doen nu een oproep: wie vanwege een beperking dringend huishoudelijke hulp nodig heeft en die niet krijgt, kan deze advocaat bellen. Samen staan we sterk!’’

Advocaat werkt pro deo

De advocaat met wie Lies en Petra contact hebben opgenomen, is Petra Staal van Zumpolle Advocaten aan de Biltstraat in Utrecht. Wie eveneens door haar geholpen wil worden, kan haar bereiken via telefoon 030-2333248. Zij werkt pro deo en wil voor deze groep iets betekenen (www.zumpolleadvocaten.nl).

ADVERTORIAL

Wie van de drie ...

regelt straks uw geldzaken?

Miep, de 88-jarige tante van Jeannette Terlaak, moest plotseling verhuizen. Haar verzorgingshuis werd gesloten. Samen met haar man zocht Jeannette een nieuwe woonruimte. Vanaf dat moment deed tante steeds vaker een beroep op haar nichtje. Totdat de bank om een volmacht vroeg. Steeds meer mensen worden geconfronteerd met familie of bekenden die in een situatie terechtkomen waarin het lastig of onmogelijk is verantwoorde beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld wanneer iemand door ziekte of een ongeval niet meer in staat is zelf te handelen. Dit leidt geregeld tot onzekerheid of onenigheid binnen de familie. ‘Zo ver hoeft het niet te komen’, zegt Nora van Oostrom van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Meer informatie wievandedrie.nl

In een zogenoemd levenstestament kun je van te voren aangeven wie voor jou beslissingen neemt als je dit zelf niet meer kunt.’ Vertrouwenspersonen Een van de eerste vragen bij het opstellen van een levenstestament is: wie vertrouw je en mag er straks namens jou beslissingen nemen? ‘Wie je namens jou persoonlijke of medische beslissingen laat nemen of je bankzaken laat regelen, is afhankelijk van je persoonlijke situatie’, legt Van Oostrom uit. De KNB heeft een checklist ontwikkeld om te inventariseren welke wensen iemand heeft en waar je over na moet denken voordat je een levenstestament kunt

opstellen. Deze is te vinden op www.wievandedrie.nl. Rekening en verantwoording ‘Ervaring leert dat vragen over levenseinde, beheer van geld of verkoop van het huis confronterend kunnen zijn. Toch is het belangrijk dat mensen hier goed en tijdig over nadenken’, benadrukt Van Oostrom nogmaals. Inmiddels heeft Jeannette een volmacht. Haar tante heeft een levenstestament bij de notaris laten opstellen, waarin ze haar nicht heeft aangewezen als degene die haar mag vertegenwoordigen. Tweemaal per jaar moet Jeannette rekening en verantwoording afleggen aan de notaris. ‘Dan worden alle inkomsten en uitgaven boven een bepaald bedrag doorgenomen. Zo is het ook vastgelegd in het levenstestament én zo is het ook goed. Als meisje logeerde ik altijd bij mijn tante. Nu kan ik eindelijk iets voor haar terugdoen’, besluit Jeannette. ‘Dat geeft een goed gevoel.’

Je regelt het bij de notaris


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.