Page 1

Ruimte voor ontwikkeling FinanciĂŤle haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling


U WILT UW GEBIED ONTWIKKELEN. DAT ROEP VEEL VRAGEN OP: ‘HOE PAK IK DAT AAN? EN IS HET FINANCIEEL WEL HAALBAAR IN DEZE ONZEKERE TIJDEN?’

Wij adviseren bij complexe ruimtelijke vraagstukken. Organiseren alles eromheen als u dat wenst. Samen met u zoeken we naar haalbare resultaten. Bij ons staat haalbaarheid voor zowel financieel en politiek realiseerbaar, als fysiek uitvoerbaar en altijd mét maatschappelijk draagvlak en beheersbare risico’s.

HOE DOEN WIJ DAT? Doordat wij onze jarenlange kennis en ervaring in het ruimtelijk domein combineren met nieuwe kennis over samenwerking en risicomanagement, komen wij tot haalbare (ruimtelijke) strategieën. We zoeken de verbinding met alle stakeholders - verschillende overheden, politiek, marktpartijen, eindgebruikers en nieuwe spelers in het ruimtelijk domein - om een haalbare oplossing te vinden en te realiseren. Wij hebben een kenmerkende combinatie van specifieke competenties beschikbaar:

Onze inzet richt zich op het bepalen van de strategie, rekening houdend met alle relevante belangen. Daarnaast brengen wij projecten en programma’s heel concreet naar uitvoering. We zorgen voor de oprichting en ontwikkeling van een bij u passende organisatie en voor de bedrijfsvoering.

- procesmanagement - financieel management - strategisch omgevingsmanagement - risicomanagement. Deze competenties vullen wij aan met onze gedegen vakkennis en met specifieke Twynstra Gudde deskundigheid: - projectmanagement - organisatiekunde - veranderkunde - programmamanagement - samenwerkingskunde.


Plan economie

Risico analyse

Financiën

Strategie

HAALBAARHEIDSMANAGEMENT FINANCIEEL MANAGEMENT RISICOMANAGEMENT

Opdrachtgeverschap


IK HEB DE PLANECONOMEN VAN TWYNSTRA GUDDE LEREN KENNEN ALS GEDEGEN EN CREATIEVE SPECIALISTEN DIE MEE KUNNEN DENKEN, MAAR OOK KUNNEN WIJZEN OP DE RISICO’S.

INITIATIEFFASE

VERKENNINGSFASE

VOORBEREIDINGSFASE

REALISATIEFASE

Haalbaarheidsanalyse Grondexploitatie Optimalisatie en alternatieve planontwikkeling Risicoanalyse in cijfers Risicoanalyse in gebeurtenissen Risicomanagement Financieringsconstructie Budgetbewaking Liquiditeitsanalyse Prioritering ruimtelijke plannen Businesscase en ontwikkelstrategie Verwervingsstrategie Analyse inzet instrumentarium ruimtelijke ordening (Wro) Plankostenscan Inrichten / optimaliseren bedrijfsproces / organisatie planontwikkeling Strategische selectie opdrachtnemers


Plan economie

PLANECONOMIE HAALBAARHEIDSANALYSE

Risico analyse

Niet alle plannen zijn haalbaar, zeker niet in tijden van recessie. Om in een vroegtijdig stadium de financiële consequenties en bijbehorende risico’s inzichtelijk te maken, voeren wij financiële analyses uit naar de haalbaarheid.

GRONDEXPLOITATIE

Financiën

Wanneer een project in uitvoering is genomen, bouwen wij een gedetailleerde grondexploitatie op. Ook bestaande (grond)exploitaties kunnen we voor u doorrekenen, bijvoorbeeld in de vorm van een second opinion.

OPTIMALISATIE EN ALTERNATIEVE PLANONTWIKKELING

Strategie

In de huidige tijd bestaat de kans dat plannen die voorheen financieel haalbaar waren, dat nu niet meer zijn Onze financiële adviseurs hebben de creativiteit en praktijkervaring om uw exploitatie haalbaar te maken, een alternatief programma uit te werken of te helpen om oplossingen te vinden voor vastgelopen projecten.

Opdrachtgeverschap


MET HET RISICOMANAGEMENTSYSTEEM VAN TWYNSTRA GUDDE KUNNEN WE ZORGVULDIG DE BESLISSINGEN AFWEGEN.

INITIATIEFFASE

VERKENNINGSFASE

VOORBEREIDINGSFASE

REALISATIEFASE

Haalbaarheidsanalyse Grondexploitatie Optimalisatie en alternatieve planontwikkeling Risicoanalyse in cijfers Risicoanalyse in gebeurtenissen Risicomanagement Financieringsconstructie Budgetbewaking Liquiditeitsanalyse Prioritering ruimtelijke plannen Businesscase en ontwikkelstrategie Verwervingsstrategie Analyse inzet instrumentarium ruimtelijke ordening (Wro) Plankostenscan Inrichten / optimaliseren bedrijfsproces / organisatie planontwikkeling Strategische selectie opdrachtnemers


RISICOANALYSE RISICOANALYSE IN CIJFERS Voor uw (grond)exploitatie wilt u inzichtelijk krijgen wat de financiële risico’s zijn. Via een risico-

Risico analyse

analyse in cijfers bepalen we de onzekerheden en risico’s in het project en hun invloed op het verwachte resultaat. Zo krijgt u inzicht in de grootte van alle relevante projectrisico’s en de spreiding van het resultaat.

Financiën RISICOANALYSE IN GEBEURTENISSEN Naast het uitvoeren van een risicoanalyse in cijfers, zijn er ook risico’s die niet financieel kunnen worden vertaald. Ook het inzichtelijk maken van deze risico’s is een onderdeel van onze analyse.

RISICOMANAGEMENT

Strategie

Inzicht in de risico’s leidt tot een betere beheersing van die risico’s. Wij werken volgens de Rismanmethode waarbij we op een gestructureerde manier alle risico’s in kaart brengen. Dit doen we zowel kwalitatief als kwantitatief en/of met simulatietechnieken. Samen met u bepalen we de beheersmaatregelen en helpen u de risico’s te beheersen.

Opdrachtgeverschap


DOOR EEN ANALYSE VAN ONS KASSTROOMOVERZICHT, DE BOEKWAARDEN EN AANGEGANE VERPLICHTINGEN HEEFT TWYNSTRA GUDDE ONZE LIQUIDITEITSPOSITIE GOED IN KAART GEBRACHT.

INITIATIEFFASE

VERKENNINGSFASE

VOORBEREIDINGSFASE

REALISATIEFASE

Haalbaarheidsanalyse Grondexploitatie Optimalisatie en alternatieve planontwikkeling Risicoanalyse in cijfers Risicoanalyse in gebeurtenissen Risicomanagement Financieringsconstructie Budgetbewaking Liquiditeitsanalyse Prioritering ruimtelijke plannen Businesscase en ontwikkelstrategie Verwervingsstrategie Analyse inzet instrumentarium ruimtelijke ordening (Wro) Plankostenscan Inrichten / optimaliseren bedrijfsproces / organisatie planontwikkeling Strategische selectie opdrachtnemers


FINANCIËN FINANCIERINGSCONSTRUCTIE In tijden van economische recessie zien we dat de financiering van projecten lastiger wordt, bijvoorbeeld omdat de eisen van banken worden verscherpt. Afhankelijk van uw situatie ontwerpen wij financieringsconstructies om uw initiatief tóch financieel doorgang te laten vinden.

BUDGETBEWAKING

Financiën

Natuurlijk wilt u de financiële informatie op orde hebben. Wij hebben een eigen budgetadministratie die is gekoppeld aan onze rekenmodellen. Hierdoor krijgt u inzicht in het beschikbare budget, investeringsruimte, reeds aangegane verplichtingen en de gerealiseerde boekwaarde. U houdt zo controle en sturing over de financiële administratie.

LIQUIDITEITSANALYSE

Strategie

Als u inzicht wilt in de liquiditeitspositie van het project of van uw exploitatie, is actuele informatie noodzakelijk. Wij maken inzichtelijk hoeveel geld u wanneer nodig hebt om het project haalbaar te maken. Deze liquiditeitsanalyse integreren wij met uw budgetadministratie.

Opdrachtgeverschap


DE FINANCIEEL MANAGER VAN TWYNSTRA GUDDE DENKT PROACTIEF MEE BIJ ONDERHANDELINGSSTRATEGIEテ起.

INITIATIEFFASE

VERKENNINGSFASE

VOORBEREIDINGSFASE

REALISATIEFASE

Haalbaarheidsanalyse Grondexploitatie Optimalisatie en alternatieve planontwikkeling Risicoanalyse in cijfers Risicoanalyse in gebeurtenissen Risicomanagement Financieringsconstructie Budgetbewaking Liquiditeitsanalyse Prioritering ruimtelijke plannen Businesscase en ontwikkelstrategie Verwervingsstrategie Analyse inzet instrumentarium ruimtelijke ordening (Wro) Plankostenscan Inrichten / optimaliseren bedrijfsproces / organisatie planontwikkeling Strategische selectie opdrachtnemers


STRATEGIE PRIORITERING RUIMTELIJKE PLANNEN Wij maken de verschillende plannen binnen uw regio inzichtelijk en bieden u handvatten, financieel en procesmatig, om samen met uw partners tot afspraken te komen.

BUSINESSCASE EN ONTWIKKELSTRATEGIE In een businesscase rekenen wij de haalbaarheid van uw plannen door. Maar onze businesscase gaat verder. Wij kijken hoe het project van voorbereiding naar uitvoering wordt gebracht en we komen met een ontwikkelstrategie.

VERWERVINGSSTRATEGIE De financiële consequenties van de post verwerving zijn van grote invloed op de haalbaarheid van het project. Strategische aankoop is van belang om de kosten te reduceren en contractuele risico’s

Strategie

te beperken. Wij helpen u bij het bepalen van de strategie.

INSTRUMENTARIUM RUIMTELIJKE ORDENING Wij adviseren over het strategisch inzetten van ruimtelijk ordening instrumenten. Strategische inzet is van grote waarde om het project financieel van een goede basis te voorzien.

Opdrachtgeverschap


VOOR ONS PLAN HADDEN WE KENNIS NODIG VAN EXTERNE PARTIJEN. TWYNSTRA GUDDE HEEFT DE JUISTE PARTIJEN INGESCHAKELD, ZODAT ONS PLAN GOED EN OP TIJD TOT UITVOERING IS GEBRACHT.

INITIATIEFFASE

VERKENNINGSFASE

VOORBEREIDINGSFASE

REALISATIEFASE

Haalbaarheidsanalyse Grondexploitatie Optimalisatie en alternatieve planontwikkeling Risicoanalyse in cijfers Risicoanalyse in gebeurtenissen Risicomanagement Financieringsconstructie Budgetbewaking Liquiditeitsanalyse Prioritering ruimtelijke plannen Businesscase en ontwikkelstrategie Verwervingsstrategie Analyse inzet instrumentarium ruimtelijke ordening (Wro) Plankostenscan Inrichten / optimaliseren bedrijfsproces / organisatie planontwikkeling Strategische selectie opdrachtnemers


OPDRACHTGEVERSCHAP PLANKOSTENSCAN: BETER EN GOEDKOPER U wilt uw plankosten in toom houden. Onze Twynstra Gudde Plankostenscan zorgt voor kostenbewustzijn en beheersbaarheid. Deze methodiek – overgenomen door het ministerie van I&M in de Wro – geeft u inzicht in plankosten op basis van activiteitenramingen. Inzicht hebben is één ding, er naar handelen is een volgende. Wij ondersteunen u zodanig dat kostenbewust handelen een vanzelfsprekend proces wordt.

BEDRIJFSPROCES EN ORGANISATIE PLANONTWIKKELING Twynstra Gudde heeft veel ervaring met het opzetten van projectorganisaties en adviseert gemeentelijke grondbedrijven en ingenieursbureaus. Door onze jarenlange praktijkervaring kunnen wij u adviseren hoe u uw bedrijfsprocessen en governance optimaliseert.

STRATEGISCHE SELECTIE OPDRACHTNEMERS Het is belangrijk dat op het juiste moment de juiste externe partijen aan tafel zitten. Ook de invulling van de rollen is cruciaal. Door opdrachtnemende partijen strategisch te selecteren zorgen wij voor een optimaal planproces.

Opdrachtgeverschap


Samen met onze opdrachtgevers komen tot nieuwe antwoorden op vragen, tot het creĂŤren van kansen. Dat betekent goed luisteren, durven doorvragen en kritisch blijven. Eigenschappen die onze adviseurs en managers kenmerken. Zodat u de juiste strategische keuzes kunt maken. Resultaat: een andere, verfrissende kijk op uw vraagstuk, met oplossingen die echt werken. Onze mensen staan u terzijde. Twynstra Gudde staat erachter.

Twynstra Gudde

Tel 033 4677569

Stationsplein 1

Fax 033 4677666

3818 LE Amersfoort

info@tg.nl

Postbus 907

www.twynstragudde.nl/financieelmanagement

3800 AX Amersfoort

Financieel advies  

Wij adviseren bij complexe ruimtelijke vraagstukken. Organiseren alles eromheen als u dat wenst. Samen met u zoeken we naar haalbare resulta...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you