Page 1

n˚ 319 juni | juin 2010 | maandelijks | mensuel |

THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS

Un Conseil de Législation historique - bart De Clerck: 'Ik communiceer dus ik ben' Dépression, l'abysse insondable ? - Wase Rotaryclubs organiseren opnieuw Scheldeparade Le 'Marché et puces' du Rc braine-le-Comte - Club van de maand: Rc Mechelen-Opsinjoor

RI photo contest 2010

juin 2010 n ° 319

pour un monde sans Kannerlähmung p. 37

1


Can you spot the wrong logo? If you guessed both, you’re right. Recognizing the correct logo can be tricky, which is why Rotary has licensed nearly 350 companies worldwide, ensuring you receive high-quality merchandise bearing Rotary’s official emblem. Help protect Rotary’s trademarks by purchasing merchandise from licensed vendors.

Find the complete list at www.rotary.org/support/licensee

rotaryimagesad_en.pdf

7/7/08

4:19:14 PM

A picture can speak a thousand words.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ROTARYIMAGES WWW.ROTARY.ORG/ROTARYIMAGES

Now Rotarians can search and access thousands of high-quality photos taken by Rotary International photographers. Rotary Images is a database of pictures that bring Rotary’s stories to life and can help enhance club Web sites and other publications.


nr. 319 juni | juin 2010 Verschijnt 11 x per jaar / Paraît 11 x par an vzw asbl RBS D 1620 – D 1630 – D 2170 WERELDTENTOONSTELLINGSLAAN 68 AVENUE DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE BRUSSEL 1083 BRUXELLES – TEL. 02 420 35 00 – FAX 02 420 11 10 – e-mail: rotarycontact@rotary.belux.org – www.rotary.belux.org

inhoud sommaire ROTARY INTERNATIONAL n� 319 juni | juin 2010 | maandelijks | mensuel |

THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS

Un Conseil de Législation historique - Bart De Clerck: 'Ik communiceer dus ik ben' Dépression, l'abysse insondable ? - Wase Rotaryclubs organiseren opnieuw Scheldeparade Le 'Marché et Puces' du Rc Braine-le-Comte - Club van de maand: Rc Mechelen-Opsinjoor

4 RI president’s message 5 boodschap van de drie DG’s Message des trois DG 6 Flash Info 8 Nieuws uit de Rotarywereld Nouvelles du Rotary dans le monde 10 Wetgevende Vergadering 2010 stelt mijlpalen 11 Un Conseil de Législation historique 12 Voetbal en liedjes

RI photo contest 2010

JUIN 2010 N ° 319

Pour un monde sans Kannerlähmung p. 37

tegen polio Le foot et la chanson pour tacler la polio 13 Resultaten van 1

de RI-fotowedstrijd Résultats du concours photo du RI

MAGAZINE ROTARY bELGIUM - LUXEMbURG 14 Wase Rotaryclubs organiseren opnieuw Scheldeparade 15 plastische ingrepen herstellen levenskwaliteit 16 Ils ont créé des animaux fabuleux 17 Du rêve à la réalité, des enfants heureux ! 18 Agenda 22 piet Nijs: ‘Niet arbeiden maar werken’ 23 Dépression, l’abysse insondable ? 24 bart De Clerck: ‘Ik communiceer dus ik ben’ 26 petite histoire de la pollution de l’eau à bruxelles 27 D 1620 stuurt Aquaboxen naar Haïti Le D 1620 expédie des Aquaboxes à Haïti 28 benjamin de buck: ‘Rosé is meer dan een terrasjeswijn’ 29 ‘Le rosé, c’est plus qu’un simple vin de terrasse’ 30 Coca-Cola integreert duurzaam ondernemen in bedrijfstrategie Coca-Cola intègre le développement durable dans sa stratégie 32 boeken – Livres Club van de maand

33 Rc Mechelen-Opsinjoor

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER ÉDITEUR RESPONSABLE Paul Gelders Bovelingenstraat 230, 3870 Heers SECRETARIAAT - SECRÉTARIAT Nicole Troch

RAAD VAN BESTUUR CONSEIL D’ADMINISTRATION VOORZITTER - PRÉSIDENT Paul Coppens PDG 1620

EREVOORZITTERS PRÉSIDENTS HONORAIRES † Emiel Sanders PDG 2170 Johan Verhaeghe PDG 1620 Jules De Vleminck PDG 2170

Johan Dexters PDG 2170 Gui Milants PDG 2170 Guido Peleman DGE 2170 Alain Van de Poel PDG 2170 Guido Vangansewinkel PDG 1630

ONDERVOORZITTER - VICE-PRÉSIDENT Paul Gelders PDG 1630

REDACTIERAAD - COMITÉ DE RÉDACTION Paul Gelders PDG 1630 Michel Libens, Rc Borgloon-Haspengouw Steven Vermeylen Denis Crepin Patrick Van Haver

LEDEN RvB - MEMBRES C.A. Frederik Baggen PDG 1630 Dony Calmes PDG 1630 José Claerhout PDG 1620 Bruno Morel PDG 1620 Johan De Leeuw DGE 1620

LAY-OUT www.propaganda.be

Lid van de unie van de uitgevers van de periodieke pers. Overname verboden zonder voorafgaande toestemming. Vanwege strikte eisen naar vorm en inhoud is een nalezing van iedere tekst noodzakelijk. De redactie behoudt zich het recht voor de nodige veranderingen aan te brengen. Membre de l’Union des éditeurs de la presse périodique. Reproduction interdite sans autorisation préalable. Les exigences de forme et de contenu imposent une relecture de chaque texte reçu. La rédaction se réserve le droit d’y apporter les modifications nécessaires.

Wie een tekst en foto('s) doorstuurt naar de redactie van Rotary Contact, gaat akkoord met de publicatie ervan in ons tijdschrift en op onze website. Toute personne envoyant texte et photo(s) à la rédaction de Rotary Contact en accepte la publication dans la revue ainsi que sur notre site internet.


ROTARY INTERNATIONAL

RI president’s message Beste vriendinnen en vrienden,

In februari nam ik deel aan de viering van de honderdste verjaardag van Rc St. Paul (VS). Op het einde van het diner kwam een jonge vrouw naar me toe, die vroeg: ‘Wat heeft u het voorbije jaar bij Rotary het meest geraakt?’ Even stond ik met mijn mond vol tanden. De voorbije twaalf maanden ben ik immers talloze keren getuige mogen zijn van Rotaryacties en hun positieve weerslag op het leven van duizenden mensen. Net zoals ik telkens weer de enormiteit heb ervaren van de noden waaraan wij tegemoet proberen te komen. Foto’s bekijken van de verwoestingen die in Haïti zijn aangericht door de aardbeving, is één ding. Ter plaatse, tussen de ruïnes en het verdriet van de plaatselijke bevolking, besefte ik echter dat de werkelijke draagwijdte van deze tragedie in geen enkel beeld te vatten is. Ook voor het Indonesische Banda Atjeh, waar Rotary na de tsunami van 2004 zo’n uitstekend werk heeft verricht, dacht ik dat ik de schaal van de ramp via de pers kon vatten. Maar dat was buiten het zicht van een vrachtboot gerekend, die drie kilometer landinwaarts was geworpen en nog steeds in een veld lag te roesten. In een Chinees weeshuis, gefinancierd door Rotary, hield ik een babymeisje van twee maanden oud in mijn armen, dat was achtergelaten in een trein. Daar besefte ik plots dat alle materiële hulp van Rotary – voeding, kleding, onderdak – steeds maar ten dele de ware noden van deze kinderen zou kunnen lenigen. Want wat deze baby bovenal nodig had, was warmte en liefde. De ontroering die ik toen voelde, is met geen pen te beschrijven. Er is zoveel dat wij, Rotariërs, kunnen doen om anderen te helpen. Maar hoe belangrijk onze materiële steun ook is, even essentieel is onze onbaatzuchtigheid en onze diepe betrokkenheid bij het lot van wie het minder goed heeft. Tonen dat je er bent voor iemand anders, is op zich al een hele hulp! Nu het Rotaryjaar en mijn voorzitterschap op hun laatste benen lopen, wil ik u danken voor uw inzet bij Rotary en voor uw steun. Het was een eer om uw voorzitter te mogen zijn en om u eraan te herinneren dat de toekomst van Rotary in uw handen ligt…

chÈres amies, chers amis,

En février, j’ai assisté aux célébrations du centième anniversaire du Rc St. Paul (États-Unis). À l’issue du dîner, une jeune femme s’est approchée et m’a demandé : ‘De tout ce que vous avez vu cette année au Rotary, qu’est-ce qui vous a le plus touché ?’ Il m’a été pratiquement impossible de répondre à cette question pourtant simple. En effet, ces douze derniers mois, j’ai été très souvent le témoin privilégié de nos actions et de leur impact positif sur la vie des gens, mais aussi de l’immensité des besoins auxquels nous tentons de répondre. C’est une chose de voir les photographies d’Haïti dévastée par le tremblement de terre de janvier dernier. Cela en est une autre de marcher au milieu des décombres, de voir ces immeubles effondrés et de se rendre compte que la véritable portée de la tragédie ne sera jamais véritablement connue. À Banda Aceh (Indonésie), où les Rotariens ont tant fait pour reconstruire la ville anéantie par le tsunami de 2004, je pensais, avant ma visite, avoir bien conscience de l’importance de la catastrophe. Mais rien n’aurait pu me préparer à la vue d’un cargo échoué au milieu d’un champ, plus de trois kilomètres à l’intérieur des terres ! En Chine, dans un orphelinat financé par le Rotary, j’ai tenu dans mes bras une petite fille de deux mois qui avait été abandonnée dans un train. Soudain, j’ai compris que toute l’aide apportée par le Rotary à cet orphelinat – nourriture, vêtements chauds, abri propre et sûr – ne répondait qu’à une partie des besoins des enfants. Ce que ce bébé désirait le plus au monde, à ce moment, c’était d’être pris dans les bras et de se sentir aimé. Cela m’a ému au-delà des mots. Il y a tant de choses que nous, Rotariens, pouvons faire pour aider les autres. Mais aussi importante que soit l’aide matérielle, il est également essentiel de l’apporter de manière désintéressée et de se sentir profondément concerné par le sort d’autrui. Bien souvent, la simple sollicitude constitue le plus grand soutien que l’on puisse apporter. L’année rotarienne et mon mandat touchant à leur fin, je tiens à vous remercier pour votre engagement au sein du Rotary et pour votre soutien. Ce fut un honneur d’être votre président et de vous rappeler que l’avenir du Rotary est entre vos mains. John Kenny RI-voorzitter - Président du RI

4

juni 2010 nr 319


bOODSCHAp VAN DE DRIE DG’S

DG 1620 Guy Esselen

DG 1630 Éric Hansen

MESSAGE DES TROIS DG

DG 2170 Babette Van Look

U brengt hoop!

Vous êtes porteurs d’espoir !

Het is een plezier om terug te blikken op het afgelopen Rotaryjaar. Er is alweer ontzettend hard gewerkt!

C’est un plaisir de se remémorer l’année rotarienne écoulée. Une fois de plus, le travail accompli a été impressionnant !

We kunnen getuigen dat alle Rotaryclubs bijzondere aandacht hebben besteed aan de uitbreiding en fidelisering van hun ledenbestand. Daarnaast kregen talrijke beroepsacties aandacht van een ruim publiek. We willen de Rotaryclubs feliciteren voor àl hun acties op lokaal en internationaal vlak ten dienste van onze medemensen. Uw hulp en uw bijdrage maken daadwerkelijk een verschil! U brengt hoop!

Nous sommes témoins du fait que tous les Rotary clubs ont été particulièrement attentifs à l’extension et à la fidélisation de leur effectif. Par ailleurs, de nombreuses actions professionnelles ont su attiser la curiosité d’un large public. Nous tenons à féliciter les Rotary clubs pour tous leurs projets locaux et internationaux au service de nos semblables. Votre soutien et votre engagement font bouger les choses concrètement. Vous êtes porteurs d’espoir !

We zijn overtuigd dat de gastvrijheid van onze clubs voor de jeugd, en in het bijzonder voor buitenlandse studenten, bij hen een blijvende herinnering nalaat en bijdraagt tot de wereldverstandhouding en vrede. We hopen dat elke Rotariër heeft kunnen genieten van de Rotarische vriendschap, de interessante ontmoetingen en de solidariteit om samen te bouwen aan een betere wereld! De uitdagingen voor het volgende Rotaryjaar krijgen al stilaan vorm. We wensen u een feestelijke ambtswissel en een schitterend Rotaryjaar 2010-2011!

Nous sommes convaincus que l’hospitalité offerte par nos clubs à la jeunesse, en particulier aux étudiants étrangers, laisse chez ces derniers des souvenirs impérissables et contribue à l’entente entre les peuples, à la paix. Nous espérons que chacun d’entre vous a pu bénéficier de l’amitié rotarienne, de rencontres intéressantes et de la solidarité nécessaires à l’édification d’un monde meilleur. Les défis pour l’année rotarienne à venir prennent déjà forme. Nous vous souhaitons une passation de pouvoir festive et une fantastique année rotarienne 2010-2011 !

De toekomst van Rotary ligt in uw handen! L’avenir du Rotary est entre vos mains !

juin 2010 n ° 319

5


FLASH INFO

FLASH Gelukwensen van Bill Gates Bill Gates, co-voorzitter van de Bill & Melinda Gates Foundation, heeft een videoboodschap gericht tot de Rotariërs. Daarin bedankt hij hen voor hun inzet in de strijd tegen polio. Hij feliciteert hen ook omdat ze zijn ingegaan op de uitdaging van zijn stichting om 200 miljoen dollar in te zamelen voor de poliobestrijding. ‘Uw geldinzamelingen zijn heel belangrijk nu de nationale budgetten krimpen en de kosten oplopen door het opvoeren van de inentingen’, zegt hij. Op 15 april had Rotary in dat kader al 117,5 miljoen US$ ingezameld. Félicitations de Bill Gates Bill Gates, co-président de la Fondation Bill & Melinda Gates, s’est adressé aux Rotariens dans une vidéo pour les remercier de tout le travail qu’ils ont réalisé dans le cadre de la lutte contre la polio. Il les a également félicités d’avoir accepté le défi lancé par sa Fondation et d’avoir déjà collecté plus de la moitié des 200 millions US$ à réunir. ‘Vos collectes de fonds sont essentielles en cette période de réduction des budgets nationaux et d’augmentation des coûts en raison de l’intensification des vaccinations’, a-t-il affirmé. Au 15 avril 2010, le Rotary avait déjà récolté la somme de 117,5 millions US$. Alarm in Tadzjikistan, hoop in Nigeria RI en haar partners van het Wereldinitiatief voor de Uitroeiing van Polio (WGO, Unicef en de Amerikaanse CDC) worden geconfronteerd met een opstoot van polio in Tadzjikistan. Rotary heeft al 500.000 US$ noodsubsidies uitgekeerd aan Unicef en de WGO om dringende inentingscampagnes te financieren in het land. Ook de buurlanden van Tadzjikistan verhogen hun waakzaamheid. Zeven Tadzjiekse kinderen zijn besmet met polio. Er waren sinds 1997 geen poliogevallen meer gemeld. Het gaat om de eerste besmettingen sinds de zone ‘Europa’ in 2002 poliovrij werd verklaard. Het opduiken van deze ‘geïmporteerde’ gevallen onderlijnt de absolute noodzaak om het virus een halt toe te roepen in de endemische landen, namelijk Afghanistan (dat grenst aan Tadzjikistan), Pakistan, India en Nigeria. Polio de wereld uithelpen, blijft mogelijk en onze inspanningen werpen wel degelijk vruchten af. Zo werden in de periode tot 20 april in Nigeria slechts twee gevallen opgetekend, tegenover 193 vorig jaar. In India werd de voorbije vijf weken geen enkel poliogeval meer gemeld. Alerte au Tadjikistan, satisfaction au Nigeria Le RI et ses partenaires de l’Initiative mondiale d’éradication de la polio (OMS, Unicef et les CDC d’Atlanta) font face à une récente flambée de polio au Tadjikistan. Le Rotary a versé un total de 500.000 US$ en subventions d’urgence à l’Unicef

6

et à l’OMS pour financer les efforts immédiats de vaccination à travers le pays. Les pays voisins redoublent aussi leur surveillance. Sept enfants du Tadjikistan ont contracté la maladie, les premiers cas enregistrés dans le pays depuis 1997 et les premiers depuis que la zone ‘Europe’ a été déclarée exempte de polio en 2002. La résurgence de cas importés souligne le besoin absolu de bloquer la transmission de la polio dans les pays endémiques que sont l’Afghanistan (pays frontalier du Tadjikistan), le Pakistan, l’Inde et le Nigeria. L’éradication de la polio dans le monde est possible, et le renforcement des efforts pour atteindre cet objectif est en train de payer. Au 20 avril, deux cas de polio avaient été déclarés au Nigeria en 2010, contre 193 pour la même période en 2009. Et en Inde, on n’a signalé aucun nouveau cas au cours des cinq dernières semaines. John Kenny blikt terug ‘Aan het begin van dit Rotaryjaar vroeg men mij welke erfenis ik wilde nalaten. Het antwoord was simpel: ik wilde Rotary sterker, levendiger en menselijker maken. Ik heb dus getracht mij te concentreren op ons ledenbestand, op ons publieke imago en op onze dienstverlening op domeinen zoals water, gezondheid, honger en alfabetisering. Wat ons ledenbestand betreft, had ik een realistische doelstelling meegegeven: één nieuw lid per club. Dat zou 33.000 Rotariërs extra hebben opgeleverd, of een groei met bijna 3 procent. Uiteraard heeft de economische recessie zijn impact gehad. Daarom heb ik ook geprobeerd om de uitgaven in te perken. Ik heb bijvoorbeeld minder gereisd dan mijn voorgangers omdat ik meer tijd in Evanston wilde doorbrengen. Desondanks ben ik al snel naar China afgereisd, omdat ik ter plaatse poolshoogte wilde nemen. Er zijn Rotaryclubs in Beijing en Shanghai, maar zolang de overheid haar onderdanen geen toestemming geeft om Rotariër te worden, bestaan die enkel uit expats. Ik heb er gesproken met regeringsfunctionarissen en ik heb vastgesteld dat zij het belang van onze acties erkennen. Misschien zullen er dus meer clubs het daglicht zien. Ook mijn bezoeken aan Banda Atjeh en Haïti (zie p. 4) zal ik niet licht vergeten. Wat al bij al nog het meest indruk heeft gemaakt, zijn echter alle Rotariërs die naarstig actief zijn binnen hun club, die zich inzetten voor hun gemeenschap en voor mensen aan de andere kant van de wereld, die ze nooit zullen ontmoeten. Daarom heb ik de clubs zoveel mogelijk in de schijnwerpers willen zetten. Zij vormen immers de fundamentele bouwstenen van Rotary.' John Kenny fait le bilan ‘En début d’année rotarienne, on m’a demandé ce que je souhaiterais laisser comme héritage à la fin de mon mandat.

juni 2010 Nr 319


FLASH INFO

INFO Onze drie afgevaardigden met de voorzitter van de Wetgevende Vergadering 2010, Mark Daniel Maloney

Nos trois délégués entourant le président du Conseil de Législation 2010, Mark Daniel Maloney

La réponse fut assez simple : je voulais un Rotary plus fort, plus vivant et plus humain. J’ai donc essayé de me concentrer sur l’effectif, sur l’image publique et sur le service à autrui dans les domaines tels que l’eau, la santé, la faim et l’alphabétisation. En ce qui concerne l’effectif, j’avais fixé un objectif réaliste : un nouveau membre pour chaque club. Cela aurait représenté 33.000 Rotariens de plus, soit près de 3% de croissance. Certes, la récession économique a eu un impact et, dans cet esprit, j’ai essayé de contenir les dépenses, sachant que nos revenus provenaient des cotisations et donc des Rotariens. Je n’ai pas voyagé autant que mes prédécesseurs car je voulais passer plus de temps à Evanston. Malgré tout, j’ai rapidement souhaité aller en Chine pour me rendre compte de la situation par moi-même. Il y a des clubs à Pékin et à Shanghai, mais tant que le gouvernement n’autorisera pas ses ressortissants à nous rejoindre, ils resteront exclusivement constitués d’expatriés. J’ai rencontré des responsables gouvernementaux ; ils sont conscients de l’intérêt de nos actions, ce qui permettra peut-être à d’autres clubs de voir le jour. Parmi mes voyages, je retiens aussi, bien sûr, Banda Aceh et Haïti (voir p. 4). Mais, finalement, ce qui m’a le plus impressionné, ce sont tous ces Rotariens qui travaillent sereinement au sein de leur club, pour leur communauté mais aussi pour des habitants de pays étrangers qu’ils ne visiteront jamais. J’ai souhaité mettre en avant l’importance de chaque club car il constitue l’unité fondamentale du Rotary.’

juin 2010 N ° 319

CoL 2010 leverde uitstekend werk In april namen de PDG’s Paul Coppens, Maurice Chevalier en Alain Van de Poel als afgevaardigden van onze districten deel aan de Wetgevende Vergadering (Council on Legislation of CoL) in Chicago. Dit wetgevende orgaan van RI besprak 219 voorstellen voor amendementen en resoluties, ingediend door clubs, districten en de raad van bestuur van RI. De drie PDG’s zijn erg opgetogen over de organisatie, die tot in de puntjes geregeld was – van de verzending van de voorliggende documenten in oktober 2009, tot het onthaal en uiteraard het verloop van de vergaderingen. Een overzicht van de belangrijkste beslissingen vindt u op p. 10. Le ‘CoL 2010’ parfaitement organisé En avril dernier, les PDG Paul Coppens, Maurice Chevalier et Alain Van de Poel, délégués de nos trois districts, ont participé au Conseil de Législation 2010 à Chicago (voir photo). Ce Conseil constitue le corps législatif du Rotary International. 219 projets d’amendement et de résolution avaient été soumis par les clubs, les districts et le conseil d’administration du RI (le Board). Nos trois past-gouverneurs témoignent d’une organisation absolument parfaite dans tous les détails, depuis l’envoi des documents dès octobre 2009 (pour étude préalable) jusqu’à l’accueil des 531 délégués, sans oublier, bien sûr, les séances de travail. Un aperçu des principales décisions vous est proposé en page 11.

7


ROTARY INTERNATIONAL

Nieuws uit de Rotarywereld

World roundup CANADA Dankzij de ultraviolette stralen in het zonlicht kan het menselijk lichaam zelf vitamine D aanmaken. Daarbij speelt de huidskleur echter een rol. Mensen met een donkere huid hebben meer zonlicht nodig om de vitamine te produceren dan mensen met een lichte huid. In noordelijke streken, waar ’s winters weinig licht is, kan dat problemen opleveren. Bij kinderen kan gebrek aan vitamine D zelfs leiden tot rachitis. Daarom deelt Rc Brooks (Alberta) flesjes vitamine D uit aan moeders van borelingen in de grote migrantengemeenschap van de stad.

USA À State College (Pennsylvanie) se tient chaque semaine un marché agricole. Auparavant, les produits invendus finissaient sur le tas de compost. Désormais, les membres du Rc State College-Downtown collectent les légumes, les fruits et d’autres aliments invendus afin de les livrer à l’une des banques alimentaires de la localité. Pour ce faire, ils déposent, une heure avant la fin du marché, des paniers à linge à proximité des stands, ce qui leur permet de récolter en moyenne l’équivalent de cinq à sept paniers par séance. En 2009, environ 2.340 kilos de nourriture ont ainsi été livrés à la banque alimentaire.

VERENIGD KONINKRIJK Volgens de universiteit van Oxford lijden in het V.K. meer dan 820.000 mensen aan dementie. Rotariërs uit de districten 1170 en 1290 startten elf ‘praatcafés’ waar patiënten, familieleden en zorgverleners kunnen praten met elkaar en met vrijwilligers. Ze vinden er informatie, nemen deel aan activiteiten en wonen lezingen bij. Er werd ook een website opgericht met heel wat achtergrondinfo, onder meer over de wettelijke en financiële impact van de ziekte.

TURQUIE Le programme RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) a inspiré plusieurs clubs du D 2440, qui ont développé un projet de séances de formation à destination des futurs professeurs du secondaire. Il s’agit en fait d’un séminaire de huit à dix semaines au cours duquel des entrepreneurs, des athlètes, etc., sont invités à parler leadership, éthique, travail d’équipe ou encore motivation face à des étudiants de troisième et de quatrième année universitaire. Depuis le lancement du projet en 2007-08, pas moins de 500 étudiants provenant de 11 universités différentes ont suivi ce séminaire.

oceania and other 0,7%

Birthplaces of immigrants to canada (2001-06)

united states 3,5% africa 10,6%

8

juni 2010 nr 319


ROTARY INTERNATIONAL

Nouvelles du Rotary dans le monde TANZANIA Tot voor kort had de materniteit van het ziekenhuis van Ukerewe slechts vijf bedden voor een bevolking van 350.000 mensen. Bij een bezoek aan de kliniek zagen de Engelse Rotariër John Philip – een gepensioneerd chirurg – en zijn vrouw hoe er bij het licht van zaklampen geopereerd moest worden. Het paar startte een hulpactie. Mede dankzij twee Matching Grants konden ze voor £ 250.000 medisch materiaal bezorgen. Samen met 24 vrijwilligers renoveerden ze de materniteit en het operatiekwartier. Ze deelden ook 3.000 muskietennetten uit, om de bevolking te beschermen tegen malaria.

ARABIE SAOUDITE Un périple à vélo de 4.000 km reliant Rome à La Mecque, berceaux respectifs du christianisme et de l’islam, a été organisé en octobre dernier par le Rotary en vue de promouvoir la paix entre les peuples. Une trentaine de cyclistes (dont une moitié de Rotariens) partis de Rome et porteurs d’une lettre d’amitié du pape Benoît XVI ont été reçus dans le palais du gouverneur de la province de La Mecque. C’est lors d’un échange entre Rotary clubs turc et néerlandais que cette idée de voyage pour la paix a germé. Le projet a été soutenu également par des clubs et districts allemands et jordaniens, de même que par des clubs situés sur l’itinéraire.

TAIWAN Taiwan telt ongeveer 130.000 mensen met een handicap. Slechts 326 bussen zijn er toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Dat belet hen vaak om deel te nemen aan het sociale leven, of om naar de dokter of naar school te gaan. De zeven Rotarydistricten van Taiwan schonken in samenwerking met de China Motor Corporation honderd aangepaste bussen, goed voor een bedrag van meer dan 31 miljoen dollar.

AUSTRALIE Chaque année, au réveillon de nouvel an, le Rc North Sydney prépare un barbecue géant au milieu de la foule rassemblée pour admirer le feu d’artifice au-dessus du Harbour Bridge. Organisés en équipes de 40, et malgré un temps maussade, les membres et amis du club ont réussi cette année à distribuer pas moins de 2.000 repas. La manifestation a été couverte par la radio et la télévision, permettant ainsi de mieux faire connaître le Rotary et son combat en faveur de l’éradication de la polio.

asia (including middle east) 58,3% europe 16,1% central/south america and the caribbean 10,8%

juin 2010 n ° 319

9


ROTARY INTERNATIONAL

Wetgevende Vergadering 2010 stelt mijlpalen De vertegenwoordigers op de Wetgevende Vergadering (Council on Legislation of CoL) hebben in Chicago heel wat werk verzet. Tot de belangrijkste beslissingen behoren de officialisering van de cyberclubs, de goedkeuring van een vijfde actiedomein, de verhoging van de bijdragen aan RI en de mogelijkheid voor Noord-Amerikaanse Rotariërs om een digitaal abonnement te nemen op The Rotarian. Het pilootprogramma met de cyberclubs (of e-clubs) kon op veel bijval rekenen. Voortaan kunnen er in elk district twee clubs komen die elektronisch vergaderen. Eerst was gedacht aan één cyberclub per district, maar dat kan problemen stellen in meertalige districten. Sommige e-clubs vergaderen uitsluitend op internet, andere houden daarnaast ook ‘gewone’ vergaderingen. Om het belang dat Rotary hecht aan de jeugd explicieter te maken, werd een vijfde actiedomein goedgekeurd. Naast ‘Clubzaken’, ‘Beroepsactie’, ‘Gemeenschapsdienst’ en ‘Internationale Actie’ komt er nu ook het domein ‘Nieuwe Generaties’. RI vraagt trouwens dat de Rotariërs bij de uitwerking van hun projecten nagaan hoe zij op élk van deze domeinen actief kunnen zijn. De elektronische stemmingen doen alles vlot verlopen

De Wetgevende Vergadering wordt om de drie jaar samengeroepen om de grote lijnen uit te tekenen voor het beleid van RI. Clubs, districten en de raad van bestuur (de Board) kunnen voorstellen doen voor resoluties of wijzigingen aan de RI-statuten of het huishoudelijk reglement. De editie 2010 vond plaats van 25 tot 30 april. Afgevaardigden van 531 districten bogen zich over meer dan 200 voorstellen. De vertegenwoordigers keurden eerst en vooral een verhoging van de jaarlijkse bijdrage aan RI goed. Momenteel bedraagt die 50 US$. In 2011-12 wordt dat 51 US$, in 2012-2013 52 US$ en in 2013-14 komt er nog een dollar bij. Zo zou het RI-budget zeker tot en met 2013 een overschot moeten opleveren. Tegen 2015 voorziet men weliswaar een tekort van 3 miljoen US$. Deze verhoging bedraagt slechts de helft van wat het RI-bestuur oorspronkelijk had gevraagd. De Board heeft zijn eigen voorstel echter geamendeerd omdat de financiële vooruitzichten gunstiger zijn dan verwacht. Bovendien ligt de beschikbare reserve nu ruim boven het vereiste minimum, zijn de beleggingsinkomsten verbeterd en werd er gesnoeid in de kosten van het RI-secretariaat.

Een andere beslissing stelt dat Rotariërs in de Verenigde Staten en Canada het tijdschrift The Rotarian voortaan ook elektronisch kunnen ontvangen. Een voorstel om het verplichte abonnement op een Rotarytijdschrift op te heffen, werd weggestemd. Wel kunnen partners die op hetzelfde adres wonen, een gezamenlijk abonnement aangaan. Ook het voorstel om Rotariërs buiten Noord-Amerika de kans te geven om een elektronisch abonnement te nemen, haalde het niet. De Wetgevende Vergadering besprak nog een waaier van andere onderwerpen. Zo werd de benoemingscommissie voor de RI-voorzitter teruggebracht van 34 naar 17 leden. De Board krijgt ook de mogelijkheid om het aantal verkiezingsklachten per district in te perken en om in te grijpen wanneer een district onder 33 clubs of 1.200 leden zakt. Ten slotte werd ook duidelijk gesteld dat niemand de toegang tot een Rotaryclub ontzegd mag worden op basis van zijn of haar seksuele geaardheid. Bron: RI Meer info: www.rotary.org

Klik op ‘Media and news’ en dan op ‘news’.

10

juni 2010 nr 319


ROTARY INTERNATIONAL

Un Conseil de Législation historique Les délégués du ‘CoL 2010’ ont quitté Chicago après avoir approuvé un nombre impressionnant de projets d’amendement et de résolution, dont notamment l’officialisation des cyberclubs, l’adoption d’un cinquième domaine d’action, l’augmentation des cotisations au RI et la possibilité donnée aux Rotariens d’Amérique du Nord de choisir le mode d’envoi du magazine The Rotarian auquel ils sont abonnés. pilote, les cyberclubs (ou e-clubs) ont été officialisés. Les délégués ont approuvé une mesure permettant l’existence de deux de ces clubs (qui se réunissent par voie électronique) dans chaque district. Quelques-uns fonctionnent déjà dans le cadre du programme pilote, qui doit s’achever ce 30 juin. Certains ne se réunissent qu’au travers de forums en ligne alors que d’autres alternent cette formule avec des réunions normales. Les délégués ont également approuvé la création d’un cinquième domaine d’action, l’action pour les jeunes générations, s’ajoutant aux quatre déjà existantes (intérieure, professionnelle, d’intérêt public et internationale). Une reconnaissance explicite de l’importance des programmes du Rotary en faveur de la jeunesse. Avant de lancer un projet, les Rotariens sont invités à réfléchir à la manière dont leur club pourra s’inscrire dans chacun de ces domaines. Le Conseil de Législation (ou CoL en abrévié) se réunit tous les trois ans afin d’étudier des projets de modification des statuts et du règlement intérieur du RI ainsi que des statuts types du club. L’édition 2010, qui s’est tenue à Chicago du 25 au 30 avril, a permis aux délégués des 531 districts d’examiner plus de 200 projets soumis par les Rotary clubs, les districts et le conseil d’administration du RI (le Board). Les délégués ont approuvé une augmentation annuelle et progressive (1 US$) des cotisations au RI, et ce à compter de 2011-12. On passera donc de 51 US$ en 2011-12 à 52 US$ l’année suivante, et enfin à 53 US$ en 2013-14. Cette mesure permettra au RI de dégager un excédent jusqu’en 2013 mais n’empêchera pas le déficit prévu pour 2015, qui devrait se monter à environ trois millions US$. Cette majoration correspond à la moitié du montant recommandé initialement par les administrateurs du RI. Le Board a en effet modifié son projet d’amendement, ramenant l’augmentation des cotisations à un dollar, car les prévisions financières sont favorables, la réserve générale est supérieure au minimum légal imposé par le Conseil, les retours d’investissement se sont améliorés et le secrétariat a diminué ses dépenses de manière significative. Testés pendant plusieurs années au cours d’un programme

juin 2010 n ° 319

Autre décision importante : les Rotariens américains et canadiens peuvent désormais choisir de recevoir le magazine The Rotarian par la voie électronique. Le Conseil a en outre rejeté un projet d’amendement visant à supprimer l’obligation d’abonnement, mais a approuvé la possibilité d’un abonnement unique pour les conjoints rotariens résidant à la même adresse. Enfin, le CoL a rejeté un autre projet visant à laisser le choix aux Rotariens ne résidant pas en Amérique du Nord de recevoir leur magazine régional par courrier ou par voie électronique. Le Conseil a aussi légiféré sur d’autres sujets. Notons par exemple qu’il a diminué (de 34 à 17) le nombre des membres siégeant à la commission de nomination du président du RI. Il a également donné autorité au Board pour prendre des mesures visant à limiter le nombre de plaintes électorales émanant d’un même district et pour modifier la délimitation d’un district qui aurait moins de 33 clubs ou 1.200 membres. Enfin, il a interdit aux clubs de restreindre l’admission pour des questions d’orientation sexuelle. Source : RI Info : www.rotary.org/fr

Cliquez sur ‘Actualités et médias’, puis sur ‘Actualités’.

11


ROTARY INTERNATIONAL

Voetbal en liedjes tegen polio

Le foot et la chanson pour tacler la polio

Zoals alle voetballiefhebbers weten, gaat op

Tous les accros du ballon rond le savent :

11 juni in Zuid-Afrika de Wereldbeker van

ce 11 juin débute, en Afrique du Sud, la

start. Naast een sportief ook een media-

Coupe du Monde de football. Un évènement

evenement, waar de Afrikaanse Rotaryclubs

médiatique retentissant qui a incité les

dankbaar gebruik

Rotary clubs du Continent Noir à passer à l’offensive…

van maken…

Staff Benda Bilili: muziek is sterker dan polio!

12

Staff Benda Bilili : la musique est plus forte que la polio !

Op 23 februari jongstleden – de 105de verjaardag van Rotary – werd de campagne ‘Kick polio out of Africa’ op gang getrokken door aartsbisschop Desmond Tutu. Bij die gelegenheid signeerde hij een voetbal, die vanuit Kaapstad 22 landen doorkruist om op 20 juni zijn tocht te beëindigen op de RI-conventie in Montreal. Zo kwam de bal op 15 april aan in Benin, net op het moment dat daar – net als in een twintigtal andere West- en CentraalAfrikaanse landen – een inentingscampagne liep. Daarmee werden niet minder dan 85 miljoen kinderen bereikt. Vijf dagen eerder had hij Abuja aangedaan, in Nigeria, de enige Afrikaanse staat waar het inheemse virus zich blijft verspreiden. Bij elke etappe worden er grootschalige manifestaties georganiseerd door de plaatselijke Rotaryclubs, zoals voetbalwedstrijden of optochten. Zo wordt er heel wat persaandacht gegenereerd. Ook veel Afrikaanse artiesten steunen de strijd tegen polio. Onder hen bevindt zich een wel heel bijzondere muziekgroep: Staff Benda Bilili – Lingala voor ‘Schijn bedriegt’. De groep bestaat uit acht muzikanten uit Kinshasa, die een Congolese versie van de rumba combineren met een vleugje funk, soul en reggae. Wat de groep zo bijzonder maakt, is dat de vier zangers allemaal polio-overlevenden zijn. In één van hun liedjes hebben ze het trouwens over de verschrikkingen van deze ziekte. Hun boodschap is duidelijk: ouders, laat uw kinderen vaccineren! Hun eerste cd, met als titel Très très fort, werd uitgebracht door het Belgische label Crammed Discs en werd meteen bekroond op de World Music Expo 2009. De Franse krant Libération noemde de groep ‘de koningen van Congo’. Binnenkort zullen twee Franse cinéasten trouwens een documentaire draaien over dit kleurrijke gezelschap.

C’est le 23 février dernier, jour du 105ème anniversaire du Rotary, que la campagne ‘Bouter la polio hors d’Afrique’ a été lancée par l’archevêque Desmond Tutu. Pour l’occasion, celui-ci a signé un ballon de foot qui, depuis Le Cap, a voyagé à travers 22 pays du continent pour terminer sa course le 20 juin prochain à la Convention du RI à Montréal. Ainsi, le ballon est arrivé au Bénin le 15 avril, en pleine campagne de vaccination organisée dans une vingtaine de pays d’Afrique occidentale et centrale. Pas moins de 85 millions d’enfants étaient visés. Cinq jours plus tôt, il avait fait escale à Abuja, au Nigeria, seul pays africain où le virus est toujours endémique. À chaque étape, des manifestations d’envergure – conférences de presse, matchs de football, défilés, etc. – ont été organisées par les Rotary clubs locaux et largement relayées par les médias. Parmi les nombreux artistes africains soutenant la campagne d’éradication de la polio, on note une formation musicale pour le moins originale. Il s’agit de Staff Benda Bilili (qui, en langue lingala, signifie ‘regarde au-delà des apparences’), un groupe de huit musiciens de Kinshasa pratiquant une sorte de rumba congolaise assaisonnée de funk, de soul et de reggae. Particularité du groupe : ses quatre chanteurs sont tous des survivants de la polio. Une de leurs chansons évoque d’ailleurs sans détour la maladie et ses conséquences au quotidien. Le message est clair : parents, faites vacciner vos enfants ! Leur premier album, intitulé Très très fort, produit et distribué par le label belge Crammed Discs, a remporté le prix Womex (World Music Expo) 2009. Surnommés ‘les rois du Congo’ par le quotidien Libération, les membres de Staff Benda Bilili vont bientôt faire l’objet d’un documentaire réalisé par deux cinéastes français.

Bron: RI (Bewerking/vertaling: S.V.)

Source : RI (Adaptation/traduction : D.C.)

juni 2010 Nr 319


ROTARY INTERNATIONAL

Resultaten van de RI-fotowedstrijd Résultats du concours photo du RI 1. Eerste plaats - Première place

3. Eervolle vermelding - Mention honorable

2. Eervolle vermelding - Mention honorable

4. Eervolle vermelding - Mention honorable

Peter Vogelaar, Rc Utica (New York, USA) Een vrouw haalt water in de Irrawady-delta (Birma) Femme puisant de l’eau dans le delta de l’Irrawady (Birmanie)

Dino Marzaro, Rc Québec (Canada) Nationale Inentingsdagen in Kaduna (Nigeria) Journées Nationales de Vaccination à Kaduna (Nigeria)

1.

Prafulla Thumati, Rc Bangalore South (India) Project ‘Akshara’: verdeling van boeken in Manchenahalli (India) Projet ‘Akshara’ : distribution de livres à Manchenahalli (Inde)

Janice Hinkle, Rc Kokomo (Indiana, USA) Wachten op een maaltijd in een school in een buitenwijk van Mukuru (Nairobi, Kenia) L’attente du repas dans une école du bidonville de Mukuru (Nairobi, Kenya)

5. Eervolle vermelding - Mention honorable

Marie-Pascale Vandewalle, spouse of Erwin Lammens, Rc Waregem (Belgium) Kerala (India): kinderen stappen in een bootje om naar school te gaan Kerala (Inde) : enfants montant dans une barque pour se rendre à l’école

3.

2.

4.

5. juin 2010 N ° 319

13


ACTIE

Wase Rotaryclubs organiseren opnieuw Scheldeparade In 2005 organiseerden zes clubs uit het Waasland, in het kader van het eeuwfeest van Rotary, een boottocht op de Schelde voor andersvaliden. Eind april was de tijd rijp voor een tweede editie.

De inscheping kreeg een feestelijke, muzikale toets

Op zaterdag 24 april 2010 genoten 700 andersvaliden opnieuw van een prachtige tocht op de Schelde. Van aan de Wilfordkaai in Temse ging het met de Verdi, het vlaggenschip van rederij Rivertours, richting Dendermonde – en weer terug. Aan boord werden de gasten als echte VIP’s verwend met hapjes, drankjes en animatie. Om alle genodigden een plaats te geven waren er twee boottochten nodig, één in de voormiddag en één in de namiddag.

Kris Peeters en Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom. Ook burgemeester Luc De Ryck van gastgemeente Temse was van de partij, geflankeerd door een aantal collega-burgemeesters uit de streek. Vijf jaar na de eerste editie van deze Scheldeparade werd dit evenement opnieuw aangeboden door de zes Rotaryclubs van zone 3 van D 2170: Rc Willebroek Klein-Brabant, Rc Sint-Niklaas, Rc Dendermonde, Rc Beveren-Waas, Rc Waasmunster-Durmeland en Rc Sint-Gillis Stekene Camasiacum. De clubs brachten hiervoor niet alleen via sponsoring het nodige geld bij elkaar, maar een 125-tal Rotariërs en andere vrijwilligers staken ook persoonlijk de handen uit de mouwen om alles in goede banen te leiden, zowel op de kade als op de boot.

Op de kade in Temse was een groots onthaalcentrum opgezet. Dat deed niet alleen dienst als wacht- en inscheepzone, maar het publiek kon er ook informatie krijgen over Rotary. De terugkomst van de eerste boottocht, en de afvaart van de tweede, werden bijgewoond door twee ereleden van Rc Willebroek–Klein-Brabant: Vlaams Minister-President

Om een dergelijk groot sociaal evenement profesInitiatiefnemer Marc Serwir sioneel op poten te zetten, is een vlotte samenwerking tussen meerdere clubs onontbeerlijk. Onder impuls van adjunct-gouverneur Marc Serwir en commissievoorzitter André Sax vormden vertegenwoordigers van de zes clubs ruim een jaar geleden al een kerncomité. Het succes van dit initiatief geeft eens te meer aan dat een interclubsamenwerking een belangrijke meerwaarde kan opleveren, zowel voor onze service aan anderen als voor de onderlinge vriendschap. Commissievoorzitter André Sax en DGE Guido Peleman

14

André Sax

juni 2010 Nr 319


SOLIDARITEIT

Plastische ingrepen herstellen levenskwaliteit Sinds 1990 voert de Stichting Interplast Holland gratis reconstructieve operaties uit bij kinderen en volwassenen in ontwikkelingslanden. Elise Machiels, lid de nieuwe Rc Riemst Zuid-Limburg, trok in februari voor het eerst mee op missie, naar Zanzibar. Elise Machiels in actie

Als in ons land een baby met een gespleten lip en gehemelte wordt geboren, staat er meteen een team van specialisten klaar. Zij zorgen dat de voeding probleemloos verloopt en dat spraak, gehoor en uiterlijk zich optimaal ontwikkelen. In ontwikkelingslanden is de situatie heel anders. Daar zijn meestal geen artsen die ervaring hebben met de operatie van lipspleten. Geld voor een operatie in het buitenland is er niet en baby’s met een lipspleet worden daarom maar zelden geopereerd. Dit betekent op de eerste plaats dat het kleine beetje voedsel dat er is, altijd voor een deel door de neus weer naar buiten komt. Bovendien worden kinderen met een lipspleet gezien als monstertjes, die zoveel mogelijk voor de buitenwereld verborgen worden gehouden. Ze hebben geen vriendjes en gaan meestal niet naar school. Hun toekomst ziet er zonder operatie treurig uit. Hetzelfde geldt voor brandwonden, die erg courant zijn in de derde wereld. Er wordt gekookt op open vuur en een groot deel van de bevolking woont in rieten hutten, die met gevaarlijke paraffinebrandertjes worden verwarmd. Kinderen kruipen onbewaakt rond en komen vaak terecht in de nog smeulende as van een kookplaats. Vooral omdat er nergens adequate eerste hulp beschikEen peuter met een gespleten baar is, leiden verbrandingen gehemelte vóór... bijna altijd tot invaliditeit. Brandwondenpatiënten hebben maar geringe kansen op de arbeidsmarkt en zijn gedoemd tot bedelen. Een operatie van soms maar een uurtje verbetert niet alleen de functie van een arm of been, maar geeft een kind

juin 2010 n ° 319

vooral uitzicht op een beter leven. Elise Machiels werkt als anesthesist in een ziekenhuis in Heerlen (NL). Zij leerde Interplast kennen via enkele collega’s, die eerder al als vrijwilliger op missie gingen. ‘Het team waarmee ik naar Zanzibar trok, bestond uit twee plastisch chirurgen, één anesthesist – ikzelf – en een operatie- en een anesthesieassistent. In het Mnazi Mmoja Hospital in Stone Town hebben we op tien dagen 86 patiënten geholpen. Het ging vooral om kinderen met lip- en gehemeltespleten, brandwonden en fistels na een onzorgvuldige besnijdenis.’ In de Interplast-programma's spelen ook lokale artsen en verpleegkundigen een actieve rol. Ze zijn aanwezig tijdens de spreekuren, werken mee in de operatiekamer en raken zo snel vertrouwd met een aantal reconstructief chirurgische en anesthesiologie technieken. Naast deze praktische vorm van onderwijs geven de teamleden, eventueel in samen…en na de operatie werking met de plaatselijke universiteit, colleges over de behandeling van brandwonden en lipspleten, anesthesietechnieken en de verpleegkundige aspecten van de operaties. Zo zal op den duur de behandeling van plastisch chirurgische afwijkingen in het hele land verbeteren. De teams worden dan overbodig en kunnen een nieuw programma in een volgend land starten. S.V. Meer info: www.interplastholland.nl

15


ACTION JEUNESSE

Ils ont créé des animaux fabuleux Ils s’appellent Hélène, Joëlle, Kevin, Soufiane, Hannah, Maria, Mélissa, Ilham, Mounir, Hakim, Francesco et Lucia. Ils sont inscrits en deuxième différenciée à l’Institut Saint Vincent de Paul, à Uccle. Et ils ont réalisé un projet pour le moins original…

Cette classe, créée pour la première fois en 2009-10, accueille les élèves qui n’ont pas obtenu leur certificat d’études de base (CEB) à l’issue de la première différenciée. Les élèves bénéficient d’un programme spécifique qui leur permettra d’acquérir les notions de base indispensables pour la poursuite de leur scolarité. Parallèlement à l’apprentissage du programme scolaire, l’école a voulu leur proposer un projet porteur se déroulant tout au long de l’année. Un projet artistique et un peu fou dont la réussite dépend de chacun : la réalisation d’une ‘Fontaine de l’Envol’ érigée sur la place publique, à l’ombre de l’hôtel communal d’Uccle.

Mais il fallait encore ériger cette ‘Fontaine de l’Envol’ : grâce à l’intervention discrète mais efficace d’un membre du club, l’administration communale apporta un soutien sans faille et les autorisations nécessaires furent obtenues dans les meilleurs délais. Il fallut aussi arrondir le budget global : le Rc BruxellesSud organisa donc une soirée de gala en mars dernier pour recueillir – avec succès – les fonds manquants.

Cette belle initiative, orchestrée par le sculpteur Tom Frantzen, a reçu le soutien de la Fondation Reine Paola. Le Rc BruxellesSud y a également contribué, de plusieurs manières, d’ailleurs. En effet, à mesure que le projet prenait corps, de nouvelles initiatives étaient lancées. C’est ainsi que la fontaine a pris un aspect résolument écologique : grâce à un mur de végétation, l’eau est filtrée et donc réutilisée. À chaque étape, l’équipe pouvait compter sur l’aide cumulée de nombreux intervenants et, peu à peu, tous les problèmes ont été aplanis.

16

Inauguration de la fontaine en présence du Prince Laurent ; à sa droite, le Rotarien Claude Desmedt, ancien bourgmestre d’Uccle et actuellement premier échevin de la commune

Au cours de l’année scolaire, les enfants ont pu aiguiser leur imagination par des visites au musée d’Afrique centrale et au parc Paradisio. À noter que c’est à Tom Frantzen que l’on doit la sculpture du groupe d’animaux jouant du jazz, que l’on peut voir en arrivant au musée de Tervueren.

Résultat : le 11 mai dernier, en présence de S.A.R. le Prince Laurent, sous une pluie battante seyant bien à l’inauguration d’une fontaine, celle-ci fut activée pour le plus grand émerveillement des invités, mais aussi des habitants de la commune d’Uccle.

Chaque élève a imaginé un animal ailé ou fabuleux. Il l’a ensuite façonné en argile. Ensuite, dans l’atelier du sculpteur, les différentes réalisations ont été coulées en cire pour être transformées, quelques semaines plus tard, devant les élèves fascinés, en objets d’art en bronze.

Et dans 15 ans, 20 ans, 50 ans, Hélène, Soufiane, Hakim et tous les autres pourront dire à leurs enfants : ‘Regarde, c’est moi qui ai fait cela.’ Le Rc Bruxelles-Sud

juni 2010 Nr 319


ACTION JEUNESSE

Du rêve à la réalité, des enfants heureux ! Après quelques années de projets internationaux, le Rc Saint-Ghislain souhaitait en revenir à une initiative purement locale… Un décor de rêve pour les enfants !

Le projet retenu consistait en l’envoi de douze enfants défavorisés méritants de l’asbl Les Glanures de Hornu (commune voisine de Saint-Ghislain) et de l’asbl Le Bivouac de Tertre (commune de l’entité de Saint-Ghislain) pour des vacances à Antalya, en Turquie, lors de la première semaine des vacances de Pâques, du 2 au 9 avril 2010. Ces deux asbl sont reconnues par le Service d’Aide à la Jeunesse de la Communauté française de Belgique et toutes les demandes de prise en charge émanent du Service d’Aide à la Jeunesse, du Service de Protection Judiciaire et du Tribunal de la Jeunesse. Notre club a réuni, par une série de manifestations organisées en 2009 et 2010, le montant nécessaire (environ 8.500 €) à la mise sur pied de ce voyage en Turquie. Les six enfants du Bivouac, à savoir Brenda (11 ans), Océane (11 ans), Lorédana (8 ans), Yvann (10 ans), Brandon (13 ans) et Terry (9 ans), avec leurs accompagnateurs Elia et Fanny, se sont retrouvés sur la place de la Gare très tôt, le vendredi 2 avril, afin de rejoindre l’équipe des Glanures, composée de Edwin (12 ans), Olivia (11 ans), Anthony (8 ans), Sarah (9 ans), Christophe (7 ans), Clyde (7 ans) et de Patrick comme accompagnateur, avant de prendre, en compagnie de notre ami Ismaïl Sezgin et de notre président, la direction de l’aéroport de Zaventem. Les voyageurs étaient logés à l’hôtel Fame Residence Lara d’Antalya. Le soleil était au rendez-vous dès le premier jour et les enfants se sont montrés très contents de pouvoir profiter de la piscine avant de fêter, le soir, l’anniversaire de l’un d’entre eux. Le lendemain, samedi, visite d’un marché à Lara avant une soirée dansante. Visite d’un parc le long d’une rivière pour le dimanche, et circuit de six heures en bateau avec arrêt et bai-

juin 2010 N ° 319

gnade au menu du lundi, sans oublier, lors du retour au port, la visite de la vieille ville d’Antalya. Le reste de la semaine se déroulant au rythme de la piscine, de la plage, des soirées dansantes, du bowling et des promenades. Après une dernière visite d’Antalya et un repas de midi sur place, c’était le retour vers la Belgique en ce vendredi 9 avril 2010. Ce séjour représente certainement un rêve pour la plupart des jeunes participants, qui n’avaient jamais eu l’occasion de partir aussi loin. Notre but était aussi de faire mieux connaître le Rotary auprès du grand public, en particulier notre club, et ainsi d’inviter de nouveaux membres à se joindre à nous pour des actions similaires. Les messages de remerciements reçus témoignent du bienfondé de cette action : ‘Je suis la maman d’un enfant qui est placé au Bivouac, à Tertre, et je tiens à vous remercier de votre beau geste auprès de ma fille ainsi que des autres enfants. Ils sont bien arrivés et le soleil est présent. Mille mercis pour eux, du plus profond de mon cœur.’ ‘Pour vous remercier, ainsi que tous les membres du Rotary, pour ce séjour en Turquie offert à nos jeunes. Chacun en est revenu avec des souvenirs à raconter et à partager. Cela restera pour eux une aventure unique. La direction du Bivouac.’ ‘Cette semaine restera à coup sûr gravée à jamais dans nos esprits et ce grâce à tous les membres du Rotary qui ont œuvré et contribué à la concrétisation de ce merveilleux projet. Que tous en soient cordialement remerciés ! Quant à la présence de Monsieur Sezgin, elle nous fut d’un très grand secours et a énormément contribué au bien-être des enfants, centre de toutes ses attentions. L’équipe des Glanures.’ Jean Gilliot

17


juni - juin 2010 n⁰ 319

Agenda rotary at a Glance

deadlines aGenda

Om belangrijke activiteiten van uw club in de agenda te laten opnemen, kunt u deze, rekening houdend met de deadline en bestreken periode voor elk nummer, per e-mail, fax of post bezorgen aan RBS. U kunt uw aankondigingen ook invoeren via de website: www.rotary.belux.org/nl/agenda.

rotarians: 1.210.555 cluBs: 33.586

Pour faire publier gratuitement les activités importantes de votre club dans l’agenda durant la période couverte par un numéro, envoyez-les avant la date limite par e-mail, fax ou courrier à RBS. Vous pouvez aussi encoder vos annonces via l’agenda en ligne: www.rotary.belux.org/fr/agenda.

rotaractors: 184.046 ;

N° MAAND/MOIS

d 1620, 1630 & 2170:

VERSCHIJNINGSDATUM DATE DE PARUTION

Rotary Contact 320 – 08/2010

date

cluB

05.08

PERIODE

DEADLINE

05.08 – 20.09

15.07

cluBs: 8.002

rotarians: 10.542 ; cluBs: 260

event

location/contact

1620 Diksmuide-Westkust &

07.06 – 19u30 Nieuwpoort-Westhoek

Minister Hilde Crevits, ‘Visie op mobiliteit in Vlaanderen’

08.06 – 12u15 Gent-Haven Gand-Maritime Daan Schalck, directeur haven Gent 08.06 Renaix 10.06 – 12u15 Gent-Noord 14.06 Lessines 18.06 – 19h30 Mons 18.06 – 20u Maldegem 18.06 Brugge-West 19.06 – 12u Brugge 27.06 Jabbeke

Normandie, Oostduinkerke Clublokaal

Frédéric Debouche, notaire, ‘Le reboisement de Madagascar’

Au club

Willem Van De Voorde, ‘Vooruitblik op het Belgische EUvoorzitterschap’

Clublokaal

Xavier Lepot, ‘Innovation en Wallonie’

Au club

Alain Wuilbaut, ‘D’où vient notre nom de famille?’

ICCI, rue André Masquelier 18, Mons

Benefietconcert

Kapel OLV Ten Doorn, Eeklo

Prijsuitreiking meest verdienstelijke leerling Serge Van Herck, ‘Groei door innovatie en internationalisatie’ Clublokaal Smulgordel

Hof Ter Straeten, Varsenare

J.-F. Husson, ‘Le financement des cultes’

ICCI, rue André Masquelier 18, Mons. Info: Alain Gueur

07.08 – 20u Maldegem

Natalia in concert

Concertgebouw Brugge VIP-kaarten bij leden Rc Maldegem, gewone kaarten via Concertgebouw

14.08 – 18u Knokke-Oostkust

KreefT-dansant

Feesttent Visveiling Zeebrugge Info : erwin.dupont@telenet.be

11.08 – 11u Knokke-Oostkust

Verwendag voor mensen met beperkingen

Feesttent Visveiling Zeebrugge Info : alain.bode@skynet.be

Festival Concert 2010 met Aalters Jeugdorkest en Kamerorkest o.l.v. Ning Kam

Info: Johan De Waele, 0475/24.99.19

75ème anniversaire du club

Hôtel de Ville de Mons. Info: Alain Gueur

Wijziging clublokaal

Restaurant Torenhof, Geneide 1, Tongerlo-Westerlo

02.07 – 12h30 Mons

01.10 – 19u30 Aalter 09.10 – 16h Mons

1630 Tot 07.09 Westerlo 10.06 – 20u Lanaken-Maasland

Bezoek Planetarium Genk

12.06 – 19h Liège-Nord-Est

Passation de pouvoir + initiation à l’Empire du Milieu

Société Littéraire de Liège. Info: guy.schurmans@delen.be

Motortreffen

Bonenwijk, Aarschot. Info: www.hagelandsmotortreffen.be

13.06 – 8u Aarschot 15.06 – 19u30 Turnhout 15.06 Westerlo 18 19.06 – 15h Liège

Derrick Gosselin, kabinetschef minister-president Kris Peeters Clublokaal Kris Backx, ‘Land- en Tuinbouwmachines’ Handi-stars-tennis: rencontre entre vedettes du sport et handicapés

Clublokaal Country Hall, Sart-Tilman. juni 2010 nr69319 Info: alain.klinkenberg@dumonceau.be, 0475 51 17


date

cluB

08.07 – 19u Westerlo 03.09 – 19h30 Liège-Nord-Est 11.09 Tongeren 17-19.09 Westerlo

event

location/contact

Benefietconcert

Zie FOCUS

Éric Florence, ‘Promenade au cœur de la langue et de la culture chinoises’

Cité du Dragon, rue Sœurs de Hasque, Liège. Info: guy.schurmans@delen.be

Charity Golf Tournament (met initiatie en diner)

Flanders Nippon Golf & Business Club. Info: serge.bar@stemis.be, 0475/71.37.19

Eurotary-87

Zie www.eurotary87.eu

07.10 Spa-Francorchamps-Stavelot Rotary Day sur le circuit automobile de Francorchamps 16.10 Zonhoven

Bal

Abdij Herkenrode, Kuringen

2170 Geraardsbergen-Oudenberg Wijziging vergaderrooster

2de maandag: avondvergadering (19u30) ipv middagvergadering

Brussel-Bruxelles Atomium

Changement d’horaire

1er, 3ème et 4ème mercredis à 12h15, 2ème jeudi à 19h15, 5ème date libre

Rotselaar

Wijziging clublokaal

Lammerhof, Bollenberg 98, 3210 Lubbeek

Gaasbeek

Wijziging clublokaal

Restaurant Axel Dewit, Rosweg 79, 1750 St. Martens Lennik

07.06 – 9u30 Geraardsbergen-Oudenberg Bezoek Lauretum Jabbeke en Zeebrugge

Contact: clubmeester@rotarygeraardsbergen.be

07.06 – 18h30 Bruxelles-Forêt de Soignes

Francis Couillard, ‘Moteurs d’avion et environnement’

Info: Jean-Jacques Denis 0475 26 78 07

09.06 – 19h30 Bruxelles-Sud

M. Bruyninckx, ‘La tour Burj à Dubaï: un défi pour l’Homme et pour la Belgique’

Brussels Tennis Lawn Club, chée de Waterloo 890, 1000 Bruxelles. Info: michel.boulengier@base.be, 0478 97 86 49

09.06 – 19h30 Bruxelles-Vésale

Conf. Alfred Blondel, sculpteur

Au club

Maatjesproeven

Minderbroederskerk Mechelen

Nissim Israël, oprichter modehuis Olivier Strelli

Clublokaal

Kreeftenfestijn

Kazerne Majoor Housiau, Zemst

17ème Charity Run (balade pour véhicules anciens)

Départ de l'hôtel Nivelles Sud, chée de Mons 28, 1400 Nivelles. Info: Luc Wauters 0477 51 24 66

14.06 – 19u15 Antwerpen-Park

Xavier Magnée, ‘L’erreur est humaine… comme la justice’

Clublokaal

17.06 – 12u15 Zaventem

Dr. Diane Rosseeuw, ‘Melanomen’

Clublokaal

Acerta Social Profit

Acerta Wilrijk

Provinciegouverneur Cathy Berckx

Clublokaal

Passation de pouvoir avec prestation d’un ensemble de jazz

Golf de la Tournette. Info: paul.glibert@scarlet.be, 0475 43 74 80

Mevr. Wielinck, ‘Werking OCMW Zaventem’

Clublokaal

Spectacle de parodies, piano et chansons, réalisé par des Rotariens

Salle Molière, rue d’Aumale 2, Anderlecht. Info: 02 523 32 55, p.moiny@asc-audio.com

Luc Meurrens, ‘Ground Handling on airports: an industry in crisis?’

Clublokaal

Kunstpatrimonium UIA, bezoek en diner Prinsenhof

Prinsstraat 12, 2000 Antwerpen

Prof. P. Peeters, ‘Wat na de verkiezingen?’

RYCB, Thonetlaan 133

Bezoek Paleis op de Meir + diner Spiegelzaal

Meir 50

Barbecue met zanger Jan Leyers

De Molen, Boechout

Karting

In-Kart Puurs

01.10 – 12u15 Brussel-Coudenberg

Luc De Bruyckere, voorzitter Ter Beke en Voka

Clublokaal

08.10 12u30 n °Brussel-Coudenberg juin– 2010 319

Mark Eyskens, ‘Waar ligt Globalistan?’

Clublokaal

10.06 – 19u Mechelen 11.06 Brussel-Coudenberg 12 & 13.06 Vilvoorde 13.06 – 9h30 Brussel-Bruxelles Atomium

17.06 – 19u Antwerpen-Metropool 21.06 – 12u15 Antwerpen-Park 21.06 Braine-le-Château 24.06 – 12u15 Zaventem 26.06 – 19h Brussel-Bruxelles-Breughel 28.06 – 19u15 Antwerpen-Park 01.07 – 19u Antwerpen-Metropool 15.07 – 19u30 Antwerpen-Metropool 19.08 – 19u Antwerpen-Metropool 26.08 – 19u30 Antwerpen-Metropool 24.09 – 18u Mechelen-Opsinjoor

19


Agenda

MAGAZINE

in memoriam jean Beck Rc ECHTERNACH ET MOSELLE

jos krimpenFort Rc TONGEREN

roBert schaack Rc LUXEMBOURG

pierre devos Rc OUDENAARDE

alFred lamesch Rc LUXEMBOURG-KIEM

rené schmitter Rc LUXEMBOURG-KIEM

jacQues Freson Rc SERAING

paul plaQuet Rc TOURNAI

edGard vanhenGel Rc HASSELT-HERCKENRODE

étienne woitrin Rc NAMUR

GeorGes GaBriel Rc LIÈGE-NORD-EST

trouBled waters

20

De tweede editie van het succesvolle fotoboek Troubled Waters, uitgegeven in samenwerking met Rotary BeLux, is bijna uitgeput. Er blijven slechts 200 exemplaren over. Het boek is ideaal als geschenk voor bezoekers en gastsprekers in uw club. Het verdient ook een plaatsje in de persoonlijke bibliotheek van elke Rotariër. Voor uw bestelling volstaat het om per gewenst exemplaar € 35 over te schrijven op rekeningnummer 068-2400084-40 met vermelding van het leveringsadres (club of persoon). Per verkocht boek gaat € 10 naar een waterproject in Afrika.

La deuxième édition du livre de photos Troubled Waters, édité en collaboration avec le Rotary BeLux, est pratiquement épuisée : il reste à peine 200 exemplaires à vendre. Cadeau idéal des clubs pour leurs invités, cet ouvrage a également pleinement sa place dans la bibliothèque de tout(e) Rotarien(ne). Pour le commander, il suffit de verser le somme de 35 € par exemplaire sur le compte 068-2400084-40 en mentionnant l’adresse de livraison (club ou particulier). Pour chaque exemplaire vendu, 10 € vont alimenter un projet ‘eau’ en Afrique.

De auteur-fotograaf Dieter Telemans is sedert de publicatie voor zijn fotoboek verscheidene keren bekroond.

Depuis la publication de cet ouvrage, l’auteur-photographe Dieter Telemans a été récompensé plusieurs fois pour son travail.

Verdere inlichtingen zijn te bekomen bij PDG 2170 Jan-Lodewijk Dujardin, e-mail dujardinmoriaux@skynet.be.

Pour toute information complémentaire : PDG 2170 Jan Lodewijk Dujardin, e-mail dujardinmoriaux@skynet.be.

juni 2010 nr 319


juni - juin 2010 n⁰ 319

Focus Benefietavond ten voordele van

........................................... Si vous aussi vous voulez annoncer vos activités rotariennes dans cette rubrique, contactez la rédaction et faites-nous parvenir le matériel pour le 10 du mois précédant la sortie de la revue. Tarif préférentiel (pour ¼ de page) : € 100 (+ TVA). ...........................................

Donderdag 8 juli om 20 uur Auditorium Sancta Maria te Leuven Bednet laat kinderen vanop hun ziekbed via internet de lessen volgen in hun eigen klas. www.bednet.be Rotaryclub Westerlo nodigt u uit op deze unieke lokatie, met dank aan de gastvrijheid van Sancta Maria, Tiensestraat 78 te Leuven. Tickets 25 €, reservaties: gerard@pels.be • Voorzitter Kathy Lindekens stelt Bednet vzw voor. • Politicus Frank Vandenbroucke houdt een voordracht over “Onderwijs en welvaart: welke keuzes voor een toekomstgericht sociaal beleid?”. • Sopraan Anneke Luyten zingt werken van César Franck en Charles Gounod, begeleid door Denis Roosen op het romantische Pereboom & Leijserorgel uit 1889.

Anneke Luyten

Info : rotarycontact@rotary.belux.org Tel. 02/420.35.00

Bednet vzw

ensemBle au liBan

samen naar liBanon

Dans la ligne des objectifs du RI, à savoir le renforcement de l’amitié entre Rotariens pour une meilleure compréhension mutuelle, les Rotary clubs libanais invitent les Rotarien(ne)s du monde entier à une découverte du Liban, ‘Pays du Lait et du Miel’, vieux de plus de 6.000 ans et à l’origine des fondements de notre culture.

In lijn met de doelstellingen van RI, namelijk de versterking van de wereldwijde vriendschap voor een beter wederzijds begrip, nodigen de Libanese Rotaryclubs de Rotariërs uit de hele wereld uit voor een verblijf in Libanon. Dit ‘Land van melk en honing’ is meer dan 6.000 jaar oud en ligt mee aan de basis van onze Westerse cultuur.

Ce voyage se déroulera du 5 au 12 octobre 2010. Clôture des inscriptions le 30 juin 2010.

De reis vindt plaats van 5 tot 12 oktober 2010. Inschrijven kan tot 30 juni 2010.

À partir de Beyrouth, où nous serons hébergés dans un hôtel **** face à la mer, nous visiterons tous les sites culturels libanais, de Tyr à la Vallée Sainte de la Qadisha et ses monastères, en passant par Sidon, Byblos, Tripoli, Baalbek et en terminant par une rencontre avec nos militaires belges présents au Sud-Liban ainsi que par une réception à la résidence de notre Ambassadeur au Liban, Johan Verkammen.

Vanuit Beiroet, waar we verblijven in een viersterrenhotel vlakbij de zee, bezoeken we alle belangrijke culturele sites van Libanon, van Tyr in de heilige Qadisha-vallei met zijn kloosters, over Sidon, Byblos, Tripoli en Baalbek. We ontmoeten ook de Belgische militairen in Zuid-Libanon en krijgen een receptie aangeboden door de Belgische ambassadeur, Johan Verkammen.

Info Nathalie Huyghebaert (DGA 2170), e-mail nathalie.huyghebaert@gmail.com, tel. 02 384 88 37 ou/of 0475 73 11 72 juin 2010 n °: 319

Frank Vandenbroucke

Ook uw club kan haar Rotary-activiteiten aankondigen in deze rubriek. Neem contact met onze redactie en bezorg ons het materiaal ten laatste de 10de van de maand voorafgaand aan de publicatie. Gunsttarief voor ¼ pagina: € 100 (+ BTW).

21


GEZONDHEID

Piet Nijs: ‘Niet arbeiden maar werken’ ‘Economische crisis en depressie’ wordt op 17 juni 2010 het centrale thema van de zesde Europese Depressie Dag. Professor emeritus Piet Nijs (K.U.Leuven) zal het dan hebben over onze hedendaagse werksituatie: bron van geluk of bedreiging voor onze levenskwaliteit?

Piet Nijs tekende een aantal strategieën uit voor een gezond en gelukkig leven

Piet Nijs is psychiater-seksuoloog en studeerde onder meer ook filosofie en geneeskunde. Als ‘levenskunstenaar’ gaat hij ervan uit dat geluk voor iedereen een haalbare opgave is. Ook op de werkvloer. Hij geeft daaromtrent geregeld workshops en trainingen voor managers, in binnen- en buitenland. Daarnaast is hij de Belgische vertegenwoordiger bij de European Depression Day Association. ‘In 2000 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie voorspeld dat depressies de belangrijkste aandoening zouden worden in de Westerse wereld. Vier jaar later was het inderdaad zover. Eén op vier mensen maken ergens in hun leven een depressie door. Tien tot vijftien procent van de patiënten met een zware depres-

22

sie plegen zelfmoord. België neemt wat dat betreft zelfs de tweede plaats in in het Europese peloton. Naast alle menselijke leed veroorzaken depressies jaarlijks ook een verlies van miljarden euro’s aan productiviteit. Een groot deel van de depressies wordt veroorzaakt door de “ratrace” op de hedendaagse arbeidsmarkt. De belasting en de stress zijn enorm toegenomen. Dat alles heeft een aantal Europese zenuwartsen doen besluiten om meer aan preventie en bewustmaking te doen. De European Depression Day Association richt zich daarbij vooral op een aantal contactberoepen, zoals artsen, leraars en therapeuten. We willen vooral aan “primaire preventie” doen: mensen stimuleren om positief en gezond te ontwikkelen en te groeien.’ Vorig jaar schreef professor Nijs Je werk, je leven?, over de manier waarop arbeid en individu in onze hoogtechnologische samenleving van elkaar vervreemd zijn. Hij pleit voor een heel nieuw arbeidsconcept: ‘We moeten “arbeiden” vervangen door “werken”. “Arbeid” komt van het Hoogduits, de “ar” vind je ook terug in “armoede” – “in arren moede”. Het staat voor nood, dwang, zwoegen om je staande te houden. Vroeger vaak tegen de elementen, vandaag tegen deadlines en targets. “Werken” staat voor je ver-werkelijken, je eigen creativiteit aan bod laten komen. We moeten onze job kunnen zien als een bezielend levenswerk, dat ons tot volle ontplooiing laat komen.’ ‘Ons geluk gaat maar al te vaak gebukt onder de tirannie van de effectiviteit, terwijl het zich ontplooit in het teken

van de affectiviteit. Ontmoeting en verbondenheid zijn leefruimtes voor geluk en gezondheid. Bedrijfsleiders doen er goed aan daarmee rekening te houden. Hun houding bepaalt in grote mate de sfeer én het succes van hun onderneming. Als zij enthousiasme en bezieling uitstralen, werkt dat aanstekelijk voor àlle medewerkers. Het personeel moet ook de ruimte krijgen om iets van zichzelf in het werk te leggen. Er dient voldoende aandacht te zijn voor intermenselijke relaties. Een Nederlandse directeur van een KMO, die bij mij een cursus had gevolgd, heeft in een hoek van zijn bedrijf een “cafeetje” ingericht, waar men tijdens de werkuren iets kan eten en drinken. Het rendement is erop vooruit gegaan. Ik ken ook een kliniek in Zwitserland waar het werk begint met samen te eten. Men zit er drie kwartier samen om te ontbijten en te praten. Niet over het werk, maar over persoonlijke aangelegenheden. Zo creëer je verbondenheid. Verder vergeten managers wel eens dat iedereen een voornaam heeft. Zet iedereen op hun voor-name plaats, en gebruik die voornaam. Schenk ook aandacht aan je non-verbale communicatie: vermijd “slappe handjes”, kijk de mensen recht in hun ogen en denk eraan dat een schouderklopje wonderen kan doen…’ S.V. De Europese Depressie Dag vindt op 17 juni vanaf 19u plaats in het Cultureel Centrum van Oudergem (Vorstlaan 183-185). Inschrijven kan bij Rotariër Vincent Ryckmans (02/672.94.22). ‘Je werk, je leven?’ van Piet Nijs is uitgegeven bij Garant.

juni 2010 Nr 319


SANTÉ

Dépression, l’abysse insondable ? Malheureusement, la dépression est encore interprétée comme un signe de faiblesse. Pourtant, l’Organisation Mondiale de la Santé la considère comme la deuxième cause d’invalidité après les maladies cardiovasculaires… concentration, monoïdéisme, ruminations) et des symptômes physiques (manque d’énergie, fatigue, troubles du sommeil, perte d’appétit, diminution de libido, douleurs). Dans le cas de dépressions mélancoliques, ajoutons des symptômes d’altération du sens de la réalité comme des idées délirantes ou des hallucinations.

La dépression est deux fois plus fréquente chez les femmes

Le spectre d’un lourd fléau La prévalence de la dépression oscille autour de 10%. Elle est deux fois plus fréquente chez la femme, avec un pic de survenue entre 20 et 40 ans. La présence d’antécédents familiaux augmente le risque (1,5 à 3 fois), tout comme le fait d’être isolé, séparé ou divorcé. 10 à 15% des patients déprimés se suicident, un taux 30 fois supérieur à la norme. De nombreux éléments interagissent, qu’ils soient biologiques, psychologiques, culturels ou socioéconomiques. Dans un monde où l’objectif de la perfection devient culte, la dictature du bonheur se montre menaçante. Pour un individu donné, la compréhension du contexte de l’épisode dépressif lui demeure propre. Signes d’appel La dépression s’affirme lorsque l’humeur déprimée du patient se prolonge anormalement, n’est plus en proportion avec les facteurs qui l’ont provoquée et dépasse les capacités de réaction. Trop souvent, est qualifié de dépression un simple moment de déprime alors que nombre de dépressions profondes, avec un risque suicidaire majeur, ne sont pas diagnostiquées ou, si elles le sont, ne sont pas correctement traitées. Distinguons le trouble dépressif unipolaire (épisodes dépressifs seuls) de la maladie bipolaire (épisodes dépressifs et maniaques ou hypomanes). Cette dernière débute classiquement chez le jeune adulte, est récurrente, et marquée par une incidence familiale. Distinguons les symptômes émotionnels (tristesse, humeur dépressive, vide affectif, idées suicidaires, culpabilité, incapacité à ressentir les émotions normales) des symptômes d’anxiété, des symptômes cognitifs (atteinte de la mémoire,

juin 2010 N ° 319

Prise en charge plurielle Le traitement combine des médications antidépressives et une approche psychothérapeutique. Dans les cas légers, un accompagnement psychologique peut éventuellement suffire. Même si certains symptômes peuvent s’améliorer après une à deux semaines de traitement, attendons au moins quatre semaines pour constater une amélioration sous antidépresseurs. Devant un patient, un proche, un collègue, un ami qui s’enfonce dans la dépression, comment faire face ? Comment lui être utile en sachant qu’une part importante du traitement ne pourra porter des fruits sans le concours actif du patient prêt à se remettre en question dans son histoire et dans son mode de fonctionnement ? Souvent, la dépression laisse l’entourage empreint de sentiments ambivalents, partagés entre le souhait de venir en aide à la personne en train de sombrer et l’envie de la secouer. Un enchevêtrement d’incompréhensions et de frustrations se tisse avec, pour conséquence, un renforcement de l’isolement et de la culpabilisation du patient dépressif. Dans un monde économique où le rendement est roi, quelques semaines d’absence font d’un individu un paria professionnel ; dans un environnement familial où les points de repère vacillent, le conjoint dépressif devient un poids trop lourd à porter pour des proches désemparés. Comment déstigmatiser le patient dépressif si ce n’est en informant et en accompagnant son entourage, en visant une meilleure réinsertion psychosociale ? Vincent Ryckmans* Rc Villers-la-Ville *Président de l’Association belge de pratique psychiatrique en ambulatoire. Dans le cadre de la Journée européenne de la dépression, un colloque aura lieu au centre culturel d’Auderghem le 17 juin 2010 en soirée. Thème : crise économique et dépression. Info : 02 672 94 22.

23


INTERVIEW

Bart De Clerck: ‘Ik communiceer dus ik ben’ Tien jaar lang was Bart De Clerck (44) journalist bij de Antwerpse regionale televisie en voor verscheidene kranten. Drie jaar geleden werd hij zelfstandig mediaconsultant. Onder meer de Antwerpse Waterwerken, het Vlaamse Kruis, De Ideale Woning, de Vlaamse Juristenvereniging en verscheidene grote bedrijven deden al een beroep op zijn diensten. Inmiddels is hij ook lid van de expertencommissie voor overheidscommunicatie in het Vlaams Parlement. Maak kennis met een man met een passie voor communicatie.

Uw motto luidt ‘Ik communiceer dus ik ben’. Bent u een volgeling van Descartes?

© Thomas Legrève

Die slogan is ontstaan als een Spielerei, een variatie op de lijfspreuk van de Franse Verlichtingsfilosoof. Maar tegelijk zegt hij heel goed waar het om gaat. Als niemand weet dat je bedrijf of organisatie bestaat, wat is dan de relevantie ervan? Als een actie of gebeurtenis geen weerklank krijgt, kon ze evengoed niet gebeurd zijn. Daarom is een doordacht communicatiebeleid zo belangrijk. Je krijgt niet zoveel mogelijkheden om via de pers te communiceren. Een goede timing – het juiste momentum kiezen – is dus essentieel. Anderzijds kunnen zich altijd onverwachte gebeurtenissen aandienen. Dan kan je best terugvallen op een vooraf uitgewerkt communicatieplan. Anders kunnen de gevolgen niet te overzien zijn… Als communicatieadviseur bekleedt u bij uitstek een vertrouwensfunctie. Hoe gaan u en uw klanten daarmee om? Ik probeer steeds een langetermijnrelatie uit te bouwen met mijn klanten, van minstens een half jaar tot een jaar. Die tijd heb je nodig om een strategie uit te tekenen, om te bepalen

24

juni 2010 Nr 319


INTERVIEW

‘Smartphones zijn “weapons of mass communication”. Crisiscommunicatie moet dus kort op de bal spelen.’ waarmee je op welk moment naar buiten komt. En naar wie. Soms kan het ook beter zijn om niet te communiceren. Het gaat eigenlijk om een permanent evaluatieproces. Het feit dat je zo’n vertrouwensrelatie ontwikkelt, houdt ook in dat je niet met twee concurrenten tegelijk in zee kan gaan. Welke vuistregels hanteert u bij uw werk? Door mijn ervaring weet ik hoe de media functioneren, waaraan ze nieuwswaarde hechten en waaraan niet. Vandaar is mijn eerste stelling steeds: communiceer niet als je geen nieuws hebt. Even belangrijk is niets te verzwijgen. Journalisten komen er toch achter, en dan richten de feiten zich als een boemerang tegen je. Een open ingesteldheid komt ook je langetermijnrelatie met de pers ten goede. Verder is het van belang om je informatie bondig te houden: ellenlange persberichten leest niemand. Details kan je steeds kwijt in een persmap of een persoonlijk gesprek. Nieuws ‘maken’ is vandaag haast niet meer te doen. Pers ronselen voor de opening of een jubileum van een bedrijf, is steeds een zware dobber. Dan moet je een originele invalshoek bedenken, of een photo opportunity creëren, bijvoorbeeld met een bekend politicus. Potentiële klanten zijn vaak moeilijk te overtuigen van het nut van communicatie. Zij willen een concrete return zien, en die is moeilijk meetbaar. Je kan natuurlijk het aantal persartikels tellen, maar op de impact daarvan kan je moeilijker een cijfer kleven. Dat is alweer een kwestie van vertrouwen. Vaak is er een ‘crisis’ nodig om mensen te overtuigen van het belang van een communicatiestrategie. Crisiscommunicatie is één van uw specialiteiten, met name voor de maritieme sector. Via het Britse MTI Network werk ik inderdaad voor verscheidene vooraanstaande internationale maritieme bedrijven, waaronder enkele Belgische rederijen. Mijn taak is er dubbel: de communicatie verzorgen bij eventuele rampen – wat gelukkig niet zoveel voorkomt – en trainingen geven aan het personeel voor het geval er iets misloopt. Bij crisissen komt het erop aan snel en juist te communiceren. Zeker nu bijna iedereen een smartphone heeft en erop los twittert. Ik zeg weleens: smartphones zijn ‘weapons of mass communication’. Reguliere media komen via sociale netwerksites ook snel nieuws op het spoor. Een cruiseschip van een bekende ferrymaatschappij zat een tijdje geleden door een vissersblokkade vast in een Noord-Franse haven. Het leger en de civiele bescherming rukten uit met voedselpakketten. VRT en VTM hadden camerateams ter plaatse gestuurd. De rederij riskeerde aanzienlijke imagoschade. De site manager had er wel wat anders aan zijn hoofd dan de pers te woord te staan. Wel, ik ben er zelf naartoe getrokken om met de journalisten te praten en het filmen in goede banen te leiden. Olierampen zijn uiteraard van een andere orde. Communicatiegewijs vor-

juin 2010 n ° 319

men die de grootste uitdaging. Want hoe je het ook draait of keert: een olielek is steeds een catastrofe. En het is niet omdat je het lek onder controle hebt, dat je de communicatie onder controle hebt… En nogmaals: het moet snel gaan. Begin 2009 crashte een Boeing van Turkish Airlines op Schiphol. Terwijl de Turkse luchtvaartmaatschappij een geruststellend persbericht verspreidde, circuleerden de eerste berichten over body bags al op Twitter. Welke bedrijven of organisaties vindt u communicatief heel sterk? Ik denk spontaan aan de Antwerpse Zoo. Die heeft sowieso een sexy ‘product’, maar de hype die men er heeft gecreëerd rond olifantenjong Kai-Mook is wel héél straf. Niet alleen in creatief opzicht was de mediacampagne een voltreffer, de weerslag op de bezoekersaantallen was even indrukwekkend. De directie van Opel Antwerpen zit dan weer in een heel lastig parket maar is toch steeds in alle openheid blijven communiceren. Daar heb ik veel respect voor. Externe communicatie is bij Rotary al decennia een heikel punt. Wat zou u ons adviseren? Rotary moet inderdaad meer naar buiten treden, en liefst ook op een andere manier. Als je in de krant iets over Rotary leest, staat er nog steeds vaak een foto van een chequeoverhandiging bij. Richt de aandacht in de eerste plaats op de actie zelf, niet op het financiële resultaat. Toon dat Rotariërs ook wel eens de handen uit de mouwen steken. Zo doorbreek je de stereotiepe beeldvorming over Rotary als eliteclubje. Stem je boodschap ook af op het medium: in De Tijd beklemtoon je andere aspecten van Rotary dan in Het Laatste Nieuws. Verder beperk je op nationaal niveau best het aantal woordvoerders. Ideaal zou zijn: one man, one voice… De berichten die enkele jaren geleden in de pers verschenen rond een mogelijke herdistricting, waren in dat verband een voorbeeld van hoe het niét moet… Tot slot: heeft u nog bijzondere projecten op stapel staan? Ik ben een boek aan het voorbereiden over lokale politiek, dat volgend jaar in februari in de boekhandel ligt. Het bevat, deels vanuit eigen ervaringen, een aantal do’s & dont’s voor al dan niet toekomstige lokale politici. Bovendien heb ik mijn tips voorgelegd aan lokale politici met nationale renommee, zoals Herman De Croo en Bart De Wever. Hun reacties zijn bijzonder interessant. In 2012 zijn er gemeenteraadsverkiezingen – ik vermoed dat heel wat mensen in het boek inspiratie zullen vinden… Steven Vermeylen

Meer info: www.com-fort.eu

25


CONFÉRENCE

Petite histoire de la pollution de l’eau à Bruxelles Nous publions ici le compte rendu d’une conférence passionnante donnée par Chloé Deligne au Rc Genval le 26 avril dernier. Chercheuse au Fonds de la Recherche Scientifique, Chloé Deligne bénéficie d’une triple formation (histoire médiévale, gestion de l’environnement et géographie humaine). Sa thèse de doctorat fut partiellement publiée en 2003 sous le titre Les travaux de voûtement de la Senne

Manifestement, l’oratrice connaît son sujet. Elle l’aborde en retraçant les avatars de la station d’épuration de Bruxelles-Nord, qui a récemment défrayé la chronique. Elle rappelle aussi que la première station, Bruxelles-Sud, imposée par l’Europe pour l’épuration des eaux d’égouts, n’est entrée en service qu’en l’an 2000 ! Bruxelles naît au 11 siècle au bord de sa rivière, la Senne. À l’époque, celle-ci répond à quelques utilités essentielles : nutritive (pisciculture), commerciale (transports et échanges), énergétique (force motrice des moulins et, plus tard, de la vapeur), défensive. Au fur et à mesure que la ville se développe, elle produit une quantité croissante de déchets de toutes sortes : d’abord domestiques puis, de plus en plus, industriels (brasseries, textiles, tanneries, etc.). Au début, tous ces déchets restent sur place ! ème

Au 13ème siècle, les autorités commencent à s’en inquiéter : n’étant plus à sa place au cœur de la ville, la saleté devient inacceptable. On classe les déchets en catégories et on les évacue pour divers usages (ndlr : même si le mot ‘recyclage’ n’est pas encore au vocabulaire) :

26

Bruxelles et sa rivière. Genèse d’un territoire urbain. les boues organiques servent d’engrais, les déchets de construction vont aux digues, aux remblais et aux nouvelles constructions, les déchets industriels sont dirigés vers les ruisseaux. Chloé Deligne nous rapporte une curieuse étude de la ‘géographie de la saleté’. Le haut de la ville (quartier Gudule, Coudenberg, Parc) est préservé de la saleté : les déchets domestiques sont emportés par les ruisseaux vers le bas de la ville, proche de la Senne (rue des Pierres, Sainte-Catherine, Canal). À l’ouest, sur les hauteurs, les résidences des privilégiés et du pouvoir. À l’est, dans la vallée, la saleté et la pauvreté, avec quelques rares sites protégés tels la Grand Place. Édouard Ducpétiaux confirmera cette dichotomie sociale et sanitaire en dessinant une carte de la mortalité à Bruxelles. Au 18ème siècle, la majeure partie de la pollution de la Senne est industrielle. L’évacuation des déchets est devenue la fonction essentielle de la rivière, à tel point que les débordements de ce dépôt de microbes causeront des maladies et une grave épidémie de choléra. Si bien que, en 1865, le bourgmestre Jules Anspach décide le voûtement

de la Senne. Un autre motif, politique celui-là, le guide : transformer l’image d’une ville sale et nauséabonde en une capitale riche et prospère. Il faut cependant noter que les beaux appartements construits sur les grands boulevards du centre, sur la voûte, n’attireront jamais la clientèle espérée. Le 20ème siècle voit heureusement une inversion de la charge polluante de la Senne : industrielle depuis deux ou trois siècles, la dominance s’est inversée au profit des rejets domestiques, mieux maîtrisables. (Ndlr : verrons-nous un jour les grands travaux de ‘dévoûtement’ de la Senne ? Pourquoi pas une rivière dans notre capitale, comme un fleuve à Paris, à Rome, à Londres, à Vienne ? On peut rêver…) Pour terminer ce bref résumé d’un exposé infiniment plus riche, je vous sers la définition du mot ‘pollution’ selon Chloé Deligne : le sens premier du terme est moral, similaire à ‘profanation’ ou ‘avilissement.’ Sa connotation actuelle, environnementale, n’est apparue qu’à la fin du 19ème siècle. Raymond Piette Rc Genval

juni 2010 Nr 319


WATER EAU

D 1620 stuurt Aquaboxen naar Haïti

Le D 1620 expédie des Aquaboxes à Haïti

Iedereen herinnert zich nog de vreselijke

Tout le monde a encore en mémoire les

beelden van de verwoestingen aangericht door de aardbeving

terribles images de mort et de désolation suite au tremblement

in Haïti, op 12 januari. D 1620

de terre ayant frappé Haïti,

zond meer dan 250 Aquaboxen

et particulièrement sa capitale

naar het getroffen eiland.

Port-au-Prince, le 12 janvier 2010.

Een maand na de aardbeving maakte de Haïtiaanse regering de ontstellende eindbalans op: 230.000 doden en 300.000 gewonden. Bovendien hadden 1,5 miljoen Haïtianen geen dak meer boven hun hoofd. Dat komt neer op een zesde van de bevolking!

Un mois après le séisme, le gouvernement haïtien dressait un bilan effrayant de la catastrophe : 230.000 morts et 300.000 blessés. Quant au nombre de sans-abri, on avançait un chiffre encore plus impressionnant : un million et demi, soit environ le sixième de la population du pays !

Bovendien kan het slachtoffertal nog oplopen. Dokters vrezen immers voor een opstoot ziektes, veroorzaakt door het drinken van vervuild water en door de erbarmelijke sanitaire omstandigheden.

Le pire est que ce décompte macabre ne peut même pas être considéré comme définitif : les médecins craignent en effet l’émergence massive de maladies causées par la consommation d’eau polluée et par les conditions sanitaires désastreuses.

D 1620 heeft zich gemobiliseerd om mee tegemoet te komen aan deze noodsituatie. In samenwerking met Rotaract en Aquabox werden namelijk 252 Gold Aquaboxen verscheept naar Haïti. Die zijn gevuld met overlevingszakken en andere humanitaire goederen,.

Le D 1620 s’est mobilisé pour répondre rapidement à cette situation intolérable. Ainsi, grâce à une collaboration étroite entre le district, le Rotaract et Aquabox, pas moins de 252 Gold Aquaboxes, remplies de sacs de survie et de biens de première nécessité, ont pu être expédiées pour Haïti.

Aquabox is een Rotaryproject gecoördineerd door Rc Wirksworth (D 1220, V.K.). In gebieden getroffen door een natuurramp, verdeelt de organisatie grote plastic dozen met een waterfilter en waterzuiveringstabletten. Eens de inhoud uit de doos is, kan die dienen als reservoir waarin men tot 1.100 liter water kan zuiveren. Genoeg voor de waterbevoorrading van een gezin met vier personen gedurende ongeveer vier maanden.

Aquabox est un projet rotarien coordonné par le Rc Wirksworth (D 1220, Angleterre) visant à distribuer, dans les parties du monde frappées par des catastrophes naturelles, de grosses boîtes de plastique contenant notamment un filtre à eau et des tablettes de purification. Une fois vidée de son contenu, la boîte peut servir de réservoir capable de purifier jusqu’à 1.100 litres d’eau. De quoi abreuver une famille de quatre personnes durant environ quatre mois.

Onze dank gaat uit naar de mensen en clubs die hebben deelgenomen aan deze actie, met name Rc Kortrijk (27 Aquaboxen), Rc Nieuwpoort-Westhoek (25), Rc Aalter (22), Rc St-Jan-in-Eremo ‘Krekenland’ (15), Rc Jabbeke (11), Rc Torhout-Houtland (10), Rc Lokeren (10), Rc Laarne (5), Rc Diksmuide-Westkust (5), Rc Knokke-Oostkust (3), Rc Izegem (3) en niet te vergeten Rotaract (22).

Nos remerciements sincères vont aux personnes et aux clubs ayant participé à cette action, notamment les Rc Mariemont (20 Aquaboxes), Braine-Le-Comte (10), Chimay-Couvin (10), Mons-Silex (10), Le Roeulx (10), Enghien-Edingen (6), Fleurus (6), Charleroi (6), Lessines (5), Seneffe (4), sans oublier le Rotaract (22).

Dilip Mirchandani Voorzitter commissie Internationale Actie D 1620

Dilip Mirchandani Président commission Action internationale D 1620

juin 2010 N ° 319

27


WIJN

Benjamin de Buck: ‘Rosé is meer ‘Le rosé, c’est plus Benjamin de Buck is amper 21. Toch werkt hij al ruim drie jaar als sommelier bij Oud Sluis, het Nederlandse driesterrenrestaurant van Sergio Herman. Hij staat bekend als één van de talentvolste sommeliers van Nederland. Exclusief voor Rotary Contact geeft hij enkele wijntips voor de komende zomer. En wie zomer zegt, zegt rosé…

Bij roséwijn kan Benjamin vooral een breed smaakpalet met veel fruit en crispe zuren waarderen. Ook de kleur is van belang: de rosé moet licht blijven en mag er niet uitzien als cassis.

Benjamin de Buck, aanstormend talent als sommelier

Ondanks zijn jonge leeftijd, kan Benjamin al bogen op een uitgebreide ervaring en een duidelijke eigen mening. Aan tafel krijg je van hem geen boekenwijsheden voorgeschoteld, maar een enthousiaste, goed onderbouwde uitleg over de wijnen en gerechtcombinaties. Hij weet zich in te leven in zijn gasten en doet zijn passie voor wijn overslaan. Heel wat gasten van Oud Sluis geven hem bij hun wijnkeuze dan ook de vrije hand. ‘Rosé doet het de laatste jaren steeds beter’, zegt Benjamin. ‘De verklaring is niet ver te zoeken: er is steeds meer kwaliteit te vinden. De tijd dat rosé door producenten en consumenten wat stiefmoederlijk behandeld werd, ligt gelukkig achter ons.’ ‘Het succes van rosé blijft in grote mate seizoensgebonden. Een koel glaasje rosé smaakt dan ook uitstekend op een warme zomeravond. Toch is rosé volgens mij niet louter een “terrasjeswijn”. Zelf wacht ik althans niet tot de zomer om rosé te schenken. Rosé met terroir kan perfect samengaan met een lekker gerechtje. De wijn hoeft voor mij dan ook niet ijskoud geschonken te worden.’

28

De meeste rosé komt nog steeds uit Frankrijk, vooral uit de Provence. Komt daar ook de béste rosé vandaan? Benjamin: ‘In elk land is goede wijn te vinden. Zelf heb ik wel een voorkeur voor Frankrijk. Maar laatst proefde ik bijvoorbeeld nog een heel mooie rosé uit Californië. Verder zijn er ook in Duitsland, Italië, Portugal en Zwitserland ontdekkingen te doen.’ Welke rosé past nu bij welke gelegenheid? ‘Als degustatiewijn op een terras, kan ik een Vin Gris uit de Languedoc aanraden. Bij een barbecue past dan weer een stevige rosé uit Portugal, met veel extractie. Voor de begeleiding van een zomers slaatje, kies je bijvoorbeeld een wat elegantere rosé met een rijpe toets uit Zwitserland, bijvoorbeeld Œil-de-Perdrix.’ Vorig jaar was er veel heisa over de mogelijke opheffing van het Europees ‘mengverbod’. Onder druk van de wijnprofessionals blijft dat verbod gehandhaafd. Volledig terecht, aldus Benjamin: ‘Een goede rosé maak je maar op één manier: door een rodewijn-proces te starten en dan gewoon op het juiste moment af te tappen.’ Tot slot: wat vindt Benjamin van de opmars van de mousserende rosé’s? Zijn er daar aanraders? ‘Ik heb er zelf nog maar weinig onder de loep genomen, maar de lekkerste die ik proefde, komt uit de Limoux.’ S.V.

juni 2010 Nr 319


VIN

dan een terrasjeswijn’ qu’un simple vin de terrasse’ Benjamin de Buck est âgé d’à peine 21 ans, mais il travaille depuis trois ans déjà comme sommelier au restaurant Oud Sluis, aux Pays-Bas. Un guide gastronomique de référence l'a couronné ‘sommelier le plus prometteur des Pays-Bas’. En exclusivité pour Rotary Contact, il nous donne quelques conseils d’ordre œnologique pour l’été qui s’annonce. Et, comme tout le monde le sait, ‘été’ rime avec ‘rosé’…

Dans cette gamme, Benjamin apprécie particulièrement les palettes aromatiques étendues, à dominante fruitée et acidulée. La robe a également son importance : le vin doit rester clair et ne jamais ressembler à un jus de cassis. Le rosé que l’on consomme chez nous provient bien souvent de Provence. Mais est-ce vraiment là que l’on fabrique le meilleur rosé ? ‘On trouve des bons vins dans tous les pays, poursuit Benjamin. C’est vrai que j’ai une préférence pour la France mais, à titre d’exemple, j’ai goûté dernièrement un excellent rosé provenant de Californie. En outre, il y a aussi de bonnes découvertes à faire en Allemagne, en Italie, au Portugal et en Suisse.’

Situé à Sluis, à quelques encablures de la frontière belge, l’Oud Sluis est le restaurant – triplement étoilé – du chef cuisinier Sergio Herman. C’est là que Benjamin officie. Malgré son jeune âge, il peut déjà se targuer d’une solide expérience. À table, il ne vous servira pas de grandes théories, mais simplement un avis clair et des explications bien étayées. Comme il parvient très bien à transmettre sa passion tout en appréhendant les attentes de ses hôtes, il n’est pas rare que ceux-ci s’en remettent entièrement à lui pour le choix des vins. ‘Depuis quelques années, le vin rosé est en vogue, estime Benjamin. L’explication n’est pas à chercher bien loin : la qualité est de plus en plus souvent au rendez-vous. L’époque où le rosé était traité en parent pauvre par les producteurs et les consommateurs est désormais révolue, et c’est tant mieux.’ ‘Le succès du vin rosé reste en grande partie saisonnier. Il faut dire que, par une chaude soirée d’été, un verre de rosé frais ravit particulièrement les papilles. Pourtant, d’après moi, on ne peut le réduire à un simple "vin de terrasse". Un rosé du terroir peut parfaitement accommoder un mets délicat. C’est un vin qu’il ne faut d’ailleurs pas servir trop frais ou glacé.’

juin 2010 N ° 319

Existe-t-il un type de rosé propice à telle ou telle occasion ? ‘Pour une dégustation en terrasse, je conseillerais un Vin Gris du Languedoc. Pour un barbecue, mieux vaut choisir un rosé bien charpenté du Portugal, avec beaucoup d’extraction. Pour accompagner un plat froid, une salade, on optera de préférence pour un rosé plus racé, avec une touche plus mature, comme par exemple l’Œil-de-Perdrix (Suisse).’ On se souvient que, l’année dernière, l’Union Européenne avait envisagé de lever l’interdiction de coupage de vin blanc par du rouge afin d’obtenir du vin rosé. Après de fortes protestations émanant du secteur viticole européen, la Commission avait finalement renoncé à son projet. Au grand soulagement de Benjamin : ‘Il n’y a qu’une seule recette pour élaborer un bon rosé : en démarrant le même processus que pour un vin rouge et en le soutirant au bon moment.’ Pour terminer, demandons à Benjamin son avis sur le succès croissant des rosés pétillants. A-t-il, en cette matière, quelques conseils à donner ? ‘Je n’en ai encore étudié que très peu, mais le meilleur que j’ai goûté jusqu’ici provenait de Limoux.’ S.V. (Traduction : D.C.)

29


pUbLIREpORTAGE

Coca-Cola integreert duurzaam ondernemen in bedrijfsstrategie Coca-Cola, sponsor van RBS, bestaat in België bedrijfscultuur creëren waarin onze medeweren Luxemburg uit verschillende bedrijven. kers, klanten en leveranciers zich goed voelen, Coca-Cola Services is een filiaal van The Cocazo weinig mogelijk water gebruiken, de impact Cola Company, dat in België 308 medewerkers van onze verpakkingen beperken, zoveel mogetelt. The Coca-Cola Company en haar filialen lijk hernieuwbare, herbruikbare en recycleerbare zijn eigenaar van verscheidene merken, vergrondstoffen inzetten en de CO2-uitstoot die gelinkt is aan onze activiteiten grondig terugzorgen de consumentenmarketing en verkodringen. Hiervoor hebben we concrete doelstelpen de basisconcentraten aan de bottelaars. In lingen gesteld tegen 2020.’ Anderlecht beschikt The Coca-Cola Company ‘In deze domeinen vooruitgang boeken is over haar tweede grootste innovatiecentrum het werk van velen, en in de eerste plaats van wereldwijd. Coca-Cola Enterprises Belgium en onze eigen medewerkers. Maar ook met onze Soutirages Luxembourgeois zijn dochtermaatJean Eylenbosch klanten en leveranciers willen we samenwerschappijen van Coca-Cola Enterprises Inc. Deze is een van de grootste bottelaars van de merken van The Coca- kingsverbanden aangaan om de krachten te bundelen bij het Cola Company. De groep telt in België en Luxemburg 2.632 verduurzamen van onze activiteiten. Daarnaast luisteren we aandachtig naar alle reacties van onze belanghebbenden, die medewerkers, verspreid over 11 vestigingen. ‘Om ons bedrijf op lange termijn te laten groeien, willen ons inspireren om onze aanpak verder te verfijnen.’ we duurzaamheid integreren inal onze acties,’ zegt Jean Zo liggen de eigen medewerkers in Chaudfontaine aan de Eylenbosch, Vice President Public Affairs & Communications basis van een uniek project voor hernieuwbare energie. Men van Coca-Cola Enterprises Benelux. ‘Dat doen we door middel installeerde er een geothermische installatie die de natuurvan ons “Live Positively”–platform: we hebben een aantal lijke warmte van het Chaudfontaine-water recupereert om de domeinen geïdentificeerd waar onze impact het grootst is én fabriek te verwarmen. Deze investering en andere initiatiewaar we een positief verschil kunnen maken. Zo willen we ven zorgen er voor een halvering van het energiegebruik sinds een ruim en evenwichtig aanbod garanderen dat een plaats 2001. Dit komt overeen met een vermindering van de CO2heeft in een gezonde levensstijl, een veilige en optimistische uitstoot met 5.500 ton per jaar.

Coca-Cola intègre le développement durable dans sa stratégie En Belgique et au Luxembourg, Coca-Cola, sponsor de RBS, est composé de plusieurs entreprises. Coca-Cola Services est une filiale de The Coca-Cola Company, qui occupe 308 collaborateurs en Belgique. The Coca-Cola Company et ses filiales sont propriétaires des marques, assurent le marketing lié aux consommateurs et vendent les concentrés de base aux embouteilleurs. À Anderlecht, The Coca-Cola Company accueille le second plus grand centre d’innovation de l’entreprise au niveau mondial. Coca-Cola Enterprises Belgium et Soutirages Luxembourgeois sont des filiales de Coca-Cola Enterprises Inc., qui représente le plus grand embouteilleur des marques de The Coca-Cola Company dans le monde. En Belgique et au Luxembourg, le groupe compte 2.632 collaborateurs répartis sur 11 sites. ‘Afin de développer notre entreprise à long terme, nous voulons intégrer le développement durable dans toutes nos actions’, affirme Jean Eylenbosch, vice-président Public Affairs & Communications de Coca-Cola Enterprises Benelux. ‘Nous le faisons au moyen de notre plateforme "Live Positively" : nous avons identifié les domaines où notre impact est le plus important et où nous pouvons véritablement faire la différence. Il s’agit de : garantir une offre étendue et équilibrée, cadrant avec

un style de vie sain ; créer une culture d’entreprise sûre et optimiste dans laquelle nos collaborateurs, clients et fournisseurs se sentent bien ; utiliser le moins d’eau possible ; limiter l’impact de nos emballages ; utiliser autant que possible des matières premières réutilisables et recyclables ; réduire fortement les émissions de CO2 liées à nos activités. Dans tous ces domaines, nous avons chiffré des objectifs concrets pour 2020.’ ‘Nous progressons grâce au travail de chacun, et en premier lieu grâce à celui de nos propres collaborateurs. Mais nous voulons également collaborer avec nos clients et fournisseurs afin de concentrer nos forces sur la durabilité de nos activités. En outre, nous écoutons attentivement toutes les réactions de nos partenaires et y trouvons l’inspiration nécessaire pour affiner continuellement notre approche.’ Ainsi, les collaborateurs de Chaudfontaine sont à la base d’un projet unique en faveur de l’énergie renouvelable. Une installation géothermique, qui récupère la chaleur naturelle de l’eau de Chaudfontaine, a été installée. Cette chaleur est ensuite utilisée pour chauffer l’usine. Cet investissement et d’autres initiatives ont permis de réduire la consommation énergétique de moitié depuis 2001. Cela correspond à une réduction des émissions de CO2 de 5.500 tonnes par an.

Info: www.cocacolabelgium.be

30

juni 2010 nr 319


INTERVIEW

3

$

À la recherche du coup stratégique décisif ?

Choisissez C hoisissez IING NG ccomme omme p partenaire artenaire fin nancier ancier d de ev votre otre e entreprise. ntreprise. Choisir Choisi Cho isirr ING ING com comme me par parten partenaire tenair ten aire air e fina ffinancier inanci ina ncier nci er est un coup coup u stratégique gagner. str traté atégiq até gique giq ue grâ grâce ce auq auquel uel vo vous us ave avezz ttout out à gag ga ne . ner Nous No s vous Nou vous proposons propo pr oposon opo sonss des son des solutions soluti sol utions uti ons financières, finan finan nanciè cièères res,, afin afin que vos vos activités acti acti ct vit vités és puissent puisse pui ssent sse nt croître croîtr cro îtrre à laa hauteur haaute uteur ur de vos ambitions. ambiti amb itions iti ons.. Nous ons Nous soutenons soute so utenon ute nonss le non le développement déveelop déve oppem op pement pem ent de votre votre re

entreprise entrep en ent repris rep ris ise via viaa des crédits cr crédi édits éd édi ts sur mesure*, me mesur sure*, sur e*, une une gestion gest gest estion ion des dees risques r q ris que ues efficace, effi effi ffficac cace, cac e, l’optimisation l’o opti pt missati ation on de vos flux flux u financiers… financ fin ancier anc iers… ier s… Faites maître: prenez rendez-vous Fai tes un coup co up de maî maître tre:: pren tre p r ezz ren ren rendez d -vo dez -vous us avec a c un ave u n Relationship R ela Rela e tio tionsh nship nsh ip Manager M ana n ger g ING IN G ou o u surfez s urf surf urfez e z sur ez www.ing.be/business www.in www .ing.b .in g e/b g.b e busi usi s nes nesss

www.ing.be/business www. ww w.in w. ing. in g.be g. b e/b be /bus /b usin us ines in esss es

juin 2010 N ° 319

*Sous réserve d’acceptation de votre dossier par ING Belgique. ING Belgique SA – Banque – Avenue Marnix 24, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE 0403.200.393 – BIC (SWIFT): BBRUBEBB – Compte: 310-9156027-89 (IBAN: BE45 3109 1560 2789). Éditeur responsable: Philippe Wallez – avenue Marnix 24, B-1000 Bruxelles - 03-10. © Editing Team & Graphic Studio - Marketing ING Belgium.

31


LEZEN DOET LEVEN DES LIVRES pOUR MIEUX VIVRE

In samenwerking met Proxis.be geven we in Rotary Contact telkens

EXTRA

een overzicht van de meest interessante boeken van dit moment. En collaboration avec Proxis.be, nous vous proposons dans chaque Rotary Contact un aperçu des livres les plus intéressants du moment. LE LIVRE DU MOIS

10% !

de réd uc kortintion g

LE CHAGRIN De l’Occupation jusqu’à nos jours, en passant par la guerre d’Algérie et Mai 68, des avenues chics de Neuilly aux cités dortoirs de Rueil, l’auteur retrace l’itinéraire chaotique d’un garçon pris au piège d’une odyssée familiale désastreuse. Un roman poignant qui fouille les mentalités françaises depuis la seconde moitié du 20ème siècle. Comprendre d’où l’on vient pour parvenir à s’émanciper de son passé, telle est l’entreprise de ce remarquable ouvrage. Le chagrin, Lionel Duroy, Éd. Julliard, 21 €

GEWOON GENIAAL Waarom zien uitvinders plots het licht? Bestaat er zoiets als een eureka-moment? Is het waar wat Edison zei: een uitvinding bestaat uit 99 procent transpiratie en 1 procent inspiratie? Alles is altijd wel door iemand bedacht. Marcel Grauls speurt naar de oorsprong van honderd alledaagse voorwerpen. Van post-it tot pamper, van mp3 tot sms, van gore-tex tot tampax, van www tot usb, van tefal tot lego… Spannende, verrassende en meeslepende verhalen die een overvloed aan wetenswaardigheden bevatten. Gewoon geniaal, Marcel Grauls, € 22,50

LE bUREAU DES RISQUES ET péRILS Le Bureau des Risques et Périls est une mystérieuse cellule au sein du Ministère de l’Intérieur. Il est composé de trois personnes qui ont pour mission de lire tous les romans policiers qui paraissent, afin de relever tous les cas imaginables de crimes pouvant être commis et de les signaler en haut lieu. Or voilà que ces trois personnes décident de commettre un crime parfait… Une histoire ancrée à Bruxelles dans laquelle l’auteur égraine ses considérations sur le polar. Le Bureau des Risques et Périls, Jean-Baptiste Baronian, Éd. de Fallois, 15 €

conGo Op 30 juni 2010 is het vijftig jaar geleden dat Congo onafhankelijk werd van België. David Van Reybrouck beschrijft voor het eerst de hele roerige geschiedenis van het land, van 1850 tot 2010. Hij baseert zich niet alleen op zeldzaam archiefmateriaal en baanbrekend onderzoek maar vooral ook op honderden interviews die hij in Congo, China en Europa afnam. Het resultaat is een bijzondere beschrijving van anderhalve eeuw Congo, een meeslepende geschiedenis die systematisch het perspectief van de Congolezen belicht. Congo, David Van Reybrouck, € 24,90

Flandre wallonie - Quelle solidarité ? L’auteur a voulu confronter les discours aux faits. Comment l’État belge a-t-il, au fil du temps, réparti ses aides au développement économique entre les deux régions ? Quelle est la position de chacune d’elles dans le concert des Régions européennes ? Son analyse révèle une réalité qui dépasse ce à quoi la plupart des Flamands et des Wallons s’attendent. Elle a en outre l’intérêt d’ouvrir les yeux sur l’engrenage nationaliste dans lequel la Belgique est entraînée. Flandre Wallonie, quelle solidarité ?, Michel Quévit, Éd. Couleur Livres, 19 €

TOP 5

10% KORTING RÉDUCTION

1 Het eiland onder de zee, Isabel Allende 2 De vijand, Pieter Aspe 3 Congo, David Van Reybrouck 4 Sprakeloos, Tom Lanoye 5 Morgenrood, Stephenie Meyer

EXTRA: 10% KORTING! Vanaf nu kan u deze boeken en tal van andere meesterwerken aanschaffen met een korting van 10%. Wat moet u hiervoor doen? Surf naar www.proxis.be en log in met uw kortingscode ‘RBS’. U ontvangt dan meteen uw korting van 10%. Korting niet geldig op superprijzen, verlaagde prijzen en is niet cumuleerbaar met andere acties.

1 La méthode Dukan illustrée, Pierre Dukan 2 Le vrai régime anticancer, David Khayat 3 L’entreprise des Indes, Érik Orsenna 4 Le dernier mort de Mitterrand, Raphaëlle Bacqué 5 L’oiseau de mauvais augure, Camilla Läckberg

EXTRA : 10 % DE RÉDUCTION ! Dès à présent, vous pouvez acquérir les livres décrits, ainsi qu’un tas d’autres chefs-d’œuvre, en bénéficiant d’une remise de 10 %. Comment procéder ? Surfez sur www.proxis.be et connectez-vous grâce à votre code de réduction "RBS". Vous obtiendrez immédiatement votre remise de 10 %. Cette réduction n’est pas valable sur les superprix ni sur les prix réduits, et est non cumulable avec d’autres actions. avec i.s.m.

32

juni 2010 nr 319


Rc Mechelen-Opsinjoor leeft!

Club van de maand

Halverwege de jaren negentig vond men dat er ruimte was voor een tweede Rotaryclub in Mechelen. Wijlen Miel Demols van Rc Mechelen en onze stichtend voorzitter, Jan Hendrickx, gaven de impuls voor een jonge, gemengde club. De inspiratie voor haar naam vond ze bij de stadsmascotte van Mechelen. Gezelligheid troef op Poules de Luxe

Rekening houdend met het profiel van onze leden hebben we gekozen voor avondvergaderingen. Na de afhandeling van de agendapunten, het aanhoren van een spreker of de voorstelling van een sociaal project, neemt wie dat wenst een maaltijd à la carte. In onze club streven we naar een optimale mix van werk en plezier. De discipline wordt bevorderd door de instelling van een boete bij ‘ongepast gedrag’. Gelukkig overheerst het ‘vrolijke vrienden’-gevoel. Zo worden jarigen steevast bezongen door alle aanwezigen. Regelmatig betrekt een partneravond met een eminent gastspreker of een bedrijfsbezoek de partners bij het clubleven. Zomervergaderingen vinden plaats bij leden thuis, wat aanleiding geeft tot menig barbecue-, paella- en spaghettifestijn. De vriendschap wordt eveneens versterkt door ontspanningsactiviteiten als shortski, wandelingen, golf en zeilen. Dit leidt er toe dat we voor onze fondsenwerving-activiteiten steeds mogen rekenen op de medewerking en/of deelname van een team enthousiaste leden, partners en kinderen. Een mooie traditie is onze fel bevochten kartingavond, die dit jaar reeds aan de 13de editie toe is. Een ander succes is onze ‘Poules de Luxe’, een spetterend kip-, rib- en dansfestijn met ongeveer 350 deelnemers. Onze ‘Zintuigenwandeling’, waarbij bijzondere woningen in Mechelen hun deuren openzetten, is steeds volgeboekt. Dankzij deze activiteiten, en de sponsoring, kunnen we jaarlijks circa € 25.000 toekennen aan onze sociale doelen. Eén daarvan is het KMPI Spermalie voor zorg en onderwijs aan kinderen en jongeren met gehoor- of visuele beperkingen of autismespectrumstoornissen. Daarnaast steunen we ook

juin 2010 N ° 319

De Kleine Maya, een scholenproject in Guatemala, het St.Janshof voor aangepast buitengewoon beroepsonderwijs, De Maretak in Duffel (een dagverblijf voor kinderen en volwassenen met ernstige verstandelijke en meervoudige handicaps) en KAOS, een dienst voor pleegzorg... Onze Beroepen Informatie Avond Mechelen (BIAM) trekt jaarlijks 700 deelnemers. Ook de Voedselbanken kunnen rekenen op onze medewerking. Daarnaast hebben we tevens een Troubled Waters-tentoonstelling georganiseerd. In 2009 konden wij samen met onze zusterclub Rc Bourg-en-Bresse Jacobins, Rc Wiltshire Vale en Rc Trivandrum Suburban een Matching Grant verwezenlijken in India. Met een bedrag van € 18.815 steunden we een school(atelier), familiale hulpvoorzieningen en microkredieten. In mei laatstleden organiseerde onze club tot slot een geslaagde interclubvergadering voor zone 6 van D 2170, met een memorabel bezoek aan de ‘skywalk’ op de Sint Romboutstoren. Roger De Potter CLUBINFO District: 2170 Keure-uitreiking: 22/04/1995 Actieve leden: 33 Gemiddelde leeftijd: 50 jaar Voorzitter: Chris Van Belleghem Website: www.rotarymechelenopsinjoor.be

33


clubs

Rc Antwerpen-Oost

Refur, de nieuwe IJslander

Refur kon het meteen goed vinden met de kinderen

Op 1 februari 2010 gebeurde er een kleine ramp bij de kinderen van BUSO Zonnebos in ‘s Gravenwezel. Hera, de IJslandse merrie die de kinderen reeds 13 jaar begeleidde, sukkelde ‘s nachts in de ijskoude gracht en stierf diezelfde dag nog. Het

verdriet van de kinderen was immens. Maar... in nood leer je je vrienden kennen! De leden van Rc Antwerpen-Oost staken de koppen bijeen en besloten een nieuwe IJslander te zoeken (en te betalen!) voor de Zonneboskinderen. Groot was dan ook de vreugde toen Refur, een voskleurige ruin, werd afgeleverd door twee leden van onze club en een IJslanderspecialist. Het enthousiasme van de kinderen die samengestroomd waren op de paardenweide om hun nieuwe kameraad welkom te heten, deed ons even slikken van ontroering. Rc Antwerpen-Oost steunt reeds vier jaar de paardenwerking van BUSO Zonnebos. De kinderen kunnen er recreatief paardrijden en er werd een therapeutisch programma ontwikkeld voor fysisch mindervalide kinderen, met begeleiding van twee kinesisten. Blikvanger van de paardenwerking is het programma ‘sociale vaardigheden’, waarin het kuddegedrag van paarden gebruikt wordt als leidraad om de kinderen te leren socialiseren in het dagelijks leven. Daarbij komen begrippen aan bod als conflicthantering, grensoverschrijdend gedrag, weerbaarheid enz... Dankzij de aankoop van Refur is de toekomst van dit programma veilig gesteld. Tony Janssens

Rc Aalst-Noord

Aalstse dokter gul voor Marokko In mei 2009 ging een uitgebreide delegatie van Rc Aalst-Noord op bezoek bij Rc Agadir-Vallée du Souss voor een grootscheeps gezamenlijk project. Samen organiseerden zij namelijk een ‘medische karavaan’ die door de provincie Taroudant trok om zorgen te bieden aan de plaatselijke bevolking. Er namen een zestigtal dokters, apothekers, biologen en verpleegkundigen van beide clubs aan deel. Daarvoor verzamelden beide clubs eerst een grote hoeveelheid medicijnen en verzorgingsproducten. De goederen uit België werden gratis naar Agadir gevlogen door Royal Air Maroc. Op hun tocht door Marokko werden onze clubleden geconfronteerd met nog heel wat andere noden. Daarom heeft dokter Jef Steyaert, lid van de commissie Dienst aan de Gemeenschap van Rc Aalst-Noord, samen met zijn vrouw Cécile een bijzondere privé-fundraising gehouden. De opbrengst – € 3000 – schonk hij integraal aan Rc Agadir-Vallée du Souss. Met dit bedrag kocht de club 20 waterciternes van 500 liter voor schooltjes in drie dorpen, 20 computers met bijhorend meubel voor een internaat en 20 brillen met individueel aangepaste glazen. In het internaat Dar Talib zijn 20 computers geïnstalleerd

34

Noël De Man

juni 2010 Nr 319


clubs

Rc Tielt

‘Zijn er verkeersregels voor heftrucks?’ Kinderen uit het vijfde leerjaar motiveren voor techniek en technologie. Dat is de opzet van de actie Kind en Techniek van Rc Tielt. Op vier jaar tijd nam het initiatief een hoge vlucht. Samen met 19 kinderen van de Tieltse lagere school Het Reuzenhuis bezochten we Weverij Jules Clarysse in Pittem. De kinderen kiezen hun favoriete ontwerp op de designafdeling

‘Elk jaar nodigen we de vijfdejaars uit voor een bezoek aan een bedrijf uit de regio’, zegt Grégoire de Kemmeter van Rc Tielt. ‘We openen als het ware de “black box” van het bedrijf en tonen het hele productieproces. Op die manier willen we de kinderen aanmoedigen om later een technische richting in te slaan. De vraag naar technici is immers veel groter dan het aanbod.’

duizend-en-één vragen. Waar gaan al die handdoeken naartoe? Hoe verschijnen die motiefjes erop? Wat als er een draad breekt tijdens het weven? Zijn er verkeersregels voor de heftrucks in het magazijn?

De actie startte in 2007, heel kleinschalig. Drie klassen uit één school bezochten toen één bedrijf. Vandaag trekken 485 leerlingen uit 25 klassen van twee scholengemeenschappen naar dertien verschillende bedrijven. Ook Rc OostrozebekeMandeldal en Rc Deinze werken nu mee aan het project. ‘We richten ons bewust tot de kinderen van het vijfde leerjaar’, zegt Rotariër Erwin Vande Capelle. ‘Zij staan erg open voor nieuwe ervaringen. De zesdejaars hebben sowieso al een druk programma, onder meer door hun vormsel. Rotary betaalt alle vervoerskosten, want door de maximumfactuur is daar in de meeste scholen geen budget meer voor. Bij elk bezoek is ook een Rotariër aanwezig. Hij of zij leidt alles mee in goede banen en tracht een woordje uitleg te geven over Rotary.’ Weverij Jules Clarysse is als familiale onderneming uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende producenten van badstof en keukentextiel in Europa. Rotariër Luc Clarysse is er vandaag de ‘patron’ van ruim 300 medewerkers. De bedrijfsfilm waarop de kinderen bij aankomst worden vergast, gaat wat over hun hoofden heen. Het bezoek zelf maakt des te meer indruk. Op onze tocht door de verschillende afdelingen, maken we ‘live’ mee hoe een badhanddoek geproduceerd wordt – van ontwerp tot verpakking. Vooral in de productieafdeling zelf – waar 48 weefmachines zeven dagen op zeven draaien – zetten de kinderen grote ogen op. Ze mogen voelen aan de verschillende types stof en hebben

juin 2010 N ° 319

Op ontdekking tussen de weefgetouwen

Hoeveel van deze kinderen daadwerkelijk voor een technische opleiding zullen kiezen, valt natuurlijk niet te voorspellen. Maar één ding is zeker: door van nabij mee te maken hoe een dagdagelijks product als een badhanddoek tot stand komt, is er bij hen een kiem van belangstelling gelegd voor de ‘wondere wereld der techniek’. Nu maar hopen dat die kiemen ook tot bloei komen… S.V.

35


clubs

Rc Braine-le-Comte

Le Premier Mai à Ronquières, c’est la fête ! La fête du travail, bien sûr, que le club célèbre ce jour-là… en travaillant d’arrache-pied au profit de ses œuvres sociales. Mais aussi la fête des amateurs de brocante et de marché. En effet, pour la 23ème fois en 29 années d’existence, les membres du Rc Braine-le-Comte ont proposé leur célèbre Marché et Puces sur le site du Plan Incliné de Ronquières.

Deux étudiants d’échange, Amy et Simon, sont de service au bar

La charge de travail qui apparaît en filigrane ce jour-là n’est cependant que le sommet de l’iceberg, un sommet qui laisse imaginer ce qu’il a fallu mettre en œuvre pour aboutir aux résultats escomptés. De nombreuses réunions amicales d’une équipe de douze personnes, la CGE ou Commission des Grands Évènements, sont nécessaires pour mettre sur pied une telle organisation. Une édition est à peine terminée qu’il faut déjà penser à la suivante… Que dire de l’aide qui nous est apportée par nos amis et les sympathisants du club ? Nous ne pourrons jamais assez les remercier pour leur soutien sans faille et leur dévouement ! Merci aussi aux membres du Rotaract club Haute Senne qui, à notre initiative, se sont associés à la fête pendant toute la journée. Cette édition 2010 s’est bien déroulée. Nous attendions certes un temps un peu plus clément en regard des jours printaniers qui avaient précédé. Il faisait froid, le matin, quand les membres du club et les sympathisants se sont retrouvés sur les routes pour canaliser le flot de voitures ainsi que les camionnettes des brocanteurs et des marchands qui, chacun, devaient rejoindre l’un des 760 emplacements loués. Mais, petit à petit, le soleil est apparu. Il a sorti ses rayons lorsque les amis français de notre club contact de Marne-la-Vallée et ceux d’Avesnes-surHelpe nous ont rejoints pour participer à la fête sous le chapiteau. Pour ceux qui avaient froid, le Soroptimist Club Soignies/ Braine-le-Comte avait préparé de la soupe bien chaude ; en outre, deux stands de notre club servaient du café. Comme chaque année, une foule énorme nous a rendu visite tout au long de la journée. Un hôte de marque, le DG 1620 Guy Esselen, est également venu nous saluer. Cette visite nous a fait chaud au cœur.

36

Comme chaque année, les membres du club contact de Marne-la-Vallée ont répondu présent

Il est encore trop tôt pour établir un bilan définitif de la manifestation. Malgré une météo moins favorable qu’en 2009, ce fut quand même une très bonne année, avec à la clé un bénéfice substantiel. La remise des chèques de toutes les actions que nous mettons sur pied pour mener à bien nos projets sociaux aura lieu ce 11 juin à 19h dans la salle du conseil communal de Braine-leComte. Vous y êtes cordialement invités. Et nous prenons déjà rendez-vous pour le Marché & Puces de 2011. Le 1er mai prochain, Ronquières sera de nouveau en fête avec le Rotary. Le Rc Braine-le-Comte

Le DG 1620 Guy Esselen et son épouse, accompagnés de la présidente du Rc Braine-le-Comte Colette Gillain (à g.), sont en grande conversation avec les amis Ch’tis d’Avesnes-sur-Helpe

juni 2010 Nr 319


clubs

Les clubs luxembourgeois

Pour un monde sans ‘Kannerlähmung’*

Carl-Wilhelm Stenhammar entouré notamment par les présidents des clubs luxembourgeois

Lors de la journée internationale de lutte contre la polio, le 24 octobre 2009, les douze Rotary clubs du Grand-Duché avaient organisé une vente de sachets de semences de tournesol dans leur localité (voir RC 314, p. 14). Le résultat de cette action, chiffré à 33.333 €, représente le coût d’immunisation de 75.000 enfants dans le monde ! Le 14 avril 2010, la recette de l’opération a été remise à CarlWilhelm Stenhammar, ancien président du RI et président élu de la Fondation Rotary, au cours d’une cérémonie organisée à Luxembourg. Celui-ci a pu rencontrer et remercier Marie-Josée Jacobs, ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire, ainsi que Laurent Mosar, président de la Chambre des Députés. Rappelant l’engagement exceptionnel du Grand-Duché dans la lutte contre la polio (le pays est, dans le monde, le plus important contributeur par tête d’habitant), Carl-Wilhelm Stenhammar a également souligné le fait que l’investissement de la population et du gouvernement luxembourgeois est complémenté utilement par les efforts extraordinaires des Rotariens. Le fait que cet appui précieux vient d’un pays d’un demi-million d’habitants prouve bien que ‘petit’ ne veut pas dire ‘insignifiant’ ! La mi-avril étant la période idéale pour semer les graines de tournesol, le PDG 1630 Dony Calmes a profité de l’occasion pour remettre un sachet de semences à Pierre Mores, maréchal de la Cour, pour les jardins du Grand-Duc. En sa qualité de président d’honneur des Rotary clubs luxembourgeois, ce dernier avait assumé le haut patronage de l’action du 24 octobre. Évoquant la ‘descente dans les rues du Rotary luxembourgeois’ en octobre dernier, le PDG 1630 Luce Emringer a parlé d’une ‘fructueuse trinité’ formée par le gouvernement, le Rotary et le grand public.

Bram Schim van der Loeff prononce le mot de bienvenue

Le PDG Luce Emringer

Le PDG Dony Calmes remet un sachet de semences à Pierre Mores, maréchal de la Cour

Bram Schim van der Loeff Rc Bascharage-Kordall * ‘Kannerlähmung’ = paralysie infantile (ou polio) en luxembourgeois

juin 2010 N ° 319

Les graines étaient vendues au prix de 3 € pour un sachet de dix

37


CLUbS

Rc Bruxelles-Iris

Soutien aux infirmières du macadam est l’organisme Sourire d’Enfants, qui s’occupe d’enfants malades ou défavorisés. Cette année, nos actions se sont étendues à d’autres nécessiteux et nous avons été touchés par une association en particulier, l’asbl Infirmiers de Rue.

Comme tout Rotary club dans le monde, le Rc Bruxelles-Iris suit la devise ‘Servir d’abord’ et, dans ce cadre, soutient différentes œuvres. Notre club est mixte depuis sa création (16 femmes et 13 hommes au 1er mai 2010, ndlr) et nous avons fêté en mars dernier nos onze ans d’existence. Les réunions statutaires ont lieu le mardi midi au stade d’Anderlecht. L’œuvre principale du Rc Bruxelles-Iris

C’est le combat, au départ, de deux infirmières, deux femmes qui ont pris leur courage à deux mains pour sillonner les rues de Bruxelles, le sac à dos rempli de matériel de base, pour aller à la rencontre des SDF afin de leur prodiguer des soins et éventuellement les accompagner vers des structures médicales. Aller au-delà de soi, au-delà de ses peurs, de ses craintes, au-delà de la méfiance et de l’agressivité ou la violence, au-delà de la saleté, de l’odeur, simplement pour tendre la main et établir la confiance. Aller au-delà de cette barrière entre

nous, qui logeons dans nos maisons, et les gens de la rue. Il s’agit aussi de redonner confiance à ces personnes sans toit en les écoutant, en les convainquant de prendre soin de leur santé, et ainsi les inciter à sortir de l’enfer de la rue. Le 10 mars 2010, au siège de l’association (rue d’Artois, à Bruxelles) et en présence de la princesse Léa, le Rc Bruxelles-Iris a eu le grand honneur de remettre à l’asbl Infirmiers de Rue un chèque de 10.000 € (voir photo), une somme qui permettra aux vaillantes ‘infirmières du macadam’ de poursuivre leur action. Le Rc Bruxelles-Iris

Info : www.infirmiersderue.be

Rc Pepinster-Theux

10.000ème mission accomplie ! C’est en mars 2002 que germe, dans la tête des membres du Rc PepinsterTheux, l’idée d’un projet visant à apporter aux concitoyens de l’entité communale une solution aux soucis de mobilité, qui frappent principalement les personnes âgées et isolées. L’idée fait son chemin et, rapidement, plusieurs organismes (dont le CPAS) décident de s’associer à ce projet. Une asbl dénommée Mobilo Club est créée en vue de constituer une entité juridique responsable de la mise au point de ce concept novateur. Ensuite, l’administration communale de Pepinster, par le biais de son échevinat de la mobilité et de son secrétariat, décide d’apporter son soutien à l’initiative en assumant

38

la tâche du ‘dispatching’, soit la liaison entre la demande et l’off re de service de mobilité. Enfin, une quinzaine de chauffeurs bénévoles permanents et des commerçants partenaires se mobilisent pour rendre ce service accessible à tous les habitants de Pepinster, ceci grâce à l’aide de plusieurs sponsors également. Après une courte période de rodage, le démarrage officiel est lancé en septembre 2002… Le succès de notre projet ne s’est jamais démenti puisque, depuis fin 2002, 10.000 courses ont été accomplies, soit plus de cent chaque mois ! Dès lors, nous voudrions remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette action citoyenne d’entraide

que beaucoup nous envient. Nous épinglerons spécialement la trentaine de conducteurs qui se sont relayés durant ces années pour garantir une disponibilité permanente de quinze chauffeurs hebdomadaires. Les témoignages des utilisateurs sont nombreux à leur égard, tous plus chaleureux les uns que les autres. Terminons en signalant qu’une entité similaire au Mobilo Club vient de naître dans la commune voisine de Theux, toujours à l’instigation du Rc PepinsterTheux et avec la collaboration des commerçants locaux, de l’administration communale et du CPAS concernés. Le Rc Pepinster-Theux

juni 2010 nr 319


Hôpital sans frontière Ziekenhuis zonder grenzen VOTRE CALENDRIER HSF 2011 ● UW ZZG KALENDER 2011

Since 1992 Rotary and HSF-ZZG carried out about 500 humanitarian missions all over the world Il est superbe ! Offrez-le à vos amis ou clients, tout en aidant HSF, votre ONG. 12 merveilleuses photos de Jacques Vandecasteele, avec votre logo, pendant toute une année chez votre client pour 6 € seulement.

Een schitterende kalender, het ideale geschenk voor uw vrienden en klanten, bovendien steunt u uw NGO Ziekenhuis zonder grenzen ! 12 mooie foto’s van Jacques Vandecasteele, en uw logo een jaar lang bij uw klanten voor 6 €/stuk.

info: www.happy2011.be - logo ‘ON TOP’ - format fermé 30cm/21cm - format ouvert 30cm/45cm - 12 pages avec wire-O - logo ‘ON TOP’ - formaat: gesloten 30cm/21cm open 30cm/45cm m juin 2010 N ° 319 - 12 pagina’s met wire-O

Débutez 2011 de manière positive, soutenez l’action de votre ONG : commandez maintenant. Zet 2011 nu al positief in en steun het goede doel: bestel nu!

100 calendriers avec votre publicité = 6 € /pièce

Possibilité de commander 50 calendriers avec publicité à 8 €/pièce Sans publicité, commandes à partir de 5 pièces à 6 €/pièce + 10 € frais de port je commande calendriers et verse la somme de sur compte bancaire 738-0208044-01, Rotary HSF/ZZG.

euros

100 kalenders met uw publiciteit aan 6 € /stuk

Mogelijkheid om 50 kalenders met publiciteit aan 8 € te bestellen Zonder opdruk vanaf 5 stuks minimum : 6 €/stuk + 10 € portkosten Ik bestel kalenders en stort hierbij rekeningnummer 738-0208044-01 Rotary HSF/ZZG.

euros op

Naam/Nom: N

39

Adres/Adresse: A Tel./Tél.: T

E-mail:

Fax à Saskia: 056/72 55 15 ou e-mail: saskia@avis-kortrijk.com Fax naar Saskia: 056/72 55 15, per mail: saskia@avis-kortrijk.com F


RBS wenst u een prettige vakantie. Ons volgende nummer verschijnt begin augustus.

RBS vous souhaite de bonnes vacances. Notre prochain numéro paraîtra début août.

Rotary contact 319 06-2010  

Revue rotarienne districts belgique et Luxembourg

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you