Page 1

waterschaps

belastingen 2013 uw aanslag tarieven 2013 bestedingen 2013 op de toekomst voorbereid dit is Noorderzijlvest betalen in termijnen contact met Hefpunt

Waterschap Noorderzijlvest


uw aanslag

uw aanslag...

noorderzijlvest

noorderzijlvest

noorderzijlvest hefpunt kies uw manier van betalen

noorderzijlvest noorderzijlvest

noorderzijlvest

Meer dan de helft van ons land ligt lager dan de zee. De waterschappen houden het water buiten de deur, zodat u hier veilig kunt wonen, werken en recreëren. Voor het waterschapswerk betaalt u waterschapsbelastingen: watersysteemheffing en zuiveringsheffing.

Met de opbrengsten uit de watersysteemheffing houdt Noorderzijlvest het oppervlaktewater schoon en op het juiste peil. Met dit geld zorgen we ook voor goede dijken,

Bent u eigenaar van een woning?

Als eigenaar van een woning betaalt u dezelfde belastingen als mensen

gemalen en waterbergingen. Met de opbrengsten uit de zuiveringsheffing maken we

met een huurwoning. Daarnaast betaalt u als eigenaar watersysteem-

uw afvalwater schoon in rioolwaterzuiveringsinstallaties.

heffing gebouwd. Dit bedrag is gebaseerd op de economische waarde van uw woning. Uw gemeente stelt deze WOZ-waarde vast.

U ontvangt de belastingaanslag van Hefpunt. Hoeveel u betaalt is afhankelijk van uw situatie. Hieronder ziet u verschillende situaties uitgelegd.

Heeft u een huurwoning?

Als huurder betaalt u watersysteemheffing ingezetenen en zuiveringsheffing. De watersysteemheffing ingezetenen is een vast bedrag per woonruimte. Het bedrag dat u aan zuiveringsheffing betaalt hangt af van uw gezinssamenstelling. Eenpersoonshuishoudens betalen voor één vervuilingseenheid. Meerpersoonshuishoudens betalen voor drie vervuilingseenheden. 2

Bent u eigenaar van grond waar geen woning op staat?

Als eigenaar van grond waar geen woning op staat betaalt u watersysteemheffing ongebouwd. Het bedrag is gebaseerd op de soort grondgebruik (landbouw of natuur) en op de oppervlakte.

Kies uw manier van betalen

Het totaalbedrag op uw aanslag betaalt u aan Hefpunt. Kijk op de achterkant van de aanslag op welke manieren u kunt betalen. 3


noorderzijlvest

noorderzijlvest

tarieven 2013

noorderzijlvest 3 taken

noorderzijlvest bestedingen 2013

tarieven 2013

Om het werk in 2013 goed uit te voeren heeft Noorderzijlvest ruim 57 miljoen aan

belastinginkomsten nodig. Ondanks de hogere kosten is het bestuur van Noorderzijlvest erin geslaagd de tariefstijging te beperken. Dit zijn de tarieven voor 2013: SOORT BELASTING

VOOR WIE

TARIEF 2013

TARIEF 2012

huurders en eigenaren

€ 56,12

€ 54,56

watersysteemheffing watersysteemheffing ingezetenen

watersysteemheffing gebouwd eigenaren

bestedingen 2013 Het waterschap gebruikt uw belastinggeld voor verschillende zaken. Hieronder ziet u de verdeling van het geld over de verschillende onderwerpen.

0,0509% v/d WOZ-waarde

0,0483% v/d WOZ-waarde

watersysteemheffing ongebouwd

landbouwgrond per ha

eigenaren

€ 51,33

€ 49,35

natuurgrond per ha

eigenaren

€ 3,54

€ 3,61

huurders en eigenaren

€ 62,62

€ 62,62

Veilige dijken

Schoon water

Voldoende en gezond water

zuiveringsheffing * zuiveringsheffing (per vervuilingseenheid)

* Als u uw afvalwater rechtstreeks op het oppervlaktewater loost betaalt u verontreinigingsheffing in plaats van zuiveringsheffing. Het tarief is hetzelfde.

In de begroting van het waterschap leest u meer over de besteding van uw belastinggeld. Kijk hiervoor op www.noorderzijlvest.nl

Op www.noorderzijlvest.nl vindt u rekenvoorbeelden van de belastingheffing voor verschillende gezinssituaties. 4

Of scan de QR code met uw smartphone.

5


dit is noorderzijlvest

dit is noorderzijlvest noorderzijlvest

noorderzijlvest

wat doet het waterschap

noorderzijlvest

noorderzijlvest noorderzijlvest

noorderzijlvest

op de toekomst voorbereid

U kunt hier wonen, werken en recreĂŤren, mede door het werk van het waterschap voldoende en schoon water.

op de toekomst voorbereid

Veilige dijken

opwekken uit afvalwater. Dat zijn enkele vernieuwende projecten

Noorderzijlvest. U bent beschermd tegen overstromingen en u kunt genieten van

Nederland ligt voor meer dan de helft onder zeeniveau. Noorderzijlvest zorgt in uw omgeving voor sterke dijken om u te beschermen tegen overstromingen.

Van afstand de sterkte van de dijken in de gaten houden en energie waar Noorderzijlvest aan werkt.

We onderhouden ook de kaden en oevers langs kanalen. Zo voorkomen we wateroverlast.

We kijken via sensoren in de zeedijk.

Voldoende en gezond water

We winnen gas uit rioolslib (biogas). Deze duurzame energie gebruiken we

nodig. Noorderzijlvest zorgt voor het juiste waterpeil met een goede kwaliteit in meren,

We ontwerpen gemalen waar vissen veilig langs kunnen zwemmen.

Boeren willen hun gewassen verbouwen en ook de natuur heeft voldoende water kanalen, sloten en vaarten.

Schoon water

Zo houden we de stabiliteit van dijken in de gaten.

weer bij de zuivering van het afvalwater. Zo wordt afvalwater een grondstof. Zo dragen we bij aan een betere visstand.

We zijn via een computermodel vroegtijdig op de hoogte van mogelijke wateroverlast. Zo kunnen we op tijd maatregelen nemen.

U laat afvalwater in het riool verdwijnen. Noorderzijlvest maakt dit schoon in

We onderzoeken hoe we gemalen slimmer kunnen inzetten om

rioolwaterzuiveringsinstallaties. In de zomer controleren wij of het water in

energie te besparen.

zwemplassen schoon is, zodat u er ongestoord van kunt genieten.

We kijken waar we duurzame energie kunnen opwekken uit stromend water. Het waterschap ontwikkelt innovatieve en duurzame oplossingen voor waterveiligheid en schoon en voldoende water. Zo houden we de kosten

6

laag en sparen we het milieu.

7


Betalen in termijnen

Kwijtschelding aanvragen

U betaalt uw waterschapsbelastingen aan

Als u financieel niet in staat bent te

Hefpunt. Op de achterkant van uw aanslag kunt u

betalen dan kunt u kwijtschelding

lezen hoe u betaalt. Als u kiest voor automatische

aanvragen. Zo’n aanvraag moet u binnen

incasso dan betaalt u in tien termijnen. Inmiddels

zes weken na de dagtekening van de

hebben velen dit voordeel ontdekt.

aanslag indienen bij Hefpunt. U kunt een

Ook u kunt hier gebruik van maken.

aanvraagformulier voor kwijtschelding

Zo spreidt u uw betalingen en betaalt u altijd op

bij uw gemeente krijgen of ophalen

tijd. Wilt u ook gebruik maken van automatische

bij Hefpunt. U kunt het formulier ook

incasso? Vul dan de machtigingskaart in die u bij

downloaden op www.hefpunt.nl.

de aanslag aantreft. Kiest u niet voor automatische incasso, dan moet

Vragen

u uw aanslag binnen twee maanden betalen.

Heeft u nog vragen? Kijk dan op

Als u al via automatische incasso betaalt, dan

www.hefpunt.nl. Op de homepage vindt

betaalt u vanaf 2013 uw aanslag in tien termijnen.

u de meest gestelde vragen. Contact met Hefpunt Postbus 88 9700 AB Groningen Rozenburglaan 15 9727 DL Groningen (langs de A7) open van maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00Â uur T: (0900) 49 38 837 I: www.hefpunt.nl

Colofon

Redactie: waterschap Noorderzijlvest Fotografie: waterschap Noorderzijlvest, Aernout Steegstra Rudie Wiersma fotografie, Groene Zoden fotografie

Vormgeving: Studio D2, Groningen Drukwerk: De Bondt grafimedia communicatie bv Oplage: 185.000 Uitgave: december 2012

Hoewel de tekst van deze folder zorgvuldig is samengesteld kunt u er geen rechten aan ontlenen.

Belastinggids 2013  

Belastinggids 2013 Waterschap Noorderzijlvest

Advertisement