Page 1

atelier

GROENBLAUW Hiltrud Pรถtz

PRAKTIJKVOORBEELDEN DUURZAME EN KLIMAATBESTENDIGE GEBIEDSONTWIKKELING 4 september 2013


Toenemende verstedelijking en bevolkingskrimp

atelier

GROENBLAUW


Uitdaging

Maatregel

Klimaatverandering

Sponswerking vergroten

-

Vaker heftige neerslag

-

Regenwater gebruiken

-

Meer dagen met tropische temperaturen

-

Regenwater bufferen

-

Regenwater vertraagd afvoeren

-

Langere periodes van droogte

atelier

GROENBLAUW


Waterbalans en hitte in de stad in relatie tot groen

atelier

GROENBLAUW


Uitdaging

Maatregel

Hittestress

Koelen

- Verhoogd risico voor ouderen en zieken - - -

Lagere arbeidsproductiviteit Slechte nachtrust Toevoer van vectorgebonden ziektes

-

Groene pleinen

-

Groene daken

- Vergroenen -

Minimaliseren verharding

atelier

GROENBLAUW


Hittestress

atelier

GROENBLAUW


Uitdaging

Maatregel

Leefkwaliteit en gezondheid

Vergroening van de stad -

Aantrekkelijk vestigingsklimaat

- Leefkwaliteit - Gezondheid -

Hogere WOZ-waarde

atelier

GROENBLAUW


Uitdaging

Maatregel

Opraken fossiele brandstoffen Voorzien in duurzame energie -

Energie uit biomassa

-

Warmte uit afvalwater en drinkwater

- Zonnewarmte -

Omgevingswarmte / restwarmte

atelier

GROENBLAUW


Uitdaging

Maatregel

Teruglopende biodiversiteit

Vergroten biodiversiteit -

Reductie verhard oppervlak

-

Maximaal vergroenen

atelier

GROENBLAUW


Gevolgen van klimaatverandering voor recreatie en toerisme Gevolgen van klimaatverandering:

Opgaven recreatienetwerk:

- - - -

- - - -

Meer vakanties in eigen land en meer buitenlandse toeristen Meer dagrecreatie in en om de stad Meer waterrecreatie Langer vakantieseizoen

Meer Meer Meer Meer

OV en LV voorzieningen in en om de stad groen in en om de stad behoefte aan waterrecreatie

atelier

GROENBLAUW


Gevolgen van klimaatverandering voor recreatie en toerisme Het toerisme seizoen wordt langer

atelier

GROENBLAUW


Gevolgen van klimaatverandering voor recreatie en toerisme Bij hogere temperaturen neemt het aantal fietstochten toe

Aantal tochten (x1.000.000)

Aantal fietstochten in Nederland bij gemiddelde dagtemperatuur.

Temperatuur in graden 째C

atelier

GROENBLAUW


Uitdaging: Kostenbeheersing en openbaar groen Maatregel: Stadsboerderijen en tuinen in de stad in eigen beheer

atelier

GROENBLAUW


Synergie

Effecten van meer natuur, groen en blauw in de stad

Ruimte voor actieve burger Meer biodiversiteit

Betere leefkwaliteit

Voedselproductie Minder hittestress

Meer sponswerking Betere luchtkwaliteit

Biomassa voor energieproductie

atelier

GROENBLAUW


Voorbeelden

Groenblauwe netwerken en maatregelen - London Green Grid - Singapore - Hammarby Sjรถstad, Stockholm - Erasmusgracht, Amsterdam - Speeldernis, Rotterdam - EVA-Lanxmeer, Culemborg - Hof van Heden, Hoogvliet - Poptahof, Delft

atelier

GROENBLAUW


London Green Grid

atelier

GROENBLAUW


London Green Grid -

Regenwaterretentie en -zuivering

-

CreĂŤren van een gezonde stad

-

Hittestress reductie

- Biodiversiteit - -

Meer ruimte voor recreatie Aantrekkelijke langzaamverkeer routes

atelier

GROENBLAUW


London Green Grid

atelier

GROENBLAUW


Singapore Bron: ABC Waters Guidelines, Public Utilities Board, Singapore

atelier

GROENBLAUW


Singapore Bron: ABC Waters Guidelines, Public Utilities Board, Singapore

atelier

GROENBLAUW


Singapore Bron: ABC Waters Master Plan Central, Public Utilities Board, Singapore

Bishan Park & Alexandra Canal

atelier

GROENBLAUW


Singapore Bishan Park

Bron: ABC Waters Master Plan Central, Public Utilities Board, Singapore

atelier

GROENBLAUW


Hammarby Sjรถstad, Stockholm, Zweden

atelier

GROENBLAUW


Hammarby Sjรถstad, Stockholm, Zweden

atelier

GROENBLAUW


Hammarby Sjรถstad, Stockholm, Zweden -

Afkoppelen van dak- en straatwater

-

Zuiveren d.m.v. rietveld

-

Hittestress reductie

- Biodiversiteit -

Energieneutrale wijk

-

Gebruik warmte uit afvalwater

-

Biogas uit afvalwater

- Zonne-energie - Windenergie

atelier

GROENBLAUW


Hammarby Sjรถstad, Stockholm, Zweden

atelier

GROENBLAUW


Hammarby Sjรถstad, Stockholm, Zweden

atelier

GROENBLAUW


Hammarby Sjรถstad, Stockholm, Zweden

atelier

GROENBLAUW


Erasmusgracht, Amsterdam

atelier

GROENBLAUW


Erasmusgracht, Amsterdam -

Afkoppelen van dak- en straatwater

-

Zuiveren d.m.v. rietveld

-

Hittestress reductie

- Biodiversiteit

Goedkoper en efficiĂŤnter dan regulier

atelier

GROENBLAUW


Speeldernis, Rotterdam

atelier

GROENBLAUW


Speeldernis, Rotterdam - Waterbewustzijn - Waterberging - Waterbeleving - Biodiversiteit

Tot stand gekomen door samenwerking tussen gemeente en particulieren

atelier

GROENBLAUW


Speeldernis, Rotterdam

atelier

GROENBLAUW


Speeldernis, Rotterdam

atelier

GROENBLAUW


Speeldernis, Rotterdam

atelier

GROENBLAUW


EVA-Lanxmeer, Culemborg

Voorbeeld van integraal duurzaam wonen en werken

atelier

GROENBLAUW


EVA-Lanxmeer, Culemborg

Voorbeeld van integraal duurzaam wonen en werken -

Bovengrondse regenwaterafvoer

-

100% regenwaterretentie

- Grijswaterzuivering -

Laag energiegebruik

-

Gebiedseigen energiebedrijf

-

Ecologisch groenbeheer

-

Beheer door bewoners

atelier

GROENBLAUW


EVA-Lanxmeer, Culemborg

Voorbeeld van integraal duurzaam wonen en werken

atelier

GROENBLAUW


EVA-Lanxmeer, Culemborg

Voorbeeld van integraal duurzaam wonen en werken

atelier

GROENBLAUW


EVA-Lanxmeer, Culemborg

Voorbeeld van integraal duurzaam wonen en werken

atelier

GROENBLAUW


EVA-Lanxmeer, Culemborg

Voorbeeld van integraal duurzaam wonen en werken

atelier

GROENBLAUW


EVA-Lanxmeer, Culemborg

Voorbeeld van integraal duurzaam wonen en werken

atelier

GROENBLAUW


EVA-Lanxmeer, Culemborg Thermo Bello, burgerenergiebedrijf

atelier

GROENBLAUW


EVA-Lanxmeer, Culemborg Stadsboerderij Caetshage

atelier

GROENBLAUW


Hof van Heden, Hoogvliet

Sociale woningbouw, bewonersparticipatie en eigen beheer

atelier

GROENBLAUW


Hof van Heden, Hoogvliet

Sociale woningbouw, bewonersparticipatie en eigen beheer -

Bovengrondse regenwaterafvoer

-

100% regenwaterretentie in

wadi en vijver

-

Ecologisch groenbeheer

- Bewonersparticipatie -

Lage EPC (=0,6)

- Vlaswolisolatie -

Gezonde en duurzame materialen

atelier

GROENBLAUW


Hof van Heden, Hoogvliet

Sociale woningbouw, bewonersparticipatie en eigen beheer

atelier

GROENBLAUW


Hof van Heden, Hoogvliet Sociale woningbouw

atelier

GROENBLAUW


Poptahof, Delft

Herstructureringswijk

atelier

GROENBLAUW


Poptahof, Delft

Herstructureringswijk - Regenwateropslag -

Groene oevers

-

Ervaren van water

- Participatie -

Hoge kwaliteit buitenruimte 0. 00

- Moestuinen +0.80

atelier

GROENBLAUW


Poptahof, Delft

Herstructureringswijk

atelier

GROENBLAUW


Poptahof, Delft

Herstructureringswijk

atelier

GROENBLAUW


Klimaatateliers voor duurzame en klimaatbestendige gebiedsontwikkeling

atelier

GROENBLAUW


Klimaatateliers -

Integraal Proactief Creatief Interdisciplinair

Wat is er nodig voor een succesvolle proeftuin/klimaatatelier? 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kennismaken met het gebied Alle belanghebbenden aan tafel Goed kaartmateriaal Presentaties van alle betrokkenen Duidelijk neerzetten van het thema en de vraag Inspirerende voorbeelden

atelier

GROENBLAUW


Proeftuin Delft zuid-oost ru tsb fie

Resultaten Delft

Wa nd ova elrou te t Zich ieve te lang s c tba ar m hnieke n. ake n

inn

BOUWEN OP WATERBERGING

g

F HO AL US A P N ScienceCenter KA CAM WaterCenter

-1.30

-1.20

ontharden particuliere kavels en daken

groene campus(sen) W

en bom filt ng

waterattractie

WI

-3.00

)

tije

nie

hitt

uw

en

beter

ss

EB

re est

HI

SC

eg nt

JK

to’s

(au

par

ET

M

TU US MP

CA

NE ZO

eri

r ate nw ne me

N

TER WA

f sto

fbo

KE verplaatsen DIJK (waterkering)

bomen om fijnstof te binden

GROENE gevel

G

VA

LE

OU

groene daken

fijn

beter

loo

ER

W

groen waterplein voor voormalig scheikunde locatie

-1.70

r voo

EN ON

Groen waterplein

RD

NO CH TE OLIS P

pomp van afvalwaterriool combineren met biogasinstallatie en g warmteterugwinnin uit afvalwater

E DS

ON

GR

bovengrondse afvoer

Schieboulevard als waterkering

EN

V BO

Lijm&cultuur Strand + Cafe’s

sport

waterwijk op TNO terrein

groen-waterrijk innovatiepark

G OP

groene oevers en helofytenfilter tbv oppervlaktewaterkwaliteit

E HI

SC

G

DE

Technopolis Afvalwaterriool biogasinstallatie

IN ER AT

W

AF

biogasinstallatie en/of warmteterugwinning bij gemaal afvalwater

-3.00

atelier

GROENBLAUW


Proeftuin Delft zuid-oost -

Betrekken van alle stakeholders

-

Ontwerpend onderzoek gericht op klimaatbestendigheid en duurzaamheid

- Resultaat een door allen gedragen visie en een veelzijdige hoeveelheid maatregelen

atelier

GROENBLAUW


Proeftuin Delft zuid-oost

MODEL
500

 TOREN


Studentenwoningen
 100
woningen
in
5
lagen
(Mijnbouwh 400
woningen

in
19
lagen


Ruimtelijke
structuur
 wand
aan
Schie,
open
binnengebied
 Parkeren
 parkeergarage
met
groen
dak
 gebied
autovrij
 Ecologische
zone
 extra
ruimte
voor
ecologische
zone
 Water
 extra
ruimte
voor
open
water
 waterverbinding
wordt
kwaliteit
 Recreatieve
Schiekade
 attractief

groen
gebied
(horeca)
 ontmoeten,
spelen
en
bewegen


atelier

GROENBLAUW


Proeftuin Scheveningen

Initiatief Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en gemeente Den Haag

����

1. Doel:

Klimaatbestendig, waterveilig en energieneutraal Scheveningen-Haven ����

Noordelijk Havenhoofd Eerste Haven

Zuidelijk Havenhoofd

Derde Haven

de Kom

Tweede Haven

De Pijp

Norfolkterrein

atelier

GROENBLAUW


Proeftuin Scheveningen 2. Werkwijze en proces: IdeeĂŤnontwikkeling voor inpassing in bestemmingsplan en MER

+3.0m +4,5m +5.0m +5.5m +6.5m +7.0m

atelier

GROENBLAUW


Proeftuin Scheveningen 3. Resultaten: - - - - -

Bovengrondse afvoer en infiltratie van hemelwater Waterveilige vluchtroutes Maximale vergroening Nul-energiewoningen Uitbreiden zeewatercentrale

atelier

GROENBLAUW


Maatregelen

atelier

GROENBLAUW


Bovengrondse afvoer

atelier

GROENBLAUW


Bufferen, infiltreren en zuiveren

atelier

GROENBLAUW


Watervriendelijke privĂŠtuinen en dakterrassen Projecten van Mien Ruys

atelier

GROENBLAUW


Bufferen en afvoeren

atelier

GROENBLAUW


Groene daken

atelier

GROENBLAUW


Waterdoorlatende verharding

atelier

GROENBLAUW


Parkeren

atelier

GROENBLAUW


Sponswerking

atelier

GROENBLAUW


Duitsland

Afkoppelen wettelijk verplicht

atelier

GROENBLAUW


Synergie van maatregelen creëert win-win-win-situatie voor duurzame en klimaatbestendige steden

Tropical roofs and collector roofs

Square metre garden Balcony gardens

Greenhouses Living Machine

Cool paving materials

Solar energy Wind energy Rainwater use

Fruit and nut trees and berry bushes Cool roofs

Green squares and playgrounds Heat from Parks and public greenery surface water Temporary designa�on of unused plots for nature and ecosystems Urban farms

Grass fields

Urban woodlands

Water roofs

Community gardens

Street trees and tree-lined lanes

Vegetable gardens

More natural traffic spaces

Wet biotopes

‘Public’ grounds

Green ven�la�on grids

Ground infiltra�on

Shade provided by vegeta�on

Hedge biotopes/Natural hedges Varied river banks

Raised construc�ons Deep water storage

Seasonal reten�on

Dry stone walls

Heat from wastewater

Reten�on green roof Nature green roof

Roo�op gardens

Urban wilderness

Bioswales

City trees

Helophyte filters

Green facades

Green roofs

Heat from groundwater Heat from drinkingwater

Urban forests

Children’s garden plots

Floa�ng areas

Open gu�ers

Treated wastewater

Green shores and riverbanks

Connec�on of biotopes and green-blue networks Rainwater ponds

Porous paving materials Seasonal storage

Green cemeteries Urban Wetlands Smart irriga�on measures

Reduce paved surfaces

Car parks with green areas

Ditches

Water Facili�es for Heat fauna on and around Biodiversity buildings Urban agriculture Air quality Energy Social and economical value

Water squares Open water channels

Flexible water level management Floa�ng or amphibious buildings

atelier

GROENBLAUW


Wat kan de bestuurder doen? Ervoor zorgen dat: - de lokale opgave in relatie tot klimaatverandering gecommuniceerd wordt. - stimulerende wetgeving maken die een markt creĂŤert. - van begin af aan multidisciplinair aan de gebiedsopgave gewerkt wordt. - op de locatie afgestemde hulpmiddelen beschikbaar zijn (analoog aan het handboek Openbare Ruimte). -

burgers en private partijen betrokken worden bij planontwikkeling en beheer.

atelier

GROENBLAUW


Groenblauwe netwerken

voor duurzame en dynamische steden

binnenkort ook online beschikbaar: www.urbangreenbluegrids.com www.groenblauwenetwerken.com

atelier

GROENBLAUW


Bedankt voor uw aandacht

atelier

GROENBLAUW

Duurzame en klimaatbestendige gebiedsontwikkelingen  
Duurzame en klimaatbestendige gebiedsontwikkelingen  
Advertisement