ACC 80th Anniversary

Page 1

บริษัท เอ็นเอสซี เมททอล จำ�กัด ขอแสดงความยินดีโอกาสฉลองครบรอบ80ปีโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

ผู้สนับสนุนการจัดทำา ดร. แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ ที่ปรึกษา เจริญ อุษณาจิตต์ ผู้ดำาเนินการ อนุวัตร คมกริชวรากูล ผู้ประสานงาน ม. สมภาคย์ ธิราศักดิ์ ออกแบบปก บริษัท คอนเวอร์แซนต์ บิสเนส โซลูชั่นส์ จำากัด จัดรูปแล่ม พรกนก จันทะวงศ์ พิมพ์ที่ บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำากัด * เงินบริจาคทั้งหมดจากผู้สนับสนุนโฆษณาภายในเล่ม มอบให้มูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด คณะผู้จัดทำ�

80th Anniversary CollegeCommercialAssumption1938-2018 brotherfoundbernArdAtion

ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำ�น�จ องคมนตรี ส�รแสดงคว�มยินดี ในโอกาสฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

ส�รแสดงคว�มยินด ในโอกาสฉลองครบรอบ 80 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการปี ภร�ด�สุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทยอธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย

ในนามของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย ขอร่วมแสดงความชื่นชม ยินดี ในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 80 ของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ หรือ ACC สถาบันการศึกษาในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล อันเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทยว่า เป็น โรงเรียนที่ได้ผลิตนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และบุคลากรมืออาชีพชั้นนำาที่สำาคัญต่อเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศตลอดระยะเวลาที่ดำาเนินการมา แม้ความผันแปรของค่านิยม ต่อการเรียนพาณิชยการได้แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่ ACC ภายใต้การบริหารของผู้ บริหาร คณะครู และการสนับสนุนอย่างแรงกล้าของบรรดาศิษย์เก่าทั้งหลาย เองในการยืนหยัดฝ่ากระแสความเปลี่ยนแปลงได้เสมอมาก็ได้พิสูจน์ตัว เกี่ยวข้องที่ได้ช่วยผลักดันให้จากความร่วมมือในทุกภาคส่วนที่ ACC พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 9 เตรียม ความพร้อมให้นักเรียนไปเรียนในระดับอุดมศึกษาด้านบริหารธุรกิจอย่างมีคุณภาพ พร้อม ด้วยคุณธรรม อันเป็นนโยบายการจัดการศึกษาคณะเซนต์คาเบรียลที่ยึดมั่นเสมอมา พันธกิจอันมั่นคงยืนยาวนี้ จะไม่อาจสัมฤทธิ์ผล หากปราศจากการอุทิศแรงกายของ บุคลากรของ ACC และการสนับสนุนของมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด สมาคมศิษย์เก่าอัส สัมชัญพาณิชย์ (ACCA) และผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ในนามของคณะเซนต์คาเบรียล ทุกท่านในน้ำขอขอบคุณ าใจและความเสียสละเพื่อความก้าวหน้าและความเป็นปึกแผ่นของโรงเรียน อัน จะก่อประโยชน์แก่คุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของนักเรียน และลูกหลานของท่านเอง โดยตรง ขอร่วมสดุดีและแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณในโอกาส อันเป็นมงคลนี้ทั้ง 17 ท่าน ที่ต่างก็ได้อุทิศตนเพื่อสังคม ที่ประจักษ์แก่ส่วนรวมมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานมีผลงานและคุณงามความดีอันเป็น และขอส่งกำาลังใจมายังผู้บริหาร คณะ ครู นักเรียน และศิษย์เก่า ACC ทุกท่าน ให้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา ACC ให้เจริญรุดหน้า ยิ่งๆ ขึ้น และขอพระผู้เป็นเจ้าและพระแม่มารีย์องค์อุปถัมภ์ ท่านตลอดไปโปรดอำานวยพรอันอุดมแก่ทุก (ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย) อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย

ส�รแสดงคว�มยินดี ในโอกาสฉลองครบรอบ 80 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการปี ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

การที่โรงเรียนหนึ่งได้เปิดดำาเนินการมาเป็นเวลายาวนานถึง 80 ปี ต้องนับว่าเป็นพร อัน ประเสริฐจากพระเจ้าที่อำานวยให้มีผู้ก่อตั้งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล มีคณะครู ตลอด จนบุคลากรมีความวิริยะอุตสาหะ มีนักเรียนคุณภาพ ที่ได้เรียนผ่านสถาบันจนกลายเป็น บุคคลที่ประสบความสำาเร็จ ทรงคุณค่าต่อสังคมไทย และกลายมาเป็นผู้สนับสนุนสถาบันรุ่น แล้วรุ่นเล่า เพื่อจรรโลงให้สถาบันแห่งนั้นฟันฝ่ากาลเวลา พัฒนาสู่ความก้าวหน้าท่ามกลาง กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกและยังคงยืนหยัดอยู่อย่างโดดเด่นเป็นสง่ามาจนถึงทุกวันนี้ จากปณิธานอันแน่วแน่ตามอุดมการณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ผ สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ที่มุ่งมั่นให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยไม่จำ า กัดเชื้อชาติ ศาสนาและฐานะ อีกทั้งให้โอกาสแก่ผู้ที่ด้อยโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้ รับความรู้ควบคู่กับระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ คำานึงถึงส่วนรวม และประเทศชาติ ดังที่ปรากฏอย่างเด่นชัดในคุณสมบัติของศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ พาณิชยการ สถาบันที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายมาขับเคลื่อนสู่ทศวรรษที่ 9 ให้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพและสมตามเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของผู้ก่อตั้ง และบูรพาจารย์ของเรา นับว่า เป็นทั้งความท้าทายและความยินดียิ่งของข้าพเจ้าและคณะบริหาร ที่ได้มาอยู่ท่ามกลางผู้ที่มี ทั้งคุณวุฒิ วัยวุฒิ ที่มีจิตใจมุ่งมั่นต่อความยั่งยืนสถาพรของ ACC เราพร้อมจะทุ่มเททำางาน ด้วยความมุ่งมั่น และพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่จะช่วยกันผลักดันให้ ACC ก้าวมั่นสู่ ทศวรรษใหม่อย่างมั่นคง และสง่างาม ในวาระการเฉลิมฉลองครบรอบการสถาปนาโรงเรียนครบ 80 ปีนี้ ในนามผู้บริหาร ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ACC มีศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่า และเป็นที่ยอมรับของสังคม อย่างมากมาย และเป็นโอกาสดีที่มูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด และคณะกรรมการจัดงานได้ ประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าผู้มีอุปการะคุณต่อ ACC ทั้ง 17 ท่าน จึงถือโอกาสแสดงความ ยินดี ขอบคุณในความเสียสละและการสนับสนุนโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณศิษย์ เก่า ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุน ACC เสมอมา ขอพระเจ้า พระแม่มารี นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ท่านเคารพกราบไหว้บูชา ทรงอำานวยพรอันอุดมแก่ทุกท่านตลอดไป (ภราดาวิหาร ศรีหาพล) ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

ส�รแสดงคว�มยินดี ในโอกาสฉลองครบรอบ 80 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการปี สนั่น อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการประธานมูลนิธิโรเกชั่น มูลนิธิโรเกชั่น

เนื่องในวาระครบรอบ 80 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โรงเรียน ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทยลำาดับที่ 4 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2481 จัดการศึกษาประเภทสายวิชาชีพธุรกิจโดยใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนไทย ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ของภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และกอปร กับทางมูลนิธิฯ ได้มอบหมาย ให้ภราดาโรเกชั่น และภราดาเบอร์นาร์ด ประจำาที่โรงเรียน อย่างยาวนานทั้งสองท่านได้สืบทอดเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ทำาให้การบริหารจัดการศึกษา มีความต่อเนื่องตามเป้าหมายในการบ่มเพาะเยาวชน ให้มีอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ มีสมรรถนะทางวิชาชีพด้านธุรกิจโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ว่าศิษย์เก่าของ โรงเรียนประสบความสำาเร็จในอาชีพการงานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ส่วนใหญ่ เป็นเจ้าของสถานประกอบการ เป็นผู้บริหารระดับสูงในหลากหลายอาชีพ ในนามของประธานมูลนิธิภราดาโรเกชั่น นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน อัสสัมชัญพาณิชยการ และนายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ คณะภราดา คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งสามหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น พร้อมที่ จะสนับสนุนและทำางานเคียงข้างในการพัฒนาเยาวชนตามนโยบายของมูลนิธิฯ และเป้าหมาย ของแผนการศึกษาชาติ ให้เยาวชนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความรับผิดชอบต่อ สังคม และมีสมรรถนะทางวิชาชีพที่โดดเด่นทันต่อกระแสโลก โอกาสนี้ขอวิงวอนพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานพระพรให้ทุกท่านประสบความสำาเร็จใน การสร้างสรรค์เยาวชนให้เป็นกำาลังสำาคัญของชาติ เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพสร้างประโยชน์ ต่อสังคม และประเทศชาติตลอดไป (สนั่น อังอุบลกุล) ประธานมูลนิธิโรเกชั่น นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ

ส�รแสดงคว�มยินด ในโอกาสฉลองครบรอบ 80 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการปี ประสิทธิ์ ธ�รทอง นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์

ในนามของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ผมขอแสดงความยินดีกับ ACC ใน วาระครบรอบปีที่ 80 นับตั้งแต่การก่อตั้งโดยท่านบราเดอร์โรกาเซียง โรงเรียนได้ดำาเนินการ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ด้วยความเสียสละที่จะสืบทอดเจตนารมณ์โดยท่านอธิการ คณะครู และทีมงานของ ACC กันอย่างต่อเนื่องและยาวนานจนโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองให้ เป็นผู้ดูแลบุตรหลาน และอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี ขยันหมั่นเพียร และมีคุณธรรม จริยธรรม ดั่งเช่นรุ่นพี่ๆ ศิษย์เก่าที่ได้รับอบรมสั่งสอนกันมา ACC เป็นสถาบันที่ศิษย์เก่าทุกคนมีความภาคภูมิใจ สิ่งที่ศิษย์เก่าเรายังคงรำาลึกถึงก็ คือคำาสอนของบราเดอร์และคุณครูของพวกเราทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “บราเดอร์เบอร์นาร์ด” ที่ได้อบรมสั่งสอนทั้งวิชาความรู้ ทักษะการทำางานและจริยธรรมให้เรา ภายใต้ความ เข้มงวดของก็ยังมีความรักความเมตตาต่อพวกเราตลอดเวลา ท่านได้สั่งสอนให้เรามีความ อดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค แม้บราเดอร์ได้จากเราไปแล้ว เราก็ยังคงรำาลึกถึงท่านเสมือนมี ท่านอยู่เคียงคู่ ACC ไม่ห่างไกล เมื่อมีการก่อตั้งมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ดโดย ดร. แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ และได กำาหนดพันธกิจที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเจตนารมณ์ของบราเดอร์เบอร์นาร์ดที่มุ่งมั่นให้ ACC เป็นสถาบันการศึกษาที่มีมั่นคงก้าวหน้า เรา ACCA ก็พร้อมเป็นศูนย์กลางของศิษย์เก่าที่ จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนเคียงคู่ไปกับมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ดเพื่อการพัฒนา ACC อย่างยั่งยืน ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ผมขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณท่านอธิการ และ คณะครูทุกท่านในความมุ่งมั่นและทุ่มเททำางานเพื่อนำาพา ACC ก้าวสู่อนาคตในทศวรรษต่อ ไป และขอแสดงความยินดีต่อศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศยกย่องเกียรติคุณในโอกาสสำาคัญ นี้ ขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ACCA ด้วยดีเสมอมา (ประสิทธิ์ ธารทอง) นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์

ส�รแสดงคว�มยินด ในโอกาสฉลองครบรอบ 80 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการปี ดร. แสงชัย อภิช�ติธนพัฒน์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ประธานมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด

ในวาระอันเป็นมงคลที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการได้ก่อตั้งมาจนลุล่วงถึงปีที่ 80 ในปีนี้ ผม ในนามของ มูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด ขอร่วมแสดงความยินดีและความปรารถนาดีมายังท่าน อธิการ คณะครูอาจารย์ คณะทำางาน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมในการดำาเนินการ และพัฒนา ACC โรงเรียนอันเป็นที่รักของเราด้วยความชื่นชมและยกย่องจากใจจริงของผม และ คณะกรรมการมูลนิธิทุกท่าน ในฐานะศิษย์เก่าที่ได้ผ่านรั้ว ACC ณ ชีวิตและหน้าที่การงานจนประสบความสำที่เป็นจุดเริ่มต้นของการดำาเนิน าเร็จของพวกเราทุกคนจนจวบวันนี้ ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราทุกคนได้ตระหนักถึงความสำาคัญของ ACC ที่ก่อตั้งโดยวิสัยทัศน์ อันยาวไกลของท่านเจษฎาจารย์โรกาเซียง ที่ได้ผ่านกาลเวลา ฟันฝ่าอุปสรรคมานานัปการ ได้สร้าง บุคลากรที่มีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมในทุกภาคส่วนในประเทศไทยมานับไม่ถ้วน โดยมี ผู้ร่วมอุดมการณ์ที่มีคุณูปการ และความเสียสละอย่างใหญ่หลวง ที่ได้อุทิศเกือบทั้งชีวิตให้กับการ สอน การบริหาร และการพัฒนา ACC นั่นก็คือท่านภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่ หรือ บราเดอร์เบอร์ นาร์ด ครูผู้ซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่างการทำางานด้วยความมุ่งมั่น มีความรักความศรัทธาในพระแม่มารี อา มีวินัย คุณธรรม และความรักสามัคคีให้กับศิษย์ ACC ของท่านทุกคน จนเป็นแรงบรรดาลใจ ของการก่อตั้งมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ สนับสนุนการศึกษา และพัฒนา เพื่อความยั่งยืนของ ACC ต่อไป ในโอกาสนี้ มูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ดโดยความเห็นชอบจากท่านอธิการเจ้าคณะมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย และโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ได้จัดงานกาล่าดินเนอร์ การกุศล ในวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ศิษย์เก่าและแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมกันเฉลิมฉลอง ในวาระครบรอบปีที่ 80 ACC และใช้โอกาสอันเป็นมงคลนี้ ในการประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าที่ให้การสนับสนุน ACC ตลอดมาทั้ง 17 ท่าน ที่เป็น Idol ของพวกเราศิษย์เก่า ACC ทุกคน เป็นแบบอย่างแก่พวกเราให้ ร่วมกันผลักดันและเสริมความแข็งแกร่ง เป็นขวัญกำาลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครูบาอาจารย์ และ คณะทำางานของ ACC ให้ก้าวมั่นสู่ทศวรรษที่ 9 ต่อไปอย่างมั่นคง โดยทั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ ได้จัดทำา หนังสือที่ระลึกเล่มนี้ เพื่อเป็นการเผยแผ่เกียรติคุณของท่านบราเดอร์เบอร์นาร์ด โดยเฉพาะมุม มอง ACC อันเป็นสถาบันที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของท่าน พร้อมด้วยเรื่องราวการพัฒนา ของ ACC กิจกรรมและผลงานของมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด และเกียรติประวัติของศิษย์เก่าที่ทรง คุณค่าต่อการยกย่องทั้ง 17 ท่าน เพื่อเป็นบันทึกให้ท่านและศิษย์รุ่นต่อ ๆ ไปได้นำาไปเรียนรู้เพื่อเป็น บทเรียนในการดำาเนินชีวิตสืบไป ดร. แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ ประธานมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์

อภินันทนาการจาก คุณบำ�รุง ตันจิตติวัฒน์์ ศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์รุ่น23 บริษัท สำ�นักง�น บำ�รุง สุวิช� อภิศักดิ์ ทน�ยคว�ม จำ�กัด 155/19 ซอยมห�ดเล็กหลวง 1 ถนนร�ชดำ�ริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-252-1566-7, 02-652-2815-9 โทรส�ร 02-253-9575 Email: admin@bsalaw.co.th www.bsalaw.co.th

ส�รบัญ มูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด 19 ปณิธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิ 27 ชีวิตและผลงานบราเดอร์เบอร์นาร์ด 35 History of ACC by Bro. Bernard 42 พัฒนาการของ ACC 51 ประวัติผู้รับรางวัลเกียรติยศ Alumni Contributions Award 59 เอก สยามวาลา 61 สนั่น อังอุบลกุล 63 ดร. แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ 65 บำารุง จินดาพล 66 วรเศรษฐ์ อิสระยั่งยืน 67 ประสพ สนองชาติ 68 บำารุง ตันจิตติวัฒน์ 69 วรวิทย์ โรจน์รพีธาดา 70 วีระชัย สัจจวโรดม 71 วิเชียร ชื่นมีเชาว์ 72 ดร. ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ 73 อนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ 74 กิตติ อิสริยประชา 75 เจริญ อุษณาจิตต์ 76 ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง 77 ประสพ จิรวัฒน์วงศ์ 78 ประสิทธิ์ ธารทอง 79 ACC Business Prep School 80 ASSUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 17

อภินันทนาการจาก คุณประสพ จิรวัฒน์วงศ์ ศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์รุ่น33

ASSUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 19 มูลนิธิบร�เดอร์เบอร์น�ร์ด โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ หรือ ACC ถือกำาเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2481 ด้วยสายตาอันกว้างไกลของคณะภราดาประจำา โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยเฉพาะภราดาโรกาเซียง นักบวชใน คณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทยที่มุ่งผลิตบุคลากรให้ ตอบสนองความต้องการของการค้าระหว่างประเทศที่รุดหน้า อย่างรวดเร็วในประเทศไทยในขณะนั้นที่ต้องการรับบุคคลากร ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ รู้วิชาการด้านการค้า บัญชี ทักษะ การพิมพ์ดีดและชวเลข ได้อย่างแคล่วคล่อง และมีความ มั่นคงทางจิตใจ อดทน ขยันขันแข็ง จนผู้ที่จบการศึกษา ได้ รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ระบบการเรียนการสอนเพื่อหล่อหลอมศิษย์ของและพร้อมกับพัฒนาหลักสูตร ACC ให้มี คุณค่าต่อสังคมทั้งด้านภูมิปัญญาและคุณค่าแห่งความ เป็น

1. รูปบร�เดอร์เบอร์น�ร์ดอยู่ตรงกล�งเครื่องหม�ยโล่เกียรติยศทองคำ�เพร�ะเป็นบุคคลที่เร�ยกย่องเชิดชู 2. D  S บนสุด ย่อม�จ�ก DIEU SEUL เป็นภ�ษ �ฝรั่งเศสซึ่งมีคว�มหม�ยว่� จงทำ�ง�นทุก อย่�งเพื่อสิริมงคลแด่พระเจ้� ก�งเขนเป็นเครื่องหม�ยแห่งคว�มรักคว�มเสียสละดังเช่น พระคริสต์เจ้�ได้ทรงสละชีวิตของพระองค์ด้วยคว�มรัก 3. ภ�ยใต้ D S มีอักษรย่อ A M ม�จ�ก AVE MARIA (ภ�ษ �ล�ติน) อันเป็นพระน�ม ของพระม�รด�ผู้ให้ประสูติพระเยซูคริสต์เจ้�มีคว�มหม�ยว่� “จงเค�รพรักม�รด�ของเร� สิ้นสุดจิตใจ” 4. ดอกและกิ่ง OLIVE เป็นม�ลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจให้ทุกคนกระทำ�คว�มดี เพื่อเชิดชู และจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติยศโดยมีบร�เดอร์เบอร์น�ร์ดเป็นแบบอย่�ง 5. ชื่อมูลนิธิ “BROTHER BERNARD FOUNDATION” และปณิธ�น “LOVE MERCY LABOR” ที่หม�ยคว�มว่� “บร�เดอร์เบอร์น�ร์ดผู้เป็นบุคคลที่มีคว�มรักเมตต�กรุณ� และเสียสละด้วยคว�มวิริยะอุตส�หะ” เป็นภ�ษ �อังกฤษ อักษรสีแดง 6. “มูลนิธิบร�เดอร์เบอร์น�ร์ด” เป็นชื่อของมูลนิธิเป็นอักษรไทยสีทอง มูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด เป็นตราสัญลักษณ์สำบัญญัติปรัชญาดำภายในโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการที่อาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ผู้ร่วมการก่อตั้งอย่างจริงจัง(BROTHERใต้เจตนารมณ์ของมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ดโดยกระทรวงมหาดไทยสมบูรณ์เมื่อวันที่และได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเสร็จได้รับการอนุมัติ16มิถุนายนพ.ศ.2552เพื่อดำาเนินการภายBERNARDFOUNDATION)และมูลนิธิฯตั้งอยู่โดยได้าเนินการที่มีเครื่องหมายที่าคัญคือ 20 | BROTHER BERNARD FOUNDATION

ASSUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 21 มนุษย์อย่างแท้จริง จนเป็นที่ประจักษ์ในวงสังคมไทย อาทิ คุณเอก สยามวาลา คุณกำาพล เตชะหรูวิจิตร คุณสมัคร สุนทรเวช คุณนิสสัย เวชชาชีวะ คุณประสพ สนองชาติ คุณนิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์ คุณ ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ คุณสนั่น อังอุบลกุล คุณ เจริญ อุษณาจิตต์ คุณแสงชัย อภิชาติธนพัฒน์และอีกมากมายหลายท่าน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นความภาค ภูมิใจอย่างสูงของศิษย์เก่า ACC ทุกท่านก็คือ การได้รับการอบรมบ่มสอนจากครูท่านหนึ่ง ผู้ซึ่งมีปณิธาน สูงสุดของชีวิต ที่จะสานต่อเจตนารมณ์ของ บราเดอร์ โรกาเซียง ผู้ก่อตั้ง ACC และได้ทุ่มเท อุทิศชีวิตแทบทั้งชีวิต ด้วยแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาให้ศิษย์ทุก รุ่น เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ครูผู้นั้นก็คือ . . . ภราดาเบอร์นาร์ด แมร หรือเป็นที่รู้จักกันดีจากศิษย์ ของท่านทุกคนว่า “บราเดอร์เบอร์นาร์ด” บราเดอร์เบอร์นาร์ดเป็นครูที่มีคุณูปการเป็นอย่างสูงต่อทั้ง ACC และการศึกษาของไทย ในฐานะนักการศึกษาที่อยู่เบื้องหลังความสำาเร็จ และพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องในยุคสมัยของท่าน ท่านเป็นชาวอินเดียเดินทางมาประเทศไทยและเป็นอาจารย์อยู่ ACC นานถึง 47 ปี ท่านได้ทุ่มเทเสียสละทั้งกำาลังกายและกำาลังใจ พัฒนาวิชาการ ระเบียบวินัย ศีลธรรม และการกีฬา พร้อมทั้งยังทำา หน้าที่เป็นครูสอนหนังสือในหลายๆวิชา เช่น ภาษาอังกฤษ การบัญชี การพาณิชย์ พิมพ์ดีด การประกันภัย การขายและศีลธรรม หลังจากที่บราเดอร์โรกาเซียงเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1965 บราเดอร์ เบอร์นาร์ดก็ได้เป็นผู้ทำาหน้าที่สานงานชิ้นสำาคัญๆต่อมา อาทิ เป็นผู้ผลักดันให้มีการก่อตั้งสมาคม ศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์จนเป็นผลสำาเร็จในปี ค.ศ. 1971 และความสำาเร็จที่สำาคัญยิ่งภายใต้การ ผลักดันของบราเดอร์เบอร์นาร์ด ก็คือการพัฒนายกระดับหลักสูตรของ ACC ให้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ 4 ปี ที่ท่านมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้เด็กที่จบจาก ACCมีโอกาสเรียนต่อจนถึงขั้นปริญญาตรีโดยไม่ต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศในขณะนั้น ซึ่ง ต่อมา Californiaอินเตอร์แห่งแรกในประเทศไทยความมุ่งมั่นของท่านก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการเรียนการสอนในหลักสูตรอุดมศึกษาโดยการผนวกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยSantaClaraมลรัฐก่อกำาเนิด Assumption School of Business หรือ ASB และได้พัฒนาเป็น “วิทยา ลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ” หรือ ABAC และต่อมาก็คือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในปัจจุบันนั่นเอง

ASSUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 23 วัตถุประสงค์ของมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด 1. ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีและประพฤติดี 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนหรือวิทยาลัยมีครู อาจารย์ที่มี คุณภาพและมีสื่อการเรียนการสอนตลอดจนอุปกรณ์ การศึกษาที่ทันสมัย 3. ให้การสนับสนุนการกีฬา การศึกษา และงานค้นคว้าของนักเรียน และครูอาจารย์ 4. ให้ความช่วยเหลือศิษย์เก่าโรงเรียนหรือวิทยาลัยอัสสัมชัญ พาณิชย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก 5. ให้การสงเคราะห์แก่เด็ก ผู้ยากไร้ คนพิการและคนชรา 6. สนับสนุนสร้างสุขภาพอนามัยและสวัสดิภาพของประชาชน 7. ดำาเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณะ ประโยชน์ 8. ไม่ดำาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด ด้วยคุณูปการที่บราเดอร์เบอร์นาร์ดได้สร้างไว้ให้แก่ ACC และสังคมไทย คณะศิษย์เก่าภายใต้การนำาของ ดร. แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัส สัมชัญพาณิชย์ หรือ ACCA รุ่นที่ 15 (ศิษย์เก่า ACC รุ่นที่ 34) โดยการสนับสนุนของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ACC ศิษย์เก่าและที่ปรึกษาทุกท่าน จึงได้เห็นควรให้มีการก่อตั้ง “มูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด” ขึ้นเพื่อเป็นการรำาลึกถึงและแสดงกตัญญูกตเวทีต่อท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาในวงกว้าง อาทิเช่น ให้ทุน การศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีและประพฤติดี ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบัน การศึกษามีครูอาจารย์ที่มีคุณภาพในด้านวิชาการ กีฬา และทักษะต่างๆ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือศิษย์เก่า ACC รวมถึงครูบาอาจารย์ที่ตกทุกข์ ได้ยาก ให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการดำาเนินชีวิตของเยาวชน ที่สำาคัญมูลนิธิฯ จะเป็นศูนย์กลางในการระดมทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษา ACC ทั้งทางด้านกายภาพ คุณภาพทางวิชาการและการพัฒนาคณาจารย์ รวมทั้งการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี เพื่อการพัฒนายกระดับการศึกษา ACC และตอบสนองความต้องการของการศึกษาด้านธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตสืบไปให้ก้าวไกล

24 | BROTHER BERNARD FOUNDATION คณะกรรมกมูลนิธิบร�เดอร์เบอร์น�ร์ด�รก่อตั้ง(2009–2013) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ดร. แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ ประธานมูลนิธิฯ นายเจริญ อุษณาจิตต์ รองประธานมูลนิธิฯ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย กรรมการ นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง กรรมการและเหรัญญิก นางวิภา มณีไพโรจน์ กรรมการ นายประสพ จิรวัฒน์วงศ์ กรรมการ นายกวีวุฒิ เนื่องจำานงค์ กรรมการ นายประสิทธิ์ ดำารงชิตานนท์ กรรมการ ดร. ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายสุไชยว์ แสงตรีสินธพ กรรมการ ดร. ดนัย คริสธานินทร์ กรรมการ นายประสิทธิ์ ธารทอง กรรมการและเลขานุการ ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิกรรมการ นายชัยชนะ ช่อธีระพฤกษ์ กรรมการก่อตั้งมูลนิธิ นายณัฎฐพันธ์ ศิริรัตนพล กรรมการก่อตั้งมูลนิธิ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ASSUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 25 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ดร. แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ ประธานมูลนิธิฯ นายเจริญ อุษณาจิตต์ รองประธานมูลนิธิฯ ภราดาวิหาร ศรีหาพล กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง กรรมการและเหรัญญิก นายพิพัฒน์ รัตรไตรภพ กรรมการ ดร.เกียรติศักดิ์ กัลยาสิริวัฒน์ กรรมการ นายสนั่น อังอุบลกุล กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายประสพ จิรวัฒน์วงศ์ กรรมการ นายประวิทย์ จิตนราพงศ์ กรรมการ นายกวีวุฒิ เนื่องจำานงค์ กรรมการ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายประสิทธิ์ ดำารงชิตานนท์ กรรมการ ดร. เจริญ รุจิราโสภณ กรรมการ นายประพันธ์ อัศวอารี กรรมการ นายสุไชยว์ แสงตรีสินธพ กรรมการ ดร. ดนัย คริสธานินทร์ กรรมการ นายประสิทธิ์ ธารทอง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมกมูลนิธิบร�เดอร์เบอร์น�ร์ด�รปัจจุบัน(2015–2019)

ขอร่วม CELEBRATE 80TH YEAR ANNIVERSARY OF ASSUMPTION COMMERCIAL COLLEGE จาก ดร. แสงชัย อภิช�ติธนพัฒน์ ประธ�นมูลนิธิบร�เดอร์เบอร์น�ร์ด

ปณิธ�นก�รก่อตั้งมูลนิธิบร�เดอร์เบอร์น�ร์ด ดร. แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ มูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด ได้ก่อตั้งขึ้นจากแรงบันดาล ใจ เป็นเวลาแค่ช่วงสั้นๆของชีวิตศิษย์ของท่านทุกคนแต่ความรักความเสียสละและความมีเมตตาต่อลูกระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดแล้วและได้มาพบกับมีโอกาสเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ที่เห็นการทำางานของบราเดอร์มาตั้งแต่สมัยที่ได้“ครู”ผู้ซึ่งหากดูเพียงภายนอกเป็นผู้ที่เข้มงวดกวดขันทั้งในด้านวิชาการและแต่ภายในนั้นท่านมีแม้ว่าจะได้ร่ำาเรียนกับท่านแต่ไม่ว่าจะเนิ่นนาน ASSUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 27

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิบร�เดอร์เบอร์น�ร์ด ดร. แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิก�ยน ค.ศ. 1955 จบมัธยมต้นที่โรงเรียนอัส สัมชัญ นครร�ชสีม� และได้เข้�ศึกษ �ต่อที่โรงเรียนอัส สัมชัญพ�ณิชย์ จนจบรุ่นที่ 34 เมื่อปี ค.ศ. 1972 ตลอด ชีวิตก �รทำ�ง � นก็มิได้เพียงทุ่มเทให้กับกิจก �รที่ก่อร่ � ง ขี้นม � ม � กม � ย ยังได้สร้ � งสรรค์กิจกรรมและบริจ � ค เงินและปัจจัยเพื่อช่วยเหลือสังคม ศ �สน� และก �ร ศึกษ �อย่�งต่อเนื่องตลอดม� ในคว�มรักและผูกพันธุ์ กับสถ�บันก�รศึกษ � ดร. แสงชัยได้รับก�รเลือกตั้งให้ เป็นน�ยกสม�คมศิษย์เก่�อัสสัมชัญนครร�ชสีม�ถึง 9 สมัย ต่อม�ได้รับก�รท�บท�มโดยม�สเตอร์สุช�ติ คริส ธ�นินทร์ ประธ�นกรรมก�รสรรห�ฯ พร้อมคุณทรงพล ชัญม�ตรกิจ น�ยกสม�คมอัสสัมชัญพ�ณิชย์ในสมัยนั้น ให้ม�ช่วย ACCA จนได้รับเลือกตั้งเป็นน�ยกสม�คมฯ ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2007 และยังได้รับคว�มสนับสนุน อย่�งท่วมท้นให้เป็นน�ยกฯต่ออีกรวม 3 สมัย ในระหว่ � งที่ทำ�หน้ � ที่น� ยกฯ ดร.แสงชัยได้ทุ่มเทใน ก � รสร้ � งคว � มเป็นปึกแผ่นในหมู่ศิษย์เก่ � ทุกรุ่นทำ�ให้ สม � คมกล � ยเป็นศูนย์กล � งในก � รดำ�เนินกิจกรรม สนับสนุน ACC อย่�งเป็นรูปธรรม โดยได้ริเริ่มและ ระดมทุนเพื่อก่อสร้ � งอ � ค �รที่ทำ�ก �รถ � วรของสม � คม อยู่ภ � ยในโรงเรียนจนสำ�เร็จ โดยมีจุดประสงค์ที่จะ ให้ศิษย์เก่ �ได้เข้ � ม � ประชุมพบปะสังสรรค์และได้เห็น พัฒน�ก�รของ ACC อย่�งใกล้ชิด และยังได้ส�นต่อ ภ�รกิจของศิษย์เก่�ที่จะกอบกู้ ACC ให้กลับม�ยืนหยัด อีกครั้ง จนได้เปิดหลักสูตรปริญญ�ตรี ACC School of Commerce ร่วมกับ ABAC และได้ก่อตั้งมูลนิธิบร�เด อร์เบอร์น�ร์ดร่วมกับเพื่อนๆศิษย์เก่�โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ACCมีคว�มยั่งยืนสถ�วร 28 | BROTHER BERNARD FOUNDATION

เพียงใดหลังจบการศึกษา พวกเราทุกคนก็ยังอยู่ใน สายตาของท่าน จากงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้ศิษย์เก่าที่จบในยุคต่างๆพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมให้คำงานและอาชีพที่เหมาะสมแก่หลายๆท่านรุ่นแล้วรุ่นเล่าท่านได้มอบACCช้านานงานได้ประสบความสำจากรั่วแห่งนี้และพวกเราทุกคนก็ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ถึงคุณงามความดีที่ท่านได้เพียรสร้างสมให้นี้อาชีวะพาณิชยการจนถึงระดับอุดมศึกษาบรรลุถึงเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาจากระดับบราเดอร์โรกาเซียงและวิสัยทัศน์ที่ต้องการสืบสานเจตนารมณ์ของแห่งเดียวท่านได้ทำดินเกิดของท่านและได้ปักหลักอยู่ที่พัฒนาการศึกษาในประเทศไทยชีวิตการทำต่อภราดาเบอร์นาร์ดเป็นผู้มีคุณูปการะเป็นอย่างสูงที่รักของเราทุกคนดีอย่างสม่ำยากที่จะหาครูท่านใดที่ปฏิบัติต่อศิษย์ด้วยความหวังห่วงใยและคอยเติมสายสัมพันธ์ให้อย่างแน่นแฟ้นที่ยังคงถามไถ่สอดส่องด้วยความาเสมอเช่นกับบราเดอร์เบอร์นาร์ดผู้เป็นพวกเราและACCโดยเฉพาะการที่ท่านได้อุทิศางานเพื่อรับใช้พระผู้เป็นเจ้าเพื่อการประเทศที่มิใช่แผ่นACCโรงเรียนางานอย่างหนักด้วยความมุมานะผู้ก่อตั้งACCและผลักดันให้ด้วยเหตุผมและเพื่อนๆACCหลายท่านได้ตระหนักACCจนผมและอีกหลายๆท่านกล้าบอกว่าาเร็จในชีวิตก้าวหน้าในหน้าที่การและกิจการจนเป็นที่ประจักษ์ของสังคมไทยมาเกือบ50ปีที่ท่านได้อุทิศตนทำางานอยู่ที่ได้พิสูจน์ถึงผลงานการศึกษาและคุณธรรมที่เพาะบ่มไว้ในคุณลักษณะของศิษย์ของแนะนำาทางเลือกของชีวิตจัดหาคนและพร้อมาปรึกษาได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยท่านได้สร้างนวัตกรรมของการศึกษาอย่างทันสมัยด้วยวิสัยทัศน์กว้างไกลผู้ซี่ACCมีโอกาสเรียนต่อจนจบปริญญาตรีโดยไม่ ต้องไปศึกษาต่อต่างประเทศ ได้ก่อตั้ง ASB (Assumption Business School) ซึ่งต่อมาได้กลาย เป็นวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ABAC และมหา วิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ AU ในปัจจุบัน ตลอด ชีวิตของท่านนอกจากการทำ า งานหนัก อย่างยั่งยืนนาร์ดที่ต้องการพัฒนาให้ได้เห็นพ้องกันคือถ่องแท้ความหมายของให้พวกเรามีน้ำรากฐานกีฬาหลายประเภทให้กับพวกเราหนึ่งที่มีใจรักและสนับสนุนการกีฬาผู้ทรงแก่เรียนของท่านนั้นอีกมุมหนึ่งภายใต้กรอบแว่นอันหนาดั่งเช่นบุคลิกราวต่างๆคนที่ใฝ่เรียนรู้ชอบอ่านหนังสือและหมั่นศึกษาเรื่องท่านเป็นจากนิตยสารและหนังสือต่างๆอยู่เสมอเราจะเห็นท่านเป็นผู้ท่านได้วางสอนาใจนักกีฬาและได้ทำาให้เรารู้ซึ่งถึงUnionSpiritและOrderอย่างจากแรงบันดาลใจดังกล่าวที่ทำาให้พวกเราเจตนารมณ์ของบราเดอร์เบอร์ACCมีความก้าวหน้าปรารถนาให้พวกเราชาวACCมีความ รัก ความสมัครสมานสามัคคี เป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน และรู้จักการเสียสละเพื่อ ACC อันเป็นที่รักของเรา ASSUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 29

ASSUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 31 จากรุ่นสู่รุ่นแม้วัน ที่ท่านได้จากโลกนี้ไปแล้ว ดังนั้นผมและเพื่อนๆจึงได้ประชุมหารือกันทั้งในสมาคมศิษย์ เก่าฯและร่วมกับศิษย์รุ่นอาวุโสในหลายวาระ จนได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายโดยพร้อมเพรียง เห็น ควรให้การก่อตั้งมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ดขึ้น ครูการค้าอาจารย์ที่มีคุณภาพกว้างราเดอร์เบอร์นาร์ดชัดเจนว่าเป็นองค์กรการกุศลไม่หวังกำกระทรวงมหาดไทยได้รับการอนุมัติและได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและอธิการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเป็นที่เรียบร้อยในครั้งนั้นโดยได้รับความเห็นชอบจากท่านอธิการเจ้าคณะมูลนิธิคณะมูลนิธิฯ16มิถุนายนพ.ศ.2552โดยในการก่อตั้งมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ดนั้นเราได้ประกาศวัตถุประสงค์และจุดยืนอย่างาไรเพื่อเป็นการน้อมรำาลึกถึงพระคุณและสืบสานความปรารถนาของบเราพร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่จะให้การรับใช้สังคมไทยในการส่งเสริมการศึกษาในวงอาทิให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีและประพฤติดีส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีครูให้การสนับสนุนการศึกษาการกีฬาและงานค้นคว้าด้านการวิจัยพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยการและการบริหารธุรกิจตลอดจนเทคโนโลยีในสาขาวิชาต่างๆให้ความช่วยเหลือศิษย์เก่า อาจารย์ ACC ที่ตกทุกข์ได้ยาก รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการดำาเนิน ชีวิตของเยาวชนเพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษาและพัฒนาตนเองตามแบบอย่างของบราเดอร์เบอร์ นาร์ด ที่เป็นต้นแบบขององค์ความเชื่อ ความศรัทธา และความรักต่อพระเป็นเจ้าและแม่มารีอาตลอดต่อไป

ASSUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 33 กิจกรรมระดมทุนประจำ�ปีของมูลนิธิฯ การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยบราเดอร์เนอร์นาร์ดการจัดงานระดมทุนและกาล่าดินเนอร์การกุศล

“ผมไม่เคยได้เป็นลูกศิษย์ของบราเดอร์เบอร์นาร์ด เพราะท่านเข้ามาสอนที่ ACC 5 ปี หลังจากที่ผมจบออกไปแล้ว บราเดอร์เบอร์นาร์ดถือเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะเห็นเด็กนักเรียนในแต่ก็ได้ทราบมาตลอดว่าโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์มีวินัยและประพฤติตนในกรอบของจริยธรรมและคุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นภาระที่ต้องเหน็ดเหนื่อยและยากเย็นมากขึ้นทุกทีบราเดอร์คงจะมีสายเลือดของความเป็นครูจึงไม่รู้จักย่อท้อและยังใช้ความพยายามมาจนถึงทุกวันนี้ผมถือว่าคุณสมบัติเช่นนี้เป็นที่น่านับถือและน่าสรรเสริญบราเดอร์ผู้นี้ได้สานต่อวัฒนธรรมในโรงเรียนที่บราเดอร์โรเกชั่นได้เคยสร้างไว้” บร�เดอร์เบอร์น�ร์ดในคว�มทรงจำ� 34 | BROTHER BERNARD FOUNDATION

ASSUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 35 ชีวิต และ ผลง�น บร�เดอร์เบอร์น�ร์ด บราเดอร์เบอร์นาร์ด แมรี่ มูนนูพิพีกาอิล (Brother Bernard Mary Moonupeedikail) เป็นชาวอินเดีย เกิดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1915 ที่รัฐ Kerela ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย ท่านได้ถวายตัว เป็นนักบวชคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ประเทศ อินเดีย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 1941 และได้เดิน ทางไปอบรมเป็น “นวกชน” (Novice) เพื่อบวช เป็นบราเดอร์ที่สิงคโปร์อยู่ระยะหนึ่ง ก่อนจะกลับ ไปเรียนวิชาครูอีกครั้งที่อินเดีย และเข้าฝึกสอน อยู่ที่โรงเรียน St. Anthony เป็นเวลา 7 ปี บราเดอร์เบอร์นาร์ด ได้เดินทางมาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 1953 เพื่อประจำา ที่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอมเมอร์ส (Assumption Commercial College หรือ ACC) ที่เปิดดำาเนิน การมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1938 โดยบราเดอร์โรกา เซียง (Brother Rogation) คอมเมอร์สตั้งแต่แรกเริ่มให้บราเดอร์เบอร์นาร์ดสอนวิชาภาษาอังกฤษและซึ่งท่านได้มอบหมาย

ASSUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 37 ประวัติภร�ด�เบอร์น�ร์ด แมรี่ มูนนูพิดีก�อิล เกิดเมื่อ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1915 ที่เมือง Cherpumkal, Palai Kerala ประเทศอินเดีย PERPETUAl PROFEssION 7 มิถุนายน 1939 Juniorate ที่ Coonoor ประเทศอินเดีย (ระยะสั้น) 8 พฤษภาคม 1947 ที่ Coonoor ประเทศอินเดีย 1939 1941 Novitiate ที่เมือง Bukit Timah ประเทศสิงคโปร์ ชีวิตการทำางาน 28 เมษายน 1941 ถวายตัว ณ เมือง Bukit Timah ประเทศสิงคโปร์ 1941 1953 St. Antony H.S. & Juniorate at Coonoor ประเทศอินเดีย St. Joseph’s Orphanage, Tindivanam ประเทศอินเดีย ชีวิตในประเทศไทย 1 มิถุนายน 1953 เริ่มต้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ (Assumption Commercial College) กรุงเทพฯ 1953 1967 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ (V. Sup 1960-1966, Econ 1963-1966) 1967 1969 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ (Sup. & Dir.) 1973 2nd Novitiate ณ เมือง Bangalore ประเทศอินเดีย 1973 1999 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ (เกษียณ ปี 1998-1999) 2000 2002 เกษียณ และพำานักที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 2002 ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม เวลา 20:41 น. สำาหรับวิชาภาษาอังกฤษนั้น ไม่ได้เป็นปัญหาแต่ประการใดกับบราเดอร์เบอร์นาร์ด เพราะเคยสอนมาก่อน แล้ว ทั้งวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ตั้งแต่เมื่อครั้งอยู่ที่ St. Anthony แต่สำาหรับวิชาคอมเมอร์สนั้น เป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน ท่านได้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบความพยายามและจิตวิญญาณ ของความเป็นครูของท่านพร้อมกัน โดยบราเดอร์ได้ใช้เวลาถึง 1 ปีเต็มสมัครเรียนวิชาบริหารธุรกิจกับ สถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาบัญชีและธุรกิจทางไปรษณีย์ จากทั้งในสหราชอาณาจักรอังกฤษและประเทศ ออสเตรเลีย ซึ่งต่อมาท่านได้รับมอบหมายจากบราเดอร์โรกาเซียง ให้สอนวิชาพิมพ์ดีด บัญชี คอมเมอร์ส และวิชา Moral Psychology อันเป็นเอกลักษณ์ของ ACC มาตั้งแต่ยุคต้น

38 | BROTHER BERNARD FOUNDATION

ASSUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 39 ด้วยความวิริยะอุตสาหะและความสนใจไฝ่รู้ อันเป็นคุณสมบัติที่สำาคัญของบราเดอร์เบอร์นาร์ด ท่านได้อ่าน หนังสือตำาราและศึกษาหาความรู้ต่างๆ เพิ่มพูนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการบริหารจัดการโรงเรียนโดย ดูแลคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะด้านระเบียบวินัย จริยธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ และได้ พัฒนาคุณภาพทางวิชาการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งได้เอาใจใส่ด้านการกีฬาจนทีมบาสเก็ตบอลของ ACC ได้รับ รางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อนในระดับอาชีวศึกษาชั้นสูงโดยได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิการของโรงเรียนถึง 2 สมัย เป็นระยะเวลา 6 ปี ระหว่าง ปีค.ศ. 1967-1973 นอกจากนั้น ท่านยังทำาหน้าที่เป็นครูสอนหนังสืออีกหลายวิชา เช่น วิชาภาษาอังกฤษ พิมพ์ดีด ศีลธรรม การบัญชี บราเดอร์เบอร์นาร์ดเป็นผู้ที่มีส่วนสำการขายาคัญยิ่งในการสานต่อความสำาเร็จของ ACC ซึ่งต่อมาภายหลัง ได้กลาย เป็นต้นแบบของความสำาเร็จให้กับโรงเรียนพาณิชยการหลักสูตรคอมเมอร์สและบริหารธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย ในประเทศไทย และหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญของ ACC นั้น ก็เกิดจากการริเริ่มของบราเดอร์ เบอร์นาร์ดที่ได้แรงบันดาลใจจากปณิธานของบราเดอร์โรกาเซียง ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ปรารถนาให้ศิษย์เก่า ACC ที่จบไป มีโอกาสเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาโดยไม่ต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ภายหลังจา กบราเดอร์โรกาเซียงได้ถึงแก่กรรมในปี ค.ศ. 1965 สามารถฝึกฝนทักษะภาษาไทยได้เท่าที่ควรจะเป็นมาศึกษาพาณิชยการชั้นนำด้วยความมุ่งมั่นเสียสละและทุ่มเทอย่างจริงจังให้กับสถาบันที่ท่านมีส่วนเริ่มพัฒนาจนกลายเป็นสถาบันการนับตั้งแต่ปีหรือผู้ก่อตั้งและเป็นอิฐก้อนแรกของความรุ่งโรจน์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบราเดอร์เบอร์นาร์ดจึงเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน(AssumptionUniversityAU)ในทุกวันนี้ค.ศ.1953จนถึงปีค.ศ.1999ตลอดระยะเวลาถึง46ปีที่บราเดอร์เบอร์นาร์ดอุทิศตนาของประเทศแม้ว่าท่านได้ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรสำาหรับACCตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านได้ปรารภกับศิษย์ผู้ใกล้ชิดอยู่เสมอก็คือกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตของท่านท่านยังไม่แม้ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สำาคัญต่างๆ

40 | BROTHER BERNARD FOUNDATION

ASSUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 41 ภายนอก ACC อาทิ อุปนายกสมาคมชวเลขและพิมพ์ ดีดแห่งประเทศไทย ตั้งแต่สมัยที่หลวงดำารงดุริตเลข เป็นนายกสมาคม และยังคงรับหน้าที่นี้ต่อมาอีกหลาย ตลอดชีวิตการทำสมัยางานของท่าน ท่านต้องรับภาระ หนักในบทบาทครู ผู้บริหารโรงเรียน และอธิการ ของ ACC เพราะนอกจากการสอนแล้ว ยังต้องรับ ภาระทางด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาการ ในทุกด้านของ ACC พร้อมทั้งความรู้เท่านั้นโรงเรียนไม่ใช่เพียงสอนให้นักเรียนมีวิชาความรู้เพราะจุดมุ่งหมายของแต่จะต้องอบรมสั่งสอนให้มีความเพรียบความคิดอารมณ์และจริยธรรม ก่อนที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอก ทั้งในชีวิตการงาน ครอบครัวและสังคมต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บราเดอร์เบอร์นาร์ด เป็นทั้งผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ คุณธรรม และเป็นผู้ให้การเริ่มต้นชีวิตการ ทำางาน โดยเป็นผู้คัดเลือก หรือแนะนำางานดีๆ ให้กับศิษย์ของท่านทุกคนที่ต้องการอยู่เสมอๆ ท่านเป็นผู้ เชื่อมโยงและผลักดันให้ศิษย์ทุกคนก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจ และได้ประสบความสำาเร็จทั้งในชีวิตการทำางานสาย อาชีพ และหลายคน ก็กลายเป็นผู้ก่อตั้ง ผู้ประกอบการที่ได้สร้างกิจการจนยิ่งใหญ่ เป็นที่รู้จักทั้งในและต่าง ในบั้นปลายชีวิตของบราเดอร์ประเทศอีกมากมาย ท่านได้เกษียณจากการตรากตรำาทำางานมาทั้งชีวิตในปี ค.ศ. 2000 ท่านยัง คงเต็มเปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้น และคงความเป็น “ครู” ไว้อย่างเต็มเปี่ยม ทั้งๆ ที่สุขภาพไม่ค่อยจะดี นัก ท่านยังคงชอบการอ่านหนังสืออยู่เป้นประจำา ไม่เคยมีแสดงออกถึงความลำาบาก ท้อแท้ สิ้นหวัง เพราะ ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้น มีนาคมบราเดอร์เบอร์นาร์ดได้ถึงแก่มรณภาพอย่างสงบได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของบราเดอร์เบอร์นาร์ดจวบจนวันสุดท้ายของชีวิตณโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาเมื่อวันอาทิตย์ที่31ค.ศ.2002 ที่มา: ประวัติ “ภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่ มูนนูพิดีกาอิล”, 4 เมษายน ค.ศ. 2002

History of ACC Brother Bernard

The starting point of Assumption Commercial College goes back to the second decade of this century when Bro. Rogatien first made a mild attempt at teaching the Pitman system of Shorthand to a few kids at Assumption College on an experimental basis. The effort was thwarted by the outbreak of the first world war in 1914 and its appalling effect on mankind.

After the war in the new economic set up, the business firms in Bangkok felt acutely the need of qualified secretaries to work in offices and to step up with this growing need, people were brought in from other countries.

42 | BROTHER BERNARD FOUNDATION

ASSUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 43

The influence of the foreign firms in Bangkok and their steady progress, called for the necessity of keeping a high standard of English. Rev. Bro. Amado, who was specially qualified to handle this subject, took up teaching of English to the Commercial students quite efficiently till his death in May 1967. The desire of progress for better advantage of students induced Rev. Bro. Michael and other Brothers at Assumption College to widen the scope and chances of their Commercial students, and consequently, Rev. Bro. Rogatien was appointed to work out an elaborate program

The far-sighted Brothers of Assumption College who left everything behind in Europe and came to this country with the sole intention of doing good to the people here, saw a new opening for their boys to earn a decent living. In 1919 Rev. Bro. Hubert Cousin started teaching typing to a small group of boys, and during the following year, Rev. Bro. Rogatien decided to try again at Shorthand system as a trial; the result was quite encouraging. It is worth mentioning that in 1923 Assumption College entered the Shorthand International C.G.A. Contest, and won the second prize. In later years, as the need of Book-keeping increased, Book-keeping was added to two already existing clerical subjects. Till 1938, these three commercial subjects were taught to those boys who were interested as extra-curricular subjects.

In the meantime, Rev. Bro. Rogatien made personal contacts with the Secretary of London Chamber of Commerce and obtained the affiliation of Assumption Commercial College with L.C.C. program, and the London Chamber of Commerce created A.C.C. as its Examination Center in Thailand. The first batch of 18 students sat for the L.C.C. examination in 1935, fie first ever held in Thailand.

During the Second World War, all the schools in Bangkok were either closed down or transferred elsewhere for the safety of the children, the Assumption Commercial College was shifted to “Villa Montfort”, its present site for those who cared to attend. During the ‘occupation period’ the students and the Brothers had to share the place with a Japanese Regiment, but in 1945 the regiment retired from the building and the Brothers were allowed to use the whole building for the school where it functioned until the inauguration of the new building on the 2nd of June 1947. Since then, the college grew up steadily under the able management of its REV BRO MICHAEL REV. BRO. AMADO REV. BRO. ROGATIEN

for the commercial section to be presented for the approval of the Ministry of Education. His plan was submitted to the Minister, and the approbation was granted on the 14th July 1938, to function as a separate institution with English as medium of instruction. Thus Assumption Commercial College came into visibility with its own identity after a pre-natal period of eighteen years.

44 | BROTHER BERNARD FOUNDATION

ASSUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 45

The next land-mark in the history of Assumption Commercial College was the effort of Rev. Bro. Rogatien to get admittance from the graduates of A.C.C. into the Thammasat University. This is what he recorded about his attempt as well as the outcome of it. “Thanks to the patronage of His Excellency the Prime Minister, marshal Phibul Songkram, and the good offices of the Secretary of the Cabinet of Ministers, Luang Chamnan Aksorn, his application was favourably considered.

In their Session of the July 1955 (2498), the Senate of the University decreed the admission of the Graduates of Assumption Commercial College into the University, and they re-affirmed that the decision in three consecutive Sessions. But a hostile demonstration of the Thammasat students frustrated the Resolution of the Senate who finally amended that Resolution in such a way that the final decision rested with the Ministry of Education. The result was that no student could get admittance into the University. At this failure, Rev. Bro. Rogatien turned his eyes to foreign universities. In this attempt, he was exceptionally successful with the Delhi and Calcutta Universities which, after a thorough examination of the syllabus, accepted our graduation

Principals guided by the wisdom of Rev. Bro. Rogatien.

His letters were, however, very good instruments to gain popularity for the College in many of the American institutions, and as a result, our graduates could get admission into many Colleges in the states without any difficulty. In 1960s, to meet with the growing need, the programme of studies was reorganized, and new subjects like Salesmanship, Marketing, and Insurance were introduced.

To accommodate more students, and to have better facilities for the students and the Brothers, Rev. Bro. Hubert decided to put up a new building, and the work was started in April 1965 and completed in May 1966.

With the intention of upgrading the programme of studies of the college, approaches were made to the university of Santa Clara in 1967. On receiving a favourable answer through Rev. Fr. Richard Coz S.J., an application was submitted to the Ministry of Education on the 1st of October 1968

certificate of equivalent to their First Year B. Com., and the students who graduated were admit ted to the Second Year Course.

46 | BROTHER BERNARD FOUNDATION

His next ambition was to seek similar privileges from the American University; but as he was forced to retire due to the old age and ill-health, he could not achieve much from these efforts.

ASSUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 47 to add new section to A.C.C.—a four-year course in Business Administration for student with M.S. 5, or its equivalent. The required permission was granted on 30th December 1968, and the new fouryear-course was set up on the 1st June 1969. Now more space was needed. So the existing four-story building was enlarged by another forty-two metres in 1969, and was officially opened by Dr. Sukich Nimmanhaeminda, the Minister of Education, on 18th February 1970. Later this section, known as Assumption School of Business Administration was raised to an independent Degree granting College on the 16th June 1972, under the name of “Assumption Business Administration College”, and was transferred to its new site at Hua mark in June 1973.

48 | BROTHER BERNARD FOUNDATION Due to the success of A.C.C. graduates in the business field, parents were continually asking the College authorities to open admission to their daughters also. The transfer of Assumption Business Administration College to Hua Mark area, in 1973-1974 academic year provided the availabil ity of more classrooms in the Rogatien Building. So, instead of increasing the number of classrooms for boys, the management decided to open doors of A.C.C. to girl students also. Consequently, application was submitted to the Ministry of Education for the required permission which was duly granted, and the first group of girls was admitted in March, 1973. The next development started when the local Superiors of Brothers of

ASSUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 – 2018 | 49

St. Gabriel decided to give facilities to those students who are interested in getting getting M. 6 certificate by following Business programme, to continue their education in the Universities. So the old A.C.C. Building was pulled down, and a new building came up in its place to accommodate the new section which was started on 18th May 1982, with a group of 270 students. This is the history of the Assumption Commercial College. At present, it follows the maxims set by the venerable old Brothers who worked hard for the benefit of their students. Its aim is to produce useful and law-abiding citizens for the nation, and to turn out yearly hard-working and honest workers to meet the vary needs of Business Community in Thailand.

Bro. Bernard

Source: The article was retyped from the typed-manuscript accidentally found during the research for Bro. Rogatien’s Biography in 2015. The papers, kept in the pile of old documents at ACC Archive, was suspected to be a practice manuscript for typing-class in the old days.

ASSUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 51 เป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วไปว่า รัฐบาลชุดปัจจุบันได้ให้ ว่าเป็นตัวท่านเองที่ผ่านการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ศิษย์ของโรงเรียนเหล่านี้ท่านผู้อ่านหลายท่านทราบดีมีความภูมิใจในการให้การศึกษาแก่ศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าการสอนทั้งสิ้น(Commerce)ศึกษาธิการให้เปิดหลักสูตรการค้าหรือพาณิชยการอัสสัมชัญพาณิชย์กา-เซียงมัธยมศึกษาทดลองสอนหลายวิชาที่โรงเรียนอัสสัมชัญมาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยอันที่จริงวิชขาชีพยิ่งความสำาคัญกับการศึกษาของชาติไทยโดยเฉพาะอย่างด้านอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนทางด้านซึ่งหลักสูตรพาณิชยการก็เป็นหนึ่งในนี้ด้วยการเรียนการสอนพาณิชยการได้มีการริเริ่มปีพ.ศ.2453แล้วมีการในระดับชั้นต่อมาเมือปีพ.ศ.2481เจษฎาจารย์โรหรือบราเดอร์โรเกชั่นก็ได้ก่อตั้งโรงเรียนและได้รับการอนุมัติจากกระทรวงในยุคแรกโดยภาษาอังกฤษเป็นสื่อในตลอดระยะเวลา80ปีที่ผ่านมาเรา พัฒน�ก�รของ ACC ภราดาวิหาร ศรีหาพล

52 | BROTHER BERNARD FOUNDATION ที่เหมาะสมของโรงเรียนฯวิชาบริหารธุรกิจภายใต้แนวคิดนี้ผู้นำการปรับปรุงหลักสูตรแนวทางที่จะตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ต่อฝ่ายบริหารโรงเรียนเตรียมธุรกิจในการต่อยอดการศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษาให้กับหลักสูตรการเรียนการสอนACCเพื่อทำทั้งในหน้าที่การงานSkillเรียนการสอนใหม่สนองต่อความต้องการแรงงานทักษะด้านนี้ACCชีวิตและการทำเยาวชนหลายของธุรกิจสถาบันการศึกษาอย่างชีวิตเราขณะนี้ต่างๆใหม่ที่เปลี่ยนไปโดยนอกจากนั้นเป็นความกดดันให้เราต้องปฏิรูปแนวคิดของวิทยาการเคลื่อนเข้าสู่บริบทของสังคมการค้าไร้พรมแดนกฎเกณฑ์ทางการค้าจากกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกและธุรกิจในยุคที่ประเทศไทยกำาลังขับความรวดเร็วความรู้การสื่อสารโดยมีdigitaldisruptionเพื่อรองรับสิ่งใหม่ๆการพัฒนาองค์ความรู้ทัศนคติค่านิยมของคนรุ่นปรัชญาการทำางานแนวคิดและพฤติกรรมได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งสิ้นอาจจะกล่าวได้ว่าในช่วงเป็นเวลาที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกมากที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาการศึกษาก็เช่นกันในฐานะเราก็ต้องปรับตัวและเข้าใจความต้องการกิจการบริษัทห้างร้านต่างๆตลอดจนองค์กรทั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเดิมโดยเน้นความสมดุลของางาน(WorkLifeBalance)ซึ่งแตกต่างจากคนรุ่นก่อนหน้านี้โดยสิ้นเชิงได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพคุณธรรมและมีความสามารถที่จะตอบเราได้ใช้เวลาในการศึกษาความต้องการเพื่อปรับปรุงระบบการเติมเนื้อหาด้าน“ประสบการณ์”StudentExperienceและ“ทักษะเพื่อการใช้ชีวิต”Lifeผสมผสานกับเนื้อหาในหลักสูตรพาณิชยการโดยได้รับความสนับสนุนจากศิษย์เก่าที่ประสบความสำาเร็จกิจการการค้าตลอดจนชีวิตส่วนตัวที่เสียสละอาสาเข้ามาเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาางานร่วมกับคณะบริหารACCอย่างเป็นทางการคณะกรรมการที่ปรึกษาที่ประกอบไปด้วยศิษย์เก่าของที่เป็นเจ้าของกิจการนักธุรกิจนักบริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพสาขาต่างๆที่เข้ามาช่วยเติมเต็มและเสริมสร้างทักษะเพื่อพัฒนาการและการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนและก้าวมั่นสู่โลกธุรกิจต่อไปACCBusinessPrepSchoolเป็นแนวคิดที่คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนนำาเสนอและได้รับความเห็นขอบจากผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการหลังจากได้ศึกษาและความต้องการของตลาดการศึกษาโดยเน้นและสร้างความแตกต่างจากโรงเรียนพาณิชยการทั่วไปเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศเป็นาอีกครั้งทางโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะทำางานขึ้นเพื่อทำาการศึกษาและหาแนวทางที่จะจัดการเรียนการสอนพบว่านักเรียนACCเกือบทั้งหมดศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศและศึกษาต่อในสาขาหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในสัดส่วนเกินกว่าครึ่งโรงเรียนเตรียมธุรกิจจึงน่าจะเป็นแนวทางเป็นทางเลือกสายตรงให้นักเรียนที่ประสงค์จะเรียนต่อสาขาบริหารธุรกิจในระดับ

ASSUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 53 ระดับอุดมศึกษา ได้เรียนภาษาอังกฤษ จีนและวิชาพื้นฐานทางธุรกิจ โดยไม่ต้องเรียนวิชาสายสามัญที่จะไม่ ได้ใช้ในการศึกษาต่อ เป็นการวางพื้นฐานวิชาธุรกิจที่แข็งแกร่ง และยังสามารถเทียบโอนหน่วยกิตไปมหา วิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยที่สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) เป็นผู้ให้สนับสนุนด้านกิจกรรม ที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียน ACC ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สถานที่ประกอบการจริง การฝึกงาน ทุนการ ศึกษา และการประชาสัมพันธ์หานักเรียนใหม่ ACC Business Prep School ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการผ่านการแถลงข่าวให้สื่อมวลชนในวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ โดยภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำานวยการโรงเรียนฯ และคณะ ศิษย์เก่า นำาโดยคุณเอก สยามวาลา คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ พาณิชย์ และคุณประสิทธิ์ ธารทอง นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) ได้ร่วมกัน ปีการศึกษาแถลงข่าวครั้งนั้น2558 โรงเรียนฯใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขา การตลาดของสำานักงานกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นแกนกลาง และได้ริเริ่มในการนำาแนวคิด Business Prep School มาสู่ภาคปฏิบัติ โดยเพิ่มคาบเรียนและเพิ่มวิชาที่เป็นประโยชน์กับนักเรียน และเพิ่มกิจกรรมพัฒนา นักเรียนที่ ACCA ให้การสนับสนุนในการกำาหนดหัวข้อ จัดกำาหนดการ และจัดหาวิทยากรหรือสถานประกอบ การ คือ 1.ศิษย์เก่าเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจในกิจกรรม Alumni’s Talk 2.ทัศนศึกษาที่สถานประกอบการที่ศิษย์เก่าเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้บริหาร ในกิจกรรมชื่อ Learn@Site ปีการศึกษานี้เป็นปีการศึกษาแรกที่โรงเรียนฯได้ทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาน ประกอบการเอกชนที่ศิษย์เก่าเป็นเจ้าของหรือผู้บริหารจำานวน 10 บริษัท เพื่อเป็นสถานที่ฝึกงานระหว่างปิด ภาคเรียนฤดูร้อนของนักเรียนชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ACC ได้วางเป้าหมายเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการปรับปรุงการจัดการบริหารการศึกษา ของโรงเรียน และเสริมพัฒนาการสู่การเป็นโรงเรียนเตรียมธุรกิจ ได้ปรับเปลี่ยนการเรียนให้สอดคล้องกับ

54 | BROTHER BERNARD FOUNDATION แนวคิดเพิ่มขี้น กล่าวคือ 1. นักเรียนใหม่ เน้นเรียนเฉพาะภาษาอังกฤษและจีนในระหว่างเรียน Intensive เท่านั้น เปลี่ยนจากเดิม ที่เคยต้องเรียนบัญชีและคณิตศาสตร์ด้วย เพื่อปูพื้นฐานทักษะภาษาที่จำาเป็นต่อไป 2. นำาวิชา English for Commerce มาแทน English for Hotel เดิม เพื่อเน้นให้นักเรียน เรียนรู้คำาศัพท์ พื้นฐานด้านธุรกิจซึ่งเหมาะกับการใช้งานในการเรียนในหลักสูตร Business โดยตรง 3. คุณวุฒิของนักเรียนเพิ่มขึ้นประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่าฯเพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้เหมาะสมกับวัยวุฒิและคือ3.1.จัดกิจกรรมAlumni’sTalkเพื่อนักเรียนACCโดยเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมกับวัยหลักสูตรที่กำาลังเรียนและความสนใจของนักเรียน3.2.จัดLean@Siteแยกตามชั้นปีและเลือกสถานประกอบการให้เหมาะกับวิชาที่เรียนในชั้นปีนั้นๆเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมและสร้างความสมานฉันท์สามัคคีผ่านกิจกรรมในรุ่นเดียวกัน 4. เพิ่มจำานวนบริษัทศิษย์เก่าที่ร่วมทำา MOU อีก 11 บริษัท รวมกับเดิมเป็น 21 บริษัท เพื่อให้นักเรียน ชั้นปีที่ 2 สามารถเลือกประเภทธุรกิจ และสถานที่ตั้งของกิจการที่สนใจฝึกงานระหว่างปิดภาคเรียน ฤดูร้อนได้หลากหลาย และสะดวกขึ้น ปีการศึกษา 2560 นับว่า เป็นก้าวย่างที่สำาคัญยิ่ง เป็นปีที่ ACC ได้เพิ่มพัฒนาการใหม่ๆ และมีความก้าวหน้ อย่างเป็นนัยยะสำาคัญคือ1.เพิ่มความเข้มข้นและความเข้มแข็งด้านทักษะภาษาอังกฤษด้วยการเพิ่มคาบเรียนและเพิ่มวิชาไวยกรณ์อังกฤษโดยเน้นครูที่มีความรู้ประสบการณ์สูงและครูต่างชาติที่เป็นNativeมากขึ้น2.เพิ่มแผนการสอนภาษาจีนธุรกิจ3.พัฒนาทักษะชีวิตและการวางแผนที่เป็นพื้นฐานสำาคัญในชีวิตให้นักเรียนACCปี1โดยเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมSoftSkillsและการกำาหนดให้กีฬาหมากล้อมเป็นวิชาบังคับ4.พัฒนายกระดับนิเทศการสอนโดยการสนับสนุนของครูผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนในเครือ5.ปรับปรุงการสอนวิชาธุรกิจโดยเชิญศิษย์เก่าให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง•เชิญศิษย์เก่ามาเป็นอาจารย์พิเศษในวิชาธุรกิจมากขึ้น

ASSUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 55 • เชิญศิษย์เก่า ชัดยิ่งๆอื่นๆต่างกันและสนใจในวิชาธุรกิจมากขึ้นและบุคคลที่นักเรียนสนใจมาพูดในกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเข้าใจดังจะเห็นได้ว่านักเรียนใหม่มาเรียนที่ACCด้วยเหตุผลที่แตกบางคนมุ่งมั่นมาเรียนธุรกิจด้วยความสนใจโดยตรงแต่อีกหลายคนอาจเพราะเหตุผลดังนั้นการปรับฐานความสนใจและเข้าใจจึงเป็นวาระที่ACCเห็นว่าจะต้องปรับปรุงให้เด่นขึ้น 6. กำาหนดให้กิจกรรม Alumni’s Talk และ Learn@Site เป็นส่วนหนึ่งของวิชาธุรกิจในทุกชั้นปี และ โดยครูผู้สอนจะต้องวางกรอบหัวข้อการบรรยายและประเภทธุรกิจที่ขอเยี่ยมชม เพื่อให้นักเรียนได้รับ ประสบการณ์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย 7. เพิ่มกิจกรรม Wrap Up เป็นกิจกรรมใหม่ที่ ACC ออกแบบมาเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจให้ แก่นักเรียนในทุกวิชาธุรกิจ โดยเชิญศิษย์เก่าผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆมาแบ่งปันความรู้ด้วยการ บรรยายหรือจัดกิจกรรม เพื่อให้เข้าใจถึงความเชื่อมโยงทฤษฎีที่เรียนในห้องเรียนกับประสบการณ์ใน การทำางานจริง ก้าวที่สำาคัญของปีการศึกษานี้ก็คือ ACC ได้ปรับเปลี่ยนวิชาเรียนของชั้นปีที่ 1 ใหม่เป็น Business World เพื่อบูรณาการวิชาต่างๆ ในระดับชั้นให้สอดคล้องกัน และเป็นการวางพื้นฐานส่วนประกอบต่างๆ ให้นักเรียน เห็นภาพรวมของธุรกิจ รวมถึงควบรวมรายละเอียดวิชาที่เกี่ยวเนื่องกันเพื่อความต่อเนื่องและลดการซ้ำาซ้อน ของเนื้อหา ก่อนที่จะเรียนรายละเอียดมากขึ้นในชั้นปีถัดๆไป เนื่องจากสายงานธุรกิจมีความหลากหลายและ แตกต่างกัน แต่ก็เกี่ยวโยงและสัมพันธ์กัน จึงมีความจำาเป็นอย่างมากที่นักเรียนACC ควรเรียนรู้ภาพรวม

56 | BROTHER BERNARD FOUNDATION และความเชื่อมโยงของส่วนประกอบเหล่านี้ก่อนที่จะเรียนเนื้อหาที่ละเอียดขึ้นของแต่ละสายงาน ซึ่งตรงข้าม กับหลักสูตรของสำานักงานกรรมการการอาชีวศึกษาที่สอนรายละเอียดของแต่ละสายงานตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ที่วาง ระบบการสอนกระจัดกระจาย โดยไม่เห็นภาพรวม และหลายวิชามีเนื้อหาซ้ำาซ้อนกัน และตั้งเป้าหมายเพื่อ บูรณาการหลักสูตรในชั้นปีที่ 2 และ 3 ต่อไปหลังจากปรับของชั้นปีที่ 1 แล้ว อีกบริบทที่สำาคัญในปีการศึกษานี้ ACC โดยการสนับสนุนจากศิษย์เก่า ได้เปิดศูนย์ให้คำาปรึกษาด้านจิตวิทยา (Counseling Center) ให้กับนักเรียน เนื่องจากสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคมในปัจจุบัน มีได้ส่งผลกระทบ ต่อพฤติกรรมของนักเรียนบางส่วน และต่อเนื่องไปถึงผลการเรียน เราตระหนักดีว่า การให้คำาปรึกษา ค้นหา สาเหตุ และการกระตุ้นให้มองหาทางเลือก เป็นทั้งการพัฒนาจิตใจ อารมณ์ และเป็นการฝึกฝนการบริหาร จัดการตนเองและการประกอบอาชีพในอนาคต โดยศูนย์ให้คำาปรึกษาด้านจิตวิทยาจะให้ความช่วยเหลือดูแล ด้านสุขภาพจิตของนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าเป็นก้าวที่สำาคัญที่จะส่งผลโดยตรงต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต และผลการเรียนของนักเรียน การพัฒนาการรูปแบบการสอน การเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ และการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ในปีการศึกษา ต่อๆ ไปนั้น ACC ถือเป็นพันธกิจที่สำาคัญ ที่จะต้องนำาพาเพื่อเป็นผู้นำาเทรนด์ และสร้างพัฒนาการใหม่ๆ ทุกปี การศึกษา ซึ่งการวางแผนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวให้สอดคล้องกับนโยบายของการจัดการศึกษาของคณะ เซนต์คาเบรียล และการปรับตัวให้เข้ากับบริบทของสังคมนั้น และเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของเจษฏาจารย์ โรกาเซียง และผู้บริหารทุกยุคทุกสมัยของ ACC แม้ว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จะเป็นช่วงเวลาที่ ACC ได้ รับผลกระทบอย่างมากมายจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ในฐานะผู้บริหารของ ACC ข้าพเจ้าก็ยังเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคนในการนำาพานาวาลำานี้ ไปสู่แสงชัยแห่งความ รุ่งโรจน์ และเข้าสู่ความเป็นโรงเรียนเตรียมธุรกิจ หรือ ACC Business Prep School ตามแนวคิดและหลัก การที่คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะบริหารของ ACC ได้กำาหนดไว้ให้มากขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ความก้าวหน้าในพัฒนาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นขณะนี้ จะไม่สามารถบังเกิดขึ้นได้ หากปราศจาก

ASSUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 57 ความร่วมมือและการสนับสนุนโดยตรงจากมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด ประจักษ์ต่อสังคมไทยส่วนรวมมากกว่าส่วนตนตามกำหลายมิติธุรกิจจำพัฒนานักเรียนอย่างดีเยี่ยมในทุกๆกิจกรรมที่โรงเรียนฯขอการสนับสนุนและศิษย์เก่าฯให้การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนเตรียมาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสถานประกอบการเป็นพันธมิตรที่พร้อมจะสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนในโดยเฉพาะมิติแห่งความเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นผู้ที่มีความเสียสละมองประโยชน์าลังของตนเองดั่งที่ศิษย์เก่าทุกท่านได้สร้างความโดดเด่นในมิตินี้ให้เป็นที่และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องๆสืบต่อไป

SSUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 59 “เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 80 ปี ACC มูลนิธิ บราเดอร์เบอร์นาร์ด และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ได้ร่วมกันคัด เลือกศิษย์เก่าที่อุทิศตน สนับสนุน และสร้างคุณูปการให้กับ ACC อย่าง ต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน จนเป็นที่ประจักษ์ในหมู่ศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ว่าเป็นผู้ที่ ก้าวสู่ทศวรรษที่เพื่อเป็นต้นแบบให้พวกเราพร้อมใจกันCทั้งควรแก่การเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่อง17ท่านทางมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ดขอมอบโล่เกียรติยศACCONtRIButIONSAwARdและบันทึกเกียรติประวัติของทุกท่านในที่นี้ร่วมกันสนับสนุนและผลักดันให้ACC9อย่างมั่นคงสืบไป” ACC CONTRIBUTIONS AWARD

60 | BROTHER BERNARD FOUNDATION The Special One “คุณเอก สย�มว�ล� หรือ พี่เอก ผู้เป็นที่รักของพวกเราชาว ACCist ทุกรุ่น ศิษย์เก่าดีเด่น ACC ผู้ที่ได้รับเชิดชูให้เป็น ศิษย์เก่�ดีเด่น THE SPECIAL ONE เป็นท่านแรก จาก การที่พี่เอกได้ทุ่มเทเสียสละทั้งกาย ใจ และทรัพยากรต่างๆ ของท่าน เพื่อมอบให้กับโรงเรียนอย่าง สม่ำาเสมอและต่อเนื่องตลอดมา แม้ในวัย 88 ปี ท่านก็ยังคงกระฉับกระเฉง แข็งแรง ยังหมั่นหาโอกาสมา เยี่ยมเยียนและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน โดยไม่เคยปฏิเสธแม้แต่ครั้งเดียว พี่เอกคือหนึ่งในผู้ริเริ่ม ก่อตั้ง ACCA และมูลนิธิโรเกชั่น อีกทั้งยังเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์อย่างแข็งขันทุกครั้ง กว่า 70 ปี ที่ ท่านได้เป็นผู้ให้ ในฐานะศิษย์เก่าที่รักและเทิดทูน ACC เหนือสิ่งใด มูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ดขอยกย่อง และมอบรางวับเกียรติยศ ACC Alumni Contribution Awards แด่พี่เอกให้เป็นแบบอย่างอันประเสริฐ เป็น IDOL ของเราทุกคน“ มูลนิธิบร�เดอร์เบอร์น�ร์ด

SSUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 61 เอก สยามวาลา Ek กรรมกผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิโรเกชั่นACCSiamwallaรุ่นที่8�รมูลนิธิโรเกชั่น ตำาแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ กรรมการ - บริษัท ดีเอชเอ สย�มว�ล� จำ�กัด - บริษัท ไอซ์ โซลูชั่น จำ�กัด ประสบการณ์การทำางาน - ประธ�นกรรมก�รบริห�ร บริษัท ดีเอชเอ สย�มว�ล� จำ�กัด - กรรมก�ร และฝ่�ยทรัพย�กรมนุษย์ และบริห�ร บริษัท ดีเอชเอ สย�มว�ล� จำ�กัด - กรรมก�ร และฝ่�ยก�รผลิต บริษัท ดีเอชเอ สย�มว�ล� จำ�กัด - กรรมก�ร และฝ่�ยก�รนำ�เข้� บริษัท ดีเอชเอ สย�มว�ล� จำ�กัด - กรรมก�ร และสมุห์บัญชี บริษัท ดีเอชเอ สย�มว�ล� จำ�กัด - พนักง�นพิมพ์ดีดและพนักง�นทั่งไป บริษัท ดีเอชเอ สย�มว�ล� จำ�กัด - เลข�นุก�ร ผู้ช่วยผู้จัดก�ร บริษัท บอร์เนียว จำ�กัด กิจกรรมสังคมที่ผ่านมา - กรรมก�ร มูลนิธิต�เฮอร์สย�มว�ล� เพื่อก�รศึกษ � สำ�นักง�นปลัด กระทรวงกระทรวงศึกษ �ธิก�ร - เลข�นุก�รและกรรมก�ร มูลนิธิสุลัยม�นี กรุงเทพฯ รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ - ศิษย์เก่�ดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์ - ACC Hall Of Fame ศิษย์เก่�ผู้ทรงคุณค่�แห่ง ACC การศึกษา - โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์

มูลนิธิโรเกชั่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายนพ.ศ. 2535 โดยศิษย์เก่ากลุ่มหนึ่ง โดย คุณอมเรศ ศิลาอ่อน คุณเอก สยามวาลา และนายประสพ สนองชาติ จุดประสงค์เพื่อให้ทุนการศึกษาสำาหรับนักศึกษาที่เรียนดี กรรมการชุดปัจจุบันประกอบด้วยทั้งให้การสนับสนุนการเงินและการบริหารงานแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนรักอาชีพครู คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธ�นกรรมก�ร คุณประสพ สนองชาติ รองประธ�นกรรมก�ร คุณเอก สยามวาลา กรรมก�ร/เหรัญญิก คุณอมเรศ ศิลาอ่อน กรรมการ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร กรรมก�ร คุณบำารุง ตันจิตติวัฒน์ กรรมก�ร คุณพัชรี คงตระกูลเทียน กรรมก�ร คุณเจริญ อุษณาจิตต์ กรรมก�ร คุณทรงพล ชัญมาตรกิจ กรรมก�ร คุณแสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ กรรมก�ร คุณชาญชัย ลีลาวัฒนสุข กรรมก�ร/เลข�นุก�ร ภราดาวิหาร ศรีหาพล ที่ปรึกษ � (โดยตำ�แหน่ง) คุณประสิทธิ์ ธารทอง ที่ปรึกษ � มูลนิธิโรเกชั่นใช้เงินบริจ(โดยตำ�แหน่ง)�คเพื่อก�รศึกษ �ปีละประม�ณ 2 ล้�นบ�ท ปัจจุบันมูลนิธิโรเกชั่นมีกองทุนก�รศึกษ �สะสมรวมได้ 29 ล้�นบ�ท มูลนิธิโรเกชั่น 210 ถ. สุรวงศ์ บ�งรัก กทม 10500 URL: ROGATIEN.OR.TH มูลนิธิโรเกชั่น ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ ในคว�มเสียสละของภร�ด�โรเกชั่น นักบวชช�ว ฝรั่งเศสในพระคริสต์ศ � สน� นิก � ยโรมันค � ทอลิก ผู้ได้อุทิศตนเพื่อก�รศึกษ �ของเย�วชนไทย มูลนิธิโรเกชั่นมีนโยบ � ยให้ทุนเพื่อสร้ � งครูใน ส � ข � วิช � คณิตศ � สตร์และวิช � ภ � ษ � อังกฤษ ซึ่ง เป็นวิช�หลักที่ข�ดแคลนครู มูลนิธิโรเกชั่นได้ให้ ทุนก � รศึกษ � เพื่อสร้ � งบุคล � กรในส � ยอ � ชีพครู ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2561) เป็น 16 รุ่น รวมนักศึกษ �ที่ให้ทุนทั้งหมด 130 คน มูลนิธิโรเกชั่นยังให้ทุนก�รศึกษ �แก่นักเรียน ACC ปีละ 1 ทุนทุกปี นอกจ�กนี้ มูลนิธิฯยังจัดง�นสัมมน�ท�งวิช�ก�ร ขึ้น ทุกปี เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนทุนของมูลนิธิ เจริญรอยต�มแบบอย่�ง ของครูที่ดี ให้มีคว�ม ส�ม�รถในก�รสอน ให้มีคว�มรักใคร่ใกล้ชิดกับ ศิษย์ ให้มีคว�มรับผิดชอบต่อหน้�ที่ก�รง�น ให้ มีคว�มกตัญญูรู้คุณ บริบูรณ์ด้วยคุณธรรมและ จริยธรรม โรงเรียนและหมู่คณะบำ�เพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ครอบครัว มูลนิธิโรเกชั่น

SSUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 63 สนั่น อังอุบลกุล Sanan AngubolkulACC รุ่นที่ 27 ประธานมูลนิธิโรเกชั่น นเซนต์คนน�ยกสม�คมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชยก�ร�ยกสม�พันธ์สม�คมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิ�เบรียลแขวงประเทศไทย�ยกกิตติมศักดิ์สม�คมศิษย์เก่�อัสสัมชัญพ�ณิชย์ ตำาแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ - ประธ�นกรรมก�รที่ปรึกษ �รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์ - แต่งตั้งโดยรัฐบลงทุนในต่ประธ�นภ�คเอกชนของคณะทำ�ง�นด้�นก�รส่งเสริมก�รส่งออกและก�ร�งประเทศในคณะกรรมก�รส�นพลังประช�รัฐ�ลพล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอช� - ประธ�นสม�คมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย) - กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ส�ธ�รณรัฐมัลดีฟส์ประจำ�ประเทศไทย - รองประธ�นกรรมก�รสภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย - ประธ�นสภ�ธุรกิจไทย-อินเดีย - ประธ�นสภ�ธุรกิจไทย-เวียดน�ม - บริษัทประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รผู้จัดก�รศรีไทยซุปเปอร์แวร์จำ�กัด(มห�ชน) และบริษัทในเครือ - ประธ�นกรรมก�รบริห�ร มูลนิธิก�รศึกษ �และวัฒนธรรมสัมพันธ์ ไทย-น�น�ช�ติ (เอ เอฟ เอส) ประเทศไทย - ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รมห�วิทย�ลัยภ�ษ �และวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ - รองประธ�นกรรมก�ร บริษัท โรงแรมช�ยทะเล จำ�กัด (โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน) รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ - ปริญญ�บริห�รธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ - ปริญญ�บริห�รธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มห�วิทย�ลัยศรีปทุม - ปริญญ�บริห�รธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส�ข�ก�รจัดก�ร มห�วิทย�ลัย เทคโนโลยีร�ชมงคลอีส�น - ปริญญ�วิศวกรรมศ�สตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมก�รผลิต) มห�วิทย�ลัยเทคโนโลสุรน�รี - ปริญญ�พุทธศ�สตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส�ข�สังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณ์ร�ชวิทย�ลัย - ปริญญ�ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ประเภททั่วไป) ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ จ�กมห�วิทย�ลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ การศึกษา - ปริญญ�บัตร หลักสูตรก�ร ป้องกันร�ชอ�ณ�จักร ภ�ครัฐ ร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่น 3 (พ.ศ. 2534), วิทย�ลัยป้องกัน ร�ชอ�ณ�จักร - Georgia,Oglethorpeปริญญ�ตรีส�ข�บริห�รธุรกิจUniversity,USA - โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์

“The success of people depends on how they make their decisions. The ability to make proper decisions is a valuable asset, chiefly for business people, as it enables them to make up their mind wisely and without vacillation. Simply thinking and doing what just pleases may not direct a person along the right path to success.

In making a right decision, it is of primordial importance to feel unhurried. Also, it is not good to make a decision when a person is under pressure of work, under any kind of of strain, or when the emotions are aroused. When we take a decision at any time, it should be to fulfil our obligation. Each one has his own duties and obligations at every stage of life; out own happiness depends on how well we fulfil our obligations to achieve success. For this, we have to depend entirely on ourselves, not on others. There are ideas in our minds which may help us or not to gain our goals. We have to study and examine will those ideas, and accept those which are really helpful to lead us to a success life.” friendShip “No friendship can stand the test, if there is no spirit of self-sacrifice on both sides. At the dawn of friendship everything will be find and rosy. But, when we come closer, we may have to fight hard to bear patiently with defects we may detect, to reject the suspicions which may arise, and to clear the misunderstanding which may creep in. These are only a few occasions when we have practice self-sacrifice to prevent the edifice of our friendship from shattering into pieces. It is a great solace in life to have a sincere friend who will be with us in our trials, who can give sympathy and encouragement and who is willing to listen to our troubles as well as to our joys. It depends largely on us to have such a friend. If you don’t want to regret, make a good choice at the beginning without giving way to your passions and fanciful ideas about friendship.”

BRO. BRONARD’S WORDS OF WISDOM Step of SucceSS

SUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 65 ดร. แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ Dr. Sangchai ApichattanapathACC รุ่นที่ 34 นประธ�นมูลนิธิบร�เดอร์เบอร์น�ร์ด�ยกกิตติมศักดิ์สม�คมศิษย์เก่�อัสสัมชัญพ�ณิชย์ ตำาแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ ประธานกรรมการ - บริษัท ฟ�ติม� ดิเว็ลล๊อปเม็นท์ จำ�กัด - บริษัท ฟ�ติม� อ�ร์. บี. ดี. เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด - บริษัท ฟ�ติม� บรอดค�สติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด - เลข�นุก�รคณะกรรม�ธิก�รก�รสื่อส�รมวลชน ก�รวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและส�รสนเทศ สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ - กรรมก�รมูลนิธิโรเกชั่น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ - เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์จัตุรถ�ภรณ์มงกุฎไทย จ.ม. - เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์เบญจมดิเรกคุณ�ภรณ์ บ.ภ. - เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์ตริต�ภรณ์ช้�งเผือก ต.ช. - เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์เบญจม�ภรณ์ช้�งเผือก บ.ช. - แหนบเครื่องหม�ยกล่องกระสุนคันชีพ ทห�รมห�ดเล็กรักษ �พระองค์ - เข็มพระน�ม�ภิไทยของสมเด็จพระน�งเจ้�รำ�ไพพรรณี พระบรมร�ชินีใน รัชก�ลที่ 7 รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ - ร�งวัลเกียรติคุณเชิดชูเกียรติจ�ก ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตน�ยกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย - ร�งวัลเกียรติคุณเชิดชูเกียรติจ�ก ดร. อำ�นวย วีรวรรณ อดีตรองน�ยกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง - น�ยกสม�คมศิษย์เก่�อัสสัมชัญ นครร�ชสีม� 9 สมัย - น�ยกสม�คมศิษย์เก่�อัสสัมชัญพ�ณิชย์ 3 สมัย - ศิษย์เก่�ดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์ โอก�สครบรอบ 70 ปี - ACC Hall Of Fame ศิษย์เก่�ผู้ทรงคุณค่�แห่ง ACC การศึกษา - ปริญญ�เอกกิตติมศักดิ์ American Coachline University, USA. - (ผู้นำ�ทปริญญ�โทศิลปศ�สตรมห�บัณฑิต�งสังคมธุรกิจและก�รเมือง)วิทย�ลัยนวัตกรรมสังคมมห�วิทย�ลัยรังสิต - ปริญญ�ตรีคณะบริห�รธุรกิจมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง - โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์ - โรงเรียนอัสสัมชัญนครร�ชสีม� หลักสูตรพิเศษ - หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูงสถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน รุ่นที่ 19 - หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูงด้�นวิทย�ก�รพลังง�นรุ่นที่7 - หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อ ประช�ธิปไตย” รุ่นที่ 4

บำารุง จินดาพล Bamrung ChindapolACC รุ่นที่ 16 ตำาแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ กรรมการ - บริษัท บำ�รุงคอนเทนเนอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำ�กัด ประสบการณ์การทำางาน - ผู้จัดก�รข�ย (ข�ออก) บริษัท อีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำ�กัด - พนักง�นบัญชี/ข�ย บริษัท เบนล�ยด์คอนเทนเนอร์ จำ�กัด - พนักง�นง�นบัญชี บริษัท โฟร์โมสต์อ�ห�รนม (กรุงเทพฯ) จำ�กัด - สมุห์บัญชี ธน�ค�รนครหลวงไทย ส�ข�ท่�ม่วง และก�ญจนบุรี - ผู้ช่วยแคชเชียร์และบิลคอลเลคเต้อร์ บริษัท ค�ลเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด - พนักง�นพิมพ์ดีด บริษัท สแตนด�ร์ดแวดคัมออยล์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ตำาแหน่งหน้าที่ทางสังคม - ประธ�นมูลนิธิจินด�พล - ที่ปรึกษ �สม�คมช�วภูเก็ต - ที่ปรึกษ �สม�คมช�วตะกั่วป่�กะปง คุระบุรี กิจกรรมทางด้านสังคมที่ผ่านมา บริจ � คเงินช่วยเหลือส � ธ � รณกุศลต่ � งๆ อ � ทิ มูลนิธิอนุเคร � ะห์คนหูหนวกใน พระบรมร�ชินูปถัมภ์ มูลนิธิเทสโก้โลตัสเพือไทย มูลนิธิจินด�พล มูลนิธิศุภมิตร ประเทศไทย มูลนิธิศิริร�ช มูลนิธิสงเคร�ะห์เด็กย�กจนซีซีเอฟ ยูนิเซฟ สภ�ก�ช�ด และมูลนิธิโรก�เชียง รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ - ได้รับพระร�ชท�นเหรียญจ�ก สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี 3 ครั้ง - คุณพ่อดีเด่น ปี พ.ศ. 2554 - ศิษย์เก่�ดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์ - ACC Hall Of Fame ศิษย์เก่�ผู้ทรงคุณค่�แห่ง ACC การศึกษา - โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์ 66 | BROTHER BERNARD FOUNDATION

SUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 67 วรเศรษฐ์ อิสระยั่งยืน Voraseth IssarayangyuenACC รุ่นที่ อดีตนผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิโรเกชั่น16�ยกสม�คมศิษย์เก่�อัสสัมชัญพ�ณิชย์ ตำาแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ Chairman Euro Asia Aval Ltd. Chairman/CEO Euro Asia Management Ltd ประสบการณ์การทำางาน - Clerk, Inward Cargo Dept Maersk Line, Bangkok - Manager, Inward Cargo Dept. Thoresen Co., (Thailand) Ltd. - Managing Director, Faithful Engineering (Thailand) Ltd. - Associates, Midland Bank Aval Plc, London - Vice President, Kaines (U.K.) Ltd., London - Vice President, Security Pacific National Bank, New York - Vice President, Westdeusche Landesbank, New York - Regional G.M. for Southeast Asia, Canadian Imperial Bank of Commerce, HK กิจกรรมทางด้านสังคมที่ผ่านมาที่ผ่านมา - Financial Advisor for Thai Contractor Association, Bangkok - Board Member of Psychology Applied Association of Thailand - Specialist for Standing Committee for Education, House of Representative Thailand - Board Member – The Revolving Fund for Teachers’ Debts improve ment Ministry of Education, Royal Thai Government, Thailand - Advisor & Member of multiple committees & subcommit tees for Information & Communication Technology, House of Representatives, Thailand รางวัลที่ได้รับ - ศิษย์เก่�ดีเด่น (60) โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์ - ACC Hall Of Fame ศิษย์เก่�ผู้ทรงคุณค่�แห่ง ACC การศึกษา - Assumption Commercial College หลักสูตรพิเศษ - Psychology Applied Institute, School of National Defence 76 Certificate - Certificate of Proficency for Business Computer, ABAC - Certificate of Proficiency for BusiNet Explorer Course, ABAC ชำานาญการพิเศษ - ICC UCP for Structure Trade/ Project Finance & Construction Finance - Created V Method in Cost & Risk Control for Construction Industries - Forfaiting and Factoring - Kitchen and Laundry design and planning for Hotel and Hospital - International Logistics for Import and Export by Sea/Air/River and Land

68 | BROTHER BERNARD FOUNDATION ประสพ สนองชาติ Prasob SnongjatiACC รุ่นที่ 22 ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิโรเกชั่นกรรมก�รมูลนิธิโรเกชั่น และอดีตรองประธ�นมูลนิธิโรเกชั่น อตีตน�ยกสม�คมศิษย์เก่�อัสสัมชัญพ�ณิชย์ ตำาแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ ประธ�นกรรมก�ร และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำ�กัด ประสบการณ์การทำางาน - กรรมก�รอิสระ ประธ�นก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน บมจ. ศุภ�ลัย - กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ บมจ. ทิปโก้ ฟูดส์ - กรรมก�รรองผู้อำ�นวยก�รใหญ่กลุ่ม บจ. สย�มมีเดียแอนด์คอมมิวนิเคชั่น - กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท แซทเทิร์น แมเนจเม้นท์ จำ�กัด - กรรมก�รผู้จัดก�ร บจ. เอไอเอ แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) - กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท เนชั่น พรอปเปอตี้ จำ�กัด - Financial Controller บริษัท IBM China/Hong Kong - ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รเงิน บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำ�กัด - ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รเงิน กลุ่มบริษัท วอเนอร์แลมเบิร์ต (ประเทศไทย) จำ�กัด - ผู้จัดก�รฝ่�ยบริห�ร บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด - ผู้ช่วยกรรมก�รบริห�ร บริษัท ล๊อกซเล่ย์ (กรุงเทพฯ) จำ�กัด เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ - เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์จัตุรถ�ภรณ์มงกุฎไทย - เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์จถุถดิเรกคุณ�ภรณ์ รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ - ได้รับทุนอบรมด้�นพัฒน�อุตส�หกรรม ณ กรุงเฮค โดยรัฐบ�ลเนเธอร์แลนด์ - ได้รับทุนอบรมด้�น Leadership, Georgetown University, Washington DC, โดย Asia Foundation - ศิษย์เก่�ดีเด่นโรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์ - ACC Hall Of Fame ศิษย์เก่�ผู้ทรงคุณค่�แห่ง ACC การศึกษา - ปริญญ�บัตร หลักสูตรก�รป้องกัน ร�ชอ�ณ�จักร ภ�ครัฐร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่น 3 (พ.ศ. 2534), วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร - USAOglethorpeปริญญ�ตรีส�ข�บริห�รธุรกิจUniversity,Georgia, - โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์

SUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 69 บำารุง ตันจิตติวัฒน์ Bamrung TanchittiwattanaACC รุ่นที่ 23 อดีตอุปนกรรมก�รมูลนิธิโรเกชั่น�ยกสม�คมศิษย์เก่�อัสสัมชัญพ�ณิชย์ ตำาแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ ผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนอ�วุโส สำ�นักง�น บำ�รุง สุวิช� อภิศักดิ์ ทน�ยคว�ม กรรมกอรองอธิกกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยอีสเทิร์นเอเชีย�รบดีฝ่�ยพัฒน�กิจก�รมห�วิทย�ลัยอีสเทิร์นเอเชีย�จ�รย์ประจำ�หลักสูตรนิติศ�สตร์มห�บัณฑิตมห�วิทย�ลัยอีสเทิร์นเอเชีย�รกฎหม�ยธุรกิจสภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย ประสบการณ์การทำางาน - อ�จ�รย์พิเศษ คณะนิติศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ และมห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง - สำ�นักง�นกฎหม�ยเทพศรีหริศ - สำ�นักง�นกฎหม�ย KIRKWOOD KAPLAN RUSSIN & VECCHI - USAID กิจกรรมทางด้านสังคมที่ผ่านมา - ประธ�นกรรมก�รมรรย�ททน�ยคว�ม สภ�ทน�ยคว�ม - อุปน�ยกฝ่�ยวิช�ก�ร สภ�ทน�ยคว�ม - อุปน�ยกฝ่�ยนโยบ�ยและแผนง�น สภ�ทน�ยคว�ม - ประธ�นกรรมก�รอนุญ�โตตุล�ก�รก�รค้�ไทย สภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย - คณะกรรมก�รพัฒน�กฎหม�ย คณะกรรมก�รร่วม 3 สถ�บันภ�คเอกชน - อนุกรรมก�รกฎหม�ย ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - กรรมก�รและเลข�ธิก�รก่อตั้ง มูลนิธิสโมสรโรต�รีกรุงเทพ - น�ยกสโมสรโรต�รีกรุงเทพ - กรรมก�รสม�คมนิสิตเก่�นิติศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย - ที่ปรึกษ �น�ยกสม�คมนิสิตเก่�จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ การศึกษา - ปริญญ�โทนิติศ�สตร์ (LLM) มห�วิทย�ลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ค สหรัฐอเมริก� - ปริญญ�ตรีนิติศ�สตร์ (เกียรตินิยม) จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย - โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์ หลักสูตรพิเศษ - เนติบัณฑิตไทย รุ่น 23 - ประก�ศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร มหบริห�รง�นภ�ครัฐและกฎหม�ย-�ชนรุ่นที่1สถ�บันพระปกเกล้�

70 | BROTHER BERNARD FOUNDATION วรวิทย์ โรจน์รพีธาดา Voravit RojrapitadaACC รุ่นที่ 24 อดีตกรรมก�รสม�คมศิษย์เก่�อัสสัมชัญพ�ณิชย์ ตำาแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ กรรมก�ร บมจ. กรุงเทพประกันภัย กรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง บมจ. น้ำ�ต�ลครบุรี ประสบการณ์การทำางาน - ปรึกษ �บริษัท บมจ. กรุงเทพประกันภัย - เลข�นุก�รบริษัท บมจ. กรุงเทพประกันภัย - กรรมก�รและรองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่ บมจ. กรุงเทพประกันภัย - เลข�นุก�รคณะกรรมก�ร บมจ. กรุงเทพประกันภัย - กรรมก�รผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รใหญ่ บมจ. กรุงเทพประกันภัย - กรรมก�ร บมจ. ชุมพรอุตส�หกรรมน้ำ�มันป�ล์ม - ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ บมจ.ชุมพรอุตส�หกรรมน้ำ�มันป�ล์ม - กรรมก�รตรวจสอบ บมจ.ชุมพรอุตส�หกรรมน้ำ�มันป�ล์ม กิจกรรมทางด้านสังคมที่ผ่านมา - รองประธ�นกรรมก�ร มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ปี 2537 - 2558 ซึ่งมีโอก�ส เข้�ร่วมกิจกรรมใน - บำ�รุงรก�รพัฒน�ชนบทและออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับโรงพย�บ�ล�ษฎร์เพื่อให้ก�รดูแลรักษ�สุขภ�พและพัฒน�คว�มเป็นอยู่ของช�วบ้�นในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงเป็นประจำ�ทุกปี - ร่วมบริจ�คปัจจัยเพื่อก�รบูรณะวัดว�อ�ร�ม ก�รศึกษ � และก�รกุศล รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ - ศิษย์เก่�ดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์ - ACC Hall Of Fame ศิษย์เก่�ผู้ทรงคุณค่�แห่ง ACC การศึกษา - Mini MBA มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ - โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์ หลักสูตรพิเศษ - Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland - Skandia Insurance Management, Philippines - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 27/2546 บริษัทไทยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�ร(IOD)

SUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 71 วีระชัย สัจจวโรดม Virajai SatchavarodomACC รุ่นที่ 24 อดีตกรรมก�รมูลนิธิโรเกชั่น ตำาแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ กรรมก�ร บริษัท ไทยชิปปิ้งเอเยนซี่แอนด์เทรดดิ้ง จำ�กัด รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ - ศิษย์เก่�ดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์ - ACC Hall Of Fame ศิษย์เก่�ผู้ทรงคุณค่�แห่ง ACC การศึกษา - โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์ - โรงเรียนอัสสัมชัญ

72 | BROTHER BERNARD FOUNDATION วิเชียร ชื่นมีเชาว์ Wichien Chuenmeechao ACC รุ่นที่ 25 อดีตกรรมกอดีตน�ยกสม�คมครูและผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชยก�ร�รโรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชยก�ร ตำาแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ - ประธ�นกรรมก�ร บริษัท วัชรบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ - ได้รับถ้วยและโล่ร�งวัลก�รกุศลต่�งๆ - ศิษย์เก่�ดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์ - ACC Hall Of Fame ศิษย์เก่�ผู้ทรงคุณค่�แห่ง ACC การศึกษา - โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์

SUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 73 ดร. ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ Dr. Thanachai TheerapattanavongACC รุ่นที่ 27 ที่ปรึกษ �กิตติมศักดิ์สม�คมศิษย์เก่�อัสสัมชัญพ�ณิชย์ ประธ�นคณะกรรมก�รระดมทุนก�รศึกษ � ACCSC ตำาแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ - ประธ�นกรรมก�รกิตติมศักดิ์ สปริงนิวส์กรุ๊ป - กรรมก�รและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี - ประธ�นกิตติมศักดิ์ บจ. มีเดียเอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) - ประธ�นกิตติมศักดิ์ บจ. เดอะม�เจสติค ครีก คันทรีคลับ ประสบการณ์การทำางาน - กรรมก�ร FIPP (Federation of International Periodic Publication) และ ประธ�น FIPP Asia - ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รตรวจสอบ บมจ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป - ประธ�นคณะกรรมก�ร บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น - ประธ�นกรรมก�รบริห�ร บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ตำาแหน่งกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา - ผู้ก่อตั้งและประธ�นสม�คมนิตยส�รแห่งประเทศไทย - ผู้ก่อตั้งและประธ�นมูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ - ที่ปรึกษ �ประธ�นอนุกรรมก�รประช�สัมพันธ์สภ�หอก�รค้�ไทย - ที่ปรึกษ �กิตติมศักดิ์สม�คมผู้พิมพ์และผู้จำ�หน่�ยหนังสือแห่งประเทศไทย - ที่ปรึกษ �ยุวพุทธิกสม�คมแห่งประเทศไทย ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ - ปริญญ�บริห�รธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส�ข�วิช�บริห�รทั่วไป มห�วิทย�ลัยเอเชียอ�คเนย์ - ปริญญ�บริห�รธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ (ก�รตล�ด) มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎเชียงร�ย - ปริญญ�บริห�รธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส�ข�วิช�จัดก�รทั่วไป มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ มห�ส�รค�ม - ปริญญ�บริห�รธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศ�สนศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมห�มกุฎร�ชวิทย�ลัย การศึกษา - ปริญญาเอก Public มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์Administrationในพระบรมราชูปถัมภ์ - ปริญญ�โท ศิลปะศ�สตร์บัณฑิต คณะรัฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย ร�มคำ�แหง - ปริญญ�ตรี ศิลปศ�สตร์บัณฑิต คณะรัฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย ร�มคำ�แหง - โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์ - โรงเรียนวัดสุทธิวร�ร�ม หลักสูตรพิเศษ - LeadershipofProfessionalประก�ศนียบัตรก�รอบรมEducationProgramtheSoutheastAsianExecutiveConferenceจ�กมห�วิทย�ลัยฮ�ร์เวิร์ดสหรัฐอเมริก� - ประก�ศนียบัตรก�รอบรม Chairman 2000 กรรมกจ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บัน�รบริษัทไทยและออสเตรเลีย

74 | BROTHER BERNARD FOUNDATION อนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ Anusak InthraphuvasakACC รุ่นที่ 27 ตำาแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ - ปประธ�นคณะผู้บริห�ร กลุ่ม บริษัท ซีทีไอ โฮลดิ้ง จำ�กัด - ประธ�นกรรมก�ร บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำ�กัด - รองประธ�นกรรมก�ร บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำ�กัด - กงสุลกิตติมศักดิ์ ประเทศบูร์กิน� ฟ�โซ ประจำ�ประเทศไทย ประสบการณ์การทำางาน - กรรมก�รผู้อำ�นวนก�ร บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำ�กัด (รัฐวิส�หกิจสังกัดกระทรวงคมน�คม) - วุฒิสม�ชิก - กงสุลกิตติมศักดิ์ ส�ธ�รณรัฐเลบ�นอน - (องค์กรมหประธ�นกรรมก�รสำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดก�รประชุมและนิทรรศก�ร�ชน) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ - เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์มห�ปรม�ภรณ์ช้�งเผือก - เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์มห�วชิรมงกุฎ - “Chevalier de l’Ordre National” จ�กประธ�น�ธิบดี แห่งประเทศบูร์กิน� ฟ�โซ่ - “Chevalier Dans l’Ordre National Du Mérite” จ�กประธ�น�ธิบดี แห่งส�ธ�รณรัฐฝรั่งเศส รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ - ปริญญ�บริห�รธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส�ข�วิช�บริห�รทั่วไป มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏจันทร์เกษม - ปริญญ�บริห�รธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส�ข�วิช�ก�รชนส่ง มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง - นักศึกษ �ดีเด่นของสถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ (NIDA) - ศิษย์เก่�ดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์ - ACC Hall Of Fame ศิษย์เก่�ผู้ทรงคุณค่�แห่ง ACC การศึกษา - ปริญญ�บัตร หลักสูตรก�รป้องกัน ร�ชอ�ณ�จักร รุ่น 10 (วปรอ. 4010), วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร - ปริญญ�โท รัฐประศ�สนศ�สตรมห� บัณฑิต (เกียรตินิยม) สถ�บันบัณฑิต พัฒนบริห�รศ�สตร (NIDA) - ปริญญ�ตรี ศิลปะศ�สตร์บัณฑิต ส�ข�รัฐศ�สตร์ (เกียรตินิยม) มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง - โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์ หลักสูตรพิเศษ - ประก�ศนียบัตรหลักสูตร “ผู้บริห�ร (บ.ย.ส.)กระบวนก�รยุติธรรมระดับสูง”รุ่นที่8สถ�บันพัฒน�ข้�ร�ชก�รฝ่�ยตุล�ก�รศ�ลยุติธรรม - วุฒิบัตรหลักสูตร “ก�รกำ�กับดูแล มหระดับสูงของรัฐวิสกิจก�รสำ�หรับกรรมก�รและผู้บริห�ร�หกิจและองค์ก�ร�ชน”รุ่นที่4สถ�บันพระปกเกล้�

SUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 75 กิตติ อิสริยะประชา Kitti IssariyaprachaACC รุ่นที่ 28 อดีตอุปนอดีตกรรมก�รมูลนิธิโรเกชั่น�ยกและกรรมก�รสม�คมศิษย์เก่�อัสสัมชัญพ�ณิชย์ ตำาแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ - ประธ�นกรรมก�ร บริษัท แอมเมกซ์ทีม แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำ�กัด - กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท โวคลิฟวิ่ง จำ�กัด - กรรมก�ร บริษัท กรีนแลนด์ ม�ร์เก็ตติ้ง จำ�กัด - กรรมก�ร บริษัท แพรรี่ ม�ร์เก็ตติ้ง จำ�กัด ประสบการณ์การทำางาน - กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท แอมเมกซ์ ทีม แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำ�กัด - กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท แอมเมกซ์ แอนด์ เกรย์ แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำ�กัด - กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท แอมเมกซ์ ออริจิน จำ�กัด - ผู้จัดก�รว�งแผนสื่อโฆษณ� บริษัท เอสเอสซี แอนด์ บี ลินต�ส จำ�กัดผู้จัดก�ร - ฝ่�ยบริห�รลูกค้� บริษัท เอสเอสซี แอนด์ บี ลินต�ส จำ�กัด - Account Executive บริษัท ลิงค์-แมคแคน อิริคสัน จำ�กัด - Account Executive แผนกบริก�รโฆษณ� บริษัท ดีทแฮลม์ จำ�กัด กิจกรรมทางด้านสังคม - สม�ชิกสโมสรโรต�รีปทุมวัน ภ�ค 3350 โรต�รีส�กล (ปัจจุบัน) กิจกรรมทางด้านสังคมที่ผ่านมา - เลข�นุก�ร สโมสรโรต�รีปทุมวัน ภ�ค 3350 โรต�รีส�กล - น�ยกสโมสรโรต�รีปทุมวัน ภ�ค 3350 โรต�รีส�กล - ประธ�นชมรมบริษัทโฆษณ�และสื่อส�รก�รตล�ดไทย - ประธ�นคณะกรรมก�รประช�สัมพันธ์โรต�รีส�กล ภ�ค 3350 - ประธ�นกลุ่มก�รตล�ด และกรรมก�ร สม�คมจัดก�รธุรกิจแห่งประเทศไทย - อุปน�ยก และกรรมก�ร สม�คมโฆษณ�ธุรกิจแห่งประเทศไทย - อดีตผู้บรรย�ยพิเศษ-ปริญญ�ตรี & โท วิช�ก�รโฆษณ�และก�รตล�ด รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ - ศิษย์เก่�ดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์ - ACC Hall Of Fame ศิษย์เก่�ผู้ทรงคุณค่�แห่ง ACC การศึกษา - โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์ - โรงเรียนสวนกุหล�บวิทย�ลัย

76 | BROTHER BERNARD FOUNDATION เจริญ อุษณาจิตต์ Chareon Usanachitt ACC รุ่นที่ 30 ประธ�นคณะกรรมก�รที่ปรึกษ �วิช�ก�ร ACC ประธ�นคณะกรรมก�รพัฒน�หลักสูตร ACC School of Commerce (ACCSC) มห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ รองประธ�นมูลนิธิบร�เดอร์เบอร์น�ร์ดอุปน�ยกสม�คมศิษย์เก่�อัสสัมชัญพ�ณิชย์กรรมก�รมูลนิธิโรเกชั่น ตำาแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ ประธานกรรมการ - บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) กรรมการ - บริษัท โมเดอร์นฟอร์มท�วเวอร์ จำ�กัด ประสบการณ์การทำางาน - กรรมก�ร บริษัท อินเตอร์เฟซ โมเดอร์นฟอร์ม จำ�กัด - กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท แอดว�นซ์ อินทีเรีย โปรดัคส์ จำ�กัด - ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ยกลุ่ม บริษัท 3 เอ็ม จำ�กัด กิจกรรมทางด้านสังคม - ประธ�นกรรมก�รนิติบุคคลหมู่บ้�นปัญญ� กิจกรรมทางด้านสังคมที่ผ่านมา - น�ยกกิตติมศักดิ์สม�คมอุตส�หกรรมเครื่องเรือนไทย - ACC Hall Of Fame ศิษย์เก่�ผู้ทรงคุณค่�แห่ง ACC การศึกษา - ปริญญ�ตรี บริห�รธุรกิจบัณฑิต University of Connecticut, USA - โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์ - โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรพิเศษ - หลักสูตรบทบ�ทของประธ�นกรรมก�รบริษัทรุ่นที่1/2000สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย(IOD) - กรรมกรุ่นวุฒิบัตรหลักสูตรเพื่อกรรมก�รบริษัทฯ23/2003สม�คมส่งเสริมสถ�บัน�รบริษัทไทย(IOD) - รุ่นวุฒิบัตรหลักสูตรเพื่อกรรมก�รบริษัทฯ2/2006(Refresh)สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย(IOD)

SUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 77 ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง Jajjai DhammarungruangACC รุ่นที่ 30 ประธกรรมก�รและเหรัญญิกมูลนิธิบร�เดอร์เบอร์น�ร์ด�นกรรมก�รคัดสรรนักศึกษ�ทุนACCSchool of Commerce (ACCSC) มห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ ตำาแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ รองประธานกรรมการ - บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) กรรมการ - บริษัทในเครือ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) ประสบการณ์การทำางาน - ผู้จัดก�รฝ่�ยก�รตล�ด บริษัท แซนดอส (ประเทศไทย) จำ�กัด - ผู้จัดก�รฝ่�ยก�รตล�ด บริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำ�กัด - เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยข�ย บริษัท 3 เอ็ม จำ�กัด กิจกรรมทางด้านสังคมที่ผ่านมา - รองน�ยกกิตติมศักดิ์ สม�คมอุตส�หกรรมเครื่องเรือนไทย - กรรมก�รส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ เชียงร�ย - ประธ�นนักศึกษ � SASIN รุ่น MM98 รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ - ศิษย์เก่�ดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์ - ACC Hall Of Fame ศิษย์เก่�ผู้ทรงคุณค่�แห่ง ACC การศึกษา - ปริญ�โท บริห�รธุรกิจดุษฎีบัณฑิต จุฬสถ�บันบัณฑิตบริห�รธุรกิจศศินทร์�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย - ปริญญ�ตรี บริห�รธุรกิจบัณฑิต University of Memphis, Tennessee, USA - โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์

78 | BROTHER BERNARD FOUNDATION ประสพ จิรวัฒน์วงศ์ Prasop JirawatwongACC รุ่นที่ 33 กรรมกอุปน�ยกสม�คมศิษย์เก่�อัสสัมชัญพ�ณิชย์�รมูลนิธิบร�เดอร์เบอร์น�ร์ด ตำาแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ ประธานกรรมการ - บริษัท ไนซ์ แอพพ�เรล จำ�กัด รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ - ศิษย์เก่�ดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์ - ACC Hall Of Fame ศิษย์เก่�ผู้ทรงคุณค่�แห่ง ACC การศึกษา - โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์

SUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 79 ประสิทธิ์ ธารทอง Prasit TarntongACC รุ่นที่ 34 ที่ปรึกษกรรมกน�ยกสม�คมศิษย์เก่�อัสสัมชัญพ�ณิชย์�รและเลข�นูก�รมูลนิธิบร�เดอร์เบอร์น�ร์ด�มูลนิธิโรเกชั่น ตำาแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ ประธานและกรรมการ - บริษัท ธ�รธน� จำ�กัด - บริษัท บ�งปะกงพล�สติก จำ�กัด - บริษัท อนันตศิริแลนด์ จำ�กัด กรรมการบริหาร - บริษัท ไทย น�ก�โน่ จำ�กัด กิจกรรมทางด้านสังคมที่ผ่านมา - น�ยกสโมสรไลอ้อนมห�น�ค กรุงเทพฯ 2 สมัย - กรรมก�รมูลนิธิเสียงช�วพุทธ สุทธิวิตต์ รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ - ผู้มีคว�มประพฤติดีประจำ�ปี 2514 จ�กพุทธสม�คมแห่งประเทศไทยใน พระบรมร�ชูปถัมภ์ การศึกษา - โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์

ACC BUSINESS PREP SCHOOL เจริญ อุษณาจิตต์ ภารกิจกอบกู้ ACC ของศิษย์เก่าเริ่มตั้นแต่ปี 2544 เมื่อคุณสนั่น อังอุบลกุล ศิษย์เก่ารุ่น 28 ได้ริเริ่มระดมสมองศิษย์เก่าดีเด่นหลายๆ ท่าน อาทิ คุณเอก สยามวาลา คุณอมเรศ ศิลาอ่อน ดร. สมชาย ภคพาสวิวัฒน์ คุณนิสัย เวชชาชีวะ คุณธนาชัย ธีระพัฒนวงศ์ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ซึ่งแต่ละท่าน มีประสบการณ์และประสพความสำล้วนเป็นนักธุรกิจที่ าเร็จในวงการ ต่าง ๆ และต่างก็มีความรักและห่วงใย ACC ของเรา ไม่อยากให้ ACC ของเราต้องปิดตัวลง เหมือนกับโรงเรียนพาณิชยการอื่น ๆ ข้อสรุป จากการอภิปรายระดมสมองหลายครั้งหลาย คราของศิษย์เก่าในยุคนั้นก็คือการศึกษาระดับ อาชีวะสายพาณิชยการ ไม่เพียงพอสำ า หรับ นักเรียนที่จะไปเริ่มประกอบอาชีพหลังจากจบ การศึกษา SUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 81

82 | BROTHER BERNARD FOUNDATION กระแสความพยายามจากศิษย์เก่าในการช่วยเสนอแนวทางการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ ACC ได้ก่อ ตัวแรงอีกครั้งหนึ่ง ในสมัยที่คุณปรีชา สนั่นวัฒนานนท์ ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า ACC เมื่อปี พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นการตอกย้ำาเจตนารมย์ของศิษย์เก่าในการกอบกู้ ACC ไม่อยากเห็น ACC ถูกปิดไป คณะ กรรมการศิษย์เก่า ACC ได้มีมติทำาสัญญาว่าจ้างบริษัท The Searcher ของ ดร. นิวัฒน์ วงศ์พรหมปรีดา ให้ ทำาการศึกษา สำารวจวิจัย เพื่อค้นหาสาเหตุของการล้มหายตายจากของโรงเรียนพาณิชยการอื่นๆ และที่สำาคัญ ที่สุด สาเหตุของการลดน้อยลงของจำานวนนักเรียนของ ACC ของเรา การศึกษา สำารวจ วิจัย เพื่อหาข้อมูล ได้ใช้วิธีสอบถามกลุ่มตัวอย่างของนักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งการหาข้อมูล สถิติ จำานวนโรงเรียนที่ยังเหลือ อยู่ ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ออกมาเป็นรายงานพร้อม ตัวเลข และสถิติอย่างน่าเชื่อถือ และมีปริมาณร่วม 100 หน้ากระดาษ ผลสรุปของการศึกษาโดยดร. นิวัติ ปริญญาตรีซึ่งก็ได้รับการตอบสนองประเทศไทยACCพยายามทำคณะกรรมการศิษย์เก่าหลังจากจบการศึกษาปีที่การศึกษาระดับพาณิชยการไม่เพียงพอสำยืนยันความคิดเห็นของกลุ่มศิษย์เก่าดีเด่นที่เคยจัดอภิปรายระดมสมองมาแล้ววงศ์พรหมปรีดาและทีมงานก็คือาหรับนักเรียนที่จะออกไปประกอบอาชีพ3ACCภายใต้การนำาของคุณปรีชาสนั่นวัฒนานนท์ก็ไดาหนังสือพร้อมรายงานฉบับนี้ส่งผ่านบราเดอร์หลุยส์ชาแนลอธิการในสมัยนั้นไปถึงยังคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแขวงเสนอให้ทางมูลนิธิฯยกระดับการศึกษาของACCให้เป็นระดับเป็นอย่างดีจากทางคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิฯซึ่งในขณะนั้นมีบราเดอร์ศิริชัยฟอนซีกาเป็นอธิการเจ้าคณะ ความ พยายามของศิษย์เก่าในการหาวิธีปรับ เปลี่ยน ยกระดับการศึกษาของ ACC จาก ระดับอาชีวะเป็นระดับปริญญาตรีได้ดำ า เนินการอย่างต่อเนื่อง จากสมัยของคุณ ปรีชาต่อมายังสมัยคุณทรงพล ชัญมาตรกิจ ซึ่งได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมศิษย์ เก่าสืบต่อจากคุณปรีชา สนั่นวัฒนานนท์ คณะกรรมการบริหารของมูลนิธิฯมีความ เห็นพ้องต้องกันกับศิษย์เก่าว่า การศึกษาระดับพาณิชยการไม่เพียงพอ แต่การ ปรับเปลี่ยนยกระดับ ACC เป็นปริญญาตรีไม่สามารถทำาได้ เพราะ ACC ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาใหม่จะต้องผ่านข้อกำใบอนุญาตในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและการขอไม่มีาหนดของกระทรวงเรื่อง ขนาดที่ดิน ความเป็นเจ้าของที่ดิน ขนาดอาคารเรียน จำานวนห้องเรียน ตลอดจนสาธารณูปโภค ที่ต้องมีใน หลังจากที่บราเดอร์หลุยส์การสนับสนุนการเรียนการสอนชาแนลได้อยู่เป็นอธิการของACC จนครบวาระในปี 2550 ซึ่งในขนะนั้นคุณทรงพล ชัญมาตรกิจ ก็ได้ครบวาระของการเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าในช่วงเวลาเดียวกันคุณแสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ ก็ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าคนใหม่โดยการแนะนำาของบราเดอร์สุรสิทธิ์ สุขชัย ซึ่งได้รับมอบหมาย

ให้เข้ามาดูแล ACC ในฐานะอธิการคนใหม่ ในสมัยคุณแสงชัย อภิชาตธนพัฒน์ เป็น นายกฯ แรงผลักดันสนับสนุนให้ ACC ศิริชัยความพยายามของศิษย์เก่าในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็สัมฤทธิ์ผลเมื่อบราเดอร์ดำอย่างดีจากทั้งบราเดอร์สุรสิทธิ์แรงผลักดันสนับสนุนดังกล่าวนอกจากจะมาจากศิษย์เก่าแล้วยังได้รับความร่วมมือีเป็นยกระดับเป็นปริญญาตรก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องสุขชัยอธิการACCและบราเดอร์ศิริชัยฟอนซีกาซึ่งารงตำาแหน่งอธิการเจ้าคณะฯอยู่ในขณะนั้นฟอนซิกาซึ่งในขณะนั้นดำารงตำาแหน่งอธิการเจ้าคณะมูลนิธิฯและนายกสภา SUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 83 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ ABAC ได้มีคำาสั่งหลังจากสภาฯ มีมติออกมาให้ ABAC เปิดหลักสูตรขึ้นใหม่ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาบริหารจัดการ กลุ่มวิชาพาณิชยศาสตร์ จัดการเรียนการสอนที่ ACC สาทร หลักสูตรพิเศษนี้ บราเดอร์มาร์ตินประทีป โกมลมาศ ได้กรุณาตั้งชื่อให้เป็น ACCSC หรือ ACC School of Commerce พร้อมทั้งออกแบบโลโก้ให้เป็นเรือสำาเภาทองแล่นอยู่กลางมหาสมุทร มีคำา ว่า ACCSC อยู่บนใบเรือ หลักสูตร ACCSC ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2552 และเปิดรับ นักศึกษารุ่นแรกในปีพ.ศ. 2553 เนื้อหาของหลักสูตร ACCSC เป็นผลงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ฝ่ายวิชาการของ ABAC และศิษย์เก่า ACC ซึ่งให้ความสำ า คัญแก่การศึกษาในปัจจุบันโดยไม่ได้เป็นเพียงการเรียนในห้องเรียนภายในรั้วมหาวิทยาลัย เท่านั้น แต่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้มีประสบการณ์จากโลกธุรกิจในปัจจุบันอย่างทันเหตุการณ์ เพื่อให้ นักศึกษาได้นำาเอาทฤษฎีจากตำารามาใช้ปฏิบัติเพื่อให้เห็นจริง ความร่วมมือระหว่างคณะอาจารย์ ABAC และ ศิษย์เก่า ACC เป็นรูปแบบทวิภาคี (Bilateral) โดยศิษย์เก่าให้ความสนับสนุนจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย กิจกรรมหลักๆก็คือ Learn@Site, Alumni’s Talk, Cooperative Education และ “พี่พบน้อง” ซึ่งในแต่ละ

84 | BROTHER BERNARD FOUNDATION กิจกรรมนักศึกษาจะได้มีโอกาสเยี่ยมชม กิจการฟังศิษย์เก่าแบ่งปันประสบการณ์ ได้เข้าทำางานจริงเป็นเวลา 1 เทอมกับสถานประกอบการของศิษย์เก่า ได้ใกล้ชิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ปรึกษาหารือกับศิษย์เก่า เสมือนพี่น้อง ปัจจุบันนักศึกษาหลักสูตร ACCSC ก็มีถึง 8 รุ่น แต่ละรุ่นล้วนแต่มีนักศึกษาที่มีคุณภาพ ได้ รับรางวัลจากมหาวิทยาลัย และได้รับปริญญาบัตรระดับเกียรตินิยมถึงขั้นสูงสุดทุกรุ่น นอกจากนั้นทางคณะ บริหารธุรกิจ ABAC ยังได้รับรางวัล Best Practice ของ Cooperative Education ทางด้านพาณิชยศาสตร์ จากกระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ. 2559 แรงผลักดันสนับสนุนจากศิษย์เก่าไม่ได้เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นและข้อมูลที่ได้รับจากการสำอีกด้วยารวจวิจัยหลังจากที่ทางมูลนิธิฯได้เห็นชอบและอนุมัติให้เปิดหลักสูตรACCSCศิษย์เก่าภายใต้การนำาของคุณธนาชัยธีรพัฒนวงศ์ศิษย์เก่าACCรุ่น28ยังได้ทำาการระดมทุนเพื่อเป็นเงินกองทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาACCSCที่เรียนดีในปีแรกของของการเปิดหลักสูตรคุณธนาชัยธีระพัฒนวงศ์และเพื่อนๆศิษย์เก่าสามารถระดมทุนการศึกษาได้ถึงกว่า50ทุนเป็นมูลค่าร่วม30ล้านบาทภาระกิจนี้ได้ดำาเนินการต่อเนื่องมาทุกรุ่นของACCSCโดยคุณแสงชัยอภิชาตธนพัฒน์ผู้ก่อตั้งมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ดซึ่งมีหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักคือการระดมทุนการศึกษาให้กับACCสำาหรับACCBusinessPrepSchoolเป็นหลักสูตรพาณิชยการของACCบริหารจัดการโดยคณะผู้บริหารและครูของACCเองโดยเป็นความคิดริเริ่มของศิษย์เก่าที่เห็นว่ากิจกรรมต่างๆที่ได้ทำาให้กับหลักสูตรปริญญาตรีACCSCประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดีและน่าจะนำามาดัดแปลงปรับปรุงให้เป็นประโยชน์กับ

นักเรียน ACC ของเราได้ ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นในยุคสมัยของคุณประสิทธิ์ ธารทอง เป็นนายก สมาคมศิษย์เก่าฯต่อจากคุณแสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ ซึ่งหมดวาระหลังจากเป็นนายกฯถึง 5 ปี ความคิด ริเริ่มให้ ACC ปรับเปลี่ยนเป็น ACC Business Prep School ได้รับการตอบรับอย่างดีจากบราเดอร์มีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการของ ACC หลังจากที่บราเดอร์สุรสิทธิ์ สุขชัย ครบวาระ และได้ รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบราเดอร์สุรสิทธิ์ สุขชัย ซึ่งได้รับเลือกเป็นอธิการเจ้าคณะฯต่อจากบราเดอร์ ศิริชัย ฟอนซีกา หลักสูตร ACC Business Prep School ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรอาชีวะเดิม โดยเน้นการสอนวิชาธุรกิจพื้นฐานทั่วไปอย่างเป็นระบบ ลดความซ้ำาซ้อนของเนื้อหา เสริมประสบการณ์ตรง มากขึ้น จะได้สามารถเลือกเรียนสาขาวิชาที่ตัวเองชอบได้ได้เรียนรู้ถึงแขนงต่างๆSchoolทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดีอย่างต่อเนื่องทุกปีจบเทอมการศึกษามาAlumni’sศิษย์เก่าจะร่วมมือกับคณะผู้บริหารและครูของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปอย่างมั่นใจ)หรือถนัดธุรกิจด้านไหนเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในทุกๆด้านของธุรกิจปัจจุบันให้นักเรียนรู้จักตัวเองว่ามีความชอบอยากมีบทบาทอะไรในองค์กรอยากมีอาชีพอะไรในอนาคต(เพื่อจะได้วางแผนการเช่นLearn@Site,Talk,InternshipTrainingและWrapUpTalkซึ่งเป็นการพูดสรุปวิชาแต่ละวิชาที่นักเรียนได้เรียนนอกจากกิจกรรมแล้วศิษย์เก่ายังได้ช่วยกันจัดกิจกรรมและงานการกุศลเพื่อระดมโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรACCBusinessPrepหรือหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจนี้จะทำาให้นักเรียนที่มีความตั้งใจจะเรียนต่อทางด้านบริหารธุรกิจของธุรกิจทำาให้รู้จักตัวเองว่าชอบหรือถนัดด้านไหนของธุรกิจเมื่อจบปี3ไปแล้วโดยหลักสูตรACCBusinessPrepSchoolนี้ปัจจุบันมี SUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 85

Alumni’sกิจกรรมสนับสนุนโดยศิษย์เก่�Talk,Learn@Site&Wrap-Up 86 | BROTHER BERNARD FOUNDATION

SUMPTION COMMERCIAL COLLEGE 1938 2018 | 87 ให้เลือก 3 โปรแกรม คือ โปรแกรม A เป็นภาษา อังกฤษล้วน โปรแกรม B เป็นการสอนภาษาไทยแต่ ตำาราเป็นภาษาอังกฤษ และโปรแกรม C เป็นโปรแกรม A และเพิ่มวิชาภาษาจีนมากขึ้น ความปรารถนาดีและ การร่วมแรงร่วมใจของศิษย์เก่า ACC เป็นที่ประจักษ์ และได้รับการชื่นชมจากบราเดอร์ คาเบรียลฯก่อนและสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมูลนิธิคณะเซนต์มายืนหยัดเป็นสถาบันที่ได้รับความนิยมเหมือนแต่ของเราวันนี้พลังดังกล่าวเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯมาเป็นเวลาช้านานครูและอาจารย์ในทำาให้โรงเรียนของเรายังอยู่รอดมาจนทุกพวกเราศิษย์เก่าทุกท่านจะต้องช่วยกันเพื่อACCโดยหวังว่าสักวันหนึ่งACCของเราคงจะกลับได้เหมือนกับสถาบันอื่นๆ

ขอขอบคุณ ผู้ให้ก�รสนับสนุนในก�รจัดพิมพ ASSuMPtION COMMERCIAL COLLEGE 1938 - 2018 ดร. เจริญ รุจิราโสภณ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน) ปกหน้าใน คุณกิตติ อิสริยประชา บริษัท โวคลิฟวิ่ง จำากัด A1 คุณบำารุง จินดาพล บริษัท บำารุงคอนเทนเนอร์เซอร์วิส จำากัด A2 คุณประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์ บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จำากัด A3 คุณสนั่น อังอุบลกุล บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำากัด (มหาชน) A4 คุณบำารุง ตันจิตติวัฒน์ สำานักงาน บำารุง สุวิชา อดิศักดิ์ ทนายความ 16 คุณประสพ จิรวัฒน์วงศ์ บริษัท ไนซ์แอพพาเรล จำากัด 18 ดร. แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ กลุ่มบริษัทฟาติมา 26 คุณประสิทธิ์ ธารทอง บริษัท ธารธนา จำากัด 30 คุณประวิทย์ จิตนราพงศ์ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำากัด 32 ดร. ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ บริษัท เดอะมาเจสติคครีกคันทรีคลับ จำากัด 50 คุณเอก สยามวาลา บริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จำากัด 58 คุณประสพ สนองชาติ บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำากัด A5 คุณเจริญ อุษณาจิตต์ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) A6 คุณอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำากัด ปกหลังใน คุณประสิทธิ์ ดำารงชิตานนท์ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำากัด ปกหลัง 88 | BROTHER BERNARD FOUNDATION

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.