Zorgwijzer 75

Page 1

Zorgwijzer verschijnt acht keer per jaar | Jg. 10, nr. 75 | april 2018 | ISSN 2034 - 211 x | Zorgnet-Icuro, Guimardstraat 1, 1040 Brussel | Afgiftekantoor Gent X | P 902010

ZORG WIJZER

75 | Magazine | april 2018

Koen Geens over de nieuwe vzw-wetgeving:

"Verenigingen krijgen meer ruimte, zolang de winst maar gaat naar het goede doel." 14 Eerstelijnszones krijgen vorm 18 1 Crisisbeheer | april 2018 in zorgorganisaties: is jouw organisatie er klaar voor? 22 Sociaalwerkconferentie: vooruitblik


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.