Etický kodex VWFS

Page 1

KODEX CHOVÁNÍ

Komunikaceamarketing18 Politickýlobbing21

4 5 Naše 22 Naše 46 odpově

obchodního

partnera napracovišti

Střetzájmů25Ochranazdravíabezpečnostipřipráci49 Dárky,pohostinnostapozvání26Ochranaosobníchúdajů50 Zákazkorupce

Jednánísveřejnýmičiniteli

NakládánísmajetkemSpolečnosti57

29Zabezpečeníaochranainformací, know-howaduševníhovlastnictví53 aosobamivpolitickéfunkci30ITsecurity54 Zákazpraníšpinavýchpeněza financováníterorizmu32

Účetnictvíafinančníevidence34

Daně37 acla 6

Pctiváavolnáhospodářskásoutěž38

Nákup41

Kontrolavývozu42

Zákazzneužíváníinformací44

Podpora

59

Zástupcizaměstnanců60 Pomoc/Kontakty/Whistleblowing62 Pomůckaprorozhodování67

Prolepšíčitelnostmůžebýtvnásledujícímtextuněkdepoužitpouzemužskýrod.Tentotvarjevýslovně chápánjakorodověneutrální.Používásepouzeproredakčníúčelyajezcelabezpředsudků.

3 Naše 6 vůčiIntegritěa Compliance odpovědnostjako
lenaspolečnosti
Volkswagen
2 Naše 5 odpovědnost zaCompliance
č
Group Board of Management 1Lidskápráva9
Financial Services 2Rovnépříležitostiazacházení10 Souladabezpečnostvýrobků13 Ochranaživotníhoprostředí14 Dary,sponsoringadobročinnost17
dnostjako odpovědnost
Obsah 1 Náš závazek 1

Nášzávazekvůči IntegritěaCompliance

Váženíkolegové, jako zaměstnanci koncernu Volkswagen neseme všichni odpovědnost vůči svým kolegům, společnosti, životnímu prostředí a živým tvorům. Čestným a poctivým jednáním chráníme naši společnost a předem sloužíme důvěře našich zákazníků, partnerů a komunit, kterým sloužíme.TentoKodexchováníztělesňujenašezákladníetickéhodnoty a vytváří základ pro naše jednání. Je platný pro všechny zaměstnance koncernuVolkswagennacelémsvětě.

Všichnisezavazujemedodržovatplatnézákony apředpisyapřikaždodennímrozhodování vycházetzhodnotskupinyazásadKodexu chování.Kodexchovánínámvtomtosměru poskytujeprakticképokynyarady.Pomáhá námidentifikovatchybyapochybeníavhodně naněreagovat.ProkoncernVolkswagen nemůžebýtzavíráníočínikdysprávným řešením.Mluvímenahlas-ikdyžjeto nepříjemnéanepohodlné.Každý,kdotakučiní, můžepočítatsnašíplnouochranou.Vpřípadě pochybnostívyhledámeraduapodporu.

My,představenstvokoncernuVolkswagen,jsme přesvědčeni,žedodržovánípředpisů,integritaa poctivostjsouzáklademdůvěryvnaši společnost,jejíprodukty,službyatechnologie. Uprostřednejvětšítransformace,jakoukdynaše podnikáníasvětprácezažily,jsouazůstávají základemnašehoúspěchu.

Pracujmevšichnispolečněnatom,abychomtyto zásadypevnězakotvilivnašemkaždodenním životě.Společnětakzajistímecestudo budoucnostiprosebeiprodalšígenerace-jako odpovědnýzaměstnavatel,spolehlivýpartnera zapálenýposkytovatelmobility.

1 1
MarkusDuesmann BrandGroup‚Premium’ Gunnar Kilian Thomas Schmall OliverBlume Hauke Stars FunctionalResponsibility‚IT’ RalfBrandstätter Thomas Schäfer Chairman of the Board of Management of Volkswagen AG and Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Dr. Arno Antlitz Finance Member of the Board of Volkswagen AG for China Dr. Manfred Döss Integrity and Legal Affairs Human Resources and Truck & Bus CEO of the Volkswagen Passenger Cars Brand, Member of the Volkswagen AG Board of Management in charge of the Brand Group Volume Technology

ášzávazekk

IntegritěaCompliance VolkswagenFinancialServices

Váženízaměstnanci,

poslánímspolečnostiVolkswagenFinancialServicesjecelosvětovápodpora prodejevšechznačekskupinyVolkswagenGroupaudržitelnézvyšování zákaznickéloajality.Vevšem,coděláme,musímepostupovatzodpovědně,v souladusmorálkouabezúhonně.Jetojedinýzpůsob,jaknaplnitnašecíle vyplývajícízprogramuROUTE2025.

Ztohovyplývá, žekaždý znás,bezohledunasvé pracovní zařazení,nesevelkou částodpovědnosti. Každý znásmusí dodržovatpříslušné právní předpisyakaždodennímjednánímnaplňovatdobré jménonaší společnosti.

Našespolečnost,VolkswagenFinancialServices, tuto „vnitřní ústavu“ přijímá jakopovinnoupro všechnyzaměstnancevcelosvětovémměřítku.

Vtétosouvislostivásvyzýváme:Seznamteses obsa-hemKodexuchování,jednejtebezúhonně a vsouladusezásadamiKodexu chování.

Revidovaná verzeKodexuchování skupinynabízí pomocapodporu.Stanoví,jakbychomseměli chovatvrámcispolečnosti,aletaké vůčinašim obchodnímpartnerůmadalšímtřetímstranám.

Předseda a členové představenstva společnosti, vedoucí pracovníci i řadoví zaměstnanci – my všichni neseme odpovědnost za dobré jméno společnostiVolkswagen FinancialServices.

1 N
2 3
Dr. Christian Dahlheim Dr.MichaelReinhart

Naše odpovědnost zacompliance

Jednímzfaktorů,kterérozhodujíoúspěchunaší společnosti,jeskutečnost,ževšichnizaměstnanci–od členůpředstavenstvaamanažerůpokaždého jednotlivéhozaměstnance–jsoupovinnijednat poctivě,bezúhonněavsouladusetickýmipravidly. Toznamená,žetakénášinterníiexterníreportinga komunikacemusejíbýtpravdivé,komplexníapředkládanévřádnýchtermínech.Našímspolečným cílemjenaplňovatnašiodpovědnostvůčispolečnosti achrá-nitdobréjménoznačekskupiny.Prozajištění udrži-telnostijenezbytné,abychomsiuvědomovali svouodpovědnostzaekonomické,společenskéa ekologickédopadytoho,coděláme.Toznamená,že všichni,vkaž-démokamžikuanarůznýchmístech, budemerespek-tovatadodržovatpravidla,kteráv našíspolečnostiplatí.Členovépředstavenstvaa vedoucípracovnícinašíspolečnostinesouvtomto ohleduzvláštníodpověd-nost:musíjítvespolečnosti příklademapředcházetjednání,kterépředstavuje porušovánípředpisů,chrá-nitsvézaměstnancea jednatpoctivěabezúhonnějakvrámcispolečnosti, takimimoni.

TentoKodexchovánípředstavujeurčitévodítko.

Odhalujeoblasti,kdesemohouvyskytovatrizikaa vznikatkonflikty,podávávysvětleníjejichvýznamu prospolečnostauvádípříkladytakovýchsituací.

InformaceobsaženévtomtoKodexuchováníjsourozdělenydotříhlavníchoblastí: »společenskáodpovědnostVWFS, »odpovědnostVWFSjakoobchodníhopartnera, »odpovědnostzachovánínapracovišti.

Kodexchovánípředstavujezávaznousměrnici, kterářídínašikaždodenníčinnost,ajedoplněn dalšímiinternímipředpisyaustanoveními pracovníchsmluv.Jenaprostousamozřejmostí,že všichnidodržujemetakévnitrostátníamezinárodní právnípředpisy.Vsouladustímsevžádném případěnepodílímenaaktivitáchjakonapříklad podvody,zpronevěra,vydírání,krádeženebojiné úmyslnépoškozovánímajetkunašichzákazníků nebojakékolijinétřetístrany.

NeplněnímustanovenítohotoKodexuchování mohoubýtzpůsobenyzávažnéškodynejenpro našispolečnost,aletaképronásjakozaměstnance anašeobchodníadalšípartnery.ProtojeKodex chovánípronásvšechnyzávazný.Nezáležína tom,jsme-liřadovýmzaměstnancem,manažerem nebočlenempředstavenstva,ustanoveníKodexu chováníjsouzávaznáprokaždéhoznás. PorušováníKodexuchovánínebudetolerováno. Každý,kdobudejednatvrozporusKodexem chování,musíočekávatnásledkyodpovídající závažnostitakovéhoporušení–odopatřenípodle pracovněprávníchpředpisůpoobčanskoprávní nárokynanáhraduškodyčidokonce trestněprávnísankce.

Abyktakovýmpřípadůmnedocházelo,je nezbytné,abysekaždýznássKodexemchování seznámil,abychomhovevšem,coděláme,braliza svůjapamatovalinanějvždy,kdyžděláme rozhodnutí.Jsme-linapochybách,jevždypotřeba vyhledatpomockompetentníosoby.

4 2
5

Naše odpovědnost jakočlena společnosti

Společenskáodpovědnostmimojinéznamená, žerespektováníadodržováníprávních

předpisůjepronašispolečnostsamozřejmostí.

Jakospolečnostjsmepovinnisevrozhodování

vždyříditprávnímipředpisy,nazákladě

kterýchuskutečňujemesvépodnikání.

KaždýzaměstnanecVolkswagenGroupsimusíbýtvědomsvéspolečenské odpovědnosti,zejménapokudjdeoblahobytčlenůspolečnostiaochranuživotního prostředí,apodíletsenatom,abyinašespolečnostpřispívalakudržitelnémurozvoji.

SpolečenskáodpovědnostVolkswagenGroupjekonkrétnězaloženananížeuvedenýchzásadách:

3
67

Lidskápráva

ZÁKLADNÍUSTANOVENÍ

Všeobecnádeklaracelidskýchprávpřijatá Organizacíspojenýchnárodůaevropská Úmluvaoochranělidskýchprávazákladních

svobodstanovujepožadavkyaočekávání,které jsoukladenynamezinárodníkomunitu,pokud jdeododržováníarespektovánílidskýchpráv.

ZÁSADYSPOLEČNOSTI

Našespolečnostrespektuje,chráníaprosazuje veškeréplatnépředpisynaochranulidskýchpráv aprávdětí(dálejen„lidskápráva”),kterétvoří základníavšeobecný,celosvětověplatný požadavek.Odmítámeveškeroudětskouataké nucenoupráci,stejnějakojakoukoliformu moderníhootrokářstvíaobchoduslidmi.Toplatí nejenprospoluprácisnašíspolečností,alezcela samozřejmětaképronášzpůsobjednáníve vztahukobchodnímpartnerůmazpůsobjednání najejichstraně.

MŮJZÁVAZEK

JakozaměstnanecspolečnostiVolkswagen FinancialServicesmohupřispětkdodržování lidskýchpráv.Lidskáprávapovažujiza základníprincip,aprotozachovávámbdělost vůčijakémukoliporušovánílidskýchpráv,k němužbymohlodojítvméblízkosti.

Jakémukoliporušovánílidskýchprávseve svémpracovnímprostředísnažímpředcházet nebotakovéjednánípřímozastavit.Informuji svéhonadřízenéhoneboseobrátímna některouzkontaktníchosobuvedenýchv kapitoleč.6.

PŘÍKLAD Jstezaměstnaneczodpovědnýzanákupurčitého zboží.Podařísevámzískatinformaci,žedodavatel, snímžobchodujete,využívávrámcisvých výrobníchprocesůdětskouprácinebožejeho zaměstnancijsounucenipracovatvnelidských podmínkách(jsounapříkladvystavenizdravotním rizikům)

Podniknetenezbytnáopatřeníainformujetesvého nadřízenéhoaoddělenízodpovědnázaudržitelné vztahysdodavateli.Našespolečnostmusílépe prověřovatobchodnívztahysesvýmiobchodními partnery,aje-litonezbytné,spoluprácisnimi ukončovat.

OURRESPONSIBILITYASAMEMBEROFSOCIETY
9

Rovnépříležitostia zacházení

VÝCHOZÍSTAV

Rovnépříležitostiarovnézacházeníjsoupilíře spravedlivéhoaotevřenéhopřístupubez předsudků.VolkswagenGroupprosazuje spoluprácivatmosféřerespektuavduchu vzájemnéhopartnerství,diverzityatolerance. Taktodosahujemenejvyššíproduktivity, konkurenceschopnosti,inovace,kreativityi efektivity

ZÁSADYSPOLEČNOSTI

Nabízíme rovné příležitosti všem.

Nedopouštímediskriminacinazákladě etnickéhopůvodu,národnosti,pohlaví, náboženskéhovyznání,světonázoru,stáří, postižení,sexuálníorientace,barvykůže, politickýchnázorů,sociálníhopůvoduneboz jinéhodůvodu,kterýjepředmětemprávní ochrany.Věřímevdiverzitu,aktivně prosazujemeinkluziabudujemeprostředí,v němžkaždýzaměstnanecmůžerozvíjetsvou individualituvzájmuspolečnosti.

Svézaměstnancezásadněvybírámea zaměstnávámenazákladějejichkvalifikacea schopností.

Řídím se zásadou rovných příležitostí a rovného zacházení a podporuji své kolegy v tom, aby jednali stejně.

Jsem-li svědkem jakéhokoli případu porušení zásady rovných příležitostí nebo rovného zacházení (znevýhodňování, obtěžování nebo šikany), pak osoby, které jsou do takového jednání zapojeny, upozorním. Nemám-li takové postavení, abych mohl události přímo ovlivnit, upozorním na incident oddělení HR nebo se obrátím na kteroukoli kontaktní osobu uvedenou v kapitole č. 6.

EXAMPLE

Odsvéhokolegy,kterýjeiVašímpřítelem,se dozvíte,žeuchazečozaměstnánívjehoodděleníbyl odmítnutzdůvodubarvykůže,přestožebylnejlepší zuchazečůodanoupozici.

Pomoztesituacivyjasnitainformujteopřípadu příslušnéoddělenílidskýchzdrojů,abymohla býtpřijataodpovídajícíopatření

OURRESPONSIBILITYASAMEMBEROFSOCIETY
MŮJZÁVAZEK
10

Souladvýrobkůspředpisy, bezpečnostvýrobků

VÝCHOZÍSITUACE

Snašimivýrobkyaslužbamikaždodenně přicházídostykunespočetlidí.Povinností VolkswagenGroupjevmaximálnímožnémíře předcházetrizikům,škodlivýmvlivůma nebezpečímvyplývajícímzpoužívánínašich výrobkůaslužebanakládánísnimi,které ohrožujízdravíabezpečnostosob,životní prostředíamajeteknašichzákazníkůnebo jakékolitřetístrany.

ZÁSADYSPOLEČNOSTI

Ztohotodůvodujenejennašízákonnou povinností,alerovněžnašímposlánímříditse právnímipředpisyiinterníminormami,kterése vztahujínanaševýrobky.Naševýrobkypatřík nejmodernějšímajsouvyvíjenyvsouladus právnímipředpisy.Jejichvývojjeprůběžněa soustavněmonitorovánrůznýmipostupya metodami.Kontrolavýrobkůprobíhátakév terénu.Votázkáchsouladuspředpisynečiníme kompromisy.Vpřípaděnesrovnalostí zajišťujemevhodnáopatření,kterámusíbýt přijatavpřiměřenýchlhůtách.

MŮJZÁVAZEK

Pokudsivšimnunebomámobavy,žebynaše výrobkymohlyněkohoohrozitnebožedocházík porušovánípředpisů,nikdynezůstávámv nečinnosti.Případnahlásímsvémunadřízenémua příslušnýmkontaktnímosobámvespolečnosti, jakojenapř.pracovník,kterýjevmémoddělení zodpovědnýzabezpečnostvýrobků.

PŘÍKLAD

Zákazníkvámnahlásiltechnicképroblémy svozidlem.Nejstesijisti,zdabyly zapříčiněnyzpůsobem,jakýmzákazník vozidlopoužívá,alenemůžeteani definitivněvyloučitvýrobnínebo konstrukčnívadu.

Záležitostvyjasněte.Jenezbytnézajistit,aby našespolečnostvyřešilaproblém,zakterýnese odpovědnost.Ivpřípaděchybzákazníkapři používánívýrobkumůžebýtzapotřebízásahu společnosti(např.úpravypokynůkpoužití neboškoleníuživatelů).

OURRESPONSIBILITYASAMEMBEROFSOCIETY
13

Ochranaživotníhoprostředí

VÝCHOZÍSITUACE

VolkswagenGrouppocelémsvětěvyvíjí,vyrábía distribuujevozidla,službyařešenímobility. Poslánímnašíspolečnostijebýtglobálním poskytovatelemudržitelnémobilityodpovídající individuálnímpotřebámzákazníků.Společnostsi uvědomuje,žepřinaplňovánítohotoposlání odpovídázaochranuživotníhoprostředí.

ZÁSADYSPOLEČNOSTI

Jakopodnikatelskýsubjektodpovídámezato, abynaševýrobky,areály,zařízeníaslužbybyly udržitelnéanaplňovalystandardyochrany životníhoprostředí.Zaměřujemesenavyspěléa efektivnítechnologie,kterénezatěžujíživotní prostředíakterézavádímevprůběhucelého životníhocyklunašichvýrobků.Dělámevšepro to,abychomužodranýchfázívývojeavýroby obezřetněnakládalispřírodnímizdroji,trvale snižovalivlivynaživotníprostředíadodržovali právnípředpisynajehoochranu.

Souladnašichvýrobkůavýrobníchpostupůdále průběžněposuzujemeavpřípaděpotřebyje optimalizujeme.

Našespolečnostjeodpovědnýmpartnerempro politicképředstavitele.Usilujemeodialogsnimiv otázkáchkoncepcímobilityprobudoucnosta utvářenímožnostíekologickyudržitelného rozvoje.

MŮJZÁVAZEK

Přisvéprácipřemýšlímoochraněživotního prostředíazdrojeaenergiivyužívámekologicky aefektivně.Usilujioto,abymojeprácemělaco nejmenšívlivnaživotníprostředíabylav souladuspříslušnýmipředpisyvtétooblasti.

PŘÍKLAD

Všimlijstesinádoby,znížunikáznačné množstvíchemikálieavsakujesedozemě

Ihnedkontaktujeteněkteréhozezodpovědných zaměstnancůanaproblémhoupozorníte. Nespoléhejtenato,žeúnikchemikálieohlásí někdojiný.

OURRESPONSIBILITYASAMEMBEROFSOCIETY
1415

Dary,sponsoringa dobročinnost

VÝCHOZÍSITUACE

VolkswagenGroupposkytujedary(dobrovolné příspěvkybeznárokunaprotiplnění)a sponzorsképříspěvky(zasmluvněsjednané protiplnění)scílemposílenídobréhojména společnostiajejíhovnímánívočíchveřejnosti. Abynedocházelokekonfliktůmzájmůa postupyvrámcispolečnostibylystandardní, jsoudaryasponzoringpovolenypouzev kontextupříslušnéhoprávníhorámceav souladuspříslušnýmiinternímipravidlyznaček aspolečnostíVolkswagenGroup.

MŮJZÁVAZEK

Mám-lizato,žeurčitásponzorskáaktivitaby mělabýtpodpořena,nejprveseobrátímna příslušnáodděleníspolečnosti(např.oddělení komunikace,vnějšíchvztahůamarketingu).

Poskytovánídarůapříspěvkůmusíbýt transparentní.Účel,příjemceapřijetídaruči příspěvkumusíbýtzdokumentoványamusí býtověřitelné.Dodržujiinternípostupya nedávámpodnětykžádnýmdarůmapříspěvkům,kterébymohlypoškoditdobré jménonašíspolečnosti.

ZÁSADYSPOLEČNOSTI

Peněžníinepeněžnídaryvěnujemenapodporu vědyavýzkumu,vzdělávání,nadobročinné účely,sport,kulturu,kostelyacírkevníinstituce. Daryapříspěvkydávámepouzeuznávaným neziskovýmorganizacímneboorganizacím, kteréjsounazákladězvláštníchustanovení oprávněnydarypřijímat.

Daryasponzoringjsoumožnépouze,jsou-li vsouladustransparentnímschvalovacím procesem.

PŘÍKLAD

MístnípolitikVás,jakoúspěšného zaměstnancespolečnostiVolkswagen, požádalopeněžnídarnapodporuvolební kampaně.

Žádostodmítněte.Darčipříspěvekmůžebýt uskutečněnpouzenazákladěnezbytného schvalovacíhoprocesu.Vtomtokonkrétním případěpříspěveknelzeschválit,neboťinterní směrnicezakazujedarypolitickýmstranám, institucímpřidruženýmkpolitickýmstranáma politikům.

OURRESPONSIBILITYASAMEMBEROFSOCIETY
17

Komunikace a marketing

VÝCHOZÍSITUACE

VolkswagenGroupvěří,žesezaměstnanci, obchodnímipartnery,společníky,investory, médiiadalšímipartneryjedůležité

komunikovatjasněaotevřeně,poctivýmia zákonnýmiprostředky.Všichninašizaměstnanci nesouodpovědnostzadodržováníinterních pravidelupravujícíchkomunikaci,abyna veřejnostibylprezentovánjednotnýa konzistentníobraznašískupiny.Všichninaši zaměstnanciuznávajíúspěchydalšíchosob,s nimižspolupracují,arespektujíjejichodbornou aosobnípověst.

ZÁSADYSPOLEČNOSTI

Dělámevšeproto,abychomkomunikovali srozumitelněakonzistentněataksiudržovali důvěruzákazníků,investorůadalších partnerů.Nežserozhodnemekjakékoli plánovanékomunikacinebomarketingovému opatření,jepotřebatakovéopatřenínejprve koordinovatspříslušnýmoddělením.

MŮJZÁVAZEK

Nevydávámžádnáveřejnáprohlášeníjménem společnosti.Každýpožadavekvždypředám odděleníkomunikacespolečnosti.Pokudna veřejnosti,vrámciobchodníčinnostinebonějaké kulturníudálostičinainternetucokolikomentuji, jasněuvedu,ževyjadřujipouzesvůjosobnínázor. Pokudjdeosprávnéchovánínasociálníchsítích, vyhledámsipokynyvpředpisechspolečnostio sociálníchmédiích.

PŘÍKLAD

Nainternetujstesipřečetlivyjádření osoby,kterásestavíkritickykvýrobním postupůmvAsii,přičemžvšakjejívýhrady jsouzcelabezdůvodné.

Přestožebystesipřálinepravdivátvrzeníuvéstna pravoumírubezodkladu,spojtesenejprves příslušnýmoddělenímspolečnosti,neboťtotooddělení můženatakovoukritikureagovatodpovídajícíma ucelenýmzpůsobem.

OURRESPONSIBILITYASAMEMBEROFSOCIETY
.
18

Politický lobbing

VÝCHOZÍSITUACE

Politiciazákonodárciovlivňujíekonomický rámec,kterýurčujepodnikovéprocesy.Jako subjekt,kterýseúčastníobchodníchvztahů, skupinaVolkswagenGroupovlivňuje společnostakonkrétněmůžeformou politickéholobbinguprosazovatsvézájmyv rámcirozhodovacíchprocesů,tj.napříkladpři plánovánínovýchprávníchpředpisů.

ZÁSADYSPOLEČNOSTI

Politickýlobbingprovádímenacentrální úrovni,vsouladusezásadamiotevřenostia odpovědnosti.Nenípotřebazdůrazňovat,že naševzájemnépůsobeníspolitickýmistranami azájmovýmiskupinamijezaloženona principuneutrality.Nepoctivéovlivňování politikůavládyjezakázáno

MŮJZÁVAZEK

Nepokoušímsejménemspolečnostizasahovatdo rozhodovánípolitiků,pokudktomunemám oprávnění.Jsem-liktomuoprávněn,řídímsepři výkonusvýchpovinnostípříslušnýmiinterními předpisy.

PŘÍKLAD

Vášznámýjeposlanec.Máteinformace,že parlamentprávěprojednávánávrhzákona, kterýjedůležitýproVolkswagenGroup. Přemýšlíteotom,žebystesvéhoznámého kontaktoval/aavysvětlil/amu,jakéjsouzájmyskupinyvsouvislostistímtonávrhem.

Svéhoznáméhovsouvislostistoutozáležitostí nekontaktujte.Politickýlobbingvespolečnosti probíhávýhradněnacentrálníúrovnia uskutečňujeseotevřenýmatransparentním způsobem.Kontaktnímútvaremprooblast lobbingujeoddělenívnějšíchvztahů

OURRESPONSIBILITYASAMEMBEROFSOCIETY
21

Naše odpovědnost jako obchodního partnera

Integrita,transparentnostapoctivostjsou rozhodujícíprobudovánídůvěryhodnostiadůvěryv obchodnípraxi.

ZtohotodůvoduVolkswagenGrouppřikládávelkouváhusystematickéimplementaci právníhorámce,vnitropodnikovýchsměrnicakorporátníchhodnotajejichsrozumitelné komunikaci.Todáleznamená,ženašeproduktyaslužbymusíbýtdistribuoványvýhradě prostřednictvímautorizovanýchdistribučníchpartnerů.

OdpovědnostskupinyVolkswagenGroupjakoobchodníhopartnerajeza-loženananíže uvedenýchprincipech:

4
22

Střetzájmů

VÝCHOZÍSITUACE

Jestližesoukromézájmyjednohoznašich zaměstnancůkolidujínebobypřípadněmohly kolidovatsezájmyVolkswagenGroup, představujetatosituacemožnoststřetu zájmů.Konfliktzájmůmůževzniknout zejménavsouvislostisdruhýmpracovním poměrem.Pokudzaměstnaneckladesvé osobnízájmynadzájmyspolečnosti,mohlaby společnostivzniknoutškoda

ZÁSADYSPOLEČNOSTI

Osobnízájmyasoukromýživotnašichkolegů respektujeme.Nicménějedůležité,abychom dokázalipředcházetkonfliktůmmezi soukromýmiaobchodnímizájmynebo dokoncezdánítakovýchkonfliktů.Všechna rozhodnutíčinímevýhradněnazákladě objektivníchkritériíanedovolujeme,abychom byliovlivňovániosobnímizájmynebovztahy.

MŮJZÁVAZEK

Vyhýbámseizdáníjakéhokolistřetuzájmůa svéhonadřízenéhoapříslušnéoddělení lidskýchzdrojůinformujiovšechzdánlivýchi skutečnýchstřetechzájmů.Společněhledáme řešení,kterénenínaškoduzájmůmspolečnosti.

PŘÍKLAD

Vášnadřízenýváspožádal,abyste prověřil/anabídkyněkolikadodavatelů komponentůzuměléhmoty.Zjistíte,že jednaznejpříznivějšíchnabídekpřišlaodspolečnostivašehodobréhopřítele.

Informujtesvéhonadřízenéhoosituaciastáhněte sezprocesurozhodování,abysituacenepůsobila dojmemkonfliktuzájmů.

OURRESPONSBILITYASABUSINESSPARTNER
25

Dárky, pohostinnost apozvání

VÝCHOZÍSITUACE

Výhodyveformědárků,pohostinnostia pozvánekjsouvobchodníchvztazíchběžné. Tytovýhodynejsoudůvodemkobavám,jsou-li přiměřenéaneodporujíliinternímpředpisům nebozákonnýmustanovením.Pokudvšaktyto výhodyjdounadrámectoho,cojepřiměřené,a jsouzneužíványkovlivňovánítřetíchstran, vystavujísezúčastněnéosobyrizikustíhání.

ZÁSADYSPOLEČNOSTI

Našeinternípředpisyonakládánísdárky, občerstvenímapozvánkamistanoví,jaké výhodyjsoupřiměřenéajakjepotřebajednat připřijímáníaposkytovánívýhod.

MŮJZÁVAZEK

Seznamujisespředpisyodárcích,pohostinnosti apozváníchapřísnějedodržuji.Kontrolujisvé chovánívtomtoohledu,abychsibyl/ajist/a,že nemůžedojítkestřetuzájmů.

PŘÍKLAD ZaměstnanecdodavateleVolkswagenGroup vámdalhodnotnýdárekknarozeninám.

Ikdybystebylinázoru,žepřijetídárkuneovlivní obchodnívztahy,jehohodnotabynemělabýt vyššínežhodnotastanovenápříslušnými internímipředpisyoposkytováníapřijímání

darů.Vpřípaděpochybnostídáreknepřebírejte.

Pokudseobáváte,žeodmítnutídárkubymohlo

býtchybněvykládáno,obraťtesenasvého nadřízenéhoadohodnětesesnímnařešení.

Máte-lipochyby,předejtedárekpříslušnému odděleníspolečnosti.Odevzdánídárkubude zdokumentovánozdůvoduochranyvašíosoby.

OURRESPONSIBILITYASABUSINESSPARTNER
26

Zákazkorupce

VÝCHOZÍSITUACE

Korupce je v obchodním styku vážným problémem. Vede k rozhodnutím vycházejícím z nesprávných důvodů a brání rozvoji a inovacím a zároveň narušuje konkurenční prostředí a poškozuje společnost. Korupce je zakázána. Jejím důsledkem mohou být pokuty pro Volkswagen Group a trestněprávní sankce pro zaměstnance, kteří se korupčního jednání dopustili.

ZÁSADYSPOLEČNOSTI

Základem našeho úspěchu je kvalita našich výrobků a služeb. Korupci proto nemůžeme tolerovat. Výhody obchodním partnerům, zákazníkům a dalším třetím stranám poskytujeme pouze v rámci právních ustanovení, která to umožňují, a v souladu se stávajícími pravidly.

MŮJZÁVAZEK

Nikdypřímoaninepřímonedávámani nepřijímámúplatky.Neždámnebopřijmu dárek,vydámnebopřijmupozvánínebo nabídnučipřijmuobčerstvení,jsem povinen/povinnaseinformovataprostudovat siinternípravidla.

Doslechnu-liseomožnémpřípadukorupce, okamžitěinformujijednuzkontaktníchosob uvedenýchkapitoleč.6.

PŘÍKLAD

VespolečnostiVolkswagenGroup odpovídátezaprodejarádibystepřekonali letošnícílstanovenýproobjemytržeb. Připravítenávrhsmlouvyvysokéhodnotydo zadávacíhořízení,kterévyhlásilpotencionální klient.Člověk,kterýnastranězákazníkarozhoduje, vámpředložilnávrh,žeovlivnírozhodnutío udělenízakázkyveprospěchVašíspolečnostiza odpovídajícíprotiplnění.

Jednáseokorupčníjednání.Ihnedinformujtesvého nadřízenéhoapříslušnéhoComplianceOfficera.

OURRESPONSIBILITYASABUSINESSPARTNER
29

Jednání s veřejnými činiteli a osobami v politické funkci

VÝCHOZÍSITUACE

Jednánísveřejnýmičinitelineboosobamiv politickéfunkci,představitelivlády,zástupci veřejnýchorgánůainstitucí,častopodléhá zvláštnímprávnímustanovenímakaždý jednotlivýpřípadporušenítěchtopředpisů můžemítvážnédůsledkyamohlbyvéstk zákazuudělováníveřejnýchzakázek společnostemveskupiněVolkswagenGroup.

ZÁSADYSPOLEČNOSTI

Našesmlouvysveřejnýmičiniteliaosobami vpolitickýchfunkcíchjsouvpřísnémsouladu sevšemiprávnímipředpisyarovněžtaks příslušnýmiinternímipravidlyupravujícími problematikukonfliktuzájmůakorupce. Našespolečnostneposkytujetzv. zprostředkovatelsképlatby(facilitation payments).Tytoplatbypředstavujíčástky vyplácenéveřejnýmčinitelůmzaurychlení vyřízeníběžnýchúředníchúkonů.

MŮJZÁVAZEK

Vím,žeprojednánísezadavateliveřejných zakázekplatíobzvláštěpřísnápravidla,as těmitopravidlyjsemseznámen/a.

Kontaktnímbodemprotytozáležitostije oddělenívnějšíchvztahůskupiny.

PŘÍKLAD

Víte,žeurčitýveřejnýorgánplánuje vypsánízadávacíhořízeníznačného rozsahu.Přemýšlíteotom,žepožádáte zaměstnancetohotoorgánu,kterýmázadávací

řízenínastarostiasnímžseznátezprojektu realizovanéhovminulosti,abyzadávacířízení naplánovaltak,abyzakázkamohlabýtudělena skupiněVolkswagenGroup.

Zažádnýchokolnostítaktonepostupujte.

Ovlivňovánízadávacíhořízenítímtozpůsobemby bylonezákonné.

OURRESPONSIBILITYASABUSINESSPARTNER OURRESPONSIBILITYASABUSINESSPARTNER
3031

Zákazpraníšpinavýchpeněz afinancováníterorismu

VÝCHOZÍSITUACE

Právnípředpisyprotilegalizacivýnosůztrestné činnostiafinancováníterorismubylyzavedeny téměřvevšechzemíchsvěta.Klegalizacivýnosů ztrestnéčinnosti(tzv.praníšpinavýchpeněz) docházívsituaci,kdysefinančníprostředky nebojinýmajetekmajícípřímýčinepřímýpůvod vtrestnéčinnostiuvádějídooběhuvrámci oficiálníekonomikytak,abysejehopůvodjevil jakozákonný.Kfinancováníterorismudochází, jestližesepeněžnínebojinéprostředkydávajík dispoziciproteroristickéčinynebonapodporu teroristickýchorganizací.Kodpovědnostiza legalizacivýnosůztrestnéčinnostinenípotřeba, abyosoba,kterásetěchtoaktivitúčastní,věděla, žedanoutransakcínebopřevodemdocházík legalizacivýnosůztrestnéčinnosti.Neúmyslné zapojenídolegalizacevýnosůztrestnéčinnost jižsamoosoběmůžebýtdostatečnýmdůvodem propřísnýtrestprokaždoutakovouosobu.

ZÁSADYSPOLEČNOSTI

Našespolečnostdůkladněprověřujeidentitu zákazníků,obchodníchpartnerůadalšíchtřetích stran,snimižhodlánavázatobchodnívztahy.

Cílem,kterýnašespolečnostdeklaruje,je obchodovatpouzesrenomovanýmipartnery, jejichžaktivityjsouvsouladusustanoveními zákonaakteřívyužívajíprostředkyzlegitimních zdrojů.

Příchozíplatbybezodkladněpřiřazujemek příslušnýmslužbámanáležitýmzpůsobemje zaznamenávámevúčetnictvíspolečnosti.

Zajišťujemetransparentníaotevřenépeněžní toky.

MŮJZÁVAZEK

Nedělámnic,cobymohloznamenatporušení ustanoveníolegalizacivýnosůztrestné činnostivtuzemskunebovcizině.Jsem ostražitý/áaprošetřujiveškerépodezřelé jednánínastraněnašichzákazníků,obchodních partnerůadalšíchtřetíchstran.Vpřípadě,že mámkdispoziciinformacepředstavující dostatečnýdůvodpropodezření,okamžitěse obrátímnaAMLOfficeraspolečnosti,nebona jednuzkontaktníchosobuvedenýchvkapitole č.6.

Dodržujivšechnypříslušnépředpisytýkajícíse účtováníaevidencetransakcíasmluv,které spadajídooblasti,zanižodpovídám,vúčetním systémuspolečnosti.

PŘÍKLAD

JedenzezákazníkůVolkswagenGroupv Asiizaplatilvíce,nežměl,ažádáo vrácenípřeplatkupřevodemnaúčetveŠvýcarsku nebovhotovostinamístobankovníhopřevoduna původnípodnikatelskýúčet.

Nenívhodnétakovýpožadavekihnedakceptovat. Požadavekjetřebavyjasnit.Zeptejtesezákazníka, pročnenímožnéčástkuvrátittak,jakbyla původnězaplacena.Požádejteoradukteroukoliz kontaktníchosobuvedenýchvkapitoleč.6.

3233

Účetnictvía finančníevidence

VÝCHOZÍSITUACE

VolkswagenGroupmůžebudovata zachovávatdůvěruveřejnosti,svýchspolečníků asmluvníchpartnerů,pouzepovede-liřádné účetnictvíafinančníevidenci.Jakékoli nesrovnalostimohoumítvážnédůsledkypro společnostiprozodpovědnéosoby.

ZÁSADYSPOLEČNOSTI

Našespolečnostpřísnědodržujezákonná ustanoveníoúčetnictvíafinančníevidenci. Transparentnostapřesnostjsounašimihlavními prioritami.Zatímtoúčelempravidelně informujemevšechnyhráčenakapitálovém trhuonašífinančnísituaciavývojipodnikání. Pravidelnéfinančnívýkazyvydávámev řádnýchtermínechvsouladusvnitrostátnímii mezinárodnímiúčetnímipředpisy.

MŮJZÁVAZEK

Pracovnípostupysiorganizujitak,abyvšechny finančníinformacemohlybýtzanesenydo účetníhosystémupřesněabezodkladu.Mám-li dotazyohledněpřesnéevidenceinformací, obrátímsenasvéhonadřízenéhonebona příslušnéfinančníoddělení.

PŘÍKLAD

Naléhavěpotřebujetenovévybavení.

Rozpočetvašehooddělenínaběžný finančnírokvšakjižbylvyčerpán.Přemýšlíte všakotom,ževybaveníipřestutoskutečnost zakoupíteanákladyvyúčtujetevpříštím finančnímrocepodoplněnírozpočtu.

Takovéhopostupusevyvarujte.Účetnízápisy musíbýtvždypřesné.Nepřesnéúčetnictví můžemítvážnédůsledkyprospolečnostnebo jednotlivézaměstnance.

OURRESPONSIBILITYASABUSINESSPARTNER
34

Daněacla

VÝCHOZÍSITUACE

Skutečnost,ženašespolečnostpůsobí celosvětověarozvíjísvoučinnostinanových trzíchznamená,žemusídodržovatcelouřadu různýchpředpisůtýkajícíchsezahraničního obchodu,daníacel.Plněnímdaňovýchacelních předpisůbudujemedůvěruunašichzákazníků, daňovýchúřadůiveřejnosti.Nesrovnalosti mohouskupiněVolkswagenGroupzpůsobit značnéfinančníškodyavážnýmzpůsobem nepříznivěovlivnitdobréjményskupinya mohoumítzávažnédůsledkyipropříslušné zodpovědnézaměstnance.

ZÁSADYSPOLEČNOSTI

Uvědomujemesisvouspolečenskou odpovědnostzaplněnípovinnostívdaňovéa celníoblastiapřímoprosazujemedodržování vnitrostátníchimezinárodníchprávních předpisů.

MŮJZÁVAZEK

Internístrukturyapostupynavrhujitak,aby daněacelnípoplatkyplacenéjednotlivými společnostmivrámciskupinymohlybýtvčas, přesněavplnémrozsahustanovenyavykázány vevidenciastejnětakodvedenypříslušným daňovýmacelnímúřadům.

Získám-liinformaceoporušovánídaňovýcha celníchpředpisůvoblastičinnosti,kterájevmé kompetenci,udělámvše,cojepotřeba,abych takovémujednánízabránilnebojejzastavil.

Není-litomožné,obrátímsenapříslušnou kontaktníosobuvrámcioddělenídaníacel.

PŘÍKLAD

Zodpovídátezato,abyvzákonných finančníchvýkazechbylyvykázány určitépoložky,jakonapříkladobecnérežijní náklady(nákladynaúdržbu)avýrobnínáklady. Vrámcijednohozprojektůbylyurčitékontrolní parametrypřekročenyužvranéfáziúčetního období.Protobylvydánpokyn,abystetytočástky zahrnulidonákladůnaúdržbu,přestožese nepochybněvztahujíkinvesticím,atudížmusí býtvykázányjakokapitalizovanévýrobní náklady.

Proveďtezápispodleustanoveníprávních předpisů.Všechnyobchodnítransakcemusíbýt vykazoványpřesně,vsouladusprávními předpisyvobchodněprávníadaňovéoblasti, protožeúčetníevidencetvořízákladpro zpracovánídaňovýchpřiznání.Chybyv účetnictvíbymohlymítzanásledeknepřesné daňovépřiznáníamohlymítprospolečnosta zodpovědnézaměstnancevážnédůsledkypodle ustanovenídaňovýchacelníchpředpisů

OURRESPONSIBILITYASABUSINESSPARTNER OURRESPONSIBILITYASABUSINESSPARTNER
3637

Poctiváavolná hospodářskásoutěž

BACKGROUND

Poctiváavolnáhospodářskásoutěžjechráněna příslušnýmiprávnímipředpisynaochranu hospodářskésoutěže.Abynedošloknarušení hospodářskésoutěže,kterájeprospěšnáavzájmu všechhráčůnatrhu,musíbýttytoprávnípředpisy dodržovány.Zakázányjsouzejménavzájemné dohodyajednáníveshoděmezisoutěžiteli,jejichž účelemjevolnéhospodářskésoutěžizabránitnebo jiomezit.Zneužívánídominantníhopostavenína trhujerovněžnepřípustné.Zneužívání dominantníhopostavenímůžemítnapříklad formunerovnéhozacházenísezákazníkybez objektivníhodůvodu(diskriminace),odmítnutí dodávek,nastavenínepřiměřených kupních/prodejníchcenapodmíneknebo ujednáníoprodejipodmíněnékoupidalšíchslužeb (tie-inarrangements).Jednánínarušující hospodářskousoutěžmůženejenznačněpoškodit dobréjménoskupinyVolkswagenGroup,aletaké mítzanásledekpřísnésankceapokuty.

CORPORATEPRINCIPLE

Svoupodnikatelskoučinnostuskutečňujeme výhradněvsouladusezásadoupoctivostias pravidlytržníhohospodářstvíarovněžtakse zásadamivolnéanerušenéhospodářskésoutěže. Rádisepoměřujemesnašimikonkurenty,avšak vždyseřídímepravidlyapředpisyajednámev souladusezásadamietiky.

Neuzavírámežádnéprotikonkurenčnídohodys konkurenty,dodavatelianizákazníky.Natrzích, kdenašespolečnostmádominantnípostavení, tohototržníhopostavenínezneužíváme.

Našespolečnostjednávsouladuskonkrétními ustanovenímivztahujícímisenasystémy distribuce,kterévrámciobchodovánís autorizovanýmidistribučnímipartneryvyužíváme.

MŮJZÁVAZEK

Kdykolipřicházímdokontaktuskonkurenty, musímsibýtjist/a,ženedocházíkesdělovánínebo přijímáníinformací,kterébymohlyumožnitzávěry týkajícísesoučasnéhonebobudoucíhoobchodního jednánísubjektu,kterýinformaceposkytuje.

Vyhýbámsekonverzacímnebojinémukontaktus konkurenty,kdebysemohlohovořitootázkách majícíchvýznamprohospodářskousoutěž.Jednáse otématazahrnujícíceny,cenotvorbu,obchodní plány,stavvývojeproduktuadodacílhůty.

PŘÍKLAD

Naveletrhuhovořítesezaměstnancem konkurenčníspolečnosti.Pochvilcesi všimnete,žesevásvyptávána informaceobudoucíchobchodníchplánech VolkswagenGroup.Naoplátkuvámnabízí stejnéinformaceosvéspolečnosti

Ihneddejtezaměstnancikonkurenčníspolečnosti jednoznačněnajevo,žesnímotěchtootázkách nebudetehovořit.Podobnékonverzacekromě neoprávněnéhovyzrazeníobchodníhotajemství představujírovněžporušeníplatnýchprávních předpisůoochraněhospodářskésoutěžeamohou tudížmítdrastickédůsledkyprovásosobně,pro skupinuiprozaměstnancekonkurenční spoleřčnostiakonkurenčníspolečnostjako takovou.Rozhovorzdokumentujteaihned informujtepříslušnéhoComplianceOfficera.

OURRESPONSIBILITYASABUSINESSPARTNER
3839

Nákup

VÝCHOZÍSITUACE

Volkswagen Group má v rámci své podnikatelské činnosti smluvní vztahy s početnou skupinou dodavatelů a poskytovatelů služeb.

ZÁSADYSPOLEČNOSTI

Své dodavatele a poskytovatele služeb si pečlivě vybíráme na základě objektivních kritérií.

Do procesu nákupu výrobků a služeb zapojujeme

příslušná oddělení nákupu podle ustanovení směrnic společnosti upravujících nákup.

MŮJZÁVAZEK

Neupřednostňujibezobjektivníhodůvodu žádnéhododavateleneboposkytovateleslužeba předcházímstřetůmzájmů.

Výrobkyanislužbynenakupuji,anižbychnejdříve zjistil/a,jakájesituacenatrhuazdaneexistují alternativnídodavatelé.Řídímsepříslušnými zásadamiprooblastnákupuajižvpočátečnífázi doprocesunákupuzapojujipříslušnéoddělení, kterézaoblastnákupuodpovídá.

PŘÍKLAD

Získáteinformaci,žezaměstnanec VolkswagenGroupbyrádzadalzakázku novémudodavatelibezúčastipříslušnéhooddělení zodpovědnéhozanákup.

Informujtejednuzkontaktníchosobuvedenýchv kapitoleč.6nebopříslušnéoddělenínákupu,abyste mělijistotu,žešancidostaneinabídka,kterájepro společnostzhlediskanákladůnejefektivnější

OURRESPONSIBILITYASABUSINESSPARTNER
41

Kontrolavývozu

VÝCHOZÍSITUACE

V rámci kontroly vývozu mohou být zavedeny zákazy, omezení, úřední povolení nebo jiná opatření za účelem kontroly přeshraniční výměny zboží. Tato ustanovení vyplývající z právních předpisůo kontrole vývozu se vztahují na technologie a počítačové programy, ale také na zboží. Kromě vývozu jako takového mohou tato opatření platit například také pro dočasné přeshraniční pohyby předmětů a technických výkresů vyvážených v rámci služební cesty nebo přenosy prostřednictvím emailu či cloudu.

Obchodovánísosobaminebospolečnostmi zařazenýminaseznamosobčisubjektů,na kterébylyuvalenysankce,jepřísnězakázáno bezohledunadodavatelsképostupy.

ZÁSADYSPOLEČNOSTI

Našespolečnostdodržujevšechnaustanovení upravujícídovozavývozzboží,služeb ainformací.

MŮJZÁVAZEK

Přirozhodováníodovozuavývozuvýrobkůa služebzáměrněprověřuji,zdarozhodnutí nespadádooblastikontrolyvývozu.Vpřípadě pochybnostípožádámoradupracovníky oddělení,kterémánastarosticlaasoulads právnímipředpisyupravujícímimezinárodní obchodnívztahy.

PŘÍKLAD

Bylavámdoručenapoptávkaod potencionálníhozákazníka,kterýbyrádu VolkswagenGroupučinilobjednávkunadodávku výrobkůvzemi,kterábylanašískupinouzařazena naseznamzemí,naněžbylouvalenoembargo.

Situacivyjasnětedotazemuzaměstnanců příslušnéhooddělení,kdeseinformujetenavývozní omezenívztahujícísenadanouzemi(můžese jednatnapříkladoembargo,kterévyhlásilaOSN). Neuzavírejtežádnésmlouvy,kterébyspolečnost zavazovalykvývozu.

OURRESPONSIBILITYASABUSINESSPARTNER
42

Zákazzneužívání informacía postavenív obchodnímstyku

VÝCHOZÍSITUACE

Právnípředpisy(vEvropězejménaSměrniceo trestníchsankcíchzazneužívánítrhu)zakazují využívánínebozveřejňovánídůvěrných interníchinformacíoobchodovánísakciemi, cennýmipapírynebofinančníminástroji.Totéž platíprosituace,kdybytřetístraněbylo doporučenonebobydostalapobídkuktomu, abyseangažovalavsituacipředstavující zneužitíinformacíapostavenívobchodním styku,adáletéžpronezákonnézveřejňování

důvěrnýchinterníchinformací.Příslušné vnitrostátníprávnípředpisymohouobsahovat různédalšízákazy.Důvěrnéinterníinformace

jsouinformacekonkrétníhocharakteru,které nebylyzveřejněnyakteré,pokudbyzveřejněny byly,bypravděpodobněmělyvýznamný dopadnacenupříslušnýchcennýchpapírů (např.akciíspolečnostiVolkswagen)nebo finančníchnástrojů.

ZÁSADYSPOLEČNOSTI

Sinformacemi,kterésetýkajíhodnotyakcií, zacházímevsouladuspředpisyokapitálových trzíchanetolerujemezneužíváníinformacía postavenívobchodnímstyku.Informace vztahujícísekinternímprojektůmapostupům důvěrnéhocharakterumůžemevyužívatpouze interně,vsouladuspříslušnýmivnitropodnikovýmipravidly.Jezakázánotakovéinformace předávattřetímstranámvčetněrodinných příslušníků(např.manželačimanželky).

MŮJZÁVAZEK

Neangažujisevezneužíváníinformacía postavenívobchodnímstykuanitakové jednánínedoporučujianevybízímkněmutřetí strany.Důvěrnéinterníinformacenezveřejňuji, pokudtonevyžadujímojeběžnépracovní povinnosti,adodržujipříslušnéinterní předpisy.Zavazujise,žesebuduseznamovats příslušnýmiinternímipravidly.

Mám-lipřístupkdůvěrnýminterním informacím,paknazákladětěchtoinformací nenakupujianeprodávámakcienebofinanční nástroje.Toplatínejenproobchodovánís akciemispolečnostízapsanýchnaburze,které patřídoskupinyVolkswagenGroup,nebos jejichderiváty,alestejnětakiprocennépapíry nebofinančnínástrojeobecně(tj.např.cenné papírynebofinančnínástrojedodavatelů).

PŘÍKLAD

Vrámcisvépráceprospolečnost Volkswagensedozvíte,ževbrzkédobě budeoznámenaakvizicenovéhopodniku.

Víte,ževášvelmidobrýpřítelvsoučasnédobě přemýšlíoprodejiakciíspolečnostiVolkswagen. ProtožecenaakciíspolečnostiVolkswagen pravděpodobněpooznámeníakviziceporoste, uvažujeteotom,žesvémupříteliřeknete,žebyměl prodejsvýchakciíodložit.

Zažádnýchokolnostísvéhopřítelenatutosituaci neupozorňujte.Protožeinformace,kterémátek dispozici,nejsouveřejné,alemajícharakter důvěrnýchinterníchinformací,nesmíteseza žádnýchokolnostíotakovétoinformacedělits dalšímiosobami.Přímýmčinepřímýmpředáním těchtoinformacíbystesevystavilirizikustíhání.

OURRESPONSIBILITYASABUSINESSPARTNER
4445

Naše odpovědnost napracovišti

Jednímzhlavníchzájmůskupiny

VolkswagenGroupjeochranazdravía bezpečnostikaždéhojednotlivého zaměstnance.

Zásadaochranyabezpečnostiplatítaképroinformaceozaměstnancíchazákaznícícha dáletéžprospecifickéknow-howtýkajícísespolečnostiajměníspolečnosti.

OdpovědnostVolkswagenGroupzaochranuzdravíabezpečnostnapracovištijezaložena nanásledujícíchprincipech:

5
46

Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci

VÝCHOZÍSITUACE

VolkswagenGroupsezavázalakodpovědnostiza zdravíabezpečnostsvýchzaměstnanců.Ochranu zdravíabezpečnostipřiprácizajišťujemepodle ustanovenívnitrostátníchpředpisůavsouladus politikouspolečnostiupravujícítutooblast.

ZÁSADYSPOLEČNOSTI

Našespolečnostudržujeazlepšujezdravía prohlubujevýsledkyaspokojenostnašich zaměstnancůprůběžnýmzlepšovánímjejich pracovníhoprostředíačetnýmipreventivními opatřeníminaochranuzdravízaměstnanců.

MŮJZÁVAZEK

Řídímsepředpisyupravujícímioblastochrany zdravíabezpečnostipřipráci.Svékolegya obchodnípartnerynikdynevystavujirizikuz hlediskajejichzdravíabezpečnosti.Zavádím veškeráodpovídajícíazákonnápreventivní opatření,abypracoviště,zakteréodpovídám,bylo trvalebezpečné.Aktivněsestarámosvézdravía dobrovolněseúčastnímprogramůpreventivní zdravotnípéče.

PŘÍKLAD

Všimlijstesi,žestrojvevašemoddělení vykazujevaduelektroniky.

Vyřaďtestrojzprovozuazajistěte,abybyl viditelněoznačentextem„mimoprovoz“. Požádejtezaměstnancepříslušnéhooddělení,aby strojopravili.Elektronickázařízenínesmíte opravovatsami.Opravytohotodruhumohoubýt nebezpečné.

OURRESPONSIBILITYINTHEWORKPLACE OURRESPONSIBILITYINTHEWORKPLACE
4849

Ochranaosobníchúdajů

VÝCHOZÍSITUACE

Nakládání s osobními údaji podléhá zvláštním právním předpisům na ochranu soukromí. Ke shromažďování, uchovávání, zpracovávání a dalšímu využívání osobních údajů je nezbytný souhlas dané osoby, smluvní ujednání nebo jiný právní základ.

ZÁSADYSPOLEČNOSTI

Naše společnost chrání osobní údaje současných i bý- valých zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a dalších dotčených osob.

Osobníúdajeshromažďujeme,uchováváme, zpracovávámeavyužívámestriktněpodle ustanoveníprávníchpředpisů

MŮJZÁVAZEK

Zajišťuji, aby osobní údaje byly shromažďovány, uchovávány, zpracovávány nebo jinak využívány pouze se souhlasem dané osoby, na základě dohody nebo jiného právního titulu.

Všechnyfázeprocesuzpracováníosobníchúdajů musíbýtzabezpečenytak,abybylazaručena důvěrnost,celistvost,dostupnost,ověřitelnosta spolehlivosttakovýchcitlivýchúdajůaabybylo zabráněnoneoprávněnémupřístupuknimjakv rámcispolečnosti,takiprotřetístrany.

Vpřípaděpochybnostíseobrátímnasvého nadřízenéhoneboDataProtectionOfficera společnosti.

PŘÍKLAD

ZorganizovalijsteproVolkswagen

Groupseminářsexternímiúčastníky aprotytoúčelyjstezískaliosobní údajeúčastníků.Kolegaváspožádal,abyste mupředalijejichadresy.

Tytoúdajenepředávejte,anižbysteto projednaliskontaktníosobouuvedenouvýše.

Obecnělzeosobníúdajevyužívatpouzepro účely,prokterévámbylysděleny.

OURRESPONSIBILITYINTHEWORKPLACE
50

Zabezpečeníaochrana informací,know-howa du

ševníhovlastnictví

VÝCHOZÍSITUACE

ObchodníúspěchVolkswagenGroupseopíráo vlastnictvímezinárodněchráněnýchpatentů, obsáhléobchodnítajemstvíaknow-how technickéhocharakteru.Neoprávněnénakládánís těmitohodnotamimůžemítzanásledekextrémně vysokéztrátyprospolečnostaprodaného zaměstnancedůsledkyvyplývajícízpředpisův pracovněprávní,občanskoprávníatrestněprávní oblasti.

ZÁSADYSPOLEČNOSTI

Uvědomujemesihodnotuknow-howspolečnosti avynakládámeveškeroupéčinajehoochranu. Respektujemeduševnívlastnictvínašich konkurentů,obchodníchpartnerůadalšíchtřetích stran.

MŮJZÁVAZEK

SveškerýmiinformacemiVolkswagenGroup zacházímpečlivě.Nepředávámjeosobám,kterék tomunemajíoprávnění.Obzvláštěpečlivěse starámoinformacetýkajícíseknow-how technickéhocharakteru,patentůaobchodního tajemství.

PŘÍKLAD Účastnítesevývojenové,inovativní technologie.Výsledkyvývojemáte prezentovatvrůznýchlokalitách,vnichž společnostpůsobí,aproúčelyprezentacesi chcetevzítsvůjnotebook,nakterémjsouuloženy odpovídajícídokumenty.Dokumentysivletadle cestoudojednotlivýchlokalitchceteznovu projít.

Postupujtetak,abystezajistili,žecitlivé informacepatřícíVolkswagenGroupnikdo nezíská,protožetobymohlovéstkvýznamné konkurenčnínevýhodě.Neotvírejtesouborys těmitoinformacemivmístech,kdebyknimměly přístupnebosiznichmohlydělatpoznámky třetíosoby.

OURRESPONSIBILITYINTHEWORKPLACE
53

IT security

VÝCHOZÍSITUACE

Informační technologie (IT) a zpracování elektronických údajů se staly nedílnou součástí každodenního života ve Volkswagen Group. Zároveň s sebou nesou početná rizika, zejména riziko narušení zpracování údajů v důsledku malwaru (virů), ztráty údajů následkem programových chyb a zneužití údajů (např. hackery).

ZÁSADYSPOLEČNOSTI

Respektujeme zásady bezpečnosti informačních technologií a zpracování elektronických údajů a řídíme se příslušnými předpisy.

MŮJZÁVAZEK

Seznamujisespříslušnýmipředpisy upravujícímioblastzabezpečeníinformačních technologiíadodržujijejichustanovení. Uvědomujisi,žesdílenínešifrovanýchinformací (např.prostřednictvíme-mailuneboUSB)není bezpečnouformoukomunikace.

PŘÍKLAD JstemimokancelářadostaneteUSBnosič, abystesenameetingusúčastníkypodělil/a odokument.

Používejtepouzedatovámédianebosystémysdílení informacíspolečnostiVolkswagenapostupujte podlesměrnicprourčovánídůvěrnýchinformací. Zajistětenapříklad,abyvámdokumentbylposlán e-mailem.Nikdyneotevírejtee-mailynebopřílohy, kterésejevíjakopodezřelénebopocházejíz neznámýche-mailovýchadres.Takovýmzpůsobem předejdetetomu,abydosítěspolečnostimohl proniknoutmalware.

OURRESPONSIBILITYINTHEWORKPLACE
54

Nakládánísmajetkem společnosti

VÝCHOZÍSITUACE

HmotnýanehmotnýmajetekVolkswagen Groupsloužízaměstnancůmkplnění obchodníchcílůspolečnostiamůžebýt využívánpouzeproobchodníúčely.

ZÁSADYSPOLEČNOSTI

Khmotnémuanehmotnémumajetku společnostisechovámesrespektema nevyužívámehoprojinénežobchodníúčely.

MŮJZÁVAZEK

Dodržujipředpisyspolečnostiapřinakládánís jejímmajetkemjednámsveškeroupéčí.

PŘÍKLAD

Vášfotbalovýklubplánujevíkendový zájezd.Trenérsevászeptal,zdajako zaměstnanecspolečnostiVolkswagenmůžete „zajistit“vozidlozvozovéhoparkuspolečnosti.

Vozidlaspolečnostisizaměstnancimohou pronajímatzatržníchpodmínek.Vozidlovám nemůžebýtzdarmaposkytnutoprosoukromé použitíaninemůžebýtdánokdispozicitřetíosobě.

OURRESPONSIBILITYINTHEWORKPLACE OURRESPONSIBILITYINTHEWORKPLACE
5657

Podpora

V případě potřeby Vámpři řešení otázek

vyplývajících z Kodexu chování pomohou interní a externí kontaktní osoby a orgány.

Rovněž jsou možné i dobrovolně přijímané závazky a zásady nad rámec Kodexu. Přehled

je k dispozici na internet una adrese:

http://www.volkswagenag.com/en/sustainability/policy.html

6
59

Zástupcizaměstnanců

Respektujemezákladníprávovšech zaměstnancůnazaloženíodborovéorganizace azastoupenízaměstnanců.

Profesionálníjednánísezástupcizaměstnancůbezzvýhodňovánínebodiskriminaceje součástínašíkorporátníkultury.Budoucnostspolečnostiajejíchzaměstnancůstojínařešení vzájemnýchrozporůvduchuspolupráceaspolečenskéodpovědnosti,přisoučasném zachováníekonomickéatechnologickékonkurenceschopnosti.Ekonomickáudržitelnosta pracovnípříležitostijsounašímspolečnýmcílem.

SUPPORT SUPPORT
Sezástupcizaměstnancůotevřeněasdůvěrou spolupracujeme,vedemesnimikonstruktivní dialogausilujemeodosaženírovnováhy zájmů.
6061 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES | KODEX CHOVÁNÍ | PODPORA

Pomoc/Kontakty/ Whistleblower System

KodexchovánískupinyVolkswagenshrnuje

základníetickéhodnotyskupinyajejí očekávání,pokudjdeochovánízaměstnancův souladuspředpisy.Společněchránímenaší společnosttím,žeseozveme,kdyžněconenív pořádku.Pokudmámenějakéotázky,nejsmesi něčímjistinebomámepodezřenínaporušení

interníchčiexterníchpředpisů,poradímeses nadřízenýmapožádámeoradupříslušné orgány.Personálníodděleníazástupci zaměstnancůVámposkytnoupodporu.Kromě

tohomůžemekdykolizaslatsvédotazy

ComplianceOfficerovinebonaCompliance

Consultation:

E-mail: compliance@volkswagen.de

Kromětohomůžemenahlásitnáznakytýkajícíseporušenípředpisůprostřednictvím

Whistleblowersystému,napříkladpokudseznějakéhodůvodunechcemeobrátitnasvého nadřízeného.Mámetakémožnosthlásitpodezřeníanonymně.Jsmesivědomi,žeWhistleblower systémskupinyVolkswagenjeodpovědnýzavyšetřovánízejménapodnětůtýkajícíchse závažnýchporušenípředpisů.

Závažnýmporušenímpředpisůjezávažné porušenínašichzákladníchetickýchhodnot stanovenýchvKodexuchování.Stejnětak porušenízákonnýchpředpisůnebonařízení, kterámohouvýznamněovlivnitpověstnebo jinézájmyspolečnosti,představujízávažná porušenípředpisů.

Členovévedeníjsouvzorem,sledují pochybeníaprosazujísprávnéetické chování.Vpřípadědůvodnéhopodezřenína závažnéporušenípředpisůjsoupovinnisvé podezřeníneprodleněoznámit.Neoznámení představujezávažnéporušenípředpisůa budeodpovídajícímzpůsobemdisciplinárně potrestáno.

ÚčelemWhistleblowersystémujechránitnaši společnost,whistlebloweryivšechnyosoby, kterépřispívajíkvyšetřováníaobjasňování pochybeníaporušenípředpisů.Jakákoli odvětníakcevůčitěmtoosobámpředstavuje závažnéporušenípředpisů.

WhistleblowerSystémzároveňchráníizájmy podezřeléosoby.Proniplatípresumpce neviny,dokudseporušeníneprokáže.Systém jezaložennajednotnémpostupuadůvěrném, profesionálnímzpracovánípodnětů.V důsledkutohobudešetřenízahájenopouzev případě,žeexistujedůvodnépodezřenína závažnéporušenípředpisů.Jakékoliúmyslné zneužitíWhistleblowersystémunebude tolerovánoabudeodpovídajícímzpůsobem potrestáno.

SUPPORT
62
63

DoWhistleblowerSystémumůžemevstoupitprostřednictvímtěchtokanálů:

KONTAKTNÍÚDAJEVYŠETŘOVACÍKANCELÁŘE

Poštovní adresa InvestigationOffice,Box1717,38436WolfsburgGermany

24/7 hotline

+80044446300or+495361946300

E-mail io@volkswagen.de

Onlinereportingchannel

(můžebýtvyužitipro anonymníoznámení)

https://www.bkms-system.com/vw

ExterníkanálypropodáváníoznámenípodlesměrniceEUoWhistlebloersystémechlzenaléztna internetovýchstránkáchpříslušnýchsubjektů,pokudjezákonodárcejmenoval.

Kromětohopronászkušeníexterníprávnícipůsobíjakoneutrálnímediátoři(ombudsmani).Jako právníporadcimajízaúkolpřijímatpodnětytýkajícísemožnéhoporušenízákonů,interních předpisůnebojinéhojednánípoškozujícíhokoncernVolkswagen.Pokudjetonutnéapokudje totožnostoznamovateleznáma,navážepřímýkontaktsoznamovatelem,pokudpotřebuje zpětnouvazbu.Podokončenípřípravpředajíombudsmanivšechnyinformacedohodnutés oznamovatelem-anonymně,jestližesitooznamovatelpřeje-donašehoWhislteblowersystému kdalšímuzpracování.

KONTAKTNÍÚDAJEOMBUDSMANŮ

Internet http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/

DalšíinformaceoVolkswagenGroupWhistleblowersystémuaombudsmanechjsouk dispozicinainternetunaadrese:https://www.volkswagenag.com/hint

SUPPORT
64

Pomůckapro rozhodování

Jestližesikdykolinebudujist/a,zdamojechováníodpovídázásadámuvedenýmvKodexu chovánínašíspolečnosti,měl/abychsipoložitnásledujícíotázky:

1.Vzal/ajsemvúvahuařádnězvážil/avšechnyrelevantní aspekty?(testobsahu)

2.Jsempřesvědčen/a,žemojerozhodnutíjevrámci podmínekstanovenýchprávnímipředpisyapředpisy společnosti?(testzákonnosti)

3. Budu si za svým rozhodnutím stát, až vyjde najevo? (test dohledu)

4.Budusizasvýmrozhodnutímstát,ažvyjdenajevo?(test dohledu)

5.Budupřesvědčen/a,žemojerozhodnutíjesprávné, bude-lispolečnostnucenajeodůvodnitnaveřejnosti? (testveřejnosti)

6.Akceptoval/abychsvévlastnírozhodnutí,pokudbych jímbyl/adotčen/a?(testosobníúčasti)

7.Cobyomémrozhodnutířeklamárodina?(jinýnázor) Pokudsinaotázkyč.1–6odpovím„ano“atakéodpověďnaotázkuč.7jekladná,jemoje jednánísvelkoupravděpodobnostívsouladusezásadaminašíspolečnosti.Zůstanou-liněkteré otázkynezodpovězenénebomám-linějaképochybnosti,měl/abychseobrátitnajednuz kontaktníchosobuvedenýchvtétokapitole.

SUPPORT
67

Notes

6869

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Group Compliance

Letterbox 1717

38436 Wolfsburg

Germany

Version 2.2, 10/2022

KSU 2.1