jeugdplan-vogelwaarde-rev-2013

Page 1

VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Woord vooraf Dit jeugdplan is een hulpmiddel om de jeugd van VVVogelwaarde op een verantwoorde manier met veel plezier (beleving), een gestructureerde voetbalopleiding aan te bieden. VVVogelwaarde heeft de naam een gezellige en hechte vereniging te zijn waar de leden het goed naar de zin hebben. Niet alleen voor spelers, maar ook voor trainers en leiders moet er een uitdaging te vinden zijn bij VVVogelwaarde. Met dit jeugdplan wordt geprobeerd duidelijkheid te scheppen op het gebied van organisatie (afspraken, taken, opleidingen, selectievormen, nevenactiviteiten en materialen), alsmede op het technische gebied (trainingen, trainingsvormen, wedstrijden, coachvormen en dergelijke). Duidelijkheid dus voor alle betrokkenen, te weten spelers, leiders, trainers en ouders. Dit jeugdplan is vooral geschreven naar de praktijk. Het op papier hebben van een jeugdplan betekent niet dat we er al zijn. We zullen er met een positieve instelling mee moeten werken en het zal van jaar tot jaar bijgesteld moeten worden. Mocht U naar aanleiding van de inhoud van dit jeugdbeleidsplan, suggesties, opmerkingen of ideeĂŤn hebben dan kunt U die kwijt bij een van de leden van het jeugdbestuur en zullen we deze meenemen bij het actualiseren van het plan in voorbereiding van het nieuwe seizoen.

1


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inhoudsopgave

Woord vooraf ..................................................................................................................................... 1 Visie op voetbal .................................................................................................................................. 3 Huidige jeugdafdeling ........................................................................................................................ 4 A

Organisatorisch Jeugdplan ...................................................................................................... 5 1 Doelstellingen en uitgangspunten ............................................................................................... 5 2 Jeugd in organisatiestructuur VVVogelwaarde .......................................................................... 6 3 Organisatie .................................................................................................................................. 7 4. Trainingen ................................................................................................................................ 11 5. Materialen ................................................................................................................................ 11 6. Opleiding kader ....................................................................................................................... 11 7. Samenstelling teams ................................................................................................................ 12 8. Nevenactiviteiten ..................................................................................................................... 12

B Technisch jeugdplan .................................................................................................................... 13 1 Doelstellingen en uitgangspunten ............................................................................................. 13 2 Trainingen ................................................................................................................................. 13 3 Technisch beleid per leeftijdsgroep. ......................................................................................... 16 4. Keepers .................................................................................................................................... 20 Bijlage 1: Afspraken/reglementen .................................................................................................... 21 Bijlage 2: Aandachtspunten bij hoofdvormen trainingen ................................................................. 23 Bijlage 3: Standaard coachtermen VV Vogelwaarde ....................................................................... 25 Bijlage 4: Instructie voor de jeugdleiders ......................................................................................... 26 Bijlage 5: infofolder V.V.Vogelwaarde ........................................................................................... 30

2


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visie op voetbal Het is uitermate belangrijk om de jeugd op een verantwoorde manier met veel plezier (beleving), gestructureerd te laten voetballen. Alle jeugdspelers zullen ieder op hun eigen niveau zo veel mogelijk onderdelen van het voetbalspel aangeboden dienen te krijgen. Het gaat dan voornamelijk over techniek, over tactiek en inzicht, maar zeker ook over mentaliteit, instelling, discipline en waarden en normen. Na de jeugdopleiding moeten spelers op zoveel mogelijk plaatsen bij elk willekeurig team op hun eigen niveau inzetbaar zijn. Op deze manier kan een goede overgang / doorstroming naar de senioren plaatsvinden. Er zal wel gestreefd worden om deze spelers zoveel als mogelijk samen naar een seniorenteam door te laten stromen zodat men met leeftijdgenoten samen kan blijven spelen en men niet in een “gat” valt. Tijdens de opleiding zal het sociale aspect (het omgaan met elkaar, het samen iets bereiken, het als team presteren naar je mogelijkheden) steeds aandacht moeten krijgen. Prestaties zullen ondergeschikt moeten zijn aan het opleiden. Winnen en eventueel kampioen worden is leuk, maar dit mag geen doel op zich zijn. Ook verliezen maakt onderdeel uit van de voetbalsport en dus van het opleiden. Dit laatste betekent overigens niet dat winnen bij VV Vogelwaarde in de jeugdafdeling niet belangrijk is. Het opleiden tot ‘winnaars’ is namelijk ook een onderdeel van de gehele opleiding. Het beleven van plezier aan het spelletje moet steeds het uitgangspunt zijn. Zonder plezier houdt een speler het niet lang vol en een trainer of leider al evenmin. Plezier in voetbal heb je wanneer je veel scoort, dus aanvallend voetbal speelt. Daarbij zul je de bal moeten kunnen veroveren, in de ploeg moeten kunnen houden, er een aanval mee op moeten kunnen zetten, met als afronding het scoren van een doelpunt. Om dat te leren moet je trainen en wedstrijden spelen en dat zal steeds op een plezierige manier dienen te gebeuren. Trainers en leiders hebben hierin een belangrijke taak. Daarom is het ook zo belangrijk dat zij hierin zowel op het gebied van organisatie, als op technisch vlak, goed ondersteund en begeleid worden. Om dit alles mogelijk te maken is het noodzakelijk dat VVVogelwaarde steeds over een goede accommodatie beschikt, zowel op het gebied van wedstrijd - en trainingsvelden (inclusief verlichting), als op het gebied van kleedlokalen, vergaderruimten, opslagruimten en kantine.

3


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huidige jeugdafdeling Momenteel telt de VV Vogelwaarde 130 jeugdleden welke uitkomen in diverse leeftijdscategorieĂŤn. Minipupillen, 2 F teams, 2 E-teams, 2 D-teams (meiden en jongens), 1 C-team en 2 B-teams (meiden en jongens). Allen spelen op 3e Klasse niveau KNVB. Per team hebben we een minimaal 1 trainer en 1 begeleider beschikbaar. Dit is ook het minimale streven. Elk jaar organiseert de club een aantal vaste nevenactiviteiten zoals wafelactie, zaalvoetbaltoernooi, voetbaltoernooi, bezoek van een voetbalwedstrijd van een profclub en een jeugdweekend. Tevens is het gebruikelijk dat elk jeugdelftal zelf ook nog een activiteit op het einde van het seizoen organiseert. Qua accommodatie heeft de jeugd de beschikking over een 6-tal kleedlokalen en 3 speelvelden waarvan 1 trainingsveld(verlicht). Jeugd trainingsmateriaal wordt jaarlijks geĂŤvalueerd en eventueel aangevuld. Voor de jeugdleiders wordt de mogelijkheid geboden om op vrijwillige basis een jeugdtrainers opleiding te volgen. Binnen de jeugdafdeling gelden de afspraken en reglementen die beschreven wordt in bijlage 1.

4


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A

Organisatorisch Jeugdplan

1 Doelstellingen en uitgangspunten De kerntaak van dit organisatorische jeugdplan omvat het beschrijven van de organisatie van de jeugdafdeling van VVVogelwaarde. Een goede organisatie (het fundament van een vereniging) is van primair belang. Met dit onderdeel van het jeugdplan wordt het kader vastgelegd waarbinnen de organisatorische zaken dienen plaats te vinden. De jeugdcoördinator van VVVogelwaarde bewaakt het jeugdplan. Het jeugdbestuur blijft eindverantwoordelijke. Dit organisatorische jeugdplan dient er toe bij te dragen dat:  de jeugdleden zo goed mogelijk kunnen voetballen;  het technische kader zo goed mogelijk haar taken kan volbrengen;  alle betrokkenen (spelers, leiders, trainers en ouders/ verzorgers) zich aan de afspraken houden;  er duidelijkheid en eenduidigheid is binnen de jeugdafdeling;  er een prettige sfeer heerst en men zich thuis voelt Daartoe wordt in dit organisatorisch jeugdplan allereerst de organisatiestructuur van VVVogelwaarde uiteengezet, waarbij de positie van de jeugdafdeling binnen de vereniging duidelijk wordt. Daarna komt de organisatie van de jeugdafdeling aan de orde (jeugdbestuur, communicatie, taakomschrijving functies, trainingen en materialen). Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijkheid en de meerwaarde van het volgen van opleidingen. De samenstelling van teams voor het nieuwe seizoen, elk jaar weer een heet hangijzer, komt nadien aan de orde. Tot slot wordt aandacht besteed aan de diverse activiteiten naast het voetbal (nevenactiviteiten) die door VVVogelwaarde georganiseerd worden.

5


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Jeugd in organisatiestructuur VVVogelwaarde

Bestuur

Jeugdbestuur

* Jeugdvoorzitter (tevens bestuurslid) * Jeugdcoรถrdinator (tevens TC-lid) * Jeugdsecretaris * Jeugdleiders

Technische commissie

Activiteiten commissie

* activiteitencommissie jeugd Bestaat uit jeugdbestuur en jeugdleiders

6


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 Organisatie

3.1 Jeugdbestuur en Communicatie De jeugdafdeling van VVVogelwaarde wordt geleid door het jeugdbestuur. Het jeugdbestuur dient er voor te zorgen dat, voornamelijk op organisatorisch vlak, het jeugdvoetbal binnen de vereniging soepel verloopt. Het jeugdbestuur bestaat uit de volgende personen: voorzitter, coördinator, secretaris. Aangezien het jeugdbestuur niet direct over een eigen budget beschikt is er geen penningmeester nodig. De bestuursafgevaardigde (voorzitter) is in financiële aangelegenheden de contactpersoon naar het hoofdbestuur (naar de penningmeester). De taken van de leden van het jeugdbestuur en de technische staf komen in de volgende paragraaf aan de orde. De belangrijkste taken van het jeugdbestuur worden hieronder kort uiteengezet.  De jeugdcoördinator bewaakt het jeugdplan. Het jeugdbestuur blijft eindverantwoordelijke.  Het jeugdbestuur is primair verantwoordelijk voor het aanstellen van de jeugdcoördinator, doch hierover vindt overleg plaats met de technische commissie en het hoofdbestuur.  Het jeugdbestuur heeft tot taak het werven van leiders voor de jeugdteams.  Het jeugdbestuur begeleidt en ondersteunt de jeugdtrainers en -leiders.

Communicatie: Communicatie is wezenlijk voor het goed functioneren van een vereniging. Zowel tussen hoofdbestuur en jeugdbestuur, tussen jeugdbestuur en jeugdleiders, tussen jeugdleiders/bestuur en ouders/spelers. Tevens moet er duidelijkheid bestaan over hoe en hoe vaak er informatie wordt uitgewisseld. Het jeugdbestuur stelt zich ten doel om jaarlijks een info avond te houden voor ouders van beginnende spelers en indien nodig ook voor ouders van bestaande leden. Tevens door korte lijnen met de jeugdleiders te onderhouden goed op de hoogte te blijven van wat er leeft zowel bij de leiders als spelers, en daar waar nodig in te grijpen. Deze informatie is van groot belang om te toetsen of de doelstellingen en uitgangspunten nog steeds in lijn liggen met de werkelijkheid. Overlegvormen met betrokkenen:  Het jeugdbestuur heeft regelmatig(min 4x) overleg met de jeugdtrainers en -leiders.  Het jeugdbestuur zorgt gedurende het seizoen voor actuele, algemene informatie aan de jeugdleiders - en trainers.  Jeugdcoördinator heeft enkele malen tijdens het seizoen overleg met Technische Commissie.  Jeugdvoorzitter maakt deel uit van hoofdbestuur en is aanspreekpersoon voor lopende zaken binnen de jeugdafdeling.

7


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie vormen: Jeugdwebsite: Op deze website staat o.a. de samenstelling van alle teams, de jeugdactiviteiten, het voetbalprogramma en de laatste verrichtingen van de teams. Het is wel van belang dat elke jeugdleider zijn/haar team uitslagen wekelijks doorgeeft aan de webbeheerder.

Informatie gids Per seizoen zal er een digitale informatiegids verschijnen met daarin: - Samenstelling en adres Jeugdbestuur - Samenstelling kantine medewerkers - Samenstelling scheidsrechters - Indeling jeugdteams met adresgegevens - Indeling jeugdleiders/trainers met adresgegevens - Trainingsschema per team - Aanvangstijden wedstrijden jeugdteams - Afspraken en reglementen - Activiteiten overzicht Clubblad (4 maal per jaar) met daarin o.a.: - Jeugd wedstrijdverslagen - Pupil van de week verslagen - Standen competitie - Wetenswaardigheden - Eigen verslagen jeugdleden/leiders/teams

8


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2 Taakomschrijving functies jeugdafdeling

Jeugdvoorzitter De jeugdvoorzitter zit de vergaderingen van het jeugdbestuur en de bijeenkomsten met de jeugdleiders/ -trainers voor. Hij/zij zorgt voor een duidelijk beleid binnen de jeugdafdeling. Jeugdvoorzitter maakt deel uit van het hoofdbestuur en zorgt op deze manier dat er een goede en open communicatie is tussen senioren en jeugd. Verantwoordelijk, samen met rest jeugdbestuur voor het reilen en zeilen tijdens jeugdwedstrijden, dat wil zeggen kantine, op en rond het veld alles in goede banen geleiden. Verantwoordelijk voor uitgaven en inkomsten van jeugdkas, deze kas in het verleden opgericht en is nu voornamelijk bedoeld om onbedoelde uitgaven op te vangen. Verantwoordelijk dat jeugdacties goed begeleid worden en door voldoende vrijwilligers. Jeugdvoorzitter is eindverantwoordelijke voor indelingen teams. Jeugdcoördinator De jeugdcoördinator is verantwoordelijk voor een goede afstemming tussen enerzijds het jeugdbestuur en anderzijds de technische commissie. Het betreft dan met name zaken als trainingstijden, trainingsruimten, de ontwikkeling van alle jeugdspelers individueel en de overgang van de jeugd - naar de seniorenafdeling, dit in samenspraak met de hoofdtrainer en/of de technische commissie. Ook is de jeugdcoördinator verantwoordelijk voor het wedstrijdschema en de versturing ervan naar de jeugdleiders en andere betrokkenen (kantinepersoneel, scheidsrechters). Ook het aanstellen van scheidsrechters voor de jeugd is een primaire taak. De belangrijkste taak van de jeugdcoördinator is het, daar waar mogelijk en wenselijk, ondersteunen van de jeugdtrainers en –leiders en scheidsrechters. Bovendien tracht hij of zij alle leiders en trainers qua voetbalvisie op één lijn te brengen, deze staat beschreven in het jeugdplan van VVVogelwaarde. (deze moet nog geschreven worden) Andere taken van de jeugdcoördinator zijn: interessante informatie uit de Algemene Mededelingen (uitgave van de KNVB) doorspelen naar jeugd - en/of technische commissie, en het bijwonen van bijeenkomsten van de KNVB en andere verenigingen. Verantwoordelijk, samen met andere jeugdbestuursleden, voor het reilen en zeilen tijdens jeugdwedstrijden, dat wil zeggen kantine, op en rond het veld alles in goede banen begeleiden. Secretaris jeugdbestuur. Deze krijgt het secretariaatadres voor al het post/mailverkeer tussen jeugd en derden (zoals clubs, KNVB, hoofdbestuur, etc.) Verantwoordelijk voor administratief verkeer tussen KNVB en club. Verantwoordelijk voor notulen vergaderingen jeugd, dat wil zeggen omschrijving en rondsturen naar leiders en jeugdbestuur. Verantwoordelijk, samen met rest jeugdbestuur voor het reilen en zeilen tijdens jeugdwedstrijden, dat wil zeggen kantine, op en rond het veld alles in goede banen begeleiden. Verantwoordelijk voor toernooibeheer in de regio, (het ontvangen van de uitnodigingen van diverse clubs en deze rondsturen naar jeugdleiders, alsook het opgeven aan die clubs van teams die mee willen doen) Aanwezig tijdens vergaderingen jeugdbestuur, deze in samenspraak met rest jeugdbestuur vastleggen en uitschrijven. 9


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overige leden jeugdbestuur De overige leden van de jeugdcommissie staan bovenstaande personen bij in de uitvoering van hun taken. De bij taak genoemde leden zijn verantwoordelijk voor hun taken, de overige leden van de jeugdcommissie kunnen gedeelten ervan uitvoeren.

Jeugdleider / -trainer Wat van de jeugdleiders en -trainers verwacht wordt, staat aangegeven in de instructie voor de jeugdleiders (zie bijlage 4). Dit betreft met name een groot aantal organisatorische zaken. Als jeugdleider / -trainer is het uitermate belangrijk om steeds voorbeeldgedrag te tonen ten opzichte van de jeugd. Omwille van de duidelijkheid is het gewenst dat tijdens de wedstrijd één persoon als coach optreedt. De coach heeft een duidelijke voetbaltaak. Hieronder wordt onder andere verstaan: - opstelling bekend maken en zonodig toelichten; - speelwijze aangeven voor het team, elke linie en speler. Gebruikmaking van het instructiebord wordt van harte aanbevolen; - warming-up begeleiden (zowel fysiek als mentaal voorbereiden op de wedstrijd): gezamenlijk loslopen, oudere jeugd ook rekken, kleine positiespelen en partijtjes (eventueel met hesjes); - tijdens de wedstrijd rustig blijven, goed kijken (analyseren) en aanwijzingen geven; - in de rust zonodig wisselen en aanwijzingen geven voor de tweede helft (eerst positieve opmerkingen, dan eventuele fouten aangeven en vervolgens positief afsluiten); - na de wedstrijd wederom rustig blijven en in principe andermaal handelen als tijdens de rust. - Vanuit de wedstrijdanalyse punten ter verbetering gebruiken voor mogelijke trainingsoefeningen ter verbetering van individuele en teamprestaties. Onder coachen wordt verstaan: het doordacht beïnvloeden van spelers om de prestatie (individueel en van team) te verbeteren. Voor de jeugdcoach moet opleiden centraal staan. Het resultaat moet feitelijk ondergeschikt zijn aan het ontwikkelen en het plezier hebben in het spelletje. Een coach zal zich steeds moeten afvragen “wat gaat er fout en wat kan ik daar aan doen?”. Omwille van de eenduidigheid is in bijlage 3 een lijst opgenomen met standaard coachtermen, zoals die tijdens trainingen en wedstrijden gebruikt kunnen worden. Vooral de spelers zullen deze termen moeten kennen en begrijpen, terwijl de leiders en trainers ze op de juiste momenten moeten gebruiken. In het technisch jeugdplan wordt bij het onderdeel “wedstrijden” uitgebreider ingegaan op het begeleiden tijdens wedstrijden. De trainer dient de spelers individueel en in teamverband kwalitatief beter te maken. De technische onderdelen die handelen over trainingen voor de diverse leeftijdscategorieën, zoals genoemd in het technisch jeugdplan (in de map trainingen jeugd), moeten voor hem of haar bekend zijn en hij of zij moet ze op een verantwoorde wijze overbrengen op de spelers. Ook het gebruik van eenduidige coachtermen (bijlage 3) is voor de trainer van groot belang. Het geven van afwisselende en interessante, leerzame trainingen is cruciaal voor een goede opleiding. In het technisch jeugdplan wordt bij onderdeel “trainingen” uitgebreider ingegaan op het trainen van de jeugdteams. Deze zit in de map “trainingen jeugd” welke in de kast van de bestuurskamer zal komen te liggen. 10


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het streven van de jeugdcommissie is om bij elk team in ieder geval één ervaren persoon in te delen, die bij zowel wedstrijden als trainingen aanwezig is. De wisselwerking tussen wedstrijd en training kan dan zo optimaal mogelijk zijn. Elke leeftijdscategorie vergt een andere wijze van aanpak. Deze wordt ook besproken in het technisch jeugdplan. De jeugdcoördinator kan door leiders, trainers en ouders altijd worden aangesproken voor vragen of opmerkingen. Schroom niet: de jeugdcoördinator is daar immers voor! 4. Trainingen Daar het op het veld allemaal moet gebeuren wordt er getraind volgens het trainingsschema, deze wordt aan het begin van het seizoen bekend gemaakt middels de jeugdsite en schema hangt op het prikbord in de kantine. Ook staan hier de toegewezen kleedkamers op. Indien een team andere tijden of meer traininguren wenst, dient dit verzoek bij het jeugdbestuur te worden ingediend, in overleg zal er dan gekeken worden wat de mogelijkheden zijn.

5. Materialen Naast de algemene trainingsmaterialen, zoals doelen, doeltjes, ballen, pionnen, hoedjes en de baltrampoline (tsjoek) voor de keeperstraining, heeft ieder team een eigen uitrusting: volledig tenue (shirts, korte broek en sokken), waterzak met 2 bidons en spons, eigen trainingshesjes en een aanvoerdersband. Alle trainers en leiders zijn in het bezit van een VVVogelwaarde-coachjas. Alle materialen zijn en blijven eigendom van VVVogelwaarde. Het beheer van de materialen is in handen van de materiaalman; de trainers en leiders zijn verantwoordelijk voor een correct gebruik ervan.

6. Opleiding kader VVVogelwaarde hecht er veel waarde aan dat de jeugdspelers getraind en begeleid worden door gekwalificeerde trainers / leiders. Dit is een voorwaarde om de jeugd van VVVogelwaarde de mogelijkheid te bieden zich optimaal te ontwikkelen. De jeugdcommissie stimuleert trainers / leiders tot het volgen van cursussen. De kosten voor het volgen van de cursussen Pupillencoach (F-coach), Jeugdvoetbalbegeleider (JVBL), Jeugdvoetbalspelleider (JVSL) en Jeugdvoetbaltrainer (JVT) worden door VVVogelwaarde vergoed. VVVogelwaarde hoopt minimaal drie jaar profijt te hebben van het door de trainer / leider geleerde tijdens de cursus, dit zal dan ook formeel worden vastgelegd. Tevens worden leden van VVVogelwaarde op kosten van de club in de gelegenheid gesteld om scheidsrechtercursussen te volgen. Immers elke zaterdag zijn er weer vele scheidsrechters nodig om alle wedstrijden in goede banen te leiden. Het jeugdbestuur geeft samen met de technische commissie advies aan het hoofdbestuur inzake wie in aanmerking komt voor het volgen van welke cursus. 11


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Samenstelling teams Aan het einde van het seizoen (mei) wordt door het jeugdbestuur een conceptindeling gemaakt van de jeugdteams voor het nieuwe seizoen en dit wordt dan voorgelegd aan de jeugdleiders. Tijdens de winterstop bestaat ook de mogelijkheid dat teams opnieuw worden ingedeeld. Lopende het seizoen wordt er stilgestaan bij mogelijke indelingen. Indien een speler van plan is te stoppen, zal afhankelijk van de situatie en de reden van stoppen nader overleg tussen de speler, ouders/verzorgers en het jeugdbestuur plaatsvinden. Na overleg wordt de indeling zonodig aangepast en bekend gemaakt aan de spelers en ouders / verzorgers door middel van mailing via de leiders. Het jeugdbestuur beslist over de definitieve samenstelling van de teams voor het nieuwe seizoen. Spelers worden in principe op leeftijd geselecteerd. Het jeugdbestuur kan spelers vervroegd in een hogere leeftijdscategorie indelen indien het aantal spelers daartoe aanleiding geeft, of spelers dispensatie verlenen (via de KNVB, maximaal drie spelers per leeftijdscategorie) om uit te kunnen komen in de naast gelegen lagere leeftijdscategorie. Nadat de indeling vast staat, bestaat er de mogelijkheid dat spelers worden uitgenodigd om mee te doen met een hogere leeftijdscategorie (A - junioren mee met een van de beide selecties, B – junioren mee met de A – junioren). Dit ook op grond van individuele kwaliteiten Dit is toegestaan mits dit met de betreffende jeugdtrainer/jeugdleider op donderdagavond voorafgaand aan de wedstrijd is overlegd. Consequentie hiervan kan zijn dat dit doorwerkt bij de jongere leeftijdcategorieën (C–junioren, D–pupillen en E–pupillen). Naast overleg met de betreffende jeugdtrainer/jeugdleider, is overleg met de ouders/verzorgers en de speler ook gewenst.

8. Nevenactiviteiten In eerste instantie is het werk van het jeugdbestuur uiteraard gericht op het scheppen van goede voorwaarden om het voetballen bij de jeugd van VVVogelwaarde mogelijk te maken. Daarnaast is het belangrijk om de jonge leden activiteiten aan te bieden buiten de wedstrijden en trainingen om. Tevens stellen we ons ten doel om ook eigen initiatieven/ideeën van de leden mee te nemen in de activiteitenplanning. Hier zal een ideeën bus voor opgericht worden. Op deze manier wordt het contact met VVVogelwaarde versterkt en hebben de jeugdleden het wellicht (nog) meer naar hun zin bij hun club. Spelers uit de hogere teams (A en B) kunnen worden benaderd om trainer, leider te worden van een E- of F-team. Ook word hun gevraagd om jeugdwedstrijden te fluiten op zaterdagochtend. Het is een middel om spelers in die leeftijdscategorie, waarin relatief veel spelers stoppen met voetballen, trachten te behouden voor en te binden aan de vereniging. Voor de jeugdleden worden, al dan niet in samenwerking met de activiteitencommissie, diverse activiteiten georganiseerd. Te noemen zijn onder andere het jeugdweekeind, het voetbaluitje, zaalvoetbaltoernooi. Bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal is er ook een “Pupil van de Week”. Deze jeugdspeler wordt onder andere betrokken bij de voorbereiding van het elftal en mag de aftrap verrichten. Tevens wordt er ook altijd de mogelijkheid geboden om per team een activiteit te organiseren, dit wordt dan door de betreffende jeugdleider gecoördineerd. 12


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ook ter motivatie en versterking van de onderlinge band tussen de jeugd(st)leiders is het streven om een activiteit per seizoen te organiseren.

B Technisch jeugdplan 1 Doelstellingen en uitgangspunten De kerntaak van dit technisch jeugdplan omvat het vastleggen van voorwaarden om de jeugd van VV Vogelwaarde optimaal te kunnen laten voetballen. In alle geledingen binnen de jeugdafdeling dient daartoe een goed voetbalklimaat te heersen. Met dit onderdeel van het jeugdplan wordt het kader vastgelegd waarbinnen de voetbaltechnische zaken dienen plaats te vinden. De technische staf bewaakt het technisch jeugdplan. Het bestuur van VV Vogelwaarde blijft eindverantwoordelijke; het jeugdbestuur legt verantwoording af. Dit technisch jeugdplan dient er toe bij te dragen dat:  de jeugdleden zo goed mogelijk kunnen presteren;  de leiders en trainers zo goed mogelijk hun taken kunnen volbrengen;  er duidelijkheid en eenduidigheid is binnen de jeugdafdeling;  er een prettig voetbalklimaat heerst;  leeftijdspecifieke kenmerken van spelers onderkend worden;  er een herkenbare, attractieve speelstijl gehanteerd wordt binnen de gehele vereniging;  de seniorenafdeling (inclusief dames) kan profiteren van goed opgeleide spelers. Om deze doelstellingen en uitgangspunten te kunnen bereiken worden gewenste voetbaltechnische aspecten uiteengezet. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen trainingen en wedstrijden.

2 Trainingen

2.1 Trainingsopzet Voorbereiding Het is van groot belang dat een training gedegen wordt voorbereid. Een veelvuldig improviserende trainer kan zorgen voor 'stilstaande' momenten, waarbij de concentratie van de jeugd kan afnemen. Er dient rekening gehouden te worden met diverse zaken, zoals het aantal aanwezige spelers in verband met bepaalde oefenvormen (afmelden bij afwezigheid!), de trainingsruimte en de aanwezigheid van voldoende materiaal (doeltjes, ballen, hesjes en pionnen / dopjes). Het is aan te bevelen vóór de training de benodigde 'veldjes' voor de diverse oefenvormen uit te zetten. Ook het voorzien in een bepaalde opbouw in trainingen voor aanvang van het seizoen wordt als positief ervaren. Jaar - en maandplanning kunnen een handvat bieden voor een goede trainingsopbouw. Nuttig kunnen ook 'thematrainingen' zijn (bijvoorbeeld tweewekelijks). Hierin kunnen bepaalde tekortkomingen die uit wedstrijden naar voren komen, individueel en in groepsverband, verbeterd worden. Trainen op specifieke onderdelen van het voetbal (koppen, trappen, passeren, etc.) kan spelers verder ontwikkelen. Voordoen is daarbij erg belangrijk. Met 'station-trainingen' wordt in groepjes per onderdeel getraind. Selectiespelers en trainers van de senioren kunnen daarbij per 'station' 13


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

specifieke aanwijzingen geven. Dit motiveert jeugdspelers vaak extra om op die specifieke onderdelen te blijven trainen. (dit moet nog opgezet worden) Inhoud Het belangrijkste aspect bij een training vormt wellicht de beleving ervan. Een training moet namelijk niet alleen leerzaam zijn, maar ook leuk. Voetballers moeten steeds met plezier naar het voetbalveld komen. Het speelse karakter bij de jongste jeugd moet geleidelijk overgaan in prestatiegericht werken bij de A/B -junioren. De basis van iedere training dient gevormd te worden door de belangrijkste uitgangspunten. De hier genoemde vier elementen dienen telkens terug te komen. Voetbaleigen bedoelingen -zoveel mogelijk gebruik maken van de bal, ook tijdens de warming-up -spelen om te winnen: (doel)punten maken en voorkomen -werken in afgebakende ruimten (veld is namelijk ook afgebakend) -wedstrijdgerichte oefeningen Veel herhalingen -terug laten komen van bepaalde oefenvormen -veel beurten tijdens een oefenvorm -oefenen, oefenen, oefenen! (oefening baart kunst) Trainingen afstemmen op de groep -rekening houden met leeftijd, capaciteiten, fysieke mogelijkheden, etc. -rekening houden met kwaliteitsverschillen binnen de groep -oefenvormen zonodig aanpassen Juiste coaching -motiveren -spelers beïnvloeden (iets leren) -spel beïnvloeden (op bepaalde manier laten spelen) -door: aanwijzingen geven, ingrijpen (spel stilleggen), voordoen, vragen stellen, etc. -gebruiken van eenduidige coachtermen (zie bijlage 3) Naast deze uitgangspunten is er nog een belangrijk aspect wat in de training verwerkt dient te worden. Bij iedere voetbaltraining hoort namelijk als vanzelfsprekend weerstand. Te denken valt aan weerstand door:  de bal -beheersing van de bal  de tegenspeler -aangaan van duels  de medespeler -samenspel  de spelregels -omgaan met de spelregels  ruimte -hoe minder ruimte, hoe moeilijker het spel  tijd -handelingssnelheid Omdat er tijdens wedstrijden sprake is van deze 'voetbalweerstanden', dienen deze ook tijdens trainingen terug te komen. Spelers moeten deze weerstanden namelijk leren kennen en er mee leren omgaan, zodat ook in wedstrijden (onder druk van de tegenstander) een goed resultaat neergezet kan worden.

14


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2 Trainingsvormen Wanneer een leider de wedstrijd van zijn / haar team bekijkt, ziet hij / zij wat er fout gaat: de wedstrijd wordt 'gelezen'. De zwakke punten van de wedstrijd zullen de doelstellingen voor volgende trainingen kunnen zijn. Het streven is dan ook dat een leider van een team tevens de trainingen van dat team verzorgt. Er zijn diverse oefenvormen mogelijk in een training. Deze zijn terug te brengen tot een drietal hoofdvormen, te weten:  basistechnieken: bij de jongste spelers dienen eerst de basistechnieken geoefend te worden, maar er moet zo snel mogelijk weerstand worden ingebouwd.  positiespelen: zo vroeg mogelijk beginnen met het gevoel voor samenspel. Eerst met een groot overtal, bijvoorbeeld 7:1; later verkleind tot 5:1, 3:1 en 5:2.  partijspelen: wedstrijden spelen in partijen ('om te winnen!'), waarin bepaalde opdrachten verwerkt kunnen worden (beperken balcontacten, vaste posities, verplicht duel angaan, etc.). Binnen deze drie hoofdvormen komen aspecten naar voren die verdeeld kunnen worden onder de kopjes 'techniek', 'tactiek' en 'conditie'. TECHNIEK TACTIEK CONDITIE passen aanbieden sprintsnelheid dribbelen wegblijven sprintkracht drijven samenspelen sprongkracht stoppen direct spelen uithoudingsvermogen aan-/ meenemen scoren coördinatie passeren dekken wendbaarheid koppen storen … sliding rust brengen … tweebenigheid … … … … … Met deze aspecten zijn vele oefenvormen te maken. Het is daarbij van het grootste belang rekening te houden met de leeftijdscategorie waarvoor de oefening bedoeld is. Niet alle oefeningen zijn namelijk voor eenieder geschikt.

15


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 Technisch beleid per leeftijdsgroep. De ontwikkelingen die wij als jeugdbestuur wenselijk achten worden per leeftijdsgroep aangegeven door:  een korte beschrijving van de hoofdlijnen van de wedstrijden en trainingen  de aanduiding van enkele mentale aspecten. Dit wordt beschreven in de paragrafen 2.5.1 t/m 2.5.7. 3.1 Mini’s (5-6 jarigen) Binnen VVVogelwaarde worden de 5-6 jarigen de mini’s genoemd. De mini’s spelen een onderlinge 4 tegen 4 competitie. Deze zeer jonge jeugd (5-6 jarigen) moet vooral spelenderwijs de eerste beginselen van het spel onder de knie krijgen zonder opdrachten of taken. Zij moeten vooral heel veel met de bal bezig zijn in partijvorm. Gaandeweg en vooral spelenderwijs wordt een aantal spelregels ingevoerd. Basisvaardigheden als dribbelen, schieten, stoppen, bal aannemen en koppen komen aan de orde. De jeugdafdeling van VVVogelwaarde heeft ervoor gekozen de mini’s in een onderlinge 4 tegen 4 competitie te laten spelen. Met het 4 tegen 4 spel streven we ernaar om vooral het voetbalplezier tot zijn recht te laten komen. 4 tegen 4 wordt gespeeld op een veldje van 20 bij 40 meter (kwart voetbalveld), dit dan zonder keeper en met brede goals zodat er makkelijk gescoord kan worden. Hierdoor komt elk kind vaker in aanraking met de bal en kan het zich spelenderwijs steeds meer ontwikkelen. Het gaat hierbij nog niet om techniek of overzicht. De kinderen moeten de kans krijgen om allerlei vaardigheden en oplossingen in spelsituaties spelend te oefenen. Zo’n aanpak resulteert in een steeds groter wordende handigheid met de bal. Er wordt getracht een zo breed mogelijke voetbalbasis te leggen voor zijn toekomst als speler bij VVVogelwaarde. In de praktijk maakt iedere nieuwe aanmelder in de mini-leeftijd (5-6 jarigen) eerst kennis met voetbal in 4 tegen 4 competitie. 3.2 F-pupillen (7-8 jarigen) De 7-8 jarige pupillen spelen in de 7 tegen 7 KNVB-competitie tegen F-teams van andere verenigingen. De wedstrijden zijn op een half veld. Uiteraard wordt bij de F-pupillen meer het accent gelegd op de basisvaardigheden en vinden voorzichtig de eerste tactische besprekingen plaats. Het hoeft geen betoog dat ook hier het spelplezier voorop staat. Belangrijk voor de F-pupillen is dat er in kleine groepjes getraind kan worden en dat er per groepje een onderdeel geoefend wordt. Hoofdlijnen trainingsplan:  Veel laten bewegen, veel met de bal, alleen en samen met een ander  Veel ruimte laten voor zelf-ontdekken  Veel laten scoren; doeltjes niet te klein (succes beleven)  Wennen aan de bal, medespeler en tegenstander via kleine partijspelen Mentale opbouw:  Plezier in het voetbalspel 16


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Concentratie is nog niet belangrijk  Geen eisen aan het voetballen  Individueel actief zijn is prima  Wel samen spelen; samenspel is nog niet belangrijk 3.3 E-pupillen (9-10 jarigen) De E-teams spelen in de 7 tegen 7 competitie van de KNVB. De wedstrijden zijn op een half veld. In het bijzonder in deze groep worden de individuele kwaliteiten zichtbaar, de sterke maar dus ook de wat minder sterke kanten. Veel aandacht moet worden besteed aan techniek maar ook de tactische zaken gaan een grotere rol spelen, zeker op het moment dat in de D-groep de overstap naar het grote veld wordt gemaakt. Deze groep is ideaal om jongens op verschillende posities uit te proberen. Hoofdlijnen trainingsplan:  Motorisch leren  Veel op techniek trainen  Veel balcontact  Veel spel- en wedstrijdvormen  Kleine partijspelen en eenvoudige positiespelen Mentale opbouw:  Sportieve wedstrijdhouding  Leren omgaan met leiding  Leren omgaan met medespelers en tegenstanders

3.4 D-pupillen (11-12 jarigen) In deze leeftijdsgroep wordt gespeeld op een heel veld met 11 tegen 11, uiteraard in KNVB-competitie verband. Dit is voor de club een belangrijke leeftijdsgroep, omdat hier de toekomstige voetballers gevormd worden. Facetten als mentale hardheid, de wil om te winnen komen hier voor het eerst om de hoek kijken. Tactische zaken gaan op een groot veld een belangrijke plaats innemen evenals het oefenen van standaard situaties. Het mag duidelijk zijn dat in deze groep naast de basis-vaardigheden veel aandacht aan positiespel besteed wordt. Spelers worden positie en taakbewuster. Hoofdlijnen trainingsplan:  Alle technische oefeningen uitvoeren  Technische vorming onder weerstand, dus in wedstrijdsituaties  Positie- en partijspelen  Begrippen als vrijlopen en dekken echt oefenen  Veel spelsituaties trainen Mentale opbouw:  Omgaan met winst en verlies  Accepteren van wedstrijdleiding  Accepteren van instructies van jeugdtrainers/leiders  Accepteren van correcties van jeugdtrainers/leiders

17


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.5 C-junioren (13-14 jarigen) In deze groep komen zaken aan de orde als eigen verantwoordelijkheid, leren kennen van het groepsbelang, zelf nadenken over bepaalde situaties. Voetbaltechnisch gezien worden technische vaardigheden verder ontwikkeld en is er veel aandacht voor tactisch inzicht (positiespel, posities en taken van elkaar overnemen). De trainer/leider moeten corrigerend optreden waar nodig is. Het is belangrijk om de spelers strak te houden aangezien de jongens in een leeftijdsfase verkeren waarin ze nogal eens grensverleggend bezig willen zijn. Hoofdlijnen trainingsplan:  Technische vaardigheden trainen onder weerstand  Aandacht voor handelingssnelheid  Oefenen op spelhervattingen  Wedstrijdtactiek  Geen krachttraining Mentale opbouw:  Gezonde lichaamsverzorging  Controle over emotie  Winnaarsmentaliteit kweken  Initiatief nemen en coaching  Zelfvertrouwen stimuleren  Taakgericht kunnen werken  Accepteren van kritiek  Aandacht voor individuele problemen

3.6 B-junioren (15-16 jarigen) In deze leeftijdsgroep moeten spelers in feite tactisch en technisch klaar zijn. Punten als het coachen van medespelers, hardheid in duels, omschakeling van balbezit naar balverlies verdienen aandacht. Hoofdlijnen trainingsplan:  Wedstrijdsituaties met veel weerstand en in hoog tempo trainen  Trainen op snelheid en uithoudingsvermogen  Wedstrijdtactiek  Taken binnen het team  Tactische aspecten trainen met de hele groep of met linies  Leren inspelen op sterke en zwakke punten tegenstander Mentale opbouw:  Inzicht in mentaliteit tegenstanders  Zelfkritiek  Prestatie bewust zijn  Accepteren correctie medespelers  Zelfstandigheid  Groepsgericht kunnen werken  Winnaarsmentaliteit kweken 18


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.7 A-junioren (17-18 jarigen) Deze spelers moeten inmiddels geleerd hebben om vanuit hun positie te spelen, om volwassen met verschillende situaties om te gaan. Daarnaast dienen zij over een zekere mentale weerbaarheid te beschikken. Hoofdlijnen trainingsplan:  Alle technische facetten van het spel onder de hoogste weerstand leren beheersen  Spelhervattingen, eventueel ook individueel  Wedstrijdtactiek  Wedstrijdgerichte trainingen  Conditie optimaal in orde brengen Mentale opbouw:  Prestatie kunnen leveren  Inzicht in realistische verwachtingen t.a.v. voetballoopbaan  Perfectionisme t.a.v. techniek, tactiek, mentaliteit en conditie  Winnaarsmentaliteit kweken

19


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Keepers Keeperopleiding Bij VVVogelwaarde bestaat het opleiden van keepers uit twee fasen: Fase 1: Het selecteren van jeugdkeepers Binnen de mini’s en F-groep is het moeilijk om jeugdkeepers te selecteren. Dit komt deels door de onderlinge vier tegen vier competitie, waarbij geen keepers nodig zijn. Bij de F-teams, die deelnemen aan de KNVB-competitie, valt bij de meeste spelertjes de faalangst op om te gaan keepen. Het selecteren gaat als volgt: De spelertjes die willen keepen, ook als keeper binnen het F of E-team, opstellen. Deze spelers beoordelen op aanleg en stabiliteit. Belangrijk is daarbij wat de speler er zelf van vindt en hoe hij zich gedraagt bij tegenslagen. Bij teams zonder vaste keeper zal bij tourbeurt een keeper worden aangewezen. Fase 2: Het opleiden c.q. begeleiden van jeugdkeepers De spelers die de mogelijkheden hebben en/of graag willen keepen, worden uitgenodigd op de keeperstraining. Bij de E- en D-groep ligt tijdens de training de nadruk op de basisoefeningen bij het keepen. Keepers ondergaan 1 keer per 2 weken een keeperstraining en trainen daarnaast ook bij hun eigen team. Hierbij moet worden gedacht aan:  Het vangen van de bal  Het stompen van de bal  Hoe beweegt de keeper in zijn doel  Het leren duiken naar de bal  Spelhervattingen zoals uittrappen en uitgooien van de bal  Meevoetballen Vanaf de C-groep gaat de arbeidsintensiteit van een keeper op de keeperstraining omhoog. Naast het herhalen van de boven vermelde basisoefeningen worden voor de C- ,B- en A-keepers de volgende oefeningen toegevoegd:  Het onderscheppen van hoge voorzetten (zowel passief als actief onder druk)  Het leren coachen van de medespelers  Zichzelf beschermen tegen de aanvallers  Het vergroten van de sprongkracht

20


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijlage 1: Afspraken/reglementen Aanmelden van nieuwe jeugdleden kan via het jeugdbestuur of rechtstreeks via de Secretaris van de VV Vogelwaarde gebeuren. Het jeugdlid wordt dan aangemeld bij de KNVB. Alle leden krijgen automatisch bericht over contributiebetaling. De hoogte van de contributie staat vermeld in het clubblad, zorg hierbij dan ook voor tijdige betaling. De club zorgt voor complete tenues bij de wedstrijden. Alle leden moeten zelf zorgen voor voetbalschoenen en scheenbeschermers Keepers kunnen handschoenen aanschaffen (tegen redelijke prijs) en declareren bij de club. Voor de training verwachten we alle spelers in sporttenue met voetbalschoenen en scheenbeschermers. Het competitieprogramma staat 2 weken van te voren op de jeugdwebsite.(link) De competitie duurt van september tot en met april (uitloop mogelijk!), met een winterstop rond Kerstmis en de jaarwisseling. De jeugd speelt op zaterdag en de senioren en dames op zondag. Daarnaast vinden er regelmatig andere activiteiten plaats (zoals hierboven beschreven) Het vervoer naar uitwedstrijden wordt per auto geregeld. Bij de jeugd zullen de leiders een beroep doen op de ouders (dit kan middels een rijschema rond te sturen). Wij rekenen daarbij op uw medewerking. Per toerbeurt wordt het tenue van het hele elftal bij de jeugd aan de spelers meegegeven om ze thuis te laten wassen. Ook hierbij rekenen wij op uw gewaardeerde medewerking, ouders! Als een lid niet kan deelnemen aan een wedstrijd of training van zijn/haar team, dan gelieve de leid(st)er daarvan zo snel mogelijk in kennis te stellen. Wij als jeugdbestuur vinden het belangrijk om het douchen na training en wedstrijd uit hygiënisch en opvoedkundig oogpunt te stimuleren. Zeker vanaf de E’s wordt dit verwacht van de spelers. Douchen met badslippers wordt sterk aanbevolen. De waarden en normen in de voetbalsport genieten momenteel extra aandacht. Ook VVVogelwaarde beseft dit. Regelmatig zullen wij de aandacht hierop vestigen en vragen ieders medewerking (zowel spelers als ouders langs de kant). Moedig bij wedstrijden correct aan: de leiding is in handen van de scheidsrechter en de assistent scheidsrechter (leider). Respecteer hun manier van optreden en hun beslissingen en lever commentaar (als u dat kwijt moet) naderhand tegenover de leid(st)er van VVVogelwaarde. Respecteer kortweg de “Waarden en normen” zoals die normaal voor iedereen gelden. Bij schending van algemeen fatsoengedrag (schelden, vechten, pestgedrag etc..) zal het jeugdbestuur handhavend optreden waarbij afhankelijk van de ernst van de schending schorsingen of ontzeggingen van de wedstrijden kan opgelegd worden. Op elk adres, waarop een of meer leden van VVVogelwaarde wonen, wordt gratis ons clubblad “Rond de bal” bezorgd. Dit zal 3 a 4x per jaar verschijnen. 21


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In de kleedlokalen en kantine geldt algemeen rookverbod. Tevens is roken en alcoholgebruik onder de 16 jaar niet toegestaan op de voetbal accommodatie. Voor klachten (evenals voor op- en/of aanmerkingen) kunt u in eerste instantie altijd terecht bij de leid(st)er. Daarnaast kunt u altijd aankloppen bij een lid van het jeugdbestuur (zie informatie op de jeugdsite). Indien u uw lidmaatschap of dat van uw kind wilt opzeggen, doe dat dan bij voorkeur meteen na afloop van het seizoen (april/mei) bij de leid(st)er en/of jeugdbestuur. Stuur uw kind niet te vroeg naar de training of wedstrijd. Op het sportpark is toezicht vanaf een kwartier voor aanvang van de training en een half uur voor aanvang van de wedstrijd, tenzij de leid(st)er(s) een andere afspraak met u maken.

22


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijlage 2: Aandachtspunten bij hoofdvormen trainingen Dribbelen en drijven * bal zowel links / rechts als binnen- / buitenkant voet raken * opkijken (niet alleen naar de bal) * al dan niet onder weerstand * met schijnbewegingen * bij dribbelen: -tegenspelers opzoeken en uitspelen -bal kort aan de voet houden, veel balcontacten * bij drijven: -bal vooruit spelen, maar binnen bereik houden -rechtlijnig of met richtingsveranderingen Passen en trappen * binnenkant van voet: nauwkeurig, korte afstanden, snel spel -raakvlak is binnenkant van voet tussen wreef en enkel -standbeen naar speelrichting gericht, been niet te ver naast bal -bovenlichaam iets over bal gebogen * wreeftrap: hoge balsnelheid, langere afstanden, schoten op doel -raakvlak is de wreef -standbeen naar speelrichting gericht, been niet te ver naast bal -iets schuine aanloop -pass door de lucht door 'achterover-hangen' -na de pass doorzwaaien met speelbeen * let op balsnelheid Aan- en meenemen van de bal * met alle lichaamsdelen * over de grond en uit de lucht * vanuit stand en in beweging * met (kwart en halve) draai * met tegenstander (weerstand) * aandachtspunten: -'in de bal komen' -lichaam achter de bal houden -naar de bal blijven kijken Jongleren * met alle lichaamsdelen * zowel met links als met rechts * wedstrijdelement (jezelf verbeteren, beste in groep) * vanaf 'junioren':-met verplaatsingen -met meerdere spelers Koppen * ogen open bij raken van de bal * bal midden op voorhoofd raken * hele lichaam gebruiken (niet alleen hoofd) * lichaam moet 'spanboog' zijn * armen en benen zorgen voor balans * aanspannen van nek- en halsspieren 23


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duel * partijtjes 1:1 (met of zonder doeltje / pion) * duel in de lucht (kopduel) * duel om de bal * aanvallend: -tegenstander opzoeken (niet ontwijken) -gebruik van schijnbewegingen -actie durven maken * verdedigend: -goed gebruik maken van lichaam -wanneer gepasseerd: tackle of sliding inzetten Combineren * met tweeen (1-2 combinatie) * met meerdere medespelers * als afwerkoefening: -met twee of meerdere aanvallers -al dan niet met verdedigers (weerstand) -zonder bal buitenom ('achterlangs') gaan -met (schijn-) overname Positiespelen * bij pupillen 'lummelen': 6:2, 5:2, 4:1 * bij junioren opbouw in moeilijkheid (6:3, 5:3, 4:2, 3:2, 3:1, 2:1) * met meerdere vakken (verplaatsen van spel) * als afwerkoefening (volledige weerstand) Partijspelen * 1:1 t/m 7:7 * met numerieke meerder- of minderheid * altijd in afgebakende ruimte * veldafmetingen afhankelijk van spelersaantal en intentie van training * scoringsmogelijkheden (o.a.): -in doel (diverse afmetingen) -door dribbel over achterlijn (lijnvoetbal) -door raken of omtrappen van pion * al dan niet met keepers * uitgaande van bepaalde opstelling * 'vrij spel' of met opdrachten

24


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijlage 3: Standaard coachtermen VV Vogelwaarde Onderstaand is een beperkte opsomming gegeven van de meest van toepassing zijnde coachtermen bij VVVogelwaarde. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen coachtermen in verdedigend, opbouwend en opbouwend / aanvallend opzicht. De coachtermen kunnen zowel tijdens trainingen, als tijdens wedstrijden gebruikt worden. Vooral de spelers zullen deze coachtermen moeten kennen en begrijpen, terwijl de leiders en trainers ze op de juiste momenten moeten gebruiken.

VERDEDIGEND OPZICHT: (Om)schakelen: Bij balverlies direct achter de bal komen en verdedigende positie innemen, zodat snelle opbouw van de tegenpartij wordt verhinderd. Zakken: Bij balverlies direct achter de bal komen en verdedigende positie innemen, zodat snelle opbouw van de tegenpartij wordt verhinderd. Niet happen: Duel met tegenstander niet aangaan, tegenstander voor je houden. Aanpakken / winnen: Duel met tegenstander wel aangaan en bal veroveren. Druk zetten (pressie): Man met bal aanpakken en alle mogelijke aan te spelen tegenstanders kort dekken.

OPBOUWEND OPZICHT: (Aan- / bij-)sluiten: Bij in balbezit komen direct vrijlopen, los komen van tegenstander, aanspeelbaar zijn en aansluiting / bijsluiting naar voren maken. Tijd: De bal kan worden aangenomen, zonder direct gevaar de bal aan een tegenstander kwijt te raken. (In-)spelen / geven: Niet met bal gaan lopen, maar direct vrije medespeler aanspelen. Breed / ruimte groot maken: Het zo ‘breed’ c.q. zo groot mogelijk maken van het speelveld(vleugelspelers naar buiten toe bewegen).

OPBOUWEND / AANVALLEND OPZICHT: Openen (andere kant): Het verplaatsen van het spel van de ene naar de andere kant van het veld. Kaatsen: Het ‘direct’ terugleggen van de bal naar de aangever of een andere medespeler. (Open- / in-)draaien: Niet kaatsen, maar wegdraaien van de tegenspeler richting doel van de tegenstander. Achterlangs komen: Achter de rug van de balbezittende medespeler om, de ruimte insprinten. Aanbieden: Speler moet bewust (al dan niet met schijnbeweging) uit de dekking van de tegenstander komen.

25


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijlage 4: Instructie voor de jeugdleiders voetbalvereniging VV Vogelwaarde Instructie voor de jeugdleiders Algemeen 3. Elke jeugdleider is als vrijwilliger actief bij VVVogelwaarde. Hij dient in principe minimaal 16 jaar te zijn en zal eerst zo mogelijk ervaring opdoen als medeleider. Onder jeugdleider wordt ook verstaan een jeugdleidster of jeugdtrain(st)er. 4. Een jeugdleider is (mede) verantwoordelijk voor een team jeugdleden van Vogelwaarde. Hij zorgt ervoor dat deze leden hun hobby (voetbal) op een zo plezierig mogelijke manier kunnen uitoefenen. 5. Elke jeugdleider dient zich te houden aan de (gedrags)regels die bij Vogelwaarde voor elk lid gelden. Deze regels zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Teneinde zijn taak naar eigen inzicht beter te kunnen uitoefenen, kan een jeugdleider aanvullende regels afspreken met zijn team, doch deze mogen niet in strijd zijn met de clubregels. Voor zover van toepassing gelden deze regels dan ook voor de leider(s) zelf. 6. Benader onze materiaalman(nen) respectvol. Bespaar hen veel werk door bijvoorbeeld voor een training verplaatste goals van het zeventalvoetbal weer terug te zetten waar je behoren te staan. 7. Teamindelingen worden in overleg met de leiders door het jeugdbestuur vastgesteld. Eveneens in overleg met betrokkenen plaatst het jeugdbestuur de leiders bij de teams. Elk team beschikt minimaal over een leider en een trainer. Hun naam, adres en telefoonnummer worden in de teamgids bekend gemaakt. Deze word door de jeugdleider opgesteld en gedistribueerd naar de rest van het team toe. 8. De jeugdleider oefent zijn taak naar eer en geweten uit. - Met de groep gemaakte afspraken komt de leider zelf ook na (op tijd op de afgesproken plaats zijn, als de jeugd met de fiets gaat zelf ook met de fiets gaan, geen alcohol of drugs gebruiken voor of tijdens de taakuitvoering, enz. enz.). - Bedien je van een fatsoenlijk en gepast woordgebruik. En bedenk: - Wie te snel praat, loopt de kans iets te zeggen waar hij nog niet over heeft nagedacht. - Een luide stem kan niet concurreren met een duidelijke stem, zelfs als die fluistert. - Denk niet te snel dat je het niet beter kunt doen. - Ben altijd eerlijk en oprecht tegenover de kinderen. Zij zullen - afhankelijk van de leeftijd misschien niet snel een weerwoord hebben, maar ze voelen zich wel onrecht aangedaan als dat zo is. - Laat je team nooit 'zwemmen': Zorg voor een vervanger als je een keer niet kunt of te laat zult zijn. - Laat zeker niet na om de jeugdcoรถrdinator, meer ervaren collega's of de jeugdbestuur iets te vragen als je zelf niet uit een probleem komt. - Je wordt vrijwillig jeugdleider, maar het is zeker niet vrijblijvend; als leider heb je diverse verplichtingen! - Een jeugdleider is het voorbeeld voor de jeugd, ook op het veld als hij zelf een wedstrijd speelt.

26


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Indien een speler door ziekte langdurig uit de roulatie is, breng dan (met enkele teamgenoten) een ziekenbezoek en neem namens het team iets passends mee. Breng het jeugdbestuur op de hoogte middels een briefje. 10. Alle VV Vogelwaarde spullen moeten na afloop van het seizoen ingeleverd worden ter controle. Dat betreft: tenue, tas, teamhesjes, waterzak met spons, ballen en drinkfles! Aan het eind van het seizoen zal hiervoor een aparte bijeenkomst worden belegd. 11. Buiten het competitievoetbal zijn er diverse andere activiteiten, zoals de seizoenafsluiting, het zaalvoetbaltoernooi in de Kerstvakantie, Wafelactie, vier – tegen - vier, enzovoorts. Aanwezigheid van de leiders is gewenst en spoor de kinderen aan om mee te doen.

Trainingen 12. Begin en eindig op de afgesproken tijden. Ouders weten dan hoe laat hun kind thuis kan zijn en dan kunnen anderen ook weer op de afgesproken tijd gebruik maken van het trainingsveld en de materialen. 13. De eerst aanwezige leider heeft de taak de kleedlokalen te openen en de laatste alles weer te sluiten, nadat de lokalen gecontroleerd zijn en de lichten uitgedaan. 14. Degene die de training verzorgt is verantwoordelijk voor het materiaal: - gebruik het verantwoord; - zorg dat alle gebruikte ballen (en pilonnen en 7-tal goals) weer terug komen op zijn plaats; - de leider/trainer is zelf verantwoordelijk voor de teamhesjes (was ze regelmatig en houd ze bij elkaar); - hang andere gebruikte hesjes uit, zeker als ze nat zijn, of doe ze netjes terug in de tas waarin ze thuis horen. Laat de jeugd zeker helpen bij het opruimen (hoort bij de 'opvoeding'). 15. Zorg voor toezicht bij het omkleden en douchen. 16. Begin goed voorbereid aan elke training: weet welke oefeningen je zult gaan doen en zorg dat je ze zelf in elk geval goed kent en kunt. Via jeugdbestuur zijn voorbeeldtrainingen beschikbaar en in de kast van bestuurskamer te vinden (of vragen aan de jeugdcoĂśrdinator). 17. Indien een of meer spelers de training verzieken door hun gedrag, twijfel dan niet om gepaste maatregelen te nemen. Neem in dat geval na de training altijd even contact op met de ouders. Zeker bij de jongste jeugd nooit van het veld sturen zonder begeleiding. Informeer de jeugdcoĂśrdinator bij herhalingen. 18. Voor alle keepers is er in principe gelegenheid om een keeperstraining te volgen. Dag en tijd worden aan het begin van het seizoen bekend gemaakt. Wedstrijden 19. Het wedstrijdprogramma wordt als volgt beschikbaar gesteld c.q. bekend gemaakt: - aan het begin van het seizoen ontvangt de leider een wedstrijdschema van het jeugdbestuur. Wijzigingen hierop worden zo snel mogelijk doorgegeven middels een aangepast schema; 27


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

-

de programma’s worden na het uitkomen van de officiële mededelingen van de KNVB in de publicatiekast en op de prikborden opgehangen; Middels e-mail wordt door de jeugdcoordinator het programma van het eerstkomende 2 weken rondgestuurd aan alle leiders; wijzigingen op het wedstrijdschema zijn in deze publicatie verwerkt; wijzigingen op het laatste moment, bijvoorbeeld aanvangstijd, worden zo snel mogelijk aan (een van de) leiders doorgegeven. indien er door de KNVB geen wedstrijd is vastgesteld, dan zijn de leiders vrij om een vriendschappelijke wedstrijd te organiseren. Indien thuiswedstrijd wordt dit vooraf overlegd met jeugdcoördinator in verband met evt. kleedruimte bezetting, aanvangstijden, kantinebezetting en regelen van een scheidsrechter.

20. Zorg voor het tijdig (voor de wedstrijd) en juist invullen van het wedstrijdformulier, dat door de thuisspelende vereniging wordt verzorgd. Ondertekening door aanvoerder of leider dient officieel ook voor de wedstrijd te gebeuren. Instructies en een voorbeeld worden aan het begin van de competitie door het jeugdbestuur verzorgd. De wedstrijdformulieren zitten in de la op de kast in de bestuurskamer. Na afloop van de wedstrijd dient het formulier verder ingevuld te worden (als laatste de handtekening van de scheidsrechter). De bezoekende vereniging krijgt het onderste kopie. Zorg dat de mapjes met de spelerspassen na de wedstrijd terug in de la komen te liggen. 21. Aan het begin van elk seizoen wordt per team een lijst met de gegevens van de spelers verstrekt. Zorg dat je het bij elke wedstrijd bij je hebt. 22. Het is toegestaan maximaal 3 intrapballen mee te nemen naar uitwedstrijden. Deze worden bij aanvang seizoen beschikbaar gesteld. Jeugdleider is verantwoordelijk dat deze ballen op eind seizoen terug ingeleverd worden. 23. Actuele informatie over kleedlokaalindeling en wedstrijd - en trainingsveld hangt aan de voorzijde van de kantine naast de ingang. 24. Het vervoer naar de uitwedstrijden - vertrek altijd vanaf sportcomplex- regelt de leider zelf door ouders van de spelers te vragen om per toerbeurt te rijden (maak bij voorkeur een schema). Aangezien alle ouders in principe evenveel aan de beurt komen, wordt géén bijdrage aan de spelers gevraagd. Mochten de ouders van een speler nooit kunnen rijden (geen auto, werk, e.d.), dan kan compensatie gezocht worden in een extra wasbeurt van de shirtjes. 25. Meld je bij uitwedstrijden bij de wedstrijdfunctionaris van de thuisspelende club. 26. Zorg ervoor dat de jeugd het kleedlokaal netjes houdt. Verlaat het kleedlokaal als laatste en ruim eventueel nog achtergebleven rommel even op. Maak met de aanwezige trekker het “kleedlokaal even globaal schoon. Controleer of iemand nog iets heeft laten liggen. Meld vernielingen bij de thuisspelende club. 27. Deel voor de wedstrijd zelf de shirtjes uit, tel ze na afloop en doe ze netjes in de tas. Vergeet niet een speler aan te wijzen die de shirts thuis moet laten wassen en houd bij wie de tas met shirtjes mee heeft (maak bij voorkeur een schema). De shirts pas op zaterdag mee terug laten brengen.

28


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. Gedraag je correct tegenover de scheids - en grensrechter en eis dat ook van je spelers. Spelers, leiders en grensrechter geven elkaar v贸贸r en na de wedstrijd een hand. G茅茅n commentaar op de leiding!! 29. Heb de nodige zorg voor de spullen van de club: tenue, tas, waterzak (niet met een gevulde waterzak gooien of deze laten vallen want dan scheuren ze), spons, drinkfles, jeugdleiderjack en hesjes. 30. Zorg ervoor dat alle spelers van je team aan voldoende speeltijd toekomen; ze betalen allemaal evenveel contributie. 31. Bij een kampioenschap zal het jeugdbestuur daaraan aandacht besteden (overleg tijdig even met de jeugdvoorzitter).

29


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijlage 5: infofolder V.V.Vogelwaarde

Welkom bij VoetbalVereniging Vogelwaarde Met deze woorden wil ik beginnen als voorzitter van het jeugdbestuur. De bedoeling van deze folder is om U in het kort wegwijs te maken binnen onze vereniging. Zoals u in de koptekst kunt zien bestaan we al sinds 1945 en hebben als club al heel wat spelers voorbij zien komen. U als ouder heeft uw kind aangemeld bij onze vereniging en dat kunnen wij alleen maar toejuichen. Onze club heeft de volgende structuur, voor de gehele vereniging is er een hoofdbestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden die allen een verschillende taak vervullen van jeugd tot technische zaken. Voor de jeugd is er een apart bestuur met een voorzitter, secretaris en een jeugdcoรถrdinator. Dit jeugdbestuur behartigt de zaken rondom de gehele jeugd, begeleidt de wedstrijden en is dan ook onderdeel van het hoofdbestuur. Namen en adressen vindt u dan ook verderop deze folder.

Het sportcomplex: Wij zijn in het bezit van 2 speelvelden en 1 trainingsveld welke verlichting heeft. Trainingsveld

Tennisvelden

Veld 1 Hoofdveld

Veld 2

In gang

Parking

Kleedkam ers

Kantine

Het gebouw bestaat uit kantine, bestuurskamer, 4 kleedhokken (nummer 5 en 6 zijn in aanbouw), 1 scheidsrechterhok, 2 materialenhokken en een CV-ruimte.

Aanmelding: U kunt uw kind aanmelden bij het jeugdbestuur, deze delen uw kind in een team afhankelijk van zijn/haar leeftijd. Meestal laten we uw kind een paar weken meetrainen om te kijken of het bevalt, daarna melden we uw kind aan bij de KNVB, alwaar hij dan een bondsnummer krijgt. Dan zal er automatisch contributie worden geheven via een acceptgiro die u thuisgestuurd krijgt. De contributie wordt jaarlijks in het 1e clubblad vermeld. 30


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wedstrijden en trainingen: De trainingsavonden staan vastgesteld per team, deze worden aan het begin van het seizoen vastgesteld. Uw kind kan zich dan omkleden en douchen in 1 van de kleedkamers, deze zal door de elftalleider worden aangewezen. Na een aantal trainingen en in het bezit van een bondsnummer en eventueel spelerspas zal uw kind deelnemen aan de wedstrijden op zaterdag. Zaterdag spelen s’morgens de D’s, E’s en de F-pupillen, s’middags de oudere jeugd, de aanvangstijden worden ongeveer 2 weken van te voren aangegeven op de website, papier aan de ingang van de kantine en de trainer zorgt dat deze informatie bij de ouders terechtkomt. Voor de wedstrijd verzorgt de club in samenwerking met sponsors het gehele tenue: shirt, korte broek en kousen. Deze tenues worden door de teams zelf gewassen waarvoor een vergoeding beschikbaar wordt gesteld. U dient zelf voor scheenbeschermers en voetbalschoenen te zorgen. Voor de trainingen is het verstandig om een trainingspak te dragen afhankelijk van het weer. Let erop dat bij kinderen van 5 tot 8 jaar de weerstand tegen kou nog zeer miniem is. Bij de club kunt u ook een voetbaltas bestellen (kosten 15 Euro), waarin alles mee kan worden genomen naar de training of wedstrijden. Zorg wel voor goede naamsaanduiding of labels aan de tas.

Begeleiding: Wij streven ernaar om per jeugdteam (zeventallen) 1 trainer en 1 begeleider te hebben. Dit zijn bij de zeer jeugdigen meestal taken waarvoor wij ouders vragen of oudere jeugd die interesse tonen. Vanaf de D-elftallen (vanaf 12 jaar) proberen we dit uit te breiden naar 2 trainers en 2 begeleiders, voor de begeleiders vragen we ook weer om ouders die zaterdags meekunnen voor wedstrijdformulieren en om als grensrechter te fungeren. De trainers dienen per team zorg te dragen voor een rijschema en wasschema. Deze dienen voor het begin van de competitie bij iedereen kenbaar te zijn. Als je een keer niet kunt dan zelf voor vervanging zorgen. Verdere afspraken worden samen met de trainers gemaakt. U begrijpt dat dit allemaal vrijwilligers zijn die met de beste bedoelingen ervoor zorgen dat uw kind het naar zijn zin heeft binnen de vereniging.

Activiteiten: Elk jaar hebben wij als jeugdafdeling onze eigen activiteiten. Activiteiten zijn: Wafelactie, zaalvoetbaltoernooi, jeugdtoernooi, jeugdweekeind. Deze activiteiten proberen we zoveel mogelijk zelf te financieren (wafelactie, sponsorloop). Daarnaast proberen we elk jaar met de gehele jeugdafdeling (behalve de allerjongsten) een avondje naar een eredivisiewedstrijd te organiseren.

Vrijwilligers: Voor al onze activiteiten vragen wij altijd vrijwilligers onder de ouders/begeleiders. Ook voor de zaterdagmorgen en middag vragen wij vrijwilligers om 3 uurtjes achter de bar te staan om voor de bezoekers en de spelers een kop koffie, iets fris of (s’middags)een snack te zorgen. Ook zoeken wij nog vrijwilligers voor de zondag en de klussers door de week. Als u hier interesse in heeft of een bijdrage kunt leveren gelieve dit dan kenbaar te maken bij het jeugdbestuur. Uw hulp wordt in ieder geval al op prijs gesteld 31


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Website: Voor de jeugd is er een aparte website waar een overzicht van de teams staan en de laatste wedstrijdinformatie. Ook proberen we hier de activiteiten weer te geven en eventuele foto’s.

Adressen: Jeugdbestuur 2012/2013 Voorzitter jeugdbestuur Dirk van Damme Populierenstraat 25 4581BR Vogelwaarde tel: 0114-672940 GSM: 06-53527499 email: jeugdvoorzitter@vvvogelwaarde.nl Secretaris jeugd Paul Maerman Beukenstraat 4 4581BT Vogelwaarde tel: 0114-671784 email: jeugdsecretaris@vvvogelwaarde.nl JeugdcoĂśrdinator Merijn de Roeck Rapenburg 20 4581AD Vogelwaarde GSM: 06-10978564 email: jeugdcoordinator@vvvogelwaarde.nl Wedstrijdsecretaris junioren Sjarco van den Bergen Bernhardstraat 2 4581AR Vogelwaarde GSM: 06-30394741 email: wedstrijdsecretarisjeugd@vvvogelwaarde.nl

32


VV Vogelwaarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kantine V.V.Vogelwaarde Bossestraat 46 4581 BG Vogelwaarde Tel.nr: 0114 671428 Website: www.vvvogelwaarde.nl

Uitgebracht : December 2009 Versie :1 Door : Jeugdbestuur VV Vogelwaarde

33


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.