Page 1

ฉบับประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2557

VU NEWS

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เตรียม คณะพยาบาลศาสตร์ ความพร้ อ มการเป็ น เจ้ า ภาพ “การ ม.วงษ์ ฯ จั ด พิ ธี ม อบประกาศนี ย บั ต รหลั ก สู ต รพยาบาลรุ ่ น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีมอบ ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ประจ� ำ ปี ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ 2557สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ประจ�ำปีการศึกษา2556 ณ หอประชุม แห่ ง ประเทศไทย (สสอท.)ฉลองครบ วงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ ผ่านมา โดยมีอาจารย์ปราณี วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี เป็นประธาน รอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล” ในงาน พร้อมด้วยคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าหน่วย

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อ กลางในการเผยแพร่ ผ ลงานด้ า นวิ ช าการ งานวิ จั ย และ บทความเชิงวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และ นักวิชาการ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ความ ก้าวหน้าใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานด้านวิชาการและการวิจัย ในสาขาต่าง ๆ ท่านที่สนใจร่วมงาน สามารถติดตามราย ละเอียดก�ำหนดการได้ดังนี้ 08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน(อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม) 09.00 - 10.30 น. พิธีเปิด - กล่าวต้อนรับและรายงาน โดย อาจารย์ปราณี วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล - ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การขอต�ำแหน่งทางวิชาการเพื่อรับใช้ สังคม โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน - พิธีมอบประกาศนียบัตรบทความวิจัยและบทความวิชาการ ดีเด่น โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช 10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 10.45 - 12.00 น. การน�ำเสนอผลงานวิชาการ 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 - 14.45 น. การน�ำเสนอผลงานวิชาการ 14.45 - 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง 15.00 - 16.30 น. การน�ำเสนอผลงานวิชาการ

คณะนิเทศศาสตร์

งานต่าง ๆ และผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว การจัด พิธใี นครัง้ นีม้ ผี สู้ ำ� เร็จการอบรมจ�ำนวน 100 คน ทีผ่ า่ นการประเมิน ผลและเตรี ย มเข้ า ปฏิ บั ติ ก ารในโรงพยาบาลต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี ม า โรงพยาบาลชั ย ภู มิ โรงพยาบาลบุ รี รั ม ย์ โรงพยาบาลสุ ริ น ทร์ และโรงพยาบาล เทพรัตน์ นครราชสีมา หลังจากรับมอบประกาศนียบัตร อาจารย์ ปราณี วงษ์ชวลิตกุล ได้กล่าวให้โอวาท เพื่อสร้างขวัญและก�ำลัง ใจแก่ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษา พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ช่วย พยาบาลอย่างสง่างาม ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/AU9zT2

อ.นิเทศศาสตร์รว่ มสัมมนา “ต�ำราวารสารศาสตร์ คอนเวอร์เจนซ์” ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ประกอบ ด้วย อ.บุษบาบรรณ ไชยศิริ อ.ไปรยา ศรีสวัสดิ์ อ.จันทร์ทนา จอด สันเทียะและ อ.พิมพลอย รัตนมาศ เข้าร่วมงานประชุมเครือข่าย วิชาการและวิชาชีพสือ่ มวลชน ประจ�ำปี2557 ในหัวข้อ“ยุทธศาสตร์ เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่ 7 ตอน “ต�ำราวารสารศาสตร์ คอนเวอร์เจนซ์” ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีนักวิชาการ และบุคลากรจากวิชาชีพสื่อมวลชนจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมงาน การจัดสัมนาในครั้งนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน�ำเสนอข้อมูล เนื้อหาในต�ำรา “หลักและแนวคิดวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์” (Principles of Convergence Journalism) ที่เขียนขึ้นโดยกลุ่มนัก วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นการ พัฒนาวงการศึกษาและวิชาชีพสื่อมวลชนในอนาคต ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/NwLIyG

Quote of the Week

- Plato -


ปิ ดฉากศึกลูกยาง “วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลกี 2014”

ม.วงษ์ร่วมใจสวดมนต์ ถวายในหลวง

เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล การแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลกี 2014 ณ สนามวงษ์ชวลิตกุล อินดอร์ สเตเดียม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลประเภททีมหญิง ผลปรากฏว่า ได้รว่ มกันสวดมนต์ทำ� นองสรภัญญะ เพือ่ ถวายเป็นพระราช ทีมนครราชสีมา ที่นำ� โดยสองดาวเด่นทีมชาติ วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ และอรอุมา สิทธิรักษ์เอาชนะเอ.ที.ซี.ซี. 3-0 เซต 25-21, 27-25, 25-19 ส่งผล กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และเพือ่ เป็นศิรมิ งคล ให้ นครราชสีมา เก็บชัยชนะเป็นนัดที่ 11 ของฤดูกาล คว้าแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลกี ครั้งที่ 9 ประจ�ำปี 2014 ไปครองได้ส�ำเร็จ ส่วนประเภท ณ ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ทีมชาย นครราชสีมา ชนะ ชลบุรี-อี.เทค-แอร์ฟอร์ซ 3-0 (25-21, 28-27, 25-20) เปิดบ้านย�้ำแค้นและผงาดแชมป์เป็นสมัยที่ 2 ได้ส�ำเร็จ

พิ ธี บ วชเนกขั ม มะพิธี สัก การะ องค์ พ ระครู บ า หน่อแก้วฟ้า โพธิญาณ อาจารย์ ก มลพร นวมโคกสู ง เจ้าหน้าที่การเงิน ส�ำนักอธิการบดี บวชเนกขัมมะพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ และงานมุ ทิ ต าจิ ต สั ก การะองค์ พระครู บ าหน่ อ แก้ ว ฟ้ า จั ด โดย ลานธรรมอรหันแก้วฟ้าโพธิญาณ วันที่ 7-10 พฤษภาคม ณ อ�ำเภอคง จ. นครราชสีมา

ไดแลวเพียง

ศึ ก ษาศาสตร์ จั ด อรมรบพั ฒ นาครู พี่ เ ลี้ ย ง Coaching and Mentoring

เมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคมทีผ่ า่ นมา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดโครงการพัฒนาครู พีเ่ ลีย้ งเพือ่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู ประจ�ำปีการศึกษา 2557 ในหัวข้อ Coaching and Mentoring: บทบาทครูพเี่ ลีย้ งในศตวรรษที่ 21 เพือ่ การพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู โดยมีอาจารย์ปราณี วงษ์ ชวลิตกุล อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน ต่อด้วยการบรรยายทางวิชาการ และกิจกรรมสัมนา ปฏิบตั กิ ารแยกตามสาขาในช่วงบ่าย ชมวิดโี อบรรยากาศเพิม่ เติมได้ที่ http://youtu.be/yjymaiBbzIs

Life Style

ติดตาม อานออนไลน ่

คณะศึกษาศาสตร์

สแกน

The Knowledge

ส�ำหรับคนที่ก�ำลังมองหากระเป๋าใบใหม่ หรื อ เป็ น ของขวั ญ ให้ กั บ คนพิ เ ศษ ลอง หั น มาใส่ ใ จกั บ สี ก ระเป๋ า ที่ จ ะเลื อ กซื้ อ ให้ ถู ก โฉลกตามวั น เกิ ด กั น ดี ก ว่ า เพื่ อ เป็ น สิ ริมงคลและเสริ มโชคลาภ คนเกิดวันอาทิตย์ : ไม่ควรใช้กระเป๋าสตางค์ สีฟา้ สีดำ� ส่วนสีที่คณ ุ ควรใช้คือ สีในโทนสว่าง คนเกิดวันจันทร์ : ควรหลีกเลีย่ งกระเป๋าสตางค์สแี ดง ส่วนสีทเี่ หมาะกับคุณมากทีส่ ดุ ก็คอื สีนำ�้ ตาล หรือสีมว่ ง คนเกิดวันอังคาร : สีทไี่ ม่ควรใช้คอื สีนำ�้ ตาล และสี ส่วน สีที่ถูกโฉลกกับคุณคือ สีชมพู สีแสด และสีส้ม คนเกิดวันพุธ : สีตอ้ งห้าม คือ ด�ำ และชมพู ส่วนสีของ กระเป๋าสตางค์ทเี่ หมาะกับคุณก็คอื สีเขียวครีม และน�ำ้ ตาล คนเกิดวันพฤหัสบดี : มีสีต้องห้ามอยู่สีเดียวคือ สีด�ำ ส่วนสีที่เหมาะก็คือ สีแดง หรือส้ม คนเกิดวันศุกร์ : สีต้องห้ามคือ สีด�ำ ส่วนสีที่ควรใช้ก็ คือ สีฟ้า และสีชมพู คนเกิดวันเสาร์ : คุณไม่ควรใช้กระเป๋าสตางค์ สีเขียว หรือน�้ำตาล ส่วนสีที่เหมาะกับคุณก็คือสีฟ้าหรือสีม่วง

issuu.com/vunews

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ได้ท่ี คณะนิเทศศาสตร์ : โทรศัพท์ 256 https://www.facebook.com/comm.arts.359

VU NEWS May issue 2014  

หนังสือพิมพ์รายปักษ์ แสดงความเคลื่อไหวและกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา Follow us Website : http://www.vu.ac.t...