Tracer 21 , 2013

Page 4

Samen kiezen voor beter Het motto van VUmc is ‘Samen kiezen voor beter’. Uit een imago-onderzoek onder medewerkers van VUmc dat in september is uitgevoerd, blijkt dat het motto bij de meerderheid van de medewerkers niet erg bekend is en voor velen blijft het toch wat abstract. “Ik kan me dat wel voorstellen”, aldus communicatieadviseur Linda van de Sande, “als je met onderwijs, onderzoek en zorg bezig bent, liggen de dagelijkse prioriteiten bij andere zaken.”

D

werking, meer klantgericht werken en meer aandacht voor de positieve verhalen in VUmc.

e afgelopen maand zijn er verschillende ‘lijstjes’ van best presterende ziekenhuizen gepubliceerd. VUmc kwam niet altijd even goed uit de bus. Al is de waarde van zo’n lijst discutabel, het is toch jammer als dat het beeld bij patiënten, onderzoekers, studenten of partners en investeerders van VUmc negatief zou beïnvloeden.

Invulling De komende maanden zal de dienst communicatie daarom meer aandacht en invulling geven aan het motto ‘Samen kiezen voor beter’. Dit motto staat voor

Een overweldigende 92% van de 415 deelnemers aan het imagoonderzoek vindt het belangrijk dat VUmc investeert in haar imago. Over het algemeen is het imago van VUmc onder medewerkers positief en een grote groep is trots op VUmc. Ook het imago van VUmc onder patiënten, onderzoekers en studenten wordt door medewerkers als positief ervaren. Er zijn daarnaast veel suggesties aangedragen om het imago te verbeteren, zoals betere samen-

betere samenwerking en betere dienstverlening, waarbij er meer oog is voor de individuele omstandigheden van de patiënt. Om dit uit te dragen, gaat de dienst communicatie zelf ook de samenwerking aan met bijvoorbeeld p&o en lean. De dienst communicatie zal aandacht besteden aan grote en kleine initiatieven binnen VUmc die de ‘Samen kiezen voor beter’ gedachte uitdragen, zoals bijvoorbeeld ‘Kwaliteit van zorg’ en de medewerkerscampagne ‘Dankzij jou’. Bovendien zullen nieuwe initiatieven worden uitgewerkt, die ‘Samen kiezen voor beter’ naar de dagelijkse praktijk vertalen. “Als we blijven doen waar we goed in zijn en onszelf uitdagen het nog beter te doen, zal het op den duur met de lijstjes ook wel goed komen”, gelooft Van de Sande.

Samen kiezen voor beter ‘ VUmc moet stug doorgaan met zeer goede zorg leveren en dat combineren met openheid en gastvrijheid’ Medewerker

F o t o D i g i D aa n

Medewerkers zijn  trots op VUmc

Apps

‘We willen toptalent binnenhalen en -houden’

Online ondersteuning bij borstkanker

VUmc staat bekend als een goede werkgever en dat moet vooral zo blijven. Vandaar de nieuwe arbeidsmarktcampagne ‘Dankzij jou’, die 21 oktober ‘live’ gaat.

Er zijn al veel apps ontwikkeld voor de zorgsector. Social media expert Marlin Burkunk recenseert er elk nummer een.

n Jasper van Buren

Thema monitoring ziekte en advies ziekte Voor wie patiënten met borstkanker Site www.owise.nl Waar verkrijgbaar App Store

“We hebben momenteel weliswaar genoeg sollicitanten, maar willen ook op de langere termijn toptalent binnenhalen en -houden”, stelt Laura Baselaar (links). “Dan moet het verhaal dat je vertelt passen bij wie je bent.” Yolande van der Linden knikt: “Bij VUmc doen we dingen net even anders. Dat verschil in denken en doen wil je in een campagne gieten. Zo zijn we uitgekomen bij ‘Dankzij jou’.”

Authenticiteit “VUmc is van huis uit een bescheiden club”, meent Baselaar. “We doen veel goed maar praten er niet zo uitbundig over. Dat siert ons, maar als je vervolgens een paar keer negatief in het nieuws komt, dan heeft dat meteen een enorme impact op de bijna 7.000 medewerkers. Daarom is het tijd om collega’s een platform te bieden, waar de mooie dingen van het ziekenhuis aan bod kunnen komen. De site dankzijjou.nl is dat platform.” “Je moet een positieve wending soms een extra zetje geven”, voegt Van der Linden toe. “Wanneer je medewerkers de ruimte biedt om de mooie verhalen te vertellen, merk je pas hoezeer ze er al die tijd behoefte aan hebben gehad. Dan blijkt dat ze toch eigenlijk heel graag hun trots 4

Foto Marc Dorleijn

Dankzij Laura Baselaar en Yolande van der Linden

Samen kiezen voor beter ‘De service waarmee ik te maken heb gehad en de liefdevolle verzorging is een pluim waard’ Patiënt delen, hun successen of die van anderen. Op onze beurt bedanken wij hen voor de verhalen die ze met ons willen delen. Het hoeft heus niet allemaal hosanna te zijn; authenticiteit staat centraal. Dat is de gedachte achter ‘Dankzij jou’.” “Aan wie ík dank verschuldigd ben?”, reageert Van der Linden. “Dat is

niet zo moeilijk. Aan mijn team. We hebben dit jaar als eerste afdeling binnen VUmc het nieuwe werken ingevoerd. Hele verdieping verbouwd, sturen op resultaat in plaats van op aanwezigheid. Zoiets heeft alleen kans van slagen als jouw mensen met je meegaan in de verandering.” Ook Baselaar heeft haar antwoord al klaar. “Ik ben vanzelfsprekend heel blij met iedereen die dankzijjou.nl bezoekt. De hele campagne draait immers om meedoen. Het is van, voor en door medewerkers.”

Wil je meer verhalen lezen, ga dan naar www.DankzijJou.nl. Reageren kan ook. Via Twitter en via Instagram; gebruik dan #DankzijJou.

Tracer 21 – 17 o k to b e r 201 3 – O rg a n isat ie – O n d e r zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

Patiënten met de diagnose borstkanker krijgen veel informatie te verwerken. De traditionele zorgmap biedt een papieren oplossing om tijdens deze onzekere periode overzicht te houden. Vaak heeft de patiënt na het korte spreekuur nieuwe vragen of herinnert zij zich belangrijke details niet meer. Of wil de patiënt onderweg een notitie maken over een vervelende bijwerking. De papieren zorgmap is dan niet altijd onder handbereik. De app ‘Owise’, ontwikkeld door Px HealthCare, is daarentegen overal en altijd beschikbaar. Na de registratie start de app met een uitvoerige vragenlijst, gebaseerd op de Nederlandse richtlijn voor de behandeling van borstkanker. De patiënt personaliseert de app door specifieke informatie in te vullen over het type kanker, de tnm-classificatie en het voorgestelde behandelplan. Via dagboeknotities, een waarneming per dictafoon, een

opgenomen gesprek met de behandelaar, gemaakte afspraken en de knop ‘hoe voel ik mij nu?’ (met schuifjes om pijn, vermoeidheid, eetlust, nachtrust aan te geven) voert de gebruiker tijdens haar behandelperiode waardevolle informatie in. Wanneer de patiënt dit toestaat wordt de data ook geanonimiseerd gebruikt voor onderzoek. De knop ‘overzicht’ toont een tijdlijn van de gevolgde behandeling en gerelateerde trends. Per e-mail kan bovendien een rapportage worden verstuurd. Een goed uitgangspunt voor het volgende spreekuur.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.