Page 1

Ekonomska in trgovska šola Brežice Publikacija

1


PUBLIKACIJA


Zbrala, uredila in sooblikovala Skupina za pripravo šolske publikacije ETrŠ Brežice: Mira Starc Nadja Ivšić Elena Mlakar Mojca Ogorelc Boris Ambrož Alenka Pečnik Kranjec Deja Avsec Lektorirali: Jadranka Roguljič, Patricija Rudolf Tisk in izdelava: Prijatelj & Prijatelj, Ljubljana Naklada: 250 izvodov Brežice, januar 2014


Mar nam je vsakogar Uvajanje prenovljenih izobraževalnih programov na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja je zaključeno. Želje, cilji in pričakovanja prenove so bili postavljeni zelo visoko: zagotoviti več pozornosti dijaku-posamezniku; postopoma vzpostaviti med učiteljem in dijakom mentorski odnos; povezovati različna znanja v smiselno in uporabno celoto, ki bo ustrezala potrebam sodobnega gospodarstva; tesneje povezati šolo z gospodarstvom in lokalno skupnostjo. – Zamisel spominja skoraj na zbirko idealov. Zato je pred nami nujen premislek o tem, kaj je od želenega tudi zares uresničljivo. Evalvacijo prenovljenih programov bomo oprli na izkušnje iz uvajalnega obdobja. Zdrava pamet nas opozarja, da se je mogoče v stvarnosti idealom samo bolj ali manj približati, v celoti uresničiti jih ne zmoremo nikoli. Zato je smiselno usmeriti se k visoko zastavljenim ciljem postopoma, korak za korakom in premišljeno. Iz istega razloga ni modro spregledati dosedanjih pozitivnih izkušenj. Zato osnovna naravnanost šole ostaja takšna, kot smo jo izoblikovali in jo negovali vsaj zadnjih deset let: ohranjati želimo isti sistem osnovnih vrednot in čim boljšo šolsko klimo ter tako ustvarjati odnose, iz katerih naj diha prepričanje, da nam je mar za vsakega posameznika. Materialni pogoji za vzgojno-izobraževalno delo so v Ekonomski in trgovski šoli Brežice zares dobri. Nova šolska telovadnica, na katero smo čakali 12 let, to trditev samo potrjuje. Visokega standarda smo vsekakor zelo veseli, vendar se zavedamo, da novi zidovi in kvalitetna oprema sami po sebi še ne pomenijo dobre šole. To lahko ustvarjamo samo ljudje, s svojim zavzetim delom in prizadevanjem za spodbudno organizacijsko kulturo in odprte medsebojne odnose, ki krepijo posameznikovo zaupanje vase in v lastne sposobnosti – v takih pogojih je doseganje zastavljenih ciljev ne samo mogoče, ampak tudi lažje in prijetnejše.

Martin Šoško, ravnatelj

1


Spoštovani dijaki in starši! Ekonomska in trgovska šola Brežice omogoča dijakom izobraževanje v treh programih, v trgovskem, ekonomskem in logističnem. Naši nekdanji dijaki so danes prijazni in sposobni trgovci v našem okolju, uspešni podjetniki, poslovneži, pa tudi odlični športniki, igralci in še kaj. Kvaliteta znanja, ki ga naši dijaki pridobijo pri strokovnih in splošno izobraževalnih predmetih ter med praktičnim usposabljanjem, je zagotovo dober temelj za uspešno opravljanje poklica ekonomista, trgovca ali logista. Učitelji naše šole jih vedno znova srečujemo na najrazličnejših poteh in vedno so ti stiki prisrčna priložnost za kratek klepet. Vendar pa ozko strokovno znanje v sodobnem času največkrat ni dovolj. Zato sodelujemo tudi v mnogih projektih, npr. Unesco, Comenius, Da Vinci, kar ponuja dijakom in učiteljem vedno nove možnosti za srečevanje, preizkušanje in dokazovanje, pa tudi za potovanja in srečanja s tujimi dijaki izven Slovenije. Nekateri preizkušajo svoje sposobnosti v strokovnih krožkih in tekmovanjih, drugi v dramskem krožku, na tekmovanju za Cankarjevo priznanje, sodelujejo na literarnih in likovnih natečajih, poglabljajo svoje znanje o problemih sodobnega časa, kot je sladkorna bolezen, in se preizkusijo na tekmovanju, se igrajo z matematičnimi izzivi za Vegovo priznanje. Učitelji in dijaki radi sodelujemo na priložnostnih šolskih prireditvah in dijake lahko pohvalimo, da jih večkrat pripravijo samoiniciativno ter samostojno. Delo v takih skupinah je tudi učiteljem v veselje in ponos. Trudimo se spodbujati izvirnost, samostojnost in strokovno suverenost, prizadevamo si za dobre odnose, strpnost in toleranco do različnosti, saj je za poklicni uspeh in tudi za srečno življenje potrebno še kaj več kot malha strokovnega znanja in poslovnega poguma – srčnost in občutek za sočloveka. Želimo si, da bi vsi dijaki Ekonomske in trgovske šole Brežice začutili našo skrb in naklonjenost njihovemu delu, saj se zavedamo, da je znanje vrednota. Virov znanja je namreč v današnjem času nepregledno veliko, dostopni so na vsakem koraku; a željo po znanju moramo vzgajati in negovati - vzkliti mora kot bilka in dozoreti kot zlato žito, da nekoč res postane vrednota, način življenja in naša največja moč. učiteljski zbor ETrŠ

3


Lokacija šole

Vir: Zemljevidi Najdi.si

Do šole lahko pridete na več načinov. Če se pripeljete iz smeri Čateža, potem na prvem semaforiziranem križišču zavijete desno, nato pa boste na levi že videli šolo. V kolikor se pripeljete iz smeri Krškega, greste mimo bolnice in avtobusne postaje, ki bosta na vaši desni, ter še naprej do semaforiziranega križišča, v katerem zavijete levo, po 100 metrih pa ponovno levo k šoli.

4

Ekonomska in trgovska šola Bizeljska cesta 45 8250 Brežice .

Telefon: 07 4992 550 Faks: 07 4992 570 .

Elektronska pošta: ss.trg-ekon-brezice@guest.arnes.si Spletna stran: www.etrs.si GPS koordinate: • dolžina: 15,60461395 • širina: 45,90756573


Kazalo Program ekonomski tehnik – SSI Cilji izobraževalnega programa Predmetnik Trajanje in zaključek programa Splošnoizobraževalni predmeti Strokovni moduli Odprti kurikul Interesne dejavnosti

6 6 7 8 9 14 21 23

Program ekonomski tehnik – PTI Cilji izobraževalnega programa Predmetnik Trajanje in zaključek programa Splošnoizobraževalni predmeti Strokovni moduli Odprti kurikul Interesne dejavnosti

24 24 25 26 27 28 30 31

Program logistični tehnik – SSI Cilji izobraževalnega programa Predmetnik Trajanje in zaključek izobraževanja Splošnoizobraževalni predmeti Strokovni moduli Odprti kurikul Interesne dejavnosti

32 32 33 34 35 36 42 43

Program trgovec – SPI Cilji izobraževalnega programa Predmetnik Trajanje in zaključek programa Splošnoizobraževalni predmeti Strokovni moduli Odprti kurikul Interesne dejavnosti

44 44 45 46 47 50 54 55

5

Učiteljski zbor Interesne dejavnosti Praktično izobraževanje Delo z nadarjenimi dijaki Izvajanje projektov Prireditve Tekmovanja Obeležja kulturnih dogodkov Dijaška skupnost Sodelovanje s starši Elektronska redovalnica Šolska knjižnica Učbeniški sklad Šolska prehrana Postopek za vpis

56 57 58 60 61 62 63 67 68 68 68 69 69 70 71

Izobraževanje odraslih Informacije Predmetnik EKT – PTI Predmetnik LOT – PTI

73 73 75 76

Samoizbraževanje Informacije

77 77


program ekonomski tehnik – SSI

Cilji izobraževalnega programa Dijaki: nadgrajujejo

splošno izobrazbo pri vseh temeljnih splošnoizobraževalnih predmetih, značilnih za srednješolsko izobrazbo

se usposabljajo

za učinkovito sporazumevanje v slovenskem in tujem jeziku

razvijajo

sposobnost za poslovno nastopanje in stike z javnostjo

razvijajo

podjetniško miselnost, sposobnost za samostojno delo, inciativnost, odgovornost za skupinsko delo

usvojijo spoznajo usvojijo znajo spoznajo

temelja strokovnoteoretična in praktična znanja za delo v proizvodnji in storitvenih podjetij, zavodih in javnih upravah metode in tehnike knjigovodstva, informacijski sistem, dokumentacijo podjetja in njeno obdelavo ter pravne osnove dela temeljna znanja v poznavanju lastnosti in kakovosti blaga dokumentirati svoje delo rabo računalnika za oblikovanje poslovne dokumentacije, rabo sodobne pisarniške opreme

znajo

pridobivati podatke iz informacijskih medijev

znajo

analizirati poslovne situacije, ki vplivajo na uspešno oz. neuspešno poslovanje

spoznajo usposobijo se razvijajo usvojijo

knjigovodske metode prikazovanja premoženja podjetja in ugotavljanja poslovne uspešnosti podjetja, za uporabo sodobnih programskih orodij pri poslovanju podjetja logično mišljenje in se usposobijo za samostojno oblikovanje osnovnih informacij z računalnikom, temeljno znanje o distribuciji proizvodov in tržnem komuniciranju

spoznajo

postopek priprave tržnih akcij, s katerimi podjetje vpliva na nakupne odločitve porabnikov

usposobijo se

za komercialno poslovanje in uporabo metod s spremljana konkurence in spoznajo značilnosti tržnega gospodarstva

razvijajo

natančnost in doslednost pri delu

6


program ekonomski tehnik – SSI

Predmetnik s številom ur in kreditnimi točkami število ur letno (po letnikih) 1. let. 2. let. 3. let. 4. let.

PROGRAMSKE ENOTE (predmet)

skupaj ur

KREDITNE TOČKE

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI slovenščina

SLO

140

140

105

102

487

24

matematika

MAT

105

105

70

102

382

19

prvi tuji jezik

TJ1

105

105

105

102

417

20

drugi tuji jezik

TJ2

68

68

68

68

272

11

umetnost

UME

68

68

3

zgodovina

ZGO

68

34

102

5

geografija

GEO

68

34

102

5

sociologija

SOC

68

68

3

68

3

68

psihologija

PSI

kemija

KEM

biologija

BIE

športna vzgoja

ŠVZ

102

M1 - poslovni projekti

POP

136

M2 - poslovanje podjetij

POS

M3 - ekonomika poslovanja

EKP

M4 - sodobno gospodarstvo

SOG

105 105 102

68

68

105

5

105

5

340

14

STROKOVNI MODULI

M5 - finančno poslovanje

FIP

M7 - komercialno poslovanje

KOP

M10 - bančno poslovanje

BAP

68 136

34 102

102

102

238

12

272

14

238

12

34

340

21

136

136

7

136

7

102

6

136 102

136

136 102

ODPRTI KURIKUL M6 - materialno knjigovodstvo

MAK

M12 - finančno knjigovodstvo

FIK

M17 - animacija v turizmu

ANI

osnove gostinstva in turizma

OGT

M13 - neposredno trženje

NET

68

136

136

6

34

102

4

34

2

34 68

34 68

34

102

4

102

4

INTERESNE DEJAVNOSTI IN PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE interesne dejavnosti

IND

praktično usposabljanje z delom

PUD

skupaj

96 1231

7

96

96

76

76

1307

1268

64 1152

352

14

152

6

4958

236


program ekonomski tehnik – SSI

Trajanje in zaključek izobraževanja Izobraževanje traja štiri leta, dijak/-inja pridobi V. stopnjo izobrazbe. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

VPISNI POGOJI

POGOJI ZA DOKONČANJE

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: • osnovnošolsko izobraževanje ali • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe morajo dijaki uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami: • splošnoizobraževalne predmete, • obvezne strokovne module, • izbirne strokovne module, • odprti del kurikula. Poleg tega morajo opraviti: • interesne dejavnosti (športni dnevi, kulturni dnevi, ekskurzije doma in v tujini, projektni dnevi…), • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom (delo v podjetju), • poklicno maturo.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V višji letnik lahko napredujejo dijaki, • ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole ter so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma • ki napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

POKLICNA MATURA OBSEGA obvezni del: • pisni in ustni del iz slovenščine, • pisni in ustni del iz gospodarstva in izbirni del: • pisni in ustni del iz tujega jezika ali matematike, • izdelek oziroma storitev in zagovor.

8


program ekonomski tehnik – SSI programske enote • splošnoizobraževalni predmeti slovenščina

Pri pouku slovenščine je glavni cilj izoblikovati odprt in pozitiven odnos dijakov do slovenske in evropske književnosti, zakonitosti in gibanja slovenskega jezika in pri tem ohraniti posluh za raznolikost slovenske besede. Zato prebiramo svetovno znana besedila, o njih razpravljamo, preizkušamo svoje literarne zmožnosti in pišemo eseje, pesmi, tvorimo neumetnostna besedila, se učimo javno nastopati in predvsem kulturno pogovarjati. Posamezniki lahko svoje talente izkažejo na tekmovanjih, literarnih natečajih, v razredu med vrstniki ali na različnih šolskih prireditvah. Slovenski jezik in besedno umetnost spoznavamo in doživljamo tudi ob ogledih raznih filmov in gledaliških predstav. Seveda ne pozabimo na pravočasno skupno pripravljanje za poklicno maturo ali zaključni izpit. Če slovenski jezik vidimo kot možnost za svobodno izražanje in spoznavanje umetnosti, je lahko pouk slovenščine zelo raznolik in zanimiv, koristen in hkrati sproščujoč.

matematika

Matematika je predmet, ki ga dijaki poznajo že iz osnovne šole, saj je eden temeljnih splošnoizobraževalnih predmetov. Pri pouku dijaki usvojijo predvsem osnovne matematične pojme, si oblikujejo kritično mišljenje, miselne procese, pridobijo sposobnost za ustvarjalno dejavnost, formalna znanja in spretnosti ter spoznajo praktično uporabnost matematike glede na posamezna poklicna področja. Profesorji se trudimo matematiko napraviti čim zanimivejšo ter ji odpraviti vsesplošni sloves enega najmanj priljubljenih šolskih predmetov. Pri pouku je včasih težko, včasih gre zlahka, kdaj se skupaj jezimo, kdaj se tudi nasmejimo, mnogo razmišljamo in spoznavamo nova matematična poglavja. Skupaj se potrudimo, da dijaki pridobijo znanje, ki jim zagotavlja uspeh na poklicni maturi in omogoča morebitno poglabljanje v okviru nadaljnjega študija. Vsako leto pa se naši dijaki tudi uspešno udeležujejo šolskih in regijskih matematičnih tekmovanj.

9


program ekonomski tehnik – SSI programske enote • splošnoizobraževalni predmeti angleščina prvi tuji jezik

nemščina drugi tuji jezik

V dobi globalizacije, v kateri živimo in ki bo našo prihodnost spremljala praktično na vsakem koraku, je znanje tujega jezika nuja. Hkrati pa je to tudi izziv in priložnost. Prav to pa skušamo vnesti tudi v pouk angleščine: povezujemo se s področji stroke (ekonomski predmeti) in z ostalimi predmeti (psihologija, zgodovina, geografija). Na ta način plemenitimo jezikovno znanje, ki bo dijakom pomagalo v poslovnem svetu in življenju nasploh. K pestrosti pripomoreta računalnik in internet, ki sta postala že prava stalnica našega pouka. S pomočjo filma in glasbe pa jezik prihaja v naše ure v avtentični, prijetni obliki, ki naše dijake spodbuja, da se jezika raje učijo. Da je angleščina priložnost in izziv, dokazujejo različni projekti (Comenius, Pomladni dan), tekmovanja (Evropa v šoli, IATEFL), v katerih ne bi bilo možno sodelovati brez dobrega jezikovnega znanja. Prav skozi te dodatne dejavnosti dijaki spoznavajo, kako uporabno je znanje tujega jezika in da jim to ponuja možnost potovati, spoznavati ljudi, kulturo in države po celi Evropi. Nemški jezik ima na naši šoli bogato tradicijo in obetavno prihodnost. Dijaki usvojijo ustrezna znanja, kar dokazujejo dobri rezultati, ki jih dosegajo na poklicni maturi. Poleg ustvarjalnega in sproščenega vsakodnevnega dela pri pouku, pa se lahko pohvalimo z vsakoletnimi tradicionalnimi ekskurzijami v nemško govoreče dežele. Podali smo se že do Berlina, Dunaja, Salzburga, Celovca, Nürnberga in Münchna. Dijaki v okviru projektnih dni skupaj s svojimi mentorji načrtujejo, pripravljajo vodenje na poti in finančno ovrednotijo samo potovanje. Na ekskurzijah spoznavajo kulturo, geografske značilnosti, zgodovinske znamenitosti, predvsem pa gospodarstvo dežel nemško govorečega prostora. Tako redno obiskujemo sejme in tovarno BMW v Münchnu, športne objekte, letališča ter spoznavamo sodobne prometne mreže značilne za velemesta. Zavedamo se, da je VIDETI in DOŽIVETI nekaj več, to je tisto, kar ostane.»Kommt mit uns und macht mit«

10


program ekonomski tehnik – SSI programske enote • splošnoizobraževalni predmeti zgodovina

Preučujemo različne čase in svetove. Lahko je vznemirljiva, saj obiskujemo arhive in muzeje, beremo zgodovinske romane, rešujemo križanke, tekmujemo v kvizih, se udeležujemo ekskurzij. K spoznavanju življenja vodi ob projektnem delu, ob izdelovanju seminarskih in raziskovalnih nalog ter ob interdisciplinarnem delu. Popelje nas v pustolovščino preteklosti. Odpira nam pot v bogastvo človeškega duha. Zajema vse, kar se je z nami in našo okolico dogajalo včeraj, prejšnji teden, septembra, pred 85, 100 ali 1000 leti. Navdušuje, osvobaja, razblinja predsodke. Zgodovina povsod pušča sledi.

geografija

Geografija je ena najstarejših ved, saj so se z »opisovanjem Zemlje« ukvarjali že stari Grki. Geografija nam ne pomeni samo imen krajev, njihovih opisov ter številčnih podatkov, ampak nam omogoča vzročno-posledično razmišljanje o različnih naravnih in družbenih procesih v bližnjih in daljnih pokrajinah. Na naši šoli poteka pouk geografije v geografski učilnici s pomočjo različnega geografskega materiala (e-gradiv, sodobnih prosojnic, ustreznih zemljevidov…) skozi različne oblike pouka in terenskega dela.

sociologija

Sociologija je predmet, pri katerem spoznavamo družbo, različne kulture, družbene procese, pojave in odnose ter analiziramo družbeno življenje v sodobnih družbah. Posebej pa se osredotočamo na analizo in sociološke raziskave slovenske družbe. Pri pouku sociologije razpravljamo o družbenih problemih, oblikujemo anketne vprašalnike, pripravljamo seminarske naloge in predstavitve, razvijamo kritičnost in stališča dijakinj in dijakov, učimo se strpnosti do drugačnosti in aktivno sodelujemo v različnih projektih, kot so Evropa v šoli, Evrošola, Delo za mlade, Varna raba interneta ter izdelujemo različne projektne naloge.

11


program ekonomski tehnik – SSI programske enote • splošnoizobraževalni predmeti umetnost

V prvem letniku ekonomskega, logističnega tehnika in trgovca imajo dijaki formalni predmet umetnost, ki ga v ekonomski in logistični smeri v enakovrednih deležih sestavljata likovna in glasbena umetnost, v smeri trgovec pa je likovna umetnost samostojna. Predmet umetnost je naravnan splošno izobrazbeno in vzgojno. Sloni predvsem na teoretičnem delu in ni maturitetni predmet. S predavanji ob diapozitivih ter praktičnim delom naj bi se dijaki izobrazili, vzgojili in likovno razvadili. V smeri trgovec imajo dijaki v prvem letniku še ločen likovni predmet oblikovanje prodajnega prostora.Tu se učijo uporabne stroke aranžerstva prodajnega, izložbenega in reklamnega prostora. To je že prodajalčev izrazito strokovni predmet, zato poteka izključno skozi njihovo praktično likovno dejavnost. Tako si lahko učenci pridobijo in globoko vkoreninijo nekatera prepotrebna strokovna znanja in veščine s področja likovne umetnosti. V poklicno-tehničnem programu imajo ti dijaki vertikalno samo še eno šolsko leto samostojne glasbene umetnosti, ki je niso imeli v triletnem obdobju.

psihologija

Te zanima, zakaj nas čarodeji prepričajo s svojimi triki, kaj se dogaja s tabo, ko si zaljubljen-a, če so moški res pametnejši od žensk ali morda, v katerih lastnostih in zakaj se razlikuješ od svojih sošolcev? Odgovore na ta in še na mnoga druga vprašanja boš lahko dobil-a pri urah psihologije. Spoznavanje osnov psihologije se vseskozi prepleta s primeri iz življenja, saj je psihologija veda o nas samih, o naši duševnosti. Z vsem, kar bomo obravnavali pri urah psihologije, se vsakodnevno srečujete, pri psihologiji pa bomo, vsaj deloma, skušali to razložiti in opredeliti ter s tem narediti korak k boljšemu poznavanju sebe in drugih. Poleg učiteljeve razlage boste pri tem uporabljali vprašalnike, raševali različne naloge, si ogledali odlomke dokumentarnih oddaj in filmov, razpravljali.

12


program ekonomski tehnik – SSI programske enote • splošnoizobraževalni predmeti kemija

Če hočemo ali ne, je vse okoli nas kemija. Naše telo je sestavljeno iz organskih in anorganskih snovi, tudi hrana so kemijske snovi, dihamo zrak, ki je zmes kemijskih snovi. Pri kemiji v prvem letniku le pokukamo v ta zapleteni svet atomov in molekul. Z eksperimenti skušamo razložiti, zakaj neka snov gori in druga ne, kaj se dogaja z našo hrano v želodcu in zakaj balonček pri alkotestu pozeleni. Skratka, dijaki utrdijo znanja, ki so jih pridobili v osnovni šoli, pridobijo mnoga nova in preko eksperimentov odkrivajo značilnosti snovi iz vsakdanjega življenja.

biologija

Pri biologiji najprej predstavimo delovanje svojega telesa, da razumemo, kaj nam škoduje in kaj koristi. Poudarek je na zdravem življenju. Malo "pokukamo" v delovanje celic, saj biološka znanost tukaj najbolj napreduje. Nazadnje skušamo vsaj malo razumeti izjemno zapletenost in krhkost življenja na Zemlji ter razvijati zavest o varovanju vsega živega.

športna vzgoja

V šolskem letu 2011—2012 smo pričeli z vadbo v novi telovadnici, ki smo jo čakali dolgih 12 let. Tako imamo zdaj ob atletskem stadionu odlične pogoje za izvajanje naslednjih vsebin pouka športne vzgoje: atletika, športna gimnastika, športno ritmična gimnastika, skoki z male prožne ponjave, ples, fitnes, igre z žogo (košarka, rokomet, nogomet, odbojka), badminton, namizni tenis. Poleg rednega pouka izvajamo tudi interesne dejavnosti v obliki športnih dni: • jesenski – pohodništvo (dijaki tretjih letnikov se udeležijo dvodnevne ekskurzije s športnonaravoslovno-družboslovnimi vsebinami v Kranjski Gori ali Bohinju) • zimski – alpsko smučanje, deskanje, tek na smučeh, drsanje, zimski pohod • pomladni – izbirne vsebine (veslanje po reki Krki, kolesarjenje, odbojka na mivki, lokostrelstvo, balinanje)

13


program ekonomski tehnik – SSI programske enote • strokovni moduli Strokovni moduli temeljijo na poklicnih standardih in dajejo široko osnovno poklicno usposobljenost in predvsem v izbirnem delu omogočajo specializacijo za različne poklicne standarde. Če želi dijak doseči določeno nacionalno poklicno kvalifikacijo, mora biti pozitivno ocenjen iz določenih modulov.

M1 – poslovni projekti 1. VSEBINSKI SKLOP: PROJEKTNO DELO 2. VSEBINSKI SKLOP: INFORMACIJSKA, KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

Dijak/dijakinja: • opredeljuje dejavnosti v projektu in izvede projekt po določenem načrtu • razvije sposobnost komuniciranja, timskega dela in podjetniškega načina razmišljanja • razvija logično mišljenje in sklepanje za sistemsko reševanje problemov ter aplicira spoznanja in teoretična znanja v prakso

• poišče in uporablja vire različnih informacij ter poveže informacije iz različnih virov • pridobi splošna informacijska znanja, spretnosti in navade za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijske tehnologije in različnih programskih orodij • spremlja razvoj informacijske tehnologije in se seznani s spremembami, ki jih ta povzroča v družbi

14


program ekonomski tehnik – SSI programske enote • strokovni moduli M2 – poslovanje podjetij 1. VSEBINSKI SKLOP: TRŽENJE 2. VSEBINSKI SKLOP: MENEDŽMENT

Dijak/dijakinja: • uporablja teoretična znanja v praksi • razvija podjetniške sposobnosti • razvija motiviranost in sposobnost za timsko delo, sodelovanje in reševanje problemov • uporablja veščine besedne in nebesedne komunikacije

• uspešno komunicira v poslovni situaciji • usvoji osnovna pravila poslovnega bontona • samostojno načrtuje, organizira in vodi delovne postopke • se usposobi za uvajanje sodobnih metod in oblik dela

Pouk poteka v posebej opremljenih učilnicah za učno podjetje, kjer lahko dijaki uporabljajo najsodobnejšo informacijsko in telekomunikacijsko opremo. Delo v učnih podjetjih je organizirano v skupinah – timih z največ 16 dijakinjami in dijaki. Učna podjetja so navidezna podjetja, ki delujejo na državnem in mednarodnem trgu učnih podjetij. V teh podjetjih se dijakinje in dijaki srečujejo z vsemi oblikami dela, tako kot ga bodo opravljali v podjetjih, kjer bodo zaposleni. Delo opravljajo v različnih oddelkih: trženje, nabava, prodaja, tajništvo, računovodstvo, personalni oddelek… Portfelj je avtentični instrument za dokumentiranje posameznikovega procesa učenja in njegovih rezultatov. Posameznik zbere ta portfelj kot »dokaze« o svojem razvoju in napredku v nekem časovnem obdobju in znotraj jasno definiranega referenčnega okvira, ki jih kronološko uredi in opremi z zapisi refleksij. Predstavitev portfelja je namenjena prikazu dosežkov, izhodišče je kritični pogled na »prehojeno pot«.

15


program ekonomski tehnik – SSI programske enote • strokovni moduli M3 – ekonomika poslovanja 1. VSEBINSKI SKLOP: POSLOVNO RAČUNOVODSTVO IN STATISTIČNA ANALIZA POJMOV 2. VSEBINSKI SKLOP: EKONOMIKA PODJETJA 3. VSEBINSKI SKLOP: TEMELJNE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE

Dijak/dijakinja: • obvlada strokovno izrazoslovje • izračuna osnovne statistične kazalce in razume njihovo uporabo pri analizi gospodarskih pojavov • bere statistična poročila in jih kritično presoja

• rešuje probleme sklepnega, razdelilnega, procentnega in obrestnega računa v ekonomski praksi • spozna organizacijo računovodskih služb • uporablja temeljno računovodsko dokumentacijo • analizira računovodske podatke in poslovanje podjetja

16


program ekonomski tehnik – SSI programske enote • strokovni moduli M4 – sodobno gospodarstvo 1. 2. 3. 4.

VSEBINSKI SKLOP: RAZVOJ IN DELOVANJE GOSPODARSTVA VSEBINSKI SKLOP: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI VSEBINSKI SKLOP: TEMELJNE PRAVNE KULTURE VSEBINSKI SKLOP: PRAVNOORGANIZACIJSKA VIDIKI POSLOVANJA

Dijak/dijakinja: • uporablja ustrezne vrsti učinkovitega sporazumevanja z različnimi partnerji • upošteva logiko racionalne izbire in razvoja sposobnosti poslovnega odločanja • kritično vrednoti posledice različnih ekonomskih odločitev za razvoj gospodarstva, celotne pluralne in večkulturne družbe ter narave • razume odnose med državo in pravom ter drugimi družbenimi pravili

• razume povezanost delov pravnega sistema v zaokroženo celoto • varuje človekove pravice in temeljne svoboščine v vseh pravnih razmerjih • ravna v skladu s pravnimi pravili, poslovno moralo in z načeli poklicne etike • varuje in zagotavlja uresničitev pravnih vrednot • razume bistvo svobodnega urejanja stvarnopravnih in obligacijskih razmerij

17


program ekonomski tehnik – SSI programske enote • strokovni moduli M5 – finančno poslovanje 1. VSEBINSKI SKLOP: FINANČNI TRGI IN USTANOVE 2. VSEBINSKI SKLOP: PLAČILNI PROMET IN POSLOVANJE Z GOTOVINO 3. VSEBINSKI SKLOP: PRODAJA FINANČNIH STORITEV

Dijak/dijakinja: • usvoji pojme, dejstva in zakonitosti na področju finančnih storitev ter spozna razliko med bančnimi, zavarovalniškimi in drugimi finančnimi storitvami • spozna in dojame pomen finančnih storitev kot sredstva za zadovoljitev osebnih in poslovnih potreb • uporablja strokovno izrazoslovje s področja finančnih storitev

• spozna področje davkov in njihov vpliv na vedenje strank • razume vlogo plačilnega prometa v sodobnem finančnem poslovanju podjetij in občanov • obvlada postopek odprtja, vodenja in zaprtja računa ter uporabo različnih plačilnih instrumentov, vključno s sodobnimi plačilnimi instrumenti

18


program ekonomski tehnik – SSI programske enote • strokovni moduli M7 – komercialno poslovanje 1. VSEBINSKI SKLOP: NABAVA IN PRODAJA 2. VSEBINSKI SKLOP: TRŽNO KOMUNICIRANJE 3. VSEBINSKI SKLOP: RAZVRŠČANJE BLAGA

Dijak/dijakinja: • komunicira s strankami, z zunanjimi ustanovami • razvija osebnostne lastnosti, ki mu omogočajo vsestransko uspešno delo – komunikativnost, timsko delo, poštenost, delavnost, vztrajnost, odgovornost in podjetnost • usvoji pojme, dejstva in zakonitosti s področja komercialnega poslovanja

• obvlada nabavni, skladiščni, prodajni postopek • se zaveda pomena tržnega komuniciranja • sposoben je obvladati sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo in programska orodja • se zave pomena predpisov o kakovosti blaga

19


program ekonomski tehnik – SSI programske enote • strokovni moduli M10 – bančno poslovanje 1. VSEBINSKI SKLOP: KOMERCIALA – enostavnejše bančne storitve za fizične osebe 2. VSEBINSKI SKLOP: BANČNO POSLOVANJE V ZALEDNIH SLUŽBAH

Dijak/dijakinja: • identificira bančne storitve kot sredstvo za zadovoljitev potreb strank in za ustvarjanje dodane vrednosti v lastni poslovalnici in banki kot celoti • spozna prodajo manj zahtevnih bančnih storitev (depozit, kredit, račun)

• razvija podjetniške lastnosti • razvija pravilen odnos do varovanja lastnine in zasebnosti • razvija sistematičnost, natančnost, vztrajnost, samostojnost pri delu • uporablja veščine besedne in nebesedne komunikacije

20


program ekonomski tehnik – SSI programske enote • odprti kurikul M6 - materialno knjigovodstvo 1. VSEBINSKI SKLOP: DENARNO POSLOVANJE 2. VSEBINSKI SKLOP: EVIDENTIRANJE BLAGA IN STORITEV 3. VSEBINSKI SKLOP: RAČUNOVODENJE PROIZVODNJE

M12 - finančno knjigovodstvo 1. VSEBINSKI SKLOP: OBRAČUN PLAČ 2. VSEBINSKI SKLOP: OSNOVNA STREDSTVA IN DROBNI INVENTAR 3. VSEBINSKI SKLOP: POKRITJE STROŠKOV IN PRAG RENTABILNOSTI

M13 - neposredno trženje 1. VSEBINSKI SKLOP: ADMINISTRATIVNO-KOMUNIKACIJSKA DELA 2. VSEBINSKI SKLOP: NEPOSREDNO TRŽENJE IN ZADOVOLJSTVO KUPCEV 3. VSEBINSKI SKLOP: TRŽNOINFORMACIJSKI SISTEM

M17 – animacija v turizmu 1. VSEBINSKI SKLOP: ANIMACIJA V TURIZMU 2. VSEBINSKI SKLOP: POSLOVNE FUNKCIJE V HOTELU

Osnove gostinstva in turizma 1. 2. 3. 4.

VSEBINSKI SKLOP: OSNOVE TURIZMA VSEBINSKI SKLOP: TURISTIČNA PONUDBA IN POVPRAŠEVANJE VSEBINSKI SKLOP: KULINARIKA SLOVENSKIH POKRAJIN VSEBINSKI SKLOP: TRŽENJE V TURIZMU IN PRAG RENTABILNOSTI

21


program ekonomski tehnik – SSI interesne dejavnosti

22


program ekonomski tehnik – SSI interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti Letnik: OBVEZNI DEL: športni dnevi kulturne prireditve znamenitosti v šolskem okolju izobraževalni sejmi zdravstvena vzgoja SKUPAJ VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM: učenje učenja naravoslovni dan spoznavanje poklicnega področja ogled sejma s strokovnega področja poklicno usmerjanje SKUPAJ PROSTA IZBIRA DIJAKA SKUPAJ

23

1. 24 18 6

2. 24 18

3.

4.

24 18

24 18

18 60

42

96 72 6 6 18 198

4 4 4 4 16 6 64

6 22 22 22 4 76 78 352

6 48

48

SKUPAJ

6 6 6 6

6 6 6

6 6 6

24 24 96

18 30 96

18 18 96


program ekonomski tehnik – PTI

Cilji izobraževalnega programa Dijaki: pridobijo

usposobijo se

razvijejo

usposobijo se

oblikujejo se

pridobijo

splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi, družbi in stroki za analiziranje konkretnih strokovnih problemov na delovnem mestu, za načrtovanje ukrepov, za uspešno reševanje in odpravljanje zapletov osebnostne lastnosti in vrednote, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica: odgovornost, delavnost, komunikativnost, natančnost, kreativnost, vztrajnost, poštenost in odločnost v skladu z etičnimi načeli za uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z gradivi, za izpolnjevanje dokumentacije in vodenje ustreznih evidenc v samozavestne, dinamične in podjetne osebe, ki se bodo prilagajale spremembam na delovnem mestu in zahtevam poklicne mobilnosti, se uveljavljale na trgu delovne sile, načrtovale in vodile svojo kariero veščine uglajenega obnašanja, nastopanja v javnosti, poslovnega komuniciranja in ostalih socialnih spretnosti

prepoznajo

temeljne ekonomske pojave in procese v sodobnem tržnem gospodarstvu ter kritično vrednotijo posledice različnih ekonomskih odločitev za razvoj gospodarstva, celotne družbe in narave

obvladujejo

metode in postopke za spremljanje in analizo poslovanja podjetja

usvojijo

znanja s področja komercialnega in finančnega poslovanja, knjigovodstva, zavarovalnih storitev, ter upravljanja

24


program ekonomski tehnik – PTI

Predmetnik s številom ur in kreditnimi točkami število ur letno

PROGRAMSKE ENOTE (predmet)

1. letnik

2. letnik

skupaj ur

KREDITNE TOČKE

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI slovenščina

SLO

140

136

276

14

matematika

MAT

105

101

206

10

prvi tuji jezik

TJ1

140

136

276

14

umetnost

UME

35

35

2

zgodovina

ZGO

35

35

3

geografija

GEO

35

35

3

sociologija

SOC

35

35

3

kemija

KEM

68

68

3

biologija

BIE

68

68

3

športna vzgoja

ŠVZ

102

68

170

6

drugi tuji jezik

TJ2

68

68

136

5

M1 - projekti in poslovanje podjetja

PPP

102

170

272

14

M2 - delovanje gosp. in ekonom. posl.

DGE

136

102

238

12

M5 - komercialno poslovanje

KOP

68

68

136

7

M11 - neposredno trženje

NET

68

34

102

6

STROKOVNI MODULI

ODPRTI KURIKULUM družboslovje

DRU

34

34

3

M10 - finančno knjigovodstvo

FIK

102

102

4

96

4

76

76

3

1163

2396

119

INTERESNE DEJAVNOSTI IN PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE interesne dejavnosti

IND

praktično usposabljanje z delom

PUD

skupaj

96

1233

25


program ekonomski tehnik – PTI

Trajanje in zaključek izobraževanja Izobraževanje traja dve leti, dijak/-inja pridobi V. stopnjo izobrazbe. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

VPISNI POGOJI

POGOJI ZA DOKONČANJE

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov srednje poklicne izobrazbe: • trgovec, administrator ali • pridobil enakovrednoizobrazbo po prejšnjih predpisih.

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe morajo dijaki uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami: • splošnoizobraževalne predmete, • obvezne strokovne modele, • izbirne strokovne module, • odprti del kurikula. Poleg tega morajo opraviti: • interesne dejavnosti (športni dnevi, kulturni dnevi, ekskurzije doma in v tujini, projektni dnevi…), • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom (delo v podjetju), • poklicno maturo.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V višji letnik lahko napredujejo dijaki, • ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole ter so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma • ki napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

POKLICNA MATURA OBSEGA obvezni del: • pisni in ustni del iz slovenščine, • pisni in ustni del iz gospodarstva in izbirni del: • pisni in ustni del iz tujega jezika ali matematike, • izdelek oziroma storitev in zagovor.

26


program ekonomski tehnik – PTI programske enote • splošnoizobraževalni predmeti

Zgodovina, geografija in sociologija Zgodovina, geografija in sociologija se v programu ekonomski tehnik - PTI poučujejo samo v prvem letniku.

zgodovina

Pri zgodovini obravnavamo predvsem narodno zgodovino s poudarkom na obdobju, ko se med Slovenci vse bolj ukoreninja narodna zavest (19. stoletje) in se le-ta ohranja ter krepi skozi različne državne tvorbe vso 20. stoletje. Tok razburljivih zgodovinskih dogodkov končno pripelje do procesa osamosvojitve Slovenije, čemur se učitelj posveča ustrezno skrbno in obsežno.

geografija

Pri geografiji se enkrat tedensko obravnavajo tri aktualne teme. Problematika slovenskih zamejcev in narodnih manjšin v Sloveniji, položaj Slovenije v Evropski uniji in njun medsebojni odnos ter problemi sodobnega sveta so vedno zanimiva poglavja, ki sprožajo vselej nove dvome, dileme in razprave.

sociologija

Pouk sociologije poteka enkrat tedensko. Namen učitelja je učencem približati zanimivo področje državljanske kulture. Zato se obravnavajo različne, vendar zelo aktualne teme, ki segajo na različna predmetna področja (osebnost, generacije, svetovne religije, demokracija, človekove pravice, itd.).

Ostali splošnoizobraževalni predmeti Vsi ostali splošnoizobraževalni predmeti so opisani pri predstavitvi programa ekonomski tehnik – SSI.

27


program ekonomski tehnik – PTI programske enote • strokovni moduli Strokovni moduli temeljijo na poklicnih standardih in dajejo široko osnovno poklicno usposobljenost in predvsem v izbirnem delu omogočajo specializacijo za različne poklicne standarde. Če želi dijak doseči določeno nacionalno poklicno kvalifikacijo, mora biti pozitivno ocenjen iz določenih modulov.

M1 – projekti in poslovanje podjetja • VSEBINSKI SKLOP: PROJEKTNO DELO • VSEBINSKI SKLOP: MENEDŽMENT • VSEBINSKI SKLOP: INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

Dijak/dijakinja: • razvije sposobnost komuniciranja, timskega dela in podjetniškega načina razmišljanja • uporablja temeljna znanja s področja marketinga • presodi problem in poišče možne restive • opredeljuje dejavnosti v projektu in izvede projekt po določenem načrtu

• razvija logično mišljenje in sklepanje za sistemsko reševanje problemov ter aplicira spoznanja in teoretična znanja v prakso • izdela terminski načrt in mrežni načrt • spoznava organizacijo in poslovanje podjetja • poišče in uporablja vire različnih informacij ter poveže informacije iz različnih virov

28


program ekonomski tehnik – PTI programske enote • strokovni moduli M2 – delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja • VSEBINSKI SKLOP: RAZVOJ IN DELOVANJE GOSPODARSTVA • VSEBINSKI SKLOP: POSLOVNO RAČUNSTVO IN STATISTIČNA ANALIZA POJAVOV • VSEBINSKI SKLOP: EKONOMIKA PODJETJA

Dijak/dijakinja: • prepozna in kritično analizira temeljne ekonomske pojave in procese v sodobnem gospodarstvu • upošteva logiko racionalne izbire in razvija sposobnost poslovnega odločanja • uporablja sodobne informacijsko komunikacijske vire • izračuna osnovne statistične kazalce in razume njihovo uporabo pri analizi gospodarskih pojavov • bere statistična poročila in jih kritično presoja • rešuje probleme sklepnega, razdelilnega, procentnega in obrestnega računa v ekonomski praksi

• razume proces reprodukcije v okviru podjetja in dejavnike, ki vplivajo na uspešnost poslovanja podjetja • izračuna osnovne kazalce uspešnosti poslovanja podjetja • spozna organizacijo računovodskih služb • uporablja temeljno računovodsko dokumentacijo • razporeja dosežen rezultat poslovanja • analizira računovodske podatke in poslovanje podjetja

Ostali strokovni moduli Ostali strokovni moduli so enaki kot v programu ekonomski tehnik – SSI. Opomba Modul M5 – komercialno poslovanje ima v programu ekonomski tehnik – SSI oznako M7 – komercialno poslovanje, modul M11 – neposredno trženje pa je označen kot M13 – neposredno trženje.

29


program ekonomski tehnik – PTI programske enote • odprti kurikul

M10 – finančno knjigovodstvo 1. VSEBINSKI SKLOP: OBRAČUN IN STROŠKI DELA, DROBNI INVENTAR 2. VSEBINSKI SKLOP: OSNOVNA SREDSTVA, POKRITJE STROŠKOV IN PRAG RENTABILNOSTI

Družboslovje 1. VSEBINSKI SKLOP: GEOGRAFIJA 2. VSEBINSKI SKLOP: ZGODOVINA 3. VSEBINSKI SKLOP: SOCIOLOGIJA V teh sklopih se prepletajo geografski in politični procesi sodobnega časa v povezavi s preteklostjo.

30


program ekonomski tehnik – PTI interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti OBVEZNI ENOTNI DEL športni dnevi kulturne dejavnosti ogled študijske knjižnice skupaj VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM strokovna ekskurzija ekologija ogled sejma s strokovnega področja skupaj VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA skupno število ur za interesne dejavnosti

31

1. letnik 18 18 6 42

2. letnik 0 0 0 0

skupaj 18 18 6 42

12 6 12 30 24

0 0 0 0 0

12 6 12 30 24

96

0

96


program logistični tehnik

Cilji izobraževalnega programa Skozi štiri leta izobraževanja v programu logistični tehnik dijaki pridobijo temeljna znanja na strokovnem področju (poznavanje blaga, prometnih sredstev, prometne infrastrukture, temeljnih ekonomskih pojmov …), nadgradijo že usvojena znanja iz osnovne šole, razvijajo sposobnosti in spretnosti, ki jih bodo potrebovali pri opravljanju svojega poklica. Ob vsem strokovno - teoretičnem znanju pa oblikujejo pozitiven odnos do ljudi, narave in vrednot.

Dijaki: razvijajo

sposobnosti in spretnosti za organiziranje ekonomičnega poslovanja, vodenje skupine, uspešno komuniciranje, reševanje problemov in motiviranje sodelavcev

se usposobijo

za poslovno komuniciranje v najmanj enem tujem jeziku

se usposobijo

za optimiranje logističnih procesov

spoznajo

se usposobijo obvladujejo

in vrednotijo ekonomska dogajanja v logističnih ter ostalih poslovnih sistemih v Sloveniji in v svetu za sistematično zbiranje podatkov in informacij temeljno strokovno terminologijo, znajo uporabljati različne strokovne vire in informacijske tehnologije

32


program logistični tehnik

Predmetnik s številom ur in kreditnimi točkami število ur letno (po letnikih) 1. let. 2. let. 3. let. 4. let.

PROGRAMSKE ENOTE (predmet)

skupaj ur

KREDITNE TOČKE

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI slovenščina

SLO

140

140

105

102

487

24

matematika

MAT

105

105

105

93

408

20

prvi tuji jezik – angleščina

TJ1

105

105

105

102

417

20

drugi tuji jezik - nemščina

TJ2

68

68

68

204

9

umetnost

UME

70

70

3

zgodovina

ZGO

68

34

102

5

geografija

GEO

70

70

3

psihologija

PSI

fizika

FIZ

70

kemija

KEM

70

športna vzgoja

ŠVZ

102

70 70 102

68

102

102

68

70

3

140

6

70

3

340

14

204

11

204

11

170

8

STROKOVNI MODULI M1 - tehnologija blagovnih tokov

TBT

M2 - tehnologija komuniciranja

TKO

M3 - podjetništvo in gospodarsko poslovanje M4 - transportna sredstva M5 - logistika tovornih tokov M6 - mednarodna blagovna menjava ODPRTI KURIKUL

102

102

PGP

34

TSR

68

68

102

LTT

68

102

136

MBM

136

238

12

136

442

24

204

204

10

68

3 4

informacijska podpora v logistiki

IPL

M7 - logistika potniških tokov

LPT

68

68

M8 - sredstva mehanizacije

SME

68

68

4

slovenščina v Evropi

SLE

68

102

5

izbrana poglavja iz logistike

VLO

102

170

8

68

68

3

68

3

68

34 68

strokovna terminologija v tujem STN jeziku NEJ zdravstvena vzgoja s tečajem prve ZVP 68 pomoči INTERESNE DEJAVNOSTI IN PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE interesne dejavnosti

IND

praktično usposabljanje z delom

PUD

skupaj

96 1234

33

96

96

76

76

1308

1271

64 1143

352

14

152

6

4956

236


program logistični tehnik

Trajanje in zaključek izobraževanja Izobraževanje traja štiri leta, dijak/-inja pridobi V. stopnjo izobrazbe. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

VPISNI POGOJI

POGOJI ZA DOKONČANJE

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: • osnovnošolsko izobraževanje ali • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe morajo dijaki uspešno opraviti: • vse štiri letnike ter • poklicno maturo.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V višji letnik lahko napredujejo dijaki, • ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modelov letnika izvedbenega kurikula šole ter so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma • ki napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

POKLICNA MATURA OBSEGA eksterni del – pripravita državni izpitni center in šola: • pisni in ustni izpit iz slovenščine, • pisni in ustni izpit iz matematike in tujega jezika interni del – pripravi šola: • pisni in ustni izpit iz logistike (izbrana poglavja iz strokovnih modulov), • izdelek oziroma storitev in zagovor (dijaki izbirajo med temami iz vseh strokovnih modulov).

34


program logistični tehnik programske enote • splošnoizobraževalni predmeti

fizika

Pri pouku fizike obravnavamo vsebine, ki se navezujejo na strokovne predmete. Snov skušamo razložiti čim bolj razumljivo. Poudarek je na uporabnosti pridobljenega znanja v vsakdanjem življenju. Seveda tudi eksperimentiramo. Ob koncu drugega letnika je tako marsikomu žal, da fizike v tretjem in četrtem letniku ni več na urniku.

Opomba: V programu logistični tehnik – SSI se ne izvajata predmeta biologija in sociologija.

Ostali splošnoizobraževalni predmeti Vsi ostali splošnoizobraževalni predmeti so opisani pri predstavitvi programa ekonomski tehnik – SSI.

35


program logistični tehnik programske enote • strokovni moduli M1 – tehnologija blagovnih tokov Za logističnega tehnika je poznavanje blaga odločilnega pomena za uspešno izvajanje logističnih procesov, zato se na naši šoli trudimo, da dijaki v okviru tega strokovnega modula pridobijo tako teoretična kot tudi praktična znanja o lastnostih blaga. V ta namen ponudimo dijakom vso dostopno literaturo, uporabljamo egradiva, učne filme. Dijaki preko projektnih nalog sami raziščejo nekatere vsebine, spoznajo tudi osnove varstva pri delu ter se seznanijo s predpisi in dokumenti, ki so potrebni pri manipulaciji z blagom. Vsebine tega modula povezujemo z vsebinami ostalih strokovnih modulov in ta znanja skušamo nadgraditi tudi z reševanjem praktičnih problemov ter aktivnim sodelovanjem dijakov na ekskurzijah.

36


program logistični tehnik programske enote • strokovni moduli M2 – tehnologija komuniciranja Sodobne logistike ni brez poznavanja in uporabe informacijske tehnologije, zato pri tem modulu dijakom posredujemo sodobna znanja s področja uporabe informacijske tehnologije v logističnih procesih. Spodbujamo jih, da svoja že pridobljena znanja s tega področja uporabijo tudi pri reševanju zastavljenih nalog. Vsa znanja, pridobljena pri tehnologiji komuniciranja, lahko dijaki koristno uporabijo pri splošnoizobraževalnih predmetih in drugih strokovnih modulih.

37


program logistični tehnik programske enote • strokovni moduli M3 – podjetništvo in gospodarsko poslovanje Dijak pri predmetu pridobi različna znanja: • pozna in razume organizacijo ter delovanje logističnih podjetij • pozna osnovo kulture in etike poslovanja ter načine komuniciranja podjetja z okoljem in znotraj njega • pozna poslovno dokumentacijo in pravne vire

38

• pojasni podjetniški proces od ideje do ustanovitve podjetja ter pomen poslovnega načrta v tem procesu • pozna in razume pomen različnih zavarovanj v prometu • pozna elemente trženja in vlogo managementa v logističnem podjetju


program logistični tehnik programske enote • strokovni moduli M4 – transportna sredstva Pri predmetu se dijaki učijo o sestavi in delovanju sodobnih motornih vozil za prevoz potnikov in tovora ter o tem, katere lastnosti se upoštevajo pri odločanju in nabavi določenega transportnega sredstva. Ne dotaknemo pa se samo motornih vozil, temveč spoznamo tudi zgradbo, delovanje in značilnosti ladij, letal, sodobnih vlakov ter prenašalnih naprav, kot so viličarji, dvigala, transporterji… Dijaki si lahko pri pouku sami poljubno izberejo določeno transportno napravo, preučijo njeno delovanje in jo predstavijo sošolcem. Pri pouku uporabljamo različne didaktične pripomočke, kratke filme, animacije o delovanju naprav, dele naprav, makete…

39


program logistični tehnik programske enote • strokovni moduli M5 – logistika tovornih tokov Predmet se izvaja skozi vsa štiri leta izobraževalnega programa, kar mu daje posebno težo. Je zelo kompleksen, saj dijaki pridobijo širok spekter znanj o logističnih procesih v sodobnem času. Učne vsebine zajemajo geografsko, prometno in tehnično področje. Tako dijaki med drugim spoznajo geografsko prometni položaj Slovenije, Evrope in izbranih območij sveta, vrednotijo posamezne prometne panoge in spoznavajo njihovo infrastrukturo ter suprastrukturo, se učijo organizirati in načrtovati prevoz tovora ob upoštevanju ustreznih standardov in normativov. Pri različnih oblikah pouka uporabljamo pester didaktični material (e-gradiva, sodobne grafoskopske prosojnice, strokovne video filme, ustrezne zemljevide…). Pridobljena znanja dijaki dopolnjujejo s strokovnimi ekskurzijami.

40


program logistični tehnik programske enote • strokovni moduli M6 – mednarodna blagovna menjava Mednarodno poslovanje je v zadnjih letih navkljub krizi krepko v porastu. Ravno tista podjetja in posamezniki, ki so svojo priložnost uspeli najti v uvozu ali izvozu izdelkov, beležijo nadpovprečne poslovne rezultate. Mladim pa se na tem področju odpirajo številne karierne možnosti. Da bi bili torej kar najbolj pripravljeni na te izzive, • jih naučimo, kako poteka izvoz ali uvoz blaga, • jim predstavimo delo logističnih in špedicijskih podjetij, • jih usposobimo za delo v mednarodnih in izvozno naravnanih podjetjih, • jih podučimo o multimodalnem transportu, carinskih in drugih postopkih, • jim približamo Intrastat ter dokumentacijo pri mednarodnem poslovanju, • jih usposobimo za sestavljanje pogodb in drugih listin ter • jih usposobimo za ocenjevanje vpliva mednarodnih tokov na gospodarstvo. Pri praktičnem delu pouka pa izvedemo številne aktivnosti, ki so neposredno uporabne v resničnem življenju: • dijaki se naučijo poizvedovanja in • dijaki pridobijo znanja, kako se lotiti pridobivanja podatkov od Carinske ustanovitve podjetja v tujini uprave in resničnih podjetij iz tujine, pri čemer praktično uporabljajo • spoznamo se tudi z mnogimi tujimi znanje tujih jezikov organizacijami in podjetji (od Mednarodne gospodarske zbornice • vsak dijak se nauči vzpostaviti v Parizu, do podjetja, ki skrbi za spletno trgovino za prodajo v tujini in plovbo skozi Panamski prekop) ter doma ter pridobiti vse pravne jih pokličemo tudi po telefonu informacije za delovanje le-te • dijaki samostojno pripravljajo kalkulacije stroškov, dokumente in • dijaki pridobijo veščine uporabe sodobnih informacijskih orodij za pogodbe, ki so pomembne v delo v mednarodnem okolju mednarodni blagovni menjavi

41


program logistični tehnik programske enote • odprti kurikul M7 – logistika potniških tokov Pri predmetu se dijaki učijo načrtovati in organizirati prevoz potnikov v različnih vejah prometa. Spoznajo pa tudi, kako je organizirana logistika prevoza potnikov v velemestih.

M8 – sredstva mehanizacije Namen predmeta je, da se dijaki podrobneje seznanijo z delovanjem in uporabo viličarjev, dvigal in ostalih transportnih sredstev, ki se uporabljajo v notranjem prometu.

Odprti kurikul V sklopu 578 ur odprtega kurikula naša šola ponuja dijakom tega programa različne vsebine, in sicer glede na potrebe trga delovne sile ter v sodelovanju s socialnimi partnerji. Naši dijaki tako v okviru odprtega kurikula poglobijo znanja iz strokovnih modulov M1 in M5 ter informacijske tehnologije, spoznajo položaj slovenščine v Evropi ter usvojijo strokovno terminologijo v nemškem jeziku. Pridobijo nova znanja s področja tehnologije potniških tokov, spoznajo sredstva mehanizacije v prometu, pridobijo znanja o svojem zdravju ter zagotavljanju in ohranjanju le tega tudi na delovnem mestu. Opravijo tudi tečaj prve pomoči.

42


program logistični tehnik interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti Letnik: OBVEZNI DEL: športni dnevi kulturne prireditve znamenitosti v šolskem okolju izobraževalni sejmi zdravstvena vzgoja SKUPAJ VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM: učenje učenja naravoslovni dan spoznavanje poklicnega področja ogled sejma s strokovnega področja poklicno usmerjanje SKUPAJ PROSTA IZBIRA DIJAKA SKUPAJ

43

1. 24 18 6

2. 24 18

3.

4.

24 18

24 18

18 60

42

96 72 6 6 18 198

4 4 4 4 16 6 64

6 22 22 22 4 76 78 352

6 48

48

SKUPAJ

6 6 6 6

6 6 6

6 6 6

24 24 96

18 30 96

18 18 96


program trgovec – SPI

Cilji izobraževalnega programa Dijaki/dijakinje: razvijajo

pridobivajo

spoznajo

znajo

sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo ter se pripravijo za poklicno kariero v trgovini sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju klasične in sodobne postopke, blago in orodja v procesu prodaje blaga ustrezno in ekonomično negovati in vzdrževati trgovsko blago

obvladujejo

temeljno strokovno terminologijo, znajo uporabljati različne strokovne vire in informacijske tehnologije

pridobivajo

smisel za natančnost, doslednost in pravočasnost

poznajo prodajajo

vse faze od nabave preko skladiščenja do prodaje blaga blago

razvijajo

podjetniško miselnost

razvijajo

sposobnosti in spretnosti za: organiziranje ekonomičnega poslovanja, vodenje skupine, uspešno komuniciranje, reševanje problemov in motiviranje sodelavcev

uporabljajo

se zavedajo

zaščitna sredstva, poznajo pravila varnega dela in razvijajo odnos do zdravja pomena čistega in zdravega okolja

pridobivajo

pozitiven odnos do poklica

dopolnjujejo

znanja in stopnjo izobrazbe

44


program trgovec – SPI

Predmetnik s številom ur in kreditnimi točkami število ur letno 1. 2. 3. letnik letnik letnik

PROGRAMSKE ENOTE (predmet)

Skupaj ur

KREDITNE TOČKE

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI slovenščina

SLO

99

66

48

213

12

matematika prvi tuji jezik

MAT TJ1

99 66

66 66

48 32

213 164

12 9

umetnost

UME

33

naravoslovje

NAR

66

družboslovje

DRU

66

66

18

150

8

športna vzgoja STROKOVNI MODULI

ŠVZ

66

66

32

164

7

M1 - temelji gospodarstva M2 - poslovanje trgovskega podjetja M3 - prodaja blaga M4 - upravljanje z blagovno skupino živil ODPRTI KURIKUL

TEG

62

46

108

5

324

17

513

29

108

5

poslovni bonton

POB

33

2

oblikovanje prodajnega prostora zdravstvena vzgoja s tečajem prve pomoči nemščina

OPP

66

66

2

ZVP

66

66

2

66

PTP

162

162

PRB

167

234

UBŽ

112

108

33

16

57

3

146

4

108

5

108

5

160 912 3778

6 36 177

IND PUD

41

2 6

prodajno sporazumevanje PRS 66 48 32 M5 - upravljanje z blagovno UBT 108 skupino tehnika M6 - upravljanje z blagovno skupino tekstilij in drogerijskih UBD 66 42 izdelkov INTERESNE DEJAVNOSTI IN PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE interesne dejavnosti praktično usposabljanje z delom skupaj

NEM

33 132

96 76 1260

45

32 152 1268

32 684 1220


program trgovec – SPI

Trajanje in zaključek izobraževanja Izobraževanje traja tri leta, dijak/-inja pridobi IV. stopnjo izobrazbe. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

VPISNI POGOJI

ZAKLJUČNI IZPIT

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: • osnovnošolsko izobraževanje • nižje poklicno izobraževanje

je sestavljen iz dveh enot: • pisni in ustni izpit iz slovenščine, • izdelek oziroma storitev in zagovor. Program je primeren za oba spola in omogoča zaposlitev v trgovinskih podjetjih. Po končanem triletnem šolanju in uspešno opravljenem zaključnem izpitu pridobi dijak/-inja poklic PRODAJALEC/PRODAJALKA.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, ki so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

POGOJI ZA DOKONČANJE Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe morajo dijaki uspešno opraviti: • splošno izobraževalne predmete • obvezne strokovne module, • izbirne strokovne module, • odprti del kurikula. Poleg tega morajo opraviti: • vse interesne dejavnosti, • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in • zaključni izpit.

NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA Izobraževanje lahko nadaljujejo v poklicno-tehniškem programu, kjer v dveh letih šolanja pridobijo V. stopnjo izobrazbe in poklic EKONOMSKI TEHNIK (redno ali v oddelku za odrasle), ali v izrednem izobraževanju za TRGOVINSKEGA POSLOVODJO ali POSLOVODKINJO (program izvaja Trgovinska zbornica Slovenije).

46


program trgovec – SPI programske enote • splošnoizobraževalni predmeti slovenščina

Pri pouku slovenskega jezika dijaki bogatijo svoj besedni zaklad in se učijo govornega in pisnega izražanja v materinščini. Poleg slovničnih in pravopisnih pravil ter jezikovnih ravni se pri pouku jezika naučijo tudi tvorbe besedilnih vrst. Pri pouku književnosti spoznajo literarna obdobja, predstavnike in njihova dela od začetkov slovenske literature do današnjih dni.

matematika

Pouk matematike na poklicni šoli mora upoštevati značilnosti sodobnih poklicnih dejavnosti in strukturo dijakov poklicnih šol. Obenem mora biti deloma usklajen z vsebinami programa PTI (3+2). Trend preteklih let namreč kaže, da večina dijakov iz programa trgovec nadaljuje svoje izobraževanje. Kjer je le mogoče, matematiko poučujemo v kontekstu vsakdanjih in poklicnih situacij. To pomeni, da pri graditvi matematičnih znanj izhajamo iz situacij, ki so učencem dobro razumljive in domače, tako da ob njih lahko suvereno matematično razmišljajo, oblikujejo matematične pojme in kolikor mogoče tudi razvijajo matematično abstrakcijo. Dijaki se na naši šoli učijo tudi uporabe tehnologije pri reševanju matematičnih problemov, zato se občasno pouk matematike odvija v računalniški učilnici. Sicer pa tehnologijo uporabljamo tudi zato, da omogočimo učenje matematike dijakom, ki bi jim skromne računske spretnosti ali specifične učne težave onemogočale napredovanje pri učenju.

tuj jezik - angleščina

V današnjem svetu je dobro znanje tujega jezika pravzaprav nuja. Znanje angleščine odpira mnoga vrata – pot do informacij, iskanje službe, potovanja…, zato se v programu trgovec trudimo povezati pouk s prakso, z vsakdanjimi življenjskimi situacijami. Pouk popestrimo z glasbo in videi, dijakom pa je v šolski knjižnici na voljo tudi precej literature v angleščini, tako da svoje znanje lahko nadgrajujejo.

47


program trgovec – SPI programske enote • splošnoizobraževalni predmeti umetnost

V prvem letniku programa trgovec je to likovna umetnost. Predmet je naravnan splošno izobrazbeno in vzgojno. Sloni predvsem na teoretičnem delu. S predavanji ob diapozitivih ter praktičnim delom naj bi se dijaki izobrazili, vzgojili in likovno razvadili. Dijaki pridobijo napovedano ustno oceno, oceno za izdelavo lastne učne mape in oceno za sklop likovnih izdelkov. Predmet je ovrednoten z dvema kreditnima točkama. V programu trgovec imajo dijaki v prvem letniku še ločen likovni predmet, ki se imenuje oblikovanje prodajnega prostora in je ovrednoten z dvema kreditnima točkama. Tu se učijo uporabne stroke aranžerstva prodajnega, izložbenega in reklamnega prostora. To je že prodajalčev izrazito strokovni predmet, zato poteka izključno skozi praktično likovno dejavnost. Tako si lahko učenci vsadijo in globoko vkoreninijo nekatera prepotrebna strokovna znanja in veščine s področja likovne umetnosti.

naravoslovje

Predmet poudarja osnovne zakonitosti v naravi. Gre za ponovitev in povezanost znanja iz osnovne šole. Cilj je razumeti sebe ter živo in neživo naravo, da bi jo znali ceniti in varovati...

48


program trgovec – SPI programske enote • splošnoizobraževalni predmeti družboslovje - zgodovina

Zgodovina se v programu trgovec poučuje v okviru predmeta družboslovje, in sicer v prvem letniku. Pri predmetu obravnavamo narodno zgodovino, pri čemer zlasti poudarimo 19. stoletje, ko se med Slovenci vse bolj ukoreninja narodna zavest, ki se ohranja ter krepi skozi različne državne tvorbe vso 20. stoletje. Tok razburljivih zgodovinskih dogodkov končno pripelje do procesa osamosvojitve Slovenije, čemur se učitelj posveča ustrezno skrbno in obsežno. Pouk zgodovine se zaključi z dilemami o našem nadaljnjem obstoju in preživetju.

družboslovje - geografija

Geografija je ena najstarejših ved, saj so se z »opisovanjem Zemlje« ukvarjali že stari Grki. Geografija nam ne pomeni samo imen krajev, njihovih opisov ter številčnih podatkov, ampak nam omogoča vzročno-posledično razmišljanje o različnih naravnih in družbenih procesih v bližnjih in daljnih pokrajinah. Na naši šoli poteka pouk geografije v sodobno opremljeni geografski učilnici in s pomočjo različnega geografskega materiala (e-gradiv, sodobnih grafoskopskih prosojnic, ustreznih zemljevidov…) Dijaki pridobivajo znanje skozi različne oblike pouka in terenskega dela.

športna Predmet je opisan pri predstavitvi programa SSI ekonomski tehnik. vzgoja

49


program trgovec – SPI programske enote • strokovni moduli M1 – temelji gospodarstva 1. VSEBINSKI SKLOP: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2. VSEBINSKI SKLOP: TEMELJI PRAVNE KULTURE 3. VSEBINSKI SKLOP: PRAVNO ORGANIZACIJSKI VIDIKI POSLOVANJA

Prvi vsebinski sklop je namenjen spoznavanju sodobnega gospodarstva in predstavitvi primarnih, sekundarnih ter terciarnih gospodarskih dejavnosti. Trgovina je izredno pomembna gospodarska dejavnost v vseh razvitih državah, saj za proizvajalce in porabnike opravljajo storitveno dejavnost. V drugem vsebinskem sklopu je predstavitev temeljnih pojmov prava, družbenih pravil, ustave, temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter delitve oblasti med zakonodajno, izvršilno in sodno vejo oblasti. Sem sodi tudi opredelitev temeljnih nalog parlamenta, predsednika republike, vlade in državne uprave ter pravosodnih organov. Dijaki spoznajo pomen vloge državnih organov pri uresničevanju ustavnosti in zakonitosti. Tretji vsebinski sklop je namenjen razumevanju pravnih temeljev poslovanja gospodarskih družb in postopkov od ustanovitve do prenehanja le-teh. Dijaki bodo spoznali pravnoorganizacijske oblike gospodarskih družb, primerjali osebne in kapitalske družbe, prednosti in slabosti posameznih gospodarskih družb, sestavine in načela firmskega prava. Pomembno poglavje v tem sklopu je tudi delovno pravo, saj se vsak posameznik v svojem življenju sreča z delovnim razmerjem. Seznanili se bodo z značilnostmi delovnega razmerja in obveznimi sestavinami pogodbe o zaposlitvi. V okviru obligacijskega prava bodo spoznali pravne temelje za nastanek obveznostnega razmerja in glavne značilnosti prodajne pogodbe.

50


program trgovec – SPI programske enote • strokovni moduli M2 – poslovanje trgovskega podjetja 1. VSEBINSKI SKLOP: POSLOVNO RAČUNSTVO 2. VSEBINSKI SKLOP: POSLOVANJE TRGOVSKEGA PODJETJA 3. VSEBINSKI SKLOP: INFORMACIJSKA, KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

Usmerjevalni cilji modula so: • pridobitev znanja o organizaciji trgovskega podjetja, • načrtovanje in izvajanje prodaje in drugih trženjskih dejavnosti za stranke v podjetjih, • uporaba ustrezne metode za reševanje problemov s področja sklepnega, razdelilnega, procentnega računa in trgovinske kalkulacije, • pridobitev splošnih informacijskih znanj, spretnosti in navad za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijske tehnologije in različnih programskih orodij.

Praktični pouk poteka v posebej opremljenih učilnicah, kjer lahko dijaki uporabljajo najsodobnejšo informacijsko in telekomunikacijsko opremo. Nudi jim priložnosti pridobivanja sposobnosti upravljanja in vodenja ter razumevanja in poglabljanja izobraževalnih vsebin.

51


program trgovec – SPI programske enote • strokovni moduli M3 – prodaja blaga 1. VSEBINSKI SKLOP: POZNAVANJE BLAGA 2. VSEBINSKI SKLOP: PRODAJNI PROCES 3. VSEBINSKI SKLOP: PSIHOLOGIJA PRODAJE

Dijaki spoznajo različne vrste blaga, prodajni proces od nabave do prodaje, komuniciranje in prodajni postopek v prodajalni, lastnosti dobrega prodajalca, pospeševanje prodaje v trgovskih podjetjih, postopke informiranja kupcev, analizirajo nakupni proces in nakupne odločitve. Teoretično pridobljena znanja povezujemo s praktičnim poukom, kjer dijaki urijo veščine medsebojne pozitivne komunikacije, ki je zelo pomembna za uspešno prodajno komuniciranje. Obiskujemo tudi različne prodajalne, kjer opazujemo pozicioniranje blaga, urejenost prodajnega prostora, prodajni proces in prodajne razgovore med prodajalci in kupci ter različne značilnosti izdelkov in storitev. V okviru predmeta organiziramo tudi strokovne ekskurzije, na katerih spoznavamo nakupovalne centre in različna trgovska podjetja. Lansko šolsko leto smo si v okviru strokovnih ekskurzij ogledali muzejsko trgovino v Rogatcu, obiskali podjetje Afrodita v Rogaški Slatini, spoznali nakupovalni center Celje in Qlandia Novo mesto ter podjetje Šmarješke toplice. V letošnjem šolskem letu pa načrtujemo tudi strokovno ekskurzijo v tujino. Posebno skrb v okviru predmeta posvečamo tudi pripravam na državno tekmovanje iz tehnike prodaje. Dijaki se skupaj z mentorico in v sodelovanju z različnimi trgovskimi podjetji pripravljajo na tekmovanje. V lanskem šolskem letu so bili naši dijaki na tekmovanju v Novi Gorici zelo uspešni in osvojili tri zlata ter eno bronasto priznanje.

52


program trgovec – SPI programske enote • strokovni moduli M4 – upravljanje z blagovno skupino živil 1. VSEBINSKI SKLOP: POZNAVANJE ŽIVIL 2. VSEBINSKI SKLOP: PRODAJA ŽIVIL Vsebine tega modula so tesno povezane z vsakdanjim življenjem, saj dijaki spoznavajo lastnosti živil in pijač, ki jih uporabljajo. V naši šolski trgovini z dijaki izvajamo praktični del pouka tega modula, kjer razvrščamo živila na police, se učimo prodaje živil in še marsikaj zanimivega. Za popestritev praktičnega pouka obiščemo trgovine z živilskimi izdelki.

53


program trgovec – SPI programske enote • odprti kurikul M5 – upravljanje z blagovno skupino tehničnega blaga 1. VSEBINSKI SKLOP: POZNAVANJE TEHNIČNEGA BLAGA 2. VSEBINSKI SKLOP: PRODAJA TEHNIČNEGA BLAGA Dijaki spoznavajo različne tehnične izdelke, njihove lastnosti ter se preizkušajo v prodaji le-teh. Pri praktičnem pouku uporabljamo šolsko trgovino, kjer dijakom laže približamo dejansko delo prodajalca tehničnih izdelkov. Z dijaki obiščemo trgovine s tehničnimi izdelki, da se tudi v praksi seznanijo, kako poteka prodaja.

M6 – upravljanje z blagovno skupino tekstilij in drogerijskih izdelkov 1. VSEBINSKI SKLOP: POZNAVANJE TEKSTILIJ IN DROGERIJSKEGA BLAGA 2. VSEBINSKI SKLOP: PRODAJA TEKSTILIJ IN DROGERIJSKEGA BLAGA Dijaki se teoretično in med praktičnimi vajami seznanijo z lastnostmi tekstilij. Tudi tu koristno uporabljamo šolsko prodajalno za simulacijo prodaje. Obiščemo trgovine s tekstilnimi izdelki ter kozmetiko in drugimi drogerijskimi izdelki.

Poslovni bonton Pri poslovnem bontonu dijaki spoznajo, kako narediti prvi vtis, kako se oblačijo poslovni moški in ženske, kako se pripraviti na poslovni obisk, kakša so pravila posedanja na sestankih in pravila lepega vedenja za mizo, kako jemo nekatere jedi in kako ob njih nazdravljamo, kakšna darila so dovoljena v poslovnem svetu, kako v poslovnem svetu telefonirati in kakšna je pravilna poslovna korespondenca. Skozi navedena poglavja dijaki nadgradijo že pridobljena znanja o bontonu.

Zdravstvena vzgoja in higienski minimum Predmet obravnava zgradbo in delovanje našega telesa v povezavi z najpogostejšimi boleznimi. Poudarimo preventivo pred obolenji, osnove higiene, predvsem pa zdrav življenjski slog.

Prodajno sporazumevanje Pri prodajnem sporazumevanju se dijaki z igro vlog in v korelaciji z nekaterimi strokovnimi predmeti učijo temeljnih veščin prodajnega razgovora, pri čemer poleg pridobljenega strokovnega znanja o posameznih prodajnih izdelkih uporabljajo tudi ustrezno besedišče in načela dobrega sporazumevanja.

54


program trgovec – SPI interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti Letnik: OBVEZNI DEL: športni dnevi kulturne prireditve SKUPAJ VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM: učenje učenja naravoslovni dan ogled sejma s strokovnega področja SKUPAJ PROSTA IZBIRA DIJAKA SKUPAJ

1.

2.

3.

SKUPAJ

32 12 44

20 12 32

20 12 32

72 36 108

6 8 8 22 30 96

55

6 8 8 22 30 32

32

160


učiteljski zbor

Ime in priimek

Poučuje

Kabinet

Telefon

Boris Ambrož Deja Avsec Darja Babič-Drašler Katja Bogovič Ester Cerinski Lidija Furlan Metka Galič Simona Grubič Nadja Ivšić Dejan Jerončič Mihaela Jevšnik Helena Jus Silič Alojz Konec Katarina Kukovičič Unetič Vladka Lopatič-Omerzu Branko Marčetić Helena Medved Ivanuš Elena Mlakar Mojca Ogorelc Mirjana Orešnik Alenka Pečnik Kranjec Danica Pozvek Vidmar Jadranka Roguljič Patricija Rudolf Urška Nadja Senica Barbara Smolej Fritz Mira Starc Karmen Štefanič Mojca Tomažin Mira Urek Jesenšek Lidija Vogrin Lidija Volčanšek Hermina Vučajnk Albert Žnidaršič

zgodovina informatika nemščina angleščina angleščina strokovni moduli – ekonomija strokovni moduli – ekonomija športna vzgoja kemija, strokovni moduli – logistika umetnost strokovni moduli – logistika matematika umetnost geografija, strokovni moduli – logistika športna vzgoja informatika strokovni moduli – ekonomija strokovni moduli – ekonomija sociologija matematika slovenščina slovenščina, nemščina slovenščina slovenščina strokovni moduli – ekonomija psihologija strokovni moduli – ekonomija strokovni moduli – ekonomija matematika slovenščina strokovni moduli – ekonomija biologija, naravoslovje strokovni moduli – ekonomija športna vzgoja

DZN 2 pisarna TJ 2 TJ 2 TJ 2 pisarna pisarna ŠVZ TJ 1 DZN 1 TJ 1 MAT DZN 1 DZN 2 ŠVZ RAI EKN 1 EKN 2 SOC MAT pisarna SJK SJK SJK EKN 3 DZN 1 DZN 1 DZN 1 MAT SJK pisarna NPB EKN 1 ŠVZ

49-92-576 49-92-560 49-92-571 49-92-571 49-92-571 49-92-562 49-92-558 49-92-588 49-92-581 49-92-584 49-92-581 49-92-573 49-92-584 49-92-576 49-92-588 49-92-572 49-92-585 49-92-580 49-92-569 49-92-573 49-92-556 49-92-574 49-92-574 49-92-574 49-92-575 49-92-584 49-92-584 49-92-584 49-92-573 49-92-574 49-92-550 49-92-583 49-92-585 49-92-588

56


interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti Interesne dejavnosti niso običajen pouk, vendar jih izvajamo ob pouku ali namesto njega. Nekatere dejavnosti so obvezne za vse dijake šole, druge pa so prepuščene dijakovi lastni izbiri. Obvezne dejavnosti obsegajo: • športne dneve (jesenski – planinski pohod, zimski – drsanje ali smučanje in spomladanski športni dan – različni športi, preživetje v naravi; šolsko atletsko tekmovanje, šolski kros); • kulturne dejavnosti (gledališke predstave, filmske predstave, šolske prireditve); • znamenitosti v šolskem okolju (zgodovinsko-geografske ekskurzije); • izobraževalni sejmi (Informativa, Kariera, Narava-zdravje); • zdravstvena vzgoja (tečaj prve pomoči); • strokovni sejmi (Turizem in prosti čas, Obrtni sejem, Logotrans, Transport logistic München); • strokovne ekskurzije (ogled delovanja različnih podjetij); • učenje učenja (učne navade, pristopi k učenju, učni stili …); • naravoslovni dnevi (pouk na terenu, ogled čistilne naprave, …). Program interesnih dejavnosti v začrtanih okvirih vsako leto ostaja enak, same dejavnosti pa se spreminjajo glede na ponudbo organizatorjev in potrebe dijakov. Dijaki si lahko del dejavnosti izbirajo prosto glede na svoje interese. Vsako leto se odpravimo na večdnevni izlet v tujino, obiščemo pomembna zgodovinska mesta: Dunaj, Rim, Berlin … Tam se marsičesa naučimo, malo pa se tudi zabavamo. Pogosto se dijaki vključujejo v projekte, ki potekajo na šoli (Comenius, Leonardo da Vinci), se pripravljajo na tekmovanja iz znanja, sodelujejo na šolskih prireditvah, se udeležujejo šolskih športnih tekmovanj. Večinoma pa so dijaki aktivni v različnih lokalnih društvih.

57


praktično izobraževanje

V programu logistični tehnik strokovne ekskurzije povezujemo s terenskim poukom. V naši lokalni skupnosti obiščemo cestninsko postajo DARS-a na Drnovem in logistični center Grieshaber v Veliki vasi pri Krškem. Dijaki obiščejo enega največjih logističnih centrov v Sloveniji BTC v Ljubljani, izobraževalni center Agencije za radioaktivne odpadke ter skladišče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na Brinju pri Ljubljani. Med potjo na naravoslovno-športni dan v Krajnsko Goro obiščemo letališče Jožeta Pučnika v Ljubljani, kjer dijakom podrobno predstavijo vse službe, ki so potrebne za delovanje sodobnega mednarodnega letališča. Na Jesenicah si ogledajo muzej železarstva, med potjo pa spoznavajo cestno infrastrukturo slovenskega dela X. evropskega cestnega koridorja (Salzburg - Ljubljana - Zagreb - Beograd - Niš Skopje - Solun). Ker smo pomorska država, ne zanemarjamo niti tega segmenta, zato z dijaki na eskurziji obiščemo tudi slovensko okno v svet - luko Koper. Med dvodnevno ekskurzijo v München obiščejo enega največjih sejmov logistike na svetu, si ogledajo proizvodnjo v BMW-ju, obiščejo münchensko letališče, v praksi preverijo delovanje sistema podzemne in nadzemne mestne železnice in obiščejo največji Evropski tehnični muzej.

Praktično izobraževanje Praktično izobraževanje izvajamo na dva načina:

Praktični pouk V sklopu strokovnih modulov poteka praktični pouk, ki je del teh modulov in se vsebinsko navezuje na teoretični pouk.

Praktično usposabljanje z delom Obvezno praktično usposabljanje poteka v realnem delovnem procesu. To predstavlja eno od prednosti, saj s posebno učno pogodbo povezuje delodajalca, šolo in dijaka. Dijak pridobi poleg praktičnega znanja in spretnosti tudi tiste spretnosti, ki bi jih pri praktičnem pouku v šoli teže usvojil: • socializacijo v delovnem okolju, • dinamiko realnega delovnega procesa, • sodelovanje v timu, • odgovornost za kakovost opravljenega dela, • pravila poslovnega varovanja interesov podjetja.

58


praktično izobraževanje

Praktično usposabljanje z delom poteka na osnovi sklenjene kolektivne učne pogodbe, ki jo za vpisane dijake skleneta šola in delodajalec. Koordinira ga šola oziroma organizatorji praktičnega izobraževanja, ki so zaposleni na šoli. Menimo, da je osebni stik podjetja z dijakom pomembnejši kot kakršno koli zagotovilo šole. Dijak in njegovi starši naj izberejo delodajalca, ki lahko sprejme dijaka na praktično izobraževanje v obojestransko korist in zadovoljstvo. Nekaterim veliko pomeni bližina delodajalca, drugim poznanstvo, tretji zaupajo uspešnim organizacijam in njihovemu ugledu ali pa jim je pomembno vse omenjeno. Želimo, da bi se o tem, kje bo dijak pridobival te pomembne izkušnje, odločali sami. Za tiste, ki vam ne bo uspelo najti učnega mesta, bo le-to pomagala poiskati šola. Tako ne bo nihče ostal brez primernega učnega mesta za čas usposabljanja z delom, morda bo le bolj oddaljen od kraja bivanja.

Pregled števila ur praktičnega usposabljanja Program SPI trgovec SPI trgovec SPI trgovec SSI ekonomski tehnik SSI ekonomski tehnik SSI logistični tehnik SSI logistični tehnik PTI ekonomski tehnik

Letnik 1. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2.

Št. ur / tednov 76 / 2 152 / 4 684 / 18 76 / 2 76 / 2 76 / 2 76 / 2 76 / 2

59


vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi dijaki

Na naši šoli posvečamo posebno skrb nadarjenim dijakom, kar je tudi del našega razvojnega in letnega načrta dela šole, saj se zavedamo, da je odkrivanje in razvijanje nadarjenosti velikega pomena za posameznika (dijaka) in celotno družbo. Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci ali mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem, umetniškem ali psihomotoričnem področju in poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti. Za načrtovanje in izvajanje programa vzgojno-izobraževalnega dela za nadarjene dijake na šoli skrbi posebna projektna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki učiteljev mentorjev in svetovalne službe. Koordinacijo dela na šoli in vodenje projektne skupine vodi koordinatorica za delo z nadarjenimi dijaki. Za izvajanje individualizacije pri rednem pouku skrbijo posamezni učitelji, za delo zunaj pouka ali šole pa mentorji. Za nadarjene dijake bomo v soglasju s starši oblikovali individualizirane programe dela, s katerimi bomo načrtno spremljali njihove aktivnosti, skrbeli za njihov osebnostni razvoj, razvijali njihove potenciale in spremljali njihove dosežke. Za za vse dijake smo pripravili Katalog šolskih aktivnosti, ponudbo različnih aktivnosti, kjer si dijaki lahko izberejo posamezne aktivnosti, glede na svoje sposobnosti in interese. Na šoli bomo v prihodnje oblikovali smernice za izboljšanje, dopolnjevanje in spreminjanje ponudbe šolskih aktivnosti glede na možnosti šole za realizacijo in izvajanje. Vsem dijakom želimo omogočiti, da odkrijejo in razvijajo svoja močna področja in talente ter oblikujejo pozitivno samopodobo.

Dodatne informacije: MOJCA OGORELC, univ.dipl.ped. in soc., koordinatorica za delo z nadarjenimi dijaki email: mojca.ogorelc@guest.arnes.si tel.: 07 49 92 569

60


dejavnosti šole

Izvajanje projektov Šola je v nekaj preteklih letih zaživela z izvajanjem različnih projektov. Tako dijaki kot profesorji so našli v tem poseben izziv in možnost za preverjanje lastnih zmogljivosti. Sodelujemo v naslednjih projektih:

UNESCO Kot članica nacionalne mreže Unescovih šol ETrŠ Brežice sodeluje v razpisanih projektih od šolskega leta 2002/03. Od takrat nadaljujemo začeto delo, ga nadgrajujemo in izpolnjujemo Delorsove stebre izobraževanja: učiti se, da bi vedeli, učiti se, da bi znali delati, učiti se, da bi znali živeti skupaj, učiti se biti. Preko projektov se povezujemo z drugimi UNESCO šolami, strokovnimi inštitucijami v občini in izven nje, razvijamo sodelovalne odnose, si izmenjujemo znanje in dobre izkušnje. Naša vizija je biti kakovostna, odprta in inovativna šola.

Leonardo da Vinci »Let's Work Together« Je projekt usposabljanja v tujini, ki je namenjen učiteljem strokovnih predmetov, ITC in tujega jezika na ETrŠ. Cilj je pridobiti nove izkušnje s področja poklicnega izobraževanja v tujini (VB), in na tej osnovi napisati predmetnik odprtega dela učnega kurikuluma, ki ga lahko vključi katerakoli srednja šola v Sloveniji.

Leonardo da Vinci »Now or Never« V projekt mobilnosti »Zdaj ali nikoli« ali »Now or Never« so bili vključeni dijaki, ki obiskujejo izobraževalni program ekonomski tehnik, opravljali so delovno prakso v Veliki Britaniji.

Comenius »Homo Economicus« Je mednarodni projekt osmih šol iz Grčije, Španije, Belgije, Finske, Romunije, Turčije, Litve in Slovenije, v katerem obravnavamo ekonomske probleme najstnikov in njihovih družin. Na zabaven način spoznavamo raznolikost življenjskih pogojev, cen potrošniških dobrin, računamo lastno inflacijo in ugotavljamo zaposlitvene možnosti mladih.

61


dejavnosti šole

Prireditve Talent fest Ob koncu vsakega šolskega leta organiziramo tradicionalno prireditev Talent fest. Vsako leto znova ugotoviljamo, da smo bili nadpovprečno uspešni. Na vseh državnih tekmovanjih, ki smo se jih udeležili, smo dosegli izjemne rezultate, saj smo posegli po najvišjih mestih. Kot pravi neznani avtor: »Uporabite vse talente, ki jih imate; v gozdovih bi bilo zelo tiho, če bi pele le ptice, ki najbolje pojejo.«

Prednovoletna prireditev

62


dejavnosti šole

Tekmovanja DOGODEK

LETO

Mednarodno tekmovanje Več znanja za več turizma

2012/13

2010/11

2009/10

2008/09

Državno tekmovanje iz ekonomije

2012/13

2011/12 2010/11

2009/10

2008/09

UDELEŽENI DIJAK OZ. ODDELEK Urška Ribič Janja Horvatič Vesna Tošić Barbara Stipič Nina Župevc Urška Ribič Nina Župevc Nikolinka Hristova Martina Ferenčak Lucija Bosina Janja Horvatič Nastja Drnjač Damjana Metelko Aleš Tomše Mateja Bučar Andreja Trupi Barbara Lašič Urška Lašič Valentina Volčanšek Ines Stipič Sandra Zobarič Afrodita Mustafai Aleksandra Požar Aleksandra Požun Anja Račič Lidija Konajzler Natalija Zakšek Klaudija Župevc Mihaela Kavčič Urša Pustavrh Nina Gregl Lidija Konajzler Ana Marija Duhanič Marjanca Miklavčič Anja Lesjak Tina Arh Melita Jalovec Miha Pavlovič Uroš Šmajdek Lucija Bosina Miha Pavlovič Uroš Šmajdek Lucija Bosina Miha Pavlovič Nastja Drnjač Benjamin Govedič Peter Baznik Benjamin Govedič Manuela Denžič David Govedič Klavdija Župevc Kristina Virant Nataša Poznič Andreja Androjna Anja Kržan

63

DOSEŽKI

MENTORJI

srebrno priznanje

Elena Mlakar

zlato priznanje

Elena Mlakar

srebrno priznanje

Majda Gomilšek

srebrno priznanje

Majda Gomilšek

bronasto priznanje

Elena Mlakar Deja Avsec

srebrna plaketa

Majda Gomilšek

srebrna plaketa

Elena Mlakar

zlato priznanje srebrno priznanje bronasto priznanje ekipno 2. mesto

Helena M. Ivanuš

srebrno priznanje bronasto priznanje 2. mesto ekipno 1. mesto

Helena Ivanuš Urška Senica Elena Mlakar

srebrno priznanje bronasto priznanje bronasto priznanje ekipno 3. mesto

Majda Gomilšek Urška Senica Majda Gomilšek


dejavnosti šole

ob 10. obletnici Comeniusa Državno tekmovanje iz statistike Državno tekmovanje iz gospodarskega poslovanja Državno tekmovanje Mladi podjetniki Projekt Ideje in inovacije mladih – Eureka

2008/09 2012/13 2010/11

2009/10 2008/09 2009/10

2008/09

Državno tekmovanje iz računovodstva

2012/13 2010/11 2009/10

GP zvezda

2008/09 2009/10

2008/09

Državno tekmovanje iz poslovne matematike

Pomladni dan

Državno tekmovanje v tehniki prodaje

2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2009/10

2012/13 2011/12

2010/11

Anja Lesjak Neja Požek Nikolinka Hristova

prva nagrada za najboljšo čestitko 1. mesto in zlato priznanje

Sašo Čučnik Christian Pregl Jože David Savnik Tomaž Lipej Vesna Krapež Andreja Kolar Barbara Grmšek Urša Pustavrh Mihaela Kavčič Nina Urbanč Kaja Račič Tomaž Lipej Janez Butara Katja Lavrinšek ETrŠ Brežice Valentina Zupan Jerneja Simončič Jožica Pavlič Nikolinka Hristova Žiga Pustavrh Manuela Denžič Benjamin Govedič Nina Urbanč David Govedič Manuela Denžič Klaudija Župevc Mateja Mirt Aleksandra Požun Mojca Kerin Nataša Poznič Matej Štitić Tadić Urška Ribič Žiga Pustavrh Peter Kuhar Benjamin Govedić David Govedič Danijela Živič Afrdita Mustafai Črtomir Lipej Kristina Majcen Mateja Jerković Mateja Josić Lea Jurečič Iva Jerković Nastja Drnjač

ekipno 2. mesto in zlato priznanje

Metka Galič

3. mesto 1. mesto 2. mesto zlata plaketa zlata plaketa

Karmen Krošl

Mateja Kranjc Alenka Požar Janez Gunde Karmen Lipej Mateja Krajnc Katjuša Golobič Janez Gunde Klaudija Stanič

64

srebrna plaketa srebrna plaketa srebrno priznanje srebrno priznanje srebrna plaketa zlato priznanje zlata plaketa

3. mesto, zlato priznanje zlato priznanje 1. mesto, zlato priznanje zlato priznanje srebrno priznanje srebrno priznanje srebrno priznanje srebrno priznanje srebrno priznanje srebrno priznanje zlato priznanje srebrno priznanje

Elena Mlakar Elena Mlakar

Elena Mlakar

Karmen Krošl Elena Mlakar Majda Gomilšek

Helena Ivanuš

Hermina Vučajnk

Metka Galič

Mira Starc Karmen Krošl

1. mesto 2. nagrada 1. mesto 1. mesto 3. mesto 1. mesto 1. mesto

Mira Starc

Mojca Ogorelc

1. mesto na plesnem natečaju

Vladka Lopatič Omerzu

2. mesto na fotografskem natečaju

D. Avsec in L. Volčanšek

1. mesto 3. mesto 2. mesto 2. mesto 3. mesto 3. mesto 1. mesto srebrno priznanje

Mojca Ogorelc


dejavnosti šole

Državno tekmovanje v spletnem kvizu Evrošola Tekmovanje v znanju angleščine - IATEFL Evropa v šoli

Državno tekmovanje iz logistike

Inovativno novinarstvo Državno tekmovanje o sladkorni bolezni

Državno prvenstvo v odbojki na mivki

2011/12

iz več oddelkov

3. in 4. mesto

2010/11 2012/13 2011/12 2010/11

1. mesto (14-16 let) bronasto priznanje bronasto priznanje 2. mesto za projektno nalogo

2011/12 2010/11

oddelek 2. Ae Simon Roguljić Martina Ferenčak Sonja Brkovič Marija Krivec Martina Zorenč Urška Božičnik Špela Kostevc Tatjana Kump Muhič Nadin Delić Sanja Kocjan Domen Jazbec Tadej Gračnar Špela Kostevc Sandi Šušterič

3. mesto (fotonatečaj) 1. mesto – nižji nivo 2. mesto – nižji nivo 3. mesto – nižji nivo 1. mesto – višji nivo 2. mesto – višji nivo 3. mesto – višji nivo 2. mesto – nižji nivo 3. mesto – višji nivo

2008/09 2011/12

Klaudija Župevc Rebeka Metelko

zlato priznanje srebrno priznanje

2010/11

srebrno priznanje

2010/11

Natalija Žarn Rebeka Metelko Rebeka Metelko Primož Vogrin Klemen Mlakar Matic Krnulc Sandi Šušterič Lovrenc Pegam Jože Savnik Matic Babnik Davor Ovniček Uroš Jurman Primož Levičar Primož Vogrinc Matija Zorčič

2011/12 2012/13

2009/10 2012/13

2009/10 2011/12

2010/11

Državno prvenstvo v cestnih tekih Državno prvenstvo v atletiki Državno prvenstvo v skokih z male prožne ponjave

2009/10

Državno prvenstvo v akrobatiki

2012/13

Državno prvenstvo v gimnastiki

2012/13

srebrno priznanje 4. mesto

M. Ogorelc, U. Senica, S. Levičar M. Ogorelc Katja Bogovič Mojca Ogorelc

Deja Avsec Katarina K. Unetič, Jožica Pavlovič, Nadja Ivšić

K. K. Unetič, M. Jevšnik in N. Ivšić Elena Mlakar Lidija Volčanšek

Albert Žnidaršič

3. mesto

Vladka Lopatič Omerzo

4. mesto

Albert Žnidaršič

Samanta Vegelj

5. mesto (tek na 100 m)

Benjamin Koletič Claudio Mohor Tadej Novak Amadej Švajger Aleš Katič Anja Molan Špela Molan Anja Lanšček Benjamin Koletič Claudio Mohor Tadej Novak Amadej Švajger Aleš Katič Benjamin Koletič Claudio Mohor Tadej Novak Amadej Švajger Aleš Katič

ekipno 4. mesto

Vladka Lopatič Omerzu Albert Žnidaršič

ekipno 3. mesto

Urška Senica

ekipno 2. mesto

Albert Žnidaršič

ekipno 3. mesto

Albert Žnidaršič

65


dejavnosti šole

Dosežki na športnem področju Redno se udeležujemo športnih tekmovanj na šolski, lokalni in državni ravni. V zadnjih letih smo bili najuspešnejši pri nogometu, odbojki, odbojki na mivki, rokometu ter atletiki in gimnastiki. Dijaki prvih letnikov se ob koncu šolskega leta v okviru interesnih dejavnosti udeležijo obveznega tridnevnega plavalnega tečaja, kjer preverimo plavalno pismenost dijakov. Dijaki športniki, ki aktivno trenirajo, lahko pridobijo status športnika, ki jim omogoča lažje usklajevanje šolskih in športnih obveznosti. Na naši šoli smo gostili tudi nekaj vrhunskih športnikov (A reprezentanco v smučarskih skokih z Robertom Kranjcem in Primožem Peterko na čelu, našega nekdanjega dijaka, olimpijskega in svetovnega prvaka Primoža Kozmusa ter olimpijsko podprvakinjo Brigito Bukovec). Našo šolo pa so uspešno zaključili tudi atletinja Barbara Špiler, rokometašica Barbara Varlec, ju-jitsu borka Andreja Ferenčak, strelka Jelica Majstorović, nogometašica Ksenja Povh, plesalec Sebastijan Vodlan in rokometni vratar Gorazd Škof.

66


dejavnosti šole

UNESCO mladinska platforma V okviru sodelovanja pri UNESCO projektih se je naša šola udeležila dogodka UNESCO mladinska platforma, kjer je bila osrednja tema dogodka podelitev nazivov UNESCO glasnikov – obenem pa so dijaki svoje šole in delo tudi predstavili. Slovenska komisija za UNESCO je izbrala 12 UNESCO glasnikov, med njimi je bil leta 2012 izbran tudi naš dijak Simon Roguljić. V kulturnem programu sta sodelovali tudi naša šola. Monika Zupančič, Anja in Špela Osojnik so predstavile mednarodni tabor Premikamo meje, za popestritev programa pa sta v kitariskem duetu zaigrala naš dijak Simon Roguljić in Karlo Kočnar.

Evrošola Dijaki Ekonomske in trgovske šole Brežice so sodelovali v spletnem kvizu Evrošola in dosegli odličen uspeh. Tekmovanje je obsegalo poznavanje različnih področij, povezanih z Evropsko unijo: evropske institucije, evropski parlament, zgodovino,geografijo, kulturo, politiko in jezike Evrope. Na tekmovanju, ki ga je organiziralo predstavništvo Evropskega parlamenta v Sloveniji, smo se leta 2012 uvrstiti na 3. mesto v skupni razvrstitvi med 75 sodelujočimi oddelki slovenskih srednjih šol. Za nagrado so se dijaki s profesorji udeležili Evrošole 2012 v Evropskem parlamentu v Strasbourgu v Franciji in imeli priložnost pridobiti izkušnje o delovanju demokratičnih procesov odločanja s simulacijo parlamentarnega zasedanja. Na strokovni ekskurziji so dijaki obiskali še nemško mesto Ulm in avstrijsko mesto Salzburg.

67


dejavnosti šole

Dijaška skupnost V dijaško skupnost so vključeni vsi dijaki vseh oddelkov izobraževalnih programov naše šole. Dijaška skupnost poskuša biti čim dejavnejša na več področjih, še zlasti pri organizaciji prireditev, vključevanju v projekte, ki se izvajajo na šolski ravni, ter vključevanju v razne akcije.

Sodelovanje s starši Neposredni stik s starši šola vzpostavlja na govorilnih urah in roditeljskih sestankih. Te načrtujemo z internim šolskim koledarjem (glej interni šolski koledar). Ohranjamo dosedanji model organiziranih stikov s starši, saj se je v večletni praksi izkazal kot ustrezen. Vsak učitelj ima tudi dopoldansko govorilno uro, in sicer enkrat tedensko. Poleg tega lahko starši komunicirajo neposredno s svetovalno službo in vodstvom šole po telefonu in elektronski pošti. Informacije o govorilnih urah objavljamo tudi na spletni strani šole, ki postaja pomembna dopolnilna oblika stikov med šolo in starši. Svet staršev je posvetovalni organ, ki: • voli predstavnike v Svet zavoda, • predlaga nadstandardne programe in daje soglasje k predlogu ravnatelja oz. učiteljskega zbora o nadstandardnih storitvah, • obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, • daje mnenja in predloge v zvezi z delovnim načrtom šole, • opravlja druge naloge po zakonu.

Elektronska redovalnica Staršem ponujamo dostop do elektronske redovalnice in jim omogočamo vpogled v pridobljene ocene dijaka. Dostopna točka do elektronske redovalnice je www.lopolis.si. Za dostop do ocen v elektronski redovalnici potrebujete uporabniško ime in geslo, ki ju bomo pripravili na naši šoli na podlagi vaše izjave, ter veljavno kvalificirano digitalno potrdilo (certifikat).

68


knjižnica in učbeniški sklad

Šolska knjižnica Dijaki in študentje ter profesorji in predavatelji imajo v naši šolski knjižnici na razpolago okoli 11000 enot knjižničnega gradiva, predvsem strokovne literature in leposlovja, ter okoli 40 dnevnih časopisov in strokovnih ter poljudnih revij. Na voljo je vsa potrebna literatura za pripravo seminarskih in diplomskih nalog ter dodatno gradivo za pouk in študij. Knjižnica je opremljena s štirimi računalniki za pisanje seminarskih nalog in iskanje literature. Tako omogoča dijakom in študentom pridobivanje informacij preko najsodobnejših učil. V sklopu knjižnice je še čitalnica s 30 sedeži, ki je namenjena branju in tihemu študiju. V šolski knjižnici je zaposlena bibliotekarka Deja Avsec, ki spodbuja in motivira uporabnike za uporabo šolske knjižnice in njenega gradiva, za branje leposlovne in strokovne literature. Dijake in študente navaja na samostojno iskanje informacij, potrebnih za uspešno učenje in samoizobraževanje, ter na uporabo informacijskih virov (internet, podatkovna baza COBISS). Knjižnica je odprta vsak dan v skladu z urnikom dela.

Učbeniški sklad Knjižnica ETrŠ Brežice skrbi za učbeniški sklad, v okviru katerega si lahko dijaki izposodijo komplet učbenikov, ki jih potrebujejo pri pouku. Komplete učbenikov oblikuje šola, dijaki jih dobijo prve dni septembra v šolski knjižnici. Učbeniški sklad je namenjen dijakom vseh letnikov v programih ekonomski tehnik, logistični tehnik, trgovec ter tudi v PTI programu. Učbenike si vsako leto izposdi preko 82 % vseh dijakov. Šola zaračuna uporabnikom sklada prispevek za izposojo učbenikov.

69


šolska prehrana

Šolska prehrana Šola v sodelovanju z zunanjim ponudnikom zagotavlja dijakom toplo prehrano. Dijaki lahko izbirajo med mesnim in brezmesnim ter priljubljenim menijem, na voljo so jim sokovi, voda in čaj. Polna cena toplega obroka je 2,42 EUR, subvencijo pa določa Zakon o šolski prehrani in drugi predpisi. Vlogo za subvencijo oddate na pristojnem centru za socialno delo.

Dijaki so s kakovostjo in količino obrokov zadovoljni, saj jih večina z veseljem prihaja v našo jedilnico. Glavni odmor omogoča kulturno zaužitje hrane.

Na obroke se dijaki prijavljajo in odjavljajo preko spletnega portala. Doplačila pa se vplačujejo preko univerzalnega plačilnega naloga. Če dijak prijavljenega obroka ne prevzame, plača polno ceno. Odjava na obroke je možna preko portala ali na telefon tajništva 07 499 2550.

70


postopek za vpis

Kako postati dijak naše šole? Prijava Na svojih osnovnih šolah ali pa sami boste izpolnili in oddali Obrazec 1,20 Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole, ki ga dobite na šoli ali natisnete na spletni strani www.mizks.gov.si. Obrazec izpolnite natančno in čitljivo. Podpišejo naj ga starši, potrdi pa tudi vaša osnovna šola. Posameznik lahko odda samo eno prijavo.

Številčno Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo stanje prijav in šport bodo objavljeni podatki o številčnem stanju prijav v posameznem izobraževalnem programu, ki so redno ažurirani.

Prenos Učenci, ki so si iz različnih razlogov (drugačna odločitev, preveč prijav ali premalo prijavljenih v program…) premislili, lahko prenesejo pijavo za vpis v drug program oz. na drugo šolo. To opravite osebno v svetovalni službi izbrane srednje šole.

Omejitev Na podlagi zadnjega stanja prijav vlada sprejme sklep o omejitvi ali spremembi (povečanju) vpisnih mest.

Prinašanje V tem trenutku bo osnovnošolsko izobraževanje in svečana dokumentov valeta že za vami. Pisno vas bomo povabili, da na šolo prinesete fotokopijo Spričevala o končani osnovni šoli. Naj vas takrat spremljajo starši, ker bomo opravili tudi vse potrebne vpisne formalnosti. Postali boste dijaki naše šole. Se nadaljuje na naslednji strani...

71


postopek za vpis

Rezultati Šole, ki bodo imele omejitev vpisa, bodo izvedle prvi krog 1. kroga vpisnega postopka. Učenci, ki ne bodo uspešni, bodo iz seznama šol s še prostimi mesti ter šol z omejitvijo vpisa (še 10% nezasedenih mest) izbrali do 10 programov, kjer želijo kandidirati za vpis.

Rezultati Dijaki, ki v 1. krogu vpisa niso bili uspešni, bodo seznanjeni z 2. kroga rezultati vpisa. Z vpisno dokumentacijo bodo prišli v svetovalno službo šole, na katero so bili sprejeti, in opravili vpisne formalnosti.

Vpis bo potekal v skladu z navodili in kriteriji Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki so objavljeni tudi v Razpisu za vpis.

Informacije o vpisu in vpisnem postopku Dobite jih osebno ali po telefonu pri šolski svetovalni delavki: Alenka Pečnik Kranjec telefon: 07 4992 556 alenka.pecnik@guest.arnes.si

72


izobraževanje odraslih

Izobraževanje odraslih ETrŠ Brežice izvaja za odrasle dva izobraževalna programa: • EKONOMSKI TEHNIK – PTI • LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

CILJI •

POGOJI ZA DOKONČANJE Pridobitev V. stopnje izobrazbe in poklic ekonomski/logistični tehnik, možnost zaposlitve ali nadaljevanje študija na višjih, visokih šolah in fakultetah.

• • • • •

TRAJANJE Dve šolski leti (od oktobra do maja).

POGOJI ZA VKLJUČITEV

Končana triletna šola – pridobljen naziv poklicne izobrazbe (trgovec, administrator, poslovni tajnik / avtomehanik, elektrikar, orodjar, zidar...).

NAČIN IZVEDBE Skupinsko – dva do trikrat tedensko (ponedeljek, sreda in/ali petek) v popoldanskih urah od 15.30 do 19.25. Individualne konzultacije (v dopoldanskem času med pogovornimi urami profesorjev).

Vsi opravljeni izpiti, ostale obveznosti po programu, poklicna matura: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz gospodarstva(ekt)/logistike(lot), pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, izdelek oziroma storitev in zagovor.

UGODNOSTI Možnost uporabe najsodobnejše opreme za izobraževanje (klimatizirani, sodobno opremljeni prostori, brezplačen dostop do interneta za vse udeležence v času izobraževanja, uporaba sodobne IKT). Brezplačna izposoja literature iz šolske knjižnice. Prilagojeni (družinam prijazni in hkrati učinkoviti) pristopi poučevanja tudi s pomočjo e-gradiv in upoštevanje individualnih potreb udeležencev. Sodelovanje z lokalnim gospodarstvom in s tem večanje možnosti zaposlitve.

73


izobraževanje odraslih

Udeleženci izobraževanja odraslih končajo šolanje z uspešno opravljeno poklicno maturo. Odstotek uspešnosti je iz leta v leto soliden in se giblje okoli 90%. Med uspešnimi se skoraj vsako leto najde tudi kakšen zlati maturant oziroma maturantka (Zlatka Kolman, Mateja Bašek, idr.). Vsem uspešnim maturantom šola priredi svečano podelitev maturitetnih spričeval, zlate maturante pa še posebej nagradi minister za šolstvo.

74


izobraževanje odraslih

Predmetnik – ekonomski tehnik – PTI 1. letnik delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja komercialno poslovanje neposredno trženje

slovenščina matematika tuji jezik I – ANG (NEM) umetnost zgodovina geografija sociologija kemija tuji jezik II – NEM (ANG)

2. letnik slovenščina matematika tuji jezik I – ANG (NEM) biologija tuji jezik II – NEM (ANG) priprava na poklicno maturo iz splošnih predmetov

projekti in poslovanje podjetja delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja komercialno poslovanje modul po izbiri šole (zavarovalne storitve ali bančno poslovanje ali finančno knjigovodstvo)

75


izobraževanje odraslih

Predmetnik – logistični tehnik – PTI 1. letnik tehnologija blagovnih tokov tehnologija komuniciranja podjetništvo in gospodarsko poslovanjo logistika tovornih tokov

slovenščina matematika tuji jezik I – ANG (NEM) umetnost zgodovina geografija psihologija/sociologija kemija tuji jezik II – NEM (ANG)

2. letnik slovenščina matematika tuji jezik I – ANG (NEM) fizika tuji jezik II – NEM (ANG) priprava na poklicno maturo iz splošnih predmetov

logistika tovornih tokov transportna sredstva mednarodna blagovna menjava logistika potniških tokov modul po izbiri šole – odprti kurikul (sredstva mehanizacije ali avtomatizacija in robotizacija)

76


samoizobraževanje

Samoizobraževanje Vse izobraževalne programe, ki jih izvaja naša šola, je možno opravljati tudi kot samoizobraževanje. V tem primeru se kandidat/-ka po konzultacijah s posameznimi profesorji (v času njihovih govorilnih ur, ki so enkrat na teden, ali po dogovoru) sam pripravlja (na osnovi predpisane oz. dogovorjene literature) in prijavi na izpit. Za občane imamo med letom organiziranih pet izpitnih rokov, ki so objavljeni na oglasni deski. Roki so sredi meseca v septembru, novembru, januarju, marcu in maju. Prijave sprejemamo do 7. v mesecu. Ob prijavi je potrebno plačati stroške izpita, ki trenutno znašajo 50,00 EUR za predmet, kjer izpit obsega pisni in ustni del, oz. 38,00 EUR za predmet, kjer je izpit le enodelni. Po opravljenih vseh izpitnih obveznostih sledi še zaključek izobraževanja. Zaključni izpit se lahko opravlja junija, avgusta ali februarja, poklicna matura pa v skladu z državnim maturitetnim koledarjem. Vpisni stroški tovrstnega izobraževanja znašajo 250,00 EUR, v znesek pa so že vključeni stroški treh enodelnih izpitov. Ob vpisu prejmejo vsi kandidati indeks in podpišejo pogodbo o izobraževanju. Samoizobraževalci se lahko posvetujejo s šolsko svetovalno delavko (ga. Alenka Pečnik Kranjec), ki vodi njihovo dokumentacijo, jim svetuje in jih po potrebi usmerja, skupaj pa pripravijo tudi osebni izobraževalni načrt, kjer predvidijo potek opravljanja izpitov. Samoizobraževalci se lahko za posamezni predmet vključijo tudi v organiziran popoldanski program. V tem primeru sklenejo pogodbo s šolo in plačajo 95,00 EUR kot šolnino za obiskovanje organiziranih popoldanskih priprav v okviru programa ekonomski tehnik za odrasle. Kandidat/-ka se v tem primeru priključi skupini z indeksom in potrdilom o vplačilu dela šolnine.

77


Ekonomska in trgovska šola Brežice Bizeljska cesta 45 8250 Brežice Tel.: 07 49 92 550 Faks: 07 49 92 570 E-pošta: ss.trg-ekon-brezice@guest.arnes.si Spletna stran: www.etrs.si

Publikacija ETrŠ Brežice