Page 1

«∫·(Ì)̤ÓË ÁË» ‚Ú›ÛÎÂÈ Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ÛÙÔ À∂£∞

«∏ ÛηӉ·ÏÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ÙÔ... ‰˘Ó·Ùfi “¯·ÚÙ›” ÙÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘»

™À¡∂¡Δ∂À•∏

™À¡∂¡Δ∂À•∏

11 ➧

∞¶√∫∞§Àæ∂π™-™√∫ °π∞ Δ√¡ À¶√Àƒ°√!

ª∞•πª√™ Ã∞ƒ∞∫√¶√À§√™

μ§∏ª∞Δø¡ » √π™Δ∏¶ƒ√ª∏£∂π∂™ ™. ∞ƒ∞μπ∞ ∂πÃ∞¡ ∫∞π ª∂™∞∑√¡Δ∞, ∫∞π ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√!

» Σελ. 14-15

» Ρεπορτάζ στη σελ. 4

∂∫§√°∂™ ¢™∞ μ∞™π§∂π√™ μƒ∞ÃπøΔ∏™

«∞˜ ÌËÓ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÂÌ¿˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÌ¿˜» » Σελ. 35

ΜΕΝΩ Τιμή ΕΚΔΟΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝ. ΜΗΤΣΗΣ

» 11 - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 » ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1040

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™ 1€

Ελλάδα 2

∂π¢∏™∂π™ °π∞ Δ∏¡ Δ√¶π∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏

™√À¶∂ƒ ™∂§π¢∂™ 36-37

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ και στο νόμο

ΚΑΤΣΕΛΗ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΣ

Σελ. 25

T· ·Á·ı¿ copy ’s ÎÙÒÓÙ·È… Γ. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Σελ. 27

«ΔÈ Â›‰Ô˘˜ √ÈÎÔÓÔÌ›· ı¤ÏÔ˘ÌÂ;»

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞

«™ÙÔÓ ·¤Ú·» 25.000 ·Ï·ÈÔ› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ!

Σελ. 18

Η ελληνική αποστολή, με την Έλενα Κουντουρά, κυριάρχησε στο «World Travel Market», όπου δυναμικό «παρών» έδωσε και ο Όμιλος MITSIS.

για τα «κόκκινα» δάνεια » Επιταχύνονται οι διαδικασίες » Ρεπορτάζ στις σελ. 28-29

¢ÈÒ¯ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·fi ÙË μ. ◊ÂÈÚÔ » Σελ. 24, 33

¡∞ ºÀ°√À¡

«Μπεστ σέλερ» ο Τουρισμός και το 2018

» «Fast track»

¶∞πƒ¡√À¡ Δπ™ ¶∂ƒπ√À™π∂™ » Δ√À™ ∫∞π Δ√À™ ∞¡∞°∫∞∑√À¡

» Σελ. 28

Ε. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ

¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi: ı¤Ì· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜

∞ º π∂ ƒ ø ª ∞

www.vradini.gr

11-12/11/2017

Αλλάζουν όλα και στους πλειστηριασμούς

∂¡ΔÀ¶ø™π∞∫∏ ∏ ∂§§∏¡π∫∏ ¶∞ƒ√À™π∞ ™Δ∏¡ ¶∞°∫√™ªπ∞ ∂∫£∂™∏ ✓ Δ√À §√¡¢π¡√À Σελ. 34

Επιστροφή ΕΝΦΙΑ, εφάπαξ επιδόματα, και ληξιπρόθεσμα δίνει η Ν.Δ. √§√ Δ√ ™Ã∂¢π√

» Σελ. 6

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΔÔ ÎfiÏÔ ΔÛ›Ú· Ì ÙÔ… «ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ̤ÚÈÛÌ·» » Σελ. 18 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿: Ë ÚfiÎÏËÛË Î·È Ë ·Á›‰· » Σελ. 2 ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

∞Á¿ËÛ¤ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÛÙÔ » Σελ. 2 ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó!

Δ√ ª∏¡Àª∞ °È·Ù› Î·È Ò˜ ™Δ√¡ ∂ƒ¡Δ√°∞¡ Ô ™Àƒπ∑∞ ✓ «ŒÏ· ÛÙËÓ ¤‰ˆÛ ¿‰ÂÈ· ∞ı‹Ó·, fi¯È ÛÙÔÓ ÛÎÏËÚfi Ù˘ «17 ¡Ô¤Ì‚ÚË» ÛÙË £Ú¿ÎË»! » Σελ. 16

Σελ. 21


ΑΠΟΨΗ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

∞ϤÍË, ∫·ÏË̤ڷ!

Καλέ μου συμμαθητή… Ο Έρωτας με την Εξουσία, για τον οποίο μιλήσαμε την προηγούμενη φορά, ήταν η μια πλευρά της αναζήτησης. Υπάρχει και η πιο γλυκιά, η απέναντι. Ο έρωτας με το λαό σου. Αν ήσουν ερωτευμένος μ’ αυτόν δεν θα φοβόμασταν κανέναν και τίποτα… Καλέ μου Αλέξη. Ο έρωτας είναι μαρτύριο, μυστήριο, έκσταση, ελευθερία και σκλαβιά μαζί. Κινεί τα πάντα. Αν τον ζούσες με τους πολίτες σου θα ’σουν για χρόνια ο ηγέτης τους. Όμως, δεν το κάνεις. Ούτε εσύ που έχεις και το χάρισμα να γοητεύεις, ούτε οι προηγούμενοι το’ καναν, και, πολύ φοβάμαι, ούτε οι επόμενοι «το ’χουν». Αν αγαπούσες, αν ερωτευόσουν, τίποτα δεν θα ‘χε αξία για σένα πέρα από την ευτυχία του λαού σου. Καλέ μου συμμαθητή. Ξέρεις τι έλεγε ο Έριχ Φρομ; «Δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα, καμία ενέργεια που να ξεκινά με τόσες ελπίδες και τόσες προσδοκίες και που αποτυγχάνει τόσο συχνά, όσο ο έρωτας… Ο Πλάτωνας μιλούσε για θεία τρέλα… Όταν ξέρεις τι αναζητάς, και σου χτυπήσει την πόρτα, να είσαι έτοιμος για όλα. Θα μου επιτρέψεις να σου πω τη δική μου εμπειρία, και συ θα τη μεταφέρεις σε άλλο επίπεδο, στις σχέσεις σου με την κοινωνία. Ο έρωτας, καλέ μου συμμαθητή, μεταμορφώνει, συγκινεί, καθηλώνει. Επαναπροσδιορίζει τη ζωή σου και ταυτόχρονα αποπροσανατολίζει. Αιχμαλωτίζει. Προσωπικά τον κάνω ενέργεια. Κοιμάμαι με τη σκέψη της. Ξυπνάω με το γλυκό χαμόγελο μιας απλής καλημέρας. Αγωνιώ κάθε στιγμή. Για εκείνη. Δεν υπάρχω… Η σκέψη μου κυκλοφορεί στη ζωή της. Κάνε το ίδιο για τον κόσμο σου. Για αυτούς που σε ερωτεύθηκαν… Ζω για την κάθε νέα φορά που θα μοιραστώ μαζί τις αγωνίες και σκέψεις… Αναδύομαι μέσα από την ικανοποίηση κάθε φορά που νιώθει τη φροντίδα μου. Και δεν περιμένω ανταπόδοση στα όνειρά μου. Καλέ μου συμμαθητή, φαντάζεσαι να φερόσουν ανάλογα; Πόσο γρήγορα θα καταλάβαινε, πόσο μαζί σου θα ’ταν αυτός ο κόσμος. Την κατάλληλη στιγμή θα σου χάριζε τα πάντα!.. Αν ξεπεράσεις, λοιπόν τα συν - πλην μιας αδιόρατης συναλλαγής, τότε αυτή η σχέση σου με το λαό ,που καθημερινά οδηγείται προς το διαζύγιο, θα επαναπροσδιοριστεί θεαματικά. Κοίταξέ τους στα μάτια και μην τους προδίδεις. Ο έρωτας είναι κινητήρια δύναμη ζωής. Δεν είναι μια απλή υπόθεση, αλλά το προσωπικό μας ταξίδι για την Ιθάκη. Η απουσία της μπορεί να με ΣΥΝΤΡΙΨΕΙ κάποτε. Αλλά, ώς τότε η παρουσία της με οδηγεί στο όνειρο. Κάνε το ίδιο… Καλέ μου συμμαθητή. Ωραία η συμβίωση με τη γερασμένη, μα πλούσια κυρία που λέγεται τρόικα, με την άλλη κυρία που λέγεται ΔΝΤ και τη γνωστή… Εξουσία, αλλά ο Έρωτας με το λαό σου είναι η μόνη κινητήριος δύναμη… Αντέγραψέ με, μπορείς!

Ô Ï È Ù È Î‹ ∂Ï Â˘ ı Â Ú Ô Ù ˘  › · ∞  Ô „ Ë

∞Á¿ËÛ¤ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÛÙÔ

ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó!

Ο καλός σου φίλος και συμμαθητής, ο απόφοιτος του 10ου, και για το γνήσιο της υπογραφής

™. ¶Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Ιδιοκτησία ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕT

Εκδότης Σταύρος Κων. Μήτσης

È

Ú · ‰ ˘ Ó ‹

˙

‰ ‚ Â

Á

˙ ı Ï· „„„ „ „„∞„· ˘ÔııÂÙÔˆ ˙˙Ì„ È‹ „„„„  ‹ „ · „ Û · · „ Ú Ô ‹ Ô „‹ „ ··············· ·············· „ ················ ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ ················ ················· ················ ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ ················ ················ ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ ·‚Á‰Â˙ËıÈ ÎÏÌÓÓÍÚ Διευθυντής Σωτήρης Πουλόπουλος

∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿: Ë ÚfiÎÏËÛË Î·È Ë ·Á›‰· ην Κυριακή ο χώρος της λεγό- η δυναμική αυτού του χώρου ξαναμενης Κεντροαριστεράς θα δο- δοκιμάζονται. Μετά τα όσα έγιναν από το 2010 κιμαστεί με πολλούς τρόπους, για μία ακόμη φορά, στις εσωκομμα- μέχρι σήμερα, αντί να διεξαχθεί ένα μεγάλο Συνέδριο συνένωσης του τικές κάλπες της «επιβεβαίωσης». Εννέα υποψήφιοι προσπάθησαν χώρου της Κεντροαριστεράς, η έλεπί δύο μήνες να πείσουν όσους πε- λειψη συννενόησης μεταξύ των εν ρισσότερους ψηφοφόρους μπορού- δυνάμει αρχηγών οδήγησε τα πράγσαν, να προσέλθουν στις κάλπες και ματα στα άκρα και σε μια εσωκομνα στείλουν ένα μήνυμα, πως ο χώ- ματική διαδικασία με εννέα υποψηφίους. Και όσο πλησιάζουμε στις ρος αυτός δεν έχει κλείσει τον κύκλο κάλπες το κλίμα πολώνεται συνετου. χώς. Δυστυχώς, όμως, για μία ακόμη φορά φάνηκε ότι ορισμένοι δεν έχουν διδαχθεί τίποτα από το μεγάτο διαδίκτυο ένα σχόλιο μπολο «διχασμό» του ΠΑΣΟΚ το 2007, ρεί να προκαλέσει ανταλλαγή όταν συγκρούστηκαν οι κύριοι Παύβρεων και απειλών για πολπανδρέου και Βενιζέλος. λές ημέρες μεταξύ μελών και στεΤότε, είχαν μπει τα θεμέλια της λεχών της μίας ή της άλλης πλευδιάσπασης του κόμματος, που ήρθε ράς. Φιλίες ετών, και πάλι χάλασαν, λίγα χρόνια αργότερα, μαζί με τα και σαν να μην πέρασε μια μέρα, η Μνημόνια. μάχη για το δεύτεΕκείνη η πολύ ρο γύρο φαίνεται σκληρή σύγκρου- Ã∞™∞¶√¶√À§√™ ότι θα θυμίσει ημέση στο εσωτερικό ρες 2007. του ΠΑΣΟΚ, είχε Μόνο που από σαν αποτέλεσμα το κάδρο του την απαξίωση των 2017 θα λείπουν αρχών της παράταο «Ρέλος», αλλά ξης και πολλών και οι ψηφοφόροι στελεχών, ανοίγοτου 40%. Τώρα το ντας, λίγα χρόνια κόμμα και η παράαργότερα, το δρόταξη βρίσκονται σε μο προς τον μονοψήφια ποσοΣΥΡΙΖΑ σε στελέχη στά, και δεν πρόκαι εκατομμύρια ψηφοφόρους. κειται να ξεκολλήσει από εκεί αν πιΤο 2007, όταν η μία πλευρά κα- στέψει κανείς τις απειλές και των μεν τηγορούσε την άλλη, κανείς δεν και των δε για αποχωρήσεις και προμπορούσε να φανταστεί τι θα επακο- γραφές την επόμενη μέρα. λουθούσε λίγα χρόνια αργότερα. Δυστυχώς, λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να δουν ότι στο ΠΑΣΟΚ και ανείς δεν μπορούσε να φα- στο χώρο της Κεντροαριστεράς δεν νταστεί ότι μια μεγάλη παρά- περισσεύει κανείς. Δεν υπάρχει η ταξη του 40% με παράδοση πολυτέλεια προσωπικών στρατηγιδεκαετιών, θα κατέρρεε στο 4% μέ- κών. Δυστυχώς για κάποιους και ευτυχώς για τους πολλούς και την πασα σε δύο χρόνια. Για πολλά χρόνια οι πολιτικές δι- ράταξη, την επόμενη μέρα θα είναι εύρυνσης του Ανδρέα Παπανδρέ- αναγκασμένοι να πορευτούν όλοι ου και του Κώστα Σημίτη έφερναν μαζί, για να μπορέσουν να επιβιώτις ψήφους των σοσιαλιστών, των σουν. κεντρώων, και ενίοτε το στήριζαν και δεξιοί, αλλά και αριστεροί ψηι' αυτό και οι δύο επικρατέστεφοφόροι. ροι του α' γύρου θα πρέπει να Η λογική «το κόμμα είμαι εγώ» σταματήσουν τον εσωτερικό που ακολούθησε πόλεμο μεταξύ τους και ο Γ. Παπανδρέου την απαξίωση ο ένας Πρόκληση στις έδωσε, μαζί με τα του άλλου και να κοιτάΜνημόνια, τη χααυριανές εκλογές ξουν πώς θα μπορέριστική βολή στη να συνεργαστούν. είναι η συμμετοχή σουν λεγόμενη «μεγάΜόνο έτσι αυτή η παράτων πολιτών. λη δημοκρατική ταξη θα μπορέσει να παράταξη». ξαναενωθεί και να ξαΤο 2017 να Και τώρα, 5 νασυσπειρώσει όσους μην γίνουν όσα χρόνια μετά, η την είχαν εμπιστευτεί έγιναν το 2007! όλα αυτά τα χρόνια. συσπείρωση και

Τ

Σ

π√ƒ¢∞¡∏™

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Κ

Γ

,,

2

Διευθυντής Σύνταξης Ιορδάνης Χασαπόπουλος

Διευθυντής Επικοινωνίας Ρ.Ι. Χαλκιαδάκης

Γραφεία: Φιλοθέης 10 - 12, Γαλάτσι, Τ.Κ. 11147, Κωδικός ΕΛ.ΤΑ. 2669, Τηλ. Κέντρο 2117054587-92, FAX 2117054586 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση περιεχομένων της εφημερίδας χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993


4

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

«√™ª∏» ™∫∞¡¢∞§√À ∞¶√ Δ∏ ™Àªμ∞™∏ ¶ø§∏™∏™ μ§∏ª∞Δø¡ ™Δ∏ ™. ∞ƒ∞μπ∞

¢‡Ô ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ «Î·›Ó» ÙÔÓ ∫·Ì̤ÓÔ! Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΠΕΛΛΑ

Η

Νέα Δημοκρατία καταγγέλλει ότι υπάρχει τεράστιο σκάνδαλο Καμμένου στη σύμβαση για την πώληση 300.000 βλημάτων, συνολικού ύψους 66 εκατ. ευρώ, από την Ελλάδα στη Σαουδική Αραβία. Στο «κάδρο» από το επιτελείο της Πειραιώς βάζουν και τον υπουργό Εξωτερικών κ. Κοτζιά, αλλά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, κατηγορώντας τους ότι καλύπτουν εξώφθαλμα και προκλητικά τον υπουργό Άμυνας και κυβερνητικό εταίρο Πάνο Καμμένο. Η Νέα Δημοκρατία, που έχει καταθέσει επίκαιρη ερώτηση για την υπόθεση και τη χαρακτηρίζει ως μείζονος δημοσίου ενδιαφέροντος, επανήλθε δυναμικά στο ζήτημα χθες, φέρνοντας στη δημοσιότητα νέα στοιχεία που αναδεικνύουν τον ύποπτο ρόλο του μεσάζοντα της πώλησης Βασίλη Παπαδόπουλου και της εταρίας του Ολυμπιακή Βιομηχανία Α.Ε., και που αμΗ Νέα φισβητούν κατά πόσο πράγματι ήταν Δημοκρατία πληρεξούσιος εκπρόσωπος της Σαουδιεπανήλθε δυναμικά στο κής Αραβίας. Η Νέα Δημοκρατία έδωσε στη δημοζήτημα χθες, φέρνοντας σιότητα, σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου στη δημοσιότητα νέα που συγκάλεσε χθες, έγγραφο, το στοιχεία οποίο δείχνει ότι την ίδια ακριβώς περίοδο που εμφανιζόταν να εκπροσωπεί τη Σαουδική Αραβία για την πώλη- την Ιορδανία ή και κάποια άλλη; Και μές ότι τελικά ο κ. Παπαδόπουλος είχε ση 300.000 βλημάτων ο κ. Παπαδό- έναντι ποιου ακριβώς κράτους δια- στενές σχέσεις με τον κ. Καμμένο, αν και πουλος δήλωνε εκπρόσωπος και της πραγματευόταν με τον κ. Καμμένο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας το αρνείται. Για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίΙορδανίας και επιχειρεί να αγοράσει όταν είναι προφανές, πια, ότι στενότεαπό τον κ. Καμμένο το ίδιο ακριβώς ρες σχέσεις είχε με τον υπουργό Εθνι- τευσης υπάρχουν πολλά κενά στην υπόυλικό. Το έγγραφο αυτό είναι απαντητική κής Άμυνας παρά με τα κράτη που τάχα θεση. Έτσι, καταθέτουν μια σειρά ερωτηεπιστολή του υπουργείου Εθνικής Άμυ- εκπροσωπεί», ανέφερε η εκπρόσωπος μάτων. «Έγινε ή όχι η έρευνα για το αν ο νας στις 11 Ιουλίου, όπου ο κ. Παπαδό- Τύπου της Ν.Δ. Μαρία Σπυράκη στη συ- Βασίλης Παπαδόπουλος εκπροσωπεί πράγματι το Βασίλειο της Σαουδικής πουλος εμφανίζεται να εκπροσωπεί, μέ- νέντευξη Τύπου. Από τη σύμβαση της πώλησης των Αραβίας; Έχει κάνει και άλλη συμφωνία ο σω της εταιρίας του Ολυμπιακή Βιομηχα300.000 βλημάτων στη Σαουδική Αρα- κ. Καμμένος με τον κ. Παπαδόπουλο; νία Α.Ε., και το Βασίλειο της Ιορδανίας. Το δεύτερο έγγραφο –«αμφιβόλου βία, 66 εκατ. ευρώ, η Ελλάδα δεν έχει ει- Έχουν γνώση οι αμερικανικές Αρχές για προέλευσης», όπως το χαρακτήρισε ο κ. σπράξει ακόμα ούτε ένα ευρώ. Αυτό που την πώληση του υλικού MK82, δεδομέΚικίλιας– στο οποίο υπάρχει η «οσμή στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μιλώντας νου ότι χρειάζεται άδεια από τις ΗΠΑ για »σκανδάλου είναι αυτό το οποίο ανάρτη- σε συνομιλητές τους θεωρούν ότι συμ- τη μεταπώλησή του; Έχει υπογράψει και σε ο ίδιος ο Καμμένος και το προσκόμισε βαίνει, είναι ότι δεν έχει εκτελεστεί η πα- άλλες συμφωνίες ο κ. Καμμένος με τον ως επίσημο, για να αποδείξει ότι πράγματι ραγγελία γιατί ο κ. Παπαδόπουλος δεν εν λόγω κύριο, και αν ναι, ποιες;». ο κ. Βασίλης Παπαδόπουλος είχε την ήταν πληρεξούσιος της Σαουδικής Αραπληρεξουσιότητα να εκπροσωπεί το Βα- βίας. Μάλιστα, επισημαίνουν ότι θα πρέΤο ιστορικό της σύμβασης σίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Όπως, πει να διεξαχθεί έρευνα για το πόσο γνήόμως, φαίνεται, το έγγραφο αφορά μια σια είναι τα έγγραφα πληρεξουσιότητας Η Βουλή είχε ενημερωθεί για τη Σύμεντελώς διαφορετική σύμβαση. Πρόκει- του κ. Παπαδόπουλου, και αφήνουν αιχ- βαση πώλησης των 300.000 βλημάται για αμερικανικές βόμβες ΜΚ82 του 1974, που ουδεμία σχέση έχουν με τα 300.000 βλήματα και τη συμφωνία που υπέγραψε με τον Παπαδόπουλο. Ουσιαστικά ο κ. Παπαδόπουλος εμφανίζεται να εμπλέκεται σε τρεις διαφορετικές υποθέσεις μεταπώλησης και ως μεσολαβητής - εκπρόσωπος κρατών σε συμβάσεις με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Στη γνωστή υπόθεση της πώλησης βλημάτων στη Σαουδική Αραβία, στην πώληση των ίδιων βλημάτων την ίδια περίοδο στην Ιορδανία και στην πώληση αμερικανικών βομβών στη Σαουδική Αραβία, όταν, μάλιστα, ο κ. Καμμένος ισχυρίζεται ότι δεν τον γνωρίζει. Το καίριο ερώτημα που θέτει η Νέα Δημοκρατία είναι, τελικά, ποια χώρα εκπροσωπεί ο κ. Παπαδόπουλος. «Τη Σαουδική Αραβία, Τα έγγραφα που παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία για τις προμήθειες με τη Σαουδική Αραβία.

,,

Μαρία Σπυράκη, Βασίλης Κικίλιας και Νίκος Παναγιωτόπουλος ζήτησαν εξηγήσεις από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας.

των, ύψους 66 εκατ. ευρώ στη Σαουδική Αραβία το καλοκαίρι από τον κ. Καμμένο, και η Ν.Δ., όπως και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, συμφώνησαν να προχωρήσει με νόμιμο τρόπο, όπως ορίζει ο νόμος. Δηλαδή να είναι διακρατική σύμβαση, χωρίς μεσάζοντες, καθώς ο νόμος ορίζει ρητά ότι κανένας ιδιώτης δεν μπορεί να υπογράψει εκ μέρους καμίας πλευράς παρά μόνο αν είναι επίσημος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ενός κράτους. Ωστόσο, σύμφωνα με έγγραφο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημερώθηκε εγγράφως, στις 12 Ιουνίου του 2017, από τον Έλληνα πρόξενο στη Σαουδική Αραβία, ότι η κυβέρνηση της εν λόγω χώρας δήλωσε πλήρη άγνοια για το πρόσωπο του κ. Βασίλη Παπαδόπουλου και ζήτησε η συμφωνία να γίνει government to government (απευθείας μεταξύ των δύο κυβερνήσεων). Παρόλα αυτά, μία μόλις ημέρα μετά την επίσημη ενημέρωσή του από τον Έλληνα πρόξενο (13 Ιουνίου 2017), ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δίνει εντολή να χρησιμοποιηθεί το αεροσκάφος του C-27 από εκπρόσωπό του, ο οποίος συναντά τον Βασίλη Παπαδόπουλο στο αεροδρόμιο της Μίκρας και υπογράφει μαζί του επιτόπου τη συμφωνία. Για τη Νέα Δημοκρατία εγείρεται μείζον ζήτημα και για τον υπουργό Εξωτερικών κ. Κοτζιά, καθώς, όπως ανέφερε η κ. Σπυράκη, «ως γνωστόν, όλα τα τηλεγραφήματα περνούν από το υπουργείο Εξωτερικών». Τα ερωτήματα που θέτει η Νέα Δημοκρατία και περιμένει απαντήσεις είναι τα εξής: «Το υπουργείο Εξωτερικών τι θέση έχει για το θέμα; Ο κ. Καμμένος

απαξίωσε τον Έλληνα πρόξενο στη Σαουδική Αραβία, με το επιχείρημα ότι φωτογραφίζεται με καμήλες. Ισχυρίστηκε ο κ. Καμμένος ότι εκείνος συνομιλεί και εμπιστεύεται μόνον τον στρατιωτικό ακόλουθο του προξενείου της Σαουδικής Αραβίας. Επίσης, ποια είναι η άποψη του κ. Κοτζιά σχετικά με το θέμα; Δεν είχε ενημερωθεί ο υπουργός Εξωτερικών από τον Έλληνα πρόξενο στη Σαουδική Αραβία, ότι κ. Καμμένος δρομολογεί μια συμφωνία με άγνωστο στη Σαουδική Αραβία μεσάζοντα; Υπάρχει ή δεν υπάρχει σχετική αλληλογραφία στο ΥΠ.ΕΞ;».

Σιωπή Τσίπρα Η αξιωματική αντιπολίτευση εγκαλεί τον πρωθυπουργό ότι μία εβδομάδα ύστερα από τότε που η υπόθεση ήρθε στο φως σιωπά και δεν έχει λάβει σαφή θέση για τις επιλογές του συναρχηγού του κ. Καμμένου. ΄ Η Νέα Δημοκρατία έχει λάβει κοινοβουλευτική δράση με την επίκαιρη ερώτηση που έχουν καταθέσει ο αρμόδιος τομεάρχης κ. Κικίλιας και άλλοι βουλευτές, και αναμένουν να έρθει στη Βουλή ο κ. Καμμένος και να δώσει εξηγήσεις. Παράλληλα, ο τομεάρχης Δικαιοσύνης της Ν.Δ. Νίκος Παναγιωτόπουλος ζήτησε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης. «Όπως η στρατιωτική Δικαιοσύνη ερευνά τους εμπλεκόμενους στρατιωτικούς, περιμένουμε από την ελληνική Δικαιοσύνη να δείξει γρήγορα αντανακλαστικά, γιατί είναι υπόθεση μείζονος δημοσίου ενδιαφέροντος και πρέπει να διερευνηθεί άμεσα», ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου ο κ. Παναγιωτόπουλος.


6

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

∏ ¡.¢. ¢π∞¡∂ª∂π ª∂ƒπ™ª∞ ∞¶√ Δ∏¡ À¶∂ƒº√ƒ√§√°∏™∏ Δ√À Δ™π¶ƒ∞

∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù· ÎÏÂÌ̤ӷ! Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΠΕΛΛΑ

Με την κυβέρνηση να προαναγγέλλει ότι και φέτος θα πραγματοποιήσει τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος, η ηγεσία της Ν.Δ. προέβη σε μια κίνηση-ρελάνς παίρνοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων και προλαμβάνοντας αυτή τη φορά το Μέγαρο Μαξίμου

ροπολογία που θα περιλαμβάνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το πώς θα πρέπει να διανεμηθεί το υπερπλεόνασμα του 2017 θα καταθέσει άμεσα η ηγεσία της Πειραιώς. Αν Απολύτως κοστολογημένη είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για επιστροφή ΕΝκαι στο «γαλάζιο» στρατόπεδο επιμένουν ΦΙΑ στους συνεπείς, αλλά και για τα εφαπαξ επιδόματα στους οικονομικά ασθενέστερους. ότι το υπερπλεόνασμα είναι προϊόν υπερφορολόγησης και σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό προϊόν στάσης πληρωμών του Δημοσίου, θεωρούν ότι η διανομή του πλεονάσματος είναι υποχρέωση της κυβέρνησης, για να επιστρέψει στους Στη Νέα Δημοκρατία μείζον πρόβλημα σματικός. ρος του Δημοσίου ή απάτη σε βάρους περίοδο 2015-2016, αποδεικνύεται πολίτες «τουλάχιστον ένα μέρος Το πρόγραμμα της Ν.Δ. που θα αντικα- φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Προϋ- εντελώς ανίκανη να την οδηγήσει στην και βραδυφλεγή «βόμβα» στο τραπεζικό από αυτό που τους έκλεψε». «Δεν ταστήσει τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό σύστημα θεωρούν τα «κόκκινα» δάνεια. πόθεση θα είναι ο επαγγελματίας να βρί- ανάκαμψη. υπάρχει κανείς λόγος να πανηΟι λόγοι είναι προφανείς: το καταΌπως, μάλιστα, εκτιμούσε στέλεχος της ονομάζεται «Δεύτερη ευκαιρία». σκεται σε λειτουργία και να υποβάλλει γυρίζουμε για την επίτευξη Η πρόταση συνίσταται στα εξής: στροφικό μείγμα δημοσιονομικής πολιτιΠειραιώς στη «ΒτΚ», είναι ένα από τα μεφορολογικές δηλώσεις και ισολογισμούς υπερπλεονασμάτων, διότι αυτή, Τα πιστωτικά ιδρύματα θα προσδιορί- χρήσης. κής, οι ανελέητοι φόροι που έχει επιβάλει γάλα προβλήματα που έχει η κυβέρνηση δυστυχώς, στηρίχθηκε στην εξοσουν το ύψος του «κουρέματος» της οφειΤσίπρα. Σχετικά με την Οικονομία, στη Ν.Δ. απο- σε όλους τους Έλληνες και η ανικανότηντωτική φορολόγηση των συνεΓι’ αυτό η Πειραιώς εστιάζει στο πρό- λής των επιχειρήσεων προς τις τράπεζες, δομούν τους κυβερνητικούς πανηγυρι- τά της να προχωρήσει στις αναγκαίες πών φορολογουμένων. Αυτό το βλημα της υπερχρέωσης επιχειρήσεων και εφόσον επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ σμούς επικαλούμενοι τις προβλέψεις της διαρθρωτικές αλλαγές», επεσήμαναν υπερπλεόνασμα δημιουργήθηπου υπό κανονικές συνθήκες θα μπο- του οφειλέτη και των πιστωτών, το ποσό Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκαν στη σε κοινή τους δήλωση ο κ. Σταϊκούρας κε από τη μη χορήγηση εκατορούσαν να είναι υγιείς και κερδοφόρες. Η της διαγραφής θα συμπαρασύρει και τις δημοσιότητα, και μειώνουν την αναμενό- και η κ Μπακογιάννη, προσθέτοντας ότι ντάδων χιλιάδων συντάξεων και πρόταση της Νέας Δημοκρατία αφήνει οφειλές του Δημοσίου, προσαυξήσεις και μενη ανάπτυξη στο 1,6%, από 2,1% που «αντί να επαίρεται η κυβέρνηση για το από την πλήρη καθυστέρηση του υπερπλεόνασμα που υφάρπαξε από τους έξω τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό, πρόστιμα προς το Δημόσιο και τα ασφαλι- ήταν η αρχική πρόβλεψη. κράτους να ανταποκριθεί στις όπως αυτός τουλάχιστον έχει δρομολο- στικά ταμεία. Από μια τέτοια ρύθμιση θα «Επιβεβαιώνεται ότι η κυβέρνηση, Έλληνες, ας καταλάβει, επιτέλους, ότι δεν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις γηθεί από την κυβέρνηση, γιατί θεωρούν εξαιρούνται, φυσικά, πρόστιμα που αφού με τις ιδεολογικές εμμονές της κα- είναι στραβός ο γιαλός, αλλά στραβά αρτου», επεσήμανε ο πρόεδρος της ότι είναι γραφειοκρατικός και αναποτελε- αφορούν φοροδιαφυγή ή απάτη σε βά- ταδίκασε την Οικονομία στην ύφεση την μενίζει». Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης στο προσυνέδριο του Ηρακλείου. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για νοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων στη μείωση του ΕΝΦΙΑ. Συγκεκριμένα, ο ευνοούνται οι οικονομικά ασθενέστεροι. νεμηθεί με βάση τα κριτήρια που ήδη τη διανομή του πλεονάσματος κατευθύ- και προλαμβάνοντας αυτή τη φορά το Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει να Το δεύτερο σημείο της πρότασης για έχουμε προτείνει». νεται σε τρεις άξονες: Στη Νέα Δημοκρατία δίνουν έμφαση Μέγαρο Μαξίμου. Μη θέλοντας να πια- υπάρξει για το 2017 μείωση του ΕΝΦΙΑ το κοινωνικό μέρισμα είναι να δοθεί εφά◗ Πρώτος άξονας οι μακροχρόνια στεί, όπως πέρυσι, εξ απήνης και να πα- σε τρεις κλίμακες: παξ βοήθημα στους πλέον αδύναμους, στην επανεκκίνηση της Οικονομίας και άνεργοι. Σε εκείνους προορίζεται εφά- ρακολουθεί απλά τις δράσεις της κυβέρ1. Κατά 30% σε όσους πληρώνουν δηλαδή τους μακροχρόνια εγγεγραμμέ- στην καλή επιχειρηματικότητα. Σε αυτό εστιάζουν ιδιαίτερα στην Πειραιώς. παξ βοήθημα. νησης, προτάσσει το δικό της σχέδιο κοι- ΕΝΦΙΑ μέχρι 500 ευρώ. νους ανέργους στον ΟΑΕΔ. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα ◗ Δεύτερος άξονας η μείωση του ΕΝ- νωνικής ευαισθησίας υπογραμμίζοντας, 2. Κατά 20% σε όσους καταβάλλουν Θα υπάρχει, επίσης, ειδική πρόβλεψη ΦΙΑ. Αφορά όλους τους Έλληνες. Ο κ. προς όλους, ότι έχει τη δική της ατζέντα μέχρι 1.500 ευρώ. το επίδομα να είναι μεγαλύτερο για ανέρ- του προσυνεδρίου του Ηρακλείου έκανε αυτό το διαχωρισμό. «Υπάρχουν ποΜητσοτάκης επέλεξε να προτείνει την για την Οικονομία. Μάλιστα, όπως επε3. Κατά 10% σε όσους πληρώνουν γους που έχουν οικογένειες με παιδιά ή λύ καλοί επιχειρηματίες και υπάρχουν κλιμακωτή μείωση του ΕΝΦΙΑ με τη λο- σήμαναν στελέχη της Πειραιώς, η πρότα- πάνω από 1.500 ευρώ. και μονογονεϊκές οικογένειες. γική ότι είναι σημαντικότερο να μειωθεί ο Αν και η πρόταση της Ν.Δ. για τη μείση είναι απόλυτα κοστολογημένη, ενώ Τρίτον, όσον αφορά την αποπληρωμή κάποιοι επιχειρηματίες οι οποίοι δεν είναι ΕΝΦΙΑ σε εκείνους που έχουν χαμηλό- βοηθά τους πραγματικά αδύναμους, αλ- ωση του ΕΝΦΙΑ φαινομενικά δεν έχει ει- μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του και τόσο καλοί. Επιχειρηματίες που δεν τερα εισοδήματα, άρα και μικρότερη πε- λά και τους συνεπείς φορολογουμένους. σοδηματικά κριτήρια, όπως επεσήμαναν Δημοσίου προς τους ιδιώτες, θα υπάρξει πληρώνουν τους εργαζόμενούς τους, ριουσία από εκείνους που έχουν υψηλόστελέχη του οικονομικού επιτελείου το ειδική επισήμανση και για όσους το κρά- που αφήνουν τις επιχειρήσεις τους να χρεοκοπούν, που παραβιάζουν την ερτερα εισοδήματα και άρα και πολύ μεγαΤι θα περιέχει η τροπολογία της Ν.Δ. γεγονός ότι προβλέπεται μεγαλύτερη τος τούς οφείλει συντάξεις. γατική νομοθεσία, που έχουν τα χρήματά λύτερη περιουσία. Πάντως, παρ’ όλο που η Νέα Δημομείωση σε όσους έχουν μικρό ΕΝΦΙΑ, ◗ Τρίτος άξονας η αποπληρωμή ή Μεγάλο βάρος στην πρόταση δίνεται και άρα μικρότερη περιουσία, σημαίνει ότι κρατία θα καταθέσει τη δική της πρόταση τους στο εξωτερικό, που διεκδικούν μερική αποπληρωμή χρεών του Δημοαφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ψηφίσει “κουρέματα” δανείων όταν έχουν χρεοκοπήσει τις επιχειρήσεις τους», επεσήμασίου προς τους ιδιώτες, καθώς, όπως και το νομοθέτημα της κυβέρνησης για τη νε, και τόνισε ότι η επόμενη κυβέρνηση επισημαίνουν από τη Ν.Δ., έχουν συσσωδιανομή του κοινωνικού μερίσματος. ρευτεί πάρα πολλά και είναι ογκώδη. «Να φέρει η κυβέρνηση την πρότα- της Ν.Δ. δεν θα δείξει καμία ανοχή απέΜε τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα σή της στη Βουλή, για τη διανομή του ναντί τους. Αντίθετα, επιχειρηματίες οι 1. Μείωση ΕΝΦΙΑ και την κυβέρνηση να προαναγγέλλουν κοινωνικού μερίσματος, και να τη δού- οποίοι επενδύουν στο εργατικό τους ✔ 30% σε όσους πληρώνουν ΕΝΦΙΑ μέχρι 500 ευρώ ότι και φέτος θα πραγματοποιήσουν τη με», απάντησε η εκπρόσωπος Τύπου της προσωπικό, που επενδύουν στην και✔ 20% σε όσους πληρώνουν μέχρι 1.500 ευρώ διανομή του κοινωνικού μερίσματος, και Ν.Δ. Μαρία Σπυράκη σε ερώτηση της νοτομία και αξιοποιούν τα συγκριτικά ✔ 10% σε όσους πληρώνουν πάνω από 1.500 ευρώ επιπλέον με τη δέσμευση του υπουργού «ΒτΚ». Τόνισε, βέβαια, ότι «σε κάθε περί- τους πλεονεκτήματα, θα στηριχθούν. Οικονομικών κ. Τσακαλώτου, ότι το κοιπτωση, η πρότασή μας έχει συγκεκριμένη Επεσήμανε ότι η Ν.Δ. τούς εγγυάται χα2. Εφάπαξ επίδομα σε ανέργους νωνικό μέρισμα θα διατίθεται σε συνενκατεύθυνση. Όλα τα υπόλοιπα θα τα μηλούς φορολογικούς συντελεστές, ένα νόηση με τους Θεσμούς, η ηγεσία της δούμε στη Βουλή. Είναι ανάγκη ένα μέ- σοβαρό επενδυτικό περιβάλλον και πο3. Επιστροφή ληξιπρόθεσμων οφειλών Δημοσίου ρος του υπερπλεονάσματος να αναδια- λιτική σταθερότητα. Ν.Δ. προέβη σε μια κίνηση-ρελάνς παίρ-

Τ

«Δεύτερη ευκαιρία» για τα «κόκκινα» δάνεια

∏ ¶ƒ√Δ∞™∏ª∏Δ™√Δ∞∫∏ ª∏Δ™√Δ∞∫∏ ∏¶ƒ√Δ∞™∏


ΠΟΛΙΤΙΚΗ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

7

«∫§∂π¡√À¡» Eø™ Δ√¡ π√À¡π√ √π (∞¶)∞πΔ∏™∂π™ Δø¡ ∞¶√Ãøƒ√À¡Δø¡

Δ∞ª∂π√-∂•¶ƒ∂™

ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ο αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2018 θα έχουν ικανοποιηθεί όλα οι αιτήσεις για συντάξεις. Αυτό αποκαλύπτουν πηγές του υπουργείου Εργασίας, που στοχεύουν σε έναν «μηδενισμό» όλων των απαιτήσεων των πολιτών, που οι αιτήσεις για απόδοση των συντάξεων αποτελούν βραχνά για τη ζωή τους. Σύμφωνα με πηγές του αρμόδιου υπουργείου, από τον Ιούνιο και μετά, ο στόχος είναι η κάθε αίτηση για σύνταξη που κατατίθεται να αποδίδεται στον δικαιούχο ύστερα από δύο μήνες το αργότερο. Αποκαλύπτουν, επίσης, πως θα δοθεί νέο μέρισμα, τον Δεκέμβριο, με διαφορετικά κριτήρια. Στην οδό Σταδίου επικρατεί το τελευταίο χρονικό διάστημα κλίμα Σε δύο μήνες «συγκρατημένης αισιοδοξίας» παρά το γεγονός πως πολλα πράγματα θα ικανοποιούνται δείχνουν περί του αντιθέτου. Όπως, όλες οι αιτήσεις για παράδειγμα, η κατάσταση της συνταξιοδότησης πραγματικής Οικονομίας. Μπορεί οι αριθμοί να καλυτερεύουν, όπως και οι δείκτες της ανάπτυ- βερνηση αναμένει και την τελική ξης, αλλά η κατάσταση των εργαζο- απόφαση για τη στάση που θα κρατήσει το ΔΝΤ. μένων δεν δείχνει το ίδιο κλίμα. Αν δηλαδή θα συνεχίσει να μετέχει Το τελευταίο φαίνεται πως αποτελεί και το μόνιμο πονοκέφαλο του προγράμματος ή θα αποχωρήσει. Αυτή η απόφαση, υποστηρίζουν της Έφης Αχτσιόγλου, που, σημειωτέον, αποτελεί το αγαπημένο παι- κυβερνητικοί παράγοντες, δεν μπορεί να ληφθεί πέραν του Φεβρουαδί του Αλέξη Τσίπρα. ρίου, καθώς μετά θα απομένει μικρό Αλλαγή χρονικό διάστημα έως ότου η χώρα, τυπικά, σταματήσει να έχει μνημονιαΣτελέχη του υπουργείου που συ- κές υποχρεώσεις. νεργάζονται καθημερινά μαζί της κάΉδη, λέγεται πως κάποια πρώτα νουν λόγο για μια αλλαγή που επι- δείγματα υπάρχουν από τη στάση κρατεί το τελευταίο χρονικό διάστη- που διατηρεί το ΔΝΤ στην περίοδο μα, και σε πολιτικό και σε οικονομικό των διαπραγματεύσεων. επίπεδο. Σύμφωνα με έγκυρες κυβερνητιΛένε πως οι τελευταίες επαφές με κές πηγές, το θέμα της διαπραγμάτους εκπροσώπους των δανειστών τευσης θα κλείσει οριστικά με την καπροκάλεσαν αυτή την αλλαγή. τάθεση του νομοσχεδίου για τα προΣύμφωνα με πηγές του υπουργεί- απαιτούμενα, αλλά και με την κατέου, η διαπραγμάτευση θα έχει ολο- θεση του προϋπολογισμού, η οποία κληρωθεί το αργότερο μέχρι τα μέσα αναμένεται στις 21 Νοεμβρίου, και Δεκεμβρίου, στη «χειρότερη εκδοχή, στο τέλος του έτους». Μάλιστα, οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για μια μεγάλη αλλαγή που παρατηρείται και στους εκπροσώπους του ΔΝΤ, αλλά και σε εκείνους των ευρωπαϊκών Θεσμών. «Το ΔΝΤ εμφανιζεται ιδιαίτερα συναινετικό, χωρίς να δημιουργεί προσκόμματα και, κυρίως, χωρίς να βάζει τροχοπέδη ούτε για το παρόν ούτε για το μέλλον». Αυτό έχει προκαλέσει και την αισιοδοξία στους κύκλους του υπουργείου για τη συντομότερη ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυ-

Τ

Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου βλέπουν στην Κυβέρνηση το κλείσιμο της Γ’ Αξιολόγησης και δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους για το συναινετικό ύφος των στελεχών του ΔΝΤ στην Αθήνα.

στις 27 θα επανέλθουν οι εκπρόσωποι των Θεσμών στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο στόχος είναι μέχρι τον Απρίλιο να έχει ολοκληρωθεί και η Τετάρτη Αξιόλογηση. Λένε, μάλιστα, οι ίδιοι αξιωματούχοι πως ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες πρώτες συζητήσεις διερευνητικού περιεχομένου για την πορεία της εφαρμογής συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων που έχουν μετακυλίσει για τους πρώτους μήνες του νέου έτους. Φαίνεται, όμως, πως διάθεση της κυβέρνησης –και αυτό, λένε οι ίδιοι παράγοντες, έχει γίνει γνωστό στους εκπροσώπους των Θεσμών– είναι να έχει ολοκληρωθεί και η Τέταρτη Αξιολόγηση πριν από το Μάιο, δύο μήνες πριν από τον Αύγουστο, όταν θα υπάρξει και η τυπική έξοδος από τα Μνημόνια. Δεν είναι λίγοι εκείνοι στο υπουρ-

γείο Εργασίας που υποστηρίζουν πως δεν θα «υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα για το θέμα των δανείων, αλλά και των πλειστηριασμών». Λένε, μάλιστα, πως η υπόθεση έχει συζητηθεί και στα αρμόδια κυβερνητικά Όργανα, αλλά και με τους Ευρωπαίους εταίρους. «Οι πλειστηριασμοί θα συνεχιστούν κανονικά, και τα όποια κυκλώματα έχουν αναπτυχθεί, θα ξεριζωθούν», σημειώνουν με νόημα οι ίδιες πηγές.

Προστασία πρώτης κατοικίας Υποστηρίζουν, δε, πως «θα προστατευθεί απολύτως η πρώτη κατοικία και θα υπάρξει τείχος προστασίας για του μικρούς και φτωχούς ιδιοκτήτες. Δεν θα αντιμετωπίζονται το ίδιο ο κάτοικος της βίλας και ο ιδιοκτήτης ενός μικρού διαμερίσματος σε υπο-

Νέες υποσχέσεις για άμεση καταβολή των συντάξεων μοιράζει η Έφη Αχτσιόγλου, και όπως λένε πηγές του υπουργείου Εργασίας η σύνταξη θα αποδίδεται δύο μήνες μετά την κατάθεση της σχετικής αίτησης.

βαθμισμένο προάστιο της Αθήνας». Σύμφωνα, μάλιστα, με τις ίδιες πηγές του υπουργείου, θα υπάρξει ένα νέο μέρισμα στην περίοδο του Δεκεμβρίου. «Το μέρισμα θα είναι οριζόντιο και θα δοθεί σε όλο τον ελληνικό πληθυσμό. Με τη διαφορά, όμως, σε σχέση με το περσινό, πως θα είναι με βάση οικονομικά, κοινωνικά και ανθρώπινα κριτήρια». Πιο συγκεκριμένα, λένε κύκλοι του υπουργείου, ο στόχος είναι να αποδοθούν «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι», καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν αδικηθεί η μικρή και η μεσαία τάξη», φωτογραφίζοντας με αυτό τον τρόπο και τις κοινωνικές ομάδες που θα έχουν προτεραιότητα στο κοινωνικό μέρισμα. Το ύψος του μερίσματος δεν είναι ακόμη γνωστό σε απόλυτους αριθμούς, αλλά, όπως υποστηρίζεται, θα ξεπερνάει το 1,3 δισ. ευρώ. Αναφορικά με την υπόθεση του δημοσιογραφικού Ταμείου πηγές του υπουργείου Εργασίας αποκαλύπτουν πως στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξε μια κοινή συνισταμένη μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και της Ένωσης των Ιδιοκτητών, κυρίως σε ό,τι αφορά την απόδοση του 2% από πλευράς τους. «Σήμερα αποτελεί σημείο τριβής, αλλά ελπίζουμε πως όλα θα προχωρήσουν ομαλά, και κυρίως με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων στα Μέσα Ενημέρωσης», σημειώνουν, δηκτικά, πηγές του υπουργείου. Το νομοσχέδιο κατατίθεται άμεσα – κάτι που επρόκειτο να γίνει χθες.

,,


8

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

Œ¯Ô˘Ì ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ! ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÔÙ‡¯Ô˘ÌÂ. ΔÔ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜ Î·È ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜. ∂‡¯ÔÌ·È Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ Î·È fiÛÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ÎfiÌÌ·Ù· Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙ¤˜, Ó· ÌËÓ Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÏfiÁÈ·. ∞ÏÏ¿ Ó· οÓÔ˘Ó Ù· ÏfiÁÈ· Ú¿ÍË ÙËÓ Â·‡ÚÈÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙfiÔ. ¢ÈfiÙÈ ¿Ïψ˜ Î·È ·˘ÙÔ› ı· ·ÔÙ‡¯Ô˘Ó ÔÈÎÙÚ¿...

Το «ματωμένο» υπερπλεόνασμα

°Ú¿ÊÂÈ Ô °π∞¡¡∏™ §√μ∂ƒ¢√™

Ε

δώ και καιρό, λέω και γράφω ότι αν δεν γίνουν γενναίες μεταρρυθμίσεις πέρα από τις προβλέψεις του Μνημονίου, η Ελλάδα δεν μπορεί να αποφύγει την καταστροφή. Η κυβέρνηση των Συριζανέλ, δυστυχώς, όπως είχα προβλέψει, απέτυχε γιατί δεν πίστευε στις μεταρρυθμίσεις. Μοιραία, το βάρος πέφτει στην επόμενη κυβέρνηση, αυτή του Κυριάκου, που μπορεί να είναι η τελευταία ευκαιρία για τη χώρα. Πράγματι, όπως λέω και ξαναλέω χρόνια τώρα, αν δεν αλλάξει ο τρόπος που λειτουργεί η Δημόσια Διοίκηση, αν δεν πάψει να θέτει αντικίνητρα στην επιχειρηματικότητα, αν δεν καταπολεμηθούν η γραφειοκρατία, η διαφθορά και η αναποτελεσματικότητά της, αν δεν ανοίξουν οι αγορές και τα κλειστά επαγγέλματα, αν δεν καταπολεμηθούν οι συντεχνιακές νοοτροπίες, αν δεν δημιουργηθεί σταθερό και δίκαιο φορολογικό πλαίσιο, αν δεν απλουστευθεί η νομοθεσία, κυρίως η φορολογική, και δεν επιτα-

χυνθεί η απονομή της δικαιοσύνης, αν δεν αναβαθμιστεί το εκπαιδευτικό σύστημα και η Ανώτατη Παιδεία δεν αποκτήσει σύνδεση με την αγορά εργασίας, αν δεν τεθούν κίνητρα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, αν δεν υπάρξει ένα σύγχρονο τραπεζικό σύστημα που θα δανειοδοτεί τις καινοτόμες ιδέες και προσπάθειες, η Ελλάδα δεν έχει μέλλον. Θα συνεχίσουμε να σερνόμαστε μέσα στη μιζέρια, την ανασφάλεια, τη φτώχεια, και τα παιδιά μας θα αναζητούν εργασία στο εξωτερικό. Αυτό δεν νομίζω ότι το θέλει κανένας. Κανένας από μας δεν θέλει να μετατραπεί η Ελλάδα μας σε χώρα γερόντων και μεταναστών. Γι' αυτό έχουμε υποχρέωση να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ισχυρή, Δίκαιη, Ανεπτυγμένη Ελλάδα, Μια σύγχρονη, δημοκρατική, ευρωπαϊκή χώρα, όπου θα επικρατούν οι αξίες της δη-

Η επίθεση κατά της Μαρέβας εκτιμώ ότι εντάσσεται στην επιχείρηση «λάσπης» με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να πολώσει εν όψει εκλογών. Αθλιότητες! Εμείς οι Ελληνες, μολονότι λέμε ότι περηφανευόμαστε γιά την ιστορία μας, είμαστε κατά πλειοψηφία, δυστυχώς ανιστόρητοι. Γι' αυτό δεν μαθαίνουμε από τα διδάγματα της Ιστορίας. Σαν σήμερα, τη νύχτα της 9ης προς 10η Νοεμβρίου 1938 έγινε η μεγαλύτερη επίθεση κατά των Εβραίων από τους ναζί στη Γερμανία του Χίτλερ. Ήταν η απαρχή του Ολοκαυτώματος, της «Τελικής Λύσης» γιά την εξόντωση ενός ολόκληρου λα-

À¶∂ƒº√§√°∏™∏

μιουργικότητας, της δικαιοσύνης, του καθήκοντος, της ευσυνειδησίας. Όπου οι θεσμοί θα είναι δυνατοί και λειτουργικοί. Και όπου οι πολιτικοί μας θα στηρίζονται στην αλήθεια και στη λογική. Φοβάμαι ότι αυτή είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Πρέπει να φέρουμε τα πάνωκάτω. Αισιοδοξώ ότι μπορούμε να το πράξουμε. Φτάνει να μοχθήσουμε γι' αυτό. Και εύχομαι ο Κυριάκος και όσοι άλλοι πολιτικοί και κόμματα είναι πράγματι μεταρρυθμιστές, να μην μείνουν στα λόγια. Αλλά να κάνουν τα λόγια πράξη την επαύριο των εκλογών που θα κληθούν να κυβερνήσουν αυτό τον τόπο. Διότι άλλως και αυτοί θα αποτύχουν οικτρά. Αλλά και η πατρίδα μας. Και δεν έχουμε δικαίωμα να αποτύχουμε. Το οφείλουμε να πετύχουμε στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές....

*

Ήρθε ο Τσαβούσογλου στην Ελλάδα, για να μας πει ότι η Θράκη μας είναι τουρκική. Και η κυβέρνηση Τσίπρα – Κοτζιά το ανέχτηκε και σιώπησε! Ντροπή!

Να διδαχτούμε από την Ιστορία ού, μιας ολόκληρης θρησκείας. Όποιος γνωρίζει τι ήταν η «Νύχτα των Κρυστάλλων» δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει αρνητής του Ολοκαυτώματος και ναζί στην Ελλάδα, που υπέφερε τα πάνδεινα από τους χιτλερικούς κατακτητές (να θυμηθούμε ότι μια παρόμοια της «Νύχτας των Κρυστάλλων» εφιαλτική εμπειρία είχαν το 1955 οι Έλληνες κάτοικοι της Πόλης). Ομοίως, όποιος ήξερε Ιστορία δεν θα γινόταν ποτέ αρνητής της Γενοκτονίας

των Ποντίων, των Αρμενίων, των Ασσυρίων, των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τους Νεότουρκους και τον Κεμάλ. Δυστυχώς, οι ανιστόρητοι όταν κυριαρχούν, οδηγούν τη χώρα σε επικίνδυνες ατραπούς. Όπως πάλι η Ιστορία μάς διδάσκει. Και τώρα φοβάμαι ότι έχουμε πέσει στα χέρια των ανιστόρητων και των ανίκανων. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα μας οδηγήσουν σε μια νέα καταστροφή του μεγέθους της Μικρασιατικής.

*

Επίθεση δέχτηκε ο πρύτανης του ΕΚΠΑ από αριστερούς, επειδή... «τόλμησε» να ζητήσει από τους φοιτητές να επιδιώκουν την αριστεία. Θλίψη!!!

Όπως είπε ο κ. Χουλιαράκης, η υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, των εντίμων φορολογουμένων, που εργάζονται σκληρά για να επιβιώσουν, ήταν συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης για να κερδίσουν περισσότερα χρήματα ως φόρους προκειμένου με την υπερσυγκράτηση των δαπανών και τους επιπλέον φόρους να περισσέψουν χρήματα για την επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης εν όψει Χριστουγέννων, προκειμένου να υφαρπάξουν την ψήφο των ταλαιπωρημένων από τη λιτότητα χαμηλών εισοδημάτων. Αυτό, όμως, που αρνούνται να αντιληφθούν στην κυβέρνηση, είναι ότι, πλέον, η καταστροφή της όποιας μεσαίας τάξης και η ισοπέδωση όλων σε αποδοχές πείνας έχει καταστήσει τη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων να είναι «ασθενέστερες εισοδηματικά τάξεις». Το κοινωνικό μέρισμα δεν θα προέλθει από την ανάπτυξη της Οικονομίας και τη δημιουργία πλούτου, αλλά από την κατάρρευση, μέσω της υπερφορολόγησης, των μεσαίων εκείνων εισοδημάτων που ήταν ο κύριος μοχλός ανάκαμψης της Οικονομίας. Πράγματι, το υπερπλεόνασμα πλέον είναι «ματωμένο», όπως έλεγε ως αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ το 2014. Και όλα αυτά σε μια εποχή που ουδείς, ούτε καν οι φιλικοί προς τον ΣΥΡΙΖΑ δανειστές, δεν αποδέχονται ότι υπάρχει η πολυδιαφημισμένη έξοδος από τα Μνημόνια, καθώς είναι προφανές ότι αναζητείται τρόπος να έλθει, κάπως ομαλά, ένα νέο «υβριδικό» Μνημόνιο «ight».


10

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

¶ÚfiÛˆ·

top ∞¤Ú·ÓÙË «Ê˘Ï·Î‹»

Στην πόλη της Μυτιλήνηςτων 30.000 κατοίκων σήμερα, φιλοξενούνται 8.000 πρόσφυγες! Γι' αυτό και ο δήμαρχος του νησιού Σπύρος Γαληνόςδεν φοβήθηκε τα λόγια του κατηγορώντας την κυβέρνηση πως μετατρέπει το νησί σε μια απέραντη «φυλακή».

∫Ú˘Ê¤˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Μετά τον υπουργό Άμυνας σερ Μάικλ Φάλον, σε παραίτηση υποχρεώθηκε και η υπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης Πρίτι Πατέλ. Η τελευταία αποκαλύφθηκε ότι είχε συναντήσεις με Ισραηλινούς αξιωματούχους, ανάμεσά τους και ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, για τις οποίες δεν γνώριζε τίποτα ούτε η Βρετανή πρωθυπουργός ούτε το υπουργείο Εξωτερικών.

™Ô٠ηٿ ÙÔ˘ ΔÚ·Ì ŒÁÚ·„ ÈÛÙÔÚ›· Ιστορία έγραψε στις εκλογές για την τοπική κυβέρνηση της Βιρτζίνιαη υποψήφιος των Δημοκρατικών Ντανίκα Ρόεμ, καθώς έγινε το πρώτο διεμφυλικό άτομο που εκλέχτηκε βουλευτής στις ΗΠΑ. Η 33χρονη δημοσιογράφος συγκέντρωσε το 55% των ψήφων και επικράτησε του επί 26 χρόνια κατόχου της έδρας Ρόμπερτ Μάρσαλ.

Καμπάνια για τη συλλογή υπογραφών με στόχο την αποπομπή του Ντόναλντ Τραμπαπό τον Λευκό Οίκοξεκίνησε ο Τεξανός πολυεκατομμυριούχος Τομ Στέγιερ. Πρόκειται για έναν εκ των μεγαλύτερων χορηγών του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ, που μάλιστα προωθεί την καμπάνια του μέσω τηλεοπτικού σποτ, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο ίδιος και χαρακτηρίζει τον Αμερικανό πρόεδρο ως «ξεκάθαρο κίνδυνο»και «έναν νοητικά ασταθή, οπλισμένο με πυρηνικά». Ο δικηγόρος του Στέγιερ υποστηρίζει ότι ήδη έχουν μαζευτεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο υπογραφές.

¶ÈÛÙ‹ Ê›ÏË √È ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ‚Á‹Î·Ó! Ο πρώην υπουργός Νίκος Παρασκευόπουλος όποτε κάνει δημόσιες εμφανίσεις «ταράζει τα νερά». Έτσι έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ζήτησε ανοιχτά να καταργηθεί ο νόμος του. Επιβεβαίωσε, εμμέσως, για ακόμη μία φορά, ότι όλα τότε είχαν γίνει στο όνομα της αποσυμφόρησης, για να αποφυλακιστούν και συγκεκριμένα άτομα, φιλικά προσκείμενα στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα που το πρόβλημα με τους απελευθερωμένους εγκληματίες γίνεται μάστιγα για την κοινωνία στην κυβέρνηση καταλαβαίνουν ότι ο νόμος δεν μπορεί να συνεχίσει να ισχύει.

∂ÎÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Σε αυτή την κούρσα τα στοιχήματα θα πέσουν βροχή. Εκτός από το φαβορί Βλαντιμίρ Πούτιν, την όμορφη τηλεπαρουσιάστρια Ξένια Σόμπτσακ και τη δημοσιογράφο Εκατερίνα Γκόρντον, υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές της άνοιξης στη Ρωσία, σκοπεύει να κατέβει και ο μεγιστάνας του κατασκευαστικού τομέα Σεργκέι Πoλόνσκι. Ο τελευταίος, που καταδικάστηκε πρόσφατα για απάτη σε βάρος επενδυτών, θεωρείται ένας εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος, αφού κάποτε έφαγε τη γραβάτα του επειδή έχασε ένα στοίχημα! Ίσως και ο πιο κατάλληλος να τα βάλει με τον πολυμήχανο Ρώσο πρόεδρο!

¶ÚÒÙË Î˘Ú›·… ÙÔ˘ ISIS Το 2013 η Τάνια Γεωργελά μαζί με το σύζυγό της Τζων Γεωργελά, το πιο ισχυρό μέλος του ISIS με αμερικανική καταγωγή, και τα τέσσερα παιδιά τους ταξίδεψαν στη Συρία, για να ενταχθούν στο Ισλαμικό Κράτος (ISIS). Σήμερα, η ίδια, μέλος μιας εκκλησίας Ουνιταριανιστώνέξω από το Ντάλας, παρότι έχει αποστασιοποιηθεί από το ένοχο παρελθόν της, και παραδέχεται ότι εξαιτίας της «πλύσης εγκεφάλου» που της έγινε από τους τζιχαντιστές, εξακολουθεί να μην θεωρεί τους σιίτες πραγματικούς μουσουλμάνους και ότι διαφωνεί με το βομβαρδισμό των μαχητών του ISIS στη Συρία.

∏ «Ì·‡ÚË ¯‹Ú·» ÙÔ˘ ∫ÈfiÙÔ Με την καταδίκη της 70χρονης Χισάκο Κακέκισε ισόβια ολοκληρώθηκε η δίκη της χρονιάς στηνΙαπωνία. Η Κακέκι καταδικάστηκε για τη δολοφονία τριών αντρών με κυάνιο και την απόπειρα δηλητηρίασης ενός ακόμη. Η «μαύρη χήρα», όπως τη χαρακτήρισε ο Τύπος της χώρας της, διάλεγε προσεκτικά τα θύματά της, που ήταν πλούσιοι, άτεκνοι και ασθενείς. Δημιουργούσε σχέση μαζί τους και τους δολοφονούσε, αφού πρώτα έμπαινε συνδικαιούχος στις ασφάλειες ζωής που είχαν. Υπολογίζεται ότι με αυτόν τον τρόπο πήρε πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ!

«Η έκρηξη θυμού είναι δικαιολογημένη, όμως σε περιπτώσεις μπορεί να είναι και λανθασμένη. Πρέπει να διακρίνουμε τις διαφορές ανάμεσα στο βιασμό, τον εκβιασμό, τη σεξουαλική παρενόχληση και μια κίνηση που ίσως αποτελεί, ουσιαστικά, έντονο φλερτ», δήλωσε η Μόνικα Μπελούτσι κατά την παραλαβή του βραβείου «Βίρνα Λίζι»για το σύνολο της καριέρας της στην Ιταλία. Με αυτό τον τρόπο η πανέμορφη ηθοποιός υπερασπίστηκε τον φίλο και μέντορά της Τζουζέπε Τορνατόρε, ο οποίος κατηγορήθηκε, πρόσφατα, για παρενόχληση από την ηθοποιό και παρουσιάστρια Μιριάνα Τρεβιζάν, χαιρετίζοντας ταυτόχρονα την πρωτοβουλία των θυμάτων να μιλάνε ανοιχτά για αυτά τα ντροπιαστικά περιστατικά.

™ÔÊ¤Ú Î·È… «‰ÔÎÈÌ·ÛÙ‹˜» Και άλλες σκιές στο λαμπερό κόσμο της show biz ρίχνει το βιβλίο του Φαμπρίς Τομάς. Πρόκειται για τον σοφέρ του Ιβ Σεν Λοράν, που πέρα από τις οδηγικές του ικανότητες προσέφερε στο διάσημο μόδιστρο και μια σειρά υπηρεσίες, ερωτικής φύσεως, όπως η συμμετοχή του σε ομαδικά όργια. Παράλληλα, ήταν και αυτός που… δοκίμαζε τους υποψήφιους εραστές του Ιβ Σεν Λοράν.Ο Τομάς διαδέχτηκε σε αυτή τη θέση τον… πατέρα του, που είχε ακριβώς τα ίδια καθήκοντα!


12

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

∂ÎΈʷÓÙÈ΋ ÛȈ‹... Δεν υπήρξε καμία αρνητική αντίδραση στην 48ωρη άδεια του Δημήτρη Κουφοντίνα εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μια «εκκωφαντική σιωπή», όπως τη χαρακτήρισε στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ô £Ô‰ˆÚ‹˜

¶§∏ƒ∏™ ∫∞§Àæ∏ ∞À°∂¡∞∫∏

Και είναι γεγονός πως ενώ σε άλλες περιπτώσεις, όπως στην επίσκεψη Τσίπρα στις ΗΠΑ, υπήρχαν δημόσιες φωνές σκληρής κριτικής, για τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν αντέδρασε κανείς...

Πλήρης κάλυψη παρείχε η ηγεσία της Ν.Δ. στον γραμματέα του κόμματος Λ. Αυγενάκη (φωτο) διαψεύδοντας δημοσιεύματα προέλευσης Μαξίμου. Και δεν είναι μόνο που η Μαρία Σπυράκη είπε ότι οι «εξηγήσεις που έχει δώσει ο κ. Αυγενάκης

Β. ΠΑΠ.

μέχρι τώρα είναι πληρέστατες», είναι και η σημειολογική κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ηράκλειο, στο προσυνέδριο της Ν.Δ., να ζητήσει από τον κ. Αυγενάκη να μπουν μαζί στο αυτοκίνητο για το αεροδρόμιο. ΕΙΡ. ΜΠ.

¶·Ú· ¶√§πΔπ∫∏ ∫√À∑π¡∞

™Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË μÈÛÙÔÓ›‰· Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται περί τα τέλη του έτους, αρχές του '18 η απόφαση του Αρείου Πάγου επί των αιτήσεων αναιρέσεως της Μονής Βατοπεδίου κατά των εφετειακών αποφάσεων που έχουν δικαιώσει το Ελληνικό Δημόσιο και επέστρεψαν σε αυτό την ιδιοκτησία της λίμνης Βιστονίδας. Η απόφαση θεωρείται κρίσιμη, καθώς εάν είναι θετική για τη Μονή θα της επιστραφεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της λίμνης, εάν όχι θα παραμείνει η κυριότητά της στο Ελληνικό Δημόσιο. Να θυμίσουμε ότι η πολύκροτη υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου αφορά σε μια σειρά ανταλλαγών ακινήτων, εκτάσεων και οικοπέδων, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Μονής, με φερόμενο (κατά την κατηγορία) απώτερο σκοπό να περιέλθουν αυτά, δια πλαγίας οδού - αγοραπωλησιών, μέσω της Ιεράς Μονής, σε συγκεκριμένες υπεράκτιες εταιρίες. Η υπόθεση ερευνήθηκε από τρεις εξεταστικές επιτροπές της Βουλής, το 2008, το 2010 και αρχές του 2011 η τελευταία, η οποία και ήταν προανακριτική, ενώ ακολούθησε έρευνα από το ΣΔΟΕ, τον τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γιώργο Σανιδά, την Τράπεζα της Ελλάδας, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κ.ά. Στις 21 Μαρτίου 2017, ύστερα από απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, αθωώθηκαν οι 14 εμπλεκόμενοι δημόσιοι λειτουργοί ή ιδιώτες μη πολιτικά πρόσωπα. Οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες υπουργών κρίθηκαν παραγεγραμμένες. Η υπόθεση Βατοπεδίου, όπως αναπαρήχθηκε το 2008, συνέβαλε καθοριστικά στην απαξίωση της τότε κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή, αφού εμφανίζονταν εμπλεκόμενοι κορυφαίοι υπουργοί των κυβερνήσεών του. Δ.Θ.Α.

Η πολιτική είναι μεράκι και «σαράκι». Ο Θοδωρής Ρουσόπουλος παρά τα όσα πέρασε στην πολιτική, θέλει να ξανασχοληθεί. Ζήτησε, λοιπόν, συνάντηση με τον πρόεδρο της Ν.Δ. Κυριάκο Μητσοτάκη για να του γνωστοποιήσει ότι θέλει να είναι υποψήφιος. Ο Ρουσόπουλος έμεινε εκτός πολιτικής σχεδόν δέκα χρόνια. Ικανό διάστημα για αυτοκριτική και συμπεράσματα. Λογικά δεν θα υπάρχει πρόβλημα για τη συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια. Άλλωστε, η εποχή που κάποιοι έκαναν λόγο για «συμπεριφορές Ρουσόπουλου» επιχειρώντας να τον απαξιώσουν και δια μέσω αυτού να πλήξουν τον Καραμανλή, πέρασαν ανεπιστρεπτί. Για όλους... ΠΕ.ΚΟΜ.

∏ «∫Ú˘Ù›·» ÂÈÙ¤ıËΠÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ∞Ì›Ú...

Τελικά είχαν δίκιο όσοι υποψιάζονταν ότι η Βίκυ Σταμάτη δεν θα προχωρούσε σε διαζύγιο από τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Λίγες μετά την ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιούσε την πρόθεση για αγωγή διαζυγίου, επισκέφτηκε τον πρώην υπουργό στις Φυλακές Χαλκίδας, έκατσε μαζί του 90' και βγαίνοντας αναρωτήθηκε στην κάμερα: «Διαζύγιο; Ποιο διαζύγιο;»...

Η πρωτοεμφανιζόμενη ακροδεξιά οργάνωση «Κρυπτεία» ανέλαβε την επίθεση κατά του Αμίρ και αυτοπροσδιορίζεται ως «εθνική αντιστασιακή». Αυτό, τουλάχιστον, γνωστοποίησε κάποιο αυτοαποκαλούμενο μέλος της σε ιστοσελίδα, και σημείωσε: «Θα πολεμήσουμε μέχρι να φύγει και ο τελευταίος λαθρομετανάστης, θα χρησιμοποιήσουμε βία, αλύπητα». Εμείς να θυμίσουμε ότι η Κρυπτεία ήταν η μυστική οργάνωση των αρχαίων Σπαρτιατών που παρακολουθούσε εκείνους τους είλωτες που υποψιάζονταν ότι μπορούσαν να ξεσηκώσουν τους άλλους είλωτες σε επανάσταση, και τους δολοφονούσε κρυφά το βράδυ στα σπίτια τους... Τώρα, τι σχέση έχει η Κρυπτεία και οι Σπαρτιάτες με τους θρασύδειλους που πετούν πέτρες στο σπίτι ενός αθώου μικρού μετανάστη, ένας Θεός το ξέρει... ΠΕ. ΚΟΜ.

∂ÎÔÈÌ‹ıË ÈÂÚÔ˘ÚÁÒÓ!

Για τους υπερήλικες απλούς ανθρώπους συνήθως ευχόμαστε να τους βρει ο θάνατος με τα παπούτσια φορεμένα, δηλαδή ευχόμαστε να είναι ακμαίοι έως το τελευταίο λεπτό της επίγειας ζωής τους. Κάτι αντίστοιχο, όμως, ίσχυσε και για τον 86χρονο μητροπολίτη Γυθείου και Μάνης Χρυσόστομο Κορακίτη, που πέθανε από καρδιακό επεισόδιο την ώρα της Λειτουργίας παραμονή της εορτής των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ! «Έφυγε» πλήρης ημερών, ιερουργών και ενδεδυμένος τα αρχιερατικά άμφια...

!

«Ποιος μεταδίδει “φέικ νιους”;», αναρωτήθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος επέστρεψε την κατηγορία προς το Μαξίμου για το νόμο με τον οποίο αποφυλακίστηκε ο δολοφόνος της εφοριακού. Έτσι, ενώ διέρρεαν ότι δεν αποφυλακίστηκε με το Νόμο Παρασκυεόπουλου αλλά τον παλαιότερο, εκείνος εξήγησε ότι δεν υπήρξε απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών που προέβλεπε η παλαιότερη νομοθετική διάταξη.

Δ.Θ.Α.

ΔÈ Ó· ÂÈ Î·Ó›˜... ακό δεν είναι να το γλεντάει κανείς. Κακό είναι να παραβαίνει τους νόμους και να δίνει το λάθος παράδειγμα. Ο λόγος για τον υπουργό Σπίρτζη, ο οποίος το γλέντησε πρόσφατα με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, για την... ταλαιπωρία που τράβηξε ο κόσμος για να βγάλει άκρη με το ηλεκτρονικό εισιτήριο, αλλά έτσι, για να χαλαρώσει. Δικαίωμά του. Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου ο υπουργός διασκέδασε με στελέχη του κόμματος της Νομαρχιακής Επιτροπής της Ανατολικής Αττικής, ανέβασε στα social media και τη σχετική φωτογραφία. Μέχρι εδώ, καλά. Όμως, στη φωτογραφία διακρίνονται

Κ

Τσεχία εξέφρασε τις ευχαριστίες της στη  Ηχώρα μας για τη διάσωση του Τσέχου

∞Ï‚·ÓÔ› ηٿ ¡ÙÔ‡ÏÂ Ο βουλευτής Βαγγέλης Ντούλες, επικεφαλής του Κόμματος της Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - ΚΕΑΔ, που προστατεύει την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα ύστερα από τις πρόσφατες συγκρούσεις στη Χειμάρρα, όταν αντιτάχθηκε στην κατεδάφιση δεκάδων οικιών για την υλοποίηση του πολεοδομικού σχεδίου της πόλης. Στην Κακαβιά, όμως, βρέθηκε αντιμέτωπος με οργισμένους ανθρώπους που περίμεναν επί 48 εξαντλητικές ώρες σε μια ουρά που δημιουργήθηκε από μια «τεχνητή βλάβη» στο ηλεκτρονικό αστυνομικό δίκτυο, ένα «μέτρο» που φαίνεται να είναι ως αντίποινα για την κατεδάφιση σπιτιών στη Χειμάρρα. Ο Ντούλε, που κατέχει ελληνικό διαβατήριο, προσπάθησε να περάσει σε μια σειρά για «πολίτες με ευρωπαϊκό διαβατήριο», ενώ οι Αλβανοί μετανάστες που

ολοκάθαρα μέλη της παρέας του να καπνίζουν στο χώρο της ταβέρνας. Ο αντικαπνιστικός νόμος στην Ελλάδα, είναι ανέκδοτο. Αλλά όταν δίνουν οι ίδιοι οι υπουργοί το λάθος παράδειγμα, τότε γιατί ο –θεριακλής– κόσμος να κάνει το σωστό;

περίμεναν στην ουρά, σταμάτησαν το αυτοκίνητό του και ζήτησαν να καθίσει με τους άλλους στην ουρά. Ο Ντούλες φυσικά, κάλεσε την Αστυνομία, η οποία άνοιξε το δρόμο για τον βουλευτή, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στο στόχαστρο των Αλβανών, που δεν ορρωδούν προ ουδενός προκειμένου να υφαρπάξουν τις περιουσίες των Ελλήνων στα παραθαλάσσια μέρη της Αλβανίας. Στην προσπάθειά τους αυτή, έχουν αρωγούς τους Ιταλούς και κάποιους Σαουδάραβες πάμπλουτους πρόγκιπες. Ο ένας εξ αυτών όμως, ο Μπιν Ταλάλ, βρίσκεται κρατούμενος –έστω στο... «Ριτζ Κάρλτον» του Ριάντ, αλλά κρατούμενος– ύστερα από την επιχείρηση «κάθαρση» που ξεκίνησε ο διάδοχος του θρόνου. ΠΕ.ΚΟΜ.

ορειβάτη που εγκλωβίστηκε και χάθηκε στον Όλυμπο, αλλά τα κομάντα της ΕΜΑΚ τον βρήκαν και τον έσωσαν. Η πρόξενος της Τσεχίας στηΘεσσαλονίκη, έστειλε ευχαριστήρια επιστολή στις ομάδες που συμμετείχαν στη διάσωση. Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτόχωρου, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης, την 2η ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης, την 8η ΕΜΑΚ Λάρισας, τους διαχειριστές των ορειβατικών καταφύγιων, τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, τα μέλη της ΕΟΔ, την 384 Μοίρα Έρευνας και Διάσωσης, και ιδιώτες εθελοντές ορειβάτες. Καλό είναι να ακούς και ένα «ευχαριστώ» από χώρες που κάθε άλλο παρά έχουν πει καλές κουβέντες για τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια... ΠΕ. ΚΟΜ.


11 - 12 Νοεμβρίου 2017

Συκοφαντία, ανανδρία, χυδαιότητα!

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

13

™Â Á·ÏÏÈÎfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ

ε περίσσιο θράσος και πολιτική ανανδρία βγήκαν οι κύριοι του Μεγάρου Μαξίμου να κουνήσουν το δάχτυλο της ηθικής και της νομιμότητας δείχνοντας τον πρόεδρο της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Κυριάκο Μητσοτάκη. Και δεν είχαν ούτε καν τη γενναιότητα να χτυπήσουν τον ίδιο, αλλά επέλεξαν να χτυπήσουν τη σύζυγό του… Η πιο χυδαία μορφή ανανδρίας. Έβγαλαν από το «ψυγείο» την παλαιά «αποκάλυψη» της επίσημης εφημερίδας της κυβέρνησης και του «κιτρινισμού», και προσπά- Του ΓΙΩΡΓΟΥ θησαν να την «ξαναζεστάνουν». ΚΑΛΑΝΤΖΗ* Ξέχασαν ότι κάθε έλεγχος για τη μετοχική συμμετοχή της κ. Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη στην εταιρία που εμφανίζεται στα «Paradise Papers» έχει γίνει, και έχει αποδειχθεί ότι δεν υπήρξε τίποτα το επιλήψιμο. Ξέχασαν ότι η εταιρία (που προκάλεσε και μεγάλη οικονομική ζημιά στην κ. Γκραμπόφσκι) δραστηριοποιήθηκε μόνο κατά τα έτη 2010-2012, διάστημα κατά το οποίο η κ. Γκραμπόφσκι ήταν σε διάσταση με το σύζυγό της. Ξέχασαν, επίσης, ότι και η Επιτροπή Πόθεν Έσχες δεν βρήκε τίποτε μη νόμιμο στη δραστηριότητα αυτή.

«Βουλώσανε» στόματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Αυτά τα στόματα, που λένε ότι δεν έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους. Αμέσως μετά το τέλος της συζήτησης στη Βουλή, για την εγκληματικότητα, οι δύο τους συνέφαγαν σε πολυτελές γαλλικό εστιατόριο του Κολωνακίου και συζήτησαν τις εξελίξεις. Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης έχει τη βαθύτατη παραταξιακή συνείδηση, αντίστοιχη με αυτήν του Κώστα Καραμανλή, και ποτέ δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα, ανεξάρτητα από τις πικρίες που μπορεί να έχει. Και εδώ που τα λέμε, όσοι γνωρίζουμε τον Βαγγέλη το ότι δεν πλάκωσε στο ξύλο μερικούς από αυτούς που του στήσανε την προβοκάτσια του φιάσκου της πρώτης εκλογής, λέμε ότι είναι θαύμα.

Μ

ο κυριότερο, όμως, είναι ότι στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει ούτε θέμα ηθικό. Η συμμετοχή της συζύγου του κ. Μητσοτάκη στην εταιρία ήταν και νόμιμη και ηθική. Αλλά, βέβαια, ποιος δίνει σημασία σ' αυτό; Ο στόχος είναι ένας: να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από όσα συμβαίνουν καθημερινά στην Ελλάδα. «Έστρωσαν», λοιπόν, «το χαλί» και επιχείρησαν να κρύψουν κάτω από αυτό όσα χωρίς ντροπή έχουν φέρει στην καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Η συκοφαντία, η ανανδρία και η χυδαιότητα είναι τα κύρια όπλα των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και της κυβέρνησης. Αυτά έχουν και μ' αυτά μπορούν να πορεύονται. Όχι για πολύ. Δεν μπορούν να πάνε μακριά μ' αυτά τα όπλα. Κυρίως όταν έχουν απέναντί τους μία πολιτική παράταξη που χρησιμοποιεί σοβαρό πολιτικό λόγο και έναν πολιτικό αρχηγό που δεν έχει να κρύψει τίποτε.

Τ

*Ο κ. Γ. Καλαντζής είναι π. υπουργός - π. αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

√•∂π∞ ∫ƒπΔπ∫∏ ª∏Δ™√Δ∞∫∏ °π∞ Δ∏¡ ∞¢∂π∞ ∫√Àº√¡Δπ¡∞

μÚÔÓÙÂÚfi «Ò˜ ‰Ò!» υναγερμός σήμανε στη Νέα Δημοκρατία όταν έμαθαν για την παροχή διήμερης άδειας στον Δημήτρη Κουφοντίνα. Δεν είναι μόνο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντέδρασε αναρτώντας αμέσως ένα σκληρό tweet, στο οποίο επεσήμανε ότι «οποιαδήποτε άδεια στον Κουφοντίνα είναι αδιανόητη. Όχι μόνο γιατί δεν έχει εκφράσει ποτέ καμία μεταμέλεια για τις απεχθείς πράξεις του, αλλά και γιατί παραμένει ιδεολογικός καθοδηγητής της νέας γενιάς τρομοκρατών». Αλλά και όλη η επικοινωνιακή τακτική της Νέας Δημοκρατίας άλλαξε. Έτσι ενώ ήταν προγραμματισμένο, σύμφωνα με πληροφορίες, την Πέμπτη να κατέθετε η Ν.Δ. τροπολογία για το πώς θα διανεμηθεί το υπερπλεόνασμα, η άδεια του Κουφοντίνα μετέτρεψε τα σχέδια. Επικεντρώθηκε σε μια ισχυρή κόντρα με την κυβέρνηση και τον κ. Κοντονή για το ότι θα κυκλοφορούσε ο «αρχιδολοφό-

Σ

νος της 17 Νοέμβρη» ελεύθερος, ενώ αποφασίστηκε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κάνει παρέμβαση στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι ο Κουφοντίνας δεν μετανόησε ποτέ και απολαμβάνει ένα προνόμιο της ελληνικής Πολιτείας, την οποία ο ίδιος συνεχίζει να τραυματίζει με το γεμάτος μίσος λόγο του. «ΩΣ ΕΔΩ!» είπε ο κ. Μητσοτάκης επικαλούμενος τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας. Επίσης, από τη Νέα Δημοκρατία δείχνουν με νόημα την ευθύνη και προς το περιβάλλον του κ. Κοντονή. Έτσι, η κ. Μαρία Σπυράκη επεσήμανε ότι «δύο από τα τρία μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου της φυλακής υπάγονται στον υπουργό της Δικαιοσύνης,» σύμφωνα με την απόφαση του οποίου δόθηκε η άδεια. Στη Ν.Δ. περιμένουν απαντήσεις για το θέμα.

Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν βάζουν στοιχήματα για το νέο πρόεδρο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Κάποιοι λένε ότι υπάρχουν σφυγμομετρήσεις που δείχνουν πως ο νέος πρόεδρος θα είναι από το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή αυτόματα αποκλείονται όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό που, επίσης, διακρίνουν είναι πως μετά την εκλογή δύσκολα θα παραμείνουν στις τάξεις του νέου κόμματος οι χαμένοι. Αν δηλαδή εκλεγεί η κ. Γεννηματά, λένε, θα απομακρυνθούν, σταδιακά, εκείνοι που έχασαν. Αν, πάλι, εκλεγεί πρόσωπο εκτός ΠΑΣΟΚ, τότε θα αποχωρήσουν εκείνοι που δεν ήταν και δεν είναι ενταγμένοι στη Χαριλάου Τρικούπη. Έμπειρο στέλεχος της Αριστεράς που έχει ζήσει διασπάσεις, αναρωτιόταν, μάλιστα, στη περίπτωση που εκλεγεί πρόσωπο εκτός ΠΑΣΟΚ, τα γραφεία του νέου κόμματος θα είναι στη Χαριλάου Τρικούπη; Β. ΠΑΠ.

Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης θα γίνει σύντομα πατέρας. Η σύζυγός του, Πόπη Καλαϊτζή, βρίσκεται στον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης της και ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. «πετάει στα σύννεφα». Ο Κωστής Χατζηδάκης ναι μεν δεν έλεγε σε κανέναν το φύλο του μωρού, αλλά λόγω... απειρίας το αποκάλυψε «κατά λάθος». Πώς; Έκανε

ΠΕ.ΚΟΜ.

ΔÈ ¿ÏÏ·ÍÂ;

μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, όπου επιστρέφει από ψώνια, και όσοι είναι ήδη... μπαμπάδες μπορούσαν να καταλάβουν από τα χρώματα ότι πρόκειται για αγοράκι. Άμα δεν έχει «ροζούλια» και «μπεζάκια» είναι αγόρι. Νόμος. Ευχές και από εμάς, να είναι γερό και να τους ζήσει!

Εύλογη ήταν η απορία της Ντόρας Μπακογιάννη προς τον υπουργό κ. Κοντονή στη Βουλή, για την άδεια του Κουφοντίνα. «Τι άλλαξε από τότε που ο Κουφοντίνας ζητούσε άδειες και δεν τις έπαιρνε με το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο; Δεν είναι ο ίδιος Κουφοντίνας», αναρωτήθηκε η κ. Μπακογιάννη, που είχε ένα λόγο παραπάνω να είναι συγκινησιακά φορτισμένη, καθώς ο σύζυγός της Παύλος Μπακογιάννης δολοφονήθηκε από αυτόν.

ΠΕ.ΚΟΜ.

ΕΙΡ. ΜΠ.

ΕΙΡ. ΜΠ.

∞ÁfiÚÈ ı· ›ӷÈ...

ªÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·

Εάν μιλάμε για θριάμβους ο ορισμός τους είναι ο Θύμιος Λυμπερόπουλος. Ο θρυλικός πρόεδρος όλων των ταξιτζήδων, διακομματικώς αναγνωρισμένος. Ο Θύμιος επεναξελέγη με 46% πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ταξί. Με μεγαλύτερο ποσοστό απ’ ό,τι την προηγούμενη φορά, έτσι για να απαντήσει σε όσους τον κυνηγήσανε τα τελευταία χρόνια από το κόμμα του τη Ν.Δ. Κοντά 40 χρόνια από την πρώτη εκλογή του ο Λυμπερόπουλος στις προηγούμενες αρχαιρεσίες είχε λάβει 40% και 9 έδρες, ενώ τώρα κατέλαβε και 10η. Σημειώνεται ότι η κάθοδός του δεν ήταν διακομματική, αλλά αμιγώς παραταξιακή με τη «γαλάζια» ΔΑΚΜΜΕ. Προσφάτως είχε επικριθεί από στελέχη της Ν.Δ. ότι ενεργεί ως μικρή μειοψηφία στον κλάδο. Τώρα, τι λένε;

,,

∞ƒ£ƒ√

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κρητικό συγγραφέα Νίκο Καζα Τον ντζάκη και τη φράση του «το ψέμα είναι ανανδρία» θυμήθηκε από το Ηράκλειο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και απάντησε προς το κυβερνητικό στρατόπεδο για την επίθεση προς τη σύζυγό του Μαρέβα, για τη συμμετοχή της σε εταιρία που εμφανίζεται στα «Paradise Papers». «Να με κοιτάξουν στα μάτια, και αν θέλουν να χτυπήσουν κάποιον να χτυπήσουν εμένα και όχι τη γυναίκα μου». ΕΙΡ. ΜΠ.

™˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi... ۷Ϥ!

Ο δήμαρχος Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης διαμαρτύρεται από σαλέ στους Δελφούς, όπως ενημέρωσε μέσω facebook. Η ιδιαίτερα... επαναστατική αυτή κίνηση έγινε για συμπαράσταση στον δήμαρχο Δελφών, όπως είπε, καθώς πριν από κάποιες ημέρες αποφασίστηκε να κλείνει το Μουσείο κάθε Τρίτη τη χειμερινή περίοδο, λόγω έλλειψης προσωπικού. «Ήρθα να συμπαρασταθώ στον

δήμαρχο Δελφών Θανάση Παναγιωτόπουλο στο πρόβλημα που του δημιούργησαν με το εμβληματικό Μουσείο των Δελφών…!!! Ελλάς το μεγαλείο σου…!!!», έγραψε στην ανάρτησή του ο δήμαρχος Μαραθώνα από το πολυτελέστατο σαλέ στο οποίο φαίνεται ότι διέμεινε. Ο αστακός... ψόφιος, το κρασί παλιό, άσ 'τα να πάνε! Παλιοζωή. ΠΕ.ΚΟΜ.


14

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

Μάξιμος Χαρακόπουλος Τ Ι Λ Ε Ε Ι Γ Ι Α ...

«Η αυτοδυναμία είναι εφικτός στόχος για τη Ν.Δ. Το εισπράττω και από την καθημερινή μου επαφή με τον κόσμο»

ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ: «Επιτομή του πολιτικού δημαγωγού. Χάριν της εξουσίας ακολουθεί πιστά το “ο σκοπός αγιάζει τα μέσα”»

ΤΟΝ ΠΑΝΟΚΑΜΜΕΝΟ: «Εκτός από αναξιοπιστία και καιροσκοπισμό διακρίνεται και από παρορμητισμό, που τον καθιστούν ακατάλληλο για την ευαίσθητη θέση που κατέχει»

ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΤΟΣΚΑ: «Η Πολιτεία του ως υπουργού χαρακτηρίζεται από σκανδαλώδη ανοχή προς την ανομία και σαφή έλλειψη αισθήματος ευθύνης»

Δ∂Δ ∞ Δ∂Δ

«∏ ÛηӉ·ÏÔÏÔÁ›·

είναι το... δυνατό

“¯·ÚÙ›” ÙÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘» Ψάχνουν εναγωνίως τρόπους να “θολώσουν τα νερά” και να προκαλέσουν πόλωση και διχασμό» Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΠΕΛΛΑ

Σ

τα ζητήματα ανομίας στη χώρα αναφέρθηκε ο βουλευτής Λάρισας και αν. τομεάρχης Εσωτερικών της Ν.Δ. Μάξιμος Χαρακόπουλος στη συνέντευξή του στη «ΒτΚ». «Η αιτία του κακού είναι οι ιδεοληψίες που κατατρύχουν τους κυβερνώντες, που τους εμποδίζουν να αντικρίσουν την πραγματικότητα», τόνισε χαρακτηριστικά, επιρρίπτοντας την ευθύνη για το ότι η ανομία βασιλεύει όχι μόνο στον κ. Τόσκα, αλλά και στον ίδιο τον πρωθυπουργό. «Ο πρωθυπουργός είναι αυτός που δίνει τον τόνο υποστηρίζοντας ότι η ασφάλεια δεν είναι μείζον ζήτημα και όλα βαίνουν καλώς», σημείωσε, ενώ πρόσθεσε ότι πρέπει να παραιτηθεί και ο κ. Τόσκας, γιατί «έχει προσωπικά τεράστια ευθύνη για ό,τι συμβαίνει». Σχετικά με την πρό-

θεση της κυβέρνησης για διανομή κοινωνικού μερίσματος επεσήμανε ότι οι κυβερνώντες «θέλουν να εξαγοράσουν ψήφους, γιατί βλέπουν την κατάρρευση προ των πυλών», και διευκρίνισε: «Εμείς σ’ αυτό δεν θα συναινέσουμε». Τέλος, όσον αφορά την κριτική του κ. Τσίπρα για την εμπλοκή του ονόματος της κ. Μαρέβα Μητσοτάκη στα «Paradise Papers», τόνισε ότι «η σκανδαλολογία είναι το δεύτερο “χαρτί” που παίζουν τα “μαγειρεία” του Μαξίμου. Ψάχνουν εναγωνίως τρόπους να θολώσουν τα νερά και να προκαλέσουν πόλωση και διχασμό». Κύριε Χαρακόπουλε, ας ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με το θέμα της ασφάλειας και την πρόσφατη επίθεση στα ΜΑΤ που βρίσκονται στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να παραιτηθεί ο κ.

Τόσκας; Αυτός είναι η αιτία του… κακού; «Η αιτία του κακού είναι οι ιδεοληψίες που κατατρύχουν τους κυβερνώντες, που τους εμποδίζουν να αντικρίσουν την πραγματικότητα. Είναι η εμμονή τους να παριστάνουν τους “προοδευτικούς”, επιτρέποντας στην ανομία να βασιλεύει. Είναι οι αποφάσεις τους που κάνουν το νόμο “λάστιχο”, για να μπορούν οι κάθε είδους “συλλογικότητες” τύπου “Ρουβίκωνα”, να επιδίδονται σε επαναστατική γυμναστική. Είναι η ατολμία τους να κοπεί ο γόρδιος δεσμός με το άβατο των Εξαρχείων, που έχει εξαχρειώσει κάθε φύσεως “μπαχαλάκηδες” και τρομοκράτες. Ο κ. Τόσκας έχει, βεβαίως, και προσωπικά τεράστια ευθύνη για ό,τι συμβαίνει. Το χειρότερο είναι ότι παριστάνει πως δεν βλέπει και δεν ακούει, όταν όλη η χώρα βοά. Σ’ αυτήν την κυβέρ-

νηση, όμως, κανείς δεν παίρνει διαζύγιο με την “καρέκλα” της εξουσίας». Θεωρείτε δηλαδή ότι το ζήτημα της ανομίας είναι ευθύνη ενός ανθρώπου ή θέμα κεντρικής πολιτικής; «Όσα βιώνουμε είναι το αποτέλεσμα ενός πλέγματος αποφάσεων και παραλείψεων που διέπονται από την ίδια λογική. Ο κ. Τόσκας δεν αφήνει τους αστυνομικούς να συλλάβουν τους γνωστούς-αγνώστους. Ο κ. Γαβρόγλου επεκτείνει το άσυλο της ανομίας στα πανεπιστήμια, που αφήνει ανεξέλεγκτες ορδές τραμπούκων να τρομοκρατούν και ναρκομανείς να κάνουν χρήση ουσιών μέσα σε αμφιθέατρα. Ο υπουργός Δικαιοσύνης φέρνει νόμους για να βγαίνουν στο άψε-σβήσε από τις φυλακές στυγνοί εγκληματίες.

Αλλά, εν τέλει, είναι ο πρωθυπουργός αυτός που δίνει τον τόνο υποστηρίζοντας ότι η ασφάλεια δεν είναι μείζον ζήτημα και όλα βαίνουν καλώς!». Ποιες είναι οι πρώτες ενέργειες που θα κάνει η Ν.Δ., αν γίνει κυβέρνηση, στο ζήτημα της ασφάλειας; «Ο νόμος και η ασφάλεια βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της Ν.Δ. Χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει ελευθερία. Ήδη καταθέσαμε τροπολογία για κατάργηση του εκτρωματικού νόμου Παρασκευόπουλου, καθώς και για τη λειτουργία των φυλακών υψίστης ασφαλείας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί ότι θα αποκαταστήσει το αίσθημα ασφάλειας στον πολίτη. Χωρίς νησίδες ανομίας, χωρίς άσυλα και άβατα. Ο νόμος θα ισχύει για όλους σε κάθε γωνιά της χώρας». Τι πρέπει να αλλάξει στον Ποινικό και Σωφρονιστικό Κώδικα; «Πρωτίστως, πρέπει να καταργηθεί ο νόμος Παρασκευόπουλου. Αποδείχθηκε, στην πράξη, ότι αυτό που προκαλεί είναι η ανακύκλωση του εγκλήματος. Με τη βεβαιότητα της ατιμωρησίας τα παραβατικά στοιχεία βγαίνοντας από τις φυλακές υποπί-


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

15

∏ ·ÓÔÌ›· ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ, Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ì ΢‚¤ÚÓËÛË ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Του ΝΙΚΟΥ ΘΑΣΙΟΥ

είναι προϋπόθεση ελευθερίας. Ομάδες όπως ο «Ρουβίκωσημερινή κυβέρνηση, νας» δρουν ανεξέλεγκτα, καταστοιχίζει, δυστυχώς, κα- λαμβάνοντας δημόσια κτίρια και θημερινά, πανάκριβα προκαλώντας «μπάχαλα». Τραστη χώρα μας. Οι Έλληνες πολί- μπούκοι, τοξικομανείς και διάφοτες πέρα από τη φορολογική ροι άλλοι περιθωριακοί «βασι«αφαίμαξη» που βιώνουν από τη λεύουν» εντός των ελληνικών χειρότερη κυβέρνηση που γνώ- πανεπιστημίων. Όλους αυτούς η ρισε ο τόπος από τη κυβέρνηση Μεταπολίτευση και τους καταγγέλμετά, νιώθουν κάθε λει στα λόγια, μέρα ανασφάλεια, όταν στην πράμε τα κρούσματα ξη τούς προΗ κυβέρνηση όχι εγκληματικότητας στατεύει. μόνον δεν μπορεί, να αυξάνονται. Στο κέντρο Οι επιπτώσεις του της Αθήνας, αλλά και δεν θέλει Νόμου Παρασκευστα Εξάρχεια, να προστατεύσει όπουλου είναι εμη κατάσταση την τάξη και την φανείς. Πρόκειται είναι απαράγια ένα Νόμο που δεκτη. Οι επιασφάλεια έβγαλε από τις φυθέσεις είναι καστη χώρα μας λακές 2.000 κραθημερινές. τουμένους που είΑποκορύφωμα χαν καταδικασθεί για κακουρ- υπήρξαν οι δολοφονικοί πυρογήματα. βολισμοί τρομοκρατών έξω από Οι κρατούμενοι αυτοί, πολλοί τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. εκ των οποίων υποτροπίασαν, Και ενώ η εικόνα της χώρας δεν βρίσκονται εκτός φυλακών από συνάδει σε καμία περίπτωση με την την εγκληματική –κυριολεκτι- Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, κά, δυστυχώς– ανεπάρκεια της ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας, αντί κυβέρνησης. να βρει άμεσες και λειτουργικές Ο πρόεδρος της Νέας Δημο- λύσεις, προκαλεί με αποπροσανακρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης τολιστικές συκοφαντίες. έχει επισημάνει –κατ’ εξακοΑντί ο κ. Τσίπρας να αναλάβει λούθηση– την ανάγκη να λει- τις ευθύνες του, αναζητεί άλλοθι τουργήσουν φυλακές υψίστης για να κρατηθεί όσο περισσότεασφαλείας. Οι φυλακές αυτές ρο μπορεί στην καρέκλα της λειτουργούσαν στην Ελλάδα εξουσίας. έως το 2014, αλλά η κυβέρνηΗ κυβέρνησή του όχι μόνον ση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ. αποφάσισε δεν μπορεί, αλλά και δεν θέλει να τις καταργήσει. Σε όλες τις να προστατεύσει την τάξη και υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες την ασφάλεια στη χώρα μας. –εννοείται ότι– οι φυλακές υψίΟι ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ. προτιστης ασφαλείας λειτουργούν. μούν να μιλάνε αόριστα για προΚαι εκεί φυλακίζονται οι πιο βοκάτορες παρά να τους συλσκληροί εγκληματίες, ώστε να λάβουν. Προτιμούν να κατηγοείναι προστατευμένη η κοινωνία. ρούν για όλους τους λανθασμέΠέρα, όμως, από το Νόμο νους επιχειρησιακούς τους χειΠαρασκευόπουλου και τις φυ- ρισμούς το παρακράτος. λακές υψίστης ασφαλείας η Επιλέγουν συνειδητά να κραανομία ανθεί, καθώς η κυβέρ- τούν δεμένα τα χέρια της Ελληνηση αδιαφορεί. νικής Αστυνομίας. Διότι όποτε Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι δεν εμποδίζεται από τις ιδεοληοι περιπολίες της Αστυνομίας ψίες τους η Αστυνομία κάνει έχουν περιοριστεί δραματικά. υποδειγματικά τη δουλειά της. Αυτό, δίχως άλλο, έχει επιτρέψει Η Νέα Δημοκρατία θέλει και στην καθημερινή εγκληματικό- μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι τητα να αυξηθεί, Έλληνες πολίτες θα είναι και θα αλλά δείχνει και την αδιαφο- αισθάνονται ασφαλείς, ελεύθερία της κυβέρνησης να παρέχει ροι και αξιοπρεπείς. Θα ζουν και τη στοιχειώδη ασφάλεια που θα εργάζονται σε μια ασφαλή και –υποτίθεται– εγγυάται κάθε ευ- αξιοπρεπή Ελλάδα. νομούμενη δυτικού τύπου ΔηΑυτό αξίζουμε και αυτό θα μοκρατία. Εξάλλου, η ασφάλεια πετύχουμε!

Η

«Η ανοικοδόμηση της χώρας στη μετά ΣΥΡΙΖΑ εποχή απαιτεί ένα τεράστιο έργο από πολλά “χέρια”», τονίζει ο κ. Χαρακόπουλος.

πτουν εκ νέου σε πράξεις ανομίας, ακόμη και σε ειδεχθή εγκλήματα». Και ο κ. Παρασκευόπουλος δήλωσε στην αρχή ότι πρέπει να καταργηθεί, αν και μετά ανασκεύασε. Πώς το σχολιάζετε; «Οι αρχικές του δηλώσεις αντικατόπτριζαν πράγματι την αλήθεια. Ίσως και ο ίδιος να αντιλήφθηκε το κακό που έχει προξενήσει με τις ιδεοληψίες του. Και μάλιστα παραδέχθηκε ότι είχε δίκιο ο κ. Μητσοτάκης, δύο ημέρες μετά τη συζήτηση στη Βουλή, όπου ο κ. Τσίπρας υπερασπίστηκε το νόμο. Το πλήγμα για το Μαξίμου ήταν βαρύ και ανάγκασαν, προφανώς, τον πρώην υπουργό να ανασκευάσει την επομένη. Η αλήθεια, όμως, ακούστηκε, και τώρα δεν κρύβεται». Η Ν.Δ. καταθέτει δική της πρόταση για τη χορήγηση του υπερ-πλεονάσματος. Τι θα κάνετε, όμως, με την πρόταση της κυβέρνησης για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος; Θα τη ψηφίσετε, ναι ή όχι; «Κατ’ αρχάς, η κυβέρνηση υπόσχεται να μοιράσει χρήματα που προέρχονται από την αγριότερη φορολογία που έχει γνωρίσει ο τόπος. Στράγγιξε κυριολεκτικά τις παραγωγικές τάξεις, όχι προς χάριν των δημοσιονομικών αναγκών και

της ανάπτυξης. Σάρωσε τα πάντα για να μπορέσει να κάνει δημαγωγική πολιτική. Θέλει να εξαγοράσει ψήφους, γιατί βλέπει την κατάρρευση προ των πυλών. Εμείς σ’ αυτό δεν θα συναινέσουμε». Με αφορμή τη συμμετοχή της κ. Μαρέβα Μητσοτάκη σε εταιρία που εμφανίζεται στα «Paradise Papers» ο κ. Τσίπρας άσκησε έντονη κριτική στη Ν.Δ. Τι απαντάτε; «Αυτό είναι το δεύτερο “χαρτί” που παίζουν τα “μαγειρεία” του Μαξίμου: η σκανδαλολογία. Η αποτυχία όλων των πολιτικών τους έχει κάνει την ελληνική κοινωνία, πλην των ευνοημένων, να τους γυρίσει την πλάτη. Ψάχνουν εναγωνίως τρόπους να “θολώσουν τα νερά” και να προκαλέσουν πόλωση και διχασμό». Γιατί η Ν.Δ. αμφισβητεί την καθαρή έξοδο από τα Μνημόνια που επικαλείται ο κ. Τσίπρας; «Γιατί πρόκειται για ένα ακόμη “παραμύθι”, από αυτά τα οποία συνηθίζει “να σερβίρει” αυτή η κυβέρνηση. Δυστυχώς, με ψέματα πήραν την εξουσία, λέγοντας ψέματα θα φύγουν και από αυτήν. Τα αισιόδοξα αφηγήματα που κατασκευάζουν δεν θα γίνουν σανίδα σωτηρίας τους. Η πραγματικότητα είναι σκληρή και εκδικείται.

Ποια “καθαρότητα” έχει μια Οικονομία που θα βρίσκεται σε συνεχή εποπτεία, που θα έχει τη δημόσια περιουσία της σε ένα αιωνόβιο υπερταμείο, που θα πρέπει να παράγει υπέρογκα πλεονάσματα; Ή στην “καθαρότητα” περιλαμβάνονται τα “τσεκούρια” που θα πέσουν στις συντάξεις και στους μισθούς με τις υπογραφές Τσίπρα – Καμμένου το 2019 και το 2020;». Εκτιμάτε ότι ο κ. Τσίπρας θα προβεί σε εκλογικό αιφνιδιασμό; «Τέτοιους εξουσιολάγνους δεν νομίζω να ξαναγνώρισε ο τόπος. Οι καρέκλες τους είναι η υπέρτερη αξία τους. Θα ήθελαν να μείνουν μέχρι και το τελευταίο λεπτό που προβλέπεται συνταγματικά. Ωστόσο, επειδή τα αδιέξοδα της πολιτικής τους πολλαπλασιάζονται, και παρά την εύνοια που απολαμβάνουν από διάφορους κύκλους, ίσως αναγκαστούν να καταφύγουν στις κάλπες νωρίτερα». Αν η Ν.Δ. κερδίσει τις επόμενες εκλογές αλλά δεν πετύχει αυτοδυναμία, θα είναι πρόβλημα για αυτή; «Με τις έως τώρα ενδείξεις η αυτοδυναμία είναι ένας εφικτός στόχος για τη Ν.Δ. Το εισπράττω και από την καθημερινή μου επαφή με τον κόσμο, και ιδιαίτερα τους πολίτες της Λάρισας. Οι αγρότες δεινοπαθούν, κυριολεκτικά, από την κυβερνητική φοροκαταιγίδα εναντίον τους, και προσδοκούν την αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, όμως, πιστεύω ότι η Ν.Δ. θα επιδιώξει την κυβερνητική συνεργασία με δυνάμεις που έχουν ανάλογους στόχους. Η ανοικοδόμηση της χώρας στη μετά ΣΥΡΙΖΑ εποχή απαιτεί ένα τεράστιο έργο από πολλά “χέρια”».

,,

«Η αιτία του κακού είναι οι ιδεοληψίες που κατατρύχουν τους κυβερνώντες, που τους εμποδίζουν να αντικρίσουν την πραγματικότητα. Είναι η εμμονή τους να παριστάνουν τους “προοδευτικούς”, επιτρέποντας στην ανομία να βασιλεύει», επισημαίνει ο τομεάρχης Εσωτερικών της Ν.Δ.


16

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΘΕΜΑ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

Μια άδεια που «μύριζε αίμα» δόθηκε στο ηγετικό στέλεχος και βασικό εκτελεστή της «17 Νοέμβρη» Δημήτρη Κουφοντίνα, τον άνθρωπο που δεν άφηνε από το χέρι του το 45άρι της οργάνωσης και έχει μία από τις μεγαλύτερες ποινές κάθειρξης στα ελληνικά χρονικά

Ακόμα και η άδεια στον Κουφοντίνα ήταν με νόμο του Παρασκευόπουλου που ακύρωσε προηγούμενη νομοθετική διάταξη για αυστηρότερο πλαίσιο στους ισοβίτες.

,,

Άνετος και χαμογελαστός βγήκε απο τη φυλακή ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο οποίος λίγο πριν μπει στο αυτοκίνητο της συζύγου του αγκάλιασε τους αλληλέγγυους, που τον υποδέχθηκαν με το σύνθημα «Το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο απ' όλα τα κελιά».

σουνάμι» αντιδράσεων προκάλεσε η απόφαση να χορηγηθεί 48ωρη άδεια στον Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος έχει αμετάκλητα Ο Δημήτρης καταδικαστεί 11 φορές σε Κουφοντίνας ισόβια και 25 ακόμη χρόνια καταδικάστηκε για άμεση ή κάθειρξη, για συμμετοχή σε έμμεση συμπλήθος αιματηρών ενεργειμετοχή σε 13 ών της «17 Νοέμβρη». Όσοι δολοφονίες, επέκριναν την απόφαση του από το 1985 δικαστικού συμβουλίου έκαμέχρι το ναν λόγο για έναν ιδιαίτερο 2000. κρατούμενο, ο οποίος ναι μεν δεν έχει πειθαρχικά παραπτώματα στην πλάτη του, δεν έχει, όμως, ποτέ δείξει και σημάδια μεταμέλειας για τις ειδεχθείς πράξεις του. Αντιθέτως, είχε εκδώσει και βιβλίο για να τις υπερασπιστεί, ξεκινώντας το με τη φράση «Γεννήθηκα 17Ν». Στο άκουσμα της απόφασης συγγενείς θυμάτων ξέσπασαν, η πλειονότητα των Ο Χριστόδουλος Ξηρό.ς Ο Σάββας Ξηρός. Ο Βασίλης Τζωρτζάτος. Ο Ηρακλής Κωστάρης. κομμάτων ξεσηκώθηκε κατά της από- Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. φασης, βουλευτές και αρχηγοί έκαναν δηλώσεις, ενώ με την υπόθεση ασχολήθηκαν ακόμη και τα διεθνή ΜΜΕ. Το State Department εξέφραΜε εξαίρεση τον αρχηγό της «17Ν» Αλέξαν- ισόβια), αλλά και ο Ηρακλής Κωστάρης (1). 2015 με το λεγόμενο σύστημα γεωεντοπι- χρονιά αποφυλακίστηκε και ο Βασίλης Ξησε τη μεγάλη ανησυχία του, δρο Γιωτόπουλο (17 φορές ισόβια) και τον Οι άδειες δίνονται με βάση το Σωφρονιστικό σμού (βραχιολάκι), εκείνος όμως το αρνήθη- ρός, ο οποίος ζει στη Χαλκιδική και εργάζεται ενώ ακόμη και ο κυβερνητικός εταίρος Πάνος Καμμένος Σάββα Ξηρό (5), όλοι οι υπόλοιποι ισοβίτες Κώδικα που ισχύει από το 1999, και ο οποίος κε. Όλοι οι υπόλοιποι καταδικασθέντες σε ως κτηνοτρόφος και σκιτσογράφος. Ο Σωτήεξέφρασε αντιρρήσεις σε ποτης οργάνωσης έχουν πάρει ολιγοήμερες θέτει ως προϋπόθεση την έκτιση 8 ετών από πρόσκαιρες καθείρξεις έχουν εκτίσει τον ρης Κονδύλης αποφυλακίστηκε το 2007 και λιτικό επίπεδο, όπως έγραψε άδειες από τις φυλακές. Ένας από αυτούς ήταν τον ισοβίτη, εφόσον δεν έχει διαπράξει πει- προβλεπόμενο χρόνο των ποινών που εργάζεται σε εταιρία πώλησης οικοδομικών στο twitter. ο Χριστόδουλος Ξηρός (6 φορές ισόβια), ο θαρχικά παραπτώματα. Ο Κωστάρης και ο τους επιβλήθηκαν και έχουν εδώ και χρό- υλικών. Μαζί του αποφυλακίστηκε και ο ΘωΈστω και αν δεν υπήρξαν οποίος τον Ιανουάριο του 2014 παραβίασε Τζωρτζάτος ήταν οι δύο πρώτοι ισοβίτες της νια αποφυλακιστεί. Ο Πάτροκλος Τσελέ- μάς Σερίφης, ενώ ήδη βρίσκονταν εκτός φυκυβερνητικές παρεμβάσεις, οι την 7η κατά σειρά άδεια επιστρέφοντας κιόλας «17Ν» που άρχισαν να παίρνουν άδειες, τη- ντης αποφυλακίστηκε το 2013 έπειτα από λακής ο βενιαμίν της οργάνωσης Διονύσης επικριτές της απόφασης σηστην «ενεργό δράση» μέχρι τη σύλληψή του, ρώντας τους όρους που τους επιβάλλονταν. εργασία στο φούρνο της φυλακής, για να μει- Γεωργιάδης, ο δάσκαλος Κωνσταντίνος Τέμειώνουν, με νόημα, ότι άλένα χρόνο αργότερα, σε ενοικιαζόμενη μονο- Έτσι είχε ανοίξει ο δρόμος και για τον Χριστό- ώσει την ποινή του, και διαμένει στο Ελληνικό. λιος και ο Παύλος Σερίφης, ο οποίος είναι λαξε ο εισαγγελέας που μέχρι Ο Κώστας Καρατσώλης αποφυλακίστηκε το πλέον συνταξιούχος του Δημοσίου και από το κατοικία στην Ανάβυσσο. Τακτικά άδειες παίρ- δουλο, ενώ και στον αδερφό του τον Σάββα πρότινος δεν έκανε δεκτό το νει ακόμη ο Βασίλης Τζωρτζάτος (4 φορές είχε δοθεί η δυνατότητα να αποφυλακιστεί το 2011 και εργάζεται ως μεσίτης, ενώ την ίδια 2005 ζει στο Γαλάτσι με την οικογένειά του. αίτημα. Και ουσιαστικά –λένε– ο Κουφοντίνας βγήκε από τη φυλακή, υπό τον κίνδυνο να ματα, θα μπορούσαν να αιτηθούν τη χο- τικές ανησυχίες», και ήδη ως μαθητής είδιαφύγει, λόγω και πάλι του Νόμου ρήγηση αδείας έχοντας εκτίσει τουλάχι- χε ενταχθεί στην τοπική οργάνωση της Παρασκευόπουλου. Συγκεκριμένα, της στον 18 χρόνια στη φυλακή. Με την κα- ΠΑΜΚ (μαθητικό τμήμα του ΠΑΣΟΚ) της τάργηση των εν λόγω διατάξεων, λοι- περιοχής Γκύζη. Στη συνέχεια ήταν από τροπολογίας με την οποία καταργήθηκε ο νόμος για τη σύσταση φυλακών υψί- πόν, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – τα πιο δυναμικά στελέχη της Νεολαίας Ο Έκτορας Κουφοντίνας είναι τυπικά γραφεί μέσω των social media, δηλώΑΝ.ΕΛ. δόθηκε το δικαίωμα άδειας όχι ΠΑΣΟΚ, από την οποία, όμως, τελικά στης ασφαλείας (τύπου Γ) στο Δομοκό, γιος του Σάββα Ξηρού και της Αγγελι- νει ανένταχτος και δεν διστάζει να εκμόνο στον Κουφοντίνα, αλλά σε κάθε διεγράφη λόγω των ακραίων απόψεών μετά και τη διαφυγή του Χριστόδουλου κής Σωτηροπούλου, ωστόσο πατέρας φράζει ακραίες απόψεις. επικίνδυνο κακοποιό, που όταν επιστρέτου (ήταν υπέρ του ένοπλου αγώνα για Ξηρού το 2014. Εκεί θα μεταφέρονταν του θεωρείται ο Δημή«Συνέλαβαν τον Φιλιππάκη επειδή επικίνδυνοι ισοβίτες, χωρίς δικαίωμα φει στη φυλακή, είναι θέμα χρόνου να το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοιτρης Κουφοντίνας, δήλωσε πως δεν θα τον πείραζε μια τέτου δοθεί η δεύτερη και η τρίτη άδεια. νωνίας). άδειας με τη συμπλήρωση 8 ετών ποιπου τον αναγνωρίζει τοια βόμβα να έσκαγε στα πόδια του Μετά τη διαγραφή του προσέγγισε τον νής. Στο άρθρο 54 του Νόμου με την ιδιότητα αυτή. Στουρνάρα; Τότε ας συλλάβουν καλύΤο προφίλ μαοϊκό χώρο (ΕΚΚΕ και ΚΚΕ-μλ), ενώ 4274/2014 αναφερόταν σαφώς ότι Γεννήθηκε στις 31 τερα κι εμένα που 'μαι απόλυτα σύμλίγο αργότερα εντάχθηκε στη «17 Νο«στους κρατουμένους σε καταστήματα Μαΐου του 1990, όταν φωνος με αυτή τη δήλωση», είχε γράΟ Δημήτρης Κουφοντίνας γεννήθη- έμβρη» με το ψευδώνυμο «Λουκάς». κράτησης Γ τύπου ή σε αυτοτελή τμήμαη «17Ν» ήταν σε πλήρη δράση, δώδε- ψει, μεταξύ άλλων, μετά την βομβιστικε το 1958 στην Τερπνή Βισαλτίας ΣερΜεταξύ άλλων, βοηθούσε στη στρατοτα Γ τύπου δεν χορηγούνται άδειες». Επίκα χρόνια πριν η μητέρα του παντρευ- κή επίθεση στον Λουκά Παπαδήμο. σης, στο άρθρο 55 αναφερόταν, ρητά, ρών. Το 1972 εγκαταστάθηκε μόνιμα λόγηση νέων μελών και πρωτοστατούτεί τον Κουφοντίνα μέσα στις Φυλακές Νωρίτερα είχε έρθει σε αντιπαράθεότι οι κρατούμενοι που είχαν καταδικα- στην Αθήνα με τους γονείς του, τελείωσε σε στις ενέργειες των διάφορων πυρήΚορυδαλλού. ση με τον Κώστα Μπακογιάννη, γιο του στεί σε πολλαπλές ισόβιες καθείρξεις το Ε' Γυμνάσιο Εξαρχείων, και στη συνέ- νων. Παρών ήταν και στην τελευταία, Είναι φοιτητής στη Σχολή ΕφαρμοΠαύλου, ενώ τώρα πάλι άνοιξε μέτωγια βαρύτατα αδικήματα, π.χ. ανθρωπο- χεια φοίτησε στο Οικονομικό Τμήμα της στη βομβιστική ενέργεια στον Πειραιά σμένων Μαθηματικών και Φυσικών πο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με Νομικής Σχολής Αθηνών, χωρίς να ολοτο 2002, όπου τραυματίστηκε ο Σάββας κτονίες, ακόμη και αν δεν μετάγονταν σε Επιστημών του Μετσόβιου Πολυτε- αφορμή τις αντιδράσεις στην άδεια του Ξηρός και άρχισε σταδιακά η εξάρθρωφυλακές τύπου Γ λόγω καλής συμπερι- κληρώσει τις σπουδές του. χνείου και τα τελευταία χρόνια αρθρο- πατέρα του. Από τα παιδικά του χρόνια είχε «πολι- ση της τρομοκρατικής οργάνωσης. φοράς μέσα στα σωφρονιστικά καταστή-

«Τ

√ ∫Ô˘ÊÔÓÙ›Ó·˜ «¯Ù‡ËÛ» ̤۷ ·fi ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜

√È ¿‰ÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÈÛÔ‚›Ù˜ Ù˘ «17 ¡Ô¤Ì‚ÚË»

√ °π√™ Δ√À ∫√Àº√¡Δπ¡∞ Δ∞ μ∞∑∂π ª∂ √§√À™ ∫∞π ª∂ √§∞


ΠΟΛΙΤΙΚΗ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

17

ΦΙΛΗΣ vs ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ: ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

«ÀÔÁÚ¿ÊÔ˘Ì οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ԢÌÂ!»

,,

Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ πό την προηγούμενη Παρασκευή, όταν ο πρωθυπουργός απαντούσε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα θέματα της τρομοκρατίας, έως και χθες, η κυβέρνηση κατέρρευσε πολιτικά. Μέσα σε μία εβδομάδα οι ειδήσεις από τις Βρυξέλλες για την ανάπτυξη δεν ήταν το ίδιο αισιόδοξες, δόθηκε άδεια στον Κουφοντίνα να κυκλοφορήσει ελεύθερος, την ίδια στιγμή που στην Κοινοβουλευτική Ομάδα προκλήθηκε μια «μίνι» κρίση, που ανάγκασε τον Ευκλείδη Τσακαλώτο να υποστηρίξει τους πλειστηριασμούς. Το πολιτικό αφήγημα της κυβέρνησης για έξοδο από τα Μνημόνια φαίνεται πως αρχίζει να «μπάζει νερά». Και, μάλιστα, εκ των έσω. Πάντως, ήταν εμφανές ότι ξέσπασε μια πολιτική κόντρα ανάμεσα στον Νίκο Φίλη και στον Ευκλείδη Τσακαλώτο. Το ίδιο κακό κλίμα υπάρχει και για το Μέγαρο Μαξίμου από τον πρώην υπουργό Παιδείας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, όπως εκτιμούν και έμπειροι πολιτικοί κύκλοι, πως ο υπουργός Οικονομικών αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει δραματικούς τόνους και να επικαλεστεί τον κίνδυνο της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης της Τρίτης Αξιολόγησης, αλλά και των ελέγχων στις τράπεζες, αν δεν ολοκληρωθούν και προχωρήσουν άμεσα οι πλειστηριασμοί. Είναι σαφές, όπως σημείωναν οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, πως ο υπουργός Οικονομικών ήταν πιεσμένος από τις απαιτήσεις των δανειστών για το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι επίσης σαφές, έλεγαν, πως η πίεση θα αυξηθεί αν μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου δεν υπάρξει επιτάχυνση των διαδι-

Α

Ο Μάριο Ντράγκι.

κασιών και δεν έχουν μειωθεί δραματικά τα «κόκκινα» δανεια.

Πληθαίνουν οι φωνές Σύμφωνα με πληροφορίες, το βάρος της κριτικής στην Κοινοβουλευτική Ομάδα το σήκωσε, για μία ακόμη φορά, ο Νίκος Φίλης. Μόνο που τώρα οι φωνές πλήθυναν. Υπήρξαν βουλευτές που εξέφρασαν σοβαρούς προβληματισμούς σε σχέση με τους πλειστηριασμούς. «Γιατι υπογράφουμε κάτι που δεν πιστεύουμε;», έλεγαν μερικοί. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που άσκησαν κριτική για την προοπτική ιδιωτικοποίησης του νερού, για τους πλειστηριασμούς, αλλά και για το πολυαναμενόμενο μέρισμα. Λέγεται πως εντός της αιθούσης επικράτησαν εκνευρισμός και δυσαρέσκεια, καθώς μεγάλη μερίδα βουλευτών αναζήτησε απαντήσεις σε καίρια κοινωνικά ζητήματα. «Το μέρισμα αυτή τη φορά να είναι δίκαιο και να μην απευθυνθεί στους

«Δείχνουν» υπουργούς που αρνούνται την επικοινωνία. Δραματικοί τόνοι από Τσακαλώτο

πάντες, αλλά σε εκείνους που έχουν φτωχύνει και αδυνατούν να πληρώσουν ακόμη και τα βασικά», έλεγαν βουλευτές απευθυνόμενοι στον υπουργό Οικονομικών, που ματαίως έψαχνε να δικαιολογήσει την ολοκλήρωση της Τρίτης Αξιολόγησης ως μια ακόμη επιτυχία. Πολλοί, όπως, λέγεται, εξέφρασαν και την ανησυχία τους για τους όρους, ακόμη και τεχνικούς, της Τρίτης Αξιολόγησης. Κάποιοι βουλευτές ειρωνευόμενοι τη σύντομη ολοκλήρωση της Αξιολόγησης έλεγαν, δηκτικά, πως «θα κλείσουν όλα γρήγορα, αφού στη Δεύτερη Αξιολόγηση δώσαμε γη και ύδωρ». Χαρακτηριστικό του κλίματος που επικράτησε είναι και το γεγονός πως ο Νίκος Φίλης ζήτησε να δοθεί οικονομική βοήθεια μόνο σε εκείνους που πραγματικά το έχουν ανάγκη, και να μην επιδιωχθεί μια προσέγγιση οικονομίστικη με σκοπό την αλλαγή του πολιτικού κλίματος. Η κριτική του δεν παρέμεινε μόνο στα πολιτικά δεδομένα της περιόδου, αλλά εξέφρασε και την ανησυχία του για την

Το πολιτικό αφήγημα της κυβέρνησης για έξοδο από τα Μνημόνια φαίνεται πως αρχίζει να «μπάζει νερά». Και μάλιστα εκ των έσω.

Ο Αλέξης Τσίπρας.

επόμενη μέρα του Μνημονίου. «Bγαίνουμε από τη δανειακή σύμβαση, αλλά ο έλεγχος θα συνεχίσει, όπως και η επιτροπεία», σημείωσε δηκτικά, και κυρίως απέναντι στον Ευκλείδη Τσακαλώτο. Σύμφωνα, μάλιστα, με στενούς του συνεργάτες, τόνισε, με νόημα, πως «δεν περνάμε από την κόλαση στον παράδεισο». Ο πρώην υπουργός τάχθηκε υπέρ του να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια φιλολαϊκή πολιτική, και ειδικά στο κομμάτι που σχετίζεται με τις συντάξεις, τα πρωτογενή πλεονάσματα, που είναι υψηλά, ενώ ειδική αναφορά έκανε και στους πλειστηριασμούς προτείνοντας την αντικειμενική αξία ως σημείο εκκίνησης. Επ’ αυτού ανέφερε ότι υπάρχει και θέμα ταυτότητας. Διότι πρέπει να γίνει σαφές –και δη στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια– ότι «το Μνημόνιο δεν είναι δική μας φυσιογνωμία», όπως εξήγησε. Και άρα δεν πρέπει και να γίνονται πλειστηριασμοί! Πάντως, αίσθηση προκάλεσε η σύντομη παρέμβαση του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, που σχεδόν αναγκάστηκε να ομολογήσει τον κίνδυνο από τους πλειστηριασμούς, και κυρίως στις επιπτώσεις στις τράπεζες. Ήταν εμφανές πως ο υπουργός Οικο-

νομιών βρέθηκε σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση ακούγοντας την κριτική που ασκήθηκε. Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αναφερόμενος στην αποχή των συμβολαιογράφων από τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και στις ανησυχίες Ντράγκι για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων φέρεται να επισήμανε στους βουλευτές, πως αν η εκκίνηση των πλειστηριασμών αργήσει πολύ, τότε αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στις τράπεζες. Ο κ. Τσακαλώτος μιλούσε για μεγάλης αξίας ακίνητα, οι πλειστηριασμοί των οποίων μπορούν να βελτιώσουν το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών, δηλαδή της τάξης των 300.000 ευρώ και άνω, και συγκεκριμένα σε κατοικίες - βίλες και στα λεγόμενα «ακριβά» προάστια. Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με τον υπουργό, θα υπάρξουν «σκιές» στα stress tests των τραπεζών, χωρίς να αποκλείεται και η ανάγκη περαιτέρω ανακεφαλαιοποίησής τους. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, πως δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι βουλευτές που κυριολεκτικά τα «έριξαν» σε υπουργούς κατηγορώντας τους πως αρνούνται να τους δεχθούν, ενώ ακόμη και η τηλεφωνική επικοινωνία είναι αδύνατη. «Όταν εμείς καλούμαστε να στηρίξουμε την κυβερνητική πολιτική στα χωριά μας, οι υπουργοί δεν δέχονται την επικοινωνία», σημείωναν με νόημα, φωτογραφίζοντας συγκεκριμένους υπουργούς, αλλά ακόμη και γενικούς γραμματείς. Ειρήσθω εν παρόδω, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναγκάζονται να σηκώνουν, πλέον, αποκλειστικά το βάρος της κυβερνητικής πολιτικής, καθώς δεν υπαρχει καμία βοήθεια από τις κομματικές οργανώσεις, αφού αυτές είτε υπολειτουργούν, είτε έχουν αποδυναμωθεί, είτε έχουν κλείσει...

,,


ΘΕΜΑ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

ΔÔ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi ı¤Ì· ˆ˜ ˙‹ÙËÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ ε την είσοδο ενός μεγάλου αριθμού σμένα τμήματα μέσα στην ίδια κοινωνία, περιπροσφύγων στην ελληνική επικρά- θωριοποιημένους μελλοντικούς πολίτες. τεια, προέκυψε έντονα το ζήτημα της Δεν αποτελεί λοιπόν, δείγμα απλώς ανθρωκοινωνικής ένταξης αυτών των ανθρώπων στην πισμού, αλλά θεμέλιο λίθο για την ίδια την ευρύτερη κοινωνία και των μικρών παιδιών στο ύπαρξή της. Μία κοινωνία χωρίς συνοχή είναι σχολικό πλαίσιο. Αντιδράσεις προκλήθηκαν ευάλωτη και έρμαιο σε οποιοδήποτε κοινωνικό από το πρόσφατο βίαιο επεισόδιο ενάντια στο φαινόμενο. Σε σχέση με το μαθητικό πληθυσμό μικρό Αμίρ και την οικογένειά του, και έντονα η επαφή και ένταξη των προσφυγόπαιδων στο ερωτήματα δημιουργήθηκαν για το κατά πόσο σχολείο προσφέρει τη δυνατότητα επαφής και το ελληνικό σχολείο λειτουρσταδιακής εξοικείωσης γεί ως μήτρα ενσωμάτωσης ή με το διαφορετικό. ∫ƒÀ™Δ∞§§π¢√À αφομοίωσης για το μεγάλο επαφή με το αριθμό προσφυγόπαιδων. διαφορετικό Ποιος, άραγε, θα πρέπει να αποτελεί θεμέείναι ο στόχος του ελληνικού λιο λίθο για την ανάπτυσχολείου για αυτά τα παιδιά; ξη της ψυχικής ανθεκτιΝα προχωρήσει σε μία απλή κότητας, της δεξιότητας επιφανειακή αφομοίωσή τους προσαρμογής σε νέα όπου θα αναγκαστούν να δεδομένα, απαραίτητη εγκαταλείψουν τις δικές τους για ψυχικά υγιείς ανιδιαίτερες γλωσσικές, θρηθρώπους. σκευτικές και πολιτισμικές ιδιΣε μια κοινωνία συνεαιτερότητες; Η περίπτωση του Αμίρ χώς μεταβαλλόμενη είNα ακολουθήσει μια πολιτιδημιούργησε έντονα ναι ουτοπία να προσπακή κοινωνικής ένταξης η ερωτήματα για το θούμε να απορρίψουμε οποία υποστηρίζει την ένταξη κατά πόσο το ελληνικό καθετί το διαφορετικό, των προσφυγόπαιδων στο προασπιζόμενοι τη διασχολείο λειτουργεί πεδίο των ευρύτερων κοινωνικών θεσμών, διατηρώντας ως μήτρα ενσωμάτωσης τήρηση της προσωπικής μας ασφάλειας. Τα παιπαράλληλα τη διακριτή τους ή αφομοίωσης για διά, ως αυριανοί ενερταυτότητα; Ή, απλά, να «ανετο μεγάλο αριθμό γοί πολίτες, είναι απαχθεί» την παρουσία τους –χωραίτητο να αναπτύξουν προσφυγόπαιδων ρίς καμία προσπάθεια προθετικές στάσεις απέναντι σέγγισής τους– ως «αναγκαίο στο διαφορετικό, είτε αυτό λέγεται αναπηρία, είκακό»; τε σεξουαλικός προσανατολισμός, είτε διαφοο ζήτημα είναι πολύ βαθύ και σοβαρό και ρετικός πολιτισμός. Το διαφορετικό είναι συνυη λαθεμένη αντιμετώπισή του εγείρει ζη- φασμένο με την ίδια τη ζωή και όλοι μας είμαστε τήματα κοινωνικής συνοχής και ασφάλει- υποχρεωμένοι να προετοιμάσουμε τα παιδιά ας. Η μη σωστή ένταξη των προσφυγόπαιδων, μας για την επαφή τους με αυτό. ουσιαστικά οδηγεί μια ολόκληρη κοινωνία, την *Η Ειρήνη Κρυσταλλίδου ελληνική κοινωνία, σε επικίνδυνα μονοπάτια. είναι ψυχολόγος, καθηγήτρια και Δημιουργεί περιθωριοποιημένα και διαχωριιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας www.e-psy.gr

∂πƒ∏¡∏

Μ

,,

Τ

Η

ΔÔ ÎfiÏÔ ΔÛ›Ú· Ì ÙÔ… «ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ̤ÚÈÛÌ·» Η Α

Μαρία Τρ. πέρασε πλέον τα 50 της νασμα», και άρα μπορεί να διανείμει μεγαχρόνια. Από νεαρή κοπέλα εργάζε- λύτερο «κοινωνικό μέρισμα» από ό,τι πέρυται ως νοσηλεύτρια σε διάφορα νο- σι στους… «κοινωνικά ασθενέστερους». σηλευτικά ιδρύματα. Τα τελευταία χρόνια είναι προϊσταμένη σε ιδιωτική κλινική της υτό, όμως, που δεν λέει είναι ότι αυΑθήνας. Επί δεκαετίες κάνει την εργασία τό το (ψευδεπίγραφο) υπερπλεόνατης, που η ίδια θεωρεί ότι είναι καθήκον και σμα είναι πράγματι «ματωμένο», αποστολή ταυτόχρονα, με ευσυνειδησία, όπως ο ίδιος ο κ. Τσίπρας έλεγε το 2014, συχνά με αυταπάρνηση. Πολλές ώρες κο- όταν ήταν στην αντιπολίτευση και η κυβέρπιώδους εργασίας, αλλά προσπαθεί να νηση Σαμαρά μοίραζε 500άρικα στους κρατήσει πάντα το χαμόγελό της απέναντι κοινωνικά ασθενεστέρους. Γιατί επιτυγχάστον ανθρώπινο πόνο, νεται από την καταπου αντιμετωπίζει καστροφή της Μαρίας Τρ. §√μ∂ƒ¢√™ θημερινά, και να εμκαι των συναδέλφων ψυχώσει τους ασθετης. Γιατί επιτυγχάνεται νείς της, που παλεύαπό την υπερφορολόουν για τη ζωή τους. γηση του 35χρονου Τους τελευταίους 17 δικηγόρου Χάρη Κ., ο μήνες δεν τα καταφέροποίος μην μπορώνει πολύ καλά. Βλέντας να καταβάλει το πετε, κοντά 1,5 χρόνο νοίκι στο γραφείο του, τώρα, έχει να πληρωτου έγινε έξωση και θεί! ντροπιάστηκε στο πεΚαι πάλι καλά που είχε ριβάλλον του. Πίσω κάποιες οικονομίες από το δήθεν «υπερΠίσω από το δήθεν στην άκρη, που όμως πλεόνασμα» κρύβοέχουν, πια, εξανεμινται τραγωδίες αν«υπερπλεόνασμα» σθεί. Πάλι καλά που ο θρώπων, που βλέκρύβονται τραγωδίες σύζυγός της έχει ακόπουν τη μικρή επιχείανθρώπων, μα δουλειά και τα παιρηση ή το μαγαζί τους διά της δεν την έχουν να καταρρέει, όπως ο που βλέπουν οικονομικά ανάγκη. έμπορος Δαμιανός Π. τη μικρή επιχείρηση Και μπορεί να επιβιώτου οποίου οι λογαή το μαγαζί τους νει. Για τους συναδέλριασμοί υπέστησαν φους της, όμως, τα κατάσχεση από την να καταρρέει πράγματα είναι ακόμα Εφορία και δεν μπορεί χειρότερα. Δεν έχουν πια ούτε τα ναύλα καν να ανανεώσει το εμπόρευμα στο μαγαζί τους να έρχονται κάθε μέρα στη δουλειά ρούχων που διατηρεί από το 1973. τους. Η κλινική καταρρέει. Αλλά δεν τα βάζουν με τον κλινικάρχη, που γνωρίζουν ότι αλήθεια είναι μία και μόνο μία: το δεν τους πληρώνει όχι γιατί δεν θέλει, αλλά υπερπλεόνασμα που επικαλούνται γιατί δεν μπορεί. Οι οφειλές από τον ΕΟΠΥΥ ο κ. Τσίπρας και οι σύντροφοί του έχουν ξεπεράσει τα 5 εκατ. ευρώ και ανε- προέρχεται αποκλειστικά και μόνον από την βαίνουν καθημερινά. Η κλινική θα μπορού- «υπερσυγκράτηση δαπανών» έναντι των σε να σωθεί και τα δεδουλευμένα θα μπο- προμηθευτών του Δημοσίου, από την «καρούσαν να καταβληθούν στους απελπισμέ- ταιγίδα» των κατασχέσεων λογαριασμών νους εργαζόμενους αν η κυβέρνηση στο μικρομεσαίων, και από την υπερφορολόπλαίσιο της «υπερσυγκράτησης» δαπανών γηση της μεσαίας τάξης, που πνέει τα λοίπου κάνει για να βγάλει όσο το δυνατόν με- σθια. Και αυτό το «υπερπλεόνασμα» θα γαλύτερο «υπερπλεόνασμα», είχε καταβά- επιχειρήσουν να το διανείμουν ως δήθεν λει το μεγαλύτερο, έστω, μέρος των οφει- «κοινωνικό μέρισμα» προκειμένου να λών της προς τη συγκεκριμένη κλινική, και υφαρπάξουν, όπως ελπίζουν, τις ψήφους σε πολλές άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. κάποιων απελπισμένων ανθρώπων, που Αλλά δεν το κάνει! δεν γνωρίζουν ότι τα 500-600 ευρώ που θα πάρουν τον Δεκέμβριο προέρχονται από ια έναν απλό λόγο: ο Αλέξης Τσίπρας το αίμα και την απόγνωση κάποιων άλλων και οι σύντροφοί του στο Μαξίμου, εξαθλιωμένων συνανθρώπων τους, που έχουν ανασύρει κουτοπόνηρα από καταστρέφονται εξαιτίας των προεκλογικών την (μάλλον ξεπερασμένη) προεκλογική τεχνασμάτων της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑφαρέτρα τους ένα τέχνασμα. Μην πληρώ- ΝΕΛ, και για να υπηρετήσουν το «αριστερό νοντας τις οφειλές προς τους ιδιώτες προ- αφήγημα» του πρωθυπουργού, ότι φροντίμηθευτές του Δημοσίου και αυξάνοντας ζει, δήθεν, τους πλέον ευάλωτους και αναυπέρμετρα την έμμεση φορολογία, αλλά ξιοπαθούντες. Ενώ στην πραγματικότητα η και την άμεση, ιδίως των ελεύθερων επαγ- «φορομπηχτική» πολιτική της κυβέρνησής γελματιών, των εμπόρων, των επιστημόνων, του έχει οδηγήσει στη φτωχοποίηση και την των αυταπασχολουμένων, μπορεί να ισχυ- ισοπέδωση τη μεγάλη πλειονότητα των Ελρίζεται ότι πέτυχε πρωτογενές «υπερπλεό- λήνων...

°π∞¡¡∏™

Τα παιδιά, ως αυριανοί ενεργοί πολίτες, είναι απαραίτητο να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι στο διαφορετικό, είτε αυτό λέγεται διαφορετικός πολιτισμός, είτε σεξουαλικός προσανατολισμός, είτε αναπηρία.

∂À£À™ ∂• ∞ƒÃ∏™

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

,,

18

Η

Γ


ΔΙΕΘΝΗ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

19

™∞√À¢π∫∏ ∞ƒ∞μπ∞ VS πƒ∞¡

μÚ˘¯¿Ù·È ÙÔ ƒÈ¿ÓÙ ÛÙËÓ Δ¯ÂÚ¿ÓË Από τη βασίλισσα Ελισάβετ έως το Facebook εκατοντάδες είναι οι πλούσιοι και οι πολυεθνικές που κρύβουν τα υπέρογκα κέρδη τους.

Γιατί η αποκάλυψη της φοροδιαφυγής στα «Paradise Papers» έχει σημασία «Αν θες να μάθεις κάτι, απευθύνσου στην ρες εταιρίες, που δίνουν αγώνα για την πηγή». Ο εκλιπών Κέρι Πάκερ, ο πλου- επιβίωσή τους σε ένα βελτιωμένο, αλλά σιότερος άνθρωπος της Αυστραλίας, συ- ακόμα ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον νήθιζε να λέει ότι όποιος δεν προσπαθεί εργασίας, διατηρώντας θέσεις που είναι να μειώσει τους φόρους του πρέπει να ζωτικής σημασίας για όσες χώρες ταλανίεξεταστεί από γιατρό! ζονται από υψηλό δείκτη ανεργίας. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι πρόσφατες, καΌπως πολύ απλά έχει συνοψίσει ο διταιγιστικές, αλλά και αναμενόμενες απο- σεκατομμυριούχος Γουόρεν Μπάφετ, καλύψεις για τα «Paradise Papers» και που δεν αποκαλείται τυχαία ως ο «σοφός τους υπεράκτιους «παραδείσους» της της Όμαχα», κανένα σύστημα δεν μπορεί φοροδιαφυγής των πλουσίων ατόμων να προκόψει πραγματικά αν η γραμματέκαι εταιριών είναι άξιον απορίας γιατί προ- ας καταβάλλει σε αυτό μεγαλύτερους καλούν τόσο καταδικαστικές αντιδράσεις, φόρους από τον εργοδότη της. Τα 3,5 όταν το ερώτημα θα έπρεπε να είναι πέ- εκατομμύρια έγγραφα των «Paradise ρα από το «τελικά ποιος δεν το γνώρι- Papers», ενάμιση χρόνο μετά τα ζε», το «πού βρίσκεται το κακό;». Αυτό «Panama Papers», προκάλεσαν παγκόρωτούσε αυτή την εβδομάδα, με διάφο- σμιο σάλο ξεσκεπάζοντας τα μυστικά του ρα δημοσιεύματά του, το δίκτυο ABC, για κρυμμένου πλούτου της παγκόσμιας ελίτ. να απαντήσουν οι ίδιοι οι αρθρογράφοι Μέρος των εγγράφων αυτών προέρτου σε αυτό, με μια φωνή, ότι και κακό εί- χεται από τη δικηγορική εταιρία ναι και βλάπτει όλους Appleby στις Βερμας. μούδες, που ειδιΤην περίοδο Για να γίνει κατακεύεται στις 1950-2016 νοητή η άποψη αυτή, offshore επενδύκαλύπτουν τα 13,4 σεις. που αφορά τους πάντες, εκτός από αυΑυτά αναλύθηεκατομμύρια αρχεία τούς που φοροδιακαν από τη Διεθνή που διέρρευσαν για Σύμπραξη Ερευνηφεύγουν, πρέπει να τονιστεί ότι ο βασικός τών Δημοσιογράτους υπεράκτιους λόγος είναι η επίδραφων, η οποία και «παραδείσους» ση της φοροδιαφυέριξε το φως στα διγής πακτωλού χρησεκατομμύρια που μάτων από τις δημόσιες υπηρεσίες. Η μεί- είναι κρυμμένα σε φορολογικούς παραωση στα έσοδα από τους φόρους, πρα- δείσους. Για του λόγου το αληθές, σε κτικά σημαίνει ότι υπάρχουν λιγότερα αυτά αναφέρονται άτομα και εταιρίες, χρήματα για να ξοδέψει ένα κράτος σε όπως Ρώσοι ολιγάρχες, ο Μπόνο των υποδομές, υγειονομικές υπηρεσίες και U2 και η Μαντόνα, αλλά και η Apple, η Δημόσια Εκπαίδευση. Nike και το Facebook. Και αν κάποιος αναλογιστεί ότι οι ΗνωΤα αρχεία αυτά αποδεικνύουν πως η μένες Πολιτείες, το πλουσιότερο κράτος υπεράκτια αυτοκρατορία είναι μεγαλύτεμέχρι να την ξεπεράσει σύντομα, όπως ρη και πιο περίπλοκη από ό,τι πιστευόταν εκτιμάται, η Κίνα, έχει πληρώσει βαρύ φό- μέχρι σήμερα, και αποκαλύπτουν την ρο αίματος λόγω των ανεπαρκών υποδο- αποτυχία των ρυθμιστικών Αρχών να μών της, των πρόχειρα επιδιορθωμένων αστυνομεύσουν αυτή την πολυδαίδαλη δρόμων και γεφυρών, γίνεται απόλυτα βιομηχανία. κατανοητό το αυξημένο μέγεθος του Το όλο πρόβλημα απαντάται στην έλπροβλήματος για τα μικρότερα κράτη. λειψη κρατικής βούλησης για σταδιακή Επιπρόσθετα, αν η μεσαία και εργαζό- και πραγματική μείωση της φοροδιαφυμενη τάξη συνεχίσει να σηκώνει δυσανά- γής, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η λογα μεγάλο βάρος φόρων στους ώμους Μανόν Ομπρί, εκπρόσωπος της ΜΚΟ της, όπως συμβαίνει κατά κόρον και στη Oxfam, που βρίσκεται στο κέντρο αυτού χώρα μας, η εμπιστοσύνη στη Δημοκρα- «του εντελώς νόμιμου σκάνδαλου», τία θα σμικρυνθεί, μέχρι να εξαφανιστεί, όπως το χαρακτήρισε αυτές τις ημέρες η με ό,τι αυτό θα σημάνει για τις μελλοντικές γερμανική εφημερίδα «Der γενιές. Το ίδιο ισχύει και για τις μικρότε- Tagesspiegel».

Της ΣΟΦΗΣ ΛΟΥΚΑ

πίθεση σε πολλά μέτωπα έχει εξαπολύσει η Σαουδική Αραβία εναντίον του Ιράν. Η εμπρηστική αυτή πολιτική ρισκάρει την κλιμάκωση των διαφόρων και επικίνδυνων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, παρότι μέχρι σήμερα το Ριάντ έχει αποτύχει να πλήξει την περιφερειακή επιρροή

Ε

της Τεχεράνης. Η ωμότητα με την οποία προωθείται το όλο ζήτημα τόσο με τις λέξεις όσο και με πυραύλους αποδίδεται στον γιο του βασιλιά Σαλμάν, πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος έχε αναλάβει τις εξουσίες του. Υπό την ηγεσία του, που κάποιοι τη χαρακτηρίζουν επαναστατική και κάποιοι άλλοι σκληροπυρηνική, το βασίλειο δείχνει ετοιμότητα στο να προκαλέσει τριγμούς στη περιοχή. Απόδειξη αυτού είναι η εξαπόλυση στρατιωτικής εκστρατείας εναντίον των ανταρτών στην Υεμένη, τους οποίους θεωρεί εντολοδόχους του Ιράν, και η πυροδότηση της σύγκρουσης με το Κατάρ, μερικώς λόγω των σχέσεών του με το καθεστώς της Τεχεράνης. Μέχρι στιγμής το Ιράν έχει καταφέρει να χρησιμοποιήσει τους πολέμους στο Ιράκ και τη Συρία για την οικοδόμηση συμμαχιών που ξεκινούν από τα σύνορά του και εκτείνονται κατά μήκος της Μεσογείου. Ως εκ τούτου, το ερώτημα που χρήζει απάντησης είναι αν η Σαουδική Αραβία και ο βιαστικός να τα αλλάξει όλα εδώ και τώρα ηγέτης της θα πιέσει περισσότερο το Ιράν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και τι αντίδραση θα προκαλέσει. Στο πλευρό του, πάντως, στέκεται για την ώρα ακλόνητος υποστηρικτής ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τα γεγονότα που αποδεικνύουν τις επι-

Τους φυλακίζει για διαφθορά, τους εξαφανίζει ως πιθανούς αντιπάλους ο πρίγκιπας Μοχάμεντ

θετικές προθέσεις του βασιλείου είναι, εκτός από τις κατηγορίες της Σαουδικής Αραβίαςεναντίον του Ιράν, ότι προμήθευσε τον πύραυλο που εκτόξευσαν εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου της, το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι αντάρτες της Υεμένης, η σαφής εμπλοκή του στο εσωτερικό της Λιβύης, όπως αποκάλυψε η πρόσφατη παραίτηση του πρωθυπουργού της Σαάντ Χαρίρι. Σε ταυτόχρονο τέμπο ο πρίγκιπας Μοχάμεντ, ο διάδοχος του σαουδαραβικού θρόνου, προσπαθεί να ενδυναμώσει τη θέση του στο εξωτερικό, με τη σύλληψη πριγκίπων και ανώτατων αξιωματούχων, επισήμως στο πλαίσιο της πάταξης της διαφθοράς, στην πραγματικότητα με σκοπό την εξαφάνιση των πιθανών αντιπάλων και επικριτών του. Όσον αφορά το ερώτημα που προκύπτει από τα παραπάνω, αν δηλαδή η Σαουδική Αραβίασκοπεύει να αναλάβει μια περισσότερο άμεση κίνηση εναντίον του Ιράν, οι αναλυτές εκτιμούν πως είναι πρόωρη για το βασίλειο μια τέτοια απόφαση. Η χώρα αυτή της Αραβικής Χερσονήσου είναι ήδη δεσμευμένη στον πόλεμο στην Υεμένη, καθώς τα αεροπλάνα της ηγούνται της αεροπορικής εκστρατείας στη χώρα, και τα στρατεύματά της βρίσκονται στα σύνορά της. Και ενώ οι στρατιωτικοί αναλυτές σημειώνουν ότι οστρατός του Ιράν είναι με-

Τα μεγάλα οράματα σύγκρουσης χρειάζονται και πετροδολάρια, υπενθυμίζουν οι διεθνείς αναλυτές στο διάδοχο του σαουδαραβικού θρόνου.

γαλύτερος και πιο σκληρός από πολεμικής σκοπιάς από τον αντίστοιχο της Σαουδικής Αραβίας, το βασίλειο υπερτερεί σε εκσυγχρονισμένο οπλοστάσιο που αγοράστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη την περασμένη δεκαετία. Η πιθανή ανάληψη στρατιωτικής δράσης της Σαουδικής Αραβίας εναντίον του Ιράν θα ρισκάρει, επίσης, όπως σημειώνει σχετικό δημοσίευμα του Associated Press, την αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής του Κόλπου, ενώ θα διαταράξει τη μετακίνηση πετρελαίου με πλοία που είναι ζωτικής σημασίας τόσο για το βασίλειο όσο και για τους συμμάχους του. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι μπήκαν στο «καθαρτήριο» οι πρίγκιπες και οι άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι της χώρας, στο πλαίσιο έρευνας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, το πετρέλαιο καθοδηγεί και πάλι το όραμα της Σαουδικής Αραβίας, και συγκεκριμένα του θερμόαιμου διαδόχου του βασιλείου. Ως εκ τούτου, το Ριάντ θεωρείται απίθανο να προχωρήσει σε μια τέτοια παρακινδυνευμένη απόφαση χωρίς το «πράσινο φως» από την Ουάσινγκτον, πάγια πολιτική της οποίας είναι η αποφυγή ευθείας αντιπαράθεσης με το Ιράν. Αυτό αφήνει τη Σαουδική Αραβία και τον Μοχάμεντ της να πρέπει να αρκούνται μόνο σε μάχες μικρής διάρκειας για την απόκτηση του ελέγχου στην περιοχή.

,,


20

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΔΙΕΘΝΗ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

∂¡∞ Ã√¡√™ ™∫∞¡¢∞§∞, ¶ƒ√∫§∏™∂π™ ∫∞π TWEETS

™ÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ ÌÂ… ÙÈÌÔÓȤÚË ÙÔÓ ΔÚ·Ì Της ΣΟΦΗΣ ΛΟΥΚΑ

Ο φόρος αίματος του ένοπλου αγώνα ανεξαρτησίας της οργάνωσης «Πατρίδα των Βάσκων και Ελευθερία» (ΕΤΑ) υπήρξε βαρύς.

Ο

Με τη φωτογραφία αυτή ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος γιόρτασε τον ένα χρόνο του στο Οβάλ Γραφείο.

«Είναι σαν να έχουμε βάλει το χέρι μας στην τοστιέρα και περιμένουμε τι θα γίνει», ένα από τα σχόλια που ακούγονται για την προεδρία Τραμπ

κτύωσης και πρωταγωνιστής του ανεξάντλητου Russia-gate, που αφορά τη βοήθεια της Ρωσίας στην εκλογή του, αυτά θα αφορούν την Οικονομία της χώρας. Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο χρόνο το χρηματιστήριο άνθισε, η ανάπτυξη του αμερικανικού ΑΕΠ βελτιώθηκε και η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 χρόνων. Ωστόσο, όπως σημειώνει άλλο δημοσίευμα του περιοδικού «Forbes», οι θέσεις εργασίας παραμένουν χαμηλότερες του μέσου όρου που είχε πετύχει ο προκάτοχός του Μπαράκ Ομπάμα, και στις διεθνείς αγορές η Ευρωζώνη και οι αναδυόμενες αγορές έχουν συνολικά καλύτερη παρουσία από τις αμερικανικές αποδόσεις. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με γεγονός ότι τα μεγαλύτερα ερωτήματα στο βασικό τομέα της Οικονομίας δεν έχουν ακόμα

απαντηθεί, αν δηλαδή θα περάσουν οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις και τι εμπορικές συμφωνίες θα μπορέσει να υπογράψει ο Τραμπ, που ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Βόρειας Αμερικής (NAFTA), αποδεικνύουν ότι τίποτα ακόμα δεν έχει κριθεί και πολλές δυσάρεστες εκπλήξεις μπορούν να περιμένουν τους Αμερικανούς στη συνέχεια. Οι προσπάθειές του, εξάλλου (ευτυχώς αποτυχημένες), να καταργήσει το «Obamacare», το πρόγραμμα πρόσβασης για εκατομμύρια Αμερικανούς στη Δημόσια Υγεία, αλλά και η απόσυρση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη συμφωνία-ορόσημο του Παρισιού για το Κλίμα (που έχει στόχο τη μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, μέσω της μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα), δεν εμπνέουν καμιά αισιοδοξία για τα μελλούμενα.

Κακό σερί για τη Βρετανίδα πρωθυπουργό Ενός κακού μύρια έπονται, για την Τέρεζα Μέι. Η Βρετανίδα πρωθυπουργός δεν υποχρέωσε σε παραίτηση την υπουργό Διεθνούς Ανάπτυξης Πρίτι Πατέλ γιατί το ήθελε, αλλά γιατί έπρεπε να το κάνει. Η αφορμή, εξάλλου, είχε δοθεί από το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν οι μυστικές συναντήσεις της προαναφερθείσας με 12 πολιτικούς, μεταξύ των οποίων και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, και αξιωματούχους του Ισραήλ εν αγνοία του υπουργείου Εξωτερικών της Βρετανίας έγιναν γνωστές, συνιστώντας απειθαρχία προς την ηγέτιδα της χώρας. Η εμπιστοσύνη της Μέι προς την υπουργό της μπορεί να χάθηκε αυτοστιγμεί, ωστόσο η Βρετανίδα πρωθυπουργός

επέλεξε να αφήσει τα υπόλοιπα κυβερνητικά στελέχη να πάρουν την απόφαση που πρέπει να ληφθεί, σε μια ύστατη προσπάθεια να ενώσει μια κυβέρνηση που μοιάζει συνεχώς έτοιμη να διαλυθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό, άλλωστε, φανερώνει πόσο αδύναμη είναι, πλέον, η Μέι μετά το ταπεινωτικό αποτέλεσμα για την ίδια –καθώς διεκδικούσε μια καθαρή πλειοψηφία και λαϊκή εντολή– των γενικών εκλογών του Ιουνίου. Η υπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης Πρίτι Πατέλεπέλεξε να παραιτηθεί και όχι να αποπεμφθεί, όπως ήταν σίγουρο ότι θα γίνει ύστερα από τις αποκαλύψεις για ιδιωτικές συναντήσεις της με αξιωματούχους της ισραηλινής κυβέρνησης εν αγνοία του

Προτίμησε να παραιτηθεί παρά να αποπεμφθεί, η Πατέλ.

Foreign Office. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση υψηλόβαθμου υπουργού από την κυβέρνηση Μέι μέσα σε επτά ημέρες.Είχε προηγηθεί, την περασμένη Τετάρτη, η παραίτηση του υπουργού Άμυνας σερ Μάικλ Φάλονύστερα από εμπλοκή του ονόματός του στο σκάνδαλο των σεξουαλικών παρενοχλήσεων που έχει ξεσπάσει στο Ουεστμίνστερ. Για τη Μέι, που δίνει αγώνα να ανακτήσει το ηγετικό κύρος της μεσούσης μιας δύσκολης διαπραγμάτευσης για το «Brexit», απέναντι στο οποίο η ίδια της η κυβέρνηση παρουσιάζεται ισόποσα διαιρεμένη, τα παραπάνω απειλούν ευθέως τη συνέχιση της θητείας της.

Οι Βάσκοι απεύχονται το χάος στην Καταλωνία Λεφτά και στο χέρι... παρά ανεξαρτησία και καρτέρι προτιμούν οι Βάσκοι πολίτες! Την ώρα που προφυλακίζονται το ένα μετά το άλλο τα μέλη της καθαιρεθείσας αυτονομιστικής κυβέρνησης της Καταλωνίας και το μέλλον της περιοχής βρίσκεται στα χέρια της Ισπανίας, οι Βάσκοι εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους Καταλανούς, αλλά ξεκαθαρίζουν ότι εκείνοι θα «κάτσουν στα αυγά τους». Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την επικρατούσα άποψη τις πρώτες ημέρες του δημοψηφίσματος στην Καταλωνία, ότι δηλαδή η πιεστική δράση της ηγεσίας της θα ενεθάρρυνε τις φιλοδοξίες για ανεξαρτησία άλλων ανάλογων καυτών εδαφικών σημείων στην Ευρώπη. Οι Βάσκοι δεν θέλουν με επαναστατικές Προτιμούν τα πράξεις να διακινδυνεύσίγουρα λεφτά σουν την πρόοδο που από την αμφίβολη έχουν κάνει όσον αφορά την αυτονομία της κοινότηανεξαρτησία τάς τους στα βόρεια της ισπανικής χώρας. Όπως εξηγεί ο επικεφαλής της μετριοπαθής κυβέρνησης στη Χώρα των Βάσων, Ινίγκο Ουρκούλου, ουδείς από τους συμπατριώτες του θέλει ένα χάος ανάλογο με αυτό που επικρατεί στην Καταλωνία. Γεννημένος στη Χώρα των Βάσκων ο ίδιος, εξηγεί την προσεκτική αυτή στάση αναφερόμενος στα βαθιά σημάδια που άφησε ο ένοπλος αγώνας της ΕΤΑ, που προκάλεσε περισσότερους από 800 νεκρούς στα 45 χρόνια της διάρκειάς του μέχρι την κατάπαυση του πυρός το 2011. «Βγήκαμε από μια σκοτεινή περίοδο, που κατακερμάτισε τη Χώρα των Βάσκων, και δεν θέλουμε να συρθούμε στο ίδιο ατελέσφορο μονοπάτι», δήλωσε ο ίδιος σε σχετικό άρθρο του BBC, καθιστώντας σαφές ότι «οι Βάσκοι δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τους Καταλανούς». Και η πραγματικότητα είναι ότι η βόρεια αυτή επαρχία έχει συνάψει καλύτερη συμφωνία αυτονομίας από την Καταλωνία, καθώς οι Βάσκοι δεν πληρώνουν περισσότερα σε φόρους από τα χρήματα που διαθέτουν στα πάτρια εδάφη τους, μια κατάσταση που έχουν φροντίσει να εξασφαλίσουν με νόμο. Όπως σημειώνει στο ίδιο δημοσίευμα ο βετεράνος Βάσκος δημοσιογράφος Λουίς Αϊζπεολέα, «ο Ουρκούλου ξέρει καλά ότι η κοινωνία στη Χώρα των Βάσκων είχε μεγάλες περιπέτειες στο παρελθόν, που δεν τη βοήθησαν στο μέλλον της». Υπενθυμίζεται ότι η ΕΤΑ ιδρύθηκε αρχικά ως οργάνωση για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βάσκων το 1959, καθώς και για να εξασκήσει αντίσταση ενάντια στη δικτατορία του Φράνκο. Γρήγορα, όμως, εξελίχθηκε σε παραστρατιωτική ένοπλη οργάνωση, μαρξιστικής ιδεολογίας, με στόχο την αυτοδιάθεση και την ανεξαρτησία των Βάσκων. Της αποδίδονται 800 δολοφονίες, δεκάδες απαγωγές και περί τα 700 μέλη της έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση στην Ισπανία, στη Γαλλία, και σε άλλες χώρες. Στις 21 Οκτωβρίου του 2011 η ETA ανακοίνωσε την παύση της ένοπλης δραστηριότητας της οργάνωσης.

,,

Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να είναι απρόβλεπτος –πολλοί τον χαρακτηρίζουν και ασταθή–, στη συμμετοχή του, όμως, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποδεικνύεται ξεκάθαρα άνθρωπος της συνήθειας. 365 ημέρες μετά την απρόσμενη εκλογή του στον Λευκό Οίκο, γιόρτασε τον πρώτο χρόνο του στην αμερικανική προεδρία με ένα tweet. «Συγχαρητήρια σε όλους εσάς τους “ποταπούς” (παλαιός χαρακτηρισμός της Χίλαρι Κλίντον για τους οπαδούς του), και τους εκατομμύρια ανθρώπους που μας χάρισαν μια ΜΑΖΙΚΗ συγκλονιστική νίκη». Οι υποστηρικτές του μπορεί να στηρίζουν την επιλογή τους στα σχετικά καλά αποτελέσματα του στον τομέα της Οικονομίας, οι πολέμιοί του, ωστόσο, ένας αριθμός σε συνεχή αύξηση, όπως σημειώνει σχετικό ρεπορτάζ του δικτύου CNN, τρέμουν τα αποτελέσματα της αδιαφορίας του προς τις στρατηγικές συμμαχίες της χώρας και τις υποχρεωτικά πολυμερείς λύσεις στις παγκόσμιες προκλήσεις. Με απλά λόγια, δώδεκα μήνες μετά τη μετακόμιση του Αμερικανού μεγιστάνα στον Λευκό Οίκο, η προεδρική στάση του «ο νικητής τα παίρνει όλα» προβληματίζει στο εσωτερικό της χώρας του και εκμηδενίζει την εμπιστοσύνη του εξωτερικού στις δυνατότητες παγκόσμιας ηγεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν πρέπει σώνει και καλά να αποδοθούν κάποια εύσημα στον Τραμπ για την προσπάθειά του να είναι και πρόεδρος πέρα από πολιτική διασημότητα των μέσων κοινωνικής δι-


ΘΕΜΑ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

21

«√Ãπ» ™Δ∏¡ ∂¶π£Àªπ∞ Δ√À °π∞ ∂¶π™∫∂æ∏ ™Δ∏ £ƒ∞∫∏

ºÚ¤ÓÔ ÛÙ· «ı¤Ïˆ» ÙÔ˘ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó! Του ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ

ροβλήματα στο ταξίδι του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δημιούργησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χακάν Τσαβούσογλου εξαιτίας της προκλητικότατης συμπεριφοράς του στη Θράκη, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του. Ο Τσαβούσογλου, σε αντίθεση με την ανάλογη επίσκεψη του Τούρκου πρωθυπουργού Γιλντιρίμ, ο οποίος κινήθηκε σε χαμηλούς τόνους και δεν προκάλεσε –πέραν του...αναμενομένου– χρησιμοποίησε υψηλούς τόνους, φανάτισε και δίχασε τον κόσμο, έκανε ανιστόρητες αναφορές που παρέβησαν τα συμπεφωνημένα μέσω Συνθηκών, και ως «κερασάκι στην τούρτα» είπε ότι πήγε εκεί για να προετοιμάσει την ανάλογη επίσκεψη του Ερντογάν στη Θράκη. Τα περισσότερα από αυτά που είπε ο Τσαβούσογλου στη Θράκη δεν τα κατέγραψαν οι κάμερες, αλλά τα κατέγραψε λεπτομερώς ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος συνόδευε τον Τούρκο επίσημο σε κάθε του βήμα. Ο κ. Αμανατίδης ενημέρωσε λεπτομερώς τον Νίκο Κοτζιά και το Μέγαρο Μαξίμου, και κάπου εκεί, όταν πια είχε διαφανεί ότι ο Τσαβούσογλου ήταν επί της ουσίας προπομπός του Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος σκοπεύει να επισκεφθεί τη Θράκη, «χτύπησαν καμπανάκια». Ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται να εξοργίστηκε, έκανε λόγο για κατάχρηση της φιλοξενίας από την πλευρά του Τσαβούσογλου, και δράση που προφανώς αντιβαίνει τα διπλωματικά ειωθότα, και διαμήνυσε στους συνεργάτες του και στο υπουργείο Εξωτερικών, ότι «δεν αρχίζουν καλά τα πράγματα». Ο Νίκος Κοτζιάς συμφώνησε και τόνισε ότι πρέπει να γίνει κατανοητό στην τουρκική πλευρά, πως ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε να έρθει στην Αθήνα, για να συμβάλει στη βελτίωση των διμερών σχέσεων, και πως οποιαδήποτε άστοχη ενέργεια στη Θράκη, θα δημιουργούσε νέα προβλήματα, αντί να λύσει τα υπάρχοντα. Κατά πληροφορίες της «ΒτΚ», ο διπλωματικός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, Βαγγέλης Καλπαθάκης, μετέφερε στην τουρκική πρεσβεία ότι θα ήταν

Π

Έντονα προβληματισμένοι είναι ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών από το αίτημα του Ταγίπ Ερτογάν να επισκεφθεί και τη Θράκη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ελλάδα.

να γίνει ή να μη γίνει το ταξίδι στην Αθήνα. Όταν αυτό τέθηκε υπόψη έμπειρου διπλωμάτων εν ενεργεία, η απάντηση ήταν σκωπτική: «Ευτυχώς που αυτός που το είπε είναι... πρώην διπλωμάτης, και συνταξιούχος». Υπάρχει και μια τρίτη εκδοχή. Να μην αλλάξει απόψεις ο Ερντογάν και να επιμείνει στα αρχικά του σχέδια. Τότε η ελληνική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να μην κάνει πίσω. Αυτή η εκδοχή, όμως, θεωρείται αδύναμη, μια και την επίσκεψη αυτή τη ζήτησε ο ίδιος ο Ερντογάν, και μια ματαίωσή της εξαιτίας του θα συνιστούσε ευθέως πλήγμα στο πρόσωπό του και το κύρος του. Πάντως, στην Άγκυρα έχει καταστεί σαφές ότι το πρόβλημα το έχει δημιουργήσει η ανεύθυνη συμπεριφορά του Χακάν Τσαβούσογλου, και πως δεν τίθεται κανένα θέμα με τον ίδιο τον Ερντογάν. Η αλήθεια είναι πως στην εδώ τουρκική πρεσβεία δεν περνά ούτε ως υπερβολική υπόθεση εργασίας μια ματαίωση του ταξιδιού, και, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τούρκος πρέσβης Χαλίκ Τσεβίκ –πρόκειται για έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος έχει διατελέσει Μό-

Η συμπεριφορά του Τσαβούσογλου στη Θράκη πυροδότησε αντιδράσεις καλύτερα να μην επισκεφθεί τη Θράκη ο Τούρκος πρόεδρος, μετά το τεταμένο κλίμα που δημιούργησε ο Χακάν Τσαβούσογλου. Εμμέσως πλην σαφώς, ο κ. Καλπαθάκης, αλλά και άλλα διπλωματικά κανάλια του υπουργείου Εξωτερικών, μετέφεραν στην τουρκική πλευρά, ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να λειτουργήσει αντίθετα από τους στόχους που υποτίθεται ότι θέλει να εξυπηρετήσει ο Ερντογάν –σε διμερές επίπεδο– με την επίσκεψή του. Μέχρι τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές η τουρκική πλευρά δεν είχε αλλάξει σχέδια, αλλά ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα, εργάζεται αόκνως, όπως λέει στους συνομιλητές του, για να πετύχει αυτή η επίσκεψη. Δύο τινά υπάρχουν. Το πρώτο είναι να δοθούν εγγυήσεις από τον Τούρκο πρόεδρο ότι δεν θα ανάψει φωτιές, και δεν θα προκαλέσει με τη συμπεριφορά του στη Θράκη. Ήτοι, να γνωρίζει από πριν η Αθήνα τις κινήσεις του, αλλά και τι προτίθεται να πει ή να κάνει. Το δεύτερο είναι να αποδεχθεί να μην πάει στη Θράκη. Άλλωστε, με την πρόσκληση που απέστειλε το υπουργείο Εξωτερικών στον Ερντογάν, τον καλεί συγκεκριμένα στην Αθήνα, και όχι γενικώς στην Ελλάδα, όπως ανέφερε στη «ΒτΚ» Έλληνας διπλωμάτης που εμπλέκεται στα της επίσκεψης. Και ένα παραλειπόμενο: πρώην διπλωμάτης και νυν συνταξιούχος, έλεγε, πρόσφατα, σε δημοσιογραφική παρέα στο Κολωνάκι, πως το καλύτερο θα ήταν να επισκεφθεί πρώτα τη Θράκη, και μετά, ανάλογα με τη συμπεριφορά του,

νιμος Αντιπρόσωπος της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη– έχει ζητήσει χρόνο από την ελληνική πλευρά για να ρυθμίσει όλα τα θέματα. Πάντως, ο Τσεβίκ, έλαβε το μήνυμα της δυσαρέσκειας της Αθήνας για τα όσα συνέβησαν με τον Τσαβούσο γλου και την αρνητική πρόθεση να ακολουθήσει επίσκεψη Ερντογάν στη Θράκη.

στεί. Οι Κούρδοι είναι έτοιμοι να προβούν σε αλλαγή συνόρων σε βάρος της Τουρκίας, και αυτή τη στιγμή οι Συνθήκες, όπως αυτή της Λωζάννης, που θωρακίζουν νομικά την αποτροπή τέτοιων ενδεχομένων, είναι ένα από τα επιχειρήματά του.

Δεν λέει για Λωζάννη πια

Διπλωματικοί παράγοντες που μίλησαν στη «ΒτΚ», εξέφρασαν την εκτίμηση ότι τελικά όλα θα πάνε καλά, γιατί ο Ερντογάν έχει ανοίξει πολλά μέτωπα, και πρέπει και ο ίδιος να προβεί σε κινήσεις κατευνασμού και να κλείσει μερικά από αυτά. Ήδη στο εσωτερικό της χώρας του βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση μετά την αποκάλυψη της συμμετοχής των παιδιών του πρωθυπουργού Γιλντιρίμ στα «paradise papers». Παράλληλα, η κράτηση του άλλοτε στενού συνεργάτη του Τούρκου προέδρου, στις ΗΠΑ, ο οποίος θεωρείται ότι ξέρει πολλά για την εξέλιξη των οικονομικών στοιχείων της οικογένειας Ερντογάν, προκαλεί πονοκέφαλο. Ο Γιλντιρίμ μετέβη αιφνιδιαστικά στις ΗΠΑ προχθές, και πιθανολογείται ότι ένα από τα ζητούμενα αυτής της επίσκεψης ήταν η απελευθέρωσή του, αλλά και η έκδοση του Φετουλάχ Γκιουλέν. Η επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα θεωρείται «αντίδοτο» στις κάκιστες ευρωτουρκικές και «παγωμένες» αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ενώ στόχος είναι να συμβολίσει την προσπάθεια επαναφοράς των ελληνοτουρκικών σχέσεων σε τροχιά αναθέρμανσης. Το Προσφυγικό και το Κυπριακό αναμένεται να είναι στην κορυφή της ατζέντας στις συνομιλίες του Τούρκου προέδρου στην Αθήνα, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο και τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Ο Ταγίπ Ερντογάν είναι αξιοσημείωτο πως έχει πάψει να αναφέρεται στη Συνθήκη της Λωζάνης και να ζητά την αλλαγή της, όπως έκανε μέχρι πριν από μερικούς μήνες. Έλληνες διπλωμάτες αναφέρουν στη «ΒτΚ», ότι μετά τις αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου και τις σαφείς θέσεις του για τη νομική υπόσταση της Συνθήκης της Λωζάννης διεθνώς, αλλά και τις επιπτώσεις στο διεθνές σκηνικό από την αμφισβήτηση των διεθνών συνθηκών, η θέση του Ερντογάν άλλαξε άρδην. Άλλωστε, όπως αναφέρουν οι ίδιοι διπλωμάτες, εάν επιμείνει ο Ερντογάν στη θέση του για αλλαγή συνόρων κόντρα στις διεθνείς συνθήκες, μπορεί να γίνει ο πρώτος που θα το υπο-

Το πρόσφατο ταξίδι του αντιπροέδρου της τουρκικής κυβέρνησης Χακάν Τσαβούσογλου στη Θράκη, διατάραξε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Δυσκολίες στο εσωτερικό

,,


22

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΘΕΜΑ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

∂ºΔ∞™∂ ∏ ¢À™∫√§∏ øƒ∞ °π∞ Δ√ ™∫√¶π∞¡√

¶ÚÔ˜ Â›Ï˘ÛË ÛÙÔ... fiÓÔÌ· Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘! την τελική ευθεία μπαίνει απ’ ό,τι δείχνουν τα πράγματα η επίλυση του προβλήματος με τα Σκόπια, και, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η λύση θα είναι επώδυνη και για τις δύο πλευρές. Επί της ουσίας το ορόσημο για το κλείσιμο της εκκρεμότητας είναι η Σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στις 11 και 12 Ιουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, και στην οποία θα παρίσταται και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα πραγματοποιηθεί νέα πρόσκληση του ΝΑΤΟ στα Σκόπια, και πλέον νέο βέτο θα είναι πολύ δύσκολο να τεθεί. Φυσικά, εάν οι Σκοπιανοί επιδείξουν αδιαλλαξία στο όνομα, το ελληνικό βέτο –όπως διαμηνύει ο Νίκος Κοτζιάς στους ξένους συνομιλητές του– θεωρείται δεδομένο, ανεξάρτητα από το κόστος που θα έχει. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο υπουργείο Εξωτερικών, με τη συμμετοχή όλης της πολιτικής ηγεσίας και ορισμένων υπηρεσιακών παραγόντων, ο Νίκος Κοτζιάς φέρεται να τόνισε ότι πρέπει να βρεθεί λύση και να κλείσει το μέτωπο με τα Σκόπια, για να επικεντρωθεί η Ελλάδα στα σοβαρά εξωτερικά ζητήματα, όπως είναι οι σχέσεις με την Τουρκία, και να μην σπαταλά πολύτιμο διπλωματικό και πολιτικό κεφάλαιο. Έπεσαν, επίσης, στο τραπέζι ορισμένα ονόματα, αλλά... όσο γρήγορα έπεσαν άλλο τόσο γρήγορα «ανέβηκαν». Μια και τα όσα φέρονται να πρότειναν κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες (Νέα Μακεδονία, Άνω Μακεδονία κ.λπ.), κινήθηκαν στο πεδίο της φαιδρότητας και της ασχετοσύνης με το τι συμβαίνει επάνω από τα Τέμπη... Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, συμφώνησαν όλοι ότι η όποια λύση επιλεγεί, θα είναι δύσκολη, αλλά αναγκαία, και σίγουρα θα αποτρέπει τις αλυτρωτικές τάσεις των Σκοπιανών. Το θέμα είναι εάν περάσει από τη Βουλή ή, ακόμη χειρότερα, από το λαό και των δύο χωρών η όποια λύση επιλεγεί, σύμφωνα με απαισιόδοξα στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών. Ο Νίκος Κοτζιάς ανέφερε, επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι υπάρχει πλέον μια ηγεσία στα Σκόπια που θεωρείται «συνεννοήσιμη», και αποφασισμένη να κλείσει το θέμα, και να προτάξει την ευρωπαϊκή και ατλαντική πορεία της χώρας, επωμιζόμενη το κό-

Σ

Ο Σκοπιανός πρωθυπουργός κ. Ζάεφ θεωρεί πολύ σημαντική την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ μόλις βρεθεί λύση στο θέμα της ονομασίας.

,,

Του ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ

Η όποια λύση επιλεγεί θα είναι δύσκολη, αλλά αναγκαία, και σίγουρα θα αποτρέπει τις αλυτρωτικές τάσεις των Σκοπιανών

στος αυτής της επιλογής. υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη για να Δεν είναι τυχαίο ότι ο Σκοπιανός πρωβρούμε άκρη, αλλά, όπως λέει, βρισκόθυπουργός Ζάεφ θεωρεί, όπως είπε, ότι μαστε στο σωστό δρόμο. «η αυτόματη πρόσκληση για ένταξη στο Θεωρεί ότι το θέμα πρέπει να κλείσει ΝΑΤΟ, μόλις βρεθεί μια λύση στη διαμέσα στο 2018, και φυσικά μέχρι τη Σύφωνία της ονομασίας, αποτελεί κίνητρο», νοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, τον ερχόμενο και εμφανίστηκε έτοιμος να συζητήσει Ιούλιο, να υπάρχει μια συμφωνία, και την αλλαγή της συνταγματικής ονομαπρος τούτο πρέπει να εργαστούν αόσίας των Σκοπίων και να καταλήξει σε μία κνως και οι δύο πλευρές. συμφωνία με την Ελλάδα προκειμένου Έτσι κι αλλιώς, το 2019 είναι εκλογινα ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για κό έτος, και τέτοια ζητήματα δεν μπαίτην ένταξη της χώρας σε ΝΑΤΟ και Ε.Ε. νουν στην ατζέντα για ευνόητους λόΩς πρώτο βήμα γους. καλής θέλησης και Παράλληλα, ο κ. Η επίλυση από τις δύο πλευΚοτζιάς φέρεται να ρές θεωρείται το έχει ζητήσει από του ονόματος άνοιγμα ύστερα όλους να ρίξουν από... πενήντα τους τόνους γύρω οδηγεί στην χρόνια του Τελωαπό την ονομασία, Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ νειακού Σταθμού για να αφεθούν Λαιμού στο Δήμο απερίσπαστοι οι διΠρεσπών. πλωμάτες να κάΑυτό είναι ένα βήμα που συμφωνήνουν τη δουλειά τους. θηκε στα MOU μεταξύ των δύο πλευΣτα Σκόπια το κλίμα φαίνεται να αλρών, θεωρείται χαμηλής πολιτικής, αλλά λάζει, και η κυβέρνηση Ζάεφ επιχειρεί καταπολεμά την καχυποψία και διευκονα πείσει την κοινή γνώμη ότι το μείζον λύνει τον τουρισμό στην περιοχή, λένε για τη χώρα είναι η ευρωατλαντική ποστη «ΒτΚ» παράγοντες της περιοχής. ρεία και όχι το όνομα. Συγκεκριμένα, ο περιφερειάρχης ΔυΓια πρώτη φορά ακούστηκαν απόψεις τικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδης εκτιμά όπως αυτή του Γκάρτσεφ, στενού συμότι θα δώσει ώθηση στο τουριστικό ρεύβούλου του Σκοπιανού πρωθυπουρμα, μια και όποιος ήθελε να επισκεφθεί γού, ο οποίος παραδέχθηκε, δημοσίως, τις Πρέσπες από την πλευρά των Σκοότι «το μακεδονικό έθνος είναι τεχνηπίων έπρεπε να περάσει από τον Τελωτό κατασκεύασμα από τον Τίτο». νειακό Σταθμό Νίκης, που βρίσκεται Επί Γκρουέφσκι τέτοιες απόψεις τιμωρούνταν σκληρά, και είναι ενδεικτιμακριά. κές οι σκληρές αντιδράσεις των ΜΜΕ που πρόσκεινται στον πρώην πρωθυΌ,τι είναι να γίνει, πουργό. θα γίνει μέσα στο 2018 Όμως, ο νέος πρωθυπουργός είναι πανίσχυρος τώρα, ύστερα και από την Ο Νίκος Κοτζιάς όταν άκουσε τα ονόολοκλήρωση του θριάμβου του και στις ματα που προτάθηκαν, κατάλαβε ότι...

δημοτικές εκλογές. ονόματος και την ένταξη της χώρας Επίσης, ο Ζάεφ ανακοίνωσε τροποστο ΝΑTO», ανέφερε, πρόσφατα, στο ποιήσεις και στα σχολικά βιβλία, απομαΚέντρο Διεθνών Σχέσεων στην Ουάκρύνοντας αναφορές που Βουλγαρία σινγκτον, ο ουσιαστικός «επιτηρητής» και η Ελλάδα θεωρούν ενοχλητικές, των ΗΠΑ στα Βαλκάνια, και αναπληενώ τάχθηκε κατά της χρήσης σλαβιρωτής βοηθός υπουργός Εξωτερικών τοπωνυμίων στην ελληνική Μακών Μπράιαν Χόιτ Γι, όπως μετέδωκεδονία. Παράλληλα, ανακοίνωσε σε στη σλαβική των Σκοπίων γλώσσα γκρέμισμα των αγαλμάτων του... Μεγάη «Φωνή της Αμερικής». λου Αλεξάνδρου και του Φιλίππου στα Ο Χοιτ Γι θα είναι πιθανότατα ο νέος Σκόπια. πρέσβης των ΗΠΑ στα Σκόπια, αν λέει Είναι και αυτό μια ένδειξη για το ότι οι κάτι αυτό σημειολογικά. Σκοπιανοί είναι Για όσους δεν έτοιμοι να κάνουν γνωρίζουν, τους Γκρεμίζουν πίσω στο θέμα του θυμίζουμε ότι ο ονόματος, αλλά Μπράιαν Χόιτ Γι αγάλματα δεν γνωρίζουμε είναι ο διπλωμάμέχρι ποίου σημείπου δεν τους της που υπηρέτηου. σε ως πρόξενος ανήκουν!.. Βετεράνος διστη Θεσσαλονίκη, πλωμάτης, που πέτην περίοδο που ρασε από τα Σκόπια, εξυφαινόταν η λέει στη «ΒτΚ»: «Ας μην τρέφουμε αυυπόθεση του Βατοπεδίου. Και μάλιταπάτες, το “Μακεδονία” θα υπάρχει στα είχε έρθει η μετάθεσή του, αλλά ο –με το έναν ή άλλο τρόπο– ως μέρος ίδιος ζήτησε... παράταση της παραμοτου συνολικού ονόματος. νής του, την οποία και πέτυχε, προκειΑυτό που πρέπει να επιδιώξουμε είμένου προφανώς... να μην αφήσει τίναι να συμφωνήσουμε σε ένα όνομα το ποτα στη μέση. οποίο δεν θα επιτρέπει αλυτρωτικές τάΤο γεγονός, όμως, ότι για πρώτη σεις». Για τη χώρα μας το επιδιωκόμεφορά οι ΗΠΑ λένε ευθέως στα Σκόνο όνομα είναι το «Σλαβομακεδονία», πια ότι η ασφάλειά τους (η ένταξή αλλά αντιδρά η αλβανική μειονότητα τους στο ΝΑΤΟ δηλαδή) εξαρτάται που έχει βαρύνουσα παρέμβαση στην από τη συμφωνία με την Ελλάδα, κυβέρνηση. είναι σημαντικό και αισιόδοξο. «Πρέπει να γίνουν πολλά και από Οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται πολύ τις δύο πλευρές. Θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις και είμαι αισιόδοξος Οι ΗΠΑ θέλουν να κλείσει αυτή η ότι θα υπάρξει λύση, επειδή η διάθεεκκρεμότητα και προς τούτο πιέζουν ση τόσο της Ελλάδας όσο και της για πρώτη φορά και τα Σκόπια. FYROM βρίσκονται στο υψηλότερο «Η ασφάλεια της πΓΔΜ εξαρτάται δυνατό επίπεδο από πριν», είπε ακόαπό την επίλυση της διαφωνίας του μη ο Χόιτ Γι.


ΘΕΜΑ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

23

is

Who Who ∫¤‚ÈÓ ™¤ÈÛÈ Της ΣΟΦΗΣ ΛΟΥΚΑ

οιος είναι ο Κάιζερ Σόζε;». Το ερώτημα αυτό απασχόλησε έντονα τους κινηματογραφόφιλους όλου του κόσμου το 1995, οπότε κυκλοφόρησε η εκπληκτική, πραγματικά, ταινία «Συνήθεις Ύποπτοι». Ακόμα και αυτοί που την παρακολούθησαν ξανά και ξανά βάζοντας σε αργή κίνηση το βίντεό τους (σημείο της εποχής), προκειμένου να απολαύσουν τη στιγμή που ο ανάπηρος μικροκακοποιός, σχεδόν χαζός τύπος της εγκληματικής παρέας, αποκαλύπτεται ότι είναι ο εγκέφαλος πίσω από τη δράση ακόμα μεγαλύτερων, πιο κερδοφόρων και περισσότερο ριψοκίνδυνων πράξεων, απλά δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Η στιγμή που ο καχεκτικός, όπως παρουσιαζόταν, ήρωας που ερμήνευσε συγκλονιστικά ο μεγάλος ηθοποιός, αλλά μικρός, όπως αποκαλύφθηκε εσχάτως, άνθρωπος, ορθώνεται σε ένα μούτρο με στιβαρό σώμα και κοφτερό μυαλό, αφού πρώτα πετά το χαρακτηριστικό του μπαστούνι, έγραψε κινηματογραφική ιστορία. Ο Κέβιν Σπέισι, με το χαρακτηριστικό μειδίαμά του, που διαθέτει στοιχεία ειρωνείας, αλαζονείας, αλλά και σκανταλιάς, δεν κέρδισε μόνο το ένα από τα δύο Όσκαρ της καριέρας του, αλλά μετατράπηκε αυτοστιγμεί σε αστέρα πρώτου μεγέθους στο Χόλιγουντ. Ίσως αυτό που δεν μπορούν να του συγχωρέσουν σήμερα οι θαυμαστές του –μετά τις αποκαλύψεις για αλλεπάλληλες σεξουαλικές παρενοχλήσεις και βιασμούς νεαρών ανδρών από τον ίδιο– είναι ότι ένας άνθρωπος τόσο μοναδικά ταλαντούχος αποδείχτηκε τόσο λίγος, τόσο ποταπός ως προσωπικότητα.

«Π

Ακόμα και οι αποκαλύψεις του αποξενωμένου αδελφού του, ότι μεγάλωσαν με έναν πατέρα θαυμαστή των ναζί, ο οποίος βίαζε τον ίδιο σε κάθε ευκαιρία, δεν έκαναν κάποιον να σκεφτεί την κατεστραμμένη ψυχοσύνθεσή του. Και επειδή μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις η κυκλοφορία φωτογραφιών του με 20 χρόνια νεώτερο άνδρα μοντέλο στο πλευρό του, που πιάστηκαν στο «κλικ» του φακού ανήμερα της βράβευσής του με το Χρυσό Αγαλματίδιο για την άλλη τεράστια κινηματογραφική επιτυχία του, το «American Beauty», οδήγησαν στην εσπευσμένη αντικατάστασή του από τον Κρίστοφερ Πάλμερ στην ταινία «All The Money in The World», έξι μόλις εβδομάδες πριν από την προβολή της στους κινηματογράφους.

ªÂÁ¿ÏÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ, ÌÈÎÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜

Το Χόλιγουντ έχει αποδείξει ότι ξέρει να ανησυχεί τους παραβάτες πρωταγωνιστές του, όπως συνέβη στην περίπτωση του Γούντι Άλεν που επέστρεψε στη Νέα Υόρκη μέσω της Ευρώπης γυρίζοντας το ατμοσφαιρικό «Much Point» (γιατί τι άλλο είναι η ζωή από μια μπαλιά που θα κρίνει τη ζωή ή το θάνατο, τη διαφυγή ή την τιμωρία), μετά το ξελόγιασμα της υιοθετημένης κόρης του κάτω από τη μύτη της αιώνιας, ακόμα, τότε, μούσας του Μία Φάροου. Το ίδιο συνέβη και με τον Ρομάν Πολάνσκι, που όσες κατηγορίες βιασμών ανηλίκων κοριτσιών και να του αποδοθούν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πάντα δίπλα στο όνομά του δεσπόζει ο χαρακτηρισμός διάσημος ή ταλαντούχος σκηνοθέτης. Οι «Κασσάνδρες» πάντως αυτή τη φορά εκτιμούν ότι κανείς δεν θα κλείσει τα

Απαξίωση

,,

«Τιμωρία» στους παραβάτες

την ψυχρή πρώτη απάντηση στην αποκάλυψη του σκανδάλου από τον ηθοποιό Άντονι Ραπ, που έθιξε ετερόφυλους και ομοφυλόφιλους. Για όσους δεν το έχουν διαβάσει, οι οποίοι προφανώς είναι ελάχιστοι, απάντησε στο δημόσιο ξέσκισμα των σαρκών του θύματός του ότι δεν θυμάται το περιστατικό, ότι μάλλον ήταν μεθυσμένος, ενώ τόνισε πόσο μεγάλο υποκριτικό ταλέντο είναι ο Ραπ. Επιπλέον, απέδειξε τη ψυχρότητά του, την αμετανοησία και την αναλγησία του όταν διάλεξε τη συγκεκριμένη ευκαιρία για να δηλώσει ότι ύστερα από τόσα χρόνια που έκρυβε επιμελώς την προσωπική του ζωή αισθάνθηκε ότι ήθελε να μοιραστεί Η μακροχρόνια ψυχρότητα με τους θαυμαστές του αφεενός μοναδικού ταλέντου. Το έγκλημα νός ότι στο παρελθόν πήγαινε με άνδρες και με γυναίσυγχωρείται, η αμετανοησία ποτέ! κες, και αφετέρου ότι από τούδε και στο εξής, αποφάμάτια του, ούτε θα συγχωρέσει τον Κέβιν σισε να ζήσει σαν ομοφυλόφιλος άνδρας. Σπέισι. Και αυτό, όχι γιατί οι σοκαριστικές Η Netflix αντιδρώντας στην οργή που αποκαλύψεις για την ανεπίτρεπτα πιεστι- ξεσήκωσε σε κάθε γωνιά της Γης όπου κή, έως καταδικαστέα, βίαιη συμπερι- υπάρχει τηλεόραση ή κινηματογράφος, φορά του όσον αφορά τις σεξουαλικές παρότι κατηγορίες για σεξουαλική παρενότου επιθυμίες ακολούθησαν το ανάλογο χληση αποδόθηκαν και στον εξίσου ταλασκάνδαλο μεγατόνων με τον παραγωγό ντούχο Ντάστιν Χόφμαν, τον ωραίο Μπεν Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν, που σήμερα η αμε- Άφλεκ και το ρεμάλι, κατά δική του περιρικανική κινηματογραφική βιομηχανία με- γραφή, Τσάρλι Σιν, ολοκλήρωσε εσπευτράει στα δάχτυλα του ενός χεριού τις γυ- σμένα τη δημοφιλή τηλεοπτική της σειρά ναίκες που δεν εκμεταλλεύτηκε και όχι τις «House of Cards», όπου ο Σπέισι έπαιζε το δεκάδες, εκατοντάδες ίσως που αντιστά- ρόλο του κακού, μοχθηρού και δολοπλόθηκαν ή υπέκυψαν στους εργασιακούς κου πολιτικού που καταφέρνει να γίνει εκβιασμούς του. πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παΔεν θα τον συγχωρέσουν για εκείνη τώντας επί πτωμάτων.

Αυτό που δεν μπορούν να του συγχωρέσουν οι θαυμαστές του είναι ότι αποδείχτηκε τόσο λίγος, τόσο ποταπός ως προσωπικότητα

Σήμερα ο Σπέισι βρίσκεται σε πανάκριβη κλινική αποτοξίνωσης από το σεξ, στην Αριζόνα. Οι θαυμαστές του δεν ενδιαφέρονται να μάθουν νέα του, γιατί δεν πρόκειται απλά για φλερτ που ξέφυγε από τα όρια, όπως έσπευσε να υπερασπιστεί τον φίλο και μέντορά της, Τζουζέπε Τορνατόρε, η Μόνικα Μπελούτσι, κατά την πρόσφατη βράβευσή της με το βραβείο «Βίρνα Λίζι», αλλά για πλήθος εγκλημάτων σε βάθος χρόνου. Ο Σπέισι ξεκίνησε την καριέρα του στο θέατρο με πολύ μικρούς ρόλους σε ένα Φεστιβάλ Σαίξπηρ στη Νέα Υόρκη, και συγκεκριμένα στο «Henry VI, part 1». Έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο Μπρόντγουεϊ με την παράσταση «Ghosts» του Χένρικ Ίψεν, ενώ η μεγάλη του θεατρική στιγμή ήρθε το 1986 με την παράσταση «Long day's journey into night», όπου έπαιξε με μεγάλους ηθοποιούς όπως ο Τζάκ Λέμον και ο Πίτερ Γκάλαχερ. Την επόμενη δεκαετία θριάμβευσε σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές κωμωδίες, ενώ απέκτησε τη σημερινή του παγκόσμια φήμη παίζοντας μοναδικά τον κακό σε ταινίες όπως το «Wise Guy», το «Working girl» και το «Glengarry Glen Ross».


24

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΘΕΜΑ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Δ√À™ ¶∞πƒ¡√À¡ Δπ™ ¶∂ƒπ√À™π∂™ °π∞ ¡∞ Δ√À™ ∞¡∞°∫∞™√À¡ ¡∞ ºÀ°√À¡ Οργανωμένο σχέδιο της αλβανικής κυβέρνησης για τον αφελληνισμό της Χειμάρρας και άλλων περιοχών με έντονο ελληνικό στοιχείο καταγγέλλουν οι ομογενείς της Β. Ηπείρου.

¢ÈÒ¯ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·fi ÙË μ. ◊ÂÈÚÔ

Η αδιάλλακτη στάση του Έντι Ράμα δεν βοηθά τη διπλωματική λύση.

∫Ú·˘Á‹ ·fiÁÓˆÛ˘

ºÚ¤ÓÙÈ ªÂϤÚ˘ (·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ «√ÌfiÓÔÈ·˜»): «°ÎÚÂÌ›˙Ô˘Ó Ù· Û›ÙÈ· Ì·˜, ÔÏÏÔ› ·fi ÂÌ¿˜ ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ʇÁÔ˘Ó, ¯Ù›˙Ô˘Ó ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÛÙ¤ÁË ∞Ï‚·ÓÔ› ·fi ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Î·È ¤ÙÛÈ ·ÏÏÔÈÒÓÂÙ·È Ë Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡» Του ΧΑΡΗ ΚΑΝΤΑ

Σ

ε κλίμα έντονης αβεβαιότητας και αγωνίας ζουν οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου. Η αλβανική κυβέρνηση με διαδικασίες-εξπρές, παρακάμπτοντας σε πολλές περιπτώσεις την ίδια τη νομοθεσία, αλλά και δικαστικές αποφάσεις, προχωράει μεθοδικά το σχέδιο υφαρπαγής ιδιοκτησιών ομογενών, με στόχο αφενός τον αφελληνισμό της περιοχής, και αφετέρου την παραχώρηση των δημευμένων περιουσιών σε Αλβανούς και αλλοδαπούς εργολάβους. Στο επίκεντρο βρίσκεται αυτή την περίοδο η πόλη της Χειμάρρας, όπου μόλις στα τέλη Οκτωβρίου, με μια συντονισμένη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, κατεδαφίστηκαν μια οικοδομή και ένα βενζινάδικο Ελλήνων ομογενών.

Μπελέρης: «Οργανωμένο σχέδιο» Αυτές τις ημέρες οι μπουλντόζες έχουν φύγει από τη Χειμάρρα, καθώς το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αυλώνας διέταξε το «πάγωμα» των κατεδαφίσεων, που σχεδόν στο σύνολό τους αφορούν περιουσίες Βορειοηπειρωτών. Παρόλα αυτά, στις τάξεις των ελληνικής καταγωγής κατοίκων της πόλης ο φόβος για το τι μπορεί να συμβεί αύριο, παραμένει.

Αλλοίωση της σύνθεσης του πληθυσμού

Η «Αλβανική Ριβιέρα» Τα τελευταία χρόνια πολλοί ελληνικής καταγωγής κάτοικοι της Χειμάρρας έχουν επενδύσει στο τουρισμό, έναν τομέα με ραγδαία ανάπτυξη στην περιοχή. Φαίνεται, όμως, πως το σχέδιο ανάπτυξης του Έντι Ράμα δεν τους περιλαμβάνει, καθώς ακόμη και σε περιπτώσεις που ένα ακίνητο ή μια έκταση που ανήκει σε Βορειοηπειρώτη δεν δημεύεται, αυτός δεν μπορεί να το αξιοποιήσει αφού δεν του δίνεται άδεια… Ειδικά για την περιοχή-«φιλέτο» της Χειμάρρας η αλβανική κυβέρνηση έχει εκπονήσει ένα σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης, το λεγόμενο «αλβανική Ριβιέρα», που προβλέπει τη δημιουργία μεγάλων τουριστικών θερέτρων. Η αλβανική αντιπολίτευση έχει καταγγείλει τον πρωθυπουργό και το κόμμα του για ύποπτες συναλλαγές με τους εργολάβους και τους επενδυτές που αναλαμβάνουν τις δουλειές, πολλοί εκ των οποίων έχουν κατηγορηθεί ακόμη και για σχέσεις με την αλβανική μαφία.

ÙˆÓ ÔÌÔÁÂÓÒÓ

«Είμαστε σε κατάσταση συναγερμού, αφού κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να ξημερώσει. Άλλωστε και οι τελευταίες κατεδαφίσεις έγιναν παρότι υπήρχε η απόφαση του Πρωτοδικείου για το “πάγωμα” της διαδικασίας, λόγω του ότι πολλοί από όσους έχουν πάρει ειδοποιητήρια έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη», λέει στην «ΒτΚ» ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ομογενών «Ομόνοια», Φρέντι Μπελέρης. Κάτοικος Χειμάρρας και ο ίδιος και πρόεδρος του τοπικού παραρτήματος της «Ομόνοιας», ξέρει από πρώτο χέρι την κατάσταση: «Όλα τα στοιχεία που έχουμε δείχνουν ότι πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο αφελληνισμού της Χειμάρρας, κάτι που έχει γίνει και σε άλλες περιοχές της Βορείου Ηπείρου. Το σύνολο των κατεδαφίσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα και η συντριπτική πλειονότητα των ειδοποιητηρίων που έχουν σταλεί, αφορά περιπτώσεις Ελλήνων. Οι μοναδικές εξαιρέσεις που έχουν γίνει σε

ό,τι αφορά την πόλη μας έχουν να κάνουν με πολιτικούς φίλους του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και με στελέχη του κόμματός του. Δυστυχώς, ανάμεσα σε αυτές τις εξαιρέσεις υπάρχουν και μία - δύο περιπτώσεις Χειμαρριωτών ελληνικής καταγωγής». Σύμφωνα με τον κύριο Μπελέρη, η αλβανική κυβέρνηση, προκειμένου πετύχει τους στόχους της στην περιοχή, καταπατά ακόμη και τους νόμους. Και δεν είναι μόνο οι πρόσφατες κατεδαφίσεις που έγιναν ενώ είχε εκδοθεί η εντολή για «πάγω-

Η αλβανική κυβέρνηση, προκειμένου να πετύχει τους στόχους της στην περιοχή, καταπατά ακόμη και τους νόμους

Ο νόμος στον οποίο στηρίζεται η αλβανική κυβέρνηση προκειμένου να υφαρπάξει τις περιουσίες των ομογενών ψηφίστηκε το 2016, και ουσιαστικά αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ανάπλασης των τουριστικών περιοχών της Αλβανίας, που φέρει τον τίτλο «Ανάπτυξη αλβανικών Άλπεων και παραθαλάσσιων περιοχών του Ιονίου». Μάλιστα, το όλο εγχείρημα χρηματο-

δοτείται από την Ε.Ε. και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η εφαρμογή του ξεκίνησε μετά της αυτοδιοικητικές εκλογές του 2015, στις οποίες το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Έντι Ράμα είχε επικρατήσει χάρη στην υπόσχεση νομιμοποίησης όλων των αυθαιρέτων που είχαν κατασκευαστεί μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθε-

μα» της διαδικασίας: «Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν κατεδαφιστεί σπίτια και καταστήματα των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν είχαν πάρει καν ειδοποιητήριο. Παράλληλα, έχουν δημευτεί τεράστιες εκτάσεις, ακόμη και στο κέντρο της πόλης, χωρίς να έχουν δοθεί οι αποζημιώσεις. Να σας πω ότι σύμφωνα με το νόμο της κυβέρνησης Ράμα, η όποια πράξη κατεδάφισης ή δήμευσης μπορεί να γίνει δύο μήνες μετά την καταβολή της αποζημίωσης. Ο Ράμα δείχνει μια πρωτοφανή αδιαλλαξία.

Ο αντιπρόεδρος της «Ομόνοιας» και κάτοικος Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρης.

στώτος το 1991. Κάτι τέτοιο δεν έγινε στην περιοχή της Χειμάρρας, που θεωρείται τουριστικό «φιλέτο» και τα περισσότερα κτίρια και εκτάσεις ανήκαν σε Έλληνες. Αυτή η εξαίρεση είναι για τους Βορειοηπειρώτες ακόμη ένα δείγμα του ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα οργανωμένο σχέδιο αφελληνισμού της πόλης, όπως συνέβη στο Αργυρόκαστρο, στους Άγιους Σαράντα και αλλού.

Σε κατεδαφίσεις ακόμη και ακινήτων για τα οποία δεν έχουν σταλεί ειδοποιητήρια προχωρούν οι Αλβανοί.

Δεν έθεσε το νόμο σε διαβούλευση ως όφειλε, και, αφού τον ψήφισε, δεν τον ακολουθεί κατά το δοκούν και αγνοεί παντελώς τη διάταξη που αναφέρει ότι σε κάθε νέο γενικό σχέδιο πολεοδομικής ανάπτυξης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η άποψη των κατοίκων. Η κυβέρνηση δεν έλαβε υπόψη της ούτε τον Αλβανό Συνήγορο του Πολίτη, που ήταν καταπέλτης και έκανε λόγο για σωρεία παράνομων διοικητικών πράξεων».

Τα παίρνει τζάμπα Ακόμη, όμως, και αν κάποιος για τους δικούς του λόγους ήθελε να έρθει σε συμφωνία με την κυβέρνηση, οι προτεινόμενες αποζημιώσεις είναι πολύ κατώτερες της αξίας των ακινήτων και των εκτάσεων που δημεύονται. Για παράδειγμα υπάρχουν περιπτώσεις στην άκρως αναπτυσσόμενη περιοχή της Χειμάρρας, η αποζημίωση ορίστηκε στις 30.000 ευρώ, την ώρα που η εμπορική αξία του υπό δή-

Μόνος σύμμαχος των Βορειοηπειρωτών το ελληνικό ΥΠ.ΕΞ. και η πρεσβεία στα Τίρανα μευση ακινήτου πλησιάζει τις 500.000 ευρώ…

Η αντιπολίτευση Οι Έλληνες ομογενείς της Βορείου Ηπείρου μπροστά στην αδιάλλακτη πολιτική της κυβέρνησης Ράμα δεν έχουν να ελπίζουν σε στήριξη από την αντιπολίτευση. Μπορεί μεμονωμένοι βουλευτές να έχουν επισκεφτεί τις περιοχές με το έντονο ελληνικό στοιχείο και να έχουν μιλήσει κατά του νόμου, αλλά οι όποιες επίσημες βολές έχουν να κάνουν μόνο με τις σχέσεις κάποιων εκ των εργολάβων που έχουν αναλάβει την ανάπλαση των περιοχών και όχι με

το διωγμό των Βορειοηπειρωτών. Ο λόγος; Απλός. Ο Ράμα έχει δώσει μια εθνικιστική διάσταση στο θέμα, και όποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης πάει κόντρα σε αυτό το ρεύμα, μπορεί μεν να πάρει τις ψήφους των Ελλήνων ομογενών, αλλά κινδυνεύει να δει τα ποσοστά του να καταρρέουν στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Παρούσα η Ελλάδα «Ο μόνος σύμμαχός μας σε αυτή την ιστορία είναι η Ελλάδα», λέει ο Φρέντι Μπελέρης και συμπληρώνει: «Θα θέλαμε, βέβαια, οι παρεμβάσεις της να είναι πιο αποτελεσματικές, αλλά η μέχρι τώρα συνεργασία μας είναι άψογη. Η Ελλάδα είναι παρούσα σε αυτόν τον αγώνα που δίνουμε, μέσω του υπουργείου Εξωτερικών και της πρεσβείας στα Τίρανα, που βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία μαζί μας και έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες. Ειδικά η τελευταία μάς έχει βοηθήσει πάρα πολύ και μπορώ να πω ότι κάνει εξαιρετική δουλεία. Δυστυχώς, όμως, ο Ράμα δείχνει να μην καταλαβαίνει τίποτα. Έχει αποφασίσει να πάρει αγκαλιά τον Ερντογάν και να πηγαίνει χέρι-χέρι μαζί του, και αυτό δυσκολεύει τις όποιες προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης».

Μακέτα ξενοδοχειακής μονάδας που πρόκειται να χτιστεί σε δημευθείσα περιουσία Ελλήνων της Χειμάρρας.

Διαμαρτυρία Βορειοηπειρωτών κατά του νόμου υφαρπαγής των περιουσιών τους.

33


11 - 12 Νοεμβρίου 2017

∞ƒ£ƒ√

√π∫√¡√ªπ∞ T· ·Á·ı¿ copy’s ÎÙÒÓÙ·È…

αντιγραφή είναι η πιο αποτελεσματική εφαρμοσμένη μορφή ευφυΐας… Εδώ στην Ελλάδα, η «Πρώτη Φορά Αριστερά Κυβέρνηση» αδυνατεί ακόμη και στην αντιγραφή των πετυχημένων προτύπων που απλόχερα προσφέρει η Ενωμένη Ευρώπη. Καθημερινά προσπαθεί να ανακαλύψει τον… τροχό την εποχή που οι άλλες χώρες έχουν ήδη προχωρήσει στην... ηλεκτρική τετρακίνηση με οχήματα που κυκλοφορούν χωρίς οδηγό! Εργασιακό, Ασφαλιστικό, ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ∫ø¡™Δ∞™ χωρίς κρατική επιχορήγηση, απελευθέρωση αγορών, απελευθέρωση παραγωγικών δυνάμεων, αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας με τον ιδιωτικό τομέα... Οι κοινωνίες του άμεσου περιβάλλοντός μας έχουν ήδη ανοίξει το δρόμο. Αντί να προσπαθούμε πάντα να ανακαλύψουμε τον… τρίτο δρόμο, θα ήταν καλύτερα να βρούμε το θάρρος να πούμε την αλήθεια… Στον καθρέπτη μας….

Ã∏™Δ√™

Η

Ελλάδα δεν θα μπορέσει ποτέ να συναντηθεί με την ευρωπαϊκή κανονικότητα, την κοινωνική ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη όσο επιμένει να στηρίζεται στα πήλινα πόδια της κρατικοδίαιτης επιχειρηματικότητας και των δημόσιων επενδυτικών πρωτοβουλιών. Η ανάπτυξη παντού και πάντα, ερχόταν, έρχεται και προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας. Το κράτος βάζει τους κανόνες για να διευκολύνει την ιδιωτική πρωτοβουλία, και κατόπιν φροντίζει οι κανόνες αυτοί να τηρούνται προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Αυτά είναι μαθήματα που έχουν μάθει εδώ και πολλά χρόνια, οι… Κινέζοι κομμουνιστές, οι Λατινοαμερικανοί εθνικιστές, ακόμη και οι Κουβανοί αριστεροί επαναστάτες. Η «ΠΦΑ Κυβέρνηση» της Ελλάδας διώκει την ιδιωτική πρωτοβουλία. Την υποτάσσει στα δικά της ευτελή και ιδιοτελή μικροσυμφέροντα. Ήρθε η ώρα για μια ριζική αλλαγή πολιτικής. Πρέπει να πνεύσει ο άνεμος της αλλαγής για να φέρει αέρα στα πανιά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Μόνον έτσι μπορούν να δημιουργηθούν οι δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας που έχει ανάγκη ο τόπος για να ορθοποδήσει η κοινωνία. Για να πάρουν αξία τα όνειρα της νέας γενιάς και να ηρεμήσουν επιτέλους με αξιοπρέπεια τα «περήφανα γηρατειά»…

Η

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

25

Αλλάζουνόλα στουςπλειστηριασμούς

Στον«αέρα«25.000παλαιοί εργαζόμενοικαισυνταξιούχοι Σελ. 28-29

Σελ. 28-29

∂¶π∫√π¡ø¡π∞∫∞ ...¢π¡√À¡, ∞§§∞ √À™π∞™Δπ∫∞ «μ∞∑√À¡ Ã∂ƒπ»!

√È ÔχÙÂÎÓÔÈ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚¿ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΩΝΣΤΑ

Ελλάδα γερνάει. Το δημογραφικό πρόβλημα οξύνεται απειλώντας όχι μόνο τα οικονομικά μεγέθη, το Ασφαλιστικό και την ανάπτυξη, αλλά ακόμη και την επιβίωση της χώρας. Η κοινωνικά ευαίσθητη «Πρώτη Φορά Αριστερά» κυβέρνηση της χώρας, αντί να ενισχύει, αντί να βοηθά, αντί να επιχορηγεί, τιμωρεί αυστηρά τις πολύτεκνες οικογένειες! Ενώ το υπουργείο Οικονομικών φροντίζει με έντεχνες δημοσιογραφικές «διαρροές» να μας πληροφορήσει ότι… «σκέπτεται»… να μειώσει φέτος τα τέλη κυκλοφορίας Ι.Χ. για τις πολύτεκνες οικογένειες, με το άλλο που από κοινού με Άγαμος φορολογούμενος χέρι θεσπίζει νέα και μονιμοτην τρόικα επεξερποιεί όλα τα υφιστάμενα αντιχωρίς παιδιά πληρώνει ακριβώς γάζεται η κυβέρνηκίνητρα για τη δημιουργία και ση στο πλαίσιο της τον ίδιο φόρο εισοδήματος τη συντήρηση πολύτεκνων οιΓ’ Αξιολόγησης. κογενειών. Ένας πομε τον έγγαμο φορολογούμενο Στη χώρα που γηράσκει λύτεκνος με 4 ή περισσότερα παιδιά διαρκώς, στη χώρα της οποίας ελεύθερος επαγο πληθυσμός μειώνεται κάθε γελματίας φοροχρόνο κατά 25.000 λόγω της λογείται, για τα δραματικής υπογεννητικότητας, η αντιμετώπιση των ετήσια εισοδήματά του, με την ίδια ακριβώς κλίμακα οικογενειών με 3 ή 4 ή περισσότερα προστατευόμεφορολογίας εισοδήματος που φορολογούνται οι να τέκνα από το κράτος είναι προκλητικά αδιάφορη. άτεκνοι. Ο συντελεστής φόρου είναι 22% για τα πρώτα 20.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος, Τα επίσημα και πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 29% για τα επόμενα 10.000 ευρώ, δηλαδή για το δείχνουν ότι: τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 20.001 έως ◗ Ο δείκτης εξάρτησης της Ελλάδας –η αναλογία τα 30.000 ευρώ, 37% για τα επόμενα 10.000 ευτου μη οικονομικά ενεργού προς τον ενεργό πληθυρώ, δηλαδή για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος σμό– έχει αυξηθεί από 51,8 το 2011, σε 55,2 το από τα 30.001 έως τα 40.000 ευρώ, και 45% για το 2015. τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από τα ◗ Ο δείκτης γήρανσης (αναλογία ηλικιωμένων 40.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ο άγαμος φορολοπρος ανηλίκους κάτω των 15 ετών) επιδεινώθηκε γούμενος χωρίς παιδιά πληρώνει ακριβώς τον ίδιο από 132,9 σε 145,5. φόρο εισοδήματος με τον έγγαμο φορολογούμενο ◗ Ο δείκτης γονιμότητας μειώθηκε από το 1,5 στο με 4 ή περισσότερα παιδιά. 1,3 (έναντι 2,1 που απαιτείται για την αντικατάσταση Παράδειγμα: άγαμος αυτοαπασχολούμενος χωτων γενεών χωρίς μείωση πληθυσμού). ρίς παιδιά. Ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ. Πληρώ◗ Το ισοζύγιο γεννήσεων - θανάτων ήταν αρνητικό νει φόρο εισοδήματος 3.300 ευρώ (15.000 ευρώ x κάθε χρονιά μεταξύ 2011-2016. 22% = 3.300 ευρώ). Μπροστά σ’ αυτή τη δραματική δημογραφική Τον ίδιο φόρο ακριβώς, δηλαδή 3.300 ευρώ, κρίση που υπονομεύει το μέλλον της χώρας, το πληρώνει και ένας αυτοαπασχολούμενος έγγαμος υπουργείο Οικονομικών πιστεύει και νομοθετεί ότι με 7 παιδιά και σύζυγο μη εργαζόμενη, ο οποίος δηη πολύτεκνη οικογένεια πρέπει να έχει τα ίδια βάρη λώνει επίσης ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ. Στην με τον άγαμο ή με τον έγγαμο χωρίς παιδιά φορολοπρώτη περίπτωση, όμως, τα 15.000 ευρώ διατίθεγούμενο. νται για την επιβίωση ενός ατόμου, ενώ στηνδεύτερη Οι πολύτεκνοι πληρώνουν τον ίδιο φόρο εισοδήτα 15.000 ευρώ διατίθενται για την επιβίωση 9 ατόματος, τα ίδια τέλη κυκλοφορίας και τον ίδιο φόρο μων συνολικά! «πολυτελούς διαβίωσης», παρά το γεγονός ότι ο ποΓια τους πολύτεκνους που εργάζονται ως λύτεκνος οικογενειάρχης αντικειμενικά χρειάζεται μισθωτοί ισχύει η ίδια κλίμακα φορολόγημεγαλύτερο σπίτι, μεγαλύτερο αυτοκίνητο και, προσης με τους τρίτεκνους. φανώς, έχει σημαντικά μεγαλύτερες δαπάνες διαΣύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήμαβίωσης. τος, η ετήσια έκπτωση φόρου εισοδήματος των Η φορομπηχτική πολιτική του υπουργείου Οικο1.900 ευρώ, που ισχύει για τον άγαμο χωρίς παιδιά νομικών παραβιάζει χωρίς ντροπή τις αρχές της αναμισθωτό προσαυξάνεται κατά 200 ευρώ και ανέρχελογικότητας και της ισότητας των πολιτών. ται στα 2.100 ευρώ για τους μισθωτούς με 3 ή περισΕπιπλέον, τα πάσης φύσεως επιδόματα που σότερα παιδιά! Δηλαδή ένας μισθωτός είτε έχει 3 παιπροβλέπονται ως ενίσχυση της πολύτεκνης οικοδιά είτε… 10 παιδιά δικαιούται την ίδια ακριβώς ετήσια γένειας έχουν ήδη τεθεί στην προκρούστειο κλίνη έκπτωση φόρου εισοδήματος. του «εξορθολογισμού της επιδοματικής πολιτικής»

Η

1.

2.

Οι παλιές, καλές εποχές όπου δίδονταν κίνητρα σε ένα ζευγάρι για να κάνει πολλά παιδιά, πέρασαν.

Στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης ισχύει το ίδιο αφορολόγητο όριο. Τα 12.000 ευρώ ως όριο εισοδήματος για την επιβολή της ΕΕΑ ισχύουν τόσο για τον άγαμο όσο και για τον πολύτεκνο! Η ανισότητα και η μη αναλογικότητα θριαμβεύουν και στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Το εισοδηματικό όριο απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ ανέρχεται σε 12.000 ευρώ για τον πολύτεκνο πατέρα και προσαυξάνεται μόνο κατά 1.000 ευρώ για τη σύζυγό του, πολύτεκνη μητέρα, καθώς και για κάθε εξαρτώμενο μέλος. Επίσης, ορίζεται σωρευτικά ως προϋπόθεση για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ η επιφάνεια των κτισμάτων που κατέχει η οικογένεια του φορολογούμενου να μην υπερβαίνει τα 150 τ.μ., ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών της. Ένας έγγαμος με 2 παιδιά, ετήσιο εισόδημα 11.500 ευρώ και ένα σπίτι 149 τ.μ. μπορεί να απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ, ενώ ένας πολύτεκνος έγγαμος με 10 παιδιά, εισόδημα φτώχειας 7.000 ευρώ και 3 σπίτια (1 του συζύγου και 2 της συζύγου) συνολικού εμβαδού 155 τ.μ. θα πληρώσει ΕΝΦΙΑ. Ούτε να μείνει μπορεί σ’ ένα αξιοπρεπές σπίτι ούτε να μετακινηθεί μπορεί η πολύτεκνη οικογένεια. Ένα πολυμορφικό Ι.Χ. αυτοκίνητο 7 θέσεων και 1.975 κυβικών εκατοστών, μεταχειρισμένο, ηλικίας άνω των 10 ετών, το οποίο χρησιμοποιείται από πολύτεκνο οικογενειάρχη-πατέρα, ως είδος πρώτης ανάγκης (για τη μεταφορά της οικογενείας του) επιβαρύνεται σήμερα με τέλη κυκλοφορίας 630 ευρώ και με φόρο πολυτελούς διαβίωσης άλλων 287 ευρώ. Ο φόρος «πολυτελούς διαβίωσης» επιβάλλεται επειδή το Ι.Χ. αυτοκίνητο ξεπερνά τα 1.929 κ.εκ. Ο πολύτεκνος κάτοχος ενός τέτοιου Ι.Χ. οφείλει, δηλαδή, να πληρώνει κάθε χρόνο στο κράτος 917 ευρώ, και μάλιστα ανεξαρτήτως του ύψους του ετησίου εισοδήματός του, δηλαδή ακόμη και αν είναι άνεργος. Αντιθέτως, ένα υπερπολυτελές Ι.Χ. αυτοκίνητο διθέσιο, σπορ, 1.800 κ.εκ., 8ετίας, που κατέχει ένας νεαρός άγαμος –γόνος πλούσιας οικογένειας–, ακόμη και αν η αξία του είναι πολλαπλάσια της αξίας του πολυμορφικού αυτοκινήτου του πολυτέκνου, επιβαρύνεται με τέλη κυκλοφορίας μόλις 320 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα απαλλάσσεται από το φόρο πολυτελούς διαβίωσης διότι είναι κάτω των 1.928 κυβικών εκατοστών.

3. 4.

5.


26

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

Υπ’ αριθμόν 1 καθήκον: σταθερό φορολογικό σύστημα! «Το κυρίαρχο ζήτημα της Ελλάδας είναι πώς θα έχει διεθνή παρουσία με ανταγωνιστικούς όρους στους τομείς που θα επιλέξει να εξειδικευθεί», είπε ο κ. Μιχάλης Σάλλας μιλώντας σε συνέδριο που συνδιοργάνωσαν το Επιμελητήριο Ηλείας και ο Οργανισμός Έρευνας και Ανάλυσης «ΔιαΝΕΟσις», στο συνεδριακό κέντρο της Αρχαίας Ολυμπίας. «Είναι αναγκαίο να συμφωνήσουμε όλοι, ότι η ελληνική Οικονομία της επόμενης ημέρας πρέπει να είναι εξωστρεφής», εξήγησε ο έμπειρος τραπεζίτης. «Για να πάμε σε τροχιά ανάπτυξης πρέπει να θεσπιστεί ένα σταθερό φορολογικό σύστημα για μια δεκαετία, να προβλεφθεί μείωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων κατά 3% κάθε χρόνο, έως το 2020, με στόχο να αυξηθεί η επενδυτική δραστηριότητα», υπογράμμισε ο κ. Σάλλας. Κατέθεσε και πρόταση: να ιδρυθεί ένα ΚΕΠ Επιχειρηματικότητας, να προχωρήσουν οι αποκρατικοποιήσεις και να δημιουργηθούν σύγχρονες υποδομές. Οι νέοι επιχειρηματίες πρέπει να προσανατολισθούν στην εξωστρέφεια, με βαρύτητα στην ποιότητα, την καινοτομία, έρευνα, τουρισμό, την αγροτική οικονομία και την «πράσινη» επιχειρηματικότητα.

!

Ρύθμιση 100 δόσεων σε δήμους μέχρι 30 Νοεμβρίου

Στις 30 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία για την ένταξη στη ρύθμιση εξόφλησης οφειλών προς τους δήμους σε έως και 100 δόσεις, με διαγραφή προσαυξήσεων και προστίμων. Στο Νόμο 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α’/31-7-2017), άρθρο 52, δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να ρυθμίσουν οφειλές τους, ακόμη και αυτές που βεβαιώθηκαν μέχρι 31 Σεπτεμβρίου.

∂ȉfiÙËÛË ·Ó¤ÚÁˆÓ Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ ·fi ÙÔ ∂™¶∞ Σ’ ένα μήνα, στις 13 Δεκεμβρίου, ολοκληρώνεται η τρίτη περίοδος υποβολής αιτήσεων για τη δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος). Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι του ποσού

των 50.000 ευρώ με 100% χρηματοδότηση. Αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.ependyseis.gr. Υποστηρίζονται άνεργοι πτυχιούχοι μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι, για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

¶√™√ ¶√À§π∂Δ∞π √ ¢∂™º∞; Τον Δεκέμβριο προκηρύσσεται ο νέος διαγωνισμός για τον Διαχειριστή Φυσικού Αερίου ΔΕΣΦΑ. Περισσότερα από 400 εκατ. είχαν προσφέρει οι Αζέροι της Socar στον προηγούμενο διαγωνισμό, που δεν τελεσφόρη-

σε. Η κυβέρνηση ελπίζει στον εξ Αμερικής θεόσταλτο επενδυτή. Δεν αποκλείεται η Socar να κάνει και πάλι την εμφάνισή της στη διαδικασία, κάνοντας τη ζωή του υπουργού ενέργειας Γιώργου Σταθάκη ακόμα πιο δύσκολη.

¶·Ú· ...√π∫√¡√ªπ∫∞ Χωρίς ρεύμα…

Σε λίγα χρόνια στην Ευρώπη θα κυκλοφορούν μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβαλε νέο στόχο: οι εκπομπές καυσαερίων πρέπει να μειωθούν κατά 30% έως το 2030 σε σχέση με τα όρια που θα βρίσκονται σε ισχύ έως το 2021. Οι Βρυξέλλες προτρέπουν τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες να στραφούν προς την κατασκευή οχημάτων που θα κινούνται με ηλεκτρισμό. Γι’ αυτό η Κομισιόν θέλει να χρηματοδοτήσει υποδομές 800 εκατ. ευρώ για να κατασκευαστούν χιλιάδες σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Οι παραδοσιακοί κινητήρες εσωτερικής καύσης για τα αυτοκίνητα οδηγούνται στα μουσεία. Πολλοί κατασκευαστές οχημάτων έχουν ανακοινώσει ότι σε μερικά χρόνια θα μειωθούν δραματικά τα μοντέλα αυτοκινήτων με παραδοσιακούς κινητήρες εσωτερικής καύσης. Το σχέδιο αυτό είναι φιλόδοξο, αλλά ο ανταγωνισμός αυξάνεται συνεχώς.

Ποια επιδόματα δεν κατάσχονται Ακατάσχετα είναι το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ, το επίδομα θέρμανσης, η διατροφή ανήλικου τέκνου και κάθε άλλο επίδομα που έχει χαρακτηριστεί ρητώς ως «ακατάσχετο» από τη νομοθεσία που το προβλέπει. Στα επιδόματα που μπορούν να γλιτώσουν την κατάσχεση για χρέη προς το Δημόσιο, ΔΕΝ περιλαμβάνονται τα επιδόματα στήριξης τέκνων, ούτε τα τριτεκνικά και πολυτεκνικά επιδόματα που χορηγεί ο ΟΓΑ.

Τσαπατσούλικο… μέρισμα Θέλει η κυβέρνηση να δείξει φιλολαϊκό προφίλ και η τσαπατσουλιά δεν την αφήνει. Κατ’ αρχήν, εφαρμόζει φορομπηχτική πολιτική που δημιουργεί ανέργους. Και μετά δίνει «μέρισμα» αδιακρίτως σε όλους όσοι παίρνουν έως 800 ευρώ κύρια σύνταξη (2016). Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, χωρίς να εξετάσει

ποιος έχει καταθέσεις ή άλλους πόρους… Τώρα δίνει κάτι σαν… προμέρισμα σε όσους συνταξιούχους είχαν παράνομες κρατήσεις υπέρ ΕΟΠΥΥ. Έπρεπε να εφαρμόσει… δικαστική απόφαση. Μόνο που τα συγκεκριμένα ποσά τα δικαιούνται όσοι έχουν κύρια σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ…

Στις 340.000 οικογένειες υπολογίζει η ΔΕΗ εκείνες που δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα. Και λίγοι είναι. Όταν έχουμε 1 εκατ. ανέργους, 600.000 κακοπληρωμένους και το 60% των νέων θέσεων εργασίας να αμείβεται (μέσα επίπεδα) με 376 ευρώ, δεν πληρώνεις πρώτα τη ΔΕΗ. Ούτε την τράπεζα ούτε το φροντιστήριο. Θέλει ανάλυση;

Καζίνα και Αριστερά... Για «καζινο-καπιταλισμό» κατηγορούσε τους προηγούμενους ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το έφερε έτσι η μοίρα (και η κακή διαπραγμάτευση της κυβέρνησης) που να εγκαταστήσει η Αριστερά όχι ένα, αλλά δύο καζίνα μέσα στην Αθήνα. Και αυτό προκειμένου να… πυροδοτήσει την «ανάπτυξη». Ένα στο Ελληνικό, και το δεύτερο με την τροπολογία που επιτρέπει στο Καζίνο της Πάρνηθας να κατέβει στα Bόρεια προάστια. Τελικά, η ιστορία εκδικείται... Ν.Γ.

ŸÏ· ·›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· «ÎfiÎÎÈÓ·» ‰¿ÓÂÈ·

Εάν δεν βελτιωθούν οι δείκτες των μη εξυπηρετουμένων δανείων οι τράπεζες δεν θα περάσουν επιτυχώς τα στρες τεστ

«Μόνο το θέμα με τα “κόκκινα δάνεια” ενδιαφέρει τους δανειστές», μας έλεγε πρόσφατα αρμόδιο για τις διαπραγματεύσεις κυβερνητικό στέλεχος. Φοβούνται ότι εάν δεν βελτιωθούν οι δείκτες (μείωση των μη εξυπηρετουμένων δανείων) οι τράπεζες δεν θα περάσουν επιτυχώς τα στρες τεστ της προσεχούς άνοιξης. Και ενδεχομένως μπορεί να χρειαστούν (1-2 από αυτές) ανακεφαλαιοποίηση. Αυτό θα ήταν καταστροφή για την Ελλάδα και τεράστιο πρόβλημα για τους ίδιους (τρόικα). Η χώρα θα χρειαστεί νέα κεφάλαια από τους Θεσμούς (ESM), η κοινή γνώμη των Ευρωπαίων δεν φαίνεται να συναινεί σε μια τέτοια διαδικασία για παράταση των Μνημονίων πέραν των 9 ετών (2010-18), και τα στελέχη της τρόικας θα βρεθούν απολογούμενα. Για να μην πω για το κυβερνητικό αφήγημα και τους ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝ.ΕΛ. Θα καταρρεύσουν εν μέσω διθυράμβων, καθώς το Μάξιμου ετοιμάζει παράτες για την «οριστική έξοδο από την εποπτεία», στις 20 Αυγούστου. Εκεί να δείτε πλερέζες… Γι’ αυτό και η κυβέρνηση εμφανίζεται τόσο συνεργάσιμη και όλα γίνονται αθόρυβα. Μέχρι να μας έρθει ο τελικός λογαριασμός… Ν.Γ.

Προαγωγές στα... «αποκαΐδια» Πάνω από 10 δωμάτια ελευθερώθηκαν εσχάτως από το «Χίλτον». Όπως μαθαίνω, από 40 άτομα που «κατέβαιναν» για τον έλεγχο η αντιπροσωπεία της τρόικας έχει περιοριστεί στα 30. Οι υπόλοιποι μετακινήθηκαν σε άλλες χώρες. Αν και δεν είναι λίγοι όσοι προήχθησαν. Βλέπετε, οι προαγωγές δεν συνδυάζονται πάντα με τις επιτυχίες. Γιατί μόνο επιτυχημένη δεν θεωρείται (όχι μόνο από εμάς, αλλά ούτε

και από τους δανειστές) η εμπλοκή με την Ελλάδα. Προαγωγές που περιμένουν και οι υπόλοιποι μετά το καλοκαίρι και την προσδοκώμενη ολοκλήρωση της αποστολής στη χώρα. Αλλά και ως προς την πυκνότητα των επισκέψεων υπάρχει αλλαγή. Από τις αρχές του χρόνου έρχονται κάθε τρεις μήνες. Ενώ παλαιότερα κάθε μήνα ήταν εδώ, και μάλιστα μέσα στα υπουργεία… Ν.Γ.

Προσωρινοί… Εδώ και δεκαετίες οι κυβερνήσεις «αγωνίζονται» να δώσουν εγκαίρως τις συντάξεις. «Σε 2 μήνες σύνταξη», ήταν το μότο τους. Μέχρι που ήρθαν οι ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝ.ΕΛ. και το τερμάτισαν... Πρώτα ο Κατρούγκαλος εξήγγειλε την έκδοση της σύνταξης «σε 2 μήνες», αλλά έβαλε πλαφόν τα 788 ευρώ. Τώρα η Αχτσιόγλου καταργεί το πλαφόν και ο Πετρόπουλος υπόσχεται «προσωρινή σύνταξη σε 2 μήνες». Ο χρονικός στόχος δεν αλλάζει. Το τελικό ποσό συνεχώς μειώνεται…


11 - 12 Νοεμβρίου 2017

«ΔÂÏÈο, ÙÈ Â›‰Ô˘˜ √ÈÎÔÓÔÌ›· ı¤ÏÔ˘ÌÂ;»

χουν περάσει περίπου οκτώ χρόνια Γενικότερα, θα έλεγα ότι απουσιάζουν το από τότε που η καταστροφική κρίση «όραμα», ο μεγάλος στόχος, η ξεκάθαρη έκανε την εμφάνισή της, αλλάζο- πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η ελντας μια για πάντα τις ζωές των περισσοτέ- ληνική Οικονομία για να γίνει ανταγωνιστιρων, και σίγουρα την πορεία μίας ολόκλη- κή. Και όσο δεν αυξάνεται αυτή η ανταρης χώρας. Κατά τη διάρκεια αυτών των γωνιστικότητα, τόσο μειώνονται οι πιθαετών έχουμε δει να μεταλλάσσεται στα- νότητες ανάκαμψης. διακά ολόκληρη η κοινωνία. Τα εισοδήμαοναδικός σύμμαχος των ελληνιτα των Ελλήνων έχουν υποστεί καθίζηση, κών επιχειρήσεων όλο αυτό τον πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν, η ανεργία καιρό, παραμένουν τα επιμελητήέφτασε σε ποσοστά-ρεκόρ, η αγορά υποφέρει, και κανείς ακόμα δεν μπορεί να πει ρια της χώρας. Αν δεν υπήρχε η δράση τους, τότε να είστε βέβαιοι ότι η κατάσταση με βεβαιότητα προς τα πού πάμε. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι και το χειρότερο. Η θα ήταν ακόμα πιο ζοφερή και σίγουρα θα παντελής απουσία δηλαδή ενός «οδικού μετρούσαμε περισσότερες απώλειες επιχάρτη» για την επόμενη μέρα. Υποτίθεται χειρήσεων, ειδικά των μικρών και μεσαίότι όλη αυτή η περιπέτεια θα μας είχε κά- ων, ενώ θα ήταν και περισσότερα τα βάρη νει σοφότερους και περισσότερο προ- με τα οποία θα είχαν φορτωθεί. Σε προσωπικό επίπεδο αινοητικούς. Δυσθάνομαι υπεστυχώς, αυτό Ã∞Δ∑∏£∂√¢√™π√À ρήφανος που το δεν έχει συμβεί. Επαγγελματικό Το σύνολο των Επιμελητήριο συναδέλφων μιΑθηνών αυτά τα κρομεσαίων και χρόνια της κρίελεύθερων σης έχει στηρίξει επαγγελματιών, με κάθε τρόπο αλλά και γενικότον μικρομεσαίο τερα επιχειρήσεις και τον ελεύθεκαι νοικοκυριά, ρο επαγγελμαπορεύονται μέρα τία, και έχει καμε την ημέρα. Προσπαθούν καΜε ισχυρά και αναβαθ- ταθέσει σωρεία προτάσεων θημερινά να ανταμισμένα Επιμελητήρια που, εφόσον ποκριθούν στις εφαρμόζονταν, ολοένα αυξημέεπιτυγχάνεται η ανανες υποχρεώσεις γκαία στήριξη στις ελλη- θα βοηθούσαν αποφασιστικά τους, τις περισσόνικές επιχειρήσεις. Και στην αντιμετώτερες φορές ανεπιση της κρίσης. πιτυχώς, και δεν μαζί της αυξάνεται η πιακριβώς η είναι σε θέση να θανότητα να εμφανιστεί, Αυτή εμπειρία μου, σχεδιάσουν κάτι επιτέλους, το «φως στην σε συνδυασμό για το μέλλον. με την ολιγωρία άκρη του τούνελ» ι ευθύνες όλων των κυβαραίνουν όλους μας, αλλά κυ- βερνήσεων σε θέματα ενίσχυσης των ελρίως τις πολιτικές δυνάμεις που ληνικών επιχειρήσεων, μου δείχνει ξεκάσυνεχίζουν να αντιμάχονται για δευτε- θαρα τη σημαντικότητα της σημασίας του ρεύοντα θέματα, αφήνοντας στο περιθώ- επιμελητηριακού θεσμού. Και η Πολιτεία, ριο την όποια πιθανότητα συναίνεσης, και από τη στιγμή που δεν δείχνει τη διάθεση άρα πιθανότερης συνεργασίας για τη χά- να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη ραξη μίας εθνικής στρατηγικής που θα στήριξη της επιχειρηματικότητας, οφείλει μπορούσε να οδηγήσει την ελληνική Οι- να προστατεύσει αυτόν τον θεσμό. κονομία σε πιο ήρεμα νερά. Εννοείται ότι οι ίναι αδιανόητο να σκεφτόμαστε την δανειστές και οι εταίροι έχουν σημαντικό επόμενη μέρα χωρίς υγιείς και, κυμερίδιο ευθύνης για την κατάσταση που ρίως, περισσότερες επιχειρηματικές έχει διαμορφωθεί, όμως θα ήταν υποκρισία και μεγάλη προσπάθεια υπεκφυγής αν προσπάθειες. Πώς, άραγε, θα στηριχθεί η υποστήριζε κάποιος ότι περίμενε κάτι δια- Οικονομία μας; Πώς θα αυξηθούν οι θέφορετικό από κέντρα εξουσίας που στο- σεις απασχόλησης; Οι εισφορές για τα χεύουν αποκλειστικά στο κέρδος και στην ασφαλιστικά ταμεία; Τα δημόσια έσοδα; ικανοποίηση μεγάλων συμφερόντων. Το Σίγουρα όχι με κάποιον μαγικό τρόπο. Με ισχυρά και αναβαθμισμένα Επιμελητήρια πρόβλημα ήταν και παραμένει δικό μας, και εμείς καλούμαστε να βρούμε τη λύ- επιτυγχάνεται η αναγκαία στήριξη στις ελση για την επόμενη μέρα. Ειδικά στο επι- ληνικές επιχειρήσεις. Και μαζί της αυξάνεχειρηματικό πεδίο, εκεί όπου υποτίθεται ότι ται η πιθανότητα να εμφανιστεί, επιτέλους, πρέπει να επενδύσουμε ως χώρα για να το «φως στην άκρη του τούνελ». Ας το ξεπεράσουμε την κρίση, δεν έχουμε δει σκεφθούν καλά οι κυβερνώντες και ας καθόλου όλα αυτά τα χρόνια καμία οργα- δώσουν τη απαραίτητη βαρύτητα στη νωμένη προσπάθεια στήριξης των ελληνι- δράση των Επιμελητηρίων. Γιατί μαζί με κών επιχειρήσεων. Μόνο αποσπασματικά αυτά είναι σίγουρο ότι ενισχύεται η προμέτρα, που με το ζόρι θα έλεγε κανείς «βα- σπάθεια ανάκαμψης. φτίζονται» φιλοεπενδυτικά, ενώ συνεχίζε*Ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου είναι ται ακάθεκτη η φορολογική επιδρομή που πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμεαπειλεί με καταστροφή όσες επιχειρήσεις λητηρίου Αθηνών έχουν αντέξει έως σήμερα.

E

°π∞¡¡∏™

Μ

,,

Ο

Ε

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

27

ª∂ Δ∞ ¢π∫∞ ª∞™ §∂ºΔ∞...

∞ıÂÚ¿Â˘Ù· ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜!.. Του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΩΝΣΤΑ

λοι οι επίσημοι Οργανισμοί, όλοι οι «πολιτικοί του φίλοι», αλλά και οι Θεσμοί προειδοποιούν τον Έλληνα πρωθυπουργό ότι οδηγεί τη χώρα σε βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση. Το μοντέλο της υπερ-φορολόγησης της μεσαίας τάξης και της διανομής «ψιχούλων» στους πάρα πολύ φτωχούς –που διαρκώς αυξάνονται– δεν μπορεί πλέον να προχωρήσει. Η Ελλάδα πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς στόχους και τα πρωτογενή πλεονάσματα χωρίς να αυξάνει με ανάλογο τρόπο το εθνικό εισόδημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπροσάρμοσε για τρίτη φορά –προς τα κάτω– τις δικές της αισιόδοξες προβλέψεις, ακόμη και για τη φετινή πορεία της Oικονομίας. Οι Έλληνες δεν έχουν διαθέσιμο εισόδημα για να καλύψουν βασικές τους ανάγκες. Γι’ αυτό η ιδιωτική κατανάλωση δεν μπορεί να στηρίξει τις… «αθεράπευτα αισιόδοξες» προβλέψεις του Αλέξη Τσίπρα για οικονομική ανάκαμψη. Οι φόροι σκοτώνουν τις περιουσίες, η ζωή ακριβαίνει, τα εισοδήματα συρρικνώνονται, τα χρέη διογκώνονται, οι κατασχέσεις σπάνε ρεκόρ. Περίπου 1 εκατομμύριο οφειλέτες του Δημοσίου (για την ακρίβεια 991.392 φορολογούμενοι) είδαν λογαριασμούς, μισθούς και περιουσίες τους να κατάσχονται, τα τελευταία δύο χρόνια. Η Εφορία έχει καταγράψει ότι υπάρχουν 7.397.711 ενεργά ΑΦΜ στην Ελλάδα, δηλαδή πραγματικές οικονομικές οντότητες. Από αυτούς οι 4.267.408, δηλαδή το 58%, χρωστούν στην Εφορία και δεν έχουν να πληρώσουν ΕΝΦΙΑ και δόσεις φόρων εισοδήματος. Το ποσοστό ανεργίας μειώνεται, λέει ο πρωθυπουργός. Αυτό συμβαίνει επειδή έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, 450.000 οικονομικά ενεργοί πολίτες (άρα ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός βάσει του οποίου υπολογίζεται το ποσοστό των απασχολουμένων έχει μειωθεί). Επιπλέον, η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων έχει οδηγήσει το 60% των νέων θέσεων εργασίας να είναι «ελαστικές» (ημι-απασχόληση, εκ περιτροπής, μερική κ.λπ.). Ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 1,2%. Η ζωή μας ακρίβυνε, χωρίς όμως νέα εισοδήματα. Η αύξηση των τιμών δεν οφείλεται σε αυξημένη ζήτηση, αλλά σε περαιτέρω ακρίβεια λόγω αύξησης της τιμής των καυσίμων και στις νέες φορολογικές επιβαρύνσεις (π.χ. νέο τέλος κινητής τηλεφωνίας επί του συνολικού ποσού μαζί με τον ΦΠΑ). Ενώ ο υπουργός Οικονομικών κομπορρημονεί για το τεράστιο υπερ-πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού,

,,

∞ƒ£ƒ√

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο

H ιδιωτική κατανάλωση δεν μπορεί να στηρίξει τις… «αθεράπευτα αισιόδοξες» προβλέψεις του Αλέξη Τσίπρα για οικονομική ανάκαμψη

Το ποσοστό ανεργίας μειώνεται, λέει ο πρωθυπουργός. Αυτό συμβαίνει επειδή έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, 450.000 οικονομικά ενεργοί πολίτες! εκατομμύρια Έλληνες πολίτες αντιμετωπίζουν με δέος…το ημερολόγιο. Σε λίγες ημέρες, τέλη Νοέμβρη, θα πρέπει να πληρώσουν τις διπλές δόσεις, για ΕΝΦΙΑ και φόρο εισοδήματος, ύψους 1,3 δισ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα θα εκδίδονται και τα νέα τέλη κυκλοφορίας προς είσπραξη, επιπλέον 1,1 δισ. ευρώ.

Το μεγάλο κόλπο με τους συμψηφισμούς Για να εισπράξει την τελευταία δόση των 800 εκατ. ευρώ της Β’ Αξιολόγησης η κυβέρνηση έπαιξε το «κόλπο των συμψηφιστικών οφειλών». Από τη μία έδειξε στους Θεσμούς ότι ξεπληρώνει τις υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, και από την άλλη προ-εισέπραξε φόρους που κανονικά θα καταβάλλονταν –αν καταβάλλονταν– σε δόσεις. Τον περασμένο Σεπτέμβριο το υπουργείο Οικονομικών προέβη σε πρωτοφανείς στα χρονικά επιστροφές φόρων, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, επτά φορές περισσότερα από τα 219 εκατ. ευρώ που έλεγε ο προϋπολογισμός. Στ’ αλήθεια όμως, τον Σεπτέμβριο το κράτος αποπλήρωσε μόνον 100 εκατομμύρια ευρώ σε «ζεστό χρήμα». Με τους μαζικούς συμψηφισμούς οφειλών, μέσα σε ένα μήνα «έσβησε» 820 εκατομμύρια οφειλές από άμεσους φόρους και άλλα 350 εκατομμύρια επιπλέον από έμμεσους φόρους. Κατάφερε δηλαδή, χωρίς να βγάλει λεφτά από τα κρατικά ταμεία, να διαγράψει ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου και πήρε τη δόση των 800 εκατ. ευρώ από τον ESM τον Οκτώβριο. Το κόλπο ήταν διπλό: η δόση αυτή από τους δανειστές αφορούσε παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη 5,2 δισ. ευρώ, που τα χρωστούσε έως τον Ιούνιο (arrears), και όχι… σε επιστροφές φόρων που προέκυψαν το καλοκαίρι, όταν βγήκαν τα εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος με τις «τρελές» επιστροφές.

Επιπλέον, οι φορολογούμενοι εμφανίσθηκαν να έχουν πληρώσει την 1η δόση ΕΝΦΙΑ πριν καν βγει αυτή ληξιπρόθεσμη. Φρόντισε, δηλαδή, το υπουργείο Οικονομικών να ισοσκελίσει τις δικές του οφειλές με την επιβάρυνση του ΕΝΦΙΑ και να κλείσει το λογαριασμό. Σε πολλές περιπτώσεις το Δημόσιο προεξόφλησε εφάπαξ ολόκληρο το φόρο ακινήτων και όχι μόνον την 1η δόση που αναλογούσε τον Σεπτέμβριο, αντί να δώσει στους φορολογουμένους «τα λεφτά στο χέρι» από τις επιστροφές που περίμεναν, ώστε να πρέπει και αυτοί στη συνέχεια να πληρώσουν σε 5 δόσεις το φόρο (έως τον Ιανουάριο, όπως κανονικά είχαν δικαίωμα από το νόμο). Από την άλλη πλευρά, ο ένας στους τρεις φορολογουμένους δεν μπόρεσε να εξοφλήσει εμπρόθεσμα τη 2η δόση για το φόρο εισοδήματος. Τον Σεπτέμβριο τα νοικοκυριά έπρεπε να πληρώσουν 1,318 δισ. ευρώ, αλλά (μαζί και με τους συμψηφισμούς) το Δημόσιο εισέπραξε μόλις 915 εκατ. ευρώ, δηλαδή ούτε 1 δισ. συνολικά, και ενώ το 30,5% των φόρων εισοδήματος απέμεινε απλήρωτο. Για ΕΝΦΙΑ οι ιδιοκτήτες ακινήτων έπρεπε να πληρώσουν σαν 1η δόση τον Σεπτέμβριο 635 εκατ. ευρώ, αλλά (και με τους συμψηφισμούς ακόμα) έμειναν απλήρωτα 160 εκατ. ευρώ (25%). Δηλαδή το ένα από τα 4 ευρώ που χρωστούσαν 6.348.353 ιδιοκτήτες που είχαν χρεωστικό εκκαθαριστικό, απέμεινε επίσης απλήρωτο και φορτώθηκε στα ληξιπρόθεσμα χρέη των 98 δισ. ευρώ. Από ΦΠΑ των επιχειρήσεων οι εισπράξεις τον Σεπτέμβριο ήταν οι χαμηλότερες της χρονιάς έως τώρα (με εξαίρεση το μήνα Μάιο). Βεβαιώθηκαν και έπρεπε να εισπραχθούν 830 εκατομμύρια ευρώ, αλλά τελικώς πληρώθηκαν μόλις 704 εκατομμύρια ευρώ, παρότι ο φόρος αφορούσε συναλλαγές Αυγούστου, στο «χρυσό» για τον ελληνικό τουρισμό καλοκαίρι του 2017.


28

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

29

∂•ø¢π∫∞™Δπ∫√™ ∫∞π ™Δ√ ¡√ª√ ∫∞Δ™∂§∏ - FAST TR∞CK ¢π∞¢π∫∞™π∂™ °π∞ Δ∞ «∫√∫∫π¡∞» ¢∞¡∂π∞

∞ÏÏ¿˙Ô˘Ó fiÏ· ÛÙÔ˘˜ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Κίνδυνοι για την τραπεζική σταθερότητα…

ΦΤΩΧΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Λαμβάνουν κάτω από το μισό ευρωπαϊκό μισθό

Του ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ

ώσει σημαντικά τη φτώχεια των εργαζομένων και θα οδηγήσει στην οικονομική ανάπτυξη», αναφέρει η Συνομοσπονδία. Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με παλαιότερη μελέτη της ΣΕΣ και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Συνδικάτων (ETUI), οι μισθοί στην Ελλάδα μειώνονται την τελευταία οκταετία κατά μέσο όρο 3,1% το έτος. Συνολικά μειώθηκαν άνω του 25%. Αντίστοιχα, στην Ισπανία ο κατώτατος μισθός πρέπει να αυξηθεί κατά 62% και στη Γερμανία κατά 28%, ενώ συνολικά σε δέκα είναι οι χώρες στην Ε.Ε. που ο κατώτατος μισθός είναι κάτω από το 50% του εθνικού ενδιάμεσου μισθού. Βέβαια, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, σε ορισμένες χώρες της Ε.Ε. οι κατώτατοι μισθοί προσεγγίζουν μεν τα 2/3 του εθνικού μεσαίου μισθού, χωρίς όμως να είναι σε βιώσιμα επίπεδα, όπως στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

νατροπές στους πλειστηριασμούς προωθεί η κυβέρνηση, για ταχεία εκδίκαση των «κόκκινων» δανείων, με fast truck διαδικασίες στο νόμο Κατσέλη και… συνοδεία αστυνομικού στους συμβολαιογράφους που θα εκτελούν τις πράξεις, ενώ οι «ταραξίες» θα διώκονται αυτεπάγγελτα. Και όλα αυτά, καθώς ο περιορισμός των «κόκκινων» δανείων έχει τεθεί από την τρόικα σαν απαράβατη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της Γ’ Αξιολόγησης, ενώ αποτελεί βάση για την επιτυχή αξιολόγηση του τραπεζικού συστήματος (stress test), που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον προσεχή Απρίλιο. Εάν οι τράπεζες δεν περάσουν επιτυχώς το εν λόγω τεστ, όχι μόνο θα απαιτηθούν νέα κονδύλια για την ανακεφαιοποίησή των (ενώ ελλοχεύει ο κίνδυνος για την ασφάλεια των καταθέσεων), αλλά τίθεται εν αμφιβόλω η ολοκλήρωση του Γ’ Μνημονίου και η έξοδος της χώρας στις αγορές. Κατά συνέπεια, και πέραν των τεράστιων οικονομικών επιπτώσεων, ανατρέπεται και το αφήγημα της κυβέρνησης για έξοδο από την εποπτεία…

Α

™ÙÔ «·¤Ú·» 25.000 ·Ï·ÈÔ› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Την τελευταία σύνταξη από τον ΛΕΠΕΤΕ, τον Διαχειριστικό Λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, φαίνεται ότι έλαβαν στις αρχές του μήνα οι 16.000 συνταξιούχοι της τράπεζας. Και αυτά αποδόθηκαν «ξύνοντας τον πάτο του βαρελιού», κατά τον πρόεδρο του ΣΥΕΤΕ και μέλος του Συμβουλίου Γιώργο Αρβανίτη. Και ίσως είναι η τελευταία σύνταξη από έναν Λογαριασμό που έχει ιστορία 70 χρόνων (από το 1949 που συγκροτήθηκε), καθώς η Εθνική Τράπεζα δήλωσε ότι «δεν αντέχει (άλλο) να πληρώνει». Και το ερώτημα τίθεται από τον έτερο πρόεδρο των εργαζομένων (ΣΥΤΑΤΕ), και επίσης μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής Νίκο Παπαϊωάννου: «Μήπως, τελικά, η πατρίδα μας τότε, στην κορύφωση του Εμφυλίου, ήταν σε καλύτερη μοίρα απ'

«Κλείνει» ο Λογαριασμός Επικουρικής της Εθνικής Τράπεζας ό,τι σήμερα και τότε η Εθνική μπορούσε να πληρώνει, αλλά δεν μπορεί τώρα;»… Για την κανονική, ανά μήνα, απόδοση της σύνταξης απαιτούνται σχεδόν 110 εκατ. ευρώ το χρόνο επιχορήγηση από την τράπεζα, καθώς δεν αρκούν οι εισφορές (3% των εργαζομένων και 9% της επιχείρησης) για τη χρηματοδότηση του Λογαριασμού. Και δεν αρκούν, καθώς από το 2005 και μετά, οι νεοπροσληφθέντες υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΤΑΤ (και σήμερα στο ΕΤΕΑΕΠ). Δηλαδή, αποστερήθηκε ο Λογαριασμός από την «αιμοδοσία» (χρηματοδότηση) των νεοεισερχομένων στην

τράπεζα και παρέμεινε μόνο προκειμένου να δίνει παροχές. Έτσι, 16.000 συνταξιούχοι αναμένουν τις συντάξεις τους από λιγότερους των 9.000 εν ενεργεία (παλαιών) εργαζομένων! Είναι προφανές ότι ο Λογαριασμός δεν μπορεί να σταθεί. Η λειτουργία του έχει υπονομευθεί ήδη από την απόσπαση των νέων το 2005. Έκτοτε και μέχρι τώρα, όλες οι (τέσσερις) διοικήσεις κατέβαλαν το ποσό που χρειαζόταν για την απόδοση των συντάξεων, κάτι που δεν μπορεί, κατά δήλωσή της, να πληρώσει η διοίκηση Φραγκιαδάκη. «Με ένα απερίσκεπτο τελεσίγραφο (κάτι σαν πολεμικό ανακοινωθέν), ο κ. Φραγκιαδάκης μάς κάλεσε (μέσα στο κατακαλόκαιρο) να “συμμορφωθούμε προς τας υποδείξεις” της σεβαστής Διοί-

ι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα σταμάτησαν πρώτα να πληρώνουν τους εργαζομένους, ενώ συνεχίζουν, συνήθως, να πληρώνουν τις τράπεζες. Η αλλαγή αυτή παρατηρείται κατά τους τελευταίους μήνες, ως αποτέλεσμα της ανάδειξης των τραπεζών ως των πρώτων που θα ικανοποιηθούν από μια διαδικασία πλειστηριασμού. Κάτι που προβλέπει, πλέον, ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και έγινε από τη σημερινή κυβέρνηση σε υλοποίηση του Γ’ Μνημονίου. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η «εκτίναξη» του αριθμού των απλήρωτων εργαζομένων, οι οποίοι υπολογίζονται σε περισσότερα από 600.000 άτομα, εκ του 1,8 εκατ. των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Ουσιαστικά δηλαδή είναι απλήρωτος ή αμειβόμενος με καθυστέρηση από 2 έως και 8 μήνες 1 στους 3 μισθωτούς. Κάτι που έχει επιπτώσεις στην αγορά (μείωση διαθέσιμου εισοδήματος), αλλά και τεράστια επίπτωση στους απλήρωτους λογαριασμούς (ΔΕΗ κ.λπ.). Και, εν τέλει, έχει επιπτώσεις σε βάρος των τραπεζών για τις οποίες, υποτίθεται, έγινε η ρύθμιση (να προηγούνται δηλαδή οι τράπεζες στο ποσό που διανέμεται κατά τους πλειστηριασμούς). Και αυτό, γιατί,ναι μεν πολλές επιχειρήσεις έθεσαν σαν πρώτη προτεραιότητα να μην «κοκκινίσουν» έναντι των τραπεζών, όμως,έγιναν «κόκκινα» τα δάνεια (στεγαστικά και καταναλωτικά) των (απλήρωτων) εργαζομένων τους… Από 1/1/2018 αλλάζει και πάλι η σειρά κατά τη διανομή τους εκπλειστηριάσματος αναδεικνύοντας τα δεδουλευμένα των εργαζομένων, και για καθυστερούμενους μισθούς έως 6 μήνες, πρώτα στη σειρά. Ενώ θα ακολουθούν, σύμφωνα με την κατ’ αρχήν συμφωνία της κυβέρνησης και της τρόικας, οι φόροι για υποθηκευμένο ακίνητο, στην τρίτη σειρά θα έρθουν οι φόροι επί των ακινήτων, θα ακολουθούν οι τράπεζες, το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, και, τέλος, τίθενται οι τράπεζες για μη υποθηκευμένα δάνεια (καταναλωτικά, δάνεια κίνησης κ.ά.). Σύμφωνα με τον ειδικό γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φ. Κουρμούση η αλλαγή στη σειρά θα ισχύσει προκειμένου οι εργαζόμενοι να μην διστάζουν να διεκδικούν τα δεδουλευμένα. Μείωση έως 60% ανά μήνα θα έχουν στις αποδοχές τους οι συνταξιούχοι της Εθνικής τράπεζας μετά την κατάρρευση του Ταμείου τους . Γιατί έως τώρα οι επιχειρήσεις, ουσιαστικά, κατέφευγαν σε έναν άτυπο εκβιασμό σε βάρος των μισθωτών με το «όπλο» του μη διανεμόμενου σε αυτούς εκπλειστηριάσματος. πουλος», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. χρόνια η τράπεζα βρίσκει 150-250 εκατ. Ουσιαστικά οι εργαζόμενοι δεν διεκδικούσαν (πίεζαν) και Αρβανίτης. «Δεν νοείται στον 21ο αιώνα ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτήσει με το «όπλο» της πτώχευσης την επιχείρηση γνωρίζοντας ότι να εφαρμόζεται η τακτική «σκοτώνου- «εθελούσιες» απομακρύνσεις υψηλόμιεάν κατέφευγαν σε ένα τέτοιο –έσχατο– μέσο δεν θα έμενε σθου προσωπικού… με τα άλογα όταν γεράσουν»… ποσό (από τον πλειστηριασμό) προκειμένου να ικανοποιηΜάλιστα, τόσο η ΕΤΕ όσο και η Να σημειωθεί, πάντως, ότι ο υφυπουργός θούν οι ίδιοι. Και από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις έβλεπαν Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπήρξε νομικός Eurobank (για δάνειο του Ταμείου Αυτατον κίνδυνο να ζητηθεί η πτώχευσή τους μόνο από τις τράπεζες σφαλείας από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήσύμβουλος της ΣΕΥΤΕ επί σειρά ετών…. και επέλεγαν την εξυπηρέτηση των δανείων, παραμελώντας Τόσο το ύψος του «ελλείμματος», το ριο) προσέφεραν ρύθμιση με περικοπή τις υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενούς τους, τα ασφαλιστιοποίο πάντως μέχρι τώρα κάλυπτε η τρά- του 55% του κεφαλαίου. Και σε συνδυακά ταμεία κ.λπ. Οι εργαζόμενοι, με λίγα λόγια, υπέμεναν τον πεζα, όσο και οι ισχυρές πιέσεις που δέχεται σμό με τη μείωση των εφάπαξ το Ταμείο εκβιασμό και εργάζονταν άμισθοι διατηρώντας έτσι εν ζωή την η Εθνική από την Φραγκφούρτη και τους Αυτασφαλείας θεωρείται βιώσιμο. επιχείρηση έως ότου αυτή ορθοποδήσει και, ενδεχομένως, Αλλά όταν πρόκειται για τις μετέπειτα δανειστές δεν συνεπικουρούν για συνθήτους ικανοποιήσει… αποδοχές του συνταξιοδοτηθέντος προκες εκτόνωσης και (έγκαιρης) λύσης. Να σημειωθεί ότι πρώτοι στη σειρά κατάταξης ήταν οι εργαζόΑξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το Ταμείο σωπικού (ΛΕΠΕΤΕ), μετά δηλαδή την μενοι και τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι την άνοιξη του 2016, όταν Αυτασφαλείας (εφάπαξ), που αποτελεί το απομάκρυνσή του από την τράπεζα, η δικατά την πρώτη αξιολόγηση του Γ’ Μνημονίου ανετράπη η σειρά όχημα για την επιτυχή ολοκλήρωση των οίκηση επικαλείται τα οικονομικά προοδηγώντας τους απλήρωτους μισθωτούς στην τρίτη θέση. «εθελούσιων εξόδων» του προσωπικού βλήματα και τους επιτηρητές (και δανειΜε τις γνωστές παρενέργειες στην αγορά, όπως η αύξηση (χορήγηση εφάπαξ για «αναίμακτη» μεί- στές της χώρας). Όταν πρόκειται να αποτόσο των απλήρωτων εργαζομένων όσο και του ιδιωτικού ωση του εργατικού κόστους), ενισχύεται μακρύνει το ίδιο προσωπικό (Αυτασφαχρέους των νοικοκυριών (σ.σ.: στο βαθμό που τα «κόκκινα» λείας) πληρώνει κανονικά… κανονικά από τη διοίκηση. Ενώ κάθε 2-3 δάνεια δεν εξυπηρετούνται).

Ο

,,

Μισούς μισθούς εν σχέσει με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους παίρνουν οι Έλληνες μισθωτοί. Με αποτέλεσμα να είναι «φτωχοί εργαζόμενοι», να μην υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα, η παραγωγή να καθεύδει, να μην γίνονται επενδύσεις και να αυξάνεται (ή να μην μειώνεται) η ανεργία. Συμφώνα με μελέτη της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣΕΣ), «ο κατώτατος μισθός βρίσκεται στο 48% του εθνικού ενδιάμεσου (median) μισθού, και επομένως θα πρέπει να αυξηθεί κατά 25% προκειμένου να φθάσει στο 60% αυτού». Να σημειωθεί ότι η ΣΕΣ διεκδικεί αυξήσεις, ώστε να ανέλθει ο μέσος μισθός στο 60% των αντίστοιχων ευρωπαϊκών, και άρα ο κάθε εργαζόμενος να έχει «ένα βιώσιμο μισθό». «Η αύξηση του κατώτατου μισθού στο 60% του μέσου ή του ενδιάμεσου μισθού σε κάθε χώρα θα μει-

¶ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ›: ı· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÚÒÙ· ÔÈ ÌÈÛıÔ› ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ

κησης, να “ξεχάσουμε όσα ξέραμε”, και από τον Νοέμβριο και μετά, να μάθουμε να ζούμε -επιβιώνουμε χωρίς τη σημαντική παροχή του Λογαριασμού Επικούρησης», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος εργαζομένων (ΣΥΤΑΤΕ). Το ερώτημα είναι εάν έως τώρα η διοίκηση της Εθνικής παρανομούσε καταβάλλοντας εκατομμύρια ευρώ στον ΛΕΠΕΤΕ. Και εάν, εν τέλει, τα χρήματα που κατεβλήθησαν τα τελευταία 12 χρόνια από τέσσερις διαφορετικές διοικήσεις ήταν παρανόμως χορηγηθέντα. Εάν δηλαδή η ΕΤΕ «έχασε» 1 δισ ευρώ (σε αυτό το ποσό υπολογίζεται η επιχορήγηση μέχρι σήμερα); Η πρόταση της διοίκησης είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να ζητήσουν… αυτοβούλως τη διάλυση του ΛΕΠΕΤΕ και την υπαγωγή των 16.000 συνταξιούχων, καθώς

Ίσως είναι η τελευταία σύνταξη από έναν Λογαριασμό που έχει ιστορία 70 χρόνων, καθώς η Εθνική Τράπεζα δήλωσε ότι «δεν αντέχει (άλλο) να πληρώνει»

και των 9.000 εν ενεργεία ασφαλισμένων στον ΛΕΠΕΤΕ (προσλήψεις μέχρι το 2000). Και αυτό μπορεί να το επιβάλει η ΕΤΕ δια της παύσης πληρωμών… Κάτι τέτοιο συνεπάγεται μείωση των ανά μήνα συντάξεων τουλάχιστον κατά 60% εν σχέσει με τα σημερινά επίπεδα. Ύστερα από αυτή την εξέλιξη η διοίκηση Φραγκιαδάκη, προφανώς πιεζόμενη από τους δανειστές και επιτηρητές της χώρας, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για κάποιας μορφής αναπλήρωση εισοδήματος, μέσω κάποιου επαγγελματικού Ταμείου. Ωστόσο, μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου ουδέν αναγνωρίζεται. Πόσο, μάλιστα, όταν αφορά σε ήδη συνταξιούχους, ενώ για τους εν ενεργεία η προοπτική είναι το ενιαίο Επικουρικό…. «Να ανοίξει τα χαρτιά της η διοίκηση και ο αρμόδιος υφυπουργός Τ. Πετρό-

¶ÚÔ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È ∂͈‰ÈηÛÙÈÎfi˜ ™˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ ÛÙÔ ÓfiÌÔ ∫·ÙÛ¤ÏË Από «κόσκινο» θα περνούν από τις αρχές του νέου χρόνου οι αιτήσεις των νοικοκυριών για ένταξη στο νόμο Κατσέλη (προστασία της α’ κατοικίας των ανέργων, όσων έχουν δραματική μείωση μισθού κ.λπ. μέχρι του ποσού των 240.000 ευρώ, συν τα προβλεπόμενα ποσά για τα προστατευόμενα τέκνα). Η αλλαγή αυτή, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «ΒτΚ», αναμένεται να συμφωνηθεί στα τέλη Νοεμβρίου κατά τις τελικές διαπραγματεύσεις της τρόικας (σ.σ.: οι επικεφαλής φτάνουν εκ νέου στην Αθήνα στις 20 Νοεμβρίου) με την κυβέρνηση για τους πλειστηριασμούς των ακινήτων. Οι δανειστές πιέζουν για μαζικούς πλειστηριασμούς χωρίς καμία προστασία, προκειμένου να εντοπιστούν οι «στρατηγικοί κακοπληρωτές» και, επιπλέον, να εισπράξουν οι τράπεζες όσο το δυνατόν μεγαλύτερα ποσά από τα «κόκκινα» δάνεια, ώστε να αποφευχθεί και νέα, τέταρτη εντός λίγων ετών, ανακεφαλαιοποίησή τους. Κάτι που αφενός θα εξέτρεπε το σχεδιασμό για την ολοκλήρωση του Γ’ Μνημονίου στις 20 Αυγούστου 2018, και αφετέρου θα οδηγούσε στην ανάγκη εξεύρεσης και νέων κεφαλαίων προκειμένου να στηριχθεί το τραπεζικό σύστημα (προστασία καταθέσεων κ.λπ.). Μια εξέλιξη η οποία αφενός θα «μουτζούρωνε» το κυβερνητικό αφήγημα για «καθαρή έξοδο από τα Μνημόνια», αφετέρου,θα καθιστούσε αναγκαία την αναχρηματοδότηση της χώρας από τους Θεσμούς. Κάτι που, όπως φαίνεται, δεν «σηκώνει» η κοινή γνώμη στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα οποία κράτη επιθυμούν διακαώς την απεμπλοκή τους από την Ελλάδα ύστερα από 8,5 χρόνια… Έτσι, από το 2018 και μετά, κάθε αίτηση υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη θα υπόκειται σε πρόχειρο προέλεγχο με την κατάθεση του φακέλου και προκειμένου να αποφασιστεί εάν αυτή η αίτηση είναι παραδεκτή. Σε μια τέτοια περίπτωση θα ορίζεται δικάσιμος εντός ολίγων μηνών. Σε διαφορετική περίπτωση η υπόθεση θα απορρίπτεται και ο δανειολήπτης δεν θα απολαμβάνει δικαστικής προστασίας για 5 ή και για 10 χρόνια, όπως γίνεται μέχρι τώρα.. Παράλληλα, θα αποφασιστούν μέτρα επιτάχυνσης της διαδικασίας, ώστε να δικαστούν έγκαιρα οι σε εκκρεμότητα δίκες. Ήδη, στην Αθήνα ορίζεται δικάσιμος εντός 3 μηνών και στη Θεσσαλονίκη σε 5 μήνες. Και αυτό, καθώς ορίστηκαν ειδικές αίθουσες στα δικαστήρια που εκδικάζουν μόνο υποθέσεις του νόμου Κατσέλη. Αντίθετα, στον Πειραιά οι δίκες ορίζονται για το 2025, αν και εδώ παρατηρείται μια κάποια βελτίωση εν σχέσει με τις αρχικές ημερομηνίες για δίκες οι οποίες δίδονταν για το… 2031. Παράλληλα με τον προέλεγχο και προκειμένου η κυβέρνηση να αποφύγει το veto της τρόικας και το… πικρό ποτήρι της καθολικής κατάργησης κάθε προστασίας για τους δανειολήπτες, εξετάζεται να δοθεί η δυνατότητα Εξωδικαστικού Συμβιβασμού με τις τράπεζες. Κυρίως στις περιπτώσεις καταγεγραμμένης ανεργίας όπου η τράπεζα δεν έχει παρά να συνεργαστεί, καθώς έτσι το δάνειο καθίσταται ενήμερο και το κράτος αναλαμβάνει την πληρωμή της δόσης των 40 ευρώ το μήνα. Επιπλέον, αναμένεται να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα ελέγχονται με αυτόματη διαδικασία τα σχετικά παραστατικά (Ε-1, Ε-9 κ.ά.), ώστε οι υποθέσεις να εκδικάζονται με ταχύτατη διαδικασία (fast truck) και να μην είναι υποχρεωμένος ο δικαστής να αναλύει τα περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη.


30

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

∂ÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë Ù·¯‡ÙÂÚË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘

«∞fi ÙÔ ¯ı˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ¿ÂÈÚÔ»

Του ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

ην πεποίθηση ότι με την πώληση του Ιασώ General στο fund CVC Capital επιτυγχάνεται η ταχύτερη ανάπτυξη του ομίλου εξέφρασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του «Ιασώ» δρ Γεώργιος Σταματίου, επισημαίνοντας την ομόφωνη έγκριση του Δ.Σ. «Στόχος μας είναι με τα χρήματα της πώλησης να εμπλουτίσουμε τον όμιλο με νέα υπερσύγχρονα ιατρικά μηχανήματα, προχωρώντας και σε ανάπτυξη των ξενοδοχειακών υποδομών, παρέχοντας στους ασθενείς μας την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση», είπε την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου μιλώντας στη «ΒτΚ» ο κ. Σταματίου, διευκρινίζοντας πως οι αναπτυξιακές κινήσεις θα πραγματοποιηθούν σε συνεννόηση με τα συνεργαζόμενα τραπεζικά ιδρύματα. Ολοκληρώνοντας ο επικεφαλής του ομίλου τόνισε πως όλα τα μέλη της οικογένειας του «Ιασώ» παραμένουν προσηλωμένοι στους ίδιους στόχους και το επόμενο διάστημα, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση του με τους ιατρούς, τους μετόχους, το προσωπικό, τα στελέχη και τους ασθενείς, θα αποτελεί πάντα τη μυστική συνταγή της επιτυχίας.

Τ

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του «Ιασώ» δρ Γεώργιος Σταματίου. Καταλήγοντας, ο κ. Σταματίου αναφέρθηκε στο μεγάλο πρόβλημα της μείωσης των γεννήσεων, αλλά και της αδιαφορίας των κυβερνώντων διαχρονικά, εξηγώντας πως από 120.000 γέννες μέσο όρο τη δεκαετία του 2000, φθάσαμε τις

90.000, με τη σχέση για κάθε ζευγάρι 2,2 παιδιών της προηγούμενης δεκαετίας, να είναι σήμερα στο 1,2 παιδιά. Μάλιστα, πολλές νέες οικογένειες, καθώς αναζητούν εργασία με καλύτερες συνθήκες στο εξωτερικό, έχουν ήδη μετεγκατασταθεί, γεννώντας πλέον τα παιδιά τους εκτός Ελλάδας. Να σημειωθεί πως τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων του Ομίλου Ιασώ (EBITDA), διαμορφώθηκαν για το πρώτο εξάμηνο στα 16,33 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 44,68%, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής Ιασώ συνέχισαν με αυξητικούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν στα 12,36 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 24,07%. Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών του ομίλου ύστερα από την επιβολή των μηχανισμών rebate και claw-back, ανήλθε στα 61,42 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 4,04%, από 59,03 εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016. Ομοίως ο Κύκλος Εργασιών της μητρικής εταιρίας Ιασώ διαμορφώθηκε στα 34,72 εκατ. ευρώ από 34,18 εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.

Σε αναστολή της επένδυσης στις Σκουριές, προχωρά ο Όμιλος Eldorado Gold

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eldorado Gold κ. George Burns.

Πλέον, η Eldorado Gold θέτει το υπό ανάπτυξη έργο των Σκουριών στη Χαλκιδική, σε καθεστώς συντήρησης, καθώς ανακοίνωσε, την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου, την αναστολή των εργασιών στις Σκουριές, εξέλιξη που έρχεται σε συνέχεια της μη έκδοσης από το υπουργείο Περιβάλλοντος των απαιτούμενων αδειών για την εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που αφορά το εργοστάσιο στις Σκουριές, όπως και για ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη μετακίνηση των αρχαιοτήτων από την περιοχή. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της μη εύρεσης χρυσής τομής μεταξύ του υπουργείου Περιβάλλοντος και των επενδυτών. «Παρότι έχουμε καταγράψει πρόοδο στο ορυχείο της Ολυμπιάδας, απαιτούμε τις απαραίτητες άδειες και κυβερνητική υποστήριξη για να προχωρήσου-

Ασημένιο στα «HR Awards» Ακόμη μία διάκριση έλαβε η Data Communication στο διαγωνισμό «HR Awards 2017», της Boussias Communications, λαμβάνοντας Αργυρό βραβείο στην κατηγορία «Best Employee Engagement Strategy» σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που περιλάμβανε Team Βuilding & Orientation Activities, ενέργειες που εντάσσονται στις πολιτικές Επιβράβευσης και Διακράτησης (Reward & Engagement Program) του Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρίας. «Είμαι περήφανη που οι συνεχείς μας προσπάθειες αναγνωρίζονται από έναν τόσο σημαντικό θεσμό», είπε την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου η αντιπρόεδρος και HR Director της Data Communication Ζωή Δουζένη, σημειώνοντας: Είμαι ακόμη περισσότερο περήφανη όμως, που αναγνωρίζονται και σημαίνουν πολλά για τους ίδιους τους ανθρώπους μας. Σας υπόσχομαι, προσωπικά, ότι θα συνεχίσουμε δυναμικά προς αυτή την κατεύθυνση».

με σε περαιτέρω επένδυση στις Σκουριές», ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eldorado Gold, George Burns, και σημείωσε: «Ως αποτέλεσμα λαμβάνουμε τώρα τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για να ενδυναμώσουμε τα δικαιώματα τις εταιρίας, ενόσω συνεχίζουμε τις προσπάθειες να επιλύσουμε τα εκκρεμή ζητήματα μέσω συνεχιζόμενου διαλόγου». Να σημειωθεί πως η εταιρία υπέβαλε, όπως σημειώνει η ανακοίνωση, τρεις προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με στόχο την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της. Ζητά, δηλαδή, δικαστική προστασία εναντίον της αποτυχίας του υπουργείου Περιβάλλοντος αναφορικά με την έκδοση των αδειών ρουτίνας, οδηγώντας σε αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην ανάπτυξη του έργου των Σκουριών.

∫·Ï‡ÊıËΠÏ‹Úˆ˜ Καλύφθηκε κατά 100% η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Intrakat, με διευθύνοντα σύμβουλο τον Πέτρο Σουρέτη, με την καταβολή συνολικού ποσού 10.159.052 ευρώ, καθώς οι αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν σε 8 παλαιούς μετόχους της εταιρίας. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 7.619.289 ευρώ, με την έκδοση 25.397.630 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη, και ποσό 2.539.763 ευρώ πιστώθηκε στο λογαριασμό «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 9.143.146,80 ευρώ και διαιρείται σε 30.477.156 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.

«Ξεκινά» το Ομόλογο Ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του SIX Swiss Exchange, του ομολόγου που εξέδωσε σε ελβετικό φράγκο, μέσω της θυγατρικής της εταιρίας με την επωνυμία FF Group Finance Luxembourg II S.A., με έδρα το Λουξεμβούργο, η Folli follie, με διευθύνοντα σύμβουλο τον Τζώρτζη Κουτσολιούτσο.Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κωδικός διαπραγμάτευσης των ομολογιών είναι 38.551.805 (ISIN: CH0385518052), με τιμή διαπραγμάτευσης των ομολογιών στο 100% της ονομαστικής τους αξίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ευχαριστεί θερμά το επενδυτικό κοινό για το υψηλό ενδιαφέρον που επέδειξε στον όμιλο, καθώς και τις τράπεζες Credit Suisse και UBS A.G., οι οποίες ενήργησαν από κοινού ως bookrunners.

¶ƒ√™ø¶∞

Στόχος για το «Ιασώ», η απόκτηση νέων υπερσύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων

Με κεντρικό μήνυμα «Το Όνειρο. Από το χθες μέχρι το άπειρο», πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της συμπλήρωσης 40 ετών από τη δημιουργία της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, με μία πανηγυρική εκδήλωση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος». Παίρνοντας το λόγο ο πρόεδρος του Δ.Σ. Σταύρος Λεκκάκος αναφέρθηκε στη θετική πορεία που ακολουθεί η εταιρία παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική Οικονομία. «Η Ευρωπαϊκή Πίστη», δήλωσε, «έχει σπουδαία Διοίκηση, ισχυρή πελατειακή βάση, κουλτούρα και εκπαίδευση». Παράλληλα, σε περισσότερους από 1.400 προσκεκλημένους παρουσιάστηκε πλούσιο ιστορικό υλικό από το αρχείο, με παράλληλη αναδρομή από την ίδρυση της εταιρίας έως σήμερα, σε συνδυασμό με ελληνικά και παγκόσμια γεγονότα.

Προς την ιδιωτική ασφάλιση στρέφεται η ελληνική κοινωνία Στο συνέδριο για τη συμπλήρωση 40 ετών από τη δημιουργία της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, ο αντιπρόεδρος Δ.Σ. και γενικός διευθυντής Χαρτοφυλακίου, Νίκος Χαλκιόπουλος (φωτό) αναφέρθηκε στο μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς, στις τεχνολογικές εξελίξεις, στις απαιτήσεις του νέου κανονιστικού Πλαισίου «Φερεγγυότητα ΙΙ», αλλά και στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, η οποία στρέφεται προς την ιδιωτική ασφάλιση. Στη συνέχεια, ο γενικός διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Στέφανος Βερζοβίτης τόνισε ότι το 1977 «δεν είχαμε γνώσεις, εμπειρία, κεφάλαια, αλλά είχαμε χρηστή διαχείριση, συνέπεια, φιλεργατικότητα και εντιμότητα. Σήμερα η εταιρία είναι 6η σε παραγωγή ασφαλίστρων, 5η σε προ φόρων κέρδη, 4η σε αριθμό προσωπικού και 3η σε προμήθειες προς το Δίκτυο Πωλήσεων».

«√È ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi Ù· fiÓÂÈÚ¿ Ì·˜» Η πανηγυρική εκδήλωση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου, ολοκληρώθηκε με την ομιλία του διευθύνοντος συμβούλου Χρήστου Γεωργακόπουλου, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε αυτήν την εταιρία δεν θα αφήσουμε ποτέ τις αναμνήσεις μας να είναι καλύτερες από τα όνειρά μας. Είναι πιο δημιουργικό να γιορτάσουμε σήμερα την πρώτη ημέρα των επόμενων 40 χρόνων, παρά των 40 ετών που πέρασαν». Ο κ. Γεωργακόπουλος έκανε ειδική αναφορά στο «όνειρο» της εταιρίας, παρουσίασε τους στόχους της, καθώς και τον τρόπο, το χρόνο και τα μέσα επίτευξής τους. Μετά το τέλος του συνεδρίου η γιορτή συνεχίστηκε με μία μεγάλη συναυλία στον Φάρο.

Προσέφεραν ακόμα μια φορά εθελοντική εργασία για τα παιδιά Υλοποιώντας με συνέπεια και συνέχεια τo πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας, η Pfizer Hellas πραγματοποίησε πρόσφατα εθελοντικές ενέργειες για την ανακαίνιση εξωτερικών και εσωτερικών χώρων στο Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας - «Χατζηπατέρειο» ΚΑΣΠ, στην Αθήνα, και στο «Παιδικό Χωριό SOS» στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης, με βασικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών που έχουν ανάγκη. «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που για άλλη μια φορά μάς δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστούμε με δύο τόσο αξιόλογους φορείς, που προσφέρουν πραγματικά σπουδαίο έργο, και να συνεισφέρουμε στη βελτίωση της καθημερινότητας των παιδιών που χρειάζονται τη στήριξή μας», ανέφερε ο διευθυντής του τμήματος Ογκολογίας της Pfizer Hellas και επικεφαλής του προγράμματος ΕΚΕ, Νίκος Χατζηνικολάου.


32

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

¢ˆÚÂ¿Ó È·ÙÚÈΤ˜ Î·È ‰È·ÁÓˆÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜

¶ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ

¶ƒ√™ø¶∞

Στο Άργος Ορεστικού ο όμιλος, με το πρόγραμμα «Ταξιδεύουμε για την Υγεία» Του ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

ωρεάν υπηρεσίες Υγείας προσέφερε ομάδα εθελοντών του Ομίλου Υγεία στους κατοίκους του Άργους Ορεστικού, στα πλαίσια του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας «Ταξιδεύουμε για την Υγεία». Ευχαριστώντας θερμά τους εκπροσώπους και τους εθελοντές του Ομίλου Υγεία που παρευρέθηκαν την Παρασκευή 3 και Σάββατο 4 Νοεμβρίου στην περιοχή, ο δήμαρχος του Άργους Ορεστικού, Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου, σημείωσε ότι «έχουν κάνει τα πάντα και έχουν μετατρέψει τον καινούριο βρεφονηπιακό σταθμό σε μία σύγχρονη πολυκλινική. Είναι κάτι πρωτόγνωρο όχι μόνο για το δήμο, αλλά και για την περιοχή γενικότερα. Ευχαριστώ, επίσης, από καρδιάς, εκ μέρους του δήμου, αλλά και των δημοτών, το διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Υγεία, Ανδρέα Καρταπάνη, που σε τέτοιες δύσκολες εποχές πραγματοποίησαν τέτοιου είδους δράσεις και πράξεις, που είναι σπάνιες». Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία ο κ. Καρταπάνης επισήμανε πως «θέλω και εγώ να ευχαριστήσω από καρδιάς το δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για την υπέροχη φιλοξενία στον τόπο τους. Ανταποκριθήκαμε με μεγάλη χαρά στην πρόσκληση του δημάρχου να προσφέρουμε δωρεάν ιατρικές και

Δ

Διακρίνονται ο δήμαρχος του Άργους Ορεστικού κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου και ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Υγεία κ. Ανδρέας Καρταπάνης. διαγνωστικές υπηρεσίες σε κατοίκους που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στο Σύστημα Υγείας. Θέλω να ευχαριστήσω, επίσης, όλους τους εθελοντές για τη συγκινητική και εξαιρετική προσφορά τους στην 8η δράση του προγράμματος του ομίλου “Υγεία – Ταξιδεύουμε για την Υγεία”. Η κοινωνική συνεισφορά και εταιρική υπευθυνότητα του ομίλου μας εκφράζεται μέσω των δράσεών μας, αλλά και με τη συμμετοχή μας στην παγκόσμια εθελοντική πρωτοβουλία του ΟΗΕ, το Οικουμενικό Σύμφωνο / (Global Compact), το οποίο πρόσφατα προσυπογράψαμε και δεσμευόμαστε να τηρούμε και να προωθούμε με συνέπεια και συνέχεια σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας. Τέλος, θα ήθελα να αφιερώσω αυτήν την εξόρμηση στον εκλιπόντα πρόεδρο

του ομίλου μας, Ανδρέα Βγενόπουλο, ο οποίος πέρσι τέτοια εποχή έφυγε τόσο αναπάντεχα από κοντά μας».Συνολικά διενεργήθηκαν περισσότερες από 4.000 εξετάσεις σε περίπου 1.100 κατοίκους από την ομάδα των εθελοντών των εταιριών του Ομίλου Υγεία. Η ομάδα αποτελείτο από 31 ιατρούς 16 ειδικοτήτων, καθώς και 40 εθελοντές από το νοσηλευτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό των εταιριών του ομίλου. Οι ειδικότητες των ιατρών που συμμετείχαν ήταν: αγγειοχειρουργοί, αναισθησιολόγοι, ακτινοδιαγνώστες, γυναικολόγοι, δερματολόγοι, καρδιολόγοι, νευρολόγοι, ορθοπεδικοί, ουρολόγοι, οφθαλμίατροι, παθολόγοι, παιδίατροι, πνευμονολόγοι, χειρουργοί και χειρουργοί μαστού, πλαστικοί χειρουργοί και ωτορινολαρυγγολόγοι.

Πολυετείς επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ κ. Μιχάλης Τσαμάζ.

Τη βεβαιότητα ότι για ένα ακόμη τρίμηνο ο Όμιλος ΟΤΕ πέτυχε συνολικά καλές λειτουργικές επιδόσεις εξέφρασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Μιχάλης Τσαμάζ, επισημαίνοντας πως συνεχίζονται οι θετικές επιδόσεις στη χώρα μας. «Στην Ελλάδα, οι πολυετείς επενδύσεις μας σε δίκτυα νέας γενιάς και τηλεοπτικό περιεχόμενο ενίσχυσαν τα συνολικά έσοδα λιανικής, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας», δήλωσε την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου, σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη ο κ. Τσαμάζ, σημειώνοντας ότι «η μόνη αρνητική επίδραση προήλθε από ρυθμιστικές αποφάσεις που είχαν αντίκτυπο στα έσοδα χονδρικής. Στην Ελλάδα, ο Όμιλος ΟΤΕ πέτυχε πολύ ισχυρό περιθώριο EBITDA, χάρη στη σημαντική αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και τον έλεγχο του κόστους σε όλους τους τομείς. Στη Ρουμανία, οι υπηρεσίες σταθερής επηρεάστηκαν θετικά από τη συνεχιζόμενη υψηλή ζήτηση για συνδυαστικές υπηρεσίες, ωστόσο οι συνθήκες στις διεθνείς δραστηριότητές μας παραμένουν δύσκολες. Γι’ αυτό και έχουμε δρομολογήσει μια σειρά δράσεων για τον περιορισμό του κόστους και την ενίσχυση της κερδοφορίας». Καταλήγοντας ο επικεφαλής του ομίλου τόνισε: «Οι επενδύσεις μας φέτος

έχουν αυξηθεί σημαντικά, μια τάση που θα συνεχιστεί και στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Επιταχύνουμε την ανάπτυξη νέων δικτύων και υπηρεσιών FTTC, 4G & 4G+, που ανοίγουν το δρόμο για το ψηφιακό μέλλον της χώρας και ενισχύουν την εμπειρία των πελατών. Στα τέλη Νοεμβρίου θα διαθέσουμε εμπορικά νέες ταχύτητες από τις καμπίνες vectoring που εγκαταστήσαμε ή αναβαθμίσαμε, αποκτώντας τη δυνατότητα να προσφέρουμε ένα πλήρες φάσμα ευρυζωνικών υπηρεσιών για όλες τις κατηγορίες πελατών. Η αύξηση των επενδύσεων σε δίκτυα νέας γενιάς θα συμβάλει στην ενίσχυση των λειτουργικών μας επιδόσεων και της κερδοφορίας μας». Πιο αναλυτικά, στα 76,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα προσαρμοσμένα κέρδη γ’ τριμήνου 2017 του ΟΤΕ , παρουσιάζοντας αύξηση 2,4%, με τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου να διαμορφώνονται στα 991,2 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα εννεαμήνου η διοίκηση του ομίλου ανέφερε ότι φέτος αναμένεται να κλείσει κοντά στα 800 εκατ. ευρώ το επενδυτικό σχέδιο του ΟΤΕ, ενώ άλλα 700 εκατ. ευρώ πρόκειται να επενδυθούν το 2018 για την ανάπτυξη των δικτύων Νέας Γενιάς και για την επέκταση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας (4G και 4G+).

Προσφέρει σε όλο τον κόσμο απολαυστικές αυθεντικές γεύσεις, από αγνές πρώτες ύλες Παραμένει πιστή στο όραμά της από γενιά σε γενιά η Κρι Κρι: να παράγει γιαούρτια, γάλα και παγωτά, ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Παναγιώτης Τσινάβος, προσφέροντας σε όλο τον κόσμο απολαυστικές αυθεντικές γεύσεις, φτιαγμένες με αγνές και ποιοτικές πρώτες ύλες, με το μεράκι, αλλά και την τεχνογνωσία της 100% ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας. «Ελέγχουμε το 25% της εγχώριας αγοράς, άμεσα με το επώνυμο προϊόν μας και έμμεσα με τα προϊόντα ιδιωτικής (PL) ετικέτας που παράγουμε για λογαριασμό των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ενώ στόχος μας είναι να πάμε στην πρώτη θέση της ελληνικής αγοράς γιαουρτιού», είπε την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου,

παρουσία του Sales Operation Γιώργου Τσινάβου και της Brand Manager Ice Cream Νατάσσα Τσινάβου, στη συνέντευξη Τύπου, παρουσιάζοντας το νέο γιαούρτι «Κρι Κρι Στραγγιστό και αγαπημένο», προσφέροντας ισορροπία στη διατροφή, ο κ. Τσινάβος, σημειώνοντας πως τα PL αντιπροσωπεύουν το 33% των πωλήσεων αποτελώντας σημαντικό κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και όχημα για την εδραίωση της εταιρίας τα τελευταία χρόνια, λέγοντας ότι «με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχει ανοίξει, άλλωστε, όχι μόνο η πόρτα της εσωτερικής αγοράς, αλλά και των διεθνών, και μάλιστα τα ψυγεία των μεγάλων λιανεμπορικών ομίλων της Βρετανίας».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος κ. Παναγιώτης Τσινάβος και η Brand Manager Ice Cream κ. Νατάσσα Τσινάβου.

Η σημαντική ημερίδα με θέμα τη διαχείριση κυβερνο-επίθεσης, «οι 72 Ώρες», υποστηρίχθηκε από την Interamerican, που συμμετείχε, ταυτόχρονα, με ομάδα στελεχών της από τον τομέα ΙΤ, στο workshop διαδραστικής προσομοίωσης. «Η Interamerican, όπως και κάθε ασφαλιστική εταιρία, απειλείται από εκούσια ή ακούσια διαρροή, κατάχρηση και αποκάλυψη των προσωπικών και ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων που διαχειρίζεται», επισήμανε την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Γιάννης Καντώρος, προσθέτοντας: «Γι’ αυτό η εταιρία μας, παράλληλα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, θωρακίζεται λειτουργικά έναντι αναλόγων κινδύνων» Η ημερίδα οργανώθηκε από την Dome Consulting Firm, που ειδικεύεται στη διαχείριση κρίσεων.

Χαρίστε μια αγκαλιά στα παιδιά που το έχουν ανάγκη Για άλλη μια χρονιά στηρίζει το έργο της ΜΚΟ «Ανοιχτή Αγκαλιά» διευρύνοντας τη συνεργασία της και στηρίζοντας αυτή τη φορά ένα έργο στη Θεσσαλονίκη, η Lidl Hellas, με πρόεδρό της τον Ιάκωβο Ανδρεανίδη. Η Παιδοχειρουργική Κλινική του Ιπποκράτειου είναι η μεγαλύτερη της Ελλάδας, όπου εκτελούνται περίπου 2.000 χειρουργεία ετησίως, εισάγονται πάνω από 5.000 παιδιά και εξετάζονται στα τακτικά και στα έκτακτα εξωτερικά ιατρεία πάνω από 20.000 παιδιά. Μέχρι λοιπόν εξαντλήσεως των αποθεμάτων, με κάθε αγορά μιας συσκευασίας Favorina με λούτρινο ζωάκι αξίας 6,99 ευρώ, η Lidl προσφέρει 2 ευρώ στο «Σωματείο ΦΚΠΙ Ανοιχτή Αγκαλιά», για την αναμόρφωση θαλάμων της Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÙÚÔÊÈΤ˜ ·ÏÏÂÚÁ›Â˜ Έως τις 30 Νοεμβρίου το Αλλεργιολογικό Τμήμα του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών προσφέρει εξετάσεις στην ειδική, μειωμένη τιμή των 65 ευρώ, στο πλαίσιο πρόληψης και αντιμετώπισης τροφικών αλλεργιών, που αναγνωρίζονται πλέον ως αυξανόμενες σε συχνότητα αιτίες επίσκεψης στα επείγοντα και τακτικά παιδιατρικά ιατρεία. Συγκεκριμένα, η προσφορά περιλαμβάνει αλλεργιολογική κλινική εκτίμηση και skin prick tests σε γάλα, αυγό, σιτηρά, ροδάκινο και αράπικο φιστίκι, και ισχύει για όσους επικοινωνήσουν αποκλειστικά έως την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου, από τις 08.00 έως τις 22.00, στα τηλέφωνα: 210 6862397 – 339.

Θετικά αποτελέσματα και ρεκόρ παραγωγής για τον Όμιλο των ΕΛ.ΠΕ. Άνοδο 28% παρουσίασαν τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του Ομίλου των ΕΛ.ΠΕ. στο εννεάμηνο του 2017, ανερχόμενα στα 663 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη εννεαμήνου να σημειώνουν άλμα 71% φθάνοντας τα 313 εκατ.ευρώ, ενώ σε επίπεδο τριμήνου, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 206 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. «Τα θετικά αποτελέσματα γ΄ τριμήνου, σε συνδυασμό με το ρεκόρ παραγωγής 11,13 εκατ. Μ.Τ. και όγκου πωλήσεων 12,1 εκατ. Μ.Τ. για το εννεάμηνο, οδήγησαν σε ιστορικό υψηλό κερδοφορίας και ταμειακών ροών εννεαμήνου, αποτυπώνοντας με σαφήνεια την προσήλωσή μας στην υλοποίηση των στόχων του στρατηγικού σχεδιασμού 2015-2017, δήλωσε σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη ο πρόεδρος του Ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων Ευστάθιος Ν. Τσοτσορός.


34

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

«Best seller» ο ελληνικός Τουρισμός και το 2018! Η Ελλάδα ισχυροποιείται στους δημοφιλέστερους προορισμούς με τη δυναμική παρουσία στην Παγκόσμια Έκθεση Τουρισμού του Λονδίνου ια νέο ρεκόρ οδεύει ο ελληνικός Τουρισμός την ερχόμενη χρονιά, όπως φάνηκε από την Παγκόσμια Έκθεση Τουρισμού του Λονδίνου, η οποία σηματοδοτεί την αρχή της νέας τουριστικής περιόδου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επαγγελματιών του κλάδου, οι πωλήσεις τουριστικών πακέτων από τους tour operators του εξωτερικού θα διατηρήσουν την παρούσα ανοδική τους πορεία, ενώ οι αφίξεις ξένων τουριστών θα ξεπεράσουν τον αριθμό των 32,5 εκατ.! Ο Όμιλος MITSIS έδωσε δυναμικό «παρών» στο «World Travel Market», σε μία σημαντική Έκθεση Τουρισμού στην Ευρώπη, όπως αυτή του Λονδίνου, ενώ η γενικότερη ελληνική παρουσία ήταν πιο επιτυχημένη από κάθε άλλη φορά, με την Ελλάδα να αναδεικνύεται σε «best seller» προορισμό. Μάλιστα, το ελληνικό Περίπτερο βραβεύθηκε φέτος ως το καλύτερο στην Έκθεση («Best Stand for Doing Business»), καθώς οι συμφωνίες που κλείστηκαν ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Μιλώντας στη «ΒτΚ», η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά αναφέρθηκε στα θετικά μηνύματα για τη βαριά βιομηχανία της χώρας: «Τα μηνύματα για το 2018 είναι θετικά. Η ισχυρή δυναμική ανάπτυξη του ελληνικού Τουρισμού, όπως όλα δείχνουν θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά. Η εφαρμογή της εθνικής τουριστικής πολιτικής που σχεδιάσαμε το 2015, έχει αποδώσει συνεχή ιστορικά ρεκόρ τα τελευταία τρία χρόνια (20152017), σε όλα τα τουριστικά μεγέθη. Το 2017 ήταν ακόμη μία χρονιά-ρεκόρ για τον ελληνικό Τουρισμό, χάρη στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου που πετύχαμε για πρώτη φορά. Σύμφωνα με τις ενδείξεις, οι διεθνείς αφίξεις θα ξεπεράσουν τα 30 εκατομμύρια. Από όλες τις συναντήσεις στη “World Travel Market” του Λονδίνου προέκυψε ότι οι μέχρι στιγμής προκρατήσεις κινούνται σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους. Οι συμφωνίες και οι διαπραγματεύσεις των δύο τελευταίων ετών που είχαμε τόσο με μεγάλους τουριστικούς ομίλους όσο και με αεροπορικές εταιρίες, απέδωσαν. Εξασφαλίσαμε μεγαλύτερα τουριστικά μερίδια και την επέκταση των πτητικών προγραμμάτων προς τους πα-

Γ

Η κ. Κουντουρά πραγματοποίησε αλλεπάλληλες επαφές με ισχυρούς παράγοντες της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας, με στόχο πάντοτε την περαιτέρω ενίσχυση των προγραμμάτων το 2018. Μιλώντας στη «ΒτΚ» αναφέρθηκε στα θετικά μηνύματα για τον ελληνικό Τουρισμό

ραδοσιακούς ελληνικούς προορισμούς, αλλά πολύ περισσότερο σε νέους, αναπτυσσόμενους, που προωθούμε και προβάλλουμε. Στόχος είναι τα οφέλη της ανάπτυξης του ελληνικού Τουρισμού να διαχυθούν στο σύνολο της χώρας, να ενισχύσουν τις τοπικές Οικονομίες και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, καθιερώνοντας την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις επιλογής των τουριστών, πάντα με προτεραιότητα την ισόρροπη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη». Στο πλαίσιο της Έκθεσης το υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ είχαν αλλεπάλληλες συναντήσεις προκειμένου να προωθήσουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν, έχοντας και τη λάμψη των αστέρων, όπως η Joanna Lumley, η οποία συμμετείχε στην ελληνική press conference. Η διεθνούς φήμης ηθοποιός, παρουσιάστρια και ακτιβίστρια παρουσίασε στους ξένους δημοσιογράφους τη δική της Ελλάδα, καθώς έχει κινηματογραφήσει βρετανική σειρά ντοκιμαντέρ στη χώρα μας: «Έχοντας πάει στην Ελλάδα πολλές φορές και έχοντας ταξιδέψει ανά τον κόσμο, θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει μια χώρα η οποία να προσφέρει τέτοια ποικιλία, τέτοια ιστορία, τέτοια φιλοξενία, τέτοια απόλυτη ομορφιά όπως η Ελλάδα!». Την παράσταση έκλεψε και μια μεγάλη φωτεινή οθόνη που με μέριμνα του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου είχε τοποθετηθεί στην είσοδο του ελληνικού Περιπτέρου, αναδεικνύοντας μέσω slides τις ομορφιές των ελληνικών νησιών. Παρών στην Έκθεση, στην οποία φέτος μετείχαν περισσότεροι από 50.000 εκπρόσωποι ταξιδιωτικών επιχειρήσεων, ήταν και ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης Ρέτσος, ο οποίος τόνισε πως το τουριστικό προϊόν πρέπει «να παραμείνει ανταγωνιστικό από πλευράς τιμολογιακής πολιτικής, αλλά και από πλευράς υποδομών». Σύμφωνα με την Euromonitoring International, o Τουρισμός στην Ελλάδα έχει αποδώσει έντονα το 2017, καθώς οι παραθεριστές αναζήτησαν πιο σταθερές χώρες, ενώ, όπως φαίνεται από τη μεγάλη ετήσια έρευνα της WΤM, η Ελλάδα έρχεται δεύτερη σε δημοφιλία χώρα –μετά την Ιταλία– που θα επωφεληθεί από τη διεθνή Έκθεση στο Λονδίνο.

∞Ê›ÍÂȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ 365 Ë̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Στην καθιέρωση της Ελλάδας ως παγκόσμιου ελκυστικού προορισμού 365 ημέρες το χρόνο στοχεύει η πολιτική του υπουργείου Τουρισμού, στην οποία αναφέρθηκε η κ. Κουντουρά στο πλαίσιο της διεθνούς συνόδου υπουργών. Σε αυτή την κατεύθυνση η Ελλάδα επελέγη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού να φιλοξενήσει την 8η Διεθνή Συνάντηση για τον «Τουρισμό στο Δρόμο του Μεταξιού», τον Οκτώβριο του 2018, στη Θεσσαλονίκη. Ένα μήνα αργότερα, θα φιλοξενήσει στη Μεσσηνία το 6ο Διεθνές Τουριστικό Φόρουμ της Λουκέρνης, μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις στον Τουρισμό, ενώ στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2018 και το ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Γραφείων. Μεταξύ άλλων, η υπουργός παρουσίασε και τους 5 στρατηγικούς άξονες της τουριστικής πολιτικής που έχουν αποδώσει την τελευταία τριετία: την επιμήκυνση της θερινής τουριστικής περιόδου, το άνοιγμα νέων αγορών, την προώθηση νέων προορισμών, την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού και τη δημιουργία ελκυστικού πλαισίου για επενδύσεις.


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

35

Βασίλειος Βραχιώτης Οι προτάσεις του γνωστού δικηγόρου που διεκδικεί τα ηνία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

ίγες ημέρες πριν από τις κρίσιμες εκλογές στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας (26 και 27 Νοεμβρίου), η «Βραδυνή» συνεχίζει το αφιέρωμα και τις συνεντεύξεις με τους υποψήφιους προέδρους. Σήμερα φιλοξενεί συνέντευξη από το γνωστό δικηγόρο Βασίλειο Βραχιώτη, που διεκδικεί την προεδρία μέσω ενός ανεξάρτητου συνδυασμού. «Τίποτα δεν θα αλλάξει αν συνεχίσουμε να επιτρέπουμε στους κομματικά εξαρτώμενους και στους εμμένοντες σε αναποτελεσματικές και κοντόφθαλμες δράσεις να αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς», τονίζει ο κ. Βραχιώτης, απευθυνόμενος κυρίως στους συναδέλφους του οι οποίοι απέχουν κάθε φορά από την εκλογική διαδικασία. Ασφαλιστικό και Φορολογικό είναι πρώτα στην ατζέντα του αν αναλάβει τα ηνία του Συλλόγου, ενώ έχει πλήρες πρόγραμμα για τους νέους δικηγόρους και τις άλλες «ευαίσθητες» κατηγορίες, όπως οι μητέρες με ανήλικα παιδιά.

Λ

Κύριε Βραχιώτη, ποιο είναι το ιδεολογικό σας πρόσημο; «Συνειδητά έχουμε επιλέξει την πλήρη απουσία οποιασδήποτε κομματικής ταύτισης, επειδή έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά ως κλάδος τους επαγγελματίες συνδικαλιστές. Είμαστε ένας ανεξάρτητος συνδυασμός που οραματίζεται δικηγόρους υπερασπιστές των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, με κύρος, βαθιά μόρφωση και, προπάντων, αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το όραμά μας και αυτό θα επιχειρήσουμε να υλοποιήσουμε εφόσον οι συνάδελφο μας τιμήσουν με την εμπιστοσύνη τους». Για πρώτη φορά στην ιστορία του Συλλόγου υπάρχουν τόσοι πολλοί υποψήφιοι για την προεδρία. Πού οφείλεται αυτό το φαινόμενο; «Είναι δικαίωμα του κάθε δικηγόρου που επιθυμεί να προσφέρει στον κλάδο να καταθέτει την υποψηφιότητά του στην κρίση των συναδέλφων του. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να αποδώσω τον πληθωρισμό υποψηφίων σε παρακμιακά φαινόμενα ή σε υπερφίαλες εκτιμήσεις. Σέβομαι τον κάθε υποψήφιο, παρακολουθώ τις απόψεις του και θέτω τις δικές μου προτάσεις στην κρίση των συναδέλφων μου έχοντας εμπιστοσύνη στο τεκμηριωμένο και εφικτό πρόγραμμα του συνδυασμού μας “ΕΠΕΙΓΕΙ”. Για αυτό και την προηγούμενη Δευτέρα απέστειλα επιστολή προς όλους προτείνοντας να πραγματοποιήσουμε ένα ουσιαστικό δημόσιο διάλογο πρόσωπο με πρόσωπο». Χαρακτηριστικό των δικηγορικών εκλογών είναι η μεγάλη αποχή, καθώς σχεδόν οι μισοί δεν προσέρχονται στην κάλπη. Τι θα λέγατε σε αυτή τη μερίδα; «Χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία και το βήμα σε αυτήν την κρίσιμη για τον κλάδο μας περίοδο να καλέσω κάθε συνά-

,,

Του ΦΑΝΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΚΗ

Δ∂Δ ∞ Δ∂Δ

«Το εισόδημα των δικηγόρων έχει συρρικνωθεί σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα αρκετοί συνάδελφοι να αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης»

«∞˜ ÌËÓ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó

για εμάς χωρίς εμάς» «Οφείλουμε να γυρίσουμε σελίδα στον ΔΣΑ, για να του ξαναδώσουμε το θεσμικό ρόλο που του αξίζει» δελφο να συμμετάσχει ενεργά στις εκλογές. Τίποτα δεν θα αλλάξει αν συνεχίσουμε να επιτρέπουμε στους κομματικά εξαρτώμενους και στους εμμένοντες σε αναποτελεσματικές και κοντόφθαλμες δράσεις να αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς. Οφείλουμε να ενεργοποιηθούμε, να είμαστε εμείς εκείνοι που θα γυρίσουν τη σελίδα στο ΔΣΑ, για να του ξαναδώσουμε το θεσμικό ρόλο που δικαιούται και αξίζει, για να μπορεί να έχει τεκμηριωμένη άποψη για τα προβλήματα και τις αναγκαίες λύσεις και να έχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης των εξελίξεων». Ποιες είναι οι προτάσεις σας για το Ασφαλιστικό και το Φορολογικό, που κατά γενική ομολογία είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα του κλάδου; «Το εισόδημα των δικηγόρων έχει συρρικνωθεί σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα αρκετοί συνάδελφοι να αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Για αυτό προτείνουμε άμεση απαλλαγή από τον ΦΠΑ των νομικών υπηρεσιών που άπτονται του πυρήνα του λειτουργήματος (π.χ. υπεράσπιση κατηγορουμένου, διατροφή ανηλίκου κ.λπ.), άλλως μεταφορά του συνόλου των νομικών υπηρεσιών στο χαμηλό συντελεστή. Επιτακτική, βέβαια, θεωρείται για μας η αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών από το εισόδημα και πρόβλεψη εκπτώσεων με κοινωνικά κριτήρια για νέους και συναδέλφους με χαμηλά εισοδήματα». Αν δεν πετύχετε με διάλογο θα δούμε πάλι τους δικηγόρους σε αποχή και να κατεβαίνουν στους δρόμους;

«Προσωπικά εκτιμώ ότι η αποχή και οι συγκεντρώσεις, αν και αποτελούν κάποιες από τις μορφές αντίδρασης, όπως αποδείχτηκε και πέρυσι, έχουν πεπερασμένο όριο αποτελεσματικότητας. Να το πω διαφορετικά: όσες αποχές και να κάνεις, εάν δεν μπορείς να σταθείς ως ισότιμος και σεβαστός συνομιλητής στα κέντρα λήψης αποφάσεων και να δημιουργήσεις ευρύτερες συμμαχίες θα πετύχεις πολύ λίγα πράγματα. Δυστυχώς, αυτό εμείς οι δικηγόροι το αισθανθήκαμε στο πετσί μας πέρυσι. Και δεν το λέω αυτό γιατί προσωπικά ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα και μπροστά στο διαφαινόμενο αδιέξοδο τάχθηκα κατά της συνέχισης των αποχών, αλλά γιατί αυτό δημιούργησε μεγάλη απογοήτευση σε όλους τους δικηγόρους. Και αυτό πρέπει να αλλάξει μετά τις εκλογές. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε φροντίσει οι προτάσεις του προγράμματός μας να έχουν την απαιτούμενη τεκμηρίωση, ικανή να πείσει και τους ενδεχόμενους κακοπροαίρετους συνομιλητές μας. Σε κάθε περίπτωση θα εξετάσουμε προσεκτικά κάθε μορφή δράσης, αλλά και συνεργασιών με κλάδους που αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα, αποφεύγοντας όμως την επανάληψη των αναποτελεσματικών κινήσεων του πρόσφατου παρελθόντος, με τις οποίες επαναλαμβάνω ότι είχα διαφωνήσει ως μέλος του Δ.Σ. του ΔΣΑ». Ποια θα είναι η πρώτη ενέργεια αν αναλάβετε τα ηνία του Συλλόγου; «Είναι σαφές ότι οφείλουμε να θέσουμε προτεραιότητες, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, στο έργο μας με βάση μια στοχευμένη στρατηγική, που πρώτα από

όλα οφείλει να βελτιώσει την καθημερινότητα του συναδέλφου μας. Το Φορολογικό και Ασφαλιστικό θα είναι, εκ των πραγμάτων, πρώτο στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων μας». Ποιες είναι οι προτάσεις σας για τους νέους δικηγόρους; «Ενδεικτικά και μόνο, σας αναφέρω: επιδότηση της συνεργασίας νέων δικηγόρων (7ετίας) με δικηγορικά γραφεία και εταιρίες μέσω προγραμμάτων και του ΟΑΕΔ, φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα στους νέους δικηγόρους για σύσταση πολυπρόσωπων δικηγορικών εταιριών, με ειδικό καθεστώς για τα πρώτα 3 έτη, κατοχύρωση του καθεστώτος και των αμοιβών των έμμισθων συνεργατών και των ασκουμένων, μέσω ειδικής υπηρεσίας του ΔΣΑ, ίδρυση ειδικού τμήματος στο ΔΣΑ για νέους δικηγόρους και άμεση στελέχωση με αποφοίτους Νομικής, και δικηγόρους των Γραμματειών των δικαστηρίων και των Υπηρεσιών του Δημοσίου, που συμμετέχουν στα πρώτα στάδια δικαιοδοτικού έργου (εφορίες, ΕΦΚΑ, Επιθεωρήσεις Εργασίας, Αστυνομία κ.λπ.). ΕΠΕΙΓΕΙ ο ΔΣΑ να γίνει, επιτέλους, αρωγός όλων των δικηγόρων». Τι θα πράξετε για τις μητέρες δικηγόρους; «Θα επιδιώξουμε την ίδρυση παιδικών σταθμών βραχείας παραμονής πλησίον των δικαστηρίων, και βέβαια θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα εξυπηρέτησής τους, στα πλαίσια φυσικά του εφικτού, γιατί θέλουμε κάθε λόγο μας να τον μετουσιώσουμε σε πράξη». Στη συνείδηση του κόσμου οι δικηγόροι φοροδιαφεύγουν. Τι απαντάτε; «Στη συνείδηση του κόσμου πολλά είναι

σάπια στο “Βασίλειο της Δανιμαρκίας” και σε επίπεδο λειτουργίας των θεσμών και σε επίπεδο συμπεριφοράς των ελίτ. Σε κάθε περίπτωση, όμως, φέτος χιλιάδες δικηγόροι δεν έχουν κόψει ούτε ένα παράβολο. Αυτή είναι η θλιβερή πραγματικότητα για τους πολλούς, και όχι βέβαια η φοροδιαφυγή των λίγων, που υπάρχει και σε εμάς, όπως και σε άλλα επαγγέλματα, και που σε κάθε περίπτωση είναι καταδικαστέα και είναι ευθύνη των αρμόδιων μηχανισμών του κράτους να την αντιμετωπίσουν στο πλαίσιο του νόμου. Επαναλαμβάνω, όμως, την ουσία: Οι δικηγόροι δεν μπορούν να είναι ούτε πένητες ούτε λοιδορούμενοι. Οι δικηγόροι ως συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης και προστάτες των ατομικών δικαιωμάτων πρέπει να είναι όρθιοι και αξιοπρεπείς». Για την καθυστέρηση της Δικαιοσύνης πολλοί αποδίδουν ευθύνες και στους δικηγόρους. Είναι έτσι; «Ξεκάθαρα όχι. Αντιθέτως, οι δικηγόροι, όπως και οι προσφεύγοντες στη Δικαιοσύνη πολίτες αποτελούν τα θύματα των πολύμηνων καθυστερήσεων απονομής της δικαιοσύνης. Δυστυχώς, τόσο οι κτιριακές όσο και οι τεχνολογικές υποδομές απέχουν δεκαετίες από την εποχή που βρισκόμαστε, για αυτό και εμείς προτείνουμε την άμεση ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών κατάθεσης δικογράφων και σχετικών εγγράφων, αίτησης και λήψης πιστοποιητικών και ποινικών δικογραφιών, και επιπλέον τον εκσυγχρονισμό και την επικαιροποίηση της λειτουργίας του ΔΣΑ, σε συνδυασμό με τις κριτικές και υλικοτεχνικές υποδομές, που το σύστημα της Δικαιοσύνης με σωστή διαχείριση μπορεί να χρηματοδοτήσει».


36

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

Η Αιδηψός διεκδικεί αυτονομία του δήμου της

Αιδηψός, η μικρή λουτρόπολη.

Δυναμικά κινείται πλέον η Επιτροπή Αγώνα των Αιδηψιωτών, που εδώ και χρόνια διεκδικεί την αυτονόμηση του Δήμου Αιδηψού από την Ιστιαία με κύριο αιτιολογικό τον ιστορικό - πολιτιστικό ρόλο της μικρής λουτρόπολης ως πρώτης πόλης ιαματικών λουτρών στην Ελλάδα! Εξασφάλισε μάλιστα και ευνοϊκή απόφαση του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η οποία αποτελεί θερμή, αλλά και έγκυρη και πλέον αρμόδια υπεράσπιση για την αυτονομία και ανασύσταση του τέως Δήμου Λουτρών Αιδηψού. Η σκέψη της αποφάσεως είναι σημαντική, όπως υποστηρίζει η Επιτροπή Αγώνα,

καθώς «οι γιατροί της χώρας, ως ρευματολόγοι και άλλων ειδικοτήτων γνωρίζουν άριστα την ιαματική θετική επίδραση της λουτροθεραπείας επί πλείστων ασθενειών και συνιστούν λουτροθεραπεία σε μεγάλο αριθμό πασχόντων». Η Επιτροπή Αγώνα των Αιδηψιωτών έχει υποβάλει υπομνήματα με ισχυρή νομική -συνταγματική επιχειρηματολογία προς: α) τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, β) τον πρωθυπουργό, και γ) προς τον υπουργό των Εσωτερικών, όπου και εκκρεμεί ραντεβού εν όψει της τροποποίησης του «Καλλικράτη» και ανασυστάσεως νέων δήμων.

«Το να μην έχει η Αιδηψός τον δήμο της και να υπάγεται σε δήμο του λόγγου και του κάμπου είναι απαξίωση για τη δραστηριότητά του. Αυτή η ναυαρχίδα του παγκόσμιου ιαματικού τουρισμού μοιάζει να έχει αναθέσει την αρμοδιότητα και την εποπτεία από το υπουργείο Πολιτισμού και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, στην Αγροφυλακή», επισημαίνουν κορυφαία στελέχη της Επιτροπής Αγώνα. Επισημαίνεται ότι αρκετοί πρώην «επώνυμοι» Δήμοι (Βραχάσι Ηρακλείου, Ζωνιανά Ρεθύμνης, Τσαριτσάνη Λαρίσης, Ιερή Πόλη Μεσολογγίου κ.ά.) κατόρθωσαν και εξαιρέθηκαν από τη συγχώνευσή τους από μεγαλύτερους γειτνιάζοντες δήμους.

∂¡ ∞¡∞ª√¡∏ Δ∏™ ∂¶π™∫∂æ∏™ ∂ƒ¡Δ√°∞¡

∂ÁÎψ‚ÈÛÌfi˜ ÚÔÛʇÁˆÓ ορυφώνεται το πρόβλημα με τον εγκλωβισμό χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου στην Αθήνα και τις καταγγελίες για πλημμελέστατη τήρηση της συμφωνίας επανεισδοχής της Τουρκίας με την Ε.Ε. Έως και κατά 300% έχει ξεπεραστεί η χωρητικότητα στα «hot spots», σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, επιτείνοντας την ασφυκτική κατάσταση εις βάρος των προσφύγων-μεταναστών, αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται στα νησιά συνολικά 15.126 άτομα. Στη Λέσβο είναι εγκλωβισμένοι πάνω από 8.000 άνθρωποι, στη Σάμο 2.361, στη Λέρο 1.003, στη Χίο 2.317 και την Κω 1.199. Ειδικότερα, στη Λέσβο βρίσκονται 8.118 πρόσφυγες-μετανάστες, εκ των οποίων 6.172 διαμένουν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), όταν η χωρητικότητά του ανέρχεται σε μόλις 2.330 άτομα! Στο κέντρο του Καρά Τεπέ μένουν 1.091 και οι υπόλοιποι φιλοξενούνται στις λοιπές δομές της Ύπατης

Κ

Οι δήμαρχοι πέντε νησιών του Αιγαίου προειδοποιούν και φοβούνται για τα χειρότερα...

Συνθήκες ασφυξίας και πάλι στα νησιά

Αρμοστείας και των ΜΚΟ. Ίδια εικόνα παρατηρείται και στη Σάμο, όπου η χωρητικότητα των ΚΥΤ είναι 700 άτομα, ενώ διαμένουν 2.211, με το συνολικό αριθμό στο νησί να ανέρχεται σε 2.361. Στη Χίο, με ανώτατο αριθμό χωρητικότητας του κέντρου τα 894 άτομα φιλοξενούνται 2.083 πρόσφυγες-μετανάστες, με το συνολικό αριθμό στο νησί να φτάνει τα 2.317 άτομα. Ο αντίστοιχος αριθμός στη Λέρο ανέρχεται σε 1.003 άτομα, στην Κω σε 1.199 και στα λοιπά νησιά του

Ανατολικού Αιγαίου σε 128. Οι πέντε δήμαρχοι, Λέσβου Σπύρος Γαληνός, Σάμου Μιχάλης Αγγελόπουλος, Χίου Μανώλης Βουρνούς, Κω Γιώργος Κυρίτσης και Λέρου Μιχάλης Κόλιας, επαναλαμβάνουν: α) το αίτημα των νησιωτών για άμεση αποσυμφόρηση των «hotspots» (ΚΥΤ Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας), και β) απαντούν αρνητικά στο αίτημα του υπουργού Mεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα να δημιουργηθούν και άλλοι χώροι φιλοξενίας στα νησιά, προ-

Γεωπονική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Γεωπονική Σχολή θα αποκτήσει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθώς θα αξιοποιήσει την «προίκα» που.. παίρνει από το παρακείμενο ΤΕΙ Ηπείρου. Ειδικότερα, μετά την προωθούμενη συγχώνευση του πανεπιστημίου με το ΤΕΙ της Ηπείρου θα «πανεπιστημιοποιηθεί» το υπάρχον Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων στο ΤΕΙ με έδρα την Άρτα, το οποίο φέτος έχει βάση εισαγωγής 10.448 μόρια. Το νυν τμήμα έχει τρεις κατευθύνσεις: α) Φυτικής Παραγωγής, β) Ζωικής Παραγωγής, γ) Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπί-

ου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στη νέα Γεωπονική θα διατηρούν ακριβώς τα ίδια αντικείμενα. Παράλληλα, θα οργανωθούν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τρία προγράμματα διετούς φοίτησης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων, σχετικά με τη γαλακτοκομική, τη γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή και τις ιχθυοκαλλιέργειες. «Πρόκειται για την ικανοποίηση ενός αιτήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που υπάγεται στον στρατηγικό του σχεδιασμό, καθώς και ενός αιτήματος ευρύτερα

της κοινωνίας της Ηπείρου»,πληροφορεί η πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη Γεωπονική Σχολή, την ίδια στιγμή που ορισμένοι αναφέρουν ότι η ίδρυσή της υπηρετεί και ψηφοθηρικούς λόγους, καθώς ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας κατάγεται από την Άρτα. Η «ανωτατοποίηση» της Γεωπονικής Σχολής και ο εμπλουτισμός της με αντικείμενα παρεμφερή της τοπικής παραγωγής της Ηπείρου εκτιμάται ότι θα δώσει ένα ακόμη κίνητρο για ανάπτυξη στην τοπική κοινωνία.

κειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων! Οι δήμαρχοι μιλούν για το μαρτύριο της σταγόνας. «Οι τοπικές κοινωνίες σηκώνουν τεράστιο βάρος και κάποια στιγμή αυτό το βάρος θα λυγίσει και θα μας πλακώσει. Βιώνουμε το μαρτύριο της σταγόνας. Λίγο-λίγο, σταγόνα-σταγόνα, το μαρτύριο ξεχείλισε. Δεν μηδενίζουμε τίποτα, μην θεωρηθεί ότι υπάρχει αντιπολιτευτική διάθεση. Μας ενδιαφέρει το συμφέρον του τόπου μας. Δεχόμαστε υποσχέσεις, συμβουλές, αλλά στην πράξη δεν συμβαίνει τίποτα. Είμαστε μόνοι απέναντι σε όλο το πρόβλημα και στις κοινωνίες. Πέφταμε στη θάλασσα για να σώσουμε ανθρώπους και φθάσαμε στο σημείο να κατηγορηθούμε ως ρατσιστές», επισημαίνουν οι πέντε δήμαρχοι. Την ίδια στιγμή, στο Σύνταγμα, στο κεντρικότερο σημείο της χώρας, έναντι της Βουλής και επί της πλατείας, 14 άτομα πραγματοποιούν απεργία πείνας ζητώντας να μεταφερθούν άμεσα στη Γερμανία στο πλαίσιο του προγράμματος οικογενειακών επανενώσεων. Το αίτημά τους έχει εγκριθεί, αλλά η μετακίνησή τους καθυστερεί πέραν των έξι μηνών που είναι η προθεσμία που επιτρέπει ο νόμος.

Τρόφιμα εν όψει Χριστουγέννων στον Πειραιά Ο Δήμος Πειραιά, συνοδευτικά με τις υπόλοιπες κοινωνικές δράσεις, θα προμηθεύσει εν όψει Χριστουγέννων τρόφιμα, μέσω διατακτικών, σε οικονομικά αδύναμους δημότες και κατοίκους του Δήμου Πειραιά. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους, πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων (Ηρώων Πολυτεχνείου 19, γρ. 27, 3ος όροφος), έως τις 17/11/2017, τις εργάσιμες μέρες από τις 9.00 έως τις 13.00. Αν και εκ πρώτης όψεως διακρίνεται μια «απαγορευτική» γραφειοκρατία, αφού πέραν των πολλών δικαιολογητικών ενδεχόμενα να ζητηθούν και επιπλέον (!) αν χρειασθεί, ας ελπίσουμε ότι... θα αξίζει τον κόπο. Σύμφωνα με ενημέρωση του δήμου τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σε φωτοτυπίες) είναι: όσοι κατέθεσαν αίτηση και δικαιολογητικά για το κοινωνικό παντοΔικαιούχοι, πωλείο 2017 θα καταθέσουν μό- ύστερα από αίτηση, νον: α) τα πρόοι οικονομικά σφατα εκκαθαριστικά της Εφοασθενέστεροι ρίας όλων των δημότες ενηλίκων συνοικούντων μελών, και β) υπεύθυνη δήλωση με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας. Οι υπόλοιποι αιτούντες θα πρέπει να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) αστυνομική ταυτότητα, β) μισθωτήριο συμβόλαιο (εφόσον υπάρχει), και λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ - ΕΥΔΑΠ) ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας στο Δήμο Πειραιά, γ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο Πειραιά δ) Ε1 και εκκαθαριστικό της Εφορίας φορολογικού έτους 2016 και δήλωση ΕΝΦΙΑ έτους 2017 (όλων των ενηλίκων), ε) βεβαιώσεις χρόνου ανεργίας (όλων των ενηλίκων εφόσον υπάρχουν), και στ) απόφαση αναπηρίας ΚΕΠΑ (εφόσον υπάρχει). Το ύψος του ποσού της διατακτικής θα καθοριστεί από τον αριθμό προσέλευσης των δικαιούχων.


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μένω

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

37

«Άκυρο» από τη Βουλιαγμένη στο δήμαρχο!

Ελλάδα Δ∞ ¡∂∞ Δ∏™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Η μακέτα σοκάρει!

Αποσύρθηκε, τελικά, η πρόταση ανάπλασης της κεντρικής πλατείας της Βουλιαγμένης μετά την καθολική και δυναμική αντίδραση των κατοίκων της περιοχής. Για τελευταία φορά προχθές, ο δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος επιχείρησε ανεπιτυχώς να πείσει ένα δύσκολο ακροατήριο 250 και πλέον, δημοτών στην ιστορική «Aqua Marina». Ο δήμαρχος είχε απέναντί του την ξεκάθαρη θέση της πλειοψηφίας για από-

συρση της υπάρχουσας μελέτης, όπως και τις συντονισμένες επιθέσεις συμβούλων της αντιπολίτευσης με πρωταγωνιστές τους κ.κ. Κοντονή και Δαβάκη, οι οποίοι μετά τις τοποθετήσεις που έκαναν, γνώρισαν την αποθέωση από το κοινό. Να σημειώσουμε πως οι δύο προαναφερθέντες είναι τα αγαπημένα «παιδιά» του πρώην και ιστορικού δημάρχου του προαστίου Γρηγόρη Κασιδόκωστα. Δεν έλειψαν –και αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα για την εικόνα του δημάρ-

χου– οι αποδοκιμασίες εναντίον του. Αρκετοί από τους παρισταμένους ανέφεραν τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως η έλλειψη καθαριότητας, η ανύπρακτη αστυνόμευση κ.ά. Για πρώτη φορά συζητήθηκε εκτενώς η προοπτική υποβολής αιτήματος αυτονόμησης της Βουλιαγμένης από το δήμο των «3Β» με βάση την ιδιαιτερότητα του προαστίου ως της πρώτης λουτρόπολης κοντά στην Αθήνα, λόγω της ομώνυμης λίμνης.

Eπιμέλεια: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

∞¢π∞º√ƒπ∞ ∞∫√ª∞ ∫∞π ∞¶√ Δπ™ Δ√¶π∫∂™ ∫√π¡ø¡π∂™

∏ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ÏÈÌ¿ÓÈ· να «φίλημα» δύο πλοίων στον Πανορμίτη της Σύμης, την προηγούμενη εβδομάδα, με ευτυχή κατάληξη, έκανε πολλούς επισκέπτες να «ανατριχιάσουν» αρχικά, και επανέφερε στην επικαιρότητα τα προβλήματα προσβασιμότητας και λειτουργίας που παρουσιάζουν τα λιμάνια μικρών νησιών σε Αιγαίο και Ιόνιο. Η εικόνα του «μικρού επεισοδίου» στον Πανορμίτη, θα μπορούσε να είχε συμβεί σε οποιαδήποτε από τα 77 μικρά νησιά της χώρας μας: στη Σύμη, την ώρα που το πλοίο «Παναγιά η Σκιαδενή» ήταν αραγμένο στην προβλήτα, κατέφθασε το «Σύμη», το οποίο κάτω από άγνωστες συνθήκες πήγε και... κόλλησε στα πλάγια με το άλλο αραγμένο πλοίο! Η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΠΕΝ) έχει επισημάνει εδώ και χρόνια ως... προβληματικά 77 νησιά των θαλασσών μας. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω! Είναι, δε, εντυπωσιακό ότι ακόμα και στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νήσων που έγινε φέτος στα Διαπόντια νησιά, κοντά στην Κέρκυρα, έλαμψαν δια της απουσίας τους οι τρεις αρμόδιοι γενικοί γραμματείς των υπουργείων, Εσωτερικών Κ. Πουλάκη, ΕΣΠΑ, Π. Κορκολή, και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Ι. Γιαννέλη, που είχαν κληθεί να παρευρεθούν, ενώ και η συμμετοχή των εκπροσώπων από τα μικρά νησιά της χώρας ήταν πολύ μικρή, αφού παραβρέθηκαν 20 συνολικά εκπρόσωποι, συμπεριλαμβανομένων και των Ιονίων (Διαπόντια, Μεγανήσι κ.λπ.)! Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την Ένωση Πλοιάρχων, τουλάχιστον 77 λιΓιάννης Μπουτάρης. μάνια που παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα: οι περισσότερες προβλήτες στερούνται παντελώς προσκρουστήρων και στεγάστρων για την παραμονή των επιβατών, αρκετά λιμάνια δεν διαθέτουν το ανάλογο χερσαίο χώρο ώστε να εξυπηρετηθούν τα οχήματα που πρόκειται να φορτωθούν στα πλοία, απαιτείται βελτίωση της συνεργασίας των λιμενικών Αρχών με τους πλοιάρχους για τον καθορισμό της θέσεως πρυμνοδέτησης - πλαγιοδέτησης ή αγκυροβολίας, ενώ προτείνεται και ο καλύτερος προγραμματισμός δρομολογίων για την αποφυγή συνωστισμού στα λιμάνια από την ταυτόχρονη άφιξη ή αναχώρηση των πλοίων. Το κυκλοφοριακό χάος των δρόμων», όπως λένε χαρακτηριστικά, «καταφέραμε να το μεταφέρουμε και στη θάλασσα»! Η είσοδος πάνω από την τάφρο.

Ε

Εμποροπλοίαρχοι: «Το κυκλοφοριακό χάος των δρόμων το μεταφέρουμε και στη θάλασσα»! Χωρίς ζημιές η τελευταία σύγκρουση στη Σύμη.

Η απουσία Μπουτάρη την 28η Οκτωβρίου Οι απόψεις του δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη για τις παρελάσεις και τα συναφή είναι γνωστές εδώ και χρόνια, και, όσο και αν διαφωνεί κανείς, απόλυτα σεβαστές, γιατί πάντοτε οι απόψεις του κινήθηκαν και εκφράστηκαν στο πλαίσιο μιας αστικής αξιοπρέπειας και δεν υπερέβησαν τα εσκαμμένα. Όμως, η πρόσφατη απουσία του από τις τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις της Θεσσαλονίκης για τη διπλή επέτειο της 26ης και της 28ης Οκτωβρίου, τον έφερε και πάλι στο επίκεντρο της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, με την αντιπολίτευση να του ασκεί έντονη κριτική. Ο ίδιος απήντησε με συγκρατημένη οργή και θυμό: «Ούτε εξαφανίστηκα από την πόλη ούτε το επιτελείο μου πήγε διακοπές.

«Πυρά» από την αντιπολίτευση: «Εξαφανισμένος για πέντε ημέρες»..! Το θεωρώ πρόστυχο να εκμεταλλεύεστε μια ιδιαίτερη κατάσταση και να προσβάλλετε το δήμαρχο και τη δημοτική Αρχή. Ο δήμος ήταν παρών σε όλες τις εκδηλώσεις μέσω της προέδρου του δημοτικού συμβουλίου και αντιδημάρχων», δήλωσε ο κ. Μπουτάρης κατά την τοποθέτησή του, ενώ τις προηγούμενες ημέρες για την απουσία του επικαλέστηκε σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Βέβαια, δεν παρέλειψε για μια ακόμη φορά να δηλώσει αντίθετος με

τις μαθητικές παρελάσεις, αλλά και με την παρουσία μαθητών και εκπροσώπων σωματείων στη στρατιωτική παρέλαση. «Δεν αναπτύσσεται έτσι το εθνικό φρόνημα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Με τις παρελάσεις αναπτύσσεται μια εθνική και πολεμική διάθεση», είπε ο κ. Μπουτάρης. Είχε προηγηθεί η κριτική που δέχτηκε από τη δημοτική παράταξη των «Εντάξει». Ο Εφραίμ Κυριζίδης, εκπροσωπώντας τον Σταύρο Καλαφάτη, υποστήριξε πως «δεν είναι ο Γιάννης Μπουτάρης που απουσίαζε από τις εκδηλώσεις. Είναι ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης αυτός που είχε εξαφανιστεί επί πέντε ημέρες από την πόλη. Όμως, κανείς δεν βρήκε να πει ούτε μία κουβέντα γι’ αυτήν την απουσία».

Αδιαφορία για το Φρούριο Κερκύρας Πολλά τα παράπονα για την εγκατάλειψη και την έλλειψη καθαριότητας που υπάρχει εντός του παλαιού Φρουρίου στη Κέρκυρα. Τις χείριστες των εντυπώσεων δημιουργεί η αδιαφορία που επιδεικνύεται από τους υπεύθυνους καθαριότητας για το αποκρουστικό φαινόμενο των χιλιάδων κολλημένων τσιχλών πάνω στο καλντερίμι, τους δρόμους και τα πεζοδρόμια... Ακόμη και ένας τεράστιος ογκόλιθος από την οχύρωση που έφυγε από την πρώτη σειρά της πρόσοψης του Φρουρί-

ου προς την Πλατεία δεν έχει επανατοποθετηθεί παρά το γεγονός ότι η UNESCO προσέφερε χρήματα για την αποκατάσταση. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το κονδύλι βρισκόταν πιστωμένο για ένα έτος, και όταν δεν έγινε κάποια κίνηση ηUNESCO κατηύθυνε το κονδύλι στη Ρόδο και επισκευάσθηκε σε πολλά σημεία της η Οδός των Ιπποτών. Απώλεια κονδυλίου, πάλι από την UNESCO, υπήρξε και στην περίπτωση του Κάβο Σίδερο, που οι Αρχές το αγνόη-

σαν. Δυστυχώς, έχει καταστραφεί το τοίχωμα εδώ και πολλά χρόνια, και δεν το αξιοποίησαν λες και θα το πλήρωναν από την τσέπη τους... Το παλαιό Φρούριο κατασκευάσθηκε τον 6ο αιώνα, ενώ ακολούθως όλοι οι κατακτητές, Ενετοί, Γάλλοι, Ρώσοι, Άγγλοι, έκτιζαν από ένα τμήμα του, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά. Σήμερα είναι το πλέον εμβληματικό σημείο της πόλης και δέχεται καθημερινά και σε όλη τη διάρκεια του έτους εκατομμύρια επισκέπτες.


38

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

¢ƒ∞ª∞Δπ∫∏ ª∂πø™∏ Δø¡ ∞¶√¢√Ãø¡ ∫∞π ∂§§∂πæ∏ π∂ƒ√æ∞§Δø¡

ÕÏÏ·Í ÙÔ ÙÚÔ¿ÚÈÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ „¿ÏÙ˜ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Θ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Η

,,

παρατεταμένη ύφεση «χτύπησε» με πολλούς τρόπους την Εκκλησία. Όχι μόνο περιόρισε τις αποδοχές των ιερέων, όχι μόνο «φρενάρισε» την πρόσληψη νέων, μορφωμένων παπάδων σε ακριτικές Μητροπόλεις (ρήτρα «5 προς 1»), με εμφανείς τις συνέπειες από την υποστελέχωση, έφτασε εσχάτως και στην πόρτα των ψαλτάδων. Πολλές «δεύτερες» εκκλησίες, δηλαδή όχι κεντρικοί ναοί μεγάλων ενοριών, αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στο να αποζημιώσουν για την ψαλτική, καθώς τα έσοδα του παγκαριού από το οποίο αμείβονται ψάλτες και νεωκόροι είναι δραματικά μειωμένα και μετά βίας φτάνουν για την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων των εκκλησιών. Σήμερα, τα περισσότερα παγκάρια αυτών των «μικρών» εκκλησιών, που συνήθως βρίσκονται σε υποβαθμισμένες περιοχές στα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι γεμάτα από κέρματα μικρής αξίας (κάτω του 50λεπτου), ενώ σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται μέσα σε αυτά από κουμπιά και κουπόνια σούπερ μάρκετ, έως μικρονομίσματα χωρών της πρώην Ανατολικής Ευρώπης! Η δεινή κατάσταση με τις αμοιβές των ψαλτάδων επιδεινώθηκε το 2013, όταν η Αρχιεπισκοπή Αθηνών με εγκύκλιό της προς εκκλησίες και μονές «έκοψε» το επίδομα αδείας και τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα (που υπολογίζονταν επί του μεριδίου που τους αντιστοιχούσε από το παγκάρι), παρά το γεγονός ότι οι αποδοχές των ιεροψαλτών δεν υπάγονται στο Γενικό Λογιστήριο, δηλαδή δεν αμείβονται με το λογισμικό των δημοσίων υπαλλήλων στους οποίους κόπηκαν τα εορταστικά επιδόματα. Η κίνηση αυτή, που προκάλεσε την αντίδραση, τότε, της Ομοσπονδίας Ιεροψαλτών, έγινε με πολλή απροθυμία από την Αρχιεπισκοπή, αλλά κρίθηκε απαραίτητη, λόγω της επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης που ήδη στένευε τα περιθώρια εύρους του παγκαριού και των δυνατοτήτων του. Επισημαίνεται ότι οι ιεροψάλτες έχουν ένα ενδιάμεσο εργασιακό καθεστώς. Δεν υπόκεινται

«Από το απομακρυσμένο Ρέικιαβικ της Βόρειας Ισλανδίας έως το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας στη Νότιο Αφρική, όπου υπάρχει καμπαναριό υπάρχει και ψάλτης»!

ΟιΛειτουργίες καιτα Ιερά Μυστήρια μαγεύουν και συγκινούν χάρη στην «ψαλτόλυσα»των λίγων...

Τροπάρια, νότες και ψαλμοί συνδέουν την Εκκλησία με την Ελλάδα.

Ψυχή και μεράκι στηρίζουν την Ψαλτική.

σε συλλογικές συμβάσεις, και σύμφωνα με τον γούνται ως «καλοί» και είναι δάσκαλοι ΨαλΑναγκαστικό Νόμο 2200 του 1940 (επί δικτα- τικής και καλλίφωνοι, εκ των οποίων 1.000 τορίας Μεταξά), λογίζονται ως μέρος του κατώ- οι 200 είναι οι «άριστοι». Από τους υπόλοιτερου Κλήρου, και άρα εξαιπους 9.000, το 80% είναι ρούνται των Συλλογικών από εμπειρία και Η οικονομική κρίση ψαλτάδες Συμβάσεων Εργασίας. ένα 20% από τέχνη. Το 2006, επί αρχιεπιΟι αμοιβές τους ποικίλχτύπησε και σκοπίας του μακαριστού λουν, όπως είπαμε, αναλότους... δεξιούς και Χριστόδουλου Παρασκευγως με το πού βρίσκεται η αΐδη, επιχειρήθηκε ανεπιτυεκκλησία. Ύστερα από τους... αριστερούς! κάθε χώς ένας εξορθολογισμός οκτώ χρόνια βαθιάς κρίσης, των αμοιβών και της εργαμεσοσταθμικά ο μηνιαίος μισιακής σχέσης των ιεροσθός ενός ψάλτη φθάνει στα ψαλτών, χωρίς όμως κάποιο χειροπιαστό 300 με 400 ευρώ (διπλές Λειτουργίες Κυριααποτέλεσμα. κής, Εσπερινοί, Ιερά Μυστήρια, Αγρυπνίες ή Κυριώνυμοι εορτασμοί), με τον ανώτερο να Οι αμοιβές για το ψάλσιμο φθάνει στα 800 με 900 ευρώ και τον κατώτερο στα 100 ευρώ μηνιαίως! Σήμερα, σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν περί Πριν από την κρίση η εικόνα ήταν πολύ κατους 10.000 ιεροψάλτες, από τους οποίους λύτερη, χωρίς όμως ποτέ να υπερβαίνει τα 5.000 είναι συνταξιούχοι διαφόρων επαγ- 1.200 ευρώ η αμοιβή του καλύτερου ιερογελμάτων, ενώ οι υπόλοιποι 5.000 ασκούν ψάλτη στην κεντρικότερη εκκλησία. Απλά, κάποιο επάγγελμα, και κατ΄ οικονομία, Κυ- στα προ κρίσης χρόνια ο ψάλτης και του πιο ριακές ή όποτε απαιτηθεί, σε Ιερά Μυστήρια μικρού ναού είχε μια αξιοπρεπή «αποζημίωπροσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις ενορίες ση» από τα κεριά και το δίσκο. τους. Εξ αυτών των 10.000 οι 1.000 αξιολοΕφημέριος σε κεντρικό ναό υποβαθμισμένης

περιοχής της Αθήνας εξομολογήθηκε στη «ΒτΚ», πως πολλές φορές ψαλτάδες που γνωρίζονται με τους ενορίτες και ξέρουν τα οικονομικά προβλήματα που βιώνουν, ψάλλουν χωρίς αμοιβή στα Ιερά Μυστήρια των οικογενειών τους ή εθελοντές «συνταξιούχοι» ψαλτάδες βοηθούν στις Θείες Λειτουργίες δωρεάν. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, ακόμα και σε εκκλησιές του κέντρου των Αθηνών οι ψαλτάδες παραιτούνται της αμοιβής που τους προσφέρεται από τον εφημέριο από το παγκάρι, υπέρ οικογενειών που γνωρίζουν ότι διαβιούν στα όρια της φτώχειας. Στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στη Μονή Πετράκη υπάρχει μεγάλη διάθεση για αντιμετώπιση αυτής της δυσχερούς κατάστασης. Τα σιωπηρά αιτήματα των ψαλτάδων για κάποιας μορφής νομιμοποίησής τους και εξορθολογισμού των εργασιακών σχέσεών τους βρίσκουν ευήκοα ώτα. Όπως μας ειπώθηκε χαρακτηριστικά, «από το απομακρυσμένο Ρέυκιαβικ της Βόρειας Ισλανδίας έως το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας στη Νότιο Αφρική, όπου υπάρχει καμπαναριό και χτυπάει η καρδιά της Ορθοδοξίας, υπάρχει και ψάλτης. Είναι ταυτισμένος στη συνείδηση των Ελλήνων με την Πίστη και την Ορθοδοξία».

∏ æ·ÏÙÈ΋ «¿ÂÈ» UNESCO ˆ˜ ¿˘ÏË ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿! Δίπλα στη δύσκολη καθημερινότητα των ψαλτάδων από την Ομοσπονδία Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος καταβάλλονται συντονισμένες προσπάθειες, σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού, για την αξιοποίηση της Σύμβασης για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής της UNESCO και την ένταξη σε αυτήν της Βυζαντινής Ιεροψαλτικής! Η Ελλάδα έχει υπογράψει τη Σύμβαση

της UNESCO από το 2006, και η τέχνη της Ψαλτικής, παλαιότερη και από τον Χριστιανισμό, μπορεί να υπαχθεί στους στόχους και τα πεδία προστασίας της Σύμβασης και να αναγνωρισθεί ως τμήμα της άυλης διεθνούς κληρονομιάς της χώρας μας. Είμαστε ο μοναδικός λαός με δικό του σύστημα μουσικής γραφής το οποίο εξελίχθηκε και εξελίσσεται μέσα στους αιώνες. Η Ιεροψαλτική ως πολιτιστική

κληρονομιά συνιστά ζωντανή πραγματικότητα που αλλάζει, εξελίσσεται, μετασχηματίζεται, εμπλουτίζεται, προσαρμόζεται και μεταβιβάζεται στις επόμενες γενεές παρακολουθώντας τους κοινωνικούς και πολιτισμικούς μετασχηματισμούς. Δεν πρέπει να λησμονείται πως το «Ψαλτήρι», τα βιβλία της Ψαλτικής ήταν στη διάρκεια των 400 ετών Τουρκοκρατίας σανίδα και σημείο σωτηρίας

της ελληνικής γλώσσας, των ηθών και εθίμων, του υπόδουλου Γένους. Στη δε πορεία της ελληνικής Πολιτείας μετά την Απελευθέρωση, η Βυζαντινή Ψαλτική ταυτίσθηκε στη συνείδηση όλων με την εθνική ταυτότητα, του ομότροπου, ομόδοξου και ομόθρησκου. Γι’ αυτό, η Ιεροψαλτική (Βυζαντινή και παλαιότερη), ως ζωντανό πολιτισμικό φαινόμενο, δεν είναι δυνατόν να διαφυλάσσεται με τρόπο στατικό, παραμέ-

νοντας δηλαδή «προστατευμένη» από την αλλαγή και το μετασχηματισμό. Ως άυλη πολιτισμική κληρονομιά, όπως ορίζεται από τη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, συνδέεται στενά με την έννοια της κοινότητας, της ομάδας ή και των μεμονωμένων ατόμων, που ασκούν, επιτελούν, αναδημιουργούν και μεταβιβάζουν από γενιά σε γενιά κάθε προσδιοριστικό στοιχείο πολιτισμού.


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

39

To Αχιλλοπούλειο Παρθεναγωγείο.

«Γοργόνες και Μάγκες» Μαρία ΑδαμαντίδουΚουτρουμπάκη.

Άγγελος Κουτρουμπάκης.

Φυλάνε Θερμοπύλες οι Αιγυπτιώτες Πάντα θαυμάζαμε τους Έλληνες της Αιγύπτου. Για τη μόρφωσή τους, την ευγένεια, την καλοσύνη, την οξυδέρκεια, την έφεσή τους για μάθηση. Σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα ζευγάρι στη ζωή, που πληροί και με το παραπάνω όσα προαναφέραμε. Τη Μαρία Αδαμαντίδου-Κουτρουμπάκη και το σύζυγό της Άγγελο Κουτρουμπάκη Ποια είναι η συγγραφέας

Της ΕΣΜΕΡΑΛΔΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥ

Μαρία Αδαμαντίδου- Κουτρουμπάκη είναι δημοσιογράφος - συγγραφέας - φωτογράφος - ιστορική ερευνήτρια και την παρουσιάζουμε με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του νέου της βιβλίου από τις Εκδόσεις ΑΩ «Κόριννα (19461949)». Η «Κόριννα» ήταν ένα ξεχωριστό μαθητικό περιοδικό του Αχιλλοπουλείου Παρθεναγωγείου της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου. Μάλιστα, η εφημερίδα «Καθημερινή», εδώ στην Αθήνα, στις 20 Μαΐου του 1947, σχολίασε: «Σε ρέουσα δημοτική, γεμάτη ελληνική ψυχή, το μικρό αυτό περιοδικό δείχνει την γνησιότητα και την ζωντάνια του Ελληνισμού της Αιγύπτου. Θα άξιζε τα παιδιά των δικών μας σχολείων να το διαβάσουν, (…) να το μιμηθούν αν μπορούν…». Μας λέει η συγγραφέας: «Στο μεταπολεμικό Κάιρο, σε περίοδο μεταβατική για την Αίγυπτο και τους Έλληνες της χώρας, γεννήθηκε η “Κόριννα” με πρωτοβουλία μαθητριών του παρθεναγωγείου της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου. Γεμάτο ιδεαλισμό και προσεγμένο από κάθε άποψη, το περιοδικό μέτρησε μόνο εννέα τεύχη. Η διακοπή της έκδοσής του –για πολιτικούς λόγους– έχει το δικό της ενδιαφέρον, καθώς φωτογραφίζει μια κρίσιμη για τους Αιγυπτιώτες χρονική στιγμή με φόντο το ταραγμένο αιγυπτιακό τοπίο. Σημαντικότερη, ίσως, για την πολιτισμική της αξία είναι η κληρονομιά της “Κόριννας”: τα μαθητικά γραπτά όπου αποτυπώνονται η χαρά του ερχομού στο σχολείο, ο σεβασμός στον δάσκαλο, η κοινωνική συνείδηση, η όρεξη για δουλειά, δίπλα στον νεανικό ενθουσιασμό και την άκρατη αγάπη για την Ελλάδα. To μισό βιβλίο μου είναι η ιστορική μου ανάλυση (εποχή, γλώσσα, παιδεία κ.λπ.), και το άλλο μισό είναι παράρτημα με 17 αυτούσια κείμενα μαθητριών. Όλα αυτά δίνουν το στίγμα μιας γενιάς – εύγλωττα ντοκουμέντα ελληνικής παιδείας, σχολικής κουλτούρας και γενικότερα, της ζωής μιας ακμάζουσας ακόμη παροικίας». Εβδομήντα χρόνια αργότερα, η νέα αυτή μελέτη από τη συγγραφέα-ιστορική ερευνήτρια Μαρία Αδαμαντίδου έρχεται να προσθέσει τη διαδρομή της «Κόριννας» στο λαμπρό κεφάλαιο της παιδείας των Αιγυπτιωτών που δεν έχει ακόμη μελετηθεί στο βαθμό που της αξίζει... Στα βιβλιοπωλεία: Πολιτεία, Ασκληπιού 1 – Εν Αθήναις, Σίμος Αχιλλέας, Γενναδίου και Μαυροκορδάτου 9 – Χριστάκης, Ιπποκράτους 10-12, Τιμή 12 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 6%).

Η

Το δεύτερο τραγούδι του Άγγελου, είναι πιο διασκεδαστικό με αγγλικό στίχο «IS IT ME, OR IS IT YOU?» (https://www.youtube.com /watch?v=g-7OpA7TzYg)

Η Μαρία Αδαμαντίδου- Κουτρουμπάκη γεννήθηκε στο Κάιρο, φοίτησε στο Αχιλλοπούλειο Παρθεναγωγείο και την Αμπέτειο Σχολή και σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Καΐρου. Όταν ήρθε, λόγω δύσκολων καταστάσεων, στην Ελλάδα, σταδιοδρόμησε επί 30ετία σε θέσεις υψηλής ευθύνης στον περιοδικό Τύπο, υπήρξε ανταποκρίτρια των ευρωπαϊκών εκδόσεων του Οργανισμού «Reader’s Digest», ενώ επί 25 χρόνια συμμετέχει στα δρώμενα των Αιγυπτιωτών Ελλήνων με ομιλίες, δημοσιεύσεις (Power Point), φωτογράφηση ελληνικών χώρων της Αιγύπτου, επιμέλεια εκθέσεων και εκδόσεων, ομιλίες, εκδηλώσεις και συγκρότηση ιστορικού αιγυπτιώτικου αρχείου. Φωτογραφίες της έχουν κοσμήσει τα Ημερολόγια του Συλλόγου Ελλήνων Καΐρου, της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου. Τα βιβλία της «Ελληνικός Περίπατος στο Κάιρο» και «Ελληνικός Αθλητισμός στο Κάιρο του 20ού αιώνα» πρόσφατα εντάχθηκαν στις συλλογές της British Library στο Λονδίνο και της Library of Congress στην Ουάσινγκτον. Ο Άγγελος Κουτρουμπάκης είναι αυτοδίδακτος, ερασιτέχνης μουσικός. Πάντα ήθελε να ασχοληθεί σοβαρά με τη μουσική, αλλά ο επαναπατρισμός στην Ελλάδα το 1972 και η ανάγκη επιβίωσης και σταθερότητας για να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια, τον ώθησαν να ακολουθήσει το επάγγελμα που είχε σπουδάσει. Μέχρι τη συνταξιοδότησή του είχε γραφείο αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων, χωρίς, όμως, να προδώσει ποτέ τη μουσική του. Έτσι τώρα αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του γράφοντας τραγούδια. Σύνθεση, στίχους, ενορχήστρωση, παίζει όλα τα όργανα σε κάθε τραγούδι, τραγουδά, κάνει την τελική μίξη κάθε τραγουδιού, ακόμη και τα βίντεο. Ο ίδιος μας λέει: «Είμαι τυχερός που στα φωνητικά έχω δύο υπέροχες φωνές, της συζύγου μου Μαρίας και της αδελφής της Κατερίνας Αδαμαντίδου (επαγγελματίας τραγουδίστρια και διακοσμήτρια). Το πρώτο τραγούδι “ΞΕΝΗ ΓΗ – FOREIGN LAND” (https://www.youtube.com/watch?v=OvTjofe7a5E) είναι ένα πολύ προσωπικό κομμάτι για το αγαπημένο μου Κάιρο, όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα και επηρέασε τη ζωή και το χαρακτήρα μου. Θα ακολουθήσουν και αρκετά άλλα, μόλις ετοιμάσω τα αντίστοιχα βίντεο».

Στις 15 Νοεμβρίου κάνει πρεμιέρα το δημοφιλέστερο μιούζικαλ του ελληνικού κινηματογράφου, το «Γοργόνες και Μάγκες» του αξέχαστου σκηνοθέτη & σεναριογράφου Γιάννη Δαλιανίδη, και της FINOS FILM, σε μουσική του κορυφαίου συνθέτη Μίμη Πλέσσα και στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, για πρώτη φορά στη σκηνή του ανακαινισμένου θεάτρου ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΑΙΗ (Αγίου Μελετίου & Πατησίων210-8654787). Ένα ταξίδι στη μαγευτική Ύδρα του '60. Θεατρική διασκευή - σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν: Ζέτα Δούκα, Θανάσης Ευθυμιάδης, Μαρία Κορινθίου, Παναγιώτης Πετράκης, Γιώργος Γαλίτης, Αγγελική Λάμπρη, Γιώργος Βάλαρης, Πέτρος Ξεκούκης, Αιμίλιος Ράφτης, Ηρώ Δημητριάδου, Τάσος Κωστής. Αρχόντισσα η Έφη Παπαθεοδώρου και Παναγής ο Γιάννης Βογιατζής. Τραγουδά η Άρτεμις Ματαφιά, πλαισιωμένη από χορευτές. Τα τραγούδια της παράστασης ερμηνεύει ζωντανά στη σκηνή, με ορχήστρα υπό τη μουσική διεύθυνση του Αντώνη Γούναρη, ο Γιάννης Πλούταρχος. Χορογραφίες Μάρκος Γιακουμόγλου. Σκηνικά Μανόλης Παντελιδάκης. Κοστούμια Έλενα Παπανικολάου. Hair stylist: Τρύφωνας Σαμαράς. Τα κοστούμια της Ζέτας Δούκα και της Μαρίας Κορινθίου υπογράφει ο Γιάννης Τόγκος για την KATHY HEYNDELS. Tα κοστούμια του Γιώργου Βάλαρη υπογράφει ο Νίκος Αποστολόπουλος. Τετ. & Κυρ. 19.00, Πέμ.-Παρ. 21.00, Σάβ. 18.00 & 21.00, εισιτ. από 12 έως 40 ευρώ. Παραγωγή: LYKOS PRODUCTIONS – ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΑΡΗΣ.

«¶¿Ù· LIKE ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜» Το 4ο νέο βιβλίο της Κέλλυς Αλχανάτη-Παπούλη «Πάτα LIKE επιτέλους» κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ και αναφέρεται στη μανία των παιδιών για τα τάμπλετ και το διαδίκτυο. Ηρωίδα της η μαθήτρια Μπίλι, που δεν έχει πείσει ακόμη τους γονείς της να της πάρουν τάμπλετ και αισθάνεται αντικοινωνική έναντι των συμμαθητών της. Όταν επιτέλους το αποκτά, γίνεται μεν και πάλι δημοφιλής, αλλά μπαίνει σε μπελάδες και έρχονται και τα πάνω-κάτω. Τι θα κάνει; Η Κέλλυ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και από μικρή «σκάρωνε» παραστάσεις για τους φίλους της. Σπούδασε Σκηνοθεσία, Κινηματογράφο & Τηλεόραση στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης. Εργάζεται ως σκηνοθέτης διαφημιστικών spot & τηλεοπτικών εκπομπών και είναι μέλος ομάδας ψυχαγωγικών εκπομπών μεγάλου καναλιού. Είναι παντρεμένη και έχει δύο κόρες.


40

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

Social life Στον κήπο… των MI-RO ε το αγαπημένο σχεδιαστικό δίδυμο MI-RO και την παρουσίαση της νέας τους haute couture συλλογής «Garden of good and evil» έπεσε και επισήμως η αυλαία της 22ης εβδομάδας μόδας «Athens Xclusive Designers Week». Το πολυαναμενόμενο show των σχεδιαστών Δημήτρη Μαστρόκαλου & Γιάννη Ράπτη, για μια ακόμη φορά εντυπωσίασε με τις αιθέριες προτάσεις του.

Μ

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο Βασίλης Θεοχαράκης, ο Π. Ροϊλός, ο Τάκης Μαυρωτάς.

Ο Ηλίας Σκούρτης, η Ζέτα Μακρή, ο διάσημος και διακεκριμένος εικαστικός Ασπάσσιος Χαρωνιτάκης, και η Φαίη Λεούση, μπροστά από τον πίνακα του εικαστικού της σειράς του «Moon Flowers»

Σεφέρης στο Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη ταν το φως χορεύει, μιλώ δίκαια. Ο Γιώργος Σεφέρης και η ποίησή του μέσα από τη ζωγραφική και τη φωτογραφία», αυτός είναι ο τίτλος της πολύ επιτυχημένης Έκθεσης που εγκαινίασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Ίδρυμα Β.& Μ. Θεοχαράκη. Η Έκθεση περιλαμβάνει χειρόγραφα του Σεφέρη, τις πρώτες εκδόσεις του, το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας του 1963, έργα και αντικείμενα που ο ίδιος έχει ζωγραφίσει, ασπρόμαυρες φωτογραφίες που τράβηξε από τα φοιτητικά του χρόνια στο Παρίσι, έως τα τελευταία του ταξίδια στην Ελλάδα, έργα διακεκριμένων Ελλήνων καλλιτεχνών εμπνευσμένα από την ποίησή του, καθώς και σύγχρονων ζωγράφων, γλυπτών και χαρακτών. Aνάμεσά τους και ο εικαστικός Ασπάσσιος Χαρωνιτάκης, με λαμπρές σπουδές στο Παρίσι, που έχει σαν βάση του την Πόλη του Φωτός. Έχει σπουδάσει, όμως, και σκηνοθεσία στο Λος Άντζελες. Το 1999 ο τ. πρόεδρος του «Museum of Modern art Centre Pompidou», MNAM, Jean Hubert Martin, του προτείνει να συμμετάσχει στην «Biennale of Lyon». Από εκείνη τη στιγμή διέγραψε μια αλματώδη πορεία στον διεθνή χώρο της Τέχνης με εμβληματικές Εκθέσεις σε σημαντικά μουσεία και Gallery’s όλου του κόσμου. Η Έκθεση Σεφέρη συνοδεύεται από κατάλογο με κείμενα των Ελένη Αρβελέρ, Παναγιώτη Ροϊλού, Τάκη Μαυρωτά και Δημήτρη Δασκαλόπουλου. Tάνια Παπακωνσταντίνου, Σίσσυ Παπαγεωργίου, Πόπη Διάρκεια έως 3/21/18. Παπακωνσταντίνου.

Ο Γιάννης Ράπτης και ο Δημήτρης Μαστρόκαλος, οι διάσημοι MIRO, με τη διοργανώτρια της 22ης Εβδομάδας Μόδας Τόνια Φουσέκη και τη Δέσποινα Βανδή.

«O

Έρχεται χειμώνας, στρώστε το σπίτι!

Η υπουργός Λυδία Κονιόρδου με τη Μαρίνα Θεοχαράκη και τον γλύπτη Θόδωρο Παπαγιάννη, με την προτομή του Σεφέρη που έφτιαξε ο Θ. Παπαγιάννης.

Ο εικαστικός Ασπάσσιος Χαρωνιτάκης με τη Γωγώ Αυγερινοπούλου μπροστά από το «λουλουδένιο σύμπαν του».

Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει την ομορφιά αυτής της μεγαλόπρεπης και παραμυθένιας δημιουργίας!!!

Μας εντυπωσίασε ο «Μέγας Αλέξανδρος»

Φ

Ο Δημήτρης και η Σοφία Εφραίμογλου με την ταλαντούχα σκηνοθέτιδα Νανά Νικολάου.

Στέλιος Καντώνιας, Φανή Χαλκιά, Γιάννης Καντώνιας, πρόεδρος Ομίλου Βιοκαρπέτ, Μ. Συνατσάκη και Εύη Καντώνια.

ια μία ακόμη φορά ο Δημήτρης και η Σοφία Εφραίμογλου έκαναν το θαύμα τους με την υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού «Μέγας Αλέξανδρος», που έκανε πρεμιέρα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Από το ομώνυμο παιδικό βιβλίο του Καζαντζάκη το εμπνεύστηκε η χαρισματική και ταλαντούχα σκηνοθέτις Νανά Νικολάου, αλλά το έργο είναι για όλη την οικογένεια. Ο Καζαντζάκης εξέφρασε τη μεγάλη του αγάπη για τα παιδιά αναδημιουργώντας έναν Αλέξανδρο σε όλες τις πολύπλευρες όψεις του. Αλέξανδρος ο άνθρωπος, ο μυστικιστής, ο στρατιώτης, ο βασιλιάς, ο οραματιστής, ο Θεός, ο Μέγας! Κάθε Σάβ., 14.30 και Κυρ. 11.30. Με πολλούς ηθοποιούς και τον Μέμο Μπεγνή ως Μέγα Αλέξανδρο.

Γ

έτος η Βιοκαρπέτ, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας χαλιών από χώρες της Ανατολής, διοργανώνει τα μεγαλύτερα Bazaar χειροποίητων χαλιών με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Ήδη με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Bazaar χειροποίητων χαλιών στο κατάστημα της Βιοκαρπέτ στην Αργυρούπολη.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος με την Πελαγία Αγγελίδη, που υποδύεται την Ολυμπιάδα, στην πρεμιέρα.

O Μέγας Αλέξανδρος - Μέμος Μπεγνής.


11 - 12 Νοεμβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

41

ÌÂ ÙËÓ Δ›Ó·

Στο Halloween όλοι μασκαρεμένοι. Σ. Παπασάββας, Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, Mary & Geoffrey Pyatt και ένα παιδάκι από τον Ξενώνα...

Mary Pyatt, Ρένα Παπαδοπούλου, Μαριάννα Βαρδινογιάννη, Ράνια Κουλουκάκου πρόεδρος WIC, Karine Liebant Vercraeye.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Μ.Α. Δημόπουλος με τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη, στο πάνελ των ομιλητών.

Άκης Δρεπανίδης -διευθυντής Παιδικών Χωριών S.O.S Πλαγιαρίου-, Στέλλα Ντόκα -CΕΟ DOCA-, Ελπίδα Πανέρα -Πρόεδρος Παιδικών Χωριών Βορείου Ελλάδας.

Τον Αντώνη Ρέμο, σε κλίμα συγκίνησης, τίμησε ο Σύλλογος «ΕΛΠΙΔΑ» για την πρόσφορά του στο έργο του Συλλόγου, και τον ανακήρυξε «Καλλιτέχνη για την Ελπίδα 20182020». Ο «Καλλιτέχνης για την Ελπίδα» (ή «Artist for Hope») είναι ένας τίτλος που για πρώτη φορά καθιερώνει φέτος ο Σύλλογος και θα δίνεται για δύο χρόνια σε διακεκριμένους καλλιτέχνες που διαθέτουν την πρόθεση και τη δυναμική να προωθούν τα ιδεώδη και τους σκοπούς της «ΕΛΠΙΔΑΣ», και να ευαισθητοποιούν την κοινωνία σε θέματα που αφορούν αιματολογικά και ογκολογικά νοσήματα της παιδικής και

Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη και ο Αντώνης με την Υβόνη του, κάτω από τον «Τοίχο των Αστεριών».

Ημέρες με… ΕΛΠΙΔΑ εφηβικής ηλικίας. Τον Αντώνη Ρέμο και τη σύζυγό του Υβόννη Μπόσνιακ καλωσόρισε στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, του απένειμε το Δίπλωμα και την Τιμητική Πλακέτα της «ΕΛΠΙΔΑΣ», καθώς και ένα αστέρι με το όνομά του για να το τοποθετήσει ο ίδιος στον «Toίχο των Αστεριών». Ελπίδας συνέχεια… αφού μια ξεχωριστή έκπληξη περίμενε τα παιδιά και τους γονείς που φιλοξενούνται στον Ξενώνα του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ». Ένα

Halloweenparty, που διοργάνωσε η Mary Pyatt, σύζυγος του Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα Geoffrey R. Pyatt. Τα παιδιά του Ξενώνα γνώρισαν αυτό το ιδιαίτερο αμερικανικό έθιμο και διασκέδασαν με την καρδιά τους. Η Πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO, η πολύτιμη συνάνθρωπος και φιλάνθρωπος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, όμως, ήταν επίσημη προσκεκλημένη και κεντρική ομιλήτρια στην Τακτική Γενική Συνέλευση του «Women’s International Club Athens» (WIC).

H «Μαριάννα του Κόσμου Όλου» και ο Αντώνης Ρέμος.

Επίσης, βασική ομιλήτρια ήταν η «Μαριάννα της Ελλάδας» στην επιστημονική εκδήλωση με θέμα τη δωρεά οργάνων και μυελού, που οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Ιδρύματος σε ευρύτερα ζητήματα Δημόσιας Υγείας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάσθηκαν όλα τα τελευταία δεδομένα σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις. Ο πρύτανης του Ιδρύματος, καθηγητής Μ.Α. Δημόπουλος, μάλιστα, αναφέρθηκε στη σημασία των παρεμβάσεων του ΕΚΠΑ σε ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, όπως η δωρεά οργάνων.

Για τα Παιδικά Χωριά έιον μετά γλυκών γεύσεων Στέλιου Παρλιάρου και fashion show DOCA, απόλαυσαν οι κομψές της Θεσσαλονίκης στο ξενοδοχείο «Grand Hotel Palace», που δόθηκε για τη στήριξη των Παιδικών Χωριών S.O.S Πλαγιαρίου. Η ΣτέλλαDOCA –χορηγός– παρουσίασε δημιουργίες της από τη «Nymphs Collection» που βρίσκεται σε όλα τα καταστήματα DOCA της Ελλάδας και του εξωτερικού, και ηλεκτρονικά στο www.doca.gr, και μεγάλο μέρος των εσόδων της θα προσφερθεί στα Παιδικά Χωριά S.O.S Ελλάδας.

Τ

Όχι μόνον υπέροχη τουαλέτα της madame shoushou, αλλά και υπέροχο άλογο και υπέροχη φωτογραφία.

Το Αδύνατο… Δυνατό Βραβεύονται οι νέοι καλλιτέχνες Σ το πλαίσιο της παρουσίασης της πρωτοβουλίας «Start Your Impossible» και της συνεργασίας της με τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες ως ο πρώτος Εταίρος Μετακίνησης (Mobility Partner) στην ιστορία του θεσμού, η Toyota πραγματοποίησε το πρώτο Toyota Mobility Summit. Η θεματολογία του Toyota Mobility Summit κάλυψε το ζήτημα της μετακίνησης από πολλαπλές «σκοπιές» κοινωνική, φυσική- σωματική και αθλητική, καθώς επίσης, συζητήθηκε το μέλλον της μετακίνησης μέσα από τις νέες τεχνολοΑ. Αραβανής, Κατερίνα Στεφανίδη, η Χρυσή Ολυγίες και τη συ- μπιονίκης, Σπύρος Καπράλος, ο πρόεδρος της Ελληνεχή έρευνα. νικής Ολυμπιακής Επιτροπής, με το νέο i-road.

ε πανηγυρική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η Έκθεση του «3ου Βραβείου Ευρωπαϊκής Ζωγραφικής» του Μουσείου Φρυσίρα. Οι φιναλίστ ήσαν 20 και το πρώτο βραβείο κέρδισε η Teodora Axente, ενώ διακρίθηκαν, επίσης, η Αφροδίτη Κροντήρη και ο Χρίστος Μιχαηλίδης. Στόχος του βραβείου η ανάδειξη νέων καλλιτεχνών. Η Έκθε- H Simone Haack με τη νικήτρια του Α’ βραβείου ση θα διαρκέσει TeodoraAxente, μπροστά από έναν υπέροχο πίέως 31/12. νακά της.

Σ

Σπύρος Φωκάς (α’ αντιπρόεδρος ΟΠΑΠ Α.Ε. και α’ Αντιπρόεδρος Ιπποδρομίες Α.Ε), Ελίνα Κορδάλη, Μαριάννα Μόσχου (πρόεδρος ΕΛΕΠΑΠ), Πετρ Ματεγιόφσκι (Petr Matejovsky - Chief Customer Officer του ΟΠΑΠ), με μανεκέν.

Η «madame shoushou» πήγε Ιππόδρομο! τις εγκαταστάσεις του Ιπποδρόμου Αθηνών, στο Μαρκόπουλο, μέσα από μια πρωτότυπη εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΟΠΑΠ στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας «Επιχειρηματική Ανάπτυξη», η εταιρία madame shoushou παρουσίασε την ονειρική νέα της κολεξιόν, για να στηρίξει το έργο της ΕΛΕΠΑΠ.

Σ


42

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

Δπ £∞ ¢√Àª∂ ¶√À £∞ ¶∞ª∂

·Ù˙¤ÓÙ· ΘΕΑΤΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (ξανά), Γρηγ. Χαλιακόπουλου, Θ. ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ – Γιάννης Μόρτζος, 210 8812289, η ζωή και το έργο του κορυφαίου πολιτικού. Πέμ.-Παρ.Σάβ. 21.15, Κυρ. ΕΛ. BENIZEΛΟΣ. 19.15, εισιτ. 7, 10, 15 ευρώ. Σκηνοθ. Γιάννης Μόρτζος, παίζουν: Γιάννης Μόρτζος, Γιούλη Ζήκου, Νίκος Κανατάς, Βασίλης Σαμαριτάκης, Ελεάννα Πουλίδα, Μανώλης Γεραπετρίτης, Εμμανουήλ Κεπέρης, Τιτίκα Μαρίνου. Επί σκηνής ξετυλίγονται πτυχές της προσωπικότητας και της δράσης του εθνάρχη, από την Κρητική Επανάσταση, μέχρι τους Βαλκανικούς Πολέμους και τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, έως και το θάνατό του, το 1936.

Τόση ποικιλία… ποτέ! Βρίσκεσαι σε δίλημμα τι να πρωτοδιαλέξεις, γιατί όλα αξίζουν Και τι δεν έχει αυτή η εβδομάδα. Και παλαιότερες παραστάσεις που λόγω επιτυχίας επαναλαμβάνονται, αλλά και καινούργιες που είναι αξιόλογες. Μη χάσετε τον «Ελευθέριο Βενιζέλο», φυσικά και τον «Τσάρλι Τσάπλιν», αλλά και τη «Νίκη», και το «Μπαμπά μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή». Αλλά μήπως ο «Κοριολανός», ή το «Φαινόμενο Ρασομόν» δεν είναι θαυμάσια, ή ο «Αδριανός», το «Fool for Love». Τι να πω, όλα, μα όλα μού αρέσουν! Διαλέγετε και πηγαίνετε…

ΕΚΘΕΣΗ

Κ. ΠΟΥΛΙΑΣΗ.

ΜΠΑΜΠΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ….

ΜΠΑΜΠΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ…10oς χρόνος, Ρήγα – Παπαποστόλου, Θ. ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ – ΡΙΑΛΤΟ, 2114107764, εισιτ. από 12-20 ευρώ, από Τετ. έως & Κυρ. GREEK FREAK – Fire and Fury, Θ. ΧΩΡΟΣ, 210 3426736, Παρ.-Σάβ.-Κυρ. 21.00, εισιτ. 10 ευρώ. ΜΥΤΗ (ξανά), Θ. ΠΟΡΤΑ, 210 7711333, έως 12/12, Δευτ. & Τρ. 21.15, εισιτ. 8-15 ευρώ.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑΣΗ – «Η διαχρονικότητα της κρίσης», 10/11-12/11, στον Πολιτιστικό Χώρο Παναιτώλιο, στην πλατεία Παναιτωλίου – Αλσούπολη.

Μ. Γιαννακόπουλος «The key holder» ink on paper.

ΟΜΑΔΙΚΗ «See if you can fit it on the paper», έως 5/12, U.F.A.P. Gallery.

ΕΡΩΤΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ και μουσικό.

ΕΡΩΤΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ και μουσικό, ΧΥΤΗΡΙΟ, από 7/11, κάθε Τρίτη, 210 3412313. ΟΙ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΟΥ ΤΕΡΛΕΣ (ξανά), Θ. ΠΟΡΤΑ, έως 2/12, Παρ. & Σάβ. 21.15, εισιτ. 815 ευρώ. Η ΓΥΑΛΑ (ξανά), Θ. ΦΟΥΡΝΟΣ, 210 6460748, Δευτ. & Τρ., 21.15, εισιτ. από 5-12 ευρώ. ΒΟΤΚΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ (ξανά), Θ. ΑΒΑΤΟΝ, 210 3412689, Σάβ. & Κυρ., εισιτ. 8 & 12 ευρώ. Monty Python’s SPAMALOT, Γ Υ Α Λ Ι Ν Ο ΜΟΥΣΙΚΟ Θ., 210 9315600, Δευ. & Τρ., 21.30, εισιτ. από 12 ευρώ. ΠαΒΟΤΚΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΡΑΣΟΜΟΝ.

Μαντζαβίνος.

ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ – Το παιχνίδι, το «Φιδάκι», έως 4/12, Γκαλερί Σκουφά. ΛΙΛΑ ΠΑΠΟΥΛΑ - ζωγραφική «Στίχοι που έκρυβαν το πρόσωπό μας», από 9/119/12, στην «Evripides Art Gallery».

ραγωγή POL – Παύλος Μητσόπουλος / Θέατρο Κολοσσαίον. ΚΟΡΙΟΛΑΝΟΣ, Θ. ΣΗΜΕΙΟ, 2109229579 έως 16/1/18, Δευτ. & Τρ., 21.15, εισιτ. από 8-12 ευρώ. ΤΣΑΡΛΙ ΤΣΑΠΛΙΝ, με τον Θανάση Τσαλταμπάση, Θ. ΑΚΡΟΠΟΛ, 210 ΚΟΡΙΟΛΑΝΟΣ. 3648303, σκην. Π. Ζούλιας, με τους: Μαρίνα Ψάλτη, Τζένη Θεωνά, Χρήστο Σπανό, Σωκράτη Πατσίκα, Γιώργο Κωνσταντίνου κ.ά. Εισιτ. 16 & 13 ευρώ, Κυρ. 21.15, Δευτ. 20.00, Τρ. 21.00, παραγωγή Αφοί Τάγαρη. Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ, κείμενο - σκηνοθεσία - ερμ η ν ε ί α ΤΣΑΡΛΙ ΤΣΑΠΛΙΝ. Στέλλα Μαρή, STUDIO Κυψέλης, 210 8819571, κάθε Τετ. 21.00, εισιτ. 10 ευρώ με ποτό. ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΑΔΡΙΑΝΟΣ, Θ. ΑΛΚΜΗΝΗ, 210 3428650, Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Τετ. 19.00, εισιτ. 7 & 10 ευρώ, μονόλογος με τον Χρήστο Λιακόπουλο. ΝΙΚΗ, Χ. Χωμενίδη (ξανά), ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, 212 2540300, εισιτ. από 10-35 ευρώ, από Τετ. έως & Κυρ. FOOL FOR LOVE, Θ. ΑΛΜΑ – Β' Σκηνή, ΑΔΡΙΑΝΟΣ. 210 5220100, σκην. Γ. Οικονόμου, με Τζένη Θεωνά, Πέτρο Λαγούτη, Β. Παλαιολόγο, Παρ. 21.15 - Σάβ. 18.15 & 21.15, Κυρ. 18.15, εισιτ. από 12 ευFOOL for LOVE. ρώ. ΤΟ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΙ, Θ. ΑΛΜΑ, σκην. Γιώργος Κιμούλης, παίζουν: Γ. Κιμούλης, Αλεξάνδρα Ταβουλάρη, Τετ. 19.30 (λαϊκή) & Κυρ. 19.30, Πέμ.-Παρ.-Σάβ., 21.15, εισιτ. από 10 ευρώ. ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΡΑΣΟΜΟΝ, εμπνευσμένο από διηγήματα του Ιάπωνα Ριονοσουκέ Ακουτάγκαβα και από αρχαίους μύθους «Περί αληθείας», σκην. Αν. Παπαστάθη, Θ. RADAR, 210 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΙ.

9769294, με τους: Μαρία Σκούντζου, Νίκο Μπουσδούκο, Αναστασία Παπαστάθη, κ.ά., Παρ. & Σάβ. 21.00, Κυρ. 19.00, εισιτ. από 12 ευρώ. Η ΛΙΜΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ, Ν. Ντεσόλα, STUDIO Ιλίσια- Βολανάκης, 210 7223010, από 13/11, μετάφ. Μ. Χατζηεμμανουήλ, σκηνοθ. Λεωνίδας Κακούρης, παίζουν: Χ. Σιμαρδάνης, Λ. Κακούρης, Β. Παπαδοπούλου, Δευτ. & Τρ. 20.30, εισιτ. από 13 ευρώ.

ΜΟΥΣΙΚΗ Η ΛΙΜΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ.

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ – ΣΤΑΡΟΒΑΣ – ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ: «Να δεις τι σου 'χω για μετά», ΑΚΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 178, Παρ. & Σάβ., 22.30. CESARIA EVORA, μαζί η Dulce Pontes, GAZI LIVE, 211 1010050, στις 18/11, στις 21.00, εισιτ. από 25 ευρώ. PARADISE, «Να δεις τι σου 'χω για μετά». «Gagarin 205», 211 4112500, 25/11, από 25-30 ευρώ. ΘΕΜΟΣ ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ «Το σπίτι μου», στο «Σταυρό του Νότου, 12/11, στις 20.00, guest Ν. Πορτοκάλογλου, είσοδ. 10 ευρώ με μπίρα ή κρασί.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΑ ΤΡΙΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ, ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ, 210 ΘΕΜΟΣ ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ . 9216346, στις 11 & 18/11, στις 21.15, εισιτ. 8 ευρώ.

ΤΟ ΛΟΥΡΙ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ.

ΤΟ ΛΟΥΡΙ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ, Δημ. Ποταμίτη, Θ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ - Αλμπέρτα Τσοπανάκη, 2103457904, για παιδιά από 5-15 ετών. Προσαρμογή - σκην. Χρήστος Προσύλης, κάθε Σάβ. 14.30, εισιτ. από 5 ευρώ. ΔΟΝΑ ΓΗ ΔΟΝ ΑΣΤΕΡΗΣ, Θ. ΣΤΑΘΜΟΣ, 211403632269, Κυρ., 11.00, έως 31/1/18, εισιτ. από 6 ευρώ. Κείμενο - στίχοι Θανάσης Σάλτας, μουσική Πηγή Λυκούδη, σκην. Θανάσης Σάλτας – Ιωάννα Μαστοράκη. Παραγωγή Θίασος Πορεία. ΑΓΑΛΜΑΤΑΚΙΑ ΑΚΟΥΝΗΤΑ… μέρα ή νύχτα; Με ηθοποιούς και κούκλες, Θ. RADAR, 210 9769294, σενάριο, σκηνοθεσία, κούκλες, μουσική επιμέλεια Κυριακή Δοξαρά. Σκηνογραφία, σκηνικά, γλωσσική επιμέλεια, φωτισμοί Βασίλης Ροδίτης. Κάθε Σάβ., 17.00, εισιτ. 8 ευρώ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ, από Burger Project, Θ. ΠΟΡΤΑ, κειμ. Θ. Κοσμίδης, από 4 έως 104 χρόνων, Σάβ. 17.00, εισιτ. από 8 ΜΟΥΣΙΚΗ & ΦΙΛΟΙ. ευρώ.


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

43

Αλεξάνδρα Γκράβας

Με τον διάσημο βαρύτονο Γκούντερ Έμερλιχ.

,,

«Όταν βγήκα για πρώτη φορά στη σκηνή έτρεμαν τα πόδια μου. Παράλληλα, όμως, ένιωσα απελευθερωμένη, γιατί μπορούσα να τραγουδήσω, και συνάμα δικαιωμένη γιατί ακούμπησα το όνειρό μου»

«Το τραγούδι είναι η ύπαρξή μου» «Την πρώτη φορά πάνω στη σκηνή έτρεμαν τα πόδια μου» Της ΕΣΜΕΡΑΛΔΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥ

αγάπη της για τη μουσική την έκανε γνωστή και αγαπητή στα πέρατα του κόσμου. Η λυρικότητα της μέτζο σοπράνο φωνής της μαγεύει τους πολυπληθείς ανά την υφήλιο θαυμαστές της, γιατί καταφέρνει να τους συγκινεί και να μιλά στην καρδιά τους. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Φρανκφούρτη. Όταν σε μικρή ηλικία «έχασε» τον πατέρα της τα ηνία της οικογένειας αναλαμβάνει η μητέρα της, για να μεγαλώσει τα δύο της παιδιά. Μια φίλη της παίζει πιάνο, και η Αλεξάνδρα μαθαίνει και εκείνη πιάνο και φλάουτο. Η διεθνώς καταξιωμένη Ελληνίδα μεσόφωνος διαθέτει ένα εντυπωσιακά ευρύ φάσμα τραγουδιών στο ρεπερτόριό της, από άριες και κλασικό, μέχρι παραδοσιακό και μοντέρνο τραγούδι. Στις 20 Νοεμβρίου θα δώσει συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής για φιλανθρωπικό σκοπό. Καλεσμένη μας σήμερα η σπουδαία Αλεξάνδρα Γκράβας.

Η

Κυρία Γκράβας, γεννηθήκατε, μεγαλώσατε και σπουδάσατε στη Φρανκφούρτη. Η ζωή στη Γερμανία πώς ήταν; «…Γεμάτη παιχνίδια με πολλές παρέες, με παιδιά από διάφορες χώρες, όπως Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία, Γιουγκοσλαβία. Βίωσα και ρατσισμό, αλλά όταν ήμουν παιδί δεν το καταλάβαινα. Μεγαλώναμε σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον, στο οποίο έπαιζε περισσότερο ρόλο τι χαρακτήρας είσαι και λιγότερο από πού είσαι. Αυτή την αρχή την κρατώ έως σήμερα. Δεν με απασχολεί από πού έρχεται κάποιος, αλλά το πώς είναι σαν άνθρωπος». Ποιος ανακάλυψε το ταλέντο σας στη μουσική; Οι δικοί σας; «Για την οικογένειά μου δεν ήταν κάτι σπουδαίο το ότι τραγουδούσα σωστά από μικρό κοριτσάκι. «Έτσι είναι η Αλέκα», έλεγαν! Εξάλλου, δεν υπήρχε χρόνος να ασχοληθούν οι γονείς μου με το όποιο ταλέντο μου, καθώς τους απασχολούσαν πιο σοβαρά θέματα, όπως η επιβίωση της καθημερινότητας. Στο Δημοτικό ο δάσκαλος της Μουσικής με έβαζε πάντα να τραγουδάω τα solo και ακολουθούσαν οι υπόλοιποι της τάξης. Έτσι άρχισε η ιστορία του τραγουδιού. Ξαφνικά ήμουν στο επίκεντρο!»

Η μουσική που ακούγατε στο γερμανικό σχολείο ήταν διαφορετική από αυτή στο ελληνικό σπίτι σας; «Σίγουρα τα ακούσματα μέσα στο σπίτι μας δεν είχαν καμία σχέση με το γύρω περιβάλλον. Το σπίτι μας ήταν 100% ελληνικό, από τη γλώσσα, το φαγητό, τα έθιμα, τα στολίδια, μέχρι τη μουσική που ακούγαμε». Εσείς αισθάνεστε Γερμανίδα ή Ελληνίδα; «Πώς μπορώ να είμαι το ένα ή το άλλο, είμαι μίγμα διαφορετικών στοιχείων. Η ψυχούλα μου είναι οι γονείς μου και οι προπαππούδες μου». Τελειώσατε τις μουσικές σπουδές και ακολούθησε τι μετά; Διηγηθείτε μας τη… μουσική σας περιπλάνηση. «Κάποια στιγμή η δασκάλα μου, μου είπε, “ήρθε η ώρα να βγεις έξω και να δοκιμάσεις την τύχη σου”. Πήγα στην Αγγλία, και έτσι άρχισε ο αγώνας των ακροάσεων. Και ξέρετε, το Λονδίνο δεν είναι και η πιο εύκολη πόλη σε αυτό τον τομέα. Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος και, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεσαι πολύ γερά νεύρα για να αντέξεις και να μπεις στον επαγγελματικό χορό της μουσικής».

σεις για το δίπλωμά τους, εγώ ήμουν ακόμη στο “α, ο, ε”. Κάθε μία μου νότα που τραγουδάω σήμερα, τη δούλεψα σκληρά μία-μία». Γιατί και πώς αποφασίσατε να φύγετε για το Λονδίνο; «Ξέρετε, όταν περάσει κανείς μια τέτοια περιπέτεια, και το μόνο του όνειρο είναι να γίνει τραγουδίστρια, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει όποιον τυχαίο δάσκαλο να τον καθοδηγήσει στο τραγούδι. Ήμουν πολύ τυχερή που βρήκα τη δασκάλα μου στο Λονδίνο, που με ανέλαβε, μου έδωσε την ευκαιρία της ζωής μου, και μέχρι σήμερα είναι η δασκάλα μου. Το Λονδίνο, όμως δεν είναι για πάντα. Το Λονδίνο μπορεί να σε καταπιεί εάν δεν προσέξεις. Ύστερα από όλα αυτά τα χρόνια χρειαζόμουν άλλον αέρα και ρυθμούς πιο χαλαρούς...».

Τι συνέβη στα 16 σας και χάσατε τη φωνή σας; Και εργαζόσασταν κιόλας, για να πληρώνετε τα μαθήματα Φωνητικής… «Είχα την ατυχία να πάθω μια φαρυγγολαρυγγίτιδα, η οποία μου δημιούργησε ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα την παράλυση της φωνητικής μου χορδής στα 16 μου. Αυτό όλο μού φαινόταν βουνό. Με τη βοήθεια του αγγέλου μου, όπως ονομάζω τον φωνίατρό μου, και μιας αυστηρής αφωνίας για 1,5 χρόνο, έγινα πάλι καλά. Όπως και οι περισσότεροι φοιτητές δούλευα σε διάφορες δουλειές για να μπορέσω να επιβιώσω!».

Μείνατε με το σύζυγό σας τρία χρόνια στη Βιέννη, και εκεί… ήρθε ο γιος σας. Μετά σταματήσατε τις εμφανίσεις για τρία χρόνια. Δεν σας έλειψε η μουσική; «Το 2006 αποφάσισα να φύγω από το Λονδίνο. Το άγχος ήταν τεράστιο και η γνωριμία μου με το σύζυγό μου με έκανε να θέλω να ζήσω άλλα πράγματα. Επιστρέψαμε και μείναμε αρκετά στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα ταξίδευα για συναυλίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 2006 κάνω την πρώτη εμφάνιση στην Ελλάδα, στη συναυλία του Μίμη Πλέσσα, μαζί με τον Μάριο Φραγκούλη στο Ολυμπιακό Στάδιο, και μας αποθεώνει πλήθος κόσμου. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στη Βιέννη, και εκεί έρχεται το μωρό μας, αλλά ήμουν πλήρης και έτοιμη να γίνω μητέρα. Ήταν μια τεράστια επιθυμία μου. Τα τρία χρόνια πέρασαν, χωρίς να καταλάβω πώς. Η απασχόληση με το ιερό αυτό γεγονός ήταν ευλογία για εμένα».

Με όλα εναντίον σας και δίχως υποστηρικτές δεν απογοητευτήκατε, είστε αισιόδοξο άτομο; «Δεν είχα την πολυτέλεια να απογοητευτώ. Ο χρόνος κυλούσε, εγώ μεγάλωνα και έπρεπε να αποκτήσω τη φωνή μου. Σε μια ηλικία που άλλοι φοιτητές ήδη δίνανε εξετά-

Πόσο σας άλλαξε ο γιος σας; «Χωρίς υπερβολή, με έκανε καλύτερο άνθρωπο! Πριν από τον γιο μου ήμουν τελείως εγωκεντρική και δεν έβλεπα τίποτα άλλο από εμένα και τη δουλειά μου. Αυτό δεν ισχύει πια σήμερα! Η ευαισθητοποίηση για το συνάνθρωπο άρχισε με

∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·, Ë ÔÏ˘Ì‹¯·ÓË Î·È Ë Â›ÌÔÓË …Στο Λονδίνο, αναζητά μια δουλειά που δεν θα έχει επιπτώσεις στη φωνή της, και έτσι διδάσκει Γερμανικά σε επιχειρηματίες Για τρία χρόνια ταυτίζεται με αμέτρητες ώρες μουσικών προβών, πολύωρα μαθήματα και σκληρή δουλειά. Το 1998 η Μάργκαρετ Γκιμπς τής δίνει την πρώτη της επαγγελματική ευκαιρία στο City Opera του Λονδίνου, όπου έμεινε για τρία χρόνια. Παράλληλα, εργάζεται στο English National Opera Studio, μαζί με τη Μαίρη Κινγκ, και δοκιμάζεται στο οπερετικό ρεπερτόριο. Αν και πολλές φορές τής έβαζαν «τρικλοποδιές» ή της έλεγαν ότι δεν κάνει για όπερα, δεν το έβαλε κάτω. Το 2000 βρίσκει συνθέτες που γράφουν μουσική εμπνευσμένη από μεγάλους Έλληνες ποιητές και συνθέτες, φτιάχνει την Ορχήστρα ORAMA Ensemble και ρίχνεται στη μάχη ξανά. Η πρώτη τους εμφάνιση με επιτυχία στο South Bank του Λονδίνου, και στη συνέχεια κατάφεραν να εμφ α ν ι στούν μέχρι την Ιαπωνία.

την ύπαρξη του γιου μου». Πόσο δύσκολο είναι να μαθαίνετε τα τραγούδια σε διαφορετικές γλώσσες, και να τα αισθάνεστε και να τα μεταδίδετε στο κοινό σας; «Δεν μου φαίνεται δύσκολο, απλώς αποφασίζω πως θέλω να τα μάθω και ψάχνω για καλούς δασκάλους να με διδάξουν! Μετά η μουσική σε οδηγεί από μόνη της». Έχετε γυρίσει όλο τον κόσμο και έχετε εισπράξει αγάπη και διθυραμβικές κριτικές. Τι σημαίνει για εσάς το τραγούδι; Έρωτας; Ζωή; «Η Ύπαρξή μου». Μελλοντικά σχέδια, εμφανίσεις, δίσκοι; «Μέχρι τέλος του χρόνου συναυλίες και συνεργασίες σε Ελλάδα, Πολωνία, Αμερική και Μεξικό. Και με το καλό τελειώνει το “Songbook 2” που θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο του 2018». Μιλήστε μας για τη συναυλία σας αφιερωμένη στα παιδιά, στο Μέγαρο Μουσικής… «Στις 20 Νοεμβρίου, στις 20.30, στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, το Naji Cherfan Foundation διοργανώνει μια βραδιά με τίτλο “Άφησε το φως σου να λάμψει”, με καθαρά φιλανθρωπικό σκοπό αφού τα έσοδα θα διατεθούν στην Εταιρία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού “ΕΛΙΖΑ” και στο Ίδρυμα για το Παιδί “Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ”. Είμαι ευτυχής γι’ αυτή τη συναυλία που θα περιλαμβάνει τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων συνθετών, καθώς και τραγούδια από την πορεία μου στο διεθνές ρεπερτόριο. Ένα λυρικό, μελωδικό ταξίδι με τραγούδια από την Ελλάδα, το Μεξικό, την Κίνα, το Λίβανο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, με τη φωνή μου να ενώνει διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες. Θα συμμετάσχουν, επίσης, η Νεανική Χορωδία Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης, υπό τη διεύθυνση της Κατερίνας Βασιλικού, και η Ολίβια Γκαρσία». ◗ Εισιτήρια από 15-50 ευρώ, 2107282333. Supported by CCM International Ltd.


44

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

∞ƒøª∞

Γαλλικά μυστικά ομορφιάς

Á˘Ó·›Î·˜ ¶∞ÃÀ¡Δπ∫∏ ªÀƒø¢π∞

Η

ΥΛΙΚΑ

Μπιφτέκια σολομού 350 γρ. φιλέτο σολομού χωρίς το δέρμα 1 κουτ. σούπας κάρι πάστα 1 κουτ. γλυκού τζίντζερ σε σκόνη Φύλλα από 6-7 κλωνάρια μαϊντανού

1 κουτ. γλυκού σόγια σος 1 κουτ. σούπας ελαιόλαδο Λεμόνι Καρότο. Κολοκύθι 1 κουτ. σούπας λευκό ξίδι 1 κουτ. γλυκού καστανή ζάχαρη

Η απόλαυση του να μυρίζει κάποιος το φαγητό του πριν το καταναλώσει, μπορεί να αυξήσει το βάρος του ανεξάρτητα από τις θερμίδες που λαμβάνει. Αυτό αποκαλύπτει νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Cell Metabolism» και συνδέει την αίσθηση της οσμής με το μεταβολισμό.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Κόβετε το σολομό σε μικρά κομμάτια και τον τοποθετείτε στο μπλέντερ μαζί με τα υπόλοιπα υλικά. Πολτοποιείτε με διακοπτόμενη λειτουργία 30 το πολύ δευτερολέπτων το μείγμα πριν το πλάσετε σε μπιφτέκια με λαδωμένα χέρια. Αφού αφήσετε τα μπιφτέκια για 15 λεπτά, τα ψήνετε στο γκριλ για 15 λεπτά γυρίζοντάς τα μία φορά. Όσο τα μπιφτέκια ψήνονται κόβετε με τον πατατοκαθαριστή λεπτές φέτες καρότου και κολοκυθιού, και τα μαρινάρετε με το μείγμα ξιδιού ζάχαρης. Σερβίρετε το φαγητό σας με φέτες λεμονιού και το συνοδεύετε με πατάτες τηγανητές ή ρύζι μπασμάτι ατμού. Αν δεν φοβάστε τις θερμίδες μπορείτε εύκολα να μετατρέψετε τα μπιφτέκια σολομού σε ένα εύγευστο μπέργκερ.

Ερωτικά αρώματα

ΥΛΙΚΑ

Κέικ μπανάνας

Αν θέλετε να γοητεύετε το ανδρικό φύλο με το άρωμά σας ξεχάστε τις βαριές μυρωδιές. Έρευνα επιστημόνων στο Σικάγο, αποκαλύπτει ότι οι άνδρες ελκύονται από τα αρώματα που περιέχουν βανίλια, λεβάντα ή κανέλα, ενώ τους αρέσουν εξίσου οι δροσερές μυρωδιές που δίνουν την αίσθηση καθαριότητας, και όσα αρώματα περιέχουν νότες εσπεριδοειδών και λευκών ανθών.

125 γρ. βούτυρο αγελάδας σε θερμοκρασία δωματίου 1/2 φλιτζάνι ζάχαρη 2 αβγά 1 1/2 φλιτζάνι φαρίνα 1 βανίλια 1 κουτ. γλυκού μαγειρική σόδα 3-4 μπανάνες πάρα πολύ ώριμες κομμένες σε πολύ μικρά κομμάτια 2 κουτ. σούπας μέλι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Αφού βάλετε το φούρνο να προθερμαίνεται στους 175°C χτυπάτε με το μίξερ χειρός το βούτυρο με τη ζάχαρη. Μόλις το μίγμα σας αφρατέψει, ρίχνετε ένα-ένα τα αβγά συνεχίζοντας το χτύπημα. Προσθέτετε το μέλι, τη βανίλια και τη σόδα, και συνεχίζετε το χτύπημα. Στη συνέχεια ρίχνετε και το αλεύρι, και μόλις ενσωματωθεί στα υλικά, προσθέτετε τις μπανάνες και ανακατεύετε καλά. Βουτυρώνετε και αλευρώνετε μια φόρμα πριν μεταφέρετε τη ζύμη σε αυτήν και την ψήσετε στον προθερμασμένο φούρνο για 45-50 λεπτά ανάλογα με το φούρνο σας. Αφού κρυώσει λίγο το κέικ, το ξεφορμάρετε και σερβίρετε.

γυναικεία ομορφιά ταυτίζεται με τις Γαλλίδες του χθες και του σήμερα, που έχουν καταφέρει με το ανεπιτήδευτο στιλ τους να μνημονεύονται σε κάθε γωνιά της Γης. Ποια είναι, όμως, εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τις ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες; Ουδείς, φυσικά, μιλά για την περιβόητη γαλλική μύτη, που όσοι έχουν επισκεφτεί τη Γαλλία ξέρουν ότι πρόκειται για μεγάλο ψέμα. Ο λόγος γίνεται για τα μυστικά της φροντίδας τους που τις κάνουν να φαίνονται πιο φρέσκιες, περισσότερο προσιτές και άκρως γοητευτικές μέσα στην απλότητά τους. Τα βασικά εξ αυτών έχουν ως εξής: ◗ Κάνουν μασάζ στο πρόσωπό τους: οι Γαλλίδες έχουν εμμονή με το μασάζ προσώπου. Κάθε βράδυ απλώνουν την κρέμα τους ακολουθώντας συγκεκριμένες κινήσεις μασάζ προκειμένου να αποβάλουν το στρες, να βοηθήσουν τη μικροκυκλοφορία και να δώσουν λάμψη στο πρόσωπό τους. ◗ Αποφεύγουν το βαρύ μακιγιάζ: οι Γαλλίδες δεν φοράνε βαριά καλυπτικά make up. Αντ' αυτού προτιμούν να βάζουν μάσκαρα, ρουζ και έντονο κραγιόν στρέφοντας την προσοχή στα δυνατά σημεία της γυναικείας ομορφιάς, τα μάτια και τα χείλη. ◗ Φορούν άρωμα κάθε μέρα: μπορεί αυτή η συμβουλή να φαίνεται αυτονόητη, ωστόσο είναι πολύ βασική. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάτε το άρωμά σας, γιατί είναι αυτό που αναδεικνύει την προσωπικότητά σας και μένετε για πάντα στο μυαλό των άλλων. ◗ Προτιμούν τα φυσικά φρύδια: τα πλούσια και γεμάτα φρύδια είναι στη μόδα τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό εάν δεν τα έχετε πειράξει, μην τα βγάλετε, εάν από την άλλη τα έχετε ήδη αφαιρέσει, ήρθε η στιγμή να τα ξαναφήσετε να μεγαλώσουν. ◗ Αποφεύγουν το πιστολάκι: οι περισσότερες γυναίκες λούζονται κάθε μέρα, οι Γαλλίδες, ωστόσο, κατά κανόνα κάθε δεύτερη. Επίσης, προτιμούν τα προϊόντα φροντίδας της τρίχας, αντί για εκείνα του styling, ενώ συχνά αποφεύγουν το πιστολάκι, αφήνοντας τα μαλλιά τους να στεγνώνουν μόνα τους.

1

2

3

4

Είναι γνωστό σε όλους ότι ο 8ωρος ύπνος εγγυάται την ξεκούραση του σώματος και του πνεύματός μας. Ωστόσο, αν θέλουμε ταυτόχρονα να φροντίσουμε και την ομορφιά μας θα πρέπει πριν σβήσουμε τα φώτα να μαζέψουμε τα μαλλιά μας, να έχουμε επενδύσει σε μια καλή μαξιλαροθήκη, να έχουμε ενυδατωθεί επαρκώς, και να κοιμόμαστε σε διπλό μαξιλάρι και ανάσκελα.

Αν ανήκετε στους ανθρώπους που μοχθούν να γίνουν συμπαθητικοί αλλά σπάνια το καταφέρνουν, αναλογιστείτε αν ανεβάζετε πολλές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν διαφημίζετε τις γνώσεις σας και περηφανεύεστε για τα επιτεύγματά σας. Αυτά, σε συνδυασμό με την απουσία χαμόγελου και το κρύψιμο των πραγματικών συναισθημάτων σας είναι μερικοί από τους λόγους για τους οποίους γίνεστε αντιπαθείς.

Τα παιδιά μπαμπάδων μεγάλης ηλικίας είναι «γενετικά προγραμματισμένα» να ζουν περισσότερα χρόνια, καθώς «γερνάνε με πιο αργό ρυθμό». Αυτό αποκάλυψε πρόσφατη αμερικανική επιστημονική έρευνα, η οποία βρήκε ότι τα ζωτικά τμήματα των χρωμοσωμάτων που καθορίζουν το προσδόκιμο ζωής και που κανονικά μικραίνουν όσο γερνάει το άτομο ήταν μεγαλύτερα σε όσους ανθρώπους προέρχονται από πατέρες μεγάλης ηλικίας.

Αν δεν σας αρέσουν οι ταινίες τρόμου, αναθεωρήστε. Και αυτό, γιατί, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Γουεστμίνστερ, όταν βλέπετε ένα θρίλερ μπορείτε να κάψετε θερμίδες ανάλογες με αυτές που θα λάβετε αν φάτε μια μπάρα σοκολάτας. Για την ακρίβεια, μπορείτε να κάψετε μέχρι και 113 θερμίδες, δηλαδή όσες θα καίγατε και αν περπατούσατε για μισή ώρα.


11 - 12 Νοεμβρίου 2017

Ο ΣΚΑΪ δεν την άφησε Την εκρηκτική Ραμόνα Βλαντή, που έχει ξεχωρίσει στο «My style rocks», είχε κλείσει για την πρεμιέρα της εκπομπής του «Late night» ο Γιώργος Λιάγκας, αλλά υπολόγιζε χωρίς τον «ξενοδόχο». Ο ΣΚΑΪ δεν επέτρεψε στην εντυπωσιακή μελαχρινή μοντέλα να πάει στην εκπομπή του ΑΝΤ1, με τον Λιάγκα να μην το ξεχνάει. Έτσι, όταν σε πρόσφατο επεισόδιο είχε καλεσμένο τον Χάρη Χριστόπουλο πέταξε το «καρφί» του: «Αυτή τη Ραμόνα μού την έκοψε ο Τούρκος»…

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

45

Ενθουσιασμένη για τον Μαρίνο! Ενθουσιασμένη για τον καλεσμένο που θα έχει στην αυριανή της εκπομπή, στο ΑΡΤ, είναι η Αντελίνα Τελώνη-Βαρθακούρη. «Επιτέλους, η μεγάλη μέρα έφτασε!», έγραψε στη σελίδα της στο Facebook, προαναγγέλλοντας την παρουσία του προπονητή του Παναθηναϊκού Μαρίνου Ουζουνίδη. Ο 49χρονος τεχνικός ελλείψει αγωνιστικών υποχρεώσεων θα είναι ζωντανά στο Στούντιο του «Καλημέρα, τι κάνεις;», στις 10.30.

Επιμέλεια: ΧΑΡΗΣ ΚΑΝΤΑΣ

Ικανοποίηση για την «Πρώτη είδηση»

Οι υποψηφιότητες για την Eurovision Γιάννα Τερζή, Αρετή Κετιμέ, Τόνι Βλάχος, Duo Fina και Χοροσταλίτες, ένα βήμα πριν από τον ελληνικό τελικό άνω από 20 τραγούδια εξέτασε η καλλιτεχνική επιτροπή της ΕΡΤ προκειμένου να καταλήξει στα επικρατέστερα για να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη φετινή Eurovision. Η επιτροπή αποφάνθηκε ότι από όλες τις προτάσεις που κατατέθηκαν, πέντε πληρούν τόσο τον όρο που είχε θέσει η ΕΡΤ για

Π

ελληνικό στίχο και ελληνικό ηχόχρωμα όσο και τα ποιοτικά και καλλιτεχνικά στάνταρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το τραγούδι «Το όνειρό μου», με ερμηνεύτρια την κόρη του Πασχάλη Τερζή, Γιάννα Τερζή (φωτο), το τραγούδι «Μην ξεχνάς τον ήλιο», με ερμηνεύτρια την Αρετή Κετιμέ, Το «Baila

Jazz», με τον Τόνι Βλάχο, το «Ίδιο τέμπο», των Duo Fina, και το «Από τη Θράκη ώς την Κρήτη», του συγκροτήματος Χοροσταλίτες. Πλέον, οι δισκογραφικές εταιρίες που εκπροσωπούν τους τραγουδιστές για να πάρουν την οριστική έγκριση για συμμετοχή στον ελληνικό τελικό (θα γίνει τον Φεβρου-

άριο), πρέπει να περάσουν ακόμη ένα τεστ. Θα πρέπει να πείσουν την επιτροπή ότι σε περίπτωση νίκης μπορούν να διασφαλίσουν την προώθηση του τραγουδιού εν όψει του διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί στη Λισσαβώνα από τις 8 έως τις 12 Μαΐου.

Η Νικολάου μαγειρεύει στον ALPHA

Στο STAR το «Traction» Ο Κώστας Στεφανής και η υπόλοιπη ομάδα του «Traction» βρίσκονται στην εκκίνηση για 19η σεζόν. Η μακροβιότερη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση για το αυτοκίνητο και την μοτοσυκλέτα ετοιμάζεται να «πατήσει και πάλι γκάζι», αυτή τη φορά από τη συχνότητα του STAR. Στο σχετικό δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο σταθμός της Κηφισιάς γίνεται λόγος για μια εκπομπή με ανανεωμένη θεματολογία. Όσο για την ημέρα προβολής; Πιθανότατα το «Traction» θα βγαίνει «στον αέρα» τα Σαββατοκύριακα.

Ελληνοτουρκικές μονομαχίες Σε συνεχείς επαφές με την «Acoun Medya» για τον δεύτερο κύκλο του «Survivor» βρίσκονται αυτό τον καιρό οι άνθρωποι του ΣΚΑΪ. Από αυτά που έχουν διαρρεύσει φαίνεται ότι το reality επιβίωσης θα ξεκινήσει με τέσσερα επεισόδια την εβδομάδα και στην πορεία θα προστεθεί ακόμη ένα, ώστε το παιχνίδι να διαρκέσει περισσότερο καιρό. Μάλιστα, λέγεται ότι φέτος θα υπάρξουν περισσότερες από μία ελληνοτουρκικές μονομαχίες από ό,τι πέρσι, καθώς η πλευρά του Ακούν Ιλίκαλι θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα αυξήσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού και στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Παράλληλα, μέσα στον επόμενο μήνα θα έχει γίνει και η επιλογή των παικτών, αφού ο στόχος είναι το δεύτερο «Survivor» να βγει στον αέρα στα μέσα Φεβρουαρίου, με πιθανότερη ημερομηνία την Κυριακή 14/2.

Ικανοποίηση επικρατεί στην ΕΡΤ για τις επιδόσεις της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής «Πρώτη είδηση». Πρόκειται για ένα από τα λίγα προγράμματα του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα που στέκεται με αξιώσεις στον ανταγωνισμό έχοντας σταθερά διψήφια νούμερα, που σε κάποιες στιγμές ξεπερνούν και το 20%. Και δεν είναι ότι δεν έχει ικανούς αντιπάλους. Απέναντί τους παίζει στον ΑΝΤ1 ο «βασιλιάς» της πρωινής ζώνης, Γιώργος Παπαδάκης με το «Καλημέρα Ελλάδα», και στον ΣΚΑΪ ο Δημήτρης Οικονόμου με το «Σήμερα». Και αν για τον Νίκο Παναγωτόπουλο στην Αγία Παρασκευή ένιωθαν σιγουριά, την παράσταση έχει κλέψει η συμπαρουσιάστριά του Μαίρη Πολλάλη.

Γεύσεις από… σπίτι βάζει στο πρόγραμμά του ο ALPHA. Πρόκειται για τη νέα εβδομαδιαία εκπομπή της Ντίνας Νικολάου «Made @ Home». Η βραβευμένη σεφ θα μας παρουσιάσει διαφορετικές τάσεις, γευστικές αναμνήσεις και μυστικά για απλές και πρωτότυπες συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, που μπορεί να εκτελέσει ακόμα και ο πιο αδαής. Παράλληλα, σε κάθε επεισόδιο θα συναντά φίλους της από το χώρο της γαστρονομίας ή της τηλεόρασης και μαζί θα προτείνουν γευστικούς σταθμούς μέσα στην πόλη, που αξίζει να ανακαλύψουμε και να αναζητήσουμε.

«Athens Voice» Το δικό της ραδιοφωνικό σταθμό αποκτάει η «Athens Voice». Η εφημερίδα της Αθήνας θα αποκτήσει φωνή και στα ερτζιανά, μέσω της συχνότητας των 102,5, και υπόσχεται ένα ραδιόφωνο όπως και η πόλη που τη φιλοξενεί. Ζεστό, πολύχρωμο, με ποικιλία ήχων και φωνών, αντιφατικό και απρόβλεπτο. «Η Αθήνα έχει κλάξον και κομπρεσέρ, Ηρώδειο και Τεχνόπολις, Είναι όλα τα τραγούδια που τραγουδήσαμε», αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Εγγύηση η Νικολούλη Εγγύηση για τον ALPHA παραμένει η Αγγελική Νικολούλη. Το «Φως στο τούνελ» έχει ξεκινήσει όπως αναμενόταν, πολύ δυνατά, και είναι χαρακτηριστικό ότι το επεισόδιο της 3ης Νοεμβρίου έφτασε ακόμη και στο 57%, αφήνοντας 14,5 μονάδες πίσω τον ανταγωνισμό. 2.104.000 είδαν έστω και για ένα λεπτό το «Φως στο τούνελ», που είχε υψηλά ποσοστά και στο δυναμικό κοινό πιάνοντας μέσο όρο της τάξης του 23,3%.

Στόχος η prime time

Αλλάζει

Αυξάνει την πίεση στο «Nomads» του ΑΝΤ1 ο ΣΚΑΪ. Στο Φάληρο «οχυρώνουν» και την prime time της Τρίτης, προσθέτοντας στο πρόγραμμα ένα ακόμη επεισόδιο του «Voice» που για ολόκληρο το Νοέμβριο θα παίζει τρεις φορές την εβδομάδα. Οι άνθρωποι του καναλιού θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα κυριαρχήσουν στην πιο εμπορική ζώνη της ημέρας μέχρι τα Χριστούγεννα. Για το δεύτερο μισό της χρονιάς δεν ανησυχούν, αφού από το Φεβρουάριο θα βγει στον αέρα και το «Survivor».

Ριζικές αλλαγές στην «Αθλητική Κυριακή» από τις 19 Νοεμβρίου. Η ιστορική εκπομπή θα βγαίνει από νέο στούντιο, ενώ την παρουσίασή της θα αναλάβει ο νέος επικεφαλής του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤ Γιώργος Λυκουρόπουλος. Η εκπομπή θα επενδύσει περισσότερο στην εικόνα και λιγότερο στις αναλύσεις των συνεργατών, με νέα γραφικά και αλλαγή στην προσέγγιση των αθλητικών γεγονότων. Μάλιστα, ύστερα από συμφωνία της ΕΡΤ με την Forthnet θα τη βλέπουν οι ομογενείς, πλην ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλίας, χώρες στις οποίες τα δικαιώματα για τα στιγμιότυπα των αγώνων της Super League τα έχει ο ΑΝΤ1.


46

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

Μια ανατροπή που θα προκαλέσει «πονοκέφαλο» στους ανταγωνιστές τους αποφάσισαν οι άνθρωποι του ΑΝΤ1. Στην Κηφισίας αλλάζουν την ώρα προβολής του πετυχημένου τηλεπαιχνιδιού «Ρουκ Ζουκ», που από το μεσημέρι μετατίθεται στις 15.00. Στο

κανάλι θέλουν να εκμεταλλευτούν τη δυναμική που έχει αποκτήσει το παιχνίδι που παρουσιάζει η Ζέτα Μακρυπούλια, και σε συνδυασμό με τις υψηλές επιδόσεις που καταγράφει και το «Still Standing» της Μαρίας Μπεκατώρου να χτίσουν μια δυνατή

και… παιχνιδιάρα απογευματινή ζώνη. Αυτή η εξέλιξη είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει αλλαγές και στα προγράμματα των υπόλοιπων καναλιών, που έχουν αντιληφθεί την πέραση που έχουν φέτος στο κοινό τα τηλεπαιχνίδια.

¶·Ú· ∫∞ª∂ƒ∞

Επιμέλεια: ΧΑΡΗΣ ΚΑΝΤΑΣ

Ετοιμάζει νέες αλλαγές Οι αλλαγές του καλοκαιριού δεν έφεραν τα προσδοκώμενα από την Ελένη Μενεγάκη νούμερα. Οι μέχρι τώρα μετρήσεις δίνουν μέσο όρο 13,1%, χαμηλότερο δηλαδή από το 13,8% της περσινής σεζόν. Η γνωστή παρουσιάστρια ετοιμάζεται να προχωρήσει σε νέες αλλαγές, προκειμένου να ανατρέψει την κατάσταση, και η διοίκηση του ALPHA παρά τον προβληματισμό της για την μέχρι τώρα πορεία της εκπομπής, σκοπεύει να της δώσει χρόνο. Μένει να δούμε αν η Ελένη θα καταφέρει να κάνει τη μεγάλη επιστροφή ή αν το κοινό έχει γυρίσει οριστικά την πλάτη στην πρώην αγαπημένη του.

«Χρυσή εφεδρεία» Ενίσχυση του προγράμματος με μια «χρυσή εφεδρεία» ετοιμάζει ο ALPHA, που βλέπει κάποια από τα βαριά χαρτιά του να μην αποδίδουν τα αναμενόμενα. Πρόκειται για την εκπομπή «Οικογενειακές ιστορίες» που για τέσσερις τηλεοπτικές σεζόν (από το 2010-14) σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Η ιδέα της επιστροφής της «στον αέρα» μπήκε το καλοκαίρι, όταν οι επαναλήψεις της εκπομπής άγγιζαν στους πίνακες τηλεθέασης ακόμη και το 25%, δείχνοντας ότι εξακολουθεί να αρέσει στο κοινό. Τότε είχε προκριθεί η επιλογή του να ξεκινήσει κανονικά το πρόγραμμα και να κρατηθούν οι «Οικογενειακές ιστορίες» στον «πάγκο», όμως πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Στην Κάντζα φαίνεται να βρίσκονται ένα βήμα πριν αποφασίσουν να βγάλουν ξανά, ύστερα από μια τριετία, «στον αέρα την εκπομπή, και σύντομα θα αποφασίσουν το τι τελικά θα πράξουν, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο ότι ο μεγαλύτερος προβληματισμός αφορά την ώρα προβολής της εκπομπής.

Απίστευτο νούμερο!

Σε μια σειρά που έγραψε ιστορία στην ελληνική τηλεόραση από τα τέλη της δεκατίας του '80 μέχρι τα μέσα αυτής του '90, θα πάρει μέρος ο Πάνος Βλάχος. Ο Έλληνας ηθοποιός επιλέχθηκε για το καστ του «Τόλμη και γοητεία» που συνεχίζει να προβάλλεται στις ΗΠΑ.

«Δωράκι» 20 εκατ. του Παππά στους καναλάρχες το ζήταγαν επιτακτικά  Οικαικαναλάρχες η κυβέρνηση δεν τους χάλασε το

χατήρι. Με τροπολογία που κατέθεσε την Πέμπτη ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκος Παππάς, από την 1/4/18 ο συντελεστής του ειδικού φόρου επί της αξίας των τηλεοπτικών διαφημίσεων, μειώνεται από το 20% στο 5%. Η τροπολογία, η οποία μειώνει τον συντελεστή εν όψει της νέας διαδικασίας αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών, κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων, που εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με αυτή την εξέλιξη θα υπάρξει μείωση των κρατικών εσόδων της τάξης των 20 εκατομμυρίων. «Πυκνώνουν τα σύννεφα» πάνω από τη Nielsen, καθώς πληθαίνουν οι πληροφορίες που θέλουν τη διοίκηση του STAR να ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά κατά της εταιρίας τηλεοπτικών μετρήσεων. Στο κανάλι της Κηφισιάς έχουν συγκεντρώσει στοιχεία ικανά να αποδείξουν ότι το τηλεοπτικό δείγμα έχει αλλοιωθεί, χωρίς η Nielsen να έχει κάνει κάνει κάτι για να διασφαλίσει την ακρίβεια των μετρήσεών της. Το STAR, που είναι πολύ πιθανό να ζητήσει αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη, δεν είναι το μόνο κανάλι που έχει πρόβλημα με τη Nielsen. Μέσα στην εβδομάδα το Δ.Σ. της ΕΡΤ αποφάσισε να βγάλει τα κανάλια του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα από τις μετρήσεις τηλεθέασης, απόφαση που ναι μεν βγάζει τη δημόσια τηλεόραση εκτός σημαντικού κομματιού της διαφημιστικής πίτας, αλλά και ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί στην Αγ. Παρασκευή για τη Nielsen. Αγιασμό μαθαίνουμε θα κάνουν στο «Nomads». Ήταν κάτι που ξεκίνησε σαν αστείο ανάμεσα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τους παίκτες προκειμένου να ξορκίσουν την κακοδαιμονία των συνεχόμενων τραυματισμών, και που τελικά θα υλοποιηθεί στις 17 Νοεμβρίου με τη βοήθεια ιερέα από την ορθόδοξη εκκλησία της Μανίλα. Στην Αθήνα, βέβαια, μόλις το έμαθαν κάποιοι είπαν ότι καλό θα ήταν ο ιερέας να κάνει και μια ευχή, μπας και ανέβουν κάπως τα νούμερα του reality που δεν κάνει τον πάταγο που περίμεναν οι υπεύθυνοι του ΑΝΤ1. Στον ALPHA μαθαίνουμε ότι η Ελένη Μενεγάκη ετοιμάζει νέες αλλαγές στην εκπομπή της, που βλέπει την πλάτη των επαναλήψεων του «Καφενείου της Χαράς» και των σειρών που προβάλλει εκείνη την ώρα το MEGA. «Η Ελένη παίρνει το όπλο της», λένε χαρακτηριστικά στελέχη του σταθμού, την ώρα που άλλα που θεωρούν ότι η παρουσιάστρια δεν πουλάει πια, συμπληρώνουν: «Το θέμα είναι να μην ρίξει πάλι άσφαιρα, γιατί στο τέλος θα την πληρώσει ο άμαχος πληθυσμός».

 Τι και αν ήταν μια χιλιοπαιγμένη επανάληψη; Τι και αν προβλήθηκε στις 6 το πρωί. Οι άνθρωποι του ΑΝΤ1 έτριβαν τα μάτια τους με το αστρονομικό 49% που έπιασε την Τετάρτη το επεισόδιο του «Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή», που απέδειξε ότι και οι… επαναλήψεις έχουν ψυχή.

Ο Βλάχος στο «Τόλμη και γοητεία»

∂∫Δ√™ ™Àá√Δ∏Δ∞™

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΕ ΤΟ «ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ»Αισιοδοξία στο MEGA Σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις των βασικών μετόχων με τις τράπεζες ο ΕΣΡ αναμένεται μέχρι το τέλος του μήνα να έχει έτοιμη την προκήρυξη για το διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών εθνικής εμβέλειας, και το μεγάλο ερώτημα είναι το τι θα γίνει με το MEGA. Αυτό που βγαίνει από το περιβάλλον του Γιάννη Βαρδινογιάννη και του Βαγγέλη Μαρινάκη είναι πως με τα σημερινά δεδομένα, το Μεγάλο Κανάλι θα μπει στη διαδικασία διεκδίκησης μίας εκ των επτά αδειών που θα τεθούν προς δημοπράτηση. Αυτό το αισιόδοξο κλίμα βγαίνει τόσο από τις επαφές που έχουν οι δύο βασικοί μέτοχοι με κυβερνητικά στελέχη, και που λέγεται ότι διεξάγονται «σε καλό κλίμα και με αμοιβαία κατανόηση», όσο και από τις επαφές με τις τράπεζες. Οι τελευταίες στις αρχές τις εβδομάδας θα στείλουν στους μετόχους τις προτάσεις τους για τις ρυθμίσεις του επιτοκίου. Και από αυτό το μέτωπο τα μηνύματα για το MEGA είναι θετικά. Ο γενικός διευθυντής της ALPHA Bank, Θόδωρος Αθανασόπουλος, σε συνάντηση που είχε με τους εργαζόμενους του καναλιού τόνισε ότι οι διαφορές έχουν γεφυρωθεί σε

Τ

μεγάλο βαθμό και εμφανίστηκε αισιόδοξος για το τελικό αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης των τραπεζών με τους μετόχους. Παράλληλα, τους διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να χάσουν τα δεδουλευμένα και τα δικαιώματά τους, καθώς αυτά εξασφαλίζονται στο υπό συζήτηση σχέδιο αναδιάρθρωσης του καναλιού. Σε ό,τι αφορά την περίπτωση υπαγωγής της ιδιοκτήτριας εταιρίας του MEGA «Τηλέτυπος» στο άρθρο 106 του Πτωχευτικού Κώδικα, που θα την αφήσει εκτός διαγωνισμού, η λύση είναι μια νέα εταιρία που θα διεκδικήσει την άδεια για λογαριασμό του MEGA. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή έχει ήδη συσταθεί. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα είναι της τάξης των 20 εκατομμυρίων, και κατά πάσα πιθανότητα θα την καλύψουν πλήρως ο Γιάννης Βαρδινογιάννης με τον Βαγγέλη Μαρινάκη σε περίπτωση που ο τρίτος μέτοχος, ο κ. Σαββίδης και η ρωσική εταιρία ΕLΝOVO δεν θελήσουν να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ. Αν όλα κυλήσουν ομαλά το MEGA θα περάσει στη νέα του φάση από τις αρχές του νέου έτους.

   

Ô... ˘ÂÚıÂÌ·ÙÈÛÙ‹˜


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

47

Τ Ι Λ Ε Ε Ι Γ Ι Α... ΤΟ «SHOW» «Πάντοτε ήθελα να κάνω τον κόσμο να γελάει, και πιστεύω το καταφέραμε με τη σπονδυλωτή σάτιρά μας που θίγει φλέγοντα κοινωνικά θέματα και έχει κείμενα διαφορετικά απ’ ό,τι ξέραμε, συνδεδεμένα με πρωτότυπη μουσική»

ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΛΚΑΙΟ «Είναι πολύ “ψαγμένο” άτομο, και μάλιστα δεν χρειάστηκε δεύτερη φορά να το σκεφτεί. Αμέσως δέχθηκε να συνεργαστούμε, και το αποτέλεσμα είναι ότι έγραψε συγκλονιστικά τραγούδια».

ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ «Η τηλεόραση έχει αλλάξει, το γνωρίζουμε όλοι. Την αγαπώ πολύ, με ανέδειξε, αλλά πιθανότατα δεν υπάρχει χώρος για όσους δοκιμάσαμε με επιτυχία στο παρελθόν και θέλουμε να θέσουμε ξεκάθαρα τις όποιες απόψεις μας σχετικά με τα κοινωνικά δρώμενα».

∫·Ù¿ıÂÛË „˘¯‹˜ χωρίς εκπτώσεις

Της ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΛΟΥΚΑ -ΣΠΥΡΟΥ

ε χαλεπούς καιρούς, κατά τους οποίους και εκείνη βάλλεται μαζί με τους συμπολίτες της ζώντας την οικονομική κρίση στο πετσί της, έχει θέσει στόχο να μας κάνει να γελάσουμε, για να… «ξεχάσουμε τα βάσανα και τη στενοχώρια που μας βαραίνουν, έστω και για δύο ώρες», με μια υπερπαραγωγή που θα γράψει ιστορία στα θεατρικά χρονικά. Η Έλντα Πανοπούλου δε χρειάζεται συστάσεις. Όλοι τη γνωρίζουμε χάρη στο πηγαίο ταλέντο της στην υποκριτική, που συγκίνησε τη μεγάλη μας Ρένα Βλαχοπούλου. Ωστόσο, κάποιοι ίσως δεν ξέρουν ότι η ηθοποιός με τα γλυκά χαρακτηριστικά και τη βελούδινη φωνή είναι απαιτητική για την ίδια και τους άλλους στο μέγιστο βαθμό, και μια ακούραστη φύση που εκπαιδεύει και εκπαιδεύεται αποσκοπώντας στη μάθηση που θα αναστήσει αξιοπρεπείς ανθρώπους με ιδανικά στη ζωή τους. Αν και σε τελική ανάλυση δεν είναι και τόσο δύσκολο να αντιληφθεί κάποιος και αυτή την πτυχή του χαρακτήρα της από την πρώτη κουβέντα που θα του απευθύνει, γιατί η Έλντα είναι πάντα και πάνω απ’ όλα ο εαυτός της χωρίς… εκπτώσεις!

Σ

Μιλάμε για μια συνειδητή αποχή από τη θεατρική σκηνή, για πόσο και γιατί; «Τελευταία παράσταση ήταν το 2013 στα “Κορίτσια με τα μαύρα” των Ρήγα – Αποστόλου, και όλη η προσοχή μου ήταν στη Σχολή που άνοιξα σταδιακά από το 2005 βλέποντας και αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των ανθρώπων για εκπαίδευση στο χώρο της Τέχνης. Επομένως, ήταν απόλυτα φυσικό αυτά τα νέα παιδιά να κερδίσουν το αμέριστο ενδιαφέρον μου. Φυσικά, δε μου έλειψε το σανίδι, γιατί κάθε χρόνο με τους μαθητές μου κάνουμε παραστάσεις. Πιστεύω στην πρακτική εφαρμογή

Η Έλντα Πανοπούλου συναρπάζει στη νέα της επιθεώρηση, η οποία είναι γεμάτη χιούμορ, σάτιρα, έρωτα, γέλιο και τραγούδι! Η Έλντα Πανοπούλου.

«Ο καλλιτέχνης όσο έμπειρος και αν θεωρείται, μονίμως αναζητά την τελειότητα. Και δεν σταματά πότε να μαθαίνει»

Με το θίασο του « Show» στη σκηνή του Θεάτρου Ακάδημος. του επαγγέλματός μου, και στην ουσία δε σταμάτησα ποτέ την ενασχόλησή μου μ’ αυτό. Βλέπετε, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία δε μαθαίνει μόνο ο μαθητής, αλλά και ο δάσκαλος. Αλλάζουν απόψεις και επιλογές του παρελθόντος, ο τρόπος έκφρασης. Δοκιμάζεις καινούρια πράγματα παρατηρώντας εκπροσώπους της νέας γενιάς, κατανοείς διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης του χαρακτήρα που ερμηνεύεις. Ωριμάζει ο καλλιτέχνης, και όσο έμπειρος και αν θεωρείται, μονίμως αναζητά την τελειότητα. Κάτι που ισχύει παντού, άλλωστε. Δεν σταματάμε ποτέ να μαθαίνουμε, και ειδικά οι καλλιτέχνες». Τώρα ανεβάζεις στο θέατρο «Ακάδημος» το μιούζικαλ «TO SHOW», όπου σ’ ένα ελληνικό καμπαρέ οι ζωές μιας παρέας ετερόκλητων ανθρώπων δη-

μιουργούν μια ατμόσφαιρα άλλοτε με πολύ χιούμορ και άλλοτε με ευαισθησία. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα-υπερπαραγωγή σε αντίξοες εποχές; «Θέλαμε να έρθει ο κόσμος να περάσει καλά, να ξεχάσει τα βάσανα και τη στενοχώρια του για τους κόπους του που πήγανε στράφι. Τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες αισθανόμαστε ότι “έχει πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας”! Με υπέροχα σκηνικά του Κάρολου Ρωμούση, πολύ τραγούδι, λόγω Γιώργου Αλκαίου, και χορό, εξαιτίας της Κατερίνας Ανδριοπούλου, και φυσικά εύστοχες ξεκαρδιστικές ατάκες του Γιώργου Γαλίτη, εννέα άνθρωποι του θιάσου και πέντε άτομα ζωντανή ορχήστρα κάνουμε όσους έρχονται να μας δουν, να πουν ότι άξιζε το εισιτήριο που πλήρωσαν. Αυτό και μόνο σημαίνει πολλά στα… πέτρινα χρόνια που βιώνουμε».

Έχεις αναλάβει και τη σκηνοθεσία της παράστασης. Γιατί, αλήθεια, βλέπουμε ολοένα και πληθαίνουν οι ηθοποιοί που μεταπηδούν και στο ρόλο του σκηνοθέτη; «Ειδικά των αποφοίτων μου εγώ σκηνοθετώ τα έργα που παίζουν. Ο έμπειρος και καταξιωμένος ηθοποιός χαίρεται να δουλεύει με συναδέλφους του επειδή γνωρίζει από πρώτο χέρι με ποιο τρόπο να επικοινωνήσει το έργο που ανεβαίνει με το θίασό του, καθώς κατανοεί τη σημαντικότητα των μηνυμάτων και νοημάτων που περνάει το κείμενο του συγγραφέα, αλλά και το μέγεθος των ρόλων. Θα αναζητήσει έτσι και θα βγάλει τα εκφραστικά μέσα του ηθοποιού. Και τι καλύτερα να το πράξει από έναν που έχει περάσει από το σανίδι;». Πάντως, παρέσυρες και τον Γιώργο

Αλκαίο στο εγχείρημά σου. Πώς κατάφερες να τον πείσεις να βάλει τη μουσική του υπογραφή; «Μα, ο Γιώργος ξεκίνησε σαν ηθοποιός από το θέατρο, όπου ήταν μέρος του Χορού στην “Αντιγόνη” που ανέβηκε στην Επίδαυρο, σε σκηνοθεσία Βολανάκη. Ουσιαστικά, δε δυσκολεύτηκα να τον πείσω να συνθέσει μουσική, όσο το να επιστρέψει στην Αθήνα από τη Μήλο. Το αποτέλεσμα είναι ότι έγραψε συγκλονιστικά τραγούδια σε στίχους της επίσης ταλαντούχας Εύης Ζευγαρά. Θα κυκλοφορήσει και άλμπουμ μ’ αυτά τα υπέροχα τραγούδια της παράστασής μας, όπου τα ερμηνεύουμε ζωντανά και όχι πλέι μπακ». Έχεις διαγράψει και μια πετυχημένη πορεία στην τηλεόραση σαν παρουσιάστρια εκπομπών. Θα έλεγες ξανά «ναι» στη μικρή οθόνη; «Η τηλεόραση έχει αλλάξει, το γνωρίζουμε όλοι. Την αγαπώ πολύ, με ανέδειξε, αλλά πιθανότατα δεν υπάρχει χώρος για όσους δοκιμάσαμε με επιτυχία στο παρελθόν και θέλουμε να θέσουμε ξεκάθαρα τις όποιες απόψεις μας σχετικά με τα κοινωνικά δρώμενα. Μάλλον κάτι τέτοιο δε θα ήταν και το επιθυμητό, όπως και για μένα, γιατί δε θα άφηνα την προσωπικότητά μου στο σπίτι για να προβάλω κάτι διαφορετικό απ’ αυτό που είμαι. Ούτε θα απαρνιόμουν παγιωμένες και θεμελιώδεις αξίες, όπως οικογένεια, πίστη, αξιοπρέπεια, γλώσσα, επειδή δεν είναι της… μόδας, μόνο και μόνο για να βγω στο γυαλί».


48

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

∂ƒΔ 1

∫Àƒπ∞∫∏

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

∂ƒΔ 2

07.35 35Ô˜ ª·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ∞ı‹Ó·˜ 12.30 ΔÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ÈÛÙÔÚ›· 13.00 ΔÔ ·Ï¿ÙÈ Ù˘ °Ë˜ 15.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 16.00 ¶ÚÔÛˆÈο 17.00 Basket League ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ – ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 19.00 ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 20.55 ∂ȉ‹ÛÂȘ 22.00 Cern: Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜ 23.00 ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜, fiÓÂÈÚ· Î·È Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂȘ 00.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 00.10 ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜, fiÓÂÈÚ· Î·È Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂȘ (Û˘Ó¤¯ÂÈ·)

07.00 07.30 08.00 10.30 11.30 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 20.15 21.15 23.00 01.00

ALPHA

ANT1

Pajanimals §Ô˘ÏÔ‡ ∑›·ÓÙÔ˘ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ºˆÙÂÈÓ¿ ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î ΔÔ ÓËÛ› ÙˆÓ ıËÛ·˘ÚÒÓ Selfie Auto moto ERT ºfiÚÌÔ˘Ï· 1 °ÎÚ·Ó ¶ÚÈ μÚ·˙ÈÏ›·˜ ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ª¤ÚÓÙÔ¯ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ƒ·ÁÈṲ̂ӷ fiÓÂÈÚ·» 58Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

06.15 06.45 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.45 14.45 17.00 18.00 18.15 19.00 20.00 21.00 23.00 00.00 01.00

K·Ú·ÌfiÏ· √È ÌÂÓ Î·È ‰ÂÓ μfiÙη ÔÚÙÔοÏÈ ÀÁ›· ¿Óˆ ·’ fiÏ· ΔÔ ÈÔ ÁÏ˘Îfi ÌÔ˘ „¤Ì· ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓÂÈÔ ·ÚıÂÓ·ÁˆÁÂ›Ô ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «√ £fi‰ˆÚÔ˜ Î·È ÙÔ ‰›Î·ÓÔ» My way ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù· ·È‰È¿ ∫¿ÙÈ ¯ˆÚÈṲ̂ӷ ·ÏÈοÚÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ Nomads ∂ÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Vice on HBO

07.00 08.00 09.00 10.00

™ÔÊ›·, Ë ÚÈÁΛÈÛÛ· μÂÏÔ‡‰Ô ·fi ÌÂÙ¿ÍÈ ¡fiÛÙÈÌË ÁË ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ÙÔÓ ª¿ÓÂÛË 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «¶ÔÏ˘Ù¯ӛÙ˘ ÎÈ ÂÚËÌÔÛ›Ù˘» 15.50 Love and travel 16.50 ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· 17.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «ª·ÚÈ¯Ô˘¿Ó· ÛÙÔ» 22.00 Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ «√ ƒ·Ù·Ùԇ˘» 00.15 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ƒfiÎÈ V» 02.20 10Ë ÂÓÙÔÏ‹

MEGA 06.10 Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì 07.10 μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› 08.10 ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 09.10 Love sorry 10.10 ¶·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ Ì ·È‰È¿ 11.10 √È ÎËÔ˘ÚÔ› ÙÔ˘ ªega 12.00 ∞fi ÙËÓ ¶fiÏË ¤Ú¯ÔÌ·È 13.10 ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ 15.00 •¤ÓË

«ΔÔ Ù·ÙÔ˘¿˙»

«4ÃÃÃ4»

«ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘»

¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 19.00 ∞¡Δ1

ΔƒπΔ∏ 21.00 ALPHA

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23.00 ∞¡Δ1

¶∂ª¶Δ∏ 21.00 ALPHA

Η Ζωή προσπαθεί να ισορροπήσει την κατάσταση στο σπίτι, ύστερα από τις αποκαλύψεις της Νεκταρίας. Ο Παύλος προτείνει στη Ζωή να ακολουθήσουν ένα παράτολμο σχέδιο, που ίσως τους οδηγήσει στην πραγματική αιτία της εγκυμοσύνη της. Η ώρα της αλήθειας για το μωρό της Ζωής έφτασε;

Ο Αλέξανδρος ομολογεί στη Μάρθα ότι είναι ακόμα ερωτευμένος με την Άννα. Την ίδια στιγμή, η Εύα Μωραΐτη φτάνει στην Αίγινα διεκδικώντας φανερά τον Αλέξανδρο. Στο μεταξύ, η δυναμικότητα που έχει αποκτήσει ο Τόνυ και οι πρωτοβουλίες που παίρνει στη δουλειά, τον φέρνουν σε κόντρα με τη Μαργκώ.

Η Βερόνικα νιώθει ενοχές που ζήλευε την πρώην του Αιμίλιου, καθώς πιστεύει ότι είναι νεκρή, αποφασίζει να κάνει μια νέα αρχή με τον Αιμίλιο και λέει «ναι» στην πρόταση γάμου. Η Παρθενία αποφασίζει να ξαναμοιράσει την τράπουλα και καλεί τα κορίτσια να ξαναβάλουν το στοίχημα!

Η Αλεξάνδρα θέλει να λάβει μέρος σε μία διεθνή Έκθεση, όμως το γλυπτό της απορρίπτεται. Πεπεισμένη ότι γι’ αυτό ευθύνεται η προτίμηση του διοργανωτή στη ζωγραφική, αποφασίζει να θέσει υποψηφιότητα και με έναν πίνακα, αλλά δυσκολεύεται να βρει θέμα. Μία αναπάντεχη βιντεοκλήση του Χαμπέα και ένα οικογενειακό τραπέζι θα την εμπνεύσουν.

¢∂ÀΔ∂ƒ∞

05.55 10.00 12.00 13.00 14.40 15.00 16.00 18.00 18.30 18.50 20.55 22.10 23.20 00.15 00.20

¶ÚÒÙË Â›‰ËÛË ∞¢ı›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÚˆÙ·˜ fiˆ˜ ¤ÚËÌÔ˜ ∂ÓÙfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‡ÙÂÚË Ì·ÙÈ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· √È ¤ÍÈ ·‰ÂÏʤ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Indian summers The affair ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Í¿ÓÙ·˜

∂ƒΔ 2 07.00 √ ÌÈÎÚfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ 07.30 √ ºÏ‡·ÚÔ˜ ΔÔÌ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ 08.00 §Ô‡ÏÔ˘ ∑›·ÓÙÔ˘ 08.30 Δ·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ ¶·Ù 09.00 ∂ıÓÈο ¿Úη ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ù˘ ʇÛ˘ 10.00 º˘Ï¤˜ ÙˆÓ πÌ·Ï·˝ˆÓ 11.00 ∏ ·Ú¯·›· ÛÎÔ˘ÚÈ¿ 12.00 ª·Ú›· ¢ËÌ¿‰Ë 13.00 ÕÛÚÔ - Ì·‡ÚÔ: ª¿ÛÙÂÚ ∫›ÙÔÓ 13.30 π·ÙÚÈ΋ Î·È Ï·˚Τ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ 14.30 √ ıËÛ·˘Úfi˜ Ù˘ ∞ÁÁÂϛӷ˜ 15.30 ΔÔ ÓËÛ› ÙˆÓ ıËÛ·˘ÚÒÓ 16.00 ƒÔÌ¤Ó ÙˆÓ ¢·ÛÒÓ 16.30 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∏ ı˘Û›· ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜» 18.00 Volley League ¶∞√∫ – ¶·Ì‚Ô¯·˚Îfi˜ 20.00 ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‡ 21.00 Doc on ∂ƒΔ 22.45 Δ·ÈÓ›· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ «√Û›ÎÈ» 23.00 ÕÌ˘Ó· ˙ÒÓ˘ 00.00 ΔÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ Ï›ÌÓ˘ 01.00 58Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

07.00 ∫·ÏË̤ڷ 10.00 ∞ÎÚ·›ˆ˜ 11.15 Δ· Ó¤· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. Ready? 11.45 7 Ë̤Ú˜ 13.10 Goal ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· 14.00 Eȉ‹ÛÂȘ 14.30 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∏Ï›ıÈÔ˜ Î·È ·ÓËÏ›ıÈÔ˜ 2» 16.45 Kitchen lab 17.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.00 My style rocks Gala 20.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï 21.45 ¶ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï 2018 ∂ÏÏ¿‰· – ∫ÚÔ·Ù›· 23.50 ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï 01.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∞Ó·Ù¤ÏÏˆÓ ‹ÏÈÔ˜» 03.45 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ªÈ· Ú¿ÛÈÓË ÈÛÙÔÚ›·»

Ù·ÈÓ›· 17.10 ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‚Ï¿ÙÂÈ 18.20 ªÈ· ÙÚ‡· ÛÙÔ ÓÂÚfi 19.00 ∏ ÂΉ›ÎËÛË Ù˘ Í·ÓıÈ¿˜ 20.10 Δaxi girl 21.00 ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ 23.40 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· 02.15 Last resort

«¶·Úı¤Ó· ∑ˆ‹»

∂ƒΔ 1

06.00 ∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ 07.00 ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10.00 ΔÔ ÚˆÈÓfi 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.00 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ 15.00 Rouk Zouk 16.00 ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ 17.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 17.15 Talking nomads 18.00 Still standing 19.00 ¶·Úı¤Ó· ˙ˆ‹ 20.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 Nomads 23.00 ∫¿ÙÈ ¯ˆÚÈṲ̂ӷ ·ÏÈοÚÈ· 00.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Star Trek: Into darkness» 02.30 §fiÏ·

08.15 08.40 09.10 09.40 10.00 10.30 10.50 11.10 11.20 12.00 12.30 13.00 13.20 15.00 15.30 16.30 17.30 17.45 19.55 21.00 22.10 00.00 02.30

«¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ª¤ÚÓÙÔ¯»

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17.30 STAR

™∞μμ∞Δ√ 20.00 ∂ƒΔ2

Η Αθηνά ανοίγει ένα γράμμα του Τζακ και μαθαίνει ότι το δείγμα DNA που έδωσε στο εργαστήριο, έχει χαθεί. Αντί να του το πει, καταστρέφει την επιστολή. Ο Μπάμπης μαζί με τον Ντίνο ξεκινούν τη λειτουργία μιας χαρτοπαικτικής λέσχης, προκειμένου να «κλέβουν» τους παίκτες.

Ο επιθεωρητής Μπράκενριντ, λάτρης της όπερας, δέχεται ευχαρίστως να συνδράμει στην έρευνα που πραγματοποιεί ο Μέρντοχ για τη δολοφονία μιας νεαρής τραγουδίστριας της όπερας, η οποία ήταν η αντικαταστάτρια μιας ντίβας με θυελλώδες ταμπεραμέντο.

STAR

™∫∞´

06.30 07.00 07.30 08.00 11.00 12.30 13.00 15.00 15.50 16.45 17.45 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00

TV mall ¶·ÈÔÂÚÈ¤ÙÂȘ ∏ ÌÈÎÚ‹ ÁÔÚÁfiÓ· Happy day ÛÙÔÓ ALPHA ALPHA ÚÂÔÚÙ¿˙ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ Slam ¡fiÙ· Ì›· ∂ȉ‹ÛÂȘ Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ ΔÔ Ù·ÙÔ˘¿˙ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «√ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË» 01.15 ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Kardashians

ªÔÌ, Ô Ì¿ÛÙÔÚ·˜ Ben and Holly ¶¤·, ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ ∏ ª¿Û· Î·È Ô ·ÚÎÔ‡‰Ô˜ PJ masks ™ÔÓ, ÙÔ Úfi‚·ÙÔ Miraculous lady bag Super hero girls Barbie ∏ ª›· Î·È ÂÁÒ Scooby Doo Wabbit T·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ «Garfield: Ë Ù·ÈÓ›·» ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· The big bang theory Eȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∏ ÔÚÁ‹ ÙˆÓ ÙÈÙ¿ÓˆÓ» ∂ȉ‹ÛÂȘ Money drop ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «√ ηÙÂÚÁ¿Ú˘» •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ºÔÓÈÎfi fiÏÔ 2» Supernatural

«√ ¿ÓÙÚ·˜ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÌÔ˘»

ALPHA

ANT1

STAR

™∫∞´

06.00 10.00 12.00 14.00 14.50 16.00 18.45 20.00 21.00 00.00 01.00

™‹ÌÂÚ· ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂‰Ò My style rocks Rodeo ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂȘ ٷϤÓÙÔ Criminal minds ∏ ¢›ÎË ÛÙÔÓ ™∫∞´

07.00 08.00 09.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.30 18.30 18.45 19.55 21.00 22.10

√ ¿Ó‰Ú·˜ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÌÔ˘ Bahar ™ÙË ÊˆÏÈ¿ ÙˆÓ ∫Ô˘ ∫Ô˘ ∞Ï‹ıÂȘ Ì ÙË ∑‹Ó· ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ ∂ȉ‹ÛÂȘ Shopping star √ ¿ÓÙÚ·˜ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ÙÚÔ¯fi˜ Ù˘ Ù‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Money drop •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ÕÓıÚˆÔ˜ ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ» 00.45 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «√ ηÙÂÚÁ¿Ú˘» 03.00 Supernatural

MEGA 07.30 ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ 09.00 ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ 09.50 ¶ÔÏ˘ıÚfiÓ· ÁÈ· ÙÚÂȘ 10.50 √È ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ 12.20 ¶Â˜ ÙÔ „¤Ì·Ù· 12.50 ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ 15.00 ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ 16.40 √ ηÈÚfi˜ Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ∫ÔÏ˘‰¿

16.50 ∫¿ÓÙ’ ÙÔ fiˆ˜ Ô Õ΢ 17.40 ™’ ·Á·Ò, Ì’ ·Á·¿˜ 18.40 ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ 20.00 ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ 21.00 ∫ÏÈÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË 22.00 ª¿ÏÈÛÙ· ÛÂÊ 23.20 ΔÈ „˘¯‹ ı· ·Ú·‰ÒÛÂȘ ̈ڋ 00.00 Outlander 01.10 Last resort


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

√È Ù·Èӛ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜

Δ·Èӛ˜ ∞ıÏËÙÈο

«ƒfiÎÈ V»

¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 00.00 ∞¡Δ1

Ο Τζον Άβιλντσεν σκηνοθετεί τους Σιλβέστερ Σταλόνε, Τάλια Σάιρ, Μπέρτζες Μέρεντιθ, Μπαρτ Γιανγκ, Τόνι Μπάρτον, στην 5η ταινία «Ρόκι». Ο Ρόκι Μπαλμπόα μετά την νίκη επί του Ντράγκο επιστρέφει στις ΗΠΑ και ανακαλύπτει ότι η κακοδιαχείρηση του λογιστή του έχει ως αποτέλεσμα να χαθεί όλη η περιουσία του. Γυρίζει στη γειτονιά του και αρχίζει να προπονεί νεαρούς, και σύντομα θα ανακαλύψει έναν πολύ ταλαντούχο πυγμάχο. Τα πράγματα, όμως, δεν εξελίσσονται όπως περίμενε.

¶ÚÒÙË Â›‰ËÛË ∞¢ı›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÚˆÙ·˜ fiˆ˜ ¤ÚËÌÔ˜ ∂ÓÙfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‡ÙÂÚË Ì·ÙÈ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· √È ¤ÍÈ ·‰ÂÏʤ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Indian summers The affair ∂ȉ‹ÛÂȘ πÛÙÔÚÈÎÔ› ÂÚ›·ÙÔÈ

ΔƒπΔ∏

05.55 10.00 12.00 13.00 14.40 15.00 16.00 18.00 18.30 18.50 20.55 22.10 23.10 00.15 00.20

∂ƒΔ 1

Δ∂Δ∞ƒΔH

05.55 10.00 12.00 13.00 14.40 15.00 16.00 18.00 18.30 18.50 20.55 22.10 00.00 00.10

¶ÚÒÙË Â›‰ËÛË ∞¢ı›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÚˆÙ·˜ fiˆ˜ ¤ÚËÌÔ˜ ∂ÓÙfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‡ÙÂÚË Ì·ÙÈ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· √È ¤ÍÈ ·‰ÂÏʤ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÛfiÔ˘ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢È¿ÏÔÁÔÈ

∫·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ™ÂÈÚ¤˜

«Star Trek: Into darkness»

∫Àƒπ∞∫∏ 00.15 ALPHA

∂ƒΔ 1

49

Ταινία επιστημονικής φαντασίας, σε σκηνοθεσία Τζέι Τζέι Έιμπραμς, με τους Κρις Πάιν, Ζάκαρι Κουίντο, Ζόι Σαλντάνα, Σάιμον Πεγκ κ.ά. Ο κάπτεν Κερκ και το πλήρωμα του «Εντερπράιζ» αναλαμβάνουν να κυνηγήσουν και να εξοντώσουν τον Kαν, έναν υπερ-άνθρωπο που μπορεί να προκαλέσει μαζική καταστροφή. Ο διαστημικός τρομοκράτης εντοπίζεται σε έναν ελεγχόμενο από τους Κλίνγκον πλανήτη. Όταν, όμως, τον συλλάβουν, θα διαπιστώσουν ότι έχουν εμπλακεί σε μια περίπλοκη, και επικίνδυνη για το μέλλον της Γης, συνωμοσία...

∂ƒΔ 2 07.30 √ Êχ·ÚÔ˜ ΔÔÌ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ 08.00 §Ô‡ÏÔ˘ ∑›·ÓÙÔ˘ 08.30 Δ·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ ¶·Ù 09.00 ∂ıÓÈο ¿Úη ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ù˘ º‡Û˘ 10.00 º˘Ï¤˜ ÙˆÓ πÌ·Ï·˝ˆÓ 11.00 ∏ ·Ú¯·›· ÛÎÔ˘ÚÈ¿ 12.00 ∞ÁÓÒÛÙÔ˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ 13.00 ÕÛÚÔ - Ì·‡ÚÔ: ª¿ÛÙÂÚ ∫›ÙÔÓ 13.30 π·ÙÚÈ΋ Î·È Ï·˚Τ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ 14.30 √ ıËÛ·˘Úfi˜ Ù˘ ∞ÁÁÂϛӷ˜ 15.30 ΔÔ ÓËÛ› ÙˆÓ ıËÛ·˘ÚÒÓ 16.00 ƒÔÌ¤Ó ÙˆÓ ¢·ÛÒÓ 16.30 Δ· ·ÛÙ¤ÚÈ· Ï¿ÌÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· 17.00 ¶ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο Eurobasket Á˘Ó·ÈÎÒÓ ∂ÏÏ¿‰· – ª. μÚÂÙ·Ó›· 19.00 ¢È·ÛÙËÌfiÏÔÈÔ °Ë 20.00 ∞Ú¯·›ˆÓ ‰Ú¿Ì· 21.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «√ ÍÂÓ·Áfi˜» 22.45 Δ·ÈÓ›· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ «∫ÈÓËÙ¿ ÛÙÔȯ›·» 23.00 ÕÌ˘Ó· ˙ÒÓ˘ 00.00 ΔÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ Ï›ÌÓ˘

∂ƒΔ 2 07.30 √ ºÏ‡·ÚÔ˜ ΔÔÌ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ 08.00 §Ô‡ÏÔ˘ ∑›·ÓÙÔ˘ 08.30 Δ·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ ¶·Ù 09.00 ∂ıÓÈο ¿Úη ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ù˘ º‡Û˘ 10.00 º˘Ï¤˜ ÙˆÓ πÌ·Ï·˝ˆÓ 11.00 ∏ ·Ú¯·›· ÛÎÔ˘ÚÈ¿ 12.00 ∞ÁÓÒÛÙÔ˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ 13.00 ÕÛÚÔ - Ì·‡ÚÔ: ª¿ÛÙÂÚ ∫›ÙÔÓ 13.30 π·ÙÚÈ΋ Î·È Ï·˚Τ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ 14.30 √ ıËÛ·˘Úfi˜ Ù˘ ∞ÁÁÂϛӷ˜ 15.30 ΔÔ ÓËÛ› ÙˆÓ ıËÛ·˘ÚÒÓ 16.00 ƒÔÌ¤Ó ÙˆÓ ¢·ÛÒÓ 16.30 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «°È· Û¤Ó· ÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘» 18.00 Massa fresca 19.00 ¢È·ÛÙËÌfiÏÔÈÔ Ï‡ÛË 20.00 ªÔÓfiÁÚ·ÌÌ· 20.30 ∂ÈηÛÙÈÎÔ› ππ 21.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∞ÓÔȯً ηډȿ» 22.45 Δ·ÈÓ›· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ «ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· ·Á¿˘» 23.00 ÕÌ˘Ó· ˙ÒÓ˘ 00.00 ΔÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ Ï›ÌÓ˘

ALPHA

ANT1 06.00 ∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ 07.00 ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10.00 ΔÔ ÚˆÈÓfi 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.00 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ 15.00 Rouk Zouk 16.00 ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ 17.00 Eȉ‹ÛÂȘ 17.15 Talking nomads 18.00 Still standing 19.00 ¶·Úı¤Ó· ˙ˆ‹ 20.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 ∫Ï‹ÚˆÛË §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ 21.05 Nomads 23.00 ∫¿ÙÈ ¯ˆÚÈṲ̂ӷ ·ÏÈοÚÈ· 00.00 Late night 02.00 §fiÏ·

06.30 07.00 07.30 08.00 11.00 12.30 13.00 15.00 15.50 16.45 17.45 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 00.00

STAR

™∫∞´

TV mall ¶·ÈÔÂÚÈ¤ÙÂȘ ∏ ÌÈÎÚ‹ ÁÔÚÁfiÓ· Happy day ÛÙÔÓ ALPHA ALPHA ÚÂÔÚÙ¿˙ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ Slam ¡fiÙ· Ì›· ∂ȉ‹ÛÂȘ Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ ΔÔ Ù·ÙÔ˘¿˙ ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Carrie»

06.00 10.00 12.00 14.00 14.50 16.15 18.45 20.00 21.00 00.00 01.00

™‹ÌÂÚ· ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂‰Ò My style rocks Rodeo ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂȘ ٷϤÓÙÔ πÛÙÔڛ˜ Hannibal

07.00 08.00 09.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.30 18.30 18.45 19.55 21.00 22.10

√ ¿Ó‰Ú·˜ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÌÔ˘ Bahar ™ÙË ÊˆÏÈ¿ ÙˆÓ ∫Ô˘ ∫Ô˘ ∞Ï‹ıÂȘ Ì ÙË ∑‹Ó· ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ ∂ȉ‹ÛÂȘ Shopping star √ ¿ÓÙÚ·˜ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ΔÚÔ¯fi˜ Ù˘ Δ‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Money drop •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «√ ˘ÔÎÈÓËÙ‹˜» 00.45 ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË 02.30 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∏ Û˘ÌÌÔÚ›· Ù˘ §˘ÒÓ»

MEGA 07.30 ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ 09.00 ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ 09.50 ¶ÔÏ˘ıÚfiÓ· ÁÈ· ÙÚÂȘ 10.50 √È ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ 12.20 ¶Â˜ ÙÔ „¤Ì·Ù· 12.50 ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ 15.00 ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ 16.40 √ ηÈÚfi˜ Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ∫ÔÏ˘‰¿

ALPHA

ANT1 06.00 ∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ 07.00 ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10.00 ΔÔ ÚˆÈÓfi 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.00 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ 15.00 Rouk Zouk 16.00 ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ 17.00 Eȉ‹ÛÂȘ 17.15 Talking nomads 18.00 Still standing 19.00 ¶·Úı¤Ó· ˙ˆ‹ 20.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 Nomads 23.00 4XXX4 00.00 Late night 02.00 §fiÏ·

16.50 ∫¿Ó’ ÙÔ fiˆ˜ Ô Õ΢ 17.50 ™’ ·Á·Ò, Ì’ ·Á·¿˜ 18.40 ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ 20.00 ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ 21.00 ∫ÏÈÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË 22.00 ª¿ÏÈÛÙ· ÛÂÊ 22.50 ΔÈ „˘¯‹ ı· ·Ú·‰ÒÛÂȘ ̈ڋ 23.30 Outlander 00.40 Last resort

06.30 07.00 07.30 08.00 11.00 12.30 13.00 15.00 15.50 16.45 17.45 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 00.00

STAR

™∫∞´

TV mall ¶·ÈÔÂÚÈ¤ÙÂȘ ∏ ÌÈÎÚ‹ ÁÔÚÁfiÓ· Happy day ÛÙÔÓ ALPHA ALPHA ÚÂÔÚÙ¿˙ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ Slam ¡fiÙ· Ì›· ∂ȉ‹ÛÂȘ Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ ΔÔ Ù·ÙÔ˘¿˙ ¶¿Ì ·Î¤ÙÔ 360Æ

06.00 10.00 12.00 14.00 14.50 16.15 18.45 20.00 21.00 00.00 01.00

™‹ÌÂÚ· ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂‰Ò My style rocks Rodeo ∂ȉ‹ÛÂȘ The voice Criminal minds Hannibal

07.00 08.00 09.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.30 18.30 18.45 19.55 21.00 22.10

√ ¿Ó‰Ú·˜ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÌÔ˘ Bahar ™ÙË ÊˆÏÈ¿ ÙˆÓ ∫Ô˘ ∫Ô˘ ∞Ï‹ıÂȘ Ì ÙË ∑‹Ó· ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ ∂ȉ‹ÛÂȘ Shopping star √ ¿ÓÙÚ·˜ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ΔÚÔ¯fi˜ Ù˘ Δ‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Money drop ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «§¿ÚÈÛ· ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎfi» 00.15 NCIS 02.15 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «™ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·»

MEGA 07.30 ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ 09.00 ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ 09.50 ¶ÔÏ˘ıÚfiÓ· ÁÈ· ÙÚÂȘ 10.50 √È ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ 12.20 ¶Â˜ ÙÔ „¤Ì·Ù· 12.50 ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ 15.00 ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ 16.40 √ ηÈÚfi˜ Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ∫ÔÏ˘‰¿

16.50 ∫¿Ó’ ÙÔ fiˆ˜ Ô Õ΢ 17.50 ™’ ·Á·Ò, Ì’ ·Á·¿˜ 18.40 ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ 20.00 ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ 21.00 ∫ÏÈÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË 22.00 ª¿ÏÈÛÙ· ÛÂÊ 22.50 ΔÈ „˘¯‹ ı· ·Ú·‰ÒÛÂȘ ̈ڋ 23.30 Outlander 00.40 Last resort


50

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

∂ƒΔ 1 ¶ÚÒÙË Â›‰ËÛË ∞¢ı›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÚˆÙ·˜ fiˆ˜ ¤ÚËÌÔ˜ ∂ÓÙfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‡ÙÂÚË Ì·ÙÈ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· √È ¤ÍÈ ·‰ÂÏʤ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Í¿ÓÙ·˜

¶∞ƒ∞™∫∂À∏

¶∂ª¶Δ∏

05.55 10.00 12.00 13.00 14.40 15.00 16.00 18.00 18.30 18.50 20.55 22.10 00.00 00.10

∂ƒΔ 2 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.30 14.30 15.30 16.00 16.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.40 23.00 00.00

∂ƒΔ 2

¶ÚÒÙË Â›‰ËÛË ∞¢ı›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÚˆÙ·˜ fiˆ˜ ¤ÚËÌÔ˜ ∂ÓÙfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‡ÙÂÚË Ì·ÙÈ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· √È ¤ÍÈ ·‰ÂÏʤ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ΔÔ Ù¤ÏÂÈÔ ¯Ù‡ËÌ·» 00.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 00.05 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· (Û˘Ó¤¯ÂÈ·) 00.30 ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜

07.30 √ ºÏ‡·ÚÔ˜ ΔÔÌ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ 08.00 §Ô‡ÏÔ˘ ∑›·ÓÙÔ˘ 08.30 Δ·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ ¶·Ù 09.00 ∂ıÓÈο ¿Úη ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ù˘ º‡Û˘ 10.00 º˘Ï¤˜ ÙˆÓ πÌ·Ï·˝ˆÓ 11.00 ∏ ·Ú¯·›· ÛÎÔ˘ÚÈ¿ 12.00 ∞ÁÓÒÛÙÔ˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ 13.00 ÕÛÚÔ - Ì·‡ÚÔ: ª¿ÛÙÂÚ ∫›ÙÔÓ 13.30 π·ÙÚÈ΋ Î·È Ï·˚Τ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ 14.30 √ ıËÛ·˘Úfi˜ Ù˘ ∞ÁÁÂϛӷ˜ 15.30 ΔÔ ÓËÛ› ÙˆÓ ıËÛ·˘ÚÒÓ 16.00 ƒÔÌ¤Ó ÙˆÓ ¢·ÛÒÓ 16.15 ΔÔ ·ÓfiÚ·Ì· ÌÈ·˜ ÂÙ·ÂÙ›·˜ 17.15 Handball premier ∞ÂÚˆfi˜ ∂‰. – º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. 19.00 ¢È·ÛÙËÌfiÏÔÈÔ °Ë 20.00 Close up 21.00 Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ «ΔÔ Ì·ÁÈÎfi Û›ÙÈ» 22.30 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∂‰Ò ÔÏ˘Ù¯Ó›Ի 00.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Boy meets girl»

05.55 10.00 12.00 13.00 14.40 15.00 16.00 18.00 18.30 18.50 20.55 22.10

∂ƒΔ 1

™∞μμ∞Δ√

√ ÌÈÎÚfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ √ Êχ·ÚÔ˜ ΔÔÌ Î·È Ë ·Ú¤· §Ô‡ÏÔ˘ ∑›·ÓÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ ¶·Ù ∂ıÓÈο ¿Úη ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ù˘ º‡Û˘ º˘Ï¤˜ ÙˆÓ πÌ·Ï·˝ˆÓ ∏ ·Ú¯·›· ÛÎÔ˘ÚÈ¿ ∞ÁÓÒÛÙÔ˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÕÛÚÔ - Ì·‡ÚÔ: ª¿ÛÙÂÚ ∫›ÙÔÓ π·ÙÚÈ΋ Î·È Ï·˚Τ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ √ ıËÛ·˘Úfi˜ Ù˘ ∞ÁÁÂϛӷ˜ ΔÔ ÓËÛ› ÙˆÓ ıËÛ·˘ÚÒÓ ƒÔÌ¤Ó ÙˆÓ ¢·ÛÒÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «√ ¿ÛˆÙÔ˜» Massa fresca ¢È·ÛÙËÌfiÏÔÈÔ °Ë Δ· ÛÙ¤ÎÈ· •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ΔÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ» Δ·ÈÓ›· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ «Ketchup» ÕÌ˘Ó· ˙ÒÓ˘ ΔÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ Ï›ÌÓ˘

∂ƒΔ 1

07.00 10.00 12.00 12.30 13.30 15.00 16.00 16.15 18.15 20.55 22.00 00.00 00.10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

ª·˙› ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ¶¿Ì ·ÏÏÈÒ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Ù¿ Europe ∂ȉ‹ÛÂȘ Basket league show Basket league ƒ¤ı˘ÌÓÔ – ¶∞√∫ Basket league show ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÓ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·‡Ú˜ ¯‹Ú˜

06.00 K·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ 07.00 ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10.00 ΔÔ ÚˆÈÓfi 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.00 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ 15.00 Rouk Zouk 16.00 ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ 17.00 Eȉ‹ÛÂȘ 17.15 Talking nomads 18.00 Still standing 19.00 ¶·Úı¤Ó· ˙ˆ‹ 20.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 Nomads 23.00 4XXX4 00.00 ∂ÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· 01.00 ∂ÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· 02.15 §fiÏ·

§Ô‡ÏÔ˘ ∑›·ÓÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ ¶·Ù √ ÌÈÎÚfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ °È¿Î·ÚÈ ∫˘ÓËÁÔ› ‰Ú¿ÎˆÓ ªÈ· ·ÁÂÏ¿‰· Î·È ÌÈ· Á¿Ù· ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi 10.30 √ ™›ÓÙÌ·ÓÙ Î·È ÔÈ ÂÙ¿ °·Ï·Í›Â˜ 11.00 ™ÂÊ ¿ÛÙ· ‚Ú¿ÛÙ· 12.00 Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 12.50 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∏ ¶›Ë ÛÙȘ ¡fiÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜» 14.30 ΔÔ ÓËÛ› ÙˆÓ ıËÛ·˘ÚÒÓ 15.00 Close up 16.00 Δ· ÛÙ¤ÎÈ· 17.00 Volley league ∏Ú·ÎÏ‹˜ – ∂ıÓÈÎfi˜ ∞Ï. 19.00 Selfie 20.00 ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ª¤ÚÓÙÔ¯ 21.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∏ ηÁÎÂÏfiÔÚÙ·» 23.00 Soundbreaking 00.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∂‰Ò ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ի

™∫∞´

06.30 07.00 07.30 08.00 11.00 12.30 13.00 15.00 15.50 16.45 17.45 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 22.45 23.45

TV mall ¶·ÈÔÂÚÈ¤ÙÂȘ ∏ ÌÈÎÚ‹ ÁÔÚÁfiÓ· Happy day ÛÙÔÓ ALPHA ALPHA ÚÂÔÚÙ¿˙ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ Slam ¡fiÙ· Ì›· ∂ȉ‹ÛÂȘ Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· ∫fiÎÎÈÓÔ Ó˘ÊÈÎfi •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ªÂ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ „ËÏ¿» 01.20 ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Kardashians

06.00 10.00 12.00 14.00 14.50 16.15 18.45 20.00 21.00 00.00 01.00

™‹ÌÂÚ· ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂‰Ò My style rocks Rodeo ∂ȉ‹ÛÂȘ Voice Criminal minds Hannibal

STAR 07.00 08.00 09.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.30 18.30 18.45 19.55 21.00

√ ¿Ó‰Ú·˜ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÌÔ˘ Bahar ™ÙË ÊˆÏÈ¿ ÙˆÓ ∫Ô˘-∫Ô˘ ∞Ï‹ıÂȘ Ì ÙË ∑‹Ó· ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ ∂ȉ‹ÛÂȘ Shopping star √ ¿ÓÙÚ·˜ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ΔÚÔ¯fi˜ Ù˘ Δ‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Oblivion» 23.45 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «The Iceman» 02.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «The lady»

MEGA 07.30 ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ 09.00 ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ 09.50 ¶ÔÏ˘ıÚfiÓ· ÁÈ· ÙÚÂȘ 10.50 √È ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ 12.20 ¶Â˜ ÙÔ „¤Ì·Ù· 12.50 ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ 15.00 ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ 16.40 √ ηÈÚfi˜ Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ∫ÔÏ˘‰¿

06.00 ∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ 07.00 ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10.00 ΔÔ ÚˆÈÓfi 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.00 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ 15.00 Rouk Zouk 16.00 ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ 17.00 Eȉ‹ÛÂȘ 17.15 Talking nomads 18.00 Still standing 19.00 ¶·Úı¤Ó· ˙ˆ‹ 20.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· 23.00 Celebrity travel 00.00 ∂ÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· 01.00 Vice specials 02.15 §fiÏ·

16.50 ∫¿Ó’ ÙÔ fiˆ˜ Ô Õ΢ 17.50 ™’ ·Á·Ò, Ì’ ·Á·¿˜ 18.40 ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ 20.00 ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ 21.00 ∫ÏÈÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË 22.00 ª¿ÏÈÛÙ· ÛÂÊ 22.50 ΔÈ „˘¯‹ ı· ·Ú·‰ÒÛÂȘ ̈ڋ 23.30 Outlander 00.40 Last resort

ALPHA

ANT1

STAR

™∫∞´

06.30 07.00 07.30 08.00 11.00 12.30 13.00 15.00 15.50 16.45 17.45 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50

TV mall ¶·ÈÔÂÚÈ¤ÙÂȘ ∏ ÌÈÎÚ‹ ÁÔÚÁfiÓ· Happy day ÛÙÔÓ ALPHA ALPHA ÚÂÔÚÙ¿˙ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ Slam ¡fiÙ· Ì›· ∂ȉ‹ÛÂȘ Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ «æËÏ¿ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi» 23.50 ºˆ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ 02.15 ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Kardashians

06.00 10.00 12.00 14.00 14.50 16.15 18.45 20.00 21.00 02.20 01.00

™‹ÌÂÚ· ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂‰Ò My style rocks Rodeo ∂ȉ‹ÛÂȘ My style rocks Gala Rodeo •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∂¯ıÚÔ› Í·Ó¿»

07.00 08.00 09.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.30 18.30 18.45 19.55 21.00

√ ¿Ó‰Ú·˜ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÌÔ˘ Bahar ™ÙË ÊˆÏÈ¿ ÙˆÓ ∫Ô˘-∫Ô˘ ∞Ï‹ıÂȘ Ì ÙË ∑‹Ó· ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ ∂ȉ‹ÛÂȘ Shopping star √ ¿ÓÙÚ·˜ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ΔÚÔ¯fi˜ Ù˘ Δ‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ΔÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È Ù˘ ʈÙÈ¿˜» 23.45 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «√ Ê˘Á¿˜» 02.30 ∞ÏηÙÚ¿˙

MEGA 07.30 ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ 09.00 ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ 09.50 ¶ÔÏ˘ıÚfiÓ· ÁÈ· ÙÚÂȘ 10.50 √È ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ 12.20 ¶Â˜ ÙÔ „¤Ì·Ù· 12.50 ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ 15.00 ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ 16.40 √ ηÈÚfi˜ Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ∫ÔÏ˘‰¿

∂ƒΔ 2 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00

ALPHA

ANT1

ALPHA

™∫∞´

™ÔÊ›·, Ë ÚÈÁΛÈÛÛ· μÂÏÔ‡‰Ô ·fi ÌÂÙ¿ÍÈ ¡fiÛÙÈÌË ÁË ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ÙÔÓ ª¿ÓÂÛË 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.50 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∫·ÏÒ˜ ‹Úı ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ» 15.50 Love and travel 16.50 ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· 17.50 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∏ ÎÚ‚·ÙÔÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú·» 21.50 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «¢‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔıÂÛÌ›·» 23.50 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «¶¿ÌÂ… ¯ÈfiÓÈ» 01.50 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «¶·È¯Ó›‰È· ÂÍÔ˘Û›·˜»

06.00 ∫·ÏË̤ڷ 10.00 ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ‰Ú¿ÛË 11.30 Eco news 12.00 Goal ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· 13.45 Icarus action 14.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.30 ∂‰Ò 16.45 Kitchen lab 17.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «ΔÈ Î¿ÓÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÈ» 20.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜ Ú ·È‰È¿! 00.45 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «™ÎÔÙÂÈÓfi˜ ı¿Ï·ÌÔ˜» 02.45 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∂¯ıÚÔ› Í·Ó¿»

ANT1 06.45 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.45 14.45 17.00 18.00 18.15 19.00 20.00 21.00 23.00 02.15

√È ÌÂÓ Î·È ÔÈ ‰ÂÓ μfiÙη ÔÚÙÔοÏÈ ÀÁ›· ¿Óˆ ·’ fiÏ· ΔÔ ÈÔ ÁÏ˘Îfi ÌÔ˘ „¤Ì· ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓÂÈÔ ·ÚıÂÓ·ÁˆÁÂ›Ô ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ƒ·ÓÙ‚ԇ Ì ¤Ó·Ó ÛÙ·Ú» My way ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù· ·È‰È¿ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· £Â·ÙÚÈ΋ ÂÈıÂÒÚËÛË «Murlen rouge» Vice

16.50 ∫¿Ó’ ÙÔ fiˆ˜ Ô Õ΢ 17.50 ™’ ·Á·Ò, Ì’ ·Á·¿˜ 18.40 ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ 20.00 ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ 21.00 ∫ÏÈÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË 22.00 ª¿ÏÈÛÙ· ÛÂÊ 22.50 ΔÈ „˘¯‹ ı· ·Ú·‰ÒÛÂȘ ̈ڋ 23.30 Outlander 00.40 Last resort

07.00 08.00 09.00 10.00

MEGA 06.10 Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì 07.10 μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› 08.10 ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 09.10 Love sorry 10.10 ¶·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ Ì ·È‰È¿ 11.10 √È ÎËÔ˘ÚÔ› ÙÔ˘ MEGA 12.00 Èڛ˜ Û˘ÓÙ·Á‹ 13.10 ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ 15.00 ΔÔ ÛËÌ¿-

STAR 09.10 09.30 10.00 10.30 10.50 11.10 11.20 12.00 12.30 13.00 13.20 15.00 15.30 16.30 17.30 17.45 19.55 21.00

22.50 ‰È ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· 16.50 ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‚Ï¿ÙÂÈ 18.20 ªÈ· ÙÚ‡· ÛÙÔ ÓÂÚfi 19.00 ∏ ÂΉ›ÎËÛË Ù˘ Í·ÓıÈ¿˜ 20.10 01.45 Taxi girl 21.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· 23.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· 01.15 •¤ÓË Ù·ÈÓ›·

¶¤·, ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ Bobby and Bill PJ masks ™ÔÓ, ÙÔ Úfi‚·ÙÔ °Î¿ÚÊÈÏÓÙ DC super hero girls Barbie Ben 10 Beyblade Burst ΔÔÌ Î·È Δ˙¤ÚÈ Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ «Scooby Doo: ∏ ηٿڷ ÙÔ˘ ‰·›ÌÔÓ· Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜» ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· How I met your mother Eȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «™ÈÁ¿ Ù·… Á·Ï¿˙È· ·›Ì·Ù·» ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ «§fiÚ·Í» •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «The hunger games» •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∏ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ·ÛÙÚÔÓ·‡ÙË»


11 - 12 Νοεμβρίου 2017

¢π∞Δƒ√º∏ &

Γυμναστείτε παρέα!

˘Á›·

Όλες οι μορφές γυμναστικής έχουν αποδεδειγμένα θετική επίδραση ως προς την αντιμετώπιση του στρες, καθώς συμβάλλουν στην απελευθέρωση ενδορφινών, ουσιών που προωθούν την καλή μας διάθεση. Μια νέα επιστημονική μελέτη, όμως, που δημοσιεύτηκε στο επίσημο περιοδικό της «Αμερικανικής Οστεοπαθητικής Εταιρίας» (JAOA) αποδεικνύει ότι η συμβολή της σωματικής άσκησης στην ψυχική μας υγεία είναι ακόμα μεγαλύτερη όταν γυμναζόμαστε με παρέα παρά μόνοι.

Ύπνος και κούραση

Σακχαρώδης διαβήτης: ένας ύπουλος εχθρός Οι 10 κορυφαίες τροφές για διαβητικούς τις 14 Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Διαβήτη. Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μία αρκετά συχνή διαταραχή του μεταβολισμού, η οποία χαρακτηρίζεται από αυξημένη γλυκόζη (σάκχαρο) αίματος. Υπεύθυνη γι’ αυτό είναι η μειωμένη έκκριση ινσουλίνης ή η μειωμένη της δράση ή ο συνδυασμός και των δύο. Η χρόνια αυτή υπεργλυκαιμία συνδυάζεται με μακροχρόνια βλάβη, δυσλειτουργία και ανεπάρκεια διαφόρων οργάνων, και κυρίως των οφθαλμών, των νεφρών, των νεύρων, της καρδιάς και των αρτηριών. Σχεδόν κάθε τροφή που τρώμε ο οργανισμός μας έχει την ικανότητα να τη μετατρέπει σε γλυκόζη (σάκχαρο). Η γλυκόζη είναι η βασική τροφή των κυττάρων. Για να μπορέσει, όμως, η γλυκόζη να μπει μέσα στα κύτταρα, είναι απαραίτητη μία ορμόνη, η ινσουλίνη. Η ορμόνη αυτή εκκρίνεται από το πάγκρεας. Όταν, λοιπόν, το πάγκρεας δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη ή η ινσουλίνη που παράγει δεν δρα σωστά, τότε η γλυκόζη που παίρνετε από τις τροφές δεν εισέρχεται μέσα

Σ

πάρε

6

στα κύτταρα, και επομένως παραμένει στο αίμα, με αποτέλεσμα να έχετε υψηλό σάκχαρο αίματος, δηλαδή διαβήτη. Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι σακχαρώδους διαβήτη, ο διαβήτης τύπου 1, ο διαβήτης τύπου 2 και ο διαβήτης της κύησης. Ο τύπος 1 παρουσιάζεται όταν το πάγκρεας δεν παράγει καθόλου ινσουλίνη. Πρόκειται για τον σπανιότερο από τους 2 τύπους (5-10% των διαβητικών), και συνήθως εμφανίζεται στην παιδική ηλικία. Στον διαβήτη τύπου 2 το πάγκρεας παράγει λιγότερη ινσουλίνη απ’ όση χρειάζεται, είτε η ινσουλίνη που παράγεται έχει μειωμένη δράση. Περίπου 90-95% των διαβητικών έχουν διαβήτη τύπου 2 και συνήθως εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες, αν και τελευταία έχει αρχίσει να εμφανίζεται και στα παιδιά. Ο διαβήτης κύησης εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και υποχωρεί συνήθως μετά τη γέννηση του βρέφους. Κατά την εγκυμοσύνη ο πλακούντας παράγει ορμόνες που βοηθούν το μωρό να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί. Ο διαβήτης κύησης εμφανίζεται επει-

«Υπήρχε μια περίοδος που είχα πάθει εμμονή με το βάρος μου. Τελικά, διαπίστωσα ότι είμαι πολύ καλύτερα όταν δεν στρεσάρομαι με τον αριθμό που βλέπω στη ζυγαριά μου», δήλωσε η πολυτάλαντη Χίλαρι Νταφ.

δή οι ορμόνες αυτές εμποδίζουν τη δράση της ινσουλίνης της μητέρας. Τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη θα πρέπει: ◗ Να τρέφονται υγιεινά. ◗ Να έχουν φυσιολογικό βάρος. ◗ Να έχουν συχνή σωματική δραστηριότητα. ◗ Να έχουν φυσιολογικά επίπεδα σακχάρου, λιπιδίων του αίματος και αρτηριακής πίεσης. 10 τροφές που κάθε διαβητικός πρέπει να συμπεριλαμβάνει στο διαιτολόγιο του είναι: ◗ Όσπρια. ◗ Σκούρα, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως σπανάκι, μαρούλι ή σέλινο. Γλυκοπατάτα. ◗ Ντομάτα. ◗ Εσπεριδοειδή φρούτα, όπως πορτοκάλι, λεμόνι και μανταρίνι. ◗ Μούρα. ◗ Δημητριακά ολικής αλέσεως, όπως νιφάδες βρώμης, καστανό ρύζι και ψωμί ολικής αλέσεως. ◗ Ανάλατοι ξηροί καρποί και λιναρόσπορος. ◗ Ψάρια πλούσια σε ω-3 λιπαρά οξέα, όπως σολομός, σαρδέλα ή ρέγγα. ◗ Άπαχο γάλα και γιαούρτι.

πάρε

8

Όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να κοιμόμαστε περίπου 8 ώρες καθημερνά. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, το σημαντικότερο είναι να είμαστε συνεπείς στο ακριβές ωράριο του ύπνου μας. Ο οργανισμός μας έχει ένα εσωτερικό βιολογικό ρολόι, βάσει του οποίου εκκρίνεται η ορμόνη μελατονίνη. Ένα μεταβλητό ωράριο ύπνου το απορρυθμίζει και επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου μας και τα επίπεδα ενέργειάς μας.

£∂ª∞ √¶Δπ∫∏™

6% ...περισσότερο βάρος έχασαν γυναίκες με θετική εικόνα σώματος από εκείνες με λιγότερη αυτοπεποίθηση, ενώ ακολουθούσαν την ίδια διατροφή. Αυτό αποκάλυψε πρόσφατη μελέτη του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Λισσαβώνας, τονίζοντας ότι η πίεση που ασκούμε στον εαυτό μας για σωματική τελειότητα μας οδηγεί σε λάθος αποφάσεις και αντίθετα αποτελέσματα.

«Η κουλτούρα βιασμού είναι συστημικό πρόβλημα στο Χόλιγουντ», παραδέχτηκε η πανέμορφη Μισέλ Φάιφερ, και τόνισε εμφατικά ότι «οι αντιδράσεις ήταν γρήγορες και αποφασιστικές, για να υποστηριχθούν όλες αυτές οι γυναίκες που μίλησαν».

πάρε

10

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

51

¢È·ÙÚÔÊ‹ Î·È „˘¯È΋ ‰È¿ıÂÛË Τα θρεπτικά συστατικά που λαμβάνουμε μέσω των τροφών παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Έχουν, συνεπώς, επίδραση στη διάθεσή μας και την κατάσταση της ψυχικής υγείας μας γενικότερα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αρκετές δημοσιεύσεις η μεσογειακή δίαιτα προστατεύει από την κατάθλιψη. Οι ερευνητές πιστεύουν πως μια υγιεινή δίαιτα, πλούσια σε φρέσκα λαχανικά, πλήρη δημητριακά και ελαιόλαδο, βοηθάει στη διατήρηση της ψυχικής υγείας. Μολονότι η κατάθλιψη δεν προκαλείται από μόνο έναν παράγοντα, το να τρώμε καλά είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς οι ελλείψεις ορισμένων βιταμινών, ιχνοστοιχείων, αμινοξέων και λιπαρών οξέων φαίνεται ότι έχουν άμεση σχέση με την ψυχική υγεία μας. Όμως, με ποιες αλλαγές στη διατροφή μας μπορούμε, άραγε, να γίνουμε περισσότερο χαρούμενοι; Η απάντηση βρίσκεται στα ακόλουθα: Αντιοξειδωτικά Σελήνιο: μελέτες συνδέουν την κατάθλιψη με χαμηλά επίπεδα του ανόργανου αυτού στοιχείου. Η κατανάλωση μη επεξεργασμένων δημητριακών, κρέατος, αυγών, ακόμη και εντοσθίων, συνιστάται ως τρόπος αύξησης της λήψης σεληνίου, όμως ο ευκολότερος τρόπος είναι να φάμε μια χούφτα καρύδια. Ψάρι: τα λιπαρά οξέα ωμέγα 3 των ψαριών βελτιώνουν τη διάθεση. Τα ωμέγα 3 βρίσκονται σε λιπαρά ψάρια όπως ο τόνος, το σκουμπρί και ο σολομός, ενώ οι χορτοφάγοι θα πρέπει να καταναλώνουν λάδι από λινάρι ή κράμβη και σπόρους κολοκύθας. Σαφράν: σύμφωνα με αρκετές έρευνες, το σαφράν βοηθά σημαντικά στην αντιμετώπιση του στρες, των διαταραχών ύπνου και των μεταβολών στη διάθεση, και μάλιστα χωρίς τον κίνδυνο παρενεργειών αφού δεν είναι τοξικό. Στην περσική παραδοσιακή ιατρική είναι ευρέως διαδεδομένη η χρήση του σε άτομα με κατάθλιψη. Ανεπεξέργαστα τρόφιμα: ο γλυκαιμικός δείκτης (GΙ) δείχνει πόσο γρήγορα οι υδατάνθρακες ανεβάζουν το επίπεδο του σακχάρου στο αίμα μας. Γι’ αυτό πρέπει να επιλέγουμε τρόφιμα με χαμηλό GΙ, όπως δημητριακά από βρώμη και πίτουρο, φασόλια, φακές και άλλα όσπρια, καθώς και φρούτα, όπως μήλα και πορτοκάλια. Αύξηση σεροτονίνης: οι τροφές που είναι πλούσιες σε πρωτεΐνες μπορούν να κρατούν υψηλά τα επίπεδα σεροτονίνης - όπως το κοτόπουλο και η γαλοπούλα, ο τόνος και ο σολομός, τα φασόλια και οι σπόροι. Πράσινα λαχανικά: αρκετές επιστημονικές μελέτες έχουν καταδείξει μια σχέση ανάμεσα στα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Β και τις ψυχιατρικές διαταραχές. Το φολικό οξύ πιστεύεται ότι διαδραματίζει ουσιώδη ρόλο στην πρόληψη της κατάθλιψης. Για να αυξήσουμε το φολικό οξύ στον οργανισμό μας πρέπει να τρώμε πράσινα λαχανικά και όσπρια. Νερό: ακόμη και μια ήπια αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει σοβαρά και γρήγορα τη διάθεσή μας.

«Ο πράκτορας της Αντέλ αρνήθηκε ένα εκατομμύριο λίρες από έναν Σαουδάραβα κροίσο για δύο μόλις εμφανίσεις της επειδή εκείνη ήθελε να ασχοληθεί με τον κήπο της», αποκάλυψε ο Αυστραλός μουσικός Γκάι Σεμπάστιαν.


ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ SUV Παρουσιάστηκε στην Ελλάδα το νέο Kia Stonic συναρπάζοντας με τη δυναμική σχεδίαση και το ευρωπαϊκό του στιλ, αποτελώντας την πρώτη δημοσιογραφική παρουσία ενός νέου μοντέλου της Kia ύστερα από 9 χρόνια. Για τις ιδιαιτερότητες του νέου μοντέλου μίλησε, την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, ο γενικός διευθυντής Ανδρέας Χριστοφορίδης, με τη βοήθεια του διευθύνοντος συμβούλου Νίκου Χαλβατζή, παρουσία του επικεφαλής του ομίλου, Γιώργου Βασιλάκη, και του προέδρου Πάνου Δάβαρη. Στο νέο Kia οι κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου συνδυάζονται με χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων εξασφαλίζοντας χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές ρύπων. Η ανάρτηση και το σύστημα διεύθυνσης έχουν ρυθμιστεί με γνώμονα τις επιθυμίες των Ευρωπαίων οδηγών, έτσι ώστε να προσφέρουν συναρπαστική οδηγική εμπειρία. Η χρήση χάλυβα υψηλής αντοχής στο πλαίσιο και το αμάξωμα συμβάλλει σε κράτημα και άνεση υψηλού επιπέδου σε όλες τις συνθήκες οδήγησης. Το Stonic είναι ένα από τα πιο έξυπνα μοντέ-

λα της κατηγορίας του, με μια σειρά τεχνολογιών που αναβαθμίζουν την οδική συμπεριφορά, την ασφάλεια, την άνεση και τη λειτουργικότητα. Η ευφυής εκμετάλλευση χώρων συντελεί σε μια ευρύχωρη καμπίνα και προσφέρει υψηλό επίπεδο πρακτικότητας. Οι σχεδιαστές ανέλαβαν να δημιουργήσουν ένα κόμπακτ crossover με στιλ SUV. Οι μαζεμένες διαστάσεις και το χαμηλό κέντρο βάρους συμβάλλουν στη δυναμική εμφάνιση που εμπνέεται από το σχήμα, την αισθητική και την αυτοπεποίθηση που εκπέμπουν τα μεγαλύτερα SUV της εταιρίας. Οι κοντοί πρόβολοι εμπρός και πίσω (830 mm και 730 mm, αντίστοιχα), σε συνδυασμό με το μακρύ καπό και τη χαμηλή γραμμή οροφής (1.520 mm ύψος αμαξώματος), δίνουν μια ιδιαίτερα σπορ υπόσταση στο Stonic, χωρίς, ωστόσο, να θυσιάζουν την υψηλή θέση οδήγησης που οι οδηγοί περιμένουν από ένα κόμπακτ SUV. Οι μαύρες προστατευτικές επενδύσεις χαμηλά στο αμάξωμα και τους προφυλακτήρες εμπρός και πίσω, προσθέτουν λουκ περιπέτειας στο συνολικό ντιζάιν, ενώ οι ράγες οροφής ενισχύουν τη λειτουργικότητα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

KIA STONIC

JEEP

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

AUTO-MOTO

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Μια ξεχωριστή εμπειρία Όλα τα νέα μοντέλα της Jeep θα απολαύσουν όσοι βρεθούν στην Έκθεση «Αυτοκίνηση Fisikon 2017» και το εντυπωσιακό Περίπτερο της εταιρίας, ενώ, παράλληλα, θα επωφεληθούν και από τις ειδικές προσφορές που η Jeep έχει ετοιμάσει ειδικά για τους επισκέπτες της Έκθεσης. Η εμβληματική φίρμα στο χώρο του 4Χ4 συμμετέχει στη φετινή διοργάνωση με δυναμικές εκδόσεις των Jeep Renegade, Wrangler και Grand Cherokee, ενώ θα αποκαλύψει στο ευρύ κοινό και το ολοκαίνουργιο Jeep

Στην πρώτη θέση για έκτη χρονιά Ως η «Καλύτερη ευρωπαϊκή μάρκα αυτοκινήτου» στην Έρευνα Αξιοπιστίας του Consumer Reports αναδείχθηκε για

ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO

Προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις Άρχισαν και στην Ελλάδα οι παραγγελίες για τη Stelvio Quadrifoglio, την πρώτη στην κατηγορία των SUV, με το επιβλητικό μοντέλο να διαθέτει σειρά κορυφαίων χαρακτηριστικών αποτελώντας σημείο αναφοράς στην κατηγορία των premium compact SUV. Το νέο μοντέλο ενσωματώνει την καλύτερη έκφραση του ιταλικού design και καταφέρνει χάρη στη μαεστρία της Alfa Romeo να μαγνητίζει τα βλέμματα. Ταυτόχρονα, προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις

και τεχνολογίες αιχμής, ενώ πρόσφατα ανακηρύχθηκε το «ταχύτερο SUV στην πίστα», σημειώνοντας νέο ρεκόρ γύρου στην κατηγορία των SUV στο εμβληματικό Nurburgring: 7 λεπτά 51.7 δευτερόλεπτα. Η Stelvio Quadrifoglio εφοδιάζεται με τον αλουμινένιο κινητήρα βενζίνης 2.9-λίτρων V6 BiTurbo, εμπνευσμένο από τις τεχνολογίες και την τεχνογνωσία της Ferrari, και αποδίδει μέγιστη ιπποδύναμη 510 ίππων στις 6.500 σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 600 Nm από τις 2.500 σ.α.λ. έως τις 5.000 σ.α.λ.

Compass, το μοντέλο που ήρθε να ταράξει τα νερά στα Compact Premium SUV προσφέροντας τις καλύτερες επιδόσεις εκτός δρόμου στην κατηγορία, ασφάλεια 5 Αστέρων, διαχρονική πολυτέλεια και ισχυρούς, αλλά οικονομικούς, κινητήρες. Οι επισκέπτες της «Αυτοκίνηση Fisikon 2017» θα ζήσουν από κοντά στο Recalculating Tour σε έναν ειδικά σχεδιασμένο χώρο «Glamping», ο οποίος αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο το διττό χαρακτήρα του μοντέλου, που συνδυάζει την περιπέτεια με την premium αίσθηση.

Και τα οκτώ μοντέλα της Audi που αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας έλαβαν την ένδειξη «Προτεινόμενο για αγορά».

AUDI

52

Η Stelvio Quadrifoglio επιταχύνει από τα 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα.

έκτη συνεχόμενη χρονιά η Audi, με το έγκριτο αμερικανικό περιοδικό να «τρέχει» αυτήν την έρευνα κάθε χρόνο, με εκατοντάδες χιλιάδες αναγνώστες να ψηφίζουν με βάση τις εμπειρίες τους από τη χρήση του αυτοκινήτου τους. Βέβαια, μαζί με την ψήφο τους, οι αναγνώστες του περιοδικού αναφέρουν και πιθανά προβλήματα που παρουσίασε το αυτοκίνητό τους στη διάρκεια του περασμένου δωδεκαμήνου. Παράγοντες όπως ο Τύπος και η φύση του κάθε προβλήματος, ο χρόνος και το κόστος που απαιτήθηκε για την επίλυσή του συνυπολογίζονται για την ανάδειξη της τελικής κατάταξης. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό που προσδίδει αξία στη συγκεκριμένη έρευνα είναι ότι καλύπτει αποτελέσματα που αφορούν τρεις γενιές του κάθε μοντέλου.


Επιμέλεια: ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΑΡΗΣ ΚΑΝΤΑΣ

Sports

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

∞˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ∂ıÓÈ΋, ¿Ó¢ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ! εθνική ομάδα που εκπροσώπησε το ελληνικό ποδόσφαιρο στον πρώτο από τους δύο αγώνες μπαράζ στην Κροατία και αποχώρησε στις αποσκευές της με αποτέλεσμα το οποίο συνιστά διασυρμό, είναι μία ομάδα η οποία ταξίδεψε στο Ζάγκρεμπ με σύνδρομο κατωτερότητας. Οι πραγματικές δυνατότητες των παικτών δεν αντιστοιχούν στην τραγική εμφάνιση που παρουσίασαν, χωρίς, βέβαια, από την άλλη, να μπορεί κανείς να υποστηρίξει πως διαθέτουμε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Υποστηρίζουν κάποιοι πως οι διεθνείς εί∫∞Δ™∞ƒ√™ χαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από την επιτρεπόμενη βάσει των δυνατοτήτων τους. Διαφωνώ! Στην πραγματικότητα μπήκαν στο τερέν τελείως μουδιασμένοι, χωρίς την ψυχική και ψυχολογική προετοιμασία που όφειλαν να έχουν κάνει για μία τόσο σημαντική βραδιά. Γι' αυτό ο προπονητής φέρει, μάλιστα, μεγαλύτερη ευθύνη από την τακτική, στην οποία επίσης τα «έκανε μαντάρα». Εξαιτίας της οποίας, άλλωστε, μετέδωσε στους παίκτες του και υπέρμετρη ανασφάλεια, διότι όταν κατεβάζεις μια ομάδα χωρίς ίχνος επιθετικής δυνατότητας και χωρίς άκρα, τότε οδηγείς τους παίκτες σου να αντιληφθούν ότι φοβάσαι το παιχνίδι. Περισσότερο απ' όσο πρέπει και υπαγορεύουν οι πραγματικές σου δυνατότητες.

ξελίξεις οι οποίες δεν είναι απίθανο να τρέξουν μετά τη ρεβάνς της Κυριακής και θα αφορούν στη συνεργασία του Μίχαελ Σκίμπε με την Ομοσπονδία και την εθνική ομάδα αναμένονται από την επόμενη εβδομάδα. Ενδεχόμενος αποκλεισμός από την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που αυτή την ώρα πριν από τον επαναληπτικό δείχνει το απολύτως επικρατέστερο σενάριο, θα οδηγήσει στο τραπέζι την ηγεσία της ΕΠΟ με τον Γερμανό προπονητή, προκειμένου να εξηγηθεί ο τρόπος που αυτός προέκυψε. Η συντριβή 4-1 από την Κροατία στο Ζάγκρεμπ, η οποία ουσιαστικά φράζει το δρόμο της ελληνικής ομάδας προς τη Ρωσία, παρότι δεν ακυρώνει την πολύ καλή εικόνα της μετά τον εφιάλτη των προκριματικών του Euro 2016, σίγουρα την αμαυρώνει. Οι απουσίες των Μάνταλου, Τοροσίδη και Μα-

«Στον αέρα» η συνεργασία του ομοσπονδιακού προπονητή με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία

νωλά δεν μπορεί να αποτελέσουν δικαιολογίες για όλα, αποτελούν, ωστόσο, τη σκληρή πραγματικότητα. Από αυτό το σημείο, όμως, μέχρι την αλλαγή πλάνων σε όλα τα επίπεδα από τον κόουτς, υπάρχει διαφορά. Διότι η Εθνική παρατάχθηκε στο πιο κρίσιμο ματς με διάταξη την οποία δεν είχε δοκιμάσει. Η

τριάδα στην άμυνα αποδείχτηκε εξαιρετικά κακή επιλογή. Και δεν πρέπει κανείς να μείνει μόνο σε αυτό, αλλά να δει και τις υπόλοιπες (πολλές) άστοχες επιλογές του Γερμανού. Όπως την εμμονή στους εκτός ρυθμού Καρνέζη – Σταφυλίδη της μόλις μίας συμμετοχής στις ομάδες τους φέτος, τους Μανιάτη και Τζαβέλλα που χρησιμοποιήθηκαν σε άλλες θέσεις, αλλά και τον Ζέκα στη δεξιά πλευρά. Η μετατόπιση του τελευταίου στέρησε από την ομάδα τα τρεξίματα στα χαφ, με αποτέλεσμα οι Κροάτες να περνούν εύκολα από τον άξονα. Η τραγική εμφάνιση, εξαιτίας της οποίας η Εθνική ηττήθηκε με ένα σπάνιο για τις αμυντικές της δυνατότητες αποτέλεσμα, ασφαλώς και ήταν προϊόν συγκεκριμέ-

νων κακών στιγμών. Ατομικά κυρίως και όχι συνολικά, όπως στις περιπτώσεις του πρώτου και του τέταρτου γκολ, με τα παιδικά σφάλματα των Καρνέζη και Σταφυλίδη. Εκείνο το οποίο χρεώνεται, ωστόσο, στον Γερμανό προπονητή έχει να κάνει και με την ελλιπή πνευματική προετοιμασία της ομάδας. Το κομμάτι δηλαδή που δεν αφορά στην αγωνιστική προετοιμασία, αλλά την ψυχολογική, εν όψει μίας τόσο κρίσιμης αναμέτρησης. Ακόμη και πριν από τη σέντρα του αγώνα οι διεθνείς έδειχναν μουδιασμένοι, στοιχείο που μπορούσε κάποιος να παρατηρήσει στη διαδικασία της χειραψίας στο εθιμοτυπικό μέρος. Οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας συζητούν μεταξύ τους ανεπίσημα ότι ο Μίχαελ Σκίμπε όφειλε να προσαρμοστεί στα δεδομένα της μεσογειακής νοοτροπίας της χώρας μας και όχι να θεωρήσει ως δεδομένη την τέλεια αγωνιστική συμπεριφορά των διεθνών χωρίς δική του φροντίδα.

∏ ™›ÙÈ ÚÔÛ¤Ú·Û «ª¿ÚÙÛ·» Î·È ƒÂ¿Ï! Το ακριβότερο ρόστερ έχει στα χέρια του ο Γκουαρντιόλα

Διαβάστε και, εάν μπορείτε, μην ζαλιστείτε! Η Μάντσεστερ Σίτι και η Τότεναμ είναι οι πιο ακριβές ομάδες στον κόσμο, ξεπερνώντας την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ποδοσφαιρικού ερευνητικού παρατηρητηρίου CIES, που εδρεύει στην Ελβετία, η Σίτι έχει τέσσερις παίκτες που κοστίζουν πάνω από 100 εκατ. ευρώ έκαστος. Η συγκεκριμένη

μελέτη εκτιμά ότι η αξία του έμψυχου δυναμικού της πρωτοπόρου της Πρέμιερ Λιγκ φτάνει στο 1,19 δισ. ευρώ. Η έκπληξη, πάντως, είναι η Τότεναμ, η οποία βρίσκεται στη 2η θέση της σχετικής παγκόσμιας κατάταξης, καθώς το ρόστερ της σήμερα αξίζει περισσότερο από εκείνα της (3ης) «Μπάρτσα» και της (6ης) Ρεάλ. Η Παρί των 864 εκατ. βρίσκεται στην 8η θέση…

∞¡Δø¡∏™

ªÂÙ¿ ÙË Û˘ÓÙÚÈ‚‹ Ô ™Î›Ì «ÛÙÔ ÛηÌÓ›»! Ε

™Δ∏¡ ¶∞°π¢∞ Δ√À √º™∞´¡Δ

Η

Γερμανός δεν λειτούργησε ως τέτοιος, αλλά ως εκπρόσωπος μίας υποδεέστερης ποδοσφαιρικά χώρας, με λάθος νοοτροπία. Και κάτι ακόμα. Η Εθνική δεν μπορεί να είναι κλειστό κλαμπ με παίκτες ενδεκάδας που δεν αλλάζουν ποτέ. Δεν μπορεί δηλαδή να βασίζεται σε μονάδες που στις ομάδες τους δεν έχουν χρόνο συμμετοχής και είναι εκτός ρυθμού. Κάποτε ο Ρεχάγκελ άκουγε τα εξ αμάξης επειδή άφηνε εκτός Εθνικής τους Στολτίδη και Ζήκο. Ο Ότο, όμως, χρησιμοποιούσε επίσης μεγάλους παίκτες, τους Ζαγοράκη, Καραγκούνη, Κατσουράνη και Μπασινά, οι οποίοι στις ομάδες τους αποτελούσαν μόνιμες επιλογές.

Ο

την παρούσα φάση κάποιοι εκ των φορμαρισμένων παικτών που δεν χρησιμοποιούνται ή δεν καλούνται καν, θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις. Ο ανίκητος με τον Ατρόμητο Γιαννιώτης (και ο φορμαρισμένος Ανέστης), ο Μπακάκης, ο Κουρμπέλης, ο Χριστοδουλόπουλος, ή ακόμη και ο Πέλκας, δύσκολα θα τα κατάφερναν χειρότερα. Η Εθνική παρατάχθηκε εξ αρχής στη λογική «να πάθουμε όσο λιγότερη ζημιά γίνεται». Δεν μπήκε για να παίξει, να απειλήσει, να σκοράρει. Αυτό το περίμενε ατομικά, και μόνο από συγκυρίες. Όλα αυτά τα πλήρωσε ακριβά…

Σ


54

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

SPORTS

11 - 12 Νοεμβρίου 2017

πÛ·ÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ª∂ ‹ Ãøƒπ™ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·; Ενδεχόμενη ανεξαρτητοποίηση της Βαρκελώνης αμφισβητεί το μέλλον των «μπλαουγκράνα»

ην απόφαση να διαμαρτυρηθούν συμβολικά για τη φυλάκιση μελών της καταλανικής κυβέρνησης υλοποίησαν οι φίλοι της Μπαρτσελόνα, όπως είχε προαναγγελθεί και τηρήθηκε με ευλάβεια στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο κόσμος των «Μπλαουγκράνα» ήταν όρθιος και σιωπηλός στα πέντε πρώτα λεπτά και όταν πέρασε ο χρόνος ακολούθησε ξέσπασμα αντίστοιχης διάρκειας, με τη λέξη «libertat» (ελευθερία). Η πολιτική διαμαρτυρία σε αθλητική εκδήλωση ξεκίνησε μία διαδικασία το τέλος της οποίας δεν μπορεί να προβλεφθεί. Έτσι κι αλλιώς, όσοι είχαν την ευκαιρία να βρεθούν στη Βαρκελώνη για τον αγώνα του Ολυμπιακού περιέγραφαν μία πόλη μουντή, με αβέβαιο κλίμα και σκυμμένα κεφάλια, προϊόν αμφιβολίας για την επόμενη μέρα. Οι αντιφρονούντες, όπως υποστηρίζουν στην πόλη, δεν αποτελούν πλειοψηφία, ωστόσο επηρεάζουν σημαντικά. «Καταδικάζουμε την καταπίεση της Ισπανίας. Θα τιμήσουμε την ιστορία του συλλόγου, τη χώρα και εκείνους που βρίσκονται στη φυλακή, και εκείνους που συνεχίζουν να παλεύουν για τη δημοκρατία. Τα επόμενα πέντε λεπτά θα τα αφιερώσουμε για να ζητήσουμε την αποφυλάκιση των πολιτικών κρατούμενων, αλλά και για να ενθαρρύνουμε όσους θέλουν να βρεθούν στο πλευρό μας», ήταν τα λόγια του εκπροσώπου των οργανωμένων οπαδών. Ο Πικέ, που έσπευσε νωρίτερα να υποστηρίξει το δημοψήφισμα, έγινε δέκτης επιθετικών σχολίων στα social media, με τους φιλάθλους άλλων περιοχών να απαιτούν την αποβολή του από την Εθνική. Το ζήτημα για την πόλη θα λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς σε ενδεχόμενη ανεξαρτητοποίηση η ποδοσφαιρική ομάδα θα κληθεί να διαπραγματευτεί τη συμμετοχή της με τη Λίγκα.

Τ

,,

καταλανικός σύλλογος πήρε θέση την ημέρα του δημοψηφίσματος, ως αντίδραση στις αστυνομικές επιχειρήσεις, που είχαν σαν αποτέλεσμα τη σύλληψη 14 μελών τηςGeneralitat, της τοπικής κυβέρνησης. Στο κείμενο η Μπαρτσελόνα καταδίκασε «οποιαδήποτε πράξη που θα μπορούσε να εμποδίσει την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας,

Ο

της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος της επιλογής». Επίσης, δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει «τη θέληση της πλειοψηφίας των πολιτών της Καταλωνίας». Τι συμβαίνει, λοιπόν, στη Βαρκελώνη; Τι έπιασε ξαφνικά τους ευημερούντες -λόγω τουρισμού-, εν μέσω κρίσης μάλιστα, κατοίκους της πόλης και επιδιώκουν την απομόνωση; Οι Καταλανοί δεν είναι εθνικιστές με το προφίλ αντίστοιχων περιπτώσεων άλλων χώρών. Ο εθνικισμός τους αναφέρεται στην πολιτιστική τους ταυτότητα και αντλεί δύναμη από ιστορικά γεγονότα. Από το 10ο αιώνα η Καταλωνία, συμπεριλαμβανομένου του βόρειου τμήματός στη Γαλλία, υπήρξε για μεγάλα διαστήματα αυτόνομη περιοχή. Ο Φράνκο μετά το τέλος του Εμφυλίου (1936-1939) κατήργησε την αυτονομία της, ενώ από το 2006 το ισπανικό Σύνταγμα αναγνωρίζει ότι οι Καταλανοί αποτελούν εθνότητα με δική της γλώσσα. Πρόκειται για έθνος χωρίς κράτος, όπως οι Κούρδοι, το οποίο, σε αντίθεση με άλλες εθνότητες, έζησε μεγάλες περιόδους ανεξαρτησίας. Οι Καταλανοί παραδοσιακά είναι αντι-μοναρχικοί. Το 2014 το 80% σε ανάλογο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Καταλονίας είχε απαντήσει θετικά, ανεξάρτητα αν ένα χρόνο αργότερα κρίθηκε παράνομη η διενέργεια από το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας. Τώρα όμως η πολιτική κρίση είναι χειρότερη. ην ημέρα του δημοψηφίσματος η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Λας Πάλμας ήταν στον αέρα έως και λίγα λεπτά πριν από τη σέντρα, μια και οι «μπλαουγκράνα» δεν ήθελαν να παίξουν λόγω των συγκρούσεων. Η Λας Πάλμας ήθελε να βγει, προκειμένου να πάρει το παιχνίδι στα χαρτιά. Οι φιλοξενούμενοι είχαν, μάλιστα, λάβει ειδική άδεια από την ισπανική Λίγκα για να έχουν στις φανέλες τη σημαία της Ισπανίας, τονίζοντας την ανάγκη για ενότητα. Η Μπαρτσελόνα έκανε ό,τι ήταν δυνατόν να μη γίνει το ματς, όμως η διοργανώτρια δέχτηκε μόνο να γίνει χωρίς κόσμο. Η συναίνεση της Μπαρτσελόνα να παίξει, ενώ οι αστυνομικοί έδερναν πολίτες που ήθελαν να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα, έκανε τον αντιπρόεδρο της ομάδας Κάρλες Βιγιαρουμπί να παραιτηθεί.

Τ

™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ∫·Ù·ÏˆÓ›·˜ Τι θα συμβεί, λοιπόν, σε περίπτωση που προχωρήσει η ανεξαρτητοποίηση της Καταλωνίας; Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ισπανικής Λίγκας Χαβιέρ Τέμπας οι Καταλανοί -βάσει νομοθεσίας- δεν θα έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, επειδή στον αθλητικό νόμο καθίσταται σαφές ότι μόνο ένα κράτος εκτός Ισπανίας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε ισπανικές διοργανώ-

Οι «μπλαουγκράνα» θέλουν δεδομένα να συνεχίσουν στην ισπανική Λίγκα

σεις, η Ανδόρα. (χάρη σε συμφωνία που είχε υπογραφεί το 1948 ανάμεσα στην F.C. Andorra -ποδοσφαιρικό σύλλογο της Ανδόρας- και την ισπανική ομοσπονδία). Όπως αναφέρει και το καταστατικό της UEFA, για να γίνει δεκτή μια ομοσπονδία ως μέλος της πρέπει η χώρα στην οποία ανήκει να αναγνωριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως ανεξάρτητο κράτος. Διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα.

Η Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes (Πλατφόρμα υπέρ των Καταλανικών εθνικών ομάδων) ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση ανεξαρτητοποίησης η Μπαρτσελόνα θα αγωνιστεί «στο πρωτάθλημα που η ίδια θα αποφασίσει», βασιζόμενη στο προφανές, δηλαδή στο ότι χωρίς την Μπαρτσελόνα και την Εσπανιόλ η ισπανική Λίγκα θα υποβιβαζόταν αγωνιστικά και οικονομικά. Αρκεί, λοιπόν, μία τροποποίηση στο νόμο.

Οι «μπλαουγκράνα», πάντως, θέλουν δεδομένα να συνεχίσουν στην ισπανική Λίγκα, ακόμα και στην περίπτωση μιας ανεξάρτητης Καταλωνίας. Ο εκπρόσωπος Τύπου Τζουζέπ Βίβες δήλωσε: «Ο σύλλογος δεν εξετάζει άλλα ενδεχόμενα». Σε αντίθετη περίπτωση τα έσοδα θα μειώνονταν δραματικά, καθώς οι απώλειες θα έφταναν στο 75%, ενώ τα μεγάλα αστέρια θα αποχωρούσαν.


ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

11 - 12 Νοεμβρίου2017

™Ô˘Ù... Ì·˜ ·ÎÔ‡ÓÂ Η NOVA θέλει ΠΑΟ Πρωτάθλημα χωρίς Παναθηναϊκό είναι φαγητό χωρίς αλάτι, λέει μια ψυχή. Στη NOVA πάλι, θεωρούν ότι πρωτάθλημα χωρίς το «τριφύλλι» είναι λιγότερο εμπορικό και η πιθανή απουσία της ομάδας από την ερχόμενη διοργάνωση λόγω οικονομικών προβλημάτων θα πρέπει να επιφέρει και αλλαγή στη συμφωνία που έχει το συνδρομητικό κανάλι με τη Super League για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ο διευθύνων σύμβουλος της NOVA, με επιστολή του στη διοργανώτρια Αρχή έθεσε το θέμα ξεκαθαρίζοντας ότι η συμφωνία θα πρέπει να τροποποιηθεί είτε στην περίπτωση που ο Παναθηναϊκός λόγω των προβλημάτων του συμμετάσχει από την αρχή στο επόμενο πρωτάθλημα είτε σε αυτή που οι «πράσινοι» βαρέσουν «κανόνι» κατά τη διάρκειά του.

Είπε το « ναι» Όταν η Καρολίν Βοσνιάκι ανεβάζει κάποια εξωαγωνιστική φωτογραφία στα social media, οι άντρες ακόλουθοί της ενθουσιάζονται. Μόνο που η τελευταία ανάρτηση της διάσημης τενίστριας σκόρπισε απογοήτευση. Βλέπετε, απεικόνιζε το μονόπετρο με το οποίο της έκανε πρόταση γάμου ο σύντροφός της και πρώην άσος του ΝΒΑ Ντέιβιντ Λι. Πρόταση που η Βοσνιάκι αποδέχτηκε. Μια και το… κορμί το χάσατε πατριώτες, η «ΒτΚ» σάς γλυκαίνει την πίκρα με μία από τις δυνατές φωτογραφίες της σέξι Καρολίν.

(

Στα δύο χωρίστηκε το βράδυ της Πέμπτης η οικογένεια του Μλάντεν Πέτριτς, και το ίδιο αναμένεται να συμβεί και το βράδυ της Κυριακής. Ο λόγος; Οι αγώνες μπαράζ της Εθνικής Κροατίας με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, καθώς ο πρώην διεθνής επιθετικός του Παναθηναϊκού αποκάλυψε ότι δεν μπόρεσε να πείσει την Ελληνίδα σύζυγό του Δέσποινα να υποστηρίξει τους «Χβράτσκι».

!

Θα προλάβει; Ο Αμίρ Ουάρντα «βγάζει μάτια» με τη φανέλα του Ατρόμητου και πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ, ονειρεύονται την επιστροφή του στην ομάδα. Στη διοίκηση έχουν άλλη άποψη. Οι άνθρωποι του «δικέφαλου» γνωρίζουν ότι για τον παίκτη υπάρχει ενδιαφέρον από το εξωτερικό, και από τα όσα μαθαίνουν από την πιάτσα των ατζέντηδων θεωρούν ότι δεν θα προλάβει να ξαναβάλει τα ασπρόμαυρα, καθώς θα πουληθεί πριν επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη.

Μπλέξιμο Προβλήματα με την ελβετική Δικαιοσύνη για τον Μπράουν Ιντέγε. Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού κατά τη διετή παραμονή του στην Ξαμάξ, απέκτησε με τη Φρανσέκα Ερόλ έναν γιο, τον οποίο, όμως, δεν αναγνώρισε. Η μητέρα προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, που της επιδίκασε αποζημίωση 225.000 δολαρίων, την οποία, όμως, ο Νιγηριανός δεν πλήρωσε. Πλέον, η υπόθεση θα περάσει ξανά στις δικαστικές αίθουσες, με την Ερόλ να ζητάει και τη συνδρομή της νιγηριανής πρεσβείας.

ΘΕΛΕΙ ΝΑ «ΔΕΣΕΙ» τα πιτσιρίκια Πλαστό δίπλωμα

Ο άσος της Λειψίας Ναμπί Κεϊτά συνελήφθη από την αστυνομία να οδηγάει με πλαστό δίπλωμα και οι Αρχές δεν του χαρίστηκαν. Ο μέσος από τη Γουινέα θα πληρώσει πρόστιμο ύψους 415.000 ευρώ. Το ποσό είναι μεγάλο, γιατί στη Γερμανία τα πρόστιμα για της παραβάσεις του ΚΟΚ προσαρμόζονται στον ετήσιο μισθό του παραβάτη και ο Κεϊτά έχει ένα πολύ καλό συμβόλαιο με την ομάδα της Μπουντεσλίγκα.

Η πτώση της Τζεμίμα Σούμγκονγκ είναι κατακόρυφη, και πλέον βρίσκεται μόλις ένα βήμα από το κελί. Το 2016 η Κενυάτισα μαραθωνοδρόμος κέρδιζε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο και απολάμβανε δόξα και τιμές μέχρι τον περασμένο Απρίλιο. Τότε που έγινε γνωστό ότι σε έλεγχο ντόπινγκ που της έγινε μετά το διεθνή Μαραθώνιο του Λονδίνου, βρέθηκε θετική στην απαγορευμένη ουσία ερυθροποιητίνη και το όνειρό της μετατράπηκε σε εφιάλτη. Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε ότι της επιβλήθηκε 4ετής αποκλεισμός, αλλά αυτή δεν είναι η μόνη ποινή.

Άλλος στη θέση του μπορεί και να έμπαινε στον πειρασμό. Αυτός όμως όχι απλώς δεν ενέδωσε, αλλά απέδειξε ότι έχει τη σύζυγό του κορόνα στο κεφάλι του. Ο λόγος για τον Σεσκ Φάμπρεγας που δέχτηκε στο twitter δελεαστική πρόταση από μια θαυμάστριά του για ένα αξέχαστο βράδυ μαζί της, και απάντησε ρίχνοντάς της μια μεγαλοπρεπέστατη «χυλόπιτα». «Όχι, ευχαριστώ. Η γυναίκα μου είναι χιλιόμετρα καλύτερη από κάθε άλλη», έγραψε ο άσος της Τσέλσι, που είναι παντρεμένος με την Ντανιέλα Σίμαν από το 2010 και έχει αποκτήσει μαζί της τρία παιδιά.

55

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Το μόνο πράγμα που φέρνει χαμόγελα στο φετινό Παναθηναϊκό, είναι οι πιτσιρικάδες της Ακαδημίας. Οι μικρές ομάδες του «τριφυλλιού», παρά τα πολλά προβλήματα που έχει προκαλέσει και σε αυτές η οικονομική ασφυξία της ΠΑΕ, πρωταγωνιστούν και στις τρεις ηλικιακές κατηγορίες που διεξάγονται πρωταθλήματα των τμημάτων υποδομής. Οι «πράσινοι» ύστερα από εισήγηση του Τάκη Φύσσα, που είναι ο υπεύθυνος των ακαδημιών, ετοιμάζονται να προσφέρουν επαγγελματικά συμβόλαια σε τουλάχιστον 15 από αυτά τα παιδιά. Ο στόχος είναι διπλός. Από τη μία να ανταμειφθούν οι μικροί για τη μέχρι τώρα προσπάθειά τους, και από την άλλη μία σταθερή «βάση», πολύ χαμηλού κόστους για την επόμενη μέρα της πρώτης ομάδας, που παραμένει άγνωστη. Μάλιστα, δεν αποκλείεται τα πιτσιρίκια, ή τουλάχιστον κάποια από αυτά, να κληθούν να βουτήξουν στα βαθιά σύντομα, αφού τα οικονομικά προβλήματα συνεχώς αυξάνονται και ο Γενάρης μπορεί να φέρει ριζικές αλλαγές στο ρόστερ της πρώτης ομάδας. Ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού είναι έως το τέλος του 2017 να κληθεί για να υπογράψει επαγγελματικά συμβόλαια διάρκειας μέχρι το 2020, ένα μεγάλο γκρουπ ποδοσφαιριστών από τα τμήματα υποδομής. Η αρχή θα γίνει με παιδιά της ομάδας Κ20 και θα ακολουθήσουν οι μικροί της Κ17. Βέβαια, το θέμα είναι και το πώς θα αντιδράσουν οι μικροί. Και το λέμε αυτό, γιατί για πολλούς ήδη ακούγονται «σειρήνες».

Από την κορυφή, στη φυλακή!

«Κορόνα»

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

)

Η Σούμγκονγκ για να δικαιολογήσει την ουσία που βρέθηκε στο αίμα της παρουσίασε ένα έγγραφο από νοσοκομείο του Ναϊρόμπι στο οποίο φαινόταν ότι της είχε χορηγηθεί φάρμακο για να αντιμετωπίσει αιμορραγία από εξωμήτρια εγκυμοσύνη.Το νοσοκομείο διέψευσε το γεγονός, και πλέον η Ολυμπιονίκης αντιμετωπίζει και την κατηγορία της πλαστογραφίας. Η επιτροπή αντιντόπινγκ της Κένυα εισηγήθηκε ήδη στον αρμόδιο εισαγγελέα την τιμωρία της παραθέτοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την πλαστογραφία, και έτσι κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης από 15 μήνες έως και 3 χρόνια.

Απλό φλερτ Πάταγο προκάλεσε στην Ιταλία η Ρία Αντωνίου. Η Ελληνίδα μοντέλα συγκέντρωσε τα βλέμματα τόσο στη φωτογράφισή της για το γυμνό ημερολόγιο του ιταλικού περιοδικού «For Men» όσο και στην επίσημη παρουσίαση της έκδοσης στο Μιλάνο, όπου εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό σιθρου φόρεμα. Είχε όμως και συνέχεια, καθώς όταν ρωτήθηκε από την «Gazzetta dello Sport» για το αν είχε σχέση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, απάντησε με πονηρό χαμόγελο: «Ποιος τα λέει αυτά;… Ο Κριστιάνο έχει σύντροφο. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν… Ήταν κάτι σαν φλερτ, αλλά ανήκει στο παρελθόν… Τώρα είμαι μόνη».

Ο Χρήστος Αλμπάνης είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν στη φετινή Super League και ήδη οι μεγάλοι του ελληνικού πρωταθλήματος τον έχουν υπό παρακολούθηση. Το ίδιο, βέβαια, συμβαίνει και με τον Ατρόμητο. Ο παίκτης αρέσει πολύ στον Νταμίρ Κάναντι, που έχει ενημερώσει σχετικά τον Γιώργο Σπανό. Αν κάποιος από τους «big 4» δεν μετουσιώσει το ενδιαφέρον του σε πρόταση είναι σίγουρο ότι οι Περιστεριώτες θα κάνουν κίνηση για τον 23χρονο επιθετικό του Απόλλωνα.

*

Αυτογνωσία Ο Ντμίτρι Τσιγκρίνσκι θεωρείται μία από τις χειρότερες μεταγραφές της Μπαρτσελόνα και ο ίδιος έχει την αυτογνωσία να μην εξαιρέσει τον εαυτό του από αυτή την κατηγορία. «Δεν απέδωσα ποτέ αυτά που θα μπορούσα και σίγουρα δεν άξιζα τα 25 εκατομμύρια που δόθηκαν για τη μεταγραφή μου», παραδέχτηκε στο «Cadena Ser» ο Ουκρανός αμυντικός της ΑΕΚ, που τόνισε ότι το μεγάλο ποσό που ξόδεψαν οι Καταλανοί για να τον πάρουν από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ τού δημιούργησε επιπλέον πίεση.

10 Η Άρσεναλ έχει ξεκινήσει με τον Μεσούτ Οζίλ την κουβέντα για την ανανέωση της συνεργασίας τους, και ο Γερμανός μέσοεπιθετικός πέρα από τα οικονομικά, όπου ζητάει μια γενναία αύξηση των αποδοχών του, έχει θέσει και μια σειρά από όρους προκειμένου να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο. Ένας από αυτούς είναι και ο αριθμός της φανέλας. Ο Οζίλ ζήτησε το νούμερο 10, το οποίο φοράει και στην εθνική ομάδα της Γερμανίας. Βέβαια, για να συμβεί αυτό θα πρέπει να συναινέσει ο νυν κάτοχος, που είναι ο Τζακ Γουίλσιρ, που σε πρώτη φάση δεν ενθουσιάστηκε με την ιδέα.


«∫·(Ì)̤ÓË ÁË» ‚Ú›ÛÎÂÈ Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ÛÙÔ À∂£∞

«∏ ÛηӉ·ÏÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ÙÔ... ‰˘Ó·Ùfi “¯·ÚÙ›” ÙÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘»

™À¡∂¡Δ∂À•∏

™À¡∂¡Δ∂À•∏

11 ➧

∞¶√∫∞§Àæ∂π™-™√∫ °π∞ Δ√¡ À¶√Àƒ°√!

ª∞•πª√™ Ã∞ƒ∞∫√¶√À§√™

μ§∏ª∞Δø¡ » √π™Δ∏¶ƒ√ª∏£∂π∂™ ™. ∞ƒ∞μπ∞ ∂πÃ∞¡ ∫∞π ª∂™∞∑√¡Δ∞, ∫∞π ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√!

» Σελ. 14-15

» Ρεπορτάζ στη σελ. 4

∂∫§√°∂™ ¢™∞ μ∞™π§∂π√™ μƒ∞ÃπøΔ∏™

«∞˜ ÌËÓ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÂÌ¿˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÌ¿˜» » Σελ. 35

ΜΕΝΩ Τιμή ΕΚΔΟΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝ. ΜΗΤΣΗΣ

» 11 - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 » ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1040

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™ 1€

Ελλάδα 2

∂π¢∏™∂π™ °π∞ Δ∏¡ Δ√¶π∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏

™√À¶∂ƒ ™∂§π¢∂™ 36-37

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ και στο νόμο

ΚΑΤΣΕΛΗ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΣ

Σελ. 25

T· ·Á·ı¿ copy ’s ÎÙÒÓÙ·È… Γ. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Σελ. 27

«ΔÈ Â›‰Ô˘˜ √ÈÎÔÓÔÌ›· ı¤ÏÔ˘ÌÂ;»

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞

«™ÙÔÓ ·¤Ú·» 25.000 ·Ï·ÈÔ› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ!

Σελ. 18

Η ελληνική αποστολή, με την Έλενα Κουντουρά, κυριάρχησε στο «World Travel Market», όπου δυναμικό «παρών» έδωσε και ο Όμιλος MITSIS.

για τα «κόκκινα» δάνεια » Επιταχύνονται οι διαδικασίες » Ρεπορτάζ στις σελ. 28-29

¢ÈÒ¯ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·fi ÙË μ. ◊ÂÈÚÔ » Σελ. 24, 33

¡∞ ºÀ°√À¡

«Μπεστ σέλερ» ο Τουρισμός και το 2018

» «Fast track»

¶∞πƒ¡√À¡ Δπ™ ¶∂ƒπ√À™π∂™ » Δ√À™ ∫∞π Δ√À™ ∞¡∞°∫∞∑√À¡

» Σελ. 28

Ε. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ

¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi: ı¤Ì· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜

∞ º π∂ ƒ ø ª ∞

www.vradini.gr

11-12/11/2017

Αλλάζουν όλα και στους πλειστηριασμούς

∂¡ΔÀ¶ø™π∞∫∏ ∏ ∂§§∏¡π∫∏ ¶∞ƒ√À™π∞ ™Δ∏¡ ¶∞°∫√™ªπ∞ ∂∫£∂™∏ ✓ Δ√À §√¡¢π¡√À Σελ. 34

Επιστροφή ΕΝΦΙΑ, εφάπαξ επιδόματα, και ληξιπρόθεσμα δίνει η Ν.Δ. √§√ Δ√ ™Ã∂¢π√

» Σελ. 6

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΔÔ ÎfiÏÔ ΔÛ›Ú· Ì ÙÔ… «ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ̤ÚÈÛÌ·» » Σελ. 18 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿: Ë ÚfiÎÏËÛË Î·È Ë ·Á›‰· » Σελ. 2 ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

∞Á¿ËÛ¤ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÛÙÔ » Σελ. 2 ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó!

Δ√ ª∏¡Àª∞ °È·Ù› Î·È Ò˜ ™Δ√¡ ∂ƒ¡Δ√°∞¡ Ô ™Àƒπ∑∞ ✓ «ŒÏ· ÛÙËÓ ¤‰ˆÛ ¿‰ÂÈ· ∞ı‹Ó·, fi¯È ÛÙÔÓ ÛÎÏËÚfi Ù˘ «17 ¡Ô¤Ì‚ÚË» ÛÙË £Ú¿ÎË»! » Σελ. 16

Σελ. 21

Η Βραδυνή της Κυριακής 12 Νοεμβρίου 2017  

Η Βραδυνή της Κυριακής 12 Νοεμβρίου 2017

Advertisement