Functioneel ontwerp parklaan

Page 1

Veluwse Poort Parklaan Functioneel Ontwerp


Parklaan

Functioneel Ontwerp

 ��

2


Parklaan

Functioneel Ontwerp

Inhoudsopgave Samenvatting 05 1 De totstandkoming van de Parklaan: het planproces op hoofdlijnen 07 1.1 De Parklaan als onderdeel van de Veluwse Poort 07 1.2 Achtergronden en voorgeschiedenis 07 1.3 Burgerparticipatie binnen Veluwse Poort: “Verbinden en losmaken” 09 1.4 Leeswijzer 09 2 Ruimtelijke ontwikkelingen 11 2.1 Ruimtelijke ontwikkelingen maken betere verkeersstructuur mogelijk 11 2.2 Verbreding A12-Grijsoord 11 2.3 Ontwikkeling Kazerneterreinen 11 2.4 Stationsomgeving 11 2.5 Enka 11 2.6 Kenniscampus 11 3 Beleids- en ontwerpkeuzes voor verkeersaspecten 13 3.1 Een toekomstvast ontwerp voor het autoverkeer 13 3.2 Vormgeving van kruispunten en wegvakken 13 3.3 Beperking van milieuhinder 13 3.4 Optimale kwaliteit voor langzaam verkeer 15 3.5 Openbaar vervoer 15 3.6 Hulpdiensten 15 3.7 Beheer en onderhoud 15 4 Beleid- en ontwerpkeuzes voor de ruimtelijke inpassing 17 4.1 Stedenbouw: Parklaan als ruggengraat voor bestaande en nieuwe stedelijke gebieden 17 4.2 Natuurwaarden: Samenhangende aaneengesloten groenstructuur 17 4.3 Grondeigendommen 19 4.4 Inventarisatie te verwijderen bomen 21 5 Uitwerking deelgebieden en karakters 23 5.1 Wegvak: Poortwachter A12 tot Bovenbuurtwegviaduct 25 5.2 Wegvak: Bovenbuurtwegviaduct tot Onderdoorgang A12 27 5.3 Wegvak: Onderdoorgang A12 tot Horalaan 29 5.4 Wegvak: Horalaan tot Emmalaan 33 5.5 Wegvak: Emmalaan tot Klinkenbergerweg 35 5.6 Wegvak: Klinkenbergerweg tot Sysseltselaan 37 5.7 Wegvak: Sysseltselaan tot N224 41 6 Planning en financiën 45 6.1 Planning 45 6.2 Financiën 45 Colofon 47

3


Parklaan

Parklaan

4

Functioneel Ontwerp


Parklaan

Samenvatting De ontwikkeling van een nieuwe ontsluitingsweg, de Parklaan, vindt zijn oorsprong in het Masterplan Veluwse Poort / Spoorzone dat in mei 2005 is vastgesteld door de gemeenteraad van Ede. Na de vaststelling van het Masterplan is een milieueffectrapportage (m.e.r.) opgesteld. Tegelijkertijd zijn de ruimtelijke, verkeerskundige en financiële consequenties van het voorkeursalternatief en daarmee ook de wijzigingen in de huidige hoofdwegenstructuur van Ede nader beschreven in de Structuurvisie Infrastructuur Ede-Oost. Beide plannen zijn in december 2008 door de gemeenteraad vastgesteld. De ontwikkeling van de Parklaan staat niet op zichzelf, de Parklaan is een onderdeel van een nieuw stadsdeel Veluwse Poort. Om de bereikbaarheid van het nieuwe stadsdeel te kunnen waarborgen, wordt de nieuwe ontsluitingsweg Parklaan gerealiseerd. De Parklaan vormt een verbinding tussen de deelprojecten Enka, kazerneterreinen en het station, biedt een oplossing voor bestaande knelpunten en ontsluit Veluwse Poort naar de provinciale weg N224 en de rijksweg A12. De Parklaan wordt landschappelijk vormgegeven en slingert zich organisch door het gebied. Het Functioneel Ontwerp beschrijft waar de Parklaan exact komt te liggen, hoe de weg wordt vormgegeven (wegvakken, kruispunten, fiets- en voetgangersvoorzieningen), hoe de weg landschappelijk en stedenbouwkundig wordt ingepast en wat de weg gaat kosten. Nadat het Functioneel Ontwerp door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt het verder (civiel)technisch uitgewerkt in een Definitief Ontwerp en juridisch geborgd in bestemmingsplannen, waarna de aanbesteding en realisatie van de Parklaan kan starten. Het Functioneel Ontwerp beschrijft het planproces op hoofdlijnen en gaat in op de ruimtelijke ontwikkelingen die de Parklaan nodig maken. De belangrijkste beleids- en ontwerpkeuzes op het gebied van functionaliteit en ruimtelijke inpassing worden toegelicht. Per wegvak wordt het Functioneel Ontwerp beschreven. De nota eindigt met een hoofdstuk over planning, fasering en financiën. Het ontwerpteam is gestart met het ontwerp voor het zuidelijk deel van de Parklaan. Dit deel zal als eerste gerealiseerd worden vanwege de samenhang met de verbreding van de A12 door Rijkswaterstaat en de oplevering van de woningen op het Enka terrein. Op basis van een hoge ruimtelijke- en beeldkwaliteitambitie bleek de eerste investeringsraming 1,5 keer hoger dan de oorspronkelijke raming uit 2007. Vervolgens is noodgedwongen een iteratief en kostenbewuster teken- en rekenproces gestart, hetgeen leidde tot een herontwerp van het zuidelijk deel en een ontwerp van het noordelijk deel op basis van een (noodzakelijk) budget gestuurde ambitie. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een goed functionerend, toekomstvast en landschappelijk goed ingepast ontwerp voor de totale Parklaan. Voor een rechtstreekse aansluiting van de Maanderdijk op de Poortwachter bleek een kunstwerk onder de op- en afritten te duur. De Maanderdijk wordt daarom met een gelijkvloerse oversteek aangesloten op de Poortwachter en de Parklaan. Het ontwerp moet voldoen aan de verkeersveiligheids- en doorstromingseisen van Rijkswaterstaat. De voorgestelde fietstunnel ter hoogte van Hoekelum is een verbetering voor het comfort en de veiligheid van het fietsverkeer op Ede-Bennekom-Wageningen. De fietstunnel maakt onderdeel uit van de provinciale fietssnelroute station Ede-Wageningen – Wageningen UR en verbetert de stedelijke bereikbaarheid van Ede. Om werk met werk te kunnen maken is

Functioneel Ontwerp

de fietstunnel opgenomen in het project Parklaan. Maatregelen in Bennekom voor een verdere verbetering van het comfort en de veiligheid vallen buiten de scope van dit project, maar moeten wel worden onderzocht. Voor de fietstunnel ter hoogte van Hoekelum wordt aanvullende (provinciale) financiering gezocht. De Edeseweg wordt direct met twee rijbanen en twee rijstroken aangelegd. Met deze verdubbeling van de capaciteit wordt een toekomstvaste Parklaan gerealiseerd. Voor het noordelijk deel van de Parklaan zijn de diverse alternatieven onderzocht voor een ongelijkvloerse kruising met de monumentale Sysseltselaan en de verdiepte ligging van de Parklaan. De landschappelijk inpact van een verdiepte ligging bleek echter erg groot. Veel bomen zouden moeten worden gekapt. Een verdiepte ligging is ook niet noodzakelijk om een goede doorstroming van het autoverkeer en verkeersveilige oversteken voor het langzaam verkeer te bereiken. Bijkomend voordeel is dat er door een niet verdiepte ligging en het vervolgens iets opschuiven van de Parklaan richting de Nieuwe Kazernelaan, meer uitgeefbare grond op de kazerneterreinen ontstaat. Het Functioneel Ontwerp voldoet aan de doelstellingen van de Parklaan: met het voorgestelde ontwerp wordt een toekomstvaste Parklaan gerealiseerd. De Parklaan zorgt voor goede doorstroming en heeft veilige oversteken voor het langzaam verkeer. Daar waar de Parklaan bestaande groenstructuren met natuurwaarden doorsnijdt, worden maatregelen genomen op de structuren en verbindingen in stand te houden. Op 8 maart 2011 heeft het college het concept Functioneel Ontwerp vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode liep van 10 maart tot en met 6 april. De inloopavond op 14 maart is door ca. 150 bewoners en belanghebbenden bezocht. Voor een aantal belanghebbendenorganisaties zijn op uitnodiging presentaties gehouden. ca 250 bewoners/ belanghebbenden hebben een formele inspraakreactie ingediend. Alle reacties zijn samengevat en beantwoord in een inspraaknota en hebben geleid tot een wijziging van het ontwerp Poortwachter. Met afronding van deze procedure kan het college het Functioneel Ontwerp definitief vaststellen en voorleggen ter finale vaststelling door de gemeenteraad in de zomer van 2011. Na definitieve vaststelling van het Functioneel Ontwerp door de gemeenteraad als kaderstellend document start de verdere technische en juridische uitwerking.

5


Parklaan

Functioneel Ontwerp

Stevin kazerne

Beeckman kazerne Maurits kazerne

Maurits kazerne

Stationsomgeving

Enka

Masterplan

Kenniscampus

A12 Structuurvisie Infrastructuur Ede-Oost

2006 Masterplan Structuurvisie Functioneel ontwerp Inspraak Bestemmingsplannen Realisatie Planning Parklaan

6

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015


Parklaan

Functioneel Ontwerp

1. De totstandkoming van de Parklaan: het planproces op hoofdlijnen 1.1. De Parklaan als onderdeel van Veluwse Poort

De ontwikkeling van de Parklaan staat niet op zichzelf: de Parklaan is een onderdeel van een nieuw stadsdeel, Veluwse Poort. De Parklaan wordt ook nadrukkelijk in samenhang met de diverse ruimtelijke plannen ontwikkeld, opdat infrastructuur en ruimtelijke structuur elkaar versterken. De naam Veluwse Poort geeft precies aan wat het nieuwe stadsdeel zo uniek maakt: • De Veluwse Poort ligt op de overgang van de Gelderse Vallei naar de Veluwe. De Veluwe dringt door tot in de stad en de nieuwe ontwikkelingen nodigen uit om het gezonde groen te omarmen. • ‘Poort’ verwijst ook naar de uitstekende bereikbaarheid van het stadsdeel: grenzend aan de Veluwe, dicht bij het centrum van Ede en een nieuw modern intercitystation. Dit wordt nog eens extra versterkt door een nieuwe directe verbinding naar de A12. • Voorts symboliseert de ‘Poort’ de toegankelijkheid van bijzonder erfgoed van Ede. Jarenlang bleven de hekken van de Enka fabriek en de kazernes gesloten voor het publiek. Maar nu maakt dit erfgoed onderdeel uit van een veelbelovende en vitale toekomst. Om de bereikbaarheid van het nieuwe stadsdeel te kunnen waarborgen en om knelpunten in bestaand Ede op te lossen wordt de nieuwe ontsluitingsweg Parklaan gerealiseerd. De Parklaan vormt een verbinding tussen de deelprojecten Enka, kazerneterreinen en het station, biedt een oplossing voor bestaande knelpunten en ontsluit Veluwse Poort naar de provinciale weg N224 en de rijksweg A12. De Parklaan wordt landschappelijk vormgegeven en slingert zich organisch door het gebied.

1.2. Achtergronden en voorgeschiedenis

In het Masterplan Ede-Oost / Spoorzone zijn de op te lossen verkeersproblemen als volgt samengevat: • Het is een absolute randvoorwaarde om extra ontsluitende infrastructuur te realiseren ten behoeve van de nieuw te ontwikkelen gebieden in Ede-Oost; • de oostzijde van Ede (inclusief centrum) is vanuit de A12 via een omslachtige manier te bereiken, een betere bereikbaarheid is gewenst; • de route Edeseweg-Bennekomseweg kent in 2030, ook zonder realisatie van Ede-oost capaciteitsproblemen, Het gedeelte Klinkenbergerweg tussen station en Arnhemseweg kent leefbaarheidproblemen vanwege de beperkte afstand tussen woningen en weg; • de oost-westverbindingen Emmalaan/Tooroplaan en Zandlaan/ Frans Halslaan zijn gelegen in met name woonomgevingen. Capaciteitsproblemen op deze wegen zijn hier ongewenst, niet alleen vanwege het oponthoud van het verkeer, maar ook de leefbaarheid in deze wijken.

In 2008 zijn in het Structuurplan Infrastructuur Ede-Oost 6 alternatieve tracés voor de Parklaan onderzocht. Vier alternatieven met een westelijke aansluiting op de A12 ter hoogte van de Poortwachter en twee alternatieven met een oostelijke ontsluiting op de A12. In deze twee laatste alternatieven maakt de Parklaan gebruik van de Dr. Hartogsweg en sluit de Parklaan ter hoogte van Oosterbeek aan op de A12. De hoofdkeuze van de alternatieven ging er om of de nieuwe ontsluiting in het westen (bij de Poortwachter) of in het oosten (bij Oosterbeek) aansloot op de A12. Op basis van een set van beoordelingscriteria (milieu, verkeer in relatie tot doel, conflicterende ruimtelijke ambities, ruimtelijke kwaliteit, kosten (incl. vastgoed) en procedurele belemmeringen zijn alle tracévarianten gewogen en beoordeeld. De Hartogsvarianten zijn mede afgevallen vanwege onvoldoende oplossend effect voor de verkeersgroep op bestaande wegen in oostelijk Ede. Uiteindelijk heeft de raad op 29 mei 2008 (Structuurplan Infrastructuur Ede-Oost, Fase 1: Afweging tussen de alternatieven, gemeente Ede mei 2008) vastgesteld en daarin gekozen om variant 2A als voorkeurstracé verder uit te werken. Dit is het alternatief waarbij de Parklaan via de Hoekelumse Eng met een tunnel naar de A12 gaat heeft geen barrièrewerking voor de Maandereng en kan het beste al het toekomstige verkeer verwerken. Deze uitwerking heeft vervolgens plaatsgevonden in de Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur Ede-Oost. Op 11 december 2008 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Infrastructuur Ede-Oost, en daarmee het huidige tracé van de Parklaan, vastgesteld. De commissie M.E.R. heeft in 2008 de Parklaan getoetst op milieueffecten en geconcludeerd dat alle essentiële informatie is meegewogen bij de keuze voor het huidige tracé van de Parklaan. De aspecten verkeer en vervoer, woon- en leefmilieu, natuur en landschap en ruimtegebruik zijn bij de beoordeling betrokken. Aan de oorspronkelijke opstellers van de milieueffectrapportage is gevraagd het huidige ontwerp te toetsen op de uitspraken van de commissie M.E.R. in 2008. Essentieel bij deze toetsing is geweest of van de oorspronkelijke gehanteerde uitgangspunten (in het bijzonder verkeersintensiteiten) afgeweken is en of daarmee de M.E.R. beoordeling anders zou zijn gelopen. Ook is expliciet gevraagd of het niet verdiepen van de Parklaan op de kazerneterreinen aanleiding kan zijn voor het opstellen van een nieuwe M.E.R.. Uit de recente toetsing is gebleken dat niet is afgeweken van de oorspronkelijke uitgangspunten. Het wel/niet verdiepen van de Parklaan is geen element geweest bij de beoordeling van de milieueffecten en heeft dus geen onderscheidend effect in de M.E.R.-beoordeling. Het Functioneel Ontwerp is doorgerekend op de effecten voor geluid en fijnstof. De in het Functioneel Ontwerp voorgestelde maatregelen zorgen er voor dat aan de wet- en regelgeving wordt voldaan.

In het Masterplan Ede-Oost is een infrastructuurnetwerk ontwikkeld dat niet alleen zorgt voor een goede en adequate ontsluiting van EdeOost maar ook een bijdrage levert om de bestaand en toekomstige verkeersproblematiek in geheel Ede op te lossen.

 

      

            

        

  

    

Communicatieplan Parklaan

Participatie avond “de Brink, Bennekom”

7


Parklaan

8

Functioneel Ontwerp


Parklaan

Functioneel Ontwerp

1.3. Burgerparticipatie binnen Veluwse Poort: “Verbinden en losmaken”

De gemeente Ede hecht veel waarde aan burgerparticipatie, dus zeker ook bij een groot project als Veluwse Poort. In alle fasen van de planvorming kunnen belanghebbenden meedenken en meewerken aan de plannen: • Tijdens de M.E.R. Ede-Oost Spoorzone (in 2006) was een klankbordgroep betrokken bij het trechteren van alternatieven. Bewoners en belanghebbenden zijn geïnformeerd via inloop- en informatiebijeenkomsten, nieuwsbrieven, tentoonstelling, publicatie en een website. • Bij de totstandkoming van het Functioneel Ontwerp Parklaan (2010/2011) zijn belangengroeperingen en direct omwonenden uitgenodigd voor een participatieavond, nog voordat het Functioneel Ontwerp door het college werd vrijgegeven voor inspraak. Er zijn aparte bijeenkomsten georganiseerd voor het zuidelijk deel (vanaf de Poortwachter tot en met de Klinkenbergerweg) en voor het noordelijk deel (vanaf de Klinkenbergerweg tot en met de aansluiting op de N224).Bij de verdere detailering van het Functioneel Ontwerp naar het Definitief Ontwerp kunnen belanghebbenden en omwonenden op onderdelen betrokken worden. Daarnaast zullen uiteraard alle wettelijke inspraakprocedures gevolgd worden, zoals die bijvoorbeeld gelden bij de vaststelling van bestemmingsplannen. In een aantal gevallen zijn gemaakte opmerkingen van belangengroeperingen en direct omwonenden in het Functioneel Ontwerp meegenomen. Maar soms moesten ook om verkeerskundige, landschappelijke redenen andere keuzes gemaakt worden, of om de kosten van het plan binnen het taakstellende budget te houden. Voor het zuidelijke deel van de Parklaan is tegemoet gekomen aan de wensen van belanghebbenden binnen de kaders van het ontwerp. Zo is er veel aandacht besteed aan behoud van groen en aan verkeersveilige en goede ontsluitingen voor bestemmingsverkeer en fietsers. Bijvoorbeeld dat de bewoners van de Bennekomseweg (die nu een directe aansluiting op de Bennekomseweg hebben) straks via een ventweg aangesloten worden op de toekomstige Parklaan. Deze ventweg is voorzien van enkele parkeerhavens en kan in noord-zuid richting bereden worden. Verkeer dat richting het station wil, kan op de kruising Horalaan-Zandlaan keren. De ventweg wordt uitgevoerd als een fietsstraat in twee richtingen. De aansluiting van de Reehosterweg op de Bennekomseweg wordt voor autoverkeer afgesloten.

1.4. Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen die de realisatie van de Parklaan nodig maken. De naam Parklaan in dit Functioneel Ontwerp is bedoeld als werknaam voor de ontsluitingsweg die loopt van de N224 naar de A12. Vervolgens worden in de hoofdstukken 3 en 4 de belangrijkste beleids- en ontwerpkeuzes toegelicht op het gebied van verkeer en ruimtelijke inpassing. Een aantal meer gedetailleerde aandachtspunten per tracédeel (zoals die ook in de Structuurvisie zijn benoemd) komen in hoofdstuk 5 aan de orde in de beschrijving van het Functioneel Ontwerp per wegvak. Deze nota eindigt met een hoofdstuk over planning, fasering en financiën (hoofdstuk 6).

Participatie avond “de Brink, Bennekom”

9


Parklaan

Functioneel Ontwerp

Ontsluiting Ede-oost

Jan Th. Tooroplaan - Emmalaan Bennekomseweg- Klinkenbergerweg

Aansluiting A12

Knelpunten qua verkeersafwikkeling 1 Emmalaan - J. T. Tooroplaan 2 Zandlaan 3 Bennekomseweg-Klinkenbergerweg 4 De aansluiting naar de A12 levert congestie op (voor verkeer van en naar het westen/ Randstad) 6 Ontsluiting Veluwse Poort. Huidige en toekomstige knelpunten zonder aanleg Parklaan

Aansluiting N224

Logische, duidelijke hoofdwegenstructuur kern Ede

Ontsluiting ontwikkeling Ede-oost

Aansluiting A12

Oplossend vermogen 1 Door aansluiting van de Parklaan op de N224 aan de noordzijde en de aansluiting op de A12 aan de zuidzijde is de externe bereikbaarheid gewaarborgd. 2 Het levert een bijdrage aan het oplossen van de bestaande knelpunten ten aanzien van leefbaarheid en bereikbaarheid. 3 Met de Parklaan krijgt Ede aan de zuidkant en aan de oostkant een duidelijke en logische gebiedsontsluitende weginfrastructuur, waarbij optimale afstemming is gezocht tussen de ruimtelijke ontwikkelingen en de hoofdwegenstructuur. Toekomstige Parklaan

10


Parklaan

Functioneel Ontwerp

2.5 Enka

2. Ruimtelijke ontwikkelingen 2.1 Ruimtelijke ontwikkelingen maken betere verkeersstructuur mogelijk

Binnen de huidige verkeersstructuur van Ede zijn op een aantal plekken al knelpunten in de verkeersafwikkeling. Deze knelpunten zullen in de toekomst alleen maar toenemen als gevolg van de woning- en kantooropgave voor Ede. Groei van het aantal inwoners en arbeidsplaatsen leidt tot mobiliteitsgroei. De infrastructuur wordt daardoor zwaarder belast. Daardoor ontstaan meer en grotere knelpunten. Gelukkig bieden de ruimtelijke ontwikkelingen ook kansen om de verkeersstructuur te verbeteren en problemen op te lossen. De nieuw te ontwikkelen gebieden in de Veluwse Poort vragen om een goede ontsluiting, want de Edeseweg, de Emmalaan, de J. T. Tooroplaan, de Zandlaan en in mindere mate de Klinkenbergerweg zullen het extra verkeer namelijk niet goed kunnen verwerken. Nieuwe infrastructuur zorgt voor een goede ontsluiting van de nieuwbouw en lost tegelijkertijd een aantal bestaande verkeersproblemen op.

2.2 Verbreding A12-Grijsoord

Rijkswaterstaat werkt aan plannen voor verbreding van de A12 Ede-Grijsoord. De A12 wordt op dit tracédeel verbreed van 2x2 naar 2x3 rijstroken, met vluchtstroken. Bij de uitwerking van beide plannen zullen Rijkswaterstaat en gemeente samen optrekken. Een gemeenschappelijke aanbesteding kan schaalvoordelen opleveren (werk met werk maken) en maatschappelijke overlast beperken.

2.3 Ontwikkeling Kazerneterreinen

De herontwikkeling van de kazerneterreinen geeft vorm aan een bijzondere woon-, werk- en leefomgeving. Een omgeving waar Ede en de Veluwe elkaar ontmoeten. Rust, natuur en historie vormen belangrijke kenmerken van wonen en werken in de voormalig militaire complexen. De Parklaan is de belangrijkste ontsluitingsweg voor het autoverkeer van en naar de kazerneterreinen.

Op het voormalige fabrieksterrein Enka (gelegen aan de oostzijde van de Parklaan en aan de zuidzijde van de spoorlijn Utrecht – Arnhem) wordt de wijk Enka ontwikkeld. Enka zal gaan voorzien in circa 1400 woningen en enkele maatschappelijk gerelateerde voorzieningen. De Parklaan is de ontsluitingsweg voor autoverkeer van en naar Enka. Het gemotoriseerd verkeer wordt op een tweetal punten ontsloten op de Parklaan. De noordelijke ontsluiting (ter hoogte van de huidige Badweg) is tevens de ontsluiting van de te ontwikkelen stationsomgeving (stationsplein, busstation, Kiss&Ride, Parkeer en Reis, werklocaties, etc.). De zuidelijke ontsluiting wordt een nieuwe aansluiting op de Parklaan ter hoogte van de huidige Reehorsterweg.

2.6 Kenniscampus

Negen organisaties – zes onderwijsinstellingen, twee woningbouwcorporaties en de gemeente - hebben de handen ineen geslagen om rond de Zandlaan een hoogwaardige Kenniscampus te ontwikkelen. De ambitie is om een Kenniscampus te ontwikkelen met een hoogwaardig en goed aansluitend onderwijs- en kennisaanbod in een aantrekkelijke omgeving. De Kenniscampus Ede krijgt in de toekomst een regionale uitstraling voor 12.000 scholieren en studenten. De verwachting is dat dit aantal kan doorgroeien naar 14.000. Het gebied van de Kenniscampus Ede is de komende jaren volop in ontwikkeling. Hierbij zijn te noemen de nieuwbouw van studentenhuisvesting, investeringen in de inrichting van de buitenruimte en de infrastructuur, de nieuwbouw van het VMBO, uitbreiding Christelijke Hogeschool Ede, de aanleg van sportvelden en de revitalisering van het hostel/restaurant door PTC+. Dit betreft investeringen, die in de periode 2011-2014 (looptijd Programmaplan Kenniscampus) hun beslag gaan krijgen. De aanleg van de Parklaan is van groot belang voor de Kenniscampus, omdat de bereikbaarheid van het gebied hierdoor sterk zal verbeteren.

2.4 Stationsomgeving

Het station en de stationsomgeving zijn een integraal onderdeel van de ontwikkeling van Veluwse Poort. De plannen voorzien ondermeer in het verplaatsen van zowel het station met bijbehorende functies als het busstation naar de zuidkant van het spoor ten oosten van Bennekomseweg. Dit zorgt voor een snellere aanlanding van de Valleilijn als belangrijkste Hoogwaardig Openbaar Vervoer - as. Alle bussen maken gebruik van kruising Emmalaan/ Bennekomseweg. Aan de zuidzijde van het station komt een Parkeer en Reis voorziening. Behalve voor openbaar vervoer is het station ook een uiterst belangrijke bestemming voor fietsers. Directe fietsverbindingen naar het station die aansluiten op het lokale en regionale (recreatieve) fietsnetwerk zijn dan ook wezenlijk. De fietsparkeervoorzieningen zullen alleen aan de westzijde van de Bennekomseweg worden gerealiseerd. Dit betekent dat er direct logische verbindingen naar de fietsenstallingen moeten worden gerealiseerd.

Structuurkaart Stationsomgeving

Ontwikkelingsplan kazerneterreinen

Poortgebouw Enka

11


Parklaan

Functioneel Ontwerp

De theorie achter langzaam rijden gaat sneller: Mensen verbazen zich er wel eens over dat er geen chaos ontstaat als verkeerslichten buiten werking zijn. Met oogcontact en eenvoudige voorrangsregels kan blijkbaar veel worden bereikt. Het concept “Langzaam rijden gaat sneller” is op dergelijke menselijke interacties in het verkeer gebaseerd. In een situatie waarbij de verkeersstroom niet wordt onderbroken door verkeerslichten of rotondes bepaalt de meest voorzichtig rijdende automobilist het tempo en ontstaan “treintjes”. Door deze “treintjes” ontstaan er hiaten in de verkeersstroom en kan er ingevoegd/ overgestoken worden. Ondanks de lage snelheid is de automobilist sneller op zijn bestemming dan in een systeem dat zich kenmerkt door “hollen en stilstaan”. Uitgangspunt van het concept is dat rijstroken bij de kruispunten van elkaar worden gescheiden met een brede middenberm, aangevuld met snelheidsremmers (meanders, lage plateaus) bij de oversteekpunten. Naast een positief effect op de doorstroming en verkeersveiligheid heeft deze kruispuntvorm ook een postief effect op de kwaliteit van de leefomgeving. Het verbeteren van de doorstroming zorgt voor een verminderde uitstoot van o.a. CO, CO2 en NOx en fijne deeltjes (PM). Het principe van “Langzaam rijden gaat sneller” kan worden toegepast op kruispunten met een ongelijke verdeling van de intensiteiten over de takken. Ook is de toepassing gekoppeld aan een bepaalde maximum intensiteit. Daarnaast is het essentieel dat er niet kan worden ingehaald, zodat er “treintjes” ontstaan. Toekomstige fietstructuur

k1 k2 k3 k4a k5

k4b

k6 k7 k8 2x2

k10

k9

Toekomstige kruispunten Parklaan

12

Kruispunt

1 strooks rotonde mogelijk

Vormgeving voorlopig ontwerp

K1

N224

Ja

Ovonde/Rotonde

K2

Buurtmeesterweg

Ja

Brede middenberm

K3

Eikenlaan

Ja

Brede middenberm

K4a Maurits zuid 1

Ja

Brede middenberm

K4b Maurits zuid 2

Ja

Brede middenberm

K5

Klinkenbergerweg

Nee

Verkeerslichten

K6

Emmalaan

Nee

Verkeerslichten

K7 Reehorsterweg/Enka

Nee

Verkeerslichten

K8 Zandlaan/Horalaan

Nee

Verkeerslichten

K9 Edeseweg

Nee

Verkeerslichten

K10 Poortwachter

Nee

Verkeerslichten


Parklaan

Functioneel Ontwerp

3. Beleids- en ontwerpkeuzes voor verkeersaspecten 3.1 Een toekomstvast ontwerp voor het autoverkeer

De Parklaan voorziet in een extra verbinding van Veluwse Poort naar de A12 en zorgt daarbij voor een ontlasting van bestaande wegen. De Parklaan maakt straks onderdeel uit van de hoofdwegenstructuur van Ede. Het is dan ook een gebiedsontsluitingsweg waar doorstroming van het autoverkeer centraal staat. De Parklaan kent een beperkt aantal kruispunten en directe aansluitingen van aanliggende bestemmigen worden zoveel mogelijk vermeden. Dit bevordert zowel de doorstroming als de verkeersveiligheid. De geprognotiseerde intensiteiten (hoeveelheid verkeer) op de Parklaan verschillen sterk wat ook leidt tot verschillende wegprofielen: • Het drukste gedeelte van de Parklaan is het gedeelte tussen de Klinkenbergerweg en de aansluiting met Bennekom. Hier kunnen intensiteiten in 2020/2030 oplopen tot ruim 30.000 voertuigen per etmaal. • Op de Parklaan tussen de Klinkenbergerweg en de N224 zullen de intensiteiten ruim een derde hiervan zijn (ong.10.000 voertuigen per etmaal). • Op de Parklaan tussen de aansluitingen met Bennekom en de A12 liggen de intensiteiten ongeveer op 15.000 voertuigen per etmaal. De avondspits is maatgevend voor de verkeersafwikkeling en daarmee is gerekend voor het bepalen van de capaciteit van de weginfrastructuur en inrichting van de kruispunten. Om het ontwerp van de Parklaan houdbaar te houden is voor 2020 gerekend met een robuustheidfactor van 20%, zodat het ontwerp ook geruime tijd na 2020 nog houdbaar is Ook het snelheidsregime zal niet overal gelijk zijn: • Tussen de N224 en de Horalaan/Zandlaan ligt de weg binnen de bebouwde kom met een snelheidsregime van 50 km/uur. • Van de Horalaan/Zandlaan tot aan de Poortwachter ligt de weg buiten de bebouwde kom en krijgt de weg een snelheidsregime van 80 km/uur. De huidige komgrens ligt net ten zuiden van de Reehorsterweg en wordt verplaatst naar een plaats ter hoogte van de Horalaan.

3.2 Vormgeving van kruispunten en wegvakken

De capaciteit van een weg wordt grotendeels bepaald door de capaciteit van de kruispunten. Daarom zijn voor alle kruisingen berekeningen uitgevoerd om de optimale kruispuntvorm te bepalen en het bijbehorende ruimtebeslag. Hierbij is rekening gehouden met de huidige inzichten met betrekking tot capaciteit, veiligheid, oversteekbaarheid, doorstroming, landschappelijke inpassing en de gewenste robuustheid, ook na het jaar 2020. Op basis daarvan zijn verschillende keuzes gemaakt voor de Parklaan Zuid en de Parklaan Noord: • Op het drukste gedeelte van de Parklaan (Parklaan Zuid) worden de kruispunten van verkeerslichten voorzien, zodat de doorstroming zo efficiënt mogelijk geregeld en zelfs gestuurd kan worden. Hiermee kan ook prioriteit gegeven worden aan bepaalde doelgroepen (hulpdiensten/openbaar vervoer). Mede gezien de benodigde opstelcapaciteit voor de kruispunten en de hoge verkeersintensiteit is het nodig om het weggedeelte bij de aanleg van de Parklaan direct te verdubbelen tot twee rijbanen, elk met twee rijstroken. Met deze maatregel wordt op efficiënte wijze een toekomstvaste Parklaan aangelegd, conform de Structuurvisie.

N.B. de toekomstige hoeveelhied verkeer kan niet via de rotonde afgewikkeld worden. Een tweestrooksrotonde neemt teveel ruimte in beslag. Vanaf het kruispunt met de Klinkenbergerweg in noordelijke richting volstaat één rijstrook per rijrichting. Omdat de verkeersintensiteit op het noordelijke gedeelte van de Parklaan een stuk lager is, zijn hier ook andere kruispuntvormen mogelijk. Er is gekozen voor zogenaamde LARGAS-oplossing (Langzaam Rijden Gaat Sneller). Met deze oplossing kan het autoverkeer goed doorstromen (door gescheiden rijstroken bij de kruispunten en aparte voorsorteervakken). Tegelijkertijd biedt de oplossing goede en veilige oversteekmogelijkheden voor langzaam verkeer (door de lage snelheid van het autoverkeer en de vluchtheuvels tussen de rijbanen).

3.3 Beperking van milieuhinder

Geluid Het verkeer dat over de Parklaan rijdt, produceert geluid. Volgens de Wet Geluidhinder mag dit geluid niet harder klinken dan 48 decibel (dB), berekend bij de gevels van de woningen aan de weg. Om geluidsoverlast te voorkomen, wordt de Parklaan geasfalteerd met een ‘stil’ asfalt (type dunne deklaag met 3 dB geluidsreductie). Op het zuidelijk deel van de Parklaan gelden de grenswaarden voor de aanleg van een nieuwe weg. Hiervoor geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB en een maximaal te ontheffen grenswaarde van 58 dB, voor buitenstedelijke situaties. Met stil asfalt wordt voldaan aan de maximale grenswaarde. Omdat de woningen al geïsoleerd in het kader van de A12 zijn naar verwachting geen extra isolerende maatregelen noodzakelijk. Onderzoek moet dit uitwijzen. Van de Horalaan tot Emmalaan wordt de bestaande weg aangepast. Hiervoor geldt een ander wettelijk kader dan bij de aanleg van een nieuwe weg. Het aanpassen van een weg wordt in de zin van de Wet geluidhinder ook wel een reconstructie genoemd. Er is sprake van een reconstructie als de geluidsbelasting ter plaatse van woningen ten opzichte van de huidige situatie zonder maatregelen meer dan 2 dB toeneemt. In dat geval schrijft de wetgever voor dat deze toename moet worden weggenomen. Door de wijziging op dit gedeelte van de Parklaan is sprake van een grotere toename dan 2 dB en is dus sprake van een reconstructie. Daarom wordt ook op dit gedeelte van het tracé “stil’-asfalt toegepast waar dat kan. Ter plaatse van de meeste woningen wordt daarmee voldaan aan de grenswaarden. Het toepassen van stil asfalt op kruispunten is om beheertechnische redenen niet altijd gewenst. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat ter plaatse van enkele woningen de toename van het geluid niet helemaal kan worden weggenomen. Indien nodig zal de gemeente in dat geval geluidsisolatie bij de woningen toepassen. In het noordelijk gedeelte van de Parklaan wordt een geluidswal geplaatst tussen de Nieuwe Kazernelaan en de Parklaan, vanaf de rotonde op de N224 tot de fietsoversteek Sysseltselaan. De geluidswal wordt ongeveer 1,5 meter hoog. Dankzij deze maatregelen is het geluid bij de gevels van alle bestaande woningen aan de noordzijde van de Parklaan niet harder dan 48 dB.

Referentiebeeld fietstunnel

“LARGAS” principe

13


Parklaan

Huidige aanrijroutes hulpdiensten Ede

Aanrijroute hulpdiensten Parklaan

14

Functioneel Ontwerp


Parklaan

Functioneel Ontwerp

Lucht De ontwikkelingen binnen de Veluwse Poort zijn opgenomen als een zogenaamd ‘in betekenende mate’ (IBM) project opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit (NSL). In dit NSL zijn alle IBMprojecten van heel Nederland opgenomen. Al deze projecten veroorzaken een verslechtering van de luchtkwaliteit. Ter compenstatie zijn in het NSL nationale, regionale en lokale maatregelen afgesproken die deze verslechtering tegen moeten gaan. Daarnaast worden in het NSL een aantal maatregelen getroffen om specifieke knelpunten op te lossen. De totale ontwikkelingen binnen de Veluwse Poort zijn opgenomen in dit NSL en worden dus op drie niveaus met maatregelen gecompenseerd. Dit wil echter niet zeggen dat er lokaal geen effecten zullen zijn. Daarom is in het stadium van de M.E.R. al onderzocht wat de effecten op de luchtkwaliteit zijn. Hieruit is gebleken: “Binnen het Masterplan Ede-Oost / Spoorzone zullen maximaal 4.500 woningen, 100.000 m2 bvo kantoren, 15.000 m2 maatschappelijke voorzieningen, 13.000 m2 aan zorg- en welzijnsclusters en 40.000 m2 aan overige functies worden ontwikkeld. De nieuwbouw van woningen en andere objecten binnen het plan Ede-Oost vindt plaats langs het spoor (spoorzone) en aan de oostzijde van de woonkern van Ede. Uit de luchtberekeningen volgt dat er binnen de aangegeven ontwikkelingslocaties geen problemen te verwachten zijn ten aanzien van de luchtkwaliteit. De locaties liggen niet dicht langs drukke Rijkswegen of provinciale wegen. Er zal binnen de planlocaties worden voldaan aan de normen. Ook zal de verkeersaantrekkende werking van de locaties geen probleem ten aanzien van de luchtkwaliteit veroorzaken. Wel zal er gezien de ontwikkeling een aanzienlijke verkeersaantrekkende werking aanwezig zijn met een relevant effect op de luchtkwaliteit, maar zullen er geen luchtkwaliteitsnormen worden overschreden.” In de bestemmingsplanprocedure is het uitvoeren van een akoestischonderzoek en een luchtkwaliteitonderzoek een van de onderdelen.

3.4 Optimale kwaliteit voor langzaam verkeer

Voor het langzaam verkeer worden goede voorzieningen geboden om vanuit Veluwse Poort het centrum van Ede, andere voorzieningen in Ede en de Veluwe te kunnen bereiken. De fietsstructuur is: • Veilig. Er worden vrijliggende fietspaden en veilige fietsoversteken gerealiseerd. • Direct. De belangrijkste fietsverbinding is de regionale fietsroute, die loopt vanaf de N224 en Ede-Centrum via station EdeWageningen richting Bennekom en Wageningen. Deze route loopt voor een deel parallel aan de Parklaan. Naast deze hoofdfietsroute draagt ook het fijnmazige fietsroutenetwerk bij aan directe/snelle fietsverbindingen. • Samenhangend. Langs de gehele Parklaan komt een herkenbare fietsvoorziening, die aansluit op bestaande netwerken en nieuwe ontwikkelingen. • Comfortabel. De fietsstructuur wordt zoveel mogelijk in asfalt uitgevoerd en het aantal ‘stop-momenten’ wordt beperkt. • Aantrekkelijk. Sociaal veilige en dus goed vormgegeven tunnels en verlichting langs voorzieningen maken de fietsroutes aantrekkelijk op alle momenten van de dag.

met de zeer drukke fietsroute van/naar Bennekom en Wageningen is ter hoogte van Hoekelum een ongelijkvloerse fietsoversteek vereist om de doorstroming en de verkeersveiligheid te kunnen waarborgen. Bij de overige kruispunten kan worden volstaan met gelijkvloerse oversteken. Het verkeer kan hier voldoende afgewikkeld worden en de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer kan goed worden gewaarborgd met een gelijkvloerse oplossing. Bij de uitwerking van de aansluiting bij de Poortwachter is expliciet aandacht besteed aan de fiets. De voetgangersstructuur loopt mee met de structuur voor de auto en de fiets.

3.5 Openbaar vervoer

Het station en de stationsomgeving zijn een integraal onderdeel van de ontwikkeling van Veluwse Poort. Het busstation bij het treinstation is een belangrijk logistiek knooppunt en kwaliteitsbepalend voor het lokale en regionale openbaar vervoer. In de Masterplanfase van de ontwikkeling in Veluwse Poort is een afweging gemaakt met betrekking tot de belangrijkste busroutes. De plannen voorzien in het verplaatsen van zowel het station met bijbehorende functies als het busstation naar de zuidkant van het spoor ten oosten van Bennekomseweg. Dit zorgt voor een snellere aanlanding van de Valleilijn als belangrijkste HOV-as. Alle bussen zullen gebruik maken van kruising Emmalaan/Bennekomseweg. Prioriteit voor het openbaar vervoer op dit kruispunt is van essentieel belang. Ten noorden van het busstation zal het busverkeer over de Stationsweg en/of Klinkenbergerweg rijden, vanwege de centrale ligging van deze route(s). Een busroute via de Parklaan wordt nog nader bestudeerd. Ten zuiden van het busstation rijden een tweetal buslijnen over de Bennekomseweg tot aan de Zandlaan. De andere lijnen (o.a. Valleilijn) rijden via de Emmalaan/ J. T. Tooroplaan. Behalve haltes (op ongeveer dezelfde locaties langs de Bennekomseweg en de Edeseweg als nu) zijn er verder op de Parklaan geen specifieke maatregelen nodig voor het openbaar vervoer.

3.6 Hulpdiensten

De Parklaan voorziet in een goede verbinding van Veluwse Poort naar de A12. De Parklaan maakt straks onderdeel uit van één van de doorgaande routes waar de hulpdiensten veel gebruik van zullen maken en zal ook vastgesteld worden als hoofdaanrijroute binnen de gemeente Ede. Een hoofdaanrijroute verschaft een goede doorgang zodat de hulpdiensten snel bij een calamiteit kunnen zijn. De hulpverleningsdiensten denken daarom mee in het gehele proces en bij de uitwerking van de Parklaan. Tijdens het opstellen van het Functioneel Ontwerp is rekening gehouden met de eisen van de hulpdiensten

3.7 Beheer en onderhoud

In het Functioneel Ontwerp wordt rekening gehouden met beheer en onderhoud, opdat efficiënt en effectief beheer van de nieuwe weg mogelijk is. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn duurzaamheid (denk aan materiaalkeuze, verlichting), kostenbesparing, veiligheid en relatie met de openbare ruimte in de omgeving.

De keuze voor het type oversteekvoorziening hangt af van de autointensiteiten, de fietsintensiteiten, het type verkeer en de snelheid van het autoverkeer. Vanwege de hoge auto-intensiteiten in combinatie

Openbaar vervoer

Brandweer

15


largas

Parklaan

De Veluwe naar Ede

fietsoverkluizing/onderdoorgang

Belangrijke relatie

overkluizing A12/Spoor Arnhem Utrecht

Beeldbepalend monument

VRI primair/secundair

Functioneel Ontwerp

Beeldbepalend gebouw bestaand Kans voor beeldbepalende bebouwing Te onderzoeken Vista’s en zichtlijnen

Hoofd groenstructuur Waardevolle groenstructuren en elementen

Te ontwikkelen gebied

bestaande bebouwing

ontwikkelingsgebied

Aanhaking bestaand weefsel en landschap, nieuwe ontwikkelingen

Analyse

Structuurbeeld

N224

Sysseltselaan veluwe park Eikenlaan

Klinkenbergerweg

stads park

Tooroplaan Reehorsterweg de entree Horalaan hoekelum Edese weg tunnel A12

Bovenbuurtweg

Dreeslaan

Structuur Parklaan

16

Bepalende vlakken en bestaande bebouwing langs het wegtracĂŠ

hoekelumse eng

agrarisch landschap


Parklaan

Functioneel Ontwerp

4. Beleid- en ontwerpkeuzes voor de ruimtelijke inpassing 4.1 Stedenbouw: Parklaan als ruggengraat voor bestaande en nieuwe stedelijke gebieden

De Parklaan is een belangrijk onderdeel van het stedelijke weefsel van Ede, een herkenbare ‘drager’ van de structuur. De karakteristiek van het gebied rond het tracé is zeer gevarieerd: • in het noorden loopt het tracé langs de Veluwse bossen, waar Ede zijn bekendheid mede aan te danken heeft; • in de stationsomgeving ligt de weg in een hoogstedelijk gebied vol bedrijvigheid; • en aan de zuidzijde grens de Parkweg aan het agrarische landschap. Deze karakteristieken van de omgeving zijn leidend voor de vormgeving van de Parklaan. Zij worden vertaald in het ontwerp waarbij de contrasterende gebieden de laan identiteit geven. Tegelijkertijd moet er ook sprake zijn van continuïteit in het wegprofiel, zodat de Parklaan overal herkenbaar is als Parklaan – waar men zich ook bevindt op deze weg. Daarnaast bevinden zich nieuwe en bestaande karakteristieke bebouwingselementen die de oriëntatie vanaf de Parklaan vergroten. Bij de inbedding van de Parklaan in de omgeving wordt de aanwezigheid van de Veluwe zichtbaar gemaakt. De groene en bosrijke omgeving bepaalt immers mede het karakter van het oostelijke deel van Ede. Een groene aankleding van de weg is dus een belangrijk ontwerpprincipe. De entrees van de laan hebben een eigen gebiedsspecifiek groen karakter zodat direct het groene imago van Ede zichtbaar wordt. Belangrijke entreegebieden zijn de aansluiting op de A12, de onderdoorgang van de A12, het stationsgebied en de aansluiting op de N224. De afbeeldingen ‘Structuur Parklaan’ en ‘Aanhaking bestaand weefsel’ geven de onderscheidende deelgebieden, de oriëntatiepunten en de relaties met de omgeving weer. Kortom: de Parklaan is de ruggengraat die bestaande en nieuwe stedelijke gebieden aan de oostzijde van Ede verbindt en ontsluit, en krijgt een sterke identiteit waarbij de relatie tussen Ede en de Veluwe visueel en functioneel wordt vormgegeven. Uitgangspunten zijn: • Goede doorstroming en bereikbaarheid, ook naar de toekomst, vorm te geven door goede landschappelijke inpassing bij aankleding van de weg (bermen), kruisingen en entrees. • Continuïteit in het wegprofiel: basisprofiel: voet/fietspad – berm – rijbaan – middenberm – rijbaan – berm – voet/fietspad (uitgezonderd het 80 km–gedeelte tussen de aansluiting Edeseweg en Dr. W. Dreeslaan. • Gebiedskarakteristieken en geomorfologie zijn van invloed op de vormgeving/detaillering van de weg en beplanting van bermen. Hierdoor ontstaan wisselingen in openheid en geslotenheid langs de weg en wisselen doorzichten en afscherming tot bebouwde gebieden elkaar af. • Karakteristiek van nieuwe en cultuurhistorische bebouwing benutten voor het verankeren van de weg en het stedelijke weefsel met behoud van het groene karakter van de weg. • Gebruik maken van hoogteverschillen voor fraaie uitzichten, zichtlijnen en ‘beweging’ van de weg.

Referentiebeeld met laanbomen en hagen

• • •

Versterking van de relatie tussen Veluwe en stad door barrièrewerking te beperken voor mens en dier en goede, veilige oversteken voor langzaam verkeer ter plaatse van cultuurhistorische en landschappelijke structuren. Tonen van doorsnijdingen van elementen en vlakken in bestaande structuren, met maximaal behoud van deze elementen en structuren. Nieuwe beeldbepalende bebouwing toevoegen bij knooppunten en logische plekken ter oriëntatie en versterking van de identiteit. (Realisatie binnen andere ‘Veluwse Poort projecten’) Nieuwbouw in te ontwikkelen gebieden langs de Parklaan op enige afstand van de weg en in een informeel afwisselend bebouwingspatroon, passend bij het karakter van de landschappelijke setting van de Parklaan zodat er geen gesloten bebouwingswanden ontstaan. In het zuidelijke gedeelte zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande weg en aanwezige groenelementen.

4.2 Natuurwaarden: samenhangende aaneengesloten groenstructuur

De Parklaan ligt in een waardevol gebied waarin bijzondere flora en fauna voorkomt. Dat vraagt om de nodige omzichtigheid, conform de geldende natuurwetgeving. De effecten op de natuur zijn al in een vroegtijdig stadium onderzocht (o.a. Aanvullend natuuronderzoek Aansluiting A12 Ede Oost, oktober 2007). Ook in de Milieu Effect Rapportage (M.E.R.), opgesteld tijdens de variantenstudie voor de Parklaan, zijn de effecten op natuurwaarden meegewogen. Voor Veluwse Poort wordt een natuurplan opgesteld. In dit plan zal worden aangegeven hoe met beschermde natuur in relatie tot het plan, de planonderdelen en de bijbehorende procedures wordt omgegaan. Het natuurplan zal als onderlegger dienen voor de te doorlopen procedures voor beschermde natuur, zowel op grond van Natura 2000 (Nieuwe natuurbeschermingswet) als het beleidskader voor de EHS en de soortbescherming (Flora- en faunawet). Ook de benodigde mitigerende cq compenserende maatregelen door (in) directe aantasting van de EHS en Natura 2000 door de Parklaan, onder andere volgend uit de op te stellen passende beoordeling, worden hierin opgenomen.

Referentiebeeld van weg door Veluwepark

17


Parklaan

Functioneel Ontwerp

EHS (groen) Natura 2000 (gearceerd)

inventarisatie flora/fauna

tracĂŠ uit PlanMER

bestaande autoinfrastructuur bestaande fietsstructuur belangrijk knooppunt

rotonde largas fietsoverkluizing/onderdoorgang overkluizing A12/Spoor Arnhem Utrecht

Natuur

VRI primair/secundair

aand Hoofd groenstructuur Waardevolle groenstructuren en elementen

bestaande bebouwing

ontwikkelingsgebied

Groenstructuur

18

EHS (groen) Natura 2000 (gearceerd)


Parklaan

Functioneel Ontwerp

Voorstellen en maatregelen De Parklaan wordt onderdeel van de hoofdgroenstructuur van Ede en de stadsecologische structuur. Het groene karakter van de Parklaan past bij de ligging bij de Veluwe en versterkt het groene imago van Ede. Daar waar de Parklaan bestaande groenstructuren met natuurwaarden doorsnijdt, worden maatregelen genomen om de structuren en verbindingen in stand te houden. Dit betreffen onderdoorgangen in de vorm van faunabuizen op essentiële locaties en het behouden en aanplanten van bomen in de bermen zodat ‘hopover’-verbindingen voor dieren die via boomkronen bewegen, tot stand komen of blijven. De inrichting van de bermen en de beplantingskeuze is mede om deze reden hoofdzakelijk inheems en streekeigen en in aansluiting op de soorten in aangrenzende gebieden. Dit leidt tot een betere uitwisseling van soorten en populaties: nieuwe soorten kunnen zich vestigen en soorten voor wie de omgeving niet geschikt is, trekken weg. Ook met de verlichting wordt rekening gehouden met natuurwaarden. Het gebruik van ledverlichting wordt hiertoe nader onderzocht. Er wordt zorgvuldig omgegaan met waardevolle en monumentale groenstructuren, gebieden, boomgroepen en bomen. Voor diverse groenstructuren (Sysseltselaan) en boomgroepen zijn boomeffectanalyses uitgevoerd. De groenstructuur en monumentale bomen en structuren worden vastgelegd in het bestemmingsplan voor de Parklaan.

4.3 Grondeigendommen

De gronden die nodig zijn om de Parklaan te kunnen realiseren zijn voor het grootste deel in eigendom van de gemeente Ede en Rijkswaterstaat. Een klein deel is echter van particuliere grondeigenaren. De gemeente streeft ernaar om met deze grondeigenaren tot overeenstemming te komen over verkoop, zodat deze gronden minnelijk verworven kunnen worden (privaatrechtelijk). Mocht dat niet lukken, dan kan het publiekrechtelijke instrument van onteigening worden gebruikt. In ieder geval zullen de grondeigenaren conform de wettelijke normen schadeloos worden gesteld.

NATUURTOETS

NATUURTOETS

A2-VARIANT EN BENNEKOMSE WEG

KAZERNETERREINEN EDE-OOST 2008

Veldonderzoek en analyse ten behoeve van toetsing aan Flora- en faunawet

Veldonderzoek reptielen en vleermuizen en analyse ten behoeve van toetsing aan Floraen faunawet

In opdracht van: Gemeente Ede

Waardevolle bomen Beeckman kazerne

Faunabuis kleine diersoorten

In opdracht van: Gemeente Ede

Natuur onderzoeken

19


Parklaan

Overzichtskaart ‘Te verwijderen bomen’ (indicatief!)

Overzichtskaart te verwijderen bomen (indicatief)

20

Functioneel Ontwerp


Parklaan

Functioneel Ontwerp

4.4 Inventarisatie te verwijderen bomen

Tijdens de ontwerpfase is voortdurend rekening gehouden met bestaande bomen op en langs het tracé van de Parklaan. Grotere bosopstanden zijn globaal geïnventariseerd. Specifieke structuren als waardevolle - en monumentale laanbomen en solitairen zijn ingemeten op standplaats, omvang en voethoogte. Op locaties langs het tracé waar de afweging van de exacte ligging van de weg in relatie tot het al dan niet duurzaam kunnen inpassen van bestaande bomen een rol speelde is een extern bureau om advies gevraagd. Voor betreffende bomen zijn zogenaamde Boom Effect Analyses (BEA) uitgevoerd. Een boomeffectanalyse geeft inzicht in de gezondheid van de bomen en hoe bij voorgenomen activiteiten, zoals in dit geval de aanleg van een weg, bomen in de directe nabijheid duurzaam in stand gehouden kunnen worden. De analyse geeft inzicht in bijvoorbeeld de te behouden afstand tot de boom en te nemen onderhouden beschermingsmaatregelen vooruitlopend, tijdens en na de werkzaamheden. De opsteller van de boomeffectanalyse analyseert en adviseert maar geeft geen garanties. Een boom is een levend organisme en diverse factoren zijn van invloed op de gezondheid en groeiomstandigheden. Boomeffectanalyses zijn uitgevoerd voor de bomen die onderdeel uitmaken van de Sysseltselaan. De laanbomenstructuur langs de Bennekomseweg tussen de Horalaan en de Emmalaan. De bomen langs de Bennekomseweg tussen de Horalaan en de huidige onderdoorgang A12. De boomgroep op landgoed Hoekelum en de bomen tussen de A12 en de Bovenbuurtweg. Bij de verdere uitwerking worden waar noodzakelijk meer boomeffectanalyses uitgevoerd. Hierbij speelt dan niet meer de exacte ligging van de Parklaan een rol maar wel te nemen maatregelen voor duurzame instandhouding van bomen in de directe nabijheid van Parklaan. Op de overzichtkaart te verwijderne bomen (indicatief) is aangegeven welke bomen en bosgroepen gekapt gaan worden. Op de ontwerptekeningen elders in dit rapport is te zien hoe de toekomstige groenstructuur er uit gaat zien en waar nieuwe bomen aangeplant worden. Ten noorden van de aansluiting met de Kinkenbergerweg gaat de weg vooral door bestaande bospercelen en zijn grotere te kappen oppervlaktes aangegeven. Tijdens de werkzaamheden wordt nader bekeken welke bomen in de midden- en zijbermen (tussen weg en fietspad) duurzaam te behouden zijn. De exacte ligging van het fietspad op dit weggedeelte wordt dan ook mede bepaald door de te handhaven bomen in de zijbermen.

21


Parklaan

Functioneel Ontwerp

Spoor 6 Emmalaan

5

Zandlaan

4 Hoekelum

Poortwachter 3

A12 1 2

Ontwerp zuidelijk deel Parklaan Legenda

22

Bestaand groen

Waterberging

Faunapassage(buis)

Nieuw groen

Weg (Parklaan)

nader uit te werken weggedeelte

(Bloemrijk)gras

Aansluiting bestaande/nieuwe weg

Water

fietspad

3

Aanduiding doorsnede


Parklaan

Functioneel Ontwerp

5. Uitwerking deelgebieden en karakters

N224

Sysseltselaan Buurtmeesterweg Nieuwe Kazernelaan

Eikenlaan

Klinkenbergerweg

Ontwerp noordelijk deel Parklaan Legenda profielen

Legenda Bestaand groen

aansluiting bestaande/nieuwe weg

Nieuw groen

Fietspad

(Bloemrijk)gras

Faunapassage(buis)

Weg (Parklaan)

nader uit te werken weggedeelte

Bestaand groen

Nieuw groen 23


Parklaan

Functioneel Ontwerp

A12 Maanderdijk

A12

1

Dr. W.Dreeslaan Functioneel Ontwerp (legenda zie p22)

Profiel 1 De Hoeven

24


Parklaan

Functioneel Ontwerp

5.1 Wegvak:

Poortwachter A12 tot Bovenbuurtweg viaduct

Karakteristiek:

Agrarisch landschap - Hoeven

Functionele aspecten Intensiteiten 2020/2030 Ontwerpsnelheid Rijbaanindeling Verhardingsbreedte Bermen Fietsvoorzieningen Voetgangersvoorzieningen

Ruimtelijke aspecten 15.000 mvt/etmaal, vergelijkbaar met huidige intensiteiten Edeseweg 80 km/uur 1 rijbaan, 2 rijstroken van 2,75 meter 7,5 meter Geen middenberm Geen fietsvoorzieningen, wel oversteek voorziening op Dr. W. Dreeslaan richting de Kraats Geen voetgangersvoorzieningen

Verkeer Via de Dr. W. Dreeslaan sluit de Parklaan rechtstreeks aan op de A12. De provincie is wegbeheerder van de Dr. W. Dreeslaan en Rijkswaterstaat is wegbeheerder van de A12. De doorstroming en veiligheid op de A12 en het busverkeer op de Dr. W. Dreeslaan zijn belangrijk eisen. De huidige op- en afritten worden verplaatst van de oostzijde naar de westzijde van de Dr. W. Dreeslaan, De carpoolplaats blijft ontsloten. De Maanderdijk blijft met een gelijkvloerse oversteek aan de westzijde van de kruising voor al het verkeer aangesloten op de Poortwachter en de Parklaan. De oversteek is voor zowel fietsers als autoverkeer mogelijk als de groentijden in de verkeerslichtenregeling wordt aangepast. Hiervoor moet een tweede rechtsafstrook komen op de Dr. W. Dreeslaan. Het ontwerp moet voldoen aan de verkeersveiligheidsen doorstromingseisen van Rijkswaterstaat.

Kernbegrippen

Stadsentree, coulissen en doorsnijding, ecologische oostwest verbinding

Uitwerking De Poortwachter vormt een belangrijke entree tot Ede. De landschappelijke inpassing van de Poortwachter aan de zuidzijde van de A12 is een krachtig landschappelijk ontwerp in samenhang met de stedelijkheid van de Stadspoort aan de noordzijde van de A12. Vanaf het agrarisch gebied draagt de beplanting bij aan de overgang naar het stedelijke gebied. De uitwerking ervan gebeurt in overleg met Rijkswaterstaat. De Parklaan komt parallel aan de A12 te liggen. De bestaande bomenrij langs de A12 blijft gehandhaafd en aan de zuidzijde wordt de Parklaan tot aan het Bovenbuurtwegviaduct begeleid door een nieuwe houtwal (grondwal van 1,00 meter hoogte, ingeplant met inheemse heesters en bomen) Gaten in de houtwal geven doorzichten op het achterliggende agrarische gebied. De houtwal is hier streekeigen voor het Hoevenlandschap. De houtwal en de bermen hebben een ecologische verbindende functie. De bermen worden ingezaaid met een bloemrijk kruidenmengsel voor schrale bermen. Berm Kantopsluiting Afwatering Verlichting Beplanting

Bloemrijke kruidenberm van 4,5 meter breed Geen, weg direct op maaiveld Bermsloot Gebruik van (groen) ledverlichting wordt onderzocht Inheems en streekeigen

Geluid Op dit gedeelte gelden de grenswaarden voor de aanleg van een nieuwe weg. Hiervoor geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB en een maximaal te ontheffen grenswaarde van 58 dB voor buitenstedelijke situaties. Om aan de maximale grenswaarde te voldoen is de aanleg van “stil� asfalt nodig

Referentiebeeld lichtmast

Referentiebeeld houtwal

Locatie Parklaan

25


Parklaan

Functioneel Ontwerp

A12

2

Bovenbuurtweg

Functioneel Ontwerp (legenda zie p22)

Profiel 2 De kampen

26


Parklaan

Functioneel Ontwerp

5.2 Wegvak:

Bovenbuurtwegviaduct tot Onderdoorgang A12

Karakteristiek:

Agrarisch landschap

Functionele aspecten Intensiteiten 2020/2030

Ontwerpsnelheid Rijbaanindeling Verhardingsbreedte Bermen Fietsvoorzieningen Voetgangersvoorzieningen

15.000 mvt/etmaal, vergelijkbaar met huidige intensiteiten Edeseweg 80 km/uur 1 rijbaan, 2 rijstroken van 2,75 meter 7,5 meter Geen middenberm Geen fietsvoorzieningen Geen voetgangersvoorzieningen

Verkeer Over enkele jaren gaat Rijkswaterstaat de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord verbreden. In de plannen wordt rekening gehouden met een tunnel onder A12 zodat de Parklaan direct vanaf de Edeseweg is aangesloten op het gebied ten zuiden van de A12. De Parklaan loopt daar parallel aan de A12 richting de Poortwachter. Bij de verbreding van de A12 Veenendaal – Ede is het Bovenbuurtwegviaduct al aangepast. De hellingbaan naar het viaduct moet aansluiten op de Bovenbuurtweg met minimale effecten voor de aanliggende huizen. Voor de tunnel onder de A12 wordt in overleg met Rijkswaterstaat een apart ontwerp gemaakt. Geluid Op dit gedeelte gelden de grenswaarden voor de aanleg van een nieuwe weg. Hiervoor geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB en een maximaal te ontheffen grenswaarde van 58 dB voor buitenstedelijke situaties. Om aan de maximale grenswaarde te voldoen is de aanleg van “stil” asfalt nodig.

plan stelt eisen aan de ecologische en landschappelijke waarde van de Groene Wig; de landschapszone gelegen tussen de kernen Ede en Bennekom die de Veluwe met het Binnenveld verbindt. De beplanting draagt bij aan de ecologische verbinding tussen de Veluwe en het Binnenveld. Ten behoeve van de ecologische verbindende functie blijven bomen nabij het viaduct en de onderdoorgang A12 zoveel mogelijk gehandhaafd ten behoeve van de ‘hop-over’ voor vleermuizen over de A12 en de Parklaan. Als kap onvermijdelijk is worden de bomen vervangen. Er wordt gekozen voor inheemse en streekeigen beplanting. Onder de A12 ligt een buis voor kleine dieren. Kleine dieren worden hierheen geleid zodat voorkomen wordt dat de dieren in de tunnelbak onder de A12 belanden waar de Parklaan de A12 kruist. De onderdoorgang met de A12 markeert de overgang van agrarisch naar stedelijk gebied. De beleving van deze overgang wordt versterkt door de vormgeving van de onderdoorgang. Aan de zuidzijde, de agrarisch kant wordt de opening onder de A12 strak vormgegeven met een brede omlijsting. Aan de noordkant, de stadse zijde, wordt de overgang vormgegeven door een geleidelijke overgang van de constructie naar het landschap. De onderdoorgang zelf wordt vormgegeven conform het beeldkwaliteitsplan van het routeontwerp A12 van Rijkswaterstaat en betreft het type ‘Bos’. Berm Kantopsluiting Afwatering Verlichting Beplanting

Bloemrijke kruidenberm van 4,5 meter breed Geen, weg direct op maaiveld In berm en verlaging nabij Bovenbuurtwegviaduct Gebruik van (groen) ledverlichting wordt onderzocht Inheems en streekeigen

Ruimtelijke aspecten Kernbegrippen

Kleinschaligheid en omzoming, boskarakter, ecologische oost-westverbinding.

Uitwerking De weg komt hier in het oude Kampenlandschap te liggen dat zich karakteriseert als een kleinschalig landschap. Vanaf het Bovenbuurtwegviaduct tot aan de onderdoorgang met de A12 wordt de kleinschaligheid versterkt door de aanplant van bosplantsoen aan weerszijden van de weg. De inpassing van de particuliere gronden gebeurt in overleg met de eigenaren. De afstand tussen de Parklaan en de A12 wordt smal gehouden voor een zo groot mogelijke afstand tot de woningen. Door de aanplant van bosplantsoen is er minder zicht op de Parklaan en de A12 vanuit de omgeving. De uitwerking is conform het “Landschapsplan Groene wig EdeBennekom, februari 2009”, vastgesteld door de gemeenteraad. Dit

Locatie onderdoorgang A12 zuidzijde

Referentiebeeld ‘ledverlichting’

Nieuwe onderdoorgang: Bovenbuurtwegviaduct

27


Parklaan

Functioneel Ontwerp

Horalaan

Zandlaan

4

Hoekelum Hoekelumse eng

3

Faunabuis

Functioneel Ontwerp (legenda zie p22)

28

A12


Parklaan

Functioneel Ontwerp

5.3 Wegvak:

Onderdoorgang A12 tot Horalaan

Karakteristiek:

Hoekelumse Eng - Landgoed Hoekelum

Functionele aspecten Intensiteiten 2020/2030 Ontwerpsnelheid Rijbaanindeling Verhardingsbreedte Bermen Fietsvoorzieningen Voetgangersvoorzieningen Kruispuntvorm Bus

32.000 mvt/etmaal, vergelijkbaar met W. Dreeslaan tussen Tooroplaan en Frans Halslaan 80 km/uur 2 rijbanen, elk met 2 rijstroken van 2,75 meter 14 meter Middenberm en vanaf Hoekelum zijbermen Tweerichtingen fietspad aan westzijde Voetpad aan oostzijde, aansluitend op voetpad vanuit Bennekom Verkeerslichten Huidige bushaltes Bennekomseweg en Edeseweg, inpassen nabij voetgangersoversteekplaatsen

Verkeer Uit recente studie blijkt dat de Edeseweg direct aangelegd moet worden met twee rijbanen, elk twee rijstroken. Het uitbreiden van de capaciteit is nodig om de toekomstvastheid te kunnen garanderen. Deze uitbreiding van de capaciteit is in de Structuurvisie al als mogelijkheid genoemd. Fietsverkeer Er is veel fietsverkeer op het traject Ede-Bennekom-Wageningen. Dit traject maakt onderdeel uit van de provinciale fietssnelroute station Ede-Wageningen – Wageningen UR en verbetert de stedelijke bereikbaarheid van Ede. Dagelijks rijden 7.000 - 8.000 fietsers langs de Edeseweg. Ook lokaal vormt deze weg een belangrijke route van en naar de kenniscampus, station Ede-Wageningen en Ede Centrum In de plannen voor de Spoorzone wordt uitgegaan van een grote fietsenstalling aan de westzijde van de Parklaan, waarbij de fietsers vanuit de stalling direct de perrons kunnen bereiken. Om het fietscomfort zo groot mogelijk te laten zijn wordt uitgegaan van een tweerichtingen fietspad aan de westzijde van de Parklaan met een fietserstunnel onder de Parklaan ter hoogte van Hoekelum. Met deze fietsverbinding wordt het aantal oversteken voor fietsers van/naar Bennekom-Wageningen tot een minimum beperkt. Om werk met werk te kunnen maken is de fietstunnel opgenomen in het project Parklaan. Maatregelen in Bennekom voor een verdere verbetering van het comfort en de veiligheid vallen buiten de scope van dit project, maar moeten wel worden onderzocht. Als de fietstunnel om financiële redenen niet gerealiseerd kan worden, wordt een fietsoversteek gerealiseerd tussen het nieuwe kruispunt bij Hoekelum en het theehuisje.

Handhaven zicht over Hoekelumse Eng richting Hoekelum

Landgoed Hoekelum

Ontsluiting sportparken Het sportpark wordt ontsloten via het nieuw te realiseren, met verkeerslichten geregelde kruispunt van de Edeseweg met de nieuwe ontsluitingsweg naar de Poortwachter. Geluid Op dit tracé staat één woning, voor deze woning moet een geluidswerendevoorziening worden getroffen.

Ruimtelijke aspecten Hoekelumse Eng Kernbegrippen

Cultuurhistorisch waardevolle weide, duurzame inrichting, insnijding, zichtlijnen naar bebouwing Hoekelum, besloten openheid, ecologische verbinding, natuurwaarde en natuurlijk karakter.

Uitwerking De Hoekelumse Eng maakt van oorsprong onderdeel uit van het landgoed Hoekelum. Door het vroeger agrarische gebruik is deze grond steeds hoger komen te liggen. De hoogteligging van de weide wordt zichtbaar gemaakt door insnijding van de weg. Aan de noordzijde wordt de eng begrenst door een bosperceel dat onderdeel uitmaakt van de EHS (Ecologische HoofdStructuur) De gronden van de eng blijven als natuurlijke weide gehandhaafd. De weg is zo vormgegeven dat, komende vanaf de onderdoorgang met de A12, er vrij zicht is over de landgoedgronden naar het Koetshuis op het landgoed Hoekelum. De uitwerking is conform het ‘Landschapsplan Groene wig EdeBennekom’. Ten behoeve van de ecologische verbinding van de Veluwe naar het Binnenveld worden twee faunabuizen aangelegd die het natuurgebied van de Veluwe en de bosstrook van de EHS verbindt met de groenstructuur langs de A12 om uiteindelijk via de faunabuis aan de zuidzijde van de A12 uit te komen. Tegen de A12 wordt bosplantsoen aangebracht om de ecologische verbinding te versterken. Door de toegang van de sportvelden aan te sluiten op de nieuwe aansluiting met de Edeseweg kruist deze minder door de EHS.

Referentiebeeld fietstunnel

29


Parklaan

Functioneel Ontwerp

Profiel 3 De eng

Groene Wig Ede-Bennekom

Groene Wig Ede-Bennekom Groene Wig Ede-Bennekom Profiel 4 Hoekelum Streefbeeld Natuur

dvies

Legenda Legenda

Grens plangebied

Grens plangebied

Groene wig

Bos bestaand

Versterken beplanting structuur rond 'kamertjes', beheer en beperking verlichting

Robuuste schakels A12

N

Faunapassages (inducatief: tunnels, hopovers)

Groene wig Essentiële

Bos nieuw

Open ruimte Versterken beplanting Essentiële zichtlijn structuur rond

strokenverkaveling me bossingel mozaiëk eng met houtsingel

Bouwstenen Versterking bomenlint ecologische verbinding: Beektrace/water

Bos bestaand

Landelijk erf Robuuste schakels A12

Inpassing groen en compensatie groen

Schuren Robuuste singelstructuur A12 Landhuis

Natuurlijke parkweide Bossingel

Beektrace/water

N

Natuurkaart uit landschapsplan groene wig Ede-Bennekom

Essentiële Open ruimte Essentiële zichtlijn Zichtlijn nieuw Historische lijn Versterking bomenlint

Faunapassages bestaande voorzieningen (inducatief: tunnels, Nieuwe ontsluitingsweg hopovers)

Houtsingel Bomenlint

Bos bestaand

'kamertjes', beheer en Zichtlijn nieuw beperking Historischeverlichting lijn

EHS

N

Grens plangebied

strokenverkaveling Legendame bossingel mozaiëk eng Grens plangebied met houtsingel

Bouwstenen ecologische verbinding:

Robuuste singelstructuur A12

Legenda

Bos nieuw

Beektrace/water Landelijk erf

(aangepast)

0 100 200 400 2009 © Nieuwland Advies

EHS Woonkern

Schuren

N

Landhuis

Bos bestaand

Landschapskaart Inpassing groen enuit Landschapsplan groene wig Ede-Bennekom’

bestaande voorzieninge Nieuwe ontsluitingsweg (aangepast)

compensatie groen

30

N

Natuurlijke parkweide Bossingel Houtsingel Bomenlint

0 100 200 400 2009 © Nieuwland Advies

Woonkern

N


Parklaan

Berm Kantopsluiting Afwatering Verlichting Beplanting

Functioneel Ontwerp

Doorlopend in aanliggend gebied, natuurlijk bloemrijk grasland Geen, weg direct op en deels lager dan maaiveld. In berm en waterinfiltratie in bosstrook tegen de A12 Gebruik van (groen) ledverlichting wordt onderzocht Inheems en streekeigen

Landgoed Hoekelum Kernbegrippen

Structuurversterking van de oorspronkelijke landgoed-aanplant en invoegen formele elementen in overige scheidende structuren, ecologische verbinding.

Uitwerking De Parklaan loopt hier over de gronden die van oorsprong behoorde, en deels nog horen, bij het landgoed Hoekelum. De sfeer van het landgoed is daarmee bepalend voor de uitwerking. De Parklaan zelf wordt begeleid met een, bij het landgoed passende, formele haagstructuur. De huidige zijberm wordt middenberm en bestaande en nieuwe boomgroepen in de middenberm verbinden de bosvakken aan weerszijden van de weg. De bomen in de middenberm vervullen een belangrijke ‘Hop-over’ functie. De bomen zorgen ervoor dat vleermuizen via de boomkronen kunnen oversteken. De effecten en te nemen maatregelen voor duurzame instandhouding van te handhaven bomen en bosgroepen, direct langs de Parklaan, word verder onderzocht. Ter hoogte van de EHS komt een derde faunabuis onder de Parklaan door. Berm Kantopsluiting Afwatering Verlichting Beplanting

Hagen in zijberm, bloemrijke middenberm Weg op maaiveld met molgoten uitgevoerd in rode baksteen aan de zijkanten in samenhang met het landgoedkarakter. Infiltratie van regenwater op open plek bij aangrenzend sportterrein Gebruik van (groen) ledverlichting wordt onderzocht Inheems en streekeigen met enkele accentbomen bijvoorbeeld acacia en rode beuk passend bij het landgoedkarakter.

Referentiebeeld weg met laanbomen en hagen

Bunzing

31


Parklaan

Functioneel Ontwerp

Emmalaan

Toekomstig stationsgebied

Kruispunt aansluiting Emmalaan - stationsgebied

Woningbouwgebied Enka

Reehorsterweg

5

Kruispunt aansluiting Enka

Horapark

Zandlaan

Functioneel Ontwerp (legenda zie p22)

Horalaan

Kruispunt aansluiting Zandlaan - Horalaan

Profiel 5 Entree

32


Parklaan

Functioneel Ontwerp

5.4 Wegvak:

Horalaan tot Emmalaan

Karakteristiek:

Entree

Functionele aspecten Intensiteiten 2020/2030 Ontwerpsnelheid Rijbaanindeling Verhardingsbreedte Bermen Fietsvoorzieningen

Voetgangersvoorzieningen Kruispuntvorm Bus

28.500 mvt/etmaal, vergelijkbaar met Dr. W. Dreeslaan, ter hoogte van de Tooroplaan. 50 km/uur 2 rijbanen, elk met 2 rijstroken van 2,75 meter 14 meter Middenberm en zijbermen - Tweerichtingen fietspad aan westzijde - Tweerichtingen fietspad aan oostzijde tussen Enka en Horalaan - Eenrichting fietspad aan oostzijde tussen Badweg en Enka Voetpad aan beide zijden van de weg, met oversteekvoorzieningen bij de kruispunten Verkeerslichten, met onderlinge koppeling voor optimale doorstroming Huidige bushaltes Bennekomseweg en Edeseweg, inpassen nabij voetgangersoversteekplaatsen

Verkeer Op dit gedeelte van de Parklaan wordt de huidige capaciteit uitgebreid tot twee rijbanen, elk met twee rijstroken. De huidige zijberm aan de oostzijde van de Bennekomseweg wordt de nieuwe middenberm, waarbij de huidige bomen gehandhaafd blijven. Voor de woningen aan de westzijde van de Bennekomseweg wordt een ventweg aangelegd. Deze ventweg wordt uitgevoerd als een fietsstraat waarop het fietsverkeer in twee richtingen rijdt. Bewoners en bezoekers kunnen de ventweg alleen in noord-zuid richting op- en afrijden. Autoverkeer dat vanaf de ventweg naar het noorden wil rijden kan op de kruising Horalaan-Zandlaan met behulp van een scherpe bocht naar het noorden rijden. Bij de inrichting van de kruising Horalaan - Zandlaan wordt hier rekening mee gehouden. De aansluiting van de Reehorsterweg op de Bennekomseweg wordt voor autoverkeer afgesloten. Fietsers kunnen de Reehorsterweg wel in- en uit blijven fietsen. Voor hulpdiensten komt een speciale in- en uitrijvoorziening. Ter hoogte van de Reehorsterweg komt een T-kruising voor het verkeer van en naar Enka. Deze kruising wordt voorzien van verkeerslichten. De Reehorst wordt ontsloten op de Parklaan waarbij het verkeer van en naar de Reehorst het doorgaande verkeer op de Parklaan niet mag belemmeren.

Referentiebeeld zitrand nabij Reehorst

Geluid Op dit gedeelte van de Parklaan wordt de bestaande weg aangepast. Hiervoor geldt een ander wettelijk kader dan bij de aanleg van een nieuwe weg. Het aanpassen van een weg wordt in de zin van de Wet geluidhinder ook wel een reconstructie genoemd. Er is sprake van een reconstructie als de geluidsbelasting ter plaatse van woningen ten opzichte van de huidige situatie zonder maatregelen meer dan 2 dB toeneemt. In dat geval schrijft de wetgever voor dat deze toename moet worden weggenomen. Door de wijziging op dit gedeelte van de Parklaan is sprake van een grotere toename dan 2 dB en is dus sprake van een reconstructie. Daarom wordt ook op dit gedeelte van het tracé “stil’-asfalt toegepast waar dat kan. Ter plaatse van de meeste woningen wordt daarmee voldaan aan de grenswaarden. Het toepassen van stil asfalt op kruispunten is om beheertechnische redenen niet altijd gewenst. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat ter plaatse van enkele woningen de toename van het geluid niet helemaal kan worden weggenomen. Indien nodig zal de gemeente in dat geval geluidsisolatie bij de woningen toepassen.

Ruimtelijke aspecten Kernbegrippen

Ontmoeting tussen oude structuren, nieuwe stedelijke bebouwing binnen de context van een stedelijk. Overgang van een bosrijke omgeving tot stedelijk gebied. Bomenlaan, beukenhaag, overgangselementen.

Uitwerking Hier vindt heel zichtbaar de overgang van een bosrijke omgeving naar stedelijk gebied plaats. De bebouwing langs de Parklaan wordt steeds intensiever. Het vormt als het ware een entreegebied. Het entreekarakter wordt benadrukt door de formele haagelementen aan weerszijden van de weg en een laanbomenstructuur in de middenberm. De huidige zijberm wordt middenberm, de bomenrij in deze berm blijft gehandhaafd. Het ‘parkje’ aan de noordzijde van de Reehorst krijgt een meer stedelijke uitstraling en verblijfskwaliteit door een omzoming met zitranden die aanwezige hoogteverschillen benadrukken. De fietsaansluiting op de Horalaan wordt afgestemd op bestaande waardevolle bomen en de ligging in overleg met de grondeigenaar. De weg komt dicht op de karakteristieke kantoorbebouwing van het Horapark. De nadere inpassing moet met de eigenaar worden besproken. Berm Kantopsluiting Afwatering Verlichting beplanting

Te behouden bomen in nieuwe middenberm

Beukenhagen in zijbermen, laanbomen in bloemrijke middenberm Schuine band als overgang van verharding naar bermen en haag Via trottoirkolken naar het rioolstelsel. Normaal of gebruik van (groen) ledverlichting wordt onderzocht Inheems en streekeigen met enkele accentsoorten passend bij een meer stedelijk gebied

Referentiebeeld weg met laanbomen en hagen

33


Parklaan

Functioneel Ontwerp

Berkenlaan Klinkenbergerweg

Maurits kazerne

6

toekomstig stationsgebied Emmalaan

Functioneel Ontwerp (legenda zie p22)

Profiel 6 Spoorviaduct zuidzijde

34


Parklaan

Functioneel Ontwerp

5.5 Wegvak:

Emmalaan tot Klinkenbergerweg

Karakteristiek:

Stadspark

Functionele aspecten Intensiteiten 2020/2030 Ontwerpsnelheid Rijbaanindeling Verhardingsbreedte Bermen Fietsvoorzieningen Voetgangersvoorzieningen

Kruispuntvorm

31.500 mvt/etmaal, vergelijkbaar met W. Dreeslaan tussen Tooroplaan en Frans Halslaan. 50 km/uur 2 rijbanen, elk met 2 rijstroken van 2,75 meter 14 meter Middenberm Eénrichtingen fietspad aan westen oostzijde van de Parklaan Oversteekvoorzieningen bij kruispunten. Ten noorden van Albertstunnel wordt een viaduct voor voetgangers gerealiseerd. De aansluitende voetpaden lopen deels langs de oostzijde langs de Parklaan Verkeerslichten, met koppeling andere verkeerslichten voor optimale doorstroming

Dit wegvak loopt via het bestaande wegprofiel door de Albertstunnel en moet het nieuwe stationsgebied optimaal ontsluiten. Het toekomstige busplein komt aan de oostzijde van de Parklaan en zal via de huidige Badweg worden ontsloten. Dit wordt een kruising met verkeerslichten waar de bus prioriteit heeft. Ten noorden van de Albertstunnel komt een viaduct voor voetgangers die rechtstreeks van de noordwestzijde van het stationsgebied naar de noordoostzijde en het woongebied op de toekomstige kazerneterreinen kunnen lopen. Het huidige bezinestation blijft rechtstreeks ontsloten op de nieuwe Parklaan. Geluid Door de wijziging op dit gedeelte van de Parklaan is sprake van een grotere toename dan 2 dB en is dus sprake van een reconstructie. De toename van 2 dB dient te worden weggenomen. Daarom wordt ook op dit gedeelte van het tracé stil asfalt toegepast waar dat kan. Ter plaatse van de meeste woningen wordt daarmee voldaan aan de grenswaarden. Het toepassen van stil asfalt op kruispunten is om beheerstechnische redenen niet altijd gewenst. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat ter plaatse van enkele woningen de toename van het geluid niet helemaal kan worden weggenomen. Indien nodig zal de gemeente in dat geval geluidsisolatie bij de woningen toepassen.

Uitwerking De weg kruist hier het stationsgebied onderlangs via de Albertstunnel en ontsluit het toekomstige stationsgebied. Oude en nieuwe structuren ontmoeten elkaar binnen de context van een plein aan de zuidzijde en een stedelijk park aan de noordzijde van de Albertstunnel. Aan de zuidzijde wordt straks zicht geboden op het nieuwe station dat een belangrijk herkenningspunt in Ede wordt. De Parklaan wordt gecontinueerd en de bermen aan weerszijden worden verbreed in samenhang met de toename in verharding. De bermen aan de zuidzijde en noordzijde liggen in elkaars verlengde, om zo ook hier de continuiteit en het groene karakter van de Parklaan te kunnen waarborgen. Een nieuwe, bij de stedelijke sfeer passende boomstructuur, eenduidige vormgeving van hoogteverschillen en brede bermen vormen de samenhangende elementen aan de zuidzijde van het spoor. Ze benadrukken het stedelijke karakter van dit gebied. De hoogteverschillen worden vormgegeven met muurtjes, zitranden en hagen. Er wordt een zorgvuldige afweging gemaakt over het mogelijk behoud van bomen in de zijberm bij het appartementencomplex Oranjestaete, in overleg met de bewoners, in relatie tot het gewenste stedelijke karakter en bijpassende boomstructuur. De noordzijde van de Albertstunnel betreft hoofdzakelijk te ontwikkelen gebied. De Parklaan komt hier in een stedelijke parkachtige setting met zicht op de monumentale Maurits en Friso gebouwen. De hoogteverschillen worden hiervoor aangepast en monumentale bomen in samenhang met de gebouwen ingepast. Het parkkarakter aan de noordzijde komt in de te ontwikkelen gebieden aan weerszijden van de Parklaan tot uitdrukking. Een deel van de bomen in de midden en zijbermen blijven gehandhaafd en sluiten aan op het toekomstige parkkarakter. Over de Parklaan heen komt een voetgangers- en fietsbrug om de barièrrewerking van de Parklaan te verminderen. De aansluiting met de Klinkenbergerweg wordt vloeiend vormgegeven met ruime groenstroken passend bij het parkkarakter en ter verbijzondering van de monumentale bebouwing in de bocht. Nieuwe beplanting tussen de Berkenlaan en Parklaan schermt het zicht op de weg af voor de bewoners. De rij Lindebomen op het huidig kazerneterrein wordt ingepast. Berm Kantopsluiting Afwatering

Ruimtelijke aspecten Kernbegrippen

Zichtbaar maken van confronterende elementen in structuren, stedelijke context, zichtbaarheid van oud en nieuw, openbaarheid, gebruik- en verblijfskwaliteit en verbinding oost-west op verschillende niveaus.

Spoorviaduct, huidige situatie

Verlichting Beplanting

Vrij zicht op monumentale Maurits bebouwing

Gras of lage beplanting zuidzijde met een stedelijk boomstructuur, hoogteverschillen trapsgewijs vormgegeven Wegopsluiting middels brede hoge banden Via trottoirkolken en infiltratie in groene ruimte tussen Berkenlaan en Parklaan door landschappelijk gevormde laagte en ondergrondse infiltratie in parkzone voor de monumentale bebouwing Normaal of gebruik van (groen) ledverlichting wordt onderzocht - mogelijke verbijzondering nabij station Duurzame soort voor stedelijk gebied, bijv. zuilvormige bomen of platanen

Referentiebeeld ontspanning in park

35


Parklaan

Functioneel Ontwerp

Nieuwe Kazernelaan

Eikenlaan

Mauritskazerne noord

Kazernelaan

Berkenlaan

Stormbaan

Maurits kazerne Functioneel Ontwerp (legenda zie p23)

9 Parkbos

3,5

4,2

3,5

6

3,5

Parklaan - gescheiden rijbanen

var.

var.

2,75 Parkbos

Stormbaan

Profiel 7 Bospark

36

Profiel 1


Parklaan

Functioneel Ontwerp

5.6 Wegvak:

Klinkenbergerweg tot Sysseltselaan

Karakteristiek:

Veluwepark - Veluwe naar Ede

Functionele aspecten Intensiteiten 2020/2030 Ontwerpsnelheid Rijbaanindeling Verhardingsbreedte Bermen Fietsvoorzieningen

Voetgangersvoorzieningen Kruispuntvorm

Ruimtelijke aspecten 13.500 mvt/etmaal, vergelijkbaar met Frans Halslaan, Willy Brantlaan en Molenstraat 50 km/uur 2 rijbanen, elk met 1 rijstrook, 3,3 meter 7 meter Variabele middenberm en zijbermen • Tweerichtingen fietspad ten westen van de Parklaan • Wisselend éénrichting/ tweerichtingen fietspad aan de oostzijde van de Parklaan Voetpad aan beide zijden van de weg, met oversteekvoorzieningen bij kruispunten Largas

Verkeer Dit wegvak heeft een aantal kruisingen. Er komt een extra kruising om Maurits Zuid te ontsluiten. Deze kruising was bij de Structuurvisie nog niet bekend. De kruising met de Klinkenbergerweg wordt met een verkeerslicht geregeld. De andere twee kruisingen worden ingericht volgens het principe Langzaam Rijden Gaat Sneller (LARGAS). Een kostenbewust ontwerp maakt het noodzakelijk dat de weg niet verdiept wordt aangelegd in het verlengde van de Eikenlaan. Door het uitbuigen van de rijbaan wordt een lagere snelheid van het verkeer afgedwongen en kunnen voetgangers, fietsers of invoegende voertuigen op een verkeersveilige manier in twee fasen oversteken en/of invoegen. Gelijkertijd blijft de doorstroming van het autoverkeer optimaal door de gescheiden rijstroken bij de kruispunten en de aparte voorsorteervakken. Het LARGAS principe kan alleen op het noordelijke deel van de Parklaan worden uitgevoerd omdat de intensiteiten van het autoverkeer lager zijn dan op het zuidelijk deel. Busverkeer Om eventueel toekomstig busverkeer mogelijk te maken wordt in het ontwerp ruimte gereserveerd voor één bushalte aan weerszijden van de weg. Een eventuele bushalte komt op een logische plek. Dat wil zeggen in de buurt van een kruising of op een plek waar fietsers en voetgangers vanuit de wijken naar de Parklaan komen. Geluid Het verkeer dat over het nieuwe deel van de Parklaan rijdt, produceert geluid. Volgens de Wet Geluidhinder mag dit geluid niet harder klinken dan 48dB, gemeten bij de gevels van de woningen aan de weg. Om geluidsoverlast te voorkomen, wordt de Parklaan geasfalteerd met een ‘stil’ asfalt (type dunne deklaag). Dankzij deze maatregelen is het geluid bij de gevels van alle bestaande woningen aan de noordzijde van de Parklaan niet harder dan 48dB.

Zicht op Stormbaan

Kernbegrippen

Veluwepark “Veluwe naar Ede”

Vanaf de aansluiting met de Klinkenbergerweg komt de Parklaan op het grondgebied van de kazerneterreinen te liggen. De Parklaan heeft in dit wegvak het karakter van een ‘bosstraat’ op de Veluwse stuwwal. De weg leidt door grote stukken groen en overbrugt significante hoogteverschillen. De relatie met de Veluwe wordt geoptimaliseerd en de continuïteit van het stedelijke gebied subtiel in stand gehouden, door bestaande en nieuwe woon- en groengebieden visueel met elkaar te verbinden. Vanaf de weg wordt door een open beplantingsstructuur zicht geboden op bestaande (Maurits Noord) en nieuwe bebouwingsaccenten en dichtere beplanting vormen verbindingen tussen de diverse groenstructuren. Bestaande hoogteverschillen worden zoveel mogelijk benut en worden zichtbaar in de midden- en zijbermen. Rondom alle kruisingen worden ten behoeve van de veiligheid solitaire bomen op gras aangeplant. Laanbeplantingen als bijvoorbeeld de verlengde Kazernelaan worden zichtbaar gemaakt door omringende beplanting te verwijderen en de laan in de middenberm te continueren. Het bosperceel tussen de Maurits Zuid en Noord wordt omgevormd naar parkbos en ingericht ten behoeve van de wijkbewoners. De stormbaan blijft behouden. De fietspaden aan weerszijden van de weg worden recreatief aantrekkelijk door ligging los van de weg, een slingerend verloop en ligging op afwisselende hoogte ten opzichte van de weg. De groenstructuren aan weerszijden van de Parklaan zijn ecologisch van betekenis. Ze verbinden de stadsecologische structuur met de Veluwe. Via de bermen worden de groenstructuren aan weerszijden van de weg met elkaar verbonden. Hiervoor worden bomen in de middenberm aangeplant die een ‘hop-over’ functie hebben voor diverse diersoorten, waaronder een aantal vleermuizen en wordt onder de Parklaan, ter hoogte van het bosperceel, een faunabuis voor kleine dieren aangelegd. Het plantmateriaal zal inheems en streekeigen zijn, met aandacht voor diversiteit in relatie tot de natuurwaarden. Groengebieden op de kazerneterreinen zijn van we­zenlijk belang voor de ruimtelijke belevingskwaliteit en identiteit van de Parklaan. Maar andersom geldt ook dat de vormgeving en inpassing van de Parklaan de beleving van de herontwikkeling van de kazerneter­reinen raakt. Vanuit de Parklaan worden eisen gesteld aan de stedenbouwkundige invulling van de kazer­neterreinen. Aandachtsgebied voor dit deel is het groengebied tussen de Maurits Noord en Zuid. Dit gebied krijgt een wijkparkfunctie en maakt tevens onderdeel uit van de groene belevingsruimte van de Parklaan.

Referentiebeeld fietspad in de Veluwepark

Behoud steilrand langs Nieuwe Kazernelaan

37


Parklaan

Functioneel Ontwerp

var.

1,5

ong.12

3,5

3,5

ong.6

var.

3,5

var.

3,5

Parklaan - gescheiden rijbanen

Profiel 8 Maurits kazerne ProfielNoord 2

prive

2

3,4

ong. 27,6

5

7 Parklaan

Nieuwe Kazernelaan

Profiel 9 Beeckman kazerne Profiel 3

2

3

5 Nieuwe Kazernelaan

Profiel 4

Profiel 10 Beeckman kazerne

38

ong.6

7 Parklaan

ong.6

2,5

ong.6,5 E. Beeckman Kazerne

var.

2,75

voormalige atletiekbaan

var.


Parklaan

Berm

Kantopsluiting Afwatering Verlichting Beplanting

Functioneel Ontwerp

Bloemrijke bermen, zichtbare hoogteverschillen en bomen, in buitenbermen bosplantsoen en bomen, open plekken nabij bestaande en nieuwe markante bebouwing. Geen, weg direct op maaiveld Naast weg in greppel en waterinfiltratiegebied op laagste punt in toekomstig wijkpark Gebruik van (groen) ledverlichting wordt onderzocht Inheems en streekeigen bosplantsoen en bomen

Locatie Parklaan in gazon

Bebouwing Beeckman kazerne

39


Parklaan

Functioneel Ontwerp

N224 Arnhemseweg N224

Buurtmeesterweg Sysseltselaan

Nieuwe Kazernelaan

Stevinkazerne

Beeckmankazerne Functioneel Ontwerp (legenda zie p22)

40

Sysseltselaan


Parklaan

Functioneel Ontwerp

5.7 Wegvak:

Sysseltselaan tot N224

Karakteristiek:

Veluwepark - Ede naar Veluwe

Functionele aspecten Intensiteiten 2020/2030 Ontwerpsnelheid Rijbaanindeling Verhardingsbreedte Bermen Fietsvoorzieningen

Voetgangersvoorzieningen Kruispuntvorm

9.000 tot 13.500 mvt/etmaal, vergelijkbaar met Molenstraat en Frans Halslaan 50 km/uur 2 rijbanen, elk met 1 rijstrook, 3,3 meter 7 meter Deels middenberm - Tweerichtingen fietspad ten westen van de Parklaan - Wisselend éénrichting/ tweerichtingen fietspad aan de oostzijde van de Parklaan Voetpad aan beide zijden van de weg, met oversteekvoorzieningen bij kruispunten Largas en (grote) rotonde met N224

Verkeer Op een aantal punten wijkt dit weggedeelte af van de Structuurvisie. De ligging van dit weggedeelte is bepaald in samenhang met het Ontwikkelingsplan kazerneterreinen. Dit betekent dat de weg iets is opgeschoven naar het noorden en landschappelijk wordt ingepast in het bestaande bosje. Een kostenbewust ontwerp maakt het noodzakelijk dat de weg niet verdiept wordt aangelegd ter hoogte van de Sysseltselaan. Het ontwerp is voldoende landschappelijk ingepast en voldoet goed aan de verkeerskundige eisen. Op dit wegvak sluit de Parklaan aan op de N224. Het heeft de voorkeur om ook de Arnhemseweg (en het Pannekoekenhuis) op de N224 te laten blijven aansluiten. In samenwerking met de Provincie die wegbeheerder is van de N224 moet een ideale kruispuntvorm ontworpen worden. De voorkeur gaat uit naar een (grote) rotonde of een zogenaamde ovonde. Fietsverkeer Het noordelijk deel van de Parklaan krijgt twee fietsverbindingen die de Parklaan vanuit het bestaande Ede verbinden met de Veluwse Poort. In tegenstelling tot wat in de Structuurvisie wordt genoemd zijn de oversteken gelijkvloers. Voor de locatie van de fietsverbindingen worden bestaande waardevolle (boom)structuren gebruikt. Op dit weggedeelte is gekozen voor de historische Sysseltselaan. Het fietsverkeer kan in twee fasen de Parklaan oversteken.De nieuwe Kazernelaan wordt afgewaardeerd en ook in twee richtingen gebruikt door fietsers. Voor de oostelijke kant van de Parklaan is een fietspad in noordelijke richting voldoende, behalve op het gedeelte tussen de kruispunten met de Eikenlaan en de noordelijke ontsluiting van Maurits Zuid. Hier vervult de tweerichtingen fietspad een functie als wijkverbinding tussen Maurits Zuid en de Elias Beeckman Kazerne.

Referentiebeeld van weg door Veluwepark

Busverkeer Om eventueel toekomstig busverkeer mogelijk te maken wordt in het ontwerp ruimte gereserveerd voor één bushalte aan weerszijden van de weg. Een eventuele bushalte komt op een logische plek. Dat wil zeggen in de buurt van een kruising of op een plek waar fietsers en voetgangers vanuit de wijken naar de Parklaan komen. Nieuwe Kazernelaan De Nieuwe Kazernelaan verliest zijn huidige gebiedsontsluitingsfunctie en wordt ingericht als erftoegangsweg met een snelheidsregime van 30 km/uur. Woningen aan de Nieuwe Kazernelaan blijven ontsloten via de Nieuwe Kazernelaan. Fietsers gebruiken de Nieuwe Kazernelaan in twee richtingen. Geluid Het verkeer dat over het nieuwe deel van de Parklaan rijdt, produceert geluid. Volgens de Wet Geluidhinder mag dit geluid niet harder klinken dan 48dB, gemeten bij de gevels van de woningen aan de weg. Om geluidsoverlast te voorkomen, wordt de Parklaan geasfalteerd met een ‘stil’ asfalt (type dunne deklaag) en wordt een geluidswal aangelegd. De wal komt te liggen tussen de Nieuwe Kazernelaan en de Parklaan, vanaf de Sysseltselaan tot aan de N224. De geluidswal wordt ongeveer 1,5 meter hoog. Dankzij deze maatregelen is het geluid bij de gevels van alle bestaande woningen aan de noordzijde van de Parklaan niet harder dan 48dB.

Ruimtelijke aspecten Kernbegrippen

Veluwepark “Veluwe naar Ede”

Na de aansluiting met de Eikenlaan buigt de weg naar de Nieuwe Kazernelaan om nagenoeg parallel aan de Nieuwe Kazernelaan uiteindelijk aan te sluiten op de N224. Ook hier krijgt de Parklaan een bosrijk karakter. Hiertoe worden delen die nu nog vrij zijn van beplanting aangeplant met bosplantsoen en bomen en blijven bestaande stukken groen in de toekomstige bermen zoveel mogelijk gehandhaafd. Het accent ligt hier meer op het bebouwde omdat enkel karakteristiek panden op de kazerneterreinen Met de landschappelijke inpassing van de weg wordt rekening gehouden met zicht op de monumentale ensembles van de Beeckman, die de identiteitsdragers zijn van de nieuw te ontwikkelen woongebieden. Daarnaast wordt rekening gehouden met het zicht op nieuwe, markante en bestaande bebouwing nabij de aansluiting met de N224 en op de huidige atletiekbaan. In de vervolgfase wordt onderzocht of het wegprofiel kan worden gecontinueerd door het geheel realiseren van gescheidein rijbanen. Extra aandachtspunt daarbij is de berikbaarheid van hulpdiensten.

Zorgvuldig omgaan met beuken Sysseltselaan

41


Parklaan

Functioneel Ontwerp

Sysselselaan

2

3

ong. 15

5

3,5

ong. 7

3,5

var.

var.

2,75

Parklaan - gescheiden rijbanen

Nieuwe Kazernelaan

Profiel 5

Profiel 11 bij Sysseltselaan

prive

2

3,4

5 Nieuwe Kazernelaan

Profiel 6 Profiel 12 Stevin kazerne

42

var. 12 - 18 meter

7 Parklaan

var.

2,75 16,5

var.


Parklaan

Functioneel Ontwerp

Er is een balans gezocht in de bermbreedtes tussen de Parklaan en bestaande en nieuwe woongebieden. Deze zijn nagenoeg gelijk. De Parklaan doorsnijdt de Sysseltselaan. Uitgangspunt is zo min mogelijk bomen te kappen en te streven naar duurzame instandhouding. Er zal gezocht worden naar een goede balans tussen behoud bomen en verkeerveilige inrichting ten aanzien van de fietsoversteek. De Sysseltselaan wordt zichtbaar gemaakt door de laan gedeeltelijk vrij te zetten van aanwezige beplanting. De geluidswerende voorziening wordt vormgegeven door een met bosplantsoen en bomen beplante grondwal van 1,50 meter hoogte zodat dit onderdeel gaat uitmaken van de groene zone tussen de Klinkenbergerweg en de Parklaan. De fietspaden aan weerszijden van de weg worden recreatief aantrekkelijk door ligging los van de weg, een slingerend verloop en op andere afwisselende hoogte ten opzichte van de weg. De groenstructuren aan weerszijden van de Parklaan zijn ecologisch van betekenis. Ze verbinden de stadsecologische structuur met de Veluwe. Via de bermen worden bestaande met de nieuwe groenstructuren verbonden. De Sysseltselaan vormt een potentiĂŤle migratieroute voor vleermuizen. Zoveel mogelijk behoud van bomen ter hoogte van Sysseltselaan is daarom ook belangrijk. Berm

Kantopsluiting Afwatering Verlichting Beplanting

Bloemrijke bermen, zichtbare hoogteverschillen en bomen, in buitenbermen bosplantsoen en bomen en open plekken nabij bestaande en nieuwe markante bebouwing Geen, weg direct op maaiveld Naast weg in greppel Normaal of gebruik van (groen) ledverlichting wordt onderzocht Inheems en streekeigen bosplantsoen en bomen

Fietspad door bestaande Beukenlaan

43


Parklaan

44

Functioneel Ontwerp


Parklaan

Functioneel Ontwerp

6. Planning en financiën 6.1 Planning

Nadat het Functioneel Ontwerp door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt het verder (civiel)technisch uitgewerkt in een Definitief Ontwerp en juridisch geborgd in bestemmingsplannnen. Daarna start de aanbesteding en realisatie van de Parklaan. 2006 Masterplan Structuurvisie Functioneel ontwerp Inspraak Bestemmingsplannen Realisatie

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Planning Parklaan

6.2 Financiën

Voor de Parklaan is een taakstellend budget beschikbaar van € 51 miljoen (excl. BTW) Onder de voorwaarde van een strakke regie op scope, kosten en risico’s is het budget toereikend. Echter, aanvullende financiering voor de fietstunnel richting Bennekom moet worden geregeld.

45


Parklaan

46

Functioneel Ontwerp


Parklaan

Functioneel Ontwerp

Fotoverantwoording. Op enkele foto’s na komen de foto’s uit het gemeentelijk archief of zijn door medewerkers van de gemeente beschikbaar gesteld. Daar waar we de bron van de andere foto’s hebben kunnen achterhalen hebben we overleg gehad met de eigenaar. Mocht u desondanks een illustratie aantreffen waarop copyright berust, laat ons dit dan weten. Wij zullen dan contact opnemen met de eigenaar. bouwbedrijf J.J. de Vries, referentiebeeld fietstunnel,11,25

Colofon: Functioneel Ontwerp Parklaan 10 mei 2011 Projectgroep Parklaan Veluwse Poort Gemeente Ede

47


Parklaan

Programma van Beeldeisen


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.