Page 1


VERSJON 2 – 2019 3


BYENS BE STE BELIGGEN HET UT FRA LILLE HAMMERS KVALITET ER 4

5


6

7


8

9


INNLEDNING

VELKOMMEN TIL MESNAKVARTALET! MESNAKVARTALET ER ET PROSJEKT i regi av

Boligbyggene inneholder et uvanlig bredt

Smedvig Eiendom. Som byggherre kan vi vise

utvalg av leiligheter og har fasiliteter for

til boligprosjektet som er oppført på nabo-

folk som verdsetter Lillehammers kvaliteter,

eiendommen Bryggeriet, hvor vi har bygd

sommer som vinter.

74 leiligheter av høy kvalitet. Som byggherre i Stavanger har vi referanser fra boligprosjek-

MESNAKVARTALET INNEHOLDER flere ver-

ter i Smedvigkvartalet, Øvre Strandgate og

nede næringsbygg som sammen danner en

Holmegenes.

trivelig passasje med servering, handel, verksteder og kontorer. De store industribyggene

SMEDVIG EIENDOM HAR vært på Lillehammer

i kvartalet skal rehabiliteres både utvendig

med egen organisasjon fra 1994. Vår ambisjon

og innvendig samtidig som boligbyggene

har vært å utvikle og forvalte naboeiendom-

oppføres, og vil gi plass til nye næringsvirk-

mene Bryggerikvartalet og Mesnakvartalet i

somheter. Deler av trehusbebyggelsen, som

et langsiktig perspektiv. Slik ivaretas også

strekker seg mot Lilletorget på nordsiden i

verdiene til våre leilighetskjøpere.

kvartalet, kan rives og erstattes med et nytt bygg i et senere byggetrinn.

MESNAKVARTALET ER TEGNET av det inter­nasjonalt anerkjente arkitektkonto-

GJENNOM UTVIKLING av Mesnakvartalet

ret Lund+Slaatto. Prosjektet gjennomføres

tilføres Lillehammer både nye attraktive

sammen med solide nasjonale aktører med

boliger, næringslokaler og byrom. Utsiden av

lokal tilstedeværelse. Felles kompetanse og

våre bygg er innsiden av vår by, og derfor skal

erfaringer er lagt til grunn for valg av kvalite-

vi levere bygg som eldes med verdighet – og

ter og løsninger i boligene og for prosjektets

vi skal skjøtte våre eiendommer og omgivel-

Til venstre BJØRN FARSTAD

fellesområder. Vi har lagt til rette for at bebo-

ser til glede for alle som ferdes i bymiljøet.

I midten ANNE MARIE AALSTAD LAAKSO

erne skal leve godt og trygt i Mesnakvartalet.

Til høyre ARNE ALBRIGTSEN

MED RESPEKT FOR DE HISTORISKE og naturgitte omgivelsene vil vi bygge tre unike boligbygg med til sammen 107 leiligheter i Mesnakvartalet. Alle byggene planlegges oppført i ett byggetrinn.

10

11


FAKTA OM EIENDOMMEN Adresse

Mesnakvartalet, 2609 Lillehammer

Pris

Se separat prisliste

Omkostninger

Se separat prisliste

Totalt ink. omkostninger

Se separat prisliste

Felleskostnader

Se separat prisliste

Felleskostnadene inkluderer

I hovedtrekk strøm fellesarealer, avsetning vedlikeholds-

fond, vaktmestertjenester, drift av heis/port, renhold,

snømåking og strøing, beplantning, forretningsførsel,

revisjon, kabel-tv, internett, felles forsikring.

BRA

44,7 – 121,9

P-ROM

41,7 – 121

Antall soverom

1-3

Eierform

Eierleiligheter

Boligtype

Leiligheter

Garasje/Parkering

1 p-plass i parkeringskjeller medfølger hver leilighet.

Tomt

Eiet tomt, ca 5,4 DA. Tomten vil bli fradelt og endelig

størrelse vil foreligge etter tinglyst målebrev.

Energimerke

vil bli utført innen overtagelse

"Utsiden av våre bygg er innsiden av vår by, og derfor skal vi levere bygg som eldes med verdighet." ANNE MARIE AALSTAD LAAKSO Eiendomssjef Smedvig Eiendom Øst

12

13


INNHOLD INNLEDNING FAKTA OM EIENDOMMEN

Side 12

OM PROSJEKTET

Side 17

ARKITEKTENS VISJONER

Side 23

UTOMHUSPLANER Side 24 INTERIØR MED VARME OG HARMONI

Side 30

I HISTORISKE OMGIVELSER

Side 36

DET GODE LIV

Side 40

NATUREN

Side 42

GANGAVSTAND TIL LIVET

Side 48

EN LITEN BY MED STORT ENGASJEMENT

Side 50

MESNAKVARTALET - ET KNUTEPUNKT

Side 53

NABOLAGSPROFIL

Side 54

LIVET RUNDT MESNAKVARTALET

Side 60

BYGG A : TORGET NORD OVERSIKT ALLE LEILIGHETER

Side 66

ETASJEPLANER

Side 68

LEILIGHETER

Side 76

BYGG B : TORGET SØR OVERSIKT ALLE LEILIGHETER

Side 98

ETASJEPLANER

Side 100

LEILIGHETER

Side 108

BYGG C : ELVELANGS

14

OVERSIKT ALLE LEILIGHETER

Side 122

ETASJEPLANER

Side 124

LEILIGHETER

Side 128

SNITTEGNINGER

Side 146

LEVERANSEBESKRIVELSE

Side 152

INTERIØRARKITEKTENS FARGEVALG

Side 158

EIENDOMMEN FRA A-Å

Side 160

VIKTIG INFORMASJON

Side 166

VEDTEKTER

Side 169

DISSE SKAL BYGGE MESNAKVARTALET

Side 178 15


INNLEDNING

“ Just der hvor Gudbrandsdalen møter Mjøsens bølgeslag, der ligger Lillehammer, lys og vennlig som en dag”

VED PORTEN TIL GUDBRANDSDALEN LIGGER LILLEHAMMER, byen som er kjent for vakker natur, pittoreske gater, engasjement for sport og rik kulturarv. Lillehammer er en levende by hvor et bredt utvalg av handel, tjenester,

UTDRAG FRA LILLEHAMMERVISA

kulturtilbud og spise- og overnattingssteder fyller de sjarmerende sen-

Av INGVALD BJØLVIN

trumsgatene og torgene. Attraktive bygg, korte avstander og nærhet til skysstasjonen trekker næringslivet og arbeidsplasser til sentrum. Gjennom året er Lillehammer vertskap for lokale, nasjonale og internasjonale arrangementer. Hit kommer turister og tilreisende som vil oppleve den unike byen med de stolte tradisjonene og attraksjonene, i flotte, naturgitte omgivelser. Lillehammer er byen for barn og voksne, studenter, næringsliv, idrettsfolk og alle andre som ønsker å være del av en by som er pulserende og avslappet på samme tid. MIDT I HJERTE AV BYEN ligger Mesnakvartalet. Området der Lillehammer by ble til, rommer en stolt industrihistorie som fremdeles er synlig i dagens arkitektur. Det koselige handelsområdet ved Lilletorget huser små virksomheter med fokus på kvalitetsvarer og godt håndverk. Det nye området i Mesnakvartalet bygges i samme ånd. Gjennom kvalitet og kjærlighet til byen formes Mesnakvartalet til et attraktivt sted å bo og jobbe i generasjoner. Spennende traseer, grønne torg og tilgjengelighet til elva skaper nye byrom som hele Lillehammer vil ha glede av. I MESNAKVARTALET TILBYS et uvanlig bredt utvalg av leiligheter i ulike størrelser. De tre boligbyggene inneholder 107 leiligheter med over 70 forskjellige planløsninger. Her har erfarne entreprenører, arkitekter og interiørarkitekter planlagt detaljer og løsninger for å skape gode hjem. Materialer er valgt med tanke på atmosfære, kvalitet og helhet. I en periode i forkant av byggestart kan du påvirke interiøret og gjøre tilvalg slik at du får leiligheten din akkurat som du vil ha den. Det er bare å glede seg til å finne leiligheten som passer best for deg.

FOTO: OLE JAKOB REICHELT

Mange har ventet lenge på denne unike muligheten til å bli eier av en leilighet

16

i Mesnakvartalet. For Mesnakvartalet har noe som ingen andre har; beliggenheten, historien og en verden av muligheter.

17


INNLEDNING

MESNAKVARTALET LIGGER NYDELIG PLASSERT på en liten høyde midt i Lillehammer sentrum. Omkranset av bjørketrær renner Mesnaelva stille langs eiendommen, og skaper en harmonisk og sjelfull atmosfære det er godt å oppholde seg i. Gammel trehusbebyggelse og verneverdige bygg er tatt vare på og knyttes sammen med den nye bebyggelsen gjennom grønne torg og forlokkende traseer.

18

PÅ HØYDEN AV SENTRUM Under ILLUSTRASJON AV MESNAKVARTALET

19


20

21


INNLEDNING

ARKITEKTENS VISJONER FOR MESNAKVARTALET MESNAKVARTALETS FLOTTE BELIGGENHET i umiddelbar

Hovedmateriale for de tre boligbygningene er tegl, noe som

nærhet til både det urbane sentrum av byen og naturen ved

gir et solid og robust uttrykk. Bruken av tegl bidrar også til å

Mesnaelva, med grøntdraget som følger elva, gir et unikt

samle boligbebyggelsen i kvartalet under en identitet.

utgangspunkt for et godt bomiljø i sentrum. BOLIGENE I BYGG A OG B som ligger vendt ut mot gårdsromIntensjonen har vært å utforme Mesnakvartalet som et nytt

met, gis et karakteristisk utrykk med balkonger som danner

bykvartal med et sentralt skjermet og frodig gårdsrom, tilret-

horisontalt knekte / bølgende bånd i fasaden. Den varierte

telagt for lek og opphold, som et godt sted å være. Passasjer

geometrien gir uteoppholdsarealene variasjon og differen-

gjennom området skal veve det sammen med den øvrige

siert preg. Mot gaten får fasadene et variert spill med ulike

byen og øke tilgjengeligheten og kontakten ned mot Mesna-

typer vindusfelt og inntrukkede og skrå fasadefelt.

elva. Lokaler for utadrettet virksomhet, kafé og butikker er henvendt mot passasjen og den eksisterende bebyggelsen

Fasadene har fått et rendyrket og elegant konsept med vir-

ned mot Lilletorget, og vil knytte kvartalet til den urbane kon-

kemidler i variert bruk og utrykk i tegl, med spill og relieff

teksten og videreutvikle servicetilbudet i området.

i teglflatene. For Bygg A og B er det valgt en tegltype med en varm farge og rustikk karakter.

De eksisterende bygningene Verkstedsbygningen og Støperiet bevares, rehabiliteres og ombygges, og danner sammen

BOLIGENE OVER DET TIDLIGERE STØPERIET (Bygg C) får en

med den nye bebyggelsen et spennende og karakteristisk

spektakulær beliggenhet ut mot elverommet.

bygningsmiljø med referanser til områdets tidligere indus-

Leilighetene har alle oppholdsrom og balkong eller takter-

trielle historie.

rasse vent ut mot elva og syd / syd-vest. Leilighetene får en fin nærhet til elverommet med balkonger som krager ut over

“ Overordnet har intensjonen for Mesnakvartalet vært å lage et godt sted å bo, der det er godt å være, der de naturgitte og urbane kvalitetene er fremhevet og videreutviklet.”

BOLIGBEBYGGELSEN ER FORDELT PÅ TRE BYGNINGER. Bygg

elva med variert dybde. Karnapper med store vindusflater gir

A og B er plassert langsmed Nordsetervegen og Spinneri-

ytterligere variasjon til fasaden og økt kontakt med naturen

vegen og danner slik en tydeligere gatesituasjon utad sam-

utenfor.

tidig som de favner om det sentrale gårdsrommet. Over det tidligere Støperiet vokser de nye boligene i Bygg C sammen

Den gamle fasaden er integrert i det nye bygningsvolumet

med den gamle fasaden ut mot elva.

som trapper ned fra øst mot vest. Materialvalg og detaljering understreker et horisontalt skille mellom nytt og gammelt

Leilighetene får alle oppholdsrom og privat uteplass mot syd

innenfor en harmonisk helhet der nytt og gammelt fremhe-

/ syd-vest. Noen av de øverste leilighetene får takterrasser.

ver og beriker hverandre.

HENNING KLOUMAN, ARKITEKT

Tomtens helning mot syd, samt lav høyde på eksisterende

LUND+SLAATTO ARKITEKTER

bebyggelse, gir gode sol- og lysforhold for boligene og god utsikt utover byen og det store landskapsrommet fra de øvre etasjene.

22

23


ET GRØNT TORG Over OMRÅDET FORAN BYGG A OG B BLIR EN LUN OASE

UTOMHUSPLANER MED MYKT FOKUS

HOVEDMÅLET FOR UTEOMRÅDENE ved Mesnakvartalet

DEN STORE HØYDEFORSKJELLEN i prosjektområdet er

har vært å skape gode forbindelser i og gjennom området

benyttet til å skape spennende uteoppholdsarealer som

med tilgjengelighet for alle brukergrupper. En annen viktig

– sammen med fokus på variert materialbruk og variert

del av prosjektet har vært å åpne opp for bedre tilgang mot

beplantning – innbyr til opphold. Det har også vært viktig

Mesnaelva.

å skille private terrasser og halvprivate fellesområder for å skape ro for beboere som bor i første etasje. I det sentre-

OMRÅDET HAR ET FOKUS PÅ MYKE trafikanter, med ny

rende oppholdsområdet er det muligheter for ulik lek for

gang- og sykkelvei langs Nordsetervegen samt et bilfritt

alle aldersgrupper, samt grilling og piknik – omgitt av trær

GODE BYROM MED VARIASJON

gårdsrom (med unntak for varelevering og eventuelle utryk-

og grønne vegetasjonsfelt skjermet fra vei og biltrafikk.

Over BILDE AV TUNET MOT BYGG B

ningskjøretøy). Valgt linjeføring og formspråk bidrar til å gi gårdsrommet en egen identitet og skaper sammenheng mellom eksisterende og nye bygg.

24

25


26

27


28

29


INNLEDNING

INTERIØR MED VARME OG HARMONI LEILIGHETENE BLIR MODERNE OG LYSE, med god standard

INTERIØRARKITEKTEN HAR UTVIKLET tre ulike interiør­

og mulighet for tilvalg og tilpasninger. Interiørpaletten

konsepter. De er inkludert i kjøpesummen for leiligheten.

består av delikate og lyse varme nyanser med innslag av kon-

Interiørpakkene er satt sammen slik at leiligheten vil få et

trastfarger. Dette danner en fleksibel ramme for et moderne,

helhetlig uttrykk i henhold til valgt stil, som samtidig gir

personlig og hyggelig hjem. Planløsningene har et funksjo-

rom for å sette et personlig preg på interiøret.

nelt design med åpne løsninger og gode dimensjoner for de ulike rommene. De åpne rommene for opphold er tilrettelagt for underdeling i ulike soner for å gi et større spekter av situ-

FARGEVALG OG MATERIALBRUK SOM HARMONERER

asjoner og opplevelser. Mange av leilighetene er forberedt for

Venstre side INTERIØRBILDE AV STUE I VARME NYANSER

innglassing av balkong som gir mulighet til å benytte balkon-

Øverst SOVEROM MED FARGETEMA 2: KLASSISK

gen i større deler av året.

Nederst INTERIØRBILDE AV KJØKKEN MED FARGETEMA 1: KALK

30

31


LYSE VARME NYANSER Over STUE MED 1-STAVS PARKETT

32

33


ET GJENNOMDESIGNET INTERIØR Over BAD I VARME NYANSER Øverst til venstre STUE/KJØKKEN MED FARGETEMA 1: KALK Neders til venstre STUE/KJØKKEN MED FARGETEMA 3: HVIT LIN

34

35


INNLEDNING

I HISTORISKE OMGIVELSER MESNAELVA VAR VIKTIG under oppbyggin-

bakst i lokalene som tidligere var verksteder.

gen av Lillehammer by. Langs Mesnaelva

Mesnaelva har i nyere tid blitt en kilde til

etablerte fabrikker og verksteder seg på

glede og rekreasjon for hele byens befolk-

rekke og rad, og i dag sørger Mesnaelva for

ning med sine idylliske badeplasser og

kraft, lys og varme til byen.

turstier, hele veien fra Mjøsa og opp til Kroken.

MESNAKVARTALET HAR HUSET både bom­ ulls­­spinneri, tobakksfabrikk, møbelfabrikk

OMRÅDETS HISTORIE er respektfullt

og veveri, men er kanskje mest kjent for

tatt i de nye planene for Mesnaivare­­­­

bedriften Mesna Bruk som gjennom gene-

kvartalet. Verneverdige bygg blir rehabilitert

rasjoner ga jobb til byens befolkning. Her ble

i samråd med vernemyndigheter, og nye

det produsert prisbelønte produkter, alt fra

bygg tilpasser seg området i form og mate-

bjeller til landbruksmaskiner. De fleste av

rialbruk. Området, som gjennom historien

bygningene ligger der fortsatt, godt bevart.

har representert skaperkraft og innovasjon, vil også i fremtiden skape rom for nye

OGSÅ I DAG FINNER DU bedrifter kjent

bedrifter, ideer og muligheter. I kraft av sin

for sitt gode håndverk og fagkunnskap i

beliggenhet vil Mesnkvartalet alltid være et

Mesnakvartalet. Små verksteder og butikker

attraktivt sted å bo, oppholde seg og drive

tilbyr klær, sko, blomster, kaffe og hjemme

næringsvirksomhet.

ELVA SOM GA LIV TIL BYEN Øverst BILDE MOT LILLETORGET, ANGIVELIG FRA 1955 Nederst til høyre MESNA BRU, LILLETORGET Til venstre MESNAELVA I DAG Venstre Side FRA BUTIKK OG VERKSTEDET HILROY

36

37


MESNAELVA Skogsstiene og områdene langs Mesnaleva byr på idylliske naturopplevelser, badeplasser, blåbær, trening og ro i sjelen. Stien starter i Mesnakvartalet.

38

39


INNLEDNING

Å BO I LEILIGHET ER TRYGT, ENKELT OG SOSIALT I NOEN PERIODER AV LIVET har vi kanskje behov for en stor enebolig med plass til rosa dukkevogner, prinsessekjoler og utstyr nok til et halvt ishockeylag. Andre elsker å stelle i en stor hage og ser på gressklipping som fin trim. Å bo i leilighet passer ikke for alle, men for mange har det noen helt klare fordeler. Livet i en leilighet byr på minimalt vedlikehold. Gresset klippes, snøen måkes og du trenger aldri tenke på ord som drenering og etterisolering. Også bilen din får en varm og lun plassering i garasjekjelleren, kun en kort heistur under leiligheten din. Å BO I LEILIGHET ER IKKE BARE et behagelig liv, det er også trygt og sosialt. Mange opplever å få nye bekjentskaper og glede av et større sosialt nettverk. Det er enkelt å komme seg ut å møte andre og det er enkelt å få besøk. Hvis du mangler kaffe eller is, rekker du å handle på fem minutter. Med leilighet i Mesnakvartalet kan du bruke tiden din på det du helst ønsker, enten det foregår i hjemmet eller et annet sted. Her finnes flotte balkonger for prestekrager, stjernetitting og søndagskos. Og vi kan nesten garantere at stiene langs Mesnaelva er mer innbydende enn en halvtime med motorgressklipperen. DET GODE LIV Øverst til høyre KORT AVSTAND TIL HYGGELIGE MØTEPLASSER Nederst til høyre JULEMARKED PÅ MAIHAUGEN

40

41


INNLEDNING

NATUREN

42

STORSLÅTT NATUR OG NÆRHET til fjell-

Mesnaelva mot Collets bru. Den krystallklare

og friluftsområder beriker Lillehammer.

luften klarner hodet og gjør kakao med krem

Våren er hvitveis og lysegrønne bjørketrær

ekstra godt. Lillehammer er en naturperle

i skogkanten. Lukten av varme tjærevegger

året rundt, men det er på vinteren at byen

på Maihaugen og issmeltingen som farger

virkelig forvandles til et eventyr. Milevis

Lågen grønn. Sommeren byr på late dager

med skiløyper, deilig puddersnø og en vin-

ved badedammen, romantiske turer langs

ternatt som overrasker med perlemorskyer

kjærlighetsstien og ørretfiske i den lyse

og nordlys. Naturen er tett på Lillehammer,

natten. Med de gylne kornåkrene på Ersgård

og i Mesnakvartalet brer den myke stillheten

kommer høsten og frister med turer langs

seg når snøfnugg fryser til is på elveløpet.

43


FRA NEVELTOPPEN Avstand til Nordseter fra Mesnakvartalet 13 KILOMETER

44

45


SOMMER VED MJĂ˜SA Lillehammer har nydelige badeplasser og friluftsomrĂĽder i gangavstand til Mesnakvartalet.

46

47


INNLEDNING

GANGAVSTAND TIL LIVET

LILLEHAMMER HAR VÆRT et viktig handelssentrum helt siden 1300-tallet. I dag finnes over 125 butikker plassert i og rundt den koselige Storgata. Sjarmerende trehusbebyggelse og korte avstander gjør byens sentrum til et attraktivt og praktisk sted å få tak i det man trenger eller får lyst på.

NOE FOR ENHVER SMAK! Motsatt side SPENNENDE BUTIKKER I NÆROMRÅDET

GJENNOM HELE ÅRET fylles sentrum med

Under MANGE GODE ALTERNATIVER TIL FROSSENPIZZA

aktiviteter og markeder som gir ekstra liv til byen. Her tilbys et rikt utvalg av lokalmat og varer fra fjern og nær. LILLEHAMMER HAR sterke tradisjoner som turistby og har mange godt besøkte hoteller i sentrum. Restauranter, kafeer og barer ligger på rekke og rad med fristelser i trivelige omgivelser for folk i alle aldre. LILLEHAMMER ER KJENT for sitt gode kulturtilbud. Lillehammer kunstmuseum med sin berømte malerisamling, Kulturhuset Banken, biblioteket, kinoen, gallerier, Fabrikken, Maihaugen og Bjerkebekk trekker besøkende gjennom hele året. DET BREDE TILBUDET av spennende butikker og verksteder, spisesteder og uteliv, kultur og opplevelser trekker besøkende og byens innbyggere til sentrum, og gjør Lillehammer til en livlig og trivelig by! MESNAKVARTALET HAR TIL OG MED sitt eget pittoreske handelsområde hvor du finner alt fra blomster, sko og klær til kaffe, kioskvarer og interiørartikler. Innenfor et område på 50-100 meter har du alt du behøver av servicetilbud enten du trenger lege, Lego, laks eller leggvarmere.

48

49


INNLEDNING

EN LITEN BY MED STORT ENGASJEMENT DET SKJER MYE I LILLEHAMMER. Nesten hver helg arran-

BYEN TILTREKKER SEG KUNSTNERE, toppidrettsutøvere,

geres det et sports- eller kulturarrangement, og byen har en

gründere, studenter og barnefamilier som alle finner det de

svært aktiv sentrumsforening som sørger for at Storgata alltid

søker i den lille byen ved Mjøsa. De som er oppvokst her,

blir et aktuelt og spennende sted å besøke. I tillegg til å huse

flytter ofte tilbake. For Lillehammer har alt man trenger uten

store sportsbegivenheter som OL, World Cup og Birken, er

å bli for stor, og innbyggerne her er engasjerte. At byen nå

Lillehammer kjent for Litteraturfestivalen, Dølajazz, Ama-

har fått status som UNESCO Litteraturby er et tydelig bevis

deusfestivalen, Matauk og Julemarkedet på Maihaugen,

på at Lillehammer er ledende innen kultur så vel som idrett.

for å nevne noen. MANGE VIL MENE AT LILLEHAMMER er den ideelle byen å bo i. På 17. mai er dette spesielt tydelig når et passe langt barnetog med mange kjente fjes samles i gatene. Da er det også helt perfekt å bo i Mesnakvartalet slik at man raskt kan gå hjemom og skifte litt før konserten begynner i Søndre Park.

DET SKJER ALLTID NOE PÅ LILLEHAMMER.... Motsatt side FRA LITTERATURFESTIVALEN 2017 OG LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM Øverst denne side MAGISK I HUNDERFOSSEN VINTERPARK Øverst til høyre BIRKEBEINERRITTET Nederst til venstre ET LEVENDE MUSEUM PÅ MAIHAUGEN Nederst til høyre FOLKEFEST PÅ BIRKEBEINERSTADION

50

51


INNLEDNING

MESNAKVARTALET – ET KNUTEPUNKT MESNAKVARTALET HAR BYENS BESTE sentrumsbeliggenhet.

MED BOLIG I MESNAKVARTALET har du kort gangavstand

Bare her renner elva forbi husveggen din og ned mot de fine

til Jernbanestasjonen og nye reisemål. Slik kan du enkelt ta

butikkene ved Lilletorget. Her stopper bussene i Brubakken

toget til Oslo, Hamar, Trondheim og Gardemoen. Bilen din

og her er taxiholdeplassen. Sykehuset ligger kun minutters

står trygt i garasjekjelleren hjemme.

gange unna og det er lett å gå både til Stampesletta, hoppbakken og lysløypa. I tillegg ligger leilighetene i Mesnakvartalet på en liten høyde, en etasje over Lillehammer sentrum. LILLEHAMMER HAR EN IDEELL beliggenhet for den som

KORT VEI TIL FJELL OG FORLYSTELSER

er glad i å være ute. Fra Mesnakvartalet er det kort avstand

Motsatt side SOMMER I MESNAKVARTALET

både til Sjusjøen, Nordseter og Hafjell. Mange velger å kjøpe

Nederst til høyre KVITFJELL

leilighet i Lillehammer i stedet for hytte på fjellet. Her har du kort veg til alle byens tilbud og opplevelser, og fjellområdene ligger nært.

52

53


30

31 32

STAMPESLETTA

NOR

22

INNLEDNING

DSE

41

TER

BADEDAMMEN

V E IE N

SP IN

34

N

20

ER EI EN

NABOLAGSPROFIL

ME SN AK

TU

IV

1 2

VA RT AL ET

3

RS

TI

/

S LY

YP

E

43

27

8 39 40

15

10

36

13

19

Det er en grunn til at vi sier; “Mesnakvartalet har byens beste beliggenhet

5

6

4

9

23

30

7

Sjusjøen Skisenter

19 km

Sportsplassen

1,2 km

Skeikampen Alpinsenter

36 km

Lysgårdsbakkene

3,2 km

Kvitfjell

61 km

Birkebeineren Skistadion

5,5 km

Moelv

27 km

Jorekstad fritidsbad og sportshall

7,7 km

Gjøvik

45 km

34

58 km

35

LIL US

Lillehammer crossfit

50 m

D

i byen

SØNDRE PARK

25

N

KULTUR OG FORNØYELSER

36

Flere treningssentere

38 12

RA

145 km

37

ST

Gardermoen - Oslo Lufthavn

14

/

28

RK

Hamar

0m

21

PA

Turstier og lysløypenett

1 km

UGEN

1,2 km M A IH A

Strandpromenaden

EH

33

YK RS

15 km

ME

Hafjell

AM

Stampesletta

26

LEH

32

42

TE GA

13 km

17

IGS

Nordseter

DV

SA N

1 km

RS

Kristins Hall

DE

31

AN

1-2 min til fots

16

TA GA

Lilletorget, bybuss og taxi

18

Å /G ATA

20

35

22

RG

1 km

S TO

Håkons Hall Sportssenter

29

TA EGA

30

TA EGA

Lillehammer skysstasjon, tog / buss ca 350 m

K IR K

21

N

SPORT OG TRENING

JO ER SK YS STAS

KOMMUNIKASJON

K IR K

LIL LE HA MM

ut fra Lillehammers kvaliteter”. Det er fordi det er sant.

11

33

LILLEHAMMER KIRKE

SKOLER OG UTDANNING

22

Lillehammer Kunstmuseum

280 m

37

Hammartun barne- og ungdomsskole

1,2 km

23

Maihaugen og Maihaugsalen

1 km

38

Lillehammer Videregående skole

850 m

Bjerkebæk

700 m

Norges Toppidrettgymnas

1 km

25

Lillehammer kirke

700 m

NTG-Ungdomsskole

1 km

26

Kulturhuset Banken

650 m

Høgskolen i Innlandet, Lillehammer

4,5 km

27

Mesnaelva kultursti

0m

Nansenskolen

1,3 km

28

Norges Olympiske Museum

1,8 km

1

Klær, blomster og interiør

1-2 min

13

Apotek

2-3 min

29

Lillehammer kino

250 m

2

Sportsutstyr og sko

1-2 min

14

Sykehuset, legevakt

5-6 min

30

Lillehammer bibliotek

250 m

HOTELLER

3

Frisør og hudpleie

1-2 min

15

Dagligvare

3 min

Hunderfossen Familiepark

15 km

39

Scandic Victoria Lillehammer

300 m

4

Restauranter, kaféer og utesteder

2-3 min

16

Vinmonopol

4 min

Lekeland Hafjell

15 km

40

Mølla Hotell

340 m

5

Leger og tannleger

2-3 min

17

Lillehammer kommune, servicetorg

3 min

Norsk Vegmuseum

14,8 km

41

Clarion Collection hotel Hammer

700 m

6

Fysioterapi, andre helsetjenester

2-3 min

18

Sentrum parkeringshus

3 min

Aulestad

16,5 km

Bakeriutsalg

2-3 min

19

Øya parkeringshus

2 min

20

Lilletorget, bybuss og taxi

54

VARER OG TJENESTER 5 MINUTTERS KVARTALET

First hotel Breiset

750 m

7

43

Scandic Lillehammer Hotel

1,3 km

8

Storkiosk

44

Birkebeineren Hotel & Apartments

1,6 km

9

Marihøna vaskeri

2-3 min

21

Lillehammer skysstasjon, tog og buss

10

Treningssenter

2-3 min

22

Post

11

Kino, museer, bibliotek

2-3 min

23

Storgata/Gågata med et rikt utvalg av

12

Søndre park

5-6 min

42

forretninger, kafeer, tjenester

3 min 1-2 min 5 min 5-6 min 2 min 55

23


56

1-

5-

KINO, MUSEER, BIBLIOTEK,

LILLEHAMMER SKYSSTASJON

TORGHANDEL, GÅGATA OG

MED TOGFORBINDELSER OG

KULTUROPPLEVELSER

ET VARIERT BUSSTILBUD

Gangavstand:

Gangavstand:

3 MIN

5 MIN

2-

6-

MESNAKVARTALETS EGNE

MAIHAUGEN, MAIHAUGSALEN

BUTIKKER MED KLÆR, SKO,

BJERKEBÆK, MJØSKANTEN OG

BLOMSTER OG INTERIØR

SPORTSPLASSEN

Gangavstand:

Gangavstand:

0 MIN

10 MIN 3-

7-

ULIKE RESTAURANTER, BARER

STIER LANGS MESNAELVA

KAFEER, KIOSK, DAGLIGVARE

MOT KROKEN, LYSLØYPA OG

OG BONDENS MARKED

BADEDAMMEN

Gangavstand:

Gangavstand:

1 MIN

0 MIN

4-

8-

HOPPBAKKEN OG STAMPESLETTA

BIRKEBEINEREN SKISTADION

MED HALLER, FRIIDRETTSBANE

MED FLOTT LØYPENETT FOR

OG ET STORT IDRETTSTILBUD

SKI / RULLESKI OG SYKKEL

Gangavstand:

Med bil:

14 MIN

6 MIN 57


58 59

FOTO: OLE JAKOB REICHELT


INTERVJU MED BYBOERE

LIVET RUNDT MESNAKVARTALET CHRISTEN BERNHARD BJØRNSGAARD og kona Wenche

hvor hverdagen fungerer. Vaktmestertjenesten er oppegå-

bodde i et hus som stadig ble mer krevende. Eneboligen

ende, gode serviceavtaler på alt fra heis til garasjeporter er

forsynte seg umettelig av tiden deres i form av vedlikehold,

ting som gjør at du må lete lenge etter irritasjonsmomenter

snøfresing og en plen på nesten 3 mål som skulle klippes. For

i hverdagen.

12 år siden var det nok. Det var på tide å sette livet i sentrum. ØKONOMISK TRYGT. Utbyggeren har lagt gode rammer for - HER BLIR DU FRYKTELIG BORTSKJEMT. Bjørnsgaard titter

sameiet. I felleskap med beboerne har dette blitt fulgt godt

ut gjennom panoramavinduet, mot sola som er på vei ned

opp: –Tryggheten er et fortrinn; sameiet har penger til å ta

bak Saksumsdalsåsen. Han bor i sjette etasje i Bryggerikvar-

reparasjoner og oppgraderinger når det trengs. Samtidig gir

talet, søsterbygget og nærmeste nabo til Mesnakvartalet.

et godt drevet sameie økonomiske ringvirkninger. Enhver

- Å ha gangavstand til livet er et privilegium. Butikker, tre-

oppgradering gir en direkte gevinstnår det gjelder verdien

ningsstudio, turterreng, åndelig krydder gjennom kino og

på leiligheten, som kommer oss boligeiere til gode, forklarer

forestillinger er innenfor noen minutters spasertur. Til og

Christen Bernhard, som på tross av verdistigningen trives

med skattefuten er rett over gata, humrer Christen Bernhard.

altfor godt til at han ønsker å selge noen gang.

MER AKTIVT LIV. Paret hadde tidligere to biler, nå har de

GODE RÅD PÅ VEIEN fra hus til leilighet. – Mitt råd til spreke

en de knapt nok bruker. - Mange tror at en leilighet gjør deg

folk litt oppi åra er følgende: Flytt før barna dine insiste-

mindre aktiv. Vi har erfart det motsatte. Det er liksom aldri

rer på at du skal gjøre det. Da har du forhåpentligvis såpass

noe ork å komme seg ut på ting, fordi du bare kan kippe på

til helse at du kan ha glede av livet i sentrum. Et annet tips

deg skoene og ta en spasertur.

er at du, som oss, har nytte av å komme tidlig inn i byggeprosessen, slik at du får påvirke farger og materialer. Du får

HVORFOR AKKURAT HIT? – Du har alltid et sett rasjonelle

en sterkere følelse av at dette er ditt eget, mener Bjørnsgaard.

og irrasjonelle kriterier når store avgjørelser skal tas. Mine var så enkle som at beliggenhet skulle eliminere bruk av

Hjem for livet. Christen Bernhard får spørsmålet om han

bil og buss, og at det måtte være i nærheten av Mesnaelva.

noen gang har vurdert å flytte tilbake eller angret på at han

Wenche hadde klare meninger om utsikt og lysforhold. Da

la livet i enebolig bak seg. Svaret er like kontant som kort:

Bryggerikvartalet skulle realiseres, var vi ikke i tvil.

- Nei! Ikke ett sekund. Litt mer tørt kommer det fra kona Wenche: - Eneste måten å få Christen herfra på er å bære’n ut.

UKOMPLISERT HVERDAG. Noe de færreste tenker over når de kjøper leilighet, er hvordan sameiet fungerer. - Når så mange boenheter skal eksistere sammen, er du prisgitt at utbygger har tenkt kvalitet og langsiktighet. Her mener jeg at Smedvig har levert til terningkast seks. Vi bor i et bærekraftig system

60

61


A

VI HAR 73 UNIKE LEILIGHETSTYPER FORDELT PÃ… TRE ULIKE BYGG.

B

C

62

63


A 64

65


OVERSIKT - A

A

BYGG A ETASJE

1.

TYPE LEILIGHET STØRRELSE

SIDE

2 -ROMS

A-103

44,7 m 2 76

2 -ROMS

A-104

44,7 m 2 77

2 -ROMS

A-106

52,9 m 2 78

ETASJE

5.

TYPE LEILIGHET STØRRELSE

SIDE

3 -ROMS

A-503

83,3 m 2 90

4 -ROMS

A-504

108,3 m 2 91

4 -ROMS

A-506

91,9 m 2 92

3 -ROMS

A-603

83,3 m 2 93

4 -ROMS

A-606

91,9 m 2 94

2.

3 -ROMS

A-203

83,3 m 2 80

3 -ROMS

A-206

79,4 m 2 82

4 -ROMS

A-201

121,9 m 2 79

4 -ROMS

A-204

104,6 m 81

6.

2

3.

66

4 -ROMS

A-301

121,8 m 83

4 -ROMS

A-304

107,7 m 2 84

4 -ROMS

A-306

91,9 m 2 85

4.

3 -ROMS

A-403

83,3 m 2 87

4 -ROMS

A-401

121,8 m 2 86

4 -ROMS

A-404

108,3 m 2 88

4 -ROMS

A-406

91,9 m 2 89

2

67


RR

V 2

2

,9 m E5

m 9,7

SO

W

BAD 2 m 4,3

H 1S

2

RE

10,0

V SO m2

m 3,2

ENT

m 4,3

DER 2

BO

2

2

3,2 m2

ENTRE

2

S

,7 m E7

21,8

m2

2

S

2

TERRASSE 8,4 m

10,0 m2

SOV

4,3 m2

W

47,5 m2

2

9,9 m2

SOV

4,3 m2

BAD 1 V

TERRASSE 7,1 m

17,1

m2

STUE/KJØKKEN

A-105 2-ROMS 40,9 m2

4,6 m2

ENTRE

Opp

TRAPP/KORRIDOR

1

2

3

4

5

W

25,0 m2

2

STUE/KJØKKEN

A-106 1-ROMS 52,9 m2

5,4 m2

TERRASSE 8,5 m

4,9 m2

BAD 5 SV

ENTRE

8,9 m2

BODER

5,2 m2

BOD

13,4 m2

SOVEALKOVE

6,0 m2

5

D BO m2 ,5

m 2

RAS

,7 m E7

2

21,8 m2

W

BAD 1 V

6,4 m2

BOD

5,1 m2

5

NT

D BO m2 ,4 VE

2

TER

2

N

3,2 m2

ENTRE

4,5 m2

BODER

5,1 m2

BOD

BOD

W

m

R DE 2 BO 0,2 m 1

VE

SO A

,9 m E5

VENT

KE JØK

VE NT

A-104 03 A-1 MS 2-ROMS O 2 m2 2-R ,7 m 44,7 44 STUE/KJØKKEN

BOD / TEKNISK ROM 2,0 m2

6,5 m2

BOD

6

7

8

9

VE N T

5,3

/K TUE m 21,8

S

D/ K BO IS TEKN M RO 2 m 2,0

6,3 m2

5,2 m2

BOD

BOD

NT

VE

B E TR 2 EN 6,6 m W

E OV 2 LK ,7 m 11

ST UE

TE

14

7, 9

15

10 ,3

ert fin de en Eg

V

m2

m2

SO

4 3 2 1

1 10 B- OMS2 1-R3,0 m 5

A TE RR A E SS ,7 10

ST

m

2

TR AP

t teks

O P /K

Opp

4

1B D BA m2 ,3

5H

4

D BA m2 ,9

2 10 B- OMS2 2-R7,5 m 5

UE /K J

SV

SS

TE A RR

OR ID m2 RR 43,9 NT VE

/ K D BO KNIS TE M RO m2 2,0

NT

N KE 2 ØK ,4 m

V SO m2 ,2 12

/K EN 2 KK m JØ 25,6

,1 E9

/ K D BO KNIS TE M RO m2 1,8

E TU

VE

/K EN 2 KK m JØ 24,3

E TR 2 EN 6,8 m

TE ,5 E9

RR S AS

29

m

2

T VEN1,9

69

m2

m2

V

3 10 B- OMS2 2-R8,4 m 4 SO

2

11 ,1

D

m2

ST UE

m2

BA 4, 7

29 KE ,4 N m2

B T OD RO EKN / 2,0 M ISK m2

SH

6, 3

TR E m2

EN

m2

BO D 8, 5

,2

m2

SO 12 V

2- B-1 58 RO 05 /K ,2 M JØ m 2S K

3

W

6, 8

m2

TR E

EN

SV

AS SE

TE RR

R

1B

m2

D m2

BA 4, 3

5, 6

BO DE

m2

BO D 5, 3

11 ,6

m2

VE NT

m2

BO D 7, 6

m2

BO D 5, 3

B T OD RO EKN / 1,8 M ISK m2

W

TR A

/K

2

UE

ST

K

24 KE ,3 N m2

/K

2- B-1 48 RO 04 ,5 M m S

D

ST UE

m2

BA 4, 7

2

29 KE ,4 N m2

B T OD RO EKN / 2,0 M ISK m

SH

6, 3

TR E m2

EN

m2

BO D 8, 5

2- B-1 58 RO 05 /K ,2 M JØ m 2S K

3

W

S 7

m

2

V SO m2 ,9

6, 8

m2

TR E

EN

R

1B

m2

D m2

BA 4, 3

5, 6

BO DE

m2

BO D 5, 3

SV

B T OD RO EKN / 1,8 M ISK m2

VE NT

m2

BO D 7, 6

m2

BO D 5, 3

TR A

PP

/K

43 ,9

25 ,6

5

1

3

pp

O

2

5

6

m2

EN

SV

4

JØ KK

O R m2

3

pp

O

2

D m2

/K

4, 9

ID

O RR

2

1

BA

O R m2

ST UE

43 ,9

ID

O RR

2- B-1 52 RO 06 ,8 M m S

PP

SALGSTEGNING

SE

AS

K

24 KE ,3 N m2

/K

RR

TE

UE

ST

2- B-1 48 RO 04 ,5 M m S

E TR 2 EN 6,3 m

10 ,3

NT VE

m

7, 9

t

teks

BO 6,0 m

SE

ert

fin

de

5,2

2

AS

11 5

W

12 en

9

4

RR

13 Eg

D BO

W

3V D BA m2 ,7

TE

W

SE

AS

RR

TE

m

S RAS

10,0

V SO m2

2

5,1 m2

BOD

2

TERRASSE 8,5 m

25,0 m2

STUE/KJØKKEN

A-106 1-ROMS 52,9 m2

13,4 m2

SOVEALKOVE

5,2 m2

BOD

5

KEN

2

m 9,7

S

2

m 3,2

EN

D

m 5,2

BO

BOD

BOD / TEKNISK ROM m2

OV

SH

9,9 m2

SOV

4,9 m2

BAD 5 SV

5,4 m2

ENTRE

8,9 m2

BODER

D BO m2 ,5

,3 m

2

m 4,3

1 BAD

TRE

2

m 4,3

Opp

6,0 m2

BOD

29

1V AD 2

W

BO

DER

m 3,0

W

47,5 m2

4,3 m2

2

1

2

3

4

5

TRAPP/KORRIDOR

BAD 1 V

TERRASSE 7,1 m

17,1 m2

STUE/KJØKKEN

A-105 2-ROMS 40,9 m2

4,6 m2

ENTRE

6,4 m2

BOD

5,1 m2

BOD

RR S AS

W

/KO

R

OR RID

m 6,3

D BO 2

m 5,2

D BO 2

D BO 2

2

TERRASSE 8,4 m

10,0 m2

SOV

4,3

m2

BAD 1 V

W

4,5 m2

BODER

5,1 m2

BOD

BYGG A - ETASJE 2

RAS

TER

m 21,8

Ø

N KKE

BOD / TEKNISK ROM 2,0 m2

6,5 m2

BOD

A-104 03 A-1 MS 2-ROMS O 2 m2 2-R ,7 m 44,7 44 STUE/KJØKKEN J UE/K

ST

D/ K BO IS TEKN M RO 2 m 2,0

6,3 m2

BOD

MÅL: A 1:250 ANER BYGG og B

S RAS

KEN

,3 m

1V AD 2

W

/KO

R IDO

m 6,3

D BO 2

D

m 5,2

BO

Ned

m 3,0

16

D BO 2

6

7

8

9

Egendefinert tekst

17

m 5,2

5,2 m2

BOD

10 11 12 13 14 15

D BO 2

5,1 m2

Ned

BOD

17

MÅL: 1:250

16

BYGG A - ETASJE 1

2

5,1

2 Ned

10 10

2

11

m

12

RR ,7 10

13

TE E SS 14

T VEN1,9

SS

A RR

15

1 10 B- OMS2 1-R3,0 m 5 ,1 E9

m

2 17

OD m

16

EN 2 KK m JØ 25,6

NT

/K

TE

VE

UE

,5 E9 5,1

D BO 6

R DE 2

NT

ST J E TR 2 EN 6,8 m

D BO 7

2 VE

W

11

/K S

W

A UE V SO m2 ,9

W

VE ST 12

7

4

5

7

6

8

7

9

8

9

5, 2

m2

BO D

m2

BO D 5, 2

t

SO E OV 2 LK ,7 m V SO m2 ,2 JØ 24,3

ks

5

N KE 2 ØK ,4 m

/K

te

4

D BA m2 ,9 E TU EN 2 KK m

ert

5 NT

fin

VENT

D BO m2 ,4

2 10 B- OMS2 2-R7,5 m 5

/ K D BO KNIS TE M RO m2 1,8

de

D BO m2 ,5 5H VE

en

4

1B D BA m2 ,3 SV

Eg

6

E TR 2 EN ,6 m AP 8

m

5

t

Ned

VE NT

R DE 2 BO 0,2 m 1 TR

6,4

D BO m2 ,4 ks

16 17

BOD / TEKNISK ROM m2 2 Opp

6

te

10 11 12 13 14 15

68 Egendefinert tekst

m 1

3 10 B- OMS2 2-R8,4 m 4 D BO

m

fin

VE N T

5,3 2

/ K D BO KNIS TE M RO m2 2,0

D BO m2 ,1 de

B m 3

OR ID m2 RR 43,9

d

5 5,1 4

O P /K

Ne

D BO m2 ,5 2 5

m

17

9

E TR 2 EN 6,3 m

16

OD m 2

BO 6,0 m

15

5,2

2 14

d

D BO

4

13

Ne

5,1

D BO 6

R DE 2

12

17

D BO 7

2

D BA m2 ,7

3V 2,9

2 en

16

8

m

W

D BO Eg

15

6,4

5

11

14

D BO m

D BO m2 ,4 10

13

6

ert

12

D BO m2 ,1 6, 6

m2

TR E

EN

NT

11

2,9

2 VE

10

D BO m2

BO D 5, 2

m2

R

SO V 11 ,7

m2

BO DE 10 ,1

m2

BO D 5, 2

m2

BO 5, 4 D

m2

m2

BO D 5, 5

m2

BO D 5, 7

N

DATO: 20.03.2019

BO D 5, 2

N

A


RR

V 2

2

,9 m E5

m 9,7

SO

W

BAD 2 m 4,3

H 1S

2

RE

10,0

V SO m2

m 3,2

ENT

m 4,3

DER 2

BO

2

2

3,2 m2

ENTRE

2

S

,7 m E7

21,8

m2

2

S

2

TERRASSE 8,4 m

10,0 m2

SOV

4,3 m2

W

47,5 m2

2

9,9 m2

SOV

4,3 m2

BAD 1 V

TERRASSE 7,1 m

17,1

m2

STUE/KJØKKEN

A-105 2-ROMS 40,9 m2

4,6 m2

ENTRE

Opp

TRAPP/KORRIDOR

1

2

3

4

5

W

25,0 m2

2

STUE/KJØKKEN

A-106 1-ROMS 52,9 m2

5,4 m2

TERRASSE 8,5 m

4,9 m2

BAD 5 SV

ENTRE

8,9 m2

BODER

5,2 m2

BOD

13,4 m2

SOVEALKOVE

6,0 m2

5

D BO m2 ,5

m 2

RAS

,7 m E7

2

21,8 m2

W

BAD 1 V

6,4 m2

BOD

5,1 m2

5

NT

D BO m2 ,4 VE

2

TER

2

N

3,2 m2

ENTRE

4,5 m2

BODER

5,1 m2

BOD

BOD

W

m

R DE 2 BO 0,2 m 1

VE

SO A

,9 m E5

VENT

KE JØK

VE NT

A-104 03 A-1 MS 2-ROMS O 2 m2 2-R ,7 m 44,7 44 STUE/KJØKKEN

BOD / TEKNISK ROM 2,0 m2

6,5 m2

BOD

6

7

8

9

VE N T

5,3

/K TUE m 21,8

S

D/ K BO IS TEKN M RO 2 m 2,0

6,3 m2

5,2 m2

BOD

BOD

NT

VE

B E TR 2 EN 6,6 m W

E OV 2 LK ,7 m 11

ST UE

TE

14

7, 9

15

10 ,3

ert fin de en Eg

V

m2

m2

SO

4 3 2 1

1 10 B- OMS2 1-R3,0 m 5

A TE RR A E SS ,7 10

ST

m

2

TR AP

t teks

O P /K

Opp

4

1B D BA m2 ,3

5H

4

D BA m2 ,9

2 10 B- OMS2 2-R7,5 m 5

UE /K J

SV

SS

TE A RR

OR ID m2 RR 43,9 NT VE

/ K D BO KNIS TE M RO m2 2,0

NT

N KE 2 ØK ,4 m

V SO m2 ,2 12

/K EN 2 KK m JØ 25,6

,1 E9

/ K D BO KNIS TE M RO m2 1,8

E TU

VE

/K EN 2 KK m JØ 24,3

E TR 2 EN 6,8 m

TE ,5 E9

RR S AS

29

m

2

T VEN1,9

71

m2

m2

V

3 10 B- OMS2 2-R8,4 m 4 SO

2

11 ,1

D

m2

ST UE

m2

BA 4, 7

29 KE ,4 N m2

B T OD RO EKN / 2,0 M ISK m2

SH

6, 3

TR E m2

EN

m2

BO D 8, 5

,2

m2

SO 12 V

2- B-1 58 RO 05 /K ,2 M JØ m 2S K

3

W

6, 8

m2

TR E

EN

SV

AS SE

TE RR

R

1B

m2

D m2

BA 4, 3

5, 6

BO DE

m2

BO D 5, 3

11 ,6

m2

VE NT

m2

BO D 7, 6

m2

BO D 5, 3

B T OD RO EKN / 1,8 M ISK m2

W

TR A

/K

2

UE

ST

K

24 KE ,3 N m2

/K

2- B-1 48 RO 04 ,5 M m S

D

ST UE

m2

BA 4, 7

2

29 KE ,4 N m2

B T OD RO EKN / 2,0 M ISK m

SH

6, 3

TR E m2

EN

m2

BO D 8, 5

2- B-1 58 RO 05 /K ,2 M JØ m 2S K

3

W

S 7

m

2

V SO m2 ,9

6, 8

m2

TR E

EN

R

1B

m2

D m2

BA 4, 3

5, 6

BO DE

m2

BO D 5, 3

SV

B T OD RO EKN / 1,8 M ISK m2

VE NT

m2

BO D 7, 6

m2

BO D 5, 3

TR A

PP

/K

43 ,9

25 ,6

5

1

3

pp

O

2

5

6

m2

EN

SV

4

JØ KK

O R m2

3

pp

O

2

D m2

/K

4, 9

ID

O RR

2

1

BA

O R m2

ST UE

43 ,9

ID

O RR

2- B-1 52 RO 06 ,8 M m S

PP

SALGSTEGNING

SE

AS

K

24 KE ,3 N m2

/K

RR

TE

UE

ST

2- B-1 48 RO 04 ,5 M m S

E TR 2 EN 6,3 m

10 ,3

NT VE

m

7, 9

t

teks

BO 6,0 m

SE

ert

fin

de

5,2

2

AS

11 5

W

12 en

9

4

RR

13 Eg

D BO

W

3V D BA m2 ,7

TE

W

SE

AS

RR

TE

m

S RAS

10,0

V SO m2

2

5,1 m2

BOD

2

TERRASSE 8,5 m

25,0 m2

STUE/KJØKKEN

A-106 1-ROMS 52,9 m2

13,4 m2

SOVEALKOVE

5,2 m2

BOD

5

KEN

2

m 9,7

S

2

m 3,2

EN

D

m 5,2

BO

BOD

BOD / TEKNISK ROM m2

OV

SH

9,9 m2

SOV

4,9 m2

BAD 5 SV

5,4 m2

ENTRE

8,9 m2

BODER

D BO m2 ,5

,3 m

2

m 4,3

1 BAD

TRE

2

m 4,3

Opp

6,0 m2

BOD

29

1V AD 2

W

BO

DER

m 3,0

W

47,5 m2

4,3 m2

2

1

2

3

4

5

TRAPP/KORRIDOR

BAD 1 V

TERRASSE 7,1 m

17,1 m2

STUE/KJØKKEN

A-105 2-ROMS 40,9 m2

4,6 m2

ENTRE

6,4 m2

BOD

5,1 m2

BOD

RR S AS

W

/KO

R

OR RID

m 6,3

D BO 2

m 5,2

D BO 2

D BO 2

2

TERRASSE 8,4 m

10,0 m2

SOV

4,3

m2

BAD 1 V

W

4,5 m2

BODER

5,1 m2

BOD

BYGG A - ETASJE 4

RAS

TER

m 21,8

Ø

N KKE

BOD / TEKNISK ROM 2,0 m2

6,5 m2

BOD

A-104 03 A-1 MS 2-ROMS O 2 m2 2-R ,7 m 44,7 44 STUE/KJØKKEN J UE/K

ST

D/ K BO IS TEKN M RO 2 m 2,0

6,3 m2

BOD

MÅL: A 1:250 ANER BYGG og B

S RAS

KEN

,3 m

1V AD 2

W

/KO

R IDO

m 6,3

D BO 2

D

m 5,2

BO

Ned

m 3,0

16

D BO 2

6

7

8

9

Egendefinert tekst

17

m 5,2

5,2 m2

BOD

10 11 12 13 14 15

D BO 2

5,1 m2

Ned

BOD

17

MÅL: 1:250

16

BYGG A - ETASJE 3

2

5,1

2 Ned

10 10

2

11

m

12

RR ,7 10

13

TE E SS 14

T VEN1,9

SS

A RR

15

1 10 B- OMS2 1-R3,0 m 5 ,1 E9

m

2 17

OD m

16

EN 2 KK m JØ 25,6

NT

/K

TE

VE

UE

,5 E9 5,1

D BO 6

R DE 2

NT

ST J E TR 2 EN 6,8 m

D BO 7

2 VE

W

11

/K S

W

A UE V SO m2 ,9

W

VE ST 12

7

4

5

7

6

8

7

9

8

9

5, 2

m2

BO D

m2

BO D 5, 2

t

SO E OV 2 LK ,7 m V SO m2 ,2 JØ 24,3

ks

5

N KE 2 ØK ,4 m

/K

te

4

D BA m2 ,9 E TU EN 2 KK m

ert

5 NT

fin

VENT

D BO m2 ,4

2 10 B- OMS2 2-R7,5 m 5

/ K D BO KNIS TE M RO m2 1,8

de

D BO m2 ,5 5H VE

en

4

1B D BA m2 ,3 SV

Eg

6

E TR 2 EN ,6 m AP 8

m

5

t

Ned

VE NT

R DE 2 BO 0,2 m 1 TR

6,4

D BO m2 ,4 ks

16 17

BOD / TEKNISK ROM m2 2 Opp

6

te

10 11 12 13 14 15

70 Egendefinert tekst

m 1

3 10 B- OMS2 2-R8,4 m 4 D BO

m

fin

VE N T

5,3 2

/ K D BO KNIS TE M RO m2 2,0

D BO m2 ,1 de

B m 3

OR ID m2 RR 43,9

d

5 5,1 4

O P /K

Ne

D BO m2 ,5 2 5

m

17

9

E TR 2 EN 6,3 m

16

OD m 2

BO 6,0 m

15

5,2

2 14

d

D BO

4

13

Ne

5,1

D BO 6

R DE 2

12

17

D BO 7

2

D BA m2 ,7

3V 2,9

2 en

16

8

m

W

D BO Eg

15

6,4

5

11

14

D BO m

D BO m2 ,4 10

13

6

ert

12

D BO m2 ,1 6, 6

m2

TR E

EN

NT

11

2,9

2 VE

10

D BO m2

BO D 5, 2

m2

R

SO V 11 ,7

m2

BO DE 10 ,1

m2

BO D 5, 2

m2

BO 5, 4 D

m2

m2

BO D 5, 5

m2

BO D 5, 7

N

DATO: 20.03.2019

BO D 5, 2

N

A


RR

V 2

2

,9 m E5

m 9,7

SO

W

BAD 2 m 4,3

H 1S

2

RE

10,0

V SO m2

m 3,2

ENT

m 4,3

DER 2

BO

2

2

3,2 m2

ENTRE

2

S

,7 m E7

21,8

m2

2

S

2

TERRASSE 8,4 m

10,0 m2

SOV

4,3 m2

W

47,5 m2

2

9,9 m2

SOV

4,3 m2

BAD 1 V

TERRASSE 7,1 m

17,1

m2

STUE/KJØKKEN

A-105 2-ROMS 40,9 m2

4,6 m2

ENTRE

Opp

TRAPP/KORRIDOR

1

2

3

4

5

W

25,0 m2

2

STUE/KJØKKEN

A-106 1-ROMS 52,9 m2

5,4 m2

TERRASSE 8,5 m

4,9 m2

BAD 5 SV

ENTRE

8,9 m2

BODER

5,2 m2

BOD

13,4 m2

SOVEALKOVE

6,0 m2

5

D BO m2 ,5

m 2

RAS

,7 m E7

2

21,8 m2

W

BAD 1 V

6,4 m2

BOD

5,1 m2

5

NT

D BO m2 ,4 VE

2

TER

2

N

3,2 m2

ENTRE

4,5 m2

BODER

5,1 m2

BOD

BOD

W

m

R DE 2 BO 0,2 m 1

VE

SO A

,9 m E5

VENT

KE JØK

VE NT

A-104 03 A-1 MS 2-ROMS O 2 m2 2-R ,7 m 44,7 44 STUE/KJØKKEN

BOD / TEKNISK ROM 2,0 m2

6,5 m2

BOD

6

7

8

9

VE N T

5,3

/K TUE m 21,8

S

D/ K BO IS TEKN M RO 2 m 2,0

6,3 m2

5,2 m2

BOD

BOD

NT

VE

B E TR 2 EN 6,6 m W

E OV 2 LK ,7 m 11

ST UE

TE

14

7, 9

15

10 ,3

ert fin de en Eg

V

m2

m2

SO

4 3 2 1

1 10 B- OMS2 1-R3,0 m 5

A TE RR A E SS ,7 10

ST

m

2

TR AP

t teks

O P /K

Opp

4

1B D BA m2 ,3

5H

4

D BA m2 ,9

2 10 B- OMS2 2-R7,5 m 5

UE /K J

SV

SS

TE A RR

OR ID m2 RR 43,9 NT VE

/ K D BO KNIS TE M RO m2 2,0

NT

N KE 2 ØK ,4 m

V SO m2 ,2 12

/K EN 2 KK m JØ 25,6

,1 E9

/ K D BO KNIS TE M RO m2 1,8

E TU

VE

/K EN 2 KK m JØ 24,3

E TR 2 EN 6,8 m

TE ,5 E9

RR S AS

29

m

2

T VEN1,9

73

m2

m2

V

3 10 B- OMS2 2-R8,4 m 4 SO

2

11 ,1

D

m2

ST UE

m2

BA 4, 7

29 KE ,4 N m2

B T OD RO EKN / 2,0 M ISK m2

SH

6, 3

TR E m2

EN

m2

BO D 8, 5

,2

m2

SO 12 V

2- B-1 58 RO 05 /K ,2 M JØ m 2S K

3

W

6, 8

m2

TR E

EN

SV

AS SE

TE RR

R

1B

m2

D m2

BA 4, 3

5, 6

BO DE

m2

BO D 5, 3

11 ,6

m2

VE NT

m2

BO D 7, 6

m2

BO D 5, 3

B T OD RO EKN / 1,8 M ISK m2

W

TR A

/K

2

UE

ST

K

24 KE ,3 N m2

/K

2- B-1 48 RO 04 ,5 M m S

D

ST UE

m2

BA 4, 7

2

29 KE ,4 N m2

B T OD RO EKN / 2,0 M ISK m

SH

6, 3

TR E m2

EN

m2

BO D 8, 5

2- B-1 58 RO 05 /K ,2 M JØ m 2S K

3

W

S 7

m

2

V SO m2 ,9

6, 8

m2

TR E

EN

R

1B

m2

D m2

BA 4, 3

5, 6

BO DE

m2

BO D 5, 3

SV

B T OD RO EKN / 1,8 M ISK m2

VE NT

m2

BO D 7, 6

m2

BO D 5, 3

TR A

PP

/K

43 ,9

25 ,6

5

1

3

pp

O

2

5

6

m2

EN

SV

4

JØ KK

O R m2

3

pp

O

2

D m2

/K

4, 9

ID

O RR

2

1

BA

O R m2

ST UE

43 ,9

ID

O RR

2- B-1 52 RO 06 ,8 M m S

PP

SALGSTEGNING

SE

AS

K

24 KE ,3 N m2

/K

RR

TE

UE

ST

2- B-1 48 RO 04 ,5 M m S

E TR 2 EN 6,3 m

10 ,3

NT VE

m

7, 9

t

teks

BO 6,0 m

SE

ert

fin

de

5,2

2

AS

11 5

W

12 en

9

4

RR

13 Eg

D BO

W

3V D BA m2 ,7

TE

W

SE

AS

RR

TE

m

S RAS

10,0

V SO m2

2

5,1 m2

BOD

2

TERRASSE 8,5 m

25,0 m2

STUE/KJØKKEN

A-106 1-ROMS 52,9 m2

13,4 m2

SOVEALKOVE

5,2 m2

BOD

5

KEN

2

m 9,7

S

2

m 3,2

EN

D

m 5,2

BO

BOD

BOD / TEKNISK ROM m2

OV

SH

9,9 m2

SOV

4,9 m2

BAD 5 SV

5,4 m2

ENTRE

8,9 m2

BODER

D BO m2 ,5

,3 m

2

m 4,3

1 BAD

TRE

2

m 4,3

Opp

6,0 m2

BOD

29

1V AD 2

W

BO

DER

m 3,0

W

47,5 m2

4,3 m2

2

1

2

3

4

5

TRAPP/KORRIDOR

BAD 1 V

TERRASSE 7,1 m

17,1 m2

STUE/KJØKKEN

A-105 2-ROMS 40,9 m2

4,6 m2

ENTRE

6,4 m2

BOD

5,1 m2

BOD

RR S AS

W

/KO

R

OR RID

m 6,3

D BO 2

m 5,2

D BO 2

D BO 2

2

TERRASSE 8,4 m

10,0 m2

SOV

4,3

m2

BAD 1 V

W

4,5 m2

BODER

5,1 m2

BOD

BYGG A - ETASJE 6

RAS

TER

m 21,8

Ø

N KKE

BOD / TEKNISK ROM 2,0 m2

6,5 m2

BOD

A-104 03 A-1 MS 2-ROMS O 2 m2 2-R ,7 m 44,7 44 STUE/KJØKKEN J UE/K

ST

D/ K BO IS TEKN M RO 2 m 2,0

6,3 m2

BOD

MÅL: A 1:250 ANER BYGG og B

S RAS

KEN

,3 m

1V AD 2

W

/KO

R IDO

m 6,3

D BO 2

D

m 5,2

BO

Ned

m 3,0

16

D BO 2

6

7

8

9

Egendefinert tekst

17

m 5,2

5,2 m2

BOD

10 11 12 13 14 15

D BO 2

5,1 m2

Ned

BOD

17

MÅL: 1:250

16

BYGG A - ETASJE 5

2

5,1

2 Ned

10 10

2

11

m

12

RR ,7 10

13

TE E SS 14

T VEN1,9

SS

A RR

15

1 10 B- OMS2 1-R3,0 m 5 ,1 E9

m

2 17

OD m

16

EN 2 KK m JØ 25,6

NT

/K

TE

VE

UE

,5 E9 5,1

D BO 6

R DE 2

NT

ST J E TR 2 EN 6,8 m

D BO 7

2 VE

W

11

/K S

W

A UE V SO m2 ,9

W

VE ST 12

7

4

5

7

6

8

7

9

8

9

5, 2

m2

BO D

m2

BO D 5, 2

t

SO E OV 2 LK ,7 m V SO m2 ,2 JØ 24,3

ks

5

N KE 2 ØK ,4 m

/K

te

4

D BA m2 ,9 E TU EN 2 KK m

ert

5 NT

fin

VENT

D BO m2 ,4

2 10 B- OMS2 2-R7,5 m 5

/ K D BO KNIS TE M RO m2 1,8

de

D BO m2 ,5 5H VE

en

4

1B D BA m2 ,3 SV

Eg

6

E TR 2 EN ,6 m AP 8

m

5

t

Ned

VE NT

R DE 2 BO 0,2 m 1 TR

6,4

D BO m2 ,4 ks

16 17

BOD / TEKNISK ROM m2 2 Opp

6

te

10 11 12 13 14 15

72 Egendefinert tekst

m 1

3 10 B- OMS2 2-R8,4 m 4 D BO

m

fin

VE N T

5,3 2

/ K D BO KNIS TE M RO m2 2,0

D BO m2 ,1 de

B m 3

OR ID m2 RR 43,9

d

5 5,1 4

O P /K

Ne

D BO m2 ,5 2 5

m

17

9

E TR 2 EN 6,3 m

16

OD m 2

BO 6,0 m

15

5,2

2 14

d

D BO

4

13

Ne

5,1

D BO 6

R DE 2

12

17

D BO 7

2

D BA m2 ,7

3V 2,9

2 en

16

8

m

W

D BO Eg

15

6,4

5

11

14

D BO m

D BO m2 ,4 10

13

6

ert

12

D BO m2 ,1 6, 6

m2

TR E

EN

NT

11

2,9

2 VE

10

D BO m2

BO D 5, 2

m2

R

SO V 11 ,7

m2

BO DE 10 ,1

m2

BO D 5, 2

m2

BO 5, 4 D

m2

m2

BO D 5, 5

m2

BO D 5, 7

N

DATO: 20.03.2019

BO D 5, 2

N

A


RR

2

2

9,9 m2

SOV

4,3 m2

W

25,0 m2

2

STUE/KJØKKEN

A-106 1-ROMS 52,9 m2

TERRASSE 8,5 m

4,9 m2

BAD 5 SV

5,4 m2

ENTRE

8,9 m2

BODER

13,4 m2

SOVEALKOVE

5,2 m2

BOD

NT

VE

5

SO VE A W

E TR 2 EN 6,6 m

E OV 2 LK ,7 m

11

ST UE 1 Opp

4

1B D BA m2 ,3

5H

4

D BA m2 ,9

2 10 B- OMS2 2-R7,5 m 5

5

ST UE

1 10 B- OMS2 1-R3,0 m 5

TE RR A E SS ,7 10 m 2

/K J

SV

SS

TE A RR

7, 9

/ K D BO KNIS TE M RO m2 1,8

NT

E TU

N KE 2 ØK ,4 m V SO m2 ,2 12

/K EN 2 KK m JØ 25,6

,1 E9

/K EN 2 KK m JØ 24,3

E TR 2 EN 6,8 m

TE V SO m2 ,9

,5 E9

10 ,3

V

m2

m2

SO

VE

SE

10 ert

fin

de

en

Eg

11

AP

t

teks

NT VE

3 10 B- OMS2 2-R8,4 m 4

7

AS

12

TR

/ K D BO KNIS TE M RO m2 2,0

RR

14 3

OR ID m2 RR 43,9

S

TE

15 2

W

13 4

O P /K

ANER BYGG A og B

S

W

47,5 m2

BAD 1 V

TERRASSE 7,1 m

17,1 m2

STUE/KJØKKEN

Opp

TRAPP/KORRIDOR

1

2

3

4

5

D BO m2 ,4

,9 m E5

RAS

2

,7 m E7

2

TERRASSE 8,4 m

10,0 m2

SOV

A-105 2-ROMS 40,9 m2

4,6 m2

ENTRE

6,4 m2

BOD

6,0 m2

BOD

D BO m2 ,5

TER

2

21,8

m2

4,3

m2

BAD 1 V

W

4,5 m2

BODER

5,1 m2

BOD

R DE 2 BO 0,2 m 1

S RAS

2

m 21,8

ST

J UE/K

Ø

N KKE

3,2 m2

ENTRE

A-104 03 A-1 MS 2-ROMS O 2 m2 2-R ,7 m 44,7 44 STUE/KJØKKEN

BOD / TEKNISK ROM 2,0 m2

6,5 m2

BOD

5,1 m2

BOD

2

KEN

V

10,0

V SO m2

D/ K BO IS TEKN M RO 2 m 2,0

6,3 m2

BOD 6

7

8

9

m

m 9,7

SO

m 4,3

2

RE

m 3,2

ENT

2

VENT

,3 m

BAD 2

H 1S

D

m 5,2

BO

VE NT

1V AD 2

W

m 4,3

DER 2

BO

m 3,0

D BO 2

BOD / TEKNISK ROM m2

W

/KO

R IDO

m 6,3

D BO 2

m 5,2

D BO 2

5,2 m2

VE N T

5,3 m Ned

B 17

5 5,1 16

D BO m2 ,5 2 5

m

2

11 ,1

D

m2

ST UE

m2

BA 4, 7

29 KE ,4 N m2

B T OD RO EKN / 2,0 M ISK m2

SH

6, 3

TR E m2

EN

m2

BO D 8, 5

,2

m2

SO 12 V

2- B-1 58 RO 05 /K ,2 M JØ m 2S K

3

W

6, 8

m2

TR E

EN

SV

AS SE

TE RR

R

1B

m2

D m2

BA 4, 3

5, 6

BO DE

m2

BO D 5, 3

11 ,6

m2

VE NT

m2

BO D 7, 6

m2

BO D 5, 3

B T OD RO EKN / 1,8 M ISK m2

W

TR A

/K

2

1

3

5

6

m2

EN

SV

4

JØ KK 25 ,6

5

pp

O

2

D m2

/K

4, 9

BA

O R m2

ST UE

43 ,9

ID

O RR

2- B-1 52 RO 06 ,8 M m S

PP

SALGSTEGNING

SE

AS

K

24 KE ,3 N m2

/K

RR

TE

UE

ST

2- B-1 48 RO 04 ,5 M m S

E TR 2 EN 6,3 m

NT

OD m 2

BO 6,0 m

VE

5,2

2 7

8

9

m2

BO D 5, 2

t

9

4

ks

D BO

W

3V D BA m2 ,7

te

5,1

D BO 6

R DE 2

ert

D BO 7

2 fin

8

m

5

de

BOD

d

Ned

5,1 m2

Ne

16

BOD

17

Egendefinert tekst

17

MÅL: 1:250

16

11 12 13 14 15

74 10

BYGG A - ETASJE 7

15

6,4

D BO m2 ,4 W

14

6

en

13

D BO m

Eg

12

D BO m2 ,1 6, 6

m2

TR E

EN

NT

11

2,9

2 VE

10

D BO m2

R

SO V 11 ,7

m2

BO DE 10 ,1

m2

BO D 5, 2

m2

BO 5, 4 D

m2

m2

BO D 5, 5

m2

BO D 5, 7

DATO: 20.03.2019

BO D 5, 2

N

A

RR S AS m

2

29

m 2

T VEN1,9

75


SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

A-103

A-104

A

ENTRE

BAD 1 SH

3,2 m2

BOD / TEKNISK ROM 2,0 m2

VENT

W

VENT

TRAPP/KORRIDOR

BOD / TEKNISK ROM 2,0 m2

3,2 m2

SOV 10,0 m2

A-103 2-ROMS 2- A-104 44,7 m2 44ROMS ,7 m 2 STUE/KJØKKEN 21,8

m2

TERRASSE 7,7 m2

STU

E /K

21,8 m2

TER

N

1m

1m

A-104 03 A-1 MS 2-ROMS 2 O 2-R 7 m2 44,7 m , 44 STUE/KJØKKEN

JØK

KEN

RAS

1m

SE

E STU

2 44,7m LEILIGHETSTYPE BRA ETG A-103 GJELDER LEIL. NR. Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­ skuff 1 og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

P-rom

1m

1m

21,8

/KJ

m2

41,7m2

SS

RA TER 1m

N

1m

DATO: 20.03.2019

KONTRAKTSTEGNING

2 44,7m LEILIGHETSTYPE ETGskuff 1 og 2 skuffer, A-104 av kjøkkenløsning. GJELDER LEIL. NR.avhengig Standard kjøkken leveres med enBRA skuffeseksjon med bestikk­ bredde varierer

ANTALL ROM

2

P-rom

41,7m2

MESNAKVARTALET BYGG A - ETASJE:

1

MESNAKVARTALET BYGG A - ETASJE:

1

ANTALL ROM:

1

ANTALL ROM:

1

2

P-PLASSER:

2

P-PLASSER:

BRA: 44,7 m2

SPORTSBOD: JA

BRA: 44,7 m2

SPORTSBOD: JA

P-ROM:

TERRASSE: 7,7 m2

P-ROM:

TERRASSE: 8,4 m2

41,7 m2 1M

MÅL

76

1 : 100

1M

1M

1M

SOV 10,0 m2

TERRASSE 8,4 m2

7m E 7,

KONTRAKTSTEGNING MESNAKVARTALET - BOLIGPLAN BYGG A

TALET - BOLIGPLAN BYGG A 2

1m

EN ØKK

2

N

8,4 2 m

MÅL 1:100

ANTALL ROM

BAD 1 V 4,3 m2

4,3 m2

1m

W

ENTRE

1M

41,7 m2 1M

MÅL

1M

1M

1M

1M

1 : 100

77


SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

A-106

A-201

BAD 9 H 5,8 m2

SOV / TV-STUE 12,2

BAD 5 SV

SOVEALKOVE

4,9 m2

13,4 m2

SOV

SOV

13,2 m2

8,1 m2

m2

ENTRE

A-201 4-ROMS 121,9 m2

8,6 m2

BAD 1B H

GARD.

4,3 m2 W

A-106 1-ROMS 52,9 m2

4,2 m2

STUE/KJØKKEN

STUE/KJØKKEN

25,0 m2

57,3 m2

1m

N BRA 1

52,9m2

ETG

P-rom

1

GJELDER LEIL. NR. A-106

MÅL 1:100

2

1m

1m

1m

1m

1

P-PLASSER:

1

KONTRAKTSTEGNING

MESNAKVARTALET BYGG A - ETASJE:

LEILIGHETSTYPE ANTALL ANTALLROM ROM:

BRA

2

121,9m2 121,0m

4 4

P-rom P-PLASSER:

2

ETG

2

BRA: 121,9 m2

SPORTSBOD: JA

P-ROM:

TERRASSE: 8,5 m2

P-ROM:

BALKONGER: 13,0 m2/ 5,1 m2

MÅL

78

1 : 100

1M

1M

1M

1M

121,0 m2 1M

MÅL

1M

1M

1M

GJELDER LEIL. NR. A-201

1

SPORTSBOD: JA

1M

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

BRA: 52,9 m2 51,4 m2

BALKONG 9,4 m2

1m

MESNAKVARTALET - BOLIGPLAN BYGG A

MESNAKVARTALET BYGG A - ETASJE: ANTALL ROM:

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

KONTRAKTSTEGNING

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning. 51,4m2

ANTALL ROM

BALKONG 13,0 m2

N

DATO: 20.03.2019

LEILIGHETSTYPE

23,6 m2

A-202 2-ROMS 49,6 m2

1m

ET - BOLIGPLAN BYGG A

STUE/KJØKKEN

N

TERRASSE 8,5 m2

1m

VENT

W

5,4

m2

VENT

ENTRE

BALKONG 5,1 m2

TRAPP/KORRIDOR

A

1M

1 : 100

79


SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

A-203

A-204

BOD / TEKNISK ROM 2,9 m2

SOV

/ BOD NISK TEK M RO

BAD 8 V 2,9 m2

SOV

SOV

8,0 m2

A

14,6

12,8 m2

SOV

SOV

8,3 m2

8,0 m2

m2

VENT

T

VEN

TRAPP

ENTRE

2

9,7 m2

VENT

VEN

BOD TEK / ROMNISK 2,8

BAD 3 SH 4,7 m2

WC

3 BAD 2

ENTRE

BOD / TEKNISK ROM 2,8 m2

T

SH

13,2 m2

m

2,2 m2

BAD 1 V

W

W

BAD 7 V

4,3 m2 W

1m

SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

m2

VENT BOD / TEKNISK ROM 2,7 m2

STUE/KJØKKEN

STU

37,4 m2

44,3

A-203 3-ROMS 83,3 m2

SOV 10,5 m2

BALKONG 10,4 m2

N

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG 1m

1m

STUE/KJØKKEN

STUE/KJØKKEN

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

1m

44,3

E /K

23,6 m2

m2

JØK

KEN

A-204 4-ROMS 105,3 m2

03 A-2 MS O 3-R 3 m2 83,

A4-R 204 105 OMS ,3 m 2

N BAL K 10,4 ONG m2 MU L

INN IGHET GLA F SSE OR TB ALK ONG

N MÅL 1:100

1m

1m

1m

1m

BALKONG 10,4 m2

G KON2 BAL ,4 m 10

1m

DATO: 20.03.2019

A-205 2-ROMS 49,6 m2

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

BALKONG 9,5 m2

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

R NG T FO ALKO GHE SET B I L MU LAS NG Standard INkjøkken leveres med

kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning. en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning. KONTRAKTSTEGNING KONTRAKTSTEGNING ALET - Standard BOLIGPLAN BYGG A MESNAKVARTALET - BOLIGPLAN BYGG A

LEILIGHETSTYPE

83,3m2

BRA

MESNAKVARTALET BYGG A - ETASJE:

ANTALL ROM

3

ANTALL ROM:

3

P-rom

2

79,6m

P-PLASSER:

2

1

ETG

2

GJELDER LEIL. NR. A-203

LEILIGHETSTYPE

BRA

105,3m2

MESNAKVARTALET BYGG A - ETASJE:

ANTALL ROM

4

ANTALL ROM:

4

P-rom

2

101,4m

P-PLASSER:

SPORTSBOD: JA

BRA: 105,3 m2

SPORTSBOD: JA

P-ROM:

BALKONG: 10,4 m2

P-ROM:

BALKONG: 10,4 m2

1M MÅL

80

1 : 100

1M

1M

1M

1M

101,4 m2 1M

MÅL

1M

1M

1M

2

GJELDER LEIL. NR. A-204

1

BRA: 83,3 m2 79,60 m2

ETG

2

1M

1 : 100

81


SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

A-206

A-301

SOV

SOV 10,5

BALKONG 5,1 m2

12,2

m2

m2

A BAD 9 H 5,8 m2

SOV / TV-STUE 12,3 m2

SOV

SOV

13,2 m2

8,1 m2

KORRIDOR 9,0 m2

VENT

ENTRE 8,6 m2

A-301 4-ROMS 121,9 m2

2,0 m2

W

11,0 m2

BAD 5 SV

BAD 1B H 4,3 m2

4,9 m2

A-206 3-ROMS 79,4 m2

23,6 m2

57,3 m2

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

1m

1m

A-302 2-ROMS 49,6 m2

STUE / KJØKKEN

32,9 m2

1m

4,2 m2

STUE / KJØKKEN

STUE/KJØKKEN

BALKONG 10,4 m2

N

GARD.

VENT

WC

ENTRE

W

m

SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

BALKONG 14,5 m2

N N

1m

MÅL 1:100

1m

1m

1m

1m

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

BALKONG 9,4 m2 MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

1m

DATO: 20.03.2019

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning. KONTRAKTSTEGNING KONTRAKTSTEGNING MESNAKVARTALET - BOLIGPLAN BYGG A

RTALET - BOLIGPLAN BYGG A

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

LEILIGHETSTYPE BRA MESNAKVARTALET BYGG A - ETASJE: ANTALL ROM ANTALL ROM:

3

3

P-rom

2 79,4m 2

78,5m2

P-PLASSER:

1

ETG

2

GJELDER LEIL. NR. A-206

121,9m2 LEILIGHETSTYPE MESNAKVARTALET BYGGBRA A - ETASJE: ANTALL ROM

4

ANTALL ROM:

P-rom

4

3ETG

3

121,0m2

P-PLASSER:

1

BRA: 79,4 m2

SPORTSBOD: JA

BRA: 121,9 m2

SPORTSBOD: JA

P-ROM:

BALKONG: 10,4 m2

P-ROM:

BALKONGER: 14,5 m2/ 5,1 m2

78,5 m2 1M

MÅL

82

1 : 100

1M

1M

1M

1M

121,0 m2 1M

MÅL

1M

1M

GJELDER LEIL. NR. A-301

1M

1M

1 : 100

83


SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

A-304

A-306

/ BOD NISK TEK ROM

SOV 17,6 m2

BAD 8 V 2,9

m2

SOV

SOV

8,3 m2

8,0 m2

A

SOV

SOV

7,7 m2

10,3 m2

SOV 12,2 m2

T

VEN

VENT

VENT

SH

ENTRE

13,2 m2

BAD 1 V W

WC

13,2 m2

W

3 BAD

ENTRE

BOD / TEKNISK ROM 2,8 m2

4,3

2,0 m2

BAD 6 SH 4,9 m2

m2 W

A-306 4-ROMS 91,9 m2 STUE / KJØKKEN 44,3 m2

A-304 4-ROMS 108,3 m2

03 A-3 MS O 3-R 3 m2 83,

STUE / KJØKKEN 23,6 m2

STUE / KJØKKEN

A-305 2-ROMS 49,6 m2

34,8 m2

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

N

Standard

BALKONG 10,4 m2

G KON2 L A B ,4 m 10 G FOR KON HET ET BAL G I L SS MU LA kjøkken G leveres med en INN

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

ANTALL ROM:

4

BRA: 108,3 m2

MÅL P-ROM: 1:100

1m

104,4 m2 1M

P-PLASSER: 1m

1m

1M

1m

1M

1M

ANTALL 84 ROM

4

2

BRA

108,3m

P-rom

104,4m2

ETG 3

1m

1m

1m

DATO: 07.05.2019

KONTRAKTSTEGNING GJELDER LEIL. NR.

KONTRAKTSTEGNING

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

ANTALL ROM:

1

BALKONG: 10,4 m2

1M

1m

ANTALL ROM

SPORTSBOD: JA

1m

1m

MESNAKVARTALET - BOLIGPLAN BYGG A N LEILIGHETSTYPE BRA MESNAKVARTALET BYGG A - ETASJE:

3

1 : 100

LEILIGHETSTYPE

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

MESNAKVARTALET - BOLIGPLAN BYGG A MÅL

N

BALKONG 9,5 m2

MÅL 1:100

MESNAKVARTALET BYGG A - ETASJE:

BALKONG 10,4 m2

4

4

P-rom

P-PLASSER:

391,9m

P-ROM:

BALKONG: 10,4 m2

MÅL

1M

1M

1M

3

GJELDER LEIL. NR. A-306

1

SPORTSBOD: JA

1M

ETG

91,0m2

BRA: 91,9 m2 91,0 m2

2

1M

1 : 100

A-304 85


SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

A-401

A-403

BALKONG 5,1 m2

BAD 9 H

A BOD / TEKNISK ROM 2,9 m2

SOV

5,8 m2

SOV / TV-STUE 12,3 m2

SOV

SOV

13,2 m2

8,1 m2

SOV

8,0 m2

12,8 m2 VENT

ENTRE

ENTRE

A-401 4-ROMS 121,9 m2

VEN

T

9,7 m2

8,6 m2

BAD 3 SH 4,7 m2

WC GARD.

4,3 m2

4,2 m2

2,2 m2

VENT

BAD 1B H

BOD TEK / ROMNISK 2,8

W

BAD 7 V

W VENT BOD / TEKNISK ROM m2

STUE / KJØKKEN 23,6 m2

37,4

A-402 2-ROMS 49,6 m2

STUE / KJØKKEN 57,3 m2

BALKONG 14,6 m2

N 1m

1m

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

N

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

MÅL 1:100

121,9m2 LEILIGHETSTYPE MESNAKVARTALET BYGGBRA A - ETASJE: 4

ANTALL ROM:

P-rom

4

1m

1m

BALKONG 10,4 m2

N 1m

1m

4ETG

4

121,0m2

P-PLASSER:

1

GJELDER LEIL. NR. A-401

1m

DATO: 20.03.2019

KONTRAKTSTEGNING

LEILIGHETSTYPE

BRA

83,3m2

MESNAKVARTALET BYGG A - ETASJE:

4

ANTALL ROM:

1

ANTALL ROM

3

3

P-rom

79,6m

P-PLASSER:

SPORTSBOD: JA

P-ROM:

BALKONGER: 14,6 m2/ 5,1 m2

P-ROM:

BALKONG: 10,4 m2

MÅL

86

1 : 100

1M

1M

1M

79,6 m2 1M

MÅL

1M

1M

1M

ETG

4

GJELDER LEIL. NR. A-403

2

BRA: 83,3 m2

1M

A4-R 404 108 OMS ,3 m 2

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

SPORTSBOD: JA

1M

KEN

INN GHET GLA F SSE OR TB ALK ONG

BRA: 121,9 m2 121,0 m2

JØK

BAL K 10,4 ONG MU m2 LI

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

MESNAKVARTALET - BOLIGPLAN BYGG A KONTRAKTSTEGNING

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

LET - BOLIGPLAN BYGG A ANTALL ROM

A-403 3-ROMS 83,3 m2

m2

E/K

44,3 m2

m2

SOV

BALKONG 9,4 m2

1m

STU

STUE / KJØKKEN

1M

1 : 100

87


SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

A-404

A-406

/ BOD NISK TEK M O R 2 m

SOV 17,6 m2

BAD 8 V 2,9 m2

SOV

SOV

8,3 m2

8,0 m2

A

SOV

SOV

7,7 m2

10,3 m2

SOV 12,2 m2

T

VEN

VENT

VENT

SH

13,2 m2

13,2 m2

WC 2,0 m2

W

3 BAD 2

ENTRE

ENTRE

BOD / TEKNISK ROM 2,8 m2

m 4,7

BAD 6 SH

BAD 1 V W

4,9 m2

4,3 m2 W

STUE / KJØKKEN

STUE / KJØKKEN

A-406 4-ROMS 91,9 m2

23,6 m2

44,3 m2

03 A-4 MS O 3-R 3 m2 83,

BALKONG 10,4 m2

G KON2 BAL ,4 m 10 Standard

34,8 m2

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

N

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

G FOR ALKON ET IGH SET B L U S kjøkken leveres med en M GLA INN

STUE / KJØKKEN

A-405 2-ROMS 49,6 m2

A-404 4-ROMS 108,3 m2

BALKONG 10,4 m2

N

BALKONG 9,5 m2 MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

MÅL 1:100

1m

1m

1m

1m

1m

kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning. KONTRAKTSTEGNING MESNAKVARTALETStandard - BOLIGPLAN BYGG A 91,9m LEILIGHETSTYPE BRA ETG 4 GJELDER LEIL. NR. A-406 N MESNAKVARTALET BYGG A - ETASJE: 4

skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

MESNAKVARTALET BYGG A - ETASJE:

2

4

ANTALL ROM ANTALL ROM:

4

P-PLASSER:

BRA: 108,3 m2 P-ROM: MÅL 1:100

1m

1m

1m

104,4 m2 1M

1m

1m

BALKONG: 10,4 m2

1M

1M

1M

1M

MESNAKVARTALET - BOLIGPLAN BYGG A MÅL

1 : 100

LEILIGHETSTYPE ANTALL88ROM

4

ANTALL ROM:

1

SPORTSBOD: JA

BRA

108,3m2

P-rom

104,4m2

ETG 4

DATO: 07.05.2019

KONTRAKTSTEGNING GJELDER LEIL. NR.

4 4

P-rom

91,0m2

P-PLASSER:

1

BRA: 91,9 m2

SPORTSBOD: JA

P-ROM:

BALKONG: 10,4 m2

91,0 m2 1M

MÅL

1M

1M

1M

1M

1 : 100

A-404 89


SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

A-503

A-504

BOD / TEKNISK ROM 2,9 m2

SOV

/ BOD NISK TEK ROM 2 m

SOV

8,0 m2

A

SOV 17,6 m2

BAD 8 V

SOV

SOV

2,9 m2

8,3 m2

8,0 m2

12,8 m2 VENT

T

VEN

ENTRE

VENT

VEN

T

9,7 m2

BOD TEK / ROMNISK 2,8

BAD 3 SH 4,7 m2

WC 2,2 m2

3 BAD 2

SOV

A-503 3-ROMS 83,3 m2

m2

E/K

44,3 m2

JØK

KEN

A4-R 504 108 OMS ,3 m 2

BAL K 10,4 ONG MU m2 LI

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG 1m

INN GHET GLA F SSE OR TB ALK ONG

kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning. KONTRAKTSTEGNING RTALETStandard - BOLIGPLAN BYGG A

BRA

83,3m2

P-rom

79,6m2

MESNAKVARTALET BYGG A - ETASJE:

ANTALL ROM ANTALL ROM:

3 3

5

P-PLASSER:

1

BRA: 83,3 m2

SPORTSBOD: JA

P-ROM:

BALKONG: 10,4 m2

79,6 m2 1M

MÅL

1 : 100

1M

1M

1M

1M

ETG

03 A-5 MS O 3-R 3 m2 83,

5

GJELDER LEIL. NR. A-503

N DATO: 20.03.2019

Standard

ONG FOR ET T BALK H G E LI MU LASS G leveres med en kjøkken INN

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

5

ANTALL ROM:

1

4

MÅL P-ROM: 1:100

1m

P-PLASSER: 1m

1m

1m

1M

1M

BRA 4

N

1m

1M

1M

1 : 100

ANTALL ROM

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

DATO: 20.03.2019

BALKONG: 10,4 m2

MESNAKVARTALET - BOLIGPLAN BYGG A MÅL

BALKONG 9,5 m2

SPORTSBOD: JA

104,4 m2 1M

23,6 m2

skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

MESNAKVARTALET BYGG A - ETASJE:

BRA: 108,3 m2

STUE / KJØKKEN

A-505 2-ROMS 49,6 m2

BALKONG 10,4 m2

G KON2 BAL ,4 m 10

LEILIGHETSTYPE 90

A-504 4-ROMS 108,3 m2

N

BALKONG 10,4 m2

N

STUE / KJØKKEN

44,3 m2

37,4 m2

LEILIGHETSTYPE

4,3 m2 W

STU

STUE / KJØKKEN

1m

BAD 1 V W

BOD / VENT TEKNISK ROM m2

1m

13,2 m2

m 4,7

W

BAD 7 V

1m

SH

ENTRE

BOD / TEKNISK ROM 2,8 m2

P-rom

108,3m2 2

104,4m

ETG 5

KONTRAKTSTEGNING GJELDER LEIL. NR.

A-504 91


SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

A-506

A-603

SOV

SOV

7,8 m2

10,6 m2

A BOD / TEKNISK ROM 2,9 m2

SOV

SOV

SOV

8,0 m2

12,2 m2

12,8 m2 VENT

VENT

ENTRE

ENTRE

WC

12,8 m2

9,7

2,0 m2

VEN

T

m2

BAD 6 SH

4,7 m2

2,2 m2

4,9 m2

BOD TEK / ROMNISK 2,8

BAD 3 SH

WC

W

m

SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

W

BAD 7 V

VENT BOD / TEKNISK ROM m2

A-506 4-ROMS 91,9 m2

STU

STUE / KJØKKEN 37,4

E/K

44,3 m2

m2

JØK

STUE / KJØKKEN 34,8 m2

SOV

A-603 3-ROMS 83,3 m2

m2

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

BALKONG 10,4 m2

N 1m

1m

1m

N

1m

MÅL 1:100

ANTALL ROM

ANTALL ROM:

4

4

P-rom

1m

1m

1m

2 91,9m 5

91,0m2

P-PLASSER:

1

ETG

5

GJELDER LEIL. NR. A-506

1m

DATO: 20.03.2019

83,3m2 LEILIGHETSTYPE MESNAKVARTALET BYGG BRA A - ETASJE: ANTALL ROM

3

ANTALL ROM:

P-rom

3

6 ETG

P-PLASSER:

P-ROM:

BALKONG: 10,4 m2

P-ROM:

BALKONG: 10,4 m2

MÅL

92

1 : 100

1M

1M

1M

1M MÅL

1M

1M

GJELDER LEIL. NR. A-603

1

SPORTSBOD: JA

1M

6

av kjøkkenløsning.

79,6m2

BRA: 83,3 m2 79,6 m2

INN IGHET GLA F SSE OR TB ALK ONG bredde varierer avhengig

KONTRAKTSTEGNING

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer,

SPORTSBOD: JA

1M

BAL K 10,4 ONG MU m2 L

IKKE MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

BRA: 91,9 m2 91,0 m2

A4-R 604 108 OMS ,3 m 2

BALKONG 10,4 m2

KONTRAKTSTEGNING MESNAKVARTALET - BOLIGPLAN BYGG A

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

RTALET - BOLIGPLAN BYGG A MESNAKVARTALET BYGG A - ETASJE: LEILIGHETSTYPE BRA

1m

N

KEN

1M

1M

1 : 100

93


SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

A

A-606

SOV

SOV

7,7 m2

10,0 m2

SOV 12,2 m2

VENT

ENTRE

WC

13,2 m2

2,0 m2

W

BAD 6 SH 4,9 m2

A-606 4-ROMS 91,9 m2 STUE / KJØKKEN 34,8 m2

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

N 1m

1m

1m

N

BALKONG 10,4 m2

1m

DATO: 20.03.2019

KONTRAKTSTEGNING

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

TALET - BOLIGPLAN BYGG A

91,9m LEILIGHETSTYPEBYGG A - ETASJE: BRA MESNAKVARTALET 62 ANTALL ROM

ANTALL ROM:

4

4

P-rom

P-PLASSER:

P-ROM:

BALKONG: 10,4 m2

MÅL

94

1M

1M

1M

GJELDER LEIL. NR. A-606

1

SPORTSBOD: JA

1M

6

91,0m2

BRA: 91,9 m2 91,0 m2

ETG

1M

1 : 100

95


B 96

97


OVERSIKT - B

B

BYGG B E TASJE

TYPE

LEILIGHET

2 -ROMS

B-101

53,0 m 2 108

2 -ROMS

B-105

57,9 m 2 109

2 -ROMS

B-106

52,8 m 2 110

1.

STØRRELSE

SIDE

2.

3 -ROMS

B-205

75,4 m 2 111

3.

3 -ROMS

B-305

75,4 m 2 114

4 -ROMS

B-303

88,7 m 2 112

4 -ROMS

B-304

80,0 m 2 113

4 -ROMS

B-306

105,7 m 2 115

4.

3 -ROMS

B-402

75,0 m 2 117

4 -ROMS

B-401

105,7 m 2 116

4 -ROMS

B-404

89,3 m 2 118

4 -ROMS

B-406

105,7 m 2 119

98

99


MÅL: 1:250

BYGG B - ETASJE 2

MÅL: 1:250

BYGG B - ETASJE 1

N N

100 101


MÅL: 1:250

BYGG B - ETASJE 4

MÅL: 1:250

BYGG B - ETASJE 3

N N

102 103


MÅL: 1:250

BYGG B - ETASJE 6

MÅL: 1:250

BYGG B - ETASJE 5

N N

104 105


106 107

MÃ…L: 1:250

BYGG B - ETASJE 7

N


SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

B-101

B-105

B BOD

ENTRE

5,4 m2

VENT

6,6 m2 V E NT

W

BAD 1B SV 4,3 m2 W

BAD 5 H

BOD / TEKNISK ROM 1,8 m2

4,9 m2

SOVEALKOVE

B-105 2-ROMS 57,9 m2

11,7 m2

ENTRE 6,8 m2

STUE / KJØKKEN

STUE / KJØKKEN

29,4 m2

25,6 m2

SOV

B-101 1-ROMS 53,0 m2

12,2 m2

TERRASSE 10,7 m2

N

TERRASSE 11,1 m2

1m

1m

1m

MÅL 1:100

N

BRA

1m

1m

1m

1m

N

KONTRAKTSTEGNING MESNAKVARTALET - BOLIGPLAN BYGG B

ET - BOLIGPLAN BYGG B LEILIGHETSTYPE

1m

DATO: 07.05.2019

53,0m2

ETG

2

1

GJELDER LEIL. NR. B-101

52,0m ANTALL ROMkjøkken leveres 1 P-rom Standard med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

LEILIGHETSTYPE

BRA

KONTRAKTSTEGNING 57,9m2

1

MESNAKVARTALET BYGG B - ETASJE:

1

ANTALL ROM:

1

ANTALL ROM:

1

P-PLASSER:

2

P-PLASSER:

BRA: 53,0 m2

SPORTSBOD: JA

BRA: 57,9 m2

SPORTSBOD: JA

P-ROM:

TERRASSE: 10,7 m2

P-ROM:

TERRASSE: 11,1 m2

52,0 m2 1M

MÅL

108

1 : 100

1M

1M

1M

1

GJELDER LEIL. NR. B-105

ANTALL ROM P-rom 55,4m Standard kjøkken leveres med2 en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

MESNAKVARTALET BYGG B - ETASJE: 1

ETG

2

1M

55,4 m2 1M

MÅL

1M

1M

1M

1M

1 : 100

109


SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

B-106

B-205

B ENTRE TRAPP/KORRIDOR

6,6

m2

BOD

TRAPP / KORRIDOR

5,4 m2

29,7 m2

BAD 5 SV 4,9 m2

4,9 m2

1,7 m2

m2

GARD.

V EN T

11,7

BAD 4 V

WC

SOV

2,1 m2

B-205 3-ROMS 75,4 m2

STUE / KJØKKEN 25,6 m2

W

W

VENT

2

ENTRE 8,9 m2

STUE / KJØKKEN

B-106 2-ROMS 52,8 m2

31,1 m2

SOV 7,4 m2

SOV 13,1 m2

TERRASSE 11,6 m2 BALKONG 9,5 m2

N 1m

1m

1m

1m

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

1m

DATO: 07.05.2019

KONTRAKTSTEGNING MÅL 1:100

ARTALET - BOLIGPLAN BYGG B N

LEILIGHETSTYPE ANTALL ROM

2

BRA

52,8m2

P-rom

51,8m2

ETG

1

GJELDER LEIL. NR. B-106

1m

1m

1m

1m

1m

N

KONTRAKTSTEGNING

MESNAKVARTALET - BOLIGPLAN BYGG B LEILIGHETSTYPE

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

BRA

75,0m2

ETG

ANTALL ROM

3

P-rom

1

MESNAKVARTALET BYGG B - ETASJE:

2

ANTALL ROM:

1

ANTALL ROM:

1

P-PLASSER:

3

P-PLASSER:

BRA: 52,8 m2

SPORTSBOD: JA

BRA: 75,4 m2

SPORTSBOD: JA

P-ROM:

TERRASSE: 11,6 m2

P-ROM:

BALKONG: 9,5 m2

51,8 m2 1M

MÅL

110

1 : 100

1M

1M

1M

GJELDER LEIL. NR. B-205

73,9m

MESNAKVARTALET BYGG B - ETASJE: 2

2

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon 2med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

1M

74,3 m2 1M

MÅL

1M

1M

1M

1M

1 : 100

111


SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

B-303

B-304

B BOD / TEKNISK ROM 2,7 m2

SOV

SOV

10,7 m2

8,2 m2

/ BOD ISK N TEK ROM 2 3,3 m

SOV

SOV

8,1

T

VENT

SOV / TV-STUE

VEN

/ TV

W

BAD 3 V

11,8 m2

WC

W

3 BAD 2

m2

SH

BAD 3

4,7 m 2

4,7 m

SOV 10,7 m2

SOV 8,1 m2

VENT

WC 1,3 m2

W

W

V

ENTRE

BAD 3 SH

9,8 m2

4,7 m2

WC

W

BAD 4 V

4,7

E

10,3 m2

10,3 m2

ENTRE

-STU

BOD / TEKNISK ROM 3,3 m2

1,9 m2

4,9 m2

1,7 m2

V EN T

GARD. 2,1 m2

ENTRE 8,9 m2

STUE / KJØKKEN

STUE / KJØKKEN

32,6 m2

13,1 m2

7,4 m2

BALKONG 12,4 m2

N

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG 1m

1m

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

1m

B-3 4-RO 03 88,7 MS m2

4 B-30MS 3-RO m2 80,0

FOR ONG HET T BALK G I L E MU LASS INNG

MÅL 1:100

MUL INNGIGHET F O LAS SET R BAL KON G

N

B-303 4-ROMS 88,7 m2

SOV

SOV

36,5 m2

1m

1m

1m

1m

STUE / KJØKKEN

B-304 3-ROMS 80,0 m2

BALKONG 9,5 m2

BALKONG 12,6 m2

N

B-305 3-ROMS 75,4 m2

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

1m

DATO: 28.03.2019

kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning. KONTRAKTSTEGNING MESNAKVARTALET -Standard KONTRAKTSTEGNING BOLIGPLAN BYGG B

ET - BOLIGPLAN BYGG B

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

88,7m2 LEILIGHETSTYPE BRA MESNAKVARTALET BYGG B - ETASJE: ANTALL ROM

4

ANTALL ROM:

P-rom 4

ETG 3 3

85,2m2

GJELDER LEIL. NR. B-303

2 80,0m LEILIGHETSTYPEBYGG B - ETASJE: BRA MESNAKVARTALET 3

ANTALL ROM

P-PLASSER:

1

ANTALL ROM:

3 3

P-rom P-PLASSER:

BRA: 80,0 m2

SPORTSBOD: JA

P-ROM:

BALKONG: 12,4 m2

P-ROM:

BALKONG: 12,6 m2

1M MÅL

112

1 : 100

1M

1M

1M

1M

1M MÅL

1M

1M

1M

GJELDER LEIL. NR. B-304

1

SPORTSBOD: JA

75,8 m2

3

75,8m2

BRA: 88,7 m2 85,2 m2

ETG

1M

1 : 100

113


SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

B-305

B-306

B TRAPP ENTRE 9,8

26,0 m2

m2

BAD 2 SH

9

4,9

WC

6 5

m2

4 3

1,7 m2

12,3 m2

Egendefinert tekst

BAD 4 V

7

SOV

4,3 m2

8

W

SOV 8,2 m2

2 1

SOV / TV-STUE

Opp

VE N T

GARD. 2,1 m2

12,9 m2

FOYER

ENTRE

6,8 m2

5,5 m2

ENTRE 8,9 m2

BAD 4 V

W

B-305 3-ROMS 75,4 m2

W

m

SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

BAD 6 SV 4,9

STUE / KJØKKEN

VENT

BOD

m2

2,4 m2

31,1 m2

SOV 7,4 m2

SOV 13,1 m2

GARD.

B-306 4-ROMS 105,7 m2

2,1 m2

BALKONG 9,5 m2

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

1m

40,3 m2

13,1 m2

N 1m

STUE / KJØKKEN

SOV

BALKONG 14,4 m2

1m

DATO: 07.05.2019

KONTRAKTSTEGNING

N ALET - BOLIGPLAN BYGG B LEILIGHETSTYPE

BRA

ANTALL ROM

3

P-rom

75,4m2 74,3m

ETG

2

3

GJELDER LEIL. NR. B-305

MÅL 1:100

N 1m

1m

1m

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

1m

1m

KONTRAKTSTEGNING

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

MESNAKVARTALET BYGG B - ETASJE:

MESNAKVARTALET BYGG B - ETASJE: LEILIGHETSTYPE BRA

MESNAKVARTALET - BOLIGPLAN BYGG B

ANTALL ROM:

3

3

P-PLASSER:

1

ANTALL ROM

ANTALL ROM:

4

4

P-rom

2 3 105,7m

P-PLASSER:

BRA: 105,7 m2

SPORTSBOD: JA

P-ROM:

BALKONG: 9,5 m2

P-ROM:

BALKONG: 14,4 m2

1M MÅL

114

1 : 100

1M

1M

1M

1M

1M MÅL

1M

1M

1M

GJELDER LEIL. NR. B-306

1

SPORTSBOD: JA

101,7 m2

3

101,7m2

BRA: 75,4 m2 74,3 m2

ETG

1M

1 : 100

115


SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

B-401

B-402

B BAD 2 V

SOV

4,3 m2

12,3 m2

10

SOV

11

8,2 m2

12 13

BAD

14

WC

15 16 Ned

FOYER

BAD 6 H

B-402 3-ROMS 75,0 m2

4,9 m2

2,4 m2

GARD.

V EN T

5,5 m2

VENT

BOD

TRAPP

ENTRE

6,8 m2

W

12,9 m2

5,0 m2

1,7 m2

17

SOV / TV-STUE

2,1 m2

ENTRE 8,9 m2

STUE / KJØKKEN

31,1 m2

SOV

B-401 4-ROMS 105,7 m2

7,3 m2

SOV 13,1 m2

BALKONG 9,4 m2

STUE / KJØKKEN

40,3 m2

N

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

1m

1m

1m

BALKONG MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

N

BALKONG 14,5 m2

N

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

1m

DATO: 20.03.2019

kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning. KONTRAKTSTEGNING TALET - Standard BOLIGPLAN BYGG B 2 105,7m LEILIGHETSTYPE BYGG B - ETASJE: BRA MESNAKVARTALET 4

ANTALL ROM

4

ANTALL ROM:

4

P-rom

101,7m

P-PLASSER:

1

ETG

4

GJELDER LEIL. NR. B-401

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

MESNAKVARTALET BYGG B - ETASJE:

4

ANTALL ROM:

1

2

3

P-PLASSER:

BRA: 105,7 m2

SPORTSBOD: JA

BRA: 75,0 m2

SPORTSBOD: JA

P-ROM:

BALKONG: 14,5 m2

P-ROM:

BALKONG: 9,4 m2

101,7 m2 1M

MÅL

116

1 : 100

1M

1M

1M

1M

73,9 m2 1M

MÅL

1M

1M

1M

1M

1 : 100

117


SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

B-404

B-406

B / TV

-STU

E

10,3 m2

BAD 3

4,7 m 2

W

7

SOV

6 5

8,1 m2

4

WC

VENT

SOV

1,3 m2

7,8 m2

W

V

3

SOV

SOV

2 1

10,7 m2

SOV / TV-STUE

Opp

6,8 m2

5,5 m2

BAD 6 SV

W

W

BAD 4 V

12,9 m2

FOYER

ENTRE

10,8 m2

4,7 m2

12,3 m2

8,2 m2

ENTRE

BAD 3 SH

SOV

4,3 m2

8

Egendefinert tekst

SOV

BAD 2 SH

9

BOD / TEKNISK ROM 3,3 m2

BOD

VENT

4,9 m2

WC

2,4 m2

1,7 m2

VENT

GARD.

B-405 3-ROMS 75,0 m2

STUE / KJØKKEN

MUL INNGIGHET F O LAS SET R BAL KON G 1m

1m

1m

ENTRE

31,1 m2

STUE / KJØKKEN

SOV

B-404 4-ROMS 89,3 m2

13,1

1m

BALKONG 14,4 m2

N

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

40,3 m2

m2

N

BALKONG 9,5 m2

BALKONG 12,6 m2

N

B-406 4-ROMS 105,7 m2

STUE / KJØKKEN

36,4 m2

B-4 4-RO 03 88,7 MS m2

2,1 m2

MÅL 1:100

1m

1m

1m

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

1m

1m

DATO: 20.03.2019

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning. KONTRAKTSTEGNING KONTRAKTSTEGNING MESNAKVARTALET - BOLIGPLAN BYGG B

RTALET - BOLIGPLAN BYGG B

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

LEILIGHETSTYPE BRA MESNAKVARTALET BYGG B - ETASJE: ANTALL ROM ANTALL ROM:

4 4

P-rom

2 89,3m 4

85,0m2

P-PLASSER:

1

ETG

4

GJELDER LEIL. NR. B-404

2 105,7m LEILIGHETSTYPE BYGG B - ETASJE: BRA MESNAKVARTALET 4

ANTALL ROM ANTALL ROM:

4 4

P-rom

P-PLASSER:

BRA: 105,7 m2

SPORTSBOD: JA

P-ROM:

BALKONG: 12,8 m2

P-ROM:

BALKONG: 14,4 m2

1M MÅL

118

1 : 100

1M

1M

1M

1M

1M MÅL

1M

1M

1M

GJELDER LEIL. NR. B-406

1

SPORTSBOD: JA

101,7 m2

4

101,7m2

BRA: 89,3 m2 85,0 m2

ETG

1M

1 : 100

119


C 120

121


OVERSIKT - C

BYGG C E TASJE

C TYPE

LEILIGHET

STØRRELSE

SIDE

E TASJE

TYPE

LEILIGHET

STØRRELSE

SIDE

3 -ROMS

C-402

87,6 m 2 142

3 -ROMS

C-406

76,6 m 2 143

3/4 -ROMS

C-407

106,1 m 2 144

2.

3 -ROMS

C-203

77,7 m 2

3 -ROMS

C-204

76,6 m 2 130

3 -ROMS

C-207

76,6 m 2 133

4.

3 -ROMS

C-208

76,1 m 134

3 -ROMS

C-209

78,1 m 2 135

3/4 -ROMS

C-201

106,1 m 2 128

3/4 -ROMS

C-210

101,2 m 2 136

4 -ROMS

C-205

105,6 m 2 131

4 -ROMS

C-206

105,6 m 2 132

3 -ROMS

C-306

76,6 m 2 138

3 -ROMS

C-307

76,1 m 2 139

3 -ROMS

C-308

76,6 m 2 140

3/4 -ROMS

C-309

106,1 m 2

4 -ROMS

C-304

116,6 m 137

129

2

5.

3/4 -ROMS

C-503

108,7 m 2 145

3.

122

141

2

123


124 TEGNINGEN ER IKKE MÅLBAR

BYGG C - ETASJE 3

TEGNINGEN ER IKKE MÅLBAR

BYGG C - ETASJE 2

C

125


126 TEGNINGEN ER IKKE MÅLBAR

BYGG C - ETASJE 5

TEGNINGEN ER IKKE MÅLBAR

BYGG C - ETASJE 4

C

127


SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

C-201

C-203

KORRIDOR BAD 2 SH

M

BAD 10 SH

m2

SOV

6,0 m2

13,7 m2

BOD / TEKNISK ROM 3,5 m2

W

10,6

28,8 m2

4,3 m2

SOV

BAD 4 SH

WC

4,9 m2

1,3 m2

ENTRE

GARD.

11,5 m2

2,1 m2

4,9 m2

50,5 m2

SOV

ENTRE 12,3 m2

30,9 m2

7,0

WC 1,8 m2

BALKONG 7,0 m2

SOV

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

11,7 m2

N

BALKONG 9,0 m2 MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

N

BALKONG 7,0 m2 MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

MÅL 1:100

1m

1m

N

N 1m

DATO: 20.03.2019

1m

1m

DATO: 20.03.2019

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

KONTRAKTSTEGNING MESNAKVARTALET - BOLIGPLAN BYGG C

MESNAKVARTALET 106,1m2 BYGG C - ETASJE:

BRA

ETG

101,7m2 3/4 ANTALL P-romROM: 3/4

2 GJELDER LEIL. NR. C-201

2

P-PLASSER:

1

LEILIGHETSTYPE ANTALL ROM

KONTRAKTSTEGNING

MESNAKVARTALET BYGG C - ETASJE: 2

BRA

77,7m

2 3ANTALLP-rom ROM: 76,6m 3

ETG

2

2

GJELDER LEIL. NR. C-203

P-PLASSER:

1

BRA: 106,1 m2

SPORTSBOD: JA

BRA: 77,7 m2

SPORTSBOD: JA

P-ROM:

BALKONG: 9,0 m2

P-ROM:

BALKONG: 7,0 m2

101,7 m2 1M

MÅL

128

1 : 100

1M

1M

1M

32,7 m2

7,6 m2

SOV m2

STUE / KJØKKEN

SOV

14,4 m2

STUE / KJØKKEN

C-203 3-ROMS 77,7 m2

8,7 m2

BOD / TEKNISK ROM 2,5 m2

BAD 5 SV

STUE / KJØKKEN

ENTRE

VENT

W

C-202 3-ROMS 76,6 m2

VENT

W

C-201 3/4-ROMS 106,1 m2

PLAN BYGG C

TYPE

C

VENT

1M

76,6 m2 1M

MÅL

1M

1M

1M

1M

1 : 100

129


SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

C-204

C-205

11,4 m2 VENT

12,3

VENT

ENTRE

STUE / KJØKKEN

11,4 m2

40,0 m2 VENT

30,9 m2

7,0

W

BOD / TEKNISK ROM 2,5 m2

SOV

BAD 5 H 4,9 m2

m2

C-204 3-ROMS 76,6 m2

11,7 m2

ENTRE

WC 1,8

STUE / KJØKKEN

12,3 m2

m2

SOV

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

7,0 m2

SOV 11,7 m2

N

N

BALKONG 9,0 m2

N BALKONG 7,0 m2

DATO: MÅL 1:100

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

KONTRAKTSTEGNING

MESNAKVARTALET BYGG C - ETASJE: 2

BRA

76,6m

ETG

2

2

GJELDER LEIL. NR. C-204

1m

MULIGHET FOR 1m 1m

1m

INNGLASSET BALKONG 20.03.2019

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

MESNAKVARTALET - BOLIGPLAN BYGG C

MESNAKVARTALET BYGG C - ETASJE:

105,6m2

1

ANTALL ANTALL ROM ROM: 4 4

P-PLASSER: 101,1m P-rom

BRA: 76,6 m2

SPORTSBOD: JA

BRA: 105,6 m2

SPORTSBOD: JA

P-ROM:

BALKONG: 7,0 m2

P-ROM:

BALKONG: 9,0 m2

73,3 m2 1M

MÅL

130

1 : 100

1M

P-PLASSER:

1M

1M

1M

1M MÅL

ETG

2

101,1 m2 1M

1M

1M

KONTRAKTSTEGNING

2

BRA

3ANTALLP-rom ROM: 73,3m 3

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

1m

LEILIGHETSTYPE

2

C-205 4-ROMS 105,6 m2

30,9 m2

BALKONG 7,0 m2 MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

10,6 m2

m2

STUE / KJØKKEN

m2

SOV

9,8 m2

SOV

BAD 10 V 6,0

C-204 3-ROMS 76,6 m2

ENTRE

m2

13,7 m2

4,9 m2

1,8 m2

4,3

SOV

BAD 5 H

WC

SOV/TV-STUE

BAD 2 V

W

ROM

BOD / TEKNISK ROM 3,6 m2

W

BOD / TEKNISK ROM 2,5 m2

GPLAN BYGG C

ETSTYPE

C

ENTRE

2

GJELDER LEIL. NR. C-205

1

1M

1 : 100

131

D


SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

C-206

C-207

SOV/TV-STUE 9,8 m2

SOV

11,4 m2

BOD / TEKNISK ROM 3,2 m2

13,7 m2

4,3 m2

BAD 10 SH 6,0

ENTRE

SOV

BAD 2 SH

10,6 m2

VENT

W

m2

BOD / TEKNISK ROM 2,5 m2

BAD 5 SV W

4,9 m2

C-207 3-ROMS 76,6 m2

ENTRE

STUE / KJØKKEN

11,4

m2

40,0 m2

4,9 m2

ENTRE 12,3 m2

30,9 m2

7,0

1,8

m2

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

m2

BALKONG 7,0 m2

SOV

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

11,7 m2

BALKONG 9,0 m2

N

N

1m

1m

GPLAN BYGG C

MESNAKVARTALET BYGG C - ETASJE:

ANTALLP-rom ROM: 101,6m 4 4

2

ETG

2

GJELDER LEIL. NR. C-206

P-PLASSER:

1

P-ROM:

BALKONG: 9,0 m2

MÅL

132

1 : 100

1M

1M

1M

1m

2

SPORTSBOD: JA

1M

1m

DATO: 20.03.2019 Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

KONTRAKTSTEGNING MESNAKVARTALET - BOLIGPLAN BYGG C

BRA: 105,6 m2 101,6 m2

1m

DATO: 20.03.2019

MÅLavhengig 1:100 av kjøkkenløsning. Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer

105,6m2

N

N

BALKONG 7,0 m2

m

BRA

SOV

STUE / KJØKKEN

WC

SOV

ETSTYPE

1,8 m2

11,7 m2

STUE / KJØKKEN

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

WC

SOV 7,0 m2

C-207 3-ROMS 76,6 m2

C-206 4-ROMS 105,6 m2

12,3 m2

30,9 m2

BOD / TEKNISK ROM 2,5 m2

BAD 5 SV

ENTRE

STUE / KJØKKEN

VENT

W

T FOR SET BALKONG

ROM

C

VENT

MESNAKVARTALET BYGG C - ETASJE:

LEILIGHETSTYPE ANTALL ROM

BRA ANTALL ROM:

3

P-rom

76,6m2

ETG

3 2 73,3m

P-PLASSER:

2

KONTRAKTSTEGNING 2 GJELDER LEIL. NR. C-207 1

BRA: 76,6 m2

SPORTSBOD: JA

P-ROM:

BALKONG: 7,0 m2

1M

73,3 m2 1M

MÅL

1M

1M

1M

1M

1 : 100

133


SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

C-208

C-209

KORRIDOR

C

ENTRE

28,4 m2

11,5 m2

W

VENT

WC

BOD / TEKNISK ROM 2,5 m2

4,9 m2

1,3 m2

VENT

C-208 3-ROMS 76,1 m2

4,9 m2

C-209 3-ROMS 78,1 m2

m2

8,8

7,6 m2

STUE / KJØKKEN

12,3 m2

1,8 m2

m2

SOV

ENTRE

WC

ENTRE

32,7 m2

BAD 5 H

GARD. 2,1

STUE / KJØKKEN

W

BAD 4 V

30,9 m2

SOV

SOV

7,0 m2

SOV

12,9 m2

13,3 m2

BALKONG 7,0 m2

BALKONG 7,0 m2

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

N

N

1m

1m

1m

N

N

1m

DATO: 20.03.2019 Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer MÅLavhengig 1:100 av kjøkkenløsning.

1m

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning. DATO: 20.03.2019

KONTRAKTSTEGNING GPLAN BYGG C MESNAKVARTALET - BOLIGPLAN BYGG C MESNAKVARTALET BYGG C - ETASJE: 2 MESNAKVARTALET BYGG C - ETASJE: KONTRAKTSTEGNING 2

ETSTYPE

ROM

BRA ANTALL ROM:

3

P-rom

76,1m2 3

75,0m

2

ETG

2

GJELDER LEIL. NR. C-208

P-PLASSER:

1

BRA: 76,1 m2

SPORTSBOD: JA

P-ROM:

BALKONG: 7,0 m2

75,0 m2 1M

MÅL

134

1 : 100

1M

1M

1M

LEILIGHETSTYPE ANTALL ROM

78,1m2

BRA ANTALL ROM:

3

P-rom

3

74,8m

2

ETG

2

GJELDER LEIL. NR. C-209

P-PLASSER:

1

BRA: 78,1 m2

SPORTSBOD: JA

P-ROM:

BALKONG: 7,0 m2

1M

74,8 m2 1M

MÅL

1M

1M

1M

1M

1 : 100

135


SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

C-210

C-304

C

VENT

9,2 m2

9

10

Egendefinert tekst

12

BAD 10 V

SOV

BOD / TEKNISK ROM 3,1 m2

13 15

16

d Ne

9,1 m2

14

6,0 m2

13,6 m2

11

4,3 m2

SOV

SOV/TV-STUE

BOD / TEKN. ROM 1,5 m2

BAD 2 V

m2

ENTRE

SOV

SOV

7,2 m2

7,6 m2

VENT

GANG

C-304 4-ROMS 116,6 m2

ENTRE

W

3,7

4,9 m2

C-209 3-ROMS 78,1 m2

ENTRE

STUE / KJØKKEN

12,3 m2

STUE / KJØKKEN

C-210 4-ROMS 101,2 m2

SOV / TV-STUE

58,1 m2

12,5 m2

STUE / KJØKKEN

30,9 m2

32,7 m2

SOV

MULIGHET FOR INNGLASSING AV OVERDEKKET AREAL

7,0 m2

SOV 13,3 m2

TAKTERRASSE 27,9 m2 BALKONG 9,0 m2

N 1m

4,9 m2

BAD 5 H

m2

1m

BAD 4 SH

m2

W

40,2 m2

7,1 m2

BOD / TEKNISK ROM

14,5 m2

2,9 m2

STUE / KJØKKEN

11,5 m2 VENT

SOV

BAD 8 V

TRAPP

W

1m

SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

BALKONG 7,0 m2

MULIGHET FOR INNGLASSING AV OVERDEKKET AREAL

TAKTERRASSE 19,2 m2

N

N

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

N

1m

DATO: 20.03.2019

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning. 1m 1m

MÅL 1:100 KONTRAKTSTEGNING

ALET - BOLIGPLAN BYGG C

MESNAKVARTALET BYGG C - ETASJE: 101,2m22

LEILIGHETSTYPE ANTALL ANTALL ROM ROM:

4

BRA

4

2

P-rom 98,8m P-PLASSER: 1

BRA: 101,2 m2

SPORTSBOD: JA

P-ROM:

BALKONG: 9,0 m2

98,8 m2 1M

MÅL

136

1 : 100

1M

1M

1M

ETG

2

1m

1m

1m

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning. DATO: 20.03.2019

MESNAKVARTALET BYGG C - ETASJE:

3 KONTRAKTSTEGNING

2 P-PLASSER: ANTALLBRA ROM: 116,6m 4 ETG 3

1 GJELDER LEIL. NR. C-304

MESNAKVARTALET - BOLIGPLAN BYGG C

GJELDER LEIL. NR. C-210

LEILIGHETSTYPE ANTALL ROM

BRA: 116,6 m2

SPORTSBOD: JA

P-ROM:

TAKTERRASSE: 27,9 m2

4

P-rom

1M

112,5m2

112,5 m2 1M

MÅL

1M

1M

1M

1M

1 : 100

137


SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

C-306

C-307

28,4 m2

11,4 m2

4,9 m2

C-306 3-ROMS 76,6 m2

BAD 4 V

WC

BOD / TEKNISK ROM

BOD / TEKNISK ROM 2,4 m2

C-307 3-ROMS 76,1 m2

1,3

4,9 m2

m2

VENT

BAD 5 SV

W

VENT

W

GARD. 2,1 m2

ENTRE

STUE / KJØKKEN 30,9

C

KORRIDOR

ENTRE

STUE / KJØKKEN

WC

12,3 m2

m2

ENTRE

32,7 m2

1,8 m2

8,8 m2

SOV 7,0 m2

SOV SOV

SOV

7,6 m2

11,7 m2

TAK OVER UNDERLIGGENDE BALKONG

BALKONG 7,0 m2

BALKONG 7,0 m2

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

N

N

m

MÅL 1:100

1m

1m

1m

1m

1m

DATO: 20.03.2019

DATO: 20.03.2019

KONTRAKTSTEGNING

KONTRAKTSTEGNING MESNAKVARTALET - BOLIGPLAN BYGG C

ETSTYPE

2 MESNAKVARTALET BYGG CETG - ETASJE: 76,6m BRA 3

ROM

3

P-rom

N

N

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

GPLAN BYGG C

3 GJELDER LEIL. NR. C-306

73,5m2

ANTALL ROM:

3

P-PLASSER:

1

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

76,1m2 BYGG MESNAKVARTALET C - ETASJE: 3 BRA ETG 3 GJELDER LEIL. NR. C-307

LEILIGHETSTYPE ANTALL ROM

3

P-rom

75,0m2

ANTALL ROM:

3

P-PLASSER:

1

BRA: 76,6 m2

SPORTSBOD: JA

BRA: 76,1 m2

SPORTSBOD: JA

P-ROM:

BALKONG: 7,0 m2

P-ROM:

BALKONG: 7,0 m2

73,5 m2 1M

MÅL

138

1 : 100

1M

1M

1M

12,9 m2

1M

75,0 m2 1M

MÅL

1M

1M

1M

1M

1 : 100

139


SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

C-308

C-309

ENTRE

C

VENT

11,5 m2

BAD 2 H 4,3 m2

VENT

W

BAD 5 H

BOD / TEKNISK ROM 2,5 m2

SOV

BAD 10 V

SOV

BOD / TEKNISK ROM 3,5 m2

10,6 m2

6,0 m2

13,7 m2

4,9 m2 W

C-308 3-ROMS 76,6 m2

ENTRE

WC

11,5 m2

STUE / KJØKKEN

12,3 m2

1,8 m2

30,9 m2

VENT

SOV 7,0

SOV

C-309 3/4-ROMS 106,1 m2

ENTRE

W

BAD 5 H

BOD / TEKNISK ROM 2,5 m2

m2

4,9 m2

C-308 3-ROMS 76,6 m2

11,7 m2

ENTRE

WC

12,3

1,8 m2 TAK OVER UNDERLIGGENDE KARNAPP

STUE / KJØKKEN 50,5 m2

STUE / KJØKKEN

m2

30,9 m2

BALKONG 7,0 m2

SOV

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

7,0 m2

SOV 11,7 m2

N

N

m

1m 1m DATO: 20.03.2019

MÅL 1:100

KONTRAKTSTEGNING

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

GPLAN BYGG C

2

ETSTYPE

76,6m MESNAKVARTALET BYGG CETG - ETASJE: BRA 3

ROM

3

P-rom

3 GJELDER LEIL. NR. C-308

73,3m2

N 1m

1m

BALKONG 9,0 m2

TAK OVER UNDERLIGGENDE KARNAPP

BALKONG 7,0 m2 MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

1m

KONTRAKTSTEGNING

MESNAKVARTALET - BOLIGPLAN BYGG C

MESNAKVARTALET BYGG C - ETASJE: 2

LEILIGHETSTYPE

106,1m

BRA

3

ETG

2

101,7m P-rom P-PLASSER:

ANTALL ROM ROM: 3/4 ANTALL 3/4

BRA: 76,6 m2

SPORTSBOD: JA

BRA: 106,1 m2

SPORTSBOD: JA

P-ROM:

BALKONG: 7,0 m2

P-ROM:

BALKONG: 9,0 m2

3

73,3 m2 1M

MÅL

140

1 : 100

P-PLASSER:

1M

1M

1M

D

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

1

ANTALL ROM:

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

1M

101,7 m2 1M

MÅL

1M

1M

1M

3

GJELDER LEIL. NR. C-309

1

1M

1 : 100

141


SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

C-402 / TOPPLEILIGHET

C-406

C

ENTRE 11,5 m2 VENT

BOD / TEKNISK ROM 3,1 m2

34,6

10,6 m2

7,0 m2

ENTRE

WC

2,0 m2

1,8 m2

C-402 3-ROMS 87,6 m2

ENTRE 8,8 m2

11,

4,9 m2

14,9 m2

WC

KORRIDOR

BAD 5 H

SOV

m2

GANG 3,7

4,9 m2

C-406 3-ROMS 76,6 m2 STUE / KJØKKEN

12,3 m2

30,9 m2

BAD 4 SH

m2

SOV 7,0 m2

SOV

W

TRAPP

BOD / TEKNISK ROM 2,5 m2

STUE / KJØKKEN

SOV

VENT

W

11,7 m2

VENT

BAD 2 V 4,3 m2

SOV TV-STUE 12,5 m2

BALKONG 7,0 m2

SOV

SOV

GARD.

17,0 m2

m2

BALKONG 9,1 m2

3,8 m2

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

BALKONG 10,2 m2 MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

N

N

N MÅL 1:100

1m

1m

1m

1m

1m

DATO: 20.03.2019

N Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning. KONTRAKTSTEGNING MESNAKVARTALET - BOLIGPLAN BYGG C

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

MESNAKVARTALET BYGG C - ETASJE: 1m

1m

1m

LEILIGHETSTYPE

4

ANTALL ROM

1m

ANTALL ROM:

3

P-PLASSER:

BRA: 87,6 m2

1

SPORTSBOD: JA

MÅL

1 : 100

ANTALL ROM

142

1M

3

1M

2 BRA1M 87,6m 1M

P-rom

83,7m2

3

P-rom

DATO: 20.03.2019 ANTALL ROM:

KONTRAKTSTEGNING

TALET - P-ROM: BOLIGPLAN BYGG C m2 83,7 m2 BALKONG: 9,1 LEILIGHETSTYPE 1M

2 MESNAKVARTALET BYGG C - ETASJE: 76,6m BRA ETG 4

ETG

4

4 GJELDER LEIL. NR. C-406

73,3m2 3

P-PLASSER:

1

BRA: 76,6 m2

SPORTSBOD: JA

P-ROM:

BALKONG: 7,0 m2

GJELDER LEIL. NR. C-402

73,3 m2 1M

MÅL

1M

1M

1M

1M

1 : 100

143


SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

SALGSTEGNING FOR LEILIGHETSNUMMER

C-407

C-503 / TOPPLEILIGHET

C

VENT

VENT

BAD 2 V 4,3 m2 BOD / TEKNISK ROM 3,5 m2

SOV

BAD 10 V

SOV

BOD / TEKNISK ROM 3,7 m2

BAD 2 V

SOV

4,3 m2

13,6 m2

10,6 m2

BAD 10 V

11,5 m2

ENTRE

BAD 4 SH 4,9

ENTRE

WC

12,3

1,8 m2

8,1 m2

BAD m2

GARD. 5,7 m2

VENT

STUE / KJØKKEN 30,9

GANG

50,5 m2

STUE / KJØKKEN

m2

C-503 4-ROMS 108,7 m2 5,6

C-406 3-ROMS 76,6 m2

40,2 m2

ENTRE

4,9 m2

BAD 5 H m2

STUE / KJØKKEN

11,5 m2

W

BOD / TEKNISK ROM 2,5 m2

12,5 m2

10,6 m2

W

W

C-407 3/4-ROMS 106,1 m2

ENTRE

VENT

SOV / TV-STUE

6,0 m2

6,0 m2

13,7 m2

SOV

m2

3,2 m2

STUE/KJØKKEN 45,7 m2

SOV

SOV

7,0 m2

SOV

SOV

11,7 m2

9,0

14,9 m2

m2

MULIGHET FOR INNGLASSING AV OVERDEKKET AREAL

BALKONG 9,0 m2

N 1m

1m

BALKONG 7,0 m2

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG

1m

N

MÅL 1:100

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

MESNAKVARTALET BYGG C - ETASJE:

BRA

1m

1m

1m

N

1m

MULIGHET FOR INNGLASSET BALKONG TAK OVER UNDERLIGGENDE BALKONG

1m

DATO: 20.03.2019

Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon med bestikk­skuff og 2 skuffer, bredde varierer avhengig av kjøkkenløsning.

KONTRAKTSTEGNING

KONTRAKTSTEGNING MESNAKVARTALET - BOLIGPLAN BYGG C

LET - BOLIGPLAN BYGG C LEILIGHETSTYPE

BALKONG 9,0 m2

TAK OVER UNDERLIGGENDE KARNAPP

106,1m2

101,7m P-rom P-PLASSER:

2

4

ETG

4

GJELDER LEIL. NR. C-407

MESNAKVARTALET BYGG C - ETASJE: 2

LEILIGHETSTYPE

108,7m

BRA

5

ETG

2

104,1m P-rom P-PLASSER:

1

ANTALL ROM ROM: 4 4 ANTALL

BRA: 106,1 m2

SPORTSBOD: JA

BRA: 108,7 m2

SPORTSBOD: JA

P-ROM:

BALKONG: 9,0 m2

P-ROM:

BALKONG: 9,0 m2

ANTALL ROM ANTALL ROM: 3/43/4 101,7 m2 1M MÅL

144

1 : 100

1M

1M

1M

1M

104,1 m2 1M

MÅL

1M

1M

1M

5

GJELDER LEIL. NR. C-503

1

1M

1 : 100

145


146

147


148

149


150

151


LEVE R ANSEBESKRIVELSE

som plasseres i leilighetens bod eller egen nisje. Anlegget

Tilkobling til fjernvarme gjør at man unngår egen varmt-

leveres med varmegjenvinner og forvarmet tilluft som gir

vannsbereder inne i hver leilighet. Dette er en stor fordel

en energiøkonomisk gevinst og økt komfort. Inntaksluft tas

da risikoen for vannlekkasjer reduseres og man vil alltid ha

fra fasaden og avkastluft føres over tak. Luft tilføres i stue/

tilgang til varmt vann.

kjøkken, gang og alle soverom via ventiler i tak eller vegg. Avtrekket er via ventiler i bod og på bad. Dette innebærer

Leilighetene varmes opp med radiatorer tilknyttet fjernvar-

at det er luftespalter under alle innerdører. Avtrekksluft fra

meanlegget. Temperaturen styres med trådløs termostat

kjøkkenventilator føres utenom varmegjenvinner og over tak.

festet på vegg. Det monteres ikke radiatorer på soverom og soverom/tv-stue, men det monteres stikkontakt for eventuell tilkobling av elektrisk ovn. (Ovn leveres ikke).

ELEKTRISK ANLEGG

Baderomgulv har vannbåren varme inkl. termostat for regu-

Elektrisk anlegg leveres etter bolignormen NEK 400. Det

lering av varmen.

Bygningene i Mesnakvartalet, med adresse Nordseterveien,

(eierseksjon). Næringsarealet med egen parkering vil være

ut­­­arbeides egen tegning for hver leilighet som viser punkt-

er prosjektert med totalt 107 leiligheter fordelt på tre bygg.

egen seksjon. Fellesareal styres av sameiet. Utbygger foretar

plassering av kontakter/brytere. Det elektriske anlegget ligger

seksjonering, og kaller inn til konstituerende sameiermøte.

generelt skjult i leiligheten med unntak av i lyd- og betong-

BRANNVARSLING OG BRANNSLUKKINGSANLEGG

vegger. Det leveres LED downlights m/dimmer i entré, gang,

Det monteres FG-godkjent sprinkelanlegg i alle leiligheter og

bad og WC.

fellesareal. Dersom kommunen aksepterer vanntåkeanlegg i

Bygg A er plassert langs Nordseterveien og Bygg B er plassert langs Spinneriveien. Begge byggene inneholder 39 leiligheter

I tillegg gir reguleringsplanen mulighet for at det kan opp-

hver og er på syv etasjer. I tillegg har de en underetasje som

føres et nytt bygg på området som strekker seg nedover mot

inneholder parkering og boder.

Lilletorget på nordsiden av Mesnasenteret. Eksisterende bygg i

Lysarmatur leveres under overskap på kjøkken og i bod.

vanntåkeanlegg plasseres i leilighetens bod og i teknisk rom

dette område som i dag inneholder, Sybutikken, Vandreskoen

Øvrige rom forberedes med lyspunkt i himling eller stik�-

for fellesareal. Sprinkelanlegget/vanntåkeanlegget tilknyttes

og Tornerose, vil bli revet dersom det nye bygget blir oppført.

kontakt i overgang mellom tak og vegg inkl. lysbryter. Det

brannalarmanlegget. I hver leilighet leveres brann-/røykde-

Bygg C er plassert langs Mesnaelva, over det tidligere kjøretøymuseet, og inneholder 29 leiligheter fordelt på fire

leilighetene, vil dette bli vurdert. Fordelerskap til sprinkler/

monteres en lampe og stikkontakt på hver balkong. Lyset på

tektor med alarm som er koblet mot brannvarslingsanlegget.

boligetasjer. Under boligene er det tre etasjer med parkering,

GENERELT

balkongen/terrassen styres fra lysbryter som er plassert inne

Fellesarealene er utstyrt med eget brannvarslingsanlegg som

boder, tekniske rom samt noe næringsareal.

Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygninge-

i leiligheten.

har direkte overføring til brannvesenet.

nes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme Hovedinngangene til leilighetene i bygg A, B og C blir fra det

avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike til-

Våtrom utstyres med stikkontakter for vaskemaskin og kon-

indre gårdsrommet. Bygg A får i tillegg inngang fra Nord-

feller er det alltid denne beskrivelse som er retningsgivende.

denstørketrommel. Alle leiligheter har porttelefonanlegg

TRAPPEROM OG INNGANGSDØRER

seterveien, og Bygg B får innganger fra Spinneriveien.

Illustrasjoner i tegningsmaterialet, så som møblering, skap,

med tale, monitor (kamera) og fjernåpning av hoved-ytterdør.

Rekkverk og håndløper i trapperom utføres i metall med

innredninger, vegger, etc., inngår ikke i leveransen. Disse er

Det utarbeides egen tegning for hver leilighet som viser

spiler, farge Mørk grå (storm grå), NCS S6502-Y. Inngangs-

Eksisterende næringsbygg som tidligere inneholdt daglig-

stiplet, viser kun et møbleringsforslag, og er ikke inkludert.

punktplassering av kontakter/brytere. Sikringsskap er plas-

dørene til leilighetene er i farge Mørk grå (storm grå), NCS

vare og sportsbutikk, skal rehabiliteres til kontorarealer i

Videre kan vindusplassering i den enkelte leilighet avvike

sert i leilighetens bod, og strømmåleren i el-skap i forgang

S6502-Y. Hovedinngangsdører (Ytterdører) til trapperom/heis

de to øverste etasjene og kontor/handel i 1 etasje. Hoved­

noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. den videre arki-

til leilighetene.

leveres i aluminium og glass fra fabrikk med FG-godkjent

inngangen til bygget blir på siden som vender mot Mesnaelva.

tektoniske detaljutformingen av bygget. Detaljprosjektering

sylinderlås. Farge på dør velges av arkitekt.

av tekniske føringer og installasjoner kan medføre mindre

TV, RADIO, TELEFON, DATA

Alle boligbyggene, inkludert det eksisterende næringsbygget

endringer som utvidelse/ justering av vegger, sjakter, ned-

Det blir lagt inn fiber til alle leilighetene der det leveres ett

Trapper/repos leveres i prefabrikert betong. Det legges kera-

som skal rehabiliteres, er planlagt oppført i ett byggetrinn.

foring av himlinger og innkassinger.

punkt i stue for TV/data i hver leilighet som er ferdig kablet

miske fliser i inntrinn, opptrinn og repos inklusiv sokkelflis.

og montert. Sameie inngår kollektiv avtale med leverandør

Type flis velges av arkitekt.

Byggene vil bli prosjektert og bygget i henhold til nyeste Teknisk forskrift, TEK 17. Alle arbeider/leveranser skal være

Det gjøres oppmerksom på at svinnsprekker og riss kan

i henhold til NS 3420 normal utførelse, toleranseklasse C.

oppstå en tid etter overlevering. Spesielt gjelder dette i over-

Betong- og gipsvegger i trapperom og sluser males i farge,

gang mellom vegg og himling, og i gjæring av gerikter. Dette

lys varm gråtone,(NCS 3504-Y19R) med fondvegger malt i

før innflytting.

Innkjøring til parkeringsarealet for hele kvartalet blir fra

er i utgangspunktet ikke reklamasjonsberettiget. Dette vil bli

SANITÆRANLEGG OG FJERNVARME

en annen farge. Fondvegger i Bygg A og B males i en varm

Spinneriveien.

befart i forbindelse med ettårs befaring, hvor det gjøres avtale

Ett-greps blandebatteri på alle vasker og termostatstyrte dusj-

brunrød farge, (Jotun 2771 Rustik Terra cotta), og fondvegger

om en eventuell utbedring.

batterier inkl. dusjgarnityr. Opplegg for vaskemaskin på bad,

i Bygg C males i en dempet blålig gråtone farge, (Jotun 5030

oppvaskmaskin tilkobles i kjøkkenbenk. Fordelingsskap for

St.Pauls blue, G108-B08G). Det er montert nedforet system-

Bygningsmassen i Bygg A, B og C vil bli organisert som et sameie. Hver leilighet med tilhørende sportsbod og parke-

VENTILASJON

rør er plassert i bod. Her monteres også varme-veksler for

himling i trapperom, felleskorridorer og sluser. I fellesarealet

ringsplass vil dermed være en seksjonert selveierleilighet

Det leveres aggregat med balansert ventilasjon av boligene

oppvarming av varmt forbruksvann tilkoblet fjernvarme.

består belysningsanlegg av LED-lys som står på hele døgnet.

152

153


Oppvarming av trapperom utføres med termostatstyrte radi-

må tas. Valgmulighetene endres i takt med hvor langt prosjek-

utvalg i laminat med rundet kant. Fronter kan velges som Sigdal

atorer som er tilknyttet fjernvarmeanlegget. Leilighetenes

tet har kommet. Kontakt megler for oversikt og muligheter.

Sand, UNO Palett (flere farger), UNO hvit og Horisont Hvit.

Det leveres systemhimling i bod, under tekniske føringer. Takhøyden i oppholdsrom (stue og soverom) blir ca. 2,5 m.

postkasser monteres samlet innenfor hovedinngangsdørene. Men det er selvsagt lov å foreta andre tilvalg. Da vises det til

Følgende integrerte hvitevarer fra Zanussi leveres:

Øvrige rom kan få noe lavere romhøyde på grunn av tekniske

det senere kapittelet «TILVALGSMULIGHETER».

Induksjon koketopp type: ZEI6640XBA. Stekeovn type:

føringer.

FASADER

ZOB30601WK. Oppvaskmaskin type ZDT22001FA. Kjøl/frys

Yttervegger forblendes med tegl. Veggfelt over balkongvin-

LØSNINGSFORSLAG 1. KALK:

type: ZBB28465SA. Dersom hvitevarer er gått ut av sortimen-

Parkett leveres i stue, kjøkken, soverom, gang, bod og entré.

duer kles med plater. Alle vindusfelt i leilighetene går opp

Veggfarge: 10341 Kalk fra Jotun (1603-Y31R) Varm gråaktig tone.

tet til Sigdal, leveres hvitevarer med tilsvarende kvalitet.

1-stavs parkett i 5., 6. og 7. etasje i bygg A og B, samt alle leilig­

til 2,4 m. Balkongdør er slagdør med høyde 2,1 m og har et

Kjøkkenfronter: NCS S 4005-Y20R, Dempet varm grå. Benke-

Kjøper kan velge andre produkter og løsninger fra Sigdal, noe

heter i bygg C. Type: BOA Eik Northern Light Vanilla Matt FP

fast glassfelt over. Byggets endelige utforming og fargevalg

plate i laminat, farge 558 Betong fra Sigdal. Håndtak: Toby

som vil medføre en tilleggskostnad.

2-fas, 14 x 145 mm fra Bo Andrèn Norge AS. 3-stavs parkett i 1.,

avklares av arkitekt og Lillehammer kommune i forbindelse

knott i rustfritt stål. Veggflis: Citta Avorio (Atene) 20 x 20 cm,

2., 3. og 4. etasje i bygg A og B. Type: Eik Natur Vanila Matt

med igangsettingssøknaden (IG).

Sistem C fra Marazzi (vanilje/lys beige). Gulvflis: Citta Avorio

3-stavs, 14 x 188 mm fra Bo Andrèn Norge AS. Gulvlister leveres

(Atene) 10 x 10 cm, Sistem C fra Marazzi (vanilje/lys beige).

HOVED- OG GJESTEBAD

som hvitpigmentert og mattlakkert lys eik. Type: Eik Vanilla

Gjestetoalett: (For de leilighetene som har gjestetoalett)

Detaljert tegning og beskrivelse av innredningen i hvert bad

fotlist lakkert, 8/15 x45 mm- fra Bo Andrèn Norge AS. Prøver på

HEIS

Vinyl: Forbo, Sphera energetic, 50221, Linen. Gummi: Nora,

kan fås hos megler.

parkett finnes hos megler og tilvalgsansvarlig hos Veidekke.

Heis er godkjent som båreheis og føres direkte fra kjeller til

noraplan uni, 2144, Linoleum: Forbo, Walton, 171 Cement. Hovedbad

Boder som får sluk har vinyl gulvbelegg med oppkant. Overgang vegg/tak blir fuget og malt.

alle leilighetsplan. Kupemål heis: B x D x H = 1100 x 2100 x LØSNINGSFORSLAG 2. KLASSISK:

Leveres som vist på plantegning. Det er forberedt for vas-

Veggfarge: 10679 Washed Linen fra Jotun (2303-Y14R) Dempet

kemaskin og kondenstørketrommel. Dusjdører ca. 90 cm

beige tone. Kjøkkenfronter: NCS S 1002-Y, Klassisk hvit. Ben-

i herdet klart glass med sving. Hvit vegghengt toalett. Veg-

UTOMHUS

keplate i laminat, farge 451 Hvit fra Sigdal. Håndtak: Toby

gene har keramiske fliser på vegger, ca. 20 x 20 cm. Gulvet

DØRER OG VINDUER

Felles gårdsrom opparbeides med grøntarealer, områder for

knott i rustfritt stål. Veggflis: Citta Bianco (Helsinki New)

har keramiske fliser på gulv, ca. 10 x 10 cm. Servant IFØ med

Inngangsdør til leilighetene leveres i tre med FG-god-

lek, beplantninger og benker. Utomhusplanen utarbeides av

20 x 20 cm, Sistem C fra Marazzi (hvit). Gulvflis: Citta Grigio

underskap. Over servant er det speil med lysarmatur.

kjent sylinderlås, farge Mørk grå (storm grå) NCS S6502-Y.

Landskapsarkitekt Gullik Gulliksen AS.

(Lipsia New) 10 x 10 cm, Sistem C fra Marazzi (lys grå).

Utvendige trapper og nedkjøringsrampe til parkeringsanlegg,

Gjestetoalett: (For de leilighetene som har gjestetoalett)

Gjestebad (For de leilighetene som har gjestebad)

malte karmer og flate eiketerskler.

blir utstyrt med snøsmelteanlegg som er koblet til fjern-

Vinyl: Forbo, Sphera energetic, 50211, Stone. Gummi: Nora,

Gjestebadet leveres som vist på plantegning. Vegghengt hvit

Vinduer – leveres ferdig hvitmalt innvendig. Utvendig har

varmeanlegget. Renovasjon av type Molokk er nedsenket i

noraplan uni, 2454, Linoleum: Forbo, Walton, 3367 Alloy.

servant med underskap, samt speil med lysarmatur over. Hvit

vinduene lakkert aluminiumskledning i RAL farge valgt av

vegghengt toalett. Dusjdører ca. 90 cm i herdet glass med

arkitekt. Glassruter leveres i henhold til TEK 17. Alle utforin-

2250 mm.

bakken som vist på utomhusplanen.

Innvendige dører – hvite glatte dører med stålvridere, hvit-

Utomhusplan er veiledende med hensyn til utførelse og mate-

LØSNINGSFORSLAG 3. HVIT LIN:

sving. Veggene har keramiske hvite matte fliser på vegger,

ger og lister rundt vinduer og dører leveres ferdig hvitmalt.

rialvalg. Selger forbeholder seg retten til å foreta tilpasninger

Veggfarge: NSC S2502-Y, Varm lys grå. Kjøkkenfronter: NCS S

ca. 20 x 20 cm. Gulvet har keramiske fliser, ca. 10 x 10 cm.

Listverket gjæres i hjørnene og spikerhull kittes/fuges.

og/eller endringer i forhold til det som er angitt. Det må

7500-N, Mørk grå. Benkeplate i laminat, farge 534 Terry 3 fra

påregnes at utomhusarealene ikke er ferdigstilt til overleve-

Sigdal (mørk grå melert). Håndtak: Toby knott i rustfritt stål

ring av leilighetene, dersom overlevering skjer vinter eller vår.

Veggflis: Citta Grigio (Lipsia New) 20 x 20 cm, Sistem C fra

Det vil bli montert solavskjerming type screens på skinner GARDEROBE

Marazzi (lys grå). Gulvflis: Citta Fumo 10 x 10 cm, Sistem C fra

på leilighetsvinduer som er syd- og vestvendt, med unntak av vinduer som er plassert under en overliggende balkong.

INTERIØRARKITEKTENS LØSNINGSFORSLAG UTEN PRISKONSEKVENS

Marazzi (varm mørk grå). Gjestetoalett: (For de leilighetene

Soverom

som har gjestetoalett) Vinyl: Forbo, Sphera energetic, 50212,

Garderobeskap er fra Sigdal, med hvite glatte fronter og

Elephant. Gummi: Nora, noraplan uni, 2457, Linoleum:

stålhåndtak. Det leveres 1 meter skap pr. seng med høyde

Forbo, Walton, 171 Cement.

2,1 meter. Rom som er beskrevet som «SOV / TV STUE», leve-

BALKONGER OG TERRASSER

res uten garderobeskap.

Alle leiligheter leveres enten med balkong eller terrasse som

Interiørarkitekten har utarbeidet 3 løsningsforslag, (1, 2 og 3) med farge- og materialvalg som er tilpasset hverandre. Illustra-

bestående av bestikkskuff og 2 skuffer. Bredde varierer fra

sjoner av løsningsforslagene kan fås hos megler. Dette gjelder

KJØKKEN

Farge på screenduk velges av arkitekt.

vist på plantegning. Rekkverk på balkonger og takterrasser i

Kjøkkentegninger for hver enkelt leilighet kan fås hos megler.

Entré, gang, bod

bygg A og B utføres som lakkert spilerekkverk i stål. Rekk-

Kjøkkeninnredning fra Sigdal med glatte fronter. Skuffene er

Det er planlagt og vist (stiplet) garderobeløsning i entré/

verk på balkonger og takterrasser i bygg C utføres i glass

med demping. Standard kjøkken leveres med en skuffeseksjon

gang/bod. Dette inngår ikke i leveransen.

og aluminium der ikke annet er angitt på plantegningen.

40 cm til 80 cm, avhengig av løsning på kjøkkenet. Det leveres

VEGGER TAK OG GULV

De aller fleste balkonger kan innglasses. På tegningen er

fargevalg på vegger, kjøkkenfronter, benkeplate og fliser på

2- roms avfallsbeholder i underskap. Benkeplaten er i 30 mm

Dekkene støpes i betong. Betong- og gipsvegger males. Innven-

det opplyst om hvilke leiligheter som ikke har mulighet for

bad. Dette er gjort som en hjelp i forbindelse med alle valg som

laminat. Det er mulig å velge benkeplater innenfor Sigdals

dig tak består generelt av nedforede platehimlinger som males.

innglassing.

154

155


Der det er betongtak over balkongen, er denne ubehandlet.

Ventilasjonsanlegg i p-kjeller har varmeelement som er til-

Terrasse på bakkeplan blir avgrenset med hekk som vist på

koblet fjernvarmeanlegget.

utenomhusplanen. Det blir lagt opp til utvendig sykkelparkering ved hvert innAdkomst til takterrasser får et opptrinn ut til terrassen.

gangsparti. I tillegg blir det innvendig sykkelparkering for

Rampe med trinnfri adkomst kan etableres ved behov. På

alle leilighetene som er lokalisert i bygg A og C. Her vil det

balkonger og terrasser legges dekke av Royal impregnerte

være mulighet for lading av el. sykler.

terrassebord i tre. Mange velger å la disse terrassebordene bli grå, men hvis dette ikke ønskes, må disse behandles regelmessig. Dekkene er å anse som en utvendig konstruksjon der mindre ansamlinger av vann vil kunne oppstå på gulvflaten etter regnvær og snøsmelting.

PARKERING OG BODER

TILVALGSMULIGHETER MED PRISKONSEKVENS

Alle leiligheter får en egen merket p-plass i p-arealet. Det

Alle leilighetskjøpere vil bli kalt inn til et eget møte der

vil være mulig å kjøpe ekstra p-plass så lenge slike er til-

tilvalgsmuligheter vil bli gjennomgått, og vareprøver av

gjengelige. Fellesutgifter vedrørende drift og vedlikehold av

standard leveranser vil bli vist frem. Her vil det bli oppgitt

garasjeanlegget administreres av sameiet.

frister for når tilvalg må gjøres. Det samme gjelder for løsningsforslag A, B og C.

Hver leilighet får en bestemt sportsbod. Skillevegger for boder utføres som tette systemvegger opp til 2,2 m. Åpningen

Nedenstående produkter kan endres, men dette er avhengig

fra 2,2 m til taket tettes med netting mot korridorer. Mellom

av tidspunkt for kjøp av leilighet og hvor langt byggepro-

bodene er det tette vegger opp til 2,2 m slik at tekniske førin-

sessen har kommet. Alle tilvalgene skal bestilles direkte av

ger kan komme fram uhindret og luft kan vandre fritt over

Veidekke. Det kommenteres at endringer vil medføre pris-

veggene. Temperaturen i bodene er min. 5 grader, og bodene

konsekvens da det i en byggesak er mange som må engasjeres

har felles ventilasjonsavtrekk.

i prosessen for at leveransen skal bli korrekt. Veidekke har rett til påslag på sine kostnader for å sikre en rimelig fortje-

Gulv i boder og øvrige betonggulv er umalt, men støvbundet.

neste på materialer og tjenester som kreves for å få utført

Gulv i p-arealene i Bygg C leveres med asfaltbelegg i de 2 øver-

eventuelle endringsarbeider.

ste etasjene og belegningsstein i den nederste etasjen der det

• Parkett

er gulv på grunn. Gulv i p-arealene i Bygg A og B leveres med

Fliser og innredning på bad, forutsatt bestilling

belegningsstein. Alle vegger og himlinger i kjeller hvitmales.

innen 2 måneder etter at byggestart er bestemt.

Deler av himlingen har garasjehimling. Det er avsatt plass til

Innredninger som kjøkken og garderober.

en felles smørebod for bygg A og B, og en for bygg C. Bodene

Elektriske punkter som flere stikkontakter,

har ventilasjonsavtrekk.

downlights, lampepunkt, lamper og TV/data-punkt

P-plasser er forberedt for ladestasjon for elbil. Det forberedte

og flytting av punkter.

systemet tillater kun én type lader. Ved bestilling leveres

Solskjerming med screenduk på vinduer hvor dette

lader som er universell og uavhengig av bilmodell.

ikke leveres på vest og sør-fasadene.

Ladestasjonen (Mode-3) leveres med «type2 uttak» og tilla-

Innvendige dører

ter lading med inntil 32A 1-fas. (Max 7,4 kW pr. ladestasjon).

Innglassing av balkonger kan leveres som tilvalg på

Installert infrastruktur har kapasitet til at ca. 50 % av alle

de fleste balkonger. Innglassing fører til at balkongen

parkeringsplasser kan lade samtidig. Ved bestilling får bruker

innenfor innglassingen må sprinkles.

eget abonnement, hvor forbruket avleses elektronisk. Dette

Eventuell andre spesielle ønsker som flytting av

blir i så fall en tilvalgsmulighet med priskonsekvens.

vegger osv. må avklares direkte med Veidekke.

156

157


INTERIØRAKITEKTENS VALG Interiørarkitekten hos Lund+Slaatto har utviklet tre ulike interiørkonsepter. Interiørpakkene er satt sammen slik at leiligheten vil få et helhetlig uttrykk i henhold til valgt stil, som samtidig gir rom for å sette et personlig preg på

ALTERNATIV 2 "KLASSISK"

interiøret.

Hvittoner i kombinasjon med naturmaterialer gir leiligheten en delikat og rolig stemning. En minimalistisk og klassisk stil. Veggene males i en dempet beigetone som heter Washed Linen, som får en svak kontrast til kjøkkenfronter og benkeplate i ren hvit. Gulvfliser på bad er lysgrå og veggflisene er hvite.

ET PROFESJONELT FARGESATT HJEM Velg mellom våre tre varianter og vit at helheten blir perfekt. Bildene er kun ment som illustrasjoner - avvik kan forekomme.

ALTERNATIV 1 "KALK"

Paletten er en kombinasjon av varme gråtoner som skaper en intim og moderne stil. Veggene males med en varm, lys grå tone som heter Kalk. Kjøkkenfronter i muldvarptone med betonggrå benkeplate. Gulv og veggfliser på baderom i en delikat lys vaniljetone.

158

ALTERNATIV 3 "HVIT LIN"

Elegante kontraster mellom det lyse sobre og mørke gråtoner. Veggene males i en varm, gråaktig beige tone som heter Hvit Lin. Elegante mørkegrå kjøkkenfronter og benkeplate med melering. Baderommene får en mørkegrå flis på gulv og en delikat lysgrå flis på vegg. 159


utbyggingen). Sameiet er planlagt å bestå av totalt 107 stk.

Driftskostnader garasjeanlegg er stipulert til kr 200,- pr

boligseksjoner (antallet seksjoner kan evt. bli justert i for-

måned/plass for første driftsår, og skal betales av de som

bindelse med utbyggingen) og 2-3 næringsseksjoner. Den

disponerer plass i garasjeanlegget.

daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov

EIENDOMMEN FRA A TIL Å – BOLIG UNDER OPPFØRING

om eierseksjoner av 16.06.2017 nr. 65.

2) KOMMUNAL EIENDOMSSKATT

Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett

Det er eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter

til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesa-

ferdigstillelse av boligen.

realer. Det er ikke tillatt å eie mer enn 2 seksjoner i sameiet. STIPULERT OVERTAGELSE Sameiet er pliktig til å avholde årlige årsmøter hvor regnskap

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden 4. kvartal år 2020

og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den

fastsettes av sameiermøtet. Videre er det sameiermøtet som

avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal

beslutter om det skal utarbeides husordens-/trivselsregler

skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye

for sameiet. Hver seksjon har en stemme i sameiermøtet.

overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunk-

HOVEDOPPDRAGSNUMMER

ADKOMST

52316150

Mesnakvartalet oppført på dagens adresse Lilletorget 1. Lille-

Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med

tet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det

torget 1 ligger langs Mesnaelva, og strekker seg fra Storgata og

ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden

ANSVARLIG MEGLER

Lilletorget til Spinnerivegen, på nordsiden av Bryggerikvar-

tillater det.

Navn: Kathrine Rosenvinge, telefon 908 99 266

talet i Lillehammer sentrum.

beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS

BELIGGENHET

Adresse: Kirkegata 72, 2609 Lillehammer

Lilletorget 1 har en attraktiv beliggenhet i hjertet av Lille-

org.nr. 910 968 955

hammer. Fra Lilletorget 1 er det gangavstand til de fasiliteter

1) FELLESUTGIFTER

Lillehammer sentrum har å by på, samt kort avstand til kol-

Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker

Navn: Elin M. Tofthagen, telefon 414 97 888

lektivtilbud og jernbane.

utført i felles regi, og fordeles ihht. vedtektene. Månedlige

UTLEIE

Tittel: Eiendomsmegler

Området har tidligere vært tilknyttet industrien, dermed er

fellesutgifter er stipulert til kr 19,- pr kvm BRA/måned +

Boligen har ingen egen utleieenhet. Boligene kan leies ut.

store deler av bebyggelsen rundt Mesnakvartalet industri-

kr 451,- fast per måned/enhet for første driftsår, hvor man

bygg og trehusbebyggelse fra rundt 1800-tallet.

har lagt til grunn at strøm fellesarealer, avsetning vedlike-

HEFTELSER

SELGER/UTBYGGER

EIENDOMMENS FASTE, LØPENDE KOSTNADER Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

holdsfond, vaktmestertjenester, drift av heis/port, renhold,

Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak av bolig-

Adresse: Postboks 900, 4004 STAVANGER

BODER OG PARKERINGSPLASSER

snømåking og strøing, beplantning, forretningsførsel, revi-

sameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner.

Org.nr.: 917 800 804

Det medfølger èn stk. bod og èn stk. parkeringsplass i par-

sjon, kabel-tv, internett, felles forsikring.

keringskjeller. El-bil ladestasjon kan bestilles som tilvalg.

Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte. Det tas forbehold

TINGLYSTE FORPLIKTELSER OG RETTIGHETER

Navn: Smedvig Eiendom AS v/Mesna Senter AS

EIENDOMMEN

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organi-

om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert

Det vil på vegne av utbygger bli tinglyst adkomst og rett til å

0501 kommune gnr. 200 bnr. 6.

sering av parkeringsanlegget, uteareal utenfor boliger i 1.

på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter

kunne utføre videre utbygging nedover Nordsetervegen, se

Eiendommen skal fradeles og grensejusteres, og eien-

etasje og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som

reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på

situasjonsplan.

domsgrensene er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på

tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen

sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene

salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen

eiendom, eller bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet

fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter for-

Det vil bli tinglyst adkomst gjennom sameiets tomt for

matrikkel, og eiendommen vil bli seksjonert. Sameiets tom-

bruksrett.

bruk. Selger har engasjert forretningsfører for sameiet, USBL.

offentligheten – se utomhusplan for naturlig passasje langs

Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for fellesutgifter.

elveløpet og gjennom gårdsrommet.

teareal er oppgitt fra selger å bli ca. 5,4 DA. Hver seksjon vil bestå av en sameierandel ihht. oppdelingsbegjæringen.

VEI, VANN OG AVLØP

Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil

Mesnakvartalet tilknyttes offentlig vann og avløp. Det ligger

Kommunale avgifter, herunder vann og renovasjon og eien-

bli fastsatt før overtagelse.

inntil offentlig vei og privat vei.

domsskatt, er ikke hensyntatt da dette faktureres den enkelte seksjonseier direkte.

EIERFORHOLD

SAMEIET

Eierleiligheter

Området er planlagt å bestå av ett eller flere boligselskap

Fjernvarme betales akonto per mnd. Her stipuleres kr 9,- per

(antallet boligselskap kan bli justert i forbindelse med

kvm/mnd.

160

161


Det er per d.d. tinglyst følgende avtaler og erklæringer:

FORHOLDET TIL ENDELIGE OFFENTLIGE PLANER

av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før

Heftelser i eiendomsrett:

Eiendommen ligger i et område som er regulert til kontor,

selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr

forretning, bolig, felles gangareal, annet offentlig friområde.

på 5 % av kjøpesummen.

1877/990021-1/17 01.05.1877

1954/306-1/17 27.01.1954

Rammetillatelse for prosjektet er søkt og forventes mottatt

Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestil-

ERKLÆRING/AVTALE

ERKLÆRING/AVTALE

medio januar 2018. Det er planlagt videre utbygging ned

ling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i

Bestemmelse om felles veg

Forpliktelse i h.h.t. bygningsloven - utvidelse av et

Nordsetervegen, se situasjonsplan.

slike tilfeller i sin helhet.

SKOLEKRETS

ENERGIMERKING

jernlager 1901/900130-1/17 02.02.1901 ERKLÆRING/AVTALE

1956/3135-1/17 13.11.1956

Ta kontakt med Skolekontoret v/Lillehammer Kommune tlf.

Energimerking av boligen vil bli utført av selger innen

Lover for Mesnavassdragets Brukseierforening

ERKLÆRING/AVTALE

61 05 05 00.

overtagelse. Energimerkingen må foreligge for å få utstedt ferdigattest.

Vedr. oppføring av smøre- og vaskehall. 1909/903367-1/17 10.07.1909

Rettighetshaver: Lysgårdsvn. 1

Se vedlagte prisliste.

ERKLÆRING/AVTALE Takstforretning i anl. vannverk 1910/900187-1/17 26.02.1910

KJØPESUM, OMKOSTNINGER OG BETALINGSPLAN SELGERS FORBEHOLD

1976/4643-1/17 26.05.1976 ERKLÆRING/AVTALE

OMKOSTNINGER

Bestemmelse om trafostasjon/kiosk

Se vedlagte prisliste.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer

ELEKTRISKE KRAFTLINJER 1987/2846-1/17 27.04.1987

BETALINGSPLAN

boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av

1911/900367-1/17 29.04.1911

ERKLÆRING/AVTALE

10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppfø-

avtalt kjøpesum.

ERKLÆRING/AVTALE

Vedr. kabelgrøft

ringslova § 12. 20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.

Makeskifte mellom d.eid. og Lillehammer Væveri

Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet

Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivel-

1989/9173-2/17 28.11.1989

vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan dis-

ser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold

1912/900261-1/17 15.06.1912

ERKLÆRING/AVTALE

ponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper

om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

ERKLÆRING/AVTALE

Pkt. 8 endres til følgende formål:"Salg av ur,smykker og

frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt

Mesnavassdragets benyttelse

turistartikler"

at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet,

betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil

naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

1914/900296-1/17 13.06.1914

Erklæringene/avtalene er i følge selger ikke av kjent betyd-

kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende

ERKLÆRING/AVTALE

ning for Mesnakvartalet og vil bli forsøkt slettet.

beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter skriftlig samtykke av selger. Ved slik transport

Levering av elektrisk kraft MEGLERS VEDERLAG (BETALES AV OPPDRAGSGIVER)

påløper et gebyr kr. 15.000,-. Ved endring/utstedelse av nytt

1922/900553-1/17 25.11.1922

Meglers vederlag er avtalt til kr 37.000,- pr enhet.

skjøte påløper et gebyr kr. 5.000,-

ERKLÆRING/AVTALE

I tillegg betaler oppdragsgiver kr 1.000,- i tilretteleggingsge-

Konsesjon på regulering av Mesnavatnene

byr per enhet.

1925/900345-1/17 25.04.1925

UTLEGG (BETALES AV OPPDRAGSGIVER)

ERKLÆRING/AVTALE

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting

Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og eventuelle

Ang. byens vannforsyning

av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt

parkeringsplasser.

forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500,-

Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

1926/904026-1/17 18.12.1926

Selgers tinglysingskostnader: Kr. 525,-

ERKLÆRING/AVTALE

Oppgjørstjenester: Kr. 3.200,- pr enhet eks mva

Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byg-

Plass til underjordisk bensintank

Grunnboksutskrift: kr 172,- pr utskrift

gesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger,

Firmaattest kr 77,- pr utskrift

perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer

1941/1830-1/17 25.10.1941 BESTEMMELSE OM GJERDE

KOSTNADER VED AVBESTILLINGER

som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitek-

RETTIGHETSHAVER: KNR: 0501 GNR: 200 BNR: 113

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillings-

toniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede

rett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli

løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og

holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge

illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment

162

163


som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. SALGSVILKÅR Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende vedlegg: 1) Prisliste 2) Leveransebeskrivelse datert 13.12.2017 3) Plantegning datert 20.05.2019 4) Fasadetegninger datert 20.05.2019 5) Foreløpige vedtekter 6) Selgers prospekt Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg. SALGSOPPGAVEDATO Dette dokumentet er sist revidert dato: 11.10.2019

164

165


Kjøper oppfordres til å innbetale den del av kjøpesummen

Det første budet skal inngis på DNB Eiendom sitt budskjema

som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling

påført din signatur. Samtidig med at du inngir første bud må

fra egen konto i norsk bank.

du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du sender kopi av gyldig legitimasjon (dvs. bankkort, pass eller førerkort) til

VIKTIG INFORMASJON LOVVERKET

BEBYGGELSENS AREALER

megler sammen med ditt første bud, eller du viser legitima-

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet

sjon til megler direkte. Førerkort anbefales dersom du sender

er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor

legitimasjon via SMS eller mail.

boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegnin-

Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må

gene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet

samtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere seg.

innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på

Det kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt til å forhøye

tegninger.

budet på vegne av hverandre. Dersom ikke slik fullmakt gis,

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om opp-

byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre

føring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni

endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for

FERDIGATTEST ELLER MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er

selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge

Du kan velge mellom følgende når du skal sende bud: Inn-

forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på

endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg

skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbe-

levere direkte til megler, per e-post, per SMS eller per fax.

garantier ihht. bustadoppføringslova § 12.

betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf.

faler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

E-postadressen, fax- og telefonnummer til det aktuelle kon-

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppførings-

Bustadoppføringslova § 44.

FORMUESVERDI

toret finner du i salgsoppgaven. FINANSIERING

lova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

må samtlige gi budforhøyelser skriftlig.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank

Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forven-

tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 %

ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser.

tes behandlet før neste ordinære arbeidsdag.

jf. Bustadoppføringslova § 9.

Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendom-

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse

men. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en

Du har selv risikoen for at ditt bud kommer frem til megler.

i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien

Etter igangsetting vil mulighetene for tilvalg og endringer

kunderådgiver i banken, og som kunde hos oss lover banken

Megler vil straks budet er mottatt bekrefte dette skriftlig til

fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig

være avhengig av hvor langt entreprenøren er kommet i byg-

en hurtig behandling av din låneforespørsel.

deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å

bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for pri-

geprosessen. Avhengig av prosjekteringstider, leveransetider

DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank

sjekke om budet er mottatt.

mærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og

og framdrift på byggeplassen. Kjøperne bes ta kontakt med

ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer

sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes

Veidekke om dette, de vil da få opplyst hvilke muligheter som

som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen

Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megler, som så

etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skattee-

finnes. Desto nærmere ferdigstillelse av leilighetene 4.kvartal

er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke

videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept på

taten.no.

2020, desto færre blir mulighetene for tilvalg Kjøper er opp-

gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar

budet, med informasjon til øvrige budgivere og interessenter.

fordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er

ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og

TILVALG OG ENDRINGER

igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper

mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt

Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjen-

forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

til DNB lånekonsulenter.

på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital.

nomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer.

BESTEMMELSER TILTAK MOT HVITVASKING / KJØ-

FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE AV

Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som

PERS INNBETALING

KJØPETILBUD:

Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av

kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tids-

Iht Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om hvitvasking og terrorfinan-

Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal

selger før forbeholdet er avklart.

rom disse arbeidene kan bestilles.

siering er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll

foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle

av oppdragsgiver og kjøper. Reelle rettighetshavere skal også

opplysninger om bud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktu-

kartlegges. Dersom partene ikke oppfyller lovens krav til

likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen.

elle muligheter for endringer og tilleggsarbeider.

legitimasjon kan megler ikke etablere kundeforhold. Er det

Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept.

mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider

en straffbar handling, eller forhold som rammes av straffe-

Gi kun skriftlige bud. Det samme gjelder budforhøyelser

Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet,

som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og

loven §§ 131 til 136A kan megler stanse gjennomføringen av

og motbud. Budet må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist.

bør budet fremmes gjennom fullmektig.

som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale

transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de kon-

Uansett bør ikke budet ha en akseptfrist på mindre enn 30

ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av

sekvenser dette vil kunne medføre.

minutter fra budet inngis.

166

Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. 167


VEDTEKTER Utkast til Vedtekter for Sameiet Mesnakvartalet 1 Utkast til vedtektene er satt opp i forbindelse med oppret-

1. NAVN, HVA SAMEIET OMFATTER OG DETS FORMÅL

telsen av sameiet, sist endret og vedtatt ved innsending av seksjoneringsbegjæring (dato).

1-1 NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Mesnakvartalet 1. Sameiet er opp-

Sameiet skal bli eier av grunn og bygg oppført på eiendom-

rettet ved seksjoneringsbegjæring tinglyst den (dato).

men som p.t lyder gnr 200/bnr 6 i Lillehammer kommune. Grenser for det som skal bli sameiets grunneiendom er

1-2 HVA SAMEIET OMFATTER

angitt i Vedlegg 1, dog slik at det kan bli foretatt justerin-

Sameiet består av 107 boligseksjoner samt 11 næringssek-

ger i grenser/ mindre justeringer av arealer før overføring

sjoner på eiendommen med gnr. 200 bnr. 6 i Lillehammer

av eiendommen til sameiet. Herunder vil grunnen under

kommune. Seksjon 1 til og med seksjon 107 er boligseksjo-

det eksisterende Bygg 11, og evt. noe omkringliggende areal,

ner, og seksjon 108 til og med 119 er næringsseksjoner (ett

beholdes av eier av Bygg 11 (Mesna Senter AS). Sameiets eien-

næringslokale, samt garasjeplasser).

dom kan bli tildelt nytt bruksnummer gjennom avholdelse av kart- og delingsforretning.

Til hver seksjon er knyttet enerett til bruk av en bruksenhet som består av en hoveddel og eventuell(e) tilleggsdel(er).

Utbygger forbeholder seg retten til enten å velge en løsning

Hoveddelen består av en klart avgrenset og sammenheng-

med ett eierseksjonssameie felles for Mesnakvartalet eller en

ende del av en bygning, med egen inngang. Tilleggsdelene

løsning med to eller flere sameier. Antall bolig- og nærings-

består av arealer som i den tinglyste seksjoneringsbegjærin-

seksjoner samt den eierbrøk som følger av dette vil variere

gen er definert som tilleggsdeler til bruksenheten.

avhengig av endelig valgt løsning. Ved valg av to eller flere eierseksjonssameier vil parsell(er) fra hovedeiendommen

Bruksenhetens hoveddel og eventuell(e) tilleggsdel(er) utgjør

gnr. 200 bnr. 6 bli fradelt og ny(e) eiendomsbetegnelser vil

til sammen bruksenheten.

bli gitt til de respektive øvrige sameier. Det forutsettes at det etableres nødvendige avtaler for bruk av felles uteareal,

De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruk-

adkomster, ledningsnett mv. I dette utkast til vedtekter er det

senheter er fellesareal.

tatt utgangspunkt i ett eierseksjonssameie. Sameiebrøken tar utgangspunkt i areal BRA for bruksenheDisse vedtekter er vedlegg til salgsavtaler med boligkjøpere.

tens hoveddel.

Utbygger forbeholder seg retten til å gjøre nødvendige justeringer i disse med vedlegg, samt eventuelle andre justeringer

Hver boligseksjon har bruksrett til én bod og én eller flere

som ikke øker den enkelte sameieres driftskostnader.

parkeringsplasser som er lagt som tilleggsdel til hver av seksjonene. Dersom parkeringsplasser skal fremleies har Mesna

Selger har inngått en 5 års uoppsigelig avtale med USBL om

Senter AS fortrinnsrett, parkeringsplasser fremleies til mar-

forretningsførsel, som sameiet automatisk blir part i.

kedspris. Mesna Senter AS har ved salg av parkeringsplasser forkjøpsrett til markedspris. Utover denne reguleringen skal salg og fremleie av bodplasser og garasjeplasser godkjennes

168

169


av styret. Styret plikter å administrere fremleie og salg av par-

3. BRUKEN AV BOLIGENE, NÆRINGSSEKSJONENE

vakthold/overvåking kan løses eller risikoen minimeres

keringsplasser i tråd med denne bestemmelsen og utarbeide

OG FELLESAREALENE

gjennom alternative tiltak.

skader på fellesarealene og andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler.

retningslinjer for praktisk gjennomføring. 3-1 RETT TIL BRUK

(7) Det er forbud mot oppsetting av parabolantenner i sameiet.

Seksjonseiernes vedlikeholdsplikt omfatter slikt som

Foregående avsnitt om krav om styrets samtykke gjelder ikke

(1) Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet

utleie av parkering fra næringsseksjonene.

og rett til å nytte fellesarealer til det formål de er beregnet

(8) Sameierne har ikke lov til å benytte annen grill på terras-

a) inventar

eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden

sen enn elektriske griller eller gassgriller.

b)

vasker

og forholdene. Styret kan gi bestemmelser om hvordan fel1-3 FORMÅL

lesarealene skal brukes.

Sameiets formål er å ivareta sameiernes felles interesser i

utstyr, som vannklosett, varmeveksler, badekar og

(9) Det er X handikapplasser i sameiet. De som har fått tildelt

c)

apparater, for eksempel brannslukkingsapparat

disse plassene uten dokumentert behov for handicapplass

d)

skap, benker, innvendige dører med karmer

eiendommen og å sikre forsvarlig drift og vedlikehold av

(2) Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på en

må akseptere, uten ugrunnet opphold, å bytte p-plass med

e)

listverk, skillevegger, tapet

fellesområder, eiendeler, mv. tilhørende sameiet, til beste

urimelig eller unødvendig måte være til skade, hinder eller

andre faste beboere som disponerer garasjeplass dersom

f)

gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk

for så vel eiere og brukere av seksjonene for bolig og næring.

ulempe for andre sameiere. Møblering, dekorasjoner, skotøy

disse kan dokumentere behov for handikapplass. Plikten til

g)

vegg-, gulv- og himlingsplater

mv. og annen personlig bruk av fellesarealer er ikke tillatt.

å bytte gjelder selv om det medfører lengre avstand til inn-

h)

rør, ledninger, sikringsskap fra og med første

gang, bod mv. eller andre ulemper. Søknad med godkjent

hovedsikring eller inntakssikring

(3) Boligseksjonene skal brukes til bolig, og kan ikke brukes

handikappbevis sendes til styret som vedtar bytting og til-

i)

vinduer og ytterdører

til næringsformål. Næringsseksjonslokalet (snr. 108) kan

bakebytting ved opphør av behovet.

2. RETTSLIG RÅDERETT 2-1 Rettslig råderett over eierseksjonene og fellesarealet

brukes til den virksomhet som til enhver tid er tillatt iht.

(i) Den enkelte sameier rår som en eier over sin seksjon og

reguleringen.

har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder rett til

Seksjonseieren skal til enhver tid sørge for at våtrom er for(10) Det er tilrettelagt for el-billading på samtlige parkerings-

svarlig vedlikeholdt slik at lekkasjer unngås.

plasser. De seksjonseiere som ønsker å koble til ladekontakt

overdragelse, utleie og pantsettelse, med mindre noe annet

(4) Arbeider som påvirker bebyggelsens eksteriør, utven-

må få dette montert av godkjent elektriker på eget initiativ

De seksjoner som har utvendige arealer som tilleggsareal,

følger av lov eller disse vedtektene.

dige installasjoner, samt endring av den enkelte bruksenhet

og for egen regning. Montering skal dette meldes skriftlig

plikter å holde dette godt vedlikehold til enhver tid, slik at

eller andre fellesarealer inne eller ute kreves forhåndssøkt

til styret i det god tid før montering. Det understrekes at det

området total fremtrer representativt. Ved brudd på dette kan

Eier av næringsseksjon har rett til å reseksjonere denne (for

og skal godkjennes av styret, herunder utvendige lamper

er begrenset ladekapasitet i anlegget og det antas at ca. 50

sameiet med rimelig skriftlig varsel foreta vedlikehold for

eksempel skille ut parkeringsplasser i egne næringsseksjo-

på balkong, skjerming av balkonger, utskifting av vindu,

% av samtlige garasjeplasser kan lade samtidig. Eventuell

seksjonseierens regning. Hekkbeplantning ut mot fellesa-

ner eller som tilleggsarealer til bestemte boligseksjoner), og

oppsetting av markiser, endring av fasadekledning, øvrige

utvidelse av kapasitet er en økonomisk konsekvens som må

realet hører til sameiets vedlikeholdsansvar, se punkt 4(2).

sameiet/styret plikter i nødvendig utstrekning å medvirke til

bygningsmessige arbeider etc. Fargevalg og type skal også

bæres av alle seksjonseiere som disponerer parkeringsplass.

slik reseksjonering.

godkjennes av styret. Se likevel punkt 4-3 (1). Godkjenning

I forbindelse med eierskifte skal det straks gis skriftlig

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon og

skal skje i henhold til en samlet plan for bygningene vedtatt

3-2 ORDENSREGLER

utskifting av det som er nevnt ovenfor, men ikke utskift-

av sameiermøtet.

Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler som kun skal

ning av sluk, vinduer og ytterdører. Seksjonseieren er likevel

gjelde for boligseksjonene. Selv om det i ordensreglene skulle

ansvarlig for utskiftning av ødelagte vindusruter, med unntak av nødvendig utskiftning av isolerglass.

melding til styret v/forretningsfører om ny eier, samt melding om ny adresse på eier, eller navn og adresse på eiers

Næringsseksjonen skal i tilknytning til lovlig virksomhet i sin

vedtas forbud mot dyrehold, kan bruker av boligseksjonen

kontaktperson.

bruksenhet, ha rett til å sette opp markiser, parasoller, blom-

holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet

sterkasser, beplantning og andre innretninger som er vanlige

ikke er til ulempe for de øvrige brukere av eiendommen.

(3) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne

(ii) Sameiet har inngått avtale med Lillehammer kommune

for den bruk som skal drives. Iverksettelse av disse tiltakene

som innebærer tinglyst rett til allmenhetens ferdsel for myke

krever ikke godkjennelse fra sameiets styre. Oppsett av faste

Utvendige fellesarealer skal (med unntak for nedkjøring til

balkonger eller lignende som ligger til bruksenheten. Samei-

trafikanter over deler av utvendig fellesareal, samt sikring av

skilt og andre reklame/profileringsanordninger på byggets

parkering) ikke benyttes til motorgående trafikk, med unntak

erne skal holde terrasser, balkonger ol. fritt for is, snø, blader

tilkomst for utrykningskjøretøy som anvist i Kart jf.Vedlegg1.

næringsfasade skal skje innenfor det tillatte etter offentlig

for nødvendig adkomst i forbindelse med flytting, avfall-

osv.

regulering og oppsettet er ikke avhengig av godkjenning fra

stransport og utrykningskjøretøy.

frem til fellesledningen. Dette gjelder også sluk på terrasse,

Sameiet er part i uoppsigelig avtale med eier av Bygg 11

styret. Styret skal likevel bli informert skriftlig om skilting,

(4) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter

(grunnen under utskilling fra nr 200/bnr 6 i Lillehammer

skiltbruk og andre reklame/profileringsanordninger.

og skadedyr.

kommune) om sameiets ansvar for drift og vedlikehold av

 

4. VEDLIKEHOLD, OMBYGNING OG ENDRING AV

utvendig trappeløsning ned til fellesarealet, samt Bygg 11s

(5) Renovasjon ivaretas ved felles molok avfallssystem.

EGEN SEKSJON

adkomstrett for kjøretøy ifm. med avfallsinnsamling, flytting og utrykningskjøretøy.

170

(5) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør

(6) Sameiet tillater kameraovervåking, dog innenfor gjel-

4-1 SEKSJONSEIERENS PLIKT TIL Å VEDLIKEHOLDE

dende lovverk. Kameraovervåking skal meldes og merkes.

BRUKSENHETEN

Kameraovervåking skal normalt ikke finne sted dersom

(1) Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at

eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner. (6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige 171


skader, for eksempel skader som er forårsaket av uvær, inn-

vedlikeholde, herunder beslutte type beplantning og bekoste

5. FELLESKOSTNADER, PANTESIKKERHET OG HEF-

vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eien-

brudd eller hærverk.

denne, se også punkt 4.1, siste avsnitt.

TELSESFORM

dommen, dersom sameiermøtet har vedtatt slik avsetning.

(7) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sam-

(2) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner

5-1 FELLESKOSTNADER

(7) Følgende gjelder for parkeringsplass og næringsseksjon

eiet er ansvarlig for å utbedre, plikter seksjonseieren straks å

som går gjennom bruksenheter, slik som rør, ledninger,

(1) Felleskostnader er alle kostnader ved eiendommens drift

garasje: Eierne av garasjeseksjoner betaler felleskostnader

sende skriftlig varsel til styret.

kanaler og felles varmeanlegg inklusive radiatorer. Sameiet

og vedlikehold som ikke er knyttet til den enkelte bruksen-

knyttet til denne. Utgiftene fordeles på grunnlag av garasje-

har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom bruksen-

het, andre arealer sameier har enerett til å bruke eller som

seksjonens eierbrøk. Månedskostnadene skal blant annet

(8) Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å

hetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle

sameier har fått ansvar for å vedlikeholde. Alle bygningsmes-

dekke følgende kostnader for parkeringsplassene, herunder

utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskiftning

seksjonseieren. Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også

sige konstruksjoner, fasader og tak mv. er undergitt sameiets

plassene i garasjeseksjonene, som sameiet har ansvar for:

i henhold til denne bestemmelse. Denne plikten gjelder

utvendig vedlikehold av vinduer.

felles ansvar.

vedlikehold og drift av tekniske anlegg,

vedlikehold og utskiftning av port og dører til

selv om vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere (3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskif-

(2) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den

ting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av isolerglass,

enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom sameierne etter

(9) Styret har rett til å gi pålegg om vedlikehold og repara-

og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av

gjeldende sameiebrøk, med mindre annet følger av vedtek-

sjonsarbeider for ethvert forhold hvor dette finnes påkrevd

tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør

tene eller særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter

av bygningsmessige hensyn. Dersom pålegget ikke etterkom-

eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner

nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.

mes, kan styret vedta å la arbeidene utføres for vedkommende

med unntak av varmekabler.

seksjonseieren.

sameiers regning.

(3) Felleskostnader som kan henføres til kun næringssek(4) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten

sjon (snr.108), samt areal og bygningsdel som kan henføres

(10) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten,

for å vedlikeholde, installere og kontrollere installasjoner

til næringsseksjonen belastes direkte næringsseksjonen.

skal erstatte tap dette påfører andre seksjonseiere, jf. eiers-

som nevnt i andre ledd. Kontroll og arbeid i bruksenhetene

eksjonsloven § 34.

skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke

Felleskostnader som kan henføres kun til boligseksjonene

skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre

belastes direkte boligseksjonene.

4-2 SAMEIETS PLIKT TIL Å VEDLIKEHOLDE OG UT(1) Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarea-

(5) Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal

ler, inkludert bygningen og felles installasjoner, forsvarlig

erstatte tap dette påfører seksjonseierne gjennom skader på

ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på felles-

bruksenhetene, jf. eierseksjonsloven § 35.

arealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at

vedlikehold av adkomstarealer knyttet til garasjekjelleren,

vaktmestertjenester og andre vedlikeholdstjenester som gjelder garasjekjelleren,

årlig rengjøring av dekke i garasjekjelleren,

kostnader til oppvarming og belysning i garasjekjelleren,

andre vedlikeholds – og driftskostnader som åpenbart knytter seg til garasjekjelleren.

brukere.

BEDRE FELLESAREALER M.M.

garasjekjelleren,

Oppregningen er ikke ment å være uttømmende. Felleskostnadene som belastes de seksjonerte garasjeplasser kan ikke

Utgifter til bl.a. kabel-TV, bredbånd/fiber, styrehonorar, for-

endres slik at kostnader som er garasjekjelleren uvedkom-

retningsførsel og revisor fordeles likt på alle seksjonene.

mende belastes eierne av garasjeseksjonene (seksjon 109 til 119).

(4) Det er installert egen måler for fjernvarme og vannmåler i hver seksjon. Kostnader hvor forbruket måles per leilighet

Snr. 119 består av 23 parkeringsplasser og betaler det til enhver tids gjeldende beløp for alle de 23 parkeringsplassene.

seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfat-

4-3 O MBYGNING OG ENDRING AV EGEN SEKSJON

skal fordeles etter forbruk og ikke etter sameiebrøken. Kost-

ter alt som ikke faller inn under den enkelte seksjonseiers

(1) Verken styret eller en enkelt sameier kan motsette seg en

nader til fjernvarme faktureres a-konto og vil bli gjenstand

vedlikeholdsplikt, jf. punkt 4-1. Vedlikeholdsplikten omfatter

sameiers innvendige ombygning som gjelder endringer av

for avregning etter faktisk målt forbruk påfølgende år. Styret

5-2 PANTERETT FOR SAMEIERNES FORPLIKTELSE

også reparasjon og utskiftning når det er nødvendig, og utbe-

en seksjon, med mindre det svekker eiendommen bygnings-

i sameiet beslutter nærmere hvor ofte avlesning skal skje.

De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen

dring av tilfeldige skader.

teknisk eller er til vesentlig sjenanse eller ulempe for øvrige

Kostnader vedrørende vannforbruk faktureres den enkelte

for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet,

seksjonseiere.

seksjonseier direkte fra kommunen.

jf. eierseksjonslovens § 31. Pantekravet kan ikke overstige

Indre gårdsrom med tilliggende areal for ferdsel mv., nær-

mere avmerket i Vedlegg 1 skal til enhver tid holde høy

(2) Utvendig tilbygg, endringer eller inngrep i fasaden kan

(5) Bestemmelsene i punkt (1) – (4)ovenfor gjelder ikke for

ketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning

standard mht. beplantning, møblering, belysning osv. og

ikke foretas uten samtykke fra sameiet, videre kreves god-

næringsseksjonen i bygg C, inntegnet i Vedlegg 2, som kun

besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som

det skal utføres et løpende godt vedlikehold av dette. Arealer

kjennelse fra bygningsmyndighetene.

har utgang mot gate og ikke deler øvrige fellesarealer i bygget.

skulle ha vært betalt etter at det er kommet inn en begjæring

Denne skal kun dekke sin andel av forsikring og forretnings-

til namsmyndighetene om tvangsdekning.

for ferdsel skal løpende feies, strøs og måkes for snø, slik at området fremtrer godt tilgjengelig og ryddig.

et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger fol-

(3) Dersom en sameier erverver flere seksjoner og ønsker å

førsel, og plikter selv å drifte og vedlikeholde egen fasade.

slå disse sammen, skal sameiermøtet vedta reseksjonering

Vedlikehold av fasade skal følge samme intervaller som

5-3 HEFTELSESFORM

Sameiet plikter å holde nødvendig veiadkomst tilgjengelig

forutsatt at den aktuelle sameieren dekker kostnadene og det

bygget for øvrig.

For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier

for avfallstransport og for utrykningskjøretøyer.

ikke er bygningsmessige forhold til hinder for sammenslåing.

i forhold til sin sameiebrøk. (6) Den enkelte sameier skal forskuddsvis hver måned betale

Eventuell hekkbeplantning som skiller fellesarealer fra

et beløp fastsatt av sameierne på sameiermøtet eller av styret.

arealer tillagt bruksenheter er sameiets rett og plikt å

Beløpet kan også dekke avsetning av midler til framtidig

172

173


6. MISLIGHOLD M.M.

7-2 STYRETS OPPGAVER

behandle styrets årsberetning

6-1 MISLIGHOLD

og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender,

8-1 ÅRSMØTETS MYNDIGHET. MINDRETALLSVERN.

behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap

Sameiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør

herunder forvaltning av parkeringsplassene i garasjesek-

(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet.

for foregående kalenderår

mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende

sjonene, i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet.

velge styremedlemmer

betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulov-

Styret har herunder myndighet til å treffe alle bestemmelser

(2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er

behandle vederlag til styret

lig bruk og brudd på ordensregler.

som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en uri-

Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet,

melig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

8. ÅRSMØTET

(1) Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen

det ordinære årsmøtet:

(3) Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning

6-2 PÅLEGG OM SALG

kan også tas av styret om ikke annet følger av lov, vedtekter

Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder

eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle. Styret kan

8-2 TIDSPUNKT FOR ÅRSMØTET

eiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være

sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjo-

videre inngå avtale om forretningsførsel.

(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av

tilgjengelige i årsmøtet.

nen, jf. eierseksjonsloven § 38. Advarsel skal gis skriftlig og

skal senest en uke før ordinært årsmøte sendes ut til alle sam-

juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato

opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve

(2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte

for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes

(4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte,

seksjonen solgt.

som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående

behandlet.

kan årsmøtet bare ta beslutning om saker som er angitt i inn­kallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere er til stede på

en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning. 6-3 FRAVIKELSE

(2) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det

årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning

Medfører seksjonseierens oppførsel fare for ødeleggelse eller

(3) Styrelederen skal sørge for at styret holder møte så ofte

nødvendig, eller når minst to seksjonseiere som til sammen

i saker som ikke står i innkallingen. At saken ikke er nevnt i

vesentlig forringelse av eiendommen, eller er sameierens

som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan

har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig

innkallingen, er ikke til hinder for at styret beslutter å inn-

oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens

kreve at styret sammenkalles. Styremøter innkalles elektro-

oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

kalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i

øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter

nisk. Styrets medlemmer har plikt til å sørge for at styrets

tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13.

leder til enhver tid har oppdatert korrekt informasjon om

8-3 INNKALLING TIL ÅRSMØTE

e-postadresse.

(1) Styret innkaller til årsmøte med et varsel som skal være

8-5 HVEM KAN DELTA I ÅRSMØTET

på minst åtte og høyst tjue dager. Styret kan om nødvendig

(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med for-

(4) Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Proto-

innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men

slags-, tale-, og stemmerett. Ektefelle, samboer eller annet

kollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.

varselet kan aldri være kortere enn tre dager. I begge tilfeller

medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett

skal det gis skriftlig melding til forretningsføreren.

til å være til stede og uttale seg.

7. STYRET OG DETS VEDTAK 7-1 S TYRET – SAMMENSETNING, VALG, TJENESTE-

møtet.

TID OG VEDERLAG

7-3 STYRETS VEDTAK

(1) Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle

(2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også

(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av

2-3 andre medlemmer med inntil 2 varamedlemmer, hvorav

styremedlemmene er til stede. Vedtak kan gjøres med mer

elektronisk kommunikasjon. Enhver sameier har plikt til å

boligseksjon har rett til å være til stede på årsmøtet og uttale

Mesna Senter AS forbeholder seg retten til å være representert

enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt,

sørge for at styrets leder til enhver tid har oppdatert korrekt

seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede

med tre av styremedlemmene i byggeperioden for bygge-

gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et

informasjon om e-postadresse.

med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig

trinn 1 og frem til ferdigattest for siste prosjekterte bygning

vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av stemmene.

forfall. (3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal

er utstedt. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer. 7-4 STYRETS REPRESENTASJONSADGANG

behandle. Skal årsmøtet kunne behandle et forslag som etter

(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan

(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene

(1) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av to eller flere

loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels fler-

når som helst tilbakekalles. Seksjonseieren har rett til å ta

er to år om ikke annet er bestemt av årsmøtet. Varamed-

styremedlemmer i fellesskap som representerer sameiet utad

tall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt

med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å

lemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan

og tegner dets navn.

i innkallingen.

uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det. Fullmak-

(2) Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte

(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordi-

(3) Styret skal velges av årsmøtet med vanlig flertall av de

dem med sin underskrift i saker som gjelder seksjonseiernes

nære årsmøtet, skal nevnes i innkallingen når styret har

8-6 MØTELEDELSE OG PROTOKOLL

avgitte stemmene. Årsmøtet velger styreleder ved særskilt

felles rettigheter og plikter. Dette omfatter å gjennomføre

mottatt krav om det før fristen i vedtektenes punkt 8-2 (1).

(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet

valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter

gjenvelges.

ten kan ikke angi hva fullmektigen skal stemme.

velger en annen møteleder. Møteleder behøver ikke å være

og plikter som ellers angår fellesareal og fast eiendom. Styret

8-4 SAKER ÅRSMØTET SKAL BEHANDLE

(4) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styremed-

kan også gjøre gjeldende krav seksjonseiere har mot utbygge-

(1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkal-

lemmene for foregående styreperiode. Styret bestemmer

ren dersom kravet knytter seg til mangler ved fellesarealene

lingen til møtet.

fordelingen av vederlaget.

eller forsinket ferdigstillelse av disse.

(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og alle beslutninger som tas på årsmø-

(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal 174

seksjonseier.

tet. Møtelederen og minst én seksjonseier som utpekes av 175


8-9 BESLUTNINGER SOM KREVER ENIGHET FRA

eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som er rettet mot en selv eller

kollen. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for

ALLE SEKSJONSEIERNE

ens nærstående.

seksjonseierne.

Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet

årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive proto-

8-7 BEREGNING AV FLERTALL OG OPPTELLING AV

tidspunkt, uttrykkelig si seg enige hvis sameiet skal kunne

10. FORSIKRING

ta beslutning om:

Styret skal sørge for og påse at eiendommen med bebyggelse

STEMMER PÅ ÅRSMØTET (1) På årsmøtet har sameierne stemmerett med én stemme for

til enhver tid er fullverdiforsikret. •

hver boligseksjon de eier og X (vil avhenge av endelig areal) stemme for næringsseksjonen med snr. 108.

Avgjørelse i saker som kun vedrører garasjeseksjonene treffes

med alminnelig flertall blant eierne i disse seksjonene (snr. 109-141). Hver eier av garasjeseksjon har en stemme. Eier av

salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av

sameiets eiendom

Seksjonseiere har selv ansvar for å tegne forsvarlig forsikring

oppløsning av sameiet

som dekker inventar, innbo og løsøre i seksjonen.

tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter

snr. 119 har likevel vetorett.

tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller

11. FORRETNINGSFØRER OG REVISOR

bruksinteresser, uavhengig av størrelsen på

Sameiet skal ha forretningsfører. Styret engasjerer forret-

kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av

ningsfører og andre funksjonærer i samsvar med lov om

(2) Hver sameier kan møte ved fullmektig. For en seksjon med

hvor stort økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket

eierseksjoner § 41.

flere eiere kan det bare avgis en stemme. Sameierne har rett

medfører for de enkelte seksjonseiere. Sameiet skal ha revisor. Revisor velges av sameiermøte og tje-

til å ha med én rådgiver på sameiermøte. 8-10 BESLUTNINGER SOM KREVER SAMTYKKE FRA

nestegjør til ny revisor velges. Styret skal sørge for ordentlig

8-8 FLERTALLSKRAV VED ULIKE BESLUTNINGER PÅ

SEKSJONSEIERE DET GJELDER

og tilstrekkelig regnskapsførsel.

ÅRSMØTET

Følgende beslutninger krever samtykke fra de seksjonseiere

(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de

det gjelder: 12. FORHOLDET TIL EIERSEKSJONSLOVEN

avgitte stemmene hvis ikke annet flertallskrav er fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Ved valg kan årsmøtet

på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt. Vedtektene kan ikke fastsette strengere flertall-

skrav enn det som er fastsatt i loven.

at eierne av bestemte seksjoner plikter å holde

Lov om eierseksjoner av 16.6.2017 nr. 65 kommer til anven-

deler av fellesarealet vedlike

delse så framt intet annet er fastsatt i disse vedtektene.

innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige disposisjonsretten over seksjonen

innføring av vedtektsbestemmelser om en annen

(2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte

fordeling av felleskostnadene enn det som følger

stemmene på årsmøtet for å ta beslutning om:

av pkt. 5.

a)

b) c)

ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut over vanlig

9. UGILDHET (INHABILITET) OG MINDRE-

forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet

TALLSVERN

omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller

(1) Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjø-

utvidelse av eksisterende bruksenheter

relsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller nærstående

salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert

har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse

seksjoner i sameiet som tilhører eller skal tilhøre

i. Det samme gjelder forretningsføreren.

seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige dis-

d)

e) g) 176

posisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig

(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig

forvaltning og medfører en økning på over 5 % av

delta i avstemning på årsmøtet om avtale med seg selv eller

felleskostnader

nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i

samtykke til at formålet for én eller flere bruksen-

forhold til sameiet. Det samme gjelder avstemning om pålegg

heter endres fra boligformål til annet formål eller

om salg eller krav om fravikelse, søksmål mot en selv eller ens

omvendt

nærstående, ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor

samtykke til reseksjonering som nevnt i eiersek-

sameiet, et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor

sjonslovens § 20 annet ledd annet punktum

sameiet dersom egen interesse i saken er vesentlig og kan

endring av vedtektene.

stride mot sameiets interesser, samt pålegg eller krav etter 177


DE INVOLVERTE

DISSE SKAL BYGGE MESNAKVARTALET Utbyggingen av Mensakvartalet på Lillehammer er et omfattende prosjekt, men det er i de beste hender.

ARKITEKT: LUND+SLAATTO ARKITEKTER

nå og i fremtiden. Foruten forvaltning- og regnskapstjenester

Lund+Slaatto Arkitekter er et av Norges ledende arkitektkon-

leverer vi prosjekt- og byggetjenester, forsikringsløsninger,

torer, blant annet kjent for vernebygget for domkirkeruinen

drifts- og vedlikeholdsløsninger og har en rekke storkunde-

på Hamar. De senere årene har kontoret utmerket seg med

avtaler som gjør det lønnsomt og enkelt å være kunde av Usbl.

en rekke nyskapende prosjekter og i 2014 mottok kontoret Statens Byggeskikkpris.

LANDSKAPSARKITEKT: GULLIK GULLIKSEN LANDSKAPSARKITEKTER

Lund+Slaatto har bred kompetanse med et stort spenn av

Vi er et av landets ledende firmaer innen feltet, og har over 30

ulike oppgaver fra store, komplekse plan- og byggeprosjekter

års erfaring og solid tyngde og kompetanse. Vi søker å skape

til mindre boligprosjekter og eneboliger. Kontoret står bak

avtrykk som gir uterommene identitet, og skape betingelser

flere markante boligkomplekser, blant annet Pilestredet Park

for de gode uterom i samspill med omgivelsene. Skape og

i Oslo sentrum og Fernanda Nissensgate i Nydalen. Gjen-

utvikle ideer innenfor helhetlige konsept står sentralt i vårt

nom målrettet utvikling av kontorets kompetanse, jobber

arbeid.

Lund+Slaatto kontinuerlig med å utvikle nyskapende arkitektur. Ambisjonen er å skape karakteristisk, formsterk og

EIENDOMSMEGLER: DNB EIENDOM AS

BYGGHERRE: SMEDVIG

Veidekke har siner røtter tilbake til 1863 i Danmark (H. Hoff-

bærekraftige prosjekter der den arkitektoniske intensjonen

DNB Eiendom er landets største eiendomsmeglerselskap og

Smedvig har vært næringsaktør i Stavanger siden 1915. Etter

mann & Sønner) og 1896 i Norge (Høyer Ellefsen). Veidekke

gjennomføres helt ned til detaljen i det ferdige byggverket.

tilbyr tjenester innen salg av bolig- og fritidseiendommer,

mange år innen skipsfart, hermetikkindustri og oljeindustri,

som selskap ble stiftet i 1936. Veidekke ønsket ikke å sam-

har Smedvig i dag virksomheter innenfor eiendom, ventu-

arbeide med okkupasjonsmakten under 2 verdenskrig og la

FORRETNINGSFØRER: USBL

rekapital, private equity og andre investeringer. Smedvig

ned virksomheten. I etterkrigstiden jobbet Veidekke med

Usbl er en solid og erfaren forretningsfører. Utbygger har

Eiendom arbeider med eiendomsutvikling, og forvaltning

veiprosjekter, vannkraft og annen infrastruktur i Norge.

valgt Usbl som forretningsfører for sameiet og gjennom et

DNB Eiendom har 135 kontor spredt over hele landet, med

i Stavanger- og Mjøsregionen. Selskapet har investeringer i

På 1980- tallet skjedde store strukturendringer i bygg- og

godt kundeforhold ønsker vi et langsiktig samarbeid. Usbl

850 motiverte medarbeidere. Vår avdeling på Lillehammer

utenlandske eiendomsfond og eiendommer. På Lillehammer

anleggsbransjen. Veidekke bestemte seg for å utvikle sel-

vil også administrere opprettelsen av sameiet. Med Usbl på

skal bistå i salget av Mesnakvartalet. Her vil du møte dedi-

er vi kjent som eier og forvalter av Mesna Senter, Bryggeri-

skapet på egen hånd, og ble etter hvert en riksdekkende

laget får styret og sameiet en samarbeidspartner med solid

kerte meglere med lokalkunnskap og lang erfaring. Kathrine

kvartalet og byggherre for Bryggerigata 3-5-7 – ett av byens

entreprenør. I 1986 ble Veidekke notert på Oslo Børs.

kompetanse, velprøvde rutiner og ikke minst tett og person-

Rosenvinge og Elin M Tofthagen med henholdsvis 22 år og

mest attraktive leilighetsanlegg. Vi har egen organisasjon på

Vår historie i Lillehammer distriktet startet i 1973 ved at det

lig oppfølging fra de ansatte i Usbl. Vi har solid erfaring fra

16 år som meglere på Lillehammer, vil forenkle og trygge din

Lillehammer.

ble opprettet et avdelingskontor på Lillehammer. I 1984 ble

flere nybyggprosjekter og vil være med på å sikre at sameiet

boligreise i Mesnakvartalet fra gjennomgang av tegninger til

Høy kompetanse og solid økonomisk ryggrad gjør oss i stand

Lillehammer Entreprenør AS kjøpt og i 1986 Kloster Elverhøi

og styret får en god oppstart. Forretningsførsel fra Usbl sikrer

du overtar din nøkkelferdige leilighet.

til å gjennomføre store utbyggingsprosjekter med lang leve-

AS på Hamar.

en trygg og solid drift av sameiet.

tid. Vi legger stor vekt på at arkitektur, valg av materialer og

Vi har distriktskontor for Hedmark og Oppland beliggende

kvalitet på utomhusområder skal tilføre omgivelsene kvali-

på Rudshøgda og eget avdelingskontor på Lillehammer.

Usbl har kontorer over hele Østlandet for å kunne være tett på

bindelse en uforpliktende og gratis verdivurdering. Vi har

teter over lang tid.

Gjennom snart 45 år på Lillehammer regner vi oss som en

våre kunder, og forvalter nærmere 60 000 boliger fordelt på

god erfaring med prosjekter av ulik størrelse; Nordre Have,

lokal entreprenør. Vår omsetning for distriktet ligger årlig på

ca. 1 600 boligselskaper. Usbl har høy kundetilfredshet og

Byhaven, Ilseterlia, Bryggeriet, Fagstadhaven, Hammermo

Prosjektsjef: Arne Albrigtsen

mellom 300- 500 mill. Distriktet har lokalt ca. 120 ansatte og

leverer våre tjenester basert på konseptet «360 graders

for å nevne noen.

Rådgiver: Bjørn Farstad

vi er en aktiv lærling bedrift som rekrutterer lokal arbeids-

forvaltning med kunden i sentrum». Dette innebærer at vi

Eiendomssjef: Anne Marie Aalstad Laakso

kraft til vår virksomhet.

har et fullverdig leveransespekter hvor kunden selv velger

KATHRINE ROSENVINGE: EIENDOMSMEGLER

Firmaet utfører i vårt distrikt oppdrag fra kjøpesenter,

hvilke tjenester som skal utføres av Usbl . Dette konseptet

Mobil: 90 89 92 66 / Sentralbord: 48 26 70 00 E-post: kathrine.rosenvinge@dnbeiendom.no

salg av boligprosjekter og rådgiving i forbindelse med omsetning av fast eiendom.

Vi bistår gjerne med salg av din egen bolig og gir i den for-

boliger og næringsbygg til mindre anleggsoppdrag. I Lille-

gjør det mulig å tilpasse tjenesteomfanget til hver enkelt

TOTALENTREPRENØR: VEIDEKKE

hammerområdet har Veidekke de senere årene oppført flere

kunde etter hvilket behov sameiet måtte ha. Våre kunnskaps-

Veidekke ASA har ca. 7 600 ansatte i Skandinavia. I Norge

boligprosjekter både i samarbeid med Veidekke Eiendom AS

rike forvaltningsrådgivere vil sette seg godt inn i sameiets

ELIN M. TOFTHAGEN: EIENDOMSMEGLER

omfatter Veidekke konsernet tre enheter: Veidekke Entre-

og lokale utbyggere.

behov og raskt identifisere hvordan en optimal leveranse skal

Mobil: 41 49 78 88 / Sentralbord: 48 26 70 00

utføres. For Usbl er hver kunde unik.

E-post: elin.tofthagen@dnbeiendom.no

I Usbl har vi alle tjenester samlet «under samme tak». Korte

www.dnbeiendom.no

prenør AS, Veidekke Eiendom AS og Veidekke Industri AS. Veidekke har til enhver tid ca. 7-800 byggeprosjekter i Skan-

Vi ser fram til et spennende prosjekt sammen med Smedvig

dinavia. I 2016 var omsetningen på 30 milliarder kroner.

ved Mesnakvartalet.

Veidekke Eiendom AS er en av Norges største boligbyggere

beslutningsveier gjør at kundene til enhver tid får levert

og gjennomførte og solgte 1870 boliger i 2016, sammen med

Prosjektleder: Jan Leirhol

avtalte tjenester til avtalt tid og gjør at styret kan være trygg

Veidekke Entreprenør AS.

Kundekoordinator: Charlotte Utaker

på at de får bistand til alt de har behov for gjennom året, både

178

179


BIDRAGSYTERE

FOTOKREDITERING

En stor takk til våre fotografer som har bidratt med bilder til prospektet:

180

ANSVARLIG FOR PROSPEKT / MARKEDSFØRING

SIDE 11

Sofabilde

LARS MARTIN BØE

IDENTITET / DESIGN / TEKST / GJENNOMFØRING

SIDE 13

Murvegg

CATHRINE DOKKEN

MORILD DESIGN / SIV BEATE FARSTAD

SIDE 14

Alver

CATHRINE DOKKEN

SIDE 16

Flyfoto

OLE JAKOB REICHELT

SIDE 36

Hilroy Skomaker

CATHRINE DOKKEN

PREPRESS OG FOTOOPTIMALISERING

SIDE 37

Mesnaelva

CATHRINE DOKKEN

C4 PRODUKSJON / KLAUS DALSETH

Mesna Bru

CATHRINE DOKKEN

Bilde Lilletorget

HELI FOTO

DATAILLUSTRASJONER

SIDE 38

Elveområde

ANNE MARIE AALSTAD LAAKSO

SIGSOFT 3D / MATIAS WILLAND

Skilt

ANNE MARIE AALSTAD LAAKSO

Nærbilde foss

ESBEN HAAKENSTAD

ILLUSTRASJONER

SIDE 39

Mesnaelva

CATHRINE DOKKEN

KRISTOFFER DAMSKAU

SIDE 40

Kaffe

LARS MARTIN BØE

Møte på Heim

LARS MARTIN BØE

TRYKKERI

Gulrotkake

CATHRINE DOKKEN

PRINTHOUSE, OSLO

Julemarked Maihaugen

ESBEN HAAKENSTAD

SIDE 43

Ersgård

SIV BEATE FARSTAD

SIDE 44

Neveltoppen

SIV BEATE FARSTAD

SIDE 45

Sommer ved Mjøsa

ESBEN HAAKENSTAD

SIDE 48

Restaurant

CATHRINE DOKKEN

SIDE 49

Sko

LARS MARTIN BØE

SIDE 50

Litteraturfestivalen

ØYSTEIN NORDÅS

Kunstmuseet

SIV BEATE FARSTAD

SIDE 51

Hunderfossen Vinterpark

ESBEN HAAKENSTAD

Omvisning på Maihaugen

ESBEN HAAKENSTAD

Birkebeinerrittet

LARS KROGSVEEN

Birkebeinerstadion

LARS KROGSVEEN

SIDE 52

Lilletorget / Strada

CATHRINE DOKKEN

SIDE 53

Taxi

LARS MARTIN BØE

Kvitfjell

LARS KROGSVEEN

SIDE 56

Stotorget

ESBEN HAAKENSTAD

Tornerose

LARS MARTIN BØE

Strada

LARS MARTIN BØE

Lillehammer om natten

ESBEN HAAKENSTAD

SIDE 57

På toget

LARS MARTIN BØE

Mesnaelva

ESBEN HAAKENSTAD

Birkebeinerstadion

LARS KROGSVEEN

SIDE 58

Flyfoto

OLE JAKOB REICHELT

SIDE 61

Byboere

LARS MARTIN BØE 181


182


Profile for vpdev

Mesnakvartalet prospekt  

Mesnakvartalet prospekt  

Profile for vpdev
Advertisement