Page 1

Ezüstérmes a vonyarci fánk

Iskolai versenyeredmények

Nyílt napok az óvodában

2. oldal

6. oldal

6. oldal

Vonyarcvashegyi Hírmondó

2019. március 21. XXIII. évfolyam 3. szám

Hercegi

Mandulás Napok április 5.

Részletes programok a 10. oldalon


a változások mellett, a jobbágyoktól az arisztokráciáig. A forradalom nem elbukott, hanem leverték, de hatása és legfőbb mondanivalója a mai napig él: Haza és Haladás! Az ünnepi műsorban a helyi óvodások tavaszi énekekkel, katonadalokkal idézték a 48-as időket, az óvónők segítségével mozgással megkoreografálva mindezt. Az iskola diákjai – akik délelőtt Március 14-én 17 órától kezdődött a település március 15-i ünnepi megemlékezése a művelődési házban. Péter Károly polgármester úr rövid köszöntő beszédében felidézte az 1848-as márciusi események kiváló alakjait, felhívva a figyelmet az egész nemzet egységének fontosságára. Őt Tarr Ferenc történész – az ünnep szónoka – követte, a zalai vonatkozásokat is beleszőve beszédébe. Kiemelte, hogy a forradalom megvalósulását annak köszönhetjük, hogy minden társadalmi csoport kiállt

már az iskolai ünnepségen is bemutatták műsorukat – korabeli dokumentumokkal, versekkel és dalokkal idézték a forradalom legfontosabb eseményeit. A Vigh Márta tanárnő által szerkesztett és betanított zenés-verses irodalmi műsor-

Ezüstérmes vonyarci fánk A vonyarcvashegyi nyugdíjas klub csapata a Nagykanizsán megrendezett XI. Országos Fánkfesztiválon a „hozott ha­gyományos fánk” kategóriában az előkelő II. helyezést érte el. A csapat tagjai Simon László, Simon Lászlóné, Bicsérdi Lászlóné, Fáró Lászlóné, Kiss Jánosné, Rápolthy Béláné és Koponics Antalné voltak.

15.

március

ban közreműködött az iskola énekkara is, Bujtorné Nagy Judit vezetésével. A zsúfolásig megtelt színházterem közönsége előtt zajlott lélekemelő eseményen részt vettek a település önkormányzati vezetői is, akik a program zárásaként az udvaron lévő emlékhelyen koszorú elhelyezésével tisztelegtek az 1848-a hősök tettei előtt. Farkas Tibor, MHK vezető

Vonyarcvashegyi Hírmondó Megjelenik Vonyarcvashegyen havonta. ISSN 2062-8153 (nyomtatott) ISSN 2062-8161 (online)

Kiadja Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Vonyarcvashegy, Kossuth L. u. 42. Tel.: 83/348-033 Felelős kiadó: Péter Károly polgármester

31. alkalommal került megrendezésre a Keszthelyi-hegység területén a „Lepke” teljesítménytúra. Nevét útvonalának lepkéhez hasonló alakjáról kapta. Az indulók 15, 25 és 40 km-es távokból válogathattak, melyek teljesítését emléklap és kitűző bizonyítja.

Lepke-túra

A túra kezdő- és végpontja egyaránt a vonyarcvashegyi vasútállomás épülete volt. A reggeli esős, borongós idő ellenére csaknem 900 sportember indult útnak, hogy egyénileg vagy csoportosan telje­ sítsék a távokat.

2

Szerkesztő: Horváth Imre vonyarcihirmondo@gmail.com 70/200-8882 A szerkesztőbizottság tagjai: Bertalanné dr. Gallé Vera, Farkas Tibor, Horváth Tamás Tördelés: Horváth Imre Fotó: Pálfi Sándor Következő számunk megjelenése: április 25. lapzárta: április 18. Újságunk online is megtekinthető a www.vonyarcvashegy.hu oldalon.

Vonyarcvashegyi Hírmondó


A Polgármesteri Hivatal hírei Európa Parlament tagjainak 2019. évi választásával kapcsolatos tájékoztató Az Európa Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 4/2019. (III. 1.) IM rendelet alapján az alábbiakra hívom fel a Tisztelt Választópolgárok figyelmét:

Névjegyzék Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. március 20-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. április 5-ig kell megküldeni. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 22-én 16 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához (a továbbiakban: HVI). Kérelem benyújtható online Ügyfélkapun keresztül vagy személyesen, illetve postán beküldött Ké­ relem nyomtatványon. A Kérelem nyomtatvány beszerezhető a HVI-ban vagy letölthető a település honlapjáról.

Az átjelentkező választópolgár • legkésőbb 2019. május 22-én 16 óráig módosíthatja vagy – levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja, • legkésőbb 2019. május 24-én 16 óráig – személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet a) a Helyi Választási Irodához 2019. március 21-től • levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. május 22-én 16 óráig, • személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 24-én 16 óráig vagy • 2019. május 24-én 16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 26án 12 óráig, b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. május 26-án legkésőbb 12 óráig kell benyújtani. Kérelem benyújtható online Ügyfélkapun keresztül vagy személyesen, illetve postán beküldött Kérelem nyomtatványon. A Kérelem nyomtatvány beszerezhető a HVI-ban vagy letölthető a település honlapjáról.

Választási Bizottság A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2019. május 17-én 16 óráig lehet bejelenteni. A szavazatszámláló bizottság tagjai 2019. május 27-én mente­ sülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól. A munkáltató a szavazatszámláló bizottság tagját, az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2019. május 27-től 2019. május 31-én 16 óráig igényelheti a helyi választási irodától. Vonyarcvashegyi Hírmondó

Szavazás • A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat. • A szavazás 6 órától 19 óráig tart. • A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott névjegyzékben szerepel, és érvényes okmányokkal igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. • Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség, ezért az okmányok érvényességi idejét ellenőrizni kell!

Szavazókörök, Szavazat Számláló Bizottságok helye • 001. szavazókör – Művelődési Ház és Könyvtár (8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 64.) • 002. szavazókör – Községháza (8314 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42., települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok, átjelentkező választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör).

Helyi Választási Iroda Az Európa Parlament tagjainak 2019. évi választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 3/2019. (II. 27.) IM rendelet 8.§ (1) bekezdés gb) alpontja alapján a Vonyarcvashegyi Helyi Választási Irodáról az alábbi tájékoztatást adom: A HVI vezetője: Bertalanné dr. Gallé Vera jegyző A HVI vezető jogi helyettese: Varga Viktória aljegyző Tel.: +36-83/348-033 Fax: +36-83/548-021 E-mail: titkarsag@vonyarcvashegy.hu A HVI hivatali helyiségei: 8314 Vonyarcvashegy, Kossuth u. 42. 8313 Balatongyörök, Kossuth u. 29. A választással kapcsolatban részletes tájékoztató olvasható a www.valasztas.hu weboldalon, de felvilágosítás kérhető a Helyi Választási Irodában is. (Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42., 83/348-033)

3


Az Önkormányzati Hivatal hírei Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 2019. február hónapban a munkaterv szerinti soros ülésen kívül együttes ülést is tartott Balatongyörök Község Önkormányzatával közösen.

Együttes testületi ülés – február 21. Vonyarcvashegy és Balatongyörök községek önkormányzatai közösen tartják fenn a Vonyarcvashegyi Közös Önkor­ mányzati Hivatalt az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kap­ csolatos feladatok ellátására. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában is. Az intézmény közös fenntartása esetenként együttes ülés megtartását teszi szükségessé. A két önkormányzat képviselő-testületei ilyen együttes ülés keretében döntöttek február 21-én a közös önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról, majd a 2019. évi költségve­ tés elfogadásáról. A tavalyi költségvetés módosításával a zárszámadás elfogadása került előkészítésre. Az idei évi költségvetést a testületek a Vonyarcvashegyi Székhelyhivatal és a Balatongyöröki Kirendeltség tekintetében 122.988.139,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadták el. Ebből személyi juttatások 78.369.300,- Ft, munkaadókat terhelő járulékok 15.968.871,- Ft, dologi és egyéb folyó kiadások 27.824.468,Ft, beruházások 825.500,- Ft.

Soros testületi ülés – február 28. A munkaterv szerinti soros ülésen a képviselők 13 napi­ rendet tárgyaltak meg nyílt ülés keretében. Elsőként módosításra került az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet, mely a tavasszal esedékes zárszámadás előkészítése miatt volt szükséges. Második napirend keretében jogszabályi előírásnak eleget téve elfogadásra került az önkormányzat adósságot kelet­ keztető ügyeleteiből származó fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek három évre várható összegének meghatározása. Fentieket követően a munkaértekezleten február hónapban előkészített 2019. évi önkormányzati költségvetés került elfogadásra. A költségvetés számos fejlesztést (hivatali épület felújítása, termelői piac kialakítása, strandi járda építése stb.) tartalmaz, melynek eredményeképpen az általános tartalék mértéke az előző évekhez képest alacsony. A képviselők felhívták a figyelmet arra, hogy az alacsony tartalék miatt a beruházások, felújítások kivitelezése során fokozottan kell ügyelni, hogy többletköltségek ne keletkezzenek. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi

4

főösszege: 1.159.294.461,- Ft, melyből működési kiadás 761.519.500,- Ft, felhalmozási kiadás 397.774.961,- Ft. Negyedik napirend keretében a strandbelépő-árak felül­ vizsgálata okán módosításra került az üdülőhely általános rendjéről szóló 6/1999. (III. 8.) számú önkormányzati rendelet. A rendeletek hatályos szövege, és egyúttal az aktuális strand­ belépő árak megtekinthetőek a www.vonyarcvashegy.hu, vala­ mint a nemzeti jogszabálytár, a www.njt.hu oldalon. A továbbiakban a képviselők elfogadták a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségek teljesítéséről szóló jelentést, illetve jóvá­ hagyták a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervét. Fentieket követően két pályázati témában született döntés. Elsőként a képviselők döntöttek arról, hogy támogatják a „Bölcsődei fejlesztési program” tárgyú pályázat benyújtását, melynek keretében az óvoda épületéhez kapcsolódóan egy két csoportos mini bölcsődei épület kerülne megépítésre az óvoda udvarán. A tervek elkészültek, a képviselő testület a tervek elfogadása mellett a pályázat benyújtását egyhangúlag támogatta. Másodikként jóváhagyásra került a „Balatoni és erdei mondák birodalma Vonyarcvashegyen” című TOP pályázat kapcsán kezdeményezett helyszínmódosítási kérelem beadása. Egyúttal a képviselő testület a pályázattól függetlenül döntött a Helyi Építési Szabályzatban rögzített, Helikon utca felőli erdő megközelítést szolgáló út lejegyzésének elindításáról. A kilencedik napirend keretében egy megvalósult víziközmű beruházás tekintetében létesítendő szolgalmi jog alapításáról szóló megállapodás került jóváhagyásra, majd a képviselők által január hónapban elfogadott házi gyermekorvosi praxissal kapcsolatos javított megállapodás került helyben hagyásra. A továbbiakban egy strandi kereskedelmi egységhez tartozó előtető felújítása került támogatásra, majd egy korábbi föld­ terület-bérleti szerződésből eredő díjtartozás rendezésére irányuló kérelem megtárgyalása zajlott. Az ülés végén vegyes ügyek keretében Péter Károly polgár­ mester felkérte a képviselő-testület bizottságainak elnökeit, hogy a márciusi soros ülésére készítsék el a bizottság 20142018 évi működéséről szóló beszámolójukat, és írásban juttassák el a képviselő-testület részére. A hivatali épület felújításának idejére megváltozik a testületi ülések helyszíne. A következő soros ülést a kép­ viselő-testület 2019. március 28. napján, csütörtökön, 16 órától tartja a Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarc­ vashegy Kupola-termében. A képviselő-testületi ülések nyilvánosak, így arra minden érdeklődőt szeretettel várunk. Bertalanné dr. Gallé Vera, jegyző Vonyarcvashegyi Hírmondó


Az Önkormányzati Hivatal hírei Szépül a strand, megújul a hivatal

Zöldhulladék szállítás

A Vonyarcvashegyi Hírmondó előző számában a bölcsődei pályázat előkészítéséről tettem említést, melyet azóta már be is nyújtottunk. Köszönöm minden munkatársamnak, szakembernek és segítőkész lakónak, aki közreműködött a munkában. A képviselő-testület februárban elfogadta Vonyarcvashegy 2019. évi költségvetését, melybe bekerült a strand fejlesztése és a hivatal felújításának folytatása is. A strand fejlesztése önerős beruházás, míg a hivatal felújítása részben pályázati pénzből, részben pedig önerőből valósul meg. A strandi sétány helybeli vállalkozó kivitelezésében készül. Kisebb munkák, finomítások még hátravannak, de reméljük, hogy a nyári szezonra strandunk teljes pompájában tudja fogadni az ide látogató vendégeket és településünk lakóit. Fejlesszük közösen tovább Vonyarcvashegyet! Péter Károly, polgármester

A közszolgáltatóval folytatott sikeres tárgyalások eredményeképpen idén tavasszal is lesz zöldhulladék szállítás Vonyarcvashegyen!

Kipakolás: március 29-31. Szállítás: április 1. A zöldhulladékot rendezett formában, emberi erővel megmozdítható állapotban, azaz összekötegelve, vagy maximum 110 literes zsákban összegyűjtve lehet kipakolni. Rendezett kipakolás esetén a szállítás megtörténik, a nem megfelelően, ömlesztett formában kihelyezett zöldhulladékot a szolgáltató nem szállítja el! Segítő közreműködésüket előre is köszönjük!

Elektronikai hulladék gyűjtés Az elektronikus berendezések hulladékai veszélyes anyagokat tartalmaznak, melyek a települési hulladék szokásos kezelése során nem semmisülnek meg, hanem korábbi kötött állapotukból felszabadulva a környezetbe jutva károsítják azt. Értesítjük a vonyarcvashegyi ingatlantulajdonosokat, hogy ezen elektronikai hulladékok elhelyezésére

március 25-26-án, 8 és 18 óra között a „Telenkó” üdülő Petőfi utcai bejáratánál kihelyezett konténerekben nyílik mód. (Ilyen veszélyes hulladék például a TV, számítógép, hűtőszekrény, mosógép, mosogatógép, rádió, mobiltelefon, mikrohullámú sütő, stb.)

Meghívó Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését a hivatal épületének felújítása miatt a művelődési házban tartja, 2019. március 28-án (csütörtök) 16 órai kezdettel. A munkaterv szerinti kötelező napirendi pontok az alábbiak: 1.) Civil szervezetek beszámolója a 2018. évi tevékenységükről, előterjesztő: Péter Károly polgármester 2.) 2019. évi összesített közbeszerzési terv jóváhagyása, előterjesztő: Péter Károly polgármester 3.) Felkészülés a 2019. évi turisztikai szezonra, nyári kulturális programok ismertetése, előterjesztő: Péter Károly polgármester, előterjesztésért felelős: Farkas Tibor, Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető, Major Lajos községgazda A kötelező napirendeken kívül aktuális témák megtárgyalására is sor kerülhet. A képviselő-testület ülései nyilvánosak, minden érdeklődőt szeretettel várunk a művelődési házban! Péter Károly polgármester Vonyarcvashegyi Hírmondó

5


Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda hírei Nyílt nap a Katica csoportban Óvodánk csoportjaiban minden évben két alkalommal nyílt napot tartunk az érdeklődő szülők számára. Idén elsőként a Katica csoportban nyílt erre lehetőség. Örömünkre szolgált, hogy sok szülő eljött és részese volt az óvodai délelőttnek. Megfigyelhették a folyamatos tízóraizás menetét, kialakult szokását. Akinek kedve volt, bekapcsolódhatott a közös játék­ ba a gyerekekkel vagy éppen csak szemlélője volt a játéknak. A tervezett tevékenységeket ezen a napon József Petra óvodapedagógus vezette. Elsőként egy színes nagyméretű ruhaernyővel végzett csoportos

együttmozgást láthattunk, mely változatos, örömteli játékos gyakorlatok­kal sokrétűen fejlesztette a gyerekek képességeit, készségeit, többek között a téri tájékozódást, egymásra figyelést, gyors reagáló képességet, figyelmet, feladatértést, feladattartást, állóképességet. A vidám hangulatú játék után a szőnyegen kényelmesen elhelyezkedve egy új technikával ismerkedtek meg a gyerekek: karkötő fonás kartonlapon. Ehhez a tevékenységhez is fontos a figyelem, türelem, kitartás, a monotóniatűrés kialakulása, és mindeközben az önálló kézimunka során fejlődik a gyermekek finom­motorikája is. Nagyon fontos, hogy nagycsoportos korra a fent említett képességek, készségek kialakuljanak és mind jobban fejlődjenek a különböző tevékenységek gya­korlása által, hiszen ezek nélkülözhetetlenek lesznek majd az eredményes iskolakezdéshez. Reméljük, hogy a szülők tartalmasnak érzik ezeket a délelőttöket, és képet kapnak a gyermekeik fejlődéséről valamint az óvodában folyó nevelőmunkáról. Visszajelzésként min­den évben kérjük, hogy írják le véleményüket a látottakkal kapcsolatban, hogy a további sikeres munkánkhoz felhasználhassuk! Tüttőné Kovács Ibolya, intézményvezető

Iskolai Hírek A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulóján a 6. és 8. osztályosok értek el kiemelkedő eredményeket. A 6. osztályosok közül Alexandrova Angelina megyei 7. lett. Szilvásy Zsigmond 14., a hatodikos csapat (Alexandrova Angelina, Szilvásy Zsigmond, Vastag Zsófia) 4. lett. Felkészítő: Stubán Árpád A 8. osztályosok közül Kovács Ármin Holló a 24., Ábrahám Hunor a 26., a csapat (Ábrahám Hunor; Kovács Ármin Holló, Pfeil Anna) 7. helyezést ért el. Felkészítő Vigh Márta Gyenesdiás – A Kárpáti János Ált. Isk. és AMI által rendezett Gergely-napi művészeti fesztiválon Miklós Rozália 5. osztályos tanuló népdaléneklés kategóriában arany minősítést kapott. Felkészítő: Bujtorné N. Judit Szavalóversennyel is emlékeztek az alsó tagozatosok az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulójára. Az osztályokból a következő tanulók jutottak tovább a délelőtti megmérettetésre (a díjazottakat külön kiemeltük): 1. o.: Borsos Odett, Horváth Ármin, Seffer Emília, Németh Bianka; 2. o.: Gelencsér Lili, Gombás Vanessza, Tamás István; 3. o.: Bóbics Dalma, Kötél Nimród, Pali Noel, Szabó Bendegúz; 4. o.: Fischer Letícia, Mátrai Orsolya, Takács Olivér. A versmondók élményszerű előadásukkal járultak hozzá a méltó ünnepléshez. Felk.: alsó tagozatos tanítók

Vonyarcvashegy – A Bendegúz nyelvÉsz iskolai fordulóján 18 alsós és 9 felsős diákunk vett részt. A megyei versenyen való indulás jogát Bóbics Dalma, Simon Panna, Vastag Laura 3. o., Marton Rita 4. o., Szilvásy Zsigmond, Vastag Zsófia 6. o., Bánfi-Fischer Antónia 7. o., Czigány Fanni 8. o. vívta ki. Felkészítő tanárok: Pálné Bozzai Ibolya, Sarkadi Barbara, Szabóné Kiss Krisztina, Kósa Tamás

A „Vonyarcvashegyi Iskola Tanulóiért, a Tehetségekért” Közalapítvány

1%

kuratóriuma köszönettel fogadja mindazok szíves felajánlását, akik jövedelemadójuk 1 %-ával az alapítványt kívánják támogatni.

Adószámunk: 18954739-1-20 A Kék Balaton Fúvós Egyesület köszönettel fogadja mindazok felajánlását, akik

1%

jövedelemadójuk 1 %-ával a

Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekart szeretnék támogatni.

Adószámunk: 18620971-1-20

6

Vonyarcvashegyi Hírmondó


Arany Híd Horgász Egyesület hírei Egyesületi közgyűlés Értesítjük a tisztelt tagokat, hogy a vonyarcvashegyi Arany Híd Horgász Egyesület elnöksége közgyűlést hív össze.

Helyszín: Művelődési Ház Vonyarcvashegy Időpont: 2019. április 7. vasárnap, 8:30 Amennyiben a tagság 50%-a +1 fő nem jelenik meg, úgy április 7-én vasárnap 9 órakor ugyanezen a helyen, változatlan napirendi pontokkal az elnök a közgyűlést újra megnyitja és megállapítja, hogy a törvény erejénél fogva a közgyűlés határozatképes. Tervezett napirendi pontok: • Megnyitó, határozatképesség megállapítása, jelenléti ívek kitöltése, jegyzőkönyvvezetők megválasztása. • 2018. évi beszámoló. • 2019-es költségvetés, programterv bemutatása. • Előadás: 2019-ben lejáró szerződések meghosszabbításának menete. • Előadás: 2019-es társadalmi munkaterv, új lehetőségek (új szabályok), kötelezettségek, megtárgyalása az egyesület szolgáltatásainak beárazása, árszabása. • Előadás: 2019. évi versenyek menete, nevezés. Segítők toborzása. • Határozatot nem igénylő aktuális kérdések megbeszélése (kérdezz-felelek) A közgyűlésen sorra kerülnek majd a témákhoz kapcsolódó új szabályok felvetései, azok tárgyalása, majd ezekről szavaz a közgyűlés. Amennyiben Ön is szeretne beleszólni az ügyekbe, szíveskedjen megjelenni a megadott időpontban! Itt az alkalom és lehetőség, hogy véleményét el­ mondhassa, ezzel segítve munkánkat. A távolmaradók véleményét a közgyűlés nem tudja figyelembe venni! Amennyiben még nem igényelt Magyar Horgászkártyát, hozza magával a közgyűlésre adókártyáját, a gyűlés után a faházban lehetősége lesz a horgászkártya igénylésére, állami jegyének, területi engedélyének kiváltására! Baráti üdvözlettel: Domina Balázs, VAHHE elnök

2019. évi rendezvénynaptár Időpont április 7. 8:30

AHHE közgyűlés április 7. Balatonboglár IV. Balatoni horgász fórum, baráti horgászverseny és találkozó április 27. Vonyarcvashegy, Lidó strand Arany Híd baráti kupa Egyéni amatőr horgászversenyünk. Nevezési díj 2000 forint, melyben egy egytálétel ebéd van!

május 4.

Révfülöp, Európa Sétány Magyar Tenger Baráti Kupa Testvéregyesületünk baráti versenye. Amatőr verseny, nevezési díj nincs, előzetes jelentkezés szükséges.

május 25.

Révfülöp, Európa sétány III. Révfülöpi Gyermeknap és Horgászviadal

Minden gyermek és ifi horgászt nagy szeretettel várunk. Ingyenes rendezvény, előzetes regisztráció szükséges, maximum 40 versenyzőt tudunk fogadni a horgászversenyen, a délutáni ügyességi versenyeken mindenkit szívesen látunk.

május vége keresés alatt Horgássz, ne drogozz! – megyei gyermek és ifjúsági horgászviadal A Balatoni Horgászegyesületek Szövetségének megyei gyermek és ifjúsági versenye. A továbbjutók az országos versenyen indulhatnak. 2-2 db 2 fős gyermek és ifjúsági csapatot delegálhatunk, a nevezést egyesületünk intézi.

június eleje Vonyarcvashegy, Csónakkikötő Csónakkal a Balatonon – gyermek és ifjúsági horgászverseny A Magyar Tenger horgászáruházak döntéshozóinak régi nagy álma egy csónakos gyermek verseny létrehozása. Az egyeztetések folynak, reméljük hamarosan kihirdethetjük a Balaton első csónakos gyermekhorgász versenyét.

június 24-28.

Tűzifa Helyi erdészeti cégtől,

2018. szeptemberi termelésből! Akác, Tölgy, vagy Gyertyán

17.250 Ft/m

3

(1m×1m×1m)

Házhozszállítva*, többféle kiszerelésben!

Tel.: 0670/639 99 59

Csillag-VV Kft.

Eutr.: AA5817258

*Vonyarcvashegyre az árban, min. 4,5 m3 rendelése esetén, a feltüntetett ár az áfát tartalmazza!

Vonyarcvashegyi Hírmondó

Zsennye BHSZ Gyermek Horgásztábor

A Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége által támogatott, kedvező árú gyermek horgásztábor, előregisztráció szükséges.

augusztus 31.

Zsennye BHSZ Method Feeder Kupa

1 db 3 fős csapatot delegálhatunk, melyre jelentkezőket várunk. A nevezést egyesületünk intézi, az útiköltséget és az 5.000 Ft/ fő anyagköltséget szintén az egyesület fizeti.

szeptember 10.

Nyirád Elnökök versenye Egyesületünket elnökségi tagjaink képviselik, hogy megmérettessenek a legjobb elnök címért.

szeptember vége

egyeztetés alatt II. Balatoni Horgászok Napja

Ismét megrendezésre kerül a nagy sikerű fesztivál, melyen főzőcsapatunk és horgászaink is indulhatnak majd.

Érvényes: 2019.05.31-ig

Kályhakész

Helyszín Vonyarcvashegy kultúrház

október 19.

Zsennye BHSZ Pergető Kupa

Csónakos pergető verseny, melyre 2×2 főt delegálhatunk. A nevezést egyesületünk intézi, az útiköltséget és az 5.000 Ft/ fő anyagköltséget szintén az egyesület fizeti.

Ingyenes számítógépes tanfolyam • márciustól • 70 órában Jelentkezni 16 és 65 éves kor között lehet. Infó és jelentkezés: 83/348-053

7


VONYARCVASHEGYEN A KOSSUTH U. 1. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ

Februártól ÚJ HELYEN!

éS LOTTÓZÓ DOLGOZÓI

...értesítik meglévő és leendő vásárlóikat, hogy üzletünkben megvásárolhatók az alábbi termékek: Totó-Lottó, TippMix, kaparós sorsjegy, mobiltelefon feltöltés (Telenor, T-Mobile, Vodafone), a soproni és a Dreher sörgyár termékei, Coca-Cola termékek széles választékban, helyben főzött kávé, szemes és vákuumos kávé, energiaitalok, üdítők, ásványvizek, égetett szeszek, borok, sörök, a vonyarci Papp Pincészet borai, rágógumik, mentolos cukorkák, dohányzáshoz kiegészítő termékek, cigarettahüvelyek akciós áron

Új termékeink: jégkrém, Garai Pi-víz, XIXO termékek! Üzletünkben bankkártyás fizetés lehetséges!

A LOTTÓ terminálon forgalmazott összes termék (hitelkártya kivételével) BANKKÁRTYÁVAL is fizethető! Az üzlet a lámpás kereszteződésben található, egy épületben a Tetováló Szalonnal, a régi festékbolttal.

Barátságos környezetben, kibővült szolgáltatásokkal, sok szeretettel várok minden meglévő és új vendéget! Szolgáltatások: • Arckezelések (Arc- és dekoltázs masszázs, tisztító kezelés, stb.) • Pedikűr - Manikűr, műköröm, gél-lakkozás • Smink, szemöldök- és szem­ pillafestés, szemöldökszedés • Gyantázás, stb. kozmetikus: Őri Sára Tel.: 30/603-5695 masszőr: Matics Lívia Tel.: 30/938-8823 fodrász: Fábián Angelika Tel.: 30/256-8791

Új szolgáltatások: Fodrászat Masszázs

Gyenesdiás, Kossuth L. u. 106. fb.com/sarikozmetika

Elérhetőségeink: 83/950-752; 30/8999-730 Tóth István: 30/5264-261 E-mail: tjtcolor@t-online.hu Új honlapunk: www.vonyarctrafik.hu

Napelem rendszerek kedvező áron, az egyik legjobb szolgáltatótól KALKULÁLJON! www.ingyenvillany.hu

Akár MFB 0% hitellel!

06 30 267 3545 ...és a villanyszámlát elfelejtheti

8

Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2019.03.21-től 04.18-ig.

Szent Glória Temetkezési Kft.

Gyenesdiás, Csillag utca 11. éjjel-nappal hívható: 06-20/9230-769 vagy 06-30/3486-253 Hamvasztásos temetés: 85 000 Ft-tól 180 000 Ft-ig Koporsós temetés: 130 000 Ft-tól 270 000 Ft-ig További információt az alábbi linken kaphat: www.szentgloriatemetkezes.hu

Vonyarcvashegyi Hírmondó


Családakadémia március 21. március 22. s o r o z a t 18:00 17:30 Az erőszakmentes Gyermekkori érzelmek. kommunikáció lényege Az érzelmi intelligencia Tájékoztatót tart: Rambala Éva kialakulásának alapjai. az erőszakmentes kommunikáció magyarországi trénere • Önmagad vagy más kritizálása nélkül szeretnél őszinte lenni? • Szeretnéd megtanulni, hogyan gondoskodj saját jól létedről, miközben másokra is odafigyelsz? • Olyan készségeket szeretnél megtanulni, melyek segítségével a konfliktusok nem elkerülendő rossz dolgok lesznek, hanem nagyszerű lehetőségek a fejlődésre? • Önmagad és a másik mélyebb megértésére, a mindenki számára egyformán megfelelő megoldások megtalálására törekszel?

Ha igen, ez a program neked szól.

rambala.hu/az-eroszakmentes-kommunikaciorol/emk-hasznalati-teruletek

Vezeti: Sulyok Gabriella

gyermekvédelmi szakértő, párkapcsolati, családi mediátor, krízistanácsadó szakpszichológus, gyógypedagógiai tanár, óvodai- és általános iskolai pedagógus • Közös beszélgetésre invitáljuk a vonyarcvashegyi lakosokat • Rendszeres lehetőséget biztosítunk a mentál­higiénés, aktív, gyakorlatorientált tudásbővítésre • Rövid előadás, melyet annak közös, interaktív feldogozása követ

A belépés djtalan

Belépőjegy: 500 Ft

Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár (Vonyarcvashegy, Fő út 64.)

Infó: Farkas Tibor igazgató, 30/3968-678

Művelődési Ház és Könyvtár programjai 03.21. 03.22. 03.29. 03.28. 04.04. 04.05. 04.06.

18:00 Családakadémia sorozat Ízelítő az Erőszakmentes Kommunikációból Rambala Éva tájékoztatója az április 6-i tréningről Belépőjegy: 500 Ft 17:30 Családakadémia sorozat – Szülőklub Az érzelmi intelligencia kialakulásának alapjai. Gyermekkori érzelmek. Vezeti: Sulyok Gabriella 18:00 Balfácánok Kávéházi kabaré Rejtő és Nádasi művei alapján Előadja a Szabotázs Színházi Műhely A belépés díjtalan, regisztráció: 83/348-053 15:00 Zenetörténeti előadás élőzenei bemutatóval Az előadást vezeti: Kiss Tamás Közreműködik: Felföldi Gábor és Hegedüs Gábor 18:00 Női kondicionáló torna Vezeti: Vargáné Borsi Hajnalka Az első alkalom ingyenes, jelentkezés: 83/348-053 XII. Hercegi Mandulás-nap 9:00 Az erőszakmentes kommunikáció lényege egy napos tréning, vezeti: Rambala Éva nemzetközi tréner Az egész napos tréning 2.500 Ft-ba kerül. Pedagógusoknak, diákoknak, pároknak és nyugdíjasoknak 2.000 Ft. Tájékoztató 21-én 18 órakor.

Könyvajánló Régóta őrzöm könyvespolcomon Simon András: Életed üzenet című könyvét, s mint egy imakönyvbe, szinte naponta beleolvasok. A kötet igazából „könyvjelzőgyűjtemény”, gondolatok fűzére, melyeket a művész gyönyörű grafikái kísérnek. Simon András célja, hogy olyan elmélkedésre alkalmas gondolatokat adjon az olvasónak, mely Vonyarcvashegyi Hírmondó

04.11. 04.11. 04.12. 04.13. 04.18. 04.19. 04.21. 04.25.

A Költészet Napja 18:00 Női kondicionáló torna 17:30 Szülői klub A témát az ezt megelőző alkalommal beszéljük meg 13:00 Egy nap az ezotéria jegyében Előadások, beszélgetések az alternatív gyógyítás módszereiről. Részletek a plakátokon és a Facebookon. 18:00 Női kondicionáló torna 15:00 Családi játszóház a Varázshangok egyesülettel A belépés díjtalan! 19:00 Locsolóbál Retro party a 70-es, 80-as, 90-es évek slágereivel Batyus jellegű rendezvény, ételt, italt mindenki hozzon magával! Belépőjegy: 500 Ft, jegyigénylés: 83/348-053 18:00 Női kondicionáló torna

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a könyvtár március 27-28-29-én leltár miatt zárva lesz! Megértésüket köszönjük!

megerősíti őt hitében, szeretetében. A könyv a szerző szerint adott hangulat és élethelyzet szerint akár kézikönyvként is forgatható. Ebből a kis kötetből választottam néhány sort, s jelképesen ráírok minden egyes könyvjelzőre, melyet szeretettel küldök ajándékba a könyvtár és a Hírmondó olvasóinak.

Farkas Tibor, igazgató

Életed nyitott könyv, amelyből jót vagy rosszat tanulnak az emberek. Rajtad is áll, hogy jobbak vagy rosszabbak lesznek-e, amikor „beleolvasnak” hétköznapjaidba és ünnepeidbe. Tedd számukra kedves olvasmánnyá a lapokat! Csudai Zoltánné, könyvtáros

9


K O P A N S Á L U D N A M I G E HERC . 5 is il r p á . 19 0 2 y, g e sh a v c r a y n Vo

rt fáinak díszítése ke ér nd tü s lá du an m 10.30 A kkal a vonyarcvashegyi oviso Művelődési Háztól 16.00 Felvonulás a kertig a Mandulás Tündér u. - Manduláskert) (MH - Fő út - Kossuth Közreműködnek: nizsai Gólyalábasok Boombatucada és a Ka ertben műsora a Mandulásk ók ul on lv fe A 0 .3 16 mények kóstolása közben mandulás süte at szívesen fogadunk! Sütemény-felajánlások

! minden érdeklődőt Szeretettel várunk

Víz napi Balcsi parti március 24. 15 óra

Vonyarcvashegy, Lidó strand

A Nők a Balatonért Egyesület helyi csoportja szeretettel vár minden érdeklődőt a víz világnapja alkalmából tartott rendezvényen. Programok: • Köszöntő, vízkóstolás • „Vigyázz Rám!” balatoni társasjáték gyerekeknek • Takarékossági tanácsok felnőtteknek • Ökológiai lábnyomszámítás • A Balaton megkoszorúzása

Költészet napja á prilis 11.

Délelőtt az iskoláb Versmondó verseny an és verses-zenés műsor diákoknak 15 órától a Művelő Verses-zenés műsor dési Házban a nyugdíjas klubbaaz Igricekkel, n A rendezvény díjta lan mindenkit szeretette és nyilvános, l várunk!

Programinformáció: Farkas Tibor - 30/3968-678

10

élő zenével Kabaré Rejtő és Nádasi művei alapjánmár cius 29. Rejtő Jenő, a mindmáig népsz erű humoros-szatirikus író életművének elfeledett részét alkotj bohózatai, derűs-borongós han ák kabaréjelenetei, gulatú egyfelvonásosai. A darab négy intelligens, ka cagtató humorral árnyalt jelenetet fűz és mégis fájdalmasan szép egybe, térben és időben, az egyes jelenetek között pe dig jól ismert dalok csendülnek fel élő zongorak ísérettel. A szereplők mintha csak regén yeiből léptek volna elő, nevet tető alakjai a letűnt időknek. Félre értések, csalások és megcsalá sok követik egymást ebben a sajáto s és varázslatos világban, felhő t­ len és emlékezetes szórakozást garantálva kicsiknek, nagyokna k. Szereplők: Valu Rebek a, Szabó Eszter, Zongoránál: Drexler Vajk, Dís Tusnádi Márton, Héger Tibor zlet: Szalféter-Torcom Borisz

A belépés díjtalan! Regisztrá ln illetve a 83/348-053-as te i a Facebookon, lefonszámon lehet!

ogó Kupa Nemzetközi Balatoni Pontyf 2019. április 14-20.

kerül a Nemzetközi BalaIdén ismét megrendezésre nal Balaton Carp Cup), natio toni Pontyfogó Kupa (Inter arcvashegyi Lido Strand. ny Vo a melynek egyik helyszíne ugyanakkor lődőt szeretettel várnak, A rendezők minden érdek induló sporttársakat, hogy annak m arra kérik a versenyen ne anak! and területén ne horgássz str a tt ala a tam időtar

Vonyarcvashegyi Hírmondó

Profile for Vonyarcvashegy web

Vonyarcvashegyi Hírmondó márciusi száma  

Vonyarcvashegyi Hírmondó márciusi száma  

Profile for vonyarc
Advertisement