Page 1

MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53097

1 2 3 DZOÂ

Uoáng cho say cuøng vui em ôi, uoáng cho say cuøng vui anh ôi...

Anh Khanh Minh Anh

52591

1,2,3 NGOÂI SAO

Syõ Luaân

53098

1000 LYÙ DO ANH ÑAËT RA

52858

2+1=0

53366

8 VAÏN 6 NGAØN 400 LAÀN NHÔÙ EM

51279

9 CON SOÁ 1 LINH HOÀN

50931

999 ÑOÙA HOÀNG

54152

AØ ÔI HAI TIEÁNG GIA ÑÌNH

50650

AI BIEÁT

Nhaïc Hoa

50070

AI CHO EM TÌNH YEÂU

Ngoïc Leã

50012

AI CHO TOÂI TÌNH YEÂU

Truùc Phöông

50210

AI LEÂN XÖÙ HOA ÑAØO

Hoaøng Nguyeân

52859

AI ÑI NGOAØI SÖÔNG GIOÙ

Nguyeãn Höõu Thieát

50038

AI ÑÖA EM VEÀ

Nguyeãn AÙnh 9

52860

AI RA XÖÙ HUEÁ

Duy Khaùnh

52147

AI THÖÔNG YEÂU EM

Dzoaõn Bình

54154

AÙI TÌNH

Baèng Cöôøng

50050

AI VEÀ SOÂNG TÖÔNG

Thoâng Ñaït

51220

ALLELUIA

Ngoït ngaøo lôøi thöông yeâu…

Daân ca Anh Lôøi Vieät: Leâ Quoác Thaéng

51895

ANH

Nguyeãn Hoaøi Anh

Moät ngaøy anh nhôù, nhôù boùng hình em, traùi tim…

Vuõ Quoác Bình Vuõ Hoàng Khanh

Thoâi nhaén tin laøm chi nöõa giôø em ñaõ hieåu traùi tim anh... Bieát laøm gì khi coù hai ngöôøi yeâu mình, nôõ sao ñaønh…

Nhaát Trung

Ngaøy thaùng troâi qua anh phaûi soáng moät mình anh…

Em coøn nhôù khoâng em…

Nguyeãn Hoaøi Anh

Quoác Duõng Nhaïc Hoa

Nhaéc chi chuyeän xöa…

A

Töø ngaøy ñöa meï toâi ra ñoàng, con trôû veà moät maøu traéng... Chaøng theà raèng chaøng yeâu toâi… Chieàu moät mình buoàn qua ñaây... Ai cho toâi tình yeâu... Ai leân xöù hoa ñaøo...

Trôøi thu möa bay bay maø loøng ai nhö say, hoa laù rôi ñaày… Ñeâm nay ai ñöa em veà... Ai ra xöù Hueá thì ra, ai veà laø veà nuùi Ngöï, ai veà laø veà soâng Höông… Ai thöông yeâu em, ai voã veà em, ai thöôøng hay… Moät chieàu lang thang treân con phoá xöa, ñoïng laïi trong em... Ai coù veà treân beán soâng Töông…

Anh vaãn ñeán duø trôøi gioù möa giaêng khaép loái…

www.arirang.com.vn

-1-

Huy Taäp


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50933

ANH BA HÖNG

Traàn Kieát Töôøng

50817

ANH CAÀN COÙ EM

Nhaïc ngoaïi

51897

ANH CHÆ BIEÁT CAÂM NÍN NGHE TIEÁNG EM KHOÙC Möa roài möa möa haùt ru ñeâm buoàn…

53377

ANH CHÆ DAÙM NHAÙ MAÙY CHO EM

Nguyeãn Minh Anh

52593

ANH CHÆ LAØ HÌNH BOÙNG CUÛA NGÖÔØI KHAÙC

Syõ Luaân

51896

ANH CHAØNG ÑEÏP TRAI

Nguyeãn Vuõ

51606

ANH CHAØNG NHAØ QUEÂ

Traàn Queá Sôn

53972

ANH CHAØNG RAÊNG SUÙN

Nguyeãn Hoàng Thuaän

50191

ANH CHO EM MUØA XUAÂN

Kim Tuaán - Nguyeãn Hieàn

52452

ANH CHÖA DAÙM NOÙI

Baûo Chaán

53664

ANH ÑAÕ ÑEÁN BEÂN ÑÔØI

Phöông Uyeân

52149

ANH ÑAÕ HIEÅU TÌNH EM

Xuaân Long

51636

ANH ÑAÕ QUEÂN EM

Hoaøi An

53665

ANH ÑAÕ RA ÑI

Phöông Uyeân

51968

ANH EM TA VEÀ

Tieán Loäc

53378

ANH HAI

Thaäp Nhaát

52453

ANH HAÕY QUAY VEÀ CUØNG EM

Hoaøi An

50562

ANH HAÕY VEÀ ÑI

Vinh Söû

54155

ANH HUØNG AÙO VAÛI

Buøi Hoaøng Yeán

52861

ANH KHOÂNG COØN GÌ ÑEÅ NOÙI VÔÙI EM

Nguyeãn Minh Anh

50812

ANH KHOÂNG COØN YEÂU EM NÖÕA ÑAÂU

Thaùi Khang

Coù anh ba Höng voán thieät noâng daân… Nhö laø cuoäc soáng mong ñôïi thöông yeâu…

Anh chæ bieát yeâu em baèng taát caû traùi tim mình…

Thaø cöù noùi ra heát cho khoâng khoå ñau theâm nhieàu… Da da … Anh gioáng con chích choøe ... OÂi anh chaøng nhaø queâ…

Ngaøy xöa em thöôøng hay khoùc nheø... Anh cho em muøa xuaân...

Yeah... oh… Heïn em loái aáy maø sao chöa thaáy tôùi… Moät laàn thaät ñeïp anh ñaõ ñeán, trong baát ngôø mang tình yeâu aám aùp...

Coøn ngaïi nguøng gì khoâng daùm yeâu anh em ôi… Khi hoaøng hoân nheï buoâng…

Ñeâm nay ta chia tay beân nhau phuùt giaây... Anh em ta veà cuøng nhau ta quaây quaàn naøy… Sao meï laïi sanh anh hai tröôùc maø khoâng phaûi laø sanh con… Nhöõng ngaøy vui aáy coøn ghi maõi maõi… Thoâi anh haõy veà ñi…

Röøng nuùi Lam Sôn boùng phuû maây ngaøn, ñaát trôøi loàng loäng... Anh khoâng coøn gì ñeå noùi vôùi em nöõa ñaâu, thoâi em ñöøng goïi… Daâng hôi men cay nhoùi leân nieàm ñau trong traùi tim…

www.arirang.com.vn

-2-

Nguyeãn Hoaøi Anh


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53099

ANH KHOÂNG MUOÁN LAØM KHOÅ EM

Tröông Ñan Minh

52710

ANH KHOÂNG MUOÁN LAØM NGÖÔØI THÖÙ BA

Nguyeãn Minh Anh

52711

ANH LAØ NGÖÔØI COÙ LOÃI

Syõ Luaân

50923

ANH LAØ TIA NAÉNG TRONG EM

Nhaïc Hoa

52862

ANH MAÕI LAØ

Hoà Hoaøi Anh

51635

ANH MONG COÙ EM

Lyù Haûi

52712

ANH MONG EM

Duy Maïnh

51969

ANH MUOÁN NOÙI YEÂU EM

Quoác Vöôïng

53233

ANH NHÔÙ EM NHIEÀU

Ñoã Quang

50278

ANH ÔÛ ÑAÀU SOÂNG EM CUOÁI SOÂNG

Phan Huyønh Ñieåu

51970

ANH PHAÛI LAØM SAO

Nhaát Trung

53666

ANH QUAÂN BÖU VUI TÍNH

Ñaøm Thanh

50587

ANH SAÙU VEÀ QUEÂ

Höõu Minh - Vinh Söû

53520

ANH SEÕ BÖÔÙC ÑI CUØNG EM

Duy Maïnh

52594

ANH SEÕ ÑEÁN BEÂN EM

Vónh Taâm

53521

ANH SEÕ NHÔÙ MAÕI

Ñöùc Trí

53667

AÙNH XUAÂN TAN

Hoaøi Phöông

54156

ANH THÖ NGAØN NAÊM LÖU DANH

Saùng danh gioáng Tieân Roàng, chaùu con gioáng Laïc Hoàng...

Tuaán Tuøng Phöông Hoaøi Nguyeân

51379

ANH TOÂI

Phöông Uyeân

52454

ANH VAØ EM

Hoaøi An

50596

ANH VAÃN BIEÁT

Nhaïc ngoaïi

Caàn chi anh phaûi noùi em hieåu, chæ bieát ta khoâng hôïp nhau... Thoâi duyeân tình ta neân chaám döùt ñi coøn hôn…

Ñaõ bao thaùng anh caùch xa em roài, nhöõng ngaøy ñoù... Tìm ñeán vôùi em baèng thöông meán…

Côn möa theo côn gioù, vôùi soâng saâu xa daàn nôi chaân ta… Khi anh yeâu em, anh yeâu maõi muoân ñôøi… Em em coù bieát anh ñang thaàm mong, mong em ñeán… Ngaøy ta gaëp gôõ phuùt giaây ban ñaàu tình sao eâm aùi… Ngaøy ñoâi ta xa nhau anh laøm baøi thô quaù u buoàn... Anh ôû ñaàu soâng em cuoái soâng...

Laøm sao anh yeâu thöông moät ngöôøi… Moïi ngöôøi ñeàu goïi toâi laø anh lính quaân böu ... Bình minh chim hoùt anh saùu veà thaêm… Coâ beù maét nai hoàn nhieân, toùc thöôùt tha ngang bôø vai… Hôõi em yeâu xin ngöôøi haõy ñeán beân anh, töøng ñeâm… Chæ moät aùnh maét ñaém ñuoái em trao, anh ngôõ nhö aùnh sao treân trôøi… Saùng xuaân vaøng loäc vöôn saéc bieác, nhìn theá nhaân…

Xe tang ñöa anh ñi trong chieàu vaéng… Em nhôù anh nhôù raát nhôù tình anh, nhôù aùnh maét… Anh ñaõ hay tröôùc seõ coù moät saùng…

www.arirang.com.vn

-3-


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51265

ANH VAÃN BIEÁT

51512

ANH VAÃN BIEÁT

Tình anh ñoù ñaõ trao cho em hoâm naøo…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Hoaøi Lan

52455

ANH VAÃN CHÔØ EM

Thaùi Huøng

50225

ANH VAÃN COØN COÂ ÑÔN

Hoaøng Trang

52713

ANH VAÃN COØN YEÂU EM

Phan Ñinh Tuøng

51318

ANH VAÃN COØN YEÂU EM

Tuaán Höng

51971

ANH VAÃN HAØNH QUAÂN

Anh vaãn haønh quaân treân ñöôøng ra chieán dòch…

Nhaïc: Huy Du Lôøi: Traàn Höõu Thung

52595

ANH VAÃN MAÕI YEÂU EM

Huy Cöôøng

53831

ANH VEÀ MIEÀN TAÂY

Minh Vy

53977

ANH VEÀ TÌNH ÑEÏP QUEÂ HÖÔNG

Hoaøng Phöông

53101

AÛI CHI LAÊNG

Chi Laêng, tieáng ai hoø reo vang trôøi...

Löu Höõu Phöôùc Mai Vaên Boä - Nguyeãn T.Nguyeân

52863

AÙNG MAÂY BUOÀN

Minh Vy

51796

AÙNH MAÉT CUÛA CHA

Minh Chaâu

51972

AÙNH MAÉT KIEÂU XA

Trung Quaân

52615

AÙNH MAÉT QUEÂ HÖÔNG

Hoaøng Phöông

52714

AÙNH SAO BAÊNG

Syõ Luaân

51797

AÙNH SAO BUOÀN

Quoác An

51565

AÙNH SAÙNG CUÛA ÑÔØI TOÂI

Minh Chaâu

53832

AÙNH TRAÊNG BUOÀN

Thanh Thuaän

50814

AÙNH TRAÊNG HOØA BÌNH

AÙnh traêng troøn löôùt qua ngoïn tre, traêng laáp laùnh...

Nhaïc: Hoà Baéc Lôøi: Moäng Laân

53833

AÙNH TRAÊNG KHUYA

Baûo Chinh - Hoà Anh Duõng

Nguyeãn Trung Cang

Anh vaãn bieát anh ñaõ töøng yeâu em…

Ngaøy naøo em ñeán mang theo moät moái tình noàng… Sao chieàu nay anh khoâng sang thaêm toâi... Em ôi anh khoâng ñaønh loøng noùi caâu chia ly… Bao naêm tình yeâu chung goái chaên...

Böôùc ñi mình anh coâ ñôn trong maøn ñeâm… Em veà mieàn Taây ñöôøng queâ nghe tieáng ai hoø... Veùo von ñoâi chim chích choøe…

Tình ñoâi ta nay ñoåi thay, coøn giaây phuùt ñeå bô vô… Ngaøy xöa khi con thô daïi thöôøng quaån quanh beân cha... Bieát bao ngaøy ngoài troâng ngoùng, böôùc chaân ngöôøi qua loái naøy… Em tìm veà chaân ñeâ, chuùt höông thaàm laù coû... Nhö nhö nhöõng aùnh sao baêng anh ñeán roài ñi cho em maõi… Nhôù ngaøy xa xöa em vaãn thöôøng moäng mô ñöôïc haùt vang leân ... Em ñaõ caát böôùc quay maët ñi voäi vaøng… Ngoài nôi ñaây nhôù moät ngöôøi, nhìn möa rôi nhôù thöông em...

Laëng ngoài moät mình buoàn hoang vaéng, anh nhôù em phöông xa...

www.arirang.com.vn

-4-


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53234

AÙNH TRAÊNG XÖA

Nguyeãn Vaên Chung

52456

AÛO AÛNH SA MAÏC

Tröôøng Huy

50006

AÛO AÛNH

Y Vaân

53100

AÙO DAØI ÔI

Syõ Luaân

50061

AÙO EM CHÖA MAËC MOÄT LAÀN

Hoaøi Linh

51798

AÙO HOA BEÂN NGÖÔØI

Ngoài nôi ñaây nhôù thöông moät ngöôøi cuoäc tình...

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Minh Kha

50441

AÙO HOÀNG VU QUY

Nhaïc ngoaïi

50506

AÙO LUÏA HAØ ÑOÂNG

Nhaïc: Ngoâ Thuïy Mieân Thô: Nguyeân Sa

51297

AÛO MOÄNG TÌNH YEÂU

Chuyeän tình ta nay ñaõ ñi vaøo trong giaác mô…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Vieät Huøng

51973

AÙO MÔÙI CAØ MAU

Thanh Sôn

50881

AÙO THAÉM HAØNG ME

Vuõ Duy Cöông

51593

AÙO TÖÙ THAÂN

Maáy traêm naêm quan hoï…

Nhaïc: Höõu Xuaân Lôøi: Thaùi Thaêng Long

53668

AÙO TRAÉNG GOØ COÂNG

Thanh Sôn

52716

AÙO TRAÉNG MOÄT THÔØI

Trònh Gia Kieät

51898

AÙO TRAÉNG NGÔØI SAÙNG TÖÔNG LAI

Minh Khang

50066

AÙO VAØNG NGÖÔØI YEÂU

Vinh Söû

53379

AÙO XANH

Tuaán Khanh

53522

AÙO XANH

Hoà Hoaøi Anh

54157

AÙO XANH TÌNH NGUYEÄN

Hoaøi An

53985

AÂM THANH NGAØY MÔÙI

Nguyeãn An

54158

AÂM VANG HOA LÖ

Böôùc cöù böôùc treân ñöôøng khuya leû loi, moät mình toâi coâ ñôn... Ñöøng caùch xa em ngöôøi ôi, haõy yeâu em thaät loøng... Yeâu cho bieát bao ñeâm daøi… Coù chieác aùo daøi tung taêng treân ñöôøng phoá... Toâi vôùi naøng hai ñöùa nguyeän yeâu nhau...

Vu quy em maëc aùo hoàng…

Naéng Saøi Goøn anh ñi maø chôït maùt…

Nghe noùi Caø Mau xa laém ôû cuoái cuøng baûn ñoà Vieät Nam… Maét naéng ñong ñöa treân caønh me…

Nhôù taø aùo traéng Goø Coâng, nhôù muøa caùt khoâ bieån noùng… Chieàu nheï nhaøng buoâng treân maùi tröôøng xöa, loøng chôït… Ngôøi saùng chieác aùo traéng treân con ñöôøng ñeán lôùp ... AÙo vaøng bay phaát phô trong chieàu... Ngaøy em sinh ra ôû nôi con phoá khoâng teân treân traàn gian toâi… Vaït aùo xanh xanh tung taêng daïo chôi ñöa hoàn phieâu laõng… Xanh xanh maøu queâ höông, maøu aùo xanh treân... AÂm thanh môùi ngaân vang trong doøng teân Toå quoác... Moät mieàn ñaát nuùi dang tay oâm röøng caây coå ñaïi...

www.arirang.com.vn

-5-

Nhaïc: Xuaân Tieán Lôøi: Thanh Thaûo-Xuaân Tieán


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

54159

AÂN TÌNH ÑAÙNH MAÁT

Tröông Leâ Sôn

52592

AÂN TÌNH ÑOÀNG ÑOÄI ÔI

Ñaøo Vaên Söû

53102

AÀU Ô LYÙ RU CON

Ru con giaác nguû, giaác nguû tröa noàng...

Tröông Quang Tuaán Kim Tuaán

53523

AÂY DA AÂY DA

Löông Bích Höõu

52148

AÊN NAÊN

Hoaøng Trang

52864

BAØ NAÊM

52622

BAØ RÒA ÑAÁT NÍU CHAÂN NGÖÔØI

Trung Caån

53987

BA TOÂI

Vónh Lai

54161

BAØ TOÂI

Phöông Uyeân

53834

BABY ANH YEÂU EM

Nguyeãn Hoaøi Anh

54162

BAÏC BEÕO TÌNH ÑÔØI

Hoàng Xöông Long

50664

BAÙC ÑANG CUØNG CHUÙNG CHAÙU HAØNH QUAÂN Huy Thuïc Ñeâm nay treân ñöôøng haønh quaân…

53236

BAÙC HOÀ MOÄT TÌNH YEÂU BAO LA

Thuaän Yeán

52457

BAÏC TÌNH

Nhaät Ñaêng Khoa

51376

BAÏC TRAÉNG LÖÛA HOÀNG

Khaùnh Baêng

53237

BAÏCH ÑAÈNG GIANG

Ñaây Baïch Ñaèng Giang soâng huøng duõng...

Nhaïc: Löu Höõu Phöôùc Thô: Nguyeãn Thaønh Nguyeân

53670

BAØI CUOÁI CHO NGÖÔØI TÌNH

Nguyeãn Vuõ

51459

BAÏN TOÂI

Voõ Thieän Thanh

51598

BAN MAI TÌNH YEÂU

Nhaïc Nhaät Lôøi Vieät: Trung Nghóa

53671

BAØN TAY MEÏ

Nhaïc: Buøi Ñình Thaûo Lôøi: Taï Höõu Yeân

Coù bao ñoâi tình nhaân yeâu nhau thaät loøng ñöôïc ñeán beân nhau... Baïn nhìn laïi xem, chuùng toâi laø nhaø noâng...

La la la… Moät ngaøy thaät vui xoân xao, moät chaân tình ñaây ñaáy sao… Ngaøy mình yeâu nhau hai ñöùa öôùc mô traàu cau…

B

Ñaõ bao laâu roài baø Naêm ñöùng troâng con veà, sôùm hoâm sau heø… Nuùi Dinh moät thôøi ñeå nhôù, soâng Dinh chaûy veà ñaâu... Ba toâi hieàn laønh daàu daõi naéng möa... Ngaøy coøn thô vaãn hay loanh quanh beân baø toâi, laéng nghe... Coù phaûi noùi anh yeâu em khi tim anh töøng giaây chæ nhôù ñeán... Toâi veà thui thuûi moät mình, chieàu möa giaêng loái coù ai veà...

Baùc Hoà ngöôøi laø tình yeâu thieát tha nhaát trong loøng daân... Voäi vaøng laøm chi traùch nhau baïc tình... Tình nghóa ñoâi mình chæ theá thoâi sao...

Ngöôøi yeâu ôi coøn nhôù khoâng, chuyeän ngaøy xöa ñaõ qua mau ... Baïn toâi saùng nhòn aên… Buoåi sôùm tinh mô…

Baøn tay meï beá chuùng con, baøn tay meï chaêm chuùng con…

www.arirang.com.vn

-6-

Vuõ Quoác Vieät


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

54163

BAÛN TÌNH CA ÑAÀU TIEÂN

Duy Khoa

53669

BAØI CA BEÂN CAÙNH VOÕNG

Nguyeân Nhung

50654

BAØI CA CHO ANH

Tröông Tuyeát Mai

51435

BAØI CA CHÖA VIEÁT HEÁT LÔØI

Baûo Chaán

50255

BAØI CA DAO CHO EM

Tieán Luaân

51147

BAØI CA DAO ÑAÀU ÑÔØI Em coù nhôù baøi ca dao…

Nhaïc: Quoác Duõng Lôøi: Thanh Sôn

50523

BAØI CA HAØ NOÄI

Vuõ Thanh

50075

BAØI CA HY VOÏNG

Vaên Kyù

50107

BAØI CA KHOÂNG QUEÂN

Phaïm Minh Tuaán

52865

BAØI CA LUÏC QUAÂN 2

An Thuyeân

50668

BAØI CA MAY AÙO

Xuaân Hoàng

50166

BAØI CA MUØA THU

Chu Minh Kyù

53988

BAØI CA MUØA XUAÂN

Phaïm Hoaøng Long

50665

BAØI CA MUØA XUAÂN

Löông Vónh

51347

BAØI CA ÑAÁT PHÖÔNG NAM Nhaén ai ñi veà…

Nhaïc: Lö Nhaát Vuõ Lôøi: Leâ Giang

51589

BAØI CA NAÊM TAÁN

Nguyeãn Vaên Tyù

52657

BAØI CA NGÖÔØI LAO ÑOÄNG

Phaïm Troïng Caàu

51975

BAØI CA NGÖÔØI LÍNH

Dieäp Minh Tuyeàn

51461

BAØI CA NGÖÔØI NÖÕ TÖÏ VEÄ SAØI GOØN Tuoåi em vöøa troøn ñoâi möôi…

Nhaïc: Phaïm Minh Tuaán Lôøi: Leâ Anh Xuaân

50815

BAØI CA NHÔÙ BAÙC

Xuaân Quang

52150

BAØI CA SINH VIEÂN TAÏI CHÖÙC

Traàn Quoác Huøng

Ngaøy khoâng em khoâng lung linh naéng treân con ñöôøng... Döøng chaân beân suoái voõng ñöa, nhìn trôøi cao ... Maët trôøi choïn anh... Baøi ca ñaõ vieát roài...

Caâu ca dao ai haùt gheïo treân ñoàng...

Ta ñi treân ñöôøng Haø Noäi... Töøng ñoâi chim bay ñi... Coù moät baøi ca...

Hô hô… Ta mang trong tim hình boùng chieán só… Chieán só ta daàm möa daõi naéng… Naøy em ôi em coù nghe chieàu nay… Muøa thu qua mau ñem muøa ñoâng ñeán... Nghe thaáy khoâng em…

Trong tieáng suùng caû nöôùc cuøng… Töø nhaø maùy hay coâng tröôøng, töø röøng nuùi cho ñeán bieån khôi... Ñöôøng daøi haønh quaân xa ñi khaép non soâng nhaø...

Baùc ôi thöông nhôù voâ cuøng, thaàm goïi teân… Töø nhieàu nôi ta veà ñaây, nhieàu ngaønh rieâng hôïp veà ñaây…

www.arirang.com.vn

-7-


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50540

BAØI CA SINH VIEÂN

Traàn Hoaøng Tieán

51513

BAØI CA TEÁT CHO EM

Quoác Duõng

50816

BAØI CA THANH NIEÂN COÂNG NHAÂN

Phaïm Ñaêng Khöông

53835

BAØI CA THOÁNG NHAÁT

Voõ Vaên Di

50323

BAØI CA TÌNH NOÀNG

Nhaïc ngoaïi

50121

BAØI CA TREÂN SOÙNG

Töø Huy

50520

BAØI CA TRÖÔØNG SÔN

Traàn Chung

51485

BAØI CA XAÂY DÖÏNG

Hoaøng Vaân

52717

BAØI CHO EM

Töø Coâng Phuïng

53670

BAØI CUOÁI CHO NGÖÔØI TÌNH

Nguyeãn Vuõ

53103

BAØI HAÙT CHO EM

Ñoã Baûo

53380

BAØI HAÙT CHO EM VAØ TOÂI

Vuõ Quoác Vieät

51034

BAØI HAÙT RU CHO ANH

Döông Thuï

50331

BAØI LUAÂN VUÕ MUØA XUAÂN

Nhaïc ngoaïi

50574

BAØI TAÄP TRONG TÌNH YEÂU

Ñoaøn Xuaân Myõ

53104

BAØI TANGO CHO EM

Lam Phöông

51799

BAØI TANGO XA ROÀI

Hoaøi An

51976

BAØI THAÙNH CA BUOÀN

Nguyeãn Vuõ

53105

BAØI TÌNH CA CUOÁI CUØNG

Ñaéc Taâm

53381

BAØI TÌNH CA CHO EM

Ngoâ Thuïy Mieân

53989

BAØI TÌNH CHO GIAI NHAÂN

Quoác Baûo

Baøi ca sinh vieân ta haùt…

Teát naøy anh khoâng theøm…

Chuùng ta laø thanh nieân coâng nhaân, cuûa thaønh phoá…

Bieån trôøi bao la ñeïp nhö gaám hoa, nöôùc maây muoân maøu... Trôøi mòt muø vaø leä traøn... Ta bôi treân bieån soùng...

Tröôøng Sôn ôi, treân ñöôøng ta qua khoâng moät daáu chaân ngöôøi… Baïn ñôøi ôi baïn coù nghe chaêng... Chieàu nay ngoài vieát rieâng cho em, cho em baøi haùt eâm ñeàm… Ngöôøi yeâu ôi coøn nhôù khoâng, chuyeän ngaøy xöa ñaõ qua mau ... Côn möa bay bay con ñöôøng trôn, nhôù anh thaät nhieàu... Ai cho toâi ngaøy vui, ñeå lôøi haùt nhö maây ngaøn troâi… Ru anh ru anh nguû ñoài thoâng nhö xa môø… Kìa troâng trôøi mang muøa xuaân... Vaàng traêng coâ ñôn…

Töø ngaøy coù em veà nhaø mình traøn aùnh traêng theà... Anh coù nghe thaáy böôùc xuaân ñang veà ngoaøi hieân ... Baøi thaùnh ca ñoù coøn nhôù khoâng em… Baøi tình ca cuoái cuøng cho em tin yeâu vuïn vôõ... Anh haùt cho em baøi tình ca thieát tha… Con traêng raát giaø maø coøn haøo hoa…

www.arirang.com.vn

-8-


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52718

BAÛN HUØNG CA CHIM LAÏC

Leâ Quang

52151

BAÙN ÑI CUOÄC TÌNH

Minh Khang

53526

BAÏN ÔI LAÉNG NGHE

Hôõi baïn hôõi cuøng nhau laéng nghe tieáng doøng suoái ngoaøi xa thì thaøo…

Daân ca Bana Lôøi: Toâ Ngoïc Thanh

53990

BAÛN TANGO MUØA THU

Hoàng Xöông Long

52596

BAÛN TÌNH CA COØN ÑOÙ

Toân Thaát Thaønh

50843

BAÛN TÌNH CUOÁI

Ngoâ Thuïy Mieân

51281

BAÙNH XE LAÕNG TÖÛ

Troïng Khöông

53525

BAÕO ÑEÂM

Microwave

53991

BAO ÑEÂM EM KHOÙC

Nhaát Trung

51756

BAO GIÔØ NGÖÔØI TRÔÛ LAÏI

Tuaán Thaêng

52866

BAÕO LOØNG

Nguyeãn Vaên Chung

50056

BAO NAÊM TA CHÔØ EM

Nguyeãn Ngoïc Thieän

51977

BAÕO NOÅI LEÂN ROÀI

Troïng Baèng

51514

BAÕO

Gioù töø ñaâu em tôùi...

Nhaïc: Huy Phöông Lôøi: Huøng Anh

53672

BAY ÑI CAÙNH CHIM BIEÅN

Ñöùc Huy

54164

BAY GIÖÕA NGAÂN HAØ

Nguyeãn Vaên Chung

50005

BAÛY NGAØY ÑÔÏI MONG

Traàn Thieän Thanh

53382

BAÛY SAÉC CAÀU VOÀNG

Nguyeãn Hoàng Thuaän

52459

BAÂNG KHUAÂNG CHIEÀU MÖA

Tuaán Thaønh

51129

BAÂNG KHUAÂNG CHIEÀU NOÄI TRUÙ

Nguyeãn Trung Cang

52867

BAÂNG KHUAÂNG

Voõ Thieän Thanh

Ngaøn tia naéng aám, töøng ñaøn chim voã caùnh tung trôøi… Anh khoâng tin em queân anh, anh khoâng tin em chia lìa…

Ngaøy naøo coøn nhau döôùi aùnh neon ñeøn maøu... Tình yeâu leân tieáng thô, thoaûng ñöa nghe eâm ñeàm... Möa coù rôi vaø naéng coù phai, treân cuoäc tình… Baùnh xe quay nhanh nhanh…

Thaáp thoaùng trong ñeâm aùnh maét röng röng maùi toùc pha söông… Anh phaûi ñi veà moät nôi xa...

Möa coøn maõi rôi treân ñöôøng vaéng...

Tình ñoâi ta khoâng coøn nhö tröôùc, nhìn anh böôùc em cuõng… Baâng khuaâng ta ñôïi em...

Baõo noåi leân roài töø mieàn Nam queâ höông thaân yeâu…

Bay ñi caùnh chim bieån hieàn laønh, chaúng coøn giaác mô naøo… Voøng ñu quay cöù moãi phuùt giaây laïi caøng bay leân cao... Anh heïn em cuoái tuaàn…

Ngaøy thô beù em lôùn leân beân caâu chuyeän coå tích cuûa meï… Hoâm nao cuøng nhau tay trong tay ñaém say... Chieàu noäi truù baâng khuaâng…

Gioù côn gioù chieàu nay môùi luøa qua khoùm caây...

www.arirang.com.vn

-9-


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52696

BAÁT CHÔÏT CHIEÀU THÖÙ BAÛY

Chieàu thöù baûy, trôøi khoâng möa khoâng naéng...

Nhaïc: Vuõ Hoaøng Lôøi: Leâ Nhöôïc Thuûy

50874

BAÂY GIÔØ COØN YEÂU

Nhaïc ngoaïi

53088

BAÂY GIÔØ THAÙNG MAÁY

Töø Coâng Phuïng

50662

BAÉC SÔN

Vaên Cao

53992

BAÈNG LAÊNG TÍM

52152

BAÈNG LOØNG ÑI EM

53524

BAØ RAÈNG BAØ RÍ

Daân ca Phuù Thoï

50573

BAÉT ÑAÀU YEÂU

Ñoaøn Xuaân Myõ

53836

BEÁ VAÊN ÑAØN SOÁNG MAÕI

Beá Vaên Ñaøn ôi, möôøi naêm qua anh vaãn coøn vaãn coøn soáng maõi...

Nhaïc: Huy Du Thô: Trinh Ñöôøng

52153

BEÂN BÔØ SUOÁI VAÉNG

Ngoïc Trung - Thanh Sôn

50582

BEÂN ÑÔØI HIU QUAÏNH

Trònh Coâng Sôn

53837

BEÂN EM

Nguyeãn Hoàng Minh

53993

BEÂN EM BÌNH YEÂN

Ñaøo Troïng Thònh

50911

BEÂN EM LAØ BIEÅN ROÄNG

Baûo Chaán

50535

BEÂN EM MUØA XUAÂN

Nguyeãn Vaên Hieân

51488

BEÂN EM MUØA XUAÂN

Hoaøi An

50539

BEÂN KIA SOÂNG

Nguyeãn Vaên Hieân

53383

BEÂN LAÊNG BAÙC HOÀ

Daân Huyeàn

53673

BEÂN MEÏ LAØ BÌNH YEÂN

50497

BEÂN NHAU ÑEÂM NAY (DANCING ALL NIGHT)

Nhaïc ngoaïi

53527

BEÂN NHAU MUØA XUAÂN

Leâ Quoác Thaéng

Tuyeät vôøi khi ñöôïc nghe...

Baây giôø thaùng maáy roài hôõi em, baâng khuaâng ngaøn maây troâi ... Ôi coøn ñaâu ñaây saéc chaøm pha maøu gioù…

Nhaïc: Vuõ Hoaøng Lôøi: Traàn Hoaøng Vy

Naéng göûi gì cho hoa baèng laêng... Baèng loøng ñi em anh veà queâ mang leã cau traàu… Baø raèng baø rí ôùi raèng baø ñi ôùi ñi laø ñaâu… Toâi say söa tìm hoøa aâm…

Beân bôø suoái vaéng moät chieàu loäng gioù nghe ngaøn thoâng… Moät laàn chôït nghe…

Ngaøy em ñeán traùi tim buoàn thaém laïi... Moät caûm giaùc thaät bình yeân khi oâm em... Tình ôi sao ñi maõi neân soâng daøi meânh moâng... Maét em naéng trôøi xanh trong... Nhòp böôùc nhòp böôùc…

Hai bôø hai ñöùa ôi con soâng daøi… Nieàm ao öôùc baáy laâu nay ñaõ thoûa noãi chôø mong… Meï laø ñeâm meânh mang ru con troøn giaác nguû, meï laø nôi di truù ... Chieàu hoaøng hoân buoâng xuoáng...

Muøa xuaân xoân xao bao tieáng chaøo nhôù xuaân naøo ta vaãn beân nhau ...

www.arirang.com.vn

- 10 -

Vinh Söû

Nhaïc: Traàn Höõu Bích Thô: Phan Thò Nguyeät Hoàng


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50501

BEÂN NHAU NGAØY VUI

Quoác Duõng

50536

BEÂN TÖÔÏNG ÑAØI LAÊNG BAÙC

Lö Nhaát Vuõ

51978

BEÁN CAÛNG QUEÂ HÖÔNG TOÂI

Hoà Baéc

53674

BEÁN DUYEÂN LAØNH

Phaïm Theá Myõ

51588

BEÁN SOÂNG TRAÊNG

Traàn Thanh Tuøng

53238

BEÁN TAM THÖÔNG

Trôû veà tìm em trong chieàu beán vaéng...

Nhaïc: Tröông Quang Luïc Thô: Hieàn Minh

50504

BEÁN THÖÔÏNG HAÛI

Nhaïc Hoa

51726

BEÁN VAÉNG

Nguyeãn Nhaát Huy

52869

BEÁN XUAÂN XANH

Döông Thieäu Töôùc

52700

BEÕ BAØNG BÖÔÙM ÑAÄU MUØ U

Tröông Quang Tuaán

51321

BEØO DAÏT MAÂY TROÂI

Daân ca quan hoï Baéc Ninh

52719

BEÙ MAÉT NHUNG

Minh Vy

50844

BEÙ YEÂU

Minh Nhieân

50571

BI KÒCH

Ñoaøn Xuaân Myõ

53994

BÍ MAÄT CUÛA HAÏNH PHUÙC

Nguyeãn Hoàng Thuaän

52460

BIEÂN HOØA BÔØ BEÁN YEÂU THÖÔNG

Thy Ñöôøng

52461

BIEÂN HOØA QUEÂ TOÂI

Nguyeãn Thoï

52462

BIEÂN HOØA THAØNH PHOÁ MEÁN YEÂU

Nguyeãn Bính

52463

BIEÂN HOØA VAØO NGAØY MÔÙI

Tröông Tuyeát Mai

51341

BIEÅN CAÏN

Kim Tuaán

50663

BIEÅN CUÛA ANH BIEÅN CUÛA EM

Chu Minh

Moät sôùm tan tröôøng taø aùo traéng ngaäp ñöôøng… Ngaøn ñaøi hoa kính daâng leân ngöôøi…

Khi xuaân sang treân beán caûng, ñaøn haûi aâu tung caùnh… Ai ñi qua beán nöôùc laøng toâi, döøng chaân ñaây… Tìm daáu chaân em treân bieån caùt traéng…

Bieån soùng daït daøo…

Chieàu gioù möa anh ñaõ ra ñi thaät roài ... Ngaøy xuaân eâm aám naéng xuaân töng böøng, hoa phoâ maøu thaém… Con nöôùc ngöôïc doøng day döùt gioït phuø sa... Beøo daït maây i troâi...

Naøy coâ beù maét nhung, thöôùt tha daùng yeâu kieàu… Leä chia tay, chuùc em yeâu bình yeân… Em khoâng ñeán vôùi anh... Sôùm thöùc giaác thaáy sao boài hoài oâi tim ta ñaõ yeâu thaät roài... Thöông ai xa xöù qua ñaây, gian nan muoân daëm ñöôøng… Toâi yeâu queâ toâi moät cuø lao Soâng Phoá… Ai ra Baéc, ai voâ Nam, gheù thaêm Bieân Hoøa… Thaønh phoá Bieân Hoøa bình minh naéng toûa… Coù ngöôøi töø laâu nhôù thöông bieån…. Xa anh em vaãn hoûi…

www.arirang.com.vn

- 11 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53384

BIEÅN HAÙT

Bieån haùt bieån haùt, haùt quanh ta bao lôøi eâm ñeàm…

Nhaïc: Leâ Phuùc Thô: Phaïm Kieàu

50669

BIEÅN HAÙT CHIEÀU NAY

Hoàng Ñaêng

50508

BIEÅN HAÙT LÔØI MEÏ RU

Phaïm Theá Myõ

51214

BIEÅN KHAÙT

Tröông Ngoïc Ninh

50051

BIEÅN NHÔÙ

Trònh Coâng Sôn

52720

BIEÅN ÔI HAÙT RU CUØNG TOÂI

Hoaøi Phöông

50132

BIEÅN RU

Töø Huy

52870

BIEÅN SAÀU

Y Vaân

50869

BIEÅN TÍM

Hoaøng Phöông

52704

BIEÅN TRAÉNG

Nguyeãn Ñöùc Trung

52731

BIEÅN VAØ AÙNH TRAÊNG

Döông Caàm

50086

BIEÅN VAØ SOÂNG

Töø Huy

51299

BIEÁT EM COØN CHUÙT DOÃI HÔØN

Baûo Chaán

51800

BIEÄT KHUÙC CHÔØ NHAU

Xin cho yeâu em thaùng ngaøy ñöôøng ñôøi soùng gioù ...

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Leâ Quang

51494

BIEÄT KHUÙC

Quoác Vöôïng

53385

BIEÄT KHUÙC

Nguyeãn AÙnh 9

50052

BIEÄT LY

Dzoaõn Maãn

50915

BIEÁT ÑAÂU NGUOÀN COÄI

Trònh Coâng Sôn

54166

BIEÁT ÑAÂU TA SEÕ

Maïnh Quaân

51706

BIEÁT ÑAÂU TÌNH HOÀNG

Hoaøi An

50310

BIEÁT ÑEÁN THUÔÛ NAØO

Tuøng Giang

Chaân trôøi raát xanh...

Nhö chieác noâi eâm bieån ru toâi…

Bieån loãi laàm ñeå cho con soùng chöùa ñaày baõo gioâng... Ngaøy mai em ñi bieån nhôù teân em goïi veà... Tình côø gaëp em giöõa phoá bieån vaéng, gioù haùt ru khuùc nhaïc… Bieån xanh xanh tình anh nhö bieån caû... Bieån saàu daâng vôøi vôïi, soùng gaøo xeù naùt tim ai... Moãi chieàu chieàu bieån tím meânh moâng, caû tình yeâu… Bieån chieàu loàng loäng, hoaøng hoân chôït xuoáng rôi rôi ... Nghe bieån xanh dòu daøng ru eâm, ru töøng con soùng mô maøng... Bieån coù ñôøi bieån, soâng coù ñôøi soâng... Roài mai chæ coù mình em…

Ngöôøi yeâu ôi ñaõ xa nhau... Buoàn ñeán bao giôø, nhaïc saàu hoen yù thô… Bieät ly nhôù nhung töø ñaây... Em ñi qua chuyeán ñoø…

Quaõng ñöôøng veà cöù xa daàn theo gioù trôøi, nhöõng heïn theà... Nhanh nhanh ñöôøng theo moät mình anh ... Phuùt ñaàu gaëp em tinh tuù quay cuoàng…

www.arirang.com.vn

- 12 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50676

BIEÁT ÔN VOÕ THÒ SAÙU

Nguyeãn Ñöùc Toaøn

53239

BIEÁT PHAÛI TIN AI

Khaùnh Ñôn

50333

BIEÁT RA SAO NGAØY SAU (WHAT WILL BE WILL BE)

54167

BIEÁT RAÈNG

Ñöùc Trí

52721

BIEÁT TÌM ÑAÂU

Duy Maïnh

51638

BIEÁT YEÂU KHI NAØO

Minh Khang

53528

BÌNH BAÙN

Daân ca Trò Thieân

51134

BÌNH DÖÔNG TUOÅI THÔ TOÂI

Thanh Sôn

53675

BÌNH MINH

Trung Nghóa

52886

BÌNH MINH GIÖÕA SAØI GOØN

Vieát Duy

50382

BÌNH MINH SEÕ MANG EM RA ÑI Xin haõy hoân em thaät loøng…

Nhaïc: Thuïy Ñieån Lôøi Vieät: Ñaøm Vónh Höng

53995

BÌNH MINH DÒU EÂM

Nguyeãn Vaên Chung

51515

BÌNH MINH TÌNH YEÂU

Hoaøi An

51160

BÌNH THÖÔØNG THOÂI

Vuõ Quoác Vieät

54168

BÌNH TRÒ THIEÂN KHOÙI LÖÛA

Nguyeãn Vaên Thöông

53240

BÌNH YEÂN

Quoác Baûo

50351

BLUE TANGO

Nhaïc ngoaïi

50330

BOULEVARD

Nhaïc Phaùp

51268

BOÙNG BIEÅN

Leâ Quoác Duõng

50661

BOÙNG CAÂY KÔNIA

Phan Huyønh Ñieåu

51979

BOÙNG CAÛ

Vuõ Quoác Vieät

Muøa hoa leâ ki ma nôû…

Töøng lôøi heïn theà ngaøy xöa ñaõ noùi vôùi toâi... Ngaøy em coøn thô...

Bieát raèng ñeâm seõ thaät u toái, bieát raèng maây xaùm phuû quanh loái... Töøng ngaøy daøi coøn laïi moät mình nôi ñaây, nhìn caùnh chim… Quay ngöôïc thôøi gian...

Non nöôùc nguyeàn non nöôùc traêm naêm chôù ñem loøng laït phai vì ai...

Nôi sinh toâi ñaát Thuû Bình Döông, tuoåi thô toâi… Chôït nhìn em trong thoaùng phuùt giaây, mong chôø… Khi naéng Saøi Goøn vöôn cao, nghe bao khuùc haùt daït daøo…

Moät cuoäc tình dòu daøng daønh cho anh maõi maõi... Anh böôùc ñi aâm thaàm…

Toâi yeâu em vaø em yeâu toâi, trong bao la coù khoaûng trôøi… Höôùng veà Nam, ai töøng voâ soâng Höông, töøng nöông Thieân Muï... Bình yeân moät thoaùng cho tim meàm, bình yeân ta vaøo ñeâm... Here I am with you… Vì sao nôõ ñaønh…

Tình laø soùng xoâ bôø... Buoåi saùng em laøm raãy...

Nhôù ñeán nhöõng luùc aáu thô, soáng döôùi maùi aám meán thöông….

www.arirang.com.vn

- 13 -

Nhaïc ngoaïi


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53106

BOÙNG CHIEÀU LAØNG TOÂI

Quoác Vöôïng

51836

BOÙNG CHIEÀU TAØ

Nhaät Baèng

50077

BOÙNG CHIEÀU XÖA

Döông Thieäu Töôùc

52723

BOÙNG DAÙNG MEÏ HIEÀN

Haøn Chaâu

53241

BOÙNG DAÙNG MUØA HEØ

Baûo Chaán

53529

BOÃNG DÖNG MUOÁN KHOÙC

Minh Thö

51981

BOÙNG MAÂY QUA THEÀM

Voõ Thieän Thanh

51980

BOÙNG MAÙT CHÔÛ CHE

Nhaïc: Soâng Traø Lôøi: Nguyeãn Ñöùc Tö

51899

BOÙNG MAÙT

Bao naêm tha phöông nôi ñaát khaùch queâ ngöôøi ...

Nhaïc: Soâng Traø Thô: Nguyeãn Ñöùc Tö

53676

BOÙNG MÖA

Hoà Hoaøi Anh

53677

BOÙNG NAÉNG

Voõ Thieän Thanh

53838

BOÙNG NGÖÔØI CUØNG THOÂN

Y Vaân

51053

BOÙNG TOÁI LY CAØ PHEÂ

Döông Thuï

53530

BÔ VÔ

Nguyeãn AÙnh 9

53840

BÔØ MOÂI COØN ÑAÂU

Quoác Vuõ

51458

BÔØ BEÁN LAÏ

Nguyeãn Nhaát Huy

51999

BÔÛI TIN LÔØI THEÀ

Thaùi Khang

52154

BÔÛI VÌ ANH YEÂU EM

Phan Ñinh Tuøng

52465

BÔÛI VÌ SAO

Töôøng Vaên

51994

BOÀ CAÂU KHOÂNG ÑÖA THÖ

Nguyeãn Vaên Hieân

52871

BOÄ ÑOÄI VEÀ LAØNG

Ñöôøng queâ phuû boùng tre xanh, bôø ñeâ doøng nöôùc vaây quanh... Chieàu ôi veà ñaâu chieàu ñi loøng nhôù bao noãi u saàu ... Moät chieàu aùi aân...

Naêm thaùng qua mau thaân trai daõi daàu möôøi naêm xa xöù… Ñi qua bao phoá buoàn, böôùc chaân qua bao neûo ñöôøng... Ñeán chieác laù cuõng caàn coù nhau, sao em khoâng giöõ noåi yeâu thöông…

Naøng ñi qua loái ñoù, muøi höông bay theo gioù, sôï caø pheâ beân ñoù… Trôû veà queâ höông moät chieàu muøa ñoâng, trôøi ñoâng…

Oh oh...Chieàu nay maây keùo veà chieàu nay bay ñeán ñaây ... Moät chieàu laøo xaøo laù rôi ñaày, moät chieàu ngoài nhìn ... Nhôù maõi caâu ca chieàu aáy eâm aùi nhö traêng chieàu nay... Khoâng coù ngoâi sao naøo…

Laëng nhìn möa rôi gioït buoàn chôi vôi vaø doøng thôøi gian… Tình yeâu laø nhòp soáng trong toâi maõi khoâng rôøi... ÏAnh ñaõ ñi maõi mang theo tieáng cöôøi… Veà ñaâu khi tình yeâu nhö giaác moäng giöõa maøn ñeâm… Ñeâm daàn troâi toâi vôùi toâi leû loi, xoùt xa moái duyeân… Nhöõng ñeâm traéng buoàn teânh, soáng thao thöùc voâ voïng… Boà caâu khoâng ñöa thö hay loøng ai khoâng daùm… Caùc anh ñi ngaøy aáy ñaõ laâu roài, xoùm laøng toâi coøn nhôù maõi …

www.arirang.com.vn

- 14 -

Nhaïc: Leâ Yeân Lôøi: Hoaøng Trung Thoâng


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53839

BOÁI ROÁI

Ñoâng Nhi

52464

BOÄI ÖÔÙC

Baûo Chinh

52722

BOÀN BOÀN TRAÉNG

Tieán Luaân

51401

BOÁN MAÉT ANH THÖÔNG

Theá Hieån

53996

BOÁN MUØA THAY LAÙ

Trònh Coâng Sôn

50011

BOÁN MUØA YEÂU NHAU

Nguyeãn Vaên Thöông

53242

BOÁN NGAØN NAÊM RÖÏC RÔÕ GAÁM HOA

Leâ Quang

51125

BOÂNG BÍ VAØNG

Baéc Sôn

51128

BOÂNG BÖÔÛI HOA CAU

Baéc Sôn

51054

BOÂNG CUÙC TRAÉNG

Baûo Phuùc

54169

BOÂNG HOA TRAÉNG

Löu Thieân Höông

50455

BOÂNG HOÀNG CAØI AÙO

Phaïm Theá Myõ

53678

BOÂNG HOÀNG THUÛY TINH

Traàn Laäp

51358

BOÂNG LUÏC BÌNH

Haø Phöông

52771

BOÂNG MUA TÍM

Haø Phöông

51083

BOÂNG ÑIEÂN ÑIEÅN

Haø Phöông

50332

BRIDGE OVER TROUBLED…

Nhaïc ngoaïi

53531

BUÏI BAY VAØO MAÉT

Em phaûi thöùc bao nhieâu ñeâm vaø em phaûi ñeám bao nhieâu canh…

Quang Huy Hamlet Tröông

51237

BUÏI HOÀNG CHIEÀU XUAÂN

Nguyeãn Khaûi Hoaøn

53107

BUÏI TRONG MAÉT EM

Tuaán Khanh

53386

BUOÅI SAÙNG ÔÛ CIAO CAØ PHEÂ

Voõ Thieän Thanh

Tình yeâu vu vô ñaõ qua mang ñeán em bao noãi mong chôø... Boäi öôùc ai boäi öôùc, toâi khoå ñau vôùi bao hôøn ghen… Em vôùi anh nhöõng ngaøy thô hai ñöùa löng traàn… Moät ngaøy nhö bao ngaøy…

Boán muøa nhö gioù, boán muøa nhö maây... Coù moät chieàu thu khi laù vaøng môùi rôi... Baàu trôøi Toå quoác meán yeâu ôi, cho toâi ñi giöõa naéng maët trôøi... Boâng bí vaøng ngoaøi giaøn… Toùc con daøi meï caøi boâng…

Daùng hoa gaày maøu hoa traéng… Coù moät aùnh naéng raát non vöôït qua khe laù kia... Moät boâng hoàng cho em…

Neáu nhöõng ñaém say voäi vaõ, ta ñaõ trao nhau ñeå roài laõng queân… Mang treân vai moái tình buoàn, qua soâng daøi… Baâng khuaâng ñöùng haøng ba, nhìn ra nôi bôø soâng vaéng... Hoø ô maù ôi ñöøng gaû con xa… Khi em aâu saàu bao ñôùn ñau…

Em ñeán thaêm toâi moät chieàu xuaân…

Coù nhöõng luùc khi chieàu veà söông rôi.. AÙnh naéng mai chieáu qua phoá ñoâng ngöôøi...

www.arirang.com.vn

- 15 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52872

BUOÀN CON SAÙO SAÄU

Minh Vy

52873

BUOÀN GA NHOÛ

Minh Kyø - Nguyeãn Hieàn

50393

BUOÀN ÔI CHAØO MI

Nguyeãn AÙnh 9

52598

BUOÀN ÔI XIN HAÕY VUI

Ngoïc Tuù Anh

50454

BUOÀN TAØN THU

Vaên Cao

50580

BUOÀN TRONG KYÛ NIEÄM

Truùc Phöông

51339

BUOÀN

Y Vaân

53679

BUÙP BEÂ BAÈNG BOÂNG

Leâ Quoác Thaéng

50615

BUÙP BEÂ BAÈNG SÖÙ

Nhaïc Phaùp

50611

BUÙP BEÂ KHOÂNG TÌNH YEÂU

Nhaïc Phaùp

53681

BÖÔÙC

Ñoâng Nhi

51081

BÖÔÙC CHAÂN LEÛ LOI

Nguyeãn Haø - Quang Huy

50666

BÖÔÙC CHAÂN TREÂN DAÛI TRÖÔØNG SÔN

Vuõ Troïng Hoái

52597

BÖÔÙC PHIEÂU BOÀNG

Minh Chaâu

53682

BÖÔÙC TÌNH HOÀNG

Nguyeãn Trung Cang

50169

BÖÔÙC XUOÁNG ÑÔØI

Traàn Long AÅn

50076

BÖÔÙM HOA

Trôøi bình minh löôùt theo chieàu gioù...

Nhaïc: Nguyeãn Vaên Thöông Lôøi: Kim Minh

52155

BÖÔÙM TRAÉNG

Baûo Chinh

51983

BÖÙC HOÏA ÑOÀNG QUEÂ

Vaên Phuïng

53108

BÖÙC THÖ TÌNH ÑAÀU TIEÂN

Ñoã Baûo

53532

BÖÙC THÖ TÌNH THÖÙ HAI

Ñoã Baûo

Chieàu chieàu anh ñöùng ngoù beân soâng, buoàn thöông con saùo saäu… Moät laàn tieãn ñöa bao nhieâu laø buoàn, ñöôøng ngaäp laù rôi khi… Buoàn ôi ta xin chaøo mi...

Xoùt xa chi theâm ñau khi em khoâng ôû laïi, tieác thöông… Ai löôùt ñi ngoaøi söông gioù… Ñöôøng vaøo tình yeâu…

Buoàn nhö ly röôïu ñaày… Buùp beâ baèng boâng bieát bay bay bay, buùp beâ bieát boø… Thoâi ñöøng neân laøm coâ beù…

Toâi nhö con buùp beâ baèng nhöïa…

Em cuøng ngaøy môùi chaân böôùc nheï nhaøng xuoáng phoá… Töøng ngaøy treân phoá…

Ta vöôït treân trieàn nuùi cao…

Ta theânh thang laïc giöõa cuoäc ñôøi vaø mang con tim… Naøy ñaây böôùc chaân xin tìm ñeán ngöôøi, naøy ñaây caùnh tay... Böôùc xuoáng ñôøi nheï nhaøng em...

Ngaøy chia tay hai chuùng ta chia hai ñöôøng ñi… Trôøi xanh xanh bao la, maây traéng traéng traéng xoùa… Khi anh ñöa maét nhìn em qua taám göông... Coù khi böôùc treân ñöôøng hun huùt, em töï hoûi mình ta ñang ñi veà ñaâu…

www.arirang.com.vn

- 16 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53997

BÖÙC THÖ TÌNH THÖÙ BA

Ñoã Baûo

53680

BÖÙC THÖ TÌNH THÖÙ TÖ

Ñoã Baûo

53841

BÖÙC TRANH MUOÂN MAØU

Traàn Laäp

53387

CA DAO EM

51148

CA DAO EM VAØ TOÂI

An Thuyeân

53998

CA DAO MEÏ

Trònh Coâng Sôn

53388

CA NGÔÏI HOÀ CHUÛ TÒCH

Vaên Cao

51714

CAØ PHEÂ BUOÀN

Laâm Thaùi Hieàn

53999

CAØ PHEÂ MIEÄT VÖÔØN

Minh Vy

50914

CAØ PHEÂ MOÄT MÌNH

Ngoïc Leã

50962

CAØ PHEÂ ÑAÉNG TRÔÛ LAÏI

Nhaïc Hoa

51101

CAØ PHEÂ ÑAÉNG

Nguyeãn Ñoâng - Löu Hoàng

51837

CAÙC ANH ÑI

Caùc anh ñi ngaøy aáy ñaõ laâu roài ...

Nhaïc: Vaên Phuïng Lôøi: Hoaøng Trung Thoâng

50545

CAÙCH XA

Phan Huyønh Ñieåu

54000

CAÙI CONG

Daân ca Haø Nam

54170

CAÙM ÔN ÑÔØI CAÙM ÔN ANH

Vuõ Quoác Bình

54171

CAÛM ÔN MOÄT ÑOÙA XUAÂN NGÔØI

Quoác Baûo

50112

CAÙM ÔN MUØA THU

Thanh Tuøng

50635

CAÛM TÖÛ QUAÂN

Hoaøng Quyù

52769

CAÏM BAÃY TÌNH YEÂU

Minh Khang

Nhö chöa bao giôø anh nhìn ngaém ngoïn löûa... Töøng trang nhaät kyù môû ra, veà vôùi ngaøy xöa chuùng ta… Khi trong em boãng thaáy baâng khuaâng, thì nhìn xung quanh theá gian...

C

Moät boâng hoa cuõng nôû thôm vöôøn, moät em thoâi... Caét nöûa vaàng traêng…

Meï ngoài ru con, ñong ñöa voõng buoàn... Ngöôøi veà ñem tôùi ngaøy vui, muøa thu naéng toûa Ba Ñình... Chu chu chu chu... Gioït caø pheâ buoàn rôi trong vaán vöông... Anh ñi caø pheâ sao ñaàu hoâm toái om moø veà... Saùng nay caø pheâ moät mình…

Ngoài moät mình uoáng caø pheâ… Thaønh phoá trong möa…

Anh veà chi maáy ngaøy roài laïi ñi bieàn bieät… Caùi cong laø cong cöûi vaøng, caùi chaân laø chaân coâ giaøy... Naéng veà ñaâu ñeå töøng côn möa rôi hoaøi treân loái quen... Em qua nhö muøa xuaân bay qua, ngoaøi kia naéng... Laëng nhìn maët trôøi moät sôùm muøa thu ... Tieán leân ñöôøng tôùi sa tröôøng… Ñöøng tin vaøo lôøi ong böôùm, ñoù laø hoá saâu...

www.arirang.com.vn

- 17 -

Quoác Baûo


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52466

CAÏM BAÃY

Lam Tröôøng

53843

CAÏN TÌNH

Phöông Uyeân

53844

CAÊN PHOØNG MÖA RÔI

Hoà Quyønh Höông

54172

CAØNG QUEÂN CAØNG NHÔÙ

Phöông Uyeân

52875

CAØNG XA CAØNG NHÔÙ

Quang Huy

50324

CAÙNH BÖÔÙM VÖÔØN XUAÂN

Nhaïc Phaùp

50499

CAÙNH BUOÀM XA XÖA

Nhaïc ngoaïi

54173

CAÙNH CHIM BAÙO TIN VUI

Ñaøm Thanh

50640

CAÙNH CHIM BAÏT GIOÙ

Nhaïc Hoa

51517

CAÙNH CHIM COÂ ÑÔN Nhö chim coâ ñôn soáng voâ bôø…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Nguyeãn Ngoïc Thieän

50196

CAÙNH CHIM COÂ ÑÔN

Trònh Coâng Sôn

52156

CAÙNH COØ VAØ DOØNG SOÂNG

Haøn Chaâu

53533

CAÙNH ÑOÀNG TUYEÁT

Nhaát Trung

53683

CAÙNH EÙN TUOÅI THÔ

Phaïm Tuyeân

54174

CAÙNH HOA DUYEÂN KIEÁP

Ñoaøn Chuaån - Töø Linh

50537

CAÙNH HOA LÖU LY

Dieäp Minh Tuyeàn

54175

CAÙNH HOA XÖA

Hoaøng Troïng

53109

CAÙNH HOÀNG

Baûo Lan

52874

CAÙNH THÖ TRÔØI XA

Hoaøng Phöông

53244

CAØO CAØO LAÙ TRE

Nguyeãn Vaên Chung

50432

CAÙT BUÏI

Trònh Coâng Sôn

Nhaém ñoâi maét vöøa thaám saàu toâi, böôùc töøng böôùc... Ta haõy taïm bieät nhau ñi ta haõy taïm bieät nhau ñi... Khi ñeâm nay giaác mô ñaõ khoâng trôû veà... Vaéng nhau moät thoaùng ngôõ nhö thaät laâu, tình yeâu ñaõ... Nhieàu ñeâm naèm mô gaëp anh töôûng raèng em chöa maát anh… Vöôøn xuaân thôm ngaùt höông thôm saéc hoa haøm tieáu… Vi vu ñoài thoâng reo...

EÂ pô rô toác pô rô toác...eâ hôõi vì côù chi chim hoùt leân... Em nhö côn gioù laïc loaøi…

Nhö laø maây giang hoà lang thang cuøng vôùi gioù... Ôi nhöõng doøng soâng chaûy ra bieån roäng, ôi nhöõng caùnh coø... Ngaøy xöa em öôùc mô seõ cuøng vôùi anh ngoài beân nhau… Moät caùnh eùn nhoû chaúng laøm neân muøa xuaân ... Töø moät nôi xa xoâi, caùch bao nuùi röøng suoái ñoài... Ñöøng queân anh nheù ngaøy chia tay… Vöôøn ñaøo naêm qua chim hoùt löøng tieáng trong muoân hoa... Nheï laém töøng nuï hoa mong manh saéc hoàng... Töø ngaøn truøng xa con gôûi thö veà thaêm ñaát meï... Tung taêng ngaøy thô dieàu bay phaát phô löng ñoài... Haït buïi naøo hoùa kieáp thaân toâi...

www.arirang.com.vn

- 18 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

54001

CAÀN MOÄT NGÖÔØI HIEÅU

Duy Anh

52935

CAÀN THÔ

Thanh Sôn

50230

CAÂU CHUYEÄN ÑAÀU NAÊM

Hoaøi An

50064

CAÂU CHUYEÄN NHOÛ CUÛA TOÂI

Thanh Tuøng

53110

CAÂU CHUYEÄN TÌNH TOÂI

Nguyeãn Kim Tuaán

50518

CAÂU HAÙT BOÂNG SEN

Thanh Truùc

50646

CAÂU HOØ BEÂN BÔØ HIEÀN LÖÔNG

Hoaøng Hieäp

52467

CAÂU HOØ TREÂN SOÂNG

Tieán Luaân

53389

CAÀU TRE QUEÂ HÖÔNG

Phaïm Hoøa Khaùnh

53390

CAÀU VOÀNG KHUYEÁT

Minh Khang

52876

CAÂY BAÕ ÑAÄU

Troáng tröôøng tan hoâm aáy hai ñöùa ñi chung ñoâi…

Nhaïc: Minh Vy YÙ thô: Minh Taâm

51487

CAÂY CAÀU DÖØA

Haøn Chaâu

52468

CAÂY DÖØA

Xuaân Hoàng

51750

CAÂY ÑAØN GHI TA CUÛA ÑAÏI ÑOÄI BA

Xuaân Hoàng

50410

CAÂY ÑAØN SINH VIEÂN

Ñôøi sinh vieân coù caây ñaøn ghita…

Nhaïc: Quoác An Lôøi: Thuaän Thieân

50123

CAÂY ÑIEÄP VAØNG

Nguyeãn Ngoïc Thieän

54002

CAÂY SAO GIAÁY

Nguyeãn Vaên Chung

50238

CAÂY TRÖÙNG CAÙ

Vinh Söû

50105

CAÂY TRUÙC XINH

Daân ca Baéc boä

53534

CAÛ THEÁ GIÔÙI TRONG TUÙI BOÁ

Ñình Khieâm

52007

CAÊN NHAØ MOÄNG ÖÔÙC

Hoaøng Phöông

Tình vôõ naùt höùa daën loøng khoâng yeâu... Caàn Thô em ñeïp quaù nhö mô, vôùi tình moäc maïc chaát phaùc .. Treân ñöôøng ñi leã xuaân ñaàu naêm... Ai cho em muøa xuaân...

Ngaøy hoâm qua khoâng nhö laø ngaøy thô beù... Möa naéng bao naêm anh ñi traû thuø cho non nöôùc… Beân ven bôø Hieàn Löông…

Chieàu veà theo nöôùc xuoâi doøng soâng, chôït nghe ai haùt… Gaäp gheành, gaäp gheành maáy nhòp caàu tre... Ai ñaõ yeâu moät laàn, ñeàu haïnh phuùc vôùi ngöôøi mình yeâu...

Ñaõ laâu laém roài em veà thaêm laïi choán xöa ... Queâ höông ôi ñeïp laém nhöõng caây döøa… Caây ñaøn ghi ta cuûa ñaïi ñoäi ba khi haønh quaân xa ...

Caây ñieäp vaøng tröôùc nhaø em moãi toái ... Khi söông ñeâm rôi nheï ñaâu tí taùch... Beû moät nhaønh caây nhaønh caây tröùng caù ... Caây truùc xinh...

Boá cho con ñoâi maét saùng, boá cho con baøn tay ngoan… Chuyeän tình ngaøy xöa anh vôùi em yeâu nhau…

www.arirang.com.vn

- 19 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53535

CAÉN RÖÙT

Quang Huy

53845

CHA TOÂI

Ngoïc Sôn

54176

CHA TOÂI

Vaên Tuaán Anh

53848

CHATTING

Syõ Luaân

54177

CHAÏM TAY VAØO ÑIEÀU ÖÔÙC

Nguyeãn Hoàng Thuaän

53846

CHAØNG TRAI GIOÙNG TUYEÄT VÔØI

Theá Baûo

54178

CHAØNG TRAI NÖÔÙC VIEÄT

Minh Chaâu

54179

CHAØNG TRAI THAÙNG 12

Thuûy Tieân

52158

CHAÏNH LOØNG

Thaêng Long - Thanh Sôn

52302

CHAN CHÖÙA TÌNH QUEÂ

Phí Vaên Vónh

53111

CHAØNG HAÙT RONG

Baûo Lan

52469

CHAØNG KHÔØ THUÛY CHUNG

Quang Huy

52599

CHAØNG ÑI SAÊN

Lö Nhaát Vuõ

53847

CHAØO BUOÅI SAÙNG

Nguyeãn Daân

51300

CHAØO EM COÂ GAÙI LAM HOÀNG

AÙnh Döông

51516

CHAØO MÖØNG ÑAÛNG LAO ÑOÄNG VIEÄT NAM

Ñoã Minh

51801

CHAØO NHAU LAÀN CUOÁI

Nguyeãn Nhaát Huy

54003

CHAØO VIEÄT NAM THEÂNH THANG MUØA XUAÂN An Thuyeân Hôø hô hô hôø…Chaøo muøa xuaân muøa xuaân môùi ñaõ ñeán roài...

52337

CHAÉC ANH COÙ YEÂU EM

51731

CHAÚNG YEÂU ANH ÑAÂU

La la laø laø... OÂ ai kia ñang treân ñöôøng böôùc chaân tung taêng...

Nhaïc: China Dolls Lôøi Vieät: Trung Nghóa

52307

CHAÏY THEO COÂ BEÙ YEÂU

Nhaát Trung

Ñaõ nhieàu laàn muoán noùi chia tay cuøng em töø laâu… Khuya laém roài con chôït thaáy boùng cha coøn ngoài ñoù... Cha cuûa toâi ñôøi cho ñi laëng leõ, cha cuûa toâi ñôøi chöa xa... Laø moät nuï cöôøi raát quen, chaúng heà laàn naøo bieát teân... Ngaøy hoâm qua côn gioù kia cuõng laøm anh taùi teâ ñeâm daøi... Ngaøy xöa giaëc AÂn traøn qua xaâm laêng nöôùc ta...

Chaøng trai nöôùc Vieät, toâi laø ngöôøi trai nöôùc Vieät, xöa sinh ra... Na na na na na...möa rôi thaät eâm treân ñöôøng phoá vaéng... Hoâm qua anh tôùi nhaø em qua caây caàu nhoû laø tôùi… Queâ höông em baùt ngaùt meânh moâng, caùnh ñoàng ... Möôøi hai thaùng trong naêm, laøm sao ñeám ñöôïc ngaøy... Toâi yeâu em vaø toâi chæ bieát yeâu em...

Anh ñi a ñaùnh baãy caùi treân maø böng, ñaùnh baãy… Da da di... chaøo buoåi saùng, nhìn bao böôùc chaân treân ñöôøng... Xe ta bon treân...

Vöøng trôøi ñoâng aùnh hoàng...

Neáu chia tay nhau roài thì ñaønh queân nhau anh ôi...

Ñaõ bao ngaøy qua em ñaõ quen ñöôïc gaàn anh...

Na na na… Anh chaøng ñeïp trai ngoài trong quaùn ...

www.arirang.com.vn

- 20 -

Phaïm Hoøa Khaùnh


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51724

CHAÏY TROÁN KYÛ NIEÄM

Nguyeãn Hoaøi Anh

51455

CHAÛY ÑI SOÂNG ÔI

Phoù Ñöùc Phöông

53391

CHAÀM CHAÄM ÑI NHEÙ

Voõ Thieän Thanh

51000

CHAÂN QUEÂ

Hoâm qua anh ñi tænh veà…

Nhaïc: Trung Ñöùc Thô: Nguyeãn Bính

51462

CHAÂN TÌNH

Traàn Leâ Quyønh

53536

CHAÀU VAÊN NHÒP MOÄT

Daân ca Nam Ñònh

52600

CHEÙN ÑAÉNG

Tröông Leâ Sôn

52724

CHÆ CAÀN ANH YEÂU EM LAØ ÑUÛ

Nguyeân Chaán Phong

53393

CHÆ CAÀN MÌNH COÙ NHAU

Hoaøi An

51518

CHÆ COØN DÓ VAÕNG

Thaùi Huøng

53849

CHÆ COØN LAØ GIAÁC MÔ

Nguyeãn Hoaøi Anh

50820

CHÆ COØN MÌNH ANH Ngöôøi ra ñi ñeå saàu uùa...

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Löõ Lieân

50170

CHÆ COØN TRAÙI TIM

Nguyeãn Ngoïc Thieän

51157

CHÆ COÙ EM KHOÂNG BIEÁT Tình yeâu aám noàng kia…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Leâ Höïu Haø

53684

CHÆ COÙ EM THOÂI

Ñoã Ñình Phuùc

50653

CHÆ COÙ EM TRONG TIM

Nhaïc Hoa

50507

CHÆ COÙ MOÄT THÔØI

Töø Huy

52340

CHÆ COÙ MOÄT TÌNH YEÂU

Vónh Taâm

50559

CHÆ COÙ TA TRONG MOÄT ÑÔØI

Trònh Coâng Sôn

53685

CHÆ COÙ THEÅ LAØ TÌNH YEÂU

Phöông Uyeân

52341

CHÆ LAØ EM THOÂI

Möa rôi möa rôi buoàn teânh buoàn maõi rôi hoaøi ... Ôi con soâng hieàn hoøa…

Haõy ngaém nhìn gioït möa rôi, luõ treû ñuøa nôi goùc phoá...

Muøa xuaân vöøa ñeán… A a ôùi a deät gaám theâu hoa coâ Chín ngöï ñoàng deät gaám theâu hoa… Böôùc chaân laëng thaàm veà treân con phoá khuya vaéng em… Bao ngaøy qua em nhaän ra anh luùc vui khi buoàn… Anh vaø em xa gaàn xa, nghe trôøi xanh sao kheùo treâu ta... Tieáng möa vôõ beân ñôøi...

Duø anh bieát roài thôøi gian cuõng lau khoâ doøng nöôùc maét...

Naøy em toâi khoâng coøn gì...

Saùng sôùm treân voøm laù coù nhöõng chuù chim vui ñuøa ... Ngaøy naøo beân nhau deät bao moäng öôùc… Ta coù moät ñôøi ñeå yeâu em, ñöøng queân nheù ... Duø thaùng naêm voäi vaõ, chæ coù moät tình yeâu… Ñôøi veõ toâi teân muïc ñoàng…

Moät mình trong caên phoøng vaéng, em nghe ñaâu ñaây… Ai goïi em naøy coâ beù kia ôi, em laøm ngô…

www.arirang.com.vn

- 21 -

Nhaïc: Nguyeãn Ngoïc Thieän Thô: Kim Nga


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

54180

CHÆ LAØ GIAÁC MÔ

Microwave

50334

CHÆ LAØ GIAÁC MÔ QUA

Nhaïc ngoaïi

53249

CHÆ LAØ MÔ

Phaïm Ñaêng Khöông

52159

CHÆ MOÄT MÌNH ANH THOÂI

Thaùi Thònh

51842

CHÆ TAÏI VÌ EM

Coù tieác nuoái cuõng bieát tröôùc khieán con tim saàu…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Minh Khang

53393

CHÆ CAÀN MÌNH COÙ NHAU

Hoaøi An

52725

CHÒ ÑI TÌM EM

Vuõ Quoác Vieät

51213

CHÒ TOÂI

Traàn Tieán

50883

CHÒ TOÂI

Theá laø chò ôi ruïng boâng hoa gaïo…

Nhaïc: Chu Lai Thô: Troïng Ñaøi

53112

CHIA ÑOÂI CÔN MÔ

Quang Huy

50832

CHIA TAY HOAØNG HOÂN

Thuaän Yeán

50935

CHIA TAY TÌNH ÑAÀU

Nguyeãn Ngoïc Thieän

51093

CHIA TAY TRONG MÖA

Nhaïc ngoaïi

51639

CHIA TAY

Traàn Huaân

54181

CHIA TAY

Phaïm Khaûi Tuaán

50644

CHIA XA

Traàn Höõu Bích

53392

CHIA XA

Toâ Thanh Sôn

50622

CHIEÁC AÙO BAØ BA

Traàn Thieän Thanh

51127

CHIEÁC AÙO NGÖÔØI THÖÔNG

Lö Nhaát Vuõ

52470

CHIEÁC CAÀU CHIEÀU MÖA

Hoaøng Phöông

51463

CHIEÁC GAÄY TRÖÔØNG SÔN

Phaïm Tuyeân

Nhö doøng soâng vaãn troâi, troâi veà nôi cuoái trôøi, phuùt giaây... Nhö laøn maây tình yeâu thoâi…

Ngaøy xöa anh noùi yeâu em, chæ yeâu mình em... Chæ moät mình anh thoâi boùng ñeâm daàn troâi…

Anh vaø em xa gaàn xa, nghe trôøi xanh sao kheùo treâu ta... Chieàu ra ñöùng troâng em veà chöa, doøng soâng nöôùc leân… Nhaø toâi beân beán soâng…

Ngaøy anh ñaõ ñeán laøm loøng em cöù nhung nhôù... Em phaûi veà thoâi xa anh thoâi ... Ngöôøi yeâu hôõi xin daáu leä saàu…

Em trao anh maø anh ñaõ voäi queân… Ñöøng ngheïn ngaøo giôø chia tay…

Anh duø yeâu anh heát taâm hoàn em, duø thöông anh traùi tim... Lang thang nhìn ñeâm xuoáng… Mai anh ñi roài ñoù, thoâi giaõ bieät kyû nieäm... Chieác aùo baø ba treân doøng soâng thaêm thaúm… Ñoá ai kieám ñöôïc caùi vaûy con caù treâ vaøng… Ngaøy nao em vaø anh qua chieác caàu chieàu côn möa ñoå… Thanh nieân queâ toâi…

www.arirang.com.vn

- 22 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53537

CHIEÁC GOÁI OÂM

Nguyeãn Hoàng Thuaän

53686

CHIEÁC KHAÊN GIOÙ AÁM

Nguyeãn Vaên Chung

51843

CHIEÁC KHAÊN TAY

Xuaân Hoàng

50250

CHIEÁC KHAÊN TAY

Minh Kyø - Y Vaân

53245

CHIEÁC LAÙ

Löông Minh

54182

CHIEÁC LAÙ COÂ ÑÔN

Thuûy Tieân

50563

CHIEÁC LAÙ CUOÁI CUØNG

Tuaán Khanh

50807

CHIEÁC LAÙ MUØA ÑOÂNG

Nhaïc ngoaïi

53113

CHIEÁC LAÙ ÑAÀU TIEÂN

Tuaán Khanh

54005

CHIEÁC LAÙ THU PHAI

Trònh Coâng Sôn

50408

CHIEÁC LAÙ TREÂN NGAØN

Phaïm Theá Myõ

53246

CHIEÁC THUYEÀN TÖØ LY

Hoaøng Phöông

53114

CHIEÁC XÍCH ÑU NGAØY THÔ

Traàn Minh Phi

53247

CHIEÁC XUOÀNG

Toâ Thanh Tuøng

51984

CHIEÁN SÓ VIEÄT NAM

Vaên Cao

51985

CHIEÁN THAÉNG ÑIEÄN BIEÂN

Ñoã Nhuaän

51001

CHIEÀU AÁY

Hoaøng Hieäp

50581

CHIEÀU CUOÁI TUAÀN

Truùc Phöông

51002

CHIEÀU ÑOÀNG QUEÂ

Khaùnh Baêng

50195

CHIEÀU HAÏ VAØNG

Nguyeãn Baù Nghieâm

53248

CHIEÀU HEØ TREÂN BIEÅN

Hoaøng Phöông

AÙnh maét em saùng ngôøi nhö aùnh sao giöõa trôøi… ÔÛ beân kia baàu trôøi veà ñeâm chaéc ñang laïnh daàn… Saùng nay em ñi chôï sôùm tìm mua moät vuoâng vaûi traéng... Thuôû môùi ban ñaàu thay lôøi noùi... Nhö trong tia naéng nuï cöôøi lung linh... Chieàu rôi nheï rôi treân phoá, hoâm nay buoàn thoaùng qua... Ñeâm chöa qua maø trôøi...

Muøa ñoâng treân thung luõng xa…

Sôùm thöùc giaác chôït nghe muøa ñoâng... Veà ñaây ñöùng ngoài ñöôøng xa quaù ngaïi... Em nhö nöôùc doøng soâng…

Nhaø toâi nhaø em caùch ñoâi bôø doøng soâng... Ngaøy thô beân theàm söù traéng, chieác xích ñu ngoaøi vöôøn chim hoùt... Chieác xuoàng treân beán choâng cheânh, chieác xuoàng luùc laéc... Bao chieán só anh huøng laïnh luøng vung göôm... Giaûi phoùng Ñieän Bieân boä ñoäi ta tieán quaân trôû veà… Chieàu aáy ta nhö hai ñöùa treû… Anh ôi toâi leân ñöôøng…

Chieàu laø chieàu ôi naéng chieàu daàn buoâng khaép nôi… Em haùt ñi ru maây haï veà…. Moät tröa heø troâi eâm troâi eâm ...

www.arirang.com.vn

- 23 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52161

CHIEÀU HOANG VAÉNG

Löông Baèng Vinh

53687

CHIEÀU KHOÂNG EM

Phuù Quang

51607

CHIEÀU KYÙ TUÙC XAÙ

Traàn Huaân

51090

CHIEÀU LAØNG EM

Truùc Phöông

52726

CHIEÀU LEÂN BAÛN THÖÔÏNG

Leâ Dinh

51707

CHIEÀU MATXCÔVA

Nhaïc Nga

52471

CHIEÀU MÖA QUA SOÂNG

Haø Phöông

50079

CHIEÀU MOÄT MÌNH QUA PHOÁ

Trònh Coâng Sôn

50855

CHIEÀU NAY KHOÂNG COÙ EM

Ngoâ Thuïy Mieân

50113

CHIEÀU NHÔÙ

Töø Huy

51986

CHIEÀU NÖÔÙC LUÕ

Vinh Söû

54183

CHIEÀU PHUÛ TAÂY HOÀ

Chieàu nhö chaäm rôi chaäm rôi ö ö, soùng boàng beành...

Nhaïc: Phuù Quangï Lôøi: Thaùi Thaêng Long

51490

CHIEÀU QUEÂ

Minh Chaâu

51431

CHIEÀU RÔI

Minh Chaâu

50425

CHIEÀU SAÂN GA

Soâng Traø

53115

CHIEÀU THU

Nguyeãn Ñình Nguyeân

50313

CHIEÀU TÍM

Chieàu tím chieàu nhôù thöông ai…

Nhaïc: Ñan Thoï Lôøi: Ñinh Huøng

53688

CHIEÀU TREÂN BEÁN CAÛNG

Nguyeãn Ñöùc Toaøn

52945

CHIEÀU TREÂN CUØ LAO DUNG

Trung Caån

50633

CHIEÀU TREÂN QUEÂ HÖÔNG TOÂI

Trònh Coâng Sôn

50197

CHIEÀU VAØNG

Nguyeãn Vaên Khaùnh

Nhaët töøng chieác laù buoâng xuoâi doøng soâng, con soùng... Chieàu khoâng em chieàu buoàn khoâng em... Kyù tuùc xaù chieàu nay…

Queâ em naéng vaøng nhaït… Gioù cuoán theo chieàu xuoáng qua bao ñoài nöông… Chieàu thanh vaéng laø ñaây aâm thaàm gioù rì raøo... Chieàu naêm xöa qua ñoø sang soâng vaéng… Chieàu moät mình qua phoá... Chieàu nay khoâng coù em… Chieàu veà chieàu veà... Anh veà thaêm queâ möa sa gioâng chieàu nöôùc luõ…

Chieàu buoàn nheï rôi treân beán soâng xa… Chieàu rôi treân phoá… Laàn ñaàu gaëp em nghe hoàn raõ rôøi khi phoá kia chöa leân ñeøn… Chieàu thu bieâng bieác chìm giaác mô hoà buoàn...

Moät chieàu muøa heø gaëp nhau treân beán caûng, ta chia tay nhau… Chieàu treân Cuø Lao Dung, maûnh ñaát xöa kieân trung anh huøng... Chieàu treân queâ höông toâi…

Treân ñoài xanh chieàu ñaõ xuoáng daàn...

www.arirang.com.vn

- 24 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53689

CHIEÀU VAØNG NHUNG NHÔÙ

Ñöùc Huy

54184

CHIEÀU VAÉNG ANH

Huy Tuaán

50667

CHIEÀU VEÀ TREÂN SOÂNG OÂ MOÂN Chieàu veà thuyeàn boàng beành…

Nhaïc: Trieàu Daâng Lôøi: Trieàu Daâng - Hoaøng Vuõ

50156

CHIEÀU VUÕNG TAØU

Hoaøng Troïng

50963

CHIEÀU XUAÂN

Ngoïc Chaâu

52160

CHIEÀU

Traàn Huaân

50078

CHIEÀU

Treân ñöôøng veà nhôù ñaày...

Nhaïc: Döông Thieäu Töôùc Thô: Hoà Dzeánh

53850

CHIM THAN

Ñoã Nhuaän

53538

CHIM SAÙO

Trong röøng caây xanh saùo ñuøa saùo bay, trong röøng caây xanh …

Daân ca Khô Me Nam Boä Lôøi: Ñaëng Nguyeân

50925

CHIM SAÙO NGAØY XÖA

Nhaát Sinh

52649

CHIM SAÙO TÖÔNG TÖ

Tröông Quang Tuaán

51519

CHIM SAÙO XA ROÀI

Nhaïc: Tröông Quang Loäc Thô: Hoà Thi Ca

52339

CHIM TRAÉNG MOÀ COÂI

Tình anh nhö nöôùc con soâng daøi, con nöôùc veà…

Minh Vy Hoàng Xöông Long

50440

CHÍN DOØNG SOÂNG HOØ HEÏN

Truùc Phöông

53852

CHÍNH ANH

Phöông Uyeân

53853

CHÍNH EM

Löông Baèng Quang

51171

CHO ANH XIN SOÁ NHAØ

Xuaân Anh

53116

CHO BAÏN CHO TOÂI

Lam Tröôøng

51326

CHO ÑEÁN KHI NAØO EM MÔÙI HIEÅU Khi ta trao cho nhau nuï hoân…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Vieät Huøng

54006

CHO ÑÔØI CHUÙT ÔN

Trònh Coâng Sôn

54185

CHO EM

Quoác Baûo

Côn gioù naøo ñeán ñaây laøm laù bay treân heø phoá vaéng ... Chieàu thaät buoàn chieác laù rôi beân theàm, chæ moät mình em...

Vuõng Taøu caûnh ñeïp thieân nhieân... Coù moät chieàu, chieàu xuaân nhö theá… Chieàu ñaõ nguû queân hoaøng hoân cheát trong im laëng…

Chim keâu naõo nuøng vang trong nöông xanh...

Ngaøy xöa em nhö chim saùo…

Boâng xanh em haùi cho chaøng... Ngaøy anh haùi caønh laù xanh…

Em veà ñoù bieån xanh…

Anh khoâng caàn em thì em ra ñi... Tìm ñöôïc ngöôøi con gaùi thaät dòu daøng deã thöông... Cho anh xin soá nhaø naøy coâ em xinh… Ngaøy xöa thaät nghe hoàn nhieân, laø toâi moäng mô thaàn tieân...

Hoâm chôït thaáy em ñi veà beân kia phoá... Naøy naøy coâ em chôù u buoàn, trôøi laøm ra em seõ cho theâm...

www.arirang.com.vn

- 25 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51282

CHO EM LÔØI CUOÁI

Tröôøng Huy

53854

CHO EM MOÄT LAÀN CUOÁI

Phöông Uyeân

51425

CHO EM MOÄT LOÁI VEÀ

Nguyeãn Vaên Hieân

50958

CHO EM MOÄT NGAØY

Döông Thuï

52966

CHO EM MOÄT ÖÔÙC MÔ

Nguyeãn Ñình Nguyeân

50240

CHO EM MUØA XUAÂN TÌNH YEÂU

Leâ Trung Hieáu

53855

CHO EM NGUÛ TRONG TRAÙI TIM ANH

Baûo Chaán

50964

CHO NGÖÔØI TÌNH LÔÕ

Hoaøng Nguyeân

51902

CHO NGÖÔØI TÌNH XA

Kyø Phöông

53250

CHO NGÖÔØI TÌNH XA

Nguyeãn AÙnh 9

52727

CHO NHAU LÔØI NGUYEÄN CAÀU

Phaïm Maïnh Cöông

51844

CHO NHAU MOÄT NUÏ CÖÔØI

Minh Chaâu

50386

CHO QUEÂN THUÙ ÑAU THÖÔNG

Nhaïc Phaùp

51349

CHO TÌNH MAÕI XA

Minh Khang

52162

CHO TOÂI CHUÙT NAÉNG

Soâng Traø

52342

CHO TOÂI LAÏI TÖØ ÑAÀU

Traàn Quang Loäc

50604

CHO TOÂI QUEN (CLEMENTIME)

Nhaïc ngoaïi

50378

CHO TOÂI TÌNH YEÂU

Nhaïc ngoaïi

50527

CHO TOÂI YEÂU

Ñaõ töø laâu roài toâi yeâu maøu aùo traéng…

Nhaïc: Hoaøng Ñaïm Thô: Hoaøng Yeán

51470

CHO VÖØA LOØNG EM

Maëc Theá Nhaân

53394

CHONG CHOÙNG TÌNH YEÂU

Nhaát Trung

Noùi moät laàn lôøi cuoái vôùi em... Haõy cho em xin moät lôøi höùa vì ngaøy mai caùch bieät... Cho em moät loái veà ñeå em khoâng coøn thöông nhôù... Cho em moät ngaøy moät ngaøy thoâi… Hôõi em ngöôøi daáu yeâu, ngaøy qua trong anh bao thöông nhôù ... Cho traùi tim em heù nôû...

Lung linh tia naéng sôùm mai em xinh nhö ñoùa hoa raïng ngôøi... Khoùc maø chi yeâu thöông qua roài… Em ra ñi sao khoâng noùi caâu chia ly… Tieãn anh trong chieàu nay, tieãn anh veà vôùi ai... Ñöøng saàu ñöøng traùch neáu ai höõng hôø, ai ñaõ laïnh luøng... Duø sao thì ñeâm seõ taét naéng mai laïi trôû veà… Cho toâi queân ñi…

Khi con tim vôõ tan…

Vaãn coøn ñoù noãi nhôù dòu daøng, vaãn coøn ñaây noãi buoàn… Cho toâi böôùc laïi con ñöôøng laøng, ngaøy ñaàu caép saùch… Xin em caâu chaøo cho toâi quen naøo… Cho toâi ñi tôùi choán hoang sô…

Thoâi roài ta ñaõ xa nhau...

Nhieàu khi ngoài beân em nhöng khoâng bieát phaûi noùi sao...

www.arirang.com.vn

- 26 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51989

CHOÀI XANH

Minh Chaâu

52343

CHOÂM CHOÂM LYÙ QUA PHAØ

Vinh Söû

51451

CHOÁN CUÕ

Nguyeãn Khaûi Hoaøn

54007

CHOÂN GIAÁU

Ñoâng Nhi

51520

CHOÀNG XA

Voõ Thieän Thanh

53117

CHÔI NAÊM MÖÔØI

Vinh Söû - Hoaøng Hoa

53119

CHÔÏ TÌNH SAPA

Phan Long

54186

CHÔÏT LAØ NOÃI ÑAU

Thuûy Tieân

51372

CHÔÏT NGHE BÖÔÙC EM VEÀ

Quoác Vöôïng

51196

CHÔÏT NHÖ NAÊM 18

Quoác Duõng

53690

CHÔÏT THAÁY ÑEÂM BUOÀN

Löông Baèng Quang

54187

CHÔÏT YEÂU

Nguyeãn Daân

51229

CHÔØ AI MUOÂN KIEÁP

Quoác Vöôïng

53251

CHÔØ ANH

Leâ Quang

53856

CHÔØ ANH EM NHEÙ

Vieät Anh

53395

CHÔØ ANH HAÙT LYÙ DUYEÂN TÌNH

Tieán Luaân

53857

CHÔØ EM

Anh Tuaán

50358

CHÔØ EM

Nhaïc ngoaïi

51988

CHÔØ EM ÑEÂM MUØA ÑOÂNG

Nguyeãn Ñình Nguyeân

51901

CHÔØ MOÄT TIEÁNG YEÂU

Leâ Höïu Haø

53118

CHÔØ MONG

Minh Chaâu

Hoang vu maët ñaát nhö hö khoâng laëng yeân, laøn khoùi ñen… Anh ñi xuoáng Taây Ñoâ qua baéc hoâm nao… Böôùc tôùi choán xöa... Ngaøy hoâm qua vaãn laø mình, voøng tay oâm sieát nheï nhaøng... Daäy ñi em ñöøng nguû daây döa… Naêm möôøi laêm anh ñeám aên gian... Nhöõng con ngöïa ñeâm hí baït gioù, luïc laïc vang nuùi röøng... Moät ngaøy trong em coù bieát bao nieàm vui, ngaøy anh ñeán... Khi côn möa chieàu nay…

Theá roài ñöôøng maây moûi caùnh chim trôøi… Moät hoâm buoàn chaùn, anh leâ ñoâi chaân qua con ñöôøng khuya… Coù phaûi anh laø ngöôøi ñaàu tieân cöôùp hoàn em, khi laàn ñaàu... Chieàu buoâng vaán vöông…

Hoaøng hoân nhö buoâng veà treân con phoá daøi, chôït nghe coâ ñôn...

Chôø em anh nheù daãu ñeâm bao ñeâm gioù veà... Anh ñaõ nôï em khuùc daân ca cho ñeán baây giôø... Moät ngöôøi buoàn nhôù thöông moät ngöôøi... Tình anh trao em thuôø aáy… Ñeâm nay treân phoá ñoâng ngoaøi kia bao ñoâi gaùi trai tay trong tay... Ngöôøi naøo höùa seõ yeâu toâi suoát ñôøi ... Muoân tia naéng lung linh sôùm mai, xua tan heát aâm u ñeâm daøi...

www.arirang.com.vn

- 27 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53858

CHÔØ MONG ANH MAÕI

Quoác Vuõ

50400

CHÔØ NGÖÔØI

Khaùnh Baêng

54008

CHÔØ NGÖÔØI ÑAÕ XA

Nguyeãn Hoàng Thuaän

52601

CHÖÕ NÔÏ CHÖÕ DUYEÂN

Tröông Quang Tuaán

50625

CHÔØ PHONE CUÛA ANH

Nhaïc ngoaïi

51599

CHÔØ PHONE CUÛA EM

Hoaøi An

51987

CHÔÙ NUOÁI TIEÁC

Lyù Haûi

52472

CHÔÙ QUEÂN MAU

Tieán Luaân

50335

CHUÛ NHAÄT TÖÔI HOÀNG

Nhaïc ngoaïi

54188

CHUÙC EM HAÏNH PHUÙC

Leâ Minh Kha

52728

CHUÙC EM HAÏNH PHUÙC

Thaùi Khang

51224

CHUÙC MÖØNG CHO THEÁ GIÔÙI (JOY TO THE WORLD) Chuùa sinh ra ñôøi…

Nhaïc: George.F.Handle Lôøi Vieät: Mai Vieät

53542

CHUÙC TEÁT NGAØY XUAÂN

Tieán Luaân

50370

CHUÙC XUAÂN

Töø Huy

52163

CHUNG VAÀNG TRAÊNG ÑÔÏI

Hoaøng Phöông

52877

CHUOÂNG GIOÙ

Voõ Thieän Thanh

52602

CHUÙT KYÛ NIEÄM BUOÀN

Toâ Thanh Sôn

51445

CHUÙT NAÉNG MUØA ÑOÂNG

Leâ Quang

53121

CHUÙT THÖ TÌNH CUÛA NGÖÔØI LÍNH BIEÅN Khi chia tay, anh daïo treân beán caûng...

Hoaøng Hieäp Traàn Ñaêng Khoa

50413

CHUÙT TÌNH NAÊM XÖA

Leâ Minh - Haûi Thaûo

51348

CHUÙT TÌNH THÔ NGAÂY

Minh Chaâu

Ñeán bao giôø con tim naøy seõ heát ñau... Moät ngöôøi con gaùi ñöùng nghieâng nghieâng vaønh noùn laù… Hô hô hô…Ñoâi khi trong côn mô toâi hay quay veà... Gioù muøa thu ña ña buoàn xa xöù, coù ai veà mieät thöù… Chôø phone cuûa anh em chôø… Moät mai trôøi ñoâng sôùm...

Chôù nuoái tieác nhöõng ngaøy maø ta ñaõ yeâu nhau trong moäng mô… Hôõi coâ em troøn ñoâi taùm, maét xoe troøn ngô ngaùc… Saùng mai töôi hoàng…

Cuoäc ñôøi naøo ñaâu ai muoán, raèng khi yeâu ai ñaâu bieát... Ñeâm nay anh laïnh caâm gioït saàu rôi rôùt trong cheùn men tình...

Teát teát teát ngaøy teát ñeán muøa xuaân roän raøng… Muøa xuaân muøa xuaân ñeán… Laøng anh laøng em chung doøng soâng vaêng vaúng caâu hoø… Nghe raát mô hoà caây laù laëng lôø, coù tieáng chuoâng xa môø xa môø… Chieàu naøo anh vôùi em neùp beân theàm möa... Roài anh seõ quay veà…

Ñaâu chæ coù maøu xanh… Ngaøy xöa coøn thô…

www.arirang.com.vn

- 28 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50289

CHUYEÄN BA NGÖÔØI

Quoác Duõng - Xuaân Kyø

53691

CHUYEÄN BA MUØA MÖA

Minh Kyø - Daï Caàm

52729

CHUYEÄN BAØ TAÙM

Tröông Quang Tuaán

51142

CHUYEÅN BEÁN

Chieàu nay sao daâng nhanh maøu tím…

Nhaïc: Ñoaøn Chuaån Lôøi: Töø Linh

50450

CHUYEÄN BÌNH THÖÔØNG CUOÁI CUØNG

Phuù Quang

53692

CHUYEÄN BUOÀN DÓ VAÕNG

Nguyeãn Nhaát Huy

53539

CHUYEÄN CHAØNG COÂ ÑÔN

Hoaøng Baùch

54010

CHUYEÄN CUÛA TOÂI

Leâ Quang

52164

CHUYEÄN CUÛA TOÂI

Traàn Quoác Huøng

50136

CHUYEÄN ÑEÂM MÖA

Hoaøi Linh - Nguyeãn Hieàn

50004

CHUYEÄN HEÏN HOØ

Traàn Thieän Thanh

54011

CHUYEÄN HOÂM QUA

Lam Tröôøng

51475

CHUYEÄN LAØM DAÂU

Voõ Thieän Thanh

52165

CHUYEÄN LOAØI HOA DANG DÔÛ

Y Vuõ

50457

CHUYEÄN LÔÙP TOÂI Lôùp toâi coù moät coâ naøng…

Nhaïc: Nguyeãn Ngoïc Thieän Lôøi: Nguyeãn Anh

54189

CHUYEÄN NGAØY MÖA

Thaûo Chaâu - Gia Ñoaøn

53120

CHUYEÄN NGAØY THÔ

Hoàng Xöông Long

53859

CHUYEÄN NHOÛ

Tuaán Khanh

53693

CHUYEÄN PHIM TOÂI

Phaïm Khaùnh Höng

53252

CHUYEÄN THÖÔØNG TÌNH

Tieán Luaân

54190

CHUYEÄN TÌNH DÖÔÙI MÖA

Nguyeãn Vaên Chung

Moät ngöôøi ñi vôùi moät ngöôøi...

Ñôøi töø muoân thuôû tieáng möa coù vui bao giôø ... Baø con ôi ra ñaây maø coi, con caù thoøi loøi noù boø leân bôø…

Coù nhöõng khi veà qua phoá…

Anh ra ñi ñeå laïi dó vaõng vôùi nhöõng tieác nuoái… Bao nhieâu ngaøy qua tình yeâu sao coøn xa hôõi ngöôøi… Chuyeän cuûa toâi laø moät ngaøy naéng aám... ÔÛ nôi toâi sinh ra coù nhöõng con soâng hieàn hoøa... Ngoaøi trôøi khoâng sao thöa... Heïn chieàu nay maø sao…

Chuyeän hoâm qua töôûng chöøng nhö ñang raát môùi... Ngoài im nghe gioù thoåi...

Ñoïc xong trang saùch cuoái, hoàn röng röng nöôùc maét...

Nhöõng caâu chuyeän xöa, chaøng thieân söù cuûa ngaøy möa... Chuyeän ñoâi mình ngaøy thô, coù em laø tieân nöõ xuoáng traàn... Coù nhöõng luùc chuyeän nhoû töôûng nhö laø khoù... Khoùc thaät nhieàu chuyeän phim buoàn ta ñaõ xem ... Neáu bieát tröôùc loøng hay ñoåi thay, khi ñang yeâu naøo ai coù hay... Haïnh phuùc vôùi anh laø nhöõng giaây phuùt beân em, theá nhöng...

www.arirang.com.vn

- 29 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53540

CHUYEÄN TÌNH KHOÂNG SUY TÖ

53694

CHUYEÄN TÌNH SOÂNG HÖÔNG

Moät sôùm anh ñi khoâng lôøi giaõ töø, ñeå cho Hueá buoàn...

Nhaïc: Thuøy Linh Lôøi: Ñynh Traàm Ca

53253

CHUYEÄN TÌNH THAÛO NGUYEÂN

Traàn Tieán

54012

CHUYEÄN VEÀ NGÖÔØI CON GAÙI

Ñöùc Trí

51990

CHUYEÁN ÑOØ KHOÂNG EM

Hoaøi Linh - Anh Phong

50149

CHUYEÁN ÑOØ QUEÂ HÖÔNG

Vy Nhaät Taûo

51991

CHUYEÄN ÑÔØI XÖA CHUYEÄN NGAØY NAY

Theá Hieån

50937

CHUYEÄN ÑOÙA HOÀNG

Nhaïc Hoa

50554

CHUYEÄN ÑOÙA QUYØNH HÖÔNG

Trònh Coâng Sôn

50360

CHUYEÄN PHIM BUOÀN (SAD MOVIES)

Nhaïc Phaùp

53052

CHUYEÁN TAØU VEÀ QUEÂ NGOAÏI

Phaïm Theá Myõ

51992

CHUYEÄN THÖÔØNG TÌNH THEÁ THOÂI

Leâ Quang

50336

CHUYEÄN TÌNH (LOVE STORY)

Nhaïc ngoaïi

52344

CHUYEÄN TÌNH BEÂN AO CAÙ

Tröông Quang Tuaán

50118

CHUYEÄN TÌNH CUÛA BIEÅN

Thanh Tuøng

50505

CHUYEÄN TÌNH HOA BÖÔÙM

Thanh Sôn

52166

CHUYEÄN TÌNH HOA CAÙT ÑAÈNG

Haø Phöông

52167

CHUYEÄN TÌNH HOA LÖU LY

Thanh Sôn

52168

CHUYEÄN TÌNH HOA MUOÁNG BIEÅN

Hoaøng Phöông

51052

CHUYEÄN TÌNH LAN & ÑIEÄP

Maïc Phong Linh

50251

CHUYEÄN TÌNH MIMOSA

Taï Vuõ Thy - Thanh Sôn

Tình yeâu môùi vöøa hoâm qua maø nay maét troâng maét cay…

Chieàu chieàu ngöôøi em gaùi vaãn ñi treân thaûo nguyeân xanh... Chuyeän ngöôøi con gaùi môùi bieát yeâu yeâu laàn ñaàu... Phuùt ban ñaàu aáy thö xanh maøu giaáy vieát nhöng chöa göûi ai... Anh coøn nhôù con ñoø xöa ...

Nghe keå chuyeän ñôøi xöa coù naøng coâng chuùa, nôi vöôøn hoa… Saùng sôùm em haùi hoa hoàng…

Gioït möa laëng leõ treân nuï quyønh… Ñaønh laáy coù moãi veù vaäy…

Treân con taøu veà laïi queâ höông, ta ñaõ qua ñoài lau traéng xoùa... Cuoäc tình ngaøy naøo ñaõ trao cho anh giôø chæ coøn trong ñôùn ñau… Bieát duøng lôøi raát khoù...

Nhaéc laïi chuyeän caùi ao, loøng anh boãng thaáy nao nao… Ngaøy xöa bieån khoâng coù caùt... Nghe laù thu rôi beân theàm...

Chuyeän moät loaøi hoa mang teân hoa Caùt Ñaèng…

Chuyeän laâu laém toâi coù yeâu moät ngöôøi treân xöù laïnh… Em ñeán thaêm anh muøa vui beân bieån, nuï hoa Muoáng Bieån... Toâi keå ngöôøi nghe…

Naêm xöa choán naøy ngöôøi quen bieát nhau...

www.arirang.com.vn

- 30 -

Taâm Anh


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52473

CHUYEÄN TÌNH MUØA ÑOÂNG

51212

CHUYEÄN TÌNH NAØNG CHAÂU LONG Chuyeän ngaøy xöa nhaân gian…

Nhaïc: Phoá Thu Lôøi: Thanh Sôn

52878

CHUYEÄN TÌNH QUAÙN BEÂN HOÀ

Thanh Sôn

52474

CHUYEÄN TÌNH TOÂI

Hoaøi An

51111

CHUYEÄN TÌNH TREÂN DOØNG SOÂNG QUAN HOÏ

Phan Laïc Hoa

50597

CHUYEÄN TÌNH XÖA

Nhaïc ngoaïi

52475

CHUYEÄN TÌNH YEÂU THEÁ GIAN

Minh Vy

52345

CHUYEÄN TRAÊM NAÊM

Kyø Anh

53541

CHUYEÄN YEÂU ÑÖÔNG

Quoác Duõng

52169

CHUYEÁN XE MIEÀN TAÂY

Ñaøi Phöông Trang

52967

CHÖÕ HIEÁU CHÖÕ TÌNH

Nguyeãn Minh Anh

54191

CHÖA BAO GIÔØ

Vieät Anh

52170

COÛ HOA 19

Quoác Baûo

51115

COÙ BIEÁT KHOÂNG EM

Nguyeãn Ngoïc Thieän

53695

COÙ BAO GIÔØ

Baûo Thy

54013

COÙ BAO GiÔØ

Ñöùc Trí

54192

COÙ BAO GIÔØ ANH BIEÁT

Anh Tuaán

54014

COÙ ÑOÂI LAÀN

Ñöùc Trí

52985

COÙ EM

Jimmii Nguyeãn

51447

COÙ KHI NAØO

Nguyeãn Ñöùc Trung

54193

COÙ KHI NAØO

Voõ Maïnh Hieàn

Ngaøy xöa em hoàn nhieân, traùi tim chöa thaät bieát buoàn…

Moät chuyeän tình ngaøy naøo, loøng chöa nguoâi xoùt xa… Trong ñeâm ñen toái ñen, ñöôøng söông gioù… Tình yeâu coù töø nôi ñaâu...

Nghe tieáng möa rôi loøng taùi teâ… Sao quay löng aâm thaàm laëng leõ böôùc ñi…

Khuùc haùt ngoït ngaøo say ñaém, ngaân nga tieáng yeâu… Anh ôi coù bieát nhöõng chuyeän tình ñeïp maõi coù thaät laø… Treân chuyeán xe naêm naøo xuoâi veà mieàn Taây, toâi quen... Noãi loøng em ai coù thaáu, anh ñöøng neân traùch em laøm gì... Trong côn möa ñeâm, nheï nhö gioù troâi qua khoâng gian... Loaùng thoaùng haït möa rôùt treân baøn tay em xanh meàm… Moät laàn ra phoá cuøng traùi tim voâ tö… Coù bao giôø tình yeâu anh seõ ñeán beân ñôøi em… Coù bao giôø yeâu thöông khi xöa laø thoaùng qua... Duø em ñaõ bieát anh seõ khoâng coøn yeâu em, nhöõng thaùng ngaøy... Ta gaëp nhau coù ñoâi laàn ta chôø nhau cuõng ñoâi laàn… Cuoäc ñôøi nheï nhö gioït naéng rôi treân maùi toùc em... Coøn nhôù khoâng anh… Beân anh bao ngaøy thaùng qua vaø beân anh em suy tö...

www.arirang.com.vn

- 31 -

Vuõ Quoác Bình


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51039

COÙ LAØ MUOÂN THUÔÛ

Traàn Thieát Huøng

53255

COÙ LAÀM THÌ ÑÖØNG TRAÙCH THAN

Löông Gia Huy

50474

COÙ LEÕ NAØO

Ñeâm laïnh quaù sao em khoâng veà…

Nhaïc: Traàn Thaéng Lôøi: Phan Ngoïc Töôøng Ñoan

50471

COÙ LEÕ

Leâ Kim Khaùnh

54015

COÙ MOÄT NGAØY NHÖ THEÁ

Trònh Coâng Sôn

54194

COÙ MOÄT NGAØY NHÖ THEÁ

Vuõ Quoác Vieät

54016

COÙ MOÄT NGÖÔØI YEÂU EM

Nguyeãn Vaên Chung

52476

COÙ NHAU TROÏN ÑÔØI

Ñöùc Trí

50590

COÙ NHIEÀU KHI

Nhaïc ngoaïi

53545

COÙ NHÖÕNG CHIEÀU EM ÑEÁN

Minh Vy

52347

COÙ NHÖÕNG CHIEÀU NGHE RAÁT LAÏ

Traàn Quang Loäc

52477

COÙ NHÖÕNG KHI MOÄT MÌNH

Ñöùc Trí - Haø Quang Minh

50556

COÙ NHÔÙ ÑEÂM NAØO

Khaùnh Baêng

51058

COÙ ÑOÂI KHI

Laõ Vaên Cöôøng

53696

COÙ PHAÛI ÑAÕ QUAÙ MUOÄN MAØNG

Nguyeãn Hoaøi Anh

50929

COÙ PHAÛI EM MUØA THU HAØ NOÄI

Traàn Quang Loäc

52348

COÙ PHAÛI MÌNH MAÁT NHAU

Leâ Quang

52730

COÙ PHAÛI TA CHIA TAY

Leâ Quang

51391

COÙ QUEÂN ÑÖÔÏC ÑAÂU

Ñöùc Trí

50842

COÛ UÙA

Lam Phöông

51302

COÛ XANH

Hoaøng Böûu

Ta ñaõ maát ñi con tim…

Thoâi thì ñöôøng anh anh cöù ñi, thoâi thì ñöôøng em em cöù ñi...

Nhôù luùc anh vöøa quen naøo em ñaõ hieåu gì… Coù moät ngaøy, coù moät ngaøy nhö theá anh ñi... Caát tieáng haùt öôùc mô xin yeâu thöông luoân ñong ñaày... Coù nhöõng luùc nghe trong tim em sao buoàn teânh... Chieàu hoâm qua trôøi vöông naéng laù thu bay bay… Coù nhieàu khi toâi mô öôùc… Ñeâm nay möa thaät laâu, coù bieát khoâng con tim laïnh luøng… Ñaõ heát roài nhöõng giaác mô ñaàu, chieàu hoaøng hoân… Ñoâi luùc em hay ngoài moät mình vaø haùt vu vô... Coù nhôù ñeâm naøo veà chung vôùi nhau… OÂi coù ñoâi khi theøm nhö gioù ñi hoang… Töøng ñeâm traéng thao thöùc, naèm oâm kyù öùc ... Thaùng taùm muøa thu…

Ta gaëp nhau moät ngaøy muøa ñoâng, ta gaëp nhau… Ñeâm nay em mô nhöõng giaác mô xa vôøi, trong côn mô... Nhöõng ñeâm khuya naèm ñaây…

Coøn nhôù teân nhau xin goïi trong giaác moäng… Coû xanh eâm aùi moïc treân loái ñöa…

www.arirang.com.vn

- 32 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51993

COÛ XOÙT XA ÑÖA

Trònh Coâng Sôn

50236

COÂ BEÙ COÙ CHIEÁC RAÊNG KHEÅNH

Traàn Thieát Huøng

50217

COÂ BEÙ DOÃI HÔØN

Nguyeãn Ngoïc Thieän

51452

COÂ BEÙ MAÉT NAI

Tröôøng Huy

53256

COÂ BEÙ MUØA ÑOÂNG

Toaøn Thaéng

54017

COÂ BEÙ MÖA

Bình Nguyeân

51068

COÂ BEÙ NGAØY XÖA

Hoaøi Linh

53401

COÂ BEÙ SUY TÖ

Vuõ Quoác Vieät

51521

COÂ BEÙ TOÙC MAÂY

Tröôøng Huy

53701

COÂ BEÙ TOÙC XUØ

Phöông Uyeân

54018

COÂ BEÙ TROØN XINH

Trung Thaûo

50024

COÂ BEÙ U SAÀU

Nguyeãn Ngoïc Thieän

50032

COÂ BEÙ VOÂ TÖ

Traàn Tieán

53702

COÂ GAÙI ÑEÁN TÖØ HOÂM QUA

Traàn Leâ Quyønh

51301

COÂ GAÙI MÔÛ ÑÖÔØNG

Xuaân Giao

53703

COÂ GAÙI PA KOÂ CON CHAÙU BAÙC HOÀ

Huy Thuïc

51069

COÂ GAÙI SAØI GOØN ÑI TAÛI ÑAÏN

Lö Nhaát Vuõ

52603

COÂ GAÙI TRUNG HOA

Syõ Luaân

54201

COÂ GAÙI VIEÄT

Minh Chaâu

51903

COÂ GAÙI VOÙT CHOÂNG Nhö bao coâ gaùi ôû treân non ...

Nhaïc: Hoaøng Hieäp Lôøi: Moâ Loâ I Choi

51003

COÂ HAØNG CAØ PHEÂ

Canh Thaân

Treân ñôøi ngöôøi troå nhaùnh hoang vu, treân ngaøy ñi… Naøy coâ beù coù chieác raêng kheånh... Chieàu nay vöøa tan buoåi hoïc... Ñöa em ñeán lôùp chieàu nay… Töøng côn gioù kheõ voâ tình

Ngaøy hoâm qua ngaøy xa xöa coù coâ beù thích daàm trong möa... Hoâm nay veà thaêm nhaø…

Naéng ngaäp ñöôøng veà treân goùc phoá tröa nay... Ñeâm nay mô veà em…

Hey toùc xuø coâ beù toùc xuø...Cuoäc ñôøi thaät ñeïp vaø chaúng coøn chi hôn…

Ah ah ah…Moät ngaøy ra phoá maët buoàn xo... Naøy coâ beù sao ngoài laëng leõ… Xoøe tay ra em cho moät ngoâi sao... Vaø roài ta höùa seõ quay trôû laïi, vaøo moät ngaøy mai nhö hai ngöôùi baïn ...

Ñi giöõa trôøi khuya…

Muøa xuaân ñeán roài baûn laøng ôi, thô Baùc goïi daäy vang non soâng… Chim keâu chim keâu ven röøng…

Neáu thích em thì anh haõy noùi Wô ai Ni… Em laø coâ gaùi Vieät Nam, em laø coâ gaùi Vieät Nam...

ÔÛ chôï Daàu coù haøng caø pheâ…

www.arirang.com.vn

- 33 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50584

COÂ HAØNG NÖÔÙC

51278

COÂ HAÙI MÔ

Thô thaån röøng chieàu…

Nhaïc: Hoaøng Giaùc Thô: Nguyeãn Bính

50053

COÂ LAÙNG GIEÀNG

Nhaïc: Hoaøng Quyù

52349

COÂ ÑI NUOÂI DAÏY TREÛ

Nguyeãn Vaên Tyù

50458

COÂ ÑÔN MÌNH ANH

Tuaán Thaêng

51640

COÂ ÑÔN TIEÁNG SOÙNG

Hoaøi An

51181

COÂ ÑÔN

Nguyeân Thanh

50494

COÂ ÑÔN

Nguyeãn AÙnh 9

53546

COÂ ÑÔN TRONG VOØNG TAY

Vónh Taâm

54200

COÂ GAÙI MÖÔØNG BEÂN SOÂNG ÑAØ

Phaïm Minh Tuaán

54201

COÂ GAÙI VIEÄT

Minh Chaâu

54202

COÁ QUEÂN

Hoaøng Anh

54203

COÁ QUEÂN ÑI MOÄT NGÖÔØI

Nguyeân Chaán Phong

51200

COÂ TAÁM NGAØY NAY

Ngoïc Chaâu

51070

COÂ THAÉM VEÀ LAØNG

Vinh Söû

50677

COÂ THAÉM VUI XUAÂN

Vinh Söû

50461

COÅ TÍCH CHUYEÄN TÌNH

Traàn Minh Phi

53697

COÕI BÌNH YEÂN

Quoác Duõng

53698

COÕI HOA

Baûo Phuùc - Anh Thoa

54019

COÕI TÌNH

Baûo Phuùc

53860

COÕI TÌNH

Minh Khang

Vuõ Minh

Laúng laëng maø nghe toâi noùi ñoâi lôøi...

Lôøi: Hoaøng Quyù - Hoaøng Phuù

Hoâm nay trôøi xuaân bao töôi thaém... Muøa xuaân ai ñi haùi hoa, maø em ñi nuoâi daïy treû… Vaøo moät ngaøy chôït boùng… Anh coâ ñôn noãi nhôù...

Ai nhôù ai tình nhö ñaõ maát… Haïnh phuùc nhö ñoâi chim uyeân… Anh xa em ngaøy aáy gioù möa laëng caâm, quanh em khoâng coøn nöõa…

Coâ gaùi Möôøng beân soâng Ñaø, em ñeïp laém laém...

Em laø coâ gaùi Vieät Nam, em laø coâ gaùi Vieät Nam... Hoaøng hoân thôøi gian sao khoâng mang em veà nôi bình yeân... Lôøi chia tay daãu bieát ta seõ cay ñaéng nhöng em phaûi noùi... Queâ höông choán thanh bình… OÂ kìa ai nhö coâ Thaém… Ngaøy ñaàu moät naêm…

Tim em tim em nhö naøng Taám hieàn… Xin em chôù thaû hoàn cuoái trôøi maây, nhö ñang ñaém chìm ... Moät ngaøy xuaân rong chôi ñeán ñaây, böôùc chaân toâi ... Möa giaêng loái veà, anh ngoài chô vô coõi tình... Seõ coù luùc em thaáy trong loøng, tieáng yeâu ñöông...

www.arirang.com.vn

- 34 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52173

COÂNG CHA

Coâng cha cao nhö nuùi Thaùi Sôn cao vôøi vôïi, ôn cha…

Nhaïc: Soâng Traø Lôøi: Nguyeãn Ñöùc Tö

53257

COÂNG CHA NGHÓA NAËNG

Tieán Luaân

53258

COÂNG CHUÙA BONG BOÙNG

Nguyeãn Hoaøng Linh

52972

COÂNG NHAÂN VIEÄT NAM

Vaên Cao

51217

COMME TOI

Ngaøy ñoù cöù ngôõ vôùi nhau...

Nhaïc Phaùp Lôøi Vieät: Mai Thanh

53543

CON CHIM MANH MANH

Daân ca Nam Boä

50089

CON CHIM SEÛ TOÙC XUØ

Traàn Tieán

52968

CON DIEÀU CUÛA MEÏ

Tieán Luaân

54195

CON ÑOØ LÔÕ HEÏN

Phaïm Hoøa Khaùnh

54196

CON ÑÖÔØNG EM MÔ

Voõ Thieän Thanh

54020

CON ÑÖÔØNG HAÏNH PHUÙC

Tieán Minh

54197

CON ÑÖÔØNG TÌNH YEÂU

Ñaøo Troïng Thònh

53699

CON ÑÖÔØNG XANH NAÉNG

Minh Chaâu

51004

CON GAÙI BAÂY GIÔØ

Quoác Huøng

52171

CON GAÙI CUÛA MEÏ

Giao Tieân

50071

CON GAÙI THÖÔØNG HAY KHOÙC

Nguyeãn Vaên Hieân

50904

CON GAÙI

Ngoïc Leã

53544

CON GAÙI TUOÅI TEEN

Minh Khang

54198

CON HAÏC GIAÁY

Voõ Thieän Thanh

53122

CON HOÀNG HAÏC LAÏC BAÀY

Laõ Vaên Cöôøng

50119

CON KEÂNH TA ÑAØO

Phaïm Tuyeân

Khi coøn beù thô cha boàng cha beá naâng niu... Ngaøy xöa luùc thô beù ta thöôøng nhìn möa haùt... Ngoaøi kia lôøi non nöôùc ñang nhaéc ta mau nhaác cao gioáng noøi...

Con chim manh manh noù ñaäu caây chanh… Ñöøng queân baø chò hay buoàn cuûa em... Ngaøy con coøn nhoû meï hay boàng con ra bôø ñeâ... Boùng ñoø caäp ngang beán soâng, bieát anh sang loøng em vui... Na na na na...nheï nhaøng laøn maây bay qua thaùng ngaøy... Ngöôøi yeâu ôi, haõy noùi con ñöôøng anh seõ qua... Coù moät con ñöôøng mang teân laø tình yeâu, khi toâi böôùc... Roài moät ngaøy kia khoâng xa, ñöôøng ñôøi oâi bao la ... Bieát yeâu laø lôõ laøng…

Meï thöôøng baûo con thaân gaùi ñuïc trong, mai kia moát noï… Con gaùi thöôøng hay khoùc... Con gaùi noùi coù laø khoâng… Moät hai ba boán naêm saùu chaøng trai ñöøng neân theo em… Tình yeâu nôi ñaâu nôi ñaâu, baêng qua ñeâm thaâu... Em con hoàng haïc laïc baày, troán giöõa ñaàm laày hoang daõ... Con keânh ta ñaøo...

www.arirang.com.vn

- 35 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50275

CON KEÂNH XANH XANH

Ngoâ Huyønh

52732

CON KHOÂNG VOÄI

Dzoaõn Bình

53254

CON LAÄT ÑAÄT

Nguyeân Chaán Phong

50966

CON MAÉT COØN LAÏI

Trònh Coâng Sôn

53861

CON ROÀNG CHAÙU TIEÂN

Tröông Quang Luïc

54204

CÔÙ SAO NGÖÔØI HÔÕI

Nghóa MP

53259

CÔN ÑAU CUOÁI CUØNG

Thaùi Thònh

54022

CÔN GIOÙ LAÏ

Maïnh Quaân

50165

CÔN MÖA BAÁT CHÔÏT

Nguyeãn Ñình Baûng

50369

CÔN MÖA CHIEÀU CHUÛ NHAÄT

Töø Huy

52172

CÔN MÖA CHIEÀU NHÔÙ EM

Hoaøi An

51727

CÔN MÖA CUOÁI

Nguyeãn Nhaát Huy

54023

CÔN MÖA CUOÁI CUØNG

Minh Vy

50459

CÔN MÖA HAÏ

Nhaïc ngoaïi

51110

CÔN MÖA LAO XAO

Nguyeãn Ngoïc Thieän

52479

CÔN MÖA MUØA ÑOÂNG

Hoà Hoaøi Anh

51845

CÔN MÖA PHUØN

Ñöùc Huy

52973

CÔN MÖA TÌNH YEÂU

Maïnh Quaân

50171

CÔN MÖA

Huyønh Lam

50468

CÔN ÑAU TÌNH AÙI

Nhaïc Phaùp

51123

CON ÑOØ QUEÂ HÖÔNG

Khaùnh Nhi

Con keânh xanh xanh nhöõng chieàu eâm aû löôùt troâi… Meï nhö soâng bieån lôùn, voøng tay aâu yeám ngoït ngaøo… Khi ta beân nhau anh thöôøng ñuøa vui... Coøn hai con maét…

Moät Ñaát nöôùc ra ñôøi, söøng söõng giöõa ñaát trôøi... Ngaøn aùnh sao treân cao röïc rôõ ñeå giöõ côn mô thay hình boùng em...

Ñöùng beân em im laëng thaät laâu, nhìn thaáy nhau cöù theâm u saàu... Laëng yeân caên gaùc laëng yeân vaàng traêng... Chieàu nay ra phoá böôùc chaân muoän phieàn... Côn möa chieàu chuû nhaät…

Döôùi möa mình toâi ñöùng chôø em, phoá quen… Trôøi coøn laøm côn möa cuoái maõi rôi trong cuoäc ñôøi... Töøng haït möa ngoaøi hieân coøn tí taùch rôi... Töøng haït möa nheï nhö… Côn möa lao xao ñeán beân…

Coù côn möa naøo veà ñeâm muøa ñoâng… Côn möa phuøn bay qua thaønh phoá nhoû... Ngöôøi yeâu ôi coû meàm ñaõ heùo khoâ, maët hoà laù xaùc xô... Nhìn töøng haït möa tí taùch... Ñau töø ñaùy traùi tim…

Ngoài ñaây keå nhau nghe...

www.arirang.com.vn

- 36 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51014

CON ÑÖÔØNG CHUÙNG TA ÑI

Nhaïc Hoa

50965

CON ÑÖÔØNG COÙ LAÙ ME BAY

Hoaøng Hieäp

51907

CON ÑÖÔØNG MAÂY TRAÉNG

Mai Thu Sôn

50470

CON ÑÖÔØNG MANG TEÂN EM

Truùc Phöông

52880

CON ÑÖÔØNG ÑEÁN LÔÙP

Leâ Quoác Thaéng

50117

CON ÑÖÔØNG ÑEÁN TRÖÔØNG

Phaïm Ñaêng Khöông

53397

CON ÑÖÔØNG MAØU XANH

Trònh Nam Sôn

53398

CON ÑÖÔØNG MÖA

Nguyeãn Vaên Chung

51846

CON ÑÖÔØNG TÌNH YEÂU

Leâ Quang

51608

CON SAÙO BAÏC LIEÂU

Hoa Bieån

52969

CON SAÙO TÌNH QUEÂ

Tieán Luaân

53400

CON SOÙNG YEÂU THÖÔNG

Hoaøi An

50595

CON TAØU TIEÃN EM (FIVE HUNDRED MILES) Nhaïc ngoaïi Taøu laëng leõ böôùc ñi buoàn baõ…

50097

CON THUYEÀN KHOÂNG BEÁN

Ñaëng Theá Phong

54199

CON THUYEÀN ÖÔÙC MÔ

Töôøng Vaên

50643

CON THUYEÀN XA BEÁN

Löu Baùch Thuï

51995

CON TIM DAÏI KHÔØ

Nguyeãn Hoaøi Anh

51802

CON TIM TOÄI TÌNH

Nguyeãn Hoaøi Anh

52970

CON TRAI LAØ THEÁ

Ñoàng Giao

52346

CON TRAI

Minh Khang - Laâm Huøng

50924

CON YEÂU

Nhaïc ngoaïi

Ñaây haønh lyù anh mang…

Con ñöôøng coù laù me bay…

Treân loái quen tan tröôøng rôïp ngaøn maây traéng bay… Trôû veà chuyeän hai chuùng mình…

Treân con ñöôøng ngaøy ngaøy ñeán lôùp, laù rôi nheø nheï… Moät chieàu ñi treân con ñöôøng naøy...

Naøy ngöôøi yeâu xin quay maët ñi, ñaõ heát yeâu thöông nhau roài... Neáu ngaøy xöa böôùc ñi nhanh qua con ñöôøng möa... Vaø muøa ñoâng ñaõ qua ñi roài aân tình coøn ñaâu ... Roài thì saùo cuõng sang soâng...

Ai ñem con saùo maø sang soâng, queân sôïi chæ hoàng con saùo ... Bieån vaéng maây xaùm laïnh tình anh sao ñaønh...

Ñeâm nay thu sang cuøng heo may ...

Khi ban mai ñang ñeán, thaät dòu daøng trìu meán... Theo gioù thuyeàn xuoâi soùng ñöa beøo troâi… Em vaãn thöôøng tìm anh trong muoân noãi nhôù giöõa boùng ñeâm… Maøn ñeâm xuoáng laïnh luøng buoát giaù con tim moà coâi... Na na na...Ñang vui ñuøa trong quaùn kem, chôït phone anh reo... Neáu ai baûo raèng con trai thôøi nay ñoåi thay… Duø ñaõ lôõ böôùc ñeán choán nôi naøo…

www.arirang.com.vn

- 37 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

54021

COÏP CON

Nguyeãn Hoàng Thuaän

51641

COØ LAÛ

Daân ca Baéc boä

51642

COÕI ÑEÂM

Em ñi veà beân aáy coøn anh ôû beân naøy…

Nhaïc: Soâng Traø Lôøi: Phöông Hoàng Nguyeãn

51905

COÕI NHÔÙ

Soâng Traø

52881

COØN AI TOÁT HÔN ANH

Minh Khang

50566

COØN AI VÔÙI AI

Trònh Coâng Sôn

52971

COØN GÌ ÑAÂU EM

Duy Maïnh

51121

COØN LAÏI MOÄT MÌNH

Nguyeãn Ngoïc Thieän

50885

COØN LAÏI NOÃI COÂ ÑÔN

Nhaïc Hoa

53862

COØN MAÕI GOÏI TEÂN

Thaùi Huøng

50912

COØN MAÕI TRONG ÑÔØI Bao nhieâu ñeâm bao laàn mô…

Nhaïc Anh Lôøi Vieät: Toân Thaát Lan

51906

COØN ÑOÙ CHUÙT HOÀNG PHAI

Vuõ Quoác Vieät

52478

COØN ÑOÙ TRONG ANH NOÃI MONG CHÔØ

Vónh Taâm

51847

COØN TA VÔÙI NOÀNG NAØN

Quoác Baûo

53123

COØN THÖÔNG NHAU THÌ VEÀ BUOÂN MA THUOÄT Nguyeãn Cöôøng Gaëp laïi em, con ñöôøng xöa ñaây roài...

50142

COØN THÖÔNG RAU ÑAÉNG MOÏC SAU HEØ

Baéc Sôn

50224

COØN TUOÅI NAØO CHO EM

Trònh Coâng Sôn

50839

COØN YEÂU EM MAÕI

Nhaïc ngoaïi

52480

COÕNG MEÏ ÑI CHÔI

Traàn Queá Sôn

50603

CÖÙ YEÂN VUI (LET IT BE)

Nhaïc ngoaïi

51522

CÖÙ YEÂU MAØ THOÂI

Em tuoåi Daàn toùc daøi hoàn nhieân... Con coø laø coø bay laû…

Ngaøy ñoù laâu roài hai ñöùa mình yeâu nhau... Moät khi anh ñaõ khoâng yeâu em nöõa roàI, níu keùo cuõng… Khoâng coù em coøn toâi vôùi toâi... Thoâi em ñi ñi chaúng coøn gì, coá gaéng níu keùo ñeå laøm chi... Roài moät ngaøy kia em ñi xa, khoâng coøn ai chung boùng anh… Tình mình ngaøy naøo ñeïp nhö traêng lung linh… Khi bieát yeâu thöông ngöôøi, cuoäc ñôøi em ngôõ queân nuï cöôøi...

Coøn ñoù moät chuùt hö voâ coøn ñoù moät chuùt ñeâ meâ... Nhaët chieàu vaøng beân theàm, nghe thöông sao…

Ñôøi vöøa xinh cho nhöõng aân caàn troâi qua tim ñaàm aám ...

Naéng haï ñi maây troâi lang thang...

Tuoåi naøo nhìn laù vaøng uùa chieàu nay... Yeâu anh nhö thuôû naøo…

Dìu meï ñi chôi, coõng meï ñi chôi … Khi toâi ñang vöông vaán…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Chu Minh Kyù

AÙnh naéng laáp laùnh…

www.arirang.com.vn

- 38 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53863

CUÙN YEÂU

51908

CUNG ÑAØN MUØA XUAÂN Em ôi vuùt leân moät tieáng ñaøn…

Nhaïc: Cao Vieät Baùch Thô: Löu Troïng Lö

51909

CUNG ÑAØN TÌNH YEÂU

Hoaøi An

51233

CUNG ÑAØN XÖA

Vaên Cao

52733

CUOÁC KEÂU BEÂN TRÔØI

Nguyeãn Nhaát Huy

51303

CUOÄC ÑÔØI VAÃN ÑEÏP SAO Cuoäc ñôøi vaãn ñeïp sao...

Nhaïc: Phan Huyønh Ñieåu Lôøi: Döông Höông Ly

52174

CUOÄC ÑÔØI

Leâ Höïu Haø

52604

CUOÄC HAØNH TRÌNH CUÛA LYÙ NGÖÏA OÂ

Daân ca Kieân Giang Lôøi: Vuõ Kim Sa

51352

CUOÄC TÌNH CAY ÑAÉNG Moät mình qua soâng vaéng…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Nguyeãn Ngoïc Thieän

50806

CUOÄC TÌNH MONG MANH

Nhaïc Hoa

51998

CUOÄC TÌNH ÑAÕ QUA

Duy Maïnh

53705

CUOÄC TÌNH ÑAÕ QUA

Töôøng Vaên

54205

CUOÄC TÌNH ÑAÕ QUA

Minh Khang

51910

CUOÄC TÌNH ÑAÕ XA

Soûi ñaù vaãn nhôù daáu chaân ngöôøi ñaõ qua ...

Nhaïc: Quoác An Lôøi: Ñöùc Thònh

53260

CUOÄC TÌNH PHOÂI PHA

Minh Khang

50678

CUOÄC TÌNH THÖÙ NHAÁT

Nhaïc ngoaïi

51033

CUOÄC TÌNH VAÉNG ANH

Quoác Vöôïng

50045

CUOÁI CUØNG CHO MOÄT TÌNH YEÂU

Trònh Coâng Sôn

53547

CÖÔÕI NGÖÏA TRE

Vieät Anh

51996

CUØNG ANH TIEÁN QUAÂN TREÂN ÑÖÔØNG DAØI Qua nuùi qua soâng qua ñoàng luùa chín…

Nhaïc: Huy Du Lôøi: Xuaân Saùch

50637

CUØNG HAØNH QUAÂN GIÖÕA MUØA XUAÂN

Caåm La

Laêng quaêng trong saân chôi ñuøa chaúng phieàn aâu lo...

Bieát khoâng tình ôi bao ngaøy qua cuõng troâi xa vôøi ... Hoàn caàm phong söông…

Nghe tieáng cuoác giöõa ñeâm traêng, em chôø anh…

Ñöøng lau nöôùc maét ñöøng che tieáng khoùc... Anh khôùp, anh khôùp con ngöïa oâ, ngöïa oâ anh thaéng…

Bieån roäng ñeán chaân trôøi...

Thoâi anh haõy veà chaúng caàn noùi theâm ñeå laøm chi… Moät cuoäc tình thöù nhaát ñaõ qua, giôø coøn laïi… Tình yeâu khi xöa em hôõi, moät laàn troùt yeâu maø thoâi...

Chuyeän tình buoàn ñaâu ai muoán... Cuoäc tình thöù nhaát ñaõ cho ta…

Chieàu rôi treân phoá nhö gôïi nhôù nhöõng doøng thö xanh cuõ… ÖØ thoâi em veà chieàu möa gioâng tôùi...

Thuù quaù naøy vui gheâ beù cöôõi ngöïa baèng que tre…

Khi tieáng chim hoùt vang…

www.arirang.com.vn

- 39 -

Syõ Luaân


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51997

CUØNG NHAU ÑI HOÀNG BINH

Ñinh Nhu

53704

CUØNG NHAU TA ÑI LEÂN (ÑOÄI CA)

Phong Nhaõ

50483

DAÏ COÅ HOAØI LANG Töø laø töø phu töôùng…

Cao Vaên Laàu Vuõ Ñöùc Sao Bieån

51293

DAÏ KHUÙC BUOÀN

Thaùi Huøng

53124

DAÏ KHUÙC

Quoác Baûo

50447

DAÏ KHUÙC

Phuù Quang

52974

DAÏ KHUÙC

Tình ñaõ nhö muøa thu, ngaøy qua töôûng nhö trong côn moäng du...

Nguyeãn Trung Cang Leâ Höïu Haø

52882

DAÏ SAÀU KHUÙC

Phí Vaên Vónh

50484

DAÏI KHÔØ

Nguyeãn Ngoïc Thaïch

50503

DAÙNG EM

Nguyeãn Vaên Thanh Nhaõ

50531

DAÙNG NGOÏC

Nguyeãn Ngoïc Thieän

50524

DAÙNG ÑÖÙNG BEÁN TRE

Nguyeãn Vaên Tyù

53261

DAÙNG ÑÖÙNG VIEÄT NAM Anh teân gì hôõi anh yeâu quyù...

Nhaïc: Nguyeãn Chí Vuõ Thô: Leâ Anh Xuaân

50621

DAÙNG TIEÂN NÖÕ

Nhaïc ngoaïi

50544

DAÙNG XUAÂN

Minh Chaâu

53864

DAÂN NÖÔÙC NAM

Leâ Quang

52350

DAÃU BIEÁT DÓ VAÕNG

Trung Quaân

52975

DAÃU BIEÁT RAÈNG EM ÑAÕ XA

Ñoã Ñình Phuùc

52976

DAÁU CHAÁM HEÁT

Minh Khang

51269

DAÁU CHAÁM HOÛI

Theá Hieån

Cuøng nhau ñi hoàng binh, ñoàng taâm ta ñeàu böôùc… Cuøng nhau ta ñi leân theo böôùc Ñoaøn thanh nieân…

D

Tìm veà coõi nhôù ta coøn nghe tieáng ai voïng veà… Caàn ñeâm traéng ñeå truùt vôi loøng ñaày... Coù chieàu naøo nhö chieàu naøo…

Ñeâm lung linh haét hiu töøng phieán sôïi buoàn, ñeâm chia xa saét se… Tình laø aùnh maét trao nhau… Ngoaøi kia bao nhieâu caâu ca… Trôøi trao cho em thöôùt tha daùng ngoïc… Ai ñöùng nhö boùng döøa…

Buoåi saùng khi söông tan... Naéng xuaân ñang roän raøng… Ta laø daân nöôùc Nam bao ñôøi ghi daáu huøng anh... Ñöôøng coøn daøi coâ ñôn moãi khi ñeâm veà... Coù nhöõng ngaøy möa gioù rôùt rôi trong loøng toâi... Coù khuùc maéc anh khoâng sao hieåu ñöôïc... Cha ôi cha laø ai…

www.arirang.com.vn

- 40 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51454

DAÁU CHAÂN LAÕNG TÖÛ

Minh Chaâu

50315

DAÁU CHAÂN ÑÒA ÑAØNG

Trònh Coâng Sôn

53548

DAÁU CHAÂN KYÛ NIEÄM

Thuùc Ñaêng

51325

DAÁU CHAÂN PHÍA TRÖÔÙC Khi toâi coøn laø haït buïi…

Nhaïc: Phaïm Minh Tuaán Thô: Hoà Thi Ca

52481

DAÁU CHAÂN TÌNH NGUYEÄN

Vuõ Hoaøng

52000

DAÁU CHOÂN TÌNH BUOÀN

Quoác Vöôïng

52482

DAÃU COÙ LOÃI LAÀM

Hoà Hoaøi Anh

54206

DAÁU HOÛI TRAÙI TIM

Leâ Höïu Haø

51402

DAÃU TÌNH ÑAÕ XA

Leâ Quoác Duõng

53402

DAÁU TÌNH SAÀU

Ngoâ Thuïy Mieân

51491

DAÁU VEÁT BÌNH YEÂN AÙnh traêng nghieâng moûi moøn...

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Minh Khang

50482

DAÁU VEÁT TÌNH SAÀU

Quoác Vöôïng

51334

DAÁU VEÁT

Baûo Chaán

53403

DAÁU YEÂU CHIEÀU MÖA

Hoaøi An

51762

DAÁU YEÂU ÔI

Thaùi Thònh

51032

DAÁU YEÂU TÌNH ÑAÀU

Ngoïc Leã - Phöông Thaûo

53404

DAÁU YEÂU TÌNH ÑAÀU

Quoác An

51643

DAÁU YEÂU

Quoác An

50541

DAÄY MAØ ÑI

Nguyeãn Xuaân Taân

52734

DAÈM TRONG TIM

Thu Haø

51746

DEÃ THÖÔNG

Tröông Quang Tuaán

Coøn ñaây daáu chaân...

Trôøi buoâng gioù vaø maây…

Chuyeän tình ñoâi möôi chan chöùa khoâng bao giôø vôi…

Nhöõng traùi tim nhö ngoïn löûa hoàng, loøng khaùt khao… Kìa muøa thu sang coøn ñaây maø anh ñaõ ra ñi laõng queân tình em… Khi con tim mong nhôù, moät ngaøy daøi ... Naøy anh ngöôøi haõy noùi cho em ñöôïc bieát tình ta seõ ra sao... Ngöôøi yeâu hôõi côù sao hôøn doãi... Chieàu coøn vöông naéng ñeå gioù ñi tìm...

Chuû nhaät daøi con phoá buoàn…

Muøa xuaân muøa xuaân ñeå laïi... Nghe möa veà chieàu nay treân phoá mong goùt haøi ngaøy xöa... Khi tình yeâu vuït bay nhö caùnh chim... Seõ khoâng coøn nhöõng ngaøy moäng… Töø khi em ñeán, baâng khuaâng ñoâi baøn tay... Tình nhö thoaùng maây… Daäy maø ñi, daäy maø ñi, ai chieán thaéng khoâng heà chieán baïi… Bao ngaøy qua duø tình yeâu ñaõ xa, ñeâm töøng ñeâm… Naéng con trai mong manh sôïi nhôù ...

www.arirang.com.vn

- 41 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53125

DÌ GHEÛ CON CHOÀNG

Hoàng Xöông Long

50041

DIEÃM XÖA

Trònh Coâng Sôn

52885

DÖ AÂM TÌNH THU

Phí Vaên Vónh

50017

DÖ AÂM

Nguyeãn Vaên Tyù

54207

DÓ VAÕNG

Trònh Nam Sôn

52001

DÓ VAÕNG BUOÀN

Thanh Sôn - Phoá Thu

52735

DÓ VAÕNG CUOÄC TÌNH

Duy Maïnh

53865

DÓ VAÕNG EÂM ÑEÀM

Nguyeãn Hoàng Thuaän

51803

DÓ VAÕNG NHAÏT NHOØA

Quoác An

50821

DÓ VAÕNG NHAÏT NHOØA

Nhaïc Hoa

51152

DÓ VAÕNG TRONG EM

Thaùi Huøng

53549

DÒU DAØNG ÑEÁN TÖØNG PHUÙT GIAÂY

Löông Baèng Quang

53405

DOÁC MÔ

Ngoâ Thuïy Mieân

50510

DOÃI HÔØN

Nguyeãn Toân Nghieâm

51644

DOÁI LOØNG

Traàn Minh Phi

52883

DOÁI LOØNG

Nguyeãn Minh Anh

52736

DOÁI LOØNG

Dzoaõn Bình

53126

DOÁI TRAÙ

Tuaán Khanh

51381

DÖØNG BÖÔÙC GIANG HOÀ

Hoaøng Troïng

51804

DOØNG MAÙU LAÏC HOÀNG

Leâ Quang

50606

DOØNG ÑÔØI (MY WAY)

Nhaïc ngoaïi

Coù con chim chieàu, buoàn chi ñöùng hoùt ngoaøi saân... Möa vaãn möa bay treân taàng thaùp coå... Söông mai giaêng giaêng, tieát thu vöøa sang, tröôùc saân… Ñeâm qua mô daùng em ñang oâm ñaøn ... Ngaøy xöa em caát böôùc ra ñi khoâng töø giaõ, ñeå loøng ai... Chuyeän ngaøy xöa em ñoâi taùm moäng mô… Ñaõ laâu roài töø ngaøy em ra ñi, ñeå traùi tim ta ñaõ mang... Anh naøo ñaâu bieát raèng tình ñoâi chuùng mình giôø ñaõ troâi xa... Neáu em ñaõ ñaønh loøng xoùa heát ...

Ñeâm traéng ñeâm ngoài nhìn aùnh traêng veà... Tình em nhö con soùng döõ…

Anh ñang caàm treân ñoâi tay boâng hoa tình yeâu laâu nay… Ñeâm ñaõ veà treân doác, gioù xoân xao ru yeân tình mình... Anh coù bieát raèng em yeâu anh laém khoâng… Nhieàu luùc coâ ñôn maø vaãn cöôøi vui… Roài em cuõng seõ queân anh maø thoâi... Roài ngöôøi khoâng coøn nhôù, ta vôùi ta buoàn chôø… Doái traù ñoù ñaõ theo chaân ngöôøi... Chieàu nay söông gioù löõ khaùch…

Doøng maùu laïc hoàng boán nghìn naêm ... Ñôøi toâi buoàn nhö doøng soâng…

www.arirang.com.vn

- 42 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52884

DOØNG SOÂNG AI ÑAÕ ÑAËT TEÂN

Traàn Höõu Phaùp

51708

DOØNG SOÂNG BAÊNG

Hoaøi An

52737

DOØNG SOÂNG HOØ HEÏN

Dzoaõn Bình

50577

DOØNG SOÂNG KHOÂNG TRÔÛ LAÏI Coù nhöõng doøng soâng khoâng trôû veà ñaâu…

Nhaïc: Baûo Phuùc Lôøi: Thaûo Phöông

50957

DOØNG SOÂNG LÔ ÑAÕNG

Vieät Anh

50870

DOØNG SOÂNG BIEÄT LY

Nhaïc Hoa

52483

DOØNG SOÂNG ÑOÀNG NAI

Man maùc doøng soâng Ñoàng Nai eâm trong…

Nhaïc: Tröông Quang Luïc Thô: Xuaân Saùch

50522

DOØNG SOÂNG TÌNH MEÏ

Hoà Minh Nhaân

51715

DOØNG SOÂNG TÌNH YEÂU

Leâ Quang

50600

DOØNG SOÂNG TUOÅI NHOÛ

Nhaïc Phaùp

52977

DOØNG SOÂNG VAØ NOÃI NHÔÙ

Queâ em coù moät doøng soâng, meânh moâng soùng voã ñoâi bôø...

Nhaïc: Haøn Chaâu Lôøi: Löu Troïng Löôïng

51102

DOØNG SOÂNG VAØ TIEÁNG HAÙT

Nguyeãn Nam

53866

DOØNG SOÂNG XÖA

Quoác Baûo

52738

DÖÔØNG NHÖ TA ÑAÕ

Myõ Taâm

53127

DÖÔÙI BOÙNG TRE LAØNG

Hoaøng Chaâu

54208

DÖÔÙI CÔØ ÑAÛNG VEÛ VANG

Löu Höõu Phöôùc

52982

DÖÔÙI GIAØN HOA GIAÁY

Haø Phöông

51523

DÒU DAØNG SAÉC XUAÂN

Nguyeãn Nam

52002

DU KÍCH CA

Ñoã Nhuaän

52979

DUØ ANH NGHEØO

Toâ Thanh Tuøng

51145

DUØ COÙ LAØ NGÖÔØI TÌNH

Doøng soâng ai ñaõ ñaët teân, ñeå ngöôøi ñi nhôù Hueá khoâng queân… Neáu coù nöôùc maét neáu coù yeâu thöông ... Xanh xanh haøng döøa treân kinh nöôùc ngoït…

Töøng ngoùn tay kheùp nhö nuï hoa traéng… Nhôù khi ban ñaàu mình bieát nhau…

Coù moät doøng soâng bao la…

Mình anh ngoài ñaây ngoài beân doøng soâng eâm ñeàm... Nhaùnh soâng thaân yeâu ngaøy chöa bieát buoàn…

Ñi treân soâng Vaøm moät ñeâm traêng raèm…

Doøng soâng vaãn xanh soâng chôø em toùc xanh... Maây buoàn troâi maõi, troâi veà nôi xa, maây cuõng tieác nuoái… Döôùi boùng tre laøng moät chieàu khi naéng chöa tan... Döôùi côø Ñaûng veû vang non soâng böøng saùng, toaøn Vieät Nam... Döôùi giaøn hoa giaáy, nôi aáy naêm xöa gioù möa chöa veà nôi ñaây... Naéng xuaân aám thôm moâi hoàng…

Anh em trong ñoaøn quaân du kích, cuøng vaùc suùng… Em ñeán thaêm toâi duø khoâng ñoùn môøi, vì toâi quaù ngheøo...

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Leâ Höïu Haø

Höông vò yeâu thöông thoaùng trong tim…

www.arirang.com.vn

- 43 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52980

DUØ TA KHOÂNG COØN YEÂU

Vónh Taâm

52981

DUØ TÌNH YEÂU ÑAÕ MAÁT

Hoaøng Nhaïc Ñoâ

53264

DUØ THEÁ NAØO ÑI NÖÕA

Nguyeãn Vaên Chung

53262

DUYEÂN BAÉC TÌNH NAM (THÖÔNG NHAU LYÙ TÔ HOÀNG 3) Duyeân tình maën noàng qua maáy muøa traêng...

52003

DUYEÂN DAÙNG AÙO HOA

Minh Chaâu

52978

DUYEÂN DAÙNG QUEÂ TOÂI

Dzoaõn Bình

50500

DUYEÂN HAÛI BIEÅN QUEÂ TOÂI

Phaïm Minh Tuaán

53263

DUYEÂN NÔÏ LAØNG QUEÂ

Tieán Luaân

51609

DUYEÂN TÌNH LYÙ NGÖÏA OÂ

Nhaïc: Tröông Quang Tuaán Lôøi: Kim Tuaán

51253

DUYEÂN TÌNH

Bieát nhau giöõa ñoä traêng troøn…

Nhaïc: Xuaân Tieân Lôøi: Y Vaân

51848

DUYEÂN TÌNH

Trònh Nam Sôn

51849

DUYEÂN TRAÀU CAU

Khaéc Duõng

52739

ÑAÕ KHOÂNG YEÂU THÌ THOÂI

54024

ÑAÕ COÙ LUÙC

Ñöùc Trí

52984

ÑAÕ ÑEÁN LUÙC

Traàn Huaân

52004

ÑAÕ QUAÙ NHIEÀU NOÃI ÑAU

Nhaát Trung

54209

ÑAÕ QUEÂN (NEÁU 2)

Phuùc Tröôøng

50502

ÑAØ LAÏT HOAØNG HOÂN Laéng nghe chieàu xuoáng...

Nhaïc: Minh Kyø Lôøi: Daï Caàm

51541

ÑAØ LAÏT LAÄP ÑOÂNG

Theá Hieån

50106

ÑAØ LAÏT MOÄNG MÔ

Töø Huy

Ñaõ bieát khoâng coøn tình yeâu môùi ñeán hoâm qua... Duø tình yeâu ñaõ maát, anh xin ñöôïc moät laàn... Duø moät mai khi muøa ñoâng khoâng veà treân loái cuõ...

Daùng voùc em ngoïc ngaø theâm tha thöôùt chieác aùo daøi hoa… Chieác aùo daøi daùng ñeïp Vieät Nam, ñeïp laøm sao non nöôùc mình... Hoø ôù doâ.. Bieån xanh queâ toâi…

Moät chieàu anh veà gheù laïi xoùm ngheøo gaëp em... Haõy ñôïi anh veà ôi lyù ngöïa oâ...

Tình trao em chieác hoân eâm ñeàm aám moâi meàm… Mieáng traàu mieáng cau ngaøy xöûa ngaøy xöa…

Tröông Quang Tuaán

Ñ

Lôøi noùi ñaàu moâi anh ôi choùt löôõi ñaàu moâi, phaûi xa ... Ñaõ coù luùc toâi ngu ngô, ñaõ coù luùc toâi ngaây thô… Ñaõ ñeán luùc ta ngoài gaàn nhau, ñeå moät laàn... Laøm sao toâi queân ñi nhöõng ngoït ngaøo ñaõ trao veà ngöôøi… Ñaõ queân thaät sao anh, ñaõ queân töøng phuùt ñaàu...

Ñaø Laït laäp ñoâng hoa vaøng vöøa môùi nôû… Ai cho em ñoâi maù hoàng ñaøo...

www.arirang.com.vn

- 44 -

Hoaøi An


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50244

ÑAØ LAÏT MOÄT CHIEÀU MÖA

Khaùnh Baêng

53707

ÑAØ LAÏT YEÂU

Quang Minh

52354

ÑAÕ XA CUOÄC TÌNH

Thaùi Khang

53266

ÑAÕ XA ROÀI

Soâng Traø

52355

ÑAÕ YEÂU

Tieáng laù rôi khe kheõ vaøo ñeâm, ñeâm bao la…

Nhaïc: Traàn Höõu Bích Thô: Leâ Hoaøng Anh

52351

ÑAM MEÂ

Nguyeãn Nhaát Huy

52983

ÑAM MEÂ

Ngoïc Sôn

54025

ÑAÙM CÖÔÙI MUØA XUAÂN

Tröông Quang Tuaán

54210

ÑAØN CHIM TRAÉNG

Phaïm Theá Myõ

50098

ÑAØN CHIM VIEÄT

Vaên Cao

50599

ÑAØN KHOÂNG TIEÁNG HAÙT

Chaâu Kyø

51307

ÑAØN SAÙO HAÄU GIANG

Traàn Long AÅn

52986

ÑAØN THÖÔNG COÂ QUAÙN TRONG LAØNG

Hoaøng Phöông

52175

ÑAØN TRAÊNG

Ñöa em veà phoá khuya moät mình toâi ôû laïi...

Nhaïc: Phan Long Lôøi: Chaâu Ñaêng Khoa

52352

ÑAØNH NOÙI LÔØI CHIA TAY

Phaïm Hoøa Khaùnh

52353

ÑAØNH THOÂI MAÁT NHAU

Trung Quaân

52741

ÑAØNH VAÄY THOÂI

Nguyeân Chaán Phong

50598

ÑAÙM CÖÔÙI NGÖÔØI TA

Nhaïc ngoaïi

53128

ÑAÛNG CHO TA MOÄT MUØA XUAÂN

Phaïm Tuyeân

53265

ÑAÛNG LAØ CUOÄC SOÁNG CUÛA TOÂI

Nguyeãn Ñöùc Toaøn

52740

ÑAÙNH MAÁT TÌNH YEÂU

Phaïm Hoøa Khaùnh

Chieàu nay ta leâ böôùc chaân giang hoà...

Ñaø Laït ôi söông môø giaêng kín chaân trôøi... Ñöôøng phoá vaéng böôùc chaân anh, laøn gioù reùt möôùt… Ñaõ xa roài ñöøng tìm nhau nöõa em ôi, ñöøng tìm nhau nöõa em ôi...

Bao naêm qua loái anh veà khoâng ai ñôïi chôø… Em nhö muoân aùnh sao giaêng treân trôøi, lung linh lung linh... Muøa xuaân ôi tình em goïi môøi...

Queâ höông ôi, muøa xuaân ngaøy naøo, ngaøy ta coøn thô aáu... Veà ñaây khi gioù muøa thôm ngaùt… Nhìn em cöôøi qua tieáng haùt… Töø treân nhöõng raïng ñoâng…

Moät ngaøy cuoái ñoâng, beân soâng coâ quaùn queâ ngheøo...

Ñaønh theá cho nhau moät lôøi cuoái, vì loái ñi... Ñeâm nao ta saùnh vai cuøng nhau, ngaøn vì sao... Em ñi nôi ñaâu con ñöôøng xöa vaéng em, nhôù maõi aùnh maét… Nhaø ai ñeøn hoa saùng ngôøi...

Ñaûng ñaõ cho ta moät moät muøa xuaân ñaày öôùc voïng... Ñaûng laø cuoäc soáng cuûa toâi, maõi maõi ñi theo Ngöôøi... Giöõa luùc ñeâm toái em nghe thaáy loøng buoàn thaät buoàn…

www.arirang.com.vn

- 45 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51657

ÑAÙNH MAÁT

Ngaøy xöa em nhö chieác boùng…

Nhaïc: Hoaøng Hieäp Lôøi: Thanh Nguyeân

52177

ÑAÙNH RÔI BEÂN HOÀ

Vieät Anh

52178

ÑAÙNH RÔI TÌNH YEÂU

Minh Khang

52179

ÑAÙNH THÖÙC MUØA THU

Traàn Huaân

51027

ÑAÙNH THÖÙC TAÀM XUAÂN

Döông Thuï

52484

ÑAÙNH THÖÙC TRAÙI TIM

Vuõ Quoác Bình

54026

ÑAÛO XA

Phaïm Minh Tuaán

53550

ÑAÉNG CAY EM VAÃN CHÔØ

Thu Haø - Hamlet Tröông

52180

ÑAÄP VÔÕ CAÂY ÑAØN

Tuøng Vaân - Tuyeát Sôn

52893

ÑAÁT KHAÙCH QUEÂ NGÖÔØI

Ñynh Traàm Ca

53406

ÑAÁT MUÕI CAØ MAU

Hoaøng Hieäp

50435

ÑAÁT NÖÔÙC

Phaïm Minh Tuaán

50525

ÑAÁT NÖÔÙC LÔØI RU

Vaên Thaønh Nho

54027

ÑAÁT NÖÔÙC MUØA XUAÂN

Chöông Ñöùc

51466

ÑAÁT NÖÔÙC QUEÂ TA MEÂNH MOÂNG Meï ñaøo haàm, meï ñaøo haàm töø luùc toùc coøn xanh…

Nhaïc: Hoaøng Hieäp Thô: Döông Höông Ly

51539

ÑAÁT NÖÔÙC TROÏN NIEÀM VUI

Hoaøng Haø

52181

ÑAU MOÄT LAÀN ROÀI THOÂI

Huy Cöôøng

51133

ÑAU XOÙT LYÙ CHIM QUYEÂN

Vuõ Ñöùc Sao Bieån

52606

ÑAU XOÙT LYÙ CON CUA

Nhaïc: Minh Vy

53551

ÑAÂU CHÆ LAØ NÖÔÙC MAÉT

Baèng Cöôøng

54211

ÑAÂU ÑAÛNG CAÀN CHUÙNG TA COÙ MAËT

Vaên An

Ñi qua doøng soâng nuï hoân em ñaùnh rôi beân bôø… Khi maøn ñeâm buoâng xuoáng vaây quanh, em boû ñi… Töøng chieác laù rôi goïi muøa thu ñeán ñaây roài, ñaùnh thöùc… Moät ngaøy môùi moät ngaøy ñang tôùi...

Nhôù bao ngaøy thaùng buoàn vui ñaõ ñi qua ñôøi toâi… Soùng xoâ bôø, bieån soùng sao höõng hôø... Hoa vaãn rôi treân con ñöôøng ñi, voäi vaøng aùng maây kia troâi veà ñaâu…

Ñaäp vôõ caây ñaøn giaän ñôøi ñaäp vôõ caây ñaøn... Ñaát khaùch queâ ngöôøi, ñeâm naèm ñaát khaùch queâ ngöôøi... Anh ñeán queâ em ñaát bieån Caø Mau... Ñaát nöôùc toâi thon thaû… Ru con meï ru con…

Muøa xuaân ñaõ veà hoa nôû ñeïp khaép ñaát trôøi...

Ta ñi trong muoân aùnh sao vaøng…

Daãu bieát cuoäc ñôøi hôïp tan coù ai ngôø vaø chuyeän tình yeâu.. Ngaøy xöa khi ta lôùn leân…

Tình buoàn caâu haùt lyù con cua, naéng möa ñôøi gian khoù… Töøng chieàu veà laëng nhìn chieác laù rôi, khi muøa ñoâng ngang qua… Nhö ngoïn soùng daâng traøo, quyeát taâm ta coøn cao hôn laø soùng...

www.arirang.com.vn

- 46 -

Lôøi: Minh Vy-Hoàng Xöông Long


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51180

ÑAÂU PHAÛI BÔÛI MUØA THU Em ru gì lôøi ru cho ñaù nuùi...

Nhaïc: Phuù Quang Thô: Giaùng Vaân

51911

ÑAÂU ROÀI TOÙC DAØI ÔI

Khaéc Duõng

53708

ÑAÀU XUAÂN RA SOÂNG GIAËT AÙO

Nhaïc: Laõ Vaên Cöôøng Thô: Nguyeãn Nhaät AÙnh

52607

ÑAÂY THOÂN VYÕ DAÏ

Sao anh khoâng veà chôi thoân Vyõ, nhìn naéng haøng cau…

Nhaïc: Phan Huyønh Ñieåu Lôøi: Haøn Maëc Töû

52176

ÑAÉNG CAY

Löông Baèng Vinh

53709

ÑEÏP MAÕI MUØA XUAÂN

Ñöùc Huy

52745

ÑEÏP MOÁI TÌNH QUEÂ

Laâm Anh Haûi

52887

ÑEÏP SAO THAØNH PHOÁ TOÂI YEÂU

Nguyeãn Vaên Hieân

52487

ÑEÏP TRAI THÌ SAO

Minh Khang

53267

ÑEØN CUØ

Song Ngoïc

52486

ÑEØN CUØ

Daân ca quan hoï Baéc Ninh

54028

ÑEÅ GIOÙ CUOÁN ÑI

Trònh Coâng Sôn

50860

ÑEÅ GIOÙ ÑI VAØO LAÕNG QUEÂN

Baûo Phuùc

54029

ÑEÅ KHOÂNG COØN XA NHAU

Hoaøi An

51912

ÑEÅ LAÏI SAU LÖNG MOÄT NOÃI ÑAU

Löông Baèng Quang

53554

ÑEÅ MOÄT LAÀN ANH NOÙI

Minh Vy

50827

ÑEÅ RIEÂNG TAËNG NHÖÕNG NGÖÔØI TÌNH

Nhaïc ngoaïi

50442

ÑEÅ TOÙC NAØNG NGUÛ YEÂN

Vinh Söû

51364

ÑEÅ TROÏN ÑÔØI THÖÔNG NHÔÙ

Ñöùc Trí

52485

ÑEÂM BIEÂN HOØA

Nguyeãn Vaên Hieân

52005

ÑEÂM BUOÀN PHOÁ THÒ

Ngoïc Sôn

Maùi toùc em khoâng coøn daøi ...

Ñaàu xuaân ra soâng giaët aùo, vai sôøn ñaâu daùm maïnh tay ...

Ngöôøi yeâu daáu ôi tình em ñaõ trao anh roài… Thöùc giaác hoâm nay trôøi xanh naéng trong ... Ñöôøng xa laéc lô, oâi beán mô tô duyeân ñöôïm thaém... Naéng xuaân ñang daâng traøn, laáp laùnh con ñöôøng vui… Ñinh ñinh ñinh ñong… ñeïp trai thì sao, ñeïp trai ñöôïc gì... Nhaø ai coù caây laø ñeøn cuø, ñeâm veà saùng toû trong ñeâm... Khen ai kheùo xeáp oái a caùi ñeøn cuø… Soáng trong ñôøi soáng caàn coù moät taám loøng... Nhöõng buoàn ñau ñaõ qua roài...

Ngaøy naøo ñoù ñoâi ta chung loái ngaøy, tình yeâu theânh thang saùnh ñoâi...

Moät ngöôøi quay löng laëng leõ ñi...

Ñeå moät laàn anh noùi anh seõ yeâu em yeâu troïn ñôøi… Vaø ñaây ñeå rieâng taëng nhöõng ngöôøi tình ñaõ ñeán roài ñi… Xin trôøi ngöøng bay côn gioù heo may... Ngöôøi tình ôi em coù bieát...

Laøn gioù ñeâm treân doøng Ñoàng Nai, laøn gioù ñeâm… Khi phoá nhoû eâm ñeàm chìm giaác trong ñeâm…

www.arirang.com.vn

- 47 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50538

ÑEÂM CHIA TAY

SVSP Haø Noäi

50243

ÑEÂM CHIA XA

Quoác Duõng

53268

ÑEÂM COÙ MÖA RÔI

Minh Taâm

53867

ÑEÂM COÂ ÑÔN

Trung Kieân

51324

ÑEÂM COÂ ÑÔN

Nguyeãn Nhaát Huy

51005

ÑEÂM CUOÁI

Thanh Sôn - Ngoïc Sôn

53710

ÑEÂM CUOÁI CUØNG

Phaïm Ñình Chöông

52608

ÑEÂM GAØNH HAØO NGHE ÑIEÄU HOAØI LANG

Vuõ Ñöùc Sao Bieån

52742

ÑEÂM GIAO THÖØA NGHE MOÄT KHUÙC DAÂN CA

Voõ Ñoâng Ñieàn

53130

ÑEÂM HOÀNG

Toân Thaát Laäp

52778

ÑEÂM HOANG

Haøn Chaâu

50234

ÑEÂM HUYEÀN DIEÄU

Y Vaân

51913

ÑEÂM KHOÂNG SAO

Nguyeãn Hoàng Sôn

53552

ÑEÂM LANG THANG

Vinh Söû

52987

ÑEÂM LAO XAO

Töôøng Vaên

52988

ÑEÂM MAØU HOÀNG

Minh Vy

52006

ÑEÂM MÖA

Soâng Traø

53711

ÑEÂM NAÈM MÔ PHOÁ

Vieät Anh

54030

ÑEÂM NAY ANH ÔÛ ÑAÂU

Phan Huyønh Ñieåu

53553

ÑEÂM NAY COÙ MÖA RÔI

Hoaøng Baùch

51805

ÑEÂM NAY EM MÔ VEÀ ANH

Baûo Chaán

Chæ coøn ñeâm nay chuùng ta seõ chia tay… Ñeâm chia xa aâm vang tieáng haùt... Tieáng möa buoàn ngoaøi hieân coù ngaøn gioâng toá, tình ñoâi ta... Anh giôø phuùt ñeâm nay ñang ôû ñaâu... Moät mình giöõa ñeâm toái... Ngöôøi ôi coù nhôù coù thöông… Ñeâm nay ñeâm cuoái cuøng gaàn nhau, leä buoàn röng röng… Xeà u xeá u liu phaïn….Döôùi traêng doøng soâng troâi raát dòu daøng... Ñeâm giao thöøa nghe moät khuùc daân ca, baøi daân ca... AÙnh saùng trong ñeâm troâng daøi nhö ngoïn löûa... Coù phaûi em veà trong ñeâm nay, böôùc thaáp böôùc cao… Neáu em thieáu anh treân ñôøi ... Haõy noùi veà cuoäc ñôøi haõy noùi veà cuoäc tình… Böôùc lang thang qua töøng væa heø, bieát ñeâm nay ñi veà nôi ñaâu… Ñeâm ñoâng lao xao ñeâm ñoâng nhôù ai ... Tay trong tay vôùi ai ñang xoay cuoàng quay hoøa theo tieáng nhaïc... Ñöôøng veà nhaø em ñeâm nay möa rôi, khoâng gian ... Ñeâm ñeâm naèm mô phoá bao con ñöôøng möa xoùa ... Nhìn ngoâi sao laáp laùnh suoát canh thaâu... Ñeâm nay coù möa rôi, möa töøng côn möa thaät gaàn… Chieàu ñaõ veà naèm nghieâng goùc trôøi...

www.arirang.com.vn

- 48 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50841

ÑEÂM NAY EM THAÁY COÂ ÑÔN

Nhaïc ngoaïi

52743

ÑEÂM NGAÄM NGUØI

Löông Baèng Vinh

52008

ÑEÂM NGHE TIEÁNG MÖA

Ñöùc Trí

54031

ÑEÂM NHIEÄM MAØU

Nguyeãn Haûi Phong

52182

ÑEÂM ÑOÂ THÒ

Y Vaân

50389

ÑEÂM ÑOÂNG

Nguyeãn Vaên Thöông

53129

ÑEÂM ÑÒNH MEÄNH

Tröông Leâ Sôn

53407

ÑEÂM KHOÂNG CUØNG

Töø Coâng Phuïng

51185

ÑEÂM PHÖÔNG NAM

Nhaát Sinh

54212

ÑEÂM QUA EM MÔ THAÁY ANH

Huy Tuaán

53131

ÑEÂM RÖØNG ÑAKMIN

Nguyeãn Ñöùc Trung

54213

ÑEÂM SAO TÌNH YEÂU

Tuaán Phan

54032

ÑEÁM SAO TREÂN TRÔØI

Baèng Cöôøng

52609

ÑEÂM SAO LUNG LINH

Syõ Luaân

52009

ÑEÂM TAÂM SÖÏ

Truùc Phöông

50150

ÑEÂM TAØN BEÁN NGÖÏ

Döông Thieäu Töôùc

51850

ÑEÂM THAÁY TA LAØ THAÙC ÑOÅ

Trònh Coâng Sôn

50062

ÑEÂM THAØNH PHOÁ ÑAÀY SAO

Traàn Long AÅn

50903

ÑEÂM THÖÔNG NHÔÙ

Nhaïc Hoa

50138

ÑEÂM THU

Ñaëng Theá Phong

53868

ÑEÂM TÌNH NHAÂN

Phöông Uyeân

Moät chieàu anh ñaõ ñeán...

Moät mình toâi trong möa gioù u hoaøi, goäi teâ taùi leân ñoâi bôø vai… Ngöôøi hôõi nhôù anh bieát bao ñeâm roài... Môùi hoâm naøo beân nhau töøng ngaøy aám aùp... Maøn ñeâm xuoáng daàn muoân aùnh ñeøn ñoät nhieân… Chieàu chöa ñi maøn ñeâm rôi xuoáng… Trong côn say anh ñeán beân em, nghe chôi vôi ñieân ñaûo con tim... Buoàn rôi giöõa ñeâm muø leû loi, sao ngöôøi coøn ñi hoaøi ñi maõi... Ñeâm naèm nghe doøng soâng…

Ñeâm qua em mô thaáy anh...veà beân em nheù anh... Khi aùnh döông khuaát sau nuùi cao... Anh mong cuoäc tình ñoâi ta seõ khoâng bao giôø raïn vôõ... Ñeâm nay mô cuøng nhau vai keà vai... Tìm moät vì sao lung linh treân cao, tìm moät vì sao… Mình gaëp nhau nhö luùc môùi quen ban ñaàu côù sao… Ai veà beán Ngöï cho ta nhaén cuøng... Moät ñeâm böôùc chaân veà gaùc nhoû chôït nhôù ñoùa hoa töôøng vi... Toâi ñang nghe tieáng soùng doøng soâng... Giaù buoát hoang laïnh…

Vöôøn khuya traêng chieáu, hoa ñöùng yeân nhö maét buoàn... Hai taâm hoàn quyeän nhau ñaõ thaønh moät ...

www.arirang.com.vn

- 49 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52610

ÑEÂM TOÙC ROÁI

Haøn Chaâu

52989

ÑEÂM TRAÊNG TÌNH YEÂU

Nguyeãn Vaên Chung

52183

ÑEÂM TRAÉNG

Leâ Quang

51511

ÑEÂM TRAÉNG

Phaïm Minh Tuaán

50953

ÑEÂM TRÖÔØNG SÔN NHÔÙ BAÙC

Traàn Chung

51071

ÑEÂM YEÂU ÑÖÔNG (MANDOLAY)

Nhaïc Hoa

53408

ÑEÁN BAO GIÔØ EM BIEÁT

Tröông Leâ Sôn

51745

ÑEÁN BEÂN EM

Traàn Huaân

51806

ÑEÁN HEÏN

Soâng Traø

52744

ÑEÁN SAU MOÄT NGÖÔØI

Phaïm Hoøa Khaùnh

53409

ÑEÁN VÔÙI CON NGÖÔØI VIEÄT NAM TOÂI

Xuaân Nghóa

50460

ÑEÁN VÔÙI EM ÑEÂM NAY

Nhaïc ngoaïi

52184

ÑI CAÁY

Daân ca Thanh Hoùa

50588

ÑI CAØY

Haøn Chaâu

50411

ÑI CHUØA LEÃ PHAÄT

Hoàng Vaân - Nhaät Tuaán

50096

ÑI QUA VUØNG COÛ NON

Traàn Long AÅn

54033

ÑI TÌM NAÉNG HAÏ

Khi hoaøng hoân baét ñaàu chìm xuoáng phoá...

Nhaïc: Nguyeãn Taát Tuøng Lôøi: Leâ Cao Vònh

52612

ÑI TÌM TRAÙI CAÁM

Mai Thu Sôn

53269

ÑI TRONG MÖA BUÏI

Hoaøng Trang

51170

ÑI TRONG HÖÔNG TRAØM Hoø ô gioù Thaùp Möôøi ñaõ thoåi...

Nhaïc: Thuaän Yeán Lôøi: Hoaøi Vuõ

52185

ÑI VAØO TÖÔNG LAI

Quoác An

Qua moät laàn yeâu ñöông traéc trôû, ta chôït bieát raèng… Chieàu moät mình treân phoá naêm xöa... Ñeâm nay ra phoá möa treân moâi thaém... Ñeâm traéng troâi qua tình em nhö caùnh eùn bay xa… Ñeâm Tröôøng Sôn…

Trong ñeâm nhaïc vui…

Nhö laø giaác mô em thoaùng qua, töïa nhö traêng sao nguùt ngaøn... Ñeán beân em ñeâm nay saàu vöông coâ ñôn em nhaéc teân ngöôøi... Em em ôi cöù mong ñeán heïn... Khi em gaëp anh tình côø nôi goùc quaùn quen, chôït aùnh maét… Naøy baïn thaân ôi naêm chaâu boán phöông... Ñeán vôùi anh ñeâm nay...

Leân chuøa beû moät caønh sen, leân chuøa… Em nghe gì khoâng… Ngaøn hoa töôi hoân chaân em… Ñi qua vuøng coû non...

Ta mang traùi tim haønh lyù, giaác mô caùnh chim tung trôøi… Laøm sao heát nhôù thöông em ôi, khi muøa thu daét möa qua ñôøi...

Muoán laøm côn gioù cuøng laøn maây daàn troâi…

www.arirang.com.vn

- 50 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51271

ÑI VEÀ NÔI XA

Leâ Quang

53555

ÑIEÄN THOAÏI YEÂU SIM

Nhaát Trung

50229

ÑIEÄP KHUÙC MUØA XUAÂN

Quoác Duõng

53712

ÑIEÄP KHUÙC TÌNH YEÂU

Traàn Tieán

54214

ÑIEÀU ANH MUOÁN NOÙI

Maïnh quaân

52746

ÑIEÄU BUOÀN LYÙ XAØNG XEÂ

Hoàng Xöông Long

51112

ÑIEÄU BUOÀN PHÖÔNG NAM

Vuõ Ñöùc Sao Bieån

52186

ÑIEÀU CHÖA NOÙI

Toâi coù noùi gì ñaâu maø maét em ñaày yù hoûi, maø moâi em…

Nhaïc: Toâ Thanh Tuøng Lôøi: Huyønh Duõng Nhaân

54034

ÑIEÀU CON MUOÁN NOÙI

Kyø Anh

53410

ÑIEÀU EM MUOÁN

Em muoán quanh em röïc naéng töôi hoàng...

Tröông Quang Luïc Thô: Phöông Lieân

53713

ÑIEÀU EM KHOÂNG BIEÁT

Nguyeãn Vaên Chung

53132

ÑIEÀU GIAÛN DÒ

Phuù Quang

52747

ÑIEÄU HOØ PHU THEÂ

Ñynh Traàm Ca

52187

ÑIEÄU LYÙ BUOÀN

Nhaát Sinh

50586

ÑIEÄU VUÕ THAÀN TIEÂN

Minh Chaâu

51914

ÑÒNH MEÄNH

Quoác An

53271

ÑÒNH MEÄNH

Song Ngoïc

52188

ÑÒNH MEÄNH ÑAÉNG CAY

Thaùi Khang

53270

ÑÍNH ÖÔÙC

Giao Tieân

50402

ÑOØ ÑÖA BEÁN KHAÙC

Haø Phöông

54215

ÑOØ QUA BEÁN SOÂNG

Minh Vy

Trong boùng ñeâm toâi veà… Ngaøy hoâm qua ta coøn goïi phone chuyeän troø maø hoâm nay… Naéng chieáu lung linh muoân hoa vaøng... Nhôù nhôù caùi hoân ñaàu tieân, anh chöa daønh cho em ... Ñieàu anh muoán noùi vôùi em khoâng nhö laàn ñaàu laø laàn sau cuoái... Ngöôøi laøng queâ thöông con soâng nhö doøng söõa meï... Veà Phöông Nam laéng nghe…

Cha ôi bieát bao lôøi con muoán noùi...

Muoán qua theâm moät ngaøy, ñeå nhaän theâm moät nuï cöôøi... Dòu daøng haït naéng ñuøa nheï treân aùo, ñoâi moâi em... Mieáng traàu neân nghóa phu theâ, meï cha ñaõ ñònh em veà laø veà… Ngaøy aáy em ñi ñieäu lyù buoàn… Vui hoâm nay naâng böôùc…

Hôõi ngöôøi tình em coù hay vaãn laëng thaàm nôi choán ñaây ... Thoâi nheù em ñöøng nhieàu haän saàu, ñöùng thöông tieác ñeå roài xa xoâi...

Gioït nöôùc maét khi naøo chaûy ngöôïc, doøng ñôøi … Meï noùi vôùi anh meï raát thöông em, thöông vì neát na nhu mì ngoan hieàn...

Möôøi hai beán nöôùc bieát ñaâu trong… Ñoø qua beán soâng, soùng voã tình toâi, coù nhôù ngöôøi thöông...

www.arirang.com.vn

- 51 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50245

ÑOØ NGHEØO

Y Vaân

52748

ÑOØ XÖA

Nguyeãn Nhaát Huy

54035

ÑOÙA HOÀNG DAÂNG CHA

Chuùc Linh

51190

ÑOÙA HOA ÑOÂI

Ngaøy aáy beân daäu vaéng...

Nhaïc: Höõu Xuaân Lôøi: Ngoïc Nhó

52613

ÑOÙA HOA VOÂ THÖÔØNG

Trònh Coâng Sôn

51854

ÑOÙA HOÀNG CHO EM

Phaïm Ñaêng Khöông

53714

ÑOAÏN BUOÀN ÑEÂM MÖA

Tuù Nhi - Vinh Söû

50868

ÑOAÏN KHUÙC CUOÁI CHO EM

Hoaøng Troïng Thuûy

51240

ÑOAÛN XUAÂN CA

Thanh Sôn

52752

ÑOM ÑOÙM

Nguyeãn Vaên Ñoâng

52888

ÑOÙN DAÂU

Minh Vy

53133

ÑOÙN TEÁT

Nguyeãn Ngoïc Thieän

50220

ÑOÙN XUAÂN NAØY NHÔÙ XUAÂN XÖA

Chaâu Kyø

52356

ÑOÙN XUAÂN VEÀ

Traàn Thanh Tuøng

50967

ÑOÙN XUAÂN

Phaïm Ñình Chöông

52605

ÑOÛNG ÑAÛNH

Minh Vy

53556

ÑOÁ TÌNH

Quoác Trung

53715

ÑOÄC HUYEÀN

Traàn Trònh

54216

ÑOÂI

Quoác Baûo

50938

ÑOÂI BÔØ

Nhaïc Lieân Xoâ

51006

ÑOÂI CAÙNH THIEÂN THAÀN

Khaùnh Baêng

Leânh ñeânh treân soâng... Doøng soâng in boùng con ñoø, ru hôøi bao khuùc daân ca… Moät ñoùa hoàng thaém töôi loøng son...

Tìm em toâi tìm mình haïc söông mai, tìm treân non ngaøn… Moät ñoùa hoàng ñoû thaém daønh taëng em moät ngaøy... Ñeâm nay treân phoá möa tôi bôøi, loøng nghe bao nhung nhôù ñaày vôi...

Treân con ñöôøng moät mình em…

Nghe xuaân sang thaáy trong loøng... Ñom ñoùm ñaâu ra hoaøng hoân nhaït nhoøa ... Laøng queâ toâi ñaøn chim líu lo, treû thô ñuøa vui beân soâng… Teát ôi teát ôi teát, teát ñang ñeán roài cöôøi vang ñaát trôøi... Ñoùn xuaân naøy toâi nhôù xuaân xöa...

Ñoùn xuaân veà caùnh mai vaøng gioù ñong ñöa loäc non... Xuaân ñaõ ñeán roài gieo raéc ngaøn hoàn hoa xuoáng ñôøi... Na na na… Chieàu qua lang thang treân phoá quen… Con suoái trong ngaàn trong, suoái nhoû nheï nhaøng troâi…

Töø maát nhau trong ñôøi haún ngöôøi ñaõ queân toâi… Cöù chung ñöôøng toâi vaø em, cöù nhö laø ñaõ yeâu... Ñeâm daøi qua döôùi möa rôi... Cho toâi xin moät ñoâi caùnh…

www.arirang.com.vn

- 52 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52010

ÑOÂI CHAÂN THIEÂN THAÀN

Löông Baèng Quang

52890

ÑOÂI GIAØY VAÛI

Nguyeãn Haûi Phong

52489

ÑOÂI LÔØI VÔÙI HUEÁ

Thanh Sôn

50679

ÑOÂI LÔØI

Nhaïc ngoaïi

50879

ÑOÂI MAÉT HUYEÀN

Thoâng Ñaït

53134

ÑOÂI MAÉT MUØA XUAÂN

Traàn Huaân

52751

ÑOÂI MAÉT NGÖÔØI SÔN TAÂY

Thöông nhôù ô hôø thöông nhôù ai, soâng xa töøng lôùp lôùp…

Nhaïc: Phaïm Ñình Chöông Lôøi: Quang Duõng

52490

ÑOÂI MAÉT NHUNG

Vuõ Quoác Vieät

52616

ÑOÂI MAÉT PLEIKU

Nguyeãn Cöôøng

54217

ÑOÂI MAÉT TREÛ THÔ

Phaïm Theá Myõ

51851

ÑOÂI MAÉT TRONG ÑEÂM

Trònh Nam Sôn

50631

ÑOÂI MAÉT

Xuaân Hoàng

53716

ÑOÂI MAÉT

Nguyeãn Haûi Phong

53717

ÑOÂI MÖÔI TUOÅI XUAÂN

Vuõ Quoác Vieät

52011

ÑOÂI NGAÛ CHIA LY

Khaùnh Baêng

54218

ÑOÂI NGAÕ ÑOÂI ÑÖÔØNG

Quang Maãn

50221

ÑOÂI NGAÛ ÑOÂI TA

Traàn Thieän Thanh

52891

ÑOÂI NGAÛ

Nguyeãn Höõu Thieát

51343

ÑOÅI THAY

Kim Tuaán

50100

ÑOÀI THOÂNG

Y Vaân

54219

ÑOÀNG HOÀ CAÙT

Nguyeãn Hoaøng Linh

Thoaùng moät chieàu chôït buoàn toâi böôùc lang thang… Moät chieàu böôùc treân ñöôøng hoang vaéng, ngaøy heø côn gioâng… Ô... Daï thöa xöù Hueá baây chöø, vaãn coøn nuùi Ngöï… Em xin nghe anh noùi… Toâi nhôù ngaøy qua…

Muøa xuaân ñang ñeán noùi em ñieàu gì...

Ñoâi maét em töïa nhö soùng traøo, bieát giaän hôøn… Coù haøng thoâng xanh trong ñoâi maét em… OÂi xinh sao ñoâi maét treû thô, ñoâi maét trong raïng ngôøi... Moät chieàu thu laù saân tröôøng khoâng ngöøng bay chôi vôi... Meï cho con ñoâi maét saùng ngôøi… Töøng ngaøy troâi qua mau nuï cöôøi trao nhau… Chieàu lang thang nhìn maây troâi, nghe gioù nhö ñuøa treân toùc em… Em ôi neùp vaøo loøng anh, maù keà beân nhau… Tình ñoù vaãn maõi in trong loøng anh, ngaøy xöa ta yeâu... Moät ñeâm traêng saùng...

Ngaøy nao ta quen bieát nhau, ñeå roài ñôøi chia ñoâi ngaû… Haõy thaép aùnh saùng trong hoàn toâi… Ngoài treân ñoài vaéng beân goác caây thoâng giaø ... Töøng haït caùt, trong ñeâm anh laëng nhìn töøng haït caùt...

www.arirang.com.vn

- 53 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53718

ÑOÀNG LUÙA REO

52491

ÑOÀNG NAI MUØA SAÀU RIEÂNG

Giaáu anh trong vöôøn caây, döôùi goác saàu rieâng nhoû…

Nhaïc: Traàn Vieát Bính Thô: Thanh Daï

52012

ÑOÀNG ÑOÄI

Hoaøng Hieäp

52892

ÑOÀNG SAÂU XÖÙ LA

Haø Phöông

50049

ÑOÀNG XANH (GREEN FIELD) Ñoàng xanh laø choán ñaây...

Nhaïc ngoaïi Lôøi Vieät: Leâ Höïu Haø

52753

ÑOÁT CHUÙT LAÙ KHOÂ

Leâ Quang

53719

ÑÔÏI

Thaêng Long - Ñaïi Nhaân

50655

ÑÔÏI

Huy Thuïc - Vaên Phöông

54036

ÑÔÏI AÙNH SAO RÔI

Haø Quang Minh

51852

ÑÔÏI BÖÔÙC ANH VEÀ

Trònh Nam Sôn

53869

ÑÔÏI CHÔØ NHÖÕNG MUØA ÑOÂNG

Hoaøi An

51274

ÑÔÏI CHÔØ PHOÁ XÖA Doøng ñôøi cuoán troâi…

Nhaïc Nhaät Lôøi Vieät: Leâ Tuù

50200

ÑÔÏI CHÔØ TRONG CÔN MÖA

Theá Hieån

52889

ÑÔÏI CHÔØ

Coù moät mieàn xa xa xa laém, coù moät mieàn beân toâi ñeâm vaéng …

Nhaïc: Thuaän Yeán Lôøi: Theá Huøng

52488

ÑÔÏI CHÔØ

Tröông Tuyeát Mai

54222

ÑÔÏI CHÔØ LAØ HAÏNH PHUÙC

Khaùnh Ñôn

52750

ÑÔÏI EM

Duy Maïnh

54220

ÑÔØI BAÉT TEÙP NUOÂI COØ

Phi Baèng

54221

ÑÔØI BOÃNG VUI

Ñöùc Trí

52614

ÑÔØI CA SÓ

Dzoaõn Bình

51273

ÑÔØI CA SÓ

Ñoàng luùa reo tay ngöôøi roän raøng, lôøi haùt nhanh…

Chuùng toâi ngoài keà vai beân nhau traêng troâi qua… ÏKeû laï ngöôøi xa khi em veà qua ñoù...

Chôù khoùc nheù khi tình bay xa, ñöøng voäi queân bao nhieâu... Anh chaúng theå thaáy nhöõng noãi nhôù cuûa em… Em ñöùng treân ö caàu… Böôùc chaân töø phoá khuya veà, boãng nghe loøng thaáy raõ rôøi... Thôøi gian troâi ñi mau bao ñeâm qua beân nhau ... Thaø ñöøng bieát thaø ñöøng quen thaø ñöøng yeâu...

Chôø em chôø em, ñôïi em ñôïi em chieàu maây xaùm...

Ñôïi chôø anh em chaúng tính töøng giaây… OÂm em trong tay noùi caâu ly bieät, nhìn em khoùc... Khoùc thaät nhieàu nhôù thöông thaät nhieàu, ngaøy mai tieãn em… Baét teùp nuoâi coø, ñôøi baét teùp nuoâi coø, coø lôùn coø bay... Ñaõ coù nhöõng luùc toâi luoân muoän phieàn, ñaõ coù nhöõng luùc... Thaät chaäm, thaät nheï nhaøng, toâi böôùc ñi… Töôûng ñôøi ca só khoâng sao bieát nhôù thöông...

www.arirang.com.vn

- 54 -

Toân Thaát Laäp

Nhaïc Indo Lôøi Vieät: Quoác Bình


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52749

ÑÔØI CHÆ LAØ BEÅ DAÂU

Thanh Sôn

50394

ÑÔØI CHÖA TRANG ÑIEÅM

Vinh Söû

50205

ÑÔØI GOÏI EM BIEÁT BAO LAÀN

Trònh Coâng Sôn

53411

ÑÔØI KHOÂNG NHÖ LAØ MÔ

Haøn Chaâu

50649

ÑÔØI PHUØ DU

Nhaïc Hoa

50337

ÑÔØI THAÄT VUI TÖÔI (I JUST CALL TO SAY I LOVE YOU)

53870

ÑÔN COÂI

Quyønh Nhö

52492

ÑÖÙA BEÙ

Minh Khang

50276

ÑÖA EM VEÀ BEÂN ÑOÙ

Baèng Giang

50439

ÑÖA EM XUOÁNG THUYEÀN

Haøn Chaâu

51915

ÑÖA NHAU VEÀ

Ñoã Ñình Phuùc

51267

ÑÖØNG ANH NHEÙ

Theá Hieån

52617

ÑÖØNG BAÉT EM PHAÛI LÖÏA CHOÏN

Vuõ Quoác Bình

52618

ÑÖØNG ÑEÅ NGÖÔØI TA BUOÀN

Vuõ Quoác Bình

53135

ÑÖØNG ÑEÅ TRAÙI TIM ANH PHAÛI ÑAU

Trung Quaân

52493

ÑÖØNG ÑUØA GIÔÕN VÔÙI TÌNH YEÂU

Nguyeãn Minh Anh

54037

ÑÖØNG GAËP HOÂM NAY ANH NHEÙ

Thu Haø

51544

ÑÖØNG GIAÄN HÔØN XA NHAU

Tröông Quang Loäc

51373

ÑÖØNG GOÏI VAØ NHAÉN TIN EM NÖÕA

Quoác Duõng

52990

ÑÖØNG HOÛI VÌ SAO ANH YEÂU EM

Toâ Taøi Naêng

50172

ÑÖØNG HOÛI VÌ SAO TOÂI BUOÀN

Baûo Thu

Öôùc moäng chi nhieàu roài ñöôïc gì ñaâu, em bieát tình ta... Goïi em veà cho ñôøi... Ñi veà ñaâu hôõi em...

Ñeâm qua anh naèm mô thaáy ñoâi ta saùnh vai neân vôï choàng... Ñôøi phuø du coù nghóa gì… Muøa xuaân chöa sang…

Ngoài nhìn treân cao ngaém sao ñeâm nay... Trong ñeâm moät baøn chaân böôùc beù xíu lang thang... Toâi ñöa em veà ñoù…

Naøo ñi thoâi em ôi, bình minh ñang raïng ngôøi… Trong ñeâm u toái bao la maây giaêng muoân loái ñoâi ta… Ñöøng ñöøng anh nheù, ñöøng ñoùn em khi tröôøng tan… Ñöøng baét em phaûi löïa choïn khi tình yeâu chöa ñeán... Ñaéng cay thaät nhieàu roài cuõng xa nhau maõi thoâi... Ñöøng ñeå traùi tim anh phaûi ñau, thaø ngöôøi haõy noùi ñi moät caâu... Tình yeâu khoâng nhö troø ñuøa ñaâu em, ñöøng baét caù hai tay… Anh ñöøng gaëp hoâm nay anh nheù...

Nhöõng ngaøy em xa toâi, bieát raèng em coù buoàn… Sôùm ñeán chieàu ngaøn tieáng maùy reùo goïi…

Ngaøy naøo cuõng theá, ngaøy naøo cuõng vaäy... Ngaøy naøo ta chöa quen bieát...

www.arirang.com.vn

- 55 -

Nhaïc ngoaïi


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51729

ÑÖØNG HOÛI VÌ SAO

Nguyeãn Nhaát Huy

50372

ÑÖØNG KHOÙC NGHE EM

Anh Thy

52619

ÑÖØNG KHOÙC VÌ XA ANH

Vónh Taâm

52189

ÑÖØNG LAËNG YEÂN EM HÔÕI

Vuõ Quoác Vieät

54223

ÑÖØNG LAØ GIAÁC MÔ

Yeân Lam

53412

ÑÖØNG LAØM MÌNH XA CAÙCH NHAU

Thaùi Thònh

53136

ÑÖØNG LAØM NAÙT TIM TOÂI

Chôù caêm gheùt toâi, haõy yeâu thöông toâi...

Nguyeãn Ngoïc Taøi Tröông Ñình Queá

52359

ÑÖØNG MAÕI CAÙCH XA

Quoác An

50463

ÑÖØNG PHAÙ VÔÕ AÂN TÌNH

Nhaïc ngoaïi

53137

ÑÖØNG QUA LOÁI ÑOÙ

Voõ Thieän Thanh

52360

ÑÖØNG THÖÔNG TOÂI

Thaùi Thònh

52620

ÑÖØNG TRAÙCH DIEÂU BOÂNG

Traàn Haûi - Traàn Thieát Huøng

53871

ÑÖØNG TRAÙCH NGÖÔØI MOÄNG MÔ

Nguyeãn Hoaøi Anh

52190

ÑÖØNG XA EM ÑEÂM NAY

Ñöùc Huy

52621

ÑÖØNG XA EM NHEÙ

Thaùi Thònh

53413

ÑÖØNG YEÂU EM NHÖ THEÁ

Hoaøi Phuùc

50368

ÑÖØNG YEÂU TOÂI NHEÙ

Nguyeãn Ngoïc Thieän

50207

ÑÖÔÏC TIN EM LAÁY CHOÀNG

Chaâu Kyø

52357

ÑÖÔÏC VAØ MAÁT

Ñoàng Ñaêng Giao

50614

ÑÖÔØNG BAY EM ÑI

Nhaïc ngoaïi

50656

ÑÖÔØNG CAØY ÑAÛM ÑANG

An Chung

Hoûi em vì sao vì sao muøa ñoâng muoân ñôøi laïnh giaù... Ñöøng khoùc nghe em neáu tình…

Thoâi ñöøng than khoùc theâm nhieàu cho thöông ñau… Em haõy noùi moät lôøi duø laøm coõi loøng ñau… Ngaøy xöa ta trao tieáng yeâu, coù ngôø ñaâu hoâm nay vôõ tan... Hôõi ngöôøi tình ôi xin haõy ñeán trong tình yeâu...

Töøng ngaøy töøng giôø duø ñang rong chôi nôi ñaâu… Traêng ñeâm thaâu nhö vaàng sao…

Naøy coâ em aùo traéng, chuùng ñang troâng em veà... Ñöøng tieác nuoái vaø ñöøng thöông toâi baèng tình phai phoâi... Anh traùch em sao nôõ voäi laáy choàng, khoâng chôø… Cuoäc ñôøi coù maáy ñaâu khi cho ta ñöôïc nhö öôùc nguyeän... Ñöøng xa em ñeâm nay khi boùng traêng qua haøng caây... Môùi hoâm qua coøn ñaây bao aân tình ñaém say… Haõy khoùc ñi traùi tim yeáu ñuoái, khoùc cho vôi buoàn ñau raõ rôøi... Hôõi con chim saâu nhoû...

Ñöôïc tin em laáy choàng...

Hôõi nhaân theá coøn tin ai nöõa khoâng, khi nieàm tin… Ñöôøng bay anh chôø em…

Töø ngaøy anh ñi vieäc ñoàng em gioûi giang…

www.arirang.com.vn

- 56 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51710

ÑÖÔØNG CHUÙNG TA ÑI

Huy Du - Xuaân Saùch

53272

ÑÖÔØNG ÑEÁN NGAØY VINH QUANG

Traàn Laäp

50133

ÑÖÔØNG MOÄT CHIEÀU

Y Vaân

53720

ÑÖÔØNG SONG SONG

Nguyeãn Ñöùc Trung

51795

ÑÖÔØNG TAØU MUØA XUAÂN

Phaïm Minh Tuaán

52623

ÑÖÔØNG TÌNH HAI LOÁI

Leâ Höïu Haø

52358

ÑÖÔØNG TÌNH ÑOÂI NGAÛ

Leâ Vaên Thieän

50657

ÑÖÔØNG TOÂI ÑI

Vuõ Troïng Hoái

53721

ÑÖÔØNG TRÖÔØNG SÔN XE ANH QUA

Vaên Dung

50211

ÑÖÔØNG VEÀ HAI THOÂN

Phaïm Theá Myõ

51722

ÑÖÔØNG VEÀ ÑÔN COÂI

Nguyeãn Hoaøi Anh

50412

ÑÖÔØNG VEÀ QUEÂ

Vinh Söû

51853

ÑÖÔØNG XA ÖÔÙT MÖA

Ñöùc Huy

51366

ÑÖÔØNG XÖA

Böôùc treân ñöôøng veà em thöông nhôù anh aâm thaàm…

Nhaïc: Quoác Duõng Lôøi: Nguyeãn Ñöùc Cöôøng

53722

ÑÖÔØNG XÖA LOÁI CUÕ

Hoaøng Thi Thô

50395

EM BAO NHIEÂU TUOÅI

52894

EM BIEÁT PHAÛI LAØM SAO

Hoaøi An

50237

EM BÖÔÙC VAØO ÑÔØI TOÂI

Nguyeãn Höõu

52361

EM BOÛ DOØNG SOÂNG

Thanh Sôn

52624

EM CHÆ YEÂU MÌNH EM

Huy Cöôøng

Vieät Nam treân ñöôøng chuùng ta ñi nghe gioù thoåi... Cuøng treøo leân ñænh nuùi cao vôøi vôïi, ñeå ta khaéc teân mình treân ñôøi... Ñi treân ñöôøng moät chieàu...

Töøng gioït naéng mong giôø tan tröôøng, chaàm chaäm böôùc ... Naêm xöa anh phaù nuùi em môû ñöôøng treân ñænh Tröôøng Sôn... Ñôøi khoâng ai daùm chaéc traêm naêm con tim... Thoâi em haõy ñi veà, vónh bieät keå töø ñaây… Ñôøi giao lieân böôùc toâi ñi… Ôi coâ gaùi Tröôøng Sôn bao ñeâm em ñi môû ñöôøng… Ñöôøng veà thoân em...

Cha cha ra ... Tieáng möa rôi cho loøng nghe giaù baêng... Ñöôøng veà queâ mieân man noãi nieàm… Ñeâm nay thôøi gian ñöùng im laéng ñoïng...

Ñöôøng xöa loái cuõ coù boùng tre, boùng tre che thoân ngheøo…

E

Unknown

Em bao nhieâu tuoåi roài...

Böôùc chaân naøo tìm veà treân loái xöa, nhöõng aân tình heïn hoø… Em böôùc vaøo ñôøi toâi...

Veà thaêm choán xöa naéng chieàu queâ nghieâng nghieâng… Cuoäc tình mình giôø töïa nhö dao caét naùt tim anh…

www.arirang.com.vn

- 57 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50057

EM COÙ COØN NHÖ XÖA

Nguyeãn Ngoïc Thieän

53138

EM COÙ HIEÅU LOØNG ANH

Löông Gia Huy

50572

EM COÙ MAÙI TOÙC VAØNG

Ñoaøn Xuaân Myõ

52991

EM COÙ VEÀ NÔI ÑAÂY

Vónh Taâm

51238

EM COÙ VUI KHI MUØA XUAÂN ÑEÁN

Quoác Vöôïng

50193

EM COØN NHÔÙ HAY EM ÑAÕ QUEÂN

Trònh Coâng Sôn

53273

EM COØN TUOÅI MÖÔØI LAÊM

Hoaøng Phöông

51807

EM COØN YEÂU TOÂI KHOÂNG

Xin em noùi laøm chi bao lôøi nhôù thöông ñaàu moâi ...

Nhaïc ngoaïi Lôøi Vieät: Tröôøng Huy

52625

EM ÑAÕ BAO LAÀN

Leâ Quang

52013

EM ÑAÕ BIEÁT KHOÙC ROÀI SAO

Thaùi Khang

50564

EM ÑAÕ CHO TOÂI BAÀU TRÔØI

Trònh Coâng Sôn

54038

EM ÑAÕ ÑI THAÄT XA

Nguyeãn Hoàng Thuaän

51398

EM ÑAÕ QUEÂN MOÄT DOØNG SOÂNG

Haûi Trieàu

52362

EM ÑAÕ RA ÑI

Leâ Quang

51249

EM ÑAÕ THAÁY MUØA XUAÂN CHÖA

Quoác Duõng

52191

EM ÑAÕ XA TOÂI

Traàn Quang Loäc

52192

EM ÑAÕ YEÂU ANH

Voõ Thieän Thanh

50016

EM ÑEÁN THAÊM ANH MOÄT CHIEÀU MÖA

Toâ Vuõ

50320

EM ÑEÏP NHAÁT ÑEÂM NAY

Nhaïc Phaùp

53275

EM ÑEÏP NHAÁT ÑEÂM NAY

Vuõ Quoác Vieät

50464

EM ÑEÏP NHÖ MÔ

Nhaïc ngoaïi

Ngaøy naøo anh trôû veà...

Ñaõ raát laâu roài khi töø ñaâu ngaøn sau cuoäc tình chia hai loái... Em coù maùi toùc vaøng ñoâi maét troøn vôùi moâi cöôøi xinh… Xöa em ngoài nhìn laù vaøng rôi trong saân... Em ôi coù hay chaêng xuaân nay laïi tôùi… Em coøn nhôù hay em ñaõ queân...

Traêng saùng soi ñeâm raèm em coøn tuoåi möôøi laêm...

Ñaõ bao laàn em noùi yeâu toâi, ñaõ bao laàn toâi ngaây thô... Khi em ra ñi em khoâng noùi moät lôøi... Em seõ cho toâi cho toâi moät ñôøi…

Thoâi queân ñi nhöõng gì khoâng thuoäc veà ta... Doøng soâng hoâm naøo coøn nhôù khoâng em…

Em ñaõ ñi vaø queân heát chuyeän tình ngaøy xöa… Moät vuøng maây traéng bay ñi tìm nhau…

Thaép cho tình moät ngoïn neán trong toâi, chaùy trong hoàn… Ñöôøng veà chieàu nay lang thang maây traéng ... Em ñeán thaêm anh moät chieàu ñoâng…

A ha ñeâm nay ai cuõng cho em laø xinh nhaát nôi ñaây… La la la...Luùc saùng sôùm hay ñeâm hoâm nay, em thaät dòu daøng... Vì naøng ñeïp nhö moät boâng hoàng…

www.arirang.com.vn

- 58 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

54039

EM ÑI BOÛ LAÏI CON ÑÖÔØNG

Trònh Coâng Sôn

53414

EM ÑI BOÄ ÑOÄI

Traàn Xuaân Tuùc

50101

EM ÑI CHUØA HÖÔNG Hoâm qua em ñi chuøa Höông...

Nhaïc: Trung Ñöùc Lôøi: Nguyeãn Nhöôïc Phaùp

51524

EM ÑI QUA CAÀU CAÂY

Leâ Vaên Loäc

50920

EM ÑI QUA TOÂI

Döông Thuï

50813

EM ÑI ROÀI

Nhaïc ngoaïi

52014

EM ÑI TREÂN COÛ NON

Baéc Sôn

51205

EM ÑI VÍA BAØ

Em buoâng ñoâi goùt chaân son…

Nhaïc: Tröông Quang Tuaán Lôøi: Hoaøng Theá Ñöôïc

50235

EM GAÙI HAØ TIEÂN

Y Vaân

52363

EM GAÙI QUEÂ

Hoàng Xöông Long

52992

EM GAÙI TOÂI

Minh Chaâu

50232

EM HAÕY NGUÛ ÑI

Trònh Coâng Sôn

52193

EM KHOÂNG COØN GÌ CHO ANH

Leâ Quang

53724

EM KHOÂNG ÑEÁN NÖÕA

Em khoâng ñeán nöõa vì muøa thu ñaõ qua ...

Nhaïc: Soâng Traø Thô: Nguyeãn Khoa Thu Nga

50284

EM KHOÂNG NGUÛ BÔÛI VÌ ANH

Ñoã Duõng - Cheá Lan Vieân

54040

EM KHOÂNG THEÅ QUEÂN

Minh Vy

54225

EM LAØ HOA PÔ LANG

Ñöùc Minh

50641

EM LAØ TAÁT CAÛ

Nhaïc ngoaïi

53725

EM LAÁY CHOÀNG XA

Thanh Sôn - Hoaøi Nam

54226

EM MUOÁN

Nguyeãn Ñöùc Cöôøng

51172

EM MUOÁN SOÁNG BEÂN ANH TROÏN ÑÔØI

Nguyeãn Cöôøng

Boû maëc caên nhaø boû maëc toâi, boû maëc nôi ñaây boû maëc ngöôøi... Hoâm nay em ñi boä ñoäi, maøu xanh aùo môùi tinh khoâi...

Coù chieác caàu caây baéc ngang qua suoái... Coù leõ naøo phoá buoàn ñeán theá… Em ñeå roài ñeâm nay traêng sao treân voøm maây cao... Em ñi treân coû non moïc oâm ñoâi bôø ñöôøng ñeâ…

Haø Tieân ôi ñaát ñeïp ngaøn ñôøi… Töø ngaøy rôøi laøng queâ, xa thoân laøng ñeán nôi ñoâ thaønh... Ngöôøi em gaùi toâi, chieàu hay ñöùng troâng veà xa xoâi... Röøng ñaõ chaùy vaø röøng ñaõ heùo... Töøng gioït nöôùc maét vaãn laên treân bôø vai em…

Em khoâng nguû bôûi vì em ñang nhôù...

Töøng caùnh chim ñaõ bay xa, ñeïp laém nhöõng phuùt chia tay... Taây Nguyeân ôi hoa röøng bao nhieâu thöù, caùnh hoa naøo... Chieàu nay phoá vaéng...

Ñaõ laâu roài coøn thöông coøn nhôù, ôû nôi naøy coøn ñôïi coøn chôø ... Anh ñoâi khi em muoán anh cöôøi, beân em ñi trong chieàu... Em muoán soáng beân anh troïn ñôøi…

www.arirang.com.vn

- 59 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

51050

EM NHÖ TIA NAÉNG MAËT TRÔØI

Nguyeãn Ñöùc Trung

53139

EM NHÔÙ ANH RAÁT NHIEÀU (GOÏI GIAÁC MÔ VEÀ)

Vuõ Quoác Bình

53276

EM ÔI ÑÖØNG NHAÉC NÖÕA

Dzoaõn Bình

50445

EM ÔI HAØ NOÄI PHOÁ

Phuù Quang

51092

EM ÔI LAÙ THU MÖA

Hoaøng Thao Du

52627

EM ÔÛ ÑAÂU

Voõ Thieän Thanh

52016

EM ÔÛ NOÂNG TRÖÔØNG EM RA BIEÂN GIÔÙI

Trònh Coâng Sôn

52494

EM ÔÛ NÔI ÑAÂU

Phan Nhaân

53557

EM SEÕ LAØ GIAÁC MÔ

Löu Thieân Höông

52017

EM SEÕ LAØ NGÖÔØI RA ÑI

Thaùi Khang

53277

EM SEÕ QUEÂN NGÖÔØI ÔI

Minh Vy

53558

EM SEÕ SOÁNG VÌ EM

Nguyeãn Hoaøi Anh

53726

EM SEÕ VEÀ ÑAÂU

Hoà Hoaøi Anh

52895

EM SÔÏ

Ñình Vaên

50685

EM THAÁY GÌ QUA CÔN MÖA

Nhaïc ngoaïi

50880

EM TOÂI LAÁY CHOÀNG

Vuõ Duy Cöông

51167

EM TOÂI

Leâ Quoác Thaéng

50122

EM TOÂI

Leâ Traïch Löïu

52993

EM TOÂI

Thuaän Yeán

50617

EM TOÂI

Voõ Ñoâng Ñieàn

54041

EM TRONG MAÉT TOÂI

Nguyeãn Ñöùc Cöôøng

Giöõa ñaùm ñoâng xa laï…

Töø laâu anh chæ xem chuùng ta nhö ñoâi baïn thaân... Ñöøng nhaéc nöõa em ôi ñöøng nhaéc nöõa... Em ôi Haø Noäi phoá ta coøn em muøi hoaøng lan… Em ôi möa bay möa bay…

Em ôû ñaâu khi maây bay beân ñôøi, ñöa tình anh bay xa… Treân noâng tröôøng khoâng xa laém…

Anh ñi tìm em chöù em ôû nôi ñaâu, phaûi qua qua bao nuùi… Ñaõ coù luùc anh nhö thôø ô chaúng bieát em ôû beân… Yeâu nhau cho nhau töøng nuï hoân, noàng aám aân aùi hoâm naøo… Môùi hoâm naøo lôøi heïn theà treân phoá...

Thoâi ñi thoâi ñi anh xin anh chôù noùi nöõa em khoâng tin anh ñaâu… Anh ñaõ ñi roài ñôøi nhö ngöøng troâi ... Em sôï, coù moät ngaøy mình xa nhau khoâng gaëp laïi… Töøng ngaøy qua trôøi naéng leân cao ...

Em toâi trinh traéng trong maøu aùo daøi… Em toâi giôø ñaây ñaõ bieát… Em toâi öa ñöùng nhìn trôøi xanh xanh... Maây buoàn giaáu naéng ôû ñaâu, ñeå möa naëng haït... Theá laø doøng soâng tuoåi thô ñaõ troâi ñi… Em ñeïp khoâng caàn son phaán, xinh thaät xinh thaät xinh raát hieàn...

www.arirang.com.vn

- 60 -

TEÂN TAÙC GIAÛ


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53872

EM VAØ COÂ AÁY ANH PHAÛI LAØM SAO

Nhaát Trung

51645

EM VAÃN CHÔØ

Nguyeãn Nhaát Huy

53415

EM VAÃN ÑÔÏI ANH VEÀ

Naêm thaùng ñoäi möa röøng, ngaøy ñeâm vuøi söông nuùi...

Nhaïc: Hoaøng Hieäp Thô: Leâ Giang

51610

EM VAÃN LAØ EM

Thaùi Huøng

53727

EM VAÃN MUOÁN YEÂU ANH

Phöông Uyeân

53278

EM VAÃN LAÀM TIN ANH

Thaùi Khang

52364

EM VAÃN YEÂU TRONG ÑÔÏI CHÔØ

Thaùi Thònh

50102

EM VAØ TOÂI

Thanh Tuøng

54228

EM VEÀ GIÖÕA BÌNH MINH

Ñoã Ñình Phuùc

51634

EM VEÀ GIÖÕA PHOÁ MUØA XUAÂN

Leâ Vaên Loäc

52019

EM VEÀ KEÛO TRÔØI MÖA

Ngaân Giang

52496

EM VEÀ MIEÄT THÖÙ

Haø Phöông

50809

EM VEÀ NAØO COÙ HAY

Nhaïc ngoaïi

51103

EM VEÀ TINH KHOÂI

Quoác Baûo

51525

EM VEÀ VÔÙI NGÖÔØI

Maëc Theá Nhaân

52495

EM VEÀ

Leâ Quang

51855

EM YEÂU MAØ ANH ÑAÂU COÙ HAY

Quang Huy

53416

EM YEÂU MOÄT NGÖÔØI

Nguyeãn Vaên Chung

51374

EMAIL TÌNH YEÂU

Traàn Minh Phi

50968

FELIZ NAVIDAD

Giôø toâi ngoài ñaây nhìn em haïnh phuùc trong voøng tay ngöôøi yeâu... Laëng nhìn laù rôi ngoaøi hieân…

Töøng tieáng möa buoàn quaù… Anh ñöøng ñi nheù anh ñöøng xa nheù anh ... Tình ñaàu naøo khoâng traùnh caâu chia ly... Boùng toái vaây kín con tim em tình ñaõ xa môø… Em vaø toâi moät ñeâm traêng saùng... Ñôøi ngöôøi laëng leõ troâi ñi nhö doøng soâng, moät ngaøy laëng leõ... Tieáng chim hoùt chaøo lung linh ngaøn hoa thaém… Neáu chieàu nay khoâng coù anh ai seõ ñöa em veà… Hoø ô… maù ôi ñöøng gaû con xa, chim keâu vöôïn huù ôø… Em ñi veà coû hoang khaép loái…

Bôø vai ôi ñöøng quaù nghieâng nghieâng… Em veà laø vôùi ngöôøi...

Cuoäc tình naøy ñaõ troùt trao cho anh laâu roài… Ñoâi khi em thaáy loøng nhôù anh roài chôït vui khi coù anh keà beân... Em yeâu moät ngöôøi ngöôøi luoân mong em nhôù em ngaøy ñeâm... Nhaän ñöôïc email phöông xa…

F Nhaïc Anh

Feliz navidad…

www.arirang.com.vn

- 61 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50636

FERNANDO

53280

GAÕ SI TÌNH

Ñeâm khuya coù moät gaõ khôø...

Nhaïc: Traàn Huaân YÙ thô: Quang Vónh Khöông

50367

GAÕ SI TÌNH RONG REÂU

Nguyeãn Toân Nghieâm

54042

GA VAÉNG

Nguyeãn Hoàng Thuaän

52194

GAÙI NHAØ NGHEØO

Coâ Phöôïng

52020

GAÙI XUAÂN

Em nhö coâ gaùi haõy coøn xuaân, trong traéng…

Nhaïc: Töø Vuõ Lôøi: Nguyeãn Bính

51480

GAÙNH HAØNG RONG

Leâ Quoác Duõng

52994

GAÙNH LUÙA NEÂN DUYEÂN

Tieán Luaân

50040

GAËP NHAU LAØM NGÔ

Traàn Thieän Thanh

50543

GAËP NHAU TRONG MÖA

Hoàng Vaân

51333

GHEN

Hôõi coâ nhaân tình beù nhoû…

Nhaïc: Troïng Khöông Lôøi: Nguyeãn Bính

52995

GHEN CHÆ VÌ YEÂU

Laâm Chaán Huy

53728

GIAÕ BAÏN

Daân ca quan hoï

50209

GIAÕ BIEÄT HAØNH

Laõ Vaên Cöôøng

50940

GIAÕ TÖØ DÓ VAÕNG

Nguyeãn Ñöùc Trung

50465

GIAÕ TÖØ TÌNH YEÂU

Nhaïc ngoaïi

50579

GIAÕ TÖØ

Toâ Thanh Tuøng - Vaân Vi

54043

GIAÛ VÔØ YEÂU

Duy Anh

50516

GIAI ÑIEÄU MUØA XUAÂN

Toân Thaát Laäp

50529

GIAI ÑIEÄU TÌNH YEÂU

Nguyeãn Vaên Hieân

Ha… loøng luoân nhôù veà ñoâi maét…

Nhaïc ngoaïi

G

Noãi buoàn nhö chuù ve saàu raâm ran… Ñoâng qua chöa hôõi anh, xuaân sang chöa hôõi anh... Em voán mang thaân con gaùi nhaø ngheøo, thay cha meï ...

Treân con phoá khuya…

Thaáy em ñi treân ñoàng, löng coøng gaùnh luùa oaèn vai... Nhôù khi xöa gaëp nhau... Moät chieàu toâi vöøa ñeán…

Vì sao moãi toái em ñi ñaâu veà khuya... Coøn duyeân laø duyeân keû ñoùn ñoùn ngöôøi ñöa… Chieàu nay xong boû cuoäc chôi... Coâ ñôn coâ ñôn noãi ñau...

Tình yeâu cho nhau say ñaém… Tuoåi ñôøi chaân ñôn coâi... Ñeâm chia ly möa buoàn rôi heùo haét... Nöûa ñeâm chôït nghe…

Gôûi ñeán em muoân lôøi ca...

www.arirang.com.vn

- 62 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51526

GIAI ÑIEÄU TOÅ QUOÁC

Traàn Tieán

52021

GIAÛI PHOÙNG MIEÀN NAM

Huyønh Minh Sieâng

51917

GIAÛI PHOÙNG QUAÂN

Phan Huyønh Ñieåu

52754

GIAÛI THOAÙT

Tröông Leâ Sôn

53417

GIAÙNG NGOÏC

Ngoâ Thuïy Mieân

54045

GIAÙNG SINH CUÛA TÌNH NHAÂN

Quoác Baûo

51254

GIAÙNG SINH KYÛ NIEÄM

Phaïm Thò Ngoïc Lieân

51857

GIAÙNG TIEÂN

Trònh Nam Sôn

51403

GIAÁC MÔ BUOÀN

Leâ Quang

53729

GIAÁC MÔ CANH CAÙNH

Laõ Vaên Cöôøng

53418

GIAÁC MÔ CHAPI

Traàn Tieán

53140

GIAÁC MÔ CHÆ LAØ GIAÁC MÔ

Ñöùc Trí

54231

GIAÁC MÔ CHO ANH

Duy Maïnh

53281

GIAÁC MÔ COÙ THAÄT

Töôøng Vaên

50623

GIAÁC MÔ CUÛA ANH

Hoaøi An

53873

GIAÁC MÔ DÓ VAÕNG

Tröông Leâ Sôn

53142

GIAÁC MÔ DÒU EÂM

Vónh Taâm

51611

GIAÁC MÔ HOÀNG

Minh Chaâu

54232

GIAÁC MÔ KHOÂNG THUOÄC VEÀ ANH

Quoác Nam

54233

GIAÁC MÔ MONG TÌM THAÁY

Vuõ Quoác Vieät

51165

GIAÁC MÔ MUØA ÑOÂNG

Leâ Quang

Toâi nghe giai ñieäu Toå quoác toâi… Giaûi phoùng mieàn Nam chuùng ta cuøng quyeát tieán böôùc… Ñoaøn giaûi phoùng quaân moät loøng ra ñi ... Neáu em muoán ñi thì xin em cöù ñi ñi, neáu em muoán ñi… Baøn tay naêm ngoùn em vaãn kieâu xa, vaãn toùc maây bay... Ñeâm Giaùng sinh baøn chaân böôùc xinh, em vôùi anh noùi cöôøi... Chieàu taøn xuoáng phoá Giaùng sinh ñaõ veà vôùi gioù… Ngaøn maây bay vöông maùi toùc eâm... Giaác mô buoàn, giaác mô buoàn chôø ñôïi ai… Ngaøy xöa thô aáu boùng tre ru ñôøi ta… ÔÛ nôi aáy toâi ñaõ thaáy treân ngoïn nuùi cao, coù hai ngöôøi... Ñeâm nay laïi moät ñeâm nöõa em nhôù ñeán anh... Laïi moät ñeâm thaâu troâi qua cho tim heùo khoâ... Ñeâm qua em mô thaáy anh mang muøa xuaân yeâu thöông dòu eâm... Giaác mô naøy anh coù hay…

Möa möa ngoaøi hieân vaãn rôi, cho cho loøng ai nhôù ai... Ru tình nguû ñi nheù giaác mô ngaøy xöa beù thô... Moät kyû nguyeân aám no…

Buoàn trong ñeâm tónh laëng, giaác mô veà ñaây cho ta kyû nieäm... Moät chieàu toâi ñi tìm veà nôi phoá xöa, loái nhoû thaân quen... Nhöõng giaác mô trong tim roài ñaây...

www.arirang.com.vn

- 63 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52497

GIAÁC MÔ MUØA THU

Voõ Thieän Thanh

52498

GIAÁC MÔ MUØA XUAÂN

Vuõ Quoác Vieät

52195

GIAÁC MÔ MUOÂN MAØU

Leâ Quang

53874

GIAÁC MÔ NGOÏT NGAØO

Hoà Hoaøi Anh - Nhaät Trung

53730

GIAÁC MÔ TAØ AÙO TRAÉNG

Hoaøi An

53875

GIAÁC MÔ THUÛY TINH

Voõ Thieän Thanh

53876

GIAÁC MÔ TÌNH YEÂU

Hoaøng Anh

51856

GIAÁC MÔ TÌNH YEÂU

Töôøng Vaên

54234

GIAÁC MÔ TRONG ÑÔØI

Vuõ Quoác Vieät

53419

GIAÁC MÔ TRÖA

Em naèm em nhôù, moät ngaøy trong veo...

Giaùng Son Nguyeãn Vónh Tieán

52996

GIAÁC MÔ TUYEÁT TRAÉNG

Quoác Baûo

51168

GIAÁC MÔ TUYEÄT VÔØI

Baûo Chaán

54235

GIAÁC MÔ YEÂU ANH

Ñoã Phöông

52897

GIAÁC MOÄNG TRAÊM NAÊM

Hoaøi An

51916

GIAÁC MOÄNG VIEÃN DU

Vaên Phuïng

52365

GIAÁC MOÄNG YEÂU THÖÔNG

Leâ Quang

52628

GIAÁC NGUÛ ÑAÀU NOÂI

Thanh Sôn

53282

GIAÁC NGUÛ TÌNH YEÂU

Hoaøng Trang

54044

GIAÄN ANH

Ñöùc Trí

52898

GIAÄN HÔØN GIUÙP TA HIEÅU NHAU HÔN

Quang Huy

51394

GIAÄN HÔØN

Ngoïc Haûi

Ngöôøi ñi ra ñi maõi maõi, choán xöa toâi coøn mong chôø... Muøa xuaân veà treân thaønh phoá toâi, coù me bay eâm ñeàm… Khi bình minh thöùc giaác ngaøn muoân tia naéng… Ñeâm nay gioù veà töøng côn gioù nheï mang thöông nhôù aâm thaàm... Tuoåi thô em xa queâ höông, em xa maùi tröôøng ... Haïnh phuùc laø söông long lanh saùng treân nuï hoàng... Ngoài ñaây beân em trong maøn ñeâm, nheï nhaøng maùi toùc em keà vai... Coù giaác mô naøo eâm ñeàm kheõ löôùt qua laøn moâi meàm… Em xin em ñöøng ñi, haõy ñeå traùi tim anh tìm chuùt ñôïi chôø...

Khoâng moät ai khaùc treân ñôøi, ñem veà em tuyeát traéng... Maõi maõi trong em…

Naéng dòu daøng, moät ngaøy anh ñeán mang nuï cöôøi... Trôøi cao möa meânh mang côn tình ta dôû dang, mang tình toâi... Coù ai bieát ñaâu chuyeän tình côø...

Laëng leõ ngaøy daøi anh nhôù em, hình daùng laïi ñi… Hoâm nay veà queâ höông nhôù laïi chuoãi ngaøy… Anh ñaâu bieát raèng ngaøy ta yeâu nhau ñaõ ñi treân ñöôøng khoå ñau... Giaän anh vì sao anh khoâng ñeán... Em hôi buoàn khi anh khoâng hay bieát, em luoân caàn anh… Traû laïi em yeâu chieác khaên ngaøy naøo...

www.arirang.com.vn

- 64 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50969

GIAÄN MAØ THÖÔNG

Daân ca

54236

GIAÄT MÌNH EM MAÁT ANH

Thu Thuûy - Vieät Haø

51808

GIAÂY PHUÙT CHIA XA

Duy Maïnh

54237

GIAÂY PHUÙT NAØY

Minh Thö

51646

GIAÂY PHUÙT THAÄT LOØNG

Nguyeãn Nhaát Huy

50824

GIAÊNG CAÂU

Toâ Thanh Tuøng

50338

GIEÁT TÌNH GIAN DOÁI

Nhaïc ngoaïi

50578

GIOÙ BAÁC

Voõ Thieän Thanh

52366

GIOÙ BAY TREÂN ÑOÀI

Minh Chaâu

53731

GIOÙ ÑOÂNG

Phaïm Khaùnh Höng

54238

GIOÙ ÑOÂNG AÁM AÙP

Baûo Thaïch

50624

GIOÙ MUØA XUAÂN TÔÙI

Hoaøng Troïng

54046

GIOÙ NÔI THIEÂN ÑÖÔØNG

Maïnh Quaân

51612

GIOÙ ÑAÙNH ÑOØ ÑÖA

Daân ca

54239

GIOÙ VEÀ BIEÅN KHÔI

Traàn Xuaân Tieán

53732

GIOÙ VOÂ TÌNH

Nguyeãn Vaên Chung

52197

GIOÏNG CA DÓ VAÕNG

Baûo Thu

52756

GIOÏNG HOØ PHÖÔNG NAM

Minh Chaâu

53420

GIOÏT LEÄ CHO NGAØN SAU

Töø Coâng Phuïng

50392

GIOÏT LEÄ ÑAØI TRANG

Chaâu Kyø

52997

GIOÏT LEÄ TÌNH

Khaùnh Ñôn

Anh ôi chöù khoan voäi…

Vaãn bieát vaãn yeâu duø töøng ñeâm nghe trong loøng quaën ñau... Giôø chia tay nhau ñaõ ñeán coøi taøu theùt vang... Ñeán phuùt cuoái em chôït nhaän ra anh, anh laø ngöôøi em yeâu... Phoá khuya ñaõ leân ñeøn…

Em hoûi anh ñeâm nay ñi ñaâu… Thaáy coù aùnh saùng chieáu laáp laùnh… Chieàu chieàu chim vòt keâu chieàu… Em ôi haõy ñeán beân anh ngoài, ta vui ca haùt… Gioù ñoâng veà hiu haét cho loøng theâm hiu quaïnh… Coá gaéng naém laáy ñoâi tay naøy, nhöng nay phaûi buoâng xuoáng... Gioù muøa xuaân tôùi caùnh hoàng töôi thaém trong naéng vaøng... Coù phaûi em giôø laø nhöõng kyû nieäm... Gioù ñaùnh caønh tre…

Doâ doâ hoø doâ...ai coù veà bieån queâ toâi, veà mieàn Trung... Töø ngaøy mình xa nhau anh vaãn chöa queân em moät ngaøy… Ngaøy xöa moãi laàn em buoâng tieáng haùt, thì anh... Hoø ô… ñaát mieàn Nam theânh thang soâng nöôùc… Loái ñi xöa seõ môø daáu chaân ngöôøi... Ngaøy xöa ai laù ngoïc caønh vaøng… Ngaøy mai thoâi em ñi veà phöông nao choán xa xoâi...

www.arirang.com.vn

- 65 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53421

GIOÏT MOÀ HOÂI CUÛA MEÏ

Hoàng Xöông Long

50163

GIOÏT MÖA THU

Ñaëng Theá Phong

50941

GIOÏT NAÉNG BEÂN THEÀM

Thanh Tuøng

51758

GIOÏT NAÉNG CUOÁI CHIEÀU

Quang Huy

53143

GIOÏT ÑAØN THAÏCH SANH

Tuaán Khanh

52198

GIOÏT NÖÔÙC MAÉT CHAÛY NGÖÔÏC

Minh Khang

52757

GIOÏT NÖÔÙC MAÉT CHIA ÑOÂI

Nguyeãn Minh Anh

52199

GIOÏT NÖÔÙC MAÉT CHO ÑÔØI

Leâ Quang

51858

GIOÏT NÖÔÙC MAÉT MUOÄN MAØNG

Thaùi Thònh

50446

GIOÏT NÖÔÙC MAÉT ÑAÀU TIEÂN

Phuù Quang

52899

GIOÏT NÖÔÙC MAÉT VOÂ VOÏNG

Duy Maïnh

54240

GIOÏT SÖÔNG BAN MAI

Lam Tröôøng

50922

GIOÏT SÖÔNG TREÂN MI MAÉT

Thanh Tuøng

53559

GIOÏT SÖÔNG VAØ CHIEÁC LAÙ

Hoà Hoaøi Anh

52998

GIOÏT TÌNH ÑAÉNG CAY

Duy Maïnh

53144

GIOÏT TÌNH

Traàn Huaân

52196

GIÔØ ANH HÖÙA ÑEÅ LAØM GÌ

Nhaát Trung

52755

GIÔØ COØN LAÏI GÌ

Phaïm Khaùnh Höng

53877

GIÔØ LAØ GIAÁC MÔ

Minh Nhieân

53560

GIÔØ ÔÛ ÑAÂU EM CUÕNG THAÁY ANH

Nhaát Trung

53422

GIÔØ THÌ ANH ÑAÕ BIEÁT

Thaùi Thònh

Doøng soâng ôi hôõi soâng veà ñaâu, doøng soâng troâi veà phöông naøo... Ngoaøi hieân gioït möa thu... Hoa vaãn hoàng tröôùc saân nhaø toâi…

Möa cuoán troâi bao kyû nieäm dó vaõng ...

Moät ngaøy naéng chaùy chôø möa xuoáng nghe phía xa laøn gioù thôm... Maëc duø ñaàu aáp tay goái maø taâm trí cuûa em…

Giôø chia tay bieät ly ñöa ngöôøi yeâu ra beán xe, mai ñaây... Töøng ngaøy troâi qua töøng ngaøy thaät buoàn… Khi anh môùi bieát em loøng ñaõ bieát mang tình yeâu ... Chieàu nay qua phoá baøn chaân nghe nhôù…

Laëng leõ ñeâm ñeán laëng nghe töøng côn gioù veà… Saùng hoâm tinh mô, maët trôøi nghieâng kheõ chaøo... Em ñaâu coù bieát luùc maët trôøi sinh ra…

Nheï nhaøng tia naéng mai xoùa tan söông muø… Giôø cuoäc tình chia hai ngaû, töøng ñeâm xuoáng... Bieát ñeán bao giôø tình yeâu baét ñaàu... Noùi moät lôøi thoâi ngöôøi ôi ngöôøi coù nghe khoâng... Yeâu ñöông giôø ñaây ñaõ tan theo laøn maây, coù coøn laïi gì… Gioït naéng beân theàm tröa vaéng roïi böôùc chaân em... Moät cuoäc tình chæ vöøa dang dôû moät cuoäc tình chæ laø doái gian… OÂi nhöõng thaùng ngaøy hoang vaéng, anh vaãn maõi chôø mong...

www.arirang.com.vn

- 66 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51074

GIÔØ XA LAÉM ROÀI

Hoaøi Linh - Song Ngoïc

54241

GIÖÕA DOØNG MÖU SINH

Hoàng Xöông Long

51252

GIÖÕA MAÏC TÖ KHOA NGHE CAÂU HOØ NGHEÄ TÓNH

Traàn Hoaøn

53145

GIÔÙI HAÏN NAØO CHO CHUÙNG TA

Thaùi Thònh

51137

GOÕ CÖÛA TÌNH YEÂU

Nguyeãn Ñöùc Trung

52022

GOÕ CÖÛA TRAÙI TIM

Giao Tieân

53878

GOØ ÑOÁNG ÑA

Vaên Cao

54242

GOÙC PHOÁ KYÛ NIEÄM

Nguyeãn Hoàng Thuaän

54047

GOÙC TOÁI

Nguyeãn Haûi Phong

53146

GOÏI ANH

Döông Thuï

52629

GÔÏI BUOÀN

Leâ Vaên Thieän

53283

GOÏI ÑOØ

Hoàng Xöông Long

51527

GOÏI EM TRONG MÖA

Hoaøi An

52201

GOÏI EM

Vuõ Quoác Vieät

50009

GOÏI NGÖÔØI YEÂU DAÁU

Nguyeãn Toân Nghieâm

51288

GÔÏI NHÔÙ QUEÂ HÖÔNG

Thanh Sôn

52023

GOÏI TEÂN ANH

Traàn Huaân

50080

GOÏI TEÂN BOÁN MUØA

Trònh Coâng Sôn

53879

GOÏI TEÂN EM

Buøi Anh Duõng

51261

GOÏI TEÂN MUØA XUAÂN

Phaïm Ñaêng Khöông

50325

GOÏI TEÂN NGÖÔØI YEÂU

Nhaïc ngoaïi

Khi môùi quen thì chöa noùi yeâu... Naéng choùi chang öôùt ñoâi vai traàn, nhìn muøa ñôm boâng... Giöõa Maïc Tö Khoa toâi nghe…

Moãi thöù trong ñôøi ñieàu chi cuõng coù cho noù rieâng moät giôùi haïn... Cuoäc ñôøi sao nhö doøng soâng… Goõ cöûa traùi tim van em ñöôïc vaøo duø tình xoùt xa… Töøng ñoaøn daân chuùng treân ñeá ñoâ töng böøng ñi... Töøng côn möa rôi rôi, töøng haït vaãn rôi thaät mau... Cho toâi ñeâm nay thoâi khoâng laïnh luøng... Sao chaúng ñeán cuøng em con soâng khuya buoàn laém... Mình ngoài gaàn beân nhau ñeâm nay, muøi höông tình… Goïi ñoø ôi, ai giuùp ñöa toâi kòp sang ñoø... Ñi veà ñaâu hôõi em loái xa trong maøn ñeâm... Goïi em goïi em khi thaät buoàn, goïi em goïi em… Goïi ngöôøi yeâu daáu bao laàn...

Queâ em hai muøa möa naéng…

Goïi teân anh giöõa muoân vì sao, goïi teân anh giöõa côn soùng gaøo… Em ñöùng leân goïi möa vaøo haï... Em khoâng bao giôø bieát töø laâu coù gaõ si tình... Moät thoaùng höông ñeâm laøm ngaây ngaát hoàn ta… Ngoài hoïa hình ngöôøi tình...

www.arirang.com.vn

- 67 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52900

GOÏI TEÂN TOÂI BAÏN THAÂN HÔÕI

Vónh Taâm

53147

GOÏI TÌNH TRAÊM NAÊM

Ñoã Ñình Phuùc

52630

GOÏI TÌNH YEÂU QUAY VEÀ

Yeân Lam

51859

GOÏI TÖØNG YEÂU THÖÔNG

Trònh Nam Sôn

50970

GOÙC PHOÁ DÒU DAØNG

Traàn Minh Phi

51471

GOÙC PHOÁ REÂU XANH

Nhaät Trung

50565

GOÙP LAÙ MUØA XUAÂN

Trònh Coâng Sôn

52024

GOÙT HOÀNG XINH

Vónh Taâm

51136

GOÙT HOÀNG

Baûo Phuùc

52200

GÔÛI COÁ NHAÂN ÑOÂI LÔØI

Thanh Sôn

51158

GÔÛI ÑOÂI MAÉT NAI

Traàn Minh Phi

51048

GÔÏI GIAÁC MÔ XÖA

Leâ Hoaøng Long

50146

GÔÛI GIOÙ CHO MAÂY NGAØN BAY

Ñoaøn Chuaån - Töø Linh

51528

GÔÛI HUEÁ

Huy Phöông

50567

GÔÛI LAÏI MOÄT MUØA HOA

Ñoaøn Xuaân Myõ

50183

GÔÛI NAÉNG CHO EM

Phaïm Tuyeân

50515

GÔÛI THAØNH PHOÁ

Leâ Anh Vuõ

50585

GÔÛI VEÀ EM

Huy Phöông

54243

GÖÛI AÙNH TRAÊNG THEÀ

Hoaøi An

54244

GÖÛI EM NÔI QUEÂ NHAØ

Leâ Chí Phuùc

51918

GÖÛI EM ÔÛ CUOÁI SOÂNG HOÀNG

Ñôøi ngöôøi naøo ai chaúng mong, moãi khi ñau buoàn nhieàu... Coù moät ngaøy em ñaõ ñeán beân toâi, coù moät thôøi em ñaõ noùi yeâu toâi... Trong ñeâm thaâu coù laém maây ñen, anh yeâu em… Vieát cho em baøi ca ñoù toâi nghe loøng sao nhôù nhieàu ... Hôõi chieác laù me xanh...

Thu qua ñoâng tôùi cho loøng noãi hiu quaïnh... Ngöôøi phu queùt laù beân ñöôøng... Em nhö ban mai trong ngaøy xanh mong manh lung linh… Goùt hoàng dòu daøng xoay… Töø mieàn xa toâi veà thaêm queâ höông sau nhieàu naêm... Chieàu nay toâi nhö maây treân trôøi... Ngaøy mai leânh ñeânh treân soâng Höông… Vôùi bao taø aùo xanh...

Ai ñi qua mieàn Trung meán thöông… Khi maây uoán ngang trôøi...

Em ôû trong naøy chöa thaáy muøa ñoâng... Ñeâm coâng vieân xanh ngoïn ñeøn… Trang giaáy moûng phôi taâm tình anh gôûi veà em… Kìa nhìn leân cao soi aùnh traêng lam laû lôi, nhòp chaøy... Khi ta nhìn leân baàu trôøi trong xanh, töøng ñaøn chim... Anh ôû bieân cöông nôi con soâng Hoàng ...

www.arirang.com.vn

- 68 -

Nhaïc: Thuaän Yeán Thô: Döông Soaùi


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53423

GÖÛI HUEÁ THAÂN YEÂU

Nhaïc: Nguyeãn Phuù Yeân Thô: Taï Nghi Leã

52901

GÖÛI HUEÁ TOÂI YEÂU

Ñaây roài aùo tím mi cong, ñaây roài noùn laù che voøng ngöïc ai…

Nhaïc: Laâm Anh Haûi Thô: Traàn Bieân

53000

GÖÛI LAÏI EM

Vuõ Hoaøng

51246

GÖÛI NGÖÔØI EM GAÙI

Ñoaøn Chuaån - Töø Linh

53424

GÖÛI NGÖÔØI TOÂI YEÂU

Nguyeãn Höõu Thieát

52499

HAØ NOÄI CAØ PHEÂ ÔI

50861

HAØ NOÄI ÑEÂM TRÔÛ GIOÙ

Nhaïc: Chu Lai Lôøi: Troïng Ñaøi

53561

HAØ NOÄI HUEÁ SAØI GOØN

Treân ñaát meï naéng hoàng nhö luïa traûi nghìn naêm…

Nhaïc: Hoaøng Vaân Lôøi: Leâ Nguyeân - Hoaøng Vaân

50025

HAØ NOÄI MUØA THU

Vuõ Thanh

50834

HAØ NOÄI MUØA VAÉNG NHÖÕNG CÔN MÖA

Nhaïc: Tröông Quyù Haûi Lôøi: Buøi Anh Tuaán

53880

HAØ NOÄI NGAØY CHIA XA

Nhaïc: Höõu Xuaân Lôøi: Leâ Kim Thanh

54245

HAØ NOÄI NGAØY TRÔÛ VEÀ

Haø Noäi ôi moãi khi loøng xaùc xô, toâi voäi vaõ trôû veà...

Nhaïc: Phuù Quang Lôøi: Thanh Tuøng

50942

HAØ NOÄI NIEÀM TIN VAØ HY VOÏNG

Phan Nhaân

53150

HAØ NOÄI VAØO THU

Thaønh phoá cuûa em sao anh yeâu quaù...

Traàn Höõu Bích Hoà Thuïy Myõ Haïnh

52202

HAÏ THÖÔNG

Haøn Chaâu - Thanh Phöông

52025

HAØ TÓNH MÌNH THÖÔNG

An Thuyeân

50047

HAÏ TRAÉNG

Trònh Coâng Sôn

50613

HAÏ VAØNG BIEÅN XA

Nhaïc ngoaïi

50547

HAÛI AÂU PHI XÖÙ

Nhaïc ngoaïi

52026

HAI BAØN TAY TRAÉNG

Vinh Söû

Laâu roài xa queâ meï, mieàn Trung naéng caùt vaøng...

Ngaøy mai toâi seõ leân ñöôøng, xin chaøo thaønh phoá thaân yeâu... Caønh hoa tim tím beù xinh xinh… Hôõi ngöôøi toâi yeâu, coù thaáu chaêng cho loøng toâi...

H

Haø Noäi saùng tinh mô anh vaøo quaùn nöôùc… Haø Noäi ôi töôi xanh maøu aùo hoïc troø…

Em nghe chaêng trong laéng saâu… Haø Noäi muøa naøy...

Mai ta xa roài rôøi xa Haø Noäi, xa moãi haøng caây goùc phoá...

Maët Hoà Göôm vaãn lung linh…

Haï ôi anh xa em maáy muøa phöôïng roài maø loøng ngôõ... Vôùi Haø Tónh mình raêng maø thöông maø nhôù… Goïi naéng treân vai em gaày… Ngaøy naøo ñoâi ta noùi…

Daùng traêng troøn kìa soùng khua doàn… Hai baøn tay traéng ngheøo xô xaùc ngheøo, neân em ra ñi…

www.arirang.com.vn

- 69 -

Nhaïc: Ñình Vaên Thô: Nguyeân Ñình


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52203

HAI CAÙNH PHÖÔÏNG BUOÀN

Thanh Sôn - Taï Vuõ Thy

52204

HAI CHÒ EM

Hoaøng Vaân

50204

HAI CHUYEÁN TAØU ÑEÂM

Truùc Phöông

52205

HAÙI HOA

Daân ca Baéc boä

54048

HAÙI HOA BEÂN RÖØNG

Ta ñi haùi haùi hoa beân röøng, nghe nghe tieáng suoái reo khoâng ngöøng…

Nhaïc: Daân ca Gia Rai Thô: Hoaøng Anh

50593

HAI KHÍA CAÏNH CUOÄC ÑÔØI

Nhaïc ngoaïi

52206

HAI MÖÔI BOÁN MÖÔI

Y Vaân

51236

HAI MÖÔI MUØA NAÉNG LAÏ

Trònh Coâng Sôn

53149

HAI MÖÔI NAÊM GAËP LAÏI

Thanh Sôn

53148

HAI MÖÔI

Quoác Baûo

53232

HAI MUØA NOEL

Ñaøi Phöông Trang

53001

HAI NGÖÔØI CUØNG CAÛNH NGOÄ

Khaùnh Ñôn

50167

HAI PHÖÔNG TRÔØI CAÙCH BIEÄT

Hoaøng Troïng

50270

HAI TRÖØ MOÄT BAÈNG KHOÂNG

Khaùnh Ñôn

52902

HAÛI NGOAÏI THÖÔNG CA

Nguyeãn Vaên Ñoâng

54049

HAMSTER YEÂU

Nguyeãn Hoàng Thuaän

50972

HAØN MAÏC TÖÛ

Traàn Thieän Thanh

50519

HAØNH KHUÙC NGAØY VAØ ÑEÂM

Phan Huyønh Ñieåu

50918

HAØNH KHUÙC PHAN BOÄI CHAÂU

Leâ Hoaøng Chung

54050

HAØNH KHUÙC THANH NIEÂN

Vaên Dung

54051

HAØNH KHUÙC THANH NIEÂN TÌNH NGUYEÄN

Theá Hieån

Trao nhau hai caùnh phöôïng buoàn, roài ñaây hai ñöùa ... Coâ Ba duõng só queâ ôû Traø Vinh, chò Hai naêm taán... Loøng buoàn daït daøo nhôù hoâm naøo xuoâi mieàn Trung... Hôõi baïn ñöôøng xa haùi hoa öø cho kheùo...

Maây xaây laâu ñaøi treân coõi traàn…

Naêm anh hai möôi em môùi sinh ra ñôøi, ngaøy anh… Em hai möôi tuoåi em laø naéng...

Hai möôi naêm gaëp laïi, thôøi gian töôûng ñaõ daøi... Ñoùn em veà thaáy chaân trôøi ñaày maây traéng... Muøa Noel ñoù chuùng ta quen beân giaùo ñöôøng… Coù nuoái tieác maáy thì chuùng ta cuõng ñaõ mang... AÙnh naéng chieàu thoaùng phai roài... Töø khi em ñi khoâng coøn ai ñeán...

Moät muøa thöông keát muoân hoa loøng, ngöôøi veà ñaây... Hoâm nay em nhaén tin, hamster yeâu laém kìa... Ai mua traêng toâi baùn traêng cho… Raát daøi vaø raát xa laø nhöõng ngaøy thöông nhôù… Hoïc sinh Phan Boäi Chaâu...

Vöõng böôùc ñi leân queâ höông ñang vaãy goïi... Chuùng ta haùt baøi ca thanh nieân tình nguyeän...

www.arirang.com.vn

- 70 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52500

HAØNH QUAÂN XA

Ñoã Nhuaän

51331

HAØNH TRÌNH TREÂN ÑAÁT PHUØ SA

Thanh Sôn

51919

HAØNH TRÌNH TUOÅI HAI MÖÔI

Nguyeãn Vaên Hieân

50575

HAÏNH NGOÄ

Trôøi cao trôøi cao bôø thaém coû xanh...

Nhaïc: Hoaøi Linh Lôøi: Minh Kyø - Hoaøi Linh

53562

HAÏNH PHUÙC

Duy Maïnh

53881

HAÏNH PHUÙC

Töôøng Vaên

54247

HAÏNH PHUÙC KHI COÙ ANH

Baèng Cöôøng

50848

HAÏNH PHUÙC LANG THANG

Leâ Minh Baèng

52027

HAÏNH PHUÙC LAØ GÌ

Haïnh phuùc laø gì oâi thaät bao la, haïnh phuùc laø gì…

Nhaïc: Mai Thu Sôn Lôøi: Buøi Vaên Giaùo

51187

HAÏNH PHUÙC MAÕI TÌM

Nguyeãn Khaûi Hoaøn

50553

HAÏNH PHUÙC MONG MANH

Phaïm Theá Myõ

52903

HAÏNH PHUÙC ÑAÀU XUAÂN

Minh Kyø - Leâ Dinh

53284

HAÏNH PHUÙC ÑEÁN TÖØ ANH

Phaïm Khaùnh Höng

52758

HAÏNH PHUÙC VAØ NIEÀM ÑAU

Ñình Vaên - Troïng Nguyeân

54248

HAÏT CAÙT CON

Löông Baèng Quang

54052

HAÙT CHO NGÖÔØI RA ÑI

Quoác An

54249

HAÏT MÖA BEÙ

Sa Huyønh

50147

HAÏT MÖA LONG LANH

Nguyeãn Ñöùc Trung

54250

HAÏT MÖA RÔI VÔÕ

Tina Tình

53003

HAÏT MÖA VAØ NOÃI NHÔÙ

Möa coøn tí taùch rôi trong ñeâm daøi, cho nieàm thöông nhôù...

Nhaïc: Quoác Duõng Lôøi: Nguyeãn Ñöùc Cöôøng

53002

HAÙT BEÂN TRÔØI LAÕNG QUEÂN

Nguyeãn Nhaát Huy

Haønh quaân xa daãu qua nhieàu gian khoå… Chim tung bay hoùt vang trong bình minh…

Haønh trình tuoåi hai möôi chuùng ta vaãn coøn nhôù...

Haïnh phuùc ñaõ ñeán ñaây beân em tình anh thaép saùng nôi con tim… Laøm sao anh bieát em nhö ñaõ gaàn anh... Phaûi chaêng giôø chia tay ñaõ ñeán vôùi hai chuùng ta thaät sao... Ngaøy aáy em nhö hoa sen…

Coù moät laàn thôøi gian nhö…

Em vaãn beân anh töøng giôø…

Thaám thoaùt laø ñaây, moät muøa xuaân môùi vôùi ngaøn caùnh mai vaøng… Anh mang yeâu thöông aám aùp cho con tim em chaát ngaát... Moät tình yeâu sao coù hai maët, moät laø haïnh phuùc… Moät mình lang thang treân con ñöôøng gaäp gheành... Anh yeâu ôi, vì sao anh nôõ queân tình em… Haït möa be beù, beù tí xíu trong ngoâi nhaø maây... Chieàu qua ñi vaø chieàu qua ñi...

Ngoài tìm laïi nhöõng phuùt giaây ñaõ cho ta tieáng cöôøi...

Ñeâm nay muøa ñoâng ñaõ sang, böôùc chaân ñi veà...

www.arirang.com.vn

- 71 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50549

HAÙT CHO DAÂN TOÂI NGHE

Toân Thaát Laäp

51728

HAÙT CHO MOÄT DOØNG SOÂNG

Nguyeãn Nhaát Huy

52207

HAÙT CHO MOÏI NGÖÔØI

Quoác An

51649

HAÙT CHO NGÖÔØI ÔÛ LAÏI Ngaøy naøo em ñeán beân anh…

Nhaïc: Quoác An Lôøi: Leâ Quang Thanh Taâm

53425

HAÙT CHO NGÖÔØI YEÂU DAÁU

Hoaøi An

52759

HAÙT CUØNG MUØA XUAÂN

Nghe döôùi ñöôøng leã hoäi, rung rinh ñoùa hoaøng mai…

Nhaïc: Nguyeãn Ngoïc Thieän Lôøi: Dieäp Minh Tuyeàn

50162

HAÙT HOÄI TRAÊNG RAÈM

Daân ca

52632

HAÙT LEÂN EM ÑIEÄN BIEÂN

Ñaøo Vaên Söû

53733

HAÙT LEÂN HÔÕI EM

Hoaøi An

54053

HAÙT MAÕI CHO NHAU

Vuõ Quoác Vieät

51477

HAÙT MAÕI KHUÙC QUAÂN HAØNH

Dieäp Minh Tuyeàn

53882

HAÙT MÖØNG ANH HUØNG NUÙP

Traàn Quyù

51920

HAÙT NÖÕA ÑI EM

Thanh Sôn - Phoá Thu

53734

HAÙT RU

Daân ca Vónh Phuù

50558

HAÙT TÖØ ÑOÀNG HOANG

Mieân Ñöùc Thaéng

50659

HAÙT TÖØ XOÙM BIEÅN CAØ MAU

An Chung

53735

HAÙT VANG RAÈNG EM YEÂU ANH

Thuûy Tieân

51529

HAÙT VEÀ ANH

Theá Hieån

52028

HAÙT VEÀ CAÂY LUÙA HOÂM NAY

Hoaøng Vaân

50512

HAÙT VEÀ MOÄT LOAØI HOA

Traàn Ngoïc Minh

50184

HAÙT VÔÙI CHUÙ VE CON

Thanh Tuøng

Haùt cho daân toâi nghe…

Nghe laù rôi buoàn treân toùc maây trong nhöõng ñeâm daøi... Thaät tình côø ngaøy hoâm nay nôi ñaây anh em ta gaëp laïi...

Böôùc chaân cuoái cuøng bôø beán laï, moät thoaùng möa hoàng...

Treøo leân quaùn doác...

Ôi em gaùi Ñieän Bieân treân nöông ñoài, kìa tay thon meàm... Haùt leân lôøi gioù reo coøn yeâu thöông cuoäc ñôøi ... Nhôù thaùng naêm naøo khi ta beù thô... Ñôøi mình laø moät khuùc quaân haønh ...

Ñaây baát khuaát Taây Nguyeân cao cao, nuùi maây ñieäp truøng... Haùt nöõa ñi em lôõ ngaøy kia soâng caïn ñaù moøn… Tay böng cheùn muoái i ô ôù maáy göøng, ñóa göøng oái maáy raèng… Töø ruoäng ñoàng hoang vu…

Meânh moâng xanh ñieäp truøng xanh…

Ngoài cuøng anh nôi ñaây thaät quaù eâm ñeàm… Moät ba loâ, caây suùng treân vai…

Toâi haùt baøi ca ngôïi ca caây luùa vaø ngöôøi troàng luùa… Thöông hoa thaém nhoû…

Moät hoâm maây traéng boãng nhôù...

www.arirang.com.vn

- 72 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51614

HAÙT VÔÙI DOØNG SOÂNG

Moãi khi chieàu veà em ngoài haùt beân doøng soâng...

Quoác An Nguyeãn Nhaát Huy

53004

HAÕY BEÂN NHAU

Traàn Huaân

54251

HAÕY BIEÁT ÖÔÙC MÔ

Huy Tuaán

54054

HAÕY CHO EM GAÀN BEÂN ANH

Anh Quaân

53151

HAÕY CHO EM NGAØY MAI

Vónh Taâm

53883

HAÕY COÁ QUEÂN ÑI

Trung Quaân

54252

HAÕY CÖÙ LAØ EM

Cöù nheï nhaøng caàm baøn tay anh nheù, vì anh muoán giöõ maõi...

Nhaïc: Phan Ñinh Tuøng Lôøi: Nguyeãn Vaên Chung

54253

HAÕY CÖÔØI LEÂN ANH NHEÙ

Töôøng Vaên

53285

HAÕY ÑAØN LEÂN

Töø Huy

51304

HAÕY ÑEÅ MÖA RÔI

Kim Tuaán

51716

HAÕY ÑEÁN BEÂN ANH

Leâ Quang

51613

HAÕY ÑEÁN BEÂN EM

Quoác An

51860

HAÕY ÑEÁN VÔÙI ANH

Traàn Taâm

51478

HAÕY ÑEÁN VÔÙI TOÂI

Thanh Sôn

52760

HAÕY ÑÖØNG LAØ GIAÁC MÔ

Tröôøng Huy

50067

HAÕY GIÖÕ GIUØM TOÂI

Nguyeãn Ngoïc Thieän

50647

HAÕY HAØN GAÉN THEÁ GIÔÙI

Nhaïc ngoaïi

51749

HAÕY HAÙT LEÂN

Vuõ Quoác Vieät

50339

HAÕY HAÙT LEÂN Naøo cuøng haùt leân…

Nhaïc ngoaïi Lôøi Vieät: Leâ Höïu Haø

50555

HAÕY KHOÙC ÑI EM

Trònh Coâng Sôn

52367

HAY LAØ EM SANG ÑAÂY

Haõy beân nhau nhöõng luùc ñoùi ngheøo, haõy chia nhau... Hoâm nay theânh thang bao nhöõng öôùc ao vaøo ñôøi... Vaéng boùng anh caên phoøng troáng vaéng boùng anh sao chæ coù em… Con ñöôøng khuya trôøi laïnh giaù, nhöõng böôùc daøi leâ böôùc... Thoâi em ñi ñi, töø nay chuùng ta chia ly...

Roài ñeán luùc qua ñi nhöõng vui buoàn maø ta ñaõ coù... Haõy ñaøn leân cho khoâng gian traøn ngaäp aâm thanh... Ñöa em ñi chôi qua phoá…

Ñaõ bao ngaøy loøng anh cöù mong chôø... Haõy ñeán ñaây vôùi em...

Ñeán vôùi anh hôõi ngöôøi ta say ñaém beân nhau... Haõy ñeán vôùi toâi cuøng nhau ta haùt ... Töø luùc em gaëp anh em ñaõ bieát ñöôïc raèng, trong traùi tim… Em haõy giöõ giuøm toâi noãi buoàn naøo naëng tróu… Tình ôû ñaây ôû trong tim…

Gioù vaãn coøn goïi muøa thu ñeán khaép trôøi...

Haõy khoùc ñi em cuoái cuoäc tình… Hôõi em coâ gaùi ôû beân soâng, sao chaúng sang…

www.arirang.com.vn

- 73 -

Nhaïc: Tieán Luaân Thô: Nguyeãn Tröôøng Kieân


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

54254

HAÕY LAØ MOÄT KYÛ NIEÄM

Maïnh Quaân

53286

HAÕY MANG ÑEÁN NHÖÕNG MUØA XUAÂN

Nguyeãn Ñöùc Trung

52761

HAÕY NHÌN VEÀ TÖÔNG LAI

Phan Ñinh Tuøng

54255

HAÕY NOÙI THAÄT LOØNG

Hoaøng Chaâu

53736

HAÕY QUAY VEÀ KHI COØN YEÂU NHAU

Hoà Quyønh Höông

53737

HAÕY QUEÂN ANH

Tieán Luaân

54256

HAÕY QUEÂN ÑI BUOÀN ÑAU

Minh Thö

51370

HAÕY QUEÂN SAÀU ÑI

Minh Chaâu

52208

HAÕY SOÁNG CUØNG TÌNH YEÂU

Hoaøi An

53005

HAÕY SOÁNG TRONG AÂM NHAÏC

Minh Chaâu

52501

HAÕY SOÁNG VÔÙI CON TIM

Ñöùc Trí

53006

HAÕY THA THÖÙ CHO ANH

Hoaøi An

51647

HAÕY THA THÖÙ CHO EM Ngöôøi yeâu ôi anh coù hay…

Nhaïc Thuïy Ñieån Lôøi Vieät: Ñoaøn Minh Tuaán

52502

HAÕY TRAÛ LÔØI EM

Tuaán Nghóa

50632

HAÕY TWIST LEÂN NAØO

Nhaïc ngoaïi

52029

HAÕY VEÀ ÑAÂY BEÂN ANH

Duy Maïnh

51479

HAÕY VEÀ VÔÙI EM

Thaùi Huøng

52368

HAÕY VÖÔÏT QUA CHÍNH MÌNH

Traàn Quoác Huøng

52503

HAÕY VUI LEÂN ÑI

Minh Nhieân

51648

HAÕY YEÂN LOØNG MEÏ ÔI Ñoaøn quaân böôùc treân ñöôøng…

Nhaïc: Lö Nhaát Vuõ Lôøi: Leâ Giang

54055

HAÕY YEÂU NHAU ÑI

Trònh Coâng Sôn

Nheï nhaøng rôi xuoáng cuøng aùnh döông chieàu nay... Chieàu nay xuaân ñaõ veà sao nghe laëng leõ coâ ñôn... Söï thaät tröôùc maét anh khoâng bieát phaûi laøm sao… Loøng hoûi loøng vì sao anh hôõi, caâu chia tay ñaéng cay... Hô...thoån thöùc tim em run leân khi ngöôøi ñaõ xa roài ...

Ñöøng buoàn nheù khi mình xa caùch nhau, cuoäc tình ñoù nhö tôø thö ...

Haõy nhìn laïi moät laàn duø khoù khaên, chôù voäi vaøng ñi tìm... Naøy baïn hôõi ñöøng buoàn chi... Haõy khoùc nöôùc maét bôø mi cho con tim troùt mang… Coù nhöõng luùc ta raõ rôøi, coù nhöõng luùc ta chaùn ñôøi... Tình yeâu aáy, baøn tay aáy, töøng mang ñeán cho em… Haõy tha thöù cho anh, nhöõng luùc xöa nhöõng loãi laàm...

Em hoûi anh coù bao giôø con soâng kia thoâi ngöøng troâi… Böôùc tôùi böôùc tôùi...

Moät muøa thu taøn uùa laù vaøng rôi khaép saân, mình anh nôi ñaây… Maây lam chieàu coøn buoàn trong tieãn ñöa… Haõy nhìn leân trôøi cao, haõy nhìn vaøo nhöõng vì sao… Naøy coâ em deã thöông hay cöôøi vui…

Haõy yeâu nhau ñi khi röøng thay laù...

www.arirang.com.vn

- 74 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50833

HAÕY YEÂU NHAU (MADE IN INDIA)

Nhaïc AÁn Ñoä

51809

HAÕY YEÂU NHAU ÑI

Cao Minh Thu

50466

HAÕY YEÂU NHÖ CHÖA YEÂU LAÀN NAØO

Leâ Höïu Haø

53287

HAÕY YEÂU THAÄT LOØNG

Tröông Leâ Sôn

53288

HAÅM HIU LYÙ MOÄT MÌNH

Tröông Quang Tuaán

50680

HAÄN TÌNH TRONG MÖA

Nhaïc ngoaïi

51498

HAÀU VAÊN

Daân ca

53738

HEÏN GAËP LAÏI ANH

Löu Thieân Höông

51344

HEÏN LOØNG ÑI NHEÙ

Tuaán Khanh

50552

HEÏN ÖÔÙC MUØA XUAÂN

Quoác Duõng

50619

HIMALAYA

Nhaïc ngoaïi

53426

HIEÅU LAÀM

Vuõ Quoác Bình

50550

HÌNH BOÙNG CUÕ

Truùc Phöông

51063

HÌNH BOÙNG QUEÂ NHAØ

Thanh Sôn

53427

HIP HOP TUOÅI 18

Baûo Chinh

53563

HIU HAÉT ÑÔØI NHAU

Leâ Vuõ

54056

HOØ HUÏI

Daân ca mieàn Trung

51921

HOØ KEÙO PHAÙO

Hoaøng Vaân

54257

HOØ QUA SOÂNG HAÙI CUÛI

Daân ca Haûi Phoøng

53292

HOØ TREÂN BIEÅN

Ghì chaéc cheøo ta boàng beành hay bieån nghieâng chao...

Nhaïc: Leâ Vaên Loäc Lôøi: Vuõ Duy Thoâng

53739

HOA CAÙT

Phaïm Minh Tuaán

Anh ñeán beân em…

Haõy vui leân ñi cho tình yeâu böôùc quay veà... Hôõi anh yeâu xin anh ñöøng buoàn...

Coøn gì ñeå nhôù, coøn gì ñeå thöông...

Xao xuyeán beán soâng xui con nöôùc ngöôïc doøng... Ngöôøi tình ñi xa tít...

AÙng maây xanh vôøn quanh… Mai mình seõ thaáy nhau trong chôø mong… Moät ngaøn naêm nöõa toâi cuõng quay trôû laïi… Töø khi môùi bieát nhau...

Naøo ñöa tay anh naém tay… Em hoûi anh raèng tình yeâu maø anh ñaõ yeâu... Töø sau hoâm caùch bieät… Veà tôùi ñaàu laøng...

Tuoåi möôøi taùm traêng troøn, tuoåi möôøi taùm yeâu ñôøi... Theo anh nghó trong cuoäc tình naøy thì caû hai ta ñeàu coù loãi… Khoan hoø bôù huïi laø bôù huïi, heát huïi sang khoan... Hoø doâ ta naøo keùo phaùo ta vöôït qua ñeøo... Doâ hoø hoø doâ ta laø ta doâ hoø, cuøng nhau chung moät con ñoø...

Coù moät loaøi hoa khoâng röïc maøu, khoâng höông bay xa...

www.arirang.com.vn

- 75 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50973

HOA CAU VÖÔØN TRAÀU

Nguyeãn Tieán

51035

HOA COÛ MUØA XUAÂN

Baûo Chaán

53289

HOA CÖÔÙI

Baûo Chinh

53428

HOA DAÏI

Vuõ Quoác Bình

50569

HOA ÑOÛ HOÏC TROØ

Nhaïc: Ñoaøn Xuaân Myõ Lôøi: Traàn Vónh

52209

HOA HOÏC TROØ

Baây giôø coøn nhôù hay khoâng, ngaøy xöa heø ñeán…

Nhaïc: Anh Baèng Lôøi: Nhaát Tuaân

50228

HOA MÖÔØI GIÔØ

Ñaøi Phöông Trang

53564

HOA NAÉNG

Vuõ Vaên Haø

54057

HOA NAÉNG MUØA XUAÂN

Baûo Chaán

51088

HOA NAØO HOA TRAÉNG

Nhaïc Hoa

52904

HOA QUYØNH ANH

Thaùi Thònh

53740

HOA SOAN BEÂN THEÀM CUÕ

Tuaán Khanh

53429

HOA SEN THAÙP MÖÔØI

Tröông Quang Luïc

50658

HOA SÖÕA

Hoàng Ñaêng

50013

HOA SÖÙ NHAØ NAØNG

Hoaøng Phöông

53290

HOA SÖÙ NHAØ NAØNG 2

Hoaøng Phöông

51353

HOA TAØN

Coøn laïi gì beân anh ñaây...

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Nguyeãn Ngoïc Thieän

52369

HOA THÔM BÖÔÙM LÖÔÏN

Daân ca quan hoï

53430

HOA TÍM ÑÔÏI CHÔØ

Soâng Traø

53007

HOA TÍM LUÏC BÌNH

Nhaïc: Lyù Duõng Lieâm Lôøi: Cao Vuõ Huy Mieân

51008

HOA TÍM NGAØY XÖA

Nhaïc: Höõu Xuaân Lôøi: Cao Vuõ Huy Mieân

Nhaø anh coù moät vöôøn cau… Naøy laø coû non raát meàm…

Cuoái cuoäc tình muøa thu ngu ngô, buoàn cho ai leû loi vì ai... Ngaøy aáy anh taëng em nhaønh hoa daïi... Saân tröôøng hoïc, moät buoåi thoâi khoâng naéng ...

Hoâm chia tay chieàu chuû nhaät... Ngaøy qua phoá thaáy em kheõ nhìn, nhìn em böôùc… Ngaøy xuaân ñaàu tieân taëng anh maøu naéng dòu hieàn... Hoa naøo hoa traéng cho mình yeâu…

Töøng ngöôøi tình tha thieát, öôùc mô trao nhau tình yeâu… Khi naéng nheï vöông treân löng ñoài, xa vaéng mieàn queâ ... Hoø ô ô Thaùp Möôøi ñeïp nhaát maø hoa sen... Em vaãn töøng ñôïi anh... Nhaø naøng ôû caïnh nhaø toâi...

Ñeâm ñeâm toâi vaãn veà beân muøi höông hoa söù, naâng niu caây ñaøn...

AÁy hoa toâi laø naøy ñoùa hoa thôm, oái tình laø con böôùm… Thôøi hoïc sinh ñaõ qua, cho ta nhieàu löu luyeán... Coù moät loaøi hoa buoàn troâi löõng lôø, theo nöôùc höõng hôø... Con ñöôøng em veà ban tröa…

www.arirang.com.vn

- 76 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51143

HOA TÍM NGOAØI SAÂN

Thanh Tuøng

50144

HOA VAØNG MAÁY ÑOÄ

Trònh Coâng Sôn

50561

HOA XUAÂN CA

Trònh Coâng Sôn

54058

HOAØI XUAÂN

Tuaán Khanh

53565

HOANG MANG

Voõ Hoaøi Phuùc

53566

HOØ BA LYÙ

Daân ca Quaûng Nam

50285

HOÀ CHÍ MINH ÑEÏP NHAÁT TEÂN NGÖÔØI

Traàn Kieát Töôøng

54258

HOÀ TAÂY CHIEÀU THU

Hôø hô hôø hô...Hoà Taây chieàu thu, sôïi naéng giaêng tô...

Nhaïc: Ñoã Sôn Haø Lôøi: Traàn Vaên Khang

50551

HOÀ THAN THÔÛ

Nguyeãn Hieàn

54259

HOÀ TRAÙI TIM

Nguyeãn Vaên Chung

50652

HOÀ TREÂN NUÙI

Phoù Ñöùc Phöông

50601

HOÄI MUØA HOA

Nhaïc ngoaïi

53153

HOÄI NGHÒ DIEÂN HOÀNG

Löu Höõu Phöôùc - Vieät Tieân

53009

HOÁI TIEÁC MUOÄN MAØNG

Phaïm Khaùnh Höng

52371

HOÁI TIEÁC

Quang Huy

53884

HOÂM NAY ANH ÑEÁN

Ñöùc Trí

50607

HOÂM NAY KHOÂNG SÖÕA

Nhaïc ngoaïi

52634

HOÂN ANH TRONG MÔ

Minh Khang

51272

HOÂN MOÂI XA

Traàn Minh Phi

50592

HOÂN NHAU LAÀN CUOÁI

Nhaïc ngoaïi

52635

HOÀN NHIEÂN HOA PHOÁ

Phan Long

Moät ngaøy tình côø, treân ñöôøng phoá toâi coù baøn chaân em… Em ñeán beân ñôøi hoa vaøng moät ñoùa... Caây seõ cho loäc vaø caây seõ cho hoa… Baày chim ñang ñeán ôû nôi vöôøn xuaân... Nhöõng caâu noùi treân ñaàu moâi phaûi chaêng ngöôøi trao… Ba lyù tang tình maø nghe ta hoø ba lyù tình tang ba lyù tình tang… Hoø ô ...Toâi haùt ngaøn lôøi ca...

Trôøi maây vöông thô…

Coù ñoâi khi em mang bao noãi buoàn, ngoài beân anh... Nuùi ôi nuùi, thuyeàn ôi thuyeàn… Ta tôùi ñaây vui vôùi nhau… Toaøn daân nghe chaêng sôn haø nguy bieán... Thoâi ngöôøi ôi côù sao anh laïi veà ñaây... Ngoài xuoáng ñaây anh mô thaáy em ñaâu ñaây… Nhö tia naéng aám lung linh sôùm mai... Hoâm nay khoâng söõa chaéc em ñaõ ñi thaät xa… Thaø xa nhau coøn hôn ñeå roài mai ñaây seõ laàm lôõ… Nhöõng muøa thu ñeán muoän… Hoân nhau ñi roài chia tay...

Duø ñi muoân nôi vaãn khoâng queân, ñöôøng phoá cuõ…

www.arirang.com.vn

- 77 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50675

HOÀN QUEÂ

Thanh Sôn

52210

HOÀNG NGÖÏ MANG TEÂN EM

Toâ Thanh Tuøng

52032

HOANG VAÉNG TRONG TIM

Tröôøng Huy

50072

HOANG VAÉNG

Quoác Duõng

51100

HOAØI CAÛM

Cung Tieán

51496

HOAØI COÅ

Thanh Sôn

52031

HOAØI COÂNG

Vuõ Quoác Vieät

50882

HOAØI MONG

Nhaïc Hoa

51922

HOAØI NIEÄM COÁ HÖÔNG

Laâm Anh Haûi

51615

HOAØI NIEÄM DAÁU YEÂU

Tìm laïi choán cuõ naêm xöa beân nhau…

Nhaïc: Theá Hieån Thô: Ñaøo Hoàng Tuyeån

52633

HOAØI NIEÄM MEÏ

Ñaøo Vaên Söû

52370

HOAØI NIEÄM ÑAÙ

Nhaïc: Mai Thu Sôn Thô: Tröông Quang Tuaán

51399

HOAØI NIEÄM TRAÉNG Coøn ñaâu phuùt giaây eâm ñeàm…

Nhaïc: Nguyeãn Huøng Lôøi: Tröông Quang Tuaán

53008

HOAØI THU

Vaên Trí

53741

HOAØNG HOÂN AÁM AÙP

Vuõ Quoác Bình

50254

HOAØNG HOÂN MAØU LAÙ

Thanh Tuøng

51124

HOAØNG HOÂN MAØU TÍM

Theá Hieån

53152

HOÏA MI HOÙT TRONG MÖA

Döông Thuï

50690

HOÏA MI TOÙC NAÂU

Traàn Huaân

50542

HOÏC SINH HAØNH KHUÙC

Leâ Thöông

53567

HÔI AÁM NGAØY XÖA

Nguyeãn Hoàng Thuaän

Em theo anh qua nhöõng caùnh ñoàng… Toâi coù ngöôøi yeâu mang teân Hoàng Ngöï, giôø ñaây… Duø bieát em luoân ñoåi thay, vaãn yeâu ngaøn naêm ngaøn naêm... Tìm ñaâu cho thaáy bình minh ... Chieàu buoàn len leùn taâm tö… Nghe tieáng ñaøn ai rao saùu caâu… Ngöôøi con gaùi böôùc qua caàu trong chieàu, thaàm trong gioù… Töøng gioït leä môø trong söông… Thaêm laïI coá höông aám tình thöông vaán vöông ngaøy thaùng...

Coù ngöôøi ñaøn baø quyù toâi, tin yeâu toâi nhaát treân ñôøi… Ñaù traûi qua haøng trieäu naêm ñeå taïo neân ngoïc...

Muøa thu naêm aáy, treân ñöôøng ñeán mieàn cao nguyeân... Ñoâi khi em khoâng hieåu vì sao, em ra ñi ñeå cuoäc tình phoâi phai ... Anh nhö chim tìm baày…

Hoø ô… Chieàu hoaøng hoân tím caû doøng soâng… Tieáng möa rôi ngoaøi hieân, gioù möa nhö laïnh theâm... Hoïa mi hoùt giöõa baàu trôøi xanh.. Hoïc sinh laø ngöôøi toå quoác...

Ngaøy naéng ñaõ taét buoâng treân cuoäc tình heùo haét bao yeâu thöông…

www.arirang.com.vn

- 78 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50612

HÔÕI NGÖÔØI TÌNH COÙ HAY

Nhaïc ngoaïi

50340

HÔÕI NGÖÔØI TÌNH LARA

Nhaïc ngoaïi

53291

HONEY

Hoà Quyønh Höông

50189

HOØN VOÏNG PHU 1

Leâ Thöông

50190

HOØN VOÏNG PHU 2

Leâ Thöông

50424

HOØN VOÏNG PHU 3

Leâ Thöông

52905

HOÛI ANH COÙ BUOÀN KHOÂNG

Vuõ Quoác Bình

50033

HOÛI MÖA

Syõ Ñan

53065

HOÛI ÑAÙ BUOÀN KHOÂNG

Jimmii Nguyeãn

51923

HOÛI VÔÏ NGOAÏI THAØNH

Giao Tieân

53885

HUØNG VÖÔNG

Thaåm Oaùnh

52934

HUEÁ ÑEÂM TRAÊNG

Traêng xuoáng Hueá muø söông, taøn rôi treân phoá phöôøng…

Nhaïc: Quoác Duõng Lôøi: Nguyeãn Ñöùc Cöôøng

53154

HUEÁ THÔ

Tröông Quang Tuaán

51192

HUEÁ THÖÔNG

An Thuyeân

50151

HUEÁ TÌNH YEÂU CUÛA TOÂI

Tröông Tuyeát Mai

51469

HUEÁ XÖA

Chaâu Kyø

50557

HUYEÀN DIEÄU

Nguyeãn Vaên Tyù

53886

HUYEÀN SÖÛ AÂU LAÏC

Mai Thu Sôn

53155

HUYEÀN THOAÏI HOÀ NUÙI COÁC

Phoù Ñöùc Phöông

50054

HUYEÀN THOAÏI MEÏ

Trònh Coâng Sôn

50203

HUYEÀN THOAÏI MOÄT NGÖÔØI CON GAÙI

Leâ Höïu Haø

Laïnh luøng chieàu söông giaêng xuoáng ñoài… Ngöôøi tình thöông nhôù...

Nghe töøng gioït naéng beân hieân rôi ñaày... Leänh vua haønh quaân...

Ngöôøi voïng phu trong luùc gioù möa... Nôi phía Nam giöõa nuùi môø… Cuoäc ñôøi ai cuõng coù moät laàn khoùc vì yeâu, cuoäc ñôøi ai cuõng coù… Möa möa treân phoá daøi... Ngöôøi ñaõ ñi roài ñaù buoàn khoâng, tình ñaõ tan roài ñaù ñau khoâng... Seõ coù moät ngaøy nôi ngoaïi thaønh xa anh seõ veà thaêm… Boán nghìn naêm vaên hieán nöôùc Nam khang cöôøng...

Moät laàn ñeán Hueá anh ñaõ gaëp em... Trôû laïi Hueá thöông…

Ñaõ ñoâi laàn ñeán vôùi Hueá...

Toâi coù ngöôøi em soâng Höông nuùi Ngöï ... OÂi ñeïp traêng raèm toái taêm ñaõ qua… Naêm möôi ngöôøi con cuøng cha xuoáng bieån... Boàng beành boàng beành, choøng chaønh choøng chaønh... Ñeâm chong ñeøn ngoài nhôù laïi... Loaøi ngoïc ñaù mang teân em...

www.arirang.com.vn

- 79 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52762

HÖ AÛO

52636

HÖÔNG LUÙA

Soâng Traø Ñaëng Phöôùc Thaønh

51173

HÖÔNG NGOÏC LAN Goùc phoá nôi anh heïn…

Nhaïc: Anh Quaân Lôøi: Döông Thuï

53293

HÖÔNG PHAI

Laõ Vaên Cöôøng

54260

HÖÔNG QUEÂ

Vuõ Hoaøng

52763

HÖÔNG SAÉC MIEÀN NAM

Tieán Luaân

50443

HÖÔNG SÔ RI

Hoaøng Phöông

53568

HÖÔNG THAÙNG GIEÂNG

Löông Baèng Quang

50434

HÖÔNG THAÀM

Vuõ Hoaøng

53431

HÖÔNG THÔM DIEÄU KYØ

Voõ Thieän Thanh

51828

HÖÔNG TÌNH CUÕ

Thanh Sôn

50436

HÖÔNG TÌNH YEÂU

Vuõ Hoaøng

50437

HÖÔNG TOÙC MAÏ NON

Thanh Sôn

50406

HÖÔNG TOÙC

Hoaøng Chaâu

52906

HÖÔNG XÖA

Khoâng hieåu vì sao ta coù buoåi chieàu nay, gaëp laïi nhau...

Nhaïc: Vuõ Hoaøng Lôøi: Cao Vuõ Huy Mieân

52033

HÖÔNG XÖA

Cung Tieán

51250

HÖÔÙNG VEÀ HAØ NOÄI

Hoaøng Döông

50065

HÖÙA ÑI ANH

Nguyeãn Ngoïc Thieän

51861

HÖÙA THAÄT NHIEÀU THAÁT HÖÙA THAÄT NHIEÀU Coù ai töøng yeâu maø chöa ñau ñôùn moät laàn...

Nguyeãn Hoaøi Anh Quang Huy

52372

HÖÙA VAØ NOÙI ÑI ANH

Vuõ Quoác Vieät

52504

HY VOÏNG

Töôøng Vaên

Thaùng naêm qua voäi vaõ, maáy thu ta rôøi xa, tình trong toâi… Ñoàng queâ ta meânh moâng meânh moâng, luùa oaèn boâng...

Tìm moät chuùt dö aâm ngaøy xöa coøn laïi... Chieàu nay xuoâi maùi cheøo treân doøng keânh xanh... Mieàn Nam toâi soâng nöôùc meânh mang, döøa xanh xanh… Ngaøy ñoù moãi laàn em troán meï ñi chôi... Naéng xuaân rôi rôùt treân bôø vai em toâi, aùnh leân hoâm naøy… Khung cöûa soå hai nhaø cuoái phoá... Na na na...Thoaùng nghe töø ñaâu höông thôm thaät laï... Ñöôøng veà moät ñeâm möa gioù taû tôi... Khoâng phaûi laø tô trôøi...

Nghe em haùt caâu daân ca… Hoâm qua ngang nhaø em…

Ngöôøi ôi moät chieàu naéng tô vaøng hieàn hoøa hoàn coù mô xa… Haø Noäi ôi höôùng veà thaønh phoá xa xoâi... Sao anh khoâng ñeán thaêm em...

Ngöôøi tình ra ñi nhö baõo gioâng, em mang theo traùi tim… Moät ñeâm möa tí taùch ngoaøi hieân, moät ñeâm ñoâng…

www.arirang.com.vn

- 80 -

Ngoïc Tuù Anh


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

I

TEÂN TAÙC GIAÛ

50361

I DON'T LIKE TO SLEEP ALONE

Nhaïc ngoaïi

50495

I LOVE YOU! OK

Nhaïc ngoaïi

50901

ICHIBAN

Nhaïc Anh

51259

TRÔØI HAÂN HOAN (IL EST NEÙ LE DIVIN ENFANT)

Daân ca Phaùp Lôøi Vieät: Kim Long

51175

IM LAËNG ÑEÂM HAØ NOÄI Chæ coøn muøi hoa söõa…

Nhaïc: Phuù Quang Lôøi: Phan Thò Ngoïc Lieân

53569

INH LAÛ ÔI

Daân ca Thaùi

51735

KACHIUSA

51492

KANGUALAI

Nhìn laïi moät laàn naøy coâ beù ôi ...

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Khaùnh Dung

52034

KATHY

Ñöùc Trí

53887

KEÛ BAÉC NGÖÔØI NAM

Daân ca quan hoï

52373

KEÛ BÖÔÙM HOA

Nhaát Trung

51266

KEÛ ÑAU TÌNH

Nhaïc: Quoác Duõng Lôøi: Xuaân Kyø

51650

KEÛ ÑAÙNH CAÉP TRAÙI TIM Traùi tim naøy ñang khoå ñau…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Leâ Höïu Haø

52211

KEÛ ÑEÁN SAU

Tröông Hoaøng Xuaân

51530

KEÛ ÑI TÌM MOÄNG

Ta tìm em nhö tìm laù dieâu boâng...

Nhaïc: Höõu Xuaân Lôøi: Toâ Nhöôïc Chaâu

52637

KEÛ ÑÖÙNG SAU TÌNH YEÂU

Minh Vy

51336

KEÛ RONG CHÔI CUOÁI THEÁ KYÛ Tình côø thoâi ta laø aùng maây…

Nhaïc: Baûo Phuùc Lôøi: Nguyeãn Lieân Chaâu

53156

KEÛ TRAÉNG TAY

Ngoïc Sôn

53432

KEM DAÂU TÌNH YEÂU

Nguyeãn Hoàng Thuaän

Coù maáy ai khi ñeâm xuoáng daàn… Loøng ñaày xuyeán xao…

Coù ai ñang xaây moäng mô… Trôøi haân hoan…

Inh Laû ôi Sao nooïng ôøi khaép nuùi röøng Taây Baéc saùng ngôøi…

K

Ñaøo vöøa ra hoa caønh laù gioù ñöa vaàng traêng taø...

Chieàu nay ñöôøng vaéng em vôùi chuùng toâi maáy ngöôøi… Keû Baéc i ô ô ô ngöôøi Nam, quan hoï trôû i ô ô ô ô ra veà... Coù nhöõng luùc loøng ta vaán vöông vaø coù nhöõng luùc… Van ñoâi maét em…

Thoâi anh ñöøng noùi nhöõng lôøi gì yeâu ñöông, tình ñaàu…

Loøng em ngaây ngaát vui khi tình yeâu ñeán hoâm naøo…

Coøn gì ñaâu em, coøn gì ñaâu em... Loøng anh khao khaùt ñöôïc nhö giaác mô...

www.arirang.com.vn

- 81 -

Nhaïc Nga


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51651

KHAÙNH HOÄI VAØ EM

Anh ñöùng beân soâng Saøi Goøn…

Nhaïc: Phan Hoàng Sôn Lôøi: Phan Hoàng Sôn - Hoaøi Vuõ

50570

KHAÙT VOÏNG MUØA XUAÂN

Ñoaøn Xuaân Myõ

51924

KHAÙT VOÏNG TUOÅI TREÛ

Vuõ Hoaøng

51009

KHAÙT VOÏNG

Thuaän Yeán

51199

KHAÙT VOÏNG

Haõy soáng nhö ñôøi soâng...

Nhaïc: Phaïm Minh Tuaán YÙ thô: Ñaëng Vieät Lôïi

53010

KHI

Leâ Quang

50513

KHI ANH NHÌN EM Khi anh nhìn em…

Nhaïc: Hoaøng Hieäp Lôøi: Leâ Thò Kim

53433

KHI ANH RA ÑI

Kyø Phöông

53434

KHI ANH RA ÑI

Quoác An

53157

KHI BIEÁT YEÂU THÖÔNG

Leâ Quoác Duõng

53435

KHI BONG BOÙNG BAY

Theá Hieån

53158

KHI CHUÙNG TA GAËP NHAU

A Khueâ

50681

KHI COÂ ÑÔN ANH GOÏI TEÂN EM

Nhaïc Nhaät

52505

KHI CON TIM LEÂN TIEÁNG

Phaïm Khaùnh Höng

51434

KHI COÙ EM TRONG ÑÔØI Khi coù naøng trong traùi tim…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Tröôøng Huy

50589

KHI ÑAÕ YEÂU

Phöôïng Linh

51862

KHI ÑEÂM DAØI ÑOÅ XUOÁNG

Trònh Nam Sôn

52374

KHI EM RA ÑI

Syõ Luaân

52212

KHI EM VEÀ

Tieán Luaân

51925

KHI GIAÁC MÔ VEÀ

Ñöùc Trí

53888

KHI MAÁT EM

Trung Quaân

Kheõ caát tieáng haùt baâng khuaâng mô maøng… Ñöôøng daøi töông lai queâ höông ñang goïi môøi... Göûi tình yeâu vaøo ñaát…

Khi em noùi laø mình chia tay thoâi...

Bao ñeâm lang thang, bao ñeâm nhôù thöông... Ngaøn lôøi yeâu thöông, ngaøn lôøi ñaém ñuoái ñaõ trao anh yeâu... Cho toâi thöông maøu maét long lanh, maøu maét em yeâu... Ngaøy xöa khi coøn beù thô, toâi thöôøng thaãn thôø... Vaø hai chuùng ta gaëp nhau nhö ñoâi chim laïc xöù laï... Naéng mai traøn veà…

Ngöôøi yeâu hôõi sao chaúng noùi vôùi anh moät lôøi…

Khi ñaõ yeâu thì mô moäng nhieàu… Ngoài vôùi ñeâm daøi chôït nghe loøng nhö muoán noùi... Khi em ra ñi tình yeâu anh chô vô, khi em ra ñi… Khi em veà caùnh ñoàng nhuoäm ñoû phuø sa, khi em veà… Khi giaác mô ñaõ quay trôû veà em vaãn khoâng tin raèng… Ngoài nhìn möa rôi loøng anh thaàm nhôù em raát nhieàu...

www.arirang.com.vn

- 82 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51210

KHI MUØA THU ÑEÁN

Voõ Thieän Thanh

52506

KHI NAØO EM BUOÀN

Minh Khang

51616

KHI NGÖÔØI ÑAØN OÂNG KHOÙC Ngoài moät mình laëng nhìn...

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Lyù Haûi

53742

KHI NGÖÔØI YEÂU TOÂI KHOÙC

Traàn Thieän Thanh

50384

KHI TA HAI MÖÔI

Nhaïc ngoaïi

50068

KHI TA XA NHAU

Nguyeãn Ngoïc Thieän

51863

KHI TÌNH BAY XA

Trònh Nam Sôn

52764

KHI TÌNH YEÂU ÑEÁN

Tröông Leâ Sôn

54261

KHI XA NHAU

Töôøng Vaên

50321

KHI XÖA TA BEÙ (BANG BANG)

Nhaïc Anh

52213

KHOAÛNG CAÙCH

Quoác Duõng

54262

KHOAÛNG CAÙCH

Baèng Cöôøng

52035

KHOAÛNG LAËNG PHÍA SAU THAÀY Coù nhöõng giôø ra chôi em xoøe tay buoäc gioù…

Nhaïc: Nguyeãn Ngoïc Thieän Lôøi: Kim Nhöôøng

51010

KHOAÛNH KHAÉC

Tröông Quyù Haûi

54263

KHOAÛNH KHAÉC TRAÙI TIM

Bình Nguyeân

53743

KHOÙC

Tình tan vôõ moät mình böôùc trong ñeâm…

Nhaïc: Ñoâng Nhi-Ñaèêng Phöông Lôøi: Ñoâng Nhi

52907

KHOÙC CHO NGÖÔØI ÑI

Duy Maïnh

53744

KHOÙC THEÂM LAÀN NÖÕA

Nguyeãn Hoaøng Linh

54264

KHOÙC TRONG ÑEÂM

Ngoïc AÙnh

53294

KHOÙC TRONG ÑEÂM BUOÀN

Vónh Taâm

50517

KHOÛE VÌ NÖÔÙC

Huøng Laân

Coù nhöõng chieác laù uùa rôi treân theàm vaéng… Haõy khoùc ñi heát trong loøng, seõ vôi saàu ñi voâ voïng…

Khi ngöôøi yeâu toâi khoùc trôøi cuõng giaêng saàu… Khi ta hai möôi yeâu thöông coù… Ngaøy ta quen nhau…

Gioït möa ñôïi ngöôøi böôùc ñi vaãy tay bieät ly... Tình ñeán cho ta ñam meâ, tình ñeán con tim daïi khôø… Khi xa nhau em môùi thaáy yeâu anh nhieàu hôn... Khi xöa ñoâi ta beù ta chôi…

Ñaõ bao laàn anh giaáu loøng, goùi rieâng mình.. Moät thoaùng nghi ngôø aáy, moät phuùt höõng hôø aáy...

Chæ coøn moät chieác laù…

Ngoài moät mình kheõ vieát teân em, vieát leân baøn tay...

ÔÛ laïi ñaây chæ coøn hai chuùng ta, noùi ra ñi nhöõng suy tö… Doøng chöõ phai nhoøa treân caùt, bieån xoùa ñi töøng daáu chaân ... Vì sao em ra ñi em ôi, em boû ra ñi quaù voäi vaøng... Anh ôi laøm sao khoâ gioït nöôùc maét, chæ moät thoaùng ñam meâ... Khoûe vì nöôùc kieán thieát quoác gia…

www.arirang.com.vn

- 83 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52214

KHOÙI LAM CHIEÀU

Lan Ñaøi

51387

KHOÅ VÌ YEÂU NAØNG

Leâ Höïu Haø

50044

KHOÂNG

Nguyeãn AÙnh 9

53295

KHOÂNG 2

Nguyeãn AÙnh 9

53296

KHOÂNG AI COÙ THEÅ THAY THEÁ TOÂI

Nguyeân Chaán Phong

52036

KHOÂNG BAO GIÔØ QUEÂN EM

Hoaøng Trang

50341

KHOÂNG CAÀN NOÙI YEÂU ANH

Nhaïc ngoaïi

52765

KHOÂNG CAÀN PHAÛI HÖÙA ÑAÂU EM

Phaïm Khaùnh Höng

54059

KHOÂNG COÙ ANH ÑÔØI EM VOÂ NGHÓA

Huyønh Gia Quyù

51105

KHOÂNG COØN MUØA THU

Vieät Anh

52215

KHOÂNG COØN NHÔÙ NGÖÔØI YEÂU

Vinh Söû

50073

KHOÂNG DAÙM ÑAÂU

Nguyeãn Ngoïc Thieän

52638

KHOÂNG ÑAU VÌ QUAÙ ÑAU

Quang Huy

52766

KHOÂNG GÌ COÙ THEÅ THAY THEÁ EM

Nguyeân Chaán Phong

54265

KHOÂNG GIOÁNG NHÖÕNG GIAÁC MÔ

Töôøng Vaên

52216

KHOÂNG GIÔØ ROÀI

Vinh Söû

53012

KHOÂNG MUOÁN EM PHAÛI KHOÙC

Khaùnh Ñôn

53745

KHOÂNG LAØM KHAÙC ÑÖÔÏC (YEÂU LAÏ)

Löông Baèng Quang

52037

KHOÂNG PHAÛI EM

Thaùi Thònh

52767

KHOÂNG THEÅ CHIA XA

Anh Tuaán

52038

KHOÂNG THEÅ KHOÙC TRÖÔÙC MAËT EM

Nhaát Trung

Moãi luùc hoaøng hoân saép veà ngaøn loái, nuoái tieác ngaøy xanh… Tình coù luùc khieán ta buoàn chaùn… Khoâng khoâng toâi khoâng coøn… Khoâng khoâng ñeán vôùi toâi ñeán vôùi toâi nöõa laøm gì... Tình yeâu toâi ñaõ trao ñeán em baèng taát caû traùi tim...

Toâi vieát leân ñaây vôùi taát caû chaân thaønh cuûa loøng toâi… Ngaøy xa xöa anh noùi yeâu em…

ÖØ thoâi em yeâu ôi, ngaøy mai ta xa nhau roài...

Ngöôøi ôi anh naøo bieát trong traùi tim em luoân thaàm öôùc mô... Khoâng coøn muøa thu traêng rôi beân theàm… Bieát nhôù em nhieàu cuõng theá thoâi, nhôù em em coù nhôù… Chieàu nay tan hoïc veà...

Nhieàu khi em ñaõ doái loøng, raèng em chaúng ñau chaúng buoàn... Anh nhôù em, nhôù nuï cöôøi, nhôù aùnh maét, nhôù caû laøn moâi... Khi giôø ñaây em ñang nhôù anh, vaán vöông phuùt giaây... Khoâng giôø roài em nguû ñi thoâi, hôi ñaâu laø lo laéng em ôi… Coá giaáu nöôùc maét vaø quay maët ra ñi...

Ñieàu gì laøm ñoâi mi cay laøm anh loay hoay…

OÂi tình yeâu, cuoäc tình maø ta ñaõ ñeán cho nhau ñam meâ... Cuoäc tình mình coøn nhieàu ngaên caùch laém anh… Giôø em ra ñi xa thaät xa seõ khoùc, khoùc cho caïn khoâ...

www.arirang.com.vn

- 84 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52039

KHOÂNG THEÅ ÔÛ BEÂN NHAU

Nhaát Trung

53013

KHOÂNG THEÅ QUEÂN

Nguyeãn Vaên Chung

51262

KHOÂNG THEÅ VAØ COÙ THEÅ

Phoù Ñöùc Phöông

51926

KHOÂNG YEÂU ÑÖØNG NOÙI LÔØI CAY ÑAÉNG

Nhaát Trung

52908

KHOÂNG YEÂU THAØ RAÈNG EM NOÙI MOÄT CAÂU

Huy Cöôøng

51810

KHOÂNG YEÂU THÌ THOÂI

Giöõ trong loøng bao kyû nieäm maën noàng beân nhau...

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Minh Kha

50642

KHUNG TRÔØI HEÏN HOØ

Toân Thaát Laäp

51811

KHUNG TRÔØI MOÄNG MÔ

Quoác An

52375

KHUNG TRÔØI TUOÅI MOÄNG

Quoác Duõng

51037

KHUÙC AÛO MOÄNG (TÌNH XA KHUAÁT)

Tröôøng Huy

53889

KHUÙC BAN MAI

Luõ chim ban mai goïi nhau thöùc reo treân caây...

Nhaïc: Trung Kieân Lôøi: Leâ Kim

53297

KHUÙC BIEÄT LY

Minh Khang

51320

KHUÙC BIEÄT XA

Thoâi em ôi nay ñaõ caùch xa…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Chu Minh Kyù

53014

KHUÙC CA CUOÁI CUØNG

Leâ Quang

53298

KHUÙC CHIA XA

Laõ Vaên Cöôøng

54060

KHUÙC ÑOÀNG CA ÑEÂM NOEL

Khaéc Duõng

53746

KHUÙC GIAO MUØA

Huy Tuaán

50691

KHUÙC HAÙT CHA YEÂU

Nguyeãn Hoaøi Anh

50800

KHUÙC HAÙT CHIEÀU HAØ NOÄI

Nhöõng ngaøy heø khi maët trôøi xuoáng daàn…

Nhaïc: Löông Vónh Lôøi: Haûi Nhö

50591

KHUÙC HAÙT DAÂNG CHO TÌNH NOÀNG

Nhaïc ngoaïi

53747

KHUÙC HAÙT DAÂNG ÑÔØI

Phaïm Nguyeãn

Buoàn laøm gì khi con tim ai cuõng phaûi ñoåi thay moät ngaøy… Tìm em khaép muoân truøng, tìm giöõa nhöõng côn mô... Thôøi gian ñaõ qua ñi...

Noùi chi lôøi ñaéng cay noùi chi lôøi oaùn than...

Duø raèng em cöù noùi nhöõng tieáng doái traù maõi maõi chæ yeâu...

Nhôù phi tröôøng moät chieàu ñi xa… Hôõi em yeâu sao em laïi buoàn...

Döôùi aùnh traêng naêm naøo ta laëng ngoài beân nhau… Chieàu moät mình treân phoá…

Thaät loøng thaàm caûm ôn em ñaõ noùi ra nhöõng suy nghó...

Em seõ khoùc khi chieàu ñoâng, oâm noãi nhôù theo doøng soâng... Em baây giôø coøn ñaáy, baây giôø nhìn thaáy phaán son nhaït phai... Noel veà roài aùnh sao vui goïi môøi...

Caàm tay nhau böôùc trong giao thöøa, ñoùn xuaân ñang veà ... Nhieàu naêm troâi qua mau…

Khuùc haùt daâng cho tình buoàn…

Nhö bình minh goïi ñaøn chim thöùc giaác, nhö saéc mai ñaøo…

www.arirang.com.vn

- 85 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53159

KHUÙC HAÙT ÑAÛO XA

52507

KHUÙC HAÙT ÑEÂM ÑOÂH TA

Ôi anh thaân yeâu coù tieáng haùt hay nhö laø chim sôn ca...

Nhaïc: Xuaân Hoàng Thô: Song Haûo

54266

KHUÙC HAÙT MÖØNG SINH NHAÄT

Phan Ñinh Tuøng

51427

KHUÙC HAÙT NGÖÔØI ÑI KHAI HOANG Ta ñoát löûa cho ñoài hoang aám maõi ...

Nhaïc: Lö Nhaát Vuõ Lôøi: Leâ Giang

53748

KHUÙC HAÙT PHÖÔNG XA

Hoaøi An

52376

KHUÙC HAÙT SAMBA

Quoác Huøng

50609

KHUÙC HAÙT THANH XUAÂN

Nhaïc ngoaïi

53749

KHUÙC HAÙT YEÂU THÖÔNG

Leâ Quoác Thaéng

50449

KHUÙC MÖA

Nhaïc: Phuù Quang Lôøi: Ñoã Trung Quaân

54267

KHUÙC NHAÏC DÖÔÙI TRAÊNG

Döôùi aùnh vaàng traêng boùng ngaø, moät trôøi maùt eâm trong saùng...

Nhaïc: Döông Thieäu Töôùc Lôøi: Minh Trang

53570

KHUÙC NHAÏC MÖØNG XUAÂN

Nguyeãn AÙnh 9

53571

KHUÙC NHAÏC NGAØY XUAÂN

Nhaät Baèng

53890

KHUÙC NHAÏC TÌNH

Anh Tuaán

50871

KHUÙC NHAÏC TÌNH NOÀNG

Nhaïc ngoaïi

52768

KHUÙC NHAÏC TÌNH QUEÂ HÖÔNG

Hoaøng Phöông

51149

KHUÙC NHAÏC TÌNH YEÂU

Ñoâng taøn xuaân laïi gheù qua beân theàm ...

Lyù Huyønh Long Leâ Haø

50694

KHUÙC NHAÏC VUI

Nguyeãn Ngoïc Thieän

51446

KHUÙC NHAÏC VUI

Haõy ñeán haõy ñeán vôùi nhau ñeâm naøy ...

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Kyø Phöông

52909

KHUÙC TAÂM CA

Minh Chaâu

51295

KHUÙC TAÂM TÌNH NGÖÔØI HAØ TÓNH

Nguyeãn Vaên Tyù

50836

KHUÙC THUÏY DU

Haùt treân bieån khôi, loøng daït daøo nhö con soùng xa bôø...

Ngaøy hoâm nay ta cuøng hôïp hoan nôi ñaây, moïi ngöôøi...

Moät chaëng ñöôøng daøi roài vinh quang hay ñaéng cay... Haõy haùt khuùc samba khuùc samba… Ngaøy aáy khi xuaân ra ñôøi...

Hoøa nhòp vui ngaân vang khuùc ca, ta haùt cho ñôøi … Thaùng saùu möa möa giaù trôøi ñöøng möa…

Cuøng nhau ta haùt, haùt vang khuùc nhaïc xuaân… Ngaøn hoa thaém töôi heù moâi cöôøi möøng chaøo ñoùn xuaân… Moät ngöôøi troâng mong ñôïi chôø ñöôïc nghe ai noùi yeâu... Nhôù khuùc haùt xuaân naêm naøo…

Ñaõ bieát bao nhieâu laàn anh ngoài ngaây ngaát say…

Baïn haõy cuøng toâi ta veà thaêm phoá xöa naêm naøo…

Haõy queân ñi nhöõng bon chen theá gian... Chöù ñi moâ roài cuõng nhôù veà Haø Tónh ...

Kyø Anh

Nhaïc: Anh Baèng Lôøi: Du Töû Leâ

Haõy noùi veà cuoäc ñôøi...

www.arirang.com.vn

- 86 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50696

KHUÙC TÌNH BUOÀN

Nguyeãn Ngoïc Thaïch

53015

KHUÙC TÌNH NOÀNG

Ngoïc Sôn

51195

KHUÙC TÖÏ TÌNH

Em yeâu em bieát khoâng…

Nhaïc Korea Lôøi Vieät: Höõu Thaïnh

53160

KHUÙC TÖÏ TÌNH

Haø Duõng

54061

KHUÙC XUAÂN

Voõ Thieän Thanh

53161

KHUÙC XUAÂN CA

Nguyeãn Vaên Ñoâng

51927

KHUÙC YEÂU THÖÔNG ROÄN RAØNG

Anh Khanh

52040

KIEÂN GIANG MÌNH ÑEÏP LAÉM

Chieàu xuoáng ñöùng beân caàu nghe soùng bieån…

Daân ca Lôøi: Lö Nhaát Vuõ

50856

KIEÁP HOA (NGOÏC LAN)

Döông Thieäu Töôùc

51812

KIEÁP LÖÕ HAØNH

Minh Chaâu

53436

KIEÁP DAÕ TRAØNG

Töø Coâng Phuïng

52770

KIEÁP ÑAM MEÂ

Duy Quang

53162

KIEÁP ÑOÄC THAÂN

Löông Gia Huy

52041

KIEÁP ÑOÛ ÑEN

Duy Maïnh

50708

KIEÁP PHONG BA

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Minh Khang

51335

KIEÁP RONG BUOÀN

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Leâ Quang

51864

KIEÁP TÌNH CHUNG

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Leâ Minh Kha

51141

KIEÁP VE SAÀU

Töø khi anh khoâng coøn veà quanh saân…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Nguyeãn Ngoïc Thieän

53750

KIM ÑOÀNG

Phong Nhaõ

53572

KIM TIEÀN

Daân ca Trò Thieân

54268

KÍNH CAÄN

Löu Thieân Höông

Lang thang chieàu möa hoang… Haõy laéng nghe khuùc nhaïc, böøng leân roän raøng ngaát ngaây...

Moät chuùt naéng lung linh coøn vöông beân theàm... Söông long lanh rôi treân laù, chieác laù rung nheï rung nheï… Em muøa xuaân hoàng gieo treân phím tô ñoàng... Haõy haùt leân ñi khuùc yeâu thöông roän raøng...

Trong vöôøn chieàu eâm naéng töôi… Khi maøn ñeâm buoâng xuoáng...

Chieàu vaøng vöông goùt moûi, ta döøng chaân phieâu du... Toâi xin ngöôøi cöù gian doái, khi toâi hoûi ngöôøi coù yeâu toâi... Trôøi sinh toâi ra cho toâi moät kieáp ngöôøi... Giôø ta chaúng coøn chi mai traéng tay maø thoâi… Moät mai kia neáu xa nhau… Muøa thu qua töøng chieác laù…

Coù nhöõng luùc khi yeâu nhau anh ñaâu hay duyeân tình ta...

Hôøn caêm bao luõ tham taøn phaùt xít, daán böôùc ra ñi… Baét tay i ngoài laïi ñaây khoâng maáy khi maø ñaëng sum vaày… Ngaøy hoâm nay aùnh saùng ngoaøi theàm trong xanh...

www.arirang.com.vn

- 87 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53751

KUNGFU KHUÙC

Nguyeãn Ñöùc Trung

54269

KYÙ ÖÙC

Nguyeãn Hoaøng Duy

54270

KYÙ ÖÙC BUOÀN

Ñaêng Thieän - Anne

53752

KYÙ ÖÙC ÑEÂM

Hoàng Ñaêng

50576

KYÛ NIEÄM BEÂN HOÀ

Ñoaøn Xuaân Myõ

51928

KYÛ NIEÄM BOÛ QUEÂN

Ñình Vaên

50526

KYÛ NIEÄM CAO NGUYEÂN

Leâ Quoác Thaéng

50226

KYÛ NIEÄM NAØO BUOÀN

Hoaøi An

50818

KYÛ NIEÄM NAØO VOÄI TAN

Nhaïc ngoaïi

50651

KYÛ NIEÄM THAØNH PHOÁ

Hoàng Ñaêng

53891

KYÛ NIEÄM THAÂN THÖÔNG

Nguyeãn Minh Phöông

53437

KYÛ VAÄT

Nguyeân Chaán Phong

50153

LAÙ ÑOÛ

50055

LAÙ ÑOÅ MUOÂN CHIEÀU Thu ñi cho laù vaøng bay...

Ñoaøn Chuaån Töø Linh

53753

LAØ MAÊNG NON THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH

Xuaân Giao

51075

LAÙ THÖ

Nhôù tôùi muøa thu naêm xöa...

Ñoaøn Chuaån Töø Linh

50287

LAÙ XANH

Hoaøng Vieät

54062

LAÏC LOÁI

Tröông Leâ Sôn

53754

LAÏC LOÁI

Nguyeãn Hoaøng Duy

51531

LAÏC MAÁT DOØNG SOÂNG

Uh uh ah, vì theå thao vì theá giôùi hoøa bình… Nhôù phuùt cuoái naém tay em trao nuï hoân cuøng ngaøn lôøi yeâu... Töøng ngaøy troâi qua mang theo giaác mô yeâu thöông... Töø ñaâu ñoù xa raát xa, tieáng anh goïi khoâng theå naøo… Chieàu Ñaàm Sen gioù vôøn toùc em… Yeâu nhau ñi ñeå roài mai chia ly… Treân cao nguyeân buoàn…

Ngaøy ñoâi ta quen nhau...

Tình veà trong ñeâm vaéng…

Tröa nay qua ñöôøng phoá quen…

Mai ñaõ xa roài lôùp hoïc ôi thaân thöông... Kyû vaät ngaøy xöa anh trao em, chieác nhaãn ñính hoân...

L

Hoaøng Hieäp

Gaëp em treân cao loäng gioù...

Laø maêng non thaønh phoá Hoà Chí Minh, chuùng em böôùc theo...

Laù coøn xanh nhö bao anh coøn treû… Toâi vôùi bao cuoäc vui, vôùi bao cuoäc chôi... Vaø ngöôøi ra ñi maõi chaúng quay veà, tình laïc loái laém eâ cheà…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Minh Khang

Seõ coù nhöõng luùc xa thaät roài...

www.arirang.com.vn

- 88 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53016

LAÏC MAÁT EM

Leâ Quang

50365

LAÏC MAÁT MUØA XUAÂN

Nhaïc Phaùp

50362

LADY IN RED

Nhaïc ngoaïi

52377

LAÏI MOÄT LAÀN NÖÕA

Quoác An

52042

LAÏI MOÄT NGÖÔØI NÖÕA RA ÑI

Lyù Haûi

52217

LAØM DAÂU XÖÙ LAÏ

Vinh Söû

54063

LAØM QUEN

Maïnh Quaân

52910

LAØM SAO EM BIEÁT

Minh Vy

53892

LAØM SAO QUEÂN EM

Xuaân Nhi

52508

LAØM SAO TOÁT CHO CAÛ HAI

Nhaát Trung

54271

LAN ÑIEÄP 2

Maïc Phong Linh Mai Thieát Lónh

54064

LAN VAØ ÑIEÄP 3

Chieàu kia luõ chim treân caønh buoàn khoâng ca...

Maïc Phong Linh Mai Thieát Lónh

53017

LAO XAO BIEÅN GOÏI

Baûo Phuùc

50740

LAO XAO MUØA XUAÂN

Tieán Luaân

50046

LAÏNH LUØNG

Em nôõ laïnh luøng ñeán theá sao...

Nhaïc: Ñinh Vieät Lang Lôøi: Vaïn Tuyeát Linh

52218

LAÏNH TROÏN ÑEÂM MÖA

Huyønh Anh

50729

LANG THANG INTERNET

Hoaøng Huaán

51305

LANG THANG

Tuaán Thaønh

53755

LANG THANG CHIEÀU LÔÕ HEÏN

Tuaán Thaønh

52641

LAØNG QUAN HOÏ QUEÂ TOÂI

Laøng quan hoï queâ toâi thaùng gieâng muøa haùt hoäi…

Nhaïc: Nguyeãn Troïng Taïo Lôøi: Nguyeãn Phan Haùch

53756

LAÕNG DU CA

Traàn Quang Loäc

Laïc maát em roài töø ñaây em hôõi... Chôït em ñeán ñem cho ñôøi anh thoâi hoang vaéng ... Trong ñeâm nay troâng em xinh töôi… Bao nhieâu ñeâm chôø mong anh tôùi, bao yeâu thöông… Nuï hoân laàn cuoái laøm sao toâi soáng treân ñôøi… Thoâi em theo choàng laøm coâ daâu xöù laï, bao nhieâu aân tình... Maây nhìn côn gioù xa vôøi, coû caây nhìn hoa laù ñaâm choài... Laøm sao em bieát ñoâi maét anh hoâm naøo, vaãn tieác vaãn nhôù… Cuoäc tình giôø ñaây ñaõ xa, chæ coøn mình anh leû loi... Ñöøng noùi vôùi em raèng anh nay ñaõ khoâng coøn yeâu em… Toâi vieát vaøo ñaây truyeän noái tieáp tình yeâu hai maùi ñaàu...

Khi tìm ñöôïc con soùng tan treân bôø caùt voâ tình... Gioù aám muøa ñoâng lao xao, chaøo muøa xuaân saép sang…

Möa buoàn ôi thoâi ngöøng tieáng, möa cho phoá nhoû… Chieàu lang thang internet…

Lang thang treân ñöôøng möa rôi… Chieâu nay lang thang treân phoá vui…

Veà ngoài laïi haùt haùt cho queân ñôøi, veà tìm laïi...

www.arirang.com.vn

- 89 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51493

LAÕNG QUEÂN CHIEÀU THU Moät muøa thu ñaõ qua roài...

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Minh Khang

50645

LAØNG TOÂI

Vaên Cao

53893

LAØNG TOÂI

Chung Quaân

51242

LAST CHRISTMAS (ÑEÂM GIAÙNG SINH BUOÀN) Nhôù ñeán anh buoàn trong ñeâm Giaùng Sinh…

Nhaïc: Wham Lôøi Vieät: Leâ Minh

51117

LAÀN ÑAÀU NOÙI DOÁI

Vinh Söû

53757

LAÂU ÑAØI CAÙT

Nguyeãn Hoàng Thuaän

51113

LAÂU ÑAØI TÌNH AÙI

Traàn Thieän Thanh

50140

LAËNG LEÕ NÔI NAØY

Trònh Coâng Sôn

53163

LAËNG LEÕ

Tuaán Thaønh

51135

LAÉNG NGHE MUØA XUAÂN VEÀ

Döông Thuï

52378

LAËNG NHÌN MUØA THU

Ñoã Ñình Phuùc

50944

LAËNG THAÀM

Theá Hieån

53894

LEÂ VAÊN TAÙM

Phong Nhaõ

50001

LEÄ ÑAÙ

Traàn Trònh

50265

LEÂN ÑAØNG

Löu Höõu Phöôùc

50283

LEÂN NGAØN

Hoaøng Vieät

50862

LEMON TREE

Nhaïc ngoaïi

51255

LEÛ LOI

Laõ Vaên Cöôøng

54065

LÌ XÌ NHEÙ

Traàn Queá Sôn

50758

LIEÀU THUOÁC CHO TRAÙI TIM Muøa ñoâng ñeán nhö vaây kín…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Thaùi Huøng

51203

LK TOÙC ÑUOÂI GAØ VAØ MÖA PHI TRÖÔØNG

Theá Hieån - Vieät Anh

Laøng toâi xanh boùng tre… Laøng toâi coù caây ña cao ngaát töøng xanh...

Laàn ñaàu tieân em noùi doái...

Ñeâm daøi nhôù ngöôøi nöôùc maét ôi sao rôi hoaøi, giaác mô naøo… Anh seõ vì em laøm thô tình aùi… Tình yeâu maät ngoït maät ngoït treân moâi... Laëng leõ nôi ñaây nghe tim mình giaù baêng... Gioït möa naøo rôi thaät eâm…

Laëng nhìn muøa thu ñaõ qua, gioù haùt lao xao laéng nghe… Bao ñeâm roài toâi lang thang… Em nhôù nhaát moät chuyeän naêm xöa ôû mieàn Nam... Hoûi ñaù xanh reâu bao nhieâu tuoåi roài… Naøo anh em ta cuøng nhau xoâng pha leân ñaøng… Hoø ôi doøng soâng chaûy xieát… Da da… Chieàu daàn buoâng... Saùng nay em ra phoá chôï… Lì xì nheù, lì xì voøng tay thieát tha khi muøa xuaân veà...

Naøy coâ beù coù maùi toùc ñuoâi gaø…

www.arirang.com.vn

- 90 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52646

LOØNG BIEÅN TÌNH EM

Bieån noùi lôøi soùng xanh, bieån noùi gì hôõi anh…

Nhaïc: Ñaøo Vaên Söû Lôøi: Toá Nga

52774

LOØNG MEÏ ÖÔÙC MONG

Ñaøo Vaên Söû

51396

LOØNG MEÏ

Ngoïc Sôn

50099

LOØNG MEÏ

Y Vaân

54066

LOÄC XUAÂN

Minh Khang

51046

LOÁI CUÕ TA VEÀ

Thanh Tuøng

54272

LOÁI ÑI RIEÂNG ANH

Phan Ñinh Tuøng

54273

LOÃI LAÀM CAÂY LAÙ VAØ GIOÙ

Nhaát Trung

52913

LOÃI LAÀM ÑAÕ QUA

Trung Quaân

52643

LOÃI LAÀM NÔI EM

Thaùi Thònh

52772

LOÃI LAÀM

Minh Khang

51709

LOÁI MOØN

Hoaøi An

53300

LOÁI NAØO VEÀ TIM TOÂI

Trong maøn ñeâm leâ böôùc veà treân phoá quen...

Nhaïc: Haø Haûi Ñaêng Lôøi: Cam Long

51202

LOÁI NHOÛ VAØO ÑÔØI

Phaïm Minh Tuaán

53301

LOÁI REÕ TÌNH YEÂU

Baûo Chinh

52512

LOÁI SOÁNG SAI LAÀM

Ñoàng Ñaêng Giao

52045

LOÁI THOAÙT CHO TÌNH YEÂU

Lyù Haûi

51306

LOÁI THU XÖA

Quoác Duõng

52046

LOÁI VEÀ XOÙM NHOÛ

Trònh Höng

51456

LOÁI VEÀ

Nguyeãn AÙnh 9

53166

LÔÏI DANH

Phaïm Khaùnh Höng

Khi meï sinh con chæ moãi öôùc mong, nguû ngoan choùng lôùn… Laëng nhìn chieàu thu… Loøng meï bao la... Haïnh phuùc khi moät naêm môùi ñöôïc ñoùn treân ñaát meï... Loái cuõ ta veà döôøng nhö nhoû laïi… Ngaøy xöa em noùi chæ yeâu moät mình anh... Moät chieác laù theo côn gioù cuoán bay ñi xa caây roài... Loái vaéng ngaøy xöa, ñöôøng veà khoâng ai ñoùn ñöa... Chaøng laø ngöôøi yeâu em nhaát treân ñôøi… Coù khi naøo em buoàn em nhôù ñeán anh, coù khi naøo… Loái moøn tìm veà ñaâu nôi öôùc heïn...

Anh seõ laø doøng soâng…

Coù moät ngaøy traùi tim nhö ñieân... Toâi ñaõ khoùc thaät nhieàu ñôøi toâi ñôùn ñau thaät nhieàu… Moät ngaøy naøo ñöôøng tình coù chia ly thì em chôù neân u buoàn… Chieàu trôû veà khuoân vieân… Veà thoân xöa ta haùt khuùc hoan ca, ngoït höông luùa… Cuoäc ñôøi laém eâ cheà... Doøng ñôøi troâi qua thaät nhanh, cuoäc soáng ñua chen...

www.arirang.com.vn

- 91 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

54274

LÔÕ CHUYEÁN ÑOØ CHIEÀU

Traàn Vuõ Anh Bình

50766

LÔÕ CUNG ÑAØN

Hoaøng Giaùc

52379

LÔÕ DUYEÂN

Hoàng Xöông Long

52219

LÔÕ HEÏN

Hoàng Xöông Long

52642

LÔÕ LAÀM

Tuaán Haûi - Kim Khaùnh

51130

LÔÕ LAÀM

Ñoã Quang

53018

LÔÕ YEÂU EM ROÀI

Phaïm Khaûi Tuaán

53758

LÔØI ANH VOÏNG MAÕI NGAØN NAÊM

Vuõ Thanh

50521

LÔØI BAÙC DAËN TRÖÔÙC LUÙC ÑI XA

Traàn Hoaøn

50433

LÔØI BUOÀN THAÙNH

Trònh Coâng Sôn

50671

LÔØI CA DAÂNG BAÙC

Troïng Loan

54275

LÔØI CHIA TAY

Thanh Nhaõ

53019

LÔØI CHIA TAY DEÃ NOÙI THEÁ SAO ANH

Huy Cöôøng

54067

LÔØI CHUÙC ÑEÂM GIAÙNG SINH

Leâ Quoác Thaéng

53438

LÔØI CUOÁI

Töø Coâng Phuïng

50081

LÔØI CUOÁI CHO EM

Nguyeãn Vuõ

50682

LÔØI CUOÁI CHO TÌNH YEÂU

Nhaïc Hoa

50560

LÔØI CUÛA DOØNG SOÂNG

Trònh Coâng Sôn

50026

LÔØI CUÛA GIOÙ

Duy Thaùi

54276

LÔØI EM COÂ GAÙI LEÄ NINH

Traàn Hoaøn

50618

LÔØI GIAÕ BIEÄT

Nhaïc Nhaät

Con nöôùc leân chöa, sao beán ñoø chieàu nay vaéng anh... Tha thieát göûi maáy cung ñaøn... Thuôû naøo mô böôùm mô hoa, saùng saùng tröa chieàu… Con caù nhôù nguoàn ngöôïc veà doøng soâng… Luùc vöøa lôùn em bieát chi tình yeâu, coù ngöôøi ñeán xin… Phuùt giaây lôõ laàm daãu tieác nuoái em mang suoát ñôøi… Coøn ñaâu nöõa tình yeâu cuûa toâi, toâi ñaõ lôõ göûi trao con tim... Saùng maõi teân anh ngöôøi con cuûa ñaát nöôùc... Chuyeän keå raèng tröôùc luùc Ngöôøi ñi xa… Chieàu chuû nhaät buoàn…

Ai yeâu mieàn Nam nhö taám loøng cuûa Baùc… Saùng thöùc giaác nghe sao boài hoài, boãng muoán noùi... Ai khi yeâu ñeàu nghe ngöôøi ta ñaõ coù noùi...

Töø ngaøn naêm aáy Chuùa ra ñôøi nôi hang Beâ Lem... Thoâi ñöøng tìm nhau nöõa laøm gì, thoâi ñöøng nhìn nhau nöõa... Em, anh xin em moät laàn cuoái ... Chia tay xa nhau…

Ngöôøi tìm ñeán vôùi böôùc chaân aâm thaàm ... Anh coù nghe thaáy em noùi gì khoâng... Töø cöûa soâng Nhaät Leä môøi anh veà thaêm queâ... Say yo na ra haùt chi lôøi giaõ bieät…

www.arirang.com.vn

- 92 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53573

LÔØI HAÙT KINH CAÀU

Minh Chaâu

54277

LÔØI HÖÙA

Phaïm Baù Ñöùc

52380

LÔØI HÖÙA CHO TÌNH YEÂU

Nguyeãn Hoaøi Anh

51532

LÔØI HÖÙA ÑAÕ QUA Giaây phuùt ñaàu môùi yeâu...

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Chu Minh Kyù

52911

LÔØI HÖÙA

Quang Huy

52509

LÔØI HÖÙA

Kyø Phöông

50776

LÔØI MEÏ RU

Hoaøi An

54278

LÔØI MEÏ RU

Trònh Coâng Sôn

53164

LÔØI NAØO CHO EM LÔØI NAØO CHO ANH

Nguyeãn Hoaøi Anh

50120

LÔØI NGÖÔØI RA ÑI

Traàn Hoaøn

53895

LÔØI NGUYEÀN

Minh Khang

52773

LÔØI NGUYEÄN CAÀU TÌNH YEÂU

Ñình Vaên - Troïng Nguyeân

52644

LÔØI NHÔÙ LÔØI THÖÔNG

Haøn Chaâu

52510

LÔØI NOÙI DOÁI CHAÂN THAÄT

Nguyeãn Minh Anh

52043

LÔØI NOÙI TÖØ TRAÙI TIM

Löông Baèng Quang

53574

LÔØI RU

AÀu ô ai haùt trong ñeâm, lôøi buoàn da dieát…

Nhaïc: Nhaát Sinh Thô: Thuûy Tieân

51159

LÔØI RU CHO CON

Xuaân Phöông

53165

LÔØI RU CUÛA MEÏ

Nguyeãn Kim Tuaán

52645

LÔØI RU ÑAÁT BAÉC

Minh Chaâu

51717

LÔØI RU NGAØN ÑÔØI

Leâ Quang

52511

LÔØI RU PHÍA HOAØNG HOÂN

Nguyeãn Long

Xin thaép leân moät ngoïn neán kính daâng tröôùc noãi ñau con ngöôøi… Vì sao anh laïi ñi, leä hoen cay bôø mi, ngöôøi yeâu... Em xinh nhö hoa trong aùnh naéng ban mai…

Lôøi höùa anh trao göûi em, trong ngaøy mình phaûi xa rôøi nhau… Ngaøn vì sao ñeâm nay seõ maõi saùng soi cho tình ta… Nghe nhöõng lôøi ru aàu ô gioù chieàu ... Lôøi meï ru aø aø ôi, a í a aø ru hôøi, aø aø ôi lôøi meï ru... Lôøi naøo cho ai kia, lôøi naøo cho rieâng toâi... Moät chieàu anh böôùc ñi...

Lôøi theà öôùc anh ñaõ trao cho em, vaàng traêng aùnh sao... Ngöôøi ñaõ khoâng coøn yeâu anh nhö ngaøy xöa... Hoâm nay toâi veà queâ ngoaïi moät vuøng queâ xöa… Lôøi noùi doái ñoù raát chaân thaät, khi thaáy em thô ngaây… Khi ñi beân em tay trong tay vu vô lang thang trong ñeâm…

Ngoài nghe bieån haùt rì raøo… Ñeâm veà gioù ru hôøi nghe lôøi haùt ru... AØ ôøi aø ôi, ñi treân ñaát Baéc queâ mình, tieáng ru meï haùt… Truøng truøng quaân ñi ngaøn daëm, rôïp trôøi côø bay boán phöông... Öôùc mô toâi laø côn gioù nheï, ru meânh mang...

www.arirang.com.vn

- 93 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50781

LÔØI RU TÌNH

52044

LÔØI RU TREÂN NÖÔNG

Nguû ngoan a kay ôi, nguû laø ngoan a kay hôõi…

Nhaïc: Traàn Hoaøn Lôøi: Nguyeãn Khoa Ñieàm

52912

LÔØI SAÙM HOÁI

Thanh Sôn

53896

LÔØI SAÙM HOÁI CUÛA KEÛ HAÁP HOÁI

Duy Maïnh

53759

LÔØI TAÏ TÖØ

Duõng Chinh

52220

LÔØI TAÏM BIEÄT

Thaêng Long - Thanh Sôn

52381

LÔØI THAÀY COÂ

Nguyeãn Ñöùc Trung

52222

LÔØI THEÀ TREÂN ÑAÙ

Thanh Vuõ - Hoaøi Linh

52221

LÔØI THEÀ

Baûo Chinh

54279

LÔØI THIEÂN THU GOÏI

Trònh Coâng Sôn

53760

LÔØI THUÙ TOÄI NGOÏT NGAØO

Ñoâng Nhi

52513

LÔØI TÖØ BIEÄT TÌNH YEÂU

Leâ Quang

50029

LÔØI TOÛ TÌNH CUÛA MUØA XUAÂN

Thanh Tuøng

51393

LÔØI TOÛ TÌNH DEÃ THÖÔNG

Ngoïc Sôn

51865

LÔØI TOÛ TÌNH DEÃ THÖÔNG 2

Ngoïc Sôn

53302

LÔØI TOÛ TÌNH ÑAÙNG YEÂU

Ngoïc Sôn

53303

LÔØI TOÛ TÌNH TREÂN ÑAÛO OÂNG ÑEN Anh noùi anh yeâu em trong saùng mai naøy...

Nhaïc: Tröông Quang Luïc Thô: Nam Thieân

52223

LÔØI TRAÙI TIM HAÙT

Phan Long

51286

LÔØI TRAÙI TIM MUOÁN NOÙI

Leâ Höïu Haø

53897

LÔØI TRAÙI TIM MUOÁN NOÙI

Nguyeãn Hoàng Thuaän

53020

LÔØI YEÂU CHÖA NOÙI

Leâ Quang

Chôø em töøng côn gioù…

Tieáng haùt cuûa em tröõ tình maùt nhö doøng suoái, eâm nhö laøn maây… Ngöôøi ôi ngaøy qua chaát ñoäc loâi keùo toâi...

Nhôù chaêng laø luùc em ñeán trong maøu traéng… Ngoài ñaây chuùng mình coøn ñeâm nay… Ngaøy ngaøy ñeán tröôøng, con phoá ñoâng vui aùo traéng bay… Lôøi theà hoâm ñoù beân gheành ñaù chöa nhoøa… Neáu luùc tröôùc ñöøng tin lôøi theà vôùi aùnh maét thaät saâu… Veà trong phoá xöa toâi naèm, coù laàn nghe tieáng ru... Maát ngöôøi vì em ñaõ löøa doái, con tim ngheïn ngaøo baät khoùc… Theá laø ta chia tay nhau, cuoäc tình ñaàu giôø nhö côn gioù… Muøa xuaân ñeán ñaïp xe treân phoá...

Ôi ngöôøi yeâu em nhö ngaøn aùnh sao...

Anh number one... Anh xin theà anh seõ yeâu maõi thoâi… Khoâng ai yeâu em nhieàu vaø say söa cho baèng anh...

Tình yeâu naâng ñoâi caùnh moäng mô, neân ngöôøi ñang yeâu... Baïn thaân ôi toâi muoán noùi…

Luùc môùi quen thöôøng hay nghó raèng... Em töôi nhö moät ñoùa hoàng, kheùo giöõ muøa xuaân ôû laïi...

www.arirang.com.vn

- 94 -

Nhaïc: Haøn Chaâu Thô: Nguyeãn Cöù


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51533

LÔØI YEÂU ÑAÀU

Naøng laø tia naéng aám…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Tröôøng Huy

53304

LÔØI YEÂU GÔÛI NOOÏNG

Phan Long

50467

LÔØI YEÂU THÖÔNG

Nhaïc ngoaïi

54068

LÔØI YEÂU XA

An Hieáu

51120

LUNG LINH GIOÏT MÖA

Quoác Huøng

53898

LUÙNG LIEÁNG

Daân ca quan hoï

52047

LUOÂN LUOÂN MAÕI MAÕI

Ñöùc Huy

52914

LUÙA MUØA DUYEÂN THAÉM

Trònh Höng

50259

LUÙA VEÀ ÑEÂM TRAÊNG

Phaïm Theá Myõ

53439

LUÙC MÔÙI YEÂU

Ñöùc Trí

53168

LÖÏA CHOÏN MOÄT VÌ SAO

Quang Huy

53167

LÖÔÙI TÌNH

Minh Kha

50164

LÖU BUÙT NGAØY XANH

Thanh Sôn

50528

LÖU BUÙT THÔØI AÙO TRAÉNG

Nguyeãn Vaên Hieân

53575

LÖU THUÛY

Daân ca Trò Thieân

51866

LÖÛA TÌNH

Mai Thu Sôn

51290

LY CAØ PHEÂ BAN MEÂ

Nguyeãn Cöôøng

52382

LYÙ BA TRI

Daân ca Nam Boä

54280

LYÙ BUÏI CHUOÁI

Nhaïc: Daân ca Nam boä Lôøi: Lö Nhaát Vuõ

50627

LYÙ CAÂY BOÂNG

Daân ca Nam Boä Lôøi: Lö Nhaát Vuõ

50628

LYÙ CAÂY BOÂNG 2

Daân ca Nam Boä Lôøi: Lö Nhaát Vuõ

Moät thaønh phoá treân nuùi cao, bao la caùnh ñoàng Möôøng Thanh... Ngaøy nhoän nhòp veà treân khu phoá… Ñeâm nay anh ngoài haùt moät mình nhö töøng ngaøy qua khoâng coù em...

Chieàu muøa thu laù bay…

Luùng ô lieáng ô laø luùng ôi aø lieáng ôi ôi ôi... Neáu anh laø raïng ñoâng em seõ laø chim hoùt... Chieàu daàn rôi sau maùi ñoài, aùnh traêng buoâng laû lôi… Traêng saùng treân maùi ñoài...

Coù traùi tim môùi bieát yeâu môùi bieát vui môùi bieát buoàn... Ngöôøi yeâu hôõi traêm naêm mình chæ coù chung ñoâi kieáp naøy thoâi... Ai trong tình yeâu ai khoâng mô moäng... Loøng xao xuyeán moãi khi hoa phöôïng rôi… Maøu phöôïng hoàng…

Ñôøi ñeïp ñôøi nôû hoa vang caâu hoø roän raøng lôøi ca… Löûa baäp buøng baäp buøng chaùy trong maøn ñeâm... Ly caø pheâ nhö muoán noùi…

Tröôùc ñeøn xem chuyeän Taây Minh, gaãm cöôøi… Anh naèm buïi chuoái rò ña, neân aûnh reân mieäng keâu bôù vôï bôù vôï... Boâng xanh boâng traéng… Boâng boâng boâng xanh…

www.arirang.com.vn

- 95 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53761

LYÙ CAÂY ÑA

Daân ca quan hoï

52224

LYÙ CAÂY KHEÁ

Daân ca Bình Döông

51594

LYÙ CAÙI MÔN

Daân ca Nam Boä

50639

LYÙ CHIEÀU CHIEÀU

Chieàu chieàu ra ñöùng taây laàu taây…

Daân ca Nam Boä Lôøi: Lö Nhaát Vuõ

52225

LYÙ CON COÙC

Daân ca Caàn Thô

54069

LYÙ CON CUA

Daân ca Nam Boä

50629

LYÙ CON SAÙO 1

Daân ca Nam Boä Lôøi: Lö Nhaát Vuõ

50768

LYÙ CON SAÙO 2

Daân ca Nam Boä Lôøi: Lö Nhaát Vuõ

50638

LYÙ CON SAÙO 3

Ai ñem ô con saùo ô ô qua soâng…

Daân ca Nam Boä Lôøi: Lö Nhaát Vuõ

52226

LYÙ CON SAÙO HUEÁ

Daân ca Trung Boä

52227

LYÙ CON SAÙO SANG SOÂNG

Daân ca Nam Boä

53899

LYÙ CON SAÙO TRAØ VINH

Phoá Thu

52514

LYÙ DÓA BAÙNH BOØ

Daân ca

52228

LYÙ ÑAÁT GIOÀNG

Daân ca Nam Boä

54281

LYÙ HOAØI NAM

Daân ca Quaûng Trò -Thöøa Thieân

53576

LYÙ KEÙO CHAØI

Daân ca Nam Boä

50673

LYÙ MÖÔØI THÖÔNG

Daân ca Mieàn Trung

53762

LYÙ NAÊM CANH

Daân ca Nam Trung boä

54070

LYÙ NGÖÏA OÂ

Daân ca Thöøa Thieân

50630

LYÙ NGÖÏA OÂ 1

Ngöïa oâ i i i ôi, ngöïa oâ oâ laø oâ...

Daân ca Nam Boä Lôøi: Lö Nhaát Vuõ

50648

LYÙ NGÖÏA OÂ 2

Haùt Boäi

Ai leân quaùn doác ngoài goác ta lyù lyù nhö caây ña… Treøo leân caây kheá maø rung, kheá ruïng ñuøng ñuøng… Ñaøn coø bay veà nôi thöông nhôù…

Coùc cheát naøng Nhaùi moà coâi baáy laâu, Chaøng Hiu noù beøn… Con cua quaãy noù ôû trong hang quaãy a röôïng a… Ai ai ñem con saùo baèng chim saùo öøng öng... Ai ñem con saùo maø sang soâng…

Ai ñem con saùo sang soâng ñeå cho ñeå cho con saùo… Ô ô ai xui maø con saùo caùi noù qua soâng caùi noù qua soâng... Giaän maø thöông, doøng soâng queâ tím boâng luïc bình... Hai tay böng dóa lyù baùnh toàn boø, giaáu cha giaáu meï… Treân ñaát gioàng mình troàng khoai lang, treân ñaát gioàng… Chieàu ô chieàu chieàu ô chieàu daét ôù baïn ô, daét ô baïn ô... Gioù leân roài caêng buoàm cho khoaùi, gaùc cheøo leân… Moät thöông toùc boû ngang vai… Canh moät thô thaån í ra vaøo ra, chôø traêng oâi tình maø traêng xeá… Ngöïa oâ í a ô ngöïa oâ aên coû giöõa ñaøng baét leân maø thaéng...

Í ngöïa oâ í ngöïa oâ oâ, yeân thaéng taø laø…

www.arirang.com.vn

- 96 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50391

LYÙ NGÖÏA OÂ

Lö Nhaát Vuõ

52229

LYÙ QUA CAÀU

Daân ca Nam Boä

50160

LYÙ QUAÏ KEÂU

Lö Nhaát Vuõ

52515

LYÙ QUY PHUÏNG

Daân ca

54071

LYÙ THIEÂN THAI

Daân ca Quaûng Nam

53900

LYÙ THÖÔNG NHAU

Thöông nhau tröôøng ñoaïn í a ñoaïn tröôøng...

Nhaïc: Daân ca Trung Boä Lôøi: Hoaøng Anh

52230

LYÙ TRAÙI MÖÔÙP

Daân ca Nam Boä

52647

MAÙ HOÀNG ÑAØ LAÏT

51182

MAI

Quoác Duõng

54072

MAÙI AÁM GIA ÑÌNH

Nguyeãn Toân Nghieâm

52383

MAI EM LAÁY CHOÀNG

Dzoaõn Bình

52517

MAI LÔÕ MÌNH XA NHAU

Löu Traàn Leâ

50634

MANDOLAY

Nhaïc ngoaïi

52048

MAÕI COØN YEÂU

Leâ Quoác Duõng

51482

MAÕI KHOÂNG PHAI

Anh Tuaán

52516

MAÕI LAØ BOÀ CAÂU TRAÉNG

Leâ Quang

51351

MAÕI LAØ NIEÀM ÑAU

Nguyeãn Nhaát Huy

53090

MAÕI MAÕI BEÂN EM

Jimmii Nguyeãn

52049

MAÕI MAÕI MOÄT TÌNH YEÂU

Hoaøi An

52050

MAÕI MAÕI YEÂU EM

Cao Minh Thu

Khôùp con ngöïa ngöïa oâ… Chieàu nay anh daét em qua caàu, chim chieàu moûi caùnh… Keâu caùi maø quaï keâu... AÙo anh naêm nuùt chaïm roàng hoa röôøng ôi... Treøo leân hoøn nuùi, hoøn nuùi ta lyù noï Thieân Thai…

Chieàu chieàu goït möôùp caùi naáu canh, goït möôùp…

M

Ñaø Laït laém söông muø phaûi khoâng anh? hôõi coâ em... Mai anh ñaõ quen em moät ngaøy… Bieån baét ñaàu töø ñaâu, nhöõng doøng soâng tìm veà... Coøn gì cho nhau nöõa ñaâu maø mong, tình yeâu coøn ñaây… Neáu lôõ mai naøy caùch bieät nhau… Mai lôõ hai mình xa nhau... Vui leân ñi vui vôùi nhau cho troïn veïn aùi aân ... Treân con ñöôøng tình moät mình toâi ñi, côn möa nhaït nhoøa… Em ôi cho duø naêm thaùng qua… Töøng ñaøn chim bay qua trong giaác mô cuûa em toâi… Anh maõi laø nieàm vui…

Chôït buoàn khi em xa vaéng, tình saàu khi ñaõ xoùt xa... Ñeâm töøng ñeâm khi maøn söông buoâng xuoáng theânh thang... Yeâu em cho coâ ñôn thoâi khoâng veà mang noãi buoàn…

www.arirang.com.vn

- 97 -

Minh Kyø - Lan Anh


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52384

MAÕI MAÕI

Hoaøi Phuùc

52518

MAÕI XANH TUOÅI HAI MÖÔI

Só Luaân

50783

MAÕI YEÂU EM

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Lyù Haûi

51653

MAÕI YEÂU

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Hoaøng Chaâu

53763

MAØU CÔØ TOÂI YEÂU

Hoàng nhö maøu cuûa bình minh, ñoû nhö maøu maùu cuûa mình…

Nhaïc: Phaïm Tuyeân Thô: Dieäp Minh Tuyeàn

51060

MAØU CUÛA LAÕNG QUEÂN

Vieät Anh

53169

MAØU HOA BÍ

Voõ Ñoâng Ñieàn

51534

MAØU HOA ÑOÛ

Coù ngöôøi lính muøa thu aáy...

Nhaïc: Thuaän Yeán Lôøi: Nguyeãn Ñöùc Maäu

52051

MAØU MAÉT NHUNG

Ñöùc Huy

51177

MAØU XANH KYÛ NIEÄM

Haøn Chaâu

51234

MARCHES DES ROIS (HUYEÀN THOAÏI MOÄT VÌ SAO) Daân ca Phaùp Xöa thaät xöa xa tít… Lôøi Vieät: Y Vuõ

51243

MARY'S LITTLE BOY CHILD Moät ngaøy muøa ñoâng…

Nhaïc: Boney'm Lôøi Vieät: Leâ Minh

52648

MAÙI ÑÌNH LAØNG BIEÅN

Nguyeãn Cöôøng

53577

MAÀM CHOÀI LAÙ

Ñoã Laäp

50859

MAÛNH TÌNH THÔ

Chaân böôùc nheï theo laøn maây…

Nhaïc ngoaïi Lôøi Vieät: Hoàng Anh

53764

MAËT TRÔØI XANH

Mai Thu Sôn

52915

MAÄT ÑAÉNG TÌNH YEÂU

Haøn Chaâu

53141

MAÁT NHAU ROÀI (THAØ TRAÉNG THAØ ÑEN)

Ngaân Trang

53440

MAÙY BAY GIAÁY

Nguyeãn Hoàng Thuaän

52776

MAÂY CHIEÀU

Nguyeãn Nhaát Huy

50469

MAÂY LANG THANG

Nhaïc ngoaïi

Mong manh nhö laø söông khoùi nhöõng tieáng yeâu… Maõi maõi xanh khi em hai möôi, toùc vaãn bay bay… Ha… Ñöøng tìm nhau chi hôõi ngöôøi… Ngöôøi ôi nôi ñoù coù nhôù tình xöa…

Anh tìm em coøn thô ngaây…

Ñaâu coù theå phai môø kyû nieäm tuoåi thô...

Con ñöôøng trôn öôùt tieãn em ra ñi chieàu nay muøa thu möa bay… Chuyeän ngaøy xöa coù hai…

Thi gan cuøng tueá nguyeät, bao laâu bao laâu roài… Maàm choài laù laø ba chuùng mình maàm tí teo troâng thaät laø xinh …

Maët trôøi cuûa toâi laø moâi cöôøi, maët trôøi cuûa toâi laø hoa töôi… Ngöôøi cho ta bao laàn nhôù bao laàn lôõ heïn hoø, ñeå ñeâm ñeâm... Chuùng mình khoâng coøn yeâu nhau thì thoâi…

Anh yeâu em töïa nhö traêng saùng, anh beân em... Chieàu xuoáng laù khoâ rôi, ngöôøi ñi ñaõ khoâng quay laïi… Maây sao coøn bay maõi…

www.arirang.com.vn

- 98 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52520

MAÂY TÌNH YEÂU

Nguyeãn Ngoïc Thaïch

50328

MAÂY TRAÉNG

Vuõ Quoác Vieät

52052

MAÂY VAØ NUÙI

Vónh Taâm

52775

MAËC KEÄ NGÖÔØI TA NOÙI

Khaùnh Ñôn

52385

MAÉT BIEÁC

Ngoâ Thuïy Mieân

51030

MAÉT BUOÀN

Tröôøng Huy

53441

MAÉT CÖÔØI

Leâ Minh Sôn

53170

MAÉT HUEÁ XÖA

Quoác Duõng - Ñynh Traàm Ca

50892

MAÉT LEÄ CHO NAØNG

Töø Coâng Phuïng

51652

MAÉT NAI CHA CHA CHA

Só Luaân

51375

MAÉT NAI ÔI

Tieán Luaân

51761

MAÉT NHUNG

Laø laø laø… Moãi saùng sôùm böôùc ra ñöôøng…

Nhaïc Thaùi Lôøi Vieät: Taï Phöôùc Tröôøng

50092

MAËT TRÔØI BEÙ CON

Traàn Tieán

53305

MAËT TRÔØI BEÂN KIA

Leâ Quang

51194

MAËT TRÔØI EÂM DÒU

Döông Thuï

51595

MAËT TRÔØI LAÏNH

Minh Khang

52519

MAËT TRÔØI TRONG EM

Leâ Quang

50115

MAËT TRÔØI TRÖÔÙC BIEÅN

Nguyeãn Ñöùc Trung

52231

MEÏ

Caû cuoäc ñôøi cha ñi boä ñoäi, quaø veà cho meï…

Nhaïc: Phan Long Lôøi: Ñoaøn Ngoïc Thu

54282

MEÏ

Leâ Chí Phuùc

54283

MEÏ CON ÑAÕ VEÀ

Maïnh Quaân

Phoá vaéng ñeâm nay, tieác nuoái chua cay, tình saàu nhôù ai… Maây traéng em maõi öôùc mô… Hô hô hô… xöa maây vaãn hay thöôøng lang thang ngao du... Ngöôøi ta cöù noùi toâi yeâu em laø ngu toâi yeâu em laø ngô… Nhôù tôùi naêm xöa beân nhau böôùc trong chieàu möa… Ngöôøi yeâu ôi anh ñaâu coù bieát… Hm hm...Ñoâi chaân ñi tìm moät lôøi yeâu thöông... Duø xa hoûi loøng queân chöa, Hueá sang ñoâng... Möa soi daáu chaân em… Moät nuï hoàng…

Em veà tung taêng qua con phoá…

Ngoaøi kia coù coâ beù...

Maët trôøi vöøa rôùt beân kia löng ñoài... Maët trôøi ngaøy muøa xuaân… Anh tìm em trong giaác…

Ngoài ngaém aùnh traêng thuôû naøo, loøng em boãng thaáy… Bieån mòt muøng cuoän soùng...

Meï yeâu ôi khi chieàu buoâng xuoáng, laø khi con böôùc chaân trôû veà... Moät saùng sôùm trôû veà queâ höông, veà trong caâu haùt...

www.arirang.com.vn

- 99 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52386

MEÏ CUÛA TOÂI

Toâ Thanh Tuøng

52232

MEÏ GOØ COÂNG

Hoaøng Phöông

50626

MEÏ HIEÀN DAÁU YEÂU (MAMAN OH MAMAN)

Nhaïc Phaùp

52387

MEÏ HIEÀN

Phí Vaên Vónh

51535

MEÏ ÔI

Nguyeãn Ngoïc Thieän

51371

MEÏ ÔI

Minh Chaâu

52777

MEÏ TOÂI

Minh Vy

51929

MEÏ TOÂI

Nhò Haø

50819

MEÏ TOÂI

Quoác An

52521

MEÏ YEÂU CON

Nguyeãn Vaên Tyù

51056

MEÏ YEÂU

Phöông Uyeân

51140

MEÂ KHUÙC

Baûo Phuùc

51654

MI NGOAN GOÙT NGAØ

Vuõ Quoác Vieät

53011

MIEÀN BIEÅN MAËN

Ñình Vaên

52053

MIEÀN CAÙT TRAÉNG

Leâ Quang

50568

MIEÀN ÑAÁT TUOÅI THÔ

Ñoaøn Xuaân Myõ

52054

MIEÀN NAM NHÔÙ MAÕI TEÂN NGÖÔØI

Daãu nuùi coù moøn maø soâng kia coù caïn, mieàn Nam ôi…

Nhaïc: Löu Caàu Lôøi: Traàn Nhaät Lam

53901

MIEÀN NAM ÔI CHUÙNG TOÂI ÑAÕ SAÜN SAØNG

Löu Caàu

53442

MIEÀN QUEÂ TOÂI

Quang Minh

51298

MIEÀN TRUNG NHÔÙ BAÙC

Thuaän Yeán

53443

MIEÀN TRUNG ÔI

Traàn Vuõ Anh Bình

Meï cuûa toâi toùc meï ñaõ nhuoäm maøu söông… Döôùi naéng hoàng toâi ñi giöõa Goø Coâng, ñaát nhö cao… Ngöôøi meï hieàn yeâu daáu…

Meï laø naéng hoàng aáp uû ñôøi con, möa laø möa ñaàu thaùng haïn… Meï giôø nhö chieác laù… Meï ôi con thöông meï quaù… Hoø ô… nuùi naøo cao baèng nuùi cao tình meï… Meï toâi toùc xanh nhuoäm baïc thaùng ngaøy... Möa veà treân khu phoá khuya… A ru hôøi ô hôøi ru. Meï thöông con coù hay chaêng… Sinh con ra trong bao nhieâu... Giaêng giaêng ñôøi nheï töïa…. Ñeâm nay meânh moâng…

Doâ doâ...Veà queâ toâi thaêm laøng xanh bieån maën tình queâ höông... Moät mình anh lang thang treân phoá nhôù muøa möa qua… Ñaõ qua bao mieàn ñaát…

Mieàn Nam ñang goïi ta vöôït Tröôøng Sôn bay voïng ra... Xa queâ höông ñaõ laâu töø laâu roài, nhôù voâ cuøng... Baùc nhôù mieàn Nam…

Toâi böôùc chaân ñi xa mieàn Trung thaät roài, xa ngöôøi em gaùi...

www.arirang.com.vn

- 100 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50239

MIEÀN TRUNG THÖÔNG NHÔÙ

Chaâu Kyø

52522

MIEÀN TRUNG YEÂU DAÁU

Hoàng Xöông Long

54284

MÆM CÖÔØI KHI ANH RA ÑI

Nhaát Trung

52388

MÌNH EM VÔÙI EM

Nguyeãn Vaên Chung

52233

MÌNH MAÕI BEÂN NHAU

Quoác An

53306

MÌNH THOÂI CAÙCH XA

Vieát Duy

54074

MOÃI ÑOÄ XUAÂN VEÀ

Ñoã Sôn Haø

51222

MOÙN QUAØ KYÛ NIEÄM

Y Vaân

52650

MONG ANH QUAY VEÀ

Phaïm Baù Ñöùc

54073

MONG CHÔØ

Chung Tröôøng Huy

52055

MONG CHÔØ

Voõ Thieän Thanh

50148

MONG ÑÔÏI NGAÄM NGUØI

Töø Huy

52917

MONG EM COØN NGAØY MAI Saùng nay em veà mieàn ñaát phuø sa...

Nhaïc: Tieán Luaân Lôøi: Ñynh Traàm Ca

53023

MONG EM HIEÅU ÑÖÔÏC LOØNG ANH

Nguyeãn Minh Anh

52779

MONG EM LUOÂN HAÏNH PHUÙC

Nguyeãn Vaên Chung

51444

MONG MANH

Voõ Thieän Thanh

50999

MONG MANH

Quoác Duõng

53578

MONG MANH TÌNH ÑAÀU

Quoác An - Soâng Thao

53444

MONG MOÄT LAÀN COÙ EM

Ñoã Ñình Phuùc

52651

MONG MOÄT NGAØY ANH NHÔÙ ÑEÁN EM

Vónh Taâm

53579

MONG NGÖÔØI TA LUOÂN TOÁT LUOÂN YEÂU EM Nhaát Trung Moät cuoäc tình buoàn khoâng coù ai mong ñôïi ñaâu…

Soâng laïnh ñoø vaéng...

Laâu laém chöa veà thaêm laïi mieàn Trung mieàn yeâu daáu xöa... Luùc anh noùi anh seõ gaàn em, luùc anh noùi anh chaúng rôøi xa... Cuoäc tình ta sao chia ñoâi, bao ñaéng cay ñaàu moâi… Nghe töøng gioït möa rôi ngoaøi hieân vaéng… Anh yeâu ôi ñeán baây giôø mình thoâi caùch xa... Moãi ñoä xuaân veà muoân hoa hoàng thaém... Kyû nieäm moät moùn quaø duyeân…

Ñaõ bieát seõ nhö theá nhöng sao loøng em.. Ngoaøi trôøi möa coøn rôi cuoäc ñôøi mình boãng nghe buoàn hôn… Nhôù nhöõng phuùt say ñaém mình coù nhau, ñoâi traùi tim… Tan tröôøng tan tröôøng...

Duø bieát noùi chia tay xoùt ñau loøng nhau cuõng ñaønh... Nhieàu khi muoán ngoài vôùi em trong khung trôøi... Muøa thu laøm rôi chieác laù… Ngaøy naøo khi môùi quen em...

Moái tình ñaàu chôi vôi sao em toâi ñaùnh rôi naéng mong manh… Ñaõ bao laàn em veà trong giaác mô, töøng tieáng noùi vaãn aám aùp... Trong ñeâm mieân man töøng doøng thö em trao anh…

www.arirang.com.vn

- 101 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

54285

MONG QUEÂN ÑÖÔÏC EM

Nguyeãn Hoaøng Duy

51150

MONG ÖÔÙC KYÛ NIEÄM XÖA

Nguyeãn Xuaân Phöông

50342

MORE THAN I CAN SAY

Nhaïc ngoaïi

51256

MÔØI ANH VEÀ THAÊM QUEÂ EM

Thuøy Linh

51705

MÔÛ ÑÖÔØNG

Phaïm Minh Tuaán

50161

MÔ HOA

Hoaøng Giaùc

53902

MÔ KHUÙC TÖÔNG PHUØNG

Lam Minh

52523

MÔ MOÄT HAÏNH PHUÙC

Phaïm Khaùnh Höng

52524

MÔ NHÖÕNG NGAØY NAÉNG LEÂN

Nguyeãn Nhaát Huy

51536

MÔ THAÁY EM VEÀ

Theá Hieån

51732

MÔ TRONG GIAÁC MOÄNG

Töø ngaøy em ñi tim anh bô vô heùo uùa...

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Lö Anh

51830

MÔ VEÀ COÂ BEÙ YEÂU

Cao Minh Thu

51139

MÔ VEÀ NÔI XA LAÉM

Phuù Quang

51537

MÔ VEÀ QUEÂ CUÕ

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Chu Minh Kyù

53021

MOÂI HOÀNG

Ba me hay thöôøng la maéng, con gaùi phaûi neát na...

Nhaïc: Nguyeãn Ngoïc Thieän Thô: Taï Nghi Leã

50317

MOÂI TÍM

Nhaïc ngoaïi

50509

MOÁI DUYEÂN QUEÂ

Khaùnh Baêng

51400

MOÁI TÌNH QUEÂ

Minh Chaâu

50620

MOÁI TÌNH XA XÖA

Nhaïc ngoaïi

50672

MOÃI BÖÔÙC ÑI THEÂM YEÂU TOÅ QUOÁC

Taân Huyeàn

51468

MOÃI BÖÔÙC TA ÑI

Thuaän Yeán

Ngaøy döôøng nhö daøi hôn vaø loøng döôøng nhö buoàn hôn... Thôøi gian troâi qua mau…

Oh yea yeâu em seõ yeâu em... Bình minh saùng töôi…

Hoâm qua Baùc Hoà goïi caû nöôùc nay haønh quaân... Coâ haùi hoa töôi... Moái tình ta dôû dang bôûi ai, öôùc nguyeàn nhö theá... Khi gaëp nhau tình yeâu heù nôû nuï cöôøi… Trong noãi buoàn laõng queân, tình nhö gioù thoaùng qua… Ta mô thaáy em..

Beù dòu daøng laøm sao trong maøu aùo xinh thaät xinh... Ta mô thaáy em ôû beân kia… Di da… Laëng ngaém maây…

Tình mình laø tình… Trôøi ñaõ xe sôïi chæ hoàng... Naêm kia xa laùnh…

Trong chieàu daàn im hôi…

Treân quaõng tröôøng Ba Ñình… Ñoàng chí ôi ngöôøi chieán só...

www.arirang.com.vn

- 102 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

54075

MOÃI NGAØY TOÂI CHOÏN MOÄT NIEÀM VUI

Trònh Coâng Sôn

50900

MOÃI NGÖÔØI MOÄT GIAÁC MÔ

Nhaïc Hoa

51816

MOÃI NGÖÔØI MOÄT NÔI

Moät cuoäc tình vöøa qua keøm theo lôøi höùa ñaõ qua...

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Quang Huy

53022

MOÃI NGÖÔØI MOÄT QUAÙ KHÖÙ

Laâm Huøng

52525

MOÃI ÑOÄ HEØ SANG

Leâ Hoaøng Chung

50822

MOÃI TRAÙI TIM MOÄT TAÁM LOØNG

Theá Hieån

50312

MOÄNG CHIEÀU XUAÂN

Ngoïc Bích

52056

MOÄNG DÖÔÙI HOA

Chöa gaëp em toâi vaãn nghó raèng coù naøng thieáu nöõ…

Nhaïc: Phaïm Ñình Chöông Lôøi: Ñinh Huøng

50878

MOÄNG ÑEÏP NGAØY XÖA

Nhaïc ngoaïi

53765

MOÄNG PHIEÂU DU

Minh Chaâu

53445

MOÄNG PHUØ DU

Nguyeãn Ngoïc Thaïch

52234

MOÄNG THUÛY TINH

Nguyeãn Vaên Chung

50857

MOÄNG TÌNH

Nhaïc ngoaïi

53446

MOÄNG SAÀU

Traàm Töû Thieâng

50837

MOÄNG UYEÂN ÖÔNG HOÀ ÑIEÄP Kyû nieäm ñoù ñaõ xa thaät roài...

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Vieät Huøng

52780

MOÄT CHIEÀU THU

Traàn Nhaät Baèng

53307

MOÄT CHUÙT BAÂNG KHUAÂNG

Haø Phöông

50472

MOÄT COÕI ÑI VEÀ

Trònh Coâng Sôn

53766

MOÄT DAÏI KHÔØ MOÄT TOÂI

Chia cho em moät ñôøi toâi, moät cay ñaéng, moät nieàm vui…

Nhaïc: Phuù Quang Thô: Nguyeãn Troïng Taïo

52235

MOÄT DOØNG SOÂNG TOÂI VAÃN HAÙT

Dzoaõn Bình

53580

MOÄT ÑEÂM EÂM ÑEÀM

Töôøng Vaên

Moãi ngaøy toâi choïn moät nieàm vui, choïn nhöõng boâng hoa... Tình yeâu nhö möa vôùi naéng…

Quaù khöù cuûa toâi vôùi bao ngaøy taêm toái...

Muøa heø ñeán caùnh phöôïng giaêng maéc loái ñi… Thöông sao bao nhieâu em thô… Gioù chieàu thaàm vöông...

Nhôù ngaøy ñoù ta say ñaém…

Moät ngaøy theânh thang phieâu baït böôùc treân thaûo nguyeân... Vì cuoäc ñôøi coøn laém moäng mô, nhöng maáy ai hoïc ñöôïc... Leâ chaân buoàn thöông treân ñöôøng khuya treân loái xöa… Tình yeâu em cho anh… Tình mình baây giôø nhö möa treân soâng, möa ñaàu soâng...

Chieàu nay söông rôi öôùt vai ngöôøi khaùch giang hoà… Cöù moãi laàn con veà thaêm meï, ñeán Beán Tre qua moät con phaø... Maây che treân ñaàu…

Moät doøng soâng toâi vaãn haùt goïi moät doøng soâng…

Nhieàu ñeâm nhôù mong aâm thaàm trôøi khuya vaéng tanh im lìm…

www.arirang.com.vn

- 103 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53767

MOÄT ÑÔØI MAÂY GIOÙ

Minh Chaâu

51359

MOÄT ÑÔØI NGÖÔØI MOÄT RÖØNG CAÂY

Traàn Long AÅn

53091

MOÄT HÌNH DUNG

Hình dung em xinh cho ta ngaát ngaây, tim ta nhö khaéc saâu...

Jimmii Nguyeãn Thô: Nguyeân Töø Myõ

52781

MOÄT LAÀN CHO MAI SAU

Xuaân Nhi

53768

MOÄT LAÀN CHO TOÂI VEÀ THAÊM

Voõ Thieän Thanh

52236

MOÄT LAÀN DANG DÔÛ

Phan Traàn

51076

MOÄT LAÀN NÖÕA THOÂI

Nhaïc Hoa

53903

MOÄT LAÀN NÖÕA XIN COÙ NHAU

Phöông Uyeân

53904

MOÄT LAÀN THOÂI

Minh Nhieân

54286

MOÄT LAÀN LAÀM LÔÕ

Minh Khang

53769

MOÄT LAÀN VAØ MAÕI MAÕI

Vuõ Quoác Vieät

53308

MOÄT LÔØI CUOÁI CHO EM

Nguyeãn AÙnh 9

53447

MOÄT MAI EM ÑI

Tröôøng Sa

52389

MOÄT MÌNH TA BUOÀN

Soâng Traø

50462

MOÄT MÌNH TRONG CHIEÀU VAÉNG

Nhaïc ngoaïi

52782

MOÄT MÌNH VÔÙI CAÂY ÑAØN GUITAR

Ñöùc An

51026

MOÄT MÌNH

Thanh Tuøng

53581

MOÄT MUØA XUAÂN NHO NHOÛ

Moïc giöõa doøng soâng xanh moät boâng hoa tím bieác…

Nhaïc: Traàn Hoaøn Thô: Thanh Haûi

50835

MOÄT NGAØY BÌNH YEÂN

Minh Chaâu

53172

MOÄT NGAØY KHOÂNG COÙ EM

Y Vaân

52526

MOÄT NGAØY KIA

Vuõ Quoác Vieät

Gioù ôi sao gioù ñi veà ñaâu, ñeán ñaây ta nhaén theo vaøi caâu… Khi nghó veà moät ñôøi ngöôøi...

Laøm sao anh noùi ra khi tim anh maát em, loøng quaën ñau… Moät laàn cho toâi gheù veà thaêm ngang qua ngang qua mieàn queâ nhoû…

Khi môùi thöông nhau em hay naém tay daën doø… Töøng ngaøy qua töøng ngaøy nhôù… Xin cho anh moät laàn nöõa coù em, khoâng anh ôi vì tình ta ñaõ phai... Moät laàn cuoái moät laàn thoâi ñöôïc beân em... Moät khi ñaõ khoâng coøn söï löïa choïn, thì hai ta... Ngoài moät mình giöõa ñeâm xuoáng, nhôù giaây phuùt xöa… Thoâi nheù nghe em mình xa nhau töø ñaây... Moät mai xa nhau xin nhôù cho nhau nuï cöôøi... Coù nhôù cuõng vaäy thoâi tình yeâu nhö ñaõ maát… Ngoài moät mình trong chieàu vaéng...

Ngoài moät mình vôùi caây guitar, anh ngu ngô... Gioù nhôù gì ngaån ngô ngoaøi hieân…

Saùng sôùm aùnh naéng chan hoøa…

Moät ngaøy khoâng coù em laø loøng anh tan naùt... Moät ngaøy kia duø naéng hay möa, moät ngaøy kia…

www.arirang.com.vn

- 104 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53448

MOÄT NGAØY MÔÙI

Huy Tuaán

54076

MOÄT NGAØY MÔÙI

Thanh Taâm

51082

MOÄT NGAØY MUØA ÑOÂNG

Baûo Chaán

50231

MOÄT NGAØY NHÖ MOÏI NGAØY

Trònh Coâng Sôn

51596

MOÄT NGAØY ÑI QUA

Leâ Quang

52918

MOÄT NGAØY TA XA NHAU

Vónh Taâm

51867

MOÄT NGÖÔØI QUEÂN MOÄT NGÖÔØI ÑAU Chuyeän tình ta khi xöa say ñaém ...

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Phuøng Haûi

51176

MOÄT NÖÛA MUØA ÑOÂNG

Nguyeãn Nam

52390

MOÄT SAÙNG CON VEÀ

Nhaïc: Mieân Ñöùc Thaéng Thô: Ngoïc Linh

51838

MOÄT THOAÙNG CHIEÂM BAO Ngöôøi coù bieát hoàn ta ñang uoán khuùc...

Nhaïc: Nguyeãn Ngoïc Thieän Lôøi: Nguyeãn Thaùi Döông

52652

MOÄT THOAÙNG DUYEÂN QUEÂ

Phoá Thu

52783

MOÄT THOAÙNG HÖÔNG EÂM

Soâng Traø - Traàn Vaên Loäc

52527

MOÄT THOAÙNG HÖÔNG TÌNH

Hoaøi An

50533

MOÄT THOAÙNG HÖÔNG XUAÂN

Nguyeãn Vaên Hieân

50018

MOÄT THOAÙNG QUEÂ HÖÔNG

Töø Huy

52653

MOÄT THOAÙNG TAÂY HOÀ

Phoù Ñöùc Phöông

50534

MOÄT THÔØI AÙO TRAÉNG

Nguyeãn Vaên Hieân

51151

MOÄT THÔØI ÑAÕ XA

Tröôøng Huy

50514

MOÄT THÔØI ÑEÅ NHÔÙ

Nguyeãn Vaên Hieân

51655

MOÄT THUÔÛ ÑAM MEÂ

Thanh Sôn

50168

MOÄT THUÔÛ YEÂU ÑAØN

Hoaøng Troïng

Naéng theânh thang nhö traøn ngaäp phoá, ñeán beân em... Moät ngaøy môùi ñang veà treân phoá, sôùm tinh mô laïi thaáy naéng ñuøa… Roài moät ngaøy trôøi khoâng…

Moät ngaøy nhö moïi ngaøy... Moät ngaøy khoâng möa…

Em naøo coù ngôø moät ngaøy chuùng ta xa nhau, anh ra ñi voäi vaõ…

Chieàu ñoâng mình ai…

Moät saùng con veà treân con ñöôøng ñaát naéng oâm loàng ngöïc...

Chim Ñoã Quyeân ñöùng goïi sau heø, mình eân leû baïn… Chieàu nghieâng naéng ñoå hieân nhaø, vaøng bao nhung nhôù… Ñöa em veà phoá ñoâng, ai thaáu cho anh trong loøng... Laëng leõ veà trong toâi…

Taø aùo em bay bay bay bay...

Meânh moâng hoà, söông thu tan trong gioù, baùt ngaùt… Chôït gaëp laïi bao taø aùo traéng... Ñöøng buoàn anh hôõi... Hôõi caùnh chim bay…

Vaøo cuoäc yeâu toâi môùi hieåu...

Nghe tieáng thôøi gian aâm thaàm ñöa...

www.arirang.com.vn

- 105 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50826

MOÄT THUÔÛ YEÂU NGÖÔØI

Nhaïc ngoaïi

51868

MOÄT TÌNH YEÂU

Ñöùc Huy

51161

MOÄT TRAÙI TIM MOÄT QUEÂ HÖÔNG

Phaïm Troïng Caàu

53024

MOÄT TRÔØI CAÙCH BIEÄT

Hoaøng Nhaïc Ñoâ

53309

MOÄT VOØNG TRAÙI ÑAÁT

Nhaát Trung

53310

MUØA CHIM EÙN BAY

Khi gioù ñoàng ngaùt thôm, rôïp trôøi chim eùn löôïn...

Nhaïc: Hoaøng Hieäp Lôøi: Dieäp Minh Tuyeàn

54077

MUØA DÖA ÑOÛ

Thaønh Coâng

51443

MUØA ÑOÂNG COÂ ÑÔN

Hoaøi An

50014

MUØA ÑOÂNG CUÛA ANH

Traàn Thieän Thanh

51248

MUØA ÑOÂNG MONG MANH

Tröôøng Huy

51244

MUØA ÑOÂNG MÔÙI

Huøng Duõng

53582

MUØA ÑOÂNG NAÊM AÁY

Hoaøi Ñöùc

53770

MUØA ÑOÂNG KHOÂNG LAÏNH

Nguyeãn Vaên Chung

52057

MUØA ÑOÂNG SAÉP ÑEÁN

Ñöùc Huy

54287

MUØA ÑOÂNG SEÕ QUA

Nhaïc: Huy Tuaán Lôøi: Döông Thuï

51355

MUØA ÑOÂNG TAØN PHAI Doøng soâng cuõ vaãn maõi eâm troâi…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Minh Khang

54288

MUØA ÑOÂNG XA VAÉNG

Hoaøng Nhaõ

53583

MUØA ÑOÂNG XÖÙ LAÏ

Duy Maïnh

53905

MUØA HEØ KYÛ NIEÄM

Vieät Anh - Anh Khoa

52238

MUØA HEØ ÔI

Nguyeãn Ngoïc Thieän

53025

MUØA HEØ SINH VIEÂN

Phaïm Ñaêng Khöông

Cuoäc tình dó vaõng…

Moät ngöôøi maõi ñi tìm nôi chaân maây cuoái trôøi... Moät traùi tim hoàng töôi…

Moät chieàu moät chieàu mô, vaït naéng buoâng höõng hôø... Traùi ñaát cöù laëng leõ quay, ñoâi ta cöù laëng leõ yeâu...

Hoø ô ôù ô döa haáu xanh voû ñoû loøng... Laïc loái veà ñaâu...

Ngaøy naøo anh yeâu em… Coøn nhôù khoâng anh…

Ngaøy xöa aáy töøng naêm thaùng… Muøa ñoâng naêm aáy sao saùng soi cuoái trôøi… Anh gaëp em giöõa trôøi ñoâng buoát giaù…

Muøa ñoâng saép ñeán trong thaønh phoá, buoåi chieàu… Thoaùng heo may muøa ñoâng ñaõ sang roài, phoá khuya...

Möa rôi maõi chæ coøn boùng ai trong maøn ñeâm buoát giaù... Ngoïn gioù ôi sao laøm rôi laù hoaøi muøa thu qua roài phaûi khoâng… Vôùi bao nhieâu cuoäc vui taøn, vôùi bao nuï hoân raát voäi... Muøa heø ôi coù ñieàu chöa noùi vaãn coøn ñoïng treân moâi… Taïm bieät gheá nhaø tröôøng, ta laïi ñeán vôùi muøa heø xanh...

www.arirang.com.vn

- 106 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51930

MUØA HEØ THÖÔNG YEÂU

Quoác An

50847

MUØA HEØ XANH

Vuõ Hoaøng

50158

MUØA HOA ANH ÑAØO

Muøa xuaân sang coù hoa anh ñaøo...

Nhaïc Nhaät Lôøi Vieät: Thanh Sôn

52239

MUØA LUÕ SÔÙM

Tieán Luaân

52058

MUØA MÖA ÑI QUA

Du Uyeân

50532

MUØA THI NHÔÙ MAÕI

Tröông Quyù Haûi

52241

MUØA THU CHO EM

Ngoâ Thuïy Mieân

50227

MUØA THU COØN ÑOÙ

Chaâu Kyø

53771

MUØA THU ÑAÕ HEÁT

Hoà Hoaøi Anh

52530

MUØA THU EM RA ÑI

Phaïm Hoøa Khaùnh

54078

MUØA THU TÌNH YEÂU

Nguyeãn Minh Sôn

53906

MUØA THU KHEÙP LAÏI

Töø ñaây mình anh treân loái veà, ngaøy mai moät muøa thu kheùp laïi...

Nhaïc: Anh Tuaán Lôøi: Vieät Anh

50192

MUØA THU KHOÂNG TRÔÛ LAÏI

Phaïm Troïng Caàu

50383

MUØA THU LAÙ BAY

Nhaïc Hoa

53175

MUØA THU

Baûo Chaán

53449

MUØA THU MAÂY NGAØN

Töø Coâng Phuïng

50602

MUØA TÌNH YEÂU

Nhaïc ngoaïi

52784

MUØA TRAÂM

Hoaøng Trang

50398

MUØA VE SAÀU

Leâ Moäng Baûo

54289

MUØA XUAÂN ARIRANG

Theá Hieån Phaïm Ñaêng Khöông

50154

MUØA XUAÂN BEÂN CÖÛA SOÅ

Nhaïc: Xuaân Hoàng Thô: Song Haûo

Ngaøy thaùng troâi qua mau cho loøng theâm nuoái tieác ... Töïa ñaøn chim tung bay...

Em vôùi anh chung söùc nhau tay cheøo theo nöôùc xuoâi… Anh dìu em veà ñöôøng veà nhaø em qua phieán ñaù… Baïn ôi thaám thoaùt muøa thi…

Em coù nghe muøa thu möa giaêng laù ñoå, em coù nghe… Muøa thu ôi nghe noùi raèng…

Ngöôøi yeâu daáu hôõi coøn ñaây dó vaõng… Ngoài nhìn xaùc laù rôi rôi beân hieân… Thôøi gian nheï nhaøng vaãn theá tình yeâu nheï nhaøng noãi nhôù…

Em ra ñi muøa thu...

Moät ngaøy soáng beân anh…

Beân theàm muøa thu ñaõ sang laù hoa ñaõ vaøng... Chieàu nay coù muøa thu ñi veà, buoàn vöông maây ngaøn... Muøa tình yeâu ñeán ñaây roài... Naêm nay traâm tím hôn, muøa traâm chín tím maøu tím… Cung ñaøn naøo thöông… Chaøo muøa xuaân môùi bao nieàm vui vôùi Arirang... Cao cao beân cöûa soå...

www.arirang.com.vn

- 107 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52785

MUØA XUAÂN BEÂN NHAU

Thanh Sôn

52391

MUØA XUAÂN BEÂN ÑÔØI

Huyønh Ngoïc Ñoâng

52059

MUØA XUAÂN CHUÙC NHAU

Tieán Luaân

51230

MUØA XUAÂN CÖÔÙI EM

Maëc Theá Nhaân

53026

MUØA XUAÂN ÑAÀU TIEÂN

Vaên Cao

53584

MUØA XUAÂN ÑEÁN ROÀI

Nguyeãn Phuù Yeân

50124

MUØA XUAÂN ÑEÁN ROÀI ÑOÙ

Traàn Chung

54079

MUØA XUAÂN EM VAØ TOÂI

Voõ Hoaøi Phuùc

51097

MUØA XUAÂN GOÏI

Traàn Tieán

53585

MUØA XUAÂN HÖÔNG PHOÁ

Tröông Quang Tuaán

54080

MUØA XUAÂN LAØNG LUÙA LAØNG HOA

Ngoïc Khueâ

53586

MUØA XUAÂN LOÄC MÔÙI

Muøa xuaân muøa xuaân mai vaøng loäc môùi böôùm vaøng phôi phôùi…

Nguyeãn Ngoïc Thieän Taï Nghi Leã

53173

MUØA XUAÂN MÔÙI

Thaùi Thònh

52392

MUØA XUAÂN ÔI

Nguyeãn Ngoïc Thieän

52787

MUØA XUAÂN THANH BÌNH

Hoaøng Phöông

52060

MUØA XUAÂN THIEÁU NÖÕ

Ta chôø ñôïi trong ngaïi ngaàn boái roái, tieáng cöôøi em…

Nhaïc: Mai Thu Sôn Lôøi: Leâ Long

51098

MUØA XUAÂN TÌNH YEÂU

Töø Huy

50546

MUØA XUAÂN TÖØ NHÖÕNG GIEÁNG DAÀU

Phaïm Minh Tuaán

53450

MUØA XUAÂN TREÂN ÑÆNH BÌNH YEÂN

Töø Coâng Phuïng

53027

MUØA XUAÂN TREÂN MAËT HOÀ

Traàn Quang Huy

50095

MUØA XUAÂN TREÂN THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH

Xuaân Hoàng

Thaùng gieâng mai nôû tröôùc theàm muøa xuaân, moät naêm… Xuaân veà thôm coû non thôm tình yeâu ngöôøi… Naêm môùi ñi leã chuøa caàu xin phuùc muoân nhaø… Muøa xuaân naøy anh seõ cöôùi em... Roài daët dìu muøa xuaân theo eùn veà... Muøa xuaân ñeán nôi roài trôøi bao la thaém töôi… Em ôi muøa xuaân ñeán roài ñoù...

Duø ñôøi khoâng nhö ta haèng mô, duø ñôøi khoâng nhö nhöõng vaàn thô… Muøa xuaân noùi vôùi em ñieàu gì... Möôït maø toùc em töøng sôïi naéng luïa laø aùo em nhaønh mai vaøng… Bieån luùa anh beân luùa caùnh ñoàng laøng ven ñeâ...

Coù nhöõng tia naéng vui ñang roïi veà muoân nôi... Xuaân xuaân ôi xuaân ñaõ veà, coù noãi vui naøo vui hôn… Xuaân xuaân xuaân ñaõ veà, traøn lan xuaân ñeán muoân nôi...

Em ôi con soâng doøng suoái, tuy chöa heà noùi coù chung coäi nguoàn... Hu ha ha… Muøa xuaân ñeán töø…

Roài mai coù moät laàn toâi ñöa em veà treân ñænh yeân bình... Maët hoà laáp laùnh in trôøi bieác, boàng beành maây troâi veà xa xoâi... Muøa xuaân naøy veà treân queâ ta...

www.arirang.com.vn

- 108 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52788

MUØA XUAÂN TRONG ÑOÂI MAÉT EM

Ñöùc Huy

51814

MUØA XUAÂN XANH

Mai Thu Sôn

53174

MUØA XUAÂN XOÂN XAO

Haøn Chaâu

51263

MUØA XUAÂN

Ñieàu ñoù roài xaûy ra...

Nhaïc: Phaïm Minh Tuaán Thô: Elena Supôman

52791

MUOÄN MAØNG

Nguyeãn Nhaát Huy

50858

MUOÁN NOÙI YEÂU EM

Nhaïc ngoaïi

53028

MÖA

Quoác Baûo

52528

MÖA

Dzoaõn Bình

52061

MÖA

Vaên Phuïng

50683

MÖA

Nhaïc ngoaïi

51089

MÖA BONG BOÙNG

Lyù Duõng Lieâm

50945

MÖA BUÏI 1

Höõu Minh - Vinh Söû

50946

MÖA BUÏI 2

Höõu Minh - Vinh Söû

53772

MÖA CHIEÀU KYÛ NIEÄM

Duy Yeân - Quoác Kyø

50684

MÖA CHIEÀU KYÛ NIEÄM

Nhaïc ngoaïi

52529

MÖA CHIEÀU MIEÀN TRUNG

Hoàng Xöông Long

50686

MÖA CHIEÀU NHÔÙ NHAU

Nguyeãn Höõu Thieát

50173

MÖA CHIEÀU

Nguyeãn Vaên Hieân

50082

MÖA HOÀNG

Trònh Coâng Sôn

52919

MÖA MIEÀN TRUNG

Mieàn Trung muøa möa, anh coù veà mieàn Trung muøa möa…

Nhaïc: Phan Huyønh Ñieåu Thô: Ñoã Thò Thanh Bình

51322

MÖA MOÄT MÌNH

Thaïch Tuyeàn

Thaønh phoá naøy thaønh phoá möa bay, nhö maõi maõi muøa thu… Muøa xuaân ñeán aám aùp chim veà caát tieáng haùt... Ngaøy vaøo xuaân chöa em sao chim eùn bay ñaày trôøi...

Em xin yeâu anh trong giaác mô, daãu cho anh trao em… Naøo muøa xuaân xanh…

Möa meàm maïi nhö neùt moâi em cöôøi... Möa möa vaãn rôi nhö muoân ñôøi, laø nhöõng gioït nöôùc… Möa rôi rôi treân ñöôøng, möa rôi suoát canh tröôøng… Tieáng möa rôi chieàu nay… Möa ngaøy xöa rôi treân ñöôøng phoá… OÂm aáp tình yeâu… Möa buïi nhaït nhoøa… Nhôù chieàu naøo toâi ñeán thaêm em, hai beân ñöôøng phoá ñaõ leân ñeøn… Chieàu ñoâng hiu haét buoàn…

Mieàn Trung ñaát boài phuø sa, ngöôøi mieàn Trung gian khoù… Chieàu nay ñi trong möa thu…

Möa chieàu rôi mòt muøng con phoá... Trôøi öôm naéng cho maây hoàng...

Saøi Goøn ñang chìm trong möa…

www.arirang.com.vn

- 109 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51813

MÖA NAÉNG CUOÄC TÌNH

Minh Nhieân

52237

MÖA ÑEÂM TÆNH NHOÛ

Haø Phöông

50174

MÖA NGAÂU

Thanh Tuøng

50583

MÖA NÖÛA ÑEÂM

Truùc Phöông

53907

MÖA NÖÔÙC MAÉT

Nguyeãn Vaên Chung

51119

MÖA PHI TRÖÔØNG

Vieät Anh

53587

MÖA PHOÁ CHIEÀU NAY

Hoaøi An

53029

MÖA PHUÛ HOAØNG HOÂN

Ngoïc Tuù Anh

51114

MÖA QUA PHOÁ VAÉNG

Haø Phöông

52240

MÖA RÔI

Daân ca Taây Baéc

53588

MÖA RÔI CUOÁI TUAÀN

Hoaøng Baùch

52062

MÖA RÖØNG

Huyønh Anh

53773

MÖA SAO BAÊNG

Minh Khang

50175

MÖA THÌ THAÀM

Toân Thaát Laäp

51188

MÖA THÔM PHOÁ HUEÁ

Tröông Quang Tuaán

54081

MÖA THU

Tröông Leâ Sôn

51174

MÖA TÌNH YEÂU

Tröôøng Huy

52920

MÖA TÌNH

Trònh Gia Kieät

53451

MÖA TÌNH

Vuõ Quoác Vieät

54082

MÖA TÌNH YEÂU

Höông Quyønh

50473

MÖA TREÂN BIEÅN VAÉNG

Nhaïc ngoaïi

Chieàu nay vaéng em möa rôi ngoaøi saân raát buoàn... Trôøi ñoå möa cho phoá vaéng meânh moâng khôi loøng… Gioït möa möa ngaâu möa ngaâu... Ñeâm chöa nguû…

Ñoaïn ñöôøng ngaøy hoâm nay, sao coù möa bay beân ñoâi haøng caây... Böôùc böôùc trong chieàu möa… Ai mang cho ai nhöõng ngaøy xöa bao noàng say… Xuyeân ñænh hoaøng hoân toâi thaáy toâi... Möa haét hiu möa buoàn…

Möa rôi cho caây toát töôi buùp chen laù treân caønh… Hoâm nay phoá vui toái cuoái tuaàn xoân xao ñoùn ñöa… Möa röøng ôi möa röøng, haït möa nhôù ai möa trieàn mieân... Buoåi saùng bình yeân anh vaø em ñuøa vui .. Möa thì thaàm laø möa raát xa... Möa thôm treân phoá chieàu nay…

Möa mình ñaõ quen nhau khi trôøi möa... Chieàu nay möa treân phoá… Möa rôi treân loái xöa, hay gioït nöôùc maét phuùt giaây tieãn ñöa… Ñeâm nay möa rôi rôi ngoaøi phoá khuya taû tôi... Chieàu hoâm nay sao möa laïi rôi ñeå noãi nhôù thöông anh voâ cuøng… Möa buoàn maõi rôi treân…

www.arirang.com.vn

- 110 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51144

MÖA TREÂN CUOÄC TÌNH

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Leâ Quang

51323

MÖA TREÂN CUOÄC TÌNH 3

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Leâ Quang

50314

MÖA TREÂN PHOÁ HUEÁ Chieàu nay möa treân phoá Hueá…

Nhaïc: Minh Kyø Lôøi: Toân Nöõ Thuïy Khöông

53452

MÖA TREÂN QUEÂ HÖÔNG

Minh Chaâu

53774

MÖA TRONG MAÉT EM

Nhaïc: Baûo Phuùc Thô: Phaïm Thò Ngoïc Lieân

51538

MÖA TUYEÄT VOÏNG

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Ñoã Quang

51146

MÖA TUYEÁT

Ngoaøi kia möa tuyeát rôi…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Hoaøng Ty

53908

MÖA VAØ NOÃI NHÔÙ

Hoà Hoaøi Anh

54083

MÖA XUAÂN

Nguyeãn Nhaát Huy

53311

MÖA XUAÂN

Ñöùc Trònh

51337

MÖÏC TÍM MOÀNG TÔI

Haøn Chaâu

51931

MÖØNG NAÉNG XUAÂN VEÀ

Huyønh Anh - Thanh Sôn

51184

MÖØNG SINH NHAÄT MEÏ

Nguyeãn Khaûi Hoaøn

50954

MÖØNG TUOÅI MEÏ

Traàn Long AÅn

52789

MÖØNG XUAÂN MÔÙI

Haø Phöông Lieâu Hoaøng Anh

52531

MÖÔØI HAI BEÁN NÖÔÙC

Ngöôøi lôùn cuõng thöôøng hay noùi, laáy nhau soá bôûi oâng trôøi…

Nhaïc: Lyù Huyønh Long Lôøi: Voõ Thieän Thanh

52790

MÖÔØI NAÊM ÑÔÏI CHÔØ

Haøn Chaâu

53312

MÖÔØI NAÊM TÌNH CUÕ

Traàn Quaûng Nam

50530

MÖÔØI NAÊM THÖÔNG NHÔÙ

Nguyeãn Vaên Hieân

50896

MÖÔØI NAÊM YEÂU EM

Traàm Töû Thieâng

50674

MÖÔØI NHÔÙ

Daân ca

Töøng haït möa rôi tí taùch… Ñeâm nay thôøi gian troâi...

Möa treân nhöõng luoáng rau xanh maøu, möa treân nhöõng... Haït möa long lanh trong maét, böôùc chaân em ... Ngöôøi truùt nhöõng hôøn ghen…

Ngaøy naéng voäi taét haït möa bôõ ngôõ veà... Gioït möa rôi treân laù non muøa xuaân ñeán beân hieân roän raøng… Haït möa muøa xuaân, dòu daøng möa nheï hoân leân maù em... Chuyeän mình ngaøy thô aáu…

Naéng xuaân veà treân muoân hoa... Hoâm nay sinh nhaät…

Moãi muøa xuaân sang...

Möøng xuaân ñaõ veà khaép trôøi nhö trong ñôøi...

Möôøi naêm roài anh xa em nhö chim xanh queân toå toäi tình… Möôøi naêm khoâng gaëp töôûng tình ñaõ cuõ... Baát chôït moät chieàu… Möôøi naêm yeâu em…

Moät toâi nhôù a ha ñeán ngöôøi…

www.arirang.com.vn

- 111 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53453

MÖÔØI SAÙU

Quoác Baûo

53093

MÖÔØI SAÙU MAÉT NAI

Jimmii Nguyeãn

53775

MÖÔØNG TRONG MÖÔØNG NGOAØI

Ñoã Sôn Haø

54290

NAM NHI

53313

NAØNG COÂNG CHUÙA COÅ TÍCH

Nguyeãn Hoàng Thuaän

53454

NAØNG GIAÙNG TIEÂN

Nguyeãn Hoàng Thuaän

50201

NAØNG XUAÂN CUÛA TOÂI

Nguyeãn Höõu Thieát

51656

NAØNG XUAÂN

Minh Chaâu

50266

NAM BOÄ KHAÙNG CHIEÁN

Taï Thanh Sôn

50976

NAØO AI BIEÁT

Nhaïc Phaùp

50845

NAØY COÂ EM

Nhaïc ngoaïi

51383

NAØY ÑAÂY NHUNG NHÔÙ

Quoác Baûo

54084

NAØY EM COÙ NHÔÙ

Trònh Coâng Sôn

51540

NAÊM ANH EM TREÂN MOÄT CHIEÁC XE TAÊNG Naêm anh em treân moät chieác…

Nhaïc: Doaõn Nho Lôøi: Höõu Thænh

51932

NAÉNG AÁM QUEÂ HÖÔNG

Vónh An

50498

NAÉNG CHIEÀU

Leâ Troïng Nguyeãn

54085

NAÉNG CHIEÀU XUAÂN

Traàn Vaên Loäc

52792

NAÉNG COÙ COØN XUAÂN

Ñöùc Trí

53176

NAÉNG GIOÙ PHÖÔNG NAM

Nhaát Sinh

52063

NAÉNG GIOÙ VAØ EM

Traàn Quoác Huøng

Naøy naøy em, ngaøy vöøa leân, böôùc ra cöôøi chaøo... Hoâm nay toâi ra phoá boãng gaëp naøng cuøng ñöùng vôùi meï naøng... Em ngöôøi Möôøng trong, anh ngöôøi Möôøng ngoaøi ...

N

Cuoäc ñôøi luoân ñoåi thay vaø töøng ngaøy mang nieàm vui... Anh mô öôùc ñeán moät ngaøy naøo ñoù, ñöôïc nhìn thaáy thaáy nuï cöôøi... Naøng ñeïp dòu daøng töïa ngaøn sao trong ñeâm lung linh... Naøng xuaân ñeán daùng xuaân dieãm kieàu... Gioù vuoát ve ngaøn hoa… Muøa thu roài ngaøy haêm ba... Naøo ai bieát coù nhöõng luùc... Naøy coâ em maét yeâu ñôøi... Möa rôi thöa ñaày vai aùo…

Chuùa ñaõ boû loaøi ngöôøi, Phaät ñaõ boû loaøi ngöôøi...

Anh ñeán queâ em moät chieàu naéng aám... Qua beán nöôùc xöa…

Ta chôø ai muøa xuaân höõng hôø, chim roài bay ngaøn caây gioù lay… Muøa xuaân ôi ta nghe muøa xuaân haùt beân kia trôøi… Theo côn gioù theo con nöôùc toâi ñi veà phöông Nam xa xoâi... Coù nhöõng ñieàu chæ coù ôû trong mô, coù nhöõng söï thaät…

www.arirang.com.vn

- 112 -

Nguyeãn Daân


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50852

NAÉNG HAÏ

Nguyeãn Trung Cang

52655

NAÉNG LEÂN XOÙM NGHEØO

Phaïm Theá Myõ

54291

NAÉNG LUÏA VAØNG

Phaïm Theá Myõ

53030

NAÉNG ÔI

Thaäp Nhaát

53589

NAÉNG SAÂN TRÖÔØNG

Löông Baèng Quang

52532

NAÉNG SAØI GOØN

Xuaân Hoàng

50010

NAÉNG THUÛY TINH

Trònh Coâng Sôn

54292

NAÉNG VAØNG BIEÅN XANH VAØ ANH

Leâ Höïu Haø

52064

NAÉNG XUAÂN HOÀNG

Dzoaõn Bình

53177

NAÉNG XUAÂN

Leâ Quoác Duõng

53455

NAÁM

Nguyeãn Haûi Phong

52921

NEO ÑAÄU BEÁN QUEÂ

An Thuyeân

52242

NEÙT NGOÏC

Nguyeãn Ngoïc Thieän

54086

NEÁP NGAØY

Giaùng Son

54293

NEÁU

Phuùc Tröôøng

50269

NEÁU ANH HIEÅU TÌNH EM

Traàn Y

52243

NEÁU ANH ÑÖØNG HEÏN

Leâ Dinh - Daï Caàm

50129

NEÁU BIEÅN KHOÂNG COÙ SOÙNG

Töø Huy

52244

NEÁU BIEÁT TRÖÔÙC

Leâ Minh Kha

52533

NEÁU COÙ LÔÕ XA LÌA NHAU

Thaùi Thònh

50258

NEÁU COÙ NHÔÙ ÑEÁN

Khaùnh Baêng

Beân nhau naéng haï roän raøng… Ñaây xoùm ngheøo queâ toâi khi naéng leân, höông luùa... Ngaøy xöa em ñeán em maëc aùo luïa vaøng, em ñi trong naéng... Haït naéng gieo vaøo loøng phoá vaéng... Baïn ôi ñong ñöa treân cao nghe du döông ve keâu töø laù non… Naéng Saøi Goøn, traûi treân noùc phoá soi saùng… Maøu naéng hay laø...

Naéng leân roài ñeâm voäi ñi ngaøy ñang tôùi, ñaát vôùi trôøi... Laù la laø… naéng xuaân hoàng aám aùp maù thôm noàng… Hôõi coâ em deã thöông coù hay chieàu nay muøa xuaân ñaõ veà... Ngaøy laïi ngaøy anh troâng ngoùng em veà treân phoá quen... Caâu ñoø ñöa thaàm goïi toâi gheù veà tuoåi thô, ngöôøi xöa ñaâu ... Em nhö hoa hoàng ban sôùm, oâm bao khaùt khao vôùi ñôøi… Chieàu nay con ñöôøng xa vaãn bay veà nhöõng goùc trôøi… Hö hö hö hö...roài luùc vaéng anh coâ ñôn tìm veà vôùi em... Em yeâu bieát maáy maët trôøi röïc rôõ…

Lôõ yeâu roài laøm sao queân ñöôïc anh ôi, nhöõng ñeâm buoàn... Neáu bieån khoâng coù soùng…

Neáu bieát tröôùc coù hoâm nay, thì ngaøy hoâm qua… Nhìn em trong phuùt giaây, tröôùc khi mình töø giaõ… Neáu coù nhôù ñeán...

www.arirang.com.vn

- 113 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51933

NEÁU COÙ YEÂU TOÂI

Nguyeãn Ñöùc Duy

51131

NEÁU ÑIEÀU ÑOÙ XAÛY RA

Ngoïc Chaâu

53909

NEÁU EM KHOÂNG PHAÛI LAØ GIAÁC MÔ

Nguyeãn Vaên Chung

50947

NEÁU EM LAØ NGÖÔØI TÌNH

Nguyeãn Ngoïc Thieän

53456

NEÁU LUÙC TRÖÔÙC EM ÑÖØNG TÔÙI

Thaùi Thònh

51739

NEÁU MAI NAØY XA NHAU

Quoác An

52534

NEÁU MOÄT NGAØY PHAÛI ÑEÁN

Anh Tuaán

51087

NEÁU MOÄT NGAØY

Khaùnh Baêng

50863

NEÁU NHÖ

Ñöùc Trí

54294

NEÁU NHÖ NGAØY ÑOÙ

Hoaøng Nhaõ

51457

NEÁU PHOÂI PHA NGAØY MAI

Hoaøi An

51869

NEÁU TA COØN YEÂU NHAU

Neáu em coøn yeâu anh haõy tin vaøo moái tình...

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Quang Huy

52922

NEÁU XUAÂN NAØY VAÉNG ANH

Baûo Thu

53590

NEÁU YEÂU EM

Quoác Vöôïng

53315

NGAÕ BA TÌNH

Thaùi Khang

51066

NGAÛ NOÙN TROÂNG THEO

Traàn Quang Loäc

51062

NGAÏI NGUØNG

Quoác Duõng

52247

NGANG TRAÙI

Leâ Dinh

54295

NGAØN LAÀN KHAÉC TEÂN EM

Nguyeãn Hoàng Thuaän

52394

NGAØN NAÊM BEÂN SOÙNG

Anh coøn ñaây hình haøi anh coøn ñoù, boãng döng anh…

Nhaïc: Soâng Traø Thô: Mai Leä Thuøy

52245

NGAØN NAÊM KHOÙ PHAI

Hoaøi An

Neáu coù yeâu toâi thì tôùi vôùi toâi baây giôø... Moät ngaøy naøo ñoù…

Neáu em coù traêm nieàm vui vôùi traêm noãi buoàn... Coù coâ gaùi ngoài...

Chuyeän tình ngaøy xöa mô hoà nhö côn gioù voâ tình... Vì sao em cöù maõi yeâu ngöôøi nguyeän yeâu anh yeâu maõi... Neáu moät ngaøy phaûi ñeán vôùi em, anh laø ngöôøi ra ñi… Neáu neáu moät ngaøy…

Neáu nhö phaûi caùch xa... Neáu nhö ngaøy ñoù ta khoâng gaëp nhau, thì chaéc nay... Con tim nhaân gian...

Xuaân ñaõ veà anh coù hay, hoa böôùm vui muøa sum vaày…

Em khoâng queân sao nhöõng phuùt giaây khi ta beân nhau… Loøng em ñang coá queân anh ñi trong ñôøi... Chuùt beù boûng veà caâu haùt...

Em ñaõ bieát cong moâi töø choái... Tình yeâu mang ñeán nieàm ñau, ngaøy xa xöa aáy… Ñeâm boãng nhieân gioït nöôùc maét thaám mi cay...

Vôùi em tình yeâu nhö giaác mô, khi em gaëp anh…

www.arirang.com.vn

- 114 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52793

NGAØN ÑÔØI ANH YEÂU EM

Phan Ñinh Tuøng

51011

NGAØN THU AÙO TÍM

Hoaøng Troïng - Vónh Phuùc

52246

NGAØN THU VÓNH BIEÄT

Ngoïc Laâm

53910

NGAØY ANH RA ÑI

Myõ Taâm

53031

NGAØY AÁY BAÂY GIÔØ

Hoaøi An

53032

NGAØY BUOÀN CUÕNG QUA

Ñöùc An

53314

NGAØY BÌNH YEÂN

Nguyeãn Phi Huøng

53274

NGAØY BUOÀN XA EM

Hoaøi An

53911

NGAØY CUOÁI TUAÀN RÖÏC RÔÕ

Ñoã Baûo

50216

NGAØY CÖÔÙI EM

Y Vuõ

53178

NGAØY DÒU DAØNG

Quoác Baûo

51218

NGAØY ÑAÙ ÑÔM BOÂNG

Nhaät Loan

54296

NGAØY ÑAÀU TIEÂN ÑEÁN TRÖÔØNG

Vuõ Quoác Baûo

53776

NGAØY ÑONG ÑÖA MAÕI

Quoác Baûo

51763

NGAØY ÑOÙ TA YEÂU NHAU

Khi côn möa ñi qua ñaây luõ chim kia nguû vuøi im tieáng...

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Thaùi Thònh

53912

NGAØY ÑOÙ TOÂI YEÂU EM

Minh Vy

50854

NGAØY ÑOÙ TREÂN CHIEÁC CAÀU

Traàn Thieän Thanh

53777

NGAØY EM ÑEÁN

Töø Huy

53778

NGAØY EM ÑI

Nhaät Trung

53913

NGAØY EM ÑI

Nguyeãn Vaên Chung

50137

NGAØY EM SANG NGANG

Baèng Giang

Treân trôøi cao ngaøn muoân vì sao, lung linh vaàng traêng… Ngaøy xöa xa xoâi…

Ñeâm nay laø ñeâm cuoái cuøng, ngoaøi ñöôøng phoá... Chôø anh maõi, em chôø anh maõi giöõa trôøi gioâng toá... Phöôïng vöông taø aùo daøi, nhaønh phöôïng hoàng sôùm mai... Ngaøy buoàn roài cuõng troâi qua, nieàm vui roài seõ quay veà... Moät ngaøy naøo bình yeân trong toâi, laø maây xanh töôi aùnh maët trôøi... Chieàu nay trong con phoá quen anh ngoài thaãn thôø... Maët ñöôøng boác leân caùi noùng muøa heø... Hoâm nay ngaøy cöôùi em... Böôùc ra beân ngaøy dòu daøng, naéng ôi xanh ngôøi... Buoåi toái nguû treân ñoài...

Ngaøy ñaàu tieân khi toâi lôùn leân, nghe tieáng reo vui... Ngaøy ñong ñöa maõi khoâng ngöøng tay ...

Ngaøy ñoù nhöõng thieát tha nhöõng daáu yeâu... Ngaøy ñoù treân chieác caàu…

Ngaøy em ñeán ñoâi maét long lanh thô ngaây mô maøng… Ngaøy em ñi thu buoàn bao thöông nhôù, laù rôi rôi… Ngaøy em ñeán dòu daøng maét nai moäng mô... Mai naøy em böôùc sang ngang...

www.arirang.com.vn

- 115 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50131

NGAØY EM VEÀ THAÊM QUEÂ TOÂI Ngaøy em veà thaêm queâ toâi...

Nhaïc: Y Vaân Thô: Toâ Haø Vaân

54297

NGAØY EM XA ANH

Duy Maïnh

52535

NGAØY GIOÙ VAØ CAÙNH DIEÀU

Tuaán Khanh

53591

NGAØY HOÂM NAY

Nguyeãn Haûi Phong

54298

NGAØY HOÂM QUA

Voõ Thieän Thanh

50757

NGAØY HOÂM QUA (YESTERDAY)

Nhaïc ngoaïi

53033

NGAØY KHOÂNG BÌNH YEÂN

Ngaøy ta laïc nhau laø ngaøy khoâng bình yeân...

Nhaïc: Tröông Leâ Sôn Lôøi: Ñaøm Vónh Höng

54087

NGAØY KHOÂNG EM

Nguyeãn Hoaøng Duy

53914

NGAØY KHOÂNG EM

Minh Vy

53592

NGAØY KHOÂNG MÖA

Quoác Trung - Döông Thuï

52066

NGAØY MAI ANH LEÂN ÑÖÔØNG

Maøn ñeâm buoâng treân ñöôøng, haøng me lung linh…

Nhaïc: Thanh Truùc Lôøi: Leâ Giang

52065

NGAØY MAI ANH ÑI

Duy Maïnh

53457

NGAØY MAI EM ÑI

Thaùi Thònh

53034

NGAØY MAI EM VEÀ (CAÂY CAÀU DÖØA 2)

Haøn Chaâu

53035

NGAØY MAI MÖA THOÂI RÔI

Hoaøi An

54299

NGAØY MAI TRÔØI LAÏI SAÙNG

Nguyeãn Hoàng Thuaän

53915

NGAØY MAI XA CAÙCH

Minh Vy

52923

NGAØY MUØA

Vaên Cao

54088

NGAØY MUØA VUI

Ngoaøi ñoàng luùa chín thôm, con chim hoùt trong vöôøn…

Nhaïc: Daân ca Thaùi Lôøi: Hoaøng Laân

53458

NGAØY NHÔÙ ÑEÂM MONG

Buøi Anh Duõng

50319

NGAØY TAÂN HOÂN

Nhaïc Phaùp

Môùi ñoù hoâm qua mình coøn beân nhau, töøng nuï hoân noàng chaùy... Cho toâi moät ngaøy döôùi aùnh maët trôøi…

Hoâm nay xuoáng phoá loøng nheï nhaøng ñoâi chaân böôùc theânh thang…

Muøa ñoâng ñaõ sang, mang theo töøng côn töøng côn möa vaø gioù... Môùi hoâm qua muoän phieàn…

Sôï töøng ngaøy daøi ñôn coâi sôï, töøng chieàu buoàn rieâng toâi… Moät ngaøy khoâng em anh coù buoàn khoâng... Toái qua coøn chuùt möa phuøn ñeå roài caây laù xanh maøu thaùng gieâng…

Ngaøy mai khi bình minh anh seõ ra ñi, em ôû laïi ñaây… Sao khoâng oâm anh nhö laàn ñaàu tieân em ñeán... Ngaøy mai em veà phoá thò boû laïi rieâng toâi...

Con tim ngoan ôi ngaøy mai möa thoâi rôi... Coù luùc thaáy vui, nhöng cuõng coù luùc thaáy buoàn... Hoaøng hoân buoâng xuoáng ñaøn ngaân tieáng nghe phoâi pha... Ngaøy muøa vui thoân trang, luùa reo nhö haùt möøng...

Ñaõ bao ngaøy qua nhôù hôi aám ñoâi baøn tay... Em beân mình anh laëng yeân döôùi baøn thôø...

www.arirang.com.vn

- 116 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53593

NGAØY TEÁT ÑEÁN ROÀI

Phaïm Ñaêng Khöông

53594

NGAØY TEÁT QUEÂ EM

Töø Huy

54089

NGAØY THAÙNG COØN ÑOÙ

Ñöùc Trí

53916

NGAØY TINH KHOÂI

Quoác Baûo

53917

NGAØY TÌNH YEÂU ÑEÁN

Nguyeãn Hoàng Thuaän

54300

NGAØY TÌNH YEÂU TRÔÛ VEÀ

Töôøng Vaên

51429

NGAØY VEÀ

Leâ Quoác Duõng

51086

NGAØY VEÀ

Hoaøng Giaùc

50416

NGAØY VEÀ QUEÂ

Hoaøng Thaûo Du

53918

NGAØY VUI QUA MAU

Nhaät Ngaân - Ñinh Vieät Lang

53179

NGAØY XA EM

Duy Maïnh

50028

NGAØY XÖA

Toâ Vuõ

53459

NGAØY XÖA

Ngaøy xöa trôøi ôû treân trôøi, trôøi xui ñaèng aáy ñeán ngoài beân ta...

Nhaïc: Höõu Xuaân Thô: Haø Phuù

50373

NGAØY XÖA COØN BEÙ

Nguyeãn Vaên Hieân

53036

NGAØY XÖA HAI ÑÖÙA

Minh Vy

51106

NGAØY XÖA LEÂN NAÊM LEÂN BA

Duy Thieâng

52794

NGAØY XÖA ÔI

Yeán Dung

52658

NGAØY XÖA YEÂU DAÁU

Hoaøi An

52249

NGAØY XÖA YEÂU DAÁU

Quoác Vöôïng

51658

NGAØY XUAÂN RA PHOÁ

Khaéc Duõng

51096

NGAØY XUAÂN VUI CÖÔÙI

Maëc Theá Nhaân

Ngaøy teát ñeán roài coøn gì vui hôn maëc aùo môùi ngaøy teát ñeán roài... Teát teát teát teát ñeán roài teát teát teát teát ñeán roài… Xin yeâu thöông kia nhö moät giaác mô... Naéng ñaõ vöøa ñaày ñeå ta chaøo nhau ban mai... Roài em ñeán tình yeâu ñeán cho anh bao nhieâu nhôù mong... Ngaøy mai roài coù naéng leân, ngaøy mai ngaøy anh ñaõ veà... Bao ngaøy qua tình ta chôït nghe thieát tha… Tung caùnh chim tìm veà toå aám… Ngaøy veà queâ thaêm con ngoõ… Cuoäc tình anh daønh cho em, ñam meâ ñaém say kieáp kieáp... Moät ngaøy xa em loøng anh thaät buoàn... Doøng soâng haùt nöôùc xanh môø saâu...

Ngaøy xöa coøn beù gioáng nhö chim seû non... Kyû nieäm ngaøy xöa hai ñöùa, thoaùng ñaâu ñaây moái tình ñaém say... Ngaøy xöa leân naêm leân ba tuoåi thô yeâu traêng yeâu hoa… Ngaøy xöa coù caùnh dieàu chao höõng hôø, vi vuùt sau raëng tre… Em nghe baâng khuaâng ngaøy xöa ñeán thaät gaàn… Tình nhö con gioù thoaûng qua cuoäc ñôøi ta… Naéng sôùm ñaõ khôi bao maàm xanh… OÂi vui quaù saù laø vui…

www.arirang.com.vn

- 117 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50853

NGAÄP NGÖØNG

Em cöù heïn nhöng em ñöøng ñeán nheù…

Nhaïc: Hoaøng Thanh Taâm Lôøi: Hoà Dzeánh

52248

NGAÃU HÖÙNG DOANH NHAÂN

Traàn Tieán

50035

NGAÃU HÖÙNG LAMBADA

Traàn Tieán

50256

NGAÃU HÖÙNG NGÖÏA OÂ

Traàn Tieán

52395

NGAÃU HÖÙNG RU CON

Baûo Phuùc

52656

NGAÃU HÖÙNG SOÂNG HOÀNG

Traàn Tieán

54090

NGAÃU NHIEÂN

Trònh Coâng Sôn

50977

NGAÂY THÔ

Ngoïc Chaâu

53460

NGAÊN CAÙCH

Y Vaân

53180

NGAÊN CAÙCH TÖØ ÑAÂY

Anh Khanh

51169

NGHE MÖA

Döông Thuï

53919

NGHE MÖA NHÔÙ NGÖÔØI

Minh Chaâu

50177

NGHE NHÖÕNG TAØN PHAI

Trònh Coâng Sôn

54091

NGHE TIEÁNG MUOÂN TRUØNG

Trònh Coâng Sôn

51659

NGHÓ VEÀ CHA

Nguyeãn Nhaát Huy

53316

NGHÓA ÔÛ ÑÔØI

Minh Khang

53318

NGOÀI BEÂN EM

Nguyeãn Vaên Chung

51247

NGOÀI HAÙT CA BEÀNH BOÀNG

Quoác Baûo

52659

NGOÀI LAÏI BEÂN NHAU

Phaïm Uyeân Nguyeân

52660

NGOÀI NGHE YEÂU THÖÔNG TROÂI XA

Ñoã Ñình Phuùc

54301

NGOÂI NHAØ HAÏNH PHUÙC

Ñaøo Troïng Thònh

Ñôøi doanh nhaân voán thoâng minh, hai vôùi hai... Lambada laém baø giaø...

Ñeâm Phöông Nam naèm nghe...

Haõy nguû ñi con giaác nguû no troøn, eâm aû say noàng… Duïc tang coác caùch coác caùch…Toâi oâm con saùo beù boûng... Khoâng coù ñaâu em naøy, khoâng coù caùi cheát ñaàu tieân... Ngaøy xöa em coøn beù thô… Yeâu nhau trong cuoäc ñôøi mô duyeân tình daøi gaén boù ñoâi lôøi... Thoâi laø heát ñöôøng anh anh cöù ñi, thoâi laø heát töø nay caùch ly... Gioït möa xanh raát xanh… Nghe möa ngoaøi hieân tí taùch rôi, nghe thôøi gian thaùnh thoùt rôi... Chieàu nay em ra phoá veà...

Ñeâm nghe gioù töï tình, ñeâm nghe ñaát trôû mình vì möa... Ñöôøng phoá quen con veà… Laëng leõ böôùc treân ñöôøng ñau khi khoâng ai coøn beân mình... Ngoài beân em nghe gioù ru eâm ñeàm... Baøn tay quen tìm níu chuùt yeâu thöông xa vôøi… Ngoài laïi beân nhau naøy baïn thaân ôi, ngoài laïi beân nhau… Moät ngaøy laïi ñeán vôùi nhöõng öu tö muoän phieàn…

Ngöôøi yeâu ôi cöôøi leân ñi, doøng leä em rôi ñaõ noùi thay...

www.arirang.com.vn

- 118 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

54302

NGOÂI NHAØ HAÏNH PHUÙC

Thuûy Tieân

53181

NGOÂI NHAØ HOA HOÀNG

Nguyeãn Vaên Chung

54093

NGOÂI NHAØ XÖA

Ñaøo Troïng Thònh

53595

NGOÂI SAO CHÖÙNG NHAÂN

Löông Baèng Quang

50143

NGOÂI SAO COÂ ÑÔN

Thanh Tuøng

54094

NGOÂI SAO LEÛ LOI

Nguyeãn Hoàng Thuaän

53920

NGOÂI SAO NHOÛ NHOI

Töôøng Vaên

53779

NGOÂI SAO PHA LEÂ

Bình Nguyeân

52661

NGOÂI TRÖÔØNG DAÁU YEÂU

Ngoâ Anh Huy

53596

NGOÀI TÖÏA MAÏN THUYEÀN

Daân ca quan hoï Baéc Ninh

50159

NGOÏC LAN

Döông Thieäu Töôùc

53461

NGOÏN ÑEØN ÑÖÙNG GAÙC

Treân ñöôøng ta ñi ñaùnh giaëc duø veà Nam hay ta leân Baéc...

Nhaïc: Hoaøng Hieäp Thô: Chính Höõu

53317

NGOÏN ÑOÀI CHONG CHOÙNG

Nguyeãn Hoaøng Linh

53462

NGOÏN LÖÛA CAO NGUYEÂN

Traàn Tieán

51660

NGOÏN LÖÛA TRAÙI TIM

Nguyeãn Ngoïc Thieän

52396

NGOÏN LÖÛA TUOÅI HAI MÖÔI

Thanh Bình

54092

NGOÏN NEÁN MANG TEÂN EM

Phuùc Tröôøng

52250

NGOÏN TRUÙC ÑAØO

Haûi Trieàu

51043

NGÔÕ ÑAÂU TÌNH ÑAÕ QUEÂN MÌNH

Leâ Höïu Haø

52536

NGÔÕ ÑAÂU TRAÊNG ÑAÕ QUA ÑÔØI

Voõ Thieän Thanh

52924

NGÔÕ NHÖ GIAÁC MÔ

Nguyeãn Vaên Chung

Laø vì em haïnh phuùc khi coù anh beân caïnh em... Em mô ngaøy xöa ñoâi ta vaãn hay ngoài beân vöôøn hoa thôm ngaùt... Moãi khi veà laïi nhìn qua kia, ngoâi nhaø ngaøy xöa… Tìm moät ngoâi sao taän treân trôøi cao ñeå laøm chöùng nhaân… Em ñöøng ngoài buoàn vaø ñöøng noùi nhöõng lôøi giaän hôøn... Ngôõ nhö tình ta ñaõ xa, ngôõ nhö tình ta queân loái... Xa laém aùnh sao ñeâm, baàu trôøi theânh thang cao vôøi vôïi... Em taëng anh moät traùi tim coù khaéc teân hai ñöùa mình ... Nhôù nhöõng thaùng naêm daøi soáng döôùi ngoâi tröôøng naøy… Ngoài raèng laø ngoài töïa í a coù maáy maïn oái a a a maïn thuyeàn … Ngoïc Lan doøng suoái tô vöông...

Coù nhöõng con ñöôøng chaïy veà nieàm mô öôùc, vaø nhöõng ngoïn ñoài... Moät ngoïn löûa hoàng coøn beân ta ha ha ha, moät ngoïn löûa hoàng... Haõy nhoùm leân ngoïn löûa…

Coù moät ngöôøi con gaùi tuoåi hai möôi, xa Haø Noäi… Anh nhieàu luùc anh hay giaän hôøn, boû maëc em trong coâ ñôn… Chieàu xöa coù ngoïn truùc ñaøo muøa thu laù ruïng… Khi anh troâng thaáy em…

Traêng ñi ñaâu theá gian troâng chôø, traêng ñi ñaâu…

Ñeâm nay em khoâng anh ñi cuøng treân phoá vaéng …

www.arirang.com.vn

- 119 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53463

NGÔÕ QUEÂN TÌNH ÑAÀU

Ñoã Ñình Phuùc

51395

NGOÕ VAÉNG XOÂN XAO

Traàn Quang Huy

53780

NGÖÙA COÅ HAÙT CHÔI

Traàn Thanh Sôn

54303

NGÖÏA HOÀNG TREÂN ÑOÀI COÛ NON

Phaïm Theá Myõ

52251

NGÖÏA PHI ÑÖÔØNG XA

Leâ Yeân

53599

NGÖÔÏC DOØNG HÖÔNG GIANG

Ñöùc Trònh

53921

NGÖÔØI ANH HUØNG CÔØ LAU

Tröông Quang Luïc

52252

NGÖÔØI AÁY VAØ TOÂI EM PHAÛI CHOÏN

Nhaát Trung

53037

NGÖÔØI BIEÁT KHOÂNG

Vónh Taâm

50610

NGÖÔØI CHA DAÁU YEÂU (PA PA)

Nhaïc ngoaïi

53781

NGÖÔØI CHIEÁN SÓ AÁY

Hoaøng Vaân

51356

NGÖÔØI CUØNG CAÛNH NGOÄ Cuoäc ñôøi naøy thaät laø raéc roái...

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Nguyeãn Ngoïc Thieän

51495

NGÖÔØI ÑAÕ NHÖ MÔ

Soâng Traø

52662

NGÖÔØI ÑAÕ QUEÂN

Haøn Chaâu

50755

NGÖÔØI ÑAØN BAØ ÑANG YEÂU

Nhaïc Phaùp

50374

NGÖÔØI ÑAØN BAØ TRONG TÌNH YEÂU

Nhaïc ngoaïi

51617

NGÖÔØI ÑAØN BAØ YEÁU ÑUOÁI

Nguyeãn Ñöùc Trung

51934

NGÖÔØI ÑAØN OÂNG CHAÂN THAÄT

Minh Khang

52663

NGÖÔØI ÑAØN OÂNG THAM LAM

Nguyeân Chaán Phong

54095

NGÖÔØI ÑANG ÔÛ NÔI XA

Ngöôøi ñang ôû nôi xa coøn ñaâu nhöõng sôùm ñi veà...

Nhaïc: Nguyeãn Ngoïc Taøi Lôøi: Leâ Thò Kim

53464

NGÖÔØI ÑEÁN SAU

Minh Vy

Tình ñaàu sôùm ly tan, ñeå saàu uùa khi ngöôøi böôùc ñi... Moät ngoõ vaéng xoân xao…

Ta nhö con chuoàn chuoàn nguû treân ñaàu ngoïn coû… Treân caùnh röøng boû hoang, in boùng con ngöïa hoàng... Ngöïa phi ñöôøng xa ñöôøng xa, tieán leân ñöôøng … Ngöôïc doøng Höông Giang soùng daäp dìu meânh mang … Phaáp phôùi boùng côø lau...khaép ñoàng coû aàm vang tieáng reo hoø... Moät tình yeâu ñaõ voäi xa khi bao ngaøy qua toâi ñaõ nhaän ra… Em hai möôi tình yeâu chôùm ñeán vôùi bao ñam meâ noàng chaùy... Nhôù nhöõng naêm xa xöa…

Ngöôøi chieán só aáy ai ñaõ gaëp anh khoâng theå naøo queân…

Ngaøy xöa quen nhau beân ñöôøng vaéng… Chim xa röøng coøn thöông caây nhôù coäi, ngöôøi xa ngöôøi… Kieáp soáng mong manh nhö tô trôøi… Kieáp soáng seõ coâ ñôn muoân vaøn…

Naøo ai bieát ra sao moät kieáp ngöôøi nhieàu ñaéng cay… Kieáp con ngöôøi khoâng nhö ngöôøi ta öôùc mong ... Anh duø bieát traùi tim chaúng theå chia ñoâi maø sao vaãn cöù...

Mình gaëp nhau quen nhau laøm chi hôõi anh, ñeå giôø ñaây...

www.arirang.com.vn

- 120 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

51183

NGÖÔØI ÑEÁN TÖØ TRIEÀU CHAÂU

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Leâ Höïu Haø

52397

NGÖÔØI ÑEÏP BÌNH DÖÔNG

Toâi khoâng queân khung trôøi muøa haï, ñeán vuøng queâ…

Nhaïc: Voõ Ñoâng Ñieàn Thô: Trung Tín

50752

NGÖÔØI ÑEÏP

Nhaïc ngoaïi

54304

NGÖÔØI ÑI ÑAÂU

Daân ca quan hoï Baéc Ninh

50960

NGÖÔØI ÑI XA MAÕI

Vieät Anh

51073

NGÖÔØI ÑI XAÂY HOÀ KEÛ GOÃ

Nguyeãn Vaên Tyù

50247

NGÖÔØI EM AÙO TÍM

Minh Kyø

52398

NGÖÔØI EM GAÙI NHOÛ

Vuõ Quoác Vieät

50769

NGÖÔØI EM MIEÀN CAÙT TRAÉNG

Minh Kyø

51744

NGÖÔØI EM ÖÔÙC MÔ

Taâm Giao

50873

NGÖÔØI EM SAÀU MOÄNG

Y Vaân Löu Troïng Lö

52795

NGÖÔØI EM SAÀU MOÄNG

Ñoâi maét anh laëng buoàn, nhìn em maø khoâng noùi...

Nhaïc: Dzoaõn Bình Lôøi: Dzoaõn Bình - Löu Troïng Lö

50139

NGÖÔØI EM VÓ DAÏ

Minh Kyø

52067

NGÖÔØI GIAN DOÁI SEÕ GAËP NGÖÔØI GIAN DOÁI

Nguyeãn Hoaøi Anh

52537

NGÖÔØI GIAØU CUÕNG KHOÙC

Haøn Chaâu

50791

NGÖÔØI GIAÙO VIEÂN TREÛ

Thanh Sôn - Hoaøng Vaân

54305

NGÖÔØI HAØ NOÄI

Nguyeãn Ñình Thi

50048

NGÖÔØI HAØNG XOÙM

Toâ Thanh Tuøng

53922

NGÖÔØI HOAØN LÖÔNG

Khaùnh Ñôn

52253

NGÖÔØI KHOÂNG COÂ ÑÔN

Vinh Söû - Coâ Phöôïng

53319

NGÖÔØI LAØ NIEÀM TIN TAÁT THAÉNG

Chu Minh

Duø ñi ñeán nôi naøo vaãn nhôù queâ nhaø…

Ngöôøi ñeïp yeâu daáu ñeïp nhö traêng sao… Ngöôøi ô ô ñi ñaâu aáy maáy ngöôøi ô ô ñi ñaâu ô ô... Ngöôøi yeâu ôi ñaõ ñeán luùc…

Bôûi chuùng mình thöông bao nhieâu maûnh ñaát caèn ... Thu qua toâi veà laøng cuõ beân soâng... Chieàu nheï nhaøng veà treân queâ toâi, nghe gioù haùt … Hoaøng hoân bieån khôi boït soùng vöông saàu…

Duyeân em ñeïp mô bao nôi ñeán em höõng hôø ... Em laø gaùi beân song cöûa…

Toâi coù ngöôøi em Vó Daï...

Ñöôøng khuya coâ ñôn toâi böôùc boùng toái soi töøng böôùc chaân... Tình yeâu ai baùn maø mua, laøm sao ñeå mua laáy traùi tim… Treân nhöõng neûo ñöôøng cuûa Toå quoác xanh töôi… Ñaây Hoà Göôm, Hoàng Haø, Hoà Taây, ñaây laéng hoàn nuùi soâng... Nhaø naøng ôû caïnh nhaø toâi...

Moät mình ta ngoài ñaây boán böùc töôøng phuû vaây... Toâi khoâng coâ ñôn nhôø em gian em doái, quen cho toâi… Ñaát nöôùc nghieâng mình ñôøi ñôøi nhôù ôn...

www.arirang.com.vn

- 121 -

TEÂN TAÙC GIAÛ


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52068

NGÖÔØI LÍNH GIAØ VUI VEÛ

Thanh Truùc

53182

NGÖÔØI MAÕI XA ROÀI

Duy Maïnh

50713

NGÖÔØI MEÏ CUÛA TOÂI

Xuaân Hoàng

52538

NGÖÔØI MEÏ GOØ ME

Traàn Anh

53465

NGÖÔØI MEÏ MIEÀN NAM TAY KHOÂNG THAÉNG GIAËC

Thuaän Yeán

51935

NGÖÔØI MEÏ

Nguyeãn Ngoïc Thieän

52254

NGÖÔØI NGOAØI PHOÁ

Anh Vieät Thu

52069

NGÖÔØI NHÔÙ KHOÂNG NGÖÔØI

Hoaøi An

54306

NGÖÔØI ÔI ANH MONG EM

Thaùi Khang

52255

NGÖÔØI ÔI ÑEÁN BAO GIÔØ

Hoaøi An

52399

NGÖÔØI ÔI TA CHIA TAY

Hoaøi An

52400

NGÖÔØI PHUÏ NÖÕ TÖÏ TIN

Minh Khang

52539

NGÖÔØI QUEÂN CHOÁN CUÕ

Thaùi Thònh

54096

NGÖÔØI RA ÑI LAØ ANH

Minh Khang

52664

NGÖÔØI RA ÑI VÌ ÑAÂU

Phaïm Khaùnh Höng

53466

NGÖÔØI SOÁNG MAÕI TRONG LOØNG MIEÀN NAM

Nguyeãn Ñoàng Nai

52665

NGÖÔØI TA NOÙI RAÈNG

Ñoàng Giao

51721

NGÖÔØI TA NOÙI

Nguyeãn Hoaøi Anh

52540

NGÖÔØI THAÀY

Nguyeãn Nhaát Huy

52256

NGÖÔØI THÖÙ BA

Nguyeãn Hoaøi Anh

53320

NGÖÔØI THÖØA TRONG TIM ANH

Nguyeân Chaán Phong

Naêm xöa aáy ta leân ñöôøng caàm taàm voâng ñaùnh Taây... Môùi hoâm naøo coøn ñaây mình cuøng tay naém tay... Nöôùc maét meï khoâng coøn…

Meï ñaõ soáng troïn tuoåi xuaân trong chieán khu Bình Ña… Gieo luùa troàng khoai, ngaøy qua ngaøy gaët haùi nuoâi con... Toâi muoán laø haït naéng ñeå ñeán beân meï ... Ngöôøi ñi ñi ngoaøi phoá chieàu naéng taét beân song… Ngöôøi nhôù khoâng ngöôøi ngaøy beân nhau tha thieát tình ñaàu… Söông ñeâm buoát giaù, noãi coâ ñôn quanh ta, doác heát nöôùc maét... Trôøi giaù reùt giöõa ñoâng taøn, thoaùng qua xuaân xanh… Ñöøng noùi nöõa ôi ngöôøi ôi khi tình ta ñaõ xa thaät roài... Trong cuoäc soáng toâi ñaõ hoïc ñöôïc nhieàu ñaéng cay… Ngoài buoàn vôùi côn möa qua theàm, loøng naëng tróu… Haõy queân anh ñi, haõy queân anh ñi ñöøng tieác nuoái... Laëng thaàm moät mình ñong ñeám bao nhieâu u saàu… Con khaéc saâu ñôøi ñôøi, trong aùnh maét em thô...

Ngöôøi ta noùi raèng ngöôøi ta baûo raèng, yeâu ñöøng so ño… Coù moät ngöôøi vaãn yeâu moät ngöôøi vaãn ñôïi chôø... Ngöôøi thaày vaãn laëng leõ ñi veà sôùm tröa, töøng ngaøy… Toâi khoâng nghe toâi khoâng thaáy toâi khoâng bieát… Ngaøy ñoù toâi cöù ngôõ anh thaät ñaùng yeâu...

www.arirang.com.vn

- 122 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52925

NGÖÔØI THÖÔNG KEÛ NHÔÙ

Haøn Chaâu

52666

NGÖÔØI TÌNH CORAZON

Vuõ Quoác Bình

53467

NGÖÔØI TÌNH LAÏC LOÁI

Nguyeãn Nhaát Huy

53321

NGÖÔØI TÌNH LEÛ LOI

Dzoaõn Bình

52071

NGÖÔØI TÌNH MO CAU

Vinh Söû

50475

NGÖÔØI TÌNH MUØA ÑOÂNG

Nhaïc Hoa

50767

NGÖÔØI TÌNH NAM MYÕ

Nhaïc ngoaïi

54307

NGÖÔØI TÌNH ÔI MÔ GÌ

Töôøng Vaên

52257

NGÖÔØI TÌNH TRAÊM NAÊM

Ñöùc Huy

50803

NGÖÔØI TÌNH YEÂU DAÁU

Nhaïc Hoa

50727

NGÖÔØI VEÀ BOÃNG NHÔÙ

Trònh Coâng Sôn

51338

NGÖÔØI VEÀ CUOÁI PHOÁ

Nguyeãn Nhaát Huy

51483

NGÖÔØI VEÀ THAØNH PHOÁ

Phaïm Theá Myõ

53468

NGÖÔØI VEÀ THAÊM QUEÂ

Thuaän Yeán

53322

NGÖÔØI VEÀ TÖØ CALI

Toâ Thanh Tuøng

51209

NGÖÔØI VEÀ TÖØ LOØNG ÑAÁT

Quoác Duõng

53598

NGÖÔØI VOÂ HÌNH

Nhaát Trung

50979

NGÖÔØI XA NGÖÔØI

Traàn Thieän Thanh

50403

NGÖÔØI XA TOÂI

Nguyeãn Ñöùc

52796

NGÖÔØI XÖA

Vuõ Ñöùc Sao Bieån

50476

NGÖÔØI YEÂU DAÁU

Nhaïc ngoaïi

Em ñi roài moät mình toâi ôû laïi...

Naéng taét nôi chaân trôøi moät mình ngoài ñaây… Ngöôøi tình hôõi neáu em bieát, cuoäc tình mình ñaõ tan vôõ... Xa caùch laâu roài ngöôøi tình ôi... Troø chôi thuôû beù anh öa keùo mo cau… Ñöôøng vaøo tim em oâi baêng giaù…

Laø maët trôøi muøa xuaân Nam Myõ…

Beù ôi mô gì theá em, maø sao ñoâi maét em troâng vaøo xa xaêm... Ñeán moät ngaøy moät ngaøy naøo ñoù em xa anh… Naøy ngöôøi tình anh yeâu ôi ...

Muøa xuaân yeâu em ñoài nuùi theânh thang… Gioït nöôùc maét em rôi…

Ngöôøi ñaõ ñi ñi treân non cao...

Ñi khaép phöông trôøi vaãn nhôù tôùi queâ höông... Töø Cali em veà toâi coù laïi gheù thaêm... Ñeâm nay nôi thaâm saâu aâm u…

Ngoài beân anh nhöng sao nöôùc maét em rôi… Töø xa roài moät ngaøy con nöôùc chia laøm ñoâi… Anh ñaõ xa toâi roài leä ñaéng coøn treân moâi… Traêng khoâng xoùa môø boùng hình ngöôøi xöa, vi vu gioù goïi… Ngöôøi yeâu daáu ñeán bao giôø...

www.arirang.com.vn

- 123 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50030

NGÖÔØI YEÂU ÑAÂU ROÀI

Nguyeãn Ngoïc Thieän

50346

NGÖÔØI YEÂU NEÁU RA ÑI

Nhaïc ngoaïi

50186

NGÖÔØI YEÂU NHEÙ

Nguyeãn Ngoïc Thieän

53597

NGUYEÄN CAÀU

Thanh Sôn

53923

NGUYEÄN ÖÔÙC SAO BAÊNG

Nguyeãn Hoàng Thuaän

51198

NGUYEÄT CA

Trònh Coâng Sôn

50152

NHA TRANG ÔI MUØA THU LAÏI VEÀ

Vaên Kyù

50762

NHAÏC CHIEÀU

Nhaïc ngoaïi

52926

NHAÏC KHUÙC MÖØNG XUAÂN

Phaïm Maïnh Cöông

51542

NHAÏC KHUÙC TÌNH YEÂU

Hoaøi An

50280

NHAÏC RÖØNG

Hoaøng Vieät

50771

NHAÏC SAÀU TÖÔNG TÖ

Hoaøng Troïng

50345

NHAÏC TÌNH MUOÂN THUÔÛ

Nhaïc ngoaïi

52927

NHAÏT NAÉNG

Xuaân Loâi - Y Vaân

51357

NHAÏT PHAI

Em tìm trong ñeâm vaéng…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Nguyeãn Ngoïc Thieän

53600

NHAÏT PHAI

Anh Tuaán

50702

NHAØNH CAÂY TRÖÙNG CAÙ

Vinh Söû

51360

NHAÙNH LAN RÖØNG

Theá Hieån

50948

NHAÃN COÛ CHO EM

Vinh Söû

51757

NHAÄT KYÙ

Veà nhaø laøm gì khi ñau thöông giaøy xeùo coõi loøng...

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Ñoã Quang

50692

NHAÄT KYÙ ÑÔØI TOÂI

Thanh Sôn

Toâi muoán ñi khaép nôi... Ngöôøi yeâu neáu ra ñi...

Ngöôøi yeâu nheù, chieàu nay daãu côn möa coù veà... Laéng nghe cung ñaøn ñieäu buoàn sao oaùn than töôûng chia tay … Em yeâu anh nhieàu khoâng côù sao loøng anh mong chôø... Töø khi traêng laø nguyeät… Nha Trang ôi muøa thu laïi veà...

Gioù ñöa ñeán hoàn toâi nhaïc chieàu töø bieån khôi… Ñaøn chim tung bay trong gioù, döôùi aùnh naéng hoàng... Ñöôøng veà chieàu nay trôøi xanh xanh trong maøu maét em… Cuùc cu cuùc cu chim röøng… Chieàu rôi cho loøng laïc loaøi chôi vôi… Anh daáu yeâu em öôùc mô…

Toâi thöông mieàn queâ, nhôù hoaøng hoân treân ñaát xöa...

Coù nöôùc maét nöôùc maét rôùt trong loøng anh em ôi coù hay… Beû moät nhaønh caây nhaønh caây tröùng caù… Veà thaêm thaønh phoá naùo nöùc muøa xuaân… Anh ngheøo neân chaúng nhaãn kim cöông…

Ngöôïc thôøi gian trôû veà quaù khöù...

www.arirang.com.vn

- 124 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52401

NHAÉN CAÙNH CHIM CHIEÀU

Khaùnh Baêng

50864

NHEÙ ANH

Nguyeãn Haø

50042

NHÌN NHÖÕNG MUØA THU ÑI

Trònh Coâng Sôn

53782

NHÒP CAÀU NOÁI NHÖÕNG BÔØ VUI

Nhaïc: Vaên An Thô: Phan Vaên Töø

52667

NHÒP CAÀU QUEÂ HÖÔNG

Anh daét em qua maáy nhòp caàu, veà thaêm queâ höông…

Nhaïc: Phan Long Lôøi: Ñaøo Tröôøng San

52797

NHÒP ÑAÄP DAÏI KHÔØ

Myõ Taâm

52798

NHÒP ÑIEÄU TUOÅI TREÛ

Kyø Anh

50116

NHÒP THÔÛ MUØA XUAÂN

Döông Thuï

51207

NHÒP TIM YEÂU Ngoaøi hieân laáp laùnh…

Nhaïc Korea Lôøi Vieät: Höõu Thaïnh

54308

NHOÅ MAÏ

Daân ca Thanh Hoùa

50789

NHÔÙ

Leâ Uyeân Thanh Haûi

52928

NHÔÙ

Ñeâm qua Phaïm Thaùi nhôù Quyønh Nhö, ñoàng maï xanh non nhôù...

Nhaïc: Chaâu Kyø Thô: Toâ Nhö

53038

NHÔÙ

Trònh Nam Sôn

52258

NHÔÙ AI

Nhôù ai ñaøn leân cung phím chôø, ai nhôù ai ñeå tieáng tô…

Tieán Luaân Ñynh Traàm Ca

51713

NHÔÙ ANH

Kyø Phöông

54097

NHÔÙ ANH MAÁY MUØA

Minh Vy

52402

NHÔÙ BAØ MEÏ QUEÂ

Nguyeãn Ñöùc Trung

54309

NHÔÙ AI BUOÂNG TIEÁNG THÔÛ DAØI

Minh Chaâu

52929

NHÔÙ CHA YEÂU THÖÔNG

Nguyeãn Ñình Nguyeân

53183

NHÔÙ COÄI NGUOÀN XÖA

Leâ Phuùc

52799

NHÔÙ ÑAÁT QUEÂ

Haø Phöông

Tình yeâu thoaùt xa taàm tay, coøn ñaâu caùnh chim trôøi bay… Tình yeâu nhö maät ngoït… Nhìn nhöõng muøa thu ñi...

Chieác caàu laø nôi hoø heïn cuûa ñoâi ta ...

Tình yeâu ñeán boãng khaéc traùi tim ta khoâ heùo, töø khi… Naøy baïn hôõi haõy haùt leân ngaøn caâu ca, vôùi ñoâi tay… Con chim boà caâu beù nhoû...

Em thôøi ñi caáy laáy coâng, em thôøi ñi caáy laáy coâng, ñeå anh... Anh ôi em xin anh ñöøng coù hoûi…

Nhôù ngaøy em ñi, nhôù laàn chia ly…

Ngaøy ra ñi anh mang theo moät con tim thaät buoàn... Muøa ñoâng qua ñi giaù baêng ñeå cho baày chim ñang voã caùnh veà… Baø meï queâ hy sinh suoát ñôøi, baø meï queâ ru con … Moät caùnh chim bay nhôù nhung bao ngaøy, nhìn maùi tranh xieâu... Moät ngaøy nghe naéng möa veà treân vai mình, boài hoài thöông nhôù… Töø nguoàn xa nöôùc xuoâi veà bieån lôùn... Nhôù ñaát queâ thöông veà soâng Haäu, muøa nöôùc veà…

www.arirang.com.vn

- 125 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50605

NHÔÙ ÑEØN SAÂN KHAÁU

Nhaïc ngoaïi

53924

NHÔÙ ÑOÀNG ÑOÄI

Theá Haûi

54310

NHÔÙ EM HÔN LUÙC NAØO

Minh Nhieân

53323

NHÔÙ EM LYÙ BOÂNG MAI

Boâng mai vaøng thuôû naøng coøn treû...

Nhaïc: Tröông Quang Tuaán Thô: Kim Tuaán

51661

NHÔÙ GAÁP NGAØN LAÀN HÔN

Traàn Leâ Quyønh

53783

NHÔÙ HUEÁ

Traàn Long AÅn

54098

NHÔÙ LÔØI MEÏ RU

Tieán Maïnh

51815

NHÔÙ MAÕI

Soâng Traø

52403

NHÔÙ MEÏ LYÙ MOÀ COÂI

Tröông Quang Tuaán

52800

NHÔÙ MOÄT CHIEÀU XUAÂN

Nguyeãn Vaên Ñoâng

50058

NHÔÙ MUØA HOA TÍM

Maïnh Phaùt

50773

NHÔÙ MUØA THU HAØ NOÄI

Trònh Coâng Sôn

53925

NHÔÙ MÖA SAØI GOØN

Vónh Taâm

53186

NHÔÙ NGÖÔØI YEÂU

Hoaøng Hoa - Thaûo Trang

52259

NHÔÙ NHA TRANG

Nhaïc: Minh Kyø Lôøi: Hoà Ñình Phöông

52072

NHÔÙ NHAU HOAØI

Em ôû nôi naøo coù coøn muøa xuaân khoâng em…

Anh Vieät Thu Thieân Haø

52260

NHÔÙ NHÒP CAÀU TRE

Tieán Luaân

52073

NHÔÙ ÔN THAÀY COÂ

Nguyeãn Ngoïc Thieän

51041

NHÔÙ PHUÙT AÁY

Mai Anh Vieät

51239

NHÔÙ SAØI GOØN

Quoác Huøng

53184

NHÔÙ TAÀN PHI

Ñynh Traàm Ca

Ñôøi ngheä só giang hoà...

Ñi qua naêm thaùng vaãn nhôù veà nhau... Haõy noùi vôùi anh sao em maõi xa daàn, tình ñoâi ta ngaøy xöa...

Töø nhöõng naêm thaùng…

Khoâng chæ nhôù nhöõng laêng taåm ñaâu anh... Neáu coù moät ñieàu öôùc toâi öôùc maõi beân meï hieàn... Ngaøy ngaøy ngaøy ñi qua thaät laø nhanh... Meï qua ñôøi khi con coøn trong noâi, cha boû con bô vô… Chieàu nay thaáy hoa cöôøi chôït nhôù moät ngöôøi, chaïnh loøng… Nhôù thu naøo qua maáy muøa hoa... Haø Noäi muøa thu caây côm nguoäi vaøng… Ñaõ qua roài nhöõng ngaøy möa chôït naéng... Thöùc troïn ñeâm nay ñeå nhôù thöông em… Nha Trang meán yeâu moät ngaøy trôøi sang muøa môùi…

Ai coù nghe lôøi ru chieàu beân maùi tranh laøng queâ… Veà laïi tröôøng xöa vôùi bao kyû nieäm, boùng daùng coâ thaày… Nhôù phuùt aáy ta beân nhau… Saøi Goøn hoâm nay coù laù rôi buoàn… Hoâm nay anh veà thaêm mieàn Thuøy döông...

www.arirang.com.vn

- 126 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52261

NHÔÙ THAØNH PHOÁ HOA ÑAØO

Phan Long

50381

NHÔÙ THÖÔNG NGAØY THAÙNG QUA

Nhaïc ngoaïi

52404

NHÔÙ VEÀ EM

Nguyeãn Ngoïc Thieän

53324

NHÔÙ VEÀ EM

Jimmii Nguyeãn

50712

NHÔÙ VEÀ HAØ NOÄI

Hoaøng Hieäp

50428

NHÖ CAÙNH VAÏC BAY

Trònh Coâng Sôn

52541

NHÖ CHÖA BAÉT ÑAÀU

Ñöùc Trí

51162

NHÖ CÔN GIOÙ VOÂ TÌNH

Phaïm Ñaêng Khöông

50110

NHÖ CÔN MÖA ÑAÀU MUØA

Traàn Long AÅn

50477

NHÖ ÑAÕ DAÁU YEÂU

Nhaïc ngoaïi

52801

NHÖ ÑOÙA HOÀNG BAN SÔÙM

Hoaøi An

53469

NHÖ EM ÑÔÏI ANH

Myõ Taâm

53601

NHÖ EM TÖØNG MÔ

Löông Baèng Quang

53470

NHÖ GIAÁC CHIEÂM BAO

Töôøng Vaên

52802

NHÖ GIAÁC MÔ ÑAÀU

Nguyeãn Ñình Nguyeân

54099

NHÖ HOA HÖÔÙNG DÖÔNG

Nhö hoa höôùng döông höôùng veà maët trôøi...

Nhaïc: Toâ Vuõ Lôøi: Haûi Nhö

50223

NHÖ KHUÙC TÌNH CA

Nguyeãn Ngoïc Thieän

53926

NHÖ LAØ HEÏN ÖÔÙC

Tröông Leâ Sôn

51126

NHÖ LUÏC BÌNH TROÂI

Thanh Sôn

54100

NHÖ MOÄT GIAÁC MÔ

Nguyeãn Hoàng Thuaän

50730

NHÖ MOÄT LÔØI CHIA TAY

Trònh Coâng Sôn

ÔÛ thaønh phoá hoa mai nhôù thaønh phoá hoa ñaøo... Töø ngaøy coøn thô toâi hay thöôøng nghe…

Ñeâm ñeâm gioù thoåi töøng côn, gioù laïi veà töøng côn... Ngoài nhìn maây troâi maõi, troâi veà nôi xa xaêm mòt muø... Duø coù ñi boán phöông trôøi... Naéng coù hoàng baèng ñoâi moâi em… Vaø em ñaõ yeâu, vaø em ñaõ mô, mô ñeán thieân ñöôøng… Anh ñi leân nuùi tìm moät caønh hoa… Nhöõng côn möa ñaàu muøa...

Trong ñoâi maét em anh laø taát caû… Haõy nhö laø tia naéng aám, seõ cho mình theâm söùc soáng… Moãi saùng thöùc giaác muoán thaáy anh beân mình... Nhö em töøng mô… chuyeän tình xöa nay nhö moät böùc tranh… Anh rôøi xa maõi maõi, khi tình ta yeân vui... Ngaøy thaùng daãu nhö moät giaác mô, tình laø soùng xua tan…

Toâi vaãn thaáy em nhö ngaøy naøo... Möa rôi rôi treân ñöôøng phoá khuya buoàn... Moät chieàu moät chieàu veà thaêm…

Ngaøy hoâm qua em noùi yeâu toâi thaät nhieàu... Nhöõng heïn hoø töø nay…

www.arirang.com.vn

- 127 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52262

NHÖ NGAØY XÖA

Ñöùc Huy

53471

NHÖ NGOÏN BUOÀN RÔI

Töø Coâng Phuïng

50720

NHÖ NHÖÕNG GIOÏT SÖÔNG

Nguyeãn Vaên Hieân

53602

NHÖ SAO SAÙNG NGÔØI

Tröông Quang Luïc

53039

NHÖ TIEÁNG VE SAÀU

Ñoàng Giao

52263

NHÖÕNG AÙNH SAO ÑEÂM

Phan Huyønh Ñieåu

51449

NHÖÕNG BOÂNG HOA TREÂN TUYEÁN LÖÛA ÔÛ giöõa röøng ñaâu coù göông soi…

Nhaïc: Cöõu Duõng Lôøi: Cao Vuõ Huy Mieân

50273

NHÖÕNG BOÂNG HOA TRONG VÖÔØN BAÙC

Vaên Dung

50059

NHÖÕNG BÖÔÙC CHAÂN AÂM THAÀM Töøng böôùc töøng böôùc thaàm...

Nhaïc: Y Vaân Thô: Kim Tuaán

50846

NHÖÕNG BUOÅI CHIEÀU VAØNG

Nhaïc ngoaïi

53185

NHÖÕNG CAÙNH DIEÀU QUEÂ HÖÔNG

Voõ Ñoâng Ñieàn

52264

NHÖÕNG COÂ GAÙI ÑOÀNG BAÈNG SCL

Huyønh Thô

52265

NHÖÕNG COÂ GAÙI QUAN HOÏ

Phoù Ñöùc Phöông

52668

NHÖÕNG COÂ TAÁM TREÂN MAÂY

Phan Long

53927

NHÖÕNG CON ÑÖÔØNG VAÉNG ANH

Vieät Anh

50427

NHÖÕNG CON MAÉT TRAÀN GIAN

Trònh Coâng Sôn

50700

NHÖÕNG DOØNG LÖU NIEÄM

Hoaøi Nam

54311

NHÖÕNG DOØNG THÖ VOÄI TRAO

Trònh Tuù Trung

51440

NHÖÕNG ÑEÂM LAÏNH

Ngoïc Sôn

54312

NHÖÕNG KHUNG TRÔØI KHAÙC

Ñoã Baûo

53603

NHÖÕNG GIAÁC MÔ DAØI

Huy Tuaán

Töø ngaøy xa em anh vaãn chöa theå yeâu ai… Nhö muøa thu truùt laù vaøng ngaäm nguøi em khoùc... Coù nhöõng gioït söông traéng…

Ñoá ai ñoá ai maø ñeám ñöôïc laù röøng, ñoá ai maø ñeám ñöôïc… Bao phuùt giaây hoâm naøo, giôø coøn ñaây vôùi noãi nieàm khaùt khao... Laøn gioù thôm höông ñeâm veà quanh khu nhaø toâi môùi caát...

Nhöõng boâng hoa trong vöôøn Baùc...

Khi yeâu nhau em ôi…

Moät chieàu heø ñi veà mieàn queâ toâi baâng khuaâng...

Nhöõng ñaàm sen nhöõng doøng soâng laáp laùnh traêng sao… Treân queâ höông quan hoï i, moät laøn naéng i… Chieàu nay ra phi tröôøng gaëp coâ beù ñoàng höông… Em vaãn nhö theá moät chuùt u uaát trong baøn tay... Nhöõng con maét tình nhaân… Thaám thoaùt moät naêm…

Côn möa rôi ngoaøi song, cuoán troâi theo bao nhôù mong... Nhöõng ñeâm laïnh giaù…

Ban mai veà trong tieáng chim hoùt, nhöõng tieáng ñoäng... Coù nhöõng ñeâm anh xa em em buoàn laém…

www.arirang.com.vn

- 128 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52266

NHÖÕNG GIAI ÑIEÄU KHOÂNG QUEÂN

Quoác Duõng

52542

NHÖÕNG KHI TA BUOÀN

Voõ Thieän Thanh

50886

NHÖÕNG LÔØI DOÁI GIAN

Nhaïc Hoa

52268

NHÖÕNG LÔØI NAØY CHO EM

Truùc Phöông

50756

NHÖÕNG LÔØI XIN EM

Nhaïc ngoaïi

50872

NHÖÕNG MUØA DAÁU YEÂU

Traàn Minh Phi

51350

NHÖÕNG MUØA HOA BOÛ LAÏI

Vieät Anh

50344

NHÖÕNG MUØA NAÉNG ÑEÏP

Nhaïc ngoaïi

50959

NHÖÕNG NEÛO ÑÖÔØNG PHUØ SA

Baûo Phuùc - Tuaán Baûo

52543

NHÖÕNG NGAØY DAÁU YEÂU

Thanh Sôn

53928

NHÖÕNG NGAØY KHOÂNG ANH

Phöông Uyeân

52803

NHÖÕNG NGAØY THAÙNG HEÏN HOØ

Dzoaõn Bình

54313

NHÖÕNG NGAØY THAÄT KHAÙC

Huy Tuaán

54101

NHÖÕNG NGAØY THÖÙ BAÛY TRONG NAÊM

Nguyeãn Duy Huøng

52930

NHÖÕNG ÑIEÀU THAÀY CHÖA KEÅ

Traàn Thanh Sôn

52406

NHÖÕNG NOÁT NHAÏC XANH

Nguyeãn Ngoïc Thieän

51590

NHÖÕNG VEÁT CHAI CHO TOÅ QUOÁC

Leâ Vaên Loäc

51543

NHÖÕNG VÌ SAO YEÂU DAÁU

Traàn Minh Phi

51936

NIEÄM KHUÙC CUOÁI

Ngoâ Thuïy Mieân

50359

NIEÀM MÔ ÖÔÙC

Nhaïc ngoaïi

50478

NIEÀM ÑAU CHOÂN DAÁU

Nhaïc ngoaïi

Caâu daân ca treân ñoàng nöôùc maën nhö gioït saàu…

Tìm moät coïng rôm khoâ, haïnh phuùc ñoâi khi baát ngôø… Ñaõ ñeán luùc noùi leân caâu…

Nhöõng lôøi naøy cho em ta boû ta chöa nöûa cuoäc tình… Em em haõy cho toâi lôøi noùi... Nhöõng muøa daáu yeâu ôi… Ngoaøi hieân naéng leân… Thoâi chia tay anh…

Thoaùng trong gioù buoàn…

Nhaïc buoàn röøng thoâng nghe söôùt möôùt trong loøng… Anh chaéc khoâng coøn nhôù thaùng naêm maën noàng tình ta... Tình yeâu nhö bong boùng bay cao, duø khoâng ñöôïc gaàn… Khi ta beân nhau chaúng ai daùm noùi vôùi ai, duø bao yeâu thöông... Moät ngaøy möa anh chôø em treân phoá...

Thaày keå veà vaàng traêng trong ca dao thuôû naøo, thaày keå veà… Vì ñôøi caàn nhöõng giai ñieäu ñeïp, neân ta laøm… Chieàu möa trong ñaïn doäi...

Ngaøy toâi lôùn nhìn sao muoán bay…

Duø cho möa toâi xin ñöa em ñeán cuoái cuoäc ñôøi… Tim anh nghe ngaøn caâu ngoùng chôø… Trôøi buoàn saàu veà quaïnh vaéng…

www.arirang.com.vn

- 129 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50687

NIEÀM THÖÔNG NHÔÙ

Nhaïc ngoaïi

53929

NIEÀM TIN

Nguyeãn Hoàng Thuaän

54102

NÍU TAY NGHÌN TRUØNG

Trònh Coâng Sôn

54314

NO SMOKING (KHOÂNG THUOÁC LAÙ)

Nguyeãn Haûi Phong

54103

NOEL BEÂN NHAU

Vuõ Quoác Vieät

53604

NOEL MOÄT MÌNH

Minh Vy

51938

NON NÖÔÙC HÖÕU TÌNH

Thanh Sôn

50742

NOÙI CHI ÑEÁN CHUYEÄN MAI SAU

Thoâng Ñaït

52544

NOÙI LÔØI YEÂU THÖÔNG

Vónh Taâm

52409

NOÙI ÑI ANH

Phaïm Hoøa Khaùnh

53605

NOÙI ÑI ANH

Nguyeãn Hoàng Thuaän

50765

NOÙI SAO CHO EM HIEÅU (HOW CAN I TELL HER)

Nhaïc ngoaïi

51663

NOÙI VÔÙI EM

Nguyeãn Ngoïc Thieän

53325

NOÙI VÔÙI EM

Nguyeãn Phi Huøng

50982

NOÙI VÔÙI NGÖÔØI TÌNH

Haøn Chaâu

53930

NOØI GIOÁNG TIEÂN ROÀNG

Chöông Ñöùc

50703

NOÃI BUOÀN BIEÄT LY

Thanh Sôn

51464

NOÃI BUOÀN CHIM SAÙO Ngoaøi ñoàng caây luùa…

Nhaïc: Huyønh Ngoïc Ñoâng Lôøi: Ñynh Traàm Ca

50744

NOÃI BUOÀN CHÖA QUEÂN

Hoaøng Xuaân Giang

51937

NOÃI BUOÀN CUÛA MEÏ

Nhaïc: Nguyeãn Ngoïc Taøi Thô: Phan Ngoïc Töôøng Ñoan

52269

NOÃI BUOÀN GAÙC TROÏ

Hoaøi Linh Maïnh Phaùt

Nieàm thöông nhôù em vôùi anh coøn ñoù… Kheõ nhaém maét nghe töông lai mòt muø... Moät chieàu kia coù ngöôøi tình treû, ñi lang thang quanh ngoâi thaønh coå…

Ngaøy naøo ñoù neáu troâng anh gaày goø, coù caùi thaân ai lo... Trôøi laønh laïnh muøa Noel tôùi, mình heïn hoø dìu nhau treân loái… Muøa ñoâng qua chöa anh bieát khoâng, muøa xuaân ñoâi ta seõ neân duyeân…

Non nöôùc höõu tình queâ mình xinh ñeïp quaù… Ñöøng noùi chi nhieàu…

Töøng gioït möa mang bao daáu yeâu xanh trôøi maây… Chieàu möa rôi möa rôi möa nheï rôi treân vai em… Ñaõ ñeán roài ngöôøi ôi thì haõy ôû laïi vôùi em duø giaây phuùt thoâi… Khi anh soáng trong aâm thaàm… Anh muoán noùi yeâu em... Anh luoân mô öôùc moät laàn cho giaây phuùt aáy thaät gaàn... Qua loái nhoû vaøo nhaø em…

Hoâ hoâ hoâ hoâ hoâ hoâ...nhö saám vang chuyeån rung trôøi xanh... Coøn gì nöõa ñaâu bao giôø gaëp nhau…

Em ngoài ru buoåi chieàu…

Meï nhôù höông cau queâ ngoaïi... Gaùc laïnh veà khuya côn gioù luøa, traêng gaày nghieâng boùng...

www.arirang.com.vn

- 130 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50043

NOÃI BUOÀN HOA PHÖÔÏNG

Thanh Sôn

52270

NOÃI BUOÀN THIEÁU PHUÏ

Dzoaõn Bình

53606

NOÃI ÑAM MEÂ MUOÄN MAØNG

Ñam meâ nhö ngoïn gioù ñam meâ nhö laù coû…

Traàn Kieân Huyønh Vaên Nam

51390

NOÃI ÑAU CHIA XA

Phöông Uyeân

52271

NOÃI ÑAU CUÛA TÌNH YEÂU

Baûo Chinh

51618

NOÃI ÑAU DÓ VAÕNG

Nguyeãn Kim Tuaán

50343

NOÃI ÑAU DÒU DAØNG

Nhaïc ngoaïi

52931

NOÃI ÑAU KHOÂNG CUÛA RIEÂNG AI

Huy Cöôøng

51132

NOÃI ÑAU NGOÏT NGAØO Chaúng coù gì ñeå noùi…

Nhaïc: Troïng Ñaøi Lôøi: Leâ Kim Ngaân

51287

NOÃI ÑAU NGOÏT NGAØO

Quoác Duõng

50784

NOÃI ÑAU NIEÀM NHÔÙ

Nhaïc ngoaïi

52410

NOÃI ÑAU VOÂ THÖÔØNG

Thaùi Huøng

50206

NOÃI LOØNG

Nguyeãn Vaên Khaùnh

50396

NOÃI LOØNG COÂ THAÉM

Giao Tieân

53326

NOÃI LOØNG XA XÖÙ

Nguyeãn Phi Huøng

52074

NOÅI LÖÛA LEÂN EM

Traêng ñaõ daäy roài khôi beáp hoàng leân nheù...

Nhaïc: Huy Du Lôøi: Giang Lam - Huy Du

51662

NOÃI NHÔÙ

Nguyeãn Hoaøi Anh

50921

NOÃI NHÔÙ DÒU EÂM

Baûo Chaán

54104

NOÃI NHÔÙ ÑOÙNG BAÊNG

Nguyeãn Vaên Chung

53784

NOÃI NHÔÙ NGAØY ÑOÂNG

Nguyeãn Minh Sôn

53327

NOÃI NHÔÙ MUØA ÑOÂNG

Moãi naêm ñeán heø loøng man maùc buoàn... Bao naêm roài töôûng ngöôøi khoâng coøn nhôù, bao ñeâm roài…

Chôït moät ngaøy ngoài beân...

Haït möa ñaõ xoùa môø töøng goùc phoá vui buoàn ñeâm ñeâm… Khi khi ñeâm buoâng xuoáng… Boùp naùt söùc soáng em…

Toâi yeâu ai cuõng ñaéng cay, maõi traùi ngang trong tình yeâu...

Giôø em ñaõ maát nhöõng phuùt voâ tö thuôû naøo… Ñöøng nhìn em xin anh laéng nghe… Ñöôøng naøo em ñi coá queân giaác moäng xuaân thì... Yeâu ai yeâu caû moät ñôøi... Chuyeän keå raèng naøng teân…

Moät mình nôi ñaây nhôù thöông choán queâ nhaø...

Bao heïn theà giôø ngöôøi... Nghe haït möa rôi rôùt…

Gioù ñoâng qua tröôùc hieân nhaø, xaøo xaïc laù rôi ñaày khaép saân… Eh eh oh...Muøa ñoâng ñeán gheù côn möa qua ñaây... Döôøng nhö ai ñi ngang cöûa, gioù muøa ñoâng baéc se loøng...

www.arirang.com.vn

- 131 -

Nhaïc: Phuù Quang Thô: Thaûo Phöông


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52545

NOÃI NHÔÙ NAØO CHO ANH

Quoác An

52546

NOÃI NHÔÙ RIEÂNG EM

Vuõ Quoác Vieät

52933

NOÃI NHÔÙ SEÕ QUA

Nguyeãn Hoàng Thuaän

52411

NOÃI NHÔÙ TÌNH TOÂI

Hoaøi An

54105

NOÃI NIEÀM

Voõ Thieän Thanh

53607

NOÃI NIEÀM TRAÙI TIM

Hoaøng Trang - Ngoïc Sôn

52272

NOÃI SAÀU ÑEÂM VAÉNG

Quoác An

53040

NOÃI SAÀU TÖÔNG TÖ

Hoaøng Phöông

52670

NOÄI TOÂI

Ñình Vaên

50726

NOÁI VOØNG TAY LÔÙN

Trònh Coâng Sôn

53187

NÔÏ

Anh Khanh

52407

NÔÏ DUYEÂN

Thaùi Khang

52408

NÔÏ EM MOÄT KHUÙC DAÂN CA

Tieán Luaân

50997

NÔI AÁY BÌNH YEÂN

Baûo Chaán

52932

NÔI EM TÌM ÑEÁN

Huy Tuaán

53931

NÔI LAØM ANH CHUØN BÖÔÙC

Löông Baèng Quang

51104

NÔI MUØA THU BAÉT ÑAÀU

Vieät Anh

53785

NÔI THÔØI GIAN NGÖØNG LAÏI

Töôøng Vaên

53932

NÔI TÌNH YEÂU ÑÖÔÏC LAÁP ÑAÀY

Löông Baèng Quang

53933

NUÏ CÖÔØI CHO NHAÂN GIAN

Minh Chaâu

53786

NUÏ CÖÔØI SÔN CÖÔÙC

Toâ Haûi

Con tim yeâu giôø ñaây ñaõ phoâi pha, nhöõng vui buoàn… Lôøi noùi ngaøy naøo vaãn coøn ñaây, nhöng sao anh… Giaáu nöôùc maét böôùc trong maøn ñeâm, moät mình toâi aâm thaàm... Tình yeâu xöa nhö traêng nhö sao, haïnh phuùc thay… Laøm sao noùi heát thöông nhôù ngöôøi toâi haèng yeâu daáu… Trong ñaùy tim daâng traøo nhö soùng maøu hoaøng hoân… Con tim yeâu giôø ñaây ñaõ phoâi pha, nhöõng vui buoàn… Töøng ñeâm ñeâm maát nguû, nieàm suy tö aáp uû... Chieàu veà thaêm queâ thaêm noäi toùc ñaõ baïc phô… Röøng nuùi dang tay…

Ta nôï ñôøi moät taám loøng phai ta nôï ban mai moät chuùt gioù eâm... Boùng daùng ai ñeïp xinh cho loøng ta ñang chìm ñaém.. Coøn nhôù khoâng anh nhöõng ngaøy thô chaân ñaát löng traàn… Giöõa ñeâm toái nhôù veà em...

Moãi saùng loøng em nhö phôi phôùi, con tim xoân xao ... Hoâm qua chuyeän nhö mô khi anh nheï hoân vaøo moâi em... Coøn moät mình laéng nghe…

Nhìn gioït möa rôùt ngoaøi hieân, töïa gioït nöôùc maét trieàn mieân… Moät laàn nöõa anh nhö ñöôïc thaáy con tim yeâu trôû laïi... Bình minh ñeán boùng ñeâm taøn söông rôi... Toâi nhôù maõi moät chieàu xuaân chia phoâi…

www.arirang.com.vn

- 132 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52547

NUÏ CÖÔØI THIEÂN THAÀN

Xuaân Hieáu

54106

NUÏ CÖÔØI VAØ NHÖÕNG ÖÔÙC MÔ

Ñöùc Trí

52273

NUÏ HOÂN BAÁT NGÔØ

Myõ Taâm

53787

NUÏ HOÂN CUOÁI

Hoà Hoaøi Anh

50980

NUÏ HOÂN BIEÄT LY

Cuoäc tình naøo giôø ñaây ñaõ heát…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Vieät Huøng

53188

NUÏ HOÂN CUOÁI CUØNG

Tröông Ñan Minh

52548

NUÏ HOÂN DÖÔÙI MÖA

Phaïm Hoøa Khaùnh

50981

NUÏ HOÂN DÖÔÙI MÖA

Nhaïc Hoa

51044

NUÏ HOÂN KHOÙ QUEÂN

Nhaïc Hoa

52075

NUÏ HOÂN MUØA XUAÂN

Leâ Quoác Duõng

53608

NUÏ HOÂN SAU MAØN MÖA

Nguyeãn Quoác Tuaân

53041

NUÏ HOÂN VAØ NÖÔÙC MAÉT

Laâm Chaán Huy

50808

NUÏ HOÂN VÓNH BIEÄT

Nhaïc ngoaïi

53328

NUÏ HOÀNG

Traàn Höõu Bích

50902

NUÏ HOÀNG MONG MANH

Nhaïc Hoa

50479

NUÏ TÌNH XANH

Nhaïc ngoaïi

53609

NUÏ XUAÂN HOÀNG

Giao thöøa ñi haùi loäc xuaân trao em nuï cöôøi muøa sang xanh loäc môùi…

Nhaïc: Ngoâ Tuøng Vaên Lôøi: Böûu K.Hoà - Ngoâ T.Vaên

51241

NUÏ XUAÂN HOÀNG

Maëc Theá Nhaân

54315

NUÙI ÑOÂI

Baûy naêm veà tröôùc em möôøi baûy, anh môùi ñoâi möôi...

Nhaïc: Lö Nhaát Vuõ Lôøi: Vuõ Cao

53472

NUOÁI TIEÁC

Trònh Nam Sôn

50608

NUOÁI TIEÁC

Thieân thaàn luoân heù moâi cöôøi, mang nieàm vui… Töøng ngaøy troâi qua töøng chieàu troâi qua, trong tim toâi luoân aám aùp… Nhôù maõi hoâm naøo gaàn beân nhau gaàn beân nhau maø ta… Ngoài gaàn saùt ñaây ngöôøi ôi, moät laàn tröôùc khi bieät ly…

Ngaøy mai coù ngöôøi töø beân kia ñaïi döông... Möa rôi möa rôi treân ñöôøng ñeâm buoát giaù… Trôøi möa maõi khoâng ngöøng... Chieàu nay em boãng nghe…

Muøa xuaân ôi muøa xuaân ôi, muøa xuaân ñaõ ñeán muøa xuaân ñaõ ñeán… Sau côn möa ñeâm vöøa qua giaät mình chôït nhìn möa khoùc oøa… Ngaøy xöa beân doøng soâng ñìu hiu ngoâi nhaø tranh... Xin haõy hoân em hoân laàn cuoái… Nuï hoàng tröôùc ngoõ nhaø ai, nôû hoa böôùm ong tìm laïi... Anh ñem trao cho em…

Bao nhieâu uyeân öông trong côn yeâu ñöông…

Ngöôøi hôõi coù bieát xuaân ñaõ veà ...

Mình xa nhau maø loøng vaãn nhôù, ngaøy xa xöa tình mình nhö mô...

Nhaïc Nga Lôøi Vieät: Quoác Tuaán

Ngaøy xa xöa em quaù ngu ngô…

www.arirang.com.vn

- 133 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53788

NÖÕ SINH

Leâ Quoác Duõng

51345

NÖÛA ÑEÂM NGOAØI PHOÁ

Truùc Phöông

53189

NÖÛA TRAÙI TIM TOÄI NGHIEÄP

Tröông Leâ Sôn

53042

NÖÛA TRAÙI TIM YEÂU NGÖÔØI

Phuøng Anh Duy

53610

NÖÔÙC HOA COÙ ÑOÄC

Phaïm Khaùnh Höng

54316

NÖÔÙC MAÉT CUÛA ÑEÂM

Nhaïc: Nguyeãn Ngoïc Taøi Lôøi: Hoaøng Lieân Phöông

51065

NÖÛA HOÀN THÖÔNG ÑAU Nhaém maét cho toâi tìm…

Nhaïc: Phaïm Ñình Chöông Lôøi: Thanh Taâm Tuyeàn

53611

NÖÛA VAÀNG TRAÊNG

Nhaät Trung

53934

NÖÔÙC MAÉT ÑEÂM THAÂU

Nguyeãn Hoàng Thuaän

53043

NÖÔÙC MAÉT ÑÔN PHÖÔNG

Toâ Taøi Naêng

53789

NÖÔÙC MAÉT HOÙA ÑAÙ

Syõ Luaân

50785

NÖÔÙC MAÉT HOÏC TROØ

Baûo Chaán

53330

NÖÔÙC MAÉT NHAÂN TÌNH

Laâm Thaùi Hieàn

50347

OH! CAROL

50480

ONE MORE TRY

Nhaïc ngoaïi

53190

OÂ CÖÛA SOÅ

Voõ Thieän Thanh

52274

OÂ KÌA XUAÂN

Tieán Luaân

51939

OÂ MEÂ LY

OÂ meâ ly meâ ly oâ meâ ly meâ ly ñôøi ta ...

Nhaïc: Vaên Phuïng Lôøi: Vaên Khoâi

50594

OÂI GIAØN THIEÂN LYÙ ÑAÕ XA

Nhaïc ngoaïi

54317

OÂI NGAØY XÖA AÁY

Maïnh Quaân

Nhôù ñeán aùnh maét ngaây thô nuï cöôøi deã thöông… Buoàn vaøo hoàn khoâng teân…

Yeâu anh em ñaâu daùm mong gì hôn ñöôïc beân anh... Ta tieãn em veà ñi vôùi ngöôøi, veà nôi aáy mai naøy coøn nhôù ta khoâng... Ngaøy beân em anh ñaõ noùi chæ yeâu rieâng mình em … Möa möa treân goùc phoá buoàn teânh, trôøi möa sao em...

Nöûa vaàng traêng ñôn coâi trong ñeâm buoàn nhôù ai… Khi yeâu naøo ai coù bieát cho nhau thaät nhieàu yeâu thöông... Anh khoâng theå tin nhöõng thaùng naêm gaàn nhau... Em khoâng tin ñoâi ta ñaõ xa rôøi nhau nhö chöa caùch xa ... Hôõi ngöôøi yeâu ôi...

Em böôùc ñi höõng hôø khoâng nhôù khoâng xoùt thöông...

O

Nhaïc ngoaïi

Hôõi em yeâu ai cuõng ñieân vì si naøng… Ngaøy ñoù em ñi…

Saùng nay möa veà quaùn thöa ngöôøi vaéng... OÂ kìa muøa xuaân naéng veà ngaäp ngöøng choán xa...

Toäi nghieäp thaèng beù...

Thoaùng döôùi côn möa laïnh luøng laø boùng boùng em...

www.arirang.com.vn

- 134 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50616

OÂI TÌNH YEÂU

Da… Coù nhöõng moái tình...

Nhaïc Thaùi Lôøi Vieät: Traàn Minh Phi

53612

OÂI TUOÅI THÔ

Minh Quaân

53613

OÂNG GIAØ NOEL ÔI

Ngoïc Leã

51309

OÂNG LAÙI ÑOØ

Hieáu Nghóa

53614

OÂNG NOEL DEÃ THÖÔNG (PETIT PAPA NOEL)

Naøy oâng Noel deã thöông veà moïi nôi oâng mang öôùc mô öôùc mô…

Henry Martinet - R.Vincy Lôøi Vieät: Huøng Duõng

53473

OÂNG TUÙ VEÀ LAØNG

Traàn Queá Sôn

53935

OÁNG THOÅI LÖÛA

Hôi thôû meï nhen nuøi rôm con cuùi...

Nhaïc: Tieán Luaân Thô: Kieân Giang

51476

ÔI CUOÄC SOÁNG MEÁN THÖÔNG

Nguyeãn Ngoïc Thieän

53474

ÔI NUÏ TAÀM XUAÂN

Ngoâ Tuøng Vaên

50187

ÔN NGHÓA SINH THAØNH

Döông Thieäu Töôùc

53615

ÔÛ NÔI ÑOÙ EM CÖÔØI

Hoaøi An

50786

ÔÛ HAI ÑAÀU NOÃI NHÔÙ

Phan Huyønh Ñieåu

54107

PHA LEÂ TÍM

51871

PHAI DAÁU CUOÄC TÌNH

Moät ngöôøi ra ñi voäi vaõ mang theo nhöõng daáu yeâu xa rôøi...

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Thaùi Thònh

53616

PHAÛI CHAÊNG TOÂI YEÂU HAI NGÖÔØI

Duy Maïnh

51817

PHAÛI EM LYÙ NGÖÏA OÂ

Tieán Luaân

52275

PHAÛI LOØNG

Tröông Quang Tuaán

50401

PHAÙO HOÀNG TIEÃN BIEÄT

Khaùnh Baêng

51940

PHAÄN GAÙI THUYEÀN QUYEÂN

Giao Tieân

53331

PHAÄN NGHEØO

Dzoaõn Bình

OÂi tuoåi thô vôùi bao moäng mô hoàn nhieân laém khi maûi vui maûi chôi…

OÂng giaø Noel ôi oâng ñang ôû nôi naøo, con mô oâng ñaõ bao ñeâm… Toâi ñaõ gaëp moät chieàu…

Moät oâng Tuù rôøi queâ ñi xa, moät oâng Tuù hoâm nay veà laøng...

Coù chuù chim non nho nhoû…

Ñeâm qua gioù boû traêng roài, chieàu nay em cuõng boû toâi moät mình... Uoáng nöôùc nhôù nguoàn...

Moät ngöôøi buoàn laém ñeâm naèm mô ngöôøi xöa gheù thaêm… Coù moät khoâng gian naøo…

P Nguyeãn Vaên Chung

Moät ngaøy naøo tình côø em thaáy coâ ñôn...

Noãi buoàn ôi phaûi chaêng toâi yeâu em roài ñaát trôøi nghieâng… Loác coác leng keng luïc laïc ñoàng ñen... Ngoù lô laâu ngaøy chaúng ñaëng, thuù thieät thì hoång coù gan... Ñöôïc bieát ngöôøi yeâu...

Töø nay thoâi ñaønh queân mình lôõ ñoâi …

Moäng mô khoâng daùm ñôøi xaùc xô ngheøo...

www.arirang.com.vn

- 135 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51051

PHAÄN TÔ TAÈM

Ngöôøi coù thöông thöông toâi ngheä só...

Nhaïc: Minh Kyø Lôøi: Hoà Tònh Taâm

53475

PHEÙP LAÏ

Tuaán Khanh

54108

PHÍA CUOÁI CON ÑÖÔØNG

Hoaøng Anh Minh

51545

PHIEÂU DU

Traàn Minh Phi

52276

PHIEÂU LAÕNG

Baûo Chinh

50985

PHONE CHO EM

Nhaïc Anh

51442

PHONG BA TÌNH ÑÔØI Nhìn töøng laøn gioù…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Leâ Quang

50371

PHOÁ BIEÅN

Thanh Tuøng

53790

PHOÁ BUOÀN

Thaønh Coâng

51743

PHOÁ CHIEÀU MÖA BAY

Soâng Traø

53791

PHOÁ COÅ

Nguyeãn Duy Huøng

53332

PHOÁ CUÕ CUÛA TOÂI

Phuù Quang

52804

PHOÁ CUÕ MÖA RÔI

Hoaøi Phöông

51546

PHOÁ HOA

Hoaøi An

52805

PHOÁ HOAØI

Vuõ Ñöùc Sao Bieån

53792

PHOÁ KHOÂNG ANH

Thu Haø - Hamlet Tröông

54318

PHOÁ KYÛ NIEÄM

Khaùnh Ñôn

51029

PHOÁ MAÂY

Thaûo Linh

51665

PHOÁ NUÙI CHIEÀU XUAÂN

Ta ñöa nhau leân thaønh phoá söông muø…

Nhaïc: Soâng Traø Lôøi: Phöông Hoàng Nguyeãn

51941

PHOÁ QUEN

Maïnh Trinh

52672

PHOÁ THÖÔNG

Tieán Luaân - Thanh Sôn

Roài moät hoâm chôït nghe laëng im phoá vaéng teânh... Con ñöôøng daøi laù ruïng ñaày boãng moät ngaøy gioù ñeán thì thaàm… Töø khi em ñeán maây boãng xanh quanh ñôøi toâi… Em ra ñi ñeå laïi boùng traêng mieân man, coøn ñaâu nöõa… Ñaây telephone naøy…

Moät ngaøy gaëp treân phoá bieån… Hôø hôø...Phoá buoàn muøa thu rôi rôùt töøng chieác laù vaøng... Anh ra phoá chieàu nay chieàu nay möa bay bay... Phoá khuya maøn möa chöa nhaït nhoøa ... Töøng caùnh laù xoay xoay, gioù se laïnh thu veà... Nhöõng goùc phoá cuõ khoâng ñeøn, laø loái vaãn hay chôø nhau… Nuï hoa thaém nhöõng gioït söông… Trôû veà trong nhaùnh soâng Thu chaûy qua phoá Hoäi An… Möa vaãn rôi treân cuøng con phoá, treân gaùc cao em ñang chôø ngoùng…

Ngöôøi ñaõ ñi maõi, khuaát cuoái con ñöôøng daøi, coøn mình anh... Phoá maây hoa ñaày boàng beành maây troâi…

Maây ngaøn theo gioù maây troâi löõng lôø... Trôû veà nôi ñaây khi hoaøng hoân rôi cuoái ngaøy...

www.arirang.com.vn

- 136 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52076

PHOÁ VAÉNG EM ROÀI

Möa khuya haét hiu xuyeân qua maønh tình ngaên caùch roài…

Maïnh Phaùt Nguyeãn Ñan Thanh

50927

PHOÁ XA

Leâ Quoác Thaéng

51942

PHOÁ XÖA

Nguyeãn Ñình Nguyeân

50083

PHOÂI PHA

Trònh Coâng Sôn

52673

PHUÏ TÌNH KHOÂNG PHAÛI LAØ TOÂI

Thaùi Thònh

52806

PHUÏ TÌNH

Baûo Chinh

50707

PHUØ SA NOÀNG NAØN

Traàn Quang Huy

54109

PHUÙC AÂM BUOÀN

Trònh Coâng Sôn

52549

PHUÙT BAN ÑAÀU

Phaïm Thö Sinh

52412

PHUÙT BAN ÑAÀU

Nguyeãn Baù Nghieâm

51619

PHUÙT BIEÄT LY

Giôø coøn gì haõy noùi ñi em…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Lyù Haûi

53617

PHUÙT BOÁI ROÁI

Syõ Luaân

53793

PHUÙT CUOÁI

Lam Phöông

51839

PHUÙT GIAÂY ÑÔÏI CHÔØ

Traàn Huaân

50895

PHUÙT GIAÂY THAÀN TIEÂN

Nhaïc ngoaïi

51226

PHUÙT GIAO THÖØA LAËNG LEÕ Töøng gioït möa ñeâm nay…

Anh Quaân Huy Tuaán

53476

PHÖÔNG TRÔØI XA LAÏ

Traàn Vaên Loäc

52077

PHÖÔÏNG BUOÀN

Nguyeân Vuõ

50422

PHÖÔÏNG HOÀNG

Nhöõng chieác gioû xe chôû ñaày hoa phöôïng…

Nhaïc: Vuõ Hoaøng Lôøi: Ñoã Trung Quaân

53044

PHÖÔÏNG ÔI

Thanh Sôn

50906

PHÖÔÏNG YEÂU

Nhaïc Hoa

Möa veà treân khuùc haùt… Naøy ngöôøi yeâu hôõi coù bao giôø em bieát khoâng raèng... OÂm loøng ñeâm nhìn vaàng traêng môùi veà... Coù theå laø trong chuùng ta ñònh meänh ñaõ caùch chia... Ñeâm chia tay gioït nöôùc maét tuoân rôi bieát em ñaõ buoâng xuoâi... Ñoàng luùa ngaùt xanh…

Ngöôøi naèm co nhö loaøi thuù khi muøa ñoâng veà... Phuùt ban ñaàu gaëp nhau, tình trong ñoâi maét… Toùc em daøi laøm muoân con suoái, neùt em cöôøi…

Töøng ngaøy qua vaãn laø theá cöù vu vô nheï troâi nhöng theá roài… Chæ coøn gaàn em moät giaây phuùt thoâi… Ñi xa ñaõ hôn moät tuaàn quanh toâi buoàn vôùi boùng ñeâm... Hoâm nay maây giaêng…

Gioù leân trong chieàu gioù lang thang qua nhöõng haøng caây... Em ñeán vôùi anh vaøo moät ngaøy trôøi ñeïp naéng…

Phöôïng ôi xa vaéng em nhieàu naêm, nghe loøng thöông nhôù laém... Moät muøa heø ñaày aùi aân…

www.arirang.com.vn

- 137 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

Q

TEÂN TAÙC GIAÛ

54319

QUA BEÁN ÑOØ QUAN

52807

QUA BEÁN NINH KIEÀU

Nguyeãn Vaên Hieân

50264

QUA CAÀU GIOÙ BAY

Daân ca

53794

QUA CÔN MEÂ

Traàn Trònh - Nhaät Ngaân

53618

QUA ÑEÂM NAY

Maïnh Quaân

50772

QUA MIEÀN HAØ TIEÂN

Y Vaân

53936

QUA MIEÀN TAÂY BAÉC

Nguyeãn Thaønh

52078

QUA NGOÕ NHAØ EM

Vinh Söû

53191

QUA NHÒP CAÀU TRE

Baéc Sôn

50274

QUA SOÂNG

Phaïm Minh Tuaán

54320

QUA SOÂNG TRAØ KHUÙC MUØA HAÏ

Soâng xöa giôø ñaõ caïn, ñaâu roài tieàng ñoø ôi, ñaùy soâng thaønh...

Nhaïc: Soâng Traø Lôøi: Vöông Hoaøi Uyeân

52808

QUA XOÙM NHOÛ

Maïnh Phaùt

53333

QUAØ THAÙNG NAÊM DAÂNG NGÖÔØI

Hoàng Ñaêng

51308

QUAÙN GAÁM ÑAÀU LAØNG

Vinh Söû

50753

QUAÙN GIOÙ

Nhaïc ngoaïi

53795

QUAÙN VAÉNG XA ROÀI

Traàn Minh Phi

53796

QUAÛNG BÌNH QUEÂ TA ÔI

Hoaøng Vaân

52277

QUAÛNG NAM YEÂU THÖÔNG

Phan Huyønh Ñieåu

54321

QUAÛNG NGAÕI ÑAÁT MEÏ NGOAN CÖÔØNG

Tröông Quang Luïc

54322

QUAÛNG NGAÕI NGAØY VEÀ

Traàn Xuaân Tieán

Eh beành boàng beành...Beán nöôùc queâ toâi ai qua roài chaúng nhôù... Ñeâm nay qua beán Ninh Kieàu, nhôù veà boùng daùng em yeâu... Yeâu nhau côûi aùo oái aø cho nhau… Moät mai xa côn meâ xa cuoäc ñôøi beành boàng ... Qua ñeâm nay soùng gioù seõ veà vôùi maây ngaøn daäy ñi yeâu thöông… Ngaøy naøo qua Haø Tieân…

Qua mieàn Taây Baéc nuùi vuùt ngaøn truøng xa... Anh vaãn ñi veà qua ngoõ nhaø em, chaân böôùc… Anh qua beân ñoù hay laø em veà ñaây... Hoø khoan chuùng em khua maùi cheøo…

Roài chieàu naøo anh qua xoùm vaéng, ñaõ maáy muøa traêng... Nhìn baàu trôøi queâ höông lung linh, naéng nhuoám caønh hoa xoan... Quaùn Gaám ñaàu laøng…

Nhaø xaây ngoùi ñoû choùi… Ñeán ngoâi quaùn xöa ngoài trong goùc vaéng, ngoài nghe tieáng ca… Neáu ai hoûi vì sao queâ höông chuùng ta nhieàu ngoùi môùi ... Ñaát Quaûng Nam chöa möa ñaõ thaám, chöù röôïu Hoàng Ñaøo.. Anh töøng noùi vôùi em, veà Quaûng Ngaõi ñaát anh huøng...

Coù ai veà mieàn queâ Quaûng Ngaõi, cho toâi nhaén vaøi lôøi...

www.arirang.com.vn

- 138 -

Thaùi Cô


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

54323

QUAÛNG NGAÕI QUEÂ EM

Tröông Quang Luïc

53937

QUAÛNG TRÒ YEÂU THÖÔNG

Traàn Hoaøn

53477

QUAÏT GIAÁY

Löu Thieân Höông

53797

QUAÁT LAÂM ÔI

Toâi trôû veà thaêm bieån Quaát Laâm, giöõa luùc bình minh ...

Nhaïc: Ñoã Sôn Haø Thô: Nguyeãn Xuaân Huy

53045

QUAY LAÏI TÖØ ÑAÀU

Tröông Leâ Sôn

53619

QUAY LÖNG MAØ ÑI

Khaùnh Ñôn

52413

QUAY ÑAÀU LAØ BÔØ

Minh Khang

54324

QUAY VEÀ ÑI

Thuûy Tieân

53046

QUAY VEÀ QUAÙ KHÖÙ

Minh Khang

50267

QUEÂ EM

Nguyeãn Ñöùc Toaøn

53478

QUEÂ EM MIEÀN TAÂY

Tieán Luaân

50890

QUEÂ EM MUØA NÖÔÙC LUÕ

Tieán Luaân

53192

QUEÂ EM ÑOÀNG THAÙP

Queâ höông em Long Höng Long Höng Ñoàng Thaùp...

Nhaïc: Soâng Traø Lôøi: Soâng Traø - Ñaëng P.Thaønh

51473

QUEÂ HÖÔNG 3 MIEÀN

Thanh Sôn

53938

QUEÂ HÖÔNG ANH BOÄ ÑOÄI

Xuaân Oanh

50415

QUEÂ HÖÔNG BOÁN MUØA

Vinh Söû

52809

QUEÂ HÖÔNG MAÁY NHÒP CAÀU TRE

Tieán Luaân

52414

QUEÂ HÖÔNG MÌNH BÌNH DÖÔNG

Phaïm Ñaêng Khöông

52079

QUEÂ HÖÔNG MUØA XUAÂN

Tieán Luaân

50739

QUEÂ HÖÔNG THÖÔNG NHÔÙ

Mai Nguyeân Vuõ

53193

QUEÂ HÖÔNG TUOÅI THÔ TOÂI

Töø Huy

Queâ höông em coù nuùi AÁn soâng Traø, coù bieån Sa Huyønh... Quaûng Trò ôi queâ meï cuûa toâi ôi, chaúng theå naøo queân... Trong ñeâm heø noùng böùc nhö muoán chaùy leân...

Anh roài cuõng nhö bao ngöôøi khaùc... Quay löng maø ñi ñöøng hoái tieác nöõa laøm chi… Nhaém maét laïi anh khoâng tin vì sao em ra ñi… Ñeám chieác laù rôi ngoaøi hieân vaéng, coù bieát ñaâu em... Moät ngaøy naéng taét anh böôùc trong coâ ñôn... Queâ em mieàn trung du, ñoàng xuoâi luùa xanh rôøn... Ai coù veà mieàn Taây thaêm mieät vöôøn ruoäng luùa meânh moâng... Khoâng coøn con soâng…

Non nöôùc höõu tình ba mieàn...

Nôi aáy coù con ñöôøng taém naéng vaøng töôi... Khi muøa xuaân töôi thaém…

Qua maáy nhòp caàu tre nghe ai haùt ñieäu aàu ô… Töø mieàn xa ta ñeán nôi ñaây gaëp laïi nhau…

Vui ñoùn xuaân sang nghe veø naêm môùi naêm me… Duø khi con ôû ñaâu…

Toâi yeâu queâ toâi xanh xanh luõy tre...

www.arirang.com.vn

- 139 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50060

QUEÂ HÖÔNG

Queâ höông laø chuøm kheá ngoït...

Nhaïc: Giaùp Vaên Thaïch Lôøi: Ñoã Trung Quaân

52550

QUEÂ NHAØ

Traàn Tieán

52674

QUEÂ TOÂI

Queâ höông toâi ñoàng ruoäng xanh bao la…

Soâng Traø Ñaëng Phöôùc Thaønh

52278

QUEÂN CAÂY CAÀU DÖØA

Haøn Ni - Vinh Söû

52080

QUEÂN ÑI HEÁT ÑAM MEÂ

Nhaät Trung

50288

QUOÁC TEÁ CA

Ñoã Minh

50208

QUYØNH HÖÔNG

Trònh Coâng Sôn

51067

RA GIEÂNG ANH CÖÔÙI EM

53334

RA KHÔI

Leâ Chí Hieáu

54110

RA NGOÕ MAØ TROÂNG

Daân ca quan hoï

52081

RAÁT HUEÁ

Giöõ chuùt gì raát Hueá ñi em, neùt duyeân laø trôøi ñaát giao hoøa…

Nhaïc: Voõ Taù Haân Lôøi: Huyønh Vaên Dung

50891

RADIO BUOÀN

Tuaán Khanh

51943

RAËNG TRAÂM BAÀU

Thaùi Cô

50218

RAÏNG ÑOÂNG TREÂN QUEÂ HÖÔNG

Phaïm Theá Myõ

53939

RAÏNG RÔÕ VIEÄT NAM

Quang Vinh

53194

REÂU PHONG

Tuaán Khanh

51045

RIEÂNG MOÄT GOÙC TRÔØI

Ngoâ Thuïy Mieân

50348

RIGHT HERE WAITING FOR YOU

Nhaïc ngoaïi

50448

ROCK BUOÀN

Phuù Quang

53195

ROCK CON DIEÀU

Voõ Thieän Thanh

Queâ nhaø toâi ôi xöù Ñoaøi xa vaéng, khoùi chieàu meânh moâng…

Sao em queân caây caàu döøa, tuoåi thô aáu noâ ñuøa… Haõy traû laïi tình yeâu naêm naøo, nhöõng nuï cöôøi aùnh maét… Vuøng leân hôõi caùc noâ leä... Ta mang cho em moät ñoùa quyønh...

R Lö Nhaát Vuõ - Leâ Giang

Ngoä kyø thôøi con kieán...

Naøy em toâi vaãn nhôù, khoù khaên nhöõng ngaøy qua... Ra ngoõ aáy maáy troâng ra ngoõ maø troâng...

Ñeâm qua toâi nghe…

Cho em hoûi raèng coù ôû nôi ñaâu... Treân ñoài nuùi anh ñi qua...

Ñaây Vieät Nam meán yeâu raïng ngôøi aùnh bình minh... Trôøi ñaày nhöõng maây xaùm, böôùc chaân veà con phoá quen... Tình yeâu nhö naéng…

Ñaïi döông meânh moâng soùng... Baàu trôøi ngaäp traøn naéng aám...

Giöõa choâng cheânh choâng cheânh trong xanh...

www.arirang.com.vn

- 140 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53798

ROCK HOÏC TROØ

Yeân Lam

51818

ROCK KEÏT XE

Anh Khanh

53620

ROCK ROCK ÑI

Quoác Baûo

53621

ROCK SAØI GOØN

Laâm Quoác Cöôøng

52416

ROMANCE ÑEÂM

Nguyeãn Ñình Nguyeân

51257

RONG CHÔI ÑEÂM GIAO THÖØA

Baûo Phuùc - Anh Thoa

52415

ROÀI AÙNH TRAÊNG TAØN

Quoác Baûo

50733

ROÀI COÙ LAÀN MÖA THAY LAÙ ME

Ñoaøn Xuaân Myõ

53940

ROÀI DAÁU YEÂU VEÀ

Baûo Chaán

53622

ROÀI ÑOÙ MÔÙI BIEÁT ÑAU VÌ YEÂU

Minh Vy

51872

ROÀI MAI SEÕ MOÄT NGAØY

Trònh Nam Sôn

52279

ROÀI MAI THÖÙC GIAÁC

Töôøng Vaên

50728

ROÀI NHÖ ÑAÙ NGAÂY NGOÂ

Trònh Coâng Sôn

53479

ROÀI SEÕ ÑEÁN

Ñoã Ñình Phuùc

54325

ROÀI SEÕ THAÁY, ROÀI SEÕ COÙ

Phaïm Theá Myõ

53480

ROÀI TÌNH CUÕNG PHOÂI PHA

Ngoâ Tuøng Vaên

50709

RU ANH

Meï ru em thuôû coøn thô…

Nhaïc: Dzoaõn Bình Thô: Leâ Tuù Leä

50277

RU CON MUØA ÑOÂNG

Ñaëng Höõu Phuùc

50108

RU CON

Gioù muøa thu meï ru maø con nguû ...

Daân ca Nam Boä Lôøi: Löu Höõu Phöôùc

54111

RU ÑÔØI ÑI NHEÙ

Trònh Coâng Sôn

50111

RU EM

Töø Huy

Töø ngaøy caép saùch ñeán tröôøng, ngoài beân caïnh thaèng con trai ... Lang thang chi em treân con phoá khoâng quen… Rock rock ñi hôõi ñeâm noàng kia ngöôùc maét leân troâng kìa… Phía xa ôû maõi chaân trôøi xanh nhöõng caùnh chim boà caâu… Chaúng coøn caây thay laù beân theàm níu chaân ngöôøi… Trong ñeâm ba möôi…

Roài aùnh traêng cuõng ñaõ phai daàn, roài nhöõng öôùc mô… Roài coù laàn möa thay laù me…

Chieàu nay boãng möa veà goäi xanh laém phoá heø... Treân ñöôøng phoá khuya quaïnh vaéng coù ñoâi tình nhaân… Tình cuõ vaãn cöù theo ta veà...

Nôi aáy töøng in daáu chaân, coù maáy laàn treân phoá quen… Ñoâi khi naéng qua maùi hieân…

Giöõa rong reâu cuoäc ñôøi loaøi giun deá keâu than... Ngaøy tieáng suùng im ru trong laøng, ngaøy naéng môùi töôi leân... Roài em cuõng ñi xa, roài ngaøy thaùng troâi qua...

Naøo nguû ñi con muøa ñoâng ñang tôùi ngoaøi hieân...

Coù khi möa ngoaøi trôøi laø gioït nöôùc maét em… Ai ru em giaác moäng...

www.arirang.com.vn

- 141 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53623

RU EM

Daân ca Xeâ Ñaêng

50002

RU EM BAÈNG TIEÁNG SOÙNG

Döông Thuï

50178

RU EM TÖØNG NGOÙN XUAÂN NOÀNG

Trònh Coâng Sôn

50893

RU LAÏI CAÂU HOØ

Vuõ Quoác Vieät

52810

RU LAÏI VAÀNG TRAÊNG

Vuõ Quoác Vieät

51280

RU NÖÛA VAÀNG TRAÊNG

Huy Phöông

54112

RU TA NGAÄM NGUØI

Trònh Coâng Sôn

54113

RU TÌNH

Trònh Coâng Sôn

51819

RU TRONG XOÙT XA

Thaùi Huøng

54326

RÖØNG CAÂY TRUÙT LAÙ

Phaïm Theá Myõ

52551

RÖØNG GOÏI

Veà laïi suoái nguoàn chieàu ñuïc möa tuoân…

Nhaïc: Phaïm Minh Tuaán Thô: Nguyeãn Chí Hieáu

50311

RÖØNG XANH VANG TIEÁNG TA LÖ

Phöông Nam

50417

RÖØNG XÖA ÑAÕ KHEÙP

Trònh Coâng Sôn

53481

RÖÔÙC DAÂU MIEÄT VÖÔØN

Phoá Thu

53047

RÖÔÙC EM VAØO MÔ TA

Quoác Baûo

50983

SA MAÏC TÌNH YEÂU

51275

SA MÖA GIOÂNG

51317

SAI LAÀM VAÃN LAØ ANH Anh bieát khi tình ñeán…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Chu Minh Kyù

50037

SAØI GOØN

Y Vaân

51667

SAØI GOØN CHIEÀU NGOAÏI OÂ

Vuõ Hoaøng

Em ôi em nguû cho ngoan ñeå meï ñi chaët caây chuoái nôi xa… Tieáng soùng ru baõi caùt… Ru maõi ngaøn naêm...

Hoø ô… Buoàn thöông chieác aùo… Coù moät vaàng traêng saùng soi ngaøn naêm chaúng giaø... Chôø em hoaøi ñôïi em maõi...

Moâi naøo haõy coøn thôm cho ta phôi cuoäc tình... Ru em ñaàu con gioù, em hong toùc beân hoà... Ta ru tình xoùt xa ... Chôït thaáy con tim daïi khôø... Töøng böôùc chaân em, töøng böôùc chaân anh vaø naéng treân moâi...

Ñaøn theo ta ñi…

Ta thaáy em trong tieàn kieáp…

Nghe xoân xao xoùm treân laøng beân, oâi vui gheâ röôùc daâu mieät vöôøn...

Traùi tim ñeå yeâu em, traùi tim ñeå vui buoàn...

S Nhaïc Nhaät

Tình yeâu anh ôi…

Baéc Sôn

Daãu maø trôøi coøn laøm möa…

Döøng chaân treân beán khi chieàu naéng chöa phai ... Beân kia doøng soâng…

www.arirang.com.vn

- 142 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50949

SAØI GOØN COÂ TIEÂN NAÊM 2000

Phöông Uyeân

53335

SAØI GOØN EM VAØ TOÂI

Nguyeãn AÙnh 9

53626

SAØI GOØN GIAÙNG SINH

Quoác Nam

51061

SAØI GOØN MAÕI TRONG TIM TA

Phöông Uyeân

53482

SAØI GOØN MAÕI YEÂU THÖÔNG

Traàn Xuaân Tieán

50241

SAØI GOØN MAØU XANH TÌNH YEÂU

Ngoâ Huyønh

53941

SAØI GOØN NHÔÙ

Soâng Traø

52083

SAØI GOØN QUAÄT KHÔÛI

Hoà Baéc

53196

SAØI GOØN QUEÂ HÖÔNG TOÂI

Ñöùc Trí

54327

SAØI GOØN THAÙNG GIEÂNG

Vuõ Quoác Vieät

53799

SAØI GOØN TRONG TOÂI

Toâi yeâu Saøi Goøn moät thoaùng xoân xao, nhö côn möa raøo ...

Nhaïc: Theá Hieån Thô: Cao Vuõ Huy Mieân

50950

SAØI GOØN VEÀ ÑEÂM

Toâ Thanh Tuøng

52280

SAØI GOØN YEÂU THÖÔNG

Dzoaõn Bình

50790

SAMBA MAMBO

Nhaïc ngoaïi

50431

SANG NGANG

Ñoã Leã

52811

SAÙNG RÖØNG

Phaïm Ñình Chöông

53624

SAÙNG TRONG BUOÂN

Daân ca Taây Nguyeân

54328

SAÙNH ÑOÂI

Nguyeãn Phuùc Thaïch (Only C)

52552

SAO ANH KHOÂNG LAØ ANH

Ñình Vaên

50127

SAO ANH KHOÂNG LAØ

Tröông Tuyeát Mai

51289

SAO ANH NÔÕ ÑAØNH QUEÂN

Toâ Thanh Tuøng

Moïi ngöôøi vaøo naêm aáy...

Saøi Goøn trôøi chôït naéng, töøng gioït naéng goïi möa... Trôøi Saøi Goøn vöøa sang ñoâng ñeâm laïnh daàn töøng gioït söông rôi… Caát tieáng haùt vôùi bao ñam meâ...

Ta vaãn nhôù moät thôøi tuoåi treû, ñi ñaáu tranh... Saøi Goøn queâ cuûa maøu xanh...

Saøi Goøn Saøi Goøn Saøi Goøn cuûa toâi, thaønh phoá toâi yeâu... Raàm raäp böôùc chaân ta ñi rung chuyeån ñöôøng phoá… Saøi Goøn queâ höông toâi nhöõng naêm thaùng xa xoâi ñaõ qua... Khi muøa xuaân môùi gheù qua, ñeå loøng ta nghe bao xoán xang...

Saøi Goøn veà ñeâm tình nhö söùc soáng cuõng ñang böøng leân… Saøi Goøn hoâm nay phoá xaù ñoâng vui thaät vui khi coù anh... Cuøng haùt leân vuõ khuùc SamBa… Thoâi nín ñi em leä ñaãm vai roài ... Röøng xanh leân bao söùc soáng, uù uø uù u, ngaøn caây xoân xao… Ô Giuùt in Rin daäy mau saùng roài em ôi ô Giuùt in Rin… Ñoâi chaân em böôùc nhanh, bao laàn ñi qua con phoá quen... Töôûng tình yeâu ñaõ cheát laâu roài, töôûng con tim hoùa ñaù… Sao anh khoâng laø gioù…

Sao anh nôõ ñaønh queân…

www.arirang.com.vn

- 143 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52676

SAO ANH RA ÑI

Minh Vy

51365

SAO BIEÅN

Phaïm Minh Tuaán

50202

SAO CHÖA THAÁY HOÀI AÂM

Chaâu Kyø

50094

SAO EM NÔÕ VOÄI LAÁY CHOÀNG

Traàn Tieán

53048

SAO EM VAÃN YEÂU

Phaïm Baù Ñöùc

50198

SAO EM VOÂ TÌNH

Nguyeãn Höõu Saùng

50377

SAO KHOÂNG ÑEÁN BEÂN EM

Nhaïc ngoaïi

52812

SAO LAÏI NHAÉN NHAÀM MAÙY ANH

Nguyeãn Minh Anh

51547

SAO LOØNG COØN THÖÔNG

Haøn Chaâu

50405

SAO ÑEÂM

Nguyeãn Höõu

52082

SAO ÑOÅI NGOÂI

Baûo Tröôøng

51820

SAO NÔÕ ÑAØNH QUEÂN

Traùch nhau chi theâm buoàn vì ngöôøi yeâu ñaõ xa thaät roài...

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Tröôøng Huy

50069

SAO TÌNH CHÖA ÑEÁN

Nguyeãn Ngoïc Thieän

53625

SAÙT CAÙNH BEÂN NHAU

Syõ Luaân

51489

SAU LAÀN HEÏN CUOÁI

Hoaøi Nam

51831

SAU MOÄT LÔØI NOÙI DOÁI

Nguyeãn Hoaøi Anh

51873

SAU MOÄT TÌNH YEÂU

Nguyeãn Hoaøi Anh

50003

SAÙU MÖÔI NAÊM

Y Vaân

54114

SAY ÑAÉM

Hoà Hoaøi Anh

51548

SAY TÌNH

Roùt maõi nhöõng cheùn chua cay…

Nhaïc ngoaïi Lôøi Vieät: Quoác Tuaán

53943

SAÁM VANG DOØNG NHÖ NGUYEÄT

Chöông Ñöùc

Coøn laïi gì hôõi anh lôøi yeâu rôøi xa traùi tim, tình mình… Toâi yeâu bieån vaø toâi yeâu em… Theo naêm thaùng hoaøi mong...

Lôøi ru buoàn nghe meânh mang meânh mang ... Thoâi ngöôøi ôi thoâi ñöøng noùi nhöõng gì... Ñaõ bieát em voâ tình...

Thaáp thoaùng thaáy boùng ñoâi chim…

Ñaâu caàn anh noùi hay goïi phone laøm gì, cuõng chæ vaäy thoâi... Sao loøng coøn thöông…

Em quen anh giöõa sao ñeâm… Vì sao rôi oâ hay, vì sao rôi ñeâm nay tinh tuù buoàn chi…

Anh nhö maây laõng du...

Tình yeâu seõ luoân luoân coøn maõi tình baïn seõ luoân luoân coøn hoaøi… Sau laàn heïn cuoái em veà…

Töøng nuï hoân kheùp laïi sau ñoâi moâi höõng hôø... Coù ai töøng yeâu maø khoâng ñau ñôùn moät laàn... Em ôi coù bao nhieâu…

Xin rôøi xa duø öôùc muoán ñaäm saâu...

Hô hô hô hô hô hô hô...moät loøng son trung duõng...

www.arirang.com.vn

- 144 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52281

SAÀU LEÛ BOÙNG

51620

SAÀU ÑAÂU ÑAÉNG HOAØI Queâ höông laø gì…

Nhaïc: Lyù Duõng Lieâm Lôøi: Nguyeân Thaûo

50039

SAÀU ÑOÂNG

Khaùnh Baêng

53337

SAÀU TÍM THIEÄP HOÀNG

Minh Kyø - Hoaøi Linh

50778

SAÀU TÖÔNG TÖ

Nhaïc ngoaïi

51666

SAÉC MAØU TÌNH YEÂU

Nguyeãn Ngoïc Thaïch

51354

SAÉC MAØU

Traàn Tieán

53942

SAÉC XANH MUØA HEØ

Trung Kieân - Leâ Kim

50357

SEALED WITH A KISS

Nhaïc ngoaïi

52554

SEN TRAÉNG ÑOÀNG NAI

Traàn Quang Huy

53944

SEÕ KHOÂNG COØN

Tröông Leâ Sôn

52553

SEÕ MAÕI LAØ NGÖÔØI BAÏN THAÂN

Tröôøng Huy

50736

SEÕ NOÙI LÔØI YEÂU THÖÔNG TÔÙI NGÖÔØI

Ñoaøn Xuaân Myõ

51223

SEÕ QUA TRONG MÖA

Nguyeãn Ñöùc Trung

53800

SEÕ QUAY VEÀ

Nathan Lee

50996

SHA LA LA

Nhaïc Anh

52282

SIEÁT CHAËT BAØN TAY

Vaên Khaùnh - Truùc Phöông

50984

SILENT NIGHT

Nhaïc Anh

51392

SINH NHAÄT KHOÂNG COÙ ANH

Theá Hieån

50899

SLEEPING CHILD

Nhaïc ngoaïi

52555

SOÂCOÂLA

Voõ Thieän Thanh

Ngöôøi ôi khi coá queân laø khi loøng nhôù theâm…

Chieàu nay gioù ñoâng veà... Töø luùc quen em chöa noùi moät lôøi naøo toû tình ta meán nhau... Son phaán naøo ñaâu… Moät ngaøy tình côø…

Moät maøu xanh xanh… Kìa laøn maây traéng bay veà nôi vaéng... Tho' we gotta say goodbye…

Toûa saùng treân maët nöôùc, ñaàm sen traéng mieân man… Seõ khoâng coøn tình yeâu moät thôøi thô ngaây... Em yeâu anh maø khoâng daùm noùi, chæ giaáu trong tim… Cöù muoán noùi moät lôøi… Khi muøa xuaân ñeán…

Hô hô hô...Ñöøng buoàn nheù neáu mai anh xa em roài ... My heart goes sha la la… Sieát chaët baøn tay thöông sao ñoâi vai traàn… Ñeâm thaùnh voâ cuøng…

Sinh nhaät khoâng coù anh… Chaân toâi böôùc nhanh…

Soâcoâla la… Döôùi phoá coù löùa ñoâi keà böôùc beân nhau…

www.arirang.com.vn

- 145 -

Anh Baèng


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52678

SOÂNG ÑAKROÂNG MUØA XUAÂN VEÀ

Toâ Haûi

53483

SOÂNG NGAÂN EÂM ÑEÀM

Traàn Minh Phi

51013

SOÂNG QUEÂ

Ñynh Traàm Ca

52813

SOÂNG TRAÊNG

Vónh Taâm

54329

SÔÏ

Hoà Minh Phuùc

50939

SÔÏI NHÔÙ SÔÏI THÖÔNG

Tröôøng Sôn Ñoâng Tröôøng Sôn Taây…

Nhaïc: Phan Huyønh Ñieåu Thô: Thuùy Baéc

52677

SÔÏI NHÔÙ

Hoaøi Phöông

50020

SÔN NÖÕ CA

Traàn Hoaøn

53049

SOÙNG TÌNH

Tuaán Khanh

51047

SOÙNG VEÀ ÑAÂU

Trònh Coâng Sôn

52556

SOÙNG XOÂ TÌNH VÔÕ

Nguyeãn Minh Anh

51453

SOÙNG

Voõ Thieän Thanh

50792

SUOÁI MÖÔØNG HUM COØN CHAÛY MAÕI

Nguyeãn Taøi Tueä

50019

SUOÁI MÔ

Vaên Cao

54330

SUOÁI TOÙC

Y Vaân - Vaên Phuïng

50889

SUÙT SUÙT SUÙT NÖÕA ÑI

Toâ Thanh Tuøng

54331

SÖÔNG ÑEÂM

Nguyeãn Quoác Duõng

53050

SÖÙC TREÛ THAØNH PHOÁ ANH HUØNG

Vieát Duy

52814

TA

51270

TA CHAÚNG COØN AI

Chim Kôtia bay tôùi, nghieâng caùnh chaøo Ñakroâng… Chuyeän raèng coù coâ beù laïc treân phoá moäng mô... Hoø ô soâng queâ nöôùc chaûy…

Nôi chaân trôøi cao raát xa, coù aùnh traêng saùng ngôøi… Moät ngaøy buoàn neáu anh khoâng coù em, vì em ra ñi...

Möa hay rôi beân theàm laïnh luøng nhöõng toái, laïnh luøng… Moät ñeâm trong röøng vaéng... Naøy ngöôøi yeâu daáu ôi, em ñaõ nghe gì trong tieáng soùng... Bieån soùng bieån soùng…

Thaáp thoaùng maây cuoái trôøi, nghe tình soùng voã… Soùng cöù theá cöù theá... Baûn Möôøng Hum non ngaøn…

Suoái mô beân röøng thu vaéng... Tìm cho thaáy lieãu xanh xanh laû lôi, hay ñi tìm... Vì sao toâi say meâ ñaù banh…

Coù chieác laù rôi trong chieàu vaøng, nhöõng öôùc muoán... Döôùi côø Ñoaøn thanh nieân, ta ñi vaøo kyû nguyeân môùi...

T

Ta say trong noãi buoàn, ta cöôøi vôùi nieàm ñau…

Quoác Duõng - Phaïm Ngoïc Ñöùc Trí

Ngaøy anh ra ñi…

www.arirang.com.vn

- 146 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52084

TA ÑAÂU COÙ SAY

Duy Maïnh

53801

TA ÑI TÌM EM

Kim Minh Huy

50407

TA NHÔÙ EM

Trung Caån

52815

TA THAÁY GÌ ÑEÂM NAY

Trònh Coâng Sôn

53051

TACANOÂ NHAÂN CHÖÙNG QUAÛ CAÛM

Phoù Ñöùc Phöông

51228

TAØ AÙO ÑEÂM NOEL

Hoaøi Linh

50253

TAØ AÙO TÍM

Hoaøng Nguyeân

50420

TAØ AÙO XANH

Ñoaøn Chuaån - Töø Linh

50135

TAÏ ÔN

Trònh Coâng Sôn

54332

TAÏ TÖØ

Toâ Vuõ

51668

TAÏI SAO

Na na na… Giôø ñaây ñöùng beân ngöôøi, em mong öôùc sao...

Nhaïc Anh Lôøi Vieät: Leâ Höïu Haø

53299

TAÏM BIEÄT

Hoà Hoaøi Anh

54333

TAÏM BIEÄT

Ngoïc Chaâu

50388

TAÏM BIEÄT CHIM EÙN

Traàn Tieán

50732

TAÏM BIEÄT MUØA HEØ

Ñoaøn Xuaân Myõ

54334

TAN BIEÁN

Nguyeãn Haûi Phong

50764

TAN TAÙC

Ta ñöa ngöôøi ñi ñöôøng veà tình chia hai loái…

Nhaïc ngoaïi Lôøi Vieät: Töù My

52557

TAN VÔÕ

Thaùi Thònh

50485

TAN VÔÕ

Nhaïc ngoaïi

53945

TAÙT NÖÔÙC ÑAÀU ÑÌNH

Nhaïc: Y Vaân Lôøi: Daân ca

53484

TAØN ÑEÂM GOÁI MOÄNG

Phaïm Thöông Thuyeát Thô: Hoà Myõ Leä

Haõy ñeán beân ta ñeâm nay caïn cheùn röôïu buoàn… Thaønh Ñoâ Laâm An Ñaïi Lyù ta tìm naøng… Ta yeâu em moät chieàu… Ta ñaõ thaáy gì trong ñeâm nay côø bay traêm ngoïn côø bay… Xin haùt veà ngöôøi con cuûa Ñaát nöôùc tuyeát traéng Fu Gi huøng vó... Baàu trôøi hun huùt côn gioù se laïnh tôùi… Moät chieàu lang thang beân doøng Höông Giang ... Gioù bay töø muoân phía… Duø ñeán roài ñi toâi cuõng xin taï ôn ngöôøi... Roài ñaây khi muøa döùt chieán chinh, gioù daâng khuùc ñaøn...

Trôøi laøm maây xaùm che ngang loái veà... Ngaøy vui ñaõ xa daàn, ñaõ xa roài ñoù vaø giaây phuùt taïm bieät... Taïm bieät chim eùn xöa…

Taïm bieät nheù nhöõng khung trôøi... Khi söông tan mau, chuùt aùnh saùng nhaït maøu, con ñöôøng...

Cuoäc tình nhö côn gioù thoaùng qua ñôøi em… Töøng gioït leä traøn bôø mi…

Ñeâm qua taùt nöôùc oái a chöù ñaàu ñình... Hoa xöa nay ñaõ taøn roài, nuï cöôøi heùo haét khi con tim vôõ tan...

www.arirang.com.vn

- 147 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50486

TAØN TRO

Nhaïc ngoaïi

53197

TAØU ANH QUA NUÙI

Phan Laïc Hoa

50268

TAØU VEÀ QUEÂ HÖÔNG

Hoàng Vaân

52417

TAXI

Só Luaân

52679

TAÂM SÖÏ HAI NGÖÔØI ÑAØN OÂNG

Vuõ Quoác Vieät

52418

TAÂM SÖÏ MOÄT LÔØI CA

Tieán Luaân - Ñynh Traàm Ca

51166

TAÂM SÖÏ VÔÙI ANH

Hoaøng Trang

52816

TAÁM AÛNH KHOÂNG HOÀN

Hoaøi An

51730

TAÁM AÙO CHIEÁN SÓ MEÏ VAÙ NAÊM XÖA

Nguyeãn Vaên Tyù

51361

TAÂM HOÀN XAO ÑOÄNG Ñôøi anh nhö con thuyeàn troâi…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Chu Minh Kyù

53338

TAÀM GÖÛI

Tröông Leâ Sôn

53485

TAÄN CUØNG NOÃI NHÔÙ

Hoaøng Trang

51621

TAÂN DOØNG SOÂNG LY BIEÄT (CHIA XA) OÂi cuoäc ñôøi taïi sao...

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Tuaán Höng

50735

TAËNG VAÄT

A Khueâ

54335

THAM PHUÙ PHUÏ BAÀN

Toâ Phöông Trang

52818

THAÀM KÍN

Nguyeãn Vaên Ñoâng

52085

THAÀM MONG

Hoaøi An

54336

THAÀM YEÂU

Tieán Minh

51367

THAÂN CON GAÙI KIEÁP CON TRAI

Quoác Huøng

53053

THAÀN KINH NON NÖÔÙC HÖÕU TÌNH

Khaùnh Baêng

53054

THAÄT KHOÙ NOÙI LÔØI CHIA TAY

Phaïm Khaùnh Höng

Gioït nöôùc rôi hay gioït saàu… Ñi doïc Vieät Nam theo baùnh con taøu quay... Anh ôi ñoâ thaønh ôû ñaây em soáng khoâng quen… Anh khoâng caàn em ñeå cho maét moâi em buoàn… Toâi keå anh nghe, tình toâi ngaøy aáy ñang yeân vui… Khi bieát yeâu ñaàu tieân, tình em ñaõ trao veà anh… Anh voâ tình anh chaúng hieåu… Toâi ngoù veà cuoái trôøi, tay oâm kyû vaät giöõa toâi vôùi ngöôøi… Taám aùo aáy baáy laâu nay con thöôøng vaãn maëc…

Em ñi veà ñaâu hôõi anh treân con ñöôøng ñaày möa gioù... Buøi nguøi ngô ngaùc maét buoàn hiu haét giöõa chieàu ñang phai taøn...

Bình minh treân caùnh ñoàng… Tieáng chim keâu nghe buoàn da dieát, aùnh traêng khuya... Xin traû laïi anh lôøi noùi yeâu ñaàu, cuøng maøu thö xanh anh vieát… Khi con tim yeâu ñöông aám noàng, coù ai hay ai ñang bô vô… Ngöôøi yeâu hôõi coù bieát tim anh xuyeán xao boài hoài... Anh lang thang treân phoá…

Coá Ñoâ baáy laâu toâi khoâng trôû veà, Thieân Muï hoài chuoâng... Ñöøng nhìn anh nöõa nheù em, khieán bao lôøi muoán noùi...

www.arirang.com.vn

- 148 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52681

THAÄT LOØNG EM KHOÂNG MUOÁN THEÁ

Nguyeân Chaán Phong

52421

THAÄT LOØNG PHAÛI NOÙI XA EM

Leâ Quoác Duõng

52420

THAÄT LOØNG

Nhaát Trung

50487

THAÁT TÌNH

Nhaïc Hoa

52819

THAÀY TOÂI

Leâ Vaên Loäc

53199

THAÊM HUEÁ

Toâ Thanh Tuøng

50380

THAÊNG TRAÀM

Nhaïc ngoaïi

54337

THANH NIEÂN HAÙT VEÀ ÑAÛNG

Phoù Ñöùc Phöông

53803

THANH NIEÂN LAØM THEO LÔØI BAÙC

Hoaøng Hoøa

51945

THANH NIEÂN VÌ NGAØY MAI

Phaïm Ñaêng Khöông

54338

THANH NIEÂN VIEÄT NAM

Phaïm Ñaêng Khöông

51448

THANH NIEÂN XUNG PHONG

Phan Huyønh Ñieåu

52680

THAØ ANH NOÙI MOÄT LÔØI

Ñoàng Giao

51944

THAØ COÂ ÑÔN

Ngoïc Sôn

52936

THAØ LAØ QUEÂN ÑI

Thaùi Thònh

50928

THAØ LAØM HAÏT MÖA BAY

Traàn Thanh Tuøng

52419

THAØ LAØM NGÖÔØI BAÏN THAÂN

Minh Khang

51723

THAØ MOÄT LAÀN ÑAU

Nguyeãn Hoaøi Anh

52817

THAØ NGÖÔØI ÑÖØNG NOÙI

Trung Quaân

51669

THAØ RAÈNG CHIA TAY

Hoaøi An

51670

THAØ RAÈNG NHÖ THEÁ

Nguyeãn Hoaøi Anh

Naøy ngöôøi tình ñaõ xa maõi, thaät loøng naøy xin loãi anh... Anh phaûi rôøi xa em thoâi, cuoäc tình gian doái…

Chuyeän tình yeâu ai ñaâu bieát ngaøy mai seõ chia hai… Hôõi ngöôøi yeâu traùi tim anh... Moät maùi tranh, moät taám loøng, thaày mang ra ngoaïi thaønh… Nieàm thöông meán xin trao cho Hueá... Cuoäc ñôøi roài coù nhöõng luùc laàm than ... Vaøo luùc con thuyeàn ra khôi ñaõ raèng vöõng laùi... Keát lieân laïi thanh nieân chuùng ta cuøng nhau ñi leân ... Duø leân röøng hay xuoáng bieån…

Töø Laïng Sôn cho ñeán Caø Mau, töø ñaûo xa cho ñeán röøng saâu... Laø thanh nieân xung phong…

Anh ôi coøn khoâng bao lôøi yeâu em ñaém say, sao anh… Buoàn naøo hôn ñeâm nay khi thaáy em treân ñöôøng phoá... Ngaøy xöa ngaây thô neân toâi ñaõ tin em, troïn tình yeâu trong toâi… Thaø laøm haït möa bay…

Mình chæ laø ngöôøi baïn thaân thoâi, chöù ñöøng neân… Cöù maõi nhaém maét böôùc ñi trong mô ... Duø nhieàu ngöôøi noùi vôùi toâi raèng em ñoåi thay, maø sao toâi… Moät mai ta nhaän ra…

Coá giaáu nöôùc maét laëng thaàm nhìn nhau nghe nhoùi loøng…

www.arirang.com.vn

- 149 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51015

THAO THÖÙC VÌ EM (EM LAØ TAÁT CAÛ)

Lam Phöông

53627

THAÀM MONG ANH QUAY VEÀ BEÂN EM

Anh Tuaán

53487

THAÊM BEÁN NHAØ ROÀNG

Traàn Hoaøn

53804

THANH SOÂ COÂ LA GHEÙP ÑOÂI

Nguyeãn Hoaøng Linh

53949

THAØNH PHOÁ BUOÀN

Lam Phöông

50714

THAØNH PHOÁ COÛ NON

Nguyeãn Ngoïc Thieän

51291

THAØNH PHOÁ CUÛA TOÂI

Phan Nhaân

50799

THAØNH PHOÁ HOA PHÖÔÏNG ÑOÛ

Löông Vónh - Haûi Nhö

52283

THAØNH PHOÁ KHOÂNG COÙ MUØA ÑOÂNG

Phan Long

53486

THAØNH PHOÁ MAØU XANH

Traàn Xuaân Tieán

51874

THAØNH PHOÁ MAÂY BAY

Soâng Traø

50063

THAØNH PHOÁ MÖA BAY

Baèng Giang

50188

THAØNH PHOÁ MUØA XUAÂN

Trònh Coâng Sôn

53950

THAØNH PHOÁ SÖÔNG

Vieät Anh

50986

THAØNH PHOÁ TÌNH YEÂU VAØ NOÃI NHÔÙ Coù töø bao giôø haøng caây xanh ngaùt…

Nhaïc: Phaïm Minh Tuaán Lôøi: Nguyeãn Nhaät AÙnh

51021

THAØNH PHOÁ TOÂI YEÂU

Hoaøng Hieäp

50219

THAØNH PHOÁ TREÛ

Traàn Tieán

50888

THAT'S WHY YOU GO AWAY

Nhaïc ngoaïi

53329

THAÙNG BA TAÂY NGUYEÂN Thaùng ba muøa con ong ñi laáy maät...

Nhaïc: Traàn Chung Lôøi: Thaân Nhö Thô

50738

THAÙNG GIEÂNG TREÂN NGOÙN TAY NGOAN

Ñoaøn Xuaân Myõ

51153

THAÙNG MAÁY TRÔØI MÖA

Maëc Theá Nhaân

Em ôi suoát ñeâm thao thöùc…

Moät laàn laàm lôõ ngöôøi ôi troùt mang trong anh nhöõng nghi ngôø… Hoø ô ô ôù ô ai veà Thuû Thieâm, ai qua Beán Ngheù... Beân hieân möa phuøn giaêng maéc, nghe nhö mô hoà vaây kín ... Thaønh phoá naøo nhôù khoâng em, nôi chuùng mình... Caûm ôn chuù beù ñuoåi deá ven ñöôøng… Thaønh phoá Hoà Chí Minh…

Thaùng naêm rôïp trôøi hoa phöôïng ñoû…

Thaønh phoá khoâng coù muøa ñoâng, naéng hoàng hoàng treân…

Ta yeâu thaønh phoá maøu xanh, thaép leân gioït naéng long lanh... Toâi trôû laïi thaêm doøng thaùc Cam Ly... Coù nhöõng chieàu thaønh phoá möa bay... Saøi Goøn muøa xuaân...

Toâi cheát trong em bao giôø, moãi sôùm söông bay thaønh phoá mô...

Toâi yeâu thaønh phoá cuûa toâi…

Em ñi ñaâu veà maø toùc ñaày me ... Xöa ta thöông yeâu nhau…

Moät ngoïn neán thaép leân…

Thaùng maáy trôøi möa hôõi em...

www.arirang.com.vn

- 150 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53198

THAÙNG NAÊM COØN NHÔÙ

Hoaøng Nhaïc Ñoâ

50724

THAÙNG NAÊM HOÏC TROØ

Nguyeãn Ñöùc Trung

53946

THAÙNG NGAØY CHÔØ MONG

Ñoã Baûo

50829

THAÙNG SAÙU TRÔØI MÖA Thaùng saùu trôøi möa...

Nhaïc: Hoaøng Thanh Taâm Thô: Hoaøng Sa

53947

THANH NIEÂN TÌNH NGUYEÄN

Traàn Minh Phi

53948

THAÙNH GIOÙNG SÖÙC MAÏNH THAÀN KYØ

Tröông Quang Luïc

51016

THE CUP OF LIFE

Nhaïc Taây Ban Nha

51378

THEÁ GIÔÙI HAØO HOA Bao la trôøi maây boán phöông…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Chu Minh Kyù

52422

THEÁ GIÔÙI KHOÂNG TÌNH YEÂU

Kim Tuaán

51332

THEÁ GIÔÙI NAÊM 2000

Thieân Toaøn

50444

THEÁ ROÀI

Phuù Quang

51549

THEÂM YEÂU ÑÔØI HÔN Anh böôùc ra töøng con phoá...

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Nguyeãn Ngoïc Thieän

53339

THEÀM NHAØ COÙ HOA

Thanh Taâm

51875

THEO BOÙNG HOAØNG HOÂN

Leâ Quang

50917

THÌ THAÀM MUØA XUAÂN

Ngoïc Chaâu

50309

THIEÂN ÑAØNG BUÙP BEÂ

Nhaïc Phaùp

53055

THIEÂN ÑÖÔØNG GOÏI TEÂN

Maïnh Quaân

52937

THIEÂN ÑÖÔØNG KHOÂNG LOÁI

Tröông Leâ Sôn

51163

THIEÂN ÑÖÔØNG MONG MANH

Nguyeãn Ñöùc Trung

51946

THIEÂN ÑÖÔØNG TÌM ÑAÂU

Anh Tuaán

53951

THIEÂN ÑÖÔØNG TRAÀN GIAN

Nguyeãn Hoàng Thuaän

Em veà nhö laù cheát gôïi nhôù muøa thu xöa... Ngaøy xöa beù môùi ñeán tröôøng...

Nhìn doøng ñôøi cuoán nhanh, töøng hình haøi böôùc qua...

Tìm veà muøa xuaân ta ñi leân ngaøn, nhìn veà ngaøy mai... Söû xanh coøn ghi thôøi döïng nöôùc Thaùnh Gioùng naêm xöa... Cuoäc soáng voán ñaày bao noãi nieàm öôùc…

Tình yeâu laø gì maø theá giôùi phaûi khoùc, khi moäng mô… Cuøng hoøa ñieäu nhaïc vui…

Theá roài möa vaø theá roài ñeâm...

Naéng hoaøng hoân ñaõ taét boùng maây môø daàn sau côn gioù thoaûng... Meï ngoài ñoù khi naéng chieàu buoâng daàn ... Töøng choài non xanh môn man... Em coù ba laø em coù maù…

Troâi mieân man veà ñaâu moät nhaønh hoa môùi nôû... Ñeán sau cuoái roài ngöôøi cuõng boû ta ñi sau bao naêm maät ngoït... Moät giaác chieâm bao…

Tình nhö thô oâi giaác mô...

Sau côn gioâng trôøi xanh maây traéng...

www.arirang.com.vn

- 151 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51467

THIEÂN ÑÖÔØNG TRONG LOØNG TA

Minh Chaâu

53628

THIEÂN ÑÖÔØNG VAÉNG EM

Buøi Anh Duõng - Ñaêng Khoâi

51277

THIEÂN THAI

Vaên Cao

53952

THIEÂN THAÀN NHOÛ BEÙ

Anh Tuaán

52086

THOAÙNG MAÂY BAY

Ñöùc Huy

51552

THOAÙNG MOÄT GIAÁC MÔ

Thaêng Long - Thanh Sôn

52087

THOAÙT LY

Quoác Duõng

50085

THOÂI

Thoâi em ñöøng khoùc nöõa laøm gì...

Nhaïc: Y Vaân Thô: Nguyeãn Long

52682

THOÂI ANH CÖÙ ÑI ÑI

Nguyeân Chaán Phong

51017

THOÂI ANH HAÕY VEÀ

Nguyeãn Ngoïc Thieän

51550

THOÂI ÑAØNH CHIA TAY Ñöôøng phoá ñaõ veà khuya…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Tröôøng Huy

52559

THOÂI ÑÖØNG CHIEÂM BAO

Töôøng Vaên

50492

THOÂI TA XA NHAU

Nhaïc ngoaïi

53629

THOÂI VEÀ ÑI

Vónh Taâm

51821

THOÅN THÖÙC MOÄT TÌNH YEÂU

Traàn Huaân

51551

THOÂN TRAÊNG

Maïnh Bích - Nguyeân Dieäu

51671

THÔ CHO CHÒ

Nhaïc: Mai Thu Sôn Lôøi: Sôn Traàn

52088

THÔ TÌNH CUOÁI MUØA THU

Cuoái trôøi maây traéng bay, laù vaøng thöa thôùt quaù…

Nhaïc: Phan Huyønh Ñieåu Lôøi: Xuaân Quyønh

52560

THÔØI GIAN CHÖA VUØI LAÁP

Töôøng Vaên

54115

THÔØI GIAN ÑEÅ YEÂU

Ñoã Baûo

54116

THÔØI GIAN ÔI

Phaïm Höõu Taâm

Bao naêm ñaõ qua…

Töø khi gaëp ñöôïc em moät aùnh maét ñeå cho loøng anh thaáy… Tieáng haùt ai chieàu nay… Hô hô hô...ban mai tìm ñeán, lung linh gioït söông treân caùnh hoa... Ñôøi leânh ñeânh troâi doøng nöôùc moät thoaùng maây bay... Töø khi em ñaõ xa toâi...

Thoâi mình ñi coøn troâng chôø chi tình mình chæ theâm xoùt xa...

Thoâi ñuû roài ñoù anh, tình yeâu khoâng theå xem nhö… Thoâi anh haõy veà moái duyeân mình nhaït nhoøa nhö khoùi maây…

Ngaøy xöa aáy ñaõ qua coøn ñaâu, cuøng maây troâi raát xa… Em em ñaõ heát tin anh…

Vöøa chôït nghe gioïng noùi quen quaù... Chieàu nay tìm veà con phoá ...

Ñeâm nay traêng soi thoân trang… Chò möôøi saùu tuoåi theo choàng ...

Moät ngaøy hôø höõng, theo thôøi gian bay trong möa… Nhieàu khi em muoán chaøo ra ñi thaät xa... Xin tình yeâu naùn laïi, ñôøi ta daãu nhö thôøi gian xoùa nhoøa...

www.arirang.com.vn

- 152 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53488

THÔØI HOA ÑOÛ

Döôùi maøu hoa nhö löûa chaùy khaùt khao...

Nguyeãn Ñình Baûng Thô: ThanhTuøng

52089

THÔØI SINH VIEÂN

Ñoã Ñình Phuùc

52284

THÔØI THÔ AÁU ÑAÕ XA

Quoác Vöôïng

51316

THU CA

Phaïm Maïnh Cöông

53201

THU COÂ LIEÂU

Vaên Cao

51085

THU HAÙT CHO NGÖÔØI

Vuõ Ñöùc Sao Bieån

51310

THU PHAI

Bao nhieâu nieàm vui giôø ñaõ quaù xa roài…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Leâ Quang

51876

THU PHAI

Nguyeãn Tuaán Khanh

50419

THU QUYEÁN RUÕ

Ñoaøn Chuaån - Töø Linh

54339

THU TÌNH YEÂU

Löu Thieân Höông

51091

THU VAØNG

Cung Tieán

54340

THU XA

Töôøng Vaên

50356

THUÙ YEÂU THÖÔNG

Nhaïc Phaùp

50987

THUÔÛ BAN ÑAÀU

Nhaát Sinh

52423

THUYEÀN EM ÑI TRONG ÑEÂM

Nguyeãn Phuù Yeân

52563

THUYEÀN GIAÁY CHIEÀU MÖA

Hoaøng Phöông

51877

THUYEÀN HOA BEÁN XÖA

Hoaøi An

51235

THUYEÀN HOA

Phaïm Theá Myõ

50894

THUYEÀN TÌNH TREÂN SOÙNG

Nhaïc Hoa

50387

THUYEÀN VAØ BIEÅN Chæ coù thuyeàn môùi hieåu...

Nhaïc: Phan Huyønh Ñieåu Lôøi: Xuaân Quyønh

52685

THUYEÀN XA BEÁN ÑOÃ

Huy Phöông

Chuyeän haøng ngaøy thôøi sinh vieân cuoäc soáng bao ñieàu gian khoù... Ngaøy thô aáu toâi thöôøng ñöùng saân nhaø ngaém sao… Laïnh luøng söông rôi heo may… Thu coâ lieâu tòch lieâu coâ thoân chieàu... Doøng soâng naøo ñöa ngöôøi tình...

Töøng chieác laù vaøng rôi trong chieàu buoàn haét hiu... Anh mong chôø muøa thu… Moät laàn nhìn laø anh mang theo ngaøn dòu daøng... Chieàu hoâm qua lang thang… Moät mình toâi trong chieàu thu xoân xao tieáng laù... Tình nhö thoaùng maây… Cho anh veà thaêm laïi…

Ñeâm nay ñeâm nay coù thuyeàn em ñi, truyeàn troâi nhanh... Chieàu chieàu ngaøy xöa em beân hieân ...

Moät caønh hoa moät giaác mô nhieàu lôøi höùa, höùa cho qua ... Thuyeàn em ñi treân soâng… Tình ñoâi ta xanh nhö…

Chuyeän tình ñoâi ta nhö thuyeàn xa beán ñoã…

www.arirang.com.vn

- 153 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52821

THÖ CUOÁI

52561

THÖ GÔÛI QUEÂ NHAØ

ÔÛ queâ nhaø coù gì vui khoâng em, chaéc con soâng…

Nhaïc: Haøn Chaâu Lôøi: Kim Tuaán

53341

THÖ TÌNH MUØA ÑOÂNG

Ñaêng Khoa

50091

THÖÔÏNG ÑEÁ BUOÀN

Traàn Tieán

53057

THÖÔNG ANH MAÉT ÑÔÏI MAÉT CHÔØ

Dzoaõn Bình

52562

THÖÔNG AÙO BAØ BA

Ñình Vaên

50701

THÖÔNG CA MUØA HAÏ

Thanh Sôn - Baûo Thu

52683

THÖÔNG EM CHÍN ÑÔÏI MÖÔØI CHÔØ

Minh Ñöùc

53058

THÖÔNG EM HAÙT CAÂU VAÙ QUAØNG

Chu Hoaøng Thoâng

51438

THÖÔNG EM LYÙ MIEÄT VÖÔØN

Tröông Quang Tuaán

52822

THÖÔNG HOAØI NGAØN NAÊM

Phaïm Maïnh Cöông

52684

THÖÔNG LAÉM TRAØ GIANG

Soâng Traø

52285

THÖÔNG MOÄT NGÖÔØI ÔÛ XA

Hoaøng Phöông

50087

THÖÔNG MOÄT NGÖÔØI

Trònh Coâng Sôn

50008

THÖÔNG NHAU CHIEÀU MÖA

Nguyeãn Trung Cang

50936

THÖÔNG NHAU LYÙ TÔ HOÀNG

Tröông Quang Tuaán

53059

THÖÔNG NHAU LYÙ TÔ HOÀNG 2

Tröông Quang Tuaán

52823

THÖÔNG NHAU MÖA NAÉNG HAI MUØA

Ñaøo Vaên Söû

50943

THÖÔNG NHÔÙ NGÖÔØI DÖNG

Nguyeãn Nhaát Huy

50353

THÖÔNG NHÔÙ NGÖÔØI

Nhaïc ngoaïi

50438

THÖÔNG NHÔÙ QUEÂ NHAØ

Haøn Chaâu

Laù thö naøy em göûi cho anh, coøn vuïng veà coøn ngu ngô…

ÔÛ nôi phöông trôøi xa loøng em coù nhôù ñeán anh nhieàu khoâng... Trôøi sinh voi trôøi khoâng sinh coû ... Gioù muøa thu meï ru con nguû, naêm canh daøi thöùc ñuû vöøa naêm... Hum…Toâi thöông chieác aùo baø ba, aùo baø ba em maëc… Heø veà roài ñaây taâm hoàn xuyeán xao… Haõy haùt leân em, haùt nöõa ñi em, em haùt baûn tình ca… Nhôù em vaát vaû nôi choán queâ nhaø laø queâ nhaø...

Em ôû mieät vöôøn con gaùi nhaø queâ aên noùi vuïng veà… Ngaøn naêm thöông hoaøi moät boùng ngöôøi thoâi… Chieàu nay toâi veà thaêm queâ mieàn Trung, ñeøo cao… Thöông moät ngöôøi ôû xa moät mình ñoâi maét ñoû… Thöông ai veà ngoõ toái...

Thöông nhau thaät nhieàu…

Töø mieàn Nam anh ngöôïc…

Kieäu vaøng chôø ai ñeå em chöù theo chaøng...

Khi chuùng mình xa nhau ñoâi nôi, thöông vaø nhôù… Nhôù ai vaàng traêng uùa maøu… Giaây phuùt eâm ñeàm…

Chieàu nay gioù veà beân song…

www.arirang.com.vn

- 154 -

Hoàng Xöông Long


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50354

THÖÔNG NHÔÙ TRONG MÖA

Nhaïc ngoaïi

52090

THÖÔNG NHÔÙ

Thanh Taâm

51216

THÖÔNG QUAÙ VIEÄT NAM

Phaïm Theá Myõ

50257

THÖÔNG THAÀM (CHUYEÄN HÔÏP TAN)

Quoác Duõng

52824

THÖÔNG THAÀM

Nguyeãn Ngoïc Thaïch

50688

THÖÔNG TIEÁC

Nhaïc ngoaïi

51018

THÖÔNG VEÀ COÁ ÑOÂ

Thanh Sôn

50125

THÖÔNG VEÀ MIEÀN ÑAÁT LAÏNH

Minh Kyø

51057

THÖÔNG VEÀ MIEÀN TRUNG Ñaõ bao laâu roài khoâng veà mieàn Trung ...

Nhaïc: Minh Kyø Lôøi: Hoà Ñình Phöông

53806

THÖÔNG VEÀ XÖÙ HUEÁ

Minh Kyø - Hoaøi Linh

53630

THÖÔNG VEÀ XÖÙ NGHEÄ

Nguyeãn Taát Tuøng

53056

THÖÙ THA

Tröông Leâ Sôn

50956

TIAMO

Nhaïc ngoaïi

51947

TIEÁC THÖÔNG

Quoác An

50988

TIEÃN BAÏN LEÂN ÑÖÔØNG

Nhaïc Hoa

50745

TIEÃN BIEÄT

Toâ Thanh Tuøng

52091

TIEÁN BÖÔÙC DÖÔÙI QUAÂN KYØ

Dzoaõn Nho

50350

TIEÃN EM LAÀN CUOÁI

Nhaïc ngoaïi

52287

TIEÃN EM LAÀN CUOÁI

Phan Anh

50747

TIEÃN EM NÔI PHI TRÖÔØNG

Nhaïc Phaùp

51822

TIEÃN ÑÖA

Nguyeãn Nhaát Huy

Coù luùc taâm hoàn sao thaáy ô thôø…

Giaän hôøn chi anh cho em boái roái, anh bieát em moãi ngaøy… Anh nghe gì khoâng hôõi anh…

Ñeâm nay laëng leõ söông muø veà giaêng treân maûnh tình queâ… ÔÛ beân naøy mình thöông mình nhôù, ngoù beân raøo... AÙnh ñeøn vaøng hiu haét… Ngöôøi ñi choán xa...

Toâi nhôù Ñaø Laït mô...

Maây vöông khoùi chieàu, xöù Hueá ñeïp yeâu kieàu ... Thöông queâ mình xöù Ngheä mieàn Trung ñaát khoâ caèn... Cuoäc ñôøi naøy naøo coù ai khoâng mang loãi laàm... Nhôù aùnh maét naøy vaø nuï hoân ñaém say… Ngaøy naøo em ñeán beân anh yeâu anh... Toâi vaø anh ñoâi baïn thaân…

ÔÛ nôi naøo cuõng nhôù veà queâ höông… Vöøng ñoâng ñaõ höûng saùng, nuùi non xanh ngaøn truøng xa… Trôøi laïnh giaù böôùc chaân buoàn baõ... Vu quy em böôùc theo choàng ngaäm nguøi ñöa tieãn… Töø nay caùch xa nghìn truøng…

Chôït moät ngaøy loøng anh ñau nhoùi ...

www.arirang.com.vn

- 155 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52286

TIEÃN ÑÖA

Toâ Thanh Tuøng

50989

TIEÃN ÑÖA

Ñaëng Hieàn - Leâ Ñöùc Long

53953

TIEÃN MOÄT NGÖÔØI ÑI

Thaùi Huøng

52424

TIEÀN VAØ LAÙ

Ngaøy thô hôùt toùc mieãng döøa, ngaøy thô meï baét ñeo buøa…

Nhaïc: Lyù Duõng Lieâm Thô: Kieân Giang

53342

TIEÁN VEÀ HAØ NOÄI

Vaên Cao

51711

TIEÁN VEÀ SAØI GOØN

Huyønh Minh Sieâng

50379

TIEÁNG AÂM THAÀM

Nhaïc ngoaïi

51311

TIEÁNG CHAØY TREÂN SOÙC BOMBO

Xuaân Hoàng

53343

TIEÁNG CHIM QUYEÂN

Hoàng Xöông Long

51553

TIEÁNG CHUOÂNG CHIEÀU THU

Toâ Vuõ

50375

TIEÁNG CHUOÂNG NGAÂN ÑEÂM NOEL

Nhaïc ngoaïi

51191

TIEÁNG COØI TRONG SÖÔNG ÑEÂM

Leâ Tröïc

53489

TIEÁNG CUOÁC GOÏI ÑEÂM

Hoàng Xöông Long

52938

TIEÁNG DAÂN CHAØI

Phaïm Ñình Chöông

53202

TIEÁNG ÑAØN BAÀU

Laéng tai nghe ö ñaøn baàu thaùnh thoùt...

Nguyeãn Ñình Phuùc Löõ Giang

50797

TIEÁNG ÑAØN TA LÖ

Huy Thuïc

53631

TIEÁNG ÑAØN TÌNH YEÂU

Tuaán Nghóa

52825

TIEÁNG GIOÙ XOÂN XAO

Töôøng Vaên

50796

TIEÁNG GOÏI SOÂNG ÑAØ

Traàn Chung

50271

TIEÁNG GOÏI THANH NIEÂN

Löu Höõu Phöôùc

50260

TIEÁNG GUOÁC CUOÁI HIEÂN TRÖÔØNG

Nguyeãn Ngoïc Thieän

Hoâm nay toâi tieãn leân ñöôøng anh seõ rôøi queâ höông… Khi em veà chöøng nhö sang ñoâng… Em nhaéc laøm chi kyû nieäm ban ñaàu...

Truøng truøng quaân ñi nhö soùng, lôùp lôùp ñoaøn quaân tieán veà... Nôi thaønh ñoâ trong aùnh ñieän quang tieáng naác ngheïn ... Chaøo baïn xöa laø boùng toái ôi… Löûa baäp buøng tieáng chaøy khua caéc cum cum cuïp cum… U xaùng u...chim quyeân coù baïn coù ñoâi... Laù thu nheï rôi rôi…

Möøng ngaøy Chuùa sinh…

Beán nöôùc gioù reùt ñoø ñöa khaùch sang…

Hoø ô ôù ô con chim laïc baày bô ngô baùo ngaùo... Ñeâm ñoâng vôùi ngoïn trieàu, doâ aø doâ keùo thuyeàn nhoå neo...

Ñi chieán tröôøng guøi treân vai… Ngaân leân ngaân leân tieáng ñaøn troâi meânh mang vang trong tim em…

Gioù vaãn haùt thì thaàm, ñeán beân toâi nhö thaät gaàn... Anh leân ñaây vôùi queâ em ñaát Möôøng… Naøy anh em ôi tieán leân…

Chieàu boãng vang trong loøng ta...

www.arirang.com.vn

- 156 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51178

TIEÁNG HAÙT CHIM ÑA ÑA

Voõ Ñoâng Ñieàn

50404

TIEÁNG HAÙT EM COØN ÑAÂY

Soâng Traø

50281

TIEÁNG HAÙT GIÖÕA RÖØNG PAÉC BOÙ

Nguyeãn Taøi Tueä

50212

TIEÁNG HAÙT HOÏC TROØ

Minh Kyø

50723

TIEÁNG HAÙT NHÖÕNG ÑEÂM KHOÂNG NGUÛ

Phaïm Tuyeân

50715

TIEÁNG HAÙT THAØNH PHOÁ MANG TEÂN NGÖÔØI

Cao Vieät Baùch

50961

TIEÁNG LOØNG XAO ÑOÄNG

Ñöùc Chöông

54118

TIEÁNG MÖA

Nguyeãn Minh Sôn

52288

TIEÁNG MÖA ÑEÂM

Ñöùc Huy

50850

TIEÁNG MÖA RÔI

Khaùnh Baêng

51312

TIEÁNG RAO

Voõ Thieän Thanh

51363

TIEÁNG SEÙT NÔI VÖÔØN HOANG

Quoác Huøng

52289

TIEÁNG SEÙT

Voõ Thieän Thanh

54341

TIEÁNG SOÂNG HOÀNG

Phaïm Ñình Chöông

54342

TIEÁNG SOÂNG HÖÔNG

Phaïm Ñình Chöông

53344

TIEÁNG THAÏCH SUØNG

Minh Vy

50774

TIEÁNG THU

Leâ Thöông

53490

TIEÁNG TROÁNG PARANÖNG

Traàn Tieán

52686

TIEÁNG VOÏNG MIEÀN TRUNG

Minh Chaâu

50157

TIEÁNG XÖA

Döông Thieäu Töôùc

53632

TIEÁT XUAÂN

Traàn Vuõ Anh Bình

Ngaøy naøo em tuoåi möôøi laêm... Con phoá daøi chieàu veà… Troâng vôøi löng nuùi...

Thuôû aáy khoâng gian...

AÂm vang bao tieáng ca... Töø thaønh phoá naøy…

Vaãn maõi maõi tieáng anh…

Chieàu nghe möa maõi rôi töôûng nhö coù tieáng böôùc chaân ai quay veà…

Coøn rôi maõi treân phím ñaøn, coøn rôi maõi nhöõng tieáng… Nhòp möa rôi nhuoäm tím baàu trôøi… Coù tieáng rao nghe sao… Tìm veà dó vaõng…

Ña ña ña…Moät côn gioù traøn veà laø moät con soùng... Chieàu nay nöôùc xuoâi doøng ñaïi döông, coù em teân soâng Hoàng... Mieàn Trung voïng tieáng, em xinh em beù teân laø Höông giang... Ñeâm nghe tieáng möa rôi, xaïc xaøo tieáng laù ñôn coâi... Em khoâng nghe muøa thu… Toâi yeâu chieác khaên Matôra, buoâng treân traùn em dòu eâm... Hô… Mieàn Trung ñaát heïp ruoäng khoâ, baøn chaân ai böôùc… Hoaøng hoân laù reo beân theàm... Xuaân veà cuøng ngaøn hoa khoe saéc laáp laùnh cho cuoäc ñôøi ñeïp…

www.arirang.com.vn

- 157 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50838

TIEÅU LONG NÖÕ DÖÔNG QUA

Nhaïc Hoa

50793

TIEÅU ÑOAØN 307

Nguyeãn Höõu Trí

51189

TIEÅU PHÖÔNG

Coù moät naøng thaät ñeïp…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Leâ Höïu Haø

53061

TIM ANH TROÂI VEÀ EM

Quoác Baûo

50932

TÌM AÙNH SAO RÔI

Khaùnh Baêng

54343

TÌM BOÙNG

Laõ Vaên Cöôøng

53807

TÌM ÑAÂU

Nguyeãn Hoaøng Duy

53491

TÌM ÑAÂU

Quoác Vöôïng

50246

TÌM HOA BOÁN MUØA

Thanh Sôn

53633

TÌM EM ÑEÂM GIAÙNG SINH

Baûo Chaán

53634

TÌM LAÏI

Microwave

51484

TÌM LAÏI LAÀN NÖÕA

Vuõ Quoác Vieät

52826

TÌM LAÏI LÔØI THEÀ

Yeân Lam

54119

TÌM LAÏI MUØA XUAÂN

Nguyeãn Tuaán Khanh

54344

TÌM LÖÛA

Phaïm Minh Tuaán

50145

TÌM MAÕI THÖÔNG NHAU

Nguyeãn Höõu Thieát

52425

TÌM VEÀ NÔI TRUÙ MÖA

Baûo Chinh

53345

TIN NHAÉN

Ñình Vaên

52092

TIN NHAÉN CUÛA ANH

Minh Nhieân

54120

TIN VAØO ANH

Ñoã Phöông

53635

TIN XUAÂN

Phan Baù Chöùc

Tình anh muoân kieáp… Ai ñaõ töøng ñi qua…

Ñeå nhöõng khi xa rôøi anh coøn em nhö ta môùi yeâu... Nhìn aùnh sao trôøi trong maøn ñeâm ...

Tìm khoâng ra boùng em, toâi laïi tìm boùng toâi... Vaø roài trong maøn ñeâm vaãn coøn mình em laëng böôùc ... Nuï hoàng ôi xin trao ñeán ngöôøi yeâu daáu... Tìm hoa boán muøa bao nhieâu maøu hoa meán yeâu ... Moät aùnh maét dòu daøng moät caâu noùi ngaäp ngöøng moät daùng daáp… Chaúng muoán nghe gì chaúng muoán tìm ra ñoâi maét luoân tìm tìm veà…

Ta coá tìm laïi nôi cuoái phoá ... Moät ngaøy naøo ñoù em seõ ñi thaät xa, tìm laïi lôøi höùa… Tìm treân moâi em thoaùng neùt thanh xuaân... Tìm löûa, chuùng toâi ñi tìm löûa,...löûa chaùy röïc hoàng... Ñeâm nay em veà veà ñaâu veà ñaâu ...

Xöa truù möa döôùi hieân baát chôït rôi, boùng ñeâm ñaõ buoâng... Nhaén cho anh moät lôøi duø laø lôøi chua cay... Ñeâm nay ñoâng vui sao chæ em u saàu ngoài moät mình… Laïi moät ngaøy moät ngaøy troâi trong bao ngaån ngô… Hoa ñaøo hoa mai thaém töôi ñoùn muøa xuaân veà höông ngaùt trôøi…

www.arirang.com.vn

- 158 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50488

TÌNH

Nhaïc ngoaïi

51878

TÌNH

Anh Khanh

51313

TÌNH 2000

Voõ Thieän Thanh

53203

TÌNH ANH VAÃN NHÖ THEÁ

Nguyeãn Vaên Chung

51672

TÌNH ANH

Vuõ Quoác Vieät

53346

TÌNH AÁM CHIEÀU QUEÂ

Nguyeãn Ngoïc Thieän

51428

TÌNH BAÊNG GIAÙ

Leâ Quoác Duõng

50990

TÌNH BAÏN

Nhaïc Hoa

51369

TÌNH BAÏN

Phöông Uyeân

52093

TÌNH BAÙC SAÙNG ÑÔØI TA

Töø trong chieán haøo hoâm naøo nghe tieáng Baùc, hoàn ta…

Nhaïc: Löu Höõu Phöôùc Lôøi: Long Höng - Minh Tuyeàn

50699

TÌNH BEÅ DAÂU

Hoaøng Phöông

52939

TÌNH BOÏT NÖÔÙC

Huy Phong

50840

TÌNH BUOÀN ÑEÂM MÖA

Nhaïc Hoa

51465

TÌNH BUOÀN

Chöông Ñöùc

50782

TÌNH CA CHO EM

Nguyeãn Nam - Phan Vuõ

50349

TÌNH CA DU MUÏC

Nhaïc ngoaïi

50780

TÌNH CA MUØA XUAÂN

Toân Thaát Laäp

52094

TÌNH CA MUØA XUAÂN

Toân Thaát Laäp

51474

TÌNH CA MUOÂN ÑÔØI

Voõ Thieän Thanh

50759

TÌNH CA MUOÂN THUÔÛ

Nhaïc ngoaïi

50717

TÌNH CA ÑAÁT NÖÔÙC

Phan Nhaân

Tình laø moät chuyeän muoân maøu… Tình laø muøa hoa veà nôû beân ñoài... Ñôøi laém luùc ñaâu coù ngôø... Bao yeâu thöông anh trao trao veà em em coù bieát... Ngoài nhôù con phoá ngaøy xöa, anh ñoùn ñöa em ... Treân ven soâng chieàu nay tieáng ai hoø nghe baâng khuaâng... Ngöôøi yeâu hôõi sao nôõ queân... Moøn goái ñoaïn ñöôøng... You ngöôøi baïn thaân bao naêm…

Naøng beân toâi nhöõng ñeâm traêng toû… Moät chieàu toâi tìm ñeán thaêm em ngaøy cuoái haï… Khi ñeâm möa rôi maõi…

Coøn nhôù khi vöøa môùi quen... Tình yeâu laø chieác laù xanh… Thaûo nguyeân baùt ngaùt meânh moâng… Höông trinh nguyeân thaét thaønh… Nöûa ñeâm nghe xuaân veà, nghe ñôøi leân raát treû… Tình yeâu môùi ñeán môùi ñeán... Em daáu yeâu anh öôùc mô…

Raèng ñaõ veà ta coû caây soâng nuùi ruoäng ñoàng…

www.arirang.com.vn

- 159 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52564

TÌNH CA PHAN THIEÁT

52291

TÌNH CA TAÂY BAÉC

Röøng caây xanh laù muoân ñoùa hoa mai möøng ñoùn xuaân...

Nhaïc: Buøi Ñöùc Haïnh Lôøi: Caåm Giang

53062

TÌNH CA TAÂY NGUYEÂN

Hoaøng Vaân

52292

TÌNH CA TUOÅI TREÛ

Toân Thaát Laäp

50787

TÌNH CA VUÕNG TAØU

Hoaøng Vaân

50971

TÌNH CAÂY VAØ ÑAÁT

Toâ Thanh Tuøng

50141

TÌNH CA

Hoaøng Vieät

53204

TÌNH CA

Quoác Baûo

51055

TÌNH CHA

Quoác Vöôïng

51397

TÌNH CHA

Ngoïc Sôn

52095

TÌNH CHÆ ÑEÏP KHI COØN DANG DÔÛ

Thuûy Tieân

52096

TÌNH CHIA ÑOÂI

Ñoã Ñình Phuùc

50750

TÌNH CHO KHOÂNG

Nhaïc ngoaïi

53205

TÌNH CHUNG ÑOÂI

Löông Gia Huy

52940

TÌNH COÂ THIEÁU NÖÕ

Laâm Anh Haûi

51330

TÌNH CÔØ GAËP NHAU

Traàn Quang Loäc

51049

TÌNH CÔØ

Dieäp Minh Tuyeàn

51433

TÌNH COÙ MUOÄN MAØNG

Leâ Quoác Duõng

50015

TÌNH COÙ NHÖ KHOÂNG

Traàn Thieän Thanh

51673

TÌNH CUOÀNG SAY

Hoaøng Thaùi Chaâu

53808

TÌNH CUÕ

Tröông Leâ Sôn

Anh haùt cho em nghe baøi tình ca phoá bieån…

Trôøi Taây Nguyeân xanh, hoà trong nöôùc xanh... Baøi tình ca ñaàu tieân ra ñôøi treân bieân giôùi, baûn tình ca… Chieàu chieàu em ñaïp xe…

Ñaát vaéng caây ñaát ngöøng ngöøng hôi thôû… Khi haùt leân tieáng ca... Naøy em nhìn xem ñôøi ta coøn bao nhieâu ngaøy... Moät chieàu lang thang mình toâi böôùc aâm thaàm… Tình cha aám aùp nhö vaàng thaùi döông… Toâi ñaõ yeâu em töø muoân kieáp naøo, cho daãu mai sau… Em ñi veà ñaâu ñeå anh maõi tìm... Ngon nhö laø taùo chín…

Moät tình yeâu anh trao em quaù noàng say... Hoaøng hoân phuû laáp moäng vaøng, moät coâ thieáu nöõ… Tình côø gaëp laïi nhau...

Tình yeâu nhö tieáng haùt… Em thaân yeâu ôi…

Tình laø tình nhieàu khi khoâng maø coù... Coù phaûi em laø maây…

Tình cuõ nhaït phai ta ñaõ chia tay nhau, khi cuoäc tình mình ...

www.arirang.com.vn

- 160 -

Leâ Hoaøng Chung


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53347

TÌNH CUÕ ÑAÕ QUA

Buøi Anh Duõng

51674

TÌNH DAÏI KHÔØ

Nguyeãn Nhaát Huy

51432

TÌNH DAÏI KHÔØ

Ngoïc Sôn

54121

TÌNH DUYEÂN ÑAÀU NAÊM

Baûo Chaán

53636

TÌNH ÑAÕ HAO GAÀY

Baûo Huy

53954

TÌNH ÑAÕ MUOÄN MAØNG

Quang Maãn

50128

TÌNH ÑAÁT ÑOÛ MIEÀN ÑOÂNG

Traàn Long AÅn

50952

TÌNH ÑAÀU CHÖA NGUOÂI

Nhaïc Hoa

53809

TÌNH ÑAÀU KHOÂNG NGUOÂI

Tröông Leâ Sôn

51201

TÌNH ÑAÀU TÌNH CUOÁI

Traàn Thieän Thanh

50695

TÌNH ÑAÀU

Khi ta noùi yeâu nhau laàn ñaàu…

Nhaïc: Hoaøng Hieäp Lôøi: Toân Nöõ Thanh Yeân

51823

TÌNH ÑAÀU

Quoác An

50884

TÌNH ÑAÀU

Toâ Thanh Tuøng

53206

TÌNH ÑAÀU

Vöôøn loøng vöøa heù hoa yeâu ñôøi...

Hoaøng Troïng Hoà Ñình Phöông

52567

TÌNH ÑAÉNG LYÙ KHOÅ QUA

Tröông Quang Tuaán

52566

TÌNH ÑAÉNG

Minh Vy

52565

TÌNH ÑAÕ BAY XA

Haøn Chaâu

51880

TÌNH ÑAÕ ÑOÅI THAY

Duy Maïnh

52941

TÌNH ÑAÕ TAN

Minh Chaâu

51832

TÌNH ÑAÕ VOÄI ÑI

Tình nhö tia naéng ban mai dòu eâm...

Nhaïc ngoaïi Lôøi Vieät: Minh Taâm

52827

TÌNH ÑAÛO XA

Ñaøo Vaên Söû

Coøn nghe trong gioù moät chuùt vaán vöông... Em ñaõ böôùc chaân ñi…

Em ôi thöùc troïn ñeâm naøy… Nhìn vöôøn hoa thaém theo muøa xuaân chuùc teát moïi nhaø... Ngaøy ñoù em vöøa sang traêng troøn ngaøy ñoù anh laø maây phieâu laõng…

Giôø anh ñaõ bieát mình sai chæ soáng trong moäng mô... Caây luùa non chôø töøng côn möa nhoû…

Giôø ngöôøi ra ñi maõi khoâng bao giôø trôû laïi ... Moãi laàn anh nhôù ñeán em thì con tim anh gaøo theùt ... Tình ñaàu hay tình cuoái...

Moät ngaøy naéng aám lung linh vöông treân bôø vai... Toâi coù ngöôøi yeâu töø thuôû tình yeâu ban ñaàu ...

Maûnh traêng non thao thöùc giöõa trôøi khuya… Möa treân phoá khuya, nhôù anh nhôù anh em buoàn hôn… Töïa nhö gioù muøa thu bay qua song cöûa… Ñaõ bieát khi yeâu laø khoå ñau maø sao con tim vaãn daïi khôø... Ñeán sau cuoái roài ngöôøI cuõng boû ta ñi sau bao naêm maät ngoït...

Vöôït ngaøn truøng xa nhöõng caùnh thö nhaø tôùi ñaûo...

www.arirang.com.vn

- 161 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52828

TÌNH ÑEÁN ROÀI ÑI

Cuoäc tình ñeán roài ñi, buoàn laøm chi nhung nhôù laøm gì…

Nhaïc: Thanh Taâm Lôøi: Thanh Taâm - Tuaán Anh

52097

TÌNH ÑEÁN TÌNH ÑI

Nguyeãn Tuaán Khanh

50743

TÌNH ÑEÏP MUØA CHOÂM CHOÂM

Vinh Söû

50490

TÌNH ÑEÏP NHÖ MÔ

Nhaïc ngoaïi

52293

TÌNH ÑEÏP THIEÂN THU

Nhaïc: Soâng Traø Lôøi: Mai Nguyeãn

51481

TÌNH ÑOÀNG CHÍ

Queâ höông anh nöôùc maën…

Nhaïc: Minh Quoác Lôøi: Chính Höõu

50830

TÌNH NOÀNG

Nhaïc ngoaïi

51554

TÌNH ÑÔN COÂI

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Nguyeãn Yeán Nho

51283

TÌNH ÑÔN PHÖÔNG Nhieàu laàn ngaäp ngöøng…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Minh Taâm

51725

TÌNH ÑÔØI NGHEÄ SÓ

Nguyeãn Ngoïc Thaïch

50134

TÌNH ÑÔØI

Minh Kyø - Vuõ Chöông

50788

TÌNH EM BIEÅN CAÛ

Nguyeãn Ñöùc Toaøn

51840

TÌNH EM COØN MAÕI

Nhìn sao trôøi chieáu saùng loøng em chôït nhôù ñeán...

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Trung Nghóa

52829

TÌNH EM LAØ ÑAÏI DÖÔNG

Duy Maïnh

52830

TÌNH EM MAÕI TRAO VEÀ ANH

Thaùi Thònh

51204

TÌNH EM MUØA XUAÂN

Tröôøng Huy

50710

TÌNH EM ÑAÕ CHEÁT

Nguyeãn Höõu Thieát

50974

TÌNH EM NGOÏN NEÁN

Haøn Vy

54122

TÌNH EM SA MAÏC

Hoaøi An

50898

TÌNH EM TRAO ANH

Nhaïc ngoaïi

52831

TÌNH EM XÖÙ QUAÛNG

Traàn Ngoïc

Tình ñeán cho ta deät yù thô, tình ñeán cho ta phuùt mong chôø… Nhôù muøa choâm choâm tröôùc… Tình yeâu töø ñaâu…

Em ngoài xuoáng beân anh loøng treû laïi, maây ngaøy xöa…

Ñöøng buoàn nheù em hôõi... Ñaõ coù nhöõng luùc…

Em ñi ñöôøng em toâi ñi ñöôøng toâi cuoäc tình mình... Khi bieát em mang kieáp caàm ca ... Chöa coù bao giôø…

Töøng con soùng xoâ ngoaøi khôi, töøng caùnh chim bay… Moät sôùm muøa ñoâng em lang thang giöõa caên phoøng… Laàn ñaàu gaëp em…

Möa rôi möa rôi öôùt möa buoàn… Buoåi saùng hoâm aáy…

Lang thang caùt vaøng quaïnh vaéng sa maïc... Tình em trao cho anh…

Anh veà nôi xöù Quaûng thaêm ngöôøi em phoá Hoäi...

www.arirang.com.vn

- 162 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52294

TÌNH GAÀN TÌNH XA

Lyù Duõng Lieâm

52687

TÌNH GAÀN

Hoaøi Phöông

54123

TÌNH GAÀN TÌNH XA

Haøn Chaâu

50352

TÌNH HEØ

Nhaïc ngoaïi

51426

TÌNH HOÀNG NHÖ MÔ AÙnh maét aáy quaù thaém thieát…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Tröôøng Huy

50704

TÌNH HOÏC SINH

Thanh Sôn

52426

TÌNH HÖÕNG HÔØ

Thanh Sôn

53492

TÌNH HUEÁ

Nguyeãn Ngoïc Thaïch

51284

TÌNH KHOÂNG BIEÂN GIÔÙI

Thanh Tuøng

51675

TÌNH KHOÂNG NGUOÂI

Chöông Ñöùc

52832

TÌNH KHOÂNG ÑOÅI THAY

Nguyeãn Nhaát Huy

54345

TÌNH KHOÂNG LAØ MÔ

Quang Maãn

53493

TÌNH KHUÙC

Quoác Baûo

53494

TÌNH KHUÙC BUOÀN

Em nhö moät nuï hoàng, caàu mong chaúng laïnh luøng...

Nhaïc: Ngoâ Thuïy Mieân Thô: Phaïm Duy Quang

50007

TÌNH KHUÙC CHIEÀU MÖA

Nguyeãn AÙnh 9

50697

TÌNH KHUÙC GIAO DUYEÂN

Khaùnh Baêng

51232

TÌNH KHUÙC MUØA XUAÂN

Phaïm Minh Tuaán

53637

TÌNH KHUÙC NOEL (WINTER WONDERLAND)

Ñeâm Noel em nghe gì chaêng nghe lung linh muoân sao veà thaêm…

Nhaïc: Dick Smith Lôøi Vieät: Quoác Baûo

50126

TÌNH KHUÙC THAÙNG BA

Nguyeãn Ngoïc Thieän

51460

TÌNH KHUÙC THIEÂN THU

Phaïm Minh Tuaán

51879

TÌNH KHUÙC VAØNG

Hoaøi An

Ngöôøi toâi yeâu thì ñaõ xa, ngöôøi yeâu toâi ôû caïnh nhaø… Em ñöøng voäi noùi bao nhieâu lôøi yeâu, sôï tình seõ nhö… Hoûi raèng tình gaàn sao thaønh tình xa, em sang soâng queân goác ña giaø…

Heø sang tieáng ve u saàu...

Tình hoïc sinh ghi baèng… Vaøo moät ñeâm muøa xuaân ngaùt höông, trôøi veà khuya… Loøng ñaõ heïn theà sao chöa veà thaêm Hueá ngöôøi ôi... Khi anh trao cho em...

Chieàu xuoáng löng ñoài…

Ngöôøi hôõi daãu naêm thaùng phoâi pha cuoäc tình… Tình ñaõ ra ñi voäi vaøng, bao traùi ngang khi anh rôøi xa em... Ngoaøi saân gioù ñang bay muø, lôøi em haùt trong xa muø...

Tình cheát khoâng ñôïi chôø … Queâ em voán ôû Ñoàng Nai…

Muøa xuaân hoân leân saéc laù…

Hoa ñieäp vaøng thaùng ba... Ñôøi töïa nhö bieån lôùn...

Anh nghe muøi höông treân toùc quen noàng naøn...

www.arirang.com.vn

- 163 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50491

TÌNH LAÀM LÔÕ

Nhaïc ngoaïi

52568

TÌNH LAØ THEÁ

Phaïm Khaùnh Höng

51753

TÌNH LEÛ BOÙNG

Löông Baèng Vinh

51676

TÌNH LÔÕ CAÙCH XA Moät muøa thu qua…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Trung Nghóa

51064

TÌNH LÔÕ

Thanh Bình

52688

TÌNH MAÕI SAU

Leâ Quang

52833

TÌNH MAÕI THEO TA

Leâ Quang

53207

TÌNH MAÕI XANH

Baûo Phuùc

51389

TÌNH MEÂNH MANG

Traàn Quang Loäc

51677

TÌNH MEÏ

Nguyeãn Nhaát Huy

51949

TÌNH MEÏ

Ngoïc Sôn

50705

TÌNH MÖA

Nhaïc ngoaïi

51678

TÌNH MOÄNG

Nguyeãn Vaên Thanh Nhaõ

51437

TÌNH MÔ

Moät loaøi hoa khoâng coøn…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Traàn Minh Phi

53638

TÌNH NAØNG LA LAN

Haøn Chaâu

51881

TÌNH NAØO PHAI DAÁU

Tìm ñaâu moät thoaùng eâm ñeàm thieát tha ru moäng ñôøi…

Nhaïc: Trònh Nam Sôn Lôøi: Giaùng Tieân

51597

TÌNH NAY

Vuõ Quoác Vieät

51314

TÌNH NGHEÄ SÓ

Ñaây khaùch ly höông maáy thu vaøng aám…

Nhaïc: Ñoaøn Chuaån Lôøi: Töø Linh

54346

TÌNH NGAÏI

Ñöùc Trí

52427

TÌNH NGOAÏI

Vinh Söû

53639

TÌNH NGÔÕ LAØ MÔ

Hoaøi An

Töø ñaây thoâi vónh vieãn ra ñi… Tình ñaäm saâu khi tình ñau, thieát tha khi tình xa… Baáy nhieâu luyeán baáy nhieâu löu cuõng theá...

Thoâi roài coøn chi ñaâu em ôi... Töøng gioït möa rôi trong ñeâm toái, em lang thang… Loøng coøn mang thöông nhôù xin em quay veà ñaây… Em tìm anh tình nhö soùng xoâ treân ngaøn... Doøng soâng troâi ñi ñaâu…

Kheõ ngaét nuï hoàng caøi leân maùi toùc xanh meï yeâu ... Trôû veà laøng queâ bao thaùng naêm xa xoâi caùch bieät... Laéng nghe möa rôi rôi… Haõy caát tieáng haùt vang leân moät tình ca ...

Toâi xin keå ra nôi ñaây chuyeän moät ngöôøi sôn nöõ ñeïp…

Tình laø gioït ñaéng hay tieáng möa rôi nghe tí taùch buoàn…

Vaøo moät ngaøy, khi anh ñeán raát voâ tình maø em ñaâu hay... Ngoaïi göûi cho em hình boùng queâ nhaø, ngoõ veà thoân xa… Gioït söông long lanh phoá xanh trong xanh ngaát ngaây ñoâi moâi…

www.arirang.com.vn

- 164 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52295

TÌNH NGÔÕ TRAÊM NAÊM

Leâ Quoác Duõng

50489

TÌNH NHAÏT PHAI

Nhaïc Hoa

51472

TÌNH NHÖ CÔN GIOÙ

Höõu Xuaân - Nhaät Trung

51404

TÌNH NHÖ GIAÁC MOÄNG TAN

Quoác Vöôïng

52296

TÌNH NHÖ GIAÁC MÔ

Quoác An

53095

TÌNH NHÖ LAÙ BAY XA

Tình yeâu môùi hoâm qua nay laïnh luøng baêng giaù...

Jimmii Nguyeãn Shirley Kwan

54347

TÌNH NHÖ TRAÙI CHÍN MUOÄN

Quoác Baûo

50399

TÌNH NHOÛ MAU QUEÂN

Haøn Chaâu

50021

TÌNH NHÔÙ

Trònh Coâng Sôn

50322

TÌNH NOÀNG CHAÙY

Nhaïc ngoaïi

51679

TÌNH ÔI

Nguyeãn Ngoïc Thieän

51555

TÌNH ÔI XIN NGUÛ YEÂN Neáu bieát tröôùc em khoâng heà...

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Ñaøm Vónh Höng

53955

TÌNH PHA LEÂ

Nguyeãn Vaên Chung

51315

TÌNH PHAI

Buoàn vì em boãng nhieân xa vaéng…

Nhaïc: Nguyeãn Ngoïc Taøi Lôøi: Phan Thò Nguyeät Hoàng

50978

TÌNH PHIEÂU LAÕNG

Quoác An

51154

TÌNH QUAY GOÙT

Quang Huy

51591

TÌNH QUEÂ

Leâ Quang

52428

TÌNH QUEÂ

Traàn Queá Sôn

54348

TÌNH QUEÂ HÖÔNG

Troïng Baèng

51007

TÌNH QUEÂ NOÃI NHÔÙ

Soâng Traø

54349

TÌNH SAO KHOÙ NOÙI

Lö Anh

Laïc böôùc trong côn möa chieàu tìm boùng daùng xöa… Chieàu buoàn nghieâng naéng… Tình anh nhö côn gioù… Töø ngaøy em xa vaéng…

Hôõi anh daáu yeâu nhôù anh raát nhieàu, thaàm mong nhôù...

Phía höôùng ra chaân trôøi, coù boùng em ñi ngöôïc naéng... Hoâm nao hoa phöôïng nôû… Tình ngôõ ñaõ queân ñi... Em khoâng mô hoang…

Laø la… Tình ôi tình xa tít muø...

Em vaãn ñöùng moät mình trong möa...

Nhôù mong maõi thao thöùc…

Xuaân nhöng sao laù rôi vaøng… Cho toâi veà thaêm laïi... Veà ñaây thaêm Quaûng Nam, trong loøng toâi nghe xoán xang... Ruoäng ñoàng ñaây bao la, nhaø thôø quanh queâ ta... Toâi yeâu queâ toâi yeâu lôøi haùt tieáng ca ñaàu ñôøi… Coù tình yeâu naøo rôi nheï nhö chieác laù, ñeâm veà mô maøng...

www.arirang.com.vn

- 165 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53956

TÌNH SAÉC MUOÂN MAØU

52942

TÌNH SAÀU CHÖA NGUOÂI

Neáu loøng em ñaõ cheát anh xin moät ñôøi giöõ laïi tình em…

Traàn Loäc Nguyeãn Minh Anh

50426

TÌNH SAÀU

Trònh Coâng Sôn

53957

TÌNH SEÕ VEÀ ÑAÂU

Vónh Taâm

51388

TÌNH SÖÔNG KHOÙI

Ñeâm roùt vaøo tim töøng gioït leä buoàn…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Nguyeãn Ngoïc Thieän

53336

TÌNH SÖÔNG KHOÙI

Anh Khanh

51680

TÌNH TA LYÙ QUA CAÀU Anh ôû beân nay caàu…

Nhaïc: Tröông Quang Tuaán Lôøi: Kim Tuaán

52569

TÌNH THAÀY COÂ

Laâm Ñình Thuaän

50222

TÌNH THAÉM DUYEÂN QUEÂ

Truùc Phöông

54124

TÌNH THEO NGOÏN GIOÙ

Töôøng Vaên

50748

TÌNH THIEÂN THU

Nhaïc ngoaïi

50910

TÌNH THOÂI XOÙT XA

Baûo Chaán

50760

TÌNH THOAÙNG BAY

Nhaïc ngoaïi

54125

TÌNH THOÂI CAÙCH XA

Minh Vy

51382

TÌNH THÔ

Hoaøi An

53958

TÌNH THÖ GÖÛI NGÖÔØI TOÂI YEÂU

Nguyeãn Hoàng Thuaän

50199

TÌNH THÖÔNG MAÙI LAÙ

Truùc Phöông

51362

TÌNH TRONG CÔN MÖA

Ngöôøi ñi trong ñeâm möa gioù buoàn...

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Traàn Vuõ

50279

TÌNH TRONG LAÙ THIEÁP

Phan Huyønh Ñieåu

50397

TÌNH TUOÅI OÂ MAI

Haøn Chaâu

53495

TÌNH TÖÏ MUØA XUAÂN

Töø Coâng Phuïng

Ngöôøi ôi cuøng em nhìn leân baûy saéc caàu voàng...

Tình yeâu nhö traùi phaùo... Veà ñaây böôùc chaân aâm thaàm, ñöôøng khuya phoá quen buoàn teânh...

Chieàu troâi naéng treân doøng soâng vaéng, chieác xuoàng nhö leû loi...

Nhö laøn gioù dòu eâm nheï ñong ñöa caùnh hoa meàm… Tình noàng thaém xuyeân qua...

Moät ngaøy nhö côn gioù thoaûng, noãi nhôù theo gioù bay chôi vôi... Chuyeän tình toâi nhö…

Töø khi quen em anh ñaõ thaáy boái roái… Tình buoàn troâi qua…

Côn möa tình yeâu loøng em nhôù veà bao kyû nieäm xöa... Haøng gheá ñaù xanh taøn caây… Naøy ngöôøi yeâu ôi, coù luùc anh hoûi loøng taïi sao... Maùi laù hieàn laø maùi laù hieàn...

Caàm laù thieáp naøy loøng höôùng voâ Nam… Khi ñaõ yeâu roài em naøo coù nghó gì… Em laïi ñaây vôùi anh, ngoài ñaây vôùi anh trong cuoäc ñôøi naøy...

www.arirang.com.vn

- 166 -

Ñình Vaên


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53208

TÌNH TUYEÄT VOÏNG

Thaùi Thònh

51276

TÌNH VOÃ CAÙNH BAY

Vy Nhaät Taûo - Chu Minh Kyù

52689

TÌNH VOÄI

Ñynh Traàm Ca

51556

TÌNH VUI NGAØY HOÄI Haõy haùt vôùi con tim ta...

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Leâ Höïu Haø

50763

TÌNH VUI

Nhaïc ngoaïi

50418

TÌNH XA

Trònh Coâng Sôn

53959

TÌNH XA

Nguyeãn Daân

51385

TÌNH XA NGÖÔØI XA

Tieán Luaân

51285

TÌNH XÖA YEÂU DAÁU

Hoâm naøo cuøng nhau chung böôùc…

Nhaïc: Duy Thaùi Lôøi: Lyù Ngoïc Xanh

51439

TÌNH XOÙT XA

Nguyeãn Ngoïc Thaïch

51718

TÌNH XOÙT XA THOÂI

Leâ Quang

54126

TÌNH XOÙT XA VÖØA

Trònh Coâng Sôn

52098

TÌNH XUAÂN

Kyø Anh

53960

TÌNH YEÂU

Phöông Uyeân

52570

TÌNH YEÂU

Haø Duõng

51824

TÌNH YEÂU . COM

Traàn Minh Phi

50213

TÌNH YEÂU BAN ÑAÀU

Nguyeãn Ngoïc Thieän

52943

TÌNH YEÂU CHUÙNG TA

Soâng Traø

51436

TÌNH YEÂU CON TAØU VAØ DOØNG SOÂNG

Nguyeãn Ñöùc Trung

50831

TÌNH YEÂU COØN MAÕI

Nhaïc ngoaïi

51835

TÌNH YEÂU COØN ÑAÂU

Duy Maïnh

Vaãn bieát yeâu em laø loãi laàm, vaãn bieát yeâu em laø thaát voïng... Em nhö laø caùnh chim trôøi...

Ngöôøi raát nhoû neân loøng ngöôøi raát voäi, tình hoâm qua…

Tình vui ñoâi löùa khi ñeán thaáp thoaùng nhö giaác mô… Ngaøy thaùng naøo ñaõ ra ñi… Ngöôøi thöông meán ñaõ bao ñeâm anh naèm mô thaáy naøng... Theo côn möa veà ñaâu…

Ñeán laøm gì tình yeâu ñeán... Thaáy boùng daùng ai ñang veà quanh em... Xin voã tay cho ñeàu khi ñeâm ñoå xuoáng ñôøi ta... Gioù xuaân nheï nhaøng ñöa höông noàng naøn... Tình yeâu laø ñoùa hoa tình yeâu laø naéng mai... Tình yeâu laø gì, maø giaän hôøn buoàn khoâng duyeân côù… Nhieàu laàn treân Net ta vôùi trang Web buoàn… Ngöôøi toâi yeâu ôi chieàu nay möa rôi rôi... Tình yeâu khoâng löøa doái, vaãn coù nhau trong ñôøi... Em coù nghe doøng soâng… Baøi ca ngaøy xöa…

Tình yeâu ñoù vaãn maõi coøn in saâu trong loøng anh...

www.arirang.com.vn

- 167 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51950

TÌNH YEÂU CUÛA LOÏ LEM

Traàn Minh Phi

51592

TÌNH YEÂU CUÛA ÑAÁT VAØ NÖÔÙC

Hoaøng Vaân

53348

TÌNH YEÂU CHÖA NOÙI

Myõ Taâm

52944

TÌNH YEÂU DEÃ THÖÔNG

Anh nhö laø ngoïn nuùi, ñoùn muøa xuaân höông chieàu …

Nhaïc: Soâng Traø Thô: Hoaøng Bích Haø

53496

TÌNH YEÂU DIEÄU KYØ

Nguyeãn Hoàng Thuaän

51751

TÌNH YEÂU ÑAÀU TIEÂN

Döông Ñöùc Thuïy

50031

TÌNH YEÂU ÑAÀU TIEÂN

Duy Thaùi

51197

TÌNH YEÂU ÑAM MEÂ Anh mong em beân anh…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Nguyeãn Ngoïc Thieän

52834

TÌNH YEÂU ÑEÏP NHÖ THEÁ

Nguyeãn Vaên Chung

53961

TÌNH YEÂU ÑEÁN TRONG GIAÕ TÖØ

Nguyeãn AÙnh 9

52835

TÌNH YEÂU KHOÂNG COÙ LOÃI

Minh Nhieân

51012

TÌNH YEÂU KHOÂNG LÔØI Chöa daùm hoân nhau...

Thuaän Yeán Vónh Quang Leâ

53063

TÌNH YEÂU KHOÂNG ÑOÅI CHAÙC

Huyønh Gia Quyù

53810

TÌNH YEÂU KHOÂNG MUOÄN MAØNG

Minh Hieàn

52571

TÌNH YEÂU KHOÂNG QUAY VEÀ

Leâ Quang

53349

TÌNH YEÂU KHOÂNG TRANH GIAØNH

Toâ Taøi Naêng

51430

TÌNH YEÂU KHOÙ QUEÂN

Hoaøi An

51020

TÌNH YEÂU LAØ MAÕI MAÕI

Toân Thaát Laäp

50706

TÌNH YEÂU LAØ THEÁ

Khaùnh Baêng

51825

TÌNH YEÂU LUNG LINH

Hoaøi An

51118

TÌNH YEÂU MAÉT NAI

Chuyeän tình yeâu raát buoàn nhöng raát ñeïp... Ñaát ôi coù nhôù nhöõng ngaøy…

Muoán noùi yeâu anh thaät nhieàu, muoán noùi thöông anh thaät nhieàu...

Ñeâm nay anh nhôù em anh ngöôùc leân hoûi sao treân trôøi... Côn möa vöøa qua ñaây tình anh môùi hoâm naøo ... Coù nhöõng luùc toâi ngoài moät mình...

Töø khi em ñeán ngaäp trong tia naéng long lanh maét em... Möa vaãn rôi maõi treân ñöôøng phoá vaéng ñeâm khuya... Nöôùc maét ñaøn oâng khoâng rôi töøng gioït, nöôùc maét ñaøn oâng...

Ngöôøi ta thöôøng noùi khi yeâu phaûi nieàm tin trao ñeán nhau... Chuyeän tình mong manh ngôõ laø xa nhau thaät roài… Coù tieáng chuoâng chieàu veà trong giaác mô…

Ngöôøi ñoù vaø anh em choïn ai, haõy noùi ra thaät loøng ñi... Laøm sao em bieát yeâu thöông trong ai nhaït nhoøa… Em seõ vieát cho anh…

Tình yeâu laø aùnh naéng…

Ngaøy xöa ñoâi ta thöôøng hay mô...

Nhaïc: Quoác Duõng Lôøi: Ñynh Traàm Ca

Moät hoâm maét nai…

www.arirang.com.vn

- 168 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

54350

TÌNH YEÂU MAÕI MAÕI

Maïnh Quaân

52690

TÌNH YEÂU MANG THEO

Nguyeãn Vaên Chung

50751

TÌNH YEÂU MAØU XANH

Nhaïc ngoaïi

53811

TÌNH YEÂU MICKEY

Nguyeãn Hoàng Thuaän

53340

TÌNH YEÂU MUOÂN MAØU

Hoà Hoaøi Anh

53497

TÌNH YEÂU NAØO PHAÛI TROØ CHÔI

Thaùi Huøng

53350

TÌNH YEÂU NGAØY AÁY

Minh Vy

50795

TÌNH YEÂU NGÖÔØI THÔÏ MOÛ

Hoaøng Vaân

52099

TÌNH YEÂU NGÖÔØI TRAO LAØ THEÁ THOÂI

Hoøa Khaùnh

50849

TÌNH YEÂU NHÖ BOÙNG MAÂY

Nhaïc ngoaïi

54127

TÌNH YEÂU ÔÛ LAÏI

Ñaõ heát roài ngaøy naéng choùi chang luùa ñaõ vaøng chieàu ñaõ khoùi söông...

Nhaïc: Quoác Trung Lôøi: Döông Thuï

50754

TÌNH YEÂU ÔI TÌNH YEÂU

Nhaïc Phaùp

52297

TÌNH YEÂU ÔI

Thanh Lieâm

54128

TÌNH YEÂU THIEÂN THAÀN

Minh Nhieân

51882

TÌNH YEÂU TÌM THAÁY

Vónh Taâm

50421

TÌNH YEÂU TÌM THAÁY

Trònh Coâng Sôn

53498

TÌNH YEÂU TÌNH YEÂU

Soâng Traø

53499

TÌNH YEÂU TOÂI HAÙT

Vieät Anh

51741

TÌNH YEÂU TRONG LAØNH

Quoác Baûo

53351

TÌNH YEÂU TRÔÛ LAÏI

Phaïm Ñaêng Khöông

54129

TÌNH YEÂU TRÔÛ LAÏI

Nguyeãn Vaên Chung

Haït möa rôi öôùt theàm, em ngoài haøng giôø troâi qua... Cuøng em ñi treân con ñöôøng xöa chung laàn cuoái… Thieát tha say söa aân tình…

Ñoù laø chuyeän raát laâu em laø naøng Mickey, em mang chuyeän tình… Thôøi gian ñaõ qua khi naéng lung linh maøu... Döôøng nhö em ñang mô moät giaác mô khoâng coù anh... Ngaøy xöa vì tin ngöôøi ta maø toâi ñaõ trao con tim veà ai... Bình minh ñang leân…

Chìm trong maøn ñeâm moät noãi hoang taøn, tìm trong röôïu cay… Roài mai toâi seõ xa Ñaø Laït…

Cuoäc tình ngaøy ñoù…

Thoâi em cöù ñi, ñöøng vaán vöông gì ñeå cho bao noãi ñau… Ngaøy xöa ta luoân yeâu tình yeâu doái gian... Soùng cöù troâi daït nôi choán naøo... Töø khi coù ñoâi chaân…

Tình yeâu vöøa chôùm nhö laø nuï hoa môùi nôû... Coù côn möa naøo qua ñaây, sao trôøi trong xanh laø theá... Coù nieàm vui naøo ñang ñeán cuøng em… Töôûng raèng tình ñaõ xa thaät xa... Ngaøy em ñi anh buoàn bieát maáy, mình chia tay sau bao ngaøy…

www.arirang.com.vn

- 169 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

54351

TÌNH YEÂU TUYEÄT VÔØI

Phan Ñinh Tuøng

53064

TÌNH YEÂU VAØ GIOÏT NÖÔÙC MAÉT

Xuaân Nhi

52572

TÌNH YEÂU VOÃ CAÙNH

Töôûng soùng xoâ ngöôøi ñi xa, ngaøn caùnh hoa rôi…

Nhaïc: Thanh Nga Lôøi: Baûo Cöôøng

50363

TO ALL THE GIRL I'VE LOVED

Nhaïc ngoaïi

51245

TOÛ TÌNH CUOÁI NAÊM

Ñeâm baây giôø ñeâm saép sang xuaân, khoùi beáp nhaø ai…

Leâ Minh Nguyeãn Haûi Thaûo

52836

TOÛ TÌNH

Tröông Quang Tuaán

52429

TOÙC BAY TRONG CHIEÀU

Naéng thaùng möôøi cho em hoàng ñoâi maù, möa thaùng tö…

Nhaïc: Soâng Traø Thô: Nguyeãn Cuùc

51951

TOÙC DAØI ÔI

Syõ Luaân

51040

TOÙC ÑUOÂI GAØ

Theá Hieån

54352

TOÙC EM CHÖA UÙA NAÉNG HEØ

Phaïm Maïnh Cöông

50951

TOÙC GIOÙ THOÂI BAY

Traàn Tieán

52573

TOÙC HAÙT

Voõ Thieän Thanh

51138

TOÙC MAÂY

Phaïm Theá Myõ

51601

TOÙC NAÂU MOÂI TRAÀM

Quoác Baûo

53352

TOÙC NGAÉN

Anh Quaân

52837

TOÙC XOÕA BUOÂNG DAØI

Laâm Anh Haûi

52298

TÔ DUYEÂN

Minh Chaâu

52946

TÔ DUYEÂN

Hoaøng Trang - Ngoïc Sôn

50926

TÔ HOÀNG

Nhaát Sinh

51499

TOÅ KHUÙC NEÙT HUEÁ

Daân ca

50711

TOÅ QUOÁC MAØ KHOÂNG COÙ

Tình yeâu cuûa em ñaõ khieán con tim cuûa anh... Xöa ta yeâu nhau tình yeâu ta thô ngaây...

Baøi ca naøy rieâng taëng nhöõng ngöôøi tình…

Sao naøng ôû vaäy mình eân töông tö anh bieát baét ñeàn ai ñaây…

Coøn yeâu maõi daùng em thöôùt tha... Naøy coâ beù coù maùi toùc ñuoâi gaø… Roài naéng haï taøn phai, côn meâ tình aùi raõ rôøi laïc loái... Chieàu möa coù moät ngöôøi...

Döôøng nhö ai ñoù ngang qua loái veà, gioù cuoán toùc theà… Theo gioù heo may ñeâm ñeâm goïi tình… Luùc buoàn ngöôøi haùt...

Phoá ñoâng ngöôøi, coøi xe nghe thaät vui phoá ñoâng ngöôøi... Toùc em ñeå xoõa buoâng daøi, loøng anh thöông nhôù moäng mô… Hoâm nay ngaøy laønh thaùng toát keát duyeân tô hoàng… Ñöôøng moøn laøng hoâm nay ñoâng vui, aùo hoa maøu vaøng xanh... Anh ñeán queâ em queâ em coù doøng soâng Caàu… Ai veà ai veà thaønh Hueá…

Ñoâi maét khoâng coøn vaãn coøn nghe tieáng haùt…

www.arirang.com.vn

- 170 -

Nhaïc: Hoaøng Hieäp Lôøi: Mussa Batchaiev


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52299

TOÅ QUOÁC ÔI TA ÑAÕ NGHE

La Höõu Vang

53962

TOÂI ÑAÕ BIEÁT

Phan Ñinh Tuøng

52100

TOÂI ÑAÕ LAÀM TIN EM

Thaùi Khang

51215

TOÂI ÑI GIÖÕA HOAØNG HOÂN

Vaên Phuïng

51681

TOÂI ÑI TÌM TOÂI

Nguyeãn Hoaøi Anh

51759

TOÂI KHOÂNG TIN

Toâi khoâng tin ñôøi toâi coù em roài phaûi xa em suoát ñôøi ...

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Quang Huy

52300

TOÂI LAØ AI EM LAØ AI

Leâ Quang

53812

TOÂI LAØ LEÂ ANH NUOÂI

Ñaøm Thanh

51883

TOÂI LAØ TOÂI

Vuõ Quoác Bình

52430

TOÂI MÔ

Voõ Thieän Thanh

51099

TOÂI MUOÁN

Leâ Höïu Haø

53500

TOÂI MUOÁN NHÌN MÖA RÔI

Tuaán Khanh

51340

TOÂI NGAØN NAÊM ÑÔÏI

Kim Tuaán

52574

TOÂI NGÖÔØI LAÙI XE

An Chung

52838

TOÂI NGÖÔØI SAØI GOØN

Toâi ngöôøi Saøi Goøn moãi khi ñi xa nhôù veà queâ nhaø…

Nhaïc: Soâng Traø Lôøi: Traàn Vaên Phuùc

50749

TOÂI NOÙI ÑUØA

Nhaïc Phaùp

54130

TOÂI ÔI ÑÖØNG TUYEÄT VOÏNG

Trònh Coâng Sôn

50179

TOÂI RU EM NGUÛ

Trònh Coâng Sôn

54353

TOÂI THÍCH

Phöông Uyeân

53209

TOÂI TÌM THAÁY TOÂI

Ñöùc Trí

52691

TOÄI TÌNH

Haøn Chaâu

OÂi Toå Quoác ta ñaõ nghe lôøi reùo goïi, trong oaùn hôøn... Toâi ñaõ bieát khoùc cho moät cuoäc tình... Ngaøy naøo aùnh maét aáy quaù hoàn nhieân toâi baét gaëp… Toâi ñi giöõa hoaøng hoân…

Coù nhöõng toái nghe möa rôi...

Ñeâm qua toâi naèm mô thaáy em, trong giaác mô... AÁy thaùng chaïp naêm ngoaùi toâi vaøo boä ñoäi ... Roài côn möa chieàu nay seõ ñöa boùng toâi khuaát xa daàn ... Cho toâi moät laøn maây traéng, lang thang veà treân maùi tranh... Toâi muoán mình tìm ñeán thieân nhieân… Toâi muoán nhìn möa rôi, thaûn nhieân vaø bình yeân quaù... Ñeâm coâ ñôn khoâng coøn ai lang thang… Xe toâi baêng qua muoân nuùi ngaøn soâng, khaép nôi…

Toâi vöøa môùi noùi chôi… Ñöøng tuyeät voïng toâi ôi ñöøng tuyeät voïng... Toâi ru em nguû moät sôùm muøa ñoâng... Toâi thích noùi doùc cho bao ngöôøi cöôøi vaø aên nhöõng moùn aên... Moät ñeâm gioù lay rôi nheï caùnh hoa beân theàm... Sao anh boû ra ñi, em naøo coù toäi tình gì, sao anh…

www.arirang.com.vn

- 171 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

54354

TOÂI VAØ TRAÊNG

Traàn Vaên Loäc

52301

TOÂI VAÃN LAØ TOÂI

Traàn Huaân

51179

TOÂI VAÃN NHÔÙ

Ngaân Giang

54131

TOÂI YEÂU

Phöông Uyeân

53353

TOÂI YEÂU QUEÂ HÖÔNG

Phí Vaên Vónh

50130

TOÂI VEÀ ÑAÂY NGHE TIEÁNG SOÙNG

Nguyeãn Cöôøng

53640

TRAÙCH NGÖÔØI TRONG MOÄNG

Vinh Söû

53354

TRANG LÖU BUÙT NGOÏT NGAØO

Ngaøy hoâm qua anh coâ ñôn treân ñöôøng veà buoát giaù...

Nhaïc: Phan Ñinh Tuøng Lôøi: Nguyeãn Hoàng Thuaän

53501

TRAØ XANH

Vuõ Quoác Bình - Baûo Chinh

52947

TRAÛ LAÏI CHO NHAU

Thaùi Thònh

53066

TRAÛ LAÏI EM LÔØI YEÂU

Phaïm Khaùnh Höng

53357

TRAÛ NÔÏ NGÖÔØI TA

Hoàng Xöông Long

51078

TRAÛ NÔÏ TÌNH XA

Tuaán Khanh

51885

TRAÙI CAÁM

Trònh Nam Sôn

53356

TRAÙI MOÀNG TÔI

Vinh Söû - Coâ Phöôïng

52948

TRAÙI TIM AN BÌNH

Minh Chaâu

52949

TRAÙI TIM BAÊNG GIAÙ

Nguyeãn Minh Anh

53067

TRAÙI TIM BAO DUNG

Dzoaõn Bình

51557

TRAÙI TIM BEÂN LEÀ

Phaïm Khaûi Tuaán

51719

TRAÙI TIM BÌNH YEÂN

Leâ Quang

51683

TRAÙI TIM BUOÀN

Quoác An

Ngoài ñaây moät mình toâi vôùi traêng, trôøi cao coøn laïi... Toâi yeâu toâi qua töøng noãi buoàn vaø toâi thöông toâi… Bao naêm qua duø xa em… Toâi yeâu bao con phoá quen, yeâu caùnh ñoàng yeâu haït luùa thôm... Toâi yeâu queâ höông Ñaát nöôùc anh linh... Toâi veà ñaây nghe soùng...

Trôøi ôi em ñaõ xa toâi maát roài taïi em gian doái neân laøm khoå toâi…

Ngaøy hoâm qua ngôõ nhö laø moät giaác mô, giaác mô buoàn... Nhìn em ñi beân ngöôøi ta maø troâng thaáy anh nhö xa laï... Traû laïi em nieàm vui khi ñöôïc gaàn beân em... Toâi traû cho ngöôøi lôøi yeâu thieát tha hoâm naøo... Doác heát tình naøy ta traû nôï ngöôøi… Thôøi gian laëng troâi nieàm nhôù cuùi ñaàu... Thaân ngheøo rôùt traùi moàng tôi, thoâi ñaønh vôõ moäng buoàn ôi... Khi loøng coøn tieác nuoái hoàn coøn nhöùc nhoái, ta vaãn ñam meâ... Hoaøng hoân naéng uùa laù khi muøa thu ñi qua... Hôõi anh yeâu veà ñaâu, loøng khoâng chuùt naéng... Em ñaõ bieát bao ngaøy beân anh… Maët trôøi saùng sôùm ñaõ leân cho ñaøn chim sôùm mai quay veà... Ngöôøi yeâu hôõi coù bieát...

www.arirang.com.vn

- 172 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50866

TRAÙI TIM COØN TRINH

51736

TRAÙI TIM ÑAU

Nhaïc Thaùi Lôøi Vieät: Leâ Quang

51733

TRAÙI TIM ÑOÀNG CAÛM

Nhìn töøng doøng ngöôøi ñi treân phoá ñöùa beù nghe loøng se laïnh...

Nhaïc: Quoác An Lôøi: Ñöùc Thònh

52303

TRAÙI TIM HAÙT

Khaéc Duõng

52101

TRAÙI TIM HÖ HAO

Anh Khanh

51342

TRAÙI TIM HOANG ÑÖÔØNG

Kim Tuaán

51264

TRAÙI TIM HOANG VU

Thanh Tuøng

52839

TRAÙI TIM HOAØNG TÖÛ

Nguyeân Chaán Phong

51380

TRAÙI TIM HOÙA ÑAÙ

Giao Tieân

54355

TRAÙI TIM KHOÙC

Duy Maïnh

51755

TRAÙI TIM KHOÂNG LÔØI

Nguyeãn Hoàng Sôn

50930

TRAÙI TIM KHOÂNG NGUÛ YEÂN

Thanh Tuøng

50991

TRAÙI TIM LAÀM LÔÕ

Nhaïc Hoa

52304

TRAÙI TIM LAÏ LUØNG

Khaéc Duõng

51952

TRAÙI TIM LÔÕ LAÀM

Leâ Quang

53963

TRAÙI TIM MONG MANH

Vuõ Quoác Bình

52102

TRAÙI TIM MONG MANH

Quoác An

51019

TRAÙI TIM MONG MANH

Tröông Quang Tuaán

51292

TRAÙI TIM NAÊM 2000

Leâ Quoác Thaéng

51602

TRAÙI TIM PHIEÂU LAÕNG

Vuõ Quoác Vieät

54356

TRAÙI TIM THAÄT THAØ

Vaên Tuaán Anh

Moät ngaøy xoùm vaéng toâi ñang mô moäng toùc xanh… Vaãn bieát coù luùc nöôùc maét rôùt phía cuoái phoá...

Ñöôøng yeâu kia daãu bieát traêm ngaøn loái, moãi traùi tim... Ñaõ bao ñeâm lang thang treân phoá, nhôù mong em moät ngaøy... Chieàu buoâng lôi cho voøng tay khaùt khao… Ñaõ coù moät ngaøy…

Ñeâm traêng lung linh muoân vì sao mang öôùc mô... Ngöôøi baûo toâi yeâu ngöôøi...

Ngaøy hoâm qua coøn ngoài vôùi nhau, haïnh phuùc vaãn troâi... Naøy anh bao nhieâu ñeâm daøi thao thöùc ñaõ noùi heát... Neáu anh noùi anh vaãn chöa yeâu… Töøng gioït möa rôi maõi…

Ñoâi khi tim boãng yeâu ñôøi haùt ca vang vaø ñoâi khi… Giôø tình ñaõ xa con tim giaù buoát trong ñeâm... Bao naêm lang thang giöõa choán nhaân gian cuoàng quay... Em nhôù maõi ngaøy naøo ñoâi ta coù nhau, moâi hoân ñaàu… Traùi tim mong manh chaúng bieát chi saàu ñau… Töøng traùi tim mong naêm 2000… Haõy cöù rong chôi vaø queân heát thaùng naêm daøi… Veà ñaâu con soùng tan trong bieån lôùn, veà ñaâu maây traéng...

www.arirang.com.vn

- 173 -

Nhaïc ngoaïi


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51684

TRAÙI TIM TÌNH SI

Vuõ Quoác Vieät

54132

TRAÙI TIM VÔÕ

Minh Khang

54357

TRAÙI TIM YEÂU

Maïnh Quaân

54358

TREÛ THÔ VIEÄT

Minh Chaâu

52694

TRE VIEÄT NAM

Traàn Queá Sôn

54359

TREØO LEÂN TRAÙI NUÙI THIEÂN THAI

Daân ca quan hoï Baéc Ninh

54133

TRAÁN THUÛ LÖU ÑOÀN

Cheøo coå

50181

TRAÀU CAU

Phan Huyønh Ñieåu

52104

TRAÀU ÔI

Em thöôøng qua ngoõ nhaø toâi, nghieâng nghieâng…

Nhaïc: Theá Hieån Lôøi: Minh Hieàn

52431

TRAÊM NAÊM HAÏNH PHUÙC

Haø Phöông

50282

TRAÊNG CHIEÀU

Ñaëng Höõu Phuùc

52305

TRAÊNG HÔØN TUÛI

Ñynh Traàm Ca

53502

TRAÊNG MÔ

Minh Chaâu

50741

TRAÊNG MÔØ BEÂN SUOÁI

Leâ Moäng Nguyeân

50798

TRAÊNG SAÙNG ÑOÂI MIEÀN

An Chung

52103

TRAÊNG SAÙNG VÖÔØN CHEØ

Saùng traêng saùng caû vöôøn cheø, moät gian nhaø nhoû…

Nhaïc: Vaên Phuïng Lôøi: Nguyeãn Bính

52950

TRAÊNG SOI DUYEÂN LAØNH

Trònh Höng

51225

TRAÊNG SÔN CÖÔÙC

Suoát canh taøn moät mình ta döôùi traêng vaøng ...

Nhaïc: Vaên Phuïng Lôøi: Vaên Khoâi

53641

TRAÊNG THU VAØ CHUÙ CUOÄI

Tröông Quang Luïc

53964

TRAÊNG VEÀ THOÂN DAÕ

Hoaøi An - Huyeàn Linh

52575

TRAÊNG VÔÕ

Minh Vy

Ta ñi tìm moät traùi tim…

Chuyeän tình mình ñaõ ñeán hoài cuoái, tieác thöông laøm chi... Söông long lanh veà treân phoá theânh thang, ñöa baày chim... Vaïn ñeâm xuaân cuõ röôùc chaân cha veà beân meï... Tre hieân ngang ra tieàn tuyeán, tre huøng thieâng... Treøo leân traùi nuùi Thieân Thai naøy Thieân i i i Thai...

Ba naêm maéc coøn i ñöông traán thuû i tình daäu naøy tình ôi... Ngaøy xöa coù hai anh em nhaø kia….

Ñoùn vu quy phaùo hoàng tröôùc ngoõ, em theo choàng... Naéng chöa kòp taøn naéng buoâng dòu daøng… Ñeâm saùng traêng anh ñi doïc bôø soâng anh ñi doïc... Ñeâm nghieâng traêng ñoå treân caàu, traêng loäi qua doøng... Ngöôøi heïn cuøng ta…

Traêng luøa leân caønh tre…

Treân soâng saâu ñoâi maùi cheøo nheï khoan, ñaây queâ toâi ñeïp nhö…

Ñeâm thu cuûa ñaát trôøi aùnh vaøng ngôøi toûa saùng… Maây traéng bay qua khi traêng daàn lan... Loøng em nhö trang giaáy thôm traéng ngaàn…

www.arirang.com.vn

- 174 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51486

TREÂN DOØNG SOÂNG NHOÛ

Haøn Chaâu

51042

TREÂN MAÛNH ÑAÁT TÌNH NGÖÔØI

Traàn Long AÅn

50916

TREÂN ÑÆNH THEÁ GIÔÙI (TOP OF THE WORLD)

Nhaïc Anh

52105

TREÂN ÑÆNH TRÖÔØNG SÔN TA HAÙT

Huy Du

50409

TREÂN ÑÖÔØNG QUEÂ

Thuøy Linh

53813

TREÂN NHÒP CAÀU TRE

Khaùnh Baêng

53503

TREÂN THAÙNG NGAØY ÑAÕ QUA

Töø Coâng Phuïng

53642

TRE NGAØ TRE XANH (Ñieäu muùa saïp)

Daân ca Taây Baéc

50823

TRIEÄU ÑOÙA HOA HOÀNG

Nhaïc Lieân Xoâ

50719

TRÒ AN AÂM VANG MUØA XUAÂN

Toân Thaát Laäp

50907

TROØ CHÔI

Toân Thaát Laäp

52576

TROØ CHÔI CAY ÑAÉNG

Minh Khang

53504

TROØ CHÔI TÌNH YEÂU

Nguyeãn Ngoïc Thaïch

52840

TROØ ÑUØA

Leâ Quang

52951

TROÏN ÑÔØI BEÂN EM

Cam Long

53643

TROÏN ÑÔØI YEÂU EM

Laâm Quoác Cöôøng

53505

TROÏN KIEÁP ÑÔN COÂI

Nguyeãn AÙnh 9

50770

TROÏN KIEÁP YEÂU NGÖÔØI

Nhaïc Hoa

54360

TROÏN VEÏN PHUÙT YEÂU THÖÔNG

Huy Tuaán

51886

TRONG DAÙNG EM NGOÀI

Traàn Quang Loäc

53068

TRONG GIAÁC MÔ EM

Tröôøng Sa

Queâ höông toâi coù doøng soâng nhoû… Vöôït ngaøn daëm xa…

Ngaøn öôùc mô toâi thöôøng…

Treân ñænh Tröôøng Sôn ta haùt baøi ca gôûi tôùi queâ nhaø… Treân con ñöôøng veà queâ anh…

Coù ai nhôù veà maáy nhòp caàu tre, bôø ao ñong ñöa… Rung moät caùnh nhaïc buoàn, phím coù hay ngöôøi khoùc... Moät röøng röøng tre ngaø moät röøng röøng tre xanh… Chuyeän moät tình yeâu anh hoïa só… Moãi doøng nöôùc trong...

Oaún tuø tì ra caùi gì ra caùi naøy… Daãu bieát con tim heùo khoâ vì em, daãu bieát con tim… Trong troø chôi tình yeâu naøo ai hay bieát seõ ra sao ngaøy sau... Vaãn muoán yeâu em nhö ngaøy xöa, chieác laù cuoán troâi… Cuoäc soáng khoán khoù xoâ daàn em xa rôøi anh, giaän ñôøi sao… Buoàn chi em giaän hôøn chi em lôøi noùi nhö gioù thoaûng maây bay… Heát roài ngöôøi ñaõ xa toâi, heát roài ngöôøi ñaõ phuï toâi... Em troïn kieáp thöông veà…

Giöõa phoá naéng nôi ñoâng vui, coù boùng daùng ai qua ñaây... Trong daùng em ngoài toâi chôït hieåu raèng ... Trong giaác mô em coù giaác mô naøo heïn nhau veà nöõa...

www.arirang.com.vn

- 175 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50731

TRONG NOÃI ÑAU TÌNH CÔØ

Trònh Coâng Sôn

53355

TROÁN CHAÏY

Voõ Thieän Thanh

53358

TROÁN TÌM TÌNH YEÂU

Phaïm Tröôûng

52106

TROÂNG CAÂY LAÏI NHÔÙ ÑEÁN NGÖÔØI A ô chöù troàng caây toâi laïi nhôù ngöôøi, chöù röøng...

Daân ca Ngheä Tónh Lôøi: Ñoã Nhuaän

54134

TROÁNG QUAÂN

Daân ca Baéc boä

51022

TROÁNG VAÉNG

Quoác Huøng

53210

TRÔÛ LAÏI BAÏC LIEÂU

Vuõ Ñöùc Sao Bieån

50805

TRÔÛ LAÏI CAO BAÈNG

Taân Huyeàn

51441

TRÔÛ LAÏI PHOÁ CUÕ Chuyeän tình ta hoâm nay…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Minh Khang

53644

TRÔÛ LAÏI MUØA HEØ

Baûo Chaán

52306

TRÔÛ LAÏI TRÖÔØNG XÖA

Nguyeãn Vaên Hieân

51031

TRÔÛ VEÀ CAÙT BUÏI

Minh Kyø

50511

TRÔÛ VEÀ DOØNG SOÂNG TUOÅI THÔ

Hoaøng Hieäp

50689

TRÔÛ VEÀ MAÙI NHAØ XÖA

Nhaïc ngoaïi

51887

TRÔÛ VEÀ

Quang Huy

54135

TRÔÛ VEÀ THAÊM HUEÁ

Nguyeãn Taát Tuøng

53965

TRUYEÀN THUYEÁT VEÀ TÌNH YEÂU

Löông Baèng Quang

51221

TRÖA VAÉNG

Tröa nay phoá xa ñaày naéng…

Nhaïc: Huy Tuaán Lôøi: Döông Thuï

53966

TRÖNG NÖÕ VÖÔNG

Thaåm Oaùnh

50318

TRÖNG VÖÔNG KHUNG CÖÛA MUØA THU

Nhaïc ngoaïi

52309

TRÖÔNG CHI - MÎ NÖÔNG

Hoaøi An

Toâi ñaõ yeâu em bao ngaøy naéng…

Ngaøy troâi qua troâi qua sao con tim ta teâ coùng... Leâ böôùc trong ñeâm moät mình toâi quaïnh hiu...

Ñaát thaáp oâng trôøi cao ôû ñaây thôøi ñaát thaáp oâng trôøi cao... Ngoài nhìn chieác laù…

Veà troâng soùng luùa meânh moâng heïn nhöõng muøa vaøng boäi thu... Khi trôû laïi Cao Baèng...

Trôøi chieàu muøa heø côn gioù maùt gioù maùt laù me xanh lao xao… Trôû laïi nôi ñaây beân maùi tröôøng xöa, vaãn con ñöôøng… Soáng treân ñôøi naøy ngöôøi giaøu sang cuõng nhö... Trong tim ai cuõng coù moät doøng soâng rieâng mình… Veà ñaây khi maùi toùc…

Mình coøn gì cho nhau tieác thöông cuoäc tình ... Toâi trôû veà thaêm xöù Hueá chieàu ni … Chuyeän ngaøy xöa xa xoâi luùc chöa ai sinh ra...

Tröng Nöõ Vöông lau phaán son möu thuø nhaø... Tim em chöa nghe rung qua moät laàn…

Tình laø tình oan traùi muoân ñôøi vaãn löu, ngöôøi laø ngöôøi…

www.arirang.com.vn

- 176 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50182

TRÖÔNG CHI

Vaên Cao

50390

TRÖÔØNG LAØNG TOÂI

Phaïm Troïng Caàu

50272

TRÖÔØNG SÔN ÑOÂNG TRÖÔØNG SÔN TAÂY Cuøng maéc voõng treân röøng Tröôøng Sôn…

Nhaïc: Hoaøng Hieäp Lôøi: Phaïm Tieán Duaät

52107

TRÖÔØNG XÖA YEÂU DAÁU

Traàn Thanh Tuøng

52308

TRÖÔÙC NGAØY HOÄI BAÉN

Trònh Quyù

53645

TRUÙC TRUÙC MAI MAI

Daân ca Haø Taây

53506

TUÛI PHAÄN

Thaùi Huøng

51685

TUOÅI 18

Nguyeãn Vaên Hieân

50249

TUOÅI BIEÁT YEÂU

Töø Huy

50180

TUOÅI ÑAÙ BUOÀN

Trònh Coâng Sôn

51116

TUOÅI HAI MÖÔI

Tröôøng Huy

51754

TUOÅI MOÄNG XÖÙ ÑOÂNG (MÖA TREÂN PHOÁ)

Minh Taâm

51094

TUOÅI MÖØNG XUAÂN

Nhaïc Hoa

52952

TUOÅI NGOÏC

Thaäp Nhaát

51028

TUOÅI ÑÔØI MEÂNH MOÂNG

Trònh Coâng Sôn

51954

TUOÅI TREÛ THEÁ HEÄ BAÙC HOÀ

Trieàu Daâng

53211

TUOÅI TREÛ VAØ ÖÔÙC VOÏNG

Vy Nhaät Taûo

50103

TUØY HÖÙNG LYÙ QUA CAÀU

Traàn Tieán

51603

TUYEÁT HOÀNG

Tình laø nhöõng chuoãi ngaøy...

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Minh Taâm

52109

TUYEÁT RÔI MUØA HEØ

Traàn Leâ Quyønh

50825

TUYEÁT RÔI

Nhaïc Phaùp

Moät chieàu xöa traêng nöôùc... Tröôøng laøng toâi caây xanh…

Tröôøng xöa yeâu daáu bieát bao kyû nieäm yeâu thöông, baïn xöa… Tieáng chim röøng chaøo möøng bình minh hoùt treân caønh… Truùc truùc mai mai naøo khi truùc truùc mai mai roàng ra laø ra giaõi naéng…

Thoâi em haõy veà beân ngöôøi giaøu sang, coøn anh tay traéng... Tuoåi möôøi taùm laáp laùnh... Ngaøy ñoù chuùng ta vöøa troøn... Trôøi coøn laøm möa...

Khi coâ beù hai möôi…

Hey la la ... Anh hôõi anh khi trôøi möa laát phaát treân phoá ... Em thích muøa xuaân…

Tuoåi moäng mô em ñeïp nhö aùnh traêng ngaø... Maây vaø toùc em bay…

Töø bieån khôi tôùi mieàn röøng nuùi cao ...

Neáu toâi laø chieác laù laù seõ xanh khoâng bao giôø heùo khoâ... Baèng loøng ñi em...

Neáu anh gaëp em töø ñaàu coù leõ ñaõ khoâng ai qua beå daâu… Ngoaøi kia tuyeát rôi ñaày…

www.arirang.com.vn

- 177 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51346

TUYEÄT VÔØI KHI COÙ EM

Leâ Quoác Duõng

50779

TÖÏ CHUÛ (SELF CONTROL)

Nhaïc ngoaïi

50794

TÖÏ HAØO ÑI LEÂN OÂI VIEÄT NAM

Chu Minh - H.T.Thoâng

51953

TÖÏ KHUÙC MUØA ÑOÂNG

Töôøng Vaên

53507

TÖÏ KHUÙC NGAØY SINH

Tröông Quyù Haûi

54361

TÖØ LAØNG SEN

Phaïm Tuyeân

50722

TÖÏ NGUYEÄN

Tröông Quoác Khaùnh

51206

TÖÏ TÌNH LYÙ CAÂY BOÂNG Em nhôù thöông chaøng…

Nhaïc: Tröông Quang Tuaán Lôøi: Kim Tuaán

53508

TÖÏ TÌNH MUØA ÑOÂNG

Soâng Traø

53360

TÖÏ TÌNH NOÙN BAØI THÔ

Chieác noùn baøi thô töø ñoù ñeán baây chöø...

Nhaïc: Tröông Quang Tuaán Thô: Thanh Loan

51211

TÖÏ TÌNH QUEÂ HÖÔNG

Soâng Traø

50877

TÖØ GIOÏNG HAÙT EM

Ngoâ Thuïy Mieân

50867

TÖØ KHI BIEÁT EM

Nhaïc ngoaïi

53359

TÖØ KHI EM ÑEÁN

Voõ Thieän Thanh

51884

TÖØ MOÄT NGAÕ TÖ ÑÖÔØNG PHOÁ

Phaïm Tuyeân

54362

TÖØ NHAØ ÑEÁN TRÖÔØNG

Nguyeãn Ñöùc Trung

52695

TÖØNG NGAØY DAØI

Ñöùc Trí

52108

TÖÔNG TÖ MUØA THU

Tieán Luaân

53646

TÖÔNG TÖ NAØNG CA SÓ

Koâng Thanh Bích

51682

TÖÔNG TÖ

Nhaïc: Quoác An Lôøi: Hoa Phöông

51600

TÖÔÛNG NHÖ

Nhaïc: Soâng Traø Lôøi: Phöông Hoàng Nguyeãn

Laàn ñaàu anh gaëp em…

Töøng ñeâm vui ngaây ngaát ñôøi... Ta ñöùng ñaàu ngoïn soùng ö…

Ngôõ nhö ñaâu muøa ñoâng thoaùng nghe gioù laïnh… Ñeâm nguyeân sô khi toâi chaøo ñôøi, meï vôi côn ñau... Töø laøng Sen coù moät ngöôøi con trung hieáu, mang lyù töôûng... Neáu laø chim toâi seõ laø loaøi boà caâu traéng…

Tình yeâu trong ta nhö laø voâ taän, lôøi kinh aên naên hay lôøi traùch thaàm...

Leân röøng giaø nghe suoái haùt... Roài töø gioïng haùt em…

Tình anh ñaõ trao töø thuôû ban ñaàu… Laém luùc toâi hay ngoài thôû daøi, loøng vaán vöông bao nieàm u hoaøi... Töø moät ngaõ tö ñöôøng phoá cuoäc soáng reo vui töøng giôø... Saùng nay em vaøo tröôøng, baøi hoïc vui beân coâ thaày... Töøng ngaøy daøi chìm trong nhöõng ngoõ toái, môùi thaáy… Anh ñaõ xa thaät roài, nhìn muøa thu laù rôi leû loi… Gaëp em töø buoåi xem nhaïc gioïng ca ngoït eâm xieát bao … Töø chôï em ra veà quanh co con ñöôøng queâ… Töôûng nhö khoâng coøn gaëp laïi…

www.arirang.com.vn

- 178 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52432

TÖÔÛNG NHÖ 2

Töôûng nhö ta ñaùnh maát, ñaùnh maát nhau trong ñôøi…

Nhaïc: Soâng Traø Thô: Phöông Hoàng Nguyeãn

52310

TÖÔÛNG NHÖ HUEÁ TRONG LOØNG

Dzoaõn Bình - Thanh Sôn

50366

TÖÔÛNG RAÈNG ÑAÕ QUEÂN

Trònh Coâng Sôn

53647

ÖØ THÌ

50887

UNBREAK MY HEART

Nhaïc ngoaïi

51870

ÖÔÙC GÌ

Voõ Thieän Thanh

54363

ÖÔÙC HEÏN NGAØY HEØ

Ñinh Ñöùc Minh

51664

ÖÔÙC MÔ

Vuõ Quoác Vieät

53648

ÖÔÙC MÔ

Hoàng Kieân

53814

ÖÔÙC MÔ CHO NGAØY MAI

Anh Tuaán

53069

ÖÔÙC MÔ TRONG ÑÔØI

Ñöùc Trí

53212

ÖÔÙC NGUYEÄN ÑAÀU XUAÂN

Hoaøng Trang

52433

ÖÔÙC THAÀM

Toâi trôû veà thaêm choán queâ xöa, thaêm ngoâi tröôøng hoïc…

Nhaïc: Toâ Thanh Tuøng Thô: Quan Huy Ích

50084

ÖÔÙT MI

Trònh Coâng Sôn

53362

ÖÔÙC VOÏNG

Anh nhö nhaïc vaø thô cho ñôøi em mô moäng...

Nhaïc: Laõ Vaên Cöôøng Thô: Minh Nguyeät

50761

VAI AÙO MAØU XANH

Nhaïc ngoaïi

51737

VAØ CÔN MÖA TÔÙI

Baûo Chaán

51889

VAØ CON TIM ÑAÕ VUI TRÔÛ LAÏI

Ñöùc Huy

54364

VAØ EM CHÔØ ANH

Hoà Quyønh Höông

Bao naêm qua toâi vaãn nhôù nhôù Hueá moäng mô… Töôûng raèng ñaõ queân…

U

ÖØ thì laø nöôùc maét em rôi öø thì laø nöôùc maét toâi rôi… Ñöøng laøm saàu naøy traøn bôø maét…

Em ñaõ soáng nhöõng ñeâm trôøi coù aùnh traêng chieáu vaøng... Ñeâm troáng teânh chôït côn gioù qua, mang tieáng anh ñeán gaàn... Hôõi öôùc mô ôi cho ta laøm côn gioù chieàu… Haït söông traéng nheï rôi ñoïng treân laù xanh maøu aáu thô… Töøng ngaøy troâi vôùi em thaät eâm ñeàm…

Moät ngaøy em mô bao giaác mô töôi ñeïp... Moät röøng hoa mai nôû, moät baày chim eùn ñöa tin...

Ngoaøi hieân möa rôi rôi...

V

Tình toâi tan naùt…

Töøng ngaøy qua ñi qua ñi raát nhanh... Tìm moät con ñöôøng tìm moät loái ñi…

Thu troâi qua bao naêm ta xa vaéng, ngôõ coøn ñaây...

www.arirang.com.vn

- 179 -

Nghóa MP


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

54365

VAØ EM ÑAÕ ÑEÁN

Thaùi Thònh

52578

VAØ EM ÑAÕ YEÂU

Ñöùc Trí

51955

VAØ NHÖ THEÁ EM ÑI

Nguyeãn Hoaøi Anh

54366

VAØ NHÖ THEÁ TA ÑAÕ YEÂU NHAU

Nguyeãn Höõu Ñöùc

53213

VAØ TA ÑAÕ THAÁY MAËT TRÔØI TREÂN MOÂI EM

Nguyeãn Cöôøng

50905

VAØ TOÂI CUÕNG YEÂU EM (AND I LOVE YOU SO)

Ñöùc Huy

53967

VAØ TOÂI VAÃN HAÙT

Nguyeãn Vaên Chung

50734

VAØ TRONG GIOÙ MUØA THU

Ñoaøn Xuaân Myõ

53968

VAØI LAÀN ÑOÙN ÑÖA

Traàn Leâ

53649

VALENTINE NGAØY HAÏNH PHUÙC

Quoác Vöôïng

50286

VAØM COÛ ÑOÂNG

Tröông Quang Luïc

50992

VAØO HAÏ

Leâ Höïu Haø

52110

VAØO ÑÔØI

Ñoã Ñình Phuùc

54136

VAÃN COÙ EM BEÂN ÑÔØI

Trònh Coâng Sôn

51023

VAÃN HAÙT LÔØI TÌNH YEÂU

Döông Thuï

51294

VAÃN MAÕI COÂ ÑÔN

Minh Khang

51558

VAÃN MÖA RÔI

Hoaøi An

52841

VAÃN MONG ANH QUAY VEÀ

Tröôøng Huy

52697

VAÃN NHÔÙ 2

Tröông Leâ Sôn

53070

VAÃN NÔÏ CUOÄC ÑÔØI

Nguyeãn Nhaát Huy

51377

VAÁN VÖÔNG

Phaïm Minh Tuaán

Döôøng nhö coù naéng töø trong aùnh maét khi em vöøa buôùc qua... Tình oâi sao coù luùc vui maø vaãn thaáy e ngaïi… Toâi ñi veà ñaâu veà ñaâu gaëp laïi em... Moãi laàn em khoùc, anh ñeán beân thaät hieàn laønh...

Vì ta ñaõ thaáy maët trôøi ngaøy naøo treân cao nguyeân... Toâi yeâu xem moät cuoán truyeän hay...

AÙnh ñeøn saân khaáu muoân maøu, nhaïc caát leân... Chieàu taøn trong söông khoùi…

Ai ñi theo em maáy laàn phoá möa, möa bay theo em aùo daøi... Ñeâm nay traêng lung linh vôùi muoân ngaøn aùnh sao trôøi… ÔÛ taän soâng Hoàng em coù bieát ... Chieàu nheï daàn leân cao… A i i a… Cuoäc ñôøi laø tia naéng aám voøng tay em xanh öôùc mô… Vaãn thaáy beân ñôøi coøn coù em, taám loøng em nhö laù kia coøn xanh... Ñöøng xa voäi xa em…

Buoåi saùng thöùc daäy anh haùi hoa hoàng ... Veà treân phoá möa chieàu… Tình ñaàu laø tình chia ly, ñau xoùt khi con tim ai hay ñoåi thay… Khi anh yeâu em trôøi ñaát nhö ngöøng laïi, khi anh yeâu em… Ta nôï cuoäc ñôøi haït côm seû ñoâi... Soâng chaûy veà ñaâu maây löôïn veà ñaâu…

www.arirang.com.vn

- 180 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53652

VAÃN BIEÁT

Laâm Thanh Tuøng

51559

VAÃN YEÂU DAÏI KHÔØ

Quoác An

51686

VAÃN YEÂU MOÄT MÌNH

Nguyeãn Ngoïc Thaïch

53651

VAÁN VÖÔNG TRÖÔØNG XÖA

Tình côø hay ñaõ heïn trong mô maø gaëp laïi boùng hình naêm xöa cuõ…

Nhaïc: Quang Minh Thô: Ngoïc Haïnh

50737

VAÀNG DÖÔNG RAÏNG RÔÕ

Ñoaøn Xuaân Myõ

51888

VAÀNG TRAÊNG COÂ ÑÔN

Ngoïc Sôn

52434

VAÀNG TRAÊNG CUÛA MEÏ

Traàn Quang Loäc

52435

VAÀNG TRAÊNG KHOÙC

Nguyeãn Vaên Chung

51386

VAÀNG TRAÊNG ÑEÂM TROÂI Vaàng traêng ñeâm troâi xa…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Leâ Quang

51329

VAÀNG TRAÙN SUY TÖ

Thanh Sôn

53650

VAÂY QUANH MUØA XUAÂN

Quang Phuùc

53969

VAÄY LAØ MÌNH XA NHAU

Baûo Chinh

53071

VAÄY LAØ MÌNH XA NHAU

Thaùi Thònh

53364

VAÃY TAY CHAØO

Vinh Söû

52953

VAÉNG ANH MUØA ÑOÂNG

Tröông Leâ Sôn

50385

VAÉNG BOÙNG NGÖÔØI YEÂU

Nhaïc Phaùp

51560

VAÉNG CHA

Quoác An

51752

VAÉNG EM TRONG ÑÔØI

Lö Anh

53363

VAÉNG EM VAÉNG MAÕI CAÂU HOØ

Traàn Vuõ Anh Bình

50355

VAÉNG NAØNG

Nhaïc Phaùp

52954

VEÀ DÖÔÙI CÔN MÖA

Nguyeãn Tuaán Khanh

Thoâng reo xa vaéng xa nhö lôøi than traùch ai… Bieát yeâu ñöông laø tieác nuoái... Coù moät ngöôøi vöøa heù...

Chæ vì em yeâu anh…

Ñöøng khoùc ñöøng buoàn nghe em...

Chæ moät laàn con veà thaêm meï thoâi, maø nay höông khoùi… Ñaõ khoâng coøn ngöôøi yeâu hôõi, ngaøy xöa aáy ñoâi ta…

Toâi ñeám thôøi gian...

Ngöôøi hôõi muøa xuaân môùi ñeán roài bình minh ôi chim ríu rít ca… Ngöôøi ôi vaäy laø mình ñaõ xa roài, ñaâu ngôø nhöõng thaùng naêm... Vaäy laø hai chuùng ta ñaõ xa lìa nhau... Vaãy tay chaøo con ñöôøng tình yeâu... Muøa ñoâng naêm aáy ta tình côø quen nhau, trôøi ñoâng laïnh giaù… Cuoäc tình taøn cuoäc tình vaéng boùng anh… Trong maøn ñeâm haét hiu… Vaéng boùng moät ngöôøi sao loøng ta luoân meânh mang... Chieàu nay vaéng em luùa treân ñoàng ñang troå boâng... Loøng maõi nghó ñeán boùng daùng thô ngaây ... Böôùc treân con ñöôøng vaéng gioù möa rôi taû tôi, laéng nghe…

www.arirang.com.vn

- 181 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52955

VEÀ DÖÔÙI MAÙI NHAØ

Ngöôøi ôi mau veà ñaây, veà beân beáp hoàng tay caàm tay…

Nhaïc: Xuaân Tieân Lôøi: Y Vaân

50725

VEÀ GIÖÕA TRÒ AN

Trònh Coâng Sôn

51231

VEÀ HUEÁ CHIEÀU XUAÂN

Tröông Quang Tuaán

52111

VEÀ LAÏI COÄI NGUOÀN

Tieán Luaân

53214

VEÀ LAÏI ÑOÀI SIM

Nhôù ngaøy naøo veà thaêm ñoài sim tím vôùi ngöôøi mình yeâu...

Maõ Thu Giang Ñynh Traàm Ca

50242

VEÀ LAÏI QUEÂ EM

Vuõ Thaønh

52580

VEÀ LAÏI VÖÔØN XÖA

Ta mô ñöôïc trôû veà nguû treân ñoáng rôm, giöõa queâ nhaø…

Nhaïc: Nguyeãn Ngoïc Thieän Lôøi: Song Phaïm

53815

VEÀ MAÙI NHAØ XÖA

Nguyeãn Vaên Ñoâng

52956

VEÀ MIEÀN TAÂY

Toâ Thanh Tuøng

52957

VEÀ MIEÀN TRUNG

An Thuyeân

53653

VEÀ NAM ÑÒNH NGHE HAÙT CHAÀU VAÊN

Ñoã Sôn Haø

51740

VEÀ ÑAÂU EM HÔÕI

Quoác An

51841

VEÀ ÑAÂU

Cao Minh Thu

50876

VEÀ ÑAÂY EM

Nhaïc ngoaïi

50998

VEÀ ÑAÂY NGHE EM Veà ñaây nghe em…

Nhaïc: Traàn Quang Loäc Lôøi: A Khueâ

51561

VEÀ ÑAÂY

Vuõ Quoác Vieät

53072

VEÀ ÑI THOÂI HÔÕI EM

Duy Maïnh

52579

VEÀ ÑOÀNG NAI

Xuaân Hoàng

51450

VEÀ QUEÂ

Phoù Ñöùc Phöông

53970

VEÀ QUEÂ ANH

Nhaät Anh

53365

VEÀ QUEÂ EM

Soâng Traø

Veà giöõa muøa möa aàm vang thaùc ñoå… Em veà phoá nhoû moät chieàu muøa xuaân… Trôøi bao la ñaát bao la chim trôøi bay khaép nôi hieàn hoøa…

Veà laïi queâ em giöõa muøa hoa traùi ngoït ...

Veà ñaây ngô ngaùc chim bay tìm ñaøn, veà ñaây hoang vaéng… Hoø ôi...Mieàn Caàn Thô gaïo traéng nöôùc trong, vui nieàm vui aám no… Veà mieàn Trung caùt traéng vôùi röøng, vaùch nuùi vôùi bieån... Anh trôû veà Nam Ñònh Thaønh Nam vuøng ñaát daân ca lôøi thô yù nhaïc…

Haõy noùi moät lôøi moät lôøi yeâu thöông thieát tha chaân tình... Veà ñaâu khi thaáy mình ñeå queân moät con tim... Vaøo muøa ñoâng laïnh luøng…

Veà ñaây hôõi nhöõng caùnh sao... Maøn ñeâm ñaõ buoâng xuoáng, aùnh ñeøn ñeâm thaép saùng con phoá... Hoø ô…Nhaø Beø nöôùc chaûy chia hai… Theo em theo em anh thì veà… Veà queâ anh coù haøng döøa xanh, beán ñaàu laøng töøng ñeâm.... Veà queâ em, veà queâ em baêng qua caùnh ñoàng meânh moâng...

www.arirang.com.vn

- 182 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50993

VEÀ QUEÂ NGOAÏI

Haøn Chaâu

53215

VEÀ QUEÂ NOÄI

Tieán Luaân

50721

VEÀ THAÊM MAÙI TRÖÔØNG XÖA

Trònh Coâng Sôn

51562

VEÀ THAÊM ÑOÀNG THAÙP MÖÔØI Anh veà thaêm queâ em…

Nhaïc: Soâng Traø Lôøi: Ñaëng Phöôùc Thaønh

53654

VEÀ VÔÙI YEÂU THÖÔNG

Nguyeãn Hoàng Thuaän

50718

VEÁT CHAÂN TROØN TREÂN CAÙT

Traàn Tieán

50908

VEÁT SON TREÂN AÙO

Nhaïc Anh

53971

VEÁT THÖÔNG COØN MAÕI

Nguyeãn Hoàng Thuaän

52311

VEÁT THÖÔNG CUOÁI CUØNG

Nguyeãn Vaên Ñeå

53073

VÌ ANH KHOÂNG MUOÁN TIN

Trung Quaân

54137

VÌ ANH MOÄT LAÀN NÖÕA

Minh Khang

50801

VÌ ANH YEÂU EM

Nhaïc ngoaïi

53216

VÌ CÔÙ LAØM SAO

Tröông Leâ Sôn

53655

VÍ DAËM

Baø con ôi nghó ô laïi caûnh nöôùc maát nhaø ô tan chöù noãi thoáng khoå…

Nhaïc: Daân ca Ngheä Tónh Lôøi: Vi Phong

51956

VÌ ÑAÂU EM CHEÁT

Thanh Truùc

52581

VÌ ÑAÂU EM HÔÕI

Ñoã Ñình Phuùc

52698

VÌ ÑAÂU MAÁT NHAU

Huy Cöôøng

52842

VÌ ÑAÂU

Myõ Taâm

50176

VÌ ÑAÂU

Ngoïc Leã

52844

VÌ ÑÔØI COØN TÌNH YEÂU

Vónh Taâm

52843

VÌ ÑOÙ LAØ EM

Dieäu Höông

Anh xin môøi em ñi veà mieàn queâ xa laéc lô ... Anh ñöa em veà queâ noäi Baïc Lieâu Soùc Traêng... Veà ñaây ñöùng beân maùi tröôøng xöa…

Giôø baøn tay em ñan vaøo ai moãi khi ñeâm ñoâng se laïnh veà… Veát chaân troøn vaãn ñi veà…

Khi ñang ngoài chôi trong quaùn aên… Giôø tìm nôi ñaâu khi boùng em xa roài, giôø tìm nôi ñaâu oâi giaác mô... Ngöôøi vöøa taëng ta veát thöông ñau ngoït ngaøo… Nhieàu ñeâm em mong anh veà ñaây, vaø ta coù nhau... Möa naëng haït laøm loøng toâi ñau... Tình yeâu ta xanh töôi…

Ai ñaõ noùi yeâu em beân em thaät loøng...

Ñöôøng phoá ñaõ vaøo heø baïn beø ñaõ vaøo heø… Maøn ñeâm buoâng xuoáng beân kia ñoài, lôøi yeâu… Ngaøy naøo em noùi em seõ khoùc khi tình ta caùch xa… Khi ta chia tay coù coøn gì noùi khoâng anh, bao nhieâu… Sao toâi ñöùng maõi ngoaøi hieân... Coù bao noãi buoàn ñeán cho moãi ngöôøi quanh toâi töøng thaáy… Khoâng caàn bieát em laø ai, khoâng caàn bieát em töø ñaâu…

www.arirang.com.vn

- 183 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52699

VÌ EM CHÍNH LAØ EM

Voõ Thieän Thanh

54367

VÌ EM COØN YEÂU

Huyønh Nhaät Taân

52845

VÌ EM DOÁI GIAN

Phan Ñinh Tuøng

53816

VÌ EM YEÂU ANH

Ñöùc Trí

51826

VÌ MOÄT NGÖÔØI RA ÑI

51738

VÌ MOÄT THEÁ GIÔÙI NGAØY MAI (SEAGAMES 22) Quang Vinh Naém tay nhau cuøng böôùc beân nhau vì haïnh phuùc nhaân loaïi...

52112

VÌ NHAÂN DAÂN QUEÂN MÌNH

53074

VÌ SAO EM KHOAÙ MAÙY

Chuyeän hoâm qua ñaâu phaûi anh muoán ñeå cho em buoàn ñaâu...

Nguyeãn Minh Anh Laâm Chaán Huy

52437

VÌ SAO KHOÂNG THA THÖÙ CHO NHAU

Hoaøi An

51890

VÌ SAO LEÛ LOI

Nguyeãn Nhaát Huy

52438

VÌ SAO THEÁ

Phaïm Hoøa Khaùnh

53656

VÌ SAO TRONG ANH

Buøi Anh Duõng

53509

VÌ SAO

Vuõ Quoác Vieät

50233

VÌ SAO

Töø Huy

54368

VÌ TA CAÀN NHAU

Ñöùc Trí

50104

VÌ TOÂI CAÀN THAÁY EM YEÂU ÑÔØI

Trònh Coâng Sôn

52114

VÌ YEÂU

Xuaân Hieáu

54138

VÌ YEÂU EM

Quoác An

52436

VÒ ÑAÉNG TÌNH YEÂU

Nguyeãn Minh Anh

51891

VÒ NGOÏT ÑOÂI MOÂI

Leâ Höïu Haø

52113

VÒ TRÍ NAØO CHO ANH

Thaùi Khang

Naéng vaãn cöù ñeán ñaây mô maøng, naéng cöù hay dòu daøng… Vì em coøn yeâu, vì em coøn thöông, vì trong loøng em... Khoùc cho nhôù thöông vôi trong loøng, khoùc cho noãi saàu… Töøng gioït nöôùc maét giôø ñaây em khoùc, coù laøm ñöôïc gì… Vì moät ngöôøi ñi maõi chaéc khoâng quay trôû veà...

Vì nhaân daân queân mình, vì nhaân daân hy sinh, anh em ôi...

Gioù laïnh traøn veà, caùt buïi ñöôøng traàn, laù xaùc xô rôi… Bao ñeâm daøi nhìn sao cuoái trôøi... Ñeán laøm gì ñeå roài nay em ra ñi, ñeán laøm gì...

Trong ñôøi ai cuõng coù rieâng moät vì sao vaø bao öôùc mô… Ngöôøi veà ñaây trong ñeâm gioù möa, chaúng nghe noùi moät caâu... Ñaõ noùi vôùi em buoåi hoâm aáy ñeán vôùi em ... Hoân nuï hoân ñaàu tieân, nuï hoân hoàn nhieân, nöôùc maét ai... Toâi xin laøm möa bay...

Naém tay nhau treân ñöôøng tung taêng vui ca ngaøy thaùng… Moät mình anh ñi treân con phoá xöa aâm thaàm nhìn haït möa rôi... Trong noãi ñau voâ tình vaàng traêng laõng queân... Trong tình yeâu laøm sao bieát ai luoân chaân thaønh... AÙnh traêng theà ngaøy naøo beân nhau dòu ngoït em noùi….

www.arirang.com.vn

- 184 -

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Quang Huy

Doaõn Quang Khaûi


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53367

VIEÁNG LAÊNG BAÙC

Hoaøng Hieäp

52115

VIEÄT NAM GAÁM HOA

Minh Chaâu

50456

VIEÄT NAM QUEÂ HÖÔNG CHUÙNG TOÂI

Ñoã Nhuaän

50994

VÓNH BIEÄT MUØA HEØ

Thanh Tuøng

52846

VÓNH BIEÄT NGÖÔØI XÖA

Toâ Thanh Sôn

53510

VÓNH BIEÄT TÌNH EM

Ngoïc Sôn

53658

VUÕ KHUÙC NHAÏC TÌNH

Nguyeãn Hoàng Thuaän

51208

VÖØA BIEÁT DAÁU YEÂU

Quoác Baûo

53659

VÖÔNG VAÁN TÌNH XÖA

Baûo Chaâu

52582

VOÏNG COÅ BUOÀN

Ñeâm daøi nghe tieáng voïng coå buoàn, nöùc nôû vaàng traêng...

Nhaïc: Minh Vy Lôøi: Hoàng Xöông Long

50022

VOÏNG NGAØY XANH

Khaùnh Baêng

51072

VOØNG NHAÃN CÖÔÙI

Vinh Söû

53973

VOØNG TAY BÌNH YEÂN

Anh Tuaán

50090

VOØNG TAY CAÀU HOÂN

Traàn Tieán

53217

VOØNG TAY LÔÕ LAØNG

Ngoïc Sôn

50828

VOØNG TAY NGÖÔØI AÁY

Nhaïc ngoaïi

52439

VOØNG TAY TÌNH YEÂU

Baûo Chinh

53817

VOØNG XOAY

Voõ Thieän Thanh

51059

VÖÔØN YEÂU

Theo loái moøn laàn tìm ñeán vöôøn yeâu ...

Nhaïc: Laõ Vaên Cöôøng Lôøi: Minh Nguyeät

52116

VOÙ NGÖÏA TREÂN ÑOÀI COÛ NON

Giao Tieân

54369

VOÂ TAÂM

Vuõ Quoác Bình

Con ôû mieàn Nam ra thaêm laêng Baùc... Ta haùt treân ñaát meï huøng thieâng soâng nuùi daït daøo… Baïn ôi haõy ñeán queâ höông…

Muøa heø baâng khuaâng baâng khuaâng noãi nhôù ... Möôøi naêm roài coøn gì anh nôõ ñaønh queân toâi, khoâng moät laàn… Tình coù luùc khi laø soùng gioù, tình coù nhöõng khi thaät mô moäng... Ôi coâ em xinh töôi moâi cöôøi noàng naøn deã thöông… Toùc ai bay ngang löng trôøi…

Ngöôøi yeâu ôi anh ñaõ khoâng quay veà ñaây nöõa ñeå mình em…

Trôøi möa gioù...

Voøng nhaãn cöôùi ñoù em ñeo… Giaät mình thöùc giaác trong ñeâm daøi... Moät sôùm yeân laønh moät ngöôøi lính rôøi xa queâ nhaø... Khi xöa yeâu ngöôøi toâi ñaõ töøng deät mô öôùc... Tình nhö giaác mô…

Töøng ñeâm vaéng öôùc chi coù em beân caïnh... Nhöõng chieác xe ñang noái nhau, ñi loøng voøng...

Em daáu yeâu ôi anh ñang quay veà möôøi naêm xa vaéng… Ñaõ laâu laém roài, keå töø ngaøy em noùi chia tay...

www.arirang.com.vn

- 185 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52440

VOÂ TÌNH

Thaùi Khang

53075

VOÃ VEÀ GIAÁC MÔ

Ñoã Ñình Phuùc

54370

VOÄI

Ñoã Ñình Phuùc

50811

VOÄI VAØNG CHI EM HÔÕI

Nhaïc ngoaïi

53657

VÔÙI ANH EM VAÃN LAØ COÂ BEÙ

Löông Baèng Quang

52958

VÔÙI EM TOÂI KHOÂNG COØN NIEÀM TIN

Vuõ Quoác Bình

52441

VU VÔ

Leâ Quoác Duõng

53974

VUÕ ÑIEÄU FRANCE CHO ANH

Myõ Taâm

52117

VUÕ ÑIEÄU TÌNH NOÀNG

Laâm Thaùi Hieàn

54139

VUI MÔÛ ÑÖÔØNG

Ñoã Nhuaän

51077

VUI MUØA CHIEÁN THAÉNG

Vaên Chöøng - Lam Löông

51258

VUI TRONG NGAØY CÖÔÙI

Leâ Minh

51833

VUI VÔÙI THIEÂN NHIEÂN

Minh Chaâu

51734

VUØNG TRÔØI BÌNH YEÂN

Phaïm Höõu Taâm

54371

VÖÔØN DAÂU LAÙ MÔÙI

Phaïm Theá Myõ

53975

VÖÔØN HOA SAO RÔI

Nguyeãn Vaên Chung

51760

VÖÔÏT QUA

Quang Huy

54372

VUÏT MAÁT

Wanbi Tuaán Anh

50995

WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAST

Nhaïc Anh

50364

WHEN A MAN LOVE A WOMAN

Nhaïc ngoaïi

Voâ tình em laïi ñöôïc gaëp anh trong giaác mô… Töø luùc quen nhau yeâu nhau, nghe côn moäng tình... Nheï nhaøng töïa söông mai trong naéng sôùm... Voäi vaøng chi em hôõi...

Coù nhöõng ñeâm anh naèm loøng thao thöùc coù nhöõng ñeâm ... Giôø thì em muoán quay trôû veà, vaø giôø thì em muoán toâi queân… Chôït nhôù luùc xöa tan tröôøng veà, gaëp em... Ya ya ya...caâu chuyeän em vieát laâu roài anh bieát ñaâu... Chaúng khi naøo vui nhö khi ta coù nhau tình xanh maøu… Ô ô troâng leân maø ñænh nuùi thôøi cao... Chieàu nay toâi ñöùng treân Tröôøng Sôn… Ñaùm cöôùi ñaùm cöôùi veà...

Hoøa theo laøn gioù ta thaû troâi heát bao nhieâu noãi buoàn... Maây lang thang buoàn troâi naëng mang öu tö khaùt khao... Nheï tay em haùi vöôøn daâu laù môùi, cho nong taèm vöøa aên leân... Vöôøn tình yeâu anh ngoài ñaây vôùi em trong eâm ñeàm... Böôùc qua bieát bao noãi buoàn khi trôû veà anh troâng thaáy... Mong thôøi gian daàn troâi qua mau nhöõng kyù öùc buoàn...

W

We wish you a merry christmast… Bieát khoù noùi cho ngöôøI yeâu daáu…

www.arirang.com.vn

- 186 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50919

WHERE DO YOU GO

53976

XA CAÙCH NGHÌN TRUØNG

50493

XA EM KYÛ NIEÄM

Nhaïc ngoaïi

53218

XA KHÔI

Nguyeãn Taøi Tueä

53219

XA MAÕI CAÀU DÖØA

Tieán Luaân

53511

XA MAËT CAÙCH LOØNG

Nguyeãn Minh Anh

53660

XA NGÖÔØI YEÂU NGÖÔØI

Tieán Luaân

52442

XA ROÀI HAÏNH PHUÙC GIAN NAN

Trong caên nhaø quaïnh hiu anh ngoài laëng oâm ñeâm toái…

Tieán Luaân Ñynh Traàm Ca

51038

XA ROÀI MUØA ÑOÂNG

Nguyeãn Nam

50897

XA ROÀI TUOÅI THÔ

Ngoïc Leã

51328

XA TÍM HAÏ MÖA

Tröông Quang Tuaán

50376

XA VAÉNG EM

Nhaïc ngoaïi

50185

XA VAÉNG

Nguyeãn Vaên Hieân

51563

XA VAÉNG

Khi ngöôøi ñaõ ra ñi…

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Töôøng Vaên

53369

XAO XUYEÁN

Soâng Traø

54141

XAÅM HUEÁ

Daân ca Thöøa Thieân Hueá

53661

XE CHÆ LUOÀN KIM

Daân ca quan hoï Baéc Ninh

50913

XE ÑAÏP ÔI

Ngoïc Leã

54142

XE ÑAÏP TEEN

Duy Anh

52583

XE HOA

Hoàng Xöông Long

Nhaïc Anh

Veà ñaâu ngöôøi hôõi...

X

Cho em xin...nhöõng thaùng ngaøy qua ñeå tieác nuoái... Ngaøy ta yeâu nhau…

Naéng toûa chieàu nay chieàu toûa naéng ñoâi bôø anh ôi... Ñöôøng laøng ñi quanh co baày chim seû líu lo ñaàu ngoõ... Ngaøy naøo loøng buoàn tieác nuoái, tieãn em ñi nöôùc maét vôi ñaày... Coøn gì nöõa ñaâu khi chim lìa baày khi caây lìa caønh…

Taïm bieät taïm bieät muøa ñoâng… Khi nhöõng moái tình ñaõ qua... Day döùt haït möa muøa haï ñaõ veà… Coøn ñaâu nöõa nhöõng phuùt giaây… Chieàu naøo beân nhau treân ñöôøng phoá xöa ...

Moät mieàn queâ ñeïp tuyeät vôøi, moät maøu queâ töïa bieån khôi... Con roàng vaøng con roàng vaøng ai ôi xuoáng taém ö ao ô hoà... Xe chæ oá maáy kim beân luoàn kim oá maáy kim beân luoàn kim… Nhôù khi xöa anh chôû em… Ngaøy xöa anh vôùi em gaëp nhau trong giaác mô... Xe hoa ñi veà ñaâu, ñöa ngöôøi yeâu toâi ñi choán naøo…

www.arirang.com.vn

- 187 -

Phöông Uyeân


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51957

XE THÔØI GIAN

Nguyeãn Ñình Nguyeân

50777

XÍCH LAÏI GAÀN NHAU

Nhaïc ngoaïi

51747

XÍCH LOÂ

Voõ Thieän Thanh

50802

XIN CHAØO (HELLO)

Nhaïc ngoaïi

53220

XIN CHO TOÂI ÑÖÔÏC YEÂU

Phaïm Khaùnh Höng

52847

XIN CHO TOÂI

Trònh Coâng Sôn

52701

XIN COØN GOÏI TEÂN NHAU

Tröôøng Sa

52118

XIN DAØNH TROÏN CHO ANH

Thaùi Thònh

52584

XIN DÌU NHAU ÑEÁN TÌNH YEÂU

Ñoã Kim Baèng

53818

XIN ÑÔØI CHO COÙ ÑOÂI

Nguyeãn Nhaát Huy

53370

XIN ÑÖØNG ÑAN NGOÙN TAY EM

Nhaïc: Vuõ Hoaøng Lôøi: Lyù Hoaøng Ly

51764

XIN ÑÖØNG HOAØI NGHI

Haõy queân ñi lôøi tình naøo gian doái ...

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Thaùi Thònh

52702

XIN ÑÖØNG NÍU KEÙO

Ñinh Quang Minh

53512

XIN ÑÖØNG NOÙI YEÂU TOÂI

Nguyeãn AÙnh 9

51688

XIN ÑÖØNG QUEÂN TOÂI (FORGET ME NOT)

Quoác An

51564

XIN ÑÖØNG QUEÂN TOÂI

Phan Long

52119

XIN ÑÖØNG RÔØI XA

Leâ Quang

54143

XIN HAÕY THÖÙ THA

Tình ta troâi veà ñaâu coù leõ vì em buoâng lôøi mau...

Nhaïc: Hoaøng Anh Lôøi: Döông Khaéc Linh

52848

XIN ÑÖØNG THÖÔNG HAÏI TOÂI

Phaïm Hoøa Khaùnh

51384

XIN ÑÖØNG TRAÙCH ÑA ÑA

Voõ Ñoâng Ñieàn

53978

XIN ÑÖÔÏC MAÕI YEÂU NHAU

Phöông Uyeân

Moät saùng quanh toâi nghe buoàn daâng leân moâi... Thôøi gian nhö döøng trong phuùt giaây… Laø laø la ... Xích loâ ai khoâng hay ñaén ño... Khi quen em trong ñeâm khieâu vuõ… Laøm sao bieát theá giôùi loøng ai ñang troâng mong ñöôïc yeâu... Xin cho maây che ñuû phaän ngöôøi, xin cho toâi moät saùng… Tieáng haùt bay treân thaønh phoá baâng khuaâng… Xin ghì chaët vai em ñöøng buoâng lôi ñoâi caùnh tay… Giôø em veà ñaâu ñöôøng vaéng ñeâm khuya...

Chæ laø nhö theá anh ñi, chæ laø nhö theá em ñi ... Ñeâm khoâng moät vì sao trong vaét moät taâm hoàn...

Níu keùo níu keùo ñeå laøm chi, níu keùo chæ ñeå theâm… Toâi xin traû laïi ngöôøi cuoäc tình nhieàu gian doái... For get me not, for for get for get me not… For get me not, xin ñöøng queân toâi… Ngoài moät mình ñeâm nay nhôù anh ngoài moät mình…

Vôõ naùt con tim chæ vì anh ñaõ doái traù, ngaøy aáy anh... Roài con chim ña ña…

Naøy ngöôøi yeâu ôi ngöôøi coøn nhôù hay khoâng...

www.arirang.com.vn

- 188 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52849

XIN EM ÑÖØNG KHOÙC

Ñoã Ñình Phuùc

50326

XIN GOÕ BA TIEÁNG

Nhaïc ngoaïi

52120

XIN HAÕY COØN NHÔÙ NHAU

Vuõ Quoác Vieät

50875

XIN HAÕY RÔØI XA

Nhaïc ngoaïi

51155

XIN LAØM NGÖÔØI HAÙT RONG

Traàn Long AÅn

53076

XIN LOÃI ANH ÑAÕ SAI (ÑAØN OÂNG LAØ THEÁ 2)

Phaïm Tröôûng

52121

XIN LOÃI TÌNH YEÂU

Minh Nhieân

52703

XIN MAÕI YEÂU EM

Hoaøi Phöông

54144

XIN MAËT TRÔØI NGUÛ YEÂN

Trònh Coâng Sôn

52122

XIN MOÄT NGAØY MAI COÙ NHAU

Ñöùc Huy

53513

XIN NGÖÔØI THÖÙ THA

Duy Maïnh

53077

XIN QUEÂN ÑI BOÙNG ÑEÂM

Trung Quaân

51834

XIN RU MUOÄN MAØNG

Anh Khanh

52312

XIN THÔØI GIAN NGÖØNG TROÂI

Kyø Anh

53978

XIN THÔØI GIAN QUA MAU

Lam Phöông

51186

XIN TRAÛ LAÏI EM

Nguyeãn Khaûi Hoaøn

54145

XIN TRAÛ NÔÏ NGÖÔØI

Trònh Coâng Sôn

52313

XIN TRÔØI THOÂI MÖA

Anh Chaâu - Chaâu Kyø

52123

XIN VAÃY TAY CHAØO

Löu Hoaøng Phong

52314

XIN YEÂU BAÈNG CAÛ TÌNH NGÖÔØI

Hoaøng Minh

54146

XOÙA

Phuùc Tröôøng

Coá níu keùo cuõng vaäy thoâi em ôi, yeâu nhau chi ñeå giôø ñaây… Naøy ngöôøi em yeâu daáu…

Töøng ngaøy töøng ngaøy vaãn troâi maõi böôùc treân ñöôøng veà… Khi ñaõ giaõ töø ngöôøi yeâu ôi xin haõy rôøi xa… Cuõng ñaønh xin laøm ngöôøi haùt rong…

Em ôi laø em anh ñaõ sai khi noùi raèng...

Anh noùi seõ ñöa em ñi suoát cuoäc ñôøi, maø sao khoâng ñöa ñöôïc… Giöõa ñeâm vaéng anh mô veà em cuûa nhöõng ngaøy xöa… Moät ngaøy ngaøy ñaõ qua, oâi moät ngaøy ngaøy choùng qua... Coøn laïi ñaây moät buoåi chieàu öôùt côn möa, coøn laïi ñaây... Töøng ngaøy qua ta ñaõ ñi xa thaät xa... Ñeâm nay moät mình laëng nghe haït möa bay... Ru traêng veà giöõa loøng ñeâm…

Baát chôït gaëp em trong chieàu thu con tim xao xuyeán… Buoàn naøo hôn ñeâm nay...khi ngoaøi kia baõo toá ñaày trôøi... Xin traû laïi em khoâng gian yeân tónh... Hai möôi naêm xin traû nôï ngöôøi, traû nôï moät thôøi em ñaõ boû ai... Möa rôi rôi laù vaøng rôi ngaäp trôøi, tieáng buoàn… Moät laàn naøy nöõa mai mình xa roài, lôøi naøo ngöôøi noùi ñi… Tình yeâu ôi ñeán nöõa maø chi, tình yeâu ôi ñeán nöõa laøm gì... Phaûi laøm sao queân nuï hoân cuoái cuøng mình trao ñeán nhau...

www.arirang.com.vn

- 189 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

54147

XOÙA HEÁT DAÁU YEÂU

Nguyeãn Hoaøng Duy

53819

XOØE HOA

Daân ca Thaùi

51079

XOÙM ÑEÂM

Phaïm Ñình Chöông

52124

XOÙM NHOÛ

Ñình Vaên

50775

XOÙM VAÉNG

Nhaïc Hoa

51080

XOÙT XA

Ñaõ laâu khoâng coøn yeâu…

Nguyeãn Ngoïc Taøi Traàn Ngoïc

52125

XOÙT XA

Toâ Thanh Tuøng

53078

XUA TAN NIEÀM ÑAU

Töôøng Vaên

54373

XUA TAN NIEÀM ÑAU

Quang Maãn

52850

XUAÂN BOÁN MUØA

Cho duø trôøi coù sang ñoâng, ai se saét laïnh anh hoàng neùt moâi…

Lieâu Hoaøng Anh Haø Phöông

52443

XUAÂN CA

Nguyeãn Ngoïc Thieän

50716

XUAÂN CHIEÁN KHU

Xuaân Hoàng

53221

XUAÂN COÁ HÖÔNG

Khaùnh Baêng

50698

XUAÂN HOÀNG TREÂN MAÙ

Hoaøi Nam

51227

XUAÂN HOÏP MAËT

Vaên Phuïng

53222

XUAÂN HOØA BÌNH

Phaïm Thöông Thuyeát

51219

XUAÂN LIEÂN HOAN

Khaùnh Baêng

50114

XUAÂN MÖÔØI TAÙM

Töø Huy

54148

XUAÂN NHÔÙ MEÏ

Gioù cuoán hôi aám veà caùnh mai vaøng kheõ ñoäng...

Nhaïc: Vaên Ñình Lôøi: Nguyeãn Dinh-Vaên Ñình

51024

XUAÂN ÑAÕ VEÀ

Minh Kyø

52851

XUAÂN ÑEÏP LAØM SAO

Thanh Sôn

Ñau vì cuoäc tình giôø ñaây khuaát saâu... Buøng bong bính bong ngaân nga tieáng coàng vang vang… Ñöôøng veà canh thaâu… Xoùm nhoû cuûa toâi laø khung trôøi xanh ngaét, coù tieáng ñaøn… Nöûa khuya veà xoùm vaéng…

Ñoâi khi loøng muoán yeâu em thaät nhieàu maø aân tình ñoù... Coù bao giôø anh hay chaêng nhöõng ñeâm mong chôø... Veà nôi ñaâu ngöôøi ôi tieáng yeâu xa roài, tình ñoâi ta...

Xuaân ñeán xuaân ñeán roài ta cuøng nhau ra phoá… Muøa xuaân veà trong chieán khu… Muøa xuaân ñaõ veà vôùi ta, naøng xuaân myõ mieàu thöôùt tha... Coù moät maøu hoàng…

Xuaân ñaõ veà xuaân vaãn mô maøng… Naøy baïn ôi xuaân hoøa bình ñang caát tieáng ca... Xuaân ôi xuaân muøa xuaân ñaõ ñeán khaép nôi… Muøa xuaân nay em tuoåi möôøi taùm...

Xuaân ñaõ veà xuaân ñaõ veà… Ñeïp laøm sao gioù xuaân môn man caønh ñaøo, ñeïp laøm sao...

www.arirang.com.vn

- 190 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51251

XUAÂN THÖÔNG NHÔÙ

Trung Nhaät

50194

XUAÂN VAØ TUOÅI TREÛ

La Hoái

51633

XUAÂN VEÀ TREÂN QUEÂ TA

Phaïm Minh Tuaán

53079

XUAÂN XA

Ñöùc An

53223

XUAÂN YEÂU THÖÔNG

Ñoã Ñình Phuùc

54149

XUAÂN YEÂU THÖÔNG

Traàn Quang

51260

XUAÂN

Tieán Luaân

51604

YEÂU

50851

YEÂU (TÌNH YEÂU)

Traàn Thieän Thanh

53514

YEÂU CAÙI MAËN MAØ

Traàn Queá Sôn

53224

YEÂU DAÂN TOÄC VIEÄT NAM

Ngoïc Sôn

52444

YEÂU DAÁU HAØ TIEÂN

Thanh Sôn

51720

YEÂU DAÁU ÑAÕ VEÀ

Minh Chaâu

53662

YEÂU DAÁU ÔI

Traàn Huaân

51605

YEÂU DAÏI KHÔØ

Quang Huy

54150

YEÂU ÑÔØI

Nguyeãn Daân

50327

YEÂU EM BAÈNG CAÛ TRAÙI TIM

Nhaïc Phaùp

50496

YEÂU EM DAØI LAÂU

Ñöùc Huy

52315

YEÂU EM HAØ NOÄI

Nguyeãn Ñình Nguyeân

50746

YEÂU EM MOÄT ÑÔØI

Nhaïc ngoaïi

Moät chieàu xuaân xöa beân nhau... Ngaøy thaém töôi beân ñôøi xuaân môùi… Chim eùn xinh xinh…

Naéng xuaân roän raøng ñuøa vui beân caùnh hoa töôi... Xuaân yeâu thöông ñang veà treân phoá.ø... Kìa ñaøn chim ñaõ veà, ñaøn chim hoùt líu lo möøng xuaân... Xuaân ñang veà trong ñaát trôøi...

Y Traàn Huaân

Yeâu laø moäng mô… Bieát laøm sao ñònh nghóa… Neáu anh yeâu caùi maën maø thì veà Quaûng Nam queâ em... Yeâu daân toäc Vieät Nam maùu ñoû da vaøng... Anh trôû laïi Haø Tieân thaêm em ngöôøi em dòu hieàn… Naøy em veà ñaây coù nhau giaây phuùt naøy... Yeâu daáu laø yeâu daáu ôi yeâu daáu ñang ôû ñaâu roài coù hay raèng… Duø ñaõ bieát yeâu ngöôøi... Haõy caát tieáng haùt trong taâm hoàn, ñeå thaáy aùnh saùng nhö bình minh…

Yeâu em yeâu em nghe anh… Em nhö côn gioù thu…

Yeâu em yeâu Haø Noäi, yeâu em yeâu quaù Haø Noäi ôi… Trôøi hoâm nay maây thaáp…

www.arirang.com.vn

- 191 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51164

YEÂU EM TROÏN ÑÔØI

Minh Khang

50155

YEÂU EM

Leâ Höïu Haø

52445

YEÂU GIAÛ

Baûo Chinh

53663

YEÂU KHOÂNG HOÁI TIEÁC

Hamlet Tröông

53820

YEÂU LAØ THEÁ

Haø Thaùi Hoaøng

54374

YEÂU LAØ YEÂU

Tröông Leâ Sôn

51687

YEÂU LAÀM

Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Minh Kha

53080

YEÂU LAÏI TÖØ ÑAÀU

Röøng ñang muøa thay laù, loaøi ngöôøi vaãn ñang yeâu...

Nhaïc: Phaïm Ñaêng Khöông Thô: Buøi Thanh Tuaán

52959

YEÂU LAØ AÛO MOÄNG

Canh Thaân

53081

YEÂU LAØM CHI

Syõ Luaân

53980

YEÂU MAÕI

Anh Tuaán

52960

YEÂU MAÕI NGAØN NAÊM

Nguyeãn Ngoïc Thieän

52126

YEÂU MOÄT MÌNH

Trònh Laâm Ngaân

50955

YEÂU MOÄT NGÖÔØI

Nhaïc Hoa

54375

YEÂU NGÖÔØI ÑAÕ XA

Vieät Hoaøng

50316

YEÂU NGÖÔØI NHÖ THEÁ ÑOÙ

Traàn Thieän Thanh

51193

YEÂU NGÖÔØI VAØ YEÂU ÑÔØI

Leâ Höïu Haø

50693

YEÂU NGÖÔØI XA XÖA

Nhaïc ngoaïi

51025

YEÂU NHAU CHO NHAU

Taï Vuõ Thy - Thanh Sôn

50909

YEÂU NHAU GHEÙT NHAU

Vy Nhaät Taûo

53981

YEÂU NHAU MOÄT ÑÔØI

Phöông Uyeân

Vaø roài em ñi qua trong mô... Yeâu em vì ta gheùt buoàn...

Ñaõ bao ngaøy thaùng em maõi coá thöông haïi anh... Em tìm anh tìm trong nhöõng ngoùn tay ñan vaøo nhau, tìm trong… Yeâu cho nhau nhöõng ngoït ngaøo, roài maát nhau… Yeâu con tim thöôøng hay yeáu ñuoái, yeâu ta thöôøng queân ñi lyù trí... Tim thoâi buoàn ñau…

Sao nôõ ñaønh nôõ ñaønh phuï nhau, ñem choân vuøi moái duyeân … Yeâu laøm chi leä hoen bôø mi... Coù aùnh maét naøo haèn saâu trong traùi tim... Sôï laém khi yeâu ai tim daïi khôø, sôï laém tình chöa thaáy ñaõ voäi bay... Nhaø em coù hoa vaøng tröôùc ngoõ, töôøng thaät laø cao… Yeâu moät ngöôøi neân nhôù…

Ngöôøi ñaõ xa, cho loøng ta oâm veát thöông ñau... Yeâu ngöôøi nhö theá ñoù... Baïn thaân ôi coá gaéng…

Ngöôøi yeâu ngaøy xa xöa ñoù…

Tình nhö tia naéng vaøng chieáu… Yeâu nhau maáy nuùi cuõng leo…

Anh caùnh chim phieâu du ngaøy thaùng...

www.arirang.com.vn

- 192 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53821

YEÂU NHAU NGAÛ NOÙN RA NGOÀI

Daân ca quan hoï

50248

YEÂU NHAU ÑI

Nguyeãn Höõu Thieát

51893

YEÂU NHAU ROÀI XA NHAU

Daáu yeâu xöa coøn ñaâu khi ngöôøi quay maët ra ñi...

Nhaïc Thaùi Lôøi Vieät: Trung Nghóa

54376

YEÂU NHAU ROÀI XA NHAU

Vónh Taâm

53225

YEÂU NHIEÀU KHOÅ NHIEÀU

Leâ Minh Kha

51108

YEÂU THAÀM

Nhaïc Hoa

54151

YEÂU THAÀM

Vónh Taâm

53082

YEÂU THEÂM LAÀN NÖÕA

Vónh Taâm

53982

YEÂU THÖÔNG KHOÂNG TROÏN VEÏN

Tröông Leâ Sôn

53983

YEÂU THÖÔNG LÔÕ LAØNG

Tröông Leâ Sôn

52852

YEÂU THÖÔNG MONG MANH

Ñöùc Trí

52316

YEÂU TIEÁNG HAÙT NGAØY XÖA

Thanh Sôn

53371

YEÂU TREÂN ÑAÀU MOÂI

Minh Khang

51084

YEÂU TROÏN CON TIM

Nguyeãn Hoaøi Anh

53822

YEÂU TRONG ÑÔÏI CHÔØ

Hoaøng Nhaõ

53083

YEÂU TRONG LAÀM LÔÕ

Xuaân Nhi

53823

YEÂU TRONG MÔ

Nguyeãn Ñöùc Trung

52317

YEÂU TRONG MUØ LOØA

Minh Khang

51894

YEÂU TRONG NIEÀM ÑAU

Nguyeãn Nhaát Huy

53824

YEÂU VAØ MÔ

Vaên Phuïng

52585

YEÂU VÌ YEÂU

Nguyeãn Hoaøi Anh

Yeâu nhau ngaû noùn coù ra ngoài, veà nhaø meï cha coù hoûi… Yeâu nhau ñi ñôøi ta coù nghóa chi...

Coù nhöõng giaác mô hoùa phuø du khi tình tan vôõ... Ñöøng nhôù nhau laøm gì moät khi ta ñaõ khoâng coøn yeâu... Ngaøy thaùng buoàn troâi… Chaúng leõ anh hieàn nhö theá, chaúng leõ khoâng nhaän ra raèng... Ñeâm qua nhöõng kyû nieäm ngôõ nguû queân thöùc giaác... Thoâi em ñöøng khoùc nöõa em ôi, em laøm cho traùi tim toâi... Em ñeán beân anh naøo ñaâu suy tính...

Anh mình ñaõ trao nhau nhieàu hôn ñaõ höùa, maø vì sao… Ñoâi maét em buoàn buoàn gôïi giaác mô hoài töôûng... Ñöøng neân khôi nhaéc laïi chuyeän xöa... Öôùc chi anh laø tia naéng ban mai… Khi xöa anh naøo hay tim em mang löøa doái ñaõ bao laâu roài… Ñôøi coøn nhieàu oan traùi laém nieàm ñau vaø bao noãi saàu... Duø cho em coù mô moäng nhieàu vaø duø cho em coù voâ tình hoaøi… Bao ngaøy qua khoâng coù anh keà beân em coù buoàn… Goùp nhöõng nuoái tieác anh ñöa em veà… La la la...anh yeâu nhaát ñoâi moâi hoàng, yeâu ñoâi maét say mô… Möa rôi möa rôi möa haùt ru ñeâm buoàn….

www.arirang.com.vn

- 193 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53226

YEÂU XUAÂN

Leâ Quoác Duõng

50329

YOU NEEDED ME

Nhaïc ngoaïi

Muøa xuaân ñeán con tim noàng naøn... Moät ngöôøi ñöùng khoùc, moät ngöôøi vuoát ve...

www.arirang.com.vn

- 194 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

A

TEÂN TAÙC GIAÛ

50810

AI THÖÔNG CON NHIEÀU

54153

AI YEÂU BAÙC HOÀ CHÍ MINH HÔN THIEÁU NIEÂN NHI ÑOÀNG

52715

AÙO MÔÙI

53235

BA EM LAØ COÂNG NHAÂN LAÙI XE

Leâ Vaên Loäc

51748

BA LOÂ CON COÙC

Vuõ Hoaøng

53986

BA MEÏ CHO CON

Phan Vaên Minh

54160

BA MEÏ ÑI XA

Ngoïc Leã

53089

BA NGOÏN NEÁN LUNG LINH

Ngoïc Leã

50296

BAÉC KIM THANG

Daân ca Nam Boä Söu Taàm: Lö Nhaát Vuõ

50093

BAØ COØNG ÑI CHÔÏ Baø Coøng ñi chôï trôøi möa….

Ca dao coå Phaïm Tuyeân

52675

BAØI TAÄP BUOÅI SAÙNG

Soâng Traø

52458

BAØN TAY NAÊM NGOÙN

Soâng Traø - Thaân Loäc

51974

BAY CAO TIEÁNG HAÙT ÖÔÙC MÔ

Nguyeãn Nam

54165

BAY LEÂN NOØI GIOÁNG TIEÂN ROÀNG

Thanh Tuøng

51637

BAY VAØO TÖÔNG LAI

Nguyeãn Vaên Hieân

52868

BEÙ VUI

Nhaïc: Soâng Traø Thô: AÙi Thy

51327

BOÁ LAØ TAÁT CAÛ

Boá laø taøu löûa boá laø xe hôi…

Thaäp Nhaát Ñoã Vaên Khoaùi

51982

BOÂNG HOÀNG TAËNG COÂ

Traàn Quang Huy

50934

BUÏI PHAÁN

Leâ Vaên Loäc - Vuõ Hoaøng

Ba vôùi meï ñeàu thöông con, nhöng khoâng bieát… Ai yeâu Baùc Hoà Chí Minh hôn thieáu nieân nhi ñoàng, ai yeâu... Muøa xuaân thay aùo môùi, caønh khoâ loäc bieác vöøa leân…

Vuõ Hoaøng Phong Nhaõ Ñình Khieâm

B

Ba em laø coâng nhaân laùi xe ñöa khaùch ñi qua bao ñöôøng phoá... Chuù mang treân vai ba loâ con coùc ... Meï sinh con ra nhö ba öôùc mong... Mai ba meï ñi xa, con ôi chôù khoùc nheø, mai ba meï ñi xa... Ba laø caây neán vaøng, meï laø caây neán xanh… Baéc kim thang caø lang bí rôï…

Ñoàng hoà vöøa baùo thöùc, daäy daäy mau baïn ôi... Baøn tay naêm ngoùn xinh thaät laø xinh ... Ñoû thaém khaên quaøng treân maøu côø…

Kìa roän raøng muøa xuaân ñang tôùi, khaép non soâng töng böøng... Tuoåi thô cuûa chuùng em…

Ngaøy ñaàu ñi hoïc meï ñöa tôùi tröôøng, beù thaáy khaùc thöôøng ...

Em troàng giaøn boâng tröôùc cöûa nhaø em … Khi thaày vieát baûng…

www.arirang.com.vn

- 195 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

53243

BÖÔÙC VAØO THEÁ GIÔÙI THAÀN TIEÂN

50294

CAÛ NHAØ THÖÔNG NHAU

51900

CAÛ TUAÀN ÑEÀU NGOAN

53842

CAÙNH COØ TUOÅI THÔ

Con chöa bieát con coø nhöng trong lôøi meï haùt...

Nhaïc: Nguyeãn Ngoïc Thieän Lôøi: Cheá Lan Vieân

52157

CAÙNH ÑOÀNG TUOÅI THÔ

Lö Nhaát Vuõ

50074

CHAÙU ÑI MAÃU GIAÙO

Phaïm Minh Tuaán

50423

CHAÙU YEÂU BAØ

Xuaân Giao

50036

CHIM SÔN CA

Thanh Tuøng

53851

CHIM VAØNG ANH

Tröông Quang Luïc

50109

CHO CON

Phaïm Troïng Caàu

54004

CHÆ COÙ MOÄT TREÂN ÑÔØI

Tröông Quang Luïc

50252

CHÒ HAÈNG

Minh Kyø - Moäng Lan

52338

CHÒ ONG NAÂU VAØ EM BEÙ

Taân Huyeàn

54009

CHUÙ BEÙ ÑI TÌM CHA

Lö Nhaát Vuõ

50429

CHUÙ EÁCH CON

Phan Nhaân

50430

CHUÙ MEØO CON

Nguyeãn Ñöùc Toaøn

51827

CHUÙ TRAÂU VAØNG

Nguyeãn Vaên Hieân

53396

CHUÙ VOI CON ÔÛ BAÛN ÑOÂN

Phaïm Tuyeân

50307

CHUÙNG CHAÙU YEÂU COÂ LAÉM

Baønh Trung

52879

COÂ GIAÙO EM

Traàn Kieát Töôøng

Nhanh nhanh naøo baïn ôi ta cuøng ñuøa chôi vui quaù laø vui gheâ...

Nguyeãn Ñình Nguyeân

C

Phan Vaên Minh

Ba thöông con vì con gioáng meï…

Thöù hai laø ngaøy ñaàu tuaàn beù höùa coá gaéng chaêm ngoan...

Em ñi theo ba em ra ñoàng thaêm luùa chín… Chaùu leân ba chaùu ñi maãu giaùo ... Baø ôi baø chaùu yeâu baø laém… Líu lo khi buoåI saùng chim ca vang... Maët trôøi ñoû röïc phía ñoâng, nhuoäm hoàng ruoäng ñoàng nuùi soâng... Ba seõ laø caùnh chim... Treân trôøi cao coù muoân ngaøn aùnh sao... Xa chò Haèng Nga nuùp boùng... Chò ong naâu naâu naâu naâu, chi bay ñi ñaâu ñi ñaâu… Naøy hôõi chuù chim non bay giöõa trôøi baõo toá... Kìa chuù laø chuù eách con… Chuù meøo con loâng traéng tinh… Chuù traâu vaøng ôi chuù traâu vaøng... Chuù voi con ôû baûn Ñoân, chöa coù ngaø neân coøn treû con... Coâ ôi coâ chuùng chaùu yeâu coâ laém…

Coâ giaùo em ngöôøi xinh xinh, coâ hay cöôøi maét coâ long lanh…

www.arirang.com.vn

- 196 -

Phaïm Tuyeân


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

50451

COÂ GIAÙO MÔÙI

51904

COÂ GIAÙO

Meï cuûa em ôû tröôøng laø coâ giaùo meán thöông...

Ñoã Maïnh Thöôøng Thô: Nguyeãn Höõu Töôûng

50298

COÂ VAØ ME

Phaïm Tuyeân

50308

CON CHIM HAY HOÙT

Khuaát Nguyeân

50292

CON CHIM NON

Lyù Troïng

53700

CON HEO ÑAÁT

Ngoïc Leã

53399

CON LAØ

Phaïm Minh Tuaán

52070

CON MEØO CON CHUOÄT

Soâng Traø

50481

COÙ OÂNG BAØ COÙ BA MAÙ

Soâng Traø

51036

CUOÄI ÔI

Nguyeãn Ngoïc Thieän

53706

DÒU NGOÏT TÌNH YEÂU THÖÔNG

50660

ÑEÁM SAO

50301

ÑI HOÏC VEÀ

52611

ÑI HOÏC

Höông röøng thôm ñoài vaéng, nöôùc suoái trong thaàm thì…

Nhaïc: Buøi Ñình Thaûo Lôøi: Minh Chaùnh

50291

ÑOÄI KEØN TÍ HON

Phan Huyønh Ñieåu

54224

EM LAØ BUÙP CHOÀI NON

50295

EM LAØ HOA HOÀNG NHOÛ

Trònh Coâng Sôn

52626

EM LAØ MAÀM NON CUÛA ÑAÛNG

Moäng Laân

Thanh Sôn

Moãi ngaøy ñi ñeán tröôøng...

ÏLuùc ôû nhaø meï cuõng laø coâ giaùo… Con chim hay hoùt…

Con chim non treân caønh caây…

Meï mua cho con heo ñaát, meï mua cho con heo ñaát ... Con laø caùnh coø bay treân ñoàng xanh, con laø naéng hanh... Con meøo con chuoät, con chuoät con meøo… Baø noäi neø laø maù cuûa ba...

Ñeâm nay saùng quaù traêng ôi…

D

Ñieàu ba muoán ôû con mang höông hoa cuûa meï…

Thaäp Nhaát

Ñ

Vaên Chung

Moät oâng sao saùng…

Hoaøng Long - Hoaøng Laân

Ñi hoïc veà laø ñi hoïc veà…

Te toø te ñaây laø ban keøn hôi…

E

Choài non choài non em laø buùp choài non, muøa xuaân... Em seõ laø muøa xuaân cuûa meï…

Em laø buùp maêng non em lôùn leân trong muøa caùch maïng…

www.arirang.com.vn

- 197 -

Löông Baèng Vinh


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52015

EM MÔ GAËP BAÙC HOÀ

Xuaân Giao

50302

EM ÑI CHÔI THUYEÀN

Traàn Kieát Töôøng

53723

EM ÑI MAÃU GIAÙO

Döông Minh Vieân

52018

EM TAÄP ÑEÁM

Soâng Traø

51742

EM TAÄP TOÂ MAØU

Soâng Traø

54227

EM VEÕ MUØA XUAÂN

Ngoïc Leã

50297

EM YEÂU AI

Huøng Laân

54229

EÁCH NAÈM ÑAÙY GIEÁNG

Ngoâ Tuøng Vaên

52896

GAØ CON RAÁT NGOAN

Gaø con gaø con nhoû xíu xinh xinh, loâng vaøng deã thöông …

Nhaïc: Soâng Traø Thô: Nguyeãn Thò Thaûo

54230

GAØ TROÁNG GOÏI BEÙ

Buøi Anh Toân

53279

GAÙNH GAÙNH GOÀNG GOÀNG

Tröông Quang Luïc

52999

GIUÙP BAØ

Nguyeãn Ñình Nguyeân

54246

HAI CON DEÁ

52631

HAØNH KHUÙC ÑOÄI TNTPHCM

Phong Nhaõ

50300

HEØ VEÀ

Huøng Laân

52030

HOA BAN VAØO LÔÙP

Traàn Quang Huy

51319

HOÅNG DAÙM ÑAÂU

Nguyeãn Vaên Hieân

50548

HOÏA SÓ TÍ HON

Maëc Tuaân

Ñeâm qua em mô gaëp Baùc Hoà ... Em ñi chôi thuyeàn…

Naéng vöøa leân em ñi maãu giaùo, chim chuyeàn caønh hoùt chaøo… Em taäp ñeám töø 1 leân 5… Em taäp toâ maøu treân giaáy traéng phau ... Con veõ moät caønh ñaøo cho ba, con veõ moät caønh mai cho meï... Neáu hoûi raèng em yeâu ai... EÁch naèm ñaùy gieáng laø mieäng eách cöù keâu oang oang...

G

OØ où o oø où o, tieáng chuù gaø troáng goïi, oø où o oø où o beù thöùc daäy... Gaùnh gaùnh...gaùnh soâng gaùnh nuùi...

Baây giôø laø muøa ñoâng, trôøi laïnh laém baø ôi...

H

Reùc reùc reùc con deá than ñang boác pheùt, reùc reùc reùc... Ñi ta ñi leân noái tieáp bao anh huøng, nhö quaân tieân phong... Trôøi hoàng hoàng saùng trong trong... Thaáp thoaùng boâng hoa ban beân söôøn ñoài... Treân caønh cao chim hoùt… Maøu vaøng maøu ñen…

K

www.arirang.com.vn

- 198 -

Vuõ Hoaøng


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51829

KEÅ CHUYEÄN VIEÂN GAÏCH HOÀNG

Leâ Vaên Loäc

52639

KHUÙC CA BOÁN MUØA

Nguyeãn Haûi

52640

LAØ CON GAÙI

50670

LÖÔÏN TROØN LÖÔÏN KHEÙO

53171

MAËT TRAÊNG VAØ CAÂY ÑA

50027

MAØU MÖÏC TÍM

Tröông Quang Luïc

52916

MEÏ ÔI TAÏI SAO

Nguyeãn Ñình Nguyeân

50299

MEÏ YEÂU KHOÂNG NAØO

Leâ Xuaân Thoï

52393

MÖØNG NGAØY XUAÂN

Nguyeãn Ñình Nguyeân

50088

MUØA HAÏ VAØ NHÖÕNG CHUØM HOA NAÉNG

Thanh Tuøng

52654

MUØA HEØ CUÛA EM

Phaïm Troïng Caàu

52786

MUØA XUAÂN CUÛA BEÙ

Muøa xuaân cuûa beù chaúng ôû ñaâu xa, caùi choài taùch voû beù öôm...

Nhaïc: Traàn Ñöùc Taâm Lôøi: Leä Bình

50975

MUØA XUAÂN CUÛA EM

Traàn Thanh Sôn

50215

MUØA XUAÂN TÌNH BAÏN

Cao Minh Khanh

50303

NAÊM NGOÙN TAY NGOAN

50293

NGAØY ÑAÀU TIEÂN ÑI HOÏC

Nguyeãn Ngoïc Thieän

51712

NGOÂI SAO CUÛA MEÏ

Khaéc Duõng

51497

NHONG NHONG NHONG

Theá Hieån

Hoâm nay em ñeán Beán Nhaø Roàng...

Haït naéng, haït naéng, cho meï ra ñoàng. Haït möa...

L

Laø con gaùi neø em ñi ñöùng nheï nhaøng, toùc ñöôøng ngoâi… A chim bay chim boà caâu traéng…

Vaên Chung

M Nguyeãn Ñình Nguyeân

Ñeâm qua baø ngoài keå chuyeän ñôøi xöa... Töø bao giôø em naøo bieát… Meï ôi taïi sao con böôùm bay cao, con ong laøm maät... Con coø beù beù noù ñaäu caønh tre…

Xuaân vui xuaân ñeán cho em theâm moät tuoåi môùi… Em yeâu moät sôùm queâ höông...

Muøa heø cuûa em coù maây xanh khaép trôøi, naéng lung linh…

Döôøng nhö hoâm qua…

Chaøo muøa xuaân ñeán….

Nguyeãn Ñình Nguyeân

N Traàn Vaên Thuï

Xoøe baøn tay ñeám ngoùn tay… Ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc…

ÏBa thöôøng baûo em laø ngoâi sao nhoû xinh ... Nhong nhong nhong cha laøm…

www.arirang.com.vn

- 199 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52405

NHÖÕNG AÂM VAÀN BIEÁT NOÙI

Khaéc Duõng

50414

NHÖÕNG EM BEÙ NGOAN

Phan Huyønh Ñieåu

52267

NHÖÕNG LAÙ THUYEÀN ÖÔÙC MÔ

Thaûo Linh

52669

NIEÀM VUI CUÛA EM

Nguyeãn Huy Huøng

50453

NOÙI VÔÙI EM

Neáu nhaém maét trong vöôøn…

Phan Baù Chöùc Vuõ Quaàn Phöông

50304

NUÏ CÖÔØI XINH

Phan Vaên Minh

52671

OÂNG YEÂU

50306

RA CHÔI VÖÔØN HOA

50263

RÖÔÙC ÑEØN THAÙNG TAÙM

Leâ Thöông

50034

RÖÛA MAËT NHÖ MEØO

Haøn Ngoïc Bích

53802

TAÄP LAÙI OÂ TOÂ

52558

TEØO LEÂN LÔÙP LAÙ

Nguyeãn Vaên Hieân

50305

THAÄT ÑAÙNG YEÂU

Nghieâm Baù Hoàng

53200

THAÀY COÂ CHO EM MUØA XUAÂN

Vuõ Hoaøng

50262

THAÈNG CUOÄI

Leâ Thöông

52820

THEÅ DUÏC SAÙNG

Minh Trang

53805

THIEÁU NHI THEÁ GIÔÙI LIEÂN HOAN

Löu Höõu Phöôùc

51948

TIEÁN LEÂN ÑOAØN VIEÂN

Phaïm Tuyeân

Ñaây laø chöõ i maø ngaøy xöa con coøn beù tí... Em ñöôïc khen laø em beù ngoan…

Naøo baïn laïi chôi ngaét laù xeáp thuyeàn…

Khi oâng maët trôøi thöùc daäy, meï leân raãy, em ñeán tröôøng…

Mieäng cuûa beù hay cöôøi neø…

O

OÂng coù raâu daøi traéng nhö doøng suoái trong veo...

Nguyeãn Ñình Nguyeân

R

Vaên Taán

Ra vöôøn hoa em chôi…

Teát trung thu röôùc ñeøn ñi chôi…

Leâu khuø leâu röûa maët nhö meøo...

T

Pí poø pí po em taäp laùi oâ toâ, pí poø pí po sau naøy em lôùn...

Vaøo naêm hoïc môùi, Teøo leân lôùp laù... Daäy ñi thoâi naøo daäy ñi thoâi… Moät boâng hoàng em daønh taëng coâ... Boùng traêng traéng ngaø… Coâ daïy em baøi theå duïc buoåi saùng, moät hai ba boán hít thôû… Ngaøn daëm xa khoân ngaên anh em keát ñoaøn, bieân giôùi saâu… Ñaây moät muøa xuaân traêm hoa heù töng böøng...

www.arirang.com.vn

- 200 -

Nguyeãn Vaên Tyù


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

54117

TIEÁNG CHUOÂNG ÑEÂM NOEL

Soâng Traø

53060

TIEÁNG GAØ GAÙY SAÙNG

Soâng Traø

52290

TIEÁNG VE GOÏI HEØ

Vuõ Hoaøng

52693

TRAÊNG ÔI COÙ NGHE

La Sôn

50023

TRAÙI ÑAÁT NAØY LAØ CUÛA CHUÙNG MÌNH

Tröông Quang Luïc

52692

TRAÙI TIM BEÙ NHOÛ

Traàn Thanh Sôn

50261

TROÁNG CÔM

Daân ca

50290

TRÖÔØNG CHUÙNG CHAÙU

Phaïm Tuyeân

52577

TRÖÔØNG MAÀM NON CUÛA BEÙ

Soâng Traø

53361

TUOÅI HOÀNG

Tröông Quang Luïc

50214

TUOÅI THÔ

Leâ Thöông

54362

TÖØ NHAØ ÑEÁN TRÖÔØNG

Nguyeãn Ñöùc Trung

54140

VUI NGAØY GIAÙNG SINH

51892

VUI ÑEÂM TRAÊNG RAÈM

Nguyeãn Ñình Nguyeân

53368

VÖÔØN AÂM NHAÏC

Tröông Quang Luïc

51296

VÖÔØN CAÂY CUÛA BA

Phan Nhaân - Nguyeãn Duy

50452

VÖÔØN HOA CUÛA EM

Dzoaõn Bình

50804

YEÂU EM TUOÅI MÖÔØI LAÊM

52446

YEÂU SAO NOEL

Em ñi möøng leã Giaùng sinh ñeâm nay qua bao con phoá... OÙ o tieáng gaø gaùy saùng, trôøi saùng trôøi saùng roài ñaây... Saân tröôøng em coù caây phöôïng giaø, aâm thaàm… Traêng ôi coù nghe, doøng soâng, doøng soâng noùi raèng… Traùi ñaát naøy laø cuûa chuùng mình...

Vì beù laém traùi tim ôi, ñôøi yeâu thöông kia quaù roäng… Tình baèng coù caùi troáng côm… Ai hoûi chaùu chaùu hoïc tröôøng naøo ñaáy... Tröôøng laø tröôøng maàm non, beù laø beù raát ngoan… Vui sao khi böôùc treân ñöôøng naøy... Trôøi xanh xanh maùt... Saùng nay em vaøo tröôøng, baøi hoïc vui beân coâ thaày...

V

Coù moät vì sao trong maét cha, coù moät vì sao trong maét meï... Vui ñeâm traêng raèm coù oâng traêng troøn… Baïn thaân yeâu ôi nhanh leân, ta ñeán nôi naøy thaêm vöôøn aâm nhaïc... Maù troàng toaøn nhöõng caây…

Vöôøn hoa cuûa em laø ngoâi tröôøng…

Vuõ Minh Ñöùc

Y Phaïm Thanh Sôn

Em yeâu tuoåi möôøi laêm...

Yeâu laøm sao beù yeâu laøm sao Giaùng Sinh noàng naøn…

www.arirang.com.vn

- 201 -

Khaéc Duõng


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

A

TEÂN TAÙC GIAÛ

52447

ANH ÑI XA CAÙCH QUEÂ NGHEØO

Vieãn Chaâu

51422

ANH ÔÛ ÑAÀU SOÂNG EM CUOÁI SOÂNG 1

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Hoaøi Vuõ

51423

ANH ÔÛ ÑAÀU SOÂNG EM CUOÁI SOÂNG 2

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Hoaøi Vuõ

53825

AI CHO TOÂI TÌNH YEÂU

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Truùc Phöông

52705

AÙO EM CHÖA MAËC MOÄT LAÀN

Toâi vôùi naøng hai ñöùa nguyeän yeâu nhau, tha thieát töø ñaây…

Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Hoaøi Linh

53515

BAÙC ÔI THÖÔNG NHÔÙ NAØO NGUOÂI

Troïng Nguyeãn

51415

BAÏCH THU HAØ

Vieãn Chaâu

52318

BAØI CA ÑAÁT PHÖÔNG NAM 1

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Lö Nhaát Vuõ

52319

BAØI CA ÑAÁT PHÖÔNG NAM 2

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Lö Nhaát Vuõ

51622

BAÙNH BOÂNG LAN

Kieân Giang Quy Saéc

51769

BAÛY NGAØY ÑÔÏI MONG 1

Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Traàn Thieän Thanh

51770

BAÛY NGAØY ÑÔÏI MONG 2

Saùng chuû nhaät trôøi trong nhöng trong loøng daâng soùng...

Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Traàn Thieän Thanh

51571

BEÂN CAÀU DEÄT LUÏA 1

Theá Chaâu

51572

BEÂN CAÀU DEÄT LUÏA 2

Theá Chaâu

51785

BOÂNG HOÀNG CAØI AÙO 1

Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Phaïm Theá Myõ

51786

BOÂNG HOÀNG CAØI AÙO 2 Meï meï laø doøng suoái dòu hieàn...

Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Phaïm Theá Myõ

52853

BOÂNG OÂ MOÂI

Vieãn Chaâu

52127

CA DAO EM VAØ TOÂI 1

Möa gioù laïnh trieàn mieân ñeâm ñaõ khuya, ngaøn nhôù nhung... Anh ôû ñaàu soâng em cuoái soâng... Gioù gioù nhôù thöông ai...

Ai cho toâi tình yeâu cuûa ngaøy thô ngaøy moäng, toâi xin daâng ...

B

Duø xa xoâi cuõng ñeán duø giaø yeáu cuõng ñi... Troâng khoùi höông mô maøng…

Hoø ô… nhaén ai ñi veà, mieàn ñaát phöông Nam… Hoø ô… nhaén ai ñi veà, mieàn ñaát phöông Nam… Ai mua baùnh boâng lan hoân… Anh heïn em cuoái tuaàn chôø anh nôi cuoái phoá...

Kìa Traàn Minh Traàn Minh hieàn ñeä… Anh khoâng daùm saùnh…

Moät boâng hoàng cho em moät boâng hoàng cho anh...

Boâng oâ moâi, gioù cuoán ruïng ñaày treân soâng, nhìn maây trôøi…

C

Caét nöûa vaàng traêng, caét nöûa vaàng traêng toâi laøm con ñoø…

www.arirang.com.vn

- 202 -

Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: An Thuyeân


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52128

CA DAO EM VAØ TOÂI 2

Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: An Thuyeân

51701

CAÂY CAÀU DÖØA 1

Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Haøn Chaâu

51702

CAÂY CAÀU DÖØA 2

Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Haøn Chaâu

51417

CHA YEÂU 1

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Quoác Vöôïng

51418

CHA YEÂU 2

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Quoác Vöôïng

51095

CHIEÁC AÙO BAØ BA 1

Coå nhaïc: Minh Thuøy Taân nhaïc: Traàn Thieän Thanh

51107

CHIEÁC AÙO BAØ BA 2

Coå nhaïc: Minh Thuøy Taân nhaïc: Traàn Thieän Thanh

52320

CHIEÀU NÖÔÙC LUÕ 1

Coå nhaïc: Hoaøng Song Vieät Taân nhaïc: Vinh Söû

52321

CHIEÀU NÖÔÙC LUÕ 2

Anh veà queâ em möa sa gioâng chieàu nöôùc luõ…

Coå nhaïc: Hoaøng Song Vieät Taân nhaïc: Vinh Söû

53372

CHIM SAÙO TRÔÛ VEÀ

Vieãn Chaâu

51689

CHÒ TOÂI 1

Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Traàn Tieán

51690

CHÒ TOÂI 2

Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Traàn Tieán

53227

CHO VÖØA LOØNG EM

Thoâi roài ta ñaõ xa nhau, keå töø ñeâm phaùo ñoû röôïu hoàng...

Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Maïc Theá Nhaân

51566

CHÔÏ MÔÙI 1

Troïng Nguyeãn

51567

CHÔÏ MÔÙI 2

Troïng Nguyeãn

52322

CHÔØ NGÖÔØI 1

Coå nhaïc: Khaùnh Baêng Taân nhaïc: Anh Kieät

52323

CHÔØ NGÖÔØI 2

Moät ngöôøi con gaùi ñöùng nghieâng nghieâng vaønh noùn laù…

Coå nhaïc: Khaùnh Baêng Taân nhaïc: Anh Kieät

51958

CHUÙC ANH ÑAØI 1

Vieãn Chaâu

51959

CHUÙC ANH ÑAØI 2

Vieãn Chaâu

52854

CHUYEÄN ÑEÂM MÖA

Coå nhaïc: Anh Kieät TN: Nguyeãn Hieàn - Hoaøi Linh

51570

CHUYEÄN TÌNH LAN & ÑIEÄP

Coå nhaïc: Loan Thaûo Taân nhaïc: Maïc Linh Phong

Khuùc Daân ca queâ mình sao aám aùp, coù tieáng saùo… Ñaõ laâu laém roài em veà thaêm laïi choán xöa... Thuôû thieáu thôøi vui laém ai ôi em ñaâu roài... Moät chieàu lang thang… Cha yeâu ôi con nhôù… Chieác aùo baø ba treân doøng soâng… Ñeïp quaù queâ höông…

Anh veà queâ em möa sa gioâng chieàu nöôùc luõ…

Söông thu thaáp thoaùng bay bay ngoaøi ngoõ... Nhaø toâi treân beán soâng… Roài moät ñeâm saùng traêng...

Caùi chôï coù hoài naøo... Anh vaãn nhôù em… Moät ngöôøi con gaùi ñöùng nghieâng nghieâng vaønh noùn laù…

Söông traéng nhuoäm röøng phong vaán vöông... Vieân ngoïc bích trao nhôø sö maãu… Ngoaøi trôøi khoâng sao thöa, ñöôøng laày öôùt ngoõ toái… Chieàu kia luõ chim…

www.arirang.com.vn

- 203 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51771

COÂ BAÙN ÑEØN HOA GIAÁY 1

Quy Saéc

51772

COÂ BAÙN ÑEØN HOA GIAÁY 2

Quy Saéc

52449

COÂ GAÙI BAÙN SAÀU RIEÂNG

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Tröông Minh Chaâu

51503

CON GAÙI CUÛA MEÏ 1

Coå nhaïc: Loan Thaûo Taân nhaïc: Giao Tieân

51504

CON GAÙI CUÛA MEÏ 2

Coå nhaïc: Loan Thaûo Taân nhaïc: Giao Tieân

52448

CON ÑÖÔØNG MANG TEÂN EM

Coå nhaïc: Loan Thaûo Taân nhaïc: Truùc Phöông

51501

DOØNG SOÂNG QUEÂ EM 1

51502

DOØNG SOÂNG QUEÂ EM 2 Gioù leân ñi cho tình ta…

Coå nhaïc: Huyeàn Nhung Taân nhaïc: Tröông Quang Luïc

51787

DÖÔÙI COÅNG TRÖÔØNG LAØNG 1

Quy Saéc

51788

DÖÔÙI COÅNG TRÖÔØNG LAØNG 2

Quy Saéc

52961

DUYEÂN TÌNH

52706

ÑAU XOÙT LYÙ CHIM QUYEÂN

Coå nhaïc: Anh Kieät Taân nhaïc: Vuõ Ñöùc Sao Bieån

52129

ÑEÂM CUOÁI 1

Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Ngoïc Sôn

52130

ÑEÂM CUOÁI 2

Ngöôøi ñaõ queân ñi bao lôøi yeâu naêm naøo, ngöôøi ñaõ queân…

Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Ngoïc Sôn

52586

ÑEÂM KHUYA TROÂNG CHOÀNG

Vieãn Chaâu

52707

ÑEÂM ÑOÂNG

Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Nguyeãn Vaên Thöông

52131

ÑI TRONG HÖÔNG TRAØM 1

Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Thuaän Yeán - Hoaøi Vuõ

52132

ÑI TRONG HÖÔNG TRAØM 2

Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Thuaän Yeán - Hoaøi Vuõ

52324

ÑIEÄU BUOÀN PHÖÔNG NAM 1

Coå nhaïc: Anh Kieät Taân nhaïc: Vuõ Ñöùc Sao Bieån

Ai mua ñeøn giaáy hoân ñeøn toâi naøy phaát giaáy hoa hoàng ... Naêm em möôøi saùu thì khoùi chinh chieán bay vuøng leân... Ai mua saàu rieâng coù ai mua saàu rieâng, haõy döøng chaân… Meï thöôøng baûo con…

Duø ngöôøi ta yeâu thöông...

Trôû laïi chuyeän hai chuùng mình, khi anh vôùi em…

D

Chieác xuoàng nhoû ñöa anh veà…

Coång tröôøng laøng hai beân hai caây phöôïng vó... Theá roài moät hoâm döôùi luõy tre laøng...

Bieát nhau giöõa ñoä traêng troøn, nhôù nhau döôùi bieån maø treân non…

Ñ

Ngaøy xöa khi ta lôùn leân ñaõ nghe caâu haùt lyù chim quyeân… Ngöôøi ôi coù nhôù coù thöông moät ngöôøi…

Chaên goái leû töøng ñeâm söông laïnh buoát…

Chieàu chöa ñi maøn ñeâm rôi xuoáng, ñaâu ñaây buoâng… Hoø ô… gioù Thaùp Möôøi ñaõ thoåi thoåi raát saâu… Duø ñi ñaâu duø xa caùch bao nôi anh vaãn coù boùng em… Veà phöông Nam laéng nghe cung ñaøn, thoån thöùc voïng…

www.arirang.com.vn

- 204 -

Coå nhaïc: Huyeàn Nhung Taân nhaïc: Tröông Quang Luïc

Coå nhaïc: Loan Thaûo Taân nhaïc: Y Vaân - Xuaân Tieân


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52325

ÑIEÄU BUOÀN PHÖÔNG NAM 2

Coå nhaïc: Anh Kieät Taân nhaïc: Vuõ Ñöùc Sao Bieån

51779

ÑÖÔÏC TIN EM LAÁY CHOÀNG 1

Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Chaâu Kyø

51780

ÑÖÔÏC TIN EM LAÁY CHOÀNG 2

Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Chaâu Kyø

51691

ÑÖØNG TRAÙCH ÑA ÑA 1

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Voõ Ñoâng Ñieàn

51692

ÑÖØNG TRAÙCH ÑA ÑA 2

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Voõ Ñoâng Ñieàn

53373

ÑÖØNG TRAÙCH LAÙ DIEÂU BOÂNG

Coå nhaïc: Huøng Duõng TN: Traàn Haûi - Traàn Thieát Huøng

52326

ÑÖÔØNG VEÀ HAI THOÂN 1

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Phaïm Theá Myõ

52327

ÑÖÔØNG VEÀ HAI THOÂN 2

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Phaïm Theá Myõ

51420

GAËP NHAU LAØM NGÔ 1

51421

GAËP NHAU LAØM NGÔ 2 Khi ñeâm sang ñom ñoùm…

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Traàn Thieän Thanh

51773

GAÙNH NÖÔÙC ÑEÂM TRAÊNG 1

Vieãn Chaâu

51774

GAÙNH NÖÔÙC ÑEÂM TRAÊNG 2

Vieãn Chaâu

52587

GIOÙ BIEÅN HAØ TIEÂN

Vieãn Chaâu

51582

HAØN MAËC TÖÛ 1

51583

HAØN MAËC TÖÛ 2

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Traàn Thieän Thanh

51578

HÌNH BOÙNG QUEÂ NHAØ 1

Coå nhaïc: Hoa Trang Nhaõ Taân nhaïc: Thanh Sôn

51579

HÌNH BOÙNG QUEÂ NHAØ 2

Coå nhaïc: Hoa Trang Nhaõ Taân nhaïc: Thanh Sôn

52328

HOA MÖÔØI GIÔØ 1

Coå nhaïc: Truùc Thanh Taân nhaïc: Ñaøi Phöông Trang

52329

HOA MÖÔØI GIÔØ 2

Coå nhaïc: Truùc Thanh Taân nhaïc: Ñaøi Phöông Trang

Veà phöông Nam laéng nghe cung ñaøn, thoån thöùc voïng… Ñöôïc tin em laáy choàng loøng anh buoàn bieát maáy... Em ôi caâu öôùc theà chöa phai naêm thaùng naøo beân ai... Roài con chim ña ña ngaån ngô ñöùng... Ai laøm ai laøm cho gioït möa tuoân... Anh traùch sao nôõ voäi laáy choàng…

Ñöôøng veà thoân em duyeân daùng beân ven soâng... Ñöôøng veà thoân em duyeân daùng beân ven soâng...

G

Nhôù khi xöa laï nhau…

Söông thu laïnh bao truøm khaép neûo... Naêm thaùng daõi daàu treân ñaát khaùch... Thaïch ñoäng Haø Tieân caây ruõ boùng…

H

Ai mua traêng toâi baùn…

Haøn Maëc Töû ôi anh ôû ñaâu... Veà ñeán ñaàu laøng…

AØ ôi con nöôùc chaûy xuoâi…

Hoâm chia tay chieàu chuû nhaät anh baûo raèng… Hoâm chia tay chieàu chuû nhaät anh baûo raèng…

www.arirang.com.vn

- 205 -

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Traàn Thieän Thanh

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Traàn Thieän Thanh


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51793

HOA ÑAØO NAÊM NGOAÙI 1

Vieãn Chaâu

51794

HOA ÑAØO NAÊM NGOAÙI 2

Vieãn Chaâu

51586

HOA TÍM BAÈNG LAÊNG 1

Coå nhaïc: Linh Chaâu Taân nhaïc: Hoaøng Trang

51587

HOA TÍM BAÈNG LAÊNG 2 Roài giaëc Myõ caøn qua...

Coå nhaïc: Linh Chaâu Taân nhaïc: Hoaøng Trang

52588

HOÀNG LAÂU MOÄNG

Vieãn Chaâu

52330

HOAØI COÅ 1

Coå nhaïc: Hoaøng Song Vieät Taân nhaïc: Thanh Sôn

52331

HOAØI COÅ 2

Coå nhaïc: Hoaøng Song Vieät Taân nhaïc: Thanh Sôn

52133

HOAØNG HOÂN MAØU TÍM 1

Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Theá Hieån

52134

HOAØNG HOÂN MAØU TÍM 2

Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Theá Hieån

52708

HOØN VOÏNG PHU

Leänh vua haønh quaân troáng keâu doàn, quan vôùi quaân…

Coå nhaïc: Anh Kieät Taân nhaïc: Leâ Thöông

51580

HÖÔNG CAU QUEÂ NGOAÏI 1

Quy Saéc

51581

HÖÔNG CAU QUEÂ NGOAÏI 2

Quy Saéc

51699

KHOÅ THAÂN GIAØ 1

51700

KHOÅ THAÂN GIAØ 2

Quy Saéc

53084

KHOÂNG BAO GIÔØ QUEÂN ANH Toâi vieát leân ñaây vôùi taát caû chaân thaønh...

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Hoaøng Trang

52962

KHUÙC HAÙT TÖÔNG TÖ

Vieãn Chaâu

53374

KIEÁP CAÀM CA

Vieãn Chaâu

51507

LAN VAØ ÑIEÄP 1

51508

LAN VAØ ÑIEÄP 2

Caùnh chim veà toå chôû maây xa ...

Höông toùc mô maøng höông coá nhaân... Gioù leân lay ñoäng…

Tuyeát rôi nhieàu neân caùnh hoa phai taøn… Nghe tieáng ñaøn ai rao saùu caâu nhö soáng laïi… Nghe tieáng ñaøn ai rao saùu caâu nhö soáng laïi… Hoø ô… chieàu chieàu chim vòt keâu chieàu… Ngöôøi ôi nhôù caâu theà xöa, duø naéng hay möa...

Laàn thöù hai veà thaêm…

Möôøi saùu tuoåi ñaõ laøm daâu...

K

Vôï moät thì naèm giöôøng leøo vôï hai co ruùt... Ñeâm heø döôùi maùi nhaø toân noùng voâ cuøng noùng...

Leä traøn theo khuùc haùt töông tö, anh ñeán roài ñi chaúng giaõ töø... Khi böùc maøn buoâng danh voïng heát..

L

Toâi keå ngöôøi nghe...

Quy Saéc

Coå nhaïc: Loan Thaûo Taân nhaïc: Maïc Phong Linh Coå nhaïc: Loan Thaûo Taân nhaïc: Maïc Phong Linh

Nhöng ai ñaâu ngôø…

www.arirang.com.vn

- 206 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51789

LAÙ BAØNG RÔI 1

Vieãn Chaâu

51790

LAÙ BAØNG RÔI 2

Vieãn Chaâu

51960

LAÙ DIEÂU BOÂNG 1

Coå nhaïc: Quy Saéc Taân nhaïc: Hoaøng Caàm

51961

LAÙ DIEÂU BOÂNG 2

Muøa ñoâng sau em tieáp coâng ñi ngaøy ñeâm daàm möa daõi naéng...

Coå nhaïc: Quy Saéc Taân nhaïc: Hoaøng Caàm

53228

LAÙ TRAÀU XANH

Vieãn Chaâu

51775

LÔØI CUOÁI CHO EM 1

Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Nguyeãn Vuõ

51776

LÔØI CUOÁI CHO EM 2

Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Nguyeãn Vuõ

52963

LOØNG MEÏ

ÏLoøng meï bao la nhö bieån Thaùi Bình raït raøo, tình meï tha thieát...

Coå nhaïc: Loan Thaûo Taân nhaïc: Y Vaân

51962

LÖÔNG SÔN BAÙ 1

Vieãn Chaâu

51963

LÖÔNG SÔN BAÙ 2

Vieãn Chaâu

51695

LYÙ CHIEÀU CHIEÀU 1

Coå nhaïc: Hoa Trang Nhaõ Taân nhaïc: Daân ca

51696

LYÙ CHIEÀU CHIEÀU 2

Coå nhaïc: Hoa Trang Nhaõ Taân nhaïc: Daân ca

52450

LYÙ CHIM QUYEÂN

Coå nhaïc: Queá Chi Taân nhaïc: Söu Taàm

51697

LYÙ QUA CAÀU 1

Coå nhaïc: Thanh Lieâm Taân nhaïc: Daân ca

51698

LYÙ QUA CAÀU 2

Coå nhaïc: Thanh Lieâm Taân nhaïc: Daân ca

53085

MEN RÖÔÏU SA KEÂ

51693

MÖA BUÏI 1

Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Höõu Minh

51694

MÖA BUÏI 2

Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Höõu Minh

53826

MÖA ÑEÂM TÆNH NHOÛ

Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Haø Phöông

52135

MÖA NÖÛA ÑEÂM 1

Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Truùc Phöông

Ñaây coù phaûi quaùn haøng naêm cuõ... Naêm sau khaùch trôû laïi khi caây baøng thay laù… Gaùi Ñình Baûng vaùy buoâng chuøng cöûa voùng…

Thöông nhau cau boå laøm ñoâi maûnh... Em anh xin em moät laàn cuoái ñöøng traùch anh ... Ñöøng ñöøng nhìn anh baèng ñoâi maét buoàn vôøi vôïi...

Treân neûo veà Nam Sôn nhôù ai loøng naùt tan… Em ôi duyeân ngaøn daëm kieáp naøy thoâi ñaõ lôõ… Chieàu chieàu ra ñöùng Taây laàu Taây... Tình yeâu thaùng ngaøy keát xe tô hoàng... Chim quyeân quaày aên traùi quaây, nhaõn loàng naøy… Caàu tre daãn loái xe duyeân mình tô hoàng chæ thaém... Caàu tre daãn loái xe duyeân mình tô hoàng chæ thaém...

M

Beán cuõ tieâu ñieàu laïnh gioù ñoâng... OÂm aáp tình yeâu kyû nieäm coøn ñaây... Ngaøy cuûa ñoâi ta ñaõ theo möa buïi nhoøa... Trôøi ñoå möa cho phoá vaéng meânh moâng, khôi loøng bao noãi nhôù ... Ñeâm chöa nguû nghe ngoaøi trôøi ñoå möa töøng haït rôi...

www.arirang.com.vn

- 207 -

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Tröông Minh Chaâu


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52136

MÖA NÖÛA ÑEÂM 2

Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Truùc Phöông

52137

MÖA QUA PHOÁ VAÉNG 1

Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Haø Phöông

52138

MÖA QUA PHOÁ VAÉNG 2

Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Haø Phöông

53827

MÖA RÖØNG

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Huyønh Anh

51623

MÖA TREÂN PHOÁ HUEÁ 1

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Minh Kyø

51624

MÖA TREÂN PHOÁ HUEÁ 2

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Minh Kyø

51964

MÖØNG TUOÅI MEÏ 1

Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Traàn Long AÅn

51965

MÖØNG TUOÅI MEÏ 2

Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Traàn Long AÅn

51625

NGAØY ÑAÙ ÑÔM BOÂNG 1

51626

NGAØY ÑAÙ ÑÔM BOÂNG 2 Ô… queâ mình giôø ñaây…

Coå nhaïc: Hoaøng Song Vieät Taân nhaïc: Nhaät Ngaân

52855

NGÖÔØI ÑIEÂN YEÂU TRAÊNG

Vieãn Chaâu

53375

NGÖÔØI TÌNH MO CAU

Troø chôi thuôû beù, anh öa keùo mo cau chôû em qua ngoõ vöôøn...

Coå nhaïc: Thieân Kieàu Taân nhaïc: Vinh Söû

51777

NGÖÔØI YEÂU NAY ÑAÕ COÙ CHOÀNG 1

Vieãn Chaâu

51778

NGÖÔØI YEÂU NAY ÑAÕ COÙ CHOÀNG 2

Vieãn Chaâu

52139

NHAÃN COÛ CHO EM 1

Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Vinh Söû

52140

NHAÃN COÛ CHO EM 2

Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Vinh Söû

52141

NHÔÙ EM LYÙ BOÂNG MAI 1

Coå nhaïc: Leâ Quang Trung TN: Kim Tuaán - Tröông Quang Tuaán

52142

NHÔÙ EM LYÙ BOÂNG MAI 2

Coå nhaïc: Leâ Quang Trung TN: Kim Tuaán - Tröông Quang Tuaán

51500

NÖÛA ÑÔØI HÖÔNG PHAÁN

Haø Trieàu Hoa Phöôïng

Khi troùt göûi nhöõng hình aûnh cuûa tim vaøo loøng ñeâm… Möa haét hiu möa buoàn qua phoá vaéng, chieàu möa tuoân… Ñeâm anh tieãn ñöa ngöôøi yeâu ñi laáy choàng... Möa röøng ôi möa röøng, haït möa nhôù ai möa trieàn mieân ... Chieàu nay möa treân phoá Hueá… Hoø ô… Chieàu möa phoá buoàn…

Moãi muøa xuaân sang meï toâi giaø theâm moät tuoåi... Meï giaø nhö chuoái chín caây gioù lay meï ruïng…

N

Buoåi toái nguû treân ñoài...

Traêng ôi traêng ôi, bao ñeâm daøi ta nhôù vaàng traêng…

Em coù choàng roài em coù ñoâi coøn toâi caùnh nhaïn laãn phöông trôøi... Roài moät chieàu thu naéng ñaõ taøn...

Anh ngheøo khoâng coù nhaãn kim cöông, anh chæ taëng em... Em ôi anh ñaâu coù ngôø tình ta nhö caùnh dieàu bay… Boâng mai vaøng thuôû naøng coøn treû, treân loái ñi veà… Boâng mai ôi hôõi boâng mai vaøng, giôø naøng vaãn xa… Daàu bieát em thaønh hoân…

O

www.arirang.com.vn

- 208 -

Coå nhaïc: Hoaøng Song Vieät Taân nhaïc: Nhaät Ngaân


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51419

OÂNG LAÕO CHEØO ÑOØ

51791

PHAÄN LAØM DAÂU 1

51792

PHAÄN LAØM DAÂU 2

Quy Saéc - Lö Thaûo Nguyeân

52856

PHAÏM LAÕI BIEÄT TAÂY THI

Vieãn Chaâu

53229

PHAØN LEÂ HUEÂ

Vieãn Chaâu

53828

PHAÙO HOÀNG TIEÃN BIEÄT

Coå nhaïc: Huøng Duõng Taân nhaïc: Khaùnh Baêng

53516

QUA CAÀU GIOÙ BAY

53517

QUA NGOÕ NHAØ EM

Coå nhaïc: Queá Chi Taân nhaïc: Vinh Söû

51505

QUAÙN GAÁM ÑAÀU LAØNG 1

Coå nhaïc: Loan Thaûo Taân nhaïc: Vinh Söû

51506

QUAÙN GAÁM ÑAÀU LAØNG 2

Coå nhaïc: Loan Thaûo Taân nhaïc: Vinh Söû

51576

QUEÂ EM MUØA NÖÔÙC LUÕ 1

Coå nhaïc: Hoaøng Song Vieät Taân nhaïc: Tieán Luaân

51577

QUEÂ EM MUØA NÖÔÙC LUÕ 2

Coå nhaïc: Hoaøng Song Vieät Taân nhaïc: Tieán Luaân

51405

RA GIEÂNG ANH CÖÔÙI EM 1

Coå nhaïc: Thieân Kieàu Taân nhaïc: Lö Nhaát Vuõ

51406

RA GIEÂNG ANH CÖÔÙI EM 2

Coå nhaïc: Thieân Kieàu Taân nhaïc: Lö Nhaát Vuõ

51409

RÖÔÏU CÖÔÙI NGAØY XUAÂN 1

Coå nhaïc: Huøng Duõng Taân nhaïc: Ñynh Traàm Ca

51410

RÖÔÏU CÖÔÙI NGAØY XUAÂN 2

Coå nhaïc: Huøng Duõng Taân nhaïc: Ñynh Traàm Ca

52451

SA MÖA GIOÂNG

Coøn nöôùc mô maøng…

Vieãn Chaâu

P

Vaøo loø cay khoùi leä daàm vaøo ñôøi cay leä phaän laøm daâu con ... Khoå sôû nhöùt laø giôø daâng côm nöôùc... Buùt ngaùt trôøi khuya gioù laïnh luøng, con thuyeàn löôùt soùng… Ngaäp ngöøng leân yeân ruoåi voù caâu ta laïi quay veà queâ cuõ… Ñöôïc bieát ngöôøi yeâu ñi laáy choàng, hoûi raèng loøng anh…

Q

Yeâu nhau côûi aùo oái aø cho nhau, veà nhaø doái raèng cha doái meï... Anh vaãn ñi veà qua ngoõ nhaø em, chaân böôùc ngaäp ngöøng... Ngaøy xöa Döông Leã…

Quaùn Gaám ñaàu laøng aáy ngöôøi... Khoâng coøn con soâng… OÂi nöôùc luõ daâng cao…

R

Ngoä kyø thôøi con kieán… Meï veà nhaø ñang reùo…

Teát queâ mình naêm nay… YÙ meøng ôi…

S

Daãu maø trôøi coøn laøm möa laâu daøi, gioït buoàn gioït tuûi…

www.arirang.com.vn

- 209 -

Quy Saéc - Lö Thaûo Nguyeân

Coå nhaïc: Loan Thaûo Taân nhaïc: Daân ca

Coå nhaïc: Anh Kieät Taân nhaïc: Baéc Sôn


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

52332

SAÂN GA CHÆ COÙ MOÄT NGÖÔØI 1

Vieãn Chaâu

52333

SAÂN GA CHÆ COÙ MOÄT NGÖÔØI 2

Vieãn Chaâu

53086

SAÀU VÖÔNG YÙ NHAÏC

Vieãn Chaâu

51703

SAO CHÖA THAÁY HOÀI AÂM 1

Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Chaâu Kyø

51704

SAO CHÖA THAÁY HOÀI AÂM 2

Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Chaâu Kyø

51627

SAO EM VOÂ TÌNH 1

Coå nhaïc: Hoaøng Song Vieät Taân nhaïc: Nguyeãn Höõu Saùng

51628

SAO EM VOÂ TÌNH 2

Coå nhaïc: Hoaøng Song Vieät Taân nhaïc: Nguyeãn Höõu Saùng

53087

TAÂM SÖÏ CUÛA TOÂI

51781

TAÂM SÖÏ MAI ÑÌNH 1

Vieãn Chaâu

51782

TAÂM SÖÏ MAI ÑÌNH 2

Vieãn Chaâu

51568

TAÀN QUYØNH KHOÙC BAÏN 1

Vieãn Chaâu

51569

TAÀN QUYØNH KHOÙC BAÏN 2

Vieãn Chaâu

51509

THOAÏI BA COÂNG CHUÙA 1

Vieãn Chaâu

51510

THOAÏI BA COÂNG CHUÙA 2

Vieãn Chaâu

51629

THOAÏI KHANH CHAÂU TUAÁN 1

Vieãn Chaâu

51630

THOAÏI KHANH CHAÂU TUAÁN 2

Vieãn Chaâu

53230

THÖÔNG EM

Tieán Luaân

52143

THÖÔNG NHÔÙ NGÖÔØI DÖNG 1

Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Nguyeãn Nhaát Huy

52144

THÖÔNG NHÔÙ NGÖÔØI DÖNG 2

Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Nguyeãn Nhaát Huy

50865

THÖÔNG VEÀ MIEÀN ÑAÁT LAÏNH 1

Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Minh Kyø

Ñeâm xuoáng treân saân ga, söông cuoái thu laïnh luøng... Ñeâm xuoáng treân saân ga, söông cuoái thu laïnh luøng... Em ôû nôi ñaâu em ôû ñaâu, lôøi ca töùc töôûi giöõ cung saàu... Theo naêm thaùng hoaøi mong thö göûi ñi maáy laàn... Ngaøy xöa em vaãn nhôù naøng Toâ Thò boàng con ngoùng troâng... Ñaõ bieát em voâ tình…

Tieáng yeâu ñaàu xin traû laïi...

T

Hoâm nay ñeâm raèm nhöng traêng khoâng saùng... Trôøi hôõi laøm sao cho khoûi ñoùi gioù traêng coù saün laøm sao aên... Maùu ñaõ khoâ roài leä cuõng khoâ hoàn ta ñaõ cheát töï bao giôø... Nghe hung tin nhò ca…

Huøm dieàu thaùc danh thôm coøn choùi raïng… Troâng voù ngöïa ñöôøng xa… Thieáp taâm chính tôï…

Ai nöùc nôû vôùi gioïng ñaøn... Ai nghe ñöôïc tieáng ñaøn…

Thôøi thô aáu hai chò em soáng ñôøi gian khoù… Gioù lay caønh caây nhaõn loàng, haùt caâu aàu ô nhôù mong… Ngaøy naøo anh ñöùng beân soâng, thöông em töø luùc… Toâi nhôù Ñaø Laït mô…

www.arirang.com.vn

- 210 -

Huyønh Nguyeân


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51575

THÖÔNG VEÀ MIEÀN ÑAÁT LAÏNH 2

Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Minh Kyø

51966

THÖÔNG VEÀ MIEÀN TRUNG 1

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Minh Kyø

51967

THÖÔNG VEÀ MIEÀN TRUNG 2

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Minh Kyø

51783

TIEÁNG CHAØY TREÂN SOÙC BOMBO 1

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Xuaân Hoàng

51784

TIEÁNG CHAØY TREÂN SOÙC BOMBO 2

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Xuaân Hoàng

51584

TIEÁNG COØI TRONG SÖÔNG ÑEÂM 1

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Leâ Tröïc

51585

TIEÁNG COØI TRONG SÖÔNG ÑEÂM 2

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Leâ Tröïc

53518

TIEÁNG DAÂN CHAØI

Ñeâm daâng oâi ngoïn trieàu, doâ aø doâ keùo thuyeàn nhoå neo...

Coå nhaïc: Loan Thaûo Taân nhaïc: Phaïm Ñình Chöông

53519

TIEÁNG HAÙT TRÖÔØNG SÔN

Ngoâ Hoàng Khanh

52709

TIEÁNG QUOÁC ÑEÂM TRAÊNG

Coå nhaïc: Anh Kieät Taân nhaïc: Vuõ Ñöùc Sao Bieån

52334

TIEÁNG XÖA 1

Coå nhaïc: Loan Thaûo Taân nhaïc: Döông Thieäu Töôùc

52335

TIEÁNG XÖA 2

Hoaøng hoân laù reo beân theàm, hoaøng hoân tôi bôøi laù thu…

Coå nhaïc: Loan Thaûo Taân nhaïc: Döông Thieäu Töôùc

51424

TÌNH ANH BAÙN CHIEÁU

Vieãn Chaâu

52145

TÌNH CÔØ GAËP NHAU 1

Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Traàn Quang Loäc

52146

TÌNH CÔØ GAËP NHAU 2

Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Traàn Quang Loäc

53829

TÌNH DAÏI KHÔØ

Em ôi thöùc troïn ñeâm naøy mình trong giaây phuùt bieät ly ngheïn ngaøo…

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Ngoïc Sôn

52589

TÌNH HAÄN DÖÔNG QUYÙ PHI

Vieãn Chaâu

51413

TÌNH ÑEÏP MUØA CHOÂM CHOÂM 1

Coå nhaïc: Thieân Kieàu Taân nhaïc: Giao Tieân

51414

TÌNH ÑEÏP MUØA CHOÂM CHOÂM 2

Coå nhaïc: Thieân Kieàu Taân nhaïc: Giao Tieân

53830

TÌNH MEÏ

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Ngoïc Sôn

51156

TÌNH THAÉM DUYEÂN QUEÂ 1

Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Truùc Phöông

Cam Ly voâ tö…

Ñaõ bao laâu roài khoâng veà mieàn Trung…

Em ôi chôø anh veà ñöøng cho naêm thaùng… Ñuoác loà oâ baäp buøng beân aùnh löûa...

EÂ tieáng chaøy chöa döùt maøn ñeâm ñaõ thöùc... Beán nöôùc gioù reùt...

Tieáng coøi trong söông ñeâm…

Chaøo haäu phöông toâi ra tieàn tuyeán, ñöôøng quaân ñi... Ñeâm traéng qua soâng daøi, chôït nghe tieáng quoác… Hoaøng hoân laù reo beân theàm, hoaøng hoân tôi bôøi laù thu…

Hoø ô Chieáu Caø Mau nhuoäm maøu... Tình côø gaëp laïi nhau döôøng nhö laâu laém raát quen… Tình côø gaëp laïi nhau döôøng nhö laâu laém raát quen…

Hôõi An Loäc Sôn ngöôøi ngoaøi muoân daëm… Nhôù muøa choâm choâm tröôùc… Tieáng cöôøi thay tieáng noùi…

Trôû veà laøng queâ bao thaùng naêm xa xoâi caùch bieät… Tình noàng thaém xuyeân qua…

www.arirang.com.vn

- 211 -


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51368

TÌNH THAÉM DUYEÂN QUEÂ 2 Anh ôi khoan hoø khoan…

Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Truùc Phöông

52965

TÖÏ ÑÖÙC KHOÙC BAÈNG PHI

Vieãn Chaâu

51411

TRAÊM NAÊM HAÏNH PHUÙC 1

Coå nhaïc: Huøng Duõng Taân nhaïc: Tröông Hoàng Chaâu

51412

TRAÊM NAÊM HAÏNH PHUÙC 2

Coå nhaïc: Huøng Duõng Taân nhaïc: Tröông Hoàng Chaâu

52857

TRAÊNG SAÙNG VÖÔØN CHEØ

Saùng traêng saùng caû vöôøn cheø, moät gian nhaø nhoû…

Coå nhaïc: Loan Thaûo Taân nhaïc: Vaên Phuïng - Nguyeãn Bính

52336

TROÏN ÑÔØI CON VAÃN BEÂN CHA

Anh Kieät

51765

TRUÙC LAN PHÖÔNG TÖÛ 1

Vieãn Chaâu

51766

TRUÙC LAN PHÖÔNG TÖÛ 2

Vieãn Chaâu

52964

TU LAØ COÄI PHUÙC

Vieãn Chaâu

53231

VAÀNG TRAÊNG DAÏ COÅ

51631

VEÀ QUEÂ NGOAÏI 1

Coå nhaïc: Hoa Trang Nhaõ Taân nhaïc: Haøn Chaâu

51632

VEÀ QUEÂ NGOAÏI 2

Coå nhaïc: Hoa Trang Nhaõ Taân nhaïc: Haøn Chaâu

52590

VEÀ THAÊM ÑOÀNG THAÙP

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu TN: Soâng Traø - Ñaëng Phöôùc Thaønh

53376

VOÙ NGÖÏA TREÂN ÑOÀI COÛ NON

Em daáu yeâu ôi anh ñang quay veà möôøi naêm xa vaéng...

Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Giao Tieân

51416

VOÕ ÑOÂNG SÔ

Vieãn Chaâu

51407

VOÕ ÑOÂNG SÔ BAÏCH THU HAØ 1

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Minh Chaâu

51408

VOÕ ÑOÂNG SÔ BAÏCH THU HAØ 2

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Minh Chaâu

51109

VOØNG NHAÃN CÖÔÙI 1

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Vinh Söû

51122

VOØNG NHAÃN CÖÔÙI 2

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Vinh Söû

Ta bieát tìm ñaâu bieát gôûi ñaâu, lôøi thô thieân coå bieät ly saàu… OÂi vui quaù xaù…

Traêm naêm duyeân tình…

Ñeâm chôi vôi nghe tieáng möa buoàn rôi rôi...

Ta ñaõ say roài Phöông Töû ôi tuyeát bay traéng xoùa laïnh khung trôøi... Tuyeát traéng bay môø Phuù Só sôn gioù ñoâng vi vuùt laïnh can tröôøng… Ai nöùc nôû quyø beân chaùnh ñieän, khi chuoâng chuøa vöøa ñieåm tieáng…

V

Theo nöôùc leân xuoâi doøng thuyeàn nheï troâi eâm ñeàm döôùi traêng… Anh xin môøi em...

Ñaây laø queâ höông anh…

Anh veà thaêm queâ em, Long Höng queâ ta ñoù…

Bieân cöông laù rôi…

Höï haï… Khoùi môø sa tröôøng… Gioù haét hiu maùu hoàng…

Voøng nhaãn cöôùi ñoù em ñeo... Em ôi tình yeâu baây giôø…

X

www.arirang.com.vn

- 212 -

Tieán Luaân


MASECO

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

TEÂN TAÙC GIAÛ

51573

XA PHU ÑI XÖÙ 1

Ñöùc Phuù

51574

XA PHU ÑI XÖÙ 2

Ñöùc Phuù

51767

YEÂU 17 -1

51768

YEÂU 17 -2

Tieáng ñaøn ñieäu buoàn…

Taân lang ôi traêng ñaõ nghieâng…

Y

Chöa chieàu trôøi ñaõ coù söông em chöa möôøi baûy... Chöa chieàu trôøi ñaõ coù söông chöa möôøi laêm tuoåi ñaõ thöông anh...

www.arirang.com.vn

- 213 -

Quy Saéc Quy Saéc

List Karaoke 1-38 Arirang  

List Karaoke 1-38 Arirang

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you