Page 1

‫آموزش استفاده از سیستم مدیریت وب سایت هتل ها‬ ‫ورود به بخش مدیریت‪:‬‬ ‫آدرس بخش مدیریت سایت شما به شکل زیر خواهد بود‪:‬‬ ‫‪http://www.YOURSITE.COM/cms.aspx‬‬ ‫توجه‪ :‬به جای ‪ ، YOURSITE.COM‬نام دامنه خود را قرار دهید‪.‬‬

‫پیش از آنکه به معرفی بخش ها پرداخته شود لزم است تا با تعدادی از عناصر که در اکثر بخش ههها مشههترک اسههت آشههنا‬ ‫شوید‪.‬‬ ‫لینک های هدایت‪:‬‬ ‫•‬

‫بازگشت به مدیریت‪ :‬این لینک شما را به صفحه اصلی کنترل پنل منتقل می کند‪.‬‬

‫لینک های عملیاتی‪:‬‬ ‫•‬

‫ویرایش‪ :‬زمانی که مایلید یک مطلب یا عنصر از پیش ثبت شده را ویرایش نماییههد روی لینههک ویرایههش متنههاظر بهها آن‬ ‫کلیک کنید تا اطلعات مربوط به آن در رکورد ظاهر شود‪.‬‬

‫•‬

‫ثبت مورد جدید‪ :‬این لینک رکورد را پاک می کند و یک رکورد جدید برای ارسال مطلب جدید یا عناصر جدید در اختیار‬ ‫شما قرار می دهد‪.‬‬

‫کلید های عملیاتی‪:‬‬ ‫•‬

‫ثبت مورد جدید‪ :‬زمانی که رکورد را تکمیل کرده اید و مایل به ثبت آن هستید از این کلید استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬

‫‪1‬‬


‫•‬

‫پذیرش تغییرات‪ :‬در صورتی که یک مورد ثبت شده را ویرایههش کههرده ایههد یهها تغییههری در عناصههر آن ایجههاد کههرده ایههد از‬ ‫طریق این کلید تغییرات مد نظر خود را اعمال کنید‪.‬‬

‫•‬

‫حذف مورد‪ :‬زمانی که مایل باشید یک رکورد را حذف نماید از این کلید اسههتفاده کنیههد‪ .‬تههوجه‪ :‬در صههورت حههذف غیههر‬ ‫قابل بازگشت خواهد بود و در صورتی که یکی از عناصر اصلی سیستم را پاک کنیههد بههرای تنظیههم مجههدد آن بایههد از‬ ‫طریق شرکت و پشتیبانی اقدام نمایید‪.‬‬

‫•‬

‫لغو تغییرات‪ :‬زمانی که یک رکورد را ویرایش کرده اید و مایلید تغییرات مورد نظر شما ثبت نشود از کلید لغو تغییههرات‬ ‫بهره بگیرید‪ .‬توجه‪ :‬در صورتی که بعد از ویرایش کلید " پذیرش تغییرات " را فشرده باشههید‪ ،‬نمههی توانیههد تغییههرات را‬ ‫لغو نمایید‪.‬‬

‫واژه های تخصصی‪:‬‬ ‫•‬

‫‪ :Search‬در صورتی که اطلعات ثبت شده زیاد باشههند مههی تههوان بهها اسههتفاده از جسههتجو‪ ،‬تنههها از مههوارد مههورد نیههاز‬ ‫گزارش گرفت‪.‬‬

‫•‬

‫‪ :Grid‬بخشی از سیستم مدیریت که نشان دهنده موارد ثبت شده پیشین است و معمول دو لینک ویرایش و ثبههت‬ ‫مورد جدید را در خود گنجانده است‪.‬‬

‫•‬

‫‪ :Record‬بخشی از سیستم مدیریت است که همگام با ‪ Grid‬و با کلیک کردن بر روی لینکهای ویرایش یا ثبت مورد‬

‫جدید‪ ،‬فعال شده و امکان ثبت‪ ،‬ویرایش یا حذف یک مورد را می دهد‪ .‬معمول چهار کلیههد ثبههت مههورد جدیههد‪ ،‬پههذیرش‬ ‫تغییرات‪ ،‬حذف مورد و لغو تغییرات بر اساس نوع عملیات در انتهای رکوردها وجود دارد‪.‬‬ ‫•‬

‫‪ :FCKEditor‬مجموعه کلید هایی است که از آنها برای نوشتن و یا ویرایش نوشتار استفاده می شود‪.‬‬

‫علمئم‪:‬‬ ‫•‬

‫علمت ستاره * ‪ :‬این علمت نشان می دهد کههه پرکههردن ایههن بخههش از فههرم اجبههاری مههی باشههد و در صههورتی کههه‬ ‫رعایت نکنید با خطای " پرکردن قسمت ‪ ...‬اجباری است" مواجه خواهید شد‪.‬‬

‫خطاهای معمول سیستم‪:‬‬ ‫•‬

‫علمت ستاره‪ :‬در صورتی که قبل از یک عنصر‪ ،‬علمت * را مشاهده کردیههد بههه معنههی آن اسههت کههه پههر کههردن ایههن‬ ‫قسمت اجباریست و خالی بودن آن باعث بروز خطا می شود‪.‬‬

‫•‬

‫خطای "مقدار وارد شده در قسمت ‪ ....‬تکراری است" ‪ :‬این خطا زمانی رخ می دهد کههه اطلعههات موجههود در بانههک‬ ‫اطلعاتی لزم است ‪ Unique‬یا خاص باشند مانند نام کاربری یا نام تصویر که نباید تکراری باشند‪ .‬زمانی که خطای‬ ‫فوق رخ داد لزم است تا قسمت ذکر شده را با مقدار متفاوتی تکمیل نمایید‪.‬‬

‫عناصر‪:‬‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬

‫‪2‬‬


‫•‬

‫‪ :Textbox‬محلی برای نوشتار ساده است که شامل حروف فارسی و انگلیسی یا اعداد می شههود‪ ،‬حههداکثر تعههداد‬ ‫حروف در این بخش معمول به نوع کارایی آن بستگی دارد ولی در حالت حداکثر ‪ 255‬کاراکتر گنجایش دارد‪.‬‬

‫خطا ها و موارد مربوط به ‪ :Textbox‬همان خطاهای معمول هستند‪.‬‬ ‫•‬

‫‪ :List box‬مانند یک ‪ Textbox‬که در گوشه آن یک فلش کوچک وجود دارد و عملکردی مشابه دارد با این تفاوت کههه‬ ‫مقادیر لزم قبل ثبت شده است و فقط انتخاب می شود‪ .‬برروی ‪ List Box‬کلیک کنید‪ ،‬پنجهره ای بهه حهالت کرکهره‬ ‫شامل گزینه های موجود ظاهر می شود و بر روی گزینه مورد نظر کلیک کنید‪.‬‬

‫قبل از کلیک‬

‫بعد از کلیک‬

‫خطا ها و موارد مربوط به ‪ :List Box‬همان خطاهای معمول هستند‪.‬‬ ‫•‬

‫‪ Browser‬یا همان ‪ :File Upload‬برای ارسال فایل به سرور )هاست یا همان فضایی کههه سههایت در آنجهها قههرار دارد(‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬

‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬

‫‪3‬‬


‫‪File Upload‬‬ ‫)‪(Browser‬‬

‫خطاها و موارد مربوط به ‪ :File Upload‬همان خطاهای معمول به علوه موارد زیر‪:‬‬ ‫‪ .1‬خطای ‪ :Application‬صفحه سفیدی همراه با کدهای مربوط به صفحه یا با عنوان "خطا در برنامه نویسههی" نمههایش‬ ‫داده می شود‪ .‬این خطا مربوط به تنظیمات نادرست سههرور مههی باشههد و بایههد توسههط مههدیر سههرور یهها طههراح سههایت‬ ‫تصحیح شود‪.‬‬ ‫‪ .2‬خطای "فلدر موقت موجود نمی باشد و یها فلهدر بهارگزاری وجهود نهدارد"‪ :‬ایهن خطها نیهز مربهوط بهه نقهص فایهل هها و‬ ‫فلدرهای مورد نیاز است که باید توسط طراح سایت تصحیح شود‪.‬‬ ‫‪ .3‬خطای "اندازه فایل بزرگ است"‪ :‬اندازه فایل ها از نظر حجم برای ارسههال محههدودیت دارد کههه در مههوارد مختلههف ایههن‬ ‫محدودیت نیز متفاوت است‪ .‬علت این محههدودیت جلههوگیری از پههر شههدن فضههای میزبههانی توسههط فایههل هههای حجیههم‬ ‫است‪ .‬برای کاهش حجم فایل ها می توانید آنها را به صورت فایههل ‪ Zip‬ارسههال نماییههد یهها بههرای ارسههال تصههاویر مههی‬ ‫توانید از نرم افزار ‪ Photoshop‬برای کاهش حجم عکس بهره بگیرید‪ .‬نحوه کاهش حجججم بججا ‪ :Photoshop‬بعههد از‬ ‫باز کردن فایل تصویری توسط نرم افزار کلید های ‪ Ctrl + Alt + Shift + S‬را فشار دهید‪.‬‬ ‫‪ .4‬خطای "امکان ارسال فایل با این قالب )فرمت( وجود ندارد"‪ :‬این خطا ناشی از نوعی محدودیت است که در بعضی‬ ‫موارد برای جلوگیری از ورود هکرها استفاده شده است‪ .‬بهترین قالب برای ارسال تصاویر ‪ JPG‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ .5‬فایل ارسال می شود ولی نمایش داده نمی شود‪ :‬مهمترین علت این رخداد طولنی بودن نام فایل اسههت‪ ،‬سههعی‬ ‫کنید قبل از ارسال نام فایل بیش از ‪ 8‬یا در نهایت ‪ 10‬کاراکتر نباشد‪.‬‬ ‫•‬

‫‪ :Text Area‬عملکردی کامل شبیه به ‪ Textbox‬را دارد البته بدون محدودیت در تعداد کاراکتر‬

‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬

‫‪4‬‬


‫خطا ها و موارد مربوط به ‪ :List Box‬همان خطاهای معمول هستند و ‪...‬‬ ‫‪ .1‬خطای ‪ :Potential Codes‬این خطا نشانگر استفاده از عناصر و کدهای خطرناک از لحاظ صدمه به سیستم است و‬ ‫معمول هنگامی رخ می دهد که شخصی قصد هک کردن سیستم را داشته باشد یا اینکه در محلهی کهه اسهتفاده‬ ‫از کدها خطر ناک است تمایل به استفاده از کد داشته باشید‪.‬‬ ‫نحوه استفاده از ‪:FCKEditor‬‬

‫استفاده از این قسمت بسیار آسان است و تقریبا شبیه به تایپ کردن در محیط آفیس است اما به یک نکته باید توجه‬ ‫داشته باشید و آن هم نحوه نوشتن متن فارسی است‪.‬‬ ‫برای نوشتن متن جدید فارسی یا ویرایش متن فارسی‬

‫باید موارد زیر را به ترتیب انجام دهید‪:‬‬

‫‪ .1‬ابتدا کلید ‪ Ctrl + Right Shift‬را بگیرید تا مکان نما به سمت راست منتقل شود‪.‬‬ ‫‪ .2‬متن مورد نظر خود را بنویسید‪) .‬اجباری برای فارسی (‬ ‫‪ .3‬در قسمت ‪ Font‬گزینه ‪ Tahoma‬را انتخاب نمایید‪ ) .‬اجباری برای فارسی (‬ ‫‪ .4‬در قسمت ‪ Size‬گزینه ‪ Small‬را انتخاب نمایید‪ ) .‬سلیقه ای(‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬

‫‪5‬‬


‫‪ .5‬در قسمت ‪ Paragraph‬چیدمان ‪ Justify‬را انتخاب نمایید‪ .‬توجه داشته باشید که ممکن است شما مایل باشید‬ ‫متنی در وسط قرار گیرد و ‪ Justify‬نباشد‪ ،‬در این صورت ابتدا کل متن را ‪ Justify‬کنید و سپس فقط قسمت مورد‬ ‫نظر را تغییر دهید‪ ) .‬اجباری برای فارسی (‬ ‫برای‬

‫کپی و ‪ Past‬کردن یک متن از سایت یا مکان دیگری‬

‫به فرم به شکل زیر عمل کنید‪:‬‬

‫‪ .1‬برای ‪ Past‬کردن از گزینه ‪ Past as Plain Text‬استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ .2‬مراحل ‪ 3‬و ‪ 4‬و ‪ 5‬را انجام دهید‪.‬‬ ‫تشریح بخش های خاص‪:‬‬ ‫‪ .1‬نام بخش‪ :‬نام بخش نشان دهنده این است که مطلبی را که مایل به نوشتن و ثبت آن هستید مربوط به کدام‬ ‫بخش است و در کدام قسمت نمایش داده شود‪.‬‬ ‫‪ .2‬زبان متن‪ :‬بر اساس آنکه به چه زبانی مایلید بنویسید و ثبت کنید یا اینکه مطلههب و عنصههر ثبههت شههده در کههدام‬ ‫قسمت سایت )از نظر زبان( به نمایش گذاشته شود‪ ،‬از این ‪ List Box‬استفاده کنید‪ .‬نکته‪ :‬سیستم هیچ نههوع‬ ‫ترجمه ای انجام نمی دهد و به همان زبانی که نوشته اید نمایش داده می شود فقط با انتخاب زبان متن محل‬ ‫نمایش از نظر زبان را مشخص می نمایید‪.‬‬ ‫‪ .3‬ترتیب‪ :‬عددی را که در این بخش می نویسید نشانگر ترتیب قرارگرفتن مورد ثبت شده نسههبت بههه سههایر مههوارد‬ ‫ثبت شده در آن قسمت است‪ .‬موردی که عدد کمتری به آن داده شود در مکان بالتری قههرار مههی گیههرد‪ .‬یعنههی‬ ‫موردی با عدد یک بالتر از موردی با عدد دو قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪ .4‬آدرس سایت‪ :‬توجه داشته باشید زمانی که مایلید لینکی در بخش لینکستان یا هر قسمت دیگههری ثبههت کنیههد‬ ‫نیههههاز اسههههت تهههها از آدرس کامههههل اسههههتفاده نماییههههد بههههه عنههههوان مثههههال‪ http://www.volghan.ir :‬یهههها‬ ‫‪ http://volghan.blogfa.com‬در غیر اینصورت لینک به صورت صحیح اجرا نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ .5‬کدهای ویژه‪ :‬کد های ویژه یکسری کد ‪ HTML‬یا ‪ Java Script‬هستند که بههه صههورت رایگههان در اینههترنت موجههود‬ ‫می باشند و بعضی از کدها نیز توسط سرویس دهندگان کدها ماننهد وبگهذر و غیهره ارائههه مهی شهود‪ .‬از جملهه‬ ‫کدهای ویژه می توان به کدهای گزارش وضعیت آب و هوا‪ ،‬ساعت و تقویم محلههی و شههمارنده بازدیههد کننههدگان‬ ‫سایت اشاره کرد‪ .‬نکته‪ :‬قراردادن بعضی از این کدها خطرناک و بعضی دیگههر بههرای اجههرا سههنگین مههی باشههند و‬ ‫ممکن است لود شدن سایت را با مشکل مواجه کنند لذا در صورتی که آشههنایی بهها عملکههرد یههک کههد نداریههد از‬ ‫استفاده کردن آن پرهیز نمایید‪.‬‬ ‫‪ .6‬آرم سایت‪ :‬در این سایت از دو نوع آرم استفاده شده است که یکی ثابت است و به صورت عکههس مههی باشههد‬ ‫)دربالی صفحه قرارگرفته( و دیگری کمی پایینتر از آن به وصورت انیمیشن و قابل تغییر است‪ .‬برای تعههویض آرم‬ ‫دوم‪ :‬انیمیشن مورد نظر را سفارش دهید یا در صورتی که آماده دارید )طراحی یک انیمیشن به عهههده شههرکت‬ ‫و رایگان است( ابتدا در قسمت ارسال فایل‪ ،‬فایل فلش مههورد نظههر را مشههخص کنیههد و کههد مربههوط بههه قههراردادن‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬

‫‪6‬‬


‫فلش در سایت را وارد نمایید مانند مثال زیر‪ ،‬پس از ارسال قسمتی از کد را که با حروف درشههت نوشههته شههده‬ ‫است )در مثال زیر( تغییر داده و نام فایل ارسالی خود را بنویسید‪) .‬نهام فایهل در قسهمت نهام فایهل ارسهالی در‬ ‫‪ Grid‬مشخص است(‬

‫"‪<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000‬‬ ‫"‪codebase="http://active.macromedia.com/flash2/cabs/swflash.cab#version=4,0,0,0‬‬ ‫>"‪ID=Hotel_Welcome_Logo WIDTH=590 HEIGHT=200 align="center‬‬ ‫>"‪<PARAM NAME=movie VALUE="images/20090211171501.hotel_logo.swf‬‬ ‫>‪<PARAM NAME=quality VALUE=High‬‬ ‫‪<EMBED src="images/20090211171501.hotel_logo.swf" quality=High‬‬ ‫"‪WIDTH=590 HEIGHT=200 TYPE="application/x-shockwave-flash‬‬ ‫?‪PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi‬‬ ‫>"‪P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" name="Hotel_Welcome_Logo‬‬ ‫>‪</EMBED‬‬ ‫>‪</OBJECT‬‬ ‫‪ .7‬لینک پرداخت‪ :‬در صورتی که از سیستم های پرداخههت آنلیههن داخلهی )سیسهتم پرداخههت پسهتی یها سیسهتم‬ ‫پرداخت اینترنتی کارتهای شتاب( و خارجی )‪ Credit Card‬ها و ‪ PayPal‬و ‪ (..‬استفاده می کنید‪ ،‬ایههن سیسههتم‬ ‫ها به ازای هر محصول یک لینک پرداخت در اختیار شما قرار می دهند با قهرار دادن لینهک مربهوط بهه ههر یهک از‬ ‫محصولت یا خدمات در قسمت لینک پرداخت آن‪ ،‬سیستم مورد نظر شما پیاده سازی مههی شههود و در صههورتی‬ ‫که از این سیستم ها استفاده نمههی کنیههد مههی توانیههد کههاربران را بههه یکههی از صههفحات مههورد نظههر ماننههد بخههش‬ ‫"راهنمایی برای تکمیل سفارش" یا بخش "تماس بهها مهها" راهنمههایی کنیههد‪ .‬در حههالت پیههش فههرض از مسههیر زیههر‬ ‫استفاده شده است‪:‬‬ ‫‪Farsi: fa_articles.aspx?partid=12‬‬ ‫‪English: en_articles.aspx?partid=12‬‬ ‫‪ .8‬فعال‪ :‬در این سیستم امکانات ایجاد آرشیو از عناصر مختلف در نظر گرفته شده بنههابراین مههدیران وبسههایت مههی‬ ‫توانند عناصری همچون آرم‪ ،‬کلید ها و بخش ههها را بههه هههر تعههداد ثبههت نماینههد و فقههط آنهههایی را کههه تمایههل بههه‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬

‫‪7‬‬


‫استفاده دارند فعال کنند‪ .‬برای این منظور می توانید روی ‪ Checkbox‬مربوط به فعهال کهردن تیههک بزنیهد یها بهرای‬ ‫غیر فعال کردن تیک داخل مربع )‪ (Checkbox‬را بردارید‪.‬‬

‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬

‫‪8‬‬

learn_hotel_cms  

1 VOLGHANHosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com ‫سیستممدیریتوبسایتهتلهاآموزشاستفادهاز‬ : ‫ورودبهبخشمدیریت‬ : ‫آدرسبخشمدیریتسایتشمابه...

Advertisement