Page 1

0 1 20 januari 2012 • Jaargang 20 • Prijs 8 euro • Afgiftekantoor Gent X • Verschijnt tweewekelijks (uitgezonderd juli en augustus)

Fernand Hollevoet - Atcomex

Mits een goed plan is er altijd geld te vinden, goede mensen daarentegen ... Exellent neemt Connect IT over – Reportage: De gevolgen van Di Rupo – Dossier: Verhuur & Leasing


2

Ondernemers 1 20 januari 2012

Omschakeling naar Energy Port De Haven van Oostende heeft als strategische optie gekozen om naast de traditionele havenactiviteiten (roro, general cargo en cruises) volop ook de kaart te trekken van de offshore en hernieuwbare industrie. Op de tonnage zal dit weinig invloed hebben, maar de industrialisatie draagt substantieel bij tot een stijging in tewerkstelling en toegevoegde waarde. In 2011 werden heel wat investeringen uitgevoerd om Oostende uit te bouwen als hub voor de offshore industrie. Verdere investeringen zijn voor 2012 gepland. Het nieuwe terrein aan het Zeewezendok dat op een draagkracht van 20 ton per m² is gebracht, werd op 21 december opgeleverd. Meteen wordt die infrastructuur ook gebruikt: C-Power start in samenwerking met zijn onderaannemers eind januari met de assemblage van de hubs, wieken en turbines voor het windmolenpark op de Thortonbank. Ondertussen werden er in 2011 reeds heel wat voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd op zee door de marine contractor Seawind thv, die in de voorhaven gevestigd is en daar ongeveer 40 mensen tewerkstelt. Deze evolutie laat zich nu reeds voelen in de tewerkstelling. Niet alleen zijn er nieuwe bedrijven aanwezig die voor C-Power werken, maar begint Oostende meer en meer gekend te worden als dé hub voor alles wat met offshore en hernieuwbare energie te maken heeft. De tewerkstelling in de voorhaven (dus zonder de achterliggende industriezone Plassendale) bedroeg in 2001 628 personen, in maart 2008 was dit reeds opgelopen tot goed 800. Eind 2011 werkten er 839 mensen in de voorhaven, niet meegerekend de tijdelijke tewerkstelling die verbonden is met de constructiefase van C-power (deze tewerkstelling loopt sommige maanden op tot 200 personen). De groei is bijna volledig toe te schrijven aan de nieuwe activiteiten in de offshore industrie, terwijl eigenlijk enkel de voorbereidende fase is gestart.

© Fotograaf Henderyckx

Ook in de achterhaven heeft Oostende de laatste jaren niet stilgezeten. Met Electrawinds, C-Power, RePower, CMI is de aanzet gegeven in de offshore, verder is er de biodieselfabriek en algenproductie van Proviron, Green Power Solutions, de Greenbridge Incubator die een 15-tal bedrijven uit de hernieuwbare energie bevat, Power-Link en de afdeling warmtepompen van Daikin. Het is niet overdreven te stellen dat de sector van de hernieuwbare energie zo’n 750 à 1000 mensen tewerkstelt in Oostende. De keuze voor de hernieuwbare energie werd weloverwogen gedaan en levert dus vruchten af. De trafiekcijfers zijn minder eenduidig. In de bulk en general cargo is de zoutfabriek een stevige nieuwkomer en ferrosilicium een forse groeier. Dit resulteert dan ook in een trafiekstijging in dit segment met 4% (tot 1.600.000 ton) en dit voor het derde opeenvolgende jaar. Door extra investeringen in nieuwe opslagcapaciteit, mag hier een verdere groei in 2012 vooropgesteld worden.

© Fotograaf Henderyckx

De roro-sector heeft een slecht jaar achter de rug. In 2011 is de vloot van Transeuropa teruggevallen op 2 schepen terwijl het de bedoeling blijft terug tot 4 schepen op te bouwen. Helaas is dit niet tijdig kunnen gebeuren waardoor de trafiek is teruggevallen tot 2.300.000 ton zodat in totaal de trafiek 21.2% lager ligt dan in 2010. De cruises daarentegen zitten in de lift. In 2011 werden er 12 cruises ontvangen waarvan ‘The World’ met zijn 196 m het grootste schip ooit is dat onze haven heeft aangedaan. Voor 2012 staan er reeds 23 cruises geprogrammeerd. De Haven van Oostende verwacht een verdere en duurzame groei van de activiteiten rond de hernieuwbare energie, meer speciaal voor de offshore. Niet alleen de constructiefase maar straks voornamelijk de onderhoudsfase zal voor heel wat extra activiteit en dus tewerkstelling op lange termijn zorgen.

Treinbrug in Plassendale eindelijk operationeel Eind september 2011 kreeg Haven Oostende eindelijk het goede nieuws dat de spoorbrug in Plassendale operationeel mocht gebruikt worden. De brug was technisch reeds enkele jaren in orde maar de administratieve procedure om hem in gebruik te nemen bleef maar duren tot op 21 september het licht letterlijk op groen werd gezet. Vanaf dat moment kon het nieuwe spoorplatform commercieel in de markt gezet worden en vrij vlug ontstond er interesse. Een eerste trein werd op 5 december verwelkomd. Het was een trein uit Duitsland bestaande uit 17 wagons, met aan boord staalplaten. Deze staalplaten worden door het bedrijf Sytech, gelegen op Plassendale 1, behandeld om dan later af te leveren aan G&G uit Willebroek. Uiteindelijk worden deze staalplaten gebruikt voor de ‘transition pieces’ van offshore windmolens. Ondertussen zijn er ook reeds twee treinen met biels gepasseerd voor het bedrijf Belrail.

Slijkensesteenweg 2 - 8400 OOSTENDE - Tel. 059/340.711 - Fax 059/340.710 e-mail info@portofoostende.be - www.portofoostende.be


STANDPUNT

Vector Het was mijn eerste officiële nieuwjaarsreceptie van 2012. In De Zuiderkroon in Antwerpen wisselden op 9 januari meer dan 1.000 ondernemers, leden van Voka, en beleidsverantwoordelijken de beste wensen uit. De toon werd gezet door onze voorzitter Luc De Bruyckere die in een bevlogen toespraak resoluut pleitte voor verandering. Ik luisterde geboeid, genietend van de retoriek, en kon me volledig vinden in de boodschap (de volledige tekst vindt u op www.voka.be).

Over de aanpak van de crisis: Hoe doe je dat? In eerste instantie door in te zetten op groei, op duurzame groei, door ons productiemodel te vernieuwen, door de crisis te gebruiken als prikkel, als katalysator van verandering. Velen zijn bang en boos, maar angst is een slechte raadgever, het verlamt en verhindert ons te doen wat moet. We moeten fundamenteel in vraag durven stellen hoe we bezig zijn! Aanpassing is nodig, verandering is een positief verhaal.

Over de nieuwe regering: Na ruim anderhalf jaar kregen we Di Rupo I, met de forceps geboren, het is wennen! Een compromis à la Belge, u kent onze evaluatie. Het akkoord schiet structureel tekort en zet op een aantal domeinen te kleine stappen in de goede richting. Ook Europa zette vraagtekens bij de begroting 2012. Dat belette de immer progressieve vakbonden niet om een betoging te organiseren, om onder impuls van de overheidscentrales een staking te houden en om een nationale staking aan te kondigen voor 30 januari . Dit alles tegen een akkoord waarover ze uitgebreid werden geconsulteerd, zo leerden we. Beleven we een roekeloze actie voor de tribune? Georganiseerd door de meest geprivilegieerden, de ambtenaren en de vrijgestelden, om hun verworvenheden krampachtig te beschermen? Deze staking is een foute keuze en een slechte beslissing die de problemen alleen maar groter maakt.

Over Voka dat zich wil terug trekken uit een aantal overbodige adviesorganen: Maar laat ons daarop niet wachten en beginnen bij onszelf. Ook in Vlaanderen hebben we nood aan aanpassing, ik heb er zonet op gewezen. Ook in de representatieve organisaties! Ook bij ons in Voka. Wij willen dat het opnieuw “draait” in Vlaanderen. Wij van Voka hebben de keuze gemaakt! Wij kiezen voor verandering. Het is onze historische rol, een ‘vector van verandering’ te zijn. Vandaag dreigen we mee te verzinken in het moeras van de uitdijende Vlaamse adviesorganen en –structuren. We mogen noch willen dat laten gebeuren. We willen geen beheerders zijn van verworven rechten, geen behoeders van het patronaal corporatisme. We willen wel een verantwoordelijke factor van positieve verandering zijn.

Over Vlaanderen: Vlaanderen is hoe dan ook nog welvarend en houdt aldus België gemiddeld nog in het Europese peloton (…). En, ja, onze gezondheidszorg is nog goed. En, ja, de kwaliteit van ons onderwijs is nog steeds top. En, ja, de werkloosheidsgraad in Vlaanderen is laag en daar zijn we verheugd over, maar… wat lukt er verder nog in Vlaanderen? Wat kan er nog?... De Oosterweelverbinding? De tunnels als alternatief? Tramsporen in Deurne? Spartacus in Limburg? Uplace in Machelen? De steenkoolcentrale in Antwerpen? Het stadion in Brugge? Nieuwe bedrijventerreinen? Het Schipdonkkanaal? Onze welvaart en die van onze kinderen staan zwaar onder druk. Om die te behouden moet Vlaanderen de keuze maken die België niet aandurft: de locomotief van onze toekomst – de ondernemingen – versterken, creativiteit en lef voorop stellen, investeringen aanmoedigen, onze schulden onder controle houden en onze overheden veel efficiënter maken. En dat moeten we zelf doen!

Bij het horen van het woord ‘vector’ haakte ik af. Verdraaid, wat is een ‘vector’ precies? Iets uit de wiskunde of de fysica of de chemie. De hele zaal leek het woord ‘vector’ te vatten en ik bleef steken. Ik heb het ondertussen opgezocht op wikipedia en vond volgende omschrijving: “Zo’n pijl stelt in de meetkunde en de natuurkunde een grootheid voor die zowel grootte als richting heeft, zoals verplaatsing, snelheid, versnelling, kracht, e.d.” Nu begrijp ik het. Voka moet in het proces van verandering in Vlaanderen de richting en de grootte aangeven, maar ook de snelheid waartegen dit moet gebeuren en de kracht waarmee die snelheid kan gemaakt worden. Beste ondernemers, met deze kennis wens ik u allen een jaar toe waarin u in uw onderneming ‘vector’ bent van verandering en vooruitgang. Als leider zult u de richting en de grootte van verandering en aanpassing moeten bepalen, de snelheid en de versnelling aangeven en ook de kracht bepalen en uitstralen waarmee dit zal gebeuren. Als we dit jaar allen ‘vector’ zijn, zullen we crisis en het weelig tierend pessimisme overwinnen. Hans Maertens Directeur-generaal, Voka West-Vlaanderen Volg me op twitter Voka_HMaertens Mail naar Hans.Maertens@voka.be

Ondernemers 1 20 januari 2012

3


4

Ondernemers 1 20 januari 2012

5

Standpunt Inhoud

8

Blikvanger

7

05 I Theorie Boekhandel

Bedrijven 07 I Exellent 15 I Naessens-HVAC 16 I Bivit 17 I Aquis

15

Reportage

17

08 I Gevolgen van de regering Di Rupo

Interview 10 I Interview met Fernand Hollevoet, Atcomex

Dossier verhuur & leasing

16 19

19 I Dekuyper 21 I Solico 22 I Alkover 23 I ALM 25 I Garage Lagrou

23

21

Ondernemers & Co 26 I Delboo & Deknudt Advocaten 27 I Sanders Accounting 28 I Optima 29 I Belgacom

Havennieuws

25

24 32

30 I Cijfers 2011 haven Zeebrugge

Voka-nieuws 32 I Businessclub Global Sourcing

Agenda Prosit

Ondernemers verschijnt tweewekelijks en wordt gratis toegestuurd aan alle leden van Voka West-Vlaanderen. ISSN 1378-9511 Verantwoordelijke uitgever: Hans Maertens, Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, redactie.ondernemerswvl@voka.be, www.voka.be/ west-vlaanderen - Maatschappelijke zetel: Havenhuis De Caese, Hoogstraat 4, 8000 Brugge, info.wvl@voka.be - Hoofdredacteur: Dirk Van Thuyne - Eindredacteur: Angie De Wreede - Webredacteur: Tinny Capiau - Grafische vormgeving: Bart Vandaele - Mediaregie: Filip Deckmyn, Anne Lanckriet, Marijke Vanthuyne, Meriam Ziane, Marie-Claude Tack (056-24 16 51, marie-claude.tack@voka.be) - Fotografen: Dries Decorte, Kurt Desplenter, Patrick Holderbeke, Michel Vanneuville, Els Verhaeghe - Journalisten: Karel Cambien, Marc Dejonckheere, Patrick Demarest, Johan Depaepe, Stef Dehullu, Roel Jacobus, Ha誰ke Janssens, Bart Vancauwenberghe, Jan Bart Van In - Druk: PurePrint. Lees Ondernemers nu ook online

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


BLIKVANGER

Pascal Vandenhende & Annemie Bernaerts: “We willen van Theoria een trefpunt maken, mensen samenbrengen en ons integreren in het Kortrijkse weefsel.” Foto JD

Kortrijkse boekhandel Theoria in nieuwe handen

‘Dit is niet zomaar een winkel’ Pascal Vandenhende (49) en Annemie Bernaerts (40) hebben een groot hart voor boeken, en tegelijk ondernemersbloed dat door hun aderen stroomt. Een ideale combinatie voor de nieuwe eigenaars van boekhandel Theoria. Met respect voor de sterke merknaam en de grote troeven van de decenniaoude, eigenzinnige boekenwinkel, willen ze de komende tijd de zaak naar hun hand zetten. Marte (12) en Nelle (9) hebben de bovenverdieping van boekhandel Theoria ingepalmd met hun Playmobil-constructies. Ze moeten toch iets om handen hebben, terwijl hun ouders Pascal Vandenhende en Annemie Bernaerts hard werken om de zaak die nu van hen is, een nieuw elan te geven. Maar de ‘speelzolder’ is tijdelijk, want Pascal en Annemie hebben er plannen mee. “Lang geleden werd de bovenverdieping weleens gebruikt als kunstgalerij”, herinnert Pascal Vandenhende zich. “Wij denken eraan om er een koffiehoekje te maken, en binnenkort lezingen, signeersessies en zo meer te organiseren.” Boekhandel Theoria is een begrip in Kortrijk én daarbuiten: het inmiddels 42-jarige geesteskind van Frank De Witte, die het al die jaren heeft gekoesterd en grootgebracht. Met een grote groep vaste klanten, die er in veel gevallen ook een emotionele band mee hebben. En daardoor is Theoria niet zomaar een ‘commerce’, beseffen ook Pascal en Annemie. “We willen er een trefpunt van maken, mensen samenbrengen en ons integreren in het Kortrijkse weefsel”, zegt Vandenhende. “Theoria moet een pleisterplaats zijn voor de geschiedkundige verenigingen – één van mijn stokpaardjes, gezien mijn verleden als stadsgids –, leesclubs, literaire organisaties als het Penhuis enzovoort. Daar lopen al gesprekken over. Wat de corebusiness van Theoria betreft, blijven we inzetten op een groot aanbod boeken dat je elders niet vindt. En we gaan ook prat op een uitstekende service: als we een boek niet in huis hebben, moet het al érg uniek zijn mochten we het niet ergens kunnen vinden. In die zin houden we vast aan de sterke troeven die Theoria altijd al had, maar zullen we uiteraard onze eigen accenten leggen.”

‘Alleen nog mijn hart volgen’ Het is duidelijk: een zaak als Theoria neem je niet over als je geen vurige passie voor boeken hebt. “Ons huis puilt ervan uit”, glimlacht Pascal Vandenhende. “En we speelden allang met het idee om zelf een boekenzaak uit de grond te stampen.” “We hadden een paar panden op het oog, maar grepen er telkens naast”, zegt Annemie Bernaerts. “Toen we in juli vorig jaar hoorden dat Frank een overnemer zocht voor Theoria, vielen de puzzelstukjes in elkaar. Het is een goede merknaam en, eerlijk gezegd, zo was er een concurrent minder.” Boekenliefhebbers met ondernemingszin, ze bestaan. Pascal, een voormalige ondernemingsbankier en CFO van een industriële groep. Annemie, zaakvoerster van het bureau E-Klips, dat bedrijven begeleidt bij hun deelname

beeld onlangs nog Letters & Co geopend”, stipt Annemie Beernaerts aan. “Als je genoeg zegt dat het slecht gaat in de boekenbranche, klopt het op den duur ook. Maar wij geloven niet in die negatieve spiraal.” “Velen zullen het niet graag horen, maar de sector is erg conservatief, met liefde voor het boek te over maar te weinig ondernemerszin”, knikt Pascal Vandenhende. “Die hebben wij wel.” Concurrentie van bijvoorbeeld de nabijgelegen Standaard Boekhandel vrezen ze niet. “Die zaak heeft een ander DNA en een ander soort aanbod, en bovendien werken we samen. Zij sturen al eens klanten naar ons door.”

Beredeneerde idealisten Van meet af aan, ook toen Pascal en Annemie nog droomden van een nieuwe boekenwinkel, wilden ze een ‘niche-

‘De boekensector is erg conservatief, met liefde voor het boek te over maar te weinig ondernemerszin.’ aan beurzen. “Toen er een einde kwam aan de samenwerking met de groep, besloot ik een sabbatical van drie maanden in te lassen – die uiteindelijk maar drie dagen duurde (lacht) – en alleen nog mijn hart te volgen”, zegt Pascal. “Dat ligt vanaf nu bij Theoria, al ga ik de zaak wel nog combineren met financiële consultancy voor familiale ondernemingen via mijn kantoor 2fin.” “Ik heb me vijf jaar goed gevoeld in die harde commerciële branche”, zegt Annemie. “Laatst nog hadden we mooie projecten op de Bedrijven Contactdagen en Busworld. Maar mijn kantoor ga ik nu afbouwen.”

Boekenlief en –leed Die ondernemersspirit en hun expertise zullen van pas komen, want de onafhankelijke boekhandels lijken in een negatieve spiraal te zitten. Enkele gereputeerde zaken in ons land sloten onlangs de deuren of zoeken al tijden naar een overnemer. “Aan de andere kant is in Deinze bijvoor-

zaak’. “Zoals je in Rijsel bijvoorbeeld een winkel hebt met boeken in acht talen, behalve het Frans”, zegt Annemie. “Op dat vlak hoeven de vaste klanten zich geen zorgen te maken. Dat betekent overigens niet dat we onze neus optrekken voor Jeroen Meus of de nieuwe Nicci French. Die heb je commercieel gezien ook nodig. Maar tegelijk vind ik het fijn als mensen, op zoek naar commerciëlere titels, hier nieuwe ontdekkingen doen. We zijn misschien wel idealisten, die tegen de stroom in willen roeien, maar tegelijk doen we dat ook beredeneerd. Wij twijfelen er niet aan dat onze droom zal slagen.” Pascal en Annemie gaan dus voortaan voluit voor boekhandel Theoria – “een heel prettige biotoop om in te werken”. Ze willen de zaak wat meer naar hun hand zetten, wat betekent dat ze na anderhalve week sluiting op 2 februari opnieuw opengaan, opgefrist en klaar om er minstens nog eens 42 jaar bij te doen. (JD)

www.theoria.be

Ondernemers 1 20 januari 2012

5


6

Ondernemers 1 20 januari 2012

MASERATI GRANCABRIO SPORT. ELEVATE THE EXPERIENCE Forget everything you once knew. The new GranCabrio Sport will expand the horizons of those who seek a seductive looking, four-seater cabrio but who also want to enjoy a sportier ride with dynamic handling. The GranCabrio Sport expresses this sporty edge in its detailing: the side spoilers, black oval exhaust pipes, new Astro design rims in Silver or Anthracite Grey, the M-design seats and the new leather tints. Completing the look is the ‘Rosso Trionfale’ colour for the exterior, a hue that stirs the emotions. The Maserati GranCabrio Sport is a unique car. It appeals to all the senses to provide an all-round driving experience. Visit www.maserati.com for a close-up look at the GranCabrio Sport. To find out more about the ‘Maserati GranCabrio Sport’ world, just scan the QR Code using the camera on your smartphone. For more information on QR codes, see: mobi.maserati.com V8 4691 CC ENGINE – MAXIMUM POWER OUTPUT: 450 BHP AT 7000 RPM – MAXIMUM TORQUE: 510 NM AT 4750 RPM – MAXIMUM SPEED: 285 KM/H - 0-100 KM/H ACCELERATION: 5.2 SECONDS COMBINED CYCLE CONSUMPTION: 15.23 L/100 KM - CO2 EMISSIONS: 354 G/KM

ACG MASERATI IJZERWEGLAAN 101, 9050 GENT - WWW.MASERATIDEALERS.COM/ACG

TEL.: 09 210 11 16


UITGELEZEN BEDRIJVEN

Vandelanotte neemt Affiniti uit Antwerpen over Accountants- en auditkantoor Vandelanotte, met hoofdvestiging in het Kennedypark in Kortrijk, neemt accountancy- en advieskantoor Affiniti uit Antwerpen over. Affiniti werd in april 2010 opgericht met Johan De Mey en Joeri Vits als vennoten. Er zijn ook twee medewerkers. Het cliënteel omvat, net zoals bij Vandelanotte, kleine en middelgrote ondernemingen en vrije beroepen. De kantoren van Affiniti verhuisden eind december al naar de kantoren van Vandelanotte in Deurne, waardoor haar aanwezigheid in de regio Groot-Antwerpen versterkt wordt. Vandelanotte heeft zeven vestigingen: in Deurne, Brugge, Brussel, Deinze, Dendermonde, Doornik en Kortrijk. (HLN)

Luchthaven Kortrijk-Wevelgem legt mooie jaarcijfers voor

Exellent versterkt marktpositie met overname van Connect IT

Extra bits en bites voor Exellent Winkelalliantie Exellent en haar logistieke draaischijf, het Brugse elektroplatform Lanckriet nv nemen de aankoop- en marketinggroepering Connect IT uit Antwerpen over. Exellent versterkt op die manier zijn netwerk met 50 zelfstandige computerspeciaalzaken, waaronder tien in West-Vlaanderen. Brugs ondernemer Olivier Lanckriet, CEO van Lanckriet nv, zet na de alliantie met winkelketen Expert in 2010, een nieuwe strategische stap in de expansie van groep Exellent. Dat doet hij met de overname van de aandelen van de bvba Connect Information Technology uit Antwerpen. Deze onderneming werd in 1999 opgericht als aankoopcentrale en marketinginstrument ten dienste van een vijftigtal computerwinkels en IT-bedrijven verspreid over gans België. Die richten zich zowel op professionele als op particuliere klanten. Connect IT, dat wordt geleid door Ludo Devos (47) bundelt de krachten van deze kleine zelfstandigen, zonder dat de leden in de groep hun eigenheid verliezen. De groepering telt in West-Vlaanderen tien leden goed verspreid over de ganse provincie. Connect IT realiseerde, samen met zijn aangesloten winkelpartners, vorig jaar 25 miljoen euro omzet met vier medewerkers, die nu de overstap maken naar Lanckriet nv.

Olivier Lanckriet: “De combinatie Exellent-Connect vormt een sterke groep die de aangesloten vakhandelaren laat genieten van de kracht van een keten, gecombineerd met de service van een zelfstandige.” Foto archief

Overnemer Exellent-Lanckriet realiseerde in 2010, 161 miljoen euro omzet (een nieuwe mooie groei van 6%) met 69 medewerkers (44 arbeiders en 25 bedienden) en dat waren er acht meer dan in 2009. De groep staat vandaag voor 450 winkels die elektroapparaten, mobiele telefonie en ITgoederen- en diensten aanbieden. De tak Exellent IT overkoepelt 90 informaticaspeciaalzaken. Spilvennootschap Lanckriet nv is voor 50% in handen van de Brugse ondernemer Olivier Lanckriet (derde generatie) en voor de andere helft van de Kempische Groep Heylen rond vastgoedontwikkelaar Wim Heylen. Olivier Lanckriet: “De IT-branche is een hyperconcurrentiële sector. Zelfstandige vakhandelaren groeperen hun aankoopvolume en kunnen zo genieten van de beste prijzen. De combinatie Exellent-Connect vormt een sterke groep die de aangesloten vakhandelaren laat genieten van de kracht van een keten, gecombineerd met de service van een zelfstandige. Doordat het volume van de eengemaakte groep nu groter is, kunnen de leden individueel rekenen op een betere inkoopkracht en bijgevolg aantrekkelijkere prijzen. Ook de samenvoeging van de knowhow en van beide netwerken biedt uitzicht op een betere workflow. Het Connect IT-logo blijft verder bestaan.” Lanckriet: “Connect-IT stond zelf niet voor de logistiek van de goederen voor haar leden en die service willen we nu aanbieden vanuit onze magazijnen in Brugge. Anderzijds hebben de leden van Connect-IT, meer dan Exellent-IT een stevige voet aan huis op de professionele markt (B2B) en dat is dan voor ons een welkome terreinverbreding.” Exellent nam begin vorig jaar zijn intrek in een nieuwbouwproject met 700 m² kantoren en 12.000 m² logistieke ruimte in de zone Herdersbrug nabij de Pathoekeweg in Brugge. De operatie, goed voor 7 miljoen euro, was de grootste investering in de geschiedenis van spilvennootschap Lanckriet nv. (JBVI)

www.exellent.be www.connectit.be

De luchthaven van Kortrijk-Wevelgem heeft een goed jaar achter de rug. Er waren net geen 33.300 vluchtbewegingen. Dat zijn er 1.000 meer dan in 2010. De luchthaven richt zich vooral op internationale zakenluchtvaart. En met succes. Het aantal zakenvluchten is met bijna één vijfde toegenomen. Vooral naar het buitenland, met in totaal 10.500 vluchten. Als belangrijkste reden daarvan schuift de luchthaven de heropleving van het zakenleven in de regio naar voor. (HN, HLN)

Technologiebedrijf Anemo uit Leisele levert wereldwijd Anemo, gevestigd in het kleine Leisele, is een wereldwijd gekend hoogtechnologisch bedrijf. Het bedrijf, geleid door Bart Vandezande, verkoopt bouten en moeren, hoogtechnologisch materiaal dat vooral gebruikt wordt in vliegtuigen, treinen en industriële installaties. Anemo is een ‘www-bedrijf’. Zij maken zich vooral bekend via internet. 50% van hun producten gaat naar landen buiten Europa. Hun afzetgebied is de hele wereld: van Japan tot China en de VS. Afnemers zijn Total Petrofina, Boeing, Barco, Electrabel, Unilever, nieuwszender NBC en Defensie in Engeland. Ook in de bestuurpanelen van de TGV’s zit materiaal van Anemo. (HN)

Recticel sluit fabriek in Nederland De schuimrubberfabrikant Recticel sluit zijn fabriek in Bladel in Nederland. Recticel produceert er schuimrubber voor de productie van zitmeubelen. Door de sluiting staan 51 banen op de tocht. De beslissing heeft alles te maken met de verschuiving van de meubelindustrie naar Oost-Europa. Recticel heeft onder andere ook een afdeling in Wevelgem. (DT, DS , HLN )

Uitgelezen: Voka’s socioeconomisch persoverzicht, een samenvatting van de belangrijke West-Vlaamse krantenartikels van de voorbije week. U kunt dit overzicht wekelijks via post of mail ontvangen. Wenst u een proefnummer of info over een abonnement? Contacteer Nele Demets tel. 056-23 50 66, nele.demets@voka.be

België - Belgique P.B. 8500 Kortrijk 4/257

Wekelijks persove

rzicht van Voka

West-Vlaander en 18de jaargang

(verschijnt niet in de kerstvakan tie en gedurende Verantwoordelijke 6 weken in juli uitgever Hans & augustus) Afzender Voka Maertens West-Vlaanderen, President Kennedyla Afgiftekantoor 8500 Kortrijk an 9a, 8500 Kortrijk - P509109

uitgelezen-09-

2009-ok.indd

1

18-08-2010

Ondernemers 1 20 januari 2012

11:12:22

7


8

Ondernemers 1 20 januari 2012

REPORtage De gevolgen van Di Rupo I Maatregelen regering Di Rupo I laten zich voelen

Onzekere tijden in het verschiet Zowat twee maanden na de eedaflegging van Di Rupo I, volgend op regeringsonderhandelingen die het begrip olifantendracht een nieuwe betekenis gaven, gaan we na welke impact de aangekondigde maatregelen op een aantal bedrijven en sectoren hebben. Volgens Alaska, een kantorengroep die zich bezighoudt met accountancy, audit en advies, betalen voornamelijk kmo’s en vrije beroepen het gelag. Ook de installateur van zonne-energiesystemen Solar Energy uit Pittem en het Zedelgemse dienstenchequebedrijf De Link maken hun borst nat. Op de vraag welke bedrijven en sectoren de maatregelen van regering Di Rupo I het hardste zullen voelen, antwoordt Stefaan Kindt resoluut de ‘ondernemende middenklasse’: zowat álle kmo’s en vrije beroepen. Kindt is gedelegeerd bestuurder van Alaska Kortrijk-Ieper, deel van een samenwerkingsverband van vijf accountanten advieskantoren in Vlaanderen en Brussel. “De fiscale maatregelen, die in het regeerakkoord slechts drie pagina’s beslaan in vage bewoordingen, romen het netto-inkomen van de kmo-bedrijfsleiders af. Wellicht vanuit het idee dat er bij de kmo’s zelf – met een vennootschapsbelasting van 34% – niet meer zo veel te rapen valt”, steekt hij meteen van wal. Want zijn lijst van opmerkingen en verzuchtingen is lang. “Zo verdrie- of zelfs verviervoudigt het belastbare voordeel in natura voor – niet eens zo luxueuze – bedrijfswagens. Naast veel ergernis bij de gebruikers daarvan, valt het te verwachten dat veel garages die dergelijke wagens aanbieden, het moeilijk zullen krijgen. Ook de tweedehandsmarkt voor dergelijke wagens zal wellicht instorten door een overaanbod.” Stefaan Kindt: “De fiscale maatregelen romen het nettoinkomen van de bedrijfsleiders achter de kmo’s af.” Foto JD

Bedrijfsleider meer belast Stefaan Kindt wijst ook op de maatregel rond ‘gratis bewoning’, als de kmo-bedrijfsleider in een huis woont dat eigendom is van de vennootschap. “Dat belastbare voordeel verdubbelt”, stipt Stefaan Kindt aan. “Ik zal niet ontkennen dat die voordelen rond gratis bewoning en bedrijfswagens tot nu toe erg gunstig uitvielen, maar ze waren wel een legale manier om de belastingvoet van 40 tot 50% op het door de vennootschap uitgekeerde loon wat te temperen. Dat voordeel valt nu grotendeels weg. Ik trap open deuren in als ik zeg dat men beter de belasting op de klassieke bezoldiging zou laten zakken, voor iedereen, maar nu zien we bij kmo-bedrijfsleiders de facto een belastingverhoging.” Ook het feit dat de verlaagde roerende voorheffing op de zogenoemde VVPR-dividenden – een populair alternatief

voor het belaste loonzakje van de bedrijfsleider – opslaat van 15 naar 21%, is een kwalijke zaak, meent Kindt.

‘Kmo’s hebben weinig aan notionele intrest’ “Het systeem van de notionele intrestaftrek is licht aangepast, maar wordt structureel niet bijgestuurd”, vervolgt Stefaan Kindt. “Het perverse neveneffect dat giganten en multinationals met de grootste voordelen gaan lopen, is niet aangepakt. Een aantal grote ondernemingen betaalt, mee daardoor, nauwelijks belastingen. Nochtans is de bedoeling mooi: de belastingdruk van 34% op bedrijven verlichten door ondernemingen met een sterk eigen vermogen te belonen. Maar ik heb het altijd vreemd gevonden dat een bedrijf dat externe financiering nodig heeft of waar het eigen vermogen minder groot is, niet kan genieten van een lagere belastingdruk. En zo blijft de notionele intrestaftrek een louter lineaire maatregel. Waarom heeft de nieuwe regering er bijvoorbeeld niet aan gedacht om voorwaarden op het vlak van investeringen en tewerkstelling te koppelen aan de notionele intrestaftrek?” Daar komt voor kmo’s, door de loonindexering, nog een loonsverhoging van om en bij 3% bij, waardoor het zich volgens Kindt laat raden dat kmo’s een moeilijk 2012 tegemoet gaan. Dit is, stelt Stefaan Kindt, een belastingregering, zonder concrete en structurele maatregelen in het regeerakkoord om de economie aan te zwengelen, en duurzame ontwikkeling en R&D te stimuleren. “De ontvetting van de staat – minder bestuursniveaus en minder regeringen bijvoorbeeld – zou meer opbrengen dan een nog grotere belastingdruk”, besluit hij fijntjes.

Klanten zijn bezorgd Dienstenchequebedrijf De Link uit Zedelgem, in 2005 opgestart door het OCMW, het PWA en Sobo@werk (Sociale Werkplaats Brugge), stelt zo’n 200 mensen tewerk en bedient 800 klanten. De Link kijkt, net als zijn collegabedrijven, aan tegen een prijsverhoging van 1 euro van de dienstencheques vanaf 1 januari 2013. Dat lijkt op het eerste gezicht niet zo veel, maar toch heeft de prijsverhoging een grote impact, zegt Nancy De Groote, verantwoordelijke van de personeelsdienst. “We merken een grote bezorgdheid bij de klanten. Temeer omdat wij ons vanuit onze missie vooral richten op mensen die het moeilijker hebben. Wie bijvoorbeeld vier uur per week een beroep doet op een huishoudelijke hulp, zal zestien euro per maand extra betalen. Voor mensen met een bescheiden inkomen is dat niet weinig.” De Link verwacht dat op korte termijn klanten minder dienstencheques zullen aanschaffen, of er zelfs – tijdelijk – geen beroep meer zullen op doen. “Dat hebben we ook


gezien in het crisisjaar 2008. Na een tijdje stabiliseert zich dat weer”, merkt De Groote op.

Prijsverhoging bemoeilijkt onze missie Grote gevolgen voor de tewerkstelling verwacht De Link niet meteen. “Wij zitten met een wachtlijst aan klanten”, zegt Nancy De Groote. “Dus al onze huishoudhulpen blijven zeker aan de slag. Alleen bemoeilijkt de prijsverhoging wel onze doelstelling om onder andere sociaal zwakkere mensen te helpen. Zij staan hoger op die wachtlijst, maar zullen ook als eerste afhaken. Bovendien maken onze onderhoudshulpen zich wel degelijk zorgen. Een vertrouwensband met de klant is nu eenmaal belangrijk in deze job en als klanten afhaken, moeten ze naar een andere werkplek.” Het lijkt trouwens niet bij de prijsverhoging van 1 euro te blijven. Di Rupo I besliste ook om er een automatisch indexmechanisme op toe te passen. Het aantal dienstencheques blijft intussen beperkt tot 500 per persoon, per jaar, wat betekent dat een gezin er jaarlijks niet meer dan 1.000 van kan aankopen. De federale regering wil ten slotte ook maatregelen nemen om 60% van de nieuwe dienstenchequebanen voor te behouden voor volledig uitkeringsgerechtigde werklozen, mensen met een inschakelingsuitkering of leefloners. “Dat is voor ons hier in Zedelgem overigens niet haalbaar, aangezien we slechts 2,5% werkloosheid bij de vrouwelijke beroepsbevolking hebben”, benadrukt De Groote.

Economisch belang van dienstencheques Aan de fiscale aftrekvoorwaarden wordt vooralsnog niet geraakt, en De Link verwacht ook niet dat die in de nabije toekomst minder gunstig zullen zijn. “Dienstencheques leveren een grote bijdrage aan de economie”, zegt Nancy De Groote. “De regering ziet dat gelukkig wel in.” In ons land werken zowat 110.000 mensen in een systeem van dienstencheques, en dat is niet weinig. Een systeem, zo benadrukt de sector, dat zorgt voor minder zwartwerk, kwaliteitsvolle jobs voor lager geschoolden en minder werkloosheid. “Vandaar dat we het eigenlijk zonde vinden dat aan de prijs van dienstencheques is geraakt”, zegt Nancy De Groote. “Wij zijn veeleer voorstaander van een inkomensgebonden prijszetting. Pas dan kunnen dienstencheques nog beter hun rol spelen in de sociale economie. Want uiteindelijk

zijn niet wij het die voordeel halen uit de prijsverhoging. Meer nog: wij worden geconfronteerd met steeds meer uitgaven, onder meer door de verplichting om werkkledij te voorzien.”

Massale last-minutebestellingen We kloppen ten slotte aan bij José Clarysse van de gelijknamige elektro-installateur uit Pittem, die sinds 2006 onder de naam Solar Energy zonne-energiesystemen plaatst, en met Solar Future ook een groothandel in onder meer zonnepanelen, omvormers en montagemateriaal runt. Van boomende branche tot zorgenkind, lijkt het, want Di Rupo I heeft de belastingvermindering op energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen, afgeschaft. En dat kan niet anders dan een invloed hebben op de vraag. “Het eerste kwartaal zal nog niet echt een probleem zijn”, zegt José Clarysse. “We hebben eind 2011 nog heel wat bestellingen binnengekregen, in die mate zelfs dat we bijna niet meer konden volgen. De mensen waren natuurlijk gealarmeerd. Maar het tweede kwartaal zal, zeker wat particulieren betreft, veel zwakker zijn. Gelukkig zijn er nog de landbouw- en industriële sector – die we de komende maanden weer meer gaan bewerken – als back-up. Die eerste kende al een gevoelige verlaging van de VLIFsteun (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, red.) van 30 naar 8%; voor bedrijven werd de ecologiepremie voor zonnepanelen in 2010 tot nul herleid. Het is koffiedik kijken wat de laatste twee kwartalen van 2012 brengen. Mogelijk zal de markt zich wel weer stabiliseren. En het is ook afwachten hoe de prijs van de zonnepanelen evolueert.”

José Clarysse: “Laat ons eerlijk zijn: zonder subsidies en andere voordelen komt groene stroom niet van de grond.” Foto JD

Te veel, te snel De sector van de alternatieve energievoorziening blijft namelijk rekenen op zijn troeven, in zekere zin ‘geholpen’ door de hoge prijzen van energie uit klassieke bronnen. Zonnepanelen blijven zelfbedruipend, stipt José Clarysse aan, ook zonder de belastingvermindering. Bovendien speuren hij en zijn sectorgenoten ook voortdurend naar nieuwe groene technologie, zoals warmtepompen, zonneboilers en technische led-verlichting. “De nieuwbouw van Solar Future in Beveren bij Roeselare heeft bijvoorbeeld geen nutsleidingen nodig, dankzij het gebruik van zonnepanelen en warmtepompen”, zegt Clarysse. “Kmo’s

kunnen in principe hun volledige energiebehoefte uit alternatieve bronnen halen.” Maar de boom in de sector lijkt nu wel eventjes voorbij. “Laat ons eerlijk zijn: zonder subsidies en andere voordelen komt groene stroom niet van de grond”, meent Clarysse. “Maar wellicht was het bij ons een kwestie van te veel en te snel, waardoor de overheid geconfronteerd werd met een overbevraging en zich gedwongen zag bij te sturen. Op een bepaald moment werden de zonnepanelen, door de enorme vraag, bijna op de daken gesmeten. Dat ook enorme megawattinstallaties rijkelijk werden ondersteund, heeft het systeem eveneens geen goed gaan.”

Stabiliteit gevraagd De sector wordt ook geconfronteerd met het afbouwen van de groenestroomcertificaten, een soort terugbetaling van energiekosten als ‘beloning’ voor het zelf produceren van je elektriciteit. Waar een certificaat ooit 450 euro per 1.000 KWh bedroeg, is dat stelselmatig verminderd. José Clarysse: “Eind maart levert zo’n certificaat nog 230 euro op voor particulieren en installaties tot en met 250 KW. In het verleden bleef een tarief zeker een jaar gelden. Nu wordt dat bijna driemaandelijks aangepast. Zo creëert de overheid geen stabiele markt. Sowieso gaan we nu enkele onzekere maanden tegemoet.” (JD)

www.alaska-group.eu www.delinkzedelgem.be www.solarenergy.be

Ward Maes, Nancy De Groote en Sofie Delaere: “Onze huishoudhulpen kunnen aan de slag blijven, maar de prijsverhoging bemoeilijkt wel onze doelstelling om sociaal zwakkere mensen te helpen.” Foto JD

Ondernemers 1 20 januari 2012

9


10

Ondernemers 1 20 januari 2012

Fernand Hollevoet Atcomex

Op zijn 55ste en na een merkwaardige carrière bij onder meer de Militaire School en multinationals zoals Zenitel, KPN, Lucent Technologies en L&H realiseerde Fernand Hollevoet zijn grote droom: een eigen onderneming. Bijna één jaar geleden nam hij het Gullegemse Atcomex over, een snelgroeiende kmo die gespecialiseerd is in de productie van benzinetanks voor de vliegtuigindustrie en ADR-citerns voor de transportsector. De ambitie van Fernand Hollevoet met Atcomex is eenvoudig: groeien. Maar de gedreven ondernemer legt de lat wel heel erg hoog, want de 15 miljoen euro omzet van nu moet binnen pakweg zeven jaar geëvolueerd zijn tot 50 miljoen euro.


INTERVIEW

‘Mits een goed plan is er altijd geld te vinden, goede mensen daarentegen ...’ In uw carrière zette u een aantal merkwaardige stappen. Hoe komt een gewezen rijkswachter tot het ondernemerschap? Fernand Hollevoet: “Ik heb de Militaire School gevolgd, een ware verrijking. Maar spijts het hoge niveau zag ik ook wel snel in dat de carrièremogelijkheden voor specialisten (in mijn geval informatica) beperkt waren. Ik wilde niet tot die categorie van mensen behoren die zich continu beklaagt over zijn lot. Soms moet je uit jezelf breken, en dat heb ik dan ook gedaan.” Draagt u vandaag nog iets mee van de opleiding aan de Militaire School? Past u in uw ondernemerschap lessen toe die u leerde in de Militaire School? Fernand Hollevoet: “Zeker weten. Zo heb ik leren aanvaarden dat je altijd binnen een welbepaald kader moet werken. Ik zal dus nooit de man zijn die zijn beklag doet over de te hoge loonkosten of over de te logge administratie.

Opportuniteiten liggen overal voor het rapen maar het is een kwestie van ‘make things happen’. Ik heb een grondige hekel aan jongeren die afwachten. ‘Sit back and wait’, dat is nét wat je niet mag doen. Ik hoor soms jongeren zeggen: goed, goed, ik zal een mailtje sturen. Is er iets passiever dan een mailtje te sturen? Ik denk dan: kom op, neem je telefoon in de plaats, of ga gewoon naar iemand toe. Dat biedt toch veel meer mogelijkheden.” Welke eigenschappen moet elke goede ondernemer zeker in huis hebben? Jean Van Marcke zei ooit: “Ondernemen? Dat is denken, durven, dromen, doen en doorzetten….” Wat is ondernemen voor u? Fernand Hollevoet: “Akkoord met elk woord van Jean Van Marcke. Misschien zou ik er nog een axioma willen aan toevoegen. Het menselijk kapitaal van een bedrijf is zoveel belangrijker dan het financieel kapitaal. Geld is er altijd mits een goed plan. Goede mensen vinden is echter niet

‘In de komende zeven jaar willen we doorgroeien van 15 miljoen euro omzet naar 50 miljoen euro omzet.’ Als ondernemer moet je daar leren mee omgaan. Voorts heb ik in de Militaire School het belang van discipline geleerd en dat komt me als ondernemer nog altijd uitstekend van pas. Drie: ik heb er geleerd hoe belangrijk een team wel is voor een organisatie. Vier: iedereen moet verantwoordelijkheid leren nemen. Dat is iets waar ik sterk de nadruk op leg binnen mijn bedrijf. Mensen die meteen een paraplu opentrekken, zijn bij mij aan het verkeerde adres. Als je mensen vertrouwen geeft om zaken aan te pakken, merk je ook dat het beste in hen naar boven komt. En dan kan er wel eens een foutje gemaakt worden.” U gaf wel een vrij merkwaardige switch aan uw carrière na een loopbaan bij onder meer telecombedrijf KPN en Lernout & Hauspie. Raadt u een carrière met veel zwenkingen aan? Fernand Hollevoet: “Ik heb dat vooral te danken aan een zekere ingesteldheid. Wie het wil maken in het leven, moet in mijn optiek durven en durven geloven in zichzelf.

zo gemakkelijk. Ik prijs me gelukkig. Om het nog eens in militaire termen te zeggen: het is heerlijk als een officier met een eigen leger een heuvel kan veroveren, want alleen zou dat nooit lukken. Maar de officier moet wel telkens de weg wijzen.” Ondernemen is dus ook mensen motiveren. Maar hoe doet u dat? Fernand Hollevoet: “Ik heb geleerd dat de mensen veel slimmer zijn dan je denkt. Het komt er dus op aan om de achterban in je verhaal te doen geloven en hen een mengeling van geborgenheid en zekerheid te geven. Als aan die voorwaarden voldaan is, zijn mensen tot veel in staat. Vroeger, 100 jaar terug, had je vakbonden nodig die opkwamen voor de rechten van de werknemers. Nu kunnen werknemers heus wel hun eigen weg uitstippelen en voor zichzelf opkomen als je ze een goed gevoel geeft en ook vrijheid gunt om dingen waar te maken. Niets werkt meer motiverend.”

Er zijn wel meer ondernemers die een rolmodel voor ogen hebben. Bij u is dat kennelijk Paul Buysse. Wat bewondert u zo aan hem en wat leerde u van hem? Fernand Hollevoet: “Ik leerde hem alleen informeel kennen, zeg maar in de wandelgangen zoals op studienamiddagen. Buysse is een man die me enorm inspireert. Hij heeft charisma, pleit voor een daadkrachtige aanpak, is positief ingesteld, kan anderen motiveren en bezielen. Kijk, dat zijn allemaal troeven die een goede ondernemer moet hebben. Als ik hem hoor op tv of een bijdrage van hem lees, dan zet ik me altijd dubbel schrap omdat hij steevast een boodschap heeft.”

Delokalisatie? Laten we het even over Atcomex hebben. Heerlijk toch: u heeft een nichebedrijf dat actief is in een markt met weinig concurrenten en in een groeisector zoals de luchtvaart. Of is het niet zo eenvoudig? Fernand Hollevoet: “Toch wel. Ik heb bewust gezocht naar een nichebedrijf en bedankt voor een ‘me too-bedrijf’ of een ‘me too-product’. Met nichebedrijven kan je veel meer realiseren, dat is een feit. Ik heb nog een MBA-opleiding gevolgd bij de beroemde Philip Kotler. Daar is veel van blijven hangen. Zoals: kwaliteit leveren is belangrijker dan de discussie over de prijs.” U blijft actief in België maar één van uw concurrenten in de sector van het wegtransport, LAG, week uit naar China. Fernand Hollevoet: “Ik zie in onze sector niet zoveel heil in delokalisatie om elders goedkoper te produceren. WestVlaanderen heeft het voordeel van de knowhow en de expertise. Chinezen zullen dat op termijn misschien wel aanleren maar het zal toch veel tijd vergen vooraleer alles op punt staat. En wat heb je dan? Goedkopere lonen maar een product dat kwalitatief minder is. Dat kan toch de bedoeling niet zijn.” Maar Atcomex heeft wel plannen voor India. Hoe zit het daarmee en is dat dan geen delokalisatie? Fernand Hollevoet: “Ik ben eerst op zoek gegaan naar een betrouwbare lokale zakenpartner en ik heb die met de hoog aangeschreven ondernemersfamilie Wadwha (van de Wadcorp Group) ook gevonden. We tekenen voor een joint venture: wij 51%, zij 49%. Zij hebben alle expertise

Ondernemers 1 20 januari 2012

11


12

Ondernemers 1 20 januari 2012

over hoe je de zaken ter plaatse aanpakt en dat is natuurlijk mooi meegenomen. We staan nu dicht bij de realisatie van een fabriek in Pune. Pune is zowat het Detroit van India. De fabriek moet dit jaar nog operationeel zijn, en er zullen in een eerste fase 25 mensen werken. Op relatief korte termijn moet dat aantal doorgroeien naar 100. We trekken naar India omdat de luchtvaart, met onder meer 127 luchthavens, in dat land zo belangrijk is. Onze fabriek zal er grotendeels werken voor de aanmaak van tanks voor de bevoorrading van internationale luchtvaarmaatschappijen. In feite doen we niet anders dan onze klanten volgen. Als Lufthansa in India wil landen met zijn grote Airbus 380 dan moet aan de grond ook de bevoorrading verzekerd zijn van kerosine. Wij zijn daar met onze tanks specialisten in. En neen, dit is geen delokalisatie, want alles wat in Pune gefabriceerd wordt zal ook voor de lokale markt en de omliggende landen (de zogenaamde SAARC-landen) bestemd zijn.”

Er is altijd geld voor een goed project U nam destijds Atcomex over. Veel jonge ondernemers dromen ervan om een bedrijf over te nemen. Wat moeten ze zeker weten? Fernand Hollevoet: “Mijn eerste advies is: begin er niet te vroeg aan. Ik weet ook wel dat veel jonge ondernemers staan te trappelen als jonge veulens, en ze zijn soms succesrijk ook. Maar ze mogen niet vergeten dat ondernemen ook risico’s inhoudt. Ik ben persoonlijk tevreden dat ik pas op mijn 55e de stap heb gezet. Ondernemerschap vergt een zekere rijpheid en veel ervaring.”

op een bepaald moment mijn loon niet meer betaald kreeg. Toen zat ik snel met vragen en ben ik er ook weer uitgestapt. De L&H-technologie heeft inmiddels wel bewezen dat ze van hoog niveau was. Zie maar naar wat het bedrijf Nuance er mee doet. Naast het mismanagement - Jo en Pol waren, met respect gezegd, nu eenmaal niet de managers die nodig waren - denk ik dat L&H de dieperik is ingegaan door een foute timing. Tien jaar later en het was misschien wel gelukt. Nu, de positieve mens in me onthoudt dat ik via L&H toch mijn eerste stappen heb gezet richting zelfstandig ondernemerschap. Dat is toch ook iets waard.”(lacht) In uw sector moet u het vandaag hebben van innovatie. Dat is meer dan het in huis halen van researchers, mogen we aannemen? Fernand Hollevoet: “Absoluut. Innovatie zit niet alleen in het verbeteren van het product. Innovatie heeft te maken met het anders leren denken over tal van zaken. Ik geef een concreet voorbeeld. Wij bieden onze klanten niet alleen onze producten aan, maar ook financieringsmodaliteiten. Dat is iets wat ik geleerd heb in de telecomsector, onder meer bij KPN en Lucent. Innovatie gaat ook altijd gepaard met een stuk evangelisatie. Dat is een zeer idealistische benadering, maar ze strookt met de werkelijkheid. Het grote nadeel aan evangelisatie is dat het toch wel even duurt vooraleer de boodschap aankomt, en dat het een proces is waarbij ook anderen over het muurtje meekijken. Finaal is dat echter geen probleem want we proberen met onze innovatieve aanpak altijd een stap voor te zijn op wat anderen eventueel doen.”

‘Als we ook in India beginnen, doen we in wezen niets anders dan onze klanten volgen. En neen, dit is geen delokalisatie, want alles wat in Pune gefabriceerd wordt zal ook voor de lokale markt bestemd zijn.’ U bent ook een overtuigd business angel. Heeft u wel eens fouten gemaakt die u liever niet meer zou maken? Fernand Hollevoet (denkt lang na): “Misschien ben ik te optimistisch. Ik zie altijd het positieve. Maar als ondernemer moet je ook realistisch zijn. Daarom is het goed dat je een klankbord hebt dat de zaken kritisch en realistisch benadert. Ik kan dat iedereen alleen maar aanraden. Zo’n klankbord heb ik zowel gevonden in mijn bedrijf (met mijn COO) als buiten mijn bedrijf (met BDO die de financiële zaken integraal opvolgt). Soms werd ik dus wel eens getemperd in mijn overdreven optimisme. En dat is maar goed ook, zeker?”

De crisis op zijn Chinees: als opportuniteit Ooit was u actief bij L&H. Hoe kijkt u vandaag terug op die tijd? Fernand Hollevoet: “Omdat ik bij de overheid heel wat ervaring had op niveau, zijn Jo en Pol me komen vragen om voor hen te werken. Dat heb ik ook 16 maanden gedaan. Mijn job bestond erin om de markt, vooral dan de overheidsmarkt, te verkennen op zoek naar commerciële opportuniteiten. Zoals Jo en Pol zelf, ging ik links en rechts ook op zoek naar geld om onze projecten te helpen financieren. Ik geloofde ook kortstondig in de uitdaging, tot ik

Laten we het eens over het overal opduikende woordje crisis hebben. In China betekent het woordje crisis zowat hetzelfde als een uitdaging, een zoektocht naar nieuwe opportuniteiten. In West-Europa heeft men soms de neiging aan de klaagmuur te staan. Ziet u nieuwe opportuniteiten dankzij de crisis? Fernand Hollevoet: “Zelfs een crisis heeft haar positieve zijde. Het mooie aan het Atcomex-verhaal is dat mijn voorganger, Dirk Vanwalle, hier zijn huiswerk goed heeft gemaakt. Hij heeft de crisis aangegrepen om intern alles op punt te zetten: processen, productie en procedures. In die zin was de crisis hier dus een echte opportuniteit. Ik kreeg een jaar terug een bedrijf in handen dat van de crisis gebruikt had gemaakt om orde op zaken te stellen. Het enige wat mij nog te doen staat, crisis of niet, is er ook voor te zorgen dat we extern scoren. Ik ben al altijd een beetje een mengeling geweest van een marketeer en een salesman. Die dimensies heb ik er aan toegevoegd.”

Nederland achterna U bent een ondernemer die ook heel wat ervaring opdeed in Afrika en het Midden Oosten. Zijn de Vlamingen voldoende wereldspelers? Te vaak verzoenen veel bedrijven zich nog met export naar de buurlanden, wordt gezegd.

Fernand Hollevoet: “Er loopt van alles rond. Ik zie prachtige bedrijven van eigen bodem met uitstekende internationale referenties. Zoals ik ook het omgekeerde zie: bedrijven die niet genoeg durven. Voor die laatste categorie heb ik een klare boodschap: doe een beetje meer zoals de Nederlanders en wees voldoende assertief. Durf. Wij Vlamingen zijn vaak te bescheiden.” Wat zegt u aan uw kinderen: trek de wijde wereld in of doe ervaring op onder vaders vleugels? Fernand Hollevoet: “Ik heb een dochter die werkt voor de federale politie als woordvoerster. Dat is haar keuze geweest en daar sta ik ook totaal achter. Het belangrijkste voor mij, als vader, was dat ze goed geschoold was en dat ze een internationale kijk heeft op de zaken. Zowel het ene als het andere is gerealiseerd. Ze heeft hogere studies gedaan, onder andere in Londen en trekt geregeld de wijde wereld in.” Maar wil een vader niet altijd dat zijn zoon of dochter in de eigen voetsporen loopt en hem opvolgt? Fernand Hollevoet: “Neen, mijn droom is goed en wel uitgekomen. Ze moet haar eigen gang gaan en gelukkig zijn.” Tot slot: u leidt een familiebedrijf. Hoe ver durft u met dit bedrijf vooruit te denken op de lange termijn? Fernand Hollevoet: “We hebben daar intern al goed over nagedacht en onze ambities ook op papier gezet. In de komende zeven jaar willen we doorgroeien van 15 miljoen euro omzet naar 50 miljoen euro. Natuurlijk komt zoiets niet vanzelf, het is nu het moment om onze ambities waar te maken. We werken elke dag met zijn allen verder aan het realiseren van onze droom. Om heel eerlijk te zijn: ik denk dat ik hier blijf werken tot aan mijn dood.” (Tekst: Karel Cambien – Foto’s: Dries Decorte)


Boven: Vlaamse Maatschappij Voor Watervoorziening - Kluizen, Linksonder: Frisomat - Wijnegem, Rechtsonder: Molenbergnatie - Antwerpen

Ondernemers 1 20 januari 2012

13


14

Ondernemers 1 20 januari 2012

publireportage

Energie aankopen Solide besluitvorming in een volatiele omgeving Toen de energieprijzen op de groothandelsmarkt in de zomer van 2008 piekten met meer dan 90 EUR/MWh voor elektriciteit, meer dan 40 EUR/MWh voor aardgas en 145$ per vat voor aardolie, meldden heel wat analisten dat het eind van de prijsstijgingen nog niet in zicht was. Tegelijkertijd voorspelden andere analisten een relatief snelle terugval. Wie van hen gelijk zou krijgen, was op dat ogenblik onvoorspelbaar. De notoire volatiliteit van de energiemarkt zadelt aankoopverantwoordelijken op met een pertinent probleem: hoe voer je een doordacht energieaankoopbeleid, in lijn met de noden van het bedrijf, als onvoorspelbaarheid de enige zekerheid is? Met die vraag als leidraad ontwikkelde Electrabel een aanpak die bedrijven helpt om strategische energieaankoopbeslissingen te nemen, met de behoeften van de klant als vertrekpunt.

Bepalende factoren

Voor heel wat bedrijven hebben stijgende energieprijzen een belangrijke impact op de totale bedrijfskost en dus op het concurrentievermogen. In de fluctuerende energiemarkt is de keuze van het juiste prijsproduct dan ook van cruciaal belang. Maar hoe maken bedrijven deze keuze? Hoe bepalen ze hun aankoopstrategie? Electrabel voerde een onderzoek uit bij klanten in verschillende segmenten en lijstte de bepalende factoren op: budgettering, risicobeheer, concurrentiële context, kostenstabiliteit en de tijd die wordt besteed aan keuze en beheer van het elektriciteitscontract. Strategie krijgt vorm

Op basis van de onderzoeksresultaten werden vier klantprofielen vastgelegd: het conservatieve, het defensieve, het dynamische en het opportunistische profiel, die vervolgens verder verfijnd worden. Het profiel van een bedrijf is een handig instrument bij het realiseren van de energieaankoopstrategie. Sterk vereenvoudigd kunnen de verschillende profie-

len als volgt beschreven worden. Spelen de energiekosten een betrekkelijk kleine rol in het totale kostenplaatje en neemt men liever geen risico’s, dan gaat het om bedrijven met een conservatief profiel. Bedrijven met een opportunistisch profiel hebben eveneens relatief lage energiekosten, maar zijn wel bereid risico’s te nemen om de mogelijkheden die zich op de markt voordoen te benutten. Zijn de energiekosten hoger en wenst het bedrijf geen risico’s te nemen, dan is er sprake van een defensief profiel. In bedrijven met een dynamisch profiel zijn de energiekosten dan weer hoog, is de marktwerking goed gekend en is er risicobereidheid met het oog op het realiseren van een concurrentieel voordeel. Meestal gaat het dan om grote bedrijven waar een energieverantwoordelijke de aankopen beheert.

Praktisch en gestructureerd

Om het model praktisch toepasbaar te maken, werkt Electrabel momenteel aan een zogenaamde profiler: een doelgerichte vragenlijst die de accountmanager van Electrabel samen met de energieaankoopverantwoordelijke doorloopt. Zo tekent zich het profiel af, dat vervolgens het uitgangspunt zal zijn bij de selectie van het meest geschikte prijsproduct. Een dergelijke aanpak zorgt voor een gestructureerde, niet-arbitraire aankooppraktijk die vertrekt vanuit de noden en de mogelijkheden van de klant. En dat is geen overbodige luxe in de snel evoluerende energiemarkt.

Wilt u meer weten over het in de praktijk brengen van een strategisch aankoopbeleid? Contacteer uw accountmanager voor een analyse van uw bedrijfsprofiel.


Luc Naessens wint vierde Ondernemers Award van JCI

‘De grootte van je onderneming bepaal je grotendeels zelf’

Op 1 december mocht Luc Naessens, zaakvoerder van Naessens HVAC in aanwezigheid van ruim 400 enthousiaste ondernemers de vierde JCI Ondernemers Award in ontvangst nemen. “Vooral de vaststelling dat de winnaar wordt bepaald door een jury van 12 ondernemers, bekoort me. Het is leuk om weten dat de opmars van ons bedrijf in het ondernemerslandschap niet onopgemerkt is gebleven.” De andere genomineerden waren Stijn Vandeputte (Trustteam) en Stijn Stragier (Geo Dynamics). Naessens HVAC concentreert zich sinds februari 2001 op verwarming, ventilatie, warmtepompen en sanitair. “Voor ik de stap naar het ondernemerschap zette, had ik al zeven jaar ervaring opgedaan bij een groothandel in deze branche en een viertal jaar bij een installatiebedrijf. Met de beslissing om het werknemerstatuut vaarwel te zeggen en op eigen benen te beginnen, steek je natuurlijk je nek uit. Toch was ik vrij overtuigd dat dit bedrijf alle kans op slagen had, mits de juiste kennis en gedrevenheid gecombineerd in een snel evoluerende markt.”

Spontane sollicitanten Die gedrevenheid rendeert: tien jaar later telt de onderneming 40 medewerkers. “Tot circa drie jaar geleden groeiden we gestaag tot 20 medewerkers, intussen is dat aantal dus verdubbeld. Dat heeft onder meer te maken met de continue zoektocht naar goede werknemers. Naast reacties op eigen vacatures verwelkomen we ook spontane sollicitanten. Zelfs als er op dat moment geen functie openstaat, zal ik overwegen om iemand met ervaring en technische bagage aan te werven. Ook jonge, pas afgestudeerde mensen krijgen hier kansen om onder de vleugels van ervaren collega’s de stiel te leren en daarna door te groeien. Op personeelsvlak zitten we nog niet aan ons plafond, al is het niet meteen de bedoeling dubbel zo groot te worden.”

Luc Naessens: “We zouden dringend moeten kunnen uitbreiden, maar hebben daar op de site in Deerlijk geen ruimte meer voor. Daarom kijken we stilaan uit naar een interessant alternatief.” Foto Hol

De expansie van het personeelsbestand is ook het gevolg van de ijverige projectleiders binnen het bedrijf, die gretig nieuwe opdrachten binnenhalen van zowel particuliere klanten als de bedrijfsmarkt. “In deze markt kan je zelf sturen hoeveel werk je aanneemt. Dan is het uiteraard belangrijk dat je over voldoende capabele mensen beschikt om dat allemaal te kunnen uitvoeren. Onze sterkte is dat wij het totaalpakket van technieken beheersen, waardoor klanten zich maar tot één aanspreekpunt hoeven te richten. De voortdurende evoluties op vlak van warmtepompen, ventilatie en andere technieken zorgen ervoor dat deze markt nog over veel groeipotentieel beschikt. Bovendien zijn wij ook goed thuis in de ecologische manier waarop tegenwoordig veel kantoren worden gebouwd en waarbij gebruik wordt gemaakt van alternatieve technieken zoals betonkernactivering en energieopslag in de grond. Deze installaties zijn wel vrij complex, daarom haken de meer traditionele spelers in deze markt af. Wie dan een totaalpakket kan aanbieden, heeft een streepje voor.”

Uitkijken naar extra ruimte De maatschappelijke zetel van Naessens HVAC ligt in Waregem, de kantoren en het magazijn in Deerlijk. “We zouden dringend moeten kunnen uitbreiden, maar hebben daar op de site in Deerlijk geen ruimte meer voor. Daarom kijken we stilaan uit naar een interessant alternatief. Als de industriezone Blauwpoort in Waregem er komt, zou dat een geschikte oplossing kunnen zijn. Groeien kunnen we ook door een bijkantoor te openen of een overname te realiseren, maar dergelijke strategische beslissingen zijn niet evident. Hoewel er zich voldoende mogelijkheden op dat vlak aandienen, hebben we nog geen concrete plannen in die richting, maar dat kan uiteraard snel veranderen.” (BVC)

www.naessenshvac.be

Ondernemers 1 20 januari 2012

15


16

Ondernemers 1 20 januari 2012

Verhuis van Brugge naar Gullegem verhoogt productiecapaciteit Bivit aanzienlijk

‘Voormengsels cruciaal voor goede kwaliteit van veevoeders’ Nieuwjaar 2012 heeft voor Bivit een speciale betekenis. Sindsdien opereert de producent van voormengsels en andere specialiteiten in de veevoeding volledig vanuit een gloednieuwe site in Gullegem. “Omdat er weinig mogelijkheden en ondersteuning waren in Brugge, beslisten we om uit te wijken naar het zuiden van de provincie. De prima ontsluiting, de vlotte verbinding naar klanten in en buiten West-Vlaanderen en de verdrievoudiging van onze productiecapaciteit zorgen voor positieve toekomstperspectieven”, weet gedelegeerd bestuurder Paul De Smet, die met Ignace Deleersnijder intern een extra vennoot vond om samen de taken te delegeren. Bivit werd in 1999 opgericht in Brugge en heeft zijn roots op de terreinen van de Blauwe Toren. De huidige gedelegeerd bestuurder Paul De Smet kwam in 1992 in de zaak en nam het bedrijf over in 1999. “Als internationale producent van voormengsels vinden wij het erg belangrijk om onze klanten, de fabrikanten van veevoeders, op de juiste manier te adviseren. Wij maken de ‘premixen’ (samenstelling van onder meer vitamines, enzymen, aminozuren en andere componenten) die 0,5% tot circa 4% van het eigenlijke veevoeder vertegenwoordigen. Onze klanten hebben

die nodig, omdat ze die aparte componenten anders niet op een homogene manier in hun producten kunnen mengen. De kwaliteit van het voormengsel heeft een belangrijke invloed op de kwaliteit van het eigenlijke veevoeder”, verklaart Paul De Smet.

Focus op Belgische markt De voorbije tien jaar zag Bivit de omzet verdrievoudigen, tot 12 miljoen euro in 2011. Om die groei optimaal te kunnen blijven ondersteunen, startte de onderneming circa vier jaar geleden de zoektocht naar expansiemogelijkheden. “Omdat onze roots in Brugge liggen, bekeken we uiteraard eerst die piste. De ontgoocheling over de ondersteuning van het stadsbestuur en de stugge werking van de intercommunale WVI, zorgde ervoor dat we ons op andere opportuniteiten gingen concentreren. Het industrieterrein Gullegem-Moorsele bleek om diverse redenen interessant: het is een moderne, goed onderhouden zone en door de situering vlakbij de E17 en de A19 een uitstekende ontsluiting in alle richtingen heeft. Dat is heel belangrijk omdat

we nog altijd 70% van onze omzet in België realiseren. Ook de Nederlandse markt sturen we van hieruit aan, terwijl we in Frankrijk, Italië, Duitsland, Rusland en Denemarken over plaatselijke distributeurs beschikken.” Op de nieuwe site legde Bivit in de nieuwbouw enkele unieke eigen accenten. “We kozen niet voor de klassieke middelen voor intern transport, maar werken met een liftsysteem waardoor we iedere batch met voormengsels zo goed als verslepingsvrij kunnen vervoeren. Hoe minder versleping, hoe lager de kans op contaminatie. We installeerden hier niet alleen de productielijn uit Brugge, maar beschikken nu ook over een extra lijn met dubbele productiecapaciteit, waardoor die in vergelijking met vroeger dus verdrievoudigd is.” Het productieproces werd ook verder geautomatiseerd, om diverse redenen. “Ten eerste wordt het steeds moeilijker om arbeiders voor deze activiteit te vinden. Dankzij de automatisering moet er tot 50 keer minder manueel worden gewogen en gedoseerd, wat de kans op fouten gevoelig doet inkrimpen. Bovendien kunnen we nu nog veiliger werken, wat zeer belangrijk is in een proces waarbij ook chemicaliën worden gebruikt.” Bivit zag van de medewerkers met een contract voor onbepaalde duur maar één persoon afhaken omwille van de verhuis naar Gullegem en telt momenteel 18 werknemers. (BVC)

www.bivit.com

BEDRIJFSVASTGOED TE HUUR KORTRIJK

Kantoren nabij E-17 Bedrijfsvastgoed Overname KMO’s Guldensporenpark 1a 9820 Merelbeke Tel : +32 (0)9 222 69 69 Fax : +32 (0)9 222 69 51 info@salenko.com www.salenko.com

OVERNAME KMO’S

TE KOOP RONSE

Functioneel (logistiek) gebouw

TE KOOP BRUGGE Polyvalente herenwoning nabij markt

Ondernemers spreken ondernemers ° Ervaren ondernemers/ managers begeleiden de overname. ° Uitwerken van oplossing op maat: overname aandelen, management buy-in, verkoop van activa, ... ° Waardebepaling mede door jarenlange expertise in bedrijfsvastgoed. ° Actieve search in de grootst mogelijke discretie.

Paul De Smet: “Omdat onze roots in Brugge liggen, volgden we uiteraard eerst die piste. Maar we waren ontgoocheld over de ondersteuning door het Brugse stadsbestuur, en bekeken bijgevolg andere mogelijkheden.” Foto Hol

TE KOOP KORTRIJK

Showroom/kantoren

EVA online boekhoudsoftware en meer...

Facturatie en boekhouding via internet vanaf

Makkelijk en efficiënt. Nu, overal… altijd.

maand De ideale boekhoudingen facturatiesoftware voor de starter, de zelfstandige of KMO, 24/24 beschikbaar via internet.

49,50 € /

EVA online

EVA online Plus

NIEUW

Uiterst complete software tegen een zachte prijs: all-in-one

TE KOOP MALDEGEM KMO-units

Facturatie + boekhouding + administratie + stockbeheer TE HUUR ROESELARE

Nieuwbouwkantoren

Graag meer informatie of een demo? Bel snel 078 16 03 10 of surf naar  www.kluwer.be/software


Julius Sanders en Axel Despriet richten nieuw bedrijf op dat kmo’s adviseert en begeleidt bij overnames

Ervaren consultants wagen zich op overnamemarkt Regelmatig kregen Julius Sanders (35) en Axel Despriet (32) de vraag of ze geen bedrijven kenden die over te nemen waren. De twee vrienden beslisten dan maar om eind vorig jaar Aquis op te richten, een onafhankelijk corporate finance kantoor gespecialiseerd in bedrijfsovernames en bijhorend vastgoed in Vlaanderen. Beiden komen niet onbeslagen op het ijs. Julius Sanders is al 12 jaar actief in de wereld van financiën en accountancy. Axel Despriet focust zich al negen jaar op binnen- en buitenlandse vastgoedoperaties. Door hun expertise samen te brengen, hopen zij een meerwaarde te kunnen bieden. “Zowel verkopers als overnemers kunnen bij ons terecht”, vertelt Julius Sanders. “Wij willen er vooral voor zorgen dat jonge en ambitieuze ondernemers die een zaak willen overnemen in contact komen met oudere bedrijfsleiders die op zoek zijn naar een geschikte overnemer voor hun bedrijf. Wij zorgen met andere woorden voor vraag en aanbod.”

BEDRIJVEN

bovendien uitgroeien tot een garantie voor kwaliteit”, pikt Julius Sanders in. “Aquis zal dan ook nooit zomaar optreden als doorgeefluik, maar wil realistische en succesvolle overnames realiseren waar het zelf ook achter staat.” De werkwijze bestaat traditioneel uit een voorbereidende fase, een marktfase, een onderhandelingsfase en een afrondingsfase. “Daarin gaan we bedrijven economisch en financieel beoordelen”, vat Axel Despriet de manier van

werken samen. “We bepalen de waarde van het bedrijf en de onderliggende onroerende goederen, we stellen een verkoopmemorandum samen, we selecteren de best geschikte adviseurs en we leggen uiteraard contacten met kandidaat-overnemers. Ook tijdens de onderhandelingen blijven we de partijen actief bijstaan. Op die manier staan we in voor de integrale coördinatie van het verkoopproces.” (PD)

www.aquis.be

Integrale coördinatie “Bij overnames van bedrijven stellen we vaak twee grote knelpunten vast: de waardebepaling en de financiering. Door optimaal gebruik te maken van ons uitgebreid netwerk van zakelijke contacten kan Aquis op beide vlakken een steun betekenen”, zegt Axel Despriet. “Wij willen

Axel Despriet en Julius Sanders: “Aquis zal nooit zomaar optreden als doorgeefluik, maar wil realistische en succesvolle overnames realiseren waar het zelf ook achter staat.” Foto MVN

Geeft u er eentje?

Onderneem en investeer in regio Brugge

Brouwerij Bavik nv • Rijksweg 33 • B-8531 Bavikhove Admin.: 056/71 90 91 • E-mail: info@bavik.be • www.bavik.be

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

De geschenkverpakkingen van Petrus of Pilaarbijter: kwaliteitsproducten van bij ons, in een exclusieve en stevige cadeaubox. U schenkt het met plezier, uw klanten drinken het met plezier.

www.ondernemenderegiobrugge.be

Ondernemers 1 20 januari 2012

17


18

Ondernemers 1 20 januari 2012

Traxgo Detecting & Protecting

VERKOOP – VERHUUR – LEASING – SERVICE VENTE – LOCATION – LEASING – SERVICE

Anywhere, anytime lokalisatie van uw voertuigen/machines

Lauwers Heftruck Service Techno-T bvba Industriepark 11 , 8587 Spiere Fax 056 45 72 10 Tel 056 45 77 25 lauwers@lauwers-heftrucks.be www.lauwers-heftrucks.be

onmiddellijke melding via mail en/of sms bij (ongewenste) verplaatsing of manipulatie met positie: veiligheid startonderbreking: veiligheid discrete installatie: veiligheid verlaging verzekeringspremie is mogelijk: geldbesparing abonnement is geen must: geldbesparing Kalkhoevestraat 1 B-8790 Waregem

T +32 56 49 35 87 F +32 56 70 71 20

Samen onderweg naar een succesvol 2012. Vancia Car Lease start het jaar met een volledige restyling. Van logo over website tot de boorddocumenten. Alles wordt opgefrist. Behalve … onze service, want die blijft even onberispelijk en persoonlijk als vorige jaren. En zo kan u met Vancia Car Lease ook in 2012 zorgeloos de baan op.

Lease is more.®

President Kennedypark 23a B–8500 Kortrijk T +32 56 34 57 81 F +32 56 34 90 45 E info@vanciacarlease.com W www.vanciacarlease.com

info@traxgo.be www.traxgo.be


Dossier verhuur & leasing

Diederik Dekuyper: “We hebben een aantal contracten met grote bedijven op stapel staan.” Foto EV

Dekuyper uit Bredene verhuurt containers

‘We hebben vertrouwen in wat 2012 zal brengen’ De economische vooruitzichten zijn misschien niet denderend, maar toch heeft Diederik Dekuyper vertrouwen in de toekomst. Zonet investeerde hij in een nieuwe vrachtwagen en hij ziet de actieradius van zijn bedrijf steeds verder uitbreiden.

noopten hem 15 jaar later tot een koerswijziging. Hij zag opportuniteiten in de afvalbranche en ging de baan op met 1 enkelas vrachtwagen en 1 container. Begin 2012 is de bestelbon voor de derde ‘tandem’ (dubbelas vrachtwagen) ondertekend en zijn permanent 78 containers met een inhoud van 8 tot 30m³ in roulatie.

Dekuyper containers zit goed weggestopt in de Steenbakkerijstraat, een zijstraat van de Brugsesteenweg in Bredene. Toch zijn de 78 blauwe containers met felgele belettering meer en meer zichtbaar in het Noord West-Vlaamse straatbeeld. De klanten situeren zich vooral in die regio, maar de actieradius wordt steeds groter. Zaakvoerder Diederik Dekuyper heeft daar een simpele verklaring voor: “De prijzen voor containers die afval weghalen bij de klant liggen hoger in het binnenland dan aan de Kust. We zien ons werkgebied de laatste tijd dan ook uitbreiden naar het zuiden van West-Vlaanderen en een deel van Oost-Vlaanderen. Voor verwerkingsbedrijven rijden we soms tot in Antwerpen.”

“Wij halen diverse soorten afval op: steenafval, houten tuinafval, afval van Ytong en Gyproc en zelfs glas”, schetst Diederik Dekuyper de activiteiten van zijn bedrijf. “Ook gemengd afval wordt opgehaald en hier gesorteerd op onze bedrijfssite van 7.300 m². We hebben ook een vergunning voor het gecontroleerd opslaan van asbestplaten, die daarna naar een speciaal asbeststort worden afgevoerd. Naast het ophalen van afval leveren we ook zand, teelaarde, mager beton en stabilisé.” Op jaarbasis vervoert Dekuyper containers een kleine 20.000 ton goederen met - naast de zaakvoerder - twee chauffeurs en in drukke periodes ook een aantal onderaannemers.

Ondanks de zwakke economische vooruitzichten in heel Europa, kijkt Dekuyper hoopvol de toekomst tegemoet. “We hebben vertrouwen voor wat 2012 zal brengen. Zo hebben we een aantal contracten met grote bedrijven op stapel staan. Als klein bedrijf kunnen we het verschil maken door heel flexibel te zijn. Wie vandaag belt, kan ook vandaag nog een container geleverd krijgen.”

Asbest Diederik Dekuyper begon in 1985 als zelfstandige met het aanleggen van tuinen en opritten. Ernstige rugproblemen

De hele productieketen is opgebouwd rond milieuzorg en efficiëntie. Om te beginnen, ligt er op de parking voor de kantoren een eigen weegbrug. Diederik Dekuyper: “Alles wat binnenkomt én buitengaat, wordt gewogen. Dit is nodig voor de traceerbaarheid van de goederen.” In de loop der jaren bouwde Dekuyper een sorteersysteem uit. Zo komt bouwafval en steenpuin in een industriële zeef met mazen van diverse grootte terecht, waarna gezuiverde grote en kleine stenen, aarde en restafval gescheiden kunnen worden en daarna gestockeerd en verwerkt. Tuin- en houtafval wordt ook vermalen om het volume te drukken. En voor hout- en restafval kwam er een aparte hangar om stofhinder voor de omgeving uit te sluiten.

Ondernemersdrive Diederik Dekuyper: “De rendabiliteit in onze sector wordt vooral bepaald door gewicht en volume. Door zelf te sorteren en te zeven, zijn onze goederen zuiverder en raken we ze makkelijker kwijt bij de verwerkingsbedrijven. Het vermalen zorgt dan weer voor minder volume, waardoor we na verwerking meer gewicht kunnen transporteren en dus kilometers besparen. Door de alsmaar stijgende brandstofprijzen, is dat laatste uiteraard een must. In drukke periodes kost ons dat nu al soms tot 30% méér, terwijl we die meerkost door de grote concurrentie in de sector nooit volledig op de klant kunnen verhalen.” De overheid kijkt meer en meer mee over de schouder van de afvalverwerker, die nu moet sorteren en zuiveren om het verbranden van afval te reduceren. Diederik Dekuyper: “Ik heb geen moeite met die evolutie. Wij sorteren hier zelfs karton en pmd uit restafval. Maar waar ik het moeilijker mee heb, is het verschil in vergunningsbeleid bij de lokale besturen. Meestal gaat het vlot, maar in bepaalde gemeenten krijg je soms pas negen dagen na je aanvraag de toestemming om een container te plaatsen. Een aannemer op een grote bouwwerf kàn zo niet werken.” Meer dan voldoende ondernemersdrive dus bij Dekuyper. “Werken is een passie voor mij, ik doe het echt ontzettend graag. Ik kom uit een milieu van zelfstandigen en heb het nooit anders geweten dan 15u per dag in de weer te zijn. Drie weken op reis gaan, dàt zou pas een straf zijn voor mij”, lacht Diederik Dekuyper. (SD)

www.dekuyper-containers.be

Ondernemers 1 20 januari 2012

19


20

Ondernemers 1 20 januari 2012

Ontmoet de leasing van je leven! Voor ons aanbod ga je zeker door de knieën: comfort, service, ervaring en onafhankelijkheid bij één partner. Westlease biedt je een onverwoestbare ‘band’ voor het leven. Nu alleen nog jouw ja-woord…

Brugsesteenweg 73 | 8520 Kuurne | T 056 36 44 44 | info@westlease.be | www.westlease.be

Adv_Westlease_Ondernemers_233x333_1.indd 1

6/01/12 13:19


Solico uit Roeselare zorgt voor licht en klank bij bedrijfsevenementen en standenbouw

‘In crisistijden koopt men niet, maar huurt men’

Dossier verhuur & leasing

Filip Corne: “Wij nemen de volledige technische kant van een bedrijfsevenement of beursstand voor onze rekening en maken daarbij altijd gebruik van de nieuwste technologie.” Foto Kurt

“Het verhaal van Solico is er dus een van voortdurend investeren”, verduidelijkt Corne. “Een van onze sterke punten is dat wij de technologische vernieuwingen op de voet volgen en in huis halen. Wij realiseren een omzet van 600.000 euro en daarvan wordt 60 à 70% opnieuw geïnvesteerd. Dat is een noodzaak. De gemiddelde levensduur van ons materiaal is drie à vijf jaar maar de vernieuwing gaat natuurlijk veel sneller. Neem nu flatscreens. In de laatste tien jaar is het gamma enorm uitgebreid en er zijn zelfs al types van de markt verdwenen. Voor bedrijven die maar sporadisch een mobiele flatscreen nodig hebben, is de aankoop van die flatscreen niet rendabel. “

Meer naar buiten komen “Wij werken voor bedrijven uit alle mogelijke sectoren. Elk bedrijf neemt wel eens deel aan een beurs waarbij het nood heeft aan een degelijke beursstand die voorzien is van het nieuwste audiovisueel materiaal, klank en licht. En er zijn uiteraard ook heel wat bedrijfsevenementen, al dan niet in het bedrijf zelf. Blijkbaar moeten we meer naar buiten komen met wat we doen want heel wat mensen reageren verwonderd dat een dergelijke firma die op die manier klank- en lichtinstallaties verhuurt ook in onze regio bestaat en niet alleen in Brussel of Antwerpen.”

Als amateur-dj besefte Filip Corne maar al te goed het belang van een goede klank- en lichtinstallatie en dus startte hij in 1997 Solico in Izegem op. Hij richtte zich met zijn gloednieuwe firma meteen op de B2B-markt voor de verhuur van alles wat klank en licht betrof. Zelfs in 2012 wordt hier niet over crisis gesproken.

Het nieuwe bedrijfspand van 3.800 m² waar we in 2005 onze intrek namen, biedt nog mogelijkheden tot uitbreiding en is, dicht bij de op- en afrit van de E 403, ook uitstekend gelegen. Door de overname van de MKIII-stock van Piet Depovere versterkten we onze positie op de evenementenmarkt in de regio Roeselare.”

“In 1997 mikte ik vooral op de evenementenmarkt”, zegt zaakvoerder Filip Corne (38). “Na enkele overnames werd het gamma audiovisueel verhuurmateriaal flink uitgebreid, waardoor we meteen een stevige stap zetten in het verhuursegment aan bedrijven. Die konden bij ons terecht voor het huren van klank- en lichtinstallaties voor seminaries, beursstanden en bedrijfsevenementen.”

“We mogen ons een toonaangevende speler op het vlak van verhuur van audiovisueel materiaal en technische ondersteuning voor evenementen en beursstanden noemen”, zegt Filip Corne. “Maar ook het ontwerpen en uitwerken van grote bedrijfsevents, seminaries en shows wordt belangrijk. Daarom bieden we ook creatief en decoratief technisch materiaal aan. Ik denk dan aan de Bose Panaray geluidssystemen, decoratieve lusters van Muno, Dark & Moooi en Decaso receptiesokkels… Sedert 2010 nemen we ook de volledige logistieke en technische ondersteuning van beurzen voor onze rekening. En vorig jaar investeerden we nog maar eens in een uitbreiding van onze Bose-geluidssystemen waardoor we Bose Prodealer werden.”

“Door de aankoop van een nieuw PA-systeem (geluidsversterkend systeem, red.), deden we vanaf 2002 ook onze intrede op de muziek- en festivalmarkt. Dat alles zorgde ervoor dat we dringend op zoek moesten naar een grotere bedrijfsruimte. Die vonden we langs de Rijksweg in Roeselare op het industriegebied Beveren-Noord.

Meer dan verhuur alleen

“Wij hebben zes werknemers in dienst die uiteraard technisch onderlegd zijn. We stelden een jonge ploeg samen die op vlak van klank en licht de nodige knowhow heeft. Daarnaast werken we met een aantal freelancers, vaak ook klank- en lichttechnici, waar we dezelfde eisen aan stellen. Dat moet ook, want wij geven meer en meer een complete technische ondersteuning voor evenementen. Vandaar ook dat we meer tijdens de week dan tijdens het weekend werken. Er zijn twee grote evoluties waar te nemen in onze sector: het beeld wordt nog belangrijker en ook op beurzen wil men design zien.”

Niet kopen, maar huren “Ik heb een goed gevoel bij de huidige crisis. Het klinkt vreemd, maar dat is goed voor ons. In crisistijden koopt men niet, maar huurt men. En grote klank- en lichtfirma’s blijken plots te duur te zijn. Bedrijven besparen en komen zo bij ons terecht want wij werken iets goedkoper. Bedrijven doen in moeilijke tijden ook minder een beroep op een organisatiebureau, ze organiseren zelf het evenement en dan zitten wij met onze knowhow uiteraard goed. We mikken dus ook in 2012 op een verdere groei. We houden onze bestaande klanten en er komen nieuwe bij.” (PD)

www.solico.be

Ondernemers 1 20 januari 2012

21


22

Ondernemers 1 20 januari 2012

De nieuwe C-MAX, plaats voor 12 (eigenlijk, voor 7 en voor 5). De nieuwe FORD C-MAX met 7 en 5 zetels. Of u nu kiest voor de 5- of 7 zetel versie, de achterzetels laten zich inklappen in een handomdraai. Praktisch toch. Net zoals zijn uitstoot (de laagste in zijn klasse) en zijn technologische snufjes, waaronder een semi-automatische parkeersysteem en een elektrische achterklep. Als u niet kan kiezen, dan kan u natuurlijk beide kopen. Zo heeft u plaats voor 12. Innovatie binnen handbereik. newfordcmax.be

4,6-6,9 L/100km. 119-159 g/km CO2.

Garage Moderne Brugsesteenweg 75 - 8520 Kuurne - Tel: 056 36 44 11 – Fax: 056 36 44 19 E-mail: info@modernekuurne.be – www.modernekuurne.be

Geef voorrang aan veiligheid. Milieuinformatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu


Frederik, Armand en Evelyn Verhoye: “Omwille van de recessie heeft de verkoop van nieuwe machines de jongste jaren de zwaarste klappen gekregen.” Foto Kurt

ALM uit Meulebeke verhuurt en verkoopt verreikers, schaarliften en hoogwerkers

‘De Europese verhuurmarkt is nog lang niet verzadigd’ Met recente investeringen in nieuwe spinhoogwerkers en roterende verreikers bewijst ALM uit Meulebeke dat het klaar is voor de toekomst. Het familiebedrijf slaagt er dankzij een flexibele aanpak in goed mee te spelen in deze heel concurrentiële markt. “Naast de recessie doen ook de strengere veiligheidsnormen steeds meer klanten voor huuroplossingen kiezen”, weten Armand, Frederick en Evelyn Verhoye. De roots van Armand Verhoye liggen in de elektriciteitssector. In 1967 startte hij daarin een eigen bedrijf, dat regelmatig ook nood had aan goede hoogwerkers, verreikers en schaarliften. “Die behoefte leefde ook bij Luc Pattyn en Michel Baekelandt, twee collega’s uit die branche. Daarom beslisten we in 1988 om met een eigen bedrijfje te starten waarin we dergelijke toestellen verhuurden: ALM (de eerste letter van de voornamen van de drie vennoten, red.). Zes jaar later kocht ik de andere vennoten uit om het bedrijf helemaal alleen te kunnen dragen. In 1996 liet ik mijn elektriciteitszaak over, om me volledig op de verhuur en verkoop van deze machines te kunnen toeleggen”, vertelt Armand Verhoye.

Verkoop tweedehandsmachines floreert Verhuur is altijd de belangrijkste pijler van de onderneming geweest. “We mogen verwachten dat dit zeker nog een tijdje zo zal blijven, want in vergelijking met de Amerikaanse markt heeft de Europese markt hierin nog veel potentieel. Toch hebben we nooit overwogen om de verkoopafdeling te schrappen, integendeel. Op het vlak van verkoop scoren we vooral sterk met de tweedehandsmachines, waarop we onze klanten een volledige waarborg van zes maanden geven. Omwille van de recessie heeft de verkoop van nieuwe machines de jongste jaren de zwaarste klappen gekregen.”

De corebusiness van ALM is ontegensprekelijk een erg concurrentiële markt. “Zeker in West-Vlaanderen en Antwerpen is de concentratie aan dergelijke bedrijven groot. De Antwerpse collega’s hebben dan bovendien nog eens af te rekenen met heel wat Nederlandse spelers. Ons cliënteel situeert zich voor 80% in Oost- en West-Vlaanderen. Wij zorgen uiteraard zelf voor het transport naar hun werven, overal in België.”

in 1998 in de onderneming, zijn zus volgde zeven jaar later. “Evelyn bekommert zich vooral om de verhuur en het cliënteel, terwijl ik me toeleg op de aan- en verkoop,” aldus Frederik. “Voor we bij ALM zijn begonnen, hebben we na onze studies elk nog twee jaar meegedraaid in een andere onderneming. Zo hadden we toch al wat professionele ervaring opgebouwd voor we onze schouders onder dit project konden steken.”

‘Wat vanmorgen wordt besteld, zou je gisteren al moeten geleverd hebben.’ Het succes van ALM schuilt vooral in de familiale aanpak en de korte communicatielijnen met de klanten. “We werken met een vaste contactpersoon per bedrijf, wat automatisch leidt tot een hechtere band en een grotere klantentrouwheid. Onze meerwaarde schuilt vooral in de kleinschalige organisatie. Met 11 medewerkers beschikken we over een flexibele structuur, die ons in staat stelt klanten snel te bedienen. Die snelheid wordt steeds belangrijker: wat vanmorgen wordt besteld, zou je gisteren al moeten geleverd hebben. Daarom is investeren in service steeds belangrijker geworden. We zijn ook na de openingsuren en in het weekend bereikbaar voor verhuurvragen en depannages.”

Tweede generatie Inmiddels is de continuïteit van ALM op lange termijn verzekerd. Met zoon Frederik en dochter Evelyn kan Armand het bedrijf binnenkort aan veilige handen toevertrouwen. Voor zijn kinderen stond het al vrij vroeg vast dat ze in de voetsporen van hun vader zouden lopen. Frederik stapte

In 2000 hield Frederik Avero Handling boven de doopvont. Het zusterbedrijf van ALM verkoopt onder meer elektrische trappenklimmers, montage- en materiaalliften. “Er is een zekere kruisbestuiving met ALM: circa 15% van het cliënteel is vertrouwd met beide bedrijven, maar toch willen we beide entiteiten een autonome koers laten varen.” ALM organiseert twee keer per maand opleidingen over de bediening van de machines. “Wettelijk gezien is zoiets niet verplicht, maar we merken dat onze klanten van hun (nieuwe) medewerkers een certificaat eisen om met dergelijke machines te kunnen werken. Intussen blijven we voortdurend investeren in de update van ons wagenpark en kunnen we ook nieuwe types aanbieden. Zo ontpoppen de compacte spinhoogwerkers zich tot een gedroomd alternatief om de geplande werken van heel nabij te kunnen uitvoeren. Dankzij hun licht gewicht kan dat bovendien met een veel lagere vloerbelasting.” (BVC)

www.almlift.be

Ondernemers 1 20 januari 2012

23


24

Ondernemers 1 20 januari 2012

Geert Hollez en Pascal Strubbe (Alkover) verhuren tenten en luxe toiletwagens en maken van bedrijfsruimtes bijzondere feestlocaties

‘We maken bijna alles zelf, en da’s een groot voordeel’ Pascal Strubbe en Geert Hollez zijn echte ondernemers. Ze zoeken continu naar opportuniteiten en spelen daar gevat op in. Het begon met de verhuur van materiaal voor privéfeestjes, maar intussen mikken ze ook voluit op de bedrijfswereld. Als gevolg van de snelle groei kijken Strubbe en Hollez momenteel uit naar een ruimere locatie. Zaakvoerders Pascal Strubbe en Geert Hollez begonnen ooit op kleine schaal materiaal te verhuren voor privéfeestjes zoals communiefeesten. “Dat werd een groot succes”, vertelt de 42-jarige Geert Hollez. “Er kwamen steeds meer aanvragen binnen waardoor we beslisten om te investeren in een assortiment van zelfdragende witte tenten, vloeren en tapijten, verlichting, podia, verwarming en ook de volledige bekleding van tenten.” Zes jaar geleden diende zich een nieuwe opportuniteit aan. “Omdat onze klanten altijd maar hogere eisen stelden aan sanitaire voorzieningen, begonnen we toen met de verhuur van luxueuze toiletwagens. De inrichting doen we helemaal zelf. Zo maken we toiletten die even mooi zijn als die thuis met bijvoorbeeld warm en koud water en led-

verlichting. We zijn gestart met één wagen, nu hebben we er al vijf.” Met de opstart van Alverko kreeg Alkover er een zusteronderneming bij die zich specifiek richt op de bedrijfswereld en zich specialiseert in het aankleden en inrichten van hangars en loodsen. “Op die manier kunnen bedrijven zelfs tijdens de winter hun eigen gebouwen laten ombouwen tot de ideale feestlocatie voor opendeurdagen, themafeesten, bedrijfs- of eindejaarsrecepties en kunnen ze dus heel wat besparen”, vertelt Geert Hollez. Ruim één jaar geleden werd TMS opgericht. “De naam verwijst naar Thomas en Matthias, mijn twee zonen”, zegt Pascal Strubbe. “Ze werken samen met Alkover het volledige concept uit zodat ze als jonge beginners onmiddellijk leren hoe een perfect feestgebeuren op maat wordt gemaakt. Ze zijn gedreven en tot luisteren bereid wat het samenwerken vergemakkelijkt.”

Verhuizen De voorbije jaren legde Alkover een mooi groeiparcours af. “Dit komt omdat we veel voor grotere firma’s werken”,

Pascal Strubbe, Mathias Strubbe, Geert Hollez en Thomas Strubbe kijken uit naar een modernere locatie. Foto Kurt

weet Geert Hollez. “Bovendien maken we bijna alles zelf en dat is een groot voordeel. Vroeger konden zeilen bijvoorbeeld tot tien jaar meegaan, maar nu worden kwalitatief en esthetisch hogere eisen gesteld aan tenten en zeilen waardoor die om de drie jaar moeten worden vervangen. Doordat wij onze zeilen zelf maken, kunnen wij onze winstmarge verzekeren en competitief blijven. En omdat wij zoveel mogelijk zelf maken, kunnen wij ook altijd onmiddellijk ingrijpen als er een herstelling nodig is. Geen overbodige luxe als je weet dat de meeste tenten tijdens het weekend worden gehuurd.” Momenteel beschikt Alkover over een site van 9.000m², maar die wordt stilaan te klein. “Om nog efficiënter te kunnen werken, kijken we uit om te verhuizen naar een moderne locatie waar we perfect aan de eisen van de klant kunnen voldoen”, blikt Geert Hollez vooruit. (PD)

www.alkover.be

www.RENT2DRIVE.bE

by rent&wash

PROVIDING ALL YOUR RENTING NEEDS!

Techniek voor evenementen en standenbouw verhuur klank • licht • audiovisueel • decoratie montage • technische bediening • advies • Bose® pro partner

CAR TO RENT bvba Ringlaan 20 - 8501 Kortrijk-Heule Tel: +32(0)56 72 54 99 www.avis-kortrijk.com info@avis-kortrijk.com

RENT2DRIVE by Rent&Wash nv Ringlaan 16 - 8501 Kortrijk-Heule Tel: +32(0)56 35 77 99 www.rent2drive.be info@rent2drive.be

www.AVIS-KORTRIJK.COM

geluidsversterking • sfeer- & dansverlichting • flatscreens • decoratieve inkleding standverlichting • standinrichting • beamers • technische bediening • DJ Gear modulaire wanden • lichtconstructies voor party’s • special effects • afhaalverhuur

Solico bvba Onledegoedstraat 81 (IZ Beveren-Noord Roeselare) 8800 Roeselare t +32 (0) 51 31 28 30 f +32 (0) 51 31 28 56 mail info@solico.be www.solico.be


Dossier verhuur & leasing

Kris Lagrou: “2010 en 2011 waren topjaren. Afwachten hoe de verkoop in 2012 evolueert.” Foto DD

Autobedrijf Lagrou bvba bouwt nieuw multimerkencarrosserieatelier in Diksmuide

‘Leasing van Audi en VW als firmawagen blijft populair’ Audi en VW liggen goed in de markt als geleasete firmawagens. Dat getuigt Kris Lagrou, zaakvoerder van Autobedrijf Lagrou met vestigingen in Diksmuide en Torhout. Bedrijven zullen ondanks de crisis ongetwijfeld voor leasing blijven kiezen, vanwege de voordelen. De nieuwe berekeningswijze van het belastbaar voordeel van firmawagens zal mogelijk wel een downsizing tot gevolg hebben (wagens met een lagere catalogusprijs én minder CO2-uitstoot). Autobedrijf Lagrou bvba heeft vestigingen in Diksmuide (Audi en VW) en Torhout (VW). Hoe ontwikkelde de garage zich? Kris Lagrou: “In 1986 nam ik de garage Avereyn in de Esenweg in Diksmuide over, een bestaande concessie van VW en Audi. In 2008 zijn we verhuisd naar de bedrijvenzone Kaaskerke II, waar zich nu twee volledig gescheiden concessies bevinden op 1 site. In 2004 nam ik ook Kortemark Motors in Kortemark over. In 2006 zijn we daar met VW verhuisd naar de Noordlaan in Torhout.

Beide vestigingen tellen nu respectievelijk 26 en 6 werknemers.” Liggen de personenwagens van VW en Audi goed in de markt als firmawagens? Kris Lagrou: “Zowel VW als Audi bekleden een toppositie bij bedrijven wat leasing betreft. Ze beschikken over attractieve modellen met tal van opties, hebben een hoge inruilwaarde, kunnen goede CO2-emissies voorleggen en de ‘voordelen alle aard’ blijven interessant bij leasing. Onze merken kunnen bedrijven een volledig productpalet aanbieden, gaande van een kleine bestelwagen voor de medewerker tot de ruimere personenwagen voor het management.” Als ik een eigen zaak heb of een wagen wil bestellen voor een medewerker, zijn er verschillende financieringsformules mogelijk via Audi Finance of VW Finance? Kris Lagrou: “Net zoals Skoda Finance en Seat Finance zijn Audi Finance en VW Finance eigenlijk uithangborden van D’Ieteren Lease en Volkswagen Bank GmbH. De keuze voor één van de leasingformules varieert van geval tot geval:

wil je eigenaar worden, rijd je veel kilometers, wil je de btw voorschieten of niet, wil je betalingen fiscaal aftrekken, hoe wil je de maandelijkse betalingen boeken , … Bij verhuur op lange termijn blijft de leasingmaatschappij, die de BIV betaalt, eigenaar van de wagen bijvoorbeeld. Financiële renting is dan weer interessant voor mensen die veel rijden en vaak van auto willen veranderen. Bij financiële leasing bedraagt de looptijd tussen 18 en 60 maanden, met maximaal 300.000 km. Op het einde van het contract bedraagt de aankoopoptie 3% tot 20%. Je kan ook kiezen voor een full lease of operationele lease met extra dienstverlening op het vlak van onderhoud, herstelling, verzekering, BIV, verkeersbelasting, bijstand, vervangwagen, … Dan vallen alle administratieve zorgen en praktische beslommeringen weg en betaalt de klant één overzichtelijke factuur per maand.” Sinds 1 januari 2012 wordt het belastbaar voordeel op firmawagens op een nieuwe manier berekend. In veel gevallen gaat het om een belastingverhoging. Zal dit invloed hebben op de leasing? Kris Lagrou: “Voorheen werd het voordeel in natura of het ‘voordeel alle aard’ voor het gratis gebruik van een firmawagen berekend op basis van CO2-uitstoot en de afstand tussen de woonplaats en het werk. Dat laatste vervalt nu en wordt vervangen door de catalogusprijs. Daardoor gaat het belastbare bedrag van het voordeel, dat bovenop het belastbaar inkomen komt, in de meeste gevallen omhoog. Op korte termijn zal dat de overheid extra inkomsten opleveren. Op langere termijn zal er een tendens zijn naar schonere auto’s en zal er voor goedkopere wagens gekozen worden, waarbij vooral het premium segment onder druk komt. Voor de kleinere wagens zal het weinig uitmaken. Ik verwacht dus een tendens van downsizing in motorisaties en catalogusprijzen. Gelukkig zijn Audi en VW in alle segmenten vertegenwoordigd en beschikken we over vooruitstrevende technologie voor motoren met beperkte CO2-uitstoot.” 2011 klopte alle verkoopcijfers. Hoe zie je de verkoop verder evolueren? Kris Lagrou: “Het afschaffen van de 15% ecopremie veroorzaakte in december 2011 een rush in het segment waarop de premie van toepassing was, vooral op de Polo, Golf, Audi A1 en A3. Dat had geen invloed op de leasing. Na het mindere 2009 waren 2010 en 2011 topjaren. Leasing zal altijd wel in trek blijven bij bedrijven die zich geen zorgen willen maken om hun wagenpark en daarvoor geen eigen kapitaal willen aanspreken. Die leasing wordt niet beïnvloed door het Autosalon in Brussel. Dat richt zich op particulieren. Als gevolg van de nakende recessie zullen bedrijven wel economischer omspringen met leasingcontracten en de concurrentie uitspelen, maar de grote spelers zullen actief blijven in de leasingmarkt, ondanks de crisis. Zelf gaan we tegen de zomer in Diksmuide een multimerkencarrosserieatelier van 1.800 m² bouwen, omdat we erkend hersteller zijn voor de meeste grote verzekeringsmaatschappijen.” (MD)

Ondernemers 1 20 januari 2012

25


26

Ondernemers 1 20 januari 2012

ondernemers & co

In dit nieuwe jaar wijzigt er vrij veel wetgeving op het vlak van de inkomstenbelasting. De nieuwe federale regering heeft op het einde van vorig jaar nog snel heel wat wetgeving door de parlementaire molen gedraaid. We willen hieronder even stilstaan bij enkele zeer belangrijke wijzigingen. Wat kan wél nog, en wat kan niet meer? Zoals bekend stijgt de roerende voorheffing op interesten (behalve voor spaarrekeningen en de staatsbons uitgegeven tijdens de periode van 24 november 2011 tot 2 december 2011) van 15% naar 21%. Voor die dividenden die tegen 15% werden belast, wordt het tarief ook 21%. Dividenden die voorheen tegen 25% werden belast, blijven tegen dat tarief belast. Op de tegen 21% belaste inkomsten wordt er echter een bijkomende heffing van 4% opgelegd (de zogenaamde solidariteitsheffing), zodra er meer dan 20.000 euro aan interesten en dividenden worden genoten. De verhoging van het tarief is zwaar maar verklaarbaar: de overheid heeft nu eenmaal veel inkomsten nodig. Maar dat hiermee de richting van een vermogenskadaster is ingeslagen, blijkt uit de toepassing van die solidariteitsheffing. De regeling voor de solidariteitsheffing ziet er meer in detail als volgt uit: Volgende interesten en dividenden zijn vrijgesteld van heffing van 4%: - interesten en dividenden getaxeerd tegen een RV van 10% - interesten en dividenden getaxeerd tegen een RV van 25% - interesten op spaarboekjes onderworpen aan een RV van 15% - interesten op staatsbons uitgegeven tijdens de periode van 24 november 2011 tot 2 december 2011 onderworpen aan een RV van 15%. Om na te gaan of de grens van 20.000 euro is overschreden, moeten eerst de interesten en dividenden worden berekend waarop de heffing van 4% niet van toepassing is (dit is met andere woorden het belast gedeelte van een

2012: wat verandert er en wat kunt u doen? spaarboekje en alle dividenden die sowieso al tegen25% worden belast). Met het vrijgesteld deel van de interesten op spaarboekjes, de liquidatiebonussen en de laag getaxeerde staatsbons moet geen rekening worden gehouden. Voorbeeld 1: • 1.830 euro interesten op spaarboekjes vrijgesteld • 2.000 euro interesten op spaarboekjes tegen 15% RV • 19.000 euro dividenden tegen 25% RV • 3.000 euro interesten tegen 21% RV ‚ 3.000 euro onderworpen aan 4% solidariteitsheffing. Voorbeeld 2: • 1.830 euro interesten op spaarboekjes vrijgesteld • 12.000 euro dividenden tegen 25% RV • 2.000 euro interesten op spaarboekjes tegen 15% RV • 8.000 euro interesten tegen 21% RV ‚ 2.000 euro onderworpen aan 4% solidariteitsheffing. Het venijn zit evenwel in de manier waarop dit gecontroleerd wordt. Alle inkomsten waarop geen extra 4% wordt betaald (dus ook de dividenden waarop sowieso al 25% RV wordt betaald) moeten worden aangegeven in de personenbelasting, met als gevolg dat de anonimiteit daardoor verloren gaat voor die beleggingen. Concreet: - Aandelen die dividenden opleveren zullen moeten worden aangegeven (met uitzondering van de vvpr-aandelen waarvoor men bewust 25% betaalt en geen 21%) - Interesten waarvoor men 15% of 21% RV laat inhouden moeten worden aangegeven. - Interesten waarvoor men 25% RV laat inhouden moeten niet worden aangegeven. Zij die dus voornamelijk in aandelen beleggen en op hun anonimiteit staan, doen er dus beter aan alternatieven te zoeken die beantwoorden aan die criteria. Aan de verhoging van de roerende voorheffing ontsnappen maar twee zaken. Ten eerste, de liquidatiebonussen. Deze blijven op 10% en worden niet tot 25% (of 21%) ver-

Mark Delboo: “Met de toepassing van de solidariteitsheffing blijkt toch wel dat de richting van het vermogenskadaster is ingeslagen.”

hoogd. Dat is merkwaardig, daar de meesten verwacht hadden dat dit percentage ook zou stijgen. Het lijkt nu nog iets nuttiger te wachten om de vennootschap te liquideren, misschien nog twee à drie jaar, om dan voor de nieuwe regering (al zou dat natuurlijk nog veel langer kunnen duren) alle opgebouwde reserves in een vennootschap op die manier tegen 10% als privépersoon op te strijken. Ten tweede blijven de verzekeringsproducten tak 21 en vooral tak 23 buiten schot. Op die laatste is nog steeds, behalve de premietaks van 1,1% op elke gestorte premie, geen inkomstenbelasting verschuldigd. Dat wordt dus een interessante piste om te onderzoeken, zeker voor obligatiebeleggers. Wat ook buiten schot gebleven is, is de belasting van meerwaarden op aandelen in de personenbelasting. Het oprichten van een holdingvennootschap door het kapitaliseren van de waarde van de werk- en immovennootschappen blijft aldus zowat de enige echte serieuze optimalisatie die onderzocht moet worden. In de mate dat dit een economisch verantwoordbare oorzaak in zich draagt, is een holding aldus een uiterst aan te raden piste om verder te onderzoeken. Mark Delboo, Delboo & Deknudt Advocaten

Vermogensplanning een niveau hoger Dé advocaten inzake advies en procedure voor de grotere vermogens Delboo Deknudt Advocaten is een gespecialiseerd team met jarenlange ervaring in het begeleiden van vermogende particulieren. Wij nemen uw successieplanning in handen, verdedigen u in een echtscheiding of een erfenisbetwisting en structureren uw vermogen zo fiscaal optimaal mogelijk. Onze onafhankelijke en veelzijdige aanpak zorgt voor topniveau.

Exclusief gespecialiseerd in: Inkomstenbelastingen Schenkings- en successierechten Registratierechten Regularisaties Planning onroerend goed (ook in het buitenland) Patrimoniumvennootschappen Huwelijksvermogensrecht Erfrecht, schenkingen en testamenten Familierecht Holdings Grensoverschrijdende planning (trusts, SPF,…)

Franklin Rooseveltlaan 172/174 Optimismelaan 1b3

8790 Waregem 1140 Brussel

Tel.: 056 62 51 00 Tel.: 02 502 59 87

Fax: 056 62 51 01 Fax: 02 502 83 06

www.delboodeknudt.be info@delboodeknudt.be

Vereffening en verdeling van nalatenschap Vereffening en verdeling na echtscheiding


Di Rupo I en de gevolgen voor uw bedrijfswagen

Tot op vandaag werd het voordeel in natura forfaitair geraamd op basis van de CO2-uitstoot en het aantal privé afgelegde kilometers. Voortaan wordt u nog steeds belast op basis van de CO2-uitstoot maar ook, en dit is de fundamentele wijziging in de wet, op de cataloguswaarde van de wagen. Daarenboven zal uw vennootschap ook een gedeelte van de belasting op dit voordeel dragen. In de meeste gevallen zal het bestaand belastbaar voordeel meer dan verdubbelen. Bij bedrijfsleiders die met een luxewagen rijden kan het voordeel gemakkelijk vervijfvoudigen. De invloed op de te betalen personenbelasting en sociale bijdragen is nefast. Stel dat uw belastbaar voordeel hierdoor stijgt van 3.000 euro naar bijvoorbeeld 15.000 euro, dan zal u belast worden op een extra loon van 12.000 euro. In de meeste gevallen houdt dit een effectieve belastingverhoging in van 60% (personenbelasting, gemeentebelasting en sociale bijdragen). In concreto betekent dit dat de bedrijfsleider in dit voorbeeld, louter om met dezelfde wagen te rijden, een extra belasting betaalt van 7.200 euro.

tweedehandsmarkt zal doen. Door de nieuwe wetgeving worden er wellicht heel wat luxewagens te koop aangeboden. Een scherpe prijs voor de overname van uw wagen bekomen in een dergelijk scenario zal dus alleszins niet eenvoudig zijn. Een andere oplossing is de wagen privé over te kopen van uw vennootschap. Voor dure wagens die zijn afgeschreven in de vennootschap en waar geen lening meer op rust, kan dit scenario opportuun zijn. Nadat u de wagen privé heeft aangekocht, kan u een onkostenvergoeding vragen aan uw vennootschap. Hou er wel rekening mee dat u enkel een vergoeding kan vragen voor de beroepsmatig afgelegde kilometers en dus niet voor privé- en/ of woon- werkverplaatsingen. De oefening die hier moet gemaakt worden is of de verkregen onkostenvergoedingen, de persoonlijke kosten m.b.t. de wagen voldoende dekken. In die zin kan een bedrijfsleider, die 24.000 beroepsmatige kilometers per jaar aflegt, een belastingvrije vergoeding ten bedrage van 8.045 euro ontvangen. (24.000 km x de wettelijke vergoeding 0,3352 euro/km). (periode 01.07.2011 – 30.06-2012)

De vraag die iedereen zich zonder meer stelt is, of er mogelijke oplossingen zijn om de belasting te milderen of te vermijden.

Indien de werkelijke kost van de wagen op jaarbasis bijv. 8.000 euro bedraagt, zal de bedrijfsleider zonder meer een goede zaak doen door de wagen te onttrekken aan de vennootschap. Indien hij daarentegen extra loon zal moeten toekennen om de onkosten van zijn wagen te kunnen vergoeden, wordt het al snel een dure operatie. Om een extra nettoloon van 400 euro toe te kennen, moeten we in de meeste gevallen namelijk zijn loon met minimum 1.000 euro verhogen. De nadelen zijn de herinschrijving van uw wagen en het doorstorten van de helft van de btw op de verkoopwaarde van uw wagen. Een correcte simulatie zal soelaas bieden om af te wegen of dit scenario interessant is.

Oplossingen

Nieuwe lagere factuurwaarde

De eerste oplossing is wellicht de eenvoudigste: de vervanging van uw luxewagen door een goedkoper model. In een minder ‘drastisch’ scenario kan u ook uw luxewagen vervangen door het nieuwere model ervan dat minder CO2 uitstoot. U blijft in dit geval echter jaarlijks belast op de cataloguswaarde. Het zal ook afwachten zijn wat de

Een andere mogelijke oplossing is de wagen doorverkopen vanuit uw exploitatievennootschap aan bijvoorbeeld uw management - of holdingvennootschap. In de wettekst staat de cataloguswaarde namelijk gedefinieerd als de gefactureerde waarde met inbegrip van de btw en de opties.

Julius Sanders: “Met de wetswijziging komt er in veel gevallen, zeker voor luxewagens, een abrupt einde aan de voordelige belastingwijze.”

Een concreet voorbeeld: uw wagen was vijf jaar geleden aangekocht op uw exploitatievennootschap voor bijvoorbeeld 70.000 euro inclusief btw. Vandaag is zo’n wagen die een hoge CO2-uitstoot heeft, moeilijk verkoopbaar en kan een garagehouder bevestigen dat u nog maximaal 20.000 euro inclusief btw voor zo’n wagen kan krijgen. Voor deze nieuwe reële waarde kan uw exploitatievennootschap de wagen doorverkopen aan bijvoorbeeld uw holdingvennootschap. Gevolg is dat u onder de huidige bepalingen nog slechts zal belast worden op de nieuwe factuurwaarde, met name 20.000 euro. Een laatste bedenking die we meegeven is deze: misschien kunt u uw wagen omvormen naar een lichte vracht. Een lichte vracht heeft heel wat voordelen zowel op fiscaal als op btw-vlak. Daarenboven worden deze wagens niet door het nieuwe wetsartikel geviseerd. Doch wijzen wij u erop dat de administratie nog steeds kan pogen om u op een voordeel te belasten op basis van de werkelijke waarde van het door u ontvangen voordeel, zeker als deze licht vracht uw enige wagen is. Met de nieuwe wetswijziging komt er in veel gevallen, zeker voor de luxewagens een abrupt einde aan de voordelige belastingwijze. Neem uw tijd om beredeneerd de juiste beslissing te nemen maar wacht niet te lang, want vanaf 1 maart stijgt ook de inschrijvingstaks voor wagens met een hoge CO2-uitstoot. Julius Sanders, Sanders Accounting & Consulting

Sanders Accounting & Consulting is gespecialiseerd in accountancy, fiscaliteit, begeleiding overname, audit, herstructureringen en familieregelingen.

salto-reclame.be

Door het gunstige belastingklimaat rijden heel wat Belgische ondernemers met een dure bedrijfswagen. Door de recente wetswijziging zullen die bedrijfsleiders hun situatie echter moeten herevalueren. Het ‘voordeel in natura’, waarop de bedrijfsleider belast wordt voor het persoonlijk gebruik van de wagen van zijn vennootschap, zal dit jaar namelijk aanzienlijk stijgen.

Het uitgangspunt vormt een kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Sanders Accounting & Consulting beschikt over een ISO-certificaat en is door de Vlaamse overheid erkend als dienstverstrekker voor advies.

Nieuwpoortsesteenweg 855 - 8400 Oostende - 059/55 00 55 Heldenplein 20 - 8301 Knokke-Heist - 050/53 03 00 www.sandersaccounting.be

Ondernemers 1 20 januari 2012

27


28

Ondernemers 1 20 januari 2012

Maakt de groepsverzekering deel uit van de huwgemeenschap? Het Grondwettelijk Hof heeft onlangs een belangrijk arrest geveld over groepsverzekeringen - en bij uitbreiding over de hele tweede pensioenpijler. Volgens het Hof behoort de groepsverzekering tot de huwgemeenschap, voor wie getrouwd is met gemeenschap van goederen. Na een echtscheiding heeft de ex van de aangeslotene dus recht op de helft van de pensioenaanspraken of toch op een compensatie. Heeft dit arrest ook gevolgen voor de successie als het huwelijk wordt ontbonden door een overlijden? De discussie bestond al bij de zogenoemde beleggingsverzekeringen (tak 21 en 23). Stel dat meneer Janssens gemeenschappelijk geld in een levensverzekering op zijn naam stort en de polis loopt levenslang. Door een echtscheiding of een overlijden van mevrouw Janssens wordt het huwelijk ontbonden. Dan wordt de polis niet uitgekeerd, want de verzekerde, meneer Janssens, is nog in leven. Maakt de afkoopwaarde nu deel uit van de huwgemeenschap? Volgens de belastingadministratie wel. Meneer Janssens moet, als het huwelijk wordt ontbonden na het overlijden van mevrouw Janssens, successierechten betalen op de helft van de afkoopwaarde. Nochtans had de rulingcommissie in 2009 een andere interpretatie. De hele discussie rond het gemeenschappelijke of eigen karakter werd opnieuw gevoerd. Deze keer ging het over een groepsverzekering, die nog ‘lopende’ was op het ogenblik van een echtscheiding. Volgens het arrest van het Grondwettelijk Hof vormt de groepsverzekering in eerste instantie geen recht op een ‘eigen’ aanvullend uitgesteld pensioen. Ze wordt eerder als een spaarverrichting beschouwd. De uitkeringen uit zo’n groepsverzekering zijn gemeenschappelijke inkomsten uit een beroepsbezigheid. Het Hof ontkent dus volledig de pensioendimensie van een groepsverzekering. Een groepsverzekering wordt soci-

aal-fiscaalrechtelijk als een (aanvullend) ‘pensioen’ aangemerkt. Maar dat is blijkbaar huwelijksvermogensrechtelijk niet zo. Wellicht kan deze visie van het Hof uitgebreid worden naar andere pensioenvoorzieningen van de tweede pijler (IPT, VAPZ, …). De groepsverzekering, die hoort tot de huwgemeenschap, moet dus gecompenseerd worden bij een echtscheiding. Dan kunnen we toch enkele praktische en fiscale vragen stellen: wat als de groepsverzekering deels vóór het huwelijk werd gefinancierd? Hoe wordt dat gecompenseerd en welke eindbelasting mag in rekening worden gebracht? Wat als u al een voorschot uit de groepsverzekering nam voor een vastgoedinvestering? Kan de polis worden opgesplitst tussen de ex-partners en bestaat hiervoor een wettelijk kader? Moet de verzekeringsmaatschappij en/of werkgever medewerking verlenen aan de ex-partner voor de vrij complexe berekeningen?

En na een overlijden? Het Hof stelt dat de afkoopwaarde bij echtscheiding tot de huwgemeenschap behoort. Kunnen we deze visie doortrekken, als het huwelijk wordt ontbonden door een overlijden? Want bij een overlijden komt ook nog eens de successieproblematiek om de hoek kijken. Als de titularis van het aanvullend pensioenplan zelf overlijdt, geeft dit weinig problemen, wat de successierechten betreft. De begunstigden van het overlijdenskapitaal, meestal de echtgenoot of kinderen, moeten op het nettobedrag successierechten betalen. Er zijn twee uitzonderingen: • Valt er overlijdenskapitaal toe aan de echtgenoot met wie de overledene getrouwd was met gemeenschap van goederen? Dan betaalt de langstlevende in principe slechts successierechten op de helft. • Gaat het om een collectieve pensioenregeling en was de overledene een werknemer (lees: groepsverzekering personeel)? Dan betalen de langstlevende partner

Alles begint met ambitie, maar reikt pas verder met een plan. Optima Financial Planners

www.optima.be

Adv. VOKA 233x85 ambitie NL.indd 1

Xavier Piqueur: “Laat dit arrest een uitnodiging zijn voor de wetgever om een duidelijk en evenwichtig wettelijk kader te scheppen rond het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van levensverzekeringen en tweedepensioenpijlervehikels.”

(ongeacht het huwelijksstelsel) of kinderen jonger dan 21 jaar zelfs geen successierechten. Maar wat als niet de titularis van het pensioenplan overlijdt, maar de echtgenoot overlijdt en zij getrouwd waren met gemeenschap van goederen? Als we vertrekken vanuit de visie van het Grondwettelijk Hof, dan zou de aangeslotene bij het overlijden van zijn echtgenoot successierechten betalen op de helft van de waarde van zijn eigen groepsverzekering. Bovendien komt de groepsverzekering, door het overlijden van de echtgenoot, niet tot uitkering en loopt die gewoon voort tot de pensionering. Merk trouwens op dat de meeste pensioenaanspraken wettelijk of contractueel onafkoopbaar zijn vóór 60 jaar. Ten slotte is het onduidelijk of er (para)fiscale eindbelasting in mindering gebracht mag worden van de belastbare grondslag betreffende successierechten. En in welke mate mag er rekening gehouden worden met een (virtuele) afkoopvergoeding, aangerekend door de verzekeraar?

Conclusie Dit huwelijksvermogensrechtelijk arrest kan dus ingrijpende fiscale gevolgen hebben, vooral in de sfeer van de successierechten. Maar zal het in de praktijk ook allemaal zo’n vaart lopen? Dat is maar de vraag. Laat dit arrest van het Hof een uitnodiging zijn voor de wetgever om een duidelijk en evenwichtig wettelijk kader te scheppen rond het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van levensverzekeringen en tweedepensioenpijlervehikels. In afwachting daarvan kunt u deze potentiële geschillenhaarden contractueel opvangen. Maak vooraf de nodige afspraken via of buitenom het huwelijkscontract. Xavier Piqueur, Optima

Hoe verder uw ambities reiken, hoe vaker u merkt dat fiscaal en beleggingsadvies u op uw honger laten zitten. Optima luistert daarom wél echt naar u. Want pas wanneer we begrijpen waar u vandaan komt en waar u heen wilt, kunnen we een sterk plan voor u maken. Eén dat u een duidelijk overzicht geeft over álle aspecten van uw situatie: hoe u uw inkomen en uw beschikbare vermogen kunt optimaliseren, hoe u nu al uw pensioen en uw nalatenschap best voorbereidt. Vraag geen advies, maar eis een plan. Voor u, voor nu en voor later.

Your future is capital

2/09/10 15:14


Bent u klaar voor cloud computing? Praat u met uw IT-leverancier of pc-dealer, dan begint hij na vijf minuten vermoedelijk over cloud computing. Typ cloud computing in op Google, en u krijgt meer dan 50 miljoen zoekresultaten. Het is zonder twijfel de belangrijkste technologische trend van dit moment. Maar net zoals met de wolken zelf, ziet iedereen er iets anders in. Wij bekijken wat het voor u kan betekenen. 1. Wat is cloud computing? Met een beetje zin voor veralgemening kunnen we cloud computing omschrijven als het scenario waarbij uw computerkracht of software zich niet op een welbepaalde plaats bevindt maar ergens anders, ‘in the cloud’. Het idee achter cloud computing is overigens niet nieuw, de maturiteit van de technologie wel. Netwerken en computersystemen hebben veel meer capaciteit en zijn veel betrouwbaarder dan vroeger. Vandaag zijn cloudapplicaties vaak een waardig alternatief voor interne IT. Dat was vroeger lang niet altijd het geval. De meesten kennen cloud computing van de iCloud van Apple. Dit is Apples onlineopslagruimte voor alle Appletoestellen. Alles van uw iPhone wordt bijvoorbeeld onmiddellijk in de cloud gezet en naar andere toestellen gestuurd. Documenten, agenda, mail, contacten, foto’s en muziek uit de iTunes Store. De Apple-wolk werkt overigens ook op pc. Bij iCloud ligt de focus op de opslag, als een soort van virtuele opbergplaats ergens op internet. En het systeem is bedoeld voor consumenten. Al kan het ook dienst doen voor uw bedrijf. En daarnaast kan u dus ook computerkracht en andere toepassingen, zoals boekhouden, volledig via internet laten verlopen. Alles via de cloud dus. De meest voorkomende vorm van cloud computing is overigens software die via internet wordt aangeboden voor boekhouden, klantenbeheer (CRM), e-mail of hr-administratie. Een pc met internetverbinding is dan voldoende om er gebruik van te maken, en u kan van overal aan uw gegevens.

ondernemers & co

2. Wat zijn de voordelen? De voordelen van cloud computing die leveranciers ons voorspiegelen, klinken als muziek in de oren. Cloud computing creëert een verwachting van een flexibele en in theorie oneindige capaciteit. U hoeft vooraf geen grote investeringen te doen, en spreidt de kost over de duur van het gebruik. De cloud staat voor flexibiliteit. U kan snel toepassingen ter beschikking stellen, en dit zowel op het vlak van hardware als van software. U kan in principe dus vrij snel aan de slag met de toepassingen, waar dat bij vergelijkbare interne implementaties soms weken of zelfs maanden kan duren. Zo kan u (veel) sneller inspelen op een plotse toename of daling van het aantal gebruikers of capaciteit. Bovendien hoeft u zich tijdens de rit ook niet te bekommeren om het beheer en onderhoud van de toepassingen.

3. En de nadelen? Maar er zijn toch nog flink wat aandachtspunten. Zo is uw internetverbinding het spreekwoordelijke ‘single point of failure’. Als die uitvalt, is het gedaan met werken. Alles verloopt namelijk via het internet. Vandaar het belang van een betrouwbare verbinding of van servicegaranties die uw provider u kan bieden.

Kristof Lidou: “Hoe eenvoudiger uw processen en uw organisatie, hoe sneller u de overstap naar cloud computing kunt maken.”

en afgelijnde toepassingen zoals internetboekhouden en CRM onder een pure cloudformule te vallen. Ook basisdiensten zoals back-up of opslag doen het goed in een cloudformule, net als het tegenhouden van spam en virussen. Als er een ander kenmerk is van bedrijven die een beroep doen op cloud computing, dan is het dat ze allemaal met beperkte IT-werkkrachten zitten. Hoe minder informatici u in huis heeft, hoe groter vaak de kans dat u gaat aankloppen bij een derde partij.

4. Is het iets voor u? Waarmee we meteen bij de belangrijkste vraag zijn aanbeland. Het hangt, zoals hierboven al aangehaald, deels af van uw ‘erfenis’ in IT. Heeft u al heel veel IT zelf, en de bijhorende IT-afdeling, dan wil u dat momenteel vermoedelijk zo houden. Maar bent u een kleine kmo, gaat u binnenkort verhuizen (en uw IT-infrastructuur totaal herbekijken), dan kan cloud computing u misschien wel eerder van dienst zijn. U heeft namelijk nog niet veel IT, en wil uw startkapitaal aan andere zaken besteden.

Cloud computing in vijf woorden Cloud computing-diensten worden aangeboden: 1. Op aanvraag en op vraag van de gebruiker 2. Breedbandnetwerktoegang is vereist 3. De beschikbare middelen worden gedeeld 4. Snelle en flexibele voorziening 5. Dienst wordt automatisch gemeten en gecontroleerd

Maar het hangt vooral af van wat u in de cloud gaat plaatsen. Hoe eenvoudiger uw processen en uw organisatie, hoe sneller u de overstap naar cloud computing kunt maken. Vandaag blijken in de praktijk dan ook eerder generieke

Ik moet mijn vertalingen op elk moment kunnen doormailen naar mijn klant. Zelfstandige of kmo, met Bizz Internet herstellen we elke storing op uw internetverbinding gegarandeerd binnen 8 werkuren.

Kristof Lidou, Belgacom

Ontdek al onze initiatieven om u nog beter te bedienen op www.belgacom.be/bizzservices Belgacom en Proximus nemen u mee naar een betere service.

Ondernemers 1 20 januari 2012

29


30

Ondernemers 1 20 januari 2012

havennieuws

In 2011 gingen alle trafieken erop vooruit, enkel de containersector kende lichte terugval

Ondanks crisis scoort Zeebrugge tweede beste jaar ooit

Bij de afsluiting van 2011 kon havenvoorzitter Joachim Coens fraaie cijfers voorleggen: met een totaal behandeld goederenvolume van 47,3 miljoen ton bleef Zeebrugge amper 4,5% onder het recordjaar 2010. “Deze terugval is toe te schrijven aan de verminderde containertrafiek met Azië. Bijna alle andere havensectoren groeien verder”, verklaart Coens. Zelfs de autotrafiek liet zich niet ontmoedigen door de gevolgen van de Japanse tsunami. De wereldwijde economische crisis is allesbehalve voorbij. Dat blijkt uit een aantal momentopnames uit de jaarcijfers van de haven van Zeebrugge. “Tot medio 2011 werd het niveau van het goederenvolume van 2010 behouden. Door de haperende wereldeconomie zwakte daarna de trafiek af. De vermindering situeerde zich vooral in de containersector. De andere havensectoren gingen erop vooruit”, verduidelijkte havenvoorzitter Joachim Coens bij de voorstelling van de jaarcijfers. In totaal behandelde de haven van Zeebrugge 47,3 miljoen ton goederen. Dat is in vergelijking met 2010 een kleine achteruitgang van 4,5%. Opmerkelijk is dat het aantal havenarbeiders (1.520) en hun aantal afgewerkte shiften gelijk bleef. De roro-trafiek steeg met 5,9% tot een volume van 13,1 miljoen ton. Hiermee zat Zeebrugge terug ruim boven het volume van vóór het crisisjaar 2009. De stijging betrof vooral trafiek van en naar Finland, Ierland en Spanje (zie artikel Transfennica). Opnieuw werden meer dan 1 miljoen vrachtwagens verscheept: 1.050.000 (+3,8%).

De Zeebrugse roro-trafiek steeg in 2011 tot maar liefst 1,05 miljoen vrachtwagens. Dit inspireerde Transfennica om sinds kort grotere schepen in te zetten op haar lijn naar het Spaanse Bilbao. (Ingezonden foto)

De trafiek van nieuwe auto’s groeide met maar liefst 10,5% tot 1.777.500. Dit ondanks de belangrijke impact van de Japanse tsunami op de import van nieuwe wagens gedurende vijf maanden.

Turbulente containermarkt De containertrafiek daalde met ruim 11% tot 2,22 miljoen TEU (containereenheden), net boven het volume van 2008. “Onze containertrafiek, bij uitstek tussen Europa en Azië, werd getroffen door de verslechterde economische situatie en de groeivertraging van de handel tussen beide continenten. Daarnaast doorstaat de containertrafiek wereldwijd een turbulente periode met steeds grotere schepen en dus capaciteitsuitbreiding”, verduidelijkte Coens. Daarbovenop werden heel wat deepsea-diensten herschikt, met negatieve gevolgen voor de daaraan gekoppelde feederdiensten. Zeebrugge scoort wel goed met de grootste schepen: containerschepen met een diepgang van 14 tot 14,5m lopen courant aan. Sinds 2008 ging het naar 15m en meer. In totaal liepen vorig jaar 195 containerschepen boven de 10.000 TEU aan, bijna vier per week.

Transfennica met grotere schepen naar Bilbao Een van de succesnummers in 2011 was de Bilbaoroute (Spaans Baskenland) van Transfennica, als alternatief voor wegvervoer naar Zuid-Europa. Zelfs in zoverre dat Transfennica sinds 6 januari de capaciteit op haar lijn Zeebrugge-Bilbao flink verhoogde. Voortaan worden twee grotere schepen ingezet voor de drie afvaarten per week in elke richting. De Kraftca en de Timca hebben een capaciteit van 195 trailers, 640 TEU voor containers en 12 plaatsen voor chauffeurs. Directeur Michael van den Heuvel: “We zagen de volumes gedurende 2011 steeds groeien. Het Motorways of the Sea-principe bewees zich als een uitstekend en betrouwbaar alternatief voor wegvervoer. Daarnaast zijn natuurlijk ook de kostenbesparingen interessant.” De nieuwe schepen zijn bovendien geschikt voor allerlei soorten projectlading met overlengte of breedte en met gewichten tot 220 ton. De vrije toegangshoogte van 8m biedt mogelijkheden voor machineonderdelen en andere hoge ladingen. (RJ)

Recordjaar cruises 2011 werd een recordjaar voor de aanvoer van vloeibaar aardgas, met 81 schepen die samen 5,2 miljoen ton aanvoerden. Dit droeg bij tot een stijging van het totale volume vloeibare bulk tot 8,4 miljoen ton (+6,4%). Ook het stukgoed steeg: met 4% tot 1,2 miljoen ton. Dit was vooral te danken aan extra papierpulp. De droge bulk kende dan weer een daling, vooral de laatste maanden, met 2,8% tot 1,6 miljoen ton. Voor cruises was het dan weer een recordjaar met 75 schepen tegenover 66 in 2010. Samen voerden ze 243.444 passagiers aan. “Voor 2012 zijn al niet minder dan 92 aanlopen aangekondigd, dit wordt wederom een topjaar”, aldus Coens. Het totaal aantal passagiers in Zeebrugge – inclusief de Hull-dienst van P&O Ferries – klokte af op 624.997. (RJ)

www.havenzeebrugge.be

In samenwerking met

www.apzi.be


Gratis inzameling van afgedankte fluorescentiebuislampen: word Recupel-ophaalpunt! Ongetwijfeld krijgt u heel wat afgedankte fluorescentiebuislampen (beter gekend als tl-lampen) in uw onderneming binnen. Maar wist u dat deze ‘gasontladingslampen’ Klein Gevaarlijk Afval zijn? Laat ze dus veilig inzamelen door een erkende ophaler: de beste garantie voor een correcte recyclage! ZO WORDT U RECUPEL-OPHAALPUNT Surf naar de rubriek ‘op het werk’ op recupel.be. Daar leest u alles over de inzameling van uw gasontladingslampen. De procedure is eenvoudig: u kiest online een erkende ophaler, registreert daar eenmalig en vraagt dan aan uw ophaler om een lampendoos te leveren of een grotere lampenbox. En daarna: inzamelen maar! Ophaling, verwerking én recyclage zijn helemaal gratis voor u.

0800 403 88 OPERATIONS

VokaWestVL_233x333_NL.indd 1

recupel.be

Nog vragen? Mail naar: logistics@recupel.be

13/10/11 11:04


32

Ondernemers 1 20 januari 2012

voka-nieuws

De mentoren Thierry Dewaele en Isabelle Vancraeynest, hier samen met coördinator Griet Witdouck, begeleiden de businessclub Global Sourcing. Foto Hol

Businessclub Global Sourcing gaat van start op 30 januari bij Voka West-Vlaanderen

Wereldwijd inkopen: leren van collega-ondernemers Na de eerste succesvolle editie lanceert FTL, het internationale departement van Voka West-Vlaanderen, opnieuw de Businessclub Global Sourcing. Dat gebeurt met een kick off op 30 januari. Mentoren die dit netwerk begeleiden zijn Thierry Dewaele (Bekaert) en Isabelle Vancraeynest (Van Marcke). Flanders Tradelink, het internationale departement van Voka West-Vlaanderen, heeft een traditie op het vlak van landenclubs. Ooit was er een aankoopclub China, die later verruimd werd tot Businessclub Azië. “Omdat steeds meer bedrijven vertrouwd raken met die markten en meer en meer wereldwijd gaan sourcen, groeide het idee voor de nieuwe businessclub”, vertelt coördinator Griet Witdouck. “We hadden al clubs voor finance, logistiek, verkoop, … maar bereikten de aankoopverantwoordelijken (sourcing of purchase managers, bedrijfsleiders, businessstrategen) nog niet van bedrijven die al hun eerste stappen gezet hebben op de internationale markt en hun wereldwijde aankoopstrategie wensen te optimaliseren. Waar het Lerend Netwerk Aankoop meer praktisch-operationeel van aard is, legt de BC Global Sourcing de focus meer op het theoretisch-strategische aspect. De twee zijn overigens perfect combineerbaar.” Aan de eerste editie namen zowat 25 bedrijven deel. De nieuwe reeks is opnieuw een succes met minstens evenveel inschrijvingen van ondernemingen uit de meest uiteenlopende sectoren. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De businessclub is gespreid over acht werksessies en twee businesscardmeetings met alle internationale businessclubs samen. De deelnemers bepalen zelf de topics in de eerste sessie, zoals forecasting, e-sourcing, duurzaam inkopen, innovatie in de inkoop, enz… en kunnen daartoe zelf voorstellen doen. De sessies starten meestal met een bijdrage van een expert of een praktijkgetuigenis

van deelnemers of een extern bedrijf, gevolgd door discussie en ervaringsuitwisseling.

Netwerken De BC Global Sourcing wordt begeleid door twee mentoren/ervaringsdeskundigen. Isabelle Vancraeynest begon acht jaar geleden als inkoper bij Van Marcke in Kortrijk en was vier jaar directeur van de afdeling: “Ik zie voor mij een rol als stimulator en moderator weggelegd. Vanuit onze praktijkervaring kunnen we input geven, gerichte vragen stellen en de discussie aanzwengelen. Ook voor onszelf blijft het interessant. Voor élke deelnemer geldt: je haalt eruit wat je erin stopt.” Thierry Dewaele heeft dan weer 20 jaar internationale ervaring bij grote bedrijven, vooral in de inkoop, en is Global Purchase Manager bij Bekaert voor productiegerelateerde goederen. Hij zetelt in het managementcomité van Bekaert Engineering en werkt vanuit Ingelmunster. “Ik sta helemaal achter het Voka-concept waarbij mensen met dezelfde interesse samengebracht worden en van elkaar leren”, zegt hij. “Ik leerde het kennen als deelnemer aan de businessclubs Azië en Rusland. Als peter van BC Global Sourcing kan ik tegelijk mijn netwerk aanspreken, zoals het European Institute for Purchasing Management (EIPM), én uitbreiden in de regio. Het is boeiend dat er diverse sectoren samenzitten en dat we als peter/meter de dynamiek in de groep kunnen stimuleren. We gaan het nog interactiever aanpakken en af en toe wat huiswerk meegeven in de vorm van een case study.”

Nieuwe kijk Elsje Mulier is purchaser bij Fabrimode Bel&Bo in Deerlijk, een kledingzaak met 70 winkels in heel België. Ze koopt modeaccessoires aan in China. “Het is verrijkend om erva-

ringen te kunnen uitwisselen met ‘lotgenoten’ die ook o.a. in Azië producten aankopen en om informatie in te winnen van gastsprekers die interessante thema’s uiteenzetten”, blikt ze terug op de eerste reeks. “Via BC-leden hebben we bovendien nieuwe contacten in China gevonden, problemen kunnen oplossen en vermijden, ideeën opgedaan over de omgang met Aziaten, interessante mensen leren kennen, … De BC is een ideale springplank voor wie nieuw is in het vak en een interessante ervaringsuitwisseling voor wie al vertrouwd is met sourcen.” Delta Light uit Wevelgem is trendsetter in architecturale verlichting en sourcet wereldwijd led-producten, elektronische componenten en mechanische onderdelen. “Omdat Delta Light steeds weer innovatieve producten wil ontwikkelen, moeten we even innovatief blijven op het vlak van sourcing en onze ogen openhouden voor opportuniteiten”, zegt Tom Compernolle, head of purchasing. “De BC zie ik als een platform om beter zicht te krijgen op alle mogelijke purchasing aspecten in een globale context, door het uitbouwen van een netwerk met gelijkgezinden en mensen van hetzelfde vak. Deelname aan de sessies is sowieso goede hersengymnastiek en zorgt telkens voor een kritische, nieuwe kijk op diverse inkoopthema’s. Het is m.a.w. een goede remedie tegen bedrijfsblindheid en een versterking van de eigen competenties. De sprekers waren telkens een goede aanzet tot kritische reflectie.” (MD)

BC Global Sourcing komt in aanmerking voor de kmo-portefeuille (erkenningsnummer DV.O104126). Info: Griet Witdouck, griet.witdouck@voka.be, tel. 056 26 13 92.


AGENDA

SEMINARIE

31/01 Distance management – Voka Kortrijk Wat gebeurt er als de kat van huis is? Hoe weet ik of ze wel echt aan het werk zijn? Door toenemende internationalisering, maar ook door het toenemende fileleed, groeit de vraag naar werken op afstand. De technologie is er helemaal klaar voor, maar zijn wij er ook klaar voor? Hoe geef je leiding aan mensen die je niet regelmatig ziet? Hoe creeër je een team met medewerkers die op verschillende locaties werken?

SERVICE DESIGN LAB SEMINARIES

SEMINARIE

03/02 Wegwijs in de douanetarifering en douanegoederencodes – Voka Kortrijk

26/01 Beloning, incentives en motivatie van verkopers – Voka Kortrijk

16/02 China, groei zonder grenzen? KHBO Brugge

Tijdens dit seminarie krijgt u een antwoord op volgende vragen: hoe kunt u uw medewerkers motiveren? Is een doorzichtig en correct salarissysteem de basis voor een stabiel verkoopteam? Ziet u uw verkoper als een opbrengst of als een kost? Vanuit het marktgegeven dat producten en diensten steeds meer op elkaar gaan lijken, gaat het succes van uw onderneming meer en meer afhangen van de commerciële afdeling en de toegevoegde waarde van uw verkopers. Het is dan ook evident dat alleen gemotiveerde verkopers in de steeds toenemende druk vanuit de markt en het bedrijf kunnen meewerken aan het behoud en de groei van uw marktpositie. Dit seminarie biedt u een praktische houvast in dit delicate, complexe aspect van het commerciële beleid van uw onderneming.

Boost your Logistics In deze formule focussen de deelnemers gedurende drie halve dagen op de knelpunten en verliesposten bij de logistiek van goederen. Op een praktische manier komen een aantal thema’s aan bod die uw logistieke activiteiten kunnen optimaliseren en uw kosten verminderen. Programma: 29/02: organisatie van de logistieke flow 29/03: douane en douanereglementering 26/04: CMR vervoersdocument en vervoersdocumenten andere modi (luchtvracht, trein en zeevracht) Inschrijven of meer info: barbara.geschier@voka.be of www.voka.be\west-vlaanderen.

DATUM

TIJDSTIP

Innoveren in dienstenbedrijven Het is voor dienstenbedrijven niet altijd eenvoudig om zich te onderscheiden van de concurrentie en op een unieke manier diensten aan te bieden. Mits u met de juiste tools op zoek gaat en uw blik verruimt, zijn er ook voor dienstenbedrijven zeker ook opportuniteiten om te innoveren. In het Service Design Lab leren we in vier sessies stap voor stap het praktisch gebruik aan van een aantal methodieken die dienstverleners helpen om hun kansen voor innovatie te ontdekken en aan te pakken. Doelstelling van het service design lab: 1) de bestaande dienstverlening beter afstemmen met wat klanten écht willen 2) zoeken naar kansen voor nieuwe, unieke diensten Alle sessies vinden plaats bij Voka Kortrijk, telkens van 9u00 tot 12u30: 27/3, 17/4, 4/5, 15/5 Info en inschrijven: Marijke Bouciqué, tel. 056-26 13 89, marijke.boucique@voka.be.

Structurele partners van Voka - West-Vlaanderen 2012

PREFAB BETON

ACTIVITEIT

PLAATS

EVENEMENTEN EN ONTMOETINGEN maandag 23 januari

18u30 - 22u00

Nieuwjaarsreceptie Kortrijk, Roeselare, Tielt

Waregem Expo, Waregem

vrijdag 27 januari

11u00 - 20u00

Kick-off LN M@W

Ramada Hotel, Oostende

maandag 30 januari

18u30 - 22u00

Nieuwjaarsreceptie Oostende

Casino Kursaal, Oostende

donderdag 16 februari

07u30 - 10u00

Te gast bij Fribona

Fribona, oostkamp

maandag 27 februari

19u00 - 22u00

Voka Young Power meets baron Paul Buysse

nog te bepalen

dinsdag 24 januari

16u30 - 20u00

Uw marketing: intern of extern?

Voka, Kortrijk

woensdag 25 januari

16u30 - 20u00

Update btw en vennootschapsbelasting

Voka, Kortrijk

donderdag 26 januari

16u30 - 20u00

Beloning, incentives en motivatie van verkopers

Voka, Kortrijk

dinsdag 31 januari

16u30 - 20u00

Distance management

Voka, Kortrijk

woensdag 1 februari

08u00 - 13u00

Lab Social Media: zakendoen met Facebook, Twitter en LinkedIn

Voka, Kortrijk

donderdag 2 februari

16u30 - 20u00

Het nieuwe regeerakkoord

Voka, Kortrijk

vrijdag 3 februari

08u30 - 12u30

Wegwijs in de douanetarifering en douanegoederencodes

Voka, Kortrijk

dinsdag 7 februari

09u00 - 13u00

Telefonisch prospecteren

Voka, Kortrijk

dinsdag 7 februari

16u30 - 20u00

Kosten besparen door excellente processen

Voka, Kortrijk

donderdag 9 februari

16u30 - 20u00

Good energy housekeeping

Voka, Kortrijk

vrijdag 10 februari

09u00 - 17u00

Van medewerker tot manager

Voka, Kortrijk

dinsdag 14 februari

08u30 - 12u45

Strategie Lab

Deloitte, Roeselare

dinsdag 14 februari

14u00 - 17u30

Sales Lab: uw verkoopsplan

nog te bepalen

dinsdag 14 februari

16u30 - 20u00

Algemene verkoopsvoorwaarden

Voka, Kortrijk

donderdag 16 februari

16u30 - 20u00

Overtuigen met gezegden, metaforen, oneliners en andere spreekwoorden

Voka, Kortrijk

vrijdag 17 februari

08u30 - 13u00

Facilitair Lab

Voka, Kortrijk

vrijdag 17 februari

09u00 - 17u00

Time management

Voka, Kortrijk

maandag 27 februari

12u00 - 14u30

Conversatie Frans

Voka, Kortrijk

woensdag 29 februari

08u30 - 12u30

Boost your logistics

Voka, Kortrijk

WORKSHOPS EN SEMINARIES

Info en inschrijvingen op onze website: www.voka.be/west-vlaanderen

Ondernemers 1 20 januari 2012

33


34

Ondernemer 19 20 januari 2012

PROSIT

Afsluitsessie Familio – Kortrijk Familio, het lerend netwerk dat overnemers en overlaters samenbrengt, is één grote familie. Tijdens de afsluitsessie kwam dit duidelijk tot uiting. Foto Hol

Vokafé Kinepolis – Oostende Een beetje op de achtergrond geven Benoit Jacxsens (Print & Media Partner) en Robert Tosca (Tosca Torgelita) hun ongezouten mening over de actualiteit. Ze doen ons een beetje denken aan Waldorf en Statler van de Muppetshow. Foto EV

Openingsevent Bedrijven Contactdagen – Kortrijk Te gast bij Sunprotex – Ieper Zowat iedereen houdt van de zon, maar de familie Kestelyn wellicht nog nét ietsje meer. Hoe meer zon, hoe beter de zaken draaien. In een tijdspanne van vijf jaar wist Sunprotex, een spin-off van Kestelyn Sunprotection, zijn omzet te verdrievoudigen. Geen wonder dat er veel belangstelling was voor een bezoek aan het Ieperse bedrijf van Ludwig Kestelyn die zich op zijn website de ‘Godfather van het zonweringsdoek’ noemt. Eigen foto

De populaire beurs ging van start met een debat over het groeiende belang van sociale media. Toch is iedereen het erover eens dat een persoonlijk contact zoveel waardevoller is. Ook een echt glas valt te verkiezen boven een virtueel drankje. Dat vinden alvast Benoit De Wilde, Dirk Clarysse (beiden Bright Advocaten) en Marc Depraetere (Matexi Group). Foto Hol

OPLEIDING

WERKPLAATSORGANISATIE VOOR MEESTERGASTEN

Een interactieve en praktijkgerichte opleiding voor eerstelijnsverantwoordelijken die actief willen meewerken aan het verbeteren van productiviteit en kwaliteit binnen hun bedrijf. Kortrijk op maandagnamiddag vanaf 6 februari 2012 Gent op dinsdagnamiddag vanaf 7 februari 2012 Voor inschrijving of meer informatie over deze training, surf naar www.pvo.be of neem vrijblijvend contact met ons op via 056 21 00 98 of info@pvo.be. PvO - Partners voor Ondernemers - President Kennedylaan 9C - 8500 Kortrijk tel. 056 21 00 98 - fax 056 21 10 87 - e-mail: info@pvo.be - www.pvo.be


Business Card Meeting – Kortrijk Na zijn heldere uiteenzetting werd Rik Van Cauwelaert (Knack) belaagd door onder andere Bernard Dursin (Voka) en Jan Hellebuyck (Crème de la Crème). “Staan we er echt zo slecht voor”, vroegen ze zich af. De blik van Rik Van Cauwelaert spreekt boekdelen. Foto Hol

Afscheidsfeest gouverneur Breyne – Roeselare Het ambt van provinciegouverneur is niet zonder gevaren. Tijdens de nieuwjaarsreceptie liep Paul Breyne bij een val een kuitbeenbreuk op. Maar zoals algemeen geweten zijn West-Vlamingen echte doorzetters en enkele dagen later was hij alweer present. Een uitgebreide Voka-delegatie wuifde de provinciegouverneur uit. Foto Kurt

Gevolgen Di Rupo I – Kortrijk Eindejaarsreceptie Voka Young Power – Brugge Heel veel Girl Power bij de leden van Voka Young Power die voor de eindejaarsreceptie te gast waren bij communicatiebedrijf Cayman: Lien Depoorter (Cayman), Bas Carlier (CBE), Mieke Decock (SDICD) en Eva Carlier (Interior Design). Foto MVN

Niemand ontsnapt aan de besparingswoede van de nieuwe regering. Na een uiteenzetting over de ingrijpende gevolgen hadden Dominiek De Leersnijder (RDL Engineering), Torkild Carlier (Lafaut Algemene Ondernemingen), Vincent De Leersnijder (RDL Engineering), Evelien T’Jollyn (Modular Lighting Instruments) en Patricia De Backer (Chambre de Commerce Franco-Belge) toch enige moeite om een lach op hun gezicht te toveren. Foto Hol

a d v o c a t e n Stefaan DE ROUCK Martine SMOUT Bruno DE RYNCK

JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR KMO’S Advies - bemiddeling - verdediging • bank- en kredietrecht • • handels- en vennootschapsrecht • • ondernemingen in moeilijkheden • • arbeidsrecht • Nijverheidsstraat 2 - 8900 IEPER tel. 057 21 80 04 info@advocaat-derouck.be

/ experts in bedrijfsvastgoed kantorennetwerk in oost- en west-vlaanderen

www.turner-dewaele.be/kantoren

Ondernemers 1 20 januari 2012

35


TOTALE KANTOORINRICHTING

Het nieuw kantoorgebouw “ VILLA VOKA” werd ingericht door INOFEC

Gentseweg 518 n 8793 Waregem n T. 056 61 52 04 n info@inofec.be n www.inofec.be

Ondernemers 1-2012 met Fernand Hollevoet - Atcomex  

Ondernemers 1-2012 met Fernand Hollevoet - Atcomex Voka kamer van koophandel West-Vlaanderen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you