Page 1

K RA F T

MORTGAGES CANADA INC. #212-7928-128 ST., SURREY

INDO-CNADIAN AWAAZ January 13, 2017

Tel:604-502-6100

Weekly Punjabi Newspaper Fax:604-501-6111

mOrtgyj!

◆ KRId`rI 5% f`aun pYmyNt n`l ◆ pR`eIvyt Eqy dUsrI mOrtgyj ◆ rI-P`eInYNs Eqy sivicz ◆ aus`rI leI mOrtgyj ◆ kmriSEl Eqy k`rob`r leI mOrtgyj ◆ P`rm~ leI E`riQk mdd ◆ nvyN ieimgRYNt~ Eqy nvyN KRId`r~ leI mdd ◆ suriKq krYift l`eIn ◆ Kr`b krYift

VARUN CHAUDHRY

604-727-1579

Email:awaazeditor@gmail.com

Volume 26

GURSHARAN DHALIWAL

604-725-0134 Number 02

;Zsk ;kAGD s'A gfjbkA Nozg ns/ ;h nkJh J/ dk Neokn F[o{ fBT{:koe, 13 iBtohL-nwohek ftZu okFNogsh nj[d/ T[^s/ v'Bkbv Nozg tZb'A nj[d/ ;zGkbD ~ f;oc nZm fdB pu/ jB, gOzs{ nwoheh y[chnk J/iz;hnkA Bkb T[BQkA dk fyukn ikoh j?. g[FNh s'A ofjs rZbkA ~ whvhnk ftZu iBse ehs/ ikD #s/ Nozg B/ ;tkb g[ZfSnk, eh n;hA Bkih iowBh ftZu ofj jkA< fJj rZb T[BQkA B/ o{;h y[chnk J/ iz;hnkA e'b nkgD/ fJsok} :'r thvhU j'D dh whvhnk ftZu nkJhnkA ypokA #s/ ejh. v'Bkbv Nozg B/ fejk fe y[chnk J/ eokT[Dk fe o{; ftZu T[j n"oskA Bkb fJ- vhU o{;h y[chnk J/iz;h d/ e'b j?, wzdGkrk iz;hnkA tZb'A whvhnk ~ ikDekoh jk;b sok} :'r jkbs ftZu ;B ns/ T[; dk th- j?. M{mhnkA s/ nkXkojhD rZbkA ~ whvhnk

e?B/vk nkT[D d/ fJZSe gOtk;hnkA d/ GftZy dk c?;bk ezfgT{No eo/rk n"Ntk, 12 iBtohL-e?B/vk d/ fJzwhrO/FB ftGkr tZb'A nfijh seBhe fte;s ehsh ik ojh j? fi; okjhA fJzwhrO/ FB no}hnkA dk w[bkAeD ezfgT{NokA s'A eotkfJnk ikt/rk. nfijk j'D dh ;{os ftu e?B/vk nkT[D d/ fJZSe gOtk;hnkA dk GftZy ezfgT{No d/ jZEkA ftu ubk ikt/rk. c?vob ;oeko u[Zg-ughs/ fJ; :'iBk #s/ ezw eo ojh j? fi; sfjs ezfgT{No okjhA no}hnkA d/ w[bkAeD d/ nkXko fJzwhrO/FB nc;okA ~ s[os c?;bk b?D dh ;j{bs fwb ikt/rh. w"i{dk ;w/A ftu no}hnkA dk w[bkAeD wB[Zyh s"o #s/ ehsk ikAdk j?. d{i/ gk;/ ek~Bh wkjokA dk efjDk j? ezfgT{No tZb'A bJ/ c?;fbnkA dh fBrokBh bJh fJe ftF/F ew/Nh dh ;EkgBk bk}wh j't/rh. qoN v@D d` qzrb` 23 s`l~

muPq sl`h

Eqy

ifsEbyiltI dIE~ EpIl~ WorkSafeBC / WCB kys~ leI hr qrH~ dIE~ m@dd vrkrz kMpYnsySn EpIl itRibaUnl (WCAT) EpIls knYf` pYNSn plYn (CPP) rIkMsIfrySns klym mYnyjmYNt Eqy klym~ dI rIApinMg

GOSAL & COMPANY BARRISTERS & SOLICITORS

*

srj gosl

B.A., LL.B.

254-12899 76th Avenue, Surrey, BC V3W 1E6

604.591.8187 www.wcblawyers.com

okjhA gOukfos eokT[Dk y[chnk J/iz;hnkA d/ tZeko ~ dkrdko eoB tkbk ezw j?. fJj e[M T[j' fijk j? fi; soKQA Bkih iowBh ftZu j[zdk ;h, id M{mhnkA rZbkA ~ gOukfos eokfJnk ikAdk ;h. Nozg B/ fJj rZb nkgDh fojkfJF ftZu nk:'fis gO?^; ekBcoz; ftZu ejh. fJ; w"e/ T[BQkA B/ e[M whvhnk tkfbnkA #s/ M{mhnkA ypokA dk gOuko eoB dk d'F bkfJnk. Nozg B/ gfjbh tko wzfBnk fe ;kb 2016 dhnkA u'DkA ftZu v?w'eO/fNe gkoNh d/ B/sktkA d/ fJzNoB?^N nekT{AN j?e j'J/ ;B ns/ fJ; j?fezr d/ fgZS/ o{; j' ;edk j?.


2

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017


Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

3

nkrk ykB ~ No{v' B/ dZf;nk gfotkoe d';s-n?fEe; efwFBo d/ jo ;tkb dk itkp d/D bJh fsnko UNtk, 12 iBtohL-gOXkB wzsoh i;fNB No{v' dk efjDk j? fe e?o/phnkJh Nkg{ T[^s/ nkrk ykB Bkb feO;w; dhnkA S[ZNhnkA fpskT[D ;pzXh c?vob n?fEe; efwFBo tZb'A g[ZS/ ikD tkb/ ;tkbkA d/ itkp d/D bJh T[j fsnko jB. f}eo:'r j? fe gOXkB wzsoh s/ T[BQkA d/ gfotko B/ pjkwk; ftZu p?^b Nkg{ T[^s/ p/jZd nwho Xkofwe nkr{ dh gOkJht/N fojkfJF T[^s/ S[ZNhnkA fpskJhnkA. ez}ot/fNt bhvofFg nkr{ s/ fto'Xh fXo d/ n?wgh n?AvfoT{ Fhno B/ fJ; T[^s/ fJsok} gOrNkT[AfdnkA n?fEe; efwFBo w?oh vkn;B ~ wkwb/ dh ikAu eoB dh wzr ehsh ;h. Fhno dk efjDk j? fe T[j vkn;B s'A fJj ikBDk ukj[zd/ jB fe eh gOXkB wzsoh bJh fJj ;jh j? fe T[j fe;/ nfij/ F]; dh w/}pkBh ;theko eo/ fi; dh ckT{Av/FB e?B/vhnB ;oeko s'A czv jk;b eodh j't/. fgSb/ jcs/ s'A fwb ojhnkA fttkdrO;s

fpOfNF e'bzphnk d/ f;Zy nkr{ #s/ eksbkBk jwbk

;oh, 11 iBtoh (r[ogOhs f;zx ;j'sk) L-fpOfNF e'bzphnk dh g[oksB f;Zy ;z;Ek r[od[nkok ]kb;k dhtkB ;[;kfJNh n?pN;c'ov d/ ;eZso ifszdo f;zx frZb T[oc j?gh d/ xo ;'wtko ;t/o nDgSks/ jwbktokA tZb'A r'bhnkA dk whAj toQk fdZsk frnk id T[j ;t/o 5L30 ti/ nkgD/ ezw #s/ ikD bJh xo nZr/ yVh nkgDh jh rZvh #u ;tko j'D ik oj/ ;B. jwbkto B/ frZb #s/ nDfrDs r'bhnkA ubkJhnkA go ][Ffe;wsh Bkb T[j r'bh dk fBFkBk Bk pD ;e/. n?pN;c'ov g[fb; w[skfpe frZb ~ ikDp[ZM e/ fBFkBk pDkfJnk frnk j? go fJ;dk Ffjo #u uZb ojh r?Ar fjz;k Bkb e'Jh ;pzX BjhA ikgdk ns/ Bk jh frZb dk e'Jh fuzskiBe ngokfXe fgS'eV j?. r'bhnkA uZbD #s/ frZb B/ GZi e/ nkgD/ xo tVB dh e'fFF ehsh, fi; ekoB T[j fsbe e/ fvr gJ/ ns/ jwbkto dh e'Jh th r'bh fvr/ j'J/ frZb d/ bZr Bk ;eh. jwbkto c[osh Bkb fJZe rZvh #u ;tko j' e/ coko j' frnk, fi;~ e'Jh j'o ubk fojk ;h. fJ; eksbkBk jwb/ ~ r[od[nkok ]kb;k dhtkB ;[;kfJNh n?pN;c'ov fty/ uZb ojh gOpzXeh fyZu'skD ikA ifszdo f;zx frZb dh fe;/ fBZih oziF Bkb th i'V e/ d/fynk ik fojk j?. g[fb; fJ; tkodks dh w[;s?dh Bkb ikAu eo ojh j?. frZb r[od[nkok ;kfjp d/ gOpzXe j'D d/ Bkb Bkb Ffjo ftZu ;wkfie s/ ;ZfGnkukoe ;orowhnkA ekoB th ;fseko/ ikAd/ jB.

ijk} ftZu fJBQkA S[ZNhnkA bJh T[vkB Goh s/ o{jkBh r[o{ jB. 2009 ftZu ssekbh gOXkB T[j jtkJh ;co dk youk w'V d/Dr/. nkrk wzsoh ;NhcB jkogo B/ T[BQkA ~ e?B/vk dk ykB 15 fwbhnB fJ;wkfJbh w[;bwkBkA d/ nkBo/oh Bkrfoe pDk fdZsk ;h.

fog'oNkA s'A pknd gfjbh iBse fNZgDh eofdnkA No{v' B/ nkfynk fe fJj S[ZNhnkA T[BQkA nkgD/ g[okD/ gfotkoe fwZso Bkb wDkJhnkA go T[BQkA fJj th nkfynk fe fJ; pko/ vkn;B Bkb rZb eoB T[^s/ T[BQkA ~ y[Fh j't/rh. No{v' B/ nkfynk fe nkrk ykB T[BQkA ~ T[d'A s'A ikDd/ jB id'A s'A T[j y[d fJZe pZuk ;B. No{v' d/ nkfc; B/ nkfynk fe gOXkB wzsoh s/ T[BQkA d/ gfotko B/ ;oekoh


4

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

No{v' tZb'A wzsoh wzvb #u c/opdb, nfjwd j[;?B pD/ fJwhrO/FB wzsoh feO;Nhnk pDh ftd/F wzsoh UNtk, 11 iBtohl-bzw/A ;w/A s'A fbpob n?w gh oj/ ;NhcB fvUB s/ i"jB w?e?bw B/ wzrbtko ~ e?pfBN SZv fdZsk s/ eJh Bt/A fujfonkA ~ gOXkB wzsoh i;fNB No{v' tZb'A nkgDh Nhw ftZu Fkwb ehsk frnk.

fbpob ;oeko d/ gfjb/ e?pfBN c/opdb ftZu fJ; rZb dh g[FNh ehsh rJh fe ;kpek fJzNoB?FBb No/v wzsoh feO;Nhnk cohb?Av ftd/F wzsoh ti'A fvUB dh EkA bt/rh. cohb?Av d/ f;nk;h g'oNc'bhU ftZu BkoE nw?oheB

coh No/v nrohw?AN (BkcNk) th Fkwb j?. fJj nfijh nfjw nkofEe vhb j? fi; ~ ] sw eoB ikA fJ; pko/ w[V rZbpks eoB dk ;ze/s Bt/A u[D/ rJ/ okFNogsh v"Bbv Nozg gfjbkA jh d/ u[Ze/ jB. fbpob wzsoh wzvb ftZu fJj c/opdb efEs s"o T[^s/ nwohek ftZu j'D tkb/ f;nk;h pdbkn ekoB j'D ik fojk j?. fJ;/ d"okB fbpob gkoNh d/ ;kpek bhvo ;NhcB fvUB ~ f;nk;s SZvD s'A pknd cokA; ikA iowBh dk nzp?;vo pDB dh g/FeF ehsh rJh j?. ni/ sZe fJj gsk BjhA bZr ;fenk j? fe T[j d'tkA ftZu'A fe; dh u'D eoBr/. fvUB d'tkA ftZu'A e'Jh th nj[dk u[DB go T[j pDBr/ :{og d/ jh nzp?;vo. fJwhrO/FB wzsoh i"jB w?e?bw th f;nk;s SZvD ik oj/ jB s/ T[BQkA ~ uhB bJh e?B/vk dk nzp?;vo fB:[es ehsk ik ;edk j?. w?e?bw s/ fvUB ~ nzp?;vo pDB bJh n?wgh d/ nkgD/ nj[fdnkA s'A n;shck d/Dk j't/rk s/ T[BQkA tZb'A ibd jh nfijk eoB dh ;zGktBk j?. No{v' B/ nkfynk fe d't/A ;hBhno wzsoh ;kvh Nhw dk nN[ZN fjZ;k ofjDr/ s/ T[BQkA fJ; rZb dh th g[FNh ehsh fe T[BQkA tZb'A fvUB ~ nfjw ;hBhno nj[d/ dh g/FeF ehsh rJh j?. b/po wzsoh w?oh:/B

supr vIz`

dy leI ivztr ienSorYNs vIz` n` lgx qy 100% pYsy v`ps “bYNk mortgyj ieMSorYNs lYx qoN pihl~ j~ jy quh`fy kol pihl~ hI bYNk mortgyj ieMSorYNs hY q~ quh`nUM prsnl ieMSorYNs leI j`x` c`hId` hY|”

• l`eIP ieMSorYNs • trYvl ieMSorYNs • ivztr ieMSorYNs • fYNtl qy mYfIkl plYn• E`r eI EYs@ pI, E`r E`r EYs@ pI qyN • mnI-bYk trm ieMSorYNs EsI Gr~ E MSorYNs • ikRtIkl ielnYs ieMSorYNs k`r~ dI ie vI krdy h~ • proivMs qoN b`hr kvryj • spYSl ifsEibiltI ieMSorYNs tYksI qy tr@k fr`eIvr~ v`sqy s`fy kol 10, 15, 20 s`l~ dy grMitf plYn hn|

jsvIr gryv`l 778 317 6262 JasvirGrewal0596@Gmail.com

E`px` jIvn bIm` krv`aux`, E`pxy Brosy nUM p@ikE~ krn` hY

fwjhu[Ze e?pfBN SZvDr/ s/ T[BQkA dh EkA ;N/N; nkc t[wB wzsoh g?Nh jk}d{ b?Dr/. jk}d{ dh EkA v?w'eO?fNe fJz;NhfuT{FB wzsoh wohnw w[B;c b?Dr/. UBNkohU s'A n?wgh eohBk r'bv ~ v?w'eO?fNe fJz;NhfuT{FB wzsoh Ekfgnk ikt/rk. co?Ae"fJ; fcfbg F?Ag/B e"wkAsoh No/v wzsoh ti'A cohb?Av dh EkA b?Dr/. cohb?Av fiZE/ nwohek Bkb e?B/ vk d/ nkofEe ;pzXkA dk fynkb oZy/rh T[^E/ jh F?Ag/B ~ NokA; g?;/fce gkoNBofFg (Nhghgh) w?ApokA Bkb ezw eofdnkA j'fJnkA e?B/ vhnB ezgBhnkA bJh eko'pko d/ tX/o/ w"e/ sbkFD/ j'Dr/. :"oe ;kT{E t?;NB s'A n?w gh nfjwd j[;?B fJwhrO/FB, ofcT{ih s/ f;Nh}BfFg wzsoh j'Dr/. j[;?B ;'wkbhnk s'A ofcT{ih ti'A e?B/vk nkJ/ ;B s/ T[j N'okAN' d/ :"oe ;kT{E t?;NB jbe/ ftZu tehb s/ efwT{fBNh n?eNhft;N jB. j[;?B gfjb/ ;'wkbh e?B/vhnB jB fiBQkA ~ 2015 ftZu gfjbh tkoh c?vob ;oeko ftZu u[fDnk frnk. feT{fpe d/ ;/AN w"fo; u?Agb/B jbe/ s'A gfjbh tkoh n?wgh oj/ ;?<Ag/B ;kpek eko'pkoh s/ tehb jB. T[BQkA d/ ftZs wzsoh fpZb w"ofBT{ dk gkobhnkw?ANoh ;eZso pDB dh g{oh ;zGktBk j?.


Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

5


6

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

Upkwk tZb'A ftdkJh w"e/ iwj{ohns ~ B;btkd, Bkpokpoh s/ G/dGkt s'A g?dk j'D tkb/ ]sfonkA pko/ fusktBh fFekr', 12 iBtohL-nwohek d/ okFNogsh poke Upkwk B/ nZi fJE/ Gkt[e seoho ftZu nwoheh BkrfoekA s'A ftdkJh bJh. T[BQkA B/ v'Bbv Nozg d/ okFNogsh u[D/ ikD pknd d/F ftZu #y'ok bkT{# oki;h wkj"b d"okB iwj{ohns ~ tX oj/ B;btkd, Bkpokpoh ns/ G/dGkt s'A j'D tkb/ ]sfonkA pko/

fusktBh fdZsh. ;Oh Upkwk nkgD/ rOfj Bro ftZu seohpB 20 j}ko ;woEekA ~ ;zp'XB eo oj/ ;B. 55 ;kbk Upkwk B/ fejk, #w?A s[jk~ efj fojk jkA fe pdbkn fbnkT[D bJh w/oh :'rsk T[s/ Go';k Bk eo' go nkgD/ nkg T[s/ :ehB oZy'. w?A s[jk~ efj fojk jkA fe s[;hA T[; Go';/ ~ pDkJh oZy' i' ;kv/ ;EkgBk d/ d/

d;skt/}kA ftZu fbfynk j?. jkA, w?A eo ;edk jkA. jkA, n;hA ehsk j?. jkA, n;hA eo ;ed/ jkA.# T[BQkA nwoheh BkrfoekA ~ iwj{ohns ~ ] sfonkA pko/ ;ktXkB eofdnkA fejk, #id'A n;hA vo ;kjwD/ M[e ikAd/ jkA skA b'eszso gOGkfts j' ;edk j?. fJ; bJh ;k~ BkrfoekA d/ o{g ftZu pkjoh jwb/ pko/ u"e; ofjDk ukjhdk j?. ;k~ nkgDhnkA T[BQkA edokA ehwskA ~ ew}'o j'D s'A pukT[Dk ukjhdk, fi; ekoB n;hA w"i{dk d"o ftZu gj[zu/ jkA.# T[BQkA B/ nc;'; }kfjo ehsk fe ;kb 2008 ftZu d/F d/ gfjb/ f;nkjckw okFNogsh ti'A T[BQkA dh fJfsjk;e u'D d/ pknd th #B;btkd ;kv/ ;wki ftZu skesto s/ tzv gkT{ skes d/ o{g ftZu poeoko j?.# okFNogsh ti'A Upkwk dk ekoiekb 20 iBtoh ~ ;wkgs j't/rk ns/ fogpfbeB gkoNh d/ v'Bbv Nozg nwohek d/ 45t/A okFNogsh ti'A ekoiGko ;zGkbDr/. ;Oh Upkwk B/ nkT[D tkb/ jcfsnkA ftZu Nozg Bkb

FkAshg{oB ;Zsk spdhbh dk tkndk ehsk. Nozg dk BkA bJ/ pW?o T[BQkA B/ nkgDh seoho ftZu 2016 dh okFNogsh u'D gOuko w[fjzw d"okB yk; w[Zd/ oj/ eJh fttkds ftfFnkA dk nf;ZXk f}eo ehsk, fiBQkA ftZu w[;fbw gotk;hnkA T[s/ nko}h o'e th Fkwb ;h.

ph ;h d/ sZNh fJbke/ #u nkfJnk G{ukb t?Be{to, 11 iBtohL-fpOfNF e'bzphnk d/ T[^so gZSw tZb g?;/fce UFB ftZu }pod;s G{ukb nkfJnk. foeNo g?wkB/ T[^s/ fJ; dh rsh 5H1 wkgh rJh. fJj G{ukb nZi ;t/o/ 7L49 ti/ nkfJnk. fJj ikDekoh B?u{ob fo;'of;} e?B/vk tZb'A fdZsh rJh.fJ; dk e/Ado Xosh dh ;sfj s'A 10 feb'whNo j/mkA ;h. nkBbkJhB g';N ftZu B?u{ob fo;'of;} B/ nkfynk fe fJ; G{ukb Bkb e'Jh tZvk B[e;kB BjhA j'fJnk.


7

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

gh;ehfgzr bJh e?B/vk nkgD/ g[fb; nfXekohnkA ~ G/i/rk e'bzphnk! UNtk, 11 iBtohLpkrh iE/pzdhnkA ~ yd/VB s/ e'bzphnk ftZu izrpzdh dh fBrokBh eoB bJh e?B/ vk d; g[fb; nfXekohnkA dh Nhw T[^E/ G/i/rk. fJBQkA ftZu'A e[ZM nfXekoh ;z:[es okFNo d/ Mzv/ sfjs ikDr/ idfe pkeh j'o d[tZbh skfJBksh dk fjZ;k j'Dr/. T[j f;ZX/ s"o T[^s/ dZyDh nwoheh d/FkA dh e"wh g[fb; c'o; bJh ezw eoBr/. e"wkAsoh gZXo T[^s/ FkAsh pjkb eoB bJh fbpob ;oeko tZb'A fijVhnkA e'fFFkA ehshnkA ik ojhnkA jB T[; ;pzXh :'iBk fgSbh i[bkJh ftZu jh gpfbe ;/cNh wzsoh okbc r[v/b ;kjwD/ g/F ehsh rJh ;h. r[v/b s/ ftd/F wzsoh ;NhcB fvUB

s'A tZX c"ih N[eVhnkA s/ 150 g[fb; nfXekoh skfJBks eoB/ j'Dr/. fJj th ;zGktBk gOrNkJh ik ojh ;h fe fJ; ;pzXh n?bkB feO;w; s'A gfjbkA j't/rk. go fJ; ~ nrb/oh rZbpks bJh nZr/ Nkb fdZsk frnk s/ fJ; d/ fJ; wjhB/ d/ nyho ftZu j'D dh ;zGktBk j?.

e?B/vhnB c"ih N[eVhnkA dh Fw{bhns tkb/ :{n?B fwFB bJh wkbh, ;?ANob ncoheB fogpfbe s/ v?w'eO?fNe fogpfbe nkc ekAr' dh u'D ehsh ik ;edh j?. e?B/vhnB g[fb; ~ feZE/ G/fink ik ;edk j? fJ; tZb xZN fXnkB ik ;edk j?.

B/ fJ; T[^s/ ;fjwsh th gOrNkJh ;h go fJ; skfJBksh dk ;wkA ni/ s?n ehsk ikDk pkeh j?. gh;ehfgzr ;pzXh oDBhsh ~ bkr{ eoB bJh fbpobkA ~ eJh EktkA T[^s/ nkgDhnkA 600

Nozg pko/ ;wM"skwJh ikDekoh fJZemh eoB s'A o{; B/ ehsk fJBeko wk;e', 11 iBtohLokFNogsh tbkdhwho g[fsB d/ p[bko/ tZb'A fJBQkA d'FkA s'A fJBeko ehsk ik fojk j? fe o{; B/ nwohek d/ Bt/A u[D/ rJ/ okFNogsh v"Bbv Nozg pko/ e'Jh ;wM"skwJh ikDekoh fJZemh ehsh j?. p[ZXtko ~ g[fsB d/ p[bko/ dfwZsoh g?;e't B/ fJBQkA ypokA ~ tkfjnks s/ wBxVs dZf;nk. g?;e't B/ nkfynk fe o{; fJ; soQkA dh ;wM"skwJh ;wZroh fJZemh eoB ftZu fdbu;gh BjhA oZydk. f}eo:'r j? fe nwoheh nfXekohnkA B/ wzrbtko ~ dZf;nk fe y[chnk nfXekohnkA B/ Nozg ~ fJ; rZb s'A ikD{ eotkfJnk ;h fe o{; T[BQkA pko/ fBih s/ ftZsh ikDekoh fJZemh eo fojk j?. fJ; wro'A Nozg B/ NthN eoe/ nkfynk fe fJj iknbh ypo j? s/ f;oc f;nk;h e{V gOuko s'A fJbktk e[ZM BjhA.

s y a D 7 ek! a We o 9pm 9 am t Tr uck Insura nc & Pro-Rate e

ÁÃÄ àð¼Õ»INSURANCE Áå¶ àð¶ñð» ñÂÆ TRUCK & PRO RATE ëÅÇÂéË ºÇÃ³× òÆ Õðç¶ Ô»

HOUSE INSURANCE HOUSE

CONTENTS

LIABILITY

$450,000 $550,000 $650,000 $750,000

$315,000 $385,000 $455,000 $525,000

1 1 1 1

Million Million Million Million

PREMIUM

$302 /YEAR $346 /YEAR $407 /YEAR $467 /YEAR

Discounts vary due to circumstances individualand circumstances requirements. Discounts maymay vary due to individual policy requirements.and Ratespolicy subject to change without notice Rates subject to change without notice.

Above Rates Includes: * Senior Discount * Claims Free Discount * New Home Discount * Mortgage Free Discount * Home Production Discount * Deductible Applicable * Monthly Payment Plan

ÁÃÄ Ôð åð·» çÆ Ç³ô¯ð˺à òÅÇÜì ÕÆîå Óå¶ Õðç¶ Ô»Í

ÃÅⶠçøåð Ôøå¶ ç¶ Ã¼å¶ Ççé Ãò¶ð¶ I òܶ 寺 ôÅî I òܶ å¼Õ Ö¹¼ñ·ç¶ ÔéÍ

Call us to Save minimum 10% or more on your Insurance 604-351-6539

AMC INSURANCE SERVICES LTD.

AMC

YORKOFFICE) BUSINESS CENTER, CLOVERDALE Shopping Plaza, SURREY (HEAD LANGLEY COQUITLAM COQUITLAM VANCOUVER ABBOTSFORD #134-17455 - Hwy 10 #103-8399-200 St. 454-West Broadway, Eagle Ridge Plaza, 405-1192 Burquitlam #120-12888-80TH AVE., HEAD 526 Clarke Road, Coquitlam Landowne Dr,604-876-0126 Coquitlam VANCOUVER Ph: SURREY 604.576.6648 SURREY Ph: 604.507.6666 Ph: 604.882.6000 LANGLEY Ph: 604.939.2425 Ph: 604-942-3555 Ph: Ph: 604.744.0360

OFFICE

1 minute away from AirCare

134 -17455, Hwy 10 160-20728 Willoughby Town Center Dr #404, 552 Clarke Rd 405-1192 Lansdowne Dr 454 West Broadway 604-939-2425 31696 South Fraserway 604-576-6648 604-882-6000 604-876-0126 604-942-3555 604-507-6666

#120, 12888 - 80th Ave.

128th St

80th Ave.

AMC Insurance

130th St.

www.amcinsurance.ca • jparmar@amcinsurance.ca


8

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

w[stk}h iE/dko nwohe f;zx niBkbk d/ Gok B/ pkdb tb i[Zsh trkjh bzph, 12 iBtohL-d; ;kbkA d/ oki pknd j[D pkdbkA bJh gzikp #u u'D gOuko eoBk n"yk j' frnk j?. nZi bzph jbe/ d/ fgzv oZsk y/Vk (S'Nk) fty/ u'D ib;/ d"okB w[Zy wzsoh gOekF f;zx pkdb #s/ r[opuB f;zx BkA

d/ ftnesh B/ i[Zsh ;[ZNh. uFwdhdkA nB[;ko i[Zsh w[Zy wzsoh d/ fujo/ #s/ tZih ns/ T[BQkA dk uFwk B[e;kfBnk frnk. i[Zsh tZiD eoe/ w[Zy wzsoh dh yZph nZy th ;[Zi rJh. r[o{ rOzE ;kfjp dh p/ndph d/ o'; #u i[Zsh ;[ZND tkbk r[opuB

   / 0 *& %1!#(2.

 

' 

       

  

     

  

  !  " #" #$   % & %  & %   !" # $ % &$

' ()&  * + *& ,-#*+#* *.

f;zx s]s ;Oh e/;rVQ ;kfjp d/ w[stk} h iE/dko nwohe f;zx niBkbk dk S'Nk Gok j?. g/F/ s'A fe;kB r[opuB f;zx fgzv oZsk y/Vk (S'Nk) dk t;Bhe j?, i' nZieZbQ fgzv M'oVy/Vk (np'jo) ofjzdk j?. ikDekoh nB[;ko w[Zy wzsoh id'A nkgDh seoho w[ek e/ e[o;h #s/ fpokiwkB j'J/ skA gzvkb #u nkw iBsk #u shih esko ftZu p?mk 40-42 ;kbk r[opuB f;zx yVQk j' frnk ns/ w[Zy wzsoh tZb nkgDh i[Zsh trkj wkoh ns/ nkyD bZrk, #fJ; B/ ;Oh r[o{ rOzE ;kfjp dh p/ndph eotkJh, fJZe tko BjhA tko-tko eotkJh. e'Jh eotkJh BjhA ns/ ;Oh r[o{ rOzE f;zx ~ oZi e/ }bhb ehsk.# r[opuB f;zx d/ nuBu/sh jwb/ s'A GwZsoh g[bh; B/ T[; ~ ekp{ eo fbnk. uFwdhdkA nB[;ko r[opuB f;zx ~ g[bh; tZb'A cVB #s/ fgzv dhnkA n"oskA r[opuB f;zx dh jwkfJs #s/ nk rJhnkA ns/ r[o{ rOzE ;kfjp dh p/ndph bJh pkdb ~ f}zw/ tko dZ;D bZrhnkA. fJ; xNBk wro'A ;Oh pkdb T[E'A ub/ rJ/. r[opuB f;zx dk ekb/ ozr dk y[Z;k tZiD eoe/ w[Zy wzsoh dh yZph nZy #s/ ;'} nk rJh. fJ; wro'A T[BQkA B/ fgzv SkfgnkAtkbh s/ e'fbnkAtkbh #u wfj} d' d' fwzN jh seoho ehsh. d[gfjo d/ ykD/ ;w/A w[Zy wzsoh dh ;[Zih nZy dh f;tb j;gskb, pkdb d/ vkeNokA B/ ikAu ehsh ns/ ;'i xNkT[D bJh nZy ~ Ne'o ehsh. ;{sokA nB[;ko nZy dk B}o do[;s gkJh rJh. pknd #u w[Zy wzsoh B/ fejk, #fJj fto'X BjhA. T[j pzdk fJZE'A dk BjhA, np'jo ofjzd?. w?~ gsk bZrk fe T[j nwohe f;zx niBkbk dk Gok j?. T[BQkA dk sknb[e ;ko/ ikDd/ j'A. ;kok oZsk y/Vk fgzv ;kvk w[ZdJh j?. w?A ekotkJh bJh e[M BjhA efjDk g[bh; B/ t/yDk j?.# n?Be N[ZND pko/ ;tkb #s/ T[BQkA fejk, #t/y bU w/oh T[jh n?Be j?.# dZ;D:'r j? fe fJ; s'A gfjbkA nr;s 2014 #u b[fXnkDk ftZu fJZe f;nk;h

;wkrw d"okB fJZe p/o[}rko B/ ;Oh pkdb tZb i[Zsh ;[ZNh ;h. dZ;D:'r j? fe n?stko ~ ibkbkpkd jbe/ #u T[g w[Zy wzsoh ;[ypho f;zx pkdb #s/ b'ekA B/ gEokn ehsk ;h. f} bQk g[bh; w[yh Xo[wD n?u fBzpb/ B/ dZf;nk fe r[opuB f;zx ~ frOcsko eoe/ T[; f]bkc EkDk epotkbk ftZu Xkok 352$353$182 sfjs e/; doi ehsk j?. ;zgoe eoB #s/ s]s ;Oh e/;rVQ ;kfjp d/ w[stk}h iE/dko nwohe f;zx niBkbk B/ r[opuB f;zx d/ T[BQkA dk Gok j'D dh g[FNh eofdnkA fejk fe T[BQkA dh 4-5 fdB gfjbkA T[; Bkb c'B #s/ nkw tkAr rZb j'Jh ;h. i[Zsh ;[ZND dh xNBk pko/ T[BQkA ~ e'Jh ikDekoh BjhA. T[BQkA fejk fe ;Oh r[o{ rOzE ;kfjp dh p/ndph f]bkc iBsk #u pj[s o'; j?. r[zvkrodh f]bkc b'ekA ftZu r[Z;kL ioB?b f;zx #84 f;Zy esb/nkw d/ o'; #u ssekbh rOfj wzsoh ghH fudzpow #s/ i[Zsh ;[ZN e/ uouk #u nkJ/ #nkg# nkr{ ioB?b f;zx (;kpek gZsoeko) B/ w[Zy wzsoh pkdb #s/ i[Zsh ;[ZND dh xNBk ~ nekbh ;oeko dh r[zvkrodh f]bkc b'ekA dk r[Z;k eoko fdZsk j?. bzph s'A T[whdtko ioB?b f;zx B/ fejk fe gzikp #u nekbh ;oeko dh r[zvkrodh, fGOFNkuko, r[o{ rOzE ;kfjp dh p/ndph f]bkc b'ekA d/ r[Z;/ dk T[pkb fBeb fojk j? ns/ fJj t'NkA t/b/ th d/ yD ~ fwb/rk.

EsIN lrinMg tYst dI iqE`rI leI E`p pVH`auNdy h~ Eqy kMipaUtr n`l iqE`rI krv`auNx qoN b`Ed kMipaUtr Â&#x2019;qy E`p tYst lYNdy h~|

eyEr bryk kors Eqy E`to tr@k dy l`iesMs smyq kl`s 1 qoN lY ky kl`s 7 q@k kMipaUtr n`l pMj`bI ivc lrinMg l`iesYNs dI iqE`rI krv`auNdy h~| hor j`xk`rI leI huxy Pon kro:

778-251-0300

E`px` kImqI sm~ qy imhnq n`l km`ieE` pYs` ieDr auDr Kr`b n` kro!


9

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

ykb;k eo?fvN :{BhnB B/ efwT{fBNh ~ 105,000 vkbo dkB ti'A fdZs/ efwT{fBNh d/ Gb/ ns/ efbnkD tZb fXnkB d/D ns/ ftfdnk, ;ZfGnkuko ns/ Xkofwe ekotkJhnK ~ ;jkfJsk d/D d/ nkgD/ fwFB ns/ gOfspXsk @s/ g{fonK T[sofdnK ykb;k eo?fvN :{BhnB jo ;kb nkgDh F[ZX nkwdBh dk 10% tZy tZy ekoiK bJh efwT{fBNh ~ tkg; w'Vdh j?. 2016 d/ ;kb bJh e[ba :'rdkB 200,000 vkbo j?. b'no w/Bb?Av ftu nB[Gt ehs/ rJ/ ;od w";w d/ Bshi/ ti'A ykb;k eo?fvN :{BhnB dh ekog'o/N ;'Fb fo;gKf;fpfbNh ew/Nh (SFO) B/ p/xfonK ns/ rohpK bJh j/m fby/ nB[;ko ;jkfJsk gOdkB ehshL b'no w/Bb?Av @u 3 F?bNoK, n?pN;c'ov efwT{fBNh ;oftf;} ns/ ;oh w?w'ohnb j;gskb ~ ro";oh E?fbnK, ezpbK, fp;sfonK, g?ANK, ewh}K, i?eNK ns/ i[okpK bJh 14,500 vkbo fdZs/. f;Zy ftfdnk ~ ;jkfJsk d/D d/ nkgD/ fwFB d/ fpnkB ~ g{fonK eofdnK 90,000 vkbo f;Zy ;e{bK ~ fdZs/. p'ov d/ u/now?B jfozdo f;zx wfjsk B/ dZf;nk, \2016 d"okB ykb;k eo?fvN :{BhnB B/ nkgDh 30thA ;kbfrokj eJh soQK d/ T[^dwK, fizBQK @u t}hc/, po;ohnK, ;gK;ofFZgK ns/ efwT{fBNh ;/tk fJBkw Fkwb ;B, ~ F[o{ eofdnK wBkJh##. \T[BQK ;fwnK @s/, id'A ftneshrs d/D xZN ofjzdh j?, n;hA ekog'o/N gZXo @s/ nkgDk :'rdkB tXk d/D @u y[Fh wfj;{; eod/ jK ns/ T[BQK eJh efwT{fBNhnK ~ d/D tkg; w'Vd/ jK,

fizBQK ~ n;hA ;/tktK gOdkB eod/ jK##. w[Zy ekoi-;kXe nc;o dbpho f;zx wfjsk B/ j'o dZf;nk, \ykb;k eo?fvN :{BhnB dh w?B/iw?AN ns/ eowukoh pkekfJdk d{;fonK dh wdd eoB bJh nkgDk ;wK tbzNhno ezw eoe/ bkT[Ad/ ofjzd/ jB ns/ n;hA T[; ;z;Ek bJh ezw eoB tk;s/ pj[s XzBtkdh j[zd/ jK fijVh b'eK dh wdd bJh b'e dh GktBK nB[;ko ezw eodh j?##. ykb;k eo?fvN :{BhnB fJe g{oB ;/tktK tkbh eo?fvN :{BhnB j? fi; dh 412 fwbhnB s'A tX/o/ e[Zb ;zgsh j?, 15,000 d/ eohp w?Apo jB ns/ t?Be{to, fteN'ohnk, ;oh (2) ns/ n?pN;c'ov @u ;fEs gzi poKuK jB ns/ S/thA poKu ;oh ftu 128 ;NohN ns/ 80 n?t/fBT{ @s/ 2017 d/ F[o{ @u y[ZbQD ik ojh j?. n;h ewoFhnb wkoNr/iK d/D @u pV/ ;orow jK ns/ ;kv/ e'b fJe e/AdohfeOs ftGkr j? fijVk w?ApoK dhnK b'VK dk tXhnk fynkb oZydk j?. n;hA nkgDh w?ApofFg ns/ efwT{fBNh dk T[BQK tZb'A brksko ;jkfJsk d/D tk;s/ XzBtkd eod/ jK! tX/o/ ikDekoh bJh ;zgoe eo'L dbpho f;zx wfjsk 604-507-2300 t/B w?e/n 778-789-0760

MORTGAGE APPROVAL MORE DIFFICULT, as rules have changed !

You need an EXPERIENCE BANKER & MORTGAGE BROKER

5 YEARS VARIABLE

2.35

*Good Income, Stable job and clean credit. Conditions apply.

Ranked One of the

in Canada

Bank upon our 30 Years of Banking Experience

Unit 200-6330 Fraser St @47 Ave & Fraser St

604 564 1000

Brosywog syv`v~ pRd`n krdy h~ • vrk prim@t • stUfYNt vIz` • ivztr vIz` • ilv-ien-kyErigvr (nYnI) EYplIkySn • riPaUzI klym

MALHOTRA IMMIGRATION SERVICES INC.

Ph.: 604.584.6474 (MISI), 604.498.6474, 604.498.6475 Fax: 604-584-6434, www.ydmalhotra.com Email: info@ydmalhotra.com inquiries@ydmalhotra.com

BANK OF MONTREAL Surrey & Abbotsford UCO BANK London UK, Moga, Alamgir

id@lI qoN s`bk` vIz` EPsr

SHARNJIT GILL, AMP WHY PAY MORE TO BANKS

(Payal Busisness Centre)

EN PROVULTS RES

“TOP MORTGAGE BROKERS”

VANCOUVER

Unit #236-8138 128 St., Surrey

kYnyfIEn ieMmIgrySn iv@c vIz` EPsr, EpIlz EPsr, riPaUjI klym EPsr, ieMmIgrySn sl`hk`r dy qOr 'qy 40 s`l qoN v@D d` qzrb` hY

• ieMmIgrySn EpIl • supr vIz` • pqI-pqnI/PYmlI kl`s EYplIkySn • sik@lf vrkr EYplIkySn • pRovYNSIEl nOmnI • kYnyfIEn qzrbyk`r kl`s

%*

RAJ GILL, AMP

EsIN nvIN lukySn ’qy mUv ho cu@ky h~:

SURREY

Unit 244 8138 128 St

604 507 1000 www.quickapproval.ca

Former VISA OFFICER from New Delhi

Y. D. MALHOTRA B.A., LL.B. (DELHI UNIV.), FORMER VISA OFFICER

REGULATED CANADIAN IMMIGRATION CONSULTANT Member, Immigration Consultants of Canada Regulatory Council Member, Canadian Association of Professional Immigration Consultants Commissioner of Oaths; Life Member, Indian Law Institute

Commissioner of Oaths


10

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

vkeNo dh bkgOtkjh ekoB e'wk #u rJh gzi ;kbk pZuh n?Apo nNtkb ~ nkfJnk j'F n?vfwzNB, 10 iBtohL-vkeNo dh bkgotkjh ekoB e'wk ftu rJh gzi ;kbk gzikph w{b dh pZuh n?Apo nNtkb ~ j'F nk frnk j? ns/ uko wjhfBnkA pknd T[; dh xo tkg;h ;zGt j' ;e/rh. fJ; d"okB T[; d/ wksk-fgsk dh y[Fh dk e'Jh nzs BjhA j?.

n?Apo d/ fgsk owB nNtkb dk efjDk j? yk; ;h, feT[Afe fJ; fdB T[; dk gzitkA iBw dZf;nk fe n?Apo e'wk ftu ubh rJh. vkeNokA fe T[j j[D p'b ojh j? ns/ wzwk-gkgk tor/ fdB ;h. owB nNtkb B/ fejk T[BQkA dh pZuh B/ dZf;nk fe n?Apo d/ fdwkr s/ ;ZN bZrh Fpd T[; d/ w{zj'A ;[D e/ T[BQkA dh y[Fh dk e'Jh j[D mhe j' ojh j? ns/ T[j T[; dk xo ftu j? go fe; soQkA fJ; pko/ T[j e[M th BjhA fNekDk BjhA fojk j?. jkbkAfe fJbki d"okB T[j n?Apo ~ FBhtko ~ xo fbikAd/ ;h go fJj FBhtko

FkBdko sohe/ Bkb ;[nkrs eoBr/. f}eo:'r j? fe ;szpo wjhB/ ftu dzdkA d/ fJbki d"okB vkeNo B/ T[; ~ n?Bk;Ehihnk gOfefonk fdZsh ;h, fi; ekoB T[; ~ nke;hiB dh ewh j' rJh ns/ ;kj nkT[Dk w[Ffeb j' frnk. T[; ~ s[ozs d{i/ j;gskb fbikfJnk frnk, fiZE/ vkeNokA B/

dZ; ;e/. n?Apo d/ wksk-fgsk ni/ th nkgD/ ;tkbkA d/ itkp bZG oj/ jB. fcbjkb T[j pZuh dh f;js ftu ;[Xko j'D eoe/ y[F jB. T[BQkA fejk fe n?Apo j[D ykDk yk ojh j? ns/ fJ; eoe/ T[j nkgDhnkA g;zdhdk uh}k dk w}k b? ojh j?. n?bpoNk dh v?ANb n?;';hJ/FB ns/ ekbi fJ; wkwb/ dh ikAu eo fojk j?.


11

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

fJj @;odko#, oZydk j? gOXkB wzsoh i;fNB No{v' dk w[ekpbk eoB dh ekpbhns

UNktk, 12 iBtohL-irwhs f;zx e?B/vk ftu fe;h gSkD dk w[Eki BjhA jB. okiBhsh ftu T[BQkA dh tZyoh gSkD j? ns/ fBT{ v?w'eO/ fNe gkoNh bJh T[j fJe tZyoh T[whd jB. gkoNh T[BQkA ftu nkgDk GftZy d/y ojh j? ns/ b'ekA dk fJZE'A sZe efjDk j? fe irwhs, gOXkB wzsoh i;fNB No{v' dk w[ekpbk eoB dh ekpbhns oZydk j?. irwhs f;zx nkswftFtk;h, y[FB[wk ns/ okiBhsh ftu wkjo ftnesh jB. fcbjkb T[j UBNkoh^U ftXkB ;Gk d/ w?Apo jB ns/ fBT{ v?w'eO/fNe gkoNh d/ fvgNh bhvo jB. 2018 ftu gO'ftzF ftu u'DkA j'DhnkA jB skA nfij/ ftu irwhs ~ tZvh G{fwek fwbD dh T[whd j?. fJ; d/ Bkb jh b'e T[BQkA e'b'A y/ soh okiBhsh s'A pkjo fBeb e/ ;zxh okiBhsh ftu G{fwek fBGkT[D dh nk; brk e/ p?m/ jB. irwhs dk efjDk j? fe fBT{ v?w'eO/fNe gkoNh ftu uweD dh ;woZEk j? ns/ fJ; ftu T[j tZvh G{fwek fBGkn ;ed/ jB. T[BQkA e'b b'ekA Bkb i[VB ns/ okpsk ekfJw eoB dh ebk j? ns/ ;z;Ekrs skes j?. N'okAN' #u g?dk j'J/ irwhs B/ ftzv;o s'A f;Zfynk gOkgs ehsh. T[j itkBkA ftu yk; wFj{o jB. ;ko/ ;ZfGnkukokA ns/ XowkA d/ b'ekA dk ;BwkB eod/ jB. B"itkBkA Bkb T[BQkA dk yk; brkn j?. T[j jkJh ;e{b dh o?;fbzr Nhw d/ w?Apo oj/. 2003 s'A 2007 sZe brksko fiZs jk;b eod/ oj/. ;e{b ftu B;bh ftseo/ dk fFeko j'D s'A pknd T[BQkA B/ skJhetkAv' dh No/fBzr bJh. nkgDh jo w[;hps Bkb bVB d/ i} p/ B/ th irwhs ~ fJ; w[ekw #s/ gj[zukfJnk. irwhs B"itkBkA d/ ;NkJhb nkJhekB jB. eJh tko T[j nkgD/ ;{N th nkg fv}kJhB eod/ jB. T[j gzikph, fJzrfbF ns/ co?Au GkFk ftu wkjo jB. T[BQkA dk tZyok ;NkJhb T[BQkA dk gSkD j? ns/ tZyoh Fy;hns b'ekA d/ fdbkA ~ N[zpdh j?. fBT{ v?w'eO/fNe gkoNh d/ B/sk irwhs ~ 2011 ftu UBNkohU

n;?Apbh dk w?Apo u[fDnk frnk ns/ 2012 ftu T[BQkA ~ #N'okAN' ;Nko# B/ e?B/vk dhnkA 12 u'Nh dhnkA Fy;hnskA ftu EkA fdZsh. e?B/vk dhnkA eJh w?r} hBkA B/ T[BQkA ~ ;G s'A ;NkJhfbF B/ sk dZf;nk j?. fJBQkA w?r}hBkA w[skpe irwhs dk ;t?r ;ko/ B/sktkA s'A tZyok j?. T[BQkA dh vo?f;zr ;?A; ewkb dh j?. T[BQkA ~ gsk j? fe fejV/ ;w/A fe; soQkA goc?eN FkN d/Dk j? s/ T[BQkA dh fJ; yk;hns ekoB jh T[j otkfJsh B/sktkA Bkb'A tZy s/ b'ekA d/ B/V/ bZrd/ jB. s[;hA th d/y' ;odko ih dhnkA fJj yk; s;thokA.


12

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017


13

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

\co/}o j?bE nEkoNh## B/ ykD-ghD ;pzXh ikro{esk gO'rokw dh F[o{nks ;oh d/ r[o{d[nkok ;kfjp s/ wzfdo s'A ehsh ;oh, 12 iBtohL-;oht?Be{to dh \co/}o j?bE nEkoNh## tb'A ;oh ns/ t?Be{to ftZu \;kT[E J/FhnB j?bE fJz;NhfuT{N (;jh) f;js## d/ nzsors ;oh ns/ t?Be{to ftZu t;d/ b'ek bJh fJZe f;js ikro{esk gO'rokw F[o{ ehsk frnk j?. co/}o j?bE nEkoNh T[j nEkoNh j? fi; d/ nXhB ;oekoh j;gskb nkT[Ad/ B/,ns/ fJ; dk w[Zy ezw b'ekA ~ f;js gOsh ikro{e eoBk j?.;oh ns/ t?Be{to ftZu fJ; nEkoNh tZb'A wzdo ns/ r[od{nkok ;kfjp d/ o;'Jh xokA ftZu fiZE/ ;zrskA bJh o'i jh bzro fsno j[zdk j?,r[o{d[nkok ns/ wzdo ew/Nh d/ ;fj:'r Bkb T[^E/ ezw eod/ ;/tkdkokA ~ fJ; rZb dh ikDekoh fdZsh ik ojh j? fe T[j bzro pDkT[D bJh xZN fxU,xZN fwZmk ns/ xZN b{D fwou dk fJ;s/wkb eoB. feT[Afe nZi b'e pj[s ;kohnkA fpwkohnkA fit/A F{ro,vkfJpNhi,w'Nkgk ns/ jkoN nN?e dk fFeko j' oj/ jB,fiBkA ftZu pkjo t;d/ Gkosh w{jobh esko ftZu nkT[Ad/ B/.;', fJ; nEkoNh tZb'A wzdokA ns/ r[o{ xokA ftZu ike/ ykDk fsnko eoB tkfbnkA ~ fJ; ;pzXh ikDekoh fJ; bJh wj[ZJhnk eotkJh j? feT[Afe fJZE/ o'ikBk jh pj[s ;kohnkA ;zrskA bzro SedhnkA jB.\co/}o j?bE

nwohek dk ;G s'A wFj{o ;[ozr tkbk doZys fvZfrnk e?bhc'oBhnk, 11 iBtohLnwohek dk ;G s'A wFj{o doZys fvZr frnk j?. e?bhc'oBhnk ftu nkJ/ fGnkBe s{ckB B/ eohp j}ko ;kb g[okD/ fJ; doZys ~ v/r fdZsk. fJ; doZys dh ]k;hns fJj ;h fe fJ; d/ sD/ ~ sokF e/ fJe ;[ozr dk o{g fdZsk frnk ;h fi; ftu'A ekokA bzxdhnkA ;B. ;Ve d/ ftueko yVQ/ p/jZd u"V/ sD/ tkb/ fJ; doZys d/ nzdo s'A 137 ;kb gfjbkA rZvhnkA d/ bzxD dk o;sk pDkfJnk ;h. b/feB bzw/A ;w/A s'A ;?bkBhnkA ns/ nwohehnkA dh fyZu dk e/Ado fojk. fJj doZys djke/ ftu nkJ/ fJe fGnkBe s{ckB d/ dpkn ~ MZb BjhA ;fenk. e?bhc'oBhnk ns/ B/ tkdk ftu fgSb/ fdBhA Gkoh pkoF j'Jh j? fi; Bkb eJh fJbkfenkA ftu jVQ d/ jkbks pD rJ/ jB ns/ doZys T[yV rJ/ jB. d ebtoki fpr Noh n?;';hJ/ FB B/ fit/A jh fJ; fJfsjk;e doZys d/ fvZrD dh ;{uBk c/;p[Ze #s/ F/no ehsh. T[; #s/ eohp d' j}ko b'ekA B/ ngDh gOshfeOnk fdZsh.

nEkoNh## dh toeo dbihs e"o p?A; B/ j'o toeokA dh ;jkfJsk Bkb pj[s jh n;odko Yzr Bkb wzdokA ns/ r[o{d[nkok ;kfjp ftZu ezw eoB tkb/ ;/tkdkokA ~ fJ; pko/ ikDekoh fdZsh,nEkoNh tZb'A fsnko ykfDnk dhnkA tZy-tZy sokA dhnkA c'N'nkA ftZu ;wMkfJnk frnk ;h fe fJZe ykD/ ftZu fezBh fwmk; j?,ikA fezBk Bwe j? ikA

fezB/ T[j gdkoE B/ i' ;kvh f;js bJh jkBhekoe B/, skA i' ;fji/ jh ;wM nk ;e/. fJ; s'A pknd fJj nEkoNh xo-xo ik e/ th b'ekA ~ ykD-ghD pko/ ikDekoh wj[ZJhnk eotk ;edh j?, ns/ j' ;edk fJ; s'A pknd fwmkJhnkA ik j'o ykD-ghD dhnkA d[ekBkA s/ ik e/ th fJ; pko/ ikDekoh wj[ZJhnk eotkJh ikt/.


14

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

w?fob ;Nohg tb'A yohnkA-yohnkA ;[DkT[D #s/ GVe/ v'Bkbv Nozg bk; J/Aib;, 11 iBtohL-rb?wo, ;wkrwkA dh gSkD j?. o?v ekog/N #s/ ubd/ brdk BjhA fe T[BQkA dk w"i{dk dh d[Bhnk Bkb fJNbh ftu iBwh, Bskbh g'oNw?B dk iBw uwe-dwe Bkb Goh Fkw fcbw n?tkov f;sko/, Nokch cV/ f;skfonkA d/ p'bukb Bkb e'Jh ;pzX j?. nwohek d/ e?bhc'oBhnk d/ p/ :/o{Fbw ftu j'fJnk. fJBQkA dk iBw gOwkD

hux srI / fYlt` ivc vI auplb@D hY

604-449-1400

FEEL THE DIVINE TOUCH

Toll Free: 1-888-732-9935 www.sbsayur.com 9361 120th Street, Delta

tob/ fjb; ftu n?stko ~ 74t/A r'bvB rb'p n?tkov dh Fkw th nfijh jh ;h go fdZri nfGB/soh w?fob ;Nohg d/ ;zp'XB B/ dZf;nk fe f;sko/ id'A }whB #s/ T[sod/ jB skA T[BQkA dk nzdk} tZy jh j[zdk j?. ;/f;b ph vhfwb/ n?tkov ;theko eod/ j'J/ w?fob B/ BkA bJ/ fpBkA nwohek d/ Bt/A u[D/ okFNogsh v'Bkbv Nozg ~ yohnkA-yohnkA ;[DkJhnkA. fJ; ;G e[ZM s'A pknd Nozg B/ gbNtko ehsk ns/ NftNo #s/ fbfynk fe w/ob jkbht[v dh nfijh nfGB/soh j? fiBQkA }o{o s'A f}nkdk stZi' fdZsh ikAdh j?. fieo:'r j? fe nfGB/ soh B/ Nozg dh tzvD tkbh Bhsh #s/ fBFkBk ;kXd/ j'J/ fejk fe jkbht[v pkjoh b'ekA Bkb pfDnk j?. T[BQkA fejk fe n;hA ;ko/ e"D jkA s/ jkbht[v eh j?. fJj fJe nfijh EkA j? fiZE/ j'oBkA EktkA s'A b'e g[Zi/ jB. n?wh n?vwv;

gZso feZE/ j?. d/t gN/b dk iBw ehBhnk ftu j'fJnk, gkbD g'FD bzvB ftu j'fJnk s/ fJZE/ T[j s;wkfBnk ftu gkbD g'FD ftu Gkosh dh G{fwek fBGkn fojk j?. jkbht[v pkjoh s/ ftd/Fh b'ekA Bkb Gfonk fgnk j?. i/eo s[;hA ;kfonkA ~ pkjo eZY fdzd/ j' s[jkv/ e'b c[ZNpkb s/ fwe;v wkoFB nkoN d/ fJbktk e[M th d/ yD ~ BjhA fwb/rks/ fJj d't/A jh ebk BjhA j?. f}eo:'r j? fe 67 ;kbk w?fob jkbht[v dh ;BwkBs j;sh j?, nZm tko r'bvB rb'p s/ fszB tko nk;eo fiZs u[Zeh j?. 29 pko r'bvB rb'p s/ 19 tko nk;eo bJh Bkw} drh gkT[D tkbh fJewkso ebkeko j?. fcbw T[d:'r ftu ;BwkB d/ bJh n?stko ~ T[BQkA bkJhc NkJhw nuhtw?AN n?tkov fwfbnk. nZm Btzpo d/ okFNogsh u'D ftu T[BQkA B/ fjb/oh efbzNB dk ;woEB ehsk.


Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

15


16

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

;kek Bhbk skok d"okB poskBhnk dh G{fwek dh w[V ikAu dh wzr bzvB, 11 iBtohL-poskBhnk Bhbk skok d"okB fpON/B dh G{fwek dh Bt/A dh fto'Xh fXo b/po gkoNh d/ nkr{ i?o/wh f;o/ s'A nk}kdkBk Yzr Bkb ikAu ehsh ikt/. e'opkJhB B/ poskBhnk d/ gOXkB wzsoh E?o/;k e'opkJhB B/ fJj gZso poskBnk d/ gOXkB w/n s'A wzr ehsh j? fe 1984 ftu ;kek wzsoh ~ 4 iBtoh ~ fbfynk j?. gZso ftu

Private Mortgage Available !!! Private Mortgage available at low rates. 1st/ 2 nd /3rd Mortgages. Borrow up to 80% value of Property. Bank Rules not applicable here. Bad Credit/ Less Income- No problemâ&#x20AC;¦ Call- Mortgage Consultant,

Rajan Saggi, AMP The Mortgage Group Canada Inc.

Saggi Financial Solutions Inc.

604-767-5050

fejk frnk j? fe poskBhnk ftu ofj oj/ f;Zy GkJhuko/ tb'A fwb/ tZy tZy w?w'ozvw ftu fJj wzr ehsh rJh j? fe ;kek Bhbk skok d"okB poskBhnk dh G{fwek dk t/ otk iBse j'Dk ukjhdk j?. gZso ftu T[BQkA 2014 ftu poskBhnk tb'A ikoh fog'oN #s/ Bk s;Zbh gOrN eofdnkA wzr ehsh rJh fe fJ; dh Bt/A f;o/ s'A ikAu j'Dh ukjhdh j?. gZso ftu fejk frnk fe T[BQkA tb'A f;Zy GkJhuko/ d/ b'ekA Bkb j'Jh rZbpks d"okb fJj rZb ;kjwD/ nkJh j? fe 32 ;kb s'A th tX ;wkA phs ikD fgZS'A th fJ; wkwb/ ftu poskBhnk dh G{fwek dh ;jh s;tho ;kjwD/ BjhA nkJh j?.

2014 ftu gOXkB wzsoh v/ftv e?wo{B B/ fJ; dk foftT{ eotkfJnk ;h gOzs{ fJj rZb ;kjwD/ BjhA ;h nkJh fe fpOfNF n?;J/n?; ewkAvokA B/ i{B 1984 ftu jfowzdo ;kfjp s'A nZstkdhnkA ~ jNkT[D bJh Gkosh c"i ~ eh ;bkj fdZsh.


17

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

;[ypho pkdb d/ ;[y ftbk; j'Nb bJh u'D }kps/ s'A fJZe fdB gfjbkA B'Nhfce/FB ikoh uzvhrVQ, 11 iBtohL-gzikp ftXkB ;Gk u'DkA d/ bJh }kpsk bkr{ j'D s'A w;kA fJe fdB gfjbkA gzikp ;oeko d/ nfXekohnkA B/ fJZe 200 c[ZN u"Vh ;Ve bJh 100 J/eV s'A tZX }whB n?e[nkfJo eoB dk B'Nhfce/FB ikoh ehsk j?. nfXekohnkA B/ fJj dkntk ehsk fe fJ; ;Ve Bkb fBT{ uzvhrVQ she ;zgoe ;[Xo/rk, go n;b ftZu fJj ;Ve T[g w[Zy wzsoh ;[ypho f;zx pkdb d/ br}oh fo}koN ;[Zy ftbk; dk w[jkbh tkb/ e"wkAsoh jtkJh nZv/ Bkb ;zgoe eo/rh. ikDeko T[^u gZXoh ;{sokA w[skpe gzikp ;oeko d/ jkT{f;zr s/ Ffjoh ftek; ftGkr B/ fszB iBtoh ~ #iBse you/ T[s/ iBse ekoi bJh# nZm fgzvkA dh 112H61 J/eV } whB ne[nkfJo eo b?D dk B'Nhfce/FB ikoh ehsk. fJ; }whB T[^s/ 200 c[ZN u"Vh ;Ve pDkJh ikDh j?. fJj uzvhrVQ-yoV jkJht/n T[s/ J/nog'oN o'v B/V/ fgzv d/;{ wkiok s'A F[o{ j' e/ nZm fgzvkA e'b'A bzx/rh s/ fgzv okDh wkiok ftZu ysw j't/rh, fijVk BthA pDh 100 c[ZN u"Vh p{ErVQ-fBT{ uzvhrVQ o'v T[s/ g?Adk j?. fJj ;Ve e[okbh-uzvhrVQ ~ i'Vdh j?, i' fgzv gZbQDg[o ftZu ;[ypho f;zx pkdb d/ ;[Zy ftbk; fo}koN ~ ikAdh j?. ro/No w[jkbh nopB fvt?bgw?AN nEkoNh (rwkvk) ftub/ ;{sokA w[skpe fBT{ uzvhrVQ ~ uzvhrVQ ikA gzikp Bkb i'VB bJh gfjbkA jh fszB ;VekA jB ns/ fJj ;Ve ;[ypho f;zx pkdb d/ ;[Zy ftbk; fo}koN ns/ jtkJh nZv/ ftukb/ f;ZX/ ;zgoe bJh ftF/F s"o #s/ fv}kJhB ehsh

rJh j?. fJ; gOki?eN d/ w[bzeD pko/ fog'oN w[skpe fJ; ;Ve d/ fBowkD bJh e[Zb 197 gotkokA ~ nkgD/ xo SZv e/ j'o irQk ikDk gt/rk. toBD :'r j? fe pkdb-UpokJ/ ;kAM tkb/ #fd UpokJ/ ;[Zyftbk; fo}'oN} n?Av ;gk# fybkc tksktoB fB:wkA dh T[bzxDk dh fFekfJs T[s/ e/Adoh tksktoB, izrbks s/ ibtk:{ spdhbh pko/ wzsokb/ d/ y/soh dcso B/ gzikp ;oeko s'A fog'oN wzrh j'Jh j?. nkw nkdwh gkoNh d/ nko Nh nkJh ftzr d/ e'-eBthBo d/ w[skpe #fBT{ uzvhrVQ dk wk;No gbkB pkdb gotko d/ tgkoe fjZs fXnkB ftZu oZy e/ pDkfJnk frnk j?. fJ; s'A gfjbkA b'ekA dh y{B g;hB/ dh ewkJh Bkb ;[Zy ftbk; d/ uzvhrVQ Bkb fpjso ;zgoe bJh s'A gfjbkA iBse ezw f;o/ ukVQB dh pikJ/ d/ nkXko T[s/ eokJ/ rJ/ jB. u'D efwFB ~ fJe ;Ve pDkJh rJh ;h. u'D }kpsk bZrD fJBQkA tZb'A ubkeh Bkb nkgD/ fBZih ezw gfjb fJ; dk B'fN; b?Dk ukjhdk j?.#

LQD8JUX#SI\(N\(U Spring 2 Learning

SLKO\PK,Q\G,3,VPX3T

e/iohtkb B/ fejkL gzikph jh j'J/rk gzikp dk w[Zy wzsoh uzvhrVQ 11 iBtohL-gzikp dk w[Zy wzsoh gzikph jh j't/rk. #nkg# eBthBo s/ fdZbh d/ w[Zy wzsoh noftzd e/ iohtkb B/ nZi fJj ;kc eo fdZsk j?. T[BQkA fejk fe T[j gzikp d/ w[Zy wzsoh BjhA pDBr/, ;r'A e'Jh gzikph jh ;{p/ d/ w[Zy wzsoh dh e[o;h #s/ p?m/rk. noftzd e/iohtkb B/ nZi gfNnkbk f}bQ/ d/ ;wkDk #u nkw nkdwh gkoNh dh o?bh ~ ;zp'XB eofdnkA fejk fe w[Zy wzsoh dh e[o;h #s/ gzikph ~ jh fpmktkAr/ go ;{p/ d/ b'ekA Bkb ehs/ tknd/ g{o/ eoB dh f}zw/ tkoh w/oh j't/rh. f}eo:'r j? fe wzrbtko ~ fdZbh d/ T[g w[Zy wzsoh wBhF f;;'dhnk d/ fpnkB #s/ BthA uouk fSV rJh ;h. uouk fJj ;h fe gzikp #u nkw nkdwh gkoNh d/ w[Zy wzsoh T[whdtko noftzd e/iohtkb j'Dr/. T[AM pknd ftZu fFF'dhnk B/ ;gFN eo fdZsk ;h fe T[BQkA d/ fpnkB ~ rbs nzdk} ftZu g/F ehsk frnk j?. don;b wBhF f;;'dhnk wzrbtko ~ w[jkbh ftZu u'D gOuko bJh nkJ/ ;B. T[BQkA B/ ;N/i s'A b'ekA ~ ;zp'XB eofdnkA fejk ;h fe s[;hA wzB e/ uZb' fe gzikp d/ w[Zy wzsoh noftzd e/iohtkb jh j'Dr/. fJ; d/ Bkb jh T[BQkA ;gFN ehsk ;h fe w[Zy wzsoh e'Jh th j't/ e/iohtkb iBsk Bkb ehs/ ;ko/ tknd/ g{o/ eotkT[D bJh f}zw/tko j'Dr/. wBhF f;;'dhnk dk fJFkok ;h fe w[Zy wzsoh e/ iohtkb tork jh j'J/rk. go fto'Xh fXokA B/ fJ; ~ w[Zdk pDk fbnk j?.

PX3T(<PUM<1V,LN#W UL]VWU\6Q3,VKWCH,MCY\J, E#F\T\SLUYCUG,S5R3<6QO3RWRJ5C3, SLKO\VCOTXKCI\E#F\G\MQPLGQG,MJ+CGCPX3TS5E0'


18

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

Uw g[oh dh g';N wkoNw fog'oN ;kjwD/ nkJh, f;o #u v/Y fJzu v{zxk }yw, ekbo p'B s/ yZph pkAj #s/ ;ZN

w[zpJh, 10 iBtohL-Uw g[oh dh w"s Bkb i[fVnk BtkA y[bk;k j'fJnk j?. w[zpJh g[fb; d/ ;{sokA B/ Uw g[oh dh w"s s'A pknd j'J/ xNBkeOw d/ ;pzX ftZu dZf;nk j?. ;{sokA nB[;ko Uw g[oh dh w"s dh ]po fwbD #s/ id'A T[BQK dh d{ih gsBh Bzfdsk T[BQK d/ cb?N #s/ g[Zih skA T[BQK B/ T[^E/ w"i{d b'ekA ~ xo'A pkjo eo fdZsk. fJjh BjhA, nB[gw y/o th id'A T[^E/ g[Zi/ skA T[BQK ~ th pkeh b'ekA Bkb 20 fwzN pkjo jh yVQk e/ fJzs}ko eotkfJnk frnk. fJ; rZb ekoB nB[gw/ y/o Bkok} j' rJ/ ns/ T[^E'A fBeb rJ/. T[; ;w/A T[^E/ w"i{d b'ekA B/ BkA }kjo Bk eoB dh Fos #s/ dZf;nk fe Bzfdsk Uw g[oh d/ cb?N #s/ tehb b? e/ th g[Zih ;h. f}eo:'r j? fe Uw g[oh F[Zeotko ;t/o/ nkgD/ cb?N #u fwOse fwb/ ;B. T[j 66

;kb d/ ;B. F[o{nksh g';NwkoNw fog'oN ftZu ;kjwD/ nkfJnk ;h fe Uwg[oh d/ f;o ftZu v/Y fJzu v{zxk ns/ 4 ;?ANhwhNo bzpk }yw dk fBFkB;h. fJ; s'A pknd w[zpJh g[fb; brksko g[ZSfrZS eo ojh j?. j[D sZe Uwg[oh d/ vokJhto okw gOw'd fwFok ns/ T[BQK Bkb nkyoh fdB oj/ gO'fvT{;o ykfbd fedtJh s'A g[ZSfrZS j' u[Zeh j?. Uw g[oh d/ d/jkAs s'A pknd T[BQK d/ cb?N #s/ g[Zi/ b'ekA dk efjDk j? fe Bzfdsk F[Zeotko ;t/o/ brGr B" ti/ Ueb?Av gkoe ;fEs n?eNo d/ cb?N #s/ g[Zih ;h. T[; ;w/A T[^E/ fpbfvzr d/ e[M b'ekA s'A fpBkA Uw g[oh dk vokJhto okw gOw'd fwFok w"i{d ;h. Bzfdsk B/ Uw g[oh d/ cb?N #s/ gj[zud/ jh ;G s'A gfjbkA T[BQK dh bkF ~ d/fynk. fco T[j f;ZXh T[BQK d/ ewo/ ftZu ubh rJh. T[; ;w/A ewo/ ftZu T[BQK Bkb T[BQK dk tehb th ;h. ewo/ s'A pkjo nkT[Ad/ jh T[^E/ w"i{d b'ekA ~ pkjo eZY fdZsk frnk. ;{sokA nB[;ko sd sZe T[^E/ nB[gw y/o th gj[zu u[Ze/ ;B, id'A T[BQK ~ fJj dZf;nk frnk fe Bzfdsk B/ ;kfonkA ~ pkjo ikD bJh fejk skA T[j ekch Bkok} th j'J/. pknd ftZu T[^E/ d' vkeNokA

dh Nhw Bkb g[fb; th gj[zu u[Zeh;h. fJj th dZf;nk ik fojk j? fe id'A bkF ~ g';NwkoNw bJh fbikfJnk ik fojk ;h sd Bzfdsk B/ Uw g[oh dk go;Bb p?r nkgDh rZvh ftZu oZy fbnk. g[fb; eJh xzN/ T[BQK dk w'pkfJb Gkbdh ojh, go T[; dk gsk BjhA bZr ;fenk. Uw g[oh dh gfjbh gsBh B/ vokJhto #s/ brkJ/ d'F L g[fb; ;{sokA dk efjDk j? fe Uw g[oh dh gfjbh gsBh ;hwk eg{o B/ g[fb; ~ fdZs/ fpnkB ftZu vokJhto okw gOw'd fwFok #s/ eJh rzGho d'F brkJ/ jB. ;hwk eg{o B/ dZf;nk j? fe fwFok g[fb; s'A eJh rZbkA S[gk fojk j?. T[; d/ Bkb e[M b'e ikDp[M e/ g[fb; ikAu ~ r[wokj eo oj/ jB. vokJhto gOw'd fwFok jh T[j Fy; ;h, fi; B/ Uw g[oh dh bkF ;G s'A gfjbkA d/yh ;h. g[oh dh w"s s'A fJZe fdB gfjbkA tkbh oks ~ th fwFok B/ T[BQK ~ xo SZfvnk ;h. g[fb; B/ vokJhto s'A g[ZSfrZS th ehsh j?. vokJhto gOw'd fwFok w[skpe gzi iBtoh ~ oks ;kY/ nZm ti/ Uw g[oh ~ nzp?;h ikDk ;h. ;kY/ ;Zs ti/ fBeb/. gO'fvT{;o ykfbd fedtJh T[BQK d/ Bkb ;B. vokJhto B/ dZf;nk fe F[Zeotko ;t/o/ 6L30 ti/ ykfbd B/ T[; ~ c'B eoe/ dZf;nk ;h fe g[oh dk go; T[; dh eko ftZu ofj frnk j?. vokJhto B/ dZf;nk fe ;kfjp (Uw g[oh) B/ T[; ~ ;t/o/ T[mkT[D bJh fejk ;h. ;Zs ti/ T[j T[BQK d/ cb?N #s/ g[Zik. dotk}

k yNyNkfJnk, go fe;/ B/ BjhA y'fbQnk. Uw g[oh B/ cb?N dh fJZe ukph r[nkAYhnkA ~ fdZsh j'Jh ;h. T[; dh wdd Bkb vokJhto B/ dotk}k y'fbQnk. fJ; d"okB Nhth ns/ J/;h ukb{ ;B ns/ Uw g[oh dh bkF feuB ftZu BrB jkbs ftZu gJh fwbh. T[BQK d/ f;o #s/ ;ZN dk fBFkB ;h. vokJhto B/ dZf;nk fe w?A s[ozs e[M b'ekA ~ c'B eoe/ n?Ap{b?A; p[bkJh. g[fb; dk efjDk j? fe T[j fJ; wkwb/ dh g{oh v{zxkJh Bkb ikAu eo ojh j?.

ukjo gfotko ~ n;fj ;dwk pV/ d[Zyh fjod/ Bkb ;{fus ehsk iKdk j? ;kv/ ;fseko :'r fgsk ih ;OH ntsko f;zx ukjo fgzv wfjzdhg[o (pbku"o) f}bQk Fjhd Grs f;zx Bro, nkgDh 74 ;kb dh T[wo G'r fe 9 iBtoh 2017 fdB ;'wtko ~ gfotko ~ ;dhth ftS'Vk d/ rJ/ jB. ;OH ntsko f;zx ukjo nzfsw ;;eko 18 iBtoh 2017 fdB p[ZXtko ~ d[gfjo 1L00 ti/ ckJht foto fcT{Bob j'w, v?bNk fty/ j't/rk. ;fji gkm d/ G'r ns/ nzfsw nodk; pknd d[gfjo 3L00 ti/ r[od[nkok ;[y;kro fBT{ t?;NwfB;No t/y/ j't/rh. j'o ikDekoh bJh c'B eo'L joihs f;zx ukjo 778862-2424 iK ;opihs f;zx ukjo 604355-5132 iK 604-524-5424

{

rYzIfYNSIEl Eqy kmrSIEl 100% N I MADE DA A N A C

FREE

SKYVIEW WINDOWS

WINDOW SCREEN WITH FULL WINDOW JOBS

☛ nvyN Gr~ Eqy rYnovySn ivMfoz v`ijb kImq~ kuE`ltI kMm ☛ s`fIE~ ivMfoz kYnyf` ivc hI iqE`r kIqIE~ j~dIE~ hn ☛ nvyN Eqy pur`xy Gr~ dIE~ ivMfoz v`ijb kImq~ ’qy krdy h~

MANVINDER JUTTLA

TEJINDER JUTTLA

manny@skyviewwindows.ca

teji@skyviewwindows.ca

•New Windows •Renovation Windows •Skylights •Patio doors •Sliding Doors •Rolling Shutters

LIFE TIME WARRANTY

778-980-4222 778-713-0397 12154 - 86 Ave, Surrey Fax: (604) 593-3598 E.: info@skyviewwindows.ca www.skyviewwindows.ca HOURS: MON–FRI: 8AM – 5PM, SAT: 10AM – 3PM, SUNDAY: CLOSED


Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

19

ykb;k eo?fvN :{BhnB B/ efwT{fBNh ~ 105,000 dkB ti'A fdZsk efwT{fBNh d/ Gb/ ns/ efbnkD tZb fXnkB d/D ns/ ftfdnk, ;ZfGnkuko ns/ Xkofwe ekotkJhnK ~ ;jkfJsk d/D d/ nkgD/ fwFB ns/ gOfspXsk @s/ g{fonK T[sofdnK ykb;k eo?fvN :{BhnB jo ;kb nkgDh F[ZX nkwdBh dk 10% tZy tZy ekoiK bJh efwT{fBNh ~ tkg; w'Vdh j?. 2016 d/ ;kb bJh e[ba :'rdkB 200,000 vkbo j?. b'no w/Bb?Av ftu nB[Gt ehs/ rJ/ ;od w";w d/ Bshi/ ti'A ykb;k eo?fvN :{BhnB dh ekog'o/N ;'Fb fo;gKf;fpfbNh ew/Nh (SFO) B/ p/xfonK ns/ rohpK bJh j/m fby/ nB[;ko ;jkfJsk gOdkB ehshL b'no w/Bb?Av @u 3 F?bNoK, n?pN;c'ov efwT{fBNh ;oftf;} ns/ ;oh w?w'ohnb j;gskb ~ ro";oh E?fbnK, ezpbK, fp;sfonK, g?ANK, ewh}K, i?eNK ns/ i[okpK bJh 14,500 vkbo fdZs/.

gZXo @s/ nkgDk :'rdkB tXk d/D @u y[Fh ~ d/D tkg; w'Vd/ jK, fizBQK ~ n;hA ;/tktK wfj;{; eod/ jK ns/ T[BQK eJh efwT{fBNhnK gOdkB eod/ jK##.

f;Zy ftfdnk ~ ;jkfJsk d/D d/ nkgD/ fwFB d/ fpnkB ~ g{fonK eofdnK 90,000 vkbo f;Zy ;e{bK ~ fdZs/. p'ov d/ u/now?B jfozdo f;zx wfjsk B/ dZf;nk, \2016 d"okB ykb;k eo?fvN :{BhnB B/ nkgDh 30thA ;kbfrokj eJh soQK d/ T[^dwK, fizBQK @u t}hc/, po;ohnK, ;gK;ofFZgK ns/ efwT{fBNh ;/tk fJBkw Fkwb ;B, ~ F[o{ eofdnK wBkJh##. \T[BQK ;fwnK @s/, id'A ftneshrs d/D xZN ofjzdh j?, n;hA ekog'o/N


20

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017


21

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

;hbhn?e vh}h} (;oho tZb'A rb{NB podkFs Bk ehs/ ikD ;zpzXh o'r) ns/ j'fwUg?Eh ;hbhn?e fpwkoh fJZe nkN'-fJfwT{B nbkws j? i' fe brGr jo EK ofjD tkb/ b'eK ftZu gOubs j[zdh ik ojh j?. T[^soh Gkos d/ T[BQK fyZfsnK, fiZE/ G'iB ftZu eDe s'A pDhnK uh} K dk fJ;s/wkb j[zdk j?, ftZu fJ; fpwkoh dk o[MkB tX fojk j?. fJZE'A se fe pZu/ th fJ; fpwkoh s'A ghVs j' oj/ jB. \rbkJhvhB## BK dk fJZe ] k; fe;w dk gO'NhB fJ; fpwkoh dk ekoD j[zdk j?. \rbkJhvhB## eDe d/ dkD/ ftZu w"i{d j[zdk j? ns/ fJfwT{B f;;Nw okjhA pkT{b fNF{ #s/ jwbk eokT[Adk j?. fJj gO'NhB S'Nh nzsVh dh T[; ftZbh gos ~ B[e;kB gj[zukT[Adk j? fi; okjhA g'FD i} p j'Dk j[zdk j?. i"A ns/ okJh d/ dkfDnK ftZu th fJ;/ soQK dk gO'NhB j[zdk j? ns/ wB[Zy dh ;zt/dBk nB[;ko ghVs wB[Zy ftZu fJ;/ soQK d/ bZSD g?dk eo ;edk j?. ;hbhn?e vh}h} Bkb nfijk j' ;edk j? fi; ~ mhe Bk ehsk ik ;e/. iDBe j'D d/ ekoD fJj fpwkoh ghVQh do ghVQh th n;o eo ;edh j?. ;hbhn?e vh}h} dk gohyD ]{B dh iKu ns/ n?Av';e'gh okjhA ehsk iKdk j?. fJ; fpwkoh ekoD ghVs wB[Zy ~ j'o th fezBhnK jh ;wZf;nktK dk ;kjwDk eoBk g? ;edk j? fit/A fe jZvhnK dh xDsk xND ekoD T[BQK dk y[oBk, ;oho ftZu bj{ dh xkN (nBhwhnk), pZfunK d/ ftek; ftZu ewh iK o[ektN nkfd. fJ; fpwkoh s'A pukn bJh ns/ fJ; Bkb i[V/ ]sfonK ~ BfiZmD bJh nrkT{A vkJhrB'f;; ns/ G'iB ;zpzXh eVk nB[Fk;B }o{oh j?. ;hbhn?e fpwkoh d/ j/m fby/ bZSD j' ;ed/ jBL e'Jh bZSD Bk j'DkL eJh ftneshnK ftZu fJ; fpwkoh d/ e'Jh bZSD gOsZy o{g ftZu gOrN BjhA j[zd/. fJj]soBke j' ;edk j? feT[Afe nzdo'nzdoh nzsVhnK dk B[e;kB j[zdk ofjzdk j?. nZi eZb nkX[fBe seBheK okjhA fpwkoh dh gSkD eoB ftZu wdd fwbdh j?. ghVs ftnesh ~ nkgDh ] [oke ftZu'A rb{NB ~ eZY d/Dk ukjhdk j?. fYZv dk sD ikDk (pb'fNzr)L eJh ghVsK ~ fYZv ftZu nckok j'D ekoD dod j' ;edh j? ns/

fYZv eJh fdBK se r?; Bkb Gfonk ofjD ekoD ghVs ftnesh dod dk nfj;k; j[zfdnK ;[Gkfte s"o T[^s/ th fuVQfuVQk ns/ ;ohoe s"o #s/ p/fjzws wfj;{; eodk j?. }o{oh BjhA fe g/N dk nckok f;oc ;hbhn?e vh}h} eoe/ jh j't/, nfijk fe;/ j'o tiQk ns/ ykD-ghD ftZu ftrkV eoe/ th j' ;edk j?. vkfJohnk (d;s)L fuoekbh d;s ;hbhn?e vh}h} dk bZSD j' ;edk j?. gykB/ dk ozr ghbk iK fuZNk j' ;edk j? ns/ gykBk gkDh d/ T[^go s?odk j?. eJh e/;K ftZu m'; gykBk th fJBQK bZSDK dk gOrNktk eo ;edk j?. eJh e/;K ftZu fJ; d/ Bkb ptk;ho d/ bZSD th i[V/ j' ;ed/ jB. ep}L fiZE/ d;s bZrD/ fJ; fpwkoh dk fJZe nkw bZSD j?, T[^E/ jh eJh ghVsK ftZu ep} dk ofjDk iK d;s ns/ ep} pdbd/ ofjD, okjhA th bZSDK dk gOrNktk j' ;edk j?. Gko tXDk iK xNDkL eJh ghVsK dk Gko xN iKdk j? feT[Afe fJ; fpwkoh d/ ekoD ;oho ~ b'GhAd/ yfDi sZs BjhA fwbd/. ykX/ j'J/ G'iB ftZu'A b'VhAdhnK eb'ohnK i}p Bk j'D Bkb fJj sZs d;s okjhA ;oho ftZu pkjo fBeb iKd/ jB fi; ekoD ;ohoe ew}'oh j[zdh j?. fJ; d/ T[bN eJh e/;K ftZu Gko tXD dk o[MkB fJ; eoe/ j' iKdk j? fe fJBQK sZsK dh g{osh eoB bJh b'V Bkb'A tZX G'iB dk ;/tB ehsk iKdk j?. nfij/ e/;K ftZu t} B T[d'A se BjhA xNdk id'A se ][oke ftZu'A rb{NB ~ eZY Bk fdZsk ikt/. ;ohoe nkb; ns/ wkB;e EektNL ezw eoB ~ ihn Bk eoBk, fdwkrh ezw eoB Bkb EektN, wkBf;e gZXo T[^s/ Bkw'Fh ns/ fJ; nk;b iK EektN ~ d{o eoB bJh b'VhAdh T{oik b?D tk;s/ ghVs ftnesh ~ fwZmhnK uh}K iK e?chB dk tkX{ fJ;s/wkb eoB dh nkds g? ;edh j?. vkfJrBf;; s'A pknd G'iB ftZu rb{NB ~ jNkT[D Bkb fJj bZSD d{o ehs/ ik ;ed/ jB. BhAd Bk nkT[D dh ;wZf;nKL ;hbhn?e vh} h} Bkb ghVs ftnesh ~ BhAd Bkb ;zpzXs ;wZf;nktK dk th ;kjwDk eoBk g? ;edk j?. j'fwUg?fEe sohekL fiBQK e/;K ftZu ;hbhn?e vh}h} dk ;jh vkfJrB'f;; j' u[Zek j't/, j'fwUg?fEe fJbki gODkbh ftZu ekoro dtkJhnK w"i{d jB i'

fe ghVs ftnesh ~ T[; dhnK sebhcK ftZu okjs fdzfdnK j'fJnK nkN'-fJfwT{B ekoDK T[^s/ th ezw eo ;edhnK jB. nkN'-fJfwT{B fpwkohnK ~ j'fwUg?fEe dtkJhnK okjhA BfiZmD bJh ftF/F soQK dhnK b?AE?BkJhv} dtkJhnK dh y'i, B?dob?Av d/ ftFt-gOf;ZX j'fwUg?fEe vkeNo, :?B F"bNB B/ ehsh j?. fJ; fpwkoh d/ ghVsK d/ ;ko/ bZSD Y{zxkJh Bkb ;wMD T[gozs b?AE?BkJhv} dtkJhnK

ftZu'A Y[ethA dtkJh dh u'D Bkb bkG gj[zu ;edk j?. fJBQK dtkJhnK s'A fJbktk th ghVs ftnesh d/ ;[Gkn ns/ j'o ftF/FsktK dk skbw/b eoB T[gozs j'fwUg?fEe eK;NhfuT{FBb dtkJh okjhA th fJbki ;zGt j?. fJZe gO'c?FBb j'fwUg?E dhnK ;/tktK b?DhnK ukjhdhnK jB ns/ ed/ th fe;/ d/ efjD #s/ e'Jh th dtkJh nkgD/-nkg fJ;s/wkb BjhA eoBh ukjhdh. j'fwUg?E nkoHn?^;H ;?Dh T[^go fby/ ;ko/ bZSDK dk v{zxkJh Bkb skbw/b eoB T[gozs Y[ethA j'fwUg?fEe dtkJh dh u'D eod/ jB.


22

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

nodk; wkwb/ #u gzi f;zx ;kfjpkB tZb'A f;ezdo f;zx wb{ek sBykjhnk eoko nzfwOs;o, 10 iBtohL-;Oh nekb s]s ;kfjp dh c;hb s'A nZi gzi f;zx ;kfjpkB tZb'A nodk; wkwb/ #u gzikp d/ e?pfBN wzsoh s/ nekbh db d/ f}bQk gOXkB f;ezdo f;zx wb{ek ~ sBykjhnk eoko fdzfdnkA T[BQkA ~ Xkofwe sBykj brkT[D d/ Bkb-Bkb jofizdo f;zx fdbrho tZb'A fgSb/ fdBhA f;Zy fJfsjk; ;pzXh ehshnkA rJhnkA fJsok}:'r fNZgDhnkA d/ wkwb/ #u fdbrho dhnkA ;kohnkA ouBktkA dh x'y gVskb eoB bJh gzi ftdtkBkA dh gVskbhnk ew/Nh pDkT[D dk th n?bkB ehsk frnk. nZi wzsoh ;H wb{ek ~ brkJh rJh Xkofwe sBykj #u ;Oh jfowzdo ;kfjp nzfwOs;o fty/ fJe ;Oh nyzv gkm eokT[D, fszB fdB fJe xzNk i'Vk xo, fJe xzNk bzro d/ posB ;kc eoB, tZX s'A tZX uZb oj/ ;Oh nyzv gkm dh r[opkDh ;otD eoB ns/ ;Oh

nekb s]s ;kfjp fty/ fJetzik j}ko o[gJ/ dh o;hd eNtkT[D s'A fJbktk s]s ;Oh dwdwk ;kfjp sbtzvh ;kp' fty/ fJe fdB d/ bzro dh ;/tk s/ i{m/ posB wkAiD dh ;/tk eoB ns/ fJeZsh j}ko o[gJ/ dh r[o{ eh r'be dh o;hd eNtkT[D s'A pknd fJj ;/tktkA w[ezwb eoe/ ;Oh nekb s]s ;kfjp fty/ gzi ;" o[gJ/ dh eVkj gOFkd dh d/r b? e/ fywk ikuBk dh nodk; eokT[Dh Fkfwb jB. fJ; s'A gfjbkA wzsoh wb{ek d/ nodk; wkwb/ ;w/s j'o gzEe wkwfbnkA ;pzXh ftuko uouk eoB bJh nZi gzi f;zx ;kfjpkB dh fJeZsosk ;Oh nekb s]s ;eZso/s fty/ j'Jh fi; #u ;Oh nekb s]s ;kfjp d/ iE/dko f;zx ;kfjp frnkBh r[opuB f;zx, s]s ;Oh dwdwk ;kfjp d/ ekoiekoh iE/dko frnkBh r[ow[y f;zx, s]s ;Oh e/;rV ;kfjp d/ iE/

dko frnkBh wZb f;zx, ;Oh jfowzdo ;kfjp d/ rOzEh frnkBh oxpho f;zx s/ ;Oh nekb s] s ;kfjp d/ rOzEh frnkBh r[op]FhF f;zx Fkfwb ;B. fJ; w"e/ ;L wb{ek th f;zx ;kfjpkB

nZr/ g/F j'D bJh nkgD/ ;woEekA ;w/s ;Oh nekb s]s ;kfjp fty/ g[Zi/ j'J/ ;B. fJeZsosk T[gozs ;Oh nekb s]s ;kfjp dh c;hb s'A pkeh f;zx ;kfjpkB dh w"i{drh #u iE/ dko frnkBh r[opuB f;zx B/ f;ezdo f;zx wb{ek ~ nodk; wkwb/ #u d'Fh eoko fdzfdnkA s/ T[BQkA ~ f;Zy otkfJskA nB[;ko Xkofwe sBykj brkT[AfdnkA fejk fe f;ezdo f;zx wb{ek B/ nekbh db dk f}bQk gOXkB s/ nekbh ;oeko d/ wzsoh wzvb #u j[zfdnkA j'fJnkA r[owfs ~ nZy'A-go'y/ eoe/ nBws Xow d/ rOzE dk gkm eotkfJnk s/ f;Zy ofjs wo:kdk nB[;ko #nodk;#, i' ykb;kJh otkfJskA dk tvw[Zbk ]}kBk j? dh oh; eoe/ i' eZu-fgZu p'fbnk frnk j?, T[; Bkb f;Zy GktBktkA ~ pj[s tZvh m/; g[Zih j?. f;zx ;kfjp B/ fejk fe fJ; wkwb/ dh gVskb gOXkB FO'wDh ew/Nh tZb'A rfms ehsh ;p ew/Nh B/ nkgDh gVskbhnk fog'oN #u f;ezdo f;zx wb{ek ~ d'Fh x'fFs ehsk j?. T[BQkA fejk fe gVskbhnk ew/Nh dh fog'oN nB[;ko f;ezdo f;zx wb{ek ~ d'Fh wzBfdnkA j'fJnkA Xkofwe sBykj brkJh rJh j?. pknd #u ;Oh nekb s] s ;kfjp ;eZso/s fty/ gZsoekokA Bkb rZbpks eofdnkA f;zx ;kfjp frnkBh r[opuB f;zx B/ fejk fe jofizdo f;zx fdbrho tZb'A fgSb/ fdBhA eJh feskpkA fbyhnkA rJhnkA, fiBQkA #u f;Zy fJfsjk; T[^go fJsok}:'r fNZgDhnkA ehshnkA rJhnkA jB. T[BQkA fejk fe fdbrho dhnkA ;kohnkA ouBktkA dh x'y gVskb eoB bJh ;Oh nekb s]s ;kfjp s'A gzi f;zx ;kfjpkB tZb'A j/m fby/ nB[;ko gVskbhnk ew/Nh Bh:s ehsh rJh j?. T[BQkA fejk fe fJ; ;p ew/Nh fi; d/ gOXkB FO'wDh ew/Nh d/ fBZih ;eZso ;[yd/t f;zx G{ok e'jBk ~ e'nkovhB/No brkfJnk frnk j?, fJj ew/Nh 7 cotoh sZe ;Oh nekb s]s ;kfjp fty/ ;t/o/ 11 ti/ sZe nkgDh fog'oN g/F eo/rh skA i' gzE d/ wkDwZs/ fJfsjk; ~ g{oh nkB FkB ;fjs poeoko oZfynk ik ;e/. ;zs ;sBkw f;zx fgZgbh tkfbnkA tZb'A f;Zy fJfsjk; ;pzXh ehshnkA fJsok}:'r fNZgDhnkA d/ wkwb/ pko/ f;zx ;kfjp B/ fejk fe fJ; wkwb/ ~ f;zx ;kfjpkB dh GftZy ftZu j'D tkbh fJeZsosk ftZu ftukfonk ikt/rk. wb{ek dh Xkofwe sBykj d/ ed'A F[o{ s/ w[ezwb j'D pko/ f;zx ;kfjp B/ fejk fe id'A sZe f;ezdo f;zx wb{ek brkJh rJh sBykj w[ezwb eoe/ ;Oh nekb sys ;kfjp #s/ nk e/ nodk; BjhA eotk b?Ad/. (pkeh ;ck 23 s/)


Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

23

nwoheh u'DkA ftZu o{; tZb'A ehsh rJh dybnzdk}h dh rZb Nozg B/ ;thekoh

wk;e', 09 iBtohL-nwohek d/ Bt/A u[D/ rJ/ okFNogsh B/ nkgDhnkA y[chnk J/iz;hnkA tZb'A eZY/ rJ/ fJ; sZs ~ ;theko eo fbnk j? fe o{; B/ gO?}hv?AFhnb u'DkA ftZu dybnzdk} h eoB dh e'fFF ehsh. fJj ikDekoh n?stko ~ tkJQhN jkT{; d/ Bt/A pDB ik oj/ uhc nkc ;Nkc B/ fdZsh. foJ/A;/ gOkfJp; B/ nkfynk fe Nozg fJ; rZb s'A fJBeko BjhA eo oj/ jB fe fJ; w[fjzw fgZS/ o{; dk jZE ;h. fJZE/ dZ;Dk pDdk j? fe y[chnk nfXekohnkA tZb'A fJj d'F bkfJnk frnk j? fe wk;e' B/ Nozg dh fiZs ~ :ehBh pDkT[D bJh j?fezr dk ;jkok fbnk. fJ; s'A gfjbkA Nozg brksko o{; dh G{fwek s'A fJBeko eod/ nkJ/ jB s/ T[BQkA fJj wzBD s'A

th fJBeko eo fdZsk ;h fe fJj dybnzdk}h T[BQkA tZb'A eotkJh rJh. ;[Zeotko ~ nwohek dhnkA y[chnk J/ iz;hnkA B/ Bt/A u[D/ rJ/ okFNogsh ~ nkgDhnkA fog'oNkA ftykJhnkA s/ dZf;nk fe tk<QhN jkT{; ftZu dkyb/ bJh 2016 dhnkA u'DkA ftZu Nozg dh wdd eO?wfbB B/ ehsh. fJ; w"e/ gOkfJp; th T[BQkA d/ Bkb ;B. fJ; wro'A fJZe fJzNoftT{ ftZu Nozg B/ nkfynk fe y[chnk nfXekohnkA Bkb j'Jh rZbpks ftZu T[BQkA ~ ekch e[ZM BtkA f;ZyD ~ fwfbnk. go o{; d/ wB;{fpnkA s'A ikD{ j'D dh rZb s'A T[BQkA fJBeko ehsk. fJ; fog'oN ftZu fJj th nkfynk frnk j? fe o{; d/ okFNogsh tbkdhwho g[fsB dk nwoheh u'DkA ftZu dybnzdk}h ftZu f;ZXk jZE (pkeh ;ck 22 dh) ;h. go gOkfJp; dk efjDk j? fe Nozg tZb'A T[d'A sZe T[j d'Fh ;wM/ ikDr/. fJ;/ th v?w'eO?fNe B?FBb ew/Nh dh t?^p;kJhN j?e eoB ftZu o{; dh Fw{bhns s'A fJBeko BjhA ehsk ik fojk. d"okB nodk; dh Beb ehs/ ikD t/b/ ;L wb{ek d/ T[; ;wkrw ftu jk}o w"i{dk s/ ;kpek FO'wDh ew/Nh w?ApokA s/ j'o f;ZykA pko/ th f;zx ;kfjp B/ nkd/F fdZsk fe T[j th s]s ;Oh dwdwk ;kfjp fty/ ;Oh nyzv gkm eotk e/ fJe fdB bzro dh ;/tk eoe/ nkgDh G[Zb p]FkT[D. iE/dkokA dk e'ow g{ok j'D #u bZr/ YkJh xzN/ fJ; s'A gfjbkA wb{ek wkwb/ ;pzXh gzi f;zx ;kfjpkB dh fJeZsosk d[gfjo 12 ti/ j'Dh ;h. go wb{ek d/ ;Oh nekb sys ;kfjp fty/ g[Zi ikD d/ pkti{d gzikp d/ fszB s]s ;kfjpkB d/ iE/dko skA fJeZsosk ftZu ;w/A Bkb g[Zi rJ/ ;B go gzikp'A pkjob/ iZE/dkokA d/ Bk g[ZiD ekoB gfjbkA uZbh nkT[Adh otkfJs nB[;ko ;Oh dopko ;kfjp d/ w[Zy rOzEh ikA rOzEh ;kfjpkB #u'A f;zx ;kfjp b? e/ gzi f;zx ;kfjpkB dk e'ow g{ok eo fbnk ikAdk ;h. go nZi ;fEsh T[d'A fdbu;g j' rJh id'A eJh fdB gfjbkA s'A fBoXkos fJ; fJeZsosk ftu pknd d[gfjo YkJh ti/ sZe th ;Oh jfowzdo ;kfjp d/ rOzEh f;zxkA #u'A e'Jh th rOzEh f;zx fJ; fJeZsosk #u Fkfwb j'D bJh BjhA g[Zik, fi; ekoB ;Oh nekb s]s ;eZso/s tZb'A ;Oh nekb s]s d/ d' rOzEh f;zxkA ~ gzi f;zx ;kfjpkB #u Fkfwb ehsk ik fojk ;h. go YkJh e[ ti/ ;Oh jfowzdo ;kfjp d/ rOzEh f;zx frnkBh oxpho f;zx ;Oh nekb s] s ;kfjp ;eZso/s fty/ g[Zi/, fi; wro'A fJe ;Oh nekb s]s d/ rOzEh frnkBh r[opyFhF f;zx ~ fJ; fJeZsosk ftu Fkfwb eoe/ wb{ek wkwb/ ;pzXh c?;bk ;[DkfJnk frnk. wb{ek B/ whvhnk ;kjwD/ BjhA wzBh rbsh fJ;/ d"okB ;Oh nekb s]s ;kfjp ;Bw[Zy f;ezdo f;zx wb{ek ~ f;zx ;kfjpkB tZb'A Xkofwe sBykj ;[DkJ/ ikD T[gozs id'A gZsoekokA B/ ;L wb{ek ~ nodk; wkwb/ ftu T[BQkA tZb'A nkgDh ikD/ nBikD/ #u j'Jh rbsh ;theko eoB ;pzXh g[ZfSnk frnk skA T[BQkA e'Jh th fNZgDh eoB s'A fJBeko eofdnkA fejk fe T[j ;Oh nekb s]s ;kfjp ~ ;wofgs jB s/ f;zx ;kfjp tZb'A i' ;/tk T[BQkA ~ bkJh rJh j? T[j g{oh eoBr/. ;/tk ed'A g{oh eo'r/, pko/ g[ZS/ ikD #s/ wb{ek B/ fejk fe T[j ibdh jh Xkofwe sBykj ti'A bZrh ;/tk nkozG eoBr/.


24

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

nkg gkoNh dh wdd bJh #ijk} cko gzikp# ftZu 250 n?B nko nkJh gj[zuD bZr/

BthA fdZbh, 12 iBtohL-nkw nkdwh gkoNh (nkg) dh fpON/B dh pokAu B/ gzikp ns/ r'nk dhnkA ftXkB ;Gk u'DkA bJh ewo eZ; bJh j?. 24 iBtoh ~ #ijk} cko gzikp# ftZu eohp 250 n?B nko nkJh gzikp gj[zu oj/ jB. fcbjkb fdZbh u'D dh so} T[s/

:{ e/ ftZu #cb/w nkc j'g# w[fjzw bkAu ehsh rJh j?. nkg gkoNh d/ :{ e/ ftzr dh e'fFF d'tkA okikA d/ n?B nko nkJh w?ApokA ftZu gkoNh gOuko d/ Bkb u'D bVB bJh uzdk fJeZmk eoB dh j?. ftzr dk dkntk j? fe 15 bZy o[gJ/ fJeZm/ eo bJ/ jB. fJ; ~ gkoNh

dh okFNoh fJekJh ~ ;"Ag fdZsk ikt/rk. gzikp ftZu u'D gOuko bJh nkg :{ e/ ftzr d/ eohp 250 w?Apo gzikp gj[zuDr/. fJBQkA dh otkBrh ~ #ijk} cko gzikp# Bkw fdZsk frnk j?. gzikp gj[zu e/ fJj tZy-tZy ftXkB ;GktkA ftZu ;EkBe toeokA Bkb fwb

e/ gOuko eoBr/. eohp 15 fdBkA dh u'D w[fjzw d/ pknd fJBQkA dh tkg;h j't/rh. d{;o/ gk;/ fdZbh u'D dh so} T[^s/ :{ e/ ftzr B/ gzikp ns/ r'nk bJh th ftzr B/ cb/w nkc j'w w[fjzw F[o{ ehsh j?. fJ; d"okB gzikp s/ r'nk d/ gOtk;hnkA Bkb rZb ehsh ikAdh j?. T[Xo u'D bVB bJh uzdk th fbnk ik fojk j?. nkg gkoNh d/ :{ e/ ftzr d/ p[bko/ ;zdhg fpFN B/ dZf;nk fe :{ e/ d/ eJh FfjokA ftZu fJe w'pkJhb t?B Bkb w[fjzw uZb ojh j?. T[BQkA ~ d'tkA okikA bJh gkoNh dk wB'oE gZso fdykfJnk ikAdk j?. fJ; d"okB T[BQkA s'A ;[Mkn th bJ/ ikAd/ jB. b'ekA dh okJ/ ~ gkoNh dh okFNoh fJekJh ~ dZ; e/ ;zGt j'D s/ T[; ~ wB'oE gZso ftZu irQk th fdtkJh ik ojh j?. T[BQkA B/ dZf;nk fe fJ; d/ Bkb jh b'ekA s'A uzd/ dh rZb ehsh ikAdh j? ns/ 15 fdBkA <u 15 bZy o[gJ/ dk uzdk fJeZmk ehsk frnk j?.

o{; e'b j? Nozg dh fBZih f}zdrh Bkb i[V/ eJh ;B;Bhy/} ok} tkfFzrNB, 11 iBtohL-nwohek d/ Bt/ u[D/ okFNogsh v'Bkbv Nozg dhnkA w[FfebkA tZXdhnkA fdZy ojhnkA jB. nwoheh whvhnk fog'oNkA #u fJj dkntk ehsk ik fojk j? fe Nozg dk ;wZoEB eoB d/ Bkb-Bkb o{; B/ T[BQkA dh fBZih f}zdrh ns/ nkwdB pko/ eJh ;kbkA s'A ;B;Bhy/} ok} fJZem/ eo oZy/ jB. T[^Xo Nozg B/ fJjBQkA dkftnkA ~ f;nk;s s'A gO/fos d;ZfdnkA w[ZY'A jh ykfoi ehsk j?. o{;h okFNogsh d/ p[bko/ g/;e't B/ th fJjBQkA ;G dknftnkA ~ M{m/ eoko fdZsk j? s/ fejk j? fe Fhs :[ZX s'A pknd ;G s'A ]okp d"o #u gj[zu/ o{;-nwohek d/ ;pzXk ~ j'o f}nkdk ftrkV d/D dh ;kfiF j?. nwohek d/ fJe T[^u nfXekoh B/ ikDekoh fdZsh fe o{; B/ d't/A w[Zy T[whdtkok bJh w[FfebkA yVhnk eo d/D tkbhnkA ikDekohnkA fJeZmhnk ehshnkA, go f;oc T[jh d;skt/} iBse ehs/ fiBQkA Bkb fjb/ oh efbzNB ~ B[e;kB g[Zi ;edk ;h. ;{sokA w[skfpe fJ; fog'oN #u dkntk ehsk frnk j? fe u'D gOuko d'okB Nozg s/ o{;h ;oeko ftukb/ ikDekohnkA dk nkdkB-gOdkB brksko ikoh ;h.


25

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

ftdkfJrh GkFB d"okB Gkt[e j'J/ Upkwk, gsBh s/ p/NhnkA dk ehsk XzBtkd

fFekr', 11 iBtohL-nkgD/ 8 ;kb d/ ekoiekb d/ ftdkfJrh GkFD #u nwoheh okFNogsh poke Upkwk B/ d/F #u b'eszso ~ B;btkd, n;wkBsk s/ B[e;kBd/j f;nk;h wkj"b s'A ]sok dZ;fdnk nwoheh b'ekA ~ fJei[ZN j'D dk ;Zdk fdZsk j?. Upkwk B/ fejk fe id'A n;hA vo nZr/ M[e ikAd/ jkA skA b'eszso gOGkfts j' ikAdk j?, fJ; bJh ;k~ pkjoh jwfbnkA s'A ;[u/s ofjD d/ Bkb-Bkb nkgDhnkA T[BQkA edokA-ehwskA dh th oZfynk eoBh ukjhdh j? fiBQkA eoe/ n;hA toswkB d"o #u g[Zi/ jkA. Upkwk fiBQkA dk okFNogsh ti'A ekoiekb 20 iBtoh ~ ]sw j' fojk j?, T[BQkA nkgD/ rOfj Bro s'A okFNo ~ ;zp'XB eofdnk nc;'; gOrNkfJnk fe 2008 #u d/F d/ gfjb/ gZe/ ozr d/ (ekb/) okFNogsh u[D/ ikD d/ fJfsjk;e c?;b/ s'A pknd th B;btkd ;kv/ ;wki #u tzvgkT{ skes ti'A poeoko j?. T[BQkA wzfBnk fe T[BQkA d/ u'D fiZsD s'A pknd nfijh uouk ;h fe nwohek j[D B;btkd s'A pknd dk d/F j't/ rk go jehes #u nfijk j' BjhA ;fenk. fJ; w"e/ T[BQkA nkgDh gsBh fwF/b Upkwk dk fdb'A XzBtkd eofdnk fejk fe fwF/b B/ T[BQkA d/ f;nk;h ;[gB/ ~ g{ok eoB bJh pj[s fsnkr ehs/ jB, T[j T[BQkA dh ;G s'A gZeh d';s s/ BthA ghVQh bJh nkdoF n"os j?. ;zp'XB d"okB Gkt[e j[zfdnk Upkwk B/ fejk fe fwF/b B/ 25 ;kb s'A fJe gsBh s/ d';s ti'A g{oh fizw/tkoh Bkb w/ok ;kE fBGkfJnk j?. nwohek dh gOEw wfjbk fwF/b nkgDh S'Nh p/Nh wkfbnk Bkb p?mh j'Jh ;h s/ Upkwk id'A T[;dk XzBtkd eo oj/ ;B skA ;G b'e

ghVQhnkA Bkb ftFtkFxks eoko fdzfdnk ;G ~ nkgDk :'rdkB eoB bJh fejk j?.

swfy mobwiel bYNikMg mwhr quhwfI shUlq muqwbk siQq hn[

th yVQ/ j' rJ/. Upkwk B/ nkgDhnkA p/NhnkA wkfbnk s/ ;kFk dh th ;bkxk ehsh. Upkwk B/ nkgD/ ;kEh T[g-okFNogsh i'J/ phv/B dh th y[Zb e/ skohc ehsh s/ nkgD/ ;Nkc dk th XzBtkd ehsk. Upkwk B/ Bt/A pDB tkb/ okFNogsh Nozg dk BkAn bJ/ pr?o w[;fbw nwoheBkA Bkb G/dGkt ~ ykoi eofdnk fejk fe ;G nwoheh fJe' fij/ d/FGrs jB. T[BQkA fejk fe ftFt ftnkgh ;zxoF d"okB b'eszso dk ft;Eko, wB[Zyh nfXeko, wfjbktkA d/ nfXekokA ~ tZy-tZy eoe/ BjhA t/fynk ik ;edk s/ fJBQkA #u ehsk G/dGkt d/F d/ fjZs #u BjhA j't/rk. T[BQkA nZstkdh ;orB/ U;kwk fpB bkd/B ;w/s j}kokA nZstkdhnkA d/ ]ksw/ ~ nwohek dh tZvh gOkgsh dZ;fdnk fejk n;hA j[D th ftFt gZXo #s/ nZstkdh ;zrmB nkJhH n?;H nkJhH n?bH fybkc w[fjzw dh nrtkJh eo oj/ jkA. Upkwk B/ nkbwh sgF ekoB j' oj/ ibtk:{ gfotosB dh ;ZukJh ~ BekoB ~ nrbhnkA

nobl fr`eIivMg skUl E`eI sI bI sI qoN m`nq` pR`pq

s vDIE` sriv v`ijb ryt

30 s`l~ d` fr`eIivMg qzrb`

AwpxI sQwnk kost kYpItl syivMgz mobwiel bYNikMg mwhr, irqIkw prmwr nUM imlo[ irqIkw quhwfy kol Aw ky quhwnMU imlygI, auh vI aus smyN ’qy jo quhwfy leI FukvW hY[ ikauNik jdoN mOrgyj dI g`l hovy, audoN quhwfy kol hr vwrI brWc iv`c Awaux dw smW nhIN huMdw[ auh nvIAW mOrgyjW, rIinaUlz Aqy kMstRkSn jW fvYlpmYNt &wienWisMg sMbMDI swfy sB qoN vDIAw pROfkt Aqy ryt quhwfy kol lY ky AwvygI[ irqIkw nUM &on kro[ quhwfI mdd kr ky aus nUM ^uSI hovygI[ Ritika Parmar 604.786.3420 ritika.parmar@coastcapitalsavings.com coastcapitalsavings.com

AsIN quhwfI pRwprtI dI auvyN hI kdr krdy hW ijvyN ik qusIN krdy ho[

NOBLE

DRIVING SCHOOL LTD.

•v`r v`r Pyl ho cu@ky stUfYNts ie@k v`r s`nUM zrUr Pon kro •EsIN vDIE` is@Kl`eI, eIm`nd`rI Eqy ipE`r n`l pyS E`auNdy h~ •rof tYst leI k`r vI lY skdy ho •GroN j~ kMm qoN vI ipkE@p krdy h~ •is@Kl`eI pMj`bI, EMgRyzI Eqy ihMdI iv@c lY skdy ho

* pYkz fIl n`l spYSl ifsk`auNt id@q` j`vyg`

* kl`s 5 Eqy 7 dy l`eIsYNs dI tryinMg * rof tYst srivs

sMprk kro: krmjIq Eqy ivSvpRIq

fYNts nrvs stU nMg ryi nMU spYsl t hY idqI j~dI

778-881-9292/778-881-3525

pRwprtI sMbMDI vDyry jwxkwrI, mulWkx sMbMDI ivSySqwvW Aqy vIifEz leI bcassessment.ca ’qy jwE[

AsIN bI.sI. dI kdr pwauNdy hW


26

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

bhe j'J/ d;skt/}kA ~ v'Bkbv Nozg B/ dZf;nk :kj{ ezgBh j[D :kj{ BjhA, nbNkpk pD ikt/rh p/p[fBnkd, fBFkB/ #s/ nkJhnkA y[chnkA J/iz;hnkA

BthA fdZbh, 11 iBtohL-fJzNoB?N dh fdBkA ftZu nbNkpk d/ BkA Bkb ikfDnk ikt/ d[Bhnk dk pkdFkj ejkT[D tkbk :kj{ nkT[d/ rk. fJ; ezgBh B/ 9 iBtoh ~ nkgD/ fpnkB

tkfFzrNB, 12 iBtohL-nwohek d/ okFNogsh u[D/ ikD pknd v'Bkbv Nozg B/ nkgDh gfjbh jh gO?; ekBcoz; ftZu nkgDhnkA jh y[chnk J/iz;hnkA ~ eNfjo/ ftZu yVQk eo fdZsk j?. don;b jkb jh ftZu e[M nfij/ d;skt/} bhe j'J/ ;B, fiBQkA ftZu fJj fejk frnk fe o{;h nfXekohnkA e'b Nozg dhnkA e[M nfijhnkA thvhU foekofvzr} w"i{d jB, i' p/jZd fJsok}:'r jB. go Nozg B/ bhe j'J/ T[BQkA d;skt/}kA ~ p/p[fBnkd ns/ M{mk dZf;nk j? ns/ fejk j? fe fJ; d/ bJh nwoheh y[chnk J/iz;hnkA f}zw/dko jB. Nozg dh gO?; ekBcoz; ftZu F[o{nks jh o{; d/ efEs j?fezr tkb/ ;tkbkA Bkb j'Jh. whvhnk d/ ;tkbkA #s/ T[BQkA B/ gfjbh tko fJj rZbkA ejhnkA fe okFNogsh u'DkA d"okB ehsh rJh j?fezr o{; tZb'A j' ;edh j?, go fBFfus s"o #s/ fJj BjhA fejk ik ;edk, feT[Afe uhB ;w/s e'Jh d/F nwoheh ;kJhpo ;g/; ftZu brksko ;zB bkT[Ad/ ofjzd/ jB. v'Bkbv Nozg B/ fejk, ##fiZE'A sZe j?fer dk ;tkb j?, w?A ;'udk jkA fe fJj o{; ;h, go n;hA eJh d{i/ w[bekA tZb'A th j?e ehs/ rJ/ jkA. jkb jh ftZu 2 eo'V 20 bZy b'ekA d/ BkA ns/ ikDekohnkA n;hA r[nk u[Ze/ jkA, fJ; d/ fgZS/ uhB dk jZE j'D s'A fJBeko BjhA ehsk ik ;edk.## ftZu fJj ikDekoh fdZsh j?, fi; d/ w[skpe tZvh nwoheh N?bhekw ezgBh t/ohikB Bkb ;"dk g{ok j'D wro'A ezgBh dk pkeh pfunk eko'pko nbNkpk d/ BkA Bkb ikfDnk ikt/rk. t/ohikB B/ fgSb/ ;kb i[bkJh ftZu :kj{ d/ Jhw/b, fvihNb n?vtoNkJhf}zr ns/ whvhnk eko'pko ~ 4H83 nop vkbo ftZu yohdD dk ;"dk ehsk ;h. Ud'A s'A ;"d/ ~ nzfsw o{g d/D dk ezw uZb fojk j?. fgSb/ fdBhA :kj{ d/ eohp fJe nop :{} o} dk vkNk j?e j'D dh ypo wro'A nzd/Fk ;h fe t/ohikB ;"d/ ns/ T[; dh ehws T[^s/ B}o;kBh eo ojh j?. Jhw/b, fvihNb n?vtoNkJhf}zr ns/ whvhnk eko'pko s'A jND wro'A :kj{ e'b pudh ezgBh w{b o{g Bkb fBt/F Bkb i[Vh ezgBh oj/rh. fJ; ezgBh e'b uhB dh wFj{o ezgBh nbhpkpk d/ 15 ch;dh F/no s/ :kj{ ikgkB d/ 35H5 ch;dh F/no jB. fJBQkA dh ehws eohp 41 nop vkbo j?. fJBQkA ~ ;zGkbD tkbh ezgBh d/ bJh BkA nbNkpk oZfynk ikt/rk. fJj BkA nbNoB/fNt n?Av nbhpkpk s'A fbnk frnk s/ fJ; bJh oZfynk ik fojk j? fe nbhpkpk Bkb fJ; dk w/b ;gZFN ehsk ik ;e/. :kj{ dh F[o{nks ;kb 1994 ftZu j'Jh ;h. E'VQ/ ;w/A ftZu fJ; B/ fJzNoB?N dh d[Bhnk T[^s/ ep}k eo fbnk ;h. fJe d"o ;h, id fJzNoB?N Bkb i[fVnk seohpB jo Fy; :kj{ w/b ns/ :kj{ w?;zio dk tosdk ;h. tes d/ Bkb y[d ~ pdbD ftZu :kj{ n;cb fojk. fJzNoB?N fJFfsjko d/ fi; T[Skb B/ r{rb ~ Bzpo fJe pDk fdZsk, :kj{ T[; dk ckfJdk BjhA T[mk ;fenk. r{rb ftZu ezw eo u[Zeh w?fo;k wkfJo ~ ;h Jh U pDkT[D dk c?;bk th ezgBh ~ pukn BjhA ;fenk. :kj{ d/ nbNkpk pDd/ ;ko fJ; d/ p'ov nkc vkfJo?eNo} ftZu spdhbh j't/rh. nbNkpk ftZu gzi b'ekA dk fBo/dFe wzvb j't/rk. fJ; ftZu N'o pOkjw, n?foe pOkAN, e?EohB cOhvw?B, Ekw; w?eB/oBh ns/ i?coh ;fwZE Fkwb j'Dr/. pOkAN p'ov d/ u/ now?B j'Dr/. w?fo;k wkfJo s/ :kj{ d/ ;fj pkBh v/ftv fcb' ezgBh ~ nbftdk efj d/Dr/.


27

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

bzph #u u'D gOuko d"okB w[Zy wzsoh tZb ;[ZNh i[Zsh wkwb/ ftu nwohe f;zx niBkbk dk Gok frOcsko wb'N$bzph, 11 iBtohL-bzph jbe/ d/ fgzvkA #u u'D gOuko eoB t/b/ w[Zy wzsoh ;L gOekF f;zx pkdb tZb fJe ftnesh tZb'A i[Zsh ;[ZNh rJh j?. i[Zsh ;[ZND tkbk GkJh nwohe f;zx niBkbk dk Gok j?, fi; dh gSkD r[opuB f;zx ti'A j'Jh, T[; ~ frOcsko eo fbnk frnk j? ns/ T[; fybkc wkwbk doi ehsk frnk j?. id ;L pkdb fgzv oZsk y/ Vk S'Nk, fi; ~ fe T[BQkA ftek; d/ bJh r'd fbnk ;h, fty/ ;zp'XB eo oj/ ;B skA T[E/ w"i{d fJeZm #u'A fJe ftnesh B/ ;L pkdb #s/ i[Zsh ;[ZN fdZsh. ;L gOekF f;zx pkdb d/ nkgD/ ;zy/g fij/ GkFD T[gozs fgzv tk;hnkA ~ cfsj p[bkT[D w"e/ ftneshnkA tkb/ gk;/ d{ih esko #u p?m/ eohp 40 tfoQnkA d/ ftnesh r[opuB f;zx g[Zso jopz; f;zx BkAn d/ ftnesh B/ i[Zsh trkj e/ wkoh. fJ; xNBk s'A pknd fiZE/ gzvkb dk fJeZm jZek-pZek ofj frnk, T[E/ jh T[es ftnesh ~ g[fb; B/ fjok;s #u b? fbnk. fJ; ;pzXh ;L pkdb B/ fejk fe fJ; wkwb/ #s/ g[fb; jh ek~B w[skfpe ekotkJh eo/rh. xNBk ;pzXh ikDekoh fdzfdnkA fibQk ;Oh w[es;o ;kfjp d/ n?;Hn?;Hgh Xo[wB n?u fBwkp/b B/ EkDk epotkbk fty/ gZsoekokA ~ dZf;nk fe r[opuB f;zx g[Zso jopz; f;zx tk;h oZsk y/Vk S'Nk #s/ ek~B dh Xkok 355 (fBokdo eoBk) ns/ 353 (;oekoh ezwkA #u ftxB gkT[Dk) sfjs gouk doi eo fdZsk frnk j?. T[Xo i[Zsh ;[ZND tkb/ r[opuB f;zx

e[bftzdo f;zx ;kpek ;ogzu, btdhg f;zx, oSgkb f;zx ;w/s j'o fgzv tk;hnkA dk efjDk ;h fe i[Zsh ;[ZNDk ikA j'o e[ZM trkj e/ fe;/ d/ wkoBk e'Jh o'; }kfjo eoB dk ;jh sohek BjhA j?. fgzv oZsk y/Vk tZvk s/ fgzv oZsk y/ Vk S'Nk d/ w'jspo ftneshnkA B/ ;L pkdb

~ fwb e/ ;L pkdb tZb'A r'd b? e/ nEkj ftek; eotkT[D tkb/ fgzv #u nfijh wzdGkrh xNBk #s/ fuzsk s/ T[dk; j[zfdnkA fejk fe w[Zy wzsoh ;L pkdb T[BQkA bJh w;hjk jB s/ T[BQkA d/ fgzv nfijh xNBk tkgoBh p/jZd wkVh s/ nc;'; tkbh rZb j?.

dk efjDk ;h fe phs/ ;w/ j'Jh ;Oh r[o{ rOzE ;kfjp ih dh p/ndph dk o'; T[;d/ wB #u ;h. fi; ekoB T[;B/ nfijk edw u[Zfenk j?. ikDekoh nB[;ko r[opuB f;zx w[stk} h iE/dko nwohe f;zx niBkbk dk ;G s'A S'Nk Gok j?, i' fe gzi Gok jB. T[j np'jo B/Vb/ fgzv M'oV y/Vk fty/ eohp 3 ;kbk s'A ofj fojk j?. fJ; rZb dh s;dhe T[BQkA d/ Gok e[btzs f;zx T[gb B/ th ehsh, fe T[BQkA dk Gok r[opuB f;zx fgzv oZsk y/Vk s'A } whB t/u e/ T[E'A M'oV y/V/ fty/ ]ohdh j'Jh } whB dh tkjh eodk j? ns/ nZi ;t/o/ jh T[j fgzv oZsk y/Vk fty/ nkfJnk ;h. T[BQkA ;gFN ehsk fe T[BQkA ~ nfijh xNBk dk fuZs u/ sk th BjhA ;h. T[Xo n?;Hn?;HghH B/ fejk fe w[stk}h iE/dko nwohe f;zx niBkbk nkgD/ Gok r[opuB f;zx ~ eZbQ np'jo fty/ fwb e/ frnk j?, fi; dh gVskb ehsh ik ojh j? fe fes/ fJj xNBk d/F fto'Xh skeskA Bkb skA BjhA i[Vh. T[Xo fgzv oZsk y/Vk d/ t;BhekA jofgzdo f;zx ;ogzu, ekoi f;zx G[Zbo, jod/t f;zx, ;fszdo f;zx gzukfJs w?Apo, ;toB f;zx, ;[yftzdo f;zx, ;[ytzs f;zx, r[oihs f;zx, nB{g f;zx, BSZso f;zx,

ONE

TRANSLATION &

STOP CONSULTING SERVICE

• ieMtrpRYtySn • tr~slySn • istIzniS@p • fr`eIivMg l`iesYNs • t`eIpsYitMg

* iksy vI iksm dy f`kUmYNt~/k`gz~ p@qr~, ic@TIE~, srtIiPkyt~ E`id dI tr~slySn * kort, ieMmIgrySn qy rYiPaUjI borf, E`eI sI bI sI, ifskvrI E`id leI ieMtrpRYtr

Dr. Major S Randhawa

M.A. (English & Punjabi) Ph.D.

(Certified Member of Society of Translators& Interpreters of BC) email:msrandhawa@telus.net

Ph.: 604-543-0841 • Cell: 604-807-2931 7138-140 ST, SURREY * We don't fill legal forms *


28

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017


Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

29


30

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

fJZe pj[ ;fGnkukoe ;wki j? fpON/B

50 ;kbkA s'A f}nkdk ;w/A s'A w?A BtkA toQk bzvB ftZu wBkT[Adk nk fojk jkA. id'A w?~ g[ZfSnk ikAdk fe w?A nfijk feT[A eodk jkA skA dZph }[pkB ftZu w/ok itkp j[zdk j? fe toQ/ dh F[o{nks fe;/ ;fGne d/F ftZu ehsh ikDh wjZst g{oB j?. F[o{ ftZu w?A fJj rZb w}ke ftZu efjzdk ;h, go ;wkA phsD d/ Bkb-Bkb w?~ nfj;k; j'fJnk fe fJj w}ke n;kXkoB o{g ftZu ;ZukJh d/ B/V/ j?. nZi w?~ fJ; rZb ftZu e'Jh FZe BjhA ofj frnk s/ w?A s[jkv/ Bkb th fJj rZb ;kAMh eoBk ukj[zdk jkA fe fJ; Bshi/ #s/ w?A feT[A gj[zfunk< fpON/B d/ b'ekA ftZu eJh y{phnkA jB, fiBQkA dh s[;hA skohc eo ;ed/ j'. i/ s[;hA e'Jh ;?bkBh j' skA s[;hA eJh EhJ/NokA, nikfJpxo d/yD d/ Bkb w?vw s[;kd fwT{}hnw th d/ yD ikUr/ s/ eJh EktkA #s/ yohddkoh th eo'r/. i/ s[;hA fpON/B ftZu ofjzd/ j' skA fJ; sZE s'A ikD{ j't'r/ fe poskBth b'e s[jkvh gOkJht/;h dk fezBk ;BwkB eod/ jB. T[BQkA ftZu ;?A; nkc fjT{wo th r}p dh j[zdh j? s/ T[BQkA d/ Nh th wB'oziB dk skA e'Jh w[ekpbk jh BjhA. i/ s[;hA fpON/B ftZu ftfdnkoEh ti'A ofj oj/ j' skA s[jk~ gsk bZrk ikt/rk fe e?AfpOi, nke;c'ov, bzvB ;e{b nkc fJeBkfwe;, fd fJz; nkc e'oN ns/ fpOfNF bkfJpo/oh ~ wks d/D tkbh FkfJd jh d[Bhnk ftZu e'Jh ;z;Ek j't/rh. e'Jh rZb fJBQkA ;G s'A th nrkAj dh j?, i' pj[s f}nkdk nfjw

j[zd/ j'J/ th xZN ;gZFN j?. i/ s[;hA fXnkB Bkb gVu'b eod/ j' skA fJ; ~ bZG ;ed/ j'. fJZe tko i/ s[;hA nfijk eo b?Ad/ j' skA s[jkv/ bJh T[; dh edo gSkD ;eDk w[Feb

FhnkJh ns/ ncoheh w{b d/ 41 gkobhw?AN w?Apo jB, id fe jkT{; nkc bkov} ftZu 45 w?Apo fJ; FO/Dh Bkb ;zpzXs jB. fJE'A sZe fe :koe dk bkN gkdoh th fJZe ekbk fpOfNF

nkT[D tkbhnkA ezXkA ~ s'V fdZsk j?.. w?A nwohek d/ okFNogsh poke Upkwk (;kpek) ~ nDfvZm BjhA eo ;edk, go fpOfNF okikFkjh B/ fi; spdhbh dh ebgBk ehsh j?, T[j

BjhA j't/rk. fpON/B ;jh noEkA ftZu fJZe pj[ ;fGnkukoe ;wki j?. T[AM nkpkdh dk pj[s tZvk fjZ;k b'ekA dk j?, fco th gkobhw?AN j't/ ikA Nh th godk j't/ ikA wzu, nypkokA dh rZb j't/ ikA y/vkA dh, jo EkA s[;hA ;ko/ toDkA, XowkA, GkJhukfonkA d/ fpON/B tk;hnkA ~ d/y'r/ ikA T[BQkA pko/ gVQ'r/ ns/ T[BQkA dh skohc eo'r/. e[M sZEkA dh fw;kb d/Dh mhe j't/rh. jkT{; nkc ekwB} ftZu J/

j?. N?o/;k w/ d/ wzsoh wzvb d/ fszB w?Apo J/FhnkJh w{b d/ fpOfNF jB. T[E'A dh gOf;ZX nypko fd fJzvhg?Av?AN d/ ;kpek ;zgkde d/ wkg/ th Gkosh ;B ns/ T[E'A dk ;G s'A Bkwh w{osheko Gkos d/ d{B ;e{b ftZu gVQdk fojk j?. w?A nfijk BjhA wzBdk fe nwohek, cokA; ikA ikgkB tor/ d/FkA ftZu pkjo'A nkJ/ b'e fpOfNF ;wki tkAr g{oh soQkA x[b fwb rJ/ jB ikA fJBQkA d/FkA B/ pkjob/ b'ekA ~ ngDk fbnk ns/ nkgD/ dofwnkB

fJ; Bkb'A fes/ f}nkdk tZvh j?. eJh ;dhnkA s'A fpOfNF ;kwoki ikA wjkokDh ~ #Xow dk oZfyne# dk fyskp jk;b j?, go fgOz; ukob; fJ; ~ ysw eoB tkb/ jB. fJ; dh EkA T[j y[d ~ #XowkA dk ofyne# ti'A g/F eoBk ukj[zd/ jB. j[D feogk eo e/ s[;hA w?~ rbs Bk ;wMDk. fJZe gb bJh th w?A fJj dkntk BjhA eodk fe T[E/ B;b gO;sh ikA pkjob/ b'ekA Bkb Bcos dhnkA fw;kbkA d/yD ~ BjhA fwbhnkA ikA fco T[E/ e'Jh Bk-

pokpoh ikA p/fJB;kch BjhA. ;[Gkfte s"o <s/ fJt/A fJj ;G e[M j[zdk j?, go nfijk Gkos ;w/s ;ko/ d/FkA pko/ fejk ik ;edk j?. ;kv/ ;kfonkA ftZu xNhnk rZbkA th w"i{d jB, go fpON/B d/ xNhnk gfjb{ d/ pjkB/ T[; dhnkA y{phnkA ~ nDfvZm BjhA ehsk ik ;edk. w?A fJj sZE th BjhA b[ektkArk fe fpON/B d/ e[M b'e pj[ ;fGnkukotkd dh XkoBk s'A y[F BjhA jB. E'VQh fijh frDsh ftZu b'e fJ; d/ fto[ZX r[Z;k }kjo eod/ jB. T[j T[; }wkB/ tZb gosDk ukj[zd/ jB, id'A fpOfNF ;wokN d/ oki ftZu ;{oi BjhA v[Zpdk ;h, fco th w?A s[jk~ ejkArk fe fJ; sZE ekoB r[zwokj Bk j't'. nfij/ b'ekA dh frDsh brksko xNdh ik ojh j?. fpON/B j"bh j"bh ;fji GktBk Bkb, eJh tko ghV dkfJe Yzr Bkb ns/ ed/ ed/ sOk;dh g{oB Yzr Bkb pj[ okFNoh pDdk ik fojk j?. nfijk sd/ jh j' ;edk j?, i/ T[E'A d/ pj[s/ b'e nfijk ukj[zd/ j'D. nZi fpON/B S'Nk, go FkBk wZs/ fJfsjk; tkbk d/F j?, fi; dk toswkB nfBFfussk Gfonk s/ FkfJd GftZy th ydfFnkA Gfonk j?. fpOfNF ;kwoki dk ;{oi th pj[s d/o gfjbkA v[Zp u[Zek j? s/ j[D #pO?rf}N< d/ goSkt/A uko/ gk;/ r{VQ/ j[zd/ ikAd/ jB. fco th fJ; S'N/ fij/ d/F B/ d[Bhnk ~ i' s'jc/ fdZs/ jB, T[j gfjbkA tkAr ikoh ofjDr/. b'eszso ns/ nzro/}h GkFk ;G s'A g[okD/ s'jfcnkA ftZu frD/ ikAd/ jB ns/ ;G s'A f}nkdk gOf;ZX jB. j[D w?A fJBQkA Bkb fJZe shik s'jck th oZy ;edk jkA ns/ T[j fJj j? fe nkgDh ftF/F gSkD r[nkJ/ fpBkA pj[ okFNoh ;fGnsk tkbk d/F fet/A pDBk j?. -eoD Ekgo


31

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

Nozg d/ okFNogsh pDB Bkb nwoheh ;ZfGnkuko #u pVhnkA spdhbhnkA nkT[DrhnkA nwohek dhnkA okFNogsh d/ nj[d/ dhnkA ;jh eokArk.# Nozg d/ okFNogsh ti'A feodko, #T[pbdk eVkjk# fejk ikAdk fojk j? i' tZyu'DkA s'A pknd T[E'A d/ eJh FfjokA dhnkA rb- F];hns ns/ T[BQkA dh bhvofFg dh r[DtZsk tZy d/FkA, B;bkA ns/ XowkA s'A nkT[D tkb/ hnkA ftu #fJj w/ok okFNogsh BjhA# d/ Bkno/ nkfd Bkb i[V/ ;tkbkA d/ itkp skA nkT[D b'ekA dk ;tkrs eoe/ T[BQkA ~ BtkA ;o{g r{zid/ oj/. fJj Bkno/pk}h T[; ftnesh d/ tkb/ ;fwnkA #u okiBhse ns/ ;wkfie ft- fdzdk j?. fJj b'e nk}kdh, Bt/A w"fenkA ns/ fybkc ;h, i' #nwohek ~ w[V wjkB pDkT[D# frnkBhnkA tZb'A nkg'-nkgD/ fj;kp Bkb fdZs/ fJe fpjso ihtB-F?bh dh nk; b? e/ fJE/ d/ Bkno/ Bkb u'DkA ftu T[sfonk ns/ fJ; ikDr/ go nwoheh okFNogsh dh F];hns, nkT[Ad/ jB. nwoheh fJfsjk; th gOtk;hnkA okjhA u'DkA fiZsD ftu th ;cb fojk. gO- bhvofFg ns/ feodko nkfd ;pzXh gfjbkA s'A dhnkA T[BQkA vkokA Bkb jh F[o{ j[zdk j?, i' fJ; doFBekohnkA B/ T[; dh fiZs ~ #W?o-;kXkoB#, jh w[jZJhnk ftnkge t/ot/ fJjh dZ;d/ jB fe ftFkb Bt/A d/F ftu nkg'-nkgD/ ;ZfGnkuko #nDfenk;h# ns/ #W?o-fotkfJsh# eoko nwoheh t'No nkw eoe/ nfijk okFNogsh ns/ fotkfJskA b? e/ nkJ/. fJ; ftfGzBsk B/ fdzfdnkA T[BQkA Yzr-sohfenkA gOsh vo }kjo ukj[zd/ jB i' d/F bJh b'VhAd/ ezw eo/ go jh ni'e/ nwohek ~ ns/ fJ; dhnkA u[D"shnkA ehsk, i' Nozg tZb'A nwohek ~ wjkB pDkT[D fBZih fdnkBsdkoh Go/ T[; Yzr-sohe/ Bkb ~ iBw fdZsk j?. 2016 dhnkA okFNogsh ik fojk j?. pj[frDsh-xZNfrDsh dh r'o/ d/ ;[gB/ ~ g{ok eoB bJh ngDkJ/ ikDr/. , fi; dh T[j nkgD/ nkr{ s'A stZe' oZyd/ jB. u'DkA B/ fJ; dknt/ ~ jh w}p{sh fdZsh j? fe ns/ ekb/ nwohehnkA o{gh tzv, fi; dk fJBQkA v'Bkbv Nozg, i' ohnb n;N/N dk pkdFkj, fiE/ T[j ;woZE nkr{ ukj[zd/ jB, T[E/ d/F d/ tX/o/ ftfGzBsk Go/, T[dkotkdh ns/ fJei[ZNsk u'DkA #u fogpfbeBkA B/ Gog{o bkjk fbnk, tZvk eko'pkoh ns/ nopgsh fon?bNh NhHthH nkdoFkA #s/ g{ok T[soB tkbk nfijk okF- Go/ ;wki dh f;oiDk bJh :sBkA d/ pkti{d fJjh do;kT[Adh j? fe nwoheh ;ZfGnkuko ftu ;Nko j?, j[D nwohek dk okFNogsh pD u[Zek Nogsh th ukj[zd/ jB, fi; d/ iBse eZd ns/ nwohek fJe nfij/ ;wki ftu pdb fojk j?, Nozg d/ Fk;Bekb d"okB j'o tX/o/ spdhbhnkA j?. ;ko/ u'D ;ot/yDekokA ~ M{m/ gkT[AfdnkA tZeko #s/ wkD ehsk ik ;e/. i' ykfBnkA ftu tzfvnk j'fJnk j? ns/ nwoheh nkT[DrhnkA. whvhnk d/ J/izv/ ~ GkAi fdzfdnkA ns/ gkg{bo fotkfJsh s"o #s/ nwohek ~ fJe nfijk ;ZfGnkuko fdB'-fdB j'o tX/o/ #u'DtkA# j[zdk (wzfdok gpbhe/FB}) t'NkA ~ wjZstjhD eofdnkA Nozg i/s{ ti'A T[^Gfonk ns/ nwoheh okFNogsh d/ fpzp ~ fJe BtkA nk:kw fdZsk. T[; dh fiZs #s/ v{zxh nzso Mks gkT[D ns/ fJ; d/ v?w'eO/fNe s/ fogpfbeB gkoNh dh okiBhsh s'A nrb/o/ noEkA ~ ;wMD dh b'V j?. nkgD/ pj[-;ZfGnkukoe ;o{g s/ ;[Gkn bJh ikfDnk ikD tkbk nwohek fJe tko fco d'okj/ #s/ yVQk j?. Nozg B/ fdjksh-Ffjoh, w{btk;h-gOtk;h, r'o/-ekb/ ns/ nwho-rohp dh tzv ~ j'o ;gZFN eofdnkA fJe tzvgkT{ u'D w[fjzw oDBhsh ngDkJh. d{i/ gk;/ #fiT[A dh fsT[A tkbh ;fEsh# ns/ #nwoheh ;[gB/# dh gOshfBXsk eoB tkbh fXo b'ekA dhnkA tXhnkA j'JhnkA ykfjFkA eoe/ d"V #u'A pkjo j' rJh. eh fJj fJe BtkA nwohek j?< nwohek d/ fJfsjk; ftu Fkafpxy vfierlYWs plYn nUM iPr qoN cflU krn fJd gfjbkA ed/ nfijk BjhA j'fJnk bfry soc rhy ho? awj hI, isrPL $40/ mhInf fe f;nk;h ns/ c"ih fgS'eV s'A ;ZyDk ivwc 6GB* zYtf lE, nfl hI sLfiml hY e'Jh ftnesh okFNogsh d/ nj[d/ bJh u[fDnk frnk j't/. fgSb/ 40 tfoasIimq kfilMg kYnyzf-XU[aYWs[ leI aqy QnkA s'A okiBhsh #u ;orow ns/ nB/ tYksitMg dunIaF-Br leI. quhfnUM sfl 2017 ekA nfjw nj[fdnkA #s/ ojh fjb/oh efmubfrk hovy! bzNB d/ w[ekpb/ ftu Nozg siop/ gZy'A fes/ th BjhA ;B mfjod/. ;gZFN o{g ftu fJj gfjbk fB:w j?, fi; dh Nozg dh fiZs B/ T[bzxDk ehsh. nshs tZb Mksh wkfonkA fJj th gsk brdk j? fe b'e-b[GkT{ gj[zu ngDkT[D tkbh bhvofFg th okFNogsh d/ nj[d/ dhnkA u'DkA ftu jw/Fk n;cb jh j[zdh ojh j?. #n;hA# ns/ #T[j# tkbh wkBf;esk ~ th pj[frDsh t'No oZd jh eod/ oj/ jB. go fJ; tko v'Bkbv Nozg d/ wkwb/ ftu fJj fotkfJskA th N[ZN rJhnkA jB. Nozg pj[frDsh nwoheh t'NokA ~ fJj :ehB d[nkT[D ftu ;cb oj/ fe T[j nfijh gODkbh fsnko eoBr/, fi; ftu nkw nwoheh BkrfoekA dk ;kXB ;zgzB T[^u tor Bkb'A tX/o/ dpdpk j't/rk. T[BQkA B/ nwohehnkA ~ :ehB d[nk fdZsk fe T[j sBykjkA ftubh yV's, B"eohnkA d/ ;[zrVB ns/ b'ekA Bkb T[BQkA d/ d/F ftu jh fprkfBnkA tork ftjko eoB tkb/ whvhnk ;ZfGnkuko tor/ w;fbnkA dk jZb bZGDr/. u'D BshfinkA B/ ;kps freedommobile.ca eo fdZsk j? fe 49 ch;dh nwoheh t'No Nozg tor/ jh fe;/ ftnesh dh T[vhe eo oj/ ;B, i' T[BQkA ~ ej/ fe #w?A s[jkvh Learn more at freedommobile.ca. Promo 40 plan is available for a limited time, and is subject to change or cancellation without notice. *6GB of data includes 3GB of bonus data per month. Bonus 3GB of data will only be applied to the plan until January 31, 2018. May not be combined with any other in-market offer, with some exceptions. Additional terms and conditions apply. LG V20 is a registered trademark of LG Electronics Inc. Screen image simulated. The Freedom Mobile name and logos and other words, titles, phrases, marks, logos, icons, graphics are trademarks of, or are used under rZb ;[D fojk jkA, w?A s[jkv/ bJh uh}kA ~ license by, Freedom Mobile Inc.

6GB zYtf nfl

nvIN sLurUafq. $

mhInf

40


32

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

pVh dodBke s;tho g/F eodk j? gzikp #u jfEnkokA s/ BfFnkA dk nZstkd

gzikp d/ wZE/ #s/ T[dk;h dh X{V izwh gJh j?. nzdk}B 65 e[ toQ/ gfjbkA gzikph d/ ftdtkB FkfJo gO'L w'jB f;zx B/ #ozrb/ gzikp# dh T[;ss eofdnkA fbfynk ;h, #Gkos j? tkAr w[zdoh, ftu Br gzikp dk#. go toswkB ;fEsh ftu fJj gzikp o{gh Br X[nkA] frnk j?. fJe gk;/ fiZE/ gzikphnkA dk tZvk fjZ;k ubd/ fcod/ NkJhw pzp BfFnkA dh bg/N ftu j?, T[^E/ jh d{;o/ gk;/ pj[s ;ko/ ;[ZX-p[ZX rtkJh G{so/ j'J/ B"itkBkA d/ jZEkA ftu cV/ wko{ jfEnkokA B/ y"c dhnkA dhtkokA yVQhnkA eoe/ dfjFs dk wkj"b g?dk ehsk j'fJnk j?. jfEnkokA ns/ BfFnk d/ tXd/ o[MkB B/ B?fsesk, ;dkuko, T[^u nkdoF ns/ ;fjDFhbsk s'A ;ZyD/ gzikphnkA d/ tZv/ fjZ;/ ~ fJB;kBhns ns/ o{jkBhns gZy'A y'ybk eo fdZsk j?. fJ; t/b/ fJ; gOkAs ftu o'}kBk 2 esb (gzikp d/ fe;kBkA ns/ feoshnkA dh ] [de[Fh ~ SZv e/) d' eksbkBk jwb/, 11 u'oh dhnkA tkodkskA, 18 ;NohN eokJhw, jo d' fdBkA pknd fJe ftnesh nrtk ns/ pknd ftu fco"shnkA ikA esbkA dk o[MkB, d' fdBkA

ftu gzi n"oskA dk pbkseko, d' fdBkA ftu ;Zs ftnesh MgNwkokA dk fFeko j'D ekoB gzikp dh ;fEsh T[; r[pko/ tkAr pDh j'Jh j?, fijVk nDfrDs ;{JhnkA dh B'e #s/ yVQk j't/. fJe gk;/ BfFnkA ekoB eJh fgzvkA dh gSkD fJ; eoe/ pDh j'Jh j? fe T[; fgzv ftu BFk f}nkdk ftedk j?. eJh fgzvkA ~ SfVnkA dk fgzv ns/ eJh fgzvkA ~ ftXtktkA d/ fgzv ti'A ikfDnk ikAdk j?. fe;/ ;w/A fgzv d/ jo w[jZb/ dh nkgDh epZvh dh Nhw j[zdh ;h ns/ T[j d{i/ w[jZb/ d/ B"itkB fyvkohnkA Bkb epZvh y/v e/ tof}F eod/ ;B. go j[D BfFnkA dh wko{ jB/oh B/ B"itkB tor d/ i[Zf;nkA ~ Mzp e/ oZy fdZsk j? ns/ 7-8 fgzvkA d/ B"itkB w[zfvnkA ~ obk e/ th uZi dh epZvh Nhw BjhA pDdh. fJ; t/b/ y/vkA d/ w?dkB BFJhnkA d/ nZv/ pD/ j'J/ jB. n?BhnkA BFhbhnkA dtkJhnkA d/ gZs/ ns/ ]kbh FhFhnkA j;gskb d/ B/fVT[A BjhA fwbdhnkA, fizBhnkA y/v ;N/vhnwkA d/ B/ fVT[A fwbdhnkA jB. eJh BFJhnkA dhnkA rbhnkA-;VhnkA bkFkA th y/v ;N/vhnw d/ nkb/

d[nkfbT[A ikA ]skBkA ftu'A fwbDhnkA f;jswzd ;wki dh BjhA ;r'A fpwko ;wki dh fBFkBh j? ns/ fpwko ;wki dk GftZy jw/Fk jh nfB;fus j[zdk j?. BfFnkA d/ wko{ efjo B/ xokA dh poes y'j bJh j?. u[ZbQ/ mzY/ eo fdZs/ jB ns/ gzikphnkA ~ ftekT{, }whB ftj{D/ ns/ fdFkjhDsk dk fFeko pDk fdZsk j?. gzikp d/ BFJhnkA ftu 76H47 ch;dh Fokp, 20H41 ch;dh BF/ dhnkA r'bhnkA, 15H87 ch;dh e?g;{b, 8H65 ch;dh Nhe/ ns/ 4H85 ch;dh rkAik ns/ uo; dh tos'A eo oj/ jB. tZv/ FfjokA ftu tos/ ikAd/ #fuZN/# B/ j[D fgzvkA ftu th x[;-g?m eo bJh j? ns/ fJ; BF/ d/ wko{ n;o ekoB ;ZEokA #u fJj ;[nkb X[] oj/ jB fe fJj fej' fijk ftek; j?, fi; B/ ;wkfie u{bkA jh fjbk e/ oZy fdZshnkA jB. ;ot/yD ftu fJj rZb ;kjwD/ nkJh j? fe BfFnkA ekoB tX ojhnkA fpwkohnkA ~ o'eD bJh fdZshnkA ikAdhnkA f;js ;j{bskA, fJ; d/ ;/ tB ekoB j'JhnkA w"skA d/ w[nkt}/ ns/ BfFnkA ekoB g?dk j'D tkb/ ngokXkA T[^go j'D tkb/ ]ou dk e[M fjZ;k jh i/eo BfFnkA dh o'eEkw #s/ ]ou ehsk ikt/ skA BfFnkA o{gh d?As ~ fuZs ehsk ik ;edk j?. fco jh itkBh d/ j' oj/ xkD ~ mZbQ gkJh ik ;edh j?. go id'A ;[oZfynk eoB tkfbnkA d/ jZE w[iowkA Bkb fwb ikD, dopkBkA dh nZy u'okA Bkb fwb ikt/ ns/ wkbh dWkpk} j' ikD skA fiZE/ wfjekA dh gZs th o[b ikAdh j?, T[E/ jh t;d/ xokA ftu'A nk oj/ efjefjnkA ~ th rOfjD bZr ikAdk j?. gzikp nzdo nzdk}B 7500 eo'V ;kbkBk W?o-ek~Bh BfFnkA d/ Xzd/ d/ Bkb Bkb 41 eo'V Fokp dhnkA p'sbkA B/ gzikphnkA ~ f;oc nkofEe gZy s'A jh ezrkb BjhA

ehsk, ;r'A xo/b{ eb/F , GkJhukoe so/V d/ Bkb-Bkb ;kAMhtkbsk, ;fjisk ns/ fBwosk ~ nb'g eoe/ gzikphnkA dhnkA FkBdko otkfJskA dk th wbhnkw/N ehsk j?. fgSb/ ;skokA ;kbkA ftu phno dh ygs ftu 209 ch;dh, nzro/}h Fokp dh yZgs ftu 131 ch;dh ns/ d/;h Fokp dh yZgs ftu 67 ch;dh dk tkXk j'fJnk j? i' fe rzGho fuzsk dk ftFk j?. Fokp dh gOsh p'sb 23 o[gJ/ tkX{ bkfJ;z; ch; b? e/ 10 o[gJ/ n?i{e/FB, 8 o[gJ/ y/vkA ns/ 5 o[gJ/ ;ZfGnkukoe ftek; d/ BkAn #s/ ]ou eoB ~ th sZE, soe ns/ }whBh jehes d/ nkXko #s/ ;jh BjhA mfjokfJnk ik ;edk . d{i/ gk;/ fijV/ jZE feos d/ ;zebg Bkb i[V/ j'D/ ukjhd/ jB, fijV/ jZEkA ftu T[;ko{ ;kfjs j'Dk ukjhdk j?, fijV/ jZE b'VtzdkA bJh wddrko j'D/ ukjhd/ jB, T[BQkA jZEkA ftu nkJ/ wko{ jfEnkokA B/ fBgZfsnkA dh gZs oZyD, fBnk;fonkA ~ nk;ok d/D ns/ Wohp dh okyh eoB dh wfonkdk ~ p[oh soQkA dkWh ehsk j?. (pkeh ;ck 33 #s/)


Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

T[sFkfjs eoBk sZE, soe ns/ }whBh jehes nB[;ko mhe BjhA j?. fJ; t/b/ y{B d/ whBkA d/ BikfJ} ep}/ p/y"c j' e/ eo oj/ jB. nZEo{ e/od/ jZvhnkA dh w[Zm pD/ p/tZ; wkg/, j'o skA j'o ngokXhnkA ns/ r?Ar;NokA ~ ;w/A- fuZNhnkA u[zBhnkA gfjBh w'J/ ;[gfBnkA dh epo ;w/A nkgD/ ;"V/ f;nk;h wzstkA ns/ e[o;h ~ nkgD/ nzdo pDkJh p?mhnkA n"oskA ns/ pkg;bkws oZyD bJh T[BQkA ~ #;wki ;/te# ns/ #gstzs/ FfjohnkA# tkAr ;N/i T[^s/ g/F eoB d/ fJb}kwkA s'A f;nk;h nkr{nkA ~ poh BjhA ehsk ik ;edk . d[ykAse gZy fJj th j? fe gzikp ftu fiZE/ gfVQnkA-fbfynkA dh frDsh ftu tkXk j'fJnk j?, T[E/ jh BfFnkA ns/ jfEnkokA dh nzBQh d"V B/ wB[Zysk dh do ~ xNkfJnk j? ns/ i[ow rokc ftu tkXk ehsk j?. 1999-2000 ftu i/bQkA ftu gVQ/-fby/ 2295 wod ns/ 105 n"oskA tZy-tZy ngokfXe wkwfbnkA ftu e?d ;B go j[D gVQ/-fby/ wod w[iowkA dh frDsh 19365 ns/ gVQhnkA-fbyhnkA n"oskA dh frDsh 1265 s/ gj[zu rJh j?. BfFnkA ns/ wko{ jfEnkokA dh tos'A ~

pVh dodBke s;tho g/F eodk j? gzikp #u jfEnkokA s/ BfFnkA dk nZstkd

(pkeh ;ck 32 dh) gozgok ns/ edokA-ehwskA s'A jN e/ ;kv/ B"itkB ;{ophokA ns/ r?Ar;NokA ftubk nzso jh G[Zb rJ/ jB. ;ot/yD ftu fJj rZb ;kjwD/ nkJh j? fe f}nkdk e/;kA ftu i[ow eoB tkb/ BFk eoe/ G{so/ j[zd/ jB. BF/ ns/ jfEnkokA d/ w/b ekoB fes/ w?foi g?fb;kA ftu ehs/ ckfJokA B/ y[Fh d/ wkj"b ~ wksw ftu pdfbnk j?, fes/ nkgDh jh Xh dh fJZ}s pukT[AfdnkA g[fb; nfXekoh r'bh dk fFeko j'fJnk j?, fes/ nwB-ek~B dh oZfynk eofdnkA j"bdko dh gfjbkA e[ZNwko ns/ fco fBot;so eoe/ ;ko/ fgzv ftu x[zwkT[D dh FowBke xNBk tkgoh j?, fes/ e[Vh d/ T[Xkb/ ;w/A dfjFs dk Bzrk Bku, fes/ r?Ar;NokA d/ ro[Zg tZb'A d{i/ ro[Zg d/ r?Ar;No ~ g/Fh #s/ fbikAd/ ;w/A fdB-fdjkV/ r'bhnkA Bkb G[zBD T[gozs ;Ve #s/ GzrVk gkT[Dk, fes/ nZs dh ;[oZfynk tkbh i/ bQ ftu'A 100 s'A tZX ckfJo eoB T[gozs fuZN/ fdB nkgD/ r?Ar;No ;kEhnkA ~ fpBkA o'e-N'e Gik e/ b? ikDk, fes/ G{so/ j'J/ r[zfvnkA tZb'A dfjFs ns/ XkAe iwkT[D bJh fpBkA fe;/ o'e-N'e ns/ vo d/ jtkJh ckfJo eoB Bkb nwB g;zd FfjohnkA bJh gO/FkBh ns/ n;[oZfynsk dk ;pZp pfDnk j?. j[D skA w?foi g?fb;kA ftu j[zdh Fo/ nkw jfEnkokA dh B[wkfJF, rhs;zrhs dk EkA fjz;k ns/ ekw[esk d/ Gko{ j'D ekoB b'e FrB d/D T[gozs ;[Zy-;kAd Bkb xo gosD ~ jh soihj d/D bZr gJ/ jB. nfij/ tosko/ B/ GkJhukoe ;kAM ns/ otkfJsh o;wkA-fotkikA ~ jkFhJ/ #s/ gj[zuk fdZsk j?. fJZE/ fJj th toBD:'r j? fe fgSb/ e[M ;w/A ftu jh f;nk;sdkBkA ns/ o;{ytkBkA dh f;ckoF s/ gzikp d/ tZy-tZy f} fbQnkA ftu gOFk;B tZb'A fyZbkA dh soQkA jfEnkokA d/ bkfJ;z; pDkJ/ rJ/ jB. fJ; t/b/ gzikp ftu b'ekA e'b fBZih jfEnkokA bJh nzdk}B 4H5 bZy bkfJ;z; jB ns/ fJe bkfJ;z; #s/ T[j fszB jfEnko oZy ;ed/ jB. d{i/ FpdkA ftu gzikphnkA e'b nzdk} B pkokA bZy jfEnko jB. d{i/ gk;/ gzikp g[fb; e'b nzdk}B 80,000 jfEnko jB. rOfj wzsokb/ dk ;kohnkA gOkAse ;oekokA ~ ;gZFN nkd/F j? fe e'Jh th gOkAse ;oeko nkgDh g[fb; Bcoh d/ jfEnkokA s'A YkJh r[Dk s'A tZX b'ekA ~ jfEnko ikoh BjhA eo ;edh, id'A fe gzikp ftu fJj nzeVk 7 ch;dh d/ B/V/-s/V/ g[Zi frnk j?. jfEnkokA d/ fJ; ntZbV/ F"e B/ jh r?Ar;NokA ns/ wkchnk ro'j ~ iBw fdZsk j?. fJ; s'A fpBkA ;kb 2000 s'A pknd gzikp dhnkA tZy-tZy i/bQkA ftu'A g?o'b #s/ nkJ/ ngokXhnkA ftu'A th pj[s ;ko/ Gr"V/ j' e/ nwB ek~B bJh ]sok pD/ j'J/ jB. f;nk;h ;ogO;sh ns/ f;nk;h g[FsgBkjh ekoB jh fJj ro'j nrtk, fco"shnkA , b[ZNkA-y'jkA, esb, }

33 jhD j'J/ wk;{w pZfunkA d/ nZEo{ g{zMD bJh ;dp[ZXh f;nk;sdkB, b/ye, gZsoeko ns/ ;wki ;/tekA tZb'A fJe T[;ko{ iBse bfjo T[;koBh nfsnzs }o{oh j?. w'jB Fowk


34

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

jw e' wkb{w j? izBs eh jehes b/feB, fdb e/ y[F oyB/ e' rkfbp :/ y:kb nZSk j? fJ; jcs/ gzikp ns/ uko j'o okikA bJh ftXkB ;Gk u'DkA d/ n?bkB dh T[vhe ftZu ns/ fco fJ; d/ n?bkB fgZS'A u'D }kps/ ekoB u'D efwFB id'A whvhJ/ dh fyZu dk e/Ado pfDnk fojk, Ud'A Gkos dh ;[gohw e'oN d/ d' edw b'V i'rh pfj; dk w[Zdk pDB s'A ofj rJ/. gfjbk w[Zdk u'DkA d/ bkG bJh Xow dh d[otos'A dk ;h s/ d{;ok u[D/ j'J/ ndkfonkA ftZu ngokXe fujo/ tkb/ bhvokA d/ dkyb/ T[^s/ o'ekA bkT[D dk. ;[gohw e'oN dh GktBk B/e j't/rh, go c?;b/ bkj/tzd BjhA j'J/. fJZe tko fco T[; B/ fJ; we;d bJh e[M jhbk ehsk j?, jhbk ;tkrs :'r th j?, goHHHHH. fJj #go# th pVh uzdoh uh} j?, jkA-gZyh rZb ~ nzs ftZu BkAj-gZyh pDk d/Adh j?. Gkos dk b'eszso th fJ; #go# d/ ckNe T[^s/ fgSb/ eJh ;kbkA s'A nNfenk yV'sk j?. fJZe gOXkB wzsoh j[zdk ;h gO'c?;o gkw{bkgkosh t?AeN Bof;wjk okU. T[; d/ tes fJZe tko fJ; rZb dk pj[s o"bk fgnk fe okiBhsh ftZu ngokXh sZskA dk p'bpkbk

tX frnk j? s/ T[;/ oki d"okB okiBhsh ftZu Xow dh d[otos'A dk o"bk th fgnk ;h. rZbhApkshA p[Zsk ;koB tkb/ Bof;wjk okU B/ d'tkA rZbkA ftZu b'ekA d/ nZyhA xZNk gk SZfvnk. okiBhse bkGkA bJh Xow dh tos'A T[; B/ eh o'eDh ;h, T[; B/ ;G s'A tZX fJj ezw eo ojh Gkosh iBsk gkoNh d/ nkr{nkA ~ y[d fJFkok ehsk ;h fe w?A whfNzrkA d/ d"o ubkJh iktkArk, s[;hA n:[ZfXnk ftZu pkpoh w;fid d/ J/ izv/ dk ezw fBp/V bU. okiBhsh ftZu ngokXh sZskA dk dkybk o'eD dk Mzvk th Bof;wjk okU B/ u[Zfenk ;h, fi; d/ nkgD/ Bkb uzdok;tkwh tor/ ;zs G/; ftZu b[e/ j'J/ ngokXhnkA s' b? e/ fJZe s'A fJZe G?Vk ngokX eoB tkb/ b'e oksfdB s[o/ fcod/ ;B. pknd ftZu T[j jh b'e T[; d/ i/bQ ikD dk ekoB pD/ ;B s/ uzdok ;tkwh ~ th fJZe tZv/ mZrh e/; ftZu ngokXhnkA dk dkybk o'eD d/ :sB ti'A ftZu Ud'A i/bQ ikDk g? frnk ;h. U;/ gOXkB t'jok ew/Nh pDk e/ T[; ~ o;sk ;[MkT[D wzsoh Bof;wjk okU d/ oki d"okB okiBhsh ~ fejk frnk ;h. YkJh djke/ r[}o rJ/, go ngokXh sZskA fto[ZX e'Jh edw f;o/ BjhA ufVQnk. ;[gohw e'oN B/ u[D/ j'J/ ndkfonkA ftZu ngokXh feodko tkb/ nkr{nkA dk dkybk o'eD bJh fJZe tko f;ZXk dyb fdZsk skA ;G MORE DIFFICULT gkoNhnkA d/ tZv/ nkr{ fJ; Bkb ;fjws j'D as rules have changed ! dh EkA fJj g[nkVk gk p?m/ fe J/E/ f;nk;h feVkA You need an EXPERIENCE BANKER eZYD bJh e/; doi eoB dk fotki j?, fJ; & MORTGAGE BROKER bJh M{m/ e/; Bkb fe;/ dk okj o[e ;edk j?. rZb th ;Zuh j?. fJZe tkoh nk;kw ftZu ;kpek gOXkB wzsoh fJzdok rkAXh dh o?bh wro'A e/; 5 YEARS VARIABLE doi j'fJnk ;h fe e[M ekAro;h toeokA B/ * fJZe S'b/-e[bfunkA dh o/VQh b[ZNh j? ns/ o?bh fJzdok rkAXh d/ ;Zd/ T[^s/ ehsh rJh ;h. f;ZXk e/; fJzdok rkAXh d/ fybkc Bk pDk e/ th T[; *Good Income, Stable job and ~ e/; ftZu gk fdZsk frnk ;h. fJj' fij/ ;" e/;kA clean credit. Conditions apply d/ jtkb/ Bkb fJj pfj; j[zdh ojh s/ nkyo

MORTGAGE APPROVAL

2.35

%

*some conditions apply.

ftZu ngokXh feodkokA d/ Gb/ tkbh ;kps j'Jh ;h. nZieZbQ Gkos d/ gOXkB wzsoh Bfozdo w'dh tZb'A ehsh rJh B'Npzdh dk o"bk j? ns/ d[Bhnk ftZu fJ; d/ bkG-B[e;kB dh uouk j' ojh j?, go b'ekA tZb'A u[D/ j'J/ ndkfonkA ftZu ngokXh sZskA d/ dkyb/ pko/ ;[gohw e'oN d/ ej/ FpdkA dh uouk BjhA j' ;eh. Bfozdo w'dh dk fJ; uouk ftZu f}eo fJ; bJh eoBk fgnk j? fe fit/A T[; B/ ftd/FkA s'A ekbk XB fbnkT[D s/ rohp b'ekA d/ yks/ ftZu gzdokA-gzdokA bZy o[gJ/ gkT[D dh rZb ehsh ;h, u'D d"okB T[; B/ dkrh bhvokA d/ w[Zd/ pko/ th fJZe tkndk ehsk ;h. T[; B/ fejk ;h fe w?~ d/F dh ;Zsk ;kAG b?D fdU, ikAd/ ;ko fJ; ezw bJh fJZe ew/Nh pDk e/ fJZe ;kb d/ nzdo u[D/ j'J/ nkr{nkA d/ dkrh j'D ikA T[BQkA T[^s/ M{m/ e/; pDB dk o"bk w[ek fdnkArk. pZsh wjhB/ j' uZb/ jB, ni/ sZe ew/Nh BjhA pDkJh. (pkeh ;ck 35 s/)


35

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

jw e' wkb{w j? izBs eh jehes b/feB, fdb e/ y[F oyB/ e' rkfbp :/ y:kb nZSk j? (pkeh ;ck 34 dh) d/F dh ewkB T[; ftnesh d/ jZEkA ftZu j?, fijVk fJZe Bknok d/Adk j? s/ b'ekA ~ T[; Bkno/ fgZS/ d"VB ~ efj e/ nkg nrbh tkoh b'ekA ~ GkiV gkT[D tkbk BtkA Bknok xVB dh fsnkoh S'j b?Adk j?. Gkosh okiBhsh dk fgSbk foekov t/yD dh b'V j?. id'A nNb fpjkoh tkigkJh d/ #uwedk Gkos# d/ Bkno/ ~ gSkV e/ vkeNo wBw'jB f;zx dh nrtkJh j/m ;'Bhnk rkAXh B/ Gkos ;oeko pDkJh skA b'e ;Gk d/ u"th ch;dh w?Apo ngokXh foekov tkb/ ;B. ;[Eo/ ne; tkb/ gOXkB wzsoh d/ oki dh poes Bkb nrbh tkoh b'e ;Gk ftZu shj ch;dh gkobhw?AN w?Apo ngokXe foekov tkb/ nk rJ/. Bfozdo w'dh B/ okiBhsh ~ ;tZS eoB dk Bknok fdZsk s/ fJZe ;kb ftZu fJZe ew/Nh pDk e/ dkrh nkr{nkA pko/ fBp/Vk eoB dhnkA rZbkA ehshnkA ;B. fi; gkobhw?AN B/ Gkos dh ewkB T[; ~ ;"Agh, T[j fgSbhnkA d'tkA ~ gSkV rJh ns/ fJ; ftZu u"sh ch;dh ngokXh j' rJ/. Bfozdo w'dh efj ;edk j? fe wkV/ j'D ikA uzr/, u'DkA ftZu t'NkA Bkb u[D/ rJ/ jB, w?A fJ; dk f}zw/tko BjhA, go nkgD/ wzsohnkA dh u'D bJh skA T[; ~ e'Jh wip{oh BjhA ;h. Gkos d/ b'ekA bJh j?okBh dh rZb ;h fe gOXkB wzsoh Bfozdo w'dh B/ gfjb/ gokr/ d/ nmZso wzsohnkA ftZu u"th iD/ T[j Fkwb eo bJ/, fijV/ fj;Noh FhNo ;B. fJZe iD/ T[^s/ eJh esbkA d/ d'F ;B s/ fJZe j'o T[^s/ fJj d'F ;h fe T[j Gkos ;oeko d/ fJZe p?Ae, ;?ANob p?Ae nkc fJzvhnk, d/ Bkb fszB ;" ;skokA eo'V dh mZrh d/ e/; ftZu ngokXhnkA dh ;{uh ftZu Fkwb ;h. Ud'A b'ekA ~ ;wM nk ikDh ukjhdh ;h fe Bfozdo w'dh d/ oki ftZu th ngokXh sZskA dk e[M BjhA ftrV/rk. r[ioks dk w[Zy wzsoh j[zfdnkA pkeh Gkos ftZu fJj gOGkt ;h fe T[; dk oki uzrk j?, go b'e fJj rZb BjhA ;h ikDd/ fe gOF'sw ;'bzeh BkAn d/ wZSh gkbD wzsoh ~ B"A ;" eo'V o[gJ/ d/ xgb/ ekoB ;}k j' ikD fgZS'A th w'dh B/ wzsoh wzvb ftZu'A pkjo BjhA ;h eZfYnk. Ud'A T[; oki ftZu fJZe ;" fpnk;h w?ApokA dh ftXkB ;Gk ftZu ;stzik iD/ ngokXe e/;kA ftZu T[bM/ j'J/ ;B, fiBQkA ftZu ekAro;h th ;B s/ GkigkJh th. n;hA fJ; tes gzikp ns/ uko j'o okikA ftZu ftXkB ;Gk u'DkA dh gOfefonk uZbdh t/yD ~ ekjb/ jkA. fJ; gOfefonk ~ T[Xkbh ikD dh F[o{nks j' u[Zeh j?. fJ; jcs/ b'ekA dk w{v dZ;D bJh d' whvhnk u?BbkA B/ ;ot/yD fog'oNkA g/F ehshnkA jB. gfjbh fog'oN efj ojh j? fe gzikp ftZu nekbh-Gkigk rZmi'V B/ gzikj s'A tZX ;hNkA fiZsDhnkA s/ brksko sh;oh tko ;oeko pDkT[Dh j?, ekAro; nZr/ tkb/ EkA jh oj/rh s/ BthA T[^mh nkw nkdwh gkoNh thj ;hNkA gko BjhA eo/ rh. d{;o/ u?Bb B/ fJj fejk fe ;oeko ekAro; dh pD/rh s/ nkg gkoNh dh M'bh ftZu ukbh ;hNkA g?D fgZS'A nekbh-Gkigk rZmi'V thj e[ ;hNkA B/V/ oj/rk. ;oeko ekAro; dh pD/ ikA pkdbkA dh, nkg gkoNh nZr/ tX/ ikA wBgOhs f;zx pkdb dh gkoNh dk siopk d[jok ikt/, fJ; ~ t/yD dh b'V BjhA, t/yD dh b'V nekbh-Gkigk

rZmi'V tZb j?. fJZe ;ot/yD T[; ~ sh;oh tko ;j[z u[ZeD dh fsnkoh eoB dk ;Zdk d/Adk j? ns/ d{;ok fJj efjzdk j? fe T[; d/ bhvokA ~ r'fvnkA ftZu f;o d/ e/ o'Dk gt/rk. gzi okikA dhnkA u'DkA dh gOfefonk d"okB ;wMD tkbh ;G s'A tZvh ukb jh fJj' j?. ;kv/ b'e ;Ve-Skg ikd{rokA dh y/v t/yD bJh ;" } o{oh ezw SZv e/ yV' ikD dh nkds d/ fFeko jB. T[BQkA dh fJ; nkds ~ tofsnk ikAdk j?. ;ot/yDkA d/ pjkB/ T[BQkA ~ fJj fejk ik fojk j? fe cbkDh gkoNh fiZs ojh j?, nrb/ gzi ;kb ckfJdk b?Dk j? skA fJ; d/ gZy ftZu s[o gt'. fJj ;ot/yD u'D gOuko dk fjZ;k jB. u[D/

j'J/ ndkfonkA ftZu fijV/ ngokXh sZs gj[zud/ jB, T[j fe;/ ;N/FB T[^s/ yVh o/b rZvh dh ssekb e'N/ dh fNeN b? e/ BjhA ikAd/, J/dkA dhnkA fseVwkA Bkb b'ekA ~ gOGkts eod/ jB. fiBQkA d/ nkgD/ u[c/o/ ngokXh sZs fcod/ j'D, T[j th id'A fJj efjzd/ jB fe d/F d/ b'eszso ftZu ngokXh sZskA dk dkybk o'eDk j? skA jZ; b?Dk ukjhdk j?. fJ; jcs/ fjzdh d/ fJZe ftnzreko dh g/Fekoh tkN; n?g T[^s/ x[zwdh ojh j?. T[j efjzdk j? fe Gkos dk ;G s'A tZvk ftnzr #;tZS Gkos# fwFB d/ b'r' ftZu j?. fJ; dk b'r' wjkswk rkAXh dh n?Be d/ d' FhfFnkA dk j?, fi; d/ fJZe FhF/ d/ ftZu

#;tZS# fbfynk s/ d{;o/ ftZu #Gkos# fbfynk j? ns/ d't/A FhF/ t/y e/ fJj gsk bZrdk j? fe fiZE/ ;tZS j?, UE/ Gkos BjhA s/ fiZE/ Gkos j?, T[j ;tZS BjhA j?. rbhnkA-pk}kokA ftZu c?b/ j'J/ e{V/ ~ ;kc eoB s'A okiBhsh ftZu fgnk rzd ;kc eoB sZe pko/ th fJZe' rZb jh efjDh ekch ikgdh j?, fijVh fe;/ ;w/A fwo}k Wkfbp B/ efj fdZsh ;hL jw e' wkb{w j? izBs eh jehes b/feB, fdb e/ y[F oyB/ e' rkfbp :/ y:kb nZSk j?. -ifszdo g~


36

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

Bt/A toQ/ w"e/ Bfozdo w'dh d/ GkFD B/ fBokF jh ehsk

fJ; tkoh Bt/A toQ/ w"e/ gOXkB wzsoh Bfozdo w'dh d/ d/F d/ BkAn ;zp'XB ftZu pj[s tZvhnkA nk;kA irkJhnkA rJhnkA jB. T[j e'Jh th GkFD #fwZso'# ns/ #pfjB' n"o GkJhU# tor/ FpdkA Bkb F[o{ eod/ ns/ ;'Fb whvhnk <s/ T[BQkA dh fJ; F?bh ~ b? e/ Y/o ;ko/ w}ke d/yD ~ fwbd/ jB. fJ; ;zp'XB w"e/ b'ekA ~ nk; ;h fe fJBQkA g;zdhdk FpdkA s'A fJbktk gOXkB wzsoh pzd j' u[Ze/ B'NkA ~ iwQk eokT[D dh fwnkd ysw j'D w"e/ e'Jh nfjw n?bkB eoBr/, go T[BQkA dk fJj GkFD fBokFk iBe f;ZX j'fJnk. nfjw rZb fJj j? fe w'dh T[; fdB fpbe[b nkgD/ n;bh ozr ftZu BjhA nk ;e/. T[j nkgD/ Gkt[e GkFDkA bJh ikD/ ikAd/ jB, fiBQkA ftZu pV/ BkNeh ekAv s/ jk}o-i[nkph d/yD ~ fwbdh j?, go T[; fdB tkbk T[BQkA dk GkFD fi; fe;/ B/ fXnkB Bkb ;[fDnk j't/rk, T[; B/ pj[s nk;kBh Bkb nzdk}k bk fbnk j't/rk fe fJ; dh foekofvzr eJh N[efVnkA ftZu j'Jh ;h. ;gZFN s"o <s/ w'dh nksw ftFtk; Bkb Gog{o o"An ftZu BjhA ;B. 8 Btzpo ~ B'Npzdh dk n?bkB ehs/ ikD s'A T[BQkA B/ 50 fdBkA ftZu i' #d[ydkJh fwnkd# ysw eoB dk tkndk ehsk ;h, T[; fwnkd d/ ysw j'D T[^s/ fJj T[BQkA dk gfjbk nfjw GkFD ;h. b'e fJj ;[DB ~ T[sktb/ ;B fe fJj :'iBk fezBh ;cb ikA n;cb ojh s/ GftZy ftZu T[BQkA ~ eh fwbD tkbk j?. pj[s ;ko/ b'ekA ~ nk; ;h fe T[j e[M tZvhnkA fonkfJskA dk n?bkB eoBr/ ns/ ekb/ XB <s/ o'e bkT[D bJh p/Bkwh ikfJdkdkA dk gsk bkT[D tor/ Bt/A edw u[ZeDr/, feT[Afe ekbk XB w[Zy s"o s/ p/ Bkwh ikfJdkdkA T[^s/ jh fBt/F ehsk ikAdk j?. e[M b'ekA B/ fJj th ;'funk ;h fe T[j rohp ns/ tkAM/ b'ekA s/ XB dh po;ks eoBr/. fiZE/ f}nkdkso b'ekA ~ w'dh dk GkFD p/

ozr ns/ Bho; wfj;{; j'fJnk, T[E/ ;G s'A p[oh rZb fJj ;h fe noE ftt;Ek pko/ T[BQkA tZb'A ehs/ rJ/ e[M dknftnkA ~ wkjokA tZb'A u[D"sh fdZsh rJh. fw;kb d/ s"o <s/ w'dh B/ dkntk ehsk ;h fe Bedh dh pj[bsk f;Ze/ d/ g;ko ~ tXk ojh j?, go wkjokA d/ w[skpe fJj XkoBk ;jh BjhA. nkgDh rZb ~ dbhb g{oB Yzr Bkb g/F eofdnkA wkjokA B/ fejk fe pOkihb ftZu Bedh dk gOtkj Gkos d/ w[ekpb/ ekch xZN j?, fco th T[E/ f;Ze/ d/ g;ko dk gZXo pj[s f} nkdk j?, go fJ; d/ T[bN ;ftZN}ob?Av ftZu Bedh dk gOtkj pj[s tZX j?, go UE/ f;Ze/ dk g;ko Bkwkso j?. w'dh B/ fJj th fejk fe fizBh xZN Bedh wkoehN ftZu j't/rh, UBk jh fGOFNkuko xZN j't/rk. fJj th pj[s fttkd g{oB j?. NokA;g/o?A;h fJzNoB?FBb d/ nB[;ko pOkihb s/ Gkos ftZu fGOFNkuko dk gZXo brGr fJZe' fijk j?, go d'tkA d/FkA ftZu ih vh gh dh do d/ o{g ftZu eoz;h d/ nkeko ftZu pj[s Gkoh coe j?. ikgkB ns/ ;ftZN}ob?Av tor/ d/FkA ftZu uZbdh eoz;h dh do ih vh gh dh do d/ fbjk} Bkb pj[s tZX j?, go T[E/ fGOFNkuko dk gZXo pj[s BhtkA j?. fJZe rZb j'o w'dh B/ ejh fe Gkos tor/ j'o d/FkA ftZu fJzBh eoz;h wkoehN ftZu BjhA, fizBh Gkos ftZu j?. fJ; w[Zd/ T[^s/ th w'dh rbs ;B, feT[Afe dZyDh e'ohnk ns/ w?e;he' ftZu Gkos d/ w[ekpb/ fes/ f}nkdk eoz;h uZb ojh j?. noE ftt;Ek Bkb ;zpzXs sZEkA s'A fJbktk T[BQkA dhnkA n?bkBhnkA e[M :'iBktkA ftZu th e'Jh BtkAgD BjhA j?. nkgD/ GkFD ftZu w'dh B/ n?bkB ehsk fe T[BQkA dh ;oeko roGtsh n"oskA ~ ftZsh ;jkfJsk jk;b eokT[D bJh

fJZe d/F ftnkgh w[fjzw F[o{ eo ojh j? s/ i' roGtsh n"oskA ;oekoh j;gskbkA ftZu pZu/ ~ iBw d/DrhnkA ns/ nkgD/ pZfunkA dk NhekeoB eotkT[DrhnkA, T[BQkA d/ p?Ae ykfsnkA ftZu S/-S/ j}ko o[gJ/ iwQk eonkJ/ ikDr/. fJ; :'iBk Bkb iZuk pZuk w"s do ftZu pj[s f}nkdk ewh nkJ/rh. fi; :'iBk dh F[o{nks eoB dk n?bkB w'dh B/ ehsk j?, T[; dk skA e"wh y[oke ;[oZfynk n?eN j/m gfjbkA s'A jh gOpzX j?. 2013 ftZu fJj ek~B gk; j'D s'A pknd wzfBnk frnk ;h fe fJj :'iBk ;G EkA pokpo o{g ftZu bkr{ j't/rh, go ;oeko tZb'A piN ftZu ftt;Ek Bk ehs/ ikD ekoB fJj :'iBk ;keko o{g BjhA b? ;eh. fJ; s'A nZr/ tXfdnkA fJZe j'o n?bkB w'dh B/ fJj ehsk fe fijV/ fszB eo'V fe;kBkA e'b #fe;kB eo?fvN ekov# jB, T[BQkA ~ fszB wjhfBnkA nzdo #o[g/ ekov# d/ fdZs/ ikDr/. wkjokA B/ fJZe tko fco fJ; n?bkB ~ fJj efj e/ u[D"sh fdZsh fe fJ; ftt;Ek ftZu th BthA rZb BjhA, feT[Afe fe;kB eO?fvN ekovkA d/ nkXko T[^s/ #o[g/ ekov< ikA j'o v?fpN ekov jk;b eoB dh ftt;Ek 2012 s'A j'Ad ftZu j?, id'A fJ; pko/ fo}ot p?Ae B/ jdkfJskA fdZshnkA ;B. b'e ;Gk ftZu ;oeko d/ fdZs/ itkp ftZu dZf;nk frnk ;h fe 2013-14 ftZu nfij/

56,60 bZy #o[g/ ekov# ikoh ehs/ rJ/ ;B. nkgD/ GkFD ftZu eoz;h :'iBk ns/ fJ; d/ ft;Eko dhnkA :'iBktkA pko/ th Bfozdo w'dh p'b/, go ;tkb T[mkJ/ rJ/ jB fe eh fJ; :'iBk d/ bkG T[BQkA b'ekA sZe gj[zu/ jB, fiBQkA ~ ;G s'A tZX b'V ;h< fJZe j'o n?bkB ftZu w'dh B/ fejk fe p}[orkA (;hBhno f;Nh}Bi) ~ 7ba5 bZy o[gJ/ sZe dhnkA iwQkA oewkA T[^s/ nZm ch;dh dh do Bkb ftnki fdZsk ikt/ rk, id fe p?AeokA dk efjDk j? fe J/dkA dhnkA eJh ;ehwkA gfjbkA jh uZb ojhnkA jB, fiBQkA d/ sfjs p}[or pj[s xZN fwnkd bJh iwQk eotkJhnkA rJhnkA oewkA <s/ 8ba6 ch;dh do Bkb ftnki b? oj/ jB. w'dh d/ e[M j'o dknt/ th c'e/ f;ZX j'J/ jB. fw;kb ti'A T[BQkA B/ fejk fe fgSb/ 10-12 ;kbkA d"okB 500 ns/ 1000 o[gJ/ tkb/ eoz;h B'NkA dh tos'A fJzBh ikfJ} ;"fdnkA bJh BjhA j'Jh, fizBh w[ekpb/ dh noE ftt;Ek bJh j'Jh j?. T[BQkA fJj th fejk fe ;ZukJh fJj j? fe p?Afezr szso ftZu fizBh f}nkdk Bedh iwQk j' rJh j?, T[j T[BQkA d/ fwFB dh ;cbsk ~ do;kT[Adh j?. wkjokA B/ w'dh d/ fJBQkA d'tkA dknftnkA ~ u[D"sh fdZsh j?. T[BQkA dk efjDk j? fe p?AekA e'b iwQkA f}nkdk Bedh dk bk}wh s"o <s/ fJj noE BjhA fe ekbk XB xN frnk j?. fJ; dk Gkt fJj th j' ;edk j? fe fiBQkA e'b ekbk XB ;h, T[BQkA B/ T[; ~ tZy-tZy YzrkA Bkb fuZN/ XB ftZu pdb fbnk j?. w'dh dk g{ok GkFD fJ; rZb dk ;p{s j? fe p/FZe T[j pV/ nksw ftFtk; Bkb Gog{o p[bko/ jB, i' ed/ ed/ jzeko ftZu th nk ikAd/ jB, fco th T[; fdB GkFD fdzfdnkA T[j nkgD/ n;bh ozr ftZu BjhA ;B. FkfJd nzdo jh nzdo T[BQkA ~ e'Jh rZb oVe ojh ;h. fco th id'A T[BQkA B/ d' fdB gfjbkA byBT{ ftZu fJZe tZvh u'D o?bh ~ ;zp'XB ehsk skA T[j fpbe[b gfjbkA tor/ w'dh bZrd/ ;B s/ g{oh soQkA #fJb?eFB w'v# ftZu ;B. FkfJd B'Npzdh s'A pknd T[BQkA ~ fe;/ tZvh u'D fiZs d/ o{g ftu BthA nke;hiB dh b'V j?. -ftfgB gZph


37

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

f}zdrh d/ ;zxoF ftu'A T[Goh Fy;hns ;h Uw g[oh fcbwh d[Bhnk ftZu nkgD/ ;zxoF d/ w[ZYb/ fdBkA d"okB gdw;Oh ns/ U ph Jh (nkovo nkc fpOfNF n?AgkfJo) #Uw gOekF g[oh# ~ fJ; rZb dk pVk ydFk ;h fe T[; d/ BkA eo e/ doFe fes/ T[x/ ozrwzu nfGB/sk ns/ fjzdh fcbwkA d/ ufoZso nfGB/sk Uw fFtg[oh dk G[b/yk Bk yk ikD. fco T[; B/ nkgD/ BkA ftZu'A #gOekF# jNkT[D dk c?;bk eo fbnk. w?~ bZfrnk fe fcbw ndkeko nwohF g[oh eo e/ T[j nkgD/ BkA ftZu'A #g[oh# dk fsnkr th eo ;edk j?. y?o Uw ~ nkgDk BkA skA pdbDk jh g?Dk ;h. fijV/ b'e fcbwh rZgFZg ftZu pj[s fdbu;gh oZyd/ jB, T[BQkA ~ w?A dZ; fdnkA fe F[o{ dhnkA d' e[ fcbwkA ftZu T[; ~ ftb'w g[oh ns/ n}de g[oh BkA T[^s/ g?f;nkA ndkfJrh j'Jh j?. d't/A BktkA #s/ r"o eoB wro'A T[; ~ bZrk fe T[; d/ wkfgnkA tZb'A oZfynk frnk Bk jh fpbe[b ;jh ;h. T[; d/ BkA d/ ;zdoG ftZu w?A s[jk~ fJe feZ;k ;[DkT[Adk jkA, fi; dk joc-joc ;Zu j?. w[ZYb/ ;zxoF s'A e[M ;w/A pknd Uw g[oh B/ ;cbsk dhnkA g"VhnkA uVQBk F[o{ eo fdZsk skA T[; ~ bZrdk ;h fe T[j fJ; ;cbsk dk jZedko th j?. fJe fdB Uw B/ w[zpJh d/ fe;/ ;N{vhU ftZu F{fNzr eo oj/ fwODkb ;/B ~ c'B eoe/ w[bkeks bJh ;wkA wzfrnk ns/ fwODkb B/ fejk fe T[j T[; ~ e[M d/o wro'A w[bkeks d/ ;w/A pko/ ;{fus eo d/t/ rk. ewkb d/y', T[; fdB ;/B Bkb w[bkeks eoB bJh Uw g[oh BjhA, ;r'A Uw fFtg[oh gj[zfunk. FkfJd fwODkb ;/B c'B T[^s/ Uw dk G[b/yk Uw fFtg[oh ti'A yk rJ/ ;B. ;kvh d'tkA dh fJe d{i/ Bkb gfjbh w[bkeks 1970 ftZu n?B n?; vh ftZu j'Jh. ftfdnkoEh ti'A uzr/ feodko jk;b eoB bJh T[E/ ;kvk fJe d{i/ Bkb pj[s w[ekpbk j[zdk ;h. fco j"bh-j"bh n;hA ;fj:'rh pD rJ/. fJe d{i/ Bkb w[ekpb/ dh GktBk ekfJw ofjD d/ pkti{d ;kvh fwZsosk jw/Fk ekfJw ojh. ;koh d[Bhnk ftZu Uw g[oh fJe' fJe nfijk Fy; ;h, fi; d/ ;kj; ns/ ezw gOsh brB s'A w?~ jw/Fk Jhoyk j[zdh ojh j?. n;hA d't/A Gkt/A tZy' tZyoh fe;w d/ ebkeko oj/, go ;kv/ ftukb/ pj[s ;kohnkA ;wkBsktkA th ojhnkA jB. ;kv/ ;kfonkA ftZu'A Uw ;G s'A tZX fwjBs eoB tkbk ebkeko ;h. fJ; ftZu e'Jh FZe BjhA fe fJe d{i/ Bkb w[ekpbk j'D d/ pkti{d n;hA d'tkA B/ jw/Fk fJe d{i/ dk ;fseko ehsk j? ns/ Uw Bkb w/oh B/Vsk nkgD/ ;e/ GoktkA Bkb'A th tZX ojh j?. w?A id'A gfjbh tkoh n?B n?; vh d/ fJe nkvh;B w"e/ T[; ~ fwfbnk skA Ud'A n;hA fiE/ fJe d{i/ dh ndkekoh d/ gOFz;e

rog Bj`A

qMdrusqI p`A

tor~to qoN b`d hux dUsrI lukySn srI ivc

A1 HERBAL AYURVEDIC CLINIC

pD rJ/, T[E/ ;kv/ ftukb/ tXhnk ezw eoB dk fJe f;jswzd w[ekpbk F[o{ j' frnk. fJe tko ikgkBh BkNe #fJpkorh< ftZu T[; dh gOw[Zy G{fwek ;h. T[; t/b/ Uw pj[s ykw'F sphns bVek ;h, go fJ; BkNe ftubk T[; dk feodko pj[s F'y sphns ;h. fJ; BkNe ftubh T[; dh ikd{Jh ndkekoh d/y e/ w/ohnkA nZykA u[zfXnk rJhnkA ns/ w?A T[; dh gOfsGk dk ekfJb j' frnk. w/o/ nzdo'A T[; gOsh Jhoyk fwN rJh ns/ w?A T[; dh ndkekoh dk tZvk gOFz;e pD frnk. Uw B/ fi; Yzr Bkb fJj G{fwek fBGkJh, T[; ~ d/y e/ tkeJh w/ohnkA nZykA y[ZbQ rJhnkA fe T[j fezBk ;woZE ebkeko j?. w?~ fJ; rZb dk wkD jk;b j? fe w?A Uw d/ fpjsohB ebkeko pDB d/ ;zxoF dk uFwdhd rtkj fojk jkA. w?A nkgD/ ihtB ftZu fe;/ th j'o ftnesh d/ w[ekpb/ Uw s'A ;G s'A tZX gOGkts fojk jkA. Uw B/ eJh tko w/ok fJ; rZb'A F[eohnk ndk ehsk fe w?A T[; ~ gfjbkA w[zpJh ns/ fco fcbwkA ftZu fbnkAdk. T[; dk fJj F[eohnk w?A jw/Fk y[Fh-y[Fh ;theko ehsk, go ;Zuh rZb fJj j? fe i/ fcbwkA B/ T[; ~ Bk bZfGnk j[zdk skA T[; B/ ;N/N p?Ae nkc gfNnkbk dh B"eoh eod/ j'Dk ;h. Uw g[oh dh ejkDh don;b ;zxoF eo oj/ jo ebkeko bJh fJe ;[cB/ tkAr j? fe fet/A fJe ;kXkoB B"itkB, fi; e'b e[M th BjhA ;h, B/ wfj} nkgDh gOfsGk, fwjBs s/ fpjso ;'u d/ ;de/ ebk dhnkA p[bzdhnkA ~ S{j fbnk. fJe po;ksh ftZu ofjD tkb/ wkVu{ ns/ dkrdko fujo/ tkbk B"itkB, fi; dh e[Zb wkbeh fJe ;N't, fJe ;k;g?B ns/ e[M feskpkA ;B, nyho e"wkAsoh f;Bwk ftZu nkgD/ bJh nfjw EkA pDkT[D #u ;cb fojk. -B;ho{dhB Fkj

ESHWAR ASTROLOGY CENTRE

INDIAâ&#x20AC;&#x2122;S MOST POWERFUL SPIRITUAL HEALER NOW IN SURREY If You Are Having Problems? He Has The Best Solution!! EXPLORE THE FUTURE, DISCOVER YOUR DESTINY. GET ACCURATE ANSWERS AND KNOW THE TRUTH. We will tell your past, present and future with Astrology, Hand reading and Photo reading

SUGGESTIONS & SOLUTIONS BY ESHWAR sBusiness problems s Love problems s Childless couple sFamily issues sMarriage problem s Spirits troubles

hrbl K`A

s Money problems s Bring love back s All negativity removed

9 TIMES MORE EXPERIENCED THAN OTHER ASTROLOGERS

ALL TYPES OF BLACK MAGIC & NEGATIVE ENERGY WILL BE REMOVED IN JUST 3 DAYS

Call for appointment: 604.760.3342sSurrey BC

* EprySn qoN pihl~ iek v`r zrUr imlo * ifsk drd : l@k ivcoN l@q ivc drd j`xI (rIh dI drd) j`xI ky mxky ih@lxy j~ v@Dxy * srv`eIkl drd : DOx ivc drd j~ b~h ivc drd j~ isr ivc drd rihxI * goifE~ d` drd : au@Tx-bYTx j~ qurn iPrn n` skx`, goifE~ ivc soz j~ h@fIE~ d` v@Dx` j~ G@sx`, gTIE`, joV~ dIE~ drd~ * strYs, pyt dy rog, ilvr, cmVI, * hr qrH~ dI EYlrjI, moc, cu@k j~ Drn dy pYx` * hr qrH~ dIE~ zn`n` ibm`rIE~, rsOlIE~, p@QrI, mhIny d` v`D` G`t`| * k`l` pIlIE` qy hor n`-mur`d bIm`rIE~ ijnH~ d` qusIN iel`j krv` ky inr`S ho cu@ky ho q~ iek v`r s`nUM syv` d` mOk` idA Eqy TIk ho ky pRm`qm` dy gux g`vo| * s`f` qzrb` pIVHI dr pIVHI hY * hr qrH~ dI kmzorI d` p@k` iel`j

yK ky d z nb `rI m b i s`rI Mdy h~ d@s id

sl`h mSvr` iblkul muPq vDyry j`xk`rI leI sMprk kro:

604-445-4700 UNIT #101- 9380 120 ST., SCOTT ROAD, SURREY

TEAM OF A-1 HERBAL AYURVEDIC CLINIC

srI : pI. rUbl 604-445-4700

tr~to : jI. rUbl 905-874-3333

visit us: www.a1herbal.ca

pMj`b : ky. rUbl 98766-74569

a1herbal.ca

id@lI : ey. rUbl 98185-65141 a1herbal.ca

not: s`rIE~ dv`eIE~ EsIN E`p bx`auNdy h~ Eqy hYlQ kYnyf` koloN mnzUrSud` hn|


38

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

;Zsk bJh ;zxoF jh f}zw/tko j? ;wkitkdh gkoNh dh c[ZN bJh

;wkitkdh gkoNh d/ MrV/ B/ T[^so gOd/F ftXkB ;Gk u'DkA d/ fdOF ~ ekch X[zdbk eo fdZsk j?. n;gZFNsk dh ;fEsh fJj j? fe nes{po, Btzpo ns/ 15 d;zpo d/ d"okB fJ; ;{p/ ftu wkjo u'D ;ot/yekA tZb'A i' ;ot/ yD ehs/ rJ/, T[j th fJe soQkA Bkb Wbs ;kps j' rJ/ jB. j'fJnk fJj j? fe fJj ;ot/yD ns/ T[BQkA ~ gO;koB eoB tkb/ whvhnk ro[Zg B/ nkgD/ nzefVnkA ~ gO;koB eoB s'A o'eh oZfynk skA fe id'A u'D efwFB u'D sohekA dk n?bkB eo/rk, skA T[; w"e/ dk bkG T[mk e/ T[BQkA nzefVnkA ns/ T[BQkA d/ nkXko #s/ ;hNkA d/ nzdkf}nkA dk gO;koB ehsk ik ;e/. go T[BQkA ~ gsk BjhA ;h fe 30 d;zpo ns/ fJe iBtoh dofwnkB i' j't/rk, T[; Bkb fJj nzeV/ g[okD/ j' ikDr/. i/ ;wkitkdh gkoNh d/ d't/A XfVnkA ftukb/ d'-fszB fdB ftu ;wM"sk Bk j'fJnk skA w[bkfJw f;zx ns/ nfyb/F d/ ;woEe nbZr-nbZr u'D

bVBr/. BkAn ns/ u'D fBFkB i' th j't/, d' ;wkitkdh gkoNhnkA j' ikDrhnkA. fJj rZb ;jh j? fe gkoNh d/ nzdo fJ; ;w/A nfyb/F d/ ;woEB ftu bfjo uZb ojh j? ns/ fJ; ;zrmB dk ;woEB nkXko (w[Zy s"o #s/ :kdt ;wki) th nfyb/F ~ ;kekokswe fdOFNh Bkb d/ ydk j?. go fJ; dk wsbp fJj BjhA eZY b?Dk ukjhdk fe :kdtkA ftu w[bkfJw f;zx :kdt dh e'Jh nfjwhns BjhA ojh. nkgD/ ihtB d/ u"E/ gB ftu th i/ T[j :kdtkA ftu (g[Zso tZb'A fgT[ Bkb ehsh rJh BkfJB;kch) dk o'Dk o'AfdnkA fBeb ikJ/ skA 45 ;kb s'A T[^go d/ :kdt

• Company or Personal Financial Statement • Business IncomeTax • Personal IncomeTax • Bookkeeping • G.S.T. / P.S.T. &T4 • Work Compensation Forms

604.325.8370 JASBIR SINGH BADH

jsbIr isMG b`D

BADH

ACCOUNTING SERVICES

b`D Ek`aUNitMg #1393-20800, Westminster Hwy, Richmond

jwdodh ftu T[; tZb jh nkeoFs j'Dr/. f;ZNk fJj fBeb/rk fe d't/A XV/ p[oh soQkA Bkb u'D jko ikDr/. i/ :kdt jh tzv/ j'J/ fdykJh fdZs/ skA w[;bwkB Gbk feT[A fJ; gkoNh ~ t'N gkT[Dr/. e[M :kdt t'N Gow ftu g? e/ Gkigk dh M'bh ftu th ikDr/ ns/ w[;bwkB t'N nkgDh g[okDh gkoNh s'A fBokF j' e/ pj[iB ;wki gkoNh tZb nkeoFs j' ;ed/ jB. T[d'A Gkigk ~ w[Zy s"o #s/ wkfJnktsh dh pj[iB ;wki gkoNh Bkb jh NeokT[Dk j't/rk. i/ d'tkA XfVnkA dk ftBkF o'eDk j? skA nfyb/F ~ fe;/ Bk fe;/ soQkA w[bkfJw f;zx ~ ;zxoF ftu T[soB s'A o'eDk j't/rk. i/ nfyb/F w[bkfJw f;zx ~ nkgDk ;orow fto'X eoB s'A o'e ;e/ ns/ T[BQkA B/ ekAro; Bkb rmi'V eo fbnk skA T[BQkA dh u'D dknt/dkoh pj[s w}p{s j' ;edh j?.

Gkos ftu ne;o gkoNhnkA #u MrV/ ns/ tzvkA j[zdhnkA ofjzdhnkA jB go fi; soQkA fJ; gkoNh ftu j' fojk j?, nfijk gfjbkA ed/ BjhA t/fynk frnk. fJ; ftu e'Jh FZe BjhA fe fJj bVkJh gkoNh d/ f;yo :kdt gfotko d/ w?ApokA dh ;Zsk ;pzXh bkb;k dk Neokn j?. go Bkb jh fJj gkoNh pV/ nihp Yzr Bkb d' e"wh gkoNhnkA dh oDBhse gO:'rFkbk th pD rJh j?. don;b, fgSb/ fszB wjhfBnkA ftu fJj MrVk d' gVktkA ftu tzfvnk frnk j?. gfjb/ gVkn ftu gkoNh ~ s'VB dk fv}kJhB Gkigk tZb'A gO/fos ;h ns/ d{i/ gVkn ftu ekAro; tZb'A. ;szpo wjhB/ ftu nfyb/F :kdt ~ ;{pkJh gOXkB s/ nj[d/ s'A jNk e/ T[BQkA d/ ukuk fFtgkb f;zx :kdt ~ id'A gOXkB pDkfJnk frnk. (pkeh ;ck 39 s/)


39

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

;Zsk bJh ;zxoF jh f}zw/tko j? ;wkitkdh gkoNh dh c[ZN bJh (pkeh ;ck 38 dh) T[d'A s'A d't/A e"wh gkoNhnkA fJ; MrV/ ftu nkgD/ jZE X'D dk :sB eo ojhnkA jB. d'tkA d/ we;d nkgD/-nkgD/ sohe/ Bkb tZy-tZy j'D d/ pkti{d T[^so gOd/F okjhA e"wh okiBhsh ~ gOGkfts eoB dh :'iBk Bkb i[V/ j'J/ jB. e[M wkjokA B/ fJ; MrV/ dh s[bBk s/ br{ d/Fw gkoNh ftu n?BHNhH okwkokU ns/ T[BQkA d/ itkJh uzdopkp{ BkfJv{ ftub/ fttkd Bkb ehsh j?. go fJj s[bBk ew}'o j?, feT[Afe s/br{ d/Fw gkoNh dh nzdo{Bh nZr ftu fxU gkT[D bJh T[; ;w/A e'Jh pkjoh skes ;orow BjhA ;h. F[o{nks ftu Gkigk fJ; gkoNh dh tzv :kdt t'NkA d/ bkbu ftu ukj[zdh ;h. fJj fJe bzwh :'iBk ;h, fi; sfjs nZr/ uZb e/ T[; soQkA dh fjzd{ J/esk pDkT[Dh ;h, fi; ~ pDkT[D ftu Gkigk ni/ sZe Bkekw ojh j?. 60 d/ djke/ s'A jh okFNoh ;'fJw ;/te ;zx d/ wkor doFB ftu iB;zx (pknd ftu Gkigk) tZb'A T[^uhnkA ikshnkA ns/ gSVhnkA ikshnkA ~ i'VB dh okiBhse :'iBk #s/ ezw ehsk ik fojk j?. fJj fJokdk fJe jZd sZe jh g{ok j[zdk fojk j?, feT[Afe :kdt t'N p?Ae ~ gfjbkA ;wkitkdhnkA ns/ fco pknd ftu uoB f;zx dh Xow-fBogZy nrtkJh tZb'A bkwpzd eo fbnk frnk ;h. nzdo{Bh ;{sokA nB[;ko i/ ;wkitkdh gkoNh N[ZNdh j? skA Gkigk tZb'A nfyb/F ~ Go';k fJj ;h fe T[BQkA dh ;oeko fe;/ Bk fe;/ soQkA ekfJw oZyh ikJ/rh. Gkigk dk nzdk}k fJj ;h fe ;wkitkdh gkoNh d/ d' N[efVnkA ftu tzv/ ikD Bkb fpyo/ j'J/ :kdt t'NkA B/ d/o-;t/o j"bh-j"bh ikA s/}h Bkb e'b jh nkT[Dk j?. i/ :kdt t'N fwb ikD skA fjzd{sttkdh fEze-N?Ae dh ;'u ;h fe fJe dfbsjhD fjzd{ t'N p?Ae T[^so gOd/F d/ 18 ch;dh w[;fbw t'NkA d/ okiBhse wjZst ~ p/n;o eo ;edk j?. go w[bkfJw f;zx :kdt ns/ bkb{ :kdt B/ fJe E'VQ fuoh ;wM"sk

eotk e/ Gkigk dh fJ; :'iBk ~ n;cb eo fdZsk. d{i/ gk;/ ekAro; dh :'iBk fJ; ;w/A ;cb j'D d/ ezY/ #s/ yVQh j?. fJ; dh ;cbsk dk ekoB fJj j? fe nfyb/F ~ fgSb/ fdBhA w[;fbw t'NkA dh fuzsk ftu ekAro; d/ Bkb rmi'V eoBk pj[s bkGdkfJe ikgD bZrk j?. T[j iBse s"o #s/ d' tko efj u[Ze/ jB fe i/ ekAro; Bkb ;wM"sk j' ikJ/ skA T[j 300 ;hNkA fiZs ;ed/ jB. feT[Afe w[bkfJw f;zx :kdt fJ; rmi'V d/ fto[ZX ;B, fJ; bJh T[BQkA ~ e"wh gOXkB d/ nj[d/ s'A jNkJ/ fpBkA fJj ;wM"sk BjhA ;h j' ;edk. 31 d;zpo ~ id'A byBT{ ftu nfyb/F ns/ okwr'gkb :kdt ~ nj[d/ s'A jNkT[D ~ oZd eotkT[D bJh nk}w ykA tZb'A ftu'brh ehsh ik ojh ;h, T[; ;w/A fdZbh ftu ekAro; d/ p[bko/ okfFd nbth w/o/ ;kjwD/ NhHthH #s/ p/fMie efj oj/ ;B fe fJe sohe ~ j'D tkb/ ;wkrw ftu w[bkfJw f;zx ~ gOXkBrh nj[d/ s'A jNkfJnk ikDk s?n j?. T[Xo nfyb/F d/ pzrb/ #s/ ftXkfJe ns/ T[whdtko fJeZm/ j' oj/ ;B ns/ fJXo ekAro; tZb'A T[BQkA ~ y[ZbQk Go';k fwb fojk ;h fe i/eo Fesh gOhyD dh b'V gJh skA ekAro; d/ ftXkfJe T[BQkA dk ;kE d/D bJh fsnko ofjDr/. fJBQkA okiBhse ;kf} FkA d/ pkti{d ;wkitkdh gkoNh nkgD/ MrV/ dk GkAvk Gkigk ns/ ekAro; d/ dotk}/ #s/ BjhA GzB ;edh. nyho gkoNh nzdob/ ;Zsk ;zxoF bJh fJj nkg jh f}zw/tko j?. i/ T[; dh ;oeko fGOFNkuko ns/ ;"V/ ikshtkd ftu Bk c;h j[zdh skA fJj ;Zsk ;zxoF j[D sZe fe;/ ;wM"s/ #s/ gj[zu ;edk ;h. go MrV/ d/ ftfGzB fXokA d/ dkn pj[s tZv/-tZv/ ;kps j'J/ ns/ fJ;/ bJh pkjoh skeskA ~ fJ; dk bkG T[mkT[D dk w"ek fwb frnk. i/ fJ; MrV/ d/ ftFb/FD ftu n;hA ftneshnkA dh G{fwek ~ fJe tko gk;/ eo d/ JhJ/ skA ekAro; d/ Bkb rmi'V dk ;tkb jh fJ; dk e/Adoh ;tkb pD ikAdk j?. w[bkfJw

f;zx fJ; soQkA d/ fe;/ th rmi'V d/ fto[ZX fJ; bJh ;B fe i/ fJ; u'D ftu w[;fbw t'N ekAro; d/ ;fj:'r Bkb T[BQkA d/ gZy ftu gJ/ skA 2019 dhnkA b'e ;Gk u'DkA ftu T[^so gOd/F d/ w[;bwkB nkgDh g[okDh gkoNh dk jZE cV ;ed/ jB. go nfyb/F d[pkok u'DkA fiZsD bJh fe;/ th ehws #s/ ekAro; dk ;kE ukj[zd/ jB ns/ fJ; bJh T[BQkA B/ nkgD/ fgsk sZe ~ e"wh gOXkBrh d/ nj[d/ s'A jNk fdZsk.

T[BQkA d/ fJ; edw B/ w[bkfJw f;zx ~ j?okB eo e/ oZy fdZsk. FkfJd fJj e"wh gOXkBrh jh d'tkA fXokA ftukb/ j'D tkb/ ;wM"s/ ftu o[ektN pDh j'Jh j?. i' th j't/, ;wkitkdh gkoNh fJe nfij/ w[ekw #s/ yVQh j'Jh j?, fi; ftu i/ :kdt gfotko B/ ftt/e s'A ezw BjhA fbnk skA T[; dk GftZy jkFhJ/ #s/ f;wN ;edk j?. gO'HnG? e[wko d{p/

“ diabetes? buT i work out.”

You might think you’re not at risk, but 1 in 3 Canadians already has diabetes or prediabetes and many don’t know it.

Find out if you’re at risk for type 2 diabetes.

DiabetesTest.ca In partnership with:

With support from:


40

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

gzikphnkA dk jowB fgnkok b'e fsT[jko b'jVh b'jVh gzikphnkA dk jowB fgnkok, wjZstg{oB s/ gOw[Zy b'e fsT[jko j? i' g'j wjhB/ dh nkyoh oks ~ wBkfJnk ikAdk j?. ;zB Jh;th d/ nB[;ko b'jVh 12 ikA 13 iBtoh ~ j[zdh j?. fijBkA xokA ftu w[zv/ B/ iBw fbnk j't/ ikA w[zv/ dk ftnkj j'fJnk j't/ T[j pVh X{w Xkw s/ T[sFkj Bkb b'jVh wBkT[Ad/ jB. S'N/ fgzvkA ftu fJe EkA gkEhnkA s/ bZeVkA dk tzvk Y/o bk b'jVh pkbh ikAdh j? s/ tZv/ fgzvkA ftu nkg' nkgDhnkA rbhnkA ftu. eJh tko y[Fh tkb/ xo d/ p{j/ nZr/ FrBkA dh b'jVh pkbh ikAdh j?, fi; ftu nkAY-r[nkAY, foFs/dko s/ d';s fwZso Fkwb j[zd/ jB. b'jVh d/ fsUjko d/ w[ZY pko/ eJh gOeko d/ ftuko gOuZfbs jB. GkJh ekBQ f;zx BkGk d/

wjkB e'F nB[;ko b'jVh Fpd fsb s/ o'Vh d/ ;[w/b s'A pfDnk ikgdk j?. fJ; fsT[jko ;w/A b'e fsb s/ r[V (dh o'Vh) ykAd/ s/ tzvd/ jB. FkfJd fJ; fdB ~ fsb o'Vh fejk ikAdk j't/ i' ;wkA gk e/ b'jVh pD frnk. vkH tDikok p/dh dk wzBDk j? fe #b'jVh gzikp ftu gOuZfbs fe;/ ;w/A ;{oi d/ts/ dh g{ik dh jh ofjzd j?. eZse ftu ;{oi Xosh s'A ekch d{o j[zdk j? s/ T[; dhnkA feoBkA Xosh T[¤s/ gj[zufdnkA pj[shnkA row BjhA ofjzdhnkA. g[oksB ekb ftu b'e fJ; gOfefonk ~ ;{oi dh sgF xZN ikD Bkb i'Vd/ ;B. ;{oi d/ ukBD s/ sgF ~ w[V ;[oihs eoB bJh b'jVh dh nZr pkbh ikAdh ;h. fJj b'e wB dh jh fJe gOftosh ;{oi ~ o"FBh s/ rowh d/D dk g[oksB b'eXkokJh Yzr ;h. frnkBh r[ofdZs f;zx th b'jVh dk ;pzX nrBh g{ik Bkb wzBd/ jB. e[M j'o ftdtkBkA dk ftuko j? fe #b'jVh# pZu/ ~ fdZsh ikAdh #b'oh# dk jh d{ik ftrfVnk o{g j?. e[M ftdtkBkA dk efjDk j? fe b'jVh dk ;pzX v'roh GkFk d/ Fpd #b'Vh# Bkb th j' ;edk j? fi; d/ noE jB wzrDk ikA b?Dk. e[M j'o b'e b'jVh Fpd dk fBek; #b{oh# Fpd s'A wzBd/ jB fi; dk noE ;odh j?. ntsko f;zx db/o dk ftuko j? fe b'jVh dh ejkDh b'jDh d/th Bkb ;pzX oZydh j?, fi; B/ fJe }kbw d?As ~ ;kV e/ ;[nkj eo fdZsk ;h. e[M ftdtkBkA dk wzBDk j? fe #b'jVh# Fpd b'jVh tk;s/ toshnkA ikAdhnkA t;s{nkA bZeVh, r'j/ ns/ foT[Vh d/ nZyo ;ze/skA s'A pfDnk j?. vkH BtosB eg{o d/ ftuko fJ; soQkA jBL- ##;kvk fJj ftuko j? fe #b'jVh# Fpd dk fBek; #b'Ajvh# s'A j'fJnk j?, j"bh j"bh #b'Ajvh# dh fpzdh nb'g j' rJh ns/ th V ftu pdb frnk.## pfuzs e"o nkgD/ fJe b/y ftu fbydh j?, \nkohnk b'e, g'j-wkx dh mzY s'A puD bJh pV/ tzv/ pkbD d/ Y/o i'Vd/ s/ fco fJeZmkA ftu Fkwb j' e/ fJBQkA pkbD d/ Y/okA ~ u[o;fsnkA ftu X{Dh d/ o{g ftu pkbd/ ;B. fJ; o[Zs d/ xo nkJ/ Bt/A nBkikA s'A getkB fsnko eod/ ns/ X{Dh d[nkb/ d';skA-fwZsokA Bkb fJeZfmnkA p?m, fJBQkA ;[nkdh ykfDnkA dk nkBzd wkDd/ ;B. fJT[A fJ; rhs mzY s'A puD bJh ehs/ ikAd/ T[gkn fJ; T[s;t dk pdfbnk o{g jh #b'jVh# dk fsT[jko pD frnk.## fJ; soQkA tZy tZy ftdtkBkA tZb'A pj[s ;kohnkA nNeb gZu{ dbhbkA fdZshnkA ikAdhnkA ojhnkA jB. fi; ekoB b'jVh d/ fsT[jko d/ BkweoB pko/ e'Jh th nzfsw c?;bk eoBk w[Ffeb j?. pj[s/ ftdtkBkA dk wzBDk j? fe b'jVh d/ fsT[jko dk ;pzX ;{oi d/tsk s/ nrBh g{ik Bkb jh j?. g[okD/ ;fwnkA ftu wB[Zy bJh ;G s'A tZvh b'V nZr ;h. nZi s'A S/ ;Zs djke/ gfjbkA sZe gzikp d/ g/Av{ xokA ftu dhnk ;bkJh (wku;) dh tos'A nkw BjhA ;h. b'e u[ZbQ/ dh ;[nkj ftu X[ydh j'Jh gkEh dZp e/ nZr ;kAG b?Ad/ ;B s/ ;t/o/ gkEh s'A ;tkj MkV e/ T[; ~ fco Gyk e/ nZr pkb b?Ad/ ;B. go eJh tko ;odhnkA ikA po;ks d/ fdBkA ftu u[ZbQ/ ftu ;kAGh nZr p[M ikAdh skA nkAY r[nkAY s'A nZr wzr e/ ezw ;koBk g?d A k i' fe pd;rBh ;wMh ikAdh ;h s/ ;wfMnk ikAdk ;h fe nfijk ekoB Bkb ;{oi d/tsk s/ nrBh d/tsk Bok} j' ikAd/ ;B. fJ; bJh fgzv ftu ;kAM/ s"o s/ tZv/ nkeko dh nrBh pkbh ikAdh ;h. nfijk eoB Bkb nrBh g{ik th j' ikAdh s/ GkJhuko/ dh ;kAM th j'o ge/oh j' ikAdh. b'ekA dk ftFtk; ;h fe fJ; ;kAMh nZr ~ i/ u[ZbQ/ ftu oZfynk ikt/ skA xo ftu poes ofjzdh j? s/ nzB dh ed/ s'N BjhA ofjzdh. (pkeh ;ck 42 #s/)


Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

41


42

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

gzikphnkA dk jowB fgnkok b'e fsT[jko b'jVh

(pkeh ;ck 40 dh) fJ;/ bJh jh ;tkDhnkA fJ; ;kAMh nZr ~ u[ZbQ/ ftu dZp e/ ;kAG b?AdhnkA ;B. j"bh j"bh fJj ;kAMh nZr pkbD dh gOEk b'jVh d/ fsUjko ftu pdb rJh. g[okD/ ;fwnkA ftu b'jVh d/ fsT[jko ~ wBkT[D dhnkA fsnkohnkA eJh fdB gfjbkA F[o{ j' ikAdhnkA ;B. fBZe/ fBZe/ w[zv/ s/ e[VhnkA YkDhnkA pDk e/ jo o'} Fkw ~ xo xo ik e/ bZeVhnkA s/ gkEhnkA wzrd/ s/ fJe EkA fJeZmhnkA eoh ikAd/. b'jVh bJh pkbD wzrDk bkok ;wfMnk ikAdk ;h, y?oks BjhA. b'jVh wzrD nkJ/ pZfunkA ~ ykbh w'VBk pd;rBh ;wfMnk ikAdk ;h, fijBkA xokA ftu T[; ;kb e'Jh w"s j[zdh, T[jBkA xokA s'A b'jVh BjhA ;h wzrh ikAdh. pZu/ rhs rk rk e/ b'jVh bJh pkbD wzrd/LfijVk d/;h r'fjnk, r'fjnk, T[j yk;h y'fJnk, y'fJnk. fijVk d/;h bZeV, bZeV, T[j yk;h FZeo, FZeo. ikA d/j Bh wkJh gkEh, s/ok g[Zs uVQ/rk jkEh. uko e[ dkD/ fyZbkA d/, gkEh b? e/ fjZbkAr/. i/ e'Jh pkbD d/D ftu d/oh eodk skA e[VhnkA dh N'bh #u'A e'Jh e[Vh fBj'ok d/ e/ efjzdhL;kv/ g?okA j/m ;bkJhnkA. n;hA fejV/ t/b/ dhnkA nkJhnkA. w[zv/ th fgZS/ Bk ofjzd/;kv/ g?okA j/m o'V. ;k~ S/sh S/sh s'o. i/ e'Jh ezi{; xo pkbD d/D s'A Nkb wN'b eodk skA pZfunkA dhnkA N'bhnkA fwjDk wko e/ efjzdhnkAj[Zek GJh j[Zek. fJj xo G[Zyk. i/ nfijk jh e'Jh ezi{; xo xZN b'jVh d/ e/ pZfunkA ~ NeokT[D dh e'fFF eodk skA pZu/ T[¤uh T[¤uh p'b e/ nkgDk o'; }kfjo

eod/ j'J/ nrb/ xo tZb s[o g?Ad/LG[Zy/ bzpVkA B/ fdZsh fJe gkEh, rhs ;kE'A ;G ;[D bJ/HH fiBQkA xokA ftu w[zv/ B/ iBw fbnk j[zdk ikA w[zv/ dk ftnkj j'fJnk j[zdk, T[BQkA xokA dhnkA n"oskA b'jVh s'A eJh eJh fdB gfjbkA Bt/A Bt/A ;{N gfjB e/, pD pD e/, fgzv ftu r[V tzvdhnkA. fJe n"os d/ f;o T[go r[V Bkb Goh gokAs oZyh ikAdh s/ Bkb Bkb d{;ohnkA n"oskA rhs rkT[AdhnkA s/ jZ;dhnkA y/ vdhnkA s[ohnkA ikAdhnkA. b'jVh tkb/ fdB Fkw ~ fgzv d/ b'e dotk}/ ikA ;ZE ftu fJeZm/ j' ikAd/. fijBkA xokA ftu w[zv/ izw/ j[zd/ T[j r[V dhnkA G/bhnkA b? e/ T[E/ gj[zu ikAd/. id'A ;ko/ xokA s'A G/bhnkA gj[zu ikAdhnkA skA G/bhnkA ~ GzB e/ fBZehnkA fBZehnkA o'VhnkA pDk bJhnkA ikAdhnkA. fco fJj ;kAMhnkA tXkJhnkA dk r[V fJeZm/ j'J/ b'ekA ftu fJe' fijk tzv fdZsk ikAdk. fijBkA xokA ftu w[zv/ izw/ j[zd/ BzBQ/ w[zB/ pZu/ N'bhnkA pDk e/ T[jBkA xokA ftu'A r[V wzrd/. fdB yVQ/ jh b'jVh wzr oj/ pZfunkA dhnkA nktk}kA ;[DkJh d/D bZrdhnkA. eJhnkA B/ u[zBhnkA, gofBnkA ~ rZmkA d/ e/ M'b/ pDkJ/ j[zd/, eJhnkA B/ p'ohnkA u[ZehnkA j[zdhnkA. T[j xo w{jo/ yVQ/ j' e/ ;w{fje o{g ftu rhs rk e/ r[V wzrd/Lb'jVh pJh b'jVh. fdU r[V dh o'Vh pJh o'Vh. i/ e'Jh xo r[V d/D ftu d/oh eodk skA pZu/ fJj NZgk rkT[Dk F[o{ eo fdzd/skDk pJh skDk, n;hA r[V b? e/ ikDk. i/ e'Jh ;[nkDh p{jk Bk y'bQdh pZu/ T[¤uh ;[o ftu NZgk rkT[D bZrd/Lnzdo'A GkAv/ Bk yVek. b'jVh ;kv/ jZE cVk. xo dh tZvh ;[nkDh nkgD/ jZEkA Bkb Btiks dh b'jVh tzvdh. pZu/ nkgDh M'bh

nepo d/ oki ekb ;w/A j'J/ fJe tho BkfJe d[Zbk GZNh dk gO;zr th b'jVh d/ fsT[jko Bkb i'fVnk ikAdk j?. fi; B/ fJe rohp pOkjwD dhnkA d' ;[zdo XhnkA ;[zdoh, w[zdoh dk Xow fgsk pD e/ ezfBnk dkB ehsk ;h. b'jVh d/ fdB BzB/ w[zB/ pZu/ rhs rk e/ T[; xNBk dh :kd sk}k eo fdzd/ jBL ;[zdo w[zdohJ/ j', s/ok e"D ftuko j', d[Zbk GZNh tkbk j', d[Zb/ Xh ftnkjh j' ;/o ;Zeo gkJh j'.. b'jVh tkb/ fdB, fdB fSg/ nkAY-r[nkAY d/ b'e fJeZm/ j' e/ rbh ftu Y[ethA EkA s/ b'jVh pkbd/. eJh tko y[Fh tkb/ xo d/ p{j/ nZr/ b'jVh pkbh ikAdh s/ r[V, dkD/, fuVt/, bZv{, gsk;/, gzihoh, w{zrcbh, foUVhnkA nkfd tzv/ ikAd/HH ;ko/ ob fwb e/ nZr ;/ed/ s/ n"oskA nkgDhnkA wX[o ;[ohbhnkA nktk}kA ftu rhs rkT[AdhnkA. wzso B[wk gzeshnkA w{zj ftu r[D r[Dk e/ ;sBkik ikA e[M j'o t;s{ X{Dh dh G/AN ehshnkA ikAdhnkA(pkeh ;ck 43 #s/)

ftu r[V g[nk e/ b'jVh wzrD bJh nrb/ xo tZb d[Vzr/ bkT[Ad/ j'J/ s[o g?Ad/. tXkJh tkb/ Bt/A xo gj[zu e/ T[j nkgDhnkA s'sbhnkA nktk}kA ftu rkT[Ad/Le'mh j/m uke{, r[V d/T{ w[zv/ dk pkg{. e'mh T[¤s/ ekA, r[V d/T{ w[zv/ dh wkA. e[M d/o o[e e/ e'Jh w[zvk BtkA NZgk F[o{ eo b?AdkftjV/ ftu Skpk, r[V tzv/ w[zv/ dk pkpk.. e[VhnkA w[zfvnkA Bkb'A tZyohnkA N'bhnkA pDk e/ b'jVh wzrdhnkA fsb u"bhJ/ Bh, rhrk w"bhJ/ Bh. rhrk izfwnk Bh r[V tzfvnk Bh. T[j pV/ ;bhe/ Bkb BtiBw/ pZu/ ~ n;h;kA d/ e/ b'jVh wzrdhnkAr[V dhnkA o'VhnkA, GoktkA dhnkA i'VhnkA. rhrk nkg iht/rk, wkJh pkg iht/rk. ;j[ok ;ke iht/rk, iht/rk pJh iht/rk.. ezwhnkA dhnkA e[VhnkA tZyohnkA N'bhnkA pDk e/ b'jVh wzrdhnkA. T[jBkA ~ jo/e xo r[V dh g{oh G/bh fdzdk. pZu/ fJ; soQkA b'jVh wzr e/ d; pkokA ;/o r[V fJeZmk eo b?Ad/ ;B.

Platinum Pl model shownV

1.8 SR model shownV

SENTRA®

FROM

$16,248

FINANCEâ&#x20AC; AT

0% 84 39 0.99% $ ,

LEASEâ&#x2030; FROM $169 MONTHLY WITH $0 DOWN. THAT'S LIKE PAYING ONLY

$

â&#x2030;&#x2C6;

WEEKLY ON 2016 SENTRA S M6

APR

OR

AT

APR FOR 60 MONTHS

FOR

MONTHS

5 055

PLUS GET

FINANCE INCENTIVES ON SENTRA SR PREMIUM

® $25,093 FRONTIERFROM LEASEâ&#x2030; FROM $279 MONTHLY WITH $0 DOWN. THAT'S LIKE PAYING ONLY

GET

64 1.99

$

% PLUS

â&#x2030;&#x2C6;

â&#x2030;&#x2C6;

WEEKLY ON FRONTIER KC S

AT

APR FOR 60 MONTHS

TITAN®

800

$

*

LOYALTY CASH FOR CURRENT NISSAN OWNERS

FROM

LEASEâ&#x2030; FROM $654 MONTHLY WITH $0 DOWN. THAT'S LIKE PAYING ONLY

GET UP TO

151 3.99

% OR

â&#x2030;&#x2C6;

$

â&#x2030;&#x2C6;

AT

WEEKLY ON TITAN XD

$39,857 PATHFINDER®FROM $28,643

APR FOR 60 MONTHS

14,000

$

*

IN STANDARD RATE FINANCE INCENTIVES ON SELECT TITAN XD

LEASEâ&#x2030; FROM $379 MONTHLY WITH $0 DOWN. THAT'S LIKE PAYING ONLY

88 4.68%

$

AT

WEEKLY ON 2016 PATHFINDER S FWD

APR FOR 60 MONTHS

6,000

UP TO

â&#x2030;&#x2C6;

â&#x2030;&#x2C6;

OR

$

*

IN STANDARD RATE FINANCE INCENTIVES ON 2016 PATHFINDER PLATINUM 4X4

*,9,1*<287+(%(67'($/6,1<285/$1*8$*( DL#40078

)5$6(5+,*+:$<6855(<%&:::$33/(:22'1,66$1&$

+DUU\2EHURL *XUYLQGHU6DQGKX 6DPL.KDQ *HQHUDO6DOHV0DQDJHU

6DOHV0DQDJHU

6DOHV /HDVLQJ&RQVXOWDQW

$PHHQ$ZOD

5LFKLH.DQJ

6DOHV /HDVLQJ&RQVXOWDQW

6DOHV /HDVLQJ&RQVXOWDQW

Offers available until January 8, 2017. Vehicle prices shown include freight, PDI and manufacturer rebates but exclude taxes and insurance. Payments cannot be made on a weekly basis, for advertising purposes only. Representative monthly lease offers based on a new 2016 models with variable APRs (shown beside payment) for 60 month terms with $0/$0/$0/$0 down payment, and $0 security deposit. First monthly payment, down payment and $0 security deposit are due at lease inception. Lease based on a maximum of 20,000 km/year with excess charged at $0.10/km. Total lease obligations shown here are plus taxes: Micra S - $7,629; Versa Note - $9,058; Altima S - $19,314; Rogue S-$15,137; Maxima S - $24,530; Leaf S - $22,960: Armada - $46,493; 370Z Coupe S - $23,278; Juke S - $17,335; Murano S - $24,163; Sentra S - $10,170; Frontier - $10,170; Titan - $38,817; Pathfinder S - $22,787. Lease Cash included in most advertised offers and available at print deadline but subject to change or withdrawal at manufacturers discretion â&#x20AC;&#x201C; See dealer for details. *Standard rate finance cash discount vary according to model (some exceptions apply) and will be deducted from the negotiated selling price before taxes and is applicable only to customers financing through NCF at standard rates. The cash discounts cannot be combined with lease or finance subvented rates or with any other offer. Certain conditions apply. Manufacturerâ&#x20AC;&#x2122;s rebate and dealer participation where applicable are included. License, registration, insurance and applicable taxes are extra. Offers are available on approved credit through Nissan Canada Finance for a limited time, may change without notice and cannot be combined with any other offers except stackable trading dollars. Vehicles and accessories are for illustration purposes only. See your dealer or visit Nissan.ca/Loyalty. For more information, see www.iihs.org. See your participating Nissan retailer for complete details.


43

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

gzikphnkA dk jowB fgnkok b'e fsT[jko b'jVh

(pkeh ;ck 42 dh) Jh;o nkJ/ dfbZdo ikJ/. dfbZdo dh iVQ u[ZbQ/ gkJ/. imkDh nkgD/ jZEhA fsb, fuVt/ b'jVh dh nZr ftu ;[ZN e/ dokDh-imkDh d/ fgnko ~ ekfJw oZyD dh ekwBk eodh s/ dokDh bJh to wzrdhHH fisB/ imkDh fsb ;[ZNrh, T[sB/ dokDh g[Zs izw/Arh. b'jVh ~ d/th wzB e/ g{ik ehsh ikAdh. Bt-ftnkjhnkA tj[NhnkA X{Dh dh goeowk eoe/ g[Zso gOkgsh bJh ;[ZyDkA ;[ZydhnkA. i/ g[Zso dh ;[Zy g{oh ikAdh skA nrb/ ;kb b'jVh d/th ~ uoyk G/AN ehsk ikAdk i' j'o pkbD ;w/s nZr ftu ;[ZN fdZsk ikAdk. X{Dh dh goeowk eoe/ nrBh d/ts/ ~ r[V, fuVt/ s/ dkD/ nkfd G/AN ehs/ ikAd/ s/ #nrBh d/tsk fwjo eohA, nrBh nrBh d/tsk fwjo eoh# dk ikg ehsk ikAdk. Bt izw/ pZfunkA ~ r'dh u[Ze e/ b'ohnkA fdZshnkA ikAdhnkA s/ n"oskA ;w{fje o{g ftu rhs rkT[Dk F[o{ eo fdzdhnkAjfonk Bh wkJ/, jfonk Bh G?D/, jfonk s/ GkrhA Gfonk Bh jkA. fi; fdjkV/ w/ok jfon"ok izfwnk, ;'Jh fdjkVk GkrhA Gfonk Bh jkA.. fJ; ;w/A ##x'VhnkA## th rkJhnkA ikAdhnkAg/mk, Bh g/mk ;JhU, g/mk, g/mVk g/mk, Bh g[Zso izw/ i/mVk i/mk, t/ nZi nzBdVk r[V fwZmVk, t/ nZi s/o/ pkp/ dk xo fvZmVkHH w[zv/ b'jVh dh X{Dh ftu rzB/ ~ G[zB e/ ezXkA ns/ Xosh s/ wkod/. gNke/ torh }'odko nktk} T[sgzB j[zdh s/ ;kfonkA ftu y[Fh dh bfjo d"V ikAdh. b'jVh d/ fJ; ;[jktD/ fdOF pko/ XBh okw ukfsOe nkgDh eftsk #pkokwkj# ftu fJT[A fbydk j?L w[zfvnkA, e[VhnkA #eZmk ehsk, wzr wzr b'jVh dk ;owkfJnk. bzeVh, r'jk irh i[nkbk, rzB/ row gNkek gkfJnk. ;[yDkA tkbhnkA uoy/ ukVQ/, fsb fVt/ ;[ZN FrB wBkJ/. g[ZsokA tkfbnkA b'jVh tzvh, r[V c[Zb/ xo xo gj[zukJ/. b'jVh dh bN bN pbdh X{Dh dhnkA bgNkA wZmhnkA g?D bZrdhnkA skA b'jVh d[nkb/ p?mhnkA n"oskA s/ w[fNnkokA wX[o s/ ;[ohbhnkA nktk} kA ftu rhs s/ x'VhnkA rkT[D'A jN ikAdhnkA s/ w[fNnkokA frZX/ gk gk e/ Xwkek gkT[DhnkA F[o{ eo fdzdhnkA. GkAs ;[tzshnkA p'bhnkA ozr pzBQ fdzdhnkA. fJ; y[Fh Go/ w"e/ wkjh d/ t;b bJh so;dh fe;/ ft:'rD d/ fdb ftu'A j{e fBeb ikAdhL g'j d/ wjhB/ ih xo b'jVh nkJh, fiBk xo bkb fsBk fsou"bh gkJh, xkjh fiBQk d/ gOd/; fsBkA fuZs Bk GkJhHH ikA g'j dk wjhBk Bh wkA, e'Jh gkb/ g?AD vkY/, b'jh fejdh pkbkA Bh wkA d[Zy Bk ikD/ ;kv/HH y[Fh tkb/ xokA ftu Fokp dhnkA

wfjcbkA ;idhnkA. ghs/ fpBkA y[Fh nX{oh wfj;{; ehsh ikAdh. Y'b d/ skb s/ rZGo{ GzrVk gk gk e/ y[Fh wBkT[Ad/. p}[or B'N tko tk tko e/ whAj toQk fdzd/. pZeo/ p[bkT[Ad/ eJh tko fJe d{i/ Bkb yfjpV e/ f;zr c;k b?Ad/. b'jVh tkb/ fdB rzB/ d/ o; tkbh, yho ykDk f;js bJh s/ fo} e d/tsh dh fwjo bJh F[G wzfBnk ikAdk ;h. fJ; bJh b'e rzB/ d/ o; s'A fsnko ehsh j'Jh yho ~ rohp r[ofpnkA ftu tzvd/ ;B. fsbkA d/ bZv{ pDk e/ th ykX/ ikAd/ ;B. gzikp nzdo thjthA ;dh d/ S/t/A djke/ sZe b'jVh d/ fsT[jko ~ pV/ T[sFkj Bkb wBkfJnk ikAdk fojk j?. go T[; s'A wro'A fJj T[sFkj fdB'A fdB wZmk g?Adk frnk. FfjokA ftu pkbD dh ewh ekoB b'e gfjbkA tkAr b'jVh wBkT[D'A jN rJ/ s/ fgzvkA ftu th wkj"b ;[yktkA Bk ofjD ekoB ;kAMh b'jVh nkgDh

gfjbkA tkbh uwe r[nk p?mh. j[D b'jVh d/ fsT[jko ~ g?b;kA ftu wBkT[D dk fotki fdB'A fdB tZX fojk j?. b'jVh dh oks ~ j[D N[Ded/ bzwhnkA j/ ekA tkb/ rhs ;[DkJh BjhA fdzd/. T[jBkA dh EkA g?b;kA ftu vhH i/H dk ezB gkV{ ;zrhs r{zidk

j?. b'e rhskA ~ n;hA j"bh j"bh G[Zbd/ ik oj/ jkA.g[okD/ ;fwnkA ftu b'jVh e/tb w[zv/ d/ iBw ;w/A jh wBkJh ikAdh ;h go j[D e[M gVQ/ fby/ nrkAjtX{ fynkbkA d/ gfotko e[VhnkA dh th b'jVh wBkT[D bZr gJ/ jB i' fe fJe pj[s jh Fbkxk:'r edw j?.


44

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

f}zdrh d/ n;bh jho'

e[M no;k gfjb/ nypko #u fJe b/y #e"bh, rbk; s/ T[j nkbQk# gfVQnk ;h. fJ; d/ b/ye B/ nkgD/ pugB t/b/ dh r[ops dk T[b/y eofdnkA dZf;nk fe fet/A T[; B/ fe;/ f} zwhdko d/ xo B"eoh eoe/ g?;/ ewkJ/. xo d/ wkbe B/ e"bh rbk; d/ e/ nkd/F fdZsk fe jo ykD-ghD s'A pknd T[; nkbQ/ #u oZyD/ jB. nZi T[j p[ZXihth nkgDh gVQh-fbyh ihtB;kED Bkb tXhnk y[Fjkb f}zdrh wkBD d/ ekfpb j? s/ ;kfjse y/so #u th uzrk :'rdkB j?. T[; fdB fJj fw;kb gVQ e/ w?~ nkgDk-nkg pj[s BhtkA ikfgnk s/ tXhnk j';NbkA #u gVQ e/ jk;b ehsh w/oh ekw:kph th fcZeh g? rJh.;kv/ ;wkfie YkAu/ #u fe;/ wB[Zy dh iksh-Xow, nwhoh-Wohph skA T[; d/ iBw t/b/ s'A fBoXkos j' ikAdh j?, fi; #u T[; dh e'Jh wo}h g;zd ikA Bk-g;zd Fkfwb BjhA j[zdh. wkA-pkg pZfunkA ~ iBw s'A jh jo ;zGkth ;[Zy-;j{bs d/D dh e'fFF #u j[zd/ jB. tZyoh rZb j? fe fe;/ ~ ozrdko r[pkfonkA Bkb ;ikfJnkA gkbDk B;hp j[zdk j? s/ fe;/ ~

s'A T[^go T[mD d/ i}p/ okjhA ;G ~ gOGkfts eo frnk. fJe F'n #u rkDk G[ZbD ekoB nkT{N j' frnk ;h go d{;oh e'fFF #u fti/ sk pD e/ ;G dk fdb fiZfsnk. nksw pb s/ ftFtk; th e[dos B/ rohph d/ Bkb jh

Zd j?. w?A fj;kp ftF/ #u ew}'o jkA, T[; dh fNT{FB gVQ e/ f;ZXk s[jkv/ tZb nk ojh jkA. j[D s[;hA w?~ gkDh fgbk fdU cNk-cN ezw eokA s/ iktkA, eZbQ w/ok g/go j?, T[; dh fsnkoh eoBh j? ik e/.

pyfFnk ;h, iZi th T[; ~ ;N/i #s/ nkT[D s/ e[w?AN d/Ad/ nk pJh, Bzd. ;fsr[o J/ s/o/ nzr-;zr. fJ;/ soQkA w/o/ xo ezw eoB tkbh pkJh fgzv rJh skA T[;dh G{nk dh e[Vh ezw eoe/ ikAdh ojh. T[; ~ coB-coB gzikph p'bfdnkA t/y e/ w?A dzr ofj rJh, idfe fJ; spe/ Bkb fjzdh #u rZb eoB ;w/A w?~ fdZes nkT[Adh j?. g[ZSD #s/ gsk uZfbnk fe T[j fgzv d/ ;oekoh ;e{b #u B"thA iwks #u gVQdh j?. w?A ;tkb ehsk fe s?~ xo d/ gVQk oj/ jB ikA s/ok wB th j?. T[; d/ gOsheow B/ w/ok fdb-fdwkr ;[zB eo #sk, efjzdh nkANh ;kv/ xokA #u fJzi BjhA j[zdk. wkA-pkg BjhA ukj[zd/ w?A nZi p'b fdnkA skA jNk b?Dr/, fJj skA w/oh fJZSk s/ f}

fJe fdB pVh y[F s/ EZeh j'Jh ;h. T[; B/ dZf;nk fe nZi ;kvk w?u ;h, w?A oZ;k-eFh Nhw dh e?gNB jkA. n;hA f}bQk b?tb #s/ fiZs rJ/ jkA, j[D nZr/ iktkAr/. fJ; e[Vh dh fJ; T[wo #u w[FZes eofdnkA jkbskA Bkb bVfdnkA nkgDhA wzf}b gk b?D dh e'fFF #u w/oh bVeh dhnkA T[gbZpXhnkA wfji ;[Zy-;j{bskA dh T[gi gOshs j' ojhnkA ;B. T[; dk ;t/o/ g/ go j'DkA skA xo #u eofcT{ tkbh ;fEsh j[zdh. oks bkJhN ub/ ikDh skA ;koh oks gZyh MZbDh. fJj e[Vh fJZe ewo/ tkb/ xo d/ fJe e'B/A #u p?mh jh gVQkJh eodh j?. t/fynk ikt/ skA f} zdrh d/ n;b jho' fJjh jB, i' ntkw dh d"V u'A goQ/ ofj e/ th yo/ T[so ikAd/ jB. e[bfwzdo e"o

doZys dh NkjDh Bkb pzfBQnk eZgV/ dk M{bk. o'}h-o'Nh ewk oj/ wkA-pkg nkgD/ firo d/ N'N/ ~ ;w/A-;w/A M{bDk M[bkn ikAd/ jB. wB[Zy d/ xkV/ wzB/ ikAd/ gOwkswk B/ #e'fJ B fe; jh i/jk T[gkfJnk# d/ f;XkAs #s/ jo fJB;kB ~ fe;/ tZyoh gOfsGk s/ r[DkA Bkb fBtkfink j[zdk j? go fJ; dh T[gbZpXh s/ eo r[}oB dk i}pk skA wB jh g?dk eodk j?. jkb #u jh NhH th u?Bb #s/ pZfunkA dh rkfJeh d/ ;[okA dk frnkB goyD bJh (S'Nk u?Ag) tkfJ; nkc gzikp, gO'rokw gO;kfos ehsk ikdk fojk j?. ;k~ pZfunkA dk fJj gO'rokw pVk w'Ajdk j?. w[ekpb/ #u Fkfwb fJe bVe/ ~ iZi B/ g[ZfSnk fe s/o/ BkAn #Bzd# Bkb f;zx ikA e[wko feT[A BjhA bZrk. s[;hA eh j[zd/ j' Gkt f;Zy ikA fjzd{, ih n;hA rohp j[zd/ jkA, pVh fJwkBdkoh, p/pkeh Bkb T[; B/ ;Zuk-;[Zuk itkp fdZsk. ;Zu ikfDU, ;kvh ;[DB tkfbnkA dh nkswkA eokj T[^mh ;h fe fJj 13 ;kb dk pZuk nwhohWohph dh gOhGkFk ikDdk j?. fJj B?FBb gZXo d/ gO'rokw #u nkgDh gOfsGk okjhA rohph o/yk

• Network Installation • Management and Security • Virus Removal • Computer Sales & Repair • Wireless Network • Internet Security & Firewall • Computer Accessories • Installation of Internet Security for kids

hux qusIN Awpxy kMipaUtr nMU TIk krn dIAW syvwvW swfy kolo Gr ivc hI jW swfy kol ilAw ky pRwpq kr skdy ho, ijs ivc vwiers htwauxw, kMipaUtr dI r`Pqwr vDwauxw, burIAW qsvIrW vwlIAW PweIlW htwauxw jW swry knYkSn cYk krnW Awid[

WE SELL NEW & USED COMPUTERS

PrI EYstImyt leI s`nUM k`l kro

AsIN ieMstwlySn vI krdy hW, Memory vDwauxw, nvW Software ieMnstwl krnw Aqy PYks zW skYnr nMU pihlI vwrI kMipaUtr nwl joVnw[

SCAN WITH SMART PHONE

tall it.

Let us Ins

Baljinder Chhabra

604-825-4011

PH: 604-825-4012 •

Email: worldnetcompu@yahoo.ca


Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

45


46

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017


47

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

pZu/ d/ T[itb GftZy bJh ]sok f}nkdk fgnko s/ ;[Zy ;j{bskA jo wksk-fgsk ~ nkgD/ pZu/ pj[s jh fgnko/ brd/ jB. T[j pZfunkA ~ bkv-fgnko d/ Bkb-Bkb T[BQkA dhnkA eJh gOeko dhnkA ikfJ} ikA BkikfJ} wzrkA g{ohnkA eoB bJh jw/ Fk ssgo ofjzd/ jB. mhe j? fe pZfunkA ~ ;w/A ns/ b'V w[skfpe ;j{bskA d/Dk jo wkA-pkg dk co} pDdk j? go ed/-ed/ ;w/A s'A gfjbkA ns/ b'V s'A f}nkdk fdZshnkA rJhnkA ;j{bskA wksk-fgsk bJh f;ododh dk ekoB pD ikAdhnkA jB. nZi d/ nkX[fBe ;w/A ftu pZfunkA ~ seBheh ;j{bskA dh b'V j? go eJh wkA-pkg nkX[fBesk dh j'V ftu ikA foFs/dkokA s/ ;wki ftu nkgDh tkX{ FkB tXkT[D bJh pZfunkA ~ wfjzrh s'A wfjzrh ;j{bs d/D dh e'fFF eod/ jB. pZu/ Bk;wM j'D eoe/ ns/ nZbVQ T[wo ekoB fJBQkA ;j{bskA dh ;jh tos'A eoB dh pikJ/ fdyktk f}nkdk eod/ jB, id'A fe fJj T[wo ftfdnkoEh ihtB GftZy pDkT[D bJh j[zdk j? go nZi d/ pZu/ fJBQkA ;j{bskA dk BkikfJ} ckfJdk T[mk oj/ jB. wfjzrh s'A wfjzrh pkJhe, eko, w'pkJhb ns/ pokAfvv eZgV/ nkfd T[BQkA dh b'V d/ Bkb F"e ns/ ;N/N; f;zpb pD rJ/

T{oik bJh ykU yi{o e[dosh o{g Bkb gZfenk j'fJnk yi{o cb ejkT[Adk j? ns/ nZX-gZe/ yi{o ~ ;[ek fbnk ikt/ skA T[j ;[Zek w/ tk S[jkok ejkT[Adk j?. yi{o ~ eJh BktkA Bkb ikfDnk ikAdk j? fit/A fgzv yi{o, S[jkok nkfd. yi{o e[dosh o{g Bkb g"FfNe nkjko j?. fJ; ~ rohpkA dk w/tk

th fejk ikAdk j?. yi{o d/ j'o th eJh bkG j[zd/ jB. yi{o dh frNe dk s/b pDk e/ eJh dtkJhnkA ftu tofsnk ikAdk j?. fJ; d/ Bow gZs/ uNkJh, N'eoh, nk;D, SZi nkfd pDkT[D d/ ezw nkT[Ad/ jB. yi{o ftNkfwB #J/#, #ph#, #;h# Bkb Gog{o j[zdk j?. yi{o dh s;ho row, ykD ftu fwZmh, y{B ;kc eoB tkbh j[zdh j?. nk:[ot?d gZy'A yi{o ftu 70 ch;dh e[dosh F{ro j[zdh j?. e[dosh o{g Bkb fwZmh j'D eoe/ ;oho ~ ssekb T{oik gOkgs j[zdh j?. EektN d{o eoB bJh yi{o dk ;/tB pj[s bkGdkfJe j[zdk j?. i' pZu/ fp;so frZbk eod/ jB ikA fiBQkA ~ G[Zy BjhA brdh, T[BQkA ~ yi{o d[ZX ftu T[pkb e/ mzYk eoe/ d/D Bkb G[Zy tXdh j? ns/ pZu/ fp;so frZbk BjhA eod/. nfij/ ftu yi{o dh frNe ~ gfjbkA eZY bU. w{so o[ektN ns/ w{so dkj ftu yi{o dk ;/ tB okwpkD dk ezw eodk j?. yi{o dk ;/ tB dzdkA ~ th w}p{s pDkT[Adk j?. yi{o d/ ;/tB s'A pknd gkDh Bk ghU. yi{o yohdd/ ;w/A fXnkB fdU fe yi{o f}nkdk ekbh, ;[Zeh ns/ S'Nh Bk j't/. nZykA d/ o'rhnkA ~ fJ; dk ;/tB BjhA eoBk ukjhdk. :kd oZy' fe yi{o dk fB:ws ;/tB fdwkr ~ sk}rh ns/ soktN fdzdk j?. uZeo nkfd nkT[D #s/ th yi{o s[ozs n?Boih fdzdk j?.

jB, id'A fe d'-fszB djke/ gfjbkA ftfdnkoEh ihtB dh gSkD fwjBs s/ ;kdrh j[zdh ;h. nZi d/ ;w/A ftu jo pZu/ e'b w'pkJhb, wfjzrh s'A wfjzrh pkJhe j[zdh j?, id'A fe 18 ;kb dh T[wo s'A gfjbkA vokJhftzr bkJh;?A; th BjhA pDdk. S'N/-S'N/ pZu/ xzfNnkApZXh w'pkJhb #s/ nkgD/ d';skA Bkb rZbkA wkod/ ofjzd/ jB. fJBQkA rZbkA ftu gsk jh BjhA bZfrnk fe T[BQkA dk J/Bk ehwsh ;wkA BFN j' frnk j?, fijVk d[pkok jZE ftu BjhA nkT[Dk. B?^N, c/;p[Ze, b?gNkg nkfd ;j{bskA th w[;hps dk tZvk ekoB pD rJhnkA jB. feT[Afe pj[s/ wkskfgsk ~ fJBQkA uh}kA dh ikDekoh BjhA j[zdh s/ T[j fJ; rZb s'A th nDikD j[zd/ jB fe T[BQkA dk pZuk eh eo fojk j?. pZu/ skA ;w/A s'A gfjbkA e[M fJ; soQkA dhnkA ;kJhN; dk fJ;s/wkb eoBk F[o{ eo fdzd/ jB, fijVhnkA T[BQkA ~ ;w/A s'A gfjbkA tZvk

eo fdzdhnkA jB. d/fynk ikt/ fe b'V s'A f} nkdk fgnko ns/ ;[y ;j{bskA T[BQkA ~ ;kdrh, fJwkBdkoh ns/ fwjBs dh d[Bhnk s'A d{o eoe/ i[owkA dh d[Bhnk ftu XZe fdzdhnkA jB. nZi d/ wksk-fgsk B/ e'Jh th ezw pZfunkA s'A eokT[Dk j't/, T[j gO'fw; p/; #s/ j' fojk j?. eJh wkg/ pZfunkA d/ fJwfsjkBkA ftu'A uzr/ Bzpo ns/ g[}hFB b?D #s/ T[BQkA ~ frcN d/ o{g ftu ;j{bskA fdzd/ jB. eJh pZu/ skA wkA-pkg e'b x{ohnkA tZN e/ ikA woB dk voktk d/ e/ th wfjzrhnkA s'A wfjzrhnkA t;s{nkA t;{b eod/ jB. wkA-pkg d/ tknfdnkA dk d[oT[g:'r eod/ jB. eJh pZu/ wksk-fgsk s'A pkrh j' ikAd/ jB. nZi d/ pZu/ gfjb/ pZfunkA tor/ BjhA jB, fJ; eoe/ ;'u-;wM e/ tknd/ eoB/ ukjhd/ jB. pZu/ dh f}d ikA d';skA dh wzr ekoB pZu/ dhnkA }o{oskA g{ohnkA BjhA eoBhnkA ukjhdhnkA. s/fizdo f;zx


48

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017



                        204290-1164 or 94641-35874 



                                                1-778-834-6287 

 

                                  778-885-3325    paulnandha@gmail.com 



                            1010 Derwent Way, Annacis Island, BC.604-942-2214  

Farm Wrokers Needed

Mukhtiar Growers Ltd. Farm workers rwquired in Abbotsford duties include, puring, weeding, harvesting crpos. 40-60 hours per week. Salary 10.59 per hour.            Fax your resume at:1-604-853-6917 or        Email:mukhtiargrowers_1979@hotmail.c --------------------------------------------------------- Leading Punjabi newspaper locted at Surrey BC is  hiring two full time Punjabi Press Reporters/Journalists. Job duties include collection of locl, national &  international news through interviews, investigation & observation, write news stories for publiction, rekhushaili8@hotmail.com  ceive, analyze and verify news & other copy for ac 





         604-5800330 or 778-999-5508 



      BSc  MSc     BS c       604999-7125 iK 0175 2365-294  



                         604-779-1400  

curacy, write editorial & criticl reviews. Qualifiction : A bachelors degree with knowledge of typing & writing in Punjabi with minimum 2 years experience will be preferred. Wages : $28.57/Hour. Send your resume at punjabinews2 @gmail.com --------------------------------------------------------------------Leading Punjabi newspaper locted at Surrey BC is hiring two full time Retail Salesperson/ News Stand Clerks. Job duties include Greet customers & dis-

cuss type, quality & quantity of ads, advise customers on use & insertion of ads, give estimates or quote price, credit terms, help in preparing ad material for clients, prepare sales contract & accept payments, maintain sales records, operate computerized record keeping. Qualifiction : A bachelors degree with knowledge of reading, speaking & writing in Punjabi with minimum 2 years experience will be preferred. Wages : $15/Hour. Send your resume at punjabinews2 @gmail.com

--------------------------------------------Ojus Ayurveda & Yoga Center, locted at unit 202 - 12725 -80th ave Surrey, BC is hiring a Vedic Yoga Instructor; job duties will include Vedic yoga instructions to individual client and groups, advising Ayurvedic lifestyle and customizing programs based on therapeutic yoga. guide clients in yoga through a variety of postures or Asanas, and breathing exercises referred to as pranayama. Instructors provide hands-on direction to make sure clients are performing movements properly and applying the breathing techniques. Qualifiction:

Diploma or degree in Ayurveda and yoga instructions with minimum 2yrs experience. Wages: $20.00/Hour. Send your resume at ojushealthcre @gmail.com --------------------------------------------Ojus Ayurveda & Yoga Center, locted at unit 202 - 12725 -80th ave Surrey, BC is hiring a Vedic Yoga Instructor; job duties will include Vedic yoga instructions to individual client and groups, advising Ayurvedic lifestyle and customizing programs based on therapeutic yoga. guide clients in yoga through a variety of postures or Asanas, and breathing exercises referred to as pranayama. Instructors provide hands-on direction to make sure clients are performing movements properly and applying the breathing techniques. Qualifiction: Diploma or degree in Ayurveda and yoga instructions with minimum 2yrs experience. Wages: $20.00/Hour. Send your resume at ojushealthcre @gmail.com ---------------------------------------------


Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

kYbint mykr qy s`E E`prytr dI zrUrq srI ivc bhuq hI vDIE` c@l rhI Aura Kitchen cabinet surrey v`ilE~ nUM qzrbyk`r kYbint mykr Eqy s`E Eprytr dI sKq zrUrq hY| qzrby Enus`r vDIE` qnK`h id@qI j`vygI| kMm p`rt Eqy Pu@l t`eIm hY| hor j`xk`rI leI Pon kro:7 7 8 - 8 3 9 - 4 0 7 6

49


50

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017


51

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

BIG OR SMALL WE TAKE ALL! LTD.

• C`qW dw gwrbyj • iek AweItm jW v`fw lof • bysmYNt Aqy gwrbyj klInA`p • frweIvwl • kMstr`kSn/rYnovySn gwrbyj Call for a Free Estimate

JOT GREWAL

604-831-7007 604-255-5865

www.anyjunk.ca Email: info@anyjunk.ca

• Same Day Service • 7 Days A Week • Low Prices • Quality Assurance • We Load & Dispose

Bin Rental Big or Small We Load Or You Load

AsIN iksy vI ilKqI AYstImyt nUM mIt jW bIt krdy hW

primMdr isMG

604-446-9762

dawn Electric & renovation

* bysmYNt rYnovySn COMMERCIAL & RESIDENTIAL * v`SrUm, ikcn hr qrH~ dI rUiPMg d` kMm vI kIq` j~d` hY nvyN Eqy pur`xy Gr~ dI qy snfYk rYnovySn dy m`ihr * plibMg/hIitMg dljIq isMG D`mI j~ ieMdrjIq isMG nUM * pyNitMg muPq EYstImyt lYx leI Pon kro: * hr qrH~ dI 778-881-0236 j~ 604-716-3534 Email: daljitsinghdhami@gmail.com ibjlI d` kMm vDIE` kMm dI grMtI krdy h~ BIG OR SMALL WE TAKE ALL! LTD.

• C`qW dw gwrbyj • iek AweItm jW v`fw lof • bysmYNt Aqy gwrbyj klInA`p • frweIvwl • kMstr`kSn/rYnovySn gwrbyj Call for a Free Estimate

JOT GREWAL

604-831-7007 604-255-5865

www.anyjunk.ca Email: info@anyjunk.ca

• Same Day Service • 7 Days A Week • Low Prices • Quality Assurance • We Load & Dispose

Bin Rental Big or Small We Load Or You Load

AsIN iksy vI ilKqI AYstImyt nM mIt jW bIt krdy hW


52

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017


53

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

ebk s/ b'V dk ;[w/b s{s SkAr e/ pDkT[D/ N'eo/ ;odh w";w ftu d;zpo, iBtoh ns/ cotoh wjhB/ d"okB s{s d/ gZs/ g{oh soQkA MV ikAd/ jB ns/ NkjDhnkA dhnkA bzwhnkA-bzwhnkA buedko SNhnkA pD ikAdhnkA jB, fiBQkA ~ fJ;/

B/go/ uVQdk j?. N'eo/ dh n;b eh wjZssk j? fJj jo fJB;kB ~ ftnkj-FkdhnkA ftu gsk uZb ikAdh j?. jbtkJh d[nkok i' th ;[Zek ;wkB pDkfJnk ikAdk j? T[j ;G N'efonkA ftu n]

w";w ftu eZfNnk ikAdk j?. fco N'eo/ pDkT[D tkb/ ekohro s'A eZNhnkA j'JhnkA s{s dhnkA SNhnkA s'A N'eo/ pDtk bJ/ ikAd/ jB. fJ; soQkA N'eo/ pDkT[D dk f;bf;bk bzw/ ;w/A s'A ubdk nk fojk j?. s{s dhnkA SNhnkA s'A pDkJ/ N'eo/ ;kv/ pj[s ezw nkT[Ad/ jB. fJj g/Av{ ihtB F?bh dk } o{oh nzr j? feT[Afe N'eo/ pDkT[D dk ezw yk;eo fgzvkA ftu tZX uZbdk j?. Ffjoh b'ekA ~ fJ; dh }o{os xZN g?Adh j?, fiBQkA d/ xo gF{ nkfd oZy/ j[zd/ jB T[BQkA ~ s{s d/ pDkJ/ N'efonkA dh pj[s f}nkdk }o{os j[zdh j?. feT[Afe gF{nkA ~ jok-ukok, s{Vh nkfd fJ; N'eo/ Bkb jh gkJh ikAdh j?. fJ; s'A fJbktk gF{nkA dk r'jk-e{Vk o{Vh T[s/ ;[ZNDk j't/ skA N'eo/ okjhA fJj ezw ibdh ns/ ;jhA Yzr Bkb

pko nkfd ftSk e/ oZfynk ikAdk j? fiBQkA ftu bZv{, ib/phnkA, FZeogko/, G[ihnk, wZmhnkA, po?^v ge"V/ nkfd Fkfwb jB. fJj N'eok ekohro tZb'A nkgD/ jZEhA pDkfJnk j[zdk j?. i' e'Jh th uh} fJB;kB d/ jZE'A pDdh j? T[j g{oh soQkA w}p{s j[zdh j?, i' ibdh BjhA N[ZNdh. j[D N'eo/ pDkT[D dk ezw g[okD/ ;fwnkA Bkb'A skA ekch xN frnk j? go fco th ikoh j?. t?;/ j[D N'eo/ pDkT[D/ gfjbkA Bkb'A wfjzr/ j' rJ/ jB. N'eo/ pDkT[D tkb/ ekohrokA nB[;ko j[D wfjzrkJh f}nkdk tXD ekoB N'eo/ pDkT[D d/ o/N ftu tkXk eoBk fgnk j?. j[D fJe N'eok 50 s'A 60 o[gJ/ ftu g?Adk j?. fJ; ~ fsnko eoB bJh fwjBs th ekch eoBh g?Adh j? feT[Afe gfjbkA skA s{s dhnkA eZNhnkA j'JhnkA NkjDhnkA

ftu'A uzrhnkA ns/ bzwhnkA NkjDhnkA dh SkANh eoe/ tZY-N[Ze eoBh g?Adh j? fco Xosh ftu S'Nk fijk N'fJnk g[ZN e/ T[; ftu fJe p'oh ftSk e/ N'eok pDkT[Dk F[o{ ehsk ikAdk j?. N'eo/ pDkT[D s'A fJbktk xo/b{ ykD-ghD dhnkA uh} kA ;p}hnkA, cb oZyD bJh S'N/ p'JhJ/ (N'eo/ dk S'Nk o{g) th pDkJ/ ikAd/ jB. Gkt/A fJe N'eok 50-60 o[gJ/ ftu g?Adk j? go fsnko eoe/ skA fJ; s'A fes/ f}nkdk ehws ftu fte ikAdk j?. ;', ;k~ b'V j? nfijhnkA ohskA ~ fBozso ikoh oZyD dh skA fe ;kvhnkA nkT[D tkbhnkA ghVQhnkA

th xo/b{ ezweko bJh toshnkA ikD tkbhnkA N'eo/ torhnkA uh}kA ~ nkgD/ gZXo #s/ pDkT[D skA fe pk}koh t;s{nkA #s/ fBoGo Bk j'Dk gt/ ns/ N'eo/ pDkT[D tkb/ ekohrokA dk th o[} rko ubdk oj/. i' j[D doZyskA dh eNkJh ehsh ik ojh j? T[; #s/ th ekp{ gkT[Dk ukjhdk j? skA fe ;kvk tksktoB th ;kc oj/ ns/ j'o nB/ekA bkG ;k~ doZyskA s'A fwbd/ jB, T[j th gOkgs j[zd/ ofjD. fijVk o[Zy ns/ wB[Zy dk pj[s r{VQk foFsk j? T[j th pfDnk oj/. ;[yoki ufjb XB'bk


54

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017


55

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

eh j? g?okBkfJv f;ei'cO/fBnk (c'phnk) nZi n;hA fi; tksktoB ftu ofj oj/ jkA, T[; ekoB jo e'Jh fe;/ ~ FZe dh B}o Bkb d/ydk j?. vo, fBokFk ns/ gO/FkBh torhnkA ;fEshnkA nZi d/ tksktoB ftu FZe ~ tXk ojhnkA jB. fpBkA tiQk fe;/ #s/ FZe eoBk ns/ T[; ~ wB ftu fpmk b?Dk fJe rzGho o'r j?,

ikAd/ j'J/ ikA tkjB ubkT[Ad/ j'J/ nukBe ;'uD brdk j? fe e'Jh T[; dk fgZSk eo fojk j?. fco T[; ~ bZrD brdk j? fe eJh b'e T[; dk fgZSk eo oj/ jB ns/ w"ek fwbd/ jh T[; #s/ tko eo d/Dr/. fJ; Bkb T[j xpok ikAdk j? ns/ puD dh e'fFF ftu nfijk ftnesh eJh tko

fi; ~ vkeNoh GkFk ftu #g?okBkfJv f;ei'cO/ fBnk# fejk ikAdk j?. fJ; dh geV ftu nkfJnk ftnesh jhD GktBk dk fFeko ns/ vog'e j' ikAdk j?. nfij/ ftnesh d/ wB ftu vo Bkb i[V/ fynkb T[^md/ jB ns/ T[j T[; s'A ;Zuw[Zu voB brdk j?. nfijk ftnesh xo ftu fJeZbk j[zdk j? skA T[; ~ brdk j? fe e'Jh xo ftu S[fgnk p?mk j? ns/ w"ek fwbD #s/ T[j fgZfSUA T[; #s/ tko eo/rk. fJ; dk fFeko ftnesh okj

nkgDk ekp{ y'j p?mdk j?. nfij/ ftu ftnesh d[oxNBkrO;s j' ikAdk j? ikA FZeh ftnesh #s/ jwbk eo fdzdk j? ikA nkgD/-nkg ~ ;ohoe s"o #s/ B[e;kB gj[zuk b?Adk j?. f;ei'cO'fBnk dk fFeko ftnesh ed/-ed/ nkgD/-nkg ~ ]sw eoB bJh :sB eoB brdk j?. fJ; ;fEsh ftu fe;/ d/ fwb ikD #s/ T[; dh wB';fEsh pdb ikAdh j? ns/ T[j ;[oZfyns j' ikAdk j?. T[; ~ T[j ftnesh nkgDk

fijk bZrD brdk j?. T[; dhnkA rZbkA Bkb T[; ~ okjs fwbdh j?. vkeNo wkjokA nB[;ko fJj o'r fdwkr d/ n;zs[bB ekoB g?dk j[zdk j?. nfij/ o'rhnkA d/ fdwkr ftu o;kfJDe fefonktkA ftrVB brdhnkA jB, fi; Bkb o'r tXD brdk j?. e[M b'e fJ; ~ ykBdkBh o'r th wzBd/ jB. T[BQkA nB[;ko vog'e wkA-pkg dh n"bkd T[;/ wkj"b ftu Yb e/ T[BQkA torh j' ikAdh j?. ykBdkBh nkXko #s/ fJj o'r nrbh n"bkd sZe ik gj[zudk j?. fJ; o'r ~ bkfJbki wzfBnk ikAdk ;h go j[D nfijh rZb BjhA j?.

wB'o'r vkeNokA d[nkok fJ; o'r ~ d{o ehsk ik ;edk j?. fJ; o'r s'A S[Nekok gkT[Dk nk;kB BjhA j? go J/Bk n"yk th BjhA j? fe o'rh ~ T[; d/ jkb #s/ SZv fdZsk ikt/. fJ; o'r d/ fJbki ftu dtkJh dh tos'A th j[zdh j? go o'r ~ e/ tb dtkJh d/ ;jko/ jh g{oh soQkA d{o BjhA ehsk ik ;edk. o'rh ~ g{o/ bkG bJh o'rh tZb'A y[d e'fFF ns/ T[; d/ gfotko d/ w?ApokA ns/ T[; d/ F[ZGfuzsekA dk ;fj:'r }o{oh j[zdk j?. #tfjw ikA FZe dk fJbki jehw b[ewkB d/ e'b th BjhA j?#, fJj j[D e/tb efjD tkbh rZb j?. j[D FZe


56

Indo-Canadian Awaaz | Friday, January 13, 2017

13 january 2017 awaaz webfile  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you