Page 1

2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

2 0 1 7

1

P OR T FOLIO


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

2


3

!

. 2 0 1 7

Thế mạnh của tôi là thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu, bao bì sản phẩm và cũng là định hướng của tôi về lâu dài. Khả năng tiếp nhận brief nhanh và lên ý tưởng nhanh giúp tôi thể hiện một cách nhanh chóng và đúng nhất cho những dự án được đảm nhận. Ngoài thế mạnh đó, tôi vẫn có thể làm tốt các mảng khác như: Web Design, lên ý tưởng cho event... illustration không mạnh nhưng “đủ dùng”. Nhiếp ảnh với tôi cũng là một đam mê.

P O RT F O L I O

H ELLO

Tên tôi là Vương Huỳnh Hoài Nhân. Tôi tốt nghiệp Đại học Công Nghệ Sài Gòn (STU) vào năm 2014, chuyên ngành thiết kế đồ họa.


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

C O NTA C T S

&

S K ILLS

4


5

MOBILE . 0964 908 411 EMAIL . VUONGHUYNHHOAINHAN@GMAIL.COM BEHANCE . BEHANCE.NET/VUONGHUYNHHOAINHAN

Adobe Illustrator

.

Adobe Photoshop

2 0 1 7

P O RT F O L I O

FACEBOOK . FACEBOOK.COM/VUONGHUYNHHOAI.NHAN

Adobe InDesign


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

01.

6


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

7

LOGO. BRAND IDENTITY


8

P E R S ON A L I D E N T I T Y Location: Ho Chi Minh City - Vietnam Services: Freelance Graphic Designer Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan Art Direction/ Branding

2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

©VuongHuynhHoaiNhan


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

9


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

10


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

11


12 P O RT F O L I O . 2 0 1 7

C HE E SE C OF F E E Location: Ho Chi Minh City - Vietnam Services: Coffee Shop Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan Art Direction/ Branding ©VuongHuynhHoaiNhan


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

13


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

14


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

15


16 P O RT F O L I O . 2 0 1 7

C O R È LE V . Location: Ho Chi Minh City - Vietnam Services: Fashion Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan Art Direction/ Brand Logo/ Icons/ Identity ©VuongHuynhHoaiNhan


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

17


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

18


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

19


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

20


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

21


22

O WL A R T B OOK S T OR E & C O F F E E Location: Ho Chi Minh City - Vietnam Services: Coffee Artbook Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan/ Huynh Thi Kieu Oanh Art Direction/ Branding/ Advertising

2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

©VuongHuynhHoaiNhan


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

23


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

24


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

25


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

26


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

27


28

C U ME O C OF F E E Location: Ho Chi Minh City - Vietnam Services: Coffee Shop Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan/ Nguyen Le Uyen Vy Brand Logo/ Slogan/ Icons/ Identity

2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

©VuongHuynhHoaiNhan


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

29


3 0 P O RT F O L I O . 2 0 1 7

MS T E C H Location: Ho Chi Minh City - Vietnam Services: Technology Website: mstech.vn Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan Brand Logo/ Icons/ Namecard/ Favicon ©VuongHuynhHoaiNhan


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

3 1


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

3 2


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

3 3


3 4 P O RT F O L I O . 2 0 1 7

P R O FES S I ON A L C OM MU NIC ATIO N G R O U P Location: Ho Chi Minh City - Vietnam Services: Business Consultancy - HR Training - Networking Platform Website: pcgvietnam.com Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan Brand Adaptation/ Identity ©VuongHuynhHoaiNhan


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

3 5


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

3 6


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

37


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

3 8


Art Direction/ Brand Identity ©VuongHuynhHoaiNhan

P O RT F O L I O

3 9 Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan

.

Location: Ho Chi Minh City - Vietnam Services: Organic Foods & Cosmetic

2 0 1 7

D S Q T - Đ Ặ C S Ả N QUÊ TU I


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

40


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

41


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

42


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

4 3


44 P O RT F O L I O . 2 0 1 7

BU & I Location: Tay Ninh City - Vietnam Services: Fashion Store Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan Art Direction/ Branding/ Icons/ Identity ©VuongHuynhHoaiNhan


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

45


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

46


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

47


4 8 P O RT F O L I O . 2 0 1 7

BL I TZ Location: Ho Chi Minh City - Vietnam Services: Fashion Shop Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan Brand Logo/ Icons/ Identity/ Photography ©VuongHuynhHoaiNhan


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

4 9


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

5 0


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

5 1


5 2 Location: Dong Nai - Vietnam Services: Fashion/ Health/ Beauty Shop Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan

2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

S I MI

Brand Logo/ Icons/ Identity ©VuongHuynhHoaiNhan


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

5 3


5 4

BY K I E T H ON E Y Location: Ho Chi Minh City Services: Wedding Planner Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan Brand Logo

2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

©VuongHuynhHoaiNhan


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

5 5


5 6

P UR E LU X U R Y Location: Singapore Services: Travel Agency Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan Brand Logo/ Icons/ Identity/ Website

2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

©NextGoodThings


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

5 7


5 8

D E S C ON C ON S T R U C T IO N Location: Ho Chi Minh City - Vietnam Services: BUILDING CONSTRUCTION, DESGINING AND CONSTRUCTING, CONSULTING AND PROJECT MANAGEMENT, PRODUCE, TRADING EQUIPMENT & CONSTRUCTION MATERIALS Website: www.descon.com.vn Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan Brand Logo/ Icons/ Identity/ Website

2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

©NextGoodThings


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

5 9


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

6 0


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

6 1


6 2

RE A L C LOT H E S Location: Ho Chi Minh City - Vietnam Services: Fashion Store Website: realclothes.me Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan Brand Logo/ Icons/ Identity

2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

©NextGoodThings


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

6 3


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

6 4


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

6 5


6 6 Location: Ho Chi Minh City - Vietnam Services: English School Website: aeg.edu.vn Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan/ Hoai Vu/ Phuong Nguyen

2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

A NGLO E D U C AT I ON

Brand Logo/ Icons/ Identity ©NextGoodThings


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

6 7


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

6 8


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

6 9


70

BI D Y . V N Location: Ho Chi Minh City - Vietnam Services: Ecommerce Website: bidy.vn Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan Brand Logo/ Icons/ Identity

2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

©NextGoodThings


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

7 1


72

BI D Y . V N Location: Ho Chi Minh City - Vietnam Services: Ecommerce Website: bidy.vn Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan Brand Logo/ Icons/ Identity

2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

©NextGoodThings


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

73


74

C RE 8 0 Location: Ho Chi Minh City - Vietnam Services: Agency Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan/ Phuong Nguyen Brand Logo/ Icons/ Identity

2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

©NextGoodThings


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

75


76

GO O D G OOD S M A R T Location: Ha Noi City - Vietnam Services: Import Store Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan Brand Logo/ Icons/ Identity

2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

©NextGoodThings


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

77


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

78


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

79


80 Location: Hoi An - Da Nang City - Vietnam Services: Fashion Store Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan

2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

FAS HI ON F A C T OR Y STATIO N

Brand Logo/ Icons/ Identity ©NextGoodThings


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

81


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

82


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

83


84 Location: Ho Chi Minh City - Vietnam Services: Restaurant Website: huyenkitchen.com Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan

2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

HUY EN ’ S K I T C H E N

Brand Logo/ Icons/ Identity ©NextGoodThings


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

85


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

86


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

87


88

NE XT G OOD T H I N G S AG ENC Y Location: Ho Chi Minh City - Vietnam Services: Agency Website: nextgoodthings.com Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan Brand Logo/ Icons/ Identity

2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

©NextGoodThings


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

89


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

9 0


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

9 1


9 2

P TS C PP S - P E T R O VIE TNAM Location: Ba Ria - Vung Tau - Vietnam Services: Oil & Gas Website: ptsc.com.vn Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan Brand Adaptation/ Identity

2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

©NextGoodThings


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

9 3


9 4 P O RT F O L I O . 2 0 1 7

VI D E O F LY Location: Thanh Hoa - Vietnam Services: Online Music Website: videofly.vn Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan Brand Logo/ Icons/ Identity ©NextGoodThings


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

9 5


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

02.

9 6


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

9 7

LAYOUT . PRINT DESIGN


9 8 P O RT F O L I O . 2 0 1 7

D A K N ON G T R AV E L G U IDE Location: Dak Nong Province - Vietnam Services: Travel Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan Concept/ Illustration/ Icon/ Layout ©VuongHuynhHoaiNhan


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

9 9


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

10 0


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

10 1


10 2

DAKNO NG T RAVEL MAP Location: Dak Nong Province - Vietnam Services: Travel Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan

2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

Concept/ Illustration/ Icon


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

10 3


10 4 P O RT F O L I O . 2 0 1 7

VI NA M I LK I N T E G R ATE R EP O R T 2 0 1 6 Location: Ho Chi Minh City - Vietnam Services: Milk Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan Concept/ Icon/ Layout ©VuongHuynhHoaiNhan


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

10 5


10 6

A BBOT T G R OW - M Ầ M NO N V ƯƠ N C AO Location: Ho Chi Minh City - Vietnam Services: Milk Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan Layout

2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

©NextGoodThings


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

10 7


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

03.

10 8


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

10 9

ICONS . ILLUSTRATION


110

D A K N ON G T R AV E L IC O NS Location: Dak Nong Province - Vietnam Services: Travel Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan Concept/ Icons/ Illustration/ Adaptation

2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

©VuongHuynhHoaiNhan


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

111


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

112


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

113


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

114


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

115


116

D A K N ON G T R AV E L Location: Dak Nong Province - Vietnam Services: Travel Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan Concept/ Icons/ Illustration/ Infographic/ Adaptation

2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

©VuongHuynhHoaiNhan


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

117


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

118


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

119


120

NE XT B U I LD I C ON Location: Ho Chi Minh City - Vietnam Services: Paint Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan Concept/ Icons/ Illustration/ Adaptation

2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

©VuongHuynhHoaiNhan


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

121


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

122


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

123


124

WO MA N D AY C A R D - P TSC P P S Location: Vung Tau City - Vietnam Services: Oil & Gas Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan Concept/ Illustration/ Layout

2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

©NextGoodThings


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

125


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

04.

126


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

127

PACKAGING


128

BO D Y LOT I ON - G A STO R E Location: Nha Trang City - Vietnam Services: Cosmetic Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan Illustration: Dan Thanh Concept/ Illustration/ Packaging

2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

©VuongHuynhHoaiNhan


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

129


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

13 0


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

13 1


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

04.

13 2


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

13 3

WEB/ UI/UX


13 4

NE XT G OOD T H I N G S AG ENC Y Location: Ho Chi Minh City - Vietnam Services: Creative Agency Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan Concept/ Layout/ Web UI/UX

2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

©NextGoodThings


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

13 5


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

13 6


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

137


13 8

P UR E LU X U R Y Location: Singapore Services: Travel Agency Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan Concept/ Layout/ Web UI/UX

2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

©NextGoodThings


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

13 9


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

140


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

141


142 P O RT F O L I O . 2 0 1 7

D E S C ON C ON S T R U C T IO N Location: Ho Chi Minh City Services: Construction Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan Concept/ Layout/ Web UI/UX ©NextGoodThings


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

14 3


144

VU HO A N M Y Location: Ho Chi Minh City - Vietnam Services: Model Graphic Designer: Vuong Huynh Hoai Nhan Concept/ Layout/ Web UI/UX

2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

©NextGoodThings


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

145


2 0 1 7

.

P O RT F O L I O

THANKS FOR WATCHING

146

Vuong Huynh Hoai Nhan - Portfolio 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you