Proměna chyšecké návsi - závěrečná zpráva (Místo, kde žijeme)

Page 1

Proměna chyšecké návsi, aneb Kronika komunitního projektu v Chyškách Místo, kde žijeme Nadace Via 2013/2014


Proměna chyšecké návsi 2013/2014

Partneři projektu:

2


Proměna chyšecké návsi 2013/2014

Slovo úvodem „Když jsem jako farář přišel do Chyšek, byl jsem hned zpočátku několikrát svědkem nadšeného vzpomínání na období, kdy se opravoval kostel a stavěla nová fara. Vzpomínala zejména starší generace a z fotografií jsem vytušil, že se zapojilo velké množství lidí a že svépomocí dosáhli toho, o čem se jinde ani nezdá i za pomoci dotací či grantů. Kladl jsem si otázku, jestli to už ale není jen záležitost minulosti a porevoluční euforie. Jak jsem ale postupem času Chyšky a jejich okolí víc a více poznával, bylo mi jasné, že se jedná o mimořádné místo s lidmi, v nichž dřímá velký potenciál. Vnímal jsem ho na poli hudebním, sportovním, školním, hasičském i farním. Líbilo se mi, jak se starší ujímají mladých, povzbuzují je a předávají své zkušenosti. Po úpravě Farské zahrady v sousedním Nadějkově mi několik mladých lidí z Chyšek sdělilo, že mají podobnou touhu pečovat o svoji obec a přispět k její proměně. Tato touha stála u zrodu Našeho Chyšecka. A projekt úpravy chyšecké návsi - proměny prostor kolem kostela a fary - ve mně posílil přesvědčení, že se nacházím na vzácném místě. Jak projekt probíhal, se všichni dočtou v této závěrečné zprávě. Jsem rád, že se farnost podělila o svůj pozemek a otevřela ho široké veřejnosti. Jsem rád, že se zapojilo tolik lidí, napříč generacemi. Jsem rád, že centrum obce bude zelenější, barevnější, upravenější a že se díky odstranění plotů opticky rozšířilo. Jsem rád, že fungovala spolupráce s obcí a s dalšími spolky, či skupinami. Jsem rád, že Chyšky mají mladou generaci, která se pro projekt dokáže nejen zapálit, ale dotáhne ho do konce. Jsem rád, že jsem mohl pozorovat, jak starší i mladí lidé darují svůj čas a energii pro druhé. Jsem rád, že jsem mohl být mnohokrát svědkem nezištnosti a obětí. A věřím, že to tímto projektem nekončí. Dobře pro Chyšky a jejich budoucnost!“

P.Mgr. Zdík Miroslav Jordánek O.Praem.

3


Proměna chyšecké návsi 2013/2014

„Ohlas na úpravu prostoru mezi farností a kostelem v Chyškách Koncem loňského roku se skupina lidí z Chyšek rozhodla, že upraví prostor mezi farou a kostelem. Smyslem celé akce bylo opticky sjednotit prostor návsi, kterou budovala obec, s místem před farou. Současně tento prostor zpřístupnit širší veřejnosti k odpočinku. Nadšení a elán se postupně přenášel na ostatní občany Chyšecka, kteří se začali aktivně zúčastňovat plánovacích akcí a následně i realizace projektu. Původní úmysl skupinky lidí, zakládacích členů občanského sdružení Naše Chyšecko, se rozrostl v dlouho neviděném zájmu ostatních občanů o veřejné dění. Plánování a realizace projektu se stala veřejnou záležitostí. Občané se začali o celou akci zajímat a podporovat ji. Kdo mohl, přispěl prací, jiný myšlenkou nebo finančně. Z akce několika lidí se stala AKCE občanů Chyšecka. Úspěch celé akce je v zapojení velkého počtu občanů. V jejich nasazení, obětavosti a snahy podílet se na projektu. Ochota členů Našeho Chyšecka obětovat vlastí volno se vyplatila. Cyklisté a turisté, kteří obcí procházejí nebo projíždění vyjadřují svůj obdiv k vytvořenému dílu.“ Miroslav Maksa starosta obce

4


Proměna chyšecké návsi 2013/2014 Výchozí stav Obec Chyšky leží v kopcovité krajině na hranici jihočeského a středočeského kraje cca 10 km severně od města Milevska. Kopcovitá a kamenitá krajina díky své chudobě zůstala ušetřena výrazných zásahů zemědělské výroby a průmysl se jí vůbec nedotkl (vyjma parádního výhledu na temelínské věže). V obci žije téměř 600 stálých obyvatel a spolu s přilehlými osadami má obec kolem 1100 obyvatel. Pracovních příležitostí v Chyškách mnoho není, v obci funguje mateřská a základní škola, poštovní úřad, ordinace praktické a dětské lékařky, tři obchody a tři hospody. Dominantou Chyšek je kostel svatého Prokopa, jehož počátky se datují až do poloviny 13. století. Současná podoba je dána barokní úpravou. Jak jsme se díky projektu u příležitosti prvního veřejného plánování dozvěděli z obecní kroniky, stavbu a opravy kostela si chyšečtí vždy zajišťovali sami. Stejně tak v roce 2002 vystavěli místní občané budovu nové fary, která s kostelem bezprostředně sousedí a tvoří přirozenou součást návsi. Obě stavby však byly odděleny plotem. Zděný plot kolem fary byl navíc dost nevzhledný a působil jako hradba oddělující faru od centra obce. Pod vlivem zkušeností ze sousedního Nadějkova přišel na jaře roku 2013 chyšecký farář Zdík s nápadem zrevitalizovat farskou zahradu a zkusit zažádat o podporu z programu Místo, kde žijeme Nadace Via. Myšlenka se rychle ujala a chopil se jí Honza, který právě dával dohromady nadšence a dobrovolníky pro sdružení, které by se staralo o zvelebování obce a okolí.

5


Proměna chyšecké návsi 2013/2014 Namísto původně plánované naučné stezky se tedy nově vzniklé Naše Chyšecko pustilo do vymýšlení, jak proměnit chyšeckou farskou zahradu. Když už byli u toho, přidali k tomu i další pozemky kolem kostela. Po tom, co jsme se dozvěděli, že naši žádost Nadace Via do projektu přijala, pozvali jsme si Janu Průšovou z nadějkovského Okrašlováku, aby nám povyprávěla, co účast v projektu obnáší. Dozvěděli jsme se, že nás čekají semináře, z nichž nám půjde hlava kolem, že budeme Chyšáky nutit do brainstormingu a že se může stát, že lidi v obci rozdělíme na nesmiřitelné tábory… I přes veškeré obavy jsme si však na počátku slibovali, že v Chyškách vytvoříme ideální místo k setkávání lidí. Místo, kde si budou moct hrát děti, ale posedí tu i babičky, když půjdou z kostela, budeme zde pořádat venkovní koncerty a akce, letní kino a náves získá novou a hezčí tvář. Program Místo, kde žijeme nám nabízel nezanedbatelnou finanční podporu, konzultanta a inspiraci. Věděli jsme, že budeme pracovat komunitně. Očekávali jsme, že se obyvatelé zapojí do práce, budou chodit na brigády. Netušili jsme však, že už od prvního plánovacího setkání v Chyškách pojedeme na vlně nadšení a pro nás nečekaného zájmu obyvatel pro Proměnu chyšecké návsi. V projektu nás významně podporuje obec, škola, hasiči, fotbalisti, místní podnikatelé. Zástupci vyjmenovaných chodili pravidelně na brigády a pomohli při organizaci slavnostního otevření. Ale popořádku…

6


Proměna chyšecké návsi 2013/2014 Příprava projektu Naše Chyšecko Občanské sdružení Naše Chyšecko bylo založeno v dubnu 2013 občany obce Chyšky s cílem zkvalitnit prostředí obce, obohatit společenský a kulturní život v obci a plánuje angažovat se v oblasti ekologie a pořádat besedy a vzdělávací akce. Tým Při psaní žádosti na podporu projektu byl hlavním iniciátorem Honza se Zdíkem, kterým pomáhala Honzova manželka Peťa. Postupem času se do nejužšího „přípravného týmu“ přidali Vlaďka a Míra. Rozdělení rolí bylo vcelku jasné. Honza, jako jednatel sdružení, vizionář, zdatný organizátor a zahradník k tomu, je jasným manažerem projektu a fundraiserem. Vlaďka, která trpí grafomanií, se stará o propagaci a administrativu a Míra, který je praktik a systematik, je jasným koordinátorem, rychlou spojkou a taky napravovačem chyb nás ostatních. Tým doplňovali a podporovali již zmíněný Zdík a konzultantka z Nadace Via Martina.

7


Proměna chyšecké návsi 2013/2014 Partneři Hned od začátku Proměny za námi stála chyšecká římskokatolická farnost jako vlastník pozemku a Obec Chyšky, která projektu významně pomohla nejen finančně, ale i technikou, lidskými zdroji a hlavně osobou pana starosty, jehož zkušenosti příznivě ovlivnily řadu kroků v realizaci Proměny. Děti ze základní školy kreslily a navrhovaly, jak si představují novou náves a starší žáci 7. a 9. třídy vlastními silami připravili záhony před kostelem k výsadbě. Velkou zásluhu na pracích na chyšecké návsi má i místní Zemědělské družstvo, které s upravovanou plochou bezprostředně sousedí. Kromě toho, že zapůjčili techniku a udělali spoustu těžké práce, darovali i sele na slavnostní otevření. Na brigády chodili pravidelně členové chyšeckého Sboru dobrovolných hasičů a Fotbalového klubu. Ti se také významně podíleli na přípravě a organizaci slavnostního otevření. Skauti, pro které je stejně jako pro nás fara domovskou půdou, pomáhají při brigádách, kde měli na starosti mimo jiné hlídání prezenční listiny. Při slavnostním otevření se starali o zábavu pro děti a také nám (leckdy bez jejich vědomí) půjčují psací a kreslící potřeby z jejich klubovny na faře.

8


Proměna chyšecké návsi 2013/2014 Výběr projektanta Při výběru projektanta jsme se nechali inspirovat v nedaleké obci Nadějkov, kde stejný projekt probíhal před dvěma lety. Jako prvního architekta, projektanta, jsme oslovili Adama Baroše. Bohužel z časových důvodů odřekl, ale doporučil nám pražský ateliér Kontinual. Podívali jsme se na jejich internetové stránky a domluvili schůzku v Chyškách. Zaujal nás jejich velký zájem o celý projekt úpravy návsi se zapojením veřejnosti a nechali jsme si zpracovat cenovou nabídku. Oslovili jsme ještě další dva ateliéry, abychom měli srovnání. Nakonec jsme však vybrali ateliér Kontinual pod vedením Lucie Medkové.

Spokojenost s projektantem Výběr projektanta se nám podařil. Tým architektů z ateliéru Kontinual si se zadáním projektu velmi dobře poradil. Velkým přínosem bylo právě to, že se na projektu podílelo více lidí a každá oblast je detailně zpracovaná odborníkem. Ateliér Kontinual se účastnil obou veřejných plánování, finální prezentace vítězného návrhu i všech důležitých brigád. Projektanti s námi spolupracují po celou dobu realizace, zajišťují autorský dozor a vyjadřují se k nutným změnám. Nestalo se nám, že by nás v případě žádosti o radu či změnu odmítli, spíš naopak. Pomáhali nám i při jednání s úřady apod. Věříme, že naše spolupráce tímto projektem nekončí. Kontinual již pracuje na návrhu autobusové zastávky na chyšecké návsi.

9


Proměna chyšecké návsi 2013/2014 Koordinátor dobrovolníků Organizačně jsme brigády plánovali vždy dopředu v úzkém týmu lidí z Našeho Chyšecka. Při brigádách se operativně tvořily skupiny lidí podle prací, které byly na brigádě potřeba udělat, např. sázení rostlin, bourání zdí, natírání plotů… a zvolili jsme si vždy do čela každé skupiny jednu osobu, která měla danou skupinu na starosti. Hlavní koordinátor celé brigády jednal s vedoucími skupin a dohlížel spolu s architekty na jednotlivé práce.

Odborný dozor Odborný dozor nám zajišťoval ateliér Kontinual a dále odborníci z firem, kteří nám prováděli jednotlivé stavební práce.

10


Proměna chyšecké návsi 2013/2014 1. společné plánování První plánování s veřejností jsme poměrně dlouho dopředu připravovali. Přemýšleli jsme i o tom, které místo v obci bude k setkání nejvhodnější. Stal se jím salónek v restauraci v kulturním domě, na neutrální půdě. Kdybychom uspořádali plánování přímo na faře, nepřišli by lidé, kteří se neztotožňují s církví. Kdybychom akci zorganizovali na obecním úřadě, proměna by byla spojována s předvolební aktivitou. Podle počtu účastníků v kulturním domě lze soudit, že se volba místa konání vyplatila. Pozvali jsme samozřejmě i významné představitele veřejného dění v obci a přišli: starosta, učitelé, zástupci hasičů, fotbalistů i farář. Před plánovacím setkáním jsme oslovili základní školu, aby se k úpravě vyjádřily i děti. Ty vytvořily inspirativní a nápady oplývající výkresy. Salónek jsme vyzdobili výtvarnými pracemi školáků a informacemi o Našem Chyšecku a projektu Místo, kde žijeme. Připravili jsme i fotoprezentaci z historických fotografií a pohlednic Chyšek pro navození atmosféry. V sobotu 8. února 2014 odpoledne jsme zahájili plánování okružní cestou kolem kostela a fary. Poté jsme zakotvili v kulturním domě a usedli k vlastnímu plánování. Promluvila chyšecká kronikářka Stanislava Hejnová, která ve svém příspěvku zdůraznila tradici komunitní práce a svépomoci obyvatel Chyšek při stavbě a opravách kostela a fary. Olga Dušková přivezla inspiraci a podporu ze sousedního Nadějkova, představila průběh a výsledky projektu na Farské.

11


Proměna chyšecké návsi 2013/2014 Celou akcí provázeli architekti z Ateliéru Kontinual a naše milá konzultantka Martina. Před plánováním nás provázela obava z malé účasti, a že se lidé nebudou vyjadřovat a nesesbíráme nápady. To jsme se spletli. Nasbírali jsme několik desítek nápadů, ze kterých bodováním vzešlo 10 prioritních. Mezi nimi bylo odstranění nevzhledné zastávky, přestavba či odstranění plotu u fary, zachování vzrostlých stromů nebo koutek pro děti. Obyvatelé se shodli na rozšíření zelených ploch a na úpravě cesty ke kostelu atd... Prioritní nápady pak v pěti skupinách zakreslili do slepých map a vytvořili tak předběžný architektonický projekt.

12


Proměna chyšecké návsi 2013/2014 2. společné plánování V sobotu 22. března jsme se sešli podruhé. Po více než dvouhodinovém setkání získal projekt konkrétní podobu. Projektanti z Ateliéru Kontinual Lucie Medková, Jan Medek a Vendula Krausová představili v Chyškách v salónku restaurace v kulturním domě dvě varianty projektů, které zpracovali na základě nápadů a požadavků vzešlých z prvního plánování. Oba projekty vycházejí z podstaty místa, respektují jeho historii a souvislosti. Oba koncepty nazvané Na jednom dvorku a U jednoho stolu kladou důraz na setkávání a symboliku. Během hodinové, dokonale připravené, prezentace všechny zúčastněné Lucie seznámila s projekty, které vycházejí z myšlenky setkávání. Proto na prvním návrhu byl stěžejním prvkem masivní dřevěný stůl a na druhém dvorek s kamenným ohništěm. Následovala diskuze a prostor pro dotazy. Dotazy směřovali k praktickým otázkám, jako např. odolnost materiálů a hlavně zajištění bezpečné návaznosti farské zahrady na sousedící rušnou komunikaci a křižovatku. Projektantka shrnula zásadní body, kterými se projekty odlišují a ty byly zapsány na tabuli. Po přestávce k promyšlení a občerstvení došlo k hlasování o finální variantě. Formou bodování zúčastnění na každém z návrhů označili ty prvky, které upřednostňují. Po sečtení bodů následovala diskuse, během níž si architekti poznamenali výsledky hlasování, které byly v řadě případů velmi těsné. Na závěr se rozpoutala diskuze o tom, zda zbourat zastávku. Hlasováním se rozhodlo, že se zastávka zbourá.

13


Proměna chyšecké návsi 2013/2014 Brigády Během projektu proběhly celkem čtyři veřejné brigády, kterých se zúčastnilo celkem 238 dobrovolníků a odpracovalo se 1790 hodin. Musíme si ale přiznat, že tato čísla nejsou v žádném případě konečná. Na projektu pracovalo mnoho firem a řemeslníků, někteří na projektu pracovali brigádnicky jen za náklady vynaložené na materiál. Za to jim patří velký dík. Tím se stává i počet dobrovolně odpracovaných hodin mnohem vyšší. Samozřejmě, že se mezi velkými veřejnými brigádami konalo mnoho menších brigád a organizačních schůzek. Někteří dobrovolníci obětovali svou pracovní dovolenou právě na úpravě zahrady, strávili nespočet večerních hodin při přípravách a konzultacích s odborníky. Nelze opomenout ani práci a čas žáků základní školy a jejich kantorů, a také pomoc pracovníků a zaměstnanců obce Chyšky. Ještě že nám Via poskytla školení, jak komunitní projekt zorganizovat.

1. veřejná „bourací“ brigáda 17. května v sedm hodin jsme se sešli - Honza, Vlaďka a Míra před farskou zahradou a začali jsme se připravovat na příchod brigádníků. V místní prodejně jsme vyzvedli svačiny a občerstvení v pekárně čerstvě upečené pečivo. Vylepili jsme plakát se sponzory a plánek s finální podobou proměněné zahrady. Připravili jsme stůl, na kterém brigádníci našli program, bezpečnostní pravidla a zapisovali se zde do prezenčních listin. Úderem osmé hodiny se pracovníci rozdělili do skupin, kde každá skupina měla vždy jednoho koordinátora. Při brigádě se mělo odstranit všechno, co do nového projektu nepatří a připravit terén pro nové úpravy. Skupina „Bouráků“ za spolupráce bagru odstranila cihlový plot u fary a zbourala čekárnu. Rozebrali dlážděný chodník k faře a otloukali zídku plotu. Suť byla odvážena do Květuše. Další skupina začala zpevňovat a otloukat starou zeď, která se stane základem pro zelenou pergolu. Očistili i zídku sousedící s pozemkem ZD. Skupina „Dřeváků“ uklidila suché palivové dřevo z dřevníku do sklepa a do dřevníku složili dřevo, které na místě štípali. Po obědě se z Dřeváků stali Křováci a za odborné spolupráce dvou dřevorubců z Nosetína a Radíkov vyčistili křoví a keře v okolí pomníku před kostelem. Křoví a vyvážku odvážel pan starosta osobně. Souběžně s ostatními pracemi byly přiváženy

14


Proměna chyšecké návsi 2013/2014 placaté kameny na stavbu, které daroval pan Dvořák z Modlíkova. Významnou pracovní skupinou byla občerstvovací skupina, která zajistila v 10:00 svačinu a teplé nápoje a další svačinu po skončení brigády. Po 12. hodině brigádníky čekal výborný guláš. I přes to, že nám počasí nepřálo a v šestnáct hodin už opravdu lilo jako z konve, se první veřejné brigády, až s neuvěřitelným nadšením zúčastnilo jednačtyřicet pracovníků, tři traktory, bagr a všichni odpracovali prvních 317 brigádnických hodin. Díky hojné účasti jsme zvládli více práce, než jsme očekávali. Kvůli dešti se nepodařilo opéct špekáčky, což měla být příjemná tečka za pracovním dnem. A taky začala anabáze s kamennými zdmi u fary. Při otloukání se zjistilo, že zdi nedrží a nebude stačit je jen otlouct a vyspárovat. Bylo nutné je přezdít, a tak se rozjela nejnapínavější akce v rámci Proměny.

15


Proměna chyšecké návsi 2013/2014 Brigáda se školáky Před druhou velkou brigádou pomohli s úpravou terénu před kostelem a pomníkem obětem první světové války i školáci. Během čtvrtka 19. června střídavě pracovali deváťáci a sedmáci na úpravě záhonů. Vykopali a vyvezli přebytečný materiál a navozili do záhonů kompost a vytvarovali záhony. Brigádku místo vyučování si evidentně užívali, vznikla spousta „cool“ fotek.

16


Proměna chyšecké návsi 2013/2014 2. veřejná brigáda Po načerpaných dojmech, zkušenostech a poučeni z chyb, jsme se v sobotu 21. června vrhli do druhé veřejné brigády. Té, tak jako u té první, předcházelo vytištění plakátů, jejich rozvoz po okolních osadách, vyhlášení brigády rozhlasem a schůzka realizačního týmu. Počasí se vydařilo a v průběhu dne se dostavilo 55 brigádníků a 10 šikovných dětí. Od 8 do 17. hodiny se intenzivně pracovalo na úpravě terénu, přípravě a osázení záhonů, natírání plotu a rozebírání kamenné zdi za farou. Vyčistili jsme terén u pomníku před kostelem a založili záhon. Vysadili jsme trvalky a pokryli záhon štěrkem. Stejným způsobem byl vytvořen i záhon kolem plůtku před farou. V rámci přípravy záhonů bylo nutné kátrovat zeminu a navážet kompost a následně navážet štěrk. Další záhony vznikly u vchodu do fary a u vchodu do sakristie kostela. Brigádníci zvládli i vyplít stávající záhony u kostela. Další skupina obrousila a natřela základní barvou vrata a kovový plot u kostela. Pan Závorka na vlastní náklady vyspravil poničené drátěné pole plotu. Zároveň pokračovaly bourací a stavební práce. Muži rozebrali kamennou zeď za farou a cihlový plot u hřbitova. Práce byly s velkým pracovním úsilím udělány všechny, dokončily se i nedodělky z minula. Mnozí brigádníci zůstali ještě po ukončení, a rozběhla se čilá konverzace o aktuálním dění v obci.

17


Proměna chyšecké návsi 2013/2014 3. veřejná brigáda Pro velké nadšení občanů z předchozích brigád byla naplánována brigáda třetí. Během horké letní soboty 9. srpna se práce na Proměně chyšecké návsi značně pohnuly vpřed. 35 dobrovolníků - brigádníků a mnoho šikovných dětí pod vedením architektek z Atelieru Kontinual mezi 8. a 17. hodinou vytvořili a osadili trvalkové záhony před farou, na farské zahradě i kolem kostela. Podařilo se natřít kovový plot u kostela a vrata na hřbitov a zedníci na své náklady opravili a omítli vstupní pilíře u brány před kostelem. Brigádníci vyklidili prostor kolem šatlavy a ze sklípku vyvozili suť. V průběhu brigády zajišťovaly členky Našeho Chyšecka občerstvení a o chutný oběd se tradičně postaral Hostinec U Čižinských. Třetí brigáda se nesla v obzvlášť pohodové a veselé náladě.

„Sympatické bylo vidět při práci mladé i starší“, řekl učitel základní školy a starosta hasičů Josef Vachta

18


Proměna chyšecké návsi 2013/2014 4. veřejná brigáda Čtvrtá deštivá brigáda v sobotu 13. září za účasti 23 dobrovolníků a 7 dětí proběhla v duchu terénních úprav a výsadby. Vznikl nový trvalkový záhon za kostelem, vysadily se cibuloviny a vyplely se stávající záhony. Podařilo se připravit plochu farského dvora pro výsev trávníku a za farou vyrostla nová kamenná zeď, která nahradila původní zídku, kterou lidé na minulých brigádách rozebrali. Vedle čtyř veřejných brigád proběhlo nespočetně malých brigád. Ať už dobrovolníci pomáhali řemeslníkům, nebo se jednalo o přípravné práce nebo dodělávky po brigádách.

19


Proměna chyšecké návsi 2013/2014 Členská brigáda 18. října byla svolána členská brigáda, ke které se nečekaně přidali další dobrovolníci a tím nám pomohli postavit ohniště, před nadcházející zimou zasadit stromy a připravit zahradu na pokračování její přeměny v následujícím roce. Velké díky patří dvaceti zúčastněným a poděkování za jejich 180 hodin odvedené práce. Celé toto plánování nás naučilo pracovat jako tým. Naučili jsme se potýkat s nečekanými problémy a ty potom i řešit. Víme už, jak pracovat s větším počtem lidí, jak je řídit a motivovat. Podařilo se semknout velkou skupinu lidí, která je si je dnes blíž a zajímá se o veřejné dění v obci, a to napříč věkovými kategoriemi, různosti vzdělání, pracovních zkušeností a zájmů.

20


Proměna chyšecké návsi 2013/2014

Slavnostní otevření proměněné chyšecké návsi Slavnostní otevření proměněné chyšecké návsi se konalo v sobotu 27. září. Akci jsme zahájili ve 14 hodin přivítáním návštěvníků a dechovou hudbou Kovačkou. Následoval pietní akt u pomníku obětem první světové války s kladením věnce, který vedl farář Zdík a starosta obce, zazpíval místní sbor Vokalistek. Následovala zábava při Kovačce. Stoly v připraveném stanu na farské zahradě se prohýbaly jídlem a pitím, které chyšečtí připravili. Děti potěšila pohádka O perníkové chaloupce, kterou jim zahráli místní nadšenci a připravili pro děti i zábavný program s úkoly. Další program pro děti s hledáním pokladu přichystali skauti. Kolem páté hodiny do Chyšek dorazila s napětím očekávaná delegace z Nadace Via a proměněná náves se mohla slavnostně otevřít. Promluvili zástupci Našeho Chyšecka, Štěpán Zelinger z Nadace Via, Zuzana Kučerová z NET4GAS, starosta obce a Zdík za farnost. Krásnými slovy doplnili slavnost i architekti z Ateléru Kontinual. Slavnost vyvrcholila koncertem místních kapel Tiret, Paradoxy a Manta, jejichž členové pochází z Chyšek. Celou akci provázela prezentace fotografií z projektu a na proměněná místa jsme umístili stojany s fotografiemi původního stavu k porovnání. Slavnostní otevření se parádně vydařilo a v Chyškách se o něm ještě stále mluví. Akce se tak vydařila také proto, že se řada lidí připojila přímo do příprav slavnosti. Fotbalisté zajistili grilování selátka, které daroval místní zemědělský podnik a veškeré občerstvení nachystaly chyšecké hospodyňky. Překvapením večera byl slavnostní ohňostroj jako odměna za vykonanou práci. Farská zahrada, kde se slavnost odehrávala, prošla první zatěžkávací zkouškou a osvědčila se jako perfektní místo pro pořádání podobných setkání a slavností. Uvažujeme o každoročním pořádání letní venkovní zábavy a už se moc těšíme na promítání a setkávání, která na jaře a v létě budeme pořádat.

21


Proměna chyšecké návsi 2013/2014 „Milí přátelé, chci vám všem moc poděkovat za mimořádnou sobotní akci. Byla u vás nádherná atmosféra. V jeden moment jsem si vylezla ke kostelu, pozorovala ten mumraj a na návsi tancoval snad úplně každý.“ z dopisu Martiny Břeňové

( C) ANNA Š OLCOVÁ PHOTOGRAPHY

22


Proměna chyšecké návsi 2013/2014 Dobrovolníci a zapojení veřejnosti Zapojení veřejnosti byla oblast, které jsme se na počátku poměrně obávali. Jak budeme „lanařit“ lidi? Po prvním plánování se naše obavy ukázaly jako liché. Vedle členů sdružení a chyšeckých obyvatel se do proměny zapojila i řada chalupářů a díky Zdíkovi pomáhali i táborští vojáci. Přijeli do Chyšek opakovaně a uměli za to vzít. Na brigádách se ukázalo, kolik šikovných, zručných a organizačně zdatných lidí v Chyškách žije a o skvělých schopnostech naše „cateringového týmu“ nemluvě. V malé obci, kde fungují spolky a lidé se přirozeně zajímají o dění kolem sebe, ať už ze zájmu o veřejné dění, nebo čistě ze zvědavosti, není těžké získat dobrovolníky pro dobrou věc. Důležité je, jak se aktivita prezentuje a jaký má pro lidi význam. Nová náves se dotýká všech a je vlastně i výkladní skříní obce. To jsme v Chyškách rychle pochopili.

Komunikace s veřejností Způsob prezentace projektu a to, kolik a jakých informací lidé o něm mají, hrál důležitou roli. Vedle toho, že jsme přímo oslovili hlavní instituce v obci (obecní úřad, základní a mateřskou školu, hasiče, fotbalisty), ale i dva místní podnikatele, jsme informovali občany nejprve prostřednictvím letáků do schránek a plakátů. O významu vizuální stránky

23


Proměna chyšecké návsi 2013/2014 a líbivosti propagačních materiálů ví své Zdík, a proto nám zprostředkoval neuvěřitelně ochotného grafika Petra z grafického a reklamního centra Rudi Tábor, který nám tvořil veškeré plakáty a pozvánky bez nároku na odměnu. Naše Chyšecko prezentuje veškeré aktivity a fotky z nich na webu a na facebookovém profilu. Facebooku jsme se zprvu bránili, ovšem ukázalo se, že lidé ho vážně sledují a dovídají se i o našich akcích: „Já o tom vůbec nevěděla, že se tady něco děje. Na facebooku jsem viděla v událostech, že bude brigáda, tak jsme se ségrou přišly“, svěřila se nám jedna dobrovolnice. Nejvíce sledované jsou samozřejmě fotky. Osvědčilo se posílat informace a pozvánky e-mailem. Nejmocnějším médiem však zůstává obecní rozhlas a místní šuškanda. V počátku projektu jsme oslovili i místní noviny. O projekt se průběžně zajímali a psali o něm v Milevských novinách a Píseckém deníku. Díky kontaktům získaným na semináři Nadace Via, zazněla reportáž o Proměně i v Českobudějovickém rozhlase. Ukázalo se, že při spolupráci je důležitá opravdu jasná komunikace, protože velice snadno dochází k dezinterpretaci a pokud chceme, aby se o nás psalo v novinách, musíme pro to sami hodně udělat, ideálně za paní novinářku napsat článek, přidat fotografie a ona ho pod svým jménem ráda otiskne. Každopádně ohlas v novinách zvyšoval zájem lidí o projekt a v konečném důsledku se vyplatil.

24


Proměna chyšecké návsi 2013/2014

25


Proměna chyšecké návsi 2013/2014 Získávání darů a pomoci Vedle finančních prostředků z Nadace Via projekt významně podpořila i obec Chyšky částkou 350 000 Kč a další nefinanční pomocí jako bylo poskytnutí techniky, prostor pro odvoz suti a odpadu, tiskem propagačních materiálů či hlášením obecního rozhlasu. Majitelem upravovaného pozemku je Římskokatolická farnost Chyšky, která projekt také nezanedbatelně podpořila. Částkou 250 000 Kč a propagační činností, zajištěním občerstvení, poskytnutím zázemí na faře a hlavně osobou Zdíka. S projektem jsme se na přelomu roku 2013 přihlásili do programu Era pomáhá regionům a ze sbírky jsme získali na mobiliář částku 73 500 Kč. Projekt podpořili individuální dárci a významně nám pomohli i místní podnikatelé, kteří na vykonané práce poskytli slevy, či vykonanou práci odváděli brigádně. Technikou a prací pomohlo chyšecké Zemědělské družstvo. Grafické a reklamní studio Rudi pro nás vyrábělo plakáty a pozvánky ryze sponzorsky. Neocenitelnou pomocí byla drobná práce všech zapojených. 238 dobrovolníků odpracovalo na chyšecké návsi 1790 hodin. Samozřejmě jsme se při fundraisingu setkali i s neúspěchem. Podané žádosti do Nadace ČEZ a Nadace Partnerství neprošly schvalovacím řízením.

26


Proměna chyšecké návsi 2013/2014 Kde jsme teď, a co nás čeká? Aktuálně (tzn. ke konci roku 2014) máme hotový nový originální plaňkový plot, který nahradil starý betonový. Čekárnu u fary jsme zbourali a místo ní jsme vysadili nové trvalkové záhony. Místo před farou se krásně otevřelo. Prostor výrazně pozvedly i opravené nebo nově postavené kamenné zdi a zídky. Novou pohledovou dominantou u kostela se stal žulový chodník, který je nyní mnohem bezpečnější a pohodlnější pro chůzi i pro jízdu s kočárky, či pro hendikepované. Chodník je obklopen trvalkovými záhony. Vertikály k trvalkovým výsadbám tvoří nově vysázené místní odrůdy ovocných stromů. Na jaře vyniknou vysázené cibuloviny. Velkou a nepřehlédnutelnou dominantou prostoru před farou se stala lavice se stolem z masivu, která hned po instalaci plní svůj účel: setkávají se zde lidé. Vedle fary vznikla nová paluba (podium) pro pořádání kulturních akcí.

27


Proměna chyšecké návsi 2013/2014 Jak budeme pokračovat? K úplné dokonalosti nám ještě chybí vyset trávník před farou a vysadit zbývající cibuloviny a trvalky. Přes zimu bude vyroben chybějící mobiliář (lavičky, pítko, odpadkové koše, dětská skluzavka a herní prvky), tak abychom si mohli na jaře plně užívat nové návsi. Pořádat tam kulturní akce, divadla a hudební zábavy. Stavební práce způsobily prodlevu také z důvodu vyřizování stavebních povolení, pro které je roční lhůta jako nic. Naštěstí stavební úpravy v rámci Proměny se týkají hraničních prostor. Pokud bychom řešili povolení na upravovaných pozemcích, určitě by nám na dokončení nestačila stanovená doba jednoho roku.

Údržba Údržbu bude provádět Naše Chyšecko a obec Chyšky. Obec Chyšky bude sekat a odvážet trávu, ostatní práce bude mít na starosti Naše Chyšecko (pletí, údržba záhonů, stromů). Údržba již probíhá.

28


Proměna chyšecké návsi 2013/2014 Využití prostranství Celý prostor již nyní velice ožil. Prostranství u kostela je pravidelně využíváno před i po skončení bohoslužeb, ale i jen tak během týdne. Při slavnostním otevření si nenechala spousta lidí ujít možnost se poprvé projít po krásném novém chodníku a obdivovat nové výsadby. Za teplého počasí, bylo využíváno posezení před farou. Lidé se tu schází i ve všedních dnech, jen tak na kávičku, posedět. Zatím největší slávy se dočkalo prostranství před farou i kostelem v době slavnostního otevření. Byl to velký den, který bavil jak děti, tak dospělé. Všichni, kdo se jej zúčastnili, byli velice spokojeni. Farská zahrada bude sloužit k setkávání a kulturním akcím. Podium využijeme k pořádání koncertů a divadelních představení. Na zahradě se bude v létě promítat. Ohniště a masivní stůl s lavicemi poslouží při letních grilováních. Prostor za farou využijí děti a skauti ke hrám a pohybovému vyžití. Samozřejmě náves poslouží jako místo k relaxaci, jak turistům, tak i místním. A komu nestačí zeleň a posezení, může se připojit k veřejné wifi-síti a přenést se, kamkoliv se mu zamane.

29


Proměna chyšecké návsi 2013/2014 Spolupráce s Nadací Via Všichni zaměstnanci se k nám chovali velice vstřícně, ve všem nám pomáhali, aktivně se podíleli i na společných seminářích. Vše v jejich režii bylo pečlivě naplánováno. Vždy, když bylo potřeba, Kristýna nebo Štěpán rychle reagovali přes email, nebo byli k dispozici na telefonu.

Konzultant Konzultanta v projektu nám dělala Martina Břeňová, se kterou jsme velice spokojeni. Aktivně se účastnila všech plánování i většiny velkých brigád. Poskytovala nám cenné rady, kdykoliv jsme potřebovali. Děkujeme jí i za podporu a motivaci. Martina Břeňová nám napsala milou pochvalu: ,,Za sebe jako pozorovatele zvenčí musím ještě říct, že zásadní přínos a radost vidím v tom, jaký z vás za tu dobu vyrostl sehraný profi tým H+V+M. S velkou výhodou podpory zkušeného a moudrého starosty a zázemím aktivní farnosti a pana děkana, který mj. umí vytvořit i z kladení věnců dojemný, nadčasový a hluboce duchovní zážitek. Tohle není samozřejmé a držím palce, abyste tuhle vzácnou konstelaci využili co nejlépe i do budoucna.“

30


Proměna chyšecké návsi 2013/2014 Semináře Celkově hodnotíme všechny semináře jako velice přínosné a nedovedli bychom si představit, jak celý projekt dovést ke zdárnému konci bez těchto seminářů. I pravidelné setkávání s ostatními lidmi z jiných projektů pro nás bylo velmi přínosné. Ze seminářů jsme se vraceli s plnými hlavami cenných rad, doporučení, postupů, varování. To, co jsme si zapamatovali, jsme i aplikovali v praxi a ušetřili jsme si díky ověřeným zkušenostem z předchozích projektů spoustu času a nepříjemností. Díky seminářům jsme navázali kontakty s lidmi z dalších projektů a mohli si vyměňovat zkušenosti a sledovat průběh jejich práce. První seminář - veřejné plánování Na první seminář jsme vyrazili ve dvou lidech (Honza a Vlaďka). Podrobně jsme se seznámili s procesem zapojení veřejnosti do projektu, a prakticky jsme si vyzkoušeli sběr nápadů. Velmi cenné pro nás bylo seznámení s ostatními týmy a zhlédnutí prezentací prací z minulých ročníků. Druhý seminář - fundraising Na druhý seminář jsme jeli v posilněné sestavě, ve třech (Honza, Vlaďka a čerstvá posila Míra). Naučili jsme se zde, jak získávat další finanční prostředky, jak pracovat s dárci a jak vést evidenci oslovovaných osob. Nejpřínosnější byla praktická cvičení, při nichž jsme si zkoušeli, jak oslovovat dárce. Dozvěděli jsme se, že sbírka či výběr vstupného podléhá pravidlům a nemůžeme jen tak vybírat do klobouku, což nás možná ochrání od postihů ze strany finančního úřadu. Užitečné informace o online nástrojích pro fundraising jsme využili při sbírce v rámci programu Era pomáhá regionům. Třetí seminář – stavba Na třetí seminář, který se konal v sousedním Nadějkově, s námi jel i Zdík. Jelikož už to bylo v době, kdy byl projekt rozjetý, měli jsme připravené otázky, na které jsme dostali odpovědi. Zapamatovali jsme si zejména dva podstatné body: Účastníci brigád pracují na vlastní riziko a my se musíme pojistit jejich podpisem a hlavně, že investice do sušenky se vyplatí více nežli investice do cihly a to se nám opravdu potvrdilo.

31


Proměna chyšecké návsi 2013/2014 Mimo semináře v rámci programu Místo, kde žijeme se Vlaďka díky Nadaci Via vydala na školení s Janem Böhmem Neziskovky v síti, aby se dozvěděla, jak efektivně spravovat web a jak k tomu využívat analytické nástroje. Výstupem bude kompletní předělání webu Našeho Chyšecka v příštím roce. Semináře a konzultace pro nás, jako nově vzniklou neziskovku bez předchozích zkušeností s žádostmi o granty, byly téměř tou největší pomocí ze strany Nadace Via. Perfektním způsobem, jak předávat informace, je právě sdílení zkušeností z realizovaných projektů a setkání s lidmi, kteří na nich pracují. Vedle cenných zkušeností a informací však oceňujeme i vlídný přístup zaměstnanců Vii a skvělou atmosféru a organizaci školení.

32


Proměna chyšecké návsi 2013/2014 „Milé Chyšecko, je až neuvěřitelné, že se v dnešní době najde skupina nadšených lidí, kteří spojí své síly, aby vylepšili a zkrášlili společné prostranství, nejen "to jejich". Nás nejvíce nadchla myšlenka otevřené farské zahrady, která umožňuje místním spočinout s přáteli a sousedy, stejně tak jako náhodným pocestným a turistům posadit se na lavičku, odpočinout si a u stolu v klidu pojíst nachystanou svačinu. S nadšením sledujeme, jak se týden za týdnem mění okolí fary k lepšímu, a velice Vaší práci fandíme. Pokaždé, když jedeme do Vašeho kraje, se těšíme, co nového zase uvidíme. Přejeme Vám hodně síly, trpělivosti a radosti z Vašeho sympatického počínání. Markéta a Petr z Prahy“

33


Proměna chyšecké návsi 2013/2014 Zprávu zpracovali: Vladimíra Bendová, Jan Pich a Miroslav Maksa

Autoři fotografií: Tereza Maksová Jaroslava Maksová Iveta Hejnová Petra Pichová Miroslav Zdík Jordánek Anna Šolcová

34

www.nasechysecko.cz, nasechysecko@email.cz


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.