Page 1

Áðî¼ 1 Ìàðò 2008

Âåñíèê íà ó÷åíèöèòå íà ÑÎÇØÓ îð÷å Ïåòðîâ Êàâàäàðöè


Dejnosta za obrazuvawe kadri od oblasta na zemjodelstvoto i [umarstvoto vo Republika Makedonija datira od 1945 godina koga vo sostav na toga[noto Dr`avno sredno tehni~ko u~ili[te “Zdravko Cvetkovski” Skopje se formiraa dve paralelki od [umarskata struka. {koluvaweto na ovie u~enici trae tri godini. Vo 1950 godina se formira posebno sredno u~ili[te {umarski tehnikum “^aslav Rangelovi]” Skopje. Vo 1956 godina {umarskiot tehnikum se premestuva vo Kavadarci pri [to se otvoreni i zemjodelski paralelki i se formira Zemjodelsko[umarsko u~ili[te “Ivo Ribar-Lola” so otseci [umarski i vinarsko - lozarski. Dislokacijata vo Kavadarci e izvr[ena poradi izvonredno pogodnite uslovi koi gi ima regionot, bidej]i vo neposredna blizina na gradot se nao\a najgolemoto [umsko prostranstvo vo Republika Makedonija na planinata Ko`uf i golema povr[ina plodno zemji[te zasadeno prete`no so lozovi nasadi.U~ili[teto e osnovano od strana na Narodniot odbor na Titovvele[kata okolija so Re[enie br. 14982 od 16.7.1956 god. Podocna so izmena na zakonskite propisi preneseno e osnova~koto pravo na Narodniot odbor na Op[tina Kavadarci. Sedi[teto na u~ili[teto e vo Kavadarci na ul.”Vardarska”. U~ili[teto raboti vo prostoriite na Gimnazijata se do 1965 godina

koga e izgradena u~ili[na zgrada i ottoga[ se izveduva nastavata vo sopstveni prostorii. Na 7. 12. 1964 god. so Re[enie br. 04 -8925 od strana na Sobranieto na Op[tina Kavadarci na Lozarsko[umarskoto u~ili[te “Ivo Lola-Ribar” mu e odobreno osnovawe na lozova ekonomija so povr[ina od 20 hektari. Lozaro-[umarskoto u~ili[te “Ivo Ribar-Lola” Kavadarci na 27. 11.1965 god. so Re[enie br. 01-8702 izdadeno od Sobranieto na Op[tina Kavadarci poradi pro[iruvawe na dejnosta se reintegrira vo dve sredni u~ili[ta koi zapo~naa so rabota od 1. 1. 1966 godina i toa: {umarski u~ili[ten centar “Ivo Ribar-Lola” Kavadarci i Lozarsko-vinarsko u~ili[te “To[o Velkov- Pepeto” Kavadarci. U~ili[tata se samostojni i samoupravni organizacii koi rabotat vo zaedni~ka zgrada. Po barawe na u~ili[teto i dadenata soglasnost od sobranieto na Op[tina Kavadarci so Re[enie br. 01-2100/1 od 21.4.1969 god. Lozaro-vinarskoto u~ili[te “To[o Velkov-Pepeto” ja pro[iruva svojata dejnost so otvorawe na meliorativen otsek pri istoto u~ili[te, a vo 1970 god. so Re[enie br. 01-2100/1 od 23.1.1970 god. se imenuva vo Meliorativno-lozarsko u~ili[te “To[o Velkov-Pepeto”. Vo 1970 godina izgradeni se oran`erii koi se koristat za prakti~na nastava na obrazovniot profil - tehni~ar za pejza`na arhitektura. Vo 1983 godina doa\a do povtorna integracija na dvete u~ili[ta vo edno so ime ,,Zemjodelsko- [umarski u~ili[ten centar “Ivo Ribar- Lola”. Po zdobivaweto na nezavisnosta na Republika Makedonija vo 1993 godina u~ili[teto go promenuva svoeto ime vo Zemjodelsko - [umarski u~ili[ten centar “|or~e Petrov”, a od neodamna sledej]i go procesot na decentralizacija so soglasnost od MON na 3.11.2005 u~ili[teto se preimenuva vo Sredno op[tinsko zemjodelsko - [umarsko u~ili[te “|or~e Petrov”.

Zastapeni struki vo u~ili[teto: Zemjodelsko-veterinarna i {umarsko-drvoprerabotuva~ka struka. Obrazovni profili: - tehni~ar za [umarstvo i pejza`na arhitektura - tehni~ar za obrabotka na drvoto; - lozaro-vinarski tehni~ar . - tehni~ar za farmersko proizvodstvo


Ìàðò 2008

È Ì Ï Ð Å Ñ Ó Ì

3

ÑÎÇØÓ îð÷å Ïåòðîâ Êàâàäàðöè

Êîí îâî¼ áðî¼: Îâà å ïðâèîò áðî¼ íà âåñíèêîò íà ó÷åíèöèòå íà ÑÎÇØÓ "îð÷å Ïåòðîâ“ Êàâàäàðöè. Òîà çà íàñ, âðàáîòåíèòå è ó÷åíèöèòå âî ó÷èëèøòåòî, ïðåòñòàâóâà ãîëåì è ñâå÷åí ÷èí. Îâà å îñòâàðóâàœå íà äîëãîãîäèøíèòà æåëáà íàøåòî ó÷èëèøòå äà èìà ñâîå ãëàñèëî ïðåêó êîå å ãè èñêàæåìå è èñòàêíåìå ñâîèòå ïîñòèãíóâàœà è óñïåñè. Çà âðåìå íà ñâîåòî ïåäåñåòãîäèøíî ïîñòîåœå ÇØÓ èìà ïîñòèãíàòî çàâèäíè ðåçóëòàòè, êàêî íà âîñïèòíî-îáðàçîâíî ïîëå òàêà è âî äðóãè îáëàñòè íà îïøòåñòâåíèîò æèâîò. Vo potraga po imeto na vesnikot na na{eto u~ili{te mnogó kopja se kr{ea okolu toa kako treba da se vika. Navistina te{ka zada~a, so ogled na toa deka na{eto u~ili{te e nositel na nekolku struki so podednakvo zna~ewe i sekoja od niv zaslu`uva da bide vklu~ena kako komponenta od imeto. Naukite øto se izu~uvaat vo ZØU ,,OR^E PETROV“ navistina mnogu zna~at vo dene{noto æiveewe; tie se vo centarot na interesot na ÷ove{tvoto. Vo taa smisla se dojde do ideja deka na edno glasilo na ova u~ili{te bi mu odgovarala kako ime edna IN MEDIÀS RES latinska sentenca Øumarstvoto, ureduvaweto na prostorot, îbðàáotkata íà äðâîòî, hidromelioracijata i zemjodelstvoto se su{tina na `ivotot, a tokmu nie ja imame ~esta da gi neguvame i vozvi{uvame ovie nesomneno vredni i va`ni nauki. Ovoj vesnik im pripa|a ramnopravno na site struki vo na{eto u~ili{te, kako i na op{toobrazovnite nauki. Site zaedno, so svoi idei i interesni sodr`ini }e go formiraat ovoj vesnik koj treba da prerasne vo simbol na na{iot nau~no-obrazoven i stopanski centar.

Âåñíèê íà ó÷åíèöèòå íà ÑÎÇØÓ "îð÷å Ïåòðîâ“ Êàâàäàðöè Èçäàâà÷: ÑÎÇØÓ "îð÷å Ïåòðîâ“ Êàâàäàðöè Çà èçäàâà÷îò: Áîæàíêà Ìèíîâà, äèðåêòîð íà ó÷èëèøòåòî Ãëàâåí è îäãîâîðåí óðåäíèê: Ïðîô. Âëàòêî Òàñåâ Ðåäàêöè¼à: Ó÷åíèöèòå íà ÑÎÇØÓ "îð÷å Ïåòðîâ“ Êàâàäàðöè Èçäàâà÷êè ñîâåò: Áîæàíêà Ìèíîâà Âëàòêî Òàñåâ Áëàãîðîäíà Öâåòàíîñêà Ëèë¼àíà Ãåîðãèåâà Êîëå Ñòàíîåâ Äèçà¼í è ãðàôè÷êî òåõíè÷êà îáðàáîòêà: Ïðîô.Âëàòêî Òàñåâ Ïå÷àòè: Àäðåñà: ÑÎÇØÓ "îð÷å Ïåòðîâ“ Óë. "Øèøêà“ 23 Êàâàäàðöè Òåë: 043 412 180 Ôàêñ. 043 412 910 E-mail: zsuckavadarci@mt.net.mk

ZØU ,,OR^E PETROV“ e vo postojan podem u{te od svojot za~etok , a na dobar pat e da se razvie vo vrvno u~ili{te od svetski rang. Zatoa mu e potreben ovoj glasnogovornik so kogo }e im ka`e na site deka ovde se slu~uva ne{to va`no. Mu posakuvame da izdr`i pred site isku{enija i da prerasne vo simbol na na{ata ve~na borba za opstanok.


Ìàðò 2008

4

ÑÎÇØÓ îð÷å Ïåòðîâ Êàâàäàðöè

ÈÍÒÅÐÂ£Ó ñî äèðåêòîðêàòà íà ÑÎÇØÓ îð÷å Ïåòðîâ , Ã-ƒà Áîæàíêà Ìèíîâà

In medias res: Ïî÷èòóâàíà Äèðåêòîðêå! Íà ïî÷åòîê âî èìå íà ó÷åíèöèòå è ïðîôåñîðèòå îä íàøåòî ó÷èëèøòå Âè ãî ÷åñòèòàì ïàòðîíàòîò íà íàøåòî ó÷èëèøòå, à âîåäíî è èçëåãóâàœåòî îä ïå÷àò íà ïðâèîò áðî¼ îä âåñíèêîò íà ó÷åíèöèòå íà ÑÎÇØÓ îð÷å Ïåòðîâ Êàâàäàðöè In medias res Á.Ì. -Áëàãîäàðàì. ×åñòèòêàòà êî¼à äîàƒà îä Âàñ ó÷åíèöèòå, Âàøèòå íàñìåàíè ëèöà, ìëàäîñò è èñêðåíîñò å îíà øòî ìè äàâà ñèëà è ìå âîäè âî ïðîöåñîò íà ãðàäåœå íà åäíî íîâî, ñîâðåìåíî ó÷èëèøòå. Èñòî òàêà ñàêàì äà ¼à èñêîðèñòàì îâàà ìîæíîñò Âàì, íà ó÷åíèöèòå, ïðîôåñîðèòå è îñòàíàòèòå âðàáîòåíè, äà Âè ãî ÷åñòèòàì Ïàòðîíèîò ïðàçíèê íà ó÷èëèøòåòî, ïîñàêóâ༝è ìíîãó çäðàâ¼å, ñðåà è óñïåõ âî ñåâêóïíîòî Âàøå ñîçäàâàœå è æèâååœå. Øòî ñå îäíåñóâà äî âàøèîò è íàøèîò èíôîðìàòèâåí ãëàñíèê In medias res ìîæàì äà ãî èçðàçàì îãðîìíîòî çàäîâîëñòâî øòî êîíå÷íî ñå îñòâàðè ñîíîò íà ìíîãó ãåíåðàöèè ó÷åíèöè è ïðîñâåòíè ðàáîòíèöè êîè ó÷åëå è ðàáîòåëå âî îâàà îáðàçîâíî-âîñïèòíà è êóëòóðíà óñòàíîâà. In medias res: Îäãîâîðíîñòà äà ñå çà÷óâààò ñòàðèòå ïðèäîáèâêè è äà ñå âíåñàò íîâè âðåäíîñòè âî ïîðòôîëèîòî íà ó÷èëèøòåòî å ãîëåìà è áàðà öåëîñíà àíãàæèðàíîñò è ïîñâåòåíîñò. Êàêî Âèå ñå ñïðàâóâàòå ñî îâèå îäãîâîðíîñòè, ñî îãëåä íà òîà äåêà, îñâåí ïðîôåñèîíàëíîòî àíãàæèðàœå êàêî äèðåêòîð íà ó÷èëèøòåòî, ñòå ñåìå¼íà æåíà è ìà¼êà íà äåöà âî ðåëàòèâíî ïðîáëåìàòè÷íà âîçðàñò? Á.Ì. -Òîà øòî ñóì ðîäèòåë íà àäîëåñöåíòè ìè ïîìàãà âî ãîëåìà ìåðà äà ãè ñôàòàì è ïðèôàòàì æåëáèòå, ïîòðåáèòå è ïðîáëåìèòå íà ìëàäèòå ëóƒå êîè íè ñå äîâåðåíè íàì. Îä íèâ ïàê äîáèâàì ïîâðàòíè èíôîðìàöèè êîè ìè ïîìàãààò äà ¼à õàðìîíèçèðàì ñåìå¼íàòà àòìîñôåðà. Ìî¼àòà ïðîôåñèîíàëíà è ñåìå¼íà àíãàæèðàíîñò ñå íàäîïîëíóâà ìåƒó ñåáå è ïðåòñòàâóâà ñâîåâèäíà ñèìáèîçà êî¼à ìè ïîìàãà äà ãè èñïîëíàì îáâðñêèòå êîè ãè èìàì êàêî äèðåêòîð è êàêî ðîäèòåë. In medias res: Øòî å èì ïîðà÷àòå íà ó÷åíèöèòå îä íàøåòî ó÷èëèøòå? Á.Ì. -Ñî ïî÷åòîêîò íà íîâèîò ìèëåíèóì Åâðîïà âëåçå âî âðåìåòî íà çíàåœå. Äåíåñ ñå ïîãîëåìè áàðàœàòà íà íîâîòî âðåìå. Ïðåä âàñ ñòîè íàäåæ, šóáîâ, ìëàäîñò, îãðîìíè ìîæíîñòè îä åäíà ñòðàíà è íåñèãóðíîñò è íåèçâåñíîñò îä äðóãà ñòðàíà. Ðàçâèâàœåòî íà âàøèòå èíòåëåêòóàëíè ñïîñîáíîñòè, äåìîêðàòñêèòå âðåäíîñòè, ïðàâèëíèîò îäíîñ êîí îêîëèíàòà, ¼àêíåœåòî íà íàöèîíàëíàòà êóëòóðà è òðàäèöè¼à, šóáîâòà êîí æèâîòîò è ÷îâåêîò ñå âî ïðàâåöîò êî¼ âîäè êîí ïðèñòî¼íà è ñâåòëà èäíèíà. Íèå ñìå òóêà äà ãî îñâåòëèìå ïàòîò íà Âàøåòî ïàòóâàœå íàðå÷åíî æèâîò. Âàøèòå íàñìåàíè ëèöà å áèäàò íàøà ñðåà è çàäîâîëñòâî. In medias res: Âè áëàãîäàðèìå çà óáàâèòå ïîðàêè è ñîâåòè øòî íè ãè óïàòèâòå è èñêðåíî ñå íàäåâàìå äåêà è ïîíàòàìó å ïðîäîëæèòå äà ¼à ðàçâèâàòå óñïåøíàòà òðàäèöè¼à íà íàøåòî ó÷èëèøòå.


Ìàðò 2008

5

ÑÎÇØÓ îð÷å Ïåòðîâ Êàâàäàðöè

SOZ[U "\or~e Petrov” na 06.03.2007 godina go proslavi patroniot praznik na u~ili{teto. Ima{e izlo`ba na zemjodelskata i na {umarskodrvoprerabotuva~kata struka so predmeti koi bea nameneti za me|useben natprevar me|u u~enicite. Se posetija realnite kompanii rasadnik i mini pilana, a potoa se odr`a sve~ena sednica. I vo ovoj sve~en moment se potsetivme na onie koi ni ja ovozmo`ija mo`nosta vo mir i sloboda da `iveeme, tvorime i proslavuvame. Za najuspe{ni u~enici na generacijata 2004 2007, so odluka na Nastavni~kiot sovet, se proglaseni: Od [umarska struka Markova Andrijana Od Drvoprerabotuva~ka struka Tefov Atanas Od Zemjodelska struka Nikolov Petar U~enicite se gordi {to i tie kako osnovna kletka na ova u~ili{te {to e lulka na {umarstvoto, zemjodelieto i ~uvar na ekologijata, pridonesuvaat ovoj sve~en moment da bide poubav i pozna~aen. Vo skromna programa {to ja izvedoa u~enicite bea vklu~eni spomenarskoto kat~e, vo koe se ~itaa izvadoci od maturskiot almanah, a vo borbata protiv najgolemoto zlo na dene{ninata, so svoevidna odbranbena barikada, se vklu~ija so izvedbata na dramata ,,Poroci,, . Tie ja upatija porakata kon site mladi lu|e: ,,Da mu svrtime grb na apsurdot; da ja izbegneme bezdnata {to straotno ni se zakanuva i da go naso~ime mlade{kiot `ar kon vistinskite vrednosti. Porocite neka vladeat samo vo imaginarniot svet i neka i ovaa dramatizacija bide del od barikadite protiv ovie podmolni neprijateli,, Ne izostana i obra}aweto kon vinovata loza i vinoto, a bogami i rakijata {to se simboli koi go obele`uvaat na{iot grad i celata okolija. Tokmu toa ne stava vo redot na onie mesta koi proizveduvaat hrana za ~ove~kata du{a. Tikve{koto vino e nektar za bogovite; toa e krv isusova; vo nego e vistinata, a taa e nepromenliva… Na literaturniot natprevar na tema " Vino ” pobedi li~nata tvorba na Zoran Varadinov. Po ovoj povod se organiziraa i natprevari po soodvetnite struki {to se zastapeni vo u~ili{teto, na koi u~enicite gi prika`aa svoite sposobnosti. So toa se istaknaa sebesi i ja potvrdija stru~nosta i posvetenosta na nivnite mentori. Najdobro izraboten cveten aran`man-Viktorija Stamaxieva .Najdobro izrabotena drvna galanterija Jovanov Traj~e, Najdobra video reklama za u~ili{teto - Mitko Ta{ev. Na krajot muzikata i veseloto raspolo`enie koi se pridru`en element na mladite lu|e {to ovde go pominuvaat svojot najubav del od mladosta ja ispolnija sve~enata sala i ja odjavija ovaa sve~enost.


Ìàðò 2008

6

ÑÎÇØÓ îð÷å Ïåòðîâ Êàâàäàðöè

Âî ðàìêèòå íà ó÷èëèøòåòî ôóíêöèîíèðà ìëàäèíñêà îðãàíèçàöè¼à. Íå¼çèíîòî èìå å ÇØÌÎ (çåì¼îäåëñêîøóìàðñêà ìëàäèíñêà îðãàíèçàöè¼à) è ãè îïôàà ñèòå ó÷åíèöè âî íàøåòî ó÷èëèøòå. Âî ñîðàáîòêà ñî îðãàíèçàöè¼àòà USAID òàà âåå òðè ãîäèíè óñïåøíî ðàáîòè íà àíèìàöè¼àòà íà ìëàäèîò ÷îâåê âî ðàìêèòå íà âîñïèòíî-îáðàçîâíèîò ïðîöåñ. Êðóíà íà ñèòå àêòèâíîñòè å Îáðàçîâíèîò ñàåì êî¼ ñå îäðæóâà âî Ñêîï¼å è íà êîj ó÷åñòâóâààò è ñå íàòïðåâàðóâààò ñèòå ñðåäíè ó÷èëèøòà îä Ìàêåäîíè¼à. Âî çíàê íà ìàêåäîíñêîàìåðèêàíñêàòà ñîðàáîòêà è ïðè¼àòåëñòâî èçðàáîòåíè ñå öâåòíè àðàíæìàíè âî îáëèê íà çíàìèœàòà îä äâåòå çåì¼è Âåå òðè ãîäèíè ïî ðåä âî íàøèîò ãðàä ñå îðãàíèçèðà Ìèíè ñàåì íà êíèãàòà. Ãðàƒàíèòå, šóáèòåëè íà óáàâèîò çáîð, èìààò ìîæíîñò ïî íàìàëåíè öåíè äà êóïàò ïîçíàòè íàñëîâè è äà ¼à çáîãàòàò ñâî¼àòà ëè÷íà áèáëèîòåêà. Îâî¼ ñàåì, êî¼ òðàå äâå íåäåëè, å îðãàíèçèðàí îä ãðàäñêàòà áèáëèîòåêà Ôåòêèí, à ñïðîâåäåí îä ó÷åíèöèòå íà ÑÎÇØÓ ïîä ðàêîâîäñòâî íà íèâíèòå ìåíòîðè.

Âî ñîðàáîòêàòà ñî ñðîäíè ó÷èëèøòà îä ìåƒóíàðîäíèîò ïðîñòîð, çàñåãà å îñòâàðåíà êîìóíèêàöè¼à è ðàçìåíà íà ó÷åíèöè îä Ðåïóáëèêà Ñëîâåíè¼à.

Ðåàëíàòà êîìïàíè¼à Äåíäðîôëîðà îñíîâàíà ñî äîíèðàíè ñðåäñòâà îä USAID ñå ïðåòñòàâè ñî äåë îä ñâîåòî ïðîèçâîäñòâî - ïîñàäî÷åí ìàòåðè¼àë çà åñòåòñêî óðåäóâàœå íà ïðîñòîðîò

Íà øòàíäîò íà íàøåòî ó÷èëèøòå áåà ïðèãîäíî, ñî ñîîäâåòíî àðàíæèðàœå, ïðåòñòàâåíè ñòðóêèòå è îáðàçîâíèòå ïðîôèëè øòî ñå çàñòàïåíè âî ÑÎÇØÓ

Ó÷åíèöèòå ñå áîãàòñòâî. Íèâíàòà ìëàäîñò è óáàâèíà ¼à êðàñàò ïëàíåòàòà íà êî¼à æèâååìå. Íèâíèòå âðåäíîñòè, èäåè è æåëáè ñå äîâîëíà ïðè÷èíà äà èì ñå ïîñâåòè öåëîñíî âíèìàíèå. Ðàçâèâàœåòî íà íà íèâíèòå óìñòâåíè, äóõîâíè, à ñî òîà è êóëòóðíè âðåäíîñòè å íà¼ãîëåì ïðèîðèòåò íà íèâíèòå ìåíòîðè êîè ñå âëîæóâààò ñåáåñè âî òàà áîðáà ïðîòèâ íåçíàåœåòî, ïîðî÷íîñòà è ðàìíîäóøíîñòà. Ïàòðîíèîò ïðàçíèê å ñàìî óøòå åäåí ïîâîä ïîâåå äà ñå ïðèêàæàò äåë îä êóëòóðíèòå âðåäíîñòè øòî ãè ïîñåäóâààò îâèå ìëàäè ëè÷íîñòè.


Ìàðò 2008 Modna revija ALORA ALORA e zabavna mladinska manifestacija koja ima za cel da razbudi tvore~ki `ar kaj mladite sredno[kolci. So u~estvoto vo nea mladiot ~ovek dobiva mo`nost da se poka`e sebesi i svojot trud, da mu objavi na svetot deka postoi i e prisuten vo sredinata vo koja `ivee, da se osoznae i da stane svesen za svoite vrednosti. Da se nadvladee stravot i sramot e osnoven streme` vo `ivotot, a nastapot na ovaa modna revija e mo`ebi prv po~etok na taa ve~na borba. Idejata na inicijatorite i mentorite na ovoj muzi~ko-baletski revijalen nastan e sekoj sredno[kolec, bez ogled na telesnite proporcii, da u~estvuva vo zabavata. Modnata revija ALORA ja promovira ubavinata na mladosta i radosta na kreativnosta. Toa e vsu[nost svoeviden ispit na hrabrosta i pou~na lekcija [to nadgraduva u[te eden stepen na zrelost kaj mladata li~nost. Krajnata cel na ALORA ne e da stvori profesionalni manekeni i modni kreatori tuku, preku konstruktivna zabava, mladincite da gi otkrijat svoite sposobnosti. Se razbira, dokolku nekoj od niv ima silni afiniteti kon modata, na ovoj na~in mu se otvoraat mo`nosti za nadgradba na negoviot talent vo oblasta na modnata industrija [to mo`ebi ]e bide negova idna profesija. Ovaa vonnastavna aktivnost na sredno[kolcite, koja ]e im go odbele`i periodot na [koluvaweto i sozrevaweto, ima golem odziv i odobruvawe od onie koi se vsu[nost glavna celna grupa na ovoj proekt: decata, roditelite i pedago[kite rabotnici. Golem uspeh za site e, makar na kratko, prenaso~uvaweto na mislite od aktuelnite poroci i trumati~ni sekojdnevnosti kon ne[to tvore~ko, kreativno i inspirativno. Ovoj masoven gradski, kulturen nastan, koj pretstavuva parada na ubavinata i mladosta, opfa]a okolu 200 u~esnici i e poseten od pove]e od 2000 lu\e, vnesuva sve`ina vo sivata realnost. Naivnite po~etoci i po~etni~ki gre[ki mu ja davaat specifi~nata ubavina na ovoj neprofesionalen i neprofiten u~ili[ten proekt.

7

ÑÎÇØÓ îð÷å Ïåòðîâ Êàâàäàðöè Âî íàøèîò ãðàä âåå íåêîëêó ã î ä è í è ñ å èçâåäóâà åäíà ìàíèôåñòàöè¼à êî¼à ãî îäáåëåæà ñâîåòî ïîñòîåœå ñî àíãàæèðàíîñò íà ìëàäèíöè îä ñðåäíîøêîëñêà âîçðàñò. Ñåêî¼ îä òèå ìëàäè ëóƒå âëîæ è âî í å à ñ â î ¼ à îðèãèíàëíîñò è êðåàòèâíîñò è ñî òîà ¼à çáîãàòè êóëòóðíàòà ðèçíèöà íà ñâî¼îò ãðàä. Ñåêàêî äåêà ò î à ë è ÷ í î àíãàæèðàœå îñòàâèëî òðàãà è âî ëè÷íîñòà íà ìëàäèîò ÷îâåê êî¼ ó÷åñòâóâàë íà î â î ¼ íåñåêî¼äíåâåí í à ñ ò à í . Òî à å íåãîâ ëè÷åí óñïåõ è ïðèäîíåñ êîí îïøòàòà ê ó ë ò ó ð à . Î âà à ìàíèôåñòàöè¼à å ïîä ìåíòîðñòâî íà ïðîôåñîðèòå Ãîöå £îñèôîâ Ðîìáî è Âëàòêî Òàñåâ. ALORA å îòâîðåíà çà ïîäåäíàêâà àíãàæèðàíîñò íà ñ è ò å ñðåäíîøêîëöè îä ñèòå ñðåäíè ó÷èëèøòà âî Êàâàäàðöè, à è îä äðóãè ãðàäîâè âî Ìàêåäîíè¼à.


Ìàðò 2008

Ó÷åíèöèòå íà ÑÎÇØÓ ó÷åñòâóâààò íà êàðíåâàëè âî ñâî¼îò ðîäåí ãðàä, âî äðóãè ãðàäîâè âî Ìàêåäîíè¼à, êàêî è âî ãðàäîâè íàäâîð îä íàøàòà äðæàâà. Çà îäáåëåæóâàœå ñå ó÷åñòâàòà íà êàðíåâàëîò âî Ñòðóìèöà, Áóäâà(Ð. Öðíà Ãîðà) è Ïòó¼ (Ð. Ñëîâåíè¼à). Íà ìåƒóíàðîäíèîò âèíñêè êàðíåâàë øòî ñ å î ð ã à í è ç è ð à âî ð à ì ê è ò å í à Òèêâåøêèîò ãðîçäîáåð òèå ðåäîâíî èìààò ïîñòàâêè êîè ñå ñóøòèíñêè ï î â ðçà í è ñ î ò ð à ä è ö è î í à ë í îòî îäãëåäóâàœå íà âèíîâàòà ëîçà è ïðîèçâîäñòâîòî íà âèíî è ðàêè¼à..

Âî ðàìêèòå íà Òèêâåøêèîò ãðîçäîáåð ñå îðãàíèçèðà è ñàåì íà âèíî, íà êîå ó÷åñòâóâààò ïîçíàòè âèíàðèè îä Ìàêåäîíè¼à è îä äðóãè âèíñêè ðåãèîíè îä ñîñåäíèòå äðæàâè. Òîà å ïîñåáåí íàñòàí, ìíîãó âàæåí çà ðàçâèâàœå íà âèíñêàòà êóëòóðà âî íàøèîò êðà¼, êàêî è ïðîìîöè¼à íà íàøèòå âèíà. Íà îâî¼ ñàåì çíà÷à¼íî ìåñòî çàçåìà è ïîñòàâêàòà íà íàøåòî ó÷èëèøòå êîå ðåäîâíî ó÷åñòâóâà íà îâî¼ ðåíîìèðàí è âàæåí êóëòóðåí íàñòàí.

8

ÑÎÇØÓ îð÷å Ïåòðîâ Êàâàäàðöè


Ìàðò 2008

9

ÑÎÇØÓ îð÷å Ïåòðîâ Êàâàäàðöè

Vo presret na novata 2008 godina vo SOZ{U "\or~e Petrov” Kavadarci se slu~i prednovogodi[na zabava . Nastanot se odigra vo prilagodenata fiskulturna sala vo koja se nao\a teatarska scena. Datum na odr`uvaweto be[e 27. 12. 2007 godina (~etvrtok) za vreme na golemiot odmor vo pretpladnevnata i popladnevnata smena. Ovoj poseben nastan, za u~enicite be[e u[te eden povod na svoj na~in da go odbele`at doa\aweto na Novata 2008 godina so skromna programa inspirirana od nivniot sekojdneven u~eni~ki `ivot. Be[e izvedena svetovnata pesna Tivka no], sveta no], a potoa [egovnata dramatizacija Sloboden ~as (äåë îä äðàìàòèçàöè¼àòà Ñðåäíà øêîëà) so `elba smeata i veseloto raspolo`enie da ne sledat niz celata Nova 2008 godina i niz celiot na[ `ivot. Istata dramatizacija u~enicite ja izvedoa i na scenata vo domot na kulturata Ivan Mazov - Klime vo petok na 28. 12. 2007 godina i go najavija krajot na po~etokot na proslavata na najubavata, najsenzacionalnata, naj, naj, novogodi[na no].

Se razbira tuka be[e i Dedo Mraz, vsu[nost eden na[ u~enik prepraven, ama nema vrska, toj ja dolovi novogodi[nata atmosfera zaedno so svoite snegulki, koi verno go sledea i se gri`ea podarocite da im bidat podeleni na sredno[kolcite.(toa bea modificirani medicinski bele[ki ili popularno nare~eni opravdanija, za da mo`at lo[ite u~enici da si gi opravdaat izostanocite za da ne moraat nivnite roditeli da la`at i da se sramat ). Od ovaa mala scena mladincite im upatija golem apel za mir i blagosostojba na site sredno[kolci i gra\ani na Kavadarci i Makedonija kako i na celoto ~ove[tvo i im posakaa ubava i sre]na idnina vo novata 2008 godina. Toa voedno be[e razdelba od se [to im be[e pre~ka za sre]a vo minatoto i najava za ostvaruvawe na site `elbi i kopne`i vo idninata [to im pretstoi. Taka na[ite sou~enici go gradat svojot odnos kon svetot i se borat protiv ednoli~nosta i besmislenosta na `ivotot.

Èçâàäîê îä äðàìàòèçàöè¼àòà ÑÐÅÄÍÀ ØÊÎËÀ:

Ïðîôåñîð: À, áå äåöà, íå âè ñå ëóòàì ¼àñ âàñ, òóêó âå ó÷àì íà ðåä; êàêî òðåáà äà áèäå. Çà òîà ñìå òóêà, çà äà âå íàó÷èìå íà íåøòî. Íàøàòà ðàáîòà å äà êàæåìå êàêî ôóíêöèîíèðà ñèñòåìîò, à âàøà å äà ãî ïðèôàòèòå è íàó÷èòå, çàøòî áåç òîà íåìà äà ñå ñíà¼äåòå âî æèâîòîò. Ó÷åíèê2: Ïðîôå, ìåíå ìå ñïîìíàà ëè íà íàñòàâíè÷êè, ìè êàæàà íåøòî àìà íå ñóì ñèãóðåí? Âèêàò äåêà å ìå èçáðêàò îä øêîëòî. Íîãó èçîñòàíöè ñóì èìàë è ñóì ãè çàäåâàë äåâî¼÷èœòà. Ìåíå ñèòå èçîñòàíöè ìè ñå îïðàâäàíè. Å, âèäè ñåà, çà Íîâà Ãîäèíà Äåäî Ìðàç äî¼äå íà øêîëòî è íè äàâàøå îïðàâäàíè¼à(¼à ìó ãè ñîáðà ñèòå, íà åäíà îä òèå íåãîâèòå ñíåãóëêè è íàìèãíà è îíà ñèòå ìè ãè äàäè) àðíî àìà êëàñíàòà íå ìè ãè ïðèçíàâà, áèëå ôàëñèôèêàòè!? Êàêî ìîæå Äåäî Ìðàç äà äàâà ôàëø. À, äå áàø äà ãè èçáðîàì íåîïðàâäàíèòå äà âè¼ìå êîëêó ñå, ìîæå ëè ïðîôåñîðå? Ïðîôåñîð: Êàêâî áðîåœå, ñè èìàø êëàñíà, îíà íåêà ñå ðàñïðàâà ñî òåáå. À ñåãà ïóøòåòå ìå äà ñè ãî çàïèøàì ÷àñîò, èìàìå íîâà ëåêöè¼à çà ïðåäàâàœå. Ó÷åíèê2: Ïðîôåñîðå, ñàìî äà ñå äîêàæàì, øî ñå îäíåñóå äî äåâî¼÷èœàòà, è çà òîà íå ñóì êðèâ! Îíè ñàìè ìè ñå ïèêàò, îòè ñóì íîãó óáàâ è ïàìåòåí. Ïðîôåñîð: Äà, äà, ïîñåáíî çàðàäè âòîðàòà ïðè÷èíà... êîíå÷íî ãî çàïèøàâ ÷àñîò âî äíåâíèêîò. À¼äå ñåãà ïðåä äà ïðåìèíåìå íà íîâà òåìàòñêà åäèíèöà äà ïîâòîðèìå íåøòî îä ïðåòõîäíèîò ÷àñ. (îïøòî íåçàäîâîëñòâî, ñèòå ãî òóðêààò ïðåòñåäàòåëîò íà êëàñîò, íåìó ìó å ¼àñíî øòî òðåáà äà ïðàâè)...


Ìàðò 2008

10

ÑÎÇØÓ îð÷å Ïåòðîâ Êàâàäàðöè

Iskuøenija i neizvesnosti, se postra{ni i poopasni, zastra{uva~ki i zakanuva~ki... Âî ïðèëîã íà áîðáàòà ïðîòèâ ïîðîöèòå, ó÷åíèöèòå íà íàøåòî ó÷èëèøòå îñòâàðè¼à åäåí óñïåøåí ïðîåêò: äðàìàòèçàöè¼à ÏÎÐÎÖÈ. Ñî òîà íà ñâî¼ íà÷èí ðåêîà îäëó÷íî ÍÅ

Porocite neka vladeat samo vo imaginarniot svet i neka i ovaa dramatizacija bide del od barikadite protiv ovie podmolni neprijateli!

Toa be{e porakata {to im ja upatija u~enicite na Z[U na mnogubrojnite priñutni vo salata na Domot na kulturata. Tie se vo postojana borba so ovie nàjstra{ni zla {to go paraliziraat ~ove{tvoto i gi trujat lu|eto.

Ïóøåœåòî öèãàðè å íà¼ðàñïðîñòðàíåòèîò ïîðîê ìåƒó ëóƒåòî è ñå ÷èíè äåêà å íåâîçìîæíî äà ñå îòôðëè. Òî¼ ãè òðóå è òèå øòî ïóøàò, íî è òèå øòî ãî äèøàò ÷àäîò îä èñïóøåíèòå öèãàðè, à âñóøíîñò íå ñå ïóøà÷è. Ïîòïîëíà çàáðàíà å åäèíñòâåíèîò ëåê çà ñïàñ îä îâî¼ , íåñîìíåíî îïàñåí çàãàäóâà÷ è ïîðîê!

...£àñ ñóì ïðîêëåò äðîãèðàø , ðàçáèðàø , ïðîïàäíàò ÷îâåê, Ñè ãî óíèøòèâ æèâîòîò çàðàäè šóáîïèòíîñò, çàðàäè ãëóïàâà æåëáà äà ñå èçäèãíàì íàä îáè÷íîòî è ðåàëíîòî ; Çà äà èçáåãàì îä ðåàëíîñòà; Çàðàäè èìèŸîò; Çàðàäè çàáàâà ??? Çà äà áèäàì áóíòîâíèê; Âèñîêî ëåòàâ, áåâ õà¼, àìà ñåãà ñóì äîëó íà äíîòî... Èçâàäîê îä ÏÎÐÎÖÈ

Šóáîâòà å ëåê çà ñèòå ìàêè. Òàà ãè ëå÷è ðàíèòå è ãî çàêðåïíóâà äóõîò. Ñî íå¼çèíà ïîìîø ñòàíóâàìå ñâåñíè çà óáàâèíàòà íà æèâîòîò è ãè ïî÷èòóâàìå íåãîâèòå îñíîâíè âðåäíîñòè. Äà è ïîìîãíåìå íà šóáîâòà äà ïîáåäè âî âå÷íàòà áîðáà ïðîòèâ çëîòî. Äà èì ðå÷åìå ÍÅ íà ïîðîöèòå è äà èì ñâðòèìå ãðá íà ñèòå çëà!

Ëèêîâèòå ãè òîëêóâàà: Ñëàâèöà Òðà¼êîâà, Äèìå Êîöåâ, Ëèäè¼à Ïå¼îâà, Áëàãèöà Êåêîâà, £îðäàíêà Àòàíàñîâñêà, Àòàíàñ Òåôîâ, Ìåòîäè¼à Íèêîëîâñêè , Àòàíàñ îðøåñêè , Ðà¼íà Áîæèíîâà, Ïåòàð Íèêîëîâ, Ëàçàð Äèìîâ, Âèêòîðè¼à ÑòàìàŸèåâà, Òðà¼÷å Òðàjêîâ, Çîðèöà Êóçìàíîâà, Çîðàí Âàðàäèíîâ, Îðäàí÷î Êàì÷åâ, Òðà¼÷å £îâàíîâ, Ñàíäðà £îâàíîâñêà, áàëåòñêà ãðóïà (Poison girl)


Ìàðò 2008

11

ÑÎÇØÓ îð÷å Ïåòðîâ Êàâàäàðöè

Sveti Trifun e hristijanski svetec koj se smeta za za{titnik na lozarstvoto i gradinarstvoto. Svetiot ma~enik e roden 225 godina vo Kampasada vo Mala Azija . So bo`ja pomo{ le~el bolni i gi brkal negativnite demoni. So ma~eni~ka smrt umira za vreme na carot Decie. 14 Februari e den posveten na ovoj svetec i pretstavuva golem praznik za hristijanite, osobeno za lozarite. Na toj den so posebni obredi se zapo~nuva so kroeweto na vinovata loza {to voedno pretstavuva po~etok na rabotite vo lozarstvoto. Íà 14 ôåáðóàðè 2008 ãîäèíà íàøåòî ó÷èëèøòå go ïðîñëàâè õðèñòè¼àíñêèîò ïðàçíèê Ñâåòè Òðèôóí - Äåíîò íà ëîçàðèòå. Çàêðî¼óâàœåòî ?? ???????? ???? ñå èçâðøè íà ëîçîâàòà ïëàíòàæà øòî å âî ñîïñòâåíîñò íà ó÷èëèøòåòî, à ïîäîöíà ñå èçâðøè ñèìáîëè÷åí ïðèêà ç íà öåðåìîíè¼àòà íà çàêðî¼óâàœå íà âèíîâàòà ëîçà âî õîëîò íà ó÷èëèøòåòî. Ïîòîà âî ñàëà, ïðèëàãîäåíà çà òàà íàìåíà è âî ñîãëàñíîñò ñî ïðàâèëàòà ñå èçâåäå ïðåçåíòàöè¼à è äåãóñòàöè¼à íà âèíî è ðàêè¼à øòî ñå ïðîèçâåäóâààò âî øêîëñêàòà âèíàðè¼à. Âî íàøåòî ó÷èëèøòå ó÷åíèöèòå ïðàâàò âèíî çà äóøà è óæèâààò âî ïðèãîòâóâàœåòî íà äîáðàòà êàïêà âèíî. Âî øêîëñêàòà ìèíè-âèíàðè¼à ñå ïàêóâà âèíî ïðîèçâåäåíî îä ó÷åíèöèòå ïîä íàäçîð íà ñâîèòå ìåíòîðè. Òèå åäåí äåí å áèäàò ñòðó÷œàöè çà ïðîèçâîäñòâî íà âèíî è ðàêè¼à. Âî ñ î ð à á î ò ê à ñ î ó ÷ å í è ö è ò å î ä äðâîïðåðàáîòóâà÷êàòà ñòðóêà ñå èçðàáîòóâà è äðâåíà àìáàëàæà çà ïàêóâàœå íà âèíîòî. Ó÷åíèöèòå ñàìè ãî èçðàáîòóâààò è äèçà¼íîò íà åòèêåòèòå, èçðàáîòóâààò ïå÷àòåíè è äðóãè âèäîâè ðåêëàìè çà ó÷èëèøòåòî. ,,Ñðåäíîøêîëñêîòî,, âèíî ñå ïèå âî ïîñåáíè ïðèãîäè. çà ïàòðîíàòè, ïîñåáíè ñâå÷åíîñòè, ðåïðåçåíòàòèâíè ìàíèôåñòàöèè ...

Ni{to na svetot poubavo ne e od lozanka koga grozje ra|a, i ni{to na svetot poslatko ne e od grozje vino koga se pie.

Ãðîç¼å äà ðîäè, Âèíî äà ñå ñòîðè, Ñâàäáè è âåñåëáè, Êðøòåíêè è ãîçáè äà ñå ïðàâàò. Ìèð è ðàäîñò äà èìà, Çà ñåêî¼à äóøà...


Ìàðò 2008

12

ÑÎÇØÓ îð÷å Ïåòðîâ Êàâàäàðöè

Âî ïðèëîã ¼à îá¼àâóâàìå îâàà òàáëèöà çà ìåðåœå íà ïðèâèäíàòà è âèñòèíñêàòà ¼à÷èíà íà àëêîõîëîò êî¼à ìîæå äîáðî äà èì ïîñëóæè íà îíèå êîè, òðàäèöèîíàëíî, ñåêî¼à åñåí, ñè ïðàâàò ïî íåêî¼ êàçàí äîìàøíà, ãðîçäîâà ðàêè¼à.


Ìàðò 2008 Ïu{taweto vo upotreba na mini pilana za nastavni celi, povtorno ja potvrduva vizijata na na{eto u~ili{te da go realizira vo stvarnost mototo: ,, Denes u~enik, utre stru~wak ,, Nie, u~enicite, bi rekle, deka so ovaa oprema i so mentorskata gri`a na na{ite profesori, ve}e ovde i sega se ~uvstvuvame kako stru~waci na svojata oblast, sigurni vo svojata opredelba za idninata. Trkata za op{t napredok e naporna i bara mnogu `rtvi, no koga celta e ostvarena toga{ zadovolstvoto e golemo; ~ovekot ostava traga za svoeto postoewe zad sebe.

Ïîä ìåíòîðñòâî íà ñâîèòå ï ð î ôåñ î ð è , ó ÷ å í è ö è ò å èçðàáîòóâààò ðàçíè ïðåäìåòè îä äðâî, êîè ïîòîà íàîƒààò ïðèìåíà âî â î ñ ï è ò í î - î á ð à çî â í è îò ï ð î ö åñ ê à êî í à ãëå ä å í ìàòåðè¼àë èëè ñå êîðèñòàò êàêî ïðîìîòèâåí ìàòåðè¼àë çà äðóãè ôèíàëíè ïðîèçâîäè îä íàøåòî ó÷èëèøòå. Âèíîòî êàêî âîçâèøåí ïðîèçâîä çàñëóæóâà óáàâà âèíñêà êîíôåêöè¼à êî¼à âêëó÷óâà è ïîñåáíà äðâåíà àìáàëàæà âî êîja øèøåòî ñî âèíî ñå ÷óâà, ñå òðàíñïîðòèðà è ñå ïîäàðóâà. Ñî èçâîíðåäíà è í â å í ò è â í î ñ ò è ê ð å à ò è â í î ñ ò , ïðåòñòàâíèöèòå îä ä ð â î ï ð å ð à á îò ó â à÷ ê à ò à ñòðóêà ñêëîïóâààò óêðàñíè ñàíäà÷èœà çà âèíî. Íà òî¼ íà÷èí ñîçäàâààò ñâîåâèäíà ñèìáèîçà ñî çåì¼îäåëñêàòà ñòðóêà è ¼à ïîòâðäóâààò çàåìíàòà ñîðàáîòêà âî íàøèîò âîñïèòíî îáðàçîâåí, íî è ñòîïàíñêè öåíòàð.

13

ÑÎÇØÓ îð÷å Ïåòðîâ Êàâàäàðöè Òåõíè÷êè êàðàêòåðèñòèêè: Proizvoditel: HUSQVARNA ìîäåë : horizont electric Te`ina …………...182kg Mo}nost………….5,5kw Br.na vrte`i……...2855rpm Maks.dol`ina na trupci...5,2m Maks. {irina na trupec...70cm [irina na pilata……..35mm Dol`ina na pilata...3570mm Brzina na re`ewe…..35m/s


Ìàðò 2008

14

ÑÎÇØÓ îð÷å Ïåòðîâ Êàâàäàðöè

Îä íåîäàìíà âî íàøåòî ó÷èëèøòå ñå îáíîâè ïîñòî¼íàòà âèíàðñêà âèçáà è ñå íàäãðàäè äî íèâî íà ìîäåðíà ìèíè - âèíàðè¼à, êî¼à ãè çàäîâîëóâà êðèòåðèóìèòå íà ïîñòî¼íèòå ñâåòñêè êðèòåðèóìè. Íàáàâåíà å îïðåìà è ñàäîâè çà ñîâðåìåíà ïðåðàáîòêà íà ãðîç¼åòî, êîå ñå ïðîèçâåäóâà íà ñîïñòâåíè ïëàíòàæè. Ïîêð༠äðâåíèòå ñàäîâè âî êîè ñå âðøè ôåðìåíòàöè¼à è çðååœå íà âèíîòî è êàçàí çà ïå÷åœå ðàêè¼à, ñåãà ïîñòî¼àò è ñàäîâè îä áëàãîðîäåí ìåòàë, êàêî è ïðåñà, ôèëòåð, çàòâîðà÷ çà ïëóòåíè òàïè... Âî ïðîñòîðè¼àòà êàäå øòî å ñìåñòåíà âèíàðè¼àòà èìà è áîãàòà âèíîòåêà êî¼à ñîäðæè çáèðêà îä ñòàðî âèíî è ðàêè¼à îä ñîïñòâåíî ïðîèçâîäñòâî êàêî è îä äðóãè èçâîðè. Îâàà àâòåíòè÷íà âèíàðè¼à è áîãàòà âèíîòåêà èìà ïðóæà íà ó÷åíèöèòå ñîëèäíà ïîäãîòîâêà è ñòåêíóâàœå íà çíàåœå çà ïðîèçâîäñòâî è ÷óâàœå íà îâî¼ çíà÷àåí ñòîïàíñêè ïðîèçâîä. Èìåíî òèå èìààò ìîæíîñò äà ¼à ïî÷óâñòâóâààò ðàäîñòà íà òâîðåœåòî, ñîçäàâ༝è ïðîèçâîä îä ñàìèîò ïî÷åòîê, îä ïðà÷êà, äî íåãîâîòî ôèíàëå, âèíî, è èñòîòî äà ãî ïðåòñòàâàò íà ñîîäâåòåí íà÷èí ïðåêó äåãóñòàöè¼à.

Sovremenoto zemjodelstvo ne mo`e da se zamisli bez moderna mehanizacija. Vo tekot na {koluvaweto u~enicite se zapoznavaat so kompletnata zemjodelska mehanizacija i nejzinite konstruktivni delovi. Osven toa se osposobuvaat za vozewe na traktor i rakuvawe so priklu~ni ma{ini so koi raspolaga u~ili{teto.


Ìàðò 2008

15

ÑÎÇØÓ îð÷å Ïåòðîâ Êàâàäàðöè Za edukacija na u~enicite od {umarskata struka postojat posebni objekti vo u~ili{teto nameneti za sobirawe na seme, vegetativno razmno`uvawe i kalemewe. Vo oran`eriite, rasadnikot i botani~kata gradina vo koja se zastapeni site vidovi dekorativni grmu{ki, cve}iwa i drvja, ima uslovi da se steknat i pro{irat znaewa i zdobijat iskustva za ova blagorodno zanimawe. Vo sklop na u~ili{teto postoi realna kompanija - rasadnik Dendroflora vo koja se proizveduvaat ukrasni drvni vidovi koi nao|aat mesto vo mnogu stopanski i privatni dvorovi i parkovi.

Âî øóìñêàòà êóà, êî¼à ñå íàîƒà âî øêîëñêàòà íàñòàâíà øóìà Ìèõà¼ëîâî, ñå èçâåäóâà òåðåíñêà íàñòàâà ñî èäíèòå øóìàðñêè òåõíè÷àðè è èíæèíåðè.


Ìàðò 2008

16

ÑÎÇØÓ îð÷å Ïåòðîâ Êàâàäàðöè

GLOBE e svetska nau~na i obrazovna programa, koja ja koordinira rabotata na u~enicite, nastavnicite i nau~nicite so cel da se prou~uva i razbere globalnata `ivotna sredina. GLOBE razviva ~uvstvo za naukata, matematikata i naprednata tehnologija me|u mladite lu|e. U~enicite vr{at izvonredno zna~ajna nau~na rabota i neposredno gi gledaat rezultatite od svoite prou~uvawa. GLOBE programata be{e inicirana vo 1994 godina od strana na amerikanskiot potpretsedatel Al Gor. GLOBE i oficijalno otpo~na na 22 april 1995 godina na 25 godi{ninata na Denot na Zemjata. Programata ja vodi Vladata na SAD preku partnerstvata so drugi zemji. Vo programata dosega se priklu~ija pove}e od 90 zemji so nad 9000 u~ili{ta. GLOBE mre`ata predizvika golem interes me|u u~enicite i nastavnicite od osnovnite i srednite u~ili{ta vo Republika Makedonija Öåëè íà Globe Interesot za vklu~uvawe vo programata GLOBE e Da se zgolemi svesta za `ivotnata sredina na poedincite vo celiot svet. izvonredno golem, íî poradi tehni~ki i materijalni ograni~uvawa vo momentov se vklu~eni 10 u~ili{ta ìåƒó Da se pridonese kon nau~noto razbirawe êîè ñå íàîƒà è ÑÎÇØÓ îð÷å Ïåòðîâ

na Zemjata. Da im se pomogne na u~enicite nasekade da postignat povisoki standardi vo naukata i matematikata.

U~enicite na GLOBE: !Vr{at su{tinski ekolo{ki nabquduvawa vo u~ili{tata i vo nivnata okolina; !Gi prenesuvaat nivnite podatoci preku Internet do centarot za obrabotka na podatoci na GLOBE; !Primaat i koristat globalni snimki napraveni od svetskite u~ili{ni podatoci na GLOBE; è !Izu~uvaat ekolo{ki temi vo nivnite u~ilnici.

U~enicite vr{at direktni eksperimenti koi imaat vistinsko nau~no zna~ewe. Tie u~at, kako nivnite lokalni otkritija, zaedno so onie na drugi u~enici i nau~nici od celiot svet, ja dopolnuvaat slikata za `ivotnata sredina na zemjinata topka. Nastavnicite vo celiot svet gi upatuvaat u~enicite kako da vr{at merewa, im pomagaat na u~enicite da go razberat zna~eweto na nivnite nabquduvawa i ja objasnuvaat va`nosta na globalnite vizuelizacii (globalnata svest). Nau~nicite i u~enicite gi analiziraat podatocite vo vrska so informaciite dobieni od drugi izvori. Prou~uvawata na `ivotnata sredina vo ramkite na GLOBE pomagaat za podobro razbirawe na Zemjata. Naciite od celiot svet gi vklu~uvaat svoite u~li{ta vo GLOBE so cel da ja zgolemat globalnata ekolo{ka svest i globalnoto sobirawe na podatoci. Organizaciite i programite koi go poddr`uvaat ekolo{koto obrazovanie i nau~nite aktivnosti preku programata GLOBE se zdru`uvaat vo zaedni~ki zalo`bi.

Glavni oblasti na istra`uvawe Atmosfera / klima Hidrologija Po~va Zemjina pokrivka / Biologija


Ìàðò 2008

17

ÑÎÇØÓ îð÷å Ïåòðîâ Êàâàäàðöè

Kartata e edna od 4-te mermerni mapi {to se nao|aat vo Rim na yidna plo~a . ^etirite mapi se ozna~eni so razli~ni vremenski periodi koi go ozna~uvaat pojavuvaweto i podemot na gradotdr`ava Rim od najrano vreme od nekade 700-800 godini pred Hrista pa navamu. Interesnoto za nas e toa {to barem na 3 od ovie 4 mermerni mapi stoi jasno ispi{ano imeto Makedonija (i toa vo vremeto koga rimskata dr`ava se sostoela samo od gradot Rim); voedno, Makedonija e ozna~ena razli~no od imeto Grcija koja vo najgolem del od mapite ne e nitu nare~ena kako Grcija tuku Egej, Epir i sl. Ñâåòñêàòà êóëòóðà ñå çäîáè ñî ñåäóì íîâè ñâåòñêè ÷óäà: Ãîëåìèîò êèíåñêè ¾èä, ãðàäîò Ïåòðà âî £îðäàí, ñòàòóàòà íà Èñóñ Õðèñòîñ âî Ðèî äå Æåíåèðî, Ìà÷ó Ïèê÷ó âî Ïåðó, ïèðàìèäàòà âî ×è÷åí Èöó âî Ìåêñèêî, Êîëîñåóìîò âî Ðèì è ÒàŸ Ìàõàë âî Èíäè¼à ñå ïðîãëàñåíè çà íîâè ñâåòñêè ÷óäà. Ñåãà ñå 14 íà áðî¼!

Ñî ïîìîø íà íàíî-òåõíîëîãè¼àòà íåêîëêó êàíàäñêè ôèçè÷àðè ¼à íàïðàâè¼à íà¼ìàëàòà êíèãà âî ñâåòîò îä êî¼à ñåðèîçíî ìîæàò äà âå çàáîëàò î÷èòå. Íå¼çèíàòà ãîëåìèíà å 0.07 - 0.10 mm.

Äîäåêà íèâîòî íà ïèñìåíîñò âî ñâåòîò ïîñòî¼àíî ñå íàìàëóâà, âî £àïîíè¼à ñå ñëó÷óâà âèñòèíñêà êíèæåâíà òðåñêà. Ìèëèîíè ëóƒå ÷èòààò ðîìàíè âî ïðîäîëæåíè¼à øòî èçëåãóâààò íà ìîáèëíèòå òåëåôîíè.

Âî 1885 ãîäèíà, àïòåêàðîò îí Ïåìáåðòîí îä îðŸè¼à ñìèñëèë òîíèê, French Wine Cola. Ñî âðåìå Ïåìáåðòîí ãî îòôðëèë àëêîõîëîò îä íåãî, äîäàë äðóãè áèëíè åêñòðàêòè è äîáèë íîâ ñèðóï, êî¼ ïðåä ñå áèë çà ëå÷åœå íà ãëàâîáîëêà. Ëåãåíäàòà çà íà¼ïðîäàâàíèîò ïè¼àëîê íà ñâåòîò çàïî÷íàëà êîãà âî íåäåëàòà, íà 8 ì༠1886 ãîäèíà, âî ìàëàòà àïòåêà âî Àòëàíòà å ïðîäàäåíà ïðâàòà ÷àøà îä îâî¼ íåîáè÷åí ïè¼àëîê, êî¼ ñå ñîñòîåë îä ñèðóï è ãàçèðàíà âîäà. Ïðâàòà ðåêëàìà çà Êîêà Êîëà áèëà îá¼àâåíà âî ãðàäñêèîò âåñíèê, íà 29 ì༠1886 ãîäèíà.


Ìàðò 2008

18

ÑÎÇØÓ îð÷å Ïåòðîâ Êàâàäàðöè

Igri bez granici Da mo`am bar da se razbudam vo svet na qubovta bez stari dolgovi i tie seni{ta vo ~ekor {to me demneat da mo`am bar da te pregrnam da ne se se}avam na studoj esenski onie patila {to tokmu nas ne sledea

Òîäîð «Òîøå» Ïðîåñêè (25 ¼àíóàðè 1981 16 îêòîìâðè 2007) áåøå íà¼ïîïóëàðíèîò ïå¼à÷ âî Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à è åäíà îä íà¼ãîëåìèòå ¾âåçäè íà Áàëêàíñêàòà ìóçè÷êà ñöåíà, êàäå øòî å äîæèâóâàí êàêî çàøòèòåí çíàê íà Ìàêåäîíè¼à. Òîøå ãè ðàäóâàøå è ñïëîòóâàøå ëóƒåòî áåç ðàçëèêà íà êî¼à íàöè¼à, âåðà èëè ãåíåðàöè¼à ïðèïàƒààò. Òîøå å èäîë íà ìëàäèòå è ñèìáîë çà õóìàíîñòà.

In memoriam Ò ðàãåäè¼à ¼à ñíà¼äå çåì¼àòà íàøà. Î ïëàêàíè ñå ìíîãó ñîëçè çà òåáå, Ø åïîòàò ¾âåçäèòå, òàæíè ñå è òèå Å òå, ¼à èçãóáèâìå ãîðäîñòà íàøà. Ï ëà÷å Êðóøåâî è öåëà Ìàêåäîíè¼à. Ð àäîñò, ñðåà è âåðáà èçãóáèâìå íèå, Î Çåì¼î òàæíà, óøòå ïîòàæíà ñè! Å âàíãåëèå òè íàïèøàà àíãåëèòå, Ñ ëàâå¼ó áåñöåíåò è ìèë, Ê àêî âå÷åí îãèí å ñ¼àå èìåòî òâîå È âå÷íî å áèäå íà ¾âåçäåíîòî íåáî!

Ì à ê å ä î í ñ ê à ò à A mojov `ivot igri bez granici ïîøòåíñêà ìàðêà ñî umorna prikazna skinati stranici, ëèêîò íà Òîøå êî¼ äðæè prazni neispi{ani ãóëàá å èçäàäåíà âî a mojov `ivot e ve~no pa|awe å ä å í ì è ë è î í se da se sobere poraz ke ostane ïðèìåðîöè, øòî å naviki stari vo mene ïðâïàò çà åäíà ìàðêà è ç ä à ä å í à â î Da mo`am bar da te razbudam Ì à ê å ä î í è ¼ à . so kafe utrinsko vo krevet zaedno Ì à ð ê à ò à å ñ î íîìèíàëíà âðåäíîñò îä pa da te baknuvam 12 äåíàðè è ïðåêó íåà å toa go nema odamna ñ å ï ð î ì î â è ð à da mo`am bar da se zaqubam vo Ìàêåäîíè¼à íàñåêàäå mala selanka âî ñâåòîò êàêî øòî òîà na rosna ledina nebesno visoka Òîøå ãî ïðàâåøå ñî nadolu da ne ni dogleduvam ñâî¼àòà ïåñíà è ñî ñâîèòå õóìàíè äåëà. A mojov `ivot igri bez granici Ñðåäñòâàòà îä umorna prikazna skinati stranici, èçäàâàœåòî íà ìàðêàòà prazni neispi{ani å áèäàò äîíèðàíè âî a mojov `ivot e ve~no pa|awe õóìàíèòàðíè öåëè. se da se sobere poraz ke ostane, naviki stari vo mene toa i ke ostane...

…òè áåøå íà¼ñ¼à¼íàòà ¾âåçäà íà ìàêåäîíñêîòî íåáî, ¾âåçäà êî¼à íèêîãàø íåìà äà çãàñíå è àíãåë êî¼ çàñåêîãàø å îñòàíå âî íàøèòå ñðöà... ... Òè áåøå èñêðà øòî ãè îñâåòëè òåìíèòå ñðöà íà òèå øòî íå çíàå¼à äà ñàêààò è íà òèå øòî íåìàà âåðáà. Òâî¼àòà ñêðîìíîñò è õóìàíîñò å îñòàíå âå÷íî çàïàìåòåíà...

Äèìîâñêà ÃîðäàíàII2

Îä ïîñåòàòà íà íàøè ó÷åíèöè íà êîíöåðòîò íà Òîøå Ïðîåñêè âî Áåëãðàä


Îâî¼ õîðîñêîï êàæóâà "âèñòèíè“ çà âàñ. Îíèå ñî ñëàáî ñðöå íåêà àïñòèíèðààò (îä ÷èòàœå) ÂÎÄÎËÈ£À (20 ¼àíóàðè - 18 ôåâðóàðè) Èìàòå èíâåíòèâåí óì è ñòå ïðåäîäðåäåíè äà ñòå ïðîãðåñèâíè. Ìíîãó ëàæåòå. Îä äðóãà ñòðàíà, ïðåäîäðåäåíè ñòå äà ñòå íåïðàêòè÷íè, ïà çàòîà ¼à ïðàâèòå èñòàòà ãðåøêà ïîâòîðíî è ïîâòîðíî. Ëóƒåòî ìèñëàò äåêà ñòå ãëóï(à). ÐÈÁÈ (19 ôåâðóàðè - 20 ìàðò) Èìàòå áó¼íà ôàíòàçè¼à è ÷åñòî ìèñëèòå äåêà âå ñëåäàò îä ÌÂÐ èëè ÄÁÊ. Èìàòå ìèíîðíî âëè¼àíèå íà ñîðàáîòíèöèòå è ëóƒåòî âå ïðåçèðààò çàòîà øòî ñå êîëåáëèâè. Âè íåäîñòàñóâà ñàìîäîâåðáà è ãåíðàëíî ñòå êóêàâèöè. Ëóƒåòî ðèáè ïðàâàò îäâðàòíè ðàáîòè íà ìàëå÷êè æèâîòíè. ÎÂÅÍ (21 ìàðò - 19 àïðèë) Âèå ñòå ïèîíåðñêè òèï è ãè ïðåçèðàòå ïîâååòî ëóƒå. Òåìïåðàìåòíè ñòå, íåñòðïëèâè íå ïðèôààòå ñîâåò. Íå ñòå äîáðà ëè÷íîñò. ÁÈÊ (20 àïðèë - 20 Ìà¼) Âèå ñòå ïðàêòè÷íè è óïîðíè. Èñòðà¼íè ñòå âî òîà øòî ãî ïðàâèòå è ðàáîòèòå êàêî êîœè. Ïîâååòî ëóƒå ìèñëàò äåêà ñòå òâðäîãëàâè è èíàåòëèâè. ÁËÈÇÍÀÖÈ (21 ì༠- 20 ¼óíè) Âèå ñòå áðçè è èíòåëèãåíòíè. Ïðåäîäðåäåíè ñòå äà î÷åêóâàòå ïðåìíîãó îä ñå. Îâà çíà÷è äåêà ñòå åôòèíè. Áëèçíàöèòå ñå ïîçíàòè ïî ïðàâåœå íà èíöåñò. ÐÀÊ (21 ¼óíè - 22 ¼óëè) Èìàòå ðàçáèðàœå çà ïðîáëåìèòå íà äðóãèòå ëóƒå. Òèå ìèñëàò äåêà ñòå ìîðîí. Ñåêîãàø ãè îñòàâàòå ðàáîòèòå íà ïîëà. Çàòîà íèêîãàø íåìà äà ñòàíå íèøòî îä âàñ. Ïîâååòî ñîöè¼àëíè ñëó÷àè ñå ðàêîâè. ËÀ (23 ¼óëè - 22 ñåïòåìâðè) Ñå ñìåòàòå ñåáå ñè çà ðîäåí ëèäåð. Äðóãèòå ìèñëàò äåêà ñòå ïîëòðîí. Ïîâååòî ëàâîâè ñå òåïà÷è. Âèå ñòå ñóåòíè è íå ñàêàòå èñêðåíà êðèòèêà. Ëàâîâèòå ñå ïîçíàòè êðàäöè. ÄÅÂÈÖÀ (23 àâãóñò - 22 ñåïòåìâðè) Âèå ñòå ëîãè÷íè è ïðåäèçâèêóâàòå õàîñ. Îâà å îäâðàòíî çà âàøèòå ïðè¼àòåëè. Âèå ñòå ëàäíè è åìîöèîíàëíè è ïîíåêîãàø çàñïèâàòå äîäåêà âîäèòå šóáîâ. Äåâèöèòå ìîæàò äà áèäàò äîáðè øîôåðè íà àâòîáóñè. ÂÀÃÀ (23 ñåïòåìâðè - 22 îêòîìâðè) Âèå ñòå óìåòíè÷êà äóøà è èìàòå ïðîáëåì ñî ðåàëíîñòà. Àêî ñòå ìàæ òîãàø å äîñòà âåðî¼àòíî äåêà ñòå "îáðàòåí“. Øàíñèòå çà âðàáîòóâàœå è çà ìàòåðè¼àëíà êîðèñò ñå îäëè÷íè. Ïîâååòî æåíè âàãè ñå äîáðè "íîíè äàìè“. Ñèòå âàãè óìèðààò îä âåíåðè÷íè áîëåñòè. ØÊÎÐÏÈ£À (23 îêòîìâðè - 21 íîåìâðè) Âèå ñòå ðàñèïàíè êîãà ðàáîòèòå è íå ìîæå äà âè ñå âåðóâà. å äîæèâååòå ãîëåì óñïåõ âî ðàáîòàòà çàòîà øòî íåìàòå íèêàêâà åòèêà. Ïîâååòî øêîðïèè ñå óáèåíè. ÑÒÐÅËÅÖ (22 íîåìâðè - 21 äåêåìâðè) Âèå ñòå îïòèìèñòè è åíòóçè¼àñòè. Èìàòå òåíäåíöè¼à äà ñå ïîòïèðàòå íà ñðåàòà çàòîà øòî âè íåäîñòàñóâà òàëåíò. Ïîâååòî ñòðåëöè ñå ïè¼àíèöè èëè Ÿàíêåðè. Ëóƒåòî ìíîãó âè ñå ñìåàò. £ÀÐÅÖ (22 äåêåìâðè - 19 ¼àíóàðè) Âèå ñòå êîíçåðâàòèâíè è ñå ïëàøèòå äà ïðåâçåìàòå ðèçèöè. Íå âè å ìíîãó ãà¼ëå çà áèëî øòî è ñòå ìðçëèâè. Íèãîãàø íå ïîñòîåë ¼àðåö ñî áèëî êàêâà âàæíîñò. £àðöèòå íå òðåáà äà ñòî¼àò äîëãî âî åäíî ìåñòî çàòîà øòî èìààò òåíäåíöè¼à äà ïóøòàò êîðåœà è äà ñòàíàò äðâà.

âèöîòåêà Ðåøàâààò ïëàâóøè êðñòîçáîð è åäíàòà ïðàøóâà: - Êàêî å ïðàâèëíî, Èðàê èëè Èðàí? -Çîøòî ïëàâóøà íîñè íàî÷àðè íà ñòîìàê? -Èìà ñëåïî öðåâî. Çîøòî ïëàâóøàòà ïî÷íàëà äà ó÷è ìàòåìàòèêà? - Çîøòî ãî âèäåëà ìàæ è ñî äâå íåïîçíàòè. Çàøòî ïëàâóøà êîãà å ñå ïîòïðå íà ¾èä, ¾èäîò ïàƒà??? - Çàòîà øòî ïîïàìåòíèîò ïîïóøòà!!! Ïëàâóøà ñå ¼àâóâà íà àåðîäðîì. - Äîáàð äåí, êîëêó òðàå ëåòîò äî Ïàðèç? - Ñàìî ìîìåíò.... - Ôàëà ìíîãó , ïðè¼àòíî.

Èíôîðìàòè÷àðñêà êëåòâà: - Äà äàäå ãîñïîä, æåíà òè äà å open source! Êàêî ñå ìîëàò õàêåðèòå. - Âî èìåòî íà ñâåòèîò ctrl, alt, shift è delete. - Åíòåð! Îäè ïðîãðàìåð íà áåíçèíñêà è ìó âåëè íà ïðîäàâà÷îò: - Âå ìîëàì íàòî÷åòå ìè ãîðèâî! -Êàêîâ 95 èëè 98? -Øòî? Çàðåì íåìàòå XP!!!? Ñè áèëå äâà¼öà áåç òðî¼öà è îòèøëå âî ìèíóñ. Ëåî ãî ñðåòíóâà Òðïå : - Øî ïðàèø áå Òðïå? Åâå, èìàì çàêàæàíî ñî æåíñêàòà âî 5, ñåãà å 6, å ¼à ÷åêàì äî 7, àêî íå äî¼äå å ïî÷åêàì óøòå ïîëà ñààò è å ñè îäàì. Ïà ñè èìàì ¼àñ è ñâîå ¼àñ!!!


Prv vesnik na 'SOZSU Gjorce Petrov' Kavadarci  
Prv vesnik na 'SOZSU Gjorce Petrov' Kavadarci  

Весник на СОЗШУ „Ѓорче Петров“ Кавадарци

Advertisement