Page 1

Ledenblad van de Vlaamse Volksbeweging - Taal-Aktie-Komitee

Binnendoor

De kortste weg naar onafhankelijkheid.

CONCREET

KERSTMIS

MET LEGE DOZEN

Het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde zou onverwijld worden gesplitst. Wat is onverwijld? Tegen het eind van het jaar? Begin januari? Tot nu toe ziet het er naar uit dat het de zoveelste loze belofte is waarmee men Vlaanderen zoet houdt. De Vlaamse politieke partijen staan allemaal achter deze eis. Maar bij nader toezien weten we zo stilaan dat we op federaal vlak blijkbaar te maken hebben met “andere” partijen. De VLD wil via alle mogelijke vertragingsmanoeuvres haar federaal regeringsvel redden. Beloftes, akkoorden? Weg ermee, “Belgische recuperatie” is wat de leenheer, de PS, wil. Enkele voorbeelden verduidelijken veel. Het uit 1998 daterende Octopusakkoord bepaalt uitdrukkelijk dat er per gemeenschap een aparte magistratenschool zou worden opgericht, wat voor de toenmalige Volksunie dé reden was om het Octopusakkoord te ondersteunen. Toenmalig minister van Justitie Marc Verwilghen verzuimde echter de akkoorden van 1998 uit te voeren en nu wordt in de beleidsnota van minister Laurette Onkelinx een onafhankelijk federaal “Opleidingsinstituut voor de rechterlijke orde” voorgesteld. De zelfde minister Verwilghen is momenteel federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking. Ook ontwikkelingssamenwerking is “in principe” reeds sinds 1993 een Vlaamse bevoegdheid, maar het Lambermont-akkoord werd wat dat betreft nooit uitgevoerd. Minister Bourgeois wil daar verandering in brengen. Maar ook prins Filip wil verandering... in de bevoegdheid over de buitenlandse handel. Hij deinst niet terug voor een politieke boodschap. Buitenlandse handel zou best terug “meer Belgisch” gemaakt worden. Weg met de toegekende bevoegdheden, weg met de grondwet. ‘Wie aan België raakt, raakt aan mij’, zegt de kroonprins, ‘en ik ben een taaie’. Goed zo, maar wij leven in de 21ste eeuw, in een parlementaire democratie, in een rechtstaat. Een democratische meerderheid heeft beslist de bevoegdheid over buitenlandse handel toe te kennen aan de gewesten en Vlaanderen is heus niet te klein om deze bevoegdheid met succes te hanteren. Premier Juncker van Luxemburg slaagde er recentelijk in de hoogste deuren in China te openen, wat onze kroonprins niet lukte. Een minister-president van Vlaanderen, vergezeld van een paar directeurs van de grootste Vlaamse bedrijven, zou hier ook in slagen. Als België volgens prins Filip een groot land is, is Vlaanderen, dat het leeuwendeel van de Belgische export naar China, de Belgische investeringen en de in China verblijvende zakenmensen levert, zeker ook groot genoeg. We zouden dan wel best over een Vlaamse ambassadeur beschikken om de weg voor te bereiden, maar dat is momenteel nog niet het geval. Hoewel ook politiek buitenlands beleid is gedefederaliseerd, is hiervoor nooit enige overdracht van middelen of personen gebeurd en beschikken de gemeenschappen niet over de bevoegdheid om eigen ambassades uit te bouwen in het buitenland. Hoe lang nog blijven we gesust met lege dozen? Onder de kerstboom wens ik jullie alvast een paar goed gevulde dozen, vol met liefde en vriendschap, moed en zelfvertrouwen, vol met energie...zodat we er het volgende jaar weer samen volop kunnen tegen aangaan. Vrolijk Kerstfeest en een voorspoedig nieuw jaar. Rita De Bont Algemeen voorzitter

In het kader van zijn groei zoekt het ANZ vzw een

HALFTIJDSE ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(ST)ER De functie omvat naast de administratieve ondersteuning van onze algemene werking, de redactie van onze nieuwsbrieven, programmaboeken, persmappen en webstek en het beheer en de verdere uitbouw van onze muziekbibliotheek. Onze nieuwe medewerk(st)er is taalvaardig en heeft een vlotte pen, is thuis in de Vlaamse muziek en kan muziek lezen, is administratief stipt, flexibel en stressbestendig. Wij bieden een boeiende, veelzijdige job met een correcte verloning in een toffe werkomgeving. Sollicitatie en c.v. ten laatste tegen 20 december naar ANZ vzw, t.a.v. Geert Gravez, Duivelshofstraat 2, 2140 Antwerpen of epost: geert.gravez@svc.be. Meer informatie op het nummer 0498 10.24.03

VRIJHEID De Vlaams-liberale denktank Nova Civitas van OVV-voorzitter Boudewijn Bouckaert reikt in januari de derde Prijs voor de Vrijheid uit. Laureaat voor 2004 is prof. Matthias E. Storme, gewezen OVV-voorzitter en Doorbraak-columnist. Vooral het feit dat Matthias de vrije meningsuiting radicaal verdedigt, en sterk opkomt voor het recht op discriminatie in een steeds politiek correcter wordende samenleving, maakten dat Nova Civitas voor hem koos. De Prijs wordt uitgereikt op 27 januari door de Antwerpse afdeling. (www.novacivitas.org)

1 nr.1 - januari 2005


Binnendoor

MAX WILDIERS

CENTRAAL OP KADERDAG PROVINCIE

Het Bestuur van VVB Provincie Antwerpen organiseerde op 24 november een kaderbijeenkomst met een opvallend thema. De locatie, het cultureel centrum ’t Goorhof in Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht) werd gekozen omwille van de binding van deze deelgemeente met de figuur van de grote Vlaming en cultuurfilosoof Max Wildiers. Wildiers, precies honderd jaar geleden geboren in Antwerpen, woonde er tot aan zijn dood in 1996. Kapucijnermonnik Max Wildiers was als theoloog en cultuurfilosoof een groot pleitbezorger van de ideeën van de Franse paleontoloog Teilhard de Chardin, wat hem in conflict bracht met de officiële kerk. Zijn wetenschappelijk werk leidde vanaf de jaren 1960 tot verscheidene doceeropdrachten aan Amerikaanse universiteiten. In Leuven was hij pas welkom vanaf 1969 na de splitsing van de universiteit aldaar.

TIEN

JAAR

Er was een veto tegen zijn persoon vanwege de Franstaligen. Wildiers was immers een flamingant. Hij was in 1920 getuige van het neerschieten van Herman van den Reeck tijdens de beruchte 11-juli stoet in Antwerpen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zette hij zich af tegen Duitse, maar ook franskiljonse invloeden in de scoutsbeweging. Maar na de oorlog - geconfronteerd met de uitwassen van de repressie - zamelde hij geld in voor getroffen gezinnen in nood en sprak ten beste voor heel wat kleine en grote collaborateurs. Dat bracht hem opnieuw in conflict, nu met het Belgisch episcopaat. Guido Moons, die Wildiers persoonlijk leerde kennen tijdens amnestie-acties, belichtte de Vlaming Wildiers. Toelichting over de filosoof en leraar Wildiers gaf Roger Boonen, leraar aan de Karel de GroteHogeschool in Antwerpen.

ANTWERPEN

Een erg geslaagde avond werd afgerond met een sterke toespraak van onze nieuwe nationale voorzitter Rita De Bont. Rita maakte haar beleidsintenties kenbaar en verzweeg daarbij niet dat een aantal zaken minder eenvoudig liggen. Zo wil het nieuwe hoofdbestuur de Vlaamse onafhankelijkheid terug op het voorplan brengen, maar dan wel op een degelijke en goed voorbereide manier, o.a. door het inschakelen van een professioneel studiebureau dat onze actie zal begeleiden. Ook de acties n.a.v. 175/25 jaar België werden besproken. De mensen van de afdeling Brecht zorgden voor een keurige locatie en boekten ook de gastspreker. Het provinciaal bestuur wil hen dan ook hierbij bedanken voor hun inzet.

Renaat van Beeck Provinciaal Voorzitter Antwerpen

VVB VEURNE-WESTKUST

Op initiatief van Godfried Pauwels en onder het peterschap van Jean-Pierre Dewijngaerdt uit Kortrijk werd op 22 april 1994 de Vlaamse Volksbeweging Veurne-Westkust héropgericht, nadat de vorige afdeling aan een pijnloze Veurnse slapersziekte overleden was. In de loop van die tien jaar was de vereniging op verschillende terreinen actief. In 1994 vormden Yves Boullet, Jan Ghyselen, Jan Huyghe, Frederik Lintermans en Godried Pauwels het nieuwe bestuur. Als voorzitter kozen zij Frederik Lintermans. In de loop der jaren gebeurden wel enkele wijzigingen in dit bestuur: sommige mensen schoven uit, verscheidene anderen schoven in. Zo werd onder andere in 1995 Lieven Bonte voorzitter, omdat Frederik Lintermans jobshalve wegtrok naar andere oorden. Maar welke bestuurswissels er ook plaats vonden, de activiteiten bleven veelvuldig, gevarieerd en van niveau. Een overzicht van de vele activiteiten (zie blz. 5) kan misschien inspiratie opleveren voor andere VVB-afdelingen

VIERING De viering van tien jaar VVB VeurneWestkust (21 november) had plaats in de statige Stenen Zaal van het Landshuis in Veurne. Na het ontbijt kon ceremoniemees-

2 nr.1 - januari 2005

ter Jozef Ameeuw de 65 aanwezigen uitnodigen tot de academische zitting in de indrukwekkende historische raadszaal. Prof. Ludo Abicht gaf er een summier overzicht van de ontstaansgeschiedenis van Europa om daarna over te stappen naar Vlaanderen. ‘Welk’ Vlaanderen streven we na binnen het nog steeds evoluerende Europa? Abicht legde de vinger op verschillende pijnpunten, was scherp kritisch tegenover vele vormen van politiek-correct denken, over het soms absurde opdelen in linksrechts en over het Belgische establishment. Zijn geslaagde redevoering werd afgesloten met enkele vragen vanuit het aandachtige publiek. Over het besluit was er grote unanimiteit: Vlaanderen dient dringend een onafhankelijke staat binnen Europa te worden. Bestuurslid Wim Sohier gaf een overzicht van tien werkjaren binnen de afdeling. Vervolgens werd Lieven Bonte tot erevoorzitter benoemd. De nieuwe voorzitter kreeg een daverend applaus en hield nadien een emotioneel dankwoord. Na de bloemen voor Lieven z’n Sofietje, nodigde ceremoniemeester Jozef het gezelschap uit voor een stevig koud buffet. Jan Ghyselen Wim Sohier

ANNELEEN

WON MET

DE GLIMLACH De hoofdprijs van de zoektocht op de Rijseldag was voor Anneleen De Wael. Deze jongedame won het met de schiftingsvraag van haar vader en won een ballonvlucht. Na het onverwacht groot succes van de Rijseldag besliste de taakgroep afdelingen om een dergelijke “cultuurdag” om de twee jaar te organiseren op de eerste zaterdag van oktober (volgende keer dus in 2006). In de oneven jaren wordt op dezelfde dag een kaderdag voor de VVBbestuursleden georganiseerd.


Binnendoor BROCHURE VAN MAERLANT ONTMOETING

VLAANDEREN

EN

EUROPA: DEBAT OP GANG TREKKEN

Sprekers waren prof. Hendrik Vos, verbonden aan de vakgroep politieke wetenschappen van de Universiteit Gent (overzicht van de bevoegheidsverdeling en de besluitvorming in Europa), Hans De Belder, gewezen diplomaat en politicus en gewezen secretaris van de ‘Vereniging van regio’s in Europa’ en Jan Jambon, lid van het VVB-Hoofdbestuur. Bruno HANS DE BELDER, PROF. HENDRIK VOS, MODERATOR BRUNO HUYGEBAERT, JAN JAMBON EN Huygebaert, journalist nieuwsPETER DE ROOVER TROKKEN DE LIJNEN IN HET EUROPADEBAT. dienst Radio 1, was moderator. Herman Suykerbuyk, ondervoorzitter van de VVB, schreef in opdracht van het Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan Politiek Bureau de inleidende teksten voor De Europese verkiezingen van 13 juni riepen gedaan. Tot op heden is Vlaanderen een deze bijeenkomst. niet dezelfde emoties op als de Vlaamse verdeelstaat van de federale staat België en kiezingen die op dezelfde dag plaatshadverloopt de vormgeving van de Europese Peter De Roover, voormalig voorzitter van den. De partijen maken over dat thema zelfs besluitvorming grotendeels via het Belgische de VVB en een van de stuwende krachten geen ruzie meer. Het lijkt erop dat hoe grokanaal. Daarenboven loopt het met de proachter het VVB-standpunt terzake schreef al ter de Europese Unie wordt, hoe minder de filering en positionering van Vlaanderen ten een samenvattend artikel over de Van mensen er van wakker liggen. De organisaoverstaan van de Europese instellingen Maerlant Ontmoeting in het jongste septie van de EU en de plaats van een Vlaamse momenteel grondig mis. tembernummer van Doorbraak. deelstaat in die EU is voor de meeste Vlamingen immers heel ondoorzichtig. Als regio met wetgevende bevoegdheid Het verslag van de bijeenkomst wordt na beschikt Vlaanderen nochtans over een nieuwjaar in brochurevorm toegestuurd Het is duidelijk dat voor de Vlaamse aantal troeven die heel wat andere regio’s of aan alle aanwezigen. De brochure kan ook Volksbeweging het einddoel is: Vlaanderen deelstaten in Europa ons benijden, maar die besteld worden op het VVB-secretariaat onafhankelijke lidstaat in Europa. Dat was door de huidige Vlaamse regering en het voor 3 euro. het besluit van het baanbrekend congres Vlaams Parlement amper worden benut. Herman De Mulder en JVdC over Europa van 16 december 1996. De Van Maerlant Ontmoetingen zijn voor de VVB telkens een gelegenheid om wat dieper in te gaan op een aantal dossiers. De jongste bijeenkomst in Gent (25 mei, Administratief Centrum Provincie) stond in het teken van Vlaanderen en Europa. “Kan Europa zonder Vlaanderen” was de titel van een debat over de plaats en de bevoegdheden van Vlaanderen in een uitgebreid Europa.

ORGANISATIES

ONZE

BELONEN HANDELSZAKEN DIE MET VERVE KIEZEN VOOR

NEDERLANDS

TAAL IS RIJK GENOEG

In Antwerpen nomineerde het actiecomité Lange Wapper, een organisatie met een lange traditie, achttien genomineerden voor de trofee Wakkere Wapper. Die ging uiteindelijk naar De Groene Droom, een bloemenzaak in de Kasteelpleinstraat nr 51. De Groene Droom verwijst volgens uitbater Yunus Durmus naar een groene oase (dé

EEN

DOLGELUKKIGE

YUNUS DURMUS

WAS ERG FIER OP

ZIJN UITVERKIEZING

GEERT DE POURCQ NAM NAMENS DE UITBATERS VAN DE KLEINE BURGEMEESTER DE GOUDEN DRAAK - TROFEE IN ONTVANGST.

droom van de van oorsprong TurksCypriotische uitbater), naar de voormalige toneelzaal De Hippodroom waar de zaak eerst zou worden gevestigd en natuurlijk ook naar de hoop dat de winkel een droom mag zijn voor alle bloemen- en plantenliefhebbers. Laureaat werd Ivan Mertens, omwille van zijn inzet voor Vlaanderen Vlagt. Meer dan honderd aanwezigen woonden in de kelders van het Rocockxhuis de prijsuitreiking bij.

In Gent was het De Draak, Vlaams Overleg Gent, die vijftien Gentenaars nomineerde. Winnaar van de trofee Gouden Draak werd De Kleine Burgemeester, een restaurant in de Waaistraat 14 (www.dekleineburgemeester.be). De naam verwijst naar de Vlaamse vriendin van de uitbaatster, die in een Spaans bergdorp tot burgemeester werd gekozen. Daarnaast ook naar een meeuwensoort die verlekkerd is op vis, dé specialiteit van de chef, en naar het standbeeld om de hoek van Lieven Bauwens, eventjes Gents burgemeester. De ereprijs, De Orde van de Gentse Draak, was voor Jo Decaluwé, omwille van zijn inzet voor het Nederlandstalig toneel. Een honderd vijftig aanwezigen konden na de plechtigheid nagenieten van een Gulden Draakbiertje. StV

3 nr.1 - januari 2005


Binnendoor

NEDERLANDSLANDSTAAL SINTERKLAAS In Brussel, hoofdstad van Vlaanderen (en van België) is het ‘soms’ een probleem om tweetalige Sinterklazen te vinden. Die kennen wel altijd Frans. VLD-parlementslid Carla Dejonghe wilde hierover een vraag stellen aan minister Benoît Cerexhe, maar ze kreeg enkel een botte weigering als antwoord. Het Brussels parlement wil de vraag niet op de agenda plaatsen omdat ‘het taalgebruik van Sinterklaas niet onder de taalwet valt’. Van kind-, klant- en Vlaamsvriendelijkheid gesproken. (Brussels Parlement, griffie@bruparl.irisnet.be, voorzitter is Eric Tomas, Eugène Ysayelaan 13, 1070 Anderlecht en eerste voorzitter is Jos Chabert, Louis Bertrandlaan 100 bus a27, 1030 Schaarbeek.

In het Franse bedrijf General Electric Heathcare stappen de vakbonden naar de rechtbank met de eis om minder Engelstalige vergaderingen en e-post. ‘Het is geen kwestie van trots. Het is gewoon een praktische eis’, aldus de vakbondsafgevaardigde Nadine Meslin. Het is best mogelijk dat de rechtbank de eisers genoegdoening zal geven. In Frankrijk verplicht de wet Toubon van 1994 het gebruik van het Frans als dat nodig is om goed te kunnen werken.

Dit schoenenbedrijf werd aangeschreven omdat ze in Uit-magazine hun advertentie een Engelstalige slagzin hadden gegeven: “Timberland make it better”. Groot was onze opluchting toen we in het tijdschrift Humo een Timberlandadvertentie zagen met daarop in onvervalst Nederlands “Altijd een stap vooruit”. Het kan dus wel, maar waarom niet in Uit?

In de Leuvense brouwerij Stella Artois is er sinds de invoering van een Amerikaanse managementstijl ook een conflict ontstaan. Het bedrijf wordt steeds Engelstaliger, zo stond er in pamfletten die aan de poort werden verdeeld.

De permanent verantwoordelijke van Ierland in de Europese Unie deelde de algemene vergadering mee dat de Ierse regering een eind zou willen maken aan de uitzondering dat het Iers niet aanvaard is als officiële werktaal. Sinds 1973 stijgt het aantal gebruikers, nu reeds tot boven het 1.7 miljoen. Zelfs in Noord-Ierland kreeg het Iers een beperkte officiële aanvaarding. Het Iers is volgens de Ierse grondwet de natio-

GEBROKEN

Opnieuw hebben jullie, de ledenwervers van de onafhankelijkheid, records gebroken. De oproep van vorige maand viel niet in dovemansoren. In november haalden we het hoogste aantal nieuwe leden ooit per maand, namelijk 102 (zie ook grafiek). Een ongelooflijk succes. Maar nog mooier is dat we op 6 december niet minder dan 4 475 leden telden, al 140 meer dan eind vorig jaar. Opnieuw een recordcijfer. De VVB’ers bezorgden zo hun vereniging een prachtig sinterklaasgeschenk. Het ziet er dus naar uit dat we het jaar zullen afsluiten met meer dan 4 500 leden, als jullie zo op je elan verder gaan. Najaarsleden (E 17 en lid tot eind 2005) kan je nog werven tot 31 december. Ook onze jaardoelstelling om 5% groei te halen is nog steeds binnen bereik: 75 nieuwe

4 nr.1 - januari 2005

nale taal en de eerste officiële taal van deze staat. Het zou de eerste Keltische taal zijn die aanvaard wordt.

INDISCH ENGELS Met een Engelssprekende bevolking die de Britse en de Amerikaanse voorbijsteekt, is er een enorm grote taalmacht ontstaan met een eigen dynamische variëteit van het Engels. Zowat 350 miljoen Indiërs gebruiken het Engels dat in India een bevoorrechte status heeft. Karel Adams

GEEN BIER, WEL ENGELS

IERS TOCH EUROPESE TAAL

TIMBERLAND

RECORDS

FRANKRIJK

leden tegen oudejaarsavond is onze betrachting. Want in het feestjaar 2006 zullen we dank zij jullie wervingskracht de kaap van 5.000 leden zeker en vast overschrijden. Waarom niet eens het lidmaatschap van de VVB als kerstgeschenk onder de kerstboom leggen? Alvast bedankt en prettige feestdagen. StV

VVB ving ledenwer AANTAL LEDEN Secretariaat 115 Achiel Luyten (Westerlo) 24 Frank Vanderwaeren (Grobbendonk) 21 David Vits (Etterbeek) 17 Johan Laeremans (Grimbergen) 14 Paul Vanstappen (Edegem), Jan sr Van Esbroeck (Kalmthout), Wim Sohier (Veurne) 11 Henri Ponnet (Zottegem) 9 Tomas Verachtert (Brasschaat) 8 Louis Hermans (Lanaken), Frans Van Haesendonck (Zoersel) 7 Patrick Crabbe (Gits), Mark GabriÎls (Dilbeek), Karl Geens (Rijkevorsel), Rita De Bont (Mortsel), Matthias Diependaele (Zottegem) 6 Luc Verstraete (Rumbeke), Albert Leenaerts (Schoten), Jean-Pierre Dewijngaert (Bellegem), Willy De Meyer (Zomergem), Guido Dumont (Mere) 5 Karl Drabbe (Berchem), Luc Van den Weygaert (Hove), Frans Goris (St-Job-In-’t Goor) 4 Emiel Daneels (St-Job-In-’t Goor), Jan Deman (Torhout), Leen Feremans (Deurne), Jurgen Thiebaut (Ternat), Sebastian Luyten (Mechelen), Patrick Deboever (Denderleeuw) 3 Jef Eggermont (Lier), Lode Van Dessel (Nijlen), Hugo Pottie (Ardooie), Jeanne Rombouts (Turnhout), Jo Van Bever (Wetteren), Paul Blyweert (Gent), Herman Van Bever (Nieuwerkerken), Lode Verstrepen (Willebroek), Marc Verschelde (Zottegem), Johan Verstraete (Rumbeke) 2 Renaat Van Beeck (Berchem), Gustaaf Tack (Lovendegem), Alfons De Valck (Opwijk), Herman Keersmaekers (Boechout), Wilfried Van Looveren (Wommelgem), Jan Jambon (Brasschaat), Servaas De Vylder (Ekeren), Hugo De Geeter (Oostakker), Jan Dendooven (Oostkamp), Gaby Pelegrin (Wilrijk), Greta Van Linter (Brussel), Els Decoster (Antwerpen), Georges Van der Herten (Zwijndrecht), Walter Winnock (Veurne), Rik Desmet (Wilrijk), Mark Van Dromme (Duffel), Mark Allard (Aartselaar), Steven Utsi (Schilde), Alexander Deene (Zomergem), Joris De Kerpel (Zwalm), José Gerniers (Lovendegem), Leopold Schaumont (Mariakerke), Jaak Neirynck (Mariakerke), Ivo Herten (Strombeek-Bever), Wim De Meester (Dilsen-Stokkem), Bernard Vermeersch (Brugge), Patrick Dewandel (Knokke-Heist), a. Van Caeneghem (‘S Gravenwezel), Daniël Maes (Merelbeke), Herman De Mulder (Gent), Dirk Moens (Hamme), Bart Borloo (Okegem), Liliane Verachtert (Brasschaat) 1 Totaal 393


Binnendoor

EROP

UIT...

ANTWERPEN De bedreigingen van de 21ste eeuw voor Vlaanderen. (14-01-2005 20 uur VVB Mortsel Boechout) Nieuwjaarsreceptie met voordracht door Hugo Coveliers, VLD-senator. Merelhof E. Thieffrylaan 94, 2640 Mortsel Info: Herman Keersmaekers 03 455 21 47 Nieuwjaarsreceptie (15-01-2005 20 uur VVB Rijkevorsel en Wuustwezel) voorstelling van het jaarprogramma 2005 dia voorstelling van de activiteiten 2004 voordracht door mevr. Rita De Bont, de nieuwe VVB voorzitter. parkeergelegenheid op de parkings naast de kerk. m.m.v. VVB Wuustwezel. gemeentelokaal Hoogstraatse steenweg 19 2310 Rijkevorsel. Info: Karl Geens 0473 805698 Meer info op http://rijkevorsel.vvb.org. en http://wuustwezel.vvb.org

BRUSSEL

EN

VLAAMS BRABANT

OOST-VLAANDEREN De autonomiegedachte: meer dan ooit belangrijk voor Vlaanderen. (16-01-2005 11 uur VVB Aalst-Dendermonde, VK-Meldert-Moorsel, VK-Terj) Sociaal Centrum Immerzeeldreef, 9300 Aalst Info: Herman Van Bever 053/77.46.99 Voorstelling jaarprogramma (23-01-2005 11 uur VVB Gent-Noord en VVB Gent-Zuid) Gezamenlijke ledenvergadering Gentse VBB-afdelingen. Voorstelling jaarprogramma met gastspreker. Nieuwjaarsreceptie met tombola. Gastspreker: VVBerevoorzitter Guido Moons Sint-Paulusbasisschool Smidsestraat, 9000 Gent Info: Herman De Mulder 09 329 04 56

WIL JE DAT JE ACTIVITEITEN IN DEZE KALENDER WORDEN OPGENOMEN, GEEF ZE DAN TIJDIG DOOR

Nieuwjaarsreceptie (21-01-2005 19 uur VVB Brussel Centrum + Zuid) Hou de datum al vrij, details komen er snel aan. Info: Stijn Debruyne

Het februarinummer van Doorbraak is klaar op 20 januari. Teksten uiterlijk op het secretariaat op dinsdag 11 januari!

Vriendenmaal. (22-01-2005 19 uur 30 VVA Brussel) Gastspreker prof.dr Frank Fleerackers, algemeen voorzitter VVA. Le Méridien Europakruispunt 3, 1000 Brussel Info: Robrecht Vermeulen 02 267 54 31

Vermeld steeds kort: aard van de activiteit, datum, plaats, aanvangsuur, eventuele toegangsprijs.

EEN

BRON VAN INSPIRATIE?

De januarimaand is, te zien aan de kalender op deze bladzijde, een eerder rustige maand in het verenigingsleven. Dat geldt ook voor veel VVB-afdelingen (zie kalender hierboven) Veel afdelingen leggen rond de jaarwisseling de laatste hand aan hun activiteiten programma 2005. Bestuursleden zijn her en der op zoek naar inspiratie. De activiteitenkalender die we hier maandelijks afdrukken kan nuttige tips opleveren. Welke sprekers kunnen we contacteren, welke activiteiten organiseren. Het is de bedoeling in de loop van 2005 een handige lijst aan te leggen die hiervoor een handig hulpmiddel kan zijn en de nodige wegwijzers (namen, adressen, telefoons, email, honoraria, etc...) bevat. Onze afdelingen kunnen ons, maar vooral mekaar daarbij helpen door ons wat practische én kritische informatie door te spelen. Welk initiatief was een schot in de roos? Welke spreker is gewoon slaapverwekkend? Niet dat we in Binnendoor telkens plaats hebben voor uitvoerige rapportering, maar nu en dan een bondig verslagje moet kunnen.Contacteer dus "uw" Binnendoor! VVB Veurne-Westkust is een van de sterkere VVB-afdelingen. Dat blijkt onder meer uit het overzicht van de vele activiteiten die naar aanleiding van de viering van het tienjarig bestaan nog eens op een rijtje werden gezet. Een overzichtje, ons bezorgd door de Vlaamse trekpaarden van de Westhoek (zie ook deze Binnendoor blz 2) Er waren acties om het Vlaamse karakter van onze streek te beklemtonen (rond de opening van Nieuwpoortbrug, op elf juli, tegen bedrijven die het Nederlands karakter van de streek uit het oog verloren...) Er waren politieke debatten over de sociale zekerheid (in 1996 met Johan Vandelanotte, Jan Loones, Christian Verougstraete Pierre Chevalier, Luc Boutry en Frans Lozie, in 98 over “Vlaanderen onafhankelijk” met Jan Loones en Gerolf Annemans, in 2000 met Dirk Sterckx, Gerolf Annemans, Muriel Lagrou en

moderator Luc Vanderkeelen. In september 2000 was er een debat rond de gemeenteraadsverkiezingen en in 2003 kruiste Guido Moons de degen met Ludo Dierckx in een debat over “Willen we separatisme of unitarisme?” De afdeling ontving onder meer ook Guy Verhofstadt, Stefaan De Clerck, Jozef Lozie, Koen Bultinck. Andere gastsprekers waren Wilfried Pauwels (Blinde vlekken in de geschiedschrijving), Bernard Daelemans (Links in de Vlaamse Beweging), Carlos Van Louwe (De geschiedenis van de Ijzerbedevaarten), Cyriel Moeyaert (Frans-Vlaanderen), Brigitte Grouwels (Vlaamse problematiek in Brussel), Luc Vranckx (Euvo-actie in Frans-Vlaanderen), Marc Debie (Leopold II: monster of genie?) en voormalig VVB-voorzitter Yvan Mertens (Waarheen met de Vlaamse Beweging?) Er waren vertelnamiddagen met onder meer Godfried Leuridan (Mijn vader was een frontsoldaat), voormalig senator Van Ooteghem (Waarom ging men naar het Oostfront?), Alexander Victor Coolen (Waarom ging ik naar het Oostfront?), Rik Sohier (Blauwers, kommiezen en ol zukn bucht), Chris Couwelier (Sagen en legendes), Jacques Lesage (Baeckelandt en zijn bende) en Jo De Caluwe (met “Och Here toch!”) Culturele uitstappen waren er naar Frans-Vlaanderen, naar Gravelines, en Oye Plage, het Frans-Vlaamse Zwin, naar allerlei kastelen in Frans-Vlaanderen, naar Saint-Omer en omgeving, naar Millan, Looberghe, Sint-Omaars en Bollezeele, naar Calais en de Eurotunnel, naar de historische stadskern van Boulogne, naar de Kasselberg met o.a. zijn Radio Uilenspiegel. Getuigen van een goeie werking waren voorts de nieuwjaarsrecepties, en het trimestrieel tijdschrift Inslag, nederig van formaat, overtuigend van inhoud. Het was voorzitter Bonte zijn paradepaardje, dat Walter Winnock telkens weer keurig optuigde.

5 nr.1 - januari 2005


COLOFON Teksten: Roel & co Foto’s: Koen, Kurt & co... Opmaak: Michel jaargang 33

januari 2005

TAK-weekeinde Voer Vrijdag 29/10 tot Zondag 31/10

Leuke avond op café... gelukkig was het niet ver...

Zaterdag een wandeling van NL naar Voeren... leuk die velden ver omgeploegd op sandalen... hé Kristel! Volgende keer meer foto's als fysiek wat beter is en de fotograaf niet steeds achterop loopt...

Zaterdag-avond leuke cantus, klein maar fijn...

Arnout Van den Broeck tel.: 052 35 90 57 e-post: arnout.van.den.broeck@taalaktiekomitee.org Roel De Leener tel.: 0485 62 43 02 e-post: rdeleener@hotmail.com Kurt Ryon tel.: 0475 68 36 41 e-post: kurt.ryon@taalaktiekomitee.org Kontaktadres TAK-Nationaal: p/a Gunther Naeye Terrestraat 80 8650 Houthulst


In 2005 wordt de belgische staat Niettemin wensen wij u toch het beste toe voor de komende twaalf maanden...

BESTELLEN

Bestellen bij: Gunther Naeye Terrestraat 80 8650 Houthulst e-post: gunther.naeye@taalaktiekomitee.org Kinder T-Trui 8 euro

OOK ZELFKLEVERS EN VLAGGEN TE KOOP op hetzelfde adres....

Voor meer foto’s & persverslagen van TAK-acties,

1,5 cm groot

STEUN TAK:

uw TAK-streekverantwoordelijke en info over TAK, bezoek onze webstek:

www.taalaktiekomitee.org

979-2576514-05 TAK-BOETEFONDS

uit ‘De Zes’, jaargang2004-2005

175 jaar.


STEUN DOORBRAAK EN LAAT ANDEREN LEZEN! WEL

NIET POLITIEK CORRECT VOOR EEN CORRECTE POLITIEK

Rekening 409-9591911-13

Schilderscentrum

bvba

Jan De Vogeleer

VERFGROOTHANDEL Tel.: 09/227.80.90

Meer info: www.vnj.org herwig@vnj.org Verbondshuis: 03/218 56 58 Zillebekelaan 19, 2600 Berchem Binnendoor is de gratis ledenkatern van de Vlaamse Volksbeweging vzw. Verschijnt maandelijks (niet in augustus). Hoofdredacteur: Karel Adams (niet voor de Taktivist) Eindredactie en redactiesecretariaat: Jan Van de Casteele Redactieadres: Passendalestraat 1A, 2600 Berchem. Tel 03 366 18 50 Fax 03 366 60 45 - e-post: secretariaat@vvb.org. Lidmaatschapsbijdrage van de VVB door storting van 17 EURO op rekening 409-9521741-71 van de Vlaamse Volksbeweging met vermelding ”lidmaatschap”.

diepvries en vers Moerelei 127 - Industriezone 2610 Wilrijk - Antwerpen Tel. (03) 827 12 78 - (03) 827 38 30 - Fax (03) 830 56 32

8 nr.1 - januari 2005

Giften vanaf 30 EURO zijn fiscaal aftrekbaar via steunrekening 409-9563981-19 van de Vlaamse Volksbeweging. De Vlaamse Volksbeweging vzw onderschrijft de code van ethische fondsenwerving. Betaalt u vanuit het buitenland lidgeld of steun? Vermeld dan bij storting op het hierbovenvermeld rekeningnummer het IBAN-nummer BE49 4099 5217 4171 (Bank identificatiecode van KBC-bank = KREDBEBB) Verantwoordelijke uitgever: Rita De Bont, Grotenhof 28, 2640 Mortsel

2005_01_binnendoor  
2005_01_binnendoor  

Onze nieuwe medewerk(st)er is taal- vaardig en heeft een vlotte pen, is thuis in de Vlaamse muziek en kan muziek lezen, is administratief st...

Advertisement