Page 1

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011


Obsah výroční zprávy

1.

SLOVA ÚVODEM

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Od jara do jara – Marcela a Jan Školníkovi Slovo partnera Naše sdružení – vize, poslání a hodnoty Aktivity Agentury pro rozvoj Broumovska v roce 2011

7 8 9 10

2.

KULTURA

11

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 2.7.

Zahrada kulturní Za poklady Broumovska 2011 Kultura pro město Broumov Vinum et Cetera Broumovská klávesa Vzdělávací, kulturní a společenské aktivity v klášteře Univerzita třetího věku Univerzity Hradec Králové Besedy v kreslírně bývalého klášterního gymnázia Umělecké tvůrčí dílny Diskuse o dalším programovém zaměření v roce 2012

12 14 18 18 21 22 22 23 23 24

3.

VEŘEJNÝ PROSTOR

25

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.

Klášter v Broumově a jeho zahrada Vzdělávací a kulturní centrum Broumov Stolní kalendář s historickými pohlednicemi z území CHKO Broumovsko Paměť Broumovska Grantový program Máme rádi Broumovsko Regionální značení výrobků – BROUMOVSKO regionální produkt® Víno, které pomáhá Farmářské a adventní trhy Projekt na podporu zaměstnanosti

26 28 28 29 30 31 31 32 32

4.

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

33

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

Naše.Broumovsko – regionální zpravodajský portál Digitální tiskové a DTP centrum Benediktinské sklepy Internetové služby Prohlídkové okruhy a návštěvnické a informační centrum kláštera s kavárnou

34 34 35 36 36

5.

CESTOVNÍ RUCH

37

6.

ZÁZEMÍ APRB

41

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Partneři Agentury pro rozvoj Broumovska Partneři pro podporu projektů Členové PKB Spolupracovníci APRB Poděkování

42 42 44 44 45

7.

FINANČNÍ ZPRÁVA

7.1. 7.2. 7.3.

Nejvýznamnější získané granty a dotace APRB v roce 2011 Podané zamítnuté žádosti o příspěvky a granty v roce 2011 Finanční přehled

3

49 50 51 53

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

3


Občanské sdružení Agentura pro rozvoj Broumovska vzniklo dne 18. února 2004. Dne 25. února 2004 bylo zapsáno do evidence registru ekonomických subjektů ČSÚ Hradec Králové, č.j.: ID/9/2004. Je zapsáno v evidenci Ministerstva vnitra, Praha, VS/1-1/56215/04/-R.

Obchodní jméno: Agentura pro rozvoj Broumovska Právní forma: sdružení, IČO: 26652021 Sídlo: Klášterní 1, 550 01 Broumov V roce 2011 za Agenturu jednali a podepisovali: Marcela Školníková, předsedkyně sdružení a Vojtěch Školník, místopředseda sdružení.

AGENTURA PRO ROZVOJ BROUMOVSKA

4

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011


1

SLOVA ÚVODEM

Věříme, že naše činnost je inspirací i pro ostatní a jsme rádi, když vytváříme prostor pro spolupráci...

/ Detail klášterního portálu

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

5


6

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011


1.1. Od jara do jara – – Marcela a Jan Školníkovi

Vysoké cíle obvykle přináší i velké překážky. Sebekriticky sledujeme, že i přes velké úsilí všech zaměstnanců naší Agentury se nám někdy nedaří pokračovat – právě díky širokému spektru našich aktivit – v profesionalizaci Agentury, kterou jsme zahájili v roce předcházejícím. Zvládat v klidu a s plným nasazením vedle našich projektových funkcí i správní funkce je velmi náročné, ale jak víme, je to problém mnoha dalších neziskových organizací. V Agentuře máme vůli se s touto výzvou v dobrém slova smyslu „poprat“. Držte nám palce! Vážení přátelé a příznivci, Agentura pro rozvoj Broumovska (APRB) procházela v roce 2011 náročným obdobím, které nám přineslo mnoho práce, ale i radosti. Těší nás úspěchy při přípravách a zahájení našich nových projektů, se kterými Vás seznámíme v této výroční zprávě. Patří mezi ně například vznik tiskového centra, návštěvnické centrum kláštera s kavárnou nebo projekt na podporu zaměstnanosti a řada dalších poměrně ambiciózních aktivit. Jejich rozmanitost, náš akcent na profesionalitu a snaha o neustálé sebevzdělávání a rozvoj každého ze členů našeho týmu – to vše na nás klade velké nároky, které se snažíme naplňovat.

Věříme, že naše činnost je inspirací i pro ostatní a jsme rádi, když vytváříme prostor pro spolupráci. Naším cílem je synergická spolupráce, která přináší smysluplné a efektivní výsledky. Vážíme si také toho, že nacházíme stále partnery, se kterými je radost vytvářet společné hodnoty.

Přejeme Broumovsku, aby dokázalo překonávat své problémy a rozvíjelo se k radosti svých obyvatel i návštěvníků. Agentura pro rozvoj Broumovska je připravena se na tom podílet, stejně jako je připravena přesvědčovat o tom nadregionální partnery a být příkladem pro partnery místní. Věříme, že sebevědomí našeho kraje dále poroste, což je – spolu s odvahou realizovat náročné projekty – tou jedinou správnou cestou k úspěšnému rozvoji, který si náš region zaslouží, neboť: Broumovsko je krásné místo pro život.

Za Agenturu pro rozvoj Broumovska Marcela a Jan Školníkovi

Jednou z novinek, kterou Vám představujeme v této výroční zprávě, je nové logo Agentury pro rozvoj Broumovska. Dosud samotná APRB vlastní logo neměla a využívala logo regionu Broumovsko, čímž jsme chtěli maximálně přispět k propagaci značky Broumovska. S ohledem na rozvoj našich aktivit však přišel čas jasně graficky oddělit Agenturu pro rozvoj Broumovska, a to při zachování našeho cíle, tedy všemi silami rozvíjet tento krásný region. Samostatná loga umožní další rozvoj propagace Broumovska, neboť logo regionu budou moci více využívat i další subjekty, které ho chybně spojovaly s APRB.

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

7


1. 2. Slovo partnera

Tato atmosféra je doplněna kvalitními domácími i zahraničními víny. Třešničkou na dortu jsou řízené degustace vín za přímé účasti významných moravských vinařů. Každá kvalita však něco stojí. Agentura i zde prokazuje svoji vysokou profesionalitu. Dokáže potřebné finance zajistit ať už sama nebo se svými partnery společně.

Produkty Agentury pro rozvoj Broumovska, o. s. jsou dnes neodmyslitelnou součástí plnohodnotného života každého člověka, který se rozhodl žít a pracovat na Broumovsku. Za téměř osm let od svého vzniku nám Agentura podstatným způsobem obohatila a tím i zkvalitnila život v našem krásném regionu. Dnes a denně jsme svědky, jak nám servíruje bohaté menu možností. Každý se může jak pasivně, tak i aktivně, zúčastnit společenských, kulturních, vzdělávacích i sportovních akcí, které Agentura pořádá se svými partnery na vysoké profesionální úrovni. Je toho tolik, že někdy je opravdu obtížné si z tohoto menu vybrat. A to je dobře. Jako milovníka dobrého vína mě silně oslovilo otevření vinné galerie a vinotéky. Agentuře se podařilo naplnit jednu ze svých mnoha vizí. Dokázala velmi profesionálně přenést atmosféru moravských vinných sklípků do Benediktinských sklepů v broumovském klášteře.

8

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

Naše společnost je Broumovským patriotem. Máme dobrý pocit z toho, že můžeme podpořit vize spolehlivého a profesionálního partnera při rozvoji místa, kde společně žijeme a pracujeme.

Ing. Bohuslav Šolc, finančně správní náměstek, Lesní společnost Broumov Holding, a.s.


1.3. Naše sdružení – vize, poslání a hodnoty

VIZE

HODNOTY

Vizí APRB je být hybatelem rozvoje Broumovska, být iniciátorem tvůrčí spolupráce.

Hlavní principy, na kterých zakládáme naši činnost:

POSLÁNÍ Posláním APRB je spojovat aktivní subjekty, podporovat kreativní nápady, zodpovědně stimulovat rozvoj regionu a návrat a příchod tvůrčích lidí a trvale spoluvytvářet příjemné prostředí pro život.

Radost z práce Děláme takovou práci, která nás baví. Jsme nadšeni ze samotné možnosti podílet se na rozvoji Broumovska, z pozitivních dopadů naší práce na život místních obyvatel, z úspěchu našich partnerů a stejně tak z radosti, kterou naše práce přináší širokému okolí. Odvaha Nebojíme se výzev, umíme je realizovat a stále hledáme nové. Snažíme se jít neustále kupředu, ale dbáme svých závazků. Respekt Vážíme si svých partnerů a důvěry, kterou jsme si stihli vybudovat. Jednáme otevřeně, věcně a vstřícně. Partnerství Naši činnost zakládáme na spolupráci všech, kteří mají zájem společně měnit Broumovsko. Navazujeme stále nová partnerství a ta stávající dále prohlubujeme. Profesionalita Svou práci odvádíme kvalitně a systematicky, hledáme příležitosti, jak se dále vzdělávat a velmi rádi se necháváme inspirovat. Nadhled I když máme velké cíle, stojíme nohama na zemi. Jsme sebekritičtí a dokážeme odhadnout své síly. Svou činnost realizujeme v souvislostech a jsme si vědomi důsledků našich rozhodnutí.

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

9


1.4. Aktivity Agentury pro rozvoj Broumovska v roce 2011 Vlastní aktivity Agentury pro rozvoj Broumovska se soustřeďují především na oblast kultury a společenského života, veřejného prostoru, cestovního ruchu a vlastního sociálního podnikání. Společným cílem všech našich aktivit je snaha o účinné naplňování Vize Broumovsko 2029, jejíhož formulování jsme se aktivně účastnili. S vývojem jednotlivých projektů Vás seznámíme v dalších kapitolách.

10

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011


2

KULTURA

Pod pojmem „kultura“ nechápeme jen samotný program, ale i způsob, jakým je realizován. Významným atributem našich aktivit v této oblasti je nadhled a snaha o to nedělat jen dobrý program, ale dělat dobrý program dobře. Kulturní program je důležitou součástí místního života a zároveň je jedinečnou šancí pro rozvoj regionu v oblasti zaměstnanosti či cestovního ruchu.

/ The Backwards v Zahradě*

The Backwards

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

11


2.1. Zahrada kulturní

Již pátým rokem může APRB – díky laskavému svolení Benediktinského opatství sv. Václava v Broumově – – realizovat v areálu kláštera projekt Zahrada kulturní. Projekt si klade za cíl obohatit a rozšířit kulturní program v Broumově a na Broumovsku; klášter a jeho zahrada se tak stávají místem setkávání, vzdělávání, inspirace a odpočinku. Stejně jako v letech minulých, si i v roce 2011 dramaturgie Zahrady kulturní kladla za cíl oslovit široké spektrum návštěvníků. Program se skládal jak z oblíbených cestopisných přednášek (v zimě se konají v kreslírně), tak i z koncertů, divadelních představení či uměleckých dílen. Již tradičně byla broumovská kulturní sezóna zahájena 1. května kulturně-společenským programem, jehož součástí byla výstava obrazů a vitráží Marie Jo Růžičkové. Vernisáže se zúčastnil její manžel, klavírista Karel Růžička. Odpoledne v zahradě pod dubem vystoupili žáci ZUŠ s krátkým programem a pohádku pro nejmenší přijeli zahrát Eva Hrušková a Jan Přeučil. Na závěr dne, kterému přálo i počasí, zahráli v kostele sv. Vojtěcha téměř stovce posluchačů vynikající jazzmani, klavírista Karel Růžička a kontrabasista Jozef Fečo. Nejvíce návštěvníků přilákal již tradiční open-air revival koncert skupiny The Backwards. Na hity skupiny Beatles si přišlo zavzpomínat na 400 posluchačů. Jedinečným zážitkem byl také koncert pod dubem v podání folkového písničkáře Žalmana.

12

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

Pevné místo v dramaturgii Zahrady kulturní si našly již zmíněné cestopisné přednášky, které doplňuje další program. Ve výstavních prostorách tak proběhla výstava fotografií Tomáše Žida a také výstava obrazů a kreseb Jiřího Soumara. Ostatně s jeho obrázky se budete mít možnost setkávat i v budoucnu, a to v souvislosti s loupežníkem Lotrandem, který se stal průvodcem broumovského kláštera. Jediným představením v Divadle Zahrada bylo představení v podání královéhradeckých herců Jana Sklenáře a Martiny Eliášové Oskar a růžová paní. Tradiční Dětský den s Lesy ČR se tentokrát přesunul až na podzim – – a klášterní zahrada v podzimním hávu byla tou nejkrásnější kulisou, jakou si dovedeme představit. Celkově Zahradu kulturní v roce 2011 navštívilo 2 497 diváků. Smyslem této výroční zprávy není vyjmenovat veškeré dění v klášterní zahradě, ale připomenout, že tento koncept vznikl v době, kdy kulturní program v Broumově zdaleka nebyl tak bohatý jako dnes. Zahrada kulturní pomohla přesvědčit partnery, že klášter v Broumově je připravený realizovat významné projekty v oblasti kultury a vzdělávání a zároveň byla inspirací a hybatelem rozvoje kulturního a volnočasového programu. Dnes je nabídka v Broumově bohatá a program v prostorách kláštera a klášterní zahrady se tomu musí přizpůsobit. Těšíme se na hledání dalších zajímavých projektů, kterými obohatíme region o nové podněty.


Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

13


2.2. Za poklady Broumovska

Festival Za poklady Broumovska, u jehož zrodu stál Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, se v roce 2011 konal již pošesté. Dramaturgie si stanovila jasný cíl – představit Broumovsko jako místo s hlubokou tradicí kultury a vzdělanosti, jako místo, kde se talenty rodily a rodí a které k umění inspiruje. Broumovsko hudbu nejen vřele přijímá, ale i samo hudbě dává svůj genius loci. Tomu ostatně odpovídal i výběr interpretů a skladeb. Šest z deseti koncertů se přímo týkalo regionu nebo jeho rodáků. Festival představuje vedle renomovaných interpretů i mladé úspěšné umělce z mezinárodních hudebních soutěží – partnerem festivalu je tak Concertino Praga a Pražské jaro. Festival Za poklady Broumovska k naší radosti dokazuje, že klasickou hudbu vnímají silně i její nevyhranění posluchači. Přestože festival přináší výjimečné hudební zážitky, stále platí, že koncerty jsou dostupné každému, kdo projeví zájem. Počet návštěvníků je omezen jen kapacitou míst v kostele. Vstupné na koncerty je dobrovolné a jeho výtěžek je určen na aktivity spojené s údržbou kostelů. Těší nás, že návštěvníci bývají i přes dobrovolnost vstupného štědří a pomáhají tak s péčí o jedinečné památky, v nichž se festival odehrává. Šestý ročník festivalu navštívilo rekordních 3 030 návštěvníků, kteří dobrovolným vstupným přispěli na údržbu kostelů tzv. Broumovské skupiny částkou 142 129 Kč. Velkorysosti návštěvníků si velmi vážíme.

Konkrétní finanční částka však není to jediné, čím festival přispívá k rozvoji a údržbě památek v regionu. Velký důraz klademe na propagaci festivalu a míst, kde se koná, také v celostátních médiích. Za důležité považujeme, že díky velmi dobré spolupráci s našimi stálými mediálními partnery zaznívají tyto informace z úst významných osobností společenského a uměleckého života. Věříme, že tak pomůžeme upozornit na často smutný stav, ve kterém se tyto architektonické skvosty nacházejí. Významným mezníkem v historii festivalu byl podpis dohody mezi organizátory festivalu a vlastníky církevních staveb, která vymezuje základní pravidla spolupráce. Smlouva navíc svým dlouhodobým charakterem umožňuje koncepčnější plánování programu.

Hudební festival v kostelích Broumovska

2. 7. – 3. 9. 2011

14

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011


Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

15


16

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011


Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

17


2.3. Kultura pro město Broumov

2.4. Vinum et Cetera

Agentura pro rozvoj Broumovska se ráda podílela na dramaturgii a organizaci kulturního programu města Broumov. Nové vedení města, vzešlé z podzimních voleb roku 2010, rozhodlo, že město bude svůj program zajišťovat ve vlastní režii. Jelikož se akce plánují dlouho dopředu, ještě několik akcí v prvním čtvrtletí roku 2011 bylo programově připraveno naší organizací. Jsme přesvědčeni, že jsme ukázali připravenost a schopnost Broumova být v kulturní oblasti tahounem a respektovaným centrem a místem, kam se za kulturou převážně jezdí a nikoliv za ní odjíždí jinam. Věříme, že si radnice tuto ambici, která se ukázala být reálnou, zachová a bude tím nadále přispívat k atraktivitě a prestiži města.

V roce 2011 proběhl již 8. ročník Vinum et Cetera – ochutnávky výběru unikátních vín z kolekce aktuálního ročníku Salónu vín České republiky. Jedná se přitom o jedinou veřejnou degustaci nejúspěšnější kolekce vín, která má jinak své sídlo na zámku ve Valticích. Díky partnerství s Agenturou pro rozvoj Broumovska se tento svátek vína každoročně koná právě na nádvoří broumovského kláštera. Ochutnávku doplňuje bohatý kulturní program, jehož vyvrcholením byla – po více letech jazzově laděných programů – cimbálová muzika Marýnka Vracov. Akci navštívilo přes 450 milovníků dobrého vína a hudby.

VINUM & CETERA

18

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011


Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

19


BROUMOVSKÁ KLÁVESA 1. ročník mezinárodní klavírní soutěže pro mládež

20

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011


2.5. Broumovská klávesa

Autorem myšlenky uspořádat v Broumově mezinárodní klavírní soutěž pro děti a mládež je klavírní virtuos Ivo Kahánek, kterého při koncertech na Broumovsku zaujal jeho genius loci i místní lidé. První ročník soutěže Broumovská klávesa se konal od 6. do 8. května 2011 a zúčastnilo se ho 50 nadaných mladých umělců rozdělených do tří věkových kategorií. Nejmladšímu účastníkovi bylo 7, nejstaršímu 14 let. Mladí hudebníci zde měli možnost nejen předvést a vzájemně porovnat své muzikantské dovednosti, ale také měli šanci se osobně setkat se špičkovými osobnostmi českého i zahraničního klavírního umění. V porotě zasedli prof. Ivan Klánský, MgA. Ivo Kahánek, Ph.D., MgA. David Mareček, Ph.D., MgA. Jan Simon a z Maďarska přijela prof. Dr. Noemi Maczelka, DLA. Oceněno bylo celkem patnáct soutěžících. Šest nejlepších, a s nimi nejmladší účastník soutěže, vystoupilo na závěrečném koncertu ve zcela zaplněném broumovském klášterním kostele sv. Vojtěcha. Premiérový ročník Broumovské klávesy byl velmi dobře hodnocen účastníky i jejich doprovodem, porotci a také laickou i odbornou veřejností, která se soutěžních dnů nebo koncertu zúčastnila. Pozitivní ohlasy byly pro organizátory výzvou i závazkem k profesionalizaci zázemí soutěže, která vyústila ve vznik samostatné organizace Broumovská klávesa, o.s. Tento subjekt se bude moci plně soustředit na rozvoj soutěže a připravit pro druhý ročník zajímavé novinky.

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

21


2.6. Vzdělávací, kulturní a společenské aktivity v klášteře

2.6.1. Univerzita třetího věku Univerzity Hradec Králové

Agentura pro rozvoj Broumovska organizuje vedle projektu Zahrada kulturní a popsaných projektů i další kulturní, vzdělávací, naučné či společenské akce v prostorách broumovského kláštera. Společným jmenovatelem všech aktivit je snaha přispívat k oživení budovy kláštera, který je nejvýznamnější dominantou města.

Dalším z našich nových projektů je otevření Univerzity třetího věku (U3V) v Broumově – vzdělávacího a společenského centra určeného seniorům. Na základě doporučení předsedy Asociace univerzit třetího věku České republiky (AU3V) prof. Ing. Petra Vavřína, DrSc. jsme se obrátili na nejbližší univerzitu – tedy na Univerzitu Hradec Králové – s dotazem na možnost vytvoření detašovaného centra seniorského vzdělávání v Broumově. Doc. PhDr. Iva Jedličková, Csc., členka předsednictva AU3V, vedoucí katedry sociální patologie a sociologie Univerzity v Hradci Králové, kterou jsme s tímto úmyslem oslovili, ochotně projednala zájem Agentury pro rozvoj Broumovska s prorektorkou pro vnitřní záležitosti hradecké univerzity doc. PhDr. Danou Musilovou, CSc. Ta poté kladně rozhodla o žádosti otevřít při Univerzitě Hradec Králové Univerzitu třetího věku v Broumově. Jde tak o první případ v České republice, kdy U3V vznikla ve spolupráci univerzity a občanského sdružení. První cyklus přednášek se uskutečnil na téma Východočeská šlechta v proměnách času I a II, které mělo velký úspěch již u seniorů v Hradci Králové. Do zimního semestru U3V při Univerzitě Hradec Králové v Broumově se přihlásilo 70 seniorů, což bylo vzhledem ke kapacitě přednáškového sálu – kreslírny bývalého klášterního gymnázia – maximum.

22

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

Průběh zimního semestru akademického roku 2011/2012 ukázal, že přednášející z prestižního Historického ústavu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové i senioři v Broumově k sobě našli vztah. Věříme, že Univerzita třetího věku pro seniory Broumovska a okolí našla v Broumově své trvalé místo. Plánovaná témata přednášek pro akademický rok 2012/2013 jsou předzvěstí další obohacující spolupráce v oblasti vzdělávání.


2.6.2. Besedy a koncert v kreslírně bývalého klášterního gymnázia

2.6.3. Umělecké tvůrčí dílny

Do kreslírny se z klášterní zahrady přesunuly pravidelné cestopisné přednášky, a to z důvodu rekonstrukce původních prostor konání besed. Změna prostor a zejména větší kapacita kreslírny byla také impulsem k rozšíření nabídky témat nad rámec klasických cestopisných přednášek. V březnu a říjnu jsme ve spolupráci se členy Aeroklubu Broumov uspořádali dvě setkání s profesionálními piloty. Našimi hosty tak byli čeští stíhači létající na strojích Gripen. Tito piloti, příslušníci 211. taktické letky, byli členy vítězné tygří letky NATO na mezinárodní soutěži konané v roce 2010. Říjnové diskuse se zúčastnili piloti vládní letky z 24. základny dopravního letectva v Praze-Kbelích.

Již několik let pořádáme v rámci programu Zahrada kulturní v letních měsících umělecké tvůrčí dílny. Protože samotná zahrada již rozsahu dílen nestačila, rozšířili jsme zázemí do prostor kláštera. Dílny jsou jedním ze zárodků zamýšleného Institutu krásných umění v rámci Vzdělávacího a kulturního centra v broumovském klášteře. K oblíbeným výtvarným dílnám náchodského grafika Stanislava Kuldy přibyla v roce 2011 další, a to fotografická pod lektorským vedením Jiřího Petery.

Obě besedy se setkaly s velkým zájmem posluchačů, kteří – v počtu cca 90 – zcela zaplnili sál kreslírny. Ani po dvou hodinách nebyly zodpovězeny všechny otázky, a proto plánujeme v roce 2012 pokračování diskuse.

Fotografovalo se nejen v plenéru, ale i v ateliéru nebo v zajímavých budovách ve městě. Děkujeme tímto vedoucím i účastníkům dílen, kteří svá díla věnovali do dobročinné tiché aukce pro grantový program Máme rádi Broumovsko a přispěli tak některé organizaci pracující s dětmi.

Na jaře jsme s díky přijali nabídku jednoho z našich finančních partnerů, abychom se ujali pořadatelství koncertu profesora Vladimíra Župana. Koncert ukrajinského klavírního virtuosa se uskutečnil v říjnu a počtem 108 posluchačů překonal rekord sálu. I v tomto případě stál úspěch na začátku dlouhodobější spolupráce – další koncert plánujeme na červen roku 2012.

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

23


2.7. Diskuse o dalším programovém zaměření v roce 2012 Důležitou součástí naší práce je koncepční a strategické plánování budoucích aktivit Agentury, kterými chceme dále přispívat k rozvoji Broumovska. V této oblasti jsme se v uplynulém období zaměřili na dvě otázky, a sice přerušení synergické spolupráce s městem Broumov a zahájení příprav projektu Vzdělávacího a kulturního centra Broumov. V otázce přerušení konkrétní spolupráce s městem Broumov jsme dospěli k závěru, že kulturní program, který pořádá Agentura, byl, je a bude komplementární k programu města. Záměrem Agentury není suplovat činnost města nebo jiné instituce, proto nemáme v úmyslu nahrazovat ty programové priority, které z dramaturgie městské kultury vypadly, přestože je považujeme za smysluplné. Raději se však soustředíme na regionální kulturní programy organizované v broumovském klášteře. Chceme se tedy důsledně věnovat rozvoji myšlenky Vzdělávacího a kulturního centra Broumov a dalších aktivit, které svým charakterem patří do prostředí kláštera a jsou v souladu s naším úzkým vztahem k umění. I proto by měl v rámci Vzdělávacího a kulturního centra vzniknout Institut krásných umění, který by měl pořádat širokou škálu vzdělávacích a populárně-naučných uměleckých programů, a to i pro návštěvníky ze vzdálenějších míst České republiky a ze zahraničí.

24

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

Již v roce 2012 proto rozvineme koncept Artcafé – klubu přátel umění, který si klade za cíl vytvořit platformu pro pořádání kulturních programů klubového „kavárenského“ charakteru. V budoucnu tato značka zaštítí nejen Jazzové večery, ale i literárně-hudební setkání, poetické večery nebo i přednášky a setkání se zajímavými osobnostmi z kulturního a společenského života. Artcafé tak vedle projektu Zahrada* kulturní vytváří prostor pro nevšední kulturní zážitky a setkávání lidí stejného zájmu, jímž je krásné umění. První programovou nabídkou Artcafé bude Jazzová kavárna, jejímž dramaturgem a průvodcem poslechovými večery bude Štěpán Přibyl, čímž – jak doufáme – naplníme myšlenku, o které uvažujeme již tři roky a Broumovsko tak získá jazzovou klubovou scénu. V programu Jazzové kavárny – konanou v pravidelných měsíčních intervalech vždy ve středu – by se měly střídat poslechové večery zaměřené na počátky a vývoj jazzu s živými koncerty předních českých jazzových hudebníků. Stejně tak se již v příštím roce budeme setkávat na vernisážích nově vzniklé galerie současného umění v domku v centru klášterní zahrady. Galerie Dům představí každý rok tři zajímavé výstavy, které připravují kurátoři Petr Vaňous a Iva Mladičová. Věříme, že se budeme moci těšit i na besedy o současném výtvarném umění v rámci Artcafé.


3

VEŘEJNÝ PROSTOR

Do této oblasti patří ty z našich aktivit, které jsou vedeny snahou o péči o památky, případně se jinak projevují přímo ve veřejném prostoru. Tyto naše projekty připravujeme s vírou, že budou pro širokou veřejnost i jakýmsi povzbuzením, zamyšlením nebo připomenutím.

/ Zahrada*

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

25


3.1. Klášter v Broumově a jeho zahrada

Naší nejstarší činností v této oblasti je údržba a rozvoj klášterní zahrady, které se věnujeme již od roku 2006. O tři roky později jsme se obdobně začali starat také o budovu bývalého klášterního gymnázia. O aktivitách, kterými tyto prostory naplňujeme, jsme psali v předchozích kapitolách naší výroční zprávy. Údržba a trvalé zpřístupnění klášterní zahrady jsou stálou a dlouhodobou činností, která vytváří základní předpoklad pro realizaci našich kulturních i společenských projektů. Na údržbě zahrady se vedle hlavního pracovníka placeného z vlastních zdrojů sdružení podílela i čtyřčlenná pracovní četa zřízená v rámci programu Veřejně prospěšných prací Ministerstva práce a sociálních věcí. Díky tomu našlo přímo v Broumově na určitou dobu stálou placenou práci několik uchazečů z evidence Úřadu práce. Náplní práce byl zejména úklid areálu, sekání trávy, hrabání listí, úklid sněhu, pomoc při údržbě objektů, zajištění pořádkové služby a pomoc při akcích pro veřejnost. Centrum regionálního rozvoje Broumovska, zřízené v prostorách bývalého klášterního gymnázia, doznalo v roce 2011 dalšího rozšíření v rozsahu využívaných prostor. S pomocí investiční dotace z programu LEADER, který na Broumovsku funguje díky občanskému sdružení Místní akční skupina Broumovsko+, byla realizována druhá etapa výstavby vytápění zahrnující prostory 1. a 3. nadzemního podlaží, a dále došlo k rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení a utěsnění oken s ohledem na úspory ve vytápění.

26

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

Agentura pro rozvoj Broumovska se díky tomu mohla přesunout z kapacitně omezených prostor kanceláře do lépe dispozičně navrženého prostoru. Fungující zázemí je pro výkon celého týmu důležité, a i proto jsme za tento posun velmi rádi. Uvolněné místo původní kanceláře je nyní variabilně využitelné a zatím slouží pravidelně jeden den v týdnu taneční škole pro děti Heleny Ogriščenkové. V nově zprovozněných prostorách v přízemí má nyní klidné a příjemné zázemí Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, který se tak přidal k ostatním organizacím a institucím sídlícím v prostorách budovy gymnázia v komplexu kláštera. Na údržbu a provoz klášterní zahrady zásadním způsobem přispívá již několik let město Broumov, které tak samo vytváří předpoklady pro rozvoj kulturních projektů a další synergické rozvojové programy. Bez této podpory bychom nemohli tento veřejný prostor udržovat každodenně přístupný široké veřejnosti, která ho stále častěji vyhledává k odpočinku a relaxaci.


Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

27


3.2. Vzdělávací a kulturní centrum Broumov

Projekt Vzdělávacího a kulturního centra Broumov (VKCB) je naší vizí, jak smysluplně využít jedinečný komplex broumovského kláštera. Koncept VKCB, který jsme předložili Ministerstvu kultury ČR s žádostí o podporu, navazuje na naše dosavadní kulturní aktivity, kterými jsme – jak věříme – prokázali, že máme předpoklady k dlouhodobé a kvalitní realizaci kulturních programů. Vážíme si přitom podpory našich partnerů, kteří nám poskytují nezbytnou finanční stabilitu – v začátku to byly především firemní dárci z Podnikatelského klubu Broumovska, později i další z řad místní samosprávy a dnes již i mnoho partnerů mimo region. Podstatou projektu VKCP je vznik dvou vzdělávacích institutů: Institutu krásných umění a Institutu přírodovědného vzdělávání. První z nich bude zaměřen na malbu, sochařství, hudbu, tanec, divadlo, architekturu, fotografii a grafiku. Jeho součástí bude i Lapidárium a Galerie moderního umění, kde se budou konat výstavy, workshopy a kurzy, včetně tvůrčích dílen, a samozřejmě veřejné prezentace uměleckých výstupů a kulturní akce. Institut poskytne zázemí festivalu Za poklady Broumovska i soutěži Broumovská klávesa. Institut přírodovědného vzdělávání by měl v rámci workshopů, kurzů a krátkodobých i dlouhodobých programů environmentální výchovy připomínat hodnoty krajiny, kterou utvářeli lidé, tedy hodnoty lidí vtisknuté do tváře krajiny Broumovska.

28

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

3.3. Stolní kalendář s historickými pohlednicemi z území CHKO Broumovsko Se vznikem centra je spojena také velká rekonstrukce objektu kláštera. Opravena by měla být klášterní zahrada a část komplexu kláštera s centrem v jihovýchodní věži. Za tímto účelem byl v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 5, opatření 5.1.b připraven projekt s rozpočtem přes 250 milionů korun. Žádost by měla být posouzena do června 2013 a projekt následně realizován tak, aby byl dokončen v prosinci 2014. Přípravná fáze by nebyla možná bez významného příspěvku Královéhradeckého kraje v čele s hejtmanem Lubomírem France, který půjčkou ve výši 5 milionů korun umožnil zajištění projektové dokumentace a získání stavebního povolení na obě části stavby, tedy zahradu i klášter. Realizátorem projektu a investorem je Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově. Agentura pro rozvoj Broumovska je garantem programové části.

Stolní kalendář s historickými pohlednicemi jsme v nákladu 2 000 kusů vydali již po osmé a jsme rádi, že se stále setkává s nadšením a pomáhá tak uchovávat historickou paměť města. Stejně jako v letech předcházejících obsahoval kalendář na rok 2011 pohlednice ze soukromé sbírky Petra Bergmanna. Na popiskách k pohlednicím se podílel Jan Meier, Izabela Pacanová texty překládala do němčiny. Korekturu překladů zajistil Walter Hecht. Jim a především partnerům umožňujícím kalendář vydat děkujeme.


3.4. Paměť Broumovska

V rámci publikační činnosti se v roce 2011 podařilo vydat tištěnou publikaci Paměť Broumovska. Stalo se tak po dvouleté přípravě, kdy po shromáždění, uspořádání a překladu podkladů vznikla pod dohledem redaktorky Libuše Betášové nejprve elektronická verze knihy, ale na vydání tiskem se zpočátku nedostávalo prostředků. Paměť Broumovska představuje sbírku vzpomínek našich krajanů, občanů německé národnosti, kteří museli svůj domov po druhé světové válce nedobrovolně opustit. Paměť Broumovska dává nahlédnout do života a zvyklostí v Broumově a na vesnicích, které patřily pod správu bývalého broumovského okresu v období mezi dvěma světovými válkami, v průběhu druhé světové války i po ní. V několika případech kniha zprostředkovává i další životní osudy autorů, včetně jejich návratů po roce 1989. Publikace bude nadále nabízena široké veřejnosti, školám a obcím, aby všem, kteří o to mají zájem, pomohla poznávat historii regionu. Snažíme se tímto způsobem přispět k udržení historické paměti Broumovska, která se dlouho psala německy a je tedy dnešním mladým lidem často těžko dostupná.

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

29


3.5. Grantový program Máme rádi Broumovsko

Máme rádi Broumovsko, máme rádi místo, kde žijeme je grantový program, jehož smyslem je finanční podpora organizací pracujících s dětmi a mládeží. Cílem programu je rozvíjet v dětech kladný vztah k Broumovsku, podpořit v nich zájem o vzájemnou spolupráci a dění kolem nich, lásku k přírodě a kladný vztah ke kultuře. Do 5. jubilejního ročníku tohoto programu přispěl každý, kdo se zúčastnil tiché nebo veřejné aukce v rámci dobročinného večera pro Broumovsko, který se konal v předvečer Vinum et Cetera. Zájemci mohli v průběhu společenského večera dražit vína věnovaná Salónem vín České republiky a Českým archivem vín, ale i obrazy a díla, které vznikly při letních tvůrčích dílnách v klášterní zahradě. Na podporu projektů bylo v roce 2010–2011 připraveno pět grantů ve výši 10 500 korun a díky štědrosti dárců navíc dva s částkou 20 000 korun. U klasického grantového programu byly tematické oblasti rozděleny na vlastivědnou a kulturní. Rozšířením programu byl otevřen prostor i pro projekty z oblasti sportu, vzdělávání. V programu Máme rádi Broumovsko a programu Plus bylo podpořeno celkem 8 žadatelů celkovou částkou 117 750 korun. Do realizovaných projektů se aktivně zapojilo více než 540 dětí a pedagogů.

30

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

Mezi úspěšné žadatele patřila ZUŠ v Broumově, jejíž žáci spolu s dětmi z Polska vystoupili v klášterní zahradě a naplnili ji svým zpěvem, hudbou, tancem a výtvarným uměním pocházejícím z obou stran hranice. Žáci osmých a devátých tříd ZŠ Hradební se mohou pyšnit výsledkem projektu Tenkrát a teď – je jím pexeso složené z 25 dvojic fotografií starého a nového Broumova. Jejich cesta vedla i do tiskárny, kde sledovali celý proces tisku. Pexeso je v těchto dnech vystaveno na staré radnici v Broumově. Občanské sdružení Rodiče olivětínským dětem uspělo s projektem Za pověstmi Broumova, jehož práce byly tematicky zaměřené na broumovské pověsti. Základní a mateřská škola v Suchém Dole v rámci projektu Staré pověsti seznamovala žáky nejen s pověstmi Policka. Občanské sdružení Stromodění navázalo ve svém projektu volně na kampaň Broumov – město stromů a výsadbou vzrostlých stromů v okolí Broumova realizovalo akci Stromodění – dětí potěšení. Z programu Máme rádi Broumovsko byl podpořen i projekt České speleologické společnosti. Jiří Kopecký a jeho kolegové připravili vlastivědnou akci s názvem Výpravy za poznáním neživé přírody Broumovska. Celý projekt byl zaměřen pro studenty vyšších ročníků základních škol a skládal se z úvodního shromáždění a tří celodenních terénních exkurzí.

V programu PLUS, který byl v roce 2011 podpořen z prostředků Nadace ČEZ, byl realizován projekt s názvem Rozkvetlý klášter. Cílem projetu bylo dokončit regeneraci a údržbu zeleně v Růžovém dvoře a podpořit město Broumov v soutěži rozkvetlých sídel Entente Florale Europe. Druhý projekt z programu PLUS se vztahuje ke kapličce v Suchém Dole, která před časem do základů vyhořela. Nástěnný kalendář zpracovaný dětmi ze základní a mateřské školy v Suchém Dole vede děti k vytvoření vztahu k této kulturní památce a k místním historickým památkám vůbec.


3.6. Regionální značení výrobků – BROUMOVSKO regionální produkt®

3.7. Víno, které pomáhá

Agentura pro rozvoj Broumovska je ve spolupráci s Asociací regionálních značek koordinátorem značky BROUMOVSKO regionální produkt®. Program, jehož start byl financován z prostředků spravovaných Místní akční skupinou Broumovsko+ a je nyní provozován za podpory Společnosti pro destinační management, usiluje o podporu místních produktů a výrobců. Jsme rádi, že značku BROUMOVSKO regionální produkt® v prvním roce získalo již 16 výrobců. Mezi nimi pramenitá voda Toma Natura, broušené sklo Jaromíra Berana, stínicí technika značky Pavon, potravinářské produkty místních výrobců (ovčí sýry paní Menčíkové, medy Jiřího Vlka a Simony Adamcové, biodžemy a žitný chléb statku Tilia Radešov) a další rozmanité výrobky. Prvních osm držitelů značky ji slavnostně převzalo na farmářských trzích v klášterní zahradě.

Díky spolupráci Benediktinského opatství sv. Václava v Broumově, převora Siostrzonka, vinařství Spielberg a Agentury pro rozvoj Broumovska vznikla speciální edice vín Selectio monastica. Část tržeb z prodeje tohoto vína ve výši 50 Kč putuje do broumovského kláštera na projekty k záchraně této unikátní památky. Prvním projektem z výnosu této iniciativy bylo restaurování pohřebních punčoch, rukavic a podrážek do bot Matouše Ferdinanda Sobka z Bilenberka, pražského arcibiskupa ze 17. století, který působil jako převor broumovského kláštera. Artefakty je dnes možné vidět v rámci prohlídkového okruhu v refektáři kláštera. Správce benediktinského kláštera Přemysl Sochor zadal náročnou restaurátorskou práci Zuzaně Červenkové a na vernisáži nové expozice poděkoval právě Vinařství Spielberg CZ a Agentuře pro rozvoj Broumovska, kteří společně s Benediktinským opatstvím sv. Václava v Broumově připravili jedinečnou edici vín, z jehož prodeje bylo možno pokrýt vynaložené náklady.

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

31


3.8. Farmářské a adventní trhy

3.9. Projekt na podporu zaměstnanosti

Nabídnout místní produkty v atraktivním prostředí – právě tato vize stála na počátku přípravy dvou farmářských trhů, respektive farmářsko-řemeslných dnů. Návštěvníci akcí mohli ochutnat ovčí sýry, med a medovinu, chléb, staročeské speciality nebo zakoupit květiny, výrobky ze slámy, šperky ze skla a další ručně vyrobené dárkové předměty. Oba trhy provázel také doprovodný program, při kterém děti vyráběly barevné oblázky, naučily se něco o přírodě nebo mohly poslouchat živou hudbu. Každého trhu se zúčastnilo okolo 20 prodejců a hojný počet návštěvníků.

Součástí našich aktivit je také podpora zaměstnanosti a v této oblasti jsme i v roce 2011 zaznamenali pokrok. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR totiž rozhodlo o přidělení dotace z Operačního programu Lidské zdroje a podnikání, což nám umožnilo začít připravovat další projekt. Jeho cílem je podpora zaměstnanosti lidí na Broumovsku, kteří mají základní vzdělání. Současná nerovnováha na trhu práce, kdy zaměstnavatelé hledají kvalifikované lidi z profesí, kterými nezaměstnaní nedisponují a nemohou se tedy uplatnit, přináší řadu potíží. Projekt proto počítá s aktivní komunikací s nezaměstnanými, s podporou rekvalifikace a poradenstvím. Dlouhodobým cílem této podpory je uplatnění nezaměstnaných na trhu práce a jejich zapojení do pracovního života. Projektovým manažerem tohoto programu je Ing. Michal Pejskar, dlouholetý ředitel Úřadu práce v Náchodě. Agentura pro rozvoj Broumovska zvažuje rozšíření tohoto projektu a v rámci svého sociálního podnikání rozvoj Agentury práce, která by aktivně vstoupila do vyhledávání pracovních příležitostí pro nezaměstnané na Broumovsku.

Stejně jako farmářské trhy byl nováčkem mezi našimi akcemi i adventní trh. Konal se na nádvoří broumovského kláštera čtvrtou adventní neděli. Našim cílem bylo co nejvíce umocnit vánoční atmosféru. Přestože se jednalo o první akci tohoto druhu v klášteře, přišly stovky lidí, kteří si vychutnali svařené víno, vánoční punč, tradiční český trdelník a pečenou kýtu. Vedle pochutin byl ve spolupráci s místními uměleckými partnery připraven i doprovodný program, v jehož rámci mohly děti nahlédnout do tajů lidových řemesel. Adventní neděli završila Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby v kostele sv. Vojtěcha, kterou si přišly poslechnout téměř dvě stovky diváků. V pořádání podobných akcí chceme v budoucnu pokračovat a věříme, že se opět setkají s přízní prodejců i návštěvníků.

32

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011


4

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Smyslem sociálního podnikání Agentury pro rozvoj Broumovska je získání prostředků na vlastní činnost sdružení nebo nabídka služeb, které v místním portfoliu chybí či nemají odpovídající kvalitu a jsou předpokladem pro rozvoj regionu. Sociální rozměr takového podnikání nespočívá jen v jeho „ušlechtilosti“ či emočním rozměru; klademe důraz na to, že služby a produkty realizované v rámci sociálního podnikání musí být plně konkurenceschopné.

/ Ochutnávka ve vinotéce

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

33


4.1. Naše.Broumovsko – – regionální zpravodajský portál První narozeniny oslavil před koncem roku 2011 internetový projekt lokálního zpravodajského portálu Naše.Broumovsko.cz. Za více než rok existence se stal přední informační a komunikační platformou pro veřejnost z Broumovska a pro zájemce o dění na Broumovsku. Portál se snaží pokrývat zhruba území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, tedy města Broumov, Police nad Metují, města Teplice nad Metují, Meziměstí a částečně i Hronov a Stárkov. Zpravodajství se částečně věnuje i událostem z okresu Náchod a z Královéhradeckého kraje. Dosud vyšlo na portálu přes 1 500 zpráv, tedy průměrně více než 3 denně. Projekt Naše.Broumovsko.cz je založen na přesvědčení, že veřejnost bude stále více žádat nezávislé, rychlé a kvalitní regionální zpravodajství. Naše.Broumovsko.cz v současné době osciluje mezi profesionálním zpravodajstvím a komunitním informačním prostorem. Za myšlenkou portálu stojí Jan Školník z Agentury pro rozvoj Broumovska. V zájmu o kvalitní žurnalistiku do vedení zpravodaje přizval zkušeného novináře Stanislava Holce, který projekt od října roku 2010 řídí. Redakce má dva broumovské členy, René Herzána, jenž je zároveň obchodním zástupcem zpravodaje, a nově se k týmu připojil Jindřich Horkel.

34

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

4.2. Digitální tiskové a DTP centrum

Kromě pravidelného denního servisu zpráv o místních událostech se portál postupně stává platformou pro diskuse veřejnosti. Stránky jsou propojeny se sesterským projektem veřejného informačního fóra broumovske.info. Portál navázal partnerskou spolupráci s regionální redakcí Českého rozhlasu, s níž sdílí své redakční prostory. Redakční zázemí má Naše.Broumovsko.cz v prostorách broumovského kláštera, v sídle vydavatele, tedy Agentury pro rozvoj Broumovska. Čtenářská veřejnost si postupně začala zvykat, jak využívat portál pro výměnu názorů na věci veřejné. Příkladem je bouřlivá diskuse na téma, zda stavět železnici z Broumova do polského Tlumaczówa, kde si již několik měsíců vyměňují argumenty příznivci a odpůrci projektu. V poslední době slouží portál k výměně názorů nad zamýšlenou těžbou břidlicového plynu v regionu. Portál je otevřen pro publikační činnost každému, kdo má zájem a kdo chce něco sdělit. Po půlroce existence – počátkem roku 2011 – jsme začali nabízet inzerci na portále. Mnozí inzerenti přitom tuto možnost využívají opakovaně. Portál však ještě není finančně samostatný, a proto je zatím podporován skrze partnery Agentury pro rozvoj Broumovska jako důležitý nástroj komunikace v rámci regionu.

Dceřiná společnost Centrum služeb Broumov je start-up firma, která získala dotaci na zahájení projektu Digitálního tiskového a DTP centra. Centrum služeb Broumov se hlásí k principům sociálního podnikání a bude tak zaměstnávat lidi se ztíženým přístupem na trh práce. Sociální aspekt podnikání se projevuje také v trvalé reinvestici prostředků do dalšího rozvoje sociálního podnikání. Centrum služeb Broumov však přitom nabízí špičkové služby v oblasti tisku v rámci svého technického vybavení.


4.3. Benediktinské sklepy

Nově realizovaný projekt Benediktinské sklepy – vinná galerie a vinotéka propojuje hned několik oblastí, ve kterých Agentura pro rozvoj Broumovska působí. Naším primárním cílem bylo zpřístupnit atraktivní prostory členitého sklepení pod budovou bývalého klášterního gymnázia, které mají neopakovatelnou atmosférou. Podobně jako v dalších našich projektech jsme však do prostor chtěli oživit zajímavých programem, a proto se ve sklepích konají v hlavní i vedlejší sezóně degustace vín, spojené s možností nákupu dárkových vín. Samotný provoz vinné galerie s vinotékou je spojený se vznikem Klubu přátel Benediktinských sklepů – neformálním sdružení přátel vína, které se schází na řízených degustacích, rozšiřuje tak své znalosti o víně a zároveň naplňuje společenskou funkci.

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

35


4.4. Internetové služby

4.5. Prohlídkové okruhy a návštěvnické a informační centrum kláštera s kavárnou

Internet umožňuje dynamickou výměnu informací a tak uživatelé očekávají aktuální a relevantní informace i na webech místního významu, které nejsou zajišťovány profesionálními provozovateli.

V roce 2011 jsme začali připravovat také projekt prohlídkových okruhů a návštěvnického a informačního centra broumovského kláštera, které by mělo být spojeno s kavárnou. Tento projekt bude na základě dohody s Benediktinským opatstvím sv. Václava v Broumově zahájen v roce 2012. Dceřiná organizace Klášter Broumov servisní s.r.o. převezme provozování prohlídkového okruhu broumovského kláštera a v rámci dohody vybuduje v klášteře nové návštěvnické centrum. Jeho součástí budou nové prostory pokladny, sezónní informační centrum, prodejna suvenýrů a kavárna.

V duchu těchto možností se tak snažíme podporovat webovou prezentaci regionu. Agentura pro rozvoj Broumovska pracuje s internetem od svého založení a má tak již dostatek zkušeností, jak skloubit relativní „snadnost“ zřízení internetových stránek s „nesnadností“ udržení jejich aktuálního obsahu. Protože provozujeme celou rodinu webů založených na stejné technologické základně, můžeme nabídnout dynamické propojování obsahů z různých oblastí života našim partnerům, kteří tuto službu chtějí využít a zároveň do ní svým obsahem přispět. Konkrétní ukázkou této spolupráce jsou například oficiální internetové stránky obce Otovice, které přináší svým čtenářům vedle místních zpráv a povinně zveřejňovaných informací i aktuální obsah regionálního zpravodajství portálu Naše.Broumovsko.cz. Dalším příkladem jsou internetové stránky připravené na zakázku pro Místní akční skupinu Broumovsko+, Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, Broumov – město stromů nebo Infocentrum v Broumově.

36

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011


5

CESTOVNÍ RUCH

Broumovsko má velký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu, a proto APRB hledá cesty, jak zajistit efektivní rozvoj služeb v této oblasti, který bude zároveň v souladu s hodnotami místních organizací i lidí.

/ Skalní útvar Milenci v Adršpašských skalách

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

37


Navštivte Broumovsko! Kraj barokních památek a pískovcových skal.

38

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011


Nedílnou součástí práce Agentury pro rozvoj Broumovska je podpora cestovního ruchu, a to s ohledem na možnosti a potřeby regionu.

Základem efektivního rozvoje je spolupráce mnoha subjektů v regionu, proto Agentura spoluiniciovala vznik Společnosti pro destinační management Broumovska (SDMB). Ta je řízena správní radou, která má chvíli současné době sedm členů a jsou jimi předseda správní rady Jan Školník (zastupující Podnikatelský klub Broumovska), Milan Kotrnec (starosta města Broumov), Milan Brandejs (starosta města Teplice nad Metují), Eva Mücková (starostka Meziměstí), Libuše Růčková (předsedkyně MAS Broumovsko+), Hana Heinzelová (ředitelka Správy CHKO Broumovsko) a Jaroslav Betáš (za APRB). Správní rada dohlíží na koordinovaný přístup k rozvoji cestovního ruchu. SDMB využívá služeb Agentury pro rozvoj Broumovska při realizaci svých aktivit v této oblasti. Agentura založila na podporu rozvoje cestovního ruchu a svého sociálního podnikání incomingovou cestovní kancelář ck.broumovsko, která nabízí ucelený balík služeb v regionu. V současné době probíhá integrace Společnosti pro destinační management a ck.broumovsko, jež je předpokladem účinného marketingu regionu měřitelného výstupy prodejů služeb a množstvím partnerů.

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

39


40

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011


6

ZÁZEMÍ APRB

Život každé organizace je zásadně ovlivněn lidmi, kteří pro ni pracují. Stejně tak je důležité, jaké partnery a podporovatele organizace získá a jak s nimi dokáže komunikovat a spolupracovat. To je důležité pro udržení dlouhodobých partnerství.

/ Budova bývalého klášterního gymnázia

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

41


6.1. Partneři Agentury pro rozvoj Broumovska

6.2. Partneři pro podporu projektů

Zlatí partneři APRB:

Bronzoví partneři APRB:

VEBA, textilní závody a.s. Ing. Josef Novák, generální ředitel

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE Bc. Vladimír Kothera, MBA a Ing. Jiří Těhan, MBA

Z - TRADE s.r.o. Ing. Zbyšek Záliš LUTOMA s.r.o. Karel Franc ENVIROS s.r.o. Jaroslav Vích HOBRA-Školník s.r.o. Jan Školník, MBA CEDIMA Meziměstí s.r.o. Ing. Jiří Kozák Dřevoterm, s.r.o. Zdeněk Pohl

PRIKNER tepelné zpracování kovů Ing. Otakar Prikner Stěnava EU, s.r.o. Ing. Tomáš Janák

Zahrada* kulturní a Vinum et cetera: Seco GROUP a.s. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Český archiv vín – Petr Marek Národní vinařské centrum o.p.s. Firma Školník s.r.o.

VK LOŽISKA, s.r.o. Ing. Jiří Borna

Významní partneři: Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově

Úřad práce - kontaktní pracoviště Náchod a Broumov Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projekt rekonstrukce kláštera a zahrady:

Město Broumov ADR ateliér, INS Náchod Stříbrní partneři APRB:

Podnikatelský klub Broumovska Královéhradecký kraj

Lesní společnost Broumov Holding, a.s. Ing. Bohuslav Šolc

Festival Za poklady Broumovska:

Broumovské strojírny Hynčice, a.s. Ing. Martin Šafránek, Zdeněk Pírko

Raiffeisen – Leasing Real Estate, s.r.o.

Czech Coal a.s.

Česká spořitelna, a.s. PROMA REHA, s.r.o. Zdeněk Jakubský, Radek Jakubský

Český rozhlas Hradec Králové Mladá fronta Dnes Ekospol s.r.o. a další lokální patroni koncertů

Příprava kalendáře pro rok 2012: Texty k fotografiím Jan Meier, překlady Izabela Pacanová

42

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011


Zlatí partneři APRB:

®

Stříbrní partneři APRB:

Bronzoví partneři APRB:

Významní partneři APRB:

Benediktinské opatství sv. Václava

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

43


6.3 Členové PKB

6.4 Spolupracovníci APRB

Zdeněk Pohl

Jarek Betáš

Zdeněk Pírko

Marcela Lilingová

Zbyšek Záliš

Markéta Hanušová

Otakar Prikner

Kateřina Martincová

Zdeněk Jakubský

Jitka Nigrinová

Josef Novák

Petra Koderičová

Jiří Kozák

Petra Kovářová

Karel Franc

René Herzán

Bohumil Šolc

Jindra Horkel

Jiří Borna

Jakub Děd

Tomáš Janák

Daniel Šárka

Jan Školník

Micheala Janoušková Barbora Brandejsová

44

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011


6.5 Poděkování

Naše poděkování za dlouhodobou spolupráci a podporu patří:

Dále děkujeme:

Děkujeme patronům festivalu Za poklady Broumovska:

Jiřímu Kopeckému, speleologovi Ministerstvu kultury České republiky

Janu Meierovi z Knihovny Broumov

Marii Kubinové

Královéhradeckému kraji

Miroslavu Frömlovi a Dáše Zbořilové z Ulity Broumov

Jiřímu a Boženě Suchomelovým

Nadaci VIA

Václavu Svobodovi

Nadaci ČEZ

Evě a Daliboru Novotným z agentury EDA

Stamicovu kvartetu, hudebnímu patronovi Zahrady*

Jiřímu Kánskému, řediteli Českého rozhlasu Hradec Králové

Dobrovolnému svazku obcí Broumovsko

Ladě Klokočníkové, programové ředitelce ČRHK

Místní akční skupině Broumovsko+

Daniele Brůhové, redaktorce Českého rozhlasu Praha

Zemědělskému družstvu Šonov Martině Tauchmanové Aleši Freiwaldovi

Českému Svazu žen v Broumově Společnosti NROS Společnosti INEX Prokopu Siosztronkovi, převorovi opatství sv. Václava v Broumově

Bohumilu Kantorikovi Janu Eliášovi Vratislavu Holubovi

Haně Heinzelové a Petr Köpplovi ze Správy CHKO Broumovsko Jaroslavu Štefkovi z RDA, Euroregin Glacensis Filipu Morávkovi ze společnosti Easy Software

Josefu Jansovi Martinu Rosovi ... a všem, kteří nám dávají najevo svoji podporu.

Přemyslu Sochorovi, správci opatství Dominiku Dukovi, arcibiskupovi pražskému

Petru Fischerovi ze společnosti Seco GROUP a.s. Rudolfu Školníkovi

Královéhradecké diecézi Drahomíru Růčkovi Martinovi Lanžimu, broumovskému faráři

Janu Fliegerovi

Zdeně Horníkové, poslankyni ČR

Janu Šrytrovi

Libuši Růčkové

Janu Zálišovi

Lubomíru Francovi, královéhradeckému hejtmanovi a broumovskému zastupiteli

Stanislavu Holcovi Markétě Hlavicové Tereze Kramplové Jiřině Mužíkové Aeroklubu Broumov Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

45


46

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011


7

FINANČNÍ ZPRÁVA

Základní informací, kterou finanční přehled podává, je vyrovnané hospodaření organizace s kladným hospodářským výsledkem a fungující vícezdrojové zajištění projektů.

/ Detail z klášterní knihovny

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

47


7.1. Nejvýznamnější získané granty a dotace APRB v roce 2011 Granty a dotace Města Broumova: Za poklady Broumovska 100 000 Kč Podpora mezinárodního hudebního festivalu.

MTB Pohár Broumovska 8 500 Kč Cíl: Uspořádat seriál tří závodů horských kol spojených do MTB Poháru Broumovska 2011.

Údržba a rozvoj klášterní zahrady 250 000 Kč Podpora zpřístupnění historicky cenného místa v centru Broumova.

Broumovská klávesa 20 000 Kč Cíl: Umožnit talentované mládeži, která se cíleně věnuje hře na klavír, aby si ověřila své schopnosti a získala soutěžní zkušenosti.

Společnost pro destinační management Broumovska 200 000 Kč Podpora systematického rozvoje cestovního ruchu v regionu.

Granty Královéhradeckého kraje:

Vinum et cetera 16 000 Kč Cíl: Přispět ke kulturně-společenskému obohacení života obyvatel a návštěvníků regionu Broumovska. Farmářské trhy 10 000 Kč Cíl: Pomoc regionálním farmářům a výrobcům uspět na místním trhu. Kultura v Zahradě* 10 000 Kč Cíl: Obohatit nabídku kulturních aktivit v regionu. Akce pro širokou veřejnost i návštěvníky Broumovska. Paměť Broumovska 10 000 Kč Cíl: Poznávání způsobu života místních obyvatel v průběhu jedné epochy regionu, v němž žijeme, formou autentických zachycených vzpomínek pamětníků.

48

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

Broumovská klávesa 25 000 Kč Hlavní cíl: Uspořádat 1. ročník mezinárodní klavírní soutěže pro mládež. Dílčí cíle: a) Podchytit zájem mládeže i rodičů o klasickou hudbu. b) Dát příležitost mladým začínajícím klavíristům předvést své umění a získat zkušenosti v kvalitní soutěži. c) Etablovat v regionu Broumovska a potažmo Královéhradeckém kraji další prestižní uměleckou soutěž, která se bude pravidelně opakovat. d) Nastavit spolupráci se ZUŠ zejména v Královéhradeckém kraji tak, aby výrazné talenty měly možnost setkání s osobnostmi v oboru a uměleckého růstu. Paměť Broumovska 20 000 Kč Publikace „Paměť Broumovska“ tematicky přesahuje oblast broumovského regionu a klade si za cíl podpořit vzájemné přátelské vztahy mezi dnešními a původními obyvateli Broumovského výběžku. Přáním vydavatele je, aby se čtenáři nejen poučili, ale i zamysleli, a to v souladu s mottem „kvalita budoucnosti závisí na hloubce poznání a reflexe minulosti“.

Zahrada kulturní 20 000 Kč Cíle projektu: 1. Posílení kvality života pro obyvatele regionu kvalitní nabídkou kulturního vyžití. 2. Atraktivní nabídka pro turisty v hlavní sezóně, posílení spolupráce se subjekty v cestovním ruchu. Delší a zajímavě strávený čas v regionu. Cílíme na to, aby se akce staly důvodem návštěvy regionu a seznámení se s ním. 3. Propojení projektu s dalšími aktivitami a projekty APRB, které mají stejné cíle (1. a 2.) – mezinárodní hudební festival Za poklady Broumovska konaný pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje a v oblasti cestovního ruchu destinační management Broumovska. Veškeré aktivity Agentury pro rozvoj Broumovska jsou v souladu s dokumentem Vize Broumovska 2029, na kterém se shodla široká základna aktivních subjektů a lidí z regionu Broumovska v roce 2010. Kultura a regionální rozvoj 100 000 Kč Příspěvek na podporu činnosti občanského sdružení Agentura pro rozvoj Broumovska v oblastech problematiky regionálního rozvoje, kultury a cestovního ruchu, která je řízena v souladu s definovanou Vizí Broumovska 2029. Za poklady Broumovska 200 000 Kč Příspěvek na podporu mezinárodního hudebního festivalu Za poklady Broumovska konaného pod trvalou záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje.


7.2. Podané zamítnuté žádosti o příspěvky a granty v roce 2011 Vyhledávací studie Singltrek Javoří hory 200 000 Kč Zpracování první části dokumentace k projektu Singltrek Javoří hory.

Nadace ČEZ: Máme rádi Broumovsko PLUS 100 000 Kč Díky finanční podpoře Nadace ČEZ byly podpořeny dva projekty. Podpora motivuje subjekty, které projekty zaměřené do různých oblastí běžného života připravují a dělají, do další činnosti a zpětné pozitivní hodnocení veřejnosti je ujištěním, že jejich i naše práce je smysluplná.

Fond mikroprojektů – Euroregion Glacensis: Koncepce cyklodopravy příhraniční oblasti Broumovska v návaznosti na napojení na Polsko 20 828 Euro Vytvoření základních koncepčních dokumentů a tvorba image brožury pro cyklisty

Asociace regionálních značek – – Regionální značení výrobků na Broumovsku 18 600 Kč Cíl: Podpora místních výrobců, jejich výrobu a zavedení v regionu Broumovska regionální značení výrobků Agentura pro rozvoj Broumovska, organizační složka Společnost pro destinační management. VIA Bona – Cena pro malou a střední firmu – nominace firmy Z - TRADE s. r. o. odměna pro vítěze 50 000 Kč. Společnost Z - TRADE s. r. o. se po založení Agentury pro rozvoj Broumovska v roce 2004 stala jedním z prvních partnerů a podporovatelů aktivit našeho občanského sdružení. Velmi si ceníme toho, že tato podpora je stabilní po celou dobu naší činnosti a stále sílí. Společnost Z - TRADE s. r. o. se opět dostala do úzkého finálového výběru mezi tři nejlepší nominace. Ceny vyhlašuje Nadace VIA.

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

49


7.3. Finanční přehled Výnosy

v tis. Kč

Hlavní činnost, dle stanov Granty Dary Úroky z vkladů na běžném účtu Příjmy z pronájmu Prodaný majetek Prodej zboží Poskytování reklamy, propagace Celkem

Náklady

1 418 974 1 702 – 67 140 165 2 312 6 778

Výnosy

v tis. Kč

Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady celkem Daně, poplatky a ostatní Odpisy, prodaný majetek, opravné položky Poskytnuté příspevky Celkem

Výsledek hospodaření

535 3 327 1 523 89 211 292 5 977

801

Náklady

tis. Kč

Hospodářský výsledek bude převeden na další účetní období.

Přijaté dary Obce, města, kraje Fyzické osoby Právnické osoby, podnikatelé Nadace, fondy Veřejná sbírka Celkem

v tis. Kč 1 284 151 136 127 4 1 702

Přijaté dary

V roce 2011 se podařilo udržet ekonomickou stabilitu z předchozího období, která byla založena na přípravě a postupné realizaci projektů jednak investičních, které pomohly řešit infrastrukturu a zázemí Agentury pro rozvoj Broumovska, jednak neinvestičních, které umožnily plnit hlavní poslání organizace. Tato základní finanční jistota byla doplněna stabilní podporou stálých partnerů v soukromé i veřejné sféře. Zde sehrává zásadní roli důvěra ve smysluplné využití finančních prostředků, podpořená dlouholetou a transparentní spoluprací.

50

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Výroční zpráva 2011

Finanční výsledky minulých let naleznete na stránkách www.aprb.broumovsko.cz


© Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. 2012

Design a fotografie: © Jan Flieger – Biograph 2012


www.aprb.broumovsko.cz

Výroční zpráva Agentura pro rozvoj Broumovska 2011  

APRB 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you