__MAIN_TEXT__

Page 1

12

Ă…rsberetning // HĂĽlogaland Kraft 2012


Innhold Hovedtall Om virksomheten Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Samfunnsregnskap Året som gikk

Korrigert årsberetning

3 4 8 11 12 14 15 26 28 30

Generalforsamlingen i Hålogaland Kraft AS (HLK) behandlet regnskap for 2012 den 28. mai 2013. I etterkant ble HLK gjort kjent med at Nordkraft AS hvor HLK eier 16,66 % må korrigere sitt regnskap for 2012. Dette som følge av at det er avdekket behov for nedskrivninger i Nordkrafts datterselskap Fjellkraft AS på til sammen kr. 260 mill. Som følge av beløpets størrelse har HLK valgt å korrigere og foreta ny behandling av årsberetning og regnskap for 2012.


Hovedtall

Økonomiske nøkkeltall for konsernet 2012

2011

2010

404 291

466 212

525 051

Driftsresultat

(5 999)

73 134

46 673

Finansposter

(57 720)

(1 467)

30 113

Resultat før skatt

(63 720)

71 667

76 787

Resultat etter skatt

(60 368)

54 030

63 109

(229)

(2 976)

2 269

Anleggsmidler

1 165 020

1 166 829

1 112 306

Omløpsmidler

156 490

148 767

177 044

Egenkapital

580 768

641 136

623 102

33 332

33 102

33 316

-

5 362

3 612

Langsiktig gjeld

558 354

487 532

492 624

Kortsiktig gjeld

182 389

181 566

170 011

1 321 510

1 315 596

1 289 350

Resultatgrad

-1,5 %

15,7 %

8,9 %

Egenkapitalandel

43,9 %

48,7 %

48,3 %

Totalrentabilitet

-0,5 %

5,6 %

3,8 %

0,9

0,8

1,0

88 315

125 009

95 164

(25 898)

(32 799)

7 033

3 150

57

106 439

102 670

Alle tall i 1000 kr

Resultater Driftsinntekter

Minoritets andel Balanse pr. 31.12

Minoritets andel av EK Avsetning og forpliktelser

Totalkapital Økonomiske nøkkeltall

Likviditetsgrad 1 EBITDA Arbeidskapital Investering aksjer

131 928

Årsberetning Hålogaland Kraft 2012 // Hovedtall

Investering driftsmidler

03


Om virksomheten

Historikk

Selskapet ble stiftet 19.06.1970 under navnet Sør-Troms Elforsyning AS (STE) ved avtale mellom kommunene Harstad, Skånland og Bjarkøy om sammenslutning mellom daværende Harstad Everk og Trondenes Kraftverk. Ved avtale med Kvæfjord kommune ble Kvæfjord Elverk tilsluttet STE 01.10.1972. Gjennom avtale med Ibestad og Gratangen kommune ble videre A/S Rolløyas Elektrisitetsverk og Andørja Kraftverk A/S tilsluttet STE fra 01.01.1975 og A/S Storfossen Elektrisitetsverk, A/S Hilleshamn Kraftverk og A/S Foldvik Lysverk tilsluttet fra 01.01.1976. Vågsfjord Kraftselskap ble sammensluttet med STE fra 01.01.1975 og overtakelse av Gausvik Lysselskaps anlegg ble gjennomført i 1981. Ofoten Kraftlag AS ble fusjonert med STE gjennom beslutninger i respektive selskaper henholdsvis 18.04.1997 og 11.06.1997. Selskapet endret fra fusjonstidspunktet navn til Hålogaland Kraft AS.

Eierskap og styre

Etter sammenslåingen av kommunene Bjarkøy og Harstad 01.01.2013 eies selskapet nå av 7 kommuner i Sør-Troms og Nordre Nordland. Eierfordelingen er følgende: – Gratangen – Harstad – Ibestad – Kvæfjord

8,57% – Lødingen 48,57% – Skånland 8,57% – Tjeldsund 8,57%

8,57% 8,57% 8,57%

Gjennom selskapets vedtekter er eierne fordelt i følgende aksjeklasser og hvor generalforsamlingen velger 6 styremedlemmer med tilhørende fordeling: – Aksjeklasse A: Harstad kommune 3 styremedlemmer – Aksjeklasse B: Kvæfjord kommune, Skånland kommune 1 styremedlem – Aksjeklasse C: Gratangen kommune, Ibestad kommune 1 styremedlem – Aksjeklasse D: Lødingen kommune, Tjeldsund kommune 1 styremedlem

Årsberetning Hålogaland Kraft 2012 // Om virksomheten

04

Det er for øvrig ingen andre vedtektsfestede eller avtalte forskjeller mellom aksjeklassene. De ansatte velger 2 medlemmer til selskapets styre.

Hålogaland Kraft som regional samfunnsaktør

Selskapet har sin hovedvirksomhet som produsent og leverandør av infrastrukturtjenester innen elkraft samt informasjons- og kommunikasjonsteknologi i regionen. Tjenestene innen disse områdene skal representere kostnadseffektive løsninger med god kvalitet til beste for regionens innbyggere, næringsliv og offentlig virksomhet. Gjennom vår aktivitet, kompetanse og kapital og fundamentert på vårt regionale eierskap, ønsker selskapet å bidra til regionens videre utvikling. Selskapet gir positive ringvirkninger innen en rekke om­ råder. F.eks nevnes

– Lav nettleie sammenlignet med resten av Nord-Norge og landet for øvrig. – God leveringskvalitet i kraftnettet med lite avbrudd. – Selskapet har et bredt spekter med kompetanse arbeidsplasser. Konsernet har 133 arbeidsplasser i regionen. – Utbytte til selskapets eiere. – Lokal skatteinngang fra selskapet og dets medarbeidere. – Lokale innkjøp i betydelig omfang. – Breibandstilbud til private, næringsliv og offentlig virksomhet i regionen. – Deltakelse i regional nærings- og arenautvikling med kompetanse, infrastruktur og kapital. – Brei støtte til kulturliv og idrett i hele regionen med spesielt fokus på barn og unge.

Selskapets virksomhet pr. 31.12.2012

Selskapets driver operativ virksomhet innen kraftproduksjon, krafttransport, kraftsalg og breiband. Selskapet har en desentral organisasjon med stasjoner i Bjarkøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lødingen og Skånland (Grovfjord og Breistrand). Selskapets forretnings­ kontor og hovedadministrasjon er i Harstad. Kraftproduksjon (Hålogaland Kraft med datterselskaper/tilknyttede selskaper) Selskapet er en klassisk småkraftaktør med produksjon i en rekke mindre kraftanlegg i regionen. Det har vært bedrevet kraftproduksjon i denne regionen siden oppstart av første kraftanlegget i Gausvik i år 1900. Selskapet hadde i 2012 kraftproduksjon i følgende anlegg: – Nedrefoss Gausvik – Nord-Forså – Øvrefoss Gausvik – Sør-Forså – Skoddeberg – Storelva – Helleren Produksjonen i 2012 utgjorde 73,2 GWh. Normal­ produksjonen i anleggene utgjør 67,5 GWh. Anleggenes oppetid i driftsåret var 92 %. Driften i produksjons­anleggene har vært normale. Niingen Kraftlag AS er et datterselskap av Hålogaland Kraft AS. Vår eierandel i selskapet er 56,26 %. Hålogaland Kraft har gjennom avtaler med selskapet ansvar for drift og daglig ledelse. Virksomheten i selskapet består i kraftproduksjon i ett anlegg beliggende i Bogen i Ofoten. Produksjonen i 2012 utgjorde 79,6 GWh mot normalt 70,8 GWh/år. Hålogaland Kraft ble medeier i Narvik Energi AS fra oktober 2001 da vår eierandel i Nordkraft AS ble lagt inn i selskapet med oppgjør i aksjer. Etter at det danske energiselskapet Energi E2 (nå DONG Energy Power) fra august 2002 også kom inn på eiersiden i selskapet, utgjør vår eierandel 16,66 %. Fra 01.01.2004 ble Narvik Energi


omstrukturert etter krav fra NVE. Morselskapet endret i 2009 navn til Nordkraft AS. I 2010 solgte DONG Energy Power sine aksjer i Nordkraft AS til Troms Kraftforsyning og Energi AS. Datterselskapet Nordkraft Produksjon AS eier 5 kraftverk og har delvis eierskap i ett kraftverk. Midlere produksjon utgjør 813 GWh/år. I tillegg disponerer selskapet konsesjons­kraftrettigheter på 94,4 GWh/år frem til år 2051. Selskapet eier videre 100 % av Nordkraft Vind AS etter at DONG Energy Power solgte sin aksjeandel til Nordkraft Produksjon i 2011. Det ble i 2009 påbegynt bygging av 11 nye vindmøller på Nygårdsfjellet med en estimert produksjon på 86 GWh/år. Anlegget ble ferdig­ stilt i 2011. Nordkraft foretok i 2009 kjøp av 100 % av aksjene i Fjellkraft AS. Gjennom dette oppkjøpet og strukturering har selskapet samordnet sin satsing på småskala vannkraft i Fjellkraft AS. Vårt eierskap er nå knyttet til Nordkraft AS som morselskap. Selskapet har Nordkraft Produksjon AS (100%), Fjellkraft AS (100%), Narvik Energinett AS (51%) og Enerconsult AS (100%) som datterselskaper. Nordkraft eier 50% av kraftomsetningsselskapet Kraftinor AS. Krafttransport (Hålogaland Kraft AS og deleide selskap) Innenfor konsesjonsområdet som dekker selskapets 7 eier­ kommuner (unntatt deler av Kvæfjord), driver selskapet krafttransport i regional- og distribusjonsnett. Totalt eier og drifter selskapet et nett med utstrekning 3.750 km bestående av høyspent- og lavspent linjer, jordkabler og sjøkabler. Selskapet drifter 1.228 nettransformatorer med en samlet ytelse på 309.479 kVA og har 23.532 måle­ punkter mot nettkunder. Energien fordeles gjennom 19 hovedstasjoner med en samlet ytelse på 351 MVA.

Ikke levert energi utgjorde 74,4 MWh fordelt på 27,4 MWh planlagte og 47 MWh ikke planlagte avbrudd. Selskapet har ansvar for kraftsystemplanleggingen i om­ rådet Nordre Nordland og Sør-Troms. Gjennom et trinnvis oppkjøp ble Hålogaland Kraft i 2002 49 % eier av Narvik Energinett AS. Selskapet forestår krafttransport med Narvik kommune som konsesjons­ område. Selskapet hadde pr. 31.12.2012 11.378 måle­ punkter mot nettkunder og distribuerte i 2012 totalt 419 GWh.

Innkjøp av kraft utføres i egen regi. Det foretas sikring av denne handelen etter ”back to back”-prinsipper. Den samme kompetanse benyttes til salg av kraft­ produksjon for Hålogaland Kraft og Niingen Kraftlag på kraftbørsen NordPool. Innkjøp og salg av kraft forvaltes adskilt i egne porteføljer. Breiband/IKT (Hålogaland Kraft med datterselskap/ tilknyttede selskap) Hålogaland IKT AS Selskapet ble etablert i 2001 med første hele driftsår 2002 og er eid 100 % av Hålogaland Kraft. Etablering ble kombinert med utsetting av Hålogaland Krafts it-drift til selskapet. Selskapet er en nettbasert leverandør av it-driftstjenester til næringsliv og offentlig virksomhet. Driftstjenestene består bl.a av utleie av programvare og datalagring, leie av plass for kundens servere/programvare i driftssenteret, ulike sikkerhetsløsninger herunder drift av sensitive data, internettleveranser, driftsovervåking innen breiband og konsulenttjenester innen ikt. Selskapet hadde 20 medarbeidere pr. 31.12.12. Regionalt breiband Selskapets styre besluttet høsten 2001 i nært samråd med eierne å etablere et nytt virksomhetsområde med bygging og drift av et breibandsnett i regionen med tilhørende tjenestesalg. Breibandsvirksomheten ble startet utfra erkjennelsen av at det var viktig raskt å få opp et godt tilbud også utenfor byene. Uten et slikt initiativ ville spesielt distriktene måtte vente lenge på breibandstilknytning idet de store landsdekkende aktørene foretok utbygging på basis av kort­siktig lønnsomhet. Som en del av prosjektet påtok selskapet seg å sørge for utbygging til alle eierkommunene inkludert interne sambandsbehov i den enkelte kommune. Som stamnett i utbyggingen er benyttet fiber og radio-­ linje. Utfra geografi/kostnader er det benyttet så vel radio, ADSL2+ og fiber som aksessteknologi. Etter at en rimelig god breibandsdekning var på plass i regionen har man de siste år hatt spesielt fokus på leveranse av fiber­baserte multiplay-løsninger. KraftTele AS Hålogaland Kraft eier 33,3 % av KraftTele AS. Selskapet eier 50 % av en fiberoptisk kabelforbindelse fra Salten via Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms opp til Tromsø. Hele kapasiteten er leid ut på langsiktig avtale.

Årsberetning Hålogaland Kraft 2012 // Om virksomheten

Totalt energiforbruk i konsesjonsområdet utgjorde 677,1 GWh i 2012 med et maksimalt uttak i løpet av året på 139,4 MW.

Kraftsalg Selskapet driver kraftsalg til sluttkunder hovedsakelig i regionen. Virksomheten drives som en marginforretning ved at all omsatt kraft til sluttbruker handles på kraft­ børsen NordPool.

05


KystTele AS Hålogaland Kraft eier 33,3 % av Kyst Tele AS sammen med Salten Kraftsamband AS og Helgeland Kraft AS. ­Selskapet gjennomførte bygging av en 1040 km fiber­ optisk kabelforbindelse fra Bjerkvik i Nordland til Trondheim. Forbindelsen er i det alt vesentlige en sjøkabel har anløp på over 25 steder langs traseen. Kabelen ble idriftssatt i 2007. Hålogaland Kraft har daglig leder-­funksjon i selskapet.

Annen virksomhet

Selskapet utøver et bredt engasjement innenfor flere områder. I tillegg til satsingen innen breiband/IKT som beskrevet ovenfor, er dette innenfor områdene ny energi og nye arenaer for næringsutvikling i regionen. Hålogaland Energiteknikk AS - HETEK Selskapet ble etablert i juni 2005 og har sitt forretningskontor i Skånland kommune. Selskapets virksomhet består i å drive rådgivende ingeniørvirksomhet innen forretnings­området energi, heri inkludert vannkraft med fokus på småkraft, dam- og vassdrag, turbiner og ­pumper samt naturgass og bioenergi/biogass. Selskapet har Nord-Norge som sitt primære markedsområde. Hålogaland Krafts eierandel i selskapet utgjør 37,25 %. Barents NaturGass AS - BNG BNG ble stiftet 31.03.2005 og har sitt forretningskontor i Hammerfest. Selskapet har som formål å forestå distribusjon og markedsføring av naturgass i Barentsregionen. Selskapet er etter en oppstartfase nå over i driftsfase. Den første nord-norske LNG-terminalen ble satt i drift i 2006 i Bodø. LNG tappestasjon på Melkøya i Hammerfest ble åpnet i 2010. Selskapet har inngått flere leveranseavtaler, herunder langsiktig avtale med Torghatten Nord for Vestfjord-sambandene som den hittil betydeligste. Hålogaland Kraft har en eierandel på 15,5 % i selskapet.

Årsberetning Hålogaland Kraft 2012 // Om virksomheten

06

Kunnskapsparken Nord AS Selskapet hadde sitt første hele driftsår i 2005. ­Selskapet skal bidra til å utvikle nyskapingsevnen i regionens næringsliv, kommersialisere nye forretningsideer og forskningsideer med kommersielt potensial. KPH skal være en sentral arena for etablering og utvikling av nettverk mellom næringsliv, høgskole/forskningsmiljø og offentlige virksomheter. Sammen med Hålogaland Kapital og Inkubator Hålogaland vil KPH utgjøre hoved­ fundamentet i dette utviklingsmiljøet. Hålogaland Krafts eierandel i KPH er 3,7 %. Hålogaland Kapital AS - HK HK skal som egenkapitalfond være en kilde til risiko­ kapital for innovasjon og næringsutvikling i Hålogalands-­ regionen ved å ta aktivt eierskap i selskaper rettet mot økt, lokal verdiskaping.

Selskapet ble stiftet 29.12.2005. Selskapet har en aksjekapital på 15 mNOK og med Hålogaland Kraft som 33,3 % eier. Selskapet har i tilegg en avtale om ansvarlig lån på 7,5 mNOK, slik at den samlede kapitalbase er på 22,5 mNOK. A:rt Gymsal Hålogaland Kraft besluttet i 2006 å gå inn som 20 % aksjonær i A:rt Gymsal. Selskapets skal være et miljø innen kunst- og kulturbaserte næringer med internasjonalt perspektiv. Selskapet har utviklet tidligere BSIN gymsal til en arena for lokale bedrifter i grensesnittet kultur/­næring. Huset er fullt utleid til bedrifter innenfor områdene interiørdesign/-styling, billedkunst, fotokunst, webdesign, 3D-design, rådgivning kulturentreprenørskap, kles- og tekstildesign, arrangementskaper, journalistikk og smykke­ design. Distriktenes energiforening - DEFO DEFO er en interesseorganisasjon for ivaretakelse lokale nettselskapers rammebetingelser. Organisasjonen skal bidra til en samfunnsmessig riktig infrastruktur og kraftdistribusjon, herunder at hensyn til effektiv ressursbruk, rimelig nettleie og forsyningsikkerhet på kort og lang sikt tillegges vekt. DEFO skal videre søke å tilrette­ legge grunnlaget for at medlemsbedriftene kan styrke sin posisjon som regional næringsutvikler med utgangspunkt i medlemsbedriftenes kompetanse og kapital. Organisa­ sjonen ble etablert i 2001 med 23 medlemmer. Pr 31.12.12 organiserer DEFO 66 nettselskaper som alle er typiske distriktsenergiverk beliggende langs kysten fra Vestlandet og opp til Finnmark samt fra Indre Østland.

Selskapets organisasjon

Selskapet har organisert sin operative virksomhet i flere seksjoner, jfr. organisasjonsplan for bedriften: – Nettstyring: Nettplanlegging og drift, beredskap, vakt, driftssentral, måling, kart og det stedlige eltilsyn. – Anlegg: Vedlikehold og bygging av kraftnett og breiband, oppdrag for andre. – Kundeservice: Sentralbord og kundemottak, kundeavregning. – Marked: Kjøp og salg av kraft til sluttbruker og engros. – Produksjon: Drift og vedlikehold av egne kraftverk og Niingen Kraftlag. – Stab: Økonomi, personal, HMS, forretningsutvikling. Selskapets organisasjon er utpreget flat og geografisk desentral ved at medarbeiderne er fordelt på 7 stasjoner i hele regionen. Antall medarbeidere i hel- eller deltidsstillinger i konsernet pr. 31.12.2012 var 133 tilsvarende 126,5 årsverk.


Selskapets ledelse: Rolf Inge Roth Eilif Amundsen Eidar Tøllefsen Geir Haukebøe Georg Kanstad Bjørn Erik Olsen Are Marthinussen Bjørn Ludvigsen

adm.direktør stedfortreder for adm.direktør/ sjefingeniør Stab konstituert seksjonsleder Anlegg seksjonsleder Produksjon seksjonsleder Kundeservice økonomisjef seksjonsleder Nettstyring seksjonsleder Kraftomsetning

Organisasjonsplan Hålogaland Kraft AS

Adm. dir Stab

Nettstyring

Anlegg

Kundeservice

Marked

Produksjon

Stasjon Harstad Stasjon Bjarkøy Stasjon Hamnvik Stasjon Gratangen Stasjon Breistrand Stasjon Lødingen Årsberetning Hålogaland Kraft 2012 // Om virksomheten

07


Styrets beretning

Årets virksomhet med analyse av årsregnskap og ­sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer i konsernet

omsetningen fra 2012 til 2011 skyldes nedgang i kraft­ priser.

Styrets aktivitet

Kraftproduksjonen i morselskapet utgjorde i 2012 73,2 GWh. Normalproduksjonen i anleggene utgjør 67,5 GWh. Kraftanleggene i morselskapet hadde en høy oppetid i driftsåret med 92 %. Niingen Kraftverk AS hadde en produksjon på 79,6 GWh i 2012 (normalproduksjon 70,8 GWh)

Selskapets styre har i løpet av året hatt 10 møter og ­behandlet 64 saker hvorav nevnes: – Eiergjennomgang av virksomhetsstrategier. – Utvikling/rehabilitering av småkraftproduksjon. – Selskapets aktivitet knyttet til IKT bredbånds-­ utbygging. – Fortløpende rapportering fra selskapets drift gjennom året. – Årsberetning og regnskap 2011. – Budsjett 2013.

Drift

Driftsåret 2012 har vært preget av høy aktivitet samtidig som regnskapet preges av svekket inntjening knyttet til salg av produksjon. I tillegg preges regnskapet av ekstra­ ordinær nedskriving av verdien på anleggsmidler IKT bredbånd og svekket resultatbidrag i Nordkraft AS. Sistnevnte som følge av lave kraftpriser og at Nordkraft har foretatt nedskriving i datterselskapet Fjellkraft AS med kr. 260 mill. Det regnskapsmessige resultat for morselskapet viser et underskudd på 67,1 mNOK før skatt mot et overskudd på 58,4 mNOK i 2011. Morselskapets driftsresultat er negativt med kr. 12 mNOK. De vesentligste årsakene til dette er svekket inntjening kraftproduksjon samt nedskriving kr. 41,2 mNOK av anleggsmidler IKT bredbånd. Sistnevnte skyldes en nedjustering av forventning til fremtidig inntjening. Ordinært driftsresultat før nedskriving av anleggsmidler er kr. 29,2 mNOK. Resultatet fra ordinær drift er i tråd med budsjett og vurderes som tilfredsstillende sett i lys av de lave kraftprisene i 2012. Netto finanskostnad i morselskapet er kr. 55,1 mNOK. Dette er en svekkelse på kr. 61,5 mNOK i forhold til foregående år. Hovedårsak til dette er svekket resultat i datterselskaper og tilknyttet virksomhet som følge av lave kraftpriser i 2012. I tillegg har Nordkraft AS foretatt nedskrivninger i datterselskapet Fjellkraft AS på kr. 260 mill. Årsberetning Hålogaland Kraft 2012 // Styrets beretning

08

Kraftleveransene i Hålogaland Krafts nettområde utgjorde 644,1 GWh eksklusive nettap. Dette er 54,1 GWh høyere enn i 2011. Nettinntektene beløp seg til 154,3 mNOK i 2012 mot 175,0 mNOK i 2011 etter regulering for årets merinntekt og tilbakeført mindreinntekt fra tidligere år. Akkumulert merinntekt inklusive renter utgjorde pr. 31.12.2012 23,4 mNOK. Selskapets energiomsetning omfatter både salg av selskapets kraftproduksjon i engrosmarkedet og salg til slutt­ kunder. Salgsinntektene utgjorde i 2012 192,6 mNOK i konsernet og 174,7 mNOK i morselskapet. Reduksjon i

Ikke-levert energi ble redusert fra 132,5MWh i 2011 til 74,4 MWh i 2012. Sammenlignet med tidligere år har bedriften fortsatt høye markedsandeler innen kraftomsetning, både i bedrifts- og privatkundemarkedet. Kraftkjøp går til dekning av forbruk hos våre sluttkunder samt til dekning av nettapet. Kraftkjøpskostnadene er redusert for året 2012 i det alt vesentlige som følge av lavere kraftpriser.. Personalkostnadene utgjør for konsernet 68,4 mNOK i 2012. Tilsvarende tall for 2011 var 67,6 mNOK. Avskrivninger på varige driftsmidler utgjør 94,3 mNOK i konsernet. Av disse utgjør nedskriving av verdien på anleggsmidler IKT bredbånd kr. 41,2 mill. Konsernets ordinære avskrivninger utgjør 53,1 mNOK. Andre driftskostnader omfatter materiell- og tjenestekostnader knyttet til drift og vedlikehold av konsernets nett-, kraft- og breibandsanlegg. For konsernet utgjorde disse for 2012 74,4 mNOK mot 78,5 mNOK det foregående år.

Investeringer

Investeringsaktiviteten var også i 2012 høy. Investeringer i egne driftsmidler utgjorde 131,9 mNOK i konsernet, fordelt med 28,7 mNOK i kraftnett, 14 mNOK i breiband, 83,2 mNOK i kraftanlegg, 0,9 mNOK i bygg og 5,1 mNOK i andre driftsmidler.

Finansiering og likviditet

Langsiktig lånegjeld er økt fra 487,5 mNOK til 558,4 mNOK. Det er pr 31.12.2012 benyttet 82,3 mNOK av trekkrettigheter mot 66,7 mNOK for tilvarende periode i 2011. Egenkapitalandelen i konsernet er på 45,5 % pr 31.12.2012 og som er en reduksjon på 3,2 % i forhold til foregående år.

Finansiell risiko

Selskapets finansielle risiko er i det vesentlige knyttet til følgende forhold: – Utvikling i kraftpriser: Prisutviklingen bestemmes utfra rammevilkårene samt tilbuds- og etterspørselsforhold for elkraft og underliggende energibærere i det nord-euro-


peiske markedsområdet. Utviklingen er således fortsatt i betydelig grad avhengig av magasin- og nedbørsforhold samt temperaturforhold i Norge/Norden. En økende etterspørsel uten tilsvarende kapasitetsøkning i produksjon kombinert med økt overføringskapasitet mot kontinentet, gjør imidlertid det nordiske markedet stadig mer eksponert for utviklingen på kontinentet. Prisene på den nordiske kraftbørsen NordPool påvirkes av CO2-avgifter, kull- og oljepriser. Selskapet har en aktiv oppfølging av sin produksjonsportefølje med en risikoavlastning i terminmarkedet innenfor definerte rammer. Kraftsalg mot sluttbruker drives utfra en back-to-back sikringstenking. – Valutaforhold: Handel på den nordiske kraftbørsen Nord Pool ASA foregår i euro. Selskapet sikrer sin valutaeksponering gjennom kjøp/salg av valutaterminer direkte relatert til underliggende krafthandelsposisjoner. – Renteforhold: Selskapet er eksponert for renterisiko gjennom sin langsiktige gjeld. Rentevilkårene ansvarlig lån er gjennom avtale knyttet til langsiktig statsobligasjonsrente ST4X. Av pantegjelden var 48,9 % på flytende rente pr. 31.12. – Kapitaltilgang: Nytt europeisk regelverk for bankene påvirker tilgangen på fremmedkapital i markedet. Nye regler om kapitaldekning gjør at norske banker må styrke egenkapitalen. Dette påvirker bankenes utlånsevne samt prising på fremmedkapital. Basert på gjeldende forhold arbeides det aktivt med ulike kapitalkilder for å sikre tilstrekkelig tilgang på fremmedkapital fremover. – Konkurransesituasjonen i sluttbrukermarkedet: Handel i sluttbrukermarkedet drives som en marginforretning. Foretatt benchmark viser at vår kraftsalgsvirksomhet driver med relativt lave enhetskostnader.

Fortsatt drift

I tråd med regnskapslovens § 3-3 bekrefter styret og administrerende direktør at årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift. Til grunn for dette legges vurdering av selskapets prognoser for årene fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk stilling, driftsmessig og finansielt.

Arbeidsmiljø

Det er i 2012 registrert 3 skader i bedriften som har ført til sykefravær. Med utgangspunkt i en 0-skade filosofi arbeider bedriften aktivt innen HMS-området for å forebygge helseskader gjennom ulike opplæringsaktiviteter, vernerunder og miljøkartlegging med gjennomføring av tiltak. Det legges vekt på å integrere HMS-tenking i arbeidsplanlegging. Arbeid med helse, miljø og sikkerhet

Likestilling Kjønnsfordelingen i morselskapet målt i årsverk er 85 % menn og 15 % kvinner. Dette er på nivå med bransjen sett under ett. Arbeidet med å endre kjønnsfordelingen i bedriften mot en bedre balanse må drives langsiktig utfra de rammevilkår vi har for endring. Bedriften har lav turnover blant sine medarbeidere. Bedriften har få deltidsstillinger. Ved ekstern rekruttering i 2012 ble det tilsatt 3 mannlige medarbeidere og 1 kvinne. Gjennomsnittlig årslønn for alle ansatte i bedriften er kr 479.878. For mannlige medarbeidere er gjennomsnittslønnen kr 488.524 mens den for kvinnene er 433.406. Bedriften fører en personalpolitikk med like vilkår for like stillinger uansett kjønn så vel lønnsmessig som for andre ytelser. Fleksitidsordning og muligheter for redusert arbeidstid for øvrig representerer tilrettelegging for arbeidstakere av begge kjønn. Generell bedriftsprofilering og skolebesøk søkes utnyttet aktivt til å markedsføre de yrkesmulighetene bedriften representerer. Bedriften deltar aktivt i flere prosjekter innen grunnskole og videregående skole for å bidra til økt rekruttering til realfagene. En økt rekruttering til realfag vil på sikt også kunne bidra til en bedre kjønnsbalanse i bedriften.

Ytre miljø

Gjennom vannkraftbasert energiproduksjon bidrar selskapet til en god ivaretakelse av det ytre miljø. Selskapet har som målsetting å følge dette opp gjennom engasjement i utvikling og bygging av nye produksjonsanlegg for fornybar energi. Bedriften deltar i et flerårig prosjekt for kartlegging og forbedring av innlandsfiske i regulerte vassdrag. I selskapets aktivitet vektlegges bruk av miljø­ vennlige stoffer og en korrekt håndtering av spesialavfall.

Selskapets utsikter

Nettvirksomheten vil øke sin inntjening i 2013. Bakgrunnen er økning i inntektsrammen som NVE fastsetter årlig. Samlet sett forventes inntjeningen i 2013 for HLK å bli tilfredsstillende. For å ivareta krav fra myndighetene samt sikre stabil og god forsyningssikkerhet i regionen forventes nettinvesteringene fremover å øke. 2012 har vært preget av lave kraftpriser. Dette har spesielt påvirket inntjeningen knyttet til salg av produksjon. Lave kraftpriser preger også starten på 2013 og prisene forventes å være relativt lave i 2013. Det vurderes av denne grunn at 2013 også vil være et år med forholdsvis lav inntjening på salg av produksjon. I tillegg forventes det lavere resultatbidrag fra selskapene Niingen Kraftlag AS og Nordkraft AS. Idriftsettelsen av nye Fossan Kraftverk vil imidlertid virke positivt inn på inntjeningen på salg av produksjon. Dette anlegget vil bidra med ca ½-års

Årsberetning Hålogaland Kraft 2012 // Styrets beretning

Sykefravær ved egen sykdom utgjorde i 2012 5,1 %, en økning fra 4,6 % i året forut. Sykefraværet har vært stabilt lavt over tid. Bedriften har lav turnover blant sine medarbeidere. Ved ekstern rekruttering til nye stillinger har bedriften registrert et strammere arbeidsmarked innenfor ingeniør/montørfaget. Bedriften har over en årrekke tatt inn lærlinger innen elkraftfaget. Dette har også vært en god rekrutteringskilde for bedriften.

fokuseres spesielt gjennom en årlig HMS-uke i bedriften.

09


produksjon i 2013 som utgjør ca 10 GWh. Kraftanlegget er sertifikatberettiget slik at HLK også får inntjening fra elsertifikater på dette anlegget i 2013.

Foldvik­vann som inntaksmagasin. Anlegget vil kunne gi nær 50 GWh i årsproduksjon. Anlegget ble konsesjonssøkt i 2012.

Hålogaland Kraft fortsetter sitt arbeid med sikte på investeringer i flere nye småkraftverker. I tillegg til nye Fossan Kraftverk som idriftsettes 1. halvår 2013 har HLK konsesjonssøkt ytterligere 2 kraftverker, Jotind og Sula.

Styret i Hålogaland Kraft har i 2012 besluttet å dempe fremtidige investeringer innen bredbånd. HLK vil fremover ikke foreta nye feltutbygginger. All fokus f­ remover vil rettes mot oppsalg mot eksisterende kunder og fortettings­salg i områder som allerede er bygd ut for å øke lønnsomheten.

Jotind 1 og 2 kraftverker i Tjeldsund kommune ble forhåndsmeldt i 2009. Gjennom overføring fra Spannbogvatn via et minikraftverk (Jotind 2) til inntakskum nedstrøms Nedre Jotindvatn med kraftverket Jotind 1 plassert ved Spannbogstraumen forventes dette anlegget samlet å gi en årsproduksjon på 24 GWh. Anlegget ble konsesjonssøkt i april 2011. Sula kraftverk ble forhåndsmeldt i 2009. Anlegget skal utnytte fall i Gratangen og Skånland kommuner med

Selskapet har gjennomført en strategiprosess vinteren 2012/2013. Det har vært satt ned et strategiutvalg bestående av representanter fra eierne, styret og administrasjonen. Strategiutvalget har basert på arbeidet fremmet en anbefaling til styret om videre strategi for selskapet. HLK vil fremover følge en eieravstemt strategi med prioriterte investeringer innen nettvirksomhet og fornybar kraft­ produksjon.

Årsresultat og disponeringer

Selskapets resultat for 2012 er gjort opp med et underskudd på kr 60.592.351,-. Styret foreslår følgende resultatdisponering: – Fond for vurderingsforskjeller NOK -53.754.781,– Avsatt til annen egenkapital NOK -6.837.570,– Foreslått utbytte NOK 0,Selskapets frie egenkapital pr 31.12.12 etter årets resultatdisponering er NOK 399.160.640.

Årsberetning Hålogaland Kraft 2012 // Styrets beretning

10

Harstad, 31. desember 2012 26. juni 2013

Helge O. Aune styreleder

Anna-Helene Tande Roy-Helge Andreassen Frode Staurset nestleder styremedlem styremedlem

Kjersti Karijord Smørvik Benedikte Bottolfsen Jim Hugo Henriksen styremedlem styremedlem styremedlem

Harry Buschmann Rolf Inge Roth styremedlem adm. direktør


Resultatregnskap 2012

Morselskap

Konsern

2012

2011

(1000 kr)

(1000 kr)

(174 667) (154 317) (46 398) (375 382)

(240 731) (174 977) (31 947) (447 655)

Note

2 3

2012

2011

(1000 kr)

(1000 kr)

(192 578) (154 317) (57 396) (404 291)

(242 200) (174 977) (49 035) (466 212)

150 217 18 036 4 841 68 399 94 314 74 483 410 291

171 821 23 230 67 648 51 875 78 504 393 078

5 999

(73 134)

Inntekt på investering i datterselskap/tilknyttet selskap Finansinntekter Finanskostnader Netto finansresultat

34 592 (3 122) 26 251 57 720

(22 034) (1 840) 25 341 1 467

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

63 720

(71 667)

Skattekostnad på ordinært resultat

(3 352)

17 637

ORDINÆRT RESULTAT

60 368

(54 030)

229

2 976

-1 725

1 544

DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning Overføringsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

DRIFTSKOSTNADER 150 217 18 036

199 515 23 230

53 774 86 246 79 110 387 383

54 677 43 684 74 565 395 672

12 001

(51 983)

4,5 6 3

Kraftkjøp Sentralnettskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader

DRIFTSRESULTAT

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 33 573 (2 328) 23 855 55 100

(27 545) (1 542) 22 659 (6 428)

67 101

(58 411)

(6 508)

7 357

60 592

(51 054)

7

8

Resultat pr aksje (ingen utvanning) Opplysninger om avsetninger til: (53 755) (6 837) (60 592)

5 646 17 409 28 000 51 054

Fond for vurderingsforskjeller Avsatt til annen egenkapital Foreslått utbytte Sum disponert

Årsberetning Hålogaland Kraft 2012 // Resultatregnskap 2012

Herav minoritetsinteresser

11


Balanse

Morselskap

Konsern

31.12.12

31.12.11

(1000 kr)

(1000 kr)

15 962

2 403

15 962

2 403

756 475 756 475

712 407 712 407

6

263 718 12 936 3 600 21 353 301 607

317 658 13 390 19 327 350 375

7 9

1 074 045

1 065 185

Note 8

5

31.12.12

31.12.11

(1000 kr)

(1000 kr)

9 063 40 9 103

45 45

Varige driftsmidler Varige driftsmidler Sum varige driftsmidler

905 202 905 202

867 588 867 588

Finansielle anleggsmidler Investering datterselskap/tilknyttet selskap Andre aksjer / andeler Andre langsiktige fordringer Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler

214 620 12 936 3 610 19 549 250 715

267 578 13 390 18 226 299 195

1 165 020

1 166 829

Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer

74 421 15 473 89 893

79 244 14 091 93 336

Markedsbaserte verdipapirer Sum Investeringer

8 735 8 735

7 745 7 745

57 862 57 862

47 687 47 687

156 490

148 767

1 321 510

1 315 596

ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER

Årsberetning Hålogaland Kraft 2012 // Balanse

12

73 748 18 343 92 090

73 896 17 697 91 593

8 735 8 735

7 745 7 745

49 707 49 707

39 417 39 417

150 532

138 755

1 224 577

1 203 940

3,15 2

10

Betalingsmidler Betalingsmidler Sum betalingsmidler Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER

Harstad, 31. desember 2012 26. juni 2013

Helge O. Aune styreleder

Anna-Helene Tande Roy-Helge Andreassen nestleder styremedlem

Frode Staurset styremedlem

Benedikte Bottolfsen Kjersti Karijord Smørvik styremedlem styremedlem


Morselskap

Konsern

31.12.12

31.12.11

(1000 kr)

(1000 kr)

Note

700 11 242 11 942

700 11 242 11 942

120 373 415 123 535 496

174 128 421 960 596 088

31.12.12

31.12.11

EGENKAPITAL

(1000 kr)

(1000 kr)

11 12

Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital

700 11 242 11 942

700 11 242 11 942

12 12

Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital

120 373 415 122 535 495

174 128 421 964 596 092

33 332

33 102

580 768

641 136

0 0 0

0 5 362 5 362

Annen langsiktig gjeld Ansvarlig lån Pantegjeld Sum langsiktig gjeld

120 000 438 354 558 354

120 000 367 532 487 532

Kortsiktig gjeld Trekkrettighet Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

82 305 32 432 11 762 22 011 33 879 182 389

66 721 36 101 16 684 13 867 31 090 17 103 181 566

Sum gjeld

740 742

674 460

1 321 510

1 315 596

Minoritetsinteresser 547 437

608 030

Sum egenkapital

GJELD

8

120 000 314 113 434 113

74 975 31 194 7 740 20 040 0 35 247 169 195

62 640 39 690 5 536 10 136 28 000 15 795 161 797

677 140

595 910

1 224 577

1 203 940

Jim Hugo Henriksen styremedlem

13,14

15 8

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Harry Buschmann styremedlem

Rolf Inge Roth adm. direktør

Årsberetning Hålogaland Kraft 2012 // Balanse

120 000 387 944 507 944

Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser

13


Kontantstrømoppstilling 01.01.-31.12.

Morselskapet 2012

2011

(67 101) (4 847) 86 246

58 411 (1 217) 43 684

148 (8 496) (2 026) (990) 28 710 31 644

15 170 9 624 (3 746) 1 322 12 884 136 132

(Alle tall i NOK 1000)

Konsernet

Likvider tilført / brukt på virksomheten:

2012

2011

(63 720) (15 995) 94 314

71 667 (11 659) 51 875

4 823 (3 669) (1 323) (990) 23 544 36 984

23 004 3 997 (3 602) 1 322 11 747 148 351

(131 928)

(94 374)

Resultat før skatt Betalbar skatt Ordinære avskrivninger Gevinst/Tap v/salg driftsmidler Endring i kundefordringer Endringer i leverandører Endringer i netto pensjonsmidler Endringer i investeringsaktiviteter Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført / brukt på investeringer:

(130 314)

(86 941)

50 794 (79 520)

(13 409) (100 350)

Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Endring i andre investeringer Netto likviditetsendring fra investeringer

49 802 (13 228) (82 126) (107 602)

Likvider tilført / brukt på finansiering:

Årsberetning Hålogaland Kraft 2012 // Kontantstrømoppstilling

14

95 000 (21 169) 12 335 (28 000) 58 166

15 000 (16 569) (8 365) (22 995) (32 929)

10 290

2 853

39 417 49 707 25 025 74 732

36 564 39 417 37 360 76 777

Opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig) Avdrag langsiktig gjeld Endring trekkrettighet Utbetalt utbytte Netto likviditetsendring fra finansiering

95 000 (24 178) 15 584 (31 090) 55 316

15 000 (20 092) (8 191) (25 077) (38 360)

Netto endring i likvider i året

10 174

2 389

Kontanter og bankinnskudd per 01.01 Kontanter og bankinnskudd per 31.12 Ubenyttet trekkrettighet Sum disponible midler

47 687 57 862 27 695 85 557

45 298 47 687 43 289 90 976


Noter

Note 1: Regnskapsprinsipper Konsolideringsprinsipper

Konsernregnskapet omfatter morselskapet Hålogaland Kraft AS med tilhørende datterselskap og tilknyttede selskaper. Oversikt over aktuelle selskaper fremgår av note 7. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper ved at konsernselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Alle vesentlige interne resultat- og balanseposter er eliminert. Datterselskaper Ved kjøp av datterselskaper elimineres kostpris på aksjer mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Forskjellen mellom kostpris og netto bokført verdi på kjøpstidspunktet av eiendeler i datterselskapene tillegges de eiendeler merverdien knytter seg til innenfor markedsverdien av disse. Den delen av kostprisen som ikke kan tillegges spesifikke eiendeler presenteres som goodwill. Minoritetsinteresser presenteres med beløp etter skattekostnad. Andeler i datterselskaper presenteres i morselskapets regnskap i tråd med egenkapitalmetoden. Resultatandelen etter skatt og etter avskrivninger på merverdier er vist under finansposter i resultatregnskapet. I balansen er egenkapitalandelen, justert for utbytte, ut­delinger og andre indirekte egenkapitaltransaksjoner vist under posten finansielle anleggsmidler i balansen. Tilknyttet selskap Ved kjøp av andeler i tilknyttet selskap foretas samme verdianalyse og avskrivningsprinsipper på merverdier som ved kjøp av datterselskaper. I balansen (morselskapet og konsernet) presenteres andelene under finansielle anleggsmidler (begrenset konsolidering) og resultatvirkninger fremgår under finansielle poster.

Vurderings-/klassifiseringsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Klassifiseringsprinsipper Eiendeler knyttet til virksomhetens varekretsløp klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år etter regnskapsavslutningstidspunktet. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig.

Kontraktsforpliktelse kraftkjøp Kontraktsporteføljen består av kontrakter med fysisk levering og finansielle kontrakter. Kontraktsporteføljen er i regnskapet

Vedlikeholdsutgifter Gjennomført vedlikehold blir løpende kostnadsført. Skatter og avgifter Utsatt skatt vil bli beregnet basert på forskjellen mellom selskapets positive og negative midlertidige forskjeller. Utsatt skatt blir beregnet etter gjeldsmetoden og utsatt skatt i resultat­regnskapet blir beregnet som årets endring av utsatt skatt i balansen. Naturressursskatt beregnes med utgangspunkt i et gjennomsnitt av kraftprodusjonen de siste syv år multiplisert med skattesatsen pr. kWh. Utlignet naturressursskatt skal samordnes med fellesskatten til staten og går her til fradrag. Dersom naturressurs-skatten overstiger fellesskatten, kan differansen fremføres med rente til fradrag senere år. Grunnrenteskatt beregnes med i utgangspunkt i takserte inntekter for kraftverket redusert for driftsutgifter, skattemessige avskrivninger og friinntekt. Negativ grunnrenteinntekt med renter kan fremføres å gå til fradrag i fremtidige positive grunnrenteinntekter fra samme kraftverk. Fordringer Kundefordringer er vurdert til laveste av pålydende og virkelig verdi pr. 31.12. Det er foretatt avsetning for påregnelige fremtidige tap på kundefordringene. Andre fordringer er vurdert til laveste av pålydende og virkelig verdi pr. 31.12. Magasinbeholdning I samsvar med etablerte regnskapsprinsipper i energi­ forsyningen beholdnings-føres ikke oppmagasinert vann i ­regnskapet. Beholdning av reservedeler og anleggsutstyr Beholdningen består i det alt vesentlige av materiell knyttet til selskapets nettdrift og er vurdert til gjennomsnittlig anskaffelsespris. Aksjer og andeler Plassering i aksjer, andeler og langsiktige fordringer er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler, avskrivninger og aktiveringer Investeringer i varige driftsmidler blir aktivert og avskrevet lineært over antatt økonomisk levetid. Dersom virkelig verdi av varige driftsmidler er lavere enn bokført verdi og verdifallet ikke antas å være av forbigående art, er det foretatt nedskrivninger. Påløpte utgifter til egne investeringsarbeider behandles som kostnadsreduksjoner i resultatregnskapet. Pensjonsforpliktelser Selskapet har fra 2002 innarbeidet selskapets pensjonsforpliktelser i årsregnskapet. Den etablerte pensjonsordning gir de ansatte en bestemt fremtidig pensjonsytelse basert på antall opptjeningsår og lønnsnivå ved pensjonsalder. Ved verdsettelse av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser benyttes estimert verdi foretatt av aktuar. Innarbeidelse og regnskapsførsel for øvrig er ihht. Regnskapsstandard om pensjonskostnader. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet i samsvar med den indirekte metode.

Årsberetning Hålogaland Kraft 2012 // Noter

Inntektsføring Inntektsføring av varer og tjenester er foretatt ved levering. For energisalg og overføring foretas måleravlesning i tråd med NVE’s retningslinjer. Salgsinntekter for energi fremkommer som energileveranse til forbruker multiplisert med de ulike tariff- eller prisgrupper. Overføringsinntekter beregnes på tilsvarende måte, men korrigeres for kapitalens mereller mindreinntekt etter NVE’s retningslinjer gitt i medhold av energilovens forskrifter. Overskudd på KILE-rammen er inntektsført i sin helhet.

vurdert samlet for mulige tap. Man foretar tapsavsetning ut fra porteføljevurdering av kjøpsforpliktelser, salgsforpliktelser og estimater for salg i sluttbrukermarkedet.

15


Note 2: Resultatregnskap Nettvirksomheten 1000 kr

Driftsinntekter Overføringsinntekter Tilbakeført mer(+) /mindreinnt.(-) Årets mer(-)/mindreinntekt(+) Sum inntekter Driftskostnader Nettap, eget nett Nett-tj. overliggende nett Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat 1000 kr

Avkastningsgrunnlag Sentralnett Regionalnett Distribusjonsnett Sum eiendeler (1, 2 og 3) Avkastning (%)

Morselskap 2012

2011

(175 089) (10 269) 27 523 (157 835)

(175 949) (9 518) 10 023 (175 444)

9 269 17 354 37 534 29 210 43 466 136 833 (21 002)

12 102 23 554 40 491 28 876 43 948 148 971 (26 473)

2012

2011

3 420 77 548 319 365 400 333

3 666 81 505 310 706 395 877

5,2 %

6,7 %

(1) Inkludert 1 % påslag på anleggsmidler for netto arbeidskapital etter regler gitt av NVE. (2) Inkluderer andel av felles driftsmidler (transportmidler, inventar, edb, bygg etc.) (3) Gjennomsnitt av status pr. 01.01. og 31.12. i h.h.t. NVE`s regelverk for beregning av avkastningsgrunnlag. Morselskap 2012

2011

Faktisk inntekt til nettvirksomheten ( + ) Faktisk KILE - kostnad ( - ) Tilbakeført Mer-Mindreinntekt inkl.renter ( - ) Kostnader overliggende nett ( - ) Eiendomskatt ( - ) Avsetning til Enova (= ) Justert faktisk inntekt

172 676 3 336 10 269 (17 929) (3 116) (7 224) 158 013

171 969 4 085 9 518 (24 146) (1 543) (5 927) 153 956

Inntektsramme Beregnet ordinær mer (-)/mindreinntekt (+)

130 490 27 523

143 933 10 023

(5 931)

(5 034)

10 269 4 092 (27 523) (23 431)

9 518 4 334 (10 023) (5 689)

Mer-Mindreinntekt

Årsberetning Hålogaland Kraft 2012 // Noter

16

Inngående saldo : Mer-/mindreinntekt inkl. renter pr 1.1 Korigering av IB mindreinntekt Årets tilbakeføring mer-/mindreinntekt inkl. renter Årets renter mer-/mindreinntekt Årets mer-/mindreinntekt Akkumulert mer-/mindreinntekt pr. 31.12. Inkl renter For morselskapet er netto merinntekt inklusive renter kr 23.430.625,- pr. 31.12.2012.


Note 3: Resultat- og balanseposter som er slått sammen i regnskapet Andre driftsinntekter Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum Andre driftskostnader Materialer Fremmedytelser Forsikringer Tap på fordringer Øvrige administrasjons- og driftskostnader Sum Kundefordringer Kundefordringer Avsatt til dekning tap Kundefordringer netto

Morselskap 2012 1 425 44 973 46 398

Konsern 2011 1 491 30 456 31 947

Morselskap 2012 8 259 25 062 1 752 1 110 42 927 79 110

2011 1 491 47 544 49 035

Konsern 2011 6 167 25 253 1 609 1 938 39 598 74 565

Morselskap 2012 75 748 2 000 73 748

2012 1 425 55 971 57 396

2012 8 406 26 784 1 910 1 861 35 522 74 483

2011 6 334 25 637 1 881 1 943 42 708 78 504

Konsern 2011 73 896 2 000 71 896

2012 77 501 3 080 74 421

2011 79 244 2 120 77 124

Årsberetning Hålogaland Kraft 2012 // Noter

17


Note 4: Lønnskostnader, pensjoner og andre forhold vedr. ansatte, styret m.v. Personalkostnader : Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Herav aktiverte personalkostnader Sum

Morselskap 2012 55 870 3 168 8 774 3 607 71 419 17 645 53 774

Konsern 2011 55 848 3 047 6 469 3 954 69 318 14 641 54 677

Antall ansatte pr. 31.12.:

Morselskap

Heltidsansatte Deltidsansatte Antall årsverk

2012 105 4 105,0

2011 107 6 108,5

2012 1 323 1 079 24 2 426

2011 1 300 327 4 1 631

Ytelser til daglig leder og styre: Ytelser til Daglig leder Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Sum

2012 67 469 3 844 11 301 3 429 86 044 17 645 68 399

2011 65 868 3 599 8 034 4 788 82 289 14 641 67 648

Konsern 2012 125 4 125,0

2011 125 6 131,0

Administrerende direktør har egen pensjonsavtale utover kollektiv pensjonsavtale som innebærer rett til å fratre ved fylte 60 år. Pensjonen skal utgjøre 66% av arbeidstakerens siste pensjonsgrunnlag før pensjoneringen. Daglig leder ingår i selskapes ordinære bedriftsbonusordning der en maksimalt kan oppnå en bonusutbetaling på kr. 18.000,- Det er ikke inngått avtale om særskilt sluttvederlag ved opphør av arbeidsforhold. Det er gitt lån tiladministrerende direktør på kr 3,6 millioner som er sikret med pant i fast eiendom. Administrerende direktør har firmabilordning som innberettes og skattes av etter gjeldende regelverk. Styrehonorar

Årsberetning Hålogaland Kraft 2012 // Noter

18

500

Godtgjørelser til Revisor (honoraret ex. mva)

Morselskap

Revisjon Teknisk bistand ligning Skatterådgivning Andre tjenester utenfor revisjonen Sum

2012 145 12 1 20 178

427 Konsern 2011 140 15

2012 210 54

2011 219 32

10 165

25 289

15 266


Note 5: Pensjoner

Konsernets pensjonsforpliktelser er aktuarmessig beregnet og delssikret gjennom egen pensjonskasse. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i lov om tjenestepensjon,og gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeneingsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra Folketrygden.

Morselskap

Sikret pensjonsordning Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler (fratrukket adm. kostnader) Resultatført aktuarielt tap/(gevinst) Netto pensjonskostnad Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostna inkl. arb.g.avg.

2012 4 731 6 486 (6 149) 3 664 8 732 241 8 974

Konsern

2011 4 540 5 876 (5 584) 2 376 7 208 246 7 454

2012 5 829 6 937 (6 458) 3 815 10 123 297 10 420

2011 (152 908) 67 365 122 976 37 432 (1 527) 35 906

2012 (157 809) 41 123 154 526 37 841 (167) 37 674

Morselskap Bruttopensjonsforpliktelse, sikret ordning Ikke amortisert forpliktelse ved estimatendr. Pensjonsmidler til markedsverdi Netto pensjonsmidler,sikret ordning Arbeidsgiveravgift Balanseførte midler/(forpliktels)er inkl.AGA

2012 (147 104) 38 846 146 307 38 049 (41) 38 008

Konsern

Morselskap Usikret pensjonsordning Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Resultat før aktuarielt tap/(gevinst) Netto pensjonskostnad Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnadinkl. Arb.g.avg.

2012 873 693 (1 533) 32 44 76

2011 5 594 6 222 (5 781) 2 421 8 456 308 8 764

2011 (164 117) 71 473 129 861 37 217 (1 747) 35 470

Konsern 2011 837 663 (1 235) 265 77 342

Morselskap

2012 1 036 751 (959) 828 53 881

2011 994 707 (1 206) 495 87 582

Konsern

2012 (25 841) 10 503 (15 338) (1 318) (16 656)

2011 (15 948) 182 (15 766) (813) (16 579)

2012 (28 140) 11 450 (16 689) (1 435) (18 125)

2011 (17 258) 894 (16 364) (880) (17 244)

Samlet balanseføring Sikret pensjonsordning Usikret pensjonsordning Netto balanseførte pensjonsmidler

38 008 (16 656) 21 353

35 906 (16 579) 19 327

37 674 (18 125) 19 549

35 470 (17 244) 18 226

2012 105 75 180

2011 104 73 177

2012 122 75 197

2011 122 73 195

2012 4,20 % 5,00 % 3,25 % 3,00 % 2,25 % 25,00 % 5,1%

2011 3,90 % 4,80 % 4,00 % 3,75 % 3,00 % 25,00 % 5,1%

Antall personer omfattes av ordningen: Aktive Pensjonister Totalt Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente Forventet avkastning Forventet lønnsregulering Forventet G-regulering Regulering av løpende pensjon Uttakstilbøyelighet (gjelder AFP) Arbeidsgiver avgiftsats

De aktuarmessige forutsetningene er basert på anbefalinger fra regnskapstiftelsen og vanlige benyttede forutsetninger når det gjelder demografiske faktorer.

Årsberetning Hålogaland Kraft 2012 // Noter

Brutto pensjonsforpliktelse, usikret ordning Ikke amortisert forpliktelse ved estimatendr. Netto pensjonsmidler, usikret ordning Arbeidsgiveravgift Balanseførte midler/(forpliktelser) inkl. AGA

19


Note 6: Varige driftsmidler Morselskap

Anskaffelseskost pr. 01.01. Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr. 31.12. Akk. av- og nedskrivn. pr. 01.01. Årets ordinære avskrivninger Nedskrivninger Akk. av- og nedskrivn. pr. 31.12. Bokført verdi pr. 31.12 Økonomisk levetid Avskrivningsplan Oppskrivninger før 01.01.1999 Konsern

Anskaffelseskost pr. 01.01. Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr. 31.12. Akk. av- og nedskrivn. pr. 01.01. Årets ordinære avskrivninger Nedskrivninger Akk. av- og nedskrivn. pr. 31.12. Bokført verdi pr. 31.12. Økonomisk levetid Avskrivningsplan Oppskrivninger før 01.01.1999

Årsberetning Hålogaland Kraft 2012 // Noter

20

Bygg Kraftanlegg Nettanlegg 103 367 915

Bredband Transportm. Inv./utstyr

680 545 28 752

174 671 14 014

104 282 40 936 2 056

229 960 2 993 232 953 87 036 6 093

709 297 356 587 20 745

42 991 61 291 50 år Lineær

93 129 139 824 40 - 67 år Lineær

377 332 331 964 10-35 år Lineær 11 242

188 685 38 367 9 152 41 166 88 685 100 000 10-25 år Lineær

Bygg Kraftanlegg Nettanlegg 106 774 915 107 689 41 308 2 123

444 259 3 163 447 422 151 162 12 983

680 545 28 752 709 297 356 587 20 745

43 431 64 258 50 år Lineær

164 145 283 277 40 - 67 år Lineær

377 332 331 964 10-40 år Lineær 11 242

Anlegg Sum under utførelse 78 785 15 750 1 283 078 3 831 80 184 130 689 374 374 82 616 95 560 1 413 393 47 746 570 671 7 034 45 081

54 780 27 836 3-8 år Lineær

Bredband Transportm. Inv./utstyr 174 671 14 014 188 685 38 367 9 152 41 166 88 685 100 000 10-25 år Lineær

93 437 5 140 98 577 60 325 8 109 68 434 30 143 3-8 år Lineær

95 560

656 918 756 475

Anlegg Sum under utførelse 15 750 1 515 436 80 184 132 167 374 374 95 560 1 647 229 647 749 53 112 95 560

742 027 905 202


Note 7a: Investering i datterselskap Datterselskap

Niingen Kraftlag AS 15.03.99 Bogen i Ofoten 56,2 % 41 787

Hålogaland IKT AS 06.04.01 Harstad 100,0 % 3 450

Hålogland Energi AS 01.01.01 Harstad 100,0 % 100

Resultatandel Andel årets resultat Avskrivning merverdier Årets resultatandel

2012 (1 578) 1 284 (294)

2012 (746)

2012 7

2012 7

2012 8

(746)

7

7

8

Balanse Inngående balanse Årets resultatandel Overf. til/fra selskapet (utbytte/konsernbidrag) Andre egenkapitaljusteringer Utgående balanse

2012 42 579 294 -

2012 7 223 746 (2 000)

2012 94 (7) -

2012 93 (7)

2012 90 (8) -

42 874

5 969

87

86

83

Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eier- og stemmeandel Anskaffelseskost

Merverdianalyse Uavskrevet merverdi Avskriving på merverdier/uts.sk Regulering ved salg Uavskrevet merverdi pr. 31.12.

Hålogaland Hålogaland Kraftnett AS Kraftprod. AS 11.02.03 16.05.03 Harstad Harstad 100,0 % 100,0 % 100 100

2012 8 518 2 280 6 238 2011 (5 112) 1 284 (3 828)

2011 (1 704)

2011 7

2011 7

2011 7

(1 704)

7

7

7

Balanse Inngående balanse Årets resultatandel Overf. til/fra selskapet (utbytte/konsernbidrag) Andre egenkapitaljusteringer Utgående balanse

2011 42 726 3 828 (3 975)

2011 6 874 1 704 (1 505)

2011 101 (7) -

2011 100 (7)

2011 97 (7) -

42 579

150 7 223

94

93

90

Merverdianalyse Uavskrevet merverdi Avskriving på merverdier/uts.sk Regulering ved salg Uavskrevet merverdi pr. 31.12.

2011 10 798 2 280 8 518

Årsberetning Hålogaland Kraft 2012 // Noter

Resultatandel Andel årets resultat Avskrivning merverdier Årets resultatandel

21


Note 7 b: Investering i tilknyttet selskap Tilknyttet selskap

Nordkraft AS

Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eier- og stemmeandel Annskeffesleskost

01.10.01 Narvik 16,7 % 38 099

Resultatandel Årets resultatandel

Årsberetning Hålogaland Kraft 2012 // Noter

22

Narvik Hålogland Hålogaland EnergiEnergi- Kapital AS nett AS teknikk AS 01.01.02 09.06.05 03.01.06 Narvik Grovfjord Harstad 49,0 % 37,5 % 33,3 % 49 000 151 5 200

Krafttele AS

Kysttele AS

04.01.98 Fauske 33,3 % 300

26.04.05 Harstad 33,3 % 7 500

2012 38 132

2012 (841)

2012 1

2012 250

2012 (486)

2012 (2 466) 2012 13 043 (3 000) 2 466 (2 000)

Balanse Inngående balanse Andre justeringer Årets resultatandel Overf. til/fra selskapet (utbytte/konsernbidrag) Andre egenkapitaljusteringer Utgående balanse

2012 183 749

2012 66 420

2012 766

2012 2 818

(38 132) (12 494)

841 -

(1) -

(250) -

2012 781 (480) 486 (483)

133 123

67 261

766

2 568

305

10 509

Resultatandel Årets resultatandel

2011 (15 135)

2011 (3 542)

2011 (117)

2011 438

2011 (480)

2011 (3 205)

Balanse Inngående balanse Andre justeringer Årets resultatandel Overf. til/fra selskapet (utbytte/konsernbidrag) Andre egenkapitaljusteringer Utgående balanse

2011 183 625

2011 64 752

2011 649

2011 3 255

2011 9 839

15 135 (12 078)

3 542 -

117 -

(438) -

2011 301 0 480

(2 934) 183 749

(1 873) 66 420

766

2 818

781

13 043

3 205


Note 8: Skattekostnad Morselskap

2 510 7 357 12,60 %

2012 6 512 4 561 -14 425 -3 352 5,26 %

1 750 17 637 24,61 %

-67 101 441 33 573 48 427 296 15 635 28 % 4 378 -13 559 2 673 -6 509

58 411 556 -27 545 -13 962 -150 17 310 28 % 16 355 -11 508 4 847

-63 720 1 592 33 573 51 518 296 23 259 28 % 6 512 -14 425 4 561 -3 352

71 667 699 -22 034 -11 249 -150 38 933 28 % 20 067 -9 166 5 087 15 996

Anleggsmidler Omløpsmidler Pensjonsforpliktelse Andre forskjeller Sum forskjeller som påv. betalbar skatt Merverdier DS Sum forskjeller som ikke påv. betalbar skatt Netto gr.lag utsatt skattefordel/utsatt skatt

-53 439 -2 000 21 353 -22 921 -57 008 -57 008

-20 700 -2 000 19 327 -5 208 -8 581 -8 581

-64 650 -2 118 19 549 -23 146 -70 365 37 999 37 999 -32 366

-32 634 -2 117 18 227 -5 488 -22 012 41 165 41 165 19 153

Utsatt skattefordel/utsatt skatt - 28 %

-15 962

-2 403

-9 063

5 362

-

-

994 -994 4 561 4 561

943 -943 5 087 5 087

ÅRETS SKATTEKOSTNAD

Betalbar skatt For meget/lite beregnet skatt tidligere år Grunnrenteskatt Endring utsatt skatt Skattekostnad Effektiv skattesats SPESIFIKASJON BETALBAR SKATT

Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Andel resultat DS/TS Endring midlertidige forskjeller Tap aksjer / fordring Grunnlag betalbar skatt Nominell skattesats Beregnet skatt av årets resultat Endring utsatt skatt (fordel) Grunnrenteskatt Skattekostnad

SPESIFIKASJON AV MIDLERTIDIGE FORSKJELLER

SPESIFIKASJON AV KRAFTVERKSKATTER

Beregnet naturressursskatt Avregnet mot fellesskatten Beregnet skatt av grunnrenteinntekt Sum kraftverkskatter

2012 4 378 2 673 -13 559 -6 508 9,70 %

Konsern 2011 4 847 -

2011 15 996 -109

Årsberetning Hålogaland Kraft 2012 // Noter

23


Note 9: Aksjer/andeler Selskap Barents Naturgass AS Art Gymsal AS Hålogaland Krafts Pensjonskasse Elinor AS Kunnskapsparken i Nord AS Diverse mindre poster aksjer/andeler Sum morselskap

Eierandel

Ansk.kost

15,5 % 20,0 % 100,0 % 20,0 % 3,7 %

7 887 800 3 000 189 832

Sum konsern

Bokført verdi 7 887 800 3 000 189 832 228 12 936 12 936

Note 10: Betalingsmidler Av betalingsmidlene i morselskapet på kr 49.707.079,-, er kr 27.234.063,- bundet som sikkerhet for handel hos Nord Pool ASA, skattetrekk m.v.

Note 11: Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet pr. 31.12.2012 består av 35 aksjer pålydende kr. 20 000,-, samlet kr. 700 000,-. Oversikt over aksjonærer Harstad kommune Skånland kommune Bjarkøy kommune Kvæfjord kommune

Aksjer 14 3 3 3

Eierandel 40,0% 8,6% 8,6% 8,6%

Ibestad kommune Gratangen kommune Tjeldsund kommune Lødingen kommune Totalt antall aksjer

3 3 3 3 35

8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 100%

Fra 1.1.2013 er Harstad kommune og Bjørkøy kommune sammenslått og Harstad kommune eier 17 aksjer som tilsvarer 48,6 %.

Note 12: Egenkapital Morselskap

Årsberetning Hålogaland Kraft 2012 // Noter

24

Egenkapital pr. 31.12 11 Ekstaordinært utbytte Årets resultat Utbytte Annet Egenkapital pr. 31.12 12 Konsern Egenkapital pr. 31.12 11 Ekstaordinært utbytte Årets resultat Utbytte Egenkapital pr. 31.12 12

Aksjekapital 700

OverkursFond for fond vurderingsforskjell 11 242 174 128

-

(53 755)

421 960 (6 837)

120 373

415 123

700

641 136 (60 368) 580 768

11 242

Annen EK

Sum 608 030 (60 592) 547 437


Note 13: Langsiktig gjeld og finansiell markedsrisiko Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt Pantelån Sum

Morselskap 2012 213 581 213 581

Konsern

2011 213 581 213 581

2012 248 944 248 944

2011 255 406 255 406

Finansiell markedsrisiko Konsernet er eksponert for en generell renterisiko som følge av at deler av gjelden har flytende rente. 48,9 % av pantegjelden i morselskapet har ved årsskiftet fast rente.

Note 14: Pantestillelser og garantiansvar Bokført gjeld som er sikret med ved pant Pantelån Trekkrettighet Sum

Morselskap

Konsern

2012 387 944 74 975 462 919

2011 314 113 62 640 376 753

2012 438 354 82 305 520 659

2011 367 532 66 721 434 253

61 291 139 824 76 732 255 232 127 836 660 915

62 432 142 924 323 957 31 039 136 304 696 656

61 291 248 019 76 732 255 232 129 938 771 212

65 467 251 706 323 957 31 039 138 055 810 223

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for bokført gjeld Driftsbygninger Kraftanlegg Hovedfordelingsnett Fordelingsnett Øvrige anlegg Sum bokført verdi

Hålogaland Kraft AS har ammen med Hammerfest Energi AS, Hammerfest Næringsinvest AS og Troms Kraft AS stillet morselskapsgaranti kr. 20 mill ovenfor Torghatten Nord AS på vegne av Barents Naturgas AS. Garantistene er solidarisk ansvarlige ovenfor Torghatten Nord AS. Det er inngått regressavtale mellom garantistene som sikrer at ansvaret etter garantien fordeles mellom partene ihht. eierandel. Hålogaland Krafts eierandel i Barents Naturgas AS er 15,5 %.

Note 15: Konsernmellomværende

Morselskap 2012 1 237 4 1 241

2011 1 045 232 1 277

Gjeld Niingen Kraftlag AS Hålogaland IKT AS Hålogaland Energi AS Hålogaland Kraftproduksjon AS Sum

2 120 881 29 31 3 061

7 566 1 991 9 557

Årsberetning Hålogaland Kraft 2012 // Noter

Fordringer Niingen Kraftlag AS Hålogaland IKT AS Sum

25


Ă…rsberetning HĂĽlogaland Kraft 2012 // Revisjonsberetning

26


Ă…rsberetning HĂĽlogaland Kraft 2012 // Revisjonsberetning

27


Samfunnsregnskap

Samfunnsregnskap 2012 Konsern Verdiskapning (1000 kr)

Totale driftsinntekter Forbruk av innkjøpte varer og tjenester Brutto verdiskapning Kapitalslit Netto verdiskapning Finansinntekter Verdier til fordeling fra egen virksomhet

2012 404 291 241 959 162 332 94 314 68 018 -31 469 36 549

2011 466 212 269 933 196 280 51 875 144 405 23 873 168 278

Verdiskapningen i konsernet tilføres ansatte, offentlig sektor, långivere, eiere og konsernet Verdiskapningen har slik fordeling: Ansatte (brutto lønn og sosiale kostnader) Eksterne långivere Rente ansvarlig lån til eierne Utbytte til eierne Skatt og avgift - stat Skatt og avgift - eierkommuner Tilbakeholdt overskudd Sum fordelte verdier

Årsberetning Hålogaland Kraft 2012 // Samfunnsregnskap

28

2012 68 399 22 604 3 647 2 358 6 612 (67 072) 36 549

187,1 % 61,8 % 10,0 % 0,0 % 6,5 % 18,1 % -183,5 % 100 %

2011 67 648 20 689 4 652 31 090 16 694 4 566 22 940 168 278

40,2 % 12,3 % 2,8 % 18,5 % 9,9 % 2,6 % 13,6 % 100 %


Årsberetning Hålogaland Kraft 2012 // Ny direktør

Svein Heide gikk av 15. juni 2012 og etterfølgeren Rolf Inge Roth begynte som direktør ved Hålogaland Kraft AS 1. oktober 2012. Han kom fra stillingen som direktør i Vik Ørsta AS.

29


Året som gikk

Revolusjon på gang i kraftbransjen -For vår del handler det om å stå med det ene benet på kontinui­ teten og det andre på aktualiteten. Det betyr blant annet at vi må være fremtidsrettet og på hugget, uten å glemme hvem vi er. De beslutningene vi tar i dag må være egnet til å styrke selskapets totale konkurransekraft i morgen, sier markedssjef Bjørn Ludvigsen. Bransjen har lenge holdt stø kurs. Stadig flere mener vi nå står foran ei tid hvor strukturendringene vil akselerere igjen og nye forretningsmodeller vil se dagens lys. -For å ta nettvirksomheten først: Myndig­hetene, med NVE i spissen, ønsker å legge til rette for færre nett­ selskaper. I det ligger det naturlig nok at de mener det finnes for mange små nettselskaper i landet vårt. Det er delte meninger om dette vil gi samfunns­ økonomiske besparelser. Det stilles også spørsmål rundt beredskap og leveringssikkerhet. Slike tydelige signaler er vi uansett nødt til å ta inn over oss når de strategiske valgene skal tas.

Årsberetning Hålogaland Kraft 2012 // Året som gikk

30

Det snakkes også stadig oftere om innføringen av en såkalt leverandørsentrisk modell. Hva er egentlig det? -Enkelt fortalt betyr det at kraftleverandøren (den du kjøper strømmen av, red.anm) i nær fremtid vil ha all kontakt med kunden. Det betyr igjen at nettselskapet vil bli mer eller mindre borte for deg som kunde. For å ta et eksempel fra en annen bransje: Det er NSB du som kunde har kontakt med, mens Jernbaneverket har ansvaret for skinnene togene går på. Nettselskapene

blir med andre ord «Jernbaneverket» mens kraftleverandørene blir «NSB». Det meste av dette handler om ­nettvirksomheten. Hva ser du for deg innenfor andre deler av virksom­heten? -Produksjonsvirksomheten vår står nå overfor gode forretnings­muligheter. Fossan er vi godt i gang med, mens Jotind og Sula ligger nærmest i løypa. Sertifikatordningen gjør at dette, uansett utviklingen i kraft­prisene, vil være god forretning for HLK og dermed også for våre eiere. Det å realisere alle disse mulighetene er kapitalkrevende, så utfordringen blir igjen å prioritere kapital og kompetanse, til beste for selskapet og våre eiere. Du nevner prioriteringer. HLK får nå kritikk for ikke å fortsette den tunge investeringen i fiberbasert bredband. Hva sier du til det? Det vi opplever nå tror jeg først og fremst handler om ulike syn i aksen eierne/styret/og selskap rundt hva som er og skal være selskapets viktigste mål og strategier. God selskapsstyring fordrer gode prosesser og god rolleforståelse i den nevnte aksen, og jeg tror det nå er på sin plass å diskutere hvorvidt det foreligger et omforent syn på hva som fremover skal være HLKs viktigste mål og strategier. Endringstakten vi vil oppleve de kommende årene gjør denne diskusjonen enda mer sentral. Så nå slutter dere med bredband? -Langt i fra. Vi har flere tusen bredbandskunder, både på radio og fiber. De skal vi fortsatt ta godt vare på. Vi er, og vil fortsatt være, en del av den tunge Altibox-alliansen. Gjennom denne er våre Altibox-kunder sikret godt innhold

Bjørn tror på strukturendringer og nye forretningsmodeller de kommende årene. og tilgang til de nye tilbudene som stadig utvikles. Underveis vil vi jobbe med fortetting og oppsalg i eksisterende felt. Det vi har sagt er at vi tar en pause i de tunge satsingene på nye felt, nettopp fordi vi mener det er andre forretningsmuligheter som bør prioriteres, spesielt innenfor ny vannkraft. Markedssjefen snakker videre om enda tettere integrasjon mot Europa og Brussel. Om e-verk som i mye større grad enn før snakker sammen. Om samarbeid. Om fusjoner. Om oppkjøp. Det er ikke lett å henge med, men han ber om en siste anstrengelse: -Vil vi om 10 år karakterisere det som har skjedd med bransjen som en revolusjon, ja det er jeg usikker på. Det jeg er sikker på er at svært mye har skjedd i løpet av disse årene, og at mange aktører vil være borte. De som er igjen vil være de selskapene som gjennom god samhandling i aksen eierne/styret/ og selskap tidsnok klarte omstillingen fra forvaltning til forretning. ■


Fuglekvitter og korpsmusikk er sikre vårtegn. Hålogaland Kraft blander dette med en dose ­positiv energi – og får Konsert for Positiv energi. Flere korps og kor i regionen har i disse dager spredt positiv energi: Kanebogen skolekorps, ­Lødingen skole­korps, Vestbygd skole- og amatør­korps, Enevja, Sama skolekorps og Lundenes s­ koleog amatørkorps.

Konsert for Positiv energi er et konsept utvik­let av Hålogaland Kraft. Konseptet er å samle ­musikalske krefter, medlemmer og støttespillere for øvrig, til et krafttak for det lokale korpset. Dette er gode tiltak som skaper oppmerksomhet og rekruttering til korpsene, samt stimulerer til ytter­ligere kulturell vekst og begeistring blant barn og unge i nærmiljøet. Ut i fra bildene ser vi at flere av korps­ ene har klart å begeistre både seg selv og lokalmiljøet med positiv energi! ■

Årsberetning Hålogaland Kraft 2012 // Året som gikk

31


Navigering i uoversiktlig farvann

Kraftbransjen generelt og Hålogaland kraft spesielt vil møte mange utfordringer og få store muligheter for økt verdiskapning i årene som kommer, sier adm. direktør Rolf Inge Roth i denne kronikken.

Årsberetning Hålogaland Kraft 2012 // Året som gikk

32

For HLK handler det om at vi tar de riktige veivalgene for selskapet. Det vil være enkelte veivalg som er mer rett enn andre. Dersom vi skal lykkes med økt verdiskapning må HLK stadig utvikle seg som selskap for å tilpasse seg et mer dynamisk marked og endringer i rammebetingelser. Det handler rett og slett om å ta kloke valg. Eiere, styret og selskapet HLK er i samme båt. Selskapet har god fart og god manøvrerings­evne for å tilpasse kursen, og dersom vi i dialogen mellom eiere, styre og selskapet i fellesskap ser at kart og terreng stemmer overens, så skal vi manøvrere skuta på rett lei.

MANGE MULIGHETER Selskapet har store og krevende prosjekt på blokka. Utbygging av ren og fornybar kraft i prosjekt som Fossan i Gratangen, Jotind i Tjeldsund og Sula i Gratangen og Skånland. Vi har et stort kraftnett som skal sikre levering av strøm i regionen. Det er i seg selv en krevende oppgave som vi ikke kan ta lett på, men HLK kan også komme til å spille en viktig rolle i restruktureringen av strømnettet i vårt område. Vi skal i gang med å bytte ut alle strømmålere med automatiske avlesing, en ­måler med innebygd mulighet for en rekke tilleggstjenester til kundene i samme ­operasjon. Disse tilleggs­ tjenestene kan endre fundamentalt hvordan bransjen s­ elger strøm, og hvordan kunder bruker markedet for strøm til sitt eget beste. HLK er videre en stor aktør innen fiberutbygging i ­regionen, og som leverandør av innhold til både private og bedrifter.

DET Å TA VALG BETYR OGSÅ Å VELGE BORT Sammen med eiere og styret må vi være tydelige på å beskrive utfordringene og mulighetene vi står overfor og legge en god strategi for å prioritere ressursene vi rår over på riktig måte. Dynamikken i bransjen generelt og innen de ulike forretningsområdene i HLK krever en aktiv oppfølging av strategien og ­målene vi skal sikte mot. Selskapet har en klar ambisjon om å ha evne og vilje til å benytte muligheter for økt verdiskaping til eierne, og å gi bedre leveranser til våre ­kunder. Selskapet har tilsvarende ambisjoner om en aktiv samfunns­rolle, avstemt med ­eiernes og kundenes forventninger. HLK har tradisjon for hyppige eiermøter, og både ønsker og ser behovet for eiere som er engasjerte i selskapet sin utvikling. Sammen med et aktivt og kunnskapsrikt styre vil selskapet stå sterkt på kort og langt sikt. ■


Strøm gir lys i tunnelen Hålogaland Kraft (HLK) står nå foran betydelige forretningsmuligheter innen ny, fornybar energi (ny vannkraft). Dette er tunge investeringer som på sikt vil gi betydelig avkastning for eierne, sier prosjektleder Øyvind Strøm. FOSSAN KRAFTVERK FØRST UTE 2. januar 2011 vedtok styret i HLK utbygging av Fossan Kraftverk i ­Gratangen. Fossan kraftverk er det første av tre planlagte kraftutbyggings­ prosjekter i regi av Hålogaland Kraft. De to andre er Sula i Gratangen og Skånland kommuner og Jotind i Tjeldsund kommune. Det er enda ikke vedtatt at disse skal bygges ut. - En sentral del av Fossan-utbyggingen er å lage vannkraft-tunnel fra inntak ved Fjelldal Bru og ned mot kraft­ stasjonen. Tunnelen skal føre vannet fra inntaket ned mot kraftstasjonen. Totalt skal det drives 1170 m tunnel, der de første 325 m har et tverrsnitt på 20 m2, mens den resterende tunnelen vil ha tverrsnitt på 12-14 m2, kan Øyvind fortelle.

EFFEKTIVT OG TRYGT - De første spadetakene til tunnelen ble tatt i starten av april måned 2012 bare uker etter at avtale med hoved­ entreprenør NCC var underskrevet. Tunnel­arbeidet har siden startdatoen pågått kontinuerlig med unntak av tre ukers sommerferie. Folk har stått på, sier Øyvind. Han kan videre fortelle at tunnel-­ lagene har bestått av tre skift som har rullert i en 9-12 ordning. Arbeids­ dagene har pågått fra kl. 06.00-02.00 seks dager i uka. Normal fremdrift i tunnelen har vært på 60-80 meter pr. uke. - Vi har hatt stram fokus på HMS og sikker utførelse av jobben. Jeg er svært fornøyd med at det ikke har vært noen form for personskader i prosjekt­ perioden. Vi har heller ikke registrert avvik av alvorlig karakter underveis. GJENNOMSLAG 11. OKTOBER 11. oktober ble gjennomslagssalven sprengt. Dette ble tradisjon tro feiret med en egen seremoni der byggherre (HLK) og NCC feiret gjennomslag i tunnelen med bevertning av arbeiderne. - Det er svært gledelig at fremdrif-

Øyvind Strøm Prosjektleder Fossan-utbyggingen, Hålogaland Kraft AS

ten i utbyggingsprosjektet holdes og at v­ iktige milepæler leveres ihht ­prosjektets fremdriftsplan. Gjennomslaget var i så måte en viktig milepæl for byggingen av Fossan kraftverk. En stor og komplisert deloppgave nærmer seg slutten, noe som medfører større sikkerhet med hensyn til fremdrift og større forutsigbarhet rent kostnads­ messig, avslutter en tilfreds prosjekt­ leder, Øyvind Strøm. ■

5. juli 2012

11. oktober 2012

Første sprengsalve er avfyrt.

Ca 400 meter inn. Overgang ved ­betongpropp.

Gjennomslag tunnel. Siste salve ­transporteres inn.

Årsberetning Hålogaland Kraft 2012 // Året som gikk

11. mai 2012

33


Hålogaland Kraft bygger ut for fremtiden (AMS): Kraftbransjen i Norge står ovenfor store og omfattende endringer som følge av nye bestemmelser fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Bestemmelsene innebærer at strømmålere i alle norske privathusholdninger skal skiftes ut med nye smarte strømmålere innen utgangen av 2016. Dette er ett av de største prosjektene i Hålogaland Krafts historie. Målerne skal monteres ute hos den enkelte kunde, og det skal opprettes elektronisk kommunikasjon til hver eneste av de ca. 24 000 målere i vårt virksomhets­ område. Innføring av Smart Strøm innebærer også betydelig endringer i våre interne systemer.

Årsberetning Hålogaland Kraft 2012 // Året som gikk

34

HVORFOR KALLES DETTE FOR SMART STRØM? Smart Strøm er en betegnelse på teknologi som innebærer digitalisering av strømmålingen. Den nye teknologien er smart både for kundene, samfunnet og klimaet – derfor kaller vi det Smart Strøm. Smart Strøm går også under betegnelsen AMS (Avanserte M ­ ålingog Styringssystemer). Vi legger flere betydninger inn i begrepet Smart Strøm: • Det går en strøm av informasjon både til og fra de nye målerne • Målerne gjør det enklere for oss å bruke s­ trømmen smartere enn før • Strøm er smart for klimaet, fordi det er en av få utslippsfrie energibærere • Feilsøkingen blir mer effektiv, og vil kunne redusere omfanget ved avbrudd i strømforsyningen

• Fremtidsrettet og forberedt for nye behov og m ­ uligheter • Automatiserte og korrekte måledata til gjeldende pris • Brukervennlig og detaljert informasjon om ditt forbruk HVA BETYR DETTE FOR DEG SOM KUNDE? For deg som kunde i Hålogaland Kraft innebærer en utbygging av Smart Strøm at alle husstander får en såkalt ”smart måler” som registrerer strømforbruket på timebasis og sender auto­ matisk informasjonen om forbruket til nettselskapet. Du slipper å lese av strømmåleren din, informasjonen går direkte til nettselskapet. Det er heller ingen fare for at noen taster inn feil forbruk, du vil bli korrekt fakturert for faktisk forbruk. Smart Strøm (AMS) gir deg mulighet til å følge ditt eget strømforbruk tett. Du kan gå inn på Hålogaland Kraft sine hjemmesider og bli oppdatert både på forbruket totalt, hvordan det varierer i løpet av noen timer, siste døgnet eller over en lengre periode og hvordan dette påvirker din strømregning. I tillegg til å kommunisere måler­ avlesinger til H ­ ålogaland Kraft, vil den nye måleren også ­kunne kommunisere med apparater i hjemmet som er klargjort for dette. HVA KOSTER DETTE OG HVEM BETALER? Det er viktig å presisere at innføring av Smart Strøm er en oppgave Hålogaland Kraft er pålagt av våre myndigheter å utføre. Samlet utbygningskostnad er for Hålogaland Kraft estimert til om lag 100 mill kr. Kostnaden dekkes over nettleien og grovt sett er det en ekstrakostnad på rundt 1 øre pr. kilowattime, eller mellom 100 og 200 kroner ekstra i året.

Rune Nyrem Kristiansen Prosjektleder AMS, Hålogaland Kraft

NÅR SKAL HÅLOGALAND KRAFT BYTTE MIN MÅLER? Pr. i dag ser det ut til at vi vil gjennom­ føre utrulling av målere i perioden 2014-2016. Hver enkelt kunde vil bli kontaktet i god tid for å avtale et ­passende tidspunkt for målerbytte. ■ YTTERLIGERE INFORMASJON: www.nve.no/ams www.energinorge.no/smartstrom www.hlknett.no


BAKgården mot nye høyder! BAKgården 2012 ble en fantastisk flott begivenhet for over 4000 konsertdeltakere på fredag og lørdag, mens ca 5000 besøkte markedet på lørdags formiddag. 110 frivillige og 18 samarbeidspartnere og sponsorer gjorde arrangementet mulig. BAKgåren er et lokalt konsert­ arrangement ei helg i august, hvor ­Harstad Profileringspool er arrangør. I tillegg arrangeres BAKgårdsmarked lørdag, i samarbeid med Harstad­ regionens Næringsforening. To sentrale foreninger samarbeider med andre ord for å lage et topp arrangement for regionens befolkning. - Interessant statistikk viser at den «typiske» BAKgårdsgjesten er i snitt 10 år eldre enn gjestene til Parken (Bodø) og Døgnvill (Tromsø). Dette taes det spesielt hensyn til når arrangøren vurderer artister. BAKgården 2012 hadde derfor «headlinere» som er «grasroten» innen norsk musikk og det aller beste som er å oppdrive i landet. Fredag startet litt ungdommelig med lokale artister, og fortsatte med Atle Pettersen, LidoLido og Bertine Zetlitz. Fredag avsluttet med et fabelaktig «punktum», nemlig Sivert Høyem.

LOKALE BIDRAGSYTERE - For å få til dette fantastiske arrangementet er BAKgården helt avhengige av sponsorer!

LOKAL LEVERANSE -En av de viktigste kriteriene for

BAKgården er at det skal være lokale leveranser av tjenester og ytelser. På denne måten kan man bygge kompetanse lokalt for å kunne gjennomføre større arrangementer. Kompetanse på gjennomføring og utstyr finnes dermed i byen klart til bruk for enhver anledning og dette er sterkt økende for hvert år som går. Vi kaller det «seire ved å dele». ■

Årsberetning Hålogaland Kraft 2012 // Året som gikk

- Lørdagskvelden åpnet også med lokale artister etterfulgt av Trang Fødsel og Morten Abel. Siste band ut lørdag var de norske rockelegendene i DumdumBoys. De avsluttet BAKgården 2012 foran et ellevilt publikum.

Sponsorer som er patrioter og som er interessert i å jobbe for byutvikling og gi noe tilbake til befolkningen i hele regionen. Hålogaland Kraft er en slik sponsor. Hålogaland Kraft har vært hovedsponsor for BAKgården siden starten og uten denne støtten ville ikke BAKgården blitt det den er i dag. Takket være sponsorer kan arrangøren ha billetter som er sterkt subsidiert slik at BAKgården blir et familiearrangement hvor det er overkommelig å delta.

35


Positiv Energi

Opplevelsen vi ønsker at kunder skal ha av oss og sitt kundeforhold:

Enkelhet. Det skal være enkelt å være kunde hos oss! Du får kun ei strømregning. Her følger du med på oversikten over forbruket fra år til år. Varsling om måleravlesning og selve avlesningen kan gjøres via e-post, strømtelefonen eller sms. Velg selv. Enkelt og greit!

Trygghet. Ingen lure løsninger, ingen snarveier, ingen smarte telefonselgere med århundrets tilbud. Vi skal stå for det vi er og det vi gjør. I dag. Og i morgen. Det skal føles trygt å være kunde hos oss!

Nærhet. Du skal vite hvor du har oss - og hvor du finner oss! Og finner du ikke trøst, hjelp eller nytte gjennom internett e ­ ller telefon: Stikk innom og møt oss ansikt til ansikt! Vi er nemlig tilstede der du er! Nytte. Vi er opptatt av at du skal ha et enkelt og o­ versiktlig strømkunde­ forhold. Derfor må vi tilby nyttige tjenester og løsninger som kan forenkle din hverdag som strømkunde. Vi er også opptatte av å levere nyttige produkter ut over strøm. Derfor satser vi på bredband!

Engasjement. Regionalt eierskap forplikter! Derfor inntar vi en aktiv rolle i arbeidet med å skape vekst og begeistring i Hålogaland. Og vi tror det oppstår mye vekst og begeistring når engasjerte mennesker samhandler!

www.hlk.no

9480 Harstad • Tlf. 77 04 25 00 • Faks: 77 04 25 99 • E-post: hlk@hlk.no • NO 912 432 181 MVA

vizuelli.no

Hålogaland Kraft ønsker å lyse opp og forenkle kundenes hverdag med nyttige, trygge og moderne produkter og tjenester. Hålogaland Kraft skal være et nyskapende, samfunnsbevisst og kundeorientert selskap. Vi skal sikre en sterk markedsposisjon gjennom en god infrastruktur og et variert tilbud av produkter og tjenester.

Profile for Vizuelli

Aarsberetning 2012 HLK  

Hålogaland Kraft

Aarsberetning 2012 HLK  

Hålogaland Kraft

Profile for vizuelli