Vitrum Balticum 2017

Page 1

3


4


5


6


7


Tarptautinis stiklo meno festivalis „Vitrum Balticum. Pinklės“ International Glass Art Festival Vitrum Balticum. Trap Katalogo sudarytojai | Editors Julija Pociūtė Gintarė Žaltauskaitė Tekstai | Texts by Dovilė Stirbytė Julija Pociūtė Raimonda Kogelytė Gintarė Žaltauskaitė Dizainas | Designed by Arūnė Ščiupokaitė Vertimas | Translation by Austėja Banytė Nuotraukos | Photos by Vytautas Paplauskas Gintarė Žaltauskaitė Justinas Stonkus Stefan Johansson Alicja Kielan Spausdino | Printed by UAB „Judex spauda“ www.vitrumfestival.com

ISBN 978-609-8009-15-6

9 786098 009156

8


9


VITRUM BALTICUM 2017 PINKLĖS „Vitrum Balticum” – tai nuo 2000 metų Kaune organizuojamas tarptautinis stiklo meno festivalis, pristatantis menininkus iš Europos ir Šiaurės šalių. Festivaliu siekiama reprezentuoti stiklo meno tendencijas, aktualizuoti perspektyvas, permąstyti medžiagiškumo ir jo svarbos šiandieninėje kultūroje problematiką. „Vitrum Balticum” jungia parodas, edukacines veiklas, susitikimus, meistriškumo dirbtuves, diskusijas. Du mėnesius trunkantis festivalis žymi stiklo meno transformacijas šiuolaikinio meno kontekste. Šiemet surengtas septintasis „Vitrum Balticum“ festivalis, pavadintas „Vitrum Balticum. Pinklės“, suskirstytas į tris temines dalis: atmintis, procesai ir naujos istorijos. Atskiros programos dalys pristatomos Kauno miesto meno erdvėse, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete ir buvusiame Aleksoto stiklo fabrike. 2017 metų festivalyje konceptualiai apmąstomos atminties, praeities ir ateities temos, kurių bendrumas – laikas. Čia menininkai žongliruoja permąstymo, tęstinumo, savotiškos laiko ir erdvės

10

transformacijos bei interpretacijos aspektais, kvestionuoja praeitį kaip atminties kultūrą. Festivalio šūkis „Pinklės“ žaismingai kviečia į atminties labirintus, painius šokinėjimus laiko elipsėmis tarp praeities, dabarties ir ateities. Šiuolaikinėje kultūroje praeitis tampa vienu iš pagrindinių identiteto kūrimo ir atpažinimo elementų. Tačiau sąvokos atmintis, tiesa, tikrovė yra reliatyvios, suvokiamos subjektyviai. Dabartinėje ekspansyvioje multitikrovių ir virtualybės eroje nuolat tenka susidurti su tikrumo pajautimo ir atpažinimo problema. Negalint rasti objektyvių būdų tiesai, tikrovei ir tikrumui apibrėžti, alternatyviai atsiremiama į savo empirinę patirtį. Kolektyvinės istorijos kūrime kiekvienas žmogus veikia pateikdamas individualių istorijų, kurios formuoja ir atspindi fragmentuotą, suskaldytą realybę. Šiai egzistencijai iliustruoti, ko gero, labiausiai tiktų sudužusio veidrodžio, o šiuolaikiniam pasauliui apibūdinti – kreivų veidrodžių karalystės metaforos. Plačiąja prasme jos ir tyrinėjamos septintojo „Vitrum Balticum. Pinklės” festivalio renginiuose.


VITRUM BALTICUM 2017 TRAP Founded in Kaunas in the year 2000, Vitrum Balticum is an international glass art festival that introduces European and Scandinavian artists. The festival aims at representing glass art trends, actualizing prospects, and rethinking the question of materiality and its importance in contemporary culture. Vitrum Balticum consists of exhibitions, educational activities, meetings, various presentations, etc. The two-month festival marks the transformation of glass art in the context of contemporary art. The 7th – probably the largest – glass art event in the Baltic countries Vitrum Balticum. Trap is divided into three thematic parts: memory, processes and new stories. Individual parts of the program will be presented in art venues of Kaunas city, at the Vilnius Academy of Arts, Kaunas Faculty glass studio and at the former glass factory in Aleksotas. This year’s festival conceptually reflects on the subject of memory, past and history. Its common topic and unifying axis is the concept of time. The participating artists operate in line with the aspects of continuity and particular transforma-

tion of time and space; they interpret the past and question the influence of memory culture on artistic narratives created today. The choice of this year’s festival’s motto – Trap – is intentional. At first it may sound playful, but in fact it appeals to complex and intricate leaps between the past, present and future. In contemporary culture, past becomes one of the main elements of identity production and recognition. However, such concepts as memory, truth, reality are relative and perceived subjectively. In the current expansive era of multi-realities and virtuality, we are constantly faced with the problem of sensing and identifying what’s real. Unable to find objective ways to define truth, reality and realness, alternatively, we rely on our empirical experience. In the production of collective history, each person acts by presenting individual stories that form and reflect a fragmented, divided reality. This existence is best illustrated by the metaphor of a broken mirror; the contemporary world could be defined as a kingdom of crooked mirrors. These metaphors are explored at length in the events of this year’s festival.

11


KIO G.

V. PUTVINS

K. DONELAIČIO

G.

LAISVĖS AL.

SENAMIESTIS

ROTUŠĖ S

KĘSTUČIO

G.

A.

AL

R KA

>< MUITINĖS G.

US IA O

UG DA IN

M . PR

ALEKSOTAS

EUROPOS PR.

Galerija „Meno parkas” Gallery Meno parkas (Rotušės a. 27, Kaunas) A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus A. Žmuidzinavičius Creations and Collections Museum (V. Putviskio g. 64, Kaunas) Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas Vilnius Art Academy Kaunas Faculty (Muitinės g. 4, Kaunas) UAB „Kauno stiklas” fabriko erdvės UAB Kauno stiklas factory (Europos pr. 91, Kaunas)

12


TURINYS Contents

9

ČIA IR DABAR. PROCESAI Here & now. Processes

23

NAUJOS ISTORIJOS New stories

59

TEMPERATŪRA KYLA Temperature Up

73

PRIEŠ VAKAR. IŠNARPLIOTI Before yesterday. Untangle

13


14


ÄŒIA IR DABAR PROCESAI Here & now. Processes

15


ČIA IR DABAR PROCESAI

HERE & NOW PROCESSES

Festivalis „Vitrum Balticum. Pinklės” prasidėjo atviromis meistriškumo dirbtuvėmis glaudžiai bendradarbiaujant su Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto (VDA KF) stiklo katedra. Ši erdvė pasirinkta kaip vienintelė tokio tipo studija Lietuvoje, turinti galimybę atverti duris visuomenei ir į edukacinį procesą įtraukti skirtingų sričių profesionalus. VDA Kauno fakultete visą mėnesį įsikūrė įvairios užsienio ir Lietuvos menininkų kūrybinės dirbtuvės. Karšto stiklo studijoje ir seminarų salėje vyko susitikimai su profesionaliais stiklo menininkais bei teoretikais, kurie dalinosi savo patirtimi ir eksperimentinėmis paieškomis. Dalyviai galėjo įsitraukti į gyvą kūrybinį veiksmą, tiesiogiai bendrauti su patyrusiais šios srities specialistais bei išbandyti daugelį kvapą gniaužiančių technologinių niuansų. Atviros meistriškumo dirbtuvės įtrauktos į festivalio programą siekiant aktualizuoti šiuo metu vykstančius kūrybinius procesus, apžvelgti ir pristatyti skirtingą patirtį turinčių menininkų praktikas. Taip pat atskleisti ir parodyti žiūrovams ir dalyviams kūrybos procesą kaip vieną iš būdų keistis patirtimi, kurti naujas bendradarbiavimo galimybes. Į „Vitrum Balticum. Pinklės” atidarymą atvykęs švedų menininkas Markus Emilsson kartu su lietuvių komanda surengė performatyvų karšto stiklo pasirodymą, kvietė lankytojus ne tik įsitraukti į kūrybinį procesą studijoje, bet ir stebėti tiesioginę transliaciją iš studijos, dideliame ekrane fakulteto kiemelyje. Tokiu būdu „Vitrum Balticum. Pinklės” atvėrė stiklo meno procesų užkulisius visiems besidomintiems lankytojams.

Vitrum Balticum. Trap festival started with open-access workshops in close cooperation with Vilnius Academy of Arts, Kaunas Faculty glass department. This space was chosen, because it is the only studio of this type in Lithuania. It has

Kūrybinių dirbtuvių kuratorius VDA KF lektorius, menininkas: Paulius Rainys

16

the opportunity to open its door to the public and involve professionals from different fields in the educational process. Various workshops lead by international and Lithuanian artists were operating at the Vilnius Academy of Arts, Kaunas Faculty, throughout the month. Meetings with professional glass artists and theoreticians who shared their experience and experimental quests took place at the hot glass studio and seminar room. The audience was able to engage in vibrant creative activity, to interact directly with experienced specialists in the field and test many breathtaking technological nuances. Open-access workshops were included in the festival program in order to actualize current creative processes, to review and present the practices of artists with different experiences. It also aimed at revealing and showcasing the creative process as one of the ways to share experiences and create new opportunities for cooperation. Swedish artist Markus Emilsson came specifically for the opening of Vitrum Balticum. Trap. Together with the Lithuanian team he organized a performative hot glass show and invited the visitors not only to get involved in the creative process at the studio, but also to observe the live broadcast from the studio on a large screen in the courtyard of the faculty. In this way, Vitrum Balticum. Trap opened the backstage of glass art processes for all interested visitors.

Curator of Creative workshops VAA KF teacher, artist: Paulius Rainys


Kūrybinių dirbtuvių menininkai Artists of Creative workshops: Markus Emilsson

Fredrik Nielsen

Švedija | Sweden

Švedija | Sweden

Kazushi Nakada

Patrik Illo

Japonija-Suomija | Japan-Finland

Slovakija | Slovakia

Simone Fezer

Teresa Almeida

Vokietija | Germany

Portugalija | Portugal

Dalia Truskaitė

Jens Gussek

Lietuva | Lithuania

Vokietija | Germany

17


18


19


Jens Gussek

Vokietija | Germany

20

Kūrybinės dirbtuvės „Kūrybiškumas ir medžiagiškumas“ Creative workshop Material Thinking


Kūrybinės dirbtuvės „Speed Crafting Jam“ Creative workshop Speed Crafting Jam

Markus Emilsson

Švedija | Sweden

21


Simone Fezer Vokietija | Germany

22

Kūrybinės dirbtuvės „Žaidimas be ribų“ Creative workshop Off the hook. Play out of bounds


Kūrybinės dirbtuvės „Svajonės“ Creative workshop Dreams

Kazushi Nakada

Japonija - Suomija | Japan - Finland

23


Fredrik Nielsen Švedija | Sweden

24

Kūrybinės dirbtuvės „Procese“ Creative workshop In the process


Kūrybinės dirbtuvės „Haiku ir kiti tekstai. Kaunas-Vilnius” Creative workshop Haiku and other texts. Kaunas-Vilnius

Dalia Truskaitė

Lietuva | Lithuania

25


Patrik Illo

Slovakija | Slovakia

26

Kūrybinės dirbtuvės „Rankoje“ Creative workshop In hand


Teorinė paskaita „Stiklo menas Portugalijoje: tyrimas“ Artist talk Glass art in Portugal: research and works

Teresa Almeida

Portugalija | Portugal

27


28


NAUJOS ISTORIJOS New stories

29


NAUJOS ISTORIJOS Šiuolaikinio meno paroda „Naujos istorijos“ festivalio „Vitrum Balticum. Pinklės“ kontekste reprezentuoja dabarties diskursą, tačiau ji glaudžiai siejasi ir su festivalyje analizuojamomis atminties ir praeities temomis. Atmintis šiuo atveju – skirtingų kartų santykis su praeitimi, kuri reflektuojama per vaizdų, naratyvų ir aplinkos poveikio reikšmes, kol tampa tariama asmenine patirtimi. Taip atsiranda interakcija su atmintimi, kuri gali būti nostalgiška, romantizuota, ar net virsti dabarties mitu. Anot filosofo F. De Brigard, „<...> prisiminimas – tai tam tikra kognityvinės sistemos funkcija, leidžianti lanksčiai performuoti skirtingus užkoduotus pėdsakus į galimus praeities įvykius, kurie galėjo įvykti arba neįvykti, kuriant galimų būsimų įvykių modelius.“ Parodos „Naujos istorijos“ kolekcija parengta remiantis temomis, kurios gvildena menininkų ieškojimus, apimančius asmeninius pasakojimus, socialinę ir kultūrinę atmintį. Taip pat apeliuoja atminties perkūrimą, koncentruojasi ties fikcija ar dviprasme tiesa. Parodos autoriai žvelgia į artimiausią dabartį tarsi iš įsivaizduojamos ateities distancijos. Kai kurie iš jų susitelkia ties individo statuso įtvirtinimu virtualios, technokratinės pasaulėjautos kontekste ir kvestionuoja tapatybės

30

problematiką. Kiti tiria fizines šviesos ir stiklo kaip medžiagos savybes, kelia materialaus nematerialumo idėją, ar koduoja prisiminimus fiziniame meno objekte. Treti nutolsta nuo subjektyvaus asmeninio patyrimo ir atveria kolektyvinės sąmonės žaizdas, kompiuterinės estetikos įvaizdžiais tyrinėja galios klausimus, kuria naujus pasaulio žemėlapius. Kūriniai eksponuojami galerijoje atsiranda uždaroje terpėje, kurioje susitinka ir kuria tarpusavio sąsajas tarp kultūrų, šalių, įsitikinimų. Kviečia žiūrovą į atminties pinkles, ragina užmegzti ryšį tarp praeities ir dabarties, apsvarstyti besikeičiančią istorijos ir praeities reikšmę. Istorija čia veikia kaip tam tikri praeities pėdsakai, o kūriniai tampa praėjusio laiko tęsiniu. Menininkai ieško, klausia bei apmąsto tiesos reprezentavimo klausimą kaip kolektyvinės atminties išraišką, tokiu būdu bandydami suvokti savo pačių praeitį. Parodos kuratorės: Maja Heuer, stiklo muziejaus „Glass factory“ Švedijoje direktorė. Julija Pociūtė, menininkė, „Vitrum Balticum 2017“ festivalio vadovė.


NEW STORIES In the context of Vitrum Balticum. Trap festival, contemporary art exhibition New Stories represents the discourse of the present, but is also closely related to the topics of memory and past that are the focal points of the festival. Memory in this context is viewed as a relationship of different generations with the past, which is reflected on through the meanings of images, narratives and environmental effects until it becomes a supposed personal experience. According to philosopher F. De Brigard, “...remembering is a particular operation of a cognitive system that permits the flexible recombination of different components of encoded traces into representations of possible past events that might or might not have occurred, in the service of constructing mental simulations of possible future events.” New Stories exhibition’s collection was prepared on the basis of certain themes. It explores artists’ investigations of individuals’ personal narratives, social and cultural memory and also addresses the recreation of memory and focuses on fiction or ambiguous truth. The authors of the exhibition are looking at the nearest present as if from an imaginary future. Some of the artists concentrate on how an individual’s status is entrenched in the context of virtual and technocratic worldview

and also question the issue of identity. Others explore the physical properties of light and glass as a material, while some introduce the idea of tangible intangibles or encode memories in a physical glass object. Yet others digress from subjective personal experience and open the wounds of collective consciousness. They explore the questions of power and create new world maps. The artworks exhibited in the gallery meet in a closed environment and create interconnections between cultures, countries and beliefs. The viewers who have gotten themselves into memory traps are invited to establish a connection between past and present; to consider the changing meaning of history and past. History works here as traces of the past and artworks become a continuation of the past times. Artists search for, ask and reflect on the issue of truth representation as an expression of collective memory, and in doing so they try to understand their own past. Curators of the exhibition: Maja Heuer, director of glass museum Glass factory, Sweden. Julija Pociūtė, artist, Vitrum Balticum 2017 artistic director.

31


Parodos menininkai Artists: Verena Schatz

Valmantas Gutauskas

Austrija | Austria

Lietuva | Lithuania

Fredrik Nielsen

Valda Verikaitė

Švedija | Sweden

Lietuva | Lithuania

Palo Macho/Jana Hojstričová

Teresa Almeida

Slovakija | Slovakia

Portugalija | Portugal

Patrik Illo

Petra Thorgren

Slovakija | Slovakia

Švedija | Sweden

Silvano Rubino

Marzena Krzeminska

Italija | Italy

Lenkija | Poland

Jens Gussek

Simone Fezer

Vokietija | Germany

Vokietija | Germany

Riikka Haapasaari

Anaïs Dunn

Suomija | Finland

Prancūzija | France

Saman Kalantari Italija-Iranas | Italy-Iran

32


33


34


Verena Schatz

Austrija | Austria

Emocinis nuotėkis | Emotional Leak Stiklas, metalas, nuotraukos | Glass, metal, photography 2,2 x 1,5 m | 2015

Instaliacija „Emocinis nuotėkis” susideda iš stiklo objekto bei fotografijų. Pagrindinė kūrinio idėja yra emocijos. Kiekviena patirtis – ypač tos, kuriose slypi gilios emocijos – palieka pėdsakus mūsų pasąmonėje ir sudaro tai, kas mus charakterizuoja ir daro unikalius. Dvejopos stiklo savybės, kai jis tuo pačiu yra ir materialus, ir nematomas, daro jį labai tinkama priemone nematerialumui pavaizduoti.

Installation Emotional Leak consists of a glass object in combination with photographic work. Emotions are the main subject of this work. Every experience – especially the one´s charged with emotions, leave traces in our unconscious and constitute what defines us and what makes us unique individuals. The ambivalent qualities of glass, being material and invisible at the same time, make it a very appropriate medium to portrait the intangible.

35


36


Fredrik Nielsen

Švedija | Sweden 46708420971

Neonas, metalas, medis Neon, metal wood 3,5 x 4,5 m | 2015

Įkvėptas populiariosios kultūros, Fredrik Nielsen, dažniausiai instaliacijose naudoja savo telefono numerį, kuris transformuojasi į šviečiantį užrašą, sienos ornamentą, ir jame nuolatos atsikartodamas tampa beprasmiu triukšmu. Inspired by aspects of popular culture Fredrik Nielsen in his installations usually uses his phone number which transforms into a luminous sign, a wall ornament that keeps repeating itself and turns into a meaningless noise.

37


Palo Macho ir Jana Hojstričová Slovakija | Slovakia Nuo žemės | Off the Ground Nuotraukos, tapyba ant stiklo, metalas Photography on melted glass, painting on glass, metal 2,5 x 3,7 m | 2015

Didelę J. Hojstričová ir P. Macho bendro darbo dalį sudaro tiesiogiai užfiksuotų žmonių kūnų vaizdavimas. Autoriai neiškelia kūno, nestato jo ant pjedestalo, bet pabrėžia jį, išskirdami kūno fragmentus, užfiksuotus prisiminimus, nuorodas, kvapus ir pėdsakus. Jie iškraipo bet kokius ryšius tarp skirtingų instaliacijų – taip sukurdami savarankiškus, skirtingas reikšmes generuojančius, skirtingo intensyvumo bei turinio, objektus. Visa tai kūriniams suteikia negailestingo laikinumo ir melancholijos dvelksmo bei atveria horizontus, kurie paliečia kiekvieną asmeniškai.

38

A considerable part of J. Hojstričová and P. Macho’s cooperation consists of depictions of directly captured human bodies. Neither elevate the body nor place it on the pedestal. They simply emphasize it by letting its fragments, memory logs, references, smells and traces stand out. They distort any relationship between the different installations, creating autonomous solitaires that speak differently, with different intensity and different content. All this brings a waft of merciless transience and melancholy into the different installations and opens horizons that affect the far end of every single physical covering.


39


40


Patrik Illo Slovakija | Slovakia Didis melagis | Manija: Mylėk mane – Mylėk mane akimis – Mylėk mane negirdint Big Liar | Obsession: Love me – Love me with your eyes – Love me without hearing. Juodas stiklas, plaukai, stiklo pudra Black glass, hair, glass frit 4,2 x 1,7 m | 2015

41


42


Silvano Rubino

Italija | Italy

Tai kas liko | What is left Stiklas, Mao „Maža raudona knygelė“, druska, marmuras, medis, nuotrauka Glass, Mao “The Little Red Book”, salt, photo, marble, wood 4,5 x 3,5 m | 2016

43


Jens Gussek Vokietija | Germany Treblinka Stiklo mozaika | Glass mosaic 47 x 170 cm | 2016

44


45


Riikka Haapasaari Suomija | Finland Sukurti | To Create SD video su garsu | SD video and audio 11 min 32 s | 2015

Henri Jacobs yra pasakęs: „Sukurti kažką naujo reiškia nužudyti visus ankstesnius numylėtinius, atnešusius pasitenkinimą“.* Menininkė sudaužo visą eilę stiklinių burbulų, pagamintų iš vienodo stiklo kiekio. Skiriasi tik jų viduje esantis oro kiekis – nuo popieriaus plonumo burbulo iki kieto stiklo gabalo.

*Jacobs, H. 2011. Surface Research. In. Wesseling, J. (ed.), See it Again, Say it Again. The Artist as Researcher. Amsterdam: Valiz.

46

Henri Jacobs has stated, “To create something new is to kill all earlier darlings which delivered satisfactory results”.* Artist breaks a series of glass bubbles. Each of them containing an equal amount of glass – only the amount of air inside varies: from paper-thin bubble to solid piece of glass.


47


Saman Kalantari Italija – Iranas | Italy - Iran Vaikystės žaidimai | Childhood games Stiklas, rasti objektai, štampas, video, plastikas Glass, found object, stamp, video, plastic 4,5 x 2,3 m | 2017

48


49


50


Valmantas Gutauskas Lietuva | Lithuania Paukštis, žaidžiantis su kamuoliu Bird playing with a ball Stiklas, auksas, nuotrauka, medis Glass, gold, photography, wood 80 x 70 cm | 2017

51


52


Valda Verikaitė

Lietuva | Lithuania Ikona | Icon

Veidrodis, metalas, garsas Mirror, metal, sound 250 x 30 cm | 2017

„Ikona“ – penki skirtingi socialinio tinklo profiliai, apibūdinti penkių asmenų. Kompozicija išskaidanti ir atspindinti vaizdą, byloja apie tikrumo-netikrumo reprezentaciją. Regimas realus veidrodžio atspindys konstruoja žiūrovo neapčiuopiamą viziją, kurioje galima atrasti savąsias vaizduotės būsenas, priešiškumą ar susigretinimą.

Icon – it’s a combination of video, audio and imagination. When a person looking at an artwork doesn’t experience reality, but rather an effect of its reflection and imagination. The view of a real mirror reflection constructs the viewer’s intangible vision, in which one can discover his/ her own states of imagination, enmity of sameness.

53


Teresa Almeida Portugalija | Portugal Druskos kalnas | Salt Mountain Stiklas, pate-de-verre Glass, pate-de-verre 70 x 3,0 cm | 2017

„Druskos kalnas“ – kūrinys, apjungiantis prisiminimus iš menininkės vaikystės praleistos prie jūros ir nesenai vykusios kelionės, kurioje ji išvydo 3000 metrų aukščio druskos kalną. Čia susijungia atminties ir realybės plotmės, kuriose autorė ieško panašumų ir skirtumų.

54

The artwork reflects a memory from artist’s childhood spent near the sea, and a memory from the trip made last year where she saw a 3000 metres high salt mountain. The artwork combines memory and reality dimensions in which the author looks for similarities and differences.


55


Petra Thorgren Švedija | Sweden

Suvenyrai | Souvenirs Stiklas, stiklo glazūra, medis | Glass, glass paint, wood 270 x 20 cm | 2013

Archyvuose ieškant vietos, vadinamos „The Kingdom of Crystal“ Searching the archives for a place called The Kingdom of Crystal

Kūrinyje „Suvenyrai“ autorė skiria dėmesį fabrike dirbusioms moterims, kurias retai buvo galima pamatyti šalia krosnies pučiančias stiklą – jos daugiau dirbo prie šlifavimo ar produktų pakavimo. Vartydama senos prekybos katalogus, menininkė nusprendė pakeisti nuogų moterų vaizdavimo ant vazų tradiciją. Vietoje to, ant nefunkcionalių objektų išgraviravo fabrike dirbusių moterų siluetus.

56

Souvenirs is a celebration of the women that where rarely seen in the hotshop blowing glass, but instead worked, for instance, in grinding and packaging. Browsing through old sales catalogues the artist decided to change the tradition of engraving nude women on vases. Instead she opted to place functional working women on non-functional objects.


Likučiai | Leftovers Plastikiniai kibirai, spalvotas stiklas | Plastic bucket, color glass 3 x 2,7 m | 2013

„Likučiai“ gali būti laikomi nostalgiška instaliacija, įamžinančia tuos laikus, kai gamyba buvo pasiekusi aukštumas, buvo laukiami darbuotojai iš užsienio ir fabrikas darbuotojams rengdavo vakarėlius, o likučių išsinešimas namo po vakarėlio, galėjo tapti tikru iššūkiu.

Leftovers might be seen as a nostalgic installation, commemorating the times when the production was high, guest workers most welcome, and the factory organized parties for its employees. Surely working as an artist or designer at one of those factories at the time must have been a feast of possibilities, but also taking on the leftovers after a party might have been a challenge.

57


Marzena Krzeminska Lenkija | Poland Kraštovaizdis 3 | Landscape 3 Baltas stiklas | White bullseye glass 48 x 450 cm | 2016

„Kraštovaizdis 3“ - tai sąveika su gamtos kraštovaizdžiais. Iš kelionės po šiaurės rytų Škotiją atmintyje įstrigo šalies peizažai ir apylinkės. Šių vaizdų interakciją transformuojasi kūrinyje į formų, šviesos, šešėlių ir erdvių sąveiką, įkvėptą gamtos ir atminties.

58

Landscape 3 is an interaction with natural landscapes. Natural landscapes and surroundings that stuck in my mind after visiting North-East Scotland. Interaction between these elements of nature is transformed in glass interplay between shapes, light, shadows and spaces.


59


Simone Fezer

Vokietija | Germany Įsišaknijęs I,II | Rooted I,II Stiklas, tekstilė, popierius, mišri technika Glass, textile, paper, mixed media 170 x 50 cm | 2016

Ranka yra vienas iš pagrindinių tarpininkų, kurio pagalba sąveikaujame su pasauliu. Mes liečiame ir jaučiame, duodame ir imame, kuriame ir formuojame, laikome, glostome ir mušame. Mūsų jausmai plūsta iš pirštų galiukų – švelnus prisilietimas prie nematerialaus pasaulio, sapniškos tikrovės. The hand is one of the main mediums with which we interact with the world, we touch and feel, we give and take, we create and shape, hold and caress and beat. Our feelings spring from the fingertips - a gentle touch to the immaterial world, a dreamlike reality.

60


61


Anais Dunn Prancūzija | France Skulptūra kosmosui Nr. II: Išteklių klausimas Sculpture for space Act II: Questioning resources Stiklas, plienas, asfaltas, juodas balionas, laboratoriniai vamzdeliai | Glass, steel, asphalt, black balloon, tests tubes 220 x 100 cm | 2017

Instaliacijoje menininkė kelia aplinkos taršos, nykstančio švaraus oro, eikvojamo vandens ir kitų švaistomų išteklių klausimą. Kiekviena objekto detalė simbolizuoja skirtingus minėtų problemų aspektus. Šį meno kūrinį, bendradarbiaujant su CNES (Nacionalinis kosmoso tyrimų centras), planuojama paleisti į kosmosą ir taip pasiųsti žinutę apie žmogaus veiksmus Žemėje.

62

With her installation, the artist questions the issues of environmental pollution, the loss of clean air, and waste of earth’s resources. Each detail in the object symbolizes different aspects of these issues. In collaboration with CNES (National Centre for Space Studies) it is planned to send this artwork to space with the message about human actions on earth.


63


64


PRIEŠ VAKAR. IŠNARPLIOTI Before yesterday. Untangle

65


PRIEŠ VAKAR IŠNARPLIOTI

Pramoninio ir studijinio stiklo dizaino istorine kolekcija siekta priminti stiklo meno praeities reiškinius ir atspindėti sovietinio laikotarpio funkcionalaus stiklo kūrimo ir meninės specifikos etapą Lietuvoje. Beveik visi čia rodomi stiklo pavyzdžiai (servizai, vazos, dekoratyviniai akcentai) yra susieti su stiklo meno plėtote Kaune ir įgyvendinti Kauno „Aleksoto” stiklo fabrike. Juos kūrė Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumo (dabar Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas) mokiniai ir Vilniaus dailės instituto (dabar Vilniaus dailės akademija) Kauno fakulteto stiklo specialybės studentai. Šių mokyklų fonduose saugoti išlikę originalūs kūriniai bei projektai ir demonstruojami parodoje. Taip pat savo darbus, sukurtus jau po studijų baigimo, parodai paskolino įvairūs dabar žinomi stiklo menininkai. Ekspozicijoje stiklo kūrinius siekta pateikti įtaigiau, organiškiau derinant su interjeru. Dėl šios priežasties, funkcionalių indų eksponavimui, pasitelkti sovietinio laikotarpio baldai iš Dainiaus Lanausko kolekcijos ir taip sukurta savotiška to laikmečio gyvenamoji aplinka. Parodos istorinis kontekstas labiausiai apima XX a. aštuntąjį – devintąjį dešimtmečius. Šį periodą užsienyje galima vadinti masinio pramoninio dizaino įsitvirtinimo etapu. Tuo metu ypač reikšminga tapo pramonės dizainerių, sufor-

66

mavusių ir išplėtojusių įvairių šalių fabrikų stiklo gaminių įvaizdį, veikla. Sovietiniuose kraštuose, kuriems priklausė ir Lietuva, dėmesys dizainui šiuo laikotarpiu taip pat išaugo: įvairios dekoratyvinės dailės sritys pradėtos vertinti įžvelgiant jų specifinius bruožus, pabrėžiant vaizduojamosios ir taikomosios dailės skirtumus, atspindint šiuolaikiškesnį, organiškesnį dirbinių pavidalą ir netgi prisimenant regioninius daikto formos ieškojimus. XX a. aštuntajame – devintajame dešimtmetyje Lietuvoje taikomosios dailės studijas baigę menininkai gerokai papildė jau kurį laiką veikusių dailės kombinatų ar gamyklų darbuotojų gretas. Jų dėka pramonės srityje pradėjo ryškėti nauji meninės kaitos bruožai, susiję su kūrinių standartiškumu, tiražavimu, o, kita vertus, meninio vaizdo profesionalėjimu, dekoro ir formų modernėjimu. Palaipsniui šis procesas atėjo ir į lietuviškuosius stiklo fabrikus, veikusius Vilniuje, Panevėžyje ir Kaune (Aleksote). Parodoje „Prieš vakar. Išnarplioti“ pristatoma šį istorinį etapą atspindinti kūrinių kolekcija.

Parodos kuratorės: Dr. Raimonda Kogelytė, menotyrininkė, Valda Verikaitė, menininkė.


BEFORE YESTERDAY UNTANGLE

Before Yesterday. Untangle is one of the exhibitions of the international glass art festival Vitrum Balticum. Trap. The historical collection of industrial and workshop-made glass design is exhibited at the A. Žmuidzinavičius Memorial Museum. This time Vitrum Balticum. Trap aims at revealing not only contemporary glass tendencies, but also aspires to remind us of the glass art phenomena of the past. Therefore, the exhibition organized at the A. Žmuidzinavičius Memorial Museum represents the stage of the Soviet period functional glass production and its artistic specificity in Lithuania. Almost all the exhibited glass samples (china sets, vases, decorative elements) are related to the development of glass art in Kaunas. The glass pieces were designed by Kaunas St. Žukas Applied Arts School (Kaunas University of Applied Sciences, J. Vienožinskis Arts Faculty) students and Vilnius Art Institute (now Kaunas University of Applied Sciences, J. Vienožinskis Arts Faculty ) Kaunas Faculty glass art students and made in the Aleksotas glass factory. These schools have kept and stored the original artworks and projects that are currently on display at the exhibition. Various well-known glass artists have also lent their artworks - created after graduating from the respective institutions - to the exhibition. However, in the process of organizing the exhibition we were unable to track the authorship of some glass artworks. In the future, we hope to sort out their links to the place of production and their creators’ names. We aimed at presenting the glass artworks with them having a more suggestive, organic relationship to the interior. Due to this, we used Soviet period furniture from Dainius Lanauskas’ collection that

helped us create a peculiar living environment of that time. The historical context of the exhibition mostly covers the 1980s and 1990s. Abroad, the period in question was going through the stage of massive industrial design consolidation, as at that time, the activities of industrial designers who have shaped and developed the image of glass products from factories of different countries have become especially important. During this period, the attention paid to design has also grown in the Soviet Bloc, which Lithuania was also a part of. Various branches of decorative arts were appreciated in view of their specific features, emphasizing the differences between the visual and applied arts, reflecting the more modern, more organic shape of ware and even remembering the search for the peculiar regional forms of the object. Artists who graduated from applied arts schools in 1980s – 1990s in Lithuania had significantly increased the numbers of employees of art workshops and factories. Thanks to them, new features of artistic change in the industry began to emerge, related to standardization and reproduction, and, on the other hand, professionalization of artistic image and modernization of decor and forms. Gradually, this process reached Lithuanian glass factories operating in Vilnius, Panevėžys and, as is known, in Kaunas, Aleksotas. Therefore, this exhibition features the collection of artworks that represent this specific time period.

Curators of exhibition: Dr. Raimonda Kogelytė, art critic, Valda Verikaitė, artist.

67


Eksponatų autoriai, savininkai The authors and owners of exhibits: Artūras Rimkevičius

Eksponuojami studentų projektai iš Kauno Kolegijos J. Vienožinskio menų fakulteto archyvo: Kaunas University of Applied Sciences, J. Vienožinskis Arts Faculty archive:

Daina Rimkevičienė Elona Jagelavičienė Edmundas Unguraitis Sigita Grabliauskaitė Raimundas Krukonis

Tadas Draugelis, Dalius Razauskas, Audrius Kažemėkas, Asta Matukynaitė, Loreta Maželytė, Aurelija Gajauskaitė, Almantas Čiukšys, Alvydas Varvuolis, Linas Labanauskas, Inga Juškaitė, Rolandas Replevičius, Rimantas Baranauskas, Edita Jodaugaitė, Gintarė

Emilija Strazdienė

Navickaitė, Ligita Simonavičiūtė,

Valmantas Gutauskas

Renaldas Langaitis.

Viačeslavas Gibovskis Viktorija Anskaitienė ir Ričardas Anskaitis Asta Matukynaitė-Varnauskienė Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto stiklo katedros fondas Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto fondas

68


69


Parodos "Prieš vakar. Išnarplioti" ekspozicijos fragmentas: kolekcininko Dainiaus Lanausko XX a. 7 dešimtmečio baldai; “Aleksoto" stiklo fabriko sovietmečio meninės produkcijos pavyzdys - stiklo vaza iš stiklo technologės Emilijos Strazdienės rinkinio. Fragment from the exhibition Before yesterday. Untangle: 70s furniture from Dainius Lanauskas’ collection , glass vase from the Emilija Strazdienė’s collection.

70


Parodos „Prieš vakar. Išnarplioti“ ekspozicijos fragmentas. Fragment from the exhibition Before yesterday. Untangle.

71


Stiklo menininkų Sigitos Grabliauskaitės, Edmundo Unguraičio ir Viačeslavo Gibovskio XX a. 9 dešimtmečio stiklo vazos. Glass vases from the 90s. Artists: Sigita Grabliauskaitė, Edmundas Unguraitis, Viačeslavas Gibovskis.

72


73


Dainos Rimkevičienės stiklo indai, XX a. pabaiga. Glassware of Daina Rimkevičienė, end of the 20th century.

Parodos “Prieš vakar. Išnarplioti” ekspozicijos fragmentas. Fragment from the exhibition Before yesterday. Untangle.

74


75


76


Artūro Rimkevičiaus stiklo kūriniai, XX a. pabaiga. Kauno kolegijos J. Vienožinskio stiklo specialybės studentų projekto fragmentas. Viačeslavo Gibovskio stiklo vazelės, XX a. 9 dešimtmetis. Glasware of Artūras Rimkevičius, the 20th century. Fragment of student project from Kaunas College Arts Faculty of Justinas Vienožinskis archive Glasware of Viačeslavas Gibovskis, 20 century 90’s.

77


78


TEMPERATŪRA KYLA Temerature Up

79


TEMPERATŪRA KYLA

TEMPERATURE UP

Kas yra objektyvi tiesa – jūsų pasakojimas ar mūsų įsivaizdavimas? Šioje festivalio programos dalyje rodytas dokumentinis performansas „Temperatūra kyla” kvietė pasinerti į rimtą ir kartu absurdišką stiklo pramonės darbo rutiną. Buvusio „Aleksoto” stiklo fabriko erdvėse iki šiol išlikę praėjusį laiką menantys stiklo pramonės ženklai (pvz., griūvanti lydkrosnė lyg istorinis paminklas). Autentiška fabriko aplinka, užrašyti menininkų prisiminimai dokumentinio performanso kūrėjus inspiravo sukurti interpretuotą fabriko darbuotojų kasdienybės istoriją. Surinkti tuo metu dirbusių menininkų pasakojimai atskleidė ano laikmečio darbo kasdienybės užkulisius. Dokumentinio performanso metu į vientisą vyksmą sutelkti vaizdo įrašai, perkusijos, šviesų, žodžio elementai buvo sujungti vientisame atminties ir šiandienos interpretacijas perteikiančiame reginyje.

What’s the objective truth - your story or our imagination? The documentary performance Temperature Up, featured in this part of the festival program, called for a plunge into the serious and, at the same time, absurd job routine of the glass industry. The signs of glass industry alluding to the past times remain in the premises of the former Aleksotas glass factory (for example: a collapsing furnace as a historic monument). Factory’s authentic environment and recorded memories of the artists inspired the authors of the documentary performance to create an interpreted story of the workers’ everyday life in the factory. Stories collected from the artists who worked in the factory at the time, revealed the details of job routine, specific to that time period. During the documentary performance merged into a single process, video, percussion, light and word elements became unified in a seamless event expressing the interpretations of memory and of the present day.

Kūrybinė grupė Creative team: Alius Veverskis, Kamilė Stanevičiūtė Vaizdas | Visual directors Matas Drukteinis Garsas | Sound Anupras Jucius Žodis | Actor Rūta Šeduikytė Džiugas Daugirda Mušamieji | Percussion

80


81


82


83


84

Apie „Aleksoto” stiklo fabriką

About Aleksotas glass factory

„Aleksoto“ stiklo fabrikas įsteigtas 1927 metais Kaune. Tarpukariu jis dirbo beveik nuosekliai, gamindamas nesudėtingų formų utilitarius indus ir butelius. Tarpukaryje į „Aleksotą“ apmokyti meistrų, pūtėjų atvykdavo stiklininkai iš Čekijos, Vokietijos, Slovakijos. Po karo fabriko veikla atstatyta greitai – 1944 m. Tiesa, iš pradžių jis veikė silpnai, bet jau šeštame dešimtmetyje gamyba įsibėgėjo, nes prekių poreikį tuo metu sąlygojo nepasotinama sovietinė rinka. Vėliau du dešimtmečius iš eilės fabrikas augo. Ir nors pagrindine gamybos sritimi jame išliko buteliai, tuo metu čia daryti ir dekoratyviniai stiklo indai, prizai, šviestuvų detalės. Nuo 1982 m. „Aleksote“ pradėjo dirbti etatiniai stiklo dizaineriai. Šalyje tuo metu visą laiką stokota meniškesnių dirbinių. Todėl jų gamybai 1984 m. buvo pastatytas netgi atskiras cechas. Jame dirbo Stepo Žuko taikomosios dailės technikumą baigę kvalifikuoti stiklo meistrai V. Grabauskas, R. Anskaitis, V. Gibovskis. Labai greitai prisijungė ir Vilniaus dailės instituto Kauno fakulteto stiklo specialybės absolventai dailininkai R. Leonavičius, A. Daugėla, V. Gutauskas, E. Unguraitis. Visa tai paskatino stiklo produkcijos originalumą, formų tobulėjimą. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę ir pasikeitus ekonomikos ir rinkos sąlygoms „Aleksoto“ stiklo fabrikas palaipsniui patyrė daug pokyčių: keitė pavadinimus, priklausomybę, savininkus (buvo privatizuotas ir perparduotas). Siekiant išspręsti susidariusias problemas, 1998 m. atskirai nuo fabriko (bet jo patalpose) įkurta savaranki įmonė „Aleksoto stiklo studija”, kurios veikla turėjo išlikti susijusi su meninių dirbinių gamyba. Kurį laiką čia buvo kuriami įdomaus ir originalaus dizaino stiklo objektai. Deja, studijai nepavyko išlikti ir 2009 m. pradžioje ji buvo uždaryta, o aplinka, kurioje dirbo stiklo dailininkai ir meistrai, sunaikinta. Dabar „Aleksotas“ (šiuo metu pervadintas į Kauno stiklo fabriką) vėl gamina stiklo tarą.

Aleksotas glass factory was established in Kaunas in 1927. During the interwar period the factory operated almost consistently, producing practical, simple-looking dishes and bottles. During that time, glass artisans from Czech Republic, Germany and Slovakia would visit to train Lithuanian artisans and glass blowers. After the war, the factory was rebuilt quickly - in 1944. In truth, at first it was weak, but by 1960s the production had accelerated, because the demand for the goods at that time was driven by an insatiable Soviet market. After that the factory continued growing for two decades. And although bottles remained its main area of production, the factory also produced decorative glass ware, prizes and light fixtures. Full time glass designers started working in Aleksotas factory in 1982. At that time, the country was lacking more artistic glass items, therefore, in 1984 a separate workshop was built specifically for that purpose. In it worked graduates of Stepas Žukas technical school of applied arts, qualified glass artisans - V. Grabauskas, R. Anskaitis, V. Gibovskis. Very soon they were joined by Vilnius Art Institute Kaunas faculty glass specialty graduates, artists R. Leonavičius, A. Daugėla, V. Gutauskas, E. Unguraitis. All this prompted the originality of glass production, the improvement of forms. After the reestablishment of Lithuanian independence and changes in economic and market conditions Aleksotas glass factory gradually experienced many changes: it changed names, dependence and owners (it was privatized and resold). In 1998, in order to solve the problems encountered, a separate company named Aleksoto stiklo studija was founded separately from the factory (but in its premises). The new company’s work had to remain related to the production of artistic products. For some time, objects of interesting and original design were being produced there. Unfortunately, the studio failed to survive and was closed in the early 2009. The premises where glass artists and artisans worked were destroyed. Now Aleksotas (currently renamed into Kauno stiklo fabrikas) is producing glass containers once again.


85


86


87


88


Projekto organizatorius:

Projektą iš dalies finansuoja:

Projekto rėmėjai ir partneriai:

Informaciniai partneriai:

89


www.vitrumfestival.com

90


91


92


93


94


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.