Vītolu fonda ziņas MARTĀ / 2021

Page 1

VĪTOLU FONDA ZIŅAS MARTĀ 2021 "FINIŠA NAV, IR TIKAI STARTS"

DIBINĀTAS STIPENDIJAS SADARBĪBU TURPINA PADOMES SĒDE SVARĪGĀKIE NOTIKUMI LEPOJAMIES ZIEDOJUMI

DIBINĀTAS STIPENDIJAS DAINAS BĪRIŅAS STIPENDIJA

Daina Bīriņa dzimusi Gulbenē, trimdas gados dzīvojusi ASV, kur vairāk nekā 30 gadus strādājusi par skolotāju. 2011. gadā atgriezusies uz dzīvi Latvijā. "Es piederu korporācijai “Imeria”, kurā goda filistrs ir fonda dibinātājs Vilis Vītols. Viņa devums mūsu korporācijā sekmējis vairāku studenšu izglītības ceļu, kuras kļuvušas par labām juristēm, ārstēm, zinātniecēm un dod izcilu ieguldījumu Latvijas sabiedrībai. Uzskatu, ka labākais, ko varu darīt, lai kaut ko mainītu un uzlabotu Latvijā, ir caur izglītību,” teic ziedotāja.

TĀLIVALŽA UN MARGRIETAS BUŠS PIEMIŅAS STIPENDIJA

GUNDARA OZOLA STIPENDIJA

Stipendiju vecāku Margrietas un Tālivalža Bušu piemiņai dibinājušas meitas Gunta Cepurītis un Inta Bušs-Gotelli. Tā novēlēta studentu korporācijas "Dzintra" un "Selonija" maģistrantūras, doktorantūras studentiem, īpaši atbalstot pedagoģijas un eksakto zinātņu nozari.

Ideja par stipendiju dibināšanu radās 2013. gadā, kad, būdams SIA “Valler” valdes priekšsēdētājs, Gundars Ozols atbalstīja 10 jauniešus. Martā ziedotājs atgriezies fondā ar piecām jaunām stipendijām IT, biznesa un finanšu nozares studentiem.

SADARBĪBU TURPINA

SOS STIPENDIJA Vairāk par stipendiju lasiet šeit .

Ieraudzīt, saklausīt, pamanīt, sajust to mirkli, kad kādam nepieciešama palīdzība - ar šādu pārliecību 2018. gadā dibināta SOS stipendija. Martā viens no stipendijas dibinātājiem Ingus Diķis, veicot ziedojumu, fondam rakstīja: "Paldies Dievam, ka mums ir iespējas palīdzēt un atbalstīt arī no savas puses!"

ANDREJS EGLĪTE

Tupinot sadarbību, Andrejs Eglīte no ASV ziedo savu vecāku Jāņa un Annas Marijas Eglītes piemiņas stipendijai pedagoģijas un farmācijas nozarē studējošajiem.

Vairāk par stipendiju lasiet šeit .

MĪĻŠ PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM PAR ZIEDOJUMU!


PADOMES SĒDE 25. martā padomes sēdē izvērtēts un apstiprināts kandidātu saraksts 2021./2022. studiju gada stipendijām. Kopumā tika saņemti 628 kandidātu pieteikumi no dažādiem Latvijas novadiem, atteikumi nosūtīti 147 kandidātiem. Neraugoties uz apgrūtinātiem dzīves materiālajiem apstākļiem, jauniešiem ir izcilas zināšanas, jo lielai daļai kandidātu vidējā atzīme vidusskolā ir virs deviņām ballēm, izcīnītas godalgotas vietas starpnovadu un valsts olimpiādēs.

139 26 BĀREŅI

187 KANDIDĀTU ĢIMENĒM IENĀKUMI IR ZEM IZTIKAS MINIMUMA

220 AUDZINA VIENS VECĀKS

LAI 2021./2022. STUDIJU GADĀ FONDS VARĒTU DOT IESPĒJU 481 TALANTĪGAM JAUNIETIM UZSĀKT MĀCĪBAS UN ESOŠAJIEM STIPENDIĀTIEM PAGARINĀT STIPENDIJU LĪGUMUS, PROVIZORISKI IR NEPIECIEŠAMAS VAIRĀK NEKĀ 800 STIPENDIJAS (NEIESKAITOT PAPILDKONKURSUS).

SVARĪGĀKIE NOTIKUMI MARTĀ PIEŠĶIRTAS E-KLASES STIPENDIJAS 11. KLAŠU UZVARĒTĀJIEM Ik gadu portāls "E-klase" piešķir stipendijas erudīcijas spēles “Gudrs, vēl gudrāks” vidusskolas posma finālu uzvarētājiem. Martā stipendijas 500 eiro apmērā saņēma 11. klašu uzvarētājas: Eleonora Zandere (Saldus vidusskola) un Evelīna Tuvi (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolniece).

PIEŠĶIRTAS ĪRAS UN PĒTERA BOLŠAITIS STIPENDIJAS

6. martā, svinot studenšu korporācijas "Varavīksne" pirmssākumus - Literārās biedrības dibināšanas svētkus, piešķirtas divas Īras un Pētera Bolšaitis stipendijas Sigitai Skrastiņai (RSU, “Medicīna”) un Sanitai Putniņai (LU “Tiesību zinātne”).

PRĀTA APZINĀTĪBAS LEKCIJA STIPENDIĀTIEM

100 Vītolu fonda stipendiātiem tika dāvāta iespēja apmeklēt sertificētas apzinātības meditācijas lektores Baibas Krūmiņas lekciju platformā "Zoom". Tās laikā apguvām metodes prāta apzinātībai un stresa samazināšanai ikdienā. Paldies lektorei Baibai Krūmiņai un AS "Citadele banka" par dāvinājumu!


LEPOJAMIES!

Andrejs Gusačenko (Kluso varoņu fonda - Ulda Rozes stipendija 2018.-2020.) apbalvots kā "Gada vēsturnieks Latvijā".

Jānis Braunfelds (Talsu novada fonda stipendija 2013.-2016.) izstrādājis sensoru tehnoloģiju, kas palīdzēs viedo pilsētu attīstībā.

Ziedotājai Lalitai Muižniece piešķirta mūža balva par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas literatūrā.

ZIEDOJUMI ERGO, GINTS JEGERMANIS UN SANITA UPLEJA-JEGERMANE, GUNTARS KOKOREVIČS, DAINA MARIJA BĪRIŅA, KASPARS BALTACIS, ANDREJS EGLĪTE, INGUS DIĶIS, SIA "PURATOS LATVIA", GUNTA CEPURĪTE, INTA BUŠSGOTELLI, MEČISLAVS MACULĒVIČS*.

DRAUGU STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI

AGNIJA PAULA*, MĀRCIS PAULS, GUNTIS UN EDĪTE BĒRZIŅI, SIA "TECHHELP", SOLVITA RUBEZE*, ILZE OŠĀNE, ROBERTS VEINS*, KRISTĪNE ĀBELNIECE*, AINĀRS KNOKS*, GUNTA PRIEDCĒLĀJA*, INESE LOČMELEJANSONE, KĀRLIS ZEMDEGA, ARTŪRS DĒVITS, HELGE LODZIŅŠ, ARTŪRS DZENIS, MADARA MEŽVIETE*, VITA DIĶE, ARMANDS BĒRZIŅŠ, ILZE GRINŠPONA*, DACE FREIMANE, EGILS FUKSIS, INETA SOKOLOWSKI, ILZE LEJIŅA, GUNITA BUHL, RONALDS GUOGIS, ARTA HASKIEVIČA, NAURIS SMAĻĶIS, LIENE JAKOBSONE, ANNA LOSĀNE ROZE, LINDA ŪDRE*, ARMANDS MORTUZANS, AGNESE GRĪSLE, ELĪNA NESIMIOGLU, AIVARS JUNGA, DACE FREIMANE, UĢIS BĀRBALS, RIMVYDAS STEPONAVIČIUS UN 32 ANONĪMI ZIEDOTĀJI. *BIJUŠAIS STIPENDIĀTS EUR 150,000

KOPĀ 2021. GADĀ SAZIEDOTS

100,000

50,000

0

37 318 EUR JANVĀRĪ

26022856

+30 965 EUR FEBRUĀRĪ

+73 817 EUR

MARTĀ

info@vitolufonds.lv

142 100 EUR

MIĻŠ PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM!

www.vitolufonds.lv


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.