Vītolu fonda ziņas JANVĀRĪ | 2023

Page 1

JANVĀRIS 2023

Ziedojuma līgums Nr.1Jānis Andersons

vairāk lasiet šeit

Dibināta SIA "Komercizglītības centra" stipendija.

vairāk lasiet šeit

Dibināta SIA "BTT" stipendija.

vairāk lasiet šeit

Dibināta VISMA stipendija.

vairāk lasiet šeit

ā devies bijušais ALB priekšsēdis Bruno

ņš (1924 -2023).

25.01. Leču ģimene piešķir stipendijas Ozolnieku

vidusskolā.

vairāk lasiet šeit

09.01. Piešķirtas Māras

Dāmes stipendijas Smiltenes vidusskolā.

vairāk lasiet šeit

11.01. Piešķirtas Neretas novada uzņēmēju stipendijas.

Stipendiāti viesojās absolvētajās vidusskolās un aicina jauniešus pieteikties stipendijām.

vairāk lasiet šeit

04.01.Plūmju ģimenes

tikšanās ar stipendiātiem.

vairāk

KMPG audits Vītolu fondā no 23. līdz 27.janvārim.

vairāk lasiet šeit

21.01. Dzintra Bungs tikšanās ar stipendiātiem Latvijas Okupācijas muzejā.

vairāk lasiet šeit

Bijušais stipendiāts Edvīns Danovskis izdevis grāmatu.

Intervija laikrakstā "Diena" ar ziedotājiem Robertu Veinu un Nilu Odiņu.

Ziedotājs Gundars Strautnieks saņēmis "Kokneša balvu".

vairāk lasiet šeit

Izskolotie stipendiāti Inga

Pudža un Linards Lapčinskis

saņēmuši Latvijas Zinātņu

akadēmijas balvu.

vairāk lasiet šeit

ZIEDOJUMI JANVĀRĪ

Ziedojuši: Jānis Andersons, Daina Bīriņa, Gints Jegermanis, Sanita UplejaJegermane, Māra Dāme.

Agneses Strazdas jubilejas

stipendijai medicīnā ziedojuši:

Mīļš paldies visiem ziedotājiem!

DRAUGU STIPENDIJA 2023

Ziedojuši: Artūrs Dēvits, Jānis Eidaks, Ieva Everte, Mārcis Pauls, Solvita

Rubeze, Juris Ročāns, Edvards

Lorencs, Baiba Bārtule, Elva Krejci, SIA "Dr. Oltes zobārstniecība", Roberts

Veins, Dace Freimane, Aivars Sinka, Kristīne Ābelniece, Ināra Krūmiņa, Ilze Šulce, Helge Lodziņš, Mārtiņš Zālītis, Gunta Priedcēlāja.

Nellija Strazda, Mārtiņš Strazds, Ilze

Strazda, Jeļena Zviedre, Edgars Svarinskis

www.vitolufonds.lv | info@vitolufonds.lv | 26022856 Lāčplēša iela 75B, Rīga, Latvija

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.