Vītolu fonda ziņas 2023 | APRĪLĪ

Page 1

Jaundibināta stipendija!

SIA "Primekss" stipendija

vairāk lasiet šeit

APRĪLIS 2023

Mūžībā devusies ziedotāja Daina Melbārde (1933-2023).

vairāk lasiet šeit

Jaundibināta stipendija!

Jāņa Mirķa un Evijas (dzim. Zvirbules) Mirķu stipendija

vairāk lasiet šeit

Jaundibināta stipendija!

Zeltītes Vizmas Kasparsons piemiņas stipendija

vairāk lasiet šeit

Uzņēmuma "Georges Monin"

dāvana Gemoss 30 gadu jubilejā -

10 000 EUR Artura Treija piemiņas fondā.

vairāk lasiet šeit

Spravņiku ģimene dibina stipendiju topošajiem pedagogiem.

vairāk lasiet šeit

No 24. aprīļa līdz 15. maijam

izsludināta pieteikšanās Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendijām medicīnā.

vairāk lasiet šeit

SEB banka dāvina 17 datorus fonda stipendiātiem.

vairāk lasiet šeit

Vītolu fondam - 21!

vairāk lasiet šeit

lī un martā norisinās intervijas 70 kandidātiem klātienē vai OM platformā.

14.04. Desmito reizi norisinājās ziedotāja Arņa Apsīša meža stādīšanas talka.

vairāk lasiet šeit

07.04. Piešķirtas E-klases stipendijas “Gudrs, vēl gudrāks” 11.klašu finālistiem.

vairāk lasiet šeit

26.-28.04. Tikšanās ar ziedotājām Ritu Kaimiņu un Sarmīti Plūmi.

18.04. Ziedotāju Kārļa un Lauras Vasarāju tikšanās ar stipendiāti Anniju Sintiju Tomu.

vairāk lasiet šeit

SIA "DZELME UN PARTNERI"

sveic Vītolu fondu dzimšanas

dienā un ziedo 600 EUR Draugu stipendijai.

Lepojamies! Ziedotājs Arnis Apsītis saņem Latvijas Valsts augstāko apbalvojumu.

vairāk lasiet šeit

TV3 publicēja sižetu par fonda dzimšanas dienu, intervija ar stipendiātu Egīlu Kļusu.

vairāk lasiet šeit

Lepojamies! Astrīdas un Laimona Jansonu piemiņas stipendijas saņēmējs Dāvids Rubens un māksliniece Evelīna Tillere izdod dzejoļu krājumu "Tā pil laiks".

vairāk lasiet šeit

Lepojamies! Bijušais stipendiāts Mārtiņš Lagzdons uzvar televīzijas spēlē "V.I.P. - Veiksme.Intuīcija.Prāts."

vairāk lasiet šeit

Izskoloto stipendiātu stāstu sērija

Nr. 4 | Ainārs Knoks

video skatiet šeit

150,000 100,000 50,000 0

Ziedojuši: ERGO, SIA "UNISO", SIA "Primekss", SAS "GEORGES MONIN", Gints Jegermanis un Sanita Upleja-Jegermane, Baiba Priedīte, Daina Bīriņa, Mārtiņš un Gunita Spravņiki, Zane un Valdis Dakuļi, Zeltītes Vizmas Kasparsons bērēs saņemtie ziedojumi.

Astrīdas Jansones piemiņas stipendijai ziedojuši:

Inna Rozenšteina

Mīļš paldies visiem ziedotājiem!

DRAUGU STIPENDIJA 2023

Aprīlī ziedojuši: Baiba Bārtule, Gunta Priedcēlāja, Zane Timma, Ināra Krūmiņa, Aivars Sinka, Kristīne Ābelniece, Elva Eglīte, Roberts Veins, Mārcis Pauls, Edvards Lorencs, Inguna Kļaviņa, Aivars Junga, Līga Maļinovska, Aiga Vasiļvolfa, Helge Lodziņš, SIA "DZELME UN PARTNERI", Mārtiņš Zālītis.

ZIEDOJUMI APRĪLĪ
www.vitolufonds.lv | info@vitolufonds.lv | 26022856 Lāčplēša iela 75B, Rīga, Latvija EUR Ziedojumugrafiks 22550EUR +49735EUR Janvāris Februāris +30550EUR Marts +36796EUR Aprīlis

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.