Vilamallecsques 38

Page 1

Número 38 - Tardor 2011

La revista d’informació municipal que parla i escolta


editorial Benvolguts veïns i veïnes, Em complau molt dirigir-me a tots vosaltres, perquè tinc la necessitat, i alhora el desig, de donar-vos les gràcies pel suport que ens vau donar el passat dia 22 de maig. La meva sensació ha estat que esteu contents amb la gestió que ha portat a terme el nostre equip de govern. Vull dir-vos que totes i cadascuna de les persones que hem format part d’aquest equip no hem escatimat esforços perquè Vilamalla sigui cada dia una mica millor. El vostre suport em fa pensar que molts de vosaltres esteu d’acord amb el fet que seguim en la mateixa línea d’actuacions que hem portat a terme fins ara al nostre municipi, tal com ja heu pogut veure a les propostes que us hem fet per als propers quatre anys. Només vull dir-vos que les persones que formem part d’aquest nou equip de govern portem Vilamalla al nostre cor i, per tant, l’estimem, i tenim molta il·lusió per portar a terme els projectes que ens hem proposat, encara que, si som realistes, sabem que la situació econòmica actual no ens ho posarà fàcil. Carlos Álvarez Alcalde de Vilamalla

vilamalla@vilamalla.cat


13

8

sumari 24

20

18

COL.LABORA:

8 - Eleccions Municipals 2011 / 13 - La festa d’homenatge a la gent gran /18 - Asfalt mediambiental a Vilamalla / 20- Entrevista a Joan Subirós / 24 - Entrevista a Hèctor Ruíz


ACTIVITATS PER ALS/LES VILAMALLENCSQUES CLASSES DE PILATES Al Centre Cívic Sant Vicenç. Dimecres de 15:30h a 16:30 hores. Per a inscripcions, acudiu a l’Ajuntament de Vilamalla. Tel. 972 52 51 76. GIMNÀS DE MANTENIMENT I RELAXACIÓ PER A GENT GRAN Al Centre Cívic Sant Vicenç. Dimarts de 16:30 a 17:30 hores. Per a inscripcions, acudiu a l’Ajuntament de Vilamalla. Tel. 972 52 51 76. TALLER DE MEMÒRIA Els divendres de 9:15 a 10:15 hores del matí. Al Centre Cívic Sant Vicenç. Inscripcions a l’Ajuntament de Vilamalla. Tel. 972 52 51 76. BALLS DE SALÓ Els divendres al vespre. Al Centre Cívic Sant Vicenç. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Sr. Toni. Tel. 619 751 563. CLASSES DE MANTENIMENT Dilluns i dimecres de 20:30 a 21:30 hores. Al Pavelló Poliesportiu. Per a inscripcions, acudiu al mateix pavelló. FUTBOL Per a petits i grans, masculins i femenins. Al Camp de Futbol Municipal. Per a inscripcions, acudiu a en Carles o en Marc. Tel. 972 52 60 38. PETANCA A les pistes del Parc de les Artigues. Per a inscripcions, acudiu senyor Paco. Tel. 972 52 55 66. CURS DE PUNTES DE COIXÌ Un dia a la setmana en dos nivells diferents en horari de matí o tarda a convenir. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb la Sra. Bernadette. Tel. 972 52 56 94 o 664 551 010. CLASSES DE TAEKWONDO Per a nens i nenes. Al gimnàs de l’escola de Vilamalla. Per a inscripcions, acudiu a l’AMPA de l’escola de Vilamalla. CLASSES D’ANGLÈS ORAL PER A MAINADA A l’escola de Vilamalla. Per a més informació i inscripcions, poseu-vos en contacte amb l’AMPA de l’escola de Vilamalla. CLASSES DE FUNKY PER A MAINADA A l’escola de Vilamalla. Per a més informació i inscripcions, poseu-vos en contacte amb l’AMPA de l’escola de Vilamalla. CLASSES DE PINTURA PER A MAINADA A l’escola de Vilamalla. Per a més informació i inscripcions, poseu-vos en contacte amb l’AMPA de l’escola de Vilamalla.

agenda AGENDA 28 d’octubre de 2011 Castanyada popular/Festa de Halloween Al Pavelló Poliesportiu de Vilamalla 18 de desembre de 2011 Marató de TV3 des de Vilamalla 23 de desembre de 2011 Caga Tió al Centre Cívic Sant Vicenç

INFORMACIÓ AJUNTAMENT DE VILAMALLA Pl. de la Font, 2 - 17469 VILAMALLA Tel. 972 525 176 - Fax. 972 525 684 e-mail: vilamalla@vilamalla.cat Horari d’atenció al públic: DILLUNS de 8:30 a 14:00 hores i de 16:00 a 18:30 hores. DE DIMARTS A DIVENDRES de 8:30 a 14:00 hores. Mossos d’Esquadra: 112 Emergències Vilamalla: 663 807 810 Dispensari Vilamalla: 972 526 189 Hospital de Figueres: 972 501 400 Policia Local de Figueres: 972 510 111 Pavelló Poliesportiu: 872 526 246 Escola Pública Josep de Ribot i Olives: 972 525 525 Ona Vilamalla: 972 526 239 Taxi Vilamalla (24h): 629 661 812

EDICIÓ I DIRECCIÓ: Ajuntament de Vilamalla DISSENY I MAQUETACIÓ: Visusevents REDACCIÓ: Ajuntament de Vilamalla i Mar Casas Visusevents i imatges d’arxiu IMPRESSIÓ: Impremta Pagès PUBLICITAT: vilamalla@vilamalla.cat DIPÒSIT LEGAL:

FOTOGRAFIA: GI93/1995


HIMNE FUTBOL CLUB VILAMALLA Endavant Vilamalla podem guanyar! Endavant Vilamalla podem guanyar! Som i serem una pinya tots plegats, esclata l’afició i Vilamalla campió. Som i serem una pinya tots plegats cantem gol i Vilamalla guanyador. Endavant Vilamalla podem guanyar! Endavant Vilamalla podem guanyar! Tota l’afició sentim els colors, blanc i negre són i la senyera al nostre cor. Endavant Vilamalla podem guanyar! Endavant Vilamalla podem guanyar! Vilamalla, la tramuntana i l’Alt Empordà! Vilamalla, la tramuntana i l’Alt Empordà! Endavant Vilamalla podem guanyar! Endavant Vilamalla podem guanyar!


ple CONVOCATÒRIA A SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Sessió: Extraordinària Núm. 03/11 Data: 07/03/2011

ORDRE DEL DIA 1. Aprovació provisional de la modificació puntual núm. 2 POUM Vilamalla. 2. Sol·licitud d’incorporació de l’Ajuntament al Pla de Pensions de Promoció Conjunta per l’administració local de Catalunya promogut per l’ACM, CCOO i UGT. 3. Aprovació de l’expedient de caducitat de concessió dels drets funeraris. 4. Resolució de l’expedient de titularitat de la parcel.la L del Polígon Empordà Internacional. 5. Conveni de cessió de terrenys. 6. Creació del fitxer de videovigilància, gestió d’accés i seguretat. 7. Aprovació del pla de gestió de residus municipals. CONVOCATÒRIA A SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Sessió: Ordinària Núm. 04/2011 Data: 04/04/11

ORDRE DEL DIA 1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions ordinària i extraordinàries núm. 1, 2 i 3/11. 2. Coneixement d’actes de la Junta de Govern Local núm. 23 i 24/10 i 1 a 4/11. Decrets de l’alcaldia núm. 1 i 2/11. 3. Derogació del reglament del servei d’abastament d’aigua potable. Aprovació del reglament del servei municipal d’abastament d’aigua potable de Vilamalla. 4. Cessió de la porció terrenys a la Diputació per les obres de millora de la capacitat hidràulica de la ctra. GIV-6228. 5. Aprovació provisional del pla especial de masies. 6. Aprovació de l’ordenança municipal per la gestió de runes i terres. 7. Aprovació del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2011. 8. Informacions alcaldia. 9. Torn obert de paraules. CONVOCATÒRIA A SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Sessió: Extraordinària Núm. 05/11 Data: 26/04/2011

ORDRE DEL DIA 1. Elecció dels membres de la mesa. Eleccions locals del dia 22 de maig de 2011. 2. Coneixement de la resolució de l’alcaldia i liquidació del pressupost de 2010. 3. Aprovació de l’expedient i modificació de crèdits. 4. Acceptació d’ajudes POIS-2011. Nucli antic, 2ª fase. 5. Aprovació del model de registre de declaració d’interessos. 6. Expedient d’inici de contractació d’obres d’arranjament dels vestidors del camp de futbol. 7. Expedient d’inici de contractació d’obres POIS. Nucli antic, 2ª fase. 8. Modificació de la zona d’equipaments SUD-5, planta de biomassa. 9. Nomenament tècnic de l’obra de soterrament del nucli antic. CONVOCATÒRIA A SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Sessió: Extraordinària Núm. 06/11 Data: 08/06/2011

ORDRE DEL DIA 11. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions ordinària i extraordinària núm. 4 i 5/11.


CONVOCATÒRIA A SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Acta núm.: 07/11 Data: 11-juny-2011 Sessió: Extraordinària

ORDRE DEL DIA A Vilamalla, l’onze de juny de dos mil onze, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament, essent les dotze hores, van concórrer de conformitat amb els articles 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del Règim Electoral General (LOREG), i el 37 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats Locals (ROF), els regidors electes a les últimes eleccions que s’expressen a continuació. Constitueixen un total de 9 regidors electes i, per tant, la majoria absoluta dels regidors electes exigits a l’art. 195 de la LOREG, i es reuneixen amb objecte de celebrar la sessió pública extraordinària de constitució de l’Ajuntament, donant fe de l’acte la secretària de la corporació. 9. Nomenament tècnic de l’obra de soterrament del nucli antic. CONVOCATÒRIA A SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Sessió: Extraordinària Núm. 08/11 Data: 20/06/2011

ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de constitució de l’Ajuntament (núm. 7/11). 2. Periodicitat i règim de sessions del Ple. 3. Creació i composició de la Comissió Especial de Comptes. 4. Nomenaments de representants de la corporació en altres organismes, en els quals ha d’estar representat l’Ajuntament. 5. Constitució de la Junta de Govern Local i aprovació del seu règim de sessions. 6. Resolucions de l’alcaldia en matèria de nomenament de tinents d’alcalde i delegacions en favor dels membres de la corporació. 7. Nomenament de tresorer. 8. Fixació de les indemnitzacions dels càrrecs electes. 9. Proposta de delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local. CONVOCATÒRIA A SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Sessió: ExtraordinàriaNúm. 09/11 Data: 13/07/2011

ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 20 de juny de 2011 (núm. 08/11). 2. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits. 3. Verificació del Text Refós de Modificació puntual núm. 2 del POUM de Vilamalla. 4. Aprovació del compte general del pressupost 2010. 5. Ratificació dels convenis urbanístics. 6. Coneixement de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (recurs núm. 815/2006). 7. Fixació de les festes locals de l’any 2012.

calendari pagaments PADRONS 2011

PERÍODE DE COBRAMENT

AIGUA I ESCOMBRARIES I GESTIÓ DEPURADORA POLIGON EMPORDÀ INTERNACIONAL 2RT TRIM 2011

DEL 25/07/2011 FINS AL 23/09/2011

IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES

DEL 03/10/2011 FINS AL 02/12/2011

AIGUA I ESCOMBRARIES I GESTIÓ DEPURADORA POLIGON EMPORDÀ INTERNACIONAL 3RT TRIM 2011

DEL 24/10/2011 FINS AL 23/12/2011


notícies breus

eleccions municipals 2011

E

l passat 22 de maig es van celebrar les eleccions municipals 2011. A Vilamalla es van presentar tres llistes amb els seus respectius candidats a l’alcaldia: Convergència i Unió, amb el Sr. Carlos Álvarez al capdavant; el Partit Socialista de Catalunya, representat pel Sr. Enrique Expósito, i el Partit Popular, amb el Sr. Julio Rodríguez de cap de llista. D’un total de 621 vots, 509 van ser per a CiU; 73, per al PSC-PM, i 28, per al PP. Així, actualment, dels 9 regidors que té l’Ajuntament de Vilamalla, 8 són de CiU, 1 del PSCPM, i el PP es va quedar sense representant. Agraïm a tots els representants polítics i a tots els assistents a les urnes la demostració que van fer, d’una banda, d’haver portat a terme una precampanya electoral neta i amb bon ambient entre els candidats i, de l’altra, de saber exercir el dret al vot democràtic.

8

El Sr. Carlos Álvarez exercint el seu dret a vot


bicicletada popular

a

principis de juliol, l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Vilamalla va organitzar una pedalada popular aprofitant part del recorregut del carril bici i alguns dels carrers del casc antic i de la zona residencial del poble. En aquesta trobada hi van participar vilamallencs i vilamallenques de totes les edats i condicions esportives. Com que no era una cursa de caràcter competitiu, tots vam gaudir d’una agradable passejada. A més, el fet de trobar-nos un grup d’entusiastes de la bicicleta va fer que sorgissin idees per organitzar una propera cita amb dos recorreguts de diferents nivells esportius. Fins i tot es va plantejar la possibilitat d’organitzar una cursa de caràcter competitiu. Esperem que aquesta iniciativa tingui continuïtat.

U

Els assistents a la bicicletada popular en plena marxa

el carnaval, més concorregut

n any més, la Festa de Carnaval de Vilamalla ha superat el nombre d’assistents i de comparses de l’any anterior. La concentració de comparses es va fer al Poliesportiu Municipal i va comptar amb servei de bar gestionat per la nova junta de l’AMPA de l’escola. Un cop tots estiguérem ben sopats i amb les “piles” carregades, es va iniciar la rua per diferents carrers del municipi fins a arribar al Centre Cívic Sant Vicenç de Vilamalla, on es va celebrar un gran ball de carnaval i el tradicional concurs de disfresses. Hores abans (a la tarda), va tenir lloc un carnaval infantil per als més menuts. La festa va estar amenitzada pel grup País de Xauxa, que els va fer ballar i gaudir d’allò més. El final de la celebració va ser ben dolç: hi va haver xocolatada per a tothom!


EXCURSIÓ A CARCASSONA

A

mitjan mes de juliol, l’àrea de Cultura i Festes l’Ajuntament de Vilamalla va organitzar una excursió al país veí, a la ciutat medieval de Carcassona. Amb més d’un centenar de persones inscrites al viatge, es van programar dos autocars que, a primera hora del matí, ens van portar fins als embarcadors del canal de Midi de Carcassona per fer un passeig i comprovar com es remunta el canal amb un seguit de rescloses i comportes. Un cop finalitzat el passeig, vam gaudir d’un àpat a un típic restaurant francès anomenat Le Bistro d’Augustin, i, tot seguit, vam passejar per “le cite” medieval, que és un dels grans reclams turístics de Carcassona.

El gran grup de vilamallencs que es van apuntar a l’excursió a Carcassona

El director territorial

ens visita

d’Ensenyament

a

quest passat mes de maig vam rebre la visita del director territorial d’Ensenyament, el Sr. Albert Bayot, per supervisar l’estat del projecte de construcció de la nova escola de Vilamalla. Després de conversar amb la directora de l’escola, la Sra. Verònica Romero, i amb el nostre alcalde, el Sr. Carlos Álvarez, ens va donar bones noticies tot i la situació actual de contenció de la despesa per part de la Generalitat. Hem de seguir treballant en la construcció de la nova escola per finalitzar la part que correspon a l’Ajuntament; és a dir, la de l’urbanització del terreny, que es portarà a terme en els propers mesos. Així, posteriorment, el Departament d’Ensenyament podrà desenvolupar la seva part de realització del projecte per a la construcció de la nova escola.


Festa de final de temporada del Futbol Club Vilamalla amb himne inclòs

E

l Futbol Club Vilamalla celebra, aquest any, el 25è aniversari de la seva fundació. Aprofitant el sopar que s’organitza a final de temporada (que aglutina tots els jugadors, pares i amics), a mitjan mes de juny el club va presentar el seu nou himne i el nou emblema que els caracteritzarà a partir d’ara. Va ser un àpat multitudinari on no hi va faltar espectacle musical ni entrega de records per als jugadors. Val a dir que els jugadors més petis, que tenen entre 4 i 5 anys, van fer embogir els assistents. Ells donen fe de l’ampli ventall de categories que té el club i demostren la seva fortalesa i continuïtat. Endavant!

La festa de final de temporada del F. C. Vilamalla va servir per presentar el nou i primer himne del club.

Festa de final de curs amb la nova AMPA

a

A la festa de final de curs de l’escola de Vilamalla els infants van ser els protagonistes

Vilamalla, el final de curs escolar va concloure amb una gran festa organitzada per la nova AMPA de l’escola Josep de Ribot i Oliva. Després d’unes sessions molt divertides de balls i jocs –fins i tot amb un bany d’escuma que va fer embogir de diversió els més petits–, es va celebrar un sopar de germanor amb tots els pares i professors que va concloure amb la projecció d’un muntatge fotogràfic elaborat per l’escola. La nova junta de l’AMPA comença amb moltes ganes i amb noves idees per executar. Desitgem que ens segueixin sorprenent per molts anys. 11


Teatre per acomiadar el casal d’estiu

E

l dissabte 25 de juny d’enguany es va representar l’obra de teatre del conte de Hansel i Gretel dels germans Grim amb adaptació i representació per part dels membres del casal La Caixa Màgica. Durant els divendres de pràcticament dos mesos, han desenvolupat una tasca excel·lent d’entreteniment, de convivència i de formació assajant i preparant els decorats i els vestuaris per al dia de la representació, que va marcar el final del casal. Els seus membres organitzadors, encapçalats per Maria Lluïsa Torrijos, ens han demostrat, una vegada més, la capacitat que tenen de connexió amb el jovent de Vilamalla. Els alumnes del casal d’estiu representant el conte de Hansel i Gretel

El casal d’estiu Tipi, cada cop més acollit

l

a llar d’infants Tipi, conjuntament amb l’àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Vilamalla, ha organitzat, un any més, un casal d’estiu per als més joves del municipi pensat especialment per fer-los passar una bona estona, per facilitar-los la relació amb altres persones i per permetre’ls l’aprenentatge de diferents activitats, com ara el ball, el cant, la coordinació de moviments, la pintura o el dibuix. Aquest casal, que, en part, està subvencionat per l’Ajuntament de Vilamalla i està destinat a tots els empadronats al municipi, de mica en mica va acollint més mainada de fora gràcies a la seva qualitat.

12


La festa més entranyable: la Festa d’Homenatge a la Gent Gran

a

principis d’abril vam celebrar una festa molt especial, una festa de la qual ens sentim molt honrats i orgullosos: la Festa d’Homenatge a la Gent Gran de Vilamalla. Hem de saber d’on venim per saber cap a on anem, i els nostres pares i avis són el nostre passat que ens projecta cap al futur; per tant, què menys que honrar-los amb una diada dedicada exclusivament a ells? Desprès d’un ofici solemne a la reformada església de Sant Vicenç, ens vam dirigir cap al Centre Cívic del nucli antic per gaudir d’un àpat de germanor. Es van fer unes mencions especials als presents de més edat i es va repartir un enorme pastis per a tothom. Tot seguit vam gaudir d‘un espectacle musical i d’humor a càrrec de Jack Carmelo i Mayte Carreras.

A dalt, dos homenatjats amb l’alcalde de Vilamalla, el Sr. Carlos Álvarez, tallant el pastís de celebració. A baix, la foto de família dels homenatjats

A la festa hi van assistir més d’un centenar d’homenatjats, tot i que, amb acompanyants i familiars, vam superar els dos-cents comensals.

11


El Polígon, també de festa

a

principis de juliol es va celebrar la Festa del Polígon del Pont del Príncep. Per a l’ocasió, es van preparar tota una sèrie d’activitats per als més joves amb un bany d’escuma inclòs, que van gaudir tant petits com grans. Finalment, al capvespre, es va celebrar una fideuada popular amb ball de la mà de l’orquestra Pa d’Àngel.

14

Una vista general de la fideuada popular que es va dur a terme per celebrar la festa del polígon


Segueixen les puntes de coixí

j

a fa uns mesos que s’està portant a terme un curs de puntes de coixí a càrrec de la nostra veïna, la senyora Bernardette. Aquesta activitat tan relaxant ha tingut molt bona acollida entre els/les vilamallencs/ques i, un cop finalitzat el primer curs, els participants ens presenten els seus treballs. El curs de puntes de coixí es porta a terme a la sala petita del Centre Cívic tots els dimecres a la tarda, tot i que, si els usuaris volen, es pot organitzar un grup de matins. En aquestes trobades, a més de posar en pràctica els coneixements de l’art de les puntes de coixí, també s’aprofita per resoldre petits problemes del món del tall i la confecció, ja que, entre tots, busquen solucions a les dificultats que van apareixent. A dalt, una alumna fent puntees de coixí. A baix, la Sra. Bernardette (la segona començant per la dreta) amb les seves alumnes


Les obres de la segona fase continuen a bon ritme es obres de condicionament dels

l

carrers del nucli antic de Vilamalla segueixen a bon ritme. Prova d’aquest fet és que ja s’han obert als veïns i al trànsit dos terceres parts dels carrers que configuren el projecte, com ara els carrers Figueres, Garrigàs, Sant Jordi, Sant Vicenç i Nou. Ara només queda per reformar un dels trams més extensos del poble: la plaça Major, el carrer Major i la plaça de la Font. Entretant, ja s’han adjudicat (i fins i tot han començat) algunes obres de la segona fase del projecte de condicionament. Aquesta segona fase consisteix a remodelar el carrer Creixell i diversos carrerons més, així com a enderrocar un edifici de propietat municipal per adequar diferents espais del casc antic.

Les obres de la segona fase van a bon ritme

l

16

Ja tenim nova subestació elèctrica!

a nova subestació elèctrica de Vilamalla ja és una realitat i en breu es posarà en marxa per garantir el subministrament elèctric a les futures empreses que s’instal·lin a la zona del polígon Empordà Internacional. Aquesta subestació es una aposta per mirar de reactivar el polígon industrial i, de retruc, l’activitat laboral dels vilamallencs i les vilamallenques. Al mateix temps, representa una millora pel que fa a la qualitat del servei de subministrament elèctric al municipi de Vilamalla.


en construcció El nou pipican ens fa més nets i curosos

j

El nou pipican ja està a disposició de tots

a

a fa uns mesos que a Vilamalla s’ha posat en funcionament un espai reservat especialment a les nostres mascotes, els gossos, perquè hi puguin fer les seves necessitats. Es tracta d’un nou pipican ubicat a la part alta del Parc de les Artigues que està voltat d’un tancat de fusta que s’integra perfectament amb l’entorn. Amb aquesta instal·lació, s’intenta reduir l’efecte de les deposicions dels gossos al parc i als carrers propers pel risc de contagi de possibles malalties que aquestes comporten de cares als usuaris del parc, sobretot pel que fa als infants més petits. Per això us encoratgem, recomanem, instem, i gairebé “obliguem” a tots els propietaris de gossos de l’entorn a fer ús d’aquest espai. Esperem que ara els vilamallencs i les vilamallenques s’animin a utilitzar-lo!

Estrenem instal·lacions al camp de futbol

rran de la consecució d’una subvenció de l’àrea d’Esports de la Diputació de Girona, i aprofitant l’aturada estiuenca de la temporada de futbol, s’han portat a terme les obres de remodelació de l’edifici del camp municipal amb un nou vestidor i altres serveis més. A banda d’això –i arran de la nova ubicació de l’entrada al camp de futbol–, també s’ha aprofitat l’avinentesa per soterrar l’última illa de contenidors que restaven a la zona residencial del Pont del Príncep. D’aquesta manera, els veïns de la zona també poden gaudir d’una àrea neta i salubre on poden abocar les escombraries d’una forma selectiva i còmode.


Asfalt mediambientalment sostenible a l’entrada de Vilamalla

D

18

esprés d’haver mantingut diverses converses amb la Diputació de Girona, aquest organisme oficial ha accedit a aplicar un asfaltat de manteniment i una nova senyalització viària horitzontal en el tram d’accés a Vilamalla des de la cruïlla del Pont del Princep fins al casc antic. L’asfalt en qüestió té la peculiaritat d’emparar una tecnologia basada en resines mediambientalment sostenibles.


horaris


JOAN SUBIRÓS: “Tinc un bon equip al darrere compromès amb mi i jo estic compromès amb ells”

J

oan Subirós és, des de fa onze temporades, el president del Futbol Club Vilamalla. Cada dia, 365 dies a l’any, combina la seva feina com a pagès amb la de president del club per aconseguir, juntament amb els seus companys, que aquest tiri endavant. Tot va començar l’any 1986 de la mà d’una colla d’amics vilamallencs que, reunits al bar del poble, van decidir fundar el primer equip de futbol de Vilamalla. Ara estan de celebració: celebren el 25 aniversari de la institució i estrenen samarreta, himne i instal·lacions. Al camp de futbol, que és un dels més grans de l’Empordà, se li afegeixen porxo, bar i vestidors acabats d’estrenar. La temporada promet i les ganes no falten. A més, compten amb un equip d’entrenadors 100% professionals. Enguany compliu 25 anys. Què penseu fer per celebrar-ho? Estem preparant una moguda per Nadal, però encara no hem tancat agendes i no et puc anunciar res. El que sí hem fet ha estat un himne. A finals de la temporada passada, en el sopar de cloenda, el vam presentar i tothom es va endur el CD a casa. A més, també tenim samarreta nova, com sempre, amb l’escut i les quatre barres al cor.

20

Quina és la teva tasca com a president del F. C. Vilamalla?Som un club petit i tots els membres que hi estem implicats treballem dia a dia en tot el que podem.

El primer equip del F. C. Vilamalla

Tothom té una funció assignada, però tots fem de tot, perquè això porta molta feina. En aquest sentit, la figura del president és el de menys, perquè, en definitiva, som una colla d’amics que treballem perquè aquesta història tiri endavant, perquè ens agrada, perquè ho sentim. Quants sou aquesta temporada?Aquest any tenim dotze equips de jugadors d’entre 4 o 5 anys i més de 30, que juguen a tercera catalana. Tenim totes les categories: tercera catalana, dos juvenils, un cadet, dos infantils, tres alevins, un benjamí i dos prebenjamins. En total són uns 180 nanos, o sigui, uns 180 nanos i uns 360 pares, amb qui mantenim una relació molt directa i comunicativa, perquè també formen una part molt important del club. Són molts, els jugadors de Vilamalla? Prop d’un 20%; la resta són de Figueres i voltants: Vilafant, El Far, Garrigàs... Com us organitzeu? Cada dia hi ha entrenament, però cada equip entrena un parell de dies a la setmana, i els caps de setmana juguem. Quina és la vostra filosofia de fons? Intentem transmetre que el futbol és un ingredient més de la vida, i que és un esport que requereix treball en equip, un esport on la companyonia resulta essencial.


Com vas arribar a ser president del F. C. Vilamalla? A mi em van enganyar (somriu). La veritat és que, tot i que sóc nascut a El Far, tota la meva vida ha estat vinculada a Vilamalla, i sempre he estat a disposició del club, fins i tot abans de ser-ne el president. Un dia vaig entrar a la junta i l’antic president, que feia dotze anys que ocupava el càrrec, em va engrescar a substituir-lo perquè estava cansat, de manera que aquí estic. Dius que l’antic president va plegar al cap de dotze anys i tu ja en portes onze... Sí, ja fa temps que dic que vull plegar, perquè hi ha moltíssima feina, però ningú es deixa entabanar, i alguns em diuen que, si jo plego, ells també. Sóc conscient que tinc un bon equip al darrere compromès amb mi i jo estic compromès amb ells. El futbol a aquest nivell està desprestigiat? I tant! Aquí tothom pensa en el Barça. En aquest món hi ha dos equips: el Barça i el Madrid; la resta és com si no existís. Si juga el Barça, encara que hi hagi entrenament, ve una quarta part de la gent, i, si es pot, es canvia l’entrenament i tot. A mi això em dol, perquè no ho trobo normal, però el món funciona així. Què ha de fer una persona que vulgui jugar amb vosaltres? Les portes estan obertes cada dia per a tothom. Qui vulgui participar de tot això ha de venir al camp de futbol. Aquí li donem informació, pot provar l’experiència i, si li agrada, es pot quedar. Durant la vostra trajectòria heu tingut alts i baixos. Vau començar a jugar com a afeccionats, heu arribat a primera regional, i ara esteu a tercera. Quin és el vostre objectiu? Hem de pensar que som un club petit. El fet d’estar a primera va ser molt bonic mentre va durar, però mai es pot defallir, sempre s’ha de mirar endavant. No ens podem aturar. Hem de tenir constància i intentar millorar cada any, perquè no podem perdre de vista que treballem amb persones. També heu tingut el Villarreal entrenant aquí... Sí, això també va ser molt bonic, perquè veies els jugadors professionals entre la mainada i ens va servir per aprendre molt. Joan Subirós, president del F. C. Vilamalla


espai jove PREPAREM EL DECORAT PER L’OBRA DE TEATRE

A

l llarg d’aquest 2011 es continua amb la consolidació del Pavelló Poliesportiu i de l’Espai Jove com a espais de trobada i de participació i com a llocs de referència per als joves del municipi. És per això que, des de l’Ajuntament, s’han programat diferents activitats proposades pels joves i consensuades per l’àrea de Joventut: activitats lúdiques, culturals i formatives que volen donar resposta a les necessitats dels nostres joves. Fem una mica de memòria del que hem fet en aquests darrers mesos... Al mes de març vam fer un curs de teatre on els joves van poder aprendre interpretació. A l’abril vam poder gaudir d’un taller de roses, d’un intercanvi de llibres i contes i d’un fotoconcurs on els participants van haver de fer fotografies sobre la primavera des de diferents punts del municipi. Les imatges resultants es van exposar a l’Espai Jove durant tot el mes de juny.

Durant aquest mes també va tenir lloc el casal La Caixa Màgica, un espai de lleure, formació i trobada dels infants i preadolescents del municipi on les activitats que es van portar a terme es van utilitzar com a mitjà d’aprenentatge i de creixement personal. Així, a partir d’un conte, vam treballar els valors i la creativitat dels infants. L’equip de dirigents estava format per Lluïsa Torrijos com a monitora de lleure, Aleix Pérez i Víctor Angulo com a monitors en pràctiques i Alexia Nenesich com a premonitora.

JOVES PREPARANT EL MURAL DE L’ESTIU

Per a l’estiu, es va fer una programació fresca i engrescadora que va comptar amb el suport de Jonatan Catalán, que va fer les pràctiques de monitor de lleure ajudant en la programació i en el monitoratge de les diferents activitats i tallers que es van dur a terme: de retoc de fotos, de PC bàsic, de polseres de fil, etc. Al final, es va fer un mural per decorar l’entrada del poliesportiu i una excursió a la platja de Roses.

22


ELS GUANYADORS DEL CAMPIONAT DE BILLAR

Volem destacar l’empenta d’alguns dels joves de l’associació Joves Vilamallenks, que han donat suport a algunes de les activitats que s’han portat a terme al municipi, com ara la cavalcada de Reis o el carnaval, i a d’altres organitzades per l’Espai Jove, com ara la primera bicicletada popular, el campionat de futbol 5x5 o el campionat de billar.

L’Espai Jove de Vilamalla ja és un Punt d’Informació Juvenil (PIJ) adscrit a la Xarxa de la Generalitat. Allà hi trobareu informació sobre temes com la feina, la formació, la salut, diverses activitats, l’habitatge o subvencions, entre d’altres. No dubteu a venir i a preguntar-li a la nostra dinamitzadora, la Laura, tot allò que necessiteu.

Volem aprofitar l’ocasió per agrair la vostra participació a les diferents activitats i esperem que us animeu a explicar-nos les vostres propostes i iniciatives, o bé directament a l’Espai Jove o a través del Facebook buscant ”Vilamalla Joventut”. Així mateix, consulteu l’actualitat al blog http:// vilamallajoventut.blogspot.com/

Us convidem a les diferents activitats que es duran a terme durant el mes d’octubre: 7, 10 i 14 d’octubre: taller de samarretes. 8 d’octubre: campionat de 5x5 de futbol de Vilamalla. 15 d’octubre: concurs de vídeos amb el mòbil. 22 d’octubre: data final per lliurar les fotos de l’estiu per al concurs. No us perdeu tampoc les xerrades informatives: 19 d’octubre: “SOC, què és?”. 21 d’octubre: “Voluntariat pel món”. També continuen les classes de bàdminton i iniciem les de kickboxing!


HÈCTOR RUIZ: “Agraeixo molt a familiars i amics que em vinguin a animar, perquè gràcies a ells em surten forces d’on no n’hi ha”

E

ns trobem amb el nedador Hèctor Ruiz a ple estiu, precisament en un moment dolç de la seva carrera: ha guanyat els campionats de Catalunya i d’Espanya d’aigües obertes de 5 i 10 quilòmetres i ja té les maletes a punt per marxar cap al Campionat del Món de Xangai. Aquest figuerenc de 20 anys resident a Vilamalla no pot amagar la seva passió. Duu les ulleres marcades al rostre de tantes hores d’entrenament i, quan parla de natació, se li il·lumina la cara.

l’any 2010 –gràcies al seleccionador de la selecció espanyola, que es va adonar que tenia futur si s’especialitzava en aigües obertes–, neda en aigües obertes i és una de les figures més destacades de casa nostra pel que fa a aquesta modalitat de natació.

Quan vas començar a nedar? Vaig començar als 9 mesos fent cursets municipals per aprendre a relacionar-me amb l’aigua. Després, de més gran, vaig Hèctor Ruiz va entrar al Club Natació fer els típics cursets de natació. Allà em Figueres quan tan sols tenia 8 anys i quan van proposar que entrés al Club Natació ni tan sols volia competir professionalment, Figueres perquè veien que tenia nivell i però el seu talent i la seva persistència l’han que podia fer-ho bé, però jo els vaig dir que portat per camins inesperats. Ara, des de no, que no m’agradava aquest món. Hèctor Ruíz, nedador professional d’aigÜes obertes

20


El que passa és que, a base d’anar-me insistint, vaig accedir a apuntar-m’hi amb la condició que no competiria, però, un cop ets a dins, com que tothom competeix, no te’n pots estar.

et poden fer baixar el rendiment, com el que ens va passat l’any passat a Turquia, que vam haver de nedar entre un munt de meduses i me’n van picar més de 40.

I, vés per on, arribes a competir en un mundial... Sí, em fa molta il·lusió. Anar a un mundial representa marxar amb tota la selecció i estar-te dues setmanes al lloc on se celebra. La primera et serveix per adaptar-te al lloc i als canvis horaris, i la segona és la de la competició. Has d’estar molt concentrat, però, un cop ets allà, et concentres automàticament.

Quines qualitats has de tenir per nedar en les condicions que fas tu? Les qualitats no les sé, però has de tenir les coses molt clares i abocar-hi molt i molt sacrifici. En aquest sentit, la preparació física és vital, però la psicològica també, perquè has de tenir clar el que vols aconseguir i saber com fer-ho, a més de mantenir-te el millor possible, tant si et quedes endarrerit al principi de la carrera com al final, quan les cames i els braços et pesen més. Davant del patiment, la tendència és dir: “Jo no puc més; ho deixo aquí”. Però, si ets fort de ment i saps que els altres també estan patint tant o més que tu, penses que has d’aguantar i guanyar.

Te’n vas sol, sense la família? Aquest cop sí, però els meus pares (i, fins i tot, la meva àvia) m’acompanyen a tots els campionats que poden. Tot i que a casa ningú s’ha dedicat al món professional de l’esport, els hi agrada que estigui entrenant i que em vagin les coses bé. Per a ells és una alegria. I com acabes? Acabes rebentat i, de vegades, m’agafa rampa al bessó. Al campionat També estàs estudiant INEF. T’ho pots d’Espanya, a Castelldefels, per exemple, jo li combinar bé? La veritat és que no, perquè els portava dos minuts d’avantatge al segon i una horaris se solapen. Pensa que entreno de dilluns rampa em va retallar un minut i mig a l’última a divendres de 7 a 9:30, de 12:30 a 14:30 i de volta. Recordo que cridava i que quasi plorava de 18:00 a 20:00, a més a més dels dissabtes al mal i d’impotència, perquè m’havia esforçat molt matí. De moment, els companys em van deixant i sabia que, si no guanyava, no tenia cabuda en els apunts. el campionat del món. Però el meu entrenador i els meus amics em van donar suport i, al final, La natació és, doncs, la teva prioritat? Ara sí, vaig seguir i vaig guanyar. Per això agraeixo però tinc clar que un cop acabi aquesta etapa la molt a familiars i amics que em vinguin a animar, meva prioritat serà la carrera. perquè gràcies a ells em surten forces d’on no n’hi ha. I fins a quina edat podeu estar en actiu? Depèn, però, en general, els que compateixen Aquest esport et dóna per viure? No. Jo no en aigües obertes arriben fins als 35, més o estic cobrant res, perquè el Club Natació Figueres menys. Ara sóc dels més joves. és molt petit; amb prou feines em poden pagar els viatges. Tinc sort dels meus pares, perquè Quines diferències hi ha entre competir tampoc tinc temps per treballar. El que sí he de en una piscina o en aigües obertes? En dir és que tant l’Ajuntament de Vilamalla com la aigües obertes tens molt més contacte amb els de Figueres em donen una quantitat simbòlica a nedadors. Així com a fora de l’aigua tots ens l’any per la meva activitat. De fet, m’agradaria no coneixem i ens portem de meravella, a dins haver de dependre dels meus pares i, per això, tots som rivals. Encara que no està permès, de m’he arribat a plantejar anar-me’n a un club més vegades hi ha baralles i tot, però, si l’àrbitre et gran, però encara no sé què faré. veu, et pot treure targeta groga o vermella, com en el futbol. També afecta molt la climatologia, Finalment, l’Hèctor va quedar tretzè en la properquè has de vigilar la temperatura de l’aigua, va dels 5 quilòmetres en aigües obertes del seu que tant si és molt alta com molt baixa et pot primer Campionat del Món absolut i continua afectar molt negativament fins a causar-te, fins i entrenant-se al Club Natació Mataró per acontot, la mort. Pensa que podem estar dues hores seguir més èxits. El seu proper gran objectiu: seguides nedant, i això és molt esforç i molt l’Olimpíada de Río de Janeiro del 2016. estrès. Després hi ha altres factors externs que 25


horaris renfe VILAMALLA

BARCELONA

Dies laborables: 07:29 - 08:59 - 10:59 - 12:59 - 14:59 - 16:29 - 17:57 - 19:29 Dies festius: 07:29 - 08:59 - 10:59 - 12:59 - 14:59 - 16:29 - 16:59 - 19:09 - 20:01

PORT BOU

VILAMALLA

Dies laborables: 08:24 - 09:34 - 11:24 - 13:24 - 15:24 - 17:24 - 19:24 - 21:32 Dies festius: 08:54 - 10:57 - 12:54 - 14:54 - 17:24 - 19:24 - 21:32

vilamallencsques

L’Esteve felicita el seu fill Sergio, que el dia 23 d’cctubre fa 2 anys.

26

En Sergio felicita el seu pare, l’Esteve, que el dia 29 d’octubre fa anys.

El dia 26/10/2011 l’Ernest fa 33 anys! Et desitgem el millor per a aquest nou any que encetes. Per molts anys!

El dia 13/6/2011 la Marina va fer 4 anys. Per molts anys de part dels teus pares, germana, avis i amics!


onavilamalla PROGRAMACIÓ Hora

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Habaneres

Radio Nit

Radio Nit

Radio Nit

Radio Nit

Radio Matinada 2

Radio Matinada

Radio Matinada 2

Radio Matinada

Musica 60,70,80,90

Musica 60,70,80,90

Musica 60,70,80,90

Musica 60,70,80,90

Radio Mati

Radio Mati 2

Radio Mati

Sardanes

Radio Relax

El temps i algo mes amb en Guillem

Taula amb l'experiencia (repeticio)

Radio Relax

Radio Sardanes

Tot català

00:00 1:00

Radio Matinada

2:00 3:00

Radio Matinada

Radio Matinada

4:00 5:00 6:00 7:00

Musica 60,70,80,90

8:00

Habaneres

Musica 60,70,80,90

Habaneres

9:00 10:00

Radio Mati

Radio Mati 2

11:00

12:00

Radio Relax

Cuina amb la Maria Acudits Netes Maria

Radio Relax

Radio Relax

Cuina amb la Maria Acudits Netes Maria Radio Relax

13:00 Radio Tarda

Radio Tarda 2

Radio Tarda

Radio Tarda 2

Radio Tarda

16:00

Tardes Nostalgiques

Tardes Nostalgiques

Tardes Nostalgiques

Tardes Nostalgiques

Tardes Nostalgiques

17:00

Radio Tarda

14:00 15:00

Radio Tarda

18:00

El racò de l'equalizador

Radio Tarda 2 Radio Tarda 2

Radio Tarda

In Music

Fil musical IN

In Extremis

Tardes Nostalgiques

Tardes Nostalgiques

22:00

Radio Nit

Habaneres 23:00

El temps i algo mes amb en Guillem Cantos Rodados

Radio Nit

Tot català

EME MUSIC

Dues Hores amb en Jesus

Taula amb l'experiencia (repeticio)

Taula amb l'experiencia

21:00

Fil musical EME MUSIC

Ruta 66

Radio Nit

20:00

Radio Tarda 3

Radio Tarda

Tardes Nostalgiques 19:00

Radio Mati

La Taberna d'en Conan Dijous Disco

Ens patina l'embrague

Radio Nits

Radio Nit

Radio Nit

Radio Nit


vilamalla@vilamalla.cat


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.