Page 1

40Anni ver s ar y T H

M A D E

IN

IT A L Y


40Anni ver s ar y T H

M A D E

IN

IT A L Y

F ONDME T ALcompi enel 2012i l quar ant es i mo e ci r conf er enz e dedi cat e che, pur annodal l as uaf ondaz i oneecel ebr aques t or i s pet t ando l a nor mat i va E T RT O, hanno event o con un pr oget t o dal l ’ el evat o per mes s odir i dur r ei lpes odel l ar uot as enz a cont enut o t ecnol ogi co denomi nat o 9RR.penal i z z ar nel ar es i s t enz a.   L a r uot a 9RR r acchi ude i ns é l ’ es s enz aL ar uot acons t r ut t ur amonobl occoèf us ai n del l ’ es per i enz a pl ur i ennal e del Gr uppo bas s apr es s i oneut i l i z z andoal l umi ni opr i mar i o F ondmet al s ui campi di gar adel Mot or s por t Al S i 7MgS rt r at t at ot er mi cament eT 6cos ìda mondi al eai pi ùal t i l i vel l i . ot t ener e pr opr i et à di r es i s t enz a s enz a   compr omes s i . L es i ner gi et r al e di ver s e ent i t à delgr uppo   hannoper mes s odiot t ener econl a 9RRun L a 9RR è qui ndi s i nt es i di Pr es t az i oni , pr odot t o dal l ’ al t o cont enut ot ecnol ogi co,L egger ez z aeS t i l eF ondmet al . l owed a cons i der abl e wei ghtr educt i on s t udy per i od,dur i ng whi ch ourengi neer s al una r uot al egger a,r es i s t ent e e dal l af or t e  t hout penal i s i ng t he wheel s t r engt h. made numer ous cal cul at i ons and vi r t ualwi connot az i ones por t i va. s i mul at i ons es s i onswi t ht heai m off i ndi ngan   I l des i gna7r az z es doppi at eèi l r i s ul t at odi un I n2012F ondmet al cel ebr at esi t sf i r s t40y ear s opt he wheel i s a onepi ece s t r uct ur e i mum r at i obet weens t r engt h,wei ghtand T l ungoper i ododis t udi ochehai mpegnat oiand,on t he occas i on of t hi si mpor t ant s act ur ed t hr oughl ow pr es s ur e cas t i ng t y l e,whi ch ar et he es s ence oft he 9RR manuf nos t r i i ngegner i i nnumer os es es s i oni di cal col o anni ver s ar y , i t hasdeci dedt ol aunchahi t ech pr wi t h pr i mar y al umi ni um Al S i 7MgS r ,whi ch i s oj ect . es i mul az i onivi r t ual ialf i ne dir i cer car ei lpr oj ectnamed9RR. t henT 6heatt r eat eds oast oachi eves t r engt h   mi gl i or er appor t ot r ai l pes o,l ar es i s t enz ael o  es i s t ance wi t hout compr omi s es . T he des i gn has been opt i mi s ed t hr ough and r s t i l e,che s ono al l a bas e del l ar uot a 9RR.T he9RRwheelencompas s est hees s enceof s he 9RR can t her ef or e be def i ned ast he t at eof t hear t CAD ( Comput er Ai ded T   t he F ondmet al Gr oup' s mul t i annualDes y nt hes i sofper f or mance,l i ght wei ghtand i gn) as wel l as f at i gue s i mul at i on s I l des i gnès t at or eal i z z at oedot t i mi z z at ocon ex per i enceont het opl evel mot or s por t r aci ng pr ondmet al s t y l e. ogr ammesF E M ( F i ni t eE l ementMet hod) ,F s of i s t i cat ipr ogr ammiCAD ( Comput erAi ded f i el dswor l dwi de. whi ch cal cul at ed,anal y s ed and opt i mi s ed Des i gn)e dis i mul az i one comput er i z z at aa   t he ar easofmax i mum s t r es s ,t o achi eve f at i caF E M( F i ni t eE l ementMet hod)doves ono T he s y ner gy bet ween t he Gr oup' ss ever alt hebes ts t r uct ur al r i gi di t yandt ohi ghl i ghtand s t at i cal col at i edot t i mi z z at i i punt i di mas s i mo ent i t i eshasgi venl i f et oapr oduct , t he9RR, of el i mi nat e al lt he negat i ve r es onance s t r es s , doveès t at aot t enut al ami gl i or er i gi di t à ex t r emel y hi gh t echnol ogi calcont ent :a f r equenci es .Mor eover ,t he r i m has been s t r ut t ur al eedoves onos t at eevi denz i at eed l i ght wei ght ,s t r ongwheel wi t hadi s t i ngui s hed des i gned wi t h dedi cat ed geomet r y and el i mi nat el ef r equenz enegat i vedi r i s onanz a. I ls por t ys t y l e. ci r cumf er ences t hat , whi l e conf or mi ng canal eès t at opr oget t at oconunageomet r i a T he7s pl i t s pok esdes i gni st her es ul tofal ong t o t he E T RT O s t andar ds , have


t i on t h.

ur e i ng hi s gt h s es . t he nd


M

A

D EX E T HI RA I N L RE I G RA SI I H T S T C TA A W E BO L N EI DE C Y G RN E SI HT G TO N W I N

S i l ver

40Anni ver s ar y T H

OMOLOGATOTÜVCERTI FI CATI ON

PESISOGGETTIAVARI AZI ONIDEL5% WEI GHTSMAYVARYBY5%

SIZE

7X1 7” 7. 5X1 7” 8X1 8” 8. 5X1 9” 9. 5X1 9” 1 1 X1 9” 8, 5X20” 9X20“ 1 1 X20”

W EI GHT KG

7. 45 7. 85 8. 65 9. 60 9. 95 1 0. 85 1 0. 95 1 1 . 45 1 2. 25


I ON

40Anni ver s ar y T H

S i l ver

40 ANNI VER T H


40Anni ver s ar y T H

OMOLOGATOTÜVCERTI

Ner o EXT RAL EGGERA AL T ARESI ST ENZA

NAT APERVI NCERE

DI SEGNO RACI NG

IN

IT A L Y

W

PE S EI ISO GH G TS GE M TT AY IA VA VA RY RI A BY ZI 5% ON ID EL 5%

7 7 SIZ .5 X E 8 8 X 17 1 . ” X W 9 5 17 E 8 1.5XX198”” 7. IGH ,5 1X 1 ” 7 4 T 8 .8 5 KG 9 X2 199” 9 .6 5 11 X2 0 ” 9 .6 5 X 0 ” 2 “ 10 .9 0 0 ” 110 .8 5 . 121.4 955 .2 5 5

Ner o

M A D E


CERTI FI CATI ON

40 ANNI VER T H


www. f ondme t al . c om |i nf o@f ondme t al . c om

phot ogr aphy&gr aphi c s|www. vi sual wor l d. i t

FONDM ETAL S.p.a. Vi a Ber gamo, 4 24050Pal os co ( BG)-I t al y Ph.+39 035 845130 Fax +39 035 845785

FONDMETAL - 9RR  

$=th anniversary of FONDMETAL wheels - new RACING WHEEL

FONDMETAL - 9RR  

$=th anniversary of FONDMETAL wheels - new RACING WHEEL

Advertisement