Page 1

ÖÈÐÊ Í²ÊÓ Ë²ÍÀ ÇÀÏÐÎØÓª ͲÊÓ˲ÍÀ  ÃÃÎÑÒ² ÎÑÒ²

ÍÀ ÁÅÐÅÃÀÕ, ÄÅ ÂÎËß ÐÎÇËÈËÀÑß

9 2

ÐÅÀËÜÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃ ÄÎÏÎÌÎÃÀÀ

6

ÀÍÒÀÐÊÒÈÄÀ: ÈÇ ÌÅ×ÒÛ Â ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ

9

²Ç ÄÍÅÌ ÁÓIJÂÅËÜÍÈÊÀ! Ïðîôåñ³ÿ áóä³âåëüíèêà çäàâíà áóëà îâ³ÿíà íàðîäíîþ øàíîþ òà âåëèêîþ ïîçèòèâíîþ ñèëîþ. Àäæå ëþäè, ÿê³ çâîäÿòü æèòëî, ë³êàðí³, îô³ñè, òîðãîâåëüí³ öåíòðè, äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè, äàðóþòü íàì ðàä³ñòü ñïîãëÿäàííÿ, ðîçê³ø äîìàøíüîãî çàòèøêó òà ïîáóòîâîãî êîìôîðòó. Ùèðî â³òàºìî âñ³õ ïðåäñòàâíèê³â ö³º¿ ãàëóç³ ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì. Çè÷èìî çäîðîâ’ÿ, óñï³õ³â ³ íàòõíåííÿ. Íåõàé ïðàöÿ ïðèíîñèòü âàì ëèøå ðàä³ñòü ³ äîñòàòîê.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№61 (1452) ×åòâåð, 08 ñåðïíÿ 201 20133 ð.

1218 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÒÅËÅÔÎÍÍÀ ÐÎÇÌÎÂÀ

ÑϲËÊÓÂÀÍÍß ÏÐÅÇÈÄÅÍҲ ³äáóëàñÿ òåëåôîííà ðîçìîâà Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³êòîðà ßíóêîâè÷à ç Ïðåçèäåíòîì ªâðîïåéñüêîãî Ïàðëàìåíòó Ìàðò³íîì Øóëüöåì. Ñòîðîíè îáãîâîðèëè äâîñòîðîíí³ â³äíîñèíè Óêðà¿íè òà ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, ïåðåäóñ³ì ó êîíòåêñò³ ïåðñïåêòèâ ï³äïèñàííÿ Óãîäè ïðî àñîö³àö³þ. Ãëàâà Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè çàçíà÷èâ, ùî ä³ÿëüí³ñòü âëàäè ñêîíöåíòðîâàíà íà çàõîäàõ, íåîáõ³äíèõ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ï³äïèñàííÿ äîêóìåíòà ï³ä ÷àñ ³ëüíþñüêîãî ñàì³òó. Ïðåçèäåíò ï³äêðåñëèâ, ùî ðîáîòà âåäåòüñÿ ó ò³ñí³é âçàºìî䳿 ç ïðîô³ëüíèìè ñòðóêòóðàìè ªÑ, Ðàäè ªâðîïè òà ÎÁѪ. ○

Â²Ä ×ÀѲ ²ÉÍÈ

ϲÄÉÎÌ ÑÓÁÌÀÐÈÍÈ

7

Þðèé Ëîçà: «Ïëîò» ìîã «îáìåíÿòü» íà ñàìîëåò Ìîëîäîå ïîêîëåíèå ïðè óïîìèíàíèè èìåíè ïåâöà Þðèÿ Ëîçû âñïîìèíàåò åãî «Ïëîò». Ñàì àâòîð ïåñíè â øóòêó ïðèçíàåòñÿ, ÷òî åñëè áû îí èñïîëíÿë òîëüêî ýòî ïðîèçâåäåíèå, äàâíî êóïèë áû ñàìîëåò. Äàæå â ãîäû ñâîåé ïîïóëÿðíîñòè Ëîçà îñòàâàëñÿ íåôîðìàòíûì. Ñåãîäíÿ èçâåñòíûé ïåâåö è êîìïîçèòîð - ÷åëîâåê ñ àêòèâíîé ãðàæäàíñêîé ïîçèöèåé, öèòèðóåìûé áëîãåð è ïðîñòî òâîð÷åñêàÿ ëè÷íîñòü. ×åì ñåãîäíÿ æèâåò è êàêèå ïëàíû ñòðîèò, Þðèé Ëîçà ðàññêàçàë â ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ «Â³ñòÿì».

ÏÎÃÎÄÀ Чт 08.08 півн.

+26 +29 0С +19 +22 0С

Пт 09.08

+23 +28 0С

півн.схід.

+17 +20 0С

Сб 10.08

+23 +28 0С

півн.схід.

+17 +21 0С

Нд 11.08

+23 +29 0С

півн.схід.

+17 +20 0С

Пн 12.08

+24 +30 0С

схід.

+21 +23 0С

Вт 13.08

+25 +30 0С

півн.схід.

+20 +24 0С

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ äîðó÷èâ Êàáì³íó îïðàöþâàòè ïèòàííÿ ìîæëèâîñò³ ï³äéîìó ðàäÿíñüêîãî ï³äâîäíîãî ÷îâíà «Ù-216», ùî çàòîíóâ ó ðîêè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè á³ëÿ áåðåã³â Êðèìó. Óðÿä ìຠçàáåçïå÷èòè òðàíñïîðòóâàííÿ ñóáìàðèíè, ¿¿ äîñë³äæåííÿ, ïîõîâàííÿ åê³ïàæó òà ñòâîðåííÿ ìóçåþ íà éîãî áàç³. ϳäâîäíèé ÷îâåí âèÿâèëè 4 ëèïíÿ íà ãëèáèí³ 52 ì ó 12 ìèëÿõ íà ï³âäåííèé çàõ³ä â³ä ìèñó Òàðõàíêóò. Äî ðîáîòè ÂÌÑ Óêðà¿íè ç îáñòåæåííÿ ï³äâîäíîãî ÷îâíà ïðèºäíàþòüñÿ ôàõ³âö³ ×îðíîìîðñüêîãî ôëîòó Ðîñ³¿.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

08.08.2013 ð. ¹ 61 (1452)

ÐÅÀËÜÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃ À ÄÎÏÎÌÎÃÀ

Çâåðíåííÿ ëþäåé - íà êîíòðîë³ ó âëàäè ÎËÅÍÀ ÒÊÀ ×, ÒÊÀ×, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÏÎÑÒ ÀÂËÅÍÛ ÑÐÎÊÈ ÏÎÑÒÀÂËÅÍÛ

ÁÞÄÆÅÒÍÛÉ ÏÐÎÖÅÑÑ Ïåðâûé âàðèàíò ïðîåêòà ãîñáþäæåòà-2014 äîëæåí áûòü ïîäãîòîâëåí äî 21 àâãóñòà. Íà ýòîì íàñòàèâàåò Ïðåìüåð-ìèíèñòð Íèêîëàé Àçàðîâ. Îí îòìåòèë, ÷òî óêðàèíñêàÿ ýêîíîìèêà íàõîäèòñÿ ïîä âëèÿíèåì ãëîáàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé ðåöåññèè. Êðîìå òîãî, áëîêèðîâàíèå ðàáîòû ïàðëàìåíòà ñîðâàëî ãðàôèê áþäæåòíîãî ïðîöåññà. Ïðåìüåð òàêæå îòìåòèë, ÷òî Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ è ÍÁÓ Óêðàèíû äîëæíû ïîäãîòîâèòü îáîñíîâàííûé è íàäåæíûé ïðîãíîç ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé íà 2014-é.

ÍÎÂÎÑÒÈ

ЗАМІНИЛИ ТРУБОПРОВІД

ÊÀ ×ÅÑÒÂÎ ÌßÑÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

ÒÙÀ ÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÒÙÀÒÅËÜÍÀß Ïðåìüåð-ìèíèñòð Íèêîëàé Àçàðîâ ïîðó÷èë Ìèíàãðîïîëèòèêè è Ìèíäîõîäîâ óñèëèòü êîíòðîëü çà èìïîðòîì ìÿñà è èñêëþ÷èòü ïîïàäàíèå íà îòå÷åñòâåííûé ðûíîê íåêà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè. «Ìû íå ïîçâîëèì «ñêèäûâàòü» â Óêðàèíó òî, îò ÷åãî îòêàçûâàþòñÿ Åâðîñîþç è Ðîññèÿ. Âñå íóæíî òùàòåëüíî ïðîâåðèòü», çàÿâèë îí. Ãîñïîòðåáèíñïåêöèÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, äîëæíà êîíòðîëèðîâàòü ñîáëþäåíèå ãîññòàíäàðòîâ â ïðîèçâîäñòâå ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ. ○

ÐÀÁÎÒ ÀÅÒ ÊÊÎÌÈÑÑÈß ÎÌÈÑÑÈß ÐÀÁÎÒÀÅÒ

ÀÂÀÐÈß ÍÀ «ÑÒÈÐÎËÅ» Ïðè÷èíàìè àâàðèè, ïðîèçîøåäøåé íà êîíöåðíå «Ñòèðîë», ìîãóò áûòü êàê ÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð, òàê è íàðóøåíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà. Îá ýòîì ñîîáùèë ãëàâà Ãîññëóæáû ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì Ìèõàèë Áîëîòñêèõ. Ïî åãî ñëîâàì, ñåé÷àñ íà ìåñòå ðàáîòàåò ýêñïåðòíàÿ êîìèññèÿ. Ïðàâèòåëüñòâî ïðåäîñòàâèò ïîñòðàäàâøèì è ñåìüÿì ïîãèáøèõ íåîáõîäèìóþ ïîìîùü. 6 àâãóñòà âî âðåìÿ êàïðåìîíòà çàâîäà ¹1 ÏÀÎ «Êîíöåðí «Ñòèðîë» ïðîèçîøåë âûáðîñ ãàçà àììèàêà. Ïî äàííûì ÃÑ×Ñ, 5 ÷åëîâåê ïîãèáëè è 22 ïîñòðàäàëè. ○

Ïðîòÿãîì ëþòîãî öüîãî ðîêó äî Ïðåçèäåíòà ÓÓêðà¿êðà¿íè ó ðàìêàõ ïðîåêòó «Ä³àëîã ç êðà¿íîþ» çâåðòàëèñÿ íàø³ ñï³ââ³ò÷èçíèêè ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â äåðæàâè. ¯õí³ ïðîá ëåìè ïðîáëåìè ïî÷óëè òà äîïîìîãëè. Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Àíàòîë³é Êðóïñüêèé îñîáèñòî ïåðåâ³ðèâ, ÿê âèð³øóþòüñÿ ïèòàííÿ æèòåë³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè

ÏÀÌßÒÈ ÒÎÂÀÐÈÙÅÉ

ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ ÝËÜÁÐÓÑ Èç Õàðüêîâà íà Êàâêàç îòïðàâèëàñü ýêñïåäèöèÿ óêðàèíñêèõ àëüïèíèñòîâ. Îíè ïëàíèðóþò ñîâåðøèòü âîñõîæäåíèå íà Ýëüáðóñ â ïàìÿòü î ïîãèáøèõ â Ïàêèñòàíå òîâàðèùàõ. Êðîìå òîãî, íà âåðøèíó ñîáèðàþòñÿ ïîäíÿòü ôëàã Õàðüêîâà, êîòîðûé äîëæíû áûëè çàíåñòè íà ÍàíãàÏàðáàò. Ýêñïåäèöèÿ íà Êàâêàç - åæåãîäíîå ìåðîïðèÿòèå, îäíèì èç îðãàíèçàòîðîâ êîòîðîãî áûë óáèòûé ïàêèñòàíñêèìè áîåâèêàìè Èãîðü Ñâåðãóí. Âîñõîæäåíèÿ ðåøèëè ïîñâÿùàòü ïàìÿòè ïîãèáøèõ àëüïèíèñòîâ.

Мешканці нашого регіону направили Главі держави 1066 звернень. 389 із них спрямували на розгляд до Дніпропетровської облдержадміністрації. За завданням керівника області Дмитра Колєснікова кожне звернення уважно опрацювали та дали відповідь. Вирішення актуальних питань триває. Так, жителька Дніпропетровська, яка мешкає на вулиці Юних Ленінців, 20,

Валентина Виходець звернулася до Глави держави з проханням покращити якість надання централізованого опалення в будинку. Минулої зими в її

ÊÎÆÍÅ ÏÈÒÀÍÍß ÓÂÀÆÍÎ ÎÏÐÀÖÜÎÂÀÍÅ

квартирі температура не перевищувала 15-17 градусів С, а іноді доводилося мерзнути і при 12 градусах С. Роботи з відновлення мереж опалення цієї п’яти-

поверхівки розпочали ще в липні. Наразі тут повністю замінили трубопровід завдовжки 284 м. Вартість ремонту - 43 тис. грн.

ВІДРЕМОНТУВАЛИ ДАХ Також перший заступник губернатора перевірив якість виконання робіт щодо ремонту даху багатоповерхівки на жит-

ловому масиві Тополя-2. Жителька цього будинку звернулася до Глави держави, тому що шість квартир на останньому поверсі постійно за-

ÎÑÎÁËÈÂÀ ÓÂÀÃÀ – ÏÐÎÁËÅÌÀÌ ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ топлює. Прохання почули і почали терміновий ремонт покрівлі. Для робіт з місцевого бюджету виділили 40 тис. грн. За два тижні 195 кв. м даху буде покрито за сучасними технологіями. «Обласна влада приділяє особливу увагу модернізації житлово-комунального господарства. Зокрема, за 7 місяців цього року в регіоні відремонтували покрівлі у 20,5 тис. будинків», - зазначив Анатолій Крупський.

ϲÄà ÎÒÎÂÊÀ ØÊ²Ë Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÀ

Íàâ÷àííÿ ó êîìôîðòíèõ óìîâàõ ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Çàêëàäè îñâ³òè îáëàñò³ ãîòîâ³ äî íàâ÷àëüíîãî ðîêó â ñåðåäíüîìó íà 80%. Ïðî öå ï³ä ÷àñ ñåëåêòîðíî¿ íàðàäè ³ç êåð³âíèêàìè ì³ñò ³ ðàéîí³â ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÎÄÀ Àíàòîë³é Êðóïñüêèé За його словами, губернатор Дмитро Колєсніков поставив чітке завдання – забезпечити якісну підготовку закладів освіти до опалювального сезону. «Всі ремонтні роботи у

школах, дитсадках, інтернатах потрібно завершити до 31 серпня, щоб уже 1-го вересня школярі Дніпропетровщини могли навчатись у затишних класах», наголосив Анатолій Крупський. Наразі вже: 3 відремонтовано мережі теплопостачання у 76,4% освітніх закладів, водопостачання – у 82,7% та каналізації – у 83,4%; 3 виконано ремонтні роботи на 203 автономних котельнях, що складає понад 72%;

ÐÅÌÎÍÒÈ ÑË²Ä ÇÀʲÍ×ÈÒÈ ÄÎ 31 ÑÅÐÏÍß 3 відремонтовано 42,59 тис. кв. м покрівлі, роботи продовжуються; 3 встановлено майже 4 тис. металопластикових вікон у закладах освіти. Згідно з Соціальними Ініціативами Президента України «Діти - майбутнє України», школярі повинні бути забезпечені необхідними умовами для всебічного

розвитку. Тому дуже важливо підготувати навчальні заклади до опалювального сезону, щоб діти почувались комфортно. На Дніпропетровщині наразі, зокрема, функціонують 946 загальноосвітніх шкіл, 117 позашкільних закладів, 26 спецшкіл та інтернатів для дітей, які потребують особливих умов.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.08.2013 ð. ¹ 61 (1452) ○

ÏвÎÐÈÒÅÒÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

Äí³ïðîïåòðîâùèíà ïîñ³äຠïðîâ³äí³ ïîçèö³¿ â Óêðà¿í³ â àãðàðí³é ãàëóç³. Çîêðåìà: á³ëüøå 5 òèñ. àãðîôîðìóâàíü ð³çíèõ ôîðì âëàñíîñò³ ïðàöþþòü ó ðåã³îí³; áëèçüêî 1,5 òèñ. ï³äïðèºìñòâ õàð÷îâî¿ òà ïåðåðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ä³þòü â îáëàñò³, ïîíàä 100 ç íèõ - ïðîâ³äí³ â êðà¿í³. отже - створювати нові робочі місця. Як наголошує Глава держави, це можливо тільки за умови взаємодії органів влади та агробізнесу. «Саме тому під час візитів до районів губернатор Дмитро Колєсніков обов’язково

ÂÀÆËÈÂÀ ÂÇÀªÌÎÄ²ß ÂËÀÄÈ ÒÀ ÀÃÐÎÁ²ÇÍÅÑÓ

зустрічається з представниками сільськогосподарського комплексу, щоб спільно вирішувати існуючі питання», зазначив перший заступник голови ОДА. За словами Анатолія Крупського, важливою є легалізація робочих місць, що позитивно впливає на наповнення пенсійного бюджету. Самим же працівникам це дає мож-

ÍÀÃÀËÜͲ ÏÈÒÀÍÍß ÂÈвØÓÞÒÜ ÑϲËÜÍÎ

Îáëàñòü â³äâ³äàëè êèòàéñüê³ àãðàð³¿ Ó íàøîìó ðåã³îí³ ïîáóâàëà êèòàéñüêà äåëåãàö³ÿ ó ñêëàä³ ïðåäñòàâíèê³â ̳í³ñòåðñòâà ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ÊÍÐ ÊÍÐ,, Äåðæàâíîãî çåðíîâîãî óïðàâë³ííÿ, Êèòàéñüêî¿ çåðíîâî¿ êîðïîðàö³¿ ³ çåðíîâî¿ êîðïîðàö³¿ äåðæðåçåðâó äåðæðåçåðâó,, äåðæàâíî¿ ïðîäóêòîâî¿ êîðïîðàö³¿ òà Ñèíüöçÿíñüêî¿ âèðîáíè÷îáóä³âåëüíî¿ êîðïîðàö³¿ Китайські аграрії зацікавлені в розробці комплексної програми спільного вирощування зернових в Україні з постачанням продукції на ринок КНР. «На Дніпропетровщині багатий ресурс - земля, який необхідно використо-

вувати, розвиваючи наш аграрний комплекс, - зауважив голова обласної ради Євген Удод. - Ми розглядаємо багато пропозицій від іноземних партнерів щодо інвестицій у розвиток сільського господарства. Але є низка важливих умов, яких потрібно

китайської сторони відповідає цим умовам». У рамках візиту гості побували у селі Новопокровка Солонянського району, де на базі агрохолдингу KSG Agro ознайомились із системою крапельного зрошення. Також представники делегації відвідали тваринницький комплекс у селі Нива Трудова Апостолівського району. Між нашим регіоном та Китаєм заплановано підписання низки контрактів і меморандумів щодо реалізації конкретних проектів. За довгостроковими комерційними договорами нам поставлятимуть обладнання, техніку, різні матеріали. дотримуватися, аби Дніпропетровщина у свою співпраця була вигідною чергу постачатиме КНР для регіону. Пропозиція вироблену продукцію.

ÇÀÏËÀÍÎÂÀÍΠϲÄÏÈÑÀÍÍß ÍÈÇÊÈ ÊÎÍÒÐÀÊÒ²Â

Ùèðî â³òàþ âàñ ³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì! Áóä³âåëüíèé êîìïëåêñ íàëåæèòü äî òèõ êëþ÷îâèõ ãàëóçåé, ùî âèçíà÷àþòü ñîö³àëüíèé òà åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê îáëàñò³. Ñüîãîäí³ Äí³ïðîïåòðîâùèíà àêòèâíî íàðîùóº òåìïè áóä³âíèöòâà. Ó ðàìêàõ Ñîö³àëüíî¿ ²í³ö³àòèâè íàøîãî Ïðåçèäåíòà ³êòîðà ßíóêîâè÷à «Äîñòóïíå æèòëî» â ðåã³îí³ â³äíîâëåíî ñïîðóäæåííÿ æèòëîâèõ áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â. Òàêîæ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ áóäóþòüñÿ íîâ³ âèðîáíè÷³ òà ñîö³àëüí³ îá’ºêòè, íàðîùóºòüñÿ êîìóíàëüíà òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíà ³íôðàñòðóêòóðè. Ñüîãîäí³ ïåðåä íàìè ñòîÿòü íîâ³ çàâäàííÿ. Ïîïåðåäó - ðåàë³çàö³ÿ ìàñøòàáíèõ ïðîãðàì ñîö³àëüíîãî ³ äîñòóïíîãî æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà, ñïîðóäæåííÿ ³ ðåêîíñòðóêö³ÿ ïðîìèñëîâèõ îá’ºêò³â òà ³íæåíåðíèõ ìåðåæ. ²ç ïî÷óòòÿì ãëèáîêî¿ âäÿ÷íîñò³ çà âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê åêîíîì³êè îáëàñò³ â³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàþ âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, äîñòàòêó ³ ðîäèííîãî òåïëà. Äìèòðî Êîëºñí³êîâ, ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ○

ня податку на доходи склали близько 400 тис. грн. Керівники підприємств та голови фермерських господарств регіону також займають активну соціальну позицію перш за все, йдеться про ставлення до працівників та довкілля. Таке соціальне партнерство - ще один приклад об’єднання зусиль влади та бізнесу для підвищення якості життя.

IJªÂÀ ÑϲÂÏÐ ÀÖß ÑϲÂÏÐÀÖß

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ØÀÍÎÂͲ ÁÓ Ä²ÂÅËÜÍÈÊÈ! ÁÓIJÂÅËÜÍÈÊÈ!

³ä ïî÷àòêó 2013-ãî íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ â ãàëóç³ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ëåãàë³çóâàëè 2,6 òèñ. ðîáî÷èõ ì³ñöü. Öå â ÷îòèðè ðàçè á³ëüøå, í³æ çà àíàëîã³÷íèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó

ливість отримувати заслужений страховий стаж та соціальні гарантії. «Зарплата у конвертах сьогодні - це відсутність пенсій завтра, - підкреслив перший заступник губернатора. - Ефективною боротьба з нелегальною зайнятістю може бути тільки тоді, коли влада, контролюючі органи та бізнес об’єднують зусилля». Цьогоріч на Дніпропетровщині в аграрному секторі оформили на роботу 2,6 тис. працівників, тільки в червні - 520 людей. У першому півріччі 2013-го додаткові надходжен-

²ÒÀÍÍß ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ:

Dz ÑÂßÒÎÌ!

Ñòàá³ëüíèé ðîçâèòîê ñåëà

Про це перший заступник губернатора Анатолій Крупський повідомив на нараді з питань взаємодії агробізнесу та органів контролю і нагляду, яку він провів за дорученням губернатора Дмитра Колєснікова. Як зазначив Анатолій Крупський, Президент України визначає стабільний розвиток села одним із пріоритетів роботи уряду та місцевої влади. «Сучасне українське село повинно мати розвинуту інфраструктуру. Це дозволяє залучати інвестиції та стимулювати підприємницьку активність,

ÏÐÎÔÑÎÞÇ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÊÎËËÅÃÈ! Îòðàñëü âñòðå÷àåò ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê - Äåíü ñòðîèòåëÿ â óñëîâèÿõ äåôèöèòà ðåàëüíî ôèíàíñèðóåìûõ ïðîãðàìì ñòðîèòåëüñòâà, ðåçêîãî ñíèæåíèÿ âêëàäûâàíèÿ ñðåäñòâ ñî ñòîðîíû èíâåñòîðîâ â ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõíîëîãèé ïðîèçâîäñòâà, óêðåïëåíèÿ ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêîé áàçû íà ïðåäïðèÿòèÿõ è â îðãàíèçàöèÿõ ìåòàëëóðãè÷åñêîé è ãîðíîäîáûâàþùåé îòðàñëè, ìàøèíîñòðîåíèÿ è äð. Ðóêîâîäèòåëè, êîëëåêòèâû äåëàþò âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû ðàáîòàòü, ñîõðàíèòü ïîòåíöèàë è ïðîôåññèîíàëèçì. Äàåòñÿ ýòî òðóäíî. Íî ñ îïòèìèçìîì è âåðîé â òî, ÷òî îòðàñëü â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäåò âîñòðåáîâàíà è âíåñåò ñâîé äîñòîéíûé âêëàä â óêðåïëåíèå ýêîíîìèêè ñòðàíû. Âåäü ñòðîèòåëüíàÿ îòðàñëü - ýòî ñåðäöå ýêîíîìèêè. Ìèðîâàÿ ïðàêòèêà äîêàçàëà, ÷òî ýêîíîìèêà ëþáîé ñòðàíû ñ àêòèâèçàöèåé ðàáîòû îòðàñëè - âûõîäèò èç ëþáîãî êðèçèñà, äðóãèå îòðàñëè âîñòðåáîâàíû, óñïåøíî ðåøàåòñÿ âîïðîñ çàíÿòîñòè. Ìû äîëæíû âñå ñäåëàòü, ÷òîáû íàøè ñòðîèòåëè ðàáîòàëè, ÷òîáû ïðîäóêöèÿ çàâîäîâ è ïðåäïðèÿòèé ñòðîéèíäóñòðèè áûëà âîñòðåáîâàíà. Ìû èìååì ñëàâíóþ òðóäîâóþ ëåòîïèñü ñîçèäàòåëüíîé ñèëû ñòðîèòåëåé ðåãèîíà. Çàâîäû, æèëûå ìàññèâû, îáúåêòû ñîöêóëüòáûòà ÿâëÿþòñÿ âå÷íûìè ïàìÿòíèêàìè âåëèêîãî è ñëàâíîãî òðóäà çîä÷èõ. È ýòó ñëàâíóþ ëåòîïèñü íåîáõîäèìî ïðîäîëæàòü. Ó íàñ ðàñòóò ìîëîäûå êàäðû, îíè äîëæíû è îáÿçàíû íåóñòàííî ïðîäîëæàòü ýòó ñîçèäàòåëüíóþ èñòîðèþ. Äîðîãèå ñòðîèòåëè, ïðîèçâîäñòâåííèêè, ïðîåêòèðîâùèêè, âåòåðàíû, ìîëîäåæü, ïîçäðàâëÿþ ñ íàøèì âåëèêèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì ñòðîèòåëÿ! Æåëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ â ïîâñåäíåâíûõ äåëàõ, îïòèìèçìà è âåðû! Èâàí Ñîâà, ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ ñòðîèòåëüñòâà è ïðî ìñòðîéìàòåðèàëîâ ïðîìñòðîéìàòåðèàëîâ


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

08.08.2013 ð. ¹ 61 (1452)

«ÃÀÐß×À Ë²Í²ß ÄÌÈÒÐÀ ÊÎ˪ÑͲÊÎÂÀ»

Ñï³ëêóâàííÿ ç îáëàñíîþ âëàäîþ: ðåçóëüòàòè çà ï³âðîêó Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ï³ä êåð³âíèöòâîì ãóáåðíàòîðà Äìèòðà Êîëºñí³êîâà ñï³ëêóâàííÿ ãðîìàäÿí ³ç âëàäîþ ñòຠäîñòóïíèì òà â³äêðèòèì. Êîæíå çâåðíåííÿ òà éîãî âèð³øåííÿ ïåðåáóâàþòü íà îñîáëèâîìó êîíòðîë³ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Íà áàãàòîêàíàëüíó òåëåôîííó ë³í³þ «Êîíòàêò-öåíòð «Ãàðÿ÷à ë³í³ÿ Äìèòðà Êîëºñí³êîâà» çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 2013 ðîêó íàä³éøëî 19330 çâåðíåíü ãðîìàäÿí

ÍÎÂÈÍÈ ÏËÀÍÎÂÈÉ ÐÅÌÎÍÒ

ÏÐÈÏÈÍßÒÜ ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß Â³ä 00.00 14 äî 08.00 16 ñåðïíÿ 2013 ðîêó Àóëüñüêèé âîäîâ³ä òèì÷àñîâî ïðèïèíèòü âîäîïîñòà÷àííÿ. Ó çâ’ÿçêó ç öèì â ïðàâîáåðåæí³é ÷àñòèí³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà, ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó, Âåðõíüîäí³ïðîâñüêó, Íîâîìîñêîâñüêó òà ïðèëåãëèõ äî íèõ Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó, Âåðõíüîäí³ïðîâñüêîìó ³ Êðèíè÷àíñüêîìó ðàéîíàõ òèì÷àñîâî ïðèïèíÿòü âîäîïîñòà÷àííÿ. Ìåøêàíö³â íàçâàíèõ ì³ñò ³ ðàéîí³â ïðîñèìî çàïàñòèñÿ ïèòíîþ âîäîþ.

НАЙБІЛЬШЕ ТУРБУЄ

ÃÐÀÍÒÈ ÎÁËÀÑÍί ÐÀÄÈ

ÓÊËÀËÈ ÄÎÃÎÂÎÐÈ Ïåðåìîæö³ îáëàñíîãî êîíêóðñó ç åíåðãîåôåêòèâíîñò³ òà åíåðãîçáåðåæåííÿ, ÿê³ îòðèìàëè ñîö³àëüí³ ãðàíòè ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè, ïî÷àëè ðåàë³çîâóâàòè ñâî¿ ïðîåêòè. 107 ïåðåìîæö³â ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Ïàâëîãðàäà, Êðèâîãî Ðîãó òà ͳêîïîëÿ îòðèìàëè ç îáëàñíîãî áþäæåòó ìàéæå 4 ìëí. ãðí. Ïîëîâèíà ç íèõ óæå óêëàëè äîãîâîðè ç ï³äðÿäíèêàìè ³ íåçàáàðîì ïî÷íóòüñÿ ðåìîíòí³ ðîáîòè. ○

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ ÏβÄÎÌËßÞÒÜ

ÇÀÁÎÐà ÎÂÀͲÑÒÜ ÇÀÁÎÐÃÎÂÀͲÑÒÜ ÇÍÈÇÈËÀÑß Ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ðîçðàõóíêè íàñåëåííÿ çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ñêëàëè 190 ìëí. ãðí. Íàéâèùèé ¿õí³é ð³âåíü ó Ïåòðèê³âñüêîìó ðàéîí³, íàéíèæ÷èé - ó Òîìàê³âñüêîìó. Çàáîðãîâàí³ñòü íàñåëåííÿ çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè çíèçèëàñü, ïîð³âíÿíî ç òðàâíåì, íà 2%. Öüîìó ñïðèÿº ìîæëèâ³ñòü óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ç ðåñòðóêòóðèçàö³¿ áîðã³â. Ó ÷åðâí³ â îáëàñò³ óêëàäåíî 1141 òàêèé äîãîâ³ð íà ñóìó 4 ìëí. ãðí.

Як повідомила начальник управління по роботі зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації Любов Гавриш, найбільше громадян турбували питання комунального господарства та благоустрою територій, соціального захисту населення, функціонування мереж зв’язку та земельних відносин. У зверненнях до облдержадміністрації за перше півріччя цього року громадяни порушили 4568 питань. Найбільше занепокоєння населення викликають питання комунального господарства. Вони склали 28,4% від усіх звернень. Окрім цього, люди зверталися за консультацією та роз’ясненнями щодо економічної та цінової політики, праці та заробітної плати, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, освіти, наукової діяльності, діяльності об’єднань громадян, релігії.

ÍÀÉÁ²ËÜØÅ ÇÀÍÅÏÎÊΪÍÍß ÍÀÑÅËÅÍÍß ÂÈÊËÈÊÀÞÒÜ ÏÈÒÀÍÍß ÆÊÃ

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ:

4568 ïèòàíü ïîðóøèëè ãðîìàäÿíè çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ, â òîìó ÷èñë³,

1296 - ç ïèòàíü êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà;

1085 - çâåðíåíü îòðèìàëè â³ä ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.

ТЕНДЕНЦІЯ ДО ЗНИЖЕННЯ

фінансової, податкової, митної політики - на 17,6%.

Тенденція щодо зниження кількості звернень громадян, порівняно з першим півріччям минулого року, спостерігається у питаннях діяльності органів місцевого самоврядування. Число таких звернень зменшилося на 53,3%. З питань забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку - на 33,9%, екології та природних ресурсів - на 25,0%, соціального захисту - на 28,6%, охорони здоров’я - на 26,1%, транспорту і зв’язку - на 24,5%, комунального господарства - на 21,6%, діяльності місцевих органів виконавчої влади - на 21,4%, житлової політики - на 14,6%, сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту - на 14,3%, праці і заробітної плати - на 8,1%, аграрної політики і земельних відносин - на 3,2%,

ПІД ОСОБИСТИМ КОНТРОЛЕМ Частіше до облдержадміністрації звертаються пенсіонери - це 39,6% звернень. Під особистим контролем керівництва облдержадміністрації перебувають звернення інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України та жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня». Так, за перше півріччя 2013 року розглянули 48 звернень від інвалідів Великої Вітчизняної війни, 25 звернень жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», 2 звернення

Героїв Соціалістичної Праці. Особливу увагу приділяють вирішенню проблем ветеранів війни та праці, інвалідів, учасників бойових дій, членів багатодітних сімей, одиноких матерів, ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інших громадян, які потребують соціального захисту й підтримки. Від них за перше півріччя цього року отримали понад 25% від усіх звернень. На підтримку 994 сімей громадян зазначених категорій, за ініціативою губернатора, з обласного бюджету виділено 350 тис. грн. Кошти спрямують на одноразову матеріальну допомогу. Нагадаємо, що у жителів Дніпропетровщини, крім особистих звернень, також є можливість у будь-який час залишити свій електронний лист до голови облдержадміністрації через веб-портал к о н т а к т - ц е н т р у (www.callcenter.dp.gov.ua).

ÎÑÎÁÈÑÒ² ÏÐÈÉÎÌÈ 124 îñîáèñòèõ ïðèéîì³â ïðîâåëè êåð³âíèêè ÎÄÀ, ç íèõ 61- âè¿çíèé ïðèéîì, äå ðîçãëÿíóòî 889 çâåðíåíü.

IJÀËÎÃ Ç ÊÐ À¯ÍÎÞ ÊÐÀ¯ÍÎÞ

Çàì³íèëè ë³ôòîâå îáëàäíàííÿ Êîëè â ëþòîìó öüîãî ðîêó Ïðåçèäåíò ÓÓêðà¿íè êðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ ñï³ëêóâàâñÿ ç ãðîìàäÿíàìè â ðàìêàõ àêö³¿ «Ä³àëîã ç êðà¿íîþ», ÷èìàëî æèòåë³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè çâåðíóëèñÿ ç íàáîë³ëèì äî ÃÃëàâè ëàâè äåðæàâè. Ë þäåé ïî÷óëè òà Ëþäåé äîïîìîã ëè äîïîìîãëè

Майже дванадцять років в одному з під’їздів будинку, що на проспекті Дружби народів, 27 у Дніпродзержинську, не працював ліфт. Увесь цей час жителям багатоповерхівки доводилось щодня ходити пішки. Особливо страждали люди похилого віку

та мешканці з маленькими дітьми: піднімешся сходами один раз - більше виходити не хочеться. Так тривало доти, поки мешканець цього будинку В’ячеслав Бубелов не звернувся на «гарячу лінію» Президента України з проханням посприяти відновлен-

ню роботи ліфта. Після дзвінка на «Діалог з країною» виділили кошти на ремонт і невдовзі старе обладнання замінили новим. Наразі В’ячеслав Юхимович та його сусіди по під’їзду чекають, коли ліфт запустять. Завершити його ремонт обіцяють найближчим часом.


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.08.2013 ð. ¹ 61 (1452) ○

ÄÎ ÄÍß ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ó ÄÈÒÑÀÄÊÓ ÂÑÒÀÍÎÂÈËÈ Íβ ²ÊÍÀ

Äèòÿ÷èé ñàäî÷îê ó Íàñòàñ³âö³ Òîìàê³âñüêîãî ðàéîíó ìèð³âñüêèé ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Âîëîäèìèð Á³ëåíêî â³äêðèâàâ äâ³÷³: ó 1986 ðîö³, êîëè ùå áóâ ãîëîâîþ êîëãîñïó, òà íåùîäàâíî, ï³ñëÿ êàï³òàëüíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ ПОХВАЛИТИ НЕ ГРІХ

ÂÅÑÒÈÁÞËÜ ÏÐÈÊÐÀØÀª ÇÈÌÎÂÈÉ ÑÀÄÎ×ÎÊ ÒÀÌÀÐÀ Äß×ÓÊ

гçíîáàðâí³ âèøèâàíêè òà ðóøíèêè, ³ñêðîìåòíèé ãóìîð òà ìåëîä³éí³ ï³ñí³, ïàõîù³ òðàäèö³éíèõ ñòðàâ, ìîëîäü ó íàö³îíàëüíèõ êîñòþìàõ. Öå íå Ñîðî÷èíñüêèé ÿðìàðîê ³ íå Ïåòðèê³âêà, à ñàìîáóòí³é ôåñòèâàëü «Ïåòðîïàâë³âùèíà áàðâèñòà», ïðèóðî÷åíèé äî ïðåñòîëüíîãî Äíÿ ñâÿòèõ Ïåòðà ³ Ïàâëà

ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО Яскраве в квітах подвір’я, де гуляє малеча, - результат турботи персоналу садочка. У кожної групи своя облаштована ділянка з гірками, пісочком, гойдалками, будиночками - місця достатньо для повноцінного фізичного розвитку кожної дитини. Вестибюль дитячого садочка прикрашає невеличкий зимовий садочок. Кімната старшої групи найбільша, з пухнастим килимом та сучасними меблями, поряд спальна кімната з акуратно засланими зручними ліжечками.

Білизна та рушники завжди свіжі й добре випрані, адже спеціально для пральної кімнати «Малятка» було придбано на бюджетні кошти району та області сучасні пральні машини та бойлер на 500 літрів.

КРАЩІ В РАЙОНІ Нагадаємо, що Мирівська сільська рада стала переможцем проекту Європейського Союзу та програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», за що отримала 176 тис. грн. (34 тис. грн. із обласного бюдже-

ту і 9 тис. грн. зібрала громада). «Нещодавно ми вирішили ще одну проблему, - говорить Володимир Біленко, - встановили у дитсадку енергозберігаючі вікна. Тож недарма тепер «Малятко» називають кращим у районі». Ще років 25 тому в дитячих навчальних закладах висіли гасла «Усе краще - дітям!». Сьогодні подібні заклики не прикрашають стіни кабінетів та вестибюлів, але кожен керівник району, села, школи та дитсадочка розуміє, що від того, в яких умовах зростає сьогоднішня малеча, на яких цінностях її виховують, які люди її оточують, залежить якими громадянами незалежної України вони стануть. У будь-якому разі діти настасівського «Малятка» отримують щиру турботу, а вихователі комфортні умови праці.

ÏÅÒÐÎÏÀÂ˲ÂÙÈÍÀ ÁÀÐÂÈÑÒÀ

Ïîêàçàëè ñåáå â óñ³é êðàñ³ ÊÎÆÅÍ Ó×ÀÑÍÈÊ ÄÈÂÓÂÀ ßÊ Ì²Ã

Цей фестиваль проходить уже вшосте, спочатку мав іншу назву: «З джерел твоїх, мій рідний краю». Засновником та організатором заходу став районний відділ культури. Його унікальність у тому, що тут представлено широкий спектр жанрів і видів народної творчості. Це і презентація ви-

робів прикладного мистецтва, і виступи фольклорних колективів художньої самодіяльності, показ фрагментів народного побуту і відтворення народних свят та обрядів. Учасники фестивалю - самодіяльні художні колективи, майстри народних ремесел, художники, поети - наші земляки, для яких творчість - невід’ємна частина життя. Фестиваль цього року роз-

ÏÅÒÐÈʲÂÑÜÊÈÉ ÐÎÇÏÈÑ

ÌÀÐÈÍÀ ÒÀÐÀÑÎÂÀ

шкільнята села - в нашому садочку, - проводячи гостей сходами ошатного будиночка, розказує завідувачка Валентина Залужна. - Багато того, що сьогодні прикрашає приміщення, зроблено руками вихователів та батьків, адже для своїх діточок старалися, тож зроблено з великою любов’ю, за що усім красно дякую». Сама Валентина Олексіївна працювала у школі, і пропозицію Володимира Біленка очолити колектив «Малятка» зустріла радо. Колектив зібрався такий, що й похвалити не гріх.

ÍÎÂÈÍÈ

ijòè, ÿê êâ³òè, ðîñòóòü ó Íàñòàñ³âö³

«Мене часто запитують, яке відкриття запам’яталось найбільше, розповідає Володимир Миколайович. - Скажу, що відкривати такий заклад, якого зачекалось село, завжди радісно. За минулі роки було втрачено чимало, тож вважаю, що настав час повертати заборговане людям». «Малятко» нині відвідують 61 малюк від одного до шести років. «Тобто всі до-

почав вітальною промовою голова райради Сергій Павленко і побажав усім натхнення та нових творчих здобутків. У рамках заходу відбувся святковий концерт. У виконанні творчих колективів художньої самодіяльності прозвучали народні та обрядові пісні, гуморески. Деякі виступи виглядали як справжні театралізовані дійства. Особливо тепло приймали глядачі петропавлівський хор «Ветеран», який жартівливими піснями подарував усім добрий настрій. Продемонструвати творчість на фестиваль прибули представники майже всіх сільрад району. Кожен дивував як міг. Хто - веселим словом та піснею, хто - майстерно виконаними роботами, а хто - смачними стравами. Цьогоріч на фестивалі не було переможців і переможених - так вирішило журі на чолі з головою райради, з чим важко не погодитись.

ÐÎÇÌÀËÞªÌΠ̲ÑÒÎ Äí³ïðîïåòðîâñüê ðîçìàëþþòü ï³ä «ïåòðèê³âêó». Äî 15 âåðåñíÿ êîæåí ìåøêàíåöü ó ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ ìîæå çàïðîïîíóâàòè ñâîº ì³ñöå ï³ä ðîçïèñ. Öå ìîæóòü áóòè ñò³íè ñòàðèõ áóäèíê³â, ïàðêàíè òà áóäü-ÿê³ ³íø³ îá’ºêòè àðõ³òåêòóðè. ϳñëÿ ãîëîñóâàííÿ õóäîæíèêè Ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó â³çüìóòüñÿ çà ðîáîòó. Îðãàí³çàòîðè çàõîäó ñïîä³âàþòüñÿ äî Äíÿ õóäîæíèêà (13 æîâòíÿ) ñòâîðèòè Ïåòðèê³âñüê³ êâàðòàëè ó íàøîìó ì³ñò³. ○

ÒÅÍÄÅÐ ÍÀ ˲ÔÒ Ë²ÔÒÈÈ

ÍÀ ÇÂ’ßÇÊÓ Ç ÄÈÑÏÅÒ ×ÅÐÎÌ ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÎÌ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â ê³íö³ ñåðïíÿ ïðîâåäóòü òåíäåð ñåðåä êîìïàí³é, ÿê³ ïîò³ì áóäóòü âåñòè ðîáîòè ç äèñïåò÷åðèçàö³¿ ë³ôò³â ó ì³ñò³. Íà ö³ ðîáîòè çà ïðîãíîçàìè êåð³âíèêà óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ³íâåñòèö³é äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³, ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ³íâåñòèö³é Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêðàäè Ìèêîëè Øåâ÷åíêà íåîáõ³äíî íå ìåíøå 10 ðîê³â. Ïðîòå íàðàç³ îñòàòî÷íà ñóìà öüîãî ³íâåñò-ïðîåêòó íåâ³äîìà. ○

ÁÓÄÈÍÎÊ ÀÄÂÎÊÀÒÀ

Íβ ѲÄÎÖÒÂÀ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó âðó÷èëè 22 íîâèõ ñâ³äîöòâà íà ïðàâî âåäåííÿ àäâîêàòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çã³äíî ç íîâèì çàêîíîì, êåðóâàííÿ àäâîêàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ çä³éñíþºòüñÿ íà ì³ñöÿõ, òîìó â áåðåçí³ öüîãî ðîêó â Äí³ïðîïåòðîâñüêó áóëî â³äêðèòî Áóäèíîê àäâîêàòà.  íüîìó ïðîõîäÿòü êâàë³ô³êàö³éí³ åêçàìåíè, çä³éñíþºòüñÿ íàâ÷àííÿ àäâîêàò³â òà âèäàþòüñÿ ñâ³äîöòâà.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

08.08.2013 ð. ¹ 61 (1452)

²Ç ØÀÍÎÞ ÄÎ ÎÒÀÌÀÍÀ

Íà áåðåãàõ, äå âîëÿ ðîçëèëàñÿ ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

ÌÈÑÒÅÖÜÊÈÉ ÂÅÐͲÑÀÆ

ÏÅÒÐÈʲÂÑÜʲ ÔÀÍÒ ÀDz¯ ÔÀÍÒÀDz¯ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó õóäîæíüîìó ìóçå¿ â³äáóëîñü óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ âèñòàâêè òâîð³â ìàéñòðà Ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó Ìà𳿠ßíåíêî «Ôàíòà糿 ë³òà». Ìèíóëîãî ðîêó õóäîæíèöÿ â³äñâÿòêóâàëà ñâîº 50-ð³÷÷ÿ. Òîæ âèñòàâêà ó õóäîæíüîìó ìóçå¿ º ñâîºð³äíèì òâîð÷èì çâ³òîì. Áëèçüêî 100 òâîð³â åêñïîçèö³¿ âàðò³ óâàãè: âîíè âèêîíàí³ íå ò³ëüêè íà ïàïåð³, äåðåâ³, àëå é íà ïîëîòí³. Âèñòàâêà òðèâàòèìå äî 25 ñåðïíÿ.

Æèòòÿ ³ ñìåðòü öüîãî çàõèñíèêà Óêðà¿íè îâ³ÿí³ ÷èñëåííèìè ëåãåíäàìè. ² çàðàç â³ðÿòü ëþäè: ñëàâåòíèé êîçàê-õàðàêòåðíèê îòàìàí ²âàí ѳðêî íå ïîìåð - â³í áëóêຠñõèëàìè ð³÷êè ×îðòîìëèê òà ÷åêຠíà ïîâåðíåííÿ â³äâàæíîãî ѳ÷îâîãî òîâàðèñòâà. Íåùîäàâíî òàêà çóñòð³÷ â³äáóëàñÿ

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÀ ÌÎÃÈ˲ ÊÎØÎÂÎÃÎ ÑÒвËßËÈ ÃÀÐÌÀÒÈ

ѲËÜÑÜÊÈÉ ÊÐÈ̲ÍÀË

ÇвÞÒÜ ÍÀ ×ÓÆ²É ÇÅÌ˲ Ïðîêóðàòóðà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ïðè âçàºìî䳿 ç ÃÓ Ì³íäîõîä³â òà Äåðæ³íñïåêö³ºþ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà â îáëàñò³ âèÿâèëè íà òåðèòî𳿠Êðèíè÷àíñüêîãî ðàéîíó ïîñ³âè ñîíÿøíèêó, ðîçòàøîâàí³ íà 835 ãà. Ïðàâî âëàñíîñò³ ö³º¿ çåìë³ íå çàðåºñòðîâàíî. Ïðîêóðàòóðà âíåñëà â³äîìîñò³ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî çëî÷èíó ³ êâàë³ô³êóâàëà éîãî çà ÷. 1 ñò. 197-1 ÊÊ Óêðà¿íè («Ñàìîâ³ëüíå çàéíÿòòÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè»). ○

̲ÆÍÀÐÎÄͲ ²ÄÍÎÑÈÍÈ

ÅÍÅÐÃÅÒÈ×ÍÀ ÅÊÑÊÓÐÑ²ß «ÄÒÅÊ Äí³ïðîîáëåíåðãî» îðãàí³çóâàëà åêñêóðñ³¿ íà ñâî¿ îá’ºêòè äëÿ ñòóäåíò³â ³ç Âðîöëàâñüêîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó (Ïîëüùà) òà âèõîâàíö³â Íàö³îíàëüíîãî ã³ðíè÷îãî óí³âåðñèòåòó Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Ìîëîäü â³äâ³äàëà ñó÷àñíó àâòîìàòèçîâàíó ï³äñòàíö³þ «Ï³äãîðîäíÿ-35/6 ê», îäíó ç íàéñòàð³øèõ ï³äñòàíö³é Ïðèäí³ïðîâñüêîãî ðåã³îíó «Óçëîâàÿ-150/35/6ê», ï³äðîçä³ëè ñëóæáè çâ’ÿçêó äèñïåò÷åðñüêîãî òà òåõíîëîã³÷íîãî óïðàâë³ííÿ, à òàêîæ ìóçåé ÏÀÒ «ÄÒÅÊ Äí³ïðîîáëåíåðãî». ○

ÇÀ˲ÇÍÈÖß Ç²ÒÓª

ÏÅÐÅÂÅÇËÈ 5,5 ÌËÍ. ÏÀÑÀÆÈв Çà 7 ì³ñÿö³â íèí³øíüîãî ðîêó ó äàëåêîìó ñïîëó÷åíí³ Ïðèäí³ïðîâñüêà çàë³çíèöÿ ïåðåâåçëà ïîíàä 5,5 ìëí. ïàñàæèð³â, ò³ëüêè â ëèïí³ ïîòî÷íîãî ðîêó - 1 ìëí. 135,1 òèñ. ÷îëîâ³ê. Çà ³íôîðìàö³ºþ ïðåññëóæáè çàë³çíèö³, âñå á³ëüøå ïàñàæèð³â çàìîâëÿþòü ÷àé ï³ä ÷àñ ïðèäáàííÿ êâèòê³â ó êàñàõ. Òàê, çà 7 ì³ñÿö³â öüîãî ðîêó ï³ä ÷àñ ïîäîðîæåé âèïèëè ìàéæå ì³ëüéîí ñêëÿíîê ÷àþ.

Із 1 до 3 серпня до села Капулівка Нікопольського району на вшанування 333-ї річниці пам'яті кошового отамана Війська Запорозького Низового Івана Сірка з'їхалися козаки з Дніпропетровської, Запорізької,

Черкаської, Вінницької, Львівської, Луганської областей, Криму та Росії. Нащадки славетних запорожців створили чималий табір, що устроєм більше нагадував справжнісіньку військову Січ. Тут

навчали не тільки стріляти, вправно володіти шаблею та прийомами бойового гопака, але й грати на бандурі та оцінити кулінарне мистецтво запорожців. Серед учасників було чимало моло-

дих хлопців та дівчат. Деяким «козачатам» дійство запам'яталося ще й посвятою в «джури», яка відбулася поряд із могилою кошового. Щедрим на події видався останній день. Він почався Козацькою радою, урочистою ходою до меморіального комплексу та молебнем, покладанням квітів до могили отамана й гарматними пострілами. Коли ж учасники дійства повернулися в табір, їх захопили козацькі забави,

сміливі виступи представників «Спасу» та Павлоградського «Хорса». Родзинкою урочистого зібрання став музичний фестиваль «Звідси воля розлилася». Він вирував до ранку наступного дня та подарував зустріч з солістом рок-гурту «Тінь Сонця» Сергієм Василюком, знаменитим автором і виконавцем «Меча Арея» Живосилом Лютим та павлоградською співачкою Чайкою. Не підкачали з талантами і козаки: сотник козацької паланки Олександр Коваль гарно заспівав під гітару. Лишається тільки повторити слова одного з присутніх: «Свято вдалося! Батькові отаману сподобалося б!»

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÃÎÍÊÈ

Íà ãèòàðå ïëûëè, ÷åðïàêîì ïîäãðåáàëè ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ

 ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå íà Äíåïðå ïðîøëè ãîíêè íà ñàìîäåëüíûõ ïëàâñðåäñòâàõ. Òàêèå ñîðåâíîâàíèÿ â îáëàñòíîì öåíòðå ïðîõîäÿò óæå 8-é ãîä ïîäðÿä Каждый год тема соревнований меняется. В этом году участникам надо было придумать самодельную лодку на тему: «Кем быть?» «К примеру, вы хотите стать музыкантом - плывите на гитаре. В комплекте каждого плавсредства также должно быть самодельное весло», - говорит организатор соревнований Игорь Кочет. Кстати, в прошлые годы в каче-

Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ È ÍÀ ÄÐÓÃÈÕ ÑÌÎÒÐÅËÈ, È ÑÅÁß ÏÎÊÀÇÛÂÀËÈ стве последних участники «Изначально гонки на использовали черпаки, самодельных плотах нотеннисные ракетки и даже сили соревновательный клавиатуру. характер. Сейчас меропри-

ятие больше похоже на фестиваль. Тут можно и на других посмотреть, и себя показать», - говорит Игорь Кочет. Плавсредства должны приводиться в движение мускульной силой и не иметь двигателей. В качестве материалов разрешалось использовать пластиковые бутылки, резиновые камеры, пенопласт и тазики. В общем, все то, что держится на воде. В прошлом году участие в заплывах приняли порядка 30 команд. В этом - помешал ливень, к старту зарегистрировались только 6 экипажей. Зрителей погода тоже спугнула, но истинные ценители самодельных лодок не побоялись намокнуть и, придя на соревнования, повеселились от души.


ВЕЛИКІ СТАВКИ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.08.2013 ð. ¹ 61 (1452) ○

ÃÀËÈÍÀ ÀÐÒÅÌÜÅÂÀ

РОВЕСНИК МАМ И ПАП - Юрий Лоза формата 2013 года - какой он? - Будущий пенсионер (смеется). Через полгода мне выходить на пенсию, и надо еще умудриться на будущую пенсию прожить. И по этому поводу, к сожалению, у меня нет ни одной положительной идеи. Но, тем не менее, после шестидесяти жизнь не заканчивается. Думаю, буду продолжать что-то делать. Конечно же, у меня есть новый альбом, новые песни. Но если говорить о том, чтобы его продать в чистом виде, то, думаю, - это утопия. Скорее всего я выложу его в свободный доступ в Интернете. - Как будет называться новый альбом? - У меня еще не дописаны две песни из него, поэтому не готов говорить о названии. Крутится много вариантов, но окончательного нет. Такой яркой песни, как «Плот», нет, и создать такую вторую вообще нереально. Это не просто песня, это еще и определенная история. - У Вас давно своя возрастная аудитория. Но с тех пор выросло целое поколение. Вам сегодня есть что сказать молодым слушателям? - Для молодых я ни хороший, ни плохой, я для них - старый. Я - ровесник их мам, пап, дедушек и бабушек. У молодежи собственная культура, они ищут кумиров среди своих. Они не знают, кто такой Бетховен, это для них что-то реликтовое. Молодые считают, что именно с них начинается что-то интересное в мире. Это их способ мышления, прорваться в

«ÂÑÅÃÄÀ ÁÛË ÑÀÌ ÏÎ ÑÅÁÅ»

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Þðèé Ëîçà: «Ïëîò» ìîã «îáìåíÿòü» íà ñàìîëåò «ß ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍ ÏÎ×ÒÈ ÂÎ ÂÑÅÕ ÑÎÖÑÅÒßÕ»

«ÌÎËÎÄÅÆÜ ÈÙÅÒ ÊÓÌÈÐÎÂ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» эту вселенную нереально. Меня всегда удивляют попытки моих возрастных коллег заигрывать с молодежью. На мой взгляд, это совершенно ненужно. В какой бы я цвет не перекрасился, не сделал бы подтяжки лица, я все равно для них буду представителем советской эстрады.

НАУЧУ ПИСАТЬ ХИТЫ - Юрий, последнее время Вы активны как общественный деятель, блогер… - Раньше не было возможности через соцсети высказывать свои мысли, в

первую очередь изза того, что многие сети были англоязычными. Сейчас очень удобно, когда тот же «Фейсбук» есть русскоязычный. Я всегда интересовался жизнью своей страны и мира. И в последние несколько месяцев, что нахожусь в «Фейсбуке», количество моих подписчиков перевалило за пять тысяч. Это значит, что мои высказывания комуто интересны. Более того, на меня стали выходить люди из разных СМИ, в том числе интернет-изданий, и я даю очень много интервью. Хотя в полемику в соцсетях не вступаю.

- Вдохновение не покидает от такого количества социальных вопросов? - Дело в том, что с музыкой сейчас не очень гладко. Последний раз на телевидении меня вырезали с новой песней из программы «Время обедать». Поэтому пробиться на радио и ТВ с моими произведениями - нереально. Петь мне не дают, потому что у каждой радиостанции и телеканала есть свой «набор артистов». Я же всегда стоял в стороне от какихлибо групп. Никогда не принадлежал ни к рокерам, ни к бардам, ни к лирикам… Всегда был сам по себе. Мало того, скажем, рокеры не могут принять меня в свою когорту, приглашать на свои фестивали и, соответственно, не могут меня тиражировать на своих массовых ресурсах, потому что знают мои высказывания о роке. - Может, есть и другие причины такой «нелюбви»? - У меня вышла книга «Научу писать хиты», где я, помимо рекомендаций, даю разбор некоторых ошибок, встречающихся в текстах наших авторов и исполнителей. Конечно, без примеров обойтись не удалось.

На страницах этого издания мне пришлось «поссориться» практически со всей эстрадой и со СМИ. Если я хочу честно рассказать о чем-то, мне приходится кого-то задеть. Передо мной стоит определенная стена, через которую удается «перепрыгнуть» только с помощью Интернета.

ОБЩАЮСЬ БЕЗ «КЛОНОВ» - Когда мы сможем услышать и увидеть Вас в Днепропетровске? - Наверное, тогда, когда местные организаторы захотят провести мой концерт. Меня очень просто отыскать. Я зарегистрирован практически во всех социальных сетях, открыт для общения и организации концертов, общаюсь везде сам - без «клонов». Пишите, я обязательно отвечу, обменяемся контактами. Я готов к сотрудничеству. - Что бы Вы пожелали читателям «Вістей Придніпров`я»? - Желаю, чтобы в вашей стране, в первую очередь, были мир, покой и порядок. Чтобы Украина двигалась в правильном направлении, повышался уровень жизни, чтобы вы становились добрее и счастливее с каждым днем. И тогда у вас появятся повод и время слушать хорошие песни. И тут вам понадобится Лоза, который эти песни напишет и споет.

ÍÎÂÈÍÈ

ÑÏÎÐÒÈÂͲ ÄÎÑßÃÍÅÍÍß

ÏÅÐÅÌÎÃÈ ÄÅÔ˲ÌϲÉֲ Äí³ïðîïåòðîâñüê³ ñïîðòñìåíè âèáîðîëè 1 çîëîòó, 22 ñð³áí³ òà 6 áðîíçîâèõ ìåäàëåé íà ÕÕ²² Äåôë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ. Óêðà¿íñüêà çá³ðíà ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå. Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Àíàòîë³é Êðóïñüêèé ïðèâ³òàâ ñïîðòñìåí³âäåôë³ìï³éö³â ç ïåðåìîãàìè. Öüîãî ðîêó Äí³ïðîïåòðîâùèíà â ñêëàä³ íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ êîìàíäè áóëà ïðåäñòàâëåíà 31 ñïîðòñìåíîì ó 7 âèäàõ ñïîðòó. ○

ßʲÑÍÈÉ Â²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ

ÎÇÄÎÐÎÂÈËÈ ÂÅÒÅÐÀÍ²Â Ç ïî÷àòêó ðîêó Ïðèäí³ïðîâñüêà çàë³çíèöÿ îçäîðîâèëà 850 âåòåðàí³â òà ïåíñ³îíåð³â ï³äïðèºìñòâà. Êîëèøí³ ïðàö³âíèêè â³äïî÷èëè â ïàíñ³îíàòàõ ªâïàòîð³¿, Ôåîäîñ³¿, Ãåí³÷åñüêà, à òàêîæ ó ë³í³éí³é ë³êàðí³ Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³, ùî â ñåëèù³ Êëóá³âêà Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³. Ó â³äîì÷èõ ïàíñ³îíàòàõ ìàã³ñòðàë³ ñòâîðåíî âñ³ óìîâè äëÿ ÿê³ñíîãî â³äïî÷èíêó òà îçäîðîâëåííÿ ë³òí³õ ëþäåé – êîìôîðòí³ çàòèøí³ êîðïóñè, ïåðøîêëàñíå ìåäè÷íå îáëàäíàííÿ òà âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèé ìåäïåðñîíàë. ○

ÍÀز ÇÀ ÊÊÎÐ ÎÐ ÄÎÍÎÌ ÎÐÄÎÍÎÌ

ϲÄÊÎÐÈËÈ ²ÍÎÇÅÌֲ Êðèâîð³çüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð «Áåëüñüêèõ» ã³äíî ïðåäñòàâèâ Óêðà¿íó íà ̳æíàðîäíîìó ôåñòèâàë³ òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà «Áóòð³íò³-2000», ÿêèé ïðîõîäèâ â îäíîéìåííîìó àðõåîëîã³÷íîìó ìóçå¿-çàïîâ³äíèêó, ùî íà ï³âäí³ Àëáàí³¿. Âèñòóïè ó÷àñíèê³â â³äáóâàëèñü íà ðîçêîïêàõ äàâíüîðèìñüêîãî òåàòðó. Êðèâîð³çüê³ àêòîðè ïðåçåíòóâàëè ïëàñòè÷íó äðàìó «Âåñíà, ˳òî, Çèìà, Îñ³íü ³...», ÿêà ñïîäîáàëàñü ³íîçåìíèì ãëÿäà÷àì. ÇÀ ÇÍÈÆÅÍÈÌÈ Ö²ÍÀÌÈ

˲ÊÈ ÄÎÑÒÓÏͲز ˳êè äëÿ ã³ïåðòîí³ê³â ñòàþòü äîñòóïí³øèìè. Äåïàðòàìåíò îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïîâ³äîìëÿº, ùî â Óêðà¿í³ ðåàë³çóºòüñÿ ïðîåêò, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî çàïðîâàäæåíî â³äïóñê ë³êàðñüêèõ çàñîá³â äëÿ ë³êóâàííÿ ã³ïåðòåí糿 çà çíèæåíèìè ö³íàìè. Äëÿ ïðèäáàííÿ ã³ïîòåíçèâíèõ ë³ê³â íà ï³ëüãîâèõ óìîâàõ ïîòð³áíî ìàòè ðåöåïò ë³êàðÿ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

8 СУСПІЛЬСТВО ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

08.08.2013 ð. ¹ 61 (1452)

ÐÅÔÎÐÌÛ Â ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ

Íåîáîñíîâàííûå íàëîãîâûå «ïîáëàæêè» äëÿ àêóë áèçíåñà îòìåíÿò ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÍÀÂ×ÈËÈ ÏËÀÂÀ ÒÈ ÏËÀÂÀÒÈ Ó äí³ïðîäçåðæèíñüê³é «Øêîë³ ïëàâàííÿ» öüîãî ðîêó íàâ÷èëèñü ïëàâàòè 260 ä³òåé. Øêîëà áóëà ñòâîðåíà çà ï³äòðèìêè ì³ñüêîãî ãîëîâè Ñòàí³ñëàâà Ñàôðîíîâà. Ç ä³òüìè ïðàöþâàëè êâàë³ô³êîâàí³ ³íñòðóêòîðè. Âèõîâàíö³ øêîëè ïðîéøëè òåîðåòè÷íèé êóðñ òà ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, ï³ä ÷àñ ÿêèõ íàâ÷èëèñü òðèìàòèñÿ íà âîä³ òà îçíàéîìèëèñÿ ç ð³çíèìè ñòèëÿìè ïëàâàííÿ. Âñ³ çàíÿòòÿ áóëè áåçêîøòîâí³.

ÍÎÂÈÍÈ ÏÀÂËÎÃÐ ÀÄ ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÂÓ ËÈÖß ßÊ Â²ÇÈÒ²ÂÊÀ ÂÓËÈÖß Ó Ïàâëîãðàä³ âóëèöÿ Äí³ïðîâñüêà ñòàíå ñâ³òëîâîþ â³çèòíîþ êàðòêîþ ì³ñòà. Ñàìå íà ö³é ä³ëÿíö³ âïðîâàäæóâàòèìåòüñÿ ïðîåêò ³ç ìîäåðí³çàö³¿ ìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é. Çàãàëüíà ñóìà ïðîåêòó ïîíàä 704 òèñ. ãðí. Âóëèöÿ Äí³ïðîâñüêà º îäí³ºþ ç öåíòðàëüíèõ âóëèöü ì³ñòà é àâòîìàã³ñòðàëëþ ì³æíàðîäíîãî çíà÷åííÿ. Íà äóìêó ì³ñüêî¿ âëàäè, ¿¿ ÿê³ñíå îñâ³òëåííÿ çðîáèòü Ïàâëîãðàä á³ëüø ñó÷àñíèì òà ïîïåðåäèòü äîðîæí³ ïðàâîïîðóøåííÿ. ○

ÀÏÎÑÒÎËÎÂÅ

ÁÓ ÄÈÍÎÊ ÍÀÓÊÈ ² ÒÅÕͲÊÈ ÁÓÄÈÍÎÊ Ì³ñöåâ³ çàë³çíè÷íèêè â³äñâÿòêóâàëè ñâÿòî â³äêðèòòÿ Áóäèíêó íàóêè ³ òåõí³êè. Éîãî óðî÷èñòî ïðåçåíòóâàëè ï³ñëÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó. Òåïåð óñ³ áàæàþ÷³ ìîæóòü îçíàéîìèòèñÿ ç ³ñòîð³ºþ òåõí³÷íèõ äîñÿãíåíü Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ ìàã³ñòðàë³. ϳä ÷àñ óðî÷èñòîñòåé êðàù³ ïðàö³âíèêè îòðèìàëè íàãîðîäè, â³òàëüí³ ëèñò³âêè òà ö³íí³ ïîäàðóíêè. ○

Äâèæåíèå Óêðàèíû â ÅÑ óæå íè ó êîãî íå âûçûâàåò ñîìíåíèé. Ïðîéäåí äîëãèé ïóòü, è âîò, íàêîíåö, îñåíüþ òåêóùåãî ãîäà îæèäàåòñÿ ïîäïèñàíèå äîãîâîðà îá àññîöèàöèè íàøåé ñòðàíû ñ Åâðîñîþçîì. Íî â Áðþññåëå óæå ñåé÷àñ ãîâîðÿò, ÷òî äàëüíåéøåå ïðîäâèæåíèå íà Çàïàä íåâîçìîæíî áåç ðåôîðìèðîâàíèÿ óêðàèíñêîé ýêîíîìèêè: ôîðìèðîâàíèÿ ðûíî÷íûõ óñëîâèé äëÿ áèçíåñà, ïîÿâëåíèÿ ÷åñòíîé êîíêóðåíöèè, æåëàíèÿ ðóêîâîäñòâà êðóïíåéøèõ ïðåäïðèÿòèé ñòðàíû âêëàäûâàòü äåíüãè â ìîäåðíèçàöèþ è ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà ДОТАЦИИ ДЛЯ НЕБЕДНЫХ Стоит ли лишний раз напоминать, что многие украинские олигархи и магнаты, в том числе и в Днепропетровском регионе, десятки лет не вкладывали в развитие своих предприятий ни копейки, при этом получали щедрые налоговые льготы, зарабатывая миллиарды? Они наперегонки бегут за помощью к государству, требуют дотаций из бюджета, преференций и льгот, о которых их зарубежные партнеры и конкуренты даже мечтать не могут. И что самое удивительное - благодаря мощ-

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

²ÄÊÐÈËÈ ÌÓÇÅÉ Ó ì³ñò³ â³äêðèëè Ìóçåé çàë³çíè÷íî¿ ñëàâè Êðèâîð³çüêîãî ðåã³îíó. Áàãàòî ðîê³â çáèðàëè òà âïîðÿäêîâóâàëè åêñïîíàòè, ÿê³ âèñâ³òëþþòü ð³çí³ åòàïè ä³ÿëüíîñò³ ïðèäí³ïðîâñüêèõ çàë³çíè÷íèê³â Êðèâîð³çüêîãî ðåã³îíó, ³ñòîð³þ òà ñüîãîäåííÿ ìàã³ñòðàë³. Íàä ðîçðîáêîþ òà ñòâîðåííÿì õóäîæí³õ åêñïîçèö³é, â³òðèí òà áàãàòîð³âíåâèõ íàñò³ííèõ ïàííî ïðàöþâàëà òâîð÷à ìàéñòåðíÿ äèçàéíåðà Îëåíè Ïàøêîâî¿. Ìåòà ñòâîðåííÿ ìóçåþ - âèõîâàííÿ ìîëîäèõ çàë³çíè÷íèê³â íà êðàùèõ òðàäèö³ÿõ ñòàðøèõ ïîêîë³íü.

ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÅ ÎÒÅËÈ ÍÅ ÄÎÒßÃÈÂÀÞÒ ÄÎ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÓÐÎÂÍß ÎËÅÍÀ ÒÊÀ×

ному лобби в парламенте зачастую совершенно небедные владельцы «заводов, газет, пароходов» все вышеупомянутые блага получают. Правда, полученные преференции и господдержку толстосумы, в том числе и днепропетровские, используют не на развитие бизнеса, не на повышение конкурентоспособности предприятий, а для набивания собственных карманов. Не нужно быть экономистом или финансовым аналитиком, чтобы понимать: этот путь не приведет Украину и украинский бизнес к цивилизованному, обеспеченному европейскому будущему. Сверхприбыли отдельных лиц годами оборачиваются огромными дырами в госбюджете, тотальным обеднением миллионов граждан и невероятной технологической отсталостью тысяч предприятий.

НЕЭФФЕКТИВНЫЕ ЛЬГОТЫ В ближайшее время многим крупным предпринимателям Днепропетровской области все же придется раскошелиться в пользу бюджета. В стране всерьез задумались о пересмотре ряда налоговых льгот. Эту задачу поставил перед депутатами Президент Украины в своем Ежегодном послании к Верховной Раде. В бюджете на этот год объем налоговых льгот превысил 70 млрд. гривен. Причем многие из этих льгот совершенно неэффективны, они не стимулируют реальный сектор экономики, а используются бизнесменамиолигархами для личного обогащения.

ÊÐÓÏÍÛÌ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ ÏÐÈÄÅÒÑß ÐÀÑÊÎØÅËÈÒÜÑß Кстати, это те самые 70 млрд. гривен, которых не хватает для повышения пенсий или зарплат учителям. Ведь кто бы ни руководил правительством, обязанности бюджета финансировать миллионы бюджетников никто не отменял. Конечно, можно иронизировать по поводу недостаточного знания чиновниками украинского языка или кричать о наступлении русификации, но слово «бедность» звучит унизительно на любом языке.

ÑÂÅÐÕÏÐÈÁÛËÈ ÎËÈÃÀÐÕÎÂ ÝÒÎ ÄÛÐÛ Â ÃÎÑÁÞÄÆÅÒÅ Поэтому в правительстве и запланировали ликвидацию части льгот по налогу на прибыль. В Министерстве доходов и сборов уже подготовили проект закона об урезании льгот для отельного бизнеса и предприятий топливно-энергетического комплекса.

НАГРУЗКА НА БЮДЖЕТ К слову, эксперты давно винят налоговые льготы в неэффективности, а также излишней дороговизне для бюджета. По данным интернет-портала «Бизнес Рост», в странах Европейского Союза

Íβ ÐÎÇÐÎÁÊÈ

Äí³ïðîïåòðîâñüê íà äîëîí³: ïàñïîðò äëÿ ³íâåñòîð³â

Àáè ïîòåíö³éí³ ³íâåñòîðè ìîãëè îçíàéîìèòèñÿ ç³ ñòðóêòóðîþ òà ðîçâèíåí³ñòþ ñôåð îáëàñíîãî öåíòðó, â ì³ñüêðàä³ ðîçðîáèëè інноваційні розробки та ми. Також створили до²íâåñòèö³éíèé ïàñïîðò об’єкти нерухомості. На рожню карту для вкладÄí³ïðîïåòðîâñüêà Новостворений документ містить інформацію про загальні характеристики міста. Зокрема, про його географічне положення, демографічну ситуацію, показники розвитку економіки, стан залучення коштів, а також про реєстр інвестиційних проектів,

объем бюджетной помощи предприятиям, включая налоговые льготы, крайне редко превышает 1% ВВП. Далеко не в самой богатой Украине этот показатель порой достигает 6% ВВП. По меркам прошлого года, это 85 млрд. гривен. Причем большая часть помощи предприятиям - именно льготы. К примеру, получившие накануне Евро-2012 невероятные преференции владельцы отельного бизнеса так и не дотянули уровень своих предприятий до мировых показателей, зато хорошо заработали. Днепропетровским владельцам отелей досталось то, о чем их зарубежные коллеги даже мечтать не могли право десять лет не платить налог на прибыль. Благодаря более чем щедрым налоговым льготам получают сверхприбыли и владельцы предприятий топливно-энергетической отрасли, которыми владеют, в основном, известные в стране мультимиллионеры. В Министерстве доходов и сборов уже подсчитали, что за годы действия целого ряда льгот соответствующие отрасли не показали ожидаемого роста, а зачастую, наоборот, «откатились» назад. К тому же, эксперты уже не первый год твердят, что некоторые налоговые «поблажки» неэффективны и лишь создают дополнительную нагрузку на бюджет.

сьогодні Паспорт перекладають іноземними мовами для його презентації закордонним інвесторам. Додатково до цього документа розробили методичні рекомендації з роз’ясненнями законодавчих аспектів у сферах землекористування, використання ресурсів, податкової систе-

Ó Ì²ÑÒ² ÐÅÀ˲ÇÓªÒÜÑß 46 ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÅÊÒ²Â

ників. Наразі у Дніпропетровську на різних стадіях реалізації перебувають 46 інвестиційних проектів вартістю 16 млрд. грн. Один із наймасштабніших - диспетчеризація ліфтів. Із початку цього року склав 114,1 млн. доларів. Це обсяг прямих іноземних на 22,4% більше, ніж за анавкладень в обласний центр логічний період 2012-го.


ЖИТТЯБУТТЯ 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.08.2013 ð. ¹ 61 (1452) ○

ÄÀËÅÊÈÅ ÌÈÐÛ

Àíòàðêòèäà: ïðåâðàòèòå ìå÷òó â ðåàëüíîñòü

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

«ÍÈ×ÅÉÍÛÉ» ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ ÑÀÌÛÉ ÂÛÑÎÊÈÉ ÍÀ ÇÅÌËÅ

Õîòèòå ïîáûâàòü íà ñàìîì âûñîêîì è «íè÷åéíîì» êîíòèíåíòå â ìèðå? Ïîæàëóéñòà! Äíåïðîïåòðîâñêèé ïóòåøåñòâåííèê Àíàòîëèé Àëåêñååâ íàáèðàåò êîìàíäó äëÿ ïîåçäêè â Àíòàðêòèäó КТО НЕ УСПЕЕТ 15-20 лет назад о такой поездке можно было только мечтать. Сегодня Антарктида - в списке стран, активно посещаемых туристами. В прошлом году, например, по ней прошлись около 40 тыс. человек. Постоянно курсируют 10-12 судов - российских, голландских, американ-

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ×ÍÅÒÑß 9 ÍÎßÁÐß

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

²ç 3 äî 25 ñåðïíÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêèé äåðæàâíèé öèðê ïåðåòâîðèòüñÿ íà «Çîëîòèé öèðê Þð³ÿ ͳêóë³íà». Ó íîâ³é ïðîãðàì³ «Ç³ðêè ìàíåæó ³ ìîðÿ» ãëÿäà÷àì ïðîïîíóþòü ðîçìà¿òòÿ áåçñòðàøíèõ òðþê³â, ÷èñåëüí³ íîìåðè ³ç òâàðèíàìè òà çó ñòð³÷ ³ç âåñåëèì êëîóíîì çóñòð³÷ Серед родзинок унікальної програми росіян - виступ Ганни Расцової, однієї з найсміливіших гімнасток. Вона єдина у світі може виконати складний номер на трапеції «Гвинт-обрив на одне коліно». Це дійство захоплює подих! Свою безстрашність та унікальні вміння також демонструють «Гімнасти на турніках» та «Акробати на батуті» Романа Симоненка. Краса і синхронність виступів змушує тамувати подих. Елемент же «потрійна колона» на батуті більше не роблять жодні акробати світу.

ских, аргентинских, чилийских и австралийских. По словам Анатолия Алексеева, это привело к тому, что на международном уровне очень серьезно обсуждается вопрос об ограничении туристического присутствия, «нагружающего» экологию уникального континента. Не исключено, что через несколько лет Антарктиду, которая не принадлежит ни одному государ-

ству, вновь «закроют». Чем не аргумент для тех, кто хочет набраться незабываемых впечатлений за две недели путешествия? Специальная подготовка не нужна, нет и ограничений по возрасту. Однажды в команде был 92-летний бельгиец, решивший пройти «по следам» своего отца - участника экспедиции Амундсена на паруснике «Британика». И это ему удалось без особого труда.

ЭМОЦИИ С ГАРАНТИЕЙ Сам Алексеев открыл для себя Антарктиду в феврале 2012 года. Вместе с киевлянами и днепропетровцами он посещал антарктические базы, ходил в горы, ночевал в четырехслойном спальнике на матери-

ке - лежи себе и смотри на звезды… «Кроме этого, мы выходили на каяках на морские прогулки. Лавировали между айсбергами, высаживались на острова, наблюдали за животными, - вспоминает путешественник. - К слову, они - непуганные, подпускают очень близко, даже погладить некоторых можно. Однажды под каяком проплыл морской лев. Было немного тревожно, когда вспомнили, что пингвина этот гигант съедает за 7 секунд. В другой раз возле каяков решила порезвиться целая стая морских львов: пришлось ждать пока они наиграются. Особое впечатление оставили пингвины. Их там очень много, причем разных. Видели и китов. Они не хищники, но лодку могут перевернуть за секунду. Непередаваема игра цвета. Таких закатов, оттенков воды и льда я нигде не видел».

DzÐÊÈ ÌÀÍÅÆÓ

Öèðê ͳêóë³íà çàïðîøóº â ãîñò³

А номер з кіньми - коронний у нікулінців. Величні тварини - переможці престижних міжнародних конкурсів світу дресирувальниці Олени Павлович дивують своєю грацією, точністю рухів. Вони танцюють, ходять на двох но-

ÃÅв - ÊËÎÓÍ ²Ç ÂÅËÈÊί ˲ÒÅÐÈ гах та дружно кивають головами. Партнер дресирувальниці кінь Гладіус - справжня зірка: він був переможцем російського телешоу «Цирк із зірками» разом із співачкою Анітою Цой.

Дресирувальникові собак Юлію Якубовському теж є чим здивувати. Він пропонує глядачеві одразу два номери: з собаками різних порід і з крихітними конячками. Виступи тваринок гідні оплесків та усмішок! Дресирувальник Микола Тимченко запрошує в гості до хижаків. Та не до звичайних - до морських сивучів та морських левів, що важать тонну. Незважаючи на власну вагу, тварини легко балансують на величезному м’ячі по манежу, ловлять і крутять обручі на шиї, грають з глядачами у волейбол. Тож нудно в Золотому цирку Юрія Нікуліна глядачам не буде. Тим більше, що протягом усієї програми веселить гостей заслужений артист Росії, соло-клоун з великої літери - Гері!

ÊÈÐÈËËÎÂÊÀ

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÑËÅÒ Â íà÷àëå àâãóñòà â ïãò Êèðèëëîâêà ñîñòîÿëñÿ Ìåæäóíàðîäíûé áàéêåðñêèé ñëåò, â êîòîðîì ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ìîòîöèêëèñòû èç Óêðàèíû, Ðîññèè è Áåëàðóñè.  òå÷åíèå äâóõ äíåé íà Ôåäîòîâîé êîñå áóðëèëî áàéê-øåñòâèå, ïîðàäîâàë è êîíöåðò ãðóïïû «Red Wolf». ○

ÍÈÊ ÎËÀÅÂ ÍÈÊÎËÀÅÂ

«ÎËÜÂÈß-2013»  ïîñåëêå Ïàðóòèíî, íà áåðåãó ÄíåïðîÁóãñêîãî ëèìàíà íà òåððèòîðèè Íàöèîíàëüíîãî èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêîãî çàïîâåäíèêà «Îëüâèÿ» ñîñòîèòñÿ IX Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü àâòîðñêîé ïåñíè, ãðå÷åñêîé êóëüòóðû è òóðèñòè÷åñêîãî îòäûõà «Îëüâèÿ-2013». Åãî öåëü ïðèâëå÷ü âíèìàíèå òóðèñòîâ è îòäûõàþùèõ ê ïàìÿòíèêó äðåâíåãðå÷åñêîé êóëüòóðû, êîòîðûì ÿâëÿåòñÿ çàïîâåäíèê, à òàêæå èçó÷åíèå êóëüòóðíîãî è èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ, ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. ○

ÕÀÐÜÊÎÂ

ÂÛÕÎÄÍÛÅ Â ÏÀÐÊÅ Íà âûõîäíûõ â ïàðêå èìåíè Ãîðüêîãî ïðîøåë ôåñòèâàëü «Òàíöóþùåå ëåòî», â ðàìêàõ êîòîðîãî ïðîâåëè ìàñòåð-êëàññû ïî òàêèì òàíöåâàëüíûì ñòèëÿì è íàïðàâëåíèÿì, êàê house, break dance, reggae dancehall, hip hop, popping, locking, à òàêæå ïî èðëàíäñêèì òàíöàì.  âîñêðåñåíüå ïîñåòèòåëè ïàðêà ó÷àñòâîâàëè â ïèðàòñêèõ êâåñòàõ, ïîñìîòðåëè êóêîëüíûé ñïåêòàêëü è ïèðàòñêóþ øîóïðîãðàììó. ÊÈÅÂ

ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÈÃÐÛ 24 àâãóñòà â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ Íåçàâèñèìîñòè Óêðàèíû íà Êðåùàòèêå âïåðâûå ïðîéäóò Âñåóêðàèíñêèå ñåìåéíûå èãðû.  íèõ ïðèìóò ó÷àñòèå ñàìûå ñïîðòèâíûå ñåìüè Óêðàèíû. Ïðîãðàììà ñîðåâíîâàíèé ïðåäóñìàòðèâàåò ïàðàä ó÷àñòíèêîâ, òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå èãð, à òàêæå ýñòàôåòû ïî áàñêåòáîëó, ôóòáîëó è ðåãáè, ïîëóôèíàëüíóþ è ôèíàëüíóþ èãðó ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì.


×èòàéòå íà ñàéò³:

10 КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

08.08.2013 ð. ¹ 61 (1452)

ÇÀÑÒ ÀËÈ ÇÍÅÍÀÖÜÊÀ ÇÀÑÒÀËÈ

Òåëåôîíí³ øàõðà¿ ïîëþþòü íà ðîäè÷³â ÐÀÄÀ ÂÅÑÅËÎÂÀ, ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÃÓ ÌÂÑ Â ÎÁËÀÑÒ²

ÍÀÏÀ ÍÀ ÄÀ²ØÍÈʲÂ

ÄÅÁÎØÈÐÀ ÇÀÒÐÈÌÀÍÎ Ìèíóëîãî ÷åòâåðãà ó Êðèâîìó Ðîç³ ñèëüíî íåòâåðåçèé ÷îëîâ³ê íàïàâ íà äâîõ ïðàö³âíèê³â Äåðæàâòî³íñïåêö³¿, ÿê³ íåñëè ñëóæáó ïîáëèçó çóïèíêè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Ñïî÷àòêó äåáîøèð íåöåíçóðíî âèëàÿâ ïðàâîîõîðîíö³â. Ó â³äïîâ³äü íà çàóâàæåííÿ âèëèâ ïèâî íà îäíîãî ç ³íñïåêòîð³â, à ïîò³ì ïî÷àâ áèòè ì³ë³ö³ÿíò³â ïî îáëè÷÷þ. Ïîðóøíèêà çàòðèìàëè ³ äîñòàâèëè â ðàéâ³ää³ë. Ïðîòè äåáîøèðà 30-ð³÷íîãî áåçðîá³òíîãî, ÿêèé çàâäàâ ïðàâîîõîðîíöÿì ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü, â³äêðèëè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ.

ÍÎÂÈÍÈ ÍÅÂÄß×Ͳ ÃÃÎÑÒ² ÎÑÒ²

ÇÀËÈØÈÂÑß ÁÅÇ ÒÅËÅÔÎÍÓ Â îñòàíí³é äåíü ëèïíÿ äî êðèâîð³çüêèõ ïðàâîîõîðîíö³â çâåðíóâñÿ çà äîïîìîãîþ 24-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê. ³í ïîâ³äîìèâ, ùî éîãî ïîãðàáóâàëè ³ ïîáèëè. Ìîëîäèê çàïðîñèâ äî ñåáå ìàëîçíàéîìèõ ÷îëîâ³êà é æ³íêó, ç ÿêèìè ðîçïèâàâ ñïèðòíå. ϳñëÿ òîãî ÿê æ³íêà âèéøëà ó ñóñ³äíþ ê³ìíàòó ³ íå ïîâåðíóëàñÿ, õàçÿ¿í ïîì³òèâ, ùî ðàçîì ç ãîñòåþ çíèê ³ éîãî ìîá³ëüíèé. Ãîñïîäàð ñïðîáóâàâ íàçäîãíàòè çëîä³éêó, òà éîãî çóïèíèâ ³íøèé ã³ñòü. Äîáðÿ÷å ïîáèâøè ÷îëîâ³êà, â³í òåæ çíèê. Ƴíêó çàòðèìàíî, ñï³âó÷àñíèê - ó ðîçøóêó. ○

ÂÐßÒÓÂÀËÈ ÄÈÒÈÍÓ Ïåðøîãî ñåðïíÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïî âóëèö³ Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà íà òðåòüîìó ïîâåðñ³ áàãàòîïîâåðõ³âêè ïàëàâ áàëêîí. Âîãíåáîðö³, ÿê³ îïåðàòèâíî ïðèáóëè íà ì³ñöå ïîæåæ³, øâèäêî âñòàíîâèëè, ùî â êâàðòèð³ ïîâåðõîì âèùå çíàõîäèòüñÿ âîñüìèð³÷íèé õëîï÷èê. Éîãî áàòüêè â öåé ÷àñ áóëè íà ðîáîò³. Ðÿòóâàëüíèêè øâèäêî â³ä÷èíèëè äâåð³ é âèíåñëè äèòèíó íà ñâ³æå ïîâ³òðÿ. Íà ùàñòÿ, õëîï÷èê íå ïîñòðàæäàâ. Ïîæåæó ë³êâ³äóâàëè çà ë³÷åí³ õâèëèíè. ○

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ç ïî÷àòêó ðîêó çàðåºñòðîâàíî 95 ôàêò³â òåëåôîííèõ øàõðàéñòâ, ñêîºíèõ çëîâìèñíèêàìè ï³ä ïðèâîäîì âèð³øåííÿ ïèòàíü ñòîñîâíî áëèçüêèõ ðîäè÷³â ãðîìàäÿí НІЧНА ТРИВОГА Переважно невідомі зловмисники телефонували своїм жертвам увечері або вночі і говорили, що їхні родичі потрапили в неприємну історію, повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУ МВС в області. Після цього відразу пропонували «вирішити питання» за певну суму. У міліції «Вістям» уточнили, що цього року число такого різновиду шахрайств значно зросло. Суми, які невідомі вимогателі називали своїм жертвам по телефо-

ну, коливались від 800 гривень до 4 тисяч євро в кожному окремому випадку. Переважна кількість переляканих родичів, піднятих з ліжка серед ночі, готова була беззаперечно віддати гроші невідомо кому, аби відсторонити своїх синів, доньок та чоловіків від кримінальних ситуацій. У 39 випадках із загальної статистики родичі заплатили викуп за «звільнення»

ÄÎÏÎÌÎÃËÈ ÂÎÃÍÅÁÎÐÖ²

Ó 39 ÂÈÏÀÄÊÀÕ Ð²ÄͲ ÇÀÏËÀÒÈËÈ «ÂÈÊÓÏ»

ÍÅÏÐÀÂÎ̲ÐÍÀ ÂÈÃÎÄÀ

ÇÀ ÐÈÁÓ ÃÐÎز Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ñï³âðîá³òíèêè ÑÁÓ ñï³ëüíî ç ïðîêóðàòóðîþ òà ïðàö³âíèêàìè ÓÁÎÇó çàòðèìàëè òðüîõ ñëóæáîâö³â Óïðàâë³ííÿ îõîðîíè âèêîðèñòàííÿ ³ â³äòâîðåííÿ âîäíèõ á³îðåñóðñ³â òà ðåãóëþâàííÿ ðèáàëüñòâà â îáëàñò³. Ò³ òðèâàëèé ÷àñ âèìàãàëè êîøòè ç ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ïðîìèñëîâèì âèëîâîì ðèáè â àêâàòî𳿠Äí³ïðà, Äí³ïðîäçåðæèíñüêîãî òà ͳêîïîëüñüêîãî âîäîñõîâèù, ³íøèõ ä³ëÿíêàõ. Ãðîø³ ñëóæáîâö³ áðàëè çà òå, àáè íå ïåðåøêîäæàòè ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ òà íå ïðèòÿãàòè ïîðóøíèê³â äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.

ʲËÜÊÎÕ ÇËÎÂÌÈÑÍÈʲ ÇÀÒÐÈÌÀËÈ

ËÞÄÈ Â²ÄÄÀÂÀËÈ ÃÐÎز ÍÀ²ÒÜ ÓÄÎÌÀ близьких. Встановлено, що часто шахраї поводили себе так зухвало, а їхні жертви - так безпорадно, що останні віддавали викуп безпосередньо вдома. Таких випадків зафіксовано дев’ять. Немалі суми - тисячу доларів та п’ять тисяч гривень були передані шахраям саме в квартирах потерпілих. Так, у Жовтих Водах родичі чоловіка, який начебто потрапив до міліції, віддали зловмиснику чотири ти-

сячі євро на порозі власного будинку. У 56 випадках із 95 наміри телефонних шахраїв не були доведені до кінця, тобто гроші вони не отримали.

ПЕРЕВІРЯЙТЕ ІНФОРМАЦІЮ За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обме-

ження волі на строк до 3 років. Кількох телефонних шахраїв вдалося встановити й затримати. Однак боротися з такими злочинами повинна не лише міліція, але й самі громадяни, які поки що піддаються на обман. Правоохоронці закликають жителів Дніпропетровщини бути уважними та пильними, не піддаватись на обман з боку невідомих осіб і взагалі не вступати в контакт з незнайомцями, які нав’язують будь-які послуги. Якщо вам телефонують і повідомляють, що з вашими родичами сталась біда, перевіряйте таку інформацію. Якщо ви або ваші родичі стали жертвою шахраїв, негайно звертайтесь до найближчого відділення міліції або за телефоном «102».

ÐÎÁÎÒ À ÇÀ ÑÕÅÌÎÞ ÐÎÁÎÒÀ

Øóêàëè ìàøèíè ç ïîðóøåííÿìè ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÏÐÎÄÀÂÀËÈ ÂËÀÑÍÈÊÀÌ

Ó ñë³ä÷èõ ïðîêóðàòóðè Äí³ïðîäçåðæèíñüêà çíàõîäèòüñÿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ñòîñîâíî ï'ÿò³ðêè çëîâìèñíèê³â, ñåðåä ÿêèõ áóâ ³ ä³ëüíè÷íèé. ÃÃðóïà ðóïà çàéìàëàñÿ íåçàêîííèì çàâîëîä³ííÿì òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè òà âèìàãàííÿì Протягом 2013 року п'ять осіб, серед яких дільничний інспектор одного з райвідділів міліції, підшукували автомобілі, що використовувались власниками з порушенням діючого законодавства - без розмитнення, належної реєстрації тощо. Потім вони телефо-

нували господарям, нібито з метою купити автомобіль. А далі на автолюбителя очікувала зустріч із людиною, одягнутою у формений одяг співробітника міліції. Використовуючи службове по-

свідчення працівника МВС, «покупці» відбирали автотранспорт. В подальшому автівки пропонували через Інтернет або продавали їхнім же власникам. За такою схемою група незаконно за-

володіла п'ятьма машинами престижних марок. Кожен член групи грав власну роль у спільному «бізнесі». Так, до складу угруповання входила жінка, що, наприклад, видавала себе за покупця. Нині двоє підозрюваних, один із яких - дільничний, знаходяться під вартою, ще двоє - під домашнім арештом. Максимальний строк, який загрожує зловмисникам, - вісім років позбавлення волі.

ÇÀ ÌÀÒÅвÀËÀÌÈ ÃÓ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÎÁËÀÑÒ², ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒ², ÃÓ ÄÑÍÑ Â ÎÁËÀÑÒ²


ЖИТТЯ МІСТА 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.08.2013 ð. ¹ 61 (1452) ○

ÅÊÀ ÒÅÐÈÍÀ ×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Ïåðâîãî àâãóñòà â Äíåïðîïåòðîâñêå ñîñòîÿëñÿ ÒÒðåòèé ðåòèé ìåæäóíàðîäíûé ôëåøìîá æåíñòâåííîñòè.  ýòîò äåíü ðîâíî â 19.00 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè áîëåå ÷åì â 200 ãîðîäàõ 25 ñòðàí ïðåäñòàâèòåëüíèöû ïðåêðàñíîé ïîëîâèíû ÷åëîâå÷åñòâà âûøëè íà ããëàâíûå ëàâíûå ïëîùàäè ñâîèõ ãîðîäîâ â êðàñèâûõ íàðÿäàõ è ñ öâåòàìè â ðóêàõ. ×òî ïðèâåëî êðàñàâèö íà Åâðîïåéñêóþ ïëîùàäü è çà÷åì îíè çàïàñëèñü áóêåòàìè - óçíàâàëà íàø êîððåñïîíäåíò РОЗЫ ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ Хотя этот летний день был дождливым, девушек не испугала возможность испачкать подолы нарядов. Они дарили цветы женщинам, которые выглядели грустными и уставшими. Те сперва смотрели недоверчиво, а узнав об акции, начинали улыбаться. Активистки не обошли вниманием и маленьких детей им вручали воздушные шарики.

ÇÈÌÎÉ ÄÅÂÓØÊÈ ÄÀÐÈËÈ ÌÀÍÄÀÐÈÍÛ

ÏÐ ÀÇÄÍÈÊ ÆÅÍÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Îò óñòàëîñòè «ëå÷èëè» öâåòàìè

ÊÎÌÌÅÍÒ ÀÐÈÉ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÀÍÍÀ ÒÈÒÎÂÀ, îðãàíèçàòîð Когда все цветы были раздарены, активистки, взявшись за руки, водили хоровод, напевая: «От улыбки станет всем теплей…». Они записали видео для идейного вдохновителя и основателя движения Ольги Валяевой - поздравили ее с 31-м Днем рождения. Ольга родом из Иркутска, а сейчас живет в Петербурге. Россиянка - писательница, психолог, путешественница и просто красавица, пропагандирующая женские ценности.

ФЛЕШМОБ В ПОДАРОК Организатор мероприятия в Днепропетровске Анна Титова рассказала «Вістям», что первый флешмоб состоялся в областном центре в августе прошлого года, а второй в декабре. В холод-

ôëåøìîáà: - Ñëåäóþùèé ôëåøìîá ñîñòîèòñÿ 22 äåêàáðÿ, â ñàìûé êîðîòêèé ñâåòîâîé äåíü.  êàíóí Íîâîãî ãîäà áóäåì äàðèòü àïåëüñèíû. Ïðèãëàøàåì æåëàþùèõ ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íàì. Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî íàéòè íà ñòðàíè÷êå vk.com/woman_dnepr.

ную пору цветы заменили мандаринами. «Идея флешмоба возникла не так давно. Подруги Валяевой выясняли, что она хочет в подарок ко Дню рождения. Ольга, подумав, неожиданно предложила сделать этот день праздником для всех: собравшись, выйти на площадь и раздавать цветы». По словам Анны, она давно увлекалась творчеством Ольги, читала статьи на ее сайте. Увидев, что некоторые

города в Украине уже присоединились к движению, девушка решила организовать девчонок нашего города. Она создала группу «ВКонтакте», первыми участницами которой стали ее подруги. Те, в свою очередь, позвали знакомых. «Кроме того, я написала об этом на городском форуме. Это прекрасная возможность сделать женщин Днепропетровска счастливее и красивее», - рассказала девушка.

ÀËËÅÐÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÇÎÍ

Äíåïðîïåòðîâöû ÷èõàþò îò àìáðîçèè ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

ÍÀÈÁÎËÅÅ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÛ ÐÅÀÊÖÈÈ ÍÀ ÓÊÓÑÛ Ï×ÅË

Òåìà àëëåðãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé íàèáîëåå àêòóàëüíà ëåòîì, êîã äà êîãäà êîëè÷åñòâî âîçáóäèòåëåé óâåëè÷èâàåòñÿ. Ïî ñòàòèñòèêå Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ ðàçëè÷íîãî ðîäà àëëåðãèÿìè ñòðàäàþò îêîëî 35% ëþäåé В Днепропетровской области наиболее распространенными являются реакции на пыльцу амброзии, тополиный пух и укусы насекомых - ос, пчел, комаров и мух-златоглазок. По словам координатора МЗО Украины по вопросам аллергологии, главного аллерголога

2 3

Днепропетровска Евгении Дитятковской, в нашем регионе за последние 20 лет лишь один раз был зафиксирован случай, когда человека укусила златоглазка. Наиболее распространены реакции на укусы ос и

пчел. «Люди, страдающие инсектной аллергией, должны помнить, что после того, как их ужалило насекомое, они должны: положить лед или что-то холодное на место, где осталось жало,

1

принять 3-4 таблетки антигистаминного препарата «Эриус», немедленно обратиться в аллергологический центр, где окажут квалифицированную помощь. Также стоит отметить, что таким аллергикам противопоказаны фитотерапия и применение препаратов с содержанием меда или прополиса, а также употребление продуктов пчеловодства.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

ÏÐÎÑÜÁÀ Î ÏÎÌÎÙÈ Â ðåäàêöèþ «Â³ñòåé» ïðèøëî ïèñüìî îò Ìàðèíû Ñàæíåâîé, â êîòîðîì îíà ïðîñèò ïîìî÷ü ñâîåé 3-ëåòíåé äî÷åíüêå. Ìàðèíà Þðüåâíà ïîìíèò òå òÿæåëûå ðîäû, êîãäà íà ñâåò ïîÿâëÿëàñü Êàòÿ. «Îíà ðîäèëàñü âåñîì 2 êã 350 ã, ïî ñîñòîÿíèþ äî÷åðè âðà÷è îïðåäåëèëè, ÷òî ó íåå ÑÐÄ. ÄÍ 2-3 ñòàäèè, ñóäîðîæíûé ñèíäðîì, àíåìèÿ. Íà 4 ñóòêè åå ïåðåâåëè â ÎÏÍ 3 ÄÃÊÁ â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè (êîìà 1 ñòàäèè), - ïèøåò Êàòèíà ìàìà. -  7 ìåñÿöåâ Êàòþøå ïîñòàâèëè äèàãíîç: äåòñêèé öåðåáðàëüíûé ïàðàëè÷, äâîéíàÿ ñïàñòè÷åñêàÿ ãåìèïëåãèÿ ñ ãðóáûìè äâèãàòåëüíûìè íàðóøåíèÿìè, âûðàæåííàÿ çàäåðæêà ïñèõîìîòîðíîãî ðàçâèòèÿ». Äåòè ñ òàêèì äèàãíîçîì ïîñòîÿííî òðåáóþò ðåàáèëèòàöèè è ìåäèêàìåíòîçíîãî ëå÷åíèÿ. Ñåìüÿ óæå èñ÷åðïàëà âñå ñðåäñòâà. Ïîýòîìó îáðàùàåòñÿ ê íåðàâíîäóøíûì ëþäÿì ñ ïðîñüáîé î ïîìîùè íà äàëüíåéøèå ðåàáèëèòàöèè. Ñî ñâîèìè ïðåäëîæåíèÿìè îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíó ìàìû Ìàðèíû: (097) 054 43 40. Êàðòà «ÏðèâàòÁàíêà»: 4627081204839372. Ïîëó÷àòåëü - Ñàæíåâà (Ïåòðîâà) Ìàðèíà Þðüåâíà. ○

ÐÅÇÎÍÀÍÑÍÀ ÑÏÐÀÂÀ

ÐÎÇÑ˲ÄÓÂÀÍÍß ÇÀÂÅÐØÅÍÎ Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ñëóæáîâö³â âîäîêàíàëó, çà âèíîþ ÿêèõ ó êàíàë³çàö³éíèé ëþê óïàâ 2-ð³÷íèé õëîï÷èê ³ çàãèíóâ, çàâåðøåíî. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïðîêóðîð Äí³ïðîäçåðæèíñüêà Âîëîäèìèð Ðåøåò³ëîâ. 4 îñîáàì çàçíà÷åíîãî ï³äïðèºìñòâà: ãîëîâíîìó ³íæåíåðó, íà÷àëüíèêó ä³ëüíèö³ ç åêñïëóàòàö³¿ ìåðåæ êàíàë³çàö³¿ òà éîãî çàñòóïíèêó, à òàêîæ ìàéñòðîâ³ ä³ëüíèö³ ç åêñïëóàòàö³¿ ìåðåæ êàíàë³çàö³¿ - îãîëîøåíî ïðî ï³äîçðó â ñêîºíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 367 ÊÊ Óêðà¿íè (ñëóæáîâà íåäáàë³ñòü, ùî ñïðè÷èíèëà òÿæê³ íàñë³äêè). Âêàçàíèìè îñîáàìè íå çàçíà÷åíî ïîðÿäîê ³ ñòðîêè ïðîâåäåííÿ îãëÿä³â ìåðåæ êàíàë³çàö³¿, íå îðãàí³çîâàíî ïðîâåäåííÿ ïîòî÷íîãî ðåìîíòó êàíàë³çàö³éíîãî êîëîäÿçÿ, â ÿêèé âïàâ õëîï÷èê, íå âñòàíîâëåíî á³ëÿ â³äêðèòîãî ëþêà çíàê³â íåáåçïåêè.


12 Dz ÑÂßÒÎÌ! ○

КВАРТИРА - ДЛЯ КАЖДОЙ СЕМЬИ! Государственная жилищная политика является одним из главных направлений деятельности государственных органов. Учитывая важность данного вопроса, масштабы жилищной проблемы, количество нуждающихся в улучшении жилищных условий или приобретении жилья (более 1 миллиона официально зарегистрированных по стране), а также ситуацию, которая сложилась на рынке недвижимости в последнее время, Президентом Украины был подписан Указ «О мероприятиях по строительству доступного жилья на Украине и обеспечению граждан жильем» № 1077/2007 от 08.11.2007, принят ряд законодательных документов. Комитетом по экономическим реформам при Президенте Украины создана рабочая группа «Национальные проекты», которая курирует 11 пре-

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

08.08.2013 ð. ¹ 61 (1452) ○

ÌÎÉ ÄÎÌ - ÌÎß ÊÐÅÏÎÑÒÜ

Æèëüå ñòàíîâèòñÿ äîñòóïíåå Áûòóåò ìíåíèå, ÷òî îäíà èç îñíîâíûõ ïðîáëåì äëÿ ìîëîäûõ ñåìåé ñåãîäíÿ - îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ ñîáñòâåííîãî æèëüÿ. Äëÿ òåõ, êîìó íå ïîâåçëî óíàñëåäîâàòü êâàðòèðó îò áëèæàéøèõ ðîäñòâåííèêîâ, ïðåñëîâóòûé êâàðòèðíûé âîïðîñ ïðåâðàùàåòñÿ â ìíîãîëåòíåå îòñóòñòâèå ñòàáèëüíîñòè, âåäü î ïîêóïêå êâàðòèðû ïî ïðè÷èíå ñâåðõâûñîêèõ öåí ìíîãèå íå ìîãóò äàæå ìå÷òàòü. Î òîì, êàê ýòà ïðîãðàììà âîïëîùàåòñÿ â æèçíü, íàì ðàññêàçàë äåïóòàò îáëàñòíîãî ñîâåòà, çàñëóæåííûé ñòðîèòåëü Óêðàèíû, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ×ÀÎ «Ñòðîéèíäóñòðèÿ», èíâåñòîð ñàìîãî ìàñøòàáíîãî íà Äíåïðîïåòðîâùèíå ïðîåêòà ïðîãðàììû «Äîñòóïíîå æèëüå», Âèêòîð Ãåííàäèåâè÷ Øèíêåâè÷

ство еще трех домов, сдача в эксплуатацию которых запланирована весной 2014 года. Также завершается строительство таунхауса на 5 семей в пос. Кировское Днепропетровского района. Следующий этап реализации предвыборной программы - строительство комплекса пятиэтажных домов и таунхаусов в с.Партизанское Днепропетровского района, в частности (это мой избирательный округ).

ÎÒ ÀÂÒÎÐÀ: 28 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â ðàìêàõ Äåñÿòîãî þáèëåéíîãî ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà «Ñâèòî÷ Ïðèäíåïðîâüÿ» Äíåïðîïåòðîâùèíà îïðåäåëèëà ëó÷øèõ äåÿòåëåé îáëàñòè, êîòîðûå âíåñëè çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå ðîäíîãî ðåãèîíà. Áûëè âðó÷åíû äèïëîìû ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà â 28 íîìèíàöèÿõ, êîòîðûå îõâàòûâàþò âñå îòðàñëè è ñôåðû. Ëó÷øèì ñòðîèòåëüíûì ïðåäïðèÿòèåì Ïðèäíåïðîâüÿ, êîòîðîå ïðîäåìîíñòðèðîâàëî çíà÷èòåëüíûå óñïåõè â ðàçâèòèè ïðîèçâîäñòâà ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïî ñòðîèòåëüñòâó äîñòóïíîãî æèëüÿ â ðåãèîíå, ïðèçíàíî ×ÀÎ «Ñòðîéèíäóñòðèÿ».

зидентских проектов, один из которых - по обеспечению населения доступным жильем. Механизмом реализации этого проекта являются государственная программа по строительству доступного жилья и входящие в нее аналогичные программы по регионам, разработанные и утвержденные областными советами. В период 2010-2011 годов, на рынке первичной недвижимости г. Днепропетровска отсутствовали предложения, доступные широким слоям населения, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. В связи с этим, в 2010 году,

баллотируясь в депутаты областного совета, как руководитель предприятия, который не понаслышке знает о злободневных проблемах людей, неустроенности личной жизни рабочих, которая часто упирается в «пресловутый квартирный вопрос», четко определил для себя, что одним из главных пунктов моей предвыборной программы будет строительство доступного жилья в регионе. А.Ю.Вилкул, ныне Вицепремьер Украины, а на тот период - губернатор Днепропетровской области, в рамках реализации стратегии повышения конкурентоспособности эконо-

мики региона инициировал проект по строительству доступного жилья на ж/м Левобережный-3. Реализация проекта была поддержана главой Днепропетровского областного совета Е.Г.Удодом и мэром Днепропетровска И.И.Куличенко. Так все и началось. В рамках проекта «Доступное жилье» в г.Днепропетровск планируется построить

16 домов со всеми необходимыми коммуникациями. Общая площадь квартир в застройке - 83,2 тыс. кв. м. Участие государства в программе предусматривает предоставление земельных участков, технических условий, пподведение всех инженерных коммуникаций для строительства такого жилья. 4 октября 2012 года при участии Президента Украины был сдан на ж/м Левобережный-3, первый пятиэтажный дом на 63 квартиры, пять из которых государство выделило для олимпийцев. На данный момент начато строитель-

ÑËÅÄÓÞÙÈÉ ÝÒÀÏ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ ÏßÒÈÝÒÀÆÍÛÕ ÄÎÌÎÂ È ÒÀÓÍÕÀÓÑÎÂ Â ÑÅËÅ ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÎÅ

С НАДЕЖДОЙ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ В состав ЧАО «Стройиндустрия» входят афилированные предприятия ООО «Баловский завод железобетонных изделий» - производитель и поставщик строительных материалов и ООО «Баловская строительная компания», занимающаяся строительством жилых и промышленных зданий. Но, несмотря на активное участие

предприятия в различных строительных проектах, таких как строительство доступного жилья в Днепропетровском регионе, поставка конструкций для строительства птицефабрик агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» в Житомирской и Донецкой областях, производственные мощности предприятия используются не полностью. Однако есть надежда, что в скором времени строительство в Украине выйдет на новый уровень и завод будет загружен заказами на 100%. Накануне профессионального праздника Дня строителя желаю всем сотрудникам и коллегам профессионализма, веры в собственные силы, здоровья и финансовой стабильности. Даже в нелегкие минуты кризиса не забывайте, что наше дело - одно из самых важных для страны.


Dz ÑÂßÒÎÌ! 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.08.2013 ð. ¹ 61 (1452) ○


14 Dz ÑÂßÒÎÌ! ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

08.08.2013 ð. ¹ 61 (1452) ○

ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Äîì, êîòîðûé ïîñòðîèë Ôîíä ÎËÜÃÀ ÏÅÐÎÂÀ

Ïðåñëîâóòûé «êâàðòèðíûé âîïðîñ» íå òîëüêî èñïîðòèë ìîñêâè÷åé (åñëè âåðèòü êëàññèêó), íî è îñëîæíèë æèçíü çíà÷èòåëüíîãî ÷èñëà äíåïðîïåòðîâ÷àí… Âåäü ìíîãèå ãîäû èíîãî ïóòè îáðåñòè ñîáñòâåííóþ êðûøó íàä ãîëîâîé, êðîìå êàê «âñòàòü â î÷åðåäü íà æèëüå», ó íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ íå áûëî. Óâû - îæèäàíèå ìîãëî äëèòüñÿ è 10, è 20, è äàæå 30 ëåò…Ñòðåìëåíèå «ïåðåëîìèòü ñèòóàöèþ» ïîáóäèëî èíèöèàòèâíóþ ÷àñòü íàøåãî îáùåñòâà ñêàçàòü ñåáå íå÷òî âðîäå: õâàòèò æäàòü ìèëîñòåé îò ãîñóäàðñòâà… Â ðåçóëüòàòå ðîäèëàñü èäåÿ ìîëîäåæíûõ æèëèùíûõ êîìïëåêñîâ, äàâøàÿ íà÷àëî ìàññîâîìó äâèæåíèþ, ïîëó÷èâøåìó íàçâàíèå ÌÆÊ è ïîäàðèâøåãî ðåàëüíóþ âîçìîæíîñòü ìîëîäûì è ýíåðãè÷íûì ëþäÿì - òåì, êîòîðûå íå çàõîòåëè îñòàâàòüñÿ èæäèâåíöàìè ó ãîñóäàðñòâà - íå ïðîñòî îáðåñòè æèëüå â ñàìûå êîðîòêèå ñðîêè, íî è áûòü ïðè÷àñòíûìè ê åãî âîçâåäåíèþ. Äâà ãîäà íàçàä ýòî çàìå÷àòåëüíîå äâèæåíèå îòìåòèëî ñâîå 40-ëåòèå

МЖК: НЕ ЖДАТЬ МИЛОСТЕЙ ОТ ГОСУДАРСТВА

ÄÂÀ ÃÎÄÀ ÍÀÇÀÄ ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ 40 ËÅÒ ÄÂÈÆÅÍÈÞ ÌÆÊ

У истоков этого движения на Днепропетровщине стоял Анатолий Шендрик, возглавлявший строительство МЖК «Южный» при Производственном объединении «Южный машиностроительный завод». Вершить новое дело и добиться успеха в нем помогал энтузиазм, которым были охвачены буквально все молодые первопроходцы МЖК. И этот энтузиазм оказался настолько заразительным, а бацилла созидания - такой стойкой и не подвластной времени, что Анато-

действия молодежному жилищному строительству» - собственные крыши над головой обрели почти тысяча днепропетровских семей».

ЖИЛЬЕ - НЕ 20 ЛЕТ СПУСТЯ, А СЕЙЧАС

ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ Â 2010-2012 ãã. ïî ïðîãðàììå äîñòóïíîãî æèëüÿ (70/30) 34 ñåìüè ïîëó÷èëè íà ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ

3138,357 òûñ. ãðí.

лий Шендрик остался в этом движении… И даже очень сложные 90-е годы, когда, казалось, МЖК пришел конец, не заставили его изменить идее молодежных жилищных комплексов и подыскать себе менее хлопотное место под солнцем. «Движение МЖК было как креативным, предо-

ÍÀ ÆÈËÌÀÑÑÈÂÅ ËÅÂÎÁÅÐÅÆÍÛÉ-3 Â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ ÏËÀÍÈÐÓÅÒÑß ÂÎÇÂÅÑÒÈ 16 ÏßÒÈÝÒÀÆÍÛÕ ÄÎÌÎÂ ставляющим простор для инициативы, выброса молодой энергии, так и социально значимым. Потому оно устояло перед ветром перемен и возродилось на обломках социализма -

но уже в несколько иной ипостаси, - рассказывает Анатолий Шендрик. Сначала, на общественных началах, была создана организация «Укрмолодьжитло», почетным президентом кото-

рой является замечательный человек Эдуард Дубинин. Затем был учрежден Фонд содействия молодежному жилищному строительству, которому суждено было сыграть великую роль в решении «квартирного вопроса» огромного числа наших земляков. Так, за годы работы Фонда, ныне имеющего название - Днепропетровское региональное управление Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд со-

Между тем, обретением своего жилья счастливые новоселы обязаны не только Фонду… Как рассказывает Анатолий Шендрик, инициатива молодых в решении «квартирного вопроса» уже в 90-е годы обратила на себя внимание государства, прекрасно понимающего, столь значимо затеянное первопроходцами МЖК дело. В итоге государство взяло под свое крыло строителей-общественников - к слову, вышедших с предприятия, которое дало путевку в большую жизнь Леониду Кучме, который, будучи Президентом Украины, активно поддерживал МЖК - но, понятно, не по причине землячества. Молодежное жилищное строительство, действительно, дарило реальный шанс обрести свое жилье тысячам семей - и не через 20 лет, а в самое ближайшее время. Потому дальнейшая биография МЖК ознаменована фактами плодотворного партнерства с государством. Так, в 1998 году Фонд начал выдавать первые льготные кредиты молодежи


Dz ÑÂßÒÎÌ! 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.08.2013 ð. ¹ 61 (1452) ○

№ 49 (1440)

МЕТРЫ ПОДЕШЕВЕЛИ, ЗАСТРОЙ27 червня 201 3 р. 2013 ЩИКИ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ

 2002 ÃÎÄÓ ÁÛËÀ ÏÐÈÍßÒÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÌÎËÎÄÅÆÈ ÆÈËÜÅÌ ÍÀ 10 ËÅÒ за счет средств государственного и местных бюджетов. В 2002 году была принята Государственная программа обеспечения молодежи жильем на 10 лет. 2004 год стал рекордным по размеру выделенной суммы на льготное кредитование: только из государственного бюджета было освоено 122 миллиона гривен. А следующие четыре года стали едва ли не самыми трудными и для Фонда, и для тех наших соотечественников, доверивших ему. В результате «прохладного отношения» тогдашнего руководства страной к проблеме обеспечения граждан Украины жильем объемы финансирования государством программ МЖК резко упали, и это не замедлило сказаться на падении доверия к Фонду.

тором Днепропетровщины Александр Вилкул инициировал строительство масштабного жилого комплекса на жилмассиве Левобережный-3 в Днепропетровске, - говорит Анатолий Шендрик. - Здесь планируется возвести 16 пятиэтажных домов. Стоимость квадратного метра в этом комплексе составляет 4,8 тысячи гривен, что почти на

Известный комплекс на Левобережном-3, где поселились и наши олимпийские чемпионки по гребле, является далеко не единственным объектом доступного жилья в регионе. Высокий спрос на недорогие квадратные метры, обусловленный, в том числе, и льготными условиями кредитования, активизировал застройщиков по всей области. Так, в апреле этого года был сдан в эксплуатацию 126-квартирный дом в городе Новомосковске. 50 семьям,

ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ Ïî ïðîãðàììå óäåøåâëåíèÿ ñòîèìîñòè èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ â 2012 ã. âûäàí 41 êðåäèò íà ñóììó

7395,888 òûñ. ãðí.

НОВОСЕЛЬЕ? ЗАПРОСТО! Как рассказывает Анатолий Шендрик, доверие к представляемой им организации начало расти с 2010 года, когда государственная молодежная жилищная политика стала одним из главных приоритетов деятельности Правительства Украины. Социальные Инициативы Президента Украины Виктора Януковича включили в себя и обеспечение граждан страны доступным жильем. Фонду, к тому времени переданному в сферу управления профильного министерства - Минрегионстроя Украины и было поручено выполнять эту, на данный момент, самую эффективную Государственную целевую социально-экономическую программу строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2017 годы. «По-настоящему наши люди стали понимать, что такое доступное жилье после того, как в бытность свою губерна-

ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ Ïî ïðîãðàììå êðåäèòîâàíèÿ ìîëîäåæè çà ñ÷åò ñðåäñòâ Ôîíäà âûäàíî â 2010-2012 ãã. 28 êðåäèòîâ íà ñóììó 9 964,480 òûñ. ãðí. треть дешевле, чем в других жилых домах микрорайона. Достичь столь существенного удешевления удалось благодаря помощи городской власти. В торжественной сдаче первого на Днепропетровщине объекта доступного жилья принял участие Президент Украины Виктор Янукович. Это был, действительно, праздник, в том числе и для хозяев 48 квартир, получивших их благодаря нашим программам. И ныне значительное число людей, оформивших пакет документов, регламентированных постановлением Кабмина Украины, ожидают того счастливого дня, когда въедут в новые квартиры в строящихся трех 63-квартирных домах».

ÔÎÍÄ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀÄ ÅÄÈÍÛÌ ÐÅÅÑÒÐÎÌ ÃÐÀÆÄÀÍ, ÍÓÆÄÀÞÙÈÕÑß Â ÓËÓ×ØÅÍÈÈ ÆÈËÈÙÍÛÕ ÓÑËÎÂÈÉ

гося дома № 127, создавшие свой кооператив, ставший заказчиком строительства, и поселятся здесь. Помимо «мандрыковцев», новоселами станут и люди, участвующие в программе доступного жилья, которые приобрели квартиры за собственные средства и за счет удешевления стоимости ипотечных кредитов. Через которые приобрели квар- Фонд в этот дом было тиры по программам вложено 18 миллионов Фонда, ключи и сертифи- гривен. каты вручил вице-премьер Александр Вилкул. ЕДИНЫЙ РЕЕСТР: КОМУ СТРОИТЬ Готов к приему новосеИ КАК? лов и еще один объект Как рассказывает доступного жилья - на Анатолий Шендрик, сеэтот раз в Днепропетровгодня более 2 тысяч жиске. Это 18-этажный киртелей области, оформив пичный 96-квартирный документы, вступили в дом, торжественная сдажилищные программы ча которого состоится в канун Дня строителя, Фонда. К сожалению, что кажется особенно спрос пока превышает знаменательным, учи- предложение - финанситывая еще и особенности рования все же не хватаэтого объекта, воздвиг- ет на всех. «Наши кренутого на улице Манд- дитные ресурсы в сумме рыковской, памятной 14 миллионов 595 тысяч нам по трагедии 2007 гривен помогут в этом года. Именно ее участни- году 480 семьям приобреки, жильцы взорвавше- сти жилье по программе

ÌÎËÎÄÅÆÍÎÅ ÆÈËÈÙÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÅÀËÜÍÛÉ ØÀÍÑ ÎÁÐÅÑÒÈ ÑÂÎÅ ÆÈËÜÅ

частичной компенсации процентов ипотечных кредитов, выданных банками», - рассказывает Анатолий Шендрик. А чтобы подобная работа в дальнейшем носила системный характер, Фонд по заданию Кабмина создает Единый реестр граждан, состоящих на квартирном учете. По мнению Анатолия Шендрика, это позволит выяснить потребности граждан в жилье, а также определиться с тем, какое жилье для них нужно строить, в первую очередь. К слову, Фонд сотрудничает не только с физическими, но и с юридическими лицами. «Мы предоставляем льготные кредиты за счет государственного бюджета и юридическим лицам, в том числе объединениям совладельцев многоквартирных домов, коммунальным предприятиям и так далее, - поясняет Анатолий Шендрик. Наше управление в числе четырех других региональных управлений

Фонда в качестве пилотного проекта выделило 700 тысяч гривен кредита одному из коммунальных предприятий области для развития инфраструктуры коттеджного городка «Голубые озера» в Петриковском районе. Ранее мы помогали в строительстве коттеджей, ныне помогаем создавать инфраструктуру…» Что ж, даже и этот неполный перечень дел, который может записать в свой актив Днепропетровское региональное управление Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству», свидетельствует о его поистине неоценимом вкладе в реализацию жилищной политики в нашем Отечестве. Нам же хочется назвать его иначе, менее официально - скажем, Фонд, поддерживающий огонь в домашнем очаге, способствующий семейному счастью…


16 Dz ÑÂßÒÎÌ! ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

08.08.2013 ð. ¹ 61 (1452) ○

ÒÐÓÄ ÍÀ ÂÅÊÀ

«Êðèâîðîæèíäóñòðîé»: 55 ëåò ñîçèäàíèÿ ÎËÜÃÀ ÏÅÐÎÂÀ

Åñëè è åñòü ñèìâîë, ñïîñîáíûé åìêî è òî÷íî îòðàçèòü ñóòü ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè, òî ýòî - áàøåííûé êðàí. Èìåííî òàêîé çíàêîâûé ìåõàíèçì è âîïëîùåí â ëîãîòèïå ÏÀÎ «Êðèâîðîæèíäóñòðîé» - ïðåäïðèÿòèè, ñ êîòîðûì íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ðàçâèòèå Êðèâáàññà - êðàÿ ïðîìûøëåííûõ ãèãàíòîâ è ñàìîîòâåðæåííûõ, òðóäîëþáèâûõ, áåçìåðíî ëþáÿùèõ ñâîþ çåìëþ ëþäåé

 1971 ÃÎÄÓ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÎ ÎÐÄÅÍÎÌ ËÅÍÈÍÀ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ, ÄÎÐÎÃÈÅ ÊÎËËÅÃÈ! Ïðèìèòå ìîè ñàìûå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ïî ñëó÷àþ íàøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà. Ñòðîèòåëü - çíà÷èò, ñîçèäàòåëü… Íåò ïðîôåññèè äîñòîéíåå è ëó÷øå, ïóñòü íûíå îíà è íå ÿâëÿåòñÿ ñàìîé ïðåñòèæíîé è âûñîêîîïëà÷èâàåìîé. È âñå æå ñëîâî «ñòðîèòåëü» çâó÷èò ïî-ïðåæíåìó ãîðäî, ïîòîìó ÷òî ìû íå ðîíÿåì ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé ÷åñòè. Ìû - ýòî òðóæåíèêè «Êðèâîðîæèíäóñòðîÿ». Èìåííî ê âàì ÿ îáðàùàþñü â ïåðâóþ î÷åðåäü. Áóäüòå çäîðîâû è ñ÷àñòëèâû, è ïóñòü êàæäûé íàø ðàáî÷èé äåíü ïî-ïðåæíåìó ïðèíîñèò ïðîôåññèîíàëüíîå óäîâëåòâîðåíèå. ß ïîñòàðàþñü âñå ñäåëàòü äëÿ ýòîãî. И ПО-ПРЕЖНЕМУ - ДИРЕКТОР И таковым, безусловно, является Николай Земляной, председатель правления ПАО «Криворожиндустрой». Николай Федорович возглавил предприятие в 1970 году, когда «Криворожиндустрою», созданному как генподрядный трест Минтяжстроя Украины, было от роду 12 лет. А в этом году одна из самых мощных строительных компаний Кривбасса отмечает свое 55-летие, и юбилей «Криворожиндустроя», вырастившего тысячи профессионалов с большой буквы и давшего путевку в жизнь огромному числу специалистов строительной отрасли, побуждает еще раз задуматься о роли личности в нашей жизни - производственной ли, общественной, личной… Большинство работников предприятия по-прежнему называют Николая Земляного директором - и это не просто «по старой памяти». Новые экономические отношения с их расчетливостью и сухой целесообразностью, порой шокирующей своей жесткостью, не сумели вытравить из Николая Земляного той человечности, которая была свойственна советским директорам и побуждала этих руководителей знать о нуждах едва ли не каждого своего подчиненного. Несмотря на то, что «Криворожиндустрою» ныне, что называется, «не до жиру, быть бы живу», Николай Федорович по-

прежнему готов помогать людям, неспособными справиться с возникшими проблемами собственными силами. «Жизненная позиция нашего директора - лучше

маленькая помощь, чем большое сочувствие», услышали мы в тресте. Николай Федорович - Заслуженный строитель Украины, Почетный гражданин Кривого Рога, депутат городского совета. Он удостоен множества государственных наград.

РЕПУТАЦИЯ, НЕ ПОДЛЕЖАЩАЯ СОМНЕНИЮ Однако не только высокий авторитет Николая Земляного - как в народе, так и во властных структурах - обеспечили «Криворожиндустрою» репутацию предприятия, готового справиться с заказом любой сложности и в отведенный для этого срок. Кстати, оно и живет по закону: «Мы для заказчика, а не наоборот». А заказчиками предприятия являются «АрселорМиттал Кривой Рог», Южный, Централь-

ный, Северный ГОКи, управление градостроительства и архитектуры исполкома Криворожского горсовета и другие. Коллектив предприятия и является тем капиталом, ценность которого вряд ли можно измерить математическими категориями. Именно они - своим высоким профессионализмом, добросовестностью, а порой и энтузиазмом - создали «Криворожиндустрою» имидж «самой высокой пробы». И хотя иные и не выдерживают жестких реалий нынешних производственных отношений и уходят в поисках лучшей доли, костяк коллектива здесь все-таки со-

ка, помогающего освоить профессию. Работа с молодежью нашла отражение в специальном разделе коллективного договора, итоги которого подводятся ежегодно. «И это делается отнюдь неформально. Мы все заинтересованы в том, чтобы «социальный пакет» эффективно работал во благо людей», - говорит председатель профкома предприятия Галина Остапчук, чей опыт работы с людьми на «Криворожиндустрое» составляет уже четверть века.

ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ

хранен. Его постоянно пополняют выпускники Криворожского национального университета, строительного колледжа и профтехучилищ. Только в этом году в трудовую семью «Криворожиндустроя» принято 148 молодых специалистов. Каждый новичок имеет своего наставни-

И здесь немало тех, кто сросся с родным предприятием, кто воспринимает биографию «Криворожиндустроя» как свою собственную. А биография эта ознаменована возведением огромного числа объектов - и промышленных, и гражданских. На трудовом счету индустроевцев - строительство коксовых батарей Криворожского коксохимического завода, Криворожский суриковый завод, Центральный рудоремонтный завод, завод по ремонту дизельных авто-

мобилей, завод «Констар», городские очистные сооружения, школы, больницы, торговые комплексы… И эти объекты - на века, ибо возводились золотыми руками криворожиндустроевцев. Всех этих людей тоже невозможно перечислить, так пусть хоть имена некоторых прозвучат сегодня, в канун Дня строителя. Это - руководители главных подразделений «Криворожиндустроя» Юрий Комов, Иван Мальцев, Михаил Добрынский, Евгений Терещенко, Петр Никулин, Валерий Катькин, Александр Кононенко, Анатолий Устименко. Это - ветераны треста Алексей Лавриненко, Валентина Могир, Любовь Саврадей, Виктор Скорик, Романия Собчак, Степан Мельник, Анатолий Дояр, Анна Лукашук, Николай Шумейко и многие другие. Достойной сменой ветеранам уже стали Сергей Терещенко, Светлана Слепова, Николай Медведюк, Николай Мельник, Татьяна Гуц, Николай Маслов, Виктор Медведев, Владимир Коваленко и многие другие. Созидание на благо любимого края, родной Украины - такой целью связаны воедино труженики «Криворожиндустроя». Нет цели значимее и достойнее…


Dz ÑÂßÒÎÌ! 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.08.2013 ð. ¹ 61 (1452) ○

ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÑÎÇÈÄÀÒÅËÜ

«Êðèâîðîæàãëîñòðîé»: âûñøèé ïèëîòàæ â ñòðîèòåëüñòâå ÎËÜÃÀ ÏÅÐÎÂÀ

Îòíûíå ó ×ÀÎ «Êðèâîðîæàãëîñòðîé» áóäåò ñâîÿ ìåäàëü «Çà äîáëåñòíûé òðóä». Íà÷èíàÿ ñ íûíåøíåãî Äíÿ ñòðîèòåëÿ, ýò óþ íàãðàä ýòóó ïî÷åòí ïî÷åòíóþ íàãðàäóó áóä áóäóóò âðó÷àòü ðàáîòíèêàì, êîòîðûìè îñîáåííî äîðîæèò ïðåäïðèÿòèå. À òàêèõ â «Êðèâîðîæ «Êðèâîðîæ-àãëîñòðîå», ãîòîâÿùåìñÿ ÷åðåç ÷åòûðå ãîäà îòìåòèòü ñâîå 60-ëåòèå, íàáåðåòñÿ íåìàëî - ê ÷åñòè ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðîå ñóìåëî ñîõðàíèòü ñâîè «çîëîòûå êàäðû» ПРАВО НА МЕДАЛЬ Как рассказывает председатель правления ЧАО «Криворожаглострой» Александр Филоненко, идею учреждения «аглостроевской» медали предложил Совет ветеранов предприятия: дескать, Союзные медали забыли, новые не ввели, а хочется и внукам похвалиться. В результате и появилась на свет награда, удостоиться которой наверняка сочтут за честь лучшие труженики «Криворожаглостроя» - предприятия, заслужившего привилегию учреждать собственные медали своим масштабным вкладом в развитие Кривбасса. Этот вклад, действительно, трудно переоценить. Работники предприятия говорят: «Перечень объектов, возведенных силами аглостроевцев, может составить книгу…» И это будет не брошюра, а увесистый том, ибо куда ни кинь взгляд, везде увидишь плоды труда тружеников «Криворожаглостроя». Только в этом году на «ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» предприятие ведет реконструкцию хвостового хозяйства и оборотного водоснабжения для поддержания ГОКа, строительство лотка аварийного сбрасывания от ПНС-2/4 в аварийную емкость №2. На Северном ГОКе аглостроевцы ведут кап-

1966 ÃÎÄÓ «ÊÐÈÂÎÐÎÆÀÃËÎÑÒÐÎÉ» ÁÛË ÓÄÎÑÒÎÅÍ ÎÐÄÅÍÀ ËÅÍÈÍÀ циал, а сообщество личностей. Отсюда - и глубокая и искренняя заинтересованность в людях, выражающаяся в системной работе по организации труда и быта тружеников предприятия. Как рассказывает председатель профкома предприятия Светлана Михалева, результатом эффективного социального партнерства является внесение дополнительных льгот и компенсаций в Коллективный договор на текущий год. Так, в ныне действующем колдоговоре социальный пакет стал еще «объемнее». Помимо программ оздоровления, медицинского страхования, развития физкультуры и спорта, работы с молодежью, с 2013 года работники имеют право на дополнительный отпуск за непрерывный стаж работы на предприятии один день за каждые Готовность предприя- пять лет работы. тия четко и своевременно выполнить заказ лю- ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ Надежность и стабой сложности объяснябильность - вот те «маяется тем, что «Криворожки», которые привлекааглострой» не почивает ют на предприятие начина наработанном опыте нающих строителей, пои репутации, а находитмогают «Криворожаглося в постоянном развистрою» создавать новые тии. Модернизируется рабочие места. Так, за попроизводство, определя- лугодие коллектив предется максимально эф- приятия пополнился бофективная структура лее чем ста сотрудникаорганизации труда. Но ми. Кадровая политика главная ставка делается здесь в приоритете, разне на механизмы, а на вивается партнерство с людей. Работники на учебными заведениями «Криворожаглострое» Кривбасса, ни один новирасцениваются не прос- чок не обделен вниманито как кадровый потен- ем, особенно если он се-

«ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÎÁÚÅÊÒÎÂ, ÂÎÇÂÅÄÅÍÍÛÕ ÑÈËÀÌÈ ÀÃËÎÑÒÐÎÅÂÖÅÂ, ÌÎÆÅÒ ÑÎÑÒÀÂÈÒÜ ÊÍÈÃÓ…» ремонт аспирационной системы обжиговой машины ЛУРГИ-278 А, строительство циклично-поточной технологии скальных пород вскрыши в Первомайском карьере, на ЦПО-2 замену газоочисток обжиговой машины ЛУРГИ-552-В. На Южном ГОКе «Криворожаглострой» задействован на капитальной реконструкции карьера в

ÒÐÅÑÒ «ÊÐÈÂÎÐÎÆÀÃËÎÑÒÐÎÉ» ÁÛË ÑÎÇÄÀÍ Â 1957 ÃÎÄÓ

связи с его углублением, на комплексе ЦПТ доставки руды с горизонта 210 метров.

ПО ПЛЕЧУ ЗАКАЗЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ Как говорит председатель правления, именно сооружение масштабных промышленных комплексов является высшим пилотажем в строительстве, и «Криворожаглострою» никогда не требовалось доказывать, что ему по плечу самые серьезные задания - здесь у нас конкурентов нет.

рьезно намерен влиться в семью аглостроевцев. А семья эта богата на замечательных людей, которыми гордится «Криворожаглострой». Это, прежде всего, «солдаты передовой строительного фронта» - бригадиры Иван Кулик, Алексей Черманенко, Александр Марчик, Наталья Семизорова, Юрий Кушнир, Александр Потипко, прорабы - Сергей Омельченко, Роман Василишин, Сергей Михнич и другие. Это и руководители - заслуженный строитель Украины заместитель председателя правления Андрей Федотович Катрич, главный инженер Александр Салогуб, директоры строительных управлений - Дмитрий Кучеров, Василий Прудский, Константин Бавенко, Григорий Подколзин. Им - рабочим и инженерам, беззаветно преданным родному предприятию, готовым делить с ними и успехи, и трудности, - и передает, в первую очередь, свои поздравления Александр Филоненко. « Я желаю, чтобы мои коллеги всегда испытывали гордость от того, что выбрали самую созидательную профессию. И пусть понимание их причастности к развитию нашего края, понимание того, насколько огромен их вклад в становление Кривбасса, крепят эту гордость и уверенность в неслучайности выбранного пути», - говорит руководитель «Криворожаглостроя».


18 Dz ÑÂßÒÎÌ! ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

08.08.2013 ð. ¹ 61 (1452) ○

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Óâàæàåìûå êîëëåãè è ïàðòíåðû! произведено за все время работы уже более 600 тысяч кубов, - в фундаментах и конструкциях зданий и сооружений, которые стали знаковыми для родного города Днепропетровска, и их можно назвать новым лицом и нашей гордостью. Оказывая технологическую и информационную помощь, создавая бетонные смеси с дополнительными специальными свойствами, позволяющими справиться с индивидуальными

строительными задачами, ООО «НПП «Днепростройкомплект» стал равноправным и надежным партнером многих строительных предприятий. От всей души хочется поблагодарить вас за благородный, самоотверженный и созидательный труд! Желаю вам здоровья, семейного благополучия и счастья, такого же яркого, каким вы его доносите до нас, в виде зданий и сооружений, обновляющих облик нашего

города! Удачи, достижения намеченных целей, успехов во всех начинаниях, новых строительных проектов и объектов! А самое главное - желаем вам никогда не утрачивать чувство гордости за одну из самых прекрасных профессий на Земле - СТРОИТЕЛЬ! С уважением Маргарита Черепанова, директор ООО «НПП «Днепростройкомплект»

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем строителя! ООО «НПП «Днепростройкомплект» занимается производством бетона, цементно-песчаных растворов, железобетонных изделий, тротуарной плитки и поставляет свою продукцию на строительные площадки нашего города и области уже более 16 лет. Бетон нашего предприятия, а его

ÍÎÂÈÍÈ

ÅÔÅÊÒÈÂÍÀ ÐÎÁÎÒÀ

Áóä³âåëüíà ãàëóçü - íà â³êè! Дорогі колеги! Без будівництва неможливо уявити ані сьогодення, ані майбутньо-

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÒÅÍÄÅÐ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóâñÿ òåõí³÷íèé åòàï òåíäåðà íà áóä³âíèöòâî ìåòðî. Äî ó÷àñò³ â íüîìó äîëó÷èëèñü 8 êîìïàí³é ç Óêðà¿íè, Ðîñ³¿, Òóðö³¿, Êèòàþ, ²òà볿 òà Ïîðòóãà볿. ¯õí³ ïðîïîçèö³¿ íàðàç³ ðîçãëÿäຠñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäÿòü ïðåäñòàâíèêè â³ä «Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó», Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ÎÄÀ, ì³ñüêî¿ ðàäè òà ³í. Êîìïàí³¿, ÿê³ âèãðàþòü, âîñåíè â³çüìóòü ó÷àñòü ó ô³íàíñîâîìó åòàï³ òåíäåðà. Çã³äíî ç ðîçðàõóíêàìè, ïîïåðåäíÿ îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü äîáóäîâè 4 êì äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ï³äçåìêè ñêëàäຠáëèçüêî 4 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü. ○

ÒÅÐͲÂÊÀ

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ ÃÀËÓDz Ó Òåðí³âö³ îáãîâîðèëè ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó áóä³âåëüíî¿ ãàëóç³.  ðîáîò³ íàðàäè âçÿëè ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè â³ää³ë³â ñëóæá âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó ì³ñüêðàäè òà ï³äïðèºìñòâ ì³ñòà. Ó÷àñíèêè ïðèä³ëèëè çíà÷íó óâàãó áëàãîóñòðîþ ì³ñòà. Áóëè ðîçãëÿíóò³ ïèòàííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî êîìïëåêñó «Òåìï» òà öåíòðó äîçâ³ëëÿ «Øàõòàð», à òàêîæ ïèòàííÿ çàì³íè â³êîí ó äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ, ðåêîíñòðóêö³¿ êîòåëüí³ òà ðåìîíòó äîðîæíîãî ïîêðèòòÿ. Çîêðåìà, îáãîâîðþâàëàñü ðåêîíñòðóêö³ÿ áóëüâàðó Àðòåìà.

го, тож легко пророкувати вічне існування галузі. Навряд чи хтось заперечуватиме, що саме завдяки будівельникам відроджуються старовинні культурні та архітектурні пам'ятки, з'являються сучасні школи, лікарні, житлові масиви та підприємства. Кожен будівельник пишається власною професією, тим, що створено умілими руками знавців

своєї справи і служитиме людям. Ми намагаємось працювати ефективно, якісно, вкладаючи в роботу не тільки професійні вміння, але й тепло своїх сердець. Не боїмося випробувань, готові щоденно доводити свою самовідданість праці заради загальної користі.

Шановні будівельники! Від колективу Марганецького заводу керамзитового гравію щиро вітаю Вас із професійним святом! Ми бажаємо всім стабільної роботи, безлічі замовлень, міцного здоров`я, сімейного затишку та добробуту. Нехай вагомим додат-

ком до цього буде всебічне процвітання галузі й нові надбання, що підтвердять її необхідність та важливість. І ще раз - зі святом! Віктор Стороженко, генеральний директор ПАТ «Марганецький завод керамзитового гравію»


ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.08.2013 ð. ¹ 61 (1452) ○

ÍÅÎÁÛ×ÍÎÅ ÕÎÁÁÈ

Àðêàäèé Ãîëüäìàí: «Ðàáîòàþ êàê ïàïà Êàðëî»

ÍÎÂÈÍÈ

ÑÅÐÃÅÉ ÔÐÎËÎÂ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Áîëåå 40 ëåò äíåïðîïåòðîâåö Àðêàäèé Ãîëüäìàí çàíèìàåòñÿ äåðåâÿííîé ñêóëüïòóðîé, ïîñðåäñòâîì êîòîðîé ïûòàåòñÿ îáúÿñíèòü ìèð

«ÌÛ ÑÏÅØÈÌ, À ÄÓØÈ ÍÅ ÓÑÏÅÂÀÞÒ ÇÀ ÍÀÌÈ»

ПО РЕЦЕПТУ ВЕЛИКИХ «К карьере я был равнодушен, - говорит выпускник ДИСИ Аркадий Гольдман. Почти за полвека прошел путь от чертежника до главного специалиста, технолога. Но никогда не стремился наверх». Видимо, этому способствовала и предрасположенность дипломированного инженера к творчеству. А начало увлечению скульптурой положила поездка на Северный Кавказ. Идя по дну ущелья вдоль берега бурной горной реки, Аркадий Гольдман внимательно рассматривал завалы из упавших деревьев и обнаружил корни самых причудливых форм. Тогда все и случилось. Первая работа - «Страусенок» - появилась, когда по приезду домой на Октябрьской площади нашел корягу, напоминающую птицу. С помощью одного перочинного ножа он обнажил

«ß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÑÒÐÅÌÈËÑß ÍÀÂÅÐÕ»

«ÏÐÈÐÎÄÀ ÐÀÑÊÐÛÂÀÅÒ ÑÅÊÐÅÒÛ ÎÄÀÐÅÍÍÛÌ» спрятанную в дереве метафору. Впрочем, природа подсказывает творцу только идею. Остальное он домысливает сам. Работает мастер по примеру великих, отсекая все лишнее и наделяя бесчувственный деревянный брусок живой душой. Первыми скульптурными работами одаренного днепропетровского мастерасамоучки были фигуры животных: кленовый жираф, ясеневые пантера и акула, ивовый лебедь, ореховый морской лев. Сам автор считает, что порода дерева не так и важна. Главное - вдохновение, точный глаз и умение видеть. «Материал далеко не всегда диктует тему, - разъясняет Аркадий Давыдович. - Очень часто приходится корпеть над поленом как папа Карло. В среднем же на одну работу уходят полтора-два месяца».

ЛЮДСКОЙ МУРАВЕЙНИК В очевидности этой истины Аркадий Давыдович убеждался не единожды. Както раз Аркадий Давыдович нашел на берегу Днепра удивительный корень и долгое время не мог понять, что в нем заключено. Но потом работа пошла с таким творческим подъемом, что, спустя короткое время, кажется, сама собой появилась композиция «Девушка с дельфином». «Скульптурой из природного материала можно не только подчеркнуть пластику человеческого тела, но и выразить определенные черты характера», - говорит мастер. Сказанное прекрасно иллюстрируют работы нашего земляка: «Клоуны», «Лесть», «Хитрец», «Хапуга». Бывает так, что тему для композиции подсказывает реальная жизнь. «Когда дочь разводилась с мужем и первый внук

остался без отца, возник замысел работы «Развод», - вспоминает скульптор. - Такой трагический образ: отец и мать тянут ребенка в разные стороны, а сам малыш завис над пропастью». Вообще, по мнению Гольдмана, нам следует несколько поумерить свое стремление к комфорту и повернуться лицом к природе. «Город незримо давит на человека, заставляя ощущать себя маленькой частицей огромного людского муравейника, - считает собеседник. - В городе нет настоящей природы. Нет неба и звезд. Есть монотонность и серость существования, мир непрерывной купли-продажи. Может потому люди боятся остаться наедине с собой, подумать о смысле жизни, о будущем».

ФИЛОСОФИЯ В РАБОТАХ Философские размышления мастер иллюстрирует в работах. Таких как «Поиски себя», «Остров одиночества», «Мы». Особенно примечательна композиция «Технократическая цивилизация»: пытаясь дос-

тичь прогресса, человечество упорно катит земной шар к пропасти небытия. «Нам всем нужно задуматься, что мы оставим в наследство потомкам, - отмечает мастер. - Мы слишком спешим, а наши души не успевают за нами. Мы ведь гробим Землю. Опустошаем недра, выкачивая из них нефть и газ, загрязняем воздух и воду. Ведь каждый человек на своем участке может создать цветущий сад», считает художник. Конечно, инженерпенсионер пытается совершенствоваться, постигать прекрасное в лучших его традициях. К примеру, большое влияние на творчество Аркадия Гольдмана оказало знакомство с работами нашего знаменитого земляка Вадима Сидура. Пропорции женских тел Аркадий Давыдович изучал по иллюстрациям древнегреческих композиций, работ Аристида Майоля и Сергея Коненкова. Стоит заметить, что талантливый мастер никогда не просил у судьбы особого положения, привилегий или благ. Однажды он сам коренным образом изменил свою жизнь - отсек все лишнее и ненужное, как и подобает истинному творцу.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2013 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,93 грн. 6 мес. - 78,21 грн. 12 мес. - 155,22 грн. 2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (056) 31-69-75 или по электронной почте taninapochta13@gmail.com

ÊÐÈÌ

ÐÎÇÏÎ×ÀÂÑß ÊÀZÀÍÒ²Ï Ìóçè÷íèé ôåñòèâàëü ÊàZàíò³ï â³äêðèâñÿ íåïîäàë³ê â³ä ªâïàòîð³¿. Öüîãî ðîêó â³í â³äçíà÷ຠñâîº 21-ð³÷÷ÿ. ³çà, ùî äຠíåîáìåæåíèé äîñòóï íà òåðèòîð³þ Ðåñïóáë³êè Z, öüîãîð³÷ êîøòóº ìàéæå 270 äîëàð³â. Ñåðåä â³äâ³äóâà÷³â ôåñòèâàëþ áàãàòî ³íîçåìö³â - ç ͳìå÷÷èíè, Òóðå÷÷èíè, Íîðâå㳿 òà Áðàçè볿. Áàãàòî õòî ïðè¿æäæຠâæå íå âïåðøå. ○

ËܲÂ

ÐÎÇÊÎÏÀËÈ ÌÎÍÀÑÒÈÐ Íà Ëüâ³âùèí³ àðõåîëîãè ðîçêîïàëè ìîíàñòèðñüêó áóä³âëþ XVII-XVIII ñòîë³òü, ïîâ³äîìëÿº îô³ö³éíèé ñàéò Óêðà¿íñüêî¿ ãðåêîêàòîëèöüêî¿ öåðêâè. Öüîãîð³÷í³ ðîçêîïêè ïðîâîäÿòü ñòóäåíòè ïåðøîãî - òðåòüîãî êóðñ³â Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ Çàãðåáñüêîãî óí³âåðñèòåòó ç Õîðâàò³¿. ϳä çåìëåþ âîíè çíàéøëè ðåøòêè áàãàòüîõ ãîñïîäàðñüêèõ, æèòëîâèõ ³ êóëüòóðíèõ ñïîðóä. Âèÿâëåíî ìîíàñòèðñüê³ êå볿, ïå÷³, êàì³í, çíàéäåíî áàãàòî óí³êàëüíèõ êàõë³â, êåðàì³÷íîãî ïîñóäó, àâñòð³éñüêèõ ìîíåò, ïîáóòîâèõ ðå÷åé. Ðîçêîïêè òðèâàþòü. ○

ÕÅÐÑÎÍ

ËÅÃÅÍÄÈ ÒÀÂв¯ ÍÀ ÀËů Ó öåíòð³ ì³ñòà óðî÷èñòî â³äêðèëè ñêóëüïòóðíó àëåþ «Ëåãåíäè Òàâ𳿻. ¯¿ ñêëàëè 6 ñêóëüïòóð, âèãîòîâëåíèõ ç á³ëîãî êðèìñüêîãî êàìåíþ â³äîìèìè ìàéñòðàìè ç ð³çíèõ ì³ñò Óêðà¿íè. Âñ³ âîíè áóëè îá'ºäíàí³ ì³ôîëîã³÷íèìè ñþæåòàìè â çàãàëüíó êîìïîçèö³þ. Âèñîòà êîæíî¿ ñêóëüïòóðè áëèçüêî 3 ìåòð³â. Àâòîðîì îäí³º¿ ç ðîá³ò «Áîðèñôåí» º â³äîìèé äí³ïðîäçåðæèíñüêèé ñêóëüïòîð Ãàðí³ê Õà÷àòðÿí.


стр.20

12 Dz ÑÂßÒÎÌ! ○

№ 61 (1452)

08.08.2013 ð. ¹ 61 (1452) ○

8 серпня 201 3 р. 2013


ТВПРОГРАМА 21

×èòàéòå íà ñàéò³:

08.08.2013 ð. ¹ 61 (1452) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

34 КАНАЛ

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 17.35, 01.20 Но% вости 06.15 Д/ф «Великие битвы. Восстание крестьян Уота Тайлера» 07.15 Хочу все знать 07.30 Х/ф «Я шагаю по Москве», 1 ч. 08.20 Х/ф «Я шагаю по Москве», 2 ч. 08.45 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.20 Без цензуры 09.45 Главный аргумент 10.10 Нехай Вам буде кольорово! 11.25 Фольк%music 12.30 Кривое зеркало 14.15 Право на защиту 14.35 Темный силуэт 14.45 Окно в Америку 15.05 Жизнь на равных 15.25 Взрослые игры 16.30 Сельсовет 16.45 Агро%News 17.00 Последнее предупреждение 17.25 Экономическая перспектива 17.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира 21.25 Концертная программа «Я тебя по%прежнему люблю». С.Ротару 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00, 01.00 Итоги 23.20 От первого лица 23.55 Х/ф «Колдунья», 21 с. 01.40 О главном

ИНТЕР 05.35 Т/с «Семейный детектив» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Но% вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 09.10 Т/с «Ключи от счастья» 13.00 «Судебные дела» 15.10 «Семейный суд» 16.05 «Жди меня» 18.00 Т/с «Два цвета страсти» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Серафима Прекрасная» 23.40 Т/с «Марьина роща» 01.35 Т/с «Менты. Тайны большого города»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.35, 18.15, 21.40 «Маски%шоу» 08.00 «Днепр%футбол» 09.00 Т/с «Мужская работа» 17.00 Т/с «Кодекс чести5» 18.40 «ДжеДАИ» 19.00 Т/с «Инспектор Купер» 21.00 «Новости 2+2» 22.05, 01.45 Х/ф «Супертанкер» 23.55 Т/с «Секретные материалы2» 03.10 Х/ф «Дорога на Сечь» 04.30 Д/п «Возвращение в отчий дом»

11 КАНАЛ 06.25 «Явления природы» 06.45 «Проте» 07.15 Тележурнал «Пассаж» 07.40, 09.00 Кабриолето 08.45 «Родительский клуб» 09.25 Х/ф «Ван Хельсинг» 12.05, 17.55 Т/с «Папины дочки» 13.25, 14.30 Kids’ Time 13.30 М/с «Аладдин» 15.00 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Кадетство» 19.00, 21.30, 01.20 Новости 19.30 Т/с «Воронины» 21.00 «О рыбалке всерьез» 22.00 Ревизор 23.10 Т/с «Закрытая школа» 01.50 Т/с «Купидон»

1+1 07.05, 16.45, 19.30, 23.20 «ТСН» 07.40 «Экономическая правда» 08.00 Х/ф «Милосердие» 09.50 Т/с «Сила. Возвращение до мой» 11.50 Х/ф «Москва слезам не верит» 15.00 Т/с «Тысяча и одна ночь» 17.10 Х/ф «Сила. Возвращение до мой» 20.15 Т/с «Склифосовский 2» 22.15 «Деньги» 23.35 Шон Бин и Лена Хеди в культо% вом сериале «Игра престолов» (3) 00.45, 01.30 Т/с «Болота»

СТБ 06.05 «Чужие ошибки. Кошмар на ули% це Фестивальной» 06.50, 16.00 «Все буде добре!» 08.45, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.00, 11.00, 22.25 Звездная жизнь 12.00 Х/ф «Четверг 12е» 13.50 «Холостяк» 18.00, 22.00 «Вікна%Новини» 19.55 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 «Мистические истории%5»

06.00, 12.00, 15.30 М/ф 07.15 «Смотреть всем!» 08.15, 13.20 «Тайны мира с Анной Чап% ман» 09.15 «Территория заблуждений» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «Секретные территории» 14.10 «Странное дело» 15.00 «Верное средство» 16.10 «Позаочі» 16.55 «Люди» 17.15 «Чистая работа» 18.00 «Детали» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Живая тема» 19.30 «В дороге. Дневник» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Ты сможешь!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 21.00 «Преступление и наказание» 21.30 «Индекс опасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «100 процентов» 00.00 «Здравствуй, это Я!» 00.15 «МНС» 00.25 «Военная тайна»

ICTV 06.50 Т/с «Такси» 07.10 Т/с «Леся+Рома» 07.45, 19.25 Чрезвычайные новости 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 13.00 Т/с «Охотники за брил лиантами» 18.45 Факты. Вечер 20.10 Т/с «Морские дьяволы» 22.10 Т/с «Прокурорская проверка» 23.20 Т/с «Картина мелом»

TET 07.00 07.30 07.55 08.20

Твинисы М/с «Дашаследопыт» Мультик с Лунтиком М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь» 08.55 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.50 Т/с «Говорящая с призраками» 13.40 Т/с «Половинки» 14.05 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 15.00 Богиня. Новая коллекция 17.00 У ТЕТа пара 18.15 Моду народу 19.00 Т/с «Крем» 20.00 Даешь, молодежь! 21.05, 22.30 ТЕТ%Интернет 21.35 Бульдог Шоу 23.15 Дурнев+1 23.40 Т/с «Секс и город» 00.10 Т/с «Американская история ужасов»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Аграрная Днепропетровщина 06.35 Поверь в себя 07.00, 11.05, 16.20 М/ф 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 Мир животных 09.35 Х/ф «Сто дней после детства» 11.15 Чемпионат Украины по футболу. «Вторая лига. «Сталь» (Дн% жинск) «Горняк» (Кривой Рог)» 13.00 Пенсионный фонд информиру% ет 13.30 Время советов 14.30 Х/ф «Восхождение» 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Новости 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Наживо 19.45 Меморандум 20.00 Днепропетровщина презентует 21.00 Реалити%шоу «Oscar Models TV show» 21.35 В гостях у Дмитрия Гордона 23.05 Х/ф «Агония», 1 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 07.35, 23.45, 00.55 «Обзор прессы» 07.05 «Время экономики» 07.25 «Автопилот%новости» 07.55, 09.50, 10.55, 11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 «Погода» 08.20 «Утро со звездой» 08.40 «Трансмиссия%новости» 09.15, 13.10, 14.10 «5 элемент» 10.10, 16.10 «Большая политика» 11.15 «Портреты с Сергеем Дорофее% вым» 12.10 «Новостеметр» 15.15 «Мамина школа» 16.45 «Мотор» 17.25 «В кабинетах» 18.15 «Территория закона» 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 21.40 «Время%Тайм» 22.15 «Налоговый дневник» 22.45 «Хроника дня» 23.30 «CRIME NEWS» 00.30 «Акцент»

НТН 06.50 Х/ф «Груз без маркировки» 08.25 «Агенты влияния» 09.25 «Правда жизни» 09.55 Х/ф «Живой» 11.45 Т/с «Загадка для Веры» 15.20 Т/с «По горячим следам» 19.00, 01.30 «Свідок» 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 12» 21.30 Т/с «Тело как улика 2» 22.30 Т/с «CSI: НьюЙорк 8» 23.30 Т/с «Менталист 4» 00.30 Т/с «Закон и порядок»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.20 И снова здравствуйте! 09.50 Чистосердечное признание 10.25 Александр Журбин. Мелодии на память 11.05 «Таинственная Россия: Курган% ская область. Охота на русалку?» 12.35 «До суда» 13.35, 03.25 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 Т/с «Знаки судьбы2». «Деви чьи грезы» 16.25 «Прокурорская проверка» 18.30 Т/с «Москва. Три вокзала3». «Друзьятоварищи». «Сво бодная касса» 20.25 Т/с «Бездна» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Братаны3» 00.35 Т/с «Зверобой» 02.30 «Говорим и показываем» 04.25 Криминальная Россия

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 10.00 Х/ф «Смотри в оба!» 11.25 Т/с «Сталин. LIVE» 13.15, 20.00 Т/с «Красная капелла» 15.05 Х/ф «Я вас дождусь» 16.20 Х/ф «Слово для защиты» 18.10 Х/ф «Ребенок к ноябрю» 21.50 Х/ф «Поезд вне расписания» 23.20 Х/ф «Особо опасные» 00.45 Х/ф «Миссия в Кабуле»

27 КАНАЛ 06.00, 22.00 Снимала мама 07.00 М/с «Пчелка Майя в 3D» 07.30, 11.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.25, 09.40, 12.10, 16.25, 18.25, 20.25, 21.55 «Днепровская не% деля» 08.30 М/с «Умелец Менни» 08.55 М/с «Перекресток в джунгях» 09.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.45 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.05, 18.00 М/с «Детисупергерои» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Кид против Кет» 17.00 М/с «Ким 5+» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.30 М/с «Огги и кукарачи» 19.15 «Университет сегодня» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «КрякБряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 23.10 Телечат

ОРТМ 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 12.00 «Доброго здоровьица!» 12.45, 17.20 «Истина где%то рядом» 13.00 Другие новости 13.20, 00.30 «Понять. Простить» 14.15 Т/с «Женский доктор» 15.25, 16.10, 23.50 «След» 17.00 Вечерние Новости 17.35, 01.00 «Давай поженимся!» 18.50 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Однолюбы» 22.50 Т/с «Группа «Zeta»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Т/с «Хранитель» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10 Утро с Украиной 09.10, 14.10, 21.40 Т/с «След» 10.00 Т/с «Мы объявляем вам вой ну» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 17.10 Т/с «Жизнь, как она есть» 19.20 Ток%шоу «Говорит Украина» 20.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 23.10 Х/ф «Не брать живым» 01.20 Х/ф «Полиция Майами: Отдел нравов»

Сх. 04.42 Зах. 19.23 Трив. дня 14.41

Понеділок, 12 серпня 23.20 «Битва экстрасенсов» 00.20 «Второе пришествие Ванги»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.40, 06.25 Teen Time 05.45 «Адское свидание» 06.30 Аферисты 07.30, 19.00 Репортер 07.35, 19.15, 01.20 Погода 07.40 КабриоЛето 09.25 Х/ф «Ван Хельсинг» 12.05, 17.55 Т/с «Папины дочки» 13.25, 14.30 Kids Time 13.30 М/с «Аладдин» 15.00 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Кадетство» 19.20 Т/с «Воронины» 21.00 Ревизор 23.10 Т/с «Закрытая школа» 01.25 Т/с «Купидон» 02.10, 03.00 Т/с «Дружная семейка» 02.55 «Служба розыска детей»

ТОНИС 06.00 Д/с «Дикий молодняк» 06.30, 08.30 «Мир за неделю» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00 Д/ф 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Вечный Шурик. Александр Демь% яненко 12.40 «Такова спортивная жизнь. Свет% лана Мазий» 13.10 «Будь в курсе!» 14.00 Д/с «Гигантские выдры в бассей% не Амазонки» 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.00, 23.40 Д/с «Лемуры» 16.35 «Цивилизация іncognta» 17.50 Секретные материалы 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Вик% тор Ющенко, 3 ч. 20.00 Великие сражения 21.35 Сергей Юрский. В теле человека 22.40 Культурный шок 00.00 «Светские хроники» 00.30 Календарь Live

K1 07.00 «Мультфильмы» 10.15 Х/ф «В поисках сокровищ Там плиеров» 12.10 «Штучки» 13.50 «КВН%2013» 16.10 «Вечерний квартал» 18.00 «Званый ужин» 19.00 «Орел и Решка» 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 21.00 «Рассмеши комика» 22.00 Х/ф «Искусственный разум»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 10.35, 12.00, 12.45 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.45 «Бабуся%антикри% зис» 06.50, 16.25 «Загородный дом» 08.45, 13.25, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 20.30, 21.30 Т/с «Семья» 10.20, 12.10, 17.20, 17.50 «Эксклюзив для семьи» 11.00, 14.00, 22.45 «Ювелир» 12.25 «Сад, огород» 16.45 М/ф «Серый волк энд Красная шапочка» 17.30 «Криминал» 18.00 «Наедине со всеми» 18.30 М/ф «Футбольные звезды» 18.55 «Под знаком Нобеля» 19.50 «Архивы истории» 21.20 «На сон грядущий» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00 Утро с ИНТЕРом 09.00 Музыка из Украины 09.10 Х/ф «Жалоба» 10.25, 16.50 Семейный суд 11.15 Феерия путешествий 11.35, 23.05 Легенды бандитской Одессы 12.00, 19.35 Код доступа 12.25, 15.45, 00.20 Д/с «Живое богат% ство Украины» 12.45, 18.20 Т/с «Ангел хранитель» 13.30 Позаочі 14.15, 23.30 Д/с «Голливудские пары» 15.05, 00.40 Судебные дела 16.05 Формула любви. Клара Новико% ва 17.35 Давай поженимся! 19.05 Проверено на себе 20.00 Подробности 20.30 Т/с «Не было бы счастья» 21.15 Т/с «Тишина» 22.20 Врата времени. Тайные ордена

TBI 06.00, 09.10, 16.45, 18.00, 01.00, 04.00 Музыкальный автомат 06.30 Голос верующего

07.00 Утренние курасаны 09.30, 19.00, 22.30, 03.30 Частные новости 10.00 Homo sapiens 11.00, 14.30, 17.00 Вокруг света 12.00, 15.00, 18.30, 20.30, 23.00, 01.30 «Сегодня» 12.30 Ювелирочка 15.30 Властелин катастроф 19.30, 00.00 Сегодня о главном 21.30, 02.30 Знак восклицания 04.30 Х/ф «Две Зоси»

2+2 06.00 М/ф 07.35, 18.15, 21.40 «Маски%шоу» 08.00 Сумасшедшее видео по%украин% ски 09.00 Т/с «Мужская работа» 17.00 Т/с «Кодекс чести5» 18.40 «ДжеДАИ» 19.00 Т/с «Инспектор Купер» 21.00 «Новости 2+2» 22.05, 01.45 Х/ф «Супертанкер» 23.55 Т/с «Секретные материалы2» 03.10 Х/ф «Дорога на Сечь» 04.30 Киногод. Д/п «Возвращение в отчий дом»

MEGA 06.00, 05.10 Разрушители мифов 08.20, 12.30 Самые опасные животные 09.10, 13.20 Современные чудеса 10.00, 14.10 Загадки планеты 10.50, 19.30 В поисках приключений 11.40, 22.50 Жизнь 15.00, 23.40 Загадки Вселенной 15.50, 19.00 Сделано в СССР 16.20, 20.20 Фантастические истории 17.20 Чрезвычайные истории 18.10, 22.00 В поисках истины 21.10 Громкое дело 00.30 Европейский покерный тур 01.20 Сокровище.ua 02.10 Борджиа: история клана 03.50 Смартшоу 04.20 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05, 21.35 Т/с «Склифосовский» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток%шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести%Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Особый случай» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.35 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «Тайны следствия 12» 22.35 «Болезни века. Кто кого?» 23.45 Т/с «Бежать» 00.40 «Вести+» 00.55 Х/ф «Вход в лабиринт», 1 с. 02.20 «Честный детектив»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.35 Х/ф «Чужие письма» 08.30, 14.30 Х/ф «Собака на сене», 2 с. 10.45, 16.50 Х/ф «Без особого риска» 12.05 «Плюс кино» 18.30, 00.30 Х/ф «Она вас любит» 20.30 Х/ф «Продление рода» 22.30 Х/ф «Дон Кихот»

REN TV 06.30 «Следаки» 07.00, 11.00, 22.50 «Экстренный вы% зов» 07.30, 11.30, 18.00, 22.30 «Новости 24» 07.45 Х/ф «Проклятие гробницы Ту танхамона» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00, 18.30 «Верное средство» 19.30 «Военная тайна» 21.30 «Живая тема» 23.10 Х/ф «От 180 и выше» 01.00 Т/с «Сверхъестественное»

ТНТ1 06.00 М/с «Озорные анимашки» »Ноев прикол. Большой поце луй. Ик» 06.25 «Фриказоид!», 13 с. 06.50, 07.20 Т/с «Счастливы вместе» 08.00, 22.00, 23.00 «Дом%2» 09.30 «Битва экстрасенсов» 10.30 Х/ф «Заклинательница акул» 13.00 «Универ» 13.30 Т/с «Деффчонки» «Вещи Зво наря» 14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интер ны» 17.00, 17.30 Х/ф «Реальные пацаны» 19.00 Т/с «Деффчонки»«Соци альная справедливость» 20.00 Х/ф «Всегда говори «ДА» 23.30 Х/ф «Письма к Джульетте»

Зах. 21.19 Сх. 10.53 Новий міс. 06 серпня TVCI 06.00 «Настроение» 08.10, 17.00 «Доктор И...» 08.35, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 08.55 Дом с историей. «Московский театр Сатиры» 09.25, 01.40 Х/ф «Чапаев» 10.55 Д/ф «Подлинная жизнь Василия Чапаева» 11.35, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со% бытия 11.55 Приют комедиантов 13.25, 18.50 М/с «Волк Альберто» 13.30 Д/ф «Обитатели глубин» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 Х/ф «Впервые замужем» 16.50 М/ф «Карандаш и Клякса ве сёлые охотники» 18.15 «Хроники московского быта. Чистота и красота» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Назад в СССР» 20.55 М/ф «Крашеный лис» 21.05 Временно доступен 22.20 Без обмана. «Хочется мяса!» 23.00 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петербургского образа» 23.40 «Pro жизнь» 00.40 Х/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 07.20 07.50 09.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.40 17.00 18.00 18.30 19.40 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 00.40

«Аншлаг? Аншлаг!» Д/ф «До и после трех секунд» Муз/ф «Летите, голуби...» Т/ф «Всего несколько слов в честь господина де Мольера» «Звездный час» «Колба времени» «Конкурс в магазине «Мелодия» «Голубой огонек» «Свидание у рояля» С утра пораньше Д/ф «Это % Сочи!» Х/ф «Инспектор Лосев», 1 с. «Гастролер» «Сиди и смотри» «ВРЕМЯ» «Рождённые в СССР» Муз/ф «Песня79» 1 ч. «Жди солнца» «Будильник» Т/ф «Судьба играет челове ком»

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре% бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Орел или решка» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф»Двенадцать стульев» 1 с.

ЕВРОСПОРТ 08.30, 13.00, 17.40, 21.00, 22.45, 00.00 Легкая атлетика 11.45 Спидвей 15.00, 16.00, 21.15, 00.15 Велоспорт 22.15 Вот это да!!! 22.30, 23.55 Sports Excellence 01.30 Фехтование

XSPORT 07.30, 16.00 Спидвей. Командний ку% бок мира. Полуфинал. Польша. Обзор 08.30, 13.00, 21.30 Хоккей. КХЛ. Луч% шие матчи ХК «Донбасс». Дон% басс % Металлург (Магнитогорск) 10.30, 15.00 Легкая атлетика. Брилли% антовая лига. Доха. Обзор 11.30 Спортивные танцы 12.30 Хsport полдень 17.00, 23.30 Теннис. Уимблдон. Луч% шие матчи турнира. Мужчины. Полуфинал. Ежи Янович % Энди Маррей 19.30 Спидвей. Командний кубок мира. Финал. Чехия

СПОРТ 09.00, 14.00, 18.00 Новости 09.15, 17.50 «Связь времен» 09.20, 14.15 «Личный тренер» 09.35, 17.55 «Байки старого болельщи% ка» 09.40 «Шахматное обозрение» 10.15 Гольф. «PGA Championship»

Іменинники дня: ВАЛЕНТИН, ЛУКА, МАКСИМ, АНАТОЛІЙ, ІВАН 12.05, 18.15 Регбилиг. Австралийская лига. «Bulldogs» % «Titans» 14.30 Фрирайд. Проект «Ride the Planet % 2013». Южные Альпы. «Белая вода» 14.50 Ралли%кросс. Этап чемпионата Европы в Венгрии 15.50 Теннис. Турнир «Masters» в Мон% реале. Финал 20.00 «Эхо» 21.40 «Железный фактор» 22.15 Пляжный волейбол. Grand Slam в Германии. Мужчины. Женщи% ны. Финалы 00.15 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург» % «Боруссия» (Дор.)

ФУТБОЛ 06.00, 07.50, 10.00, 15.40, 22.30, 01.00 Футбол NEWS 06.15, 14.00 Д/ф «Новички ЛаЛиги» 07.15, 15.10, 20.45 Futbol Mundial 08.00 Металлург (З) % Севастополь. Чемпионат Украины 10.20, 17.15 «Великий футбол» 11.55 Таврия % Шахтер. Чемпионат Ук% раины 15.55 Украина % Польша. Пляжный футбол. ЕВРО 2013 г. 18.45 Металлург (Д) % Кукеси. Лига Ев% ропы УЕФА 21.15 Португалия % Украина. Пляжный футбол. ЕВРО 2013 г. 22.50 Монпелье % ПСЖ. Чемпионат Франции 01.20 Звезда % Титан. Чемпионат Укра% ины. FAVBET Лига 1

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Таинствен ный остров» 03.30, 09.30, 15.30 М/с «Шарман, шарман!», 1 с. М/ф «Как ста рик наседкой был» «Врун» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Большая энциклопедия природы». 48 с. Русские народные сказки. «Садко богатый» м/ф «Лев и бык» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Двенадцать месяцев». 1972 г. 1 с. м/ф «Оранжевое горлышко» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о Зорро» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 08.20, 11.20, 14.50, 19.50 Маша и Медведь 06.10, 20.20 Приключения Тимми 06.40, 12.10 Песик Камбу 06.50, 12.20 Пингвины Ози Бу 07.20, 13.20, 19.20 Вик: маленький викинг 07.50, 16.50 Кайю 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30, 17.30 Овечки%чемпионы 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 19.10 Обо всем на свете 10.00, 18.40 Анджелина%балерина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.40 Огги и кукарачи 11.30, 14.20, 21.30 Смешарики 12.50 Капитан Фламинго 13.50, 21.00 Барашек Шон 15.00, 20.50 Машины сказки 15.10, 22.00 М/ф 16.20 Тилли и друзья 17.40 Рори%гонщик 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Пчелка Майя в 3D» 07.30, 11.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Умелец Менни» 08.55 М/с «Перекресток в джунгях» 09.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.45 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.05, 18.00 М/с «Детисупергерои» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Кид против Кет» 17.00 М/с «Ким 5+» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.30, 23.15 М/с «Огги и кукарачи» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «КрякБряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 22.00 Снимала мама 23.35 Д/ф «Подземные города»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я» по подписке, звоните по телефону (0562) 31 69 75 или пишите по email: taninapochta13@gmail.com.


22 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Вівторок, 13 серпня 21.00 23.25 00.20 01.20

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 17.40, 01.20 Но% вости 06.15 Д/ф «Великие битвы. Мятежные сабли» 07.15 Эра строительства 07.20 Хочу все знать 07.30 Д/ф «Г.Жженов. Агент надеж% ды», 1 ч. 08.20 Д/ф «Г.Жженов. Агент надеж% ды», 2 ч. 08.45 Полезные советы 09.05, 21.00 Итоги дня 09.40 Шеф%повар страны 10.45 Нехай Вам буде кольорово! 11.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» 13.30 Шаг к звездам 14.20 Т/с «Роксолана» 17.30 Экономическая перспектива 18.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира 21.30 Фестиваль песни и юмора в Коб% лево 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги 23.20 От первого лица 23.55 Х/ф «Колдунья», 22 с. 01.40 О главном

ИНТЕР 05.35 Т/с «Семейный детектив» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Но% вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН% ТЕРом» 09.10, 23.40 Т/с «Марьина роща» 11.05 Д/с «Следствие вели... с Леони% дом Каневским» 12.55 «Судебные дела» 14.45 «Семейный суд» 15.40 «Давай поженимся в Украине» 16.40, 03.35 Т/с «Наложница» 18.00 Т/с «Два цвета страсти» 20.00, 03.05 «Подробности» 20.30 Т/с «Серафима Прекрасная» 01.35 Х/ф «Женские слезы»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.35, 18.15, 21.40 «Маски%шоу» 08.00, 11.10 «Сумасшедшее видео по% украински» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25, 18.40 «ДжеДАИ» 10.05 «Угон» 10.40 «Дорожные войны» 13.30 «Облом.UA» 14.50 Т/с «17 мгновений весны» 17.00 Т/с «Кодекс чести5» 19.00 Т/с «Инспектор Купер» 22.05 Х/ф «Посредник» 00.40 Х/ф «Патруль сети» 03.30 Х/ф «Шереметьево2»

11 КАНАЛ 06.25 Teen Time 06.30 Аферисты 07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 01.15 Но% вости 07.40, 09.00 Кабриолето 09.30 Т/с «Счастливы вместе» 11.45, 17.55, 21.00 Т/с «Папины доч ки» 13.25 Kids’ Time 13.30 М/с «Аладдин» 14.30 «Мой малыш» 15.00 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Кадетство» 19.30 «Приемная депутата» 19.40 Т/с «Воронины» 22.00 «Просто собака» 22.20 «Перевоплощение» 23.10 Т/с «Закрытая школа» 01.45 Т/с «Купидон»

1+1 07.40 «Экономическая правда» 08.00 «Полное перевоплощение. Дом за неделю % 4» 08.55 Х/ф «Школа проживания» 09.55 Т/с «Сила. Возвращение до мой» 11.55 «Снимите это немедленно» 12.55 «Не ври мне % 4» 13.55 «Русские семейные драмы» 15.00 Т/с «Тысяча и одна ночь» 16.45, 19.30, 23.50 «ТСН» 17.10 Х/ф «Сила. Возвращение до мой» 20.15 Т/с «Склифосовский 2» 22.15 «Меняю жену % 5» 00.05 Шон Бин и Лена Хеди в культо% вом сериале «Игра престо% лов» 01.10, 01.50 Т/с «Болота»

СТБ 06.15, 16.00 «Все буде добре!» 07.55, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.20, 22.25 Звездная жизнь 10.20 Х/ф «Тебе, настоящему» 13.25 «Холостяк» 18.00, 22.00 «Вікна%Новини» 19.55 «Следствие ведут экстрасенсы»

«Мистические истории%5» «Битва экстрасенсов» Т/с «Доктор Хаус» Х/ф «Зигзаг удачи»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономи% ка» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Смотреть всем!» 08.15 «Живая тема» 09.15 «Ты сможешь!» 09.35 «В дороге. Дневник» 10.00 «Пища Богов» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «Нам и не снилось». «Оружие Третьей мировой. Начало» 13.20 «Нам и не снилось». «Оружие Третьей мировой. Взрыв» 14.10 «Нам и не снилось». «Оружие Третьей мировой. Апокалипсис» 15.00 «Верное средство» 16.10 «Позаочі» 17.00 «Эпикриз» 17.30 «Чудо возможно» 17.45 «Дураки, дороги, деньги» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Эликсир молодости» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Здравствуй, это Я!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Respect» 21.30 «МНС» 21.45 «Дорогая передача» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «У камина» 00.00 «Территория заблуждений» 01.40 «Тайны мира с Анной Чапман»

ICTV 06.50 Т/с «Такси» 07.15 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Провокатор 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 10.10, 13.00 Анекдоты по%украински 10.20, 16.25 Т/с «Агент националь ной безопасности» 13.05, 22.10 Т/с «Прокурорская про верка» 14.25, 20.10 Т/с «Морские дьяволы» 18.45 Факты. Вечер 23.20 Х/ф «На расстоянии удара» 01.25 Научите нас жить

TET 07.00 07.30 07.55 08.20

Твинисы М/с «Дашаследопыт» Мультик с Лунтиком М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь» 08.55 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.50 Т/с «Говорящая с призраками» 13.40 Т/с «Половинки» 14.05 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 15.00 Богиня. Новая коллекция 17.00 У ТЕТа пара 18.15 Моду народу 19.00 Т/с «Крем» 20.00 Даешь, молодежь! 21.00, 22.30 ТЕТ%Интернет 21.30 Бойцовский Клуб 23.15 Т/с «Секс и город» 00.10 Т/с «Американская история ужасов» 00.55 Х/ф «Коктейль»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но% вости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Х/ф «Восхождение» 11.55 М/ф 13.00 Урок для родителей 14.30, 21.30 В гостях у Дмитрия Гордо% на 15.25 Х/ф «Туннель» 17.30 Артзона 19.00 Хата скраю 19.45 Меморандум 20.00 Футбол региона 21.00 О рыбалке всерьез 23.05 Х/ф «Агония» 2 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.50, 23.45, 00.55 «Обзор прессы» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот%новости» 07.55, 09.50, 12.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 «По% года» 08.20 «Новости Киевщины» 08.40 «Трансмиссия%новости» 09.15, 13.35, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 13.10 «Налоговый дневник» 16.10 «Трансмиссия» 17.15 «Драйв%новости» 17.25 «Особенный взгляд»

18.15, 22.45 «Хроника дня» 21.40 «Время%Тайм» 22.15 «Агроконтроль» 23.30 «CRIME NEWS» 00.30 «Территория закона»

НТН 06.40 Х/ф «Размах крыльев» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 «До суда» 12.00 Т/с «Детективы» 13.00, 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 12» 14.50, 17.00 Т/с «Знахарь 2» 16.45, 19.00, 01.30 «Свідок» 21.30 Т/с «Тело как улика 2» 22.30 Т/с «CSI: НьюЙорк 8» 23.30 Т/с «Менталист 4» 00.30 Т/с «Закон и порядок»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Кулинарный поединок 10.25 Русская начинка 11.00 Т/с «Возвращение Синдбада» 12.35 «До суда» 13.35, 03.25 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 Т/с «Знаки судьбы2». «Три лика смерти» 16.25 «Прокурорская проверка» 18.30 Т/с «Москва. Три вокзала3». «Миг перед смертью». «Отцы и дети» 20.25 Т/с «Бездна» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Братаны3» 00.35 Т/с «Зверобой» 02.30 «Говорим и показываем» 04.25 Криминальная Россия

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 10.20 Х/ф «Женитьба Бальзамино ва» 11.35 Т/с «Сталин. LIVE» 13.25, 20.00 Т/с «Красная капелла» 15.15 Х/ф «Агония» 18.15 Х/ф «Городской пейзаж» 21.50 Х/ф «Миссия в Кабуле» 00.25 Х/ф «Порох»

27 КАНАЛ 06.00, 22.00 Снимала мама 07.00 М/с «Пчелка Майя в 3D» 07.30, 11.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.25, 09.40, 12.10, 16.25, 18.25, 20.25, 21.55 «Днепровская не% деля» 08.30 М/с «Умелец Менни» 08.55 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.20 М/с «Маленькие Энштейны» 09.30, 19.15 «Университет сегодня» 09.45 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.05, 18.00 М/с «Детисупергерои» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Кид против Кет» 17.00 М/с «Ким 5+» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.30 М/с «Огги и кукарачи» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «КрякБряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 23.10 Телечат

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 12.00 «Доброго здоровьица!» 12.45, 17.20 «Истина где%то рядом» 13.00 Другие новости 13.20, 00.30 «Понять. Простить» 14.15 Т/с «Женский доктор» 15.20, 16.10, 23.50 «След» 17.00 Вечерние Новости 17.35, 01.00 «Давай поженимся!» 18.50 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Однолюбы» 22.50 Т/с «Группа «Zeta»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Т/с «Хранитель» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10 Утро с Украиной 09.10, 13.00, 21.40 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Пятницкий». Глава вторая. 12.00 Ток%шоу «Пусть говорят. Адвокат разбушевался» 14.30 Т/с «Супруги» 15.30 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 17.10 Т/с «Жизнь, как она есть» 19.20 Ток%шоу «Говорит Украина» 23.10 Т/с «Глухарь. Возвращение»

Сх. 04.43 Зах. 19.21 Трив. дня 14.38

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.40, 06.25 Teen Time 05.45 «Адское свидание» 06.30 Аферисты 07.30, 19.00 Репортер 07.35, 19.15, 01.15 Погода 07.40 КабриоЛето 09.30 Т/с «Счастливы вместе» 11.45, 17.55, 21.00 Т/с «Папины доч ки» 13.25, 14.30 Kids Time 13.30 М/с «Аладдин» 15.00 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Кадетство» 19.20 Т/с «Воронины» 22.05 Т/с «Светофор» 23.10 Т/с «Закрытая школа» 01.20 Т/с «Купидон» 02.05 Т/с «Дружная семейка»

ТОНИС 06.00, 13.10 Д/с «Дикий молодняк» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Сергей Юрский. В теле человека 12.25 «Ронин с Дмитрием Выдриным» 14.00 Культурный шок 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.50, 21.30 «Погода» 16.10, 23.40 Д/с «Лемуры» 17.45 «Социальный статус: ваша пен% сия» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Вик% тор Ющенко, 4 ч. 21.35 Николай Еременко. Последний пылко влюбленный 22.40 Д/с «Соединяя континенты» 00.20 Амурные мелодии 00.30 Календарь Live

K1 07.00 «Мультфильмы» 10.00 «Добрый вечер, животные» 11.00 «Штучки» 12.35, 19.00 «Орел и Решка» 13.35, 18.00 «Званый ужин» 14.35 «Рандеву» 15.50, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00, 21.00 «Рассмеши комика» 22.00 «Три сестры» 23.00 Т/с «Маргоша» 00.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 10.35, 12.00, 12.45 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.50 «Бабуся%антикри% зис» 06.50, 17.15 «Загородный дом» 08.45, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 20.30, 21.30 Т/с «Семья» 10.20, 12.10 «Эксклюзив для семьи» 11.00, 14.00, 22.45 «Ювелир» 12.25 «Сад, огород» 16.25 «В поисках легенд» 16.45 М/ф «Приключения Васи Ку ролесова» 17.30, 19.50 «Архивы истории» 18.00 «Наедине со всеми» 18.30 М/ф «Петя и волк», «Вершки и корешки» 18.55 «Под знаком Нобеля» 21.20 «На сон грядущий» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00 Утро с ИНТЕРом 09.00 Музыка из Украины 09.10, 23.10 Легенды уголовного ро% зыска 09.40, 20.30 Т/с «Не было бы счас тья» 10.30, 16.45 Семейный суд 11.15 Врата времени. Тайные ордена 12.00, 19.35 Код доступа 12.25, 15.20, 00.20 Д/с «Живое богат% ство Украины» 12.45, 18.20 Т/с «Ангел хранитель» 13.30 Позаочі 14.15, 23.40 Не может быть 14.40, 00.40 Судебные дела 15.40, 21.15 Т/с «Тишина» 17.30 Давай поженимся! 19.05 Проверено на себе 20.00 Подробности 22.25 Врата времени. Геопатогенные зоны земли 00.05 Страна смеется

TBI 06.00, 09.10, 18.00, 01.00, 04.00 Му% зыкальный автомат 06.30 Голос верующего 07.00 Утренние круассаны

08.08.2013 ð. ¹ 61 (1452) ○

Зах. 21 : 51 Сх. 12 : 04 Новий міс. 06 серпня

09.30, 19.00, 22.30, 03.30 Частные новости 10.00 Знак восклицания 11.00, 14.30, 17.00 Вокруг света 12.00, 15.00, 18.30, 20.30, 23.00, 01.30 «Сегодня» 12.30 Ювелирочка 15.30 Властелин катастроф 16.45 Здоровая жизнь 19.30, 00.00 Сегодня о главном 21.30, 02.30 Программа Тараса Чубая и Андрея Бондаря «Ч/Б» 04.30 Х/ф «Госпожа Министр танцу ет»

2+2 06.00 М/ф 07.35, 18.15, 21.40 «Маски%шоу» 08.00, 11.10 Сумасшедшее видео по% украински 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25, 18.40 «ДжеДАИ» 10.05 Сильный аргумент. «Угон» 10.40 Сильный аргумент. «Дорожные войны» 13.30 «Облом.UA» 14.50 Т/с «17 мгновений весны» 17.00 Т/с «Кодекс чести5» 19.00 Т/с «Инспектор Купер» 22.05 Х/ф «Посредник» 00.40 Х/ф «Патруль сети» 03.30 Х/ф «Шереметьево2»

MEGA 06.00, 05.10 Разрушители мифов 08.20, 12.30 Самые опасные животные 09.10, 13.20 Современные чудеса 10.00, 14.10 Загадки планеты 10.50, 19.30 В поисках приключений 11.40, 22.50 Жизнь 15.00, 23.40 Загадки Вселенной 15.50, 19.00 Сделано в СССР 16.20, 20.20 Фантастические истории 17.20, 21.10 Громкое дело 18.10, 22.00 В поисках истины 00.30 НЛО: секреты из архивов 02.10 Борджиа: история клана 03.00 Х/ф «Молоко скорби» 04.20 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05, 21.35 Т/с «Склифосовский» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток%шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести%Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Особый случай» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.35 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «Тайны следствия 12» 22.35 «Российская история отравле% ний. Царские хроники», 1 ф. 23.30 Т/с «Бежать» 00.25 «Вести+» 00.40 Х/ф «Вход в лабиринт», 2 с. 02.00 «Целители. Расплата за невеже% ство»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Она вас любит» 08.30, 14.30 Х/ф «Продление рода» 10.30, 16.30 Х/ф «Дон Кихот» 18.30, 00.35 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 20.00 «Плюс кино» 20.30 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки», 2 с. 22.45 Х/ф «Прорва»

REN TV 06.30 «Следаки» 07.00, 11.00, 22.50 «Экстренный вы% зов» 07.30, 11.30, 18.00, 22.30 «Новости 24» 08.00 Д/ф «Эликсиры древних богов» 09.00 Д/ф «Бегущие в небеса» 10.00 Д/ф «Джентльмены удачи» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00, 18.30 «Верное средство» 19.30 «Территория заблуждений с Иго% рем Прокопенко» 21.30 «Пища богов» 23.10 Х/ф «Джеймс Бонд агент 007: Золотой глаз» 01.45 Т/с «Сверхъестественное»

ТНТ1 06.00 М/с «Озорные анимашки» »Потерянные клоуны. Буба Боб Брейн» 06.25 М/с «Фриказоид2!» 06.50, 07.20 Т/с «Счастливы вместе» 08.00, 22.05, 23.05 «Дом%2» 09.30 «Битва экстрасенсов» 10.30 Х/ф «Всегда говори «ДА» 12.30, 13.00 «Универ» 13.30 Т/с «Деффчонки» «Соци альная справедливость» 14.00, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интер ны»

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Х/ф «Реальные пацаны» 19.00 Т/с «Деффчонки» «День Рождения Коли» 20.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 23.35 Х/ф «Напряги извилины. Брюс и Ллойд: Без тормозов»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.15, 17.00 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 09.05 «Наши любимые животные» 09.30, 01.30 Х/ф «Закройщик из Тор жка» 10.30 М/ф «Серая шейка» 10.50 Д/ф «Мария Миронова. Ее лю% бимые мужчины» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со% бытия 11.50 Без обмана. «Хочется мяса!» 12.30, 18.50 М/с «Волк Альберто» 12.35 Д/ф «Обитатели глубин» 13.35, 00.40 «Дом вверх дном» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 «Барышня и кулинар» 15.45 Таланты и поклонники. Людми% ла Гурченко 18.15 «Хроники московского быта. Все мы там не будем», 1 ч. 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 Д/ф «Черные инкассаторы» 21.00 «Энциклопедия» 21.05 Временно доступен 22.20 Д/ф «Без вины виноватые» 23.00 Д/ф «Олег Меньшиков. Пленник успеха» 23.40 «Pro жизнь»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 07.00 08.00 09.40 11.00 12.00 12.30

Рожденные в СССР «Конкурс в магазине «Мелодия» «Голубой огонек» «Свидание у рояля» С утра пораньше Д/ф «Это % Сочи!» Х/ф «Инспектор Лосев», 1 с. «Гастролер» 13.40 «Сиди и смотри» 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 15.00, 21.00 «Рождённые в СССР» 16.00 Муз/ф «Песня79» 1 ч. 17.00 Д/ф «Это было при нас» 17.50 «Брейн%ринг» 18.30 Х/ф «Инспектор Лосев, 2 с. «Квадрат сложности» 19.40 «Ночь» 22.00 Муз/ф «Песня79», 2 ч. 23.00 «Было ВРЕМЯ» 00.00 «Аншлаг? Аншлаг!» 01.20 Д/ф «До и после трех секунд» 01.50 Муз/ф «Летите, голуби...»

Іменинники дня: ЄВДОКИМ, ЯКІМ, ВЕНІАМІН, СЕРГІЙ

10.40 11.00 13.15 13.45 15.15 16.00 18.20 21.20 23.20 00.50

«Лучшие голы сезона 2012/ 2013» Фрирайд. Проект «Ride the Planet % 2013». Южные Альпы. «Белая вода» Футбол. 2%я Бундеслига. «Грой% тер Фюрт» % «Кайзерслаутерн» «Железный фактор» «Эхо» «Королева на Плюсе» Теннис. Турнир «Masters» в Цин% циннати. Матч дня Гольф. «PGA Championship». День 1%й Пляжный волейбол. Grand Slam в Германии. Мужчины. Полуфи% налы Современное пятиборье. Этап Кубка мира в Китае. Женщины Регбилиг. Австралийская лига. «Bulldogs» % «Titans»

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 01.00 Фут% бол NEWS 06.15 «Один на один с Гамулой». Ш. Варга 06.50 Украина % Польша. Пляжный футбол. ЕВРО 2013 г. 08.00, 22.55 Таврия % Шахтёр. Чемпи% онат Украины 10.30 Металлург (Д) % Арсенал. Чемпи% онат Украины 12.30 «Один на один с Гамулой». М. Сичкарь 13.00 «Великий футбол» 14.30 Швейцария % Украина. Пляжный футбол. ЕВРО 2013 г. 16.00 Ворскла % Ильичевец. Чемпионат Украины 18.00, 22.00 Futbol Mundial 18.30, 21.30 Футбол LIVE 19.25 LIVE. Украина (U21) % Греция (U21). Товарищеский матч 01.20 Монпелье % ПСЖ. Чемпионат Франции

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Золотой ключик» 03.15, 09.15, 15.15 М/с «Шарман, шарман!», 2 с. м/ф «Клетка» «Влюбленное облако» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Большая энциклопедия природы». 49 с. Русские народные сказки. «Василиса Микулишна» м/ф «Телефон» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Двенадцать месяцев». 1972 г. 2 с. м/ф «Сказка про лунный свет» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о Зорро» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ГУМОР

ПИКСЕЛЬ

05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре% бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Водитель» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф»Двенадцать стульев», 2 с.

06.00, 08.20, 11.20, 14.50, 19.50 Маша и Медведь 06.10, 20.20 Приключения Тимми 06.40, 12.10 Песик Камбу 06.50, 12.20 Пингвины Ози Бу 07.20, 13.20, 19.20 Вик: маленький викинг 07.50, 16.50 Кайю 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30, 17.30 Овечки%чемпионы 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 19.10 Обо всем на свете 10.00, 18.40 Анджелина%балерина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.40 Огги и кукарачи 11.30, 14.20, 21.30 Смешарики 12.50 Капитан Фламинго 13.50, 21.00 Барашек Шон 15.00, 20.50 Машины сказки 15.10, 22.00 М/ф 16.20 Тилли и друзья 17.40 Рори%гонщик 00.00 Д/ф

ЕВРОСПОРТ 08.30, 13.30, 17.00, 17.30, 21.00, 23.30, 00.30 Легкая атлетика 12.25, 00.25 Sports Excellence 12.30 Фехтование 14.45, 15.15, 01.45 Велоспорт 21.15 Футбол 00.45 Спидвей

XSPORT 07.30 Спидвей. Командный кубок мира. Полуфинал. Великобрита% ния. Обзор 08.30 Хоккей. КХЛ. Лучшие матчи ХК «Донбасс». Донбасс % Трактор 10.30, 16.40 Легкая атлетика. Брилли% антовая лига. Шанхай. Обзор 11.30 Спортивные танцы 12.30 Хsport полдень 13.20 Проброс. Александр Медведев 13.55, 17.40, 21.30 Хоккей. Кубок Гу% бернатора. Нижний Новгород. Атлант % Донбасс 16.20 Своя игра. Александр Медведев 19.30 Фехтование. Чемпионат мира. Будапешт. Обзор 20.30 Экстремальный спорт 23.30 Фехтование. Чемпионат мира. Будапешт

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 12.45 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Футбол. Чемпионат Англии.

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Пчелка Майя в 3D» 07.30, 11.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Умелец Менни» 08.55 М/с «Перекресток в джунгях» 09.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.45 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.05, 18.00 М/с «Детисупергерои» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Кид против Кет» 17.00 М/с «Ким 5+» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.30, 23.15 М/с «Огги и кукарачи» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «КрякБряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 22.00 Снимала мама 23.35 Д/ф «Подземные города»


ТВПРОГРАМА 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

08.08.2013 ð. ¹ 61 (1452) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 18.20, 01.20 Но% вости 06.15 Д/ф «Битва за Атлантику» 07.15 Хочу все знать 07.30 Д/ф «А.Збруев. Большая переме% на», 1 ч. 08.20 Д/ф «А.Збруев. Большая переме% на», 2 ч. 08.45 Полезные советы 09.05, 21.00 Итоги дня 09.40 Аудиенция. Страны от А до Я 10.30 Православная энциклопедия 11.00 Свет 11.20 Желаем счастья 11.45 Кривое зеркало 13.30 Украинская песня 14.15 Т/с «Роксолана» 18.40 Экономическая перспектива 18.50 Концертная программа «Мама, вечная и любимая» 20.35 И.Попович. «Трембитарь украин% ской души», 1 ч. 20.50 Мегалот 20.55 «Служба поиска детей» 21.30 Star%шоу 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00, 01.00 Итоги 23.20 От первого лица 23.55 Х/ф «Колдунья», 23 с. 01.40 О главном

ИНТЕР 05.20 Т/с «Серафима Прекрасная» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Но% вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН% ТЕРом» 09.10, 23.00 Т/с «Марьина роща» 11.05 Д/с «Следствие вели... с Леони% дом Каневским» 12.55 «Судебные дела» 14.45 «Семейный суд» 15.40 «Давай поженимся в Украине» 16.40, 03.30 Т/с «Наложница» 18.00 Т/с «Два цвета страсти» 20.00, 03.00 «Подробности» 20.45 Футбол. Сборная Украины % сбор% ная Израиля 00.55 Х/ф «Игры взрослых девочек»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.35, 18.15, 21.40 «Маски%шоу» 08.00, 11.10 «Сумасшедшее видео по% украински» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25, 18.40 «ДжеДАИ» 10.05 «Угон» 10.40 «Дорожные войны» 13.30 «Облом.UA» 14.50 Т/с «17 мгновений весны» 17.00 Т/с «Кодекс чести5» 19.00 Т/с «Инспектор Купер» 22.05 Х/ф «Ливень» 00.05 Х/ф «Посредник» 02.30 Х/ф «Такая поздняя, такая теп лая осень» 03.50 Х/ф «Иван и кобыла»

11 КАНАЛ 06.25 Teen Time 06.30 Аферисты 07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 01.15 Но% вости 07.40, 09.00 Кабриолето 09.35 Т/с «Счастливы вместе» 11.50, 17.55, 21.00 Т/с «Папины доч ки» 13.30, 14.40 Kids’ Time 13.35 М/с «Аладдин» 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Кадетство» 19.30 Т/с «Воронины» 22.00 «Авторские путешествия» 22.15 «Мой новый DRESSCODE» 22.40 «Oscar Models TV Show» 23.10 Т/с «Закрытая школа» 01.45 Т/с «Купидон»

1+1 07.40 «Экономическая правда» 08.00 «Полное перевоплощение. Дом за неделю % 4» 09.00 Х/ф «Школа проживания» 10.00 Т/с «Сила. Возвращение до мой» 11.55 «Снимите это немедленно» 12.55 «Не ври мне % 4» 13.55 «Русские семейные драмы» 15.00 Т/с «Тысяча и одна ночь» 16.45, 19.30, 23.25 «ТСН» 17.10 Х/ф «Сила. Возвращение до мой» 20.15 Т/с «Склифосовский 2» 22.15 «Территория обмана» 23.40 Шон Бин и Лена Хеди в культо% вом сериале «Игра престо% лов» 00.50 Т/с «Болота» 01.40 «Маша и модели % 2»

СТБ 06.35, 16.00 «Все буде добре!» 08.15, 18.20 «Невероятная правда о звездах»

34 КАНАЛ 06.30, 12.00, 15.45 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономи% ка» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15, 19.30 «Смотреть всем!» 08.15 «Эликсир молодости» 09.15 «Эпикриз» 09.40 «Ты сможешь!» 10.00 «Какие люди!» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «В дороге. Дневник» 12.55, 16.10 «Странное дело» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 «Военная тайна» 17.00 «Индекс опасности» 17.25 «Дураки, дороги, деньги» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Пища Богов» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «У меня теперь семья!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Представьте себе» 21.30 «Чего хочет женщина» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Репортерские истории» 00.00 «Преступление и наказание» 00.25 «МНС» 00.40 «С легким паром!» 01.00 «Джуна. По ту и эту сторону»

НТН 06.50 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 «До суда» 12.00 Т/с «Детективы» 13.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 12» 14.50, 17.00 Т/с «Кобра» 16.45, 19.00, 01.30 «Свідок» 19.30 Т/с «Важняк» 21.30 Т/с «NCIS: охота на убийцу 9» 22.30 Т/с «CSI: НьюЙорк 8» 23.30 Т/с «Менталист 4» 00.30 Т/с «Закон и порядок»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Квартирный вопрос 10.30 «Поедем, поедим!» 11.05 Т/с «Возвращение Синдбада» 12.35 «До суда» 13.35, 03.25 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 Т/с «Знаки судьбы2». «Без лица» 16.25 «Прокурорская проверка» 18.30 Т/с «Москва. Три вокзала4». «Испорченный отпуск». «Международный обмен» 20.25 Т/с «Бездна» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Братаны3» 00.35 Т/с «Зверобой» 02.30 «Говорим и показываем» 04.25 Криминальная Россия

ICTV

ENTER

06.45 Т/с «Такси» 07.10 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Несекретные файлы 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 10.10, 13.00 Анекдоты по%украински 10.15, 16.25 Т/с «Агент националь ной безопасности» 13.05, 22.05 Т/с «Прокурорская про верка» 14.25, 20.10 Т/с «Морские дьяволы» 18.45 Факты. Вечер 23.15 Х/ф «Беглецы» 01.15 Криминальный облом

05.45 Советские мультфильмы 10.00 Х/ф «Улица полна неожидан ностей» 11.20 Т/с «Сталин. LIVE» 13.10, 20.00 Т/с «Красная капелла» 15.00 Х/ф «Ребенок к ноябрю» 16.40 Х/ф «Дожить до рассвета» 18.15 Х/ф «Мама вышла замуж» 21.50 Х/ф «Десять негритят» 00.25 Х/ф «Выстрел в спину»

TET 07.00 07.30 07.55 08.20

Твинисы М/с «Дашаследопыт» Мультик с Лунтиком М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь» 08.55 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.50 Т/с «Говорящая с призраками» 13.40 Т/с «Половинки» 14.05 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 15.00 Богиня шопинга 17.00 У ТЕТа пара 18.15 Моду народу 19.00 Т/с «Крем» 20.00 Даешь, молодежь! 21.00, 22.30 ТЕТ%Интернет 21.30 Бойцовский Клуб 23.15 Т/с «Секс и город» 00.10 Т/с «Американская история ужасов» 00.55 Х/ф «Ребенок на борту»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но% вости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Х/ф «Туннель» 11.35, 15.45 М/ф 12.45, 16.50 Смешные 13.00 Разговор без нотаций 14.30, 21.30 В гостях у Дмитрия Гордо% на 15.30 Футбол региона 17.05 Хата скраю 17.30 Снято 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Магия природы» 21.00 По ту сторону поля 23.00 Х/ф «Красная палатка», 1 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 23.45, 00.55 «Обзор прессы» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот%новости» 07.55, 09.50, 13.50, 14.50, 16.55, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 «По% года» 08.15, 22.45 «Хроника дня» 08.30 «Утро со звездой» 08.50 «Трансмиссия%новости» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Драйв» 17.25 «Арсенал» 18.15 «Агроконтроль» 21.40 «Время%Тайм» 22.15 «Акцент» 23.30 «CRIME NEWS» 00.30 «Новости Киевщины»

Сх. 04.45 Зах. 19.19 Трив. дня 14.34

Середа, 14 серпня 09.50, 10.45, 22.25 Звездная жизнь 11.45 Х/ф «Рита» 13.45 «Холостяк» 18.00, 22.00 «Вікна%Новини» 19.55 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 «Мистические истории%5» 23.20 «Битва экстрасенсов» 00.25 Т/с «Доктор Хаус» 01.25 Х/ф «Исполнение желаний»

27 КАНАЛ 06.00, 22.00 Снимала мама 07.00 М/с «Пчелка Майя в 3D» 07.30, 11.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.25, 09.40, 12.10, 16.25, 18.25, 20.25, 21.55 «Днепровская не% деля» 08.30 М/с «Умелец Менни» 08.55 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.30, 19.15 «Университет сегодня» 09.45 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.05, 18.00 М/с «Детисупергерои» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 17.00 М/с «Ким 5+» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.30 М/с «Огги и кукарачи» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «КрякБряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 23.10 Телечат

ОРТМ 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 12.00 «Доброго здоровьица!» 12.45, 17.20 «Истина где%то рядом» 13.00 Другие новости 13.20, 00.25 «Понять. Простить» 14.15 Т/с «Женский доктор» 15.25, 16.10, 23.45 «След» 17.00 Вечерние Новости 17.35 «Давай поженимся!» 18.50 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Однолюбы» 21.45 Т/с «Группа «Zeta» 01.00 Т/с «Элементарно»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Т/с «Хранитель» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10 Утро с Украиной 09.10, 13.00, 21.40 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 12.00 Ток%шоу «Пусть говорят. Екате% рина Шаврина: народная арти% стка» 14.30 Т/с «Супруги» 15.30 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 17.10 Т/с «Жизнь, как она есть» 19.20 Ток%шоу «Говорит Украина» 23.10 Т/с «Глухарь». Возвращение

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.40, 06.25 Teen Time 05.45 «Адское свидание» 06.30 Аферисты 07.30, 19.00 Репортер 07.35, 19.15, 01.15 Погода 07.40 КабриоЛето 09.35 Т/с «Счастливы вместе» 11.50, 17.55, 21.00 Т/с «Папины доч ки» 13.30, 14.40 Kids Time 13.35 М/с «Аладдин» 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Кадетство» 19.20 Т/с «Воронины» 22.05 Т/с «Светофор» 23.10 Т/с «Закрытая школа» 01.20 Т/с «Купидон» 02.05, 02.55 Т/с «Дружная семейка» 02.50 «Служба розыска детей»

ТОНИС 06.00 Д/с «Дикий молодняк» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Николай Еременко. Последний пылко влюбленный 12.45 «Социальный статус: ваша пен% сия» 13.15 «Цивилизация іncognta» 14.00, 22.40 Д/с «Соединяя континен% ты» 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.10, 23.40 Д/с «Лемуры» 17.50 Секретные материалы 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Вик% тор Ющенко, 5 ч. 21.35 Михаил Ульянов. Как быстро пролетела жизнь 00.15 Амурные мелодии 00.30 Календарь Live

K1 07.00 «Мультфильмы» 10.00 «Добрый вечер, животные» 11.00 «Штучки» 12.35, 19.00 «Орел и Решка» 13.35, 18.00 «Званый ужин» 14.35 «Рандеву» 15.50, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00, 21.00 «Рассмеши комика» 22.00 «Три сестры» 23.00 Т/с «Маргоша» 00.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 10.35, 12.00, 12.45 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.50 «Бабуся%антикри% зис» 06.50, 11.10, 17.25 «Загородный дом» 08.45, 11.25, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 20.30, 21.30 Т/с «Семья» 10.20, 12.10 «Эксклюзив для семьи» 11.00, 14.00, 22.45 «Ювелир» 12.25 «Сад, огород» 16.25 «В поисках легенд» 16.45 М/ф «Вовка в тридевятом цар стве» 17.30, 19.50 «Архивы истории» 18.00 «Наедине со всеми» 18.30 М/ф «Бременские музыкан ты» 18.55 «Под знаком Нобеля» 21.20 «На сон грядущий» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00 Утро с ИНТЕРом 09.00 Музыка из Украины 09.10, 23.10 Легенды уголовного ро% зыска 09.40, 20.30 Т/с «Не было бы счас тья» 10.30, 16.50 Семейный суд 11.15 Врата времени. Геопатогенные зоны земли 12.00, 19.35 Код доступа 12.25, 15.20, 00.20 Д/с «Живое богат% ство Украины» 12.45, 18.25 Т/с «Ангел хранитель» 13.30 Позаочі 14.15, 23.40 Не может быть 14.40, 00.40 Судебные дела 15.40, 21.15 Т/с «Тишина» 17.35 Давай поженимся! 19.05 Проверено на себе 20.00 Подробности 22.20 Врата времни. Страх смерти 00.05 Страна смеется

TBI 06.00, 09.10, 16.45, 18.00, 01.00, 04.00 Музыкальный автомат 06.30 Голос верующего 07.00 Утренние курасаны

Зах. 22.31 Сх. 13.15 Перша чв. 12.56

09.30, 19.00, 22.30, 03.30 Частные новости 10.00 Программа Тараса Чубая и Анд% рея Бондаря «Ч/Б» 11.00, 14.30, 17.00 Вокруг света 12.00, 15.00, 18.30, 20.30, 23.00, 01.30 «Сегодня» 12.30 Ювелирочка 15.30 Властелин катастроф 19.30, 00.00 Сегодня о главном 21.30, 02.30 Homo sapiens 04.30 Х/ф «Герои Сибири»

2+2 06.00 М/ф 07.35, 18.15, 21.40 «Маски%шоу» 08.00, 11.10 Сумасшедшее видео по% украински 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25, 18.40 «ДжеДАИ» 10.05 Сильный аргумент. «Угон» 10.40 Сильный аргумент. «Дорожные войны» 13.30 «Облом.UA» 14.50 Т/с «17 мгновений весны» 17.00 Т/с «Кодекс чести5» 19.00 Т/с «Инспектор Купер» 22.05 Х/ф «Ливень» 00.05 Х/ф «Посредник» 02.30 Х/ф «Такая поздняя, такая тёп лая осень» 03.50 Х/ф «Иван и кобыла»

MEGA 06.00, 05.10 Разрушители мифов 08.20, 12.30 Мегаохотники 09.10, 13.20 Современные чудеса 10.00, 14.10 Загадки планеты 10.50, 19.30 В поисках приключений 11.40, 22.50 Жизнь 15.00, 23.40 Загадки Вселенной 15.50, 19.00 Сделано в СССР 16.20, 20.20 Фантастические истории 17.20 Чрезвычайные истории 18.10, 22.00 В поисках истины 21.10 Громкое дело 00.30 Покер. The Big Game 01.20 Сокровище.ua 02.10 Х/ф «Саган» 03.30 Тайные знаки 04.20 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05, 21.35 Т/с «Склифосовский» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток%шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести%Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Особый случай» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.35 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «Тайны следствия 12» 22.35 «Российская история отравле% ний. Царские хроники». 2 ф. 23.25 Т/с «Бежать» 00.25 «Вести+» 00.40 Х/ф «Вход в лабиринт», 3 с. 02.00 Кузькина мать. Итоги. «Царь% Бомба. Апокалипсис по%советс% ки»

НАШЕ КИНО 06.35, 12.40 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 08.05 «Плюс кино» 08.35, 14.30 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки», 2 с. 10.50, 16.45 Х/ф «Прорва» 18.35, 00.30 Х/ф «Мой боевой рас чёт» 20.30 Х/ф «Маленькая Вера», 2 с. 22.50 Х/ф «Сон в руку, или Чемо дан»

REN TV 06.30 «Следаки» 07.00, 11.00, 22.50 «Экстренный вы% зов» 07.30, 11.30, 18.00, 22.30 «Новости 24» 08.00 «Живая тема» 09.00 «Пища богов» 10.00 «Смотреть всем!» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00, 18.30 «Верное средство» 19.30 «Нам и не снилось»: «Звезды на службе» 23.10 Х/ф «Джеймс Бонд агент 007: Завтра не умрет никогда» 01.30 Т/с «Сверхъестественное»

ТНТ1 06.00 М/с «Озорные анимашки»»В саду у Минди. Дома хорошо, а без дома лучше. Кэтти бабах. Кафе Багдад» 06.25 М/с «Фриказоид2!» 06.50, 07.20 Т/с «Счастливы вместе» 08.00, 22.00, 23.00 «Дом%2» 09.30 «Битва экстрасенсов» 10.30 Х/ф «Тупой и еще тупее» 13.00 «Универ» 13.30 Т/с «Деффчонки»»День Рождения Коли» 14.00, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Ин терны» 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага»

17.00, 17.30 Х/ф «Реальные паца ны» 19.00 Т/с «Деффчонки» «Три поро сенка» 20.00 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до машних животных» 21.35 «Страна в Shope» Развлекатель% ная программа 23.30 Х/ф «Шоссе смерти»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.10, 17.00 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Легенда о Зорро» 09.00 «Наши любимые животные» 09.25 М/ф «Чужой голос» 09.35, 01.35 Х/ф «Мужество» 10.40 «Энциклопедия» 10.50 Д/ф «Русская Мата Хари» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со% бытия 11.50 Ольга Кабо в программе «Жена. История любви» 13.05 «Мозговой штурм. Психология зла» 13.35, 00.40 «Дом вверх дном» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 «Барышня и кулинар» 15.45 Таланты и поклонники. Пётр То% доровский 18.10 «Хроники московского быта. Все мы там не будем». 2 ч. 18.50 М/с «Волк Альберто» 19.10 «Право голоса» 20.20 «Петровка, 38» 20.35 «Линия защиты» 21.05 Временно доступен 22.20 «Русский вопрос» 23.00 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно знаю, что вернусь» 23.40 «Pro жизнь»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 Д/ф «Это % Сочи!» 06.30 Х/ф «Инспектор Лосев», 1 с.: «Гастролер» 07.40 «Сиди и смотри» 08.00, 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 09.00, 15.00, 21.00 «Рождённые в СССР» 10.00 Муз/ф «Песня79», 1 ч. 11.00 Д/ф «Это было при нас» 11.50 «Брейн%ринг» 12.30 Х/ф «Инспектор Лосев», 2 с.: «Квадрат сложности» 13.40 «Ночь» 16.00 Муз/ф «Песня79», 2 ч. 17.00 «Очевидное % невероятное» 18.00 «Оба%на%Угол». Ведущий Игорь Угольников. 1993 г. 18.40 Х/ф «Инспектор Лосев», 3 с.: «Туман в Одессе» 22.00 Встреча в концертной студии «Останкино» 23.00 «Звездный час» 00.00 Рожденные в СССР 01.00 «Конкурс в магазине «Мелодия»

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре% бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Педагоги» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф»Двенадцать стульев», 3 с.

ЕВРОСПОРТ 07.30, 13.00, 20.45, 21.40, 01.00, 02.15 Легкая атлетика 11.00, 15.15, 16.00 Велоспорт 12.00, 17.45, 00.00 Футбол 19.00 Прыжки на лыжах 21.55, 22.00, 22.05, 23.55, 02.10 Биз% нес%класс 22.10, 23.50 Избранное по средам 22.15 Конный спорт 23.15 Новости конного спорта 23.20 Гольф 23.35 Новости гольфа 23.40 Выбор месяца 23.45 Новости парусного спорта

XSPORT 07.30 Спидвей. Командний кубок мира. Рейс%офф. Чехия. Обзор 08.30 Хоккей. Кубок Губернатора. Нижний Новгород. Атлант % Дон% басс 10.30, 20.20 Легкая атлетика. Брил% лиантовая лига. Нью%Йорк. Об% зор 11.30 Спортивные танцы 12.30 Хsport полдень 13.00 Теннис. Уимблдон. Лучшие мат% чи турнира. Мужчины. Полуфи% нал. Новак Джокович % Хуан% Мартин Дель Потро 17.55, 21.30 Хоккей. Кубок Губернато% ра. Нижний Новгород. Торпедо % Донбасс 23.30 Спидвей. Командный кубок мира. Финал. Чехия. Обзор

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00, 01.50 Новости 09.15 «Связь времен»

Іменинники дня: ГАНТОН, ОЛЕКСАНДР, МАРКЕЛ, ЛЕОНТІЙ 09.20, 12.45 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Волейбол. Этап мирового Гран% При в Екатеринбурге. Женщины. Италия % Россия 11.30 Фестиваль спортивного танца «Танцевальные истории % 2013». 1, 0 ч. 13.15 Волейбол. Этап мирового Гран% При в Екатеринбурге. Женщины. Куба % Таиланд 15.00 Родео. «Bull Riders» 16.00 Теннис. Турнир «Masters» в Цин% циннати. Матч дня 18.15 Ралли%кросс. Этап чемпионата Европы в Венгрии 19.10 Гольф. «PGA Championship». День 2%й 22.10 Пляжный волейбол. Grand Slam в Германии. Мужчины. Матч за 3%е место. Финал 00.10 Современное пятиборье. Этап Кубка мира в Китае. Мужчины

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.30 Фут% бол NEWS 06.15 «Один на один с Гамулой». А. Кравец 06.50 Швейцария % Украина. Пляжный футбол. ЕВРО 2013 г. 08.00 Металлург (Д) % Арсенал. Чемпи% онат Украины 10.30, 16.00 Украина (U21) % Греция (U21). Товарищеский матч 12.30 Португалия % Украина. Пляжный футбол. ЕВРО 2013 г. 13.40 Монпелье % ПСЖ. Чемпионат Франции 18.00 Д/ф «Новички ЛаЛиги» 19.05 Futbol Mundial 19.35 Германия % Эквадор. Товарищес% кий матч 20.30, 01.40 Коэффициенты ФИФА/ УЕФА 21.40 LIVE. Северная Ирландия % Рос% сия. Отбор к ЧМ % 2014 г. 23.50 «Один на один с Гамулой». И. Пирич 00.50 Таврия % Шахтер. Чемпионат Ук% раины

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Необыкно венные приключения Карика и Вали», 1 с. 03.05, 09.05, 15.05 М/с «Шарман, шарман!», 3 с. М/ф «Случай с бегемотом», «Сармико», «Кто я такой?» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Большая энциклопедия природы», 50 с. Русские народные сказки. «Гусилебеди». Сказки рус ских писателей: «Шкатулка с секретом» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Королев ство кривых зеркал». 1963 г. м/ф «Зайчонок и муха» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о Зорро» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 08.20, 11.20, 14.50, 19.50 Маша и Медведь 06.10, 20.20 Приключения Тимми 06.40, 12.10 Песик Камбу 06.50, 12.20 Пингвины Ози Бу 07.20, 13.20, 19.20 Вик: маленький викинг 07.50, 16.50 Кайю 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30, 17.30 Овечки%чемпионы 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 19.10 Обо всем на свете 10.00, 18.40 Анджелина%балерина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.40 Огги и кукарачи 11.30, 14.20, 21.30 Смешарики 12.50 Капитан Фламинго 13.50, 21.00 Барашек Шон 15.00, 20.50 Машины сказки 15.10, 22.00 М/ф 16.20 Тилли и друзья 17.40 Рори%гонщик 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Пчелка Майя в 3D» 07.30, 11.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Умелец Менни» 08.55 М/с «Перекресток в джунгях» 09.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.45 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.05, 18.00 М/с «Детисупергерои» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 17.00 М/с «Ким 5+» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.30, 23.15 М/с «Огги и кукарачи» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «КрякБряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 22.00 Снимала мама 23.35 Д/ф «Подземные города»


24 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Четвер, 15 серпня ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 17.40, 01.20 Но% вости 06.15 Д/ф «Битва при Марстон%Му% ром» 07.15 Эра строительства 07.20 Хочу все знать 07.30 Д/ф «В.Цой. Вот такое кино», 1 % 2 ч. 08.45 Полезные советы 09.05, 21.00 Итоги дня 09.40 Книга.ua 10.00 «Секреты успеха» 10.40 Нехай Вам буде кольорово! 11.45 Кривое зеркало 13.35 Х/ф «Бесприданница» 15.10 Т/с «Роксолана» 17.05 Последнее предупреждение 17.30 Экономическая перспектива 18.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира 20.45 И.Попович. «Трембитарь украин% ской души», 2 ч. 21.20 «Предвечерье» 22.15 Украинская песня 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги 23.20 От первого лица 23.55 Х/ф «Колдунья», 24 с.

ИНТЕР 05.20, 20.30 Т/с «Серафима Прекрас ная» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН% ТЕРом» 09.10, 23.40 Т/с «Марьина роща» 11.05 Д/с «Следствие вели... » 12.55 «Судебные дела» 14.45 «Семейный суд» 15.40 «Давай поженимся в Украине» 16.40, 03.30 Т/с «Наложница» 18.00 Т/с «Два цвета страсти» 20.00, 03.00 «Подробности» 01.35 Х/ф «Вернуть Веру»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.35, 18.15, 21.40 «Маски%шоу» 08.00, 11.10 «Сумасшедшее видео по% украински» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25, 18.40 «ДжеДАИ» 10.05 «Угон» 10.40 «Дорожные войны» 13.30 «Облом.UA» 14.50 Т/с «17 мгновений весны» 17.00 Т/с «Кодекс чести5» 19.00 Т/с «Инспектор Купер» 22.05 Х/ф «Телохранитель» 00.05 Х/ф «Ливень» 01.45 Х/ф «Гаргантюа» 03.15 Х/ф «Приятель покойника»

11 КАНАЛ 06.25 Teen Time 06.30 Аферисты 07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 01.15 Но% вости 07.40, 09.00 Кабриолето 09.30 Т/с «Счастливы вместе» 11.50, 17.55, 21.00 Т/с «Папины доч ки» 13.30, 14.35 Kids’ Time 13.30 М/с «Аладдин» 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Кадетство» 19.30 «Вечерний разговор» 20.00 Т/с «Воронины» 22.05 Т/с «Светофор» 23.10 Т/с «Закрытая школа» 01.45 Т/с «Купидон»

1+1 07.40 «Экономическая правда» 08.00 «Полное перевоплощение. Дом за неделю % 4» 08.55 Х/ф «Школа проживания» 09.55 Т/с «Сила. Возвращение до мой» 11.55 «Снимите это немедленно» 12.55 «Не ври мне % 4» 13.55 «Русские семейные драмы» 15.00 Т/с «Тысяча и одна ночь» 16.45, 19.30, 00.00 «ТСН» 17.10 Х/ф «Сила. Возвращение до мой» 20.15 Т/с «Склифосовский 2» 22.15 «Любовь без границ» 00.15 Т/с «Игра престолов» 01.25 Х/ф «Парень из Филадель фии»

СТБ 06.20, 16.00 «Все буде добре!» 08.05, 18.20 «Невероятная правда о звездах»

09.25, 10.25, 22.25 Звездная жизнь 11.20 Х/ф «Арфа для любимой» 13.10 «Холостяк» 18.00, 22.00 «Вікна%Новини» 20.00 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 «Мистические истории%5» 23.20 «Битва экстрасенсов» 00.25 Т/с «Доктор Хаус» 01.25 Х/ф «На подмостках сцены»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономи% ка» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Смотреть всем!» 08.15 «Пища Богов» 09.15 «У меня теперь семья!» 09.30 «Индекс опасности» 09.50 «Здравствуй, это Я!» 10.00, 15.50, 16.40 «Странное дело» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.50 «Джуна. По ту и эту сторону» 14.30 «Чего хочет женщина» 15.00 «Верное средство» 17.30 «Чудо возможно» 17.45 «Энциклопедия» 18.15 «По закону чести с Иваном Сту% паком» 18.30 «Какие люди!» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Дорогая передача» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Нам и не снилось». «Начало», «Взрыв» 00.20 «Нам и не снилось»

ICTV 06.35 Т/с «Такси» 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Провокатор 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 10.10, 13.00 Анекдоты по%украински 10.15, 16.30 Т/с «Агент националь ной безопасности» 13.10, 22.10 Т/с «Прокурорская про верка» 14.30, 20.10 Т/с «Морские дьяволы» 18.45 Факты. Вечер 23.20 Х/ф «Домино» 01.45 Несекретные файлы

TET 07.00 07.30 07.55 08.20

Твинисы М/с «Дашаследопыт» Мультик с Лунтиком М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь» 08.55 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.50 Т/с «Говорящая с призраками» 13.40 Т/с «Половинки» 14.05 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 15.00 Богиня шопинга 17.00 У ТЕТа пара 18.15 Моду народу 19.00 Т/с «Крем» 20.00 Даешь, молодежь! 21.00, 22.30 ТЕТ%Интернет 21.30 Бойцовский Клуб 23.15 Т/с «Секс и город» 00.10 Т/с «Американская история ужасов» 00.55 Х/ф «Флика»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но% вости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Энергомания 10.30 Х/ф «Красная палатка», 1 с. 12.15, 16.05 М/ф 13.00 Азбука здоровья 14.30, 21.35 В гостях у Дмитрия Гордо% на 15.25 Налоговый монитор 15.35, 20.00 Д/ф «Магия природы» 17.00 Смешные 17.30 Истории с Бородой 19.45 Меморандум 21.00 Перекресток 21.15 102 информ 23.05 Х/ф «Красная палатка», 2 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 23.45, 00.55 «Обзор прессы» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот%новости» 07.55, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 «Погода» 08.20 «Драйв%новости» 08.30 «Утро со звездой»

15 è 29 àâãóñòà

08.40 «Трансмиссия%новости» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.10, 00.30 «В кабинетах» 17.25 «Акцент» 18.15 «Лесной патруль» 21.40 «Время%Тайм» 22.10 «Реальный сектор» 22.45 «Хроника дня» 23.30 «CRIME NEWS»

НТН 06.50 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 «До суда» 12.00 Т/с «Детективы» 13.00, 19.30 Т/с «Важняк» 14.45, 17.00 Т/с «Кобра» 16.45, 19.00, 01.30 «Свідок» 21.30 Т/с «NCIS: охота на убийцу 9» 22.30 Т/с «CSI: НьюЙорк 8» 23.30 Т/с «Менталист 4» 00.30 Т/с «Закон и порядок»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Дачный ответ 10.30 «Чудо техники» с Сергеем Мало% земовым 11.05 Т/с «Возвращение Синдбада» 12.35 «До суда» 13.35, 03.25 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 Т/с «Знаки судьбы2». «Каза нова с большой дороги» 16.25 «Прокурорская проверка» 18.30 Т/с «Москва. Три вокзала4». «Страшная сила». «Пропащий талант» 20.25 Т/с «Бездна» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Братаны3» 00.35 Т/с «Зверобой»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.55 Х/ф «Веселые Расплюевские дни» 11.35 Т/с «Сталин. LIVE» 13.25, 19.50 Т/с «Красная капелла» 15.15 Х/ф «Городской пейзаж» 16.50 Х/ф «Через тернии к звездам» 21.40 Х/ф «Порох» 23.35 Х/ф «Солдаты»

27 КАНАЛ 06.00, 22.00 Снимала мама 07.00 М/с «Пчелка Майя в 3D» 07.30, 11.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.25, 09.40, 12.10, 16.25, 18.25, 20.25, 21.55 «Днепровская не% деля» 08.30 М/с «Умелец Менни» 08.55 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.30, 19.15 «Университет сегодня» 09.45 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.05, 18.00 М/с «Детисупергерои» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 17.00 М/с «Ким 5+» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.30 М/с «Огги и кукарачи» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «КрякБряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба»

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 12.00 «Доброго здоровьица!» 12.45, 17.20 «Истина где%то рядом» 13.00 Другие новости 13.20, 00.25 «Понять. Простить» 14.15 Т/с «Женский доктор» 15.20, 16.10, 23.45 «След» 17.00 Вечерние Новости 17.35 «Давай поженимся!» 18.50 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Однолюбы» 22.45 Т/с «Группа «Zeta» 01.00 Т/с «Элементарно»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Т/с «Платина» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10 Утро с Украиной 09.10, 13.00, 21.40 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 12.00 Ток%шоу «Пусть говорят» 14.30 Т/с «Супруги» 15.30 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 17.10 Т/с «Жизнь, как она есть» 19.20 Ток%шоу «Говорит Украина» 23.10 Т/с «Глухарь. Возвращение»

Сх. 04.46 Зах. 19.17 Трив. дня 14.31

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.40, 06.25 Teen Time 05.45 «Адское свидание» 06.30 Аферисты 07.30, 19.00 Репортер 07.35, 19.15, 01.15 Погода 07.40 КабриоЛето 09.30 Т/с «Счастливы вместе» 11.50, 17.55, 21.00 Т/с «Папины доч ки» 13.30, 14.35 Kids Time 13.30 М/с «Аладдин» 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Кадетство» 19.15 Т/с «Воронины» 22.05 Т/с «Светофор» 23.10 Т/с «Закрытая школа» 01.20 Т/с «Купидон»

ТОНИС 06.00 Д/с «Дикий молодняк» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Михаил Ульянов. Как быстро пролетела жизнь 12.45 Секретные материалы 13.10 «Дневник для родителей» 14.00, 22.40 Д/с «Соединяя континен% ты» 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.50, 21.30 «Погода» 16.10, 23.40 Д/с «Лемуры» 17.45 «Социальный статус: ваши пра% ва и льготы» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Марк Захаров, 1 ч. 21.35 Тайны 00.20 Амурные мелодии 00.30 Календарь Live

K1 07.35 «Скептик» 08.00 «Мультфильмы» 10.00 «Добрый вечер, животные» 11.00 «Штучки» 12.35, 19.00 «Орел и Решка» 13.35, 18.00 «Званый ужин» 14.35 «Рандеву» 15.50, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00, 21.00 «Рассмеши комика» 22.00 «Три сестры» 23.00 Т/с «Маргоша» 00.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 10.35, 12.00, 12.45 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.50 «Бабуся%антикри% зис» 06.50, 17.25 «Загородный дом» 08.15 «Магия природы» 08.45, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 20.30, 21.30 Т/с «Семья» 10.20, 12.10 «Эксклюзив для семьи» 11.00, 14.00, 22.45 «Ювелир» 12.25 «Сад, огород» 16.25 «В поисках легенд» 16.45 М/ф «Машенька и медведь» 17.30 «Под знаком Нобеля» 18.00 «Наедине со всеми» 18.30 М/ф «Карлсон вернулся» 18.55 «Архивы истории» 19.50 Х/ф «Гудини» 21.20 «На сон грядущий»

ИНТЕРПЛЮС 07.00 Утро с ИНТЕРом 09.00 Музыка из Украины 09.10, 23.10 Легенды уголовного ро% зыска 09.40 Т/с «Не было бы счастья» 10.25, 16.45 Семейный суд 11.15 Врата времни. Страх смерти 12.00, 19.35 Код доступа 12.25, 15.20, 00.20 Д/с «Живое богат% ство Украины» 12.45, 18.20 Т/с «Ангел хранитель» 13.30 Позаочі 14.15, 23.40 Не может быть 14.40, 00.40 Судебные дела 15.40, 21.15 Т/с «Тишина» 17.30 Давай поженимся! 19.05 Проверено на себе 20.00 Подробности 20.30 Д/ф «Продавцы мечты» 22.25 Врата времени. 00.05 Страна смеется

TBI 06.00, 09.10, 18.00, 01.00, 04.00 Му% зыкальный автомат 06.30 Голос верующего 07.00 Утренние курасаны 09.30, 19.00, 22.30, 03.30 Частные новости 10.00 Homo sapiens 11.00, 14.30, 17.00 Вокруг света 12.00, 15.00, 18.30, 20.30, 23.00, 01.30 «Сегодня»

08.08.2013 ð. ¹ 61 (1452) ○

Зах. 23:20 Сх. 14:24 Перша чверть 14 серпня

12.30 Ювелирочка 15.30 Властелин катастроф 16.45 Здоровая жизнь 19.30, 00.00 Сегодня о главном 21.30, 02.30 Зеленая лампа 04.30 Х/ф «Галка»

2+2 06.00 М/ф 07.35, 18.15, 21.40 «Маски%шоу» 08.00, 11.10 Сумасшедшее видео по% украински 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25, 18.40 «ДжеДАИ» 10.05 Сильный аргумент. «Угон» 10.40 Сильный аргумент. «Дорожные войны» 13.30 «Облом.UA» 14.50 Т/с «17 мгновений весны» 17.00 Т/с «Кодекс чести5» 19.00 Т/с «Инспектор Купер» 22.05 Х/ф «Телохранитель» 00.05 Х/ф «Ливень» 01.45 Х/ф «Гаргантюа» 03.15 Х/ф «Приятель покойника»

MEGA 06.00, 05.10 Разрушители мифов 08.20, 12.30 Мегаохотники 09.10, 13.20 Современные чудеса 10.00, 14.10 Загадки планеты 10.50, 19.30 В поисках приключений 11.40, 22.50 Жизнь 15.00, 23.40 Загадки Вселенной 15.50, 19.00 Сделано в СССР 16.20, 20.20 Фантастические истории 17.20, 21.10 Громкое дело 18.10, 22.00 В поисках истины 00.30 Пираты XXI века: Сейшелы 01.20 Сокровище.ua 02.10 Х/ф «Нога Бога» 03.30 Тайные знаки 04.20 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05, 21.35 Т/с «Склифосовский» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток%шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести%Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Особый случай» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.35 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.30, 03.15 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «Тайны следствия 12» 23.30 Т/с «Бежать» 00.25 «Вести+» 00.40 Х/ф «Вход в лабиринт», 4 с. 02.00 «Жизнь взаймы. Ломбарды. Воз% вращение»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Мой боевой рас чёт» 08.30, 14.40 Х/ф «Маленькая Вера», 2 с. 10.50, 17.00 Х/ф «Сон в руку, или Че модан» 14.10 «Плюс кино» 18.30, 00.30 Х/ф «Единственная...» 20.30 Х/ф «Сочинение ко дню Побе ды» 22.30 Х/ф «Гиперболоид инженера Гарина»

REN TV 06.30 «Следаки» 07.00, 11.00, 22.50 «Экстренный вы% зов» 07.30, 11.30, 18.00, 22.30 «Новости 24» 08.00 «Нам и не снилось»: «Звезды на службе» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00, 18.30 «Верное средство» 19.30 «Секреты древних красавиц» 20.30 «Эликсир молодости» 21.30 «Какие люди!» 23.10 Х/ф «Джеймс Бонд агент 007: И целого мира мало» 01.40 Т/с «Сверхъестественное»

ТНТ1 06.00 М/с «Озорные анимашки» »Критическая ситуация. Три мушки Воренра» 06.25 М/с «Фриказоид2!» 06.50, 07.20 Т/с «Счастливы вместе» 08.00, 22.00, 23.00 «Дом%2» 09.30 «Битва экстрасенсов» 10.30 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до машних животных» 12.05 «Камеди Клаб. Лучшее» 12.30, 13.00 «Универ» 13.30 Т/с «Деффчонки» «Три поро сенка» 14.00, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интер ны» 14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» «Видеоре гистратор» 15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» «Трудовые сережки» 15.30 Х/ф «САШАТАНЯ» «Фартовая черепаха» 16.00 Х/ф «САШАТАНЯ» «Роллс Ройс Майкла» 16.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 17.00, 17.30 Х/ф «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Деффчонки» «Москов ская сторожевая» 20.00 Х/ф «Эйс Вентура: когда зовет природа» 23.30 Х/ф «Агент по кличке Спот»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.10, 17.00 «Доктор И...» 08.40, 17.50 М/с «Небесные танцо ры» 09.00 «Наши любимые животные» 09.25, 01.35 Х/ф «Белеет парус оди нокий» 10.50 Д/ф «Сергей Филиппов. Люди, ау!» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со% бытия 11.50 Ольга Дроздова в программе «Жена. История любви» 13.00 «Энциклопедия» 13.05 «Мозговой штурм. Страхи. Фило% софия триллера» 13.35, 00.40 «Дом вверх дном» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 15.20 «Барышня и кулинар» 15.45 Таланты и поклонники. Марк За% харов 18.10 «Хроники московского быта. Брак по расчету» 18.50 М/с «Волк Альберто» 19.05 «Право голоса» 20.20 «Петровка, 38» 20.35 «Осторожно, мошенники!» 21.05 Временно доступен 22.20 Х/ф «Кто убил Бенито Муссо лини?» 23.00 Д/ф «Эхо Курской дуги» 23.40 «Pro жизнь»

НОСТАЛЬГИЯ 06.30 Х/ф «Инспектор Лосев», 2 с. «Квадрат сложности» 07.40 «Ночь» 08.00, 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 09.00, 15.00, 21.00 «Рождённые в СССР» 10.00 Муз/ф «Песня79», 2 ч. 11.00 «Очевидное % невероятное» 12.00 «Оба%на%Угол». Ведущий Игорь Угольников. 1993 г. 12.40 Х/ф «Инспектор Лосев», 3 с. «Туман в Одессе» 16.00, 22.00 Встреча в концертной сту% дии «Останкино» 17.00 «Веселые ребята» 18.20 Муз/ф «Лирические песни Микаэла Таривердиева» 18.40 «Новые приключения Дони и Микки». Художественный фильм. История первая: «Битва за двор». 1973 г. 18.55 «Новые приключения Дони и Микки». Художественный фильм. История вторая: «Опера% ция «Бегемот». 1973 г. 23.00 С утра пораньше 00.00 Д/ф «Это % Сочи!» 00.30 Х/ф «Инспектор Лосев», 1 с.: «Гастролер» 01.40 «Сиди и смотри»

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре% бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Всегда готов» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф»Двенадцать стульев», 4 с.

ЕВРОСПОРТ 08.30, 13.30, 17.30, 20.30, 23.00, 00.00 Легкая атлетика 10.45, 11.30, 12.30 Футбол 14.45, 15.45, 00.15 Велоспорт 20.45 Прыжки на лыжах 21.45 Боевые искусства 22.45 Sports Excellence 01.25 Бизнес%класс 01.30 Конный спорт

XSPORT 07.30 Спидвей. Командный кубок мира. Финал. Чехия. Обзор 08.30 Хоккей. Кубок Губернатора. Нижний Новгород. Торпедо % Донбасс 10.30, 13.00 Легкая атлетика. Брилли% антовая лига. Юджин. Обзор 11.30 Спортивные танцы 12.30 Хsport полдень 13.55, 21.30 Хоккей. Кубок Губернато% ра. Нижний Новгород. Донбасс % Динамо (Москва) 16.20 Проброс. Александр Медведев 17.00 Спидвей. Польская Экстралига. Жешув % Зелена Гура 19.30 Спидвей. Польская Экстралига. Хожув % Вроцлав 23.30 Наша рыбалка. Хищник. Не спортивно. Первая часть

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен»

Іменинники дня: ВАСИЛЬ, НИКОДИМ, СТЕПАН 09.20, 12.45 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Волейбол. Этап мирового Гран% При в Екатеринбурге. Женщины. Таиланд % Россия 11.25 «Шахматное обозрение» 12.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Лучшие голы сезона 2012/ 2013» 13.15 Волейбол. Этап мирового Гран% При в Екатеринбурге. Женщины. Куба % Италия 15.00 Ралли%кросс. Этап чемпионата Европы в Венгрии 16.00 Теннис. Турнир «Masters» в Цин% циннати. Матч дня 18.20 Гольф. «PGA Championship». День 3%й 21.20 Пляжный волейбол. Grand Slam в Германии. Женщины. Полуфи% налы 23.20 Современное пятиборье. Этап Кубка мира в Китае. Смешанная эстафета 00.20 Регбилиг. Европейская Суперли% га. «Wigan» % «Huddersfield»

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 01.00 Фут% бол NEWS 06.15 Монпелье % ПСЖ. Чемпионат Франции 08.00 Звезда % Титан. Чемпионат Укра% ины. FAVBET Лига 1 10.30, 18.20 Северная Ирландия % Рос% сия. Отбор к ЧМ % 2014 г. 12.30 Швейцария % Украина. Пляжный футбол. ЕВРО 2013 г. 13.40 Ворскла % Ильичевец. Чемпионат Украины 16.00 Металлург (З) % Севастополь. Чемпионат Украины 18.00 Топ%матч 19.20 Коэффициенты ФИФА/УЕФА 20.25 Таврия % Шахтер. Чемпионат Ук% раины 22.55, 01.20 Украина (U21) % Греция (U21). Товарищеский матч

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Необыкно венные приключения Карика и Вали», 2 с. 03.05, 09.05, 15.05 М/с «Шайбу! Шайбу!!», 1, 0 ф. м/ф «Глав ный звездный» «Великая бит ва слона с китом» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Большая энциклопедия природы», 51 с. Русские народные сказки. «Мальчикспальчик», М/ф «Котенок с улицы Лизюкова», «Задомнаперед» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Акваланги на дне». 1965 г. м/ф «Девоч ка и пираты» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о Зорро» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 08.20, 11.20, 14.50, 19.50 Маша и Медведь 06.10, 20.20 Приключения Тимми 06.40, 12.10 Песик Камбу 06.50, 12.20 Пингвины Ози Бу 07.20, 13.20, 19.20 Вик: маленький викинг 07.50, 16.50 Кайю 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30, 17.30 Овечки%чемпионы 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 19.10 Обо всем на свете 10.00, 18.40 Анджелина%балерина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.40 Огги и кукарачи 11.30, 14.20, 21.30 Смешарики 12.50 Капитан Фламинго 13.50, 21.00 Барашек Шон 15.00, 20.50 Машины сказки 15.10, 22.00 М/ф 16.20 Тилли и друзья 17.40 Рори%гонщик 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Пчелка Майя в 3D» 07.30, 11.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Умелец Менни» 08.55 М/с «Перекресток в джунгях» 09.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.45 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.05, 18.00 М/с «Детисупергерои» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 17.00 М/с «Ким 5+» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.30, 23.15 М/с «Огги и кукарачи» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «КрякБряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 22.00 Снимала мама 23.35 Д/ф «Подземные города»


ТВПРОГРАМА 25

×èòàéòå íà ñàéò³:

08.08.2013 ð. ¹ 61 (1452) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.00 Православный календарь 06.05, 07.00, 08.00, 17.25, 01.20 Но% вости 06.15 Д/ф «Великие битвы. Дарда% нельская операция» 07.15 Хочу все знать 07.30 Д/ф «Всенародная актриса Н.Са% зонова», 1 ч. 08.20 Д/ф «Всенародная актриса Н.Са% зонова», 2 ч. 08.45 Полезные советы 09.05, 21.00 Итоги дня 09.35 «Вера. Надежда. Любовь» 10.40 Нехай Вам буде кольорово! 11.50 Х/ф «Два бойца» 13.05 Х/ф «Антон Иванович сердит ся» 14.25 Т/с «Роксолана» 17.15 Экономическая перспектива 17.45 Легкая атлетика. Чемпионат мира 20.45 И.Попович. «Трембитарь украин% ской души» 3 ч. 21.25 Фольк%music 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00, 01.00 Итоги 23.15 От первого лица 23.45 Х/ф «Колдунья», 25 с. 00.30 Клуб юмора

ИНТЕР 05.20, 20.30 Т/с «Серафима Прекрас ная» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Но% вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН% ТЕРом» 09.10 Т/с «Марьина роща» 11.05 Д/с «Следствие вели... с Леони% дом Каневским» 12.55 «Судебные дела» 14.45 «Семейный суд» 15.40 «Давай поженимся в Украине» 16.40, 03.20 Т/с «Наложница» 18.00 Т/с «Два цвета страсти» 20.00, 02.50 «Подробности» 23.45 Х/ф «Веское основание для убийства»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.35 «Маски%шоу» 08.00, 11.10 «Сумасшедшее видео по% украински» 09.00 «Новости 2+2» 09.25 «ДжеДАИ» 10.05 «Угон» 10.40 «Дорожные войны» 13.30 «Облом.UA» 15.15 Т/с «17 мгновений весны» 17.25 Х/ф «Потерянный рай» 19.10 Х/ф «Дикий табун» 21.00 Бойцовская пятница. Восточные единоборства. Бушидо 23.10 Премьера. Т/с «Короли побе га» 01.50 «ПроФутбол»

11 КАНАЛ 06.25 Teen Time 06.30 Аферисты 07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 01.15 Но% вости 07.40 «Мой малыш» 08.10 «Про кино» 09.00 Кабриолето 09.45 Т/с «Счастливы вместе» 11.40, 17.55 Т/с «Папины дочки» 13.30, 14.45 Kids’ Time 13.35 М/с «Аладдин» 15.00 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Кадетство» 19.30 «Дачные затеи» 20.00 Т/с «Воронины» 21.00 «Променад» 22.05 Т/с «Светофор» 23.10 Т/с «Закрытая школа» 01.45 Т/с «Купидон»

1+1 07.40 «Экономическая правда» 08.00 «Полное перевоплощение. Дом за неделю % 4» 08.55 Х/ф «Школа проживания» 09.55 Т/с «Сила. Возвращение до мой» 11.55 «Снимите это немедленно» 12.55 «Не ври мне % 4» 13.55 «Русские семейные драмы» 15.00 Т/с «Тысяча и одна ночь» 16.45, 19.30 «ТСН» 17.10 Х/ф «Сила. Возвращение до мой» 20.15 «Вечерний Киев % 2013»

СТБ 06.15 «Чужие ошибки» 07.00 Х/ф «Золотой теленок» 10.10, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 11.55 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 18.00 «Вiкна% Новини» 20.00, 21.00 «Моя правда» 22.00 « Вiкна% Новини» 22.25, 23.20 Звездная жизнь 00.30 Х/ф «Арфа для любимой»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономи% ка» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15, 19.30 «Смотреть всем!» 08.15 «Какие люди!» 09.15, 14.10, 16.10 «Странное дело» 10.10 «Болевая точка» 10.35 «Эпикриз» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «Великие тайны». «НЛО. Шпион% ская война» 15.00 «Верное средство» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Знай наших!» 17.30 «Совет безопасности» 17.45 «Приемная депутата» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Секреты древних красавиц» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Ты сможешь!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Под защитой» 21.30 «МНС» 21.40 «Люди» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30, 00.20, 01.10 «Секретные терри% тории»

ICTV 06.50 Т/с «Такси» 07.10 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Стоп%10 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.25 Чрезвычайные новости 10.10, 13.00 Анекдоты по%украински 10.20, 16.50 Т/с «Агент националь ной безопасности» 13.25, 22.10 Т/с «Прокурорская про верка» 14.50, 20.10 Т/с «Морские дьяволы» 18.45 Факты. Вечер 23.30 Максимум в Украине 23.55 Х/ф «Сотовый» 01.45 Т/с «Расплата»

TET 07.00 07.30 07.55 08.20

Твинисы М/с «Дашаследопыт» Мультик с Лунтиком М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь» 08.55 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.50 Т/с «Говорящая с призраками» 13.40 Т/с «Половинки» 14.05 Т/с «Беверли Хиллс 90210. Новое поколение» 15.00 Богиня шопинга 17.00 У ТЕТа пара 18.00 4 свадьбы 19.00 Т/с «Крем» 20.00 Даешь, молодежь! 21.00, 22.30 ТЕТ%Интернет 21.30 Бойцовский Клуб 23.15 Т/с «Секс и город» 00.10 Х/ф «Восставший из ада5: Преисподняя»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но% вости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Фабрика идей 10.15, 16.00 М/ф 11.35, 16.50 Смешные 11.45 Х/ф «Красная палатка», 2 с. 13.00 Один день с..... 14.30, 21.30 В гостях у Дмитрия Гордо% на 15.15, 20.00 Д/ф «Магия природы» 15.45 Перекресток 17.00 Приемная депутата 17.30 Испробовано на себе 19.45 Меморандум 20.30 По закону чести 21.00 «Спорт. Итоги» 23.05 Х/ф «Сдается квартира с ре бенком»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 00.55 «Обзор прессы» 07.05 «Время экономики» 07.20 «Автопилот%новости» 08.15, 22.45 «Хроника дня» 08.25 «Утро со звездой» 08.45 «Трансмиссия%новости» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Лесной патруль»

17.15 «Мотор%новости» 17.25 «Не первый взгляд» 18.15 «Реальный сектор» 21.40 «Время%Тайм» 22.15 «Особенный взгляд» 23.30 «CRIME NEWS» 23.45, 00.30 «Хроника недели»

спутниковое ТВ

НТН

НОВЫЙ

07.05 Х/ф «Человек в зеленом ки моно» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 «Криминальные дела» 10.00 «До суда» 12.00 Т/с «Детективы» 13.00 Т/с «Важняк» 14.55, 17.00 Т/с «Кобра 2. Антитер рор» 16.45, 19.00 «Свідок» 19.30 Т/с «Синдром дракона» 23.40 Х/ф «Дот» 01.25 Х/ф «Чужая игра»

05.40 «Служба розыска детей» 05.45, 06.25 Teen Time 05.45 «Адское свидание» 06.30 Аферисты 07.30, 19.00 Репортер 07.35, 19.15, 01.15 Погода 07.40 КабриоЛето 09.45 Т/с «Счастливы вместе» 11.40, 17.55, 21.00 Т/с «Папины доч ки» 13.30, 14.45 Kids Time 13.35 М/с «Аладдин» 15.00 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Кадетство» 19.20 Т/с «Воронины» 22.05 Т/с «Светофор» 23.10 Т/с «Закрытая школа» 01.20 Т/с «Купидон» 02.10 Т/с «Дружная семейка»

НТВМИР 05.00 «НТВ утром» 07.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 «Очная ставка» 10.25 Чистосердечное признание 11.00 Т/с «Возвращение Синдбада» 12.35 «До суда» 13.35 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30 Т/с «Знаки судьбы2». «Спя щая красавица» 16.25 «Прокурорская проверка» 18.35 Т/с «Москва. Три вокзала4». «Конвой». «Стильная смерть» 20.30 Х/ф «Ельцин. Три дня в авгус те» 22.30 Т/с «Стервы». «Циркач» 23.25 «Ген всевластия». Проект 00.45 «Летний суперстар: Песни о любви» 02.35 Т/с «Морские дьяволы»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» 11.05 Т/с «Сталин. LIVE» 12.55, 20.15 Т/с «Красная капелла» 14.45 Х/ф «Мама вышла замуж» 16.15 Х/ф «Веселые Расплюевские дни» 18.05 Х/ф «Комиссар» 22.05 Х/ф «Ты должен жить» 23.55 Х/ф «Выстрел в спину»

27 КАНАЛ 06.00, 22.00 Снимала мама 07.00 М/с «Пчелка Майя в 3D» 07.30, 11.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.25, 09.40, 12.10, 16.25, 18.25, 21.55 «Днепровская неделя» 08.30 М/с «Умелец Менни» 08.55 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.20 М/с «Маленькие Энштейны» 09.30 «Университет сегодня» 09.45 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.05, 18.00 М/с «Детисупергерои» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 М/ф 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 17.00 М/с «Ким 5+» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.30 М/с «Огги и кукарачи» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 «Университет неделя» 20.15 «Европейские стандарты» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба»

ОРТ М 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.15 «Контрольная закупка» 08.50 «Жить здорово!» 09.55 «Модный приговор» 11.15 «Время обедать!» 12.00 «Доброго здоровьица!» 12.45, 17.20 «Истина где%то рядом» 13.00 Другие новости 13.20 «Понять. Простить» 14.15 Т/с «Женский доктор» 15.20, 16.10 «След» 17.00 Вечерние Новости 17.35 «Человек и закон» 18.50 «Поле чудес» 20.00 «Время» 20.30 «Один в один!» На бис! 23.50 «Фредди Меркьюри. Великий притворщик» 01.25 Т/с «Элементарно»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 Т/с «Платина» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10 Утро с Украиной 09.10, 13.00, 20.00 Т/с «След» 10.00 Т/с «Пятницкий». Глава вторая 12.00 Ток%шоу «Пусть говорят. Лжец» 14.30 Т/с «Супруги» 15.30 Чистосердечное признание 16.00 Критическая точка 17.10 Т/с «Жизнь, как она есть» 19.20 Ток%шоу «Говорит Украина» 20.40 Т/с «След. Ночной свидетель» 21.45 Т/с «След. Ликвидатор» 22.50 Т/с «Телохранитель 5»

Сх. 04.48 Зах. 19.15 Трив. дня 14.27

П'ятниця, 16 серпня 22.10 Х/ф «Без вины виноватый» 00.05 Х/ф «Парень из Филадель фии» 01.45 Х/ф «Последний король Шот ландии»

ТОНИС 06.00, 13.15 Д/с «Дикий молодняк» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 Великие сражения 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Тайны 12.45 «Социальный статус: ваши пра% ва и льготы» 14.00, 22.40 Д/с «Соединяя континен% ты» 15.15, 21.25 «Социальная экономика» 15.20, 16.45, 18.50, 21.30 «Погода» 16.10, 23.40 Д/с «Лемуры» 17.50 Секретные материалы 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Марк Захаров, 2 ч. 21.35 Никита Михалков. Неокончен% ная пьеса 00.10 Амурные мелодии 00.30 Календарь Live

K1 07.35 «Скептик» 08.00 «Мультфильмы» 10.00 «Добрый вечер, животные» 11.00 «Штучки» 12.35 «Орел и Решка» 13.35, 18.00 «Званый ужин» 14.35 «Рандеву» 15.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00 «Рассмеши комика» 19.00 «КВН% 2013» 21.15 «Майдан’s» 00.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 10.35, 12.00, 12.25 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.45, 13.50 «Бабуся%антикри% зис» 06.50 «Загородный дом» 08.15 «Магия природы» 08.45, 19.25, 22.25 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 «Погода» 09.15, 20.30, 21.30 Т/с «Семья» 10.20, 12.10, 16.45, 17.55 «Эксклюзив для семьи» 11.00, 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «Кинопроектор» 17.00 «Киноклуб «Покров «Инокиня» 18.05 «Криминал» 18.30 М/ф «Наследство волшебника Бахрама» 18.55 Х/ф «Гудини» 19.50 «Путешествие вокруг света» 20.20 «Мир цветов» 21.20 «На сон грядущий» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00 Утро с ИНТЕРом 09.00 Музыка из Украины 09.20, 14.45 Феерия путешествий 09.40 Д/ф «Продавцы мечты» 10.30, 16.55 Семейный суд 11.15 Врата времени. Арийский стан% дарт 12.00, 00.35 Страна смеется 12.15, 23.35 Вещественное доказа% тельство 12.45 Т/с «Ангел хранитель» 13.30, 20.30 Позаочі 14.20, 00.05 Не может быть 15.05, 00.50 Судебные дела 15.45, 21.20 Т/с «Тишина» 17.40 Давай поженимся! 18.30 Т/с «Ангелхранитель» 19.15 Д/с «Украина. Забытая история» 20.00 Подробности 22.25 Х/ф «Иди и не оглядывайся»

TBI 06.00, 09.00, 16.45, 18.00, 01.00, 04.00 Музыкальный автомат 06.30 Голос верующего 07.00 Программа Тараса Чубая и Анд% рея Бондаря «Ч/Б» 08.00, 12.00, 15.00, 18.30, 20.30, 23.00, 01.30 «Сегодня» 09.30, 19.00, 22.30, 03.30 Частные новости

Зах. Сх. 15.27 Перша чверть 14 серпня

10.00, 21.30, 02.30 Музыка для взрос% лых 11.00, 14.30, 17.00 Вокруг света 12.30 Ювелирочка 15.30 Зоопарки. Побег невозможен 19.30, 00.00 Сегодня о главном 04.30 Х/ф «Верная река»

2+2 06.00 М/ф 07.35 «Маски%шоу» 08.00, 11.10 Сумасшедшее видео по% украински 09.00 «Новости 2+2» 09.25 «ДжеДАИ» 10.05 Сильный аргумент. «Угон» 10.40 Сильный аргумент. «Дорожные войны» 13.30 «Облом.UA» 15.15 Т/с «17 мгновений весны» 17.25 Х/ф «Потерянный рай» 19.10 Х/ф «Дикий табун» 21.00 Бойцовская пятница. Восточные единоборства. Бушидо 23.10 Т/с «Короли побега» 01.50 «ПроФутбол» 03.05 Киногод. Д/п «Возвращение в отчий дом» 03.35 Киногод. Д/п «Якутовичи» 04.25 Киногод. Д/п «Досье художника»

MEGA 06.00, 05.10 Разрушители мифов 08.20, 12.30 Мегаохотники 09.10, 13.20 Современные чудеса 10.00, 14.10 Загадки планеты 10.50 В поисках приключений 11.40 Жизнь 15.00 Загадки Вселенной 15.50, 19.00 Сделано в СССР 16.20, 19.30 Фантастические истории 17.20, 22.00 Громкое дело 18.10 В поисках истины 00.30 Покер. Чемпионат мира с хедз% ап покера 01.20 Сокровище.ua 02.10 Х/ф «Гималаи там, где живет ветер» 03.30 Тайные знаки 04.20 Мистическая Украина

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 «Утро России» 09.05 Т/с «Склифосовский» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «1000 мелочей». Ток%шоу 11.15 «О самом главном» 12.00, 04.15 Т/с «Ефросинья. Таеж ная любовь» 13.30, 16.10, 18.40 Вести%Москва 13.50 Вести. Дежурная часть 14.05 «Особый случай» 15.00 Т/с «Тайны института благо родных девиц» 16.35 Т/с «Поцелуйте невесту!» 17.30 «Прямой эфир» 19.50 Евгений Петросян. Большой бе% нефис «50 лет на эстраде», 1 ч. 23.35 Х/ф «Одуванчик» 01.20 Х/ф «Вход в лабиринт», 5 с. 02.40 Х/ф «Любовь приходит не одна»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Единственная...» 08.30, 14.30 Х/ф «Сочинение ко дню Победы» 10.30, 16.30 Х/ф «Гиперболоид ин женера Гарина» 18.30, 00.35 Х/ф «День командира дивизии» 20.05 «Плюс кино» 20.35 Х/ф «Звезда пленительного счастья», 2 с. 23.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки»

REN TV 06.30 «Следаки» 07.00, 11.00 «Экстренный вызов» 07.30, 11.30, 18.00 «Новости 24» 08.00 «Эликсир молодости» 09.00 «Секреты древних красавиц» 10.00 «Какие люди!» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 18.30 «Тайны мира с Анной Чапман» 19.30 «Странное дело» 20.30 «Секретные территории» 21.30 «Смотреть всем!» 23.00 Х/ф «Джеймс Бонд агент 007: Умри, но не сейчас» 01.30 Х/ф «Таинственная река»

ТНТ1 06.00 М/с «Озорные анимашки» »Рядовые и обученные. Ла герь для новобранцев. Генерал БуРегард» 06.25 М/с «Фриказоид 2!» 06.50, 07.20 Т/с «Счастливы вместе» 08.00, 22.30, 23.30 «Дом 2» 09.30 «Битва экстрасенсов» 10.30 Х/ф «Эйс Вентура: когда зовет природа» 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ» 13.30 Т/с «Деффчонки»»Московс кая сторожевая» 14.00, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 17.00, 17.30 Х/ф «Реальные пацаны» 19.00 «Comedy Woman» 20.00 «Камеди Клаб»

21.00 «Comedy Баттл. Без границ. Луч% шее». 5 с. 22.00 «Страна в Shope» Развлекатель% ная программа 00.00 Х/ф «Безумный Макс»

TVCI 06.00 «Настроение» 08.10 «АБВГДейка» 08.35, 17.50 М/с «Небесные танцо ры» 09.00 М/ф «Оранжевое горлышко» 09.20, 01.55 Х/ф «Цирк» 10.50 Д/ф «Сказка о Золушке, или Фе% мина совьетика» 11.30, 14.30, 17.30, 22.05 События 11.50 «Приглашает Борис Ноткин» 12.15 Х/ф «КонёкГорбунок» 13.35, 01.00 «Дом вверх дном» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Петровка, 38» 15.20 «Барышня и кулинар» 15.45 Таланты и поклонники. Игорь Старыгин 17.00 «Осторожно, мошенники!» 18.10 «Хроники московского быта. Ро% ман с иностранцем» 18.50 М/с «Волк Альберто» 19.10 «Право голоса» 20.20 Д/ф «Мария Миронова. Её лю% бимые мужчины» 20.55 Х/ф «Небесные ласточки» 1 с. 22.30 Х/ф «Небесные ласточки» 2 с.

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 «Оба%на%Угол». Ведущий Игорь Угольников. 1993 г. 06.40 Х/ф «Инспектор Лосев». 3 с.: «Туман в Одессе» 08.00, 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 09.00, 15.00 «Рождённые в СССР» 10.00, 16.00 Встреча в концертной сту% дии «Останкино» 11.00 «Веселые ребята» 12.20 Муз/ф «Лирические песни Микаэла Таривердиева» 12.40 «Новые приключения Дони и Микки». Художественный фильм. История первая: «Битва за двор». 1973 г. 12.55 «Новые приключения Дони и Микки». Художественный фильм. История вторая: «Опера% ция «Бегемот». 1973 г. 17.00 Д/ф «Коммуналка» 18.00 «Утренняя почта» 18.35 Т/ф «С роботами не шутят» 21.00 «Колба времени» 22.00 «Кинопанорама» 23.00 Д/ф «Это было при нас» 23.50 «Брейн%ринг» 00.30 Х/ф «Инспектор Лосев». 2 с.: «Квадрат сложности» 01.40 «Ночь»

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ре% бенка» 08.00, 18.50 «Осторожно, модерн!» 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Маленькие пальчики» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища остро ва черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф»Роджер Доджер»

ЕВРОСПОРТ 08.30, 12.45, 17.45, 20.30, 22.45, 00.00 Легкая атлетика 11.00, 12.00, 21.45 Футбол 14.45, 16.00, 20.45, 01.15 Велоспорт 00.10 Бизнес%класс 00.15 Сильнейшие люди планеты

XSPORT 07.00 Спидвей. Польская Экстралига. Жешув % Зелена Гура 08.30 Хоккей. Кубок Губернатора. Нижний Новгород. Донбасс % Динамо (Москва) 10.30, 16.30, 23.30 Спидвей. Польская Экстралига. Хожув % Вроцлав 11.40 Спортивные танцы 12.30 Хsport полдень 13.00 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Рим. Обзор 13.55, 21.30 Хоккей. Кубок Губернато% ра. Нижний Новгород 17.50 Экстремальный спорт 18.25 Хоккей. Кубок Губернатора. Нижний Новгород. Финал 20.50 Проброс. Александр Медведев

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40 Волейбол. Этап мирового Гран% При в Екатеринбурге. Женщины. Россия % Куба 11.25 Фестиваль спортивного танца «Танцевальные истории % 2013». 2, 0 ч. 13.30 Волейбол. Этап мирового Гран%

Іменинники дня: АНТОН, СОЛОМІЯ, КУЗЬМА

15.15

16.00 18.20 18.50 20.55 21.55 00.00

При в Екатеринбурге. Женщины. Италия % Таиланд «Из архива «Останкино». Фигур% ное катание. Чемпионат России % 1995 г. Женщины. Произволь% ная программа Теннис. Турнир «Masters» в Цин% циннати. Матч дня «Trans World Sport» представля% ет. «Спортивный глобус» Гольф. «PGA Championship». День 4%й Пляжный волейбол. Grand Slam в Германии. Женщины. Финал Регбилиг. Европейская Суперли% га. «Leeds» % «Hull KR» Футбол. Чемпионат Германии. «Ганновер» % «Вольфсбург»

ФУТБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.05 Фут% бол NEWS 06.15 Лион % Ницца. Чемпионат Фран% ции 08.00 Ворскла % Ильичевец. Чемпионат Украины 10.30 Таврия % Шахтер. Чемпионат Ук% раины 12.30 «Один на один с Гамулой». А. Гу% син 13.00 Северная Ирландия % Россия. Отбор к ЧМ % 2014 г. 15.00 Futbol Mundial 16.00, 19.00, 22.00 Футбол LIVE 16.55 LIVE. Сумы % Сталь. Чемпионат Украины. FAVBET Лига 1 19.55 LIVE. Черноморец % Арсенал. Чемпионат Украины 22.55 Предисловие к туру. Чемпионат Испании 00.30 Сумы % Сталь. Чемпионат Украи% ны. FAVBET Лига 1

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Приключе ния маленького папы» 03.05, 09.05, 15.05 М/с «Матчре ванш», 2 ф. М/ф «Где ты, го лубая Золушка?..», «Часы с кукушкой», «Заяц Коська и родничок» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Большая энциклопедия природы»., 52 с. Русские народные сказ ки «Чудесный колодец», м/ф «Кто первый?», «Мы с Шерло ком Холмсом» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Ледяная внучка», 1980 г. М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» «МОРОЖЕ НЫ ПЕСНИ» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о Зорро» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 08.20, 11.20, 14.50, 19.50 Маша и Медведь 06.10, 20.20 Приключения Тимми 06.40, 12.10 Песик Камбу 06.50, 12.20 Пингвины Ози Бу 07.20, 13.20, 19.20 Вик: маленький викинг 07.50, 16.50 Кайю 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30, 17.30 Овечки%чемпионы 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 19.10 Обо всем на свете 10.00, 18.40 Анджелина%балерина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.40 Огги и кукарачи 11.30, 14.20, 21.30 Смешарики 12.50 Капитан Фламинго 13.50, 21.00 Барашек Шон 15.00, 20.50 Машины сказки 15.10, 22.00 М/ф 16.20 Тилли и друзья 17.40 Рори%гонщик 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Пчелка Майя в 3D» 07.30, 11.00 М/с «Маленькое коро левство Бена и Холли» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Умелец Менни» 08.55 М/с «Перекресток в джунгях» 09.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.45 М/с «Прикольные фантазе ры» 10.05, 18.00 М/с «Детисупергерои» 11.30 М/с «Маленькая принцес са» 11.45 М/с «Бернард» 12.15 М/ф «Крот и его друзья» 12.50 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 17.00 М/с «Ким 5+» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.30, 23.15 М/с «Огги и кукарачи» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «КрякБряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 22.00 Снимала мама 23.35 Д/ф «Подземные города»


26 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.00 Итоги 06.20 Университет звезд 07.10, 23.20 Концерт «М.Танич. Все хорошее не забывается» 08.15 Олимпийский вызов 08.30 Барышня и кулинар 09.05 Жизнь на равных 09.20 Православный вестник 09.50 Кто в доме хозяин? 10.15 Х/ф «Антон Иванович сердит ся» 11.40 Как Ваше здоровье? 12.40 В гостях у Д.Гордона 13.40 Не верь худому повару 14.05 Рояль в кустах 14.35 Золотой гусь 15.00 Фестиваль песни и юмора в Коб% лево 17.00, 01.40 Легкая атлетика. Чемпио% нат мира 19.20, 21.25 Баскетбол. Чемпионат Ев% ропы среди мужчин. Полуфинал 20.55 Мегалот 21.00, 01.20 Итоги дня 22.10 В ПЕРЕРЫВЕ: Суперлото, Тройка, Кено 00.30 Клуб юмора

ИНТЕР 05.30 Т/с «Серафима Прекрасная» 07.20, 01.25 Х/ф «Счастье по рецеп ту» 09.30 «Все для мамы» 10.00 «Летняя кухня» 11.00 Х/ф «По семейным обстоя тельствам» 13.35 Т/с «Доярка из Хацапетовки» 17.25, 20.30 Т/с «Доярка из Хацапе товки2» 20.00 «Подробности» 21.55 Т/с «Рябины гроздья алые» 03.10 Х/ф «Веское основание для убийства»

9 КАНАЛ 06.00 08.00 09.00 19.00 21.05 23.05

Мультфильмы «Маски%шоу» Т/с «Мужская работа2» Х/ф «В тылу врага» Х/ф «В тылу врага2: Ось зла» Х/ф «В тылу врага3: Колум бия» 01.00 Х/ф «Телохранитель» 02.30 Х/ф «Иван Франко» 04.05 Х/ф «Дальний выстрел»

11 КАНАЛ 07.00 07.50 09.00 09.30 10.00 10.40 11.00 11.30 12.00 12.15 14.00 14.20 15.00 15.25 17.50 20.00 22.00 00.00 01.50

Кухня для двоих Ревизор «Мой малыш» «Открывай!» «Перевоплощение» «Просто собака» «Интересное кино» «Дачные затеи» «Явления природы» Уральские пельмени Люди ХЭ Нереальная история Файна Юкрайна Т/с «Воронины» Х/ф «Угадай, кто?» Х/ф «Киллеры» Хто зверху?%2 Х/ф «Мисс Никто» Т/с «Дружная семейка»

1+1 07.15, 19.30 «ТСН» 08.00 «Светская жизнь» 09.00 «Кто там?» 10.00 М/ф «Энгри бьордс» 10.05 Х/ф «Мулан 2» 12.00 «Мир наизнанку % 2: Индия» 13.05 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 15.15 «Шесть кадров» 16.30 «Вечерний Киев % 2013» 18.30 «Рассмеши комика % 3» 20.00 Х/ф «Титаник» 00.00 Х/ф «Предельная скорость» 01.50 Х/ф «Флирт со зверем»

СТБ 06.20 Х/ф «Неподдающиеся» 07.45 «Караоке на Майдане» 08.40 «Едим дома» 09.50 «ВусоЛапоХвіст» 10.30, 00.10 Х/ф «Зита и Гита» 13.50, 14.50 Звездная жизнь 16.00, 17.00 «Моя правда» 18.00 Х/ф «Мамочка моя» 22.00 Х/ф «Две истории о любви»

34 КАНАЛ 06.15 06.45 07.00 07.10 07.15 07.45 08.00 08.30

М/ф «Детали» «Детали. Экономика» «Детали. Спорт» «Погляд» «Пастырские беседы» «Под защитой» «Чего хочет женщина»

ICTV 06.25 06.55 08.50 10.00 11.05 12.20 14.15 18.45 19.00 19.55 21.55 23.50

Козырная жизнь Т/с «Морские дьяволы» Звезда YouTube Дача Квартирный вопрос Х/ф «Сотовый» Т/с «Черные волки» Факты. Вечер Чрезвычайные новости Х/ф «Пункт назначения» Х/ф «Пункт назначения2» Х/ф «Домино»

07.10 08.00 08.35 09.00 09.40 11.00 11.35

Твинисы Телепузики М/с «Смешарики. Пинкод» Мультик с Лунтиком М/с «Лило и Стич» М/с «Фиксики» М/ф «Властелин Бобов: Вели кий поход Аттилы» Т/с «Все женщины ведьмы» Королева бала%3 Х/ф «Нецелованная» Х/ф «Оптом дешевле2» Виталька Т/с «Американская история ужасов» Х/ф «Детектив Варшавски»

TET

13.00 15.45 17.00 19.10 21.10 23.00 00.50

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Наживо 07.00 Новости 07.30, 10.30 М/ф 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. «Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Фини% ка 09.00 Время советов 10.00 Новости Кривого Рога 10.15 «Поговори обо мне. «Этому ре% бенку нужна семья» 11.30 Д/ф «Магия природы» 12.00 По ту сторону поля 12.30 Х/ф «Сдается квартира с ре бенком» 14.00 Волшебное закулисье 14.45 М/ф «Сказка о царе Салтане» 16.00 Стендап 16.30 Страна талантов 17.00 Х/ф «Поездка на старом авто мобиле» 18.30 Реалити%шоу «Oscar Models TV show» 19.00 102%информ 19.15 «Новости. «Итоги» 19.45 Азбука здоровья 20.30 Один день с... 21.05 Х/ф «Валентина» 22.45 Д/ф «Удивительная наука» 23.15 Музыка 23.45 Концерт группы «Uma2rman» 00.45 Х/ф «Богатая невеста»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.40, 09.35, 19.25 «Тема недели» 06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 13.55, 16.10, 17.20, 19.20, 23.40, 00.55 «Погода» 07.30 «180 градусов» 07.50, 10.15, 12.10, 00.30 «Хроника недели» 08.30 «Не первый взгляд» 09.25 «Укравтоконтинент» 09.50 «Мотор%новости» 10.10 «Новостеметр» 11.10 «Трансмиссия» 11.30 «Автопилот%тест» 12.15 «Время интервью» 13.10 «Вперед на Олимп!» 13.30 «Драйв» 14.10, 23.50 «История успеха» 14.25 «Игра судьбы» 15.15 «Кино с Яниной Соколовой» 16.15 «Арсенал» 17.25 «Феерия путешествий» 18.15 «Особенный взгляд» 19.30 «Машина времени» 20.10 «Портреты с Сергеем Дорофее% вым» 21.10 «Большая политика» 21.40 «Окно в Америку» 22.00 «В кабинетах» 22.30 «Мастер%класс с Наталкой Фи% цич»

НТН 06.00 07.50 11.30 12.00 13.00 13.30 14.50 19.00 23.00

Х/ф «Принцесса на бобах» Х/ф «Я дождусь» «Речовий доказ» «Главный свидетель» «Случайный свидетель» Х/ф «ДМБ 4» Т/с «Захватчики» Т/с «Тайны следствия 3» «Парк автомобильного перио% да» 23.30 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 01.20 Т/с «Закон и порядок»

НТВМИР 06.10 «Женский взгляд» 07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 Главная дорога 07.55 Их нравы 08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 09.25 Русская начинка 09.55 Кулинарный поединок 10.55 Квартирный вопрос 12.25 «Все тайное» 13.10 «Наши» 14.00 «Возвращение Мухтара%2». «Ин% стинкт». «Вип%такси» 15.55 Александр Журбин. Мелодии на память 16.35 «Эксклюзив» 17.05 Следствие вели... 18.25 Т/с «УГРО4». Фильм первый. «Чудовище» 22.05 Т/с «Стервы». «Шабаш». «Персидская княжна» 23.55 Т/с «Москва. Центральный ок руг3». «Приворот» 01.50 «Наказание. Русская тюрьма вчера и сегодня». «Высшая мера: история и современ% ность». Вторая часть 02.25 Т/с «Морские дьяволы»

ENTER 05.45 10.00 16.40 00.40

Сх. 04.49 Зах. 19.13 Трив. дня 14.24

Субота, 17 серпня 09.00 «Секреты древних краса% виц» 09.50 «Здравствуй, это Я!» 10.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 10.55 «Секретные территории» 11.45 «С легким паром!» 12.10 «Люди» 12.30 «Вне игры» 13.00 «Смотреть всем!» 14.30 Х/ф «Еще одна связь» 17.30 «Особенности местной рыбал% ки» 18.00 Д/ф «Партитура...» 18.30 «Respect» 19.00 Х/ф «Убийство в зимней Ялте» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.50 Т/с «Полный вперед!» 23.15 Концерт «Машины времени». «Машина в подарок» 01.15 Т/с «Туристы»

Советские мультфильмы Х/ф «Время выбрало нас» Х/ф «Руины стреляют» Х/ф «Букет мимозы и другие цветы»

27 КАНАЛ 06.00, 22.00 Снимала мама 07.00 М/с «Пчелка Майя в 3D» 07.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 08.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Умелец Менни» 08.55 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.45 Арт аттак 10.00 «Университет неделя» 10.15 «Европейские стандарты. пре% одолеваем трудности перевода» 10.30 М/с «Мистер Мейкер в горо де» 11.00 М/с «Адибу в теле человека» 11.10 Истории флагов 11.20 Одна минута в музее 11.30 М/с «Бернард» 12.00 Ералаш 13.00 М/ф 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 17.00 М/с «Ким 5+» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.00 М/с «Детисупергерои» 18.30 М/с «Огги и кукарачи» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «КрякБряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба»

ОРТМ 06.35 Х/ф «Неисправимый лгун» 07.45 «Смешарики. Новые приключе% ния» 08.00 «Играй, гармонь любимая!» 08.45 «Слово пастыря» 09.00, 11.00 Новости 09.15 «Смак» 09.55 «Виктор Авилов. С Воландом я в расчете» 11.15 «Идеальный ремонт» 12.10 Т/с «Наследство» 15.15 «Семь Симеонов». Бомба в кон% трабасе» 16.15 «Угадай мелодию» 17.00 Вечерние Новости 17.15 «Форт Боярд» 18.55 «Свадебный переполох» 20.00 «Время» 20.20 «Сегодня вечером» 22.10 «КВН» 23.55 Х/ф «Кожа, в которой я живу» 01.55 Х/ф «Муж и дочь Тамары Алек сандровны»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00, 07.10 Т/с «Бигль» 07.00, 19.00 События 07.50, 09.00 Т/с «Интерны» 10.00 Люблю! Чекаю! 11.00 Х/ф «Мой» 15.00, 19.20 Т/с «Четыре времени лета» 23.05 Х/ф «Танцуй...» 00.50 Т/с «Хранитель»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.20 М/ф «Пропавший рысенок» 07.00 Кухня для двоих 07.50, 10.00 Ревизор 12.15 Уральские пельмени 14.00 Люди ХЭ 14.20 Нереальная история 15.00 Файна Юкрайна 15.25 Т/с «Воронины» 17.50 Х/ф «Угадай, кто?» 20.00 Х/ф «Киллеры» 22.00 Хто зверху?%2 00.00 Х/ф «Мисс Никто» 01.50 Т/с «Дружная семейка»

ТОНИС 06.00 Х/ф «Коечто из губернской жизни» 07.35 «Будь в курсе!» 08.00 Служба новостей «Социальный пульс» 08.25, 18.55, 21.05 «Погода» 09.00 Никита Михалков. Неокончен% ная пьеса 10.00 «Светские хроники» 10.40 Х/ф «Бабушки надвое сказа ли» 13.20 За семь морей 13.45 Д/с «Соединяя континенты» 15.00 Тайны 15.55, 00.00 Д/с «Рожденные убивать» 16.50 «Ронин с Дмитрием Выдриным» 17.35 «Дневник для родителей» 18.15 «Цивилизация іncognta» 18.30 «Социальный пульс выходных» 19.00 Д/ф «Иерусалим: возникнове% ние святого города» 20.00 Насколько велика Вселенная? 21.10 Микаэл Таривердиев. 17 мгнове% ний судьбы

K1 07.00, 10.00 «Мультфильмы» 09.00 М/с «Розовая пантера и дру зья» 10.55 М/ф «Большой фильм про по росенка» 12.15 Х/ф «В поисках сокровищ Там плиеров2» 14.00 «Рассмеши комика» 14.50 Пороблено в Україні 16.20 «Майдан’s» 19.10 «Вечерний квартал» 21.40 Т/с «Сверхъестественное» 00.20 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 дней»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.05 «Возвращение кота Сме% танкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 09.45 «Для маленькой компа% нии» 08.05, 20.30 «Не первый взгляд» 08.30, 09.10, 10.05, 11.20 «Эксклюзив для семьи» 09.00, 20.25 «Погода» 09.05, 10.50, 13.50 «Загородный дом» 10.40 «Все о пище» 10.55, 18.15 «Магия природы» 11.30, 14.00, 22.45 «Ювелир» 12.30 «Бабуся%антикризис» 12.40 «Киноклуб «Покров» 13.25 М/ф «Слоненок заболел», «Слоненок пошел учится» 16.25 М/ф «Снежная королева», «Просто так» 17.40 Х/ф «Гудини» 19.10 Х/ф «Голливуд через объектив М.Гаррета» 20.50 «Архивы истории» 21.20 «На сон грядущий» 21.30 Х/ф «Наследство Кеннеди» 22.25 «Большие путешествия» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00 Концерт М.Поплавского «Свет моей любви» 09.00 Страна смеется 09.15, 16.35, 23.25 Феерия путеше% ствий 09.35, 22.15 Смартшоу 10.05 Д/с «Украина. Забытая история» 10.50, 22.40 Летняя кухня 11.35 Т/с «Кантор» 12.25 Х/ф «Особо опасные» 13.50 Х/ф «Иди и не оглядывайся» 15.00 Большой концерт на Интере 17.00, 23.50 Д/ф «Элита спецназа «Краповые береты» 17.30, 00.20 Легенды уголовного ро% зыска 18.00, 00.50 Агенты влияния 18.35 Х/ф «Фотографии на стене» 20.00 Подробности 20.30 Х/ф «К вам пришел ангел»

TBI 06.00, 08.00, 10.05, 16.45, 04.30 Му% зыкальный автомат 06.30 Благая весть с Риком Реннером 07.00, 01.30 Homo sapiens 08.30, 17.00 Исторические хроники с Николаем Сванидзе 09.45 Здоровая жизнь 10.45 Вокруг света 11.45 Автомандры

08.08.2013 ð. ¹ 61 (1452) ○

Зах. 00.18 Сх. 16.22 Перша чверть 14 серпня

12.30 Ювелирочка 14.30 Шоу Фрая и Лори 15.00 Третий звонок 18.00, 03.30 Программа Тараса Чубая и Андрея Бондаря «Ч/Б» 19.00 Музыка для взрослых 20.00, 02.30 Знак восклицания 21.00 Гран%При 21.30 World Stories. Международные корреспонденты 22.00 Х/ф «Месть» 00.30 Зеленая лампа

2+2 06.00 08.00 09.00 19.00 21.05 23.05

М/ф «Маски%шоу» Т/с «Мужская работа2» Х/ф «В тылу врага» Х/ф «В тылу врага2: Ось зла» Х/ф «В тылу врага3: Колум бия» 01.00 Х/ф «Телохранитель» 02.30 Х/ф «Иван Франко» 04.05 Х/ф «Дальний выстрел»

MEGA 06.00 Разрушители мифов 08.40 Top Gear 10.20 Мегазаводы 11.10, 22.00 Человечество: наша исто% рия 13.00 Жизнь 16.00 В поисках истины 19.00 Фантастические истории 00.00 Современные чудеса 01.00 Король: страшное пророчество 03.50 Гордость Украины 04.40 Мистическая Украина 05.20 Украина: забытая история

РТР «ПЛАНЕТА» 05.05 Х/ф «Неидеальная женщина» 06.40, 07.15 Х/ф «Одуванчик» 07.00, 10.00, 13.00, 19.00 Вести 08.40 «Утренняя почта» 09.15 «Субботник» 10.15 «Страна птиц». «Тайная жизнь камышовок» 11.15 Х/ф «В старых ритмах» 13.20 Вести%Москва 13.30 «Честный детектив» 14.00 «Анатомия любви. Эва, Пола и Беата» 14.55, 02.55 Х/ф «Продается кошка» 17.05, 01.05 «Субботний вечер» 19.30 Х/ф «Право на любовь» 23.05 Х/ф «Малахольная»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «День командира дивизии» 08.30, 14.30 Х/ф «Звезда пленитель ного счастья», 2 с. 11.15, 17.15 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» 18.30, 00.30 Х/ф «Дон Сезар де Ба зан», 2 с. 20.50 Х/ф «Родная кровь» 22.30 Х/ф «На семи ветрах»

REN TV 08.45 «Чистая работа» 09.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 11.30 «Новости 24» 12.00 «Военная тайна» 14.00 «Странное дело» 15.00 «Секретные территории» 16.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 17.00 Х/ф «Джеймс Бонд агент 007: Казино «Рояль» 19.45 Х/ф «Джеймс Бонд агент 007: Квант милосердия» 21.45 Х/ф «Престиж» 00.15 Х/ф «Джеймс Бонд агент 007: Золотой глаз»

ТНТ1 06.00, 06.30, 06.55 Т/с «Счастливы вместе» 07.35 М/с «СканТуГоу» 08.00, 22.00, 23.00 «Дом%2» 09.00 «Два с половиной повара» Про% грамма 09.30 «Про декор» Программа 10.00 Школа ремонта 11.00 «Дурнушек.net». Программа 11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» «Шантаж» 12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» «Юбилей Алешки» 12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» «Рублев ка» 13.00 «Comedy Woman» 14.00, 21.00 «Камеди Клаб» 15.00 «Comedy Баттл. Без границ. Луч% шее». 4 с. 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 19.00 Х/ф «Война Богов: Бессмерт ные» 23.30 Х/ф «Безумный Макс2: Воин дороги»

TVCI 06.00 Х/ф «Мечта» 07.40 М/с «Маттимео. История Рэд волла» 08.45 «АБВГДейка» 09.10 Д/ф «Мой ребенок % вундер% кинд» 09.50 «Русский вопрос» 10.35, 17.45 Д/ф «Обитатели глубин» 11.30, 17.30, 21.00 События 11.45 М/ф «Братья Лю», «Машень кин концерт» 12.20 «Сто вопросов взрослому»

13.00 Х/ф «Небесные ласточки» 1, 2 с. 15.05 Таланты и поклонники. Евгений Леонов 16.20, 01.10 «Виват, Баян!» 18.35 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» 19.50 Д/ф «Евгений Герасимов. При% вычка быть героем» 20.30 «Тайны нашего кино. «Однажды двадцать лет спустя» 21.20 Нелли Кобзон в программе «Жена» 22.25 «Давно не виделись!» 23.55 Д/ф «Минздрав предупреждает»

НОСТАЛЬГИЯ 06.20 Муз/ф «Лирические песни Микаэла Таривердиева» 06.40 «Новые приключения Дони и Микки». Художественный фильм. История первая: «Битва за двор». 1973 г. 06.55 «Новые приключения Дони и Микки». Художественный фильм. История вторая: «Опера% ция «Бегемот», 1973 г. 08.00, 14.00 «ВРЕМЯ» 09.00 «Рождённые в СССР» 10.00 Встреча в концертной студии «Останкино» 11.00 Д/ф «Коммуналка» 12.00 «Утренняя почта» 12.35 Т/ф «С роботами не шутят» 15.00 «Колба времени» 16.00 «Кинопанорама» 17.00 «Было ВРЕМЯ» 18.10 «Как это делалось в Одессе?!» 20.00 «Браво» 21.00 Т/ф «Герцогиня Герольштейн ская» 22.15 «Владимир Этуш». Юбилейный вечер в театре Вахтангова с уча% стием Ю. Никулина, Р. Быкова, А. Ширвиндта и М. Державина, М. Мироновой, Н. Брегвадзе и других. 1993 г. 23.00 «Очевидное % невероятное» 00.00 «Оба%на%Угол». Ведущий Игорь Угольников. 1993 г. 00.40 Х/ф «Инспектор Лосев», 3 с. «Туман в Одессе»

ГУМОР 05.00 «Бодрое утро» 06.10, 07.25, 12.25, 17.40 «Минутка для ребенка» 06.30, 15.00 Т/с «Конан» 08.00 М/с «Сокровища острова чере пах» 08.30 «Хали%гали» 09.00, 19.00 «Осторожно, модерн!» 09.30 Х/ф «Двенадцать стульев», 1 с. 11.25 «33 м2» 11.55 М/с «Галактический футбол» 13.00 «Гуморины из торбины» 16.00 Х/ф «Двенадцать стульев», 2 с. 18.00 Т/с «Отчаянные родители» 19.35 Т/с «Элен и ребята» 20.40 Х/ф»Коммуналка»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 13.15, 14.15, 19.15, 23.00, 01.45 Легкая атлетика 10.45, 01.40 Sports Excellence 11.00 Хоккей на траве 12.30, 20.15, 02.00 Велоспорт 19.30 Прыжки на лыжах 21.45 Конный спорт

XSPORT 06.00 Наша рыбалка. Хищник. Не спортивно. Первая часть 07.00 Бокс. Лучшие бои UBP. Каштанов % Да Силва, Ефимович % Бланко, Сенченко % Клозе 09.30 Хоккей. Кубок Губернатора. Нижний Новгород. Финал 11.30 Спортивные танцы 12.30 Хsport полдень 13.00, 19.00 Хоккей. Кубок Губернато% ра. Нижний Новгород 15.00 Теннис. Уимблдон Лучшие матчи турнира. Мужчины. Финал. Но% вак Джокович % Энди Маррей 21.00 Бокс. Лучшие бои UBP. Каштанов % Андрианов, Ефимович % Пике% ринг, Сенченко % Сасаки

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00, 01.40 Новости 09.15, 18.15, 01.55 «Связь времен» 09.20, 13.15 «Личный тренер» 09.35 «Байки старого болельщика» 09.40, 01.00 «Trans World Sport» пред% ставляет. «Спортивный глобус» 10.10, 23.15 Регбилиг. Европейская Суперлига. «Leeds» % «Hull KR» 12.00 Родео. «Bull Riders» 13.30 Современное пятиборье. Этап Кубка мира в Венгрии. Женщи% ны. Мужчины

Іменинники дня: ДЕНИС, ІВАН, МАКСИМІЛІАН 16.00 Теннис. Турнир «Masters» в Цин% циннати. Четвертьфинал 18.20 Легкая атлетика. Diamond League в Монако 20.30 Фигурное катание. «Stars on ice Japan» 21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» % «Байер»

ФУТБОЛ 06.00, 07.50, 10.00, 12.55, 15.35, 22.15 Футбол NEWS 06.15, 13.15 Предисловие к туру. Чем% пионат Испании 07.20 Futbol Mundial 08.00 Сумы % Сталь. Чемпионат Украи% ны. FAVBET Лига 1 10.25, 14.30 Чемпионат Англии. Пре% дисловие к туру 10.55 Черноморец % Арсенал. Чемпи% онат Украины 15.00, 15.55, 18.30, 21.00, 23.30 Фут% бол LIVE 16.25 LIVE. Ильичевец % Металлург (Д). Чемпионат Украины 18.55 LIVE. Севастополь % Днепр. Чем% пионат Украины 21.25 LIVE. Говерла % Металлист. Чем% пионат Украины 23.55 LIVE. Валенсия % Малага. Чемпи% онат Испании

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Удивитель ные приключения Дениса Ко раблева» 1 с. 03.05, 09.05, 15.05 М/с «Малыш и Карлсон», 1 ф. Петя Мосеев, Алексей Сироткин, Ролан Бы ков, Рита Сергеечева, Вален тина Теличкина в киноновел ле Аян Шахмалиевой «Капи тан» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Большая энциклопедия природы», 53 с. Русские народные сказки. «Сказка сказывается» Сказки народов мира. «Три мешка хитростей» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Этот него дяй Сидоров», 1983 г. М/ф «Высокая горка» «МЯЧ» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о Зорро» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 08.20, 11.20, 14.50, 19.50 Маша и Медведь 06.10, 20.20 Приключения Тимми 06.40, 12.10 Песик Камбу 06.50, 12.20 Пингвины Ози Бу 07.20, 13.20, 19.20 Вик: маленький викинг 07.50, 16.50 Кайю 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30, 17.30 Овечки%чемпионы 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 19.10 Обо всем на свете 10.00, 18.40 Анджелина%балерина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.40 Огги и кукарачи 11.30, 14.20, 21.30 Смешарики 12.50 Капитан Фламинго 13.50, 21.00 Барашек Шон 15.00, 20.50 Машины сказки 15.10, 22.00 М/ф 16.20 Тилли и друзья 17.40 Рори%гонщик 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Пчелка Майя в 3D» 07.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 08.00 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Умелец Менни» 08.55 М/с «Перекресток в джунгях» 09.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.45 Арт аттак 10.05 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер в городе» 11.00 М/с «Адибу в теле человека» 11.10 Истории флагов 11.20 Одна минута в музее 11.30 М/с «Бернард» 12.00 Ералаш 13.00 Мультфильм 15.30 Т/с «Рыбология» 16.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов ски» 17.00 М/с «Ким 5+» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.00 М/с «Детисупергерои» 18.30, 23.15 М/с «Огги и кукарачи» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «КрякБряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 22.00 Снимала мама 23.35 Д/ф «Подземные города»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»


ТВПРОГРАМА 27

×èòàéòå íà ñàéò³:

08.08.2013 ð. ¹ 61 (1452) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Неділя, 18 серпня ТВ УТ1 06.05 06.35 07.05 07.35 09.00 09.50 10.25

Мир православия Смех с доставкой на дом Барышня и кулинар «Жена» Шеф%повар страны Околица Путешествуй по миру с Ю.Акуни% ной 10.50 Шаг к звездам 11.45 Семь чудес Украины 11.55 Ближе к народу 12.25 Золотой гусь 12.50 В гостях у Д.Гордона 13.40 Честь имею пригласить 14.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира 18.10 Университет звезд 18.55 Футбол. Чемпионат Украины. Премьер%лига. «Шахтер» (До% нецк) % «Металлург» (Запоро% жье) 19.50 В ПЕРЕРЫВЕ: Главный аргумент 21.00, 01.20 Итоги дня 21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы среди мужчин. Финал 22.10 В ПЕРЕРЫВЕ: Тройка, Кено, Мак% сима 23.40 Олимпийский вызов 00.00 М.Поплавский: Обреченный на любовь 00.40 Клуб юмора 01.40 Баскетбол. Чемпионат Европы среди мужчин. Матч за третье место

ИНТЕР 05.55 Т/с «Рябины гроздья алые» 09.25 «Школа доктора Комаровского» 10.00 «Орел и Решка» 11.00 «Шалене весілля» 11.55, 04.20 Т/с «Семейный детек тив» 13.50, 20.25 Т/с «Доярка из Хацапе товки2» 20.00, 01.50 «Подробности» 21.50 Х/ф «Ромашка, кактус, марга ритка» 23.55 Х/ф «Хочу ребенка» 02.15 Х/ф «По семейным обстоя тельствам»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.45 «Маски%шоу» 09.45 Высокая косметология от «Тер% ритории красоты» 10.00 «Днепр%футбол» 11.00 Т/с «Охотники за древностя ми» 12.45 Т/с «Мерлин» 14.45 Х/ф «Молодые стрелки» 16.55 Х/ф «В тылу врага» 19.15 ЧУ 6 Тур. «Динамо» % «Таврия» 21.30 «ПроФутбол» 23.00 Х/ф «Дикий табун» 00.50 Х/ф «В тылу врага2: Ось зла» 02.20 Х/ф «Яма» 03.45 Х/ф «Все побеждает любовь»

11 КАНАЛ 06.20 07.45 08.00 09.40 10.25 10.40 11.00 11.25 11.50 12.20 13.00 14.05 15.15 15.40 18.00 18.30 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 00.05 01.50

М/ф «Счастливчик Люк» Церковь Христова Уральские пельмени Хто зверху?%2 «Родительский клуб» «Просто собака» «Мой новый DRESSCODE» «Свадебные хлопоты» «Дачные затеи» Педан%Притула Шоу Мачо не плачут Безумный автостоп Т/с «Воронины» Х/ф «Угадай, кто?» «О рыбалке всерьез» «Интересное кино» «Проте» «Явления природы» «Новости недели» «Инновации» «Рестораны мира» «Перевоплощение» Большие чувства Х/ф «Дочь моего босса» Т/с «Дружная семейка»

1+1 07.50, 10.00 М/ф 08.10 «Ремонт +» 09.00 «Лото%Забава» 11.00 «Воскресенье с Кварталом» 12.00 «Смакуем» 12.40 «Шесть кадров» 13.05 Х/ф «Не надо печалиться» 15.05 Х/ф «Милосердие» 19.30 «ТСН» 20.15 «Большой пекарский турнир» 21.45 «Богатые тоже плачут. Пост% скриптум» 22.45 «Светская жизнь» 23.50 Х/ф «Теневой заговор» 01.40 Х/ф «Последний король Шот ландии»

СТБ 06.50, 00.20 Х/ф «Гараж» 08.50 «Едим дома» 09.55 «Караоке на Майдане»

10.55 15.00 19.00 20.00 22.05

Х/ф «Мамочка моя» «Мистические истории%5» «Следствие ведут экстрасенсы» «Один за всех» Х/ф «Желание»

34 КАНАЛ 06.15 06.45 07.05 07.40 08.40 09.00 09.15 09.30 09.50 10.35 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.15 13.45 16.20 17.10 18.50 20.30 21.00 23.20 01.00

М/ф «Детали» «Погляд» «Секретные территории» «С легким паром!» «У меня теперь семья!» «Ты сможешь!» «Люди» «Чистая работа» «Индекс опасности» «Особенности местной рыбал% ки» «Репортерские истории» «Respect» Д/ф «Партитура...» «Чудо возможно» «Представьте себе!» Т/с «Знахарь» «Странное дело» «Территория заблуждений» «Военная тайна» Информационное обозрение «PostSсriptum» Т/с «Полный вперед!» «Михаил Задорнов. Трудно жить легко» Х/ф «Еще одна связь»

ICTV 06.25 07.15 07.35 08.45 11.00 11.30 12.10 14.40 18.45 19.00 20.15 22.10 23.55 01.15

Квартирный вопрос Анекдоты по%украински Дача Х/ф «Французский поцелуй» Козырная жизнь Максимум в Украине Х/ф «Пришельцы2: Коридо ры времени» Т/с «Черные волки» Факты. Вечер Замоченые Х/ф «Пункт назначения3» Х/ф «Пункт назначения4» Т/с «Такси» Х/ф «Американский психо пат»

TET 07.10 08.00 08.35 09.00 09.40 11.00 11.45 11.55

Твинисы Телепузики М/с «Смешарики. Пинкод» Мультик с Лунтиком М/с «Лило и Стич» М/с «Фиксики» М/с «Сердитые птички» М/ф «Обезьянки Мутанты Ниндзя» 13.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 15.45 Х/ф «Оптом дешевле2» 17.45, 20.15 4 свадьбы 19.00 Королева бала%3 21.35 Виталька 23.00 Т/с «Американская история ужасов» 00.50 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.10, 14.45 М/ф 07.00 «Новости. «Итоги» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 Волшебное закулисье 08.45, 14.30 Путешествия кота Фини% ка 09.00 Стендап 09.30 М/ф «Сказка о царе Салтане» 10.45 Краеведческое путешествие 11.15 Д/ф «Удивительная наука» 11.45 Х/ф «Поездка на старом авто мобиле» 13.15 Не хлебом единым 13.30 Д/ф «Мир животных» 14.00 Новости Днепродзержинска 14.15 «Поговори обо мне. «Этому ре% бенку нужна семья» 15.15 Х/ф «Дети моей сестры» 16.30 Снято 17.00 Артзона 17.30 Х/ф «Валентина» 19.15 Испробуй на себе 19.45 Будьте здоровы с Андреем Шип% ко 20.15 Днепропетровщина презентует 20.45 Истории с Бородой 21.10 Х/ф «Вы мне писали» 22.45 Музыка 23.15 Х/ф «СЭР» 00.30 Концерт «Шлягер%парад»

5 КАНАЛ 06.30, 00.00 «Киевское время» 06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 13.55, 14.10, 14.55, 17.10, 17.50, 19.10, 00.55 «Погода» 07.30 «180 градусов» 07.50, 18.10, 20.35, 21.10 «Хроника недели» 08.30 «Феерия путешествий» 09.10 «Пространство идей» 09.35 «Окно в Америку» 10.10 «Мамина школа» 10.30 «Здоровые истории» 11.10 «Технопарк» 11.30 «Трансмиссия%тест» 12.10 «Жизнь интересна» 12.30 «Інтелект.ua» 13.15 «Защитник родины» 13.30 «Мотор» 14.20 «Игра судьбы»

15.15 «Акцент» 16.10 «Фактор безопасности» 17.30, 23.40 «Новости киевщины» 19.30 «Большая политика» 20.10 «Дорогие депутаты» 21.40 «Время%Тайм» 22.00 «Территория закона» 22.35 «Кино с Яниной Соколовой» 00.25 «Укравтоконтинент» 00.50 «Обзор прессы»

НТН 07.40 Т/с «Синдром дракона» 11.30 «Легенды уголовного розыска». Снайперы. Лесной Шатун 12.00 «Агенты влияния» 12.45 Х/ф «Дот» 14.40 Т/с «Тайны следствия 3» 19.00 Т/с «По горячим следам» 22.45 «Крутые 90%е» 23.45 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 01.30 Х/ф «Чужая игра»

НТВМИР

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.00 06.20 07.45 08.00 09.40 11.20 13.00 14.05 15.15 15.40 18.00 20.00 22.00 00.05 01.50

М/ф «Железный великан» М/ф «Счастливчик Люк» Церковь Христова Уральские пельмени Хто зверху?%2 Педан%Притула Шоу Мачо не плачут Безумный автостоп Т/с «Воронины» Х/ф «Угадай, кто?» Х/ф «Киллеры» Х/ф «Голая правда» Большие чувства Х/ф «Дочь моего босса» Т/с «Дружная семейка»

ТОНИС

06.00 «Песня для вашего столика» 07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 М/с 07.50 Их нравы 08.25 «Академия красоты» с Ляйсан Утяшевой 09.20 Едим дома! 09.55 «Кулинарные курсы: Италия. Тоскана» с Юлией Высоцкой 10.25 Дачный ответ 11.25 Золотая пыль 12.20 Т/с «Глухарь. Продолжение». «Допрос». «Стресс». «Зазер калье». «Ради тебя». «Будь что будет» 17.00 «Очная ставка» 18.25 Т/с «УГРО4». «Золото» 22.10 Т/с «Стервы». «Логово». «Ос вобождение» 00.00 Т/с «Москва. Центральный ок руг3». «Фильм. Фильм. Фильм» 01.55 «Кремлевские дети». «Дети Ус% тинова. Оборона превыше все% го» 02.50 Х/ф «Шпильки3» 04.45 «Достопримечательности»

06.00 Х/ф «Бабушки надвое сказа ли» 07.35, 20.10 «Кумиры» 07.50, 20.00 «Цивилизация іncognta» 08.00 «Социальный пульс выходных» 08.25, 18.55 «Погода» 09.00 «Иерусалим: возникновение святого города» 10.00 «Будь в курсе!» 10.40 «Дневник для родителей» 11.10 Х/ф «Коечто из губернской жизни» 14.00 За семь морей 15.00 Насколько велика Вселенная? 16.00, 00.50 Д/с «Рожденные убивать» 17.00 «Украина%Европа: маятник Фуко» 17.50 «Такова спортивная жизнь. Александр Крикун» 18.30 «Мир за неделю» 19.00 Д/ф 20.40 «Светские хроники» 21.15 Дети%актеры. Жизнь после сла% вы 22.10 Микаэл Таривердиев. 17 мгнове% ний судьбы

ENTER

07.00 «Мультфильмы» 08.35 М/ф «Большой фильм про поросенка» 09.50 Х/ф «В поисках сокровищ Там плиеров2» 11.20 Х/ф «Освободите Вилли» 13.45 «Рассмеши комика» 14.40 «КВН% 2013» 17.00 «Вечерний квартал» 19.10 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 дней» 21.40 Т/с «Сверхъестественное» 00.20 Х/ф «Ночь в Роксбери»

05.45 10.00 17.50 00.45

Советские мультфильмы Х/ф «Руины стреляют» Х/ф «Время выбрало нас» Х/ф «Украденный поезд»

27 КАНАЛ 06.00, 22.00 Снимала мама 07.00 М/с «Пчелка Майя в 3D» 07.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 08.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Умелец Менни» 08.55 М/с «Перекресток в джунг лях» 09.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.45 Арт аттак 10.05 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер в горо де» 11.00 М/с «Адибу в теле человека» 11.10 Истории флагов 11.20 Одна минута в музее 11.30 М/с «Бернард» 12.00 Ералаш 13.00 М/ф 15.30 Х/ф «Ксенон. продолжение» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.00 М/с «Детисупергерои» 18.30 М/с «Огги и кукарачи» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «КрякБряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 23.10 Телечат

ОРТ М 07.05 «Служу Отчизне!» 07.40 «Смешарики. ПИН%код» 07.55 «Здоровье» 09.00, 11.00 Новости 09.10 «Непутевые заметки» 09.35 «Пока все дома» 10.30 «Фазенда» 11.15 Х/ф «Девчата» 13.05 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 15.00 «Ералаш» 15.20 Концерт Стаса Михайлова 17.45 КВН 20.00 «Время» 20.15 «Универсальный артист» 22.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 00.20 Т/с «Элементарно» 01.50 «Смешные люди»

КАНАЛ «УКРАИНА» 07.00 События 07.20 Х/ф «Мой» 09.00 Добро пожаловать. Стас Михай% лов 10.00 Герои экрана. Любимцы публи% ки%2 11.00 Т/с «Преступление будет рас крыто» 15.00 Х/ф «Мой любимый гений» 19.00 События недели 20.00, 21.00 Т/с «Интерны» 22.30 Comedy Woman 23.30 Великий футбол 01.15 Т/с «Телохранитель 5»

Сх. 14.51 Зах. 19.12 Трив. дня 14.21

K1

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.30, 09.10, 10.05, 16.25 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40 «Магия природы» 08.30, 09.20, 10.15, 12.30, 17.05 «Эк% склюзив для семьи» 09.00, 20.25 «Погода» 09.05, 13.50 «Загородный дом» 09.45 «Для маленькой компании» 11.00 «Паркур» 11.30, 14.00, 22.45 «Ювелир» 12.40 «Киноклуб «Покров» 13.35 М/ф «Путешествие муравья» 17.20 Х/ф «Голливуд через объектив М.Гаррета» 18.40 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 20.00 «Тайны прошлого» 20.30 «Большие путешествия» 21.00, 22.20 «Не первый взгляд» 21.20 «На сон грядущий» 21.35 «Архивы истории» 22.00 «Короткие встречи» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.40 Х/ф «Иди и не оглядывайся» 08.50, 15.45 Феерия путешествий 09.15 Страна смеется 09.30 Школа доктора Комаровского 10.05 Все для мамы 10.35 Орел и решка 11.20 Большой концерт на Интере 13.00, 20.30 Х/ф «Я вас дождусь» 14.05 Х/ф «К вам пришел ангел» 16.10, 22.20 Х/ф «Особо опасные» 17.30, 23.45 Д/ф «Спецподразделение «Омега» 18.00, 00.10 Легенды уголовного ро% зыска 18.30 Х/ф «Фотографии на стене» 20.00 Подробности 21.35 Д/с «Украина. Забытая история» 00.40 Концерт Джамалы «For Every Heart Live»

TBI 06.00, 10.05, 16.45, 01.30 Музыкаль% ный автомат 07.00 Музыка для взрослых 08.00, 18.00 Автомандры 08.30, 17.00 Исторические хроники с Николаем Сванидзе 09.45 Здоровая жизнь 10.45 Вокруг света 11.45 Гран%При 12.30 Ювелирочка 14.30 Шоу Фрая и Лори

Зах. 01.27 Сх. 17.09 Перша чверть 14 серпня

15.00 Третий звонок 18.30 World Stories. Международные корреспонденты 19.00, 00.30 Homo sapiens 20.00 Программа Тараса Чубая и Анд% рея Бондаря «Ч/Б» 21.00 Зеленая лампа 22.00 Х/ф «Вдали от нее»

2+2 06.00 М/ф 07.45 «Маски%шоу» 09.45 Т/с «Охотники за древностя ми» 12.45 Т/с «Мерлин» 14.45 Х/ф «Молодые стрелки» 16.55 Х/ф «В тылу врага» 19.15 ЧУ 6 Тур. «Динамо» % «Таврия» 21.30 «ПроФутбол» 23.00 Х/ф «Дикий табун» 00.50 Х/ф «В тылу врага2: Ось зла» 02.20 Х/ф «Яма» 03.45 Х/ф «Все побеждает любовь»

MEGA 06.00 Разрушители мифов 08.40 Top Gear 10.20 Мегазаводы 11.10, 22.00 Человечество: наша исто% рия 13.00 Жизнь 14.00 Белый медведь 2D 15.00 Проделки природы 16.00 В поисках приключений 19.00 Громкое дело 00.00 Современные чудеса 01.00 Крестоносцы 03.50 Гордость Украины 04.40 Мистическая Украина 05.20 Украина: забытая история

14.45 «Приглашает Борис Ноткин» 15.10 «Хроники московского быта. Колбасная мелодрама» 15.50, 23.40 Приют комедиантов 17.20 «Тайны нашего кино. «Покровс% кие ворота» 18.35, 01.45 Х/ф «Преферанс по пят ницам» 20.05 Временно доступен 21.20 «Михаил Круг. Друзей не забы% вают» 22.20 Д/ф «Так рано, так поздно...» 01.10 Д/ф «Сергей Филиппов. Люди, ау!»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 06.35 08.00 09.00 10.00 11.00 12.10 14.00 15.00 16.15

17.00 18.00 19.00 20.00 21.20

РТР «ПЛАНЕТА» 05.05 «Вся Россия» 05.20 Х/ф «Право на любовь» 08.35 «Сам себе режиссер» 09.20, 13.20 Вести%Москва 10.00, 13.00, 19.00 Вести 10.15 Смехопанорама 10.45 «В мире животных» 11.25 Х/ф «Шаг навстречу» 13.30 Свидетели. «Жизнь продолжает% ся. Олег Табаков» 15.15, 02.45 Х/ф «Жена Штирлица» 17.05, 01.00 «Смеяться разрешается» 19.30 Х/ф «Четвертый пассажир» 21.20 Х/ф «Каминный гость» 23.10 Х/ф «Осенний лист» 04.20 «Городок»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Дон Сезар де Ба зан», 2 с. 08.50, 14.50 Х/ф «Родная кровь» 10.30, 16.30 Х/ф «На семи ветрах» 18.30, 00.30 Х/ф «Преступление лор да Артура» 20.30 Х/ф «Достояние республики», 2 с. 22.50 Х/ф «Удар! Еще удар!»

REN TV 07.30 Х/ф «Джеймс Бонд агент 007: И целого мира мало» 10.00 Х/ф «Джеймс Бонд агент 007: Умри, но не сейчас» 12.30 Х/ф «Джеймс Бонд агент 007: Казино «Рояль» 15.15 Х/ф «Джеймс Бонд агент 007: Квант милосердия» 17.20, 23.00 Х/ф «300 спартанцев» 19.30 Х/ф «Соломон Кейн» 21.20 Николас Кейдж в фэнтези «Вре% мя ведьм» 01.10 Х/ф «Шиза»

22.25 23.00 00.20 00.40

00.55

«Утренняя почта» Т/ф «С роботами не шутят» «ВРЕМЯ» «Колба времени» «Кинопанорама» «Было ВРЕМЯ» «Как это делалось в Одессе?!» «Браво» Т/ф «Герцогиня Герольштейн ская» «Владимир Этуш». Юбилейный вечер в театре Вахтангова с уча% стием Ю. Никулина, Р. Быкова, А. Ширвиндта и М. Державина, М. Мироновой, Н. Брегвадзе и других. 1993 г. «Поле чудес» «Рожденные в СССР» «Хит%парад «Останкино» «Музыка и мы» «Невозможный Бесков». Доку% ментальный фильм о легендар% ном футболисте, тренере мос% ковской команды «Спартак» К.И. Бескове. 1988 г. «Пока все дома» «Веселые ребята» Муз/ф «Лирические песни Микаэла Таривердиева» «Новые приключения Дони и Микки». Художественный фильм. История первая: «Битва за двор». 1973 г. «Новые приключения Дони и Микки». Художественный фильм. История вторая: «Опера% ция «Бегемот». 1973 г.

ГУМОР 05.00 «Бодрое утро» 06.10, 07.25, 12.25, 17.40 «Минутка для ребенка» 06.30, 15.00 Т/с «Конан» 08.00 М/с «Сокровища острова чере пах» 08.30 «Хали%гали» 09.00, 19.00 «Осторожно, модерн!» 09.30 Х/ф «Двенадцать стульев», 3 с. 11.25 «33 м2» 11.55 М/с «Галактический футбол» 13.00 «Гуморины из торбины» 16.00 Х/ф «Двенадцать стульев», 4 с. 18.00 Т/с «Отчаянные родители» 19.35 Т/с «Элен и ребята» 20.40 Х/ф»Вся правда о любви»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Бизнес%класс 09.35, 10.00 Автоспорт 10.45 Вот это да!!! 11.00, 19.00 Хоккей на траве 12.30, 18.15, 01.45 Велоспорт 13.15, 14.45, 18.00, 20.30, 22.00, 00.05, 01.30 Легкая атлетика 22.15 Бокс 00.00 Sports Excellence

ТНТ1

XSPORT

06.00, 06.30 Т/с «Счастливы вместе» 07.25 М/с «СканТуГоу» 07.50 «Спортлото 5 из 49» Лотерея 07.55 «Спортлото +» Лотерея 08.00, 22.00, 23.00 «Дом%2» 09.00 «Два с половиной повара. От% крытая кухня»%«Римские канику% лы» Кулинарное шоу 09.30 «Фитнес»%»Латина и фламенко» Программа 10.00 Школа ремонта 11.00 Х/ф «САШАТАНЯ» «Квартир ный вопрос» 11.30 Х/ф «САШАТАНЯ»«Соседка» 12.00 «Перезагрузка» Программа 13.00 «Камеди Клаб. Лучшее» 13.35 Х/ф «Война Богов: Бессмерт ные» 15.35 Х/ф «Возвращение Суперме на» 18.30 «ТНТ. MIX», 21 с. 19.00, 20.00, 21.00 «Камеди Клаб» 23.30 Х/ф «Безумный Макс3. Под куполом грома»

07.00 Бокс. Лучшие бои UBP. Каштанов % Андрианов, Ефимович % Пике% ринг, Сенченко % Сасаки 09.30, 13.00 Хоккей. Кубок Губернато% ра. Нижний Новгород 11.30 Спортивные танцы 12.30 Хsport полдень 15.00 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Осло. Обзор 16.00 Экстремальный спорт 17.00 Спидвей. Польская экстралига. Лешно % Хожув 19.30 Спидвей. Польская экстралига. Зелена Гура % Ченстохова 21.30 Бокс. Лучшие бои UBP. Каштанов % Да Силва, Ефимович % Бланко, Сенченко % Клозе

TVCI 06.00 Х/ф «Валерий Чкалов» 07.20 М/с «Маттимео. История Рэд волла» 08.05 Х/ф «КонёкГорбунок» 09.20 «Православная энциклопедия» 09.50 М/ф «Чудесный колокольчик» 10.10 «Барышня и кулинар» 10.35, 17.45 Д/ф «Обитатели глубин» 11.30, 14.30, 21.00 События 11.45 «Русские документальные сказ% ки» 12.10 «Смех с доставкой на дом» 12.45 Х/ф «Евдокия»

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 18.15 «Связь времен» 09.20, 12.45 «Личный тренер» 09.35, 18.20 «Байки старого болельщи% ка» 09.40 Футбол. 2%я Бундеслига. «Кай% зерслаутерн» % «Эрцгебирге» 11.30, 22.45 Фигурное катание. «Stars on ice Japan»

Іменинники дня: НОННА, ГРИГОРІЙ

12.25 Фрирайд. Проект «Ride the Planet % 2013». Южные Альпы. «Белая вода» 13.15 Современное пятиборье. Этап Кубка мира в Венгрии. Смешан% ная эстафета 14.15 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Мен.) % «Ганновер» 16.00 Теннис. Турнир «Masters» в Цин% циннати. Полуфинал 18.25 «Шахматное обозрение» 19.00 Ралли%кросс. Этап чемпионата Европы в Финляндии 21.00 Регбилиг. Европейская Суперли% га. «Leeds» % «Hull KR» 23.45 Легкая атлетика. Diamond League в Монако

ФУТБОЛ 06.00, 07.50, 10.00, 15.35, 21.05, 00.50 Футбол NEWS 06.15, 23.20 Futbol Mundial 06.50 Д/ф «Новички ЛаЛиги» 08.00 Ильичевец % Металлург (Д). Чем% пионат Украины 10.25, 22.50 Д/ф «Месси % Лучший!» 10.55 Говерла % Металлист. Чемпионат Украины 12.55 Севастополь % Днепр. Чемпионат Украины 15.00, 15.55, 18.30 Футбол LIVE 16.25 LIVE. Заря % Ворскла. Чемпионат Украины 18.55 LIVE. Шахтёр % Металлург (З). Чемпионат Украины 21.20 «Великий футбол» 23.55 LIVE. Севилья % Атлетико. Чемпи% онат Испании

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Удивитель ные приключения Дениса Ко раблева», 2 с. 03.05, 09.05, 15.05 М/с «Карлсон вернулся», 2 ф. М/ф «Лесная песнь» «Две руки» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Большая энциклопедия природы», 54 с. Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» м/ф «Музыкальный магазинчик» «Лягушонок» 05.00, 11.00, 17.00 Сказки Пушкина. «Сказка о царе Салтане» м/ф «Непослушный котенок» «Ме% шок яблок» «И я бы мог...» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Легенда о Зорро» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 08.20, 11.20, 14.50, 19.50 Маша и Медведь 06.10, 20.20 Приключения Тимми 06.40, 12.10 Песик Камбу 06.50, 12.20 Пингвины Ози Бу 07.20, 13.20, 19.20 Вик: маленький викинг 07.50, 16.50 Кайю 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30, 17.30 Овечки%чемпионы 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 19.10 Обо всем на свете 10.00, 18.40 Анджелина%балерина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.40 Огги и кукарачи 11.30, 14.20, 21.30 Смешарики 12.50 Уоллес и Громит 13.50, 21.00 Барашек Шон 15.00, 20.50 Машины сказки 15.10, 22.00 М/ф 16.20 Тилли и друзья 17.40 Рори%гонщик 00.00 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Пчелка Майя в 3D» 07.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 08.00 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Умелец Менни» 08.55 М/с «Перекресток в джунгях» 09.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 09.45 Арт аттак 10.05 М/с «Учимся рисовать» 10.30 М/с «Мистер Мейкер в городе» 11.00 М/с «Адибу в теле человека» 11.10 Истории флагов 11.20 Одна минута в музее 11.30 М/с «Бернард» 12.00 Ералаш 13.00 Мультфильм 15.30 Х/ф «Ксенон: продолжение» 17.30 М/с «Лаборатория Декстера» 18.00 М/с «Детисупергерои» 18.30, 23.15 М/с «Огги и кукарачи» 19.30 М/с «Черный плащ» 20.00 М/с «КрякБряк» 20.30 М/с «Чудеса на виражах» 21.30 М/с «Тимон и Пумба» 22.00 Снимала мама 23.35 Д/ф «Подземные города»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я» по подписке, звоните по телефону (0562) 31 69 75 или пишите по email: taninapochta13@gmail.com


28 ОГОЛОШЕННЯ ○

̲ÍÄÎÕÎIJ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÏÈÒÀÍÍß-²ÄÏβIJ " Чи може розцінюватися надання розважальних послуг відпочивальником (дитячі надувні гірки, басейни, батути, водяні кулі) як гастрольна діяльність, яка є забо роненою для підприємців на спрощеній системі оподатку вання? Š У статті 291 Податкового кодексу зазначено, що не можуть бути платниками єдиного податку не тільки фізичні особи підприємці, але й юридичні особи, які здійснюють діяльність з організації та проведення гастрольних заходів. Згідно з Законом України «Про гастрольні заходи в Україні» гастрольні заходи це видовищні заходи (фестивалі, концер ти, вистави, лекційно концертні, розважальні програми, ви ступи пересувних циркових колективів, пересувні механі зовані атракціони типу «Лунапарк» тощо). У 2006 році наказом Міністерства України з питань над звичайних ситуацій № 110 були затверджені Правила будови й безпечної експлуатації атракціонної техніки, які чинні і сьо годні. Згідно з пунктом 2.1.5 даних Правил, механізовані ат ракціони це ті, в яких відвідувачі пересуваються за допомо гою різних видів енергії, за винятком енергії людини і сили тяжіння. А в пункті 2.1.6 визначено, що атракціон немехані зований це атракціон, у якому відвідувачі пересуваються тільки за допомогою енергії людини і сили тяжіння. Отже, можна дійти висновку, що діяльність із надання зазначених Вами послуг не підпадає під заборону здійснювати діяльність на спрощеній системі оподаткування при відповідності та дотриманні вимог, встановлених Податковим кодексом. " Чи обов'язково використовувати печатку при здійсненні підприємницької діяльності? Š Фізичні особипідприємці, у тому числі платники єди ного податку, рішення про використання печатки прийма ють самостійно залежно від специфіки діяльності. Норма тивноправові акти з питань оподаткування не передбачають зобов'язань платника податків повідомляти органи Міндо ходів про отримання або знищення печатки. Господарський кодекс України, яким визначено особливості статусу грома дянина як суб'єкта господарювання, не має вимог щодо обов'язкової наявності печатки у суб'єкта господарювання (ст. 128 ГКУ від 16 січня 2003 року № 436IV зі змінами та доповненнями). " Стоматологічна поліклініка, що є бюджетною ус тановою, надає платні послуги із зубного протезуван ня, відповідно до постанови Кабінету Міністрів Украї ни від 17.09.96 р. № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти». Чи має право така установа при наданні зазначених послуг не застосовувати РРО? Š Відповідно до п. 9 розділу I Переліку платних послуг, що можуть надаватися в державних та комунальних закла дах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закла дах та науководослідних установах, затверджених постано вою № 1138, зубне протезування включається до складу заз начених платних послуг. Пунктом 3.1 ст. 3 Закону України від 06.07.95 р. № 265/ 95ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі Закон про РРО) передбачено, що суб'єкти господарювання по винні здійснювати розрахункові операції на повну суму покуп ки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані в уста новленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареє строваних у встановленому порядку РК. Проте згідно з п. 9.1 ст. 9 Закону про РРО при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва та наданні послуг підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського хар чування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибут кових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і засвідчених печаткою в установле ному порядку, РРО та РК не застосовуються. Отже, стоматологічна поліклініка, що є бюджетною уста новою, у разі проведення розрахунків за надані послуги із зуб ного протезування у касі установи з оформленням прибутко вих і видаткових касових ордерів та видачею квитанцій, підписаних і засвідчених печаткою в установленому поряд ку, має право не застосовувати РРО. Водночас у разі продажу лікарських засобів суб'єкти господарювання зобов'язані за стосовувати РРО відповідно до вимог Закону про РРО. Пресслужба Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Покровський районний суд Дніпропетровської області ви кликає Алтухова Олега Віталійови ча у судове засідання як відпові дача по цивільній справі № 189/ 1012/13ц, 2/189/451/13 за по зовом Алтухової Анни Григорівни до Алтухова Олега Віталійовича про розірвання шлюбу, цивільна справа призначена до розгляду на 16.09.2013 року о 08 год. 10 хв. та відбудеться у приміщенні суду за адресою: смт Покровське Покровського району Дніпропет ровської області, вул. Карла Марк са, 134. У разі його неявки спра ву буде розглянуто за його відсут ності на підставі наявних матері алів справи. Суддя Покровського районного суду Дніпропетровсь кої області Лукінова К.С. Покровський районний суд Дніпропетровської області ви кликає Анісімова Івана Юрійови ча у судове засідання як відпові дача по цивільній справі № 189/ 1008/13ц, 2/189/447/13 за по зовом Анісімової Наталії Володи мирівни до Анісімова Івана Юрі йовича про розірвання шлюбу, цивільна справа призначена до розгляду на 16.09.2013 року о 08.00 та відбудеться у при міщенні суду за адресою: смт По кровське Покровського району Дніпропетровської області, вул. Карла Маркса, 134. У разі його неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наяв них матеріалів справи. Суддя По кровського районного суду Дніпропетровської області Лукі нова К.С. Викликається Паллагі Олек сандр Йосипович, 21.10.1974 р.н., як відповідач до зали суду на слухання цивільної справи за позовом Публічного акціонерно го товариства «Державний ощад ний банк України» до Паллагі Олександра Йосиповича про стягнення заборгованості за кре дитним договором та розірвання кредитного договору, яке відбу деться 13 серпня 2013 року об 11 год. 30 хв. у приміщенні Довгин цівського районного суду м. Кри вого Рогу Дніпропетровської об ласті за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, каб. 8. У разі неявки справа буде роз глянута за вашої відсутності з по становленням заочного рішення. Межівський районний суд Дніпропетровської області ви кликає Новікова Євгена Костян тиновича, місце проживання не відомо, останнє відоме місце про живання: смт Межова Межівсько го району Дніпропетровської об ласті, вул. Колгоспна, 81/1, в якості відповідача по цивільній справі за позовом Чорного Сер гія Вікторовича, третя особа Новікова Юлія Вікторівна, про визнання батьківства. Розгляд справи відбудеться 15.08.2013 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Межівського районного суду Дніпропетровської області. У разі неявки відповідача справа буде розглядатись без його участі. Васильківський районний суд Дніпропетровської області по відомляє Лопатніченко Тетяну Борисівну як відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ

«Дельта Банк» до Лопатніченко Тетяни Борисівни про стягнення заборгованості за кредитним до говором в розмірі 1735 грн. 84 коп., що слухання справи відбу деться у приміщенні Васильківсь кого районного суду Дніпропет ровської області 19 серпня 2013 року о 10 год. 30 хв. У разі вашої неявки у судове засідання спра ву буде розглянуто за вашої відсутності на підставі наявних по справі доказів. Васильківський районний суд Дніпропетровської області по відомляє Ярцева Володимира Ва сильовича як відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Ярцева Володи мира Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним до говором в розмірі 1441 грн. 42 коп., що слухання справи відбу деться у приміщенні Васильківсь кого районного суду Дніпропет ровської області 19 серпня 2013 року о 10 год. 45 хв. У разі вашої неявки у судове засідання спра ву буде розглянуто за вашої відсутності на підставі наявних по справі доказів. Тернівський районний суд м. Кривого Рогу викликає Поля щенко Тетяну Миколаївну у судо ве засідання як відповідача по цивільній справі за позовом Пуб лічного акціонерного товариства «Дніпрообленерго» до Полящен ко Тетяни Миколаївни про стяг нення збитків, завданих безоб ліковим користуванням елект ричною енергією, внаслідок по рушення споживачем Правил ко ристування електричною енер гією для населення, яке відбу деться 13.08.2013 року о 09.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ух томського, 23, каб. 406, зал 7. У разі неявки справа буде розгля нута за відсутністю відповідача.

08.08.2013 ð. ¹ 61 (1452) ○

вом Гончаренко Ольги Євгеніївни до Гончаренка Юрія Вікторовича, третя особа Відділ громадян ства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Синельниківсько го МВ ГУ МВС України, про втрату права на користування житловим приміщенням та відміну реєст рації місця проживання. Судове засідання відбудеться 16.08.2013 року о 10.00 у приміщенні Си нельниківського міськрайонного суду за адресою: м. Синельнико ве, вул. Чехова, 1. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин справа буде розглянута за його відсут ності на підставі наявних по справі доказів. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відповідач Ткаченко Віталій Віталійович по цивільній справі за позовом Хомченко Діни Григо рівни, треті особи, які не заявля ють самостійних вимог, Хомчен ко Ольга Анатоліївна, Хомченко Анна Ігорівна, Житловоексплуа таційна організація № 20, про визнання особи такою, що втра тила право на користування жит ловим приміщенням, в зв’язку з припиненням строку дії догово ру піднайму, викликається у су дове засідання на 14.00 18 верес ня 2013 р. до залу 2 Центрально Міського районного суду м. Кри вого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12 (суд дя Бондарєва О.І.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опуб лікування оголошення в пресі відповідач Ткаченко В.В. вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі не явки відповідача до залу судово го засідання справа буде призна чена до розгляду за його відсут ності та без урахування думки, заочно.

Томаківський районний суд Дніпропетровської області ви кликає у судове засідання відпо відачів Тітова Андрія Вікторови ча та Тітову Лілію Володимирів ну по цивільній справі за позо вом Публічного акціонерного то вариства «МетаБанк» до Тітова Андрія Вікторовича та Тітової Лілії Володимирівни про стягнен ня заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 14.08.2013 р. о 14.00 у при міщенні Томаківського районно го суду Дніпропетровської об ласті за адресою: Дніпропет ровська область, смт Томаківка, вул. Леніна, 28, суддя Тетеревят У провадженні Ленінського ніков А.П. районного суду м. Дніпропет ровська знаходиться цивільна Белановій Ларисі Володи справа за позовом Манвелової Га мирівні з’явитись у судове засі яне Карленовни до Грушка Ана дання 26 вересня 2013 року о толія Анатолійовича про стягнен 10.00 до АмурНижньодніпровсь ня аліментів на утримання дити кого райсуду м. Дніпропетровсь ни. Ленінський районний суд м. ка за адресою: вул. Новоселівсь Дніпропетровська інформує ка, 9, каб. 9, як відповідачу по відповідача по справі Грушка цивільній справі № 199/2017/13ц, Анатолія Анатолійовича про не 2/199/1602/13 за позовом Конд обхідність явки у судове засідан ратенка Юрія Дмитровича до Бе ня, яке відбудеться 29 серпня ланової Лариси Володимирів 2013 року о 16 год. 30 хв. у при ни про визнання особи такою, що міщенні суду по вул. Коробова, 6, втратила право на користування каб. 220, під головуванням судді житловим приміщенням. У разі неявки відповідача у судове за Н.Г.Остапенко. сідання справа буде розглянута Cинельниківський міськрайон за її відсутності на підставі наяв ний суд Дніпропетровської об них матеріалів та постановлено ласті викликає у судове засідан заочне рішення. ня в якості відповідача Гончарен ка Юрія Вікторовича по цивільній Новомосковський міськрайон справі № 191/1954/13ц за позо ний суд Дніпропетровської об Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпро петровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) викликає Іващенко Ліну Ігорівну у судове засідання 19.08.2013 року об 11.00 в якості відповідачки по цивільній справі за позовом Жоголь Є.В. до Іва щенко Л.І. про усунення пере шкод у вихованні дитини. З опуб лікуванням цього оголошення відповідачка Іващенко Ліна Іго рівна вважається належно по відомленою про день, час та місце розгляду справи. Суддя Кудрявцева Т.О.

ласті сповіщає, що 03.09.2013 року о 10 год. 15 хв. у приміщенні Новомосковського міськрайон ного суду Дніпропетровської об ласті (м. Новомосковськ, пров. Артемівський, 8, каб. 1) під голо вуванням судді Березюк В.В. відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Кіріченка Во лодимира Григоровича до Рух варг Олени Феліксівни про розі рвання шлюбу. В якості відпові дача судом викликається Рухварг Олена Феліксівна, місце прожи вання якої суду невідомо. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 19 вересня 2013 року о 10.00 в залі суду 8 ЦентральноМісько го районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, відбу деться слухання цивільної спра ви за позовом Ісаєнко Тетяни Ми колаївни до Серьогіної Світлани Леонідівни, третя особа Криво різька філія Товарної біржі «При дніпровська товарна біржа», про визнання дійсним правочину. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Серьогіна Світлана Леонідівна вважається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі її неявки або її представника справу буде розглянуто за її відсутності. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Тюнькіна Сергія Володимирови ча, що судом у судовому засіданні о 12 год. 20 хв. 15 серпня 2013 р. буде розглядатись цивільна спра ва № 203/3010/13ц за позовною заявою Кравця Юрія Михайлови ча до Тюнькіна Сергія Володими ровича про стягнення боргу за договором позики (суддя Като лікян М.О.). Вам необхідно з’яви тись у зазначений час у Кіровсь кий районний суд м. Дніпропет ровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 9, для участі у розгляді цивільної справи особисто або направити до суду свого представника з на лежно оформленою довіреністю. у разі неявки справу буде розг лянуто за вашої відсутності з ух валенням заочного рішення. Павлоградський міськрайон ний суд Дніпропетровської об ласті (суддя Бабій С.О.) викликає у судове засідання відповідача Кузьменко Тетяну Володимирівну по справі за позовом Кузьменко Катерини Миколаївни в інтересах неповнолітнього Кузьменка Анд рія Дмитровича, 30.09.1998 р.н., про визнання особи такою, що втратила право на користування житлом та зняття її з реєстрації. Останнє місце проживання відпо відача: вул. Нова, 3/61, м. Пав лоград, Дніпропетровська об ласть. Судове засідання призна чено на 16 серпня 2013 р. о 10.00 за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 301. У разі неявки відповідача у судове за сідання справа, згідно з вимога ми ЦПК України, може бути розг лянута за його відсутності. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Петрову Олену Олександрівну, що судом у судовому засіданні о 09 год. 40 хв. 22 серпня 2013 р. буде розглядатись цивільна справа № 203/3064/13ц за позовною за явою Линника Андрія Олексійо


ОГОЛОШЕННЯ 29

×èòàéòå íà ñàéò³:

08.08.2013 ð. ¹ 61 (1452) ○

вича до Петрової Олени Олексан дрівни про стягнення суми (суд дя Католікян М.О.). Вам необхід но з’явитись у зазначений час у Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 9, для участі у розгляді цивільної справи особисто або направити до суду свого пред ставника з належно оформленою довіреністю. У разі неявки спра ву буде розглянуто за вашої від сутності з ухваленням заочного рішення. П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області вик ликає у судове засідання відпо відача Романюка Валерія Вален тиновича, 11.08.1977 р.н., по цивільній справі за позовом Во ронець Людмили Василівни до Романюка Валерія Валентинови ча про стягнення боргу за миро вою угодою. Судове засідання відбудеться о 08 год. 30 хв. 15 серпня 2013 року у приміщенні П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області за ад ресою: 52100, вул. Шевченка, 114, м. П'ятихатки, П'ятихатський район, Дніпропетровська об ласть, зал 2 (суддя Митошоп В.М.). Явка до суду обов'язкова. Роз'яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, з опубліку ванням оголошення про виклик відповідач вважається повідом леним про час та місце розгляду справи. І в разі неявки відпові дача у судове засідання справа буде розглянута за наявними ма теріалами за його відсутності. Павлоградський міськрайон ний суд Дніпропетровської об ласті (суддя Бондаренко В.М.) викликає в якості відповідача Дорошок Надію Володимирівну по цивільній справі за позовом Біленка Юрія Федоровича, Кова льова Олександра Володимиро вича до Дорошок Надії Володи мирівни, треті особи, які не заяв ляють самостійних вимог щодо предмета спору Романова Люд мила Олександрівна, Біленко Анатолій Володимирович, Горбат ко Зоя Володимирівна, Павло градська товарна біржа, Друга Павлоградська державна нота ріальна контора, про визнання права власності на нерухоме май но. Останнє місце проживання Дорошок Надії Володимирівни: 51455, Дніпропетровська об ласть, Павлоградський район, село Морозівське, вул. Новосе лівська, 10. Судове засідання при значено на 02 вересня 2013 року о 09.00 за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 306. У разі неявки відповідачів у су дове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за їхньої відсутності. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу викликає у судове засідання відповідача Аністрата Леоніда Володимировича по цивільній справі за позовом Ля шенко Ганни Никифорівни, 3я особа Довгинцівський район ний відділ у м. Кривому Розі Го ловного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втра тила право на користування жит ловим приміщенням. Явка відпо відача в каб. 2 Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: вул. Л. Бородича, 3, 15 серпня 2013 року о 10.00. Од ночасно повідомляємо, що в разі вашої неявки у судове засідання справу буде розглянуто 15 серп ня 2013 року о 10.00 за вашої відсутності з ухваленням заочно го рішення. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, розташова ний за адресою: 49101, м. Дніпро петровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 10, викликає як відповідача Піскуна Віктора Миколайовича по цивільній справі за позовом Заха

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ренка Артура Олеговича до Піску на Віктора Миколайовича про відшкодування завданої шкоди внаслідок дорожньо транспорт ної пригоди у судове засідання, яке відбудеться 12 вересня 2013 року о 09.00. У випадку неявки відповідача справу буде розгляну то за його відсутності. Апеляційний суд Дніпропет ровської області повідомляє, що цивільна справа № 22ц/774/ 1265/К/13 за позовом Публічно го акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит» до Кривенка Олега Анатолійовича, Кривенко Тамари Андріївни про стягнення заборгованості відбу деться у приміщенні Апеляційно го суду за адресою: 50007, м. Кривий Ріг, пр. Дзержинського, 31, о 14 год. 25 хв. 21 серпня 2013 р. У разі вашої неявки справу буде розглянуто за вашої відсут ності. Межівський районний суд Дніпропетровської області ви кликає Амошина Михайла Воло димировича, мешканця с. Пер шотравневе Покровського райо ну Дніпропетровської області, вул. Південна, 33; Чугуй Павла Івановича, мешканця м. Кремен чук Полтавської області, вул. Івана Приходька, 72; Козуба Сер гія Євгеновича, мешканця смт По кровське Дніпропетровської об ласті, вул. Падалки, 29, в якості відповідачів по цивільній справі за позовом Товариства з обмеже ною відповідальністю «Луганське енергетичне об’єднання» до Піскарьова Олега Олексійовича про відшкодування шкоди. Роз гляд справи відбудеться 02.10.2013 року о 10.00 у при міщенні Межівського районного суду Дніпропетровської області. У разі неявки відповідачів спра ва буде розглядатись без їхньої участі. Саксаганський суд м. Кривого Рогу викликає громадянку Кузн єцову Віру Ігнатіївну в судове за сідання на 12 год. 15 хв. 09 жовт ня 2013 року за адресою: м. Кри вий Ріг, вул. Демиденка, 6а, зал 5, як відповідача по цивільній справі № 214/2785/13ц за позо вом Микитченко І.О. до Товарної біржі «Новий Вік» про визнання договору купівліпродажу неру хомості дійсним та визнання пра ва власності на нерухоме майно. При собі мати документи, які по свідчують особу. Суд попереджає, що в разі неявки відповідача Куз нєцової В.І. справа буде розгля нута за її відсутності і винесено заочне рішення на підставі ст. 224 ЦПК України. Олійник Катерина Вікторівна, останнє місце проживання: м. Дніпродзержинськ, пр. Дружби Народів, 27, кв. 33; Чернецький Дмитро Дмитрович, останнє місце проживання: м. Дніпродзер жинськ, пр. Дружби Народів, 27, кв. 33, викликаються у відкрите судове засідання в якості відпо відачів на 13.00 27 серпня 2013 року по справі за позовом Олій ника Віктора Андрійовича, Дєчантської Лариси Вікторівни, Олійник Валентини Вікторівни до Олійник Катерини Вікторівни, Чернецького Дмитра Дмитровича про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням. Відкри те судове засідання по цивільній справі відбудеться під головуван ням судді Гнєзділова В.Є. у при міщенні Дніпровського районно го суду м. Дніпродзержинська за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166, 2 поверх, каб. 1. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування ого лошення в пресі відповідачі Олійник К.В., Чернецький Д.Д. вважаються повідомленими про час та місце розгляду справи. У разі їхньої неявки справу буде розглянуто за їхньої відсутності.

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Малгамова Саргона Поровича, Малгамову Лію Акакіївну, що су дом у судовому засіданні о 10 год. 40 хв. 27 серпня 2013 р. буде роз глядатись цивільна справа № 203/475/13ц за позовною зая вою Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Надра» до Малгамова Саргона Поровича, Малгамової Лії Акакіїв ни про стягнення заборгованості за кредитним договором (суддя Католікян М.О.). Вам необхідно з’явитись у зазначений час у Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 9, для участі у розгляді цивільної справи особисто або направити до суду свого пред ставника з належно оформленою довіреністю. У разі неявки спра ву буде розглянуто за вашої відсутності з ухваленням заочно го рішення.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області повідомляє відповідачку, яка мешкає за адресою: Дніпропет ровська область, Петропавлівсь кий район, с. Олександропіль, інд 52713, про винесення заочного рішення 11 червня 2013 року за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Черномаз Світлани Миколаїв ни про стягнення боргу за кре дитним договором. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 29 березня 2013 р. було ви несено рішення по цивільній справі за позовом Публічного ак ціонерного товариства «Комер ційний банк «Надра» до Соляніка Олександра Олександровича та Солянік Ольги Аркадіївни про стягнення заборгованості за кре дитним договором. Суд позовні вимоги позивача вирішив задо вольнити. Стягти солідарно з Со ляніка Олександра Олександро вича (ідентифікаційний код 2773900478) та Солянік Ольги Аркадіївни (ідентифікаційний номер 2749813703) на користь Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Надра» заборгованість за договором «Автопакет» № 8/2007/840к/ 26ЗАП від 30 березня 2007 року в сумі 309784,22 грн., яка скла дається з: непогашеної суми кре диту 143526,86 грн., непогашені проценти 105479,78 грн., забор гованість за договором страху вання 1847,18 грн., заборго ваність за процентами та догово ром страхування 1849,50 грн., пені 27120,73 грн., штрафи 28611,98 грн., пеня за договором страхування 656,63 грн. та штраф за договором страхування 691,56 грн.

винесено заочне рішення по цивільній справі № 190/608/13, провадження № 2/190/271/13 за позовом Шорудила Володимира Миколайовича до Шорудило Та мари Федорівни про розірвання шлюбу, яким позов задоволено, шлюб розірвано. Відповідачці Шорудило Тамарі Федорівні, 13.05.1971 року народження, роз'яснюємо, що заочне рішення суду може бути переглянуто су дом, що його ухвалив, за письмо вою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано відповідачем до П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області за ад ресою: м. П'ятихатки, вул. Шев ченка, 114, протягом 10 днів з дня опублікування даного оголошен ня. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 25.06.2012 року було винесе но заочне рішення по цивільній справі № 2/436/591/12 за позо вом Публічного акціонерного то вариства «Державний ощадний банк України», в особі ТВБВ І типу № 10003/0422 філії Дніпропет ровське обласне управління АТ «Ощадбанк» до Свіриденка Вале рія Миколайовича про стягнення заборгованості, в якому позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», в особі ТВБВ І типу № 10003/0422 філії Дніпропет ровське обласне управління АТ «Ощадбанк» задовольнити. Суд вирішив: стягти з Свіриденка Ва лерія Миколайовича на користь Публічного акціонерного товари ства «Державний ощадний банк України», в особі Територіально го відокремленого безбалансово го відділення І типу № 10003/ 0422 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощад банк», заборгованість за кредит ним договором № 741 від 21.07.1995 року в сумі 568,56 грн., яка складається з суми бор гу по кредиту 223,59 грн. та по процентах 344,97 грн. А також сплачений судовий збір в сумі 214,60 грн.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропет ровської області повідомляє, що рішенням суду від 29 липня 2013 року позов Реброва Олек сандра Володимировича, Реб рової Валентини Іванівни до Реброва Володимира Івановича про стягнення грошової ком пенсації за надані кошти для переобладнання (ремонту) жит лового будинку, задоволено. При публікації оголошення Реб ров Володимир Іванович вва жається належно повідомленим про рішення суду. Заяву про пе регляд заочного рішення відпо відачем може бути подано у П'ятихатський районний суд Дзержинський районний суд м. Дніпропетровської області по Кривого Рогу протягом десяти відомляє, що 06 серпня 2013 року днів з дня публікації.

ÇÀ ËÈÏÅÍÜ 2013 ÐÎÊÓ ÏÎÂͲÑÒÞ Ë²Ê²ÄÓÂÀËÈ ÏÎÄÀÒÊβ ÁÎÐÃÈ Ø²ÑÒÜ ÂÅËÈÊÈÕ ÏËÀÒÍÈʲ Про це на брифінгу з журналістами повідомила перший заступник начальника Спеціалізованої державної податкової інспекції по ро боті з великими платниками у м. Дніпропетровську МГУМ Ольга Тісо ва. Вона зазначила, що за січеньлипень 2013 року надійшло в раху нок погашення податкового боргу 25,6 млн. грн. (в т.ч. до держбюд жету 22,6 млн. грн.). За липень поточного року забезпечено надходження коштів у ра хунок погашення податкового боргу до Зведеного бюджету в сумі 4,9 млн. грн., в т.ч. до Державного бюджету 4,8 млн. грн. Також вона відзначила зменшення податкового боргу в липні на 4,7 млн. грн., або на 12,6 відсотка, за рахунок повного погашення боргу по 6 підприємствах на суму 164,6 тис. грн. та за рахунок часткового по гашення боргу по 2 підприємствах на 4,5 млн. грн. Наприкінці заходу Ольга Тісова зауважила, що основні засади роз строчення (відстрочення) грошових зобов'язань визначені статтею 100 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755 VI, а також, що Міністерством доходів і зборів України надано Мето дичні рекомендації щодо встановлення загрози виникнення (нако пичення) податкового боргу для використання при розгляді питань щодо розстрочення (відстрочення) платежів до бюджету. СДПІ по роботі з великими платниками у м.Дніпропетровську Міндоходів

Сдам помещения под офисы, магазин. Удобная погрузкавыгрузка, своя территория. Красная линия, ул. Артема.

Тел.: (050) 8105566, (067) 3405566. Срочно куплю 1комнатную квар тиру. У хозяев! Для себя! Рассмот рю варианты в разных районах го рода. Заранее спасибо хорошим лю дям за звонок. Посредникам не бес покоить! Телефоны: 095 409 87 47 (МТС), 093 757 54 74 (Лайф).

Втрачений номерний знак на трактор К700 А, реєстрацій ний номер 27066 АА, вважати недійсним.


×èòàéòå íà ñàéò³:

30 ВІДПОЧИНЬ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1450

08.08.2013 ð. ¹ 61 (1452)


ВІДПОЧИНЬ! 31

×èòàéòå íà ñàéò³:

08.08.2013 ð. ¹ 61 (1452)

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

«Â³ñò³» ïðîäîëæàþò ïóáëèêàöèþ âêóñíûõ è ëåãêèõ â ïðèãîòîâëåíèè ðåöåïòîâ

ÏÈÐÎÃ Ñ ÑÛÐÎÌ È ÒÂÎÐÎÃÎÌ Изумительный пирог! Тонкое тесто, ароматная начинка! Его можно подать к завтраку, с чашечкой сладкого чая или кофе. Из указанного количества ингредиентов получается 8-10 порций.

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: тесто: Æ яйца - 2 шт. Æ сливочное масло - 100 г Æ соль - 1 ч. л. (без верха) Æ разрыхлитель - 1 ч. л. Æ мука - 200-250 г начинка: Æ творог (6-20%) - 200 г Æ сыр (твердый) - 200 г Æ яйца - 2 шт. Æ чеснок - 2-3 зубчика Æ соль, зелень - по вкусу.

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ ÊÒÎ ÁÛ ÌÎÃ ÏÎÄÓÌÀÒÜ…

> ×òîáû î÷èñòèòü âñå áîðîçäêè è óãîëêè â âàçå èëè êóâøèíå, íàïîëíèòå èõ âîäîé è áðîñüòå äâå òàáëåòêè Àëêà-Çåëüöåðà. Ïóçûðüêè ñäåëàþò âñå çà âàñ. > Ëåãêî çàïðàâèòü îäåÿëî â ïîäîäåÿëüíèê ïîìîãóò ïðèùåïêè. Çàñóíóâ êîíöû îäåÿëà â óãëû, ôèêñèðóåì èõ ïðèùåïêàìè, çàòåì çàïðàâëÿåì îñòàëüíóþ ÷àñòü. > Øêóðêè îò ìàíäàðèíîâ, ïîäñóøåííûå è ðàçëîæåííûå â ïëàòÿíîì øêàôó, îòïóãíóò ìîëü è ïðèäàäóò ëåãêèé àðîìàò. > Îõëàæäåííîé âîäîé ïîñëå âàðêè êàðòîôåëÿ èëè ìàêàðîí ìîæíî ïîëèâàòü êîìíàòíûå öâåòû. Ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà, ñîäåðæàùèåñÿ â íåé, ïîíðàâÿòñÿ âàøèì çåëåíûì ïèòîìöàì.

ÑÌÀÊÎËÈÊÈ ÄËß ÃÀÂ×ÈʲÂ

t Форму немного смазать маслом, выложить тесто, сделать бортики. u На тесто выложить начинку, разровнять.Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать в течение 40-45 минут. Приятного аппетита!

Ó Ñëîâåí³¿ âèïóñêíèöÿ ôàêóëüòåòó æóðíàë³ñòèêè íå çìîãëà çíàéòè ðîáîòó çà ôàõîì ³ ñòàëà âëàñíèöåþ ïåðøî¿ â êðà¿í³ êîíäèòåðñüêî¿ äëÿ ñîáàê. ijâ÷èíà ïî÷àëà ç òîãî, ùî ñïåêëà ê³ëüêà ò³ñòå÷îê äëÿ ïåñèêà ïîäðóãè. ϳñëÿ ñõâàëüíî¿ îö³íêè ÷îòèðèëàïîãî þíà êóë³íàðêà çàïóñòèëà ìàñîâå âèðîáíèöòâî ëàñîù³â. Çàðàç óñ³ ïèð³æêè ³ òîðòèêè âîíà âèï³êຠñàìîòóæêè. Íà÷èíêó âèêîðèñòîâóº ïåðåâàæíî ì’ÿñíó, îäíàê º îñîáëèâ³ ò³ñòå÷êà ³ç òóíöåì. Êð³ì òîãî, âèãàäëèâà æóðíàë³ñòêà âèãîòîâëÿº âåãåòàð³àíñüêó ñìàêîòó äëÿ âëàñíèê³â ïåñèê³â-ëàñóí³â. ○

ÄÁÀÞÒÜ ÏÐÎ ×ÅÑÒÜ

ÑÓÏ Ñ ÈÍÄÅÉÊÎÉ È ÔÀÑÎËÜÞ

ÒÀÁÓ ÍÀ ÄÅÊÎËÜÒÅ

Вместо индейки можно использовать куриное филе или свиные ребрышки. Фасоль подойдет любая - красная, белая, черная. Вместо сырой можно купить консервированную. Количество ингредиентов указано на четырехлитровую кастрюлю.

Ó Ðîñ³¿ ïî÷àëè ñòâîðåííÿ ôåäåðàëüíîãî Êîäåêñó øê³ëüíî¿ ÷åñò³. Ó íüîìó áóäóòü âêàçàí³ ïðàâèëà ïîâåä³íêè òà íîðìè çîâí³øíüîãî âèãëÿäó äëÿ øêîëÿð³â ³ â÷èòåë³â. Òàê, ïåäàãîãàì ïëàíóþòü çàáîðîíèòè ì³í³-ñï³äíèö³, ãëèáîêå äåêîëüòå òà ÿñêðàâèé ìàê³ÿæ. Ùî ñòîñóºòüñÿ ðîñ³éñüêèõ øêîëÿð³â, òî âæå 1 âåðåñíÿ âîíè çäîáóâàòèìóòü çíàííÿ ó ôîðì³, ÿêà ìຠáóòè ñâ³òñüêîþ, ôóíêö³îíàëüíîþ òà çðó÷íîþ. Êîë³ð ³ ôàñîí çàëåæàòèìóòü â³ä êë³ìàòè÷íèõ, íàö³îíàëüíèõ òà ³íøèõ îñîáëèâîñòåé.

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß:

соку (или свежие) - 450 мл Æ соль, перец, зелень - по вкусу

²Ç ÆÓÐÍÀ˲ÑÒÀ  ÊÎÍÄÈÒÅÐÈ

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß:

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: Æ филе индейки - 500 г Æ фасоль - 200 г Æ картофель - 700 г Æ помидоры в собственном

Ö²ÊÀÂÎ

Êóøàòü ïîäàíî!

n Готовим начинку. Зелень мелко нарезать. o Сыр натереть на крупной терке и смешать его с сырыми яйцами. p Добавить творог, выдавленный через чесночницу чеснок, зелень и перемешать. q Немного посолить (если вы используете соленый сыр, солить надо с осторожностью, а можно вообще не солить). r Готовим тесто. Смешать яйца и масло (однородности добиваться необязательно). s Добавить соль, разрыхлитель, муку и замесить тесто.

n Фасоль замочить в холодной воде на 3-4 часа. o Мясо нарезать небольшими кусочками, залить водой, посолить, довести до кипения. p В кипящий бульон добавить фасоль, варить почти до готовности (примерно 30-40 минут). q Картофель почистить, нарезать кубиками или брусочками.

r С помидоров снять шкурку, растолочь ( свежие - натереть на мелкой терке). s После того, как фасоль будет почти готова, добавить картофель, варить 5 минут. t Добавить помидоры, варить до готовности картофеля. Если необходимо - посолить, поперчить. При подаче посыпать зеленью.

ÑÎÂÅÒ ÕÎÇßÉÊÅ

Êàê íå äàòü ðåáåíêó ñêó÷àòü â äîðîãå Ïðåäñòîèò äàëüíÿÿ ïîåçäêà ñ ðåáåíêîì? Ïîäóìàéòå çàðàíåå, ÷åì çàíÿòü ÷àäî â äîðîãå. Âåäü ìàëåíüêèì ïàññàæèðàì íåïðîñòî âûòåðïåòü ÷àñû áåçäåéñòâèÿ, äà åùå è â îãðàíè÷åííîì ïðîñòðàíñòâå

ÍÀÁËÞÄÀÅÌ ÇÀ ÎÁÚÅÊÒÀÌÈ Посмотрите в окно: дорожные знаки, названия сел и поселков объектом исследования может стать все, что угодно. Считайте рекламные щиты, собак, проезжающие автомобили. Можно загадывать что-либо

ßËÎÂÈ×ÈÍÀ Ç ÏÐÎÁ²ÐÊÈ Ó Ëîíäîí³ ïðèãîòóâàëè ³ ç’¿ëè ïåðøèé ó ñâ³ò³ ãàìáóðãåð ³ç ñèíòåçîâàíèì â ëàáîðàòî𳿠øìàòêîì ÿëîâè÷èíè. Â÷åí³ Äîñë³äíèöüêîãî ³íñòèòóòó ͳäåðëàíä³â âèðîñòèëè éîãî ç³ ñòîâáóðîâèõ êë³òèí ìåðòâî¿ êîðîâè. Íà íàóêîâèé ïðîåêò âèòðàòèëè 215 òèñ. ôóíò³â ñòåðë³íã³â. Âèíàõ³äíèêè øòó÷íîãî ì’ÿñà âïåâíåí³, ùî íàéáëèæ÷³ 10 ðîê³â ¿õíüîþ òåõíîëî㳺þ ïî÷íóòü êîðèñòóâàòèñÿ â óñüîìó ñâ³ò³, à ÿëîâè÷èíó ç ïðîá³ðêè ìîæíà áóäå ïðèäáàòè â áóäü-ÿêîìó ñóïåðìàðêåò³. ○

ÂËÀÑÍÈÉ ÐÅÊÎÐÄ

(поезд, корова) и соревноваться, кто Приготовьте в дорогу пару новых первый увидит. игрушек (машинку, маленький кон- ÍÀÊËÅÈÂÀÅÌ ÊÀÐÒÈÍÊÈ структор, фломастеры, мыльные пуЗапаситесь книжкой с наклейками зыри). Выдавайте их не сразу - пусть - кроха с удовольствием ими займется. сохранится интерес. ÑËÓØÀÅÌ ÑÊÀÇÊÈ Малышам от 4-х лет будут интересны игры, в которых с удовольствием примут участие и взрослые путешественники. Вспомните знакомые с детства «Города», «Съедобноенесъедобное», «Летает- не летает».

ÇÀ̲ÍßÒÜ ØÒÓ×ÍÈÌ

ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÑÞÐÏÐÈÇ

ÈÃÐÀÅÌ Â ÑËÎÂÀ

Возьмите с собой диски со сказками и песенками из мультфильмов беспроигрышный вариант!

ÑÎÁÈÐÀÅÌ ÏÀÇËÛ В поезде удобно играть в настольные игры, рисовать, собирать пазлы. Можно немного почитать: не трясет и не укачивает, как в автомобиле. Не забывайте, что для ребенка до 6 лет разминка требуется через каждые 2-3 часа. В поезде малыш меньше ограничен в движении. Путешествуя на авто, приготовься делать небольшие остановки, чтобы он побегал, поиграл.

28 ÃÎÄÈÍ ÍÀ ÄÎØÖ² 35-ð³÷íèé àìåðèêàíñüêèé ìóçèêàíò âñòàíîâèâ ñïîðòèâíèé ðåêîðä. Ñòîÿ÷è íà äîøö³ äëÿ ïëàâàííÿ, çà 28 ãîäèí ÷îëîâ³ê ä³ñòàâñÿ ç Êóáè äî Ôëîðèäñüêî¿ ïðîòîêè, ïîäîëàâøè ïðè öüîìó 178 êì. ϳä ÷àñ ïîäîðîæ³ â³ä÷àéäóõîþ îïàíîâóâàëè ³ âòîìà, ³ ìîðñüêà õâîðîáà, àëå âñå öå êîìïåíñóâàëîñÿ ìàëüîâíè÷èìè êðàºâèäàìè. Êð³ì òîãî, çà ñëîâàìè ìóçèêàíòà, éîãî íåàáèÿê ñòèìóëþâàëî óñâ³äîìëåííÿ çä³éñíåííÿ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè.


ЧЕТВЕР, 8 СЕРПНЯ 2013 РОКУ № 61 (1452)

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Ëþäìèëà Ôîòèåâà: áåãóùàÿ ïî õîëñòàì ÑÅÐÃÅÉ ÔÐÎËÎÂ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН

Åñëè ó âàñ áîëüøèå ïëàíû - äåðæèòå èõ âòàéíå, ïîêà åñòü ðèñê, ÷òî êòî-òî ìîæåò âàì ïîìåøàòü.  ÷åòâåðã îñòåðåãàéòåñü ìîøåííè÷åñòâà è ñîáñòâåííûõ çàáëóæäåíèé.  ïÿòíèöó äåëàéòå ïîêóïêè è êàïèòàëîâëîæåíèÿ. ТЕЛЕЦ

ВЕСЫ

Õîäèòå áîëüøå ïåøêîì, ÷òîáû ïîäíÿòü ôèçè÷åñêèé òîíóñ. Õîðîøî óñòðàèâàòü ðîìàíòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, íàõîäèòü ñ ëþäüìè îáùèå öåëè. Íå äàéòå îáâåñòè ñåáÿ âîêðóã ïàëüöà â ÷åòâåðã èëè íàâÿçàòü âàì ëèøíþþ ðàáîòó â âîñêðåñåíüå.

Íåäåëÿ áëàãîïðèÿòñòâóåò âñåìó, ÷òî äâèæåòñÿ ïî íàêàòàííîé êîëåå. Íå ïåðåãðóæàéòå ñåáÿ äåëàìè. Ðåàëèçóéòå íàêîïèâøèåñÿ æåëàíèÿ, óêðàøàéòå ñâîé äîì, çàíèìàéòåñü âíåøíîñòüþ è çäîðîâüåì. Òùàòåëüíî ïðîñ÷èòûâàéòå ïðåäñòîÿùèå ìåðîïðèÿòèÿ è ñðàâíèâàéòå âàðèàíòû.

Âîçîáíîâèòå èíòåðåñû, ñâÿçàííûå ñ ïðèÿòíûìè çàíÿòèÿìè è êîíòàêòàìè. Ïîåçäêè, ó÷åáíûå ìåðîïðèÿòèÿ, êîìàíäèðîâêè ìîãóò äàòü áîëüøå, ÷åì îæèäàëîñü.  âûõîäíûå áóäåò íåïëîõî ïðåäïî÷åñòü ðàáîòó îòäûõó.

БЛИЗНЕЦЫ

СТРЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Âàì áóäåò ñîïóòñòâîâàòü óäà÷à â ôèíàíñîâûõ è ìàòåðèàëüíûõ âîïðîñàõ. Óñïåøíîå âðåìÿ äëÿ ïðîäàæ è ïîêóïîê. Âàøà èíòóèöèÿ ìîæåò ïîäñêàçàòü íåìàëî ïîëåçíûõ ðåøåíèé îòíîñèòåëüíî âàæíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèé. Âîñêðåñåíüå ïðîâåäèòå â РАК Îðãàíèçóéòå ñâîþ êðóãó ñåìüè. äåÿòåëüíîñòü òàê, КОЗЕРОГ Âû ãîòîâû ðàçðó÷òîáû âñå êîëåñèêè âðàùàøàòü ïðèâû÷íûå ëèñü â íóæíîì íàïðàâëåðàìêè æèçíè ðàäè óòâåðæíèè. Ñåé÷àñ âàì äàíî äåíèÿ ñâîèõ íîâûõ ïðèíöèáîëüøå ïîëíîìî÷èé, è ïîâ. Äåéñòâóéòå ñàìîñòîÿîêðóæàþùèå æäóò îò âàñ òåëüíî. Ïÿòíèöà è ñóááîòà ïîñòàíîâêè íîâûõ çàäà÷. óäà÷íûå äíè äëÿ ñäåëîê è Îñîáåííî ñâîåâðåìåííû êàïèòàëîâëîæåíèé.  äîìàøíèå ïðåîáðàçîâàêîíöå íåäåëè íå áîéòåñü íèÿ. ЛЕВ óñóãóáëåíèÿ â äåëàõ èëè îòíîøåíèÿõ. Èíèöèàòèâà ïåðåõîäèò â âàøè ВОДОЛЕЙ Ñåé÷àñ âû ðóêè. Òåïåðü ìîæíî ðàñàêòèâíî âëèÿåòå ñìîòðåòü ñïèñîê ñâîèõ æåëàíèé è ÷òî-òî ðåàëèçî- íà ñóäüáû äðóãèõ ëþäåé. âàòü.  ïÿòíèöó è âå÷åðîì â Áóäüòå çàãàäî÷íû, ýòî óñèëèò â îêðóæàþùèõ òÿãó ê ñóááîòó õîðîøî äåëàòü îòêðîâåííîñòè. Ïÿòíèöó ïîêóïêè.  âîñêðåñåíüå ïîñâÿòèòå øîïèíãó.  ïîëåçíî ïîïîòåòü íàä äîìàøíèì äåëîì è äîâåñòè âûõîäíûå ñäåëàéòå âèçèòû âåæëèâîñòè è ïîìîãèòå åãî äî óìà. òåì, êòî ñòàð è ñëàá. ДЕВА Êðàñîòà è êîìôîðò РЫБЫ Íåäåëÿ ïîòðåáóåò ñåé÷àñ ÿâëÿþòñÿ íåïðîñòûõ âàæíûìè ôàêòîðàìè ðåøåíèé.  ÷åòâåðã óñïåøíîé äåÿòåëüíîñòè. Ðàçíîîáðàçüòå ñâîé îòäûõ. îñòåðåãàéòåñü îáìàíîâ. Ïÿòíèöà - óäà÷íûé äåíü äëÿ Âàñ ìîãóò ñîáëàçíèòü âñòðå÷è â óçêîì êðóãó.  âûãîäíûì êîìó-òî, íî îáðåìåíèòåëüíûì äëÿ âàñ âûõîäíûå íèêîìó íè÷åãî ìåðîïðèÿòèåì.  âûõîäíûå íå äîêàçûâàéòå. Âàøå ïîñòàðàéòåñü óéòè îò ëþáûõ âðåìÿ åùå ïðèäåò, à íåïðèÿòíîñòåé èçáåæèòå. êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé. Ïðèóìíîæàéòå íàêîïëåíèÿ çà ñ÷åò ðàñøèðåíèÿ äåÿòåëüíîñòè.  âîñêðåñåíüå âîçìîæíû òðåíèÿ ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàçíûõ ïîêîëåíèé. Ïîñòàâüòå ñåáå òðóäíóþ çàäà÷ó, åñëè íå õîòèòå, ÷òîáû ýòî ñäåëàë êòî-òî äðóãîé.

«ÏÎÑËÅ ÍÀÏÈÑÀÍÍÎÃÎ ÌÍÎÞ ÏÎÐÒÐÅÒÀ, ÑËÓ×ÀËÎÑÜ ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎÅ»

Óâèäåâ â ñåìèëåòíåì âîçðàñòå ìîðå, äíåïðîïåòðîâ÷àíêà Ëþäà Ôîòèåâà òâåðäî ðåøèëà ñòàòü õóäîæíèöåé ìàðèíèñòêîé. Ñïóñòÿ äåñÿòèëåòèÿ äåòñêàÿ ìå÷òà ñáûëàñü. Ñåé÷àñ áåç êèñòåé è õîëñòà æåíùèíà íå ïðåäñòàâëÿåò ñâîåé æèçíè. Ýêñêëþçèâíî «Â³ñòÿì» îíà ðàññêàçàëà ïðî òåðàïåâòè÷åñêèé ýôôåêò ìàðèí è êàê ñëîæèëñÿ åå òâîð÷åñêèé ïóòü ВООБРАЖЕНИЕ ТАЛИСМАН - Людмила, почему Вы выбрали такое «неземное» направление в живописи? - Когда мне было 7 лет, мы отдыхали на море. Я любовалась, как искрятся волны под солнечными лучами, как небесная радуга отражается в каплях росы. И изумлялась тому, насколько гармоничные цветовые сочетания сотворены природой. Вместо того, чтобы играть с другими детьми, я, обнаружив, что галька, если ее намочить, становится разноцветной, часами фанатично бегала по берегу в поисках камешков с наиболее необычным рисунком. Тогда впервые и задумалась над тем, как простой смертный мог бы изобразить такую красоту. - По возвращении в город желание творить не исчезло? - Наоборот, уговорила родителей устроить меня на обучение в художественную школу. Во мне кипело желание запечатлеть каждый пейзажный «кадр», передать не просто саму его красоту, а возникающее чувство восторга, при взгляде на необъятные морские просторы. - То есть начинали писать не с натуры? - Если включить немного воображения все получится! Оно, как талисман, с помощью которого производятся чудеса магии в искусстве. Воображение делает чувствительного человека художником, а мужественного героем. Кроме того, волшебный мир искусства по-

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

казывает сама природа. - И что же подтолкОна и есть Великий ху- нуло вернуться к делу всей жизни? дожник! - 10 лет назад дочь поВОЗВРАЩЕНИЕ К дарила мне на день рожПРИЗВАНИЮ дения масляные краски. - Ваш творческий И… понеслось. Я вернупуть как маринистки лась к тому, что терпелисложился сразу? во ожидало меня на про- Реальность оказалась тяжении стольких лет такова, что мне пришлось истинному призванию. кормить семью. С «высо- Начала писать море, кими материями» при- природу, портреты, слошлось повременить. В 1978 вом, все и всех, в различгоду окончила детскую ху- ных жанрах и стилях. дожественную школу, а затем архитектурное отде- БЕСПРЕДЕЛЬНОЕ ление Днепропетровского ИСКУССТВО монтажного техникума. - Людмила, в чем Потом долгое время рабо- особенность Ваших матала главным художни- рин? ком Дворца культуры трубного завода им. Ленина. Также шила на заказ, была менеджером по рекламе и дизайнероммодельером. Но все это время чувствовала, что занимаюсь не своим делом, живу чужой жизнью.

- Море имеет такое количество оттенков, что просто поражает! В работе я использую изумрудную краску, небесно-голубую, кобальт, зеленый, светлый. Особенно эффектно смотрится на фоне этих красок белая пена. Холст грунтую специальным составом, который придает работе высокую эластичность, гигроскопичность, гибкость. Его можно даже не боясь свернуть и транспортировать в любую точку планеты. - Некоторые люди не позируют художникам, опасаясь отдать картине частичку своей души. Что Вы думаете о таком суеверии? - Искусство, продиктованное сердцем, умножает позитивные излучения. Такие работы, кроме эстетического наслаждения, дают еще и немалый терапевтический эффект, но никак не наоборот. Можно ли считать случайностью, когда после написанных мною картин, происходило необъяснимое. Например, однажды мне заказали портрет супружеской пары. Не прошло и года, как у них родился малыш. А ведь до этого много лет они могли только мечтать о ребенке. Жаль, что люди, погрязшие в повседневной рутине, не находят времени и желания остановиться и оглянуться вокруг. Ведь Искусство бессмертно и беспредельно... Как море.

ÂÌÅÑÒÎ ÒÎÃÎ, ×ÒÎÁÛ ÈÃÐÀÒÜÑß, ÈÑÊÀËÀ ÊÀÌÅØÊÈ ÍÀ ÁÅÐÅÃÓ

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Номер підписано до друку 07.08.13 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1354361

1452  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you