Page 1

ÀÏÒÅÊÈ ÑÒÀÍÓÒ «ÏÐÎÇÐÀ×ÍÅÅ» È ÄÎÑÒÓÏÍÅÅ?

ÊÀÐÒÈÍÈ ²Ç ÇÀÏÀÕÎÌ ÊÀÂÈ

2

²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉͲ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ

3

«ÎÁÐ ÀÍÅ» ͲÊÀÑÀ «ÎÁÐÀÍÅ» ÑÀÔÐÎÍÎÂÀ

8

9

ÈÇ ÌÓÇÅÉÍÛÕ ÝÊÑÏÎÍÀÒΠ-  ×ÅÐÅÏÀØÊÈ Êòî áû ìîã ïîäóìàòü, ÷òî ýêñïîíàòû èç ìóçåÿ äíåïðîïåòðîâñêîãî àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü îæèâóò è ïðåâðàòÿòñÿ â ÷åðåïàøåê.  íàñòîÿùèé ìîìåíò «ìàëÿâêè», âûëóïèâøèåñÿ íà ìóçåéíîé ïîëêå ïî ñîñåäñòâó ñ çàñïèðòîâàííûìè çìåÿìè, æèâóò â ñïåöèàëüíîì òåððàðèóìå è ÷óâñòâóþò ñåáÿ íîðìàëüíî. «Çâåçäíàÿ» òðîèöà îñòàíåòñÿ íà êàôåäðå, íî óæå â êà÷åñòâå æèâûõ ýêñïîíàòîâ.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№09 (1400) ³âòîðîê ³âòîðîê,, 05 ëþòîãî 201 20133 ð.

7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÂÊËÀÄ×ÈÊÀÌ ÑÁÅÐÁÀÍÊÀ

ÂÛÏËÀ ÒÛ ÏÐÎÄÎËÆÀ ÂÛÏËÀÒÛ ÏÐÎÄÎËÆÀÒÒ Êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû âêëàä÷èêàì Ñáåðáàíêà áûâøåãî ÑÑÑÐ âîçîáíîâÿòñÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ, ñîîáùèë Ïðåìüåð-ìèíèñòð Íèêîëàé Àçàðîâ. «Õî÷ó óñïîêîèòü: êòî ïîëó÷èë ñîîòâåòñòâóþùóþ ïëàñòèêîâóþ êàðòî÷êó êàê âêëàä÷èê áàíêà áûâøåãî ÑÑÑÐ, òîìó â áëèæàéøåå âðåìÿ Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ ïåðå÷èñëèò íåîáõîäèìûå ñðåäñòâà íà ñ÷åòà â «Îùàäáàíêå», è ýòè âûïëàòû âîçîáíîâÿòñÿ. Î äàòå íà÷àëà âûïëàò áóäåò ñäåëàíî ñïåöèàëüíîå ñîîáùåíèå», - ñêàçàë Ãëàâà ïðàâèòåëüñòâà. ○

ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒÀÀ

ÂÎÇÂÐ ÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÂÅÒ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÂÅÒÀÀ

«Íàøà ìåòà - ñòàòè óí³âåðñèòåòîì ºâðîïåéñüêîãî òèïó»

5

Íåùîäàâíî Äí³ïðîïåòðîâñüêèé äåðæàâíèé àãðàðíèé óí³âåðñèòåò â³äçíà÷èâ 90-ð³÷÷ÿ. Ñüîãîäí³ óí³âåðñèòåòó º ÷èì ïèøàòèñÿ. ³í â³äîìèé ³ â Óêðà¿í³, ³ çà êîðäîíîì ñâî¿ìè íàóêîâèìè øêîëàìè ³ îðèã³íàëüíèìè äîñë³äæåííÿìè. Ñåðåä âèïóñêíèê³â óí³âåðñèòåòó áàãàòî çíàíèõ íàóêîâö³â, ãðîìàäñüêèõ ä³ÿ÷³â, Ãåðî¿â Óêðà¿íè, êåð³âíèê³â ïîòóæíèõ àãðîï³äïðèºìñòâ. Ðåêòîð ÄÄÀÓ Àíàòîë³é Êîáåöü, ç ÿêèì ðîçìîâëÿâ êîðåñïîíäåíò ««Â³ñòåé», òåæ íàâ÷àâñÿ ó íüîìó íüîìó..

Ì²Ñ²ß ÍÀ ×ÅÐÂÎÍÓ ÏËÀÍÅÒÓ

ÓÊÐ À¯ÍÅÖÜ ÌÎÆÅ ÏÅÐØÈÌ ÎÑÅËÈÒÈÑÜ ÍÀ ÌÀÐѲ ÓÊÐÀ¯ÍÅÖÜ ñÿ ó ñòîëè÷íîìó Íàö³îíàëüíîìó àâ³àö³éíîìó óí³âåðñè22-ð³÷íèé ñòóäåíò êè¿âñüêî- òåò³ íà ³íæåíåðà-ìåõàí³êà ç ãî àâ³àö³éíîãî óí³âåðñèòåòó îáñëóãîâóâàííÿ íàçåìíî¿ Äìèòðî Íîñîâ ïðîéøîâ òåõí³êè àåðîïîðò³â. Êð³ì ïîïåðåäíþ ðåºñòðàö³þ ó òîãî, â³í º ëåéòåíàíòîì ãîëëàíäñüêîìó ïðîåêò³ çàïàñó ³éñüêîâî-ïîâ³òðÿMars One, ÿêèé öüîãîð³÷ íèõ ñèë. «ß ïðîñòî çàéøîâ ïî÷íå ïðèéîì çàÿâîê íà íà ¿õí³é ñàéò ³ íàïèñàâ ó÷àñòü ó ìàðñ³àíñüê³é ì³ñ³¿. ëèñòà, â ÿêîìó ïîõâàëèâ çà Õëîïåöü ìîæå ñòàòè ³äåþ òà ïîïðîñèâ, ùîá ìåí³ ïåðøèì ïîñåëåíöåì íàä³ñëàëè íîâó ³íôîðìàö³þ ×åðâîíî¿ ïëàíåòè ³ ëèøèòè- ïðî ïðîåêò», - ðîçïîâ³â ñÿ òàì íàçàâæäè. â³ä÷àéäóõà, ÿêèé îïèíèâñÿ Ñüîãîäí³ Äìèòðî íàâ÷àºòü- ñåðåä ùàñëèâ÷èê³â. Êåð³âÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

íèê ìåäè÷íîãî íàïðÿìêó ïðîåêòó Mars One Íîðáåðò Êðàôò ï³äòâåðäèâ, ùî Íîñîâà ââàæàþòü îäíèì ³ç ïîòåíö³éíèõ êàíäèäàò³â íà ó÷àñòü ó ïîçàçåìí³é ì³ñ³¿. Îô³ö³éíèé â³äá³ð ó÷àñíèê³â çàïëàíîâàíèé íà ïåðøó ïîëîâèíó 2013 ðîêó. Çàðàç â ³íäèâ³äóàëüíîìó ïîðÿäêó îáèðàþòü á³ëüø-ìåíø ïðèäàòíèõ äëÿ ö³º¿ ïîäîðîæ³. Îñíîâíèì ïîáàæàííÿì äî ìàéáóòí³õ «ìàðñ³àí» º ô³çè÷íå ³ ïñèõ³÷íå çäîðî-

13 Óðîê áàñêåòáîëà - îò àìåðèêàíîê

â’ÿ (çîêðåìà, 100%-é ç³ð, «ñïîðòèâíèé» òèñê òà ð³ñò íå âèùå 190 ñì). ²ç øåñòè îáðàíèõ ãðóï, êîæíà ç ÿêèõ ñêëàäàòèìåòüñÿ ç äâîõ ÷îëîâ³ê³â òà äâîõ æ³íîê, çàëèøàòü ì³í³ìóì ÷åòâåðî íàéá³ëüø ã³äíèõ ïðåòåíäåíò³â. Óïðîäîâæ âîñüìè ðîê³â ¿õ ãîòóâàòèìóòü äî ïîëüîòó. À â 2022 ð. - ç Çåìë³ ñòàðòóº êîñì³÷íèé êîðàáåëü, êîìàíäà ÿêîãî â³äïðàâèòüñÿ îáëàøòîâóâàòèñü íà Ìàðñ³.

 Ñåâàñòîïîëü èç Íèêîëàåâà ïîñëå ïëàíîâîãî ðåìîíòà âåðíóëñÿ êîðâåò Âîåííî-ìîðñêèõ Âîîðóæåííûõ ñèë Óêðàèíû «Ïðèäí³ïðîâ’ÿ». Ó íåãî, â ÷àñòíîñòè, âîññòàíîâèëè îáøèâêó êîðïóñà, îòðåìîíòèðîâàëè âèíòîâî-ðóëåâîé êîìïëåêñ è äîííóþ àðìàòóðó. Êîìàíäà êîðàáëÿ óñïåøíî ñïðàâèëàñü ñî âñåìè çàäà÷àìè, â òîì ÷èñëå, âî âðåìÿ ïåðåõîäà ê ìåñòó ïîñòîÿííîé äèñëîêàöèè. Óæå âñêîðå êîðâåò ïðîäîëæèò âûïîëíÿòü çàäàíèÿ â ñîñòàâå áîåâîãî ÿäðà ÂÌÑ Óêðàèíû. ○

«ÇÅÐÍÎÂÛÅ» ÏÀÐÒÍÅÐÛ

ÏÅÐÂÛÉ - ÅÂÐÎÑÎÞÇ Åâðîñîþç îñòàåòñÿ ïåðâûì èìïîðòåðîì óêðàèíñêîãî çåðíà. Íà åãî ðûíîê â 2012 ãîäó íàøà ñòðàíà ïîñòàâèëà 7,7 ìëí. òîíí çåðíà íà 1,9 ìëðä.äîëëàðîâ, èíôîðìèðóåò ïðåññ-ñëóæáà Ìèíàãðîïðîìà. Ñðåäè ëèäåðîâ - òàêæå Åãèïåò è Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ.  òåêóùåì ãîäó Óêðàèíà ïëàíèðóåò ðàñøèðèòü ðûíêè ñáûòà çåðíà è óâåëè÷èòü ýêñïîðò. Ïî ñëîâàì ãëàâû Ìèíàãðîïðîìà Íèêîëàÿ Ïðèñÿæíþêà, â ïðîøëîì ãîäó íàøà ñòðàíà íå òîëüêî îáåñïå÷èëà ïðîäîâîëüñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü âíóòðè ãîñóäàðñòâà, íî è çàêðåïèëà çà ñîáîé ñòàòóñ íàäåæíîãî ïàðòíåðà. ○

ÑÈÍÎÏÒÈÊÈ ÎÁÅÙÀÞÒ

ÒÅÏËÎ È ÑÛÐÎ Â áëèæàéøóþ íåäåëþ â Óêðàèíå ñîõðàíèòñÿ äîñòàòî÷íî âûñîêàÿ äëÿ ýòîãî âðåìåíè ãîäà òåìïåðàòóðà. «Íàèáîëåå íèçêèå òåìïåðàòóðû áóäóò â çàïàäíûõ îáëàñòÿõ ñòðàíû: íî÷üþ - 3-8 ãðàäóñîâ ìîðîçà, äíåì - îêîëî 0. Òåïëåå âñåãî - â þæíûõ, öåíòðàëüíûõ è âîñòî÷íûõ îáëàñòÿõ: íî÷üþ 1-6 ãðàäóñîâ òåïëà, äíåì 4-9, â Êðûìó 10-13», - ñîîáùèë äèðåêòîð Óêðãèäðîìåòöåíòðà Íèêîëàé Êóëüáèäà.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÒÎÐà ÎÂÛÉ ÑÏÎÐ ÒÎÐÃÎÂÛÉ Ìîëäîâà ãîòîâà âåðíóòüñÿ ê ðàññìîòðåíèþ òîðãîâûõ ñïîðîâ ñ Óêðàèíîé â ðàìêàõ Âñåìèðíîé òîðãîâîé îðãàíèçàöèè (ÂÒÎ). Ïî ìíåíèþ Ìîëäîâû, íàøà ñòðàíà íå ñäåðæàëà ñëîâî è íå ëèêâèäèðîâàëà ñ íà÷àëà 2013 ãîäà «äèñêðèìèíàöèîííîå íàëîãîîáëîæåíèå ìîëäàâñêîãî äèâèíà». Ðàíåå Ìîëäîâà óâåäîìèëà ñåêðåòàðèàò ÂÒÎ î òîì, ÷òî Óêðàèíà äèñêðèìèíèðóåò èìïîðò äèâèíà, ïîñêîëüêó ñ 2008 ãîäà ïðèìåíÿåò ê íåìó áîëåå âûñîêóþ ñòàâêó àêöèçà, ÷åì ê àíàëîãè÷íîìó ïðîäóêòó - êîíüÿêó.  íîÿáðå 2011 ãîäà ñòîðîíû ïîîáåùàëè äîñòè÷ü ìèðîâîãî ñîãëàøåíèÿ ïóòåì âçàèìíîé îòìåíû äèñêðèìèíàöèé.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀÑÒÐÎÅÍÛ ÑÅÐÜÅÇÍÎ

ÀÂÈÀÓÄÀÐ ÈÇÐÀÈËß

Íà çàïðîøåííÿ ÷ëåí³â äåïóòàòñüêî¿ ãðóïè GUE/ NGL äåëåãàö³ÿ Äí³ïðîïåòðîâùèíè ïðåçåíòóâàëà åêîíîì³÷í³ òà ³íâåñòèö³éí³ ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó ðåã³îíó â Áðþññåë³. Íàøà îáëàñòü ñòàëà ïåðøîþ â Óêðà¿í³, êîìó ïðèñâÿòèëè ñëóõàííÿ â ªâðîïåéñüêîìó ïàðëàìåíò³

Áîëåå 90% êóáèíöåâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â âûáîðàõ â êóáèíñêóþ Íàöèîíàëüíóþ àññàìáëåþ (îäíîïàëàòíûé ïàðëàìåíò) è îðãàíû ñàìîóïðàâëåíèÿ 15 ïðîâèíöèé ñòðàíû. Ñîãëàñíî ïîäñ÷åòàì èçáèðêîìà, ñâîè ãîëîñà îòäàëè áîëåå 8 ìëí. êóáèíöåâ èç 8,632 ìëí. ÷åëîâåê, ïðîæèâàþùèõ íà Îñòðîâå Ñâîáîäû. Ãëàâà ãîñóäàðñòâà è ñîâåòà ìèíèñòðîâ Êóáû, ãåíåðàë àðìèè Ðàóëü Êàñòðî ïðîãîëîñîâàë â ãîðîäå Ñàíòüÿãî-äå-Êóáà, ãäå åãî âûäâèíóëè êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Íàöèîíàëüíîé àññàìáëåè. Ëèäåð êóáèíñêîé ðåâîëþöèè, 86-ëåòíèé Ôèäåëü Êàñòðî, ëè÷íî ïðîãîëîñîâàë â Ãàâàíå. ○

ÈÑÏÀÍÑÊÈÅ ÏÐÎÒÅÑÒÛ

ÏÐÅÌÜÅÐÀ -  ÎÒÑÒÀÂÊÓ Â èñïàíñêîé ñòîëèöå ïðîøëè àêöèè ïðîòåñòà ñ òðåáîâàíèåì îòñòàâêè ïðåìüåð-ìèíèñòðà Èñïàíèè Ìàðèàíî Ðàõîÿ. Îêîëî 100 ÷åëîâåê, ñêàíäèðóþùèõ ëîçóíãè «Îòñòàâêà!», «Ïðåñòóïíèêè», «Òâîé êîíâåðò - ìîÿ óðåçàííàÿ çàðïëàòà», ñîáðàëèñü âîçëå øòàá-êâàðòèðû ïðàâÿùåé Íàðîäíîé ïàðòèè â Ìàäðèäå. Êðîìå òîãî, â ìèíóâøèå âûõîäíûå ÷åðåç Èíòåðíåò áûë îðãàíèçîâàí ñáîð ïîäïèñåé çà îòñòàâêó Ðàõîÿ. Ïåòèöèÿ ñ äàííûì òðåáîâàíèåì íàáðàëà óæå îêîëî 766 òûñ. ãîëîñîâ.

05.02.2013 ð. ¹ 09 (1400)

²íâåñòèö³éí³ ïåðñïåêòèâè ïðåçåíòóâàëè ªâðîï³

У заході взяли участь віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул, губернатор Дмитро Колєсніков, голова облради Євген Удод, заступник губернатора Андрій Білоусов, президент Дніпропетровської торгово-промислової палати Віталій Жмуренко та керівники найбільших підприємств регіону. Загальну презентацію області провів голова ОДА Дмитро Колєсніков. Він

представив депутатам Європарламенту сучасні програми розвитку і модернізації основних галу-

ÊÓÁÀ ÂÛÁÈÐÀÅÒ

ÏÐßÌÀ ÌÎÂÀ - Ïðîãðåñ ó â³äíîñèíàõ ì³æ ªâðîñîþçîì òà Óêðà¿íîþ äîïîìîæå íàïîâíèòè íîâèì çì³ñòîì ïðîöåñ ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ òà çàïðîâàäæåííÿ ºâðîïåéñüêèõ ö³ííîñòåé íà ð³âí³ ðåã³îí³â, òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

ÂÛÑÎÊÀß ßÂÊÀ

ÎËÅÊÑÀÍÄР²ËÊÓ Ë, â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð: ²ËÊÓË,

ÂÂÑ Èçðàèëÿ ðàçáîìáèëè îáîðîííûé èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð ïîä Äàìàñêîì. Ìèðîâûå ÑÌÈ òàêæå ñîîáùàëè îá àâèàóäàðå ïî àâòîêîëîííå, âîçìîæíî, ïåðåâîçèâøåé îðóæèå èç Ñèðèè â Ëèâàí.  ñâîþ î÷åðåäü, ìèíèñòð îáîðîíû Èçðàèëÿ Ýõóä Áàðàê íàçâàë àâèàóäàð ïî Ñèðèè äîêàçàòåëüñòâîì ñåðüåçíîñòè çàÿâëåíèé î íåäîïóñòèìîñòè ïåðåäà÷è ñîâðåìåííîãî îðóæèÿ èç ñèðèéñêèõ àðñåíàëîâ ëèâàíñêèì áîåâèêàì. Ïîñëå óäàðà èçðàèëüñêèõ ÂÂÑ ñèðèéñêèå âîåííûå ðåøèëè îòâåòèòü, íàöåëèâ ÷åòûðå áàëëèñòè÷åñêèå ðàêåòû «Ñêàä» íà Òåëü-Àâèâ. ○

ÍÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍ²É ÀÐÅͲ

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

ÌÎËÄÀÂÑÊÈÉ ÄÈÂÈÍ

ÎÊÐÅÌÈÌ ÏÓÍÊÒÎÌ ÑÒÀËÀ ÅÊÎËÎò×ÍÀ ÁÅÇÏÅÊÀ

зей регіону: гірничодобувної та металургійної промисловостей, машинобудування, в тому числі - ракетно-космічного, сільського господарства, системи освіти та охорони здоров'я, житлово-комунального господарства. Окремими пунктами на слуханнях розглядались питання впровадження на Дніпропетров-

щині програм екологічної безпеки, енергоефективності та енергозбереження, конверсії підприємств воєнно-промислового комплексу та проектів розвитку місцевого самоврядування. «Екологічна безпека - питання, яке в останні десятиріччя гостро постає перед усіма економічно розвиненими країнами. Саме тому окрему увагу на слуханнях Європарламенту присвячено системі екологічної безпеки регіону. Сьогодні ми продемонстрували європейським політикам, що на Дніпропетровщині

закладається міцний екологічний фундамент», зазначив Дмитро Колєсніков. Віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул висловив упевненість, що слухання стануть потужним імпульсом для подальшого активного співробітництва та реалізації спільних проектів на рівні країн та регіонів. У Брюсселі також відбулись зустрічі Олександра Вілкула із Єврокомісаром з регіонального розвитку Йоганесом Ханом та віце-президентом Європарламенту Алехо Відалем-Куадрасом.

ßʲÑÒÜ ÎѲÒÈ

Ñòóäåíòñòâî - ìàéáóòíº Äí³ïðîïåòðîâùèíè ○

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Ó 2013 ðîö³ â îáëàñò³ ðîçïî÷íåòüñÿ ðåàë³çàö³ÿ ïåðøîãî â Óêðà¿í³ ïðîåêòó «Study in Dnipropetrovsk Region» («Íàâ÷àéòåñÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ðåã³îí³»), ÿêèé äîçâîëèòü çàëó÷èòè ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â äî íàâ÷àííÿ â ì³ñöåâèõ âèøàõ. Òàêå çàâäàííÿ ïîñòàâèâ ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ï³ä ÷àñ íàðàäè ç ðàäîþ ðåêòîð³â

Ó 2013-ÌÓ ÑÒÀÐÒÓÞÒÜ ÄÂÀ ÏÐÎÅÊÒÈ

Губернатор зазначив, що у 2013 році на Дніпропетровщині стартують 2 нові проекти у галузі вищої освіти. Перший - «Підвищення привабливості вищої освіти ре-

гіону». Його мета - залучення більшої кількості студентів з інших регіонів і країн до вишів нашої області. Другий - «Підвищення конкурентоспроможності ви-

пускників ВНЗ». Його мета - відповідність вищої освіти потребам ринку праці і світовим стандартам. Для цього активно впроваджується система «ВНЗ - перше ро-

боче місце», проводяться «Ярмарки вакансій». Дмитро Колєсніков також провів зустріч зі студентами Національного гірничого університету. Під час заходу йшлося про забезпечення випускників вишів Дніпропетровщини роботою, про міжнародне співробітництво з провідними університетами світу тощо.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

05.02.2013 ð. ¹ 09 (1400) ○

ϲÄÑÓÌÊÈ ² ÏËÀÍÈ

³äðîäæóþ÷è ³ñòîð³þ, áóäóþ÷è ìàéáóòíº ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐ ÀÂÒÎÐÀÀ ÒÒÀÀ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

В цей день у Дніпропетровську відбувся перший етап ХХ конференції обласної організації ПР. У ньому взяли участь віце-прем’єрміністр, голова ДОО ПР Олександр Вілкул, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Темник, голова ОДА Дмитро Колєсніков, голова облради Євген Удод та 358 делегатів від міських і районних організацій партії. Олександр Вілкул підбив підсумки ро-

ШАНА ГЕРОЯМ

віце-прем’єр-міністр, голова ДОО ПР Олександр Вілкул, голова фракції ПР в облраді Євген Удод та голова обласної Ради ветеранів Станіслав Шевченко підписали тристоронню угоду про спільні дії. В її рамках в області заплановані широкоСПІЛЬНІ ДІЇ масштабні заходи з 2 лютого, у день нагоди 70-річчя виз70-річчя Сталін- волення Дніпропетградської битви, ровщини від фашистботи за 2012 рік та поставив перед партійцями завдання на 2013-й. Під час конференції губернатора Дмитра Колєснікова було обрано першим заступником голови Дніпропетровської обласної організації ПР.

ських загарбників та 70-річчя Перемоги. Вони, зокрема, включають проведення в школах «Уроків мужності», створення в Дніпропетровську Алеї Героїв та унікального Музею фортифікації Великої Вітчизняної, реалізацію військово-патріотичного проекту «70-річчя битви за Дніпро» тощо.

З нагоди 70-річчя Сталінградської битви Олександр Вілкул та Дмитро Колєсніков зустрілися з ветеранами територіального Центру соцобслуговування Жовтневої райради в Дніпропетровську та привітали їх із знаменною датою. Олександр Вілкул подякував сивочолим героям за те, що захистили світ, відродили з попелища війни Батьківщину та вручив їм квіти й подарунки. Також у цей день віце-прем’єр зустрівся з учасником бойових дій під Сталінградом Оленою Тарасовою.

ÍÎÂÈÍÈ

ϲÄÏÈÑÀÍÎ ÒÐÈÑÒÎÐÎÍÍÞ ÓÃÎÄÓ

Ìèíóëî¿ ñóáîòè ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóëèñü ÷èñëåíí³ ïàðò³éí³ çàõîäè.  îáëàñíîìó öåíòð³, çîêðåìà, ïðîéøëà êîíôåðåíö³ÿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ ÏÐ ÏÐ,, áóëî ï³äïèñàíî òðèñòîðîííþ óãîäó ïðî ñï³ëüí³ ä³¿ ì³æ Ïàðò³ºþ ðåã³îí³â òà Ðàäîþ âåòåðàí³â ВАЖЛИВІ РІШЕННЯ

ÍÀ ̲ÆÍÀÐÎÄÍÎÌÓ ÔÅÑÒÈÂÀ˲

²ÄÇÍÀ ×ÈËÈ ÍÀØÈÕ Â²ÄÇÍÀ×ÈËÈ Ñîë³ñòè 5 òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè âçÿëè ó÷àñòü ó ìóçè÷íîìó ôåñòèâàë³ «Âðîöëàâñüêà êóòÿ», ùî ïðîõîäèâ ó ì³ñò³ Âðîöëàâ ó Ïîëüù³. Çà ï³äñóìêàìè ôåñòèâàëþ âîíè íàãîðîäæåí³ ïîäÿêîþ Ïî÷åñíîãî êîíñóëà óêðà¿íè ¥æå´îæà Äç³êà òà ãîëîâè Ðàäè óêðà¿íö³â ó Ïîëüù³ ²ãîðÿ Ñîëîìîíà. Âïðîäîâæ ôåñòèâàëþ «Âðîöëàâñüêà êóòÿ» â³äáóëèñü òðè êîíöåðòè íàøèõ êîëåêòèâ³â, à ñàìå: ó Ðàä³ óêðà¿íö³â, Âðîöëàâñüêîìó óí³âåðñèòåò³ òà â ì³ñò³ Ñâºæàâà. ○

ÇÀÁÎÐà ÎÂÀͲÑÒÜ ÑÊ ÎÐÎ×ÓªÒÜÑß ÇÀÁÎÐÃÎÂÀͲÑÒÜ ÑÊÎÐÎ×ÓªÒÜÑß

ÏÎÂÅÐÒ ÀÞÒÜ ÇÀÐÎÁËÅÍÅ ÏÎÂÅÐÒÀÞÒÜ Çà äàíèìè äåðæàâíî¿ ñëóæáè ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè Äí³ïðîïåòðîâùèíà çà ï³äñóìêàìè 2012 ðîêó ñêîðîòèëà çàáîðãîâàí³ñòü ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà 30,1%. Âñåóêðà¿íñüêèé ïîêàçíèê ñêîðîòèâñÿ íà 8,6%. Ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó çàáîðãîâàí³ñòü ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè â îáëàñò³ ñêëàëà áëèçüêî 10,4 ìëí. Öå íàéêðàùèé ïîêàçíèê ñåðåä ïðîìèñëîâèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè. ßê ïîâ³äîìèâ ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðî Êîëºñí³êîâ, íàðàç³ â ðåã³îí³ ðîçðîáëåíî ùîì³ñÿ÷íèé ãðàô³ê ïîäàëüøî¿ ë³êâ³äàö³¿ çàáîðãîâàíîñò³. ○

ÍÎÂÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÂÅÒÅÐÀͲ ÏÐȲÒÀËÈ Ç² ÇÍÀÌÅÍÍÎÞ ÄÀÒÎÞ

ÍÀÂ×À ÒÜ Ë²ÊÀв ÍÀÂ×ÀÒÜ

²ÇÈÒ ÌÈÒÖß

̳ñòî ïîáà÷èòü «Îáðàíå» Ñàôðîíîâà

«ÊÐÓà ËÈÉ ÑҲ˻ «ÊÐÓÃËÈÉ

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ÍÀ ÂÈÑÒÀÂÖ² ÌÀÉÑÒÐÀ ÏÎÍÀÄ 80 ÐÎÁ²Ò

1 ëþòîãî ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó õóäîæíüîìó ìóçå¿ â³äáóëîñü óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ âèñòàâêè ðîá³ò «Îáðàíå» ðîñ³éñüêîãî õóäîæíèêà ͳêàñà Ñàôðîíîâà, ÿêèé º îäíèì ³ç íàéâ³äîì³øèõ ³ íàéóñï³øí³øèõ ìèòö³â ñó÷àñíîñò³. Ó çàõîä³ âçÿâ ó÷àñòü ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä На виставці майстра представлені понад 80 його робіт-натюрморти, портрети, пейзажі та сюжетні композиції сюрреалістичного характеру. Виставка триватиме до 17 березня.

Ó 2012 ðîö³ â îáëàñò³ äëÿ öåíòð³â ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè áóëî çàêóïëåíî ïîíàä 10 òèñ. îäèíèöü ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ. Öüîãî ðîêó ³äåíòè÷íèì îáëàäíàííÿì îñíàùåíî îáëàñíèé íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé öåíòð ç ïèòàíü çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè-ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè. Äëÿ òîãî ùîá ñ³ìåéí³ ë³êàð³ îòðèìàëè ïðàêòè÷í³ íàâè÷êè ðîáîòè ç íîâèì îáëàäíàííÿì, ó íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîìó öåíòð³ ðîçïî÷àòî òðåí³íãè. Äî ê³íöÿ ëþòîãî òðåí³íãè ïðîéäóòü 106 ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â îáëàñò³.

«Приведення у відповідність до міжнародних стандартів експозиційної зали нашого художнього музею відкрило перед нами можливості приймати виставку «Нормандія у

живописі», нині - роботи Нікаса Сафронова», - зазначив голова облради. Того ж дня Євген Удод зустрівся з художником. Голова облради розповів Нікасу Сафронову про ми-

стецтво Петриківського розпису та його презентацію в Європейському парламенті. На згадку про наш регіон Євген Удод вручив гостю петриківський сувенір та висловив сподівання, що, завдяки великому майстрові, про це народне мистецтво дізнаються в усьому світі.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ ÐÎÇÂÈÒÊÓ Ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä ïðîâ³â çàñ³äàííÿ «êðóãëîãî ñòîëó» ç êåð³âíèêàìè ïåðåðîáíèõ ï³äïðèºìñòâ, ñ³ëüãîñïâèðîáíèêàìè òà íàóêîâöÿìè. ³í çâåðíóâ óâàãó ó÷àñíèê³â íàðàäè íà ñâîº÷àñíå ïðîâåäåííÿ òåíäåðíèõ ïðîöåäóð ³ çàáåçïå÷åííÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ Äí³ïðîïåòðîâùèíè ïðîäóêö³ºþ, ùî âèðîáëÿºòüñÿ íà ï³äïðèºìñòâàõ îáëàñò³ ç ì³ñöåâî¿ ñèðîâèíè. Çà ñëîâàìè ãîëîâè îáëàñíî¿ ðàäè, íàø ðåã³îí îäèí ç íåáàãàòüîõ â Óêðà¿í³, ÿêèé çàáåçïå÷óº íàñåëåííÿ îñíîâíèìè ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ âëàñíîãî âèðîáíèöòâà. Ò³ëüêè ìèíóëîãî ðîêó çðîñòàííÿ âèðîáíèöòâà ì'ÿñíî¿ ïðîäóêö³¿ ñêëàëî 300 òîíí. Ìàéæå íà 2 òèñ. òîíí çá³ëüøèëîñÿ âèðîáíèöòâî ìîëîêà, íà 200 òèñ. - ÿºöü.  ö³ëîìó, çà îáñÿãàìè âèðîáíèöòâà õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â òà íàïî¿â Äí³ïðîïåòðîâùèíà âõîäèòü ó òð³éêó íàö³îíàëüíèõ ë³äåð³â.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ МІСТА ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

05.02.2013 ð. ¹ 09 (1400)

ÂÈÌÓØÅͲ² ÊÐÎÊÈ

Ðåîðãàí³çàö³ÿ çàðàäè îïòèì³çàö³¿ ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÊÎÍÒÐÎËÜͲ ÐÅÉÄÈ Òîð³ê ó ì³ñò³ ïðîâåäåíî 18 ðåéä³â ç êîíòðîëþ çà ïðîäàæåì íåïîâíîë³òí³ì àëêîãîëþ òà ñèãàðåò. Îáñòåæåíî 120 îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè ó 30% ïåðåâ³ðåíèõ çàêëàä³â óñòàíîâëåíî ôàêòè ïîðóøåíü. Ñï³âðîá³òíèêè ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ ïðèòÿãëè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ 45 ïðàö³âíèê³â òîðã³âë³ ³ íàêëàëè øòðàôè ó ðîçì³ð³ â³ä 510 äî 850 ãðí. íà êîæíîãî. Êîíòðîëüíî-ïåðåâ³ðî÷íà ðîáîòà ó öüîìó íàïðÿìêó òðèâàòèìå ³ öüîãî ðîêó.

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÒÂÎÐ×Å ÄÎDzËËß Ïîíàä 6,5 òèñ. ä³òåé, 950 ç ÿêèõ - ñîö³àëüíî-íåçàõèùåíèõ êàòåãîð³é, â³äâ³äàëè ìèíóëîð³÷ êëóáè ïîçàøê³ëüíî¿ ðîáîòè, ÿê³ ïðàöþþòü ó ôîðì³ ãóðòêîâî¿ òà êëóáíî¿ ðîáîòè. Çàãàëîì ó ä³òåé º çìîãà â³äâ³äóâàòè ïîíàä 100 ãóðòê³â ð³çíèõ íàïðÿìê³â, ó ÿêèõ âèêëàäà÷³ íàâ÷àþòü ¿õ á³ñåðîïëåò³ííþ, ìàëþâàííþ, êâ³ë³íãó, ãîí÷àðíîìó ðåìåñëó, äåêóïàæó, êîíñòðóþâàííþ êîðàáë³â òîùî. Äëÿ þíèõ ñïîðòñìåí³â ïðàöþþòü ôóòáîëüí³ òà òåí³ñí³ ñåêö³¿, òàêîæ ä³òëàõè ìîæóòü çàéìàòèñÿ ã³ìíàñòèêîþ ³ òàíöÿìè. ○

ÎÔÎÐÌËÅÍÍß ÇÀÏÈҲ Öèìè äíÿìè â³äáóëàñÿ íàðàäà ³ç âèêîðèñòàííÿ ôîíä³â îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Óâàãó ïðèñóòí³õ çîñåðåäèëè íà ïðàâèëüíîñò³ îôîðìëåííÿ çàïèò³â äëÿ ô³íàíñóâàííÿ. Çàãàëîì, ìèíóëîãî ðîêó îáëàñíèé ôîíä îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ïðîô³íàíñóâàâ 21 çàõ³ä, çîêðåìà 7 - ó Ï’ÿòèõàòñüêîìó ðàéîí³. ○

̲ÑÒßÍÈ ÐÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ ÂÈÊÎÐÈÑÒÎÂÓÞÒÜ ÂÎÄÓ

Сьогодні зрозуміло одне - на підприємстві тривають суттєві зміни. За словами заступника міського голови Дніпропетровська Володимира Медведчука, таким чином намагаються оптимізувати витрати. Але, незважаючи на недофінансованість, минулоріч за гроші міськбюджету (7,8 млн. грн.) та лищ Мирне та Краснопілля; ÊÎÌÅÍÒÀÐ ˆ модернізували очисні споруди Кайдацької насосної станції. Крім того, намагаючись заощадити, спеціаçàñòóïíèê ìåðà: лісти підприємства щоро- Ñüîãîäí³ Äí³ïðîïåòку замінюють обладнання ðîâñüêà ì³ñüêà ðàäà íå менш енергоємним. А ðîçãëÿäຠïèòàííÿ саме: ïðèâàòèçàö³¿ âîäîêàíàëó X Встановлюють нові âîíî çàëèøàºòüñÿ регулятори тиску на водоâëàñí³ñòþ ì³ñòà. Âçàãàë³ ó провідних мережах. íàñ ùå íåìຠY Обладнують автотехï³äïðèºìñòâ, ÿê³ á çìîãëè ніку системами GPS-наâçÿòè íà ñåáå òàêèé вігації. ñåðéîçíèé ñòðàòåã³÷íèé Щодо ситуації зі звільîá’ºêò. неннями на «Дніпроводоканалі», то зі слів в.о. диза власний кошт (близько 3 млн. грн.) на водоканалі реставрували та змінили 3 деяке обладнання. Зокрема: ˆ збудували водовід на ж/м Кротова, частині се-

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÌÅÄÂÅÄ×ÓÊ,

Ï’ßÒÈÕÀÒÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

×ó òêè íàâêîëî ÊÏ ×óòêè «Äí³ïðîâîäîêàíàë» ïîøèðþþòüñÿ ç íåáóâàëîþ øâèäê³ñòþ. Îäí³ ñòâåðäæóþòü, ùî ï³äïðèºìñòâî ÷åðåç áàíêðóòñòâî çáèðàþòüñÿ ïåðåäàòè ïðèâàòíèì ³íâåñòîðàì, ³íø³ - í³áèòî âîíî çäຠñòàðå îáëàäàííÿ íà ìåòàëîáðóõò ìåòàëîáðóõò,, à ïðàö³âíèê³â çâ³ëüíÿº íåçàêîííî

ÊÐÈÂÎвÇÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÇÌÀÃÀÍÍß ÐÎÇÓÌÍÈÊ²Â Ó Êðèâîìó Ðîç³ ïðîâåëè ïåðøèé ì³ñüêèé òóðí³ð ç «Ùî? Äå? Êîëè?» ñåðåä ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³. Çìàãàííÿ â³äáóëèñü ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Ðîçâèòîê ³íòåëåêòóàëüíîãî ðóõó íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³». ²íòåëåêòóàëè ó ñêëàä³ 27 êîìàíä ïðåäñòàâèëè ìîëîäøó òà ñòàðøó ë³ãè ó÷í³â. Ó õîä³ ãðè âñ³õ ïðèºìíî âðàçèëà êîìàíäà ñåðåäí³õ êëàñ³â ÇÎØ ¹ 60 «²íñàéò ïëþñ». Ó ñòàðø³é ë³ç³ ñåðåä 17 êîìàíä ïåðåì³ã «71 ÊÌ» ç³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ¹ 71.

ÍÀ 150 Ì ÍÀ ÄÎÁÓ ÇÍÈÇÈËÎÑÜ ÑÏÎÆÈÂÀÍÍß ÂÎÄÈ

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: Œ 3451 ïðàö³âíèê - ñüîãîäí³ ó «Äí³ïðîâîäîêàíàë³»; Œ 3216 ãðí. - ñåðåäí³é ðîçì³ð çàðïëàòè íà ï³äïðèºìñòâ³;

Œ íà 2 ìëí. ãðí. íà ì³ñÿöü çìåíøèëèñÿ âèòðàòè ÷åðåç ñêîðî÷åííÿ øòàòó;

Œ íà 76% ïîêðèâ ìèíóëîð³÷ ôàêòè÷í³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà ð³âåíü ä³þ÷èõ òàðèô³â íà âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ;

Œ 73,6 ìëí. ãðí. - çáèòêè ï³äïðèºìñòâà çà ìèíóëèé ð³ê; Œ áëèçüêî 2 òèñ. êì òðóá âîäîïîñòà÷àííÿ òà ñò³ëüêè æ -

âîäîâ³äâåäåííÿ ó âëàñíîñò³ «Äí³ïðîâîäîêàíàëó»;

Œ ïîíàä 6 êì ìåðåæ âîäîïðîâîäó òà êàíàë³çàö³¿ â³äðåìîíòóâàëè â ì³ñò³ òîð³ê. ректора комунального підприємства Костянтина Орла, минулоріч їхній штат дійсно зменшився на 233 особи: 118 працівників звільнили за законом - з повною виплатою вихідної допомоги, крім того, зняли 115 вакантних посад. Такі заходи необхідні, аби скоротити фонд зарплати і втриматися на плаву. А в

цьому, як виявилося, допомагають і дніпропетровці. Так, за останні роки у місті знизився рівень споживання води. Якщо раніше «зливалося» 600 тис. кубометрів на добу, то сьогодні - лише 450. На «Дніпроводоканалі» впевнені, що, перш за все, це пов’язано з більш раціональним використанням ресурсу.

ÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈ

Íàãðàäû - ñàìûì àêòèâíûì ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

 Äíåïðîïåòðîâñêîé ìýðèè ñîñòîÿëñÿ ïëåíóì ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ. Ïî÷åòíûé ãîñòü ìåðîïðèÿòèÿ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè Ïàðòèè ðåãèîíîâ Àëåêñåé Òèøêèí ðàññêàçàë î ïëàíàõ ðàáîòû îðãàíèçàöèè íà 2013 ã. è ÷åñòâîâàíèè ïàìÿòíûõ äàò Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

 ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÀÕ ÏÎÌÎÙÜ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ

Обращаясь к присутствующим, Алексей Тишкин от имени председателя областной организа-

ции ПР Александра Вилкула поблагодарил ветеранов за поддержку на выборах в Верховную

Раду Украины, а самым активным вручил памятные часы и грамоты. Также он обратил внимание на то, что приоритетными направлениями деятельности областной и городской партийных организаций остаются поддержка пожилых людей, ветеранов,

испытавших на себе тяготы войны, сохранение исторической правды о героизме нашего народа. В частности, на минувшей неделе во всех городах и районах области прошли митинги, приуроченные к 70-летию победы в Сталинградской битве.


ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

05.02.2013 ð. ¹ 09 (1400) ○

ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

«Íàøà ìåòà - ñòàòè óí³âåðñèòåòîì ºâðîïåéñüêîãî òèïó» ÍÀÒÀË²ß Á²ËÎÂÈÖÜÊÀ, ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎ ÄËß «Â²ÑÒÅÉ», ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

У ДЕСЯТЦІ КРАЩИХ - Анатолію Степановичу, за радянських часів Дніпропетровський сільськогосподарський інститут був одним із провідних у Союзі. І нині аграрний університет залишається передовим. - За часів СРСР інститут входив у п’ятірку кращих сільськогосподарських ВНЗ Союзу. А в останні п’ять років ми стабільно - у десятці кращих України. - Маєте якісь родзинки, що роблять університет відмінним від інших? - Звісно, маємо. Наприклад, це унікальна школа рекультивації земель, заснована понад 50 років тому. Придніпров’я - техногенно навантажений регіон. Щороку десятки тисяч гектарів землі, на якій видобували корисні копалини відкритим способом, потребують рекультивації, зокрема сільськогосподарської. Біля м.Орджонікідзе маємо унікальний полігон - єдиний у світі стаціонар, де відстежуємо методи рекультивації, вплив різних технологій вирощування сільськогосподарських культур на відновлення родючості земель, напрацьовуємо практичні рекомендації підприємствам. Також у нас діє наукова школа з контролю якості сільськогосподарської продукції та продуктів харчування. Створили відповідний центр (НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК) з комплексом лабораторій, де можна перевірити продукцію на залишки антибіотиків, нітратів, пестицидів,

Íàðîäèâñÿ: ó 1955 ð. â ñìò Ìåæîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³. Îñâ³òà: ôàêóëüòåò ìåõàí³çàö³¿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ÄÑò (1978 ð.). Íàóêîâà ä³ÿëüí³ñòü: àâòîð ïîíàä 480 íàóêîâèõ ðîá³ò, êåð³âíèê íàóêîâî¿ øêîëè ÄÄÀÓ «Çåìëåðîáñüêà ìåõàí³êà». Ìຠïîíàä 200 àâòîðñüêèõ ñâ³äîöòâ ³ ïàòåíò³â íà âèíàõîäè. Çâàííÿ òà â÷åíèé ñòóï³íü: êàíäèäàò òåõí³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, àêàäåì³ê ÀÍ Âèùî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè, çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê îñâ³òè Óêðà¿íè.

«Ó ÍÀÑ Ä²ª ÍÀÓÊÎÂÀ ØÊÎËÀ Ç ÊÎÍÒÐÎËÞ ßÊÎÑÒ²» шкідливі речовини, то їх залишки виводяться з організмів тварин і птиці, й таке м’ясо підходить навіть дітям.

- Знаю, є ще одна родзинка університету - органічне землеробство. - Так, досліджуємо технології вирощування сільськогосподарських культур без застосування хімічних засобів. Нашій науковій школі гумінових речовин в АПК більше 60 років. Результати її роботи

ÍÎÂÈÍÈ

ØÒÐÈÕÈ ÄÎ ÏÎÐÒÐÅÒÀ ÀÍÀÒÎË²ß ÊÎÁÖß:

ГМО тощо. Виходимо на міжнародний рівень і збираємося отримати міжнародний сертифікат. Центр має замовлення з усієї України. Це і товаровиробники, і мережі супермаркетів, що реалізують їхню продукцію, і жителі Дніпропетровщини, які хочуть знати, чим харчуються. - Чи багато гидоти у продуктах виявляєте? - По-різному - залежно від совісті виробників. Сучасні технології вирощування птиці й худоби передбачають використання різних кормових добавок (преміксів), які сприяють інтенсивному росту і накопиченню маси. Крім того, під час лікування тварин використовують антибіотики. Якщо ж перед забоєм витримувати певний період і не використовувати

ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

визнані на міжнародному рівні, і на її базі у нас відкритий центр органічного землеробства. - Нові спеціальності плануєте відкривати? - Сьогодні маємо 25 спеціалізацій за 12 напрямами. За останні роки ми відкрили такі спеціальності, як «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «садово-паркове і

²ÑÒÎÐÈ×ÍÀ ÄβÄÊÀ Äí³ïðîïåòðîâñüêèé äåðæàâíèé àãðàðíèé óí³âåðñèòåò (ÄÄÀÓ) âåäå â³äë³ê ñâîãî ³ñíóâàííÿ ç 1922 ðîêó, êîëè íà áàç³ Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó áóëî ñòâîðåíî çîîòåõí³÷íèé ³íñòèòóò, ÿêèé ó 1934 ðîö³ ïåðåâåëè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê ³ ïåðåéìåíóâàëè ó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèé (ÄÑò). Ñüîãîäí³ öå áàãàòîïðîô³ëüíèé íàâ÷àëüíî-íàóêîâî-âèðîáíè÷èé êîìïëåêñ. Äî éîãî ñêëàäó, êð³ì ÄÄÀÓ, âõîäÿòü 6 àãðàðíèõ êîëåäæ³â òà äåñÿòêè ô³ë³é êàôåäð íà ïåðåäîâèõ ï³äïðèºìñòâàõ.

лісове господ а р ство», «фінанс и » , «маркетинг», «технологія зберігання і переробки зерна». Уже цього року плануємо набір з нової спеціальності «водні біоресурси та аквакультура». Згодом сподіваємося на підготовку фахівців із землевпорядкування та земельного кадастру. Постійно вивчаємо ринок і реагуємо на зміни в аграрному виробництві. - Справді, кваліфікованих кадрів в АПК нині гостро не вистачає. - Наші випускники, які навчаються за рахунок бюджетних коштів, гарантовано мають перше робоче місце. За підтримки облдержадміністрації і облради проводимо «Ярмарки вакансій», в яких беруть участь представники агробізнесу, і випускники мають можливість укласти договори на працевлаштування. Крім того, працюємо із старшокласниками сільських шкіл декількох областей. Два роки тому в рамках сільськогосподарського кластера, започаткованого за ініціативи Олександра Вілкула і його безпосередній підтримці,

ми відкрили 36 філіалів кафедр на агрофірмах. Цю роботу продовжуємо і сьогодні.

ЗНАЙОМСТВО З НАЙКРАЩИМ - Анатолію Степановичу, розкажіть про міжнародну співпрацю. - Плідно співпрацюємо з науково-дослідними центрами Європи, Азії, Америки, брали участь у багатьох міжнародних проектах з університетами Німеччини, Франції, Нідерландів, США, Бразилії, Китаю та інших країн. Зокрема виграли і вже завершуємо міжнародний проект програми ТЕМPUS «Магістерський курс «Експертиза та контроль якості продуктів харчування» на основі стандартів ЄС». Щороку 60-70 наших студентів від’їжджають на практику або навчання за кордон. Сприяємо тому, щоб наша молодь знайомилася з найкращим, що є в Європі, грунтовно вивчала мову. - З якими планами університет дивиться у майбутнє? - Маємо високу мету - стати університетом європейського типу. Для цього реорганізуємо навчальний процес, змінюємо підхід до наукової, виховної роботи. Але формально для підтвердження статусу європейського вишу маємо пройти акредитацію у Гаазькому міжнародному центрі. Його вимоги нам прийнятні.

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÍÎÂÅ ÆÈÒËÎ Ó ì³ñò³ â 2013-2014 ðîêàõ çàïëàíîâàíî ââåñòè â åêñïëóàòàö³þ 5 òèñ. êâ. ì æèòëà. Çà ðàõóíîê êîøò³â ì³ñüêáþäæåòó ïëàíóºòüñÿ ðîçïî÷àòè áóä³âíèöòâî 9-ïîâåðõîâîãî æèòëîâîãî áóäèíêó ³ç äâîõ áëîê-ñåêö³é íà áóëüâàð³ Ãåðî¿â. Êð³ì òîãî, ïðîäîâæàòü ðåêîíñòðóêö³þ òà ðîçøèðåííÿ ñåðåäíüî¿ øêîëè ¹27 ó ñåëèù³ Ðîìàíêîâå. À íà âèêîíàííÿ äåðæàâíî¿ ö³ëüîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ïðîãðàìè «Õîêåé Óêðà¿íè» ðîçïî÷íóòü áóä³âíèöòâî ñïîðòèâíî¿ ñïîðóäè ç³ øòó÷íèì ëüîäîì íà 1500 ì³ñöü. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÅËÅÊÒÐÎÍÍÀ ×ÅÐà ×ÅÐÃÀÀ Ïîíàä 450 äí³ïðîïåòðîâö³â óæå ñêîðèñòàëèñü åëåêòðîííîþ ñèñòåìîþ êåðóâàííÿ ÷åðãîþ â Öåíòð³ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëó㠫³äêðèòà âëàäà» Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêðàäè. Òàêå íîâîââåäåííÿ çàïî÷àòêîâàíå ó ãðóäí³ ìèíóëîãî ðîêó. Äàíà ñèñòåìà äîçâîëÿº â³äâ³äóâà÷àì ñòåæèòè çà ÷åðãîþ òà óíèêàòè ïëóòàíèíè. Äëÿ òîãî, ùîá ñêîðèñòàòèñÿ åëåêòðîííîþ ÷åðãîþ, íåîáõ³äíî îçíàéîìèòèñÿ ç ³íôîðìàö³ºþ, ðîçì³ùåíîþ íà åêðàí³ òåðì³íàëó òà îáðàòè ïîòð³áíó ïîñëóãó. ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÇÌÀà ÀÍÍß Ç ÃÐ ÀÖ²¯ ÇÌÀÃÀÍÍß ÃÐÀÖ²¯ Ó ì³ñò³ âñüîìå â³äáóâñÿ ÷åìï³îíàò ³ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè «Êàçêîâ³ ñí³æèíêè». Ó íüîìó âçÿëà ó÷àñòü á³ëüø í³æ ñîòíÿ þíèõ ñïîðòñìåíîê ç Êðèâîãî Ðîãó, Îëåêñàíäð³¿, ʳðîâîãðàäà òà Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Ìàñó âðàæåíü ïîäàðóâàâ ãîñòÿì âèñòóï âèõîâàíèöü ñòàðøî¿ ãðóïè ñåêö³¿ õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè òðåíåðà ijàíè Ìàñþòè. Íàéêðàùèõ íàãîðîäèëè êóáêàìè, ìåäàëÿìè, ãðàìîòàìè òà ñîëîäêèìè ïðèçàìè. ÎÐ ÄÆ ÎͲʲÄÇÅ ÎÐÄÆ ÄÆÎͲʲÄÇÅ

ÌÎÄÅÐͲÇÓÞÒÜ ØÊÎËÈ Öüîãîð³÷ ó ì³ñò³ ïëàíóþòü ìîäåðí³çóâàòè äâ³ øêîëè. Âëàñíå îïàëåííÿ ç’ÿâèòüñÿ â øêîë³ ¹ 5, à â íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ ¹2 ïî÷íåòüñÿ áóä³âíèöòâî ñïîðòçàëó. Ïðîãðàìà ðåìîíòó òà ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºêò³â íà 2013 ð³ê ïåðåäáà÷ຠòàêîæ áóä³âíèöòâî ñèñòåìè àâòîíîìíîãî îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ äëÿ äèòÿ÷îãî ñàäêà ¹ 17.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

05.02.2013 ð. ¹ 09 (1400)

ØËßÕ Ó ÁÀ ÒÜʲÂÑÒÂÎ ÁÀÒÜʲÂÑÒÂÎ

Ìàéáóòí³ì óñèíîâèòåëÿì äîïîìîæóòü òðåíåðè ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

²ÍÂÅÑÒÓÞÒÜ Ó ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ Îáñÿã ïðÿìèõ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é ó ì³ñò³ â 2012 ðîö³ ñòàíîâèâ 91,9 ìëí. äîëàð³â ÑØÀ, ïðîãíîç íà 2013 ð³ê - 94,6 ìëí. äîëàð³â ÑØÀ. Çà îáñÿãàìè çàëó÷åíèõ êîøò³â ì³ñòî ïîñ³äຠòðåòº ì³ñöå â îáëàñò³. Çíà÷í³ îáñÿãè ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó ñïðÿìîâàí³ ó ïðîìèñëîâ³ñòü - 71,4% â³ä çàãàëüíîãî ¿õ îáñÿãó, îïåðàö³¿ ç íåðóõîì³ñòþ -24,1%. Íà áóä³âíèöòâî ñïðÿìîâàíî 2,2% çàãàëüíîãî îáñÿãó ïðÿìèõ ³íîçåìíèõ âêëàäåíü.

ÍÎÂÈÍÈ ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÍÀÑϲÂÀËÈ ÍÀ ÃÐ ÀÍ-Ïв ÃÐÀÍ-Ïв ijâ÷àòà ç âîêàëüíîãî àíñàìáëþ «Ñï³âî÷³ ìàëüâè» ïåðåìîãëè íà ̳æíàðîäíîìó êîíêóðñ³ «Ãðàíä Ìüþç³ê», ùî â³äáóâñÿ ó ïîëüñüêîìó ì³ñòå÷êó Ñâ³äíèöÿ. Ïåðøèé äîñâ³ä ó çìàãàííÿõ òàêîãî ð³âíÿ âèÿâèâñÿ äëÿ þíèõ ñï³âà÷îê íàïðî÷óä âäàëèì. ijâ÷àòà âçÿëè Ãðàí-ïð³, à òðè ñîë³ñòêè «Ìàëüâ» ùå é ïîñ³ëè ïåðø³ ì³ñöÿ ó ñâî¿õ â³êîâèõ êàòåãîð³ÿõ. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÍÅÇÀÕÈÙÅÍÈÌ Ì³ñüêà ðàäà çàòâåðäèëà ïîëîæåííÿ ïðî íàäàííÿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè æèòåëÿì Äí³ïðîäçåðæèíñüêà çà ðàõóíîê êîøò³â ì³ñüêîãî áþäæåòó. Äîêóìåíò âèçíà÷ຠóìîâè òà ïîðÿäîê ¿¿ íàäàííÿ äëÿ ï³äòðèìêè íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ. ³äòàê äîïîìîãà íå ìຠïîñò³éíîãî õàðàêòåðó, à º äîäàòêîâîþ äî ³ñíóþ÷îãî äîõîäó ³ ìîæå íàäàâàòèñÿ íå ÷àñò³øå îäíîãî ðàçó íà ð³ê çà êðàéíüî¿ íåîáõ³äíîñò³. ○

Áàæàºòå ñòàòè ïðèéîìíèìè áàòüêàìè, âèõîâàòåëÿìè äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó ÷è îï³êóíàìè? Âàì ãîòîâ³ ïðèéòè íà äîïîìîãó ñïåö³àë³ñòè, ÿê³ íàâ÷àòèìóòü äîðîñëèõ ³ç ìàéáóòíüî¿ ðîäèíè çà äîïîìîãîþ îáîâ'ÿçêîâèõ êóðñ³â

ÇÀ ÁÀÒÜÊÀÌÈ ÑÏÎÑÒÅвÃÀÞÒÜ ÏÑÈÕÎËÎÃÈ

ЗБИРАЄМО ДОКУМЕНТИ Спочатку необхідно звернутися із заявою в регіональний відділ освіти з проханням дати висновок про можливість бути усиновителями чи прийомними батьками. До заяви додають такі документи: Š копію свідоцтва про шлюб, якщо заявник одружений (одружена); Š довідку з місця роботи із зазначенням займаної посади та заробітної плати або копію декларації про доходи; Š медичний висновок про стан здоров'я кандидата в усиновителі. Далі проводиться огляд житлово-побутових умов громадянина України, який бажає взяти дитину та готується остаточний висновок щодо того, чи відповідає кандидатура усім вимогам. За законом, термін підготовки виснов-

ÇÀÍßÒÒß ÒÐÈÂÀÞÒÜ Â²Ä 5 ÄÎ 10 ÄͲÂ

ÂÀÆËÈÂÎ ÇÍÀ ÒÈ ÇÍÀÒÈ

ку - 10 днів з часу подачі за- під час яких за допомогою яви. психологів відпрацьовуватимуться найменші тонЦІКАВІ КУРСИ кощі ситуації, яка може виУ Дніпропетровському никнути з приходом дітей у міському центрі соціальних нову родину. Кваліфіковані служб для сім'ї, дітей та мотренери розкажуть майлоді кожному усиновителю, бутнім батькам про те, як опікуну та вихователю диможна допомогти адаптутячих будинків сімейного ватися дитині. типу запропонують пройти Під час тренінгів, способов'язкові курси. На них навчать як поводити себе з терігаючи за батьками, психлопчиками та дівчатками, хологи дадуть рекоменщо втратили родину. Занят- дації, якої статі і віку дититя зазвичай тривають від на більше підійде. По закінп'яти до десяти днів, вони ченні курсів відвідувачі задуже цікаві та корисні. Зок- нять отримають спеціальні рема, вони передбачають свідоцтва про те, що моспеціальні лекції, тренінги, жуть взяти дитину. Постав-

3 Ïðèéîìíèì áàòüêîì àáî âèõîâàòåëåì äèòÿ÷îãî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó ìîæå ñòàòè ïîâíîë³òí³é ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè, íåçàëåæíî â³ä òîãî, ïåðåáóâຠâ³í ó øëþá³ ÷è í³. 3 Ó êàíäèäàò³â ó ïðèéîìí³ áàòüêè íå ïîâèííî áóòè ïñèõ³÷íèõ çàõâîðþâàíü, íàðêîòè÷íî¿ òà àëêîãîëüíî¿ çàëåæíîñò³, ïðî ùî ñâ³ä÷èòèìå âèñíîâîê ìåäè÷íî¿ êîì³ñ³¿. леному на облік кандидатові в усиновителі дадуть направлення в заклад, де живуть сироти.

ÊÎÌÅÍÒ ÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒ ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀÀ

²ÍÍÀ ÔÀ ÒÍÅÂÀ, ÔÀÒÍÅÂÀ, äèðåêòîð Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì'¿, ä³òåé òà ìîëîä³: - Âèõîâàííÿ á³îëîã³÷íèõ ³ ïðèéîìíèõ ä³òåé â³äð³çíÿºòüñÿ, àäæå äî îñòàíí³õ ïîòð³áíî çíàéòè îñîáëèâèé ïåäàãîã³÷íèé ï³äõ³ä, äàâàòè ¿ì á³ëüøå òåïëà ³ óâàãè.

ÑÅ̲ÍÀÐ

ÀÊÒÓ ÀËÜͲ ÏÈÒ ÀÍÍß ÀÊÒÓÀËÜͲ ÏÈÒÀÍÍß ÏÎÄÀ ÒÊÎÂÎà ΠÏÎÄÀÒÊÎÂÎà ÒÊÎÂÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÀ ×åðãîâèé ñåì³íàð äëÿ ïðåäñòàâíèê³â ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó ùîäî îáãîâîðåííÿ çì³í â îïîäàòêóâàíí³, íàëàãîäæåííÿ ïàðòíåðñüêèõ â³äíîñèí ç ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â òà âïðîâàäæåííÿ ïðîãðàìè ë³áåðàë³çàö³¿ ïîäàòêîâî¿ ïîë³òèêè â³äáóâñÿ â Äϲ ó ʳðîâñüêîìó ðàéîí³ ì.Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Ïîäàòê³âö³ ³íôîðìóâàëè ïðèñóòí³õ ïðî àêòóàëüí³ çì³íè â ïîäàòêîâîìó çàêîíîäàâñòâ³, çîêðåìà, ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê, ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü, ðåñóðñíèõ ïëàòåæ³â, ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á. Òàêîæ áóëè ðîçãëÿíóò³ ïèòàííÿ ïåðåõîäó íà íîâ³ ãðóïè ñïðîùåíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ, äåêëàðóâàííÿ äîõîä³â ãðîìàäÿí, îòðèìàíèõ ïðîòÿãîì 2012 ðîêó, ëåãàë³çàö³¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, íàëåæíîãî îôîðìëåííÿ òðóäîâèõ â³äíîñèí ç íàéìàíèìè îñîáàìè, ïåðåâàã åëåêòðîííèõ ïîñëóã òà ñåðâ³ñ³â, ÿê³ íàäàþòü ïîäàòêîâ³ îðãàíè ïëàòíèêàì ïîäàòê³â. Íàòàë³ÿ Ãîðÿíà, çàâ³äóâà÷ ñåêòîðà

ÎËÜÃ ÎËÜÃÀÀ ÏÅÐÎÂÀ

Êîëè÷åñòâî ñîòðóäíèêîâ Äíåïðîïåòðîâñêîãî ãîðñîâåòà ñîêðàòèëîñü íà 15 ÷åëîâåê. ÒÒàêîå àêîå ðåøåíèå ïðèíÿëè äåïóòàòû íà 31-é î÷åðåäíîé ñåññèè Кроме того, были внесены изменения и в структуру исполнительных органов горсовета. В частности:

ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÛÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

 ãîðñîâåòå óïîðÿäî÷èëè øòàò прекратило свою деятельность, как юридическое лицо, управление охраны культурного наследия, оно вошло в состав департамента коммунального хозяйства и капитального строительства горсовета; организационный отдел, а также отдел кадро-

вой работы и протокольных мероприятий объединили в управление организационно-кадровой работы; департамент международных связей и инвестиционных проектов реорганизован в управление международных связей; департамент промышленности, энергетики и предпринимательства - в департамент промышленности, предпринимательства и инвестиций.

×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÜ ÃÎÐÑÎÂÅÒÀ - 675 ×ÅËÎÂÅÊ

Окончательная численность сотрудников горсовета и исполкома, утвержденная депутатами, составила 675 человек. Что касается персоналий, то первым заместителем городского головы назначен Владимир Мелещик, заместителями городского головы - Владимир Медведчук, Ирина Зайцева, Елена Лозенко, Николай Отченко и Александр Рудяк. По словам Владимира Мелещика, ныне идет работа по упорядочению штатов и в райсоветах Днепропетровска. Количество работников планируется сократить на 25%.


МИРСЬКІ СПРАВИ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

05.02.2013 ð. ¹ 09 (1400) ○

ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ

Èç ìóçåéíûõ ýêñïîíàòîâ - â ÷åðåïàøêè

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Âîèñòèíó, ïðèðîäà ùåäðà íà ñþðïðèçû. Êòî áû ìîã ïîäóìàòü, ÷òî ìóçåéíûå ýêñïîíàòû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îáó÷åíèÿ ñòóäåíòîâ, â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü îæèâóò è ïðåâðàòÿòñÿ â ÷åðåïàøåê. Î òîì, êàê ýòî ïðîèçîøëî, «Â³ñòÿì» ðàññêàçàë äåêàí ôàêóëüòåòà âåòåðèíàðíîé ìåäèöèíû Äíåïðîïåòðîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà, äîöåíò Èâàí Áèáåí

ÁÎÐÞÒÜÑß Ç ÎÆÈвÍÍßÌ

ÏÎÄÀÒÎÊ ÍÀ ÃÀÇÈÐÎÂÊÓ

ПОМОГЛИ ЖАРА И ИНСТИНКТЫ

НЕ ЖДАЛИ, НЕ ГАДАЛИ На кафедре анатомии университета есть музей. По словам Ивана Андреевича, активное участие в пополнении его экспозиции принимают наши горожане. Так же получилось и с ожившими экспонатами. В конце мая прошлого года бывший студент принес сюда около десятка яиц, отложенных его питомицей, болотной черепахой. Предыдущие кладки были «пустыми», поэтому он решил, что лучшее место для очередной порции яиц - по соседству с заспиртованными змеями на музейной полке. Никто не думал, что

ÁÎËÎÒÍÛÅ ×ÅÐÅÏÀÕÈ ÆÈÂÓÒ ÄÎ 120 ËÅÒ

из них «вылупятся» детеныши, ведь для этого нужны особые условия. В первозданном виде яйца пролежали все лето и часть осени. Однажды во время занятий студенты и сотрудники кафедры обратили внимание на то, что три яйца разбиты. Сначала решили, что это - результат чьей-то неосторожности, а потом заметили на полу крошечную черепашку, больше похожую на жука. Еще двух новорожденных обнаружили под мебелью.

Специалисты приписывают случившееся инстинкту выживания, который очень сильно развит у всех животных. В природе яйца черепах «зреют» в рыхлом влажном песке при температуре 28-30 0С. «Музейным» черепашкам хватило коробки, сыгравшей роль инкубатора, и летней жары. В настоящий момент они живут в специальном террариуме, чувствуют себя нормально. Решен и вопрос об их дальнейшей судьбе: «звездная» троица останется на кафед-

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ, ×ÒÎ…  âîäå ÷åðåïàõà ëîâèò íàñåêîìûõ, èõ ëè÷èíîê, ðàêîîáðàçíûõ, ìîëëþñêîâ, ãîëîâàñòèêîâ, ëÿãóøåê, òðèòîíîâ è ðûáó. Íà áåðåãó îíà îõîòèòñÿ íà æóêîâ, ÷åðâåé, ìîêðèö è ìîëëþñêîâ. À åùå ñ àïïåòèòîì åñò ìÿãêèå ÷àñòè âîäíûõ è ïðèáðåæíûõ ðàñòåíèé.

ÐÎÑÒ «ÌÓÇÅÉÍÛÕ» ÌÀËÛØÅÉ ÎÊÎËÎ 3 ÑÌ ре, но уже в качестве живых экспонатов. Крохам еще расти и расти: за год будут прибавлять всего по сантиметру. «Мы пока не можем определить их пол и дать имена, но когда они подрастут, обязательно это сделаем», - говорит Иван Бибен. Тем, кто хочет обзавестись черепахой, стоит обратить внимание на рекомендации знатоков. Нельзя содержать ее в грязной воде без суши и обогрева; кормить только сырым мясом или растительным кормом и давать масляные витамины «на глаз». А если ваша рептилия обрастает водорослями - ни в коем случае не чистить грубыми щетками и не удалять роговые щитки.

ÇÀÏÎÂÅÄÍÛÅ ÌÅÑÒÀ

Çâåðüå ðåøèëî çàïóòàòü ñëåäû? ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

Íåñìîòðÿ íà ïîãîäíûå êàòàêëèçìû, ýêîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ â Äíåïðîâñêî-Îðåëüñêèé çàïîâåäíèê âñå-òàêè ñîñòîÿëàñü! Åå ñïàñ ñíåã, êîòîðûé è çàñòàâèë ãîòîâÿùèõñÿ ê ïîõîäó ëþáèòåëåé ïðèðîäû ñðî÷íî ñîðâàòüñÿ ñ íàñèæåííûõ ìåñò è ðâàíóòü â çàïîâåäíûå ìåñòà Именно наличие снега и вносило смысл в этот поход ведь его участники должны были посчитать следы зверей и

предоставить результаты своих исследований сотрудникам заповедника. Предполагалось, что эти данные помогут определиться с численностью обитателей заповедной зоны. Однако представшая перед экологами картина повергла их в смятение. «Наш маршрут

(а он составил 12 пройденных за 4,5 часа километров) был буквально истоптан звериными следами. Похоже, выпавший снег взбодрил «население» заповедника и вдохновил выйти на прогулку», - говорит младший научный сотрудник заповедника Дмитрий Ганжа.

Исследователи обнаружили следы 60 зайцев, 73 косуль, 28 кабанов, одной лисицы и одной дикой собаки. Впрочем, скоро выяснилось, что почти все вышедшие на прогулку животные накидывали несколько кругов, и, следовательно, их количество надо делить

надвое. «Ничего, сотрудники заповедника потом сведут дебет с кредитом», прокомментировал практическую составляющую экспедиции ее организатор Алексей Малеваный. Ну а то, что участники похода не встретили ни одного зверя, ничуть их не расстроило. «Это же не зверинец. И если животные не захотели показать себя людям, значит, на это у них есть свой резон», - заметили по этому поводу Александр Атаманюк и Анастасия Онуфриева.

Ó ãðàôó äîõîäó áþäæåòó Âåëèêîáðèòàí³¿ ïðîïîíóþòü âêëþ÷èòè ïîäàòîê íà ãàçîâàí³ íàïî¿. Òàêèì ÷èíîì ó Òóìàííîìó Àëüá³îí³ çáèðàþòüñÿ áîðîòèñü ç îæèð³ííÿì. Êð³ì òîãî, ÿê ïîâ³äîìëÿº BBC News, çà äîïîìîãîþ ïîäàòêó â 20 ïåíñ³â ç êîæíîãî ë³òðà ãàçîâàíèõ íàïî¿â áþäæåò Âåëèêîáðèòàí³¿ çì³ã áè îòðèìóâàòè äîäàòêîâî ì³ëüÿðä ôóíò³â ñòåðë³íã³â íà ð³ê. Çà äàíèìè àãåíòñòâà, áðèòàíö³ âæèâàþòü á³ëüøå 5,7 ìëí. ë³òð³â ãàçîâàíî¿ âîäè íà ð³ê. ○

ÎÁ²ÃÍÀËÈ ÀÂÒÎ

ÏÎÏÓËßÐͲ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÈ Âåëîñèïåäè ó Ôðàíö³¿ çà ïîïóëÿðí³ñòþ îá³ãíàëè àâòî. Íàâðÿä ÷è öå ìîæíà íàçâàòè ðåâîëþö³ºþ â ñôåð³ òðàíñïîðòó, àëå âñå ÷àñò³øå íà âóëèöÿõ ö³º¿ êðà¿íè ìîæíà çóñòð³òè ëþäåé, ÿê³ ïåðåñ³ëè ç êîìôîðòàáåëüíèõ àâòî íà âåëîñèïåäè. Ç êîæíèì ðîêîì ÷èñëî ëþáèòåë³â åêîëîã³÷íîãî òðàíñïîðòó çðîñòàº. Ñòàòèñòèêà ãîâîðèòü ïðî òå, ùî çàðàç âåëîñèïåä º â êîæíîãî äðóãîãî ôðàíöóçà. Äî òîãî æ, ó 2012 ðîö³ ¿õ âèêîðèñòîâóâàëè ÷àñò³øå, í³æ àâòîìîá³ë³. ○

ßÉÖß ÄÈÍÎÇÀÂвÂ

ÏÐÎÄÀÞÒÜ ÇÀÄÀÐÌÀ ßéöÿ äèíîçàâð³â âàðò³ñòþ ï³ä 200 òèñÿ÷ äîëàð³â â ²í䳿 ïðîäàþòü ìàéæå çàäàðìà. Ñêàì’ÿí³ë³ ÿéöÿ ìîæíà â³ëüíî çáèðàòè íà ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 89 ãåêòàð³â â îêðóç³ Äõàð, äå ðàí³øå áóëè ãí³çäà äèíîçàâð³â. Õî÷à â÷åí³ âèÿâèëè öå ì³ñöå ùå â 2007 ðîö³, äî öèõ ï³ð éîãî í³ÿê íå îáãîðîäèëè. ̳ñöåâ³ æèòåë³, ÿê³ íåçíàéîì³ ç ³ñòèííîþ ö³íí³ñòþ ÿºöü, çáèðàþòü ¿õ ³ çáóâàþòü êîíòðàáàíäèñòàì ïî 500 ðóï³é (áëèçüêî 9 äîëàð³â), à ò³ ïîò³ì ïðîäàþòü ¿õ çà ñïðàâæíüîþ ö³íîþ ïàëåîíòîëîãàì. ÇÀ вÂͲ ÏÐÀÂÀ

ÎÄßÃÍÓÒÜ ÁÐÞÊÈ Ó÷îðà ôðàíöóçüêå âèäàííÿ Ïàð³çüºí ïîâ³äîìèëî ïðî òå, ùî ì³í³ñòð ç ïðàâ æ³íîê Ôðàíö³¿ ñêàñóâàëà çàêîí 1800 ðîêó, ÿêèé çàáîðîíÿâ ïàðèæàíêàì íîñèòè áðþêè â ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ. «Çàêîí 1800 ðîêó íåñóì³ñíèé ç ïðèíöèïàìè ð³âíîñò³ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê, ïðîïèñàíèõ ó êîíñòèòóö³¿ êðà¿íè», - öèòóº âèäàííÿ çàÿâó ì³í³ñòðà. Õî÷ ôàêòè÷íî çàêîí óæå äàâíî íå ä³ÿâ, àëå áîðö³ çà ïðàâà æ³íîê äîìàãàëèñÿ îô³ö³éíîãî ñêàñóâàííÿ öüîãî äîêóìåíòà.


8 ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

05.02.2013 ð. ¹ 09 (1400) ○

ÍÎÂÎÅ ÍÀ ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÐÛÍÊÅ

Àïòåêè ñòàíóò «ïðîçðà÷íåå» è äîñòóïíåå? ÊÎÌÌÅÍÒ ÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÀ

ÎËÜà ÎËÜÃÀÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

ÏÀÂËÎÃÐ ÀÄÑÜÊÈÉ ÐÐÀÉÎÍ ÀÉÎÍ ÏÀÂËÎÃÐÀÄÑÜÊÈÉ

Ó ÐÎÄÈÍÈ - Þ²ËÅÉ Äèòÿ÷èé áóäèíîê «Ìîÿ ðîäèíà» â³äçíà÷èâ ñâ³é ïåðøèé þâ³ëåé. Ó öüîìó çàêëàä³ íîâîãî òèïó ìåøêàþòü ä³òè-ñèðîòè òà ä³òè, ïîçáàâëåí³ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ â³ä 3 äî 18 ðîê³â. Íà ñüîãîäí³ ó äèòáóäèíêó ñòâîðåíî âñ³ óìîâè, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ ñ³ì’¿. Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà çàêëàäó Ìèõàéëà Øàïîâàëîâà, òîð³ê ÷îòèðüîõ éîãî âèõîâàíö³â âëàøòóâàëè äî ïðèéîìíèõ ðîäèí.

ÍÎÂÈÍÈ ÖÀÐÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÏÐÈÂÅÇËÈ «ÆÈÒÒß» Êîëåêòèâ íàðîäíîãî âîêàëüíîãî àíñàìáëþ «Á³ëà àêàö³ÿ» ç Öàðè÷àíñüêîãî ðàéîíó çàâ³òàâ ³ç òâîð÷èì â³çèòîì äî ñåëà Âàñèë³âêà Êîáåëÿöüîãî ðàéîíó, ùî íà Ïîëòàâùèí³. Êð³ì ñâÿòêîâîãî êîíöåðòó, ñï³âàêè ïðèâåçëè ùå é ì³í³-ïðîãðàìó ìîëîä³æíîãî ãóðòó «Æèòòÿ», ÷ëåíè ÿêîãî âõîäÿòü äî ñêëàäó âîêàëüíîãî àíñàìáëþ. Òàê³ êîíöåðòè ñòàþòü òðàäèö³éíèìè, ïåðåðîñòàþ÷è â òâîð÷ó äðóæáó ì³æ ðàéîíàìè. ○

ÑÎÔ²¯ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÐÅÑÒ ÀÂÐÓÞÒÜ «ÊÓ ËÜ ÒÓÐÓ» ÐÅÑÒÀÂÐÓÞÒÜ «ÊÓËÜ ËÜÒÓÐÓ» Ó çäàíîãî â åêñïëóàòàö³þ â 70-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ Áóäèíêó êóëüòóðè, ùî ó ñåë³ Ìàð’¿âêà, ç ÷àñîì ñòàâ ïðîò³êàòè äàõ òà ðóéíóâàòèñÿ ï³äëîãà. ³äòàê îñíîâíèì çàâäàííÿì äëÿ ìåøêàíö³â ñåëà ñòàëî ïðèäáàííÿ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â äëÿ ðåìîíòó áóä³âë³. Ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè êåð³âíèêè àãðîôîðìóâàíü ïðèâåçëè 24 êóáîìåòðè ë³ñó òà 600 ëèñò³â øèôåðó. Íà ñüîãîäí³ âæå âèêîíàëè 50% çàïëàíîâàíèõ ðåìîíòíèõ ðîá³ò. ○

ÆÎÂÒ² ÂÎÄÈ

ÏÎÆÅÆÍÀ ÁÅÇÏÅÊÀ Äëÿ òîãî ùîá ðîç’ÿñíèòè íàñåëåííþ ïðàâèëà ïîæåæíî¿ áåçïåêè ó ïîáóò³, â ì³ñò³ ïðîéøëè ðåéäîâ³ ïåðåâ³ðêè Äåðæòåõíîãåíáåçïåêè. ²íñïåêòîðè ïåðåâ³ðèëè ïðîòèïîæåæíèé ñòàí ïîìåøêàíü, ïðîâåëè ç ãîñïîäàðÿìè ³íñòðóêòàæ³ ç ïðàâèë áåçïå÷íî¿ ïîâåä³íêè ó ïîáóò³ òà ðîçäàëè ³íôîðìàö³éí³ ëèñò³âêè. Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëèëè áóäèíêàì, äå ïðîæèâàþòü íåçàõèùåí³ âåðñòâè íàñåëåííÿ, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ îïàëåííÿ åëåêòðîîáëàäíàííÿ àáî ïå÷³.

Íå ôàêò ôàêò,, ÷òî èìåííî íåäàâíåå ëèøåíèå ëèöåíçèè îäíîé èç äíåïðîïåòðîâñêèõ àïòåê, íå ñóìåâøåé îáåñïå÷èòü ñâîáîäíîãî äîñòóïà ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè, ïîáóäèëî ÓÓêðàèíó êðàèíó ïðèñòóïèòü ê ïåðåñìîòðó äîêóìåíòîâ, ïîçâîëÿþùèõ ôàðìàöåâòàì âåñòè èõ õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü. È, òåì íå ìåíåå, îäíèì èç ãëàâíûõ èçìåíåíèé Ëèöåíçèîííûõ óñëîâèé ÿâëÿåòñÿ îáóñòðîéñòâî àïòåê ïàíäóñàìè è ïîäúåìíûìè ìåõàíèçìàìè БЕЗ УЩЕМЛЕНИЯ ПРАВ «Внедрение надлежащей аптечной практики», которым ныне активно занимаются Министерство здравоохранения и Государственные службы: по лекарственным средствам и вопросам регуляторной политики уже привели к закрытию (с 1 января 2013 года) аптечных киосков. Как говорит и.о. начальника Госслужбы Украины по лекарственным средствам в Днепропетровской области Егор Волков, аннулирование этих субъектов хозяйствования вряд ли ущемит права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь - уж слишком некачественными были оказываемые там услуги. Между тем, так можно сказать и о более масштабных «фигурах» на отечествен-

Åà ÎÐ ÂÎËÊÎÂ, ÅÃÎÐ è.î. íà÷àëüíèêà ÃÃîññëóæáû îññëóæáû ïî ëåêàðñòâåííûì ñðåäñòâàì â îáëàñòè: - Îñîáîå íåïðèÿòèå ïðåäñòàâèòåëåé ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà âûçûâàåò èçìåíåíèå ê Ëèöåíçèîííûì óñëîâèÿì, êîòîðîå êàñàåòñÿ îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïà âî âñå àïòåêè ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè. Ïîíÿòíî, ÷òî îáîðóäîâàíèå ïàíäóñîâ è ïîäúåìíèêîâ òðåáóåò íåìàëûõ äåíåæíûõ çàòðàò. Îäíàêî è Ìèíçäðàâ, è íàøà ñëóæáà êàòåãîðè÷åñêè íàñòàèâàåì íà âûïîëíåíèè ýòîãî òðåáîâàíèÿ.

ÏÀÍÄÓÑÛ - ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÅ ÓÑËÎÂÈÅ ном фармацевтическом рынке. По итогам проверок прошлого года в Украине лишились лицензии 549 аптек, или 16% от общего их количества. Именно стремление привести деятельность фармацевтической отрасли к международным стандартам и побудило Минздрав издать проект приказа «О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой, розничной торговли лекарственными средствами».

ТИМУРОВЦЫ НЕ ОДОБРИЛИ БЫ… Ныне обсуждение изменений и дополнений к своду правил, по которым достаточно долго строили свою деятельность аптеки страны, сопровождается бурными дискус-

ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÈ ÌÎÆÅÒ ÊÀÆÄÛÉ

сиями и даже сопротивлением представителей фармацевтического рынка. Недовольство у них, например, вызывает требование о «прозрачности» деятельности - то есть, необходимости проведения торговых операций через кассовые аппараты. По мнению инициаторов новшества, оно позволит лучше контролировать оборот лекарственных средств. «А как быть нам?» - спрашивают предприниматели, работающие на едином налоге. Достаточно неординарным и спорным является также запрет отпуска медпрепаратов несовершеннолетним. С одной стороны, эта мера призвана контролировать потребление лекарственных средств детьми. Однако не приведет ли она к возникновению абсурдных ситуаций, когда дети или подростки не смогут купить лекарства больным родителям, немощным старикам? Тимуровцы это новшество уж точно не одобрили бы…

ГДЕ ПУСТО СТАНЕТ ГУСТО? Новые требования предполагают также четкое следование нормам доступности. Вновь открываемая аптека должна находиться от «коллеги» на расстоянии не менее 300 метров - правда, если речь идет о городах-миллионниках. В небольших населенных пунктах аптекам разрешено соседствовать друг с другом на расстоянии полукилометра. «Это требование направлено на равномерность дислокации аптек, - говорит Егор Волков. - В Днепропетровске, например, они садятся друг другу на голову в центре города, в районе железнодорожного вокзала. А вот в рабочих районах их нужно искать днем с огнем». Новые правила призваны приблизить

ËÈØÈËÈ ËÈÖÅÍÇÈÈ 549 ÀÏÒÅÊ фармацевтические услуги и к сельским жителям. Так, представители этого бизнеса - в случае, если создают десять новых аптек, одну из них обязательно должны открыть в селе. Изменения к Лицензионным условиям планируют принять в начале апреля, и у общественности еще есть время внести в них свои коррективы. Именно так - новшества вынесены на публичное обсуждение, в котором, как говорят представители Госслужбы по лекарственным средствам, вправе принять участие каждый неравнодушный гражданин нашей страны.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÃÀÇÅÒÓ ÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2013 ÃÃÎÄ ÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,93 грн. 6 мес. - 78,21 грн. 12 мес. - 155,22 грн. 2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (056) 778-21-44 или по электронной почте t.ovchatova@gmail.com


ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

05.02.2013 ð. ¹ 09 (1400) ○

ÃÅÐί ÍÀØÎà Π×ÀÑÓ ÍÀØÎÃÎ

ÍÎÂÈÍÈ

Êàðòèíè ³ç çàïàõîì êàâè ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

×àøêà êàâè í³êîëè íå áóâຠçàéâîþ, òèì á³ëüøå òîä³, êîëè òè ìîëîäèé ³ òàëàíîâèòèé õóäîæíèê. Äí³ïðîïåòðîâñüê³ ìèòö³ äîâåëè: çàâäÿêè êàâ³ çàâàðí³é ÷è ðîç÷èíí³é ìîæíà ñòâîðþâàòè ñïðàâæí³ øåäåâðè, ùî íåîäì³ííî ïðèâåðíóòü óâàãó îá³çíàíî¿ â ìèñòåöòâ³ ïóáë³êè

ÊÐÈÂÎвÇÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÎÐÅÎÃÐÀÔ²×ÍÈÉ ÊËÀÑ

У рамках проекту «Хто твій герой» талановиті молоді художники із Дніпропетровська - шість дівчат і хлопець - написали портрети відомих особистостей нашого часу. Виконані вони у незвичній техніці - за допомогою кавового розчину. На запитання, чому картини написані саме так, художники з усмішкою пояснюють: «Бо це напій людей, які завжди знаходяться в тонусі. Наші ж герої саме такі!». За допомогою унікальної кавової фарби вже створено понад 24 портрети і шаржі. Митці не обій- дента Леоніда Кучму, віцешли пензлем екс-прези- прем'єра Олександра

ÍÈͲ ÑÒÂÎÐÅÍÎ 24 ÏÎÐÒÐÅÒÈ ² ØÀÐƲ

ÊÎÌÅÍÒ ÀÐ ÊÎÌÅÍÒÀÐ

ÞË²ß ÁÅÊÌÓÐÇÈÍÀ, ïðåçèäåíò Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ìîëîä³æíî¿ ñóñï³ëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Àðò-ÌÎÑÒ»: - Äî Äíÿ Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà ëþäè äàðóþòü îäèí îäíîìó «âàëåíòèíêè», ãîâîðÿòü ïðî ñâîþ ëþáîâ, âèêàçóþòü çíàêè óâàãè. Ìè âèð³øèëè â îðèã³íàëüíèé ñïîñ³á âèêàçàòè ëþáîâ, ïîâàãó äî ëþäåé, ÿê³ âíåñëè çíà÷íèé âêëàä ó æèòòÿ êðà¿íè, òà âñå æ í³áè çíàõîäÿòüñÿ ó ò³í³ ñâÿòà ëþáîâ³. Îò ìè é ïðèâ³òàºìî ¿õ çàâäÿêè ïîðòðåòàì.

Çàâäÿêè ïåðåìîç³ â îáëàñíîìó êîíêóðñ³ ïðîåêò³â ì³ñöåâîãî ðîçâèòêó, ùî ïðîâîäèòüñÿ îáëðàäîþ òà çà ñïðèÿííÿ ¿¿ ãîëîâè ªâãåíà Óäîäà, ó Êðèâîð³çüê³é ðàéîíí³é ìóçè÷í³é øêîë³ â³äêðèòî õîðåîãðàô³÷íèé êëàñ. Ó ïðèì³ùåíí³ çàì³íèëè â³êíà ³ äâåð³, ïðîâåëè êàïðåìîíò çàëè, âñòàíîâèëè âåëèê³ äçåðêàëà, õîðåîãðàô³÷í³ ñòàíêè, çàáåçïå÷èëè ÿñêðàâå îñâ³òëåííÿ. Ðîçâèòîê õîðåîãðàô³÷íîãî íàïðÿìêó ó ðîáîò³ øêîëè íå ëèøå çá³ëüøèòü ê³ëüê³ñòü ó÷í³â, àëå é ñòâîðèòü äëÿ ä³òåé íîâ³ òâîð÷³ ìîæëèâîñò³.

Вілкула, голову облради Євгена Удода, мера Дніпропетровська Івана Куліченка. На картинах - відомі телеведучі Лілія Ребрик, Оксана Марченко, танцюрист Влад Яма, продюсер Ігор Кондратюк, співачки Ані Лорак та Вєрка Сердючка, акторки

Äí³ïðîïåòðîâñüê ì³ñòî âåëèêå, ï³øêè éîãî íå îá³éòè, òîìó äëÿ íàñ íàäçâè÷àéíî àêòóàëüíîþ º ïðîáëåìà òðàíñïîðòó â óñ³õ éîãî ð³çíîâèäàõ. Íå º âèíÿòêîì ³ íàéìîá³ëüí³øèé ç íèõ - òàêñ³. Òà ÷è âñ³ ïåðåâ³çíèêè ïðàöþþòü ëåãàëüíî ³ ÿê îáðàòè «ïðàâèëüíó» ñëóæáó? Голова Дніпропетровської обласної організації проф-

кої позиції щодо тарифів. Є лише рекомендація, що 1 км має коштувати 6 грн., тоді як в обласному центрі середня ціна за кілометр - 3 грн. Піднімати тариф у два рази дніпропетровські таксисти не квапляться, бо побоюються втратити значну частину клієнтів. Голова професійної фспілки звертається до громадян із проханням не користуватися послугами нелегального таксі та

ÎÁÐÀËÈ ÎÒÀÌÀÍÀ

Ольга Сумська та Лія Ахеджакова, а також інші відомі особистості. Після офіційної презентації всі твори будуть виставлені на аукціон. Зібрані кошти художники хочуть направити на створення і розвиток артцентрів. Проект «Хто твій герой» буде презентований на День Святого Валентина - 14 лютого в одній з кав'ярень «Coffee Life». В цей день усі бажаючі зможуть навчитися «малювати» кавою.

«Ïðàâèëüíå» òàêñ³ ³ç æîâòèìè øàøå÷êàìè спілки таксистів України Сергій Ларіонов твердить, що величезною проблемою у сфері перевезень є те, що 80-90% таксі працюють без ліцензії, тобто в «тіні». Тому служби, що цей дозвіл мають, зазнають численних збитків. У зв'язку з цим Сергій Ларіонов говорить про необхідність підвищити ціни на перевезення, бо ліцензовані таксі стають нерентабельними. У Мінтрансі, щоправда, немає чіт-

ÑÎÔ²¯ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÑÔÅÐ À ÏÎÑËÓÃ ÑÔÅÐÀ

ªÂÃÅÍ ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ

дає поради, як відрізнити ліцензоване від «тіньового». Варто звернути увагу на «шашечки», що за держстандартами мають бути тільки чорно-жовтого кольору. Позначки іншого кольору є точною ознакою того, що

перед вами - нелегальний перевізник. У ліцензованої машини мають бути спеціальні сигнальні ліхтарі, наліпки та таксометр. В уряді ж найближчим часом розглядатимуть пропозицію, що зобов'язує таксистів клеїти на авто спеціальний QRкод. За його допомогою можна буде визначити - легальне перед вами таксі чи ні.

Íà Âåëèêîìó êîë³ Ñîô³¿âñüêîãî ïîëêó ³éñüêà Çàïîðîçüêîãî â³äáóëèñÿ âèáîðè îòàìàíà ïîëêó ³ íà÷àëüíèêà øòàáó, ÿê³, çà êîçàöüêèì çàêîíîì, ïðîâîäÿòüñÿ ùîð³÷íî. Ïîëêîâíèê êîçàöòâà Þð³é ×óìàê âèñòóïèâ ç³ çâ³òîì ùîäî ä³ÿëüíîñò³ êîçàê³â ó ìèíóëîìó ðîö³. ϳñëÿ íåâåëèêî¿ ðàäè îòàìàíîì íà 2013 ð³ê îäíîñòàéíî îáðàëè Þð³ÿ ×óìàêà. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ ÎѲÒËÅÍÍß Óïðîäîâæ 2012 ðîêó â ðàìêàõ ïðîåêòó ç â³äíîâëåííÿ ìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì³ñòà ïðîâåäåíî êàï³òàëüíèé ðåìîíò ìåðåæ îñâ³òëåííÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ ñâ³òèëüíèê³â íà âóëèöÿõ Õàðèòîíîâà, ͳæèíñüê³é, ßðîñëàâñüê³é òà ³íøèõ. Ñóìà êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü ñòàíîâèëà 2,5 ìëí. ãðí. Çà ðàõóíîê êîøò³â ì³ñüêáþäæåòó â çàêëàäàõ îñâ³òè òà íàóêè âñòàíîâëåíî 11 ë³÷èëüíèê³â òåïëîâî¿ åíåð㳿, â çàêëàäàõ êóëüòóðè - 3 ë³÷èëüíèêè òà 1 ë³÷èëüíèê âîäè. ÖÀÐÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÐÀÉÎÍ ÀÉÎÍ

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÈÉ ÄÈÑÊ «Ñï³âàéòå Áîãó, ñï³âàéòå» - ï³ä òàêîþ íàçâîþ ñêîðî ìຠïîáà÷èòè ñâ³ò äèñê öåðêîâíèõ ñï³â³â ïðàâîñëàâíèõ õîð³â Äí³ïðîäçåðæèíñüêî¿ ³ Öàðè÷àíñüêî¿ ºïàðõ³¿. Ïðèóðî÷åíèé â³í äâîð³÷÷þ ç äíÿ çàñíóâàííÿ ºïàðõ³¿. Äî çàïèñó ïðàâîñëàâíèõ âîêàëüíèõ êîìïîçèö³é äîëó÷èëèñÿ õîðè Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêîãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðó òà Áîãîÿâëåíñüêîãî õðàìó Äí³ïðîäçåðæèíñüêà, õîð ç ³ëüíîã³ðñüêà òà ³íø³ êîëåêòèâè.


10 ОГОЛОШЕННЯ ○

ÏÎÄÀ ÒÊ ÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÓª ÏÎÄÀÒÊ ÒÊÎÂÀ

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ

ÍÎÂÅ Â ÎÏÎÄÀ ÒÊÓÂÀÍͲ ÏÐÈÁÓÒÊÓ ÎÏÎÄÀÒÊÓÂÀÍͲ ϲÄÏÐȪÌÑÒ Із 1 січня 2013 року набули чинності зміни до Подат! кового кодексу України, які кардинально змінять мето! дику адміністрування податку на прибуток, ! про це по! відомила начальник управління ДПІ у Кіровському рай! оні м.Дніпропетровська Олена Володіна під час засідання «круглого столу». ! Насамперед позитивним є те, що суттєво знизилася став! ка податку на прибуток ! у цьому році вона становитиме 19%. Також, з 2013 року до 2023 року суб'єкти індустрії програм! ної продукції зможуть застосовувати ставку податку на при! буток у розмірі 5%, ! запевнила Олена Володимирівна. Іще однією новацією є те, що з 1 січня 2013 року декларація з податку на прибуток буде подаватися до податкових органів лише один раз на рік. Наприкінці Олена Володіна нагадала про дію сервісу для платників податків «Пульс податкової», який запровадже! но з метою подолання проявів корупції в органах державної податкової служби, формування у громадян об'єктивної оцінки діяльності органів ДПС, а також про початок кам! панії декларування громадянами доходів, отриманих про! тягом 2012 року. Наталія Горяна, завідувач сектора Відкрита ліквідаційна процедура Приват! ного підприємства «ЖОВТНЕВИЙ ЦВЕТ! МЕТ», код ЄДРПОУ 35203501, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, буд. 5, кв. 34. Ліквідатором призначений Степанов Тарас Володимирович, 49000, м. Дніпропет! ровськ, вул. Червоного Козацтва, буд. 26, кв. 69. Вимоги приймаються ліквідатором протягом двох місяців.

Відкрита ліквідаційна процедура При! ватного виробничо!комерційного під! приємства «ОКСАМИТ», код ЄДРПОУ 31655349, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Бориса Кротова, буд. 50. Ліквідатором при! значений Кузнецов Андрій Юрійович, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Теле! візійна, буд. 1, кв. 98. Вимоги приймають! ся ліквідатором протягом двох місяців.

Відкрита ліквідаційна процедура Това! риства з обмеженою відповідальністю «УКРГАЗУНІВЕРСАЛ», код ЄДРПОУ 37148626, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Короленка, буд. 15, кв. 10. Ліквідатором призначена Чорна Наталія Володимирівна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Монітор! на, буд. 2, кв. 149. Вимоги приймаються ліквідатором протягом двох місяців.

Відкрита ліквідаційна процедура То! вариства з обмеженою відповідальністю «Мінотавр Люкс», код ЄДРПОУ 35496846, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Денисова, буд. 4. Ліквідатором при! значений Карпик Петро Гаврилович, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Погреб! няка, буд. 21. Вимоги приймаються ліквідатором протягом двох місяців.

Відкрита ліквідаційна процедура Приватного підприємства «ТГС!МОН! ТАЖ», код ЄДРПОУ 34499411, 49057, м. Дніпропетровськ, вул. Денисова, буд. 4. Ліквідатором призначений Ткач Геннадій Семенович, 49057, м. Дніпро! петровськ, вул. Денисова, буд. 4. Вимо! ги приймаються ліквідатором протя! гом двох місяців.

Відкрита ліквідаційна процедура Това! риства з обмеженою відповідальністю «Мі! нотавр Плюс», код ЄДРПОУ 35339917, м. Дніпропетровськ, вул. Денисова, буд. 4. Ліквідатором призначений Ярига Олек! сандр Володимирович, місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Володарського, буд. 6, кв. 3. Вимоги приймаються ліквіда! тором протягом двох місяців.

Відкрита ліквідаційна процедура При! ватного підприємства «ТЕА!ГРУП», код ЄДРПОУ 35201352, 49000, м. Дніпропет! ровськ, вул. Бориса Кротова, буд. 50. Ліквідатором призначений Трубіцин Євген Олександрович, 49000, м. Дніпропет! ровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 108, корпус 5, кв. 33. Вимоги приймають! ся ліквідатором протягом двох місяців.

Відкрита ліквідаційна процедура Това! риства з обмеженою відповідальністю «ТОРГМЕТАЛ!КД», код ЄДРПОУ 34499186, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Бориса Кротова, буд. 50. Ліквідатором при! значений Козиревський Іван Олександро! вич, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Бо! риса Кротова, буд. 50. Вимоги приймають! ся ліквідатором протягом двох місяців.

Відкрита ліквідаційна процедура То! вариства з обмеженою відповідальністю «МЕТАКОМП», код ЄДРПОУ 20212997, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Бориса Кротова, буд. 50. Ліквідатором призна! чена Іванова Ірина Валеріївна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Будьонного, буд. 59, кв. 94. Вимоги приймаються ліквіда! тором протягом двох місяців.

Відкрита ліквідаційна процедура Товари! ства з обмеженою відповідальністю «Уни! версал Ремонт Сервис», код ЄДРПОУ 35863687, 49127, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 29, кв. 1. Ліквідато! ром призначений Пономаренко Андрій Ми! хайлович, 49127, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 29, кв. 1. Вимоги прий! маються ліквідатором протягом двох місяців.

До уваги членів обслуговуючого кооперативу «Садівничогороднє товариство «Ромашка». 15.02.2013 року відбудуться загальні збори членів обслуговуючого коопе! ративу «Садівничо!городнє товариство «Ромашка». Місце проведення загальних зборів: м. Нікополь Дніпропетровської області, територія обслуговуючого кооперативу «Садівничо ! городнє товариство «Ро! машка», початок зборів о 18 годині 00 хв. При собі мати паспорт або членську книжку кооперативу.

Відповідно до наказу Головного управління юстиції у Дніпропет ровській області від 24.12.2012 № 1707/7, зареєстрованого 28 груд ня 2012 року за № 40/1774, Головним управлінням юстиції у Дніпропетровській області з 2013 року запроваджено проведення щорічного оглядуконкурсу на кращу організацію діяльності юри дичної служби (юрисконсультів) територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, струк! турних підрозділів Дніпропетровської обласної державної адміні! страції, державних підприємств, установ, організацій та держав! них господарських об’єднань Дніпропетровської області. З умовами проведення вказаного конкурсу можна ознайомитися на офіційному веб!сайті Головного управління юстиції у Дніпро! петровській області www.obljust.dp.ua у розділі «Актуально». Телефон для довідок 39!67!23. Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» Управління інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців: головного спеціаліста відділу планування та моніторингу виконання завдань регіональної програми інформатизації управління (2 вакансії); головного спеціаліста відділу фінансового та організаційного забезпечення управління (1 вакансія). Претенденти на посаду головного спеціаліста повинні мати вищу освіту відпо! відного професійного спрямування за освітньо!кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше року, або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 2 років. Бажано мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр державно! го управління за відповідною спеціалізацією. Претенденти на вакантну посаду повинні володіти державною мовою та мати досвід роботи на комп'ютері. Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від публікації оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, 1, 3!й поверх, кімната 330, довідки за тел.: 742!70!20, 742!70!23.

Самарський районний суд м. Дніпропетровська в зв’язку з розглядом цивільної справи за позовною заявою Тюфанова Ва лентина Валентиновича до Тка ченка Анатолія Семеновича, Ба тіщева Олександра Дмитровича про стягнення боргу за догово ром позики викликає відпові дачів Ткаченка Анатолія Семено вича та Батіщева Олександра Дмитровича у судове засідання, яке відбудеться 18 лютого 2013 року о 13.00 у приміщенні Са марського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Електрична, 1а, каб. 101. Явка суворо обов’язкова. Томаківський районний суд по відомляє усіх заінтересованих осіб про розгляд цивільної спра ви № 2/195/29/13 за позовом Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «При ватБанк» до Коновальчука Олек сандра Сергійовича про стягнен ня заборгованості. По вказаній цивільній справі у судове засі дання, призначене на 12 лютого 2013 року о 8 год. 10 хв., викли кається в якості відповідача Ко новальчук Олександр Сергійо вич, 19.01.1966 р.н., зареєстро ваний за місцем проживання: 53541, Дніпропетровська об ласть, Томаківський район, село Настасівка, вул. Гагаріна, 3. Слу хання справи відбудеться за ад ресою: Дніпропетровська об ласть, Томаківський район, сел. Томаківка, вул. Леніна, 28. У ви падку неявки відповідача на при значені час, дату та місце, вище вказана цивільна справа буде розглянута без його присутності та вирішена на підставі наявних у ній доказів із подальшим ухва ленням заочного рішення. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області повідомляє, що 21 лютого 2013 року о 10.00 відбудеться роз гляд цивільної справи № 2410/ 5578/12 за позовом Уварової Марини Юріївни до Уварова Євгена Олександровича про ро зірвання шлюбу. У разі неявки відповідача Уварова Євгена Олександровича у судове засі дання справу буде розглянуто за наявними матеріалами справи та винесено рішення суду на підставі наданих суду доказів. Адреса суду: 52005, Дніпропет ровська область, сел. Ювілейне, вул. Теплична, 7, каб. 13.

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська викликає Степаненко Флюзу Закірівну, Степаненка Олександра Олек сандровича у судове засідання як відповідачів по справі за по зовом Штефана Олександра Павловича про визнання осіб такими, що втратили право на користування житловим при міщенням, яке відбудеться 06.02.2013 р. об 11.00 за адре сою: м. Дніпродзержинськ, вул. Губи, 5, каб. 17. При собі мати документ, який посвідчує особу. У разі неявки у судове засідан ня Степаненко Флюзи Закірівни, Степаненка Олександра Олек сандровича без поважної при чини та неповідомлення про причини неявки до суду справа може бути розглянута за їхньої відсутності на підставі наявних по справі доказів. Лазарева А.С. викликається в якості відповідача по цивільній справі № 410/3560/12 за позо вом ПАТ «ДТЕК Дніпрообленер го» до Лазаревої А.С. у відкрите судове засідання, яке відбудеть ся 15.02.2013 року о 14.00 у при міщенні Дніпропетровського районного суду Дніпропетров ської області (каб. 18, вул. Теп лична, 7, сел. Ювілейне, Дніпро петровський район, Дніпропет ровська область). ЦентральноМіський район ний суд м. Кривого Рогу по відомляє, що відповідач Мар ченко Олена Василівна по цивільній справі за позовом ПАТ «Промінвестбанк» про стягнен ня з працівника матеріальної шкоди, заподіяної банку, викли кається у судове засідання на 10.00 18.02.2013 р. до залу 3 ЦентральноМіського районно го суду м. Кривого Рогу за адре сою: м. Кривий Ріг, вул. Першо травнева, 12 (суддя Філатов К.Б.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Марченко О.В. вважається по відомленою про час та місце розгляду справи. У разі її неяв ки до залу судового засідання справа буде розглянута за її відсутності заочно. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу викликає у су дове засідання Булганіну Світлану Володимирівну в якості відповідача по цивільній справі за позовом Коцуби Тамари Во лодимирівни, 3ті особи Дов гинцівський РВ у м. Кривий Ріг ГУ ДМС України в Дніпропет ровській області, про визнання особи такою, що втратила пра во на користування житловим приміщенням. Явка відповідача в каб. 2 Довгинцівського район ного суду м. Кривого Рогу за ад ресою: вул. Л. Бородича, 3, 07 лютого 2013 року о 09 год. 30 хв. Одночасно повідомляємо, що в разі вашої неявки у судове за сідання справу буде розглянуто за вашої відсутності з ухвален ням заочного рішення.

Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 26 лютого 2013 року об 11.00 у залі судових засідань 310 буде слу хатись цивільна справа за позо вом Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Дніпрообл енерго» до Носач Наталі Мико лаївни про відшкодування за боргованості за спожиту, але не обліковану електричну енергію. У разі неявки відповідача у су дове засідання без поважної причини та неповідомлення про причини неявки до суду справа буде розглянута за її відсутності Викликається Ушакова Олена на підставі наявних по справі Іллівна як відповідач до зали суду на слухання цивільної доказів. справи за позовом Голівер Надії Жовтневий районний суд м. Олексіївни, Голівер Владислава Кривого Рогу повідомляє, що 26 Павловича, Тимофеєвої Аліни лютого 2013 року об 11 год. 30 Ігорівни про відшкодування ма хв. у залі судових засідань 310 теріальної та моральної шкоди, буде слухатись цивільна справа яке відбудеться 08.02.2013 року за позовом Публічного акціо о 09 год. 50 хв. у приміщенні нерного товариства «ДТЕК Саксаганського районного суду Дніпрообленерго» до Каланчен м. Кривого Рогу Дніпропет кової Тетяни Леонтіївни про ровської області за адресою: м. відшкодування заборгованості Кривий Ріг, пр. Дзержинського, за спожиту, але не обліковану 1, зал 8. У разі вашої неявки електричну енергію. У разі не справу буде розглянуто явки відповідача у судове засі 07.03.2013 року о 10 год. 30 хв. дання без поважної причини та за вашої відсутності з ухвален неповідомлення про причини ням заочного рішення. неявки до суду справа буде роз глянута за її відсутності на Інгулецький районний суд м. підставі наявних по справі до Кривого Рогу Дніпропетров ської області викликає у судове казів.

05.02.2013 ð. ¹ 09 (1400) ○

засідання Щербакову Катерину Олександрівну, остання відома адреса реєстрації: м. Кривий Ріг, пр. Перемоги, 39/129, остання відома адреса проживання: м. Кривий Ріг, пр. Перемоги, 34/97, як відповідача по цивільній справі за позовом Щербакової Вікторії Вадимівни до Щербако вої Катерини Олександрівни про виділення в натурі частки із майна, що є в спільній частковій власності. Судове засідання відбудеться 19.02.2013 року о 15 год. 30 хв. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6а, каб. 1, суддя Соловйова Л.Я. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Ук раїни після опублікування ого лошення в пресі відповідач Щербакова Катерина Олександ рівна вважається повідомленою про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки справа буде розглянута за її відсутності. Юр’ївський районний суд Дніпропетровської області викликає Гапірова Олександра Сергійовича (останнє відоме місце проживання: Дніпропет ровська область, Юр’ївський район, с. Варварівка, вул. Дзер жинського, 21) у судове засідан ня, яке відбудеться 15 лютого 2013 року о 10.00 у приміщенні Юр'ївського районного суду Дніпропетровської області (51300, смт Юр'ївка, вул. Лені на, 89) по цивільній справі за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Гапірова О.С. та Гапірової М.С. про стягнення заборгованості за договором про надання спожив чого кредиту. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Кандибу Руслана Володимиро вича, що судом у судовому засі данні о 12 год. 15 хв. 08 лютого 2013 року буде розглядатись цивільна справа № 201/1337/ 13ц за позовною заявою Кан диби Ірини Олександрівни до Кандиби Руслана Володимиро вича про розірвання шлюбу (суддя Черновськой Г.В.). Вам необхідно з’явитись у зазначе ний час у Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, вул. Паторжинського, 18а, каб. 19, для участі у розгляді цивільної справи особисто або направити до суду свого представника з належно оформленою довіре ністю.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Костенко Валентину Георгіївну, що судом у судовому засіданні 16 січня 2013 року було розгля нуто цивільну справу за позовом Кредитної спілки «Дніпропет ровська ощадна кредитна спілка» до Костенко Валентини Георгіївни про стягнення забор гованості та винесено заочне рішення, яким позовні вимоги

Кредитної спілки «Дніпро петровська ощадна кредитна спілка» було задоволено (суддя Мельниченко С.П.). Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 31.01.2013 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 411/9940/12 за позо вом Зінича Миколи Васильови ча до Полятикіна Дмитра Ігоро вича, 3ті особи КП «ЖЕО № 45», Криворізьке МУ УМВС Ук раїни у Дніпропетровській об ласті в особі СГІРФО про усу нення перешкод у користуванні та розпорядженні нерухомим майном. Даним рішенням були задоволені позовні вимоги по зивача Зінича Миколи Васильо вича. З повним текстом відпові дач Полятикін Дмитро Ігорович може ознайомитись, звернув шись до канцелярії Довгинців ського районного суду м. Кри вого Рогу, яка знаходиться за адресою: Україна, Дніпропет ровська область, м. Кривий Ріг, вул. Бородича, 3, каб. 39. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє Скірко Романову Оксану Григорівну, 02.08.1973 року народження; та Романова Віталія Володимиро вича, 28.09.1973 року народжен ня, що 27 листопада 2012 року винесено заочне рішення за по зовом Публічного акціонерного товариства «Піреус Банк МКБ» до Скірко Романової Оксани Григорівни та Романова Віталія Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним договором, про стягнення со лідарно зі Скірко Романової Оксани Григорівни, 02.08.1973 року народження, ІПН 2687706881, яка проживає: 50000, м. Кривий Ріг, вул. Стрель нікова, буд. 5, кв. 27, та Романо ва Віталія Володимировича, 28.09.1973 року народження, ІПН 2693415313, який проживає: с. Карпівка Дніпропетровської області Широківського району, вул. Молодіжна, 130, на користь Публічного акціонерного това риства «Піреус Банк МКБ» за боргованість за кредитним дого вором, яка становить 25725,92 дол. США (двадцять п’ять тисяч сімсот двадцять п’ять дол. США, 92 центи), а також стягнуто со лідарно зі Скірко Романової Оксани Григорівни, 02.08.1973 року народження, ІПН 2687706881, яка проживає: 50000, м. Кривий Ріг, вул. Стрель нікова, буд. 5, кв. 27, та Романо ва Віталія Володимировича, 28.09.1973 року народження, ІПН 2693415313, який проживає: с. Карпівка, Дніпропетровської області, Широківського району, вул. Молодіжна, 130, на користь Публічного акціонерного това риства «Піреус Банк МКБ» ви трати по судовому збору у розмірі 2056,27 (дві тисячі п’ят десят шість гривень 27 коп.).

Дніпропетровська обласна державна адміністрація висловлює щире співчуття рідним та близьким з приводу смерті депутата Царичанської районної ради від Партії регіонів, директора ТОВ «Україна» ВАСИЛЯ ЯКОВИЧА КРИВЕГИ. Він пішов з життя внаслідок ДТП 31 січня 2013 року, не впоравшись з керуванням на слизькій дорозі. Василь Якович назавжди залишиться в пам'яті колег та в серцях рідних доброю, чуйною людиною, мудрим та професійним керівником. Поділяємо біль та скорботу непоправної втрати та схи ляємо голови в пам'ять про Василя Яковича. Облдержадміністрація Висловлюємо свої щирі співчуття начальнику відділу кадрової роботи Дніпропетровської облдержадміністрації Ганні Анатоліївні Бурхан у зв'язку з непоправною втра тою найближчої та найріднішої людини смертю матері ВІКТОРІЇ МИКОЛАЇВНИ БУРХАН. Вона назавжди залишиться в пам'яті та серцях рідних доброю, чуйною, люблячою людиною. У цю складну хвилину поділяємо Ваші біль та скорбо ту й схиляємо голови в пам'ять про Вікторію Миколаївну. Облдержадміністрація


СУСПІЛЬСТВО 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

05.02.2013 ð. ¹ 09 (1400) ○

ÏÎÁÎÐÎÒÈ ÍÅÄÓÃÓ

НЕВТІШНА СИТУАЦІЯ Щорічно на планеті виявляють близько 10 мільйонів випадків захворюва-

ÊÎÌÅÍÒ ÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒ À: ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ:

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÏÅÄÜÊÎ,

êåð³âíèê â³ää³ëó îíêîëî㳿 êîìïàí³¿ êðà¿íà»: «Ðîø ÓÓêðà¿íà»: - Ïàö³ºíòè ðåàãóþòü íà îäíàêîâå ë³êóâàííÿ ïî-ð³çíîìó ÷åðåç ãåíåòè÷í³ â³äì³ííîñò³. Ñàìå òîìó ïåðñîíàë³çîâàíà ìåäèöèíà, ÿêà âèÿâëÿº ïðè÷èíè õâîðîáè íà ìîëåêóëÿðíîìó ð³âí³, íàáóâຠñüîãîäí³ âñå á³ëüøî¿ àêòóàëüíîñò³. Ïåðñîíàëüíèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ïîêðàùóº ìåòîäè ä³àãíîñòèêè òà ë³êóâàííÿ.

ваності. На сьогодні в нашій державі за даними Національного канцер-реєстру на обліку перебуває понад один мільйон людей, які в різний час перенесли рак. Рівень захворюваності на злоякісні новоутворення зростає і становить майже 349 на 100 тис. населення. Щороку лікарі виявляють 160 тисяч випадків недуги, майже 90 тисяч українців, з яких понад третина - люди працездатного віку, помирають. У нашій країні рак є причиною 15% смертей і

поступається за цим показником лише серцево-судинним захворюванням.

ВАЖЛИВІ ПРОФОГЛЯДИ У структурі захворюваності серед чоловіків перші позиції залишаються за раком шкіри, передміхурової залози, легень, сечового міхура та ободової кишки. У жінок переважає рак молочної залози, шкіри, шийки та тіла матки, ободової та прямої кишки. Найчастіше українці помирають від раку легень, молочної зало-

зи, прямої кишки та шлунка. Слід відзначити динаміку, яка свідчить про позитивні зрушення. Показник хворих із запущеними випадками (ІІІ-ІV стадії раку) серед хворих з уперше встановленим діагнозом не набагато, та все ж знижується. Варто знати, що виявлення онкологічного захворювання не є вироком для хворого. На сучасному етапі розвитку клінічної онкології є всі можливості ефективно боротися з цією недугою, а при виявленні хвороби на ранній стадії можна вилікувати від неї близько 40% пацієнтів. Медики наголошують, що своєчасне та систематичне проходження профілактичних оглядів допоможе зберегти життя, адже, наприклад, 80% раку молочної залози виявляють саме при таких медоглядах.

ßê íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ðåàë³çóºòüñÿ êðà¿íè «Ïðî åêñòðåíó íîâèé Çàêîí ÓÓêðà¿íè ìåäè÷íó äîïîìîãó»? ²ç ïî÷àòêó 2013 ðîêó âñÿ Óêðà¿íà ïî÷àëà çä³éñíþâàòè ñèñòåìí³ êðîêè ç ïîêðàùåííÿ ðîáîòè ñëóæáè øâèäêî¿ äîïîìîãè - âñòóïèâ ó ä³þ Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî åêñòðåíó ìåäè÷íó äîïîìîãó». Äí³ïðîïåòðîâùèíà, ÿê îäèí ç ï³ëîòíèõ ðåã³îí³â ç ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ïîíàä ð³ê ïðàöþº ó öüîìó íàïðÿìêó ³ âæå äîñÿãëà âàãîìèõ ðåçóëüòàò³â.  óñ³õ äèñïåò÷åðñüêèõ óñòàíîâëåí³ àðõ³âàòîðè ìîâëåííÿ, â óñ³õ «øâèäêèõ» - GPS-ñèñòåìè. Îêð³ì öüîãî, â 2012 ðîö³ â³äáóëîñÿ ìàñøòàáíå îíîâëåííÿ àâòîïàðêó ñëóæáè øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ðåã³îíó. Çàâäÿêè öüîìó íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ìàéæå ó 93% âèïàäê³â âæå çàáåçïå÷åíî äî¿çä «øâèäêî¿» äî ïàö³ºíòà çà 10 õâèëèí ó ì³ñòàõ òà çà 20 õâèëèí - ó ñåëàõ.

ÏÓÍÊÒÈ ÏÐÈÉÎÌÓ ÐÅ×ÅÉ ² ÃÓÌÀÍ²Ò ÀÐÍί ÄÎÏÎÌÎÃÈ ÃÓÌÀͲÒÀÐÍί ïî Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñí³é îðãàí³çàö³¿ Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà ÓÓêðà¿íè êðà¿íè

̳ñòó ðîçïîâ³ëè ïðî éîãî ö³íí³ñòü Íåùîäàâíî äî Äí³ïðîïåòðîâñü ðîâñüêê à çàâ³òàâ çíàíèé óêðà¿íñüêèé ³ñòîðèê ßðîñëàâ ÃÃðèöàê. ðèöàê. ²ñòîðèê - îñîáèñò³ñòü íåïåðåñ³÷íà. Éîãî âèñòóïè ³ êíèãè êîðèñòóþòüñÿ ïîïóëÿðí³ñòþ íå ò³ëüêè ó íàø³é êðà¿í³, àëå é äàëåêî çà ¿¿ ìåæàìè ìåæàìè.. Êð³ì òîãî, â³í âèêëàäàâ ó Ãàðâàðä³ òà Óêðà¿í Óêðà¿í-ñüêîìó êàòîëèöüêîìó óí³âåðñèòåò³. Ó íàøîìó ì³ñò³ â³í áðàâ ó÷àñòü ó çàñ³äàí çàñ³äàííí ³ ³ñòîðè÷íîãî êëóáó, ÿêèé ïðîéøîâ â ºâðåéñüêîìó öåíòð³ «Ìåíîð «Ìåíîðàà ». Ïîñëóõàòè éîãî ïðè¿õàëè íå ò³ëüêè äí³ïðîïåòðîâö³, àëå é ëþäè ç ³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè

сутніми порадами, як змінити непросту політичСтавлення до україн- ну ситуацію у країні. ського історика у сусВЕЛИКИЙ пільстві різне: хтось не подіПОТЕНЦІАЛ ляє його надто сучасних Поділився професор і поглядів, а хтось залюбки своїми думками щодо дослухається до порад. Тим Дніпропетровська. За його не менш, аудиторія, яка словами, в нашому місті є зібралася у «Менорі», ще раз підкреслила неординар- велика цінність, тому що ність Ярослава Грицака. він може стати посередниСеред присутніх були вик- ком у пошуках взаєморозуладачі дніпропетровських міння між Львовом та Довузів, професори, студенти нецьком. Також наше та небайдужі люди. Лекція місто, на думку історика, тривала трохи більше двох має дуже великий потенцігодин. За цей час Ярослав ал та цікаву історію, тому Грицак розповів про своє ба- у майбутньому може розчення шляхів об'єднання винутись не гірше, ніж Торонто або Пекін. України. Після лекції всі бажаІсторик також торкнувся проблеми сприйняття ючі змогли поставити істоукраїнців у світі, зокрема, рику свої запитання та куу Європі і поділився з при- пити його книжки. Таке за-

РІЗНА ПУБЛІКА

Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ çàïèòàíü ùîäî ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ìîæíà çâåðíóòèñÿ äî ñïåö³àë³ñò³â çà òåëåôîíîì «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿» ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ 0-800-50-72-50

²ÇÈÒ ²ÑÒÎÐÈÊÀ

ÞË²ß ÇÀÁªË²ÍÀ

ÌÅÄÈ×ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÌÀª ÁÓÒÈ ØÂÈÄÊÎÞ

ÍÀ ÎÁ˲ÊÓ 1 ÌËÍ. ÎÍÊÎÕÂÎÐÈÕ

80% ÐÀÊÓ ÌÎËÎ×Íί ÇÀËÎÇÈ ÂÈßÂËßÞÒÜ ÏÐÈ ÌÅÄÎÃËßÄÀÕ

ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß ÎÎÕÎÐÎÍÈ ÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ'ß

²ÊÒÎÐ²ß ÁÐ ÀÑËÀÂÅÖÜ ÁÐÀÑËÀÂÅÖÜ

ності на рак, при цьому помирають від нього близько 8 мільйонів людей, або ж 14 осіб щохвилини. За оцінками експертів, якщо не вжити термінових заходів, за десять років можуть померти ще 84 млн. жителів Землі. За останнє десятиліття в Україні спостерігається стійке зростання онкологічної захворю-

ÍÎÂÈÍÈ

Ïðî îíêîëîã³þ ñë³ä çíàòè á³ëüøå Âñåñâ³òí³é äåíü áîðîòüáè ç ðàêîì òðàäèö³éíî â³äçíà÷àþòü 4 ëþòîãî. Öå ùå îäèí ïðèâ³ä ä³çíàòèñÿ á³ëüøå ïðî ï³äñòóïíó õâîðîáó õâîðîáó.. Ñàìå ö³é òåì³ ³ áóâ ïðèñâÿ÷åíèé ïåðøèé òðåí³íã ñï³ëüíîãî ïðîåêòó Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â ÓÓêðà¿íè êðà¿íè òà ̳í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ`ÿ «Øêîëà ìåäè÷íî¿ æóðíàë³ñòèêè». Ïðîåêò ñòàðòóâàâ íàïåðåäîäí³ ó Êèºâ³, ç³áðàâøè ìàéñòð³â ïåðà ç óñ³º¿ ÓÓêðà¿íè êðà¿íè êðà¿íè.. Íà òðåí³íãó ïîáóâàâ ³ êîðåñïîíäåíò «Â³ñòåé»

Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ Ö²ÊÀÂÀ ²ÑÒÎÐ²ß сідання дніпровського історичного клубу проходить не востаннє - у майбутньому, як пообіцяв директор Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума» Ігор Щупак, на подібні зібрання вони планують запрошувати інших знавців історії з Європи, Америки та рідного Дніпропетровська. Слід відзначити, що подібні заходи проводяться безкоштовно.

Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: (0562) 31-31-75, (056)763-89-81.


×èòàéòå íà ñàéò³:

12 ЖИТТЯ КРАЇНИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

05.02.2013 ð. ¹ 09 (1400)

ÍÀز ÊÎÐÅͲ

Äóõ ä³äà-ïðàä³äà ³ç ïåðøîãî ñíîïà ÏÅÒÐÎ ÑÀÂËÓÊ, ÊÅвÂÍÈÊ ØÊÎËÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÍÎÃÎ ÊÎÇÀÖÒÂÀ

ÒÅÐÍÎϲËÜ

ÊÎÂÇÀÍÊÀ-ÐÅÊÎÐÄÑÌÅÍ Ã³ãàíòñüêèõ ðîçì³ð³â êîâçàíêó ñòâîðèëè íà ì³ñüêîìó îçåð³ ó Òåðíîïîë³. Ïîïåðåäíüî â³äîìî, ùî çàãàëüíà ïëîùà êîâçàíêè ó Òåðíîïîë³ - 4 òèñÿ÷³ êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ðåêîðäó Óêðà¿íè åêñïåðòè ïðîåêòó ïðèâñåëþäíî ïåðåì³ðÿþòü íàéá³ëüøèé â Óêðà¿í³ êîâçàíÿðñüêèé ìàéäàí÷èê.

ÍÎÂÈÍÈ ÄÎÍÅÖÜÊ

СВЯТО ОБЖИНКИ

ËÅÍ²Í Ó «Ò²ÒÒÅв» Ïàì’ÿòíèê Âîëîäèìèðó Ëåí³íó â Äîíåöüêó çàâ³â àêàóíò ó ñåðâ³ñ³ ì³êðîáëîã³â Twitter. «ß - ïàì’ÿòíèê Âîëîäèìèðó Ëåí³íó â Äîíåöüêó, ïîâ³äîìëÿþ ïðî âñå, ùî â³äáóâàºòüñÿ íà ïëîù³», - éäåòüñÿ â îïèñ³ àêàóíòà. Íà ñüîãîäí³ â àêàóíòà 44 ôîëîâåðè, ïèøå «Êîððåñïîíäåíò». Òâ³òè ïàì’ÿòíèêà ñòîñóþòüñÿ ïîä³é, ùî â³äáóâàþòüñÿ íàâêîëî: «ßëèíêó ìàéæå ðîç³áðàëè», «Äî óâàãè ì³ë³ö³¿ - á³ëÿ ÌàêÄîíàëüäñà êóðÿòü ì³ë³ö³îíåðè», «Ìåí³ ïðèíåñëè áóêåò» òîùî. Ïðè öüîìó ðÿä òâ³ò³â äîïîâíþþòü ôîòîãðàô³¿. ○

ËܲÂ

²ÊÎÍÀ Ç ÊÀÌÅÍß ²êîíîïèñåöü ²ãîð Þð³é - ºäèíèé ëüâ³âñüêèé õóäîæíèê, ÿêèé ðîáèòü ³êîíè íà êàìåí³. Çà äåñÿòü ðîê³â ñòâîðèâ óæå ï³âòèñÿ÷³ òàêèõ îáðàç³â. ²êîíè ìàéñòðà íå çàëèøàþòü áàéäóæèìè â³ðóþ÷èõ. Îáëè÷÷ÿ ñâÿòèõ íà ïðèðîäíîìó ìàòåð³àë³ æèâ³ é ÿñêðàâ³. Äëÿ âëàñíèõ øåäåâð³â ìàéñòåð âèøóêóº êàì³ííÿ ó ãëèáèíàõ êàðïàòñüêèõ ð³÷îê. Ìàòåð³àë ïðîõîäèòü ðåòåëüíèé êàñòèíã ìóñèòü áóòè îêðóãëèì ³ ïëàñêèì. ²ãîð ïðàãíå ïåðåäàòè ñâîþ òåõí³êó ³íøèì. ○

ijäóõ - ñèìâîë ðîäèííîãî çâ'ÿçêó êîæíîãî ÷ëåíà ñ³ì'¿ ç ïðåäêàìè ñâîãî ðîäó. Â³í º òàêîæ ñèìâîëîì ÷îëîâ³÷îãî ïî÷àòêó, ñëîâ'ÿíñüêîãî Áîãà Âåëåñà - Áîãà ìóäðîñò³, äîñòàòêó òà áëàãîïîëó÷÷ÿ. Òîæ ðàí³øå â êîæí³é õàò³ çàì³ñòü ÿëèíêè ñòàâèëè ñàìå ä³äóõ³â - ùîá ùàñòÿ äàâàëè òà áåðåãëè ð³ä. Òîæ ïðîïîíóþ â³äðîäèòè áàãàòó ñàìîáóòíþ êóëüòóðó òà òðàäèö³¿ íàøîãî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó

ÎÄÅÑÀ

ÏÐȯÕÀ ÌÈÕÀËÊΠÐîñ³éñüêèé ê³íîðåæèñåð Ìèêèòà Ìèõàëêîâ ïî÷àâ çí³ìàòè â Îäåñ³ ñöåíè ñâîãî íîâîãî ô³ëüìó «Ñîíÿ÷íèé óäàð». Çéîìêè òðèâàòèìóòü â ϳâäåíí³é Ïàëüìèð³ äî ê³íöÿ ëþòîãî. Ó íèõ áðàòèìóòü ó÷àñòü ³ æèòåë³ ì³ñòà. Âñüîãî äëÿ ó÷àñò³ â ìàñîâêàõ â³ä³áðàëè á³ëüø ÿê 300 ÷îëîâ³ê. Ïåðåä çéîìêàìè òðèâàâ ìàéæå äâîì³ñÿ÷íèé ï³äãîòîâ÷èé åòàï. Ô³ëüì «Ñîíÿ÷íèé óäàð» â³äîìèé ðåæèñåð çí³ìຠçà îäíîéìåííèì îïîâ³äàííÿì ³ ùîäåííèêîâèìè çàïèñàìè ïèñüìåííèêà ²âàíà Áóí³íà.

Перед початком жнив слов'яни обов'язково проводили обрядове дійство свято обжинки. Жінки виходили в поле, поверталися на схід сонця і серпом жали перший сніп. Потім в рядні несли його додому, вносили до клуні, розстилали на сіні та сушили. Напередодні слов'янського свята Різдва Божича Коляди господині з цього першого снопа й робили Дідуха - себто Духа діда-прадіда. Він повинен був перебувати в сім'ї протягом 4 свят: з Різдва Божича Коляди до Нового року, на Стрітення, Благовіщення та Великдень. Дідух складався з трьох частин, які є символами трьох світів: світу Прави, де проживають душі наших предків, Яви, де живемо ми, та Нави - світу, в який, як вірили пращури, відходять померлі душі для очищення. Тож верхня його частина складалася з колосків жита, пшениці, ячменю та вівса у вигляді півкулі, що символізувала небесний світ. Середня мала 12 снопиків, у кожному з яких було по 30 колосків, що разом символізували 12 місяців року, прожитого сім'єю, родиною в злагоді та добробуті.

ЖИТТЯ В ЛАДУ Перев'язували дідуха так: спершу широкою стрічкою обперізували сніп верхньої частини, до якої, в свою чергу, прив'язували 12 снопиків. Далі саму нижню частину ділили на чотири снопики, що

слугували ніжками. Вони символізували зв'язок з душами померлих предків, а також чотири пори року та чотири стихії - Воду, Землю, Вогонь і Вітер. Пращури з великою шаною ставились до природних стихій, розуміли, що вони допомагають людині відкрити духовні, душевні та тілесні можливості. З покоління до покоління передавалось одне з дуже важливих основоположних правил: жити в ладу з природою, яку вважали Матінкою, тож опікувалися нею. Побут кожної людини базувався на природному, сонячному циклі, шануванні власних предків.

ДО СОЛОМ'ЯНОЇ БАБИ Перший раз Дідуха вносила в оселю найстарша жінка в сім'ї на Різдво Божича Коляди, що проходило 24 грудня. Слово «Коляда» у слов'ян означало календар, початок нового

року. Кажуть люди: «Від коляди до коляди» - себто від року і до року. Ставила бабця Дідуха на покуття на так звану «Солом'яну бабу». Покуття у слов'ян дохристиянської доби священне місце в кожній оселі, на якому вшановувалися предки роду. Їх різьбили з дерева чи каменя, а пізніше передавали через писані фарбами образи на дощечках. На покутті обов'язково були присутні чотири стихії: Зерно, Вода, Свічка та Різнотрав'я, яке палили. Солом'яну бабу робили з соломи, сіна та трав. Вона символізувала жінку в оселі, Дідух - чоловіка. Поряд ставили кутю та узвар з сушені. При приготуванні куті обов'язково додавали зерно, обсипане з колосків Дідуха при його виготовленні, та мак, мед, горішки. Прикрашали Духа діда-прадіда калиною, сухими квітами. До Нового року дітки чіпляли на нього й зелений барвінок, м'яту, бублики, горішки та солодощі - так сьогодні прикрашають ялинку. А потім із нетерпінням чекали свята, щоб посмакувати смачними прикрасами.

ВІД РІЗДВА ДО ВЕЛИКОДНЯ

ÏÐÀÙÓÐÈ ØÀÍÓÂÀËÈ ÏÐÈÐÎÄͲ ÑÒÈÕ²¯

Наші пращури вірили: на Різдво, з першою вечірньою зорею до їхніх осель на багату кутю че-

ÏÐÈÐÎÄÓ ÂÂÀÆÀËÈ ÌÀÒ²ÍÊÎÞ рез Дідуха приходять душі предків. Тож уся родина у цей час збиралася за столом, на якому було 12 страв. Вони, в свою чергу, символізували 12 місяців року, багатство та достаток у родині. Перед початком вечері найстарший чоловік брав повну ложку куті і кидав її до верху, промовляючи: «Запрошую вас, предки любі, до куті». Перед тим же, як сісти за стіл, кожен член родини правою рукою з повагою проводив над місцем, де мав сідати, приговорюючи предкам: «Дозвольте і мені сісти». По закінченні вечері ложки перевертали випуклою частиною вгору, примовляючи: «Пригощайтеся, предки любі, що Боги нам послали і руки наші зробили». Після Нового року Дідуха виносили в клуню та заносили до оселі ще 3 рази: на Стрітення, Благовіщення та Великдень. Після Великодня його обмолочували. Зерном засівали поля на новий урожай. Солому підпалювали та обкурювали нею сади і поля. При цьому просили предків подарувати нові врожаї, щоб не було буревіїв, граду, заморозків тощо. При спаленні Дідуха примовляли різні заговори - просили, щоб сонечко ласкою та силою урожай наповнювало.


ЖИТТЯБУТТЯ 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

05.02.2013 ð. ¹ 09 (1400) ○

ÄÅÐÆÀÒÜ Ìß×

ÍÎÂÈÍÈ

Óðîê áàñêåòáîëà - îò àìåðèêàíîê

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ²ÍÑÏÅÊÖ²ß ÒÅÕÍÎÃÅÍÍί ÁÅÇÏÅÊÈ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÅÂÃÅÍÈÉ ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ÓÂÀÃ ÀÇ! ÓÂÀÃÀÀ - ÃÃÀÇ!

 êîíöå ìèíóâøåé íåäåëè áûâøèå èãðîêè WNBA (æåíñêèé àíàëîã NBA), ïðîôåññèîíàëüíûå áàñêåòáîëèñòêè Íàéêåøè Ñåéëç, Áåêêè Áîííåð è Òàìèêî Ðýéìîíä äàëè ìàñòåð-êëàññ â äíåïðîïåòðîâñêîé øêîëå ¹62. Ìèññèÿ ñïîðòñìåíîê â Óêðàèíå - ïîääåðæàòü ìîëîäûõ æåíùèí, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ñïîðòîì

Ùîäíÿ â äåðæàâ³ âèíèêຠáëèçüêî ñîòí³ ïîæåæ òà íàäçâè÷àéíèõ ïîä³é òåõíîãåííîãî õàðàêòåðó, ñåðåä ÿêèõ ³ òàê³, ùî cïàëàõóþòü ÷åðåç íåñïðàâí³ñòü ãàçîâîãî îáëàäíàííÿ ÷è ïîâ'ÿçàí³ ç ïîðóøåííÿì ïðàâèë êîðèñòóâàííÿ ãàçîì. Ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ âîíè ìàþòü äîñèòü ñåðéîçí³ íàñë³äêè, ïðè÷îìó íå º âèíÿòêîì ó öüîìó ïëàí³ ì³ñòî Äí³ïðîïåòðîâñüê. ßê êîíñòàòóþòü ôàõ³âö³, íàéá³ëüøå ïîðóøåíü ô³êñóºòüñÿ â æèòëîâîìó ñåêòîð³, çîêðåìà, ï³ä ÷àñ âñòàíîâëåííÿ ãàçîâèõ êîíâåêòîð³â, êîëîíîê äëÿ ï³ä³ãð³âó âîäè òà êîòë³â. Òàê, âëàñíèêè áóäèíê³â «ãð³øàòü» ï³äêëþ÷åííÿìè ãàçîâèõ ñèñòåì äî âåíòèëÿö³éíèõ êàíàë³â, çàì³ñòü äèìîâèõ, ÿê òîãî âèìàãàþòü ïðàâèëà, àáî íå çä³éñíþþòü ãåðìåòèçàö³¿ ââîä³â ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ó áóä³âë³. ×àñòî ìîæíà çóñòð³òè é ñàìîâ³ëüíå ï³äêëþ÷åííÿ ãàçîâèõ ïðèëàä³â, àáî âñòàíîâëåííÿ íåñòàíäàðòíèõ ãàçîâèõ ïðèëàä³â â³äñóòí³ñòü íà íèõ àâòîìàòèêè ÷è ¿¿ íåñïðàâí³ñòü. Íå ð³äê³ñòü óñòàíîâëåííÿ ãàçîâèõ ïðèëàä³â áåç â³äïîâ³äíèõ ïðîåêò³â. ³äîì³ é ôàêòè ñàìîâ³ëüíîãî âòðó÷àííÿ ãðîìàäÿí ó ðîáîòó ãàçîâèõ ë³÷èëüíèê³â. Äî ÷îãî çäàòåí ïðèçâåñòè âèáóõ ãàçó â áàãàòîïîâåðõîâîìó ïàíåëüíîìó áóäèíêó, íàïåâíî, é íå âàðòî ðîçïîâ³äàòè. Íàðàç³ äî ïðîáëåìè ïîïåðåäæåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ó ãàçîâîìó ãîñïîäàðñòâ³ äîëó÷èëèñÿ é îðãàíè âëàäè íà âñ³õ ð³âíÿõ, ïî÷èíàþ÷è â³ä Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè é çàê³í÷óþ÷è ì³ñöåâèìè. Îäíàê ïîäîëàòè çãàäàíó ïðîáëåìó áåç ó÷àñò³ íàøèõ ìåøêàíö³â ì³ñòà ³ êåð³âíèê³â îá'ºêò³â íàâðÿä ÷è âäàñòüñÿ. Áî ÷àñòî-ãóñòî ïðè âòðó÷àíí³ â ðîáîòó ãàçîâèõ ñèñòåì, ùî ìàëè á ðîáèòè âèêëþ÷íî ôàõ³âö³ â³äïîâ³äíî¿ êâàë³ô³êàö³¿, ìè íàéìåíøå äóìàºìî ïðî áåçïåêó, à â³äòàê ñàì³ æ ñòðàæäàºìî. ³ää³ë íàã ëÿäîâî-ïðîô³ëàêòè÷íîãî íàãëÿäîâî-ïðîô³ëàêòè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ʳðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà

лом, хоккеем на траве, играли в теннис и софтбол. Они говорили, что родители всегда поддерживали их в увлечении спортом. Это помогло в достижении дальнейших успехов. Также баскетболистки отметили, что очень важно хорошо учиться, потому что в США система выстроена таким образом, что без успехов в учебе не достичь успехов в спорте. Конечно, для обычной Найкеши - в 11. Помимо это- «Поэтому, тренируясь, не школы в Днепропетровске - го вида спорта, девушки за- забывайте, что вы должны это большое событие. И хотя нимались также волейбо- еще и прилежно заниматьбаскетбол у нас не так популярен, как в США, к приезду американских звезд дети и педагоги подготовились как следует. Школьники создали специальные стенгазеты, посвященные мероприятию. Кроме того, по украинской традиции спортсменок встречали хлебомсолью, а после дети показали праздничный концерт в актовом зале. После концерта американки, которые просто излучали дружелюбие, ответили на вопросы детей. Бекки и Тамико рассказали, что пришли в баскетбол в 10 лет,

ся»,- сказала Найкеши Сейлз. Вместе с учителем физкультуры звезды NWBA показали детям основные баскетбольные приемы, как например держать защиту, отбирать мяч. Встречей остались довольны и дети, и гостьи.

ËÞÄÌÈËÀ ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ

Ó ê³íö³ ñ³÷íÿ ëåêö³éíà çàëà Öåíòðàëüíî¿ ì³ñüêî¿ á³áë³îòåêè ïðèéíÿëà òâîð÷èé çâ³ò 13 êîìïîçèòîð³â, ÿê³ ³ â àâòîðñüêîìó, ³ ó âèêîíàíí³ ñï³âàê³â òà àíñàìáë³â ïðåäñòàâèëè ñâî¿ ï³ñí³ íà â³ðø³ 20-òè ïîåò³â «Виконується вперше» - таку назву отримав щорічний музичний концерт композиторів, членів Дніпропетровської обласної організації Асоціації композиторів Національної всеукраїнської музич-

ної спілки (НВМС). На ньому композитори Придніпров'я представили нові пісні на вірші поетів Дніпропетровщини. Разом з відділом мистецтв бібліотеки музичний вечір організувала незмінна ведуча - лауре-

ат музичної премії ім. А. Штогаренка Лілія Бігеєва. Валентина Фалькова емоційно виконала власну пісню на вірші Олени Хейфец «Трави радості», три фрагменти із композиції до мультфільму

«Як черепаха Наталка до школи збиралася» за казкою дніпропетровської дитячої письменниці Еліни Заржицької та джазову композицію для саксофона й фортепіано. Особливо запам'яталися пісні у ви-

ÏÔÓ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÏËÀ ÒÍÈʲ ÏËÀÒÍÈʲ ÂÍÅÑʲÂ!

«ÂÈÊÎÍÓªÒÜÑß ÂÏÅÐØÅ»

Ìåëîìàíàì ïîäàðóâàëè ñâÿòî

«ÐßÁÈÍÓØÊÅ» ÏÎÄßÊÓÂÀËÈ ÇÀ ÌÀÉÑÒÅÐͲÑÒÜ конанні фіналіста українського Х-фактора 2-го сезону Володимира Кулікова та співачок Валентини Литвиненко й Валентини Горобець. За результатами виступу ансамбль ветеранів Бабушкінського територіального центру «Рябинушка» під керуванням Олени Швець-Васіної отримав подяку за виконавчу майстерність.

Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â Æîâòíåâîìó ðàéîí³ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà ïîâ³äîìëÿº, ùî â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 18.09.2012 ¹ 5292-V² (íàáðàâ ÷èííîñò³ ç 13.10.2012 ðîêó): - ô³çè÷í³ îñîáè - ï³äïðèºìö³ íà çàãàëüí³é ñèñòåì³ îïîäàòêóâàííÿ (÷èñòèé äîõîä) çîáîâ’ÿçàí³ ñïëà÷óâàòè ºäèíèé âíåñîê, íàðàõîâàíèé çà êàëåíäàðíèé ð³ê äî 10 ëþòîãî íàñòóïíîãî ðîêó; - ô³çè÷í³ îñîáè - ï³äïðèºìö³ íà ñïðîùåí³é ñèñòåì³ îïîäàòêóâàííÿ (ºäèíèé ïîäàòîê) çîáîâ’ÿçàí³ ñïëà÷óâàòè ºäèíèé âíåñîê, íàðàõîâàíèé çà êàëåíäàðíèé êâàðòàë äî 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòຠçà êâàðòàëîì, çà ÿêèé ñïëà÷óºòüñÿ ºäèíèé âíåñîê. Òàêîæ çã³äíî ç Ïîñòàíîâîþ ïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â³ä 10.12.2012 ¹ 24-1, çàðåºñòðîâàíî¿ â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 27 ãðóäíÿ 2012 ðîêó çà ¹ 2204/22516, ô³çè÷í³ îñîáè - ï³äïðèºìö³, ó òîìó ÷èñë³ ò³, ÿê³ îáðàëè ñïðîùåíó ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ, ôîðìóþòü òà ïîäàþòü äî îðãàí³â Ïåíñ³éíîãî ôîíäó çâ³ò ñàì³ çà ñåáå îäèí ðàç íà ð³ê äî 10 ëþòîãî ðîêó íàñòóïíîãî çà çâ³òíèì ïåð³îäîì. Çâ³òíèì ïåð³îäîì º êàëåíäàðíèé ð³ê. Çâ³ò ïîäàºòüñÿ çà ôîðìîþ çã³äíî ç äîäàòêîì 5 äî öüîãî Ïîðÿäêó. Ô³çè÷í³ îñîáè - ï³äïðèºìö³, ÿê³ îáðàëè ñïðîùåíó ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ, çâ³ëüíÿþòüñÿ â³ä ñïëàòè çà ñåáå ºäèíîãî âíåñêó, ÿêùî âîíè º ïåíñ³îíåðàìè çà â³êîì àáî ³íâàë³äàìè òà îòðèìóþòü â³äïîâ³äíî äî çàêîíó ïåíñ³þ àáî ñîö³àëüíó äîïîìîãó. Çâ³ò çàçíà÷åíèìè îñîáàìè íå ïîäàºòüñÿ. ². Î. Ïðèùåïíà, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ÏÔÓ â Æîâòíåâîìó ðàéîí³ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà


×èòàéòå íà ñàéò³:

14 БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! ○

ÍÅÂÐ ÀÇËȲ Ê˲ÒÈÍÈ ÍÅÂÐÀÇËȲ Àìåðèêàíñüê³ â÷åí³ ñòâîðèëè ðåòðîâ³ðóñ, ùî äîçâîëÿº çðîáèòè ÷àñòèíó ³ìóííèõ êë³òèí íåâðàçëèâèìè äëÿ ²Ëó. Çàçíà÷àºòüñÿ, ùî òàêà ãåííà òåðàï³ÿ çá³ëüøèëà ñò³éê³ñòü äî çàðàæåííÿ â 1200-1700 ðàç³â, çàëåæíî â³ä òèïó â³ðóñó é ³íøèõ óìîâ. Óò³ì, ñàì³ á³îëîãè ââàæàþòü, ùî ¿õí³é ïðåïàðàò ïîêè ùî íåãîòîâèé äëÿ ìåäè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ. Âîíè íå âïåâíåí³, ùî ðåòðîâ³ðóñ íå ïðîíèêàòèìå â ³íø³ êë³òèíè ³ ìóòóâàòèìå â ðàêîâ³ óòâîðåííÿ. Ñïî÷àòêó éîãî ä³þ íàóêîâö³ ïåðåâ³ðÿòü íà Ò-ë³ìôîöèòàõ, âèòÿãíóòèõ ³ç êðîâ³ õâîðèõ íà ÑͲÄ.

Ìàëî õòî ìຠ÷àñ òà áàæàííÿ ùîäíÿ âè÷èùàòè ñâîþ êâàðòèðó äî äçåðêàëüíîãî áëèñêó áëèñêó.. Íàéá³ëüøå, íà ùî âèñòà÷ຠñèë ï³ñëÿ ðîáî÷îãî òèæíÿ, - ñóáîòíº ïðèáèðàííÿ «âåðõ³â», òîáòî ì³ñöü, ÿê³ íàé ÷àñò³íàé÷àñò³øå ïîòðàïëÿþòü íà î÷³. Äî «íèç³â» ðóêè ç ãàí÷³ðêîþ äîõîäÿòü íàáàãàòî ð³äøå. ² äàðìà

ÎÆÈвÍÍß ßÊ ÐÎÇËÀÄ Îæèð³ííÿ âàðòî ñïðèéìàòè ÿê ïîâíîö³ííå ïñèõ³÷íå â³äõèëåííÿ, à íå ïðîñòî ïðîáëåìó, ïîâ’ÿçàíó ç íåçäîðîâèì ñïîñîáîì æèòòÿ. Íà äóìêó ïñèõ³àòðà äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó гî-äå-Æàíåéðî, ÿêùî ëþäèíà íå â çìîç³ â³äñòåæèòè, ùî íà¿ëàñÿ, ³ ïðîäîâæóº òðàïåçó - öå ðîçëàä õàð÷óâàííÿ, ñõîæèé íà íåðâîâó àíîðåêñ³þ. Ëþäÿì ³ç ïîä³áíèìè ïðîáëåìàìè ôàõ³âåöü ðàäèòü çíàéòè àëüòåðíàòèâí³ ðàäîù³. ○

Ò²ËÜÊÈ ÄËß ÇÀÊ ÇÀÊÎÎÕÀÍÈÕ

Îá³éìè êîõàíî¿ ëþäèíè - íå ëèøå ïðèºìí³, àëå é êîðèñí³ äëÿ çäîðîâ'ÿ. ßê ç'ÿñóâàëè íàóêîâö³ ³ç ³äíÿ, ãîðìîí îêñèòîöèí, ùî ïîòðàïëÿº ó êðîâ, êîëè îá³éìàºø ïàðòíåðà, çíèæóº òèñê, çìåíøóº ñòðåñ ³ òðèâîãó, íàâ³òü ìîæå ïîë³ïøèòè ïàì'ÿòü. Ïðîòå öå â³äáóâàºòüñÿ ëèøå òîä³, êîëè ëþäè äîâ³ðÿþòü îäíå îäíîìó ³ ¿õí³ ïî÷óòòÿ âçàºìí³. ßêùî æ îá³éìàòè ìàëîçíàéîìó ëþäèíó, åôåêò ìîæå áóòè ïðîòèëåæíèé. ○

Âæèâàííÿ ãàðÿ÷î¿ ¿æ³ ç ïëàñòèêîâîãî ïîñóäó ïðèçâîäèòü äî ïîÿâè êàìåí³â ó íèðêàõ, ïîïåðåäæàþòü òàéâàíñüê³ â÷åí³. Âîíè ñòâåðäæóþòü, ùî ïðè÷èíîþ öüîãî º ìåëàì³í, ÿêèé âèä³ëÿºòüñÿ ³ç ïëàñòèêó ÷åðåç âèñîê³ òåìïåðàòóðè. Îäèí ³ç íàóêîâö³â, ùîïðàâäà, çàçíà÷èâ, ùî ê³ëüê³ñòü ö³º¿ ðå÷îâèíè ó ð³çíèõ áðåíäàõ íåîäíàêîâà, òîæ óçàãàëüíþâàòè ðåçóëüòàòè ðàíî. Ïîïåðåäí³ äîñë³äæåííÿ âêàçóþòü íà çâ’ÿçîê ìåëàì³íó ³ç óòâîðåííÿì êàìåí³â ó íèðêàõ.

05.02.2013 ð. ¹ 09 (1400)

Саме ця найулюбленіша членами родини кімната вважається найбруднішим місцем у квартирі.

^ГУБКА Виявляється, на звичайнісінькій мочалці для миття посуду міститься більша кількість бактерій, ніж на всій кухні загалом. В ідеалі, губку потрібно міняти двічі на день! Зрозуміло, що економні господині з таким не погодяться, але навіть заощадливі зможуть дозволити собі нову мочалку хотя б щотижня.

^РУШНИКИ ТА ПРИХВАТКИ

^РАКОВИНА ТА ПІЧКА

^ДОЩЕЧКИ

Частіше періть ганчірки, кухонні рушники та прихватки або знайдіть альтернативний варіант - перейдіть на паперові замінники.

Не ігноруйте брудні поверхні - пічку, раковину та столи. Їх слід чистити після кожного приготування їжі та миття посуду і насухо витирати. Сміттєве відро потрібно мити із додаванням порошку не рідше одного разу на тиждень.

На кухні необхідно мати, як мінімум, чотири, бажано не дерев’яні, дощечки: для хліба, овочів та фруктів, м’яса, риби. Перед приготуванням їжі не забувайте мити їх жорсткою щіткою із дезинфікуючим засобом.

СПАЛЬНЯ: ПИЛ НА СТАТУЕТКАХ

ÇÀÕËÀÌËÅÍÓ Ê²ÌÍÀÒÓ ÏÐÈÁÈÐÀÉÒÅ ÙÎÄÍß

У спальні та вітальні кількість пилу завжди зашкалює.

^СТАТУЕТКИ, ІГРАШКИ

^ТЕЛЕФОН Його беруть у руки під час їжі, у громадському транспорті. Якщо телефон падає на землю чи на підлогу, його просто струшують. Час від ^КЛАВІАТУРА часу витирайте теле«Хороший програміст може три дні харчуватися залишками їжі з фон як мобільний, так клавіатури», - цей жарт не лише про комп’ютерщиків, але й про тих, хто і домашній спеснідає-вечеряє біля компа. Хоча б періодично протирайте клавіатуру ціальними дезинфікута витрушуйте її. І про мишку не забудьте! ючими серветками.

САНВУЗОЛ: ПОТРІБНА ВИТЯЖКА

ÑÒÐ ÀÆÄÀ ÒÈÌÓÒÜ ÍÈÐÊÈ ÑÒÐÀÆÄÀ ÀÆÄÀÒÈÌÓÒÜ

ÍÅÇÄÎÐÎÂÈÉ ÏËÀÑÒÈÊ

КУХНЯ: РАЙ ДЛЯ МІКРОБІВ

Різноманітні дрібнички, що так полюбляють представниці прекрасної статі, - найпопулярніші збирачі пилу. На жаль, витерти улюбленого янголика руки доходять нечасто. Якщо кімната забита таким непотрібом, доведеться щодня робити вологе прибирання.

Ö²ËÞÙ² ÎÁ²ÉÌÈ

À ó íàñ íà êóõí³ áðóä. À ó âàñ?

ÍÎÂÈÍÈ ÇÂ’ßÇÎÊ ²Ç ¯ÆÅÞ

ÁÀÊÒÅв¯ ÍÀÂÊÎËÎ

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

˲ÊÈ Â²Ä ÑÍ²Ä Ó

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

З екранів телевізорів нас постійно лякають злими бактеріями під сидінням унітазу. Насправді, у ванній кімнаті є місця більш сприятливі для розмноження мікробів. Наприклад, різноманітні важкодоступні кутки та щілини, куди потрапляє вода. Щоб уникнути цього, ванну кімнату потрібно регулярно провітрювати або обладнати потужною витяжкою.

^ДУШ

^ЗУБНА ЩІТКА

Якщо довго не користуватися душем, у його насадці накопичуються небезпечні мікроби. Тому спочатку краще увімкнути воду та дати їй стекти кілька хвилин, і лише потім починати митися.

Щітка не вбиває мікроби на ваших зубах, а приймає удар на себе, збираючи їх та разом із цим залишки сніданку, обіду та вечері. Тому змінювати зубну щітку потрібно не рідше, ніж один раз на три місяці, мити її гарячою водою та ставити просушуватися у скляночку.

^ПРАЛЬНА МАШИНКА Економлячи електроенергію, ми часто використовуємо холодне прання із мінімальним циклом. У результаті більшість мікроорганізмів безперешкодно виживають та залишаються на одязі. А вони, до речі, можуть стати причиною кон’юнктивіту, ангіни, нежитю, захворювань шкіри. Так, постільну білизну та одяг не можна прати разом зі скатертинами та серветками, особливо, якщо обраний режим менше 60 градусів. Носові хустинки взагалі радять прати окремо від усього та час від часу прасувати.

^ПІДЛОГА У ТУАЛЕТІ

Бризки під час змивання переносять часточки виділень з унітазу на підлогу і навіть на стіни. Тому перед тим, як спустити воду, краще закривати унітаз кришкою. Регулярно періть коврик та із дезинфікуючими засобами мийте підлогу.

^СИДІННЯ УНІТАЗУ Хоча унітаз і не найбрудніше місце в квартирі, його все одно потрібно мити раз на тиждень, а ще краще щодня!


ДИВОДИВА 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

05.02.2013 ð. ¹ 09 (1400) ○

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÓÊËÛ

Îò ìîòàíîê äî ðåáîðíîâ ÍÀÒÀËÈß ÐÓÄÀ

Ðåäêàÿ äåâî÷êà íå ìå÷òàëà â äåòñòâå î òîì, ÷òîáû ó íåå áûëà ñàìàÿ êðàñèâàÿ è íàðÿäíàÿ êóêëà. Åå ìîæíî è ïðè÷åñàòü, è ïðèîäåòü. Ñî âðåìåíåì ýòîò âèä èãðóøêè èçìåíèëñÿ, è ñåãîäíÿ ìîæíî âñòðåòèòü äàæå êóêîë, ãóëÿþùèõ íà óëèöå. «Â³ñò³» ñäåëàëè ïîäáîðêó íàèáîëåå íåîáû÷íûõ «ëÿëåê» â ìèðå

МОТАНКИ ДЛЯ ОБЕРЕГА

«ЖИВЫЕ» МЛАДЕНЦЫ В настоящее время особой популярностью пользуются куклы реборн. Складки кожи, ресницы, выражение лица, глаза, пальчики на ручках и ножках очень реалистичны. Подобных аналогов в мире пока что не существует. Удивительные куклы стоят от 3 до 27 тысяч долларов. Они изготавливаются вручную в течение длительного времени. И их главная особенность - невероятная схожесть с младенцами. По утверждению создательницы кукол-реборн английской художницы Деборы Кинг, ее творения вовсе не детские игрушки для маленьких. Эти «заменители ребенка» предназначены скрасить серые будни взрослых людей, полных нерастраченной родительской любви.

Обереги, пожалуй, самые древние варианты кукол. Ими не только украшали интерьер или играли, они всегда были очень сильными помощницами в быту, в социальной и личной жизни наших предков. Куколки делались по случаю народных праздников, например для масленицы или дня Ивана-Купалы, в качестве подарков или обрядовых символов для отмечания семейных событий, таких как свадьба или рождение ребенка. Их также просто изготавливали в качестве спутниц-хранительниц спокойствия, здоровья, достатка, любви. Главная особенность мотанок - они не имеют лица.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÄÎÐÎÆÅ ÍÅÒ

ÁÀÐÁÈ Ñ ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÌ Càìàÿ äîðîãàÿ êóêëà â ìèðå ñòîèò 302 500 äîëëàðîâ. Èìåííî òàêàÿ ñóììà áûëà çàïëà÷åíà íà àóêöèîíå Christie’s â ÍüþÉîðêå. Ïðè òîì, ÷òî äî íà÷àëà òîðãîâ ñòîèìîñòü êóêëû îöåíèâàëè ïðèìåðíî â 600 òûñÿ÷ äîëëàðîâ. Ñîçäàòåëåì óíèêàëüíîé êóêëû Áàðáè ÿâëÿåòñÿ îñíîâàòåëü êîìïàíèè Canturi Jewels (Àâñòðàëèÿ) þâåëèð Ñòåôàíî Êàíòóðè. Êñòàòè, íà ïðàâîé ðóêå ñàìîé äîðîãîé êóêëû Áàðáè êðàñóåòñÿ êîëüöî ñ áåëûì áðèëëèàíòîì êâàäðàòíîé ôîðìû. ○

ÏÅÐÂÛÅ - ÈÇ ÇÎËÛ

ÁÀÁÓ ÄÀÐÈËÈ ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÓ Ñàìûå ïåðâûå êóêëû äåëàëè èç çîëû, êîòîðóþ ñìåøèâàëè ñ âîäîé. Ïîòîì ñêàòûâàëñÿ øàðèê è ê íåìó ïðèêðåïëÿëàñü þáêà. Òàêàÿ êóêëà íàçûâàëàñü Áàáà - æåíñêîå áîæåñòâî. «Áàáà» ïåðåäàâàëàñü ïî æåíñêîé ëèíèè îò áàáóøêè ê âíó÷êå, ïðè÷åì äàðèëàñü â äåíü ñâàäüáû. Ýòà êóêëà ÿâíî íå íîñèëà èãðîâîé õàðàêòåð, à áûëà îáåðåãîì æåíùèíû, äîìà, î÷àãà. Ïðè ïåðååçäå íà íîâîå ìåñòî åå îáÿçàòåëüíî áðàëè ñ ñîáîé. ○

ÏÎßÂÈËÎÑÜ ËÈÖÎ БУНРАКУ-НИНГЕ - НЕ ДЛЯ ИГРЫ

ÏÀËÜ×ÈÊÈ ÍÀ ÐÓ×ÊÀÕ È ÍÎÆÊÀÕ Î×ÅÍÜ ÐÅÀËÈÑÒÈ×ÍÛ ЖЕНЩИНЫ ИЗ СТРАННОГО МИРА

В Японии существуют игрушки, предназначенные не для игры, а для любования. Поэтому, если говорить о необычных куклах, то нельзя забывать о Бунраку-Нинге. Это антикварная игрушка, голова, руки и ноги которой не скреплены между собой. Большая часть куклы скрыта под национальным одеянием, особое внимание уделяется прическе. Головы у кукол Бунраку очень эффектные. Они умеют моргать, двигать зрачками и губами, шевелить бровями, высовывать язык. Руки также очень подвижны. Кукла спокойно шевелит любым пальцем.

Удивительные куклы делает мастерица из Бреттани Вирджиния Попарс. Это необычные женщины из странного непознанного мира. Сначала внутренний мир девушки ГИГАНТЫ ДЛЯ КАРНАВАЛОВ находил выход Пользуются на бумаге. Посегодня популярлучив степень ностью и куклыпо изобразигиганты. Эти игтельному искусрушки, в основству, Вирджином, рассчитаны ния работала как на уличные пред2D/3D дизайнер для компьюставления, картерных игр и мультфильмов. От виртуальнавалы и шености к реальности она перешла, чтобы ствия. Очень часвоплотить в жизнь и сделать ощутимым то можно увито, что у нее в голове. Ее работы - совокупдеть телепузиность скульптуры, кукольного мастерков, шреков, поства, дизайна одежды и иллюстрации. Макемонов, иногда стерица использует множество различных «ходят» шоколадные батончики или водочные бутылки. Сегодматериалов, чтобы сделать мечту осязае- ня ростовая кукла средней сложности стоит около 700 долламой. Ее куклы объехали всю Европу, США. ров, верхний предел - 1,5-2 тысячи долларов.

ÍÀ ßÏÎÍÑÊÓÞ ÈÃÐÓØÊÓ ÍÓÆÍÎ ÒÎËÜÊÎ ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÊÎÏÈÈ ËÞÄÅÉ Ëèöî ó êóêîë ïîÿâèëîñü â XVI â. À â 1672 ã. áûëà ñîçäàíà ïåðâàÿ õóäîæåñòâåííàÿ êóêëà èç ïàïüå-ìàøå - êóêëàìîíàõèíÿ òèðàæîì 12 ýêçåìïëÿðîâ.  XVIII â. ïîÿâèëèñü êóêîëüíûå êîïèè ëþäåé. Íàïðèìåð, «Èãðîê íà ôëåéòå» Æàêà Âîêàíñîíà, êîòîðûé óìåë èãðàòü 12 ìåëîäèé,÷üè ðóêè, ðîò, ãóáû è ÿçûê äâèãàëèñü, êàê ó æèâîãî ÷åëîâåêà. ○

 ÌÎÄÅ - ÔÀÐÔÎÐ

«ÁÈÑÊÂÈÒÍÛÅ» ÄÀÌÛ Èçîáðåòåíèå ôàðôîðà îòêðûëî öåëóþ ýïîõó èçãîòîâëåíèÿ ôàðôîðîâûõ êóêîë â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ. Ëó÷øèå òàêèå êóêëû ïðîñëàâëåííûõ ìàñòåðîâ XIX-XX âåêîâ áûëè ñäåëàíû èç áèñêâèòíîãî ôàðôîðà, êîòîðûé èìåë î÷åíü êðàñèâóþ ìàòîâóþ ôàêòóðó. Êóêëû ñîïðîâîæäàëèñü áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ðàçëè÷íûõ îäåæä, àêñåññóàðîâ è äàæå ðàçíîîáðàçíîé êîñìåòèêè. Ýòî áûëè ñâîåãî ðîäà óìåíüøåííûå âàðèàíòû ìàíåêåíîâ.


ВІВТОРОК, 5 ЛЮТОГО 2013 РОКУ № 09 (1400)

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Çìåè è äðóãèå Ñåðãåÿ Áîðäóêîâà ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

ÞÌÎÐ Ñèäèò ÷óê÷à ñ óäî÷êîé íà áåðåãó Áåðèíãîâà ïðîëèâà. Âñïëûâàåò àìåðèêàíñêàÿ ïîäâîäíàÿ ëîäêà. Àìåðèêàíåö: - Êóäà ðóññêàÿ ïîäâîäíàÿ ëîäêà ïîïëûëà âèäåë? ×óê÷à: - Íîðä-îñò. - Îê. Àìåðèêàíöû óïëûâàþò íà ñåâåðî-âîñòîê. Âñïëûâàåò ðóññêàÿ ïîäâîäíàÿ ëîäêà. - Ýé, ÷óê÷à, êóäà àìåðèêàíñêàÿ ïîäâîäíàÿ ëîäêà ïîïëûëà âèäåë? ×óê÷à: - Íîðä-îñò. Êîìàíäèð ïîäëîäêè: - Òû íå óìíè÷àé, òû ìíå ïàëüöåì ïîêàæè. ☺ ☺ ☺ -×òî òû âåñü â áèíòàõ? - Äà çàøåë â ñïîðòçàë, à òàì êàêîé-òî êà÷îê øòàíãó óðîíèë! - Íà òåáÿ? - Íåò ñåáå íà íîãó, à ÿ çàñìåÿëñÿ, áëèí! ☺ ☺ ☺ ×óê÷à ïðèõîäèò â ïàðèêìàõåðñêóþ. - Êàê áóäåì ñòðè÷üñÿ, -

ñïðàøèâàþò, - íóëåâêà, ïîëóáîêñ, êàíàäêà? - Îäíàêî íóëåâêà. Ïîñòðèãñÿ, ñìîòðèò â çåðêàëî. - Îäíàêî ïëîõî, äàâàé êàíàäêà. ☺ ☺ ☺ - Ñìîòðþ, òû ïåøêîì íà ðàáîòó õîäèøü - íà áåíçèíå ýêîíîìèøü? - Äà íåò, íà ñïîðòçàëå. ☺ ☺ ☺ Âðà÷ îñìàòðèâàåò ïàöèåíòà è êà÷àåò ãîëîâîé: - ×òî-òî âû ìíå íå íðàâèòåñü... - Äà è âû, äîêòîð, íå òàêîé óæ êðàñàâåö... ☺ ☺ ☺ - Äîêòîð, íî âû æå ïðèíèìàëè êëÿòâó Ãèïïîêðàòà â óíèâåðñèòåòå! - ß ìíîãî ÷åãî â óíèâåðñèòåòå ïðèíèìàë. ☺ ☺ ☺ Æåíà - ìóæó: -  ýòîì ãîäó åëêó áóäåì âûêèäûâàòü 23 Ôåâðàëÿ èëè 8 Ìàðòà? Îí: - Íè÷åãî ñåáå. À äëÿ ÷åãî íàì òîãäà äîáàâèëè âûõîäíûõ â ìàå?

Íåìíîãèõ ïðåäñòàâèòåëåé ñèëüíîé ïîëîâèíû ÷åëîâå÷åñòâà ìîæíî óâèäåòü ñ âÿçàëüíûì êðþ÷êîì â ðóêå. À âîò æèòåëü Äíåïðîïåòðîâñêà, ïñèõîëîã Ñåðãåé Áîðäóêîâ ñ÷èòàåò, ÷òî ýòî èñêîííî ìóæñêîå çàíÿòèå, êîòîðûì ìíîãèå âåêà çàíèìàëèñü ãëàâû ñåìåéñòâ â Åâðîïå, è òîëüêî ëåò 300 íàçàä ïîçâîëèëè ïðèîáùèòüñÿ ê ýòîìó ðóêîäåëüíîìó òàèíñòâó ñâîèì âòîðûì ïîëîâèíêàì Не будем сейчас искать причину того, почему же «вторым половинкам» в итоге удалось оттеснить мужчин от этого занятия. Не знает этого и Сергей, уже несколько лет восстанавливающий историческую справедливость. Что побудило его взглянуть на вязальный крючок как на сугубо мужское орудие труда и почему из-под его рук «вылупляются» только зверушкиигрушки, а не какиелибо иные изделия? Об этом корреспондент «Вiстей» побеседовала с вязальных дел мастером.

ГЕНЫ РАЗБУДИЛА ЖЕНА - Сергей, думается, Ваша бабушка была рукодельницей и давала внучку играть клубочками пряжи… - Нет, этого не было. К вязанию я приобщился значительно позже - благодаря жене. - Далеко не все мужья разделяют увлечения суженых. И почему именно игрушки? Вы не наигрались в детстве? - Отчего же? У меня было нормальное детство, как у большинства советских детей. Правда, я и мои сверстники не были окружены таким изобилием игрушек, как ныне. Довольствовались этим и вовсе не страдали. Что ка-

сается моего интереса к вязанию… Сложно сказать, отчего вдруг пробудился интерес к нему. Не исключено, что «заговорили» гены предков. А вылечило их от немоты увлечение жены вязанием и остающиеся после производства едва ли не каждого изделия клубочки пряжи. Выкинуть их не поднималась рука. Как-то жена нашла в Интернете схему вязаной игрушки, которая требовала минимума пряжи, и попыталась связать. Получилось очень мило. Вслед за первой увидела свет вторая зверушка, потом третья. Они оказались такими очаровательными, а процесс их создания настолько увлекательным, что я не мог оставаться безучастным зрителем. Попросил жену показать мне, как вя-

 ÑÅÌÅÉÍÎÌ «ÇÎÎÏÀÐÊÅ» - ÁÎËÅÅ ÒÛÑß×È ÎÁÈÒÀÒÅËÅÉ

жутся столбики - и уже че- ТЕРРАРИУМ - ДЛЯ рез месяц смог соперни- НОВОГО ГОДА чать с ней в скорости, - Не считали, скольда и, пожалуй, в мас- ко за это время произветерстве. ли на свет милых существ? ЗВЕРИНЕЦ - Более тысячи игруС ХАРАКТЕРОМ шек. И это притом, что мы - Кто первым подпал не занимаемся серийным под очарование ваших производством, каждая зверят? наша игрушка индивиду- Сначала - только альна, имеет характер. наша семья. Дочке нравиВозможно, именно творлось играть с ними. Потом чество - а образы наших стали раздаривать игрушзверей мы создаем уже ки родственникам, знакосами, не привязываясь к мым. Перед нами не стакаким-либо пособиям и вал вопрос, что презентонаглядным материалам вать друзьям на день рожпозволяет не пресыщатьдения или праздники. ся рукоделием. Люди знали, каким чуд- Есть ли у Вас люным зверушкам мы дарим бимчики? жизнь, и просили пода- Ну это вряд ли… Разрить представителя севе что «сложные» игрушмейного зоопарка. ки, над которыми прихо- Почему именно зведится «сидеть». Так, для рушки, а не, скажем, «производства» Змея Гокуклы? рыныча - того, что фигури- Мы как-то пробовали рует в известном мультвязать куколок, балерин, фильме о Добрыне Никиоднако, скорее для экспетиче, - понадобилось четыримента, заведомо зная, ре дня. что он не удастся. Что на- Горынычи нынче зывается, прикипели дуне очень актуальны. А шой к нашим зверушкам. вот змеи… Есть ли они в Вашем зверинце? - Да, мы создали уже целый террариум, обитатели которого - очень симпатичные существа. Думаю, они понравятся людям и принесут удачу тем, кто захочет поселить их в своих домах.

Ê ÇÂÅÐÓØÊÀÌ ÏÐÈÊÈÏÅËÈ ÄÓØÎÉ

ÏÎÃÎÄÀ Вт 05.02 Ср 06.02 Чт 07.02

+3 +5 0С 1 0 0С +1 +7 0С +1 +2 0С +1 +8 0С +4 +5 0С

півд.захід. 37 м/с півд.схід. 46 м/с півд. 34 м/с

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 69 76, 31 29 64 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Номер підписано до друку 04.02.13 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 34800 прим. Замовлення № 1354309

вести приднепровья  

вести приднепровья

Advertisement